Volvo | S60 | Kullanıcı El Kitabı | Volvo S60 2006 Kullanıcı El Kitabı

Volvo S60 2006 Kullanıcı El Kitabı
VOLVO
Kullanici el kıtabi
WEB EDITION
S60 & S60 R
2006
De erli Volvo sahibi
Volvo’nuzu uzun y llar zevkle kullanaca n z ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcular n z n rahat ve güvenli i dikkate al narak tasarlanm t r.
Volvo, dünyadaki en güvenli otomobillerden biridir. Volvo’nuz ayn zamanda güncel tüm güvenlik ve çevre gereksinimlerini kar lamak üzere
tasarlanm t r.
Otomobilinizden alaca n z keyfi artt rmak için, bu Kullan c El Kitab ’nda yer alan donan ma, talimatlara ve bak m bilgilerine kendinizi al t rman z
öneririz.
Volvo’yu seçti iniz için te ekkürler!
1
Giri
Kullan c El Kitab
Otomobilinizi tan man n iyi bir yolu Kullan c
El Kitab ’n , ideal olarak ilk yolculu unuzdan
önce, okumakt r. Bu, yeni fonksiyonlar
tan man za, farkl durumlarda arac en iyi nas l
kullanaca n z görmenize ve otomobilin tüm
özelliklerinden en iyi ekilde yararlanman za
imkan verecektir. Lütfen Kullan c El
Kitab ’nda yer alan güvenlik talimatlar na
dikkat ediniz:
UYARI!
"Uyar !" metinleri, talimatlara uyulmamas
durumunda ki isel yaralanma tehlikesi
bulundu unu belirtmektedir.
Önemli!
"Önemli!" metinleri, talimatlara
uyulmamas durumunda otomobilinde hasar
meydana gelme tehlikesi bulundu unu
belirtmektedir.
Kullan c El Kitab ’nda tan mlanan donan m,
tüm modellerde mevcut de ildir. Standart
donan ma ek olarak, bu el kitab ayn zamanda
iste e ba l donan mlar (fabrikada tak lan
donan m ) veya aksesuarlar (ekstra donan m )
da aç klamaktad r.
2
D KKAT! Volvo otomobiller, ulusal ya da
yerel kanun ve düzenlemelere oldu u kadar,
farkl pazarlar n de i ik gereksinimlerine de
uyarlanm t r.
Kullan c El Kitab ’ndaki teknik özellikler,
tasar m özellikleri ve resimler ba lay c
de ildir. Önceden bildirimde bulunmadan
de i iklik yapma hakk m z sakl tutar z.
© Volvo Car Corporation
Volvo otomobilleri ve çevre
Volvo Car Corporation’ n Çevre
felsefesi
Çevreyi koruma, güvenlik ve kalite, Volvo Car
Corporation’ n tüm operasyonlar n etkileyen
üç temel de erdir. Ayr ca mü terilerimizin de
çevreye kar hassasiyetimizi payla t na
inan yoruz.
Volvo’nuz kat uluslararas çevre standartlar na
uyumlu olup dünyan n en temiz ve kaynak
kullan m aç s ndan en verimli tesislerinden
birinde üretilmi tir. Volvo Car Corporation,
bulundu u çevre üzerinde sürekli iyile tirmeler
yap lmas na olanak tan yan global ISO 14001
çevre standard sertifikas na sahiptir.
Tüm Volvo modelleri için EPI (Çevresel Ürün
Bilgiler) çevresel ürün deklarasyonlar
sunulmu tur. Art k, farkl modellerin ve
motorlar çevre üzerindeki etkilerini
kar la t rabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.volvocars.com/EPI
adresine bak n z.
Yak t tüketimi
Volvo otomobilleri, ait olduklar s n flar n her
birinde rekabetçi bir yak t tüketimine sahiptir.
Yak t tüketimi ne kadar dü ükse sera gaz olan
karbondioksit emisyonu da o kadar dü üktür.
Verimli emisyon kontrolü
Volvo’nuz, hem temiz bir yolcu ortam hem de
yüksek verimde emisyon kontrolünü kapsayan
bir kavram olan çi ve d temiz – kavram na
göre üretilmi tir. Birçok durumda egzoz
emisyonlar geçerli standartlar n oldukça
alt ndad r.
Ayr ca, yer seviyesindeki zararl ozonu saf
oksijene dönü türebilen PremAir®1 adl özel
bir radyatör kaplamas da bulunmaktad r.
Sürücünün yak t tüketimine etki etmesi
mümkündür; bkz. sayfa 4.
1.
PremAir® Engelhard Corporation’ n
tescilli markas d r.
3
Volvo otomobilleri ve çevre
Yolcu kabininde temiz hava
1
Geli mi hava temizleme sistemi, IAQS
(Yolcu Kabini Hava Kalitesi Sistemi), yolcu
kabinindeki havan n d ar daki havadan daha
temiz olmas n sa lar.
Sistem elektronik bir sensör ve bir karbon
filtresinden olu ur. Yolcu kabinindeki karbon
monoksit seviyesi çok yükselirse -örne in,
yo un ehir içi trafik, araç kuyruklar ve
tünellerde oldu u gibi- hava giri i kapan r.
Karbon filtresi, azot oksitlerin, yer
seviyesindeki ozonun ve hidrokarbonlar n
girmesini önler.
Kuma standard
Volvo’nun içi kontakt alerjisi olan ki iler ve
ast m hastalar için bile sa l kl ve güvenli
olacak ekilde tasarlanm t r. Çevre ile uyumlu
malzemelerin seçilmesine büyük özen
gösterilmi tir. Bu da, daha sa l kl bir kabin
ortam yolunda büyük bir ilerleme olan
Öko-Tex 100 ekolojik standard n n gereklerini
kar lad klar anlam na gelir.
Öko-Tex sertifikasyonu örne in emniyet
kemerlerini, hal lar , iplikleri ve kuma lar
kapsar. Deri dö eme bile do al bitkisel
maddeler kullan larak krom içermeyen bir
tabakalama i leminden geçirilir ve
gereksinimleri kar lar.
1.
4
Iste e ba l .
Volvo servisleri ve çevre
Çevresel etkiyi azalt n z
Yetkili Volvo servisinde yap lan düzenli bak m,
uzun hizmet ömrü ve dü ük yak t tüketimi için
gerekli ko ullar meydana getirir ve böylece
temiz bir çevreye katk da bulunur. Araç, tamir
ve bak m i leri için Volvo’ya teslim edildi inde
sistemimizin bir parças haline gelir.
Servislerimizin tasarlanma ekli itibariyle
zararl maddelerin do aya at lmas n veya
bo almas n önleyecek çevresel taleplerde
bulunmaktay z ve bu, servislerimizde olu an
gaz, s v ve kat at klar n uygun ekilde
toplanmas ve ayr lmas n da içermektedir.
Personelimiz, çevreye mümkün olan en iyi
özeni garanti edecek bilgi ve tak mlara sahiptir.
Ekolojik etiketli otomobil bak m ürünleri sat n
alarak ve otomobilin servisini ve bak m n
kullan c el kitab ndaki talimatlara uygun
olarak yaparak çevresel etkinin azalt lmas na
yard mc olabilirsiniz.
A a da çevresel etkinin nas l azalt labilece i
konusunda birkaç tavsiye bulunmaktad r:
• Lastiklerin do ru bas nçta olmalar n
sa lay n z. Çok dü ük lastik bas nc , yak t
tüketiminin artmas na neden olur. Volvo
taraf ndan önerine daha yüksek lastik
bas nçlar ndan biri kullan ld nda yak t
tüketimi dü er.
• Portbagaj ve kayak
kutusu rüzgar direncini
ve dolay s yla da yak t
tüketimini önemli ölçüde
artt rd için
kullan ld ktan hemen
sonra sökülmelidir.
• Gereksiz maddeleri otomobilden ç kar n z.
Yük ne kadar fazla ise, yak t tüketimi de o
kadar fazlad r.
• Otomobilinizi so uk çal t rmadan önce,
e er varsa, daima motor blo u s t c s
kullan n z. Bu, yak t tüketimini ve
emisyonlar azaltacakt r.
Volvo otomobilleri ve çevre
• Yumu ak sürünüz. Gereksiz ani h zlanma ve
sert fren yapmadan kaç n n z.
• Otomobili mümkün olan
en yüksek viteste
kullan n z. Dü ük motor
devri dü ük yak t
tüketimi sa lar.
• Yoku a a ini lerde gaz
pedal n gev etiniz.
• Motoru fren gibi kullan n z, gaz pedal n
b rak n z ve dü ük bir vitese geçiniz.
• Rölantide gereksiz çal t rmaktan kaç n n z.
Trafikte beklerken motoru kapat n z.
• Aküler ve ya lar gibi
çevre için zararl
maddeleri daima çevre
aç s ndan güvenli bir
ekilde at n z. Emin
de ilseniz, tavsiye almak
için yetkili bir Volvo servisine ba vurunuz.
• Otomobilinizin bak m n düzenli olarak
yapt r n z.
Bu tavsiyeye uyarak, yolculuk sürenizi
uzatmadan ya da sürü zevkinden ödün
vermeksizin yak t tüketiminizi azaltabilirsiniz.
Otomobilinize özen göstererek, paran z ve
gezegeninizin kaynaklar n koruyunuz.
5
6
Güvenlik
Göstergeler ve kumandalar
Klima kontrolü
ç donan m
Kilitler ve alarm
Çal t rma ve sürü
Tekerlekler ve lastikler
Otomobil bak m
Bak m ve servis
Müzik sistemi (iste e ba l )
Telefon (iste e ba l )
Teknik özellikler
9
33
63
75
89
101
137
147
153
181
203
219
7
8
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Hava yast sistemi
Hava yast klar (SRS)
Hava yast n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
Yan hava yast klar (SIPS hava yast klar )
Hava Perdesi (IC)
WHIPS
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Hava yast klar ve hava perdelerinin kontrol edilmesi
Çocuk güvenli i
10
13
14
17
19
21
22
24
25
26
9
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Kalça kemerinin gerdirilmesi. Emniyet kemeri
a a ya yerle tirilmelidir.
Her zaman emniyet kemeri tak n z
Emniyet kemeri kullan lmad takdirde, sert
fren yap lmas ciddi sonuçlara yol açabilir. Tüm
yolcular n emniyet kemerlerini takt klar ndan
emin olunuz. Aksi takdirde, bir çarp mada arka
koltuktaki yolcular, ön koltuklar n arka
k s mlar na f rlayabilirler.
Emniyet kemerinin tak lmas :
– Kemeri yava ça çekiniz ve tokay kilide
bast rarak emniyete al n z. Güçlü bir "t k"
sesi kemerin kilitlendi ini i aret edecektir.
10
Emniyet kemerini ç karma:
– K rm z kilit dü mesine bas n z ve kemerin
geri çekilmesini sa lay n z. Kemer tam
olarak geri çekilmezse, sarkmamas için
elinizle kemeri yerle tiriniz.
Kemerin, daha fazla çekilmesi a a daki
durumlarda engellenir:
• Çok h zl çekilirse
• Fren ya da h zlanma s ras nda
• Otomobil a r derecede yana yatarsa
Maksimum koruma sa layabilmesi aç s ndan
kemerin vücuda dayanmas önemlidir. Koltuk
arkal n çok fazla arkaya yat rmay n z.
Emniyet kemeri yolcular normal oturma
konumunda koruyacak ekilde geli tirilmi tir.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n:
• Emniyet kemerinin do ru tak lmas n
engelleyecek toka veya buna benzer
herhangi bir madde kullanmay n z.
• Emniyet kemerinin bükülmemi ya da bir
yere tak lmam olmas na dikkat ediniz.
• Kalça kemeri a a dan tak lmal d r (Karn n
üzerinden geçmemelidir).
• Çapraz omuz kemerini ekilde görüldü ü
gibi çekerek, kalça kemerinin kuca n z n
üzerinde gerilmesini sa lay n z.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma etkilenebilir.
UYARI!
Her emniyet kemeri yaln za bir ki i içindir.
UYARI!
Emniyet kemerlerinde asla kendi ba n za
de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
dan n z.
Emniyet kemeri, örne in bir çarp mada
oldu u gibi büyük bir yüke maruz kal rsa,
emniyet kemerinin tamam de i tirilmelidir.
Emniyet kemeri hasars z görünse dahi,
koruyucu özelliklerinden baz lar
kaybolmu olabilir. Eskiyen veya zarar
gören emniyet kemerlerini de i tiriniz. Yeni
emniyet kemeri onaylanm tipte olmal ve
de i tirilen kemerle ayn konumda tak lmas
sa lanmal d r.
Güvenlik
Emniyet kemerleri
çocuk koltu u tak l olmas halinde, emniyet
kemeri hat rlat c s yanmaz.
Emniyet kemerleri ve gebelik
Emniyet kemeri uyar s
Gebelik s ras nda emniyet kemeri sürekli
tak lmal d r. Ancak do ru ekilde kullan lmas
son derece önemlidir. Kö eli k sm omuzun
üzerinden sar lmal ve ard ndan gö üsler
aras ndan geçirilerek göbe in yan taraf na
getirilmelidir. Kucak k sm kalçalar n üzerinde
olabildi ince düz durmal ve göbe in
olabildi ince alt nda olmal d r. Yukar
kaymas na kesinlikle izin verilmemelidir.
Kemerin gev ekli ini al n ve herhangi bir
bükülme olmadan vücuda olabildi ince yak n
oldu undan emin olun.
Kombine gösterge panosundaki ve dikiz
aynas n n üzerindeki emniyet kemeri uyar
lambas , sürücü ve ön koltuk yolcusu kemerini
ba lay ncaya kadar yanar. Emniyet kemeri
hat rlat c s , h z 10 km/saatin alt ndaysa
6 saniye sonra söner. Sürücü ve ön koltuk
yolcusu kemerini ba lamam sa, h z
10 km/saatin üzerine ç kt nda hat rlat c yanar
ve h z 5 km/saatin alt na dü tü ünde söner.
Gebelik ilerledikçe, gebe sürücüler koltuklar n
ve direksiyon simidini sürü s ras nda
otomobilin kontrolünü kolayca elde tutacak
ekilde ayarlamal d rlar (yani ayak pedallar n
ve direksiyon simidini rahatl kla hareket
ettirebiliyor olmal d rlar). Bu ba lamda,
kar nlar ile direksiyon simidi aras nda olas en
büyük mesafeyi elde etmek için koltu u
olabildi ince geri kayd rmal d rlar.
Emniyet kemerleri ve gebelik.
Kemer aç l rsa, h z 10km/saatin üzerine
ç kt nda fonksiyon tekrar devreye girer.
D KKAT! Emniyet kemeri hat rlat c s ön
koltukta bir yeti kinin oturaca dü ünülerek
tasarlanm t r. Ön koltu a emniyet kemerli bir
11
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Emniyet kemeri gergisi bulunan kemerlerin
üzerindeki i aret.
Emniyet kemeri gergisi
Tüm emniyet kemerleri kemer gergileri ile
donat lm t r. Yeterli derecede sert bir çarp ma
s ras nda kemer gergisinde bulunan mekanizma
kemeri vücut etraf nda s kar. Bu özellik
yolcular n daha etkili bir ekilde yerinde
tutulmalar n sa lar.
12
Güvenlik
Hava yast
sistemi
Uyar lambas n n yan s ra,
bilgi ekran nda bir mesaj
görünür. Uyar lambas
ar zalan rsa uyar üçgeni yanar
ve ekranda SRS AIRBAG
SERVICE URGENT mesaj
belirir. Derhal yetkili bir Volvo
servisi ile temas kurunuz.
UYARI!
Kombine gösterge panelindeki uyar
lambas
Hava Yast sistemi1, kontrol modülü
taraf ndan sürekli olarak izlenir ve kombine
gösterge panelinde bir uyar lambas
bulunmaktad r. Bu lamba, kontak anahtar I, II
veya III konumuna çevrilince yanar. Hava
Yast sistemi1 do ru çal yorsa yakla k yedi
saniye sonra söner.
1.
Sürü s ras nda Hava Yast sistemi uyar
lambas yan k kal rsa veya yanarsa, Hava
Yast sistemi tam olarak çal m yor
demektir. Uyar lambas emniyet kemeri
tokas , SRS, SIPS veya IC sisteminde bir
ar zay i aret ediyor olabilir. En k sa
zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa
geçiniz.
SRS ve emniyet kemeri gergisi, SIPS
ve IC’yi içerir.
13
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
Hava yast
i ti inde yaralanma riskini en
aza indirmek için, yolcular ayaklar yerde ve
s rtlar koltuk arkal na dayal olacak
ekilde, mümkün oldu u kadar dik bir
konumda oturmal d rlar. Emniyet kemerleri
ba l olmal d r.
UYARI!
Sürücü taraf ndaki hava yast
(SRS)
Otomobilde direksiyon üzerinde, emniyet
kemerinin sa lad korumay destekleyen bir
SRS (Ilave Güvenlik Sistemi) hava yast
bulunmaktad r. Hava yast direksiyon
simidinin göbe ine yerle tirilmi tir. Direksiyon
üzerinde SRS airbag i areti vard r.
Yolcu taraf hava yast
(SRS)
Yolcu hava yast 1 torpido gözünün üzerindeki
panelin arkas na yerle tirilmi tir. Panelin
üzerinde SRS AIRBAG i areti vard r.
1.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma etkilenebilir.
14
Hava yast (SRS) devreye sokulmu ise,
ön koltu a asla çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirmeyiniz1.
Asla bir çocu unu ön yolcu koltu unda
oturmas na ya da ayakta durmas na izin
vermeyiniz. Ön yolcu taraf hava yast
(SRS) devreye sokulmu sa 140 cm’den k sa
boylu hiç kimse ön yolcu koltu una
oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
1.
Hava yast (SRS) otomobillerin
tümünde bulunmamaktad r. Bu özellik
otomobil sipari i verilirken seçenekler
aras ndan ç kart labilir.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm hava
yast (SRS) ile ilgili bilgiler için, bkz. s. 17.
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
Onar mlar, yaln zca yetkili bir Volvo servisi
taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
SRS sistemine yap lacak herhangi bir
müdahale, ar zalara neden olabilir ve ciddi
ki isel yaralanmalara yol açabilir.
SRS sistemi, soldan direksiyon.
SRS sistemi, sa dan direksiyon.
SRS sistemi
D KKAT! Sensörler, çarp man n seyrine ve
sürücü ve yolcu taraf emniyet kemerlerinin
tak l olup olmad na ba l olarak farkl
tepkiler verecektir. Bu nedenle, bir çarp ma
durumunda hava yast klar n n sadece birinin
aç lmas (veya hiçbirinin aç lmamas )
mümkündür. SRS sistemi, araç üzerindeki
çarp ma kuvvetlerini alg lar ve buna uygun
olarak bir ya da daha fazla hava yast n açacak
ekilde tepki verir.
Hava yast bir gaz jeneratörüyle donat lm t r.
Yeterli iddette bir çarp ma sensörü harekete
geçirip gaz jeneratörünü ate leyerek hava
yast n n s cak gaz ile dolmas n sa lar.
Darbenin emilmesi için hava yast bas nç
uyguland nda sönmeye ba lar. Bu meydana
geldi inde otomobilin içine duman girer. Bu
tamamen normaldir. Hava yast n n i mesi ve
sönmesi dahil olmak üzere tüm süreç saniyenin
onda biri kadar sürer.
D KKAT! Hava yast klar , kapasitelerinin
otomobilin maruz kald çarpma kuvvetine
göre uyarlanmas n sa layan bir fonksiyona
sahiptir.
15
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
Soldan/sa dan direksiyonlu otomobillerde
yolcu taraf ndaki hava yast n n yeri.
UYARI!
Direksiyon simidindeki ya da torpido
gözünün üzerindeki panelde bulunan SRS
elemanlar n asla kurcalamay n z.
SRS Hava Yast panelinin (torpido
gözünün üzerindeki) üzerine, yan na ya da
hava yast n n aç lma alan na hiçbir nesne
veya aksesuar yerle tirilmemeli ya da
yap t r lmamal d r.
16
Güvenlik
Hava yast
n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
UYARI!
Devreye sokulmu hava yast
(yolcu koltu u):
Hava yast devreye sokulmu sa ön yolcu
koltu una asla çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirmeyiniz. Bu, 140 cm’den
k sa boylu herkes için geçerlidir.
Gösterge yolcu hava yast n n (SRS) devreden
ç kar lm oldu una i aret etmektedir.
PACOS dü mesi (Yolcu Hava Yast
D B rakma Dü mesi).
PACOS (iste e ba l )
Devreye sokma/devreden ç kartma
Anahtar, ön panelin yolcu taraf nda
bulunmaktad r ve yolcu kap s aç kken
eri ilebilir. Anahtar n gerekli konumda olup
olmad n kontrol ediniz. Volvo, dü menin
konumunu de i tirmek için kontak anahtar n n
kullan lmas n tavsiye etmektedir. (Anahtara
benzer bir biçime sahip di er nesneler de
kullan labilir.)
Ön yolcu koltu u hava yast (SRS) bir dü me
yard m yla devreden ç kart labilir. Bu örne in
bir çocuk koltu u yerle tirildi inde gereklidir.
Gösterge
Dikiz ayas üzerindeki bir yaz l mesaj yolcu
hava yast n n (SRS) devreden ç kart ld n
göstermektedir.
Devre
Devreden ç kart lm hava yast
(yolcu koltu u):
Hava yast devreden ç kart lm sa ön
yolcu koltu una 140 cm’den uzun boylu hiç
kimse oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas hayati
tehlikeye yol açabilir.
UYARI!
Otomobil ön yolcu hava yast (SRS) ile
donat lm ancak PACOS’a sahip de ilse,
hava yast her zaman devrede olacakt r.
17
Güvenlik
Hava yast
n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
UYARI!
Tavan panelindeki yaz l mesaj hava
yast n n (SRS) devreden ç kar ld n
belirtiyorsa ve kombine gösterge panelinde
hava yast uyar lambas görüntüleniyorsa,
ön yolcu koltu una hiç kimsenin oturmas na
izin vermeyiniz. Bu, ciddi bir ar za
oldu unu göstermektedir. En k sa zamanda
yetkili bir Volvo servisi ile temasa geçiniz.
SRS anahtar ON (AÇIK) konumunda.
SRS anahtar OFF (KAPALI) konumunda.
Anahtar konumu
OFF (KAPALI) = Hava yast (SRS) devreden
ç kart lm . Dü me bu konumdayken, çocuk
koltu unda ya da çocuk minderinde oturan
çocuklar ön yolcu koltu una oturabilirler
fakat 140 cm’den uzun ki iler asla
oturmamal d r.
ON (AÇIK) = Hava yast (SRS) devrede.
Anahtar bu konumdayken, 140 cm’den uzun
ki iler ön yolcu koltu una oturabilirler fakat
çocuk koltu unda ya da çocuk minderinde
oturan çocuklar asla buraya oturtulmamal d r.
18
Güvenlik
Yan hava yast klar (SIPS hava yast klar )
UYARI!
Bu alan yan hava yast taraf ndan
kullan laca için, koltu un d ve kap
paneli aras ndaki alana herhangi bir nesne
koymay n z.
UYARI!
Sadece gerçek Volvo koltuk k l flar n ya da
Volvo onayl koltuk k l flar kullan n z.
Di er koltuk k l flar , yan hava yast klar n n
çal mas n engelleyebilirler.
Yan hava yast
konumlar .
Aç lm yan hava yast
.
Yan hava yast klar – SIPS yast
Çarp ma kuvvetinin büyük bir k sm SIPS
(Yan Darbe Koruma Sistemi) taraf ndan
zemine, tavana, kiri lere, direklere ve
karosörün di er yap sal k s mlar na aktar l r.
Sürücü ve ön yolcu koltuklar nda bulunan yan
hava yast klar gö üs bölgesini korur ve SIPS
sisteminin önemli bir parças d r. Yan hava
yast klar , ön koltuklar n arkal klar na
yerle tirilmi tir.
UYARI!
Yan hava yast klar SIPS sistemine ait bir
ektir. Daima emniyet kemeri kullan n z.
UYARI!
Onar mlar, yaln zca yetkili bir Volvo servisi
taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
SIPS sistemine yap lacak herhangi bir
müdahale, ar zalara neden olabilir ve ciddi
ki isel yaralanmalara yol açabilir.
Çocuk koltuklar ve yan hava
yast klar
Yan hava yast , çocuk koltu unda ya da
çocuk minderinde oturan çocuklara otomobilin
sa lad korumay azaltmaz.
Otomobilin devreye sokulmu 1 bir yolcu hava
yast olmamas durumunda, ön yolcu
koltu una bir çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirilebilir.
1.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. s. 17.
19
Güvenlik
Yan hava yast klar (SIPS hava yast klar )
Soldan direksiyon.
SIPS hava yast klar
Yan hava yast bir gaz jeneratörü ile
donat lm t r. Yeterli iddette bir çarp ma,
sensörleri harekete geçirip gaz jeneratörünü
ate leyerek yan hava yast n i irir. Hava
yast , oturan ki i ve kap paneli aras nda i er
ve sönerken ilk darbenin etkisini azalt r. Yan
hava yast normal ko ullarda, sadece yan
taraftan gerçekle en çarp malar sonucunda
aç l r.
20
Sa dan direksiyon.
Güvenlik
Hava Perdesi (IC)
Özellikler
Hava perdesi IC (Hava Perdesi), SIPS sistemine
bir destektir. Tavan n iki yan boyunca tavan
kaplamas içerisine gizlenmi tir ve hem ön hem
de arka koltuktaki yolcular korumaktad r.
Hava perdesi, yeterli iddette bir çarp ma
durumunda sensörler taraf ndan devreye
sokulur. Hava perdesi aç ld nda i er. Hava
perdesi sürücü ve yolcular n çarp ma s ras nda
ba lar n otomobilin iç k sm na çarpmas n n
önlenmesine yard mc olur.
UYARI!
Kap koluna asla bir ey asmay n veya
ba lamay n z. Kanca sadece hafif giysiler
için tasarlanm t r ( emsiye gibi sert
cisimler için de il).
Tavan kaplamas na, kap direklerine ve yan
panellere bir ey vidalamay n veya monte
etmeyiniz. Bu planlanan korumadan ödün
vermek anlam na gelebilir. Bu alanlarda
sadece Volvo taraf ndan de i im için
onaylanm orijinal parçalar kullan n z.
UYARI!
Otomobili arka yolcu camlar n n üst
kenarlar n n 50 mm alt ndan daha yükse e
yüklemeyiniz. Aksi taktirde tavan
kaplamas n n içindeki hava perdesi gereken
korumay sa layamayabilir.
UYARI!
Hava perdesi, emniyet kemerlerine destek
olan bir sistemdir.
Her zaman emniyet kemeri tak n z.
21
Güvenlik
WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi –
WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmas n
Önleme Sistemi (WHIPS) enerjiyi emen
arkal klardan ve özel tasarlanm , ön koltuk
ba l klar ndan olu ur. Çarpma aç s ve h z ile
çarp an araçlar n tipinin etkili oldu u, arkadan
çarpmalarda sistem devreye girer.
UYARI!
WHIPS (Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi) sistemi,
emniyet kemerlerine bir ektir. Daima
emniyet kemerinizi kullan n.
22
Koltu un özellikleri
WHIPS sistemi devreye sokuldu unda, ön
koltuk arkal sürücünün ve ön koltuktaki
yolcular n konumunu de i tirmek için geriye
do ru dü er. Bu da boyun ve ensenin yaralanma
riskini ortadan kald r r.
UYARI!
WHIPS sisteminde asla kendi ba n za
de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
ba vurun.
WHIPS sistemi ve çocuk koltuklar /
çocuk minderleri
WHIPS sistemi, çocuk koltu unda ya da çocuk
minderinde oturan çocuklara otomobilin
sa lad korumay azaltmaz.
Do ru oturma konumu
Olas en iyi koruma için, sürücü ve ön koltukta
oturan yolcu, ba destekleri aras nda mümkün
olan en küçük aral kla koltuklar n ortas na
oturmal d r.
Güvenlik
WHIPS
UYARI!
Bir koltu un arkadan çarpma gibi, a r bir
kuvvete maruz kalmas durumunda, WHIPS
sisteminin bir yetkili Volvo servisi
taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
Koltuklar hasarl görünmese bile WHIPS
sisteminin koruma kapasitesi k smen
kaybolmu olabilir. Küçük çapl bir arkadan
çarpmadan sonra bile sistemi kontrol
ettirmek amac yla yetkili bir Volvo servisi
ile temas kurunuz.
WHIPS sisteminin çal mas n
hiçbir zaman engellemeyiniz
UYARI!
Arka koltuk minderi ve ön koltuk arkal
aras na kat cisimler s k t rmay n z.
WHIPS sisteminin çal mas n
engellemedi inizden emin olunuz.
UYARI!
Arka koltuk arkal klar ndan biri a a
katlanm sa, kar s ndaki ön koltuk,
katlanm olan koltuk arkal na temas
etmeyecek ekilde ileri hareket
ettirilmelidir.
23
Güvenlik
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Sistem
Emniyet kemeri gergisi
Hava yast klar (SRS)
Yan hava yast klar SIPS
Hava Perdesi (IC)
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi WHIPS
1.
Otomobilin karosörü hava yast klar n n aç lmad bir çarp mada ciddi hasar görebilir. Çarp lan nesnenin sertli i ve a rl
gibi bir dizi faktör otomobilin farkl güvenlik sistemlerinin devreye girme eklini etkiler.
Hava yast klar aç lm sa a a da belirtilenlerin
yap lmas tavsiye edilir:
• Otomobili yetkili Volvo servisine çektiriniz.
Hava yast klar aç lm haldeyken
kullanmay n z.
• Yetkili bir Volvo servisinde otomobilin
güvenlik sistemindeki parçalar
de i tirttiriniz.
• Daima bir doktora görününüz.
D KKAT! SRS, SIPS, IC ve kemer gergi
sistemleri bir çarp mada yaln zca bir kez
aç l r.
24
Harekete geçirilmi
Önden çarp mada ve/veya yandan darbeli bir kazada.
Önden çarp mada1.
Yandan darbeli bir kazada1.
Yandan darbeli bir kazada1.
Arkadan çarp mada.
UYARI!
Hava yast kontrol modülü orta konsola
yerle tirilmi tir. Orta konsol su veya ba ka
s v larla slan rsa, akü kablolar n n
ba lant s n ay r n z. Hava yast klar
aç labilece i için otomobili çal t rmay
denemeyiniz. Otomobili yetkili Volvo
servisine çektiriniz.
, otomobilin h z , çarpma aç s vb.
UYARI!
Otomobili asla hava yast aç lm
durumdayken sürmeyiniz. Bu durum,
direksiyon hakimiyetini zorla t rabilir.
Di er güvenlik sistemleri de zarar görebilir.
Hava yast aç ld nda ortaya ç kan duman
ve toza yo un ekilde maruz kal nmas
halinde cilt ve gözler tahri olabilir. Tahri
durumunda, so uk su ile y kay n z. Çabuk
aç lma i lemi ve hava yast kuma ,
sürtünmeden kaynakl yaralanma ve deride
yanma hissine yol açabilir.
Güvenlik
Hava yast klar ve hava perdelerinin kontrol edilmesi
Kontrol aral klar
Kap dire indeki/direklerindeki etiket üzerinde
belirtilen tarih (y l, ay), sistemleri kontrol
etmesi ve gerekirse hava yast klar n ve emniyet
kemeri gergilerini de i tirmesi için bir yetkili
Volvo servisine ba vurman z gereken tarihtir.
Herhangi bir sistemle ilgili bir sorunuz
oldu unda yetkili bir Volvo servisiyle ba lant
kurun.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sürücü taraf ndaki hava yast
Ön yolcu taraf ndaki hava yast
Sürücü taraf ndaki yan hava yast
Yolcu taraf ndaki yan hava yast
Sürücü taraf ndaki yan hava perdesi
Yolcu taraf ndaki yan hava perdesi
Bu etiket sol arka kap aç kl
nda yer al r.
25
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Her ya taki ve büyüklükteki çocuklar
otomobilde daima do ru ekilde oturmal d r.
Asla çocuklar n yolculardan birinin dizinde
oturmas na izin vermeyiniz.
Volvo çocuk güvenlik donan m otomobilinize
uygun olarak tasarlanm t r. Ba lama
noktalar n n ve ba lant lar n do ru
yerle tirildi inden ve yeterince sa lam
oldu undan emin olmak için, orijinal Volvo
donan m kullan n z.
A a dakiler kullan labilir:
Çocuklar rahat ve güvenli bir
ekilde oturmal d r
Çocu un otomobildeki konumu ve donan m
seçimi, çocu un a rl ve boyuna göre
belirlenir. Daha fazla bilgi için, bkz. s. 28.
• Hava yast n n devreye sokulmam 1
oldu u durumda ön yolcu koltu una
yerle tirilmi bir çocuk koltu u ya da çocuk
minderi.
• Arka koltu a yerle tirilmi , yüzü arka
koltu a bakan bir çocuk koltu u (ön
koltu un arkal n destek olarak kullan r).
150 cm’den k sa çocuklar yeterli çocuk
korumas ile ta nmal d r.
D KKAT! Çocuklar n otomobilde nerede
bulunaca ile ilgili yönetmelikler ülkeden
ülkeye de i ir. Geçerli olan yasalar kontrol
ediniz.
Çocuk koltuklar ve hava
yast klar (SRS)
Yolcu koltu u hava yast (SRS) devreye
sokulmu ise, çocu u daima arka koltu a
i erse, yolcu
oturtunuz1. Hava yast
koltu una yerle tirilmi bir çocuk koltu unda
oturan çocuk ciddi ekilde yaralanabilir.
UYARI!
140 cm’den k sa yolcular ön yolcu
koltu una yaln zca yolcu koltu u hava
yast devreden ç kar lm sa oturabilir.
1.
26
Çocuk koltuklar ve hava yast klar uyumlu
de ildir.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. s. 17.
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Ön yolcu taraf kap aç kl
etiketinin yeri.
ndaki hava yast
Etiket ön panelin uç k sm ndad r.
Etiket, ön panelin uç k sm ndad r. (Sadece
Avustralya).
UYARI!
Hava yast (SRS) devreye sokulmu ise,
ön koltu a asla çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirmeyiniz1. Bu tavsiyeye
uyulmamas çocu un hayat n tehlikeye
sokabilir.
1.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. s. 17.
27
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Çocu un otomobil içindeki
konumu
A rl k/ya
<10 kg
(0–9 ay)
28
Ön koltuk
Arka yan koltuk
Orta arka koltuk
Seçenekler:
• Emniyet kemeri ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03160
• Isofix donan m ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03162
• Emniyet kemeri ve montaj kay ile
tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03135
Seçenekler:
• Emniyet kemeri ve destek bacaklar ile
tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03160
• Isofix donan m ve destek bacaklar ile
tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03162
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya dönük
çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03135
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03135
Güvenlik
Çocuk güvenli i
A rl k/ya
9–18 kg
(9–36 ay)
15–36 kg
(3–12 ya )
1.
2.
Ön koltuk
Arka yan koltuk
Orta arka koltuk
Seçenekler:
• Emniyet kemeri ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03161
• Isofix donan m ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03163
• Emniyet kemeri ve montaj kay ile
tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03135
Seçenekler:
• Emniyet kemeri ve destek bacaklar ile
tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03161
• Isofix donan m ve destek bacaklar ile
tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03163
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya dönük
çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03135
Arkal kl veya arkal ks z destek minderi.
L1: Tip onay no. E5 03139
• Emniyet kemeri, destek bacaklar ve
kay lar ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
L1: Tip onay no. E5 03135
Arkal kl veya arkal ks z destek minderi.
L1: Tip onay no. E5 03139
Seçenekler:
• Arkal kl veya arkal ks z destek
minderi.
L1: Tip onay no. E5 03139
• Bütünle ik destek minderi.
B2: Tip onay no. E5 03140
L: Belirtilen onaylanm tipler listesinde yer alan özel çocuk koltuklar için uygundur. Çocuk koltuklar araca özgü, s n rl , yar üniversel ve üniversel olabilir.
Bu ya grubu için entegre edilmi ve onaylanm t r.
29
Güvenlik
Çocuk güvenli i
UYARI!
Hava yast devreye sokulmu ise, ön
koltu a asla çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirmeyiniz.
Hava yast (SRS) devreye sokulmu ise
140 cm’den k sa boylu hiç kimse ön yolcu
koltu una oturmamal d r1.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
1.
Bütünle ik destek minderi
(iste e ba l )
Volvo’nun orta koltuk için bütünle ik destek
minderi özel olarak çocuklar için optimum
güvenlik sa layacak ekilde tasarlanm t r.
Normal emniyet kemerleri ile birlikte
kullan ld nda destek minderi 15 ila 36 kg
aras çocuklar için onaylanm t r.
30
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. s. 17.
Güvenlik
Çocuk güvenli i
– Ba l n konumunu çocu a uyacak ekilde
dikkatlice ayarlay n z.
UYARI!
Destek minderinin aç lmas
– Destek minderini a a do ru katlay n.
– Ku a çekerek yerinden kurtar n.
– Üst k sm geri arkaya do ru kald r n z.
A a dakileri kontrol ediniz:
• Emniyet kemeri çocu un gövdesiyle temas
halinde olmal , gev ek ya da k vr lm
olmamal d r.
• Kemer omuzun üzerinden do ru ekilde
geçmelidir.
• Kucak kemeri en iyi koruma için le en
kemi inin üzerinden geçmelidir.
• Emniyet kemeri, çocu un bo az na temas
etmemeli veya omuzlar n alt ndan
geçmemelidir.
Onar m veya de i tirme i lemleri yaln zca
yetkili bir Volvo servisi taraf ndan
gerçekle tirilmelidir. Destek minderi
üzerinde hiçbir de i iklik veya ilave
yapmay n z.
E er bütünle ik bir destek minderi bir
çarp mada oldu u gibi büyük bir yüke
maruz kal rsa, destek minderinin tamam
de i tirilmelidir. Destek minderi hasars z
görünse bile ayn düzeyde koruma
sa layamayabilir. Destek minderi a r
y pranm sa de i tirilmelidir.
Destek minderinin katlanmas
– Üst k sm (A) a a yat r n.
– Ku a yerine tak n z (B).
– Destek minderini arka koltuk arkal n n
içine do ru kald r n (C).
D KKAT! Açmanda önce destek minderinin
her iki bölümünün Velcro kay yla (B)
ba land ndan emin olunuz. Aksi taktirde,
destek minderi tekrar aç ld nda üst k sm (A)
arka koltuk arkal n n (C) içinde s k abilir.
31
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Çocuk koltu u yerle tirme
Volvo kendisi için tasarlanan ve kendisinin
denedi i çocuk güvenlik ürünlerine sahiptir.
Piyasada mevcut di er ürünleri kullan rken,
ürünle birlikte verilen kurulum talimatlar n n
dikkatle okunup, uygulanmas önemlidir.
• Çocuk koltuklar n n ku aklar n , koltu un
alt nda bulunan yatay ayarlama çubu una,
yaylara veya herhangi bir deste e
ba lamay n z. Keskin kenarlar, ku aklara
zarar verebilir.
• Çocuk koltu unun arkal n n ön panele
yaslanmas n sa lay n z. Bu, yolcu taraf
hava yast bulunmayan araçlar için veya
hava yast devreden ç kart lm ise
geçerlidir.
UYARI!
Otomobil devreye sokulmu bir ön yolcu
hava yast ile donat lm sa ön koltu a
asla1 bir çocuk koltu u yerle tirmeyiniz.
Çocuk güvenlik ürünleri konusunda bir
sorun ç kmas durumunda, daha aç klay c
talimatlar için üreticiyi aray n z.
1.
32
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. s. 15.
Çocuk koltuklar için ISOFIX
montaj sistemi (iste e ba l )
Arka yan koltuklarda ISOFIX ba lant
noktalar bulunmaktad r. Çocuk güvenli i ile
ilgili ayr nt l bilgi için bir Volvo bayiine
ba vurunuz.
Göstergeler ve kumandalar
Genel bak , soldan direksiyonlu otomobil
Genel bak , sa dan direksiyonlu otomobil
Kombine gösterge paneli
Gösterge ve uyar lambalar
Bilgi ekran
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
Ayd nlatma paneli
Sol kumanda kolu
Sa kumanda kolu
Yol bilgisayar
H z sabitleme sistemi (iste e ba l )
El freni, elektrik soketi/sigara çakma
Direksiyon simidi ayarlar
Elektrikli camlar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
Elektrikli sunroof (aç l r tavan) (iste e ba l )
34
36
38
39
42
44
48
49
50
52
53
54
55
56
58
60
33
Göstergeler ve kumandalar
Genel bak , soldan direksiyonlu otomobil
34
Göstergeler ve kumandalar
Genel bak , soldan direksiyonlu otomobil
Sürücü kap s ndaki kontrol paneli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sis lambalar ............................................................................ s. 48
Farlar, pozisyon/park lambalar ............................................... s. 48
Arka sis lambalar .................................................................... s. 48
Sinyal lambalar , uzun-k sa far seçimi..................................... s. 49
H z sabitleme sistemi............................................................... s. 53
Korna .............................................................................................–
Kombine gösterge paneli ......................................................... s. 38
Telefon/müzik sistemi için tu tak m ......................... s. 204/s. 188
Ön cam silecekleri ................................................................... s. 50
Park freni (el freni) .................................................................. s. 54
Dü me paneli........................................................................... s. 44
Klima kontrolü................................................................s. 66, s. 68
Müzik sistemi......................................................................... s. 182
Elektrik soketi, çakmak ........................................................... s. 45
Dörtlü fla ör............................................................................. s. 46
Torpido gözü ............................................................................ s. 84
Panel menfezleri ...................................................................... s. 65
18. Gösterge ekran ........................................................................ s. 42
19. Hararet göstergesi .................................................................... s. 38
20. Kilometre sayac , gezinti kilometre sayac /
Sabit k z kumandas ........................................................ s. 38/s. 53
21. H z göstergesi .......................................................................... s. 38
22. Sinyal lambalar ....................................................................... s. 49
23. Devir göstergesi ....................................................................... s. 38
24. Araç d s cakl k, saat, vites konumu ..................................... s. 38
25. Yak t göstergesi........................................................................ s. 38
26. Gösterge ve uyar lambalar ..................................................... s. 39
27. Panel menfezleri ...................................................................... s. 65
28. Gösterge paneli ayd nlatmas ................................................... s. 48
29. Far seviyesi .............................................................................. s. 48
30. Ayd nlatma paneli .................................................................... s. 48
31. Okuma lambalar ..................................................................... s. 79
32. Iç ayd nlatma ........................................................................... s. 79
33. Kontrol, sunroof....................................................................... s. 60
34. Emniyet kemeri uyar s ............................................................ s. 58
35. Dikiz aynas ............................................................................. s. 58
36. Kilit dü mesi, bütün kap lar için ............................................. s. 93
37. Arka kap lardaki elektrikli camlar n kilitlenmesi .................... s. 57
38. Kumandalar, elektrikli camlar ................................................. s. 56
39. Kumandalar, elektrikli kap aynalar ....................................... s. 58
40. Aktif asi-Four C (S60 R).............................................s. 46, s. 113
35
Göstergeler ve kumandalar
Genel bak , sa dan direksiyonlu otomobil
36
Göstergeler ve kumandalar
Genel bak , sa dan direksiyonlu otomobil
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sürücü kap s ndaki kontrol paneli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Arka sis lambalar .................................................................... s. 48
Farlar, pozisyon/park lambalar ............................................... s. 48
Sis lambalar ............................................................................ s. 48
Ön cam silecekleri ................................................................... s. 50
Telefon/müzik sistemi için tu tak m ......................... s. 204/s. 188
Korna .............................................................................................–
Kombine gösterge paneli ......................................................... s. 38
H z sabitleme sistemi............................................................... s. 53
Sinyal lambalar , uzun-k sa far seçimi..................................... s. 50
Park freni (el freni) .................................................................. s. 54
Elektrik soketi, çakmak ........................................................... s. 45
Klima kontrolü................................................................s. 66, s. 68
Müzik sistemi......................................................................... s. 182
Dü me paneli........................................................................... s. 44
Dörtlü fla ör............................................................................. s. 46
Torpido gözü ............................................................................ s. 84
Panel menfezleri ...................................................................... s. 65
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Gösterge ve uyar lambalar ..................................................... s. 39
Yak t göstergesi........................................................................ s. 38
Araç d s cakl k, saat, vites konumu ..................................... s. 38
Devir göstergesi ....................................................................... s. 38
Sinyal lambalar ....................................................................... s. 49
H z göstergesi .......................................................................... s. 38
Kilometre sayac , gezinti kilometre sayac /
Sabit k z kumandas ........................................................ s. 38/s. 53
Hararet göstergesi .................................................................... s. 38
Gösterge ekran ........................................................................ s. 42
Panel menfezleri ...................................................................... s. 65
Ayd nlatma paneli .................................................................... s. 48
Far seviyesi .............................................................................. s. 48
Gösterge paneli ayd nlatmas ................................................... s. 48
Okuma lambalar ..................................................................... s. 79
Iç ayd nlatma ........................................................................... s. 79
Kontrol, sunroof....................................................................... s. 60
Emniyet kemeri uyar s ............................................................ s. 58
Dikiz aynas ............................................................................. s. 58
Kilit dü mesi, bütün kap lar için ............................................. s. 92
Arka kap lardaki elektrikli camlar n kilitlenmesi .................... s. 57
Kumandalar, elektrikli camlar ................................................. s. 56
Kumandalar, elektrikli kap aynalar ....................................... s. 58
Aktif asi-Four C (S60 R).............................................s. 44, s. 113
37
Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
1. Hararet göstergesi
Motor so utma sisteminin s cakl n gösterir.
S cakl k ola anüstü yüksekse ve ibre k rm z
bölgeye ula rsa, gösterge ekran nda bir mesaj
görünecektir. Radyatör panjurunun önüne
monte edilecek fazladan lambalar n yüksek d
s cakl k ve yüksek motor yükü olan durumlarda
so utma kapasitesini azaltaca n unutmay n z.
2. Gösterge ekran
Bilgi ve uyar mesajlar ekranda gösterilir.
3. H z göstergesi
Otomobilin h z n gösterir.
4. Gezinti kilometre sayac , T1 ve T2
Gezinti kilometre sayaçlar k sa mesafelerin
ölçülmesi için kullan l r. Sa taraftaki rakam
bir kilometrenin onda birini gösterir. S f rlamak
için dü meye 2 saniyeden uzun bas n z. Bir
38
gezinti kilometre sayac ndan di erine geçmek
için dü meye bir defa h zl bas n z.
5. H z sabitleme sistemi göstergesi
Bkz. s. 47.
6. Kilometre sayac
Genel kilometre sayac otomobilin yapt
toplam mesafeyi gösterir.
7. Uzun far aç k/kapal
8. Uyar lambalar
Bir hata olu tu unda lamba yanar ve gösterge
ekran nda bir mesaj görüntülenir.
9. Devir göstergesi
Motor devrini dakikada bin devir (RPM) olarak
gösterir. Devir göstergesi ibresinin k rm z
alana geçmesine izin vermeyiniz.
10. Otomatik vites göstergesi
Burada seçilen vites gösterilir. Otomobilinizde
Geartronic otomatik vites kutusu varsa ve siz
düz vites kullan yorsan z, o andaki düz vites
gösterilir.
11. D hava s cakl k göstergesi
D hava s cakl n gösterir. S cakl k +2 °C ile
–5 °C aras ndayken, göstergede bir kar taneci i
sembolü görüntülenir. Bu sembol yol yüzeyinin
kaygan olabilece ini belirtir. Otomobil
durmaktaysa ya da daha önce durmu sa, d
hava s cakl göstergesinde belirtilen de er,
güncel s cakl k de erinden yüksek olabilir.
12. Saat
Saati ayarlamak için dü meyi çeviriniz.
13. Yak t göstergesi
Gösterge panelindeki lamba yand nda,
depoda yakla k 8 litre kullan labilir yak t
kalm t r.
14. Gösterge ve uyar lambalar
15. Sinyal lambalar – sol/sa
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
Gösterge ve uyar lambalar
Mesaj metni READ (OKU) dü mesi
kullan larak silinir (bkz. s. 42) veya 2 dakika
sonra otomatik olarak kaybolur.
önce1
Kontak, mar a basmadan
II konumuna
getirildi inde tüm gösterge ve uyar
lambalar yanar. Bu sayede sembollerin/
lambalar n çal p çal mad kontrol edilir.
Motor çal t nda, el freni indirildi inde sönen
el freni lambas haricindeki tüm lambalar
sönmelidir.
Motor be saniye içinde
çal mazsa, otomobilin emisyon
sistemindeki bir ar zay ve ya
bas nc n n dü ük oldu unu
gösteren lambalar haricinde tüm
lambalar söner. Otomobilin
özelliklerine ba l olarak baz lambalar n hiçbir
fonksiyonu olmayabilir.
"TIME FOR SERVICE" (ZAMANI GELDI
DÜZENLI SERVIS) metni gösterildi inde,
uyar lambas ve mesaj metni READ (OKU)
dü mesi kullan larak silinir veya 2 dakika sonra
otomatik olarak kaybolur.
ABS ar zas
ABS lambas yanarsa, bu ABS sistemi
çal m yor demektir. Otomobilin
normal fren sistemi, ABS fonksiyonu
olmadan çal maya devam eder.
Gösterge panelinin ortas ndaki
uyar lambalar
Bu semboller, ar zan n ciddili ine
ba l olarak k rm z ya da amber
(sar ms kahverengi) renkte
kland r l r.
K rm z sembol
– Otomobili durdurunuz! Ekrandaki mesaj
okuyunuz.
Lamba ve mesaj metni, ar za giderilene kadar
görüntülenir.
1.
Baz motor modellerinde dü ük ya
bas nc lambas yanmaz.
Sar sembol
– Ekrandaki mesaj okuyunuz. Sorunu
gideriniz!
– Otomobili güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z. Motoru tekrar çal t r n z.
• Uyar lambas sönerse yolcu unuza devam
ediniz. Bu bir gösterge hatas yd .
• E er uyar lambas yan k kalmaya devam
ederse ABS sistemini kontrol ettirmek için
otomobilinizi yetkili Volvo servisine sürün.
Fren sisteminde ar za
FREN lambas yan yorsa fren
hidroli i seviyesi çok dü ük olabilir.
Otomobili güvenli bir yerde
durdurunuz ve fren hidroli i seviyesini kontrol
ediniz.
• Hidrolik seviyesi MIN yaz s n n alt ndaysa
otomobil daha fazla kullan lmamal d r. Fren
39
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
sistemini kontrol ettirmek için yetkili Volvo
servisine otomobilinizi çektiriniz.
E er FREN ve ABS uyar lambalar
ayn anda yanarsa fren kuvvet
da l m nda bir sorun olabilir.
Otomobili güvenli bir yerde
durdurunuz ve motoru kapat n z.
Motoru tekrar çal t r n z.
• Iki lamba da sönerse, bunun bir gösterge
hatas oldu unu anlars n z.
• E er uyar lambalar yanmaya devam
ederse fren hidroli i seviyesini ölçün.
• Hidrolik seviyesi MIN yaz s n n alt ndaysa
otomobil daha fazla kullan lmamal d r. Fren
sistemini kontrol ettirmek için yetkili Volvo
servisine otomobilinizi çektiriniz.
• E er fren hidroli i seviyesi normalse ve
lambalar yan yorsa, fren sistemini kontrol
ettirmek için otomobilinizi en yak ndaki
yetkili Volvo servisine dikkatli kullanarak
götürün.
UYARI!
E er FREN ve ABS uyar lambalar ayn
anda yanarsa, sert frende otomobilin arka
k sm n n kayma e ilimi olabilir.
40
Emniyet kemeri uyar s
Sürücü emniyet kemerini takana
kadar bu k yan k kal r.
Dü ük ya bas nc
Lamban n sürü esnas nda yanmas ,
motor ya bas nc n n çok dü ük
oldu unu gösterir. Motoru derhal stop
edip, ya seviyesini kontrol ediniz.
Lamba yan yorsa, fakat ya seviyesi normalse,
otomobili durdurunuz ve yetkili bir Volvo
servisine ba vurunuz.
Otomobilin emisyon sisteminde
ar za
Sistemi kontrol ettirmek için yetkili
Volvo servisine u ray n z.
SRS ar zas
SRS sisteminde bir hata
belirlendi inde lamba sürü esnas nda
yan k kalacak veya yanacakt r.
Sistemin incelenmesini sa lamak için
yetkili Volvo servisine u ray n z.
Alternatör arj etmiyor
Sürü s ras nda bu lamba yan yorsa,
büyük olas l kla elektrik sisteminde
bir ar za vard r. Yetkili bir Volvo servisine
ba vurunuz.
Motor ön s t c s (dizel)
Bu lamba motorun ön s t ld n
gösterir. Lamba söndü ünde
otomobili çal t rabilirsiniz. Yaln z
dizel motorlu otomobiller içindir.
El freni çekili
El freni çekildi inde lamba yanar. El
frenini daima en üst konumuna kadar
çekiniz.
D KKAT! Lamba, el freninin ne kadar sert
çekildi inden ba ms z olarak yanar.
Arka sis lambalar
Arka sis lambas aç kken bu lamba
yanar.
Römork gösterge lambas
Yaln zca otomobilin ve römorkun
sinyal lambalar kullan ld nda yan p
söner. Lamba yan p sönmüyorsa
otomobil veya römorktaki sinyal
lambalar ndan biri ar zal demektir.
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
Denge sistemleri STC ve DSTC1
STC/DSTC sistemi, sayfa 112’da daha ayr nt l
olarak aç klanan birkaç farkl fonksiyona
sahiptir.
Sembol (lamba) yanar ve yakla k iki saniye
sonra tekrar söner
Otomobil çal t r ld nda sembol
(lamba), bir sistem kontrolü için
yanar.
Sembol yan p söner
SC fonksiyonu otomobilin tahrik
edilen tekerleklerinin patinaj
yapmas n önleyecek ekilde hareket
eder. TC fonksiyonu otomobilin
çeki ini artt racak ekilde de çal r.
AYC fonksiyonu kaymay önleyecek ekilde
hareket eder.
Uyar lambas , sürekli olarak kehribar
renginde parlar
Lamban n yan s ra bilgi ekran nda
TRACTION CONTROL
TEMPORARILY OFF mesaj
görünür.
TC fonksiyonu, geçici olarak devre d
b rak lm t r çünkü fren s cakl çok yüksektir.
1.
Fren s cakl normale döndü ünde fonksiyon
otomatik olarak tekrar devreye girer.
Uyar lambas , sürekli olarak kehribar
renginde parlar
Lamban n yan s ra bilgi ekran nda
ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
mesaj görünür. STC veya DSTC
sistemi ar za nedeniyle devreden
ç kar lm t r.
UYARI!
Normal sürü ko ullar nda STC/DSTC
sistemi otomobilin yol güvenli ini art r r,
fakat bu h z n art r labilece i anlam na
gelmez. Kaygan yollarda viraj al rken ve
otomobili sürerken, daima normal güvenlik
önlemlerini al n z.
– Otomobili güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z.
– Motoru tekrar çal t r n z.
Uyar lambas sürekli yanarsa, sistemi kontrol
ettirmek için yetkili Volvo servisine u ray n z.
STC/DSTC sistemlerinde ar za
Herhangi bir sistem kapat lmam ken
yanan ve sabit bir ekilde parlayan bir
sembol ve "ANTI-SKID SERVICE
REQUIRED" mesaj bir sistem
ar zas na i aret etmektedir.
– Otomobili güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z. Motoru tekrar çal t r n z.
• Uyar lambas sönerse ar zan n geçici
oldu u anla l r ve servise u ramak
gerekmez.
• Uyar lambas sürekli yanarsa, sistemi
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
u ray n z.
Baz pazarlarda iste e ba l olarak. S60
R’de standart.
41
Göstergeler ve kumandalar
Bilgi ekran
Okunmu mesajlar haf zaya geri döndürmek
için READ (OKU) dü mesine bas n z.
D KKAT! Siz yol bilgisayar menüsündeyken
veya telefonu kullanmak isterken bir uyar
mesaj araya girerse, önce READ tu una (A)
basarak mesaj ö renmelisiniz.
Ekrandaki mesajlar
Bir uyar ya da gösterge lambas yand nda
ayn zamanda gösterge ekran nda bir mesaj da
görüntülenir. Mesaj okuyup anlad ktan sonra
READ tu una (A) bas n z. Okunan mesajlar
böylece gösterge ekran ndan silinir ve
otomobilin haf zas na saklan r. Ar zalarla ilgili
mesajlar, ar za giderilene kadar haf zada kal r.
Çok ciddi ar za mesajlar haf zadan silinmez.
Ar za düzeltilene kadar haf zada kal rlar.
Haf zadaki mesajlar tekrar okunabilir. Kay tl
mesajlar görmek için READ dü mesine (A)
bas n z. READ dü mesine basarak haf zada
kay tl mesajlar aras nda geçi yapabilirsiniz.
42
Göstergeler ve kumandalar
Bilgi ekran
Mesaj
STOP SAFELY
STOP ENGINE
SERVICE URGENT
SEE MANUAL
SERVICE REQUIRED
FIX NEXT SERVICE
TIME FOR REGULAR SERVICE
OIL LEVEL LOW1 – FILL OIL3
OIL LEVEL LOW2 – STOP SAFELY3
OIL LEVEL LOW2 – STOP ENGINE3
OIL LEVEL LOW2 – SEE MANUAL3
SOOT FILTER FULL – SEE MANUAL1
1.
2.
3.
Spesifikasyon
Otomobili durdurunuz ve motoru kapat n z. Ciddi hasar riski.
Otomobili durdurunuz ve motoru kapat n z. Ciddi hasar riski.
Otomobilinizi derhal servise götürün.
Kullan c El Kitab ’na ba vurunuz.
En k sa zamanda otomobilinizi servise götürün.
Bir sonraki serviste otomobilinizi kontrol ettiriniz.
Bu mesaj ekrana geldi inde otomobilin servise gitme zaman gelmi demektir. Mesaj n ne zaman
ekrana gelece ini kat edilen mesafe, son servisten bu zamana kadar geçen ay say s ve motor
çal ma süresi etkiler.
Ya seviyesi dü ük. Mümkün olan en k sa zamanda kontrol edip, tamamlay n z. Daha fazla bilgi
için, bkz. s. 159.
Ya seviyesi dü ük. Otomobili güvenli ekilde durdurunuz ve ya seviyesini kontrol ediniz.
Bkz. s. 159.
Ya seviyesi dü ük. Otomobili güvenli ekilde durdurunuz, motoru durdurunuz ve ya seviyesini
kontrol ediniz. Bkz. s. 159.
Ya seviyesi dü ük. Otomobili güvenli ekilde durdurunuz, motoru durdurunuz ve ya seviyesini
kontrol ediniz. Bkz. s. 159.
Dizel partikül filtresinin kendini yenilemesi gerekmektedir. Bkz. s. 105.
Sar üçgen reflektörle birlikte gösterilir.
K rm z üçgen reflektörle birlikte gösterilir.
Sadece ya seviye sensörü bulunan otomobil modelleri için geçerlidir.
43
Göstergeler ve kumandalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
D KKAT! Dü melerin s ralamalar
de i ebilir.
STC/DSTC sistemi1
Bu dü me, STC/DSTC
sisteminin fonksiyonlar n
azaltmak veya yeniden
devreye sokmak için
kullan l r.
Aktif asi, FOUR-C (iste e ba l )
Confort veya Sport asi
seçimini yapmak için
dü meye bas n z bkz. s. 113.
Mevcut ayar bilgi ekran nda
10 saniye süreyle gösterilir.
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi) –
iste e ba l
Fonksiyonu devreye sokmak
veya devreden ç kartmak için
dü meye bas n z. Daha fazla
bilgi için bkz. s. 133.
Dü medeki LED yand nda
STC/DSTC sistemi devreye
girmi demektir (bir ar za
olmad varsay lmaktad r).
D KKAT! STC/DSTC
sisteminin fonksiyonunu azaltmak için,
dü meyi en az yar m saniye bas l tutunuz.
Dü menin içindeki LED söner ve ekranda
1.
44
Baz pazarlarda iste e ba l olarak. R
versiyonunda standart.
"STC/DSTC SPIN CONTROL OFF" (STC/
DSTC PATINAJ KON KAP.) yaz s görünür.
Boyutu farkl bir tekerlek kullanman z
gerekiyorsa, sistemi devre d ediniz.
Motor tekrar çal t r ld nda STC/DSTC
sistemi tekrar devreye sokulur.
UYARI!
STC/DSTC sistemini kapatman z halinde
otomobilin sürü özelliklerinin de i ece ini
unutmay n z.
Göstergeler ve kumandalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
Elektrik soketi/Çakmak
(iste e ba l )
Elektrik soketi çe itli 12 V
aksesuarlar, örn. cep telefonu
veya buzdolab .
Sokete elektrik gelmesi için
kontak anahtar en az I
konumunda olmal d r.
Sigara çakma , dü me itilerek devreye
sokulur. Çakmak s n nca dü me tekrar d ar
f rlar. Kullanmak için çakma çekiniz.
Güvenlik nedeniyle, soket kullan lm yorken
daima kapa n tak n z. Maksimum ak m
kademesi 10 A.
Arka koltuklardaki yan ba l klar n
alçalt lmas (iste e ba l )
D taki koltuklardan birinde
bir yolcu varsa, ba
desteklerini alçaltmay n z.
– Kontak anahtar n I veya II konumuna
çeviriniz.
– Arkay daha rahat görmek amac yla arka
ba desteklerini öne yat rmak için 1
dü mesine bas n z.
Ba destekleri geriye elle hareket ettirilir.
• Arka koltuk arkal yat r lm ise, ba
destekleri dik konumda olmal d r.
Bagaj kapa n n kilitlenmesi
(baz ülkelerde)
Katlanabilir elektrikli kap aynalar
(iste e ba l )
Bagaj kapa n kilitlemek için
bu dü meye bas n z. Bu
durumda kap kilitleri ana
anahtar kullanarak elle,
uzaktan kumandayla ya da
servis anahtar yla aç lsa bile
bagaj kapa kilitli kal r.
Bu dü me kap aynalar n
d ar ya do ru açmak veya
içeriye do ru kapamak için
kullan l r.
Ayna kazara d ar veya içeri
katlanm sa a a da
belirtilenleri yap n:
– Aynay elle olabildi ince öne do ru itiniz.
– Kontak anahtar n II konumuna getiriniz.
– Dü meyi kullanarak aynay önce içeri sonra
da d ar hareket ettiriniz. Kap aynalar
orijinal sabit konumlar na geri
dönmü lerdir.
Park yard m (iste e ba l )
Otomobil çal t r ld nda
sistem daima devreye
sokulur. Park yard m n
devreden ç karmak/devreye
sokmak için dü meye bas n z.
Ayr ca, bkz. s. 115.
Deadlock güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin devre d
b rak lmas
Güvenlik kilidi fonksiyonunu
devre d b rakmak
istiyorsan z bu dü meyi
kullan n z (güvenlik kilidi,
kap lar n kilitlendi inde
içeriden aç lamamas
anlam na gelir). Bu dü me ayn zamanda alarm
sistemindeki hareket ve yatma alg lay c lar n
da1 – devre d b rakmak için kullan l r örne in otomobil feribotla ta n rken. Bu
fonksiyonlar devre d b rak ld nda LED
yanar.
1.
Iste e ba l
45
Göstergeler ve kumandalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
Yard mc lambalar (aksesuar)
Otomobilin yard mc
lambalar n n, uzun far ile
birlikte yanmas n
istiyorsan z veya bu
fonksiyonu devreden
ç karmak istiyorsan z, bu
dü meyi kullan n z. Bu fonksiyon etkinken,
dü menin içindeki LED yanar.
Aktif asi FOUR-C (S60 R)
Dörtlü fla ör
Comfort, Sport veya Advanced modunu
seçmek için dü melerden birine bas n z. Daha
fazla bilgi için, bkz. s. 113.
Trafik için tehlike veya engel olabilecek yerde
otomobil durduruldu unda, dörtlü fla örleri
(bütün sinyal uyar lar yan p söner) kullan n z.
Devreye sokmak için dü meye bas n z.
D KKAT! Dörtlü fla örlerin kullan m ile ilgili
düzenlemeler ülkeden ülkeye de i ir.
46
Göstergeler ve kumandalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
Kap aynas ve arka cam
rezistanslar
Arka cam ve yan
aynalardaki buzu
temizlemek için, buz
çözücüyü (rezistans )
kullan n z. Arka cam ve
yan aynalar n buzunu
çözme i lemini
ba latmak için dü meye
bas n. Dü medeki LED
yanmaktad r.
Buz çözme i lemi yakla k 12 dakika sonra
otomatik olarak devre d kal r.
Is tmal ön koltuklar
Daha fazla bilgi için,
bkz. s. 66 veya s. 69.
47
Göstergeler ve kumandalar
Ayd nlatma paneli
Pozisyon/park lambalar
Sis lambas
Pozisyon lambalar /park lambalar kontak
anahtar n n konumundan ba ms z olarak
aç labilir.
D KKAT! Sis lambalar n n kullan m na dönük
yönetmelikler ülkeden ülkeye farkl l k
gösterebilir.
– Far kumandas n (1) orta konuma çeviriniz.
Kontak anahtar II konumundayken pozisyon
lambalar /park lambalar daima aç kt r.
Pozisyon lambalar /park lambalar yla ayn anda
plaka lambas da yanar.
Sis lambalar (iste e ba l )
Ön sis lambalar , farlar veya pozisyon
lambalar /park lambalar yla birlikte aç labilir.
Farlar
Far seviyesi
Otomobilin yükü, far huzmesinin dikey hizas n
de i tirir ve bu durum kar dan gelen araçlar n
sürücülerinin gözlerini alabilir. Huzmenin
yüksekli ini ayarlayarak bu durumu önleyiniz.
– Kontak anahtar n II konumuna getiriniz.
– Far kumandas n (1) uç konumlardan birine
çeviriniz.
– Huzme hizas n alçaltmak veya yükseltmek
için kumanday yukar veya a a (3)
kayd r n z.
Bi-Xenon farl otomobillerde1 otomatik far
seviye ayar bulundu u için kumanda (3)
yoktur .
1.
48
Iste e ba l .
Otomatik k sa far
Far kumandas n n (1) orta konumda oldu u
haller d nda kontak anahtar II konumuna
çevrildi inde k sa far otomatik olarak yanar.
Gerekirse, otomatik k sa far yetkili bir Volvo
servisi taraf ndan devre d b rak labilir.
Manüel k sa far (baz ülkeler)
– Kontak anahtar n II konumuna getiriniz.
– Far kumandas n (1) saat yönünde sonuna
kadar çeviriniz.
Uzun far
– Kontak anahtar n II konumuna getiriniz.
– Far kumandas n (1) saat yönünde sonuna
kadar çeviriniz.
– Sol kumanda kolunu direksiyon simidine
do ru sonuna kadar çekip b rak n z,
bkz. s. 49.
– Dü meye bas n z (2).
Ön sis lambalar aç ld nda dü medeki (2)
LED yanar.
Arka sis lambalar
Arka sis lambas yaln zca farlar veya ön sis
lambalar yla birlikte aç labilir.
– Dü meye bas n z (4).
Arka sis lambas aç ld nda kombine gösterge
panelindeki arka sis lambas gösterge lambas
ve dü medeki LED (4) yanar.
Gösterge paneli ayd nlatmas
Gösterge paneli ayd nlatmas , kontak
anahtar II konumuna ve far kumandas (1) son
konumlar ndan birine getirildi inde aç l r.
Ayd nlatma, gündüzleri otomatik olarak k s l r
ve geceleri manüel olarak ayarlanabilir.
– Daha parlak veya daha k s k ayd nlatma için
kumanday yukar veya a a (5) kayd r n z.
Göstergeler ve kumandalar
Sol kumanda kolu
K sa yan p sönme düzeni
– Kumanda kolunu yukar veya a a
yönde (1) konumuna getirip b rak n z.
Kumanda kolu b rak ld nda ba lang ç
konumuna geri döner ve sinyal lambalar
kapan r.
– Kumanda kolunu direksiyon simidine do ru
son konumuna (4) kadar çekip b rak n z.
– Otomobilden inip kap y kilitleyiniz.
Açma kapama, uzun ve k sa far
Uzun far n aç labilmesi için kontak anahtar II
konumunda olmal d r.
– Far kumandas n saat yönünde son
konumuna kadar çeviriniz, bkz. s. 48.
– Kumanda kolunu direksiyon simidine do ru
son konumuna (4) kadar çekip b rak n z.
Kumanda kolu konumlar
Uzu far selektörü
1.
2.
– Kumanda kolunu nazikçe direksiyon
simidine do ru (3) konumuna çekiniz.
Uzun far, kumanda kolu b rak lana kadar yanar.
3.
4.
K sa yan p sönme düzeni, sinyal lambalar
Sürekli yan p sönme düzeni, sinyal
lambalar
Uzu far selektörü
Açma kapama, uzun ve k sa far, güvenli
eve gidi ayd nlatmas
Sinyal lambalar
Sürekli yan p sönme düzeni
– Kumanda kolunu yukar veya a a yönde
son konumlar na (2) getiriniz.
Kumanda kolu son konumunda kal r ve ya elle
ya da direksiyon simidinin hareketine göre
otomatik olarak geri döner.
Güvenli eve gidi ayd nlatmas
D ayd nlatma lambalar ndan baz lar aç k
b rak labilir ve otomobili kilitledikten sonra
güvenli eve gidi ayd nlatmas olarak
çal abilir. Gecikme süresi 30 saniye1 olmakla
birlikte yetkili bir Volvo servisi taraf ndan 60
veya 90 saniye olarak ayarlanabilir.
– Kontak anahtar n ç kar n z.
1.
Fabrika ayarlar .
49
Göstergeler ve kumandalar
Sa kumanda kolu
Silecekler yüksek h zda çal rlar.
Önemli!
Silecekler ön cam temizlerken bol
miktarda y kama s v s kullan n z. Ön cam
silecekleri çal rken ön cam slak
olmal d r.
Ön cam silecekleri
Ön cam silecekleri silecek kolu 0
konumundayken kapal d r.
Kumanda kolu yukar hareket
ettirilirse, kol yukar da tutuldu u
sürece silecek her defas nda bir tur siler.
Aral kl silme
Aral kl silme h z n uygun ekilde
ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz.
Silme frekans n art rmak için halkay saat
yönünde çeviriniz. Silme frekans n azaltmak
için halkay (1) saatin aksi yönde çeviriniz.
Silecekler normal h zda çal rlar.
Ya mur sensörü (iste e ba l )
Ya mur sensörü ön camda alg lad ya mur
miktar na göre ön cam sileceklerini otomatik
olarak çal t r r. Ya mur sensörünün
hassasiyeti halkayla (1) ayarlanabilir.
Önemli!
Otomatik araç y kama siteminde:
Kontak anahtar en az ndan I veya II
konumundayken, (2) dü mesine basarak
ya mur sensörünü kapat n z. Aksi takdirde,
silecekler çal maya ba layarak hasar
görebilir.
– Hassasiyeti artt rmak için halkay saat
yönünde veya saatin aksi yönde çeviriniz
(halka saat yönünde çevrildi inde bir tur
fazla silinir).
Aç k/Kapal
Ya mur sensörünü devreye sokarken, kontak
anahtar en az ndan I veya II konumunda ve
silecek kolu da 0 konumunda olmal d r.
Ön cam y kay c s n çal t rmak için çubu u
direksiyona do ru çekiniz.
Ya mur sensörünü devreye sokmak için:
Far y kay c s
– Dü meye (2) bas n z. Ya mur sensörünün
etkin oldu unu belirtmek üzere dü menin
içindeki LED yanar.
Ya mur sensörünü devreden ç karmak için:
(baz pazarlarda iste e ba l olarak)
– Dü meye (2) bas n z veya
50
– ba ka bir silme program için kumanda
kolunu a a ya do ru indiriniz. Kumanda
kolu kald r l rsa, ya mur sensörü etkin
kalacakt r; kumanda kolu 0 konumuna
b rak ld nda silecekler ekstra bir silme
i lemi yapar ve sonra ya mur sensörü
moduna döner.
Anahtar kontaktan ç kar ld nda veya kontak
kapat ld ktan be dakika sonra, ya mur sensörü
otomatik olarak devreden ç kar l r.
Ön cam y kay c s
Ön cam silece inin kullan lmas , far
y kay c s n otomatik olarak çal t r r.
Farlar n yüksek bas nçla y kanmas , büyük,
miktarda y kama s v s tüketir. S v dan tasarruf
Göstergeler ve kumandalar
Sa kumanda kolu
etmek için, farlar sadece her be seferde bir
y kan r (on dakikal k süre içinde). Ön cam n en
son y kanmas ndan sonra on dakika geçerse,
farlar bir sonraki ön cam y kamada tekrar
yüksek bas nçla y kan rlar.
Azalt lm y kama
Depoda sadece yakla k bir litre y kama s v s
kal rsa, ön cam temizli inin önceli inden
dolay farlara olan besleme kesilir.
Ön cam y kay c s ve far y kay c s
(S60 R)
Ön cam ve far y kay c lar n çal t rmak için
kolu direksiyona do ru çekiniz.
51
Göstergeler ve kumandalar
Yol bilgisayar
Fonksiyonlar
Yol bilgisayar a a daki bilgiler görüntüler:
•
•
•
•
•
Kumandalar
Yol bilgisayar bilgilerine ula mak için (B)
halkas n öne veya arkaya döndürmeniz gerekir.
Yeniden çevirdi inizde ba lang ç noktas na
gelirsiniz.
D KKAT! Siz yol bilgisayar n kullan rken bir
uyar mesaj araya girerse, yol bilgisayar na geri
dönmek için önce READ tu una (A) basarak
mesaj ö renmelisiniz.
ORTALAMA HIZ
HIZ, SAAT BA[INA MIL CINSINDEN1
GÜNCEL YAKIT TÜKETIMI
ORTALAMA YAKIT TÜKETIMI
KALAN YAKITLA GIDILEBILECEK
MESAFE
ORTALAMA HIZ
Son s f rlamadan (RESET) bu yana ortalama
h z. Kontak kapat ld nda, ortalama h z
saklan r ve tekrar otomobilinizi kulland n zda
yeni de er için temel olu turur. Bu, koldaki
RESET (C) dü mesiyle s f rlanabilir.
H z, saat ba na mil cinsinden1
Güncel h z, mph cinsinden görüntülenir.
Güncel yak t tüketimi
Güncel yak t tüketimi ile ilgili her saniye
hesaplanan kesintisiz bilgi. Gösterge
ekran ndaki de er her iki saniyede bir
güncelle tirilir. Otomobil durgun haldeyken
gösterge ekran nda "----" görüntülenir.
D KKAT! Yak t tahrikli s t c kullan ld
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
nda
Ortalama yak t tüketimi
Son s f rlamadan (RESET) sonraki ortalama
yak t tüketimi. Kontak kapat ld nda ortalama
1.
52
Baz ülkeler
yak t tüketimi kaydedilir ve koldaki RESET
(SIFIRLA) dü mesiyle (C) s f rlanana kadar
kay tl kal r.
D KKAT! Yak t tahrikli s t c kullan ld
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
nda
Kalan yak tla gidilebilecek mesafe
Kalan yak tla gidilebilecek mesafe son
30 km’deki ortalama yak t tüketimi temelinde
hesaplan r. kalan yak tla gidilebilecek
mesafe 20 km’den azsa ekranda "----" ibaresi
görüntülenir.
D KKAT! Sürü stilindeki bir de i iklik veya
yak tla çal an s t c kullan lmas durumunda
de erde küçük bir hata meydana gelebilir.
Göstergeler ve kumandalar
H z sabitleme sistemi (iste e ba l )
Devreye sokma
• H zdaki geçici bir yükselme bir dakikadan
fazla sürer
H z sabitleme sisteminin
kumandalar direksiyon
simidinin solundad r.
Bir h za geri dönme
Daha önce ayarlanan h za dönmek
için tu a bas n z. Kombine gösterge
panelinde CRUISE-ON yaz s
görüntülenir.
Istenilen h z ayarlamak için:
– CRUISE dü mesine bas n z. Kombine
gösterge panelinde CRUISE yaz s
görüntülenir.
– Araç h z n kilitlemek için + veya –
dü melerine bas n z. Kombine gösterge
panelinde CRUISE-ON yaz s görüntülenir.
H z sabitleme (Cruise control) sistemi 30 km/h
alt ndaki veya 200 km/h üzeri h zlarda devreye
sokulamaz.
H z art rma ya da azaltma
– + veya – tu lar n bas l tutarak h z art r n z
veya azalt n z. Dü me b rak ld nda
otomobilin h z yeni h z olarak ayarlan r.
– + veya – tu lar üzerine k sa bir süre
bas lmas (yar m saniyeden k sa) h z bir
km/saat de i tirir.
D KKAT! Sollama gibi, h zda meydana
gelecek geçici bir art (bir dakikadan daha az),
h z sabitleme ayar n etkilemez. Gaz pedal n
serbest b rakt n zda, otomobil programlanan
h z na geri dönecektir.
Devreden ç karma
Cruise control fonksiyonunu devreden
ç karmak için CRUISE tu una bas n z.
Kombine gösterge panelinde CRUISE-ON
yaz s söner.
Geçici olarak devreden ç karma
H z sabitlemeyi geçici olarak devreden
ç karmak için 0 tu una bas n z. Kombine
gösterge panelinde CRUISE görüntülenecektir.
Daha önce ayarlanm olan h z haf zada
saklan r.
A a da belirtilen durumlarda h z sabitleme
sistemi devreden ç kart l r:
• Fren veya debriyaj pedal na bas lm t r
• Yoku t rman rken h z 30 km/saat de erinin
alt na dü er
• Vites kolu N konumuna al nd nda
• Tekerlek patinaj veya tekerlek kilitlenmesi
meydana gelir
53
Göstergeler ve kumandalar
El freni, elektrik soketi/sigara çakma
E imli yüzeye park etme
• Otomobil yoku yukar park edilirsen
tekerlekleri kald r mdan d ar do ru
çeviriniz.
• Otomobil yoku a a park edilirse
tekerlekleri kald r ma do ru çeviriniz.
El frenini indiriniz
– Fren pedal na s k ca bas n z.
– El frenini hafifçe yukar çekiniz, dü meye
bas n z, el freni kolunu indiriniz ve dü meyi
b rak n z.
Park freni (el freni)
Kol ön koltuklar n aras ndad r. El freni
çekildi inde arka tekerlekler üzerinde çal r.
Kombine gösterge panelindeki uyar lambas , el
freninin ne kadar sert çekildi inden ba ms z
olarak yanar. Bu yüzden el frenini daima en son
konumuna kadar çekiniz.
El frenini çekiniz
– Fren pedal na s k ca bas n z.
– El frenini en üst konumuna kadar çekiniz.
– Fren pedal n b rak n z ve arac n durgun
halde oldu undan emin olunuz.
– Vites kolunu düz anz manlar için
1 otomatik anz manlar için ise
P konumuna getiriniz
54
Elektrik soketi/çakmak, arka
koltuk
Elektrik soketi, araç telefonu veya bir so utucu
kutusu gibi 12 V ile çal an çe itli aksesuarlar
için kullan labilir. Maksimum ak m 10 A.
Sokete elektrik gelmesi için kontak anahtar en
az I konumunda olmal d r.
Sigara çakma , dü me itilerek devreye
sokulur. Çakmak s n nca dü me tekrar d ar
f rlar. Kullanmak için çakma çekiniz.
Güvenlik nedeniyle, soket kullan lm yorken
daima kapa n tak n z.
Göstergeler ve kumandalar
Direksiyon simidi ayarlar
Direksiyon simidi hem dikey olarak, hem de
öne-arkaya ayarlanabilir. Direksiyon
kolonunun sol taraf ndaki kumanday a a
do ru itiniz. Daha sonra size en uygun gelen
direksiyon simidi ayar n yap n z. Direksiyon
simidini kilitlemek için kumanday tekrar
yerine bast r n z. E er bunu yapmak zor gelirse
kumanday geriye bast r rken direksiyon
simidini hafifçe bast r n z.
UYARI!
Direksiyon simidi ayar n her zaman
sürü ten önce yap n, asla sürü s ras nda
yapmay n z. Direksiyon simidinin
kilitlendi inden emin olun.
55
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli camlar
Elektrikli camlar kap kol dayama yerlerinde
bulunan kumandalar kullan larak çal t r l r.
Elektrikli camlar n çal mas için kontak
anahtar I veya II konumunda olmal d r.
Otomobilinizi kulland ktan ve kontak
anahtar n ç kard ktan sonra ön kap lardan
hiçbiri aç lmad sürece camlar hâlâ aç l p
kapat labilir.
D KKAT! Yolcu taraf ndaki otomatik cam
kapatma fonksiyonu yaln z baz pazarlarda
vard r.
Arka camlar (B) dü mesiyle kumanda edilirler.
UYARI!
Kumandan n ön taraf na basarak cam aç n z ve
kumandan n ön taraf n yukar çekerek cam
kapat n z.
UYARI!
Uzaktan kumanda ile camlar kapat rken,
çocuklar n veya di er yolcular n elinin
arada olmad ndan emin olunuz.
Ön kap lardaki elektrikli camlar
Camlar ön koltuklardan iki ekilde aç l p
kapanabilir.
– (A) kumandas n hafifçe a a bast r n z ya
da hafifçe yukar çekiniz. Kumanday
tuttu unuz sürece elektrikli camlar yukar
kalkar ya da a a iner.
– Kumanday (A) tamamen a a bast r n z ya
da tamamen yukar çekiniz ve ard ndan
b rak n z; cam otomatik olarak aç lacak ya
da kapanacakt r. Cam herhangi bir ekilde
bloke olursa, durur.
56
Otomobilin içinde çocuklar varsa:
• Sürücü otomobilden ayr lacaksa, kontak
anahtar n ç kararak elektrikli camlara
giden gücü kesmeyi unutmay n z.
• Camlar kapat rken, çocuklar n veya
di er yolcular n elinin arada olmad ndan
emin olunuz.
Elektrikli arka camlar yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda ediliyorsa:
• Camlar kapat l rken arka koltukta oturan
yolculardan hiçbirinin elinin s k ma
tehlikesi olmad n kontrol ediniz.
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli camlar
Arka kap lardaki elektrikli
camlar n kilitlenmesi
Ön yolcu koltu u taraf ndaki
elektrikli cam
Arka elektrikli camlar, sürücü kap s kontrol
panelindeki dü me kullan larak bloke
edilebilirler.
Ön yolcu koltu undaki elektrikli cam dü mesi
yaln zca o cam kumanda eder.
Dü medeki LED yanm yor
Arka kap camlar na, her arka kap da bulunan
dü meyle veya sürücü kap s ndaki dü melerle
kumanda edilir.
Arka kap lardaki elektrikli camlar
Arka kap camlar , kap lardaki dü meler ve
sürücü kap s ndaki dü meyle kumanda edilir.
Arka kap lardaki (sürücü kap s kontrol
panelinde) elektrikli camlar kilitleme
dü mesindeki LED yan yorsa, arka kap
camlar yaln zca sürücü kap s ndan kumanda
edilebilir.
Dü medeki LED yan yor
Elektrikli arka camlara yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda edilebilir.
57
Göstergeler ve kumandalar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
Önemli!
Aynalardaki buzu temizlemek için, buz
kaz y c de il, buz çözücüyü (rezistans )
(bkz. s. 47) kullan n z. Kaz y c ayna
cam n çizebilir.
Haf za fonksiyonuna sahip kap
aynalar (iste e ba l )
A
Otomobilde haf za fonksiyonuna sahip kap
aynalar varsa, bunlar koltu un haf za ayar ile
birlikte çal r; bkz. s. 77.
B
Dikiz aynas
Kap aynalar
A: Normal konum.
B: K sma konumu. Arkadan gelen araçlar n
farlar gözünüzü al yorsa, bu konumu
kullan n z.
Iki d kap aynas n ayarlama kumandalar
sürücü kap s ndaki kontrol panelinin en önünde
bulunur.
L veya R dü melerine bas n z (L = sol kap
aynas , R = sa kap aynas ). Dü menin
içindeki LED yanar.
Baz modellerde otomatik k karartma
fonksiyonu vard r. I k karartma i lemi,
kar la t rmal k ili kileri temelinde otomatik
olarak gerçekle tirilir. Hassasiyeti yetkili bir
Volvo servisi ayarlayabilir.
Ortada bulunan ayar kumandas yla aynan n
konumunu ayarlay n z. Dü meye tekrar
bas n z. LED’in art k yanmamas gerekir.
Emniyet kemeri uyar s
Sürücü tokay tak ncaya kadar, emniyet kemeri
uyar lambas , dikiz aynas n n üst kenar nda
yan k olarak kal r.
Yola ç kmadan önce aynalar ayarlay n!
58
UYARI!
Uzaktan kumandadaki haf za fonksiyonu
Otomobilin kap lar n uzaktan kumandayla aç p
kap aynalar n n ayarlar n de i tirirseniz, bu
yeni ayarlar uzaktan kumandaya kaydedilir.
Ayn uzaktan kumandayla otomobili bir sonraki
aç n zda, sürücü kap s n açt n zda aynalar
iki dakika içinde kay tl konumlar na geçer.
Lamine yan camlar (iste e ba l )
Ön ve arka kap lardaki lamine camlar, yolcu
kabinindeki ses yal t m n iyile tirir ve yetkisiz
giri lere kar daha iyi koruma sa lar.
Göstergeler ve kumandalar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
Ön camlarda ve/veya kap
aynalar nda su ve pislik tutmayan
kaplama (iste e ba l )
Ön kap camlar ve/veya kap aynalar , ya mur
ya arken dahi camlarda veya aynalarda
görü ün iyi olmas n sa layan bir tabakayla
kaplan rlar. Cam bak m ile ilgili daha fazla
bilgi için, bkz. s. 149.
Önemli!
Camlardan buzu temizlemek için metal buz
kaz y c kullanmay n z. Su ve pislik
tutmayan kaplama tabakas hasar görebilir.
Aynalardan buzu temizlemek için rezistans
(buz çözücüyü) kullan n z!
Su ve/veya pislik tutmayan
kaplamaya tabi tutulmu yan
camlar ve aynalar, ufak bir
sembolle i aretlenmi tir.
Dikiz aynas /kap aynalar
Baz hava ko ullar nda, kap aynas n n
rezistans kullan l rsa, kir tutmayan kaplaman n
fonksiyonu daha iyile ir; bkz. s. 47.
Kap aynalar n n buzunu a a daki durumlarda
çözünüz:
• Buz veya karla kaplanm larsa
• [iddetli ya murlu veya pis yol ko ullar nda
• Bu ulanm larsa.
59
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli sunroof (aç l r tavan) (iste e ba l )
UYARI!
Otomobilde çocuklar bulunuyorsa:
Sürücü Otomobilden ayr l rsa, sunroof’a
(aç l r tavana) sa lanan gücü kesmeyi
unutmay n z (kontak anahtar n ç kar n z).
3
1
4
2
5
6
Aç lma konumlar
Sunroof’un kumandalar tavan kaplamas nda
bulunur. Sunroof iki farkl ekilde aç labilir:
• Arka kenar kald r larak/indirilerek –
havaland rma konumu
• Arkaya do ru/öne do ru – aç lma konumu/
konfor konumu1
Kontak anahtar I veya II konumunda
olmal d r.
1.
60
Rüzgar gürültüsünün azalt lmas
amac yla konfor konumunda sunroof
sonuna kadar aç lmaz.
1. Kapatma, otomatik
2. Kapatma, elle
3. Açma, elle
4. Açma, otomatik
5. Açma, havaland rma konumu
6. Kapatma, havaland rma konumu
Havaland rma konumu
Açmak: [alterin arka kenar n (5) yukar
çekiniz.
Kapamak: [alterin arka kenar n (6) a a
çekiniz.
Havaland rma konumundan konfor konumuna
geçmek için: [alteri arkaya do ru son
konumuna kadar çekiniz (4) ve b rak n z.
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli sunroof (aç l r tavan) (iste e ba l )
Otomatik çal t rma
Kumanday direnç konumunu (3) a acak
ekilde hareket ettirip, en arka konuma (4)
getiriniz veya direnç konumundan (2) geçirerek
en ön konuma (1) getiriniz ve b rak n z.
Sunroof (aç l r tavan) konfor konumuna kadar
aç l r ya da tamamen kapan r.
UYARI!
S k maya kar koruma fonksiyonu
yaln zca açma konumunda geçerlidir –
havaland rma konumunda çal maz.
Sunroof’u kapat rken, çocu un elinin arada
olmad ndan emin olunuz.
Konfor konumundan, maksimum aç kl k
konumuna kadar açmak için: Kumanday son
konumuna (4) gelecek ekilde bir kez daha
arkaya çekiniz ve b rak n z.
Elle çal t rma
Aç k: Kumanday direnç konumuna geri
çekiniz (3). Sunroof dü meye ilgili konumda
bas l tutuldu u sürece tam aç k konuma do ru
ilerler.
Kapama: [alteri öne do ru direnç noktas na
kadar (2) bast r n z. [alter bu konumda
tutuldu u sürece sunroof kapal konumuna
do ru hareket edecektir.
UYARI!
E er otomobilinizde çocuk varsa, sunroof’u
kapat rken ellerinin araya s k mamas na
dikkat ediniz.
Güne lik
Sunroof, elle hareket ettirilen, kayar bir
güne li e sahiptir. Sunroof aç ld nda güne lik
otomatik olarak arkaya kayar. Kolu tutun ve
güne li i kapatmak için öne do ru kayd r n z.
S k maya kar koruma
Sunroof’un s k maya kar koruma
fonksiyonu, aç kl n bir nesne taraf ndan bloke
edilmesi halinde devreye girer. Bloke olmas
halinde Sunroof durur ve daha önceki aç k
konumuna geri döner.
61
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli sunroof (aç l r tavan) (iste e ba l )
62
Klima kontrolü
Klima kontrolüyle ilgili genel bilgiler
Klima, AC fonksiyonlu manüel klima kontrolü
Elektronik Klima Kontrolü (ECC)
Hava da l m
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
64
66
68
71
72
63
Klima kontrolü
Klima kontrolüyle ilgili genel bilgiler
Cam içlerinde bu ulanma
Havaland rma fan n n çal mas
Camlar temizleyerek, camlar n içeriden
bu ulanma sorununu en aza indiriniz. Normal
bir cam temizleyicisi kullan n z.
Motor kapat ld nda (ve kontak anahtar I
veya II konumunda ise), havaland rma fan
otomatik olarak kapat l r. Bu, akünün
bo almas n önlemek için ba vurulan bir
yoldur.
Parçac k filtresi
Parçac k filtresinin düzenli aral klarla
de i tirilmesini sa lay n z. Yetkili bir Volvo
servisinize dan n z.
Buz ve kar
Klima kontrolü giri indeki buz ve kar
temizleyin (motor kaputuyla ön cam aras ndaki
zgara).
Ar za izleme
Yetkili bir Volvo servisi, klima sisteminin
tamiri ve ar za izleme i lemi için gerekli alet ve
araçlara sahiptir. Kontrol ve onar m i lerini
yaln zca e itimli personele yapt r n z.
Havaland rma fan n devreye sokmak için fak
kumandas n çevirip istedi iniz h z
ayarlay n z.
ECC donan ml otomobiller
Gerçek s cakl k
Seçti iniz s cakl k, otomobilin içini ve d n
etkileyen hava h z , nem, güne yo unlu u gibi
fiziksel etmenlere ba l d r.
So utucu gaz
Sensörler
Güne sensörü ön panelin üst bölümünde yer
al r. Güne sensörünün üzerini kapatmay n z.
Klima kontrol panelindeki yolcu kabini s cakl k
sensörünün üzerini kapatmay n z.
Klima sistemi R134a so utucu gaz
içermektedir. Bu so utucu gaz klor
içermedi inden, ozon tabakas na zararl
de ildir. Sistem sadece R134a so utucu gaz ile
doldurulmal d r. Bu i lemi yetkili bir Volvo
servisine yapt r n z.
Yan camlar ve Sunroof
Klima sisteminin do ru ekilde çal abilmesi
için bütün yan camlar ve (e er varsa)
Sunroof’u kapat n z. Ayr ca, e ya bölmesindeki
yan panellerde bulunan tahliye kanallar n da
kapatmamaya dikkat ediniz.
H zlanma
Tam gaz verildi inde klima geçici olarak
kapat l r. S cakl kta geçici bir art
hissedebilirsiniz.
64
Yo unla ma
S cak hava artlar nda klima sisteminde olu an
yo u ma nedeniyle otomobilin alt na su
damlayabilir. Bu normaldir.
Yak t ekonomisi
ECC donan ml Otomobilde klima otomatik
olarak kontrol edilir ve yolcu kabinini
serinletmeye yetecek ve gelen havadaki nemi
alacak ekilde kullan l r. Bu, kliman n havay
donma noktas n n hemen üzerine kadar
so uttu u geleneksel sistemlere göre daha iyi
yak t ekonomisi sa lar.
Klima kontrolü
Klima kontrolüyle ilgili genel bilgiler
Hava da l m
Ön paneldeki hava menfezleri
Kap direklerindeki hava menfezleri
Gelen hava otomobilin içinde bulunan çe itli
hava menfezleri üzerinden da t l r.
A. Aç k
B. Kapal
C. Yatay hava ak m
D. Dikey hava ak m
– Ön yan camlardaki bu ulanmay gidermek
için d taraftaki havaland rma panjurlar n
yan camlara yönlendiriniz.
A. Aç k
B. Kapal
C. Yatay hava ak m
D. Dikey hava ak m
– Bu ulanmay gidermek için havaland rma
panjurlar n arka camlara yönlendiriniz.
– Arka koltukta en iyi hava ortam n
sa lamak için panjurlar içeri do ru
yöneltiniz.
Küçük çocuklar n hava ak m na ve cereyana
kar hassas oldu unu unutmay n z.
65
Klima kontrolü
Klima, AC fonksiyonlu manüel klima kontrolü
1
2
8
1. AC – Aç k/Kapal
2. Iç hava dola m
3. Hava da l m
4. Arka cam ve kap aynas rezistans
5. Is tmal ön koltuklar
6. Is tma/So utma – sa taraf
7. Is tma/So utma – sol taraf
8. Fan
Klimay devreye sokmak için fan dü mesini (9)
0 konumundan çevirmeniz gerekir.
Giren havan n nemini almak için klimay dü ük
s cakl klarda (0–15 °C) kullan n z.
66
3
7
4
5
6
AC – Aç k/Kapal
Klima, ON LED’i yand nda
so utma ve nem alma
fonksiyonlar n devreye
sokar. OFF LED’inin
yand nda klima devreden
ç kar.
Is tma/So utma – sol/sa taraf
Gelen havan n ne kadar s cak
veya so uk olaca n
ayarlamak için çeviriniz. Daha
so uk hava için klima devreye
sokulmal d r.
Is tmal ön koltuklar
Ön koltu u/koltuklar s tmak
için a a dakileri yap n:
– Bir defa bas ld nda - Yüksek s –
dü medeki her iki LED de yanar.
– Iki defa bas ld nda: Dü ük s –
dü medeki her iki LED de yanar.
– Üç defa bas ld nda - Is tma kapat l r –
dü medeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.
Yetkili bir Volvo servisi s cakl k ayar
yapabilir.
Klima kontrolü
Klima, AC fonksiyonlu manüel klima kontrolü
Fan
Fan h z dü me döndürülerek
art r labilir veya azalt labilir.
Dü me 0 konumuna
ayarlan rsa klima devreye
girmez.
Arka cam ve kap aynas buz
çözücüleri
Arka cam ve kap
aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok
etmek için bu dü meyi
kullan n z; bu fonksiyon
hakk nda daha fazla bilgi için,
bkz. s. 47.
buzlanma, bu ulanma ve pis hava riskini en aza
indirir.
Fonksiyonu a a daki gibi devreye sokunuz:
–
dü mesini 3 saniyeden fazla bas l
tutunuz. LED 5 saniye için yan p söner. D
s cakl a ba l olarak 3 – 12 dakika süreyle
otomobil içi hava dola m gerçekle ir.
–
dü mesine her bas n zda
zamanlay c fonksiyonu devreye sokulur.
Zamanlay c fonksiyonunu kapatmak için:
–
Otomobilin içinde hava dola m na izin
verirseniz, özellikle k n bu ulanma ve
buzlanma riski vard r. Zamanlay c fonksiyonu
• klima (AC) otomatik olarak devreye girer
(fan 0 konumunda de ilse)
• i hava dola m otomatik olarak devre d
kal r.
Buz çözücü
kapat ld nda klima
kontrolü bir önceki ayara geri döner.
dü mesini tekrar 3 saniyeden fazla
bas l tutun. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yan p söner.
Hava da l m
Maksimum konfor için ince
ayar yapmak amac yla farkl
simgeler (noktalarla
belirtilmi ) aras ndaki hava
da l m kumanda
konumlar n kullan n z.
ç hava dola m
Iç hava dola m , yolcu
kabinine kötü hava, egzoz, vs.
almamak için kullan labilir.
Yolcu kabinindeki hava
dola t r l r, yani bu fonksiyon
devrede oldu unda d ar dan
hiçbir hava içeri al nmaz. Iç hava dola m
(klimayla birlikte) s cak havada yolcu kabinini
daha çabuk serinletir.
Fonksiyon seçildi inde, yolcu kabinindeki
havan n nemini maksimum düzeyde gidermek
için a a daki i lem de gerçekle ir:
Bu u çözücü
Hava da l m kontrolündeki buz çözücü
kullan larak ön cam ve yan camlardaki
bu ulanma ve buzlanma h zla giderilir. Hava,
yüksek h zla camlara do ru akar.
67
Klima kontrolü
Elektronik Klima Kontrolü (ECC)
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
68
AC – Aç k/Kapal
Iç hava dola m /Sensörlü çoklu filtre
Iç hava dola m
AUTO
Hava da l m
Iç kabin s cakl k sensörü
Buz çözücü, ön cam ve yan camlar
Arka cam ve kap aynas rezistans
Koltuk s t c s
sa taraf
Koltuk s t c s – sol taraf
S cakl k – sa taraf
S cakl k – sol taraf
Fan
12
AUTO
S cakl k
AUTO fonksiyonu, istenilen
s cakl a eri ilebilmesi için
klima kontrolünü otomatik
olarak yönetir. Otomatik
fonksiyonu s tma, klima,
hava kalite sensörü, fan h z , iç hava dola m
ve hava da t m kontrolünü sa lar. Bir ya da
daha fazla fonksiyonu manüel olarak
seçerseniz, di er fonksiyonlar otomatik olarak
i lemeye devam eder. AUTO dü mesi aç kken
bütün manüel ayarlar devre d kal r.
Bu iki dü meyi kullanarak
otomobilin yolcu ve sürücü
taraf ndaki s cakl klar
ayarlayabilirsiniz.
Istedi inizden daha s cak ya
da daha so uk bir seviyeye ayarlad n zda,
so utma veya s tma i leminin
h zlanmayaca n unutmay n z.
Fan
Fan h z , ilgili dü me
döndürülerek art r labilir veya
azalt labilir. E er AUTO
seçiliyse h z otomatik olarak
Klima kontrolü
Elektronik Klima Kontrolü (ECC)
kumanda edilir. Daha önceden ayarlanm olan
fan h z devre d kal r.
D KKAT! Fan dü mesi, dü menin üzerindeki
sol LED turuncu yanacak kadar aç lm sa, fan
ve klima devre d b rak l r.
Arka cam ve kap aynas rezistans
Arka cam ve kap
aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok
etmek için bu dü meyi
kullan n z; bu fonksiyon
hakk nda daha fazla bilgi için,
bkz. s. 47.
Buz çözücü, ön cam ve yan camlar
Ön cam ve yan camlardaki
bu ulanma ve buzlanmay
h zla gidermek için
kullan labilir. Hava yüksek
h zda camlara do ru akar.
Bu u giderme dü mesindeki
LED bu fonksiyon devreye girdi inde yanar.
Fonksiyon seçildi inde, yolcu kabinindeki
havan n nemini maksimum düzeyde gidermek
için a a daki i lem de gerçekle ir:
• klima (AC) otomatik olarak devreye girer
(fan dü mesi saatin aksi yönde son
konumdaysa klima devreye girmez)
• i hava dola m otomatik olarak devre d
kal r.
Buz çözücü
kapat ld nda klima
kontrolü bir önceki ayara geri döner.
Hava da l m
Hava ak m camlara yöneltilir
Hava ba a ve gövdeye
Hava bacaklara ve ayaklara
– Iki defa bas ld nda: Dü ük s –
dü medeki her iki LED de yanar.
– Üç defa bas ld nda - Is tma kapat l r –
dü medeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.
Yetkili bir Volvo servisi s cakl k ayar
yapabilir.
ç hava dola m
Iç hava dola m , yolcu
kabinine kötü hava, egzoz, vs.
almamak için kullan labilir.
Yolcu kabinindeki hava
dola t r l r, yani bu fonksiyon
devrede oldu unda d ar dan
hiçbir hava içeri al nmaz.
Otomatik hava da l m na geri dönmek için
AUTO tu una bas n z.
AC – KAPALI/AÇIK
ON LED’i yand nda
klimaya otomatik olarak
sistem taraf ndan kumanda
edilir. Bu yolla gelen hava
yeterli oranda so utulur ve
nemi al n r. AC OFF seçildi inde ve OFF
LED’i yand nda, klima daima devre d kal r;
di er fonksiyonlara hala otomatik olarak
kumanda edilir. Klima yakla k 0 °C’ye kadar
so utabilir.
Is tmal ön koltuklar
Ön koltu u/koltuklar s tmak
için a a dakileri yap n:
– Bir defa bas ld nda Yüksek s – dü medeki her
iki LED de yanar.
Otomobilin içinde hava
dola m na izin verirseniz,
özellikle k n bu ulanma ve
buzlanma riski vard r.
Zamanlay c fonksiyonu (çoklu filtre ve hava
kirlilik sensörü bulunan otomobillerde
zamanlay c fonksiyonu yoktur) buzlanma,
bu ulanma ve kötü hava riskini en aza indirir.
Fonksiyonu a a daki gibi devreye sokunuz:
–
dü mesini 3 saniyeden fazla bas l
tutunuz. LED 5 saniye için yan p söner. D
s cakl a ba l olarak 3 – 12 dakika süreyle
otomobil içi hava dola m gerçekle ir.
69
Klima kontrolü
Elektronik Klima Kontrolü (ECC)
–
dü mesine her bas n zda
zamanlay c fonksiyonu devreye sokulur.
Zamanlay c fonksiyonunu kapatmak için:
–
dü mesini tekrar 3 saniyeden fazla
bas l tutun. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yan p söner.
Hava kalitesi sistemi (iste e ba l )
Hava kalitesi sistemi bir çoklu
filtre ile bir sensörden
ibarettir. Filtre gazlar ve
parçac klar ay rarak yolcu
kabinine giren kokular n ve
pis havan n hacmini azalt r. Sensör d ar da
kirli hava tespit etti inde, hava giri i kapat l r
ve kabin içindeki hava dola t r l r.
Hava kalite sensörü etkin oldu unda
dü mesindeki ye il AUT LED’i
yanar
.
Çal t rma
Hava kalite sensörünü devreye sokmak için
dü mesine bas n z (normal ayar).
Ya da:
dü mesine üst üste basarak
a a daki üç fonksiyondan birini seçiniz.
• AUT LED’i yanar. Hava kalite sensörü
devrede.
70
• LED yanmaz. So utmaya gereksinim
duyulmad kça otomobil içi hava dola m
devreye sokulmaz.
• LED MAN yanar. Otomobil içi hava
dola m devrede.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
• Hava kalite sensörünün her zaman devrede
olmas n bir kural haline getiriniz.
• Iç hava dola m , bu ulanmadan kaç nmak
için so uk havalarda k s tl uygulan r.
• Bu ulanma olu ursa, hava kalite sensörünü
devren ç karman z gerekir.
• E er bu ulanma olu ursa, ön cam, yan
camlar ve arka cam için buz çözücü
fonksiyonunu kullanabilirsiniz; bkz. s. 69.
• Çoklu filtrenin Volvo’nun servis
program na uygun olarak de i tirilmesi
önerilir. Otomobil a r kirli ortamda
kullan lm sa, çoklu filtrenin daha s k
de i tirilmesi gerekebilir.
Klima kontrolü
Hava da l m
Hava da l m
Kullan m
Hava ön ve arka
havaland rma
panjurlar ndan
gelir.
Hava ak m
camlara
yöneltilir. Bu
konumda iç hava
dola m olmaz. Klima
her zaman devrededir.
Havaland rma
panjurlar ndan belirli
miktarda hava ak
vard r.
Hava hem yere
hem de camlara
yönlendirilir.
Hava panjurlar ndan
belirli oranda hava ak
vard r.
S cak havada
iyi so utma
istiyorsan z.
Buzlanma ve
bu ulanmay
yok etmek
istedi inizde.
Bunun için
yüksek fan h z
uygundur.
Hava da l m
Kullan m
Hava yere
yönlendirilir.
Hava
panjurlar nda ve ön cam
ile yan camlar için buz
çözücü panjurlar nda
belirli oranda bir hava
ak vard r.
Hava yere ve
havaland rma
panjurlar na
yönlendirilir.
Ayaklar n z n
s cak olmas n
istedi inizde.
D hava
s cakl n n
dü ük oldu u
güne li
havalarda.
So uk havada
rahat ve
bu usuz bir
ortam
istedi inizde.
Fan h z çok
dü ük
olmamal d r.
71
Klima kontrolü
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
s t c devreye girmez. –10 °C ve alt ndaki
s cakl klarda, park s t c s n n maksimum
çal ma süresi 60 dakikad r.
Birkaç kez te ebbüs edilmesine ra men park
s t c s çal mazsa, ekranda bir mesaj görünür.
Yetkili Volvo servisine ba vurunuz.
UYARI!
Genel
Park s t c s programlanmadan önce, elektrik
sistemi "harekete" geçirilmelidir.
En kolay u ekilde yap l r:
• READ dü mesine basarak veya
• uzun far selektörüne basarak veya
• konta açarak.
Park s t c s derhal çal t r labilir veya
TIMER 1 ve TIMER 2 kullan larak iki farkl
çal maya ba lama zaman na ayarlanabilir.
Çal maya ba lama zaman , otomobilin s t l p
haz r olaca zaman belirtir.
Otomobilin elektronik sistemi d hava
s cakl n esas alarak s tma ba lama zaman n
hesaplar. D hava s cakl 25 °C’den fazlaysa,
72
• Yak t almaya ba lamadan önce yak tla
çal an s t c y kapat n z. Yere dökülen yak t,
egzoz dumanlar vas tas yla alev alabilir.
• Is t c n n kapal oldu undan emin olmak için
bilgi ekran n kontrol ediniz (park s t c s
çal rken ekranda PARK HEAT ON (PARK
ISITICISI AÇIK) yaz s görünür).
UYARI!
Benzinli ve dizel s t c lar kullan ld nda
otomobilin d ar da olmas gereklidir.
Ekrandaki mesajlar
TIMER 1 (ZAMANLAYICI 1), TIMER 2
(ZAMANLAYICI 2) ayarlar ve Direkt Ba lat
devreye sokuldu unda, kombine gösterge
panelindeki kehribar renkteki lamba yanar ve
ekranda aç klay c bir mesaj görüntülenir.
Otomobilden ayr ld n zda, sistemin o andaki
ayarlar konusunda bilgi veren bir mesaj
göreceksiniz.
Yak t doldurma kapa
üzerindeki uyar etiketi.
E imli yüzeye park etme
Otomobilinizi dik bir e imle park ederseniz,
park s t c s na yak t sa lanabilmesi için
otomobilin önünün yoku yukar bakt ndan
emin olun.
Otomobil saati/zamanlay c
Güvenlik nedeniyle zamanlay c ayarlar n n
yap lmas ndan sonra otomobil saatinin
s f rlanmas halinde, tüm zamanlay c ayarlar
silinir.
Klima kontrolü
Yak tla çal an park s t c s (iste e ba l )
TIMER 1 ve 2’nin ayarlanmas
Güvenlik sebeplerinden dolay arka arkaya
birkaç gün için de il, yaln zca sonraki 24 saat
için zaman ayarlamas yapabilirsiniz.
– TIMER 1’e gelmek için halkay (B)
kullan n z.
– Yan p sönen saat ayar na eri mek için
RESET dü mesine (C) k sa süre bas n z.
– Istenilen saati ayarlamak için halkay (B)
kullan n z.
– Yan p sönen dakika ayar na eri mek için
RESET dü mesine k sa süre bas n z.
– Halkay (B) kullanarak istedi iniz süreyi
ayarlay n z.
– Ayarlar onaylamak için RESET dü mesine
k saca bas n z.
– Zamanlay c y devreye sokmak için RESET
dü mesine bas n z.
TIMER 1’i ayarlad ktan sonra TIMER 2 ’ye
geliniz. Ayarlar aynen TIMER 1’de oldu u gibi
yap l r.
Zamanlay c çal t rmal s tman n
devreden ç kar lmas
Is t c y ayarlanm çal ma süresi dolmadan
önce manüel olarak kapatmak için a a dakileri
yap n z:
– READ dü mesine (A) bas n z.
– PARKHEAT TIMER 1’e (veya 2) (PARK
ISITICISI ZAMANLAYICISI) gelmek için
halkay (B) kullan n z. ON (AÇIK) metni
yan p söner.
– RESET (C) dü mesine bas n z. Göstergede
sürekli olarak OFF yaz s görüntülenir ve
s t c kapat l r.
Is t c n n an nda çal t r lmas
– DIRECT START (DIREKT BA[LAT)’a
gelmek için halkay (B) kullan n z.
– ON ve OFF seçeneklerine ula mak için
RESET dü mesine (C) bas n z.
ON ’u seçiniz.
Is t c art k 60 dakika çal acakt r. Motor
so utma s v s yeterli s cakl a ula r ula maz
yolcu kabininin s t lmas na ba lanacakt r.
Direkt ba latmadan sonra s t c n n
devreden ç kar lmas
– DIRECT START (DIREKT BA[LAT)’a
gelmek için halkay (B) kullan n z.
– ON ve OFF seçeneklerine ula mak için
RESET dü mesine (C) bas n z.
– OFF seçene ini seçiniz.
Akü ve benzin
Akü yeterince arj edilmezse veya benzin
deposu bo a yak nsa, park s t c s
kapat lacakt r.
Bu durumda ekranda bir mesaj görünecektir.
READ (OKU) dü mesine (A) basarak mesaj
onaylay n z.
Önemli!
Park s t c s n n artarda çal t r lmas ,
otomobilin ise ancak k sa mesafelerde
kullan lmas akünün bo almas na ve
motorun çal t r lmas esnas nda zorlukla
kar la lmas na yol açabilir.
Is t c n n düzenli olarak kullan lmas
halinde, arj dinamosunun harcanan enerji
kayb n kar layacak miktarda enerji
üretebilmesi için otomobil, güç
tüketicilerinin çal t süre kadar
sürülmelidir.
Ek s t c (dizel)
(belirli ülkelerde)
So uk havalarda, yolcu kabininde do ru
s cakl a ula mak için ek s t c dan ilave s
gerekebilir.
Ilave s gerekti inde ek s t c , motorun
çal yor olmas ko uluyla otomatik olarak
devreye girer. Do ru s cakl a ula ld nda
veya motor durduruldu unda otomatik olarak
kapan r.
73
Klima kontrolü
74
ç donan m
Ön koltuklar
ç ayd nlatma
ç kabindeki e ya bölmeleri
Arka koltuk
Bagaj
76
79
81
86
87
75
ç donan m
Ön koltuklar
4.
5.
6.
Bel deste ini ayarlama: Simidi
döndürünüz.
Koltuk arkal yat kl : El çark n
döndürünüz.
Elektrikli koltuk kontrol paneli.
UYARI!
• Sürücü koltu u konumunu hiçbir zaman
sürü s ras nda de il, sürü ten önce
ayarlay n z.
• Koltu un konumuna sabitlendi ini
kontrol ediniz.
Oturma konumu
Ön koltuk arkal
Sürücü ve yolcu koltuklar en uygun oturma ve
sürü konumlar na ayarlanabilir.
Uzun yükler için yer kazanmak amac yla, yolcu
koltu u arkal öne do ru katlanabilir.
1.
– Koltu u mümkün oldu unca arkaya do ru
kayd r n z.
– Koltuk arkal n 90 derece dik konuma
getiriniz.
– Öne do ru katlarken, koltuk arkal n n
arkas ndaki mandallar kald r n z.
– Ba destekleri, torpido gözünün alt nda
"yerine kilitlenecek" ekilde koltu u öne
do ru kayd r n z.
Ileri/geri: Direksiyon simidine ve
pedallara olan mesafeyi ayarlamak için
kolu kald r n z. Konumu de i tirdikten
sonra koltu un kilitlendi ini kontrol
ediniz.
Koltuk minderinin ön kenar n kald rma/
indireme: Yukar /a a pompalay n z1.
Koltu u kald rma/indirme: Yukar /a a
pompalay n z.
2.
3.
1.
76
Kontrol paneli (2), baz dö eme
seçenekleri ile mevcut de ildir.
n n indirilmesi
ç donan m
Ön koltuklar
Elektrikli koltuk (iste e ba l )
Haz rl klar
Koltuk genellikle kontak anahtar I veya II
konumunda oldu unda ayarlan r. Anahtar veya
uzaktan kumanda ile kap aç ld ktan sonra
4,5 dakika içinde de ayarlanabilir. Kap kapal ,
ancak kontak anahtar henüz konta a
sokulmam ise veya kontakta 0
konumundaysa, ayarlar kap n n
kapat lmas ndan sonra 40 saniye içinde
yap labilir.
Uzaktan kumandadaki haf za
fonksiyonu (iste e ba l )
Koltu un ayar de i tirilirse, yeni ayar kap y
kilitlemek için kullan lan uzaktan kumandan n
haf zas na kaydedilir. Otomobilinizin kilidini
ayn uzaktan kumandayla bir sonraki aç l nda
ve de sürücü kap s n be dakika içinde aç l rsa,
sürücü koltu u ve kap aynalar haf zada kay tl
konumlar varsayar.
Koltuk ayar
Dü meler, a a daki ayarlar yapmak için
kullan labilir:
1. Koltuk minderi üstü/alt n n ön kenar
2. Koltuk ileri/geri
3. Koltuk yukar /a a
4. Koltuk arkal e imi
Koltuk bir seferde bir yöne hareket ettirilebilir.
Elektrikli koltuklar bir cisimle
engellendiklerinde, devreye giren bir a r yük
koruma sistemine sahiptirler. Böyle bir
durumda konta kapat n z (anahtar 0
konumunda) ve koltu u tekrar kullanmadan
önce 20 saniye bekleyiniz.
Haf za fonksiyonlu koltuk
(iste e ba l )
5.
Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 1
6. Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 2
7. Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 3
8. Önceden ayarl konumlar n haf zaya
kaydedilmesi
Haf zada üç konum saklanabilir. Koltu u
ayarlad ktan sonra, (5) dü mesine basarken
MEM dü mesini (8) bas l tutunuz. Daha ba ka
koltuk ve kap aynas ayarlar , haf za
dü meleri (6) ve (7) kullan larak haf zaya
kaydedilebilir.
77
ç donan m
Ön koltuklar
Önceden ayarl konumlar n
ayarlanmas
Koltuk duruncaya kadar haf za
dü melerinden (5, 6 veya 7) birine bas n z ve
bas l tutunuz. Dü meyi b rak rsan z, güvenlik
nedeniyle koltuk derhal durur.
Acil durdurma
Koltuk yanl l kla hareket etmeye ba larsa,
durdurmak için dü melerden birine bas n z.
UYARI!
Konumu ayarlarken koltu un önünde,
arkas nda veya alt nda herhangi bir engel
olmamas n sa lay n z.
Arka koltukta oturan yolcular n
s k mamas na dikkat ediniz.
S k malar tehlikesini önlemek için,
çocuklar n dü melerle oynamad klar ndan
emin olunuz.
78
ç donan m
ç ayd nlatma
Genel ayd nlatma lambas a a daki
durumlarda söner:
• Motor çal t r ld nda.
• Otomobili anahtar ya da uzaktan kumanda
ile d ar dan kilitlerseniz.
Elle kapat lmas durumu hariç, genel
ayd nlatma motorun kapat lmas ndan 10 dakika
sonra otomatik olarak kapat l r.
Her ko ulda, dü meye k sa süre basarak genel
ayd nlatma lambas n kapatabilir veya
açabilirsiniz.
Genel ayd nlatma
Ortadaki dü meye basarak genel ayd nlatma
devreye sokulabilir veya devreden ç kar labilir.
Genel ayd nlatma otomatik olarak yanar1 ve
30 saniye süreyle yan k kal r:
• Otomobilinizin kilidini anahtarla veya
uzaktan kumandayla d ar dan açt n zda.
• Motoru stop edip, kontak anahtar n 0
konumuna çevirdi inizde.
Genel ayd nlatma a a daki durumlarda yan p,
10 dakika yan k kal r:
Dü meyi 3 saniyeden fazla bas l tutarak
otomatik fonksiyonu devre d b rakabilirsiniz.
Dü meye k sa süre bast n zda, otomatik i lem
tekrar devreye girer.
Önceden programl 30 saniyelik ve
10 dakikal k süreler de i tirilebilir. Yetkili
Volvo servisine ba vurunuz.
Ön ve arka okuma lambalar
Ön koltuk ve arka koltuk okuma lambalar n
ilgili dü melerle yakabilirsiniz.
Lambalar, manüel olarak kapat lmamalar
halinde konta n kapat lmas ndan 10 dakika
sonra otomatik olarak kapan r.
• Kap lardan biri aç ksa.
• Genel ayd nlatma kapat lmam sa.
1.
Fonksiyon
a ba l d r ve sadece
karanl k oldu unda çal t r labilir.
79
ç donan m
ç ayd nlatma
Makyaj aynas 1
Lamba, kapak kald r ld
yanar.
1.
80
nda otomatik olarak
Baz pazarlarda iste e ba l d r.
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
81
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
E ya bölmeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Güne gözlü ü bölmesi, sürücü taraf
(iste e ba l ).
E ya saklama cebi.
Bilet klipsi.
Bardakl k (iste e ba l ).
Torpido gözü.
Merkezi konsoldaki e ya bölmeleri.
Kap paneli bölmesi.
Arka koltu un kol dayama yerindeki
bardakl k.
E ya saklama cebi.
UYARI!
Ani fren s ras nda yaralanmaya yol
açabilecek sert, keskin veya a r e yalar n
etrafta rastgele bulunmamas na ya da ç k nt
yapmamas na dikkat ediniz.
Büyük ve a r e yalar her zaman emniyet
kemeriyle veya yük tespit kay lar ile
ba lanmal d r.
Merkezi konsoldaki e ya bölmesi
1. Arka e ya gözü
Merkezi konsolun arka e ya gözü, CD’ler veya
benzeri eyleri muhafaza etmek için
kullan labilir. Bu e ya gözü ununla
donat labilir:
Özel ahize + tutucu (iste e ba l )
2. Ön e ya gözü
(silindir kapakl )
Bu e ya gözü a a daki seçeneklerle
donat labilir:
• Bardakl k (iste e ba l )
• Küllük (iste e ba l )
82
3.
4.
12 V soket
Küllük (iste e ba l )
Arka koltuk yolcular için arka e ya
gözü bardakl
E ya gözüne/özel ahizeye eri mek için, kol
dayamas n n sol taraf ndaki dü meye bas n z
ve tünel bölmesi kapa n geriye katlay n z.
Bardakl kullanmak için, kol dayamas n n sa
taraf ndaki dü meye bas n z ve tünel
bölmesinin kapa n n üst k sm n katlay n z.
Bardakl k ve kapak ayr ayr kapat labilir.
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
Ön e ya bölmesindeki bardakl k
(iste e ba l )
Bardakl k kolayca ç kar labilir:
1.
Bardakl (1), arka kenar ndan (2)
kald rarak öne do ru bast r n z.
2. Bardakl (3) silindir kapa n n alt ndaki
kesitin içine itiniz.
3. Bardakl n ön kenar n (4) yukar e iniz
ve kald rarak ç kar n z.
Bardakl yerine takmak için i lemi tersine
s rayla tekrarlay n z.
83
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
Ön panel bardakl
(iste e ba l )
• Bardakl açmak için bast r n z.
• Kulland ktan sonra bardakl itiniz.
D KKAT! Asla cam i e kullanmay n z. S cak
içeceklerin yanmaya neden olabileceklerini
unutmay n z.
84
Torpido gözü
Elbise ask s
Torpido gözü; Kullan c El Kitab , haritalar,
kalemler ve benzin fi leri gibi e yalar koymak
için kullan labilir.
Elbise ask s , sadece hafif giysiler içindir.
Taban paspaslar (iste e ba l )
Volvo, otomobiliniz için özel olarak imal
edilmi dö eme paspaslar sunmaktad r.
Paspaslar n pedallara tak lmamalar için
gereken ekilde yerle tirilip, paspas klipleri ile
tespit edilmeleri gereklidir.
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
Arka koltu un kol dayama yerindeki bardakl k.
Arka koltuk yolcular için, i e
tutaca (iste e ba l )
[i e tutucusunu kullanmak için a a daki gibi
hareket ediniz:
– Tutucuyu aç n z.
– [i eyi yerle tiriniz.
[i e tutucu ayn zamanda çöp kutusu gibi
kullan labilir. Tutucunun içine bir torba
yerle tiriniz ve kenarlar n üzerine katlay n z.
D KKAT! Çöp tenekesi özel torba
gerektirmez. S radan plastik bir torba
kullan n z.
85
ç donan m
Arka koltuk
Ba l
n dü ey konumunun ayarlanmas .
Arka koltuktaki ba l klar
Orta koltuk ba l yolcunun boyuna göre dikey
olarak ayarlanabilir. Gerekirse ba l
yükseltiniz. Ba l a a ya do ru bast rmak
için, ba l klar n biri üzerindeki serbest b rakma
dü mesine bas lmal d r. Resme bak n z!
Arka koltuk arkal
alçalt lmas
nn
Her iki arka koltuk arkal , birlikte veya ayr
ayr öne yat r labilir. Bu ekilde uzun yüklerin
ta nmas kolayla r.
Arka koltuk arkal klar n a a da belirtildi i
gibi yat r n z:
– Önce ba l n indirilmedi ini kontrol
ediniz.
– Resimde gösterildi i gibi bagajdaki kolu
çekiniz.
– Koltuk arkal n öne do ru yat r n z.
86
UYARI!
Yükü her zaman sabitleyiniz. Aksi halde
sert fren yap ld nda yük yer de i tirerek
yaralanmaya neden olabilir. Keskin
kenarlar yumu ak bir eyle örtünüz. Uzun
e yalar yüklerken veya bo alt rken motoru
durdurup el frenini çekiniz! Yük yanl l kla
vites koluna veya vites seçiciye çarp p
vitesin de i mesine ve otomobilin hareket
etmesine neden olabilir.
ç donan m
Bagaj
D KKAT! Otomobil bütünle ik destek minderi
ile donat lm sa, önce bunu aç n z.
Kol dayamas /çocuk koltu u kapa nda
mente e yoktur. Kayak yuvas kullan lmadan
önce kapak ç kart lmal d r.
Ç kart rken:
– Kapa 30° aç n z.
– Düz yukar çekiniz.
Takarken:
– Kapa , dö emenin ard ndaki kanallar n
içine geriye do ru kayd r n z.
– Kapa kapat n z.
Uzun e yalar için yuva
Sa arka arkal kta, kayaklar ve uzun tahtalar
gibi e yalar ta man za olanak veren bir yuva
vard r. A a da belirtildi i gibi yuvay aç n:
– Sol koltuk arkal n ve orta kol dayamas n
öne katlay n z. Bkz. s. 86.
– Yuvay öne do ru yat r rken mandal yukar
do ru iterek yuvay serbest b rak n z.
– Koltuk arkal n yuva aç kken eski
konumuna geri getiriniz.
Yükü ba lamak için emniyet kemerini
kullan n z.
87
ç donan m
Bagaj
UYARI!
Otomobilin sürü özellikleri, bo a rl na
ve ne kadar yük yüklendi ine ba l olarak
de i ir.
Ta ma torbas yuvas (iste e ba l )
Bagaj bölmesindeki kapa aç n z. Gerdirme
ku aklar n kullanarak al veri torbalar n z
as n z veya sabitleyiniz.
Genel
Yük miktar , tak lm olan herhangi bir
aksesuar dahil olmak üzere, otomobilin toplam
bo a rl na ba l d r. Bo a rl k, sürücüyü,
% 90 dolu yak t deposunun ve y kama s v s ve
so utma s v s gibi çe itli s v lar n a rl n
içerir. Monte edilmi olan aksesuarlar, yani
çekme çubu u, yük ta y c , portbagaj vs, bo
a rl a dahil edilir.
Otomobilin yük ta ma kapasitesi, yolcular n
say s ve a rl klar yla dü er.
88
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
Kilitleme ve açma
Çocuk güvenlik kilidi
Alarm (iste e ba l )
90
93
96
97
89
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
1.
Ana anahtar
Bu anahtar bütün kilitleri açar.
Servis anahtar 1
Bu anahtar yaln z ön kap , kontak kilidi ve
direksiyon simidi kilidi içindir.
2.
Anahtarlar – Elektronik
immobilizer (motor kilidi)
1
Otomobiliniz iki ana anahtar ve bir servis
anahtar ile teslim edilir1. Ana anahtarlardan
biri katlanabilir ve bütünle ik bir uzaktan
kumanda ile donat lm t r.
Anahtar n kaybedilmesi
Anahtarlardan birini kaybederseniz, kalan
anahtarlar yetkili bir Volvo servisine
götürünüz. H rs zl n önlenmesi amac yla
kaybolan anahtar n kodu sistemden silinir ve
di er anahtarlar sistemde yeniden kodlan r.
Anahtara özel kod, yeni anahtarlar üretebilecek
olan yetkili Volvo servislerinde bulunmaktad r.
2
Bir otomobil için maksimum alt uzaktan
kumanda/anahtar programlanabilir ve
kullan labilir.
1.
90
Yaln z baz pazarlarda.
Immobilizer (motor kilidi)
Anahtarlar kodlu elektronik yongalarla
donat lm t r. Bu kod kontaktaki okuyucunun
kodu ile ayn olmal d r. Otomobilin
çal t r labilmesi için anahtar n ve kodun do ru
olmas gereklidir.
D KKAT! Otomobili çal t r rken ana
anahtar (1) (resimde gösterildi i gibi) sonuna
kadar aç lmal d r. Aksi taktirde, immobilizer
fonksiyonunun arac n çal mas n önleme riski
vard r.
Kontak anahtarlar ve elektronik motor
kilidi (immobilizer)
Kontak anahtar , ayn anahtarl a ba ka
anahtarlar veya metal nesnelerle as lmamal d r.
Elektronik immobilizer yanl l kla devreye
girebilir ve bu durumda otomobil
çal mayacakt r.
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
6
D KKAT! Fonksiyon, sadece bagaj kapa n
açacak ekilde tasarlanmam t r.
1
2
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Kilit açma
Bagaj kapa n aç n z.
Alarm fonksiyonu
Yakla ma
Kilitler
Anahtar n kapat lmas /aç lmas
Uzaktan kumanda fonksiyonlar
Kilit açma
– Tüm kap lar , bagaj kapa n ve yak t
doldurma kapa n açmak için (1)
dü mesine bas n z.
Bagaj kapa
– Yaln z bagaj kapa n n kilidini aç p kapa
açmak için (2) dü mesine bas n z.
Alarm fonksiyonu
Alarm fonksiyonu, acil durumda dikkat çekmek
için kullan labilir. K rm z dü me (3) en az üç
saniye süre ile bas l tutulursa veya k sa bir süre
içinde iki kez arka arkaya bas l rsa, dönü
sinyalleri çal r ve korna çalmaya ba lar.
Alarm, 25 saniye sonra otomatik olarak veya
uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir
dü meye bas larak devreden ç kar l r.
Anahtar n katlanmas /aç lmas
Anahtar katlamak için, 6 dü mesine basarak,
anahtar k sm n anahtarl n içine katlay n z.
Dü meye bir kez bas ld
olarak aç l r.
nda anahtar otomatik
Yakla ma
Otomobilinize yakla rken a a dakileri yap n:
– Uzaktan kumanda üzerindeki sar (4)
dü meye bas n z.
Iç lambalar, pozisyon/park lambalar , araç
plaka lambas ve kap aynas lambalar (iste e
ba l ) yanacakt r. Bu lambalar 30, 60 ve
90 saniye süre ile yan k kal r. Uygun zaman
ayarlamas yetkili bir Volvo servisi taraf ndan
yap labilir.
Güvenlik ayd nlatmas n kapatmak için:
– Yeniden sar dü meye bas n z.
Kilitleme
Tüm kap lar , bagaj kapa n ve yak t doldurma
kapa n kilitlemek için 5 dü mesine bas n z.
Yak t doldurma kapa için yakla k
10 dakikal k bir gecikme öngörülmü tür.
91
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
oturmas na ve zarar görmemesine dikkat
ediniz.
Çevreye zarar vermeyecek bir ekilde tasfiye
edilebilmesi için eski pili Volvo servisinize geri
götürün.
Uzaktan kumanda pilinin
de i tirilmesi
Uzaktan kumandan n sinyallerinin normal bir
uzakl ktan verilmesine ve birkaç kez
denenmesine ra men kilitler aç lmazsa ya da
kapanmazsa, pili de i tiriniz.
– Kapa küçük bir tornavida ile arka
kenar ndan dikkatlice kald rarak ç kar n z.
– Pili (CR 2032 tipi, 3 V) de i tiriniz – art uç
yukar dönük olmal d r. Pile ve temas
yüzeylerine parmaklar n zla dokunmaktan
kaç n n z.
– Kapa yerine tak n z. Su girmesini
önlemek için, lastik contan n sa lam
92
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Tekrar otomatik kilitleme
Kilitlerin aç lmas ndan sonraki iki dakika
içinde kap lardan hiçbirinin veya bagaj
kapa n n aç lmamas durumunda bütün kilitler
otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Bu
fonksiyon, otomobilin yanl l kla kilitlenmeden
b rak lmas n engeller. Alarml otomobiller
için, bkz. s. 97.
Otomatik kilitleme
Otomobil h z 7 km/h de erini a t nda,
kap lar otomatik olarak kilitlenir ve kap
içerinden veya merkezi kilit dü mesi
kullan larak aç l ncaya kadar kilitli kal r.
Otomobilin d ar dan kilitlenmesi/
aç lmas
Otomobilin içeriden kilitlenmesi ve
aç lmas
Ana anahtar veya uzaktan kumandas
kullan larak, tüm kap lar ve bagaj kapa –
d ar dan – ayn anda kilitlenebilir veya
aç labilir. Bu modda kap kilitlerinin tümü ve iç
kap kollar çal maz durumdad r.
Kap panelinde bulunan kumanda dü mesini
kullanarak otomobilin bütün kap lar n ve bagaj
kapa n ayn anda kilitleyip açabilirsiniz.
Otomobil kilitli de ilse, yak t kapa kanad
aç labilir. Kapak kanad kilidi otomobilin
kilitlenmesinden sonra da 10 dakika aç k kal r.
Ilaveten, her kap , kilit dü mesi ile kilitlenebilir
ve kap kolu kullan larak kap aç lmak suretiyle
kilit aç labilir.
Yukar da belirtilenler, otomobilinizi d ar dan
kilitlemediyseniz geçerlidir!
93
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Bagaj kapa n n uzaktan
kumandayla aç lmas /kilitlenmesi
Yaln z bagaj kapa n n kilidini açmak için
a a daki i lemleri yap n z:
– Bagaj kapa n n uzaktan dü mesine iki kez
bas n z. Bagaj kapa kilidi aç l r ve kapak
hafifçe aç l r.
– Bagaj kapa n kapatt n zda bütün kap lar
kilitliyse, bagaj kapa da otomatik olarak
kilitlenir.
Bagaj kapa n n ana anahtarla
aç lmas
Servis kilidi, bagaj kapa
Bagaj kapa n n kilidi ancak acil durumlarda örne in uzaktan kumandan n çal mamas ya da
otomobilin elektri inin kesilmesi gibi - ana
anahtar kullan larak elle aç lmal d r. Bagaj
kapa n a a daki ekilde aç n z:
Bu fonksiyon, otomobili servise, otel park
görevlisine veya b rak rken veya benzeri
durumlarda yararl d r. Servis anahtar ,
otomobili aç p kullanabilen ancak bagaj
kapa na (veya ana anahtar ile kapat lm ise
torpido gözüne) ula mamas gereken personele
b rak l r.
– Ana anahtar kilidin üzerindeki kapa n üst
ya da alt k sm na sokunuz.
– Anahtar yukar ya da a a hareket
ettirerek, kapa kald r n z.
– Bagaj kapa n aç n z.
94
(baz pazarlar)
Servis kilidini etkinle tirmek için:
– Ana anahtar II konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z. Fonksiyon
etkinle ti inde dü medeki LED yanar ve
ekranda bir mesaj görünür.
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Servis kilidini devre d
b rakmak için:
Anahtar kontakta kald sürece ekranda bir
mesaj görüntülenir. Konta n bir sonraki
aç l nda sensörler tekrar devreye sokulacakt r.
– Ana anahtar II konumuna çeviriniz ve
dü meye tekrar bas n z.
Torpido gözü
UYARI!
Torpido gözü, yaln zca ana anahtar kullan larak
kilitlenebilir/aç labilir – servis anahtar
çal maz.
Deadlock kilit fonksiyonunu ilk kez devre
d b rakmadan önce otomobilin içinde
kimsenin kalmas na izin vermeyiniz.
Deadlock güvenlik kilidi
fonksiyonu1
Otomobiliniz, kap lar kilitlendi inde içeriden
aç lamayacak biçimde otomobilin
kilitlenebilece i özel bir deadlock güvenlik
kilidi fonksiyonuna sahiptir.
Deadlock fonksiyonu, yaln zca sürücü kap s
d ar dan anahtarla veya uzaktan kumandayla
kilitlendi inde devreye girer. Deadlock
fonksiyonunun devreye sokulabilmesi için
bütün kap lar n kapat lmas gerekir. Bu
i lemden sonra kap lar n içeriden aç lmas
mümkün de ildir. Otomobil d ar dan ancak
sürücü kap s ndan veya uzaktan kumandayla
aç labilir.
Güvenlik kilitleri (deadlock), kap lar n
kilitlenmesinden sonra 25 saniyelik bir
gecikme ile devreye girer.
1.
Baz ülkeler
Deadlock güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin geçici olarak devre
d b rak lmas
Di er yolcular – örne in feribotla gidilirken –
otomobilin içinde kalmay tercih ederlerse ve
kap lar n d ar dan kilitlenmesi istenirse, bu
durumda güvenlik kilidi devre d b rak labilir.
– Anahtar konta a sokunuz, II konumuna,
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z.
Otomobil bir alarma sahipse, hareket ve yana
yatma detektörleri de devreden ç kar l r.
Bkz. s. 98.
Dü medeki LED, otomobilinizi anahtar veya
uzaktan kumandayla kilitleyene kadar yanar.
95
Kilitler ve alarm
Çocuk güvenlik kilidi
Çocuk güvenlik kilidi kumandas – sol arka
kap .
Mekanik çocuk güvenlik kilitleri –
arka kap lar
Çocuk güvenlik kilidi kumandalar , her bir arka
kap n n arka kenar nda bulunur ve bunlara
ancak kap aç kken eri ilebilir. Çocuk güvenlik
kilidini devreye sokmak veya devreden
ç karmak üzere kumanday çevirmek için düz
bir metal nesne kullan n z.
A. Çocuk güvenli i konumunda – kap lar
içerden aç lamaz; d ar do ru çeviriniz.
B. Çocuk güvenli i konumunda de il –
kap lar içeriden aç labilir; içeri do ru
çeviriniz.
96
Çocuk güvenlik kilidi kumandalar – sa arka
kap .
UYARI!
Bir kaza durumunda, çocuk güvenlik
kilitleri devredeyse arka koltukta oturan
yolcular n arka kap lar içeriden
açamayacaklar n unutmay n z.
Bu nedenle, sürü s ras nda kap lar
kilitlenmemi durumda tutulmal d r!
Böylece kaza durumunda kurtarma ekibi
d ar dan otomobilin içine girebilecektir.
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Alarm sistemi
Alarm n devreden ç kar lmas
Sesli sinyal – Alarm
Alarm devreye girdi inde, sürekli olarak tüm
alarm girdilerin izler. Alarm a a daki
durumlarda devreye girer:
Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK
dü mesine bas n z. Otomobilin sinyal
lambalar n n iki kere k sa yan p sönmesi
alarm n devreden ç kar ld n gösterir. Baz
pazarlarda, alarm devreden ç karmak için
anahtar kullan labilir.
Sesli onay sinyali, yedek aküsü bulunan bir
siren sayesinde verilir. Her alarm sinyali
25 saniye sürer.
•
•
•
•
•
•
•
•
Motor kaputu aç ld nda.
Bagaj kapa aç ld nda.
Bir yan kap aç ld nda.
Kontak, onaylanmam bir anahtarla
aç lmak istendi inde veya zorland nda.
Yolcu kabininde bir hareket alg land nda
(hareket sensörü tak lm sa – yaln z baz
ülkelerde iste e ba l olarak).
Otomobil kald r ld nda ya da çekildi inde
(yatma sensörü tak lm sa – yaln z baz
ülkelerde iste e ba l olarak).
Akü kablosu söküldü ünde.
Sirenin ba lant lar n sökmeye çal an
olursa.
Alarm n devreye sokulmas
Uzaktan kumanda üzerindeki LOCK
dü mesine bas n z. Sinyal lambas n n bir kez
uzun yan p sönmesi alarm n devrede oldu unu
ve bütün kap lar n kapal oldu unu belirtir.
Baz pazarlarda, alarm devreye sokmak için
anahtar veya sürücü kap s ndaki kumanda
kullan labilir.
Alarm n otomatik olarak devreye
sokulmas
Görsel sinyal – Alarm
Alarm çal maya ba lad nda tüm sinyal
lambalar 5 dakika boyunca veya yukar da
belirtilen ekilde devre d b rak l ncaya kadar
yan p söner.
Alarm n devreden ç kar lmas ndan sonra iki
dakika içinde yan kap lar n hiçbiri ya da bagaj
kapa aç lmazsa ve otomobilin kilitleri
uzaktan kumandayla aç l rsa, otomobil alarm
yeniden devreye sokar. Otomobil ayn zamanda
kilitlenir. Bu fonksiyon otomobili yanl l kla
alarms z b rakman z engeller.
Baz ülkelerde (örn. Belçika, Israil) sürücü
kap s aç lm ve daha sonra kapat lm sa ve
buna kar n otomobil kilitlenmemi se, alarm
belirli bir gecikmeden sonra yeniden devreye
girer.
Çalan alarm n devreden ç kar lmas
Alarm çal rsa ve alarm devre d b rakmak
isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki
UNLOCK dü mesine bas n z. Sinyal
lambalar n n iki kez k sa yan p sönmesiyle bir
onay sinyali verilir.
97
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Anahtar konta n içinde kald sürece bir
mesaj görüntülenir. Kontak tekrar
çal t r ld nda sensörler tekrar devreye
girerler.
Otomobiliniz deadlock kilit sistemine sahipse,
ayn zamanda bunlar da yeniden devreye girer.
Bkz. s. 95.
Ön paneldeki gösterge lambas
(baz ülkelerde)
Ön panelin tepesindeki bir gösterge lambas
(LED) alarm sisteminin durumunu gösterir:
Detektörlerin ve deadlock güvenlik
kilitlerinin geçici olarak devre d
b rak lmas
Örne in otomobilde köpe inizi b rakt n zda
veya feribot yolcu u s ras nda alarm n iste iniz
d nda çal mas n engellemek için hareket ve
yana yatma detektörleri geçici olarak a a daki
gibi devre d b rak labilir:
– Anahtar konta a sokunuz, II konumuna,
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z.
Otomobilinizi anahtar veya uzaktan
kumandayla kilitleyene kadar dü medeki LED
yanar.
98
• Lamba yanmad nda: Alarm devrede
de ildir.
• Lamba saniyede bir yan p sönüyor: Alarm
devrededir.
• Alarm n devre d b rak lmas ndan sonra
ve konta n aç lmas ndan önce, lamba h zl
h zl yan p söndü ünde: Alarm çal maya
ba lam t r.
Alarm sisteminde bir ar za varsa, gösterge
ekran nda bir mesaj görüntülenir.
Alarm sistemi do ru çal m yorsa,
otomobilinizi yetkili Volvo sevisine kontrol
ettiriniz.
Önemli!
Alarm sistemi elemanlar n onarmaya veya
üzerlerinde de i iklik yapmaya
kalkmay n z. Böyle giri imler sonucunda
sigorta ko ullar n ihlal etmi olursunuz.
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Alarm sisteminin test edilmesi
ç kabine ait hareket sensörünün test
edilmesi:
– Bütün pencereleri aç n z.
– Alarm devreye sokunuz. Alarm n devreye
giri i, LED’in yava ça yan p sönmesiyle
onaylan r.
– 30 saniye bekleyiniz.
– Bir koltuktaki çanta veya benzeri bir eyi
kald rarak yolcu kabinindeki sensörü test
ediniz. [imdi alarm sesli ve görsel olarak
çal mal d r.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
Kap lar n test edilmesi:
– Alarm devreye sokunuz.
– 30 saniye bekleyiniz.
– Anahtarla sürücü kap s n aç n z.
– Kap lardan birini aç n z. Alarm çalmal ve
klar yan p sönmelidir.
– Bu testi di er kap lar için de yap n.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
Motor kaputunun test edilmesi:
– Otomobilin içine girin ve hareket
detektörünü devreden ç kar n z.
– Alarm ba lat n z (otomobilin içinde kal n z
ve kap lar uzaktan kumandadaki dü meyi
kullanarak kilitleyiniz).
– 30 saniye bekleyiniz.
– Motor kaputunu ön panelin alt ndaki kolla
aç n z. [imdi alarm sesli ve görsel olarak
çal mal d r.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
Bagaj kapa n n test edilmesi:
– Alarm devreye sokunuz.
– 30 saniye bekleyiniz.
– Anahtarla sürücü kap s n aç n z.
– Bagaj kapa n aç n z. [imdi alarm sesli ve
görsel olarak çal mal d r.
– Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarm
devreden ç kar n z.
99
Kilitler ve alarm
100
Çal t rma ve sürü
Genel
Yak t alma
Otomobilin çal t r lmas
Düz anz man
Otomatik anz man
Fren sistemi
Denge sistemi
Four-C (Aktif asi)
Park yard m (iste e ba l )
Çekme ve kurtarma
Çal t rma yard m
Römorkla sürü
Çekme donan m
Sökülebilir çekme çubu u
Tavandaki yük
Far hüzmesi biçiminin ayarlanmas
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi) – iste e ba l
102
104
105
107
108
111
113
114
115
117
119
120
122
124
126
128
133
101
Çal t rma ve sürü
Genel
Ekonomik sürü
Ekonomik sürü tedbirli davranarak ve sürü
stilinizle h z n z mevcut duruma uyarlayarak
gerçekle tirilir.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
• Motoru mümkün olan en k sa sürede
çal ma s cakl na getiriniz! Ba ka bir
deyi le, motorun rölantide çal mas na izin
vermeden, en k sa sürede dü ük devirle
otomobili sürmeye ba lay n z.
• So uk motor, s cak motora göre daha fazla
yak t harcar.
• Motorun gerekli çal ma s cakl na
eri emeyece i kadar k sa mesafelerde
otomobilinizi kullanmaktan kaç n n z.
• Yumu ak sürün! Gereksiz ani h zlanma ve
frenlerden kaç n n z.
• Otomobilinizi gereksiz a r yükle
kullanmay n z.
• Yol aç k ve kuruyken kar lastikleri
kullanmay n z.
• Ihtiyaç duymad n z zaman port bagaj
sökün.
• Yan camlar gerekmedi i sürece açmay n z.
Otomobili bagaj kapa aç k
durumdayken kullanmay n!
Otomobili bagaj kapa aç k durumdayken
kullan rsan z, otomobilinizin içine bagajdan
102
egzoz gazlar ve zehirli karbon monoksit gaz
dolabilir. Otomobilinizle bagaj kapa aç k
durumda k sa bir mesafeyi gitmek durumunda
kal rsan z, a a da belirtilenleri yap n z:
• Bütün camlar kapat n z.
• Hava dola m n ön cam ile dö eme
aras nda dola t r n ve fan yüksek h zda
çal t r n z.
Yeni otomobiliniz – kaygan yol
yüzeyi
Kaygan yüzeyli yollarda düz vitesli otomobil
kullanmakla otomatik vitesli otomobil
kullanmak aras nda fark vard r. Yeni
otomobilinizin verebilece i tepkileri ölçmek
için kontrollü artlarda deneme sürü leri
yap n z.
Aküye a r yük yüklemeyiniz
Otomobilin elektriksel fonksiyonlar aküyü
de i ken derecelerde zorlarlar. Motor
kapat ld nda, kontak anahtar n II
konumunda b rakmaktan kaç n n z. Bunun
yerine daha az güç tüketildi inden I konumunu
kullan n z. Kontak anahtar ç kar lm olsa bile,
bagaj bölmesindeki 12 volt’luk soket elektrik
enerjisi sa lar.
Oldukça fazla güç tüketen fonksiyonlara
örnekler:
• Havaland rma fan
• Ön cam silecekleri
• Müzik sistemi
• Park lambalar .
Ayn zamanda elektrik sistemini zorlayan
de i ik aksesuarlara dikkat ediniz. Motor
durdurulmu ken fazla ak m çeken fonksiyonlar
kullanmay n z. Akü voltaj dü ükse, kombine
gösterge panelinde yaz l bir mesaj görünür.
Ekrandaki mesaj motor çal t r l ncaya kadar
kal r. Enerji tasarrufu fonksiyonu, baz
fonksiyonlar kapat r veya akü üzerindeki yükü
dü ürür; örne in havland rma fan n n h z n
dü ürerek ve müzik sistemini kapatarak.
Bu durumda motoru çal t rarak aküyü arj
ediniz.
Motorun ve so utma sisteminin
a r s nmas na izin vermeyiniz.
Da l k bir arazide a r yükle özellikle s cak
havalarda sürmek gibi belirli artlar alt nda
motorun ve so utma sisteminin a r s nma
riski vard r.
So utma sisteminin a r s nmas n önlemek
için:
• Uzun bir yoku u römorkla ç k yorsan z
dü ük h zlarda sürün.
• Klimay geçici olarak kapat n z.
• Motorun rölantide kalmas na izin
vermeyiniz.
Çal t rma ve sürü
Genel
• Otomobil zor ko ullarda kullan lm sa,
durur durmaz motoru kapatmay n z.
• A r yüksek s cakl klarda otomobilinizi
kullan rken zgaran n önündeki ek lambalar
ç kar n z.
Motorun a r s nmas n engellemek için:
Da l k arazide otomobilinizi römork veya
karavanla birlikte kullan yorsan z
4500 rpm’nin (dizel motor: 3500 rpm)
üzerindeki motor devirlerine ç kmay n z. Ya
s cakl çok artabilir.
103
Çal t rma ve sürü
Yak t alma
Yak t ald ktan sonra depo kapa n yerle tirin
ve bir veya daha fazla t k sesi duyana kadar
kapa çeviriniz.
UYARI!
Yak t al rken, araç telefonunu hiçbir zaman
etkin halde tutmay n z – zilin çalmas
yang n ve yaralanmaya yol açan k v lc m
olu mas na ve benzin dumanlar n n alev
almas na neden olabilir.
Benzin doldurma
Yak t deposu kapa sa arka çamurlu un
üzerindeki kapak kanad n n alt ndad r ve yak t
deposu kapa n n iç k sm nda as l d r.
Yak t kapa
kanad n n aç lmas
Otomobil kilitli de ilse, yak t kapa
aç labilir.
kanad
D KKAT! Otomobilin kilitlenmesinden
itibaren on dakika aç k kal r.
Yak t doldurma kapa
A r s cak havalarda yak t deposunda a r
bas nç olu abilir. Yak t deposu kapa n
yava ça aç n z. Yak t tank n a r
doldurmay n z. Pompa tabancas n n bir defadan
fazla otomatik olarak atmas na izin vermeyiniz!
Fazla yak t s cak havalarda deponun ta mas na
neden olabilir!
104
D KKAT! Özellikle Volvo servisi taraf ndan
önerilmedikçe, yak ta temizleyici katk
maddeleri eklemeyiniz.
Önemli!
Benzinle çal an otomobillerde,
katalizatörün zarar görmemesi için depoya
daima kur unsuz benzin doldurulmal d r.
Motorin doldurma
Dü ük s cakl klarda dizel yak ttan parafin
yay labilir (–5 °C - –40 °C). Bu, çal t rma
s ras nda sorunlara yol açabilir. So uk
havalarda özel k dereceli yak t
kulland n zdan emin olunuz.
Çal t rma ve sürü
Otomobilin çal t r lmas
Motorun çal t r lmas (benzinli)
– El frenini (park frenini) çekiniz.
– Otomatik vites:
Vites kolunu P ya da N konumuna getiriniz.
Düz vites:
Vitesi bo a al n ve debriyaj pedal na
tamamen bas n z. Özellikle çok so uk
havalarda bu i lem çok önemlidir.
D KKAT! Otomobili çal t r rken ana anahtar
(sayfa 90’deki resimde gösterildi i gibi)
sonuna kadar aç lmal d r. Aksi taktirde,
immobilizer fonksiyonunun arac n çal mas n
önleme riski vard r.
– Kontak anahtar n çal t rma konumuna
çeviriniz. Motor 5-10 saniye içinde
çal mazsa, anahtar b rak p tekrar
çal t rmay deneyiniz.
Motorun çal t r lmas (dizel)
– El frenini (park frenini) çekiniz.
– Otomatik vites:
Vites kolunu P ya da N konumuna getiriniz.
Düz vites:
Vitesi bo a al n ve debriyaj pedal na
tamamen bas n z. Özellikle çok so uk
havalarda bu i lem çok önemlidir.
D KKAT! Otomobili çal t r rken ana anahtar
(sayfa 90’deki resimde gösterildi i gibi)
sonuna kadar aç lmal d r. Aksi taktirde,
immobilizer fonksiyonunun arac n çal mas n
önleme riski vard r.
– Kontak anahtar n sürü konumuna
getiriniz. Kombine gösterge panelinde
motor ön s t c s n n çal t n gösteren bir
sembol yanacakt r. Lamba söndü ünde
anahtar mar konumuna getiriniz.
D KKAT! Rölanti devri so uk çal t rma
s ras nda baz motorlar için önemli oranda daha
yüksek olabilir. Bunun nedeni, egzoz
emisyonlar n en aza indiren ve çevreyi koruyan
emisyon sisteminin olabildi ince k sa bir
sürede normal çal ma s cakl na ula mas n
sa lamakt r.
Dizel partikül filtresi
(baz modeller)
Baz dizel otomobiller, ilave bir etkili emisyon
kontrolü sa layan bir partikül filtresiyle
donat lm t r. Motor normal çal ma s cakl na
ula t nda (motor s cak oldu unda), filtrenin
filtrede toplanan partiküllerin yak lmas yoluyla
bo alt lmas anlam na gelen otomatik bir
"kendini yenileme" i lemi meydana gelir.
Kendini yenileme 10 ila 15 dakika sürmektedir.
Bu süre zarf nda yak t tüketimini biraz
yükselebilir.
ula maz. Bu da, dizel partikül filtresi temizleme
i leminin gerçekle medi i ve filtrenin
bo alt lmad anlam na gelir.
Filtre yakla k % 80 oran nda partikülle
doldu unda ön paneldeki ekranda
SOOT FILTER FULL SEE MANUAL uyar
metniyle birlikte sar bir uyar üçgeni
görüntülenir.
Otomobil so uk havalarda s k s k k sa
mesafelerde kullan l yorsa, filtrenin
fonksiyonlar n n bozulmamas için kendini
yenileme i lemi düzenli olarak
gerçekle tirilmelidir.
• Otomobili, tercihen bir ana yolda veya
otobanda motor normal çal ma s cakl na
ula ana kadar sürmek suretiyle filtrenin
kendini yenileme i lemini ba lat n z.
Otomobil, i lem ba lad ktan sonra yakla k
20 dakika daha kullan lmal d r.
• Kendini yenileme i lemi tamamland ndan
uyar metnini silmek için konta kapat n z,
anahtar ç kart n z, en az üç dakika bekleyip
motoru tekrar çal t r n z.
• Motorun normal çal ma s cakl na daha
kolay ula mas için so uk havalarda park
s t c s n (iste e ba l ) kullan n z.
K artlar nda sürü
Araç, so uk havalarda s k s k k sa mesafelerde
kullan l yorsa motor normal çal ma s cakl na
105
Çal t rma ve sürü
Otomobilin çal t r lmas
Önemli!
Filtre partiküllerle dolarsa, motoru
çal t rmak zorla abilir ve filtre
çal mayacakt r; bu durumda filtre
de i tirilmelidir.
Kontak anahtarlar ve elektronik
immobilizer (motor kilidi)
Kontak anahtar , ayn anahtarl a ba ka
anahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
as lmamal d r. Elektronik immobilizer kazayla
devreye sokulabilir. Böyle bir durumda, fazla
anahtarlar ç kar n z ve otomobili tekrar
çal t r n z.
Motoru so uk çal t rmadan sonra asla yüksek
devir yapt rmay n z! Motor çal mazsa veya
tekleme yaparsa, bir Volvo servisine
ba vurunuz.
UYARI!
Sürü s ras nda veya otomobil çekilirken
kontak anahtar n asla direksiyon kilidinden
ç karmay n z! Otomobil hareket
halindeyken asla konta kapatmay n z
(anahtar 0 konumunda) veya kontak
anahtar n ç karmay n z. Aksi takdirde
direksiyon kilitlenir ve otomobili yönetmek
imkans z hale gelir.
106
Kontak anahtar ve direksiyon
kilidi
0 – Kilitli konum
Kontak anahtar
ç kar ld nda direksiyon
simidi kilitlenir.
I – Ara konum –
"radyo konumu"
Belli elektrik elemanlar
devreye sokulabilir. Motor
elektrik sistemi devrede
de ildir.
II – Sürü konumu
Sürü s ras ndaki anahtar
konumu. Otomobilin bütün
elektrik sistemi devrededir.
III – Çal t rma konumu
Mar motoru devrededir.
Motor çal r çal maz kontak
anahtar n b rak n z. Anahtar
otomatik olarak sürü
konumuna döner. Anahtar zor
çevriliyorsa ön tekerlekler direksiyon simidi
kilidi üzerinde gerilim yaratacak ekilde
döndürülmü olabilir. Direksiyon simidini sa a
sola çevirmeniz anahtar n dönmesini
kolayla t racakt r.
Otomobilinizden ayr ld n zda h rs zl k riskini
en aza indirmek için direksiyon simidini
kilitlemeyi unutmay n z.
Çal t rma ve sürü
Düz anz man
Vites konumlar , be vites
Geri vites emniyeti
Vites konumlar , alt vitesli
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam bas n z.
Vites de i tirdikten sonra aya n z debriyajdan
çekiniz! A a daki uygun vites de i tirme
kal b n izleyiniz.
Otomobil tümüyle durduktan sonra geri vitese
tak n z.
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam bas n z.
Vites de i tirdikten sonra aya n z debriyajdan
çekiniz! A a daki uygun vites de i tirme
kal b n izleyiniz.
En uygun yak t tasarrufu için, mümkün
oldu unca s k en yüksek vitesi kullan n z.
Geri vitesi kullanmak için vites kolu önce bo
konuma (3. ve 4. vites aras na) getirilmelidir.
Böylece, geri vites emniyeti sayesinde 5.
vitesten do rudan do ruya geri vitese takman z
mümkün olmaz.
En uygun yak t tasarrufu için, mümkün
oldu unca s k en yüksek vitesi kullan n z.
107
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
So uk çal t rma
Otomobili dü ük s cakl klarda çal t r rken,
bazen viteslerin daha zor geçti ini
hissedersiniz. Bunun nedeni, dü ük
s cakl klardaki anz man ya n n viskozitesidir.
Motor dü ük hava s cakl klar nda
çal t r ld nda, motor emisyonunu en aza
indirmek için anz man normalden daha
gecikmeli olarak vites yükseltir.
Turbo motor
Motor so uk oldu unda, anz man daha yüksek
motor devirlerinde vites de i tirir. Bu, katalitik
konvertörün normal çal ma s cakl na daha az
egzoz emisyonuyla daha h zl ula mas na
imkan verir.
Uyarlama sistemi
[anz mana, uyum sa lama sistemi denilen bir
sistemle kontrol edilir. Sistem, anz man n nas l
davrand n sürekli olarak izler ve en uygun
vitese de i tirme için, her vites de i ikli ini
alg lar.
Kilit (lock-up) fonksiyonu
Vitesler, daha iyi motor freni ve daha dü ük
yak t tüketimi sa layan kilit (lock-up)
fonksiyonuna sahiptir.
Güvenlik sistemleri
Otomatik vitesli otomobillerde özel güvenlik
sistemleri bulunur:
108
Anahtar kilidi - Keylock
Kontak anahtar n ç karmak için, vites kolunun
P konumunda olmas gerekir. Di er tüm
konumlarda anahtar kilitlenir.
Park konumu (P)
Motor çal rken hareketsiz duran Otomobil:
– Vites seçme kolunu ba ka konuma
geçirirken aya n z fren pedal üzerinde
tutun.
Elektronik vites kilidi – Vites kilidi
Park konumu (P konumu)
Vites kolunu P konumundan di er vites
konumlar na geçirebilmek için kontak
anahtar I veya II konumunda olmal ve fren
pedal na bas lmal d r.
Vites bo ta konumu (N konumu)
Kontak anahtar I veya II konumundayken,
vites kolunu N konumundan di er vites
konumlar na geçirmek için fren pedal na
bas lmas gerekir.
Mekanik vites kolu kilidi
Vites kolu, N ile D aras nda serbest bir ekilde
hareket ettirilebilir. Di er konumlar, vites
kolunda bulunan vites emniyet dü mesiyle
serbest b rak lan bir mandalla kilitlenir.
Vites kolunu farkl vites konumlar aras nda
ileri geri hareket ettirmek için vites kilidi
dü mesine bas n z.
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
Geartronic1
Geartronic sistemli S60 R vites kolunda W
dü mesi yerine S dü mesi bulunmaktad r.
[anz man n spor program S dü mesi
kullan larak devreye sokulur.
S program daha sportif özellikler sa lar.
H zlanmaya daha çabuk yan t verirken, vitesler
için daha yüksek motor devrine imkan verir.
Aktif sürü s ras nda, vites büyütmeyi
geciktirerek – dü ük bir vitesin kullan lmas na
öncelik verilir.
1.
S60 R’de Geartronic standartt r.
Manüel konumlar, Geartronic
D otomatik sürü konumundan düz konuma
geçmek için vites kolunu Sola çekiniz. MAN
konumundan D otomatik sürü konumuna
geçmek için vites kolunu sa a çekerek D
konumuna getiriniz.
Otomobili sürerken
Düz vites modu sürü s ras nda istenilen anda
seçilebilir. Otomobil, ba ka bir vites seçilene
kadar seçili viteste kal r. Otomobil, sadece çok
dü ük bir h za yava laman z halinde vites
küçültecektir.
Vites kolu – (eksi) konumuna getirilirse
otomobil, bir vites küçültür ve motor frenler.
Vites + (art ) konumuna getirilirse otomobil bir
vites büyültür.
P – Park
Bu konumu, park ederken veya motoru
çal t rmak istedi inizde seçiniz.
P konumunu seçebilmeniz için otomobil
hareketsiz olmal d r!
P konumunda anz man mekanik olarak
kilitlenir. Park ettikten sonra her zaman el
frenini çekiniz.
R – Geri Vites
R konumu seçilmeden önce otomobil tamamen
hareketsiz olmal d r!
N – Bo
N konumu vitesin bo ta oldu u konumdur.
Hiçbir vitese geçirilmemi tir ve motor
çal t r labilir. Vites kolu N konumunda olarak
otomobil hareketsiz durumdayken, el frenini
çekiniz.
109
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
D – Sürü
W–K
D normal sürü konumudur. Otomobil,
h zlanma düzeyine ve h za ba l olarak farkl
vitesler aras nda otomatik olarak konum
de i tirir. R konumundan sonra D konumunun
seçilebilmesi için araç hareketsiz olmal d r.
4 – Dü ük vites konumu
Vites 1, 2, 3 ve 4. vitesler aras nda otomatik
olarak geçer. Vites, 5. vitese geçmez.
Konum 4 a a da belirtilen durumlarda
kullan labilir:
• Da l k bölgelerde sürerken
• Römork çekerken
• Motor frenini art rmak için.
3 – Dü ük vites konumu
Vites 1., 2. ve 3. vitesler aras nda otomatik
olarak geçer. Vites 4. vitese geçmez.
Konum 3 a a da belirtilen durumlarda
kullan labilir:
• Da l k bölgelerde sürerken
• Römork çekerken
• Motor frenini art rmak için.
L – Dü ük vites
Otomobili 1. veya 2. viteste kullanmak
istiyorsan z L konumunu seçiniz. L konumu
da l k bölgelerde sürü s ras nda en iyi motor
freni olana n sa lar.
Vites kolunun yan ndaki,
W dü mesi1 W k
program na geçer ve ayr l r.
K program devreye
sokulunca, W sembolü
kombine gösterge tablosunda
görülür.
Kaygan yollarda kavramay kolayla t rmak
için, k program nda anz man 3. vitesle
ba lar. Programa geçilince, dü ük vitesler
sadece roketlemeyle devreye sokulur.
W program sadece D pozisyonunda seçilebilir.
Dört Tekerden Çeki – (AWD)
Dört tekerden çeki daima devrededir.
Dört tekerden çeki , dört tekerin her birinin de
ayn anda tahrik edildi i anlam na gelir. Güç,
ön ve arka tekerlekler aras nda otomatik olarak
da t l r. Elektronik kontrollü bir debriyaj
sistemi gücü yolu en iyi kavrayan teker çiftine
da t r. Bu, en iyi yol tutu u sa lar ve patinaj
önler.
Roketleme (kick-down)
Normal sürü artlar alt nda gücün ço u ön
tekerleklere aktar l r.
Gaz pedal na, dibine kadar, normalde tam gaz
olarak görülen pozisyondan daha öteye gidecek
kadar, bas l rsa hemen daha küçük bir vitese
geçilir. Buna roketleme denir.
Dört tekerden çeki , ya mur, kar ve buz
ko ullar nda sürü emniyetini artt r r.
H zla ba l hidrolik direksiyon3
Bu vites için maksimum h za ula ld nda,
veya gaz pedal roketleme pozisyonundan
ç kt nda, vites otomatik olarak de i ir.
Roketleme maksimum ivme gerekti inde,
örne in sollarken kullan l r.
A r devirlenmeyi önlemek için anz man
kontrol program nda koruyucu bir vites
küçültme kilidi bulunmaktad r.
1.
110
Roketleme (kick-down) fonksiyonu2 manüel
konumlarda kullan lamaz. Otomatik D
konumuna dönünüz.
Geartronic sistemli S60 R’de bunun
yerine bir S dü mesi vard r.
Araç h za ba l hidrolik direksiyonla
donat lm sa dü ük h zlarda direksiyonu
çevirmek daha kolayd r ve bu fonksiyon, park
etme vb. manevralar kolayla t r r.
H z artt kça direksiyon kuvveti de sürücüye
daha iyi bir hassasiyet verecek ekilde
uyarlan r.
2.
3.
Sadece Geartronic için geçerlidir.
Iste e ba l
Çal t rma ve sürü
Fren sistemi
Fren servosu
Araç motor kapal durumda itilirken ya da
çekilirken, fren pedal na motorun çal t a
zamana oranla yakla k be kat daha fazla
bas nç uygulamak gerekir. Motor
çal t r ld nda, fren pedal na bas l rsa, fren
pedal n n dü tü ünü hissedersiniz. Fren
servosu aktif hale geldi inden, bu normaldir.
Otomobilde Acil Durum Fren Yard m (EBA)
varsa, bu daha da belirgindir.
D KKAT! Motor kapal durumda fren
yap l rsa, fren pedal na art arda de il, sert bir
ekilde bir kez bas n z.
UYARI!
Frenin servo deste inin çal mas için motor
çal makta olmas gereklidir.
Fren devreleri
Bir fren devresi çal m yorsa, bu
sembol yanar.
Devrelerden biri ar zaland nda,
otomobili frenlemek hala mümkündür. Fren
pedal daha da hareket edebilir ve normalden
daha yumu ak hissedilebilir. Normal frenleme
etkisi yaratmak için, pedala daha fazla bas nç
uygulamak gerekir.
Nem, frenleme özelliklerini de i tirebilir
Otomobil iddetli ya murda seyir halindeyken
veya su birikintilerinden geçti inde veya
y kand nda fren elemanlar slan r. Bu durum,
fren etkisinin fark edilmesinde gecikme olacak
ekilde, fren balatas sürtünme özelliklerini
de i tirebilir.
Ya murda veya sulu karda uzun mesafeler
al yorsan z ve a r nemli veya so uk havada
çal t rd ktan sonra fren pedal na ara s ra
hafifçe bas n z. Bu i lem, fren balatalar n s t r
ve kurutur. Bu hareketin, ayn zamanda bu gibi
hava artlar nda uzun süre park edilmeden önce
de yap lmas önerilir.
Frenlere a r yüklenildi inde
Otomobili da l k bölgelerde veya benzer
özelliklere sahip ba ka yollarda kullan rken,
fren pedal na özellikle sert bas lmasa dahi,
frenlere a r yük biner.
Otomobilin h z genellikle çok dü ük
oldu undan, frenler düz yollarda yüksek
h zlarda kullan ld nda oldu u gibi etkin bir
ekilde so utulmaz.
Frenlere a r yük bindirmemek için, yoku
a a sürerken, ayak frenini kullanmak yerine
vites küçültünüz. Yoku a a inerken, yoku
ç karken kulland n z vitesi kullan n z. Bu
ekilde motor frenlemesinden daha iyi
yararlan l r ve frenlerin ancak k sa süreler için
kullan lmas n gerektirir.
UYARI!
FREN ve ABS uyar lambalar ayn anda
yanarsa, fren sisteminde bir hata olabilir.
Fren hidroli i haznesinde seviye normalse,
fren sisteminizi kontrol ettirmek için
dikkatle en yak n Volvo servisine sürün.
Fren hidroli i, fren hidroli i haznesindeki
MIN i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroli i kayb n n nedeni
ara t r lmal d r.
Römork çekmenin, otomobilin frenlerine ilave
yük bindirdi ini unutmay n z.
Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS)
ABS sistemi (Anti blokaj frenleme
sistemi) frenleme s ras nda
tekerleklerin kilitlenmesini
engellemek için tasarlanm t r. Bu
sistem, frenleme s ras nda olas en iyi
direksiyon hakimiyetinin sa lanmas na
yard mc olur. Bu, önünüze ç kan bir engelden
kaç nma yetene inizi art r r. ABS sistemi
toplam fren kapasitesini yükseltmez. Bununla
birlikte sürücü olarak direksiyon hakimiyetinizi
art r r ve bu nedenle araç üzerindeki
hakimiyetinizi geli tirerek güvenli inizin
artmas n sa lar.
111
Çal t rma ve sürü
Fren sistemi
Otomobilinizi çal t rd ktan ve yakla k 20 km/
saat h za ula t ktan sonra sistemin k sa bir süre
için kendi kendini test etti i duyulur ve
hissedilir. ABS sisteminiz çal yorsa, fren
pedal ndaki darbeleri duyabilir ve
hissedebilirsiniz. Bu, tamamen normaldir.
D KKAT! ABS sisteminden maksimum
ekilde yararlanabilmek için fren pedal na
tamamen basman z gerekir. ABS darbelerini
hissedip duymaya ba lad n zda aya n z
pedaldan çekmeyiniz. Uygun bir yerde ABS
sistemiyle fren yapma al t rmalar
gerçekle tiriniz.
A a daki durumlarda ABS lambas yanar:
• Otomobil çal t r ld nda yap lan sistem
testi esnas nda yakla k iki saniye süre ile.
• ABS sistemi herhangi bir ar za sonucu
devre d kald nda.
Elektronik fren kuvveti da t m sistemi –
EBD
Elektronik Fren Kuvveti Da l m sistemi
(EBD) ABS sisteminin bütünle ik bir
parças d r. EBD sistemi arka tekerleklere
uygulanan fren kuvvetini kontrol ederek, daima
mümkün olan en iyi frenleme kuvvetinin
sa lanmas n garanti eder. Sistem fren
kuvvetini ayarlarken fren pedal ndaki darbeleri
duyabilir ve hissedebilirsiniz.
112
UYARI!
E er FREN ve ABS uyar lambalar ayn
anda yanarsa fren sisteminde bir sorun
olabilir. Fren hidroli i deposundaki seviye
normal ise, fren sistemini kontrol ettirmek
üzere otomobili dikkatli kullanarak en yak n
yetkili Volvo servisine gidiniz.
Depodaki fren hidroli i seviyesi MIN
i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
ekleninceye kadar otomobil
kullan lmamal d r.
Fren hidroli inin eksilme nedeni
ara t r lmal d r.
Acil Durum Fren Yard m – EBA
Acil durum fren yard m fonksiyonu (EBA)
DSTC sistemine bütünle tirilmi olup, ani fren
yap lmas gerekti inde derhal maksimum fren
gücü sa lamak amac yla tasarlanm t r. Sistem,
frene ne kadar çabuk bas ld n ölçerek, daha
kuvvetli frenlemenin gerekip gerekmedi ini
alg lar.
EBA fonksiyonu bütün h zlarda etkindir. Bu
fonksiyonun devre d edilmesi güvenlik
nedeniyle mümkün de ildir.
EBA fonksiyonu devreye sokuldu unda,
maksimum güç uygulan rken fren pedal dibe
çöker. Aya n z fren pedal ndan çekmeden
fren yapmaya devam ediniz. Fren pedal ndaki
bas nç azald
ç kar.
nda EBA fonksiyonu devreden
Çal t rma ve sürü
Denge sistemi
Denge sistemi1 aktifken, araç ivmeye normal
tepki vermez gibi görünebilir. Bunun sebebi,
sistemin yol yüzeyindeki sürtünme miktar n
alg lamas ve farkl denge sistemi
fonksiyonlar n n çal mas na izin vermesidir.
Otomobilde ya STC (Denge ve Çeki
Kontrolü) – Denge ve çeki kontrol sistemi ya
da DSTC (Dinamik Denge ve Kontrolü) –
Dinamik denge ve çeki kontrol sistemi
bulunmaktad r.
Kombine gösterge panelindeki uyar lambalar
hakk nda daha fazla bilgi için, bkz. s. 39.
Fonksiyon/sistem
TC
SC
AYC
1.
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
Baz pazarlarda iste e ba l d r.
Çeki Kontrolü (TC)
Çeki Kontrolü sistemi patinaj yapan tahrik
tekerle ini frenleyerek, bu tekerle e giden
gücü, çeki yapabilen tahrik tekerle ine
yöneltir. Böyle bir durumda öne çeki i art rmak
için, gaz pedal na normalde oldu undan daha
fazla basmak gerekebilir. Çeki Kontrolü
çal rken bir darbe sesi duyulur. Bu tamamen
normaldir. TC fonksiyonu en çok dü ük
h zlarda etkindir. Devre d b rak lamaz.
1.
Baz pazarlarda iste e ba l d r.
Patinaj Kontrolü (SC)
Denge Kontrolü fonksiyonu, tahrik
tekerleklerinin h zlanma esnas nda kaymay
önler. Bu, kaygan zeminlerde yol güvenli ini
art r r. Kar zinciri ile sürme, çok karl yollarda
ya da kumun üzerinde sürme gibi özel
ko ullarda çeki i art rmak için SC
fonksiyonunun devre d edilmesi yararl
olabilir. Bu, STC/DSTC dü mesine bas larak
yap l r.
Aktif Sapma Kontrolü (AYC)
Aktif Sapma Kontrolü fonksiyonu, bir patinaj
durumunda otomobili dengelemek için bir veya
birkaç tekerle i otomatik olarak frenler. Bu
durumda fren pedal na bas lm olsayd ,
normalden daha sert olacak ve bir pals sesi
duyulacakt .
AYC fonksiyonu daima devrede olup devreden
ç kart lamaz.
UYARI!
STC veya DSTC sistemlerinin engellenmesi
otomobilin sürü özelliklerini
de i tirecektir. Viraj dönerken ve kaygan
ko ullarda sürerken daima dikkatli olunuz.
Aktif asi – FOUR-C2
Otomobil, çok geli mi bir aktif asi sistemi ile
donat lm t r – Sürekli Olarak Kontrol Edilen
[asi Kavram – elektronik olarak denetlenir.
Sistem, dikey ve yatay h zlanma, araç h z ve
tekerlek hareketleri gibi araç hareketlerini ve
reaksiyonlar n sürekli olarak denetleyen çok
say da sensörden yararlanarak çal r.
FOUR-C kumanda birimi sensörlerden gelen
verileri de erlendirir ve darbe amortisörlerini
buna göre ayarlar, bu i lem saniyede 500 defaya
kadar yap l r. Bu sayede darbe amortisörlerinin
bireysel olarak son derece h zl ve hassas
ekilde kumanda ve kontrolü ve böylece asi
karakteristiklerinin de i tirilebilmesi mümkün
olur.
Yolun yap s de i ti inde veya sürü tarz n z
de i tirdi inizde, asi özellikleri sürü
s ras nda her an de i tirilebilir. Bu de i im
milisaniye mertebesinde meydana gelir.
Gaz pedal na bas lmas yla yarat lan etki, asi
özellikleri seçiminize ba l d r. (Yaln zca R
modelleri için geçerlidir).
2.
Baz pazarlarda iste e ba l olarak. S60
R’de standart.
113
Çal t rma ve sürü
Four-C (Aktif asi)
s ras nda her an de i tirilebilir. Bu de i im
milisaniyelerle ifade edilen bir sürede meydana
gelir.
Gaz pedal na bas lmas yla yarat lan etki, asi
özellikleri seçiminize ba l d r. (Yaln zca
R modelleri için geçerlidir).
FOUR-C dü mesi merkezi konsoldad r
(S60 R yok).
Aktif asi – FOUR-C1
Otomobil, çok geli mi bir aktif asi sistemi ile
donat lm t r – Sürekli Olarak Kontrol Edilen
[asi Kavram – elektronik olarak denetlenir.
Sistem, dikey ve yatay h zlanma, araç h z ve
tekerlek hareketleri gibi araç hareketlerini ve
reaksiyonlar n sürekli olarak denetleyen çok
say da sensörden yararlanarak çal r.
FOUR-C kumanda birimi sensörlerden gelen
verileri de erlendirir ve darbe amortisörlerini
buna göre ayarlar, bu i lem saniyede 500 defaya
kadar yap l r. Bu sayede darbe amortisörlerinin
bireysel olarak son derece h zl ve hassas
ekilde kumanda ve kontrolü ve böylece asi
karakteristiklerinin de i tirilebilmesi mümkün
olur.
Yolun yap s de i ti inde veya sürü tarz n z
de i tirdi inizde, asi özellikleri sürü
1.
114
Baz pazarlarda iste e ba l olarak. S60
R’de standart.
Comfort (Konfor)
Comfort modunda asi, yolun üzerindeki
engebeler vücuttan izole edilecek ekilde
ayarlan r ve bu ekilde daha iyi bir gidi
sa lan r. Darbeler daha yumu ak ekilde
sönümlenir ve vücudun hareketleri minimuma
indirilir. Bu ayar uzun yolculuklar ya da kaygan
yol yüzeyleri için tavsiye edilir.
Comfort konumu ayarl yken kontak kapat l rsa,
otomobil tekrar çal t r ld nda asi tekrar ayn
moda geçer.
Sport (Sportif)
Sport modunda, direksiyon Comfort modunda
oldu undan daha çabuk yan t verir. Sönümleme
(Süspansiyon) daha serttir ve h zl dönü lerde
yalpalanmay en aza indirmek için gövde yol
yüzeyini izler. Otomobil daha sportif hissedilir.
Sport konumu ayarl yken kontak kapat l rsa,
otomobil tekrar çal t r ld nda asi tekrar ayn
moda geçer.
FOUR-C dü mesi (S60 R)
Advanced (Geli mi )2
Advanced modunda, amortisör hareketleri
asgari seviyeye indirilmi tir ve azami çeki için
en uygun duruma ayarlanm t r. H zlanmaya
kar reaksiyon daha direkt olup, otomatik
anz man daha sportif ekilde vites de i tirir ve
viraj al rken yalpalanma minimuma indirilir.
Bu ayar yaln z yatay, düz ve pürüzsüz yollar
için tavsiye edilir.
Advanced konumu ayarl yken kontak
kapat l rsa, otomobil tekrar çal t r ld nda asi
tekrar ayn moda geçer.
2.
Sadece S60 R’de mevcut.
Çal t rma ve sürü
Park yard m (iste e ba l )
Otomobil çal t r ld
devreye sokulur.
nda sistem daima
UYARI!
Park yard m , sürücünün park etme s ras ndaki
sorumluluklar n ortadan kald rmaz.
Sensör, nesnelerin alg lanamad kör
noktalara sahiptir. Otomobilin etraf ndaki
çocuklara ve hayvanlara dikkat ediniz.
Park yard m , ön ve arka.
Genel
Park yard m , park etme s ras nda bir yard mc
olarak kullan l r. Bir sinyal, alg lanan nesne ile
aradaki mesafeyi belirtir.
Otomobilin önündeki veya arkas ndaki bir
nesneye1 yakla t kça sinyalin frekans artar.
Yakl. 30 cm mesafede ton sabitle ir. Bu mesafe
içinde otomobilin hem arkas nda hem önünde1
nesneler varsa, sinyal ön ve arka hoparlörlerden
s rayla gelir.
Müzik sistemden gelen ba ka bir ses
kayna n n ses seviyesi yüksekse, bu otomatik
olarak k s l r.
1.
Park yard m , hem ön hem de arkaya
tak l ise
Ön park yard m
Otomobilin tam önündeki ölçüm alan
yakl. 0,8 m’dir. Sensörler otomobilin önündeki
bir engele tepki verdi inde müzik sistemi
ekran nda mesaj metni PARK ASSIST
ACTIVE görünür.
Sensörler ekstra klardan etkilendi inden,
park yard m ekstra klarla birle tirilemez.
Arka park yard m
Otomobilin tam arkas ndaki ölçüm alan
yakl. 1,5 m’dir. Geri vitese tak ld nda, müzik
sistemi ekran nda mesaj metni PARK ASSIST
ACTIVE görünür.
Bir römorkla, çekme çubu u üzerinde bisiklet
ta y c , vs. ile sürü yaparken sistem devre d
b rak lmal d r, çünkü bunlar sensörleri
tetikleyecektir.
Volvo’nun orijinal Volvo römork teli
kullan l rsa, römork çekerken arka park yard m
otomatik olarak devreden ç kar l r.
Park yard m n n devreden
ç kar lmas ve devreye al nmas
Park yard m , anahtar panelindeki anahtar ile
devreden ç kar labilir. Dü medeki LED söner.
Anahtar aç ld nda park yard m yeniden
devreye sokulur ve LED yanar.
Ön park yard m
Geri manevra s ras nda dahi, 15 km/saat’in
alt ndaki h zlarda ön park yard m devrededir.
Sinyal ön hoparlörlerden gelir.
Arka park yard m
Geri vitese geçirildi inde, arka park yard m
etkin hale getirilir. Sinyal arka hoparlörlerden
gelir.
115
Çal t rma ve sürü
Park yard m (iste e ba l )
Ar za göstergesi
Önemli!
Bilgi sembolü, sürekli olarak
kehribar renginde parlar
Kombine gösterge panelinin
ortas ndaki bilgi ekran nda sembolle
birlikte PARK ASSIST SERVICE REQUIRED
(PARK YARDIMCISI SERVIS GEREK)
yaz s görünür.
Baz durumlarda park yard m sistemi,
sistemle ayn ultrasonik frekanslar yayan
harici ses kaynaklar nedeniyle yanl sinyal
üretebilir. Bu tür kaynaklara örnekler
aras nda kornalar, asfalttaki slak lastikler,
pnömatik frenler ve motorbisikletlerin egzoz
borular yer almaktad r. Bu, sistemde bir
ar za oldu u anlam na gelmez.
Park yard m sensörleri.
Sensörlerin temizlenmesi
Iyi çal abilmeleri için sensörlerin düzenli
aral klarda temizlenmeleri gerekir. Temizlemek
için su ve otomobil ampuan kullan n z.
Sensör, buz veya karla kapl ysa tepki verebilir.
116
Çal t rma ve sürü
Çekme ve kurtarma
Motoru vurdurarak
çal t rmay n z
Otomobili düz vitesteyken vurdurarak
çal t r rsan z, katalitik konvertör(ler) hasar
görebilir. Otomatik vitesli otomobiller
vurdurularak çal t r lamaz. Akü bo alm sa bir
yard mc akü kullan n z.
Otomobilinizin çekilmesi
gerekti inde
• Manevra yapabilmek için direksiyon simidi
kilidini aç n z.
• Çekme i leminde yasal olarak izin verilen
en yüksek h z dikkate al n z.
• Motor kapal yken, fren ve direksiyon
servolar n n çal mad n unutmay n z.
Frenlere normalden yakla k be kat daha
fazla kuvvetle bas lmal d r, direksiyon ise
normalden çok daha fazla kuvvet gerektirir.
• Dikkatli sürün.
• Gereksiz sars nt ya yol açmamak için
çekme halat n gergin tutun.
Otomatik vitesli otomobiller için
• Vites kolu N konumunda olmal d r.
• Otomatik anz manl bir otomobili çekerken
izin verilen maksimum h z 80 km/saat’tir.
• Izin verilen azami uzakl k: 80 km.
• Otomobili çekerek motoru
çal t ramazs n z. Bir sonraki sayfadaki
"Otomobilin takviye akü kablosuyla
çal t r lmas " k sm na bak n z.
Çekme halkas , ön
Çekme halkas , arka
Çekme halkas
Çekme halkas n takmak için:
A. Kapa 1, örne in bir bozuk parayla
dikkatli bir ekilde kan rtarak aç n z.
B. Çekme halkas n , flan a (C) kadar do ru
ekilde vidalay n z. Bijon somunu
anahtar n kullan n z.
Kulland ktan sonra çekme halkas n sökün ve
kapa yerine tak n z.
Arka çekme halkas n yerine vidalamak için,
önce arka çekme halkas n n braketinden plastik
c vatay ç karman z gerekir. Plastik c vatay
ç karmak için, alet çantas ndaki bijon anahtar n
kullan n z. I iniz bittikten sonra plastik c vatay
tekrar yerine tak n z.
Çekme halkas bagajdaki alet çantas n n
içindedir. Araç çekilmeden önce çekme
halkas n yerine vidalaman z gerekir. Çekme
halkas n n vidalama yerleri ve kapa
otomobilin ön ve arka tamponlar n n sa
taraflar nda yer al r.
1.
Kapa
açma yöntemi de i ik olabilir.
117
Çal t rma ve sürü
Çekme ve kurtarma
Kurtarma
Çekme halkas yaln zca otomobili yolda
çekmek için kullan labilir, otomobili hendek
veya benzeri yerlerden kurtarmak için
kullan lamaz. Böyle durumlarda kurtarma için
profesyonel yard m isteyiniz.
118
Çal t rma ve sürü
Çal t rma yard m
Bir takviye aküsü ile çal t r lmas
Otomobilin aküsü herhangi bir sebeple
bo alm sa, yedek bir aküden veya bir ba ka
otomobilin aküsünden "ödünç" elektrik ak m
alabilirsiniz. Motoru çal t r rken k v lc m
ç kmas n engellemek için kelepçelerin s k ca
tak lm oldu undan emin olun.
Patlama riskini önlemek için a a daki
kurallara tam olarak uyman z öneririz:
– Kontak anahtar n 0 konumuna getiriniz.
– Kullanaca n z yard mc akünün
12 Volt’luk ak ma sahip oldu undan emin
olun.
– Takviye akü bir ba ka otomobildeyse, o
otomobilin motorunu durdurunuz ve
otomobillerin birbirlerine temas
etmemesine dikkat ediniz.
– K rm z kabloyu, takviye akünün pozitif
kutbu (1+) ile motor bölmesindeki k rm z
ba lant (2+) aras na tak n z.
Kelepçeyi sigorta kutusu kapa na
bütünle tirilmi olan ve üzerinde bir art
i areti bulunan küçük siyah kapa n
alt ndaki kontak noktas na ba lay n z.
– Siyah kablonun bir ucunu takviye aküsünün
negatif kutbuna (3–) ba lay n z.
– Siyah kablonun di er ucunu otomobilinizin
motorundaki kald rma halkas na (4–)
ba lay n z.
– "Verici otomobilin" motorunu çal t r n z.
Motorun birkaç dakika rölanti h z ndan
biraz daha yüksek bir h zla (1500 devir/
dakika) çal mas n sa lay n z.
– Aküsü bo alm olan otomobilin motorunu
çal t r n z.
– Kablo kelepçelerini tak lan s ran n tersini
izleyerek ç kar n z.
D KKAT! Arabay çal t rma giri imi s ras nda
akü mandallar n ç karmay n z (k v lc m
tehlikesi).
UYARI!
Aküler oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz ç karabilirler. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
119
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü
Otomobilin çekme donan m onaylanm tipte
olmal d r. Volvo sat c n z hangi çekme
donan m n kullanaca n za ili kin bilgi
verebilir.
• Römork üzerindeki yükü, çekme braketi
üzerindeki a rl k, belirtilen maksimum
çekme topuzu yüküne uygun olacak ekilde
da t n z.
• Lastik bas nc n yükün a rl na göre
art r n z. Lastik bas nc tablosuna bak n!
• Gereksiz a nmalar önlemek için çekme
donan m n düzenli olarak temizleyin ve
çekme topuzuyla1 bütün hareketli parçalar
gresle ya lay n z.
• Otomobiliniz yeniyken a r bir römork
çekmeyiniz! Otomobilinizi en az 1000 km
kullan ncaya kadar bekleyiniz.
• Uzun ve dik yoku lardan inerken frenlere
normalden daha fazla yük biner. Daha
dü ük bir vitese geçiniz ve h z n z buna
göre ayarlay n z.
• S cak havalarda araç a r yükle sürülürken,
motor ve anz man hararet yapabilir.
Kombine gösterge panelindeki hararet
göstergesinde ibrenin k rm z alana girmesi,
a r hararet oldu unu gösterir. Durun ve
otomobili bir kaç dakika rölantide
çal t r n z.
1.
120
Titre im emme özelli ine sahip topuz
mekanizmas için söz konusu de ildir.
• Araç hararet yaparsa, klima geçici olarak
devre d kalabilir.
• [anz man, hararet durumunda bir
bütünle ik koruma fonksiyonuyla tepki
gösterir. Ekranda görüntülenen mesaj
okuyunuz!
• Otomobilinizle römork çekerken motora
normalden daha fazla yük biner.
• Güvenlik gerekçesiyle, baz ülkelerdeki h z
s n r daha yüksek bile olsa 80 km/saat
s n r n geçmeyiniz.
• Frensiz bir römork için izin verilen azami
a rl k 750 kg’d r.
• Otomobilinizle römork çekerken park
etti inizde, vitesi daima P konumuna
getiriniz (otomatik vites) veya otomobili bir
vitese tak n z (düz vites). Dik bir yoku ta
park ederken, tekerleklerin alt na takoz
koyunuz.
• Römork a rl 1200 kg’yi a yorsa
otomobilinizi % 12’den fazla e imli
yüzeylerde kullanmaktan kaç n n z.
Otomobilinizle % 15’i a an hiçbir e imde
römork çekmeyiniz.
Römork a rl klar
Izin verilen römork a rl klar için, bkz. s. 221.
D KKAT! Belirtilenler, Volvo taraf ndan izin
verilen en yüksek römork a rl klar d r. Ulusal
araç yönetmelikleri, römork a rl klar n ve
h zlar daha da s n rlayabilir. Çekme çubuklar
otomobilin çekmesi gerekenden daha yüksek
çekme a rl klar için onaylanabilir.
UYARI!
Römork a rl klar için belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde römork ve otomobilin
manevra veya fren esnas nda kontrol
edilmesi zor olabilir.
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü
Römorkla sürü – otomatik vites
• Yoku ta park ederken, vites kolunu
P konumunda getirmeden önce el frenini
çekiniz. Yoku ta çal t r rken, önce vitesi
sürü konumuna getiriniz ve sonra el frenin
bo alt n z.
• Dik yoku larda veya yava sürerken dü ük
bir vites seçiniz. Böylece otomatik vitese
sahipseniz vitesin yükseltilmesini
engellemi olursunuz. [anz man ya da
daha so uk olacakt r.
• Geartronic anz man n z varsa, motorun
"kald rabilece inden" daha yüksek bir düz
vites kullanmay n z. Yüksek viteslerde
kullanmak her zaman ekonomik de ildir.
D KKAT! Baz modellerde römork
çekebilmek için otomatik anz man n ya
so utucusuna ihtiyac vard r. Otomobilinize
sonradan çeki kolu tak lm sa, gerekli bilgileri
almak için en yak n Volvo bayiine ba vurunuz.
Seviye ayar
Otomobiliniz otomatik seviye ayar
mekanizmas yla donat lm sa, yük ne olursa
olsun arka süspansiyon her zaman do ru sürü
yüksekli ini korur. Otomobil hareketsiz
dururken, arka süspansiyon gömülür. Bu
tamamen normaldir. Bir yükle kalkarken, belli
mesafe sonra seviye yükseltilir.
121
Çal t rma ve sürü
Çekme donan m
Çekme çubuklar
Çekme topuzunun düzenli olarak temizlenmesi
ve greslenmesi gerekir. Titre im sönümleme
özelli ine sahip bir çekme topuzu ba lant s
kullan l rsa, çekme topuzunu greslemeye gerek
yoktur.
Araç, sökülebilir bir çekme çubu uyla
donat lm sa, çekme topuzu montaj
talimatlar na titizlikle uyulmal d r. Bkz. s. 124.
D KKAT! Kulland ktan sonra çekme topuzu
k sm n daima ç kar n z. Bagajda muhafaza
ediniz.
UYARI!
Römorkun güvenlik kablosunu do ru yere
ba lad n zdan emin olunuz.
UYARI!
Otomobilde, bir Volvo sökülebilir çekme
çubu u tak l ise:
Çekme topuzu k sm montaj talimatlar na
dikkatle uyunuz.
Çekme topuzu k sm , hareket etmeden önce
anahtarla kilitlenmelidir.
Gösterge cam n n ye il renk oldu unu
kontrol ediniz.
122
Römork kablosu
E er otomobilin çekme çubu unda 13 pimli
elektrik soketi varsa ve römorkta 7 pimli
elektrik soketi varsa, bir adaptör gereklidir.
Volvo taraf ndan onaylanm adaptör kablosu
kullan n z. Kablonun sarkarak yere
de memesine dikkat ediniz.
Çal t rma ve sürü
Çekme donan m
A
B
Teknik özellikler
Uzakl k A
Sabit çekme çubu u:
Uzakl k B
1057 mm
Sabit çekme çubu u:
73 mm
Sökülebilir çekme
çubu u:
1068 mm
Sökülebilir çekme
çubu u:
84 mm
Maksimum çekme
topuzu yükü:
75 kg
123
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u
Çekme topuzunun tak lmas
1. Koruyucu tapay sökünüz.
4. "T k" diye bir kilitlenme sesi i itinceye
kadar çekme topuzu k sm n yerle tiriniz.
124
2. Anahtar saat yönünde döndürerek
mekanizman n aç k konumda oldu unu
kontrol ediniz.
3. Gösterge cam n n (3) k rm z renk
oldu unu kontrol ediniz. Gösterge cam
k rm z de ilse, kilitleme dü mesini içe
bast r n z (1) ve kilitlenme sesi i itinceye
kadar saat dönü yönü tersine (2) çeviriniz.
5. Anahtar saat dönü yönünün tersine kilitli
konuma çeviriniz. Anahtar kilitten ç kar n z.
6. Gösterge cam n n ye il renk oldu unu
kontrol ediniz.
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u
7.
8.
Çekme topuzunun sökülmesi
D KKAT! Yukar , a a ve geri as lmak
suretiyle çekme çubu u k sm n n sa lam olup
olmad n kontrol ediniz. Çekme çubu u
k sm do ru tak lmam sa, ç kart lmal ve
önceki ad mlara uygun bir ekilde geri
tak lmal d r.
D KKAT! Römorkun emniyet halat , çekme
çubu undaki ba lant eleman na ba lanmal d r.
1. Anahtar sokunuz ve kilidin aç k oldu u
konuma do ru saat yönünde döndürünüz.
2. Kilitleme dü mesini içe itiniz ve kilitlenme
sesi i itilene kadar saatin tersi yönünde
döndürünüz.
3. Kilitleme dü mesini dayan ncaya kadar
döndürünüz. Çekme topuzunu geriye ve yukar
do ru çekerken yerinde tutunuz.
4. Koruyucu tapay yerle tiriniz.
125
Çal t rma ve sürü
Tavandaki yük
Genel
• Tavanda yük ta d n z zaman
otomobilinizin a rl k merkezinin ve sürü
özelliklerinin de i ece ini unutmay n z.
• Otomobilin rüzgar direncinin ve yak t
tüketiminin yükün boyutuyla do ru orant l
artaca n unutmay n z.
• Yumu ak sürün! Gereksiz ani h zlanma, ani
frenlerden ve virajlara sert girmekten
kaç n n z.
• Kullanmad n z zamanlar yük ta y c n z
ç kar n z. Böylece rüzgar direncini ve yak t
tüketimini azaltm olursunuz.
Yük kapasitesi, yolcular n birle ik a rl n n
yan nda, çekme çubu u, çekme topuzundaki
yük (römork ba lanm olarak 75 kg), yük
ta y c lar ve tavan kutusu gibi otomobile
monte edilmi ekstra aksesuarlar taraf ndan
etkilenir. Otomobilin yük ta ma kapasitesi,
yolcular n say s ve a rl klar yla dü er.
UYARI!
Otomobilin sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
Yük ta y c lar n (portbagaj)
kullan lmas (aksesuar)
Otomobilinize zarar vermemek ve sürü an nda
maksimum güvenli i sa lamak amac yla
Volvo’nun özellikle otomobiliniz için
tasarlad yük ta y c lar n kullanman z
tavsiye ederiz.
• Yük ta y c lar n ve yükün sa lam tak l
olup olmad klar n periyodik olarak kontrol
ediniz. Yükü tespit kay lar yla güvenli bir
ekilde ba lay n z.
• Yükü, yük ta y c lar üzerinde dengeli
olarak da t n z. Yükü dengesiz ekilde
yerle tirmeyiniz. En a r e yalar en alta
koyun.
126
UYARI!
Portbagaj veya tavan kutusu dahil olmak
üzere, tavana 100 kg’dan daha fazla yük
yüklemeyiniz.
Otomobilin a rl k merkezi ve sürü
özellikleri, tavandaki yüklerle
de i mektedir.
Çal t rma ve sürü
Tavandaki yük
– Yük ta y c y yerine vidalay n z.
– Çengelin tavan montaj kolonuna uygun
ekilde sabitlendi inden emin olun.
– Ta y c sa lam ekilde duruncaya kadar
dü meleri teker teker s k t r n z.
– Kapa yerine tak n z.
– Tavan montaj kolonunun düzgün ekilde
sabitlendi inden emin olun.
– Dü melerin iyi s k t r lm olup
olmad klar n düzenli aral klarda kontrol
ediniz.
Yük ta y c lar n tak lmas
– Yük ta y c n n do ru yönde
yerle tirilmesini sa lay n z (muhafazan n
alt ndaki i arete bak n z).
– Sabitleme pimlerini k lavuz deliklerinin
içine sokunuz (1).
– Montaj kolonunu tavan n di er taraf na
do ru dikkatlice indiriniz.
– Dü meyi bir parça yukar dan vidalay n z.
– Dü meyi tavan montaj kolonuna do ru
bast r n z ve tavan montaj kolonundaki
çengeli tavan ray n n alt ndan tutturunuz.
– Yük ta y c y yerine vidalay n z.
– Di er montaj kolonlar n n sabitleme
pimlerini k lavuz deliklerinin içine sokunuz.
127
Çal t rma ve sürü
Far hüzmesi biçiminin ayarlanmas
i aretlenen maskenin kö esine olan mesafeyi
gösterir.
Bir sonraki sayfada bulunan kal plar
kopyalad ktan sonra, referans ölçüleri hüzme
biçimini yeterince örtecek ekilde ölçüleri
kontrol ediniz.
A. Soldan giden trafi e göre far hüzme biçimi
B. Sa dan giden trafi e göre far hüzme biçimi
Hüzme biçimini, sa dan veya soldan
giden trafi e göre ayarlay n z
Kar dan gelen sürücülerin gözünü almamak
üzere, farlar maskelemek suretiyle far hüzme
biçimi de i tirilebilir. Hüzme biçiminin kalitesi
yeterince iyi olmayabilir.
Far maskeleme
Kal plar kopyalay n z ve biçimi kendinden
yap an effaf bant veya benzeri su geçirmez
malzemeye aktar n z.
Maske, far camlar ndaki nokta (5) referans
noktas olarak kullan larak yerle tirilir.
Referans ölçüsü (X), noktadan (5) bir okla
128
Çal t rma ve sürü
Far hüzmesi biçiminin ayarlanmas
Halojen far maskelerinin yeri, 1 ve 2 = Soldan direksiyonlu model, 3 ve 4 = Sa dan direksiyonlu model
Halojen farlar, Soldan direksiyonlu
model
Halojen farlar, Sa dan direksiyonlu
model
1 ve 2 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su
geçirmek bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
3 ve 4 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su geçirmez
bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
Referans ölçümler:
Kal p 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Referans ölçümler:
Kal p 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe: (5) = 13 mm.
Far cam ndaki noktaya mesafe: (5) = 17 mm.
Kal p 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Kal p 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe: (8) = 18 mm.
Far cam ndaki noktaya mesafe: (8) = 14 mm.
129
Çal t rma ve sürü
Far hüzmesi biçiminin ayarlanmas
Halojen farlar için maskeleme kal plar , soldan direksiyonlu model
Halojen farlar için maskeleme kal plar , sa dan direksiyonlu model
130
Çal t rma ve sürü
Far hüzmesi biçiminin ayarlanmas
Bi-Xenon far maskelerinin yeri, 1 ve 2 = Soldan direksiyonlu model, 3 ve 4 = Sa dan direksiyonlu model
Far maskeleme
Kal plar kopyalay n z ve biçimi kendinden
yap an effaf bant veya benzeri su geçirmez
malzemeye aktar n z.
Maske, far camlar ndaki nokta (5) referans
noktas olarak kullan larak yerle tirilir.
Referans ölçüsü (X), noktadan (5) maskenin
kö esine olan mesafeyi gösterir.
Bir sonraki sayfada bulunan kal plar
kopyalad ktan sonra, referans ölçüleri hüzme
biçimini yeterince örtecek ekilde ölçüleri
kontrol ediniz.
Bi-Xenon farlar, soldan
direksiyonlu model
Bi-Xenon farlar, sa dan
direksiyonlu model
1 ve 2 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su
geçirmek bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
3 ve 4 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su geçirmez
bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
Referans ölçümler:
Kal p 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Referans ölçümler:
Kal p 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe: (5) = 29 mm.
Far cam ndaki noktaya mesafe: (5) = 29 mm.
Kal p 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Kal p 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Far cam ndaki noktaya mesafe: (8) = 6 mm.
Far cam ndaki noktaya mesafe: (8) = 0 mm.
131
Çal t rma ve sürü
Far hüzmesi biçiminin ayarlanmas
Bi-Xenon farlar için maskeleme kal plar , soldan direksiyonlu model
Bi-Xenon farlar için maskeleme kal plar , sa dan direksiyonlu model
132
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi) – iste e ba l
her iki taraf ndan da sollan yorsa her iki
taraftaki lamba da yanar.
B
A
1 – BLIS kameras , 2 – Gösterge lambas ,
3 – BLIS sembolü
BLIS’in kapsad "kör noktalar"
Mesafe A = yakla k 9,5 m
Mesafe B = yakla k 3 m
BLIS
BLIS, ayn yönde hareket eden ve "kör
noktada" kalan ba ka bir araç olup olmad
gösteren bir bilgi sistemidir.
n
UYARI!
Sistem, mevcut dikiz aynalar na destek
olmaktad r, bunlar n yerini almaz.
Kesinlikle sürücünün kontrolü veya
sorumlulu unun yerini alamaz. Güvenli bir
ekilde erit de i tirme sorumlulu u
kesinlikle sürücüye aittir.
Sistem, en etkili olarak, otomobili yo un
trafikte veya çok eritli otoyollarda kullan rken
çal acak ekilde tasarlanm t r.
BLIS, dijital kamera teknolojisine
dayanmaktad r. Kameralar (1) kap aynalar n n
alt na tak lm t r.
Bir kamera, kör nokta bölgesinde bir araç
oldu unu alg lad nda kap panelinde (2) bir
gösterge lambas yanar. Lamba, sabit bir
ekilde parlayarak sürücünün dikkatini kör
noktadaki araca çeker.
BLIS, sistemde bir ar za meydana gelmesi
halinde sürücüyü uyaran bütünle ik bir
fonksiyona da sahiptir. Örne in, sistemin
kameralar n n engellenmesi halinde BLIS
gösterge lambas yan p söner ve ön paneldeki
ekranda bir mesaj görüntülenir (Sayfa 135’deki
tabloya bak n z). Bu tür durumlarda lensleri
kontrol edip temizleyiniz. Gerekirse sistem,
BLIS dü mesine bas larak geçici olarak
kapat labilir (Bkz. sayfa 135).
BLIS çal rken
Sistem, otomobil 10 km/s’nin üzerinde bir
h zda kullan l rken çal r.
Siz ba ka bir arac sollarken:
• Sistem, ba ka bir arac , bu araçtan en fazla
10 km/saat daha h zl bir h zda
sollad n zda tepki verir.
Ba ka bir araç taraf ndan solland n zda:
• Sistem, sizden en fazla 70 km/s daha h zl
hareket eden bir araç taraf ndan
solland n zda tepki verir.
D KKAT! Sistem otomobilin hangi taraf nda
bir araç saptarsa o taraftaki lamba yanar. Araç
133
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi) – iste e ba l
UYARI!
• BLIS keskin virajlarda çal maz.
• Araç geri giderken BLIS çal maz.
• Otomobile ba lanan geni bir römork,
biti ik eritlerdeki di er araçlar
gizleyebilir. Taranan alandaki arac n BLIS
taraf ndan saptanmas n önleyebilir.
Sistem gündüz ve gece çal r
Gündüz
Gündüz vakti sistem, çevredeki otomobillerin
ekline tepki verir. Sistem, otomobiller,
kamyonlar, otobüsler ve motorbisikletler gibi
motorlu araçlara tepki verecek ekilde
tasarlanm t r.
Gece vakti
Sistem gece vakti, çevredeki araçlar n
farlar na tepki verir. Kör noktadaki arac n
farlar aç k de ilse, sistem araca tepki vermez.
Bu örne in, sistemin, bir arac n veya kamyonun
arkas ndan çekilen fars z bir römorka tepki
vermeyece i anlam na gelir.
134
UYARI!
• Sistem, bisiklet ve mopedlere tepki
vermez.
BLIS kameralar yo un kta veya herhangi
bir k kayna n n (örne in yol
ayd nlatmas veya di er araçlar)
bulunmad karanl k yollarda giderken
çal mayabilir. Bu durumda sistem k
bulunmay n kameralar n bloke edilmesi
olarak yorumlayabilir.
Her iki durumda da ön paneldeki ekranda bir
mesaj görüntülenir.
Otomobili bu tür ko ullarda kullan rken
sistem geçici olarak kapat labilir (takip eden
sayfada yer alan bilgilere bak n z).
Metin mesaj kayboldu unda sistem tam
fonksiyonlar na kavu ur.
• BLIS kameralar , insan gözüyle ayn
k s tl l klara sahiptir, yani yo un kar ya
veya yo un siste daha kötü "görür".
Temizleme
En etkili ekilde çal abilmesi için BLIS
kamera lensleri temiz olmal d r. Lensler
yumu ak bir bezle veya nemli bir süngerle
silinebilir. Lensleri çizilmemeleri için dikkatli
bir ekilde temizleyiniz.
Önemli!
Lensler, buz veya kar eritmek için
elektrikle s t lmaktad r. Gerekirse,
lenslerideki kar f rçayla temizleyiniz.
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi) – iste e ba l
kez yan p söner. Mesaj silmek için READ
(OKU) dü mesine bas n z; bkz. s. 42.
BLIS sistemi mesajlar
Sistem durumu
Blis çal m yor
BLIS’in kapat lmas ve yeniden devreye
sokulmas
• BLIS, kontak her aç ld nda devreye girer.
Kontak aç ld nda kap panellerindeki
gösterge lambalar üç kez yan p söner.
• Sistem, merkezi konsoldaki dü me
panelinde bulunan BLIS dü mesine basarak
kapat labilir (yukar da resme bak n). Sistem
kapat ld nda dü medeki LED söner ve ön
paneldeki ekranda bir mesaj görüntülenir.
• BLIS, dü meye bas larak devreden
ç kart labilir. Bu durumda dü medeki LED
yanar, ekranda yeni bir mesaj görüntülenir
ve kap panellerindeki gösterge lambalar üç
Sa daki
kamera kapal
Soldaki
kamera kapal
Her iki kamera
da kapal
BLIS sistemi
kapal
BLIS sistemi
aç k
BLIS
fonksiyonlar
azald
Gösterge ekran ndaki
metin
BLIND-SPOT SYST
SERVICE REQUIRED
BLIND-SPOT SYST R
CAMERA BLOCKED
BLIND-SPOT SYST L
CAMERA BLOCKED
BLIND-SPOT SYST
CAMERAS BLOCKED
BLIND-SPOT INFO
SYSTEM OFF
BLIND-SPOT INFO
SYSTEM ON
BLIS FUNCTION
REDUCED
Yukar daki mesajlar, sadece kontak anahtar II
konumunda (veya motor çal r durumda) ve
BLIS devrede iken (yani, sürücü sistemi
kapatmam sa) gösterilmektedir.
135
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi) – iste e ba l
136
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Lastik bas nc
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Tekerleklerin de i tirilmesi
138
141
142
144
137
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Sürü özellikleri ve lastikler
Lastikler, otomobilin sürü özelliklerini büyük
ölçüde etkiler. Lastik tipi, boyutlar, lastik
bas nc ve h z de eri otomobilin performans
bak m ndan çok önemlidir.
Lastikleri de i tirirken, dört tekerle e de ayn
tip ve boyutlarda ve ayr ca tercihen ayn marka
lastikler takmaya dikkat ediniz. Lastik bas nç
etiketinde belirtilen, tavsiye edilen lastik
bas nçlar na uyunuz. Bkz. s. 141.
Boyutlar n gösterili i
Tüm otomobil lastiklerinde boyutlar belirtilir.
Örne in: 205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Kesit geni li i (mm)
Kesit yüksekli i ile geni li i
aras ndaki oran (%)
Radyal kat
Tekerlek jant çap inç (") olarak
Lastik yükü indeksi (bu durumda
615 kg)
H z de eri (bu durumda 270 km/saat)
H z de erleri
Araç bir bütün olarak onaylanm t r, yani
boyutlar ve h z de erleri otomobilin ruhsat
belgesinde belirtilenlerden farkl olmamal d r.
Bu ko ullara tek istisna (hem metal çivili olan
hem de olmayan) k lastikleridir. Böyle bir
lastik seçilirse, araç, lasti in h z de erinden
138
daha h zl kullan lmamal d r (örne in, Q s n f
lastik azami 160 km/saat h zda kullan labilir).
Trafik yönetmeliklerinin, lastiklerin h z s n f n
de il, otomobilin ne kadar h zla
sürülebilece ini belirlediklerini unutmay n z.
Tabloda belirtilen h z n izin verilen azami h z
oldu una dikkat ediniz.
Q
T
H
V
W
160 km/s (sadece k lastiklerinde
kullan l r)
190 km/s
210 km/s
240 km/s
270 km/s
Yeni lastikler
Lastikler çabuk bozulabilen
ürünlerdir. Birkaç y l sonra,
sertle meye ba larlar ve ayn
zamanda sürtünme
kapasiteleri/özellikleri
giderek bozulur. Bu nedenle,
onlar de i tirdi inizde mümkün oldu unca
yeni lastikler temin etmeyi amaçlay n z. Bu
husus özellikle k lastikleri için önemlidir.
Üretim haftas ve y l , lasti in DOT damgas
(Ula t rma Bakanl ), dört hane ile belirtilir,
örne in 1502. Resimde gösterilen lastik,
2002 y l n n 15. haftas nda üretilmi tir.
Lasti in ya
Alt ya ndan eski tüm lastikler hasars z
görünseler bile bir uzman taraf ndan kontrol
edilmelidir. Bunun nedeni, oldukça kullan lm
veya hiç kullan lmam olsalar dahi lastiklerin
eskimesi ve çürümesidir. Bu nedenle, lasti i
olu turan malzemelerin bozulmas nedeniyle
çal mas etkilenir ve bu durumda
kullan lmamal d r.
Bu, stepne, k lastikleri ve daha sonra
kullan lmak üzere saklanan lastikler için de
geçerlidir.
Lasti in kullan m aç s ndan uygun olmad n
gösteren harici belirtilere örnek olarak çatlaklar
ve renk bozulmalar say labilir.
Lasti in ya , DOT damgas ndan belirlenebilir;
yukar bak n z.
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Di a nma göstergeli lastikler
Di a nma göstergeleri, di i
geni li ine kesen dar di siz
eritlerdir. Lasti in yan nda
TWI (Di A nma Göstergesi)
harfleri vard r. Sadece
1,6 mm di derinli i kal rsa,
bu erit aç kça görülebilir. Lastikleri mümkün
olan en k sa zamanda de i tiriniz. Az miktarda
di derinli i bulunan lastiklerin, ya mur ve
karda çok kötü yol tutu u sa lad n
unutmay n z.
K lastikleri
Volvo, belirli boyutlara sahip k lastikleri
kullan lmas n tavsiye etmektedir. Bunlar,
lastik bas nç etiketinde belirtilmi tir. Yeri için,
bkz. s. 141. Lastik boyutlar , motorun modeline
ba l d r. Arac k lastikleri ile kullan rken,
bunlar dört tekerle in her birine tak lmal d r.
D KKAT! En uygun jant ve lastik tipleri için
bir Volvo servisine dan n z.
Çivili lastikler
Çivili k lastikleri 500-1000 km boyunca
yumu ak ve hafif sürü le "al t r lmal " ve
böylece çivilerin lasti e do ru ekilde
oturmalar sa lanmal d r. Bu, lasti in ve
özellikle çivilerin daha uzun bir ömre sahip
olmalar n sa lar.
D KKAT! Çivili lastiklerin kullan m na ili kin
yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye de i iklik
gösterir.
Di derinli i
Buzlu, karl yollar ve dü ük s cakl klar
lastiklerden yaz n sürü yapmaktan çok daha
fazlas n ister. Bu nedenle, dört milimetreden
daha az di derinli i olan k lastikleri ile
otomobilin kullan lmas önerilmemektedir.
Kilitli bijon somunlar
Kilitli bijon somunlar hem alüminyum hem de
çelik jantlarda kullan labilir. Kilitli bijon
somunlar na sahip çelik jantlar, jant
kapaklar yla birlikte kullan l rsa kilitli bijon
somunlar hava supab ndan en uzak noktaya
tak lmal d r. Aksi takdirde jant kapa janta
tak lamaz.
Kar zincirleri
Kar zincirleri yaln zca ön tekerleklerde
kullan labilir. Bu durum, dört tekerden çeki li
otomobiller için de geçerlidir.
Kar zincirleri ile asla 50 km/saat’ten h zl
gitmeyiniz. Hem kar zincirlerini hem de
lastikleri a nd raca ndan, ç plak zeminde
kullanmaktan kaç n n z. Disk frenler ile
tekerlekler aras ndaki bo lu un çok küçük
olmas nedeniyle, hiçbir zaman çabuk tak lan
kar zincirleri kullanmay n z.
Önemli!
Araç modeli, lasti i ve jant boyutlar için
tasarlanm Volvo orijinal kar zincirleri
veya e de eri zincirler kullan n z. Yetkili
Volvo servisine ba vurunuz.
139
Tekerlekler ve lastikler
Genel
tak lmal d r (patinaj yapma riskin azaltmak
için).
Tekerlekler, yatay veya as l olarak
saklanmal d r, kesinlikle dik olarak
saklanmamal d r.
Di derinli inden emin de ilseniz, yetkili bir
Volvo servisi ile temas kurunuz.
Ok, lasti in dönü yönünü göstermektedir.
Yaz ve k tekerlekleri
Yaz ve k tekerlekleri de i tirildi inde,
otomobilin hangi taraf na tak ld klar
i aretlenmelidir, örne in L sol için ve R sa
için. Sadece bir yönde dönmek üzere
tasarlanm di desenli lastiklerde, bir ok ile
dönü yönü i aretlenmi tir. Lastik ömrü
boyunca ayn yönde dönmelidir. Lastikler
ancak ön ve arka aras nda de i tirilmelidir, asla
sa dan sola veya tersi ekilde
de i tirilmemelidir. Lastikler yanl tak l rsa,
otomobilin frenleme özellikleri ve ya muru,
kar ve çamuru yolun kenar na atma kuvveti
olumsuz yönde etkilenir. En fazla di
derinli ine sahip olan lastikler daima arkaya
140
Tekerlekler ve lastikler
Lastik bas nc
Tavsiye edilen lastik bas nc
Lastik bas nc n n kontrol edilmesi
Yak t deposu kapa n n içindeki lastik bas nc
etiketi, farkl yük ve h z ko ullar nda olmas
gereken lastik bas nc n gösterir.
Lastik bas nc n düzenli olarak kontrol ediniz.
Do ru lastik bas nc , lastik bas nç tablosunda
gösterilmi tir. Belirtilen lastik bas nçlar so uk
lastiklere aittir. (So uk lastik, lastiklerin d
hava s cakl ile ayn s cakl kta oldu u
anlam na gelir).
1.
2.
Di er pazarlar (ABD, Kanada hariç)
1:1. Orijinal Volvo lasti i
1:2. Yedek tekerlek (Stepne)
Avustralya
Yanl lastik bas nc ile kullanma, otomobilin
sürü özelliklerini olumsuz olarak etkiler ve
lastik a nmas n artt rabilir. Birkaç kilometre
sürdükten sonra, lastikler s n r ve bas nç artar.
Bu nedenle bas nç, lastikler s cakken kontrol
edilmi se, lasti in havas n indirmeyiniz.
Bununla birlikte, bas nç çok dü ükse lasti e
hava bas n z.
141
Tekerlekler ve lastikler
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
4
Kulland ktan sonra:
Her eyi ç kard
n z s rayla toplay n z.
Üçgen reflektörün ve k l f n n düzgün ekilde
bagaj kapa na sabitlendi inden emin olun.
3
2
1
Üçgen reflektör (baz ülkelerde)
Üçgen reflektörünü kullan rken bulundu unuz
ülkedeki yasal s n rlamalara uyun.
Üçgen reflektörü a a da belirtildi i gibi
kullan n:
– Her iki ba lama vidas n dikey konuma
getiriniz.
– Üçgen reflektörün k l f n dikkatlice
ç kar n z.
– Üçgen reflektörü k l f ndan (A) ç kar n z.
– Üçgen reflektörün dört destek aya n d ar
katlay n z.
– Her iki k rm z üçgen kenar n aç n z. Trafik
ko ullar n dikkate alarak üçgen reflektörü
uygun bir yere yerle tiriniz.
142
Yedek tekerlek (stepne), aletler ve
kriko
1. Yedek tekerlek (stepne).
2. Montaj rakoru.
3. Çekme halkal alet çantas .
4. Kriko.
Bagaj dö emenizin alt nda yedek tekerlek
(stepne)1, kriko ve alet çantas bulunmaktad r.
Yedek lasti i ç karmak için a a dakileri
yap n z:
– Ön ve arka bagaj taban paspaslar n kald r n
– Krikoyu ve alet çantas n ç kar n z.
Yedek tekerle i yerinden sökünüz ve kald r n z.
1.
Baz modeller ve pazarlar için seçenek
olarak sunulmaktad r
Tekerlekler ve lastikler
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Otomobil bir ta ma çantas yuvas ile
donat lm sa:
– Paspas n arka kö esindeki iki klipsi
90° döndürünüz.
– Paspas n önünü bagaj kapa aç kl na
do ru geriye çekiniz.
– Paspas yava ça kald r n ve d ar ya çekmek
için 90° döndürünüz.
– Bagaj paspas n kald rarak ç kart n z.
– Yedek tekerle i yerinden sökünüz ve
kald r n z.
Her eyi ç kard n z s rayla geri yerine koyup
sabitleyiniz. Yedek lasti in emniyetli ekilde
yerine oturdu undan ve krikoyla alet çantas n n
do ru yerle tirildi inden emin olun.
Yedek tekerlek (stepne),
"Geçici yedek tekerlek"
"Geçici yedek tekerlek"1olarak kullan lmas
gereken yedek tekerlek (Stepne), normal
tekerlek tamir edilinceye ya da de i tirilinceye
kadar yaln zca çok k sa bir süre için
kullan lmal d r.
Yasalara göre yedek tekerlek/lastik, yaln zca
lastik bir hasar gördü ünde geçici olarak
kullan lmal d r. Bu nedenle, bu tip bir tekerlek/
lastik en k sa zamanda bir normal tekerlekle/
lastikle de i tirilmelidir.
Normal lastiklerle/tekerleklerle birlikte
kullan lan yedek tekerle in farkl sürü
özellikleri yaratabilece ini unutmay n z.
"Geçici" yedek tekerle i kullanarak
yapabilece iniz maksimum h z 80 km/saat’tir.
D KKAT! Yaln zca otomobilin kendi orijinal
yedek tekerle ini kullan n z! Farkl boyutlara
sahip lastikler otomobilinize zarar verebilir.
Her seferinde yaln zca bir yedek tekerlek
kullan labilir.
1.
Baz modeller ve pazarlar için seçenek
olarak sunulmaktad r
143
Tekerlekler ve lastikler
Tekerleklerin de i tirilmesi
Tekerleklerin sökülmesi
Trafi in yo un oldu u bir yerde tekerle i
de i tirmek zorunda kal rsan z üçgen reflektörü
kullanmay unutmay n z. Yedek tekerlek
bagajdaki plastik kanal n alt ndad r.
– El frenini çekiniz ve otomobilinizi, düz
vitese sahipse 1. vitese, otomatik vitese
sahipse – P konumuna getiriniz. Yerde
kalan tekerleklerin önüne ve arkas na
takozlar yerle tiriniz; a r a aç takozlar
veya büyük ta lar kullan n z.
144
– Çelik jantl otomobillerde ç kar labilen
tekerlek kapaklar vard r. Tekerlek kapa n
bir tornavida ya da benzeri bir aletle
kald r n z. Alet yoksa, tekerlek kapa elle
de ç kar labilir. Koruyucu eldiven
kullan n z.
Tekerlek kapa n tekrar yerine takarken,
kapa n konumunun hava supab na göre
ayarlanmas na dikkat ediniz.
– Tekerlek somunlar n , somun anahtar yla
1/2-1 tur gev etiniz. Somunlar saatin tersi
yönünde çevrilerek gev etilir.
– Otomobilin her iki taraf nda iki er kriko
yerle tirme noktas bulunmaktad r.
Krikoyu ekilde görüldü ü gibi kriko
yerle tirme noktas ndaki pime yaslay n z ve
düz olarak yere bast r lacak ekilde kriko
aya n a a indiriniz. Krikonun ekilde
görüldü ü gibi güvenli olarak oturdu unu
ve aya n n tespit noktas n n alt na dik
olarak yerle tirildi ini kontrol ediniz.
– Tekerlek yerden kurtuluncaya kadar arac
kald r n z. Tekerlek somunlar n sökünüz ve
tekerle i ç kar n z.
Tekerlekler ve lastikler
Tekerleklerin de i tirilmesi
Baz modeller.
Tekerle in tak lmas
– Tekerlek ve göbek üzerindeki temas
noktalar n temizleyiniz.
– Tekerle i yerle tiriniz. Tekerlek
somunlar n vidalay n z.
– Otomobili tekerlekler dönemeyecek ekilde
indiriniz.
– Bijon somunlar n çaprazlamas na s k n z.
Bijon somunlar n n gerekti i gibi s k lmas
önemlidir. 140 Nm torkla s k n z. Tork
de erini bir tork anahtar ile kontrol ediniz.
– Jant kapa n (çelik jant) yerle tiriniz.
UYARI!
Kriko ile kald r lm ken asla otomobilin
alt na girmeyiniz.
Kriko ile kald r lm ken, otomobilde yolcu
bulunmamal d r.
Yolcular ile yol aras nda otomobilin (ve
tercihen bir bariyerin) olmas na dikkat
ediniz.
145
Tekerlekler ve lastikler
146
Otomobil bak m
Temizleme
Boya rötu u
Paslanmaya kar koruma
148
150
152
147
Otomobil bak m
Temizleme
Otomobilin y kanmas
Otomobil, özellikle yollardaki tuz ve nemin
kolayl kla paslanma ba latabilece i k
aylar nda mümkün oldu unca kirlenir
kirlenmez y kanmal d r.
Otomobil a a daki gibi y kanmal d r:
• Otomobili direkt güne
alt na park
etmeyiniz. Boyas s cak bir otomobilin
y kanmas , boya üzerinde kal c hasara
neden olabilir. Otomobili, at k su ay r c s
bulunan bir araç y kay c da y kay n z.
• Karoserin alt ndaki kiri hortumla tamamen
y kay n z.
• Gev emi pisli i ç karmak için tüm
otomobili y kay n z. Yüksek bas nçl
y kay c kullan rken, memenin gövdeye
30 cm’den fazla yakla mad ndan emin
olunuz. Suyu kilitlere do rudan
püskürtmeyiniz.
• Deterjanl ya da deterjans z bol miktarda su
kullanarak bir süngerle arac y kay n z.
• Il k su (en fazla 35 °C) kullan n z, çok s cak
su kullanmay n z.
• Otomobil çok kirliyse öncelikle so uk ya
çözücü maddeyle arac y kayabilirsiniz,
ancak otomobili y kad n z yerde at k su
ay r c s bulundu undan emin olunuz.
So uk ya çözücü madde kulland n zda,
otomobili do rudan do ruya güne alt nda
148
b rakmamaya ve boyan n güne ten
s nmamas na ve motorun halen s cak
durumda olmamas na dikkat ediniz. Güne
ve s kal c hasara neden olabilir. Bu
konuda Volvo servisinize dan n z.
• Arac temiz ve yumu ak bir güderiyle
kurulay n z.
• Silecek lastiklerini l k sabunlu suyla
temizleyiniz.
Uygun deterjan:
Araba ampuan .
A a dakileri akl n zdan ç karmay n:
Ku pisliklerini mümkün olan en k sa zamanda
boyan n üzerinden temizleyiniz. Ku
pisliklerinin içinde bulunan kimyasal maddeler
çok k sa zaman içinde boyay etkileyip,
soldurabilirler. Rengi solan boyan n cilalama
yoluyla eski haline getirilmesi mümkün
de ildir.
Önemli!
Keskin cisimler ve Velcro, kuma dö emeye
zarar verebilir.
UYARI!
Motoru s cakken y kamay n z. Yang n
tehlikesi! Motoru y kanmak üzere yetkili bir
Volvo servisine b rak n z.
Otomatik araç y kama
Otomatik otomobil y kama merkezi, otomobili
y kamak aç s ndan basit ve h zl bir yöntemdir.
Ancak bununla birlikte, otomatik otomobil
y kama i leminin uygun bir elle y kama
i leminin yerini alamayaca n hiçbir zaman
unutmay n z – otomatik y kama merkezinin
f rçalar her yere ula amaz.
Önemli!
Elle y kamak boya aç s ndan otomatik araç
y kama merkezlerine göre daha uygundur.
Ayr ca boya yeniyken daha hassast r.Bu
nedenle, yeni bir otomobilde ilk birkaç ay
elle y kama yap lmas tavsiye edilmektedir.
UYARI!
Arac y kad ktan sonra: nemin ve
korozyonun fren balatalar n etkilememesi
ve frenlere zarar vermemesi için her zaman
frenleri kontrol ediniz! Fren disklerini ve
balatalar n s tmak ve neminin
giderilmesini sa lamak için ya murlu ya da
kar çamuruyla kapl yollarda uzun mesafe
giderken fren pedal na arada s rada hafifçe
bas n z. Bu i lemi oldukça ya murlu veya
so uk hava ko ullar nda otomobilinizi
çal t r rken de gerçekle tirmeniz gerekir.
Otomobil bak m
Temizleme
D plastik parçalar
D plastik parçalar n temizlenmesi için, Volvo
bayiinde bulabilece iniz özel bir temizleme
maddesini kullanman z tavsiye edilir.
Kesinlikle kuvvetli leke ç kar c lar
kullanmay n z.
Otomobilin içinin temizlenmesi
Kuma dö eme üzerindeki lekelerin
ç kar lmas
Kirlenmi kuma dö emeler için Volvo
bayiinde bulabilece iniz özel bir temizleme
maddesini kullanman z tavsiye edilir. Di er
kimyasal maddeler dö emenin yang na
dayan kl l k özelli ini zedeleyebilir.
Önemli!
Keskin cisimler ve Velcro, kuma
dö emeye zarar verebilir.
Deri dö eme üzerindeki lekelerin
ç kar lmas
Kirlenmi deri dö emeler için Volvo bayiinde
bulabilece iniz özel temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Deri dö emeyi,
Volvo’nun deri bak m setini kullanarak y lda
bir veya iki kez i leme tabii tutunuz. Asla
kuvvetli çözeltiler kullanmay n z. Bu gibi
ürünler kuma , vinil ve deri dö emeye zarar
verebilir.
ç donan mdaki plastik k s mlarda ve
yüzeylerdeki lekelerin temizlenmesi
Iç donan mdaki plastik k s mlar n ve yüzeylerin
temizlenmesi için, Volvo bayilerinde
bulabilece iniz özel bir temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Lekeleri
kaz may n z veya ovalamay n z. Kuvvetli leke
ç kar c lar kullanmay n z.
talimatlara titizlikle uyunuz. Pek çok üründe
cila ve pasta birlikte bulunur.
45° C’den daha s cak yüzeylerde pastalama
veya cilalama i lemi yapmay n z.
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi
Kap aynalar n n ve ön kap
camlar n n su tutmaz kaplama
tabakas ile temizlenmesi
(iste e ba l )
Su ve sentetik deterjan kullan n z. Özel bir
kuma temizleme maddesi, Volvo bayiinden
temin edilebilir. Çekmeden önce, emniyet
kemerinin kuru oldu undan emin olunuz.
Su tutmama özelliklerine zarar
verebilece inden, ayna/cam yüzeylerde hiçbir
zaman otomobil pastas , ya çözücüsü veya
benzeri ürünler kullanmay n z.
Pastalama ve cilalama
Temizlerken cam yüzeylere zarar vermemeye
dikkat ediniz.
Yüzey boyas parlakl n kaybetmeye
ba lad nda ve k aylar na yakla ld nda
ekstra bir koruma tabakas sa lamak isterseniz
araban z cilalay n z ve pastalay n z.
Genellikle bir y ldan önce arac cilalaman z
gerekmez. Ancak, bu süre içinde pastalama
yap labilir.
Arac cilalamadan ve/veya pastalamadan önce
y kay n ve iyice kurulay n z. Asfalt ve zift
lekelerini beyaz ispirtoyla temizleyiniz. Daha
inatç lekeler, boyal yüzey için tasarlanm
ince pasta kullan larak ç kar labilir. Cila
kullanarak cilalay n z ve sonra s v veya kat
pastayla pastalay n z. Ambalaj n üzerindeki
Buzu temizlerken cam yüzeylerin zarar
görmesini önlemek için, – daima plastik buz
kaz y c lar kullan n z.
Su tutmaz kaplama do al bir a nmaya tabidir.
D KKAT! Su tutmazl k özelliklerini korumak
için Volvo yetkili sat c lar ndan
edinebilece iniz özel bir kaplama maddesiyle
i lenmesi tavsiye edilmektedir. Bu, ilk önce üç
y l sonunda ve ard ndan her y l kullan lmal d r.
149
Otomobil bak m
Boya rötu u
Boya
Boya, paslanmaya kar önemli bir faktördür ve
düzenli bir ekilde kontrol edilmelidir.
Boyadaki hasarlar n paslanmaya ba lamadan
derhal onar lmas gerekir. A a da sizin
onarabilece iniz en genel boya hasar tipleri
belirtilmi tir:
• Ufak ta çentikleri ve çizikler
• çamurlu un kenarlar na ve kap lara zarar
verir.
Rötu yaparken, otomobil temiz, kuru ve
+15 °C’nin üzerinde bir s cakl kta olmal d r.
Model 1
Renk kodu
Boya art klar n bantla ç kar n z. Gerekirse
maskeleyiniz.
Do ru renk kulland n zdan emin olun. Renk
kod numaras , motor yuvas ndaki ürün
plakas n n üzerinde yaz l d r.
Küçük ta çentikleri ve çizikler
Model 2
Sadece Çinde
150
Malzemeler:
•
•
•
•
•
Bir kutu astar boya
Bir kutu boya ya da rötu kalemi
F rça
Maskeleme band
Ta çenti i metale nüfuz etmemi se ve
hasar görmemi bir boya tabakas varsa, bu
bölgeyi temizledikten sonra do rudan
boyayla rötu yapabilirsiniz.
Otomobil bak m
Boya rötu u
Ta çenti i metale nüfuz etmi se a a daki
i lemleri yap n:
– Hasarl yüzey üzerine bir maskeleme band
yap t r n z. Ard ndan boya art klar banda
yap acak ekilde çekiniz (resim 1).
– Astar boyay iyice kar t r n z ve ince bir
f rça veya kibrit çöpü kullanarak boyay
sürünüz (resim 2).
– Astar boya kurudu unda, f rçayla birinci
kat sürün.
– Boyan n iyice kar m olmas na özen
gösterin ve birkaç ince kat sürün. Her boya
kat ndan sonra kurumas n bekleyiniz.
– Çizikler için de i lemler ayn d r ancak hasar
görmemi boyay korumak için çevresini bir
bantla maskeleyebilirsiniz (resim 3).
– Bir iki gün bekledikten sonra onar lan yeri
cilalayarak i lemi bitiriniz. Yumu ak bir
bezle mümkün oldu u kadar az pasta sürün.
151
Otomobil bak m
Paslanmaya kar koruma
Paslanmaya kar koruma – kontrol
ve onar m
Volvo’nuz fabrikada paslanmaya kar
tamamen korunmu tur. Karoserin parçalar ,
galvanizli sacdan yap lm t r. Karoserin alt
gibi hassas bölgeler d ar dan a nmaya kar
dirençli, pas engelleyici bir bile imle
korunmu tur. Elemanlar, iç bo luklar ve kapal
k s mlar, içeriden, ince ve nüfuz edici, pas
önleyici madde püskürtülerek korunmu tur.
Otomobilinizin paslanmas n engellemek için
iki etkili yöntem vard r:
• Otomobilinizi temiz tutunuz! Karoserin
alt n hortumla su püskürterek temizleyiniz.
Yüksek bas nçl suyla y karken, hortumun
ucunu boyal yüzeylerden en az 30 cm
uzakl kta tutunuz!
• Otomobilinizin pas koruyucu tabakas n
düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekli
bak m yap n z.
Otomobilinize uygulanm olan pas önleyici
yakla k 8 y l herhangi bir bak m gerektirmez.
Bu süreden sonra, üç y ll k aral klarla pas
önleyici i lemden geçirilmesi gerekir. Bu
i lemler için Volvo servisinizden yard m
isteyiniz.
Onarma
Pastan koruma i lemini kendiniz yapmak
istiyorsan z, söz konusu bölgeyi temizleyip
152
kurulay n z. Hortum kullanarak pislikleri suyla
ak t n, y kay n ve arac tamamen kurulay n z.
Sprey veya f rçayla uygulanan bir paslanmaya
kar koruyucu madde kullan n z.
Iki tip pas önleyici madde vard r:
• Ince (renksiz), görünür yüzeyler için.
• Kal n, otomobilin alt ndaki a nmalara aç k
alanlar için.
Otomobilde bu maddelerle onar labilecek
bölgeler:
• Görünür kaynakl ek yerleri ve metal sac
ba lant lar - ince s v .
• Karoser alt - koyu s v .
• Kap mente eleri - ince s v .
• Kaput mente eleri ve mandal - ince s v .
Uygulama tamamland ktan sonra fazla bile i i
beyaz ispirtoya bat r lm bir bezle silerek
temizleyiniz. Araç fabrikadan ç kmadan önce
motor parçalar ndaki ve motor kabinindeki
amortisör ayaklar mum bazl renksiz bir pas
önleyici maddeyle kaplanm t r. Bu madde,
pastan koruma özelli ini kaybetmeden normal
deterjanlara kar koruma sa lar.
Terebentin ya da beyaz ispirto gibi aromatik
çözücüler (özellikle emülsüyon içermeyen
temizleyiciler) kullanarak motoru y karsan z,
koruyucu mum her y kamadan sonra
yenilenmelidir. Uygun mumlar Volvo
servisinizden sa layabilirsiniz.
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Kendi kendine bak m
Motor kaputu ve motor kabini
Dizel
Ya lar ve s v lar
Silecek lastikleri
Akü
Ampul de i tirilmesi
Sigortalar
154
155
157
158
159
163
164
166
174
153
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Volvo servis program
Aksesuarlar n tak lmas
Otomobil fabrikadan ç kmadan önce etrafl ca
test sürü lerine tabi tutulur. Ayr ca otomobil
size teslim edilmeden önce de Volvo Car
Corporation düzenlemelerine uygun olarak
kontrol edilmi tir.
Aksesuarlar n yanl ba lanmas ya da monte
edilmesi otomobilin elektrik sistemini olumsuz
etkileyebilir. Belirli aksesuarlar ancak uygun
yaz l m n otomobilinizin elektrik sistemine
yüklenmesi halinde çal rlar. Elektrik
sistemine ba lanan ya da bu sistemi etkileyen
aksesuarlar takmadan önce daima yetkili bir
Volvo servisinize ba vurunuz.
Volvo’nuzu olabildi ince emniyetli ve
güvenilir tutabilmek için, Servis ve Garanti
Belgesi’nde belirtilen Volvo servis program n
izleyiniz. Belirtilen servis ve bak m i lerini
yetkili Volvo servisinde yapt r n z. Volvo
servisleri, en yüksek kalitede servisi garanti
edecek personele, özel aletlere ve servis
literatürüne sahiptir.
Önemli!
Volvo garantisinin geçerlili i için Servis ve
Garanti Belgesi’ndeki talimatlara bak n z
ve bu talimatlara uygun hareket ediniz.
Özel servis tedbirleri
Otomobilinizin elektrik sistemini etkileyen
belirli servis i lemleri ancak otomobiliniz için
özel olarak geli tirilmi elektronik cihazlar n
yard m yla yap labilmektedir. Elektrik
sistemini etkileyen servis i lerine ba lamadan
ya da gerçekle tirmeden önce daima yetkili bir
Volvo servisinize ba vurunuz.
154
Araç verilerinin kaydedilmesi
Volvo’nuzdaki bir veya daha fazla bilgisayar,
detayl bilgi kaydetme özelli ine sahiptir. Bu
bilgi, otomobilin baz sistemlerinde güvenli i
ve ar za te hisini artt rma ara t rmas nda
kullan m amac n ta maktad r. Veriler, sürücü
ve yolcu taraf ndan emniyet kemerinin
kullan lmas ile ilgili ayr nt lar , çe itli araç
sistemlerinin ve modüllerinin çal malar n ve
motor, gaz, direksiyon, frenler ve di er
sistemler ile ilgili durum bilgilerini içerebilir.
Bu bilgiler ayn zamanda otomobilin sürülü
ekli ile ilgili ayr nt lar da içerebilir. Bu tip
bilgiler, sadece bununla s n rlanmamakla
birlikte, araç h z , fren ve gaz pedallar n n
kullan m ve direksiyon simidinin konumu gibi
özel ayr nt lar da içerebilir. Bu ikinci tip
bilgiler, otomobil sürülürken ve çarp ma
s ras nda veya çarp maya yak n bir esnada
s n rl bir sürede kaydedilebilirler. Volvo Car
Corporation kaydedilen bilgileri izinsiz olarak
aç klamayacakt r. Ancak, Volvo Car
Corporation ulusal yasalara ba l olarak
bilgileri vermeye zorlanabilir. Volvo Car
Corporation ve yetkili servisleri de bilgileri
okuyabilir ve kullanabilir.
Bak m ve servis
Kendi kendine bak m
Otomobiliniz üzerinde çal maya
ba lamadan önce a a dakilere
dikkat ediniz:
UYARI!
Akü
Akü kablolar n n do ru ekilde ba lan p
s k t r lm oldu undan emin olun.
Akü ba lant s n asla motor çal rken
kesmeyin (örn. aküyü de i tirirken).
Aküyü arj etmek için asla bir h zl arj edici
kullanmay n z. Yeniden arj ederken akü
kablolar n n ç kar lmas gerekir.
Akü hem a nd r c hem de zehirli asit içerir.
Akünün çevre dostu ekilde i lem görmesi
önemlidir. B rak n Volvo sat c n z bu konuda
size yard mc olsun.
Otomobilin kald r lmas
Otomobil bir profesyonel krikoyla kald r l rsa,
kriko ön kenar motor destek kolonun üzerine
gelecek ekilde oturtulmal d r. Motorun
alt ndaki çamurluk perdesine zarar vermeyiniz.
Krikoyu araç kaymayacak ekilde yerle tiriniz.
Her zaman dingil sehpalar veya benzeri araçlar
kullan n z.
Arac iki kolonlu bir servis asansörü kullanarak
kald r rsan z, ön ve arka kald rma kollar n n
kap e i inin alt ndaki kald rma noktalar n n
alt na gelmelerini sa lay n z. Resme bak n z.
Otomobilin ate leme sistemi oldukça
yüksek voltaja sahiptir!
Ate leme sistemindeki voltaj tehlikelidir!
Motor çal rken veya kontak aç kken
ate leme bujilerine, ate leme kablolar na
veya ate leme bobinine dokunmay n!
A a da belirtilen durumlarda kontak
kapat lmal d r:
• Motor testleri gerçekle tirilirken.
• Ate leme sisteminde ate leme bujileri,
ate leme bobini, distribütör, ate leme
kablolar gibi parçalar de i tirirken.
UYARI!
SRS ve SIPS yast k sistemlerinin herhangi
bir parças n asla kendi kendinize tamir
etmeye çal may n z.
Sisteme yap lacak herhangi bir müdahale
ar zaya ve ciddi yaralanmalara sebep
olabilir. Bu konuda yap lacak herhangi bir
çal ma yetkili Volvo servisi taraf ndan
gerçekle tirilmelidir.
155
Bak m ve servis
Kendi kendine bak m
Düzenli aral klarda kontrol ediniz
A a dakileri düzenli aral klarla örne in yak t
doldururken kontrol ediniz:
• So utma suyu – Seviye, genle me
deposundaki MIN ve MAX i aretlerinin
aras nda olmal d r.
• Motor Ya – Ya seviyesi MIN ve MAX
i aretleri aras nda olmal d r.
• Hidrolik direksiyon hidroli i – Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
• Cam y kama suyu – Depo dolu olmal d r.
Donma noktas civar ndaki s cakl klarda
cam y kay c antifrizi kullan n z.
• Fren ve debriyaj hidroli i – Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
UYARI!
• Motor kapat ld ktan bir süre sonra
radyatör fan n n otomatik olarak
çal abilece ini göz önünde bulundurunuz.
• Motor daima bir serviste y kat lmal d r.
Motor s caksa, yang n tehlikesi vard r.
156
Bak m ve servis
Motor kaputu ve motor kabini
Soldan ve sa dan direksiyonlu otomobiller.
Kaputun aç lmas
Motor kabini
Kaputu açmak için:
Motor kabininin görünü ü motor modeline göre
küçük farklar sergileyebilir. Ancak, belirtilen
komponentler ayn konumdad r.
– Ön panelin alt nda en soldaki kolu çekiniz.
Bir kilidin aç ld n duyacaks n z.
– Elinizi motor kaputunun ön kenar n n
ortas na sokunuz ve güvenlik mandal n
sa a bast r n z.
– Kaputu aç n z.
UYARI!
Kapat ld nda kaputun gerekti i gibi
kilitlendi ini kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Röle/sigorta kutusu.
10. Hava filtresi. (Kapak, motor modeline
ba l olarak farkl bir tasar ma sahiptir.)
11. Akü (bagajda).
Geni leme deposu, so utma sistemi.
Direksiyon hidroli i deposu.
Y kama s v s deposu.
Motor ya ölçme çubu u.
Radyatör.
Radyatör fan .
Motor ya doldurma borusu.
a) Debriyaj/fren hidroli i deposu (soldan
direksiyonlu otomobiller).
b) Debriyaj/fren hidroli i deposu (sa dan
direksiyonlu otomobiller).
157
Bak m ve servis
Dizel
Yak t sistemi
Dizel motorlar, kirlere kar hassast r. Sadece
s. 230’da belirtilen tavsiye edilen yak t
gerekliliklerini kar layan iyi tan d n z bir
petrol irketinin dizel yak t n kullan n z.
Büyük petrol irketleri donma noktas na yak n
s cakl klar için özel dizel yak t üretmektedir.
Bu yak t, dü ük s cakl klarda daha az viskozdur
ve yak t sisteminde mum olu ma riskini
azaltmaktad r.
Yak t deposu dolu tutulursa yak t deposundaki
yo unla ma riski azal r.
Yak t al rken, yak t dolum borusunun
etraf ndaki alan n temiz olup olmad n
kontrol ediniz.
Boyaya yak t s çratmaktan kaç n n z. S çrayan
yak t deterjan ve suyla y kay n z.
Bo yak t tank
Yak t deposu kurursa, hiç bir özel i leme gerek
yoktur. Kontak anahtar , mar a basmadan önce
yakla k 60 saniye süreyle II konumunda
tutuldu unda yak t sisteminin havas otomatik
olarak al n r.
158
Önemli!
Kullan lmamas gereken dizel yak t türleri:
özel katk maddeleri, Deniz Ta tlar nda
Kullan lan Dizel Yak t, fuel oil, RME
(Kolza Metil Ester), nebati ya .
Bu yak tlar, Volvo’nun tavsiyeleri
do rultusundaki gereklilikleri
kar lamamakta ve Volvo garantisi
kapsam nda olmayan yüksek a nma ve
motor tahribat na yol açmaktad r.
Yak t filtresinden yo u mu suyun
bo alt lmas
Yak t filtresi, yak ttaki yo unla may ayr t r r.
Yo unla ma, motorun çal mas n bozabilir.
Yak t filtresi Servis ve Garanti Belgesi’nde
belirtilen aral klarla veya araca kirli yak t
koyuldu undan üphelendi iniz hallerde
bo alt lmal d r.
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
Volvo, olumsuz sürü ko ullar için etikette
belirtilenden daha yüksek de ere sahip bir ya
cinsi kullan lmas n tavsiye etmektedir.
Bkz. s. 227.
Olumsuz sürü ko ullar
Uzun seyahatler için ya seviyesini daha s k
kontrol ediniz:
•
•
•
•
Motor kabini ya cinsi etiketi
Önemli!
Her zaman belirtilen cinste ya kullan n z,
motor bölmesindeki etikete bak n z.
Ya seviyesini s k s k kontrol ediniz ve ya
düzenli olarak de i tiriniz.
Dü ük de erli cinsten ya lar
kullan ld nda veya otomobil ya seviyesi
dü ük halde kullan ld nda motor hasar
görecektir.
Volvo
etmektedir.
ya ürünlerini tavsiye
Bir karavan veya römork çekme
Da l k bölgelerde
Yüksek h zlarda
–30 °C’den dü ük veya +40 °C’den yüksek
s cakl klarda
• dü ük s cakl klarda (5 °C’nin alt nda) k sa
sürü mesafeleri (10 km’den k sa)
Bu, anormal derecede yüksek ya s cakl
veya ya tüketimine yol açabilir.
Kontrol ve de i tirme motor ya
ya filtresi
Yeni bir otomobilde, programlanm ilk ya
de i iminden önce ya seviyesinin kontrolü
özellikle önemlidir. Servis ve Garanti
Belgesi’nde, ya de i imleri için kilometre
saati de erleri belirtilir.
Volvo her 2500 km’de bir ya seviyesi kontrolü
yap lmas n tavsiye eder. En isabetli ölçümler
çal t rmadan önce, so uk motorda yap l r.
Motor çal t ktan sonra yap lan ölçümler do ru
olmayabilir. Seviye ölçme çubu u, motorun
kartere akmas için yeterli süre geçmedi inden
seviyeyi dü ük gösterecektir.
ve
Ya ve ya filtresini, Servis ve Garanti El
Kitab nda belirtilen aral klara göre de i tiriniz.
Önemli!
Dü ük ya seviyesini tamamlamak için ya
doldururken, doldurulan ya motordaki ya
ile ayn cinste ve viskozitede olmal d r.
Belirtilenden daha yüksek de ere sahip cinste
bir ya kullan lmas na izin verilmektedir.
159
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
dönmesine imkan vermek üzere 1015 dakika bekleyiniz.
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. s. 227.
Ya seviyesi, ya çubu u üzerindeki i aretli
alan içinde olmal d r.
So uk bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. s. 227.
S cak bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Arac düz bir zemin üzerinde park ediniz,
motoru durdurunuz ve ya n kartere
160
Önemli!
Asla MAX i aretini a may n z. Motora çok
fazla ya konursa, ya tüketimi artabilir.
UYARI!
Yang n tehlikesinden dolay , s cak egzoz
manifoldu üzerine ya dökmeyiniz.
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
Önemli!
Daima Volvo taraf ndan önerilen paslanma
önleyicili so utma s v s kullan n z. Yeni
otomobillere, yakla k –35 °C s cakl klara
kadar dayanan so utma s v s
doldurulmaktad r.
Önemli!
So utma s v s deposu
So utma s v s
Y kama s v s deposu
Y kama s v s deposu
Ön cam ve far y kay c lar ortak bir s v
deposunu payla rlar. S v larla ilgili kapasiteler
ve tavsiye edilen kalite için, bkz. s. 227.
K aylar nda pompadaki, depodaki ve
hortumlardaki suyun donmamas için donmaya
kar koruyucu bir y kama s v s kullan n z.
Tavsiye: Y kama s v s eklerken, silecek
lastiklerini temizleyiniz.
So utma s v s n düzenli olarak kontrol ediniz.
Seviye, genle me deposundaki MIN ve MAX
i aretlerinin aras nda olmal d r. Seviye MIN
i aretine dü tü ünde so utma s v s ekleyiniz.
S v lar ve ya larla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite için, bkz. s. 227.
So utma s v s eklerken, ambalaj n üzerindeki
talimatlara uyunuz. Hüküm süren hava
ko ullar bak m ndan, so utma s v s
konsantrasyonu ile u kar m n n do ru olmas
önemlidir. Asla yaln zca su eklemeyiniz. Çok
az veya çok fazla so utma s v s
konsantrasyonu, donma tehlikesini art r r.
Motor yaln zca iyi doldurulmu bir so utma
sistemiyle çal abilir. Silindir kapa nda
hasar (çatlaklar) meydana getirme tehlikesi
yaratan, yüksek s cakl klar meydana
gelebilir.
UYARI!
So utma s v s çok s cak olabilir. Motor
çal ma s cakl ndayken so utma s v s
eklemek gerekirse, a r bas nc bo altmak
için genle me kab n n kapak vidas n
yava ça çözünüz.
161
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
UYARI!
Depodaki fren hidroli i seviyesi MIN
i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
ekleninceye kadar otomobil
kullan lmamal d r.
Fren hidroli inin eksilme nedeni
ara t r lmal d r.
Debriyaj ve fren hidroli i deposu.
Direksiyon hidroli i deposu
Debriyaj ve fren hidroli i deposu
Direksiyon hidroli i deposu
Fren ve debriyaj hidroli i ortak bir depoya
sahiptirler1. Hidrolik seviyesi MIN ile MAX
i aretleri aras nda olmal d r. Seviyeyi düzenli
olarak kontrol ediniz. Fren hidroli ini, her iki
y lda bir veya düzenli her iki servis aral nda
bir de i tiriniz.
Her serviste seviyeyi kontrol ediniz. Ya n
de i tirilmesi gerekmez. Seviye ADD ve FULL
i aretleri aras nda olmal d r.
S v lar ve ya larla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite için, bkz. s. 227.
D KKAT! Hidrolik, sert ve s k fren yap lmas n
gerektiren da l k veya yüksek nem oran olan
tropik bölgelerde kullan lan otomobillerde her
y l de i tirilmelidir.
1.
162
Yeri, otomobilin soldan veya sa dan
direksiyonlu olmas na ba l d r.
S v lar ve ya larla ilgili hacimler ve tavsiye
edilen kalite için, bkz. s. 227.
D KKAT! Hidrolik direksiyon sisteminde bir
ar za olmas halinde ya da otomobilin
elektri inin kesilmesi ve çekilmesin gerekmesi
halinde de otomobilin yöneltilmesi
mümkündür. Bununla beraber otomobilin
yöneltilmesinin normalden daha zor olaca n
ve direksiyonu çevirmek için daha fazla kuvvet
gerekece ini akl n zdan ç karmay n z.
Bak m ve servis
Silecek lastikleri
Ön cam silecek lastiklerinin
de i tirilmesi
Bir far silece i lasti inin
de i tirilmesi1
– Silecek kolunu d ar katlay n z ve silecek
lasti ini kavray n z.
– Kol uzatmas n kald r rken, silecek lasti i
üzerindeki yivli yayl mandal içeri
bast r n z.
– Yeni silecek lasti ini tersine s rayla tak n z
ve sa lam ekilde yerine tespit edildi ini
kontrol ediniz.
D KKAT! Sürücü taraf ndaki silecek
lasti inin, yolcu taraf ndakinden daha uzun
oldu unu unutmay n z.
– Silece i öne do ru katlay n z.
– Silecek lasti ini d ar çekerek ç kar n z.
– Yeni lasti i yerine bast r n z.
Gerekti i gibi tespit edildi ini kontrol
ediniz.
1.
S60 R için geçerlidir.
163
Bak m ve servis
Akü
D KKAT! Asla maksimum i aretini (A)
a may n z.
Akü a nd r c asit içerir.
Önemli!
Dam t lm veya deiyonize su (saf su)
kullan n z.
• Kapaklar gerekti i gibi s k n z.
D KKAT! Birçok kez bo al rsa, akünün ömrü
k salacakt r.
Akü üzerindeki semboller
Bu semboller akü üzerinde gösterilmi tir.
Akü bak m
Koruyucu gözlük kullan n.
Akünün ömrü ve fonksiyonu, mar say s ,
bo alma, sürü tarz , sürü ko ullardan ve klima
ko ullar gibi faktörle taraf ndan etkilenir.
Akünün fonksiyonunu gerekti i gibi yerine
getirmesi için, a a dakileri dikkate al n z:
• Akü s v seviyesini düzenli olarak kontrol
ediniz (A).
• Bütün akü gözlerini kontrol ediniz.
Kapaklar açmak için bir tornavida
kullan n z. Her gözün kendi maksimumu
seviye i areti vard r.
• Gerekirse, saf su kullanarak akünün
maksimum i aretine kadar ekleyiniz.
164
Ayr nt l bilgi otomobilin
Kullan c El Kitab ’nda yer
al r.
Aküyü çocuklar n
eri emeyece i bir yerde
saklay n z.
K v lc m ve aç k alevden
sak n n z.
Patlama tehlikesi.
Bak m ve servis
Akü
1
2
1. Kapaks z akü 2. Kapakl akü
Akünün de i tirilmesi
Akünün ç kar lmas :
– Konta kapat n z ve anahtar ç kar n z.
– Herhangi bir elektrik uçuna de meden önce
en az 5 dakika bekleyiniz. Bu, otomobilin
elektrik sistemindeki bilgilerin, kontrol
modüllerine kaydedilmesi için süre tan r.
– Akü üzerindeki kilit mesnedinden vidalar
çözünüz ve mesnedi ç kar n z.
– Akü eksi kutup ba üzerindeki plastik
kapa yukar bükünüz veya kapa aküden
çözerek ç kar n z.
– Akünün eksi kablosunu ay r n z.
– Aküyü tutan alt konsolu ay r n z.
– Plastik kapa bir tarafa bükünüz ve art
kutup ba n ay r n z.
– Aküyü ç kar n z.
Akünün tak lmas :
– Aküyü yerine yerle tiriniz.
– Alt konsolu yerle tiriniz ve yerine
vidalay n z.
– Art kutup ba n ba lay n z, plastik kapa
içe bast r n z ve katlay n z.
– Eksi kutup ba n ba lay n z, plastik kapa
katlay n z.
– Plastik kapa veya kapa akünün üzerine
tak n z.
– Tahliye hortumunun aküye ve karoserdeki
ç k a do ru ekilde ba l oldu undan emin
olun.
– Kilit mesnedini akü üzerine tak n z ve
vidalar s k n z.
UYARI!
Aküler oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz ç karabilirler. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
165
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Genel
Tüm ampul teknik özellikleri için, bkz. s. 233.
A a daki liste, uzmanl k gerektiren ve servis
haricinde de i tirilmesi uygun olmayan
ampulleri ve nokta kaynakl lambalar
içermektedir:
•
•
•
•
•
•
•
Tavandaki genel iç ayd nlatma lambas
Okuma lambalar
Torpido gözü ayd nlatmas
Kap aynalar ndaki yön göstergeleri
Kap aynalar ndaki yak nl k ayd nlatmas
Üçüncü stop lambas
Arka lamba grubundaki ampuller.
Önemli!
Ampulün cam na asla parmaklar n zla
dokunmay n z. Elinizde kalan gres ya da
ya , lamban n s cak olmas halinde
buharla p, reflektörü kaplayarak zarar
verebilir.
Ön lambalar n de i tirilmesi
Tüm ön ampuller (sis lambalar hariç), önce
lamba mahfazas n n motor bölmesinden
sökülmesi suretiyle de i tirilirler.
UYARI!
Bi-Xenon farl otomobillerde, klar
üzerindeki tüm çal malar yetkili bir Volvo
servisinde gerçekle tirilmelidir.
Bi-Xenon farlar, yüksek gerilim ünitesi
nedeniyle son derece dikkatli bir ekilde ele
al nmal d r.
D KKAT! Bir ampulü de i tirirken sorun
ya arsan z, yetkili bir Volvo servisi ile temas
kurman z öneririz.
Fardaki ampul yerleri1
1. Yan i aret lambas
2. Sinyal lambas
3. K sa far ampulü, pozisyon lambas
4. Uzun far ampulü
Baz modellerde, beyaz plastik bir man on
ampul de i tirmeye engel olabilir. Bu k r l p
at labilir.
1.
166
Halojen farlar için geçerlidir
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
K sa far ampulü
K sa far ampulünün tak lmas
Uzun far ampulü
K sa far
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Kelepçe yay n yukar ya ve biraz sola do ru
bast rarak yerine oturmas n sa lay n z.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Kapa yerine tak n z.
Uzun far
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Kapa ç kar n z.
– Soketi ç kar n z.
– Yayl kelepçeyi kurtar n z. Önce mandal
kurtulacak ekilde sa a, d ar ve a a
do ru bast r n z.
– Ampulü çekip ç kar n z.
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Kapa ç kar n z.
– Lambay d ar çekiniz.
– Soketi ç kar n z.
– Lambay saat yönüne ters yönde yar m tur
çeviriniz, ampulü çekerek ç kar n z.
167
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Lambay yerine yerle tiriniz ve onu
konektör a a bakacak ekilde çeviriniz.
– Kapa yerine tak n z.
168
Pozisyon ve park lambas ampulü
Sinyal lambas ampulü, sol taraf
Pozisyon/park lambalar
Sinyal lambas , sol taraf
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Kapa ç kar n z (k sa far ile ayn kapak).
– Lambay d ar çekiniz.
– Soketi ç kar n z.
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z.
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Kapa yerine tak n z.
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Ampul yuvas n saat yönünün tersine
çevirerek ç kar n z.
– Ampulü, duyun içine itip saat yönünün
tersine çevirerek ampul duyundan ç kar n z.
Takmak için:
– Yeni ampulü bast r p saat yönünde
çevirerek tak n z.
– Ampul duyunu tekrar lamba yuvas na
tak n z ve saat yönünde çeviriniz.
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
– Havaland rma hortumunu tekrar doldurma
borusunun üzerine tak n (4).
– Viday (2), doldurma borusuna vidalay n z
ve radyatör hortumunu radyatöre (1) geri
tak n z.
Sinyal lambas ampulü, sa taraf
Yan i aret lambas
Sinyal lambas , sa taraf
Yan i aret lambalar
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Radyatör hortumunu (1) radyatörden
ç kar n z.
– Doldurma borusu vidas n (2) ç kar n z.
– Boruyu (3) yukar çekiniz.
– Havaland rma hortumunu (4) borudan
ç kar n z.
– Ampulü de i tiriniz.
– Doldurma borusuyla ampul yuvas
aras ndaki y kama s v s deposu contas n n
yerine uygun ekilde tak lm oldu undan
emin olun.
– Doldurma borusunu (3) tekrar yerine koyun.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, d ar çekiniz.
– Ampulü de i tiriniz.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirerek yerine tak n z.
169
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
– Lambay , far camlar ile birlikte tekrar ön
kanada tak n z. Düz olarak içeri bast r n z.
Sis lambas
Yan sinyal lambas
Ön sis lambalar (iste e ba l )
Sinyal lambalar
Ampulü ç karmak için:
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Ampul yuvas n hafifçe saat yönünün
tersine çeviriniz.
– Ampulü çekip ç kar n z.
Takmak için:
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Ampul duyunu geri tak n z, saat yönünde
hafifçe çeviriniz. "TOP" i areti yukar
bakmal d r.
Ampulü ç karmak için:
– Ön kap y yar m aç n z.
– Elinizi ön kanad n arkas na götürünüz ve
lambay lamba mahfazas ile birlikte
bast rarak ç kar n z. Kablolar ay rmay n z.
– Ampul duyunu saat yönünde çeyrek tur
döndürünüz ve lamba mahfazas ndan düz
olarak çekip ç kar n z.
– Ampulü, konektörden düz olarak d ar
çekerek ay r n z.
Takmak için:
– Yeni ampulü konektöre ba lay n z ve lamba
mahfazas n saat yönünde çeyrek tur
döndürerek lamba mahfazas na tak n z.
170
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Arka ampul duyunun konumu
Arka ampullerin de i tirilmesi
Arka lamba grubundaki ampuller
Genel
Arka lamba grubundaki bütün ampuller bagaj n
içinden de i tirilir.
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Ampullere eri mek için yan panelin kilidini
aç p a a do ru katlay n z.
Ampuller, biri a a da di eri yukar da olmak
üzere iki ayr ampul yuvas n n içine
yerle tirilmi tir. Her bir ampul yuvas n n bir
tespit mandal vard r.
Ampul teknik özellikleri için, bkz. s. 233.
Ampullerin yeri
1. Fren lambas
2. Pozisyon/park lambas
3. Arka sis lambas (bir taraf)
4. Yan i aret lambas
5. Sinyal lambalar
6. Geri vites lambas
– Konektörü (klemensi) ba lay n z.
– Yan paneli kapat p yerine sabitleyiniz.
D KKAT! Ar zal bir ampul de i tirildikten
sonra "BULB FAILURE"/"CHECK BRAKE
LIGHT" hata mesaj görüntülenmeye devam
ederse, ar zay düzeltmesi için yetkili bir Volvo
servisine dan lmal d r.
Ampulü de i tirmek için:
– Konektörü, ampul duyundan ay r n z.
– Mandallar birlikte bast r n z ve yuvay
d ar çekiniz.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni ampulü duya tak n z.
171
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Plaka lambas
Zemin ayd nlatmas
Bagaj
Plaka lambas
Zemin ayd nlatmas
Bagaj bölmesi
– Bütün lambalar söndürünüz ve kontak
anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Viday bir tornavidayla sökün.
– Bütün lamba yuvas n dikkatle gev eterek
d ar çekiniz. Konnektörü saat yönünün
tersine çevirip d ar çekiniz.
– Yeni ampulü tak n z.
– Konektörü tak n z ve lamba mahfazas nda
saat yönünde döndürünüz.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z ve
vidalay n z.
Zemin ayd nlatmas sürücü ve yolcu taraf nda
ön panelin alt nda yer al r.
– Bir tornavida yard m yla lamba yuvas n
gev etecek ekilde hafifçe döndürün.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z.
172
– Bir tornavida yard m yla lamba yuvas n
gev etecek ekilde hafifçe döndürün.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z.
Bak m ve servis
Ampul de i tirilmesi
Makyaj aynas , farkl modeller
Makyaj aynas ayd nlatmas
– Bir tornavida sokunuz ve lamba camlar
serbest kalacak ekilde döndürünüz.
– Ampulü ç kar n z.
– Yeni bir ampul tak n z.
– Yerine takarken, önce lamba cam n n alt
kenar n dört kancan n üzerinden itiniz.
Sonra yerine oturuncaya kadar üst taraf na
bast r n z.
173
Bak m ve servis
Sigortalar
Kablo güzergahlar motor modeline küçük farklar gösterebilir. Ancak, belirtilen komponentler ayn konumlardad r.
Otomobilin elektrik sisteminde k sa
devrelerden ve a r yüklenmelerden
olu abilecek hasarlar n önlenmesi için, bütün
elektrikli fonksiyonlar ve parçalar sigortalarla
korunmu tur.
De i tirilmesi
Bir elektrik eleman veya fonksiyonu
çal m yorsa, bunun nedeni sigortaya geçici
olarak yüklenilmesinden dolay sigortan n
yanmas olabilir.
Sigortalar otomobilde dört farkl yerde
bulunmaktad r:
– Yanm sigortay bulmak için sigorta
emas na bak n z.
– Sigortay çekerek ç kar n z ve içindeki
k vr k telin yanm olup olmad n görmek
için yandan kontrol ediniz.
– Durum buysa, ayn renk ve amper
de erindeki bir sigortayla de i tiriniz.
Ön panelin ucundaki kapa n alt nda bir dizi
yedek sigorta bulunmaktad r. Ayr ca,
sigortalar n ç kart lmas ve tak lmas n
kolayla t ran penseler de bulunmaktad r.
1.
2.
3.
4.
174
Motor bölmesindeki röle/sigorta kutusu.
Yolcu kabininde, sürücü taraf nda ses
bariyerinin içindeki sigorta kutusu.
Yolcu kabininde, sürücü taraf nda ön
panelin ucundaki sigorta kutusu.
Bagajdaki sigorta kutusu.
Sürekli ayn sigorta at yorsa, bu elemanda bir
ar za vard r. Yetkili bir Volvo servisine u ray p
kontrol ettiriniz.
Bak m ve servis
Sigortalar
Kutunun k sa taraflar ndaki plastik mandallara bast r p kapa
yukar do ru çekiniz.
Motor kabinindeki röle/sigorta kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS..........................................................................................30 A
ABS .........................................................................................30 A
Yüksek bas nçl y kay c , farlar ...............................................35 A
Park s t c s (iste e ba l ) .......................................................25 A
Ilave lambalar (iste e ba l ) ....................................................20 A
Mar motoru rölesi...................................................................35 A
Ön cam silecekleri ...................................................................25 A
[anz man kontrol modülü (TCM), dizel, R-modelleri ............15 A
Yak t pompas ..........................................................................15 A
Ate leme bobini (benzinli), motor kontrol modülü (ECM),
enjeksiyon supaplar (dizel).....................................................20 A
11. Gaz pedal sensörü (APM), Klima (AC) kompresörü,
fan elektronik kutusu ...............................................................10 A
12. Motor kontrol modülü (ECM) (benzinli), enjeksiyon supaplar
(benzinli), kütlesel hava ak sensörü (benzinli) ...................... 15 A
Kütlesel hava ak sensörü (dizel) ............................................5 A
13. Elektronik gaz kelebe i modülü (ETM), (benzinli) ................10 A
Elektronik gaz kelebe i modülü (ETM), hava kar m valfi,
yak t bas nç regülatörü, solenoid valf, (dizel) ............................15 A
14. Lambda sondas (benzin)........................................................ 20 A
Lambda-sondas (dizel) ...........................................................10 A
15. Karter havaland rma s t c s , solenoid valfler (benzinli) ........10 A
solenoid valfler, k zd rma bujileri (dizel) ................................15 A
16. K sa far, sol ..............................................................................20 A
17. K sa far, sa .............................................................................20 A
18. - ...................................................................................................... 19. Motor kontrol modülü (ECM) beslemesi, motor rölesi .............5 A
20. Konum lambalar .....................................................................15 A
21. ....................................................................................................... 175
Bak m ve servis
Sigortalar
Uçtaki kutunun kapa nda, sigortalar n konumlar n ve amper de erlerini gösteren bir etiket bulunmaktad r.
Yolcu kabininde, sürücü taraf nda ön panelin ucundaki
sigortalar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
176
Elektrikli sürücü koltu u .........................................................25 A
Elektrikli yolcu koltu u ...........................................................25 A
Klima kontrol sistemi fan .......................................................30 A
Kontrol modülü, sa ön kap ...................................................25 A
Kontrol modülü, sol ön kap ....................................................25 A
Genel ayd nlatma, tavan (RCM),
Üst Elektronik Modülü (UEM) ...............................................10 A
Sunroof ....................................................................................15 A
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kontak anahtar , SRS sistemi, motor kontrol modülü (ECM),
SRS yolcu taraf devrede ç kartma sistemi (PACOS),
elektronik immobilizer (IMMO), anz man kontrol
modülü (TCM), dizel, R-modelleri.........................................7,5 A
OBDII, lamba anahtar (LSM), Direksiyon Aç s
Sensörü (SAS), Direksiyon Simidi Modülü (SWM) .................5 A
Müzik sistemi ..........................................................................20 A
Amplifikatör ............................................................................30 A
RTI ekran ...............................................................................10 A
Telephone...................................................................................5 A
- 38. ............................................................................................... -
Bak m ve servis
Sigortalar
Yolcu kabininde, sürücü taraf nda ses bariyerinin
içindeki sigorta kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Koltuk s tma, sa taraf............................................................15 A
Koltuk s tma, sol taraf ............................................................15 A
Korna .......................................................................................15 A
- ...................................................................................................... - ...................................................................................................... Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Siren...........................................................................................5 A
Fren lambas anahtar beslemesi .................................................5 A
Kombine gösterge paneli (DIM), klima kontrolü (CCM),
park s t c s , elektrikli sürücü koltu u ....................................10 A
11. Ön ve arka koltuk soketi ..........................................................15 A
12. - ...................................................................................................... -
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Yedek ............................................................................................. Ön cam silecekleri (S60 R)......................................................15 A
ABS, STC/DSTC.......................................................................5 A
Iki yak tl , Elektronik Kontrollü Hidrolik
Direksiyon (ECPS), Bi-Xenon, far seviyesi ............................10 A
Sis lambas , ön sol ..................................................................7,5 A
Sis lambas , ön sa ..................................................................7,5 A
Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. [anz man Kontrol Modülü (TCM), geri vites kilidi (M66).......10 A
Uzun far, sol.............................................................................10 A
Uzun far, sa ............................................................................10 A
- ...................................................................................................... - ...................................................................................................... Yedek ............................................................................................. 177
Bak m ve servis
Sigortalar
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
178
Yedek ............................................................................................. Elektrikli yolcu koltu u, müzik sistemi.....................................5 A
Yedek ............................................................................................. BLIS...........................................................................................5 A
Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Vakum pompas .......................................................................20 A
Y kay c pompas , far silecekleri (S60 R)................................15 A
- ...................................................................................................... - ...................................................................................................... -
Bak m ve servis
Sigortalar
Bagajdaki sigortalar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Geri vites lambas ....................................................................10 A
Park lambalar , sis lambalar , bagaj ayd nlatmas ,
plaka lambas , fren lambas ndaki LED’ler ..............................15 A
Aksesuarlar (AEM)..................................................................20 A
Yedek ............................................................................................. REM elektroni i ......................................................................10 A
CD de i tirici, TV, RTI ..........................................................7,5 A
Çekme donan m elektrik tesisat (30-beslemeli) ....................15 A
Bagaj, soket..............................................................................15 A
Arka sa kap : elektrikli cam, elektrikli cam kilidi .................20 A
Arka sol kap : elektrikli cam, elektrikli cam kilidi ..................20 A
Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Dizel filtre s t c s ...................................................................15 A
- ...................................................................................................... Yedek ............................................................................................. Yedek ............................................................................................. Müzik sistemi aksesuarlar ........................................................5 A
Yedek ............................................................................................. Öne yatabilen ba l k ................................................................15 A
Çekme donan m elektrik tesisat (15 beslemeli).....................20 A
Yedek ............................................................................................. - ...................................................................................................... AWD .......................................................................................7,5 A
Four-C SUM ............................................................................15 A
- ...................................................................................................... Park yard m ...............................................................................5 A
179
Bak m ve servis
Sigortalar
27. Ana sigorta: çekme donan m elektrik tesisat ,
Four-C, park yard m , AWD ....................................................30 A
28. Merkezi kilit sistemi (PCL) .....................................................15 A
29. Römork ayd nlatmas , sol: Park lambas , sinyal lambas ........25 A
30. Römork ayd nlatmas , sa : fren lambas ,
arka sis lambas , sinyal lambas ...............................................25 A
31. Ana sigorta: Sigorta 37, 38 ......................................................40 A
32. - ...................................................................................................... 33. - ...................................................................................................... 34. - ...................................................................................................... 35. - ...................................................................................................... 36. - ...................................................................................................... 37. Arka cam buz çözücüsü (rezistans ) ........................................20 A
38. Arka cam buz çözücüsü (rezistans ) ........................................20 A
180
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-450
Genel bak HU-650
Genel bak HU-850
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450/650/850
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-650/850
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Radyo fonksiyonlar HU-450
Radyo fonksiyonlar HU-650/850
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Kaset çalar HU-450
CD çalar HU-650
Dahili CD de i tirici HU-850
Harici CD de i tirici HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Teknik özellikler
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
196
197
198
199
200
201
181
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
6.
182
POWER (aç k/kapal ) –
VOLUM E dü mesine bas n z – Çeviriniz
PRESET/CD PUSH MENU –
Kay tl radyo istasyonlar
CD de i tirici (iste e ba l )
SOURCE PUSH MENU –
Ana menüyü açar – Bas n z
Çevirerek seçiniz:
Radio – FM, AM
Cassette
CD changer (iste e ba l )
FADER – Bas n z ve çeviriniz
BALANCE – Bas n z, çekiniz ve çeviriniz
SCAN – Otomatik istasyon arama
EXIT – Menüde geriye gider
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Navigasyon dü meleri –
CD/radio – istasyon veya müzik parças
arar/de i tirir
Cassette – H zl ileri/geri sarma/bir
sonraki/bir önceki parçay seçme
Gösterge ekran
FM – FM1, FM2 aras nda k sa yol FM3
AM – AM1, AM2 aras nda k sa yol
TAPE – K sa yol
AUTO – Otomatik istasyon ön ayar
BASS – Bas n z ve çeviriniz
TREBLE – Bas n z, çekiniz ve çeviriniz
Casette – yön seçimi –
CD changer (iste e ba l ) – Random
(Rastgele)
15. Kaset yuvas
16. Kaset ç karma dü mesi
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POWER (aç k/kapal ) –
VOLUME dü mesine bas n z – Çeviriniz
Istasyon önceden ayarlama dü meleri/CD
de i tiricidekonum seçme (1-6)
BASS – Bas n z ve çeviriniz
TREBLE – Bas n z ve çeviriniz
BALANCE – Bas n z ve çeviriniz
FADER – D a bast r n z ve döndürünüz
SOURCE PUSH MENU –
Ana menüyü açar – Bas n z
Çevirerek seçiniz:
Radio – FM, AM
CD
CD changer (iste e ba l )
SCAN – Otomatik istasyon arama
EXIT – Menüde geriye gider
10. Navigasyon dü meleri –
istasyon ve müzik parças arama/
de i tirme
11. CD ç karma
12. CD yuvas
13. CD rastgele çalma (random)
14. FM – FM1, FM2 aras nda k sa yol FM3
15. AM – AM1, AM2 aras nda k sa yol
16. CD – K sa yol
17. AUTO – Otomatik istasyon ön ayar
18. Gösterge ekran
183
Müzik sistemi (iste e ba l )
Genel bak HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
184
POWER (aç k/kapal ) –
VOLUME dü mesine bas n z – Çeviriniz
Istasyon önceden ayarlama dü meleri/CD
de i tiricidekonum seçme (1-6)
BASS – Bas n z ve çeviriniz
TREBLE – Bas n z ve çeviriniz
BALANCE – Bas n z ve çeviriniz
FADER – D a bast r n z ve döndürünüz
SOURCE PUSH MENU –
Ana menüyü açar – Bas n z
Çevirerek seçiniz:
Radio – FM, AM
CD
CD changer (iste e ba l )
SCAN – Otomatik istasyon arama
EXIT – Menüde geriye gider
10. Navigasyon dü meleri –
istasyon ve müzik parças arama/
de i tirme
11. CD ç karma
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2 kanal
14. 3 kanal
15. CD yuvas
16. CD rastgele çalma (random)
17. FM – FM1, FM2 aras nda k sa yol FM3
18. AM – AM1, AM2 aras nda k sa yol
19. CD – K sa yol
20. AUTO – Otomatik istasyon ön ayar
21. Gösterge ekran
Müzik sistemi (iste e ba l )
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450/650/850
Açma/Kapama dü mesi
Radyoyu açmak veya
kapatmak için bu dü meye
bas n z.
Ses ayar
Sesi art rmak için dü meyi
saat yönünde çeviriniz. Ses
iddeti ayar elektronik olup, son de er
durdurmas yoktur. Direksiyon simidinizde tu
tak m varsa, sesi (+) ya da (–) dü meleri ile
art r p, azaltabilirsiniz.
Zay f akü voltaj
Akü voltaj dü ükse, kombine gösterge
ünitesinin ekranda bir mesaj görünür.
Otomobilin enerji tasarrufu fonksiyonu
radyoyu kapatabilir. Bu durumda motoru
çal t rarak aküyü arj ediniz.
Ses ayar – TP/PTY/NEWS
Radyo; trafik bilgilerini, haberleri ya da
seçilmi program tipini ald anda bir kaset ya
da CD çal n yorsa, bu fonksiyon kesintiye
u rar. Mesaj, trafik bilgileri, haberler ya da
program çe idine göre önceden ayarlanan ses
düzeyinde dinlenecektir. Bülten veya mesaj
sona erdi inde, cihaz önceden ayarland ses
düzeyine dönerek kaseti ya da CD’yi çalmaya
devam eder.
185
Müzik sistemi (iste e ba l )
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-450
Bass – Bas
Balance sa /sol
Dü meye basarak ve sola
sa a döndürerek bas ayar n
yap n z.
Orta konumdayken bas
"normal haldedir". Ayar
yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
Dü meye basarak ve d ar
çekip sola veya sa a
döndürerek balans ayar n
yap n z. Orta konumdayken
balans "normal haldedir".
Ayar yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
Treble – Tiz
Ses kayna n n seçilmesi
Dü meye basarak, daha da
d ar çekerek ve sola sa a
döndürerek tiz ayar n
yap n z. Orta konumdayken
tiz "normal haldedir". Ayar
yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
Fader – Balans ön/arka
Dü meye basarak ve sa a
do ru (öndeki hoparlör
çiftinden daha fazla ses gelir)
veya sola do ru (arkadaki
hoparlör çiftinden daha fazla
ses gelir) çevirerek, ön ve
arka hoparlörler aras nda uygun bir balans ayar
yap n z. Orta konumdayken balans "normal
haldedir". Ayar yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
186
Ses kayna iki ekilde
seçilebilir:
Ya AM, FM, TAPE k sa yol
tu lar yla veya SOURCE
dü mesiyle. Radyo ayarlar
(FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2) aras nda seçim yapmak için SOURCE
dü mesini çeviriniz. Kaset veya CD de i tirici
(iste e ba l ) ba l ise, ayn ekilde dü meyle
de seçilebilir.
FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2 aras nda de i tirmek
için AM veya FM dü mesine
art arda bas n z.
Seçilen ses kayna
gösterilir.
ekranda
Müzik sistemi (iste e ba l )
Müzik sistemi fonksiyonlar HU-650/850
balans "normal haldedir". Ayar yapt ktan sonra
orijinal konumuna döndürmek için dü meye
bas n z.
Fader – Balans ön/arka
Dü meye basarak ve sa a do ru (öndeki
hoparlör çiftinden daha fazla ses gelir) veya
sola do ru (arkadaki hoparlör çiftinden daha
fazla ses gelir) çevirerek, ön ve arka hoparlörler
aras nda uygun bir balans ayar yap n z. Orta
konumdayken balans "normal haldedir". Ayar
yapt ktan sonra orijinal konumuna döndürmek
için dü meye bas n z.
Ses kayna n n seçilmesi
Bass – Bas
Dü meye basarak ve sola sa a döndürerek bas
ayar n yap n z.
Orta konumdayken bas "normal haldedir".
Ayar yapt ktan sonra orijinal konumuna
döndürmek için dü meye bas n z.
Treble – Tiz
Dü meye bas p sa a sola döndürerek tiz ayar n
yap n z. Orta konumdayken tiz "normal
haldedir". Ayar yapt ktan sonra orijinal
konumuna döndürmek için dü meye bas n z.
Balance sa /sol
Dü meye basarak ve sola veya sa a döndürerek
balans ayar n yap n z. Orta konumdayken
Ses kayna iki ekilde
seçilebilir:
Ya AM, FM, TAPE k sa yol
tu lar yla veya SOURCE
dü mesiyle.
Radyo ayarlar (FM1, FM2,
FM3 ve AM1, AM2) aras nda seçim yapmak
için SOURCE dü mesini çeviriniz. Kaset veya
CD de i tirici (iste e ba l ) ba l ise, ayn
ekilde dü meyle de seçilebilir.
FM1, FM2, FM3 ve AM1,
AM2 aras nda de i tirmek
için AM veya FM dü mesine
art arda bas n z.
Seçilen ses kayna ekranda
gösterilir.
187
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Tarama
Aramay ba latmak için
SCAN dü mesine bas n z.
Radyo bir istasyon
buldu unda, taramaya
yakla k 10 saniye ara verir,
sonra tekrar aramaya devam
eder. Istasyonu dinlemek için SCAN veya
EXIT dü mesine bas n z.
stasyon ayar
Daha dü ük veya daha yüksek frekanslar
aramak için
veya
tu una bas n z. Radyo
dinlenebilir durumdaki bir sonraki istasyonu
arar ve sonra durur. Aramaya devam etmek için
tekrar bu dü meye bas n z.
Manüel istasyon ayar
veya
tu una bas n z ve bas l tutunuz.
Ekranda MAN yaz s görüntülenir. Radyo
yava ça seçilen yönde taramaya ba lar ve
birkaç saniye sonra tarama h z artar. Istenen
frekans ekranda göründü ünde dü meyi
b rak n z. Bundan sonra ok tu lar na
veya
be saniye içinde k sa süreli bas larak
frekans ayarlanabilir.
188
Direksiyon simidindeki tu tak m
Direksiyon simidinde bir tu
tak m varsa, önceden ayarl
istasyonlar seçmek için sa
veya sol oka bas n z.
D KKAT! Otomobilde dahili
telefon varsa, telefon
konu malar esnas nda direksiyon simidindeki
tu tak m radyo fonksiyonlar na kumanda
etmek için kullan lamaz. Telefon bilgileri
telefon kullan lmaktayken sürekli olarak
ekranda görüntülenir. Telefonu kapatmak için
tu una bas n z. SIM kart tak lmam bir
telefonun kapat lmas ile ilgili bilgiler için,
bkz. s. 206.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450
stasyonlar n programlanmas
– Arzu edilen frekansa ayarlay n z.
– PRESET/CD dü mesine k sa bir süre
bas n z. Ileri veya geri çevirerek bir say
seçiniz. Istedi iniz frekans ve istasyonu
haf zaya kaydetmek için dü meye tekrar
bas n z.
Önceden ayarl istasyon
Önceden ayarl bir radyo
istasyonunu seçmek için,
PRESET/CD dü mesini
kaydedilen numaraya
çeviriniz. Önceden ayarlanan
program ekranda görünür.
stasyonlar n otomatik
kaydedilmesi (Autostoring)
Bu fonksiyonla en güçlü 10
AM veya FM istasyon aran p
ayr haf za bölümlerine
saklanabilir. Bu fonksiyon
özellikle istasyonlar n ve
frekanslar n tan mad n z
bir bölgede bulundu unuzda yarar sa lar.
– Ekranda AUTO mesaj gösterilir ve seçilen
frekans band ndan bir dizi (en fazla 10)
kuvvetli istasyon otomatik kaydetme
haf zas na kaydedilir. Yeterli sinyal gücüne
sahip istasyon yoksa, NO STATION mesaj
görüntülenir.
– Otomatik olarak ön ayarl di er istasyonlara
geçmek için AUTO dü mesine veya
direksiyon tu tak m ndaki oklardan birine
k sa bir süre bas n z.
Radyo otomatik kaydetme modundayken,
ekranda AUTO görüntülenir. Normal radyo
moduna döndü ünüzde, metin ekrandan
kaybolur.
Normal radyo moduna dönmek için FM, AM
veya EXIT dü mesine veya PRESET/CD
dü mesine bas n z.
Autostore (otomatik kaydetme) moduna geri
dönme:
– AUTO dü mesine k saca bas n z.
– AM veya FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– AUTO dü mesine basarak ve bas l tutarak
(2 saniyeden daha fazla) aramay ba lat n z.
189
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-650/850
stasyonlar n haf zaya
kaydedilmesi
Istasyonlar 1-6 ön ayar dü melerine
kaydetmek için:
– Arzu edilen istasyonu ayarlay n z.
– Arzu edilen istasyon haf za dü mesine
bas n z ve bas l tutunuz. Ses bir kaç saniye
kesilir. Ekranda STATION STORED yaz s
görüntülenir.
AM1, AM2, FM1, FM2 ve FM3 alt nda her
birine 6 istasyona kadar kaydedilebilir - toplam
30 istasyon.
190
stasyonlar n otomatik
kaydedilmesi (Autostoring)
Normal radyo moduna dönmek için AM, FM
veya EXIT dü mesine bas n z.
AUTO fonksiyonu on taneye
kadar AM veya FM
istasyonunu arar ve ayr bir
haf zaya kaydeder. Ondan
fazla istasyon bulunursa, en
kuvvetli on istasyon seçilir.
Bu fonksiyon özellikle istasyonlar n ve
frekanslar n tan mad n z bir bölgede
bulundu unuzda yarar sa lar.
Autostore (otomatik kaydetme) moduna geri
dönme:
– AM veya FM dü mesini kullanarak radyo
modunu seçiniz.
– AUTO dü mesine basarak ve bas l tutarak
(2 saniyeden daha fazla) aramay ba lat n z.
– Ekranda AUTO mesaj gösterilir ve seçilen
frekans band ndan bir dizi (en fazla 10)
kuvvetli istasyon otomatik kaydetme
haf zas na kaydedilir. Yeterli sinyal gücüne
sahip istasyon yoksa, NO STATION mesaj
görüntülenir.
– Otomatik olarak ön ayarl di er istasyonlara
geçmek için AUTO dü mesine veya
direksiyon tu tak m ndaki oklardan birine
k sa bir süre bas n z.
Radyo otomatik kaydetme modundayken,
ekranda AUTO görüntülenir. Normal radyo
moduna döndü ünüzde, metin ekrandan
kaybolur.
– AUTO dü mesine k saca bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
Radio Data Sistemi – RDS
Trafik bilgileri – TP stasyonu
RDS, özel ebeke vericilerini ba layan bir
sistemdir. Örne in, vericiye veya etkin ses
kayna ndan (örne in CD) ba ms z olarak bir
istasyonun do ru frekans n ayarlamak için
kullan l r. Sistem trafik bilgilerinin ya da
belirtilen tipte yay nlar n al nmas için de
kullan labilir. Radyo metni de RDS’in bir
parças d r. Örne in bir radyo istasyonu,
yay nlanmakta olan radyo program ile ilgili
bilgileri iletebilir.
RDS istasyonlar ndan gelen trafik bilgileri
di er ses kaynaklar n kesintiye u rat r. Bu özel
özellik için ayarlanm ses seviyesinde bir
mesaj duyulur. Mesaj biter bitmez, müzik
sistemi tekrar daha önce dinlenen ses kayna na
ve ses seviyesine döner.
Baz radyo istasyonlar , RDS kullanmaz veya
özelliklerini sadece s n rl bir aral kta
kullan rlar.
PI arama (otomatik istasyon
arama)
Bir RDS vericisi dinlenirken, trafik bilgileri
gibi çe itli bilgiler radyonun haf zas na
kaydedilir.
Önceden ayarl bir RDS vericisi daha sonra
seçildi inde, radyo vericinin RDS bilgilerini
günceller. Radyo, verici menzilinin s n r nda
veya hemen d nda ise, radyo otomatik olarak
bu kanal n olas en güçlü vericisini arar.
Dinlenebilir bir verici yoksa, radyo susar ve
istasyon buluncaya kadar ekranda PI SEEK
mesaj görünür.
Trafik bilgilerinin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– TP seçimini yap n z ve SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP ON (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
TP fonksiyonunun devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– TP seçimini yap n z ve SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP OFF (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Bu fonksiyon etkinle tirildi inde ekranda TP
görünür. Trafik bülteni dinlemek istemezseniz,
EXIT tu una bas n z.
TP fonksiyonu etkin kal r ve radyo bir sonraki
trafik bültenini bekler.
Trafik bilgilerini özel kanaldan
etkinle tiriniz:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
– Trafik bilgilerinin al naca istasyonu
etkinle tiriniz.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP STATION
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, SET CURRENT
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
TP stasyonunun devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP STATION
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
191
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
– SOURCE’u çeviriniz, TP STATION OFF
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Alarm
Bir alarm mesaj yay nland nda radyo
ekran nda "Alarm!" yaz s görüntülenir. Bu
fonksiyon büyük bir trafik kazas ya da köprü
y k lmas veya nükleer bir felaket gibi tehlikeli
durumlarda sürücüleri uyarmak amac yla
öngörülmü tür.
TP arama
Bu fonksiyon de i ik ülkelerde ve bölgeler
aras nda yolculuk yaparken bir istasyon
seçmeksizin trafik bilgilerini dinlemenize
imkan verir.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP SEARCH
seçimini yap n SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, TP SEARCH ON
veya TP SEARCH OFF (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
192
– EXIT tu una bas n z.
Ekrandaki NEWS yaz s kaybolur.
Haberler
Haber yay n dinlemek istemezseniz, EXIT
tu una bas n z. NEWS fonksiyonu etkin kal r
ve radyo bir sonraki haber program n bekler.
Program kodlu mesajlar (RDS istasyonlar ndan
gelen haberler gibi), bu belli özellik için
ayarlanm ses seviyesinde di er radyo
kaynaklar n kesintiye u rat r. Haber yay n
biter bitmez, müzik sistemi tekrar daha önce
dinlenen ses kayna na ve ses seviye ayar na
döner.
Haberlerin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS ON (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Ekranda NEWS ibaresi görünür.
Haberlerin devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS OFF (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Güncel istasyondan gelen haber için
kesintiyi seçiniz:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
– Trafik bilgilerinin al naca istasyonu
etkinle tiriniz.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS STATION
seçimini yap n ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, SET CURRENT
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Haber stasyonunun Devre D
B rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS STATION
seçimini yap n ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, NEWS STN OFF
seçimini yap p SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Program tipi – PTY
Çe itli program tipleri aras ndan seçim yapmak
için PTY fonksiyonunu kullan n z.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, menüde PTY
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– Radyo seçilen program tipini aramaya
ba lar.
– Radyo taraf ndan bulunan istasyonu
dinlemek istemezseniz, sol veya sa ok
tu unu kullanarak aramaya devam ediniz.
– Radyo seçilen program tipinde bir istasyon
bulamazsa, bir önceki frekansa döner.
Her radyo istasyonunun PTY tan m yoktur.
Program tipi
KAPALI
Haberler
Güncel konular
Bilgi
Sportif
E itim
Tiyatro
Kültür ve Sanat
Bilim
E lence
Pop müzik
Rock müzik
Hafif müzik
Hafif klasik müzik
Klasik müzik
Di er müzik
Hava ve Metro
Finans
Çocuk programlar
Toplumsal konular
Dini konular
Telefon kontrol
Seyahat ve tatil
Hobiler
Jazz müzik
Country müzik
Ulusal müzik
Ekran yaz s
PTY OFF
News
Current
Info
Sport
Educ
Theatre
Culture
Science
Enterta
Pop
Rock
Easy list
L Class
Classical
Other M
Weather
Economy
For children
Social
Spiritual
Telephone
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
Program tipi
Nostaljik parçalar
Folk müzik
Belgesel
Ekran yaz s
"Oldies"
Folk
Document
PTY standby (haz r bekleme)
Bundan sonra, seçilen program yay nlan ncaya
kadar PTY modu beklemededir. Bu oldu unda,
radyo otomatik olarak seçilen program tipini
yay nlayan istasyona geçer.
Devre d
b rakma:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY OFF seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
PTY sembolü ekrandan kaybolur ve radyo
normal moda geçer.
PTY language
PTY fonksiyonu, radyo ekran nda kullan lan
dili (Ingilizce, Almanca, Frans zca veya
Isveççe) seçmek için kullan labilir.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
193
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, PTY LANGUAGE
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, dili seçip, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Otomatik frekans güncellemesi
AF fonksiyonu normal olarak etkindir ve
radyonun mevcut en güçlü vericiye
ayarlanmas n sa lar.
AF’nin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AF ON (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
AF’nin devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
194
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AF OFF (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Bölgesel radyo programlar
Bölgesel fonksiyonu normal olarak etkin
olmaktan ç kar l r. Fonksiyon
etkinle tirildi inde, sinyal zay f olsa dahi,
bölgesel bir yay n dinlemeye devam
edebilirsiniz.
REG’i etkinle tirme:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, REG ON (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
REG’in devre d b rak lmas :
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, REG OFF (yan p
sönen metin) seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
EON – Yerel (Geli mi Di er A lar)
EON etkinle tirildi inde, trafik bültenleri,
haber yay nlar veya di er kanallar n benzeri
yay nlar için radyo program kesilir.
Fonksiyonun iki düzeyi vard r:
Local (Yerel) – sadece sinyal kuvvetli ise keser.
Distant (uzak) – zay f sinyallerle de keser.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, RADIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Radyo fonksiyonlar HU-450/650/850
– SOURCE’u çeviriniz, EON (yan p sönen
metin) seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, Local veya Distant
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
RDS fonksiyonlar n n s f rlanmas
Tüm radyo ayarlar n orijinal fabrika ayarlar na
s f rlay n z.
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
RESET TO DEFAULT seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
MENU seçimini yap p, SOURCE tu una
bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ASC LEVEL
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, LOW, MEDIUM,
HIGH veya Off seçimini yap p, SOURCE
tu una bas n z.
Radio text (Radyo metni)
Baz RDS istasyonlar program içeri i,
sanatç lar gibi bilgiler yay nlar.
Gönderilen ve daha sonra ekranda görüntülenen
herhangi bir radyo metinine ula mak için, FM
dü mesini bir kaç saniye bas l tutunuz. Metin
iki kez göründükten sonra, radyo bir kez daha
istasyonu/frekans gösterir. EXIT dü mesine
k saca bas lmas , radyo metninin
görüntülenmesini son erdirir.
ASC (Aktif Ses Kontrolü)
ASC fonksiyonu, radyonun ses seviyesini
otomatik olarak araç h z na uyarlar.
ASC’nin etkinle tirilmesi:
– FM dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz ve SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
ADVANCED MENU seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
195
Müzik sistemi (iste e ba l )
Kaset çalar HU-450
Kaset ç karma dü mesi
Bu dü meye bast n zda
kaset durur ve ç kar l r. Yeni
bir program kayna seçmek
için SOURCE dü mesini
çeviriniz. Sistem kapal olsa
bile kaset takabilir veya
ç karabilirsiniz.
Dolby B Noise Reduction
Kaset yuvas
Kaseti bant k sm sa tarafa bakacak ekilde
kaset yuvas na yerle tiriniz. Ekranda
TAPE Side A yaz s görünür. Kasetin bir yüzü
bitti inde, kaset çalar di er yüzü otomatik
olarak çalmaya ba lar (auto reverse). Halen
kaset çalarda bulunan kaseti çalmak için,
SOURCE dü mesini çeviriniz veya TAPE k sa
yol tu una bas n z.
Çalma yönünün de i tirilmesi
Kasetin di er taraf n çalmak için REV
dü mesine bas n z; çal nan taraf ekranda
görüntülenir.
196
Bu önceden ayarlanm bir fonksiyon olup, u
ekilde kapat labilir: REV dü mesine bas n z
ve Dolby sembolü
ekrandan kaybolana
kadar bas l tutunuz. Dolby fonksiyonunu tekrar
devreye sokmak için yine ayn dü meye
bas n z.
Dolby Noise Reduction, Dolby Laboratories
Licensing Corporation’ n verdi i lisans alt nda
üretilmektedir. Dolby ve çift D simgesi
Dolby Laboratories Licensing Corporation’ n
ticari markalar d r.
Tarama
Tarama fonksiyonu, her
müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
Dinlemek istedi iniz bir parça
buldu unuzda, SCAN veya
EXIT dü mesine bas n z.
H zl ileri/geri sard rma
Kaset,
tu una basmak ve
bas l tutmak suretiyle h zl
ileri sarar ve
ile h zl geri
sarar. Bu esnada ekranda "FF"
(h zl ileri) veya "REW" (geri
sarma) görünür. H zl ileri/
geri sarmay durdurmak için, dü meye tekrar
bas n z.
Sonraki parça – Önceki parça
tu una bas lmas kaseti otomatik olarak
h zl bir ekilde bir sonraki müzik parças na
götürür.
tu una bas lmas kaseti otomatik
olarak bir önceki müzik parças na geri sarar. Bu
fonksiyonun çal abilmesi için, müzik parçalar
aras nda be saniyelik duraklama olmas
gerekir. Otomobilde direksiyon tu tak m
varsa, oklar da kullan labilir.
Müzik sistemi (iste e ba l )
CD çalar HU-650
CD çalar
Tarama
Bir CD yerle tiriniz. Halen CD çalarda bir CD
varsa, SOURCE dü mesini çevirerek veya CD
k sa yol tu una basarak etkinle tirir.
Tarama fonksiyonu, her müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
CD ç karma
Resimde gösterilen dü meye
bast n zda CD duracak ve
disk ç kar lacakt r.
D KKAT! Trafik emniyeti
aç s ndan, d ar ç kar lm
CD’nin al nmas için on iki
saniye süre verilir. Aksi takdirde, CD çalar
CD’yi içeri çeker ve en son çal nan müzik
parças ile devam eder.
H zl ileri/geri sard rma ve parça
de i tirme
Bir parçay veya tüm diski
h zla ileri sard rmak için sa
veya sol ok tu una bas n z ve
bas l tutunuz. H zl ileri/geri
sard rma direksiyon simidi
tu tak m ndan yap lamaz.
Bir önceki veya bir sonraki parçaya geçmek için
sol veya sa ok tu una k saca bas n z. Bunun
için direksiyon simidi tu tak m da
kullan labilir. Ekranda parça numaralar
gösterilir.
Dinlemek istedi iniz bir parça buldu unuzda,
SCAN veya EXIT dü mesine bas n z.
Rastgele çalma (random)
Rastgele fonksiyonunu
kullanmak için RND
(random) dü mesine bas n z.
Sistem diskteki parçalar
rastgele çalar. Fonksiyonun
etkin oldu u süre boyunca
ekranda "RND" görüntülenir.
CD diskleri
Kendi yapt n z CD disklerini kullanman z ses
kalitesinde bozuklu a veya hiç ses
gelmemesine neden olabilir. ISO 60908
standard yla uyumlu müzik CD’si diskleri en
iyi ses kalitesini sa lar.
Önemli!
Sadece standart diskler kullan n z (12 cm
çap). Disk etiketli CD’ler kullanmay n z.
Cd çalardan kaynakl s , etiketin
gev eyerek diskten ç kmas na neden
olabilir. Bu durumda CD çalar hasar
görebilir.
197
Müzik sistemi (iste e ba l )
Dahili CD de i tirici HU-850
Dahili CD de i tirici
HU-850, dahili 6 CD’li bir CD de i tirici
içerir. CD çalar çal t rmak için, CD k sa yol
tu una veya SOURCE dü mesine bas n z. CD
çalar en son çal nan CD’ye devam eder. CD
çalara 6 adede kadar CD yerle tirilebilir. Bir
CD yerle tirirken, CD çalardaki bo yuva
seçilmelidir. Bu i lem, 1-6 dü melerinden
seçim yap larak gerçekle tirilir. Mevcut konum
ekranda görüntülenir. Yeni bir disk
yerle tirmeden önce, ekranda "LOAD DISC"
yaz s göründü ünden emin olunuz.
CD ç karma
Resimde gösterilen dü meye
bast n zda CD duracak ve
disk ç kar lacakt r.
D KKAT! Trafik emniyeti
aç s ndan, d ar ç kar lm
CD’nin al nmas için on iki
saniye süre verilir. Aksi takdirde, CD çalar
CD’yi içeri çeker ve en son çal nan müzik
parças ile devam eder.
Disk numaras n n seçilmesi
Çal nmas n istedi iniz CD’yi seçmek için 1-6
tu lar n kullan n z. CD ve parça numaralar
ekranda gösterilir.
198
H zl ileri/geri sard rma ve parça
de i tirme
Bir parçay veya tüm diski
h zla ileri sard rmak için sa
veya sol ok tu una bas n z ve
bas l tutunuz. H zl ileri/geri
sard rma direksiyon simidi
tu tak m ndan yap lamaz.
Bir önceki veya bir sonraki parçaya geçmek için
sol veya sa ok tu una k saca bas n z. Bunun
için direksiyon simidi tu tak m da
kullan labilir. Ekranda parça numaralar
gösterilir.
Tarama
Tarama fonksiyonu, her müzik parças n n ilk
on saniyesinde çal r.
Dinlemek istedi iniz bir parça buldu unuzda,
SCAN veya EXIT dü mesine bas n z.
Rastgele çalma (random)
Rastgele fonksiyonunu
çal t rmak için RND
(random) dü mesine bas n z.
Rastgele seçilen bir diskteki
rastgele seçilen bir parça
çal n r. Daha sonra ayn
ekilde yeni bir disk ve parça seçilir. Bu
fonksiyon etkin oldu u sürece ekranda "RND"
görüntülenir.
CD diskleri
Kendi yapt n z CD disklerini kullanman z ses
kalitesinde bozuklu a veya hiç ses
gelmemesine neden olabilir. ISO 60908
standard yla uyumlu müzik CD’si diskleri en
iyi ses kalitesini sa lar.
Önemli!
Sadece standart diskler kullan n z (12 cm
çap). Disk etiketli CD’ler kullanmay n z.
Cd çalardan kaynakl s , etiketin
gev eyerek diskten ç kmas na neden
olabilir. Bu durumda CD çalar hasar
görebilir.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Harici CD de i tirici HU-450/650/850
– Kartu u tekrar CD de i tiriciye
yerle tiriniz.
Disk seçilmesi
PRESET/CD dü mesini (HU-450) çevirerek
veya 1-6 (HU-650/850) say l dü meleri
kullanarak çal nmas n istedi iniz CD’yi
seçiniz. CD ve parça numaralar ekranda
gösterilir.
H zl ileri/geri sard rma ve parça
de i tirme
Bir parçay veya tüm diski
h zla ileri sard rmak için sa
veya sol ok tu una bas n z ve
bas l tutunuz. H zl ileri/geri
sard rma direksiyon simidi
tu tak m ndan yap lamaz.
CD de i tirici
Harici CD de i tirici (iste e ba l ), bagaj n
arka sol taraf ndaki panelin arkas na monte
edilir.
CD de i tiriciyi devreye sokmak için SOURCE
dü mesini çeviriniz; CD de i tirici tekrar en
son CD’yi ve parçay çalmaya devam eder. CD
çalar n kartu u bo sa, ekranda
"LOAD CARTRIDGE" görüntülenecektir.
CD de i tiriciye CD’lerin yüklenmesi:
– CD de i tiricinin kapa n aç n z:
– De i tirici üzerindeki kartu "eject" tu una
bas n z.
– CD kartu unu d ar çekiniz ve CD’leri
yerle tiriniz.
Bir önceki veya bir sonraki parçaya geçmek için
sol veya sa ok tu una k saca bas n z. Bunun
için direksiyon simidi tu tak m da
kullan labilir. Ekranda parça numaralar
gösterilir.
Tarama
Tarama fonksiyonu, her müzik parças n n ilk on
saniyesinde çal r.
Rastgele çalma (random)
Random (Rastgele)
fonksiyonunu çal t rmak için
RND (HU-650 ve 850)
dü mesine bas n z. Radyo
HU-450 için, REV dü mesi
ile çal t r l r. Rastgele seçilen
bir diskteki rastgele seçilen bir parça çal n r.
Daha sonra ayn ekilde yeni bir parça veya disk
seçilir. Bu fonksiyon etkinken, ekranda "RND"
görüntülenir.
CD diskleri
Kendi yapt n z CD disklerini kullanman z ses
kalitesinde bozuklu a veya hiç ses
gelmemesine neden olabilir. ISO 60908
standard yla uyumlu müzik CD’si diskleri en
iyi ses kalitesini sa lar.
Önemli!
Sadece standart diskler kullan n z (12 cm
çap). Disk etiketli CD’ler kullanmay n z.
Cd çalardan kaynakl s , etiketin
gev eyerek diskten ç kmas na neden
olabilir. Bu durumda CD çalar hasar
görebilir.
Dinlemek istedi iniz bir parça buldu unuzda,
SCAN veya EXIT dü mesine bas n z.
199
Müzik sistemi (iste e ba l )
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II, daha önceki
sistemin daha geli tirilmi idir ve önemli ölçüde
geli tirilmi ses kalitesi sa lar. Bu geli tirme
özellikle arka koltuktaki yolcular için dikkate
de erdir.
Dolby Surround Pro Logic Ses sistemi ön
paneldeki merkezi bir hoparlörle birlikte
gerçe e oldukça yak n bir ses sa lar.
Normal sol - sa stereo kanallar, sol - orta - sa
olarak bölünür. Buna ek olarak, arkadaki
hoparlörler yoluyla çevreyi saran bir ses etkisi
yarat l r. Dolby Surround Pro Logic II, CD
modunda çal r.
3 kanal (3-CH), AM ve FM radyo yay nlar için
önerilir.
Dolby Surround Pro Logic, Dolby Laboratories
Licensing Corporation’ n bir tescilli ticari
markas d r. Dolby Pro Logic II Surround
System, Dolby Laboratories Licensing
Corporation lisans alt ndad r.
Dolby Surround Pro Logic II Modu
Dolby Surround Pro Logic II
Modunu seçmek için,
"
PL II" dü mesine
bas n z. Ekranda "
PL II"
gösterilir. 2 kanall stereo
moduna geri dönmek için
OFF dü mesine bas n z.
200
3 kanal
3 kanal modunu seçmek için
3-CH dü mesine bas n z;
ekranda "3 ch" yaz s
görüntülenir. Tekrar 2 kanal
moduna geçmek için OFF
dü mesine bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz,
SURROUND LEVEL seçimini yap p,
SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, seviye seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Centre Level (Orta Seviye)
Mid EQ Level (Orta EQ Seviyesi)
Bu fonksiyon, orta kanal n seviyesini
ayarlamak için kullan l r.
Bu fonksiyon hoparlörden gelen sesin ince
ayar n yapmak için kullan l r.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED MENU
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, CENTRE LEVEL
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, seviye seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED MENU
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, AUDIO SETTINGS
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, MID EQ LEVEL
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, seviye seçimini
yap p, SOURCE tu una bas n z.
– EXIT tu una bas n z.
Surround Level (Surround Seviyesi)
Bu fonksiyon, arka kanallar n ç k seviyesini
ayarlamak için kullan l r.
– SOURCE tu una bas n z.
– SOURCE’u çeviriniz, ADVANCED MENU
seçimini yap p, SOURCE tu una bas n z.
Müzik sistemi (iste e ba l )
Teknik özellikler
HU-850
HU-450
Ç k gücü
Empedans
Gerekli voltaj
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negatif toprak
Radyo
Frekans
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
HU-650
Ç k gücü
Empedans
Gerekli voltaj
Harici amplifikatör
(istepe ba l )
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negatif toprak
4 x 50 W veya
4 x 75 W
Ç k gücü
1 x 25 W
(orta hoparlör)
Empedans
4 Ohm
Gerekli voltaj
12 V, negatif toprak
Harici amplifikatör 4 x 50 W veya
4 x 75 W
HU-850 bir harici amplifikatöre
ba lanmal d r.
Radyo
Frekans
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
Radyo
Frekans
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
201
Müzik sistemi (iste e ba l )
202
Telefon (iste e ba l )
Telefon sistemi
Kullan m
Arama seçenekleri
Haf za fonksiyonlar
Menü fonksiyonlar
Çe itli bilgiler
204
206
207
211
212
217
203
Telefon (iste e ba l )
Telefon sistemi
Genel kurallar
• Trafik güvenli ine öncelik verin! Sürücü
olarak kap kol dayama yerindeki özel
ahizeyi kullanmak zorunda kal rsan z, arac
güvenli bir yere park ediniz.
• Yak t al rken telefonu kapat n z.
• Patlatma çal mas n n yap ld yerlerde
telefonu kapat n z.
• Telefonunuzun bak m n daima yetkili bir
ki iye yapt r n z.
Acil durum ça r lar
• Acil servislere yap lacak acil aramalar,
kontak anahtar veya SIM kart
kullan lmadan yap labilir.
• ON/OFF dü mesine bas n z.
• Bulundu unuz bölge için geçerli acil servis
numaras n çevirin (AB ülkelerinde: 112).
• Ye il dü meye
bas n z.
Telefon sisteminin parçalar
1. Orta konsoldaki tu tak m
Tüm telefon fonksiyonlar , merkezi konsoldaki
tu tak m kullan larak kontrol edilebilir.
2. Direksiyon simidindeki tu tak m
Telefon fonksiyonlar n n ço u, direksiyon tu
tak m vas tas yla kontrol edilebilir.
204
Telefon devrede iken tu tak m sadece telefon
fonksiyonlar için kullan labilir. Telefon
devrede iken telefon bilgileri daima ekranda
görüntülenir. Tu lar radyo ayarlar için
kullanabilmek amac yla telefon devre d
b rak lmal d r; bkz. s. 206.
3. Gösterge ekran
Ekranda menü fonksiyonlar , mesajlar, telefon
numaralar vb. görüntülenir.
4. Özel ahize
Özel ahize seçene ini, rahats z edilmek
istemedi iniz özel görü melerinizi yaparken
kullanabilirsiniz.
5. SIM kart
SIM kart, merkezi konsoldaki tu tak m n n
alt na sokulur.
SIM kart kullan mda olmad nda, telefonu
kapat n z. Aksi takdirde, di er fonksiyonlardan
gelen mesajlar ekranda görüntülenemez.
6. Mikrofon
Mikrofon dikiz aynas na tak lm t r.
7. Hoparlör
Hoparlör, sürücü koltu u ba l
bütünle tirilmi tir.
na
8. Anten
Anten ön cama, dikiz aynas n n ön taraf na
monte edilmi tir.
Telefon (iste e ba l )
Telefon sistemi
205
Telefon (iste e ba l )
Kullan m
SIM kart
Telefonun aç l p kapat lmas
Aktif mod
Telefon ancak geçerli bir SIM (Abone Kimli i
Modülü) kart ile kullan labilir. Bu kart ebeke
operatörünüzden temin edebilirsiniz.
Telefonu açmak için: Kontak anahtar n I
konumuna çeviriniz. Resimde i aretlenmi olan
dü meye bas n z.
Telefonu daima SIM kart ile birlikte kullan n;
telefon irketinin ismi ekranda görüntülenir.
Telefonu kapatmak için: Ayn
dü meye üç saniye süreyle bas n z. Telefon
aç kken konta kapat rsan z, konta tekrar
açt n zda da telefon aç lacakt r.
Fonksiyonlar n n kullan labilmesi için
telefonun aktif modda olmas gerekir (bu
durum, gelen aramalar için geçerli de ildir).
Orta konsoldaki tu tak m üzerindeki veya
direksiyon simidi kontrol paneli üzerindeki
dü mesine basarak telefonu devreye
sokabilirsiniz.
SIM kart kullan mda olmad nda, telefonu
kapat n z. Aksi takdirde, di er fonksiyonlardan
gelen mesajlar görüntülenemez ve direksiyon
simidindeki radyo kumandalar
kullan lamazlar.
206
Telefon kapat l rsa, gelen aramalar al namazlar.
Telefon devredeyken ekranda sürekli olarak
telefon bilgileri görüntülenir.
Telefonu devreden ç karmak için
dü mesine bas n z.
Telefon (iste e ba l )
Arama seçenekleri
Gösterge ekran
Telefonla arama ve cevap verme
Konu maya son verme
O anda kullan lmakta olan fonksiyon ekranda
görülür, örne in menü seçimleri, mesajlar,
telefon numaralar ve ayarlar gibi.
Aramak için: numaray giriniz ve direksiyon
simidindeki veya orta konsoldaki tu tak m nda
tu una bas n z (veya özel ahizeyi
kald r n z).
Konu maya son vermek için tu panellerinden
birindeki
tu una bas n veya özel ahizeyi
yerine koyun. Müzik sistemi önceki moduna
geri döner.
Gelen telefonu cevaplamak için:
tu una
bas n z (ya da özel ahizeyi kald r n). Ayn
zamanda Otomatik Cevaplama’y da
seçebilirsiniz, menü fonksiyonu 4.3’e bak n z.
Telefon konu mas süresince müzik sistemi
otomatik olarak susturulabilir. Müzik
sisteminin ses ayar na ili kin ayr nt l bilgi için
menü fonksiyonu 5.6.5’e bak n z.
207
Telefon (iste e ba l )
Arama seçenekleri
Speed dial
H zl aranacak numaralar n haf zada
saklanmas
Telefon defterinin haf zas na kay tl bir numara
a a da belirtildi i gibi bir h zl arama tu una
(1-9) ba lanabilir:
– Haf zay düzenlemek (menü 3) için
ile
listeyi kayd r n z ve
tu una bas n z.
Son aranan numara
Özel ahize
Telefon aranan son numaralar /isimleri
otomatik olarak haf zas nda saklar.
Rahats z edilmeden konu mak istiyorsan z özel
ahizeyi kullan n z.
– Tu panellerinden birinde
tu una
bas n z.
– Aranan son numaralar listesinde ileri do ru
kayd rmak için
veya geriye do ru
kayd rmak için
oklar n kullan n z.
– Ahizeyi kald r n z. Merkezi konsoldaki
tu lar n yard m yla numaray giriniz.
Aramak için
tu una bas n z. Ses
seviyesini ahizenin kenar ndaki dü me ile
ayarlay n z.
– Ahizeyi yerine koydu unuzda telefon
konu mas sona erer.
Konu maya son vermeden ahizesiz konu ma
moduna geçmek isterseniz:
tu una bas n z
ve Handsfree (ahizesiz) seçimini yap n z.
tu una bas n z ve ahizeyi a a koyunuz;
bkz. s. 207.
Arama yapmak için
özel ahizeyi kald r n).
208
tu una bas n z (ya da
– H zl aramaya (Menü 3.4) geçiniz ve
tu una bas n z.
– H zl arama numaras olacak rakam seçiniz.
Onaylamak için
tu una bas n z.
– Istenilen ad veya telefon numaras n
haf zada bulun ve seçmek için
tu una
bas n z.
H zl araman n kullan lmas
Arama yapmak için istedi iniz h zl arama
numaras na bas n z.
D KKAT! Telefonu açt ktan sonra, h zl arama
fonksiyonunu kullanmadan önce biraz
bekleyiniz. Bir h zl arama numaras n
kullanmak istiyorsan z, 4.5 menüsü etkin
olmal d r; bkz. s. 215.
Telefon (iste e ba l )
Arama seçenekleri
Telefon konu mas s ras nda
kullanabilece iniz fonksiyonlar
Memory
A a daki fonksiyonlar bir telefon konu mas
s ras nda kullanabilirsiniz (oklarla listeyi
kayd r n ve bir seçim yapmak için YES’e
bas n):
Three-way
calling
Secret mode/
Secret mode off
Hold/
Don’t hold
Handset/
Handsfree
Memory
Gizlilik modu
Ça r n n beklemeye
al n p al nmayaca n
belirleyiniz
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz.
Kay tl numaralar
gösterir
A a daki fonksiyonlar mevcut telefon
konu mas ve bekletilen bir arama varken
kullanabilirsiniz (oklarla listeyi kayd r n z ve
bir seçim yapmak için YES’e bas n z):
Secret mode/
Secret mode off
Handset/
Handsfree
Gizlilik modu
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz
Switch
Kay tl numaralar
gösterir
Ayn anda iki tarafla
konu un (konferans
aramas )
Iki konu ma aras nda
geçi yapar
Telefona cevap vermek istemiyorsan z,
tu una bas n z veya hiçbir ey yapmay n z.
Telefona cevap vermek istiyorsan z,
tu una
bas n z. O s rada yapt n z telefon görü mesi
"park moduna" al nacakt r.
tu una
basarsan z, iki arama da sona erecektir.
Üçlü aramay seçti inizde ve iki görü me
devam ederken a a daki fonksiyonlar
mevcuttur (oklarla listeyi kayd r n z ve bir
seçim yapmak için YES tu una bas n z):
Secret mode/
Secret mode off
Handset/
Handsfree
Memory
Gizlilik modu
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz
Kay tl numaralar
gösterir
Ça r bekletme
Telefon kullan lmaktayken hoparlörden önce
bir sesli ve ard ndan iki sesli bir sinyal
duyarsan z, ba ka bir ki i sizi ar yor demektir.
Iki sesli sinyal aramaya cevap vermenize ya da
arayan ki inin kapatmas na kadar devam
edecektir. Bu durumda arayan ile konu abilir
veya aramay geri çevirebilirsiniz.
209
Telefon (iste e ba l )
Arama seçenekleri
SMS
Tek bir iki sesli sinyal bir SMS mesaj ald
gösterir.
nz
Ses
Ses iddetini direksiyon simidindeki tu
tak m nda yer alan (+) dü mesi ile
art rabilirsiniz. Ses iddetini azaltmak için (–)
dü mesini kullan n z.
Telefon devreye sokuldu unda, direksiyon
simidindeki tu tak m yaln zca telefon
fonksiyonlar na kumanda etmekte
kullan labilir.
Bu tu lar kullanarak müzik sistemi ayarlar n
yapmak isterseniz, önce telefonu devreden
ç karman z gerekir, bkz. s. 206.
210
Telefon (iste e ba l )
Haf za fonksiyonlar
Telefon numaralar ve isimler telefon ya da SIM
kart haf zas nda saklanabilir.
jkl5
Arayan ki inin numaras telefonun haf zas na
kay tl ysa, aramaya cevap vermeniz halinde
arayan n ismi ekranda görüntülenir.
pqrs7ß
Telefon haf zas na 255 isim kaydedilebilir.
Telefon numaralar n n isimlerle
kaydedilmesi
–
tu una bas n z ve Haf za düzenlemeye
(Menü 3) geliniz.
tu una bas n z.
– Haf zadaki Enter ö esine (Menü 3.1)
kayd r n z ve
tu una bas n z.
– Bir numara giriniz ve
– Bir isim giriniz ve
tu una bas n z.
tu una bas n z.
– Hangi haf zaya saklayaca n z
seçerek
tu una bas n z.
tu uyla
Bir isim (veya mesaj) girme
Seçti iniz karakterin bulundu u tu a bas n z:
birinci karakter için bir kez, ikinci karakter için
iki kez, vs. Bo luk girmek için 1’e bas n z.
mno6ñöòóØ
tuv8üùúû
wxyz9
ayn dü medeki bir dizi içinde yer
alan iki harfi girerseniz,
aralar nda * tu una bas n z veya
birkaç saniye bekleyiniz
+0@*#&$£/%
büyük harfler ve küçük harfler
aras nda geçi
girilen son harfi ya da numaray
siler. Uzun süre basarsan z, girilen
numara veya metin silinir.
Haf zadan arama
–
tu una bas n z.
– A a daki seçeneklerden birini seçin:
tu una bas n z ve istedi iniz ismi
buluncaya kadar oklarla listeyi kayd r n z.
Isimdeki birinci harfin tu una bas n z (ya da
ismi girin) ve
tu una bas n z.
– Seçilen numaray aramak için
tu una
bas n z.
bo luk 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàáâæç
def3èéëê
ghi4ìíîï
211
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
Trafik güvenli i
Fonksiyonlar kontrol etmek, ayarlar
de i tirmek ve sisteminize yeni fonksiyonlar
programlamak için menü fonksiyonlar n
kullan n z. Çe itli menü seçimleri ekranda
görüntülenir.
Güvenlik gerekçesiyle, 8 km/saat’in üzerindeki
h zlarda menü sistemine girilemez. Yaln zca
menü sisteminde daha önce ba lam
oldu unuz i lemleri tamamlayabilirsiniz.
Menü fonksiyonu
Menü fonksiyonuna ula mak için
bas n z.
H z s n r fonksiyonu 5.7 numaral menü
fonksiyonu kullan larak devreden ç kar labilir.
tu una
Menü fonksiyonunda a a dakiler geçerlidir:
•
tu una uzun süre basmak menü
fonksiyonundan ç kmak istedi iniz
anlam na gelir.
•
tu una k sa süre basmak, bir seçene e
geri dönebilir, iptal edebilir veya
reddedebilirsiniz demektir.
•
tu una basarak, bir seçimi onaylayabilir
veya bir alt menüden sonraki alt menüye
geçebilirsiniz.
• Sa ok
tu u sizi sonraki yan menüye
götürür. Sol ok tu u
ise önceki yan
menüye götürür.
212
K sayollar
Sa oku
kullanarak menü sistemine
girdi inizde, ana menü düzeyindeki do ru
menüyü (1, 2, 3, vb.), birinci alt menü düzeyini
(1.1, 2.1, 3.1, vb.) ve ikinci alt menü düzeyini
(1.1.1, 2.1.1, vb.) seçmek için, oklar ya da ye il
tu u yerine numaralar kullanabilirsiniz. Bu
numaralar, menü alternatifiyle birlikte ekranda
gösterilir.
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
Ana menüler/alt menüler
1. Call register
1.1.
Missed calls
1.2.
Received calls
1.3.
Dialled calls
1.4.
Erase list
1.4.1.
All
1.4.2.
Missed
1.4.3.
Received
1.4.4.
Dialled
1.5.
Call duration
1.5.1.
Last call
1.5.2.
Number of calls
1.5.3.
Total time
1.5.4.
Clear
2. Messages
2.1.
Read
2.2.
Write
2.3.
Voice message
2.4.
Settings
2.4.1.
SMSC number
2.4.2.
Validity
2.4.3.
Type
3. Edit memory
3.1.
Enter item
3.2.
Search
3.2.1.
Edit
3.2.2.
Erase
3.2.3.
Copy
3.2.4.
Move
3.3.
Copy all
3.3.1.
SIM to phone
3.3.2.
Phone to SIM
3.4.
Speed dial
3.5.
Empty SIM
3.6.
Empty memory
3.7.
Status
4. Call options
4.1.
Transmit number
4.2.
Call waiting
4.3.
Automatic answer
4.4.
Automatic redial
4.5.
Speed dial
4.6.
Call divert service
4.6.1.
All calls
4.6.2.
When busy
4.6.3.
When not answered
4.6.4.
Not available
4.6.5.
Fax calls
4.6.6.
Data calls
4.6.7.
Cancel all diverts
5. Settings
5.1.
Factory settings
5.2.
Network selection
5.3.
Language
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM security
5.4.1.
On
5.4.2.
Off
5.4.3.
AUTO
5.5.
Change codes
5.5.1.
PIN code
5.5.2.
Telephone code
5.6.
Volume
5.6.1.
Ringer volume
5.6.2.
Ringer tone
5.6.3.
Button click
5.6.4.
Speed volume
5.6.5.
Radio Auto Suppression
5.6.6.
New SMS
5.7.
Traffic safety
213
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
Menü seçenekleri, tan m
1. Call register
1.1. Missed calls
Burada cevapland r lmam aramalar n bir
listesi vard r. Numaray aramay , silmeyi veya
daha sonra kullanmak için telefon ya da SIM
kart haf zas na kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.2. Received calls
Burada gelen aramalar n bir listesi vard r.
Numaray aramay , silmeyi veya daha sonra
kullanmak için telefon ya da SIM kart
haf zas na kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.3. Dialled calls
Burada yapt n z aramalar n bir listesi vard r.
Numaray aramay , silmeyi veya daha sonra
kullanmak için telefon ya da SIM kart
haf zas na kaydetmeyi seçebilirsiniz.
1.4. Erase list
Bu seçenek 1.1, 1.2 ve 1.3 menülerindeki
listeleri a a da belirtildi i gibi silmek için
kullan l r.
1.4.1.
All
1.4.2.
Missed
1.4.3.
Received
1.4.4.
Dialled
1.5. Call duration
Burada bütün telefon konu malar n z n veya en
son telefon konu mas n n süresini
görebilirsiniz. Ayn zamanda yap lan telefon
214
konu malar n n say s n görebilir ve konu ma
sayac n iptal edebilirsiniz.
1.5.1.
Last call
1.5.2.
Number of calls
1.5.3.
Total time
1.5.4.
Clear
Konu ma sayac n s f rlamak için telefon
koduna ihtiyac n z vard r (Menü 5.5’e bak n).
2. Messages
2.1. Read
Burada gelen metin mesajlar n okuyabilirsiniz.
Ard ndan, okudu unuz mesaj silmeyi ya da
iletmeyi, mesaj n tamam n veya bir k sm n
de i tirmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirisiniz.
2.2. Write
Tu tak m n kullanarak bir metin mesaj
yazabilirsiniz. Daha sonra bu mesaj
kaydetmeyi ya da göndermeyi seçebilirsiniz.
2.3. Voice message
Gelen ses mesajlar n dinleyebilirsiniz.
2.4.3.
Type
Bu ayarlar ile ilgili bilgi ve bir SMSC numaras
almak için servisi sa layan firmaya
ba vurunuz.
3. Edit memory
3.1. Enter item
Burada isimleri ve telefon numaralar n , telefon
ya da SIM kart haf zas na kaydedebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için haf za fonksiyonlar
bölümüne bak n z.
3.2. Search
Burada haf zada de i iklikler yap labilir.
3.2.1.
Edit: Farkl haf zalardaki verileri
de i tiriniz.
3.2.2.
Erase: Kay tl bir ismi siliniz.
3.2.3.
Copy: Kay tl bir ismi kopyalay n z.
3.2.4.
Move: Bilgiyi telefon haf zas yla
SIM kart haf zas aras nda ta y n z.
3.3. Copy all
Telefon numaralar n ve isimleri, SIM karttan
telefon haf zas na kopyalay n z.
2.4. Settings
Mesaj n z n aktar lmas n istedi iniz mesaj
merkezinin numaras n (SMSC numaras )
giriniz. Mesaj n gidece i adrese nas l
eri tirilece ini ve mesaj merkezinde ne kadar
saklan lmas n istedi inizi belirtiniz.
3.3.1.
From SIM to telephone memory
3.3.2.
From telephone to SIM memory
3.4. Speed dial
Telefon defterine kaydedilen bir numara, bir
h zl arama numaras olarak kaydedilebilir.
2.4.1.
2.4.2.
3.5. Empty SIM
SIM kart n bütün haf zas silinebilir.
SMSC number
Validity
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
3.6. Empty memory
Telefonun bütün haf zas silinebilir.
3.7. Status
SIM kart veya telefon haf zas na ne kadar isim
veya numara oldu unu görebilirsiniz.
4.6. Call divert service
Burada gelen aramalar n, ne zaman ve hangi
tipte olanlar n n belirli bir telefon numaras na
yönlendirilece ini belirleyebilirsiniz.
4.6.1.
All calls (bu ayar yaln z güncel
telefon konu mas süreci içinde
geçerlidir).
When busy
When not answered
Not available
Fax calls
Data calls
Cancel all diverts
4. Call options
4.1. Transmit number
Kendi numaran z n arad n z ki iye
gösterilmesini isteyip istemedi inizi seçiniz.
Rehbere kaydedilmeyen numaralar ile ilgili
bilgi almak için ebeke operatörünüze
ba vurunuz.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
4.2. Call waiting
Bir telefon konu mas s ras nda size gelen
ba ka bir arama için uyar lmak isteyip
istemedi inizi belirlersiniz.
5. Settings
5.1. Factory settings
Sistemin fabrika ayarlar na geri dönersiniz.
4.3. Automatic answer
Tu tak m n kullanmadan cevap verebilirsiniz.
5.2. Network selection
Bir ebekeyi otomatik veya manüel olarak
seçersiniz.
4.4. Automatic redial
Daha önce arad n z ve me gul olan bir
numaray arayabilirsiniz.
4.5. Speed dial
Burada h zl araman n etkin olup olmamas n
ayarlayabilirsiniz. H zl arama numaralar n
kullanarak aramak istiyorsan z, bu fonksiyon
devrede olmal d r.
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM security
PIN kodunun aç k, kapal ya da otomatik olup
olmayaca n belirlersiniz.
5.4.1.
On
5.4.2.
Off
5.4.3.
AUTO
5.5. Change codes
PIN kodunu veya telefon kodunu
de i tirirsiniz.
5.2.1.
AUTO
5.2.2.
Manual
5.3. Language
Burada telefon ekran ndaki yaz lar n hangi
dilde olaca n seçebilirsiniz.
PIN code
Telephone code (kendi kodunuzu
ayarlayana kadar 1234 kullan n z).
Telefon kodu, arama zamanlay c s n
s f rlamak için kullan l r.
D KKAT! Kodunuzu not ediniz ve güvenli bir
yerde saklay n z.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.6. Volume
5.6.1.
Ringer volume: Burada gelen
aramalar n zil sesini
ayarlayabilirsiniz.
English UK
English US
Svenska
Dansk
5.5.1.
5.5.2.
215
Telefon (iste e ba l )
Menü fonksiyonlar
5.6.2.
Ring signal: Istedi inizi
seçebilece iniz sekiz farkl zil sinyali
mevcuttur.
5.6.3.
Button click: Aç k veya Kapal .
5.6.4.
Speed volume: Sesin h za göre
ayarlan p ayarlanmayaca n
belirlersiniz.
5.6.5.
Radio Auto Suppression: Burada
telefon konu malar s ras nda radyo
sesi yüksekli inin ayn kal p
kalmayaca n belirlersiniz.
5.6.6.
New SMS: Telefonun Yeni SMS
mesaj n sesli bir sinyalle belirtip
belirtmeyece ini seçiniz.
5.7. Traffic safety
Burada menü sistemi için h z s n rland r c y
devreden ç karmay seçebilirsiniz; örne in
araba kullan rken menü sistemini kullanma
seçene ini seçebilirsiniz.
216
Telefon (iste e ba l )
Çe itli bilgiler
Teknik özellikler
Ç k gücü
SIM kart
Haf za konumu say s
SMS
(K sa Mesaj Servisi)
Bilgisayar/Faks
Çiftbant
1.
2W
küçük
2551
Evet
Hay r
Yes (900/
1800)
Telefonun haf zas 255 numaral kt r. SIM
karta kaydedilebilecek numara say s telefon
aboneli inizin ekline ba l d r.
IMEI numaras
Radyo/Telefon
Çift SIM kart
Direksiyon simidi tu tak m n n alt ndaki dört
dü me, müzik sistemi ve telefon taraf ndan
ortak kullan l r.
Birçok ebeke operatörü çift SIM kart
vermektedir; biri otomobiliniz için, di eriyse
bir ba ka telefon içiniz. Çift SIM kart, iki farkl
telefon için ayn numaraya sahip olman z
sa lar. Mevcut olanaklar ve çift SIM kart
kullan m için ebeke operatörünüzle ba lant
kurun.
Telefon fonksiyonlar n bu dü meler ile kontrol
etmek isterseniz, önce telefonu aktif hale
getirmelisiniz; bkz. s. 206. Bu tu lar
kullanarak radyo ayarlar n yapmak isterseniz,
önce telefonu devreden ç karman z gerekir.
tu una bas n z.
Telefonu kilitlemek için ebeke operatörünüze
telefonun IMEI numaras n sa laman z gerekir.
Bu telefona programl 15 basamakl bir seri
numarad r. Bu numaray görüntülemek için
*#06# tu lar na bas n z. Bu numaran n bir
kopyas n al n z ve güvenli bir yerde saklay n z.
217
Telefon (iste e ba l )
Çe itli bilgiler
218
Teknik özellikler
Tip tan m
Boyutlar ve a rl klar
Motor teknik özellikleri
Motor ya
Di er s v lar ve ya lar
Yak t
Katalitik konvertör
Elektrik sistemi
220
221
222
224
227
228
231
232
219
Teknik özellikler
Tip tan m
Volvo servisine ba vururken veya
otomobiliniz için yedek parça ve aksesuar
sipari i verirken, otomobilinizin tip tan m n ,
asi ve motor numaralar n bilmeniz i lemleri
kolayla t r r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
220
Baz motor modelleri.
Tip ve model y l tan m ve asi
numaras .
Park s t c s etiketi.
Tip tan m , asi numaras , izin verilen
yük a rl , boya ve dö eme kodlar ve
tip onay numaras .
a: model 1
b: model 2
[anz man tipi tan m ve seri numaras
a: Düz anz man.
b: Otomatik anz man AW.
Motor ya etiketi1 ya cinsini ve
viskozitesini belirler.
Motor tipi tan m , parça ve seri
numaras .
Teknik özellikler
Boyutlar ve a rl klar
Boyutlar
Uzunluk: 460 cm (R:461 cm)
Geni lik: 180 cm
Yükseklik: 143 cm
Tekerlek mesafesi: 272 cm
Dingil geni li i, ön: 156 cm
Dingil geni li i, arka: 156 cm
Model 1
A rl klar
Sadece Çinde
Yüksüz a rl k, sürücüyü, % 90 dolu yak t
deposunu ve tüm s v lar içerir. Yolcular n ve
çekme çubu u, çekme topuzu yükü (bir römork
ba land nda, tabloya bak n), yük ta y c lar
ve tavan kutusunun a rl yük miktar n
etkiler ve yüksüz a rl a dahil edilmemelidir.
Izin verilen a rl k (sürücüye ek olarak) =
Brüt araç a rl –yüksüz a rl k.
1.
2.
Maksimum toplam a rl k
Maksimum römork a rl
Maksimum yük: Ruhsat belgesine bak n z.
Maksimum tavan yükü: 100 kg
Frenli römork
Model 2
UYARI!
Otomobilin sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
1.
2.
3.
4.
Maksimum toplam a rl k
Maksimum çekme a rl
(otomobil+römork)
Maksimum ön dingil yükü
Maksimum arka dingil yükü
Maksimum römork
a rl :
Maksimum
çekme topuzu
yükü:
0-1200 kg
50 kg
1201-1600 kg
75 kg
Frensiz römork
Maksimum römork a rl
:750 kg
221
Teknik özellikler
Motor teknik özellikleri
Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
motorda okunabilir, bkz. s. 220.
Teknik özellikler
Motor tan m
2.4
B5244S2
Ç k gücü (kW/rps)
(hp/d/d)
Tork (Nm/rps)
(kpm/dev/dak)
Silindir say s
Silindir çap (mm)
Strok (mm)
Silindir hacmi
(dm3 veya litre)
S k t rma oran
Bujiler:
Elektrot aç kl (mm)
S k t rma torku (Nm)
1.
222
Tayland, Malezya
K L YAKIT
(CNG)
B5244SG
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
2.4
B52 44T41
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
5
83
90
2,44
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
5
83
90
2,44
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
5
83
90
2,44
132/92
180/5500
240/31-83
24,5/1850-5000
5
81
77
1,98
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/1500-4500
5
83
93,2
2,52
162/92
220/5000
350/35-67
35,7/2100-4000
5
81
93,2
2,4
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
8,5:1
1,2
30
1,2
30
1,2
30
0,7
30
0,7
30
3x1,2
25
Teknik özellikler
Motor teknik özellikleri
Teknik özellikler
Motor tan m
T5
B5244T5
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D (7CV)
D5244T61
136/67
120/92
90/67
92/67
185/4000
163/4000
122/4000
126/4000
400/33-46
340/29-46
300/29-38
300/29-38
2.4D
D5244T7
40,8/2000-2750
34,7/1750-2750
30,6/1750-2250
30,6/1750-2250
5
81
93,2
2,4
220/922
220/1003
300/55002
300/60003
400/33-882
350/31-1003
40,8/1950-52502
35,7/1850-60003
5
83
93,2
2,52
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
8,5:1
8,5:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
0,7
28
0,7
28
-
-
-
-
Ç k gücü (kW/rps)
191/92
(hp/d/d)
260/5500
Tork (Nm/rps)
AWD
(kpm/rpm)
AWD
Silindir say s
Silindir çap (mm)
Strok (mm)
Silindir hacmi
(dm3 veya litre)
S k t rma oran
Bujiler:
Elektrot aç kl (mm)
S k t rma torku (Nm)
350/35-83
1.
2.
3.
R
B5254T4
35,7/2100-5000
Fransa
Düz anz man M66C için geçerlidir
Otomatik anz man AW55-51 için geçerlidir
223
Teknik özellikler
Motor ya
Olumsuz sürü ko ullar
Uzun seyahatler için ya seviyesini daha s k
kontrol ediniz:
•
•
•
•
Bir karavan veya römork çekme
Da l k bölgelerde
Yüksek h zlarda
-30 °C’den dü ük veya +40 °C’den yüksek
s cakl klarda
• dü ük s cakl klarda (5 °C’nin alt nda) k sa
sürü mesafeleri (10 km’den k sa)
Bu, anormal derecede yüksek ya s cakl
veya ya tüketimine yol açabilir.
Olumsuz sürü ko ullar için tümüyle sentetik
bir motor ya seçiniz. Motor için ilave koruma
sa lar.
Volvo
etmektedir.
224
ya ürünlerini tavsiye
Önemli!
Daima önerilen derecede ve viskozitedeki
ya kullan n z.
Önerilen ya d nda bir ya kullan lmas
halinde bak m için derhal yetkili Volvo
servisi ile temasa geçiniz.
Ilave ya katk maddeleri kullanmay n z.
Motora zarar verebilirler.
Viskozite çizelgesi
Teknik özellikler
Motor ya
Burada gösterilen etiket arac n motor
bölmesinde oldu unda a a daki geçerlidir.
Yeri için bkz. sayfa 220.
Ya cinsi: ACEA A1/B1
Viskozite: SAE5W–30
Otomobili olumsuz ko ullarda kullan rken
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 kullan n z.
Ya etiketi
Kapasiteler
Motor modeli
Iki yak tl
B5244SG
R
B5254T4
Hacim1
(litre)
MIN – MAX aras ndaki hacim
(litre)
1,2
5,8
5,5
225
Teknik özellikler
Motor ya
Burada gösterilen etiket arac n motor
bölmesinde oldu unda a a daki geçerlidir.
Yeri için bkz. sayfa 220.
Ya cinsi: ACEA A5/B5
Viskozite: SAE 0W–30
Ya etiketi
Kapasiteler
Motor modeli
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
Hacim1
(litre)
MIN – MAX aras ndaki hacim
(litre)
1,2
5,5
2,0
6,2
B5244S2
2.4T
B5244T42
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D
7CV
D5244T63
2.4D
D5244T7
1.
2.
3.
226
Filtre de i tirme dahil.
Tayland, Malezya
Fransa
Teknik özellikler
Di er s v lar ve ya lar
Önemli!
[anz man n zarar görmesini önlemek için önerilen anz man hidroli i kullan lmal d r. Ba ka bir anz man hidroli i ile kar t rmay n z. [anz mana
farkl bir hidrolik eklenirse, bak m yap lmas için yetkili Volvo servisine ba vurunuz.
Sv
[anz man ya
So utma s v s
Sistem
Düz 5 vitesli (M56/M58)
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (AW55-50, AW55-51)
Otomatik anz man (TF-80SC)
Turbosuz benzinli motor
Turbolu benzinli motor
Dizel
Klima
Fren hidroli i
Hidrolik direksiyon
Y kama s v s
Hacim
2,1 litre
2,0 litre
7,2 litre
7,0 litre
8,0 litre
9,0 litre
12,5 litre
1000 g
Sistem:
deponun pay
yüksek bas nçl y kamas z
yüksek bas nçl y kamal
0,6 litre
0,9 litre
0,2 litre
4,5 litre
6,4 litre
Önerilen ya cinsi
[anz man ya
MTF 97309
[anz man hidroli i JWS 3309
Su ile kar t r lm paslanma koruyuculu
so utma s v s , ambalaja bak n z. Termostat,
benzinli motorlarda 90 ºC’de ve dizel
motorlarda 82 ºC ’de açmaya ba lar
Ya : PAG
So utucu gaz R134a (HFC134a)
DOT 4+
Direksiyon hidroli i: WSS M2C204-A veya
e de eri bir ürün.
Donma derecesinin alt ndaki s cakl klar için
Volvo taraf ndan önerilen su ile kar t r lm
y kay c antifrizi kullan n z.
227
Teknik özellikler
Yak t
Tüketim ve emisyonlar
Motor
2.4
B5244S2
Iki yak tl
B5244SG
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
2.4T
T5
B5244T41
B5244T5
R
B5254T4
228
Vanz man
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man (AW55-50)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M56)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 5 vites (M58)
Otomatik anz man(AW55-51)
–
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man(AW55-51)
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (TF-80SC)
Tüketim
litre/100 km
8,8
9,5
8,7
9,5
8,9
9,5
8,9
9,5
9,1
9,8
9,7
10,2
–
9,3
9,8
10,5
10,9
Karbondioksit
(CO2) emisyonlar
g/km
209
226
208
228
212
226
212
227
217
234
232
244
–
220
234
252
259
Depo hacmi
litre
70
30
70
70
70
72
70
70
68
Teknik özellikler
Yak t
Motor
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D
7CV
2.4D
1.
Vanz man
Tüketim
litre/100 km
Karbondioksit
(CO2) emisyonlar
g/km
D5244T6
Otomatik anz man (TF-80SC)
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (TF-80SC)
Düz 6 vites (M66)
Düz 5 vites (M56)
Düz 5 vites (M56)
7,5
6,6
7,5
6,6
6,4
6,4
199
174
199
174
169
169
D5244T7
Düz 5 vites (M56)
6,4
169
Depo hacmi
litre
70
Baz ülkeler
229
Teknik özellikler
Yak t
Yak t tüketimi ve karbondioksit
emisyonlar
Resmi yak t tüketimi de erleri, AB Yönergesi
80/1268 nolu talimat na uygun olarak standart
sürü çevrimine dayanmaktad r. Yak t tüketimi
de erleri, otomobilin a rl n etkileyen ek
donan m n tak l olmas halinde de i ebilirler.
Otomobilin kullan l ekli ile teknik faktörlere
girmeyen di er faktörler de otomobilin yak t
tüketimini etkileyebilirler. 91 RON oktan
derecesinde yak tla kullan ld nda, yak t
tüketimi daha yüksek ve güç ç k daha
dü üktür.
230
Benzin
Motorlar n büyük bir k sm , 91, 95 ve 98 RON
oktan kalitesinde çal t r labilir.
• 91RON, 4 silindirli motorlarda
kullan lmamal d r.
• Normal sürü için 95 RON kullan labilir.
• Maksimum etki ve minimum yak t tüketimi
için 98 RON önerilir.
+38 ºC’nin üzerindeki s cakl klarda sürerken,
optimum performans ve yak t tasarrufu için
mümkün olan en yüksek oktanl yak t
kullan lmas önerilir.
Benzin:
EN 228 standard
Dizel:
EN 590 standard
Teknik özellikler
Katalitik konvertör
Lambda sondal TM oksijen sensörü
Lambda sondas , emisyonlar azaltmay ve
yak t tasarrufunu art rma hedefleyen kontrol
sisteminin bir parças d r.
Genel
Bir oksijen sensörü, motordan ç kan egzoz
gazlar ndaki oksijen miktar n ölçer. Bu de er,
enjektörleri sürekli olarak kontrol eden bir
elektronik sisteme gönderilir. Motordaki hava
ve yak t kar m sürekli olarak ayarlan r. Bu
ayarlamalar, üç yollu katalitik konvertörü
kullanarak zararl gaz n en etkili yanmay
sa layacak oranda kar mas n sa lar
(hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot
oksitler).
Katalitik konvertörün amac , egzoz gazlar n
safla t rmakt r. Çal ma s cakl na kolayca
ula abilmesi için egzoz gazlar n n ak yolunda
motora yak n bir noktada bulunmaktad r.
Katalitik konvertör kanall yekpare bir
elemandan (monolit) (seramik veya metal)
olu ur. Kanal duvarlar ince platin/rodyum/
paladyum tabakas yla kaplanm t r. Bu metaller
katalizör i levi görür, yani di er maddelerle
kar madan kimyasal reaksiyona kat l p
reaksiyonu h zland r rlar.
231
Teknik özellikler
Elektrik sistemi
Genel
Voltaj ayarl bir alternatöre sahip 12 V’luk
sistem. [asi ve motor blo unun iletkenler
olarak kullan ld tek kutuplu sistem. Negatif
akü kutbu asiye ba lan r.
Otomobil, manyetik alanlar azaltmak için ilave
bir asi kablosuyla donat lm t r.
Akü performans
Akü de i tirilirse, yeni akünün so uk çal t rma
kapasitesinin ve yedekleme kapasitesinin
orijinal akü ile ayn olmas na dikkat ediniz
(akünün üzerindeki etikete bak n z).
Voltaj
12 V
12 V
12 V
So uk
çal ma
kapasitesi
(CCA)
520 A
600 A
8001 A
Yedek
kapasite (RC)
100 dak
120 dak
170 dak
1.
Dizel ve park s t c s ile donat lm otomobiller.
Alternatör
Maksimum ak m = 140 A
Mar motoru
Ç k = 1,4/2,2 kW
232
Teknik özellikler
Elektrik sistemi
Ampuller
Ayd nlatma
1. Uzun far
2. K sa far
3. Bi-Xenon
4. Sis lambas , ön
4. Sis lambas , ön (S60 R)
5. Ön sis lambalar , ön park lambalar , ön yan i aret
lambalar , arka zemin ayd nlatmas
6. Sinyal lambalar , ön/arka
7. Sinyal lambalar , yan
8. Fren lambas , geri vites lambas
9. Arka sis lambas
10. Pozisyon lambalar , arka,
10. Yan i aret lambalar , arka
11. Plaka lambas , ön zemin ayd nlatmas , bagaj
ayd nlatmas
12. Makyaj aynas
Torpido gözü ayd nlatmas
Çk W
Soket
65
55
35
55
55
5
H9
H7
D2R
H1
H3
W 2,1x9,5d
21
5
21
4
5
10
5
BAU15s
W 2,1x9,5d
BA15s
BAZ15s
BA15s
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
233
Teknik özellikler
234
ndeks
A
AC ................................................................66
ABS, fren sistemi .......................................111
A rl klar ....................................................221
Aktif asi ................................................44, 46
Akü .....................................119, 155, 164, 232
Alarm ............................................................97
Alternatör ...................................................232
Ampul duyu ................................................171
Ampuller .....................................................233
Anahtarlar .....................................................90
Araç verileri ................................................154
Arka cam buz çözücüsü (rezistans ) .............67
Arka cam, buz çözme ...................................47
Arka koltuktaki elektrik soketi .....................54
Ayd nlatma, ampullerin de i tirilmesi .......166
Ayd nlatma, bagaj ......................................172
Ayd nlatma, d ............................................48
Ayd nlatma, gösterge paneli .........................48
B
Bagaj, kilitlenmesi ........................................45
Ba l klar, alçalt lmas ...................................45
Ba l klar, arka koltuk ...................................86
Bekleme modu, telefon ..............................206
Benzin kalitesi ............................................230
Bilgi ekran ...................................................42
BLIS - Kör Nokta Bilgi Sistemi ...........44, 133
Boya ...........................................................150
Boya, renk kodu .........................................150
Boya, rötu .................................................150
Boyun ve ense yaralanmas ..........................22
Boyutlar ......................................................221
Brüt araç a rl .........................................221
Bütünle ik destek minderi ............................30
C
CD çalar, HU-650 ......................................197
CD de i tirici, dahili, HU-850 ...................198
CD de i tirici, harici ..................................199
Ç
Çakmak .........................................................45
Çal t rma yard m ......................................119
Çarp ma sensörleri ......................................21
Çekme .........................................................117
Çekme çubu u ............................................122
Çekme topuzu, ç kart lmas ........................125
Çevre felsefesi ................................................3
Çocuk güvenli i ...........................................26
Çocuk güvenlik kilidi ...................................96
Çocuk koltu u, tak lmas ........................28, 32
Çocuk koltuklar ve yan hava yast klar .......19
D
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu .....45, 95
Denge sistemi .......................................44, 113
Destek minderi, bütünle ik ...........................30
Detektörler ....................................................45
Devridaim, ECC ...........................................69
Devridaim, Klima .........................................67
Dikiz aynalar , iç ..........................................58
"Dikkat" metinleri ..........................................2
Direksiyon kilidi .........................................106
Direksiyon simidi ayarlar ............................55
Dizel partikül filtresi ..................................105
Dörtlü fla ör .................................................46
Dö emenin temizlenmesi ...........................149
DSTC ....................................................44, 113
E
ECC ..............................................................64
Ek s t c ........................................................73
Ekonomik sürü ..........................................102
El freni ..........................................................54
Elektrik sistemi ...........................................232
Elektrikli camlar ...........................................56
Emniyet kemeri uyar s ................................11
Emniyet kemerleri ........................................10
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi ...........149
F
Fan, ECC ......................................................68
Fan, Klima ....................................................67
Far seviyesi ...................................................48
Far silecekleri .............................................163
Far y kay c s ................................................50
Farlar ....................................................48, 166
Fren lambas ...............................................171
Fren sistemi ................................................111
235
ndeks
G
I
Gösterge ekran , mesajlar .............................42
Gösterge lambas ..........................................98
Gösterge paneline genel bak , sa dan
direksiyonlu otomobil ..................................36
Gösterge paneline genel bak ,
Soldan direksiyonlu otomobil ......................34
Gösterge sistemleri .......................................39
Güne lik, Sunroof (aç l r tavan) ...................61
Güvenli eve gidi ayd nlatmas ....................49
Güvenlik sistemler, otomatik vites .............108
IMEI numaras ............................................217
Immobilizer (motor kilidi) ...................90, 106
Is tma/So utma, AC .....................................66
Is tmal ön koltuklar .....................................66
ISOFIX .........................................................32
H
Hamile kad nlar ............................................11
Hava
perdesi (IC) ............................................21
yast , devreye sokulmas /
devreden ç kart lmas .............................17
yast klar (SRS) ......................................14
Hava da l m , ECC .....................................69
Hava da l m , klima ....................................67
Hava kalitesi sistemi, ECC ...........................70
Hava yast klar ve hava perdeleri, kontrol ...25
H z sabitleme sistemi ...................................53
HU-450, genel bak ...................................182
HU-650, genel bak ...................................183
HU-850, genel bak ...................................184
236
Iç ayd nlatma ................................................79
Iç donan m ....................................................75
Iç kabindeki e ya bölmeleri ..........................81
Içi ve d temiz ..............................................3
Istasyon ayar , radyo ..................................188
K
Kap aynalar ..........................................45, 58
Kap aynalar , buz çözme .............................47
Kap aynas rezistanslar ...............................67
Kaput ..........................................................157
Karbon dioksit ............................................230
Kaset çalar, HU-450 ...................................196
Katalitik konvertör .....................................231
Kaygan sürü ko ullar ...............................102
K sa far .................................................48, 167
K sa far, açma kapama, selektör ...................49
K lastikleri ...............................................139
Kilit (lock-up) fonksiyonu ..........................108
Kilit açma .....................................................92
Kilitleme .......................................................92
Klima kontrolü .............................................64
Koltuk arkal n n alçalt lmas ,
arka koltuk ....................................................86
Koltuk arkal n n alçalt lmas ,
ön koltuk .......................................................76
Koltuk, elektrikli koltuk ...............................77
Koltuk, oturma konumu ...............................76
Kombine gösterge paneli ..............................38
Kontak anahtar ..........................................106
Kör Nokta (BLIS) .......................................133
Kurtarma .....................................................117
L
Lambalar, uyar ve gösterge .........................39
Lambda sondas ..........................................231
Lastikler
boyutlar n gösterili i ............................138
di a nma göstergeleri .........................139
dönme yönü ..........................................140
h z de erleri .........................................138
sürü özellikleri ....................................138
tavsiye edilen lastik bas nc .................141
Lekelerin .....................................................149
M
Makyaj aynas ............................................173
Mar motoru ...............................................232
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri .....44
Motor kabini ...............................................157
Motor teknik özellikleri ..............................222
ndeks
Motor ya ..........................................159, 224
Motor ya etiketi .......................................220
Müzik seti fonksiyonlar ,
HU-450/650/850 .........................................185
Müzik sistemi HU-450, genel bak ...........182
Müzik sistemi HU-650, genel bak ...........183
Müzik sistemi HU-850, genel bak ...........184
Müzik sistemi, teknik özellikler .................201
O
Okuma lambas .............................................79
Otomatik kilitleme ........................................93
Otomatik anz man .....................................107
Otomatik, ECC .............................................68
Otomobilin y kanmas ................................148
Ö
Ön cam silecekleri ........................................50
Ön cam y kay c s .........................................50
Ön koltuklar, s tmal ....................................47
Önemli ileti im kutular .................................2
"Önemli!" metinleri ........................................2
Özel ahize ...................................................208
P
PACOS .........................................................17
Panel menfezleri ...........................................65
Park etme ....................................................115
Park Is t c s ..................................................72
Park s t c s , akü ve yak t ............................73
Park lambalar ......................................48, 168
Park yard m .................................................45
Partikül filtresi, dizel ..................................105
Paslanmaya kar koruma,
i lem ve onar m ..........................................152
Pasta ve cilalama ........................................149
Pastalama ve cilalama ................................149
PI arama ......................................................191
Plaka lambas ..............................................172
Pozisyon lambalar ...............................48, 168
R
Radyo fonksiyonlar , genel ........................188
Radyo fonksiyonlar , HU-450 ....................189
Radyo fonksiyonlar , HU-650/850 .............190
Radyo istasyonlar n n haf zaya
kaydedilmesi .......................................189, 190
Renk kodu ..................................................150
Roketleme (kick-down) ..............................110
Röle/sigorta kutusu .....................................175
Römork a rl ..........................................221
S
Servis program ..........................................154
Ses, telefon .................................................210
S cakl k, ECC ...............................................68
S k maya kar koruma, Sunroof ................61
SIM kart ......................................................206
SIM kart, çift ..............................................217
SIPS yast k sistemi .......................................20
S v lar .........................................................227
Sigortalar ....................................................174
Silecek lastikleri .........................................163
Sinyal lambalar ............................49, 168, 170
Sis lambas ............................................48, 170
So uk çal t rma .........................................108
So utucu gaz ................................................64
Speed dial ...................................................208
SRS sistemi ..................................................15
SRS, dü me ..................................................18
STC .......................................................44, 113
Sunroof .........................................................60
T
Taban paspaslar ...........................................84
Ta ma torbas yuvas ...................................88
Tekerlekler ve lastikler ...............................137
Tekerlekler, sökülmesi ...............................144
Tekerlekler, tak lmas .................................145
Telefon konu mas s ras nda
kullanabilece iniz fonksiyonlar .................209
Temizleme, Otomobil y kama ....................148
Tip tan m ...................................................220
Torpido gözü ..........................................84, 95
U
Uyar ileti im kutular ....................................2
Uyar lambalar .............................................39
"Uyar !" metinleri ...........................................2
237
ndeks
Uyarlama sistemi ........................................108
Uzaktan kumanda .........................................90
Uzaktan kumanda fonksiyonlar ...................91
Uzaktan kumanda, pilin de i tirilmesi .........92
Uzu far "selektör" .........................................49
Uzun far ................................................48, 167
Ü
Üçgen reflektör ...........................................142
V
Vites kolu kilidi ..........................................108
Vites konumlar , alt vitesli ........................107
Volvo otomobilleri ve çevre ...........................3
Y
Ya filtresi ..................................................159
Ya lay c lar ................................225, 226, 227
Ya mur sensörü ............................................50
Yak t sistemi ...............................................158
Yak t tüketimi .............................................228
Yak t tüketimi, güncel ..................................52
Yak t, yak t alma ........................................104
Yan hava yast klar .......................................19
Yan i aret lambas ......................................169
Yard mc lambalar ........................................46
Yedek tekerlek (stepne) ..............................142
Y kama s v s ..............................................161
Yo unla ma ..........................................64, 158
238
Yol bilgisayar ..............................................52
Yüksüz a rl k ............................................221
Z
Zemin ayd nlatmas ....................................172
W
WHIPS .........................................................22
WHIPS ve çocuk koltu u/
çocuk minderi ...............................................22
TP 8158 (Turkish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
WEB EDITION
2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising