Volvo V60 Cross Country 2020 Late Quick Guide

Volvo V60 Cross Country 2020 Late Quick Guide
V60
CROSS COUNTRY
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
V tejto stručnej príručke sú opísané niektoré funkcie vášho vozidla Volvo. Podrobnejšie informácie pre majiteľa sú k dispozícii vo
vozidle, v aplikácii a na webovej stránke.
STREDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Príručka majiteľa je k dispozícii na stredovom displeji vozidla, kde je
prístupná cez pohľad zhora.
MOBILNÁ APLIKÁCIA
Príručka majiteľa je k dispozícii ako aplikácia (príručka Volvo) pre
smartfóny a tablety. Aplikácia obsahuje aj video návody pre vybrané
funkcie.
STRÁNKA PODPORY SPOLOČNOSTI VOLVO
Na stránke podpory spoločnosti Volvo Cars (support.volvocars.com)
sa nachádzajú príručky a video návody, ako aj ďalšie informácie a
pomocník pre vaše Volvo a majiteľa vozidla.
TLAČENÉ INFORMÁCIE
V odkladacej priehradke sa nachádza dodatok príručky majiteľa, ktorý
obsahuje informácie o poistkách a špecifikáciách, ako aj súhrn dôležitých a praktických informácií. Tlačenú príručku majiteľa a príslušný
dodatok je možné objednať.
OBSAH
01. SPOZNAJTE SVOJE VOLVO
V tejto kapitole nájdete informácie o niektorých systémoch a službách spoločnosti Volvo, ale aj prehľad exteriéru, interiéru a stredového displeja.
02. INTERIÉR A PRIPOJENIA
Tu si môžete prečítať o rôznych funkciách v priestore pre cestujúcich, napr. o nastaveniach sedadiel a pripojení na internet.
03. ZOBRAZENIA NA STREDOVOM DISPLEJI
Tu nájdete informácie o rôznych hlavných zobrazeniach na stredovom displeji, odkiaľ môžete ovládať mnohé
funkcie vozidla.
04. INTELIGENTNÁ JAZDA
V tejto kapitole je uvedený opis niekoľkých systémov vozidla na podporu vodiča a tipy, ako jazdiť úspornejšie.
05. ROZPOZNÁVANIE HLASU
Tu nájdete rôzne povely/frázy, ktoré môžete používať so systémom rozpoznávania hlasu vo vozidle.
06. ŠPECIÁLNE TEXTY
Výstraha, dôležité texty a poznámky, ktoré je potrebné si prečítať.
Všetko príslušenstvo a voliteľné diely známe v čase vydania sú označené hviezdičkou: *.
01
01
ZAČÍNAME
Ak chcete svoje vozidlo značky Volvo začať používať tým najlepším
možným spôsobom, mali by ste sa oboznámiť s niektorými jeho
funkciami a príslušnými pojmami a prečítať si poskytnuté rady.
Volvo ID
Volvo ID je osobný identifikačný kód, ktorý umožňuje prístup k
celému radu služieb pomocou jedného prihlasovacieho mena a
hesla. Príkladom je služba Volvo On Call*, mapové služby*, osobný
účet na stránke volvocars.com a možnosť rezervácie termínu
údržby a opravy. Volvo ID si môžete vytvoriť na stránke
volvocars.com, v aplikácii Volvo On Call alebo priamo vo svojom
vozidle.
Profily vodiča
Mnohé z nastavení vykonaných vo vozidle možno prispôsobiť podľa
osobných preferencií vodiča a potom ich možno uložiť do jedného
alebo viacerých profilov vodiča. Každý kľúč možno prepojiť s profilom vodiča. Podrobnejšie informácie o profiloch vodiča nájdete v
časti Pohľad zhora v tejto stručnej príručke.
Sensus
Sensus je inteligentné rozhranie vozidla, ktoré pokrýva všetky funkcie spojené so zábavou, pripojením na internet, navigáciou* a informačnými službami. Vďaka systému Sensus je možná komunikácia
medzi vami, vozidlom a okolitým svetom.
Volvo On Call*
Volvo On Call poskytuje priamy kontakt1 s vozidlom a dodatočnými
službami na zaistenie pohodlia a asistencie 24 hodín denne. Aplikácia Volvo On Call umožňuje napr. zistiť, či je potrebné vymeniť žiarovku alebo doplniť vodu do ostrekovačov. Môžete zamknúť a
odomknúť vozidlo, skontrolovať množstvo paliva a zistiť, kde je najbližšia čerpacia stanica. Upraviť možno aj funkciu predprípravy
ovzdušia v interiéri, prípadne ju spustiť pomocou funkcie klimatizácie pri zaparkovaní alebo vzdialeného štartovania vozidla2. Prevezmite si aplikáciu Volvo On Call, aby ste mohli začať.
Súčasťou služby Volvo On Call sú aj cestné asistenčné služby, iné
bezpečnostné služby a služby pomoci v núdzi, dostupné po stlačení tlačidla ON CALL a SOS na stropnej konzole.
1
2
Vyžaduje, aby vozidlo aj mobilné zariadenie boli v oblasti s mobilným pokrytím alebo mali iné
pripojenie na internet.
Dostupná v určitých krajinách a pre niektoré modely.
01
01
PREHĽAD, EXTERIÉR
Skontrolujte a uložte novú hodnotu tlaku v pneumatikách
(ITPMS)* pomocou položky TPMS v aplikácii Stav vozidla na
stredovom displeji v zobrazení aplikácií. V prípade nízkeho tlaku
v pneumatikách sa na displeji vodiča neprerušovane rozsvieti
symbol . V prípade nízkeho tlaku v pneumatikách skontrolujte a upravte tlak vzduchu vo všetkých štyroch pneumatikách
a stlačením tlačidla Uložiť hodnotu tlaku uložte nový tlak v
pneumatikách.
Kontrola hladiny motorového oleja sa vykonáva z aplikácie
Stav vozidla. Tu vidno aj správy o stave a môžete si rezervovať
termín servisu a opravy*.
Spätné zrkadlá je možné automaticky skloniť* po zaradení
spätného chodu. Po zamknutí/odomknutí vozidla pomocou
diaľkového ovládača s kľúčom sa spätné zrkadlá môžu automaticky sklopiť/vyklopiť. Tieto funkcie môžete aktivovať v menu
Nastavenia My Car Zrkadlá a praktické funkcie na stredovom displeji v pohľade zhora.
Bezkľúčové zamykanie/odomykanie* znamená, že diaľkový
ovládač s kľúčom stačí mať len vo vrecku, napríklad ak chcete
vozidlo zamknúť alebo odomknúť. Diaľkový ovládač s kľúčom
musí byť vo vzdialenosti približne do 1 metra (3 stopy) od
vozidla.
Ak chcete vozidlo odomknúť, uchopte kľučku dverí alebo stlačte
pogumovanú, na tlak citlivú plochu na dverách batožinového
priestoru. Ak chcete vozidlo zamknúť, jemne zatlačte na priehlbinu na kľučke niektorých dverí. Nedotýkajte sa súčasne obidvoch tlakových plôch.
Panoramatická strecha* má otvárateľné okno so slnečnou clonou a ovláda sa ovládačom nad vnútorným spätným zrkadlom,
keď je vozidlo minimálne v polohe zapaľovania I. Stlačením
ovládača smerom nahor otvoríte strechu do polohy vetrania.
Zatvoríte ju potiahnutím ovládača smerom nadol. Ak chcete
panoramatickú strechu úplne otvoriť, ovládač potiahnite dvakrát
dozadu. Strechu zatvoríte potiahnutím ovládača dvakrát nadol.
Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru* je možné
otvoriť pomocou nohou ovládanej funkcie dverí batožinového
priestoru*, t. j. pomocou pomalého pohybu kopnutia pod ľavou
časťou zadného nárazníka. Dvere batožinového priestoru
na ich spodmôžete zatvoriť a zamknúť pomocou tlačidla
nom okraji. Dvere batožinového priestoru môžete zatvoriť aj
pomalým pohybom kopnutia. Aby bolo možné odomknúť dvere
batožinového priestoru pohybom chodidla, vozidlo musí byť
vybavené bezkľúčovým zamykaním/odomykaním*. Pri otváraní
a zatváraní pohybom chodidla sa diaľkový ovládač s kľúčom
musí nachádzať vo vzdialenosti približne do 1 metra (3 stopy)
za vozidlom.
Aby ste zabránili narazeniu dverí batožinového priestoru napr.
do stropu garáže, je možné naprogramovať maximálnu výšku
otvorenia. Ak chcete nastaviť maximálnu výšku otvorenia dverí
batožinového priestoru, otvorte ich a zastavte v požadovanej
polohe otvorenia. Potom stlačte tlačidlo
aspoň na
3 sekundy, aby sa poloha uložila.
01
01
ZAMYKANIE/ODOMYKANIE
Diaľkový ovládač s kľúčom
Jedným krátkym stlačením zamknete dvere kabíny, dvere batožinového priestoru a kryt hrdla palivovej nádrže a aktivujete
poplašný systém*.
Dlhým stlačením zatvoríte súčasne panoramatickú strechu* a
všetky bočné okná.
Jedným krátkym stlačením odomknete dvere kabíny, dvere
batožinového priestoru a kryt hrdla palivovej nádrže a deaktivujete poplašný systém*.
Dlhým stlačením otvoríte súčasne všetky bočné okná.
Jedným krátkym stlačením odomknete a deaktivujete poplašný
systém len pre dvere batožinového priestoru.
Dlhým stlačením otvoríte alebo zatvoríte elektricky ovládané
dvere batožinového priestoru*.
Panická funkcia aktivuje smerové svetlá a klaksón, aby ste na
seba v prípade potreby upútali pozornosť. Funkciu aktivujete
stlačením a podržaním tlačidla aspoň na 3 sekundy, prípadne
ho dvakrát stlačte v priebehu 3 sekúnd. Funkciu možno deaktivovať pomocou toho istého tlačidla po uplynutí najmenej 5 sekúnd po aktivácii. V opačnom prípade sa automaticky deaktivuje
po 3 minútach.
Súkromné uzamknutie
Funkcia súkromného uzamknutia zamkne dvere batožinového priestoru, čo môže byť praktické, napríklad ak vozidlo necháte v servise
alebo v hoteli.
– Funkciu aktivujete/deaktivujete ťuknutím na položku
Súkromné uzamykanie na stredovom displeji v
zobrazení funkcií.
Zobrazí sa vyskakovacie okno na aktiváciu/deaktiváciu. Pri každom použití funkcie uzamknutia sa zvolí
štvormiestny kód. Pri prvom použití tejto funkcie je
potrebné zvoliť dodatočný bezpečnostný kód.
Uzamknutie* odkladacej schránky pred spolujazdcom sa vykonáva
ručne pomocou kľúča, ktorý sa nachádza vo vnútri schránky.
01
01
PREHĽAD, INTERIÉR
Stredový displej sa používa na ovládanie mnohých hlavných
funkcií vozidla, napr. médií, navigácie*, klimatizácie, systémov
na podporu vodiča a aplikácií vo vozidle.
Na displeji vodiča sa zobrazujú informácie o jazde, napr. rýchlosť, otáčky motora, navigácia* a aktívne systémy na podporu
vodiča. Prostredníctvom menu aplikácií, ktoré zobrazíte pomocou tlačidiel pravej klávesnice na volante, môžete zvoliť, čo sa
bude zobrazovať na displeji vodiča. Nastavenia možno meniť aj
v menu Nastavenia My Car Displej vodiča na stredovom
displeji v pohľade zhora.
Grafický Head-Up displej* je doplnok displeja vodiča a na
čelné sklo premieta informácie. Aktivuje sa prostredníctvom
zobrazenia funkcií na stredovom displeji.
Štartovacie tlačidlo slúži na naštartovanie vozidla. Ak chcete
displeje zapnúť bez naštartovania motora, otočte ním v smere
hodinových ručičiek a uvoľnite. Ak chcete naštartovať motor,
podržte stlačený brzdový pedál, otočte štartovacie tlačidlo v
smere hodinových ručičiek a uvoľnite ho. Ak chcete vozidlo
vypnúť, otočte štartovacie tlačidlo v smere hodinových ručičiek.
Režimy jazdy* sa nastavujú pomocou ovládača na konzole nad
stredovým tunelom. Vozidlo vždy naštartuje v režime Comfort.
Stlačte ovládač a otáčaním zvoľte niektorý z režimov Comfort,
Eco, Off Road, Dynamic/Polestar Engineered* alebo Individual
na stredovom displeji. Potvrďte stlačením ovládača. V režime
Individual môžete prispôsobiť režim jazdy podľa svojich preferovaných jazdných vlastností. Individuálny režim jazdy sa aktivuje v menu Nastavenia My Car Individuálny režim
jazdy na stredovom displeji v pohľade zhora.
Parkovacia brzda sa aktivuje, keď potiahnete ovládač
nahor. Na displeji vodiča sa zároveň rozsvieti symbol. Uvoľníte
ju manuálne stlačením ovládača nadol a súčasným stlačením
brzdového pedála. Pri automatickom brzdení pri zastavení ( )
môžete brzdový pedál uvoľniť, pričom brzdný účinok sa
zachová, keď vozidlo stojí, napr. na semaforoch.
Poznámka: Pri umývaní vozidla v automatickej umývačke je
potrebné deaktivovať automatické brzdenie pri zastavení aj
funkciu automatickej aktivácie parkovacej brzdy. Funkciu automatickej aktivácie parkovacej brzdy deaktivujete na stredovom
displeji v pohľade zhora v menu Nastavenia My Car
Parkovacia brzda a pruženie.
Spínač airbagu spolujazdca* sa nachádza na konci prístrojového panela na strane spolujazdca a je prístupný po otvorení
dverí. Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu airbagu, vytiahnite spínač von a otočte ho do polohy ON/OFF.
01
01
STREDOVÝ DISPLEJ
Na stredovom displeji môžete nastavovať a ovládať väčšinu funkcií. Stredový displej má tri hlavné zobrazenia: domáce zobrazenie,
zobrazenie funkcií a zobrazenie aplikácií. Do zobrazenia funkcií a
zobrazenia aplikácií môžete prejsť z domáceho zobrazenia posunutím doprava alebo doľava. K dispozícii je tiež pohľad zhora, ktorý sa
zobrazí po potiahnutí hornej časti displeja nadol.
Vzhľad stredového displeja a displeja vodiča môžete zmeniť.
Zvoľte motív v menu Nastavenia My Car Displej vodiča v
pohľade zhora. Tu môžete taktiež zvoliť tmavé alebo svetlé pozadie
pre stredový displej.
Na domáce zobrazenie sa z iného zobrazenia vrátite krátkym
stlačením fyzického tlačidla domov pod displejom. Potom sa
zobrazí posledný režim použitý v domácom zobrazení. Po ďalšom
krátkom stlačení tlačidla domov sa všetky dlaždice na domácom
zobrazení nastavia do štandardného režimu.
Ak chcete stredový displej očistiť, zablokujte dotykovú funkciu
dlhým stlačením fyzického tlačidla domov pod displejom. Krátkym
stlačením tlačidla domov znovu aktivujete displej.
V stavovom riadku v hornej časti displeja sa zobrazujú aktivity vo
vozidle. Na ľavej strane sa zobrazujú informácie o sieti a pripojení.
Informácie o médiách, čas a indikátor aktivity na pozadí sa zobrazujú vpravo.
V riadku klimatizácie v spodnej časti môžete ťuknutím na príslušnú ikonu nastaviť teplotu a komfortné funkcie sedadiel. Ťuknutím na stredové tlačidlo v riadku klimatizácie otvoríte zobrazenie klimatizácie.
2. Otočením ovládača nahor/nadol môžete prepínať medzi rôznymi
funkciami na stredovom displeji.
3. Stlačením hornej/dolnej/prednej/zadnej časti ovládača zmeníte
nastavenie zvolenej funkcie.
02
Uloženie polôh
1. Sedadlo, vonkajšie spätné zrkadlá a Head-Up displej* nastavte
do požadovanej polohy a stlačte tlačidlo M na paneli dverí. Kontrolka na tlačidle sa rozsvieti.
2. Do 3 sekúnd stlačte tlačidlo pamäte 1 alebo 2. Zaznie zvukový
signál a kontrolka na tlačidle M zhasne.
Ak chcete vyvolať uloženú polohu:
Ak sú otvorené dvere – stlačte a uvoľnite jedno z pamäťových tlačidiel.
Ak sú zatvorené dvere – podržte jedno z pamäťových tlačidiel stlačené, kým sa nedosiahne uložená poloha.
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ* PREDNÉ SEDADLÁ
Pomocou ovládačov na vonkajšej strane sedadla upravte napr.
polohu sedadla a bedrovú opierku*. Dva ovládače v tvare sedadla
slúžia na nastavenie polohy sedadla. Tretí, multifunkčný ovládač* sa
používa na nastavenie rôznych komfortných funkcií, napr. masáže*.
Ovládače v tvare sedadla
Pomocou spodného ovládača nastavíte sedaciu časť sedadla alebo
posuniete celé sedadlo. Pomocou zadného ovládača nastavíte
sklon operadla.
Multifunkčný ovládač3
Nastavenia pre masáž*, bočná opierka*, bedrová opierka* a predĺženie sedacej časti sedadla* sa ovládajú pomocou multifunkčného
ovládača.
1. Otočením ovládača nahor/nadol aktivujete nastavenie sedadla na
stredovom displeji.
3
Vo vozidlách so štvorsmerovou bedrovou opierkou*
SKLOPENIE OPERADIEL ZADNÝCH SEDADIEL
Pri sklápaní zadného sedadla dbajte na to, aby sa operadlo a
opierka hlavy nedotýkali zadnej časti predného sedadla. Aby bolo
možné sklopiť operadlá, predné sedadlá bude možno potrebné
nastaviť.
Sklopenie operadiel
Aby bolo možné sklopiť zadné sedadlo, vozidlo musí stáť a dvere
batožinového priestoru musia byť otvorené. Na zadnom sedadle
nesmú byť žiadne osoby ani predmety.
1. Ručne spustite opierku hlavy stredného sedadla.
2. Potiahnite rukoväť operadla nahor a súčasne sklopte operadlo
dopredu. Rukoväť so západkou pre opierky hlavy sa automaticky
vyklopí nahor pri sklopení operadla. Červený indikátor pri zámku
znázorňuje, že operadlo nie je zaistené.
3. Operadlo sa uvoľní zo zaistenej polohy a musíte ho ručne sklopiť
do horizontálnej polohy.
Zdvihnutie operadiel
1. Posuňte operadlo nahor/späť, až kým nezacvakne na mieste.
2. Opierku hlavy nadvihnite ručne.
3. V prípade potreby nadvihnite opierku hlavy stredného sedadla.
02
02
VOLANT
Polohu volantu môžete nastaviť výškovo aj pozdĺžne.
Obmedzovač rýchlosti pomáha zabrániť prekročeniu zvolenej
maximálnej rýchlosti.
1. Potlačte/potiahnite4 páčku pod volantom dopredu/dozadu.
Tempomat pomáha udržiavať konštantnú rýchlosť.
Nastavenie polohy volantu
2. Volant nastavte do požadovanej polohy a páčku posuňte späť do
zablokovanej polohy.
Ľavá klávesnica
Pomocou tlačidiel šípok na volante na ľavej klávesnici ( a )
zvolíte na displeji vodiča systém na podporu vodiča. Keď je symbol
podpory vodiča biely, funkcia je aktívna. Sivá farba znamená, že
funkcia je vypnutá alebo v pohotovostnom režime.
Symboly na displeji vodiča:
Adaptívny tempomat* pomáha udržiavať konštantnú rýchlosť v
kombinácii s vopred zvoleným časovým odstupom od vozidla
vpredu.
Pilot Assist pomáha vodičovi udržiavať vozidlo medzi značením jazdného pruhu pomocou asistencie pri riadení, ako aj udržiavať konštantnú rýchlosť v kombinácii s vopred zvoleným
časovým odstupom od vozidla vpredu.
Stlačením tlačidla
spustíte alebo zastavíte zvolenú funkciu.
/
zvýšite/znížite uloženú
Jedným krátkym stlačením tlačidla
rýchlosť o 5 km/h (5 mph). Stlačením a podržaním tlačidla môžete
rýchlosť meniť plynule – po dosiahnutí požadovanej rýchlosti uvoľnite tlačidlo.
Tlačidlá / slúžia na zmenšenie/zväčšenie odstupu od vozidla
vpredu pri používaní adaptívneho tempomatu a funkcie Pilot Assist.
Jedným stlačením tlačidla
zvolenej funkcie.
rže. Ak chcete zobraziť rôzne možnosti, použite tlačidlá pravej klávesnice na volante. Ak sa na displeji vodiča zobrazuje údaj „----“, v
nádrži nie je dostatok paliva na výpočet zostávajúcej vzdialenosti.
Do vozidla čo najskôr doplňte palivo.
02
taktiež obnovíte uloženú rýchlosť
Pravá klávesnica
Pomocou tlačidiel na pravej klávesnici na volante sa môžete pohybovať na displeji vodiča.
Zobrazí/zatvorí sa menu aplikácií na displeji vodiča. V tejto
časti možno ovládať palubný počítač, prehrávač médií, telefón
a navigáciu*.
Stláčaním šípky doľava alebo doprava môžete prechádzať
medzi jednotlivými aplikáciami.
Slúži na výber, zrušenie výberu alebo potvrdenie voľby, napr.
výber menu palubného počítača alebo odstránenie správy na
displeji vodiča.
Stlačením tlačidla nahor alebo nadol môžete prechádzať
medzi funkciami vybranej aplikácie.
Stláčaním tlačidiel
a
zvýšite/znížite hlasitosť médií. Ak nie
je aktívna žiadna iná funkcia, tieto tlačidlá slúžia na ovládanie hlasitosti.
a umožňuje hlasom
Hlasové ovládanie sa aktivuje tlačidlom
ovládať napr. médiá, navigáciu a klimatizáciu. Vyslovte napr.
„Radio“, „Raise temperature“ alebo „Cancel“.
Ďalšie hlasové povely nájdete v kapitole Hlasové ovládanie v tejto
stručnej príručke.
Palubný počítač
Palubný počítač zobrazuje napr. prejdenú vzdialenosť, spotrebu
paliva a priemernú rýchlosť. Môžete si zvoliť, ktoré informácie
palubného počítača sa budú zobrazovať na displeji vodiča. Palubný
počítač vypočítava zostávajúcu vzdialenosť do vyprázdnenia nád-
4
V závislosti od krajiny.
Sprievodné bezpečnostné osvetlenie rozsvieti po zamknutí
vozidla niektoré vonkajšie svetlá, aby vám potme osvetlili cestu
domov. Funkciu aktivujete po vypnutí vozidla potlačením ľavej
páčky smerom k prístrojovému panelu a jej následným uvoľnením.
Čas zapnutia sprievodného bezpečnostného osvetlenia je možné
nastaviť prostredníctvom stredového displeja.
02
Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti
Dlhým stlačením tlačidla RESET vynulujete všetky informácie na
manuálnom dennom počítadle prejazdenej vzdialenosti (TM). Krátkym stlačením vynulujete len údaj počtu kilometrov. Automatické
denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti (TA) sa vynuluje automaticky, ak vozidlo nepoužijete 4 hodiny.
ĽAVÁ PÁČKA
Pomocou ľavej páčky sa ovládajú funkcie svetlometov.
V režime AUTO vozidlo rozpozná tmu/svetlo a podľa toho prispôsobí osvetlenie, napr. večer alebo po vjazde do tunela. Po otočení
kolieska na páčke do polohy
sa budú diaľkové svetlá automaticky prepínať, aby neoslňovali protiidúce vozidlá. Posunutím páčky
smerom k volantu ručne aktivujete diaľkové svetlá. Jej posunutím
smerom k prístrojovej doske ich deaktivujete.
Aktívne svetlá do zákrut* sú navrhnuté tak, aby maximálne osvetľovali priestor v zákrutách a na križovatkách a sledovali pohyby
volantu. Funkcia sa aktivuje automaticky po naštartovaní vozidla a
možno ju deaktivovať na stredovom displeji v zobrazení funkcií, .
Prístupové osvetlenie zapne vonkajšie a vnútorné osvetlenie po
odomknutí vozidla kľúčom a pomôže vám bezpečne nastúpiť do
vozidla aj potme.
PRAVÁ PÁČKA
Pravou páčkou sa ovládajú stierače a dažďový senzor.
– Ak chcete čelné sklo jedenkrát zotrieť, páčku potlačte nadol.
– Ak chcete použiť prerušované stieranie, stieranie normálnou a
vysokou rýchlosťou, posúvajte páčku postupne smerom nahor.
– Interval medzi zotretiami nastavíte pomocou kolieska na páčke.
– Posunutím páčky smerom k volantu spustíte ostrekovače čelného skla a svetlometov. Jej posunutím smerom k prístrojovému
panelu spustíte ostrekovač zadného skla.
Stlačením tlačidla dažďového senzora aktivujete/deaktivujete
dažďový senzor. Páčka stieračov čelného skla musí byť v
polohe 0 alebo v polohe jedného zotretia. Dažďový senzor
automaticky spustí stierače čelného skla podľa toho, koľko
vody zaznamená na čelnom skle. Otáčaním kolieska nahor/
nadol nastavíte vyššiu/nižšiu citlivosť.
Stlačením tlačidla aktivujete prerušované stieranie stierača
zadného skla.
Stlačením tlačidla aktivujete súvislé stieranie stierača zadného
skla.
Servisný režim stieračov čelného skla použite napr. pri
výmene, čistení alebo zdvíhaní líšt stieračov. Ak chcete
aktivovať/deaktivovať servisný režim, ťuknite na tlačidlo
Servis polohy stierača na stredovom displeji v zobrazení
funkcií.
02
02
KLIMATIZÁCIA V PRIESTORE PRE CESTUJÚCICH
Funkcie klimatizácie pre prednú a zadnú časť priestoru pre cestujúcich sa ovládajú prostredníctvom stredového displeja, tlačidlami na
stredovej konzole a v zadnej časti konzoly nad stredovým tunelom*.
Niektoré funkcie klimatizácie je možné ovládať aj hlasom.
Ikona, ktorá sa používa na prístup do zobrazenie klimatizácie, sa nachádza v strede dolnej časti stredového displeja.
Ak je text Clean Zone modrý, znamená to, že boli splnené
podmienky pre dobrú kvalitu vzduchu v priestore pre
cestujúcich.
– Ak chcete použiť automatické ovládanie viacerých funkcií klimatizácie, ťuknite na položku AUTO v zobrazení klimatizácie. Po krátkom stlačení sa bude recirkulácia vzduchu, klimatizácia a distribúcia vzduchu ovládať automaticky.
Po dlhom stlačení sa bude recirkulácia vzduchu, klimatizácia a
distribúcia vzduchu ovládať automaticky a teplota a otáčky ventilátora sa zmenia na štandardné nastavenia: 22 °C (72 °F) a úroveň 3 (úroveň 2 na zadných sedadlách5). Teplotu a otáčky ventilátora môžete zmeniť bez deaktivácie automatickej funkcie regulácie klimatizácie.
Priame spustenie funkcie predprípravy ovzdušia v interiéri
1. Prejdite na zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní a potom ťuknite na položku Predúprava.
Nastavenie časovača pre funkciu predprípravy ovzdušia v
interiéri
1. Prejdite na zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní
podľa potreby nastavte dátum/deň.
Systém riadenia kvality vzduchu IAQS*
IAQS je súčasťou interiérového balíka Clean Zone Interior
Package*. Je to plne automatický systém, ktorý čistí vzduch v priestore pre cestujúcich a odstraňuje nečistoty, napr. častice prachu,
uhľovodíky, oxidy dusíka a prízemný ozón. Funkcia sa aktivuje cez
stredový displej v pohľade zhora pomocou menu Nastavenia
Klimatizácia Snímač kvality vzduchu.
– Ťuknite na jednu z ikon v riadku klimatizácie na spodnom okraji
stredového displeja a nastavte teplotu, vyhrievanie sedadla* a
otáčky ventilátora.
Ak chcete synchronizovať teplotu pre všetky zóny s teplotou na
strane vodiča, ťuknite na ikonu teploty na strane vodiča a na položku Synchronizovať teplotu .
Predpríprava ovzdušia v interiéri*
Predprípravu ovzdušia v interiéri je možné nastaviť prostredníctvom
stredového displeja vozidla a pomocou aplikácie Volvo On Call*.
Funkcia predprípravy ovzdušia v interiéri pred jazdou vyhreje* alebo
vyvetrá priestor pre cestujúcich. Funkciu predprípravy ovzdušia v
interiéri je možné priamo spustiť alebo nastaviť pomocou časovača.
Pridať časovač a
5
Pre vozidlá so 4-zónovou klimatizáciou*.
02
02
PRIPOJENIA
Pomocou funkcie rozpoznávania hlasu môžete prehrávať/ovládať
médiá, SMS správy a telefonické hovory. Prostredníctvom rôznych
externých zariadení, napr. smartfónov, môžete vozidlo pripojiť na
internet. Aby ste mohli používať pripojené zariadenia, elektrický
systém vozidla musí byť minimálne v polohe zapaľovania I.
Modem vo vozidle6
Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob pripojenia vozidla na internet je prostredníctvom vlastného modemu vo vozidle. Má najvyšší
výkon, automaticky sa aktivuje pri každej ceste a nevyžaduje pripojenie k smartfónu.
1. Do držiaka pri podlahe na strane spolujazdca vložte osobnú SIM
kartu.
2. V pohľade zhora zvoľte menu Nastavenia
Modem vozidla pre Internet.
Komunikácia
3. Funkciu aktivujte označením políčka pri položke Modem vozidla
pre Internet.
Zdieľanie pripojenia
Keď je vozidlo pripojené na internet cez modem, môžete zdieľať
internetové pripojenie (Wi-Fi hotspot) s inými zariadeniami. V
pohľade zhora ťuknite na položku Nastavenia a na položky
Komunikácia Prístupový bod Wi-Fi auta.
Bluetooth
Bluetooth používajte primárne na správu telefónnych hovorov,
SMS správ a médií z telefónu do systému vozidla. Pomocou rozhrania Bluetooth môžete vozidlo aj pripojiť na internet. Naraz
môžete pripojiť dve zariadenia Bluetooth – v tomto prípade jedno z
nich bude slúžiť len na prehrávanie médií. Ak je rozhranie Bluetooth
telefónu aktívne, dva naposledy pripojené telefóny sa pri opätovnom použití vozidla pripoja automaticky. Do zoznamu sa uloží až
20 zariadení, čo umožňuje jednoduché pripojenie v budúcnosti.
1. Na telefóne aktivujte rozhranie Bluetooth. Ak sa chcete pripojiť
na internet, v telefóne aktivujte aj funkciu zdieľania internetového
pripojenia.
2. Na stredovom displeji otvorte sekundárne zobrazenie pre telefón.
3. Ťuknite na položku Pridať telefón, prípadne ak je telefón už pripojený, ťuknite na položku Zmeniť a potom na položku Pridať
telefón.
USB
USB môžete použiť na pripojenie externého zariadenia na prehrávanie médií. USB port sa používa sa aj pre funkcie Apple CarPlay* a
Android Auto*. Ak sú vo vozidle dva USB porty, pripojte sa k USB
portu s bielym ohraničením. Keď je externé zariadenie pripojené k
vozidlu, nabíja sa.
USB vstupy (typ A) sa nachádzajú v odkladacej priehradke v
lakťovej opierke medzi sedadlami.
Elektrické zásuvky
Vo vozidle sú k dispozícii tieto elektrické zásuvky:
12 V elektrická zásuvka.
12 V elektrická zásuvka a 230 V elektrická zásuvka*. 12 V elektrická zásuvka* sa nachádza aj v batožinovom priestore.
4. Vyberte telefón, ktorý chcete pripojiť, a postupujte podľa krokov
zobrazených na stredovom displeji a na telefóne. Poznámka: Na
niektorých telefónoch musí byť aktivovaná funkcia správ.
Wi-Fi
Po pripojení vozidla na internet prostredníctvom Wi-Fi môžete
využiť online služby s vyššou rýchlosťou než pri použití rozhrania
Bluetooth, ide napríklad o počúvanie internetových rádií a hudby
prostredníctvom aplikácií vo vozidle, preberanie/aktualizáciu softvéru atď. Wi-Fi pripojenie zo smartfónu funguje ako hotspot pre
vozidlo aj iné externé zariadenia vo vozidle.
1. Na telefóne aktivujte funkciu zdieľania pripojenia na internet.
2. V pohľade zhora ťuknite na stredovom displeji na položku
Nastavenia.
3. Ťuknite na položky Komunikácia
aktivujte Wi-Fi pripojenie.
Wi-Fi a označením políčka
Poznámka: Po zrušení pripojenia k vozidlu určité telefóny vypnú
funkciu zdieľania pripojenia na internet. Preto je pri ďalšom použití
potrebné v telefóne znova aktivovať funkciu zdieľania pripojenia na
internet.
6
Len vozidlá s P-SIM*. Vozidlá vybavené systémom Volvo On Call* budú na poskytovanie služieb využívať internetové pripojenie pomocou modemu vo vozidle.
02
POUŽÍVANIE PRIPOJENÝCH ZARIADENÍ
02
Externé zariadenia môžete pripojiť napr. na uskutočňovanie telefonických hovorov a prehrávanie médií prostredníctvom audio/multimediálneho systému vozidla.
Uskutočňovanie telefonických hovorov7
Telefonické hovory je možné uskutočňovať a prijímať pomocou
telefónu pripojeného cez Bluetooth.
Volanie prostredníctvom stredového displeja
1. Na domácom zobrazení otvorte dlaždicu Telefón. Vyberte, či
chcete volať zo zoznamu hovorov, zoznamu kontaktov alebo
zadať číslo pomocou tlačidiel klávesnice.
2. Stlačte ikonu
.
Volanie pomocou tlačidiel na pravej strane volantu
1. Stlačte ikonu
Telefón.
a stláčaním tlačidla
alebo
prejdite do časti
2. Pomocou tlačidla
prechádzajte zoznamom hovorov. Výber
vykonajte pomocou tlačidla .
Hovory môžete uskutočňovať aj pomocou hlasového ovládania.
Stlačte tlačidlo hlasového ovládania
na pravej klávesnici na
volante. Hlasové povely nájdete v časti Hlasové ovládanie v tejto
stručnej príručke.
Prehrávanie médií
Ak chcete prehrať zvuk z externého zariadenia, musíte ho pripojiť k
vozidlu pomocou zvolenej metódy. Rôzne spôsoby pripojenia sú
uvedené na predchádzajúcej strane.
Zariadenie pripojené cez Bluetooth
1. Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.
2. V zobrazení aplikácií na stredovom displeji spustite
aplikáciu Bluetooth. Spustí sa prehrávanie.
7
Informácie, ktoré telefóny sú kompatibilné s vozidlom, nájdete na stránke
www.volvocars.com/intl/support
Zariadenie pripojené cez USB
1. V zobrazení aplikácií spustite aplikáciu USB.
2. Zvoľte, čo chcete prehrať. Spustí sa prehrávanie.
Pripojený MP3 prehrávač alebo iPod
1. Spustite prehrávanie na zariadení.
2. V závislosti od spôsobu pripojenia spustite aplikáciu
iPod alebo USB. Ak chcete hudbu prehrávať zo zariadenia iPod, zvoľte aplikáciu iPod bez ohľadu na spôsob pripojenia. Spustí sa prehrávanie.
Apple® CarPlay®*8 a Android Auto*
CarPlay a Android Auto vám umožňujú používať určité aplikácie v
zariadení so systémom iOS alebo Android prostredníctvom vozidla,
napr. na prehrávanie hudby alebo počúvanie podcastov. Ovládanie
prebieha prostredníctvom stredového displeja vo vozidle alebo
pomocou zariadenia.
Ak chcete používať CarPlay, na zariadení iOS musí byť aktivovaná
služba Siri. Zariadenie musí byť okrem toho pripojené na internet
prostredníctvom Wi-Fi alebo mobilnej siete. Ak chcete používať
Android Auto, aplikácia Android Auto musí byť nainštalovaná v
zariadení Android. Zariadenie musí byť okrem toho pripojené k USB
portu vo vozidle.
1. Zariadenie pripojte k USB portu s bielym ohraničením.
2. V prípade Android Auto ťuknite na položku Android
Auto v zobrazení aplikácií, aby ste aktivovali funkciu.
3. Prečítajte si podmienky a potom ťuknite na položku
Akceptovať, aby ste sa pripojili.
4. Ťuknite na požadovanú aplikáciu.
Aktivujte hlasové ovládanie pomocou CarPlay a Android Auto
na pravej klávesnici na volante. Po krátdlhým stlačením tlačidla
8
Apple a CarPlay sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Apple Inc.
kom stlačení tlačidla sa namiesto toho aktivuje vlastný systém hlasového ovládania vozidla.
Ak používate CarPlay, Bluetooth sa vypne. Ak potrebujete pripojiť
vozidlo na internet, použite Wi-Fi alebo modem vo vozidle*.
02
03
DOMÁCE ZOBRAZENIE
Keď sa aktivuje stredový displej, zobrazí sa domáce zobrazenie a
dlaždice pre navigáciu, médiá a telefón, ako aj naposledy použitá
aplikácia alebo funkcia vozidla.
Naposledy použitá aplikácia alebo funkcia vozidla – Tu sa
zobrazuje naposledy použitá aplikácia alebo funkcia vozidla,
ktorá sa nezobrazuje na žiadnej inej dlaždici, napr. Stav vozidla
alebo Výkonnosť. Ťuknutím na dlaždicu zobrazíte naposledy
použitú funkciu.
Navigácia – Ťuknutím sem spustíte navigačný systém Sensus
Navigation*.
Nastavenie cieľa pomocou voľného textu – Pomocou šípky
nadol na ľavej strane rozbaľte panel s nástrojmi a ťuknite na
ikonu . Obrázok mapy sa prepne na funkciu vyhľadávania
pomocou voľného textu. Zadajte hľadané výrazy.
03
Zadanie cieľa pomocou mapy – Maximalizujte mapu ťuknutím
na ikonu . Displej stlačte a podržte na mieste, kam chcete ísť,
a potom vyberte možnosť Prejsť sem.
Odstránenie cieľa – Ťuknite na ikonu , aby sa zobrazil itinerár. Ťuknite na odpadkový kôš, čím odstránite prechodný cieľ v
itinerári, prípadne ťuknutím na možnosť Vym. itiner. odstránite
celý itinerár.
Aktualizácia mapy9 – Ťuknite na možnosť Centrum
preberania v zobrazení aplikácií. Počet dostupných aktualizácií
máp sa zobrazuje v časti Mapy. Ťuknite na položky Mapy
Inštalovať Potvrdiť, aby sa aktualizovala mapa alebo nainštalovala zvolená mapa. K dispozícii je aj možnosť prevziať
mapy zo stránky support.volvocars.com na USB disk a potom
ich preniesť do vozidla.
Médiá – Tu sa zobrazuje napr. hudba z externého zariadenia
alebo ak ste zvolili možnosť Rádio FM v zobrazení aplikácií.
Ťuknutím na dlaždicu zobrazíte nastavenia. Tu sa zobrazuje
hudobná knižnica, rozhlasové stanice atď.
Telefón – Tu sa nachádza funkcia telefónu. Ťuknutím na dlaždicu ju rozbalíte. Tu môžete vytočiť číslo z histórie hovorov
alebo zo zoznamu kontaktov, prípadne na klávesnici zadať číslo
ručne. Po zvolení čísla ťuknite na ikonu .
9
Dostupnosť funkcie sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
03
ZOBRAZENIE FUNKCIÍ A ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ
Zobrazenie funkcií
Keď prstom potiahnete zľava doprava10 na domácom zobrazení,
prejdete do časti zobrazenia funkcií. Tu môžete aktivovať/deaktivovať rôzne funkcie vozidla, napr. Head-up displej* a Parkovací
asistent. Aktivujú/deaktivujú sa ťuknutím na príslušný symbol. Niektoré funkcie sa otvárajú v samostatnom okne.
Zobrazenie aplikácií
Keď prstom potiahnete sprava doľava10 na domácom zobrazení,
prejdete do časti zobrazenia aplikácií. Tu sa zobrazujú aplikácie
dodané s vozidlom, ako aj aplikácie, ktoré si môžete vybrať a sami
prevziať a nainštalovať.
softvérový program. Ak nie je potrebný žiadny zoznam, zvoľte možnosť Inštalovať všetko pri tlačidle Aktualizácie systému.
Posúvanie ikon
Aplikácie a tlačidlá funkcií vozidla v zobrazení aplikácií a zobrazení
funkcií je možné presúvať podľa potreby.
1. Ťuknite na aplikáciu alebo tlačidlo a podržte ich.
2. Aplikáciu alebo tlačidlo presuňte na neobsadené miesto v zobrazení a uvoľnite ich.
Správa a aktualizácia aplikácií a systémov
V časti Centrum preberania, v zobrazení aplikácií, môžete
aktualizovať niektoré systémy vozidla. Aby to bolo možné,
vozidlo musí byť pripojené na internet. V časti Centrum
preberania môžete:
Prevziať aplikácie – Ťuknite na položku Nové aplikácie a zvoľte
požadovanú aplikáciu. Zvoľte možnosť Inštalovať a prevezmite aplikáciu.
Aktualizovať aplikácie – Ťuknite na možnosť Inštalovať všetko a
aktualizujte všetky aplikácie. Prípadne ťuknite na položku
Aktualizácie aplikácie. Zobrazí sa zoznam možných aktualizácií.
Vyberte požadovanú aplikáciu a ťuknite na možnosť Inštalovať.
Odinštalovať aplikácie – Ťuknite na položku Aktualizácie
aplikácie a zvoľte požadovanú aplikáciu. Ťuknite na možnosť
Odinštalovať a odinštalujte aplikáciu.
Aktualizovať systémový softvér – Ťuknite na položku
Aktualizácie systému, aby sa zobrazil zoznam aktualizácií, ktoré
možno nainštalovať do vozidla. Ťuknite na možnosť Inštalovať
všetko v dolnej časti zoznamu, aby ste aktualizovali všetok softvér,
alebo na možnosť Inštalovať, ak chcete aktualizovať individuálny
10
Platí pre vozidlá s ľavostranným riadením. Pre vozidlá s pravostranným riadením posúvajte
prstom v opačnom smere.
03
03
POHĽAD ZHORA
V hornej časti displeja sa nachádza karta, ktorú môžete potiahnuť
dolu a zobraziť pohľad zhora. V tejto časti sú prístupné položky
Nastavenia, Používateľ. príručka, Profil a uložené správy vozidla.
Osobné preferencie
V menu Nastavenia môžete nastaviť mnohé osobné preferencie,
napr. pre displeje, zrkadlá, predné sedadlá, navigáciu*, audio a multimediálny systém, jazyk a hlasové ovládanie.
Profily vodiča
Ak vozidlo používajú viacerí vodiči, každý vodič môže mať
svoj osobný profil. Po každom nasadnutí do vozidla máte
možnosť vybrať si profil vodiča, v ktorom sú uložené vaše
osobné preferencie. Počet profilov závisí od počtu kľúčov
dostupných pre vozidlo. Profil Hosť nie je prepojený so žiadnym
špecifickým kľúčom.
Na odomknutie sa použije posledný aktívny profil vodiča. Profil
vodiča môžete zmeniť výberom položky Profil v pohľade zhora.
Profily vodiča možno prepojiť s kľúčmi vozidla. Po odomknutí sa
vozidlo automaticky prispôsobí podľa vašich osobných preferencií.
Kľúč prepojíte v menu Nastavenia Systém Profily vodiča.
Zvoľte jeden z profilov vodiča (profil Hosť nemožno prepojiť). Znova
sa zobrazí domáce zobrazenie. Znovu potiahnite nadol pohľad
zhora, zopakujte vyššie uvedený postup a vyberte možnosť Upraviť
vo zvolenom profile. Následne zvoľte položku Pripojiť kľúč.
Individuálny režim jazdy
Ak chcete prispôsobiť jeden z režimov jazdy Comfort, Eco alebo
Dynamic – aktivujte režim jazdy v menu Nastavenia My Car
Individuálny režim jazdy.
Systémové hlasitosti
Ak chcete upraviť hlasitosť systémových zvukov alebo ich vypnúť,
napr. zvuk ťuknutia na obrazovku, prejdite do menu Nastavenia
Zvuk Hlasitosť systému.
03
04
PODPORA VODIČA
Vozidlo je vybavené množstvom funkcií, ktoré vám pomôžu bezpečne jazdiť a ktoré môžu zabrániť nehodám. Tieto funkcie môžete
aktivovať v zobrazení funkcií na stredovom displeji. Nezabudnite, že
funkcie na podporu vodiča slúžia len ako pomôcky, a že vy ako
vodič ste vždy plne zodpovedný za bezpečné vedenie vozidla. Nižšie je uvedený výber:
City Safety™
Systém City Safety11 vám môže v kritických situáciách pomôcť
zabrániť nehode s vozidlami, väčšími zvieratami, chodcami alebo
cyklistami, prípadne môže zmierniť jej následky. V prípade nebezpečenstva kolízie systém vydá vizuálne a akustické výstrahy a
začne pulzovať brzdovým pedálom, aby ste mohli včas zareagovať.
Ak včas nezareagujete a kolízia je takmer neodvratná, vozidlo môže
automaticky zabrzdiť. Funkcia asistencie riadenia systému City
Safety môže okrem toho zvýrazniť zásah do riadenia na začiatku
vyhýbacieho manévru, ak od prekážky odbočíte príliš málo na to,
aby sa zabránilo kolízii. Systém City Safety sa aktivuje po naštartovaní motora a nedá sa deaktivovať.
Blind Spot Information (BLIS)*
Systém BLIS vás môže informovať o vozidlách nachádzajúcich sa v mŕtvom uhle a o rýchlo sa približujúcich vozidlách vo vedľajšom pruhu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA s automatickým brzdením je systém na podporu
vodiča, ktorý dopĺňa systém BLIS a dokáže varovať pred
vozidlami, ktoré vám križujú dráhu za vozidlom. Ak
výstrahu systému CTA ignorujete a kolízia je neodvratná,
funkcia môže vozidlo zastaviť. CTA sa aktivuje po zaradení
spätného chodu alebo ak sa vozidlo pohybuje smerom
dozadu.
Pomocník na udržanie vozidla v jazdnom pruhu
Funkcia udržiavania v jazdnom pruhu (Lane Keeping Aid)
vám môže pomôcť znížiť riziko neúmyselného opustenia
jazdného pruhu. Požadovaná forma asistencie sa volí v
menu Nastavenia My Car IntelliSafe Režim Lane
Keeping Aid v pohľade zhora na stredovom displeji.
Asistencia riadenia pri hroziacej kolízii
Funkcia Asistent zabránenia kolízii vám môže pomôcť znížiť riziko, že vozidlo neúmyselne vyjde zo svojho jazdného
pruhu a/alebo sa zrazí s iným vozidlom/prekážkou. Aktívne
zasiahne do riadenia a vozidlo navedie späť do pôvodného
jazdného pruhu a/alebo upraví jeho smer. Funkcia sa
skladá z troch čiastkových funkcií: asistencia riadenia pri
hroziacom zídení z vozovky, asistencia riadenia pri hroziacom čelnom náraze a asistencia riadenia pri hroziacom
náraze zozadu*.
Pilot Assist
Pilot Assist12 je komfortná funkcia, ktorá pomôže udržať vozidlo v
jazdnom pruhu a vo vopred nastavenej vzdialenosti od vozidla
vpredu. Pilot Assist môžete vybrať a aktivovať pomocou tlačidiel
ľavej klávesnice na volante. Aby asistencia riadenia fungovala, vodič
musí oboma rukami držať volant a značenie jazdného pruhu musí
byť viditeľné, napríklad keď je asistencia riadenia aktívna, na displeji
vodiča sa zobrazí ZELENÝ symbol volantu.
11
12
Nie je dostupné vo všetkých krajinách.
Táto funkcia môže byť v závislosti od krajiny súčasťou štandardnej alebo voliteľnej výbavy.
04
04
PARKOVACÍ ASISTENT
Pilot parkovacieho asistenta*
Pilot parkovacieho asistenta môže pomôcť vodičovi s manévrovaním pri parkovaní. Úlohou vodiča je venovať pozornosť okoliu
vozidla, riadiť sa pokynmi na stredovom displeji, voliť prevodové
stupne, regulovať rýchlosť a byť pripravený zabrzdiť/zastaviť.
Parkovanie s pilotom parkovacieho asistenta
Počas parkovania jazdite rýchlosťou do 30 km/h
(20 mph). Pri vyhľadávaní parkovacieho miesta by
vzdialenosť medzi vozidlom a parkovacími miestami
mala byť približne 1 meter (3 stopy).
na obraze kamery a grafické prvky. Voľba zobrazení kamery a čiar
parkovacieho asistenta sa vykonáva na stredovom displeji.
Poznámka: Predmety/prekážky môžu byť bližšie k vozidlu, než sa
môže javiť na obrazovke. Kamera parkovacieho asistenta sa aktivuje automaticky po zaradení spätného chodu, prípadne manuálne
na stredovom displeji:
– Ak chcete funkciu aktivovať/deaktivovať manuálne, v
zobrazení funkcií ťuknite na tlačidlo Kamera.
1. V zobrazení funkcií alebo zobrazení kamery stlačte
tlačidlo Zaparkovať.
2. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás grafika a
text na stredovom displeji upozornia, že sa našlo
vhodné parkovacie miesto. Zobrazí sa vyskakovacie
okno.
3. Zvoľte možnosť Pozdĺžne parkovanie alebo Zvislé
parkovanie a potom zaraďte spätný chod.
4. Postupujte podľa pokynov na stredovom displeji.
Výjazd z pozdĺžneho parkovacieho miesta pomocou pilota
parkovacieho asistenta
Funkciu možno použiť len pre pozdĺžne zaparkované vozidlo.
1. V zobrazení funkcií alebo zobrazení kamery stlačte
tlačidlo Vyparkovať.
2. Pomocou smerových svetiel vyberte smer, ktorým by
vozidlo malo vyjsť z parkovacieho miesta.
3. Postupujte podľa pokynov na stredovom displeji.
Kamera parkovacieho asistenta*
Kamera parkovacieho asistenta môže pomôcť pri manévrovaní v
úzkych priestoroch. Na stredovom displeji sa zobrazujú prekážky
04
04
ČISTEJŠIE POTEŠENIE Z JAZDY
Naplánovaním jazdy a úspornou jazdou môžete znížiť spotrebu
paliva, emisie oxidu uhličitého a iné znečistenie ovzdušia. Znížite
tak vplyv na životné prostredie a aj náklady na palivo. Niektoré faktory môžete ovplyvniť sami, iné nie. Ponúkame zopár rád.
Jazdu si vždy naplánujte nasledujúcim spôsobom:
•
Naplánujte si cestu – veľa zbytočných zastávok a nerovnomerná
rýchlosť prispievajú k vyššej spotrebe paliva.
Jazdite úsporne a dodržiavajte nasledovné rady:
•
Aktivujte režim jazdy Eco, v ktorom sa vozidlo prispôsobuje z
hľadiska energeticky úspornejšej jazdy.
•
Nenechávajte motor bežať na voľnobeh – keď vozidlo dlhší čas
stojí, vypnite motor.
•
Jazdite ustálenou rýchlosťou a udržiavajte dostatočný odstup od
iných vozidiel a predmetov, aby ste minimalizovali nutnosť brzdenia.
•
Jazdite so správne nahustenými pneumatikami a pravidelne ich
kontrolujte. Najlepšie výsledky dosiahnete pri úrovni tlaku ECO.
•
Nejazdite s otvorenými oknami.
Faktory, ktoré nemôžete ovplyvniť
•
Dopravná situácia
•
Podmienky na ceste a reliéf terénu
•
Vonkajšia teplota a protivietor
Viac tipov pre úspornú jazdu nájdete v príručke majiteľa.
04
Hlasové povely pre telefón
•
Call [kontakt]
•
Call [telefónne číslo]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]15
Hlasové povely pre rádio a médiá
HLASOVÉ POVELY
05
Systém hlasového ovládania vám umožňuje používať rozpoznávanie hlasu13 s rôznymi preddefinovanými povelmi a ovládať určité
funkcie prehrávača médií, telefónu pripojeného cez Bluetooth, klimatizačného systému a navigačného systému Volvo*. Hlasové
ovládanie sa aktivuje stlačením tlačidla hlasového ovládania na pravej klávesnici na volante.
Bez ohľadu na situáciu možno zvyčajne použiť nasledujúce povely:
•
•
•
Repeat: Vozidlo zopakuje posledný hlasový povel v prebiehajúcom dialógu.
Help: Spustí sa dialóg pomocníka. Systém zareaguje povelmi,
ktoré možno použiť v aktuálnej situácii, výzvou alebo príkladom.
Cancel: Zruší sa dialóg14.
•
Media
•
Play [interpret]
•
Play [názov skladby]
•
Play [názov skladby] z [album]
•
Play [názov TV kanála]*16
•
Play [rozhlasová stanica]
•
Tune to [frekvencia]
•
Tune to [frekvencia] [vlnová dĺžka]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM17
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Hlasové povely na ovládanie klimatizácie
•
Go to [PSČ]
•
Climate
•
Go to [kontakt]
•
Set temperature to X degrees
•
Search [kategória POI]
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [kategória POI] [mesto]
•
Sync temperature
•
Search [názov POI]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state18, 19
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Hlasové povely pre navigačné systémy*
05
13
•
Navigácia
14
•
Take me home
15
•
Go to [mesto]
•
Go to [adresa]
17
•
Add intersection
19
16
18
Platí pre určité krajiny.
Poznámka: Tento povel zruší dialóg len v prípade, keď systém nehovorí. V opačnom prípade
dlho stlačte tlačidlo hlasového ovládania, kým nezaznejú dve pípnutia.
Prostredníctvom vozidla dokážu odosielať správy iba niektoré telefóny. Zoznam kompatibilných telefónov nájdete na stránkesupport.volvocars.com.
Platí pre určité krajiny.
Dostupnosť sa líši v závislosti od modelu a/alebo krajiny.
V európskych krajinách sa namiesto „štátu“ používa „krajina“.
Pre Brazíliu a Indiu sa oblasť vyhľadávania zmení prostredníctvom stredového displeja.
ŠPECIÁLNE TEXTY
kľúčom alebo bezkľúčového zatvárania* pomocou kľučky dverí.
PREHĽAD, INTERIÉR
Ak vozidlo nie je vybavené spínačom na aktiváciu/deaktiváciu airbagu spolujazdca, znamená
to, že airbag spolujazdca je vždy aktivovaný. Ak
je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte na prednom sedadle spolujazdca detskú sedačku otočenú proti smeru jazdy. Keď na sedadle predUPOZORNENIE
ného spolujazdca sedia cestujúci smerom
dopredu (deti a dospelí), airbag spolujazdca
ZAČÍNAME
musí byt vždy aktivovaný. Neumiestňujte predVolvo On Call – Služby systému fungujú len v
mety pred alebo nad prístrojovú dosku, kde sa
oblastiach, kde partneri služby Volvo On Call
nachádza airbag spolujazdca.
majú pokrytie mobilným signálom, a v krajinách,
Diaľkový ovládač s kľúčom si pri odchode z
kde je dostupná služba Volvo On Call.
vozidla vždy zoberte so sebou. Skontrolujte, či je
Podobne ako u mobilných telefónov, atmosféelektrický systém vozidla v režime zapaľovania
rické poruchy alebo riedke pokrytie vysielačom
0, najmä ak sú vo vozidle deti.
môžu viesť k tomu, že pripojenie nie je možné,
Pri parkovaní na svahu by ste mali vždy používať
napr. v riedko osídlených oblastiach.
parkovaciu brzdu. Zaradenie prevodového
Upozornenia, dôležité texty a poznámky týkajúce stupňa alebo polohy P automatickej prevodovky
sa služby Volvo On Call nájdete v zmluve platnej nie je dostatočné na to, aby vozidlo zostalo stáť
pre predplatné Volvo On Call, prípadne v prívo všetkých situáciách.
ručke majiteľa.
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PREDNÉ SEDADLÁ
Sensus Navigation* – svoju pozornosť vždy
Polohu sedadla vodiča nastavte pred jazdou, nie
plne venujte jazde a dianiu na ceste. Dodržiapočas jazdy. Skontrolujte, či je sedadlo v zablovajte dopravné predpisy a jazdite predvídavo.
kovanej polohe, aby ste v prípade prudkého
Kvôli poveternostným podmienkam alebo ročbrzdenia alebo nehody zabránili zraneniu.
nému obdobiu, ktoré ovplyvňuje podmienky na
V príručke majiteľa a v ďalších príručkách sa
nachádzajú bezpečnostné pokyny a všetky
výstrahy, dôležité texty a poznámky, ktoré je
potrebné si prečítať. Niektoré funkcie sú
dostupné len v určitých krajinách.
ceste, môžu byť niektoré odporúčania menej
spoľahlivé.
06
PREHĽAD, EXTERIÉR
Dvere batožinového priestoru – Pri otváraní/
zatváraní dverí batožinového priestoru dávajte
pozor, aby ste si nepricvikli prsty. Skontrolujte, či
sa v blízkosti dverí batožinového priestoru nenachádzajú žiadne osoby, pretože zranenie spôsobené pricviknutím môže mať vážne následky.
Dvere batožinového priestoru ovládajte vždy
opatrne.
Bezkľúčové zamykanie/odomykanie* – Skontrolujte, či deťom alebo iným cestujúcim nehrozí
nebezpečenstvo pomliaždenia, keď sa všetky
okná zatvárajú pomocou diaľkového ovládača s
SKLOPENIE OPERADIEL ZADNÝCH SEDADIEL
Po zdvihnutí alebo zložení operadiel skontrolujte,
či sú riadne zaistené. Po zdvihnutí opierok hlavy
skontrolujte, či sú riadne zablokované.
KLIMATIZÁCIA V PRIESTORE PRE CESTUJÚCICH
Vyhrievanie sedadiel* nesmú používať ľudia so
sťaženým vnímaním zvýšenia teploty v dôsledku
necitlivosti alebo ktorí majú problémy s ovládaním ovládacích prvkov vyhrievania sedadiel. V
opačnom prípade môžu utrpieť popáleniny.
Funkciu predprípravy ovzdušia v interiéri
možno spustiť pomocou časovača nastaveného
vopred. Nepoužívajte predprípravu ovzdušia v
interiéri, ak je vozidlo vybavené kúrením*:
•
•
•
V nevetraných priestoroch vo vnútri. Keď sa
spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
V blízkosti miest s horľavým alebo ľahko sa
vznietiacim materiálom. Palivo, plyn, dlhá
tráva, piliny atď. sa môžu vznietiť.
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania výfukového potrubia kúrenia. Napríklad množstvo
snehu vo vnútornom podbehu pravého predného kolesa môže brániť vetraniu kúrenia.
PRIPOJENIA
Používajte iba príslušenstvo, ktoré je nepoškodené a bezchybné. Príslušenstvo musí mať
označenie CE, UL alebo ekvivalentné bezpečnostné označenie.
• Príslušenstvo musí byť dimenzované na 230 V
a 50 Hz s konektormi určenými pre zásuvku.
• Zásuvky, konektory ani príslušenstvo sa za
žiadnych okolností nesmú dostať do kontaktu
s vodou alebo inými tekutinami. Ak sa zdá, že
zásuvka je poškodená alebo sa dostala do
kontaktu s vodou alebo inou tekutinou, nedotýkajte sa jej a nepoužívajte ju.
• K zásuvke nepripájajte rozdvojovacie zásuvky,
adaptéry ani predlžovacie káble, pretože môžu
potlačiť bezpečnostné funkcie zásuvky.
• Zásuvka je vybavená ochranným krytom.
Zabezpečte, aby cezeň nič nepreniklo ani
nepoškodilo zásuvku, čo by zabránilo správnej
funkcii krytu. Nenechávajte deti vo vozidle bez
dozoru, keď je zásuvka aktívna.
•
PODPORA VODIČA
Systémy na podporu vodiča, ktoré sú vo výbave
vozidla, slúžia ako doplnkové pomôcky pre
vodiča. Nedokážu však zvládnuť všetky dopravné
situácie, za každého počasia a stavu vozovky.
Nenahrádzajú pozornosť a úsudok vodiča. Vodič
je vždy zodpovedný za to, že je vozidlo riadené
bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s
primeraným odstupom od ostatných vozidiel a v
súlade s platnými dopravnými predpismi. Vodič
je v konečnom dôsledku vždy zodpovedný za
brzdenie a riadenie vozidla.
Pred použitím vozidla sa odporúča, aby ste si
prečítali všetky časti príručky majiteľa týkajúce
sa systémov na podporu vodiča vo vozidle.
PARKOVACÍ ASISTENT
Pilot parkovacieho asistenta je systém na
dodatočnú podporu vodiča, avšak nedokáže
zvládnuť všetky situácie. Funkcia je určená len
ako asistencia vodičovi počas pozdĺžneho a kolmého parkovania. Vodič je plne zodpovedný za
bezpečné parkovanie vozidla a brzdenie v prípade potreby. Systém môže pri prehľadávaní
vynechať objekty, ktoré sa nachádzajú ďaleko na
parkovacom mieste. Vodič je vždy zodpovedný a
musí posúdiť, či parkovacie miesto, ktoré ponúka
pilot parkovacieho asistenta, je vhodné na parkovanie.
Kamera parkovacieho asistenta je doplnková
pomôcka pre vodiča pri parkovaní vozidla. Funkcia nikdy nemôže nahradiť pozornosť a úsudok
vodiča. Kamery majú mŕtve uhly, v ktorých
nemožno zaznamenať prekážky. Dávajte zvlášť
pozor, ak sú v blízkosti vozidla ľudia a zvieratá.
Majte na pamäti, že predná časť vozidla sa môže
počas parkovacieho manévru vychýliť smerom k
premávke.
Pred použitím vozidla sa odporúča, aby ste si
prečítali všetky časti príručky majiteľa týkajúce
sa systémov na podporu vodiča vo vozidle.
HLASOVÉ POVELY
Vodič je vždy úplne zodpovedný za bezpečné
vedenie vozidla a dodržiavanie všetkých platných
pravidiel cestnej premávky.
DÔLEŽITÉ
PREHĽAD, INTERIÉR
Režim jazdy OFF ROAD sa nesmie používať
počas jazdy s prívesom bez konektora prívesu. V
opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia vzduchových vakov.
Head-Up displej*, z ktorého sa premietajú informácie, sa nachádza na prístrojovom paneli. Aby
ste predišli poškodeniu krycieho skla zobrazovacej jednotky, neskladujte na krycom skle žiadne
predmety a uistite sa, že naň žiadne predmety
nespadnú.
STREDOVÝ DISPLEJ
Pri čistení stredového displeja používajte handričku z mikrovlákna, ktorá nie je znečistená pie-
skom a podobnými látkami. Pri čistení stredového displeja vyvíjajte na displej len mierny tlak.
Veľký tlak môže poškodiť displej.
Priamo na stredový displej nestriekajte žiadne
kvapalné ani žieravé chemikálie. Nepoužívajte
prostriedok na čistenie okien, iné druhy čistiacich prostriedkov, aerosólové spreje, rozpúšťadlá, alkohol, čpavok ani abrazívne čistiace
prostriedky. Nikdy nepoužívajte abrazívne látky,
papierové utierky ani hodvábny papier, pretože
by ste mohli poškriabať displej.
SKLOPENIE OPERADIEL ZADNÝCH SEDADIEL
Pri sklápaní operadla sa na zadnom sedadle
nesmú nachádzať žiadne predmety. Bezpečnostné pásy nesmú byť zapnuté.
Lakťová opierka* na strednom sedadle musí byť
v zasunutej polohe.
PRAVÁ PÁČKA
Lišty stieračov v servisnej polohe – Pred
umiestnením líšt stieračov do servisnej polohy
skontrolujte, či nie sú primrznuté. Ak sú ramená
stieračov v servisnej polohe vyklopené nad čelným sklom, pred spustením stierania, ostrekovaním, aktiváciou dažďového senzora alebo pred
jazdou sa musia sklopiť späť na čelné sklo.
Zabránite tým poškriabaniu laku na kapote.
otváranie a zatváranie pohybom nohy,
iba odomykanie pohybom nohy (zdvihnite
dvere batožinového priestoru, ak ich chcete
otvoriť),
Uvedomte si, že funkcia otvárania a zatvárania
pohybom nohy si vyžaduje elektricky ovládané
dvere batožinového priestoru*.
Dávajte pozor na možnosť, že systém by sa
mohol aktivovať v autoumyvárni alebo podobnom zariadení, ak je diaľkový ovládač v dosahu.
Programovanie max. výšky otvorenia – Ak
systém funguje nepretržite po dlhší čas, vypne
sa, aby sa predišlo preťaženiu. Približne po
2 minútach sa dá použiť znovu
Elektromagnetické polia a vysielače môžu rušiť
funkcie diaľkového ovládača s kľúčom. Diaľkový ovládač s kľúčom neukladajte do blízkosti
kovových predmetov alebo elektronických prístrojov, napr. mobilných telefónov, tabletov, notebookov alebo nabíjačiek – v ideálnom prípade
nie bližšie ako 10 až 15 cm 4 až 6 palcov.
•
•
PREHĽAD, INTERIÉR
Režim jazdy OFF ROAD nie je určený na používanie na verejných komunikáciách.
Počas studeného štartu môžu byť voľnobežné
otáčky pri niektorých typoch motorov výrazne
vyššie ako bežné. Cieľom je, aby emisný systém
čo najrýchlejšie dosiahol normálnu prevádzkovú
PRIPOJENIA
teplotu, čím sa minimalizujú emisie výfukových
Elektrická zásuvka – Maximálna spotreba ener- plynov a chráni sa životné prostredie.
gie pre 12 V elektrickú zásuvku je 120 W (10 A)
Head-Up displej* – Po aktivácii systému City
na zásuvku.
Safety sa informácie na Head-Up displeji nahraMaximálny príkon spotrebiča pripojeného do
dia grafikou systému City Safety. Táto grafika sa
230 V elektrickej zásuvky je 150 W.
rozsvieti, aj keď je vypnutý Head-Up displej.
Vodič nemusí vidieť informácie na Head-Up
POZNÁMKA
displeji, ak napríklad má nasadené polarizačné
slnečné okuliare, ak nesedí v strede sedadla, ak
PREHĽAD, EXTERIÉR
Nohou ovládané dvere batožinového priestoru sa na krycom skle displeja nachádzajú predmety
– Ak je zadný nárazník znečistený veľkým množ- alebo za nepriaznivých svetelných podmienok.
Niektoré zrakové poruchy môžu spôsobiť bolesti
stvom ľadu, snehu, nečistôt a pod., hrozí riziko,
že funkcia bude obmedzená, prípadne nebude k hlavy a pocit stresu počas používania Head-Up
displeja.
dispozícii. Z tohto dôvodu sa uistite, že ho udržujete v čistote.
Funkcia ovládania dverí batožinového priestoru
pohybom nohy je k dispozícii v dvoch verziách:
VOLANT
Palubný počítač – Pri zmene spôsobu jazdy sa
môžu vyskytnúť určité odchýlky vypočítanej prejdenej vzdialenosti.
KLIMATIZÁCIA V PRIESTORE PRE CESTUJÚCICH
Kúrenie alebo chladenie nie je možné urýchliť
voľbou vyššej alebo nižšej teploty, než je požadovaná teplota.
Predpríprava ovzdušia v interiéri – Počas
predprípravy ovzdušia v interiéri pre cestujúcich
by mali byť dvere a okná vozidla zatvorené.
PRIPOJENIA
Modem vo vozidle – Poznámka: SIM karta,
ktorá sa používa na pripojenie k internetu cez PSIM, nemôže mať rovnaké telefónne číslo ako
SIM karta v telefóne. V opačnom prípade
nebude možné správne prepájať hovory na telefón. Na internetové pripojenie preto používajte
takú SIM kartu, ktorá má samostatné telefónne
číslo alebo dátovú kartu, ktorá neumožňuje
uskutočňovanie telefonických hovorov, a preto
nemôže narušiť funkciu telefónu.
Internet – Pri používaní internetu sa prenášajú
dáta (dátová prevádzka), čo môže znamenať
náklady. Aktivácia dátového roamingu a Wi-Fi
hotspotov môže znamenať dodatočné poplatky.
Informácie o poplatkoch za prenos dát vám
poskytne sieťový operátor. Pri preberaní dát
pomocou telefónu venujte zvýšenú pozornosť
nákladom na dátový prenos.
Preberanie dát môže mať vplyv na iné služby,
pri ktorých sa prenášajú dáta napr. webové
rádio. Ak vplyv na iné služby vnímate ako problematický, preberanie sa dá prerušiť. Prípadne
môže byť vhodné vypnúť alebo zrušiť iné služby.
Pri preberaní dát pomocou telefónu venujte zvýšenú pozornosť nákladom na dátový prenos.
Aktualizácia – Ak sa aktualizuje operačný
systém telefónu, pripojenie cez Bluetooth sa
môže prerušiť. Odstráňte telefón zo systému
vozidla a znova ho pripojte.
POUŽÍVANIE PRIPOJENÝCH ZARIADENÍ
Apple CarPlay a Android Auto – Spoločnosť
Volvo nezodpovedá za obsah v aplikácii CarPlay
ani Android Auto.
Aby bola možná inštalácia aplikácie Android
Auto, vozidlo musí byť vybavené dvomi USB
portami (USB rozbočovačom)*. Ak je vo výbave
vozidla len jeden USB port, nie je možné používať aplikáciu Android Auto.
06
TP 31915 (Slovak) AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement