Volvo | XC90 | Kullanıcı El Kitabı | Volvo XC90 2005 Kullanıcı El Kitabı

Volvo XC90 2005 Kullanıcı El Kitabı
2005
VOLVO
XC90
TP 7574 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
OWNER'S MANUAL VOLVO XC90
TP 7574
WEB EDITION
2005
Giri
Giri
De erli Volvo sahibi
Volvo’nuzu uzun y llar zevkle kullanaca n z ümit ediyoruz. Arac n z, sizin ve yolcular n z n rahat ve güvenli i dikkate al narak tasarlanm t r.
Volvo, dünyadaki en güvenli araçlardan biridir. Volvo’nuz ayn zamanda güncel tüm güvenlik ve çevre gereksinimlerini kar lamak üzere
tasarlanm t r.
Arac n zdan alaca n z keyfi artt rmak için, bu Kullan c El Kitab ’nda yer alan donan ma, talimatlara ve bak m bilgilerine kendinizi al t rman z
öneririz.
Volvo’yu seçti iniz için te ekkürler!
N
Giri
Kullan c El Kitab
Arac n z tan man n iyi bir yolu Kullan c El
Kitab ’n , ideal olarak ilk yolculu unuzdan
önce, okumakt r. Bu, yeni fonksiyonlar
tan man za, farkl durumlarda arac en iyi nas l
kullanaca n z görmenize ve arac n tüm
özelliklerinden en iyi ekilde yararlanman za
imkan verecektir. Lütfen Kullan c El
Kitab ’nda yer alan güvenlik talimatlar na
dikkat ediniz:
UYARI!
Uyar metinleri, talimatlara uyulmamas
durumunda ki isel yaralanma tehlikesi
bulundu unu belirtmektedir.
Önemli!
"Önemli!" metinleri, talimatlara
uyulmamas durumunda araçta hasar
meydana gelme tehlikesi bulundu unu
belirtmektedir.
Kullan c El Kitab ’nda tan mlanan donan m,
tüm modellerde mevcut de ildir. Standart
donan ma ek olarak, bu el kitab ayn zamanda
iste e ba l donan mlar (fabrikada tak lan
donan m ) veya aksesuarlar (ekstra donan m )
da aç klamaktad r.
O
D KKAT! Volvo araçlar , ulusal ya da yerel
kanun ve düzenlemelere oldu u kadar, farkl
pazarlar n de i ik gereksinimlerine de
uyarlanm t r.
Bu Kullan c El Kitab ’ndaki teknik özellikler,
tasar m özellikleri ve resimler ba lay c
de ildir. Önceden bildirimde bulunmadan
de i iklik yapma hakk m z sakl tutar z.
© Volvo Car Corporation
Volvo ve Çevre
Volvo ve Çevre
Volvo’nun Çevre ile ilgili felsefesi
Çevreyi koruma, güvenlik ve kalite, Volvo Car
Corporation’ n tüm operasyonlar n etkileyen
üç temel de erdir. Volvo araçlar, kat uluslararas çevre standartlar na uygundur ve
dünyadaki en temiz ve en üst derecede kaynak
verimlili ine sahip fabrikalar aras nda olan
tesislerde üretilmi lerdir. Volvo Car Corporation içindeki ünitelerin ço u, çevre
konusunda sürekli geli me gösteren, çevre ile
ilgili ISO 14001 veya EMAS standartlar na
göre sertifikaland r lm t r. Volvo, mü terinin
farkl modellerin ve motorlar n çevreye
etkilerini kar la t rabildi i, üçüncü bir tarafça
sertifikalanm çevre ile ilgili bildirime sahip,
ilk arac yapan firmad r. Daha fazla bilgi için
www.epd.volvocars.se adresine bak n z.
çi ve d
temiz
Volvo’nuz, hem temiz bir yolcu ortam hem de
yüksek etkinlikte emisyon kontrolünü kapsayan
bir kavram olan çi ve d temiz kavram na göre
üretilmi tir. Otomobiliniz yak ttan tasarruf
sa lar ve zararl maddeleri d ar ya eser miktarlarda b rak r. Ayn zamanda, yolcu bölmesine
giren havay temizleyerek, sizin ve
yolcular n z n di er araçlar n egzoz emisyonlar n solumaman z sa lar.
Geli mi hava temizleme sistemi, AQS1 (iste e
ba l ), yolcu bölmesindeki havan n d ar daki
1.
Hava Kalitesi Sistemi
havadan daha temiz olmas n sa lar. Sistem
elektronik bir sensör ve bir karbon filtresinden
olu ur. Sensör gelen havada bulunan karbon
monoksit seviyesini izler ve yolcu kabinindeki
karbon monoksit seviyesinin fazla yükselmemesini sa lamak amac yla hava giri ini kapat r
- örne in, yo un ehir içi trafik, araç kuyruklar
ve tünellerde oldu u gibi. Karbon filtresi, azot
oksitlerin, yer seviyesindeki ozon ve hidrokarbonlar n girmesini önler. Araçta kullan lan
kuma lar, Eko-Tex2 standard n n gereksinimlerini kar lamaktad r. Radyatör üzerinde,yer
seviyesindeki zararl ozonu saf oksijene çeviren
özel bir kaplama, Premair®3 bulunmaktad r.
2.
3.
Kuma için uluslararas standart.
PremAir®, tescilli bir Engelhard
Corporation markas d r.
P
Volvo ve Çevre
Volvo ve Çevre
Volvo, sera etkisine katk da bulunan karbon
dioksit emisyonunun azalt lmas amac yla,
uluslararas çevresel talepleri kat bir ekilde
yerine getirmektedir ve dü ük yak t tüketimine
sahiptir. Volvo araçlar , benzer s n flardaki
araçlar göz önüne al nd nda yak t tüketiminde
de oldukça rekabetçidir.
Volvo servisleri ve çevre
Volvo servislerinde usulüne göre yap lan
bak m, dü ük yak t tüketimi ko ullar n
meydana getirir ve böylece temiz bir çevreye
katk da bulunur. Personel, çevreye mümkün
olan en iyi özeni garanti edecek bilgi ve
tak mlara sahiptir.
Q
Çevresel etkiyi azalt n z
Mü terilerimizin, çevre ile ilgili kayg lar m z
payla t klar na inan yoruz. Çevre etiketli araç
bak m ürünleri sat n alarak ve arac n servisini
ve bak m n Kullan c El Kitab ’ndaki
talimatlara uygun olarak yaparak çevresel
etkinin azalt lmas na yard mc olabilirsiniz.
A a da çevresel etkinin nas l azalt labilece i
konusunda birkaç tavsiye bulunmaktad r:
• Lastiklerin daima do ru bas nçta olmalar n
sa lay n z. Çok dü ük lastik bas nc , yak t
tüketiminin artmas na neden olur.
• Port bagajlar ve kayak
kutular rüzgar direncini
art r rlar ve yak t
tüketimini önemli ölçüde
art r rlar. Kulland ktan
sonra onlar hemen
ç kar n z.
• Gereksiz maddeleri araçtan ç kar n z. Yük
ne kadar fazla ise, yak t tüketimi de o kadar
fazlad r.
• Arac n z so uk çal t rmadan önce, e er
varsa, daima motor blo u s t c s
kullan n z. Bu, yak t tüketimini ve emisyonlar azaltacakt r.
• Yumu ak sürünüz. Gereksiz ani h zlanma
ve sert fren yapmadan kaç n n z.
• Arac mümkün olan en
yüksek viteste kullan n z.
Dü ük motor devri dü ük
sarfiyat sa lar.
• Yoku a a ini lerde gaz
pedal n gev etiniz.
• Motoru fren gibi kullan n z, gaz pedal n
b rak n z ve dü ük bir vitese geçiniz.
• Gerekli olmad kça motoru rölantide
tutmay n z. Trafikte beklerken motoru
kapat n z.
• Akü, ya gibi tehlikeli
at klar n uygun eklide
elden ç kar lmas
gerekti ini unutmay n z.
Elden ç karma ile ilgili
üpheniz varsa, yetkili bir
Volvo servisine ba vurunuz.
• Arac n z n bak m n düzenli olarak yap n z.
Bu tavsiyelere uyarak, yolculuk sürenizi
uzatmadan ya da sürü zevkinden ödün vermeksizin yak t tüketiminizi azaltabilirsiniz.
Arac n za özen göstererek, paran z ve gezegeninizin kaynaklar n koruyunuz.
Güvenlik
Göstergeler ve kumandalar
Klima kumandas
ç donan m
Kilitler ve alarm
Çal t rma ve sürü
Tekerlekler ve lastikler
Araç bak m
Bak m ve servis
Bilgi-e lence sistemi
Teknik veriler
11
37
61
71
91
101
137
153
159
185
223
R
Genel bak , soldan direksiyonlu araç
OR
OS
OT
OU
OV
O
P
Q
R
S
T U V NM NN
NO
N
OQ
Soldan direksiyon
S
OP
OO
ON OM NV NU
NT
NS
NR
NQ
NP
22.
1.
2.
3.
4.
5.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ayd nlatma paneli
Hava menfezi
Ekran
Hararet göstergesi
Kilometre sayac /Gezinti
kilometre sayac /Sabit h z
kumandas
H z göstergesi
Sinyal lambalar
Devir göstergesi
Araç d s cakl k/Saat/
Vites konumu
Yak t göstergesi
Gösterge ve uyar lambalar
Panel menfezleri
Torpido gözü
Dörtlü fla ör
Müzik sistemi
Klima kumandas
17.
18.
19.
20.
21.
Ön cam silecekleri
Telefon/Ses tu tak m
Kombine gösterge paneli
Korna
Cruise control
6.
7.
8.
9.
Sayfa
46
63
42
38
38
38
38
38
38
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Sinyal lambalar /K sa/
Uzun hüzme anahtar /OKU
dü mesi
El freni
El frenini bo altma kolu
Anahtarlar, okuma
lambalar
Mç kland rma
Sunroof kumandas
Emniyet kemeri
hat rlat c s
Dikiz aynas
47
53
53
75
75
59
13
57
38
39
63
78
50
196
65,
68
48
188
38
52
T
Genel bak , sa dan direksiyonlu araç
OR
OS
OT
OU
OV
NO
NN NM V
U
T S R Q
P
O
N
NP
Sa dan direksiyon
U
NQ
NR NS
NT NU NV OM
ON
OO
OP
OQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ayd nlatma paneli
Hava menfezi
Gösterge ve uyar lambalar
Yak t göstergesi
Araç d s cakl k/Saat/
Vites konumu
Devir göstergesi
Sinyal lambalar
H z göstergesi
Kilometre sayac /Gezinti
kilometre sayac /Sabit h z
kumandas
Hararet göstergesi
Ekran
Panel menfezleri
Torpido gözü
Dörtlü fla ör
Müzik sistemi
Klima kumandas
Sinyal lambalar /K sa/Uzun
huzme anahtar /OKU
dü mesi
El freni
Cruise control
Korna
Kombine gösterge paneli
Sayfa
46
63
39
38
38
38
38
38
38
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Telefon/Ses tu tak m
Ön cam silecekleri
El frenini bo altma kolu
Anahtarlar, okuma
lambalar
Mç kland rma
Sunroof kumandas
Emniyet kemeri hat rlat c s
Dikiz aynas
48
53
75
75
59
13
57
38
42
63
78
50
196
65,
68
47
53
52
38
V
Sürücü kap s ndaki kumanda paneli
N
1.
2.
3.
4.
NM
O
P
Q
Kilit dü mesi, bütün kap lar için
Arka kap lardaki elektrikli camlar n kilitlenmesi
Elektrikli cam kumandalar
Kap aynas kumandas
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Hava yast klar (SRS)
Hava yast n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
Yan hava yast klar (SIPS)
Hava perdesi (IC)
WHIPS
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Hava yast klar n n ve hava perdelerinin denetlenmesi
Çocuk güvenli i
12
15
18
20
23
24
27
28
29
NN
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Kalça kemerinin gerdirilmesi. Emniyet kemeri
alçak yerle tirilmelidir
Her zaman emniyet kemeri
kullan n z
Emniyet kemeri kullan lmad takdirde, sert
fren yap lmas ciddi sonuçlara yol açabilir. Tüm
yolcular n emniyet kemerlerini takt klar ndan
emin olunuz. Aksi takdirde, bir çarp mada arka
koltuktaki yolcular, ön koltuklar n arka
k s mlar na savrulabilirler.
Emniyet kemerinin tak lmas :
– Kemeri yava ça çekiniz ve tokay kilide
bast rarak emniyete al n z. Güçlü bir "t k"
sesi kemerin kilitlendi ini i aret edecektir.
NO
Emniyet kemerini ç karma:
– K rm z kilit dü mesine bas n z ve kemerin
geri çekilmesini sa lay n z. Kemer tam
olarak geri çekilmezse, sarkmamas için
elinizle kemeri yerle tiriniz.
Kemerin daha fazla çekilmesi a a daki
durumlarda engellenir:
• Çok h zl çekilirse
• Fren ya da h zlanma s ras nda
• Araç a r derecede yana yatarsa
Maksimum koruma sa layabilmesi aç s ndan
kemerin vücuda dayanmas önemlidir. Koltuk
arkal n çok fazla arkaya yat rmay n z.
Emniyet kemeri yolcular normal oturma
konumunda koruyacak ekilde geli tirilmi tir.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
• Emniyet kemerinin do ru tak lmas n engelleyecek toka veya buna benzer herhangi bir
madde kullanmay n z.
• Emniyet kemerinin bükülmemi ya da bir
yere tak lmam olmas na dikkat ediniz.
• Kalça kemeri alçak tak lmal d r (karn n
üzerinden geçmemelidir).
• Çapraz omuz kemerini ekilde görüldü ü
gibi çekerek, kalça kemerinin kuca n z n
üzerinde gerilmesini sa lay n z.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma azalabilir.
UYARI!
Her emniyet kemeri yaln za bir ki i içindir.
UYARI!
• Emniyet kemeri, örne in bir çarp mada
büyük bir yüke maruz kal rsa, emniyet
kemerinin tamam de i tirilmelidir. Bu,
makaray , ba lant elemanlar n , vidalar ve
kilidi kapsar. Emniyet kemeri hasars z
görünse dahi, emniyet kemerinin koruyucu
özellikleri k smen kaybolmu olabilir.
Eskiyen veya zarar gören emniyet kemerlerini de i tiriniz. Yeni emniyet kemeri
onaylanm tipte olmal ve de i tirilen
kemerle ayn konumda tak lmas
sa lanmal d r.
• Emniyet kemerlerinde asla kendi
ba n za de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
dan n z.
Güvenlik
D KKAT! Emniyet kemeri hat rlat c s ön
koltukta bir yeti kinin oturaca dü ünülerek
tasarlanm t r. Ön koltu a emniyet kemeri ile
tespit edilen bir çocuk koltu u tak l olmas
halinde, emniyet kemeri hat rlat c s devre d
kal r.
Emniyet kemeri hat rlat c s
Emniyet kemerleri ve gebelik
Kombine gösterge panosundaki ve dikiz
aynas n n üzerindeki emniyet kemeri uyar
sembolü, sürücü ve ön koltuk yolcusu kemerini
ba lay ncaya kadar yan p söner. Emniyet
kemeri hat rlat c s , h z 10 km/saatin alt ndaysa
6 saniye sonra söner. Sürücü ve ön koltuk
yolcusu kemerini ba lamam sa ve h z
10 km/saat’in üzerindeyse hat rlat c yanar ve
h z 5 km/saat’in alt na dü erse söner. Kemer
aç l rsa, h z 10 km/saat’in üzerine ç k nca i lev
tekrar devreye girer.
Emniyet kemerinin gebe kad nlar taraf ndan
do ru bir ekilde kullan lmas son derece
önemlidir. Kemer, vücutla yak n temas halinde
olmal d r. Emniyet kemerinin üst k sm
gö üslerin aras ndan ve karn n yan taraf ndan
geçmelidir. Emniyet kemerinin kalça k sm düz
ve kar ndan olabildi ince uzak olmal d r.
Karn n üstüne do ru kaymamal d r.
Araç kullanan gebe kad nlar direksiyon simidi
ile kar n aras nda olas en büyük mesafeyi elde
etmek için koltu u olabildi ince geri
kayd rmal d rlar. Direksiyon simidini konforlu
sürü konumunun izin verdi i ölçüde önde
ayarlay n z.
NP
Güvenlik
Emniyet kemerleri
Emniyet kemeri gergisi
Tüm emniyet kemerleri (arka merkez kemer
d nda) kemer gergileri ile donat lm t r.
Yeterli derecede sert bir çarp ma s ras nda
kemer gergisinde bulunan mekanizma kemeri
vücut etraf nda s kar. Bu özellik yolcular n
yerinden hareket etmemesi bak m ndan oldukça
etkilidir.
UYARI!
Emniyet kemeri gergisi bulunan kemerlerin
üzerindeki etiket
NQ
Kemer, bir çarp mada oldu u gibi a r bir
yüke maruz kal rsa, makara, montaj
parçalar , c vatalar ve toka dahil, kemerin
tamam n n de i tirilmesi gerekir. Kemer
hasars z görünse bile, baz koruyucu
özelliklerini kaybetmi olabilir. Ayr ca,
a nm sa veya hasarl ysa da kemerin
de i tirilmesi gerekir. Yeni kemerin tipi
onaylanm olmal ve yerini ald kemerle
ayn koltuk için tasarlanm olmal d r.
Kemeri asla kendiniz de i tirmeyiniz veya
onarmay n z. Bu görevi yetkili bir Volvo
servisine b rak n z.
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
Hava yast
i ti inde yaralanma riskini en
aza indirmek için, yolcular ayaklar yerde ve
s rtlar koltuk arkal na dayal olacak
ekilde, mümkün oldu u kadar dik bir
konumda oturmal d rlar. Emniyet kemerleri
ba l olmal d r.
UYARI!
Sürücü taraf ndaki hava yast
(SRS)
Yolcu taraf hava yast
(SRS)
Araçta direksiyon üzerinde, emniyet kemerinin
sa lad korumay destekleyen bir SRS (Mlave
Güvenlik Sistemi) hava yast bulunmaktad r.
Hava yast direksiyon simidinin göbe ine
yerle tirilmi tir. Direksiyon üzerinde SRS
AIRBAG i areti vard r.
Yolcu hava yast torpido gözünün üzerindeki
panelin arkas na4 yerle tirilmi tir. Panelin
üzerinde SRS AIRBAG i areti vard r.
1.
UYARI!
Emniyet kemerleri ve hava yast klar birbiri
ile etkile imlidir. Emniyet kemeri
kullan lmazsa veya yanl kullan l rsa, bir
çarp ma durumunda hava yast n n
sa layaca koruma ortadan kalkabilir.
• Hava yast (SRS) devreye sokulmu
ise, ön koltu a asla çocuk koltu u veya
çocuk minderi yerle tirmeyiniz.1
• Çocu un ön yolcu koltu unda
oturmas na ya da ayakta durmas na asla
izin vermeyiniz.
• Yolcu taraf hava yast (SRS) devreye
sokulmu ise 140 cm’den k sa boylu hiç
kimse ön yolcu koltu una oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas
çocu un hayat n tehlikeye sokabilir.
4.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm hava
yast (SRS) ile ilgili bilgiler için, bkz.
sayfa 18.
Hava yast (SRS) araçlar n hepsinde
bulunmamaktad r. Bu özellik araç
sipari i verilirken seçenekler aras ndan
ç kart labilir.
NR
Güvenlik
Hava yast klar (SRS)
UYARI!
Hava yast uyar lambas yan k kal rsa
veya sürü s ras nda yanarsa, hava yast
sistemi tam olarak çal m yordur. Sembol
emniyet kemerinde, SRS, SIPS veya IC
sisteminde bir ar zay i aret ediyor olabilir.
En k sa zamanda yetkili bir Volvo servisi ile
temasa geçiniz.
Soldan/Sa dan direksiyonlu araçlarda yolcu
taraf ndaki hava yast n n yeri.
UYARI!
• (Torpido gözünün üzerindeki) SRS
HAVA YASTIPI panelinin üzerine,
yan na ya da hava yast n n aç lma alan na
herhangi bir nesne veya aksesuar
yerle tirilmesine ya da yap t r lmas na izin
vermeyiniz.
• Direksiyon simidindeki ya da torpido
gözünün üzerindeki panelde bulunan SRS
elemanlar n asla kurcalamay n z.
NS
Kombine gösterge panelindeki uyar
lambas
Hava yast sistemi, kontrol modülü taraf ndan
sürekli olarak izlenir. Kombine gösterge
panelindeki uyar sembolü, kontak anahtar I, II
veya III konumuna çevrilince yanar. Sembol
sensör/kontrol modülü, hava yast sisteminin
hatas z oldu unu kontrol edince söner. Bu,
genelde yakla k 7 saniye sürer.
Güvenlik
UYARI!
SRS sistemini kurcalamak ar zalara neden
olabilir ve ciddi ki isel yaralanmalara yol
açabilir.
Onar mlar, yaln zca yetkili bir Volvo servisi
taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
Hava yast klar (SRS)
D KKAT! Hava yast klar , kapasitelerinin
arac n maruz kald çarp ma kuvvetine göre
ayarlanmas n sa layan bir fonksiyona sahiptir.
SRS sistemi, soldan direksiyon
SRS sistemi, sa dan direksiyon
SRS sistemi
D KKAT! Sensörler, çarp man n seyrine ve
sürücü ve yolcu taraf emniyet kemerlerinin
tak l olup olmad na ba l olarak farkl
tepkiler verecektir. Bu nedenle, bir çarp ma
durumunda hava yast klar n n sadece birinin
aç lmas (veya hiçbirinin aç lmamas )
mümkündür. SRS sistemi, araç üzerindeki
çarp ma kuvvetlerini alg lar ve buna uygun
olarak bir ya da daha fazla hava yast n açacak
ekilde tepki verir.
Sistem, hava yast yla çevrelenmi bir gaz
jeneratöründen olu maktad r. Yeterli iddette
çarpma sensöre ilerleyerek gaz jeneratörünü
hareke geçirir ve hava yast n n s cak gaz ile
dolmas n sa lar. Darbenin emilmesi için hava
yast bas nç uyguland nda sönmeye ba lar.
Bu tamamen normaldir. Hava yast n n
i mesi ve sönmesi dahil olmak üzere tüm süreç
saniyenin onda biri kadar sürer.
NT
Güvenlik
Hava yast
n (SRS) devreye sokma/devreden ç kartma
UYARI!
Gösterge, yolcu hava yast n n (SRS)
devreden ç kart lm oldu una i aret etmektedir.
PACOS (iste e ba l )
Ön yolcu koltu u hava yast (SRS) devreden
ç kart labilir. Bir çocuk koltu u yerle tirilecekse bu gereklidir.
Gösterge
Dikiz ayas üzerindeki bir yaz l mesaj yolcu
hava yast n n (SRS) devreden ç kart ld n
göstermektedir.
NU
PACOS (Yolcu Hava Yast
Ç kartma Anahtar )
n Devreden
Devreye sokma/Devreden ç kartma
Anahtar, ön panelin yolcu taraf nda bulunmaktad r ve yolcu kap s aç kken eri ilebilir
konumdad r. Anahtar n gerekli konumda olup
olmad n kontrol ediniz. Volvo, anahtar n
konumunu de i tirmek için kontak anahtar n n
kullan lmas n tavsiye etmektedir. (Anahtara
benzer bir biçime sahip di er nesneler de
kullan labilir.)
Devreye sokulmu hava yast (yolcu
koltu u):
Bir çocu u ön yolcu koltu undaki bir çocuk
koltu una veya çocuk minderine kesinlikle
oturtmay n z. Bu kural, 140 cm’den k sa
ki iler için de geçerlidir.
Devreden ç kart lm hava yast (yolcu
koltu u):
140 cm’den uzun ki iler kesinlikle yolcu
koltu una oturmamal d r.
Yukar daki tavsiyelere uyulmamas hayati
tehlikeye yol açabilir.
UYARI!
Araç, ön yolcu hava yast (SRS) ile
donat lm ancak PACOS’a sahip de ilse,
hava yast her zaman devrede olacakt r.
Güvenlik
UYARI!
Tavan panelindeki yaz l mesaj hava
yast n n (SRS) devreden ç kar ld n
belirtiyorsa ve kombine gösterge panelinde
hava yast uyar sembolü görüntüleniyorsa, ön yolcu koltu una hiç kimsenin
oturmas na izin vermeyiniz. Bu, ciddi bir
ar za oldu unu göstermektedir. En k sa
zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa
geçiniz.
SRS anahtar ON (AÇIK) konumunda.
SRS anahtar OFF (KAPALI) konumunda.
Anahtar konumu
OFF (KAPALI) = Hava yast (SRS) devre
d . Anahtar bu konumdayken, çocuk
koltu unda ya da çocuk minderinde oturan
çocuklar ön yolcu koltu una oturabilirler fakat
140 cm’den uzun ki iler kesinlikle koltu a
oturmamal d r.
ON (AÇIK) = Hava yast (SRS) devrede.
Anahtar bu konumdayken, 140 cm’den uzun
ki iler ön yolcu koltu una oturabilirler fakat
çocuk koltu unda ya da çocuk minderinde
oturan çocuklar asla buraya oturtulmamal d r.
NV
Güvenlik
Yan hava yast klar (SIPS)
UYARI!
• SIPS yast k sistemini kurcalamak
ar zalara ve ciddi ki isel yaralanmalara yol
açabilir. Her zaman yetkili bir Volvo servisi
ile temasa geçiniz.
• Koltu un d ve kap paneli aras ndaki
alana bu alan yan hava yast taraf ndan
kullan laca için, herhangi bir nesne
koymay n z.
koltu una bir çocuk koltu u veya çocuk
minderi yerle tirilebilir.
Yan hava yast
konumlar .
Yan hava yast klar – (SIPS hava
yast klar )
Çarp ma kuvvetinin büyük bir k sm SIPS (yan
darbe koruma sistemi) taraf ndan zemine,
tavana, elemanlara, direklere ve arac n di er
yap sal k s mlar na da t l r. Sürücü ve ön yolcu
koltuklar nda bulunan yan hava yast klar
gö üs bölgesini korur ve SIPS sisteminin
önemli bir parças d r. SIPS yast iki ana
bölümden olu maktad r: Yan hava yast klar ve
sensörler. Yan hava yast klar koltuk
arkal klar n n ön k sm na yerle tirilmi tir.
UYARI!
Yan hava yast klar SIPS sistemine bir ektir.
Daima emniyet kemeri kullan n z.
OM
UYARI!
Yan hava yast klar SIPS sistemine bir ektir.
Daima emniyet kemeri kullan n z.
Sadece gerçek Volvo koltuk k l flar n ya da
Volvo onayl koltuk k l flar kullan n z.
Di er koltuk k l flar , yan hava yast klar n n
çal mas n engelleyebilirler.
Çocuk koltuklar ve yan hava
yast klar
Yan hava yast , çocuk koltu unda ya da
çocuk minderinde oturan çocuklara arac n
sa lad korumay azaltmaz.
Arac n devreye sokulmu 5 bir yolcu hava
yast olmamas durumunda, ön yolcu
5.
Devreye sokulmu /devreden
ç kart lm hava yast (SRS) ile
ilgili bilgiler için, bkz. sayfa 18.
Güvenlik
Soldan direksiyon
Sa dan direksiyon
SIPS yast k sistemi
SIPS yast k sistemi bir gaz jeneratörü, yan hava
yast ve sensörlerden olu maktad r. Yeterli
iddette çarpma sensörlerine ilerleyerek gaz
jeneratörünü harekete geçirir ve yan hava
yast n i irir. Hava yast , oturan ki i ve
kap paneli aras nda i er ve sönerken ilk
darbenin etkisini azalt r. Yan hava yast
normal ko ullarda, yan taraftan gerçekle en
çarpmalar sonucunda aç l r.
ON
Güvenlik
Devrilmeye Kar Koruma Sistemi
(ROPS)
Volvo’nun Devrilmeye Kar Koruma Sistemi
arac n ters dönme riskini azaltmak ve bir kaza
esnas nda mümkün olan en iyi korumay
sa lamak üzere geli tirilmi tir.
Sistem a a dakilerden meydana gelir:
• Bir engele çarpmamak için ya da benzeri
durumlarda yap lan ani manevralar
esnas nda ya da arac n kaymas durumunda
ortaya ç kan devrilme riskini azaltan bir
dengeleyici sistem (RSC - Denge Kontrol
Sistemi).
• Güçlendirilmi bir karosör, hava perdeleri
ve tüm koltuklardaki emniyet kemeri
gergileri sayesinde sürücü ve yolcular için
yüksek koruma. Ayr ca bkz. sayfa 21 ve
sayfa 23.
RSC sistemi jiroskopik bir sensörden
yararlan r, bu sensör arac n yatay e iklik
aç s ndaki de i meleri alg lar. Bu bilginin
yard m yla da arac n devrilme riski hesaplan r.
Bir risk söz konusu oldu unda, DSTC sistemi
devreye girer, motorun devir say s dü ürülür
ve arac n dengesi tekrar sa lanana kadar bir ya
da daha fazla say da tekerlek frenlenir.
DSTC sistemi hakk nda daha fazla bilgi için,
bkz. sayfa 41 ve sayfa 114.
OO
UYARI!
Normal sürü ko ullar nda RSC sistemi
arac n yol güvenli ini art r r, fakat bu h z n
art r labilece i anlam na gelmez. Daima
normal güvenlik önlemlerini al n z.
Güvenlik
Hava perdesi (IC)
Özellikler
Hava perdesi, SIPS sistemine bir destektir.
Tavan n iki yan boyunca tavan kaplamas
içerisine gizlenmi tir ve hem ön hem de arka
koltuktaki yolcular korumaktad r. Hava
perdesi, araca yandan çarp ld nda SIPS
sistemi çarp ma sensörleri taraf ndan devreye
sokulur. Perde, devreye sokuldu unda i er.
Hava perdesi, sürücü ve yolcular n çarp ma
s ras nda ba lar n arac n iç k sm na
vurmalar n önlenmekte yard mc olur.
UYARI!
Hava perdesi, emniyet kemerlerine destek
olan bir sistemdir.
Her zaman emniyet kemeri tak n z.
Volvo XC90 modelinde, arac n takla atmas
durumunda yolcular korumak için hava
perdeleri geli tirilmi tir. Yedi koltuklu versiyonda hava perdesi üçüncü s rada oturan
yolcular da korur.
UYARI!
• Kap koluna asla bir ey asmay n z veya
ba lamay n z. Kanca sadece hafif giysiler
için tasarlanm t r ( emsiye gibi sert
cisimler için de il).
• Tavan kaplamas na, kap direklerine ve
yan panellere bir ey vidalamay n z veya
monte etmeyiniz. Bu planlanan korumadan
ödün vermek anlam na gelebilir. Bu
alanlarda sadece Volvo taraf ndan de i im
için onaylanm orijinal parçalar
kullan n z.
OP
Güvenlik
WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi –
WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda Yaralanmas n
Önleme Sistemi (WHIPS) enerjiyi emen
arkal klardan ve özel tasarlanm , ön koltuk
ba l klar ndan olu ur. Sistem, çarpma aç s ve
h z ile çarp an araçlar n tipinin etkili oldu u,
arkadan çarpmalarda devreye girer.
UYARI!
WHIPS (Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmas n Önleme Sistemi) sistemi,
emniyet kemerlerine bir ektir. Daima
emniyet kemerinizi kullan n z.
OQ
Koltu un özellikleri
WHIPS sistemi devreye sokuldu unda, ön
koltuk arkal sürücünün ve ön koltuktaki
yolcular n konumunu de i tirmek için geriye
do ru dü er. Bu da boynun ani hareket
sonucunda yaralanma riskini ortadan kald r r.
WHIPS sistemi ve çocuk koltuklar /
çocuk minderleri
WHIPS sistemi, çocuk koltu unda ya da çocuk
minderinde oturan çocuklara arac n sa lad
korumay azaltmaz.
UYARI!
WHIPS sisteminde asla kendi ba n za
de i iklik ya da onar m yapmaya
kalkmay n z. Yetkili Volvo servisine
ba vurunuz.
Güvenlik
UYARI!
• Bir koltu un arkadan çarpma gibi, a r
bir kuvvete maruz kalmas durumunda,
WHIPS sisteminin bir yetkili Volvo servisi
taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
• Koltuklar hasarl görünmese bile WHIPS
sisteminin koruma kapasitesinin bir
bölümü kaybolmu olabilir. Küçük çapl bir
arkadan çarpmadan sonra bile sistemi
kontrol ettirmek amac yla yetkili bir Volvo
servisi ile temas kurunuz.
Do ru oturma konumu
Olas en iyi koruma için, sürücü ve ön koltukta
oturan yolcu, ba destekleri ve ba aras nda
mümkün olan en küçük aral kla koltuklar n
ortas na oturmal d r.
A a dakiler kullan labilir:
• Hava yast n n devreye sokulmam 6
oldu u durumda ön yolcu koltu una
yerle tirilmi bir çocuk koltu u ya da çocuk
minderi.
• Arka koltu a yerle tirilmi , yüzü arka
koltu a bakan bir çocuk koltu u (ön
koltu un arkal n destek olarak kullan r).
WHIPS sisteminin çal mas n
hiçbir zaman engellemeyiniz
UYARI!
Arka koltuk minderi ve ön koltuk arkal
aras na kat cisimler s k t rmay n z.
WHIPS sisteminin çal mas n engellemedi inizden emin olunuz.
6.
Devreye sokulmu /devreden
ç kart lm hava yast (SRS) ile
ilgili bilgiler için, bkz. sayfa 18.
OR
Güvenlik
WHIPS
UYARI!
Arka koltuk arkal klar ndan biri a a
katlanm sa, kar s ndaki ön koltuk,
katlanm olan koltuk arkal na temas
etmeyecek ekilde ileri hareket ettirilmelidir.
OS
Güvenlik
Güvenlik sistemleri ne zaman devreye sokulur?
Sistem
Harekete geçirilmi
Emniyet kemeri gergisi
Hava yast klar (SRS)
Kar dan bir çarp ma durumunda1.
Yan hava yast klar
Yandan bir çarpma durumunda1.
Hava perdesi (IC)
Yandan bir çarpma durumunda veya araç devrilirse1.
WHIPS
Arkadan çarpmalarda1.
Ani manevralar veya benzeri durumlar esnas nda ya da araç kayarsa.
RSC
1.
Kar dan bir çarp ma ve/veya devrilme durumunda.
Arac n karosörü hava yast klar n n aç lmad bir çarp mada ciddi hasar görebilir. Bu, hava yast klar nda bir hata oldu unu göstermez. Bu, o anda bu i leve gerek
olmad n ve yolcular n arac n di er güvenlik sistemleriyle korundu u anlam na gelir.
yast klar n n aç lmas halinde a a da belirtilenler tavsiye edilmektedir:
UYARI!
Hava yast sistem sensörü, merkezi
konsolda yer al r. E er orta konsol suyla
veya ba ka bir s v yla slanm sa, bagaj
bölmesindeki akü kablolar n ay r n z. Start
ettirmeye çal may n z; hava yast klar tetiklenebilir. Arac n z yetkili bir Volvo
servisine çektiriniz.
UYARI!
Arac asla hava yast
i kin durumdayken
sürmeyiniz. Bu durum, direksiyon hakimiyetini zorla t rabilir. Di er güvenlik
sistemleri de zarar görebilir. Hava yast
aç ld nda ortaya ç kan duman ve toza
yo un ekilde maruz kal nmas halinde cilt
ve gözler tahri olabilir. Tahri durumunda,
so uk su ile y kay n z. Çabuk aç lma i lemi
ve hava yast kuma , sürtünme ve deride
yanma hissine yol açabilir.
– Arac n z yetkili Volvo servisine çektiriniz.
Araç bir kazadan sonra sürülebilir durumda
olsa bile hava yast klar i ken arac n z
kullanmay n z.
– SRS, SIPS, emniyet kemeri ve IC sistemlerindeki parçalar n de i tirilmesini yetkili bir
Volvo servisine b rak n z.
D KKAT! Bir çarp mada hava yast
yaln zca bir kez devreye girer. Hava
OT
Güvenlik
Hava yast klar n n ve hava perdelerinin denetlenmesi
Kontrol aral klar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kap dire indeki/direklerindeki etiket üzerinde
belirtilen tarih (y l, ay), sistemlerin kontrol
edilmesi ve gerekirse hava yast klar n n ve
emniyet kemeri gergilerinin de i tirilmesi için
bir yetkili Volvo servisine ba vurman z
gereken tarihtir. Herhangi bir sistemle ilgili bir
sorunuz oldu unda yetkili bir Volvo servisiyle
ba lant kurunuz.
Bu etiket sol arka kap aç kl
OU
nda yer al r.
Sürücü taraf ndaki hava yast
Ön yolcu taraf ndaki hava yast
Sürücü taraf ndaki yan hava yast
Yolcu taraf ndaki yan hava yast
Sürücü taraf ndaki hava perdesi
Yolcu taraf ndaki hava perdesi
Güvenlik
Çocuk güvenli i
D KKAT! Çocuklar n araçta nerede
bulunaca ile ilgili yönetmelikler ülkeden
ülkeye de i ir. Geçerli olan yasalar kontrol
ediniz.
A a dakiler kullan labilir:
• Hava yast n n devreye sokulmam 7
oldu u durumda ön yolcu koltu una
yerle tirilmi bir çocuk koltu u ya da çocuk
minderi.
• Arka koltu a yerle tirilmi , yüzü arka
koltu a bakan bir çocuk koltu u (ön
koltu un arkal n destek olarak kullan r).
Çocuklar rahat ve güvenli bir
ekilde oturmal d r.
Çocu un araçtaki konumu ve donan m seçimi,
çocu un a rl ve boyuna göre belirlenir.
Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 31.
Her ya taki ve büyüklükteki çocuklar araçta
daima do ru ekilde oturmal d r. Asla
çocuklar n yolculardan birinin dizinde
oturmas na izin vermeyiniz.
Volvo çocuk güvenlik donan m arac n za
uygun olarak tasarlanm t r. Ba lama
noktalar n n ve ba lant lar n do ru
yerle tirildi inden ve yeterince sa lam
oldu undan emin olmak için, orijinal Volvo
donan m kullan n z.
Çocuk koltu u ve emniyet kemeri
hat rlat c s
Çocuk koltuklar ve hava yast klar uyumlu
de ildir
Arkaya dönük bir bebek ya da çocuk koltu u ön
koltu a yerle tirilmi ve emniyet kemeri ile
sabitlenmi se, emniyet kemeri hat rlat c s
devreye girmeyebilir. Yola ç kmadan önce
daima kemerin kilitli olup olmad n kontrol
ediniz.
Yolcu koltu u hava yast devreye sokulmu 8
ise, çocu u daima arka koltu a oturtunuz. Hava
yast
i erse, yolcu koltu una yerle tirilmi
bir çocuk koltu unda oturan çocuk ciddi ekilde
yaralanabilir.
7.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.
Çocuk koltuklar ve hava yast klar
8.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.
OV
Güvenlik
Çocuk güvenli i
UYARI!
140 cm’den k sa yolcular, sadece ve sadece
ön yolcu koltu u hava yast devreden
ç kar lm sa, ön yolcu koltu una
oturmal d r.
Arac n güne li i üzerindeki resim
PM
Güvenlik
Çocuklar n araç içindeki konumu
A rl k/ya
<10 kg
(0–9 ay)
9–18 kg
(9–36 ay)
devreye sokulmu 1 hava yast
olan ön yolcu koltu u
Bu ya grubu için uygun de il.
Bu ya grubu için uygun de il
(SRS)
hava yast olmayan (veya devreden ç kart lm 1) hava yast
olan ön yolcu koltu u (iste e ba l )
(SRS)
Seçenekler: Emniyet kemeri ve montaj kay ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u. Tip onay numaras : E5031352
Emniyet kemeri ile tespit edilen arkaya dönük çocuk koltu u.
Tip onay : E5 031602
Isofix donan m ile tespit edilen arkaya dönük bebek koltu u. Tip onay
numaras : E5 031622
Seçenekler: Emniyet kemeri ve montaj kay ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u.
Tip onay : E5 031352
Emniyet kemeri ile tespit edilen arkaya dönük çocuk koltu u.
15–36 kg
(3–12 ya )
1.
2.
Bu ya grubu için uygun de il.
Tip onay : E5 031612
Isofix donan m ile tespit edilen arkaya dönük çocuk koltu u. Tip onay
numaras : E5 031632
Arkal ks z veya arkal kl çocuk minderi.
Tip onay : E5 03139
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için, bkz. sayfa 18.
Belirli onaylanm tipler listesinde yer alan özel çocuk koltuklar için uygundur. Çocuk koltuklar araca özgü, s n rl , yar üniversel ve üniversel olabilir.
UYARI!
Hava yast (SRS) aktive edilmi ise, ön koltu a asla çocuk koltu u veya çocuk minderi yerle tirmeyiniz. Yolcu taraf hava yast (SRS) devreye
sokulmu ise 140 cm’den k sa boylu hiç kimse ön yolcu koltu una oturmamal d r. Yukar daki tavsiyelere uyulmamas çocu un hayat n tehlikeye
sokabilir.
PN
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Çocuklar n araç içindeki konumu
A rl k/ya
<10 kg
(0–9 ay)
9–18 kg
(9–36 ay)
15–36 kg
(3–12 ya )
kinci koltuk s ras , d koltuklar1
Seçenekler: Emniyet kemeri, destek ve montaj kay ile tespit
edilen arkaya dönük çocuk koltu u.
Tip onay numaras : E5 031352
Emniyet kemeri ve destek bacaklar ile tespit edilen arkaya
dönük çocuk koltu u. Tip onay : E5 031602
Isofix donan m ve destek ile tespit edilen arkaya dönük bebek
koltu u. Tip onay numaras : E5 031622
Seçenekler: Emniyet kemeri, destek ve montaj kay ile tespit
edilen arkaya dönük çocuk koltu u.
Tip onay numaras : E5 031352
Emniyet kemeri ve destek ile tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u. Tip onay numaras : E5 031612
Isofix donan m ve destek ile tespit edilen arkaya dönük çocuk
koltu u. Tip onay numaras : E5 031632
Arkal ks z veya arkal kl çocuk minderi.
Tip onay : E5 03139
2
kinci koltuk s ras , orta
koltuk1
Emniyet kemeri, destek
bacaklar ve kay larla
ba lanm arkaya bakan
çocuk koltu u.
Yedi ki ilik araçlardaki
üçüncü koltuk s ras
Bu ya grubu için uygun
de il.
Tip onay : E5 031352
Emniyet kemeri, destek
bacaklar ve kay larla
ba lanm arkaya bakan
çocuk koltu u.
Bu ya grubu için uygun
de il.
Tip onay : E5 031352
Seçenekler: Arkal kl ya da
arkal ks z çocuk minderi.
Tip onay numaras :
E5 031392
Bütünle ik çocuk minderi.
Arkal ks z veya arkal kl
çocuk minderi.
Tip onay : E5 031392
Tip onay : E5 031673
1.
2.
3.
PO
Yedi ki ilik araçlarda, çocuk koltu u kullan l rken koltuk s ras mümkün olan en arka konumuna ayarlanmal d r.
Belirli onaylanm tipler listesinde yer alan özel çocuk koltuklar için uygundur. Çocuk koltuklar araca özgü, s n rl , yar üniversel ve üniversel olabilir.
Bu ya grubu için bütünle ik ve onaylanm çocuk güvenli i donan m .
Güvenlik
A a dakilere dikkat ediniz:
• Emniyet kemeri kilitli olmal d r.
• Ba deste inin konumu dikkatlice çocu un
ba na göre ayarlan r.
• Kemer çocu un gövdesiyle temas halinde
olmal , gev ek ya da k vr lm olmamal d r.
• Kemer omuzun üzerinden geçmeli, alt ndan
geçmemelidir.
• Kucak kemeri en iyi koruma için le en
kemi inin üzerinden geçmelidir.
ISOFIX montaj sistemi, çocuk
koltuklar için (iste e ba l )
D arka koltuklarda ISOFIX montaj noktalar
bulunmaktad r. Çocuk güvenli i ile ilgili
ayr nt l bilgi için bir Volvo bayiine
ba vurunuz.
Bütünle ik çocuk minderi (be
koltuklu araçlarda iste e ba l , yedi
koltuklu araçlarda standartt r)
Arka d koltuklar için Volvo’nun bütünle ik
çocuk minderi çocuklara en iyi korumay
sa layacak ekilde tasarlanm t r. Standart
emniyet kemerleri ile birlikte kullan lmak
üzere, çocuk minderi a rl klar 15 ile 36 kg
aras nda olan çocuklar için onaylanm t r.
PP
Güvenlik
Çocuk güvenli i
UYARI!
Çocuk minderinin kald r lmas
– Çocuk minderini kald rmak için kolu
çekiniz (1).
– Minderi iki elle tutunuz ve arkaya do ru
itiniz (2).
– Kilitleninceye kadar içeri do ru itiniz (3).
UYARI!
Bir çocuk oturtulmadan önce, çocuk minderi
yerine kilitlenmelidir.
PQ
Çocuk minderinin alçalt lmas
– Kolu çekiniz (1).
– Koltu u a a itiniz ve kilitlenene kadar
bast r n z (2).
Arka koltuk dayana n alçaltmadan önce
çocuk minderini yerle tirmeyi unutmay n z.
E er bütünle ik bir destek minderi bir
çarp mada oldu u gibi büyük bir yüke
maruz kal rsa, emniyet kemeri ve c vatalar
da dahil olmak üzere destek minderinin
tamam de i tirilmelidir. Bütünle ik destek
minderi hasars z görünse bile ayn koruma
özelli ini gösteremeyebilir. Destek minderi
de, a nm veya hasarl ysa de i tirilmelidir.
Ancak, destek minderinin do ru tak lmas
yolcu güvenli i için hayati önem
ta d ndan, sadece bir profesyonel
taraf ndan de i tirilmelidir. Dolay s yla
minderle ilgili onar m ve de i tirme i leri
yetkili bir Volvo atölyesine b rak lmal d r.
Yast k kirlenirse, yerinde temizlemeye
çal n. Dö eme ayr ca y kanmay gerektirecek kadar kirliyse, yukar daki minder
de i tirme ve takma talimat izlenmelidir.
Destek minderinde hiçbir ekilde de i iklik
veya uyarlama yapmay n z.
Önemli püf noktalar !
Piyasada bulunan çocuk güvenli i ürünlerini
kullan rken ürünle birlikte gelen montaj
talimatlar n okuman z ve uygulaman z
önemlidir. A a da, dikkate alman z gereken
baz hususlar yer almaktad r:
Güvenlik
Volvo kendisi için tasarlanan ve kendisinin
denedi i çocuk güvenlik ürünlerine sahiptir.
Çocuk koltu u daima üreticinin talimatlar na
uygun ekilde yerle tirilmelidir. Montaj ile
ilgili daha ayr nt l bilgi almak için çocuk
koltu unun Kullan c El Kitab ’na bak n z.
Çocuk koltuklar n n ku aklar n , koltu un
alt nda bulunan ve keskin kenarlar olabilecek
yatay ayarlama çubu u, yaylar veya herhangi
bir deste e ba lamay n z.
Çocuk koltu unun arkas ön panele dayans n.
(devreye sokulmu 9 bir ön yolcu hava yast
(SRS) olmayan araçlar için.)
Otomobil, yolcu taraf nda devreye sokulmu bir
hava yast yla (SRS) donat lm ise, ön
koltu a asla bir çocuk koltu u yerle tirmeyiniz.
D KKAT! Çocuk güvenlik ekipmanlar n n
kurulumuyla ilgili herhangi bir sorun
oldu unda daha aç k kurulum talimatlar için
üreticiyle ba lant kurunuz.
Çocuk koltu u yerle tirme
Volvo kendisi için tasarlanan ve kendisinin
denedi i çocuk güvenlik ürünlerine sahiptir.
Piyasada mevcut di er ürünleri kullan rken,
ürünle birlikte verilen kurulum talimatlar n n
dikkatle okunup, uygulanmas önemlidir.
9.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.
UYARI!
Emniyet kemeri dü mesinin üzerine gelebilecek çelik çerçevesi olan veya benzeri
ba ka bir tasar ma sahip çocuk minderleri/
çocuk koltuklar , emniyet kemerinin kaza
eseri aç lmas na sebep olabileceklerinden,
kullan lmamal d r.
Çocuk koltu unun üst kenar ön cama
de memelidir.
• Çocuk koltuklar n n ku aklar n , koltu un
alt nda bulunan yatay ayarlama çubu una,
yaylara veya herhangi bir deste e
ba lamay n z. Keskin kenarlar, ku aklar na
zarar verebilir.
• Çocuk koltu unun arkal n n ön panele
yaslanmas n sa lay n z. Bu, yolcu taraf
hava yast bulunmayan araçlar için veya
hava yast devre d b rak lm ise geçerlidir.
• Araç devreye sokulmu 10 bir ön yolcu hava
yast ile donat lm sa asla ön koltu a bir
çocuk koltu u yerle tirmeyiniz. Çocuk
güvenlik ürünleri konusunda bir sorun
ç kmas durumunda, daha aç klay c
talimatlar için üreticiyi aray n z.
10.
Devreye sokulmu /devreden ç kart lm
hava yast (SRS) ile ilgili bilgiler için,
bkz. sayfa 18.
Çocuk minderinin de i tirilmesi
Bütünle ik çocuk minderinin gerekti i gibi
tespit edilmesi önemlidir. Bu nedenle minderde
yap lacak herhangi bir onar m ve de i imi
yetkili Volvo servisine b rak n z. Çocuk
minderinde hiçbir ekilde kendiniz bir
de i iklik veya uyarlama yapmay n z.
Emniyet kemerinde ilave kilitleme
fonksiyonu (ALR/ELR11)
Mkinci s radaki koltuklar n ortas ndaki emniyet
kemerinin çocuk koltu u tak lmas n
kolayla t rmak için kemeri tutmaya yard m
edecek ekstra bir kilitleme fonksiyonu
(ALR/ELR) vard r.
Bir çocuk koltu unu emniyet kemeri
yard m yla takarken:
• Çocuk koltu u imalatç s n n talimat na
uygun ekilde, emniyet kemerini çocuk
koltu una tutturun.
• Emniyet kemerinin tamam n d ar ya
çekiniz.
• Kilit kula n kemer tokas na sokarak,
kemeri kilitleyiniz. Yüksek bir "t k" sesi
kemerin kilitlendi ini gösterir.
• Emniyet kemerini çocuk koltu u etraf nda
gererken, mekanizmas n n toplanmas n
sa lay n z.
11.
Otomatik Kilitlenen Toplay c /Acil
Durumda Kilitlenen Toplay c .
PR
Güvenlik
Çocuk güvenli i
Emniyet kemerinden mekanik bir ses
gelecektir. Bu normaldir.
Bu i lev, emniyet kemeri tokas ndan
ç kart l nca ve geriye, ba lang ç pozisyonuna
toplan nca otomatik olarak devreden ç kar.
Çocuk güvenlik ekipmanlar n n kurulumuyla
ilgili herhangi bir sorun oldu unda daha aç k
kurulum talimatlar için üreticiyle ba lant
kurunuz.
PS
Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
Gösterge ve uyar lambalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
Ayd nlatma paneli
Sinyal lambas kolu
Ön cam silecekleri/y kay c
Dörtlü fla ör, Is tmal arka cam/dikiz aynalar /ön koltuklar
Yol bilgisayar
Cruise control
El freni, kaput, elektrik soketi, vs.
Elektrikli camlar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
Elektrikli sunroof (iste e ba l )
38
39
44
46
47
48
50
51
52
53
55
57
59
PT
Göstergeler ve kumandalar
Kombine gösterge paneli
1. Hararet göstergesi
Motor so utma sisteminin s cakl n gösterir.
S cakl k ola anüstü yüksekse ve ibre k rm z
bölgeye ula rsa, gösterge ekran nda bir mesaj
görünecektir. Hava giri inin önüne monte
edilecek ek lambalar n yüksek d s cakl k ve
yüksek motor yükü olan durumlarda so utma
kapasitesini azaltaca n unutmay n z.
2. Ekran
Göstergede bilgi ve uyar mesajlar görüntülenir.
3. H z göstergesi
Arac n h z n gösterir.
4. Gezinti kilometre sayac , T1 ve T2
Gezinti kilometre sayaçlar k sa uzakl klar n
ölçülmesi için kullan l r. Sa taraftaki rakam bir
kilometrenin onda birini gösterir. S f rlamak
için dü meye 2 saniyeden uzun bas n z. Bir
PU
gezinti kilometre sayac ndan di erine geçmek
için dü meye bir defa k sa bas n z.
5. Sabit h z kumanda göstergesi
Bkz. sayfa 52.
6. Kilometre sayac
Genel kilometre sayac arac n yapt
mesafeyi gösterir.
toplam
7. Uzun far, aç k/kapal
8. Uyar lambalar
Bir hata olu tu unda lamba yanar ve gösterge
ekran nda bir mesaj görüntülenir.
9. Devir göstergesi
Motor h z n dakikada bin devir (RPM) olarak
gösterir. Devir göstergesi ibresinin k rm z
alana geçmesine izin vermeyiniz.
10. Otomatik vites göstergesi
Seçilen vites de i tirme program burada
görüntülenir.
11. D hava s cakl k göstergesi
D hava s cakl n gösterir. S cakl k +2 °C ile
–5 °C aras ndayken, göstergede bir kar taneci i
sembolü görüntülenir. Bu sembol yol yüzeyinin
kaygan olabilece ini belirtir.
Otomobil durmaktaysa ya da daha önce
durmu sa, d hava s cakl göstergesinde
belirtilen de er, o andaki s cakl k de erinden
yüksek olabilir.
12. Saat
Saati ayarlamak için dü meyi çeviriniz.
13. Yak t göstergesi
Gösterge panelindeki lamba yand nda,
depoda yakla k 8 litre kullan labilir yak t
kalm t r.
14. Gösterge ve uyar lambalar
15. Sinyal lambalar – sol/sa
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
Gösterge panelinin ortas ndaki
uyar lambas
Bu semboller, ar zan n ciddili ine
ba l olarak k rm z ya da sar renkte
kland r l r.
K rm z sembol:
– Otomobili durdurunuz! Ekrandaki mesaj
okuyunuz.
Lamba ve mesaj metni, ar za giderilene kadar
görüntülenir.
Gösterge ve uyar lambalar
Kontak, mar a basmadan önce II konumuna
getirildi inde tüm uyar ve gösterge lambalar
yanar. Bu sayede semboller/lambalar n çal p
çal mad kontrol edilir. Motor çal t nda, el
freni indirildi inde sönen el freni lambas
haricindeki tüm lambalar sönmelidir.
Sar sembol:
– Ekrandaki mesaj okuyunuz. Sorunu
gideriniz!
Mesaj metni READ (OKU) dü mesi
kullan larak silinir (bkz. sayfa 42) veya
2 dakika sonra otomatik olarak kaybolur.
D KKAT! "ZAMANI GELDM DÜZENLM
SERVMS" metni gösterildi inde, uyar lambas
ve mesaj metni READ (OKU) dü mesi
kullan larak silinir veya 2 dakika sonra
otomatik olarak kaybolur.
Motor be saniye içinde
çal mazsa, arac n emisyon
sistemindeki bir ar zay ve ya
bas nc n n dü ük oldu unu
gösteren lambalar haricinde tüm
lambalar söner. Arac n
özelliklerine ba l olarak baz lambalar n hiçbir
fonksiyonu olmayabilir.
PV
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
ABS ar zas
ABS lambas yanarsa, bu ABS sistemi
çal m yor demektir. Arac n normal
fren sistemi, ABS i levi olmadan
çal maya devam eder.
– Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z. Motoru tekrar çal t r n z.
• Uyar lambas sönerse yolcu unuza devam
ediniz. Bu bir gösterge hatas yd .
• E er uyar lambas yan k kalmaya devam
ederse ABS sistemini kontrol ettirmek için
arac n z yetkili Volvo servisine sürünüz.
Fren sisteminde ar za
FREN lambas yan yorsa fren hidrolik
ya seviyesi çok dü ük olabilir.
–Arac güvenli bir yerde durdurunuz
ve fren hidrolik ya seviyesini kontrol
ediniz.
Ya seviyesi MIN yaz s n n alt ndaysa, araç
daha fazla kullan lmamal d r. Fren sistemini
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
arac n z çektiriniz.
E er FREN ve ABS uyar lambalar
ayn anda yanarsa fren kuvvet
da l m nda bir sorun olabilir.
–Arac güvenli bir yerde durdurunuz
ve motoru kapat n z. Motoru tekrar
çal t r n z.
QM
• Mki lamba da sönerse, bunun bir gösterge
hatas oldu unu anlars n z.
• E er uyar lambalar yanmaya devam
ederse fren hidrolik ya seviyesini ölçün.
• Ya seviyesi MIN yaz s n n alt ndaysa araç
daha fazla kullan lmamal d r. Fren sistemini
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
arac n z çektiriniz.
• E er fren hidrolik seviyesi normalse ve
lambalar yan yorsa, fren sistemini kontrol
ettirmek için arac n z en yak ndaki yetkili
Volvo servisine dikkatli kullanarak
götürünüz.
UYARI!
E er FREN ve ABS uyar lambalar ayn
anda yanarsa, sert frende arac n arka
k sm n n kayma e ilimi olabilir.
Emniyet kemeri hat rlat c s
Sürücü ve ön koltukta oturan yolcu
emniyet kemerlerini takana kadar
lamba yan k kal r.
Dü ük ya bas nc
Lamban n sürü esnas nda yanmas ,
motor ya bas nc n n çok dü ük
oldu unu gösterir. Motoru derhal stop
edip, ya seviyesini kontrol ediniz. Lamba
yan yorsa, fakat ya seviyesi normalse,
otomobili durdurunuz ve yetkili bir Volvo
servisine ba vurunuz.
Arac n emisyon sisteminde ar za
Yetkili bir Volvo servisine ba vurup,
sistemi kontrol ettiriniz.
SRS ar zas
Sembolün yan k kalmas ya da sürü
esnas nda yanmaya ba lamas , SRS
sisteminde bir ar za oldu unu
gösterir. Yetkili bir Volvo servisine gidiniz ve
sistemi kontrol ettiriniz.
Alternatör arj etmiyor
Sürü s ras nda bu lamba yan yorsa,
büyük olas l kla elektrik sisteminde
bir ar za vard r. Yetkili bir Volvo
servisine ba vurunuz.
Motor ön s t c s (dizel)
Bu lamban n yanmas , motorun ön
s t ld n gösterir. Lamba
söndü ünde otomobili
çal t rabilirsiniz. Yaln z dizel motorlu otomobiller içindir.
El freni çekili
Lamban n yan k olmas yaln z el
freninin çekili oldu unu gösterir, ne
kadar s k oldu unu göstermez.
Göstergeler ve kumandalar
Pedala basarak kontrol ediniz! Pedal sürü
esnas nda tak l rsa, hat rlatmak amac yla sesli
bir sinyal verilir.
Arka sis lambalar
Arka sis lambas aç kken bu lamba
yanar.
Römork sinyal lambas
Yaln zca arac n ve römorkun sinyal
lambalar kullan ld nda yan p söner.
Lamba yan p sönmüyorsa araç veya
römorktaki sinyal lambalar ndan biri ar zal
demektir.
Denge sistemi ve DSTC
DSTC sistemi, sayfa 114’te detayl olarak
aç klanan birkaç farkl i lev içerir.
Sembol yanar ve yakla k iki saniye sonra
tekrar söner
Araç çal t r ld nda, sembol
(lamba), bir sistem kontrolü için
yanar.
Sembol yan p söner
SC i levi arac n tahrik edilen tekerleklerinin patinaj yapmas n
önleyecek ekilde hareket eder. TC
i levi arac n çeki ini artt racak ekilde de
çal r.
AYC i levi kaymay önleyecek ekilde hareket
eder.
RSC i levi devrilmeyi önleyecek ekilde
hareket eder.
Uyar sembolü, sürekli olarak sar renkte
yanar
Bilgi ekran nda sembolle birlikte
TRACTION CONTROL TEMPORA
RILY OFF (ÇEKM[ KONTROLÜ
GEÇMCM OLARAK KAPALI) yaz s görünür.
TC i levi, geçici olarak devre d b rak lm t r
çünkü fren s cakl çok yüksektir.
Fren s cakl normale döndü ünde fonksiyon
otomatik olarak tekrar devreye girer.
Uyar sembolü, sürekli olarak kehribar
renginde parlar
Bilgi ekran nda sembolle birlikte
PATMNAJ ÖNLEME SERVMS
GEREK yaz s görünür.
DSTC sistemi ar za nedeniyle devreden
ç kar lm t r.
DSTC sisteminde ar za
Sistemi devre d etmi olmaman za ra men
uyar sembolünün yanmas ve yanmaya devam
etmesi sistemde bir ar za oldu una i arettir.
Ekranda "ANTI-SKID SERVICE
REQUIRED" mesaj görüntülenir.
– Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z. Motoru tekrar çal t r n z.
• Uyar lambas sönerse ar zan n geçici
oldu u anla l r ve servise u ramak
gerekmez.
• Uyar lambas sürekli yanarsa, sistemi
kontrol ettirmek için yetkili Volvo servisine
u ray n z.
UYARI!
Normal sürü ko ullar nda DSTC sistemi
arac n yol güvenli ini art r r, fakat bu h z n
art r labilece i anlam na gelmez. Kaygan
yollarda viraj al rken ve arac sürerken,
daima normal güvenlik önlemelerini al n z.
– Arac güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapat n z.
– Motoru tekrar çal t r n z.
Uyar lambas sürekli yanarsa, sistemi kontrol
ettirmek için yetkili Volvo servisine u ray n z.
QN
Göstergeler ve kumandalar
Gösterge ve uyar lambalar
Ekrandaki mesajlar
Bir uyar ya da gösterge sembolü yand nda
ayn zamanda gösterge ekran nda bir mesaj da
görüntülenir. Mesaj okuyup anlad ktan sonra,
READ (OKU) tu una (A) bas n z. Okunan
mesajlar böylece gösterge ekran ndan silinir ve
arac n haf zas na kaydedilir. Ar zalarla ilgili
mesajlar, ar za giderilene kadar haf zada kal r.
Çok ciddi ar za mesajlar haf zadan silinmez.
Ar za düzeltilene kadar haf zada kal rlar.
Haf zada saklanan mesajlar tekrar okunabilir.
Saklanm mesajlar görmek için READ tu una
(A) bas n z. READ tu una basarak haf zada
sakl mesajlar kayd rabilirsiniz. Okunmu
mesajlar tekrar haf zaya göndermek için
READ tu una bas n z.
Siz yol bilgisayar menüsündeyken veya
telefonu kullanmak isterken bir uyar mesaj
araya girerse, önce READ tu una (A) basarak
mesaj ö renmelisiniz.
QO
Göstergeler ve kumandalar
Mesaj
EMNMYETLM DUR
MOTORU DURDUR
ACML SERVMS
EL KMTABINA BAK
SERVMS GEREK
BMR SONRAKM SERVMSM AYARLA
ZAMANI GELDM DÜZENLM SERVMS
YAP SEVMYESM DÜ[ÜK1 – YAP
DOLDUR3
Spesifikasyon
Arac durdurunuz ve motoru kapat n z. Ciddi hasar riski.
Arac durdurunuz ve motoru kapat n z. Ciddi hasar riski.
Arac n z derhal servise götürünüz.
Kullan c El Kitab ’na ba vurunuz.
En k sa zamanda arac n z servise götürünüz.
Bir sonraki serviste arac n z kontrol ettiriniz.
Bu mesaj ekrana geldi inde arac n servise gitme zaman gelmi demektir. Mesaj n ne zaman ekrana
gelece ini katedilen mesafe, son servisten bu zamana kadar geçen ay say s ve motor çal ma süresi
etkiler.
Motor ya seviyesi dü ük. Mümkün olan en k sa zamanda kontrol edip tamamlay n z. Daha fazla
bilgi için, bkz. sayfa 164.
YAP SEVMYESM DÜ[ÜK2 – EMNMYETLM
DUR3
Motor ya seviyesi dü ük. Arac güvenli ekilde durdurunuz ve ya seviyesini kontrol ediniz. Bkz.
sayfa 164.
YAP SEVMYESM DÜ[ÜK2 – MOTORU
DURDUR3
Motor ya seviyesi dü ük. Arac güvenli ekilde durdurunuz ve ya seviyesini kontrol ediniz. Bkz.
sayfa 164.
YAP SEVMYESM DÜ[ÜK2 – EL KMTABINA
BAK3
Motor ya seviyesi dü ük. Arac güvenli ekilde durdurunuz ve ya seviyesini kontrol ediniz. Bkz.
sayfa 164.
1.
2.
3.
Sar üçgen reflektörle birlikte gösterilir.
K rm z üçgen reflektörle birlikte gösterilir.
Sadece ya seviye sensörü bulunan otomobil modelleri için geçerlidir.
QP
Göstergeler ve kumandalar
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri
D KKAT! Dü melerin s ralamas de i ebilir.
DSTC sistemi
Bu dü me DSTC sisteminin
fonksiyonlar n engellemek
ya da tekrar devreye sokmak
için kullan l r. DSTC sistemi
devredeyken dü menin
içindeki LED yanar (ar za
olmamas ko uluyla).
D KKAT! DSTC sisteminin fonksiyonunu
engellemek için dü meyi en az yar m saniye
bas l tutunuz. Dü medekli LED söner ve
ekranda "DSTC PATMNAJ KON KAP." metni
görünür.
Di er tekerleklerden farkl boyutta bir tekerlek
kullanman z gerekirse, sistemi devre d
b rak n z. Motor tekrar çal t r l nca, DSTC
sistemi tekrar devreye girer.
QQ
UYARI!
DSTC sistemini devre d b rakman z
durumunda arac n sürü özelliklerinin
de i ece ini unutmay n z.
Yolcu kabininin arka taraf için
klima (iste e ba l )
Yolcu kabininin arka taraf
için öngörülmü klimay
çal t rmak için dü meye
bas n z. Yolcu kabininin arka
taraf ndaki klima tertibat
kontak kapat ld nda devre
d edilir.
Arka kap lardaki çocuk emniyet
kilitleri (iste e ba l )
Bu dü meyi arka koltuklardaki elektrikli çocuk
emniyet kilitlerini devreye
sokmak veya ç karmak için
kullan n z. Kontak anahtar I
veya II konumunda olmal d r.
Çocuk güvenlik kilitleri devreye sokulunca,
dü medeki LED yanar. Çocuk güvenlik kilitleri
devreye sokulunca veya devreden ç kart l nca,
ekranda bir mesaj görülür.
Göstergeler ve kumandalar
Katlanabilir kap aynalar (iste e
ba l )
Bu dü me kap aynalar n
d ar ya do ru açmak veya
içeriye do ru kapamak için
kullan l r.
Ayna kazara d ar veya içeri
katlanm sa a a da belirtilenleri yap n z:
– Mlgili kap aynas n elle normal konumuna
ayarlay n z.
– Kontak anahtar n II konumuna getiriniz.
– Dü meyi kullanarak aynay önce içeri,
sonra da d ar hareket ettiriniz. Kap
aynalar orijinal sabit konumlar na geri
dönmü lerdir.
Deadlock1 güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin devre d b rak lmas
Güvenlik kilidi fonksiyonunu
devre d b rakmak için bu
dü meyi kullan n z (güvenlik
kilidi, kap lar n kilitlendi inde içeriden
aç lamamas anlam na gelir).
Bu dü me ayn zamanda alarm sistemindeki2
hareket ve devrilme detektörlerini de devre d
b rakmak için kullan l r. Bu i levler devre d
edildi inde LED yanar.
BLIS - Kör Nokta Bilgi Sistemi
(iste e ba l )
M levi devreye sokmak veya
devreden ç kartmak için
dü meye bas n z. Daha fazla
bilgi için, bkz. sayfa 133.
Yard mc lambalar (aksesuar)
Uzun far ile birlikte yard mc
lambalar yakmak ya da
söndürmek için bu dü meyi
kullan n z. M lev devredeyken
dü menin içindeki LED
yanar.
Park yard m (iste e ba l )
Araç çal t r l nca, sistem
daima devreye girer. Park
yard m sistemini devreye
sokmak/devreden ç kartmak
için dü meye bas n z. Ayr ca
bkz. sayfa 115.
Çakmak s n nca, dü me tekrar d a ç kar.
Çakma çekip ç kart n z ve s nan helezonlar
kullan n z. Emniyet gerekçesiyle,
kullan lmad zamanlarda soket üzerindeki
kapa tak n z. Azami ak m 10 A’d r.
Elektrik soketi (standart)/Çakmak
(iste e ba l )
Elektrik soketi, bir mobil
telefon veya so utucu gibi
çe itli 12 V’luk aksesuarlar
için kullan labilir. Çakmak
dü meye bas larak çal t r l r.
1.
2.
Baz pazarlar
Mste e ba l
QR
Göstergeler ve kumandalar
Ayd nlatma paneli
^
_J
`
Ön ve arka pozisyon/park lambalar .
lambalar aç k kald kça dü menin içindeki
LED yanar.
Kontak anahtar 0 konumundayken:
Tüm lambalar sistemi tamamen
kapal .
D KKAT! Baz ülkelerde k sa farlar sis
lambalar yla birlikte kullan lamaz.
E – Arka sis lambas
Kontak anahtar II konumundayken: Farlar
yanar (ayr ca ön ve arka park lambalar , plaka
lambas ve gösterge ayd nlatmas da aç k).
D KKAT! Uzun far açmak için her zaman
anahtar n bu konuma getirmeniz gerekir.
a
b
A. – Farlar ve pozisyon/park
lambalar
Ayd nlatma sistemi tamamen kapal .
Gündüz yanan lambal araçlar (baz
ülkelerde)
Kontak anahtar II konumunda: K sa far aç k
(ayr ca ön ve arka pozisyon/park lambalar ,
plaka lambas ve gösterge ayd nlatmas da
aç k). K sa far kontak anahtar sürü konumuna
çevrildi inde otomatik olarak yanar ve
kapat lamaz. Baz ülkelere seyahat etmeden
önce, Volvo servisiniz gündüz yanan
lambalar n devre d edilmesi konusunda size
yard mc olabilir.
QS
k
B – Far seviyesi ayar
Baz araçlarda her far, far hüzmesi uzunlu unun
arac n yüküne göre ayarlanabilmesini sa layan
bir mekanizma ile donat lm t r. Farlar ön
paneldeki far seviyesi ayarlama alterinin
yard m yla ayarlay n z.
Bi-Xenon farl (iste e ba l ) otomobillerde B
kontrolü yoktur, çünkü far seviye ayar otomatiktir.
C – Gösterge paneli ayd nlatmas
Kumanda yukar do ru: Daha parlak
ayd nlatma.
Kumanda a a
do ru: K s k ayd nlatma.
D – Ön sis lambalar
Gösterge anahtar II konumunda. Dü meye
bas n z. Sis lambalar park, lambalar ve uzun/
k sa huzmeli farlarla birlikte yanar. Sis
Kontak anahtar II konumundayken. Dü meye
bas n z. Arka sis lambas uzun/k sa farlarla
birlikte yanar. Dü menin içindeki LED’le
gösterge panelindeki sembol ayn anda yanar.
Lütfen unutmay n z: Ön ve arka sis lambalar
hakk ndaki yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye
de i ir.
Göstergeler ve kumandalar
Sinyal lambas kolu
Kolu, "selektör" konumunu geçene kadar
kendinize do ru çekiniz ve uzun ile k sa far
aras nda geçi yapmak için kolu b rak n z.
3. Güvenli eve gidi ayd nlatmas
Hava karard ktan sonra arac n z terk ederken
a a dakileri yap n z:
1. Direnç noktas ayar
[erit de i tirirken veya sollama yaparken kolu
belirgin bir direnç hissedene kadar hareket
ettiriniz. Kol b rak ld nda tekrar yerine döner.
– Kontak anahtar n ç kar n z.
– Sol kolu (sinyal lambas ) kendinize do ru
çekiniz.
– Araçtan ç k n z.
– Kap lar kilitleyiniz.
K sa far, park lambalar , plaka lambas ve kap
aynas lambalar (iste e ba l ) imdi yanar ve
30, 60 ya da 90 saniye süre ile yan k kal r.
Arac n z için uygun bir zaman ayarlamas
yetkili bir Volvo servisi taraf ndan yap labilir.
2. Normal dönü ler
Dönü s ras nda direksiyon simidinin hareket
etti i yöne kolu çevirdi inizde sinyal lambalar
yanar. Dönü ten sonra direksiyon simidi geriye
döndürüldü ünde sinyal lambalar otomatik
olarak söner.
3. Uzun far "selektör"
Kolu hafifçe kendinize do ru çekiniz (hafif bir
direnç hissedene kadar). Kol b rak lana kadar
uzun farlar yanar.
3. Dü me,uzun/k sa far
QT
Göstergeler ve kumandalar
Ön cam silecekleri/y kay c
Silecekler "yüksek" h zda çal r.
Ya mur sensörü (iste e ba l )
Ya mur sensörü, ön cam üzerinde tespit etti i
su miktar na ba l olarak ön cam silece inin
h z n otomatik olarak artt r r veya azalt r.
Ya mur sensörünün hassasiyeti, halka (1)
kullan larak ayarlanabilir.
Sileceklerin/y kay c n n çal mas – ön cam
Ön cam silecekleri
Ön cam silecekleri kapal
Kol 0 konumundayken kolu yukar
kald r rsan z, silecekler kolu yukar da
tuttu unuz sürece bir defas nda tek bir silme
hareketi yapar.
Aral kl silme
Aral kl silme h z n uygun ekilde
ayarlayabilirsiniz. Silme frekans n
art rmak için halkay yukar çeviriniz
( ekildeki 1 konumuna bak n z).
Silme frekans n azaltmak için halkay size
do ru çeviriniz.
Silecekler "normal" h zda çal r.
QU
– Hassasiyeti art rmak için halkay yukar
do ru veya hassasiyeti azaltmak için a a
do ru çeviriniz (halka yukar do ru
çevrildi inde, ekstra bir silme yap l r).
Aç k/Kapal
Ya mur sensörünü devreye sokarken, kontak
anahtar en az ndan I konumunda ve silecek
kolu da 0 konumunda olmal d r.
Ya mur sensörünü devreye sokmak için:
– dü meye (2) bas n z. Ya mur sensörünün
etkin oldu unu belirtmek üzere dü menin
içindeki LED yanar.
Ya mur sensörünü devreden ç kartmak için,
unlardan birini yap n z:
– Dü meye (2) bas n z veya
– ba ka bir silme program için kumanda kolu
dü mesini a a ya do ru bast r n z.
Kumanda kolu kalk k durumdaysa, ya mur
sensörü devrede kalacakt r; kumanda kolu 0
konumuna getirildi inde silecekler ek bir
silme i lemi gerçekle tirdikten sonra
ya mur sensörü moduna dönecektir.
Anahtar kontaktan ç kar ld nda veya kontak
kapat ld ktan be dakika sonra, ya mur sensörü
otomatik olarak devreden ç kart l r.
Önemli!
Otomatik araç y kama s ras nda:
Kontak anahtar en az ndan I konumundayken, (2) dü mesine basarak ya mur
sensörünü kapat n z. Aksi takdirde, silecekler
çal maya ba layarak hasar görebilir.
Ön cam y kay c s
Ön cam y kay c s n çal t rmak için kolu direksiyona do ru çekiniz.
Far y kay c s
(baz pazarlarda iste e ba l olarak)
Farlar n yüksek bas nçla y kanmas , büyük,
miktarda y kama s v s tüketir. S v dan tasarruf
etmek için, farlar sadece her be seferde bir
y kan r (on dakikal k süre içinde). Ön cam n en
son y kanmas ndan sonra on dakika geçerse,
farlar bir sonraki ön cam y kamada tekrar
yüksek bas nçla y kan rlar.
Azalt lm y kama
Depoda kalan y kama s v s miktar yakla k bir
litreye dü tü ünde, ön cam n temizlenmesi için
yeterli s v kalmas n garantilemek amac yla
farlara ve arka cama giden su kesilir.
Göstergeler ve kumandalar
Silme/y kama fonksiyonu – yükleme kapa
Arka cam y kay c ve silece i
Arka cam y kay c s n ba latmak için kolu
ileriye götürünüz.
1. Arka cam silece i - fas lal silme
2. Arka cam silece i - normal h z
Silece i – ters çal t rma
Ön cam silecekleri çal maktayken geri vitese
takarsan z, arka cam silecekleri otomatik olarak
fas lal silme moduna geçerler1. Arka cam
silece i zaten normal h zda çal maktaysa,
seçili i levde bir de i iklik olmaz.
1.
Bu i lev (ters çal t r rken fas lal
silme) devre d b rak labilir. Yetkili
bir Volvo servisiyle temasa geçin.
QV
Göstergeler ve kumandalar
Dörtlü fla ör, Is tmal arka cam/dikiz aynalar /ön koltuklar
Arka cam ve kap aynas
rezistanslar
Dörtlü fla ör
Trafik için tehlike veya engel olabilecek yerde
araç durduruldu unda, dörtlü fla örleri (bütün
sinyal uyar lar yan p söner) kullan n z.
Devreye sokmak için dü meye bas n z.
D KKAT! Dörtlü fla örlerin kullan m ile ilgili
düzenlemeler ülkeden ülkeye de i ir.
RM
Arka camda ve kap
aynalar ndaki
bu ulanma ve
buzlanmay gidermek
için rezistans kullan n z.
Dü meye basmak arka
cam ve kap aynalar
rezistanslar n e zamanl
olarak devreye sokar.
Dü menin içindeki LED,
bu durumu göstermek
için yanar. Yerle ik bir zamanlay c kap
aynalar nda yakla k 4 dakika, arka camda
12 dakika sonra rezistans kapat r.
Is tmal ön koltuklar
Daha fazla bilgi için,
bkz. sayfa 65 veya
sayfa 68.
Göstergeler ve kumandalar
Yol bilgisayar
• ORTALAMA YAKIT TÜKETMMM
• KALAN YAKITLA GMDMLEBMLECEK
MESAFE
Ortalama h z
Son s f rlamadan (RESET) bu yana ortalama
h z. Kontak kapat ld nda, ortalama h z
saklan r ve tekrar arac n z kulland n zda yeni
de er için temel olu turur. Bu, koldaki
RESET (C) dü mesiyle s f rlanabilir.
cinsinden1
H z, saat ba na mil
Güncel h z, mph cinsinden görüntülenir.
Kumandalar
Yol bilgisayar bilgilerine ula mak için (B)
halkas n öne veya arkaya döndürmeniz gerekir.
Yeniden çevirdi inizde ba lang ç noktas na
gelirsiniz.
D KKAT! Siz yol bilgisayar n kullan rken bir
uyar mesaj araya girerse, yol bilgisayar na geri
dönmek için önce READ tu una (A) basarak
mesaj ö renmelisiniz.
Menüler
Yol bilgisayar a a daki bilgiler görüntüler:
• ORTALAMA HIZ
1
• HIZ, SAAT BA[INA MML CMNSMNDEN
• GÜNCEL YAKIT TÜKETMMM
Kalan yak tla gidilebilecek mesafe
Depoda kalan yak tla kat edilebilecek yakla k
mesafeyi görüntüler; hesaplama, son
30 km’deki ortalama yak t tüketimine ve kalan
yak t hacmine dayanmaktad r. Depo
bo almadan önce kat edilebilecek mesafe
20 km’den az oldu unda gösterge ekran nda
"----" görüntülenir.
D KKAT! Yak tla çal an s t c
kullan ld nda okumalarda küçük hatalar
görülebilir.
Güncel yak t tüketimi
Güncel yak t tüketimi ile ilgili her saniye
hesaplanan kesintisiz bilgi. Gösterge
ekran ndaki de er her iki saniyede bir
güncelle tirilir. Araç durgun haldeyken
gösterge ekran nda "----" görüntülenir.
D KKAT! Yak tla çal an s t c
kullan ld nda okumalarda küçük hatalar
görülebilir.
Ortalama yak t tüketimi
Son s f rlamadan (RESET) sonraki ortalama
yak t tüketimi. Kontak kapat ld nda ortalama
yak t tüketimi kaydedilir ve koldaki RESET
dü mesiyle (C) s f rlanana kadar kay tl kal r.
D KKAT! Yak tla çal an s t c
kullan ld nda okumalarda küçük hatalar
görülebilir.
1.
Baz ülkeler
RN
Göstergeler ve kumandalar
Cruise control
H z art rma ya da azaltma
+ veya — tu lar n bas l tutarak h z artt r n z
veya azalt n z. Dü me b rak ld nda arac n
h z yeni h z olarak ayarlan r.
+ veya — tu lar üzerine k sa bir süre bas lmas
(yar m saniyeden k sa) h z bir km/h de i tirir.
D KKAT! Sollama gibi, h zda meydana
gelecek geçici bir art (bir dakikadan daha az),
h z sabitleme ayar n etkilemez. Gaz pedal n
serbest b rakt n zda, araç programlanan
h z na geri dönecektir.
Geçici olarak devreden ç karma
Devreye sokma
Cruise control sisteminin kumandalar direksiyon simidinin solundad r.
Mstenilen h z n ayarlanmas :
– CRUISE dü mesine bas n z. Kombine
gösterge panelinde CRUISE yaz s görüntülenir.
– Araç h z n kilitlemek için + veya —
dü melerine bas n z. Kombine gösterge
panelinde CRUISE ON yaz s görüntülenir.
H z sabitleme (Cruise control) sistemi 30 km/h
alt ndaki veya 200 km/h üzeri h zlarda devreye
sokulamaz.
RO
H z sabitleyiciyi geçici olarak devreden
ç karmak için 0 tu una bas n z. Kombine
gösterge panelinde CRUISE yaz s görünür.
Daha önce ayarlanm olan h z haf zada
saklan r.
A a da belirtilen durumlarda cruise control
sistemi devreden ç kart l r:
• Fren veya debriyaj pedal na bas lm sa
• Yoku t rman rken h z 30 km/h de erinin
alt na dü erse
• Vites kolu N konumuna al nd nda
• Tekerleklerden biri patinaj yapar veya kilitlenirse
• H zdaki geçici bir yükselme bir dakikadan
fazla sürerse
Ayarl h za geri dönün
Daha önce ayarlanan h za dönmek
için tu a bas n z. Kombine gösterge
panelinde CRUISE ON yaz s
görüntülenir.
Devreden ç kartma
Cruise control fonksiyonunu devreden
ç karmak için CRUISE tu una bas n z.
Kombine gösterge panelinde CRUISE ON
yaz s söner.
Göstergeler ve kumandalar
El freni, kaput, elektrik soketi, vs.
O
N
El freni, LHD (soldan direksiyonlu)
otomobillerde
El freni
El freni sol tarafta, dö eme düzeyinde yer al r.
El frenini tatbik etmek için pedala (1) bas n z.
Freni bo altmak için kolu (2) çekiniz.
El freni arka tekerlekleri tutar. Fren tatbik
edildi inde, kombine gösterge panelindeki
uyar sembolü yanar.
Kombine
gösterge panelindeki uyar sembolünün el
freninin "biraz" çekili olmas durumunda da
yanaca n unutmay n z.
N
El freni RHD (sa dan direksiyonlu)
otomobillerde
O
Kaputun aç lmas
Kaput kilit mekanizmas n açmak için kolu size
do ru çekiniz.
UYARI!
Kaputu kapatmak için elinizi kaputun
üstüne koyunuz ve a a bast r n z. Panjuru
tutarak kapatmay n z. Panjurun iç taraf nda
yer alan motor parçalar parmaklar n z
yaralayabilir.
RP
Göstergeler ve kumandalar
El freni, kaput, elektrik soketi, vs.
Arkadaki yolcular için elektrik
soketi (iste e ba l )
Elektrik soketi, araç telefonu ya da CD çalar
gibi 12 V ile çal an çe itli aksesuarlar için
kullan labilir. Maksimum ak m 10 A’dir.
Direksiyon simidi ayarlar
Yükleme kapa n n aç lmas
Direksiyon simidi hem dikey olarak, hem de
öne-arkaya ayarlanabilir. Direksiyon
kolonunun sol taraf ndaki kumanday a a
do ru itiniz. Daha sonra size en uygun gelen
direksiyon simidi ayar n yap n z. Direksiyon
simidini kilitlemek için kumanday tekrar
yerine bast r n z. E er bunu yapmak zor gelirse
kumanday geriye bast r rken direksiyon
simidini hafifçe bast r n z.
Yükleme kapa ekilde görüldü ü gibi kolu
çekerek açabilirsiniz. Arka levhay kolu yukar
kald rmak suretiyle a a katlay n z.
UYARI!
Direksiyon simidi ayar n her zaman sürü ten
önce yap n z, asla sürü s ras nda yapmay n z.
Direksiyon simidinin kilitlendi inden emin
olunuz.
RQ
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli camlar
Elektrikli camlar kap kol dayama yerlerinde
bulunan kumandalar kullan larak çal t r l r.
Elektrikli camlar n çal mas için kontak
anahtar I veya II konumunda olmal d r.
Arac n z kulland ktan ve kontak anahtar n
ç kard ktan sonra ön kap lardan hiçbiri
aç lmad sürece camlar hâlâ aç l p
kapat labilir.
^
_J
Kumandan n ön taraf na basarak cam aç n z ve
kumandan n ön taraf n yukar çekerek cam
kapat n z.
UYARI!
Arac n içinde çocuk varsa:
• Sürücü araçtan ayr lacaksa, kontak
anahtar n ç kararak elektrikli camlara
giden gücü kesmeyi unutmay n z.
• Camlar kapat rken, çocuklar n veya
di er yolcular n elinin arada olmad ndan
emin olunuz.
Elektrikli arka camlar yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda ediliyorsa:
• Camlar kapat l rken arka koltukta oturan
yolculardan hiçbirinin elinin s k ma
tehlikesi olmad n kontrol ediniz.
Arka camlar (B) dü mesiyle kumanda edilirler.
Ön kap lardaki elektrikli camlar
Camlar ön koltuklardan iki ekilde aç l p
kapanabilir.
– (A) kumandas n hafifçe a a bast r n z ya
da hafifçe yukar çekiniz. Kumanday
tuttu unuz sürece elektrikli camlar yukar
kalkar ya da a a iner.
– Kumanday (A) tamamen a a bast r n z ya
da tamamen yukar çekiniz ve ard ndan
b rak n z; cam otomatik olarak aç lacak ya
da kapanacakt r. Cam herhangi bir ekilde
bloke olursa, durur.
D KKAT! Yolcu taraf için otomatik kapanma
i levi sadece baz pazarlarda mevcuttur.
Arka kap lardaki elektrikli
camlar n kilitlenmesi
Arka koltuktaki camlar sürücü kumanda
panelindeki bir dü meyle kilitlenebilir.
Çocuklar araçta yaln z b rakt n zda elektrikli
camlar n gücünü kesmeyi unutmay n z (örne in
kontak anahtar n çekerek).
Dü medeki LED yanm yor
Arka kap camlar na, her arka kap da bulunan
dü meler veya sürücü kap s ndaki dü meyle
kumanda edilir.
Dü medeki LED yanar
Elektrikli arka camlara yaln zca sürücü
kap s ndan kumanda edilebilir.
RR
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli camlar
UYARI!
Arka kap camlar sürücü kap s ndan
kumanda edilmekteyse, camlar kaparken
arkada oturan hiçbir yolcunun tehlikeye
maruz kalmamas için dikkatli olunuz.
Ön yolcu koltu u taraf ndaki
elektrikli cam
Arka kap lardaki
elektrikli camlar
Ön yolcu koltu undaki elektrikli cam dü mesi
yaln zca o cam kumanda eder.
Arka kap camlar , kap lardaki dü meler ve
sürücü kap s ndaki dü meyle kumanda edilir.
Arka kap lardaki (sürücü kap s kumanda
panelinde) elektrikli camlar kilitleme
dü mesindeki LED yan yorsa, arka kap
camlar yaln zca sürücü kap s ndan kumanda
edilebilir.
RS
Göstergeler ve kumandalar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
Önemli!
Aynalardaki buzu temizlemek için, buz
kaz y c de il, buz çözücüyü (bkz. sayfa 50)
kullan n z. Kaz y c ayna cam n çizebilir.
^
Uzaktan kumandadaki haf za fonksiyonu
Arac n kap lar n uzaktan kumandayla aç p kap
aynalar n n ayarlar n de i tirirseniz, bu yeni
ayarlar uzaktan kumandaya kaydedilir. Ayn
uzaktan kumandayla arac bir sonraki
aç n zda, sürücü kap s n açt n zda aynalar
iki dakika içinde kay tl konumlar na geçer.
_
ç dikiz aynas
A. Normal konum.
B. K sma konumu. Bu konumu arkadan gelen
arac n farlar gözünüzü al yorsa kullan n z.
Baz modellerde bir otomatik k sma i levi
(iste e ba l ) vard r. K yaslamal k ili kileri
baz nda k sma olu ur. Yetkili bir Volvo atölyesi
hassasiyet ayar yapabilir.
UYARI!
Yola ç kmadan önce aynalar ayarlay n z!
Kap aynalar
Mki d kap aynas n ayarlama kumandalar
sürücü kap s ndaki kumanda panelinin en
önünde bulunur.
Lamine yan camlar (iste e ba l )
Ön ve arka kap lardaki lamine camlar, yolcu
bölmesindeki ses yal t m n iyile tirir ve
yetkisiz giri lere kar daha iyi koruma sa lar.
–
L veya R dü melerine bas n z (L = sol kap
aynas , R = sa kap aynas ). Dü menin
içindeki LED yanar.
– Ortada bulunan ayar kumandas yla aynan n
konumunu ayarlay n z. Dü meye tekrar
bas n z. LED’in art k yanmamas gerekir.
Haf za fonksiyonuna sahip kap
aynalar (iste e ba l )
Araçta haf za fonksiyonuna sahip kap aynalar
varsa, bunlar koltu un haf za ayar ile birlikte
çal r; bkz. sayfa 73.
RT
Göstergeler ve kumandalar
Dikiz aynas , kap aynalar ve yan camlar
Ön camlarda ve/veya kap
aynalar nda su ve pislik tutmayan
kaplama (iste e ba l )
Ön kap camlar ve/veya kap aynalar , ya mur
ya arken dahi camlarda veya aynalarda görü
sa layan bir tabakayla kaplan rlar. Cam bak m
ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 155.
Su ve/veya kir tutmayan
kaplamaya tabi tutulmu yan
camlar ve aynalar, ufak bir
sembolle i aretlenmi tir.
Dikiz/kap aynalar
Baz hava ko ullar nda, kap aynas n n
rezistans kullan l rsa, kir tutmayan kaplaman n
fonksiyonu daha iyile tirilir; bkz. sayfa 50.
Kap aynalar n n buzunu a a daki durumlarda
çözünüz:
• Buz veya karla kaplanm larsa
• [iddetli ya murlu veya pis yol ko ullar nda
• Bu ulanm larsa.
Önemli!
Camlardan buzu temizlemek için metal buz
kaz y c kullanmay n z. Su ve pislik
tutmayan kaplama tabakas hasarlanabilir.
Aynalardan buzu temizlemek için rezistans
(buz çözücüyü) kullan n z!
RU
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli sunroof (iste e ba l )
Açma konumu/konfor konumu
Otomatik çal t rma
A
4
1
B-
2
3
5
6
UYARI!
Araçta çocuklar bulunuyorsa:
Sürücü araçtan ç karken sunroof’un elektrik
beslemesini kapatmay unutmamal d r
(kontak anahtar n ç kar n z).
1.
Rüzgar gürültüsünün azalt lmas
amac yla konfor konumunda sunroof
sonuna kadar aç lmaz.
Konfor konumundan, maksimum aç kl k
konumuna kadar açmak için: Kumanday son
konumuna (4) gelecek ekilde bir kez daha
arkaya çekiniz ve b rak n z.
Elle çal t rma
Aç k konumlar
Sunroof’un kumandalar tavan
kaplamas ndad r. Sunroof iki farkl ekilde
çal t r labilir:
A: Arka kenar kald r larak/indirilerek –
havaland rma konumu
B: Arkaya do ru/öne do ru – aç lma konumu/
konfor konumu1. Kontak anahtar I veya II
konumunda olmal d r.
Kumanday direnç konumunu (3) a acak
ekilde hareket ettirip, en arka konuma (4)
getiriniz veya direnç konumundan (2) geçirerek
en ön konuma (1) getiriniz ve b rak n z.
Sunroof, konfor konumuna kadar aç l r ya da
tamamen kapan r.
1. Otomatik kapanma
2. Kapatma, elle
3. Açma, elle
4. Açma, otomatik
5. Açma, havaland rma konumu
6. Kapatma, havaland rma konumu
Havaland rma konumu
Açma: [alterin arka kenar n (5) yukar itiniz.
Kapama: [alterin arka kenar n (6) a a ya
çekiniz
Havaland rma konumundan konfor konumuna
geçmek için: [alteri arkaya do ru son
konumuna kadar çekiniz (4) ve b rak n z.
Açmak için: Kumanday direnç konumuna (3)
gelecek ekilde geriye çekiniz. Sunroof,
kumanda bu konumda tutuldu u sürece
maksimum aç kl k konumuna do ru hareket
edecektir.
Elle çal t rmak için: Kumanday direnç
konumuna (2), ileriye do ru bast r n z.
Kumanda bu konumda tutuldu u sürece,
sunroof kapanma pozisyonuna do ru ilerler.
UYARI!
E er arac n zda çocuk varsa, sunroof’u
kapat rken ellerinin araya s k mamas na
dikkat ediniz.
RV
Göstergeler ve kumandalar
Elektrikli sunroof (iste e ba l )
UYARI!
Sunroof’un s k maya kar koruma
fonksiyonu yaln zca otomatik kapatma
i lemi s ras nda çal r; elle kapatma i lemi
s ras nda çal maz.
Sunroof’u kapat rken, çocu un elinin arada
olmad ndan emin olunuz.
Güne lik
Sunroof elle hareket ettirilen, kayar bir
güne li e sahiptir. Sunroof aç ld nda güne lik
otomatik olarak arkaya kayar. Kolu tutunuz ve
güne li i kapatmak için öne do ru kayd r n z.
S k maya kar koruma
Sunroof’un s k maya kar koruma
fonksiyonu, aç kl n bir nesne taraf ndan bloke
edilmesi halinde devreye girer. Bloke olmas
halinde aç l r durur ve otomatik olarak daha
önceki konumuna geri döner.
SM
Klima kumandas
Klima kumandas hakk nda genel bilgi
Manüel klima kumandas , Klima
Elektronik Klima Kumandas , ECC
Park s t c s (iste e ba l )
62
64
66
69
SN
Klima kumandas
Klima kumandas hakk nda genel bilgi
Camlar n bu ulanmas
Camlar temizleyerek, camlar n içeriden
bu ulanma sorununu en aza indiriniz. Normal
bir cam temizleyicisi kullan n z.
Parçac k filtresi
Parçac k filtresinin düzenli aral klarla
de i tirilmesini sa lay n z. Volvo servisinize
dan n z.
Buz ve kar
Klima kumandas giri indeki buz ve kar temizleyiniz (motor kaputuyla ön cam aras ndaki
zgara).
Ar za izleme
Yetkili bir Volvo servisi, klima sisteminin
tamiri ve ar za izleme i lemi için gerekli alet ve
araçlara sahiptir. Kontrol ve onar m i lerini
yaln zca e itimli personele yapt r n z.
So utucu gaz
Klima sistemi R134a so utucu gaz içermektedir. Bu so utucu gaz klor içermedi inden,
ozon tabakas na zararl de ildir. Sistem sadece
R134a so utucu gaz ile doldurulmal d r. Bu
i lemi yetkili bir Volvo servisine yapt r n z.
Akünün bo almas n önlemek için
fan çal mas n n azalt lmas
Motor kapat ld nda (kontak anahtar I veya II
konumunda olsa bile), fan otomatik olarak
SO
kapat l r. Fan çal t rmak için, dü meyi
çeviriniz ve arzu edilen h z ayarlay n z. Mki
dakika sonra fan daha az bir h zla çal maya
ba layacakt r. Bu önlem motor kapat ld nda
akünün bo almas n önlemek için ba vurulan
yollardan biridir.
EEC donan ml araçlar
Gerçek s cakl k
Seçti iniz s cakl k, arac n içini ve d n
etkileyen hava h z , nem, güne yo unlu u gibi
fiziksel etmenlere ba l d r.
Sensörler
Güne sensörü ön panelin üst bölümünde yer
al r. Güne sensörünün üzerini
kapatmay n z.Klima kumanda panelindeki
yolcu kabini s cakl k sensörünün üzerini
kapatmay n z.
Yan camlar ve sunroof
Kliman n memnun edici ekilde çal mas n
sa lamak için, tüm yan camlar ve sunroof’u
(varsa) kapat n z.
H zlanma
Tam gaz verildi inde klima sistemi geçici
olarak kapat l r. S cakl kta geçici bir art hissedebilirsiniz.
Yo unla ma
S cak hava ko ullar nda klima sisteminde
olu an yo u ma nedeniyle arac n alt na su
damlayabilir. Bu normaldir.
Yak t tasarrufu
ECC donan ml araçta klima sistemi otomatik
olarak kontrol edilir ve iç kabini serinletmeye
yetecek ve gelen havadaki nemi alacak ekilde
kullan l r. Bu, kliman n havay donma
noktas n n hemen üzerine kadar so uttu u
geleneksel sistemlere göre daha iyi yak t
tasarrufu sa lar.
Klima kumandas
a
a
`
`
^
^
_
_
Hava da l m
Ön paneldeki hava menfezleri
Kap direklerindeki hava menfezleri
Gelen hava arac n içinde bulunan çe itli hava
menfezleri üzerinden da t l r.
A. Aç k
B. Kapal
C. Yatay hava ak m
D. Dikey hava ak m
– Bu ulanmay gidermek için d taraftaki
havaland rma panjurlar n yan camlara
yönlendirin.
– So uk havalarda: En iyi s cakl k ayar n
sa lamak ve bu ulanmay engellemek için
orta panjurlar kapat n z.
A. Aç k
B. Kapal
C. Yatay hava ak m
D. Dikey hava ak m
– Arka camlardaki bu ulanmay gidermek
için havaland rma panjurlar n camlara
yönlendiriniz.
– Arka koltukta en iyi hava ortam n
sa lamak için panjurlar içeri do ru yöneltiniz.
Küçük çocuklar n hava ak m na ve cereyana
kar hassas oldu unu unutmay n z.
SP
Klima kumandas
Manüel klima kumandas , Klima
O
P
Q
R
N
U
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
T
Klima – Aç k/Kapal
Mç hava dola m
Hava da l m
Arka cam ve kap aynas rezistans
Is tmal ön koltuklar
Is tma/So utma sa taraf
Is tma/So utma, sol taraf
Fan
S
Mklimlendiriciyi devreye sokmak için fan
dü mesini (8) 0 konumundan çevirmeniz
gerekir.
Giren havan n nemini almak için klimay dü ük
s cakl klarda (0 - 15 °C) kullan n z.
1. Klima – Aç k/Kapal
Klima, ON LED’inin yanmas yla so utma ve
nem alma fonksiyonlar n devreye sokar. OFF
LED’inin yanmas yla klima devreden ç kar.
Buz Çözücüyü seçti inizde klima, fan 0
konumuna ayarlanmad kça devrede kal r.
2. ç hava dola m
Mç hava dola m , iç kabine kötü hava, egzoz, vs.
almamak için kullan labilir. Mç kabindeki hava
SQ
dola t r l r, yani bu fonksiyon devrede
oldu unda d ar dan hiçbir hava içeri al nmaz.
Mç hava dola m (klimayla birlikte) s cak
havada iç kabini daha çabuk serinletir.
Arac n içinde hava dola m na izin verirseniz,
özellikle k n bu ulanma ve buzlanma riski
vard r. Zamanlay c fonksiyonu buzlanma,
bu ulanma ve pis hava riskini en aza indirir.
Fonksiyonu a a daki gibi devreye sokun:
–
dü mesini 3 saniyeden fazla bas l
tutunuz. LED 5 saniye için yan p söner. D
s cakl a ba l olarak 3-12 dakika içinde
araç içi hava dola m gerçekle ir.
Klima kumandas
Manüel klima kumandas , Klima
–
–
dü mesine her bas n zda
zamanlay c fonksiyonu devreye sokulur.
Zamanlay c fonksiyonunu kapatmak için:
dü mesini tekrar 3 saniyeden fazla
bas l tutunuz. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yan p söner.
Buz Çözücü’yü her seçi inizde iç hava
dola m devre d b rak l r.
3. Hava da l m
Maksimum konfor için ince ayar yapmak
amac yla farkl simgeler (noktalarla belirtilmi )
aras ndaki hava da l m kumanda konumlar n
kullan n z.
Hava da l m
Hava ön ve
arka
havaland rma menfezlerinden
gelir.
Kullan m
S cak havada iyi
so utma
istiyorsan z.
Hava da l m
Hava ak m
camlara
yöneltilir.
Bu konumda iç
hava dola m
olmaz. Klima her
zaman devrededir.
Havaland rma
panjurlar ndan
belirli miktarda
hava ak vard r.
Hava hem
yere hem de
camlara
yönlendirilir. Hava
panjurlar ndan
belirli oranda hava
ak vard r.
Kullan m
Buzlanma ve
bu ulanmay yok
etmek istedi inizde.
Bunun için yüksek
fan h z uygundur.
Hava yere
yönlendirilir. Hava
panjurlar nda ve ön
cam ile yan camlar
için buz çözücü
panjurlar nda belirli
oranda bir hava
ak vard r.
Hava yere
ve
havaland r
ma panjurlar na
yönlendirilir.
Ayaklar n z n s cak
olmas n
istedi inizde.
4. Arka cam ve kap aynas
rezistans
Arka cam ve kap aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok etmek için bu
dü meyi kullan n z; bu fonksiyon hakk nda
daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 50.
5. Is tmal ön koltuklar
Ön koltu u/koltuklar s tmak için a a dakileri
yap n z:
So uk havada rahat
ve bu usuz bir
ortam istedi inizde.
Fan h z çok dü ük
olmamal d r.
– Bir defa bas ld nda: Yüksek s –
dü medeki her iki LED de yanar.
– Mki defa bas ld nda: Dü ük s –
dü medeki bir LED yanar.
– Bir kez daha bas ld nda: Is tma kapat l r –
dü medeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.
Yetkili bir Volvo atölyesi s cakl k ayar
yapabilir.
6. ve 7. Is tma/So utma – sol/sa
taraf
Gelen havan n ne kadar s cak veya so uk
olaca n ayarlamak için çeviriniz. So uk hava
için klima devreye sokulmal d r.
D hava
s cakl n n dü ük
oldu u güne li
havalarda.
8. Fan
Fan h z , ilgili dü me döndürülerek art r labilir
veya azalt labilir.
SR
Klima kumandas
Elektronik Klima Kumandas , ECC
O
P
Q
R
S
T
U
N
V
NM
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SS
NP
NN
Klima – Aç k/Kapal
Mç hava dola m /Sensörlü çoklu filtre
Mç hava dola m
AUTO
Hava da l m
Mç kabin s cakl k sensörü
Buz çözücü, ön cam ve yan camlar
Arka cam ve kap aynas rezistans
Is tmal ön koltuklar
S cakl k, sa taraf
S cakl k, sol taraf
Fan
Fan, arka yolcu bölmesi (yedi ki ilik
araçlarda iste e ba l olarak)
1. KL MA – AÇIK/KAPALI
ON LED’i yand nda klima sistemi otomatik
olarak sistem taraf ndan kumanda edilir. Bu
yolla gelen hava yeterli oranda serinletilir ve
nemi al n r. AC OFF seçildi inde ve OFF
LED’i yand nda, klima sistemi devre d
kal r. Di er fonksiyonlar hala otomatik olarak
kumanda edilir. Mklimlendirme sistemi yakla k
0 °C’ye kadar so utabilir.
Buz çözücü dü mesini seçti inizde, klima
kumandas havan n neminin en yüksek oranda
al naca ekilde gerçekle ir.
2. Hava kalitesi sistemi (baz pazarlarda iste e ba l olarak)
Baz araçlar "kombinasyon filtresi" ve hava
kalite sensörüyle donat lm t r. Kombinasyon
filtresi gazlar ve parçac klar ay rarak araca
giren kokular n ve pis havan n hacmini azalt r.
Hava kalite sensörü d ar daki havan n kirlilik
seviyesini tespit eder. Hava kalite sensörü
d ar da kirli hava tespit etti inde, hava giri i
kapan r ve kabin içindeki hava dola t r l r.
Kombinasyon filtresi ayn zamanda kabin
içinde dola an havay temizler.
Hava kalite sensörü etkin oldu unda
dü mesindeki ye il AUT LED’i yanar.
Klima kumandas
Çal t rma:
Hava kalite sensörünü devreye sokmak için
dü mesine bas n z (normal ayar).
Ya da:
dü mesine üst üste basarak
a a daki üç fonksiyondan birini seçiniz.
• AUT LED yan yor: Hava kalitesi sensörü
imdi devrededir.
• Yanan LED yok: S cak havada so utma
gerekmesi durumu hariç iç hava dola m
devre d .
• MAN LED yan yor: [imdi iç hava dola m
devrede.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
• Hava kalite sensörünün her zaman devrede
olmas n bir kural haline getiriniz.
• Mç hava dola m , bu ulanmadan kaç nmak
için so uk havalarda k s tl uygulan r.
• Bu ulanma olu ursa, hava kalite sensörünü
devren ç karman z gerekir.
• E er bu ulanma olu ursa, ön cam, yan
camlar ve arka cam için buz çözücü fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bkz. sayfa 67.
• Çoklu filtreyi Volvo Servis Program nda
belirtilen aral klarda de i tirtiniz. Araç çok
kirli bir çevrede kullan lmaktaysa, bu
durumda çoklu filtrenin daha s k
de i tirilmesi gerekli olabilir.
3. ç hava dola m
4. AUTO
Mç hava dola m , iç kabine kötü hava, egzoz, vs.
almamak için kullan labilir. Mç kabindeki hava
dola t r l r, yani bu fonksiyon devrede
oldu unda d ar dan hiçbir hava içeri al nmaz.
AUTO fonksiyonu, istenilen s cakl a
eri ilebilmesi için klima kumandas n otomatik
olarak yönetir. Otomatik fonksiyonu s tma,
klima, fan h z , iç hava dola m ve hava
da t m kontrolünü sa lar. Bir ya da daha fazla
fonksiyonu manüel olarak seçerseniz, di er
fonksiyonlar otomatik olarak i lemeye devam
eder. AUTO dü mesi aç kken bütün manüel
ayarlar devre d kal r.
Arac n içinde hava dola m na izin verirseniz,
özellikle k n bu ulanma ve buzlanma riski
vard r.
Zamanlay c fonksiyonu (çoklu filtre ve hava
kirlilik sensörü bulunan otomobillerde
zamanlay c fonksiyonu yoktur) buzlanma,
bu ulanma ve kötü hava riskini en aza indirir.
Fonksiyonu a a daki gibi devreye sokun:
–
dü mesini 3 saniyeden fazla bas l
tutunuz. LED 5 saniye için yan p söner. D
s cakl a ba l olarak 3-12 dakika süreyle
araç içi hava dola m gerçekle ir.
–
dü mesine her bas n zda
zamanlay c fonksiyonu devreye sokulur.
Zamanlay c fonksiyonunu kapatmak için:
–
dü mesini tekrar 3 saniyeden fazla
bas l tutunuz. LED, seçiminizi onaylamak
üzere 5 saniye yan p söner.
Buz Çözücü’yü her seçi inizde iç hava
dola m devre d b rak l r.
5. Hava da l m
• En üst dü meye bas ld nda hava ak m
camlara yöneltilir.
• Orta dü meye bas ld nda hava ak m ba a
ve gövdeye yöneltilir.
• Alt dü meye bas ld nda hava ak m
bacaklara ve ayaklara yöneltilir.
Otomatik hava da l m na geri dönmek için
AUTO tu una bas n z.
6. ç kabin s cakl k sensörü
Yolcu kabini s cakl k sensörü arac n içindeki
s cakl izler.
7. Buz çözücü, ön cam ve yan
camlar
Ön cam ve yan camlardaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok etmek için bu
dü meyi kullan n z. Hava, camlara yüksek fan
h z nda yöneltilir. Bu fonksiyon devreye
ST
Klima kumandas
Elektronik Klima Kumandas , ECC
sokuldu unda rezistans dü mesindeki LED
yanar. Havan n neminin en yüksek seviyede
al nabilmesi için klima sistemi kumanda edilir.
Araç içi hava dola m olmaz.
8. Arka cam ve kap aynas rezistanslar
Arka cam ve kap aynalar ndaki bu ulanma ve
buzlanmay çabucak yok etmek için bu
dü meyi kullan n z; bu fonksiyon hakk nda
daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 50.
9. Is tmal ön koltuklar
Ön koltu u/koltuklar s tmak için a a dakileri
yap n z:
• Bir defa bas ld nda: yüksek s –
dü medeki her iki LED de yanar.
• Mki defa bas ld nda: dü ük s – dü medeki
bir LED yanar.
• Bir kez daha bas ld nda: s tma kapat l r,
dü medeki LED’lerden hiçbiri yanmaz.
Yetkili bir Volvo atölyesi s cakl k ayar
yapabilir.
10 ve 11. S cakl k
Bu iki dü meyi kullanarak arac n yolcu ve
sürücü taraf ndaki s cakl klar ayarlayabilirsiniz. Mstedi inizden daha s cak ya da daha
so uk bir seviyeye ayarlad n zda, so utma
veya s tma i leminin h zlanmayaca n
unutmay n z.
SU
12. Fan
Fan h z , ilgili dü me döndürülerek art r labilir
veya azalt labilir. E er AUTO seçiliyse h z
otomatik olarak kumanda edilir. Daha önceden
ayarlanm olan fan h z devre d kal r.
Fan n dü mesi, yaln z dü menin üst taraf ndaki
sol LED turuncu renkte yanana kadar sola
döndürülürse, fan ve klima kapat l r.
13. Fan, arka yolcu bölmesi (yedi
ki ilik araçlarda iste e ba l olarak)
AC’nin hem ön (1) hem arka bölmeler için
seçilmi olmas kayd yla fan h z , dü me
döndürülerek art r labilir veya azalt labilir.
Arka yolcu bölmesi dü mesi, merkezi konsol
dü me panosunda yer al r; bkz. sayfa 44.
Klima kumandas
Park s t c s (iste e ba l )
devreye girmez. -10 °C ve daha dü ük
s cakl klarda, park s t c s n n maksimum
çal ma süresi 60 dakikad r.
Park s t c s , birkaç kez denedikten sonra
çal mazsa, ekranda bir mesaj görünür. Yetkili
bir Volvo atölyesine ba vurunuz.
UYARI!
Genel
Park s t c s programlanmadan önce, elektrik
sistemi "harekete" geçirilmelidir.
Bu en kolay u ekilde yap l r:
• READ dü mesine basarak veya
• uzun huzme selektörüne basarak veya
• konta açarak.
Park s t c s derhal çal t r labilir veya
TIMER 1 ve TIMER 2 kullan larak iki farkl
çal maya ba lama zaman na ayarlanabilir.
Çal maya ba lama zaman , otomobilin s t l p
haz r olaca zaman belirtir.
• Yak t almaya ba lamadan önce yak tla
çal an s t c y kapat n z. Saç lan yak t
egzoz gazlar n n s cakl yla tutu abilir.
• Bilgi sisteminden s t c n n kapal
oldu unu do rulay n z (ek s t c çal rken
ekranda PARK ISITICISI AÇIK mesaj
görüntülenir.)
UYARI!
Benzinli ve dizel s t c lar kullan ld
arac n d ar da olmas gereklidir.
nda
Yak t doldurma kapa
üzerindeki uyar etiketi
Ekrandaki mesajlar
TIMER 1, TIMER 2 ayarlar ve Direkt Ba lat
devreye sokuldu unda, kombine gösterge
panelindeki kehribar renkteki sembol yanar ve
ekranda aç klay c bir mesaj görüntülenir.
Araçtan ayr ld n zda, sistemin o andaki
ayarlar konusunda bilgi veren bir mesaj
göreceksiniz.
E imli yüzeye park etme
Arac n z dik bir yoku ta park ederseniz, park
s t c s na yak t sa lanabilmesi için arac n
önünün yoku yukar bakt ndan emin olunuz.
Arac n elektronik sistemi d hava s cakl n
esas alarak ba lama zaman n hesaplar. D
hava s cakl 25 °C’den fazlaysa, s t c
SV
Klima kumandas
Park s t c s (iste e ba l )
Araç saati/zamanlay c
Güvenlik nedeniyle zamanlay c ayarlar n n
yap lmas ndan sonra otomobil saatinin
s f rlanmas halinde, tüm zamanlay c ayarlar
silinir.
TIMER 1 ve 2’nin ayarlanmas
Güvenlik sebeplerinden dolay arka arkaya
birkaç gün için de il, yaln zca sonraki 24 saat
için zaman ayarlamas yapabilirsiniz.
– TIMER 1’e gelmek için halkay (B)
kullan n z.
– Yan p sönen saat ayar na eri mek için
RESET dü mesine (C) k sa süre bas n z.
– Mstenilen saati ayarlamak için halkay (B)
kullan n z.
– Yan p sönen dakika ayar na eri mek için
RESET dü mesine k sa süre bas n z.
– Mstenilen dakikay ayarlamak için
halkay (B) kullan n z.
– Ayarlar onaylamak için RESET dü mesine
k saca bas n z.
– Zamanlay c y devreye sokmak için RESET
dü mesine bas n z.
TIMER 1’i ayarlad ktan sonra TIMER 2’ye
geliniz. Ayarlar aynen TIMER 1’de oldu u gibi
yap l r.
TM
Zamanlay c -çal t rmal s tman n devreden
ç kar lmas
Is t c y ayarlanm çal ma süresi dolmadan
önce manüel olarak kapatmak için a a dakileri
yap n z:
– READ (OKU) dü mesine (A) bas n z.
– PARK HEAT TIMER 1’e (veya 2’ye)
gelmek için halkay (B) kullan n z. ON
yaz s yan p söner.
– RESET (C) dü mesine bas n z. Göstergede
sürekli olarak OFF yaz s görüntülenir ve
s t c kapat l r.
Direkt ba latma
– DMREKT BA[LAT’a gelmek için
halkay (B) kullan n z.
– ON ve OFF seçeneklerine ula mak için
RESET dü mesine (C) bas n z.
ON’u seçiniz.
Is t c art k 60 dakika çal acakt r. Motor
so utucusu yeterli s cakl a ula r ula maz
yolcu bölmesinin s t lmas na ba lanacakt r.
Direkt ba latmadan sonra s t c n n
devreden ç kar lmas
– DMREKT BA[LAT’a gelmek için
halkay (B) kullan n z.
– ON ve OFF seçeneklerine ula mak için
RESET dü mesine (C) bas n z.
– OFF’u seçiniz
Akü ve benzin
Akü yeterince arj edilmezse veya benzin
deposu bo a yak nsa, park s t c s
kapat lacakt r. Durum böyle oldu unda,
gösterge ekran nda bir mesaj belirir. READ
dü mesine (A) basarak mesaj onaylay n z.
Önemli!
Park s t c s n n artarda çal t r lmas ,
otomobilin ise ancak k sa mesafelerde
kullan lmas akünün bo almas na ve
motorun çal t r lmas esnas nda zorlukla
kar la lmas na yol açabilir.
Is t c n n düzenli olarak kullan lmas
halinde, arj dinamosunun harcanan enerji
kayb n kar layacak miktarda enerji üretebilmesi için araç, güç tüketicilerinin çal t
süre kadar sürülmelidir.
lave s t c (dizel)
(baz pazarlar)
So uk havalarda, yolcu bölmesinde do ru
s cakl a ula mak için ek s t c dan ilave s
gerekebilir.
Mlave s gerekti inde ek s t c , motorun
çal yor olmas ko uluyla otomatik olarak
devreye girer. Do ru s cakl a ula ld nda
veya motor durduruldu unda otomatik olarak
kapan r.
ç donan m
Ön koltuklar
ç ayd nlatma
ç kabindeki e ya bölmeleri
Arka koltuk
Bagaj
72
75
77
82
84
TN
ç donan m
Ön koltuklar
UYARI!
Sürücü koltu u konumu kesinlikle arac
sürerken de il, yola ç kmadan önce
ayarlanmal d r.
Koltu un konumuna sabitlendi ini kontrol
ediniz.
Oturma konumu
Ön koltuk arkal
Sürücü ve yolcu koltuklar en uygun oturma ve
sürü konumlar na ayarlanabilir.
Uzun yükler için yer kazanmak amac yla ön
yolcu koltu u s rt , yatay konumda öne do ru
katlanabilir. Koltuk s rt n a a daki gibi
yat r n z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TO
Mleri/geri: Direksiyon simidine ve
pedallara olan mesafeyi ayarlamak için
kolu kald r n z. Konumu de i tirdikten
sonra koltu un kilitlendi ini kontrol
ediniz.
Koltuk minderinin ön kenar n kald rma/
indireme: Yukar /a a pompalay n z.
Koltu u kald rma/indirme: Yukar /a a
pompalay n z.
Bel deste i: El çark n döndürünüz.
Koltuk arkal yat kl : El çark n
döndürünüz.
Elektrikli koltuk kontrol paneli
n n indirilmesi
– Koltu u mümkün oldu unca arkaya do ru
itiniz.
– Koltuk s rt n dik konuma ayarlay n z.
– Koltuk s rt n n arkas ndaki mandallar
kald r n z.
– Koltuk s rt n öne do ru yat r n z.
– Ba destekleri, torpido gözünün alt nda
"yerine kilitlenecek" ekilde koltu u öne
do ru kayd r n z.
ç donan m
Elektrikli koltuk (iste e ba l )
Haz rl klar
Koltuk normal olarak, kontak anahtar I veya II
konumunda iken ayarlan r. Anahtar veya
uzaktan kumanda ile kap aç ld ktan sonra
4,5 dakika içinde de ayarlanabilir. Kap
kapal ysa ve kontak anahtar kontakta de ilse
veya 0 konumundaysa, ayarlar kap
kapat ld ktan sonra 40 saniye içinde yap labilir.
Uzaktan kumandadaki haf za fonksiyonu
Arac n kilidini açmak için kullan lan uzaktan
kumanda koltuk ayarlar nda yap lan
de i iklikleri saklamaktad r. Arac n kilidi ayn
uzaktan kumandayla tekrar aç l p be dakika
içinde kap aç ld nda sürücü koltu u ve kap
aynalar kay tl pozisyonlara geçer.
Koltuk ayar
Dü meler, a a daki ayarlar yapmak için
kullan labilir:
1. Koltuk minderi üstü/alt n n ön kenar
2. Koltuk ileri/geri
3. Koltuk yukar /a a
4. Koltuk arkal yat kl
Koltuk bir seferde bir yöne hareket ettirilebilir.
Elektrikli koltuklar bir cisimle engellendiklerinde, devreye giren bir a r yük koruma
sistemine sahiptirler. Böyle bir durumda
konta kapat n z (anahtar 0 konumunda) ve
koltu u tekrar kullanmadan önce 20 saniye
bekleyiniz.
Haf za fonksiyonuna sahip koltuk
5. Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 1
6. Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 2
7. Koltu un ve kap aynalar n n ayarlanmas ,
program 3
8. Önceden ayarl konumlar n haf zaya
saklanmas
Üç konum haf zada saklanabilir. Koltu u
ayarlad ktan sonra, dü meye (5) basarken
MEM dü mesini (8) bas l tutunuz. Daha ba ka
koltuk ve kap dikiz aynas ayarlar , bellek
dü meleri (6) ve (7) kullan larak haf zaya
kaydedilebilir.
TP
ç donan m
Ön koltuklar
Ön ayarl konumlar n ayarlanmas
Koltuk duruncaya kadar haf za
dü melerinden (5), (6) veya (7) birine bas n z
ve bas l tutunuz. Dü meyi b rak rsan z,
güvenlik nedeniyle koltuk derhal durur.
Acil durdurma
Koltuk yanl l kla hareket etmeye ba larsa,
durdurmak için dü melerden birine bas n z.
UYARI!
Konumu ayarlarken koltu un önünde,
arkas nda veya alt nda herhangi bir engel
olmamas n sa lay n z.
Arka koltukta oturan yolcular n
s k mamas na dikkat ediniz.
S k ma tehlikesini önlemek için, çocuklar n
dü melerle oynamalar na izin vermeyiniz.
TQ
ç donan m
ç ayd nlatma
Genel ayd nlatma a a daki durumlarda yanar
ve 10 dakika yan k kal r:
• Kap lardan biri aç ksa
• Genel ayd nlatma kapat lmam sa
Genel ayd nlatma a a daki durumlarda
kapan r:
• Motor çal t r ld nda
• Otomobili anahtar ya da uzaktan kumanda
ile d ar dan kilitlerseniz
Her durumda, dü meye k sa süre basarak genel
ayd nlatma lambas n kapatabilir veya açabilirsiniz.
Genel ayd nlatma
Genel ayd nlatma, orta dü meye basarak
devreye sokulur ve devre d b rak l r. Bu
dü meye k sa bir bas her durumda genel
ayd nlatmay açacak veya kapatacakt r. Genel
ayd nlatma, motor kapat l nca otomatik olarak1
aç l p 30 saniye veya 10 dakika aç k kalacakt r.
Genel ayd nlatma a a daki durumlarda aç l p
30 saniye aç k kal r:
• Arac n kilidini anahtar ya da uzaktan
kumanda ile d ar dan açarsan z.
• Motoru kapat p, kontak anahtar n 0
konumuna çevirirseniz.
1.
Elle kapat lmas durumu hariç, genel
ayd nlatma motorun kapat lmas ndan 10 dakika
sonra otomatik olarak kapat l r.
Zamanlay c y kapatmak için dü meye
3 saniyeden uzun bas n z. Ard ndan tekrar
dü meye k saca basarsan z, zamanlay c yine
devreye girer.
Önceden programlanm 30 saniye ve
10 dakika süreler de i tirilebilir. Yetkili bir
Volvo servisine ba vurun.
Okuma lambalar
Okuma lambalar ilgili dü meye basmak
suretiyle aç l p, kapat labilirler. Yedi ki ilik
araçlarda üçüncü koltuk s ras için öngörülmü
iki okuma lambas da dü melerden birine
bas ld nda aç l r ya da kapan rlar. Elle
kapat lmalar durumu hariç, okuma lambalar
konta n kapat lmas ndan 10 dakika sonra
otomatik olarak sönerler.
M lev
a ba l olup sadece karanl kta
aktive olur.
TR
ç donan m
ç ayd nlatma
Makyaj aynas 1
Lamba, kapak kald r ld
yanar.
1.
TS
nda otomatik olarak
Baz pazarlarda iste e ba l d r.
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
3
2
1
4
8
7
6
5
TT
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
E ya bölmeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
E ya bölmesi üçüncü koltuk s ras nda.
Yük bölmesi ve bardak tutucu.
Bilet klipsi.
Torpido gözü.
Merkezi konsoldaki e ya tepsisi.
Arka koltuk yolcular için bardak tutaca .
E ya saklama cebi.
Al veri torbas tutucusu.
UYARI!
Ani fren s ras nda yaralanmaya yol açabilecek sert, keskin veya a r e yalar n etrafta
rasgele bulunmamas na ya da ç k nt
yapmamas na dikkat ediniz.
Büyük ve a r e yalar her zaman emniyet
kemeriyle veya yük tespit kay lar ile
ba lanmal d r.
Torpido gözü
Kalemlik
Merkezi konsolda bir kalem tutaca
vard r.
Torpido gözü; Kullan c El Kitab , haritalar,
kalemler ve benzin fi leri gibi e yalar koymak
için kullan labilir.
Taban paspaslar (iste e ba l )
Volvo, arac n z için özel olarak üretilmi
edilmi dö eme paspaslar sunmaktad r. Bunlar,
sürücü taraf ndaki pedallar n alt na
kaymayacak ve s k mayacak ekilde dö eme
üzerindeki klipsler ile gerekti i gibi sabitlenmelidir.
TU
ç donan m
Elbise ask s
Elbise ask s , sadece hafif giysiler içindir.
Arka koltuk yolcular için küllük
(iste e ba l )
Arka koltuk yolcular için küllük/
i e tutaca
Küllü ü açmak için üst kenar n d ar do ru
çekiniz.
Açmak için iç parçan n alt kenar n çekiniz.
Bardak tutaca n n iç parças ç kar labilir: Mki
klipsi ç kard n zda bardak tutaca büyük
i eler için de kullan labilir.
Bo altmak için:
– Küllü ü aç n z.
– Kapa d ar do ru bast r n z ve arkaya
e iniz.
– Ve kald r p, d ar çekiniz.
TV
ç donan m
ç kabindeki e ya bölmeleri
E ya bölmesi ve bardak tutaca
(yedi ki ilik araçlarda)
Bu e ya bölmesi CD’ler, kitaplar vs. için
kullan labilir.
UM
Merkezi konsoldaki e ya tepsisi
Bardak tutaca
Merkezi konsolda örne in yiyecek ve içecekler
için kullan labilecek bir tepsi bulunmaktad r.
Kol dayama yeri arkaya katland nda arka
koltuk yolcular için bir "masa" olu ur.
Ön koltuk yolcular için bardak tutaca .
Küllük (iste e ba l )
Küllü ü bo altmak için d ar ya do ru çekiniz.
ç donan m
Üçüncü koltuk s ras ndaki e ya
bölmesi (yedi ki ilik araçlarda)
Bu e ya bölmesi kalem vs. gibi küçük parçalar
için kullan labilir.
UN
ç donan m
Arka koltuk
1
2
A
Arka koltuklar – ikici s ra
(yedi ki ilik araçlarda)
Kayar koltuk (yedi ki ilik
araçlarda)
Merkezi konsolun arka k sm n
sökmek
Otomobile girebilmek için koltuk s rtl n n
indirilmesi
Arkal ileriye do ru iterken, tutama (1)
kald r n z. Koltu u orijinal konumuna getirmek
için tersini yapmay n z.
Mkinci s radaki orta koltuk di er koltuklardan
daha öne kayd r labilir. Koltu u tamamen öne
kayd rmak suretiyle, bütünle ik çocuk
minderinde oturan bir çocuk ile ön koltukta
oturanlar aras nda daha iyi temas kurulabilmesi
sa lan r.
Mkinci s radaki orta koltu u öne kayd rmadan
önce, merkezi konsolun ç kar lmas gereklidir.
Koltu un ayarlanmas ön - arka
Koltu u öne ya da arkaya hareket ettirmek için
ayar kolunu (2) yukar kald r n z.
UO
Koltu u öne ya da arkaya hareket ettirmek için
ayar kolunu (A) yukar kald r n z.
– Merkezi konsolun arka k sm n mandal
yukar da gösterildi i gibi do ruca d ar ya
çekerek ç kart n z.
– Ard ndan konsolu çekip, al n z.
ç donan m
UYARI!
En alt pozisyon sadece arkal k katlanaca
zaman veya bu koltukta kimse
oturmad nda kullan lmal d r.
Mkinci ve üçüncü s ralarda arkal klar
kald rd ktan sonra, yerlerine kilitlendiklerinden emin olmak önemlidir. Aksi takdirde,
koltuklar n koruyucu sistemi bozulabilir.
Ba l k, arak koltuk – orta koltuk
Orta koltuk ba deste i dört ayr yüksekli e
ayarlanabilir. Ba deste ini kayd rarak arzu
edilen yüksekli e kald r n z. Mndirmek için ise
serbest b rakma dü mesine bas n z. Ayr ca
ekle de bak n z.
Ba deste inin tamamen ç kar lamayaca n
unutmay n z!
UP
ç donan m
Bagaj
Üçüncü s radaki koltuklar n tekrar
yerle tirilmeleri
– Koltuk s rt n normal konuma kald r n z.
– Halkalar tutunuz ve bir t k sesi duyana
kadar koltuk minderini d ar çekiniz.
– Ba deste ini yükseltiniz.
Art k koltuk kullan ma haz rd r.
1
Bagaj bölmesinin büyütülmesi –
ikinci koltuk s ras
– Koltuklar en arka konumlar na ayarlay n z
(yaln z yedi ki ilik araçlarda).
– Ba deste ini alçalt n z.
– Mandal (1) aç n z ve koltuk s rt n
yat r n z. A a bast rarak koltu u yat r lm
konumda kilitleyiniz.
UYARI!
Güvenlik nedeniyle, ikinci s radaki d ba
destekleri indirilmi durumdayken üçüncü
s radaki koltuklara oturulmamal d r.
UQ
Bagaj bölümünün büyütülmesi –
üçüncü koltuk s ras (yedi ki ilik
araçlarda)
Arka koltuklar giri /ç k konumuna itiniz,
bkz. sayfa 82.
1.
2.
3.
Tutama yukar ya kald r n z.
Koltuk minderini en arka konumuna
kayd r n z. Koltuk s rt yat r l rken
parçalar n zarar görmesini önlemek için
sa ve sol yük halkalar n içeri katlay n z.
Koltuk s rt n yat r n z (koltuk s rt
yat r ld nda ba deste i otomatik olarak
içeri katlan r).
ç donan m
ba lanmam ya da yanl yüklenmi e yalar n
bir kaza ya da ani fren durumunda bagaj
bölmesinden öne do ru f rlat l p, ciddi yaralanmalara yol açabilece ini akl n zdan
ç karmay n z.
20 kg a rl nda bir nesnenin 50 km/saat’lik bir
h zda vuku bulan önden bir çarp madaki darbe
a rl n n 1000 kg olaca n göz önünde
bulundurun.
Yükleme yaparken a a daki hususlar göz
önünde bulundurun:
Genel
Yük miktar , tak lm olan herhangi bir
aksesuar dahil olmak üzere, otomobilin toplam
bo a rl na ba l d r. Bo a rl k, sürücüyü,
%90 dolu yak t deposunun ve y kay c s v s ve
so utma s v s gibi çe itli s v lar n a rl n
içerir. Monte edilmi olan aksesuarlar, yani
çekme çubu u, yük ta y c , tavan kutusu vs.
bo a rl a dahil edilir.
Otomobilin yük ta ma kapasitesi, yolcular n
say s ve a rl klar yla dü er.
Bagaj bölmesinin yüklenmesi
Emniyet kemerleri ve hava yast klar sürücüyü
ve yolcular , özellikle ön taraftan çarpmalara
kar önemli ölçüde korurlar. Bununla beraber
arkadan yaralanma tehlikesine kar da
koruyucu önlem almay unutmamal s n z.
Yükleme yaparken gereken ekilde
• Çok a r yükleri ön koltuklar n üzerine
koymay n z. Aksi taktirde yat r lan koltuk
s rt n n üzerine çok fazla yük binebilir.
• Yükü koltuk s rt n n yan na yerle tiriniz.
• A r yükleri mümkün oldu u kadar alta
yerle tiriniz.
• Geni yükleri, koltuk s rt ndaki bölmenin
her iki taraf na gelecek ekilde yerle tiriniz.
• Keskin kenarlar n üzerine yumu ak bir ey
sar n z.
• Yükü mevcut kay larla otomobildeki
ba lama halkalar na tespit ediniz.
• Yük filesi kullanmadan asla koltuk s rt n
a acak ekilde yükleme yapmay n z.
UYARI!
Arac n sürü özellikleri, bo a rl na ve ne
kadar yük yüklendi ine ba l olarak de i ir.
UYARI!
Asla koltuk s rt n n üzerinden geçecek
ekilde yükleme yapmay n z. Aksi taktirde
ani bir fren ya da çarp ma esnas nda yük
öne f rlat labilir ve sizin ve yolcular n
yaralanmas na yol açabilir. Hiçbir zaman
yükü sa lam ekilde güvenceye almay
(ba lamay ) unutmay n z.
Arka koltuk s rt yat r lm sa, arka koltuk
camlar n n üst kenarlar n n 50 mm alt ndan
daha yükse e yükleme yapmay n z.
Camdan içeri do ru 10 cm bo luk
b rakmaya dikkat ediniz. Aksi taktirde tavan
kaplamas n n içindeki hava perdesi gereken
korumay sa layamayabilir.
Yükü daima ba lay n z. Aksi taktirde sert
fren yap ld nda yük kayabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Uzun parçalar yüklerken ve bo alt rken
motoru kapat n z ve el frenini çekiniz! Aksi
taktirde uzun yük kaza ile vites koluna ya da
vites seçme koluna çarp p, vitesin
tak lmas na ve otomobilin hareket etmesine
yol açabilir.
UR
ç donan m
Bagaj
Sadece yedi koltuklu araçlar için geçerlidir:
– Ba larken filenin yan panelin kol dayama
yerinin önünde kalmas na dikkat ediniz.
– Tespit kay lar n kullanarak emniyet a n
gerin.
Emniyet a
Emniyet a n n tak lmas
Emniyet a bagajlar n ve yüklerin ani fren
esnas nda yolcu kabininin içine do ru
f rlat lmalar n önler.
Otomobil bir gizlilik paneli ile donat lm sa,
emniyet a tak lmadan önce bu panel sökülmelidir.
File kuvvetli bir naylon kuma tan yap lm
olup, iki ekilde tespit edilebilir.
– Üst çubu u ön ya da arka tavan ba lant
eleman na geçirin.
– Çubu un di er ucunu di er taraftaki tavan
ba lant eleman na tak n z.
– Emniyet a arka tavan ba lant
elemanlar na tak lm sa, filenin tespit
kay lar n dö emedeki halkalara
ba lay n z.
File ön tavan ba lant elemanlar na
tak lm sa, koltuk ray ndaki halkalar
kullan n z.
– Arka koltuk s rt n n arkas na
– Arka koltuk yat r lm sa, ön koltuklar n
arkas na.
US
ç donan m
1
Emniyet a n n katlanmas
Çelik güvenlik zgaras (iste e ba l )
Emniyet a katlan p, bagaj bölmesi
dö emesine yerle tirilebilir (be ki ilik
araçlarda).
Bagaj bölmesindeki koruyucu zgara sert bir
fren esnas nda yüklerin ya da hayvanlar n yolcu
kabininin içine do ru f rlat lmalar n önler.
Emniyet a mente elerindeki dü melere (1)
basarak, mente eleri aç n z ve fileyi katlay n z.
Güvenlik nedeniyle koruyucu zgara daima
tak l ve gereken ekilde güvenceye al nm
olmal d r.
UYARI!
Emniyet a n n üst ba lant lar n n do ru
monte edilmi olmalar na ve tespit
kay lar n n güvenli ekilde s k t r lmas na
dikkat ediniz.
Zarar görmü a kullanmay n z.
Koruyucu zgaray a a daki ekilde tak n z:
– Koruyucu zgaray yükleme kapa
aç kl ndan ya da arka kap aral klar ndan
birinden içeri koyunuz (gerekirse ikinci
s radaki koltuklar yat r n z).
– Koruyucu zgaran n montaj elemanlar ndan
birini ikinci koltuk s ras n n arkas nda, arka
kap n n üstünde yer alan braketine tak n z.
– Koruyucu zgara montaj eleman n braketin
ön konumuna kayd r n z.
– Di er koruyucu zgara montaj eleman n d
arka kap n n üst taraf nda yer alan braketine
yerle tiriniz ve ön konuma kayd r n z.
– Ba lant mesnedini ekilde gösterildi i gibi
alt taraftan koruyucu zgaran n alt çerçevesinin içinden içeri geçirin.
– Yay ba lant mesnedine tak n z ve dü meyi
vidalay n z.
UT
ç donan m
Bagaj
– Ba lant mesnedi kancas n yük tespit
eleman na tak n z ve ba lant mesnedi, yük
tespit eleman n kavrayana kadar dü meyi
s k t r n z.
– Ayn i lemi di er tarafta tekrarlay n z.
– Her iki ba lant mesnedini münavebe ile
s k t r n z.
– Dü melerin üzerinde aç kta duran vida
di lerinin üzerine koruyucu kapaklar
tak n z.
UYARI!
Yedi ki ilik araçlarda: Mkinci s radaki
koltuklar n arkas na koruyucu zgara
tak lm sa, güvenlik nedeniyle üçüncü
s radaki koltuklara oturulmamal d r.
Bagaj bölmesindeki elektrik soketi
Soketi kullanmak için kapa a a kayd r n z.
Soket, konta n aç k ya da kapal olmas ndan
ba ms z olarak çal r.
Kontak kapan rsa ve 0,1 A’den fazla kullanan
bir güç tüketicisi elektrik soketine ba l ysa,
ekranda bir uyar mesaj görülür.
Akünün bo almas tehlikesi nedeniyle, kontak
kapal yken elektrik soketini kullanmay n z.
Yük kapa , (iste e ba l , 7 koltuklu
araçlar)
Gizlilik panelini d ar çekiniz, yükün
üzerinden geçirin ve bagaj bölmesinin arka
dikmelerindeki deliklerin içine tak n z.
Gizlilik panelinin ç kar lmas
Gizlilik panelinin uç parçalar n içeri bast r n z,
yukar çekiniz ve b rak n z. Takarken ise,
gizlilik panelinin uç parçalar n tutacaklar n n
içine bast r n z.
UYARI!
Yük kapa n n üzerine bir ey koymay n z.
Aksi taktirde frenleme ya da ani manevralarda yolcular n yaralanmas na neden olabilirler.
UU
ç donan m
Bagaj bölmesi dö emesinin içindeki
bölme (yedi ki ilik araçlarda)
– Dö emedeki kapa kald r n z.
Araçta bir al veri torbas tutucusu varsa:
– Üst dö eme kapa n kald r n z, al veri
torbas tespit kay lar n gev etiniz ve alt
dö eme kapa n kald r n z.
Dö emedeki bölmenin içinde a a daki
parçalar bulunur:
1. Be ki ilik araçlar 2. Yedi ki ilik araçlar
Al veri torbas tutucusu
Bagaj kapa n aç n z. Gerdirme ku aklar veya
tutucular n kullanarak al veri torbalar n as n
veya tutturun.
Bagaj bölmesi dö emesinin içindeki
bölme (be ki ilik araçlarda)
– Bagaj bölmesi dö emesindeki mandal
kald r n z.
Araçta bir al veri torbas tutucusu varsa:
– Dö eme mandal n kald r n z ve al veri
torbas tutucusu tespit eritlerini gev etiniz.
Dö emedeki bölmenin içinde a a daki
parçalar bulunur:
•
•
•
•
Üçgen refkeltör (baz pazarlarda)
Alet kutusu
Mlk yard m kiti (baz pazarlar)
Kriko (alternatif yer)
•
•
•
•
Alet kutusu
Kriko
Üçgen reflektör, bkz. sayfa 143
Mlk yard m kiti
Önemli!
Minderlerin katland bölgeye bir ey
koymaman z gerekti ini unutmay n z.
Minderler ve koltuk mekanizmalar hasar
görebilir.
D KKAT! Mlk yard m kitinin baz parçalar n n
kullanma süresi dolabilir ve bu tarihten önce
de i tirilmelidir.
UV
ç donan m
VM
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
Kilitleme ve açma
Çocuk güvenlik kilitleri
Alarm (iste e ba l )
92
95
98
99
VN
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
1.
2.
Ana anahtar
Bu anahtar bütün kilitleri açar.
Servis anahtar *
Ön kap , kontak kilidi ve direksiyon
simidi kilidi anahtar .
*: yaln z baz pazarlarda
Anahtarlar – Immobilizer
N
Otomobiliniz iki ana anahtar ve bir servis
anahtar ile teslim edilir. Ana anahtarlardan biri
katlanabilir ve bütünle ik bir uzaktan kumanda
ile donat lm t r.
Anahtarlardan birini kaybederseniz, di er
bütün anahtarlar yetkili bir Volvo servisine
götürmelisiniz. H rs zl n önlenmesi amac yla
kaybedilen anahtar n kodu sistemden silinir.
Ayn zamanda di er anahtarlar n da sistemde
yeniden kodlanmas gerekir.
O
Mekanik anahtar kodlar anahtarla beraber
verilen ayr bir etiketin üzerinde yaz l d r.
Etiketi güvenli bir yerde saklay n z. Anahtar
smarlaman z gerekti inde bu etiketi Volvo
bayiinize saklay n z. En fazla alt uzaktan
kumanda/anahtar programlanabilir ve
kullan labilir.
mmobilizer
Anahtarlar kodlu elektronik yongalarla
donat lm t r. Bu kod kontaktaki okuyucunun
kodu ile ayn olmal d r. Otomobilin
VO
çal t r labilmesi için anahtar n ve kodun do ru
olmas gereklidir.
Kontak anahtarlar ve elektronik
immobilizer
Kontak anahtar , ayn anahtarl a ba ka
anahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
as lmamal d r. Elektronik immobilizer kazayla
devreye girerek arac n çal mas n engelleyebilir.
Kilitler ve alarm
N
S
O
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P
Kilit açma
Yükleme kapa n aç n z.
Alarm i levi
Yakla ma
Kilitler
Anahtar n kapat lmas /aç lmas
Uzaktan kumanda fonksiyonlar
Kilit açma
– Tüm kap lar , yükleme kapa n ve yak t
doldurma kapa n açmak için (1)
dü mesine bas n z.
Yükleme kapa
– Yaln z yükleme kapa n n kilidini açmak
için (2) dü mesine bas n z.
Alarm i levi
Alarm fonksiyonu, acil durumda dikkat çekmek
için kullan labilir. K rm z dü me (3) en az 3
saniye süre ile bas l tutulursa veya k sa bir süre
içinde iki kez arka arkaya bas l rsa, dönü
sinyalleri çal r ve korna çalmaya ba lar.
Alarm, 25 saniye sonra otomatik olarak veya
uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir
dü meye bas larak devreden ç kar l r.
Anahtar n katlanmas /aç lmas
Anahtar katlamak için, 6 dü mesine basarak,
anahtar k sm n anahtarl n içine katlay n z.
Dü meye bir kez bas ld
olarak aç l r.
nda anahtar otomatik
Yakla ma
Otomobilinize yakla rken a a dakileri
yap n z:
– Uzaktan kumandadaki sar (4) dü meye
bas n z.
Mç ayd nlatma, park lambalar , plaka
, kap
dikiz aynas lambalar (iste e ba l ) yanacak ve
30, 60 veya 90 saniye yan k kal r. Yetkili Volvo
atölyesi, arac n z için uygun bir zaman ayar
seçecektir.
Güvenli eve gidi
için:
kland rmas n kapatmak
– Yeniden sar dü meye bas n z.
Kilitleme
Tüm kap lar , yükleme kapa n ve yak t
doldurma kapa 5 dü mesi ile kapat l r. Yak t
doldurma kapa için yakla k 10 dakikal k bir
gecikme süresi vard r.
VP
Kilitler ve alarm
Anahtarlar ve uzaktan kumandalar
oturmas na ve zarar görmemesine dikkat
ediniz.
– Pilin çevreye zarar vermeyecek ekilde yok
edilmesi için eski pili Volvo servisine iade
ediniz.
Uzaktan kumanda pilinin
de i tirilmesi
Kilitler uzaktan kumanda sinyalinin normal
uzakl ktan verilmesine ra men, s k s k
reaksiyon göstermemeye ba larsa, pilin
de i tirilmesi gerekir.
– Kapa küçük bir tornavida ile arka
kenar ndan dikkatlice kald rarak ç kar n z.
– Pili (CR 2032 tipi, 3 V) de i tiriniz; art uç
yukar dönük olmal d r. Pile ve temas
yüzeylerine parmaklar n zla dokunmaktan
kaç n n z.
– Kapa yerine tak n z. Su girmesini
önlemek için, lastik contan n sa lam
VQ
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
Tekrar otomatik kilitleme
Uzaktan kumandayla kilitlerin d ar dan
aç lmas ndan itibaren iki dakika içinde
kap lar n veya yükleme kapa n n aç lmamas
durumunda bütün kilitler otomatik olarak
yeniden kilitlenecektir. Bu fonksiyon, araç
sahibinin arac n kilitlemeden yanl l kla
b rakmas n engeller.
Alarm ile donat lm araçlar için, bkz. sayfa 99.
Otomatik kilitleme (iste e ba l )
Arac n d ar dan kilitlenmesi ve
aç lmas
Ana anahtar ya da uzaktan kumandas
kullan larak, tüm kap lar ve yükleme kapa
ayn anda – d ar dan – kilitlenebilir. Bu modda,
kap lardaki kilit dü meleri ile iç kap kollar
çal maz.
Araç kilitli de ilse, yak t kapa kanad
aç labilir. Kapak kanad kilidi arac n kilitlenmesinden sonra da 10 dakika aç k kal r.
Araç h z 7 km/h de erini a t nda, kap lar
otomatik olarak kilitlenir ve kap içerinden veya
merkezi kilit dü mesi kullan larak aç l ncaya
kadar kilitli kal r.
Arac n içeriden kilitlenmesi ve
aç lmas
Kap panelindeki kumanda kullan larak ayn
anda tüm kap lar ve yükleme kapa kilitlenip
aç labilirler.
Mlaveten, her kap , kilit dü mesi ile kilitlenebilir
ve kap kolu kullan larak kap aç lmak suretiyle
kilit aç labilir.
Yukar da belirtilenler, arac n z d ar dan kilitlemediyseniz geçerlidir!
VR
Kilitler ve alarm
Kilitleme ve açma
D KKAT! Yükleme kapa n n kilidini açmak
için bu dü meyi kullan r, fakat yükleme
kapa n açmazsan z, yükleme kapa iki
dakika sonraki otomatik olarak tekrar kilitlenir.
Deadlock güvenlik kilidi
fonksiyonu1
Arac n z, kap lar kilitlendi inde içeriden
aç lamayacak biçimde arac n kilitlenebilece i
özel bir deadlock güvenlik kilidi fonksiyonuna
sahiptir.
Torpido gözünün kilitlenmesi
Torpido gözü yaln z ana anahtarla kilitlenebilir/
aç labilir – bu amaçla servis anahtar
kullan lamaz.
Yükleme kapa n n uzaktan
kumandayla kilitlenmesi/aç lmas
Yaln z yükleme kapa n n kilidini açmak için
a a daki gibi hareket ediniz:
– Uzaktan kumandadaki dü meye ( ekle
bak n z) 3 saniye içinde yava ça iki defa
bas n z.
– Yükleme kapa n kapatt n zda bütün
kap lar kilitli durumdaysa, yükleme kapa
kilitlenmez ve alarm da kurulmaz. Di er
kap lar ise alarmlar kurulu olarak kilitli
kal r.
– Alarm n kurulmas ve kapand nda yaln z
yükleme kapa n n kilitlenmesi için LOCK
dü mesine tekrar bas n z.
VS
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu, yaln zca
sürücü kap s d ar dan anahtarla veya uzaktan
kumandayla kilitlendi inde devreye girer.
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonunun
devreye sokulabilmesi için bütün kap lar n
kapat lmas gerekir. Bu i lemden sonra
kap lar n içeriden aç lmas mümkün de ildir.
Araç d ar dan ancak sürücü kap s ndan veya
uzaktan kumandayla aç labilir.
Deadlock güvenlik kilitleri, kap lar n kilitlenmesinden sonra 25 saniyelik bir gecikme ile
devreye girer.
1.
Baz ülkeler
Kilitler ve alarm
Anahtar kontak anahtar nda kald sürece
ekranda bir mesaj görüntülenir. Konta n bir
sonraki aç l nda sensörler tekrar aktive edileceklerdir.
UYARI!
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonunu ilk
kez devre d b rakmadan önce arac n
içinde kimsenin kalmas na izin vermeyiniz.
Deadlock güvenlik kilitlerinin ve
detektörlerin geçici olarak devre
d b rak lmas
Di er yolcular örne in feribotla gidilirken
otomobilin içinde kalmay tercih ederlerse ve
kap lar n d ar dan kilitlenmesi istenirse,
emniyet kilidi devre d b rak labilir.
– Anahtar konta a sokun, II konumuna ve
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z ( ekle bak n z).
Araç bir alarma sahipse, hareket ve yana yatma
detektörleri de devreden ç kar l r. Bkz.
sayfa 99.
Dü medeki LED, arac n z anahtar veya
uzaktan kumandayla kilitleyene kadar yanar.
VT
Kilitler ve alarm
Çocuk güvenlik kilitleri
N
O
N
O
Mekanik çocuk güvenlik kilitleri –
arka kap lar ve yükleme kapa
Çocuk güvenlik kilitlerinin kumandalar arka
kap lar n arka kenarlar nda ve yükleme
kapa n n alt kenar nda yer al r (baz pazarlarda). Kumandalar ancak kap ya da yükleme
kapa aç kken kullan labilir. Kumanday
çevirmek ve bu ekilde çocuk güvenlik kilidini
devreye sokmak ya da devre d etmek için
kontak anahtar n kullan n z.
1.
2.
Kap içeriden aç labilir.
Kap içeriden aç lamaz.
UYARI!
Çocuk güvenlik kilitleri etkinken, bir kaza
halinde arka koltuk yolcular n n arka
kap lar içeriden açamayacaklar n
unutmay n z. Bu nedenle sürü esnas nda
kap lar kilitli tutmay n z. Bu sayede bir
kaza an nda kurtar c lar n arac n içine çabuk
girebilmeleri sa lan r.
Elektrikli çocuk emniyet kilitleri –
arka kap lar (baz pazarlarda iste e
ba l olarak)
Arka kap lardaki çocuk güvenlik kilitlerini
devreye sokmak veya devreden ç karmak için
merkezi konsoldaki dü meyi kullan n z.
Kontak anahtar I veya II konumunda
olmal d r. Çocuk güvenlik kilidi devreye
sokuldu unda, dü medeki LED yanar. Çocuk
güvenlik kilidini devreye soktu unuzda veya
devreden ç kard n zda ekranda bir mesaj
görüntülenir.
D KKAT! Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri
devrede oldu u sürece arka kap lar içeriden
aç lamaz.
VU
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Alarm devreye girdi inde sürekli olarak tüm
alarm noktalar n izler. Alarm a a daki durumlarda harekete geçer:
•
•
•
•
•
•
•
•
Motor kaputu aç ld nda
Bagaj kapa aç ld nda
Bir yan kap aç ld nda
Kontak, onaylanmam bir anahtarla
aç lmak istendi inde veya zorland nda
Yolcu kabininde bir hareket alg land nda
Otomobil kald r ld nda ya da çekildi inde
(e iklik detektörü tak lm sa – iste e ba l )
Akü kablosu söküldü ünde
Sirenin ba lant lar n sökmeye çal an
olursa.
Alarm n otomatik olarak devreye
sokulmas
Uzaktan kumandayla kilitlerin d ar dan aç l p,
alarm n devre d edilmesinden itibaren geçen
iki dakika içinde kap lar n veya bagaj kapa n n
aç lmamas durumunda, alarm otomatik olarak
tekrar devreye sokulur. Ayn anda bütün kilitler
de otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Bu
fonksiyon, kilitlemeden ve alarm kurmadan
arac b rak p gitmenizi önler.
Alarm n otomatik olarak devreye sokulmas
Baz ülkelerde (ör. Belçika, Msrail) sürücü kap s
aç lm ve daha sonra kapat lm sa ve buna
kar n araç tekrar kilitlenmemi se, alarm belirli
bir gecikmeden sonra yeniden devreye girer.
Alarm n devreye sokulmas
Çalan alarm n devreden ç kar lmas
Uzaktan kumandadaki LOCK dü mesine
bas n z. Otomobilin sinyal lambalar uzun bir
yan p sönme ile alarm n kuruldu unu ve bütün
kap lar n kapal oldu unu teyit eder.
Alarm çal rsa ve alarm devre d b rakmak
isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki
UNLOCK dü mesine bas n z. Sinyal
lambalar n n iki kez k sa yan p sönmesiyle bir
onay sinyali verilir.
Alarm n devreden ç kar lmas
Uzaktan kumandadaki UNLOCK dü mesine
bas n z. Otomobilin sinyal lambalar iki defa
k sa yan p sönerek, alarm n devre d edildi ini
teyit ederler.
Alarm sinyalleri
Yedek bir aküden beslenen bir siren taraf ndan
sesli bir sinyal verilir. Her alarm sinyali 25
saniye devam eder.
Alarm çal maya ba lad nda tüm sinyal
lambalar 5 dakika boyunca veya yukar da
belirtilen ekilde devre d b rak l ncaya kadar
yan p söner.
Detektörlerin ve deadlock güvenlik
kilitlerinin geçici olarak devre d
b rak lmas
Alarm n istenmeden devreye sokulmas n
önlemek için -örne in otomobilin içinde bir
köpek b rak ld nda ya da feribota
binildi inde- hareket ve e iklik sensörleri
geçici olarak devre d edilebilirler.
– Anahtar konta a sokun, II konumuna,
sonra I ya da 0 konumuna çeviriniz.
– Dü meye bas n z.
Arac n z anahtar veya uzaktan kumandayla
kilitleyene kadar dü medeki LED yanar.
VV
Kilitler ve alarm
Alarm (iste e ba l )
Alarm sistemi do ru çal m yorsa, arac n z
yetkili Volvo sevisine kontrol ettiriniz.
Anahtar konta n içinde kald sürece ekranda
bir mesaj görüntülenir. Bu geçici devre d
etme, konta bir sonraki aç n zda sona erer.
Arac n z deadlock güvenlik kilidi sistemine
sahipse, ayn zamanda bunlar da yeniden
devreye girer. Bkz. sayfa 96.
UYARI!
Alarm sistemi elemanlar n onarmaya veya
üzerlerinde de i iklik yapmaya
kalkmay n z. Böyle giri imler sonucunda
sigorta ko ullar n ihlal edebilirsiniz.
Ön paneldeki alarm LED’i
Ön panelin üst taraf nda yer alan ( ekle bak n z)
bir alarm LED’i alarm sisteminin durumunu
belirtir:
• Lamba yanmad nda: Alarm devrede
de ildir.
• Lamba saniyede bir yan p sönüyor: Alarm
devrededir.
• Alarm n devre d b rak lmas ndan sonra
ve konta n aç lmas ndan önce, lamba h zl
h zl yan p söndü ünde: Alarm çal maya
ba lam t r.
• Alarm sisteminde bir ar za varsa, gösterge
ekran nda bir mesaj görüntülenir.
NMM
Çal t rma ve sürü
Genel
Yak t alma
Arac n çal t r lmas
Düz anz man
Otomatik anz man
Dört tekerden çeki
Fren sistemi
Denge sistemi
Park yard m (iste e ba l )
Çekme ve kurtarma
Çal t rma yard m
Römorkla sürü
Sökülebilir çekme çubu u — montaj
Sökülebilir çekme çubu u — sökülmesi
Yükleme
Far düzeninin ayarlamas
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)
102
104
105
107
108
111
112
114
115
117
119
120
124
126
128
130
133
NMN
Çal t rma ve sürü
Genel
Ekonomik sürü
Ekonomik sürü tedbirli davranarak ve sürü
stilinizle h z n z mevcut duruma uyarlayarak
gerçekle tirilir.
A a dakileri akl n zdan ç karmay n z:
• Motoru mümkün olan en k sa sürede
çal ma s cakl na getiriniz! Ba ka bir
deyi le, motorun rölantide çal mas na izin
vermeden, en k sa sürede dü ük devirle
arac sürmeye ba lay n z.
• So uk motor, s cak motora göre daha fazla
yak t harcar.
• Motorun gerekli çal ma s cakl na
eri emeyece i kadar k sa mesafelerde
arac n z kullanmaktan kaç n n z.
• Yumu ak sürünüz! Gereksiz ani h zlanma
ve frenlerden kaç n n z.
• Arac n z gereksiz a r yükle
kullanmay n z.
• Yol aç k ve kuruyken kar lastikleri
kullanmay n z.
• Mhtiyaç duymad n z zaman port bagaj
sökünüz.
• Yan camlar gerekmedi i sürece açmay n z.
Yeni arac n z – kaygan yol yüzeyi
Kaygan yüzeyli yollarda düz vitesli araç kullanmakla otomatik vitesli araç kullanmak aras nda
fark vard r. Yeni arac n z n verebilece i
NMO
tepkileri ölçmek için kontrollü artlarda
deneme sürü leri yap n z.
Kaba yollarda sürü
Volvo XC90 esas itibariyle normal yollarda
sürülmek üzere geli tirilmi tir, bununla beraber
düz olmayan kaba yüzeyli yollarda da iyi sürü
özelliklerine sahiptir. Otomobilinizin ömrünü
uzatmak için a a daki hususlar akl n zdan
ç karmay n z:
• Kaba yüzeyli yollarda otomobilin alt
gövdesine zarar vermemek için yava
gidiniz.
• Zemin gev ek ise ya da kuru kum veya
kardan olu uyorsa, kaymay önlemek için
otomobilin daima hareket halinde olmas na
bak n z ve vites de i tirmekten kaç n n z.
Otomobili durdurmay n z.
• Yol çok dik ise ve devrilme tehlikesi varsa,
asla otomobili döndürmeye kalkmay n z.
Arka taraf a a da olacak ekilde geri
dönün. Otomobili bir meyil boyunca çapraz
olarak sürmeyiniz. Meyil do rultusunda
sürünüz.
D KKAT! Yak t seviyesi dü ükse, dik
yoku larda sürmekten kaç n n z. Motora yeterli
yak t gitmezse, katalitik konvertör hasar
görebilir. Son derece dik yoku larda sürerken,
bozulma riskinden kaç nmak için, deponun
yar dan fazla dolu olmas n sa lay n z.
Suyun içinden geçme
Otomobil derinli i 48 cm’den fazla olmayan
sular n içinden geçebilir.
D KKAT! Suyun daha derin olmas , diferansiyele ve anz mana su girmesine yol açabilir.
Bu durum ya n ya lama kapasitesini azalt r ve
sistemin ömrünü k salt r.
S sular n içinden geçerken arac yava
sürünüz ve durmay n z. Suyun içinden
geçtikten sonra fren pedal na hafifçe bas n z ve
frenin çal mas n kontrol ediniz. Su, çamur ve
benzerleri fren balatalar n slatabilir ve fren
etkisini geciktirebilirler.
Su ya da çamurun içinden sürdükten sonra
elektrikli motor s t c s n n ve römork
ba lamas n n kontaklar n temizleyiniz.
D KKAT! Otomobili suyun kap e i ini
geçecek kadar yüksek oldu u yerlerde uzun
süre b rakmay n z. Aksi takdirde elektrik
devreleri ar zalanabilir.
Çal t rma ve sürü
Aküye a r yük yüklemeyiniz
Arac n elektriksel fonksiyonlar aküyü
de i ken derecelerde zorlarlar. Motor
kapal yken, kontak anahtar n II konumunda
b rakmaktan kaç n n z. Daha az güç
kullan ld ndan, bunun yerine I konumunu
kullan n z. Kontak anahtar ç kar lm olsa bile
bagaj bölmesindeki 12 volt’luk soket elektrik
enerjisi sa lar.
Oldukça fazla güç kullanan fonksiyonlara
örnekler:
• Havaland rma fan
• Ön cam silecekleri
• Müzik sistemi
• Park lambalar
Ayr ca, elektrik sistemine yükleme yapan farkl
aksesuarlara da dikkat ediniz. Motor
kapal yken, fazla ak m tüketen i levleri
kullanmay n z. Akü voltaj dü ükse kombine
gösterge panelindeki ekranda bir metin görülür
ve motor çal ncaya kadar orada kal r. Enerji
tasarrufu i levi, baz i levleri kapat r veya akü
üzerindeki yükü azalt r, ör. havaland rma fan
h z n dü ürmek ve müzik sistemini kapatmak
yoluyla.
Bu durumda motoru çal t rarak aküyü arj
ediniz.
Motorun ve so utma sisteminin
a r s nmas na izin vermeyiniz.
Da l k bir arazide ya da a r yükle özellikle
s cak havalarda sürmek gibi belirli artlar
alt nda motorun ve so utma sisteminin a r
s nma riski vard r.
• Hava dola m n ön cam ile dö eme
aras nda dola t r n z ve fan yüksek h zda
çal t r n z.
So utma sisteminin a r s nmas n önlemek
için:
• Uzun bir yoku u römorkla ç k yorsan z
dü ük h zlarda sürünüz.
• Araç zor ko ullarda kullan lm sa, durur
durmaz motoru kapatmay n z.
• A r yüksek s cakl klarda arac n z
kullan rken zgaran n önündeki yard mc
lambalar ç kar n z.
Motorun a r s nmas n engellemek için:
Da l k arazide arac n z römork veya karavanla
birlikte kullan yorsan z 4500 rpm’nin
üzerindeki motor h zlar na ç kmay n z. Ya
s cakl çok artabilir.
Arac bagaj kapa
sürmeyiniz!
aç k ekilde
Bagaj kapa aç k ekilde sürerseniz, belirli
egzoz gazlar ve zehirli karbon monoksit gaz
bagaj bölmesi yoluyla yolcu kabinine girebilir.
Bagaj kapa aç k ekilde k sa bir mesafe
gitmeniz gerekiyorsa, a a dakileri yap n z:
• Bütün camlar kapat n z.
NMP
Çal t rma ve sürü
Yak t alma
Fazla yak t s cak havalarda deponun ta mas na
neden olabilir!
Yak t ald ktan sonra depo kapa n yerle tiriniz
ve bir veya daha fazla t k sesi duyana kadar
kapa çeviriniz.
UYARI!
Yak t al rken, araç telefonunu hiçbir zaman
etkin halde tutmay n z; zilinin çalmas
yang n ve yaralanmaya yol açan k v lc m
olu mas na ve benzin dumanlar n n alev
almas na neden olabilir.
Yak t kapa
kanad n n aç lmas
Araç kilitli de ilse, yak t kapa
aç labilir.
kanad
D KKAT! Doldurma kapa otomobilin kilitlenmesinden sonraki on dakika içinde aç k
kal r. Ard ndan otomatik olarak kilitlenir.
Yak t doldurma kapa
Yak t deposu kapa sa arka çamurlu un
üzerindeki kapak kanad n n alt ndad r.
A r s cak havalarda yak t deposunda a r
bas nç olu abilir. Yak t deposu kapa n
yava ça aç n z. Yak t tank n a r
doldurmay n z. Pompa tabancas n n bir defadan
fazla otomatik olarak atmas na izin vermeyiniz!
NMQ
Benzin doldurma
D KKAT! Özellikle Volvo servisi taraf ndan
önerilmedikçe, yak ta temizleyici katk
maddeleri eklemeyiniz.
Önemli!
Benzinle çal an otomobillerde, katalizatörün zarar görmemesi için depoya daima
kur unsuz benzin doldurulmal d r.
Motorin doldurma
Dü ük s cakl klarda ( –5 °C - –40 °C) dizel
yak t ndan parafin ayr labilir. Bu durum
motorun çal t r lmas n zorla t rabilir. So uk
mevsimlerde k dereceli özel yak t kullanmaya
dikkat ediniz.
Çal t rma ve sürü
Arac n çal t r lmas
Motorun çal t r lmas (benzinli)
– Park (el) frenine bas n z.
– Otomatik anz man: Vites seçme kolu P
veya N konumunda.
Mekanik anz man: Vites kolu bo ta ve
debriyaj pedal sonuna kadar bas l . Bu
özellikle çok so uk havalarda önemlidir.
– Kontak anahtar n çal t rma konumuna
çeviriniz. Motor 5-10 saniye içinde
çal m yorsa, anahtar b rak p tekrar
çal t rmay deneyiniz (Ayr ca bkz.
"Otomatik çal t rma", sayfa 106).
D KKAT! Çal t rma denemesi esnas ndaki
motor s cakl na ba l olarak, so uk
çal t rmadan sonra motor devir say s baz
motor tiplerinde – k sa bir süre için – normalden
daha yüksek olabilir. Bunun nedeni Volvo’nun
egzoz gazlar emisyonunu minimuma indirmek
amac yla, egzoz sisteminin do ru çal ma
s cakl na en k sa zamanda eri mesi için önlem
alm olmas d r.
Motorun çal t r lmas (dizel)
– Park (el) frenine bas n z.
– Otomatik anz man: Vites kolu P veya N
konumunda.
Düz anz man: Vites kolu bo ta ve debriyaj
pedal sonuna kadar bas l . Bu özellikle çok
so uk havalarda önemlidir.
– Kontak anahtar n sürü konumuna
getiriniz. Kombine gösterge panelinde
motor ön s t c s n n çal t n gösteren bir
sembol yanacakt r. Lamba söndü ünde
anahtar mar konumuna getiriniz.
Kontak anahtarlar ve elektronik
immobilizer
Kontak anahtar ve direksiyon
kilidi
M Ó Kilitli konum
Kontak anahtar
ç kar ld nda direksiyon
simidi kilitlenir.
Kontak anahtar , ayn anahtarl a ba ka
anahtarlar veya metal nesneler ile birlikte
as lmamal d r. Elektronik immobilizer kazayla
devreye sokulabilir. Böyle bir durumda, fazla
anahtarlar ç kar n z ve motoru tekrar
çal t r n z.
f Ó Ara konum - "radyo
konumu"
Belirli elektrik elemanlar
devreye sokulabilir. Motor
elektrik sistemi devrede
de ildir.
Motoru so uk çal t rmadan sonra asla yüksek
devir yapt rmay n z! Motor çal mazsa veya
tekleme yaparsa, bir Volvo servisine
ba vurunuz.
ff Ó Sürü konumu
Sürü s ras ndaki anahtar
konumu. Arac n bütün
elektrik sistemi devrededir.
UYARI!
Araç hareket halindeyken asla konta
kapatmay n z (pozisyon 0 veya 1) veya
kontak anahtar n ç kartmay n z. Bu direksiyon simidi kilidini aktive edecek ve ara
kumandas n imkans z k lacakt r.
Araçtan ç kmadan önce, özellikle araçta
çocuklar kalacaksa, daima kontak anahtar n
ç kart n z.
II – Çal t rma konumu
Mar motoru devrededir.
Motor çal r çal maz kontak
anahtar n b rak n z. Anahtar
otomatik olarak sürü
konumuna döner. Anahtar zor
çevriliyorsa ön tekerlekler direksiyon simidi
kilidi üzerinde gerilim yaratacak ekilde
döndürülmü olabilir. Direksiyon simidini sa a
sola çevirmeniz anahtar n dönmesini
kolayla t racakt r.
NMR
Çal t rma ve sürü
Arac n çal t r lmas
Otomatik çal t rma (V8 AWD)
Otomatik çal t rma fonksiyonunu kullan rken
kontak anahtar n motor çal ana kadar mar
konumunda (konum III ) tutmaya gerek yoktur.
Kontak anahtar n mar konumuna çevirip
b rak n z. Bu durumda mar motoru motor
çal ana kadar (en fazla on saniye) otomatik
olarak çal r.
D KKAT! Otomobilden ayr l rken direksiyon
simidinin kilitlenmesine dikkat ediniz. Bu,
h rs zl k tehlikesini azalt r.
NMS
Çal t rma ve sürü
Düz anz man
Vites konumlar
Her vites de i tiri inizde debriyaja tam bas n z.
Vites de i tirdikten sonra aya n z debriyajdan
çekiniz! A a daki uygun vites de i tirme
kal b n izleyiniz.
Geri vites emniyeti
Sadece araç sabitken arac geri vitese tak n z.
Mümkün olan en iyi ekilde yak ttan tasarruf
etmek için 6. vitesi olabildi ince s k kullan n z.
NMT
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
So uk çal t rma
Güvenlik sistemleri
Arac dü ük s cakl klarda çal t r rken, bazen
viteslerin daha zor geçti ini hissedersiniz.
Bunun nedeni, dü ük s cakl klardaki anz man
ya n n viskozitesidir. Motor dü ük hava
s cakl klar nda çal t r ld nda, motor emisyonunu en aza indirmek için anz man
normalden daha gecikmeli olarak vites
yükseltir.
Otomatik vitesli araçlarda özel güvenlik
sistemleri bulunur:
D KKAT! Motorun çal t r ld andaki
s cakl na ba l olarak, so uk bir çal t rmadan
sonra motor devri, baz motor tipleri için
normalden daha yüksek olabilir.
Turbo motor
Motor so uk oldu unda, anz man daha yüksek
motor devirlerinde vites de i tirir. Bu, katalitik
konvertörün normal çal ma s cakl na daha az
egzoz emisyonuyla daha h zl ula mas na
imkan verir.
Uyarlama sistemi
[anz mana, uyum sa lama sistemi denilen bir
sistemle kontrol edilir. Sistem, anz man n nas l
davrand n sürekli olarak izler ve en uygun
vitese de i tirme için, her vites de i ikli ini
alg lar.
Kilit (lock-up) fonksiyonu
Vitesler, daha iyi motor freni ve daha dü ük
yak t tüketimi sa layan lock-up fonksiyonuna
sahiptir.
NMU
Anahtar kilidi (Keylock)
Kontak anahtar n ç karmak için, vites kolunun
P konumunda olmas gerekir. Di er tüm
konumlarda anahtar kilitlenir.
Park konumu (P)
Motor çal rken hareketsiz duran araç:
– Vites seçme kolunu ba ka konuma
geçirirken aya n z fren pedal üzerinde
tutunuz.
Elektronik vites kilidi – Vites kilidi Park
konumu (konumu)
Vites kolunu P konumundan di er vites
konumlar na geçirebilmek için kontak anahtar
I veya II konumunda olmal ve fren pedal na
bas lmal d r.
Roketleme (kick-down)
Gaz pedal na, dibine kadar, normalde tam gaz
olarak adland r lan konumdan daha öteye
gidecek kadar, bas l rsa hemen daha küçük bir
vitese geçilir. Buna roketleme denir.
Bu vites için maksimum h za ula ld nda,
veya gaz pedal roketleme pozisyonundan
ç kt nda, vites otomatik olarak de i ir.
Roketleme maksimum ivme gerekti inde,
örne in sollarken kullan l r.
A r devirlenmeyi önlemek için anz man
kontrol program nda koruyucu bir vites
küçültme kilidi bulunmaktad r.
Roketleme (kick-down) fonksiyonu manüel
konumlarda kullan lamaz. Otomatik D
konumuna dönünüz.
Çal t rma ve sürü
P – Park
N – Bo
Vites kolu kilidi
Bu konumu, park ederken veya motoru
çal t rmak istedi inizde seçiniz.
N konumu vitesin bo ta oldu u konumdur.
Motor çal t r labilir ancak herhangi bir vites
konumu seçilmi durumda de ildir. Arac n z
hareketsiz durumdayken, vites N konumundaysa, park (el) frenini tatbik ediniz.
Vites kolu, N ile D1 aras nda daima serbest bir
ekilde hareket ettirilebilir. Di er konumlar,
vites kolunda bulunan vites emniyet
dü mesiyle serbest b rak lan bir mandalla kilitlenir.
D – Sürü
Vites emniyet dü mesine bir kez basmak
suretiyle vites kolunu N, R ve P vites
konumlar aras nda ileri ve geri hareket ettirebilirsiniz.
P konumunu seçebilmeniz için araç hareketsiz
olmal d r!
P konumunda vites kutusu mekanik olarak
bloke edilir. Park ederken el frenini tatbik
ediniz.
R – Geri Vites
R konumu seçilmeden önce araç hareketsiz
olmal d r
D normal sürü konumudur. Araç, h zlanma
düzeyine ve h za ba l olarak farkl vitesler
aras nda otomatik olarak konum de i tirir. R
konumundan sonra D konumunun seçilebilmesi
için araç hareketsiz olmal d r.
1.
4 vitesli otomatik anz manlarda vites
kolundaki vites emniyet dü mesine
bas lmal d r.
NMV
Çal t rma ve sürü
Otomatik anz man
Vites seçicinin manüel (düz vites)
konumlar
Manüel konumlar
Otomatik D konumundan, düz viteslere geçmek
için vites seçme kolunu sola bast r n z. MAN
konumundan tekrar D konumuna dönmek için,
vites seçme kolunu sa a bast r p D konumuna
getiriniz.
4 vitesli otomatik anz manlarda 3 ve 4.1
vitesler, daha iyi motor freni ve daha dü ük
yak t tüketimi sa layan lock-up fonksiyonuna
(kilitli vitesler) sahiptir.
Arac sürerken:
Düz vites konumlar sürü esnas nda her an
seçilebilir. Tak lan vites, ba ka bir vites
seçmenize kadar kilitli kal r. Otomobil ancak
h z n z çok azaltman z durumunda vites
de i tirir.
Vites seçme kolunu eksi (–) konumuna çekerseniz, otomobil her defas nda otomatik olarak
bir vites dü ürür ve motor fren yapar. Vites
seçme kolunu art (+) konumuna çekerseniz,
otomobil her defas nda bir vites yükseltir.
Üçüncü vites çal t rma esnas nda
kullan labilecek en yüksek vitestir.
1.
NNM
5 vitesli otomatik anz manlarda 5.
vites de kilide sahiptir.
6 vitesli otomatik anz manlarda 2. ve
6. vites de kilide sahiptir.
W–K .
Vites koluyla, W dü mesi W
k program na geçer ve
ayr l r. K program aktive
edilince, W sembolü kombine
gösterge tablosunda görülür.
Kaygan yollarda kavramay
kolayla t rmak için, k program nda anz man
3. vitesle ba lar. Programa geçilince, dü ük
vitesler sadece roketlemeyle devreye sokulur.
W program sadece D pozisyonunda seçilebilir.
Çal t rma ve sürü
Dört tekerden çeki
Dört tekerden çeki – AWD
Dört tekerden çeki daima devrededir.
Dört tekerden çeki , dört tekerin her birinin de
ayn anda tahrik edildi i anlam na gelir. Güç,
ön ve arka tekerler aras nda otomatik olarak
da t l r. Elektronik kontrollü bir debriyaj
sistemi gücü yolu en iyi kavrayan teker çiftine
da t r. Bu, en iyi yol tutu u sa lar ve patinaj
önler.
Normal sürü artlar alt nda gücün ço u ön
tekerleklere aktar l r.
Dört tekerden çeki , ya mur, kar ve buz
ko ullar nda sürü emniyetini artt r r.
NNN
Çal t rma ve sürü
Fren sistemi
Fren servosu
Araç motor kapal durumda itilirken ya da
çekilirken, fren pedal na motorun çal t a
zamana oranla yakla k be kat daha fazla
bas nç uygulamak gerekir. Motor
çal t r ld nda, fren pedal na bas l rsa, fren
pedal n n dü tü ünü hissedersiniz. Fren
servosu aktif hale geldi inden, bu normaldir.
Araçta Acil Durum Fren Yard m (EBA) varsa,
bu daha da belirgindir.
D KKAT! Motor kapal durumda fren
yap l rsa, fren pedal na art arda de il, sert bir
ekilde bir kez bas n z.
UYARI!
Frenin servo deste inin çal mas için motor
çal makta olmas gereklidir.
Fren devreleri
Bir fren devresi çal m yorsa, bu
sembol yanar.
Devrelerden biri ar zaland nda,
arac frenlemek hala mümkündür. Fren pedal
daha da hareket edebilir ve normalden daha
yumu ak hissedilebilir. Normal frenleme etkisi
yaratmak için, pedala daha fazla bas nç
uygulamak gerekir.
NNO
Rutubet frenin özelliklerini etkileyebilir.
Araç iddetli ya murda seyir halindeyken veya
su birikintilerinden geçti inde veya
y kand nda fren elemanlar slan r. Bu durum,
fren etkisinin fark edilmesinde gecikme olacak
ekilde, fren balatas sürtünme özelliklerini
de i tirebilir.
Römork çekmenin, arac n frenlerine ilave yük
bindirdi ini unutmay n z.
Ya murda veya sulu karda uzun mesafeler
al yorsan z ve a r nemli veya so uk havada
çal t rd ktan sonra fren pedal na ara s ra
hafifçe bas n z. Bu i lem, frenleme yüzeylerini
s t r ve varsa suyu kurutur. Bu hareketin, ayn
zamanda bu hava artlar nda uzun süre park
edilmeden önce de yap lmas önerilir.
Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS), frenleme s ras nda tekerleklerin kilitlenmesini önler.
Bu, yönlendirme yetene inin
korundu u ve örne in, bir tehlikeden kaç nmak
için direksiyonu k rman n daha kolay oldu u
anlam na gelir.
Frenler a r kullan ld
Motor çal t r ld ktan sonra, ABS sistemi
yakla k 20 km/saat h zda k sa bir süre için
kendi kendini test eder. Bu, hem i itilebilir hem
de fren pedal nda darbeler halinde hissedilebilir.
nda
Arac da l k bölgelerde veya benzer özelliklere
sahip ba ka yollarda kullan rken, fren pedal na
özellikle sert bas lmasa dahi, frenlere a r yük
biner.
Arac n h z genellikle çok dü ük oldu undan,
frenler düz yollarda yüksek h zlarda
kullan ld nda oldu u gibi etkin bir ekilde
so utulmaz.
Frenlere a r yük bindirmemek için, yoku
a a sürerken, ayak frenini kullanmak yerine
vites küçültünüz. Yoku a a inerken, yoku
ç karken kulland n z vitesi kullan n z. Bu
ekilde motor frenlemesinden daha iyi
yararlan l r ve frenlerin ancak k sa süreler için
kullan lmas n gerektirir.
Kilitlenme önleyici fren sistemi
(ABS)
ABS sisteminden tam olarak faydalanabilmek
için:
• Fren pedal na azami kuvvetle bas n z.
Darbeler hissedilecektir.
• Arac seyir yönüne yönlendiriniz. Pedal
üzerindeki bask y dü ürmeyiniz.
Trafik olmayan bir alanda ve farkl hava
artlar nda ABS sistemiyle fren uygulamalar
yap n z.
Çal t rma ve sürü
A a daki durumlarda ABS lambas yanar:
Otomobil çal t r ld nda, bir ar za nedeniyle
ABS sistemi devreden ç kar l rsa, yakla k iki
saniye süreyle.
Elektronik fren kuvveti da t m
sistemi – EBD
Elektronik Fren Kuvveti Da l m sistemi
(EBD) ABS sisteminin bütünle ik bir
parças d r. EBD sistemi arka tekerleklere
uygulanan fren kuvvetini kontrol ederek, daima
mümkün olan en iyi frenleme kuvvetinin
sa lanmas n garanti eder. Sistem fren
kuvvetini ayarlarken fren pedal ndaki darbeleri
duyabilir ve hissedebilirsiniz.
Acil durum fren yard m – EBA
(Acil durum fren yard m ) Ani fren yap lmas
gerekti inde, tam fren etkisi derhal devreye
girer. EBA fonksiyonu, frene ne kadar çabuk
bas ld n tespit ederek, daha kuvvetli
frenleme yap l p yap lmayaca n alg lar.
Aya n z fren pedal ndan çekmeden fren
yapmaya devam ediniz. Fren pedal ndaki
bas nç kalkt nda, fonksiyon ask ya al n r. Bu
fonksiyon daima aktiftir ve devreden
ç kar lamaz.
UYARI!
FREN ve ABS uyar sembolleri ayn anda
yanarsa, fren sisteminde bir hata olabilir.
Fren hidroli i haznesinde seviye normalse,
fren sisteminizi kontrol ettirmek için
dikkatle en yak n Volvo servisine sürünüz.
Fren hidroli i fren hidroli i haznesindeki
MIN i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroli i kayb n n nedeni
ara t r lmal d r.
NNP
Çal t rma ve sürü
Denge sistemi
Denge sistemi aktifken, araç ivmeye normal
tepki vermez gibi görünebilir. Bunun sebebi,
sistemin yol yüzeyindeki friksiyon miktar n
alg lamas ve farkl denge sistemi i levlerinin
çal mas na izin vermesidir.
Araçta ya STC (Denge ve Çeki Kontrolü) Denge ve çeki kontrol sistemi ya da DSTC
(Dinamik Denge ve Kontrolü) - Dinamik denge
ve çeki kontrol sistemi bulunmaktad r.
Fonksiyon/
sistem
TC
SC
AYC
1.
STC
X
X
DSTC
(Dinamik
denge ve
çeki
kontrolü)1
X
X
X
Aktif Sapma Kontrolü (AYC)
Aktif Sapma Kontrolü fonksiyonu, bir patinaj
durumunda arac stabilize etmek için bir veya
birkaç tekerle i otomatik olarak frenler. Bu
durumda fren pedal na bas lm olsayd ,
normalden daha sert olacak ve bir pals sesi
duyulacakt .
AYC fonksiyonu daima aktif olup devre d
b rak lamaz.
Baz pazarlarda iste e ba l d r.
Çeki Kontrolü (TC)
Çeki Kontrolü sistemi patinaj yapan tahrik
tekerle ini frenleyerek, bu tekerle e giden
gücü, çeki yapabilen tahrik tekerle ine
yöneltir. Böyle bir durumda öne çeki i art rmak
için, gaz pedal na normalde oldu undan daha
fazla basmak gerekebilir. Çeki Kontrolü
çal rken bir darbe sesi duyulur. Bu tamamen
normaldir. TC fonksiyonu en s k dü ük h zlarda
etkindir. Devre d edilemez.
NNQ
Patinaj kontrolü (SC)
Denge Kontrolü fonksiyonu, tahrik tekerleklerinin h zlanma esnas nda kaymay önler. Bu,
kaygan zeminlerde yol güvenli ini art r r. Kar
zinciri ile sürme, çok karl yollarda ya da
kumun üzerinde sürme gibi özel ko ullarda
çeki i art rmak için SC fonksiyonunun devre
d edilmesi yararl olabilir. Bu, STC/DSTC
dü mesine bas larak yap l r.
UYARI!
STC veya DSTC sistemlerinin engellenmesi
arac n sürü özelliklerini de i tirecektir.
Viraj dönerken ve kaygan ko ullarda
sürerken daima dikkatli olunuz.
Çal t rma ve sürü
Park yard m (iste e ba l )
M itsel sistemden gelen ba ka bir ses kayna n n
ses seviyesi yüksekse, bu otomatik olarak
k s l r.
Otomobil çal t r ld
devreye sokulur.
nda sistem daima
b rak lmal d r, çünkü bunlar sensörleri tetikleyecektir.
Volvo’nun orijinal Volvo römork teli
kullan l rsa, römork çekerken arka park yard m
otomatik olarak devreden ç kar l r.
UYARI!
Ön ve arka park yard m
Genel
Park yard m , park etme s ras nda bir yard mc
olarak kullan l r. Bir sinyal, alg lanan nesne ile
aradaki mesafeyi belirtir.
Arac n önündeki veya arkas ndaki bir nesneye1
yakla t kça sinyalin frekans artar.
Yakl. 30 cm mesafede ton sabitle ir. Bu mesafe
içinde arac n hem arkas nda hem önünde1
nesneler varsa, sinyal ön ve arka hoparlörlerden
s rayla gelir.
1.
Park yard m , hem ön hem de arkaya
tak l ise.
Park yard m , sürücünün park etme
s ras ndaki sorumluluklar n ortadan
kald rmaz.
Sensör, nesnelerin alg lanamad kör
noktalara sahiptir. Arac n etraf ndaki
çocuklara ve hayvanlara dikkat ediniz.
Ön park yard m
Arac n tam önündeki ölçüm alan yakl.
0,8 m’dir. Sensörler arac n önündeki bir engele
tepki verdi inde müzik sistemi ekran nda mesaj
metni PARK ASSIST ACTIVE görünür.
Sensörler ekstra klardan etkilendi inden,
park yard m ekstra klarla birle tirilemez.
Arka park yard m
Arac n tam arkas ndaki ölçüm alan yakl.
1,5 m’dir.
Geri vitesi tak ld nda, müzik sistemi
ekran nda mesaj metni PARK ASSIST
ACTIVE görünür.
Bir römorkla, çekme çubu u üzerinde bisiklet
ta y c , vs. ile sürü yaparken sistem devre d
NNR
Çal t rma ve sürü
Park yard m (iste e ba l )
Ar za göstergesi
Bilgi verme sembolü (lambas )
yanar ve yan k kal r
Kombine gösterge panelinin
ortas ndaki bilgi ekran nda sembolle
birlikte PARK YARDIMCISI SERVMS
GEREK yaz s görünür.
Park yard m sensörleri
Park yard m n n devreden
ç kar lmas ve devreye sokulmas
Park yard m , anahtar panelindeki anahtar ile
devreden ç kar labilir. Dü medeki LED söner.
Anahtar aç ld nda park yard m yeniden
devreye sokulur ve LED yanar.
Ön park yard m
Geri manevra s ras nda dahi, 15 km/saatin
alt ndaki h zlarda ön park yard m devrededir.
Sinyal ön hoparlörlerden gelir.
Arka park yard m
Geri vites tak ld nda, arka park yard m aktive
edilir. Sinyal arka hoparlörlerden gelir.
NNS
Sensörlerin temizlenmesi
Myi çal abilmeleri için sensörlerin düzenli
aral klarda temizlenmeleri gerekir. Temizlemek
için su ve araç ampuan kullan n z.
Sensör, buz veya karla kapl ysa tepki verebilir.
Çal t rma ve sürü
Çekme ve kurtarma
Motoru vurdurarak çal t rmay n z.
Arac düz vitesteyken vurdurarak
çal t r rsan z, katalitik konvertör(ler) hasar
görebilir. Otomatik vitesli araçlar vurdurularak
çal t r lamaz. Akü bo alm sa bir yard mc akü
kullan n z.
Arac n z n çekilmesi gerekti inde
• Manevra yapabilmek için direksiyon simidi
kilidini aç n z.
• Çekme i leminde yasal olarak izin verilen
en yüksek h z dikkate al n z.
• Motor kapal yken, fren ve direksiyon
servolar n n çal mad n unutmay n z.
Frenlere normalden yakla k be kat daha
fazla kuvvetle bas lmal d r, direksiyon ise
normalden çok daha fazla kuvvet gerektirir.
• Yumu ak sürünüz. Sarkmamas için çekme
halat n gergin tutunuz.
Otomatik vitesli araçlar için
• Vites kolu N konumunda olmal d r.
• Otomatik anz man bulunan bir otomobili
çekerken izin verilen maksimum h z 80 km/
h tir.
• Otomobil ancak öne dönük ekilde çekilmelidir.
• Motor vurdurarak çal t r lamaz. "Takviye
Aküyle Çal t rma", bkz. sayfa 119.
NNT
Çal t rma ve sürü
Çekme ve kurtarma
Çekme halkas
Çekme halkas bagajdaki alet çantas n n
içindedir. Araç çekilmeden önce çekme
halkas n yerine vidalaman z gerekir. Çekme
halkas n n vidalama yeri ve kapa her
tamponun sa taraf nda yer al r.
Kapa
a a daki gibi ç kar n z:
A. Kapa n alt kenar n bir bozuk parayla
kald r n z.
B. Çekme halkas n flan a (C) dayan ncaya
kadar yerine vidalay n z. Bir somun
anahtar kullanabilirsiniz.
Kulland ktan sonra çekme halkas n sökünüz ve
kapa yerine tak n z.
NNU
Çekme halkas yaln zca arac yolda çekmek için
kullan labilir, arac hendek veya benzeri
yerlerden kurtarmak için kullan lamaz. Böyle
durumlarda kurtarma için profesyonel yard m
isteyin.
Çal t rma ve sürü
Çal t rma yard m
4
3
2
1
Takviye akü ile çal t rma
Herhangi bir nedenden dolay otomobilinizin
aküsü bo alm sa, motoru çal t rmak için
yedek bir aküden ya da ba ka bir arac n
aküsünden ak m "ödünç alabilirsiniz".
Çal t rma denemesi esnas nda k v lc m
olu umunu önlemek için kablo k skaçlar n n
sa lam tak lmalar na dikkat ediniz.
Patlama riskini önlemek için a a daki
kurallara tam olarak uyman z öneririz:
– Kontak anahtar n 0 konumuna çeviriniz.
– Kullanaca n z takviye akünün 12 voltluk
ak ma sahip oldu undan emin olunuz.
– Takviye akü bir ba ka araçtaysa, o arac n
motorunu durdurunuz ve araçlar n birbirlerine temas etmemesine dikkat ediniz.
– K rm z kabloyu, takviye akünün pozitif
kutbu (1+) ile otomobilinizin motor bölmesindeki k rm z ba lant (2+) aras na tak n z.
Kelepçeyi üzerinde bir art i areti bulunan
küçük siyah kapa n alt ndaki kontak
noktas na ba lay n z. Kapak sigorta kutusu
kapa na bütünle tirilmi tir.
– Siyah kablonun bir ucunu takviye aküsünün
negatif kutbuna (3–) ba lay n z.
– Siyah kablonun di er ucunu arac n z n
motorundaki kald rma halkas na (4–)
ba lay n z.
– "Takviye arac n n" motorunu çal t r n z.
Motorun birkaç dakika rölanti devrinden
biraz daha yüksek bir devirle (1500 devir/
dakika) çal mas n sa lay n z.
– Aküsü bo alm olan arac n motorunu
çal t r n z.
– Kablo kelepçelerini tak lan s ran n tersini
izleyerek ç kar n z.
D KKAT! Arabay çal t rma giri imi
s ras nda akü mandallar n ç karmay n z
(k v lc m tehlikesi).
UYARI!
Aküler oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz ç karabilirler. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
NNV
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü
Yük kapasitesi, araç üzerine monte edilen
çekme çubu u, çekme çubu u üzerindeki yük
(çekilen treylerle 75 kg), yük ta y c lar ve
tavan kutusu gibi ekstra aksesuarlardan ve
yolcular n toplam a rl klar ndan etkilenir.
Arac n yük kapasitesi yolcu say s ve a rl klar
ile azal r.
UYARI!
Arac n sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
• Arac n çekme donan m onaylanm bir
tipten olmal d r.
• Çekme donan m Volvo taraf ndan
tak lm sa, otomobil römork çekmek için
gerekli donan m ile birlikte teslim edilir.
Sonradan takma durumunda, otomobilin
römork çekebilmek için gerekli tüm
donan ma sahip olup olmad n ö renmek
için Volvo bayiinize ba vurunuz.
• Römork üzerindeki yükü, çekme braketi
üzerindeki a rl k, belirtilen maksimum
çekme topuzu yüküne uygun olacak ekilde
da t n z.
• Lastik bas nc n tam yük bas nc na uygun
olacak ekilde artt r n z. Lastik bas nçlar
tablosuna bak n z!
NOM
• Gereksiz a nmalar önlemek için çekme
donan m n düzenli olarak temizleyiniz ve
çekme topuzuyla1 bütün hareketli parçalar
gresle ya lay n z.
• Arac n z yeniyken a r bir römork ile
kullanmay n z! Arac n z en az 1000 km
kullan ncaya kadar bekleyiniz.
• Uzun ve dik yoku lardan inerken frenlere
normalden daha fazla yük biner. Daha
dü ük bir vitese geçin ve h z n z buna göre
ayarlay n z.
• S cak havalarda araç a r yükle sürülürken,
motor ve anz man hararet yapabilir.
Kombine gösterge panelindeki hararet
göstergesinde ibrenin k rm z alana girmesi,
a r hararet oldu unu gösterir. Durun ve
arac bir kaç dakika rölantide çal t r n z.
• Araç hararet yaparsa, klima sistemi geçici
olarak devre d kalabilir.
• [anz man, hararet durumunda bir
bütünle ik koruma fonksiyonuyla tepki
gösterir. Ekranda görüntülenen mesaj
okuyunuz!
• Arac n zla römork çekerken motora
normalden daha fazla yük biner.
1.
Titre im emme özelli ine sahip topuz
mekanizmas için söz konusu de ildir.
• Güvenlik sebeplerinden dolay , baz
ülkelerdeki h z s n r daha yüksek bile olsa
80 km/saat s n r n geçmeyiniz.
• Frensiz bir römork için izin verilen azami
römork a rl 750 kg’d r.
• Römork ile park ederken P konumunu
seçiniz (otomatik anz man) ya da vitese
tak n z (düz anz man) ve daima el frenini
çekiniz. Dik bir yerde park ederken tekerleklerin alt na takoz koyunuz.
Römork a rl klar
Mzin verilen römork a rl klar için, bkz.
sayfa 225.
D KKAT! Belirtilenler, Volvo taraf ndan izin
verilen en yüksek römork a rl klar d r. Ulusal
araç yönetmelikleri, römork a rl klar n ve
h zlar daha da s n rlayabilir. Çekme çubuklar
arac n çekmesi gerekenden daha yüksek çekme
a rl klar için onaylanabilir.
UYARI!
Römork a rl klar için belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde römork ve arac n
manevra veya fren esnas nda kontrol
edilmesi zor olabilir.
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü ve otomatik
anz man
riskini azaltan bütünle ik bir fonksiyon bulunmaktad r.
Yoku larda park etti inizde vites seçme kolunu
P konumuna getirmeden önce el frenini
çekmeniz gerekir. Arac n z bir yoku ta
çal t rd n zda, önce vites seçme kolunu sürü
konumuna getirmeniz, sonra da el frenini
b rakman z gerekir.
Devreye sokma
Devreye sokmak için, römorktan gelen kablolar
çekme çubu unun yan nda yer alan römork
soketine ba lanmal d r; bkz. sayfa 122.
• Dik yoku larda veya yava sürerken dü ük
bir vites seçiniz. Böylece anz man n vites
yükseltmesini engellemi olursunuz.
[anz man ya da daha so uk olacakt r.
• Motorun "ba a ç kabilece inden" daha
yüksek bir düz vites kullanmay n z. Yüksek
viteste sürmek her zaman ekonomik
de ildir.
• E imi % 15’i a an yollarda otomatik
anz man ile römork çekmekten kaç n n z.
D KKAT! Baz modellerde römork çekmek
için bir otomatik vites ya so utucusunun
kullan lmas gereklidir.
Çekme kolunun arac n sat n al nmas ndan sonra
takt r lm olmas durumunda, arac n z n
özellikleri ile ilgili olarak bilgi almak için
Volvo bayiinize ba vurunuz.
Devreden ç kartma
Kablolar elektrik soketinden ç kart n z.
D KKAT! Bu fonksiyon römork soketine
ba ka herhangi bir elektrikli donan m
tak ld nda da devreye girer ve araç, kalk
s ras nda daha yava bir ekilde h zlan r.
Seviye ayar (be koltuklu araçlarda
iste e ba l , yedi koltuklu araçlarda
standart)
Arac n z otomatik seviye ayar mekanizmas yla
donat lm sa, yük ne olursa olsun arka süspansiyon her zaman do ru sürü yüksekli ini
korur. Otomobil hareketsiz dururken, arka
süspansiyon gömülür. Bu tamamen normaldir.
Bir yükle kalkarken, belli mesafe sonra seviye
yükseltilir.
Bir römork çekerken destekli çal t rma
V8 motorla donat lm araçlarda, arac bir
römork ba l yken çal t rd n zda meydana
gelebilecek rahats z edici sallanma ve patinaj
NON
Çal t rma ve sürü
Römorkla sürü
Çekme donan m (iste e ba l )
D KKAT! Çeki kolu sonradan tak lm sa
otomobilin anz man ya so utucusu ile
donat lm olup olmad n kontrol ediniz.
Sabit çekme çubu u (A)
Römorkun güvenlik kablosunu her zaman
tutturucuya ba lamay unutmay n z. Resme
bak n z!
A
Sökülebilir çekme çubu u (B)
Her zaman montaj talimatlar na titizlikle uyun.
Römorkun güvenlik kablosunu her zaman
tutturucuya ba lamay unutmay n z. Resme
bak n z!
B-
Ba lant pimini düzenli olarak temizlemek ve
greslemek gerekti ini unutmay n z.
Arac n z Volvo sökülebilir çekme çubu uyla
donat lm sa:
Önerilen gres 8624203’ü kullan n z.
• Çekme çubu unun arac n z kullanmaya
ba lamadan önce kilitlenmi oldu undan
emin olunuz.
• K rm z uyar pimi (yukar daki resimde okla
gösterilen) görünür durumda olmamal d r.
• Kilitlemek için anahtar kullan n z. Tan m
için, bkz. sayfa 124.
D KKAT! Arac n z n çekme çubu u 13 pinli
bir elektrik ba lant s na sahip olabilir. Bunu
7 pine sahip bir römorka ba laman z
gerekti inde her zaman orijinal Volvo adaptör
kablosu kullan n z. Kablonun sarkarak yere
de memesine dikkat ediniz.
NOO
Çal t rma ve sürü
Teknik özellikler
Uzakl k A üstte:
Sabit çekme çubu u: 1124 mm
Uzakl k B üstte:
Sabit çekme çubu u: 80 mm
Sökülebilir çekme çubu u: 80 mm
Sökülebilir çekme çubu u: 1124 mm
Mzin verilen azami topuz bas nc : 90 kg
NOP
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u – montaj
AÇIK
AÇIK
B-
– Ba lant pimi muhafazas n ç kar n z.
NOQ
– Anahtar sökülebilir k sma sokunuz ve saat
yönünde kilit aç k konumuna çeviriniz.
– Çekme çubu unu tutup kolu, saat yönünde
kilitli konumuna çeviriniz.
Çal t rma ve sürü
K L TL
K L TLEMEK
ÇN TNZ
– Çekme çubu unu kilitli konumuna itiniz.
Kolu tutmay n z.
D KKAT! Kolun konumu kolayca de i ir.
KIRMIZI P M (B) GÖRÜNMEZ
– Sinyal piminin (B) içeri itilmi oldu undan
emin olunuz.
– Anahtar kilitli konuma do ru, saat yönünün
tersinde döndürünüz ve kilitten ç kar n z.
NOR
Çal t rma ve sürü
Sökülebilir çekme çubu u – sökülmesi
AÇIK
– Anahtar sökülebilir k sma sokunuz ve saat
yönünde kilit aç k konumuna çeviriniz.
AÇIK
– Kolu, saat yönünde kilitli konumuna
çeviriniz ve çekme topuzunu tutunuz.
– Çekme topuzunu ba lant piminden
tutunuz. Kolu tutmay n z.
Önemli!
Çekme topuzundaki kilit sadece k rm z
plastik pim görünmez oldu unda kilitlenebilir.
NOS
Çal t rma ve sürü
K L TL
– Anahtar kilitli konuma do ru, saat yönünün
tersinde döndürünüz ve kilitten ç kar n z.
– Ba lant pimi muhafazas n resimde gösterildi i gibi tekrar yerine tak n z.
NOT
Çal t rma ve sürü
Yükleme
Genel
Yük kapasitesi araç üzerine monte edilen,
çekme çubu u, çekme çubu u üzerindeki yük
(çekilen treylerle 75 kg), yük ta y c lar ve
tavan kutusu gibi ekstra aksesuarlardan ve
yolcular n toplam a rl klar ndan etkilenir.
Arac n yük kapasitesi yolcu say s ve a rl klar
ile azal r.
Arac n sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
Tavandaki yük
Yük ta y c konumu (aksesuar)
Yük ta y c n n tavan raylar üzerine do ru
yönde koyuldu undan emin olunuz.Yük
ta y c lar, tavan raylar üzerinde
konumland r l rlar. Yüksüz sürü te, rüzgar
sesini en aza indirgemek için, ön yük ta y c
orta ray aya n n 200 mm önüne koyulmal ve
arka yük ta y c orta ve arka ray aya (bkz.
ekil) aras na ortalanmal d r. Uzun yük ta y c
önde olmal d r.
NOU
Yük ta y c lar n tak lmas
Yük ta y c n n tavan ray na do ru oturmas na
dikkat ediniz. Yük ta y c y tork anahtar ile
s k t r n z. Tork anahtar ndaki i arete kadar
s k t r n z (6 Nm’ye kar l kt r). [ekle bak n z!
Çal t rma ve sürü
• Yükü, yük ta y c lar üzerinde dengeli
olarak da t n z. Yükü dengesiz ekilde
yerle tirmeyiniz. En a r e yalar en alta
koyunuz.
• Tavanda yük ta d n z zaman arac n z n
a rl k merkezinin ve sürü özelliklerinin
de i ece ini unutmay n z.
• Arac n rüzgar direncinin ve yak t tüketiminin yükün boyutuyla do ru orant l
artaca n unutmay n z.
• Yumu ak sürünüz! Gereksiz ani h zlanma,
ani frenlerden ve virajlara sert girmekten
kaç n n z.
Yük ta y c kapa
Kapa gev etmek ya da s k t rmak için tork
anahtar n n ucunu ( ekle bak n z) ya da kontak
anahtar n kullan n z. ¼ tur çeviriniz.
Yük ta y c lar
• Arac n za zarar vermemek ve sürü an nda
maksimum güvenli i sa lamak amac yla
Volvo’nun özellikle arac n z için tasarlad
yük ta y c lar n kullanman z tavsiye
ederiz.
• Yük ta y c lar n ve yükün sa lam tak l
olup olmad klar n periyodik olarak kontrol
ediniz. Yükü tespit kay lar ile sa lam
ekilde ba lay n z!
UYARI!
Portbagaj veya tavan kutusu dahil olmak
üzere, tavana 100 kg’dan daha fazla yük
yüklemeyiniz. Arac n a rl k merkezi ve
sürü özellikleri, tavandaki yüklerle
de i mektedir.
NOV
Çal t rma ve sürü
Far düzeninin ayarlamas
yerle tirilir. Çizimlerdeki uzun k rm z çizgi
kal b n uydurulmas gereken ön far
merce indeki çizgiye tekabül eder.
noktayla uyu acak ekilde yerle tiriniz. Kal p
i areti > < ön far merce i üzerindeki çizgiyle
hizada olmal d r.
Kal plar kopyaland ktan sonra, referans ölçümlerinin yeterince huzme biçimini kapsayaca
ekilde ölçümleri kontrol ediniz.
Referans ölçümler:
Kal p 3.) Kal plar üzerindeki > < i aretleri
aras ndaki çizgi yakl. 140 mm olmal d r.
Kal plar, LHD ve RHD versiyonlar için olup
çizimdeki gibi konumlanm t r.
Üstteki çizim LHD araçlar içindir. Alttaki çizim
RHD araçlar içindir.
Kal p 4.) Kal plar üzerindeki > < i aretleri
aras ndaki çizgi yakl. 112 mm olmal d r.
Halojen farlar
A. Soldan giden trafi e göre far düzeni B.
Sa dan giden trafi e göre far düzeni
Far düzenini, sa dan veya soldan
giden trafi e göre ayarlay n z.
Kar dan gelen sürücülerin gözünü almamak
üzere, farlar maskelemek suretiyle far huzme
biçimi de i tirilebilir. Huzme biçiminin kalitesi
yeterince iyi olmayabilir.
Ön far maskeleme
Önce sayfa 132 üzerinde bulunan kal plar
kopyalay n z, sonra da biçimi kendinden
yap an effaf bant veya benzeri su geçirmez
malzemeye aktar n z.
Maske, ön far merce i üzerindeki nokta (5)
mukabil kal p üzerindeki k rm z noktayla ayn
hizada olmas gereken referans noktas al narak
NPM
1 ve 2 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su
geçirmek bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
Her bir kal b , oklar ortay gösterecek ve
kal ptaki nokta ön far merce i üstündeki
noktayla uyu acak ekilde yerle tiriniz.
Referans ölçümler:
Kal p 1 ve 2.) Kal plar n uzun taraf yakla k
82 mm olmal d r.
Bi-Xenon ön farlar
3 ve 4 kal plar n kopyalay n z. Do ru
olduklar ndan emin olmak için ölçüleri kontrol
ediniz. Kal b , kendinden yap kan, su
geçirmek bir malzemeye aktar n z ve kesiniz.
Her bir kal b , oklar ortay gösterecek ve
kal ptaki nokta ön far merce i üstündeki
Çal t rma ve sürü
Maskenin farlara tak lmas . Üstteki resim Soldan direksiyonlu modeller, alttaki resim ise sa dan direksiyonlu modeller içindir. Kal p 1 ve 2 halojen
farlar, 3 ve 4 ise Bi-Xenon farlar içindir.
NPN
Çal t rma ve sürü
Far düzeninin ayarlamas
Maskeleme kal plar
NPO
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)
parlayarak sürücünün dikkatini kör noktadaki
araca çeker.
BUYARI!
- BLIS bir uyar ya da güvenlik sistemi
DEPML, bir bilgi sistemidir.
- Sistem, mevcut dikiz aynalar na destek
olmaktad r, bunlar n yerini almaz. Kesinlikle sürücünün kontrolü veya
sorumlulu unun yerini alamaz.
- Güvenli bir ekilde erit de i tirme
sorumlulu u kesinlikle sürücüye aittir.
1.
2.
3.
BLIS kameras
Sinyal lambas
BLIS sembolü
BLIS
BLIS, ayn yönde hareket eden ve "kör
noktada" kalan ba ka bir araç olup olmad n
gösteren bir bilgi sistemidir. Sistem, dijital
kamera teknolojisine dayanmaktad r.
Kameralar (1), kap aynalar n n alt na
tak lm t r.
Bir kamera, kör nokta bölgesinde bir araç
oldu unu alg lad nda (arac n yan taraf ndan
yakla k 3 m’ye kadar ve dikiz aynas ndan
geriye do ru yakla k 9,5 m’ye kadar, sa
sütundaki resme bak n z) kap panelinde (2) bir
sinyal lambas yanar. Lamba, sabit bir ekilde
D KKAT! Sistem arac n hangi taraf nda bir
araç saptarsa o taraftaki lamba yanar. Araç her
iki taraf ndan da sollan yorsa her iki taraftaki
lamba da yanar.
BLIS çal rken
Sistem, araç 10 km/s ile 250 km/s aras ndaki
h zlarda kullan l rken çal r.
Siz ba ka bir arac sollarken:
• Sistem, ba ka bir arac , bu araçtan en fazla
20 km/saat daha h zl bir h zda
sollad n zda tepki verir.
• Sistem, di er araçtan 20 km/s’ten daha
h zl bir h zda sürdü ünüzde tepki vermez.
A
BLIS’in kapsad "kör noktalar"
Mesafe A = yakla k 9,5 m
Mesafe B = yakla k 3 m
Ba ka bir araç taraf ndan solland n zda:
• Sistem, sizden en fazla 70 km/s daha h zl
hareket eden bir araç taraf ndan
solland n zda tepki verir.
• Sistem, sizden 70 km/s’ten daha h zl
hareket eden bir araç taraf ndan
solland n zda tepki vermez.
NPP
Çal t rma ve sürü
BLIS (Kör Nokta Bilgi Sistemi)
UYARI!
çekilen bir römorka tepki vermeyece i
anlam na gelir.
- BLIS keskin virajlarda çal maz.
- Sistem, kamera camlar kapand nda
çal maz. Bu durumda BLIS sinyal
lambalar yan p söner ve ekranda bir mesaj
görüntülenir (sayfa 135’teki tabloya
bak n z).
- Araç geri giderken BLIS çal maz.
Sistem gündüz ve gece çal r
• Gündüz: Sistem gündüz vakti çevredeki
araçlar n ekline tepki verir. Sistem, otomobiller, kamyonlar, motorbisikletler vb.
motorlu araçlara tepki verecek ekilde
tasarlanm t r.
UYARI!
Sistem, bisiklet ve mopedlere tepki vermez.
- BLIS, dura an haldeki araçlara tepki
vermez.
• Gece: Sistem gece vakti, çevredeki
araçlar n farlar na tepki verir. Kör
noktadaki bir arac n sistem taraf ndan
alg lanabilmesi için en az ndan gündüz
farlar n n aç k olmas gereklidir. Bu
örne in, sistemin, far/gündüz far olmayan
ve bir arac n veya kamyonun arkas ndan
NPQ
BLIS’in kapat lmas ve yeniden devreye
sokulmas
BLIS, kontak aç ld nda daima devrededir.
• Sistem, merkezi konsoldaki dü me
panelinde bulunan BLIS dü mesine basarak
kapat labilir (yukar daki resme bak n z).
Sistem kapat ld nda dü medeki LED
söner ve ön paneldeki ekranda bir mesaj
görüntülenir.
• BLIS, dü meye tekrar bas larak devreye
sokulabilir. Bu durumda dü medeki LED
yanar ve ekranda yeni bir mesaj görüntülenir. Mesaj silmek için READ (OKU)
dü mesine bas n z; bkz. sayfa 42.
Çal t rma ve sürü
Sistem durumu
Gösterge ekran ndaki metin
Blis çal m yor
KÖR NOKTA SMST. SERVMS GEREK
Sa daki kamera kapal
KÖR NOKTA SMST. SAP KAM.
KAPALI
Soldaki kamera kapal
KÖR NOKTA SMST. SOL KAM.
KAPALI
Her iki kamera da kapal
KÖR NOKTA SMST. KAMERALAR
KAPALI
BLIS sistemi kapal
KÖR NOKTA BMLG. SMSTEM
KAPALI
BLIS sistemi aç k
KÖR NOKTA BMLG. SMSTEM AÇIK
UYARI!
BLIS kameralar , insan gözüyle ayn k s tl l klara sahiptir, yani yo un
kar ya
veya yo un siste daha kötü "görür".
Yukar daki mesajlar, sadece kontak anahtar II
konumunda ve BLIS devrede iken (yani, sürücü
sistemi kapatmam sa) gösterilmektedir.
NPR
Çal t rma ve sürü
NPS
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Lastik bas nc
Tekerleklerin de i tirilmesi
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Tekerleklerin sökülmesi
Acil durum lastik tamiri
138
141
142
143
145
147
NPT
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Sürü özellikleri ve lastikler
Lastikler, arac n sürü özelliklerini büyük
ölçüde etkiler. Lastik tipi, boyutlar, lastik
bas nc ve h z de eri arac n performans
bak m ndan çok önemlidir.
Lastikleri de i tirirken, dört tekerle e de ayn
tip ve boyutlarda ve ayr ca tercihen ayn marka
lastikler takmaya dikkat ediniz. Lastik bas nç
etiketinde belirtilen, tavsiye edilen lastik
bas nçlar na uyunuz. Bkz. sayfa 141.
Boyutlar n gösterili i
Tüm otomobil lastiklerinde boyutlar belirtilir.
Örne in:
225/70R16 102H.
225
70
R
16
102
H
Kesit geni li i (mm)
Kesit yüksekli i ile geni li i
aras ndaki oran (%)
Radyal kat
Tekerlek jant çap inç (") olarak
Lastik yükü indeksi (bu durumda
615 kg)
H z de eri (bu durumda 210 km/saat)
H z de erleri
Araç bir bütün olarak onaylanm t r, yani
boyutlar ve h z de erleri arac n ruhsat
belgesinde belirtilenlerden farkl olmamal d r.
Bu ko ullara tek istisna (hem metal çivili olan
hem de olmayan) k lastikleridir. Böyle bir
NPU
lastik seçilirse, araç, lasti in h z de erinden
daha h zl kullan lmamal d r (örne in, Q s n f
lastik azami 160 km/saat h zda kullan labilir).
Trafik yönetmeliklerinin, lastiklerin h z s n f n
de il, arac n ne kadar h zla sürülebilece ini
belirlediklerini unutmay n z.
Not: Mzin verilen maksimum h zlar belirtilmi tir.
Q
T
H
V
W
160 km/s (sadece k lastiklerinde
kullan l r)
190 km/s
210 km/s
240 km/s
270 km/s
Yeni lastikler
Lastikler çabuk bozulabilen
ürünlerdir. Birkaç y l sonra,
sertle meye ba larlar ve ayn
zamanda sürtünme kapasitesi/
özellikleri giderek bozulur.
Bu nedenle, onlar
de i tirdi inizde mümkün oldu unca yeni
lastikler temin etmeyi amaçlay n z. Bu husus
özellikle k lastikleri için önemlidir. Üretim
haftas ve y l dört hane ile belirtilir, örne in
1502. Resimde gösterilen lastik, 2002 y l n n
15. haftas nda üretilmi tir.
Lasti in ya
Lastiklerin on seneye kadar teorik hizmet ömrü
olsa bile, alt seneden daha eski lastiklerin
kullan lmamas tavsiye edilir.
Tekerlekler ve lastikler
kullan rken, bunlar dört tekerle in her birine
tak lmal d r.
D KKAT! En uygun jant ve lastik tipleri için
bir Volvo servisine dan n z.
Çivili lastikler
Çivili k lastikleri 500-1000 km boyunca
yumu ak ve hafif sürü le "al t r lmal " ve
böylece çivilerin lasti e do ru ekilde
oturmalar sa lanmal d r. Bu, lasti in ve
özellikle çivilerin daha uzun bir ömre sahip
olmalar n sa lar.
Di a nma göstergeli lastikler
Di a nma göstergeleri, di i geni li ine kesen
dar di siz eritlerdir. Lasti in yan nda TWI (Di
A nma Göstergesi) harfleri vard r. Sadece
1,6 mm di derinli i kal rsa, bu erit aç kça
görülebilir. Lastikleri mümkün olan en k sa
zamanda de i tiriniz. Az miktarda di derinli i
bulunan lastiklerin, ya mur ve karda çok kötü
yol tutu u sa lad n unutmay n z.
K lastikleri
Volvo, belirli boyutlara sahip k lastikleri
kullan lmas n tavsiye etmektedir. Bunlar,
lastik bas nç etiketinde belirtilmi tir. Yeri için,
bkz. sayfa 141. Lastik boyutlar , motorun
modeline ba l d r. Arac k lastikleri ile
D KKAT! Çivili lastiklerin kullan m na ili kin
yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye de i iklik
gösterir.
Di derinli i
Buzlu, karl yollar ve dü ük s cakl klar lastiklerden yaz n sürü yapmaktan çok daha
fazlas n ister. Bu nedenle, dört milimetreden
daha az di derinli i olan k lastikleri ile arac n
kullan lmas önerilmemektedir.
Kar zincirleri
Kar zincirleri yaln zca ön tekerleklerde
kullan labilir. Bu durum, dört tekerden çeki li
araçlar için de geçerlidir.
Kar zincirleri ile asla 50 km/saat’ten h zl
gitmeyiniz. Hem kar zincirlerini hem de
lastikleri a nd raca ndan, ç plak zeminde
kullanmaktan kaç n n z. Disk frenler ile tekerlekler aras ndaki bo lu un çok küçük olmas
nedeniyle, hiçbir zaman çabuk tak lan kar
zincirleri kullanmay n z.
Önemli!
Araç modeli, lasti i ve jant boyutlar için
tasarlanm Volvo orijinal kar zincirleri
veya e de eri zincirler kullan n z. Yetkili
Volvo servisine ba vurunuz.
"Geçici" yedek tekerlek
Yedek tekerle in (stepne)1, normal lastik tamir
edilinceye ya da de i tirilinceye kadar yaln zca
çok k sa bir süre için kullan lmas
öngörülmü tür. Yedek tekerle i mümkün olan
en k sa sürede normal tekerlekle de i tiriniz.
Yedek tekerlekle kullanma nedeniyle yol tutu u
de i ebilir.
Araçta yedek tekerlek tak l yken, hiçbir zaman
80 km/saat’ten daha h zl sürmeyiniz.
Yasalara göre yedek tekerlek/lastik, yaln zca
lastik bir hasar gördü ünde geçici olarak
kullan lmal d r. Bu nedenle, bu tip bir tekerlek/
lastik en k sa zamanda bir normal tekerlek/
lastikle de i tirilmelidir.
Normal lastiklerle/tekerlerle birlikte kullan lan
yedek tekerle in farkl sürü özellikleri yaratabilece ini unutmay n z. Dört tekerden çeki li
1.
Baz varyantlar ve pazarlar
NPV
Tekerlekler ve lastikler
Genel
araçlarda a r h zlar n anz mana zarar
verebilece i de unutulmamal d r.
Önemli!
Araç, birden fazla "geçici" yedek tekerlek
tak l olarak asla kullan lmamal d r.
NQM
Tekerlekler ve lastikler
Lastik bas nc
Bu nedenle bas nç, lastikler s cakken kontrol
edilmi se, lasti in havas n indirmeyiniz.
Bununla birlikte bas nç çok dü ükse lasti e
hava bas n z.
Önerilen lastik bas nc
Yak t deposu kapa n n içindeki lastik bas nc
etiketi, farkl yük ve h z ko ullar nda olmas
gereken lastik bas nc n gösterir.
Lastik bas nc n n kontrol edilmesi
Lastik bas nc n düzenli olarak kontrol ediniz.
Do ru lastik bas nc , lastik bas nç tablosunda
gösterilmi tir. Belirtilen lastik bas nçlar so uk
lastiklere aittir. (So uk lastik, lastiklerin d
hava s cakl ile ayn s cakl kta oldu u
anlam na gelir).
Yanl lastik bas nc ile kullanma, arac n sürü
özelliklerini olumsuz olarak etkiler ve lastik
a nmas n artt rabilir. Birkaç kilometre
sürdükten sonra, lastikler s n r ve bas nç artar.
NQN
Tekerlekler ve lastikler
Tekerleklerin de i tirilmesi
Tekerlekler, yatay veya as l olarak
saklanmal d r, kesinlikle dik olarak saklanmamal d r.
Di derinli inden emin de ilseniz, yetkili bir
Volvo servisi ile temas kurunuz.
Ok, lasti in dönü yönünü göstermektedir.
Yaz ve k tekerlekleri
Yaz ve k tekerlekleri de i tirildi inde, arac n
hangi taraf na tak ld klar i aretlenmelidir,
örne in sol için L ve sa için R. Sadece bir
yönde dönmek üzere tasarlanm di desenli
lastiklerde, bir ok ile dönü yönü
i aretlenmi tir. Lastik ömrü boyunca ayn
yönde dönmelidir. Lastikler ancak ön ve arka
aras nda de i tirilmelidir, asla sa dan sola veya
tersi ekilde de i tirilmemelidir. Lastikler
yanl tak l rsa, arac n frenleme özellikleri ve
ya muru, kar ve çamuru yolun kenar na atma
kuvveti olumsuz yönde etkilenir. En fazla di
derinli ine sahip olan lastikler daima arkaya
tak lmal d r (patinaj yapma riskin azaltmak
için).
NQO
Tekerlekler ve lastikler
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
Kulland ktan sonra:
– Her eyi ç kard n z s rayla toplay n z.
Üçgen reflektörü, k l f ile birlikte bagaj
bölmesindeki yerine sa lam ekilde tespit
edilmesine dikkat ediniz.
Üçgen reflektör (baz ülkelerde)
Üçgen reflektörü kullan rken bulundu unuz
ülkedeki yasal s n rlamalara uyun.
Üçgen reflektörü a a daki gibi kullan n z:
– Üçgen reflektör k l f n ç kar n z. K l f bir
kay la tespit edilmi tir.
– Üçgen reflektörü k l f ndan (A) ç kar n z.
– Üçgen reflektörün dört destek aya n d ar
katlay n z.
– Her iki k rm z üçgen kenar n aç n z. Trafik
ko ullar n dikkate alarak üçgen reflektörü
uygun bir yere yerle tiriniz.
NQP
Tekerlekler ve lastikler
Üçgen reflektör ve yedek tekerlek (stepne)
1
Yedek tekerlek – ç karma
Stepne arac n alt nda yer al r. Kriko ve alet
tak m krankla birlikte taban deposundad r.
Krikonun konumu, arac n yedi (1) ya da be (2)
ki ilik olmas na göre de i ir.
Stepneyi öyle ç kart n z:
– Yükleme kapa n n alt n a a indirin.
– Bagaj bölmesi dö emesindeki kapa
kald r n z.
– Krank n iki parças n alet kitinden sökünüz
ve bunlar birle tiriniz.
– Kolu vinçe tak n z.
– Durana kadar kolu saat yönüne ters yönde
çevirmek suretiyle lasti i sökünüz.
1.
NQQ
Baz varyantlar ve pazarlar
– Tekerle i kablodan çözün.
– Kabloyu geri sar n z (saat yönünde).
D KKAT! Sürü esnas nda sarkmas halinde
kablo otomobile zarar verebilir.
4.
Patlak lasti i bagaj bölmesine koyunuz.
Alet tak m nda patlak lastik için
öngörülmü plastik bir torba bulunmaktad r.
D KKAT! Otomobilin alt ndaki bölme yaln z
otomobilin orijinal yedek tekerle i için
öngörülmü tür. Buraya ba ka bir tekerlek
koymay n z.
Yedek tekerlek – tekrar yerine
tak lmas
Yedek tekerle in tekrar yerine tak lmas
i leminin iki ki i taraf ndan yap lmas nda yarar
vard r. Bir ki i kolu çevirirken, di eri tekerle i
k lavuzlar.
– Kabloyu d ar çekip, tespit donan m n
tekerle in ortas ndaki deli e yerle tiriniz.
– Kabloyu yava ça (saat yönünde) biraz
döndürünüz.
– Tekerle i egzoz sisteminin üzerine gelecek
ekilde e iniz.
– Tekerle in arka kenar n a a da tutarak
içeri do ru çeviriniz.
– Tekerle i arka aks n üzerine, dö emeye
kar yerle tiriniz.
– Durma noktas na gelene kadar çeviriniz.
Tekerle in sa lam tak l olup olmad n
kontrol ediniz.
Tekerlekler ve lastikler
Tekerleklerin sökülmesi
– El frenini çekiniz ve 1. vitese tak n z (düz
anz man) ya da vites seçme kolunu P
konumuna getiriniz (otomatik anz man).
Yerde kalan tekerleklerin her iki taraf na
takozlar koyunuz - ta ya da tahta bloklar
kullan n z.
– Krikoyu, tekerlek somunu anahtar ve
krank ç kart n z; yerleri için bkz. sayfa 144.
– Tekerlek c vatalar n ½-1 tur gev etmek için
tekerlek somunu anahtar kullan n z. Ters
saat yönünde çeviriniz.
UYARI!
Kriko uygulama noktalar kap lar n alt
taraf ndad r.
Tekerleklerin sökülmesi
Trafi in yo un oldu u bir yerde tekerle i
de i tirmek zorunda kal rsan z üçgen reflektörü
kullanmay unutmay n z. Arac n her iki
taraf nda iki er kriko uygulama noktas bulunmakta olup, bunlar kap lar n alt nda yer al r.
UYARI!
Do ru kriko uygulama noktalar n n
kullan l p kullan lmad n kontrol ediniz.
Kriko uygulama noktalar n n aras nda
üretim esnas nda kullan lan pimli bir tespit
noktas vard r. Bu nokta otomobilin
kald r lmas nda kullan labilecek kadar
sa lam de ildir. Kriko uygulama
noktalar n n yerleri konusunda üpheniz
varsa, bir Volvo servisine ba vurunuz.
Yanl tak lan bir kriko kap ya ve kaportaya
zarar verebilir.
Kriko ile kald r lm ken asla otomobilin
alt na girmeyiniz! Otomobil dü ebilir ve
yaralanmaya yol açabilir.
Otomobilin orijinal krikosu yaln z tekerlek
de i tirmek için kullan lmal d r. Araç
üzerindeki bütün di er çal malar,
tamirhane krikolar ve arac n kald r lacak
k sm n n alt na dingil sehpalar konularak
gerçekle tirilmelidir.
Kriko vidas her zaman iyi ya lanm
olmal d r.
Zemin çok yumu aksa, kriko yana kayabilir
ve otomobil dü ebilir. Tekerlek
de i tirilirken otomobilin içinde hiç kimse
bulunmamal d r.
– Otomobili e imsiz, düz ve sa lam bir yere
park ediniz.
NQR
Tekerlekler ve lastikler
Tekerleklerin sökülmesi
– Tekerlek yerden kalkana kadar otomobili
kald r n z.
– Tekerlek c vatalar n sökünüz ve tekerle i
kald r p ç kar n z.
Tekerle in tak lmas
– Krikoyu, kriko uygulama noktalar n n alt na
yerle tiriniz ve otomobilin taban na do ru
yukar çeviriniz. Krikonun tespit yerine
sa lam oturup oturmad n kontrol ediniz.
Ard ndan krikoyu, aya kriko uygulama
noktas n n tam alt na gelecek ekilde
yerle tiriniz. [ekle bak n z. Krikonun alt na
tahta blok vs. koymay n z, aksi taktirde
kriko tam kapasite ile çal amaz.
UYARI!
Kriko yanl yerle tirilmi se, otomobil
dü ebilir. Yaralanma tehlikesi!
NQS
– Tekerlek ve göbek üzerindeki temas
noktalar n temizleyiniz.
– Tekerle i yerle tiriniz. Tekerlek
somunlar n vidalay n z.
– Arac tekerlekler dönemeyecek ekilde
indiriniz.
– Tekerlek c vatalar n münavebe ile tork
kademelerinde s k t r n z. S k t rma torku:
140 Nm (14,0 kpm). Tekerlek c vatalar n n
do ru tork ile s k t r lmas önemlidir. Bir
tork anahtar ile kontrol ediniz.
– Krikoyu tekrar bagaj bölmesine koymadan
önce tamamen içeri döndürünüz. Sonra
yerine tespit ediniz.
– Yeni lasti in bas nc n n do ru oldu undan
emin olmak için kontrol ediniz.
D KKAT! Jantlar n çelik ya da alüminyum
olmalar na göre iki farkl tip tekerlek c vatas
bulunmaktad r; alüminyum jantlarla kullan lan
c vatalarda gev ek, döner bir halka bulunur.
Çelik jantlarla kullan lan c vatalarda ise döner
halka bulunmaz.
Do ru c vata tipini kullanmaya dikkat ediniz.
Emin de ilseniz en yak n Volvo servisine
dan n z.
Tekerlekler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
D KKAT! Acil durum lastik tamir seti, sadece
temas lastik s rt nda deli i olan lastikleri tamir
amaçl tasarlanm t r.
Acil durum lastik tamir seti, lastik yana ndan
patlayan lastikleri yap t rmada s n rl özelli e
sahiptir. Lastikte büyük yar klar, çatlaklar,
düzensizlikler veya benzeri hasarlar varsa, acil
durum lastik tamir seti ile tamir etmeyiniz.
Acil durum lastik tamir seti, kompresör ve
aletlerle birlikte bagajda, zeminin alt nda
bulunmaktad r.
Be ki ilik araçlarda
Yedi ki ilik araçlar
Genel
Acil durum lastik patlamas n
tamir seti
Stepnesi bulunmayan araçlarda, bunun yerine
acil durum lastik tamir seti verilmi tir. Bu tamir
seti, patlam lasti i yap t rmak hem de lastik
bas nc n kontrol etmek ve ayarlamak için
kullan labilir. Tamir seti, elektrikli bir hava
kompresöründen ve yap t r c l bütünle ik bir
kutudan olu ur.
Acil durum lastik tamir seti1, arac n en fazla bir
200 km daha (azami) veya en yak n lastik
servisine sürülebilmesini sa layan sadece
geçici bir acil durum onar m için
tasarlanm t r. Yap t r c , lastik s rt nda delik
bulunan lastikleri etkin ekilde yap t rma
özelli ine sahiptir.
Yap t r c n n bulundu u teneke kutu, son
kullanma tarihi geçmeden önce veya lastik
tamir seti kullan ld ktan sonra de i tirilmelidir.
Teneke kutunun de i tirilmesi için, bkz. Lastik
tamir setinin de i tirilmesi, sayfa 151.
1.
Kompresörü ba lamak için 12 V’luk soketler,
öndeki merkezi konsolun yan nda ve arka
koltu un yan nda ve bagajda bulunmaktad r.
Patlak lasti e en yak n elektrik soketini seçiniz.
UYARI!
Acil durum lastik tamir yap t r c s , cilde
temas ederse tahri e neden olabilir. Cilde
temas etmesi halinde, s v y sabun ve suyla
y kayarak temizleyiniz.
Acil durum lastik tamir setinin ç kar lmas
– Zemin paspas n n arka kenar n öne do ru
katlay n z.
– Acil durum lastik tamir setini kald rarak
ç kar n z.
Baz varyantlar ve pazarlar
NQT
Tekerlekler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
Lastiklerin i irilmesi
Trafi in oldu u bir yerde bir tekerle in
i irilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
yerle tiriniz.
– Turuncu renkli anahtar n (2) 0 konumunda
oldu undan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
ç kar n z.
– Hava hortumunun supap ba lant s n ,
lasti in hava supab ndaki di in alt na
vidalay n z.
– Kabloyu (5), arac n 12 V’luk elektrik soketlerinden birine tak n z.
– Motoru çal t r n z. Araç iyi havaland r lm
bir ortamda bulunmal d r.
NQU
– Anahtar (2) I konumuna getirerek
kompresörü çal t r n z.
– Lasti i, lastik bas nç etiketinde belirtilen
bas nca kadar pompalay n z.
– Kompresörü kapat n z, anahtar (2) 0
konumunda olmal d r. Hava hortumunu ve
kabloyu ay r n z. Supab n toz kapa n
tak n z.
– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.
– Lastik tamir setini yeniden bagaj zeminin
alt na yerle tiriniz.
– Kompresör bir seferde on dakikadan daha
fazla çal t r lmamal d r. A r s nma
tehlikesi oldu unda kompresörü so umaya
b rak n z.
– 50 litreye kadar olan cisimlere, kompresörle
hava bas labilir.
UYARI!
Egzoz dumanlar n n solunmas hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla kapal
veya havaland rmas yetersiz olan bir yerde
çal r vaziyette b rakmay n z.
Tekerlekler ve lastikler
Patlam lastiklerin tamir edilmesi
Trafi in oldu u bir yerde acil olarak lasti in
tamir edilmesi gerekiyorsa, üçgen reflektörü
yerle tiriniz.
– Acil durum lastik tamir setinden, izin
verilen en yüksek h z ile ilgili etiketi (1)
ç kar n z ve onu sürücü taraf ndan kolayca
görülebilece i direksiyon simidine
yap t r n z.
– Turuncu renkli anahtar n (2) 0 konumunda
oldu undan emin olunuz ve kabloyu (5) ve
hava hortumunu (4) yan bölmeden (3)
ç kar n z.
– Hava hortumunun supap ba lant s n ,
lasti in hava supab ndaki di in alt na
vidalay n z.
– Kabloyu (5), arac n 12 V’luk elektrik
soketine tak n z.
– Emniyet mandal n (6) ay r n z ve turuncu
renkli k sm (7), t k sesi i itilene kadar
90 derece dikey konuma döndürünüz.
– Motoru çal t r n z. Araç iyi havaland r lm
bir ortamda bulunmal d r.
UYARI!
Egzoz dumanlar n n solunmas hayati
tehlikeye neden olabilir. Motoru asla kapal
veya havaland rmas yetersiz olan bir yerde
çal r vaziyette b rakmay n z.
– Anahtar (2) I konumuna getirerek
kompresörü çal t r n z. Yap t r c n n
pompalanmas s ras nda, bas nçta
maksimum 4 barl k geçici bir art olur. Bir
dakika kadar sonra, bas nç dü er ve
manometre daha do ru bir lastik bas nc
gösterir.
– Lasti i, 1,8 ile 3,5 bar aras nda bir bas nca
pompalay n z. On dakika pompalad ktan
sonra bas nç 1,8 bar bas nca ula mam sa,
a r s nmamas için kompresör
durdurulmal d r.
– Hava hortumunu (4) hava supab ndan
ç kar n z ve toz kapa n yerine tak n z.
Kabloyu (5) elektrik soketinden ç kar n z.
Turuncu renkli k sm (7) orijinal konumuna
NQV
Tekerlekler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
UYARI!
Kompresör çal rken asla lasti in yan nda
durmay n z. Özellikle lastik yanaklar na
dikkat ediniz. Çatlaklar, düzensizlikler veya
ba ka hasarlar görünürse, derhal
kompresörü kapat n z. Bu ko ullar alt nda,
yolculu unuza devam edemezsiniz. Yetkili
bir lastik servisine ba vurunuz.
geri katlay n z ve mandal (6) tespit ediniz.
Lastik tamir setini araçta emniyetli bir yerde
muhafaza ediniz.
– Derhal maksimum 80 km/saat h zla 3 km
kadar gidiniz, böylece yap t r c lasti e
iyice yap abilir.
UYARI!
Acil durum lastik tamir seti kullan ld ktan
sonra, 80 km/saat’ten daha h zl sürmeyiniz.
Geçici tamir edilmi lastikler en k sa
zamanda de i tirilmelidir (müsaade edilen
azami sürü mesafesi 200 km’dir).
– Lastik bas nc n tekrar kontrol ediniz:
D KKAT! [i irme için sadece kompresör
kullan lacak oldu unda turuncu renkli k sm (7)
kald rmay n z.
NRM
– Hava hortumunu (4) lastikteki hava
supab na tak n z.
– Kabloyu (5) 12 V’luk güç noktas na
ba lay n z. Kompresördeki bas nc
okuyunuz. Lastik bas nc 1,3 bar’ n alt nda
ise lasti in s zd rmazl yeterince iyi
sa lanamam t r. Bu ko ullar alt nda yola
devam edilmemelidir. Bir lastik merkeziyle
temas kurunuz.
– Lastik bas nc 1,3 bar’dan yüksekse, lastik,
lastik bas nç etiketinde belirtilen bas nç
de erine kadar pompalanmal d r. Yeri için
bkz. sayfa 141. Lastik bas nc çok yüksek
ise, indirme supab (8) ile bas nc indiriniz.
– Kompresörü kapat n z, anahtar (2) 0
konumunda olmal d r. Hava hortumunu ve
kabloyu ay r n z. Supab n toz kapa n
tak n z.
– Kabloyu (5) ve hava hortumunu (4) yan
bölmeye (3) koyunuz.
– Lastik tamir setini yeniden bagaj zeminin
alt na yerle tiriniz.
Kompresör bir seferde on dakikadan daha fazla
çal t r lmamal d r. A r s nma tehlikesi
oldu unda kompresörü so umaya b rak n z.
D KKAT! Kullan mdan sonra yap t r c
bulunan teneke kutu ve hortum de i tirilmelidir.
Tekerlekler ve lastikler
Yap t r c n n teneke kutusunun
de i tirilmesi
Yap t r c bulunan teneke kutu, en iyisi tarihi
geçmeden, tarih etiketine (1) bak n z, veya
lastik tamir edildikten sonra de i tirilmelidir.
Kullan mdan sonra, tutuculu (8) teneke kutu (6)
ve hava hortumu (10) de i tirilmelidir.
Önemli!
Kutunun alt ndaki güvenlik önlemlerini
okuyunuz.
UYARI!
Teneke kutu de i tirilirken, kompresörün
12 V’luk sokete ba l olmad ndan emin
olunuz.
Son kullanma tarihi geçmeden önce
– Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet
viday (2) çözünüz.
– H z etiketi (4) ile tarih etiketini (1) ç kar n z
ve güvenlik mandal n (5) aç n z.
Kutuyu (3) gev etiniz ve ç kar n z.
– Vidas n çözünüz ve teneke kutuyu (6)
ç kar n z.
– Yeni teneke kutu üzerindeki mührün (7)
zarar görmedi ini kontrol ediniz. Teneke
kutuyu yerine vidalay n z.
– Kutuyu (3) yerine koyunuz. Kutunun do ru
olarak tak ld n kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalay n z.
– H z etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.
Ç kar lan teneke kutuyu tehlikeli at k olarak
i leme tabi tutunuz.
Kullan ld ktan sonra teneke kutunun ve
hortumun de i tirilmesi
– Turuncu renkli kutudaki (3) iki adet
viday (2) çözünüz.
NRN
Tekerlekler ve lastikler
Acil durum lastik tamiri
– H z etiketi (4) ile tarih etiketini (1) ç kar n z
ve güvenlik mandal n (5) aç n z.
Kutuyu (3) gev etiniz ve ç kar n z.
– Teneke kutuyu (6) ve tutucuyu (9) saat
yönünde döndürürken, dü meye (8) bas n z.
Onlar ç kar n z.
– Hava hortumunu (10) çekerek ç kar n z.
– Kalan yap t r c y bir bezle silerek temizleyiniz veya kurumu sa kaz y n z.
– Yeni bir hava hortumu (10) koyunuz, do ru
olarak yerle tirildi ini kontrol ediniz.
– Yeni teneke kutu üzerindeki mührün (7)
zarar görmedi ini kontrol ediniz.
Tutucuyu (9) teneke kutuya (6) vidalay n z
ve bir "t k" sesi i itilinceye kadar saat dönü
yönü tersine çeviriniz.
– Kutuyu (3) yerine koyunuz. Kutunun do ru
olarak tak ld n kontrol ediniz,
vidalarla (2) vidalay n z.
– H z etiketi (4) ile yeni tarih etiketini (1),
lastik tamir setine geri koyunuz.
Bo teneke kutu ve hava hortumu, normal at k
gibi i leme tabi tutulabilir.
NRO
Araç bak m
Temizleme
Boya rötu u
Paslanmaya kar koruma
154
156
157
NRP
Araç bak m
Temizleme
Arac n y kanmas
Arac n z kirlenince hemen y kay n z. Araç
ampuan kullan n z. Pislik ve yol tuzu
korozyona sebep olabilir.
• Arac direkt güne
alt na park
etmeyiniz. Boyas s cak bir arac n
y kanmas , boya üzerinde kal c hasara
neden olabilir. Arac , at k su ay r c s
bulunan bir araç y kay c da y kay n z.
• Arac n alt ndaki kiri suyla tamamen
y kay n z.
• Gev emi pisli i ç karmak için tüm arac
y kay n z. Bas nçl y kay c kullan rken:
Bas nçl y kay c memesinin gövdeye
30 cm’den fazla yakla mad ndan emin
olunuz. Suyu kilitlere do rudan püskürtmeyiniz.
• Sünger, araç ampuan ve bol miktarda l k
suyla y kay n z.
• Pisli i ç karmak zor ise, arac so uk ya
temizleme maddesi kullanarak y kay n z.
• Arac temiz, yumu ak bir güderiyle veya su
s y rma lasti i ile kurulay n z.
• Silecek lastiklerini l k sabunlu suyla veya
araç ampuan ile temizleyiniz.
Ku pisliklerinin temizlenmesi
Ku pisliklerini mümkün olan en k sa zamanda
y kamak suretiyle boyan n üzerinden temizleyiniz. Ku pisliklerinin içinde bulunan
NRQ
kimyasal maddeler çok k sa zaman içinde
boyay etkileyip, soldurabilirler. Bu renk
solmas sadece bir uzman taraf ndan
giderilebilir.
UYARI!
Motor daima bir serviste y kat lmal d r.
Motor s caksa, yang n tehlikesi vard r.
Otomatik araç y kama
Arac n z y kaman n en basit ve çabuk yolu,
arac otomatik bir y kama tesisine götürmektir.
Bununla beraber otomatik araç y kama tesisindeki y kaman n, elle esasl bir ekilde
y kaman n yerine geçemeyece ini unutmay n z
– otomatik y kama tesisinin f rçalar arac n her
yerine etkili ekilde eri emeyebilirler. Mlk aylar
içinde arac elle y kaman z öneririz.
UYARI!
Arac y kad ktan sonra, nemin ve
korozyonun fren balatalar n etkilememesi
ve fren performans n azaltmamas için
frenleri daima test ediniz.
Ya mur veya çamurda uzun süre kullan rken,
arada s rada fren pedal na hafifçe bas n z. Bu
i lem, fren balatalar n s t r ve kurutur. Bu
i lemi oldukça ya murlu veya so uk hava
ko ullar nda kullanmaya ba larken de
yapmal s n z.
Dö emenin temizlenmesi
Kuma dö eme üzerindeki lekelerin
ç kar lmas
Kirlenmi kuma dö emeler için Volvo
sat c s nda bulabilece iniz özel temizleme
maddesini kullanman z tavsiye edilir. Di er
kimyasal maddeler dö emenin yang na
dayan kl l k özelli ini zedeleyebilir.
Önemli!
Keskin cisimler ve Velcro, kuma
dö emeye zarar verebilir.
Vinil ve plastik parçalardaki lekelerin
temizlenmesi
Mç donan mdaki vinil ve plastik k s mlar n
temizlenmesi için, Volvo bayiinde
bulabilece iniz özel temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Lekeleri
kaz may n z veya ovalamay n z. Kuvvetli leke
ç kar c lar kullanmay n z.
Deri dö eme üzerindeki lekelerin temizlenmesi
Kirlenmi deri dö emeler için Volvo sat c s nda
bulabilece iniz özel temizleme maddesini
kullanman z tavsiye edilir. Deri dö emeyi,
Araç bak m
Volvo’nun deri bak m setini kullanarak y lda
bir veya iki kez i leme tabii tutunuz. Asla
kuvvetli çözeltiler kullanmay n z. Bu gibi
ürünler kuma , vinil ve deri dö emeye zarar
verebilir.
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi
Su ve sentetik deterjan kullan n z. Özel bir
kuma temizleme maddesi, Volvo bayiinden
temin edilebilir. Çekmeden önce, emniyet
kemerinin kuru oldu undan emin olunuz.
Pastalama ve cilalama
Yüzey boyas parlakl n kaybetmeye
ba lad nda ve k aylar na yakla ld nda
ekstra bir koruma tabakas sa lamak isterseniz
araban z cilalay n z ve pastalay n z.
Genellikle bir y ldan önce arac cilalaman z
gerekmez. Ancak bu süre içinde pastalama
yap labilir.
Arac cilalamadan ve/veya pastalamadan önce
y kay n z ve iyice kurulay n z. Asfalt ve zift
lekelerini beyaz ispirtoyla temizleyiniz. Daha
inatç lekeler, boyal yüzey için tasarlanm
ince pasta kullan larak ç kar labilir. Cila
kullanarak cilalay n z ve sonra s v veya kat
pastayla pastalay n z. Ambalaj n üzerindeki
talimatlara titizlikle uyun. Pek çok ürün hem
cila hem mum içerir.
Kap aynalar n n ve ön kap
camlar n n su tutmaz kaplama
tabakas ile temizlenmesi (iste e
ba l )
Su tutmazl k özelliklerine zarar
verebilece inden, ayna/cam yüzeylerde hiçbir
zaman otomobil pastas , ya çözücüsü veya
benzeri ürünler kullanmay n z.
Temizlerken cam yüzeylere zarar vermemeye
dikkat ediniz.
Buzu temizlerken cam yüzeylerin zarar
görmesini önlemek için, daima plastik buz
kaz y c lar kullan n z.
Su tutmaz kaplama do al bir a nmaya tabidir.
D KKAT! Su tutmazl k özelliklerini korumak
için Volvo yetkili sat c lar ndan edinebilece iniz özel bir kaplama maddesiyle
i lenmesi tavsiye edilmektedir. Bu, ilk önce üç
y l sonunda ve ard ndan her y l kullan lmal d r.
45 °C’den daha s cak yüzeylerde pastalama
veya cilalama i lemi yapmay n z.
NRR
Araç bak m
Boya rötu u
1
2
3
Renk kodu
Do ru renk kulland n zdan emin olunuz.
Renk kod numaras , motor yuvas ndaki ürün
plakas n n üzerinde yaz l d r.
Boya
Boya, paslanmaya kar önemli bir faktördür ve
düzenli bir ekilde kontrol edilmelidir.
Boyadaki hasarlar n paslanmaya ba lamadan
derhal onar lmas gerekir. A a da sizin onarabilece iniz en genel boya hasar tipleri belirtilmi tir:
• Ufak ta çentikleri ve çizikler
• Tekerlek çamurlu unun kenar ndaki ve kap
e iklerindeki hasar
Rötu yaparken, araç temiz, kuru ve +15 °C’nin
üzerinde bir s cakl kta olmal d r.
NRS
Boya art klar n bantla ç kar n z Gerekirse
maskeleyin
Küçük ta çentikleri ve çizikler
Malzemeler:
•
•
•
•
•
Bir kutu astar boya
Bir kutu boya ya da rötu kalemi
F rça
Maskeleme band
Ta çenti i metale nüfuz etmemi se ve
hasar görmemi bir boya tabakas varsa, bu
bölgeyi temizledikten sonra do rudan
boyayla rötu yapabilirsiniz.
Ta çenti i metale nüfuz etmi se a a daki
i lemleri yap n z:
• Hasarl yüzey üzerine bir maskeleme band
yap t r n z. Boya art klar banda yap acak
ekilde çekim (resim 1).
• Astar boyay iyice kar t r n ve ince bir f rça
veya kibrit çöpü kullanarak boyay sürünüz
(resim 2).
• Astar boya kurudu unda, f rçayla birinci
kat sürünüz.
• Boyan n iyice kar m olmas na özen
gösteriniz ve birkaç ince kat sürünüz. Her
boya kat ndan sonra kurumas n bekleyiniz.
• Çizikler için de i lemler ayn d r ancak hasar
görmemi boyay korumak için çevresini bir
bantla maskeleyebilirsiniz (resim 3).
• Bir iki gün bekledikten sonra onar lan yeri
cilalayarak i lemi bitiriniz. Yumu ak bir
bezle mümkün oldu u kadar az pasta cila
sürünüz.
Araç bak m
Paslanmaya kar koruma
Paslanmaya kar koruma – kontrol
ve bak m
Volvo’nuz fabrikada paslanmaya kar
tamamen korunmu tur. Karoserin parçalar ,
galvanizli sacdan yap lm t r. Karoserin alt
gibi hassas bölgeler d ar dan a nmaya kar
dirençli, pas engelleyici bir bile imle
korunmu tur. Elemanlar, iç bo luklar ve kapal
k s mlar içeriden ince ve nüfuz edici bir pas
önleyici madde püskürtülerek korunmu tur.
Arac n z n paslanmas n engellemek için iki
etkili yöntem vard r:
• Arac n z temiz tutunuz! Karoserin alt n
hortumla su püskürterek temizleyiniz.
Yüksek bas nçl suyla y karken, hortumun
ucunu boyal yüzeylerden en az 30 cm
uzakl kta tutunuz!
• Arac n z n pas koruyucu tabakas n düzenli
olarak kontrol ediniz ve gerekli bak m
yap n z.
Arac n za uygulanm olan pas önleyici
yakla k 8 y l herhangi bir bak m gerektirmez.
Bu süreden sonra, üç y ll k aral klarla pas
önleyici i lemden geçirilmesi gerekir. Bu
i lemler için Volvo servisinizden yard m
isteyin.
Onarma
Pastan koruma i lemini kendiniz yapmak
istiyorsan z, söz konusu bölgeyi temizleyip
kurulay n z. Hortum kullanarak pislikleri suyla
ak t n, y kay n z ve arac tamamen kurulay n z.
Sprey veya f rçayla uygulanan bir paslanmaya
kar koruyucu madde kullan n z.
Mki tip pas önleyici madde vard r:
• Mnce (renksiz), görünür yüzeyler için
• Kal n, arac n alt ndaki a nmalara aç k
alanlar için
Araçta bu maddelerle onar labilecek bölgeler:
• Görünür kaynakl ek yerleri ve metal sac
ba lant lar ; ince s v
• Karoser alt ; koyu s v
• Kap mente eleri; ince s v
• Kaput mente eleri ve mandal ; ince s v
Uygulama tamamland ktan sonra fazla bile i i
beyaz ispirtoya bat r lm bir bezle silerek
temizleyiniz. Araç fabrikadan ç kmadan önce
motor parçalar ndaki ve motor kabinindeki
amortisör ayaklar bir mum tabanl renksiz pas
önleyici maddeyle kaplanm t r. Bu madde,
pastan koruma özelli ini kaybetmeden normal
deterjanlara kar koruma sa lar.
Terebentin ya da beyaz ispirto gibi aromatik
çözücüler (özellikle emülsüyon içermeyen
temizleyiciler) kullanarak motoru y karsan z,
koruyucu mum her y kamadan sonra yenilenmelidir. Uygun mumlar Volvo servisinizden
sa layabilirsiniz.
NRT
Araç bak m
NRU
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Kendi kendine bak m
Motor kaputu ve motor kabini
Dizel
Ya lar ve s v lar
Silecek kanatlar
Akü
Ampuller
Ampullerin de i tirilmesi
Sigortalar
160
161
162
163
164
168
169
172
173
180
NRV
Bak m ve servis
Volvo Servisi
Volvo servis program
Aksesuarlar n tak lmas
Araç fabrikadan ç kmadan önce tamamen test
sürü lerine tabi tutulur. Ayr ca araç size teslim
edilmeden önce de Volvo Car Corporation
düzenlemelerine uygun olarak kontrol
edilmi tir.
Aksesuarlar n yanl ba lanmas ya da monte
edilmesi arac n elektrik sistemini olumsuz
etkileyebilir. Belirli aksesuarlar ancak uygun
yaz l m n arac n z n elektrik sistemine
yüklenmesi halinde çal rlar. Elektrik
sistemine ba lanan ya da bu sistemi etkileyen
aksesuarlar takmadan önce daima yetkili bir
Volvo servisinize ba vurunuz.
Volvo’nuzu olabildi ince emniyetli ve
güvenilir tutabilmek için, Servis ve Garanti
Belgesi’nde belirtilen Volvo servis program n
izleyiniz. Belirtilen servis ve bak m i lerini
yetkili Volvo servisinde yapt r n z. Volvo
servisleri, en yüksek kalitede servisi garanti
edecek personele, özel aletlere ve servis
literatürüne sahiptir.
Önemli!
Volvo garantisinin geçerlili i için Servis ve
Garanti Belgesi’ndeki talimatlara bak n z
ve bu talimatlara uygun hareket ediniz.
Özel servis tedbirleri
Arac n z n elektrik sistemini etkileyen belirli
servis i lemleri ancak arac n z için özel olarak
geli tirilmi elektronik cihazlar n yard m yla
yap labilmektedir. Elektrik sistemini etkileyen
servis i lerine ba lamadan ya da
gerçekle tirmeden önce daima yetkili bir Volvo
servisinize ba vurunuz.
NSM
Araç verilerinin kaydedilmesi
Volvo’nuzdaki bir veya daha fazla bilgisayar,
detayl bilgi kaydetme özelli ine sahiptir. Bu
bilgi, baz araç sistemlerinde güvenli i ve ar za
te hisini artt rma ara t rmas nda kullan m
amac n ta maktad r. Veriler, sürücü ve yolcu
taraf ndan emniyet kemerinin kullan lmas ile
ilgili ayr nt lar , çe itli araç sistemlerinin ve
modüllerinin çal malar n ve motor, gaz, direksiyon, frenler ve di er sistemler ile ilgili durum
bilgilerini içerebilir. Bu bilgiler ayn zamanda
arac n sürülü ekli ile ilgili ayr nt lar da içerebilir. Bu tip bilgiler, sadece bununla s n rlanmamakla birlikte, araç h z , fren ve gaz
pedallar n n kullan m ve direksiyon simidinin
konumu gibi özel ayr nt lar da içerebilir. Bu
ikinci tip bilgiler, araç sürülürken ve çarp ma
s ras nda veya çarp maya yak n bir esnada
s n rl bir sürede kaydedilebilirler. Volvo Car
Corporation kaydedilen bilgileri izinsiz olarak
aç klamayacakt r. Ancak, Volvo Car Corpo-
ration ulusal yasalara ba l olarak bilgileri
vermeye zorlanabilir. Volvo Car Corporation
ve servisleri de bilgileri okuyabilir ve kullanabilir.
Olumsuz sürü ko ullar
Arac n z kötü sürü ko ullar nda kullanman z
gerekiyorsa, motor ya ile hava ve ya filtrelerini, Servis ve Garanti Belgesi’nde önerilenden daha s k de i tiriniz.
Uzun süreli kullan m içeren olumsuz sürü
ko ullar na örnekler:
•
•
•
•
•
•
Tozlu ve kumlu çevre
Bir karavan veya römork çekme
Da l k bölgeler
Yüksek h zlar
Dü ük h z veya rölanti
Dü ük s cakl klar, (5 ºC’nin alt nda) k sa
yolculuklar (10 km’den az)
Bak m ve servis
Kendi kendine bak m
Araç üzerinde çal maya
ba lamadan önce
Akü
Akü kablolar n n do ru ekilde ba lan p
s k t r lm oldu unu kontrol ediniz.
Motor çal r durumdayken akü ba lant s n
ay rmay n z (örne in akünün de i tirilmesi).
Aküyü arj etmek için asla h zl bir arj cihaz
kullanmay n z. Aküyü arj ederken akü
kablolar n n ayr lmas gerekir.
Akü hem a nd r c hem de zehirli asit içerir.
Aküye uygun bir ortamda i lem yap n z. Volvo
bayiiniz bu konuda size yard mc olacakt r.
UYARI!
Ate leme sisteminden gelen yüksek gerilim
ç k . Ate leme sistemindeki voltaj tehlikelidir. Bu nedenle motor bölmesinde
çal ma yaparken kontak her zaman
kapat lmal d r.
Motor s cakken veya kontak aç kken
ate leme bujilerine ya da ate leme bobinine
dokunmay n z.
• So utma suyu - Seviye, genle me
deposundaki MIN ve MAX i aretlerinin
aras nda olmal d r.
• Motor Ya - Ya seviyesi MIN ve MAX
i aretleri aras nda olmal d r.
• Hidrolik direksiyon hidroli i - Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
• Cam y kama suyu - Depo dolu olmal d r.
Donma noktas civar ndaki s cakl klarda
cam y kay c antifrizi kullan n z.
• Fren ve debriyaj hidroli i - Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX i aretleri aras nda
olmal d r.
UYARI!
Motor kapat ld ktan bir süre sonra radyatör
fan n n otomatik olarak çal abilece ini göz
önünde bulundurunuz.
Motor daima bir serviste y kat lmal d r.
Motor s caksa, yang n tehlikesi vard r.
Arac n kald r lmas
Araç bir atölye krikosuyla kald r l rsa, krikoyu
ön kenar alt asi üzerine gelecek ekilde
yerle tiriniz.
Motorun alt ndaki çamurluk perdesine zarar
vermeyiniz. Krikoyu araç kaymayacak ekilde
yerle tiriniz. Her zaman dingil sehpalar veya
benzeri gereçler kullan n z.
Arac iki kolonlu bir servis asansörü kullanarak
kald r rsan z, ön ve arka kald rma kollar n n
kap e i inin alt ndaki kald rma noktalar n n
alt na gelmelerini sa lay n z. Resme bak n z.
Düzenli aral klarda kontrol ediniz.
A a dakileri düzenli aral klarla örne in yak t
doldururken kontrol ediniz:
NSN
Bak m ve servis
Motor kaputu ve motor kabini
V
NM
NN
U
T
S
R
N
Q
O
P
Kaputun aç lmas
Motor kabini
– Ön panelin alt nda, sol uçta yer alan kolu
çekiniz (sa dan direksiyonda sa tarafta).
Bir kilidin aç ld n duyacaks n z.
– Elinizi kaputun ön kenar n n alt na, sa
tarafa sokun (panjurun alt ).
– Güvenlik mandal kolunu yukar bast r n z.
– Kolu b rak p kaputu aç n z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NSO
Debriyaj ve fren hidroli i deposu
Röle ve sigortalar
Hava filtresi
Radyatör
Motor ya ölçme çubu u
Motor ya doldurma
Y kama s v s deposu
Direksiyon hidroli i deposu
Geni leme deposu, so utma sistemi
[asi verilerini gösteren plaka
11. Akü (bagajda)
UYARI!
Motor kaputunu kapat rken düzgün
kilitlendi inden emin olunuz!
Bak m ve servis
Dizel
Yak t sistemi
Dizel motorlar, kirlere kar hassast r. Sadece
iyi tan d n z bir petrol irketinin dizel yak t n
kullan n z. Kaliteden üpheniz varsa kesinlikle
dizel yak t doldurmay n z. Büyük petrol
irketleri donma noktas na yak n s cakl klar
için k kullan m na özel dizel üretmektedir. Bu
yak t, dü ük s cakl klarda daha az viskozdur ve
yak t sisteminde mum olu ma riskini azaltmaktad r.
Yak t filtresinden yo u mu suyun
bo alt lmas
Yak t filtresi, yak ttaki yo unla may ayr t r r.
Yo unla ma, motorun çal mas n bozabilir.
Yak t filtresi Servis ve Garanti Belgesi’nde
belirtilen aral klarla veya araca kirli yak t
koyuldu undan üphelendi iniz hallerde
bo alt lmal d r.
Yak t deposu dolu tutulursa yak t deposundaki
yo unla ma riski azal r. Yak t al rken, yak t
dolum borusunun etraf ndaki alan n temiz olup
olmad n kontrol ediniz. Boyaya yak t
s çratmaktan kaç n n z.
Bo yak t deposu
Yak t deposu kurursa, hiçbir özel i leme gerek
yoktur.
RME (Kolza Metil Esteri)
Maksimum % 5 RME dizel yak tla
kar t r labilir.
Önemli!
RME konsantrasyonu % 5’in üzerindeyse,
motorun zarar görmesi tehlikesi vard r.
NSP
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
Motor ya ve ya filtresinin
kontrolü ve de i tirilmesi
Servis ve Garanti Belgesi’nde, uygun ya ve
ya filtresi de i tirme aral klar belirtilir. Zor
ko ullarda kullanma durumunda, daha k sa
aral klar tavsiye edilir. Bkz. sayfa 160.
Motor ya seviyesini kontrol ediniz ve ya
periyodik olarak de i tiriniz.
Yeni bir araçta, programlanm ilk ya
de i iminden önce ya seviyesinin kontrolü
özellikle önemlidir. Servis ve Garanti
Belgesi’nde, ya de i imleri için kilometre
saati de erleri belirtilir.
Volvo her 2500 km’de bir ya seviyesi kontrolü
yap lmas n tavsiye eder. En isabetli ölçümler
çal t rmadan önce, so uk motorda yap l r.
Motor çal t ktan sonra yap lan ölçümler do ru
olmayabilir. Seviye ölçme çubu u, motorun
kartere akmas için yeterli süre geçmedi inden
seviyeyi dü ük gösterecektir.
Bu nedenle sayfa 227’de önerilen ya cinsine,
viskozitesine ve kapasitelerine bak n z.
Ya seviyesi, ya çubu u üzerindeki i aretli
alan içinde olmal d r.
Önemli!
Daima tavsiye edilen kalitede ve do ru
viskozitede ya kullan n z.
Kesinlikle ya katk maddeleri
kullanmay n z. Bunlar, motora hasar
verebilir. Sistem farkl bir ya ile doldurulursa, servis için en yak t yetkili Volvo
servisiyle temas kurunuz.
So uk bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
NSQ
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 227.
S cak bir motorda ya n kontrol edilmesi:
– Arac düz bir zemin üzerinde park ediniz,
motoru durdurunuz ve ya n kartere
dönmesine imkan vermek üzere
10-15 dakika bekleyiniz.
– Seviyeyi kontrol etmeden önce, seviye
çubu unu siliniz.
– Seviye çubu unu kullanarak ya kontrol
ediniz. Ya seviyesi MIN ve MAX i aretleri
aras nda olmal d r.
– Ya seviyesi MIN i aretine yak nsa, 0,5 litre
ya ilave ederek çal t r n z. Ya seviyesi,
seviye çubu undaki MIN i aretinden ziyade
MAX i aretine yak n oluncaya kadar ya
ilave ediniz. Hacimler için, bkz. sayfa 227.
Önemli!
Asla MAX i aretini a may n z. Motora çok
fazla ya konursa, ya tüketimi artabilir.
Bak m ve servis
UYARI!
Yang n tehlikesinden dolay , s cak egzoz
manifoldu üzerine ya dökmeyiniz.
Baz motor modellerinde ya seviye sensörü
bulunmaktad r; bkz. sayfa 227.
Y kama s v s deposu
Ön cam ve far y kay c lar ayn s v deposunu
kullan rlar. Kapasiteler ile s v lar ve ya lar için
önerilen cinsler için, bkz. sayfa 229.
Pompadaki, depodaki ve hortumlardaki s v n n
donmamas için k n antifriz ilave ediniz.
Tavsiye: Y kama s v s eklerken, silecek lastiklerini temizleyiniz.
So utma s v s n n kontrolü ve
eklenmesi
So utma s v s eklerken, ambalaj n üzerindeki
talimatlara uyunuz. Hüküm süren hava
ko ullar bak m ndan, so utma s v s konsantrasyonu ile u kar m n n do ru olmas
önemlidir. Hiçbir zaman sadece su
eklemeyiniz. Çok az veya çok fazla so utma
s v s konsantrasyonu, donma tehlikesini art r r.
Kapasiteler için, bkz. sayfa 229.
So utma s v s n düzenli olarak kontrol
ediniz
Seviye, geni leme deposundaki MIN ve MAX
i aretlerinin aras nda olmal d r. Sistem
yeterince doldurulmazsa, yerel olarak yüksek
NSR
Bak m ve servis
Ya lar ve s v lar
s cakl klar olu up, silindir ba l n n zarar
görmesi (çatlama) tehlikesi ortaya ç kar. Seviye
MIN i aretine dü tü ünde so utucu doldurunuz.
D KKAT! Motor yaln zca iyi doldurulmu bir
so utma sistemiyle çal abilir. Silindir
kapa nda hasar (çatlaklar) meydana getirme
tehlikesi yaratan, yüksek s cakl klar meydana
gelebilir.
Önemli!
Daima Volvo taraf ndan önerilen paslanma
önleyicili so utma s v s kullan n z. Yeni
araçlara, yakla k -35 °C s cakl klara kadar
dayanan so utma s v s doldurulmaktad r.
UYARI!
So utma s v s çok s cak olabilir. Motor
çal ma s cakl ndayken so utma s v s
eklemek gerekirse, a r bas nc bo altmak
için genle me kab n n kapak vidas n
yava ça çözünüz.
Önemli!
Motor yaln zca iyi doldurulmu bir so utma
sistemiyle çal abilir. Silindir kapa nda
hasar (çatlaklar) meydana getirme tehlikesi
yaratan, yüksek s cakl klar meydana
gelebilir.
Kontrol etme ve fren ve debriyaj
hidroli i eklenmesi
Fren ve debriyaj hidroli i ortak bir depoya
sahiptirler1. Hidrolik seviyesi MIN ile MAX
i aretleri aras nda olmal d r. Seviyeyi düzenli
olarak kontrol ediniz. Fren hidroli ini, her iki
y lda bir veya düzenli her iki servis aral nda
bir de i tiriniz.
Kapasiteler ve önerilen hidrolik cinsleri için,
bkz. sayfa 229.
D KKAT! Hidrolik s v s , sert ve s k fren
yap lmas n gerektiren da l k veya yüksek nem
1.
NSS
Yeri, arac n soldan veya sa dan direksiyonlu olmas na ba l d r.
Bak m ve servis
oran olan tropik bölgelerde kullan lan
araçlarda her y l de i tirilmelidir.
UYARI!
Fren hidroli i fren hidroli i haznesindeki
MIN i aretinin alt ndaysa, fren hidroli i
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroli i kayb n n nedeni
ara t r lmal d r.
Hidrolik direksiyon hidroli inin
kontrolü ve eklenmesi
Her serviste seviyeyi kontrol ediniz. Ya n
de i tirilmesi gerekmez. Seviye ADD ve FULL
i aretleri aras nda olmal d r.
Kapasiteler ve tavsiye edilen s n f için, bkz.
sayfa 229.
D KKAT! Hidrolik direksiyon sisteminde bir
ar za olmas halinde ya da arac n elektri inin
kesilmesi ve çekilmesin gerekmesi halinde de
arac n yöneltilmesi hala mümkündür. Bununla
beraber, direksiyon normalden daha a r olacak
ve direksiyonu çevirmek için daha fazla kuvvet
gerekecektir.
NST
Bak m ve servis
Silecek kanatlar
– Silecek kolu gözünün, silecek kanad
ba lant s ndaki delikten geçmesini
sa layacak ekilde bütün silecek kanad n
a a do ru bast r n z.
– Sonra silecek kolu gözü, silecek kanad
ba lant parças n n yan nndan geçecek
ekilde kanad yukar do ru çekiniz. Yeni
silecek kanad n , yukar da belirtilen
i lemleri tersine geçekle tirerek tak n z ve
sa lam ekilde yerine oturup oturmad n
kontrol ediniz.
D KKAT! Sürücü taraf ndaki silecek
kanad n n düz oldu unu ve bir spoilera sahip
oldu unu unutmay n z. Yolcu taraf ndaki
silecek kanad ysa kavislidir. Sürücü taraf ndaki
spoiler, silecek kanad n n alt kenar üzerine
oturmal d r. Kanat kavisi, ön cam alt kenar n n
kavisine uymal d r.
Silecek kanatlar n n de i tirilmesi
– Silecek kolunu d ar do ru aç n z ve
silecek kanad n , silecek koluna 45° aç da
tutunuz. Silecek kanad üzerindeki yaya
bas n z.
NSU
Arka cam silecek kanatlar n n
de i tirilmesi
– Silecek kolunu d ar katlay n z.
– Yükleme kapa yönünde d ar çekerek
silecek kanad n ç kar n z.
– Yeni silecek kanad n yerine tak n z.
Kanad n sa lam oturdu undan emin olmak
için kontrol ediniz.
Bak m ve servis
Akü
gözün kendi maksimumu seviye i areti
vard r.
• Gerekirse, saf su kullanarak akünün
maksimum i aretine kadar ekleyiniz.
• Asla maksimum i aretini (A) a may n z.
Aküyü çocuklar n
eri emeyece i bir yerde
saklay n z.
Akü a nd r c asit içerir.
Önemli!
Dam t lm veya deiyonize su (saf su)
kullan n z.
– Kapaklar gerekti i gibi s k n z.
D KKAT! Birçok kez bo al rsa, akünün ömrü
k salacakt r.
Akü bak m
Akü üzerindeki semboller
Akünün çal mas ve ömrü motorun çal t r lma
say s ndan, de arj olma say s ndan, sürü
tarz ndan, sürü ko ullar ndan, iklim
ko ullar ndan vs. etkilenir.
Park s t c s n n ve benzeri büyük güç tüketen
cihazlar n k sa sürü mesafesi ile birlikte
kullan lmas , akünün bo almas na ve buna ba l
olarak problemlerin ba lamas na neden olabilir.
Bu semboller akü üzerinde gösterilmi tir.
Akünün fonksiyonunu gerekti i gibi yerine
getirmesi için, a a dakileri dikkate al n z:
K v lc m ve aç k alevden
sak n n z.
Patlama tehlikesi.
Koruyucu gözlük kullan n z
Daha fazla bilgi arac n
Kullan c El Kitab ’nda
bulunmaktad r.
• Akü elektrolit seviyesinin do ru oldu unu
(A) düzenli olarak kontrol ediniz.
• Bütün gözleri kontrol ediniz. Kapaklar
açmak için bir tornavida kullan n z. Her
NSV
Bak m ve servis
Akü
Oksihidrojen gaz n n tahliye
edilmesi
Akü oldukça patlay c olan oksihidrojen gaz
olu turabilir. Bu gaz n, yolcu kabininin ve
bagaj n içinde dola mas n engellemek için
mevcut gaz aküden d ar ya veren bir tahliye
hortumu vard r. Herhangi bir nedenle aküyü
de i tirmek zorunda kal rsan z, bu hortumun
yeni aküye ba lanmas ve karoserdeki ç k
deli ine yönlendirilmesi zorunludur.
NTM
Akünün de i tirilmesi
Akü takarken a a daki i lemleri yap n z:
Konsolu ve akü kapa n söküp aküyü ç karmak
istedi inizde a a daki i lemleri
gerçekle tiriniz:
–
–
–
–
– Konta n kapal oldu undan emin olunuz.
– Kutup ba lar na dokunmadan önce en az
5 dakika bekleyiniz (bu süre içinde arac n
elektrik sistemindeki bilgiler farkl
kumanda modüllerinin haf zas na kaydedilir).
– Önce eksi kutbu ay r n z.
– Ard ndan art kablosunu ve oksihidrojen
tahliye hortumunu sökünüz.
Aküyü yerine koyunuz.
Önce art kutbu tak n z.
Sonra eksi kutbu tak n z.
Tahliye hortumunun aküye ve karoserdeki
ç k a do ru ekilde ba l oldu undan emin
olunuz.
Bak m ve servis
UYARI!
Akü oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz içerir. Tahliye hortumunun do ru
ekilde ba l oldu undan emin olunuz.
UYARI!
Akü, oldukça patlay c olan oksihidrojen
gaz ç karabilir. Akü takviye kablolar n n
yanl ba lanmas yla olu abilen bir
k v lc m, akünün patlamas için yeterlidir.
Ayn zamanda akü, ciddi yan klara yol
açabilen sülfürik asit içermektedir. Asit
gözlerinize, cildinize ya da giysilerinize
temas ederse, bol miktarda suyla y kay n z.
Asit gözlere s çrarsa, derhal t bbi yard m
isteyiniz.
NTN
Bak m ve servis
Ampuller
Genel
Tüm ampul teknik özellikleri sayfa 233’te
verilmi tir.
A a daki liste, uzmanl k gerektiren ve servis
haricinde de i tirilmesi uygun olmayan
ampulleri ve nokta kaynakl lambalar içermektedir:
•
•
•
•
•
Tavandaki genel iç ayd nlatma lambas .
Tavan ayd nlatmas
Okuma lambas
Torpido gözü ayd nlatmas
Lambalar, Bi-Xenon farlar.
NTO
Önemli!
Ampullerin cam na asla parmaklar n zla
dokunmay n z. Elinizde kalan gres ya da
ya , lamban n s cak olmas halinde
buharla p, reflektörü kaplayarak zarar
verebilir.
UYARI!
Bi-Xenon farl araçlarda, klar üzerindeki
tüm çal malar yetkili bir Volvo servisinde
gerçekle tirilmelidir.
Bi-Xenon farlar, yüksek gerilim ünitesi
nedeniyle son derece dikkatli bir ekilde ele
al nmal d r.
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
1
5
K sa far, uzun far, sinyal lambas ,
pozisyon/park lambas ve yan i aret
lambas
K sa far, uzun far ve park lambas ampulleri
de i tirilirken önce lamba iç ünitesinin tümüyle
ç kar lmas gerekir. Bu ampullerden birini
de i tirmek için önce a a dakileri yap n z ve
daha sonra ilgili lamban n talimatlar na bak n z.
– Bütün lambalar kapat n z ve kontak
anahtar n 0 konumuna getiriniz.
– Kaputu aç n z.
– Mç üniteyi yerinde tutan iki kilit pimini
yukar çekerek üniteyi ç kar n z.
– Ve düz olarak d ar çekiniz.
– Mandal önce a a dan içeri do ru bast r p,
sonra yukar dan biraz yukar çekerek fi i
ç kar n z.
– Lamba iç ünitesini tümüyle ç kar p, merceklerin zarar görmeyece i yumu ak bir
yüzeyin üzerine yerle tiriniz.
Far lambas iç ünitesini takmak için i lemleri
ters s ra ile uygulay n z. Kilit pimlerinin sa lam
oturup oturmad klar n kontrol ediniz.
2
4
3
Ampullerin ön lambadaki yeri
1.
2.
3.
4.
5.
K sa far
Uzun far
Sinyal lambas
Park lambas
Yan i aret lambalar
NTP
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
K sa far lambas
Uzun far lambas
– D kapa saat yönünün tersine çevirerek
aç n z.
– Fi i çekiniz.
– Yayl kelepçeyi kurtar n z. Önce yayl
kelepçe kurtulacak ekilde sa a, sonra d ar
ve a a do ru bast r n z.
– Ampulü d ar çekiniz.
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Kelepçe yay n yukar ya ve biraz sola do ru
bast rarak mandal na oturmas n sa lay n z.
– Fi i tekrar yerine bast r n z.
– Kapa tekrar yerine vidalay n z; "HAUT"
i areti üstte olmal d r.
– Düz olarak d ar çekerek kapa ç kar n z.
– Fi i çekiniz.
– Yayl kelepçeyi kurtar n z. Önce yayl
kelepçe kurtulacak ekilde sa a, sonra d ar
ve a a do ru bast r n z.
– Ampulü d ar çekiniz.
– Yeni ampulü tak n z. Ampul ancak tek bir
konuma tak labilir.
– Kelepçe yay n yukar ya ve biraz sola do ru
bast rarak mandal na oturmas n sa lay n z.
– Fi i tekrar yerine bast r n z.
– Kapa yerine tak n z.
NTQ
Yan i aret lambalar ve pozisyon/
park lambalar
Ampuller bayonet tipi duylar n içine tak l d r.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, ç kar n z.
– Ampulü düz olarak d ar çekiniz.
– Ampulü dikkatlice girintinin içine
bast rarak tak n z.
– Ampul duyunu yerine tak n z ve saat
yönünde çeviriniz.
Bak m ve servis
Sinyal lambalar
Yan sinyal lambalar
Sis lambalar
Ampuller bayonet tipi duylar n içine tak l d r.
– Bütün lambalar kapat n z ve kontak
anahtar n 0 konumuna getiriniz.
– Lamba duyunu alt taraftan küçük bir
çentikli tornavidan n yard m yla ç kar n z.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde ¼ tur
çevirip, düz olarak d ar çekiniz.
– Yanm ampulü d ar do ru çekiniz.
– Yeni ampulü tak n z ve lambay içeri do ru
bast r n z.
– Bütün lambalar kapat n z ve kontak
anahtar n 0 konumuna getiriniz.
– Ampul yuvas n hafifçe saat yönünün
tersine çeviriniz.
– Lambay ç kart n z.
– Yeni ampulü tak n z. Ampul yuvas n n
profili lamba aya yla uyu ur.
– Ampul duyunu saat yönünde hafifçe
çevirerek yerine tak n z. "TOP" yaz s üst
tarafta olmal d r.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, ç kar n z.
– Ampulü içeri bast r n z, saat yönüne ters
yönde çeviriniz ve ç kar n z.
– Ampulü girintinin içine bast r p, ard ndan
saat yönünde çevirerek yerine tak n z.
NTR
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
N
O
P
Q
Ampullerin arka lamba grubu
içindeki yerleri
1. Sinyal lambas
2. Fren lambas
3. Geri vites lambas
4. Pozisyon lambalar
D KKAT! ’Ar zal bir lamba de i tirildikten
sonra "LAMBA ARIZASI"/"STOP
LAMBASINI KONTROL EDMN" hata mesaj
görüntülenmeye devam ederse, ar zay
düzeltmesi için yetkili bir Volvo servisine
dan lmal d r.
NTS
Bak m ve servis
_
`
a
^
a
Arka lamba grubundaki ampuller
– Bütün lambalar kapat n z ve kontak
anahtar n 0 konumuna getiriniz.
– Yükleme kapa n n alt n a a indirin ve
dö emedeki kapa aç n z.
– Otomobil al veri torbas tutucusu ile
donat lm sa (iste e ba l ), tutucunun tespit
kay lar n gev etiniz.
– Kö e parças n (A) ç kar n z.
– Mandal (C) yukar ve kendinize do ru
çekerek, yan paneldeki kapa (B) aç n z.
– Alet tak m ndan 10 nolu anahtar al n z.
– Somunlar (D) gev etiniz.
– Mç üniteyi tümüyle geri çekiniz.
– Daha kolay eri ebilmek için kablonun uzun
k sm n gev etiniz.
– Mç üniteyi cam çizmeyecek yumu ak bir
yüzeyin üzerine koyunuz.
– Ampul duyunu saat yönüne ters yönde
çevirip, d ar çekiniz.
– Ampulü gev etmek için saat yönüne ters
yönde çeviriniz.
– Ampulü de i tiriniz.
– Duyu tekrar girintinin içine tak n z ve saat
yönünde çeviriniz.
– Kablonun fazla uzunlu unu tekrar geri
bast r n z.
– Mç üniteyi c vata deliklerine do ru
yerle tiriniz. Mç üniteyi yerine bast r n z.
– Somunlar s k t r n z.
– Yan paneli ve kö e parças n tak n z.
NTT
Bak m ve servis
Ampullerin de i tirilmesi
Arka sis lambas
Araç plakas ayd nlatmas
Zemin ayd nlatmas
– Çentikli bir tornaviday ekildeki okla belirtildi i gibi yerle tiriniz.
– Lamban n iç ünitesini d ar bast r n z.
– Lamba iç ünitesini saat yönüne ters yönde
çeviriniz ve duyun içinden d ar çekiniz.
– Ampulü de i tiriniz.
– Bütün lambalar kapat n z ve kontak
anahtar n 0 konumuna getiriniz!
– Viday bir tornavidayla sökünüz.
– Bütün lamba mahfazas n dikkatle ay rarak
d ar çekiniz. Konektörü (klemensi) saatin
aksi yönde döndürünüz ve ampulü çekerek
ç kar n z.
– Ampulü de i tiriniz.
– Konnektörü yerine tak n z ve saat yönüne
çeviriniz.
– Lamba yuvas n tekrar yerine tak n z ve
vidalay n z.
Zemini ayd nlatan lambalar sürücü ve yolcu
taraf nda olmak üzere ön panelin alt nda
bulunurlar. Ampulü de i tirmek için a a daki
gibi hareket ediniz:
NTU
– Bir tornavida sokunuz ve lamba yuvas
gev eyecek ekilde hafifçe döndürünüz.
– Yan k ampulü ç kar n z.
– Ampulü de i tiriniz. Ampulün yan p
yanmad n kontrol ediniz.
– Lamba mahfazas n tekrar yerine tak n z.
Bak m ve servis
Bagaj bölmesindeki ampuller
Makyaj aynas
– Bir tornavida sokunuz ve lamba yuvas
gev eyecek ekilde hafifçe döndürünüz.
– Yan k ampulü ç kar n z.
– Ampulü de i tiriniz. Ampulün yan p
yanmad n kontrol ediniz.
– Lamba mahfazas n tekrar yerine tak n z.
– Aynan n alt kenar ndaki orta klipsin
kenar na çentikli bir tornavida sokun. Orta
klipsi yukar kald rarak aç n z.
– Tornaviday bir kenardan di er kenara
do ru kayd rarak d klipsi de aç n z.
– Aynan n iç parças n kald r n z.
– Ampulleri de i tiriniz.
– Önce iç parçan n üst kenar n tak n z. Mç
parçay yerine bast rmadan önce üst klipslerin sa lam tak ld ndan emin olmak için
kontrol ediniz.
NTV
Bak m ve servis
Sigortalar
Arac n elektrik sisteminde k sa devrelerden ve
a r yüklenmelerden olu abilecek hasarlar n
önlenmesi için, bütün elektrikli fonksiyonlar ve
parçalar sigortalarla korunmu tur.
Sigortalar otomobilde dört farkl yerde bulunmaktad r:
1.
2.
Motor bölmesindeki röle/sigorta kutusu.
Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda ses
bariyerinin içindeki sigorta kutusu.
3. Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda ön
panelin ucundaki sigorta kutusu.
4. Bagajdaki sigorta kutusu.
Bir elektrik eleman veya fonksiyonu
çal m yorsa, bunun nedeni sigortaya geçici
olarak yüklenilmesinden dolay sigortan n
yanmas olabilir.
NUM
– Yanm sigortay bulmak için sigorta
emas na bak n z.
– Sigortay çekerek ç kar n z ve içindeki
k vr k telin yanm olup olmad n görmek
için yandan kontrol ediniz.
– Durum buysa, ayn renk ve amper
de erindeki bir sigortayla de i tiriniz.
Ön panelin ucundaki kapa n alt nda bir dizi
yedek sigorta bulunmaktad r. Ayr ca, sigortalar n ç kart lmas ve tak lmas n kolayla t ran
penseler de bulunmaktad r.
Arka arkaya ayn sigorta at yorsa, bu elemanda
bir ar za vard r ve yetkili bir Volvo servisine
u ray p kontrol ettirmeniz gerekir.
Bak m ve servis
Motor kabinindeki röle/sigorta
kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ABS
ABS
Yüksek bas nçl y kay c , farlar
Park s t c s (iste e ba l )
Mlave lambalar (iste e ba l )
Mar motoru rölesi
Ön cam silecekleri
[anz man kontrol modülü (TCM)
(V8)
9. Yak t pompas
10. Ate leme bobinleri (benzin), Motor
kontrol modülü (ECM) (benzin)
enjektörler, yüksek bas nç valfi
(dizel)
30 A
30 A
35 A
25 A
20 A
35 A
25 A
15 A
15 A
20 A
11. Gaz pedal sensörü ( APM), Klima (AC)
kompresörü, fan elektronik kutusu 10 A
12. Motor kontrol modülü (ECM) (benzin)
Enjektörler (benzin)kütlesel hava ak
sensörü
15 A
Kütlesel hava ak sensörü (dizel)
5A
13. Kontrol modülü, gaz kelebe i
gövdesi (V8)
10 A
14. Lambda sondas (benzin)
20 A
15. Karter havaland rma sistemi s t c s ,
solenoid valfler
k zd rma bujileri (dizel)
10 A
Karter havaland rma sistemi s t c s ,
solenoid valfler
kütlesel hava ak sensörü (V8)
15 A
16. K sa far, sol
20 A
17. K sa far, sa
20 A
18. 19. Motor kontrol modülü (ECM)
beslemesi, motor rölesi
20. Pozisyon lambalar
21. -
5A
15 A
-
NUN
Bak m ve servis
Sigortalar
Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda
ön panel ucundaki sigorta kutusu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NUO
Klima kumanda sistem fan
30 A
Amplifikatör
30 A
Elektrikli sürücü koltu u
25 A
Elektrikli yolcu koltu u
25 A
Kontrol modülü, sol ön kap
25 A
Kontrol modülü, sa ön kap
25 A
Bilgi-e lence sistemi, RTI ekran , CD,
MD
10 A
10. OBDII, lamba anahtar (LSM), Direksiyon
Aç s Sensörü (SAS),
Direksiyon Simidi Modülü (SWM) 5 A
11. Kontak anahtar , SRS sistemi, Motor
Kontrol Modülü (ECM)
SRS’in devreden ç kart lmas yolcu taraf
(PACOS)
immobilizer (IMMO)
[anz man kontrol modülü TCM
(V8)
7,5 A
12. Genel ayd nlatma, tavan (RCM),
Üst Elektronik Modülü (UEM)
10 A
13. Sunroof
15 A
14. Telefon
5A
15-38 -
Bak m ve servis
Yolcu bölmesinde, sürücü taraf nda
ses bariyerinin içindeki sigorta
kutusu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Koltuk s tma, sa taraf
15 A
Koltuk s tma, sol taraf
15 A
Korna
15 A
Bilgi-e lence sistemi
10 A
Yedek
Yedek
Siren
5A
Fren lambas anahtar beslemesi
5A
Kombine gösterge paneli (DIM), klima
kontrolü (CCM),
park s t c s , elektrikli sürücü
koltu u
10 A
11. Ön ve arka koltuk soketi
15 A
12. 13. Yedek
-
14. 15. ABS, STC/DSTC
5A
16. Elektronik servo direksiyon (ECPS),
Bi-Xenon, ön far ayar
10 A
17. Sis far , ön sol
7,5 A
18. Sis far , ön sa
7,5 A
19. Yedek
20. So utma s v s pompas (V8)
5A
21. [anz man Kontrol Modülü (TCM), geri
vites kilidi (M66)
10 A
22. Uzun far, sol
10 A
23. Uzun far, sa
10 A
24. 25. 26. Yedek
27. Yedek
28. Elektrikli yolcu koltu u
5A
29. Yedek
30. BLIS
5A
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Yedek
Yedek
Vakum pompas
Y kay c pompas
-
20 A
15 A
-
NUP
Bak m ve servis
Sigortalar
Kargo bölmesindeki sigortalar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
NUQ
Geri vites lambalar ,
10 A
Park lambalar , sis farlar , bagaj
ayd nlatmas , araç plakas ayd nlatmas ,
fren lambas ndaki LED’ler
20 A
Aksesuarlar (AEM)
15 A
Yedek
REM elektroni i
10 A
RTI, radyo al c s , RSE
7,5 A
Çekme donan m elektrik tesisat
(30 beslemeli)
15 A
Bagaj bölmesi soketi
15 A
Arka sa kap : Elektrikli cam,
elektrikli cam kilidi
20 A
Arka sol kap : Elektrikli cam,
elektrikli cam kilidi
20 A
Yedek
Yedek
Dizel filtre s t c s
15 A
Subwoofer, arka klima (AC)
15 A
Yedek
Yedek
Bilgi-e lence sistemi aksesuarlar
5A
Yedek
Arka silecek
15 A
Çekme donan m elektrik tesisat
(15 beslemeli)
20 A
Yedek
-
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
AWD
7,5 A
Yedek
Park yard m
5A
Ana sigorta: Çekme braketi kablolar ,
park yard m , AWD
30 A
Merkezi kilit sistemi (PCL)
15 A
Römork ayd nlatmas , sol:
Park lambas , sinyal lambas
25 A
Römork ayd nlatmas , sa : Fren lambas ,
arka sis lambas , sinyal lambas
25 A
Ana sigorta: Sigorta
37, 38, 40 A
Is tmal arka cam
20 A
Is tmal arka cam
20 A
Bilgi-e lence sistemi
Bilgi-e lence sistemi
Kumanda panelleri
Müzik sistemi fonksiyonlar
Radyo fonksiyonlar
CD/MD (iste e ba l )
CD de i tirici (iste e ba l )
Menü ayarlar ve seçenekler – Müzik sistemi
Telefon (iste e ba l )
Telefon fonksiyonlar
Menü ayarlar ve seçenekler – Telefon
186
187
192
196
204
206
208
210
212
219
NUR
Bilgi-e lence sistemi
Bilgi-e lence sistemi
Bilgi – E lence
Bilgi-e lence sistemi, bütünle ik müzik ve
telefon fonksiyonlar olan bir sistemdir. Bilgi
e lence sistemine direksiyon simidindeki tu
tak m n n yard m yla kolay ve rahat ekilde
kumanda edebilirsiniz. Etkin fonksiyon
kumanda paneli ekran nda belirtilir.
XC90, geni ve do al bir ses profili ile ideal bir
ses deneyimi sa layan Dolby Surround Pro
Logic II (Premium Sound) ile donat labilir.
Sistem ayr ca yolcular n z n kulakl kla ba ka
ses kaynaklar n dinleyebilmelerini de sa lar
(iste e ba l ).
NUS
Bilgi-e lence sistemi
Kumanda panelleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
20
11
19
12
18
13
17
14
16
15
Aç k/kapal - Müzik sistemi
Ses seviyesi
CD – Çabuk kumanda dü mesi
AM/FM - FM1, FM2 ve AM aras nda
de i tirmek için çabuk kumanda dü mesi
Ekran
ENTER – menü içinde seçim yapmak, bir
seçimi etkinle tirmek ya da standby (haz r
bekleme) modundaki telefonu
etkinle tirmek için
Aç k/Kapal /standby – Telefon
MY KEY – en çok tuttu unuz fonksiyon
için programlanabilir çabuk kumanda
dü mesi
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SELECTOR – bir ses kayna n seçmek
için
SOUND – ses ayarlar n yapmak için
EXIT/CLEAR – menüde geriye kaymak,
bir seçimi iptal etmek, telefonu standby
moduna koymak, ya da metin veya
numara girerken bir önceki karakteri
silmek için.
SIM kart tutucusu
Menü seçme dü meleri.
CD ve CD de i tirici ç karma
MD ç karma
CD çalar ve CD de i tirici (iste e ba l )
MD çalar (iste e ba l )
18. Mstasyon ayarlama dü meleri/CD
de i tirici konumu seçimi (1-6), telefon ve
menü çabuk kumandalar için rakam/harf
dü meleri
19. Uzaktan kumandalar için enfraruj al c s
(iste e ba l )
20. Parça/istasyon arama/de i tirme ya da
metin veya rakam girerken ön ve arkaya
kayd rma
NUT
Bilgi-e lence sistemi
Kumanda panelleri
1
Menüler
Menü modunda sistemin ayarlar n kontrol
edebilir ya da de i tirebilir ve yeni fonksiyonlar
programlayabilirsiniz. Farkl menü seçenekleri
ekranda görüntülenir. Baz menüler alt
menülere ayr lm t r.
Menü moduna geçmek için MENU (1)
dü mesine bas n z.
A a dakiler menü modu için geçerlidir:
Direksiyon simidindeki tu tak m
Müzik sistemi – Telefon
Direksiyon simidindeki tu tak m n n alt dört
dü mesi hem radyonun hem telefonun
kumandas içindir. Dü melerin fonksiyonu
hangi sistemin etkin oldu una göre de i ir.
Direksiyon simidindeki tu tak m ses
seviyesini ayarlamak, önceden ayarlanm
istasyonlar seçmek ve CD/MD parçalar n
de i tirmek için kullan l r.
NUU
veya
dü melerini bas l tutarak bir
parçan n içinde h zl öne ya da arkaya gidebilir
ya da bir radyo istasyonu arayabilirsiniz.
Bu dü melerin telefon fonksiyonlar için
kullan labilmesi ancak telefon devredeyken
mümkündür; bkz. sayfa 213.
Bu dü melerle müzik sistemini ayarlayabilmek
için, telefon standby modunda (devre d )
olmal d r.
– Menü seçme dü meleri menü içinde yukar
ve a a hareket etmek için kullan l r.
– EXIT/CLEAR dü mesine uzun basarak
menü modundan ç kabilirsiniz.
– EXIT/CLEAR dü mesine k sa basarak
silebilir, iptal edebilir, bir seçene i geri
çevirebilir ya da menü yap s nda bir ad m
geri gidebilirsiniz.
– ENTER dü mesine bir kez basarak
onaylayabilir, seçebilir ya da bir alt
menüden di er bir alt menüye geçebilirsiniz.
Bilgi-e lence sistemi
– H zl ileri/geri sard rmak ya da bir sonraki
kuvvetli istasyonu aramak için
ya da
dü mesini bas l tutunuz.
– Sistemi kapatmak için SEL dü mesini bas l
tutunuz.
– Mlgili kulakl n ses seviyesini ayarlamak
için ses ayarlama dü mesini kullan n z.
Müzik sistemi kontak anahtar ile
kapat ld nda tüm kulakl klar da otomatik
olarak kapat l r ve otomobil tekrar
çal t r ld nda manüel olarak tekrar devreye
sokulmalar gerekir.
Kulakl k soketleri (iste e ba l )
Mkinci s radaki koltuklar n arkas nda kalan kap
direklerinde kulakl k soketleri vard r. Bu
sayede yolcular birbirlerini rahats z etmeden
ayn anda farkl ses kaynaklar n dinleyebilirler,
örne in CD veya radyo gibi.
Her sokete iki kulakl k seti tak labilir.
– Ses kayna n de i tirmek için SEL
dü mesini kullan n z.
– CD/MD parçalar n de i tirmek ya da
önceden ayarl bir istasyondan di erine
geçmek için
ya da
ok dü melerine
bas n z.
• Kulakl k kullan c lar , daha önce sürücü
taraf ndan ayarlanm olan önceden ayarl
frekanslardan (AM, FM1, FM2 ) istedi ini
seçebilir. Baz durumlarda bu, TP/NEWS
seçili olsa bile sürücünün NEWS - veya
trafik bilgilerini alamayaca anlam na
gelir.
• CD de i tirici ayn anda bir disk ve bir
parça çalabilir.
En iyi ses verimi için empedanslar 16-32 Ohm
aras nda olan kulakl klar n kullan lmas n
öneririz. Bu kulakl klar n duyarl l 102 dB’e
e it ya da daha fazla olmal d r. Kulakl k soketi
3,5 mm’lik kontaklar için dü ünülmü olup,
kulakl k panelinin alt taraf nda (1) yer al rlar.
Kulakl klar – s n rlamalar
• Bir kulakl k seti, hoparlörler üzerinden
dinlenilmekte olan ses kayna na tak l rsa,
kulakl k setindeki kumandalar parça ya da
istasyon de i tirmek için kullan lamaz.
Bunun nedeni sürücünün ani bir müzik
de i ikli i sonucunda a rmas n
önlemektir.
• Sürücü bir yolcunun kulakl kla dinlemekte
oldu u bir ses kayna n seçerse, bu ses
kayna n n kumandas sürücüye geçer.
NUV
Bilgi-e lence sistemi
Kumanda panelleri
6.
2
1
4
2
5
3
6
7
8
9
Ekran
Uzaktan kumanda (iste e ba l )
Ekranda (2) o anda etkin olan fonksiyon
görülür, örne in menü seçenekleri, mesajlar,
telefon numaralar ya da ayarlar gibi.
1.
Ekran yumu ak, kuru bir bezle siliniz.
Temizlik maddesi kullanmay n z.
–
–
–
2.
3.
4.
5.
NVM
Memory – Radyo istasyonlar n kaydeder.
Mstasyonu haf zaya kaydetmek için:
Memory (haf za) dü mesine bas n z
Preset/Disc (5) yard m yla Preset (önceden
ayarl ) seçimini yap n z
Memory dü mesini kullanarak seçiminizi
onaylay n z
Ses seviyesi
Öne ya da arkaya do ru parça arama/
de i tirme
Source – ses kayna de i tirme
Preset/Disc – CD de i tirici konumunu ya
da önceden ayarl bir radyo istasyonunu
seçmek için
7.
8.
9.
Auto – en güçlü istasyonlar bulmak ve
haf zaya kaydetmek için
Fonksiyon yok
Fonksiyon yok
Aç k/kapal – Müzik sistemi
Bilgi-e lence sistemi
Uzaktan kumanday ön panelde bulunan
k z lötesi al c s na do ru çeviriniz ( ekle
bak n z).
D KKAT! Uzaktan kumanda AAA (R03)
piller içerir. Uzaktan kumanda çal mazsa önce
pilleri de i tirmeyi deneyin.
NVN
Bilgi-e lence sistemi
Müzik sistemi fonksiyonlar
1
2
3
4
ba l ) seçimi için SELECTOR dü mesini
çeviriniz.
– FM1, FM2 ve AM aras nda de i tirmek için
AM/FM dü mesine art arda bas n z.
Seçilen ses kayna ekranda görüntülenir.
1
MD yaln z SELECTOR dü mesiyle seçilebilir.
Aç k/Kapal dü mesi – Müzik
sistemi
Müzik sistemini açmak ya da kapatmak için
POWER dü mesine (1) bas n z.
Kontak, müzik sistemi aç kken kapat l rsa,
otomobil tekrar çal t r ld nda müzik sistemi
otomatik olarak aç l r.
Ses kayna n n seçilmesi
Ses kayna
iki ekilde seçilebilir:
CD (2), AM/FM (3) çabuk kumanda
dü melerini kullanarak veya SELECTOR
dü mesini (4) kullanarak:
– Radio (FM1, FM2 veya AM ), CD/CD
de i tirici (iste e ba l ) ya da MD (iste e
NVO
Ses seviyesi ayar
Ses seviyesini art rmak için dü meyi (1) saat
yönünde, azaltmak için saat yönüne ters yönde
çeviriniz. Ses seviyesi kumandas elektronik
olup, son konumu yoktur. Ses seviyesi direksiyon simidindeki tu tak m nda bulunan (+) ve
(-) dü meleri ile de art r l p, azalt labilir.
Ara verme (Pause) modu
Ses seviyesi s f r konumundayken, CD/MD
çalar ara verme moduna geçer. Çalar tekrar
devreye sokmak için sesi aç n z.
Ses seviyesi ayar – TP/PTY/NEWS/
ALARM
Radyo bir trafik haberi ald nda, CD vs.
çalmaktaysa, CD çalar ara verme moduna
Bilgi-e lence sistemi
geçer. Mesaj, bu tip mesajlar için ayarlanm
ses seviyesinde verilir. Ard ndan daha önce
çalmakta olan seçili ses kayna n n mesajdan
önceki ses iddetinde çal nmas na devam edilir.
Trafik haberi verilirken ses seviyesi ayarlan rsa,
yeni ses seviyesi kaydedilir ve bir sonraki trafik
haberi için kullan l r.
1
2
Surround seviyesi yaln z menüde
Dolby Pro Logic II seçimi yap lm olmas
halinde ayarlanabilir.
Subwoofer seviyesi ancak Subwoofer devredeyken ayarlanabilir.
Müzik sistemi ayarlar
Müzik sistemi ayarlar
– SOUND dü mesine (1) bas n z.
– Ayarlamak istedi iniz fonksiyona gelene
kadar artarda SOUND dü mesine bas n z.
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (iste e ba l ), CENTRE
(iste e ba l ) veya SURROUND (iste e
ba l ) seçimlerini yapabilirsiniz.
– Seviyeyi ayarlamak için SELECTOR (2)
dü mesini kullan n z. Ekranda min. ile
maks. aras nda bir skala görüntülenir.
Skalan n ortas normal konuma kar l k
dü er.
D KKAT! Orta hoparlör için ses seviyesi
yaln zca, menüden Dolby Pro Logic II (DPL II)
veya üç kanal (3-CH) seçilmi olmas halinde
ayarlanabilir.
Ekranda
gösterilir
Bas
BASS
Tiz
TREBLE
Sa ve sol hoparlörler
aras ndaki balans
BALANCE
Ön ve arka hoparlörler aras ndaki
balans
FADER
Subwoofer için seviye
SUBWOOFER
(iste e ba l )
Orta hoparlör için
düzey
CENTRE
(Premium Ses)
Surround ses için
düzey
SURROUND
(Premium Ses)
NVP
Bilgi-e lence sistemi
Müzik sistemi fonksiyonlar
– SURROUND seçimini yap p, ENTER’e
bas n z.
– Dolby AM/FM veya Dolby CD/MD
seçimini yap p, ENTER’e bas n z.
– PRO LOGIC II, 3 CHANNEL ya da OFF
seçimini yap p, ENTER’e bas n z.
• Pro Logic II seçilmi se, ekranda
PL II
sembolü görüntülenir.
• 3 CHANNEL seçilmi se, ekranda 3 CH
görüntülenir.
• OFF, sistemin normal stereo modunda
oldu u anlam na gelir.
SURROUND (iste e ba l ) Dolby
Surround Pro Logic II
Ön panelin ortas ndaki hoparlörüyle Dolby
Surround Pro Logic II, daha gerçekçi bir i itsel
deneyim sa lar. Normal sol-sa stereo kanallar
sol-orta-sa olarak bölünmü olup arka hoparlörlerden surround sesle birle ir. Surround ses,
bir konser salonunda i itilebilen kal c ton
tipleri olarak tan mlanabilir.
Dolby Surround Pro Logic II, CD ve MD
modlar nda çal r. 3 kanal, AM ve FM radyo
yay nlar için tavsiye edilir.
Dolby Surround Pro Logic II, sadece Premium
Sound için mevcuttur.
– Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
NVQ
Dolby Surround Pro Logic II, Dolby
Laboratories Licensing Corporation’ n tescilli
bir markas d r. Dolby Pro Logic II Surround
Sistemi, Dolby Laboratories Licensing Corporation n lisans ile imal edilmektedir.
Bas hoparlörü – SUBWOOFER
(iste e ba l )
Subwoofer sistemin daha dolgun ve derin baslar
vermesini sa lar.
– Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– SUBWOOFER seçimini yap p, ENTER’e
bas n z. Kutunun içindeki bir denetim
i areti SUBWOOFER’in devrede oldu unu
gösterir.
Equalizer FR (baz modeller)
Bu fonksiyon ön hoparlörden gelen sesin hassas
ayar n yapmak için öngörülmü tür.
Bilgi-e lence sistemi
– Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– Equalizer FR seçimini yap p, ENTER’e
bas n z.
– Seviyeyi ayarlamak için menü seçim
dü melerini ya da SELECTOR dü mesini
kullan n z.
– Bir sonraki frekans seçmek için ENTER’e
bas n z. Be frekans seçebilirsiniz.
– De i iklikleri kaydetmek için menü
moduna gelene kadar ENTER’e bas n z.
Equalizer RR (baz modeller)
Bu fonksiyon arka hoparlörden gelen sesin
hassas ayar n yapmak için öngörülmü tür.
– Menüde AUDIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– Equalizer RR seçimini yap p, ENTER’e
bas n z.
– Seviyeyi ayarlamak için menü seçim
dü melerini ya da SELECTOR dü mesini
kullan n z.
– Bir sonraki frekans seçmek için ENTER’e
bas n z. Be frekans seçebilirsiniz.
– De i iklikleri kaydetmek için menü
moduna gelene kadar ENTER’e bas n z.
NVR
Bilgi-e lence sistemi
Radyo fonksiyonlar
1
2
– Arzu edilen frekans ekranda görüldü ünde
dü meyi b rak n z.
1
– Frekans,
ya da
ok dü melerinden
birine k sa basarak ayarlanabilir.
– Manüel ayarlama modu son basmadan
itibaren be saniye süreyle etkin kal r.
stasyon ayar
– SELECTOR dü mesini (2) ya da AM/FM
dü mesini (1) kullanarak AM/FM1/FM2
radyo modunu seçiniz.
– Bir sonraki kuvvetli istasyonu aramak için
veya
dü mesine k sa bas n z.
– Tekrar aramak için dü melerden birine
tekrar bas n z.
Bilinen bir frekans n manüel
aranmas
–
ya da
dü mesini bas l tutunuz.
Ekranda MAN yaz s görüntülenir. Radyo
yava ça seçilen yönde taramaya ba lar ve
birkaç saniye sonra tarama h z artar.
NVS
stasyonlar n haf zaya kaydedilmesi
Seçilen bir istasyonun 0-9 (1) istasyon ayarlama
dü melerinden birine kaydedilmesi:
– Arzu edilen istasyonu ayarlay n z.
– Mstasyonu kaydetmek istedi iniz dü meye
bas n z ve bas l tutunuz. Birkaç saniye
süreyle ses kesilir ve ekranda
STATION STORED (istasyon kaydedildi)
yaz s görüntülenir. Mstasyon art k kaydedilmi tir.
Bilgi-e lence sistemi
AM, FM1 ve FM2 kanallar n her biri için
10 istasyon, yani toplam 30 istasyon kaydedebilirsiniz.
Radyo
FM
AM(LW)
AM(MW)
Frekans band
87.5 - 108 MHz
153 - 279 kHz
522 - 1611 kHz
stasyonlar n otomatik olarak
kaydedilmesi – AUTOSTORE
Bu fonksiyon on taneye kadar kuvvetli AM ya
FM istasyonunu otomatik olarak bulur ve ayr
bir haf zaya kaydeder. Ondan fazla istasyon
bulunursa, en kuvvetli on istasyon kaydedilir.
Bu fonksiyon özellikle istasyonlar n ve
frekanslar n tan mad n z bir bölgede
bulundu unuzda yarar sa lar.
– AST SEARCH seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Ekranda AUTOSTORING yaz s görülür ve
seçilen frekans band ndan çok say da (en
fazla 10) kuvvetli istasyon otomatik
kaydetme haf zas na kaydedilir. Yeterli
sinyal gücüne sahip istasyon yoksa,
NO AST FOUND yaz s görüntülenir.
– Önceden ayarl istasyonlar 0-9 dü meleri
ile seçilebilirler.
– Radyo otomatik kaydetme modundayken,
ekranda AUTO görüntülenir. Normal radyo
moduna döndü ünüzde AUTO yaz s
ekrandan kaybolur.
– Normal radyo moduna dönmek için AM/
FM dü mesine ya da EXIT/CLEAR’e
bas n z.
– Daha önce haf zaya al nm bir ayara eri im
için, 1-2. ad mlar izleyiniz, 3. ad mda
AST MODE’u seçiniz ve ENTER’a bas n z.
– SELECTOR dü mesini ya da AM/FM
dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
– Menüde AUTOSTORE seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
NVT
Bilgi-e lence sistemi
Radyo fonksiyonlar
1
hangi radyo istasyonunun ya da ses kayna n n
(örne in CD) dinlendi inden ba ms z olarak,
do ru frekans ayarlay p yard mc olan bir
sistemdir. Sistem trafik bilgilerinin ya da belirtilen tipte yay nlar n al nmas için de
kullan labilir. RDS sisteminin bir parças olan
Radiotext radyo istasyonlar taraf ndan halen
devam etmekte olan yay nlar ile ilgili bilgilerin
verilmesi için kullan l r.
D KKAT! Baz radyo istasyonlar , RDS
kullanmaz veya özelliklerini sadece s n rl bir
aral kta kullan rlar.
Tarama – SCAN
Tarama fonksiyonu otomatik olarak AM ya da
FM istasyon sinyallerini arar. Radyo bir
istasyon buldu unda, taramaya yakla k 8
saniye ara verilir, sonra tekrar devam edilir.
– SELECTOR dü mesini ya da AM/FM
dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
– Menüde SCAN seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Ekranda SCAN görüntülenir.
– Menüden ç kmak için EXIT/CLEAR
dü mesine bas n z.
Radio Data Sistemi – RDS
RDS belirli ebeke vericileri aras nda ba lant
sa layan ve örne in ta t sürücülerine o anda
NVU
Program bilgileri için otomatik
arama – PI Seek
Bir RDS vericisi dinlenirken, trafik bilgileri
gibi çe itli bilgiler radyonun haf zas na kaydedilir.
Önceden ayarl bir RDS vericisi tekrar
seçildi inde, radyo vericinin sa lad RDS
bilgilerini güncelle tirir. Radyo s n r
bölgesinde ya da vericinin yay n alan n n
hemen d nda ise, radyo otomatik olarak bu
istasyonun en kuvvetli vericisini arar.
"Dinleme mesafesi" dahilinde verici yoksa,
radyonun sesi kesilir ve istasyon bulunana
kadar ekranda "PI SEEK PRESS EXIT
TO CANCEL" (aramay iptal etmek için
EXIT’e bas n z) yaz s görüntülenir.
EXIT’e (1) basarsan z, radyo güncelle tirilmi
RDS bilgileri olmadan seçilen vericiyi çalmaya
ba lar.
Haberler – NEWS
Bu fonksiyon yeni bir haber bülteni
ba lad nda di er ses kaynaklar n -örne in
CD- keser.
– SELECTOR dü mesini ya da AM/FM
dü mesini kullanarak radyo modunu
seçiniz.
– Menüde NEWS seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Ekranda NEWS görüntülenir.
– NEWS fonksiyonunu devre d etmek için
tekrar HABER seçimini yap p, ENTER’e
bas n z.
Bu fonksiyonun yard m yla haber-kodlu yay n
yapan RDS istasyonlar di er ses kaynaklar n
keser ve bu amaç için önceden ayarlanan ses
seviyesinde haberleri verirler. Haber yay n
biter bitmez, müzik sistemi tekrar daha önce
dinlenen ses kayna na döner, ses seviyesi de
daha önce seçili olan de ere ayarlan r.
– Verilmekte olan bir haber yay n n
dinlemek istemiyorsan z, EXIT dü mesine
bas n z. NEWS fonksiyonu etkin kal r ve
radyo bir sonraki haber program n bekler.
Bilgi-e lence sistemi
Bu fonksiyon devredeyken ekranda TP
görüntülenir. Ayarl istasyon trafik yay n
gönderebiliyorsa, ekranda ))) görüntülenir.
Trafik yay n ancak ekranda TP))) görülmesi
halinde çalmakta olan ses kayna n keser.
– Verilmekte olan bir trafik bültenini
dinlemek istemiyorsan z, EXIT dü mesine
bas n z. TP fonksiyonu etkin kal r ve radyo
bir sonraki trafik bültenini bekler.
TP arama
Trafik bilgileri – TP
Bu fonksiyon bir RDS istasyonundan gelen
trafik bilgilerini verebilmek için di er ses
kaynaklar n keser; mesaj bu amaç için daha
önce ayarlanm ses seviyesinde verilir. Trafik
yay n biter bitmez, müzik sistemi tekrar daha
önce dinlenen ses kayna na döner, ses seviyesi
de daha önce seçili olan de ere ayarlan r.
– Menüde TP seçimini yap n z ve ENTER’e
bas n z.
– Ekranda TP görüntülenir.
– TP fonksiyonunu devre d etmek için
tekrar TP seçimini yap n z ve ENTER’e
bas n z.
Bu fonksiyon de i ik ülkelerde ve Avrupa
ülkeleri aras nda yolculuk yaparken bir istasyon
seçmenize gerek kalmadan trafik bilgilerini
dinleyebilmenizi sa lar.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– TP seçimini yap n z ve ENTER’e bas n z.
– TP Search (Arama) seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Fonksiyonu devre d etmek için tekrar TP
Search seçimini yap n z ve ENTER’e
bas n z.
Radio text (Radyo metni)
Baz RDS istasyonlar program n içeri i,
artistler, vs. ile ilgili bilgiler de
yay nlamaktad r. Bu bilgiler metin olarak
ekranda görüntülenebilir.
– MENU dü mesine bas n z.
– Menüden Radyo text’i seçiniz ve ENTER
tu una bas n z.
– Fonksiyonu devre d etmek için tekrar
RADIOTEXT seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
NVV
Bilgi-e lence sistemi
Radyo fonksiyonlar
Alarm
D KKAT! Her radyo istasyonunun PTY tan m
yoktur.
Alarmlar otomatik olarak iletilir ve fonksiyon
devre d b rak lamaz.
Program tipi
Bir alarm mesaj yay nland nda radyo
ekran nda "Alarm!" yaz s görüntülenir. Bu
fonksiyon büyük bir trafik kazas ya da köprü
y k lmas veya nükleer bir felaket gibi tehlikeli
durumlarda sürücüleri uyarmak amac yla
öngörülmü tür.
Güncel konular
Program tipi – PTY
PTY fonksiyonu zevkinize uyan programlar
seçebilmenizi sa lar. Listede gösterilen farkl
program tiplerinden birini seçmek için PTY
fonksiyonunu kullan n z.
Show PTY
Ayarl istasyonun PTY tipi ne?
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– Menüde PTY seçimini yap p, ENTER’e
bas n z.
– SHOW PTY seçimini yap p, ENTER’e
bas n z. Seçili istasyonun PTY kodu
ekranda görüntülenir.
OMM
Bilgi
Spor
E itim
Drama
Kültür ve Sanat
Bilim
Çe itli konu malar
Pop müzik
Rock müzik
Hafif müzik
Hafif klasik
Klasik
Di er müzik
Hava ve Metro
Finans
Çocuk programlar
Sosyal konular
Din
Telefonla arama
Seyahat ve tatil
Hobiler
Ekranda gösterilir
CURRENT
AFFAIRS
INFORMATION
SPORT
EDUCATION
DRAMA
CULTURES
SCIENCE
VARIED SPEECH
POP MUSIC
ROCK MUSIC
EASY LISTENING
LIGHT CLASSIC
SERIOUS
CLASSIC
OTHER MUSIC
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL AFFAIRS
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE &
HOBBY
Bilgi-e lence sistemi
Program tipi
Caz müzik
Country müzik
Ulusal müzik
Eski müzikler
Folk müzik
Belgesel
Ekranda gösterilir
JAZZ MUSIC
COUNTRY
MUSIC
NATIONAL
MUSIC
OLDIES MUSIC
FOLK MUSIC
DOCUMENTARY
Belirli bir program tipinin aranmas
– PTY
Bu fonksiyon tüm frekans band n arayarak,
belirli konulara a rl k veren programlar
bulman za yard mc olur.
– FM1 veya FM2 seçimini yap p, MENU
dü mesine bas n z.
– RADIO SETTINGS seçimini yap p,
ENTER’e bas n z.
– PTY seçimini yap n z ve ENTER tu una
bas n z.
– SELECT PTY seçimini yap p, ENTER’e
bas n z.
– Arzu etti iniz program tiplerinden birini ya
da birkaç n seçmek için ENTER’e bas n z.
Birinci seçim yap ld nda ekranda PTY
sembolü yanar ve radyo PTY standby
modunda olacak ekilde devam eder.
– Arzu edilen tüm tipleri seçtikten sonra PTY
listesinden ç kmak için EXIT/CLEAR
seçimini yap n z.
– SEARCH PTY seçimini yap p, ENTER’e
bas n z. Radyo seçilen program tipinde bir
istasyon buldu unda, istasyon hoparlörler
üzerinden çal n r.
– Radyo uygun olmayan bir istasyon
buldu unda,
ve
dü meleri ile
aramaya devam ediniz.
– Seçilen program tipinde hiç istasyon
bulunamazsa, radyo daha önce çalmakta
oldu u frekansa döner. Seçili program tipi
yay nlanana kadar PTY standby modunda
kal r; bu program tipi yay nland nda
radyo otomatik olarak ilgili istasyonu
çalmaya ba lar.
– PTY standby’ devre d b rakmak için,
menüye giriniz ve CLEAR ALL PTY’yi
seçiniz. Sembol ekranda yok olur ve radyo
normal moda tekrar döner.
PTY standby (haz r bekleme)
Radyonun PTY standby moduna devam etmek
için, 1-6 ad mlar n tekrarlay n z.
OMN
Bilgi-e lence sistemi
Radyo fonksiyonlar
D KKAT! [imdi yaln z kay tl istasyondan
al nan trafik bilgileri verilir.
Haberler – NEWS STATION
Burada haberlerin hangi istasyondan al nmas n
istedi inizi ayarlayabilirsiniz.
Bu fonksiyonun çal mas için ayarlanan
istasyonun bir RDS istasyonu olmas
gerekti ini unutmay n z.
Trafik bilgileri – TP STATION
Burada trafik bilgilerinin hangi istasyondan
al nmas n istedi inizi ayarlayabilirsiniz.
Fonksiyonun çal mas için ekranda )))
görülmesi gerekti ini unutmay n z.
– Trafik bilgilerinin al nd istasyonun
dinlenmesi.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– TP seçimini yap n z ve ENTER’e bas n z.
– TP Station’ seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– SET CURRENT seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
OMO
– Haberlerin al nd istasyonun dinlenmesi.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– NEWS STATION seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– SET CURRENT seçimini yap p ENTER’e
bas n z.
D KKAT! [imdi yaln z kay tl istasyondan
al nan haber bültenleri verilir.
TP STATION/NEWS STATION devre d
ediniz
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– TP/NEWS STATION seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– RESET STATION seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
Otomatik frekans güncelleme – AF
AF fonksiyonu genelde devrede olup, ilgili
radyo istasyonu için mevcut en güçlü vericinin
kullan lmas n sa lar.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– AF’ seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
– AF fonksiyonunu devre d etmek için AF
seçimini yap n z ve ard ndan ENTER’e
bas n z.
Bölgesel radyo program – REG
REG fonksiyonu genelde devre d d r. Bu
fonksiyon sinyalleri zay f olsa bile radyonun
bölgesel bir istasyona ayarl kalmas n sa lar.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– Regional’ seçiniz ve ENTER tu una
bas n z.
– Ekranda REG görünür.
– REG’i devre d etmek için, tekrar REG
seçimini yap n z ve ENTER’e bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
– LOCAL, DISTANT veya OFF seçimini
yap p, ENTER’e bas n z.
RDS fonksiyonlar n n s f rlanmas –
RESET ALL
Bu fonksiyon tüm radyo ayarlar n fabrika
ayarlar na döndürür.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– Menüde RESET ALL seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Seçiminizi onaylamak için tekrar ENTER’e
bas n z.
EON – YEREL/UZAK (Takviye
Edilmi Ba ka Vebekeler)
Normalde, EON i levi DISTANT (UZAK)
modunda olup dinlemekte oldu unuz radyo
istasyonunu, ba ka kanallardaki trafik
bültenleri, haber yay nlar ve benzeri için
kesmenin gerekli olup olmad n belirler (bu
i levler seçilmi se). M levin iki kademesi vard r:
LOCAL (YEREL) sadece sinyal güçlüyse
keser. DISTANT (UZAK) daha zay f sinyallerde bile keser. OFF (KAPALI) seçildiyse, hiç
kesinti olmaz.
– Menüde RADIO SETTINGS seçimini
yap p ENTER’e bas n z.
– EON’u seçiniz ve ENTER tu una bas n z.
OMP
Bilgi-e lence sistemi
CD/MD (iste e ba l )
1
2
3
4
H zl ileri/geri
3
1
2
Bir parça içinde ya da tüm diskin içinde arama
yapmak için
ya da
dü mesine bas p,
bas l tutunuz. Dü me bas l tutuldu u sürece
arama devam eder. Direksiyon simidinde tu
tak m varsa, ilgili dü meleri de kullanabilirsiniz.
Rastgele – RANDOM
Bu fonksiyon CD’den rastgele parça seçer
(kar k).
CD/MD çalar n çal t r lmas
– CD çalar SELECTOR dü mesini (3)
kullanarak ya da CD dü mesine (1) basarak
çal t r n z. CD çalara bir disk koyunuz (4).
– MD (kaset) çalar SELECTOR dü mesiyle
(3) çal t r n z. MD çalara bir disk
tak n z (2).
Bir parçadan di erine geçme
Bir sonraki parçaya atlamak için
dü mesine
bas n z, bir önceki parçaya dönmek için
dü mesine bas n z. Parça numaras ekranda
görüntülenir. Direksiyon simidinde tu tak m
varsa, ilgili dü meleri de kullanabilirsiniz.
OMQ
– Menüde RANDOM seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Fonksiyon devrede oldu u sürece ekranda
RND görüntülenir.
– RANDOM OFF seçimini yap n z ya da
ç kmak için EXIT’e bas n z.
D KKAT! Etiketli CD kullanmay n z. CD
çalar n olu turdu u s etiketin diskten
ayr lmas na yol açabilir. Bu durumda CD çalar
zarar görebilir.
Yaln zca 12 cm’lik CD’leri
kullan n z! Daha küçük
boyutlu CD kullanmay n z!
CD’nin kalitesi EN60908
standard na uygun de ilse ya
da yetersiz donan m ile kay t
yap lm sa, ses kalitesi kötü olabilir ya da çalma
kesilebilir.
Scan (Tarama)
Bu fonksiyon her ark n n ya da parçan n ilk on
saniyesini çalar.
– Menüde SCAN seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Dinlemek istedi iniz bir ark ya da parça
buldu unuzda EXIT/CLEAR dü mesine
bas n z.
Disc text (yaln z MD)
Baz diskler albüm ya da parça isimleri ile ilgili
bilgiler içerir. Bu bilgiler DISCTEXT
fonksiyonu devredeyken metin eklinde
ekranda gösterilir.
– Menüde DISCTEXT seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
– Diske kay tl bilgi varsa, ekranda görüntülenir.
– Fonksiyonu devre d etmek için
DISCTEXT seçimini yap n z ve ENTER’e
bas n z.
MD ç karma
Dü meye (1) basarsan z, MD çalar durur ve
diski ç kar r.
CD ç karma
Dü meye (2) basarsan z, CD çalar durur ve
diski ç kar r.
Trafik güvenli i aç s ndan ç kart lan CD
12 saniyeden uzun d ar da b rak lmaz. Bu süre
geçtikten sonra CD çalar CD’yi tekrar içeri
çeker. CD çalar tekrar çal t rmak için CD
dü mesine (3) bas n z.
OMR
Bilgi-e lence sistemi
CD de i tirici (iste e ba l )
1
3
2
Disk seçilmesi
Rastgele – RANDOM
Numaral dü meleri 1-6 (3) kullanarak hangi
diskin çal nmas n istedi inizi belirleyiniz.
Disk ve parça numaras ekranda görüntülenir.
Bu fonksiyon CD’den belirli bir s raya ba l
olmadan rastgele parça seçer.
Bir parçadan di erine geçme
Bir sonraki parçaya atlamak için
dü mesine
bas n z, bir önceki parçaya dönmek için
dü mesine bas n z. Parça numaras ekranda
görüntülenir. Direksiyon simidinde tu tak m
varsa, ilgili dü meleri de kullanabilirsiniz.
H zl ileri/geri
CD de i tiricinin çal t r lmas
CD de i tiriciye alt taneye kadar disk konulabilir.
– SELECTOR dü mesini (2) ya da CD
dü mesini (1) kullanarak CD modunu
seçiniz.
– Numaral dü meleri (1-6) (3) kullanarak
bo bir konum seçiniz. Hangilerinin bo
oldu u ekranda görüntülenir.
– De i tiriciye bir disk koyunuz.
Yeni diski koymadan önce ekranda
INSERT DISC yaz s n n görülmesine dikkat
ediniz.
OMS
Bir parça içinde ya da tüm diskin içinde arama
yapmak için
ya da
dü mesine bas p,
bas l tutunuz. Dü me bas l tutuldu u sürece
arama devam eder. Direksiyon simidinde tu
tak m varsa, ilgili dü meleri de kullanabilirsiniz.
Scan (Tarama)
Bu fonksiyon her ark n n ya da parçan n ilk on
saniyesini çalar.
– MENU dü mesine bas n z.
– SCAN seçimini yap n z ve ENTER’e
bas n z.
– Dinlemek istedi iniz bir ark ya da parça
buldu unuzda EXIT/CLEAR dü mesine
bas n z.
Tarama yaln z seçilen diskte uygulan r.
– Menüde RANDOM seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– CD çalar n CD de i tiricideki bir diskten ya
da tüm disklerden rastgele parça çalmas
için SINGLE DISC ya da ALL DISCS
seçimini yap n z.
– Fonksiyon etkinken ekranda RND veya
RND ALL gösterilir.
– Ç kmak için EXIT’e bas n z.
Bir sonraki rastgele parçay seçmek için
dü mesine bas n z.
D KKAT! Bir sonraki rastgele parça ancak söz
konusu diskin üzerinde seçilebilir.
Disctext
Baz diskler albüm ya da parça isimleri ile ilgili
bilgiler içerir. Bu bilgiler DISCTEXT
fonksiyonu devredeyken metin eklinde
ekranda gösterilir.
– MENU dü mesine bas n z.
– Menüde DISCTEXT seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Diskin üzerinde kay tl bilgi varsa, çal nan
parça yerine ekranda bu bilgi görüntülenir.
Bilgi-e lence sistemi
– Fonksiyonu devre d etmek için
DISCTEXT seçimini yap n z ve ENTER’e
bas n z.
1
Eject All (Hepsini ç kar)
EJECT ALL fonksiyonu EJECT dü mesine (1)
uzun basarak ba lat l r. Bu fonksiyon
magazindeki tüm CD’leri ardarda bo alt r.
Ekranda EJECTING ALL yaz s görüntülenir.
Fonksiyon, yaln zca araç durgun haldeyken
devreye sokulabilir ve araç hareket etmeye
ba larsa kesilir.
Trafik güvenli i nedeniyle, ç kan disk 12
saniye d ar da kal r. Mlgilenilmezse, i lev
kesilir.
D KKAT! Etiketli CD kullanmay n z. CD
çalar n olu turdu u s etiketin diskten
ayr lmas na yol açabilir. Bu durumda CD çalar
zarar görebilir.
Yaln zca 12 cm’lik CD’leri kullan n z! Daha
küçük boyutlu CD kullanmay n z! CD’nin
kalitesi EN60908 standard na uygun de ilse ya
da yetersiz donan m ile kay t yap lm sa, ses
kalitesi kötü olabilir ya da çalma kesilebilir.
CD ç karma
Dü meye (1) basarsan z, CD çalar durur ve
diski ç kar r.
Trafik güvenli i nedeniyle, ç kar lan diski 12
saniye içinde alman z gerekir, aksi takdirde
disk tekrar CD çalar n içine çekilir.
OMT
Bilgi-e lence sistemi
Menü ayarlar ve seçenekler – Müzik sistemi
Ana menü/alt menüler
RADYO
1. OTOMAT K KAYDETME1
1.1.
AST Modu
1.2.
AST Arama
1.2.1.
OTOMATMK KAYDEDMYOR
2. TARAMA1 AÇIK/KAPALI 2
3. HABERLER1 (News) AÇIK/ KAPALI2
(ON/OFF)
4. TP1 AÇIK/KAPALI2 (OFF)
5. RADYO METN 1 AÇIK/KAPALI2
6. RADYO AYARLARI
6.1.
PTY
6.1.1.
SELECT PTY
6.1.2.
SEARCH PTY1
6.1.3.
SHOW PTY ON/OFF2
6.2.
TP
6.2.1.
TP MSTASYONU GÜNCEL
AYARLA/STN SIFIRLA
6.2.2.
TP SEARCH ON/OFF2
6.3.
HABER MSTASYONU
6.3.1.
GÜNCEL AYARLA/STN
SIFIRLA
1
6.4.
AF ON2/OFF
6.5.
REGIONAL1 ON/OFF2
6.6.
EON
1.
2.
OMU
*MY KEY ile programlanabilir
Ola an de er
6.6.1.
OFF
6.6.2.
YEREL
6.6.3.
UZAK2 (DISTANT)
6.7.
HEPSMNM SIFIRLA
7. AUDIO SETTINGS (baz modeller)
7.1.
Dolby AM/FM
7.1.1.
Pro Logic II
7.1.2.
3KAN
7.1.3.
OFF2
7.2.
Dolby CD/MD
7.2.1.
Pro Logic II2
7.2.2.
3KAN
7.2.3.
OFF
7.3.
SUBWOOFER1 ON2/OFF (iste e
ba l )
7.4.
EQUALIZER Fr (baz modeller)
7.5.
EQUALIZER RR (baz modeller)
7.6.
HEPSMNM SIFIRLA
CD
1. Random1 (Rastgele çalma)
2. SCAN1
3. NEWS1 ON/OFF2
4. TP1 AÇIK/KAPALI2 (OFF)
5. AUDIO SETTINGS
5.1.
Dolby AM/FM
5.1.1.
Pro Logic II
5.1.2.
3 Kanal
5.1.3.
Off2
5.2.
Dolby CD/MD
5.2.1.
Pro Logic II2
5.2.2.
3 Kanal
5.2.3.
Off
5.3.
SUBWOOFER1 ON2/OFF (iste e
ba l )
5.4.
EQUALIZER FR (iste e ba l )
5.5.
EQUALIZER RR (iste e ba l )
5.6.
HEPSMNM SIFIRLA
CDX
1. Random (Rasgele çalma)3
1.1.
Off4
1.2.
Tek Disk
1.3.
Tüm Diskler
2. SCAN3
3. NEWS3 ON/OFF2
4. TP3 AÇIK/KAPALI2 (OFF)
5. D SK METN 3 AÇIK/KAPALI2
6. SES AYARLARI
6.1.
Dolby AM/FM
6.1.1.
Pro Logic II
6.1.2.
3 Kanal
6.1.3.
Off2
6.2.
Dolby CD/MD
6.2.1.
Pro Logic II2
6.2.2.
3 Kanal
3.
4.
*MY KEY ile programlanabilir
Ola an de er
Bilgi-e lence sistemi
OFF SUBWOOFER3 AÇIK2/
KAPALI (iste e ba l )
6.2.4.
EQULIZER FR (baz modeller)
6.3.
EQUALIZER RR (baz modeller)
6.4.
Hepsini S f rla
MD
6.2.3.
1. Random1 (Rastgele çalma)
2. SCAN1
3. HABERLER1
4. TP1
5. D SK METN 1 AÇIK/KAPALI2
6. SES AYARLARI
6.1.
SURROUND1
6.1.1.
Pro Logic II
6.1.2.
3 Kanal
6.1.3.
Off2
6.2.
SUBWOOFER1 ON2/OFF (iste e
ba l )
6.3.
EQUALIZER FR (baz modeller)
6.4.
EQUALIZER RR (baz modeller)
6.5.
Hepsini S f rla
1
– Fonksiyonu devreye sokmak için MY KEY
dü mesine k sa bas n z.
– Dü meye yeni bir fonksiyon kaydetmek
için 1-4 ad mlar n tekrarlay n z.
Kestirme kumanda dü mem – MY
KEY
MY KEY dü mesi (1) en çok kulland n z
menü fonksiyonlar n -örne in SCAN,
AUTOSTORE ya da TP gibi- kaydetmek için
kullan l r.
– Fonksiyonlar boyunca kayd rmak için menü
seçme dü melerini kullan n z.
– Kaydedilecek fonksiyonu seçmek için
MY KEY dü mesini iki saniyeden uzun
bas l tutunuz.
– Ekranda MY KEY STORED yaz s
görüntülendi inde, fonksiyon kaydedilmi
demektir.
OMV
Bilgi-e lence sistemi
Telefon (iste e ba l )
ONM
Bilgi-e lence sistemi
Telefon sisteminin parçalar
Genel kurallar
1. Direksiyon simidindeki tu tak m
Telefon devredeyken, direksiyon simidindeki
tu tak m yaln z telefon fonksiyonlar için
kullan labilir. Etkin modda telefon bilgileri
daima kumanda paneli ekran nda görüntülenir.
• Trafik güvenli i önce gelir! Sürücü olarak
özel el telefonunu kullanman z gerekiyorsa,
önce otomobili güvenli bir yere park ediniz.
• Yak t al rken sistemi kapat n z.
• Patlatma çal malar n n yak n ndayken
sistemi kapat n z.
• Telefon sisteminin sevis i lemini yaln zca
yetkili personele yapt r n z.
2. Mikrofon
Acil durum ça r lar
Handsfree (eller bo ta) mikrofon, tavan
paneline bütünle iktir.
3. Kumanda paneli
Alarm merkezlerine yap lacak acil aramalar,
GSM al m oldu u sürece SIM kart olmadan da
yap labilir.
Görü menin ses seviyesi hariç tüm telefon
fonksiyonlar kumanda paneli tu tak m ndan
kumanda edilebilir. Ekranda menü fonksiyonlar , mesajlar, telefon numaralar vs.
görüntülenir.
– Telefonu devreye sokun.
– Bulundu unuz bölge için geçerli acil servis
numaras n çeviriniz (AB ülkelerinde: 112).
– Kumanda panelindeki ya da direksiyon
simidindeki ENTER dü mesine bas n z.
Direksiyon simidindeki tu panelini kullarak
telefon fonksiyonlar n n ço unu kumanda
edebilirsiniz.
4. SIM kart
SIM kart kumanda panelinin ön taraf ndaki
yerine tak l r.
5. Özel ahize
Hoparlör
Telefon, sürücü kap s ndaki hoparlörü ya da
müzik sisteminin orta hoparlörünü (e er varsa)
kullan r.
Rahats z edilmek istemiyorsan z, özel ahizeyi
kullanabilirsiniz.
6. Anten
Anten ön cama, dikiz aynas n n ön taraf na
monte edilmi tir.
ONN
Bilgi-e lence sistemi
Telefon fonksiyonlar
1
2
3
4
5
2
6
7
1.
2.
3.
4.
ONO
8
4
9
6
Ekran
ENTER – bir aramay kabul etmek, bir
menü seçimi yapmak veya telefonu
standby modundan devreye sokmak için
Aç k/Kapal /standby
EXIT/CLEAR – bir aramay sona
erdirmek/geri çevirmek, menüde geri
gitmek, bir seçimi iptal etmek ya da
girilen rakamlar /karakterleri silmek için
5.
6.
7.
8.
9.
SIM kart tutucusu
Menü seçme dü meleri
Rakam/karakter dü meleri ve menü çabuk
kumandalar
Seek – Metin ve rakam girerken öne ve
arkaya kayd rma.
Bir arama esnas nda ses seviyesini
artt rma/azaltma
Bilgi-e lence sistemi
1
Telefon devredeyken ya da standby modundayken, ekranda bir ahize görüntülenir.
D KKAT! Performance müzik sisteminde
(standart seviye) bir telefon konu mas
esnas nda radyo, CD, MD ya da trafik mesaj
dinlemek mümkün de ildir.
Telefon sistemi devredeyken konta
kapat rsan z, konta tekrar açt n zda telefon
devreye girecektir. Telefon sistemi
kapat ld nda aramalara cevap vermeniz
mümkün olmayacakt r.
Telefon görü mesi esnas nda sesin
k s lmas
Anahtar, Açma/Kapama/standby –
Telefon
Sistemi devreye sokmak için:
– Telefon sistemini devreye sokmak için
PHONE (1) dü mesine bas n z.
Sistemi kapatmak için:
– Telefon sistemini kapatmak için PHONE
dü mesini bas l tutunuz
Stanby modunda kalmaya devam etmek için:
– PHONE dü mesine k saca basar ya da
EXIT/CLEAR’e basarsan z, telefon standby
modunda kalmaya devam eder.
– Telefonu PHONE dü mesiyle tekrar
devreye sokabilirsiniz.
Radyo dinlerken telefon çalarsa, telefonla
konu ulmas halinde radyonun ses seviyesi
azalt l r. Telefon konu mas sona erdi inde,
radyonun ses seviyesi daha önce ayarlanm
olan de ere döner. Radyonun ses seviyesi
konu ma esnas nda da ayarlanabilir, bu
durumda konu ma sona erdi inde radyonun ses
seviyesi bu yeni de erde olacakt r. Bir telefon
konu mas esnas nda müzik sistemi tamamen
de kapat labilir. Bkz. menü 5.5.3, sayfa 213.
Bu fonksiyon yaln zca Volvo dahili telefon
sistemine uygulan r.
Standby modu
Standby modunda müzik sistemi devredeyken
ve ses kaynaklar ndan gelen bilgiler ekranda
gösterilirken, telefonla da aranabilirsiniz.
Telefon sisteminin di er fonksiyonlar n
kullanabilmek için, telefonun aktif modda
olmas gereklidir.
Menü çabuk kumandalar
Menü dü mesini kullanarak menü sistemine
girdikten sonra, ana menü düzeyinde istedi iniz
menüyü seçmek için oklar ve ENTER dü mesi
yerine, rakamlar da kullanabilirsiniz. Tüm
menü seçenekleri numaralanm t r. Rakamlar
menü seçene i ile birlikte ekranda görüntülenir.
ONP
Bilgi-e lence sistemi
Telefon fonksiyonlar
Trafik güvenli i
Telefonla arama ve cevap verme
Güvenlik nedeniyle telefon menü sisteminin
baz bölümlerine 8 km/saat’i a an h zlarda
girilmesi mümkün de ildir. Bu durumda ancak
daha önce ba lan lan menü etkinliklerini
sonuçland rabilirsiniz.
Aramak için:
– Numaray çeviriniz ve direksiyon
simidindeki ya da kumanda panelindeki tu
tak m nda yer alan ENTER tu una bas n z
(ya da el telefonunu kald r n z).
Gelen bir aramaya cevap vermek için:
H z s n r fonksiyonu 5.6 numaral menü
fonksiyonu kullan larak devreden ç kar labilir.
SIM kart
Telefon ancak geçerli bir SIM kart ile (Abone
Kimli i Modülü) kullan labilir. Bu kart ebeke
operatörünüzden temin edebilirsiniz.
Telefonu kullanmak istedi inizde daima SIM
kart tak n z.
– Telefonu kapat n z.
– K sa basarak SIM kart tutucusunu aç n z.
– Kart , metalik yüzeyi a a da olacak ekilde
tak n z.
– SIM kart n e ik kö esinin tutucunun e ik
kö esine gelmesine dikkat ediniz.
– Tutucuyu içeri bast r n z.
SIM kart ile ilgili sorun ç kmas durumunda
ebeke operatörünüze ba vurunuz.
ONQ
– ENTER’e bas n z (ya da el telefonunu
kald r n z). Otomatik Cevap Verme i levini
de kullanabilirsiniz. Bkz. menü
fonksiyonu 4.3.
Bir telefon görü mesi devam ederken, arac n
müzik sisteminin sesi otomatik olarak
kapat labilir. Bkz. menü seçene i 5.6.3
Konu maya son verme
Direksiyon simidindeki ya da kumanda
panelindeki tu tak m nda EXIT/CLEAR’e
bas n z ya da el telefonunu yerine koyunuz.
Müzik sistemi bir önceki etkinli ine geri döner.
Gelen bir aramay geri çevirmek için EXIT/
CLEAR’e bas n z.
Bilgi-e lence sistemi
A
Handsfree (eller bo ta) seçimini yap n z.
ENTER’e bas n z ve el telefonunu tekrar
yuvas na yerle tiriniz. Ahizeyi zaten
yuvas ndan ç kar lm sa, çalma sesi eller
bo ta sisteminden gelecektir. Ahizeye
geçmek için MENU dü mesine bas n z,
Handset’e (el telefonu) kayd r n z ve
ENTER’e bas n z.
Son aranan numara
Telefon aranan son numaralar /isimleri
otomatik olarak haf zas nda saklar.
Özel ahize
Rahats z edilmeden konu mak istiyorsan z,
özel ahizeyi kullan n z. Ahizeyi kald r n z ve
(A)’ya bas n z.
– Merkezi konsoldaki tu tak m n kullanarak
arzu edilen telefon numaras n seçiniz ve
numaray aramak için ahizeyi kald r n z.
Ses seviyesini ahizenin yan taraf ndaki
dü me ile ayarlayabilirsiniz.
– Ahizeyi yerine koydu unuzda telefon
konu mas sona erer.
– Görü meyi bitirmeden eller bo ta ünitesine
geçmek isterseniz: Direksiyon simidi tu
tak m nda
dü mesine bas n z (ya da
kumanda paneli menü dü melerine) ve
– Direksiyon simidi ya da kumanda paneli tu
tak m nda ENTER dü mesine bas n z.
– Son aranan numaralar aras nda öne ve
arkaya gezinmek için menü dü melerini
kullan n z. Bunlar ekranda görüntülenecektir.
– ENTER tu una bas n z.
H zl arama
H zl aranacak numaralar n haf zada
saklanmas
Telefon defterinin haf zas na kay tl bir numara
a a da belirtildi i gibi bir h zl arama tu una
(1-9) ba lanabilir:
– Menüden Telefon defteri’ni seçiniz ve
ENTER tu una bas n z.
– H zl arama menü 3.3’e kayd r n z ve
ENTER tu una bas n z.
– H zl çevirme rakam olarak kullanmak
istedi iniz rakam seçiniz. ENTER’e
basarak onaylay n z.
– Telefon defterinden arzu edilen ismi ya da
telefon numaras n aray n z. ENTER’e
basarak seçiniz.
H zl araman n kullan lmas
Bir arama yapmak için, ilgili h zl arama
dü mesini iki saniye süreyle bas l tutunuz veya
dü meye k sa bir süre bas n z ve sonra ENTER
tu una bas n z.
D KKAT! Telefonu açt ktan sonra, h zl arama
fonksiyonunu kullanmadan önce biraz
bekleyiniz. Bir h zl arama numaras n
kullanmak istiyorsan z, 3.3.1 menüsü etkin
olmal d r.
Ça r bekletme
Bir telefon görü mesi esnas nda iki "bip" sesi
duyarsan z, ba ka bir ki i ar yor demektir. Bu
fonksiyon menü yard m yla seçilebilir ya da
iptal edilebilir.
Bu modda, aramaya cevap verme ya da aramay
geri çevirme seçimini yapabilirsiniz. Aramaya
cevap vermek istemiyorsan z, EXIT/CLEAR’e
bas n z ya da hiçbir ey yapmay n z.
Telefona cevap vermek istiyorsan z, ENTER’e
bas n z. O s rada yapt n z telefon görü mesi
"park moduna" al nacakt r. EXIT/CLEAR
tu una basarsan z, iki arama da sona erecektir.
ONR
Bilgi-e lence sistemi
Telefon fonksiyonlar
Telefon konu mas s ras nda
kullanabilece iniz fonksiyonlar
A a daki fonksiyonlar bir telefon konu mas
s ras nda kullanabilirsiniz (oklarla listeyi
kayd r n z ve bir seçim yapmak için ENTER’e
bas n z):
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapal
Bekletme/
Devam etme
Ahize/Ahizesiz
Telefon defteri
Gizlilik modu
Görü menin "park
edilmesini mi" ya da
"devam edilmesini mi"
istedi inizi belirleyiniz.
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz.
Telefon defterini göster
A a daki fonksiyonlar mevcut telefon
konu mas ve bekletilen bir arama varken
kullanabilirsiniz (oklarla listeyi kayd r n z ve
bir seçim yapmak için ENTER’e bas n z):
ONS
Gizlilik modu/
gizlilik modu
kapal
Ahize/Ahizesiz
Telefon defteri
Üçlü arama
Geçi
Gizlilik modu
Ahizeyi kullanabilir ya
da telefonu elinize
almadan
konu abilirsiniz.
Telefon defterini göster
Ayn anda iki tarafla
konu un (konferans
arams )
Mki konu ma aras nda
geçi yapar
1
Görü menin ses seviyesi
Telefon görü mesinin ses seviyesini, görü me
esnas nda direksiyon simidi tu
tak m ndan + ya da – dü mesiyle (1) ayarlayabilirsiniz.
Telefon devreye sokuldu unda, direksiyon
simidindeki tu paneli yaln zca telefon fonksiyonlar n kumanda etmekte kullan labilir.
Müzik sistemini bu dü melerin yard m yla
ayarlayabilmenizi için, telefon standby
modunda olmal d r, bkz. sayfa 213
Bilgi-e lence sistemi
Telefon defteri
jkl5
Telefon numaralar ve isimler telefon ya da SIM
kart haf zas nda saklanabilir.
mno6ñöòóØ
Arayan ki inin numaras telefon defterinde
bulunursa, ekranda ki inin ad görüntülenir.
Telefon haf zas na 255 isim kaydedilebilir.
Telefon numaralar n n isimlerle
kaydedilmesi
– MENU dü mesine bas n z, Phone book
(telefon defteri) seçimini yap n z ve
ENTER’e bas n z.
– Enter’e kayd r n z ve ENTER tu una
bas n z.
– Bir isim giriniz ve ENTER’e bas n z.
– Bir numara giriniz ve ENTER’e bas n z.
– Hangi haf zaya kaydedilece ini seçiniz ve
ENTER’e bas n z.
Bir isim (veya mesaj) girme
Seçti iniz karakterin bulundu u tu a bas n z:
birinci karakter için bir kez, ikinci karakter için
iki kez, vs. Bo luk girmek için 1’e bas n z.
bo luk 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàáâæç
def3èéëê
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
ayn dü medeki bir dizi içinde yer
alan iki harfi girerseniz,
aralar nda * tu una bas n z veya
birkaç saniye bekleyiniz
+0@*#&$£/%
üst ve alt durum aras nda
de i tirme
girilen son harfi ya da numaray
siler. Uzun süre basarsan z,
girilen numara veya metin silinir.
Metin giri inden vazgeçme:
– Girilen tüm karakterleri silmek için EXIT/
CLEAR dü mesine uzun bas n z.
– EXIT/CLEAR dü mesine bir defa daha
uzun basarak menüye dönün.
1
Haf zadan arama
– Telefon defterinde arama yapmak için
MENU dü mesinin a a okuna (1) ya da
direksiyon simidindeki
dü mesine
bas n z.
– A a daki seçeneklerden birini seçiniz:
• ENTER tu una bas n z ve istedi iniz ismi
buluncaya kadar oklarla listeyi kayd r n z.
• Msmin ilk harfine kar l k dü en tu a bas n z
(ya da tüm ismi giriniz) ve ENTER’e
bas n z.
– Seçilen numaray aramak için ENTER
tu una bas n z.
ghi4ìíîï
ONT
Bilgi-e lence sistemi
Telefon fonksiyonlar
Teknik özellikler
Ç k gücü
SIM kart
Haf za giri leri
SMS
(K sa Mesaj Servisi)
Bilgisayar/Faks
Çiftbant
1.
Çift SIM kart
Birçok ebeke operatörü çift SIM kart vermektedir; biri arac n z için, di eriyse bir ba ka
telefon için. Çift SIM kart, iki farkl telefon için
ayn numaraya sahip olman z sa lar. Mevcut
olanaklar ve çift SIM kart kullan m için ebeke
operatörünüzle ba lant kurunuz.
ONU
2W
küçük, 3V
2551
Evet
Hay r
Evet (900/
1800)
Telefonun haf zas 255 numaral kt r. SIM
karta kaydedilebilecek numara say s
telefon aboneli inizin ekline ba l d r.
IMEI numaras
Telefonu bloke etmek için, telefona
programlanm olan 15 haneli IMEI seri
numaras n telefon ebekesi operatörünüze
bildirmeniz gerekir. Bu numaray görüntülemek için, *#06# giriniz. Bu numaray yaz p,
güvenli bir yerde saklay n z.
Bilgi-e lence sistemi
Menü ayarlar ve seçenekler – Telefon
1. Arama kayd - ARAMA
1.1.
Cevaps z aramalar
1.2.
Arayan numaralar
1.3.
Aranan numaralar
1.4.
Listeyi sil
1.4.1.
Tüm numaralar
1.4.2.
Cevaps z numaralar
1.4.3.
Arayan numaralar
1.4.4.
Aranan numaralar
1.5.
Arama süresi
1.5.1.
Son arama
1.5.2.
Aramalar n say s
1.5.3.
Toplam süre
1.5.4.
Süreyi s f rla
2. Mesajlar
2.1.
Oku
2.2.
Yeni
2.3.
Mesaj ayarlar
2.3.1.
SMSC numaras
2.3.2.
Geçerlilik süresi
2.3.3.
Mesaj tipi
3. Telefon defteri
3.1.
Konuyu gir
3.2.
Ara
3.3.
Tümünü kopyala
3.3.1.
SIM’den telefona
3.3.2.
Telefon’dan SIM’e
3.4.
H zl arama
3.4.1.
Etkin
3.4.2.
Numara seç
3.5.
SIM’i bo alt
3.6.
Telefonu bo alt
3.7.
Haf za durumu
4. Arama seçenekleri.
4.1.
Numara aktarma
4.2.
Ça r bekletme
4.3.
Otomatik yan t verme
4.4.
Geri arama
4.5.
Ça r y yönlendirme
4.5.1.
Tüm aramalar
4.5.2.
Me gulse
4.5.3.
Yan t verilmedi inde
4.5.4.
Eri ilemiyorsa
4.5.5.
Faks ça r lar
4.5.6.
Bilgisayar ça r lar
4.5.7.
Tüm yönlendirmeleri iptal et
5. Telefon ayarlar
5.1.
[ebeke seçimi
5.1.1.
Otomatik
5.1.2.
Manüel
5.2.
Dil
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3.
SIM güvenli i
5.3.1.
Aç k
5.3.2.
Kapal
5.3.3.
Otomatik
5.4.
Kodlar de i tir
5.4.1.
PIN kodu
5.4.2.
Telefon kodu
5.5.
Ses seviyesi
5.5.1.
Zil sesi seviyesi
5.5.2.
Zil sesi tonu
5.5.3.
Radyoyu sustur
5.5.4.
Mesaj bildirim tonu
5.6.
Trafik güvenli i
5.7.
Fabrika ayarlar
ONV
Bilgi-e lence sistemi
Menü ayarlar ve seçenekler – Telefon
1. Arama kayd
1.1. Cevaps z aramalar
Burada cevap verilemeyen aramalar n bir listesi
gösterilir. Gösterilen numaray arayabilir,
silebilir ya da telefon defterine kaydedebilirsiniz.
1.2. Arayan numaralar
Burada cevap verilen aramalar n bir listesi
gösterilir. Gösterilen numaray arayabilir,
silebilir ya da telefon defterine kaydedebilirsiniz.
1.3. Aranan numaralar
Burada aranan numaralar n bir listesi gösterilir.
Gösterilen numaray arayabilir, silebilir ya da
telefon defterine kaydedebilirsiniz.
1.4. Listeyi sil
Bu seçenek 1.1, 1.2 ve 1.3 menülerindeki
listeleri a a da belirtildi i gibi silmek için
kullan l r.
1.4.1.
Tümü
1.4.2.
Cevaps z
1.4.3.
Arayan
1.4.4.
Aranan
1.5. Arama süresi
Burada bütün telefon konu malar n z n veya en
son telefon konu mas n n süresini görebilirsiniz. Ayn zamanda yap lan telefon
OOM
konu malar n n say s n görebilir ve konu ma
sayac n iptal edebilirsiniz.
ba vurunuz. Normalde bu ayarlar n de i tirilmemesi gerekir.
1.5.1.
Son arama
1.5.2.
Aramalar n say s
1.5.3.
Toplam süre
1.5.4.
Zaman s f rla
Konu ma sayac n s f rlamak için telefon
koduna ihtiyac n z vard r (Menü 5.5’e bak n z).
3. Telefon defteri
3.1. Konuyu gir
Telefon defterine isim ve telefon numaralar
kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için telefon
defteri fonksiyonlar bölümüne bak n z.
2. Mesajlar
2.1. Oku
Burada gelen metin mesajlar n okuyabilirsiniz.
Ard ndan, okudu unuz mesaj silmeyi ya da
iletmeyi, mesaj n tamam n veya bir k sm n
de i tirmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirisiniz.
2.2. Yeni
Tu panelini kullanarak bir metin mesaj
yazabilirsiniz. Daha sonra bu mesaj
kaydetmeyi ya da göndermeyi seçebilirsiniz.
2.3. Mesaj ayarlar
Mesaj n z n gönderilmesini istedi iniz mesaj
merkezinin numaras n (SMSC numaras ) ve
mesaj n, mesaj merkezinde hangi süre boyunca
saklanmas n istedi inizi giriniz.
2.3.1.
SMSC numaras
2.3.2.
Geçerlilik süresi
2.3.3.
Mesaj tipi
Bu ayarlarla ilgili bilgi almak ve SMSC
numaras n ö renmek için telefon irketine
3.2. Ara
3.3. Tümünü kopyala
Telefon numaralar n ve isimleri, SIM karttan
telefon haf zas na kopyalay n z.
3.3.1.
SIM’den telefonun haf zas na
3.3.2.
Telefondan SIM haf zas na
3.4. H zl arama
Telefon defterine kaydedilen bir numara, bir
h zl arama numaras olarak kaydedilebilir.
3.5. SIM’i bo alt
SIM kart n bütün haf zas silinebilir.
3.6. Telefonu bo alt
Telefonun bütün haf zas silinebilir.
3.7. Haf za durumu
SIM kart veya telefon haf zas na ne kadar isim
veya numara oldu unu görebilirsiniz.
4. Arama seçenekleri
4.1. Numara aktarma
Kendi numaran z n arad n z ki iye gösterilmesini isteyip istemedi inizi seçiniz. Rehbere
Bilgi-e lence sistemi
kaydedilmeyen numaralar ile ilgili bilgi almak
için ebeke operatörünüze ba vurunuz.
4.2. Ça r bekletme
Bir telefon konu mas s ras nda size gelen
ba ka bir arama için uyar lmak isteyip
istemedi inizi belirlersiniz.
4.3. Otomatik yan t verme
Gelen aramalar otomatik olarak kabul etmek
istiyorsan z, bu seçimi yap n z.
4.4. Geri arama
Daha önce arad n z ve me gul olan bir
numaray aramay seçiniz.
4.5. Ça r y yönlendirme
Burada ne zaman ve hangi tip aramalar n belirli
bir telefon numaras na iletilmelerini istedi inizi
belirleyebilirsiniz.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Tüm telefonlar (bu ayar yaln z güncel
telefon konu mas süreci içinde
geçerlidir)
Me gulse
Yan t verilmedi inde
Eri ilemiyorsa
Faks ça r lar
Bilgisayar ça r lar
Tüm yönlendirmeleri iptal et
5. Telefon ayarlar
5.1. Vebeke seçimi
[ebekenin otomatik ya da manüel olarak
seçilmesi. Seçilen telefon ebekesi telefonun
esas modunda ekranda gösterilir.
5.1.1.
AUTO
5.1.2.
Manüel
5.2. Dil
Burada telefon ekran ndaki yaz lar n hangi
dilde olaca n seçebilirsiniz.
5.3.3.
Otomatik
5.4. Kodlar de i tir
PIN kodunu veya telefon kodunu
de i tirirsiniz.
5.4.1.
5.4.2.
PIN kodu
Telefon kodu (kendi kodunuzu
ayarlayana kadar 1234 kullan n z).
Telefon kodu, arama zamanlay c s n
s f rlamak için kullan l r.
D KKAT! Kodunuzu not ediniz ve güvenli bir
yerde saklay n z.
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM güvenli i
PIN kodunun devrede, devre d ya da
otomatik olarak telefon taraf ndan girilmesi
seçeneklerinden birini seçiniz.
5.5. Ses seviyesi
5.5.1.
Zil sesi ayar : Burada gelen
aramalar n zil sesini ayarlayabilirsiniz.
5.5.2.
Zil tonu: Burada seçebilece iniz
sekiz farkl zil tonu vard r.
5.5.3.
Mute radio (radyo sessiz): Aç k/
Kapal
5.5.4.
H z ses ayar : Sesin h za göre
ayarlan p ayarlanmayaca n belirlersiniz.
5.5.5.
Mesaj sesi
5.6. Trafik güvenli i
Burada örne in sürü esnas nda tüm menü
sistemini kullanabilmek için, h z s n rlay c s n
devre d edebilirsiniz.
5.3.1.
5.3.2.
5.7. Fabrika ayarlar
Sistemin fabrika ayarlar na geri dönersiniz.
Aç k
Kapal
OON
Bilgi-e lence sistemi
OOO
Teknik veriler
Tip tan m
Boyutlar ve a rl klar
Motorun teknik özellikleri
Kapasiteler
Yak t
Katalitik konvertör
Elektrik sistemi
224
225
226
227
230
231
232
OOP
Teknik veriler
Tip tan m
Volvo servisine ba vururken veya arac n z
için yedek parça ve aksesuar sipari i verirken,
arac n z n tip tan m n , asi ve motor
numaralar n bilmeniz i lemleri kolayla t r r.
1. VIN ( asi no)
Motor kabininde ön cam n alt na
bas lm t r.
2. Tip tan m , asi numaras , izin verilen yük
a rl , boya ve dö eme kodlar ve tip
onay numaras .
Sol far n arkas ndaki kanat çizgisinde
bulunan plakada yaz l d r.
3. Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
Motorun sa taraf nda
4. [anz man tipi tan m ve seri numaras
a: Otomatik anz man GM: Arkada
b: Otomatik vites AW: Üst tarafta
c: Mekanik vites kutusu: Üst tarafta
d: Otomatik anz man: Üstte
5. Motor ya etiketi1
Etikette ya s n f , viskozitesi ve hacmi
belirtilir.
1.
OOQ
Baz motor modelleri.
Teknik veriler
Boyutlar ve a rl klar
Boyutlar
Frenli römork:
Uzunluk: 480 cm
Maksimum römork
a rl
Geni lik: 190 cm
Yükseklik:178
0-1200 kg
2250 kg
Tekerlek mesafesi: 286 cm
Ön dingil geni li i ön: 163 cm
Maksimum
çekme topuzu
yükü
50 kg
90 kg
Arka dingil geni li i: 162 cm
A rl klar
Yüksüz a rl k, sürücüyü, % 90 dolu yak t
deposunu ve tüm s v lar içerir. Yolcular n ve
çekme çubu u, çekme topuzu yükü (bir römork
ba land nda, tabloya bak n z), yük ta y c lar
ve tavan kutusunun a rl yük miktar n
etkiler ve yüksük a rl a dahil edilmemelidir.
Mzin verilen a rl k (sürücüye ek olarak) = Brüt
araç a rl – yüksüz a rl k.
Etiketin yeri için, bkz. sayfa 224.
1. Maksimum toplam a rl k
2. Maksimum çekme a rl (araç+römork)
3. Maksimum ön dingil yükü
4. Maksimum arka dingil yükü
Maksimum yük: Ruhsat belgesine bak n z.
Maksimum tavan yükü: 100 kg
Frensiz römork
Maksimum römork a rl
750 kg
UYARI!
Arac n sürü özellikleri, ne kadar yüklü
oldu una ve yükün nas l da ld na ba l
olarak de i ir.
OOR
Teknik veriler
Motorun teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Ç k gücü (kW/rps)
(hp/d/d)
Tork (Nm/rps)
(kpm/dev/dak)
Silindir say s
Silindir çap (mm)
Strok (mm)
Silindir hacmi (dm 3 veya
litre)
S k t rma oran
Bujiler:
Elektrot aç kl (mm)
S k t rma torku (Nm)
Motor tan m
2.5T
B5254T2
T6
B6294T
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/1500-4500
5
83
93,2
2,521
200/85
272/5100
380/30-83
38,8/1800-5000
6
83
90
2,922
232/98
315/5850
440/65
44,9/3900
8
94
79,5
4,414
120/67
163/4000
340/29-50
34,7/1750-3000
5
81
93,2
2,401
9,0:1
8,5:1
10,4:1
18,0:1
0,7
30
0,7
30
1,1
30
-
Motor tipi tan m , parça ve seri numaras
motorda okunabilir, bkz. sayfa 224.
OOS
V8 AWD
B8444S
D5 AWD
D5244T
Teknik veriler
Kapasiteler
Motor ya
Kaputta motor ya etiketi varsa, bu tablodaki
hacim ve ya cinsi teknik özellikleri geçerlidir.
Yeri için, bkz. sayfa 224.
Motor modeli
Hacim1 (litre)
Önerilen ya cinsi:
2.5T
B5254T2
0-1,2 litre
5,5
ACEA A5/B5
V8 AWD
B8444S
0-1,2 litre
6,7
ACEA A5/B5
1.
2.
Viskozite2
SAE 0W–30
Filtre de i tirme dahil.
[emaya göre farkl bir viskozite seçilse bile, ya cinsi gereksinimi yerine getirilmelidir.
Motor ya
etiketi
Motor ya
etiketi unlar belirtir:
1.
2.
MIN – MAX aras ndaki
hacim
ya s n f
viskozite
OOT
Teknik veriler
Kapasiteler
Kaput üzerinde bir motor ya etiketi varsa, bu
tabloda belirtilen ya s n f na, viskozite ve
hacmine uyulmal d r; yeri için bkz. sayfa 224.
Motor modeli
2.5T
B5254T2
MIN – MAX aras ndaki
hacim
0-1,2 litre
Hacim1 (litre)
5,8
T6
B6294T
0-1,5 litre
6,6
D5 AWD
D5244T
0-2,0 litre
6,5
1.
2.
Volvo, Castrol® ya ürünlerini önerir.
Viskozite2
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
Filtre de i tirme dahil.
[emaya göre farkl bir viskozite seçilse bile, ya cinsi gereksinimi yerine getirilmelidir.
A r sürü ko ullar
Çok fazla motor freninin kullan ld da
yollar nda sürü veya yüksek h zda otoyolda
sürü gibi a r kullanma ko ullar nda, ya
daha s k kontrol ediniz. Bu ko ullar, anormal
derecede yüksek ya s cakl na veya ya
tüketimine neden olabilirler.
Benzinli motorlar: A r ko ullar için, ekstra
koruma sa lamak amac yla tam sentetik bir
motor ya seçiniz.
OOU
Önerilen ya cinsi:
Önemli!
Daima önerilen cins ve do ru viskoziteli
ya kullan n z.
Hiçbir zaman ya katk maddeleri
kullanmay n z. Bunlar motora zarar
verebilir.
Sisteme farkl bir ya eklenirse, bak m
yap lmak üzere en yak n yetkili Volvo
servisine ba vurunuz.
Teknik veriler
Di er s v lar ve ya lama ya lar
Sv
[anz man ya
So utma s v s
Motor modeli/parçalar n numaras
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man(AW55-51)
Otomatik anz man (GM4T65)
Otomatik anz man (TF-80SC)
Benzinli motor 2.5T
Benzinli motor T6
benzinli motor V8
Dizel motoru D5
Klima
Arka yolcu bölmesinde klima ile
Fren hidroli i
Hidrolik direksiyon
Y kama s v s
Sistem:
deponun
Ses seviyesi
2.0 litre
7.2 litre
12,7 litre
7,0 litre
9.0 litre
10.5 litre
10,2 litre
12.5 litre
1000 gr.
1300 gr
0,6 litre
1,0 litre
0.2 litre
6,5 litre
Önerilen ya cinsi:
[anz man ya : MTF 97309
[anz man ya : JWS 3309
[anz man s v s Dexron III G
[anz man ya : JWS 3309
Su ile kar t r lm paslanma koruyuculu
so utma s v s , ambalaja bak n z. Termostat
u s cakl kta açmaya ba lar: 90 ºC benzinli
motorlarda ve 82 ºC dizel motorlarda.
Ya : PAG
So utucu gaz R134a (HFC134a)
DOT 4+
Hidrolik direksiyon hidroli i: WSS M2C204A veya ayn teknik özelliklere sahip e de er
ürün.
Donma derecesinin alt ndaki s cakl klarda,
Volvo taraf ndan önerilen su ile kar t r lm
y kay c antifrizi kullan n z.
Önemli!
[anz man n zarar görmesini önlemek için önerilen anz man hidroli i kullan lmal d r. Ba ka bir anz man hidroli i ile kar t rmay n z. [anz mana
farkl bir hidrolik eklenirse, bak m yap lmas için yetkili Volvo servisine ba vurunuz.
OOV
Teknik veriler
Yak t
Tüketim, emisyonlar
Motor
2.5T
B5254T2
Tüketim
litre/100 km
Vanz man
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (AW 55-51)
Karbondioksit
(CO2) emisyonlar
(g/km)
11,1(11,2)1
266(269)1
1
1
11,7(11,8)
12,7
280(282)
304
T6
V8 AWD
B6294T
B8444S
Otomatik anz man (GM4T65)
Otomatik anz man (TF-80SC)
13,3(13,5)1
317(322)1
D5 AWD
D5244T
Düz 6 vites (M66)
Otomatik anz man (AW 55-51)
8,2
9,0
216
239
1.
7 ki ilik araçlar için geçerli.
Yak t tüketimi ve karbondioksit
emisyonlar
Resmi yak t tüketimi de erleri, AB Yönergesi
80/1268 nolu talimat na uygun olarak standart
sürü çevrimine dayanmaktad r. Yak t tüketimi
de erleri, otomobilin a rl n etkileyen ek
donan m n tak l olmas halinde de i ebilirler.
Otomobilin kullan l ekli ile teknik faktörlere
girmeyen di er faktörler de otomobilin yak t
tüketimini etkileyebilirler. 91 RON oktan
derecesinde yak tla kullan ld nda, yak t
tüketimi daha yüksek ve güç ç k daha
dü üktür.
OPM
Benzinli
Motorlar n büyük bir k sm , 91, 95 ve 98 RON
oktan kalitesinde çal t r labilir.
• 91 RON, 4 silindirli motorlarda
kullan lmamal d r.
• Normal sürü için 95 RON kullan labilir.
• En uygun etki ve minimum yak t tüketimi
için 98 RON önerilir.
+38 ºC’nin üzerindeki s cakl klarda sürerken,
optimum performans ve yak t tasarrufu için
mümkün olan en yüksek oktanl yak t
kullan lmas önerilir.
Benzin:
EN 228 Standard .
Dizel:
EN 590 Standard .
Depo hacmi
litre
80
80
80
68
Teknik veriler
Katalitik konvertör
Lambda sondal TM oksijen sensörü
Lambda sondas , emisyonlar azaltmay ve
yak t tasarrufunu art rma hedefleyen kontrol
sisteminin bir parças d r.
Bir oksijen sensörü, motordan ç kan egzoz
gazlar ndaki oksijen miktar n ölçer. Bu de er,
enjektörleri sürekli olarak kontrol eden bir
elektronik sisteme gönderilir. Motordaki hava
ve yak t kar m sürekli olarak ayarlan r. Bu
ayarlamalar, üç yollu katalitik konvertörü
kullanarak zararl gaz n en etkili yanmay
sa layacak oranda kar mas n sa lar (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve nitrus oksitler).
Katalitik konvertör
Katalitik konvertörün amac , egzoz gazlar n
temizlemektir. Çal ma s cakl na kolayca
ula acak ekilde, motora yak n egzoz gazlar
ak na yerle tirilir.
Katalitik konvertör kanall yekpare (monolit)
bir elemandan (seramik veya metal) olu ur.
Kanal duvarlar ince platin, rodyum ve
paladyum tabakas yla kaplanm t r. Bu metaller
katalizör i levi görerek di er maddelerle
kar madan kimyasal reaksiyona kat l p
reaksiyonu h zland r r.
OPN
Teknik veriler
Elektrik sistemi
Genel
Voltaj ayarl bir alternatöre sahip 12 V’luk
sistem. [asi ve motor blo unun iletkenler
olarak kullan ld tek kutuplu sistem. Negatif
akü kutbu asiye ba lan r.
Akü
Performans
Voltaj
So uk çal t rma kapasitesi
(CCA)
Depo kapasitesi (RC)
1.
Motor
2.5T
12 V
T6
12 V
V8 AWD
12 V
600 A1
600 A1
600 A1
D5 AWD
12 V
800 A
120 min
120 min
120 min
170 min
Park s t c s ile donat lm araçlarda 800 A’lik bir akü bulunmaktad r.
Akü de i tirilirse, yeni akünün so uk çal t rma
kapasitesinin ve yedekleme kapasitesinin
orijinal akü ile ayn olmas na dikkat ediniz
(akünün üzerindeki etikete bak n z).
Alternatör
Performans
Maksimum ak m (A)
OPO
Motor
2.5T
140
T6
160
V8 AWD
180
D5 AWD
140
Teknik veriler
Mar motoru
Performans
Ç k (kW)
Motor
2.5T
1,4
T6
1,7
V8 AWD
2,0
D5 AWD
2,2
Ampuller
Ayd nlatma
1. Uzun far/k sa far
2. Bi-Xenon
3. Ön sis lambalar
4. Ön konum lambalar , ön park lambalar , ön yan i aret
lambalar , plaka lambas , arka zemin ayd nlatmas
5. Ön sinyal lambalar , arka sis lambas
6. Yan sinyal lambalar
7. Fren lambas , geri vites lambas
8. Arka sinyal lambalar
9. Arka konum lambalar
10. Makyaj aynas
11. Ön zemin ayd nlatmas , bagaj ayd nlatmas
Torpido gözü ayd nlatmas
Çk W
Soket
55
35
55
5
H7
D2R
H1
W 2.1 x 9.5d
21
5
21
21
4
1,2
5
3
BAY9s
W 2.1 x 9.5d
BAY15d
BA15s
BAZ15s
SV5.5
SV8.5
BA9
OPP
Teknik veriler
OPQ
A
A/C ...................................................................64, 65
ABS ........................................................................40
A rl klar ..............................................................225
Akü ..............................................119, 161, 169, 232
Akü, a r yüklenmesi ..........................................103
Alarm ...................................................................200
Alarm LED’i ........................................................100
Alternatör .............................................................232
Ampuller ..............................................................172
Anahtar ............................................................92, 93
Arac n y kanmas .................................................154
Araç bak m .........................................................153
Araç verileri .........................................................160
Araçtaki çocuklar, yerle im ...................................31
Aral kl silme .........................................................48
Arka cam y kay c ve silece i ................................49
Arka lamba grubu ................................................176
Arka sis lambas .............................................46, 178
Ayd nlatma ..........................................................172
Ayd nlatma paneli ..................................................46
B
Bagaj bölmesi ......................................................179
Bagaj bölmesinin yüklenmesi ................................85
Bagaj, uzatma ........................................................84
Ba l klar, arka ........................................................83
Benzin kalitesi .....................................................230
Bilgi ekran ............................................................42
Bilgi-e lence sistemi ...........................................186
Bir CD’nin ç kart lmas .......................................207
BLIS ...............................................................45, 133
Boya .....................................................................156
Boya, renk kodu ...................................................156
Boya, rötu ...........................................................156
Boyun ve ense yaralanmas ...................................24
Boyutlar ...............................................................225
Bölgesel radyo programlar .................................202
Brüt araç a rl ..................................................225
Bu ulanma .............................................................62
Bütünle ik çocuk minderi ......................................33
C
CD de i tirici .......................................................206
CD/MD ................................................................204
Cruise control ........................................................52
Ç
Çakmak soketi .......................................................45
Çal t rma yard m ...............................................119
Çarp ma sensörleri ...............................................23
Çeki kontrolü .....................................................114
Çekme ..................................................................117
Çekme çubu u .....................................................122
Çekme halkas .....................................................118
Çevre felsefesi .........................................................3
Çocuk güvenlik donan m ......................................29
Çocuk güvenlik kilitleri ...................................44, 98
Çocuk koltu u, tak lmas .......................................35
Çocuk koltuklar ve hava yast klar .......................29
Çocuk minderi, bütünle ik .....................................33
D
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu ..............45, 96
Debriyaj hidroli i ................................................166
Denge sistemi ...................................................... 114
Depo hacmi .......................................................... 230
Detektörler ............................................................. 45
Devir göstergesi ..................................................... 38
D hava s cakl k göstergesi .................................. 38
Dikiz/kap aynalar ................................................ 57
"Dikkat" metinleri ................................................... 2
Direksiyon kilidi .................................................. 105
Direksiyon simidi ayarlar ..................................... 54
Direksiyon simidindeki tu tak m ...................... 188
Direnç noktas ayar ............................................... 47
Disctext ................................................................ 204
Dörtlü fla ör .......................................................... 50
Dö emenin temizlenmesi .................................... 154
DSTC ................................................................... 114
DSTC (Dinamik denge ve çeki kontrolü) ...... 41, 44
Dü me, telefon .................................................... 213
E
ECC ....................................................................... 66
Ek s t c ................................................................. 70
Ekolayzer ............................................................. 195
Ekonomik sürü ................................................... 102
Ekran ..................................................................... 42
El freni ................................................................... 53
Elektrik sistemi .................................................... 232
Elektrik soketi ........................................................ 53
Elektrikli camlar .................................................... 55
Elektrikli çocuk emniyet kilitleri ........................... 98
Emisyon sistemi .................................................... 40
Emisyonlar ........................................................... 230
Emniyet a ............................................................ 86
Emniyet zgaras .................................................... 87
Emniyet kemeri gergisi ......................................... 14
235
Emniyet kemeri hat rlat c s ...................................13
Emniyet kemerleri .................................................12
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi ....................155
EON .....................................................................203
F
Fan .........................................................................65
Fan, ECC ................................................................68
Far düzeni ............................................................130
Far seviyesi ............................................................46
Far y kay c s .........................................................48
Farlar ......................................................................46
Frekans güncelleme, otomatik .............................202
Fren hidroli i .......................................................166
Fren sistemi ............................................................40
G
"Geçici" yedek tekerlek .......................................139
Gezinti kilometre sayac ........................................38
Gösterge lambalar .................................................39
Gösterge paneli ayd nlatmas .................................46
Gösterge paneline genel bak , sa dan direksiyon ..8
Gösterge paneline genel bak , soldan direksiyon ...6
Gösterge ve uyar lambalar .............................38, 39
Güne lik .................................................................60
Güvenli eve gidi ayd nlatmas ..............................47
Güvenlik ................................................................11
Güvenlik sistemleri, otomatik anz man ..............108
H
Haberler, ayarlanmas ..........................................198
Hamile bayanlar .....................................................13
236
Hararet göstergesi ..................................................38
Hava da l m , EEC ...............................................67
Hava da l m , klima .............................................65
Hava kalitesi sistemi, ECC ....................................66
Hava perdesi ..........................................................23
Hava yast , yolcu taraf .......................................15
Hava yast klar n n ve hava perdelerinin
denetlenmesi ..........................................................28
H z göstergesi ........................................................38
H zl arama ..........................................................215
H zl ileri/geri ......................................................204
Hidrolik direksiyon hidroli i ...............................167
Hidrolikler ...........................................................229
I
IMEI numaras .....................................................218
Is tmal arka cam .............................................50, 65
Is tmal kap aynalar .......................................50, 65
Is tmal ön koltuklar ..............................................65
ISOFIX montaj sistemi ..........................................33
Mç ayd nlatma .........................................................75
Mç donan m .............................................................71
Mç hava dola m .....................................................64
Mç kabindeki e ya bölmeleri ...................................77
Mmmobilizer ...................................................92, 105
Mndirilmesi, arka koltuklar .....................................82
Mstasyon ayar .......................................................196
Mstasyonlar n belle e kaydedilmesi ..............196, 197
M itsel sistem i levleri ..........................................192
K
Kalan yak tla gidilebilecek mesafe ........................ 51
Kap aynalar , s tmal ........................................... 50
Kap aynalar , katlanabilir ..................................... 45
Kaput ................................................................... 162
Kaput, aç lmas ...................................................... 53
Karbon dioksit ..................................................... 230
Katalitik konvertör .............................................. 231
Kayar koltuk .......................................................... 82
Kaygan sürü ko ullar ........................................ 102
K sa far .......................................................... 47, 174
K sayollar, telefon ............................................... 213
K lastikleri ........................................................ 139
Kilit (lock-up) fonksiyonu ................................... 108
Kilit açma .............................................................. 95
Kilitleme ................................................................ 95
Kilometre sayac .................................................... 38
Klima kumandas ................................................... 62
Klima, yolcu bölmesinin arkas ............................. 44
Koltuk arkal n n indirilmesi, ön ......................... 72
Koltuk, elektrikli koltuk ........................................ 73
Koltuk, oturma konumu ........................................ 72
Kombine gösterge paneli ....................................... 38
Kontak anahtar ................................................... 105
Konum lambalar ........................................... 46, 174
Kör nokta (BLIS) ................................................. 133
Kulakl k soketi .................................................... 189
Kumanda panelleri, müzik sistemi ...................... 187
Kurtarma .............................................................. 117
Ku pislikleri ....................................................... 154
L
Ö
Lambda sondas ...................................................231
Lastik hava bas nc , tavsiye edilen ......................141
Lastik tamiri, acil durum ......................................147
Lastikler, boyutlar n gösterili i ............................138
Lastikler, di a nma göstergeleri ........................139
Lastikler, h z de erleri .........................................138
Lastikler, sürü özellikleri ...................................138
Lekelerin ..............................................................154
Ön cam silecekleri .................................................48
Ön cam y kay c s ..................................................48
Ön koltuklar, s tmal .............................................50
Ön lamba .............................................................173
"Önemli!" metinleri .................................................2
Özel ahize ............................................................215
M
PACOS ..................................................................18
Panel menfezleri ....................................................63
Parçalar n de i tirilmesi, CD/MD .......................204
Park etme .............................................................115
Park s t c s , akü ve yak t ......................................70
Park s t c s , park ..................................................69
Park lambalar ......................................................174
Park yard m ..........................................................45
Paslanmaya kar koruma, rötu ..........................157
Pasta ve cila .........................................................155
Pastalama ve cilalama ..........................................155
PI aramas ............................................................198
Plaka lambas .......................................................178
PTY - program tipi ..............................................200
PTY, arama ..........................................................201
Makyaj aynas ......................................................179
Mar motoru .........................................................233
Menü ayarlar ve seçenekler, Müzik sistemi .......208
Menüler ................................................................188
Merkezi konsoldaki kumanda dü meleri ...............44
Mesaj, gösterge ekran ...........................................42
Motor kabini ........................................................162
Motor ya ...................................................164, 227
Motor ya etiketi ........................................224, 227
Motorun teknik özellikleri ...................................226
Müzik sistemi ayarlar .........................................193
MY KEY ..............................................................209
O
Oksihidrojen gaz .................................................170
Ortalama yak t tüketimi .........................................51
Otomatik kilitleme .................................................95
Otomatik anz man ..............................................108
Otomatik, ECC ......................................................67
P
R
Radio text (Radyo metni) ....................................199
Random (Rasgele çalma) .............................204, 206
RDS .....................................................................198
RDS, s f rlanmas ................................................203
Renk kodu ............................................................156
RME ....................................................................163
Roketleme (kick-down) ....................................... 108
Röle/sigorta kutusu .............................................. 181
Römork ................................................................ 120
Römork a rl
................................................... 225
S
Saat ........................................................................ 38
Semboller ............................................................... 39
Servis program ................................................... 160
Ses seviyesi ayar ................................................. 192
Ses seviyesi ayar , program tipleri ...................... 192
Ses seviyesi, görü me .......................................... 216
Ses seviyesinin azalt lmas , telefon görü mesi .... 213
S k maya kar koruma ........................................ 60
SIM kart ............................................................... 214
Sigortalar ............................................................. 180
Silecek kanatlar .................................................. 168
Sim kart, çift ........................................................ 218
Sinyal lambalar ............................................. 38, 175
Sis lambalar .................................................. 46, 175
So uk çal t rma .................................................. 108
So utma s v s ..................................................... 165
So utucu gaz ......................................................... 62
SRS sistemi ............................................................ 17
SRS, anahtar .......................................................... 19
Standby modu ...................................................... 213
STC ...................................................................... 114
Subwoofer ........................................................... 194
Sunroof .................................................................. 59
Surround .............................................................. 194
Suyun içinden geçme ........................................... 102
Sürücü kap s ndaki kumanda paneli ...................... 10
237
T
V
Z
Taban paspaslar ....................................................78
Tarama .................................................................198
Tarama, CD/MD ..................................................204
Tekerlekler ve lastikler ........................................137
Tekerlekler, dönme yönü .....................................142
Tekerlekler, sökülmesi .........................................145
Tekerlekler, tak lmas ..........................................146
Telefon defteri .....................................................217
Telefon fonksiyonlar ...........................................212
Telefon konu mas s ras nda
kullanabilece iniz fonksiyonlar ...........................216
Telefon sistemi .....................................................210
Temizleme, Araç y kama .....................................154
Tip tan m .............................................................224
Torpido gözü ....................................................78, 96
TP, trafik bilgileri ................................................199
Viskozite ..............................................................227
Vites kolu kilidi ...................................................109
Vites kolu, düz konumlar ....................................110
Vites konumlar , alt vitesli .................................107
Volvo araçlar ve çevre ............................................3
Zamanlay c ........................................................... 64
Zemin ayd nlatmas ............................................. 178
U
Uyar lambalar ......................................................39
"Uyar !" metinleri ....................................................2
Uyarlama sistemi .................................................108
Uzaktan kumanda ..........................................92, 190
Uzaktan kumanda fonksiyonlar ............................93
Uzaktan kumanda, pil de i tirme ..........................94
Uzun far ...................................................38, 47, 174
Uzun far "selektör" ................................................47
Ü
Üçgen reflektör ....................................................143
238
Y
Ya bas nc ............................................................40
Ya filtresi ...........................................................164
Ya kalitesi ..........................................................227
Ya lay c lar .........................................................229
Ya mur sensörü .....................................................48
Yak t doldurma kapa ........................................104
Yak t göstergesi .....................................................38
Yak t sistemi ........................................................163
Yak t tüketimi ......................................................230
Yak t tüketimi, güncel ...........................................51
Yak t, yak t alma .................................................104
Yan hava yast klar ................................................20
Yan lambalar .......................................................174
Yan sinyal lambalar ............................................175
Yan sinyal lambas ..............................................175
Yard mc lambalar .................................................45
Yedek tekerlek (Stepne) ......................................144
Y kay c s v s ......................................................165
Yo unla ma .........................................................163
Yol bilgisayar .......................................................51
Yük kapa .............................................................88
Yükleme kapa , aç lmas .....................................54
Yüksüz a rl k .....................................................225
W
WHIPS ................................................................... 24
2005
VOLVO
XC90
TP 7585 (Turkish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
KULLANICI EL KİTABI
VOLVO XC90 TP 7585
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising