Volvo S80 2004 Kullanıcı El Kitabı

Volvo S80 2004 Kullanıcı El Kitabı
�
�
�
�
�
��������
�
���������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
����
�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������
�������
����������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
����
��������������������������������������
���������������������
���������������������������
����������������������������������������������
�����������������������
�
�
�
�����
����
WEB EDITION
�
��������
�
�
����
�
�
�
�
�
�
�
�
�����
����
����
������
���
����
���
���
��
�
������
���
��
������
���������
���
�����
�����
���
�
������
�
�
����
�
�
��
����
�
TP 6675
TP 6675 (USA & Canada) AT0340 13.000.09.03 Printed in Sweden, TElanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003
��������������������
�������������������
O W N E R ’ S M A N U A L V O LV O S 8 0
�����������������������
��������������������
����
52665-S80 USA.indd
1
2003-08-19, 07:42
Volvo Servis
Aracýnýzýn elektrik sistemleri ile ilgili servis bakýmlarý, ancak Volvo için özel üretilmiþ elektrik sistemleri ile yapýlabilir. Bu nedenle, aracýnýzýn elektronik sistemi ile ilgili servis bakýmlarýnda veya tadilatlarýnda muhakkak yetkili bir
Volvo bakým servisine baþvurunuz.
Aksesuar Montajý
Yanlýþ baðlanan veya monte edilen aksesuarlar, aracýn elektronik sistemini negativ etkileyebilir. Bazý aksesuarlar,
yalnýzca kendi yapýsýna uyan yazýlýmlar ile çalýþabilir. Bu nedenle, aracýnýzýn elektronik sistemiyle direkt veya
indirekt baðlantýlý herhangi bir aksesuar montajýndan önce, yetkili bir Volvo bakým servisine baþvurunuz.
Araç verilerini kaydetme
Volvo aracýnýzdaki bir veya birkaç bilgisayar, emniyet kemerlerinin sürücü ve yolcu tarafýndan kullaným sýklýðý, çeþitli
araç sistemi ve modül fonksiyonlarý hakkýnda bilgiler, motor, gaz, direksiyon, fren ve diðer sistemlerin durumlarýyla
iliþkili ayrýntýlý bilgiler de dahil olmak üzere ayrýntýlý bilgileri kaydedebilir.
Bu bilgiler sürücünün aracý kullanma tarzý hakkýndaki ayrýntýlarý da içerebilir. Bu tür bilgiler, araç hýzý, frenlerin, gaz
pedalýnýn kullanýmý veya direksiyon simidinin konumuyla ilgili belirli ayrýntýlarý da içerebilir. Bu bilgileri sürüþ
sýrasýnda, çarpýþma anýnda veya çarpýþmaya yakýn durumlarda kaydedilebilir.
Saklanan bilgiler aþaðýdaki kuruluþlar tarafýndan okunup kullanýlabilir:
• Volvo Car Corporation
• Servis ve onarým tesisleri
• Polis ve diðer makamlar
• Bu bilgilere eriþim hakký olan veya tarafýnýzca izin verilen ilgili diðer taraflar.
Ýçindekiler
Kýlavuzun arkasýnda alfabetik bir dizin bulunmaktadýr
bulunmaktadýr..
Sayfa
Standart donanýma ek olarak, bu kýlavuzda ayný zamanda isteðe baðlý
donanýmlar ile aksesuarlar da açýklanmýþtýr. Ayrýca düz þanzýman veya
otomatik þanzýman gibi donaným seçenekleri de bulunmaktadýr. Belirli
ülkelerde donanýmýn düzeyini etkileyen yasal gereklilikler olabilir. Bu
nedenle kýlavuzu okurken ara sýra otomobilinizde bulunmayan
donaným ile bölümleri atlamanýz gerekebilir.
Bu Kullaným Kýlavuzu’ndaki özellikler, tasarým özellikleri ve resimler
baðlayýcý deðildir. Önceden bildirimde bulunmadan deðiþiklik yapma
hakkýmýzý saklý tutarýz.
Güvenlik
Göstergeler, düðmeler ve kumandalar
Klima kumandasý
Ýç donaným
Kilitler ve alarm
Çalýþtýrma, sürme, vites deðiþtirme
Tekerler ve lastikler
Sigortalar, ampul deðiþtirme
Araç bakýmý ve Servisi
Teknik özellikler
Müzik sistemi
Telefon
Dizin
7
25
45
57
67
77
97
103
115
133
141
159
173
© Volvo Car Corporation
1
Güvenlik
Ön panel - soldan direksiyon
Hararet göstergesi .................. 26
Hýz göstergesi ........................ 26
Kilometre sayacý ..................... 26
Seyir kilometre sayacý ............ 26
Uyarý göstergesi ..................... 27
Ekran ...................................... 30
Devir göstergesi ..................... 26
Otomatik vites ........................ 26
Saat ........................................ 26
Dýþ hava sýcaklýk sensörü ....... 26
Yakýt göstergesi ...................... 26
Dörtlü flaþör ............... 38
Otomatik klima kumandasý ECC ....................... 48
Ýklimlendiricili manüel klima kumandasý ........... 52
Koltuk ýsýtma ayarý ............................................ 38
Isýtma - arka cam, kapý aynalarý ......................... 38
Uzun/Kýsa huzmeli farlar ........ 35
Park lambalarý ......................... 35
Sis lambalarý ............................ 35
Gösterge paneli aydýnlatmasý ... 35
Far ayarlarý .............................. 35
Direksiyon simidi ayarlarý ......... 36
Hava yastýðý ................................ 9
Sabit hýz kumandasý .................. 34
Radyo kumandasý .................... 147
Ön cam yýkayýcýlarý/silecekleri ... 37
Sinyal lambasý kolu ................... 36
Yol bilgisayarý ........................... 33
2
Radyo ..... 141
&#'&"@
Ön panel - saðdan direksiyon
Hararet göstergesi .................. 26
Hýz göstergesi ........................ 26
Kilometre sayacý ..................... 26
Seyir kilometre sayacý ............ 26
Uyarý göstergesi ..................... 27
Ekran ...................................... 30
Devir göstergesi ..................... 26
Otomatik vites ........................ 26
Saat ........................................ 26
Dýþ hava sýcaklýk sensörü ....... 26
Yakýt göstergesi ...................... 26
Dörtlü flaþör ............... 38
Uzun/Kýsa huzmeli farlar ........ 35
Park lambalarý ......................... 35
Sis lambalarý ............................ 35
Gösterge paneli aydýnlatmasý ... 35
Far ayarlarý .............................. 35
Radyo ..... 141
Otomatik klima kumandasý ECC ....................... 48
Ýklimlendiricili manüel klima kumandasý ........... 52
Koltuk ýsýtma ayarý ............................................ 38
Isýtma - arka cam, kapý aynalarý ......................... 38
8502061d
Direksiyon simidi ayarlarý ....... 36
Hava yastýðý .............................. 9
Sabit hýz kumandasý ................ 34
Radyo kumandasý .................. 147
Ön cam yýkayýcýlarý/silecekler .. 37
Sinyal lambasý kolu ................. 36
Yol bilgisayarý ......................... 33
3
Ýç donaným - soldan direksiyon
Kapýlar ve Kilitler .................... 68
Alarm ...................................... 73
Elektrikli camlar ...................... 40
Elektrikli yan dikiz aynasý
kumandalarý ............................. 41
Torpido gözü .......... 62
Düz vites .............................. 82
Otomatik vites ...................... 83
Geartronic ............................ 85
El freni ................................. 39
Orta konsoldaki kumanda
düðmeleri ............................. 31
&# @
Katlanabilir arka koltuklar ........ 65
Uzun yükler için boþluk ........... 65
Baþ desteðinin öne katlanmasý .. 31
Baþ desteðinin ayarlanmasý ...... 59
Çocuk kilidi .............................. 72
Entegre çocuk koltuðu .............. 22
4
Ön koltuklarýn manüel ayarý ...................... 58
Ön koltuklarýn elektrikli ayarý .................... 60
Koltuk ýsýtma ............................................. 38
Döþeme temizliði ..................................... 119
Ýç donaným - saðdan direksiyon
Kapýlar ve Kilitler .................... 68
Alarm ...................................... 73
Elektrikli camlar ...................... 40
Elektrikli yan dikiz aynasý
kumandalarý ............................. 41
Torpido gözü .......... 62
Düz vites ..............................
Otomatik vites ......................
Geartronic ............................
El freni .................................
Orta konsoldaki kumanda
düðmeleri .............................
82
83
85
39
31
8502062d
Ön koltuklarýn manüel ayarý ....................... 58
Ön koltuklarýn elektrikli ayarý ..................... 60
Koltuk ýsýtma .............................................. 38
Döþeme temizliði ...................................... 119
Katlanabilir arka koltuklar ........ 65
Uzun yükler için boþluk ........... 65
Baþ desteðinin öne katlanmasý .. 31
Baþ desteðinin ayarlanmasý ...... 59
Çocuk kilidi .............................. 72
Entegre çocuk koltuðu .............. 22
5
Dýþ donaným
Açýlýr tavan (Sunroof) . .42
Yakýt deposu kapaðý ................ 78
Yakýt ikmali ............................. 78
Ekonomik sürüþ ...................... 80
Kaporta temizliði ..................... 118
Paslanmaya karþý koruma ........ 116
Cilalama .................................. 117
8000233d
Uzun huzme lambasýnýn
deðiþtirilmesi .............................. 108
Kýsa huzme lambasýnýn
deðiþtirilmesi .............................. 108
Park lambasýnýn deðiþtirilmesi .... 109
Sinyal lambasýnýn deðiþtirilmesi . 109
Sis lambasýnýn deðiþtirilmesi ...... 111
Far sileceklerinin deðiþtirilmesi .. 132
6
Lastikler .................. 97
Tekerlekler ............... 97
Frenler ..................... 18
Yedek lastik ............. 100
Tekerleklerin
deðiþtirilmesi ........... 102
Bagaj kapaðý .................................................. 70
Geri vites lambasýnýn deðiþtirilmesi ............. 110
Stop (fren) lambasýnýn deðiþtirilmesi ........... 110
Arka far lambasýnýn deðiþtirilmesi ............... 110
Sinyal lambasýnýn deðiþtirilmesi .................. 110
Sis lambasýnýn deðiþtirilmesi ....................... 110
Plaka aydýnlatma lambasýnýn deðiþtirilmesi . 112
Güvenlik
Emniyet kemerleri
SRS (Hava yastýðý) ve SIPS yastýðý (Yan darbe hava yastýðý)
SIPS hava yastýðý
IC Sistemi (Þiþebilir Perde)
WHIPS
Fren sistemi
Denge sistemi
Çocuk güvenliði
8
9
11
15
16
18
20
21
7
Emniyet kemerleri
Her türlü sürüþte emniyet
kemeri kullanýn
Emniyet kemeriniz takýlý deðilse, sert bir fren
bile tehlikeli sonuçlara yol açabilir!
Bu nedenle, daima yolculardan emniyet kemeri
takmalarýný isteyin! Aksi takdirde, arka koltukta
oturan yolcular olasý bir çarpýþma sýrasýnda ön
koltuklarýn arkasýna doðru fýrlayacak ve
araçtaki herkesin yaralanmasýna neden
olabilecektir.
Emniyet kemerini þu þekilde kullanýn: kemeri
yavaþça çekin ve metal dili tokaya takarak
sabitleyin. Yüksek bir ”klik” sesi kemerin
kilitlendiðini belirtir.
Normal koþullarda kemer gergin deðildir,
serbestçe hareket edebilirsiniz.
Kemer,
• çok hýzlý çekilirse
• fren ya da hýzlanma sýrasýnda
• araç aþýrý derecede yana eðilirse
Gerginleþir ve daha fazla çekilemez.
Emniyet kemerinin azami koruma saðlamasý
için vücudu sýkýca kavramasý önemlidir. Koltuk
arkalýklarýný geriye doðru çok fazla yatýrmayýn.
Emniyet kemeri, koltuk normal konumundayken koruma saðlayacak þekilde ayarlanmýþtýr.
UY
ARI!
UYARI!
Emniyet kemeri, örneðin bir çarpýþma
sýrasýndaki gibi herhangi bir aþýrý yük
gerilimine maruz kalýrsa, makarasý,
baðlantýlarý, vidalarý ve kilidi ile birlikte
tüm emniyet kemeri mekanizmasý
deðiþtirilmelidir. Emniyet kemeri hasara
uðramamýþ gibi gözükse de koruyucu
özelliklerinden bazýlarý kaybolmuþ olabilir.
Aþýnmýþ ya da hasarlý emniyet kemerini
deðiþtirin. Asla emniyet kemeri üzerinde
tamir ya da deðiþiklik yapmaya
kalkýþmayýn, bunun için aracýnýzý yetkili
Volvo servisine götürün.
8801947d
Kucak kemerinin çekilmesi
Kucak kemeri aþaðýdan yerleþtirilmelidir.
Aþaðýdakileri
aklýnýzdan
çýkarmayýn:
• emniyet kemerinin düzgün durmasýný
engelleyecek toka veya buna benzer
herhangi bir madde kullanmayýn.
• emniyet kemerinin kývrýlmadýðýndan veya
bir yere takýlmadýðýndan emin olun.
• kucak kemeri aþaðýda olmalýdýr - karnýn
üzerinde olmamalýdýr.
• kucak kemerini, çapraz omuz kemerini
yukarýda gösterildiði gibi çekerek
gerginleþtirin.
Her bir emniyet kemeri bir kiþi için
tasarlanmýþtýr!
Emniyet kemerini çýkarmak istediðinizde: kilit
üzerinde bulunan kýrmýzý düðmeye basýn.
Kemerin yuvasýna geri sarýlmasýna yardýmcý
olun.
8
SRS (Hava yastýðý) ve SIPS yastýðý (Y
an darbe hava yastýðý)
(Yan
8802099m
8802092M
8801907e
Yolcu hava yastýðý torpido gözünün üst
bölümündedir ve SRS iþaretini taþýr
Yolcu hava yastýðý torpido gözünün üst
bölümündedir ve SRS iþaretini taþýr
SRS (Hava yastýðý) ve SIPS yastýðý
(Y
an darbe hava yastýðý)
(Yan
Kabin içi emniyetini artýrmak amacýyla aracýnýzda standart üç noktadan
gergili emniyet kemerlerinin yaný sýra hava yastýklarý da (SRS) bulunmaktadýr. Araçta direksiyon simidinin göbeðinde ve yolcu yan hava yastýðý
varsa yolcu koltuðunun önündeki ön panelde SRS iþareti vardýr. Þiþebilir
hava yastýðý direksiyon simidinin ortasýna monte edilmiþtir. Yolcu
tarafýndaysa, torpido gözünün üstündeki bir bölmenin içinde katlý
durmaktadýr.
SIPS (yan darbe hava yastýklarý) araç içi güvenliðini daha da artýrýrlar. Yan
darbe hava yastýklarý iki ön koltuðun da arkalýklarýna monte edilmiþtir.
8801919d
Yan darbe hava yastýklarý ön koltuk sýrtý
çerçevelerine monte edilmiþtir
UY
ARI!
UYARI!
Hava yastýðý (SRS) emniyet kemerlerinin yerine deðil,
bunlara ek bir güvenlik önlemi olarak tasarlanmýþtýr.
Yan darbe hava yastýklarý mevcut SIPS* sistemine ek olarak
bulunurlar. Maksimum koruma için her zaman emniyet
kemerinizi takýn.
*Yan Darbeden Koruma Sistemi
9
SRS (Hava yastýðý)
SRS sistemi (direksiyon simidindeki ve ön
paneldeki hava yastýklarý)
Sistem þiþebilen hava yastýðýyla (2) çevrelenmiþ bir gaz jeneratöründen
(1) oluþmaktadýr. Yeterli þiddette bir çarpýþma durumunda bir sensör (3),
gaz jeneratörünün ateþleyicisini harekete geçirir ve hava yastýðý ýsýnarak
þiþer. Darbenin emilmesi için hava yastýðý basýnç uygulandýðýnda
sönmeye baþlar. Bununla birlikte aracýn içine duman yayýlýr. Bu tamamen
normaldir. Hava yastýðýnýn þiþmesi ve inmesi dahil olmak üzere tüm süreç
saniyenin onda biri kadar sürer.
NOT! Sensörün (3) çalýþmasý sürücü ya da ön yolcu koltuðunun
emniyet kemerinin kullanýlýp kullanýlmamasýna göre farklýlýk gösterir.
Sadece tek hava yastýðýnýn devreye girdiði çarpýþma durumlarýnýn
görülmesi mümkündür.
Volvo Çift-Aþamalý Hava Yastýðý
(Çift aþamalý hava yastýklarý)
Yaralanmaya yol açabilecek boyuttaki küçük çarpýþmalarda hava
yastýklarý tam kapasitelerinin yarýsýndan azýna þiþer. Daha büyük
çarpýþmalarda, hava yastýklarý tam kapasitelerine kadar þiþer.
SRS Sistemi, soldan direksiyon
!
"
"
8801896d
1. Gaz jeneratörü
2. Hava yastýðý
SRS Sistemi - saðdan direksiyon
Emniyet kemerleri ve emniyet kemeri
gerdiricileri
Tüm emniyet kemerleri piroteknik bir emniyet kemeri gerdiricisiyle (4)
donatýlmýþtýr. Emniyet kemeri makarasý içine yerleþtirilmiþ küçük bir
aygýt, aracýn alabileceði bir darbe sýrasýnda devreye girer ve kullanýcýnýn
vücudunun üzerinde bol kýyafetler ve diðer etkenlerden kaynaklanabilecek bolluðu ortadan kaldýracak þekilde kemeri gerer. Kemer, bu sayede
kullanýcýnýn vücudunu hýzla kavrar. Ön koltuklarda bulunan emniyet
kemeri gerdiricileri yalnýzca emniyet kemerleri takýlý olduðunda harekete
geçerler.
10
3. Sensör
4. Emniyet kemeri gerdiricisi
!
"
"
8801923d
1. Gaz jeneratörü
2. Hava yastýðý
3. Sensör
4. Emniyet kemeri gerdiricisi
SIPS yastýðý (Y
an darbe hava yastýðý)
(Yan
SIPS hava yastýðý sistemi - soldan direksiyon
!
SPS hava yastýðý - sistemi
(yan darbe hava yastýðý)
Bu sistem gaz jeneratörü (3), elektrik sensörler, kablo (2) ve yan darbe
hava yastýklarýndan (1) oluþmaktadýr. Yeterince güçlü bir çarpýþma
sýrasýnda gaz jeneratörünü harekete geçiren sensörler devreye girer ve
böylece yan darbe hava yastýklarý þiþip açýlýrlar. Çarpýþma anýnda darbenin
emilebilmesi için hava yastýðý, oturan kiþiyle hemen yanýndaki kapý paneli
arasýnda þiþer ve sonra söner. Sadece darbenin geldiði taraftaki yan darbe
hava yastýðý þiþer.
&&' @
1. Hava yastýðý
2. Kablo
3. Gaz jeneratörü
SIPS hava yastýðý sistemi - saðdan direksiyon
!
&&' @
1. Hava yastýðý
2. Kablo
3. Gaz jeneratörü
11
SRS (Hava yastýðý) ve SIPS yastýðý (Y
an darbe hava yastýðý)
(Yan
!&$!'@
9430422
Kombine gösterge panelindeki uyarý lambasý
Bu etiket arka sol kapý açýklýðýnda yer alýr.
SRS sistemi sürekli olarak sensör/kontrol modülü tarafýndan kontrol
edilir ve kombine gösterge panelinde bir ikaz lambasý vardýr. Bu lamba,
kontak anahtarýný I, II ya da III konumuna getirdiðinizde yanar. Iþýk
ancak, sensör/kontrol modülü kontrolünü bitirdikten ve SRS sisteminde
hata bulunmadýðýný tespit ettikten sonra söner. Bu iþlem, normal olarak
yaklaþýk 7 saniye sürer.
Aracýnýzý, hava yastýklarýnýn ya da emniyet kemeri gerdiricilerinin bakýmý
ve eðer gerekirse deðiþtirilmesi için yetkili Volvo servisine götürmeniz
gereken tarih, yýl ve ay olarak kapý dikmesi/dikmeleri üzerinde yer alan
etikette belirtilmiþtir. Bu sistemle ilgili bilgi edinmek için yetkili Volvo
servisine baþvurun.
12
UY
ARI!
UYARI!
UY
ARI!
UYARI!
Ýkaz sembolü (SRS) araç seyir halindeyken yanmaya devam ediyorsa
bu, SRS sisteminin iþlevini tam olarak yerine getirmediðini gösterir.
Yetkili bir Volvo servisine baþvurun.
Asla SRS ya da SIPS hava yastýðý sistemlerinin herhangi bir parçasýný
kendiniz tamir etmeye kalkmayýn. Sisteme yapýlacak herhangi bir
müdahale arýzalara ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle
bunlarla ilgili herhangi bir iþlem bir yetkili Volvo servisi tarafýndan
yapýlmalýdýr.
&&''#@
TM
TM
TM
545
VEHICLE
THISCARISEQUIPPEDWITH
ASUPPLEMENTALRESTRAINT
SYSTEM,SIPSBAGAND
INFLATABLECURTAIN,
TOPROVIDECONTINUED
RELIABILITY,CERTAIN
ELEMENTSOFTHESUPPLEMENTALRESTRAINTSYSTEM
SHALLBESERVICEDORREPLACEDACCORDINGTO
SPECIFIEDDATEBELOW.
SEEOWNERSMANUALFOR
FURTHERINFORMATION.
Emniyet kemeri gergisine sahip emniyet kemerleri üzerindeki iþaret
SRS (Hava yastýðý) ve SIPS yastýðý (Y
an darbe hava yastýðý)
(Yan
8801889e
Yolcu tarafý hava yastýðý kullanýmý
Hava yastýðý - yolcu tarafý
(isteðe baðlý)
Yolcu tarafýndaki hava yastýðý þiþtiðinde,
yaklaþýk 150 litre hacme ulaþýr; diðer yandan,
direksiyon simidinin konumu nedeniyle sürücü
tarafýndaki hava yastýðýnýn hacmi yaklaþýk
65 litredir. Çarpýþma durumunda, her iki hava
yastýðý da ayný derecede koruma saðlamaktadýr.
UY
ARI!
UYARI!
UY
ARI!
UYARI!
Hava yastýðý - yolcu tarafý
• Ön koltukta oturan yolcu, asla ön panelin
üzerine eðilmemeli, koltuðun uç kýsmýna
ya da normal dýþý bir konumda oturmamalýdýr. Yolcunun mümkün olduðunda dik
ve kendini rahat hissedebileceði bir
þekilde, sýrtýný arkaya yaslayarak oturmasý
gerekmektedir. Emniyet kemeri uygun bir
gerginlikte olmalýdýr.
• Yolcunun ayaklarýnýn yerde olduðundan
emin olun (yolcu yaklarýný ön panele
yaslamamalý, koltuk üzerine çekmemeli,
torpido gözüne ve kapý cebine ya da yan
pencereye uzatýlmamalýdýr).
• Çocuklarýn asla yolcu koltuðunun
önünde oturmalarýna ya da ayakta
durmalarýna izin vermeyin.
• Aracýnýzýn ön yolcu bölümünde SRS
(hava yastýðý) donanýmý varsa, ön yolcu
koltuðuna asla bir çocuk koltuðu ya da
çocuk minderi yerleþtirmeyin.
• 140 cm’den kýsa boylu hiç kimse ön
koltuða oturmamalýdýr.
• (Torpido gözünün üzerindeki) SRS
panelinin üzerine veya yanýna ya da hava
yastýðýndan etkilenen alana hiçbir nesne
veya aksesuar yerleþtirilmemelidir.
• Yere, koltuklarýn veya ön panelin
üzerine serbest duran hiçbir þey
koymayýn.
• Direksiyon simidinin göbeðinde ya da
torpido gözünün üstündeki panelde
bulunan SRS elemanlarýný asla kurcalamayýn.
Direksiyon simidi veya ön panele kendi
çýkartma veya etiketlerinizi yapýþtýrmayýn ya
da takmayýn.
UY
ARI!
UYARI!
SIPS hava yastýðý
• Orijinal Volvo kýlýflarý veya Volvo’nun
SIPS hava yastýklarý için onayladýðý
kýlýflar deðilse ön koltuklarda ilave
koltuk kýlýfý kullanýlmamalýdýr.
• Koltuðun dýþ tarafýyla kapý paneli
arasýna hiçbir nesne veya aksesuar
yerleþtirilmemelidir çünkü bu alan SIPS
hava yastýðý alanýnýn içinde olabilir.
• SIPS hava yastýðý sistemini asla
kurcalamayýn.
13
SRS (Hava yastýðý) ve SIPS yastýðý (Y
an darbe hava yastýðý)
(Yan
8801909e
8801908e
Hava yastýklarý ve çocuk koltuklarý
uyumlu deðildir!
Þiþmiþ durumdaki SIPS hava yastýðý
Çocuk koltuðu ve hava yastýðý
Bir yolcu hava yastýðý donanýmýna sahip bir
arabanýn ön koltuðunda çocuk koltuðu ya da
çocuk minderi kullanýlýrsa, çocuk ciddi þekilde
yaralanabilir.
Aracýnýz yolcu hava yastýðý donanýmýna
sahipse, çocuklar ve çocuk koltuðu/
çocuk minderi için en emniyetli yer arka
koltuktur
koltuktur..
Aracýnýz yalnýzca SIPS hava yastýklarýyla
donatýlmýþsa, ön koltuða çocuk koltuðu/minderi
konulabilir.
14
SIPS hava yastýðý
Aracýnýzýn yolcu tarafýnda bir SRS (hava
yastýðý) donanýmý varsa asla ön yolcu koltuðuna
çocuk oturtmayýn (boyu 140 cm. ya da daha
kýsa olan kiþiler çocuk olarak tanýmlanmaktadýr).
Bunun yerine, çocuðu arka koltukta bir çocuk
koltuðuna ya da çocuk minderi üzerine oturtun.
UY
ARI!
UYARI!
Aracýnýzýn ön yolcu bölümünde SRS (hava
yastýðý) donanýmý varsa, ön yolcu koltuðuna
asla bir çocuk koltuðu ya da çocuk minderi
yerleþtirmeyin.
SIPS sistemi iki ana parçadan oluþan bir
elektrikli sistemdir: yan darbe hava yastýklarý ve
sensörler. Yan darbe hava yastýklarý, ön koltuk
arkalýðýnýn dýþa bakan kenarýnda bulunurlar ve
sensörler, orta ve arka dikmelerin iç taraflarýnda
yer alýrlar. Þiþmiþ yan darbe hava yastýklarýnýn
hacmi yaklaþýk 12 litredir.
Normal koþullarda sadece çarpma olan taraftaki
yan darbe hava yastýðý þiþer.
IC Sistemi (Þiþebilir Perde)
8801999d
8801966e
IC sistemi (Þiþebilir Perdeler)
IC sistemi, yolcularýn kafalarýn kabin içine çarpmaya karþý korur. Bunun
yaný sýra, yan hava perdesi, aracýn çarptýðý nesnelere karþý koruma da
saðlar. IC sistemi, hem ön hem de arka koltukta oturan yolcularý korur.
Hava perdesi, tavan kaplamasýnýn içine yerleþtirilmiþtir. IC sistemi, ön ve
arka koltuklarýn yanýndaki araba iç kýsmýnýn üst tarafýný kaplar.
Araca yandan çarpýldýðýnda, IC sistemi, SIPS sistemi çarpýþma sensörleri
tarafýndan devreye sokulur. IC sistemi devreye sokulduðunda, perdenin
arka ucunda bulunan gaz jeneratöründen perdeye gaz dolar.
UY
ARI!
UYARI!
Tavan kaplamasýna, kapý dikmelerine ve yan panellere bir þey vidalamayýn veya monte etmeyin. Aksi takdirde koruma sistemi tehlikeye
girebilir.
Emniyet kemerlerini daima takýn!
Arka koltukta oturanlar varsa, arka koltuk kafa desteklerinin dik konumda
olduðundan ve ortadaki kafa desteðinin de yolcu için doðru þekilde
ayarlanmýþ olduðundan emin olun.
15
WHIPS (Arka Darbeden Koruma Sistemi)
UYARI!
8502213e
WHIPS sistemi fonksiyonlarýný
hiçbir zaman engellemeyin!
• Arka koltuk arkalýklarýndan
biri indirilmiþse, buna karþýlýk
gelen ön koltuðu, indirilen arkalýða deðmemesini saðlayacak
þekilde ayarlayýn.
• Arka koltuk minderi ile ön
koltuk arkalýðý arasýna bu boþluðu tümüyle kaplayacak büyüklükte bir kutu veya benzeri
yük koymaktan kaçýnýn.
WHIPS
WHIPS ve çocuk koltuðu
Bu sistem ön koltuklarýn her ikisinde de bulunan darbe emici koltuk
sýrtlarýndan ve özel olarak geliþtirilmiþ baþ desteklerinden oluþur.
WHIPS sistemi, Volvo çocuk koltuklarý bakýmýndan aracýn koruyucu
özelliklerini olumsuz þekilde etkilemez. Yolcu hava yastýðý (SRS)
donanýmý bulunmuyorsa, ön yolcu koltuðuna çocuk koltuðu
yerleþtirebilirsiniz. Arka koltuða, arkaya doðru bakan ve ön koltuðun
arkasýna dayanan bir çocuk koltuðu yerleþtirildiði zaman da WHIPS
sistemi iþlevini yerine getirir.
WHIPS koltuðu
WHIPS sistemi, çarpýþma açýsýna, çarpan aracýn hýzýna ve yapýsýna baðlý
olarak, arkadan çarpma durumunda etkinleþir. Etkinleþmesi halinde, ön
koltuklarda oturan yolcu varsa ön koltuklarýn arkalýklarý arkaya doðru
hareket eder ve ön koltukta oturan kiþilerin konumu deðiþtirilir. Bu
hareket, arkadan gelen darbelerde boyun ve ensenin hasar görme riskini
en aza indirir.
Doðru oturma pozisyonu
Olasý en iyi koruma için siz ve ön koltukta oturan yolcunuz, baþlarýnýz ve
baþ destekleri arasýnda mümkün olan en küçük aralýkla koltuklarýnýzýn
ortasýna oturmalýsýnýz.
16
8502379e
UY
ARI!
UYARI!
Koltuklarýn çarpýþma gibi aþýrý bir darbenin etkisi altýnda kalmasý
halinde WHIPS sistemi Yetkili Servisler tarafýndan kontrol edilmelidir.
Koltuk hasarlý görünmese bile WHIPS sistemi koltuða gözle görülür
bir zarar vermeksizin harekete geçmiþ olabilir. WHIPS’in koruma
kapasitesi bir miktar azalmýþ olabilir. Arkadan gelen hafif darbelerde
bile WHIPS sisteminizi bir Yetkili Volvo Servisi’ne kontrol ettiriniz.
WHIPS sisteminiz üzerinde asla kendiniz deðiþiklik ya da onarým
iþlemi yapmayýn!
SRS (Hava yastýðý), SIPS yastýðý (Y
an darbe hava yastýðý) ve IC Yan hava perdesi
(Yan
Hava yastýklarý ve perdeleri ne zaman þiþer?
SRS sistemi, çarpýþmayý, çarpýþmanýn neden olduðu frenleme þiddetinden
ve hýz azalmasýndan algýlar. Sensör, çarpýþmanýn hava yastýklarýnýn þiþmelerini gerektirecek þiddet ve þekilde olup olmadýðýný belirler.
Arabanýn sensörlerini sadece çarpýþmayla oluþan kaporta deformasyondeðil, ayný zamanda araç hýzýnda görülen azalmanýn da etkilediði
unun deðil
göz önünde bulundurulmalýdýr. Bu, SRS sensörünün önde oturanlarýn ön
panele ya da direksiyon simidine çarpmak suretiyle yaralanabilecekleri
durumlarý algýladýðý anlamýna gelir.
Yukarýda anlatýlan durum SIPS sistemi (yan darbe hava yastýklarý) ve
þiþebilir yan hava perdeleri için de geçerlidir; fakat yan darbe hava
yastýklarý ve þiþebilir yan hava perdeleri, sadece aracýn yandan yeterli
þiddette alacaðý darbelerle þiþerler.
NOT! SRS, SIPS ve IC sistemleri ancak söz konusu yönlerde meydana
gelen çarpýþmalarda sadece bir kere harekete geçer.
UY
ARI!
UYARI!
SRS sensörleri orta konsolda bulunmaktadýr. Kabin içi zeminde
su varsa bagajda bulunan akü baðlantýlarýný sökün. Aracýnýzý
çalýþtýrmaya kalkmayýn, hava yastýklarý harekete geçebilir.
Aracýnýzý bir Yetkili Volvo Servisine çekin.
UY
ARI!
UYARI!
Hava yastýklarý harekete geçmiþken aracýnýzý asla kullanmayýn! Bu
durum, aracýnýzýn direksiyon hakimiyetini engelleyebilir. Ayrýca
diðer güvenlik sistemleri de hasar görmüþ olabilir. Hava yastýklarý
açýlýdýðýnda ortaya çýkan dumana ve toza aþýrý ölçüde maruz
kalýnmasý gözlerin ve cildin tahriþ olmasýna neden olabilir. Böyle bir
durumda, soðuk suyla yýkayýn ve/veya bir doktora baþvurun. Hava
yastýklarýnýn þiþme hýzý, hava yastýðý kumaþýyla birlikte deride
sürtünme yanýklarýnýn oluþmasýna neden olabilir.
Hava yastýklarý þiþmiþse aþaðýdakilerin yapýlmasýný öneririz:
• Aracý bir Volvo servisine çektirin. Araç bir kazadan sonra sürülebilir
durumda olsa bile hava yastýklarý þiþmiþken aracýnýzý kullanmayýn.
• SRS, SIPS ve IC sistem ünitelerinin, bir Yetkili Volvo servisi
tarafýndan deðiþtirilmesi gerekmektedir.
17
Fren sistemi/ABS/EBD
Bir fren devresi arýza
yaptýðýnda
Devrelerden birinde bir arýza olsa bile, aracýn
durdurulmasý mümkündür. Pedala bir defa sert
olarak basýnýz - arka arkaya basmayýnýz.
Fren pedalý normalden daha aþaðýya basýlabilir
ve normalden biraz daha yumuþak çalýþýr.
Bunun yaný sýra normal fren etkisi elde
edebilmek için pedala daha kuvvetli basmak
gerekir.
Fren serv
servosu
osu yalnýzca motor çalýþýrken
haldedir..
aktif haldedir
Araç, motor çalýþmazken itilir ya da çekilirse,
frenin motor çalýþýrkenki etkisini yaratmak için
fren pedaline yaklaþýk beþ kat fazla basýnç
uygulamanýz gerekir.
Fren pedali sýkýþýk ve sert hissedecektir
hissedecektir..
Fren disklerindeki ve fren balatalarýndaki
nem, frenleme özelliklerini deðiþtirir!
Araç, þiddetli yaðmurda seyir halindeyken veya
su birikintilerinden geçerken ya da yýkanýrken
fren elemanlarý ýslanacaktýr. Bu da fren
balatalarýnýn sürtünme özelliklerinde fren
zamanýný geciktirecek þekilde deðiþikliklere
neden olacaktýr. Aracýnýzla yaðmurlu ya da karlý
havalarda uzun mesafelere giderken veya bu
hava koþullarýnda aracýnýzý park etmeden önce
fren pedaline ara sýra hafifçe dokunun. Böylece
fren balatalarý ýsýnarak kuruyabilirler. Aracýnýzý
yýkadýktan sonra ya da yaðýþlý veya soðuk hava
koþullarýnda aracýnýzý çalýþtýrdýðýnýzda da bu
iþlemi yapmanýz gerekir.
18
Frenlere aþýrý yüklenildiðinde.
Daðlýk bölgelerde veya benzer yollarda
aracýnýzý kullanýrken fren pedaline çok sert
basmasanýz da frenler aþýrý yüklenir. Aracýn hýzý
genellikle düþük olduðundan frenler, düz yol
sürüþündeki kadar iyi soðumazlar.
Frenlerde aþýrý zorlanma olmasýný engellemek
için küçük viteste seyretmeniz ve fren
kullanmak yerine yokuþ aþaðý inerken de
çýkarken kullandýðýnýz vitesi (düz vitesli
araçlarda) kullanmanýz tavsiye edilir. Böylece,
motor freni daha etkili þekilde kullanýlýr ve
frene daha kýsa sürelerle ihtiyaç duyulur.
Aracýnýzýn frenlerinin römork çekerken daha
fazla yük altýnda kaldýðýný unutmayýn.
ABS Anti blokaj frenler
ABS sistemi (Anti blokaj frenleme sistemi)
frenleme sýrasýnda tekerlerin kilitlenmesini
engellemek için tasarlanmýþtýr. Bu sistem,
frenleme sýrasýnda olasý en iyi direksiyon
hakimiyetinin saðlanmasýna yardýmcý olur. Bu,
önünüze çýkan bir engelden kaçýnma yeteneðinizi artýrýr. ABS sistemi toplam fren kapasitesini
yükseltmez. Bununla birlikte sürücü olarak
direksiyon hakimiyetinizi artýrýr ve bu nedenle
araç üzerindeki hakimiyetinizi geliþtirerek
güvenliðinizin artmasýný saðlar.
Aracýnýzý çalýþtýrdýktan ve yaklaþýk 20 km/s hýza
ulaþtýktan sonra sistemin kýsa bir süre için kendi
kendini test ettiði duyulur ve hissedilir. ABS
sisteminiz çalýþtýðýnda, fren pedalindeki
darbeleri duyabilir ve hissedebilirsiniz. Bu
kesinlikle normaldir.
NOT! ABS sisteminden maksimum þekilde
yararlanabilmek için fren pedaline tamamen
basmanýz gerekir. ABS darbelerini hissedip
duymaya baþladýðýnýzda ayaðýnýzý pedalden
çekmeyin. Uygun bir yerde ABS sistemiyle
fren yapma alýþtýrmalarý gerçekleþtirin.
ABS sistemi gösterge ýþýðýnýn sürekli
yandýðý durumlar:
• Aracýnýzý çalýþtýrdýðýnýzda sistemi test etmek
için yaklaþýk iki saniye boyunca.
• ABS sistemi herhangi bir arýza sonucu
devre dýþý kaldýðýnda.
Elektronik Fren Kuvveti
Daðýlýmý (EBD)
EBD (Elektronik Fren Kuvveti Daðýlýmý), ABS
sistemine entegre bir sistemdir. EBD, daima
olasý en iyi fren kuvvetini saðlamak için arka
tekerleklere giden fren kuvveti daðýlýmýný
kontrol eder. Sistem fren kuvvetini kontrol
ettikçe fren pedalindeki darbeler duyulabilir ve
hissedilebilir.
UY
ARI!
UYARI!
Hem BRAKE
hem de ABS
uyarý
ýþýklarý yanýyorsa þiddetli frenajda aracýn
arka tarafýnýn kayma eðilimi göstermesi
riski vardýr. Bu durumlarda, fren hidroliði
depo seviyesi normalse aracý çok dikkatli
kullanarak fren sistemini kontrol ettirmek
için Yetkili Volvo Servisine sürebilirsiniz.
Denge sistemi
Denge ve Çekiþ
Kontrolü
STC/DSTC*
STC sistemi (Denge ve Çekiþ Kontrolü) TC ve
SC fonksiyonlarýný kapsar. DSTC sistemi
(Dinamik Denge ve Çekiþ Kontrolü) TC, SC,
AYC ve EBA fonksiyonlarýný kapsar.
Çekiþ Kontrolü - TC
(Traction Control, TC)
Çekiþ kontrolü, yolun üzerinde patinaj
yapmaya baþlayan tahrik tekerleðini
frenleyerek, bu tekerleðe giden tahrik gücünü,
patinaj yapmayan tahrik tekerleðine yöneltir.
Böyle bir durumda çekiþi artýrmak için gaz
pedalýna normalde olduðundan daha fazla
güçle basmanýz gerekebilir. Çekiþ kontrolü
çalýþýrken bir darbe sesi duyulabilir. Bu sistem
açýsýndan tamamen normaldir. TC fonksiyonu
çoðunlukla düþük hýzlarda devreye girer. Bu
fonksiyon devre dýþý edilemez.
Stabilite Kontrolü - SC
(Stability Control, SC).
Denge kontrolü fonksiyonu tahrik tekerleklerinin
hýzlanma esnasýnda yolun üzerinde kaymalarýný
önlemek amacýyla geliþtirilmiþ olup, bunun için
tahrik tekerleklerine giden motor gücü azaltýlýr.
Bu önlem kaygan yollarda çekiþi ve yol
güvenliðini artýrýr. Kar zinciri ile sürme, çok karlý
yollarda ya da kumun üzerinde sürme gibi özel
koþullarda çekiþi artýrmak için SC
fonksiyonunun devre dýþý edilmesi yararlý olabilir.
Fonksiyon DSCT düðmesine basýlarak devre dýþý
edilir.
Aktif Sapma Kontrolü - AYC
(Active Yaw Control, AYC)
Kaymayý önleme fonksiyonu aracýn bir ya da
daha fazla sayýda tekerleðini otomatik olarak
frenler. Bu iþlem kaymaya baþlamasý halinde
aracý dengeler. Böyle bir durumda fren yapmaya
çalýþmanýz halinde, fren pedalýnýn normalden
daha sert olduðunu hissedecek ve bir darbe sesi
duyacaksýnýz.Güvenlik nedeniyle AYC
fonksiyonu daima etkin olup, devre dýþý
edilemez.
Acil Fren Desteði (EBA)
(Emergency Brake Assistance)
EBA fonksiyonu DSTC sisteminin entegre bir
parçasýdýr. Sistem, ani fren yapýlmasý
gerektiðinde maksimum fren gücü saðlamak
amacýyla tasarlanmýþtýr. Sistem frene ne kadar
çabuk bastýðýnýzý ölçerek, daha kuvvetli
frenlemenin gerekip gerekmediðini algýlar.
EBA fonksiyonu bütün hýzlarda etkin olup,
güvenlik nedeniyle devre dýþý edilmesi mümkün
deðildir.
NOT! EBA fonksiyonu devreye girdiðinde,
araca maksimum fren gücü uygulandýðýnda fren
pedalý da alçalýr. Fren pedalýna uygulanan
basýncý azaltmadan fren yapmaya devam ediniz.
Fren pedalýnýn üzerindeki basýnç azaldýðýnda
EBA devreden çýkar.
* STC ve DSTC sistemi bazý ülkelerde isteðe
baðlýdýr
STC/DSTC
düðmesi
Orta konsolda yer alan STC/DSTC düðmesi
STC/DSTC sisteminin kapsamýný azaltmak ya da
tekrar devreye sokmak için kullanýlýr.
Düðmenin içindeki LED’in yanmasý
STC/DSTC sisteminin devrede olduðunu
gösterir (eðer bir arýza yoksa).
Sistemin kapsamý azaltýldýðýnda denge kontrolü
(SC) devre dýþý olup, aktif sapma kontrolünün
(AYC) etkisi azaltýlýr. Diðer fonksiyonlar
etkilenmez.
NOT! STC/DSTC sisteminin etkisinin azaltýlmasý istendiðinde, güvenlik nedeniyle düðmenin en
az yarým saniye basýlý tutulmasý gerekir.
Düðmenin içindeki LED söner ve ekranda:
“STC SPIN CONTROL OFF”/“DSTC
SPIN CONTROL OFF” mesajý görüntülenir.
Motor çalýþtýrýldýðýnda STC/DSTC sistemi
otomatik olarak devreye girer.
aþaðýdaki durumlarda
Uyarý sembolü
yanýp söner:
• ...SC fonksiyonu tahrik tekerleklerinin
kaymasýný önlemek için çalýþmaktayken.
• ... TC fonksiyonu aracýn çekiþini artýrmak için
çalýþmaktayken.
• ...AYC fonksiyonu aracýn kaymasýný önlemek
için çalýþmaktayken.
Aþaðýdaki durumda uyarý sembolü
yanar ve yaklaþýk 2 saniye sonra söner:
• ...araç çalýþtýrýldýðýnda.
(Lamba sistem kontrolü için yanar.)
19
Denge sistemi
Aþaðýdaki durumda düðmenin içindeki
LED söner ve ekranda: “STC SPIN
CONTROL OFF/DSTC CONTROL
OFF” mesajý görüntülenir:
• ...STC/DSTC sisteminin SC fonksiyonunun
kapsamý DSTC düðmesi kullanýlarak
azaltýlmýþsa.
Aþaðýdaki durumda uyarý lambasý
sarý yanar ve ekranda: “TRACTION
CONTROL TEMPORARIL
Y OFF”
TEMPORARILY
mesajý görüntülenir:
• ...Fren sisteminin TC fonksiyonu yüksek fren
sýcaklýðý nedeniyle geçici olarak kýsýtlanmýþsa.
Fren sýcaklýðý normale döndüðünde TC
fonksiyonu otomatik olarak tekrar devreye
sokulur.
Aþaðýdaki durumda uyarý sembolü
sarý yanar ve ekranda “ANTI-SKID
SER
VICE REQUIRED” mesajý
SERVICE
görüntülenir:
• ...DSTC sistemi bir arýza nedeniyle devre dýþý
edilirse.
DÝKKA
T!
DÝKKAT!
Normal sürüþ koþullarýnda STC/DSTC
sistemi aracýn yol güvenligini artýrýr, fakat
daha hýzlý sürmek için bir fýrsat olarak
görülmemelidir. Viraj alýrken ve kaygan
yollarda aracý sürerken daima normal
güvenlik önlemlerini almaya devam ediniz.
STC/DSTC sistemini devre dýþý ederseniz,
aracýn sürüþ özelliklerinin degiþeceðini
unutmayýnýz.
20
Yol Sürtünmesi Algýlama
(RFD) sistemi
Yol Sürtünmesi Algýlama, lastiklerle yol
arasýndaki sürtünme düzeyini algýlayan geliþmiþ
bir sistemdir.
Bu sistem, sürücüyü yol þartlarý kaygan
olduðunda uyaran bir erken uyarý sistemi olarak
tasarlanmýþtýr.
RFD sistemi düþük ve daha yukarý hýzlarda
etkindir ve güvenlik gerekçesiyle kapatýlamaz.
uyarý simgesi aþaðýdaki durumda
yanar:
•
RFD sistemi düþük düzeyde yol sürtünmesi
algýladýðýnda.
uyarý simgesi aþaðýdaki durumda
sabit ve sarý yanar; ekranda "RFD
SER
VICE REQUIRED" (RFD
SERVICE
SER
VÝSÝ GEREKLÝ) ibaresi görünür:
SERVÝSÝ
•
RFD sistemi bir arýza nedeniyle kapatýldýðýnda.
Çocuk güvenliði
Çocuklar rahat ve güvenli bir
þekilde oturmalýdýr
oturmalýdýr..
Yaþlarý veya boylarý ne olursa olsun, çocuklarýn
her zaman aracýn içinde emniyetli bir þekilde
baðlanmalarý gerektiðini unutmayýn. Asla
çocuklarýn yolculardan birinin dizinde
oturmasýna izin vermeyin.
Çocuðun oturacaðý yer ve donaným çocuðun
aðýrlýðýna göre seçilmelidir.
Volvo çocuk güvenlik ekipmaný aracýnýza uygun
olarak tasarlanmýþtýr. Volvo ekipmanýný
seçerseniz, montaj noktalarýnýn ve baðlantýlarýn
doðru yerde ve yeterince saðlam olduðundan
emin olabilirsiniz.
En küçük çocuklar, aracýn arkasýna bakan
koltuklara oturtulmalýdýr. Bunlar 3 -4 yaþýna
kadarki çocuklara tam güvenlik saðlar.
NOT! Çoðu ülkede çocuklarýn aracýn neresine
oturtulacaðý konusunda yasal uygulamalar
vardýr. Gideceðiniz ülkelerde hangi kurallarýn
uygulandýðýný öðrenin.
Önemli püf noktalarý!
Baþka firmalarýn çocuk güvenliði ürünlerini
kullanýrken bu ürünlerin montaj talimatlarýný
dikkatlice okumanýz ve bunlara titizlikle
uymanýz önemlidir.
Dikkate almanýz gereken bazý hususlar vardýr:
• Çocuk koltuðu daima imalatçýnýn kitabýnda
belirtildiði þekilde yerleþtirilmelidir.
• Çocuk koltuðu kayýþlarýný, koltuðun altýnda
bulunan ve kenarlarý keskin olabilecek
koltuk yaylarýna, raylarýna ya da herhangi bir
desteðe baðlamayýn.
• Araç bir yolcu SRS hava yastýðýna sahip
deðilse, çocuk koltuðunun arkalýðýný ön
panele dayanacak þekilde ayarlayýn.
• Çocuk koltuðunun üst kýsmýnýn ön cama
dayanmasýna izin vermeyin.
NOT! Eðer çocuk güvenliði ile ilgili ürünlerin
montajýnda zorlukla karþýlaþýyorsanýz üretici
firmadan daha iyi anlaþýlýr montaj talimatlarý
isteyin.
8801888e
Kucak kemeri aþaðýdan baðlanmalýdýr
Hamile kadýnlar
Hamile kadýnlar emniyet kemerlerini baðlarken
çok dikkatli olmalýdýrlar! Emniyet kemerini,
rahim üzerine gereksiz basýnç uygulanmasýný
engelleyecek þekilde baðlamalarý gerektiðini asla
unutmamalýdýrlar. Üç noktalý emniyet kemerinin
kucak bölümü en aþaðýdan baðlanmalýdýr.
UY
ARI!
UYARI!
Aracýnýzýn yolcu tarafýnda SRS (hava
yastýðý) donanýmý varsa asla ön koltuða
çocuk koltuðu/destek minderi koymayýn.
21
Volvo entegre çocuk koltuðu
UY
ARI!
UYARI!
8801954d
8503186m
Entegre çocuk koltuðu 15-36 kg
arasýndaki çocuklar için
Çocuk minderi
Destek minderinin kaldýrýlmasý:
Orta koltuktaki Volvo entegre çocuk koltuðu
optimum güvenlik saðlayacak þekilde özel
olarak tasarlanmýþtýr. Standart üç noktalý emniyet kemeriyle birlikte kullanýlan bu koltuk
15-36 kg aðýrlýðýnda çocuklar için onaylanmýþtýr.
Çocuk minderi kullanýlýrken kucak kemeri
çocuðun karnýndan deðil, leðen kemiði
üzerinden baðlanmalýdýr.
Baþ desteðinin konumunu çocuða uyacak
þekilde dikkatlice ayarlayýn.
Minderi kaldýrýn. Minder otomatik olarak
dayanma yerinin içine sabitlenecektir.
NOT! Ayrýca çocuk minderi üzerindeki
talimatlara bakýn.
22
Entegre çocuk koltuðu minderi örneðin bir
çarpýþma sýrasýndaki gibi aðýr yüke maruz
kalýrsa bütün minderin emniyet kemeriyle
ve vidalarýyla birlikte yenisiyle
deðiþtirilmesi gerekir. Entegre çocuk
koltuðu minderi hasarlý görünmese bile bazý
koruma özelliklerini yitirmiþ olabilir.
Entegre çocuk koltuðu minderi, aþýnmasý ya
da hasar görmesi durumunda da
deðiþtirilmelidir. Minderin profesyonel
kiþiler tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir;
çünkü minderin doðru þekilde monte
edilmesi yolcu için önemlidir. Bu nedenle,
minderin deðiþtirilmesi ve herhangi bir
tamir iþlemi, Volvo Servisi tarafýndan
yapýlmalýdýr. Minder kirlenirse yerinde
temizlenmelidir. Eðer minder çýkartýlarak
temizlenmesini gerektirecek kadar
kirlenmiþse minderin çýkarýlmasý ve montajý
ile ilgili olarak yukarýda belirtilen talimatlara
uygun hareket edilmelidir.
UY
ARI!
UYARI!
Arka koltukta bulunan standart orta kol
dayanaðýný hiçbir zaman çocuk minderi
olarak kullanmayýn. Bu amaçla yalnýzca
Volvo entegre çocuk koltuðu minderinin
kullanýlmasý gerekmektedir.
Isofix (isteðe baðlý)
8802408m
8802355m
Isofix baðlantý noktalarý
Ray
Çocuk koltuklarý için Isofix
montaj sistemi
NOT! Isofix baðlantý noktalarý her iki arka dýþ
koltuk üzerinde bulunmaktadýr. Gerektiðinde
ray bir taraftan diðer tarafa taþýnabilir.
Arka kapý yaný koltuklarýndaki çocuk koltuklarý
için araca bir Isofix montaj sistemi takýlabilir.
Çocuk güvenliði ekipmanlarýyla ilgili ek bilgi
edinmek için Volvo satýcýnýza danýþýn.
23
Çocuðun araçtaki konumu
Aðýrlýk/Y
aþ
Aðýrlýk/Yaþ
Ön koltuk, seçenekler*
*
Yan arka koltuklar
koltuklar,, seçenekler
Orta arka koltuk, seçenekler
1. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
1. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
kemeri ve destek kolu ile sabitlenmiþ.
kemeri, destek kolu ve tespit kayisi ile
L. Tip onay numarasý E5 03160
sabitlenmiþ.
2. Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX
L. Tip onay numarasý E5 03135
baðlantýlarý ve destek kolu ile sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03162
3. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
kemeri, destek kolu ve tespit kayýþý ile
sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03135
10 kg
(0-9 aylýk)
1. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
kemeriyle sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03160
2. Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX
baðlantýlarýyla sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03162
3. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
kemeri ve montaj kayýþlarýyla sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03135
9-18 kg
(9-36 aylýk)
1. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
1. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet 1. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
kemeri ve destek kolu ile sabitlenmiþ.
kemeri, destek kolu ve tespit kayisi ile
kemeriyle sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03161
sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03161
L. Tip onay numarasý E5 03135
2. Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX 2. Arkaya bakan çocuk koltuðu, ISOFIX
baðlantýlarý ve destek kolu ile sabitlenmiþ.
baðlantýlarýyla sabitlenmiþ.
L. Tip onay numarasý E5 03163
L. Tip onay numarasý E5 03163
3. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet 3. Arkaya bakan çocuk koltuðu, emniyet
kemeri, destek kolu ve tespit kayýþý ile
kemeri ve montaj kayýþlarýyla sabitlensabitlenmiþ.
miþ.
L. Tip onay numarasý E5 03135
L. Tip onay numarasý E5 03135
15-36 kg
(3-12 yaþýnda)
Bu yaþ grubu için uygun bir yer deðil.
*) UY
ARI
UYARI
Aracýnýzýn yolcu tarafýnda hava yastýðý varsa ASLA ön
koltuða çocuk koltuðu/destek minderi koymayýn.
24
1. Destekli veya desteksiz koltuk minderi
L. Tip onay numarasý E5 03139
1. Destekli veya desteksiz koltuk minderi
L. Tip onay numarasý E5 03139
2. Entegre çocuk koltuðu minderi.
B. Tip onay numarasý E5 03140
L : Listede tanýmlanan özel çocuk koltuklarý için uygundur. Çocuk koltuk
modelleri; araç tipine uygun, kýsýtlý, genel veya kýsmi genel olmak
üzere ayrýlabilir.
B : Bu yaþ grubu için araca monte edilmiþ ve onaylanmýþtýr.
Enstrümanlar
Enstrümanlar,, düðmeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
Gösterge ve uyarý ýþýklarý
Ekrandaki mesajlar
Orta konsoldaki kumanda düðmeleri
Yol bilgisayarý
Sabit hýz kumandasý
Farlar, Sis lambalarý
Far ayarý, Gösterge paneli aydýnlatmasý
Sinyal lambalarý, Güvenlik aydýnlatmasý (Beni takip et),
Direksiyon simidi ayarlarý
Kontak anahtarý ve direksiyon kilidi, Ön cam yýkayýcýlarý/silecekleri
Flaþör, Arka cam rezistansý, Isýtmalý koltuklar
El freni, Elektrik çýkýþý
Elektrikli camlar
Dikiz aynasý/kapý aynalarý
Elektrikli tavan camý
Güneþlikler, Lamine yan camlar
26
27
30
31
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
25
Kombine gösterge paneli
#
1 . Hararet
göstergesi
Motor soðutma sisteminin sýcaklýðýný gösterir.
Sýcaklýk anormal derecede yüksekse ve ibre
kýrmýzý bölgeye ulaþýrsa ekranda bir mesaj
belirecektir. Radyatör panjuru önüne monte
edilecek ilave lambalarýn hava sýcaklýðýnýn
yüksek ve motor yükünün fazla olduðu
durumlarda soðutma kapasitesini azaltacaðýný
unutmayýn.
2 . Ekran
Ekranda bilgi ve uyarý mesajlarý gösterilir.
3 . Hýz göstergesi
Aracýn hýzýný gösterir.
4 . Seyir kilometre sayacý
Seyir kilometre sayacý kýsa mesafelerin ölçümünde kullanýlýr. Saðdaki rakam kilometrenin
onda birini gösterir. Sayacý sýfýrlamak için
düðmeye 2 saniyeden daha uzun süreyle basýn.
Sayaçlar arasýnda geçiþ yapmak için düðmeye
kýsa süreli basýn.
26
!
"
# $ %
& ' !
5 . Sabit hýz kumanda göstergesi
Bkz. sayfa 34.
6 . Kilometre sayacý
Kilometre sayacý aracýn yaptýðý toplam mesafeyi
gösterir.
7 . Uzun far açýk/kapalý
8. Uyarý lambasý
Bir arýza olmasý durumunda lamba yanar ve
ekrana bir mesaj gelir.
9 . Devir göstergesi
Motor devrini 1000 devir/dakika (RPM)
cinsinden gösterir. Ýbre kýrmýzý bölgeye
geçmemelidir.
3800838m
"
1 1 ..Dýþ
Dýþ hava sýcaklýðý göstergesi
Dýþarýdaki hava sýcaklýðýný gösterir. Sýcaklýk
+2°C ve -5°C arasýndayken, yol yüzeyinin
kayganlaþtýðý konusunda sizi uyarmak amacýyla
ekranda kar tanesi simgesi belirecektir.
Araç duruyorsa veya yeni hareket etmiþse dýþ
hava sýcaklýðý göstergesi gerçekte olandan biraz
daha yüksek bir deðer gösterebilir.
1 2 ..Saat
Saat
Saati ayarlamak için düðmeyi çevirin.
1 3 ..Y
Yakýt
göster
gesi
göstergesi
Yakýt deposu 70/80 litre* hacme sahiptir.
Düþük yakýt seviyesi ýþýðýnýn yanmasý, depoda
yaklaþýk 8 litre yakýt kaldýðýný gösterir.
1 4 ..Gösterge
Gösterge ve uyarý ýþýklarý
1 0 ..Otomatik
Otomatik vites
Seçilen vites burada gösterilir. Aracýnýzda
Geartronic otomatik vites bulunuyorsa ve siz
manüel modu kullanýyorsanýz ekranda o anda
hangi viteste olduðunuz gösterilir.
1 5 ..Sinyaller
Sinyaller - sol - sað
* 6 silindirli motorlu araçlar ve tüm turbo
modeller 8 litrelik depoya sahiptir.
Gösterge ve uyarý ýþýklarý
Motoru çalýþtýrmadan önce kontak anahtarýný sürüþ konumuna
(konum II) çevirdiðinizde gösterge ve uyarý lambalarý
yanacaktýr
yanacaktýr.. Bu, uyarý lambalarýnýn çalýþtýðýný gösterir
gösterir.. Motor
çalýþtýðýnda bütün lambalar söner
söner.. Motor 5 saniye içinde
•
•
3800839m
Ön panel ortasýndaki uyarý
simgesi
Bu ýþýk, söz konusu hatanýn ciddiyetine göre
kýrmýzý veya sarý olarak yanar. Daha fazla
bilgi için sonraki sayfaya bakýn!
UY
ARI!
UYARI!
Hem BRAKE hem de ABS uyarý ýþýklarý
yanýyorsa þiddetli frenajda aracýn arka
tarafýnýn kayma eðilimi göstermesi riski
vardýr.
ve
dýþýndaki bütün lambalar sönecektir
çalýþmazsa
sönecektir..
Aracýn donanýmýna baðlý olarak bazý lambalar çizimlerdeki
iþleve sahip olmayabilirler
olmayabilirler.. El freni lambasý, el freni
indirildiðinde
söner
söner..
Uyarý - fren sisteminde hata
BRAKE ýþýðý yanýyorsa fren hidroliði
seviyesi çok düþük olabilir.
Aracý güvenli bir yerde durdurun ve fren
hidrolik yaðý seviyesini kontrol edin.
Eðer depodaki seviye MIN yazýsýnýn
altýndaysa, aracý daha fazla kullanmamanýz
gerekir. Fren sistemini kontrol ettirmek için
aracý bir Yetkili Volvo Servisine çektirin.
Uyarý - ABS sisteminde hata
ABS uyarý ýþýðý yanýyorsa ABS
sistemi çalýþmýyor demektir. Bu
durumda aracýn normal fren sistemi ABS iþlevi
olmadan normal þekilde çalýþmaya devam eder.
• Aracý emniyetli bir yerde durdurun ve
motoru kapatýn.
• Motoru tekrar çalýþtýrýn.
• Her iki uyarý ýþýðý da sönerse hata geçici
demektir, bu durumda aracýnýzý bir servise
götürmeniz gerekmez.
• Uyarý ýþýðý hâlâ yanýyorsa, aracýnýzý dikkatli
bir þekilde sürerek ABS sistemini kontrol
ettirmek için bir Yetkili Volvo Servisine
gidin.
BRAKE ve ABS uyarý ýþýklarý ayný anda yanýyorsa, fren gücü daðýlýmýnda
bir sorun olabilir.
•
•
•
•
•
•
Aracý emniyetli bir yerde durdurun ve motoru kapatýn.
Arabayý tekrar çalýþtýrýn.
Her iki uyarý ýþýðý da sönerse hata geçici demektir, bu durumda aracýnýzý bir servise götürmeniz
gerekmez.
Uyarý ýþýklarý hâlâ yanýyorsa önce fren hidroliði deposundaki hidrolik seviyesini kontrol edin.
Eðer depodaki seviye MIN yazýsýnýn altýndaysa, aracý daha fazla kullanmamanýz gerekir. Fren
sistemini kontrol ettirmek için aracý bir Yetkili Volvo Servisine çektirin.
Eðer fren hidrolik yaðý seviyesi normalse ve lambalar yanýyorsa, fren sistemini kontrol ettirmek
için aracýnýzý en yakýndaki yetkili Volvo servisine dikkatli kullanarak götürün.
27
Gösterge ve uyarý ýþýklarý
Motoru çalýþtýrmadan önce kontak anahtarýný sürüþ konumuna
(konum II) çevirdiðinizde gösterge ve uyarý lambalarý
yanacaktýr
yanacaktýr.. Bu, uyarý lambalarýnýn çalýþtýðýný gösterir
gösterir.. Motor
çalýþtýðýnda bütün lambalar söner
söner.. Motor 5 saniye içinde
çalýþmazsa
ve
dýþýndaki bütün lambalar sönecektir
sönecektir..
Aracýn donanýmýna baðlý olarak bazý lambalar çizimlerdeki
iþleve sahip olmayabilirler
olmayabilirler.. El freni lambasý, el freni
indirildiðinde
söner
söner..
Denge ve Çekiþ Kontrolü
STC* ve DSTC*
STC/DSTC sistemi 19, 20 ve 31. sayfalarda
ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr. Sistem çeþitli
farklý fonksiyonlarý içermektedir.
3800839m
Ön panel ortasýndaki uyarý
simgesi
Bu ýþýk, bulunan hatanýn ciddiyetine göre
kýrmýzý veya sarý olarak yanar.
Kýrmýzý simge - Aracý durdurun. Ekrandaki
uyarý mesajýný okuyun.
Sarý simge - Ekrandaki mesajý okuyun.
Hatayý giderin!
28
Çekiþ kaybý riski
Uyarý sembolünün yanýp sönmesi STC/DSTC
sisteminin çalýþmakta olduðunu gösterir. Ayný
zamanda motorun normal hýzlanmaya reaksiyon
göstermediði hissi uyanabilir.
Böyle bir durum yol sürtünmesinin elvermediði
derecede hýzlanmaya kalkmanýz halinde ortaya
çýkabilir.
- Dikkatli sürünüz.
Kýsýtlý çekiþ kontrolü
Bu sembol, STC/DSTC sisteminin fonksiyonunun yüksek fren sýcaklýðý nedeniyle kýsýtlanmýþ
olmasý halinde yanar. Ekranda “TRACTION
CONTROL TEMPORARILY OFF” mesajý
görüntülenir.
Kýsýtlý denge kontrolü
STC/DSTC sisteminin kapsamý orta konsoldaki
STC/DSTC düðmesine basýlarak azaltýldýðýnda,
düðmenin içindeki LED söner. Ekranda “STC
SPIN CONTROL OFF” / “DSTC SPIN
CONTROL OFF” mesajý görüntülenir.
STC ya da DSTC sisteminde arýza
Sistemi her hangi bir þekilde devre dýþý
etmemenize raðmen, uyarý sembolünün yanmasý
ve ekranda “ANTI-SKID SERVICE
REQUIRED” mesajýnýn görüntülenmesi,
sistemde bir arýza oldugunu gösterir.
• Aracý güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru stop ediniz. Aracý tekrar çalýþtýrýnýz.
• Uyarý sembolü sönerse, göstergede geçici bir
arýza olmuþ demektir, ve bu durumda bir
tamirhaneye gitmenize gerek yoktur.
• Uyarý sembolü yanýk kalýrsa, sistemi kontrol
ettirmek için yetkili bir Volvo servisine
gidiniz.
* STC ve DSTC sistemi bazý ülkelerde isteðe
baðlýdýr
UY
ARI!
UYARI!
Normal sürüþ koþullarýnda, STC/DTSC
sistemi aracýn yol güvenliðini artýrýr ancak bu
hýzlý sürmek için bir sebep olarak görülmemelidir. Kaygan yüzeylerde ve virajlarda
Gösterge ve uyarý ýþýklarý
Motoru çalýþtýrmadan önce kontak anahtarýný sürüþ konumuna
(konum II) çevirdiðinizde gösterge ve uyarý lambalarý
yanacaktýr
yanacaktýr.. Bu, uyarý lambalarýnýn çalýþtýðýný gösterir
gösterir.. Motor
çalýþtýðýnda bütün lambalar söner
söner.. Motor 5 saniye içinde
çalýþmazsa
ve
dýþýndaki bütün lambalar sönecektir
sönecektir..
Aracýn donanýmýna baðlý olarak bazý lambalar çizimlerdeki
iþleve sahip olmayabilirler
olmayabilirler.. El freni lambasý, el freni
indirildiðinde
söner
söner..
Araç emisyon sistemlerinde
arýza Aracýnýzý kontrol ettirmek için
bir Volvo servisine uðrayýn.
Arka sis lambalarý
Lamba arka sis lambasý açýk olduðunda yanar.
SRS’de Arýza
Eðer bu uyarý lambasý sürekli olarak
ya da sürüþ esnasýnda yanarsa, SRS
sisteminde bir arýza var demektir. Bir Volvo
servisine uðrayýp kontrol ettirin.
El freni devrede
Bu lambanýn sadece el freninin
devrede olduðunu gösterdiðini ne
kadar sert uygulandýðýný göstermediðini
unutmayýn. Kontrol etmek için el freni kolunu
çekin! Kol, el freninin bir ”çentiðe”
oturacaðý kadar kuvvetle çekilmelidir
çekilmelidir.
Düþük yað basýncý
Sürüþ sýrasýnda bu lamba yandýðýnda
motor yað basýncý çok düþük
demektir. Aracý derhal durdurup motor yað
seviyesini kontrol edin.
Emniyet kemeri ikazý
Sürücü emniyet kemerini takana
kadar lamba yanýk kalýr.
Römork gösterge lambasý
Aracýn ve römorkun sinyal lambalarý
kullanýldýðýnda yanýp söner. Lamba
yanýp sönmüyorsa, sinyal lambalarýnýn bir
tanesi arýzalý demektir.
Þarj dinamosu þarj etmiyor
Lamba sürüþ esnasýnda yanarsa
elektrik tesisatýnda bir arýza olmasý
muhtemeldir. Bir Volvo servisine uðrayýn.
Motor ön ýsýtýcýsý (dizel)
Lamba motorun ön ýsýtma yaptýðýný
bildirmek için yanar. Lamba
söndüðünde araç çalýþtýrýlabilir. Sadece dizel
motorlu araçlar için geçerlidir.
29
Ekrandaki mesajlar
Mesaj:
)
Önemi/Eylem:
ST
OP
STOP
SAFEL
Y
SAFELY
-
Aracý durdurun ve motoru kapatýn.
Ciddi hasar riski.
STOP
ENGINE
-
Aracý durdurun ve motoru kapatýn.
Ciddi hasar riski.
-
Aracýnýzý derhal servise götürün.
-
Kullaným kýlavuzuna bakýn.
-
Aracýnýzý mümkün olan en kýsa zamanda
servise götürün.
FIX NEXT SER
VICE
SERVICE
-
Aracýnýzý bir sonraki servis zamanýnda
kontrol ettirin.
TIME FOR REGULAR
SER
VICE
SERVICE
-
Bu mesaj ekrana geldiðinde aracýn servis
zamaný gelmiþ demektir. Bu mesaj katedilen
mesafe, son servis ve motor çalýþma saati
sayýsýna göre ekrana gelir.
SER
VICE
SERVICE
SEE
URGENT
MANUAL
SER
VICE
SERVICE
REQUIRED
3800648d
Ekrandaki mesajlar
Uyarý kontrol simgesi yandýðýnda ekranda bir mesaj görünecektir. Bu
uyarýyý okuyup anladýktan sonra READ düðmesine (P) basýn. Böylece
okunmuþ olan mesajlar ekrandan silinir ve hafýzaya alýnýr. Arýza giderilinceye kadar bu mesaj hafýzada kalýr.
Çok ciddi arýza mesajlarý ekrandan silinmez. Arýza düzeltilene
kadar ekranda kalýrlar
kalýrlar..
30
NOT! Örneðin, yol bilgisayarý menüsündeyken veya telefonu kullanmak
istediðinizde bir mesaj tarafýndan engelleniyorsanýz önce READ
düðmesine (A) basarak mesajý onaylamanýz gerekir.
Hafýza listesinde saklanan mesajlar tekrar okunabilir. Hafýzadaki mesajý
görmek isterseniz READ düðmesine (A) basýn. Okunmuþ olan mesajlarý
hafýzaya geri göndermek için READ düðmesine (A) basýn.
Orta konsoldaki kumanda düðmeleri
!
"
#
$
%
&
7200246d
1 . Arka dýþ koltuk baþ desteklerini öne
doðru katlama (isteðe baðlý)
Dýþ koltuklardan herhangi birinde yolcu varsa
baþ desteklerini öne doðru yatýrmayýn.
- Kontak anahtarýný I veya II konumuna çevirin.
- Arkayý daha rahat görmek amacýyla arka baþ
desteklerini öne yatýrmak için 1 düðmesine basýn.
Baþ destekleri geriye elle kaldýrýlýr.
Arka koltuk sýrtlarýný aþaðý yatýrmak istiyorsanýz
baþ destekleri dik konumda olmalýdýr.
2 . Kapatýlabilir kapý aynalarý
(isteðe baðlý)
Bu düðme elektrikli kapý aynalarýný açýkken
kapamak ya da kapalýyken açmak için kullanýlýr.
Ayna kazara dýþarý veya içeri katlanmýþsa aþaðýda
belirtilenleri yapýn:
- Aynayý elle olabildiðince öne doðru itin.
- Kontak anahtarýný II konumuna getirin.
- Düðmeyi kullanarak aynayý önce içeri sonra
da dýþarý hareket ettirin. Kapý aynalarý orijinal
sabit konumlarýna geri dönmüþlerdir.
3 . Yardýmcý lambalar (isteðe baðlý)
Bu düðme, yardýmcý lambalarý açmak ve
kapatmak için kullanýlýr. Lambalar yandýðýnda
düðmenin içindeki LED yanar.
4 . STC/DSTC
sistemi*
Bu düðme, STC/DSTC sisteminin kapsamýný
azaltmak ya da tekrar devreye sokmak için
kullanýlýr.
Düðmenin içindeki LED’in yanmasý STC/
DSTC sisteminin çalýþmakta olduðunu gösterir
(bir arýza yoksa).
STC/DSTC sisteminin etkisinin azaltýlmasý
istendiðinde, güvenlik nedeniyle düðmenin en
az yarým saniye basýlý tutulmasý gerekir.
Ekranda “STC SPIN CONTROL OFF”/
DSTC SPIN CONTROL OFF” mesajý
görüntülenir.
Boyutlarý diðer tekerleklerinkinden farklý bir
tekerlek kullanmanýz gerektiðinde sistemin
kapsamýný azaltýnýz.
Motor çalýþtýrýldýðýnda STC/DSTC sistemi
tekrar devreye girer.
DÝKKA
T!
DÝKKAT!
STC/DSTC sistemini devre dýþý ederseniz,
aracýn sürüþ özelliklerinin deðiþeceðini
unutmayýnýz.
* Bazý ülkelerde isteðe baðlý olarak
31
Orta konsoldaki kumanda düðmeleri
5 . Aktif þasi, DÖR
T-C (isteðe baðlý)
DÖRT
DÖRT-C (Continuously Controlled Chassis
Concept - Sürekli Kontrol Edilen Þasi Anlayýþý)
geliþmiþ, elektronik olarak kontrol edilen aktif
bir þasi sistemidir. Sürüþ stili deðiþtiðinde veya
yol yüzeyinin niteliði deðiþtiðinde süspansiyon
sisteminin özellikleri seçilebilir. Gösterge
panelindeki düðme þu iki ayardan birini seçmek
için rasgele kullanýlabilir: Konfor ve Spor.
Konfor
Konfor seçeneði þasi ayarýný gövdeyi yol
yüzeyinin düz olmayan bölümlerinden yalýtacak
þekilde yapar; bu da daha sürtünmesiz bir sürüþ
saðlar. Darbe emme fonksiyonu daha
yumuþaktýr ve gövde hareketleri en alt düzeydedir. Bu ayar uzun mesafeli sürüþlerde veya
kaygan yol yüzeyleri söz konusu olduðunda
önerilir.
Konfor ayarý seçili olduðu zaman kontak
kapatýldýðýnda ve araç yeniden çalýþtýrýldýðýnda
þasi ayný modda yola devam eder.
Spor
Spor þasi ayarý seçildiðinde, direksiyon Konfor
seçeneðinden daha çabuk tepki verir. Süspansiyon daha serttir ve gövde viraja hýzlý girildiðinde savrulmayý azaltmak üzere yola uygun
hareket eder.
Spor ayarý seçili olduðu zaman kontak kapatýldýðýnda ve araç yeniden çalýþtýrýldýðýnda þasi
ayný modda yola devam eder. Spor ayarý etkin
olduðunda düðmedeki LED yanar.
32
6 . Emniyet kilidi (deadlock) ve
dedektörlerini devre dýþý býrakma
Emniyet kilidi fonksiyonunu devre dýþý
býrakmak istiyorsanýz bu düðmeyi kullanýn
(emniyet kilidi, kapýlarýn kilitlendiðinde
içeriden açýlamamasý anlamýna gelir). Bu
düðme ayný zamanda alarm sistemindeki
hareket ve yatma saptayýcýlarýný da devre
dýþý býrakmak için kullanýlýr. Bu sistemler
devre dýþý kaldýðýnda LED yanar.
8 . Elektrik giriþi/Çakmak (isteðe baðlý)
Elektrik giriþi, cep telefonlarý veya
soðutucular gibi çeþitli 12V aksesuarlar için
kullanýlabilir. Çakmak, düðmeyi içeriye
doðru iterek devreye sokulur. Çakmak
ýsýndýðýnda düðme kendiliðinden dýþarýya
atýlacaktýr. Kullanmak için çakmaðý çekin.
Güvenlik nedeniyle, kullanýlmadýðýnda
çakmaðý yuvasýnda tutun. Maksimum akým
deðeri 10A’dýr.
7 . Arka kapýlardaki çocuk güvenlik
kilitleri (isteðe baðlý)
Arka kapýlardaki elektrikli çocuk güvenlik
kilitlerini devreye sokmak veya devre dýþý
býrakmak istediðinizde bu düðmeyi
kullanýn. Kontak anahtarý I veya II konumunda olmalýdýr. Çocuk güvenlik kilitleri
devreye sokulduðunda düðmenin içindeki
LED yanar. Çocuk güvenlik kilitlerini
devreye soktuðunuzda veya devre dýþý
býraktýðýnýzda ekranda bir mesaj belirir.
NOT! Düðmelerin yerleri farklý olabilir.
Yol bilgisayarý (isteðe baðlý)
Belirli bir andaki yakýt
tüketimi
Belirli bir andaki yakýt tüketimi hakkýnda sürekli
bilgi verir. Yakýt tüketimi her saniye hesaplanýr.
Ekrandaki deðer her birkaç saniyede bir
güncellenir. Araç park halindeyse “----” iþareti
ekrana gelir.
NOT! Yakýtla çalýþan ýsýtýcý devredeyken
göstergedeki deðer biraz silik olabilir.
)
*
+
Ortalama yakýt tüketimi
3601859d
Yol bilgisayarý
Kumandalar
Yol bilgisayarý bir mikroiþlemci tarafýndan
sürekli olarak deðerlendirilen verileri alýr.
Sistemde, ekranda görünen dört menü vardýr:
• Kalan yakýtla gidilebilecek mesafe
• Ortalama yakýt tüketimi
• Yürürlükteki yakýt tüketimi
• Ortalama hýz
(B) halkasýný adým adým ileri ya da geri
çevirerek yol bilgisayarý bilgilerine eriþebilirsiniz. Tekrar çevirdiðinizde baþlangýç konumuna dönersiniz.
NOT! Yol bilgisayarý menüsünü kullanýrken
bir uyarý mesajý belirirse, bu uyarý mesajýný
dikkate almanýz gerekir. Sonra READ düðmesine (A) basarak yol bilgisayarý menüsüne
dönebilirsiniz.
Ortalama hýz
RESET
Son sýfýrlamadan (RESET
RESET) bu yana ortalama
hýz. Kontak kapatýldýðýnda, ortalama hýz
saklanýr ve tekrar aracýnýzý kullandýðýnýzda yeni
deðer için temel oluþturur. Bu, koldaki RESET
(C) düðmesiyle sýfýrlanabilir.
RESET
Son sýfýrlamadan (RESET
RESET) bu yana ortalama
yakýt tüketimi. Kontak kapatýldýðýnda, ortalama
yakýt tüketimi saklanýr ve tekrar aracýnýzý kullandýðýnýzda yeni deðer için temel oluþturur. Bu,
koldaki RESET (C) düðmesiyle sýfýrlanabilir.
NOT! Yakýtla çalýþan ýsýtýcý devredeyken
göstergedeki deðer biraz silik olabilir.
Kalan yakýtla gidilebilecek
mesafe
Kalan yakýtla ne kadar yol gidilebileceðini
gösterir. Bu hesaplama için son 30 km’deki
(18 mil) harcanan ortalama yakýt ve kalan yakýt
miktarý deðerleri gösterilir. Mevcut yakýtla
gidilebilecek mesafe 20 km’den (12 mil) azsa
“----” iþareti ekrana gelir.
NOT! Yakýtla çalýþan ýsýtýcý devredeyken
göstergedeki deðer biraz silik olabilir.
33
Sabit hýz kumandasý (isteðe baðlý)
Geçici olarak devreden çýkarma
Devreden çýkarma
Hýz sabitlemeyi geçici olarak devreden
çýkarmak için 0 tuþuna basýn.
Hýz sabitleyici sistemi devreden çýkarmak için
CRUISE düðmesine basýn. Kombine gösterge
panelindeki ”CRUISE” yazýsý sönecektir.
Fren ya da debriyaj pedalini kullandýðýnýzda,
önceden ayarlanmýþ hýz devreden çýkar.
Önceden ayarlanmýþ hýz hafýzada saklanýr.
Sabit hýz kumandasý aþaðýdaki durumlarda da
geçici olarak devreden çýkartýlýr:
• Hýz, sabit hýz sýnýrýnýn altýna düþerse.
• Vites seçici N konumuna getirilirse.
• Tekerlek patinajý/ tekerlek kilitlenmesi
olursa.
2700412d
Önceki hýza geri dönme
düðmesine basýldýðýnda aracýnýz önceden
ayarlanmýþ hýza dönecektir.
Devreye sokma
Sabit hýz kumanda sisteminin kumandalarý
direksiyon sisteminin sol tarafýnda bulunmaktadýr.
Ýstenilen hýzý ayarlamak için:
• CRUISE düðmesine basýn. Kombine
gösterge panelinde ”CRUISE” yazýsý
ekrana gelir.
• Hýz, + veya - düðmesine basýlarak artýrýlabilir veya azaltýlabilir.
NOT! Sabit hýz kumanda sistemi 35 km/
saatin (22 mph) altýndaki hýzlarda devreye
sokulamaz.
• Ýstenen hýza kilitlemek için + veya
- düðmesine hafifçe basýn.
34
Hýzlanma
Sollama gibi geçici hýzlanmalar, hýz sabitleyici
sisteminin ayarýný etkilemez. Aracýnýz böyle bir
manevradan sonra ayarlanan sabit hýza tekrar
döner. Hýz sabitleyici sistemi devredeyse, +
veya - düðmesi basýlý tutularak hýz artýrýlabilir
veya azaltýlabilir. Kýsa bir basýþ, 1 km/saate
karþýlýk gelir. Düðmenin serbest býrakýldýðý
andaki hýz, aracýn sabit hýzý olarak programlanacaktýr.
Kontak kapatýldýðýnda hýz sabitleyici sistem
otomatik olarak devreden çýkar.
NOT! Hýz sabitleyici kumanda düðmelerinden
herhangi birine bir dakikadan daha uzun süreyle
basýlýrsa sistem devreden çýkar. Hýz sabitleyici
sistemi sýfýrlamak için araç kontaðýnýn kapatýlmasý gerekir.
Farlar
ge paneli aydýnlatmasý
Farlar,, Sis lambalarý, Far uzunluk ayarý, Göster
Gösterge
A - Farlar ve park lambalarý/
park lambalarý
)
*
+
D - Ön sis lambalarý
Kontak anahtarý konum II’de
II’de. Düðmeye
basýn. Sis lambalarý, park lambalarý, kýsa ve
uzun farlar ile birlikte yanar. Sis lambasý yanýk
durumdayken düðmedeki LED de açýktýr.
Aydýnlatma sistemi tamamen kapalý.
Otomatik kýsa huzmeli araçlar:
Kontak anahtarý Konum II’de: Kýsa
huzmeli farlar (park lambalarý - ön ve arka,
plaka aydýnlatmasý, ve panel aydýnlatmasý) açýk.
Kontak anahtarý “çalýþtýrma konumuna“
getirildiðine kýsa farlar otomatik olarak
yanar ve kapatýlamaz.
Park lambalarý ön ve arka.
Kontak anahtarý 0 konumunda:
aydýnlatma tamamen kapalý.
Kontak anahtarý konum II’de: farlar (ve
park lambalarý ön ve arka, plaka aydýnlatmasý ve
gösterge paneli aydýnlatmasý) açýk.
NOT! Farý normal huzmeye getirebilmeniz için
konumuna döndürdaima ýþýk düðmesini
meniz gerekir.
NOT! Bazý ülkelerde, kýsa huzmeli farlar sis
lambalarýyla birlikte kullanýlamaz.
E - Arka sis lambalarý
,
B - Far ayarlarý
3500824d
Kontak anahtarý II konumundayken.
Düðmeye basýn. Arka sis lambalarý uzun/kýsa
hüzmeli farlarla birlikte yanar. Düðmenin
içindeki LED’le gösterge panelindeki lamba
ayný anda yanar.
Lütfen unutmayýn: Ön ve arka sis lambalarý
hakkýndaki yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye
deðiþir.
Bazý araç modellerinde, aracýn yüküne göre, far
lambasý huzme uzunluðu kontrol etmek
amacýyla her farda bir kumanda motoru vardýr.
Huzme uzunluðu, ön paneldeki huzme uzunluk
kumandasýyla kontrol edilir.
Bi-Xenon farlý araçlarda (isteðe baðlý) otomatik
huzme uzunluðu kontrolü bulunur.
Otomatik kýsa huzmeli farlar
C - Gösterge paneli
aydýnlatmasý
Belirli ülkelere yapacaðýnýz yolculuklardan önce
yetkili Volvo servisiniz otomatik kýsa huzmeli
farlarý devre dýþý býrakma konusunda size
yardýmcý olabilir.
Kumandayý yukarý çevirin - daha parlak
aydýnlatma.
Kumandayý aþaðý çevirin - daha zayýf aydýnlatma.
Bir alacakaranlýk sensörü (bkz. sayfa 48) tüm
gösterge paneli aydýnlatmasýný otomatik olarak
düzenler.
35
Dönüþ sinyal lambasý, Güvenlik a ydýnlatmasý, Direksiyon simidi ayarlarý
3 Uzun /kýsa huzme selektörü
(Farlar açýk)
Kolu ”selektör konumundan” daha da
ileriye doðru, direksiyon simidine doðru
ittiðinizde uzun ve kýsa huzme arasýnda
geçiþ yapabilirsiniz.
!
Güvenlik aydýnlatmasý
(Beni takip et)
Dönüþ sinyal lambasý, uzun/
kýsa farlar ve selektör
1
”Direnç noktasý ayarý”
Direksiyonu az çevirdiðiniz dönüþlerde
(araç sollarken ya da þerit deðiþtirirken)
kolu yukarý ya da aþaðý iterken
parmaðýnýzla da tutun. Kolu býraktýðýnýzda
hemen normal konumuna dönecektir.
2
Normal
3
Selektör
Kolu direksiyon simidine doðru hafifçe
bastýrýn (hafif bir direnç ile
karþýlaþacaksýnýz). Kol býrakýlana kadar
uzun huzmeler yanar.
36
Hava karardýktan sonra aracýnýzý terk
ederken aþaðýdakileri yapýn:
• Kontak anahtarýný çýkarýn.
• Soldaki kolu kendinize doðru çekin.
(selektör yapar gibi)
• Kapýlarý kilitleyin.
Kýsa huzme park lambalarý, plaka aydýnlatmasý,
yan iþaret lambalarý ve kapý aynalarýndaki ýþýklar
yanacaktýr. Bu ýþýklar 30, 60 veya 90 saniye
süreyle yanýk kalýr. Aracýnýz için zaman ayarlarý
Yetkili Volvo Servisi tarafýndan deðiþtirilebilir.
6400296A
Direksiyon simidi ayarlarý
Direksiyon simidi, hem dikey olarak hem de
öne ve geriye doðru ayarlanabilir. Direksiyon
kolonunun sol tarafýndaki kumandayý aþaðýya
itin. Sonra direksiyon simidini, size en uygun
konuma göre ayarlayýn. Direksiyonun istenilen
konumda (diþte) olduðundan emin olun.
Direksiyonu sabitlemek için kumandaya
basarak eski konumuna getirin.
dönüþler
UY
ARI!
UYARI!
Direksiyon simidi ayarýný her zaman
sürüþten önce yapýn, asla sürüþ sýrasýnda
yapmayýn. Direksiyon simidinin
kilitlendiðinden emin olun.
Kontak anahtarý ve direksiyon kilidi, Ön cam silecekleri/yýkayýcýlarý
!
)
3602446m
Ön cam silecekleri
0 - Cam silecekleri kapalý. Kol 0 konumundaysa ve kolu yukarýya doðru kaldýrýrsanýz, silecekler kolu yukarýda tuttuðunuz sürece bir defada
bir kere silme iþlemi yapmaya devam edeceklerdir.
- Fasýlalý silme. Sileceklerinizin
fasýlalý silme hýzýný ayarlayabilirsiniz. Koldaki
halkayý (þekil A) yukarý doðru döndürdüðünüzde sileceðin silme hýzý artacaktýr. Halkanýn aþaðý
doðru çevrilmesi silme sýklýðýný azaltacaktýr.
Yaðmur sensörü ((isteðe
isteðe baðlý
baðlý))
Yaðmur sensörü fasýlalý silme iþleminin yerini
alýr. Ön cam sileceklerinizin hýzý sensöre baðlý
bir þekilde, otomatik olarak artar ya da azalýr.
Duyarlýlýk halkayla ayarlanýr (resme bakýn).
Yaðmur sensörünü devreye sokmak için:
• Kontaðý çevirin.
• Kolu 0 konumundan aralýklý silme
konumuna getirin.
Kontak kapatýldýðýnda yaðmur sensörü devreden
çýkartýlýr.
Yaðmur sensörünü yeniden devreye sokmak için:
• Kontaðý çevirin.
• Kolu 0 konumuna, oradan da aralýklý silme
konumuna getirin.
NOT!
Otomatik araba yýkayýcýlarý: Aracý otomatik bir
yýkama servisinde yýkatmadan önce yaðmur
sensörünü devreden çýkarýn (kolu 0 konumuna
getirin) veya kontaðý kapatýn. Aksi takdirde,
yaðmur sensörü araba yýkanýrken silecekleri
devreye sokabilir bu da sileceklere hasar
verebilir.
- Silecekleriniz normal hýzda çalýþýr.
- Silecekleriniz yüksek hýzda çalýþýr.
3 - Ön cam/far yýkayýcýsý
Ön cam ve far yýkayýcýlarý kolu arkaya
çekilerek çalýþtýrýlýr.
Kontak anahtarlarý ve
elektronik motor kilidi
(immobilizer)
Anahtarý kontaða takarken, her anahtarda bir
elektronik yonga bulunmasý nedeniyle, anahtarlýða baðlý birkaç anahtarýn bulunmamasýna
dikkat edin. Aksi taktirde elektronik motor kilidi
çalýþabilir. Böyle bir durumda fazla anahtarlarý
çýkarýn ve motoru yeniden çalýþtýrýn.
Kontak anahtarý ve
direksiyon kilidi,
0 Kilitli konum
Kontak anahtarý çýkarýldýðýnda
direksiyon simidi kilitlenir.
I Ara konum - “radyo konumu”
Belli elektrik elemanlarý devreye
sokulabilir. Motor elektrik sistemi
devrede deðildir.
II Sürüþ
Sürüþ sýrasýndaki anahtar konumu.
Aracýn bütün elektrik sistemi devrededir. Dizel: ön ýsýtma tamamlanana kadar
bekleyin. Bkz. sayfa 78.
!!!)
III Çalýþtýrma konumu
Marþ motorunu çalýþtýrýr. Motor çalýþýr
çalýþmaz anahtarý serbest býrakýn.
Anahtar otomatik olarak sürüþ
konumuna geri döner.
Anahtar zor döndürülüyorsa, bunun
nedeni ön tekerleklerin direksiyon
simidi kilidine baský yapacak konumda
olmasýdýr. Anahtarý döndürürken
direksiyon simidini saða sola çevirin.
Aracýnýzdan
ayrýldýðýnýzda
hýrsýzlýk riskini en aza indirmek için direksiyon simidini
kilitlemeyi
unutmayýn.
UY
ARI!
UYARI!
Araç hareket halindeyken asla kontaðý
kapatmayýnýz (anahtar 0 konumunda) ya da
kontak anahtarýný çýkarmayýnýz. Direksiyon
kilidi devreye girebilir ve aracýn
yöneltilmesi imkansýz hale gelebilir.
37
Flaþör
Flaþör,, Arka cam rezistansý, Isýtmalý koltuklar
&% %&%@
&% %&"@
Ön koltuk ýsýtma düðmesi
3601944d
Dörtlü flaþör
Dörtlü flaþörler (tüm sinyal lambalarý yanýp
söner), aracýnýzý trafiði engelleyecek þekilde ya
da tehlikeli þekilde durdurmak ya da park
etmek zorunda kaldýðýnýzda kullanýlmalýdýr.
Lütfen unutmayýn: Dörtlü flaþör kullanýmýyla ilgili kurallar ülkeden ülkeye farklýlýk
gösterir.
&% %&[email protected]
Isýtmalý kapý aynalarý, Arka
cam rezistansý
Arka camdaki ve kapý aynalarýndaki buzlanmayý
ve buðulanmayý gidermek için ýsýtmayý kullanýn.
Bu düðmeye basýldýðýnda arka cam rezistansý ve
kapý aynalarýnýn ýsýtmasý ayný anda baþlar.
Düðmede bulunan LED yanar. Dahili bir
zamanlayýcý cihazý, kapý aynalarýndaki ýsýtmayý
yaklaþýk 6 dakika sonra ve arka cam rezistansýndaki ýsýtmayý ise yaklaþýk 12 dakika sonra
otomatik olarak devreden çýkarýr.
Isýtmalý ön koltuklar
Ön koltuklarý ýsýtmak için aþaðýdaki iþlemleri
yapýn:
• Bir defa basýldýðýnda Yüksek ýsý Yüksek konfor (34-36°C) - düðmedeki her
iki LED de yanar.
• Bir defa daha basýldýðýnda Düþük ýsý Düþük konfor (30-32°C) - düðmedeki bir
LED lambasý yanar.
• Bir defa daha basýldýðýnda - ýsýtma
durdurulur (hiçbir LED yanmaz).
Volvo servisiniz sýcaklýðý ayarlayabilir.
38
El freni, Elektrik çýkýþý/çakmak çýkýþý
64
68 72 76
80
64
68 72 76
80
5500045e
El freni kolu
3601943e
Ön koltuktaki elektrik çýkýþý
Park freni (el freni)
Elektrik soketi/çakmak çýkýþý
Kol ön koltuklarýn arasýndadýr. El freni arka
tekerlekler üzerinde çalýþýr. Kombine gösterge
panelindeki uyarý lambasý fren uygulandýðýnda
yanar. Freni indirmek için kolu hafifçe yukarý
çekip düðmeye basýn.
El freni ”hafifçe” çekilmiþ olsa bile kombine
gösterge panelindeki lambanýn yanacaðýný
unutmayin. El freninin doðru çekilip çekilmediðini kontrol edin. El frenini her zaman bir
”diþin” içine oturtacak kadar sert çekin.
Çýkýþ bir elektrik kaynaðý ya da çakmak çýkýþý
olarak kullanýlmýyorsa, çýkýþ kapaðý daima
yerinde olmalýdýr. Maksimum akým deðeri
10A’dýr.
3601974d
Arka koltuk için elektrik çýkýþý
39
Elektrikli camlar
Camlar ön koltuklardan iki þekilde açýlýp
kapanabilir.
1. Düðmeye hafifçe basýn ya da düðmeyi
hafifçe yukarý çekin. Elektrikli camlar
düðmeyi basýlý tuttuðunuz ya da çektiðiniz
sürece aþaðý ya da yukarý hareket ederler.
2. Düðmeye tam olarak basýn ya da düðmeyi
tamamen yukarý çekin ve daha sonra býrakýn. Bu durumda (OTOMATÝK AÇMA
OTOMATÝK KAPAMA*), elektrikli camlar
otomatik olarak açýlýr ya da kapanýrlar.
Eðer ön camlarý OTOMATÝK fonksiyonunu
kullanarak kapatýrsanýz, cam bir nesne tarafýndan
engellendiðinde sisteme entegre halde bulunan
bir aþýrý yükleme koruyucusu devreye girer.
8301395M
3601867d
Elektrikli camlar kapý kollarýndaki düðmeler
kullanýlarak çalýþtýrýlýr. Elektrikli camlarýn
çalýþmasý için kontak anahtarýnýn radyo veya
sürüþ* konumuna çevrilmesi gerekir. Camý
açmak için düðmenin ön kýsmýna basýn ve
kapatmak için de düðmenin ön kýsmýný çekin
çekin.
NOT! Yolcu tarafýndaki AUTO-UP
fonksiyonu yalnýz belirli ülkelerde saðlanabilir..
UY
ARI!
UYARI!
*Arabayý durdurduktan ve kontak anahtarýný
çýkarttýktan sonra, ön kapýlardan herhangi
birini açmadýysanýz
açmadýysanýz, camlarý açýp kapatabilirsiniz.
40
Araçta çocuk varsa, arka camlarý kapatýrken
ellerinin camda olmadýðýndan emin
olmalýsýnýz.
Elektrikli arka cam kumandalarý
Arka koltukta bulunan elektrikli cam kumanda
düðmeleri sürücü kapýsýndaki kumanda
panelindeki düðmeyle bloke edilebilir. Çocuklarý
aracýn içinde yalnýz býrakmak zorunda kalýrsanýz, elektrik camlarýna giden elektrik akýmýný
kesmeyi (yani, kontak anahtarýný çýkarmayý ve
ön kapýlardan birini açmayý*) unutmayýn.
Düðmedeki LED sönük:
Arka kapý camlarý hem kapýlardaki düðmeler
hem de sürücü kapýsýndaki düðmeyle idare
edilebilir.
Düðmedeki LED yanýk:
Arka camlar yalnýzca sürücü kapýsýndan
kumanda edilebilir.
Dikiz aynasý/kapý aynalarý
Düðmedeki LED yanýkken: Ayar düðmesini
döndürerek ayna konumunu ayarlayýn.
Ýstediðiniz konumu ayarladýktan sonra
düðmeye bir kez basýn. LED lambasý sönmelidir.
Ayna ayarlarýný uzaktan kumandaya saklamak
A
Aracýn kapý kilidinin uzaktan kumandalardan
biriyle açýlmasý ve ayna ayarlarýnýn
deðiþtirilmesi yeni konumlarýn uzaktan
kumandaya kaydedilmesine neden olacaktýr.
Aracýn kilidinin ayný uzaktan kumandayla bir
daha ki açýlýþýnda sürücü kapýsý iki dakika
içinde açýlýrsa, aynalar kaydedilmiþ konumlarý
alacaktýr.
B
8301236d
8802799r
Düðmeler, elektrikli kapý aynalarý
Dikiz aynasý
A normal konum.
B ýþýk kýrma konumu. Bu konumu
arkadan gelen aracýn farlarý sizi rahatsýz
ettiðinde kullanýn.
Bazý modellerde otomatik ýþýk kýrýcý adý
verilen bir fonksiyon vardýr: bu, aynanýn ýþýk
kýrma fonksiyonunun geçerli ýþýk durumuna
göre otomatik olarak yapýlmasý anlamýna gelir.
Emniyet kemeri ikazý
Dikiz aynasýnýn üstündeki emniyet kemeri uyarý
ýþýðý sürücünün emniyet kemeri takýlý olmadýðý
zaman yanýp söner.
Bazý modellerde, emniyet kemeri uyarýcýsý
6 saniye sonra devreden çýkar. Eðer sürücü
emniyet kemerini takmamýþsa, aracýn hýzý saatte
10 kilometreyi geçtiðinde uyarý lambasý tekrar
yanar ve hýz saatte 5 kilometrenin altýna
düþtüðünde söner. Eðer kemer takýlý deðilse, hýz
saatte 10 kilometreyi aþtýðýnda bu sistem tekrar
devreye girer.
Kapý aynalarý
Ýki kapý aynasýnýn ayarlanmasý için olan
kumandalar sürücü kapýsýndaki kumanda
panelinin en önünde bulunur.
Düðmeye basýn. L = sol kapý aynasý.
R = sað kapý aynasý.
NOT! Yukarýda belirtilen sistem sadece
aracýnýz bir elektrikli sürücü koltuðuna sahipse
geçerlidir.
Aynalardaki buzu kazýmak için çelik býçaklý buz
kazýyýcýlarý kullanmayýn, cam çizilebilir.
UY
ARI!
UYARI!
Yola çýkmadan önce aynalarý ayarlayýn!
Sürücü tarafýndaki kapý aynasýnýn dýþta
kalan yarýsý ”kör noktayý” ortadan kaldýran
bir geniþ açýlý aynadýr.
Aynadaki görüntünün açýlarýnýn ve
mesafelerinin
bozulacaðýný
unutmayýn!
41
Elektrikli tavan camý (isteðe baðlý)
3
Manuel kumanda
Açma: Anahtarý direnç noktasý pozisyonuna
(3) kadar arkaya doðru çekin. Anahtar bu
pozisyonda tutulduðu sürece tavan camý sonuna
kadar açýlacaktýr.
Kapatma: Anahtarý direnç noktasý pozisyonuna (2) kadar ileri doðru bastýrýn. Anahtar bu
pozisyonda tutulduðu sürece tavan camý
kapanma pozisyonuna doðru hareket eder.
4
2
1
5
Sýkýþmaya karþý koruma
6
8302234r
8301747m
Elektrikli tavan camý (isteðe baðlý)
Tavan camý kumandalarý tavanda yer alýr.
Tavan camý iki farklý þekilde açýlabilir:
• Arkasýný kaldýrarak/indirerek (havalandýrma
pozisyonu)
• Arkaya/öne (açma pozisyonu/konfor pozisyonu*)
Kontak anahtarý I veya II pozisyonunda olmalý.
Havalandýrma pozisyonu
Açma: Anahtarýn ucunu (5) yukarý itin.
Kapatma: Anahtarýn ucunu (6) aþaðý çekin.
Havalandýrma pozisyonundan konfor
pozisyonuna* doðrudan geçilebilir: Kumandayý arkaya doðru sonuna kadar (4) çekip
býrakýn.
* Konfor pozisyonunda, tavan camý rüzgar sesini
azaltmak için tamamen açýlmaz.
42
1.Otomatik kapatma
2. Manuel kapatma
3. Manuel açma
4. Otomatik açma
5. Havalandýrma pozisyonuna kadar açma
6. Havalandýrma pozisyonundaki camý kapatma
Açma pozisyonu/konfor
pozisyonu*
Otomatik kumanda
Direnç noktasý pozisyonundaki (3) kumandayý
sonuna kadar arkaya itin (4) veya direnç noktasý
pozisyonundan (2) sonuna kadar öne (1) itin ve
býrakýn. Tavan camý konfor pozisyonuna*
kadar açýlýr veya tamamen kapanýr.
Konfor pozisyonundan* sonuna kadar açma:
Kumandayý arkaya doðru bir kez daha sonuna
kadar (4) çekip býrakýn.
NOT! Tavan camý sýkýþmaya karþý koruma
fonksiyonu tavan camý aralýðýný bir nesne bloke
ettiðinde etkinleþir. Bloke olduðu zaman tavan
camý durur ve otomatik olarak önceki açýk
pozisyonuna döner. Bu fonksiyon yalnýzca
tavan camý açýkken etkinleþtirilir.
UY
ARI!
UYARI!
Sýkýþmaya karþý koruma fonksiyonu
açýk pozisyondayken çalýþýr, havalandýrma pozisyonunda çalýþmaz.
Aracý terk etmeden önce tavan camýnýn
tam kapatýldýðýndan emin olun.
UY
ARI!
UYARI!
Tavan camýný kapatýrken kimsenin elinin
arada kalmadýðýndan emin olmalýsýnýz.
Güneþlik (isteðe baðlý),, Lamine ön ve arka yan camlar (isteðe baðlý)
A
8301256d
Güneþlik
Güneþlik - arka pencere
Tavan camýnda içerden el ile açýlýp kapatýlan
sürgülü bir güneþlik de bulunur. Tavan camý
açýldýðýnda güneþlik otomatik olarak geri
çekilir.
Güneþliði þapkalýktan yukarý çekin ve resimde
gösterildiði gibi arka pencerenin üstündeki
deliklere iliþtirin.
Güneþlikler - arka yan
pencereler
Camý biraz indirin. Güneþliði (A) pencerenin
üst kenarýna iliþtirin. Artýk camý isteðinize göre
açýp kapatabilirsiniz.
Lamine ön ve arka yan camlar
(isteðe baðlý)
Lütfen arka koltuk yolcularýný aþaðýdaki koþullar
konusunda bilgilendirin:
Iþýðýn yan camlardan kýrýlmasý nedeniyle, arka
koltuktaki yolcu tarafýndan ön yan camdan
(aracýn ayný tarafýnda) görülen nesnelerin açý
ve uzaklýklarý doðal biçimlerinden farklý görünebilir.
Lamine yan camlar, camýn kýrýlarak araca girilmeye
çalýþýlmasý durumunda ekstra koruma saðlamaktadýr.
43
44
Klima kumandasý
Hava daðýlýmý
Faydalý püf noktalarý
Otomatik klima kumandasý ECC
Ýklimlendiricili (A/C) manüel klima kumandasý
Ýklimlendiricisiz (A/C) manüel klima kumandasý
Park ýsýtýcýsý
46
47
48
52
54
56
45
Hava daðýlýmý
,
)
+
+
+
,
)
*
,
8702818d
8702826d
Ön paneldeki havalandýrma panjuru
Ön paneldeki havalandýrma
panjuru
A
B
C
D
•
•
46
Açýk
Kapalý
Yatay hava akýmý ayarý
Dikey hava akýmý ayarý
Buðulanmayý gidermek için dýþ taraftaki
havalandýrma panjurlarýný yan camlara
yönlendirin.
Soðuk havalarda: En iyi sýcaklýk ayarýný
saðlamak ve buðulanmayý engellemek için
orta panjurlarý kapatýn.
8702835d
*
Kapý dikmelerindeki
havalandýrma panjurlarý
Hava daðýlýmý
Ýçeri giren hava akýmý, aracýnýzýn farklý
yerlerinde bulunan 14 havalandýrma panjuruyla
aracýnýzýn içinde daðýlmaktadýr.
Kapý dikmelerindeki
havalandýrma panjurlarý
A
B
C
D
•
•
•
Açýk
Kapalý
Yatay hava akýmý ayarý
Dikey hava akýmý ayarý
Buðulanmayý gidermek için havalandýrma
panjurlarýný arka camlara yönlendirin.
Arka koltukta en iyi hava ortamýný yaratmak
için kapaklarý aracýnýzýn içine doðru çevirin.
Çocuklarýn hava akýmlarýna ve cereyana karþý
çok hassas olduklarýný unutmayýn.
Klima kumanda sistemi - faydalý püf noktalarý
Cam içlerinde buðulanma
Ön cam ve diðer camlardaki buðulanma sorununu azaltmanýn iyi bir yolu camlarý temizlemektir.
Normal bir cam temizleyicisi kullanýn. Eðer
aracýnýzda sigara içiliyorsa camlarý daha sýk
temizlemeniz gerektiðini unutmayýn.
Buz ve kar
Ýklim kontrolü hava giriþi üzerindeki (kaput ile
ön cam arasýndaki ýzgara) buz ve karý temizleyin.
Parçacýk filtresi
Parçacýk filtresinin Garanti ve Tamir Kitapçýðýnda belirtilen öneriler doðrultusunda yerleþtirildiðinden emin olun.
Gerçek sýcaklýk - EEC
Seçtiðiniz sýcaklýk, aracýn içini ve dýþýný
etkileyen hava hýzý, nem, güneþ yoðunluðu gibi
fiziksel etmenlere baðlýdýr.
Sensörler - EEC
Güneþ sensörü ön panelin üst kýsmýndadýr.
Üzerini kesinlikle örtmeyin. Klima kumanda
panelinin üzerindeki iç kabin sýcaklýk sensörünün üzerini kesinlikle örtmeyin.
Sýcak havalarda - araba
güneþten ýsýndýðýnda
Dýþarýsý çok sýcak olduðunda aracýnýzý “havalandýrarak“ daha çabuk soðutma saðlayabilmek
için, yolculuðunuza baþlamadan önce camlarý ve
açýlýr tavaný (sunroof) kýsa bir süre için açýn. Bu
iþlem, aracýn içinin soðutulmasýna yardýmcý
olur.
Yan camlar ve sunroof
Ýklimlendirme sisteminin (A/C) tatmin edici
þekilde çalýþmasý için, yan camlar ve sunroof
kapatýlmalýdýr. Ayrýca þapkalýktaki tahliye
kanallarýnýn engellenmediðinden emin olun.
Arýza izleme
Volvo servisiniz, klima kumanda sisteminin
tamiri veya herhangi bir arýza izleme iþlemi için
gerekli alet ve araçlara sahiptir. Kontrol ve
tamir iþlerini yalnýzca eðitimli personele
yaptýrýn.
Çevre koruma
Ýklimlendirme sisteminde R134a soðutucusu
vardýr. Bu soðutucu ozon tabakasýna zararlý
olan klor içermez.
Soðutucuyu takviye ederken/deðiþtirirken
yalnýzca R134a kullanýn. Bu iþlem yetkili bir
servis tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Hýzlanma
Tam gaz verildiðinde iklimlendirme sistemi
geçici olarak kapatýlýr. Sýcaklýkta geçici bir artýþ
hissedebilirsiniz.
Yoðuþma / Damlama
Sýcak havalarda iklimlendirme sisteminden
(A/C) kaynaklanan yoðuþma aracýn altýnda
damlamaya neden olabilir. Bu, kesinlikle
normaldir. Eðer gerekirse, kontaðýn kapatýlmasýndan 50 dakika sonra fan çalýþmaya baþlar ve
yedi dakika süreyle klima kumanda sistemlerini
kurutur. Daha sonra, fan otomatik olarak
kapanacaktýr.
47
Otomatik klima kumandasý ECC
Hava Dolaþýmý/Dahili Hava Kalitesi Sistemi
(Interior Air Quality System)
AUT
MAN
AUTO
Ýç hava dolaþýmý
Buz çözücü, ön ve yan
camlar
Ýç kabin sýcaklýk sensörü
"
&
"
&
$
Düz çözücü, arka
cam ve kapý
aynalarý
$
Ýklimlendirici (A/C) Açýk/
Kapalý
Koltuk ýsýtýcýsý,
sað taraf
8703249d
Fan
Sol taraf sýcaklýðý
Alacakaranlýk sensörü*
Sað taraf sýcaklýðý
Hava daðýlýmý
* Tüm gösterge paneli aydýnlatmasýný otomatik
olarak düzenler.
48
Sol taraf koltuk ýsýtýcýsý
Otomatik klima kumandasý ECC Dahili Hava Kalitesi sistemiyle (isteðe baðlý)
Kombinasyon filtresi Hava
kalitesi sensörüyle (isteðe baðlý)
Bazý araçlarda bir filtre ve hava kalitesi sensörü
mekanizmasý mevcuttur. Söz konusu kombinasyon filtresi gazlarý ve parçacýklarý ayýrarak
arabaya giren kokularýn ve pis havanýn hacmini
azaltýr. Hava kalitesi sensörü dýþ havadaki
kirlilik düzeyini saptar. Hava kalitesi sensörü
kirlenmiþ dýþ havayý saptadýðýnda, hava giriþi
kapatýlýr ve aracýn içindeki havanýn sirkülasyonu
saðlanýr. Kombinasyon filtresi ayný zamanda
aracýn içinde dolaþan havayý da temizler.
MAN
AUT
AUT
MAN
•
•
8703250d
•
Çalýþtýrma:
Hava kalite sensörünü devreye sokmak için
düðmesine basýn (normal ayar).
Hava kalitesi sensörü devreye girdiðinde
simgesindeki AUT LED’i yanar
Aþaðýdakileri aklýnýzdan
çýkarmayýn:
• Hava kalite sensörünün her zaman devrede
&% %&@
.
Ya da aþaðýdaki þekilde üç iþlevden
•
olmasýný bir kural haline getirin.
Ýç hava dolaþýmý, buðulanmadan kaçýnmak
için soðuk havalarda kýsýtlý uygulanýr.
Camlarda buðulanma olursa hava kalite
sensörünü devreden çýkarmanýz gerekir.
Camlarýn buðulanmasý durumunda, ön cam
ve yan cam defroster fonksiyonlarýný da
kullanabilirsiniz. Sonraki sayfaya bakýn.
Kombinasyon filtresinin iki programlanmýþ
servis döneminden birinde deðiþtirilmesi
tavsiye edilir. Eðer araç çok kirli ortamlarda
kullanýlýyorsa Çoklu filtrenin daha sýk
deðiþtirilmesi gerekebilir.
8703250d
birini seçin
MAN
AUT
.
8703250d
1.
MAN
AUT
tuþuna basýn: AUT LED´i yanar.
8703250d
Hava kalite sensörü devrede.
2.
MAN
AUT
tuþuna basýn:
LED yanmaz.
8703250d
Soðutmaya gereksinim duyulmadýkça araç içi
hava dolaþýmý devreye sokulmaz.
3.
MAN
AUT
tuþuna basýn: MAN LED´i
8703250d
yanar. Araç içi hava dolaþýmý devrede.
Tekrar basmak suretiyle bu üç fonksiyon
arasýnda seçim yapabilirsiniz.
MAN
AUT
.
8703250d
49
Otomatik klima kumandasý ECC
Buz çözücü, ön ve yan camlar
AUTO
AUTO fonksiyonu
fonksiyonu, istenilen sýcaklýðýn
saðlanmasý için otomatik klima kumandasýný
yönetir. Otomatik fonksiyon, ýsýtma, iklimlendirme
8702780d
sistemi, fan hýzý, hava dolaþýmý ve hava yönlendirme kontrolünü saðlar.
Bir ya da birden fazla fonksiyonu manüel olarak seçerseniz, diðer
fonksiyonlar otomatik olarak çalýþmaya devam eder.
AUT
O düðmesine basýldýðýnda bütün manüel ayarlar devre dýþý kalýr.
AUTO
Ön cam ve yan camlardaki buðulanma ve buzlanmayý çabucak yok etmek için bu düðmeyi
kullanýn. Hava, camlara yüksek fan hýzýnda
yöneltilir. Bu fonksiyon devreye sokulduðunda
8702782d
rezistans düðmesindeki LED yanar. Havanýn
neminin en yüksek seviyede alýnabilmesi için iklimlendirme sistemi
kumanda edilir. Araç içi hava dolaþýmý olmaz.
Yakýt ekonomisi Elektronik klima kumandasý ECC
ECC donanýmlý araçta iklimlendirme sistemi otomatik olarak kontrol edilir
ve iç kabini serinletmeye yetecek ve gelen havadaki nemi alacak þekilde
kullanýlýr. Bu, iklimlendirmenin havayý donma noktasýnýn hemen üzerine
kadar soðuttuðu geleneksel sistemlere göre daha iyi yakýt ekonomisi
saðlar.
&
Sýcaklýk
"
$
8702779d
50
Bu iki düðmeyi kullanarak, aracýn yolcu ve sürücü
tarafýndaki sýcaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Ýstediðinizden
daha soðuk ya da daha sýcak bir seviyeye ayarladýðýnýzda, soðutma ya da ýsýtma iþleminin hýzlanmayacaðýný unutmayýn.
Buz çözücü - arka cam ve kapý
aynalarý
8702783d
Arka camdaki ve kapý aynalarýndaki buzlanmayý
veya buharlanmayý hýzlý bir þekilde yok etmek için
bu düðmeyi kullanýn. Bu iþlemle ilgili ek bilgiler
için bkz. sayfa 38.
Otomatik klima kumandasý ECC - manüel ayarlarý
Ýklimlendirici (A/C) - Açýk/Kapalý
Ýç hava dolaþýmý
(ayrýca bkz. sayfa 49)
AUT
MAN
Sýcak iklimlerde en iyi
O
soðutma verimi AUT
AUTO
8702776d
&%! #@
fonksiyonu seçilerek elde
edilir. Bu durumda, içerideki havanýn sirkülasyonu otomatik olarak kontrol
edilir. Eðer içeriye egzos gazlarý gibi pis havanýn girmesini engellemek
istiyorsanýz, manüel iç hava sirkülasyonu seçilebilir. Böylece arabanýn
içine dýþarýdan hava girmez
ve yolcu kabinindeki havanýn sirkülasyonu saðlanýr. Düðmedeki LED yanar.
Aracýn içindeki havayý uzun süre sirküle ederseniz, özellikle kýþ aylarýnda
buðulanma ve buzlanma oluþabilir.
Zamanlayýcý fonksiyonu (kombinasyon filtrelerine ve hava
kalite sensörlerine sahip araçlarda zamanlayýcý fonksiyonu
bulunmaz) buzlanma, buðulanma ve pis hava olasýlýðýný en aza indirir.
Bu fonksiyonu çalýþtýrmak için aþaðýdaki iþlemi yapýn.
düðmesine
3 saniyeden uzun süreyle basýn. LED 5 saniye süreyle yanýp söner. Dýþ
hava sýcaklýðýna baðlý olarak aracýn içindeki hava 3-12 dakika dolaþýr.
düðmesine her
basýþýnýzda zamanlayýcý fonksiyonu devreye girer.
Zamanlayýcý fonksiyonunu devreden çýkarmak isterseniz düðmesine tekrar
3 saniyeden uzun bir süre basýn. Seçiminizi onaylamak üzere LED 5 saniye
yanar.
Defroster düðmesini seçerseniz, iç hava sirkülasyonu sürekli
olarak devre dýþý kalýr.
Hava daðýlýmý
ON LED’i yandýðýnda iklimlendirme sistemi (A/C)
otomatik olarak kontrol edilir. Bu þekilde gelen hava
soðutulur ve makul ölçüde nemi alýnýr. AC OFF
seçilip OFF LED’i yandýðýnda iklimlendirme
8702777d
sistemi (A/C) daima devre dýþý olsa da diðer
fonksiyonlar otomatik olarak kontrol edilir. Ýklimlendirme (A/C) sistemi
yaklaþýk 0°C’ye kadar çalýþýr.
Buz Çözücü
düðmesini seçtiðinizde, hava neminin en yüksek
oranda alýnacaðý þekilde iklimleme kumanda edilir.
Fan
&% %%&@
Fan hýzý, ilgili düðme döndürülerek artýrýlabilir
O seçiliyse hýz
veya azaltýlabilir. Eðer AUT
AUTO
otomatik olarak kumanda edilir. Daha önceden
ayarlanmýþ olan fan hýzý devre dýþý kalýr.
NOT! Eðer fan düðmesi, düðmenin yukarýsýndaki LED turuncu
renkte yanacak kadar fazla çevrilirse, fan ve iklimlendirme sistemi
(A/C) kapanýr.
Hava akýmý camlara yöneltilir.
Ön koltuklarýn ýsýtýlmasý
Hava baþa ve gövdeye
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 38.
&% %&@
Hava bacaklara ve ayaklara.
O tuþuna basýn.
Otomatik hava daðýlýmýna geri dönmek için AUT
AUTO
8702784d
51
Ýklimlendiricili (A/C) manüel klima kontrolü
Ýç hava dolaþýmý
Ýç hava sirkülasyonu, iklimlendirme sistemiyle
(A/C) birlikte kullanýldýðýnda, ýsýnmýþ bir kabinin
daha çabuk soðutulmasýna yardýmcý olur. Bu
8702776d
fonksiyon, pis havanýn ve egzos gazlarýnýn vb.
düðmesine basýldýiçeri girmesini engellemek için de kullanýlabilir.
ðýnda içerideki hava sirküle edilir ve aracýn içine dýþarýdan hava alýnmaz.
Düðmedeki LED yanar. Araç içindeki havanýn uzun süre sirküle edilmesi
özellikle kýþ aylarýnda camlarda buðulanma ve buzlanmaya neden olabilir.
Zamanlayýcý fonksiyonu buðulanma, buzlanma ve pis hava riskini en
düðmesine 3 saniyeden
aza indirir. Bu fonksiyonu aktif hale getirmek için
uzun süreyle basýn. LED ýþýðý 5 saniye yanýp söner. Aracýn içindeki hava,
dýþarýdaki hava sýcaklýðýna baðlý olarak 3-12 dakika dolaþýr. düðmesine
her
basýþýnýzda zamanlayýcý fonksiyonu devreye girer. Zamanlayýcý
düðmesine tekrar 3 saniyefonksiyonunu devreden çýkarmak isterseniz
den uzun bir süre basýn. Seçiminizi onaylamak üzere LED 5 saniye yanar.
Buz Çözücüyü
her seçiþinizde iç hava dolaþýmý devre dýþý býrakýlýr.
Ýklimlendirici
(A/C) Açýk/Kapalý
Ýklimlendirici, ON
LED’inin yanmasýyla
soðutma ve nem alma fonksiyonlarýný
devreye sokar. OFF LED’inin yanmasýyla
iklimlendirici devreden çýkar.
8702777d
düðmesini seçerseniz fan 0
Defroster
konumuna ayarlanmadýðý sürece iklimlendirme
devrede kalýr.
8702611d
Fan
Fan hýzý düðme döndürülerek artýrýlabilir veya
azaltýlabilir. Eðer düðme
0’a ayarlanýrsa iklimlendirici devreden çýkarýlýr.
52
Isýtma/Soðutma sol taraf
8702834d
Düðmeyi çevirerek içeri giren
havanýn sýcaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Ýçeri giren havanýn
soðutulmasýný istiyorsanýz,
iklimlendirme sisteminin
devrede olmasý gerekir.
Isýtma/Soðutma sað taraf
8702834d
Düðmeyi çevirerek içeri giren
havanýn sýcaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Ýçeri giren havanýn
soðutulmasýný istiyorsanýz,
iklimlendirme sisteminin
devrede olmasý gerekir.
Ýklimlendiricili (A/C) manüel klima kumandasý
Maksimum konfor için ve ince ayar yapmak amacýyla farklý noktalarla
belirtilmiþ hava daðýlýmý kumanda konumlarýný kullanýn.
8702833d
Hava daðýlýmý
Hava ön ve arka havalandýrma
panjurlarýndan gelir.
Hava akýmý camlara yöneltilir. Bu
durumda, iç hava sirkülasyonu
olmaz. Ýklimlendirici (A/C) sistemi
her zaman devrededir. Havalandýrma
panjurlarýnda belli bir hava akýmý
vardýr.
Hava hem yere hem de camlara
yönlendirilir. Hava panjurlarýndan
belirli oranda hava akýþý vardýr.
Hava yere yönlendirilir. Hava
panjurlarýnda ve arka ile yan camlar
için buz çözücü panjurlarýnda belirli
oranda bir hava akýþý vardýr.
Hava yere ve havalandýrma
panjurlarýna yönlendirilir.
Kullaným...
Ek bilgiler ve tavsiyeler:
• Ýklimlendiriciyi devreye sokmak için fan
•
düðmesini (0 konumundan) çevirmeniz
gerekir.
Giren havanýn nemini almak için iklimlendiriciyi düþük sýcaklýklarda (0 - 15 °C) kullanýn.
Sýcak havada iyi soðutma istiyorsanýz.
Buzlanma ve buðulanmayý yok etmek
istediðinizde. Bunun için yüksek fan hýzý
uygundur.
Soðuk havada rahat ve buðusuz bir ortam
istediðinizde. Fan hýzý çok düþük olmamalýdýr.
Buz çözücü arka cam ve kapý
aynalarý
&% %&%@
Arka camda ve kapý
aynalarýndaki buzlanmayý veya buharlanmayý
hýzlý bir þekilde yok etmek için bu düðmeyi
kullanýn. Bu iþlemle ilgili ek bilgiler için bkz.
sayfa 38.
Ön koltuklarýn
ýsýtýlmasý
Ayaklarýnýzýn sýcak olmasýný istediðinizde.
Dýþ sýcaklýðýn düþük olduðu güneþli
havalarda.
8702784d
Daha fazla bilgi için
bkz. sayfa 38.
53
Park ýsýtýcýsý (isteðe baðlý)
RESET (C)’ye kýsa süre basýlmasý
RESET ’ye uzun süre basýlmasý
RESET ’ye uzun süre basýlmasý
ON lambasý sürekli yanmakta
ON lambasý yanýp söner
)
*
+
Park ýsýtýcýsý derhal çalýþtýrýlabildiði gibi,
TIMER 1 ve TIMER 2 kullanýlarak iki farklý
çalýþmaya baþlama saatine de ayarlanabilir.
Burada baþlangýç saati aracýn tamamen sýcak
olmasý arzu edilen saate karþýlýk düþer.
Araçtaki elektronik devreler baþlangýç saatini o
andaki dýþ ortam sýcaklýðýna göre hesaplarlar.
Dýþ ortam sýcaklýðý 25°C’den yüksekse, ýsýtýcý
devreye girmez.
- 7°C ve daha düþük sýcaklýklarda park ýsýtýcýsý
en fazla 60 dakika çalýþýr.
Park ýsýtýcýsýnýn çalýþtýrýlmasý ardarda denenmesine raðmen mümkün olmazsa, göstergede bir
arýza mesajý görüntülenir - bir Volvo servisine
baºvurunuz.
54
Saat ve dakika ayarý
Timer çalýþmaktadýr (ON)
Timer kapatýlmýþtýr (OFF)
Timer çalýþtýrýlmýþtýr
Park ýsýtýcýsý çalýþtýrýlmýþtýr
3602296d
Araç dýþarda olmalýdýr
Benzinli ve dizel ýsýtýcýlar kullanýldýðýnda aracýn
dýþarýda olmasý gerektiðini unutmayýn.
Eðimli yüzeye park etme
Aracýnýzý dik bir eðime park ederseniz, park
ýsýtýcýsýna yakýt saðlanabilmesi için aracýn
önünün yokuþ yukarý baktýðýndan emin olun.
Isýtýcýnýn doðrudan
çalýþtýrýlmasý
1. (B) düðmesini kullanarak DIRECT START
seçimini yapýn.
2. ON ve OFF seçeneklerine ulaþmak için
RESET düðmesine (C) basýn.
3. ON konumunu seçin. Isýtýcý 60 dakika
çalýþacaktýr. Motor soðutucusunun sýcaklýðý
20°C’ye eriþtiðinde yolcu kabininin
ýsýtýlmasýna baþlanýr.
Doðrudan çalýþtýrýlan ýsýtýcýnýn
devre dýþý edilmesi
1. (B) düðmesini kullanarak DIRECT START
seçimini yapýn.
2. ON ve OFF seçeneklerine ulaþmak için
RESET düðmesine (C) basýn.
3. OFF’u seçin.
Park ýsýtýcýsý (isteðe baðlý)
TIMER 1 veya 2’nin
ayarlanmasý
Güvenlik sebeplerinden dolayý arka arkaya
birkaç gün için deðil, yalnýzca sonraki 24 saat
için zaman ayarlamasý yapabilirsiniz.
1. (B) düðmesini kullanarak TIMER 1
seçimini yapýn.
2. Yanýp sönen saat ayarýna eriþmek için
RESET düðmesine (C) kýsa süre basýn.
3. Düðmenin yardýmýyla arzu edilen saat
miktarýný ayarlayýn.
4. Yanýp sönen dakika ayarýna eriþmek için
RESET düðmesine kýsa süre basýn.
5. Düðmenin yardýmýyla arzu edilen dakika
miktarýný ayarlayýn.
6. Ayarlarý onaylamak için RESET düðmesine
kýsaca basýn.
7. Zamanlayýcýyý devreye sokmak için RESET
düðmesine basýn.
TIMER 1’i ayarladýktan sonra, TIMER 2’ye
geçebilirsiniz. TIMER 1’de olduðu gibi
ayarlayýnýz.
3. RESET (C) düðmesine basýn. Göstergede
sürekli olarak OFF yazýsý görüntülenir ve
ýsýtýcý kapatýlýr.
Ekrandaki mesajlar
TIMER 1, TIMER 2 ya da DIRECT START
devreye girdiðinde, kombine gösterge panelindeki amber renkteki uyarý sembolü yanar ve
göstergede açýklayýcý bir metin görüntülenir.
Araçtan ayrýldýðýnýzda, sistemin o andaki
ayarlarý konusunda bilgi veren bir mesaj
göreceksiniz.
Araç saati/zamanlayýcý
Güvenlik nedeniyle, zamanlayýcý ayarlarýnýn
yapýlmasýndan sonra otomobil saatinin sýfýrlanmasý halinde, tüm zamanlayýcý ayarlarý silinir.
Akü ve benzin
Akü yeterince þarj edilmezse veya benzin
deposu boþa yakýnsa, park ýsýtýcýsý kapatýlacaktýr.
Durum böyle olduðunda, gösterge ekranýnda bir
mesaj belirir. READ düðmesine (A) basarak
mesajý onaylayýn.
ÖNEMLÝ!
Park ýsýtýcýsýnýn yalnýzca kýsa yolculuklarda
art arda kullanýmý akünün boþalmasýna ve
çalýþtýrma sisteminin zarar görmesine yol
açabilir.
Jeneratörün, ýsýtýcýnýn sürekli kullanýlmasýna
baðlý olarak aküyü boþaltmadan gerekli
enerjiyi üretmek için yeterli süreye sahip
olmasýný saðlamak için ýsýtýcýný devrede
olduðu süre boyunca aracý sürün.
Zamanlayýcý tarafýndan çalýþtýrýlan
ýsýtýcýnýn devre dýþý edilmesi
Isýtýcýyý ayarlanmýþ çalýþma süresi dolmadan
önce manuel olarak kapatmak için aþaðýdakileri
yapýn:
1. READ düðmesine (A) basýn
2. (B) düðmesini kullanarak PARK HEAT
TIMER 1 veya 2 yazýsýna gelin. ON yazýsý
yanýp sönmeye baþlar.
55
56
Ýç donaným
Ön koltuklar
Ýç ýþýklandýrma
Eþya bölmeleri
Orta konsoldaki eþya bölmeleri, Bagaj perdesi
Yedek teker (stepne), Uyarý üçgeni
Uzun yükler
Ceket askýsý
58
60
62
63
64
65
66
57
Ön koltuklar
Yükseklik ayarý - ön koltuk
Sürücü ve yolcu koltuðunun ön kenarlarý yedi
farklý konuma, arka kenarlarýysa dokuz farklý
konuma ayarlanabilir.
Ön kol (A) - koltuðun ön kenarýnýn ayarlanmasý
Arka kol (B) - koltuðun arka kenarýnýn ayarlanmasý.
Bel desteði
Daha yumuþak
Daha sert
Bel desteði ayarlama düðmesini
daha kolay kullanmak için
koltuðu geriye doðru itin!
Koltuk sýrtý eðimi
Ön-arka ayarý
Ayar kolu yukarý çekildiðinde, koltuk öne veya
arkaya doðru hareket edebilir.
Koltuðun, ayarlarladýðýnýz konumda sabitlendiðinden emin olun.
)
Saat yönünde - arkaya doðru
Saat yönünün tersine - öne doðru
*
Elektrikli kumanda merkezi
UY
ARI!
UYARI!
Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce
koltuk ayarýný yapýn.
58
&# "'@
Ön yolcu koltuðunun katlanmasý, Arka koltuk baþ destekleri
8502027e
&#% %)
Baþ desteðini dikey olarak ayarlayýn.
Ön yolcu koltuðunun katlanmasý
Arka koltuk baþ destekleri
Uzun yükler için yer kazanmak amacýyla ön yolcu koltuðu sýrtý, yatay
konumda öne doðru katlanabilir. Koltuk sýrtýný aþaðýdaki gibi yatýrýn:
• Koltuðu mümkün olduðunca arkaya doðru itin.
• Koltuk sýrtýný dik konuma ayarlayýn.
• Koltuk sýrtýnýn arkasýndaki mandallarý kaldýrýn.
• Koltuk sýrtýný öne doðru yatýrýn.
Orta oturma konumu baþ desteði dikey
olarak yolcunun boyuna göre ayarlanýr. Baþ
desteðini gerektiði kadar yukarý ya da aþaðý
hareket ettirin. Baþ desteðini yukarý çekmek ya
da aþaðý itmek için ayný zamanda soldaki
desteðin arkasýndaki serbest býrakma düðmesine
de basmanýz gerekir. Resme bakýn.
Eðer entegre çocuk minderi kullanýlýyorsa, baþ
desteðinin çocuða uyacak þekilde dikkatlice
konumlandýrýlmasý gerekir.
59
Ön koltuklar
Elektrikli koltuk (isteðe baðlý)
Volvo’nuz elektrikli koltuklarla donatýlmýþsa,
koltuðun yan tarafýndaki iki düðmeyi kullanarak
aþaðýdaki ayarlarý yapabilirsiniz:
A - Koltuk ön kenarýnýn yüksekliði
B - Ön - arka
C - Koltuk arka kenarýnýn yüksekliði
D - Sýrt eðimi
Hafýza fonksiyonlu koltuklar (isteðe
baðlý)
Hafýzaya üç konum kaydedilebilir. Konum
ayarýný yaptýktan sonra MEM düðmesini (H)
basýlý tutarken ayný zamanda E düðmesine basýn.
F ve G hafýza düðmeleri kullanýlarak baþka
koltuk ve kapý aynasý ayarlarý da hafýzada
saklanabilir.
-
.
/
0
1.
1.Kontak anahtarýnýn 0 konumuna döndürülmesinden veya kontaktan çýkarýlmasýndan
itibaren 40 saniye içinde.
2. Sürücü kapýsýnýn kilidini anahtar veya
uzaktan kumandayla açtýktan sonra, kapý açýk
kalýrsa
kalýrsa, sürücü koltuðu 10 dakika süresince
ayarlanabilir. Kapý kapatýlýrsa, koltuk, kontak
anahtarý 0 konumundayken veya henüz kontaða
yerleþtirilmemiþken 40 saniye süresince
ayarlanabilir.
Koltuk konumlarýný uzaktan
kumandaya saklamak
)
*
+
,
NOT! Elektrikli koltuklar herhangi bir yabancý
maddeyle engellendiðinde devreye giren bir aþýrý
yük koruyucu sistemine sahiptirler. Böyle bir
durumda, kontaðý kapatýn (kontak anahtarý 0
konumunda) ve koltuðu tekrar kullanmadan
önce 20 saniye bekleyin.
Önceden ayarlý konumlarýn
ayarlanmasý
E, F ya da G düðmelerind en birini koltuk ya da
kapý aynalarý duruncaya kadar basýlý tutun.
Aracýn kapý kilidinin uzaktan kumandalardan
biriyle açýlmasý ve sürücü koltuðu ayarlarýnýn
deðiþtirilmesi yeni konumlarýn uzaktan
kumandaya kaydedilmesine neden olacaktýr.
Aracýn kilidinin ayný uzaktan kumandayla bir
dahaki açýlýþýnda sürücü kapýsý iki dakika içinde
açýlýrsa, sürücü koltuðu kaydedilmiþ konumu
alacaktýr.
Acil durdurma
Ayar düðmelerinden biri býrakýlýrsa,
koltuk güvenlik gerekçesiyle hareketini
durdurur
durdurur..
Koltuk yanlýþlýkla hareket etmeye baþlarsa,
durdurmak için düðmelerden birine basýn.
Kontak anahtarý
UY
ARI!
UYARI!
Yolcu koltuðu: Koltuk ancak kontak anahtarý
I veya II konumunda olduðunda ayarlanabilir.
Sürücü koltuðu: Koltuk ancak kontak
anahtarý I veya II konumunda olduðunda
ayarlanabilir. Ayrýca aþaðýda belirtilen durumlarda da ayarlanabilir.
Ayarlama yaparken koltuðun önünde ya da
arkasýnda hiçbir þey olmamasýna dikkat
edin. Arka koltukta oturan yolcularýn
sýkýþmamasýna dikkat edin. Bu olasýlýðý
ortadan kaldýrmak için çocuklarýn düðmelerle oynamalarýna izin vermeyin.
60
Ýç ýþýklandýrma
3500887e
3501410r
Genel aydýnlatma ve ön okuma lambalarý
Genel aydýnlatma
Genel aydýnlatma lambasý düðmeye bastýðýnýzda
yanar ve söner. Genel aydýnlatma lambasý
aþaðýdaki durumlarda 30 saniye daha yanýp
sonra sönecek þekilde düzenlenmiþ bir otomatik
fonksiyona sahiptir:
• Aracýnýzýn kilidini anahtarla veya uzaktan
kumandayla dýþarýdan açtýðýnýzda.
• Kontaðý kapatýp, kontak anahtarýný 0
konumuna getirdiðinizde.
Genel aydýnlatma lambasý aþaðýdaki durumlarda
10 dakika boyunca yanar:
• Kapýlardan biri açýksa.
Arka okuma lambalarý
Genel aydýnlatma lambasý aþaðýdaki durumlarda
söner:
• Motoru çalýþtýrdýðýnýzda.
• Aracýnýzý anahtarla veya uzaktan kumandayla
dýþarýdan kilitlediðinizde.
Her koþulda, düðmeye kýsa süre basarak genel
aydýnlatma lambasýný kapatabilir veya açabilirsiniz.
Iþýðý yakarsanýz, lamba 10 dakika yanýk kalýr.
Düðmeyi 3 saniyeden fazla basýlý tutarak
otomatik fonksiyonu devre dýþý býrakabilirsiniz.
Düðmeye kýsa süre bastýðýnýzda, otomatik iþlem
tekrar devreye girer.
Önceden programlý 30 saniyelik ve 10 dakikalýk
süreler deðiþtirilebilir. Yetkili Volvo servisine
baþvurun.
8502006d
Güneþlikteki makyaj aynasý
Ön ve arka okuma lambalarý
Okuma lambalarý, ön ve arka koltuklardaki
yolcular için ilgili düðmeye basýlarak açýlýr veya
kapanýr. Okuma lambalarý elle kapatýlmadýðýnda
10 dakika sonra kendiliðinden sönecektir.
Makyaj aynasý
Kapaðý açtýðýnýzda yanarlar.
61
Eþya bölmeleri
UY
ARI!
UYARI!
Þapkalýkta, torpido gözünde, harita cebinde veya diðer eþya
bölmelerinde ani frenleme sýrasýnda yaralanmaya yol açabilecek sert, keskin ya da aðýr eþyalarýn bulunmamasýna (veya
bunlardan çýkýntý yapmamasýna) dikkat edin. Geniþ ve aðýr
eþyalar daima emniyet kemeri ile baðlanmalýdýr.
62
8502037e
Orta konsoldaki eþya bölmeleri, Bagaj perdesi
Bardaklýk (isteðe
baðlý)
8502003d
Küllük (isteðe baðlý)
Küllüklerin boþaltýlmasý:
Ön koltuk: küllüðü düz olarak yukarýya çekin.
Arka koltuk: küllüðü aþaðýya çekin ve çýkarýn.
Bazý modellerde ön ve
arka koltuklardaki
yolcular için bardaklýk
bulunur. Ön koltuk bardaklýklarýndan sürücü
bardaklýðýný açmak için soldaki düðmeye, yolcu
bardaklýðý için de alttaki kapaðý bastýrýn. Yolcu
tarafýndaki bardaklýðý kullandýktan sonra kapatmak
için, bardaklýk üzerindeki oklarýn gösterdiði
þekilde kollarýn içeri doðru bastýrýlmasý gerekir.
Orta konsoldaki eþya bölmesini de kaset ve
benzeri eþyalar için kullanabilirsiniz.
8501983E
Yük bölmesindeki bagaj
perdesi (isteðe baðlý)
Alýþveriþ torbalarý gibi hafif eþyalar için bagaj
perdesini kullanabilirsiniz. Perdeyi dýþarýya
çekin. Emniyet kemeriyle ayný þekilde çalýþýr ve
kilitlenme fonksiyonuna sahiptir.
Perdeyi kilitlenmiþ konumundan serbest
býrakmak için, serbest býrakma dilini çekerek
perdeyi dýþarý çekin.
Uzayan perde iki konuma sabitlenebilir. Perdeyi
yerine sabitlerken yerine oturup klik sesi
gelinceye kadar bastýrýn.
NOT! Ýlave donaným olarak plastik halý
kullanýyorsanýz bagajýnýzda ve halýnýn kenarlarý
bagaj kenarýndan daha yüksekse, perde
mekanizmasýnýn rahat çalýþabilmeniz için halýyý
kesmeniz gerekir.
63
Yedek teker (stepne), Uyarý üçgeni
Zemin desteði
Kriko
Uyarý üçgeni
Çekme halkalý
alet çantasý
)
Montaj rakoru
Yedek teker
(stepne)
7700231d
Zemin desteði
8901312d
Yedek teker (stepne), aletler
aletler,, kriko
Uyarý üçgeni (bazý ülkelerde)
Bagaj döþemenizin altýnda yedek lastik, kriko ve alet kutusu bulunmaktadýr. Yedek lastiði çýkarmak için aþaðýdakileri yapýn:
• Bagaj taban döþemesini içeriye doðru katlayýn.
• Yedek lastik rakoruna oturan zemin desteðini kaldýrýn ve çýkarýn.
”Geçici Yedeðe” sahip araçlarda ayrýca bagajýn sol arka köþesinde de
bir zemin desteði vardýr. Yedek lastiðin çýkartýlmasýný kolaylaþtýrmak
için desteði yukarýya çekin.
• Krikoyu ve alet çantasýný çýkarýn.
• Montaj rakorunun vidalarýný sökün ve yedek lastiði dýþarýya çýkarýn.
• Þimdi bütün iþlemleri tersine doðru gerçekleþtirin. Yedek lastiðin
yerine oturduðundan ve krikoyla alet çantasýnýn montaj rakoru
üzerindeki kayýþlarla uygun þekilde tespit edildiklerinden emin olun.
Uyarý üçgeni kullanýrken bulunduðunuz ülkedeki yasal sýnýrlamalara
uyun. Uyarý üçgeninin kullanýlmasý gerektiðinde aþaðýdaki iþlemleri
yapýn:
• Her iki baðlama vidasýný dikey konuma getirin.
• Uyarý üçgeninin kýlýfýný dikkatlice çýkarýn.
• Uyarý üçgenini kýlýfýndan (A) çýkarýn.
• Uyarý üçgeninin dört destek ayaðýný çýkarýn.
• Uyarý üçgeninin iki kenarýný açýn ve sabitleyin.
• Uyarý üçgenini uygun bir konuma yerleþtirin. Aracýn konumu ve
trafiði dikkate alýn.
Kullandýktan sonra:
• Herþeyi çýkardýðýnýz sýrayla toplayýn.
• Uyarý üçgeninin ve kýlýfýnýn düzgün þekilde bagaj kapaðýna sabitlendiðinden emin olun.
64
Uzun yükler
8501909d
8501931e
8502002d
Uzun yükleri daima sabitleyin!
Arkalýðýn öne doðru eðilmesi
Kayak koyma yeri
Uzun eþyalarý taþýmak istediðinizde arka koltuk
arkalýklarýndan biri ya da her ikisini de bagaj
bölümünden aþaðý doðru katlayabilirsiniz. Bagaj
bölümündeki tutamaklarý çekin. Baþ destekleri
dik olmalýdýr. Daha sonra arkalýðý veya arkalýklarý öne doðru eðin. Orta baþ desteðinin ayarlanmasý gerekebilir.
Arka destekleri kaldýrdýðýnýzda, bunlarýn uygun
þekilde tespit edildiklerinden ve kilitlendiklerinden emin olun.
Arka sýrt dayama yerinde uzun nesneleri (kayak,
tahtalar vs. gibi) taþýyabileceðiniz bir göz vardýr.
Bu gözü açmak için sað arkalýðý öne yatýrýn.
Gözü öne doðru katlarken mandalý yukarýya
doðru iterek gözü serbest býrakýn. Daha sonra,
göz açýkken arkalýðý tekrar geriye doðru itin.
NOT! Aracýnýz entegre çocuk minderi
donanýmýna sahipse önce bunu dýþarý doðru
açmanýz gerekir.
UY
ARI!
UYARI!
Yükü her zaman sabitleyin. Aksi halde sert
fren yapýldýðýnda yük yer deðiþtirerek
yaralanmaya neden olabilir. Keskin
kenarlarý yumuþak bir þeyle örtün. Uzun
eþyalarý yüklerken veya boþaltýrken motoru
kapatýp el frenini çekin! Yük yanlýþlýkla
vites koluna veya vites seçiciye çarpýp
vitesin deðiþmesine ve aracýn hareket
etmesine neden olabilir.
65
Ceket askýsý
8503126m
Ceket askýsý
Elbise askýsýný normal aðýrlýktaki giysiler için
kullanýn.
66
Kilitler ve Alarm
Immobilizer, uzaktan kumanda
Kilitleme ve açma
Pilinin deðiþtirilmesi
Karanlýkta emniyet kilitleri
Çocuk güvenlik kilidi
Alarm
68
69
70
71
72
73
67
Kapýlar ve kilitler
Anahtarlar - Immobilizer
Aracýnýzla birlikte iki ana anahtar ve bir servis
anahtarý verilir*. Ana anahtarlardan biri
katlanabilir ve entegre bir uzaktan kumandayla
donatýlmýþtýr.
Anahtarýn
kaybolmasý
Anahtarlarýnýzdan birini kaybettiðinizde kalan
anahtarlarý yetkili bir Volvo servisine getirin.
Bir suç önleme tedbiri olarak, kayýp anahtarýn
kodu sistemden silinir ve diðer anahtarlarýn
sistemde yeniden kodlanmasý gerekir. Anahtarlarýn mekanik kod numaralarý anahtarlara eþlik
eden ayrý bir etiket üzerinde kayýtlýdýr. Etiketi
güvenli bir yerde saklayýn. Yeni anahtar sipariþ
etmek istiyorsanýz etiketinizi bir Volvo
servisine götürün. Maksimum altý uzaktan
kumanda/anahtar programlanabilir ve kullanýlabilir.
Ana anahtar
Bu anahtar bütün kilitlerde çalýþýr
Immobilizer
Her anahtarda kodlanmýþ entegre bir elektronik
yonga bulunur.
Kod kontak anahtarý alýcýsýndaki kodla ayný
olmalýdýr. Araç yalnýzca doðru kodu taþýyan
doðru anahtarla çalýþtýrýlabilir.
Servis Anahtarý*
Yalnýzca, sürücü kapýsý, kontak ve direksiyon simidi kilidi için
8302189d
*: yalnýzca belirli pazarlarda
68
Uzaktan kumanda
fonksiyonlarý
1. Kilidi açma
(1) düðmesi tüm kapýlarýn, bagaj kapaðýnýn ve
yakýt doldurma kapaðýnýn kilidini açar.
1
6
2
5
4
3
8302187m
1. Kilidi açma 2. Bagajý açma
3. Alarm fonksiyonu 4. Yaklaþma ýþýðýs
5. Kilitleme 6. Anahtarý katlama/açma
2. Bagaj kapaðý
Yalnýzca bagajý açmak için 2 no'lu düðmeye
basýn.
3. Alarm fonksiyonu
Bu alarm fonksiyonu acil durumlarda dikkat
çekmek için kullanýlabilir. Kýrmýzý düðmeye (3)
en az 3 saniye ya da ayný süre içinde ardarda iki
defa basýlýrsa, yön sinyalleri ile korna devreye
sokulur. Alarm uzaktan kumanda düðmelerinden herhangi biriyle devreden çýkarýlabilir veya
25 saniye sonrasýnda otomatik olarak kapanýr.
Kilitleme ve açma
4. Yaklaþma ýþýðý
Aracýnýza yaklaþýrken aþaðýdakini yapýn:
Uzaktan kumanda üzerindeki sarý düðmeye (4)
basýn.
Ýç mekan ýþýklandýrmasý, park lambalarý, plaka
lambasý ve kapý aynalarýndaki lambalar (isteðe
baðlý) yanar. Araca römork baðlýysa, römorkun
ýþýklarý da yanar. Bu ýþýklar 30, 60 veya 90
saniye yanýk kalýr. Uygun zaman ayarý yetkili
bir Volvo servisinde yaptýrýlabilir.
Yaklaþma ýþýðýný kapatmak için:
Sarý düðmeye yeniden basýn.
5. Kilitleme
Tüm kapýlarý, bagajý ve yakýt deposu kapaðýný 5
no'lu düðmeyle kilitleyin. Yakýt deposu kapaðý
için 10 dakikalýk bir gecikme olur.
6. Anahtarý katlama/açma
Anahtar 6 no'lu düðmeye basarak katlanabilir,
katlanma sýrasýnda anahtarýn ucu tuþ takýmýnýn
içine girer.
Düðmeye bir kez basýldýðýnda katlanan anahtar
açýlýr.
8301290d
8302186m
Aracýn dýþarýdan
kilitlenmesi ve açýlmasý
Aracýn içeriden
kilitlenmesi ve açýlmasý
Ana anahtar veya uzaktan kumandasý kullanýlarak tüm kapýlar ve bagaj ayný anda dýþarýdan
kilitlenip açýlabilir. Araç kilitliyken, kapý
kilitleme düðmeleri ve iç kapý kollarý birbirleriyle baðlantýsýzdýr. Ana anahtar ya da uzaktan
kumanda kullanýlarak bütün kapýlar ve bagaj
ayný anda dýþarýdan açýlabilir.
Araç dýþarýdan kilitlenirse, yakýt deposu kapaðý
10 dakikalýk bir gecikmeyle kilitlenir.
Tüm kapýlar ve bagaj kapý paneli üzerindeki
düðmeler kullanýlarak ayný anda kilitlenip
açýlabilir (aracýn ana anahtarla açýldýðý durumda
geçerlidir).
Bütün kapýlar, kilit düðmeleri kullanýlarak da
açýlabilir ve kililtlenebilirler. Yukarýda belirtilenler, aracýnýzý dýþarýdan kilitlemediyseniz
geçerlidir!
Araç kapý panelindeki düðmeler kullanýlarak
içeriden kilitlenirse, yakýt deposu kapaðý
kilitlenmez.
69
Kilitleme ve açma, Pilin deðiþtirilmesi
Otomatik yeniden kilitlenme
Kilitlerin dýþarýdan uzaktan kumandayla
açýlmasýndan itibaren iki dakika içinde
kapýlarýn ya da bagaj kapaðýnýn açýlmamasý
durumunda bütün kilitler otomatik olarak
yeniden kilitlenecektir. Bu fonksiyon, araç
sahibinin otomobilini yanlýþlýkla kilitlemeden
býrakmasýný engeller.
Alarmlý araçlar için 73. sayfaya bakýn.
NOT! Eðer bagaj kapaðý uzaktan kumanda
üzerindeki düðmeyle açýldýysa, otomatik olarak
yeniden kilitlenmeyecektir.
8302194m
8302195m
Bagaj kapaðýnýn uzaktan
kumandayla kilitlenmesi,
kilidin ve kapaðýn açýlmasý
Normalde, ana anahtarý ya da uzaktan kumandayý kullanarak aracýnýzý açtýðýnýzda ya da
kilitlediðinizde bagajý da kilitlemiþ ya da açmýþ
olursunuz. Eðer sadece bagaj kapaðýnýn kilidini
açmak ya da bagaj kapaðýný açmak istiyorsanýz,
uzaktan kumanda üzerindeki düðmeyi kullanýn.
Bagaj kapaðý kilidinin yanlýþlýkla açýlmasýný
engellemek için üç saniye içinde düðmeye iki
kez yavaþça basýn. Bagaj kapaðý açýlýr. Eðer
daha sonra bagaj kapaðýný kapattýðýnýzda bütün
kapýlar kilitliyse, bagaj kapaðý da otomatik
olarak kilitlenecektir.
70
Bagaj kapaðýnýn
ana anahtarla açýlmasý
Aracý sürücü kapýsýndan ana anahtarla ya da
uzaktan kumandayla kilitlediðinizde ya da
açtýðýnýzda normal olarak bagaj kapaðý da
kilitlenir ya da açýlýr. Uzaktan kumandadaki
bagaj kapaðý düðmesine üç saniye içinde iki kez
yavaþça basarak veya bagaj kapaðý açma
düðmesini kullanarak bagaj kapaðýný açabilirsiniz. Ana anahtar bagaj kapaðýný açmak için
sadece acil durumlarda (uzaktan kumanda
arýzalýysa ya da araçta hiç voltaj yoksa)
kullanýlmalýdýr. Böyle durumlarda sýrayla þunlarý
yapýn: Anahtarý kilitteki tapanýn üst veya alt
kýsmýna sokun. Anahtarý aþaðý veya yukarý
döndürün ve tapayý çýkarýn. Artýk bagaj kapaðýný
açabilirsiniz.
Pilinin deðiþtirilmesi
Kilitler uzaktan kumandadan gelen sinyallere
normal mesafeden sýk sýk cevap vermemeye
baþlamýþsa, sonraki servis döneminde ya da bir
iki hafta içinde pilin deðiþtirilmesi gerekir.
• Kapaðý küçük bir tornavidayla dikkatlice
kaldýrýp açýn.
• Pili deðiþtirin (tür CR 2032, 3 volt), pilin artý
yüzü yukarý dönük olmalýdýr. Pile ve kontak
yüzeylerine dokunmaktan kaçýnýn.
• Kapaðý yerine takýn. Lastik contanýn yerine
tam olarak oturduðundan ve su girmemesi
için zarar görmemiþ olduðundan emin olun.
• Eski pilinizi, çevreye zarar vermeyecek bir
þekilde atýlmasý için Volvo servisinize götürün.
Karanlýkta emniyet kilitleri
Karanlýkta
Emniyet kilitleri
Emniyet
aydýnlatmasý
Aracýnýza yaklaþýrken þu iþlemleri yapýn:
• Uzaktan kumanda üzerindeki sarý düðmeye
basýn.
Ýç aydýnlatma, park lambalarý, plaka lambasý ve
kapý aynalarýndaki lambalar yanacaktýr (belli
modellerde).
Aracýnýz, kapýlar kilitlendiðinde aracýn içeriden
açýlmayacak biçimde kilitlenebileceði, özel bir
deadlock kilit fonksiyonuna sahiptir. Deadlock
fonksiyonu, yalnýzca sürücü kapýsý dýþarýdan
anahtarla ya da uzaktan kumandayla kilitlendiðinde devreye girer. Deadlock kilidinin devreye
sokulabilmesi için bütün kapýlarýn kapatýlmasý
gerekir. Bu iþlemden sonra kapýlarýn içeriden
açýlmasý mümkün deðildir. Araç dýþarýdan ancak
sürücü kapýsýndan ya da uzaktan kumandayla
açýlabilir (bu fonksiyon yalnýzca Deadlock
donanýmlý araçlarda bulunur).
Araç dýþarýdan kapý düðmeleriyle oynayarak
açýlamaz.
UY
ARI!
UYARI!
Deadlock kilit fonksiyonunu devre dýþý
býrakmadan aracýn içinde kimsenin
kalmasýna izin vermeyin.
3602415d
Deadlock kilit fonksiyonunun
devre dýþý býrakýlmasý
Eðer birisi aracýn içinde kalmak istiyorsa ve siz
yine de kapýlarý dýþarýdan kilitlemek istiyorsanýz,
deadlock fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir.
Anahtarýn II konumundan çevrilmesinden aracý
kilitlemenize kadar olan süre içinde yada orta
konsolda elektrik olduðu sürece, düðmeye
basabilirsiniz. Düðmedeki LED yanar ve
anahtarý ya da uzaktan kumandayý kullanarak
aracý kilitlemenize kadar yanýk kalýr. Anahtar
kontakta kaldýðý sürece ekranda bir mesaj
gösterilir. Artýk deadlock devre dýþý kalmýþtýr.
Deadlock kilit fonksiyonu, kontaðý bir sonraki
açýþýnýzda aktif hale gelecektir.
71
Çocuk güvenlik kilidi
)
)
*
8301235d
Çocuk güvenlik kilidi kumandasý - sol arka kapý
Manüel çocuk güvenlik kilitleri
- arka kapýlar
Çocuk güvenlik kilidi kumandalarý, arka
kapýlarýn arka kenarlarýnda bulunur ve bunlara
ancak kapý açýkken eriþilebilir. Çocuk güvenlik
kilidini devreye sokmak veya devreden
çýkarmak üzere kumandayý çevirmek için kontak
anahtarýný kullanýn.
A - Kapý içeriden açýlamaz (dýþarý doðru
bükün).
B Kapýlar içeriden açýlabilir (içeri doðru
bükülmüþ durumda).
72
*
8301289d
Çocuk güvenlik kilidi kumandasý - sað arka kapý
UY
ARI!
UYARI!
Bir kaza durumunda, çocuk güvenlik
kilitleri devredeyse arka koltukta oturan
yolcularýn kapýlarý içeriden açamayacaklarýný unutmayýn. Bu nedenle, sürüþ sýrasýnda kapýlar kilitlenmemiþ durumda tutulmalýdýr! Böylece kaza durumunda kurtarma ekibi dýþarýdan aracýn içine
çabuk girebilecektir.
ALARM
Alarm sistemi (isteðe baðlý)
Çalan alarmýn devreden çýkarýlmasý
Alarm devredeyken, bütün alarm noktalarý sürekli kontrol altýnda tutulur.
Alarm aþaðýdaki durumlarda devreye girer:
• motor kaputu açýldýðýnda.
• bagaj kapaðý açýldýðýnda.
• bir yan kapý açýldýðýnda.
• kontak, uygun olmayan bir anahtarla açýlmak istendiðinde veya
zorlandýðýnda.
• araç içinde bir hareket algýlandýðýnda (hareket sensörü donanýmý
varsa - isteðe baðlý donaným).
• araç kaldýrýldýðýnda veya çekildiðinde (eðilme sensörü donanýmý
varsa - isteðe baðlý donaným).
• akü kablosu söküldüðünde.
• biri alarmý devre dýþý býrakmaya çalýþtýðýnda.
Alarm çalýþýrsa ve alarmý devre dýþý býrakmak isterseniz, uzaktan kumanda
üzerindeki UNLOCK düðmesine basýn. Sinyal lambalarýnýn iki kez kýsa
yanýp sönmesiyle bir onay sinyali verilir.
Sesli sinyal - Alarm
Sesli onay sinyali, yedek aküsü bulunan bir siren sayesinde verilir. Her
alarm sinyali 25 saniye sürer.
Görsel sinyal - Alarm
Alarm çalmaya baþladýðýnda sinyal lambalarý 5 dakika boyunca yanýp
söner ve araç aydýnlatma lambalarý 5 dakika boyunca ya da alarm yukarýda
belirtildiði gibi devre dýþý býrakýlýncaya kadar yanar.
Alarmýn devreye sokulmasý
Uzaktan kumanda üzerindeki LOCK düðmesine basýn. Sinyal lambasýnýn bir kez uzun yanýp sönmesi alarmýn devrede olduðunu ve bütün
kapýlarýn kapalý olduðunu belirtir. Bazý ülkelerde, alarmý devreye
sokmak için anahtar ya da sürücü kapýsýndaki düðme kullanýlabilir.
NOT!
Herhangi bir nedenle uzaktan kumanda çalýþmazsa veya kumandayý
kaybederseniz, aracý þöyle çalýþtýrabilirsiniz: sürücü kapýsýný anahtarla açýn.
Alarm çalýþmaya baþlar ve alarm sesi duyulur. Aracý normal þekilde
çalýþtýrýn. Bu durumda alarm devreden çýkar.
Alarmýn devreden çýkarýlmasý
Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK düðmesine basýn. Aracýn sinyal
lambalarýnýn iki kere kýsa yanýp sönmesi alarmýn devreden çýkarýldýðýný
gösterir. Bazý pazarlarda, alarmý devreden çýkarmak için anahtar kullanýlabilir.
Alarmýn otomatik olarak devreye sokulmasý
Alarmýn devreden çýkarýlmasýndan sonra 2 dakika içinde yan kapýlarýn
hiçbiri ya da bagaj kapaðý açýlmazsa ve aracýn kilitleri uzaktan kumandayla
açýlýrsa, araç alarmý yeniden devreye sokar. Ayný zamanda araç da kilitlenir.
Bu fonksiyon aracý yanlýþlýkla alarmsýz býrakmanýzý engeller.
73
ALARM
Ön paneldeki gösterge lambasý
Ön panelin tepesindeki gösterge lambasý (LED) alarm sisteminin durumunu gösterir.
•
•
•
•
Lamba yanmadýðýnda: Alarm devrede deðildir.
Lamba saniyede bir yanýp söndüðünde: Alarm devrededir.
Alarmýn devre dýþý býrakýlmasýndan sonra ve kontaðýn açýlmasýndan
önce, lamba hýzlý hýzlý yanýp söndüðünde: Alarm çalýþmaya baþlamýþtýr.
Alarm sisteminde bir arýza meydana geldiðinde, ekranda, uygun
önlemleri almanýz için gereken talimatlarý içeren bir mesaj belirir.
3602415d
ÖNEMLÝ!
Alarm sistemi elemanlarýný onarmaya veya üzerlerinde deðiþiklik yapmaya
kalkmayýn. Böyle giriþimler sonucunda sigorta koþullarýný ihlal etmiþ
olursunuz.
Sensörlerin geçici olarak devre dýþý býrakýlmasý
Örneðin araçta köpeðinizi býraktýðýnýzda ya da feribot yolculuðu sýrasýnda
alarmýn isteðiniz dýþýnda çalmasýný engellemek için hareket ve eðim
sensörleri geçici olarak devre dýþý býrakýlabilir. Bu anahtarýn II durumundan
çevrilmesi ile aracýn kilitlenmesine kadar geçen sürede ya da orta konsolda
elektrik olduðu sürece düðmeye basýlarak yapýlabilir. Düðmedeki LED
ýþýðý aracýnýzý anahtarla ya da uzaktan kumandayla kilitlemenize kadar
yanacaktýr. Anahtar kontak üzerinde kaldýðý sürece ekrana bir mesaj
gelecektir. Daha sonra kontak açýldýðýnda, sensörler yeniden devreye
gireceklerdir.
Aracýnýz deadlock kilit sistemine sahipse, bunlar da ayný anda devreye
girecektir. 71. sayfaya bakýn.
74
ALARM
Alarm sisteminin test edilmesi
Ýç kabine ait hareket saptayýcýnýn test edilmesi:
1. Bütün pencereleri açýn.
2. Alarmý devreye sokun. Bu durum, LED ýþýðýnýn yavaþça yanýp
sönmesiyle onaylanýr.
3. 30 saniye bekleyin.
4. Bir koltuktaki bir çantayý ya da benzeri birþeyi kaldýrarak yolcu
kabinini izleyen sensörü test edin. Þimdi alarm sisteminin sesli ve ýþýklý
uyarý vermesi gerekir.
5. Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarmý devreden çýkarýn.
Motor kaputunun test edilmesi:
1. Araca binin ve 74. sayfada belirtildiði gibi hareket detektörünü
devreye sokun.
2. Alarmý baþlatýn (aracýn içinde kalýn ve kapýlarý uzaktan kumandadaki
düðmeyi kullanarak kilitleyin).
3. 30 saniye bekleyin.
4. Motor kaputunu ön panelin altýndaki kolla açýn. Þimdi alarm sesli ve
görsel olarak çalýþmalýdýr.
5. Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarmý devreden çýkarýn.
Kapýlarýn test edilmesi:
1. Alarmý devreye sokun.
2. 30 saniye bekleyin.
3. Anahtarla sürücü kapýsýný açýn.
4. Kapýlardan birini açýn. Alarm sisteminin þimdi tetiklenmesi gerekir.
5. Diðer kapý için de bu testi tekrarlayýn.
6. Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarmý devreden çýkarýn.
Bagaj kapaðýnýn test edilmesi:
1. Alarmý devreye sokun.
2. 30 saniye bekleyin.
3. Anahtarla sürücü kapýsýný açýn.
4. Bagaj kapaðýný açýn. Þimdi alarm sesli ve görsel olarak çalýþmalýdýr.
5. Uzaktan kumandayla kilidi açarak alarmý devreden çýkarýn.
Alarm sistemi doðru çalýþmazsa, aracý yetkili bir Volvo servisine kontrol
ettirin.
75
76
Çalýþtýrma, sürme, vites deðiþtirme
Yakýt deposu kapaðý, Motoru çalýþtýrmak
Ekonomik sürüþ
Düz vites
Otomatik vites
Sürekli Dört Teker Çekiþ
Aktif þasi, DÖRT-C
Park Yardým Sistemi
Aracýn çekilmesi
Aracýn takviye akü kablosuyla çalýþtýrýlmasý
Römorkla sürüþ
Çekme donanýmý
Çýkartýlabilir çekme çubuðu
78
80
82
83
87
87
88
89
90
91
93
95
77
Yakýt deposu kapaðý, Motoru çalýþtýrma
NOT! Araç dýþarýdan kilitlendiðinde, yakýt
deposu kilidi 10 dakika daha açýk kalýr.
Motoru aþaðýdaki þekilde
çalýþtýrýn (Dizel)
Motoru aþaðýdaki gibi
çalýþtýrýn (Benzinli)
1 El frenini çekin.
2 Otomatik vites: Vites kolunu P ya da N
konumuna getirin.
Düz vites: Vitesi boþa alýn ve debriyaj
pedaline tamaman basýn. Özellikle soðuk
havalarda bu iþlem çok önemlidir.
3 Kontak anahtarýný sürüþ konumuna getirin.
Kombine gösterge panelindeki bir kontrol
lambasý motorun ön ýsýtma yaptýðýný
gösterir. Lamba söndükten sonra anahtarý
çalýþtýrma konumuna döndürün.
1 El frenini çekin.
2 Otomatik vites: Vites kolunu P ya da N
konumuna getirin.
Düz vites: Vitesi boþa alýn ve debriyaj
pedalýna tamaman basýn. Özellikle soðuk
havalarda bu iþlem çok önemlidir.
3 Kontak anahtarýný çalýþtýrma konumuna
döndürün. Motor 5-10 saniye içinde
çalýþmýyorsa anahtarý býrakýp tekrar deneyin.
2302129d
Yakýt alma
Yakýt deposu kapaðý sað arka çamurluðun
üzerindeki kapak kanadýnýn altýndadýr.
Çok aþýrý sýcak havalarda yakýt deposunda aþýrý
basýnç oluþabilir. Yakýt deposu kapaðýný yavaþça
açýn. Yakýt deposunu aþýrý doldurmayýn.
Pompa tabancasýnýn bir defadan fazla
otomatik olarak atmasýna izin vermeyin!
Sýcak havalarda, fazla yakýt, deponun taþmasýna
neden olabilir!
Yakýt aldýktan sonra depo kapaðýný yerleþtirin ve
bir veya daha fazla klik sesi duyana kadar
kapaðý çevirin.
Yakýt deposu kapaðýnýn açýlmasý
Araç kilidi açýldýðýnda yakýt deposu kapaðýnýn
kilidi de açýlýr ve kapak açýlabilir.
78
Yakýt alma
NOT! Bir Volvo servisi tarafýndan özellikle
tavsiye edilmediði sürece, yakýta temizleyici
maddeler eklemeyin.
Dizel yakýt doldurma
Hava sýcaklýðý düþük olduðunda (–5°C - –40°C)
dizel yakýt parafinin çökmesine neden olur ve
bu da motorun çalýþmasýný güçleþtirebilir. Yýlýn
soðuk aylarýnda özel kýþ yakýtý kullanýn.
ÖNEMLÝ!
Benzinle çalýþan otomobillerde, katalizatörün
zarar görmemesi için depoya daima kurþunsuz
benzin doldurulmalýdýr.
UYARI!
Zil sinyali kývýlcýma ve petrol gazlarýnýn alev
almasý sonucu yangýn veya bireysel yaralanmalara neden olabileceðinden yakýt alýrken
cep telefonunuzu hep kapatýn.
Not! Motorun çalýþtýrma esnasýndaki
sýcaklýðýna baðlý olarak, bazý motor tiplerinde
soðuk çalýþtýrmadaki rölanti hýzý - kýsa bir süre
için - normalin üzerinde olabilir.
Bunun nedeni Volvo’nun egzoz emisyonlarýný
asgari düzeye indirme yolundaki çabalarý olup,
bu amaçla motorun egzoz temizleme sisteminin
en kýsa zamanda gerekli çalýþma sýcaklýðýna
eriþmesi saðlanmaktadýr.
Motoru çalýþtýrma
Immobilizer
Otomatik þanzýman uyarlama sistemi
Araç anahtarýný kullanýn. Aracý çalýþtýrýrken baþka anahtarlarýn kontak
anahtarýyla bir arada olmamasýna dikkat edin.
Þanzýman bir ”uyarlama sistemi” tarafýndan kontrol edilir. Kontrol modülü
sürekli olarak þanzýmanýn nasýl hareket ettiðini ”öðrenir”
”öðrenir”. Þanzýmanýn
nasýl vites deðiþtirdiðini algýlar ve her seferde en iyi vites deðiþikliðini yapar.
Kontrol modülü ayný zamanda, gaz pedaline ne kadar sert bastýðýnýz gibi,
sizin sürüþ stilinizi algýlar ve vites deðiþtirme hassasiyetini sizin sürüþ
stilinize göre uyarlar.
Yeni araç - kaygan yol yüzeyi
Kaygan yüzeyli yollarda düz vitesli araç kullanmakla otomatik vitesli araç
kullanmak arasýnda fark vardýr. Yeni aracýnýzýn verebileceði tepkileri
ölçmek için kontrollü þartlarda kaygan yolda deneme sürüþleri yapýn.
Soðuk çalýþtýrmadan sonra motora aþýrý yüklenmeyin!
Motor çalýþmazsa ya da yanlýþ ateþlerse en yakýn Volvo
servisiyle baðlantý kurun.
Otomatik þanzýman güvenlik sistemleri
Otomatik vitesli araçlar özel güvenlik sistemlerine sahiptirler:
Keylock (Anahtar kilidi)
Vites kolunu P konumundan baþka bir konuma getirmek için kontak
anahtarý I konumunda olmalýdýr. Aracýnýzý kullandýktan sonra, kontak
anahtarýný çýkartabilmeniz için vites kolunun P konumunda olmasý
gerekir.
Shiftlock (V
ites kolu kilidi)
(Vites
Anahtar I veya II konumundayken, vites kolunu P konumundan baþka
bir vitese geçirmek için fren pedaline basmanýz gerekir.
Eðer motoru çalýþtýrdýðýnýzda araç yerinden oynamýyorsa:
Ayaðýnýzý fren pedali üzerinde basýlý tutarak vites kolunun konumunu
deðiþtirin!
Otomatik þanzýman - Soðuk çalýþtýrma
Aracý soðuk havalarda çalýþtýrdýðýnýzda viteslerin daha zor geçtiðini fark
edersiniz. Bu durum, þanzýman yaðýnýn düþük sýcaklýklardaki viskozitesinden kaynaklanmaktadýr.
Düþük hava sýcaklýklarýnda motor emisyonlarýný en aza indirmek için
þanzýman devrini gecikmeli olarak yükseltir.
Soðuk motorla sürüþte vites kutusu daha yüksek motor hýzlarýnda vitesi
yükseltir. Bunun amacý katalitik konverter için doðru sýcaklýða daha hýzlý
ulaþmaktýr.
Motorun ve soðutma sisteminin
aþýrý ýsýnmasýna izin vermeyin
Daðlýk bir arazide aðýr yükle özellikle sýcak havalarda sürmek gibi belirli
þartlar altýnda motorun ve soðutma sisteminin aþýrý ýsýnma riski vardýr.
Soðutma sisteminin aþýrý ýsýnmasýndan kaçýnmak için:
• Uzun bir yokuþu römorkla çýkýyorsanýz düþük hýzlarda sürün.
• Ýklimlendiriciyi geçici olarak kapatýn.
• Motorun rölantide kalmasýna izin vermeyin.
• Zor bir sürüþten sonra durduðunuzda motoru hemen durdurmayýn.
• Aþýrý yüksek sýcaklýklarda aracýnýzý kullanýrken ýzgaranýn önündeki ek
lambalarý çýkarýn.
Motorun aþýrý ýsýnmasýný engellemek için:
Daðlýk arazide aracýnýzý römork veya karavanla birlikte kullanýyorsanýz
4500 rpm’nin üzerindeki motor hýzlarýna çýkmayýn. Yað sýcaklýðý çok artabilir.
79
Ekonomik sürüþ
Ýleriyi düþünerek sürün
Ekonomik sürüþ tedbirli davranarak ve sürüþ
stilinizle hýzýnýzý mevcut duruma uyarlayarak
gerçekleþtirilir.
Aþaðýdakileri aklýnýzdan çýkarmayýn:
• Motoru mümkün olan en kýsa sürede çalýþma
sýcaklýðýna getirin! Baþka bir deyiþle, motorun
rölantide çalýþmasýna izin vermeden, en kýsa
sürede düþük devirle aracý sürmeye baþlayýn.
• Soðuk motor, sýcak motora göre daha fazla
yakýt harcar.
• Motorun gerekli çalýþma sýcaklýðýna
eriþemeyeceði kadar kýsa mesafelerde aracýnýzý
kullanmaktan kaçýnýn.
• Yumuþak sürün! Gereksiz ani hýzlanma ve
frenlerden kaçýnýn.
• Aracýnýzý gereksiz aðýr yükle kullanmayýn.
• Yol açýk ve kuruysa kar lastikleri kullanmayýn.
• Ýhtiyaç duymadýðýnýz zaman port bagajý sökün.
• Yan camlarý gerekmediði sürece açmayýn.
Aracý römorkla kullananlar
için bazý “özel püf noktalarý“
• Yokuþlarda park ederken, vites kolunu P
•
•
konumuna getirmeden önce el frenini
çekin. Yokuþta kalkýþ yaparken, önce vites
kolunu sürüþ konumuna alýn, sonra el
frenini indirin.
Aracýnýzý dik yokuþlarda ya da düþük hýzda
kullanýrken, uygun bir küçük vites konumu
seçin. Böylece, otomatik vitesli bir araç
kullanýyorsanýz, vitesin yükselmesini
önlemiþ olursunuz. Ayrýca, þanzýman yaðý
daha soðuk kalýr.
Geartronic þanzýmana sahipseniz, motorun
”kaldýrabileceðinden” daha yüksek bir düz
vites kullanmayýn. Yüksek viteslerde
kullanmak her zaman ekonomik deðildir.
Sürüþ özellikleri ve lastikler
Lastiklerin, aracýn sürüþüne büyük etkisi vardýr.
Lastik tipi, boyutu ve basýncý aracýn performansýný doðrudan etkiler. Aracýn lastiklerini
Ekonomik kullanýmýnýn büyük bir bölümü vitesi
doðru kullanmaktan geçer. Doðru vitesi seçmelisi- deðiþtirirken dört tekerleðin dördününde ayný
tipe, boyuta ve markaya sahip olmasý gerekir.
niz! Motoru zorlamayýn!
Ayrýca hava basýncýyla ilgili tavsiyelere uygun
hareket edin.
Hýza baðlý servo direksiyon
Doðru vitesi seçin
Otomobiliniz isteðe baðlý olarak hýza baðlý bir
servo direksiyon sistemi ile donatýlabilir. Bu,
aracýnýz düþük süratlerde iken direksiyonun hafif
ve kolay kullaným saðlamasý ve böylece park
etmenin vs. kolaylaþmasý anlamýna gelir. Sürat
arttýkça, direksiyon sertleþerek daha iyi bir sürüþ
hassasiyeti verir.
80
Aracý bagaj kapaðý açýk
durumdayken kullanmayýn!
Aracý bagaj kapaðý açýk durumdayken kullanýrsanýz, aracýnýzýn içine bagajdan egzos
gazlarý ve zehirli karbon monoksit gazý dolabilir.
Aracýnýzla bagaj kapaðý açýk durumda kýsa bir
mesafeyi gitmek durumunda kalýrsanýz,
aþaðýdakilere dikkat edin:
• Bütün camlarý kapatýn.
• Hava dolaþýmýný ön cam ile döþeme arasýnda
dolaþtýrýn ve faný yüksek hýzda çalýþtýrýn.
Araç bakýmý
Bütün bunlarýn dýþýnda aracýnýzý ve özellikle de
motorunuzu iyi koþullarda tutmalýsýnýz. Aþaðýda
belirtilen faktörler yakýt tasarrufu saðlayacaktýr:
•
•
•
•
•
•
Ýyi bujiler
Temiz hava filtresi
Doðru motor yaðý
Takýlmayan frenler
Doðru rot balans ayarý
Doðru lastik basýncý
Yakýt tasarrufundaki en önemli faktörün, sizin
gaz, fren pedaline basma stiliniz ve vites
deðiþtirme alýþkanlýklarýnýz olduðunu unutmayýn.
Bazý önemli püf noktalarý!
7. Yük taþýyýcýyý yerine vidalayýn.
8. Çengelin tavan montaj kolonuna uygun
þekilde sabitlendiðinden emin olun.
9 Taþýyýcý saðlam þekilde duruncaya kadar
düðmeleri teker teker sýkýþtýrýn.
10. Kapaðý yerine takýn.
11. Düðmelerin emniyetli þekilde sýkýþýk
olup olmadýðýný düzenli olarak
kontrol edin.
8902060m
Portbagaj kullanýyorsanýz
• Aracýnýza zarar vermemek ve sürüþ anýnda
Portbagaj baðlama noktalarý
Tekerin takýlmasý portbagajlar
1. Yük taþýyýcýnýn doðru yönde
yerleþtirilmesini saðlayýn (muhafazanýn
altýndaki iþarete bakýn).
2. Sabitleme pimlerini kýlavuz deliklerinin içine
sokun (1).
3. Montaj kolonunu tavanýn diðer tarafýna
doðru dikkatlice indirin.
4. Düðmeyi biraz yukarý çevirin.
Düðmeyi tavan rayýnýn altýndaki tavan
konsolunda bulunan tavan montaj
askýsýna doðru bastýrýn.
5. Yük taþýyýcýyý yerine vidalayýn.
6. Diðer montaj kolonlarýnýn sabitleme
pimlerini kýlavuz deliklerinin içine sokun.
•
•
•
•
•
•
maksimum güvenliði saðlamak amacýyla
Volvo’nun özellikle aracýnýz için tasarladýðý
yük taþýyýcýlarýný kullanmanýzý tavsiye
ederiz.
Yük taþýyýcýlarýn ve yükün düzgün
þekilde sabitlendiðini periyodik
olarak kontrol edin. Yükü uygun
kayýþlarla yerine baðlayýn.
Tavanda en fazla 100 kg yük (yük
taþýyýcýlar dahil) taþýyabilirsiniz.
Yükü, yük taþýyýcýlar üzerinde dengeli
olarak daðýtýn. Yükü dengesiz þekilde
yerleþtirmeyin. En aðýr eþyalarý en alta
koyun.
Tavanda yük taþýdýðýnýz zaman aracýnýzýn
aðýrlýk merkezinin ve sürüþ özelliklerinin
deðiþeceðini unutmayýn.
Aracýn rüzgar direncinin ve yakýt tüketiminin yükün boyutuyla doðru orantýlý
artacaðýný unutmayýn.
Yumuþak sürün! Gereksiz ani hýzlanma, ani
frenlerden ve virajlara sert girmekten
kaçýnýn.
Yük ve konumu sürüþ
özelliklerini etkiler
Normal aðýrlýkta sürerken, direksiyonun daha
az dönme eðilimi vardýr. Bu, dönemeçlerde hýzý
artýrdýkça direksiyonu daha fazla çevirmeniz
gerektiði anlamýna gelir. Bu özellik, dengeyi
saðlar ve arka tekerleklerin kayma riskini
azaltýr. Unutmayýn; bu özellikler aracýn
yüklenme biçimine göre farklýlýk gösterebilir.
Aracýn arkasýndaki yük arttýkça,
direksiyonun dönme eðilimi o kadar azalýr.
NOT! Ýzin verilen toplam yük ve azami dingil
aðýrlýklarý aþýlmamalýdýr.
Yer halýlarý
Volvo’dan aracýnýz için özel olarak üretilmiþ
halýlar alabilirsiniz. Bunlar halý tutturucular ile
doðru þekilde yerleþtirilmeli ve sürücünün
kullandýðý pedallere ya da baþka bir yere
takýlmalarý önlenmelidir.
81
Düz vites
64
68 72 76
80
64
68 72 76
M 56
64
80
68 72 76
80
64
68 72 76
M 56
80
Vites konumu
4302107e
4301589e
4302395n
Vites kolu konumlarý
Geri vites emniyeti
Vites konumu, düz vites
Geri vites emniyeti
P – Park
Vites deðiþtirirken debriyaja tam basýn. Vites
deðiþtirdikten sonra ayaðýnýzý debriyajdan çekin!
Bu vites deðiþtirme modelini kullandýðýnýzdan
emin olun.
70 km/saat üzerindeki hýzlarda yakýt tasarrufu
saðlamak için 5. vitesi kullanýn.
Geri vitesi araç sabit durumdayken
takýn! Geri vitesi kullanmak için, öncelikle
vites kolu boþ konuma getirilmelidir (3. ve
4. vites arasýna). Emniyet nedeniyle geri vites
doðrudan 5. vitesten seçilemez.
Bu konumu, park ederken veya motoru
çalýþýrmak istediðinizde seçin.
P konumunu seçebilmeniz için araç
hareketsiz
olmalýdýr!
P konumunda þanzýman mekanik olarak
kilitlenir. Park ettikten sonra daima el frenini
çekin!
R – Geri vites
R konumu seçilmeden önce araç
tamamen hareketsiz olmalýdýr!
82
Otomatik vites AW5
N – Boþ
L – Düþük vites konumu
N konumu vitesin boþta olduðu konumdur.
Motor çalýþtýrýlabilir ancak herhangi bir vites
konumu seçilmiþ durumda deðildir. Vites N
konumundayken, aracýnýz hareketsiz
durumdayken el frenini çekin.
Aracý 1. veya 2. viteste kullanmak istiyorsanýz L
konumunu seçin. L konumu daðlýk bölgelerde
sürüþ sýrasýnda en iyi motor freni olanaðýný
saðlar.
D – Sürüþ konumu
D normal sürüþ konumudur. Hýzlanma düzeyine
ve hýza baðlý olarak araç otomatik olarak farklý
vitesler arasýnda geçiþ yapar. R’den sonra D
konumunun seçilebilmesi için araç hareketsiz
olmalýdýr.
80
Düþük vitese alma emniyeti
Þanzýmanda, otomobiliniz düþük vitesteyken
motorun çok yüksek devirlere ulaþmasýný
önleyen bir dahili kilit sistemi vardýr.
4301790e
4 – Düþük vites konumu
Vites 1., 2., 3. ve 4. vites arasýnda otomatik
olarak geçiþ yapar.
5. vites kullanýlmaz.
Konum 4 aþaðýda belirtilen durumlarda
kullanýlabilir:
• daðlýk bölgelerde
• aracý römorkla birlikte kullanýrken
• motor frenini artýrmak için
3 – Düþük vites konumu
1., 2. ve 3. vites arasýnda geçiþ otomatiktir.
4. vites kullanýlmaz.
Konum 3 aþaðýda belirtilen durumlarda
kullanýlabilir:
• daðlýk bölgelerde
• aracý römorkla birlikte kullanýrken
• motor frenini artýrmak için
W - Kýþ
W kýþ programýný açýp kapamak için bu
düðmeyi kullanýn.
Kýþ programý kaygan yol koþullarýndan düþük
hýzda sürüþü kolaylaþtýrýr. Program devredeyken
çekiþ yapan tekerleklere normalden az güç
aktarýlýr ve bütün vites yükseltmeler daha düþük
motor devrinde gerçekleþtir.
Kombine gösterge tablosu W simgesi görüntülenir.
NOT! W programý manuel vites seçimi
pozisyonlarýnda seçilemez. W programý
yalnýzca vites D pozisyonundayken seçilebilir.
83
Otomatik vites AW5
$&
$"
%
%$
$&
&
$"
%
%$
&
4302476e
4302106d
Vites kolu kilidi
"Roketleme" "Kick-down"
P – Park
Vites kolunu N ve D konumlarý arasýnda her
zaman serbestçe ileri ya da geri hareket
ettirebilirsiniz. Diðer konumlar vites kolunda
bulunan vites emniyet düðmesiyle kontrol
edebileceðiniz bir mandalla kilitlenir.
Kolu R ve N konumlarý arasýnda ileri veya geri
ve D, 4, 3 ve L konumlarý arasýnda hareket
ettirmek için emniyet düðmesine basýn.
Gaz pedalýna normal gaz noktasýný geçecek
þekilde sonuna kadar basarsanýz, otomatik
olarak bir alt vitese geçilir. Bu durum ”roketleme” vites küçültmesi diye adlandýrýlýr. Mevcut
vites için maksimum hýza ulaþtýðýnýzda veya gaz
pedalýný roketleme konumundan çýkardýðýnýzda,
hemen ve otomatik olarak vites yükseltme
meydana gelir. Sollama gibi maksimum hýza
ulaþmak istediðiniz durumlarda ”roketleme”
sistemini kullanýn.
Þanzýman bütün viteslerde çalýþan bir düþük
vites kilidine sahiptir.
Bu konumu, park ederken veya motoru
çalýþtýrmak istediðinizde seçin.
84
P konumunu seçebilmeniz için araç hareketsiz
olmalýdýr! P konumunda þanzýman otomatik
olarak kilitlenir. Park ettikten sonra daima el
frenini çekin!
Geartronic (isteðe baðlý)
R – Geri vites
Vites kolu manüel konumu
R konumu seçilmeden önce araç
tamamen hareketsiz olmalýdýr!
Vites kolunu D otomatik konumundan manüel
konuma getirmek isterseniz kolu sola doðru
çekin. MAN konumundan D konumuna
geçmek isterseniz, kolu önce ve sonra yukarýya
doðru içerek D’ye geçirin; 3., 4. ve 5. vitesler
daha iyi motor freni ve yakýt tasarrufu saðlamak
için kilitleme fonksiyonuna (kilitli vitesler)
sahiptir.
N – Boþ
N konumu vitesin boþta olduðu konumdur.
Motor çalýþtýrýlabilir ancak herhangi bir vites
konumu seçilmiþ durumda deðildir. Vites N
konumundayken, aracýnýz hareketsiz
durumdayken el frenini çekin.
D – Sürüþ konumu
D normal sürüþ konumudur. Hýzlanma
düzeyine ve hýza baðlý olarak araç otomatik
olarak farklý vitesler arasýnda geçiþ yapar.
R ’den sonra D konumunun seçilebilmesi
için araç hareketsiz olmalýdýr
olmalýdýr..
Sürüþ esnasýnda:
Manüel vites konumlarý sürüþ sýrasýnda
herhangi bir zamanda seçilebilirler. Seçilen vites,
bir baþka vites seçilinceye kadar kilitli kalýr.
Þanzýman yalnýzca çok düþük hýzlara indiðinizde
vites küçültür.
Vites kolunu (-)’de tutarsanýz þanzýman
otomatik olarak bir düþük vitese geçer ve ayný
anda motor freni uygulanýr. Vites kolunu (+)’da
tutarsanýz þanzýman bir üst vitese geçer.
3. vites aracý çalýþtýrýrken kullanabileceðiniz en
yüksek vitestir.
Düz vites konumunda Roketleme
fonksiyonu yoktur. Bu fonksiyondan yararlanmak için otomatik D konumuna geri
dönmeniz gerekir.
4301647d
Vites kolu kilidi - Geartronic
Vites kolunu D, N konumlarý ve manüel
konum arasýnda her zaman serbestçe hareket
ettirebilirsiniz. Diðer konumlar, vites kolu
üzerindeki kilit düðmesi kullanýlarak seçilebilir.
Vites baþlýðýndaki kilit düðmesine basýlarak,
R, N ve D konumlarý arasýnda
vites kolu P, R
ileri geri hareket ettirilebilir
ettirilebilir..
85
Geartronic (isteðe baðlý)
64
80
4301618e
W - Kýþ
W kýþ programýný açýp kapamak için bu
düðmeyi kullanýn.
Kýþ programý kaygan yol koþullarýndan düþük
hýzda sürüþü kolaylaþtýrýr. Program devredeyken
çekiþ yapan tekerleklere normalden az güç
aktarýlýr ve bütün vites yükseltmeler daha düþük
motor devrinde gerçekleþtir.
Birleþik gösterge panelinde W simgesi görüntülenir.
NOT! Manüel vites modunu seçtiðinizde W
programýný seçemezsiniz. W programý sadece D
konumundayken seçilebilir.
86
"Roketleme" - Otomatik vites
deðiþtirme
Gaz pedalýna normal gaz noktasýný geçecek
þekilde sonuna kadar basarsanýz, otomatik
olarak bir alt vitese geçilir. Bu durum ”roketleme” vites küçültmesi diye adlandýrýlýr. Mevcut
vites için maksimum hýza ulaþtýðýnýzda veya gaz
pedalýný roketleme konumundan çýkardýðýnýzda,
hemen ve otomatik olarak vites yükseltme
meydana gelir. Sollama gibi maksimum hýza
ulaþmak istediðiniz durumlarda ”roketleme”
sistemini kullanýn.
Þanzýman bütün viteslerde çalýþan bir düþük
vites kilidine sahiptir.
Sürekli Dört Teker Çekiþ / Aktif þasi, DÖR
T-C
DÖRT
AWD - Sürekli Dört Teker
Çekiþ (isteðe baðlý)
Kar zincirleri
Kar zincirleri, sürekli dört teker çekiþli araçlarda
yalnýzca ön tekerlek çiftine takýlabilir.
Volvo aracýnýzdaki sürekli dört teker çekiþ
sistemi devamlý olarak devrededir ve ileri teknik Yalnýzca AWD modelleri için tasarlanmýþ zincir
kullanýn.
gereklere uygundur. Doðru bir biçimde
kullanýldýðýnda, sürekli dört teker çekiþ sistemi,
ÖNEMLÝ!
bilinen arkadan çekiþli sistemle
karþýlaþtýrýldýðýnda sürücüye her türlü yol
Yalnýz Volvo tarafýndan onaylanmýþ kar
yüzeyinde daha iyi hakimiyet olanaðý saðlar.
zincirlerinin kullanýmýna izin verilir. Diðer kar
Sürekli dört teker çekiþ sistemi aracýn dört
zincirlerinin kullanýlmasý halinde aracýnýz zarar
tekerleðinin de eþ zamanlý olarak kullanmasý
görebilir.
demektir. Güç ön ve arka tekerlek çiftleri
Kar zinciri takýlýyken asla 50 km/saat’ten hýzlý
arasýnda otomatik olarak daðýtýlýr. Elektronik
gitmeyin!
olarak kontrol edilen debriyaj sistemi tekerlek
Disk frenler ile tekerlekler arasýndaki
çiftine gücü yol þartlarýna göre en iyi hakimiyeti
boþluðun çok küçük olmasý nedeniyle, asla
saðlayacak þekilde daðýtýr; bu da, mümkün olan
“çabuk baðlantýlar” kullanmayýn.
en iyi çekiþi saðlar ve tekerleklerin patinaj
yapmasýný önler. Normal sürüþ þartlarýnda,
gücün büyük bölümü ön tekerleklere aktarýlýr.
Daha iyi çekiþ yaðmur, kar ve buzlanma
þartlarýnda sürüþ güvenliðini artýrýr.
Aktif þasi, DÖR
T-C (isteðe
DÖRT
baðlý)
DÖRT-C (Continuously Controlled Chassis
Concept - Sürekli Kontrol Edilen Þasi Anlayýþý)
geliþmiþ, elektronik olarak kontrol edilen aktif
bir þasi sistemidir.
Sistem fonksiyonlarý aracýn hareketlerini ve
tepkilerini kesintisiz bir biçimde ayarlayan bir
dizi sensörü temel almaktadýr.
Orta konsoldaki düðme (sayfa 31'deki þekle
bakýn) þu iki ayardan birini seçmek için rasgele
kullanýlabilir: Konfor ve Spor. Sürücü,
süspansiyon özelliklerini sürüþ sýrasýnda
ayarlayabilir; sürüþ stilini deðiþtirdiðinde veya
yol yüzeyindeki deðiþimlerde. Ayarlamalar
birkaç milisaniye içinde gerçekleþir.
Lastik boyutlarý ve basýncý
Volvo marka, boyut, özellik, yük ve hýz
deðerleri ayný olan lastik kullanýmýný önermektedir. Lastik boyutu kapaðýn iç yüzünde
belirtilmiþtir. Bkz: sayfa 99.
87
Park Yardým Sistemi (isteðe baðlý)
3603107d
Fonksiyon
Park Yardým Sistemi, araç park edilirken destek
olarak kullanýlýr. Hoparlör sisteminden gelen bir
ses sinyali, araç ile algýlanan bir nesne arasýndaki mesafeyi belirtir; sistem devreye girdiðinde
müzik sisteminin sesi kýsýlýr. Sürücü aracýn
arkasýndaki bir nesneye yaklaþtýðýnda, sinyaller
sýklaþýr. Araç ile nesne arasýndaki mesafe
yaklaþýk 30 cm olduðunda kesintisiz bir ses
duyulur. Mesafeler tampona yerleþtirilmiþ
sensörler yoluyla ultrason teknolojisi kullanýlarak ölçülür; sistemi menzili yaklaþýk 1,5
metredir.
NOT! Sensörler tepki vereceði için römork
baðlýyken veya çekme çubuðuna bisiklet taþýyýcýsý
takýlýyken sistemi devreden çýkarýn.
88
3602947r
Etkinleþtirme/devreden
çýkarma
Park Yardým Sistemi anahtar panosundaki
kumanda ile devreden çýkarýlmadýysa geri vitese
takýldýðýnda etkinleþir.
Sistem devrede olduðunda kumanda üzerindeki
LED yanar.
Arýza göstergesi
Sistem arýzasý algýlandýðýnda, kumanda
üzerindeki LED söner. Kombine gösterge
tablosu ekranýnda bir mesaj görüntülenir.
Sensörlerin temizlenmesi
Sensörlerin düzgün çalýþmasý için su ve araç
yýkama sývýsýyla düzenli olarak temizlenmeleri
gerekir.
Park Yardým Sistemi, sürücüye park sýrasýnda
yardým için tasarlanmýþtýr ancak sürücünün park
sýrasýndaki sorumluluklarýnýn hiçbir zaman
yerine geçemez. Sensörler sürücüye yardýmcý
olmak üzere tasarlanmýþtýr ve 'kör noktalardaki"
nesneleri algýlayamaz. Aracýn yakýn çevresindeki çocuk ve hayvanlara dikkat edin.
Aracýn çekilmesi
Aracýn çekilerek çalýþtýrýlmasý
)
Manüel vites konumunda aracý çekerek
çalýþtýrýrsanýz katalitik konverter zarar görebilir.
Otomatik vitesli araçlar çekilerek çalýþtýrýlamaz.
Akünüz boþaldýysa çalýþtýrmak için takviye akü
kullanýn.
Çekme halkasý
*
8600307e
Çekme halkasý, ön
Aracýnýzýn çekilmesi
gerektiðinde
• Manevra yapabilmek için direksiyon simidi
•
•
•
kilidini açýn.
Çekme iþleminde yasal olarak izin
verilen en yüksek hýzý dikkate alýn.
Motor kapalýyken, hidrolik fren ve direksiyon servolarýnýn çalýþmadýðýný unutmayýn!
Frenlere normalden beþ kat daha fazla
basýlmalýdýr, direksiyon ise normalden çok
daha fazla aðýrlaþýr.
Yumuþak kullanýn. Gereksiz ani kasmalarý
önlemek için çekme halatýný gergin tutun.
Çekme halkasý, arka
Otomatik þanzýmanlar için
• Vites kolu N konumunda olmalýdýr.
• Otomatik vites konmunda izin verilen azami
hýz sýnýrý 80 km/saattir. Ýzin verilen en uzun
çekilme mesafesi 80 km’dir.
• Otomatik vitesli araçlar sadece önü ileriye
bakacak þekilde çekilmelidir.
• Aracý çekerek motoru çalýþtýramazsýnýz. Bir
sonraki sayfadaki ”Aracýn takviye akü
kablosuyla çalýþtýrýlmasý” kýsmýna bakýn.
Çekme halkasý bagajdaki alet çantasýnýn
içindedir. Araç çekilmeden önce çekme
halkasýný yerine vidalamanýz gerekir. Çekme
halkasýnýn vidalama yerleri ve kapaðý aracýn ön
ve arka tamponlarýnýn sað taraflarýnda yer alýr.
Kapaðý aþaðýdaki gibi çýkarýn:
A. Kapaðýn alt kenarýný madeni bir para ile açýn.
B. Çekme halkasýný flanþa (C) dayanýncaya
kadar vidalayýn. Bir somun anahtarý kullanabilirsiniz.
Kullandýktan sonra çekme halkasýný sökün ve
kapaðý yerine takýn.
Aracýn çekilmesi
NOT! Çekme halkasý sadece aracý yolda
çekmek için kullanýlmalýdýr, araç çamura
saplandýðýnda kurtarma için deðil. Kurtarma
için profesyonel yardým isteyin.
89
Aracýn takviye akü kablosuyla çalýþtýrýlmasý
UY
ARI!
UYARI!
Akülerin, özellikle de takviye amaçlý kullanýlanlarýn içinde yüksek
patlayýcý özelliðe sahip oksihidrojen gazý vardýr. Kablolarý yanlýþ
baðlamanýz halinde oluþacak tek bir kývýlcým akülerin patlamasý için
yeterlidir. Ve ayný zamanda yaralanmaya ve maddi hasara neden
olabilir. Ayrýca akü, ciddi aþýndýrýcý hasara neden olabilecek sülfürik
asit içerir. Asit gözlerinizle, vücudunuzla ya da giysilerinizle temas
ederse, bol suyla yýkayýn. Gözünüze asit sýçrayacak olursa, derhal bir
doktora baþvurun.
•
3100088m
•
Aracýn takviye aküyle
çalýþtýrýlmasý aþaðýdaki gibidir:
•
•
Aracýn aküsü herhangi bir sebeple boþalmýþsa, yedek bir aküden veya bir
baþka aracýn aküsünden ”ödünç” elektrik akýmý alabilirsiniz. Motoru
çalýþtýrýrken kývýlcým çýkmasýný engellemek için kelepçelerin sýkýca takýlmýþ
olduðundan emin olun.
Patlama riskini önlemek için aþaðýdaki kurallara tam olarak uymanýzý
öneririz:
• Kontak anahtarýný 0 konumuna getirin.
• Kullanacaðýnýz akünün 12 volt olduðundan emin olun.
• Takviye akü bir baþka araçtaysa, o aracýn motorunu durdurun ve
araçlarýn birbirlerine temas etmemesine dikkat edin.
• Kýrmýzý kabloyu takviye akünün artý kutbuna (resimde 1+) ve kýrmýzý
baðlantýyý kendi araç motorunuza (2+) baðlayýn.
Mandalý artý iþaretli küçük bir siyah kapaðýn altýndaki kontak alanýna
baðlayýn. Kapak sigorta kutusunun kapaðýna baðlýdýr.
• Siyah kablonun bir ucunu takviye akünün negatif kutbuna (3–) baðlayýn.
•
90
Siyah kablonun diðer ucunu aracýnýzdaki (4–) bir topraklama noktasýna
baðlayýn.
”Verici aracýn” motorunu çalýþtýrýn. Motorun birkaç dakika rölanti
hýzýndan biraz daha yüksek bir hýzla (1500 devir/dakika) çalýþmasýný
saðlayýn.
Aküsü boþalmýþ olan aracýn motorunu çalýþtýrýn.
NOT! Çalýþtýrma giriþimi sýrasýnda akü mandallarýný
çýkarmayýn (kývýlcým tehlikesi).
Kablo kelepçelerini takýlan sýranýn tersini izleyerek çýkarýn.
Not! Baþka bir araca yardým etmeniz gerekirse, kýrmýzý kabloyu resimde
gösterildiði gibi baðlayýn. Siyah kabloyu resimde gösterildiði gibi iki
topraklama noktasý arasýna baðlayýn. Siyah kabloyu baþka bir
akünün eksi kutbuna baðlamayýn!
Römorkla sürüþ
Römorkla sürüþ
• Aracýn çekme donanýmý onaylanmýþ tipte olmalýdýr. Volvo satýcýnýz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hangi çekme donanýmýný kullanacaðýnýza iliþkin bilgi verebilir.
Römorktaki yükü, çeki donanýmý yükü 1200 kg’dan hafif römorklarda
yaklaþýk 50 kg ve 1200 kg’dan aðýr römorklarda yaklaþýk 75 kg olacak
þekilde daðýtýnýz.
Lastik basýncýný yükün aðýrlýðýna göre artýrýn. Lastik basýncý tablosuna
bakýn!
Gereksiz aþýnmalarý önlemek için çekme donanýmýný düzenli olarak
temizleyin ve çekme topuzuyla* bütün hareketli parçalarý gresle
yaðlayýn.
Arabanýz yeniyken aðýr bir römork çekmeyin! Arabanýzý en az 1000 km
kullanýncaya dek bekleyin.
Uzun ve dik yokuþlardan inerken frenlere normalden daha fazla yük
biner. Daha düþük bir vitese geçin ve hýzýnýzý buna göre ayarlayýn.
Sýcak havalarda araç aðýr yükle sürülürken, motor ve þanzýman hararet
yapabilir. Kombine gösterge panelindeki hararet göstergesinde ibrenin
kýrmýzý alana girmesi, aþýrý hararet olduðunu gösterir. Durun ve aracý
bir kaç dakika rölantide çalýþtýrýn.
Araç hararet yaparsa, iklimlendirme sistemi geçici olarak devre dýþý
kalabilir.
Þanzýman, hararet durumunda bir entegre koruma fonksiyonuyla tepki
gösterir. Ekranda görüntülenen mesajý okuyun!
Aracýnýzla römork çekerken motora normalden daha fazla yük biner.
Bazý ülkelerin hýz sýnýrý daha yüksek olsa bile güvenlik nedeniyle
80 km/saat sýnýrýný geçmeyin.
Frensiz bir römork için izin verilen en yüksek aðýrlýk 750 kg’dýr.
Römork ile park ederken, daima vites kolunu P konumuna getiriniz
(otomatik vites), ya da bir vitese takýnýz (düz vites).
Dik bir yokuþa park ederken tekerleklerin altýna daima
takoz koyun.
% 12’den fazla eðimlerde aðýrlýðý 1.200 kg’i aþan römorklarý çekmekten kaçýnýnýz. Eðim % 15’i aþýyorsa römork çekmeyiniz.
Römorkla sürüþ - Otomatik vites
• Eðimli yollarda park ederken, vites kolunu P konumuna getirmeden
•
•
önce el frenini çekiniz. Eðimli bir yolda aracý çalýþtýrýrken önce vites
kolunu sürüþ konumuna getiriniz, ardýndan el frenini býrakýnýz.
Aracýnýzý dik yollarda sürerken ya da yavaþ giderken uygun bir düþük
vites konumu seçiniz. Bu þekilde otomatik vitesli araçlarda
þanzýmanýn vites yükseltmesini önlemiþ olursunuz. Bu önlem
þanzýman yaðýnýn daha soðuk kalmasýný saðlar.
Geartronic þanzýmanýnýz varsa, motorun “kaldýrabileceðinden” daha
yüksek bir düz vites kullanmayýnýz. Yüksek viteslerde kullanmak her
zaman ekonomik deðildir.
NOT! Otomatik þanzýmanlý bazý modellerde römork çekebilmek için bir
yað soðutucusunun takýlmasý gereklidir. Çekme kolunun sonradan
taktýrýlmýþ olmasý durumunda, konu ile ilgili bilgi almak için en yakýn
Volvo bayiine baþvurunuz.
* Titreþim emme özelliðine sahip topuz mekanizmasý için söz konusu deðildir.
91
Fren tertibatlý en yüksek römork aðýrklýklarý
NOT! Belirtilen aðýrlýklar
aðýrlýklar,, Volvo Car Corporation tarafýndan
izin verilen azami römork aðýrlýklarýdýr
aðýrlýklarýdýr.. Bulunduðunuz
ülkenin trafik mevzuatýnýn ön gördüðü römork aðýrlýklarýnýn
ve çekme hýzýnýn daha düþük olabileceðini unutmayýnýz.
Çekme kollarý aracýn çekebileceðinden daha yüksek çekiþ
aðýrlýklarý için onaylanmýþ olabilir
olabilir..
0300171d
Frenli römork için izin verilen
azami römork aðýrlýðý
Tavsiye edilen
topuz basýncý
0-1200 kg.................................................... 50 kg
1201-1600 kg.............................................. 75 kg
1601-1800 kg.............................................. 75 kg
DÝKKA
T!
DÝKKAT!
Belirtilen tavsiyelere uymazsanýz, bir engele çarpmamak için yapýlan
manevralarda ya da frenleme esnasýnda römorkun ve aracýn kontrolü
güçleþebilir, bu durum sizi ve yolu kullanan diðer kiþileri tehlikeye
düþürebilir.
92
Seviye kontrolü
Aracýnýz otomatik seviye kontrolü sistemiyle donatýlmýþsa, aracýn arka ucu
sürüþ esnasýnda yüklenmeden baðýmsýz olarak daima doðru
yükseklikte olacaktýr. Araç durduðunda arka uç iner, bu tamamen normal
bir durumdur.
Çekme donanýmý
Sabit çekme kolu (A)
)
Römorkun emniyet kablosunu baðlantýsýna
takmayý hiçbir zaman unutmayýnýz. Þekle
bakýnýz.
Sökülebilir çekme kolu (B)
*
8901313d
Talimatlarý daima dikkatle yerine getiriniz.
Römorkun emniyet kablosunu baðlantýsýna
takmayý hiçbir zaman unutmayýnýz. Þekle
bakýnýz.
Konektör pimini düzenli aralýklarda
temizlemeyi ve gres sürmeyi daima
aklýnýzda tutunuz. Tavsiye edilen gres:
8624203.
NOT! Aracýnýzýn çekme donanýmýnda 13-pimli
bir elektrik konektörü bulunabilir. Bunu
römorkun 7-pimli elektrik konektörüne
baðlamak için yalnýz orijinal Volvo adaptör
kablosunu kullanýnýz. Kablonun yere
sarkmamasýna dikkat ediniz.
3701780d
DÝKKA
T!
DÝKKAT!
Aracýnýz Volvo’nun sökülebilir çekme kolu
ile donatýlmýþsa: Yola çýkmadan önce
çekme kolunun kilitli olduðundan emin
olmak için kontrol ediniz.
• Kýrmýzý sinyal pimi (sol tarafta yer alan
þekildeki oka bakýnýz) görülmemelidir”
• Kilitlemek için anahtarý kullanýnýz.
95. sayfadaki açýklamalara bakýnýz.
93
Çekme donanýmý
Aracýn altýndaki tutturucu
(baðlantý noktalarý)
A
8902083d
Yukarýdaki A mesafesi:
S80 – 1152 mm
Çekme kolu üzerindeki maksimum aðýrlýk - 75kg
94
8902082d
Sökülebilir çekme topuzu - Topuz parçasýnýn montajý
1
2
3
AÇIK
AÇIK
B
8902079M
Baðlantý pimi muhafazasýný çýkarýn.
4
8902078M
Anahtarý sokun ve kilitlenmemiþ konuma doðru
saat yönünde döndürün.
5
8902074M
Çekme topuzu kýsmýný çýkarýn ve kolu duruncaya kadar saat yönünde döndürün.
6
KÝLÝTLÝ
KÝLÝTLEMEK ÝÇÝN
ÝTÝN
8902075M
Topuzlu parçayý kilitleninceye kadar itin.
KIRMIZI PÝM (B)
GÖRÜNMEYECEK
8902076M
Sinyal piminin (B) içeri itilmiþ olduðundan
emin olun.
8902076M
Anahtarý kilitli konuma doðru, saat yönünün
tersinde döndürün ve kilitten çýkarýn.
95
Sökülebilir çekme topuzu - Topuz parçasýnýn sökülmesi
1
2
AÇIK
3
AÇIK
8902078M
Anahtarý sokun ve kilitlenmemiþ konuma doðru
saat yönünde döndürün.
4
8902074M
Kolu duruncaya kadar saat yönünde döndürün.
5
KÝLÝTLÝ
8902077M
Anahtarý kilitli konuma doðru, saat yönünün
tersinde döndürün ve kilitten çýkarýn.
96
8902080M
Baðlantý pimi muhafazasýný resimde gösterildiði
gibi tekrar yerine takýn.
8902081M
Çekme topuzu kýsmýný baðlantý piminden çekin.
Tekerler ve lastikler
Tekerlekler ve lastiklerle ilgili genel bilgiler
Lastik basýnçlarý
Aþýnma, Lastik deðiþtirme, Yedek lastik
Tekerlerin deðiþtirilmesi
98
98
100
101
97
Genel
Genel tekerlekler ve lastikler
Yeni lastikler
Bütün lastikler bir boyut belirtecine sahiptir, 215/55R16 93W gibi.
Lastiklerin kullaným ömrünün sýnýrlý olduðunu
unutmayýn. Birkaç yýlda sertleþmeye baþlar ve
sürtünme özellikleri azalýr. Lastik deðiþtirdiðinizde yeni
lastik kullanmaya çalýþýn. Bu özellikle kýþ lastikleri için
önemlidir.
Üretim haftasý ve yýlý dört basamakla belirtilir (örneðin
1502, 2002 yýlýnýn 15. haftasýna ait lastikleri belirtir).
Tüm lastik üreticileri tarafýndan kullanýlan bu lastik kodlarý þu þekilde
okunur:
215
kesit geniþliði (mm)
55
lastiðin kesit yüksekliði ile geniþliði arasýndaki iliþkiyi yüzde
olarak gösterir
R
harfi radyal lastiði belirtir
16
Tekerlek jantý çapý inç olarak (“)
93
izin verilen en yüksek lastik yükü için kod haneleri, bu
durumda 650 kg
W
harfi, lastiðin 270 km/saate kadar olan hýzlar için üretildiðini
gösterir
Aracýnýz tam olarak onaylýysa bu, aracýn sicil kaydýnda belirtilen boyut
ve performans deðerlerinin dýþýna çýkamayacaðýnýz anlamýna gelir. Bu
düzenlemelerin tek istisnasý sicil kaydýnda belirtilenden farklý boyut ve hýz
deðerine sahip olabilecek kýþ lastikleri ve çivili lastiklerle ilgilidir. Boyutlarý
farklý lastikler seçerseniz aracý izin verilenden yüksek hýzlarda sürmeyin.
En yaygýn hýz deðerleri aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir:
Ýzin verilen maksimum hýzlar gösterilmiþtir.
Q
T
H
V
W
160 km/saat, en sýk çivili lastikler için kullanýlýr
190 km/saat
210 km/saat
240 km/saat
270 km/saat
Lastikleri deðiþtirirken dört tekerleðin hepsinin de ayný tipe (radyal),
boyuta, belirtece ve markaya sahip olmasýna dikkat edin. Aksi takdirde,
aracýn sürüþ özelliklerinin deðiþebilmesi riski vardýr Aracýnýza uyan lastik
boyutlarý için bayinize danýþýn. Aracýnýzý hangi hýzla süreceðinizi lastik hýz
deðerleri deðil yol yüzeyi tarafýndan belirlendiðini unutmayýn.
98
7700444d
Kýþ lastikleri
V6, turbo veya D5252T motorlar dýþýnda 1955/65 R15 boyutunda kýþ
lastiði kullanmanýzý öneririz. Bu araçlar için 205/55 R16 öneririz.
Kýþ lastikleri daima dört tekerleðin dördünde de kullanýlmalýdýr!
NOT
NOT:: Hangi jant ve lastik tiplerinin aracýnýza uygun olduðu konusunda
bilgi almak için daima Volvo bayiinize baþvurunuz.
Çivili kýþ lastikleri
Çivili kýþ lastikleri, çivilerin lastiðe doðru þekilde oturmalarýný saðlamak
için 500-1000 km boyunca yumuþak ve hafif sürüþle alýþtýrýlmalýdýr.
Bunun ömrü hem lastiklerin hem de cývatalarýn ömründen daha uzun olup,
biraz daha sessiz bir sürüþ saðlar. Çivili lastiklerin dönme yönleri,
kullanýldýklarý sürece ayný olmalýdýr. Tekerlerin yerlerini deðiþtirmek
isterseniz, deðiþtireceðiniz tekerin aracýn ayný tarafýnda kalmasýna dikkat
edin. Çivili lastiklere iliþkin kurallarýn ülkeden ülkeye farklýlýk gösterdiðini
unutmayýn.
Kar zincirleri
Kar zincirleri yalnýzca ön tekerleklerde kullanýlabilir.
Çamurluktaki boþluk sýnýrlý olduðundan geleneksel zincirleri kullanmamanýzý öneririz. (Geleneksel kar zincirleri 195/65R15 boyutundaki lastiklerde
kullanýlabilir). Volvo onaylý kar zincirleri önerilen tüm standart jant/lastik
kombinasyonlarý için uygundur. Volvo bayinize danýþýn.
Lastik basýnçlarý
Kar zincirleri ve Tüm Tekerleklerden Çekiþ (A
WD)
(AWD)
Tüm Tekerleklerden Çekiþ (AWD) sistemi ile donatýlmýþ araçlarda, kar
zincirleri yalnýz ön tekerleklere takýlabilir. AWD modellerine uygun
zincirler kullanýn.
NOT! Kar zincirleri takýlýyken aracýnýzý asla 50 km/saatten hýzlý sürmeyin!
Gerekmedikçe çýplak yollarda zincir kullanmayýn, çünkü hem zincirleriniz
hem de lastikleriniz ciddi þekilde yýpranacaktýr.
Sürüþ özellikleri ve lastikler
Lastikler sürüþ özelliklerini oldukça önemli þekilde etkiler. Lastik tipi,
boyutu ve basýncý aracýn performansý bakýmýndan çok önemlidir. Lastikleri
deðiþtirirken bütün tekerlekler için ayný tipte, boyutta ve markada lastik
kullanýn. Lastik basýncýyla ilgili tavsiyelerimize uygun hareket edin.
%% " @
Lastik basýncý önemlidir!
Lastik basýncýný düzenli olarak kontrol edin. Doðru basýnçlar yandaki
tabloda ve yakýt deposu kapaðýnýn içindeki etikette yazýlýdýr.
Lastiklerinizdeki hava basýncý doðru deðilse, aracýn
kontrolü önemli ölçüde olumsuz etkilenir ve lastikleriniz
daha çabuk aþýnýr
aþýnýr..
Tablodaki deðerlerin soðuk lastikler (dýþ ortam sýcaklýðý) için geçerli
olduklarýný unutmayýn. Lastikler daha birkaç kilometre yol aldýktan
sonra ýsýnýr ve basýncý artar. Bu normaldir. Bu nedenle basýnç eðer
lastikler sýcakken kontrol edilmiþse lastiðin havasýný indirmeyin.
Bununla birlikte basýnç çok düþükse lastiðe hava basýn.
Lastik basýncýnýn dýþ sýcaklýða baðlý olarak deðiþebileceðini unutmayýn. Bu nedenle, lastikleri dýþ ortamda, lastikler soðuk durumdayken
kontrol edin.
Lastik basýncý tablosu
Yakýt deposu kapaðýnýn içindeki lastik basýncý etiketi, aracýnýzýn doðru
lastik basýncýný gösterir.
UY
ARI!
UYARI!
Volvo’nun onaylamýþ olduðu yegane ”özel tekerlek jantlarý” Volvo
tarafýndan test edilmiþ olan Volvo Orjinal Jantlarýdýr
Jantlarýdýr.
99
Tekerler ve lastikler
Lastik tabaný aþýnma göstergeli
lastikler
Lastik tabaný aþýnma göstergesi, lastiðin geri
kalanýndan yaklaþýk 1,6 mm daha az týrnak
derinliðine sahip (lastiðin yanýnda TWI
harfleriyle gösterilir) bir sýð kanallý bölgedir.
Bu çizginin görülmesi diþ kalýnlýðýnýn 1,6
mm’ye düþtüðünü belirtir, bu durumda lastik
derhal deðiþtirilmelidir. Yol tutuþunun ve
lastiðin suyu dýþarý itme yeteneðinin diþ
kalýndýðýnýn 3-4 mm’ye düþmesinden itibaren
büyük ölçüde azaldýðýný aklýnýzdan çýkarmayýn.
Yedek lastik ”Geçici yedek” (belli ülkelerde)
Yedek teker ”geçici yedek” normal lastik tamir edilinceye ya da
deðiþtirilinceye kadar yalnýzca çok kýsa bir süre için kullanýlmalýdýr.
Yasalara göre yedek lastik, sadece bir lastik hasar
gördüðünde geçici olarak kullanýlmalýdýr
kullanýlmalýdýr.. Bu nedenle, bu tip
bir tekerlek/lastik en kýsa zamanda normal bir tekerlek/
lastikle deðiþtirilmelidir
deðiþtirilmelidir..
7700312m
Lastik deðiþtirme - yaz/kýþ
Yaz ve kýþ lastiklerini deðiþtirirken, lastiklerin üzerine hangi tarafa takýlý
olduklarýný yazýnýz, örneðin SO=sol, SA=sað gibi.
NOT! Lastikler tüm ömürleri boyunca ayný yönde dönmelidir.
Yalnýz tek bir yönde dönebilecek þekilde imal edilmiþ lastiklerin üzerinde
bu dönüþ yönünü belirten bir ok vardýr.
Lastiklerin gereken þekilde monte edilmemesi, yaðmur, kar ve yumuþak
çamurun aracýn frenleme yeteneðini ve çekiþini etkilemesine neden olur.
ÖNEMLÝ!
Profil derinliði en fazla olan lastikler, -aracýn önden ya da dört tekerlekten çekiþli olduðuna bakýlmadan- daima arkaya monte edilmelidir.
Emin deðilseniz en yakýn Volvo bayiine danýþýnýz.
Depolama
Tekerlekler yatay ya da asýlý olarak saklanmalý, dik olarak saklanmamalýdýr.
100
Normal lastiklerle kullanýlan yedek lastiðin farklý sürüþ özellikleri
yaratabileceðini unutmayýn.
”Y
edek lastik“ kullanýlarak yapabileceðiniz maksimum hýz
”Yedek
80 km/saattir
km/saattir..
NOT! Sadece arabanýn kendi orijinal yedek lastiðini kullanýn! Baþka
boyuttaki lastikler aracýnýza zarar verebilir. Ayný zamanda ancak bir yedek
lastik kullanýlabilir.
Tekerlerin deðiþtirilmesi
7700333m
7700318m
Tekerlek somunlarýný sökün
Yedek lastik bagaj döþemesindeki halýnýn altýndadýr
altýndadýr..
•
Uyarý üçgenini yerleþtirmeyi unutmayýn.
•
•
El frenini çekin ve vitesi, düz vitesli arabalarda birinci vitese, otomatik
vitesli arabalarda P konumuna getirin. Yerde kalan tekerleklerin önüne
ve arkasýna takoz koyun.
•
Alüminyum jantlý ve kapaklý araçlarda kapaðý bijon anahtarý kullanarak
çýkartýn.
1/2-1 teker somunlarýný, somun anahtarýyla gevþetin. Somunlar saatin
tersi yönünde çevrilerek gevþetilir.
Aracýn her iki yanýnda iki kriko noktasý vardýr. Kriko noktalarý kapý
eþiklerinde iþaretlenmiþtir.
Çelik jantlý araçlarda çýkarýlabilir jant kapaklarý bulunur. Jant
kapaðýný kalýn bir tornavida veya benzeri bir aletle çýkarýn. Aletler
uygun deðilse, jant kapaðý elle de çýkarýlabilir. Koruyucu eldiven
kullanýn. Jant kapaklarýný yerine takarken, jant kapaðýndaki supap
deliðinin tekerlek supabýnýn karþýsýna gelmesini saðlayýn.
101
Tekerlerin deðiþtirilmesi
UY
ARI!
UYARI!
• Aracý krikoyla
•
•
•
•
•
•
7700245d
kaldýrdýðýnýzda asla aracýn altýna
girmeyin!
Araç ve kriko düz bir yüzeyde olmalýdýr.
Tekerlek deðiþtirilirken aracýn orijinal krikosu kullanýlmalýdýr.
Araç üzerindeki bütün diðer iþler tamirhane krikiosu kullanýlarak ve kaldýrýlmýþ aracýn altýna dingil destekleri konularak
gerçekleþtirilmelidir.
El frenini çekin, düz vitesli arabalarda birinci vitese ya da geri
vitese, otomatik vitesli arabalarda ise P konumuna getirin.
Yerde kalan tekerleklerin önüne ve arkasýna takozlar koyun.
Büyük ahsap bloklar ya da büyük taþlar kullanýn.
Kriko vidasý her zaman iyi yaðlanmýþ olmalýdýr.
7700244d
Kriko bu þekilde yerleþtirilmelidir.
•
•
•
•
Krikoyu resimde gösterildiði gibi kriko noktasýndaki pime dayayýn ve
kriko kolunu kriko ayaðý yere düz basacak þekilde çevirin.
Resme bakarak krikonun doðru baðlandýðýndan ve kriko
ayaðýnýn baðlama noktasýna dik konumda yere sabitlendiðinden emin olun.
Tekerlek yerden tamamen kalkana kadar aracý kaldýrýn.
Bijonlarý sökün ve tekerleði çýkarýn.
Tekerin takýlmasý
• Teker ve göbek üzerindeki temas noktalarýný temizleyin.
• Tekerleði takýn ve bujon cývatalarýný sýkýþtýrýn.
• Tekerleklerin dönmemesi için aracý indirin. Bijonlarý karþýlýklý olarak
•
•
•
102
ve tork kademelerine uyarak saat yönünde sýkýþtýrýn. Sýkýþtýrma
torklarý: 140 Nm (14,0 kpm). Bijonlarýn doðru tork deðerlerine
sýkýlmalarý önemlidir. Sýkýþtýrma iþlemi bir tork anahtarý kullanýlarak
kontrol edilmelidir.
Göbek kapaðýný oturtun.
Bagaja koymadan önce krikoyu kapatýn.
Kriko ve alet kutusunun düzgün þekilde sabitlendiðinden ve ses
çýkarmadýðýndan emin olun.
Sigortalar
Sigortalar,, ampul deðiþtirme
Sigortalar
Ampul deðiþtirme
104
108
103
Sigortalar
Sigortalar
Aracýn elektrik sisteminde kýsa devrelerden ve
aþýrý yüklenmelerden oluþabilecek hasarlarýn
önlenmesi için, bütün elektrikli fonksiyonlar ve
parçalar sigortalarla korunmuþtur.
Sigortalar aracýn üç ayrý yerinde bulunur:
A - Motor kabinindeki entegre
röle/sigorta kutusu.
B - Yolcu kabinindeki sigorta kutusu.
C - Bagaj bölümündeki entegre
röle/sigorta kutusu.
3701480d
)
*
Bir elektrik elemaný ya da fonksiyonu
çalýþmýyorsa bunun nedeni sigortanýn geçici
olarak aþýrý yüklenmesi ve atmasý olabilir.
Atmýþ sigortayý bulmak için sigorta þemasýna
bakýn. Sigortayý çýkarýn ve içindeki kývrýk telin
yanmýþ olup olmadýðýný görmek için sigortaya
yandan bakýn. Ayný renk ve amper deðerindeki bir sigorta ile deðiþtirin. Motor
kabinindeki sigorta kutusunda bir miktar yedek
sigorta vardýr. Ayrýca sigortalarý çýkarýrken size
yardýmcý olacak bir de sigorta pensesi bulunmaktadýr.
104
+
Sürekli olarak ayný sigorta atýyorsa, söz konusu
elemanda bir arýza vardýr ve bu durumda
kontrol ettirmek için bir Volvo servisine
uðramanýz gerekir.
Motor kabinindeki ve bagajdaki ana sigortalarý
asla kendiniz deðiþtirmeyin.
Motor kabinindeki sigortalar
Motor kabinindeki sigorta kutusunda 8 tane ana
sigorta ile 21 tane normal sigorta bulunmaktadýr.
Asla ana sigortalarý deðiþtirmeyin. Bu iþlemi
yetkili bir Volvo servisine yaptýrýn. Gerekirse,
diðer sigortalarý kendiniz deðiþtirebilirsiniz.
Atmýþ olan sigortayý ayný renk ve amper
deðerindeki bir sigorta ile deðiþtirdiðinizden
emin olun.
Sigorta pensesi
A
Saðlam sigorta
Yanmýþ sigorta
&
$
"
%
#
!
$
"
#
!
"
!
'
&
'
%
:
Motor kabinindeki sigortalar
No
Amper deðeri
1. Park ýsýtýcýsý (isteðe baðlý) ............................................................... 25
2. Ýlave lambalar (isteðe baðlý) ............................................................ 20
3. ...........................................................................................................
4. Lambda-sondlar, Motor kontrol modülü (dizel), yüksek basýnç
subabý (dizel) .................................................................................. 20
5. Karter havalandýrma sistemi ýsýtýcýsý, solenoid valfler
Yakýt distribütörü (Çift Yakýtlý) ....................................................... 10
6. Kütlesel hava akýþ sensörü, Motor kontrol modülü, Enjektörler ..... 15
Kütlesel hava akýþ sensörü (dizel) .................................................... 5
7. Gaz kelebeði modülü ...................................................................... 10
8. Iklimlendirici kompresörü, gaz pedali konum sensörü,
elektronik kutu faný .......................................................................... 10
9. Korna .............................................................................................. 15
10. ...........................................................................................................
:
:
:
:
:
3702167m
A. Kutunun arka tarafýndaki plastik mandallarý bastýrýn ve kapaðý
yukarýya çekin.
11. Iklimlendirici kompresörü, ateþleme bobinleri,
solenoid valfleri (dizel) ................................................................... 20
12. Fren lambalarý düðmesi .................................................................... 5
13. Ön cam silecekleri .......................................................................... 25
14. ABS/STC/DSTC ............................................................................ 30
15. Benzin deposu valfý (çift yakýtlý araçlar) ......................................... 15
16. Cam yýkayýcýlarý (ön cam), far yýkayýcýlarý ...................................... 15
17. Kýsa huzme (sað) ............................................................................ 10
18. Kýsa huzme (sol) ............................................................................ 10
19. ABS/STC/DSTC ............................................................................ 30
20. Sol uzun huzme .............................................................................. 15
21. Sað uzun huzme ............................................................................. 15
22. Marþ motoru .................................................................................. 25
23. Motor kontrol modülü ...................................................................... 5
24. ...........................................................................................................
105
Ýç kabindeki sigortalar
Sigortalar, ön panelin kenarýndaki eriþim panelinin içinde yer alýr. Ayrýca
yedek sigortalar da vardýr.
No
Amper deðeri
1. Far (kýsa hüzme), Bi-Xenon (isteðe baðlý) .................................... 15
2. Far (uzun hüzme) ......................................................................... 20
3. Elektrikli koltuk (sürücü) .............................................................. 30
4. Elektrikli koltuk (yolcu) ................................................................ 30
5. Hýza baðlý hidrolik direksiyon, vakum pompasý ........................... 15
6. Gaz deposu valfý (Çift-Yakýt) ......................................................... 5
7. Isýtmalý sürücü koltuðu ................................................................. 15
8. Isýtmalý yolcu koltuðu ................................................................... 15
9. ABS/STC/DSTC ............................................................................ 5
10. .........................................................................................................
11. .........................................................................................................
12. Huzme uzunluðu kontrolü, far sileceði ........................................ 15
13. Elektrik soketi, 12V ..................................................................... 15
14. Elektrikli koltuk yolcu koltuðu, emniyet kemeri dili (ön), CEM .... 5
15. Müzik sistemi, RTI (isteðe baðlý) ................................................... 5
16. Müzik sistemi .............................................................................. 20
17. Müzik sistemi anfi ....................................................................... 30
18. Ön sis lambalarý ........................................................................... 15
19. RTI - gösterge (isteðe baðlý) ......................................................... 10
20. .........................................................................................................
21. Þanzýman birimi 6 çevrim, vites kilidi, geniþletilmiþ D2 besleme 10
22 Sinyal göstergeleri ........................................................................ 20
23. Iþýk kontrol modülü, klima kontrol modülü, teþhis konnektörü,
direksiyon kolu kontrol modülü ..................................................... 5
24 Geniþletilmiþ D1 besleme: Klima sistemi, elektrikli sürücü
koltuðu, kombine gösterge paneli, park ýsýtýcýsý (isteðe baðlý) ...... 10
25. Kontak anahtari (30 besleme), merkezi elektronik modül,
marþ motoru rölesi, motor kontrol modülü .................................. 10
106
1
10
20
30
2
11
21
31
3
12
22
32
4
13
23
33
5
14
24
34
6
15
25
35
7
16
26
36
8
17
27
37
9
18
28
38
19
29
3701482D
26. Klima kontrol sistemi faný ............................................................ 30
27. Aktif þasi DÖRT-C ...................................................................... 15
28. Elektronik modül (tavan), Ýç tavan aydýnlatmasý .......................... 10
29. Telefon (isteðe baðlý) .................................................................... 10
30. Park lambalarý - sol ön ve arka .................................................... 7,5
31. Park lambalarý - sað ön ve arka, plaka aydýnlatmasý .................... 7,5
32. Merkezi elektronik modül, makyaj aynasý ýþýðý, servo,
genel aydýnlatma, torpido gözü aydýnlatmasý ................................ 10
33. Yakýt pompasý .............................................................................. 15
34. Sunroof (açýlýr tavan) ................................................................... 15
35. Merkezi kilitleme sistemi, elektrikli cam (ön sol taraf) ................. 25
36 Merkezi kilitleme sistemi, elektrikli cam (ön sað taraf) ................ 25
37. Elektrikli cam (arka), çocuk emniyet kilidi ................................... 30
38. Alarm sireni ................................................................................... 5
Bagajdaki sigortalar
Bagajdaki entegre röle/sigorta kutusu
Sigortalar sol tarafta döþemenin arkasýnda bulunmaktadýr. Bunlara eriþmek
zordur. Ana sigortalar vidalanmýþ bir kapaðýn altýndadýr. Ana sigortalar
sadece yetkili personel tarafýndan deðiþtirilebilir.
Sigorta pensesi
Saðlam sigorta
!
"
!
#
"
$
#
%
$
&
%
'
&
Yanmýþ sigorta
3701478d
Bagajdaki sigortalar
No
Amper deðeri
1. Arka elektronik modül, bagaj aydýnlatmasý ................................... 10
2. Arka sis lambalarý ......................................................................... 10
3. Fren lambalarý (yalnýzca çekme çubuðu olan araçlarda) ................ 15
4. Geri vites lambalarý ....................................................................... 10
5. Arka cam rezistansý, röle 15I beslenmesi (arka) ............................. 5
6. Bagaj kapaðýnýn açýlmasý .............................................................. 10
7. Baþ desteklerinin indirilmesi, ........................................................ 10
8. Merkezi kilitleme, arka kapýlar, yakýt deposu kapaðý .................... 15
9. Römork kancasý (30 besleme) ...................................................... 15
10. CD deðiþtirici (isteðe baðlý), RTI (isteðe baðlý) ............................. 10
11. Elektronik modül - AEM (isteðe baðlý) ......................................... 15
12. ....................................................................................................... -13. ....................................................................................................... -14. ....................................................................................................... -15. Römork kancasý (15l besleme), Park Yardým Sistemi ................... 20
16. Bagaj bölmesi elektrik soketi (isteðe baðlý) ................................... 15
17. Isýtmalý yakýt filtresi (dizel), Kontrol modülü, AWD .................... 7,5
18. Isýtmalý yakýt filtresi (dizel) ........................................................... 15
107
Ampul deðiþtirme
!
3500534d
Uzun huzmeli ve kýsa huzmeli
far ampullerinin deðiþtirilmesi
(Bi-Xenon için geçerli deðildir)
Bu ampulleri motor kabininden deðiþtirebilirsiniz.
NOT! Ampullerin camýna asla parmaklarýnýzla
dokunmayýn. Parmaklarýnýzdaki yað ve gres,
ampul ýsýndýkça buharlaþarak reflektöre zarar
verecek þekilde reflektörü kaplar.
• Bütün lambalarý kapatýn ve kontak anahtarýný
0 konumuna getirin!
• Kaputu açýn.
• Kapaðý saat yönünün tersine çevirerek
açýn (1).
• Konnektörü çýkarýn (2).
108
"
!
3500535d
•
•
•
•
•
•
Yaylý kelepçeyi kurtarýn. Önce mandal
kurtulacak þekilde saða, dýþarý ve aþaðý
doðru bastýrýn (3).
Ampulü çýkartýp yenisi ile deðiþtirin (4).
Ampulü deðiþtirin (1). Yalnýzca bir konumda
yerine oturur.
Kelepçe yayýný yukarýya ve biraz sola doðru
bastýrarak yerine oturmasýný saðlayýn (2).
Konnektörü tekrar bastýrarak yerine
oturtun (3).
Kapaðý tekrar yerine vidalayýn,; ”TOP”
yazýsý yukarý doðru olmalýdýr (4)!
TOP
"
3500536d
UY
ARI!
UYARI!
Aracýnýz Bi-Xenon farlarý ile donatýlmýþsa
(isteðe baðlý), degiþtirme iþlemi ampuldeki
yüksek gerilimden dolayý, yetkili bir Volvo
servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
NOT! Bi-Xenon ampuller civa içerir. Bu
nedenle patlamýþ ampuller doðru bir þekilde
imha edilmelidir. Volvo satýcýnýza veya servisinize danýþýn.
Ampul deðiþtirme
Lamba
mahfazasý
5 W W2.1x9.5d
PY 21 W
Lamba tutucusu
3500892d
3500903d
Park lambasý ampulünün
deðiþtirilmesi, ön*
• Bütün lambalarý kapatýn ve kontak anahtarýný
0 konumuna getirin.
• Uzun far mahfazasýný saat yönünün tersine
çevirerek açýn.
• Ampul ve soketini dýþarýya çekin. Ampulü
deðiþtirin.
• Ampulü ve soketini tekrar yerine takýn.
• Yeni ampulün yanýp yanmadýðýný kontrol
edin.
• Kapaðý tekrar yerine vidalayýn; ”TOP”
yazýsý yukarý doðru olmalýdýr!
* Bi-Xenon farlarýna sahip araçlarda, adý geçen
ampul sinyal lambasý mahfazasýnda da bulunur.
Bir sonraki sütuna bakýn.
Ön köþelerdeki ampullerin
deðiþtirilmesi
• Bütün lambalarý kapatýn ve kontak anahtarýný
•
•
•
•
•
0 konumuna getirin.
Tornavidayla kýlavuz kilidini bastýrýn ve
lamba yuvasýný tamamen çýkarýn.
Yayý aþaðýya bastýrýn ve konnektörü lamba
yuvasýndan çýkarýn.
Ampul yuvasýný saat yönünün tersine
çevirerek çýkarýn.
Ampulü, yuvanýn içine itip saat yönünün
tersine çevirerek yuvadan çýkarýn.
Yeni ampulü takarak yuvayý tekrar lamba
yuvasýnýn içine yerleþtirin.
3500893d
•
•
•
Konnektörü geri lamba yuvasýna bastýrýn.
Kontaðý açarak yeni lambanýn yanýp
yanmadýðýný kontrol edin.
Lamba yuvasýný yerine takýn ve sabitlendiðinden emin olun.
Optimum güvenlik için: Orjinal Volvo
ampulleri
kullanýn!
109
Ampul deðiþtirme
1: Park lambasý
5W BA15
4: Geri vites
lambasý
21W BA15
3: Sinyal
lambasý
ampulü
21W PY
2: Park lambasý/
Sis lambasý
ampulü
21/4W BA15d
5: Yan iþaret
lambasý
5W5 W2.1x9.5d
Aracýn arka sol köþesi
Arka lamba kümesindeki ampullerin
deðiþtirilmesi
Arka lamba kümesindeki bütün ampuller bagajýn içinden deðiþtirilir.
• Bütün lambalarý kapatýn ve kontak anahtarýný 0 konumuna getirin.
• Yan panelin kilidini açýp içeriye doðru katlayarak ampullere
eriþebilirsiniz. Yük perdesini panelin kenarýný dýþarý çekmeden önce
sonuna kadar çekerseniz sað taraftaki ampullere daha kolay
eriþebilirsiniz.
Ampuller, iki adet kilitleme pimiyle sabitlenmiþ sökülebilir lamba baðlantýsý
içindedir.
Ampul tutucudaki ampullerin deðiþtirilmesi:
Lamba baðlantýsýný lamba yuvasýndan çýkarmak için kilitleme
pimlerini birbirlerine doðru bastýrýn.
• Ampulü deðiþtirin.
• Ampul tutucuyu yerine itin.
• Yan paneli yerine takýn ve tespit edin.
•
NOT! LED fren lambasý ampulleri Volvo servisi tarafýndan
deðiþtirilmelidir.
Optimum güvenlik için: Orjinal Volvo ampulleri kullanýn!
110
Ampul deðiþtirme
55W H 1
5 W W2.1x9.5d
3500889d
Sis lambalarýnýn deðiþtirilmesi ön
NOT! Asla lamba camýna
parmaklarýnýzla
dokunmayýn.
• Iþýklarý kapatýn ve kontak anahtarýný 0
konumuna getirin.
• Ampul duyunu saat yönüne ters yönde biraz
çevirin.
• Ampulü çýkarýn ve yerine yenisini takýn.
• Ampul duyunu takýn. (Duyun üzerindeki
profil lamba tabanýndaki profil ile ayný hizaya
gelmelidir.
• Ampul duyunu bir miktar saat yönünde
çevirmek suretiyle yerine takýn. Far kapaðýnýn
üzerindeki “TOP” yazýsý yukarýda olmalýdýr.
3500903d
3500894d
Dönüþ sinyal lambasýnýn
deðiþtirilmesi
• Ön kapýyý yarým açýn.
• Elinizi ön kanadýn arkasýna sokup, lambayý
Park lambasý ampulünün
deðiþtirilmesi
• Bütün lambalarý kapatýn ve kontak anahtarýný
•
•
•
•
dýþarý bastýrýn. Kablolarý duyun içinde
býrakýn.
Lamba duyunu saat yönüne ters yönde ¼
tur çevirin ve çekip çýkarýn.
Bozuk ampulü çekip çýkarýn.
Yeni ampulü takýn ve lambayý doðrudan
içeri bastýrýn.
Optimum güvenlik için: Orijinal Volvo
ampulleri
kullanýn!
•
•
•
•
0 konumuna getirin.
Uzun far mahfazasýný saat yönünün tersine
çevirerek açýn.
Ampul ve soketini dýþarýya çekin. Ampulü
deðiþtirin.
Ampulü ve soketini tekrar yerine takýn.
Yeni ampulün yanýp yanmadýðýný kontrol
edin.
Kapaðý tekrar yerine vidalayýn; ”TOP” yazýsý
yukarý doðru olmalýdýr!
111
Ampul deðiþtirme
5 W W2.1x9.5d
3500888D
3500871d
5 W SV 8.5
3500916d
5 W W2.1x9.5d
Plaka aydýnlatma lambasýnýn
deðiþtirilmesi
Araç içi zemin aydýnlatmasýnýn
deðiþtirilmesi - Ön kapý
Araç içi zemin aydýnlatmasýnýn
deðiþtirilmesi - Arka kapý
• Iþýklarý kapatýn ve kontak anahtarýný 0
konumuna çevirin!
• Bir tornavida ile vidayý sökün.
• Lamba muhafazasýný dikkatli bir þekilde
gevþetip, dýþarý çekin.
• Konektörü saat yönüne ters yönde çevirip,
ampulü çýkarýn.
• Ampulü deðiþtirin.
• Konektörü tekrar yerine takýn ve saat
yönünde çevirin.
• Lamba muhafazasýný tümüyle yerine takýp
vidalayýn.
Araç içi zemin aydýnlatmasý sürücü ve yolcu
koltuklarýnda ön panelin altýndadýr.
Deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýn:
• Bir tornavida sokup, hafifçe çevirerek
lamba muhafazasýný gevþetin.
• Kabloyu lamba muhafazasýndan ayýrýn ve
iki yan klipsi dýþarý bastýrarak camý lamba
muhafazasýndan çýkarýn.
• Eski amülü çekip çýkarýn ve yenisini takýn.
• Ters sýra ile tekrar monte edin.
112
•
•
•
Bir tornavida sokup, hafifçe çevirerek
lamba muhafazasýný gevþetin.
Bozuk ampulü çýkarýn ve yerine yenisini
takýn.
Lambanýn yanýp yanmadýðýný kontrol edin
ve lamba muhafazasýný yerine takýn.
Optimum güvenlik için: Orijinal Volvo
ampulleri
kullanýn!
Ampul deðiþtirme
3W W2.1x9.5d
3500891d
3501378m
12V 1,2W
Tornavidayý sokup dikkatlice sýkýnýz
Yan iþaret lambasýnýn
deðiþtirilmesi
Makyaj aynasý ampulünün
deðiþtirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
Ýç lamba ünitesini tümüyle arkaya doðru
bastýrýn ve çýkarýn.
Ýç lamba ünitesini mümkünse parmaklarýnýzla
çýkarmaya bakýn. Olmuyorsa, boyasýna zarar
vermemek için plastik ya da tahta alet kullanýn.
Lamba duyunu saat yönüne ters yönde
çevirin ve çýkarýn.
Yeni ampül takýn.
Lamba duyunu yerleþtirin ve saat yönünde
çevirin.
Ýç lamba ünitesini bastýrarak gövdenin içine
takýn.
•
•
Tornavidayý sokun ve hafifçe çevirerek
camý gevþetin.
Ampulü çýkarýp, yenisini takýn.
Lamba camýný tekrar yerine bastýrýn ve
saðlam geçip geçmediðini kontrol edin.
Optimum güvenlik için:
Orjinal Volvo ampulleri kullanýn!
113
Ampul deðiþtirme
5 W SV 8.5
3500887e
3501410r
3500918d
Ön okuma lambalý tavan
aydýnlatmasýnýn deðiþtirilmesi
Arka okuma lambalarýnýn
deðiþtirilmesi
B - Bagaj lambasýnýn
deðiþtirilmesi
Bunlar özel tip lambalardýr. Yalnýzca Volvo
servisinizde deðiþtirmenizi öneririz.
Bunlar özel tip lambalardýr. Yalnýzca Volvo
servisinizde deðiþtirmenizi öneririz.
Ampuller bagaj kapaðýnýn solunda ve saðýnda
yer alýr. Deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri
yapýn:
•
•
Yüksek seviyeli stop (fren)
lambalarýnýn deðiþtirilmesi
Bunlar özel tip lambalardýr. Yalnýzca Volvo
servisinizde deðiþtirmenizi öneririz.
114
•
Bir tornavida sokup, hafifçe çevirerek
lamba muhafazasýný gevþetin.
Bozuk ampulü çýkarýn ve yerine yenisini
takýn.
Lambanýn yanýp yanmadýðýný kontrol edin
ve lamba muhafazasýný yerine takýn.
Araç bakýmý ve Servisi
Paslanmaya karþý koruma
Boya hasarýnýn kontrol ve onarýmý
Yýkama
Servis
Katalitik egzos gazý kontrolü
Çevre koruma
Kaput, Motor Kabini
Dizel
Motor yaðý
Soðutma suyu
Fren hidroliði, Hidrolik direksiyon, Ön cam yýkama sývýsý
Akü bakýmý
Silecek kanatlarýnýn deðiþtirilmesi
116
117
118
120
122
123
124
126
127
128
129
130
132
115
Paslanmaya karþý koruma
Paslanmaya karþý koruma - kontrol ve bakým
Görünür pastan koruma
Volvo’nuz fabrikada paslanmaya karþý tamamen korunmuþtur. Karoserin
altý gibi hassas bölgeler dýþarýdan aþýnmaya karþý dirençli, pas engelleyici
bir bileþim püskürtülerek korunmuþtur. Elemanlar, iç boþluklar ve kapalý
kýsýmlar içeriden ince ve nüfuz edici bir pas önleyici madde püskürtülerek
korunmuþlardýr.
”Görünür” pas korumasý düzenli bir þekilde kontrol edilip düzeltilmelidir.
Pas korumasýna nem iþlemeden önce pas korumasýný düzeltin - Volvo
servisinden yardým isteyin.
Aracýnýzýn paslanmasýný engellemek için iki etkili yöntem vardýr:
•
•
Aracýnýzý temiz tutun! Þase parçalarýný*, karoser altýný, çamurluklarý ve
tekerlek yuvalarýný hortumla tazyikli su sýkarak yýkayýn. Tazyikli suyla
yýkarken, hortum ucunu boyalý yüzeylerden en az 30 cm. uzakta tutun!
Aracýnýzýn pas koruyucu tabakasýný düzenli olarak kontrol edin ve
gerekli bakýmý yapýn.
* Ýzleme kollarý, baðlantý kollarý, yaylý montaj elemanlarý ve yaylý çivi
yuvalarý.
Aracýnýza uygulanmýþ olan pas önleyici yaklaþýk 8 yýl herhangi bir bakým
gerektirmez. Bu süreden sonra, üç yýllýk aralýklarla pas önleyici iþlemden
geçirilmesi gerekir. Bu iþlemler için Volvo servisinizden yardým isteyin.
Pastan koruma iþlemini kendiniz yapmak istiyorsanýz, söz konusu bölgeyi
temizleyip kurulayýn. Hortum kullanarak pislikleri suyla akýtýn, yýkayýn ve
aracý tamamen kurulayýn. Sprey veya fýrçayla uygulanan bir paslanmaya
karþý koruyucu madde kullanýn.
Ýki tip pas önleyici madde vardýr:
a) Görünür yüzeyler için ince (renksiz)
b) Aracýn altýnda ve tekerlek yuvalarýndaki aþýnmalara karþý kullanmak
için kalýn
Araçta bu maddelerle onarýlabilecek bölgeler:
• Görünür kaynaklý ek yerleri ve metal sac baðlantýlarý - ince sývý
• Karoser altý ve tekerlek kemerleri - kalýn sývý
• Kapý menteþeleri - ince sývý
• Kaput menteþeleri ve mandalý - ince sývý
Uygulama tamamlandýktan sonra kalan bileþiði beyaz ispirtoya batýrýlmýþ
bir bezle silerek temizleyin.
Araç fabrikadan çýkmadan önce, motor parçalarý ve motor kabinindeki
amortisör ayaklarý bir mum bazlý renksiz pas koruyucu maddeyle
kaplanmýþtýr. Bu madde, pastan koruma özelliðini kaybetmeksizin normal
deterjanlara karþý koruma saðlar. Öte yandan, eðer terebentin ya da beyaz
ispirto gibi aromatik çözücüler (özellikle emülsiyonlar içermeyen temizleyiciler) kullanarak motoru yýkarsanýz koruyucu mum her yýkamadan sonra
yenilenmelidir. Uygun mumlar Volvo servisinden temin edilebilir.
116
Boya hasarýnýn onarýlmasý
Boya
Ufak taþ çentikleri ve çizikler
Boya, paslanmaya karþý önemli bir faktördür ve
düzenli bir þekilde kontrol edilmelidir. Boyadaki
hasarlarýn paslanmaya baþlamadan derhal
onarýlmasý gerekir. Aþaðýda sizin onarabileceðiniz en genel boya hasarý tipleri beliritlmiþtir:
• ufak taþ çentikleri ve çizikler
• tekerlek çamurluðunun kenarýndaki ve kapý
eþiklerindeki hasar
Malzemeler:
• Bir kutu astar boya
• Bir kutu boya ya da rötuþ kalemi
• Fýrça
• Maskeleme bandý
• Taþ çentiði metale nüfuz etmemiþse ve hasar
görmemiþ bir boya tabakasý varsa, bu
bölgeyi temizledikten sonra doðrudan
boyayla rötuþ yapabilirsiniz.
Taþ çentiði metale nüfuz etmiþse
aþaðýdaki iþlemleri yapýn:
• Hasarlý yüzey üzerine bir maskeleme bantý
yapýþtýrýn. Boya artýklarý banda yapýþacak
þekilde çekim (resim 1).
• Astar boyayý iyice karýþtýrýn ve ince bir fýrça
veya kibrit çöpü kullanarak boyayý sürün
(resim 2).
• Astar boya kuruduðunda, fýrçayla birinci
katý sürün.
• Boyanýn iyice karýþmýþ olmasýna özen
gösterin ve ince olarak birkaç kat sürün; her
boya katýndan sonra boyanýn kurumasýna
izin verin.
• Çizikler için de iþlemler aynýdýr ancak hasar
görmemiþ boyayý korumak için çevresini bir
bantla maskeleyebilirsiniz (resim 3).
• Bir iki gün bekledikten sonra onarýlan yeri
cilalayarak iþlemi bitirin. Yumuþak bir bezle
mümkün olduðu kadar az pasta cila sürün.
Rötuþ yaparken, araç temiz, kuru ve
+15°C’nin üzerinde bir sýcaklýkta
olmalýdýr
olmalýdýr..
Renk kodu
Doðru renk kullandýðýnýzdan emin olun. Renk
kod numarasý, motor yuvasýndaki ürün
plakasýnýn üzerinde yazýlýdýr.
VOLVO CAR CORP.
1.
2.
MADE IN
SWEDEN
KG
KG
KG
KG
0300048A
Renk kodu
Boya artýklarýný bantla çýkarýn
8100503A
Gerekirse maskeleyin
117
Yýkama
Aracý sýk sýk yýkayýn!
Araç, özellikle yollardaki tuz ve nemin kolaylýkla paslanma baþlatabileceði
kýþ aylarýnda mümkün olduðunca kirlenir kirlenmez yýkanmalýdýr.
Araç aþaðýdaki gibi yýkanmalýdýr:
• Karoserin altýndaki kiri hortumla tamamen yýkayýn (tekerlek yuvasý,
çamurluk kenarlarý vs.).
• Kir yumuþayýncaya kadar bütün aracý hortumla yýkayýn.
• Tazyikli hortum kullanýrken:
Tazyikli hortum memesini karosere 30 cm.’den fazla yaklaþtýrmayýn.
Suyu kilitlere doðrudan doðruya püskürtmeyin.
• Deterjanlý ya da deterjansýz bol miktarda su kullanarak bir süngerle
aracý yýkayýn.
• Ilýk su (maksimum 35°C) kullanabilirsiniz ancak sýcak su kullanmayýn.
• Araç çok kirliyse öncelikle soðuk yað çözücü maddeyle aracý yýkayabilirsiniz fakat bu iþlemi ancak atýk su ayýrma özelliði bulunan bir yerde
gerçekleþtirmeniz gerekir. Soðuk yað çözücü madde kullandýðýnýzda,
aracý doðrudan doðruya güneþ altýnda býrakmamaya ve boyanýn
güneþten ýsýnmamasýna veya motorun halen sýcak durumda olmamasýna özen gösterin. Güneþ ýþýðý ve ýsý kalýcý hasara neden olabilir. Bu
konuda Volvo servisinize danýþýn.
• Aracý temiz ve yumuþak bir güderiyle kurulayýn.
• Silecek kanatlarýný ýlýk sabunlu suyla temizleyin.
Uygun deterjan:
Araba þampuaný.
Aþaðýdakileri
aklýnýzdan
çýkarmayýn:
Daima boya üzerindeki kuþ pisliklerini mümkün olduðunca çabuk
yýkayýp temizleyin.
Kuþ pislikleri boyayý çok çabuk etkileyen ve rengini açan kimyasal
maddeler içerir. Bu renk atmasý cilalama iþlemiyle giderilemez.
118
UY
ARI!
UYARI!
Yýkama iþleminden sonra: Nemin ve korozyonun fren
balatalarýný etkilememesi ve frenlere zarar vermemesi
için daima frenleri test edin! Fren disklerini ve balatalarýný
ýsýtmak ve neminin giderilmesini saðlamak için yaðmurlu ya da kar
çamuruyla kaplý yollarda uzun mesafe giderken fren pedaline ara
sýra hafifçe basýn. Bu iþlemi oldukça yaðmurlu veya soðuk hava
koþullarýnda aracýnýzý çalýþtýrýrken de yapmanýz gerekir.
UY
ARI!
UYARI!
Sýcak durumdayken motoru yýkamayýn. Yangýn riski!
Yýkama
Otomatik araç yýkama
Döþeme temizliði
Otomatik araç yýkama, aracý temizlemenin basit ve çabuk yoludur. Ancak,
otomatik araç yýkamanýn asla elle yýkamanýn yerini tutmayacaðýný unutmayýn.
Otomatik araç yýkayýcýsýnýn fýrçalarý aracýn her yerine eriþemez.
Boya yeterince sertleþmemiþ olacaðýndan ilk aylarda aracýnýzý elle yýkamanýz tavsiye edilir.
Kumaþ döþeme üzerindeki lekelerin çýkarýlmasý
Kirlenmiþ kumaþ döþemeler için Volvo satýcýsýnda bulabileceðiniz özel
temizleme maddesini kullanmanýz tavsiye edilir. Diðer kimyasal maddeler
döþemenin yangýna dayanýklýlýk özelliðini zedeleyebilir.
Cilalama ve mumlama
Yüzey boyasý parlaklýðýný kaybetmeye baþladýðýnda ve kýþ aylarýna
yaklaþýldýðýnda ekstra bir koruma tabakasý saðlamak isterseniz arabanýzý
cilalayýn ve mumlayýn.
Genellikle bir yýldan önce aracý cilalamanýz gerekmez. Ancak bu süre
içinde mumlama yapýlabilir.
Aracý cilalamadan ve/veya mumlamadan önce yýkayýn ve iyice kurulayýn.
Asfalt ve zift lekelerini beyaz ispirtoyla temizleyin. Daha inatçý lekeler,
boyalý yüzey için tasarlanmýþ ince pasta kullanýlarak çýkarýlabilir. Cila
kullanarak cilalayýn ve sonra sývý veya katý mumla mumlayýn. Ambalajýn
üzerindeki talimatlara titizlikle uyun. Pek çok üründe cila ve mum birlikte
bulunur.
45°C’den daha sýcak yüzeylerde mumlama veya cilalama iþlemi yapmayýn.
Vinil döþeme üzerindeki lekelerin çýkarýlmasý
Asla bir lekeyi kazýyarak veya ovarak çýkarmayýn. Asla güçlü leke
temizleyici kullanmayýn. Yumuþak bir deterjan ve ýlýk suyla temizleyin.
Deri döþeme üzerindeki lekelerin çýkarýlmasý
Kirlenmiþ deri döþemeler için Volvo satýcýsýnda bulabileceðiniz özel
temizleme maddesini kullanmanýz tavsiye edilir.
Derinin yumuþaklýðýný ve rahatlýðýný korumak için Volvo deri bakým
setinin yýlda bir ya da iki kez kullanýlmasý önerilir.
Asla güçlü deterjan, benzin, alkol, ispirto, vb. kullanmayýn. Böyle güçlü
maddeler kumaþ, vinil ve deri döþemeye zarar verebilir.
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi
Su ve sentetik deterjan kullanýn.
119
Volvo servisi
Volvo servisi
Olumsuz sürüþ þartlarý
Araç fabrikadan çýkmadan önce tamamen test sürüþlerine tabi tutulur.
Ayrýca araç size teslim edilmeden önce de Volvo Car Corporation düzenlemelerine uygun olarak kontrol edilmiþtir.
Olumsuz sürüþ þartlarýnda arabanýzý kullandýðýnýzda motor yaðýný, hava ve
yað filtrelerini Servis ve Garanti Kitapçýðýnda salýk verilenden daha sýk
deðiþtirin.
Olumsuz sürüþ þartlarý:
Volvo servis programý
•
•
•
•
•
•
Aracýnýzý en yüksek trafik güvenliði, sürüþ emniyeti ve güvenilirlik
düzeyinde tutmanýz amacýyla Garanti ve Servis Kitapçýðýnda belirtilen
Volvo servis programýný izlemeniz gerekir. Servis ve tamir iþlemlerini
daima bir Volvo servisine yaptýrmanýzý tavsiye ederiz. Volvo servisi, en
yüksek servis kalitesini saðlayan personele, özel araçlara ve servis
literatürüne sahiptir. Volvo servisiniz daima orijinal Volvo parçalarý
kullanýr. Vovo servis kitapçýðý normal sürücülere yöneliktir.
ÖNEMLÝ!
Aracýnýza ait Volvo garantisinin geçerliliði için, Volvo´nun Servis ve
Garanti kitapçýðýný kontrol edin ve uygulayýn.
120
Aracý tozlu/kumlu þartlarda uzun süre kullanma
Aracý karavan veya römorkla uzun süre kullanma
Aracý daðlýk bölgelerde uzun süre kullanma
Aracý uzun süre yüksek hýzda kullanma
Uzun süre rölantide çalýþtýrma ve/veya düþük hýzlarda kullanma
Aracý 10 km'den kýsa mesafelerde düþük ýsýlarda (0 C altýnda)
kullanma.
Volvo servisi
UY
ARI!
UYARI!
Aracýn ateþleme sistemi oldukça yüksek voltaja sahiptir!
Ateþleme sistemindeki voltaj tehlikelidir!
Motor çalýþýrken veya kontak açýkken ateþleme bujilerine, ateþleme
kablolarýna veya ateþleme bobinine dokunmayýn!
Aþaðýda belirtilen durumlarda kontak kapatýlmalýdýr:
• Motor testleri gerçekleþtirilirken.
• Ateþleme sisteminde ateþleme bujileri, ateþleme bobini, distribütör, ateþleme kablolarý gibi parçalarý deðiþtirirken.
Aracýnýz üzerinde çalýþmaya baþlamadan önce
aþaðýdakilere dikkat edin:
Akü
• Akü kablolarýnýn doðru þekilde baðlanýp sýkýþtýrýlmýþ olduðundan
emin olun.
• Akü baðlantýsýný asla motor çalýþýrken kesmeyin (örn. aküyü
deðiþtirirken).
• Aküyü þarj etmek için asla bir hýzlý þarj edici kullanmayýn. Yeniden
þarj ederken akü kablolarýnýn çýkarýlmasý gerekir.
Çevre koruma
Akü hem aþýndýrýcý hem de zehirli asit içerir. Akünün çevreye zarar
vermeyecek þekilde iþlem görmesi önemlidir. Býrakýn Volvo satýcýnýz bu
konuda size yardýmcý olsun.
7700243d
Aracýn kaldýrýlmasý
Araç bir profesyonel krikoyla kaldýrýlýrsa, kriko ön kenarý motor destek
kolonun üzerine gelecek þekilde oturtulmalýdýr. Motorun altýndaki
çamurluk perdesine zarar vermeyin. Krikoyu araç kaymayacak þekilde
yerletirin. Her zaman dingil sehpalarý veya benzeri araçlar kullanýn.
Aracý iki kolonlu bir servis asansörü kullanarak kaldýrýrsanýz, ön ve arka
kaldýrma kollarýnýn kapý eþiðinin altýndaki kaldýrma noktalarýnýn altýna
gelmelerini saðlayýn. Resme bakýn.
121
Katalitik egzos gazý kontrolü
Katalitik konvertör
Katalitik konvertör, egzos sisteminin bir ek
parçasýdýr. Ýþlevi egzos gazlarýný saflaþtýrmaktýr.
Temel olarak, konvertör egzos gazlarýnýn petek
þeklindeki kanallardan geçmesini saðlayacak bir
yuvadan ve iki monolitten oluþur. Kanal
duvarlarý ince platin, rodyum ve paladyum
tabakasýyla kaplanmýþtýr. Bu metaller katalizör
iþlevi görerek diðer maddelerle karýþmadan
kimyasal reaksiyona katýlýp reaksiyonu
hýzlandýrýr.
Lambda-sond TM (oksijen
sensörü, yalnýzca benzinli
motorlarda)
Lambda sensörü yönetim sisteminin bir
parçasýdýr. Ýþlevi emisyonlarý azaltmak ve yakýt
tasarrufunu artýrmaktýr. Bir oksijen sensörü,
motordan çýkan egzos gazlarýndaki oksijen
miktarýný ölçer. Egzos analiz deðerleri elektronik
sisteme aktarýlýr ve bu da sürekli olarak
enjektörleri kontrol eder. Motordaki hava ve
yakýt karýþýmý sürekli olarak ayarlanýr. Bu
ayarlamalar, üç yollu katalitik konvertörü
kullanarak zararlý gazýn en etkili yanmayý
saðlayacak oranda karýþmasýný saðlar (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve nitrus oksitler).
122
2501092e
NOT!
Benzinle çalýþan araçlarda yalnýzca
kurþunsuz benzin kullanýlmalýdýr. Kurþunlu
benzin katalitik konvertere zarar verir.
Çevre koruma, Yakýt tüketimi ve emisyonlar
Çevre koruma
Volvo, çevrenin korunmasýna yönelik bir çok faktörü göz önünde
bulundurarak çalýþýr. Volvo klimalarýnda ozon tabakasýna zararsýz ve
sera etkisine çok az katkýda bulunan klor içermeyen soðutucu madde
kullanýlmaktadýr. Asbest içermeyen frenler, katalitik konvertörlü ve
biyogazla çalýþan motorlar Volvo Car Corporation’ýn çevre dostu
yaklaþýmýný yansýtan diðer örneklerdir.
Özel servisimizle de çevre korumasýna katkýmýz bulunmaktadýr.
Örneðin orjinal Volvo parçalarýnýn kullanýlmasý, ateþleme ve yakýt
sistemlerinin bakýmý ve diðer servis iþlemleri egzos emisyonunu
doðrudan en aza indirir. Diðer yandan Volvo servislerinin çevreye
zararlý maddeleri imha etmedeki titizliði de üst düzeydedir.
Yakýt tüketimi ve karbondiyoksit emisyonlarý
Yakýt tüketimi
litre/100 km
Karbondiyoksit
emisyonu emisyon
(CO²) g/km
Motorlar
Þanzýman
B5204T5
Düz
Otomatik
9,4
10,4
223
246
B5244S
Düz
Otomatik
9,0 - 9,1
9,7 - 9,8
214 - 217
232 - 235
B5244S2
(170 bhp)
Düz
Otomatik
8,9 - 9,0
9,6 - 9,7
212 - 215
229 - 232
B2524T2 FWD Düz
(2,5T)
Otomatik
AWD Otomatik
9,3
10,0
10,5 - 10.7
222
239
252 - 256
B6294S2
Otomatik
10,6 - 10,8
255 - 259
B6294T
(T)
D5244T
(D5)
Otomatik
11,1 - 11,3
268 - 272
Düz
Otomatik
6,5
7,7 - 7,8
172
204 - 207
D5244T2
2.4D
Düz
Otomatik
6,5
7,7 - 7,8
171
204 - 207
Resmi yakýt tüketim deðerleri standart sürüþ döngüsü temel alýnarak hesaplanmýþtýr (AB Direktifi 80/1268 comb).
Araç, aðýrlýðýný etkileyen ek seçeneklerle donatýlmýþsa yakýt tüketim deðerleri
deðiþebilir. Aracý sürme tarzý ve diðer teknik olmayan etmenler yakýt tüketimini etkileyebilir.
123
Kaput, Motor kaputu - soldan direksiyon
&
#
>
Kolu çekin...
"
!
%
'
8200092d
$
!#@
...yukarý doðru basýn ve açýn
Motor kaputunun açýlmasý
Motor kabini
Ön panelin altýnda en soldaki kolu çekin.
Kilidin açýldýðýný duyacaksýnýz. Elinizi motor
kaputunun ön kenarýnýn ortasýna sokun ve
güvenlik mandalýný yukarý itin. Kaputu açýn.
1
2
3
4
5
6
Geniþleme deposu, soðutma sistemi
Motor yaðý doldurma borusu
Motor yaðý çubuðu
Debriyaj/fren hidroliði deposu
Akü (bagajda)
Ürün bilgi plakasý
7
8
9
10
11
12
Radyatör
Hidrolik direksiyon sývýsý deposu
Hava filtresi
Silecek sývýsý deposu
Ana sigorta kutusu
Entegre röle/sigorta kutusu
UY
ARI!
UYARI!
UY
ARI!
UYARI!
Motor kaputunu kapatýrken düzgün
kilitlendiðinden emin olun!
124
Elektrikli motor soðutma faný:
Motor durdurulduktan sonra fan
çalýþmaya devam edebilir ya da kendi
kendine devreye girebilir.
Motor kaputu, Motor kabini - saðdan direksiyon
&
"
#
>
Kolu çekin...
!
%
'
8200095d
$
[email protected]
...yukarý doðru basýn ve açýn
Motor kaputunun açýlmasý
Motor kabini
Ön panelin altýnda en saðdaki kolu çekin.
Kilidin açýldýðýný duyacaksýnýz. Elinizi motor
kaputunun ön ortasýna sokun ve güvenlik
mandalýný yukarý itin. Kaputu açýn.
1
2
3
4
5
6
Geniþleme deposu, soðutma sistemi
Motor yaðý doldurma borusu
Motor yaðý çubuðu
Debriyaj/fren hidroliði deposu
Akü (bagajda)
Ürün bilgi plakasý
7
8
9
10
11
12
Radyatör
Hidrolik direksiyon sývýsý deposu
Hava filtresi
Silecek sývýsý deposu
Ana sigorta kutusu
Entegre röle/sigorta kutusu
UY
ARI!
UYARI!
UY
ARI!
UYARI!
Motor kaputunu kapatýrken düzgün
kilitlendiðinden emin olun!
Elektrikli motor soðutma faný:
Motor durdurulduktan sonra fan
çalýþmaya devam edebilir ya da kendi
kendine devreye girebilir.
125
Dizel
Yakýt sistemi
Yoðuþma suyunun yakýt filtresinden boþaltýlmasý
Dizel motorlar kirlenmeye aþýrý duyarlýdýrlar. Sadece tanýnmýþ þirketlerin
dizel yakýtýný kullanýn. Asla kalitesinden kuþku duyduðunuz mazotu
kullanmayýn. Büyük petrol þirketleri ayrýca kýþ kullanýmýna uygun özel
dizel yakýt satarlar. Bu yakýt sýcaklýk düþük olduðunda çok daha incelir ve
yakýt sisteminde katý birikinti oluþma riskini azaltýr.
Yakýt deposu oldukça dolu tutulursa içindeki yoðuþma riski azalýr.
Yakýt filtresi, motor fonksiyonunu etkileyebilecek olan yakýttaki
yoðunlaþmayý alýr. Yakýt filtresi Servis ve Garanti Kitabýnda belirtildiði
gibi ve aracýn pis yakýtla dolduðundan þüphelenirseniz boþaltýlmalýdýr.
Yakýt doldurma iþlemi sýrasýnda doldurma borusu çevresindeki alanýn
temiz olup olmadýðýný kontrol edin. Yakýt ikmalini kendinize ait bir
depodan yapýyorsanýz yakýtý filtreden geçirmeniz gerekir.
Boyanýn üzerine dökmeyin. Dökülen her þeyi deterjan ve suyla silin.
Boþ yakýt tanký
Yakýt tanký kurursa hiç bir özel prosedür gerekmez. Yakýt sistemi otomatik
olarak sýzdýrýr.
RME (Rape Metil Ester)
• Dizel’e %5 RME eklenebilir.
126
Motor yaðý
Yað derecesi:
Benzinli motorlar: ACEA A1!
ACEA A3 dereceli yað da kullanýlabilir.
Ayný yaðýn madeni, yarý sentetik veya tam sentetik olmasýndan baðýmsýz
olarak hem ACEA A1 hem de ACEA B1’e uyabileceðini unutmayýn.
**
**
*
*
Dizel motorlar: ACEA B4
Ayný yaðýn ACEA A3, ACEA B3 ve ACEA B4’e uyabileceðini unutmayýn.
Olarak hem ACEA A1 hem de ACEA B1’e uyabileceðini unutmayýn.
Fazladan katký maddeleri kullanmayýn. Bunlar motora zarar
verebilir
verebilir..
Turbo benzinli ve dizel motorlar için tam sentetik Castrols® motor yaðý
önerilmektedir.
Volvo,
Castrol®
yaðlarýný
önermektedir
önermektedir..
Yað ve yað filtresinin deðiþtirilmesi
Yaðýn ve yað filtrelerinin uygun deðiþtirilme aralýklarýna iliþkin talimatlar
Servis ve Garanti kitapçýklarýnda belirtilmektedir.
Olumsuz þartlarda sürüþ için kýsa yað deðiþtirme aralýklarý önerilir*.
*: bkz: sayfa 120.
Viskozite (sabit hava sýcaklýðýnda)
Anormal yüksek yað sýcaklýklarýna ya da yað tüketimine yol açan zorlu
sürüþ koþullarýnda; örneðin motor freninin sýkça kullanýldýðý dað yollarýnda
giderken ve yüksek hýzda otobanda araba kullanýrken, ACEA A3
(benzinli motorlar) koþullarýna uygun yaðlarýn kullanýlmasý tavsiye
edilir.
* Viskozitesi 0W-30 ve 0W-40 olan yaðlar ACEA A3 koþullarýný (benzinli
motorlar) karþýlamalýdýr.
127
Motor yaðý
Motor yaðýný her yakýt alýþýnýzda düzenli olarak
kontrol edin
Volvo yað düzeyini her 2.500 kilometrede kontrol etmenizi tavsiye eder.
Bu özellikle programlanmýþ ilk yað deðiþimine kadar olan süre içinde
önemlidir.Aracý düz bir yerde park edin ve yaðýn yað karterine geri
akmasýna izin vermek için motoru kapattýktan sonra en az beþ dakika
bekleyin.
En doðru ölçüm, motor çalýþtýrýlmadan önce motor soðukken yapýlýr.
Ölçüm yapmadan önce yað çubuðunu silin.
Yað seviyesi, yað çubuðu üzerindeki iþaretler arasýnda
olmalýdýr
olmalýdýr..
Çubuk üzerinde MAX ve MIN iþaretlerinin arasýnda kalan alan benzinli
motorlar için yaklaþýk 1,5 litreye ve dizel motorlar için de 2 litreye karþýlýk
gelir.
Yað düzeyi MIN deðerindeyse aþaðýdaki gibi dolum yapýlmalýdýr...
...soðuk motor
1,0 litre.
...sýcak motor
0,5 litre.
MIN
MAX
Soðutma suyu
Asla sadece normal su eklemeyin! Yýl boyunca Volvo soðutma suyu
ile temiz suyu yarý yarýya karýþtýrarak kullanýn.
NOT! Bazý motor parçalarý alüminyum alaþýmdan yapýlmýþtýr; bu nedenle
daima Volvo soðutma suyunun kullanýlmasý önemlidir. Volvo soðutma
suyu özellikle iyi pastan koruma özelliklerine sahiptir! Yeni araçlarda
yaklaþýk - 35°C’ye dayanan motor soðutma suyu mevcuttur.
Soðutucuyu düzenli olarak kontrol edin!
Seviye, geniþleme tanký üzerindeki MIN ve MAX iþaretleri arasýnda
olmalýdýr. MIN iþaretinin altýndaysa soðutucu ekleyin.
Motor sýcakken soðutucu eklemeniz gerekirse geniþleme tanký kapaðýný,
basýnç boþalabilecek þekilde yavaþça açýn.
NOT! Motor yalnýzca iyi doldurulmuþ bir soðutma sistemiyle çalýþabilir.
Sistem iyi doldurulmazsa, motor çok yüksek sýcaklýklara ulaþýr ve silindir
kafasýnda çatlaklar oluþabilir.
Bu durumda Volvo servisinden yardým isteyin.
Yaklaþýk 1,5 litre benzinli motorlar için
Yaklaþýk 2 litre dizel motorlar için
UY
ARI!
UYARI!
UY
ARI!
UYARI!
Yaðýn egzos borusu üzerine dökülmesine
izin vermeyin. Yangýn tehlikesi!
Motor sýcakken soðutucu eklemeniz gerekirse geniþleme tanký
kapaðýný, basýnç boþalabilecek þekilde yavaþça açýn.
128
Fren hidroliði, Hidrolik direksiyon, Ön cam yýkayýcý sývýsý
MAX
MIN
5200380d
Hidrolik direksiyon
Seviye MIN ve MAX iþaretleri arasýnda
olmalýdýr.
Yað derecesi: Pentosin CHF 11S ya da
benzeri tipte servo direksiyon yaðý.
Her serviste seviyeyi kontrol eidn.
Yeri: Motor kabini, sayfa 124-125’e bakýn.
NOT! Hidrolik direksiyon sisteminde bir
arýza olmasý halinde de (ya da elektrik arýzasý
nedeniyle aracýn çekilmesi gerekirse) araç
yöneltilebilir. Aracýn yöneltilmesinin
güçleþeceðini ve direksiyonu çevirmek için
normalde olduðundan çok daha fazla kuvvet
gerekeceðini unutmayýnýz.
Debriyaj ve fren
hidroliði deposu
Fren ve debriyaj ayný depoyu kullanýr. Seviye
MIN ve MAX iþaretleri arasýnda olmalýdýr.
Hidrolik tipi: Fren hidroliði DOT4+.
Düzenli olarak seviyeyi kontrol edin
edin.
Her sene ya da düzenli servis aralýðýnda
hidroliði
deðiþtirin.
Yeri: Motor kabini, sayfa 124-125’e bakýn.
3601948d
Yýkama suyu deposu
Yýkama suyu deposu
Ön cam ve far yýkayýcýlarý ayný sývý deposunu
paylaþýr. Bu depo motor kaputunun altýndadýr ve
4.5 litre kapasiteye sahiptir.
Kýþ aylarýnda pompadaki, depodaki ve hortumlardaki suyun donmamasý için donmaya karþý
koruyucu bir yýkama sývýsý kullanýn.
NOT! Hidrolik sývý, sert ve sýk fren yapýlmasýný gerektiren daðlýk ya da yüksek nem oraný
olan tropik bölgelerde kullanýlan araçlarda her
yýl deðiþtirilmelidir. Bu deðiþtirme iþlemi bir
servis programýnýn kapsamýnda deðildir, fakat
Volvo servisinde yapýlan servisle birlikte
deðiþtirilmelidir.
129
Akü bakýmý
•
•
)
•
Normal musluk suyu kullanmayýn.
Damýtýlmýþ ya da iyonu giderilmiþ su
(akü suyu) kullanýn.
Herhangi bir nedenle aküyü þarj etmek
isterseniz, þarj iþleminden sonra sývý
düzeyini kontrol etmeli ve gerekirse su
eklemelisiniz.
Akü tapalarýný sýkýca kapatýn.
NOT! Akünün boþaldýðý seferlerin
sayýsý servis ömrünü olumsuz etkiler.
3100063d
UY
ARI!
UYARI!
• Akünün son derece patlayýcý olan
Akü
Sürüþ koþullarý, sürüþ stili, çalýþtýrma sayýsý,
iklim koþullarý, vb. akü ömrünü ve fonksiyonunu etkileyen faktörlerdir. Akünün verimli þekilde
çalýþmasý için aþaðýdakileri dikkate almalýsýnýz:
• Akü sývý seviyesini düzenli olarak kontrol
edin (A).
• Bütün akü gözlerini kontrol edin. Kapaðý
açmak için bir tornavida kullanýn. Sývý
düzeyini kontrol ederken bir el feneri faydalý
olur. Her gözün kendine ait bir maksimum
iþareti vardýr (A).
• Gerekirse aküdeki maksimum düzeye kadar
su doldurun. NOT! Hiçbir zaman maksimum iþaretini (A) aþmayýn.
130
•
oksihidrojen içerdiðini unutmayýn.
Akü yakýnýnda ateþ olmasý veya
sigara içilmesi hem size hem de araca
zarar verebilecek akü patlamalarýna
yol açabilir.
Akü ayný zamanda ciddi aþýndýrýcý
hasara yol açabilecek sülfürik asit
içerir. Asit gözlerinizle, vücudunuzla
ya da giysilerinizle temas ederse, bol
suyla yýkayýn. Gözünüze asit
bulaþýrsa, derhal bir doktora
baþvurun.
Simgeler:
Koruyucu gözlük kullanýn.
Ayrýntýlý bilgi aracýn kullaným
kitapçýðýnda yer alýr.
Aküyü çocuklarýn
eriþemeyeceði bir yerde
saklayýn.
Akü aþýndýrýcý asit içerir.
Kývýlcým ve açýk alevden
sakýnýn.
Patlama tehlikesi.
Akü bakýmý
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akünün deðiþtirilmesi
A. Kapaksýz akü (þekle bakýnýz)
• Kontaðýn kapalý olduðundan emin olun.
• Kutup baþlarýna dokunmadan önce en az
10 dakika bekleyin (bu süre içinde aracýn
elektrik sistemindeki bilgiler farklý kumanda
modüllerinin hafýzasýna kaydedilir).
• Akünün üzerindeki takviye askýsýnýn
cývatalarýný açýn ve askýyý çýkarýn.
• Önce eksi kutbu ayýrýn.
• Akünün artý kutbu üzerindeki plastik kapaðý
yukarý katlayýn.
• Artý kutbu ayýrýn ve artý kutbun üzerindeki
plastik kapaðý çýkarýn.
Oksihidrojen gazý tahliye hortumunu
aküden ayýrýn.
Somunu alt braketten çözün ve braketi
çýkarýn.
Eski aküyü çýkarýn.
Yeni aküyü yerleþtirin.
Alt braketi takýn ve somunu sýkýþtýrýn.
Akünün artý kutbunun plastik kapaðýný
yerine takýn ve artý kutbu baðlayýn.
Plastik kapaðý artý kutbun üzerinden aþaðý
bastýrýn ve eksi kutbu baðlayýn.
Tahliye hortumunun aküye ve karoserdeki
çýkýþa doðru þekilde baðlý olduðundan emin
olun.
Takviye askýsýný akünün üzerine takýn ve
cývatalarý sýkýþtýrýn.
ÖNEMLÝ!
Park ýsýtýcýsýnýn ve diðer güç tüketicilerinin
ardarda çalýþtýrýlmasý, otomobilin ise ancak kýsa
mesafelerde kullanýlmasý akünün boþalmasýna
ve motorun çalýþtýrýlmasý esnasýnda zorlukla
karþýlaþýlmasýna yol açabilir.
Araçtaki büyük güç tüketicilerinin düzenli
olarak kullanýlmasý halinde, þarj dinamosunun
harcanan enerji kaybýný karþýlayacak miktarda
güç üretebilmesi için araç, güç tüketicilerinin
çalýþtýðý süre kadar sürülmelidir.
B. Kapaklý akü (þekle bakýnýz)
Braketin vidalarýný söktükten ve kapaðý akünün
üzerinden çýkardýktan sonra, aküyü A versiyonunda açýklanan þekilde çýkarýnýz.
UY
ARI!
UYARI!
Oksihidrojen gazýnýn boþaltýlmasý
Aküde son derece patlayýcý olan oksihidrojen
gazý oluþabilir. Oksihidrojen gazýnýn bagaj
bölmesinde toplanmasýný önlemek için bir
boþaltma hortumu bulunmakta olup, aküde
oluþabilecek oksihidrojen gazý bu hortum
üzerinden dýþarýya iletilir. Akünün her hangi
bir nedenden dolayý deðiþtirilmesi gerekirse,
boþaltma hortumunun yeni aküye baðlanmasýna ve hortumun aþaðýya doðru yerleþtirilerek,
karoserideki bu amaçla öngörülmüþ deliðe
iletilmesine dikkat edilmelidir.
131
Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi
Uzun
Kýsa
3602076D
!$!#[email protected]
'Düz' silecek lastiklerini
deðiþtirme
•
•
•
Silecek kolunu dýþarý doðru kývýrýn ve silecek lastiðini tutun.
Silecek lastiðindeki çýkýntýlý yaylara bastýrýn
ve lastiði koldan çýkarýn.
Yeni silecek lastiðini talimatlarý ters yönde
uygulayarak takýn ve lastiðin yerine
sýkýca oturduðundan emin olun.
NOT! Sürücü tarafýndaki silecek lastiðinin
yolcu tarafýndakinden daha uzun olduðunu
unutmayýn.
132
3602075D
Geleneksel silecekleri
deðiþtirme
•
•
•
•
Silecek kolunu dýþarý doðru kývýrýn ve silecek lastiðini kola göre 45 derecelik bir açýda
tutun. Silecek lastiði üzerindeki yaya bastýrýn.
Silecek lastiðinin tamamýný, silecek kolu,
lastiðin baðlantý parçasýndaki tutamaçtan
geçecek þekilde bastýrýn.
Ardýndan lastiði, baðlantý parçasýnýn yanýndan geçecek þekilde yukarý doðru çekin.
Yeni lastiði yukarýdaki adýmlarý tersi sýrayla
izleyerek takýn ve yerinde sýkýca oturduðundan emin olun
olun.
Far sileceðini deðiþtirme
•
•
•
•
Sileceði öne kývýrýn.
Silecek lastiðini dýþarý doðru çýkarýn.
Yeni lastiði yerine bastýrarak takýn.
Saðlam takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin!
Teknik özellikler
Tip tanýmlamasý
Aðýrlýklar ve boyutlar, Kapasiteler
Yaðlayýcýlar, Sývýlar, Yaðlar
Þanzýman
Elektrik sistemi
Motor
134
135
136
137
138
139
133
Teknik özellikler
Tip tanýmlamasý
!
Volvo servisine baþvururken veya yedek parça
ve aksesuar sipariþi verirken, aracýnýzýn tip
tanýmýný, þasi ve motor numaralarýný bilmeniz
iþlemleri kolaylaþtýrýr.
*# #"5
!"#$%
1 Tip, model yýlý tanýmý ve þasi
numarasý.
Motor kabininde ön camýn altýna basýlmýþtýr.
2 Tip tanýmý, þasi numarasý, izin
verilen yük aðýrlýðý, boya ve döþeme
kodlarý ve tip onay numarasý.
Sol farýn arkasýndaki kanat çizgisinde
bulunan plakada yazýlýdýr.
YV1LS5502N2000327
!$'@
3 Motor tipi tanýmý, parça ve seri
numarasý.
Silindir bloðunun üst tarafýnda.
4 Þanzýman tipi tanýmý ve seri
numarasý
a: Düz þanzýman: önde
b: Otomatik þanzýman (AW55-50):
üst tarafta
c: Otomatik þanzýman (GM4T65EV):
arkada
134
P1208632
M56L
AISIN
MADE
AW
CO
INJAPAN
VOLVOCARCORP.
LTD
50-42LE
T100001
3,77
"=
KG
SERIALNO
KG
">
"?
1.
KG
2.
KG
MADEIN
SWEDEN
Aðýrlýklar ve boyutlar
boyutlar,, Kapasiteler
Aðýrlýklar ve boyutlar
Kapasiteler
Uzunluk ............................................................ 482 cm
Geniþlik ............................................................. 183 cm
Yükseklik .......................................................... 145 cm
Tekerlek mesafesi .............................................. 279 cm
Dingil geniþliði ön ............................................. 158 cm
Dingil geniþliði arka .......................................... 156 cm
Yakýt deposu ........................................................................ 70/80 litre*
Motor yaðý (filtre deðiþimi dahil)**
B5204T5 .............................................................................. 5,5 liter
B5234T7 .............................................................................. 5,5 liter
B5244S (170 bhp) .......................................................... 5,5 liter
B5244S2 (140 bhp) .......................................................... 5,5 liter
B5254T2 2.5T ................................................................... 5,5 liter
B6294S2 .......................................................................... 6,5 liter
B6294T T........................................................................ 6,5 liter
D5244T D5 ..................................................................... 7,0 liter
D5244T2 2.4D .................................................................. 7,0 liter
Þanzýman yaðý
Düz ...................................................................................... 2,1 litre
Otomatik .............................................................................. 7,2 litre
Geartronic ............................................................................ 7,5 litre
Ýzin verilen aðýrlýk (sürücü hariç) = Toplam aðýrlýk-servis aðýrlýðý
Motor kabininde aðýrlýk özellikleriyle birlikte þasi verilerini
gösteren plaka
1. Maksimum toplam aðýrlýk
2. Maksimum çekme aðýrlýðý (araç+römork)
1
2
3. Maksimum ön dingil yükü
3
4
4. Maksimum dingil yükü arka
VOLVO CAR CORP.
MADE IN
SWEDEN
KG
KG
1.
KG
2.
KG
0300047A
Maksimum yük, ruhsat kaðýtlarýna bakýn
Maksimum tavan yükü ................................................................ 100 kg
Maksimum römork aðýrlýðý ....................................................... 1800 kg
Hidrolik direksiyon .................................................................... 0,9 litre
Ön cam yýkayýcý deposu ............................................................. 4,5 litre
Fren ve debriyaj hidroliði ........................................................... 0,6 litre
Ýklimlendirme (A/C) sistemi .................................................. 1000 gram
* 6 silindirli motorlu araçlar ve tüm turbo modeller 8 litrelik depoya sahiptir.
**: Otomobilde hangi motorun olduðunu saptamak için - motor bölmesindeki zýmbalanmýþ tip tanýmýna bakýnýz (bir önceki sayfa, madde 3).
ÖNEMLÝ!
Yaðý deðiþtirdikten sonra, yað ölçme çubuðunu kullanarak motorda
yeterli yað bulunup bulunmadýðýný kontrol edin. Motoru ýsýtýn ve
motoru kapattýktan birkaç dakika sonra yað seviyesini kontrol edin.
135
Yaðlama maddeleri, Sývýlar
Sývýlar,, Yaðlar
Motor
Hidrolik direksiyon
Benzinli motorlar: ACEA A1
ACEA A3 dereceli yað da kullanýlabilir.
Ayný yaðýn madeni, yarý sentetik veya tam sentetik olmasýndan baðýmsýz
olarak hem ACEA A1 hem de ACEA B1’e uyabileceðini unutmayýn.
Yað
Dizel motorlar: ACEA B4
Ayný yaðýn ACEA A3, ACEA B3 ve ACEA B4’e uyabileceðini unutmayýn.
olarak hem ACEA A1 hem de ACEA B1’e uyabileceðini unutmayýn.
Fazladan katký maddeleri kullanmayýn. Bunlar motora zarar
verebilir
verebilir..
Turboþarjlý benzin motorlarý ve turbo dizel motorlarý için Volvo tam
sentetik motor yaðlarýnýn kullanýmý önerilir.
Viskozite (sabit hava sýcaklýðýnda)
Anormal yüksek yað sýcaklýklarýna ya da yað tüketimine yol açan zorlu
sürüþ koþullarýnda; örneðin motor freninin sýkça kullanýldýðý dað yollarýnda
giderken ve yüksek hýzda otobanda araba kullanýrken, ACEA A3
(benzinli motorlar) koþullarýna uyan yaðýn kullanýlmasý tavsiye edilir.
NOT! Viskozitesi 0W-30 ve 0W-40 olan yaðlar ACEA A3 (benzinli
motorlar) koþullarýný karþýlamalýdýr.
derecesi:
Kapasite:
Fren hidroliði
Hidrolik tipi:
Kapasite:
Soðutma sistemi
Tip:
Hacim:
Kapalý, fazla basýnç
Benzin 5-sil. turbosuz
Benzin 5-sil. turbo
Benzin 6-sil. turbo
Benzin 6-sil. turbolu
Dizel
Termostat 90ºC’de açýlmaya baþlar
Soðutucu
Yað derecesi:
Tip:
Yað tipi:
Yalnýz Volvo sentetik þanzýman yaðý kullanýnýz.
Automat:
Yalnýz Volvo’nun 1161540-8 parça nolu þanzýman yaðý.
Baþka bir yað ile karýþtýrmayýnýz.
Geartronic :
Volvo’nun sentetik þanzýman yaðý. (Dexron®-IIIG
spesifikasyonunun gereksinmelerini yerine getiren yað)
136
Fren hidroliði DOT4+
yaklaþýk 0,6 litre
ÖNEMLÝ!
Yað derecesinin doðru olup olmadýðý konusunda þüpheye düþerseniz bir Volvo servisine baþvurunuz.
Vites kutusu
Düz:
Pentosin CHF 11S ya da benzeri tipte servo direksiyon
yaðý.
yaklaþýk 0,9 litre
R 134a
PAG P/N=1161627-3
yaklaþýk 8,0 litre
yaklaþýk 9,0 litre
yaklaþýk 9,0 litre
yaklaþýk 9,5 litre
yaklaþýk 12,5 litre
Þanzýman
Benzin
Güç aktarýmý - Otomatik þanzýman
Standart
DIN 51600
Motor
Motor,, 91, 95 ve 98 RON oktanla çalýþtýrýlabilir
çalýþtýrýlabilir..
• Maksimum etki ve minimum yakýt tüketimi için 98 RON önerilir.
• Normal sürüþ için 95 RON kullanýlabilir.
• 91 RON yalnýzca bir istisna olarak kullanýlmalýdýr. Bununla birlikte
motor bu yakýt kalitesinden zarar görmeyecektir.
Planet diþli takýmýna sahip bir hidrolik tork konvertöründen oluþan
elektronik kumandalý beþ vitesli otomatik þanzýman.
Dizel
Standart:
SS-EN 590
Arka süspansiyon
Her iki tekerlekte birbirinden baðýmsýz amortisör ve darbe emicilerden
oluþan baðýmsýz süspansiyon. Süspansiyon sistemi arkaya bakan çekme
kollarýndan, üst ve alt kontrol kollarýndan, çekme çubuklarýndan ve yalpa
önleyici çubuktan oluþur.
Ön uç
McPherson tipi yaylý destek. Darbe emiciler yaylý amortisörün içine
yerleþtirilimiþtir. Direksiyon kremayeri ve diþli düzeni. Güvenli direksiyon þaftý. Ayar deðerleri yakýt, soðutma suyu ve yedek lastik dahil olmak
üzere yüksüz bir araç için belirtilmiþtir.
137
Elektrik sistemi
Elektrik sistemi
Regüleli alternatif akým jeneratörüne sahip 12 voltluk sistem. Þasenin ve
motor bloðunun iletken olarak kullanýldýðý tek kutuplu sistem. Eksi kutup
þaseye baðlýdýr.
Akü
Voltaj
Soðuk çalýþtýrma
kapasitesi (CCA)
Yedek kapasite (RC)
12V
12V
12V(Dizel)
520 A/30s
90 dak/25A
600 A/30 s
800 A*
115 dak/25 A 115 dak/25A
Akünün deðiþtirilmesi gerekirse, orijinal aküyle ayný soðuk
çalýþtýrma ve yedekleme kapasitelerine sahip bir aküyle deðiþtirin
(Akü üzerindeki etikete bakýn).
Alternatör maksimum akým
Marþ motoru
motoru, çýkýþ
140 A
1,4 kW
1,7 kW 2,2 kW
* Park ýsýtýcýsý olan araçlar da 800A’lik bir akü vardýr.
138
Ampuller
Farlar
Farlar Bi-Xenon (isteðe baðlý)
Sis lambalarý, ön
Park lambalarý, ön
Sinyal lambalarý, ön (sarý)
arka (sarý)
yan (sarý)
Park lambalarý, arka
Fren lambalarý
Sis lambasý, arka
Plaka aydýnlatmasý
Ýç aydýnlatma, arka
Ýç aydýnlatma, ön
Bagaj aydýnlatmasý
Torpido gözü aydýnlatmasý
Makyaj aynasý aydýnlatmasý
Küllük, arka
Yan iþaret lambasý
Yan iþaret lambasý
Çýkýþ
55W
35W
55W
5W
21W
21W
5W
5W
21W
21W
5W
5W
5W
5W
3W
1,2 W
1,2W
3W
5W
Soket
H7
D2R
H1
W 2,1x9,5 d
PY
PY
W 2,1x9,5 d
BA 15
BA 15
BA 15
W 2,1x9,5 d
W 2,1x9,5 d
SV 8,5
SV 8,5
BA 9
SV 5,5
W 2x4,6 d
W 2,1x9,5 d
W 2,1x9,5 d
Motor teknik özellikleri
Motor
B5204T5*
B5234T7*
B5244S*
(170bhp)
B5244S2*
(140bhp)
B5244T2*
B6294S2*
2.5T FWD/AWD
Çýkýþ gücü** [kW/rps]
[bhp/rpm]
Tork** [Nm/rps]
[kpm/rpm]
Silindir sayýsý
Çap[mm]
Strok [[mm]
Silindir hacmi [dm³ (l)]
Sýkýþtýrma oraný
Bujiler
Normal sürüþ
Electrot açýklýðý [mm]
Sýkýþtýrma torku [Nm]
132/88
180/5300
240/37-88
24,5/2200-5300
5
81
77
1,98
9,5:1
147/83
200/5000
285/33-83
29,1/2000-5000
5
81
90
2,32
8,5:1
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
5
83
90
2,44
10,3:1
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/1500-4500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
144/87
196/5200
280/65
28,6/3900
6
83
90
2,92
10,5:1
0,7-0,8
30
0,7-0,8
30
1,2
30
1,2
30
0,7-0,8
30
1,2
30
Otomobilde hangi motorun olduðunu saptamak için - motor bölmesindeki zýmbalanmýþ tip tanýmýna bakýnýz
(Tip tanýmlarý - sayfa 134, madde 3).
* Motor 91, 95 ve 98 RON oktanla çalýþtýrýlabilir
çalýþtýrýlabilir..
• Maksimum etki ve minimum yakýt tüketimi için 98 RON önerilir.
• Normal sürüþ için 95 RON kullanýlabilir.
• 91 RON yalnýzca bir istisna olarak kullanýlmalýdýr. Bununla birlikte motor bu yakýt kalitesinden zarar görmeyecektir.
**: Çýkýþ ve tork EU 80/1269 test etme standardýna göre belirlenmiþtir. Benzin motorlarý için bu testte 98 oktanlýk benzin
kullanýlmýþtýr.
Doðru benzin kullanýn
Aracýnýz bir katalizatör ile donatýlmýþ olup, ancak kurþunsuz benzin ile
kullanýlabilir. Aksi taktirde katalizatör zarar görebilir.
139
Motor teknik özellikleri
Motor
B6294T*
T6
D5244T
D5
D5244T2
2.4D
B5244SG
CNG (gaz)
B5244SG2
LPG (gaz)
Çýkýþ gücü** [kW/rps]
[bhp/rpm]
Tork** [Nm/rps]
[kpm/rpm]
Silindir sayýsý
Çap [mm]
Strok [mm]
Silindir hacmi [dm³ (l)]
Sýkýþtýrma
Bujiler
Electrot açýklýðý [mm]
Sýkýþtýrma torku [Nm]
200/87
272/5200
380/30-83
38,8/1800-5000
6
83
90
2,92
8,5:1
120/67
163/4000
340/29-50
34,7/1750-3000
5
81
93,2
2,40
18,0:1
96/67
130/4000
280/29-50
28,6/1750-3000
5
81
93,2
2,40
18,0:1
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
103/85
140/5100
214/75
21,8/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
0,7-0,8
30
-
-
1,2
30
1,2
30
* Motor
Motor,, 91, 95 ve 98 RON oktanla çalýþtýrýlabilir
çalýþtýrýlabilir..
Maksimum etki ve minimum yakýt tüketimi için 98 RON önerilir.
Normal sürüþ için 95 RON kullanýlabilir.
91 RON yalnýzca bir istisna olarak kullanýlmalýdýr. Bununla birlikte motor bu yakýt kalitesinden
zarar görmeyecektir.
•
•
•
**: Çýkýþ ve tork EU 80/1269 test etme standardýna göre belirlenmiþtir. Benzin motorlarý için bu
testte 98 oktanlýk benzin kullanýlmýþtýr.
Doðru benzin kullanýn
Aracýnýz bir katalizatör ile donatýlmýþ olup, ancak kurþunsuz benzin ile
kullanýlabilir. Aksi taktirde katalizatör zarar görebilir.
140
Müzik sistemi
Genel bakýþ HU-401
Genel bakýþ HU-601
Genel bakýþ HU-801
Radyo fonksiyonlarý
Kasetçalar
CDçalar
Dolby Surround Pro Logic Ses
Teknik veriler - Audio
142
143
144
145
152
153
156
158
141
Ses sistemi HU-401
%
'
&
$
#
DOLBYBNR
"
HU-403
1.
2.
3.
4.
142
Açma/Kapama - basýn
Ses - çevirin
Seçme düðmesi:
Hafýzadaki radyo istasyonlarý
CD deðiþtirici (isteðe baðlý)
Seçme düðmesi:
Radyo - FM, AM
Teyp
CD deðiþtirici (isteðe baðlý)
TV (isteðe baðlý)
Fader - bastýrýp döndürmeli
Balans --bastýrýp çekmeli ve döndürmeli
!
"
#
!
Radyo - yukarý aþaðý istasyon arama
Kaset konumu - bir sonraki/bir önceki
parçayý seçme
6. Radyo - manüel istasyon seçme
Kaset konumu - hýzlý ileri/geri sarma
7. Ekran
8. Program tipi
9. Haberler / Radyo metni
10. Trafik bilgileri
11. Önceden otomatik istasyon ayarý
5.
3903063m
12. Bas - basýp çevirmeli
Tiz - bastýrýp çekmeli ve döndürmeli
13. Kaset yönü seçicisi
14. Kaset yuvasý
15. Kaset çýkarma düðmesi
Ses sistemi HU-601
&
'
&
%
COMPACT
DIGITALAUDIO
$
!
#
DOLBYBNR
"
"
HU-603
1.
2.
3.
4.
Açma/Kapama - basýn
Ses - çevirin
Seçme düðmesi:
Hafýzadaki radyo istasyonlarý
CD deðiþtirici (isteðe baðlý)
Seçme düðmesi:
Radyo
Teyp
CD
CD deðiþtirici (isteðe baðlý)
TV (isteðe baðlý)
Fader - bastýrýp döndürmeli
Balans --bastýrýp çekmeli ve döndürmeli
#
5.
6.
7.
8.
9.
$
%
!
Radyo - yukarý aþaðý istasyon arama
Kaset konumu - sonraki/önceki
parçayý seçme
CD - sonraki/önceki parçayý seçme
Radyo - manüel istasyon seçme
Kaset konumu - hýzlý ileri/geri sarma
CD - hýzlý ileri/geri sarma
CD çýkarma
CD açma
CD rastgele çalma (random)
3903064m
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Program tipi
Haberler/Radyo
metni
Trafik bilgileri
Önceden otomatik istasyon ayarý
Bas - basýp çekmeli
Tiz - basýp çekmeli ve çevirmeli
Kaset yönü seçicisi
Kaset yuvasý
Kaset çýkarma düðmesi
Ekran
143
Ses sistemi HU-801
!
"
'
COMPACT
DOLBYSURROUND
'
DIGITALAUDIO
$
#
&
%
&
%
HU-803
1.
2.
3.
4.
5.
144
Açma/kapama (basmalý)
Ses (çevirmeli)
Bas - bastýrýp döndürmeli
Tiz - bastýrýp çekmeli ve döndürmeli
Fader - bastýrýp döndürmeli
Balans - bastýrýp, çekmeli ve döndürmeli
Orta ayar ses seviyesi - bastýrýp
döndürmeli
Çýkýþ ses seviyesi - bastýrýp çekmeli ve
döndürmeli
Seçme düðmesi:
Hafýzadaki radyo istasyonlarý
Dahili CD deðiþtirici
Harici CD deðiþtirici (isteðe baðlý)
!
6.
7.
8.
9.
"
#
$
Seçme düðmesi:
Radyo
CD
CD deðiþtirici (isteðe baðlý)
TV (isteðe baðlý)
Radyo - yukarý/aþaðý istasyon arama
CD - sonraki/önceki parçayý seçme
Radyo - manüel istasyon seçme
CD - hýzlý ileri/geri sarma
CD çýkarma
3903065m
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Dolby Pro Logic
2 kanallý stereo
3 kanallý stereo
CD açma
CD rastgele çalma
Program tipi
Haberler
Trafik bilgileri
Önceden otomatik
Ekran
(random)
istasyon ayarý
Radyo fonksiyonlarý
Ses ayarý - TP/PTY/NEWS
Radyo bir trafik bülteni aldýðý sýrada CD ya da
teyp çalýþýyorsa, çalma duraklatýlýr ve tarafik
bülteni, haberler veya program tipi için
ayarlanmýþ ses seviyesinde bülten yayýnlanýr.
Ses, ses kumandasýyla ayarlanýr.
Bülten sona erdiðinde cihaz otomatik olarak
daha önce ayarlanmýþ olan ses seviyesine döner
ve kaseti ya da CD’yi çalmaya devam eder.
Dahili telefon için ses ayarý
(isteðe baðlý)
3902418d
Açma/Kapama düðmesi
Radyoyu açmak ya da kapatmak için bu
düðmeye basýn.
Ses ayarý
Sesi artýrmak için düðmeyi saat yönünde
çevirin. Ses ayarý elektroniktir ve son dayanma
noktasý yoktur. Direksiyon simidi üzerinde
kumanda aletiniz varsa + ve - tuþlarýný kullanarak sesi artýrýp azaltabilirsiniz.
Radyo çalarken telefon çalarsa, çaðrý cevaplanýrken ses otomatik olarak kýsýlýr. Konuþma
sona erdiðinde ses önceden ayarlanmýþ
seviyesine dönecektir. Ses, görüþme sýrasýnda
da ayarlanabilir. Böyle bir durumda, görüþme
sona erdiðinde, ses, son ayarlandýðý seviyeyi
korur. Telefon ile ilgili tüm bilgiler, telefon
aktif durumda ise ekranda gösterilir. Bu iþlev
sadece Volvo entegre telefon sistemi için
geçerlidir.
3901856d
Bas
Bas ayarý yapmak için düðmeyi çekin ve saða ya
da sola doðru çevirin. Düðme tam ortadayken
ayar ”normal durumdadýr”. Ayarý yaptýktan
sonra düðmeyi tekrar içeri itin.
Tiz
Tiz ayarý yapmak için düðmeyi dýþarý iki kez
çekin ve saða ya da sola doðru çevirin. Düðme
tam ortadayken ayar ”normal” durumdadýr.
Ayarý yaptýktan sonra düðmeyi tekrar içeri itin.
145
Radyo HU-401 601 801
3901855d
3901855d
3901858d
Fader - Balans ön/arka
Dalgaboyu seçicisi
Tarama
Ön ve arka hoparlörler arasýnda uygun bir
balans ayarý yapmak için bu düðmeye basýp
saða (ses öne) ya da sola (ses arkaya) çevirin.
Orta konumdayken balans ”normaldir”.
Ayarladýktan sonra düðmeyi eski konumuna itin.
”SOURCE” düðmesine basarak FM ya da
AM dalga boyunu seçin. Ýstasyon ve dalga
boyu ekranda görüntülenir. Ayrýca, teyp, CD ya
da eðer baðlýysa CD deðiþtiriciyi de bu
düðmeyle seçebilirsiniz.
Taramayý baþlatmak için SOURCE düðmesine
basýn. Radyo bir istasyon bulduðunda taramayý
birkaç saniye durdurur. Daha sonra yeniden
tarama iþlemine döner. Dinlemek istediðiniz bir
istasyon bulduðunda SOURCE düðmesine
basýn.
Müzik sistemi kaset modundaysa (HU-401, 601),
her parça birkaç saniye çalar.
Sistem CD modundaysa (HU-601/801) her
parça birkaç saniye çalar.
Dinlemek istediðiniz bir parçayý bulduðunuzda
SOURCE düðmesine basýn.
Balans sað/sol
Balans ayarlarý için düðmeye basýn, dýþarý
doðru çekin ve saða ya da sola çevirin. Orta
konumdayken ses ”normaldir”. Ayar yapýldýktan sonra düðmeyi tekrar eski konumuna itin.
146
Radyo HU-401 601 801
A
B
3901859d
A - Ýstasyon ayarlama
Düþük bir frekans seçmek için düðmenin sol
tarafýna, yüksek bir frekans seçmek için sað
tarafýna basýn. Ayarlanan frekanslar ekranda
görünecektir.
B - Yukarý/aþaðý istasyon arama
Alt ya da üst frekanslarý aramak için bu
düðmenin sol ya da sað tarafýna basýn. Radyo
dinlenebilir durumdaki en yakýn istasyonu bulur
ve ayarlar. Aramaya devam etmek için tekrar bu
düðmeye basýn.
3901873d
Direksiyon simidindeki tuþ
paneli
Direksiyon simidinde bir tuþ paneli varsa,
önceden ayarlý istasyonlarý seçmek için sað
veya sol oka basýn.
NOT! Direksiyon üzerindeki tuþ paneli, ancak,
aracýnýz entegre telefonsistemi ile donatýlmýþ ve
telefonunuz aktif durumdaysa, telefon fonksiyonlarý için kullanýlabilir. Telefon ile ilgili
bilgiler, telefon aktif durumda ise ekranda
tuþuna
gösterilir. Telefonu calýþtýrmak için
basýnýz.
Eðer telefonunuzda SIM-kartý yoksa telefonu
kapatýn, bakýnýz sayfa 162.
147
Radyo HU-401 601 801
3901854d
Ýstasyonlarýn programlanmasý
1. Ýstenen frekansý ayarlayýn.
2. ”1-20/DISC” düðmesine kýsa bir süre
basýn. Ýleri ya da geri çevirerek istediðiniz
rakamý seçin. Ýstediðiniz frekansý ve
istasyonu hafýzaya kaydetmek için tekrar
basýn.
Önceden ayarlý istasyon
Önceden seçilmiþ bir radyo programýný seçmek
için ”1-20/DISC” düðmesini çevirerek
hafýzadaki numaraya getirin. Hafýzadaki
program ekranda gösterilir.
148
3901860d
AUTO - Önceden otomatik
istasyon ayarý
Bu fonksiyonla en güçlü 10 AM veya FM
istasyon aranýp ayrý hafýza bölümlerine saklanabilir. Bu fonksiyon özellikle radyo istasyonlarýný
tanýmadýðýnýz bölgelerde yararlýdýr.
1. AUTO düðmesine en az 2 saniye süreyle
basýn. Ayarlanmýþ dalga boyunda güçlü
sinyallere sahip istasyonlar (maksimum 10)
otomatik olarak hafýzaya kaydedilir.
”AUTO” yazýsý ekranda görünür. eðer
yeterli sinyal gücüne sahip hiçbir istasyon
yoksa ”NO STATION” yazýsý belirir.
2. Önceden ayarlanmýþ istasyonlardan bir
baþkasýna geçmek isterseniz ”1-20/DISC”
düðmesine basýn.
Her çeviriþte yeni bir istasyon ayarlanýr
(A0 - A9).
3. Bir kere daha programlanmýþ ayarlardan
O düðmesiseçim yapmak için tekrar AUT
AUTO
O mesajý
ne basýn. Ekrandaki AUT
AUTO
kaybolacaktýr.
Trafik bilgileri /Haberler HU-401 601 801
3901860d
Trafik bilgileri (TP)
”TP” düðmesine kýsa süre (2 saniyeden az)
basýldýðýnda RDS istasyonlarýndan trafik bilgisi
alýnýr. Bu fonksiyon aktif halde ise ekranda
”TP” mesajý görünür. Bu fonksiyonu kullanýrken CD ya da teyp çalýþýyorsa, radyo, trafik
bilgilerini veren ve güçlü bir sinyale sahip bir
FM istasyonu otomatik olarak arar. Radyo bir
trafik bülteni yakaladýðý sýrada teyp ya da CD
çalýþýyorsa, çalma duraklatýlýr ve trafik bülteni
için ayarlanmýþ olan ses seviyesinde bülten
yayýnlanýr.
Bülten sona erer ermez cihaz otomatik olarak
daha önce ayarlanmýþ olan ses seviyesine
dönerek kaset veya CD’yi çalmaya devam eder.
• Trafik bilgileri ancak TP ve ayný anda
ekranda görünüyorsa dinlenebilir.
• Eðer ekranda sadece TP görünüyorsa
bulunduðunuz yayýn istasyonu tarafýndan
trafik bilgileri verilmiyor demektir.
3901860d
•
•
Devam eden trafik bütenini sonuna kadar
dinlemek istemiyorsanýz, TP tuþuna basýn.
Bununla, TP fonksiyonu devrede kalýr ve
radyo bir sonraki trafik bültenini bekler.
TP fonksiyonunu kapatmak için TP
düðmesine basýn. Ekrandaki TP yazýsý
kaybolacaktýr.
Haberler açma/kapama
NEWS tuþuna kýsa bir süre basýþ haberler
fonksiyonunu aktif hale getirir. NEWs mesajý
küçük harflerle ekranda görünecektir. Fonksiyonu kapatmak için NEWS tuþuna tekrar basýn.
Haberler yayýnlanmaya baþlar baþlamaz
çalmakta olan teyp, CD ya da CD deðiþtirici
duraklatýlarak haberler yayýnlanýr.
Haber programýný dinlemek istemiyorsanýz
NEWS düðmesine basýn. Yayýnlanmakta olan
program kesilir. Ancak haber fonksiyonu
3901860d
devrede kalýr ve radyo bir sonraki haber
yayýnýný bekler. Fonksiyonu kaparmak için
tekrar NEWS düðmesine basýn. Ekrandaki
NEWS yazýsý kaybolur.
Radyo metni
Bazý RDS istasyonlar program içeriði, sanatçýlar hakkýnda bilgi, vs. yayýnlar. Bu bilgiler
ekranda metin olarak görüntülenir. Gönderilen
radyo metnine ulaþmak istiyorsanýz NEWS
düðmesine birkaç saniye basýn. Metin ekranda
belirir. NEWS düðmesine kýsa süre basýlmasý
radyo metninin ekranda gösterilmesini sona
erdirecektir.
149
Program tipleri HU-401 601 801
Program tipleri
Yeni özellikler
Güncel
Bilgi
Spor
Eðitim
Tiyatro
Cültür ve Sanat
Bilim
Eðlence
Pop müzik
Rock müzik
Kolay dinleme
Hafif klasik
Klasik müzik
Diðer müzik
Hava
Ekonomi
Çocuk programý
Sosyal konular
Dini konular
Telefon kontrol
Seyahat ve tatil
Hobi
Jazz müzik
Country müzik
Ulusal müzik
Nostaljik parçalar
Folk müzik
Belgesel
Alarm test
!!ALARM!!
Program tipi eksik
150
Ekran yazýsý
New features
Current
Info
Sport
Educ
Theater
Culture
Science
Enterta
Pop
Rock
Easy list
L Class
Classical
Other M
Weather
Economy
For children
Social
Spiritual
Telephone
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
”Oldies”
Folk
Document
Alarm test
!!Alarm!!
Pty Miss
3901860d
Program tipi
PTY fonksiyonu farklý konulardaki programlarý
doðrudan seçmenize olanak tanýr. Belirli bir
program tipini aramak istiyorsanýz aþaðýdaki
talimatlarý uygulayýn:
1. PTY düðmesine basýn. Ayarlanan istasyonun program tipi ekranda görüntülenir.
2. Farklý program tipleri listesini 1-20/ DISC
düðmesini çevirerek gezebilirsiniz.
3. Ýstediðiniz program tipini seçtikten sonra
seçiminizi onaylamak ve aramayý baþlatmak
için 1-20/DISC düðmesine basýn.
4. Radyo seçilen program tipine sahip bir
istasyon bulduðunda, bu istasyon ayarlanýr.
Eðer seçilen program tipine sahip hiçbir
istasyon bulunmazsa, radyo önceki
konumuna döner. Þimdi PTY bekleme
durumundadýr ve seçilen tipte bir program
baþlayýncaya kadar bekleme durumunda
kalýr. Daha sonra, radyo seçilen program
tipine sahip istasyona gider.
5. Seçilen program tipine sahip birden fazla
istasyon varsa , veya tarama düðmesini kullanarak seçim yapabilirsiniz. Radyo
seçilen program tipini buluncaya kadar ve
seçilen istasyon söz konusu program tipini
aktardýðý süre boyunca PTY fonksiyonu
aktif durumda kalýr.
6. Bekleme konumuna dönmek için tekrar
PTY düðmesine basýn. Seçilen program tipi
tekrar gönderilinceye kadar CD veya teyp
çalma durumuna dönecektir.
7. PTY hazýr bekleme modunu devreden
çýkarmak için bir kez daha PTY düðmesine
basýn. PTY simgesi söner.
Ýleri Kullanýcý Modu (Advanced User Mode)
Ýleri Kullanýcý Modu
• Radyo kapalýyken AUM fonksiyonunu
•
•
•
çalýþtýrmak için ses düðmesini en az 5 saniye
basýlý tutun.
Bir AUM fonksiyonu seçmek için 1-20/
DISC düðmesini çevirin (saðdaki fonksiyon listesine bakýn).
Fonksiyonu seçtikten sonra, fonksiyonun
varsayýlan konumu yanýp sönmeye baþlar.
Diðer alternatifleri (örneðin fonksiyona baðlý
olarak ON/OFF, LOW/MID/HIGH, mm
gibi) seçmek için 1-20/ DISC düðmesine
basýn.
Fonksiyonlarý/alternatifleri seçmeye devam
edin.
Ýleri Kullanýcý Fonksiyonlarý
(varsayýlan deðerler altý çizili olarak
gösterilmiþtir)
−
−
−
−
Bütün AUM fonksiyonlarýný fabrika ayarlarýna
SET TO DEF
AUL
T”
sýfýrlamak için ekranda ”SET
DEFAUL
AULT
yazýsý gösterilinceye kadar 1-20/DISC
düðmesini çevirin ve daha sonra ayný düðmeye
basýn. Bütün AUM ayarlarý varsayýlan konuma
yeniden ayarlanýr ve radyo normal konumuna
döner (müzik, haberler vb.)
Herhangi bir deðiþikliði saklamak ve normal
BACK and
konuma dönmek için ekranda ”BACK
SA
VE
SAVE
VE” görününceye kadar 1-20/DISC
düðmesini çevirin ve sonra ayný düðmeye basýn.
1-20/DISC düðmesine bir kez daha basarak
onaylayýn.
Deðiþiklikleri saklamadan normal konuma
BACK without SA
VE
dönmek için ekranda ”BACK
SAVE
VE”
yazýsý görününceye kadar 1-20/DISC düðmesini
çevirin ve sonra ayný düðmeye basýn. Seçiminizi
1-20/DISC düðmesine bir kez daha basarak
onaylayýn.
−
−
SET TO DEFAULT (Sol sütuna bakýn).
AF SWITCHING ON/OFF (Otomatik
frekans güncelleme) - AF fonksiyonu bir
program için mevcut en güçlü vericinin
seçilmesini saðlar.
REGIONAL ON/OFF (Bölgesel radyo
programlarý) - Bu fonksiyon, sinyal zayýf
olsa bile, bir bölgesel vericiyi dinlemeye
devam etmenizi saðlar.
EON (Diðer Baskýn Aðlar)
LOCAL/DISTANT - Bu fonksiyon, bir
trafik raporu ya da haber yayýný (eðer
fonksiyonlar seçilmiþse) öncesinde
dinlemekte olduðunuz radyo programýnýn
sadece güçlü (LOCAL) olduðunda mý
kapatýlacaðýný yoksa radyonun zayýf
sinyalleri (DISTANT) almaya mý
çalýþacaðýný belirler.
NETWORK ALL/TUNED - Bu fonksiyonla, dinlemekte olduðunuz radyo programýnýn
bir trafik raporu ya da haber bülteni (eðer bu
fonksiyonlar seçilmiþse) öncesinde sadece
eðer rapor dinlediðiniz kanal üzerindeyse
(örneðin, P1) kapatýlmasýna (TUNED) ya
da raporun/bültenin hangi kanalda olduðuna
bakýlmaksýzýn programýn kapatýlmasýna
(ALL) karar verebilirsiniz.
LANGUAGE - Ekranda kullanýlacak dili
seçin (Ýngilizce, Almanca, Fransýzca ya da
Ýsveççe). Sadece PTY bilgileri için çalýþýr.
−
−
−
−
−
−
−
ASC (Aktif Ses Kontrolü) ON/OFF (aktif
ses kontrolü) - ASC fonksiyonu ses
yüksekliðini arabýnýn hýzýna göre otomatik
olarak ayarlar.
ASC TABLE - ASC fonksiyonu için bir
düzey seçer (LOW/MID/HIGH).
SRC ON/OFF - Yayýnlarýn kötü alýndýðý
durumlarda paraziti azaltan bu fonksiyonu
etkinleþtirmek/devreden çýkarmak için
kullanýlýr. Alýþ düzelmiþ gibi görünebilir.
SRC TABLE - SRC fonksiyonunun
düzeyini seçin (LOW/MID/HIGH).
TAPE DOLBY ON/OFF - Teybi kullanýrken (HU 401/601) Dolby parazit azaltma
iþlemini etkinleþtirir/devreden çýkarýr.
BACK and SAVE (Soldaki sütuna bakýn).
BACK without SAVE (Soldaki sütuna
bakýn).
151
Teyp HU-401 601
DOLBYBNR
A
B
3901859d
!'&%[email protected]
3901857d
3901876d
Kaset yuvasý
Kaset çýkarma düðmesi
A - Hýzlý sardýrma
Kaseti, bant kýsmý sað tarafa bakacak þekilde
kaset yuvasýna takýn. TAPE Side A yazýsý
ekranda görünür. Bir yüzü bittiðinde diðer yüzü
otomatik olarak çalmaya baþlar. Kaset yuvasýnda
bir kaset varsa ”SOURCE” düðmesine
basarak çaldýrabilirsiniz.
Bu düðmeye bastýðýnýzda kaset durur ve
çýkarýlýr. Yeni bir program kaynaðý seçmek için
SOURCE düðmesini çevirin. Sistem kapalý
olsa bile kaset takabilir veya çýkarabilirsiniz.
” ” ile ileri doðru ” ” ile geriye doðru
sarýlabilir. Hýzlý sarmalarda ”FF” (hýzlý ileri
sarma) ya da ”REW” (hýzlý geri sarma) mesajý
ekranda görünür. Hýzlý sarma iþlemini tekrar
ayný tuþa basarak durdurabilirsiniz.
Çalma yönünün deðiþtirilmesi
Kasetin diðer yüzünü dinlemek isterseniz REV
düðmesine basýn. Kasetin hangi yüzünün
çalýndýðý ekranda görüntülenir.
Dolby B Noise Reduction
Bu fonksiyon önceden ayarlýdýr. Devreden
çýkarmak isterseniz þunlarý yapýn: Ekrandaki
ekranda kayboluncaya kadar
Dolby simgesi
REV düðmesini basýlý tutun. Dolby fonksiyonunu tekrar devreye sokmak için ayný düðmeye
yeniden basýn.
Tarama
(HU-601)
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 144.
152
B - Sonraki parça, önceki parça
düðmesine basarsanýz teyp otomatik olarak
sonraki parçaya sarar. düðmesine basarsanýz
teyp otomatik olarak önceki parçaya geri sarar.
Bu fonksiyonun çalýþabilmesi parçalar arasýnda
en az 5 saniyelik boþluk olmasý gerekir.
Direksiyon simidinizde kumanda paneli varsa,
oklarý kullanabilirsiniz.
CD çalar HU-601
A
B
3901859d
!'&%[email protected]
3901862d
Rastgele çalma (random)
CD çalar
A - Hýzlý sardýrma
Bir CD yerleþtirin. Önceden yerleþtirilmiþ bir
CD varsa SOURCE düðmesini çevirerek
CD’yi seçin.
Bir parça içinde arama yapmak için
düðmesine basýn.
CD çýkarma
B - Bir parçadan bir baþkasýna
geçme
Bu düðmeye basarsanýz CD duracak ve
çýkarýlacaktýr. (yukarýdaki resme bakýn)
NOT
NOT: Trafik emniyeti açýsýndan, çýkarýlan
CD’yi almanýz için oniki saniye süre tanýnýr. Bu
sürenin bitiminden sonra CD tekrar yerine girer.
CD çalar bu durumda CD’yi tekrar içeri çeker
ve çalmaya devam eder.
veya
Bir sonraki parçaya atlamak için düðmesine
veya bir önceki parçaya geçmek için
düðmesine basýn. Parça numarasý ekranda
görünür. Direksiyon simidinizde kumanda
paneli varsa, oklarý kullanabilirsiniz.
Tarama
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 146.
Rastgele çalma fonksiyonunu kullanmak için
”RND” düðmesine basýn. Cihaz diskteki
parçalarý rastgele çalar. Fonksiyonun aktif
olduðu süre boyunca ”RND” (random) mesajý
görünür.
ÖNEMLI!
Asla üzerinde etiket olan CD kullanmayýnýz.
CD çalarýn ürettiði ýsý diskin üzerindeki
etiketin çýkmasýna yol açabilir. Bu da CD
çalara zarar verebilir.
153
Harici CD deðiþtirici
A
B
3901859d
!'&%[email protected]
3901875d
CD deðiþtirici
A - Hýzlý sardýrma
CD deðiþtirici konumunu aktifleþtirmek için
”SOURCE” düðmesini çevirin. CD deðiþtirici
son çalýnan diske ve parçaya döner. CD
deðiþtirici magazini* boþsa ekrana ”LOAD
CARTRIDGE” gelir.
Bir parça içinde arama yapmak için
düðmesine basýn.
Disk numarasýnýn seçilmesi
1-20/DISC düðmesini çevirin. Ekranda disk
ve parça numaralarý görünür.
* CD deðiþtirici fonksiyonu sadece cihaz belli
modellerde standart olan ve diðer modellerde ise
aksesuar olarak mevcut olan Volvo’nun CD
deðiþtiricisine baðlýysa kullanabilirsiniz.
154
Rastgele çalma (random)
veya
B - Bir parçadan bir baþkasýna
geçme
Bir sonraki parçaya atlamak için düðmesine
veya bir önceki parçaya geçmek için
düðmesine basýn. Disk ve parça numarasý
ekranda görünür. Direksiyon simidinizde
kumanda paneli varsa, oklarý kullanabilirsiniz.
Tarama
(HU-601 801)
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 146.
Rastgele fonksiyonunu çalýþtýrmak için
”RND” (HU 601 ve 801 için) düðmesine
basýn. Radyo HU-401 varsa ”SOURCE”
düðmesine basýn. Rastgele seçilen bir diskten
rastgele seçilmiþ bir parça çalýnýr. Daha sonra,
ayný þekilde yeni bir parça seçilir. Bu fonksiyon
etkili olduðu sürece ”RND” (random) yazýsý
ekranda görünür.
NOT! Sadece 12 cm’lik CD’ler kullanýn! Daha
küçük boyutlu CD’ler kullanmayýn!
Dahili CD deðiþtirici HU-801
A
B
3901859d
!'&%[email protected]
3901854d
Harici CD deðiþtirici
Disk numarasýnýn seçilmesi
Rastgele çalma (random)
HU-801 bir dahili 4 diskli CD deðiþtirici içerir.
CD çalarý etkinleþtirmek için SOURCE
düðmesini çevirin. CD çalar son çalýnan diske ve
parçaya döner. CD çalara 4 disk yerleþtirebilirsiniz.
Yeni bir disk yerleþtirmek için CD çalarda boþ
bir yer olmasý gerekir. Boþ bir yer bulmak için
1-20/DISC düðmesini çevirin. Yeni bir disk
yerleþtirmeden önce, ekranda ”LOAD DISC”
yazýsý yer almalýdýr.
1-20/DISC düðmesini çevirin. Ekranda disk
ve parça numaralarý görünür.
Rastgele fonksiyonunu çalýþtýrmak için
”RND” düðmesine basýn. Rastgele seçilen bir
diskten rastgele seçilmiþ bir parça çalýnýr. Daha
sonra, ayný þekilde yeni bir parça seçilir. Bu
fonksiyon etkili olduðu sürece ”RND”
(random) yazýsý ekranda görünür.
CD çýkarma
Bu düðmeye basarsanýz CD duracak ve çalmakta
olan CD çýkartýlacaktýr.
NOT
NOT: Trafik emniyeti açýsýndan, çýkarýlan CD’yi
almanýz için oniki saniye süre tanýnýr. Bu sürenin
bitiminden sonra CD tekrar yerine girer. CD çalar
bu durumda CD’yi tekrar içeri çeker ve çalmaya
devam eder.
A - Hýzlý sardýrma
Bir parça içinde arama yapmak için
düðmesine basýn.
veya
B - Bir parçadan bir baþkasýna
geçme
Bir sonraki parçaya atlamak için düðmesine
veya bir önceki parçaya geçmek için
düðmesine basýn. Disk ve parça numarasý
ekranda görünür. Direksiyon simidinizde
kumanda paneli varsa, oklarý kullanabilirsiniz.
Tarama
(HU-801)
NOT! CD’nin kalitesi EN60908 standardýna
uymazsa veya iyi olmayan bir sistemde
kaydedilmiþse ses kalitesi zayýf olabilir veya
kesintiler olabilir.
ÖNEMLI!
Asla üzerinde etiket olan CD kullanmayýnýz.
CD çalarýn ürettiði ýsý diskin üzerindeki
etiketin çýkmasýna yol açabilir. Bu da CD
çalara zarar verebilir.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 146.
155
Dolby Surround Pro Logic HU-801
3901878d
3901877d
Dolby Surround Pro Logic Ses
Dolby Surround Pro Logic Ses sistemi ön
paneldeki merkezi bir hoparlörle birlikte
gerçeðe oldukça yakýn bir ses saðlar.
Normal sol - sað stereo kanallar sol - orta - sað
olarak bölünür. Buna ek olarak arkadaki
hoparlörler yoluyla çevreyi saran bir ses etkisi
yaratýlýr. Bu etki bir kayýt stüdyosundaki etkiyi
yaratýr.
Günümüzde yapýlan kayýtlarýn çoðu, þarkýcý/
solist ön taraftan duyulurken, orkestra sol-sað
ve arka taraftan duyulacak þekilde yapýlýr.
Böylece Dolby Surround Pro Logic Ses sistemi
kullanýldýðýnda gerçeðe çok yakýn bir ses elde
edilir.
156
Dolby Surround Pro Logic Ses sistemi
kullanýldýðýnda arka koltukta oturan yolcularýn
iþittiði ses, sürücü koltuðu ve ön koltukta
oturan yolcunun iþittiði sesten farklýdýr.
Dolby Surround
Pro Logic Ses Modu*
Dolby Surround Pro Logic Modu seçmek için
PL”’ye basýn. Ekranda ”Dolby Pro Logic”
” PL”
yazýsý belirir. 2 kanal stereo sistemine dönmek
için ”OFF”
”OFF”’e basýn.
* Dolby Surround Pro Logic modu sadece CD,
kaset ve FM modlarýnda çalýþýr. Radyo yayýný
dinliyorsanýz bunun yerine 3 kanal stereo
modunu (3-CH) seçmeniz gerekir.
Dolby Surround Pro Logic HU-801
3901877d
3902419d
3 kanallý stereo
Orta hoparlörler için ses ayarý
3 kanal stereoyu seçmek için ”3-CH”
”3-CH”’ye
basýn. Ekranda ”3-CH” mesajý görünecektir.
Tekrar 2 kanallý stereo sisteme dönmek için
”OFF” düðmesine basýn.
Orta müzik kolonunun ses ayarýný yapabilmek
için düðmeye basýn ve saða ya da sola çevirin.
Orta konumdayken ses ayarý ”normaldir”. Ayarý
yaptýktan sonra düðmeye tekrar basýn.
3902419d
Arka hoparlörün çýkýþ düzeyi
(surround sound)
Arka kanallarýn çýkýþ gücünü ayarlamak için
düðmeye basýp çýkarýn, biraz daha dýþarý çekin
ve sola ya da saða çevirin. Orta konumdayken
çýkýþ gücü ”normaldir”. Bu kumanda, Dolby
Surround Pro Logic kullanýlýrken Surround
müzik kolonu düzeyini ayarlar.
157
Teknik veriler - Audio
HU-401
Çýkýþ gücü:
Empedans:
Gerekli voltaj:
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negatif þase
Alarm
Bir alarm mesajý gönderildiðinde ekranda ”Alarm!” görünecektir. Bu
fonksiyon, sürücüyü ciddi kazalar, afetler, köprü çökmeleri, depremler
ya da nükleer kazalar konusunda uyarmak için kullanýlýr.
Radyo
Frekans:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87.5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Dolby Noise Reduction, Dolby Laboratories Licensing Corporation’ýn
verdiði lisans altýnda üretilmektedir. Dolby ve çift D
simgesi Dolby
Laboratories Licensing Corporation’ýn ticari markalarýdýr.
HU-601
Çýkýþ gücü:
Empedans:
Gerekli voltaj:
Harici anfi:
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negatif þase
4 x 50W veya 4 x 75W (isteðe baðlý)
Dolby Surround Pro Logic, Dolby Laboratories Licensing
Corporation'ýn bir tescilli ticari markasýdýr. Dolby Pro Logic Surround
System, Dolby Laboratories Licensing Corporation lisansý altýndadýr.
Radyo
Frekans:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
Bas müzik kolonu
Gömme anfi:
150 W
87.5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
HU-801
Çýkýþ gücü:
Empedans:
Gerekli voltaj:
Harici anfi:
HU-801 ayrý bir amfiye baðlanmalýdýr.
Radyo
Frekans:
158
1 x 25 W (orta kolon)
4 Ohm
12 V, negatif þase
4 x 50W veya 4 x 75W (isteðe baðlý)
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87.5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Telefon (seçenek)
Telefon sistemi
Kullaným
Arama seçenekleri
Hafýza fonksiyonlarý
Menü fonksiyonlarý
Çeþitli bilgiler
160
162
163
166
167
171
159
Telefon
Telefon sistemi
Genel kurallar
•
•
•
•
Trafik güvenliði önceliklidir!
Eðer sürücü olarak kapýnýn kol
dayama yerindeki özel
el telefonunu kullanmak zorunda
kalýrsanýz arabayý güvenli bir yere
park edin.
Yakýt alýrken sistemi kapatýn.
Patlatma çalýþmalarýnýn yakýnýndayken sistemi kapatýn.
Telefon sisteminin sevis iþlemini
yalnýzca yetkili personele yaptýrýn.
Acil aramalar
1 . Orta konsoldaki tuþ paneli
6. Mikrofon
Tuþ paneli, telefon sisteminin bütün fonksiyonlarýný denetlemek için kullanýlabilir.
Mikrofon dikiz aynasýna takýlmýþtýr.
2 . Direksiyon simidindeki tuþ
paneli
Direksiyondaki tuþ paneli telefon sisteminin
fonksiyonlarýnýn çoðu için kullanýlabilir. Telefon
devredeyken, direksiyondaki tuþ paneli sadece
telefon fonksiyonlarý için kullanýlabilir. Telefon
ile ilgili tüm bilgiler, telefon aktif durumda ise
ekranda gösterilir. Düðmeleri radyo ayarlarý için
kullanýlabilmeniz için telefonun aktif durumdan
çýkarýlmasý gerekir, bkz. sayfa 162.
3. Ekran
Ekran menü fonksiyonlarýný, mesajlarý, telefon
numaralarýný, vb. gösterir.
Acil servislere yapýlacak acil aramalar,
kontak anahtarý veya SIM kart kullanýlmadan yapýlabilir.
4. Özel el telefonu
•
•
Özel el telefonu seçeneðini, rahatsýz edilmek
istemediðiniz özel görüþmelerinizi yaparken
kullanabilirsiniz.
•
ON/OFF düðmesine basýn.
Bulunduðunuz bölge için geçerli
acil servis numarasýný çevirin
AB ülkelerinde: 112
(AB
112).
Yeþil düðmeye basýn .
5. SIM kart
SIM kart orta konsoldaki tuþ panelinin ön
tarafýna takýlýr.
SIM kart takýlý deðilse telefonu kapatýn ve devre
dýþý býrakýn, aksi takdirde diðer fonksiyonlarýn
mesajlarý ekrana gelemez.
160
7. Hoparlör
Hoparlör sürücü koltuðunun baþ desteðine
takýlmýþtýr.
8. Anten
Anten ön cama, dikiz aynasýnýn ön tarafýna
monte edilmiþtir.
Telefon
!
&
$
%
#
"
3903012m
161
Telefon
Kullaným
3903022m
3902219d
3903019m
SIM kart
Sistemi açma kapama
Aktif durum
Telefon sadece geçerli bir SIM kartla (Abone
Kimlik Modülü) kullanýlabilir. Kartý servis
saðlaycýnýzdan alýn.
Sistemi açmak için: Kontak anahtarýný I
konumuna çevirin. Resimde iþaretlenmiþ olan
düðmeye basýn.
Telefon sisteminin fonksiyonlarýný kullanmak
için telefon aktif konumda olmalýdýr (gelen
telefonlar için geçerli deðildir).
Telefonu kullanmak için daima SIM kartý takýn.
Servis saðlayýcýnýzýn adý ekrana gelecektir.
Sistemi kapatmak için: Ayný düðmeye birkaç
saniye basýn. Telefonu kapatmadan aracýn
kontaðýný kaparsanýz, bir dahaki sefere kontaðý
açtýðýnýzda telefon da açýlacaktýr.
Tuþ panelindeki ya da direksiyon tuþ panelindedüðmesine basarak aktif konum
ki
etkinleþtirilir.
Telefon ile ilgili bilgiler, telefon aktif durumda
ise ekranda gösterilir.
Eðer SIM-kartýnýz takýlý deðilse, telefonunuzu
kapatarak devre dýþý býrakýn, aksi takdirde diðer
fonksiyonlarýn mesajlarý ekranda gösterilemez
ve radyo için tuþ paneli calýþmaz.
162
Telefon sistemi kapalýyken gelen aramalarý
alamazsýnýz.
Telefonu devreden çýkarmak için
basýn.
düðmesine
Telefon
Arama seçenekleri
3902219d
3800670d
3902220d
Ekran
Arama ve cevaplama
Konuþmayý
Ekran, menü alternatifleri, mesaj, telefon
numarasý veya ayar gibi o andaki fonksiyonu
gösterir.
Aramak için: numarayý girin ve direksiyon
simidindeki ya da kontrol panelindeki
tuþuna basýn (ya da özel telefon ahizesini
kaldýrýn).
Bir konuþmayý sona erdirmek için direksiyon
simidindeki ya da kontro lpanelindeki
düðmesine basýn ya da özel konuþma telefon
ahizesini yerine koyun. Müzik sistemi kaldýðý
konumdan önceki moda geri dönecektir.
düðmesine
Gelen telefonu cevaplamak için:
basýn (ya da özel telefon ahizesini kaldýrýn).
Otomatik cevaplamayý da kullanabilirsiniz,
menü fonksiyonu 4.3’e bakýn.
sonlandýrma
Konuþma süresince müzik sistemi susturulur.
Müzik sistemi sesiyle ilgili olarak menü
alternatifi 5:6:5’e bakýn.
163
Telefon
Arama seçenekleri (devam)
Speed dial
Hýzlý aranacak numaralarýn hafýzada
saklanmasý
Telefon rehberinin hafýzasýna kayýtlý bir numara
aþaðýda belirtildiði gibi bir hýzlý arama tuþuna
(0-9) baðlanabilir. Aþaðýdaki gibi yapýnýz:
1. Aktif moda geçin. Belleði düzenlemek için
(menü 3) tuþuyla gezinin ve
tuþuna
basýn.
2. Hýzlý aramaya (Menü 3.4) geçin ve
tuþuna basýn.
3902219d
3902215d
3. Hýzlý arama numarasý olacak rakamý seçin.
Onaylamak için
tuþuna basýn.
Son aranan numara
Özel el telefonu
Telefon aranan son numaralarý/isimleri otomatik
olarak hafýzasýnda saklar.
Rahatsýz edilmeden konuþmak istiyorsanýz özel
el telefonunu kullanýn.
1. Direksiyonda veya orta konsol tuþ panelinde
düðmesine basýn.
1. Ahizeyi kaldýrýn. Seçilen numarayý orta
konsol tuþ panelinden girin. Aramak için
tuþuna basýn. Ahizenin yanýndaki düðmesine
basarak sesi ayarlayýn.
2. Aranan son numaralar listesinde ileri doðru
kaydýrmak için
veya geriye doðru
oklarýný kullanýn.
kaydýrmak için
3. Arama yapmak için
tuþuna basýn (ya da
özel el telefonunu kaldýrýn).
164
2. Ahizeyi yerine koyduðunuzda konuþma
sona erecektir.
Konuþmayý sona erdirmeden önce ahizesiz
duruma geçmek isterseniz:
düðmesine
düðmesine
basýn ve Handsfree’yi seçin.
basýn ve ahizeyi yerine koyun, sonraki
sayfaya bakýn.
4. Ýstenilen ad veya telefon numarasýný
hafýzada bulun ve seçmek için
tuþuna
basýn.
Hýzlý aramanýn kullanýlmasý
Arama yapmak için istenilen hýzlý arama
numarasýna yaklaþýk 2 saniye süreyle basýn.
NOT! Telefonu açtýðýnýzda, hýzlý arama
fonksiyonunu kullanmadan önce biraz bekleyin.
Bir hýzlý arama numarasý girilebilmesi için
Menü 4.5’in aktif olmasý gerekir, sayfa 168’e
bakýn.
Telefon
Telefon konuþmasý sýrasýnda
kullanabileceðiniz fonksiyonlar
Arama sýrasýnda aþaðýdaki fonksiyonlar
mevcuttur (oklarla gezinin):
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapalý
Gizlilik modu
Bekletme/
Bekletme yok
Konuþmanýn park edilip
edilmeyeceðini, yani
bekletilip bekletilmeyeceðini seçin.
Ahize/
Ahizesiz
El telefonunu kullanabilir
ya da telefonu elinize
almadan konuþabilirsiniz.
Hafýza
Kayýtlý numaralarý gösterir.
Three-way calling sýrasýnda aþaðýdaki
fonksiyonlar mevcuttur (okla gezinin):
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapalý
Gizlilik modu
Ahize/
Ahizesiz
El telefonunu kullanabilir ya da telefonu
elinize almadan
konuþabilirsiniz.
Hafýza
Kayýtlý numaralarý
gösterir.
Call waiting
3902223d
Geçerli bir arama ve bir de park edilmiþ
arama varken (okla gezinin) aþaðýdaki
fonksiyonlar kullanýlabilir:
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapalý
Gizlilik modu
Ahize/
Ahizesiz
El telefonunu kullanabilir
ya da telefonu elinize
almadan konuþabilirsiniz.
Hafýza
Kayýtlý numaralarý gösterir.
Üçlü arama
Ayný anda iki tarafla
konuþun (konferans
aramsý).
Geçiþ
Ýki konuþma arasýnda
geçiþ yapar.
Bir telefon konuþmasý esnasýnda ahizeden önce
bir “bip” sesi ve hemen arkasýndan iki “bip”
sesi (çift “bip”) gelirse, baþka birisi sizi aramaya
çalýþýyor demektir.
Siz telefona cevap verene ya da arayan telefonu S e s
kapatana kadar çift “bip” sesi gelmeye devam
Sesi artýrmak için direksiyon simidindeki tuþ
eder. Bu moddayken telefona cevap vermeyi ya
panelindeki (+) düðmesine basýn. Sesi azaltmak
da vermemeyi seçebilirsiniz.
için (-) düðmesine basýn.
Telefona cevap vermek istemiyorsanýz
istemiyorsanýz,
tuþuna basýn veya hiçbir þey yapmayýn.
Telefon aktifken, direksiyon simidindeki tuþ
paneli sadece telefon fonksiyonlarý için
kullanýlabilir.
tuþuna
Telefona cevap vermek istiyorsanýz
istiyorsanýz,
basýn. O sýrada yaptýðýnýz telefon görüþmesi
Bu tuþ panelinin radyo ayarlarý için kullanýlabiltuþuna basarsanýz, mesi için telefonun devre dýþý býrakýlmasý
”park moduna” alýnacaktýr.
gerekir, bkz. sayfa 160.
iki arama da sona erecektir.
SMS
Bir çift “bip” sesi SMS mesajý aldýðýnýzý bildirir.
165
Telefon
Hafýza fonksiyonlarý
Bir isim (veya mesaj) girme
Telefon numaralarý ve isimler telefon ya da SIM
kart hafýzasýnda saklanabilir.
Seçtiðiniz karakterin bulunduðu tuþa basýn:
Birinci karakter için bir kez, ikinci karakter için
iki kez, vs. Boþluk girmek için 1’e basýn.
Arayan kiþinin numarasý hafýzadaysa, isimleri
ekranda görüntülenir.
spac 1- ? ! , . : ' ( )
Hafýzaya en fazla 255 isim kaydedilebilir.
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
Telefon numaralarýnýn isimlerle
kaydedilmesi
gh i 4 ì í î ï
jkl5
1.
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
2.
3.
4.
5.
166
düðmesine basýn ve Edit memory
menüsüne (Menü 3) giderek
düðmesine
basýn.
Hafýzadaki Enter öðesine (Menü 3.1)
tuþuna basýn.
kaydýrýn ve
tuþuna basýn.
Bir numara girin ve
tuþuna basýn.
Bir isim girin ve
Hangi hafýzaya saklayacaðýnýzý tuþuyla
seçerek
tuþuna basýn.
tuv8üùúû
wxyz9
ayný düðmedeki bir dizi içinde yer alan
iki harfi girerseniz, aralarýnda * tuþuna
basýn veya birkaç saniye bekleyin
[email protected]* #& $ £ / %
büyük küçük harf arasýnda geçiþ
girilen son harfi ya da numarayý siler.
Uzun bir süre basarsanýz, girilen
numara ya da metin silinir.
3902221d
Hafýzadan arama
1.
tuþuna basýn.
2. Aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin:
• tuþuna basýn ve istediðiniz ismi
buluncaya kadar oklarla listeyi kaydýrýn.
• Ýsimdeki birinci harfin tuþuna basýn (ya da
tuþuna basýn.
ismi girin) ve
tuþuna
3. Seçilen numarayý aramak için
basýn.
Telefon
Menü fonksiyonlarý
Trafik güvenliði
Menü fonksiyonu, ayarlarý kontrol etmek,
deðiþtirmek ve sisteminizde yeni fonksiyonlar
programlamak amacýyla kullanýlýr. Farklý
menüler ekranda gösterilir.
Emniyet nedeniyle 8 km/saat’in üzerindeki
hýzlarda menüye girilemez. Menü sisteminde
daha önce baþlatmýþ olduðunuz iþlemleri
tamamlayabilirsiniz.
Hýz sýnýrý fonksiyonu 5.7 numaralý menü
fonksiyonu kullanýlarak devreden çýkarýlabilir.
Menü fonksiyonu
Aktif moduna girin. Menü fonksiyonuna
gitmek için
tuþuna basýn.
Menü fonksiyonunda aþaðýdakiler geçerlidir:
•
•
•
•
tuþuna uzun süre basmak menü
fonksiyonundan çýkmak istediðiniz
anlamýna gelir.
tuþuna kýsa süre basmak bir seçeneðe
geri dönebilir, iptal edebilir veya reddedebilirsiniz demektir.
tuþuna basarak, bir seçimi onaylayabilir
veya bir alt menüden sonraki alt menüye
geçebilirsiniz.
Sað ok
tuþu sizi sonraki yan menüye
ise önceki yan
götürür. Sol ok tuþu
menüye götürür.
3902222d
Kýsayollar
Sað oku
kullanarak menü sistemine
girdiðinizde, ana menü düzeyindeki doðru
menüyü (1, 2, 3, vb.), birinci alt menü
düzeyini (1.1, 2.1, 3.1, vb.) ve ikinci alt
menü düzeyini (1.1.1, 2.1.1, vb.) seçmek için
numaralarý
oklar ya da yeþil tuþ yerine
kullanabilirsiniz. Bu numaralar, menü alternatifiyle birlikte ekranda gösterilir.
167
Telefon
Ana menüler/alt menüler
1. Çaðrý kayýtlarý
1.1
1.2
1.3
1.4
Kayýp çaðrýlar
Gelen çaðrýlar
Aranan çaðrýlar
Liste Silem
1.4.1 Tümü
1.4.2 Kayýp çaðrýlar
1.4.3 Gelen çaðrýlar
1.4.4 Aranan çaðrýlar
1.5 Çaðrý süresi
1.5.1 Son çaðrý
1.5.2 Çaðrý sayýsý
1.5.3 Toplam süre
1.5.4 Sil
2. Mesajlar
2.1
2.2
2.3
2.4
168
Oku
Yaz
Sesli mesaj
Ayarlar
2.4.1 SMS Merkezi numarasý
2.4.2 Geçerlilik
2.4.3 Tür
3. Bellek
3.1 Öðe giriþi
3.2 Arama
3.2.1 Düzenle
3.2.2 Sil
3.2.3 Kopyala
3.2.4 Taþý
3.3 Tümünü kopyala
3.3.1 SIM-Telefon
3.3.2 Telefon-SIM
3.4 Hýzlý arama
3.5 SIM'i boþalt
3.6 Belleði boþalt
3.7 Durum
4. Çaðrý seçenekleri
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Numara göster
Çaðrý bekletme
Otomatik cevap
Otomatik arama
Hýzlý arama
Çaðrý yönlendirme servisi
4.6.1 Tüm çaðrýlar
4.6.2 Meþgul
4.6.3 Cevapsýz
4.6.4 Eriþilemez
4.6.5 Faks çaðrýlarý
4.6.6 Bilgisayar çaðrýlarý
4.6.7 Tüm yönlendirmeleri iptal et
5. Ayarlar
5.1 Fabrika ayarlarý
5.2 Þebeke seçimi
5.3 Dil
5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10 Italiano
5.3.11 Español
5.3.12 Português P
5.3.13 Português BR
5.4 SIM güvenliði
5.4.1 Açýk
5.4.2 Kapalý
5.4.3 Otomatik
5.5 Kodlarý deðiþtir
5.5.1 PIN kodu
5.5.2 Telefon kodu
5.6 Ses
5.6.1 Zil sesi
5.6.2 Zil tonu
5.6.3 Tuþ sesi
5.6.4 Ses/Hýz
5.6.5 Otomatik radyo kapatma
5.7 Trafik güvenliði
Telefon
Menü 1. Telefon kayýtlarý
1.1 Kayýp çaðrýlar:
Burada cevaplanmayan aramalarýn bir listesini
göreceksiniz. Bunlardan birini arayabilir ya da
daha sonra kullanmak üzere bunlarý telefon ya da
SIM kart hafýzasýna girebilirsiniz.
1.2 Gelen çaðrýlar:
Burada cevaplanan aramalarýn bir listesini
göreceksiniz. Bunlardan birini arayabilir, silebilir
ya da daha sonra kullanmak için bunlarý telefonun
ya da SIM kartýn hafýzasýna girebilirsiniz.
1.3 Aranan çaðrýlar:
Burada önceden aranan numaralarýn bir listesini
göreceksiniz. Bunlardan birini arayabilir, silebilir
ya da daha sonra kullanmak için bunlarý telefonun
ya da SIM kartýn hafýzasýna girebilirsiniz.
1.4 Liste silme
silme: Bu seçenek 1.1, 1.2 ve 1.3
menülerinin listesini aþaðýdaki gibi silmek için
kullanýlabilir.
1.4.1 Tümü
1.4.2 Kayýp çaðrýlar
1.4.3 Gelen çaðrýlar
1.4.4 Aranan çaðrýlar
1.5 Çaðrý Süresi: Burada bütün telefon
konuþmalarýnýzýn ya da son telefon
konuþmasýnýn süresini görebilirsiniz. Ayrýca
konuþmalarýn sayýsýný görebilir ve konuþma
timer’larýný silebilirsiniz.
1.5.1 Son çaðrý
1.5.2 Çaðrý sayýsý
1.5.3 Toplam süre
1.5.4 Sayacý sil
Sayacý sýfýrlamak için telefon kodu gerekir
(Menü 5.5’e bakýn).
Menü 2. Mesajlar
2.1 Oku: Burada gelen metin mesajlarýný
okuyabilirsiniz. Daha sonra okuduðunuz son
mesajý silmeyi ya da iletmeyi, bütün mesajý veya
bir kýsmýný deðiþtirmeyi ya da kaydetmeyi
seçebilirsiniz.
2.2 Yaz: Tuþ panelini kullanarak bir metin
mesajý yazabilirsiniz. Daha sonra, bunu
kaydedebilir ya da gönderebilirsiniz.
2.3 Sesli mesaj: Gelen ses mesajlarýný
dinleyebilirsiniz.
2.4 Ayarlar: Mesajlarýnýzý iletmek istediðiniz
mesaj merkezinin numarasýný girin. Mesajýn
muhatabýna nasýl ulaþacaðýný ve mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacaðýný belirtin.
2.4.1 SMS merkezi numarasý
2.4.2 Geçerlilik
2.4.3 Tür
Bu ayarlar ve SMS merkezi numarasý hakkýnda
bilgi için servis saðlayýcýnýza danýþýn.
Menü 3. Belleðin düzenlenmesi
3.1 Öðe giriþi: Burada isimleri veya
numaralarý telefonun ya da SIM kartýn hafýzasýna kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için hafýza
fonksiyonlarýna iliþkin bölüme bakýn.
3.2 Arama: Burada bellekte deðiþiklik
yapýlabilir.
3.2.1 Düzenle: Farklý hafýzalardaki verileri
deðiþtirin.
3.2.2 Sil: Kayýtlý bir ismi silin.
3.2.3 Kopyala: Kayýtlý bir ismi kopyalayýn.
3.2.4 Taþý: Bilgiyi telefon hafýzasýyla SIM
kart hafýzasý arasýnda taþýyýn.
3.3 Tümünü kopyala: SIM kartýnýn
üzerindeki telefon numaralarýný ve isimleri
telefonun hafýzasýna kopyala.
3.3.1 SIM-Telefon
3.3.2 Telefon-SIM
3.
4 Hýzlý arama
3.4
arama:: Telefon defterine kaydedilmiþ bir numaraya hýzlý arama numarasý
verilebilir.
3.5 SIM'i boþalt: SIM kartýn bütün hafýzasý
silinebilir.
3.6 Belleði boþalt: Telefon hafýzasý
silinebilir.
3.7 Durum: Ýsimlerin ve numaralarýn SIM
kartta ve telefon hafýzasýnda ne kadar yer
kapladýklarýna bakýn.
169
Telefon
Menü 4. Arama seçenekleri
Menü 5. Ayarlar
4 . 1 Numara göster: Kendi numaranýzýn
arayan kiþiye gösterilip gösterilmeyeceðini
seçersiniz. Sürekli olarak gizli tutulan bir numara
için servis saðlayýcýnýzla baðlantý kurun.
5 . 1 Fabrika ayarlarý: Sistemin fabrika
ayarlarýna dönmek istediðinizde kullanabilirsiniz.
4 . 2 Çaðrý bekletme: Telefonda konuþurken
gelen baþka bir telefonun size bildirilip
bildirilmeyeceðini seçersiniz.
4.3 Otomatik cevap: Tuþ panelini kullanmadan telefona cevap vermek için seçersiniz.
4 . 4 Otomatik arama: Daha önce aranan ve
meþgul olan son numarayý otomatik olarak
aramak istediðiniz zaman kullanabilirsiniz.
4.5 Hýzlý arama: Hýzlý aramanýn devreye
sokulup sokulmayacaðýný ayarlayabilirsiniz.
Hýzlý arama yapabilmek için fonksiyonun aktif
olmasý gerekir.
4.6 Çaðrý yönlendirme servisi: Buradan
belli bir telefon numarasýna yönlendirilmesini
istediðiniz aramalarýn tipini ve bunun ne zaman
yapýlmasý gerektiðini belirleyebilirsiniz.
4.6.1 Tüm çaðrýlar (ayarlar sadece yürürlükteki arama için geçerlidir).
4.6.2 Meþgul
4.6.3 Cevapsýz
4.6.4 Eriþilemez
4.6.5 Fax çaðrýlarý
4.6.6 Bilgisayar çaðrýlarý
4.6.7 Tüm yönlendirmeleri iptal et
170
5 . 2 Þebeke seçimi: Burada otomatik ya da
manüel olarak þebeke seçebilirsiniz.
5.2.1 Otomatik
5.2.2 El ile
5 . 3 Dil: Burada telefonun ekran dilini
seçebilirsiniz.
5.3.1
English UK
5.3.2
English US
5.3.3
Svenska
5.3.4
Dansk
5.3.5
Suomi
5.3.6
Deutsch
5.3.7
Nederlands
5.3.8
Français FR
5.3.9
Français CAN
5.3.10
Italiano
5.3.11
Español
5.3.12
Português P
5.3.13
Português BR
5.4 SIM güvenliði: PIM kodunun açýk,
kapalý ya da otomatik olmasýný seçersiniz.
5.4.1 Açýk
5.4.2 Kapalý
5.4.3 Otomatik
5.5 Kodlarý deðiþtir: PIN kodunu ya da
telefon kodunu deðiþtirin.
5.5.1 PIN kodu
5.5.2 Telefon kodu (kiþisel bir kodla
deðiþtirmeden önce 1234 kullanýn). Telefon
kodu sayacýný sýfýrlamak için kullanýlýr.
NOT! Kodu not edin ve güvenli bir yerde
saklayýn.
5.6 Ses
5.6.1 Zil sesi:: Burada gelen aramalarýn
zil sesini ayarlayabilirsiniz.
5.6.2 Zil tonu: Burada seçin yapabileceðiniz
sekiz farklý zil tonu vardýr.
5.6.3 Tuþ sesi: Açýk ya da kapalý
5.6.4 Ses/Hýz: Sesin hýza göre ayarlanýp
ayarlanmayacaðýný seçersiniz.
5.6.5 Otomatik radyo kapatma: Burada
telefon konuþmalarý sýrasýnda radyo sesi
yüksekliðinin ayný kalýp kalmayacaðýný
belirlersiniz.
5.6.6 Yeni SMS: Telefonun gelen SMS’leri
bildirmesini isteyip istemediðinizi seçin.
5.7 Trafik güvenliði: Burada menü sistemi
için bir hýz sýnýrlandýrýcýyý devreden çýkarmayý
seçebilirsiniz; örneðin sürüþ sýrasýnda bile menü
sistemi kullanýmýný seçmek için.
Telefon
Çeþitli bilgiler
Teknik özellikler
Çýkýþ gücü
SIM kart
Hafýza konumu sayýsý
SMS (Kýsa Mesaj Servisi)
Bilgisayar/Faks
Dual bant
2W
küçük
255*
Evet
Hayýr
Evet
(900/1800)
* 255 telefonun hafýzasýnda bellek yuvasý
vardýr. SIM kart üzerindeki bellek yuvalarýnýn
sayýsý taþýyýcýya baðlý olarak farklýlýk gösterir.
3902239d
3903022m
Radyo - Telefon
Çift SIM kart
IMEI numarasý
Direksiyon simidi üzerindeki en alt dört düðme
hem radyo hem de telefon tarafýndan kullanýlýr.
Servis saðlayýcýlarýn çoðu iki SIM kart verirler,
bunlardan biri araba için, diðeri ise bir baþka
telefon içindir. Eðer iki SIM kartýnýz varsa iki
ayrý telefon için ayný numarayý kullanabilirsiniz.
Çift SIM kartla ilgili olanak ve teklifler için
servis saðlayýcýnýza danýþýn.
Telefonu bloke etmek için servis saðlayýcýya
telefon IMEI numarasýný verin. Bu numara,
telefona programlanmýþ 15 rakamlý bir seri
numarasýdýr. Bu numarayý görmek için
*#06#’yý tuþlayýn. Numarayý yazarak emin bir
yerde saklayýn.
Bu tuþlarý telefon fonksiyonlarýný kontrol etmek
amacýyla kullanmak için sistem aktif olmalýdýr,
bkz. sayfa 162. Bu düðmelerle radyo ayarlarýný
yapmak isterseniz telefon aktif modundan
tuþuna basýn.
çýkmanýz gerekir.
171
172
A
ABS ................................................ 18, 27
AC ........................................................ 52
Acil aramalar ..................................... 158
Acil durdurma ...................................... 60
Aðýrlýklar ve boyutlar ........................ 135
Aktif durum ....................................... 160
Aktif mod ........................................... 162
Aktif þasi, DÖRT-C ........................ 32, 87
Akü bakýmý ................................ 130, 131
Akü ...................................... 55, 121, 130
Akünün deðiþtirilmesi ....................... 131
Alarm ................................................. 158
Alarmýn devreden çýkarýlmasý ............. 73
Alarmýn devreye sokulmasý ................. 73
Aletler .................................................. 64
Alternatör ........................................... 138
Ampul deðiþtirme .............................. 108
Ampuller ............................................ 138
Ana anahtar .......................................... 68
Anahtar kilidi ...................................... 79
Anahtar kilidi ...................................... 79
Anahtarlar - Immobilizer ..................... 68
Ara konum - "radyo konumu" ............. 37
Araç emisyon sistemlerinde arýza ........ 29
Aracýn çekilmesi .................................. 89
Aracýn kaldýrýlmasý ............................ 121
Arama seçenekleri ............................. 163
Arka cam rezistansý .............................. 38
Arka koltuk baþ destekleri .................. 59
Arka lamba kümesindeki
ampullerin deðiþtirilmesi .................. 110
Arka sis lambalarý .......................... 29, 35
Arka süspansiyon .............................. 135
Arkalýðýn öne doðru eðilmesi ............. 65
Artý kutublu kablo ............................. 131
AUM (Geliþmiþ Kullanýcý Modu) radyo .................................................. 151
AUTO DOWN ...................................... 40
AUTO ................................................... 50
AUTO-UP ............................................. 40
AWD .................................................... 86
B
Bagaj kapaðý açýk durum .................... 80
Bagaj kapaðý ....................................... 70
Bagaj kapaðýnýn ana anahtarla
açýlmasý ................................................ 70
Bagaj ................................................... 63
Bagajdaki sigortalar .......................... 107
Bel desteði ........................................... 58
Boya .................................................. 117
Boya hasarý ........................................ 117
Bujiler ........................................ 139, 140
Buz çözücü .................................... 50, 53
C
CD çalar ............................................. 153
CD deðiþtirici ............................ 154, 155
Ceket askýsý ......................................... 66
Cilalama ve mumlama ....................... 119
Ç
Çalýþtýrma konumu .............................. 37
Çekme aðýrlýðý ................................... 135
Çekme donanýmý ................................. 91
Çekme halkalý alet çantasý .................. 64
Çekme halkasý ..................................... 89
Çevre koruma .................................... 119
Çevre sýnýfý ................................ 139, 140
Çift SIM kart ...................................... 171
Çivili lastikler ..................................... 98
Çocuðun araçtaki konumu .................. 24
Çocuk güvenliði ................................. 21
Çocuk güvenlik kilidi ......................... 72
Çocuk koltuðu ve hava yastýðý ........... 14
Çocuk koltuklarý için
Isofix montaj sistemi ........................... 23
Çýkartýlabilir çekme topuzu ................ 90
D
D Sürüþ konumu ............................ 83, 85
Deadlock kilit fonksiyonu .................. 71
173
Deadlock kilit fonksiyonunun devre
dýþý býrakýlmasý .................................... 71
Denge ve Çekiþ Kontrolü .............. 19, 28
Destek minderi .................................... 22
Destek minderinin kaldýrýlmasý ........... 22
Dikiz aynasý ......................................... 41
Dikiz aynasý ......................................... 41
Dingil aðýrlýðý .................................... 135
Direksiyon simidi ayarlarý ................... 36
Dizel ...................................... 37, 78, 126
Doðru benzin ............................. 137, 138
Doðru vites .......................................... 80
Dolby Surround Pro Logic Ses .......... 156
DÖRT-C, Aktif þasi ........................ 32, 86
DSTC, Dinamik Denge ve Çekiþ
kontrolü ......................................... 20, 28
Dýþ donaným .......................................... 6
Düþük vites konumu ........................... 83
Düþük vitese alma emniyeti ................ 83
Düþük yað basýncý ............................... 29
Düz vites konumunda Roketleme ....... 85
Düz vites .............................................. 82
Dönüþ sinyal lambasý .......................... 36
Dörtlü flaþör ......................................... 38
Döþeme temizliði .............................. 119
E
EBA - sistemi ....................................... 20
ECC - Otomatik klima kumandasý ...... 48
174
Ekonomik sürüþ ................................... 80
Eksi kutublu kablo ............................ 131
El freni devrede ................................... 29
El freni ................................................. 39
Elektrik çýkýþý ...................................... 39
Elektrik sistemi .................................. 136
Elektrik soketi/çakmak çýkýþý ............. 39
Elektrikli arka cam kumandalarý ......... 40
Elektrikli koltuk .................................. 60
Elektrikli motor
soðutma faný ....................... 78, 124, 125
Elektrikli sunroof - (açýlýr tavan) ......... 42
Emniyet kemeri ..................................... 8
Emniyet kemerleri
ve emniyet kemeri gerdiricileri ........... 10
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi . 119
Eþya bölmeleri ..................................... 62
F
Far sileceðinin deðiþtirilmesi ............ 132
Far uzunluk ayarý ................................. 35
Farlar ve park lambalarý ....................... 35
Farlar .................................................... 35
FIX NEXT SERVICE ........................... 30
Fren hidroliði ............................. 129, 136
Fren sistemi / ABS ............................... 18
Fren sistemi .......................................... 18
Fren ve debriyaj hidroliði ................. 136
G
Geartronic ............................................ 85
Geliþmiþ Kullanýcý Modu - radyo ...... 151
Genel aydýnlatma ................................ 61
Gerçek sýcaklýk - ECC ......................... 47
Geri vites emniyeti .............................. 82
Gösterge paneli aydýnlatmasý .............. 35
Gösterge ve uyarý ýþýklarý .................... 27
Güç aktarýmý - Otomatik þanzýman .... 135
Güç çýkýþý ................................... 139, 141
Güneþlik .............................................. 42
H
Hava daðýlýmý ...................................... 53
Hava kalitesi sensörü ........................... 49
Hava yastýðý - yolcu tarafý ................... 13
Havalandýrma panjurlarý ..................... 46
Hidrolik direksiyon ................... 129, 135
HU-401 .............................................. 142
HU-601 .............................................. 143
HU-801 .............................................. 144
I
IC sistemi (Þiþebilir Perdeler) ..............
Isýtma/Soðutma ....................................
Isýtmalý kapý aynalarý ...........................
Isýtmalý ön koltuklar ............................
Isýtýcýnýn anýnda çalýþtýrýlmasý ............
15
52
38
38
55
Ý
Ýç donaným - saðdan direksiyon ............ 5
Ýç donaným - soldan direksiyon ............. 4
Ýç hava dolaþýmý ............................ 51, 52
Ýç kabindeki sigortalar ...................... 104
Ýç ýþýklandýrma ..................................... 61
Ýklimlendiricili (A/C)
manüel klima kontrolü ........................ 52
Ýleri Kullanýcý Modu
(Advanced User Mode) - radyo ......... 149
K
Kalan yakýtla gidilebilecek mesafe ..... 33
Kapý aynalarý ....................................... 41
Kaput ......................................... 124, 125
Kar zincirleri ........................................ 98
Kaset yuvasý ...................................... 152
Katalitik egzos .................................. 122
Katalitik konvertör ............................ 122
Kayak koyma yeri ............................... 65
Kaygan yol yüzeyi .............................. 79
Kilitleme ve açma ................................ 69
Klima kumanda sistemi faydalý püf noktalarý ............................ 47
Klima ................................................... 45
Koltuk sýrtý eðimi ................................ 58
Kombinasyon filtresi ........................... 49
Kombine gösterge paneli .................... 26
Kontak anahtarý ve direksiyon kilidi .. 37
Kriko ............................................ 64, 102
Kuþ pislikleri ..................................... 118
Kýlavuz ýþýklarý .................................... 71
Kýrmýzý simge ...................................... 28
Kýþ lastikleri ........................................ 98
Motor kaputu ............................. 124, 125
Motor teknik özellikleri ............ 139, 140
Motor tipi tanýmý ............................... 132
Motor yaðý ......................................... 127
Motoru çalýþtýrma .......................... 78, 79
Motoryaðý .......................................... 125
Müzik sistemi .................................... 139
L
L Düþük vites konumu ........................
Lamine ön ve arka yan camlar ............
Lastik basýnçlarý ..................................
Lastikler ...............................................
83
43
99
98
M
Maksimum römork aðýrlýðý ............... 135
Maks. toplam aðýrlýk ......................... 135
Makyaj aynasý ..................................... 61
Manüel klima kontrolü /
Ýklimlendiricili .................................... 52
Manüel klima ...................................... 52
Manuel vites seçimli
otomatik þanzýman (Geartronic) .......... 85
Marþ motoru ...................................... 138
Montaj rakoru ...................................... 64
Motor kabinindeki entegre
röle /sigorta kutusu ............................ 104
Motor kabinindeki
röle /sigorta kutusu ............................ 105
N
N Boþ Vites .................................... 83, 85
O
Oksihidrojen ...................................... 131
Oktan deðeri .............................. 139, 140
Orta konsoldaki eþya bölmeleri .......... 63
Orta konsoldaki kumanda
düðmeleri ....................................... 31, 32
Ortalama yakýt tüketimi ...................... 33
Otomatik araç yýkama ....................... 119
Otomatik klima kumandasý ECC .. 48, 50
Otomatik kýsa huzme ........................... 35
Otomatik þanzýman güvenlik
sistemleri ....................................... 68, 79
Otomatik vites ............................... 83, 84
Otomatik vites deðiþtirme ................... 86
Otomatik yeniden kilitlenme .............. 69
175
Ö
Ön cam silecekleri ............................... 37
Ön cam silecekleri/yýkayýcýlar ............ 37
Ön cam yýkayýcý deposu .................... 135
Ön kenar ............................................ 137
Ön koltuk kumandasý .......................... 60
Ön koltuklar ........................................ 58
Ön köþelerdeki ampullerin
deðiþtirilmesi ..................................... 107
Ön panel - saðdan direksiyon ................ 3
Ön panel - soldan direksiyon ................ 2
Özel jantlar ........................................ 138
P
P Park Vitesi ................................... 83, 85
Parçacýk filtresi .................................... 47
Park freni (el freni) ............................... 39
Park lambasý ampulünün
deðiþtirilmesi .................................... 109
Park ýsýtýcýsý ......................................... 54
Paslanmaya karþý koruma .................. 116
Pilin deðiþtirilmesi - kumanda ............ 70
Portbagaj ............................................. 81
Püf noktalarý ........................................ 81
R
R Geri vites .................................... 83, 85
Radyo ................................................ 141
176
Renk kodu ......................................... 117
RFD (Yol Sürtünmesi Algýlama) .......... 20
Römork ................................................ 90
Römork gösterge lambasý .................... 29
Römork artý araç aðýrlýðý ................... 135
Römorkla sürüþ ........................ 91, 92, 93
S
Sabit hýz kumandasý ............................ 34
SE MANUAL ...................................... 30
Selektör ................................................ 36
SERVICE REQUIRED ......................... 30
Servis anahtarý ..................................... 68
Ses kontrolü ....................................... 145
Ses sistemi ......................................... 141
Sigortalar ........................................... 104
Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi ... 132
Silindir sayýsý ............................. 139, 140
SIM kart ............................................. 160
Simgeler ............................................. 130
SIPS hava yastýðý sistemi saðdan direksiyon ............................... 11
SIPS hava yastýðý sistemi soldan direksiyon ................................ 11
SIPS yastýðý ............................................ 9
Sis lambalarý ........................................ 35
Soðutma sistemi ................................ 135
Soðutucu ........................................... 136
Sökülebilir çekme topuzu - Topuz
parçasýnýn montajý ............................... 96
Sökülebilir çekme topuzu - Topuz
parçasýnýn sökülmesi ........................... 97
SPS hava yastýðý - sistemi
(yan darbe hava yastýðý) ...................... 11
SRS (Hava yastýðý) ................................ 9
SRS Sistemi ......................................... 10
SRS'de Arýza ........................................ 29
STC donanýmlý araçlar ........................ 28
STOP ENGINE ..................................... 30
Sýcaklýk ayarý ................................. 50, 52
Sýcaklýk ................................................ 50
Sýkýþtýrma oraný ......................... 139, 140
Stepne ................................................ 100
Sürate baðlý hidrolik direksiyon ......... 80
Sürüþ özellikleri ve lastikler ............... 80
Sürüþ .................................................... 37
Þ
Þanzýman tipi tanýmý ......................... 134
Þanzýman tipi tanýmý ve seri
numarasý ............................................ 134
Þanzýman yaðý ................................... 135
Þarj dinamosu þarj etmiyor .................. 29
T
Takviye akü ......................................... 90
Takviye aküyle aracýn çalýþtýrýlmasý ... 90
Tavan yükü ........................................ 135
Tekerlekler ........................................... 98
Tekerlerin deðiþtirilmesi ................... 101
Telefon sistemi .................................. 160
TIMER I - ayarlama ............................. 54
TIMER II - ayarlama ............................ 54
Tip tanýmý .......................................... 134
Toplam aðýrlýk ................................... 133
Tork ............................................ 139, 140
Trafik bilgileri ................................... 149
Trafik güvenliði ................................ 167
U
Ufak taþ çentikleri ve çizikler ........... 117
Uyarý - ABS sisteminde hata ................ 27
Uyarý - çekiþ kaybý riski ...................... 28
Uyarý - fren sisteminde hata ................. 27
Uyarý üçgeni ........................................ 64
Uygun deterjan .................................. 118
Uzun / kýsa farlar ve selektör ............... 36
Uzun hüzmeli ve kýsa hüzmeli far
ampullerinin deðiþtirilmesi ............... 106
Uzun yükler ......................................... 65
V
VIN (Araç Tanýtým Numarasý) ............ 134
Vites kolu kilidi - Geartronic ............... 86
Vites kolu kilidi ....................... 79, 84, 86
Vites konumu, düz vites ...................... 82
Volvo entegre çocuk koltuðu .............. 22
Volvo Servis programý ....................... 122
W
W - Kýþ ........................................... 84, 86
WHIPS
(Arka Darbeden Koruma Sistemi) ........ 16
Yýkama suyu ...................................... 129
Yýkama .............................................. 118
Yüksek seviyeli stop (fren) lambalarý ... 112
Yükseklik ayarý .................................... 58
Yükseklik ayarý - ön koltuk .................. 58
Yürürlükteki yakýt tüketimi ................ 33
Z
Zemin desteði ...................................... 64
Y
Yað derecesi ....................................... 127
Yað ve yað filtresinin
deðiþtirilmesi ..................................... 127
Yaðlama maddeleri ............................ 136
Yakýt alma ............................................ 78
Yakýt deposu kapaðý ............................ 78
Yakýt deposu kapaðýnýn açýlmasý ........ 78
Yakýt deposu ...................................... 135
Yakýt filtresi - Dizel ........................... 126
Yakýt göstergesi ................................... 26
Yakýt tüketimi .................................... 121
Yedek lastik , "Geçici yedek" ...... 64, 102
Yer halýlarý ........................................... 81
Yoðuþma / Damlama ............................ 47
Yol bilgisayarý ..................................... 33
Yolcu kabinindeki sigorta kutusu ..... 106
Yük bölmesindeki bagaj perdesi ......... 63
Yýkama suyu deposu ......................... 129
177
178
Düzenli olarak kontrol ediniz:
Lastik basýncý
1. Ön cam yýkayýcýsý: Sývý deposunun dolu
olmasýna daima dikkat ediniz. Kýþýn donma
tehlikesine karþý koruyucu bir yýkama sývýsý
kullanýn. Daha fazla bilgi için bkz.129.
2. Hidrolik direksiyon: Seviye, MÝN ve
MAX göstergeleri arasýnda olmalýdýr. Daha
fazla bilgi için bkz.129.
3. Soðutma suyu: Seviye, geniþleme tanký
üzerindeki MIN ve MAX göstergeleri arasýnda
olmalýdýr. Daha fazla bilgi için bkz.128.
%% " @
Ampuller
!
4. Yað basýncý: Basýnç seviyesi çubuk
üzerindeki iþaretler arasýnda olmalýdýr. Daha
fazla bilgi için bkz.129.
% #.
5. Fren hidroliði seviyesi: Seviye MIN ve
MAX göstergeleri arasýnda olmalýdýr. Daha
fazla bilgi için bkz.128.
!##%%.
"
#
1. 55 W
2. 21 W
3. 21/4 W
4.
5 W
5. 55 W
6.
5 W
7. 21 W
TP 6713 (Turkish) AT0346 Printed in Sweden
$
%
H7
PY
BAY 15
W2,1x9, 5d
H1
BA 15
BAY 15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement