Volvo | XC40 Twin Engine | Príručka Používateľa | Volvo XC40 Twin Engine 2020 Príručka Používateľa

Volvo XC40 Twin Engine 2020 Príručka Používateľa
XC40
TWIN ENGINE
PR ÍR U ČKA P O U Ž ÍV AT E Ľ A
VÄLKOMMEN!
Dúfame, že s vašim vozidlom značky Volvo si budete užívať dlhoročná radosť z jazdy. Vozidlo bolo navrhnuté pre vašu bezpečnosť a
pohodlie a pre bezpečnosť a pohodlie vašich cestujúcich. Spoločnosť Volvo sa snaží konštruovať jedny z najbezpečnejších vozidiel na
svete. Vaše vozidlo značky Volvo je tiež navrhnuté tak, aby spĺňalo
platné bezpečnostné a environmentálne požiadavky.
Aby ste si ešte viac zvýšili radosť z vášho vozidla značky Volvo,
odporúčame vám, aby ste si prečítali informácie o pokynoch a
údržbe v tomto návode na obsluhu. Návod na obsluhu je tiež k
dispozícii ako mobilná aplikácia (Volvo Manual) a na stránke podpory spoločnosti Volvo Cars (support.volvocars.com).
Všetkých vyzývame, aby vždy nosili bezpečnostné pásy v tomto
vozidle, ako aj v iných vozidlách. Nešoférujte vozidlo, ak ste pod
vplyvom alkoholu alebo liekov – alebo ak máte zníženú schopnosť
viesť vozidlo iným spôsobom.
OBSAH
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
2
VAŠE VOLVO
BEZPEČNOSŤ
Informácie pre vlastníka
18
Volvo ID
28
Bezpečnosť
44
Používateľská príručka na stredovom displeji
19
Vytvorenie a registrovanie ID pre
vozidlo Volvo
28
Bezpečnosť počas tehotenstva
45
Prechádzanie v návode na
obsluhu na stredovom displeji
21
Drive-E - čistejšia radosť z jazdy
30
Whiplash Protection System
45
23
33
47
Návod na obsluhu v mobilných
zariadeniach
IntelliSafe – podpora vodiča a
bezpečnosť
Bezpečnostné pásy
47
Stránka podpory spoločnosti
Volvo Cars
23
Sensus - on-line pripojiteľnosť a
zábava
34
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných pásov
Napínač bezpečnostného pásu
49
50
Prečítanie návodu na obsluhu
24
Vynulovanie elektrického napínača
bezpečnostného pásu*
Návod na obsluhu a životné prostredie
26
51
Aktualizácie softvéru
37
Nahrávanie údajov
37
Obchodné podmienky pre služby
38
Pripomienka dverí a bezpečnostných pásov
Politika ochrany údajov zákazníkov
39
Airbagy
52
Dôležité informácie o doplnkoch a
pomocnom zariadení
39
Airbagy vodiča
53
Inštalácia príslušenstva
40
Airbag spolujazdca
54
Pripojenie zariadenia k diagnostickej zásuvke vozidla
40
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca*
55
Zobrazenie identifikačného čísla
vozidla
41
Rozptyľovanie vodiča
42
Bočné airbagy
57
Nafukovacie závesy
58
Bezpečnostný režim
59
Štartovanie a pohýnanie vozidla
po bezpečnostnom režime
59
Bezpečnosť detí
60
Detská sedačka
61
Horné upevňovacie body pre detské sedačky
62
Dolné upevňovacie body pre detské sedačky
62
upevňovacie body pre detské
sedačky i-Size/ISOFIX
63
Polohovanie detskej sedačky
64
DISPLEJE A HLASOVÉ
OVLÁDANIE
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s ľavostranným
riadením
76
Správa menu aplikácií na displeji
vodiča
100
Hlásenia na displeji vodiča
101
Správa hlásení na displeji vodiča
102
Práca so správami uloženými na
displeji vodiča
102
Montáž detskej sedačky
65
Tabuľka prehľadu umiestnenia
detských sedačiek
67
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s pravostranným
riadením
77
Tabuľka pre umiestnenie detských
sedačiek pomocou bezpečnostných pásov vozidla
68
Displej vodiča
80
Prehľad stredového displeja
104
82
Ovládanie stredového displeja
107
Palivomer
83
110
Hybridný ukazovateľ
83
Aktivovanie a deaktivovanie stredového displeja
Ukazovateľ hybridnej batérie
84
Navigovanie v zobrazeniach stredového displeja
110
Palubný počítač
85
87
Správa sekundárnych zobrazení
na stredovom displeji
114
Zobrazenie dát o jazde na displeji
vodiča
88
Zobrazenie funkcie na stredovom
displeji
117
Vynulovanie denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti
88
Posúvanie aplikácií a tlačidiel na
stredovom displeji
119
Zobrazenie štatistík jazdy na stredovom displeji
89
Symboly v stavovom riadku na
stredovom displeji
119
Nastavenia pre štatistiku jázd
Dátum a čas
90
Nastavenia displeja vodiča
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek i-Size
70
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek ISOFIX
71
Ukazovateľ vonkajšej teploty
90
Klávesnica na stredovom displeji
121
Zmena jazyka klávesnice na stredovom displeji
125
Symboly na displeji vodiča
91
Výstražné symboly na displeji vodiča
93
Znaky, písmená a slová zadávajte
do stredového displeju manuálne
125
Licenčná zmluva pre displej vodiča
94
Zmena vzhľadu na stredovom displeji
127
Ponuka aplikácií na displeji vodiča
99
Vypnutie a zmena hlasitosti zvuku
systému na stredovom displeji
127
3
OSVETLENIE
4
Zmena systémových jednotiek
128
Hlasové ovládanie rádia a médií
141
Ovládanie svetiel
144
Zmena jazyka systému
128
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
142
145
Iné nastavenia v hornom pohľade
na stredovom displeji
128
Úprava funkcií svetla cez stredový
displej
Obrysové svetlá
146
Otvorené kontextové nastavenie v
stredovom displeji
129
denné svietenie
146
Vynulovanie používateľských údajov pre zmenu vlastníctva
130
Vynulovanie nastavení na stredovom displeji
Tlmené svetlá
147
Používanie diaľkových svetiel
148
130
Aktívne diaľkové svetlo
148
Používanie smeroviek
149
Tabuľka zobrazuje nastavenia
stredového displeja
131
Aktívne natáčané svetlá*
150
Profily vodiča
132
Predné hmlové svetlá/osvetlenie
zákrut*
151
Výber profilu vodiča
133
Zadné hmlové svetlo
152
Premenovanie profilu vodiča
133
Brzdové svetlá
152
Chráňte profil vodiča
134
Núdzové brzdové svetlá
153
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s profilom vodiča
134
Výstražné svetlá
153
Vynulovanie nastavení v profiloch
vodiča
135
Používanie osvetlenia cesty domov
154
Trvanie prístupového osvetlenia
154
Hlásenie na stredovom displeji
136
Vnútorné osvetlenie
154
Správa hlásení na stredovom displeji
136
Úprava jasu interiéru
156
Práca so správami uloženými na
stredovom displeji
137
Rozpoznávanie hlasu
138
Použitie rozpoznávania hlasu
139
Ovládanie telefónu s rozpoznaním
hlasu
140
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
SEDADLÁ A VOLANT
Okná, sklo a zrkadlá
160
Ochrana pred privretím okien a
slnečných clon
160
Vynulovanie sekvencie ochrany
proti privretiu
Elektricky ovládané okná
Manuálne predné sedadlo
180
Elektricky ovládané* predné sedadlo
181
161
Upravenie elektriny* pre predné
sedadlo
181
161
Použitie uloženej polohy pre
sedadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
182
Nastavenie* výšky bedrovej
opierky na prednom sedadle
183
Nastavenie bedrovej opierky* na
prednom sedadle
184
Zníženie operadiel na zadných
sedadlách
185
Úprava hlavových opierok na
zadnom sedadle
186
Elektrické ovládanie okien
162
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné
zrkadlá
163
Nastavenie stmievania spätného
zrkadla
164
Nastavenie naklápania vonkajších
spätných zrkadiel
165
Panoramatická strecha*
167
Ovládanie panoramatickej strechy*
168
Automatické zatváranie panoramatickej strešnej* slnečnej clony
170
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
171
Používanie stieračov čelného skla
172
Použitie snímača dažďa
173
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
174
Používanie ostrekovačov čelného
skla a svetlometov
174
Použitie stierača a ostrekovača
zadného okna
175
Pri cúvaní používajte automatické
stieranie zadného skla
176
Ovládacie prvky na volante a klaksón
187
Zámok riadenia
188
Úprava volantu
188
5
PODNEBIE
6
Podnebie
192
Klimatické zóny
192
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného volantu*
206
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania
volantu*
206
Klimatizácia - snímače
192
Pocitová teplota
193
Ovládanie klimatizácie riadené s
rozpoznávaním hlasu
193
Aktivovanie automatického ovládania klimatizácie
207
Kvalita vzduchu
194
195
Aktivovanie a deaktivovanie recirkulácie vzduchu
207
Clean Zone*
Clean Zone Interior Package*
196
Aktivovanie a deaktivovanie nastavenia času pre recirkuláciu vzduchu
208
Interior Air Quality System*
196
208
Aktivovanie a deaktivovanie snímača kvality vzduchu*
197
Aktivovanie a deaktivovanie maximálneho odmrazovača
209
Filter priestoru pre cestujúcich
197
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla*
Distribúcia vzduchu
197
210
Zmena distribúcie vzduchu
198
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania
čelného skla*
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie vetracích otvorov
199
211
Tabuľka s možnosťami distribúcie
vzduchu
200
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel
211
Ovládanie klimatizácie
203
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného predného sedadla*
204
Aktivovanie a deaktivovanie automatického zapnutia ohrievania
zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel
205
Regulovanie úrovne ventilátora
predného sedadla
212
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania
predného sedadla*
Regulovanie teploty predného sedadla
213
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania zadného sedadla*
205
Synchronizácia teploty
213
Aktivovanie a deaktivovanie klimatizácie
214
Parkovacia klimatizácia
215
Predbežná úprava
215
Spustenie a vypnutie predbežnej
úpravy vzduchu
216
Nastavenie času predbežnej úpravy
217
Pridanie a úprava nastavenia času
pre predbežnú úpravu
218
Aktivácia a deaktivácia nastavenia
času pre predbežnú úpravu
219
Odstránenie nastavenia času pre
predprípravu ovzdušia v interiéri
220
Klimatický komfort pri parkovaní
220
Spustenie a vypínanie klimatického komfortu pri parkovaní
221
Symboly a správy pre nezávislé
kúrenie
222
Kúrenie
224
Nezávislé kúrenie
225
Nezávislé kúrenie
226
Aktivácia a deaktivácia automatického štartu pomocného ohrievača
227
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
PODPORA VODIČA
Potvrdenie zamknutia
230
Nastavenie indikácie uzamknutia
231
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
263
Odomknutie veka batožinového
priestoru zvnútra vozidla
264
Kľúč diaľkového ovládania
232
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku
234
Aktivácia a deaktivácia detských
poistiek
Nastavenia pre diaľkovo ovládané
a vnútorné odomknutie
235
Odomykanie dverí batožinového
priestoru pomocou kľúča diaľkového ovládania
236
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
237
Výmena batérie diaľkového ovládania zámku
237
Objednania viacerých kľúčov diaľkového ovládania
Odpojiteľná čepeľ kľúča
Systém podpory vodiča
280
Sila riadenia závislá od rýchlosti
280
Elektronická kontrola stability
281
265
Elektronické riadenie stability v
športovom režime
282
Automatické zamykanie počas jazdy
266
283
Otváranie a zatváranie elektricky
ovládaných* dverí batožinového
priestoru
267
Aktivácia alebo deaktivácia športového režimu pre elektronickú
kontrolu stability
284
Maximálne otvorenie, ktorý sa dá
naprogramovať pre elektricky
ovládané dvere batožinového priestoru*
270
Symboly a správy pre systém
Elektronické riadenie stability
241
Ovládanie dverí batožinového
priestoru pohybom nohy*
270
Connected Safety
285
Aktivácia alebo deaktivácia
Connected Safety
286
Obmedzenia systému Connected
Safety
286
242
Súkromné uzamknutie
272
City Safety™
287
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča
243
Aktivácia a deaktivácia súkromného uzamknutia
272
Podradené funkcie systému City
Safety
288
Imobilizér
245
Alarm*
274
246
275
Nastavenie vzdialenosti výstrahy
pre systém City Safety
290
Schválenie typu systému diaľkového ovládania zámku
Aktivácia a deaktivácia alarmov*
Znížená úroveň alarmu*
276
259
Dvojité uzamknutie*
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
277
Detekcia prekážok pomocou funkcie City Safety
291
Bezkľúčové a dotykové povrchy*
260
277
Systém City Safety v križovatke
293
Nastavenia pre bezkľúčový vstup*
261
Dočasná* deaktivácia dvojitých
zámkov
Obmedzenia pre City Safety v križujúcej premávke
294
Bezkľúčové odomykanie dverí
batožinového priestoru*
261
295
Umiestnenie antény pre štartovacie a uzamykacie systémy
262
Automatické brzdenie v prípade
vyhýbacieho manévru s funkciou
City Safety
7
Systém brzdenia City Safety pre
prichádzajúce vozidlá
295
Obmedzenia systému City Safety
296
Správy pre City Safety
299
Informácie o dopravných značkách*
312
Zmena tolerancie pre automatický
obmedzovač rýchlosti
313
300
Obmedzenia pre automatický
obmedzovač rýchlosti
313
Aktivácia alebo deaktivácia informácií o dopravných značkách*
301
Tempomat
314
Režim zobrazenia pre informácie o
dopravných značkách*
302
Výber a aktivácia tempomatu
315
Deaktivovanie tempomatu
316
Pohotovostný režim pre tempomat
316
Adaptívny tempomat*
317
Ovládače pre adaptívny tempomat*
318
Režim zobrazenia pre adaptívny
tempomat*
319
Výber a aktivácia adaptívneho
tempomatu*
320
Informácie o dopravných značkách a Sensus Navigation*
8
Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického obmedzovača rýchlosti
304
Ovládať systém Pilot Assist*
329
Režim zobrazenia pre Pilot Assist*
330
Výber a aktivácia Pilot Assist*
331
Deaktivujte Pilot Assist*
332
Pohotovostný režim pre Pilot Assist*
333
Dočasné vypnutie pomoci asistenta riadenia pomocou tlačidla
Pilot Assist*
334
Obmedzenia systému Pilot Assist*
334
Symboly a správy pre Pilot Assist*
337
Asistent predchádzania*
338
Používania asistenta predchádzania
338
Výstraha podpory vodiča v prípade
rizika kolízie
339
Zmena cieľa s podporou vodiča
340
341
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti a rýchlostnú kameru z informácií o dopravných značkách*
304
Aktivácia alebo deaktivácia
výstrah z informácií o dopravných
značkách*
306
Obmedzenia funkcie Informácie o
dopravných značkách*
307
Deaktivovanie adaptívneho tempomatu*
321
Nastavte uloženú rýchlosť pre
podporu vodiča
Obmedzovač rýchlosti
307
322
308
Nastavenie časového intervalu od
vozidla pred vami
342
Výber a aktivácia obmedzovača
rýchlosti
Pohotovostný režim pre adaptívny
tempomat*
323
309
Jazdné režimy pri používaní časového intervalu od vozidiel
343
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
Dočasné vypnutie obmedzovača
rýchlosti
310
324
Automatické brzdenie s podporou
vodiča
343
Obmedzenia pre obmedzovač
rýchlosti
310
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom
displeji
Udržiavanie v jazdnom pruhu
344
326
310
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Udržiavanie v jazdnom pruhu
346
Automatický obmedzovač rýchlosti
Symboly a správy pre adaptívny
tempomat*
Pilot Assist*
327
Výber možnosti asistencie pre
systém udržiavania v jazdnom pruhu
347
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
347
Aktivácia alebo deaktivácia Driver
Alert Control
363
Aktivácia kamery parkovacieho
asistenta
382
Symboly a správy pre udržiavanie
v jazdnom pruhu
348
363
Symboly a správy pre kameru parkovacieho asistenta
383
Režim zobrazenia pre systém udržiavania v jazdnom pruhu
350
V prípade výstrahy Driver Alert
Control vyberte navádzanie na
odpočívadlo
364
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
351
Obmedzenia systému Driver Alert
Control
Cross Traffic Alert*
364
Aktivácia alebo deaktivácia asistencie riadenia v prípade rizika kolízie
352
Aktivácia alebo deaktivácia Cross
Traffic Alert*
365
Asistent riadenia pri nebezpečenstve odbočenia
352
Obmedzenia systému Cross
Traffic Alert*
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu
353
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie zo zadu*
354
Obmedzenia asistenta riadenia pri
riziku kolízie
355
Symboly a správy asistenta riadenia pri riziku kolízie
356
Rear Collision Warning*
357
Obmedzenia systému Rear
Collision Warning*
357
BLIS*
358
Aktivácia alebo deaktivácia BLIS
359
Obmedzenia systému BLIS
360
Správy pre BLIS
361
Driver Alert Control
362
Pilot parkovacieho asistenta*
385
Varianty parkovania s pilotom parkovacieho asistenta*
386
Používanie pilota parkovacieho
asistenta*
387
366
Ukončenie paralelného parkovania
pomocou funkcie pilot parkovacieho asistenta*
390
Správy pre Cross Traffic Alert*
368
390
Parkovací asistent*
369
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta*
Pilot parkovacieho asistenta
vpredu, vzadu a po stranách*
370
Správy pre pilot parkovacieho asistenta*
393
Aktivácia alebo deaktivácia
systému parkovacieho asistenta*
371
Radarová jednotka
394
Typové schválenie radarového
zariadenia
395
Jednotka kamery
403
Obmedzenia pre kamerovú a
radarovú jednotku
403
Obmedzenia parkovacieho asistenta
372
Symboly a správy pre Pilot parkovacieho asistenta
374
Kamera parkovacieho asistenta*
375
Umiestnenie kamier parkovacieho
asistenta a monitorovacích priestorov*
376
Odporúčaná údržba pre kamerovú
a radarovú jednotku
406
Parkovacie asistenčné čiary pre
kameru parkovacieho asistenta*
378
Symboly a správy pre kameru a
radarovú jednotku
408
Polia snímačov pre systém parkovacieho asistenta
380
9
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A
NABÍJANIE
10
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Štartovanie vozidla
434
Rekuperačné brzdenie*
448
Všeobecné informácie o Twin Engine
412
Vypnutie vozidla
436
Prevodovka
448
Nabíjanie hybridnej batérie
413
Polohy zapaľovania
436
Automatická prevodovka
449
Nabíjací prúd
414
Výber režimu zapaľovania
438
449
Nabíjací kábel
415
Alkoholový zámok*
438
Radenie prevodových stupňov s
automatickou prevodovkou
Prerušovač pozemného spojenia v
nabíjacom kábli
417
Obídenie alkoholového zámku*
439
Zmena prevodového stupňa
pádlami na volante*
451
Monitorovanie teploty nabíjacieho
kábla
418
Pred naštartovaním motora s alkoholovým zámkom*
439
Poistka radenia prevodových stupňov
453
419
440
453
Otvorenie a zatvorenie krytu na
nabíjaciu zásuvku
Brzdové funkcie
Funkcia kick-down
Nožná brzda
440
Symboly a správy pre automatickú
prevodovku
454
Začnite nabíjať hybridnú batériu
419
Brzdový asistent
441
Indikátor prevodových stupňov
454
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke
vozidla
422
Brzdenie na mokrých cestách
442
Systémy pohonu
455
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla
Brzdenie na posypaných cestách
423
442
Údržba brzdového systému
456
442
Štartovanie a zastavenie spaľovacieho motora v Twin Engine
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
426
Parkovacia brzda
443
Režimy jazdy
456
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
443
Zmena režimu jazdy
460
Nastavenie aktivácie automatickej
parkovacej brzdy
445
Distribúcia energie v hybridnom
pohone pomocou údajov mapy*
461
Parkovanie v kopci
445
Úsporná jazda
462
V prípade poruchy parkovacej brzdy
445
446
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah
pri prevádzke na elektrinu
463
Automatické zabrzdenie pri odstavení
Aktivácia a deaktivácia automatickej brzdy pri zastavení
447
funkcia Hold a Charge
464
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
428
Symboly a správy týkajúce sa Twin
Engine na displeji vodiča
430
Dlhodobé skladovanie vozidiel s
hybridnými batériami
432
Prípravy na dlhú cestu
465
466
467
Pomoc pri štartovaní na kopci
447
Zimná jazda
Automatické brzdenie po kolízii
448
Jazda vo vode
ZVUK, MÉDIÁ A INTERNET
Otvorenie a zatvorenie krytu plniaceho hrdla paliva
467
Plnenie paliva
468
Manipulácia s palivom
470
Benzín
471
Filter benzínových častíc
472
Prehriatie v motore a systéme pohonu
472
Preťaženie štartovacej batérie
473
Štartovanie pomocou štartovacích
káblov a inej batérie
474
Ťažné zariadenie*
476
Špecifikácie pre ťažné zariadenie*
476
Výsuvné a zasúvateľné ťažné zariadenie*
477
Jazda s prívesom
479
Asistent stability prívesu*
481
Kontrola svetiel prívesu
482
Nosič bicyklov namontovaný na
ťažnom zariadení*
483
Ťahanie
484
Montáž a demontáž ťažného oka
484
Typové schválenie pre HomeLink®*
489
Zvuk, médiá a internet
494
490
Nastavenia zvuku
494
Aktivácia a deaktivácia kompasu*
490
Zvukový zážitok*
495
Kalibrácia kompasu*
491
Aplikácie
495
Sťahovanie aplikácií
496
Aktualizácia aplikácií
497
Vymazávanie aplikácií
498
Rádio
498
Spustiť rádio
499
Zmena rozhlasového pásma a
rádiovej stanice
499
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
500
Uloženie rozhlasových staníc v aplikácii Obľúbené stanice rádia
501
Kompas*
Nastavenia rádia
502
RDS rádio
503
Digitálne rádio*
504
Spojenie medzi FM a digitálnym
rádiom*
505
Prehrávač médií
505
Prehrávanie médií
506
Kontrola a zmena médií
507
Vyhľadávanie médií
508
Odtiahnutie
485
HomeLink®*
486
Programovanie HomeLink®*
487
Pomocou HomeLink®*
Gracenote®
509
489
Video
509
11
12
Prehrávanie videa
510
Prehrávanie DivX®
510
Nastavenia videa
510
Médiá prostredníctvom Bluetooth®
511
Pripojenie zariadenia cez Bluetooth®
511
Manuálne pripojenie telefónu k
vozidlu cez Bluetooth
525
Zdieľanie internetového prístupu z
vozidla prostredníctvom Wi-Fi hot
spotu
537
Odpojenie telefónu s Bluetooth pripojením
525
Prepnite na pripojenie telefónu cez
Bluetooth
Žiadne alebo slabé internetové pripojenie
538
526
Odstrániť Wi-Fi sieť
538
526
Wi-Fi technológie a zabezpečenie
539
Podmienky používania a zdieľania
údajov
539
Aktivovanie a deaktivovanie zdieľania údajov
540
Zdieľanie údajov pre služby
540
Médiá cez USB port
511
Pripojenie zariadenia cez USB port
Odstránenie zariadení pripojených
k Bluetooth
512
Technické špecifikácie pre USB
zariadenia
Správa hovorov
512
526
Správa textových správ
528
Kompatibilné formáty médií
513
Nastavenia pre textové správy
529
Apple®
514
Spravovanie telefónneho zoznamu
529
Nastavenia pre telefón
530
Nastavenia pre zariadenia Bluetooth
530
Bezdrôtová telefónna nabíjačka*
530
Používanie bezdrôtového nabíjania
telefónu*
531
CarPlay®*
Používanie Apple® CarPlay®*
515
Nastavenia pre systém Apple®
CarPlay®*
517
Tipy na používanie Apple® CarPlay®*
517
Android Auto*
518
Používanie Android Auto*
519
Nastavenia pre Android Auto*
520
Tipy na používanie aplikácie
Android Auto*
Certifikát pre bezdrôtovú nabíjačku
532
Vozidlo pripojené k internetu*
533
521
Pripojenie vozidla k internetu cez
telefón s podporou Bluetooth
534
Telefón
521
Pripojenie vozidla k internetu cez
telefón (Wi-Fi)
534
Prvé pripojenie telefónu k vozidlu
cez Bluetooth
522
535
Automatické pripojenie telefónu k
vozidlu cez Bluetooth
524
Pripojenie vozidla k internetu prostredníctvom modem vozidla (karta
SIM)
Nastavenia pre modem vozidla*
536
Úložné miesto na pevnom disku
541
Licenčná zmluva pre audio a médiá
542
KOLESÁ A PNEUMATIKY
Pneumatiky
554
Snehové reťaze
572
PRIESTOR PRE NALOŽENIE,
SKLADOVANIE A CESTUJÚCICH
Označenie rozmeru pneumatiky
556
Sada na núdzovú opravu defektu
573
Interiér priestoru pre cestujúcich
557
Použitie súpravy na opravu defektu
573
Tunelová konzola
581
577
Používanie zapaľovača*
582
Označenie rozmeru disku kolesa
Nafúknutie pneumatiky pomocou
kompresora zo súpravy na opravu
defektu
580
Smer otáčania pneumatík
557
Indikátory opotrebovania vzorky
pneumatiky
558
Kontrola tlaku v pneumatikách
Nastavenie tlaku v pneumatikách
Odporúčaný tlak vzduchu v pneumatikách
560
Systém monitorovania tlaku v
pneumatikách*
561
Uloženie nového tlaku v pneumatike do monitorovacieho systému*
562
Pozrite si stav tlaku v pneumatike
na stredovom displeji*
563
Činnosť v prípade výstrahy pred
nízkym tlakom v pneumatikách
564
Oká na zaistenie nákladu
589
Správy per monitorovanie tlaku
pneumatiky*
565
Kryt nakladacieho otvoru v
zadnom sedadle*
589
Výmena kolesa
566
Vyklopenie podlahy batožinového
priestoru
590
Súprava náradia
567
590
Zdvihák*
568
Montáž a demontáž bezpečnostnej siete*
Skrutky kolies
569
Vyberte a odložte plató kufra
592
Rezervné koleso*
569
Manipulácia s rezervným kolesom*
570
Zimné pneumatiky
571
Vyprázdnenie popolníka*
582
Elektrické zástrčky
583
558
Používanie elektrických zástrčiek
583
559
Používanie odkladacej schránky
pred spolujazdcom
584
Slnečná clona
586
Batožinový priestor
586
Odporúčania pre nakladanie
586
Strešný náklad a nakladanie do
nosičov
587
Háčiky na tašky
588
Súprava prvej pomoci*
592
Výstražný trojuholník
593
13
ÚDRŽBA A SERVIS
Servisný program Volvo
596
Výmena žiarovky
630
Ochrana proti korózii
646
Prenos dát medzi vozidlom a servisom cez Wi-Fi
596
Umiestnenie vonkajšieho osvetlenia
630
Lakovanie vozidla
647
Centrum preberania
597
Výmena zadnej žiarovky v smerovke
631
Opravenie drobného poškodenia laku.
647
Správa aktualizácií systému prostredníctvom Download Centre
597
Výmena žiarovky brzdového svetla
632
Kódy farieb
648
Výmena žiarovky zadného hmlového svetla
633
Výmena lišty stierača zadného okna
648
Špecifikácie žiarovky
634
Výmena líšt stieračov čelného skla
649
Čistenie interiéru
634
Nastavte stierače do prevádzkovej
polohy
650
Čistenie stredového displeja
635
Plnenie kvapaliny ostrekovača
651
Stav vozidla
598
Rezervácia servisu a opravy
599
Odosielanie informácií o vozidle do
servisu
600
Vyzdvihnutie auta
601
Údržba klimatizačného systému
604
Otvorenie a zatvorenie kapoty
604
Prehľad súčiastok motora
606
Motorový olej
607
Kontrola a dopĺňanie motorového oleja 609
14
Doplnenie chladiacej kvapaliny
610
Batéria štartéra
612
Hybridná batéria
614
Symboly na batérii
614
Recyklácia batérie
615
Poistky a centrálne elektrické jednotky
615
Výmena poistky
616
Poistky v motorovom priestore
Poistky pod ľavým predným sedadlom
Čistenie látkového čalúnenia a poťahov 636
Čistenie bezpečnostných pásov
637
Čistenie podlahových rohoží a vložiek
637
Čistenie koženého čalúnenia*
638
Čistenie koženého volantu
639
Čistenie vnútorných plastových,
kovových a drevených častí
639
Čistenie exteriéru
640
Leštenie a voskovanie
640
Ručné umývanie
641
Automatická umývacia linka
642
Vysokotlakové umývanie
644
Čistenie líšt stieračov
644
617
Čistenie vonkajších plastových,
gumených komponentov a obloženia
645
623
Čistenie diskov kolies
646
ŠPECIFIKÁCIE
ABECEDNÝ REGISTER
Typové označenia
654
Rozmery
657
Hmotnosti
659
Ťažná kapacita a zaťaženie ťažného zariadenia
660
Špecifikácie motora
662
Motorový olej – špecifikácie
663
Nepriaznivé jazdné podmienky pre
motorový olej
664
Chladiaca kvapalina - špecifikácie
665
Prevodová kvapalina - špecifikácie
665
Brzdová kvapalina – špecifikácie
665
Palivová nádrž - objem
666
Klimatizácia – špecifikácie
666
Spotreba paliva a emisie CO2
668
Schválené rozmery kolies a pneumatík
671
Minimálny povolený index zaťaženia pneumatiky a rýchlostné hodnoty pre pneumatiky
672
Schválený tlak v pneumatikách
673
Abecedný register
675
15
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Informácie pre vlastníka
Stredový displej vozidla1
Informácie pre vlastníka sú k dispozícii v niekoľkých rôznych formátoch ako digitálnych,
tak aj tlačených. Návod na obsluhu je k dispozícii na stredovom displeji vozidla, ako
mobilná aplikácia a na stránke podpory spoločnosti Volvo Cars. Je tam Quick Guide a
dodatok k návodu na obsluhu, ktorý je k
dispozícii v odkladacej schránke pred spolujazdcom, okrem iného so špecifikáciami a
informáciami o poistkách. Môžete si objednať
aj tlačený návod na obsluhu.
Na stredovom displeji potiahnite zobrazenie zhora nadol a
ťuknite na položku
Používateľ. príručka. K
dispozícii sú možnosti vizuálnej navigácie s obrázkami
exteriéru a interiéru vozidla.
Informácie sa dajú vyhľadávať a sú tiež rozdelené do kategórií.
Mobilná aplikácia
Na stránke App Store alebo
Google Play vyhľadajte "Volvo
Manual", prevezmite si aplikáciu do smartfónu alebo
tabletu a vyberte vozidlo. V
aplikácii sú k dispozícii video
tutoriály a možnosti vizuálnej
navigácie s obrázkami exteriéru a interiéru
vozidla. Obsah sa dá prehľadávať a rôzne časti
sú navrhnuté tak, aby uľahčili orientáciu
Stránka podpory spoločnosti Volvo
Cars
Prejdite na stránku https://
www.volvocars.com/intl/
support a zvoľte si krajinu. Tu
nájdete návody na obsluhu
ako v on-line, tak aj v PDF
formáte. Na stránke podpory
spoločnosti Volvo Cars nájdete aj video tutoriály a ďalšie informácie, ako
aj pomocníka týkajúceho sa vášho vozidla
značky Volvo a vášho vlastníctva vozidla.
Stránka je k dispozícii pre väčšinu trhov.
Tlačené informácie
V odkladacej schránke pred
spolujazdcom sa nachádza
dodatok k návodu na
obsluhu1, ktorý obsahuje
informácie o poistkách a špecifikáciách, ako aj súhrn dôležitých a praktických informácií.
Existuje tiež Quick Guide, ktorý je k dispozícii
v tlačenom formáte, ktorý vám pomôže začať
s najčastejšie používanými funkciami vo
vozidle.
1
18
Kompletný tlačený návod je súčasťou vozidla určeného pre trhy bez návodu na obsluhu na stredovom displeji.
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
V závislosti od zvolenej úrovne výbavy, trhu,
môžu byť vo vozidle k dispozícii aj ďalšie informácie pre vlastníka v tlačenej podobe.
Súvisiace informácie
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
Vytlačený návod na obsluhu a príslušný dodatok sa dá objednať. Ohľadom objednávky sa
obráťte na predajcu vozidiel značky Volvo.
•
Návod na obsluhu v mobilných zariadeniach (str. 23)
•
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
•
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
DÔLEŽITÉ
Vodič je vždy zodpovedný za bezpečnú
jazdu vozidla a dodržiavanie platných zákonov a predpisov. Je tiež dôležité, aby sa
vozidlo udržiavalo a aby sa s ním zaobchádzalo v súlade s odporúčaniami spoločnosti Volvo nachádzajúcimi sa v informáciach
pre majiteľa.
Používateľská príručka na
stredovom displeji
Na stredovom displeji vozidla je k dispozícii
digitálna2 verzia používateľskej príručky.
Digitálna používateľská príručka je prístupná z
pohľadu zhora a v niektorých prípadoch je aj
kontextová používateľská príručka prístupná z
pohľadu zhora.
POZNÁMKA
Digitálny návod na obsluhu nie je počas
jazdy k dispozícii.
Ak by mal existovať rozdiel medzi informáciami na stredovom displeji a informáciami
v tlačenej forme, potom sú vždy platné
informácie v tlačenej forme.
POZNÁMKA
Zmena jazyka na stredovom displeji môže
znamenať, že niektoré informácie o vlastníkovi nebudú v súlade s vnútroštátnymi
alebo miestnymi zákonmi a predpismi.
Neprepínajte sa do jazyka, ktorému je
ťažko porozumieť, pretože to môže sťažiť
hľadanie cesty späť cez štruktúru obrazovky.
}}
19
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
||
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Kontextová používateľská príručka
tích strán nie je možný výber špecifických
článkov pre aplikácie.
Súvisiace informácie
Horný pohľad s tlačidlom pre návod na obsluhu.
Ak chcete otvoriť návod na obsluhu – potiahnite horné zobrazenie na stredovom displeji a
ťuknite na položku Používateľ. príručka.
Informácie v používateľskej príručke sú prístupné priamo cez domovskú stránku majiteľa
alebo cez jeho hlavnú ponuku.
Pohľad zhora pomocou tlačidla na kontextovú príručku pre majiteľa.
Kontextová používateľská príručka je skratkou
k článku v používateľskej príručke, ktorý popisuje aktívnu funkciu zobrazenú na obrazovke.
Keď je kontextová používateľská príručka k
dispozícii, je zobrazená vpravo od Používateľ.
príručka v pohľade zhora.
Ťuknutím na kontextovú používateľskú príručku sa teda otvorí článok v používateľskej
príručke, ktorý súvisí s obsahom zobrazeným
na obrazovke. Napr. ťuknutím na Navigácia
manuál – otvorí sa článok, ktorý sa týka navigácie.
Vzťahuje sa to len na niektoré aplikácie vo
vozidle. Napríklad pre stiahnuté aplikácie tre-
2 Platí
20
pre väčšinu trhov.
•
Prechádzanie v návode na obsluhu na
stredovom displeji (str. 21)
•
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 110)
•
Sťahovanie aplikácií (str. 496)
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Prechádzanie v návode na obsluhu
na stredovom displeji
Prístup k digitálnemu návodu na obsluhu je
možný z horného zobrazenia na stredovom
displeji vozidla. Obsah sa dá prehľadávať a
rôzne časti sú navrhnuté tak, aby uľahčili orientáciu.
Otvorenie ponuky v hornej ponuke
–
Stlačte tlačidlo
v hornom zozname v
návode na obsluhu.
> Otvorí sa ponuka s rôznymi možnosťami vyhľadávania informácií:
Domovská stránka
Ťuknutím na symbol sa vrátite na domovskú stránku v
návode na obsluhu.
Najlepšie články
Stlačte symbol pre prístup na
stránku s odkazmi na výber
článkov, ktorých prečítanie
môže byť užitočné, aby ste sa
zoznámili s bežnými funkciami vozidla. Články môžu
byť tiež prístupné cez kategórie, ale zhromažďujú sa tu kvôli rýchlejšiemu
prístupu. Ťuknite na článok, aby ste si ho mohli
prečítať v celom rozsahu.
Kategórie
Položky v návode na obsluhu
sú štruktúrované do hlavných
kategórií a podradených kategórií. Rovnaký článok sa dá
nájsť v niekoľkých vhodných
kategóriách, aby sa dal ľahšie
nájsť.
Návod na obsluhu je prístupný z horného zobrazenia.
–
Ak chcete otvoriť návod na obsluhu –
potiahnite horné zobrazenie na stredovom
displeji a ťuknite na položku Používateľ.
príručka.
V návode na obsluhu nájdete množstvo rôznych možností na vyhľadanie informácií. Možnosti sú prístupné z domovskej stránky
návodu na obsluhu a z hornej ponuky.
1.
Stlačte Kategórie.
> Hlavné kategórie sú zobrazené v zozname.
2. Ťuknite na hlavnú kategóriu ( ).
> Zobrazí sa zoznam podradených kategórií ( ) a článkov ( ).
3. Ťuknutím na článok ho otvoríte.
Ak sa chcete vrátiť, stlačte šípku dozadu.
}}
21
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
||
Prístupové body pre exteriér a interiér
Prehľad obrázkov exteriéru a
interiéru vozidla. Rôzne časti
sú označené prístupovými
bodmi, ktoré vedú k článkom
o daných častiach vozidla.
1.
Stlačte tlačidlo Exteriér alebo Interiér.
> Obrázky exteriéru alebo interiéru sú
zobrazené pomocou tzv. prístupových
bodov na mieste. Prístupový bod vedie
k článkom o zodpovedajúcej časti
vozidla. Ak chcete prechádzať medzi
obrázkami, posúvajte sa horizontálne
po obrazovke.
Obľúbené
Stlačením symbolu získate
prístup k článkom uloženým
ako obľúbené. Ťuknite na článok, aby ste si ho mohli prečítať v celom rozsahu.
Ukladanie alebo odstraňovanie článkov ako
obľúbených
Uložte článok ako obľúbený stlačením tlačidla
vpravo hore, keď je článok otvorený. Keď
bol článok uložený ako obľúbený, hviezdička je
vyplnená: .
Ak chcete odstrániť článok spomedzi obľúbených, znova stlačte hviezdičku v aktuálnom
článku.
Ak sa chcete vrátiť, stlačte šípku dozadu.
22
1.
Stlačte symbol pre zobrazenie stručných inštrukcií pre
rôzne funkcie vo vozidle.
Informácie
Ťuknite na symbol, aby ste
získali informácie o tom,
ktorá verzia návodu na
obsluhu je k dispozícii vo
vozidle, ako aj ďalšie užitočné
informácie.
v hornej ponuke
Ťuknite na položku
návodu na obsluhu. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica.
2. Zadajte kľúčové slovo, ako napríklad "bezpečnostný pás".
> Návrhy článkov a kategórie sa zobrazujú počas zadávania písmen.
3. Ťuknite na článok alebo kategóriu, aby ste
k nim mali prístup.
Súvisiace informácie
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
•
Klávesnica na stredovom displeji
(str. 121)
•
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
Video
2. Ťuknite na prístupový bod.
> Zobrazí sa názov článku o danej oblasti.
3. Ťuknutím na názov otvorte článok.
Používanie funkcie vyhľadávania v
hornej ponuke
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Návod na obsluhu v mobilných
zariadeniach
Návod na obsluhu je k dispozícii ako mobilná
aplikácia3 v obchode App Store a Google
Play. Aplikácia je prispôsobená pre smartfóny
a tablety.
vedú k článkom o danej oblasti. Obsah sa dá
prehľadávať a rôzne časti sú navrhnuté tak,
aby uľahčili orientáciu.
Stránka podpory spoločnosti Volvo
Cars
Viac informácií o vašom vozidle máte k dispozícií na webovej stránke spoločnosti Volvo
Cars a stránke podpory.
Podpora na internete
Ak chcete navštíviť stránku, prejdite na adresu
https://www.volvocars.com/intl/support.
Stránka podpory je k dispozícii pre väčšinu
trhov.
Obsahuje podporu pre funkcie ako služby a
funkcie založené na internete, službu Volvo On
Call*, navigačný systém* a aplikácie. Videá a
pokyny vám krok za krokom vysvetlia rôzne
postupy, napr. e.g. ako pripojiť vaše vozidlo na
internet cez mobilný telefón.
Návod na obsluhu si môžete
prevziať ako mobilnú aplikáciu z lokality App Store alebo
Google Play. Kód QR, ktorý je
tu uvedený, vás zavedie
priamo do aplikácie. Prípadne
si môžete vyhľadať "Volvo
manual" na lokalite App Store alebo Google
Play.
Aplikácia obsahuje video spolu s obrázkami
exteriéru a interiéru, kde sú rôzne časti vozidla
zvýraznené tzv. prístupovými bodmi, ktoré
3 Pre
Informácie na stiahnutie
Mobilná aplikácia je k dispozícii tak na lokalite App
Store, ako aj Google Play.
Súvisiace informácie
•
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
Mapy
Pre vozidlá vybavené navigačným systémom
Sensus Navigation existuje možnosť stiahnutia
máp zo stránky podpory.
Používateľská príručka ako PDF
Používateľská príručka je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Pre stiahnutie príručky
podľa potreby vyberte model vozidla a modelový rok.
}}
niektoré mobilné zariadenia.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
23
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
||
Kontakt
Prečítanie návodu na obsluhu
Možnosti/príslušenstvo
Stránka podpory obsahuje kontaktné údaje
pre zákaznícku podporu a na najbližšieho
predajcu Volvo.
Aby ste sa s vaším novým vozidlom zoznámili, prečítajte si návod na obsluhu skôr, ako
sa na ňom prvýkrát preveziete.
Prečítanie si návodu na obsluhu je spôsob, ako
sa zoznámiť s novými funkciami, získať informácie o tom, ako zaobchádzať s vozidlom v
rôznych situáciách a naučiť sa využívať všetky
funkcie vozidla. Venujte pozornosť bezpečnostným pokynom uvedeným v návode na
obsluhu.
Okrem štandardného vybavenia popisuje
návod na obsluhu aj možnosti (vybavenie
namontované z výroby) a určité príslušenstvo
(dodatočné vybavenie za príplatok).
Prihlásenie na webovej stránke Volvo
Cars
Vytvorte si osobné Volvo ID a prihláste sa na
www.volvocars.com. Po prihlásení je možné
okrem iného získať prehľad o službách, dohodách a zárukách. Nájdete tu tiež informácie o
príslušenstve a softvéri prispôsobenom pre
váš model vozidla.
Súvisiace informácie
•
Volvo ID (str. 28)
Zámerom týchto informácií pre majiteľa je
vysvetliť všetky možné funkcie, možnosti a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou vozidla značky
Volvo. Nie sú určené ako indikácia alebo
záruka toho, že všetky tieto funkcie, vlastnosti
a možnosti sú súčasťou každého vozidla. Časť
použitej terminológie nemusí presne zodpovedať terminológii používanej v predajných, marketingových a reklamných materiáloch.
Vývojové práce neustále prebiehajú s cieľom
zlepšiť náš produkt. Zmeny môžu znamenať,
že informácie, popisy a ilustrácie v návode na
obsluhu sa budú líšiť od vybavenia vozidla.
Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
Neodstraňujte tento návod z vozidla - ak by sa
vyskytli problémy, potom by vám chýbali
potrebné informácie o tom, kde a ako vyhľadať
odbornú pomoc.
Všetky možnosti a príslušenstvo známe v čase
publikovania, sú označené hviezdičkou: *.
Vybavenie opísané v návode na obsluhu nie je
dostupné vo všetkých vozidlách - majú rôzne
vybavenie v závislosti od prispôsobení pre
potreby rôznych trhov a vnútroštátnych alebo
miestnych zákonov a právnych predpisov.
V prípade neistoty týkajúcej sa štandardného
alebo voliteľného príslušenstva kontaktujte
predajcu vozidiel Volvo.
Špeciálne texty
UPOZORNENIE
Výstražné texty sa zobrazia, ak hrozí
nebezpečenstvo poranenia.
DÔLEŽITÉ
Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia,
objavia sa dôležité varovania.
© Volvo Car Corporation
24
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
POZNÁMKA
Nebezpečenstvo poškodenia majetku
Texty poznámok poskytujú rady alebo tipy,
ktoré uľahčujú používanie napr. výbavy a
funkcií.
Biele symboly ISO a biely text/obrázok na čiernom poli správy.
POZNÁMKA
Nie je dané, že emblémy uvedené v návode
na obsluhu majú byť presnými replikami
tých, ktoré sú vo vozidle. Sú určené na
zobrazenie ich približného vzhľadu a
umiestnenia vo vozidle. Informácie, ktoré
sa vzťahujú na konkrétne vozidlo, sú k
dispozícii na príslušných emblémoch pre
vaše vozidlo.
Emblémy
Vozidlo obsahuje rôzne typy emblémov, ktoré
sú určené na podávanie dôležitých informácií
jasným spôsobom. Emblémy na vozidle majú
nasledujúci zostupný stupeň dôležitosti pre
výstrahy/informácie.
Výstraha pred zranením osôb
Biele symboly ISO a biely text/obrázok na čiernom alebo modrom výstražnom poli a pole
správy. Používa sa na indikáciu prítomnosti
nebezpečenstva, ktoré by v prípade ignorovania výstrahy mohlo spôsobiť škody na majetku.
Informácie
Ilustrácie a videoklipy
Ilustrácie a videoklipy použité v návode na
obsluhu sú niekedy schematické a majú za cieľ
poskytnúť celkový obraz alebo príklad určitej
funkcie. Môžu sa líšiť od vzhľadu vozidla, a to v
závislosti od úrovne výbavy a trhu.
Súvisiace informácie
Čierne symboly ISO na žltom výstražnom poli,
biely text/obrázok na čiernom poli správy.
Používa sa na indikáciu prítomnosti nebezpečenstva, ktoré by v prípade ignorovania
výstrahy mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb
alebo smrteľný úraz.
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
•
Návod na obsluhu v mobilných zariadeniach (str. 23)
•
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
25
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Návod na obsluhu a životné
prostredie
Návod na obsluhu je vytlačený na papieri,
ktorý pochádza z kontrolovaných lesov.
Symbol Forest Stewardship Council (FSC)®
znázorňuje, že papierová buničina v tlačenom
návode na obsluhu pochádza z lesov certifikovaných podľa FSC® alebo z iných kontrolovaných zdrojov.
Súvisiace informácie
•
26
Drive-E - čistejšia radosť z jazdy (str. 30)
VAŠE VOLVO
VAŠE VOLVO
Volvo ID
Volvo ID je osobné ID, ktoré umožňuje prístup k širokej škále služieb prostredníctvom
jediného používateľského mena a hesla.
POZNÁMKA
Dostupné služby sa môžu časom líšiť a
závisia od úrovne výbavy a trhu.
Príklady služieb:
•
Aplikácia Volvo On Call* - skontrolujte
vozidlo vašim telefónom. Môžete napríklad skontrolovať hladinu paliva, ukázať
najbližšiu čerpaciu stanicu a zamknúť
vozidlo na diaľku.
•
Odoslať do vozidla – odosielanie adries z
mapových služieb na webe, priamo do
vozidla.
•
Rezervovať servis a opravu – zaregistruje
servis/predajcu na stránke volvocars.com
a rezervuje servis priamo z vozidla.
Keď je Volvo ID zaregistrované vo vozidle, k
dispozícii bude viacero služieb. Pre rovnaké
vozidlo sa dá používať niekoľko Volvo ID a niekoľko vozidiel môže byť dokonca prepojených
s rovnakým Volvo ID.
Súvisiace informácie
•
Vytvorenie a registrovanie ID pre vozidlo
Volvo (str. 28)
•
Rezervácia servisu a opravy (str. 599)
Vytvorenie a registrovanie ID pre
vozidlo Volvo
Volvo ID je možné vytvoriť rôznymi spôsobmi.
Ak sa ID vozidla Volvo vytvorí na stránke
volvocars.com alebo s aplikáciou Volvo On
Call2, Volvo ID sa musí tiež zaregistrovať, aby
sa mohli používať rôzne služby Volvo ID.
Vytvorenie Volvo ID s aplikáciou Volvo ID
1. Stiahnite aplikáciu Volvo ID z Centrum
preberania zobrazenia aplikácie na stredovom displeji.
2. Spustite aplikáciu a zaregistrujte osobnú
e-mailovú adresu.
3. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa automaticky odošlú na zadanú e-mailovú
adresu.
> Automaticky sa vytvorí Volvo ID a automaticky sa zaregistruje pre dané
vozidlo. Služby Volvo ID sa teraz už
môžu používať.
POZNÁMKA
Ak sa zmení užívateľské meno/heslo pre
službu (napr. Volvo On Call), automaticky
sa zmení aj pre iné služby.
Volvo ID je vytvorené z vozidla, stránky
volvocars.com alebo aplikácie Volvo On Call1.
1
28
Ak máte Volvo On Call*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
VAŠE VOLVO
Vytvorenie Volvo ID na webovej stránke
Volvo Cars
1. Prejdite na stránku www.volvocars.com a
prihláste sa do3 pomocou ikony v pravej
hornej časti. Vyberte možnosť Vytvoriť
Volvo ID.
2. Zadajte osobnú e-mailovú adresu.
3. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa automaticky odošlú na zadanú e-mailovú
adresu.
> Teraz sa vytvorí Volvo ID. Prečítajte si
nižšie, ako sa môžete naučiť zaregistrovať ID do vozidla.
Vytvorenie Volvo ID s aplikáciou Volvo On
Call4
1. Prevezmite najnovšiu verziu aplikácie
Volvo On Call do telefónu5.
2. Vyberte a vytvorte Volvo ID.
3. Otvorí sa webová stránka pre vytvorenie
Volvo ID. Vyplňte požadované informácie.
4. Zaškrtnutím rámčeka akceptujte zmluvné
podmienky.
5. Stlačením tlačidla sa vytvorí vaše Volvo ID.
2 Platí len pre určité trhy.
3 Dostupné na určitých trhoch.
4 Vozidlá s Volvo On Call*.
5 Dostupné na prevzatie napr. v
Súvisiace informácie
6. Na zadanú adresu sa odošle e-mailová
správa. Kliknutím na odkaz v e-mailovej
správe aktivujete Volvo ID.
> Teraz je Volvo ID pripravené na použitie.
•
•
•
Sťahovanie aplikácií (str. 496)
Registrácia vášho Volvo ID do vozidla
•
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 533)
Volvo ID (str. 28)
Správa aktualizácií systému prostredníctvom Download Centre (str. 597)
Ak ste vytvorili vaše Volvo ID prostredníctvom
webovej stránky alebo aplikácie Volvo On Call,
zaregistrujte ho do vášho vozidla nasledovne:
1.
Ak sa tak ešte nestalo, prevezmite aplikáciu Volvo ID z Centrum preberania v
zobrazení aplikácií na stredovom displeji.
POZNÁMKA
Pre sťahovanie aplikácií musí byť auto pripojené k Internetu.
2. Spustite aplikáciu a zadajte vaše Volvo ID/
vašu e-mailovú adresu.
3. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa automaticky odosielajú na e-mailovú adresu
prepojenú s vaším Volvo ID.
> Vaše Volvo ID je teraz zaregistrované
do daného vozidla. Teraz sa už môžu
používať služby Volvo ID.
Apple App Store alebo Google Play.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
29
VAŠE VOLVO
Drive-E - čistejšia radosť z jazdy
Spoločnosť Volvo Car Corporation neustále
pracuje na vývoji bezpečnejších a efektívnej-
Starostlivosť o životné prostredie je jednou z
kľúčových hodnôt spoločnosti Volvo Cars a
ovplyvňuje všetky operácie. Environmentálna
práca je založená na celkovom životnom cykle
vozidla a zohľadňuje jeho dopad na životné
prostredie, od návrhu až po likvidáciu a recykláciu. Základným princípom spoločnosti
Volvo Cars je to, že každý nový vyvinutý produkt musí mať menší dopad na životné prostredie ako produkt, ktorý nahrádza.
Výsledkom práce spoločnosti Volvo v oblasti
environmentálneho manažérstva je vývoj efektívnejších a menej znečisťujúcich hnacích
30
ších produktov a riešení s cieľom znížiť negatívny dopad na životné prostredie.
sústav Drive-E. Osobné prostredie je pre spoločnosť Volvo tiež dôležité - napríklad vzduch
vo vnútri vozidla Volvo je vďaka systému klimatizácie čistejší ako vzduch vonku.
Vaše vozidlo značky Volvo spĺňa prísne medzinárodné environmentálne normy. Všetky
výrobné jednotky spoločnosti Volvo musia byť
certifikované podľa normy ISO 14001, čo podporuje systematický prístup k environmentálnym otázkam prevádzky, čo vedie k neustálemu zlepšovaniu so zníženým vplyvom na
životné prostredie. Certifikácia ISO tiež znamená, že sa dodržiavajú platné zákony a predpisy v oblasti životného prostredia. Spoločnosť
Volvo tiež vyžaduje, aby jeho partneri spĺňali
tieto požiadavky.
Spotreba paliva
Keďže veľká časť celkového dopadu vozidla na
životné prostredie je dôsledkom jeho používania, dôraz spoločnosti Volvo Cars na environmentálnu prácu spočíva v znižovaní spotreby
paliva, emisií oxidu uhličitého a iných látok
znečisťujúcich ovzdušie. Vozidlá spoločnosti
Volvo majú konkurencieschopnú spotrebu
paliva v každej z príslušných tried. Nižšia spotreba paliva vo všeobecnosti vedie k nižším
emisiám skleníkových plynov, oxidu uhličitého.
VAŠE VOLVO
Prispievanie k lepšiemu prostrediu
Energeticky efektívne a úsporné vozidlo môže
prispieť k zníženiu dopadu na životné prostredie a tiež k zníženiu nákladov pre majiteľa
vozidla. Ako vodič môžete ľahko znížiť spotrebu paliva a tým ušetriť peniaze a prispieť k
lepšiemu životnému prostrediu - tu je niekoľko
rád:
•
Plánujte si efektívnu priemernú rýchlosť.
Rýchlosti vyššie ako pribl. 80 km/h (pribl.
50 mph) a nižšie ako 50 km/h (pribl.
30 mph) vedú k zvýšenej spotrebe energie.
•
Dodržiavajte odporúčané intervaly pre servis a údržbu vozidla uvedené v servisnej a
záručnej knižke.
•
Nenechávajte bežať motor na voľnobeh vypnite motor, keď vozidlo stojí po dlhší
čas. Dodržiavajte miestne predpisy.
•
Naplánujte si cestu - veľa zbytočných
zastávok a nerovnomerná rýchlosť prispievajú k zvýšeniu spotreby paliva.
•
Používajte predbežnú úpravu – môže zlepšiť dojazd hybridnej batérie a znížiť spotrebu energie počas jazdy.
Pamätajte aj na ekologickú likvidáciu nebezpečného odpadu, ako sú batérie a olej, spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
Ak si nie ste istí ako likvidovať tento typ
odpadu, obráťte sa na servis – odporúča sa
autorizovaný servis Volvo.
Efektívne riadenie emisií
Vaše vozidlo značky Volvo je vyrobené podľa
konceptu "čisté vnútri aj vonku" – koncept,
ktorý zahŕňa čisté prostredie v interiéri, ako aj
vysoko účinné riadenie emisií. V mnohých prípadoch sú výfukové emisie hlboko pod platnými normami.
bol príjemný a pohodlný. Niektoré detaily sú
vyrobené ručne, ako napríklad prešívanie
volantu, ktoré je ušité ručne. Interiér je monitorovaný, aby sa doň nevypúšťali intenzívne
pachy alebo látky, ktoré spôsobujú nepohodlie
v prípade napr. vysokého tepla a jasného
svetla.
Čistý vzduch v priestore pre
cestujúcich
Servisy spoločnosti Volvo a životné
prostredie
Vzduchový filter pomáha zabrániť prenikaniu
prachu a peľu do priestoru pre cestujúcich cez
prívod vzduchu.
Systém kvality vzduchu v interiéri (IAQS)*
zaisťuje, že privádzaný vzduch je čistejší ako
vzduch v premávke vonku.
Systém čistí vzduch v priestore pre cestujúcich od nečistôt, ako sú častice, uhľovodíky,
oxidy dusíka a prízemný ozón. Ak je vonkajší
vzduch kontaminovaný, potom je prívod vzduchu uzavretý a vzduch sa recirkuluje. Takáto
situácia môže nastať napríklad v hustej premávke, v kolónach a v tuneloch.
IAQS je súčasťou balíka CZIP (Balík čistej
zóny v interiéri)*, ktorý tiež obsahuje funkciu,
ktorá umožňuje spustenie ventilátora pri
odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania zámku.
Interiér
Materiál použitý v interiéri vozidla značky
Volvo bol starostlivo vybraný a otestovaný, aby
Pravidelná údržba vytvára podmienky pre dlhú
životnosť a nízku spotrebu paliva vášho
vozidla. Týmto spôsobom tiež prispievate k
čistejšiemu prostrediu. Keď sú servisy spoločnosti Volvo poverené opravou a údržbou vášho
vozidla, stávajú sa súčasťou systému spoločnosti Volvo. Spoločnosť Volvo jednoznačne
vyžaduje, aby boli priestory servisu navrhnuté
tak, aby sa zabránilo únikom látok do životného prostredia. Pracovníci servisu majú znalosti a nástroje potrebné na zaručenie dobrej
starostlivosti o životné prostredie.
Recyklácia
Pretože spoločnosť Volvo funguje z perspektívy životného cyklu, je tiež dôležité, aby sa
vozidlo recyklovalo spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Takmer všetky časti vozidla
sa dajú recyklovať. Posledného vlastníka
vozidla preto žiadame, aby kontaktoval predajcu ohľadom certifikovaného/schváleného
recyklačného zariadenia.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
31
VAŠE VOLVO
||
Súvisiace informácie
•
•
•
32
Spotreba paliva a emisie CO2 (str. 668)
Úsporná jazda (str. 462)
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 216)
•
Návod na obsluhu a životné prostredie
(str. 26)
•
Kvalita vzduchu (str. 194)
VAŠE VOLVO
IntelliSafe – podpora vodiča a
bezpečnosť
IntelliSafe je koncept spoločnosti Volvo Cars
pre bezpečnosť vozidiel. IntelliSafe sa skladá
z viacerých systémov6, ktorých účelom je
zaistiť bezpečnejšiu jazdu vozidlom, predchádzať zraneniam a chrániť cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.
UPOZORNENIE
Funkcie sú doplnkové pomôcky – nedokážu zvládnuť všetky situácie pri všetkých
podmienkach.
Vodič vždy nesie zodpovednosť za bezpečnú jazdu s vozidlom a za dodržiavanie
príslušných pravidiel a predpisov cestnej
premávky.
Podpora
Za účelom pomoci vodičovi bezpečnejšie riadiť
vozidlo má IntelliSafe nasledovné funkcie.
•
•
•
•
•
•
•
Aktívne diaľkové svetlo
Detekcia tunelov
Pilot Assist
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamera parkovacieho asistenta*
Informácie o dopravných značkách*
Whiplash Protection System
•
Airbagy
Elektronická kontrola stability
Roll Stability Control
Obmedzovač rýchlosti*
Prečítajte si jednotlivé časti každého
systému, aby ste úplne porozumeli funkciám a dozvedeli sa o dôležitých výstrahách.
Adaptívny tempomat*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Pohon všetkých kolies7
S cieľom pomôcť vodičovi vyhnúť sa nehode,
má IntelliSafe nasledujúce funkcie.
Bezpečnostné pásy s napínačmi bezpečnostných pásov
POZNÁMKA
Tempomat
Prevencia
•
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
•
Aktívne diaľkové svetlo (str. 148)
Bezpečnosť (str. 44)
Systém podpory vodiča (str. 280)
City Safety
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť*
• Udržiavanie v jazdnom pruhu
• Zabránenie kolízii
Ochrana
Za účelom ochrany vodiča a cestujúcich v určitých situáciách v prípade nehody má
IntelliSafe nasledujúce spolupracujúce funkcie.
Parkovací asistent*
Pilot parkovacieho asistenta*
6 Niektoré systémy
7 All Wheel Drive
sa montujú štandardne, zatiaľ čo iné sú voliteľné. Môže sa líšiť v závislosti od trhu, modelového roku a modelu vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
33
VAŠE VOLVO
Sensus - on-line pripojiteľnosť a
zábava
Sensus umožňuje používať rôzne typy aplikácií a zmeniť vozidlo na Wi-Fi hotspot.
Toto je Sensus
34
Sensus ponúka inteligentné rozhranie a online
pripojenie k digitálnemu svetu. Intuitívna navigačná štruktúra umožňuje prijímať príslušnú
podporu, informácie a zábavu, keď je to
potrebné, bez rušenia vodiča.
Sensus pokrýva všetky riešenia vo vozidle,
ktoré sú spojené so zábavou, online pripojením, navigáciou* a používateľským rozhraním
medzi vodičom a vozidlom. Je to Sensus,
ktorý umožňuje komunikáciu medzi vami,
vozidlom a okolitým svetom.
Informácie vtedy, keď ich potrebuje a
kde ich potrebujete
Rôzne displeje vo vozidle poskytujú informácie
vo vhodnom čase. Informácie sa zobrazujú na
rôznych miestach na základe toho, ako by ich
vodič mal uprednostňovať.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
VAŠE VOLVO
Rôzne typy informácií sa zobrazujú na rôznych displejoch v závislosti od toho, ako by sa mali informácie uprednostňovať.
Displej vodiča
Displej vodiča zobrazuje informácie o rýchlosti
a e.g. prichádzajúce hovory alebo skladby,
ktoré sa prehrávajú. Displej sa ovláda pomocou dvoch klávesníc na volante.
Stredový displej
Displej vodiča8.
8 Obrázok
je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
}}
35
VAŠE VOLVO
||
Mnohé z hlavných funkcií vozidla sa ovládajú
zo stredového displeja – dotykovej obrazovky,
ktorá reaguje na dotyk. Počet fyzických tlačidiel a ovládacích prvkov vo vozidle je preto
minimálny. Obrazovka sa dá ovládať aj počas
používania rukavíc.
Odtiaľto môžete napríklad ovládať ovládací
systém klimatizácie, zábavný systém a polohu
sedadla*. Informácie, ktoré sa zobrazia na stredovom displeji, môže vodič alebo niekto iný vo
vozidle použiť, keď nastane takáto príležitosť.
Systém rozpoznávania hlasu
Systém rozpoznávania hlasu
je možné použiť bez toho,
aby vodič musel dať ruky dole
z volantu. Systém rozumie
prirodzenej reči. Pomocou
rozpoznávania hlasu môžete
napríklad prehrať skladbu,
zavolať niekomu, zvýšiť teplotu alebo prečítať
textovú správu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
36
Displej vodiča (str. 80)
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Rozpoznávanie hlasu (str. 138)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 533)
Zdieľanie internetového prístupu z vozidla
prostredníctvom Wi-Fi hot spotu
(str. 537)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
VAŠE VOLVO
Aktualizácie softvéru
Nahrávanie údajov
Vy ako zákazník spoločnosti Volvo tak budete
mať najlepší zážitok z vášho vozidla. Spoločnosť Volvo nepretržite vyvíja systémy vo vozidlách a služby, ktoré vám ponúka.
Môžete aktualizovať softvér vo vašom vozidle
Volvo na najnovšiu verziu, keď dáte vozidlo do
servisu u autorizovaného predajcu spoločnosti
Volvo. Najnovšia aktualizácia softvéru vám prinesie úžitok z dostupných zlepšení, vrátane
zlepšení od staršej aktualizácie softvéru.
Ako súčasť zabezpečenia bezpečnosti a kvality spoločnosti Volvo sa vo vozidle zaznamenávajú určité informácie o prevádzke, funkčnosti a nehodách vozidla.
Vozidlá vybavené VCM High9 dokážu zhromažďovať údaje o bezpečnostných funkciách
vozidla, ako aj ďalších funkciách vo vozidle.
Údaje sa zhromažďujú ako za účelom vývoja
produktu, následného sledovania kvality a bezpečnosti práce, tak aj pre zlepšenie a monitorovanie kvality vozidla a jeho bezpečnostných
funkcií. Účelom zhromažďovania údajov je tiež
správa záručných záväzkov spoločnosti Volvo
Car Corporation, ako aj dodržiavanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa údajov o emisiách motora.
Viac informácii o dostupných aktualizáciách a
odpovede na často kladené otázky nájdete na
stránke https://www.volvocars.com/intl/
support.
POZNÁMKA
Funkčnosť po aktualizácii sa môže líšiť v
závislosti od trhu, modelu, modelového
roku a variantov.
Súvisiace informácie
•
Sensus - on-line pripojiteľnosť a zábava
(str. 34)
•
Správa aktualizácií systému prostredníctvom Download Centre (str. 597)
9 Vehicle
Connectivity Module
POZNÁMKA
V súvislosti so zberom údajov môže spoločnosť Volvo používať malú časť dátového
paušálu vozidla, a to až do 10 MB/
mesačne.
Toto vozidlo je vybavené zariadením "Event
Data Recorder" (EDR). Jeho primárnym účelom je registrovať a zaznamenávať údaje týkajúce sa dopravných nehôd alebo situácií podobných kolíziám, ako sú časy, keď sa aktivuje
airbag alebo keď vozidlo narazí na prekážku na
ceste. Údaje sa zaznamenávajú, aby sa lepšie
pochopilo, ako systémy vozidla fungujú v
týchto situáciách. Zariadenie EDR je určené na
zaznamenávanie údajov týkajúcich sa dynamiky vozidla a bezpečnostných systémov na
krátky čas, zvyčajne 30 sekúnd alebo menej.
Zariadenie EDR v tomto vozidle je určené na
zaznamenávanie údajov týkajúcich sa nasledujúcich udalostí v prípade dopravných nehôd
alebo situácií podobných kolíziám:
•
Spôsob, ako fungovali rôzne systémy vo
vozidle
•
Či boli bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca zapnuté/napnuté
•
Či vodič používa plynový alebo brzdový
pedál
•
Rýchlosť jazdy vozidla
Tieto informácie nám môžu pomôcť pochopiť
okolnosti, za ktorých dochádza k dopravným
nehodám, zraneniam a škodám. Zariadenie
EDR zaznamenáva iba údaje, keď nastane iná,
než triviálna kolízna situácia. Zariadenie EDR
nezaznamenáva žiadne údaje počas normálnych jazdných podmienok. Podobne systém
nikdy neregistruje, kto riadi vozidlo, ani zemepisnú polohu nehody alebo situácie, kedy takmer došlo k nehode. Iné strany, ako napríklad
polícia, by však mohli použiť zaznamenané
údaje v kombinácii s typom informácií identifi}}
37
VAŠE VOLVO
kujúcich osobu, ktoré sa pravidelne zhromažďujú po dopravnej nehode. Na interpretovanie
zaznamenaných údajov je potrebné špeciálne
vybavenie a prístup buď k vozidlu, alebo k
zariadeniu EDR.
Okrem zariadenia EDR je vozidlo vybavené
množstvom počítačov určených na nepretržitú
kontrolu a monitorovanie fungovania vozidla.
Môžu zaznamenávať údaje počas normálnych
jazdných podmienok, ale najmä zaznamenávať
chyby, ktoré majú vplyv na prevádzku a funkčnosť vozidla, prípadne po aktivácii funkcie
podpory vodiča vozidla (napr. City Safety a
funkcia automatického brzdenia).
Niektoré zaznamenané údaje sú potrebné na
to, aby technici servisu a údržby mohli diagnostikovať a odstrániť prípadné poruchy, ktoré sa
vyskytli vo vozidle. Zaznamenané informácie
sú potrebné aj na to, aby spoločnosť Volvo
mohla splniť právne požiadavky stanovené
právnymi predpismi a štátnymi orgánmi. Informácie zaznamenané vo vozidle sa ukladajú do
jeho počítača, až kým vozidlo nie je v servise
alebo v oprave.
Okrem vyššie uvedených informácií sa zaznamenané informácie dajú použiť v súhrnnej
forme na účely výskumu a vývoja výrobkov s
cieľom neustále zlepšovať bezpečnosť a kvalitu automobilov značky Volvo.
Spoločnosť Volvo nebude prispievať s poskytovaním vyššie uvedených informácií tretím
38
stranám bez súhlasu vlastníka vozidla. Za účelom dodržania vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení môže byť spoločnosť Volvo
nútená sprístupniť informácie tohto druhu polícii alebo iným orgánom, ktoré môžu uplatniť
zákonné právo na prístup k nim. Aby bolo
možné prečítať a interpretovať zaznamenané
údaje, je potrebné špeciálne technické vybavenie, ku ktorému má prístup spoločnosť Volvo a
servisy, ktoré uzavreli zmluvy so spoločnosťou
Volvo. Spoločnosť Volvo zodpovedá za to, že
informácie, ktoré sa prenesú do spoločnosti
Volvo počas servisu a údržby, sú bezpečne
uložené a spravované a že jej vedenie spĺňa
príslušné zákonné požiadavky. Ďalšie informácie vám poskytne predajca vozidiel značky
Volvo.
Obchodné podmienky pre služby
Volvo ponúka služby, ktoré pomáhajú zvýšiť
bezpečnosť a pohodlie vozidla.
Tieto služby zahŕňajú všetko od asistencie v
núdzových situáciách až po navigáciu a rôzne
servisné služby.
Pred použitím služieb je dôležité, aby ste si
prečítali Obchodné podmienky pre služby na
adrese www.volvocars.com.
Súvisiace informácie
•
Politika ochrany údajov zákazníkov
(str. 39)
VAŠE VOLVO
Politika ochrany údajov zákazníkov
Volvo rešpektuje a chráni osobnú integritu
každého návštevníka webovej stránky.
Táto politika sa týka zaobchádzania s údajmi o
zákazníkovi a osobnými údajmi. Zámerom je
poskytnúť súčasným, minulým a potenciálnym
zákazníkom celkové porozumenie:
•
Okolnosti, v ktorých zbierame a spracúvame vaše osobné údaje.
•
•
Druh osobných údajov, ktoré zbierame.
•
Ako zaobchádzame s vašimi osobnými
údajmi.
Dôvod, pre ktorý zbierame vaše osobné
údaje.
Ďalšie informácie o zásadách nájdete medzi
podpornými informáciami na adrese
www.volvocars.com.
Súvisiace informácie
•
•
•
Podmienky používania a zdieľania údajov
(str. 539)
Obchodné podmienky pre služby (str. 38)
Nahrávanie údajov (str. 37)
Dôležité informácie o doplnkoch a
pomocnom zariadení
Nesprávne pripojenie a inštalácia príslušenstva prídavných zariadení môže mať negatívny vplyv na elektronický systém vozidla.
Dôrazne odporúčame, aby si vlastníci vozidla
Volvo nainštalovali iba pôvodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou Volvo a aby montáž
príslušenstva vykonávali len vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti Volvo.
Určité príslušenstvo funguje iba vtedy, keď je v
počítačovom systéme vozidla nainštalovaný
príslušný softvér.
Vybavenie opísané v návode na obsluhu nie je
dostupné vo všetkých vozidlách - majú rôzne
vybavenie v závislosti od prispôsobení pre
potreby rôznych trhov a vnútroštátnych alebo
miestnych zákonov a právnych predpisov.
UPOZORNENIE
Vodič vždy nesie plnú zodpovednosť za
bezpečné používanie vozidla a dodržiavanie
platných zákonov a predpisov.
Je tiež dôležité, aby sa údržba a servis
vozidla vykonávali podľa odporúčaní spoločnosti Volvo, podľa informácií pre majiteľa a servisnej a záručnej knižky.
Ak sa palubné informácie líšia od návodu
na obsluhu v tlačenej forme, informácie v
tlačenej forme majú vždy prednosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
Inštalácia príslušenstva (str. 40)
Pripojenie zariadenia k diagnostickej
zásuvke vozidla (str. 40)
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
Voľby a doplnky opísané v tejto príručke sú
označené hviezdičkou. V prípade neistoty
týkajúcej sa štandardného alebo voliteľného
príslušenstva kontaktujte predajcu vozidiel
Volvo.
39
VAŠE VOLVO
Inštalácia príslušenstva
Dôrazne odporúčame, aby si vlastníci vozidla
Volvo nainštalovali iba pôvodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou Volvo a aby montáž
príslušenstva vykonávali len vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti Volvo.
Určité príslušenstvo funguje iba vtedy, keď je
v počítačovom systéme vozidla nainštalovaný
príslušný softvér.
• Originálne príslušenstvo Volvo sa testuje s
cieľom zabezpečiť jeho funkčnosť so
systémami vozidla v oblasti výkonnosti,
bezpečnosti a riadenia emisií. Okrem toho
náležite vyškolený a kvalifikovaný technik
spoločnosti Volvo vie, kde sa príslušenstvo
môže alebo nemôže bezpečne nainštalovať vo vašom vozidle Volvo. Pred inštaláciou akéhokoľvek príslušenstva vo vašom
vozidle Volvo alebo na ňom sa vždy
obráťte na vyškoleného a kvalifikovaného
technika spoločnosti Volvo.
40
•
Príslušenstvo, ktoré spoločnosť Volvo
neschválila, nebolo konkrétne testované
na použitie vo vašom vozidle.
•
Niektoré systémy výkonnosti a bezpečnostné systémy vozidla môžu byť negatívne ovplyvnené, ak nainštalujete príslušenstvo, ktoré nebolo testované na použitie s vozidlami Volvo, alebo ak umožníte
inej osobe bez skúseností s takýmto
vozidlom, aby nainštalovala takéto príslušenstvo.
•
Škody spôsobené príslušenstvom nainštalovaným neschváleným alebo nesprávnym
spôsobom nie je predmetom žiadnej
záruky na nové vozidlo. Viac informácií o
záruke nájdete v servisnej a záručnej
knižke. Spoločnosť Volvo nepreberá na
seba žiadnu zodpovednosť za žiadne úmrtie, zranenie alebo náklady vyplývajúce z
inštalácie neoriginálneho príslušenstva.
Súvisiace informácie
•
Dôležité informácie o doplnkoch a pomocnom zariadení (str. 39)
Pripojenie zariadenia k
diagnostickej zásuvke vozidla
Nesprávne pripojenie a inštalácia softvéru
alebo diagnostických nástrojov môže mať
negatívny vplyv na elektronický systém
vozidla.
Dôrazne odporúčame, aby si vlastníci vozidla
Volvo nainštalovali iba pôvodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou Volvo a aby montáž
príslušenstva vykonávali len vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti Volvo.
Určité príslušenstvo funguje iba vtedy, keď je v
počítačovom systéme vozidla nainštalovaný
príslušný softvér.
Konektor dátového spojenia (On-board Diagnostic,
OBDII) je pod prístrojovou doskou na strane vodiča.
VAŠE VOLVO
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo Cars nepreberá žiadnu
zodpovednosť za následky, ak je neoprávnené zariadenie pripojené On-board
Diagnostic k zástrčke (OBDII). Túto
zástrčku smú používať iba vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti
Volvo.
Súvisiace informácie
•
Dôležité informácie o doplnkoch a pomocnom zariadení (str. 39)
Zobrazenie identifikačného čísla
vozidla
Ak sa obrátite na predajcu spoločnosti Volvo
napríklad vo veci odberu Volvo On Call,
budete potrebovať identifikačné číslo vozidla
(VIN10).
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Pokračujte do Systém Systémové info
Identifikačné číslo vozidla.
> Zobrazí sa identifikačné číslo vozidla.
Ďalší spôsob ako nájsť číslo VIN je:
•
•
•
10
Číslo VIN sa nachádza na podobnom mieste u všetkých modelov.
na prvej strane servisnej a záručnej knižky
v registračnom dokumente vozidla
pozrite sa na prístrojovú dosku cez čelné
sklo vozidla.
Vehicle Identification Number
41
VAŠE VOLVO
Rozptyľovanie vodiča
UPOZORNENIE
Vodič je zodpovedný za to, aby robil všetko,
čo sa dá na zaistenie bezpečnosti seba
samého, spolucestujúcich a iných účastníkov
cestnej premávky. Časťou jeho zodpovednosti je vyhýbať sa rozptýleniu ako vykonávanie
činnosti, ktorá nie je spojená s obsluhou
vozidla v prostredí cestnej premávky.
Vaše nové vozidlo Volvo je, alebo môže byť,
vybavené systémami bohatými na zábavu a
komunikáciu. Tým môžu byť mobilné telefóny
s handsfree, navigačné systémy a audio
systémy s mnohými funkciami. Pre vaše pohodlie môžete mať aj iné prenosné elektronické
zariadenia Pri správnom použití, pri bezpečnom spôsobe môžu obohatiť váš zážitok z
jazdy. Ak sa používajú nesprávne, môžu vás
rozptyľovať.
Chceme vám dať nasledovné výstrahy týkajúce sa takýchto systémov, aby sme vám dali
najavo, že sa spoločnosť Volvo stará o vašu
bezpečnosť. Nikdy nepoužívajte zariadenie
alebo funkciu vo vozidle spôsobom, ktorý vás
bude rozptyľovať od bezpečnej jazdy. Rozptýlenia môžu viesť k vážnym dopravným nehodám. Okrem týchto všeobecných výstrah
ponúkame nasledovné rady týkajúce sa
nových funkcií, ktoré môžu byť vo vašom
vozidle:
42
•
Počas jazdy nikdy nepoužívajte
mobilný telefón. V niektorých oblastiach je zakázané, aby vodič používal
mobilný telefón počas jazdy.
•
Ak je vozidlo vybavené navigačným
systémom, musíte nastavovať a meniť
plán trasy len vtedy, keď je vozidlo
zaparkované.
•
Nikdy nenaprogramujte audio systém
počas jazdy. Naprogramujte predvoľby
rádia, keď je vozidlo zaparkované a
potom používajte naprogramované
predvoľby pre rýchlejšie a jednoduchšie
používanie rádia.
•
Počas jazdy nikdy nepoužívajte notebooky alebo vreckové počítače.
Súvisiace informácie
•
Zvuk, médiá a internet (str. 494)
BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť
UPOZORNENIE
Vozidlo je vybavené niekoľkými bezpečnostnými systémami, ktoré spoločne pracujú na
ochrane vodiča a cestujúcich vo vozidle v prípade nehody.
Vozidlo je vybavené množstvom snímačov,
ktoré reagujú v prípade nehody a aktivujú
rôzne bezpečnostné systémy, ako sú rôzne
typy airbagov a napínačov bezpečnostných
pásov. V závislosti od konkrétnej situácie pri
nehode, ako sú kolízie pod rôznymi uhlami,
prevrátenie alebo výjazd mimo cesty, reagujú
systémy rôznymi spôsobmi, aby poskytli
dobrú ochranu.
Ak výstražný symbol zostane rozsvietený
alebo zapnutý počas jazdy a na displeji
vodiča sa zobrazí správa SRS airbag
Servis je naliehavý. Choďte do dielne,
znamená to, že časť jedného z bezpečnostných systémov nedosahuje úplnú funkčnosť. Spoločnosť Volvo odporúča čo
možno najskôr kontaktovať autorizovaný
servis Volvo.
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
rôzne bezpečnostné systémy vozidla.
Chybná funkčnosť jedného zo systémov
môže spôsobiť poruchu a viesť k vážnemu
zraneniu osôb. Spoločnosť Volvo odporúča
kontaktovať autorizovaný servis Volvo.
Existujú aj mechanické bezpečnostné
systémy, ako napríklad Whiplash Protection
System. Vozidlo je tiež konštruované tak, aby
veľká časť energie z kolízie bola rozložená na
nosníky, stĺpiky, podlahu, strechu a iné časti
karosérie.
Bezpečnostný režim vozidla sa môže aktivovať
po kolízii, ak dôjde k poškodeniu dôležitej
funkcie vo vozidle.
správa.
Výstražný symbol na displeji vodiča
Súvisiace informácie
Výstražný symbol sa rozsvieti na
displeji vodiča, keď je elektrický
systém vozidla nastavený do polohy
zapaľovania II. Symbol zhasne pribl.
po 6 sekundách, ak je bezpečnostný systém
vozidla bezchybný.
44
Ak sa poškodí špecifický výstražný
symbol, namiesto neho sa rozsvieti
všeobecný výstražný symbol a na
displeji vodiča sa zobrazí rovnaká
•
•
•
•
•
Bezpečnosť počas tehotenstva (str. 45)
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Airbagy (str. 52)
Whiplash Protection System (str. 45)
Bezpečnostný režim (str. 59)
•
Bezpečnosť detí (str. 60)
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť počas tehotenstva
Je dôležité, aby bol počas tehotenstva pás
správne použitý a aby si tehotné vodičky
upravili polohu sedadla.
Bezpečnostný pás
Diagonálna časť má obopínať rameno a potom
má smerovať medzi prsia a na bok brucha.
ľahko ovládať nožné pedále a volant). Cieľom
má byť umiestnenie sedadla s čo najväčšou
vzdialenosťou medzi bruchom a volantom.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 181)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) znižuje
riziko poranení krčnej chrbtice. Systém sa
skladá z operadiel a sedacej plochy absorbujúcich energiu, ako aj špeciálne navrhnutej
opierky hlavy na predných sedadlách.
WHIPS sa aktivuje v prípade nárazu zozadu,
pričom najväčší vplyv má uhol a rýchlosť kolízie a charakter kolidujúceho vozidla.
Keď sa aktivuje systém WHIPS, operadlá
predných sedadiel sa sklopia dozadu a sedadlá
sa pohybujú smerom nadol, aby sa zmenila
poloha sedenia vodiča a spolujazdca. Tento
pohyb pomáha absorbovať niektoré sily, ktoré
môžu vznikať a spôsobiť poranenia krčnej
chrbtice.
UPOZORNENIE
WHIPS sú doplnkom bezpečnostných
pásov. Vždy používajte bezpečnostný pás.
Lonová časť má byť položená na stehnách a čo
najnižšie pod bruchom. – Nikdy nesmie vykĺznuť hore. Odstráňte previsnutý bezpečnostný
pás a uistite sa, že prilieha k telu najviac, ako
sa len dá. Okrem toho skontrolujte, či na bezpečnostnom páse nie sú žiadne pokrivenia.
Poloha sedenia
Vo vyšších stupňoch tehotenstva si musia
tehotné vodičky upraviť sedadlo a volant tak,
aby ľahko udržali nad vozidlom počas jazdy
kontrolu (čo znamená, že musia byť schopné
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
45
BEZPEČNOSŤ
||
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo alebo WHIPS. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
V prípade vystavenia predných sedadiel
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné tieto
sedadlá vymeniť. Sedadlá by mohli stratiť
niektoré svoje ochranné mechanizmy
napriek tomu, že na pohľad nevyzerajú
poškodené.
UPOZORNENIE
Nevtláčajte pevné predmety medzi sedaciu
časť zadného sedadla a operadlo predného
sedadla.
Ak je operadlo zadného sedadla sklopené,
akýkoľvek náklad musí byť zaistený, aby
nemohol v prípade kolízie skĺznuť k operadlu predného sedadla.
UPOZORNENIE
Ak sa sklopí operadlo zadného sedadla
alebo sa na zadnom sedadle použije detská
sedačka smerujúca dozadu, musí byť zodpovedajúce predné sedadlo posunuté
dopredu tak, aby sa nedotýkalo sklopeného
operadla alebo detskej sedačky.
WHIPS a detské sedačky
Ochrana poskytovaná vozidlom deťom sediacim v detskej sedačke alebo na podsedáku nie
je systémom WHIPS znížená.
Súvisiace informácie
Bezpečnosť (str. 44)
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
•
Rear Collision Warning* (str. 357)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 181)
Poloha sedenia
Pre dobrú ochranu systémom WHIPS musia
vodič a spolujazdec sedieť v správnej polohe a
uistiť sa, že fungovaniu systému nič neprekáža.
Nenechávajte na podlahe za alebo pod prednými
sedadlami, alebo na zadnom sedadle žiadne predmety, ktoré by mohli zabrániť správnej funkcii
systému WHIPS.
46
Pred začiatkom jazdy nastavte správnu polohu
sedenia na prednom sedadle.
Vodič a spolujazdec na prednom sedadle by
mali sedieť v strede sedadla s čo možno najmenším priestorom medzi hlavou a opierkou
hlavy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostné pásy
UPOZORNENIE
Intenzívne brzdenie môže mať vážne
následky, ak sa nepoužijú bezpečnostné
pásy.
Je dôležité, aby bezpečnostný pás ležal oproti
telu, aby mohol poskytnúť dobrú ochranu.
Opierku chrbta nesklápajte príliš dozadu. Bezpečnostný pás je určený na ochranu v normálnej polohe sedenia.
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
bezpečnostné pásy. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
V prípade vystavenia bezpečnostného pásu
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné celý bezpečnostný pás vymeniť. Bezpečnostné
pásy by mohli stratiť niektoré svoje
ochranné mechanizmy napriek tomu, že na
pohľad nevyzerajú poškodené. Bezpečnostný pás treba vymeniť aj v prípade, keď
vykazuje známky opotrebovania alebo
poškodenia. Nový bezpečnostný pás musí
byť schváleného typu a musí byť navrhnutý
tak, aby sa dal namontovať na rovnaké miesto ako vymieňaný bezpečnostný pás.
UPOZORNENIE
Nezabudnite neupínať alebo neupevňovať
bezpečnostný pás k háčikom alebo iným
vnútorným zariadeniam, pretože to zabraňuje správnemu utiahnutiu pásu.
UPOZORNENIE
Bezpečnostné pásy a airbagy sa vzájomne
ovplyvňujú. Ak sa bezpečnostný pás
nepoužíva alebo ak sa používa nesprávne, v
prípade kolízie môže dôjsť k zníženiu
ochrany, ktorú poskytuje airbag.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Zapínanie a odopínanie
bezpečnostných pásov
Pred jazdou sa uistite, že si všetci cestujúci
zapli bezpečnostné pásy.
Zapnutie bezpečnostných pásov
1.
Bezpečnostný pás pomaly vytiahnite a
uistite sa, že nie je skrútený alebo poškodený.
POZNÁMKA
Bezpečnostný pás je vybavený zotrvačným
navíjačom, ktorý sa zablokuje v nasledujúcich situáciách:
•
•
•
•
ak je pás natiahnutý príliš rýchlo.
počas brzdenia a akcelerácie.
ak sa vozidlo veľmi nakláňa.
pri jazde v zákrutách.
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných
pásov (str. 47)
Pripomienka dverí a bezpečnostných
pásov (str. 51)
}}
47
BEZPEČNOSŤ
||
2. Zaistite bezpečnostný pás zasunutím
zaisťovacieho jazýčka do určenej spony.
> Hlasné „kliknutie“ znamená, že bezpečnostný pás bol zapnutý.
3. Na predných sedadlách je možné nastaviť
bezpečnostný pás výškovo.
UPOZORNENIE
Jazýček bezpečnostného pásu vždy
zasuňte do spony na správnej strane. Bezpečnostné pásy a spony by v opačnom prípade nemuseli pri kolízii fungovať tak, ako
by mali. Hrozí tu riziko vážneho zranenia.
Bezpečnostný pás musí prechádzať cez rameno (nie
nad ramenom).
Stlačte spolu upevnenie sedadla a posuňte
bezpečnostný pás nahor alebo nadol.
4. Napnite bedrový popruh cez pás tak, že
potiahnete diagonálny ramenný popruh
smerom k ramenu.
Umiestnite bezpečnostný pás tak vysoko,
ako je to len možné, bez toho, aby sa vám
odieral o hrdlo.
Bedrový popruh musí byť umiestnený dole (nie nad
bruchom).
48
BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE
Každý bezpečnostný pás je určený iba pre
jednu osobu.
UPOZORNENIE
Nezabudnite neupínať alebo neupevňovať
bezpečnostný pás k háčikom alebo iným
vnútorným zariadeniam, pretože to zabraňuje správnemu utiahnutiu pásu.
UPOZORNENIE
Nepoškodzujte bezpečnostné pásy a
nevkladajte žiadne cudzie predmety do
zámku. Bezpečnostné pásy a spony by
potom nemuseli pri kolízii fungovať tak, ako
by mali. Hrozí tu riziko vážneho zranenia.
Vypnutie bezpečnostných pásov
1.
Stlačte červené tlačidlo na spone bezpečnostného pásu a potom nechajte pás, aby
sa navinul.
2. Ak sa bezpečnostný pás úplne nezasunie,
podajte ho rukou tak, aby sa nevisel voľne.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Pripomienka dverí a bezpečnostných
pásov (str. 51)
Napínač bezpečnostného pásu
Vozidlo je vybavené štandardnými napínačmi
bezpečnostných pásov a elektrickými* napínačmi bezpečnostných pásov, ktoré môžu v
kritických situáciách a kolíziách napnúť bezpečnostné pásy.
Štandardný napínač bezpečnostných
pásov
Bezpečnostné pásy na prednom sedadle a na
krajných zadných sedadlách sú vybavené štandardným predpínačom bezpečnostného pásu.
Napínač bezpečnostného pásu napína bezpečnostný pás v prípade kolízie s dostatočnou
silou na to, aby mohol účinnejšie zadržať
cestujúceho.
Elektrický napínač bezpečnostného pásu
pomáha nastaviť lepšiu polohu cestujúceho,
čím sa znižuje riziko úderu o interiér vozidla a
zlepšuje sa účinok bezpečnostných systémov,
ako sú airbagy vozidla.
Keď sa kritická situácia skončí, bezpečnostný
pás a elektrický predpínač bezpečnostného
pásu sa automaticky uvedú do pôvodného
stavu, ale môže sa to urobiť aj manuálne.
DÔLEŽITÉ
V prípade deaktivácie airbagu spolujazdca
sa deaktivuje aj elektrický napínač jeho
bezpečnostného pásu.
Elektrický napínač bezpečnostného
pásu*
Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca na
prednom sedadle sú vybavené elektrickým
napínačom bezpečnostného pásu.
Napínače bezpečnostných pásov pracujú spoločne a môžu sa aktivovať spolu so systémami
podpory vodiča City Safety a Rear Collision
Warning. V kritických situáciách, ako je napríklad panické brzdenie, jazda mimo cesty
(napr. vozidlo vbehne do priekopy, zdvihne sa
zo zeme alebo zasiahne niečo v teréne), šmýkanie alebo nebezpečenstvo kolízie, sa bezpečnostný pás môže napnúť motorom elektrického napínača bezpečnostného pásu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
49
BEZPEČNOSŤ
||
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
bezpečnostné pásy. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
V prípade vystavenia bezpečnostného pásu
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné celý bezpečnostný pás vymeniť. Bezpečnostné
pásy by mohli stratiť niektoré svoje
ochranné mechanizmy napriek tomu, že na
pohľad nevyzerajú poškodené. Bezpečnostný pás treba vymeniť aj v prípade, keď
vykazuje známky opotrebovania alebo
poškodenia. Nový bezpečnostný pás musí
byť schváleného typu a musí byť navrhnutý
tak, aby sa dal namontovať na rovnaké miesto ako vymieňaný bezpečnostný pás.
Súvisiace informácie
•
•
50
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných
pásov (str. 47)
•
Vynulovanie elektrického napínača bezpečnostného pásu* (str. 50)
•
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca* (str. 55)
•
•
City Safety™ (str. 287)
Rear Collision Warning* (str. 357)
Vynulovanie elektrického napínača
bezpečnostného pásu*
Elektrický napínač bezpečnostného pásu je
navrhnutý tak, aby sa dal automaticky vynulovať, ale dá sa vynulovať aj manuálne, ak
zostane vytiahnutý.
1. Zastavte s vozidlom na bezpečnom mieste.
Súvisiace informácie
•
•
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Bezpečnostné pásy (str. 47)
2. Uvoľnite bezpečnostný pás a potom ho
znovu natiahnite.
> Bezpečnostný pás a elektrický napínač
bezpečnostného pásu sa vynulujú.
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
bezpečnostné pásy. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
V prípade vystavenia bezpečnostného pásu
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné celý bezpečnostný pás vymeniť. Bezpečnostné
pásy by mohli stratiť niektoré svoje
ochranné mechanizmy napriek tomu, že na
pohľad nevyzerajú poškodené. Bezpečnostný pás treba vymeniť aj v prípade, keď
vykazuje známky opotrebovania alebo
poškodenia. Nový bezpečnostný pás musí
byť schváleného typu a musí byť navrhnutý
tak, aby sa dal namontovať na rovnaké miesto ako vymieňaný bezpečnostný pás.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Pripomienka dverí a
bezpečnostných pásov
Pripomienka zapnutia
bezpečnostného pásu
Systém pripomína nepripútaným cestujúcim,
aby používali bezpečnostný pás, a tiež upozorňuje na otvorené dvere, kapotu alebo
veko.
Zadné sedadlo
Pripomienka zapnutia bezpečnostného pásu
na zadnom sedadle má dve podradené funkcie:
•
Poskytuje informácie o tom, ktoré bezpečnostné pásy sa používajú na zadnom
sedadle. Grafika na displeji vodiča sa
zobrazí vtedy, keď sa bezpečnostné pásy
používajú.
•
Vizuálnou a akustickou pripomienkou pripomína, že bezpečnostný pás na zadnom
sedadle sa počas jazdy odopol. Pripomienka sa prestane zobrazovať, keď sa
bezpečnostný pás znova zapne.
Grafika displeja vodiča
Vizuálna pripomienka v strešnej konzole.
Grafika na displeji vodiča s rôznymi typmi výstrah.
Výstražná farba dverí a dverí batožinového priestoru
závisí od rýchlosti vozidla.
Grafika na displeji vodiča ukazuje, ktoré
sedadlá vo vozidle sú obsadené pripútanými a
nepripútanými cestujúcimi.
Rovnaká grafika tiež ukazuje, či je otvorená
kapota, dvere batožinového priestoru, veko
palivovej nádrže alebo ktorékoľvek dvere.
Grafiku je možné potvrdiť stlačením tlačidla O
na pravej klávesnici volantu.
Vizuálna pripomienka sa zobrazí v strešnej
konzole a pomocou výstražného symbolu na
displeji vodiča.
Pripomienka pre dvere, kapotu, dvere
batožinového priestoru a veka
palivovej nádrže
Akustická pripomienka závisí od rýchlosti,
času jazdy a vzdialenosti.
Ak kapota, dvere batožinového priestoru, veko
palivovej nádrže alebo dvere nie sú správne
zatvorené, grafika na displeji vodiča ukazuje,
čo je otvorené. Čo najskôr zastavte vozidlo na
bezpečnom mieste a zatvorte zdroj výstrahy.
Stav pásu vodiča a spolujazdcov sa zobrazuje
grafikou na displeji vodiča, keď je pás zapnutý
alebo odopnutý.
Na detské sedačky sa pripomienky zapnutia
bezpečnostného pásu nevzťahuje.
Predné sedadlo
Vizuálna a akustická pripomienka upozorňuje
vodiča a spolujazdca na prednom sedadle na
používanie bezpečnostného pásu, ak niektorý
z nich nemá zapnutý pás.
Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou
nižšou ako cca. 10 km/h (6 mph),
rozsvieti sa informačný symbol na
displeji vodiča.
Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou
vyššou ako cca. 10 km/h (6 mph),
rozsvieti sa výstražný symbol na
displeji vodiča.
}}
51
BEZPEČNOSŤ
||
Súvisiace informácie
•
•
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných
pásov (str. 47)
Airbagy
Nafúknutý airbag
Vozidlo je vybavené airbagmi a bočnými hlavovými airbagmi pre vodiča aj cestujúcich.
Ak sa nafúkne ktorýkoľvek airbag, odporúča sa
nasledovné:
POZNÁMKA
Detektory reagujú odlišne v závislosti od
povahy kolízie a toho, či sú alebo nie sú
zapnuté bezpečnostné pásy. Platí pre
všetky umiestnenia bezpečnostného pásu.
Je preto možné, že sa pri kolízii môže
nafúknuť len jeden airbag (alebo žiadny z
nich). Detektory snímajú intenzitu kolízie
na vozidle a činnosť sa zodpovedajúcim
spôsobom upraví tak, že sa nafúkne jeden
airbag, viac airbagov, prípadne žiadny z
nich.
•
Odtiahnutie vozidla. Spoločnosť Volvo
odporúča, aby bolo prepravené do autorizovaného servisu Volvo. Nejazdite s nafúknutými airbagmi.
•
Spoločnosť odporúča obrátiť sa na autorizovaný servis spoločnosti Volvo, kde vykonajú výmenu komponentov bezpečnostného systému vozidla.
•
Vždy vyhľadajte lekársku pomoc.
UPOZORNENIE
Nikdy nejazdite s nafúknutými airbagmi.
Môžu sťažiť riadenie. Môžu sa poškodiť aj
iné bezpečnostné systémy. Dym a prach
vznikajúci pri nafúknutí airbagov môže pri
intenzívnom pôsobení na pokožku a oči
spôsobiť ich podráždenie/poškodenie. V
prípade podráždenia umyte studenou
vodou. Rýchle nafúknutie a látka airbagov
môžu spôsobiť trenie a popáleniny
pokožky.
UPOZORNENIE
Ovládací modul systému airbagov sa
nachádza v stredovej konzole. Ak je stredová konzola nasiaknutá vodou alebo inou
tekutinou, odpojte káble k štartovacej batérii. Nepokúšajte sa naštartovať vozidlo, pretože airbagy sa môžu nafúknuť. Odtiahnutie vozidla. Spoločnosť Volvo odporúča, aby
bolo prepravené do autorizovaného servisu
Volvo.
52
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Airbagy vodiča (str. 53)
Airbag spolujazdca (str. 54)
Bočné airbagy (str. 57)
Nafukovacie závesy (str. 58)
BEZPEČNOSŤ
Airbagy vodiča
Ako doplnok k bezpečnostným pásom je
vozidlo vybavené airbagom volantu a kolenným airbagom1 na strane vodiča.
UPOZORNENIE
Bezpečnostné pásy a airbagy sa vzájomne
ovplyvňujú. Ak sa bezpečnostný pás
nepoužíva vôbec alebo ak sa používa
nesprávne, môže sa znížiť ochrana, ktorú
poskytuje airbag v prípade kolízie.
Aby sa minimalizovalo riziko poranenia pri
nafúknutí airbagu, cestujúci musia sedieť
čo najviac vzpriamene, s nohami na podlahe a chrbtom opretým o operadlo.
UPOZORNENIE
Na hornú ani prednú časť dosky, pod ktorou je uložený kolenný airbag, neukladajte
žiadne predmety ani ich k nej neupevňujte.
Súvisiace informácie
•
•
Airbagy (str. 52)
Airbag spolujazdca (str. 54)
UPOZORNENIE
Airbag volantu a kolenný airbag1 na strane vodiča na
prednom sedadle.
V prípade čelnej zrážky pomáhajú airbagy
chrániť hlavu, krk, tvár a hrudník vodiča, ako aj
jeho kolená a nohy.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a airbag/airbagy sa nafúknu. Airbag tlmí počiatočný náraz pre cestujúceho.
Stlačením v dôsledku kolízie sa airbag
vyfúkne. Keď k tomu dôjde, do vozidla vniká
dym. To je úplne normálne. Celý proces, vrátane nafúknutia a vyfúknutia airbagu, prebehne v priebehu desatín sekundy.
1
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybné fungovanie systému airbagov by mohlo spôsobiť
poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
Umiestnenie airbagu na volante
Tento airbag je umiestnený v strede volantu.
Volant je označený AIRBAG.
Miesto kolenného airbagu1
Airbag je zložený v dolnej časti prístrojového
panela na bočnej strane vodiča. Jeho krycí
panel je označený AIRBAG.
Vozidlo je vybavené kolenným airbagom len na určitých trhoch.
53
BEZPEČNOSŤ
Airbag spolujazdca
Ako doplnok k bezpečnostným pásom je
vozidlo vybavené airbagom na strane spolujazdca na prednom sedadle.
UPOZORNENIE
Štítok pre airbag spolujazdca
Bezpečnostné pásy a airbagy sa vzájomne
ovplyvňujú. Ak sa bezpečnostný pás
nepoužíva vôbec alebo ak sa používa
nesprávne, môže sa znížiť ochrana, ktorú
poskytuje airbag v prípade kolízie.
Aby sa minimalizovalo riziko poranenia pri
nafúknutí airbagu, cestujúci musia sedieť
čo najviac vzpriamene, s nohami na podlahe a chrbtom opretým o operadlo.
UPOZORNENIE
Airbag spolujazdca na prednom sedadle.
V prípade čelnej zrážky pomáha airbag chrániť
hlavu, krk, tvár a hrudník spolujazdca, ako aj
jeho kolená a nohy.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a airbag sa nafúkne. Airbag tlmí
počiatočný náraz pre cestujúceho. Stlačením v
dôsledku kolízie sa airbag vyfúkne. Keď k tomu
dôjde, do vozidla vniká dym. To je úplne normálne. Celý proces, vrátane nafúknutia a
vyfúknutia airbagu, prebehne v priebehu desatín sekundy.
54
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybné fungovanie systému airbagov by mohlo spôsobiť
poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
Umiestnenie airbagu spolujazdca
Airbag je zložený v priestore nad odkladacou
schránkou pred spolujazdcom. Jeho krycí
panel je označený AIRBAG.
UPOZORNENIE
Neumiestňujte predmety pred alebo nad
prístrojovú dosku, kde sa nachádza airbag
spolujazdca.
Štítok na slnečnej clone na strane spolujazdca.
Výstražný štítok pre airbag spolujazdca je
umiestnený tak, ako je znázornené vyššie.
UPOZORNENIE
Ak vozidlo nie je vybavené spínačom na
aktiváciu/deaktiváciu airbagu spolujazdca,
airbag sa vždy aktivuje.
BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE
Pred predným sedadlom spolujazdca nikdy
nedovoľte nikomu stáť, ani sedieť.
Ak je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte
na prednom sedadle spolujazdca detskú
sedačku otočenú proti smeru jazdy.
Ak je airbag spolujazdca deaktivovaný, na
prednom sedadle spolujazdca nesmú nikdy
sedieť cestujúci otočení v smere jazdy (deti
a dospelí).
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
Aktivovanie a deaktivovanie
airbagu spolujazdca*
Airbag spolujazdca možno vypnúť, ak je
vozidlo vybavené vypínačom Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vypínač airbagu spolujazdca sa nachádza na
konci prístrojového panela spolujazdca a dá sa
k nemu dostať, keď sa otvoria dvere spolujazdca.
UPOZORNENIE
Ak vozidlo nie je vybavené spínačom na
aktiváciu/deaktiváciu airbagu spolujazdca,
airbag sa vždy aktivuje.
Zapnutie airbagu spolujazdca
Skontrolujte, či je vypínač v požadovanej
polohe.
Súvisiace informácie
•
•
•
Airbagy (str. 52)
Vytiahnite vypínač smerom von a otočte z
OFF na ON.
> Displej vodiča zobrazí správu Airbag
spolujaz. zap. Potvrďte, prosím.
Airbagy vodiča (str. 53)
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca* (str. 55)
POZNÁMKA
Funkcia ON – airbag je zapnutý a všetci
cestujúci, ktorí sú obrátení tvárou dopredu
(deti aj dospelí), môžu bezpečne sedieť na
sedadle spolujazdca.
Funkcia OFF – Airbag vypnutý a deti,
ktoré sedia v detskej sedačke tvárou
dozadu, môžu bezpečne sedieť na sedadle
pre spolujazdca.
Ak bol airbag spolujazdca aktivovaný/deaktivovaný s vozidlom v polohe zapaľovania I
alebo nižšej, na displeji vodiča sa zobrazí
správa a v stropnej konzole sa zobrazí
nasledujúci indikátor pribl. 6 sekúnd po
nastavení elektrického systému vozidla do
polohy zapaľovania II.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
55
BEZPEČNOSŤ
||
2. Správu potvrďte stlačením tlačidla na pravej klávesnici na volante O.
> Textová správa a výstražný symbol na
stropnej konzole oznamujú, že airbag
na prednom sedadle spolujazdca bol
aktivovaný.
UPOZORNENIE
Ak je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte
na prednom sedadle spolujazdca detskú
sedačku otočenú proti smeru jazdy.
Airbag spolujazdca musí byť vždy aktivovaný, keď na prednom sedadle spolujazdca
sedia cestujúci otočení v smere jazdy (deti
a dospelí).
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
56
Vypnutie airbagu spolujazdca
Vytiahnite vypínač smerom von a otočte z
ON na OFF.
> Displej vodiča zobrazí správu Airbag
spolujaz. vyp. Potvrďte, prosím.
POZNÁMKA
Ak bol airbag spolujazdca aktivovaný/deaktivovaný s vozidlom v polohe zapaľovania I
alebo nižšej, na displeji vodiča sa zobrazí
správa a v stropnej konzole sa zobrazí
nasledujúci indikátor pribl. 6 sekúnd po
nastavení elektrického systému vozidla do
polohy zapaľovania II.
2. Správu potvrďte stlačením tlačidla na pravej klávesnici na volante O.
> Textová správa a výstražný symbol na
stropnej konzole oznamujú, že airbag
na prednom sedadle spolujazdca bol
deaktivovaný.
UPOZORNENIE
Keď je airbag deaktivovaný, na sedadle
spolujazdca nesmú nikdy sedieť cestujúci
otočení v smere jazdy (deti a dospelí).
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
BEZPEČNOSŤ
DÔLEŽITÉ
V prípade deaktivácie airbagu spolujazdca
sa deaktivuje aj elektrický napínač jeho
bezpečnostného pásu.
Bočné airbagy
UPOZORNENIE
Bočné airbagy na sedadle vodiča a spolujazdca slúžia v prípade kolízie na ochranu
hrudníka a bokov.
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybné fungovanie systému bočných airbagov môže spôsobiť ich poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
Súvisiace informácie
•
•
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Detská sedačka (str. 61)
UPOZORNENIE
Do priestoru medzi vonkajšou stranou
sedadla a panelom dverí nedávajte žiadne
predmety, pretože tento priestor je
potrebný pre bočné airbagy.
Spoločnosť Volvo odporúča používať iba
poťahy sedadiel schválené spoločnosťou
Volvo. Iné poťahy sedadiel môžu brániť činnosti bočných airbagov.
Bočné airbagy sú zabudované do rámov operadiel predných sedadiel a pomáhajú chrániť
vodiča a cestujúcich na prednom sedadle.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a bočné airbagy sa nafúknu. Airbag sa nafúkne medzi osobu a panel dverí, a
tlmí tak úvodný náraz. Stlačením v dôsledku
kolízie sa airbag vyfúkne. Bočný airbag sa zvyčajne nafúkne len na strane kolízie.
UPOZORNENIE
Bočné airbagy sú doplnkom bezpečnostných pásov. Vždy používajte bezpečnostný
pás.
Bočné airbagy a detské sedačky
Ochrana poskytovaná vozidlom deťom sediacim v detskej sedačke alebo na podsedáku nie
je systémom znížená.
Súvisiace informácie
•
Airbagy (str. 52)
57
BEZPEČNOSŤ
Nafukovacie závesy
Nafukovací záves, Inflatable Curtain (IC),
pomáha zabrániť tomu, aby sa počas kolízie
vodič a spolujazdec neudreli svoje hlavy o
vnútornú časť vozidla.
UPOZORNENIE
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybná funkčnosť systému nafukovacej opony môže
spôsobiť poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
UPOZORNENIE
Nikdy nevešajte ani nepripevňujte ťažké
predmety na strešné rukoväte. Háčiky sú
určené len pre ľahké kabáty a bundy (nie
pre pevné predmety, ako sú dáždniky).
Nafukovací záves sa montuje po oboch stranách stropného obloženia a pomáha chrániť
vodiča a cestujúcich na vonkajších stranách
vozidla. Panely sú označené pomocou IC
AIRBAG.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a nafukovací záves sa nafúkne.
58
Na čalúnenie vozidla, stĺpiky dverí alebo
bočné panely nič nemontujte skrutkami ani
nič neinštalujte. Mohlo by to ohroziť zamýšľanú ochranu. Spoločnosť Volvo odporúča
používať iba originálne náhradné diely
Volvo, ktoré sú schválené na montáž v
rámci tejto oblasti použitia.
UPOZORNENIE
Medzi nákladom a bočnými oknami
nechajte medzeru 10 cm (4 palce), ak je
vozidlo naložené nad horný okraj okien
dverí. V opačnom prípade sa môže narušiť
určená ochrana nafukovacieho závesu,
ktorý je ukrytý v čalúnení stropu.
UPOZORNENIE
Záclonový airbag je doplnkom bezpečnostných pásov. Vždy používajte bezpečnostný
pás.
Súvisiace informácie
•
Airbagy (str. 52)
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostný režim
UPOZORNENIE
Bezpečnostný režim je ochranný stav, ktorý
sa spustí v prípade, že by kolízia mohla
poškodiť životne dôležité funkcie vozidla, ako
sú palivové potrubia, snímače akéhokoľvek
bezpečnostného systému alebo brzdový
systém.
Ak bolo vozidlo účastníkom kolízie, na displeji
vodiča sa môže zobraziť správa Safety mode
Pozrite si príručku, pokiaľ nie je displej
poškodený a elektrický systém vozidla je stále
v prevádzke. Táto správa znamená, že vozidlo
má zníženú funkčnosť.
Nikdy sa sami nepokúšajte opravovať
vozidlo alebo resetovať elektroniku, ak je
vozidlo v bezpečnostnom režime. Mohlo by
to mať za následok zranenie alebo nefunkčnosť vozidla. Spoločnosť Volvo odporúča,
aby po zobrazení Safety mode Pozrite si
príručku bolo vozidlo skontrolované a
znovu zavedené do normálneho stavu autorizovaným servisom Volvo.
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime, je
možné pokúsiť sa vynulovať systém, aby sa
vozidlo mohlo naštartovať a prejsť krátku
vzdialenosť, ak je napríklad v nebezpečnej
dopravnej situácii.
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime, je
možné pokúsiť sa vynulovať systém, aby sa
vozidlo mohlo naštartovať a prejsť krátku
vzdialenosť, ak je napríklad v nebezpečnej
dopravnej situácii.
Štartovanie vozidla po
bezpečnostnom režime
1.
UPOZORNENIE
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime,
nesmie byť ťahané. Musí byť transportované z miesta jeho lokalizácie. Spoločnosť
Volvo odporúča, aby bolo prepravené do
autorizovaného servisu Volvo.
UPOZORNENIE
Ak je cítiť palivo, keď sa na displeji vodiča
zobrazí Safety mode Pozrite si príručku
správa, nikdy a za žiadnych okolností sa
nepokúšajte vozidlo opäť naštartovať.
Ihneď opustite vozidlo.
Štartovanie a pohýnanie vozidla po
bezpečnostnom režime
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Štartovanie a pohýnanie vozidla po bezpečnostnom režime (str. 59)
Odtiahnutie (str. 485)
Skontrolujte celkovú situáciu poškodenia
vozidla a či nevytieklo žiadne palivo.
Nesmiete cítiť žiadny smrad paliva.
Ak sa na vozidle nachádza iba malé poškodenie a kontrola neodhalila žiadne vytečené palivo, môžete sa pokúsiť naštartovať.
UPOZORNENIE
Ak je cítiť palivo, keď sa na displeji vodiča
zobrazí Safety mode Pozrite si príručku
správa, nikdy a za žiadnych okolností sa
nepokúšajte vozidlo opäť naštartovať.
Ihneď opustite vozidlo.
2. Vypnite vozidlo.
}}
59
BEZPEČNOSŤ
||
3. Potom skúste vozidlo naštartovať.
> Elektronika vo vozidle vykoná kontrolu
systémov a potom sa pokúsi obnoviť
normálny stav. Počas tejto doby displej
vodiča zobrazí správu Štart motora
Kontrola syst., čakajte. Toto môže
trvať až jednu minútu.
4. Keď už správa Štart motora Kontrola
syst., čakajte nie je zobrazená na displeji
vodiča, tak skúste znovu naštartovať
vozidlo.
DÔLEŽITÉ
Ak je na displeji stále zobrazená správa
Safety mode Pozrite si príručku, s vozidlom nesmiete jazdiť ani ho nesmiete ťahať;
namiesto toho musíte využiť odťahovú
službu. Vozidlo síce môže vyzerať ako prevádzkyschopné, skryté poškodenie však
môže spôsobiť, že pohybujúce sa vozidlo
sa nebude dať ovládať.
Pohýnanie sa vozidla po
bezpečnostnom režime
1.
60
Ak displej vodiča po pokuse naštartovať,
zobrazuje správu Normal mode The car
is now in normal mode, s vozidlom je
možné sa opatrne pohnúť, ak stojí v
nebezpečnej polohe.
2. Nepohýnajte sa s vozidlom viac ako je
nevyhnutné.
UPOZORNENIE
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime,
nesmie byť ťahané. Musí byť transportované z miesta jeho lokalizácie. Spoločnosť
Volvo odporúča, aby bolo prepravené do
autorizovaného servisu Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnostný režim (str. 59)
Štartovanie vozidla (str. 434)
Odtiahnutie (str. 485)
Bezpečnosť detí
Deti musia pri cestovaní vozidlom vždy sedieť
zabezpečené.
Volvo má vybavenie pre bezpečnosť dieťaťa
(detské sedačky a upevňovacie zariadenia),
ktoré je určené na montáž do tohto konkrétneho vozidla. Pomocou vybavenie pre bezpečnosť dieťaťa Volvo získate dobré podmienky
pre bezpečné cestovanie dieťaťa vo vozidle.
Okrem toho vybavenie pre bezpečnosť dieťaťa
dobre zapadá a ľahko sa ovláda.
Vybavenie, ktoré sa má používať, vyberajte s
ohľadom na hmotnosť a veľkosť dieťaťa.
Spoločnosť Volvo odporúča, aby deti cestovali
v detskej sedačke smerujúcej dozadu, pokým
to bude možné, minimálne do 3 - 4 rokov, a
potom v detskej sedačke smerujúcej dopredu,
až kým dieťa nedosiahne výšku 140 cm
(4 stopy a 7 palcov).
POZNÁMKA
Právne predpisy týkajúce sa typu detskej
sedačky, ktorá sa musí používať pre deti
rôzneho veku a výšky, sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť. Skontrolujte, čo platí.
BEZPEČNOSŤ
POZNÁMKA
Pri použití detského bezpečnostného vybavenia je dôležité prečítať si priložené montážne pokyny.
Ak máte pri montáži detského bezpečnostného vybavenia pochybnosti, kontaktujte
výrobcu, ktorý vám poskytne jasnejšie
pokyny.
Deti všetkých vekových kategórií a veľkostí
musia vo vozidle vždy sedieť správne. Nikdy
nedovoľte, aby dieťa sedelo na kolenách cestujúceho.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Detská sedačka (str. 61)
Aktivácia a deaktivácia detských poistiek
(str. 265)
Detská sedačka
POZNÁMKA
Vždy keď vo vozidle cestujú deti, treba použiť
vhodné detské sedačky.
Deti majú sedieť pohodlne a bezpečne. Presvedčte sa, že je detská sedačka dobre
umiestnená, upevnená a správne použitá.
Dlhodobá inštalácia a používanie detských
sedačiek môže spôsobiť opotrebovanie
kotviacich bodov na vozidle. Spoločnosť
Volvo odporúča používať ochranné príslušenstvo na ochranu kotviacich bodov
vozidla.
Pre správne pripevnenie detskej sedačky si
pozrite návod na inštalovanie.
POZNÁMKA
Pri použití detského bezpečnostného vybavenia je dôležité prečítať si priložené montážne pokyny.
Ak máte pri montáži detského bezpečnostného vybavenia pochybnosti, kontaktujte
výrobcu, ktorý vám poskytne jasnejšie
pokyny.
POZNÁMKA
Súvisiace informácie
•
•
Bezpečnosť detí (str. 60)
Horné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
Dolné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 63)
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca* (str. 55)
Nikdy nenechávajte detskú sedačku voľne
vo vozidle. Vždy ju zaistite podľa pokynov
pre detskú sedačku, aj keď sa nepoužíva.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
61
BEZPEČNOSŤ
Horné upevňovacie body pre
detské sedačky
UPOZORNENIE
Horné popruhy detskej sedačky sa musia
pretiahnuť cez otvor v podpere opierky
hlavy predtým, než sa napnú v bode upevnenia. Ak to nie je možné, riaďte sa odporúčaniami výrobcu detskej sedačky.
Vozidlo je vybavené hornými upevňovacími
bodmi pre detské sedačky na vonkajších
zadných sedadlách.
Horné upevňovacie body sú primárne určené
pre použitie s detskými sedačkami smerujúcimi dopredu.
POZNÁMKA
Pri pripájaní detskej sedačky k horným upevňovacím bodom sa vždy riaďte montážnymi
pokynmi výrobcu.
Aby ste vo vozidlách so sklopnými opierkami hlavy na krajných sedadlách uľahčili
montáž tohto typu detskej sedačky,
sklopte opierky hlavy.
Umiestnenie upevňovacích bodov
Dolné upevňovacie body pre
detské sedačky
Vozidlo je vybavené dolnými upevňovacími
bodmi pre detské sedačky na prednom
sedadle* a na zadnom sedadle.
Dolné upevňovacie body sú navrhnuté na použitie v spojení s určitými detskými sedačkami
otočenými chrbtom v smere jazdy.
Pri pripájaní detskej sedačky k dolným upevňovacím bodom sa vždy riaďte montážnymi
pokynmi výrobcu.
Umiestnenie upevňovacích bodov
POZNÁMKA
Vo vozidlách s odkladacou plochou sa pred
upevnením detských sedačiek do montážnych bodov musí plocha odstrániť.
Súvisiace informácie
•
•
62
Detská sedačka (str. 61)
Dolné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
Umiestnenie upevňovacích bodov je označené symbolmi na zadnej strane operadla.
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 63)
Umiestnenie upevňovacích bodov na prednom
sedadle.
Upevňovacie body sa nachádzajú na zadnej
strane zadných vonkajších sedadiel.
•
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
Upevňovacie body na prednom sedadle sa
nachádzajú po stranách priestoru na nohy
spolujazdca.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Upevňovacie body na prednom sedadle sú
upevnené, iba ak je vozidlo vybavené prepínačom aktivovania/deaktivovania airbagov pre
spolujazdca*.
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
upevňovacie body pre detské
sedačky i-Size/ISOFIX
Vozidlo je vybavené upevňovacími bodmi pre
detské sedačky na zadnom sedadle i-Size/
ISOFIX.
Systém i-Size/ISOFIX2 je zabudovaný systém
pre detské sedačky, ktorý vychádza z medzinárodnej normy.
Pri pripájaní detskej sedačky k upevňovacím
bodom i-Size/ISOFIX sa vždy riaďte montážnymi pokynmi výrobcu.
Umiestnenie upevňovacích bodov
Umiestnenie upevňovacích bodov na zadnom
sedadle.
Upevňovacie body na zadnom sedadle sa
nachádzajú v zadnej časti podlahových koľajníc predného sedadla.
Súvisiace informácie
•
•
Detská sedačka (str. 61)
Horné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 63)
•
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
2 Názvy
Umiestnenie upevňovacích bodov je označené symbolmi2 na poťahu operadla.
Upevňovacie body systému i-Size/ISOFIX sa
nachádzajú za krytmi v spodnej časti operadla
na zadnom sedadle, na vonkajších sedadlách.
}}
a symboly sa menia v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
63
BEZPEČNOSŤ
||
Zdvihnite kryty, aby ste sa dostali k upevňovacím bodom.
Súvisiace informácie
•
•
Detská sedačka (str. 61)
Horné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
Dolné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 70)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 71)
Polohovanie detskej sedačky
Je dôležité umiestniť vo vozidle detskú
sedačku na správne miesto. Okrem iného
voľba miesta závisí od typu detskej sedačky a
toho, či je zapnutý airbag na mieste spolujazdca.
Predpisy týkajúce sa spôsobu prepravy detí
vo vozidle sa v jednotlivých krajinách môžu
líšiť. Skontrolujte, čo platí.
UPOZORNENIE
Pred predným sedadlom spolujazdca nikdy
nedovoľte nikomu stáť, ani sedieť.
Ak je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte
na prednom sedadle spolujazdca detskú
sedačku otočenú proti smeru jazdy.
Ak je airbag spolujazdca deaktivovaný, na
prednom sedadle spolujazdca nesmú nikdy
sedieť cestujúci otočení v smere jazdy (deti
a dospelí).
Detská sedačka otočená tvárou dozadu a airbag nie
sú kompatibilné.
Vždy pripevnite detské sedačky v zadnej časti
tvárou dozadu, keď je zapnutý airbag na mieste spolujazdca. Ak dieťa sedí na prednom
sedadle pre spolujazdca, môže utrpieť vážne
poranenie pri nafúknutí airbagu.
Keď je airbag na mieste spolujazdca vypnutý,
potom môžete pripevniť detské sedačky tvárou dozadu na prednom sedadle.
64
POZNÁMKA
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
BEZPEČNOSŤ
Štítok pre airbag spolujazdca
Montáž detskej sedačky
POZNÁMKA
Pri montáži a používaní detskej sedačky je
dôležité pamätať na množstvo vecí, ktoré
závisia od umiestnenia detskej sedačky.
Nikdy nenechávajte detskú sedačku voľne
vo vozidle. Vždy ju zaistite podľa pokynov
pre detskú sedačku, aj keď sa nepoužíva.
UPOZORNENIE
Je zakázané používať podsedáky/detské
sedačky s oceľovými prackami alebo inými
prvkami, ktoré by mohli dosadnúť na tlačidlo otvorenia zámku bezpečnostného
pásu, pretože môže dôjsť k jeho náhodnému otvoreniu.
Štítok na slnečnej clone na strane spolujazdca.
Výstražný štítok pre airbag spolujazdca je
umiestnený tak, ako je znázornené vyššie.
Súvisiace informácie
•
•
•
Detská sedačka (str. 61)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 70)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 71)
Popruhy detskej sedačky neukotvujte o
vodorovnú nastavovaciu lištu sedadla ani o
pružiny, koľajnice či nosníky pod sedadlom.
Ostré okraje môžu popruhy poškodiť.
Zabráňte tomu, aby sa horná časť detskej
sedačky opierala o čelné sklo.
POZNÁMKA
Pri použití detského bezpečnostného vybavenia je dôležité prečítať si priložené montážne pokyny.
POZNÁMKA
Dlhodobá inštalácia a používanie detských
sedačiek môže spôsobiť opotrebovanie
kotviacich bodov na vozidle. Spoločnosť
Volvo odporúča používať ochranné príslušenstvo na ochranu kotviacich bodov
vozidla.
Montáž na predné sedadlo
•
Pri montáži detských sedačiek proti smeru
jazdy skontrolujte, či je airbag spolujazdca
deaktivovaný.
•
Pri montáži detských sedačiek v smere
jazdy skontrolujte, či je airbag spolujazdca
aktivovaný.
•
Používajte iba detské sedačky, ktoré sú
odporúčané spoločnosťou Volvo, sú univerzálne schválené alebo sú polouniverzálne a kde je vozidlo uvedené na zozname vozidiel výrobcu.
•
Detské sedačky ISOFIX sa dajú namontovať len vtedy, keď je vozidlo vybavené
Ak máte pri montáži detského bezpečnostného vybavenia pochybnosti, kontaktujte
výrobcu, ktorý vám poskytne jasnejšie
pokyny.
}}
65
BEZPEČNOSŤ
||
•
•
•
Ak je detská sedačka vybavená dolnými
popruhmi, spoločnosť Volvo odporúča
použiť s nimi nižšie upevňovacie body3.
Ak je detská sedačka vybavená podpornými nožičkami, vždy upevnite podpornú
nožičku/podporné nožičky priamo k podlahe. Nikdy nemontujte podpornú nožičku
na opierku nohy alebo iný predmet.
Na uľahčenie montáže detskej sedačky
môžete použiť príručku ISOFIX.
Montáž na zadné sedadlo
•
Používajte iba detské sedačky, ktoré sú
odporúčané spoločnosťou Volvo, sú univerzálne schválené alebo sú polouniverzálne a kde je vozidlo uvedené na zozname vozidiel výrobcu.
•
Detská sedačka s podpornými nožičkami
nesmie byť umiestnená na strednom
sedadle.
•
Vonkajšie sedadlá sú vybavené upínacím
systémom ISOFIX a sú schválené pre iSize4.
•
Vonkajšie sedadlá sú vybavené hornými
upevňovacími bodmi. Spoločnosť Volvo
odporúča, aby sa horné popruhy detskej
sedačky preťahovali cez otvor v opierke
3 Sortiment príslušenstva sa
4 Líši sa v závislosti od trhu.
66
hlavy predtým, než sa napnú v bode upevnenia. Ak to nie je možné, riaďte sa odporúčaniami výrobcu detskej sedačky.
systémom príslušenstvom s konzolou
ISOFIX3.
líši v závislosti od trhu.
•
•
Ak je detská sedačka vybavená dolnými
popruhmi, nikdy neupravujte polohu
sedadla vpredu po namontovaní popruhov
do dolných upevňovacích bodov. Vždy,
keď nie je namontovaná detská sedačka,
nezabudnite odstrániť dolné popruhy.
Ak je detská sedačka vybavená podpornými nožičkami, vždy upevnite podpornú
nožičku/podporné nožičky priamo k podlahe. Nikdy nemontujte podpornú nožičku
na opierku nohy alebo iný predmet.
Pri inštalácii detskej sedačky pre malé deti na
zadnom sedadle, spoločnosť Volvo odporúča vzdialenosť aspoň 50 mm (2 tum) od prednej časti detskej
sedačky po najvzdialenejšiu časť sedadla vpredu.
Súvisiace informácie
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 70)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 71)
BEZPEČNOSŤ
Tabuľka prehľadu umiestnenia
detských sedačiek
Tabuľka poskytuje prehľad typov detských
sedačiek vhodných pre sedadlá vozidla.
Polohy sedenia vo vozidlách s pravostranným riadením.
Polohy sedenia vo vozidlách s ľavostranným riadením.
Poloha
sedadlaB
A
B
C
Detské sedačky i-Size
Univerzálne schválené detské sedačky zabezpečené bezpečnostným pásom vozidla
Ostatné kategórie detských sedačiekA
3, 5
2C, 3, 4, 5
2C, 3, 5
Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte výrobcu detskej sedačky.
Podľa číslovania uvedeného vyššie.
Aktivovaný airbag pre detské sedačky otočené v smere jazdy. Deaktivovaný airbag pre detské sedačky otočené proti smeru jazdy.
Súvisiace informácie
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 70)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 71)
67
BEZPEČNOSŤ
Tabuľka pre umiestnenie detských
sedačiek pomocou
bezpečnostných pásov vozidla
V tabuľke sa uvádza odporúčanie, ktoré detské sedačky sú vhodné pre dané miesta a pre
akú veľkosť dieťaťa.
Hmotnosť
Skupina 0
max 10 kg
Skupina 0+
max 13 kg
Skupina 1
9-18 kg
Skupina 2
15-25 kg
68
POZNÁMKA
Pred montážou detskej sedačky do vozidla
si vždy prečítajte časť návod na obsluhu o
montáži detskej sedačky.
Predné sedadlo (s deaktivovaným
airbagom, iba detské sedačky
smerujúce dozadu)A
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba detské sedačky smerujúce dopredu)A
Krajné zadné sedadlo
Stredné zadné sedadlo
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, LD
UF
BEZPEČNOSŤ
Hmotnosť
Predné sedadlo (s deaktivovaným
airbagom, iba detské sedačky
smerujúce dozadu)A
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba detské sedačky smerujúce dopredu)A
Krajné zadné sedadlo
Stredné zadné sedadlo
X
UFB, F
UF
UF
Skupina 3
22-36 kg
U: Vhodné pre univerzálne kategórie zadržiavacích systémov schválených pre použitie v tejto hmotnostnej skupine.
UF: Vhodné pre univerzálne schválené detské sedačky smerujúce dopredu.
L: Vhodné pre konkrétne detské sedačky. Tieto zadržiavacie systémy môžu byť špecifické pre dané vozidlá, obmedzené alebo polouniverzálne kategórie.
X: Sedadlo nie je vhodné pre deti v tejto hmotnostnej skupine.
A
B
C
D
E
F
Pri montáži detských sedačiek musí byť predĺženie sedáku vždy zasunuté.
Nastavte sedadlo do vyššej polohy.
Volvo odporúča: Detská sedačka Volvo (typové schválenie E1 04301146).
Volvo odporúča: Sedačka Volvo smerujúca dozadu (typové schválenie E5 04212).
Spoločnosť Volvo odporúča pre deti v tejto hmotnostnej skupine detskú sedačku smerujúcu dozadu.
Volvo odporúča: Podporný vankúš s operadlom a bez operadla (typové schválenie E5 04216); podporné sedadlo Volvo (typové schválenie E1 04301312).
UPOZORNENIE
Ak je aktivovaný airbag spolujazdca, nikdy
nepoužívajte na prednom sedadle spolujazdca detskú sedačku otočenú proti
smeru jazdy.
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 70)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 71)
•
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Súvisiace informácie
•
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
69
BEZPEČNOSŤ
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek i-Size
Detská sedačka musí byť schválená v súlade s
UN Reg R129.
V tabuľke sa uvádza odporúčanie, ktoré detské sedačky i-Size sú vhodné pre dané miesta a pre akú veľkosť dieťaťa.
POZNÁMKA
Pred montážou detskej sedačky do vozidla
si vždy prečítajte časť návod na obsluhu o
montáži detskej sedačky.
Typ detskej sedačky
Predné sedadlo (s deaktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce dozadu)
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce dopredu)
Krajné zadné sedadlo
Stredné zadné sedadlo
Detské sedačky i-Size
X
X
i-UA, B
X
i-U: Vhodné pre "univerzálnu" detskú sedačku i-Size, otočenú v smere aj proti smeru jazdy.
X: Nevhodné pre univerzálne schválené detské sedačky.
A
B
Spoločnosť Volvo odporúča, aby deti cestovali v detskej sedačke otočenej proti smeru jazdy do čo možno najvyššieho veku, minimálne však do veku 3 – 4 rokov.
Volvo odporúča: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (typové schválenie E4-129R-000002).
Súvisiace informácie
•
•
•
70
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 71)
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 63)
BEZPEČNOSŤ
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek ISOFIX
V tabuľke sa uvádza odporúčanie, ktoré detské sedačky ISOFIX sú vhodné pre dané miesta a pre akú veľkosť dieťaťa.
Hmotnosť
Skupina 0
max 10 kg
Skupina 0+
max 13 kg
Trieda veľkostiA
Detská sedačka musí byť schválená v súlade s
UN Reg R44 a model vozidla musia byť
zahrnutý do zoznamu vozidiel od výrobcu.
Typ detskej sedačky
E
Detská sedačka smerujúca dozadu
E
Detská sedačka smerujúca dozadu
C
Detská sedačka smerujúca dozadu
D
Detská sedačka smerujúca dozadu
POZNÁMKA
Pred montážou detskej sedačky do vozidla
si vždy prečítajte časť návod na obsluhu o
montáži detskej sedačky.
Predné sedadlo (s
deaktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dozadu)B, C
Predné sedadlo (s
aktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dopredu)B, C
Krajné zadné
sedadlo
Stredné zadné
sedadlo
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
71
BEZPEČNOSŤ
||
Hmotnosť
Skupina 1
9-18 kg
Trieda veľkostiA
Typ detskej sedačky
A
Detská sedačka smerujúca dopredu
B
Detská sedačka smerujúca dopredu
B1
Detská sedačka smerujúca dopredu
C
Detská sedačka smerujúca dozadu
D
Detská sedačka smerujúca dozadu
Predné sedadlo (s
deaktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dozadu)B, C
Predné sedadlo (s
aktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dopredu)B, C
Krajné zadné
sedadlo
Stredné zadné
sedadlo
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: Vhodné pre konkrétne detské sedačky ISOFIX. Tieto detské sedačky sú systémy špecifických vozidiel, obmedzených alebo polouniverzálnych
kategórií.
IUF: Vhodné pre detské sedačky smerujúce dopredu ISOFIX univerzálnej kategórie, ktoré sú schválené pre použitie v danej hmotnostnej skupine.
X: Nevhodné pre detské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
72
Pre detské sedačky s upevňovacím systémom ISOFIX existuje klasifikácia veľkosti, ktorá pomáha používateľom vybrať si správny typ detskej sedačky. Triedu veľkosti nájdete uvedenú na štítku detskej sedačky.
Vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX, ktorá je čiastočne univerzálne schválená (IL), ak je vozidlo vybavené systémom ISOFIX (rozsah príslušenstva sa líši v závislosti od trhu). Nie sú tu žiadne
horné montážne body pre detské sedačky.
Pri montáži detských sedačiek musí byť predĺženie sedáku vždy zasunuté.
Volvo odporúča: Detská sedačka Volvo upevnená systémom ISOFIX (typové schválenie E1 04301146).
Platí, ak vozidlo nie je vybavené konzolou ISOFIX.
Nastavte operadlo tak, aby opierka hlavy nezasahovala do detskej sedačky.
Spoločnosť Volvo odporúča pre deti v tejto hmotnostnej skupine detskú sedačku smerujúcu dozadu.
BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE
Ak je aktivovaný airbag spolujazdca, nikdy
nepoužívajte na prednom sedadle spolujazdca detskú sedačku otočenú proti
smeru jazdy.
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 63)
POZNÁMKA
Ak detská sedačka i-Size/ISOFIX nemá
klasifikáciu veľkosti, model vozidla musí
byť uvedený v zozname vozidiel pre detskú
sedačku.
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča kontaktovať
autorizovaného predajcu vozidiel značky
Volvo, ktorý vám poskytne informácie o
tom, ktoré detské sedačky i-Size/ISOFIX
spoločnosť Volvo odporúča.
Súvisiace informácie
•
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
Tabuľka prehľadu umiestnenia detských
sedačiek (str. 67)
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 70)
73
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s ľavostranným
riadením
Nastavenie volantu
Prehľady ukazujú, kde sa nachádzajú displeje
a ovládače v blízkosti vodiča.
Ľavá tlačidlová plocha na volante
Volant a prístrojová doska
Stredová a tunelová konzola
Klaksón
Osvetlenie displeja, odomykanie/otváranie*/zatváranie* dverí batožinového priestoru
Stropná konzola
Stredový displej
Tlačidlo Štart
Výstražné svetlá, rozmrazovanie, médiá,
tlačidlo režimu jazdy*
Obrysové svetlá, denné svietenie, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, smerové
svetlá, predné hmlové svetlá/osvetlenie
zákrut*, zadné hmlové svetlo, vynulovanie
počítadla kilometrov
Pádla na volante* pre manuálne radenie v
prípade automatickej prevodovky
Predné lampičky na čítanie a interiérové
osvetlenie
Panoramatická strecha*
Displej vodiča
Displej v strešnej konzole, tlačidlo ON
CALL*
Stierače a ostrekovač, dažďový senzor*
Manuálne stmievanie vnútorného spätného zrkadla
Pravá tlačidlová plocha na volante
76
Elektrická zásuvka, port USB, bezdrôtová
nabíjačka telefónov*
Volič prevodových stupňov
Parkovacia brzda
Automatické zabrzdenie pri odstavení
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Dvere vodiča
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Prevodovka (str. 448)
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s pravostranným
riadením
Prehľady ukazujú, kde sa nachádzajú displeje
a ovládače v blízkosti vodiča.
Pamäť pre nastavenia predného sedadla*,
vonkajšie spätné zrkadlá
Centrálne zamykanie, elektrické ovládanie
okien, vonkajšie spätné zrkadlá, elektrické
detské poistky*
Otváranie kapoty motora
Nastavenie predného sedadla
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
Úprava volantu (str. 188)
Ovládanie svetiel (str. 144)
Štartovanie vozidla (str. 434)
Displej vodiča (str. 80)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
77
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Volant a prístrojová doska
Nastavenie volantu
Stredová a tunelová konzola
Ľavá tlačidlová plocha na volante
Stropná konzola
Obrysové svetlá, denné svietenie, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, smerové
svetlá, predné hmlové svetlá/osvetlenie
zákrut*, zadné hmlové svetlo, vynulovanie
počítadla kilometrov
Pádla na volante* pre manuálne radenie v
prípade automatickej prevodovky
Displej vodiča
Stierače a ostrekovač, dažďový senzor*
Osvetlenie displeja, odomykanie/otváranie*/zatváranie* dverí batožinového priestoru
Stredový displej
Tlačidlo Štart
Predné lampičky na čítanie a interiérové
osvetlenie
Výstražné svetlá, rozmrazovanie, médiá,
tlačidlo režimu jazdy*
Panoramatická strecha*
Elektrická zásuvka, port USB, bezdrôtová
nabíjačka telefónov*
Displej v strešnej konzole, tlačidlo ON
CALL*
Volič prevodových stupňov
Manuálne stmievanie vnútorného spätného zrkadla
Parkovacia brzda
Automatické zabrzdenie pri odstavení
Pravá tlačidlová plocha na volante
Klaksón
78
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Dvere vodiča
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Prevodovka (str. 448)
Pamäť pre nastavenia predného sedadla*,
vonkajšie spätné zrkadlá
Centrálne zamykanie, elektrické ovládanie
okien, vonkajšie spätné zrkadlá, elektrické
detské poistky*
Otváranie kapoty motora
Nastavenie predného sedadla
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
Úprava volantu (str. 188)
Ovládanie svetiel (str. 144)
Štartovanie vozidla (str. 434)
Displej vodiča (str. 80)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
79
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Displej vodiča
Displej vodiča sa aktivuje ihneď po otvorení
dverí, t.j. v polohe zapaľovania 0. Displej
vodiča po chvíli zhasne, ak sa nepoužíva. Ak
ho chcete znova aktivovať, postupujte nasledovne:
•
•
Otvorte jedny z dverí.
•
Displej vodiča zobrazuje informácie o vozidle
a jazde.
Displej vodiča obsahuje ukazovatele, indikátory a indikačné a výstražné symboly. Obsah
displeja vodiča závisí od vybavenia vozidla,
nastavení a funkcií, ktoré sú v tom čase
aktívne.
Stlačte brzdový pedál.
Aktivujte polohu zapaľovania I.
UPOZORNENIE
Ak displej vodiča zhasne, nesvieti pri aktivácii/štarte, alebo je úplne alebo čiastočne
nečitateľný, vozidlo sa nesmie používať.
Mali by ste okamžite navštíviť servis. Spoločnosť Volvo odporúča autorizovaný servis
Volvo.
UPOZORNENIE
V prípade poruchy na displeji vodiča sa
nemusia zobraziť informácie napr. o
brzdách, airbagoch alebo iných bezpečnostných systémoch. V takom prípade
vodič nemôže skontrolovať stav systémov
vozidla alebo prijímať aktuálne upozornenia
a informácie.
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Umiestnenie na displeji vodiča:
Naľavo
V strede
Napravo
Tachometer
Indikátor a výstražné symboly
Otáčkomer/hybridný ukazovateľA
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Indikátor prevodových stupňov
Hodiny
Jazdný režim
Informácie tempomatu a obmedzovača
rýchlosti
Správy, v niektorých prípadoch s grafikou
Palivomer
Informácie o dopravných značkách*
Informácie o dverách a bezpečnostných pásoch
Ukazovateľ hybridnej batérie
–
Stav nabíjania
Dojazd na nádrž
Denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Počítadlo prejazdenej
80
vzdialenostiB
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
A
B
Naľavo
V strede
Napravo
–
Prehrávač médií
Dojazd na batériu
–
Mapa navigácie*
Okamžitá spotreba paliva
–
Telefón
Ponuka aplikácie (aktivovaná pomocou klávesnice
na volante)
–
Rozpoznávanie hlasu
–
Závisí od zvoleného režimu jazdy.
Počet najazdených kilometrov.
Dynamický symbol
Súvisiace informácie
Dynamický symbol vo svojej
základnej forme.
Stred displeja vodiča obsahuje dynamický
symbol, ktorý mení vzhľad pre rôzne typy
správ. Oranžová alebo červená značka okolo
symbolu označuje stupeň závažnosti kontrolnej alebo výstražnej správy.
•
•
•
•
•
•
•
Nastavenia displeja vodiča (str. 82)
Výstražné symboly na displeji vodiča
(str. 93)
Symboly na displeji vodiča (str. 91)
Palubný počítač (str. 85)
Hlásenia na displeji vodiča (str. 101)
Správa menu aplikácií na displeji vodiča
(str. 100)
Režimy jazdy (str. 456)
Príklady symbolov indikátorov.
Pomocou animácie sa môže základný tvar premeniť na grafickú ukážku toho, kde sa nachádza problém, alebo na objasnenie informácií.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
81
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Nastavenia displeja vodiča
Nastavenia možností zobrazenia na displeji
vodiča sa dajú uskutočniť prostredníctvom
ponuky aplikácie displeja vodiča a prostredníctvom ponuky nastavení stredového
displeja.
Nastavenia pomocou ponuky aplikácie
displeja vodiča
•
navigačný systém*.
Nastavenia pomocou stredového
displeja
Výber typu informácií
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car Displej vodiča
Informácie na displeji vodiča.
3. Vyberte, čo sa má zobrazovať na pozadí:
• Neukazovať žiadne info. na pozadí
• Ukázať info. o aktuál. prehráv. médiu
• Zobraziť navigáciu, aj keď nie je
2. Ak chcete vybrať jazyk, ťuknite na položku
Systém Systémové jazyky a jednotky
Jazyk systému.
> Zmena ovplyvní jazyk na všetkých
displejoch.
Tieto nastavenia sú osobné a automaticky sa
ukladajú do aktívneho profilu ovládača.
Súvisiace informácie
•
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Správa menu aplikácií na displeji vodiča
(str. 100)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
vybraná žiadna trasa
Výber témy
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Ponuka aplikácie sa otvára a ovláda pomocou
pravej klávesnice na volante.
V ponuke aplikácií si môžete vybrať, ktoré
informácie sa budú zobrazovať na displeji
vodiča spomedzi týchto:
•
•
•
82
palubný počítač
prehrávač médií
telefón
2. Ťuknite na položku My Car
vodiča Témy displeja
Displej
3. Vyberte tému (vzhľad) pre displej vodiča:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Výber jazyka
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Palivomer
Hybridný ukazovateľ
Palivomer na displeji vodiča zobrazuje hladinu paliva v nádrži.
V režimoch jazdy Hybrid a Pure displej vodiča
zobrazuje hybridný ukazovateľ, ktorý môže
vodičovi pomôcť riadiť vozidlo hospodárnejším spôsobom.
Indikuje úroveň energie pri naštartovaní spaľovacieho motora. Ak je symbol vyplnený, znamená to, že sa používa spaľovací motor.
Udáva úroveň energie pri naštartovaní spaľovacieho motora. Ak symbol
nie je vyplnený, znamená to, že sa
nepoužíva spaľovací motor.
Indikátor ktorý indikuje nabíjanie
hybridnej batérie napr. ak je mierne
zošliapnutý brzdový pedál.
Výkon požadovaný vodičom
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Béžová zóna palivomeru udáva množstvo
paliva v nádrži.
Keď je hladina paliva nízka, symbol palivového
čerpadla sa rozsvieti a zmení farbu na oranžovú farbu. Palubný počítač tiež uvádza dojazd
do prázdnej nádrže.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Ukazovateľ hybridnej batérie (str. 84)
Plnenie paliva (str. 468)
Palivová nádrž - objem (str. 666)
Hybridný ukazovateľ ukazuje rôznymi spôsobmi vzťah medzi tým, koľko energie sa odoberá z elektromotora a koľko energie je k
dispozícii.
Ukazovateľ v hybridnom ukazovateli udáva
množstvo výkonu motora, ktoré vodič požaduje reguláciou plynového pedálu. Čím vyššia
je hodnota na stupnici, tým vyšší je výkon
vyžadovaný vodičom na aktuálnom prevodovom stupni. Značka medzi bleskom bliká a
kvapka ukazuje bod, v ktorom sa naštartuje
spaľovací motor.
Symboly na hybridnom ukazovateli
Označuje aktuálnu úroveň dostupnej
energie elektromotora. Ak je symbol
vyplnený, znamená to, že sa používa
elektromotor.
Ak symbol nie je vyplnený, znamená
to, že sa nepoužíva elektromotor.
}}
83
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Ukazovateľ hybridnej batérie
Príklad:
Meradlo hybridnej batérie zobrazuje, koľko
energie je v batérii k dispozícii.
Vozidlo je naštartované, ale nepohybuje sa, nevyžaduje sa žiadna energia.
Vozidlo generuje prúd do batérie, batéria sa nabíja,
napr. keď je brzdový pedál zľahka stlačený alebo
počas brzdenia motorom z kopca.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Elektromotor nemôže dodávať požadovaný výkon
motora a naštartuje sa spaľovací motor.
84
Režimy jazdy (str. 456)
Displej vodiča (str. 80)
Nožná brzda (str. 440)
Štartovanie a zastavenie spaľovacieho
motora v Twin Engine (str. 456)
Energia v hybridnej batérii sa používa v prípade elektrického motora, ale aj na chladenie
alebo vykúrenie vozidla. Palubný počítač vypočíta približnú vzdialenosť na základe zvyšnej
energie v batérii.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Symboly na meradle hybridnej batérie
Palubný počítač
Palubný počítač vozidla zaznamenáva hodnoty, ako napríklad vzdialenosť, spotrebu
paliva a priemernú rýchlosť počas jazdy.
Na dosiahnutie štýlu jazdy efektívneho z hľadiska spotreby paliva sa zaznamenávajú informácie o aktuálnej, ako aj priemernej spotrebe
paliva. Informácie palubného počítača sa dajú
zobraziť na displeji vodiča.
•
•
Dojazd na batériu
Turisticko-alternatívny rýchlomer
Jednotky pre vzdialenosť, rýchlosť atď. sa
môžu zmeniť prostredníctvom systémových
nastavení na stredovom displeji.
Denné počítadlo prejazdenej
vzdialenosti
Existujú dva denné počítadlá prejazdenej rýchlosti - TM a TA.
TM sa dá znovu nastaviť manuálne a TA sa
znovu nastavuje automaticky, pokiaľ sa vozidlo
nepoužíva minimálne štyri hodiny.
Symbol
na meradle hybridnej batérie
označuje, že je aktivovaná funkcia Hold a
symbol
označuje, že je aktivovaná funkcia
Charge.
Počas jazdy sa zaznamenávajú tieto informácie:
•
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
funkcia Hold a Charge (str. 464)
Príklady informácií z palubného počítača na displeji
vodiča. Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v
závislosti od modelu vozidla.
Na palubnom počítači sa nachádzajú tieto
počítadlá.
•
•
•
•
Denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Okamžitá spotreba paliva
Prejdená vzdialenosť
Doba jazdy
Priemerná rýchlosť
Priemerná spotreba paliva
Aplikujú sa hodnoty od posledného opätovného nastavenia denného počítadla prejazdenej vzdialenosti vozidla.
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti zaznamenáva celkový počet najazdených kilometrov
vozidla. Túto hodnotu nie je možné znovu
nastaviť na nulu.
Dojazd na nádrž
}}
85
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Okamžitá spotreba paliva
Toto počítadlo zobrazuje momentálnu spotrebu paliva vozidla. Hodnota sa aktualizuje
približne každú sekundu.
Dojazd na nádrž
Palubný počítač vypočíta zostávajúci
počet najazdených kilometrov v závislosti od paliva v nádrži.
Výpočet vychádza z priemernej spotreby
paliva za posledných 30 km (20 míľ) a zostávajúceho množstva paliva.
Ak počítadlo ukazuje „----“, nie je k dispozícii
dostatok paliva na výpočet počtu najazdených
kilometrov. Čo najskôr doplňte palivo.
POZNÁMKA
V prípade zmeny štýlu jazdy sa môže
vyskytnúť mierna odchýlka.
Úsporný štýl jazdy zvyčajne vedie k dlhšiemu
dojazdu.
Dojazd na batériu
Približný dojazd na zostávajúce
množstvo energie v hybridnej batérii
sa zobrazuje vedľa tohto symbolu.
Výpočet vychádza z priemernej spotreby
bežne naloženého vozidla počas bežnej jazdy
a zo zohľadnenia toho, či je klimatizácia (AC)
86
vypnutá alebo zapnutá. Pri prechode z režimu
jazdy Hybrid na režim jazdy Pure sa vypočítaná vzdialenosť zvýši, pretože režim Pure má
znížené nastavenia klimatizácie (klimatizácia
ECO).
Ak počítadlo ukazuje hodnotu „----“, nezostáva
k dispozícii žiadne zaručené množstvo elektrickej energie.
POZNÁMKA
V prípade zmeny štýlu jazdy sa môže
vyskytnúť mierna odchýlka.
Počet najazdených kilometrov pri
elektrickom pohone
S cieľom dosiahnuť najvyšší počet najazdených kilometrov pri elektrickom pohone musí
vodič myslieť aj na úsporu energie. Potenciálny
počet najazdených kilometrov sa znižuje
počtom aktívnych spotrebičov (stereo, elektrické vyhrievanie okien/zrkadiel/sedadiel,
veľmi studený vzduch zo systému ovládania
klimatizácia atď.) - čím je ich počet vyšší, tým
je potenciálny počet najazdených kilometrov
menší.
POZNÁMKA
Úsporný štýl jazdy zvyčajne vedie k dlhšiemu
dojazdu.
Počiatočná hodnota plne nabitej hybridnej
batérie
Keďže štýl jazdy a iné faktory, ktoré vplývajú
na rozsah elektrického pohonu, je ťažké predpokladať, spoločnosť Volvo sa rozhodla pre
počiatočnú hodnotu, ktorú použije po úplnom
nabití vozidla. Počiatočná hodnota označuje
aktualizovanú hodnotu rozsahu elektrického
pohonu namiesto jeho odhadu. Rozdiel počiatočnej hodnoty Hybrid a Pure je spôsobený
tým, že vozidlo môže využívať viac energie z
hybridnej batérie v režime Pure, ako aj tým, že
vozidlo prechádza na klimatizáciu ECO.
Okrem vysokého odberu prúdu v priestore
pre cestujúcich, aj náhle zrýchlenie a brzdenie, vysoká rýchlosť, ťažký náklad, nízka
vonkajšia teplota a stúpanie do kopca znižujú možnú vzdialenosť jazdy.
Turisticko-alternatívny rýchlomer
Alternatívny digitálny rýchlomer uľahčuje jazdu
v krajinách, kde sú dopravné značky pre
obmedzenie rýchlosti v iných jednotkách ako
tých, ktoré sa zobrazujú na prístrojoch vozidla.
Digitálna rýchlosť sa následne zobrazuje v jednotkách, ktoré sú opačné ako jednotky na analógovom rýchlomeri. Stupnica analógového
rýchlomeru sa udáva v mph a stupnica digitálneho rýchlomeru v km/h a naopak.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Súvisiace informácie
•
Zobrazenie dát o jazde na displeji vodiča
(str. 87)
•
Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti (str. 88)
•
Zobrazenie štatistík jazdy na stredovom
displeji (str. 88)
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Zobrazenie dát o jazde na displeji
vodiča
Záznamy palubného počítača a vypočítané
hodnoty možno zobraziť na displeji vodiča.
Hodnoty sa uložia do aplikácie palubného
počítača. V ponuke aplikácií si môžete vybrať,
ktoré informácie sa budú zobrazovať na
displeji vodiča.
Zmena systémových jednotiek (str. 128)
1.
Otvorte ponuku aplikácie na displeji
vodiča stlačením (1).
(Kým je na displeji vodiča nepotvrdená
správa, nedá sa spustiť ponuku aplikácií.
Skôr ako otvoríte ponuku aplikácie, správu
treba najprv potvrdiť stlačením klávesy O
(4).)
2. Prejdite k aplikácii palubného počítača
vľavo alebo vpravo pomocou (2).
> Horné štyri riadky ponuky zobrazujú
namerané hodnoty denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti TM. Ďalšie
štyri riadky ponuky zobrazujú namerané
hodnoty denného počítadla prejazdenej
vzdialenosti TA. Posúvajte zoznam hore
a dolu pomocou (3).
Otvorte a ovládajte ponuku aplikácie1 pomocou pravej klávesnice na volante.
Ponuka aplikácie
Doľava/doprava
Hore/dolu
Potvrdiť
1
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
}}
87
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
3. Posuňte sa dolu na tlačidlá voľby a
vyberte, ktoré informácie chcete zobraziť
na displeji vodiča:
•
•
•
•
•
•
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Vynulovanie denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti
Zobrazenie štatistík jazdy na
stredovom displeji
Vynulujte denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti pomocou ľavého pákového spínača.
Štatistiky jazdy z palubného počítača sa
zobrazia graficky na stredovom displeji a
poskytnú prehľad, ktorý napomáha efektívnejšiemu využitiu paliva.
Otvorte aplikáciu Výkonnosť
v zobrazení aplikácií, aby sa
zobrazila štatistika jázd.
Dojazd na nádrž
Dojazd na batériu
Turistický (alternatívny rýchlomer)
Prejdená vzdialenosť v míľach TM, TA
alebo žiadne zobrazenie míľ na dennom
počítadle prejazdenej vzdialenosti.
Každá čiara v diagrame symbolizuje vzdialenosť 1, 10
alebo 100 km, alternatívne
míle. Čiary sa dopĺňajú sprava v priebehu
jazdy. Čiara, ktorá je najbližšie k pravému
kraju, zobrazuje hodnotu pre aktuálnu vzdialenosť.
Okamžitá spotreba paliva, priemerná
spotreba jednotlivo pre TM a TA, žiadne
zobrazenie spotreby paliva
Označte alebo zrušte označenie voľby
pomocou tlačidla O (4). Zmena je ihneď
uskutočnená.
–
Súvisiace informácie
•
•
Palubný počítač (str. 85)
Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti (str. 88)
Vynulujte všetky informácie v dennom
počítadle prejazdenej vzdialenosti TM (t. j.
prejazdené kilometre, priemerná spotreba,
priemerná rýchlosť a čas jazdy) dlhým stlačením tlačidla RESET na ľavom pákovom
spínači.
Stlačenie tlačidla RESET vynuluje len
počet najazdených kilometrov.
Denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti TA
sa môže vynulovať automaticky len vtedy, keď
vozidlo nebolo použité štyri alebo viac hodín.
Súvisiace informácie
•
88
Palubný počítač (str. 85)
Priemerná spotreba paliva a celkový čas jazdy
sa počítajú od vymazania štatistík poslednej
jazdy.
Spotreba paliva a elektriny je zobrazená na
samostatných grafoch. Spotreba elektriny je
„čistá“ spotreba. t. j. spotrebovaná energia
mínus znovu vyrobená energia počas brzdenia.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
POZNÁMKA
Počas jazdy s elektrickým prevádzkou sa
môže spotreba paliva zobraziť v štatistikách jazdy, ak je spustené nezávislé kúrenie3.
Súvisiace informácie
Nastavenia pre štatistiku jázd (str. 89)
Palubný počítač (str. 85)
Súvisiace informácie
Vynulujte alebo upravte nastavenia pre štatistiku jázd.
1. Otvorte aplikáciu Výkonnosť v zobrazení
aplikácií, aby sa zobrazila štatistika jázd.
•
Zobrazenie štatistík jazdy na stredovom
displeji (str. 88)
•
•
Palubný počítač (str. 85)
Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti (str. 88)
2. Stlačte Preferenc, ak
Štatistiky jazdy z palubného počítača2.
•
•
Nastavenia pre štatistiku jázd
•
chcete zmeniť mierku grafu. Vyberte
rozlíšenie 1, 10 alebo 100 km/míľ pre
riadok.
•
vynulujte údaje po každej jazde. Vykonáva sa, keď vozidlo stojí viac ako
4 hodiny.
•
vynulujte údaje po aktuálnu jazdu.
Štatistika jázd, vypočítaná priemerná spotreba a celkový čas jazdy sa vždy vynulujú
súčasne.
Jednotky pre vzdialenosť, rýchlosť atď. sa
môžu zmeniť prostredníctvom systémových
nastavení na stredovom displeji.
2 Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v
3 Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
závislosti od modelu vozidla.
89
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Dátum a čas
Hodiny sú zobrazené na displeji vodiča aj na
stredovom displeji.
Umiestnenie hodín
Automatický čas pre vozidlá s GPS
Ak je vozidlo vybavené navigačným systémom, možno vybrať Automatický čas.
Časové pásmo sa tak upraví automaticky na
základe polohy vozidla. V určitých druhoch
navigačného systému musí byť nastavená aj
súčasná poloha (krajina), aby bolo možné
získať správne časové pásmo. Ak je nie
vybratá možnosť Automatický čas, čas a
dátum sa upravia šípkou hore a šípkou dolu na
dotykovej obrazovke.
Letný čas
V určitých krajinách je možné vybrať nastavenie Automatické prepnutie na letný čas pre
automatické nastavenie letného času. V ostatných krajinách nastavenie Letný čas možno
vybrať manuálne.
V určitých situáciách môžu správy a informácie prekryť hodiny na displeji vodiča.
Na stredovom displeji sa hodiny nachádzajú v
pravom hornom rohu stavovej lišty.
Nastavenia dátumu a času
–
Vyberte Nastavenia Systém Dátum
a čas v pohľade zhora na stredovom
displeji a zmeňte nastavenia pre čas a formát dátumu.
Upravte dátum a čas stlačením šípky hore
alebo dolu na dotykovej obrazovke.
90
Súvisiace informácie
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Vonkajšia teplota sa zobrazí na displeji
vodiča.
Snímač zistí teplotu mimo vozidla.
Ak vozidlo stojí, teplomer môže zobraziť príliš
vysokú hodnotu teploty.
Keď je vonkajšia teplota v rozsahu
–5 °C až +2 °C (23 °F až 36 °F),
rozsvieti sa symbol snehovej vločky,
ktorý varuje pred potenciálne klzkým
povrchom vozovky.
Zmeňte jednotku pre teplomer atď. prostredníctvom systémových nastavení v hornom
zobrazení na stredovom displeji.
Súvisiace informácie
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Zmena systémových jednotiek (str. 128)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Symboly na displeji vodiča
Indikačné symboly upozorňujú vodiča, že je
aktivovaná funkcia, že je systém v prevádzke,
alebo že nastala porucha alebo abnormálny
stav.
Symbol
Špecifikácia
Informácie, čítajte text na
displeji
Ak sa niektorý zo systémov
vozidla nechová tak, ako je
určené, rozsvieti sa tento informačný symbol a na displeji
vodiča sa zobrazí text. Informačný symbol sa môže rozsvietiť
aj v spojení s inými symbolmi.
Porucha brzdového systému
Symbol sa rozsvieti pri poruche
parkovacej brzdy.
Porucha ABS
Ak sa tento symbol rozsvieti,
systém nepracuje. Bežný
brzdový systém vozidla funguje,
ale bez funkcie ABS.
Symbol
Špecifikácia
Symbol
Špecifikácia
Automatická brzda zapnutá
Ľavé a pravé smerové svetlo
Symbol sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia a stlačíte nožnú
brzdu alebo aktivujete parkovaciu
brzdu. Brzda udržiava vozidlo
bez pohybu pri zastavení.
Symbol bliká, keď sa používajú
smerové svetlá.
Systém monitorovania tlaku v
pneumatikách
Symbol svieti, keď je tlak vzduchu v pneumatike príliš nízky. Ak
sa vyskytne porucha systému
monitorovania tlaku v pneumatikách, symbol bude blikať pribl. 1
minútu a potom sa rozsvieti konštantným svetlom. Môže to byť
spôsobené tým, že systém nedokáže rozpoznať alebo upozorniť
na nízky tlak v pneumatikách tak,
ako je určené.
Emisný systém
Ak sa symbol rozsvieti po naštartovaní motora, môže to byť spôsobené poruchou emisného
systému vozidla. Navštívte servis
a nechajte systém skontrolovať.
Spoločnosť Volvo odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
Obrysové svetlá
Symbol sa rozsvieti, keď sú
zapnuté obrysové svetlá.
Porucha v systéme svetlometov
Symbol sa rozsvieti, ak sa
vyskytla chyba vo funkcii ABL
(aktívne odbočovacie svetlá)
alebo ak sa vyskytla iná chyba v
systéme svetlometov.
Zapnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak svieti aktívne diaľkové svetlo,
rozsvieti sa symbol modrou farbou.
}}
91
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Symbol
Špecifikácia
Vypnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak je aktívne diaľkové svetlo
vypnuté, rozsvieti sa symbol bielou farbou.
Špecifikácia
Zapnuté predné hmlové svetlá
Tento symbol svieti, keď je
zapnuté predné hmlové svetlo.
Zapnuté zadné hmlové svetlo
Zapnuté diaľkové svetlo
Tento symbol svieti, keď je
zapnuté zadné hmlové svetlo.
Symbol svieti pri zapnutých diaľkových svetlách a pri blikaní diaľkových svetiel.
Zapnutý dažďový senzor
Zapnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak svieti aktívne diaľkové svetlo,
rozsvieti sa symbol modrou farbou. Obrysové svetlá sú zapnuté.
Vypnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak je aktívne diaľkové svetlo
vypnuté, rozsvieti sa symbol bielou farbou. Obrysové svetlá sú
zapnuté.
Zapnuté diaľkové svetlo
Symbol sa rozsvieti, keď sú
zapnuté diaľkové svetlá a obrysové svetlá.
92
Symbol
Tento symbol svieti, keď je
zapnutý dažďový senzor.
Zapnutá predpríprava vzduchu
v interiéri
Tento symbol svieti, keď ohrievač
bloku motora a priestoru pre
cestujúcich vyhrieva vozidlo.
Stabilizačný systém
Blikajúci symbol označuje, že
stabilizačný systém zasahuje. Ak
sa symbol rozsvieti konštantným
svetlom, v systéme je porucha.
Symbol
Špecifikácia
Stabilizačný systém, športový
režim
Symbol sa rozsvieti, keď je aktivovaný športový režim. Športový
režim umožňuje aktívnejší zážitok z jazdy. Systém potom zistí,
či je plynový pedál, pohyby
volantu a prejazd zákrut aktívnejší ako pri normálnej jazde a
vtedy umožňuje kontrolované
skĺznutie zadnej časti do určitej
úrovne predtým, ako zasiahne a
stabilizuje vozidlo.
Udržiavanie v jazdnom pruhu
Biely symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté a čiary na
vozovke sú rozpoznané.
Šedý symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté, ale čiary
na vozovke nie sú rozpoznané.
Žltý symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu vydáva výstrahu/
zasahuje.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Symbol
Špecifikácia
Udržiavanie v jazdnom pruhu a
dažďový senzor
Biely symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté a čiary na
vozovke sú rozpoznané. Dažďový
senzor je zapnutý.
Šedý symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté, ale čiary
na vozovke nie sú rozpoznané.
Dažďový senzor je zapnutý.
Znížený výkon
V prípade dočasnej poruchy hnacej sústavy môže vozidlo prejsť
do obmedzeného domovského
režimu so zníženým výkonom
motora, aby sa zabránilo poškodeniu hnacej sústavy.
Súvisiace informácie
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Výstražné symboly na displeji vodiča
(str. 93)
Výstražné symboly na displeji
vodiča
Výstražné symboly upozorňujú vodiča na to,
že je aktivovaná dôležitá funkcia, alebo že existuje závažná porucha alebo stav.
Symbol
Špecifikácia
Výstraha
Červený výstražný symbol sa rozsvieti, keď sa objavila porucha,
ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť alebo ovládateľnosť vozidla.
Na displeji vodiča sa zároveň
zobrazí vysvetľujúci text.
Výstražný symbol sa môže rozsvietiť aj v spojení s inými symbolmi.
Pripomienka zapnutia bezpečnostného pásu
Tento symbol svieti alebo bliká,
ak niekto na prednom sedadle
nemá zapnutý bezpečnostný pás
alebo ak si niekto na zadnom
sedadle zložil bezpečnostný pás.
Symbol
Špecifikácia
Airbagy
Ak symbol zostane rozsvietený
alebo sa rozsvieti počas jazdy, v
jednom z bezpečnostných systémov vozidla sa zistila porucha.
Prečítajte si správu na displeji
vodiča. Spoločnosť Volvo odporúča kontaktovať autorizovaný
servis Volvo.
Porucha brzdového systému
Ak sa tento symbol rozsvieti, hladina brzdovej kvapaliny môže byť
príliš nízka. Ak chcete skontrolovať a upraviť hladinu brzdovej
kvapaliny, navštívte najbližší
autorizovaný servis.
Zatiahnutá parkovacia brzda
Tento symbol svieti konštantným
svetlom, keď je zatiahnutá parkovacia brzda.
Blikajúci symbol znamená, že
došlo k poruche. Prečítajte si
správu na displeji vodiča.
}}
93
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Symbol
Špecifikácia
Špecifikácia
Licenčná zmluva pre displej vodiča
Nízky tlak oleja
Porucha systému
Ak tento symbol svieti počas
jazdy, tlak oleja v motore je príliš
nízky. Okamžite vypnite motor a
skontrolujte hladinu motorového
oleja, v prípade potreby olej
doplňte. Ak sa symbol rozsvieti a
hladina oleja je normálna, kontaktujte servis. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis Volvo.
Symbol sa rozsvieti počas jazdy,
ak je v systéme pohonu niečo
nesprávne. Na displeji vodiča sa
zároveň zobrazí vysvetľujúci text.
Licencia je dohoda o práve vykonávať určitú
činnosť alebo práve používať nárok niekoho
iného podľa podmienok uvedených v dohode.
Nasledujúci text je dohodou spoločnosti
Volvo s výrobcom alebo vývojárom a je v
angličtine.
Vysoká teplota motora
Freetype Project License
Alternátor sa nenabíja
Tento symbol sa rozsvieti počas
jazdy, ak došlo k poruche v elektrickom systéme. Navštívte servis. Spoločnosť Volvo odporúča
kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
Riziko kolízie
Systém City Safety varuje pred
rizikom kolízie s inými vozidlami,
chodcami, cyklistami alebo veľkými zvieratami.
94
Symbol
Symbol sa rozsvieti počas jazdy,
keď je teplota motora príliš
vysoká. Na displeji vodiča sa
zároveň zobrazí vysvetľujúci text.
Súvisiace informácie
•
•
Symboly na displeji vodiča (str. 91)
Displej vodiča (str. 80)
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004
39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09
2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006
by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain,
in addition to the FreeType font engine,
various tools and contributions which rely on,
or relate to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType
font engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software
in commercial and freeware products alike. As
a consequence, its main points are that: o We
don't promise that this software works.
However, we will be interested in any kind of
bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage) o You may not pretend that you
wrote this software. If you use it, or only parts
of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you
have used the FreeType code. (`credits') We
specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products. We
disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked
us for a preferred form for a credit/disclaimer
to use in compliance with this license. We
thus encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright ©
2013 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved."
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg)
as the `FreeType Project', be they named as
alpha, beta or final release. `You' refers to the
licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling
the project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using the
FreeType engine'. This license applies to all
files distributed in the original FreeType
Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the
file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive. If you are
unsure whether or not a particular file is
covered by this license, you must contact us
to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All
rights reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants a
worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create
derivative works of, distribute and sublicense
the FreeType Project (in both source and
object code forms) and derivative works
thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights
granted herein, subject to the following
conditions: o Redistribution of source code
must retain this license file (`FTL.TXT')
unaltered; any additions, deletions or changes
to the original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be
preserved in all copies of source files. o
Redistribution in binary form must provide a
disclaimer that states that the software is
based in part of the work of the FreeType
Team, in the distribution documentation. We
}}
95
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
also encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in
your documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are
not required to accept it. However, as the
FreeType Project is copyrighted material, only
this license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by using,
distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists
related to FreeType: o freetype@nongnu.org.
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
96
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o freetypedevel@nongnu.org. Discusses bugs, as well
as engine internals, design issues, specific
licenses, porting, etc. Our home page can be
found at http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
• Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia
Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
Copyright © 2007 Chris Wilson
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright ©
2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat,
Inc.
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and
without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose, provided that
the above copyright notice and the following
two paragraphs appear in all copies of this
software. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY
PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE AND ITS
DOCUMENTATION, EVEN IF THE
COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY
DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS"
BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS
NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check
the file LICENCE for details. Apart from using
the algorithm, part of the code is derived from
the data provided under http://
www.unicode.org/Public. And the Unicode
Terms of Use may apply: URL:http://
www.unicode.org/copyright.html
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom
dot hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the author be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgement in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND
SOFTWARE Unicode Data Files include all
data files under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode
Software includes any source code published
in the Unicode Standard or under the
directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO
USER: Carefully read the following legal
agreement. BY DOWNLOADING,
INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE
USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA
FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY,
ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE,
DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY,
DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR
SOFTWARE. COPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICE Copyright ©
1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in http://
www.unicode.org/copyright.html. Permission
is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified. THE DATA FILES
AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
}}
97
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in
these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark
Adler This software is provided 'as-is', without
any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
98
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been
entirely written by Jean-loup Gailly and Mark
Adler; it does not include third-party code. If
you redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting
your changes. Please read the FAQ for more
information on the distribution of modified
source versions.
Licencia GLEW (upravená licencia BSD)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<milan.ikits@ieee org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <mmagallo@debian.org>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. * Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Ponuka aplikácií na displeji vodiča
Ponuka aplikácií na displeji ovládača poskytuje rýchly prístup k bežne používaným funkciám pre určité aplikácie.
Súvisiace informácie
•
Displej vodiča (str. 80)
Aplikácia
Funkcie
Palubný
počítač
Výber denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti,
výber toho, čo sa má zobraziť na displeji vodiča atď.
Prehrávač
médií
Výber aktívneho zdroja pre
prehrávač médií.
Telefón
Volanie kontaktu zo zoznamu hovorov.
Navigácia
Navádzanie do cieľového
miesta atď.
Súvisiace informácie
Obrázok je schematický.
Ponuka aplikácií na displeji vodiča sa môže
požiť namiesto stredového displeja a je možné
ju ovládať pomocou pravej klávesnice na
volante. Ponuka aplikácií uľahčuje prepínanie
medzi rôznymi aplikáciami alebo funkciami v
rámci aplikácií bez toho, aby sa musel pustiť
volant.
•
•
•
Displej vodiča (str. 80)
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Správa menu aplikácií na displeji vodiča
(str. 100)
Funkcie ponuky aplikácií
Rôzne aplikácie umožňujú prístup k rôznym
typom funkcií. Z ponuky aplikácií je možné
ovládať nasledujúce aplikácie a súvisiace funkcie:
99
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Správa menu aplikácií na displeji
vodiča
Otvorenie/zatvorenie ponuky aplikácií
–
Menu aplikácií na displeji vodiča sa ovláda
pravou klávesnicou na volante.
Stlačením otvorte/zatvorte (1).
> Otvorí/zatvorí sa ponuka aplikácií.
POZNÁMKA
Kým je na displeji vodiča nepotvrdená
správa, nedá sa spustiť ponuku aplikácií.
Najskôr musíte potvrdiť správu a potom sa
ponuka aplikácií bude dať spustiť.
Ponuka aplikácií sa zatvorí automaticky po
uplynutí obdobia nečinnosti alebo po vybratí
určitých možností.
Navigácia a výber v ponuke aplikácií
Ponuka aplikácie a pravá klávesnica na volante. Obrázok je schematický.
Otvoriť/zatvoriť
Doľava/doprava
Hore/dolu
Potvrdiť
1.
Prechádzajte medzi aplikáciami stláčaním
tlačidla doľava alebo doprava (2).
> Funkcie pre predchádzajúcu/nasledujúcu aplikáciu sa zobrazia v ponuke
aplikácií.
2. Prechádzajte funkciami vybranej aplikácie
ťuknutím na tlačidlo nahor alebo nadol (3).
3. Potvrďte alebo označte možnosť pre funkciu stlačením potvrdenia (4).
> Funkcia sa aktivuje a pri niektorých
možnostiach sa ponuka aplikácií
následne zavrie.
Ak sa znova otvorí ponuka aplikácií, najprv sa
zobrazia funkcie naposledy vybratej aplikácie.
100
Súvisiace informácie
•
•
Ponuka aplikácií na displeji vodiča (str. 99)
Hlásenia na displeji vodiča (str. 101)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Hlásenia na displeji vodiča
Displej vodiča zobrazuje správy, ktoré informujú vodiča alebo mu pomáhajú v prípade
rôznych udalostí.
Príklady správ na displeji vodiča. Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu
vozidla.
Displej vodiča zobrazuje správy, ktoré majú
pre vodiča vysokú prioritu.
Správy sa môžu zobrazovať v rôznych častiach
displeja vodiča v závislosti od toho, aké ďalšie
informácie sa práve zobrazujú. Po určitom
čase, alebo ak sa správa potvrdila/vykonal sa
úkon, ak to bolo potrebné, daná správa z
displeja vodiča zmizne. Ak je potrebné správu
uložiť, umiestni sa do aplikácie Stav vozidla,
ktorá sa otvorí v zobrazení aplikácií na stredovom displeji.
Zloženie správy sa môže líšiť a môže byť
zobrazená napríklad spolu s grafikou, symbolmi alebo tlačidlami na potvrdenie správy
alebo prijatie žiadosti.
Správa
Špecifikácia
Pravidelná
údržba
Servisné správy
Nižšie je uvedený výber dôležitých servisných
správ a ich významov.
Blíži sa čas
údržby
Čas na pravidelný servis –
kontaktujte servisné strediskoB. Zobrazené pred
dátumom ďalšieho servisu.
Pravidelná
údržba
Správa
Špecifikácia
Bezpečne
zastavteA
Zastavte a vypnite motor.
Vážne nebezpečenstvo
poškodenia – kontaktujte
servisné strediskoB.
Čas na údržbu
Vypnite
motorA
Zastavte a vypnite motor.
Vážne nebezpečenstvo
poškodenia – kontaktujte
servisné strediskoB.
Čas údržby
prekročený
Servis je
naliehavý.
Choďte do
dielneA
Servis je
potrebnýA
Pravidelná
údržba
Dočasne
vypnutéA
Kontaktujte servisné strediskoB a dajte vozidlo
ihneď skontrolovať.
A
Kontaktujte servisné strediskoB a dajte vozidlo čo
najskôr skontrolovať.
B
Čas na pravidelný servis –
kontaktujte servisné strediskoB. Zobrazené v
dátume ďalšieho servisu.
Čas na pravidelný servis –
kontaktujte servisné strediskoB. Zobrazené po
uplynutí dátumu servisu.
Funkcia bola dočasne
vypnutá a automaticky sa
vynuluje počas jazdy
alebo po opätovnom
naštartovaní.
Časť správy spolu s informáciami o tom, kde sa problém
vyskytol.
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
•
Správa hlásení na displeji vodiča (str. 102)
Práca so správami uloženými na displeji
vodiča (str. 102)
Hlásenie na stredovom displeji (str. 136)
101
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Správa hlásení na displeji vodiča
Správy na displeji vodiča sa ovládajú pomocou pravej klávesnice na volante.
2. Potvrďte výber stlačením tlačidla potvrdiť
(2).
> Správa zmizne z displeja vodiča.
Pre správy bez tlačidiel:
–
Príklady správ v displeji vodiča a pravá klávesnica na
volante. Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť
v závislosti od modelu vozidla.
Doľava/doprava
Spracovanie novej správy
Pre správy s tlačidlami:
1.
102
Prechádzajte medzi tlačidlami stláčaním
tlačidiel doľava alebo doprava (1).
Bez ohľadu na to, či sú správy uložené na
displeji vodiča alebo na stredovom displeji,
spravujú sa na stredovom displeji.
Ak je potrebné správu uložiť, umiestni sa do
aplikácie Stav vozidla, ktorá sa otvorí v zobrazení aplikácií na stredovom displeji. Správa
Správa vozidla uložená v apl. Stav vozidla
sa zobrazí na stredovom displeji v spojení s
týmto.
Súvisiace informácie
•
•
Potvrdiť
Napríklad niektoré správy na displeji vodiča
obsahujú jedno alebo viac tlačidiel na potvrdenie prijatia správy alebo prijatia požiadavky.
Zatvorte správu stlačením tlačidla potvrdiť
(2) alebo nechajte nech sa správa automaticky po chvíli zavrie sama.
> Správa zmizne z displeja vodiča.
Práca so správami uloženými na
displeji vodiča
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 101)
Práca so správami uloženými na displeji
vodiča (str. 102)
Hlásenie na stredovom displeji (str. 136)
Uložené správy môžete vidieť v aplikácii Stav
vozidla.
Správy, ktoré sa zobrazia na
displeji vodiča a ktoré je
potrebné uložiť, sa pridajú do
aplikácie Stav vozidla na
stredovom displeji. Správa
Správa vozidla uložená v
apl. Stav vozidla sa zobrazí
na stredovom displeji v spojení s týmto.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Prečítanie uloženej správy
Ak chcete ihneď prečítať uloženú správu:
–
Stlačte tlačidlo napravo od správy Správa
vozidla uložená v apl. Stav vozidla na
stredovom displeji.
> Uložená správa sa zobrazí v aplikácii
Stav vozidla.
Ak chcete rezervovať servis pre uloženú
správu:
–
Ak chcete prečítať uloženú správu neskôr:
1.
V zobrazení aplikácie na strednom displeji
spustite aplikáciu Stav vozidla.
> Aplikácia sa otvorí v spodnom sekundárnom zobrazení domovskej obrazovky.
Pomocou Volanie pre rez. termínu.
Spustí sa aplikácia pre telefón a zavolá
servisné stredisko, aby rezervovalo servisné a opravárenské práce.
Ak chcete prečítať používateľskú príručku pre
uloženú správu:
3. Ťuknite na správu, ak ju chcete rozšíriť/
minimalizovať.
> Viac informácií o správe sa zobrazia v
zozname a obrázok vľavo v aplikácii
zobrazuje informácie o správe graficky.
–
V maximalizovanom režime pre správu
stlačte Používateľská príručka a získate
pomoc pre rezerváciu servisu.
> Používateľská príručka sa otvorí na stredovom displeji a zobrazí informácie
súvisiace so správou.
Uložené správy v aplikácii sa automaticky
odstránia pri každom naštartovaní motora.
Súvisiace informácie
•
•
4 Závislý
Hlásenie na stredovom displeji (str. 136)
V maximalizovanom režime pre správu
stlačte Požiadať o termínVolanie pre
rez. termínu4 a získate pomoc pre rezerváciu servisu.
> Pomocou Požiadať o termín. V aplikácii sa otvorí sa karta Termíny a vytvorí
sa žiadosť o rezerváciu servisných a
opravárenských prác.
2. Vyberte kartu Správy v aplikácii.
> Zobrazí sa zoznam uložených správ.
Spravovanie uloženej správy
V maximalizovanom režime majú niektoré
správy k dispozícii dve tlačidlá, pomocou ktorých môžete rezervovať servis alebo prečítať
používateľskú príručku.
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 101)
Správa hlásení na displeji vodiča (str. 102)
od trhu. Taktiež je potrebné zaregistrovať ID vozidla Volvo a vybrané servisné stredisko.
103
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Prehľad stredového displeja
Mnohé funkcie vozidla sa ovládajú zo stredového displeja. Tu uvádzame stredový displej a
jeho voľby.
104
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Tri základné pohľady stredového displeja. Potiahnite doprava alebo doľava a postupne prejdite ku funkciám alebo zobrazeniu aplikácie5.
Zobrazenie funkcie – funkcie vozidla sa
spustia alebo vypnú stlačením. Určité
5 Pohľady
sú obrátené pre vodičov pravákov.
funkcie sa tiež tak zvané spúšťacie funkcie, čo znamená, že otvoria okno s voľbami
}}
105
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
nastavení. Medzi príklady toho patria
Kamera.
Telefón – tu sa dá dostať k funkcii telefón.
Ak ich chcete zväčšiť, ťuknite na sekundárne zobrazenie.
Domáce zobrazenie – prvý pohľad sa
zobrazí, keď sa spustí obrazovka.
Extra sekundárne zobrazenie – nedávno
použité aplikácie alebo funkcie vozidla,
ktoré nepatria do žiadnych iných sekundárnych zobrazení. Ak ich chcete zväčšiť,
ťuknite na sekundárne zobrazenie.
Zobrazenie aplikácií – aplikácie, ktoré boli
prevzaté (aplikácie tretích strán) a aplikácie pre vložené funkcie, ako je Rádio FM.
Ťuknutím na ikonu otvoríte aplikáciu.
Stavový riadok – činnosti vo vozidle sú
zobrazené v pravej časti hornej časti obrazovky. Informácie o sieti a pripojení sa
zobrazujú na ľavej strane stavového riadka,
zatiaľ čo informácie týkajúce sa médií,
hodín a indikácia o prebiehajúcej činnosti
na pozadí sa zobrazujú na pravej strane.
Pohľad zhora – potiahnite kartu dolu a
prejdite do pohľadu zhora. Nastavenia,
Použív. príručka, Profil a uložené správy
vozidla sú tu prístupné. V niektorých prípadoch sa dá ku kontextovým nastaveniam
(napr. Nastavenia navigácie) a kontextovej používateľskej príručke (napr.
Navigácia manuál) dostať v pohľadu
zhora.
Navigácia – vedie k navigačnej mape napr.
pomocou Sensus Navigation*. Ak ju
chcete zväčšiť, ťuknite na sekundárne
zobrazenie.
Médiá – nedávno uložené aplikácie súvisiace s médiami. Ak ich chcete zväčšiť,
ťuknite na sekundárne zobrazenie.
106
Klimatický rad – informácie a priama interakcia na nastavenie teploty a ohrievanie
sedadla napr.*. Ťuknite na symbol v strede
klimatického radu a otvorte zobrazenie klimatizácie s viacerými možnosťami nastavení.
•
•
•
•
Prehrávač médií (str. 505)
Telefón (str. 521)
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Vypnutie a zmena hlasitosti zvuku
systému na stredovom displeji (str. 127)
•
Zmena vzhľadu na stredovom displeji
(str. 127)
•
•
•
•
Zmena jazyka systému (str. 128)
Zmena systémových jednotiek (str. 128)
Čistenie stredového displeja (str. 635)
Hlásenie na stredovom displeji (str. 136)
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie stredového displeja (str. 107)
•
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 117)
•
•
Aplikácie (str. 495)
•
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
•
Otvorené kontextové nastavenie v stredovom displeji (str. 129)
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 110)
Symboly v stavovom riadku na stredovom
displeji (str. 119)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Ovládanie stredového displeja
Mnohé funkcie vozidla sa ovládajú a regulujú
cez stredový displej. Stredový displej je dotyková obrazovka, ktorá reaguje na dotyk.
Použitím funkcie dotykovej obrazovky
v stredovom displeji
Obrazovka reaguje rozlične v závislosti od
toho, či tlačíte, ťaháte alebo cez ňu prechádzate krížom. Činnosti ako prechádzanie
medzi dvomi rôznymi pohľadmi, označovanie
Postup
objektov, a rolovanie v zozname možno vykonať dotykom na obrazovke rôznymi spôsobmi.
Infračervený svetelný záves tesne nad
povrchom obrazovky umožní obrazovke rozpoznať prst, ktorý je práve pred obrazovkou.
Táto technológia umožňuje použitie obrazovky
dokonca aj s rukavicami.
V rovnakom čase môžu s obrazovkou komunikovať dvaja ľudia, napr. jednotlivo upraviť klimatizáciu na strane vodiča a spolujazdca.
DÔLEŽITÉ
Zabráňte kontaktu ostrých predmetov s
obrazovkou, pretože by ju mohli poškriabať.
Tabuľka nižšie uvádza rozličné postupy na
ovládanie obrazovky:
Uskutočnenie
Výsledok
Stlačte raz.
Zvýrazní objekt, potvrdí výber alebo spustí funkciu.
Stlačte dvakrát rýchlo za
sebou.
Priblížte digitálny objekt ako napr. mapu.
Stlačte a podržte.
Uchopte objekt. Možno použiť na presúvanie aplikácií a bodov na mape. Stlačte a držte prst na
obrazovke a súčasne ťahajte objekt na požadované miesto.
Ťuknite raz dvomi prstami.
Zmenšíte digitálny objekt ako napr. mapu.
}}
107
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Postup
Uskutočnenie
Výsledok
Potiahnite
Zmeny medzi rôznymi pohľadmi, rolovanie v zozname, text alebo obraz. Držte stlačené a ťahajte,
čím prenesiete aplikáciu alebo body na mape. Ťahajte horizontálne alebo vertikálne cez obrazovku.
Prejdite/potiahnite rýchlo
Zmeny medzi rôznymi pohľadmi, rolovanie v zozname, text alebo obraz. Ťahajte horizontálne alebo
vertikálne cez obrazovku.
Nezabudnite, že dotýkanie sa hornej časti obrazovky môže otvoriť pohľad zhora.
108
Ťahajte od seba
Priblíži.
Ťahajte spolu
Zmenší.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Návrat na domáce zobrazenie z iného
pohľadu
1.
Ovládač sa používa na mnoho funkcií vozidla.
Regulovanie napr. teploty pomocou jedného z
nasledovného:
Krátko stlačte tlačidlo domov pod stredovým displejom.
> Zobrazí sa posledná poloha domáceho
zobrazenia.
2. Zľahka stlačte znovu.
> Všetky sekundárne zobrazenia domáceho zobrazenia sú nastavené v ich
prednastavenom režime.
POZNÁMKA
V štandardnom režime domáceho zobrazenia – krátko stlačte domovské tlačidlo. Na
obrazovke sa ukáže animácia, ktorá popisuje prístup k rôznym zobrazeniam.
•
•
posuňte ovládač na požadovanú teplotu,
•
ťuknite na požadovanú teplotu na ovládači.
ťuknite na + alebo − a postupne zvýšte
alebo znížte teplotu, alebo
Súvisiace informácie
Indikátor posúvania sa objaví v stredovom displeji,
keď je možné posúvať obraz.
Použitím ovládačov v stredovom
displeji
•
Aktivovanie a deaktivovanie stredového
displeja (str. 110)
•
Posúvanie aplikácií a tlačidiel na stredovom displeji (str. 119)
•
Klávesnica na stredovom displeji
(str. 121)
Rolovanie v zozname, článku alebo
obraze
Keď je indikátor posúvania na obrazovke viditeľný, je možné posúvať obraz dolu alebo hore.
Prejdite prstom smerom hore alebo dolu kdekoľvek po obraze.
Ovládač teploty.
109
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Aktivovanie a deaktivovanie
stredového displeja
1.
Stredový displej je možné stlmiť a znovu aktivovať pomocou tlačidla Domov pod obrazovkou.
Dlho stláčajte fyzické tlačidlo Domov pod
obrazovkou.
> Obrazovka stmavne, okrem riadku pre
klimatizáciu, ktorý sa zobrazuje ďalej.
Všetky funkcie pripojené k obrazovke
sú stále spustené.
2. Opätovná aktivácia obrazovky – krátko
ťuknite na tlačidlo Domov.
> Znova sa zobrazí zobrazenie, ktoré bolo
zobrazené pred vypnutím obrazovky.
POZNÁMKA
Keď je na obrazovke zobrazená výzva na
vykonanie úkonu, obrazovka sa nedá deaktivovať.
Tlačidlo Domov pre stredový displej
Výsledok použitia tlačidla Domov, ktoré obrazovka stlmí, a dotykový displej už nereaguje na
dotyk. Riadok klimatizácie bude stále zobrazený. Všetky funkcie pripojené k obrazovke sú
stále spustené, ako je klimatizácia, zvuk,
pokyny* a aplikácie. Keď je stredový displej
stlmený, je to dobrá príležitosť na čistenie
obrazovky. Funkcia stlmenia sa dá použiť aj na
stlmenie obrazovky, aby počas jazdy nerušila.
POZNÁMKA
Pri vypnutí motora a otvorení dverí vodiča
sa stredový displej automaticky vypne.
Súvisiace informácie
•
•
•
110
Čistenie stredového displeja (str. 635)
Zmena vzhľadu na stredovom displeji
(str. 127)
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Navigovanie v zobrazeniach
stredového displeja
Na stredovom displeji je päť základných
zobrazení: domáce zobrazenie, horné zobrazenie, zobrazenie klimatizácie, zobrazenie
aplikácií a zobrazenie funkcií. Obrazovka sa
spustí automaticky po otvorení dverí vodiča.
Zobrazenie domovskej obrazovky
Zobrazenie domovskej obrazovky je zobrazením, ktoré sa objaví po spustení obrazovky.
Pozostáva so štyroch sekundárnych zobrazení:
Navigácia, Médium, Telefón a jedného prídavného sekundárneho zobrazenia.
Aplikácia alebo funkcia vozidla vybraná v
zobrazení aplikácií alebo funkcií sa spustí v príslušnom sekundárnom zobrazení domovskej
obrazovky. Napríklad Rádio FM sa spustí v
dlaždici Médium.
Prídavná dlaždica zobrazuje poslednú použitú
aplikáciu alebo funkciu vozidla, ktorá nie je priradená k žiadnej z ďalších troch oblastí.
Sekundárne zobrazenia zobrazujú stručné
informácie o každej inej aplikácii.
POZNÁMKA
Keď je vozidlo naštartované, rôzne doplňujúce zobrazenia domáceho zobrazenia ukazujú informácie o aktuálnom stave aplikácií.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
POZNÁMKA
V štandardnom režime domáceho zobrazenia – krátko stlačte domovské tlačidlo. Na
obrazovke sa ukáže animácia, ktorá popisuje prístup k rôznym zobrazeniam.
Stavový riadok
Činnosti vo vozidle sú zobrazené v hornej časti
obrazovky. Informácie o sieti a pripojení sa
zobrazujú na ľavej strane stavového riadka,
zatiaľ čo informácie týkajúce sa médií, hodín a
indikácia o prebiehajúcej činnosti na pozadí sa
zobrazujú na pravej strane.
nie stlačením na karte alebo potiahnutím/
prejdením prstom zhora dole po obrazovke.
V hornom zobrazení je vždy prístup k:
• Nastavenia
• Použív. príručka
• Profil
• Uložené správy vozidla.
V hornom zobrazení sa v niektorých prípadoch
poskytuje prístup k nasledovným:
•
Pohľad zhora
•
Kontextuálne nastavenie (napr.
Nastavenia navigácie). Ak je aplikácia
(napr. navigácia) spustená, zmeňte nastavenia priamo v hornom zobrazení.
Používateľská príručka (napr. Navigácia
manuál). Získajte prístup priamo v hornom zobrazení k článkom v digitálnej používateľskej príručke, ktoré sa týkajú
obsahu zobrazeného na obrazovke.
POZNÁMKA
Pohľad zhora nie je k dispozícii počas spúšťania/vypínania alebo keď sa na obrazovke
zobrazí správa. Nie je k dispozícii ani pri
zobrazení klimatizácie.
Zobrazenie klimatizácie
Riadok klimatizácie je vždy viditeľný v spodnej
časti obrazovky. Najbežnejšie nastavenia klimatizácie je možné vykonať priamo tu, ako je
nastavenie teploty a vyhrievanie sedadiel*.
Stlačte symbol v strede riadku klimatizácie, ak chcete otvoriť zobrazenie
klimatizácie a získať prístup k ďalším
nastaveniam klimatizácie.
Stlačením symbolu zatvoríte zobrazenie klimatizácie a vrátite sa k predchádzajúcemu zobrazeniu.
Zatvorenie horného zobrazenia – stlačte,
mimo horného zobrazenia, tlačidlo Domov
alebo v spodnej časti horného zobrazenia a
ťahajte hore. Základné zobrazenie je potom
viditeľné a znova dostupné.
Horné zobrazenie je potiahnuté dole.
Karta sa nachádza v strede stavového riadka v
hornej časti obrazovky. Otvorte horné zobraze}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
111
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Zobrazenie aplikácií
cie, ako je počet neprečítaných textových
správ pre Správy.
Zobrazenie funkcií
Ťuknutím na aplikáciu ju otvoríte. Aplikácia sa
potom otvorí v dlaždici, ku ktorej patrí, napr.
Médium.
V zobrazení aplikácie sa môžete posúvať dole
v závislosti od počtu aplikácií. Urobte to tak,
že prejdete prstom/potiahnete zdola hore.
Prejdite späť do zobrazenia domovskej obrazovky tak, že znovu prejdete prstom zľava
doprava6 na obrazovke alebo stlačíte tlačidlo
Domov.
Zobrazenie aplikácií s aplikáciami vozidla.
doľava6
Prejdite prstom sprava
na obrazovke,
aby ste mali prístup k zobrazeniu aplikácií z
domáceho zobrazenia. Aplikácie, ktoré boli
prevzaté (aplikácie tretích strán) a aplikácie
pre vložené funkcie, ako je Rádio FM, sa
nachádzajú tu. Niektoré aplikácie zobrazujú
stručné informácie priamo v zobrazení apliká-
6 Platí
112
Zobrazenie funkcií s tlačidlami pre rôzne funkcie
vozidla.
Prejdite prstom zľava doprava6 na obrazovke,
aby ste získali prístup k zobrazeniu funkcií zo
zobrazenia domovskej obrazovky. Tu môžete
aktivovať alebo deaktivovať rôzne funkcie
vozidla, napr. BLIS*, Lane Keeping Aid* a
Parkovací asistent*.
pre vozidlá s riadením na ľavej strane. Pre vozidlá s riadením na pravej strane – prejdite prstom v opačnom smere.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
V závislosti od množstva funkcií je tiež možné
v zobrazení posúvať sa smerom dole. Urobte
to tak, že prejdete prstom/potiahnete zdola
hore.
•
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 117)
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Na rozdiel od aplikácie, kde sa aplikácia otvorí
stlačením, je funkcia aktivovaná alebo deaktivovaná stlačením príslušného funkčného tlačidla. Niektoré funkcie (spúšťacie funkcie) sa
pri stlačení otvoria v novom okne.
Prejdite späť do zobrazenia domovskej obrazovky tak, že znovu prejdete prstom sprava
doľava doprava6 na obrazovke alebo stlačíte
tlačidlo Domov.
Súvisiace informácie
•
Správa sekundárnych zobrazení na stredovom displeji (str. 114)
•
Symboly v stavovom riadku na stredovom
displeji (str. 119)
•
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
•
Otvorené kontextové nastavenie v stredovom displeji (str. 129)
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
•
•
•
Profily vodiča (str. 132)
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aplikácie (str. 495)
6 Platí
pre vozidlá s riadením na ľavej strane. Pre vozidlá s riadením na pravej strane – prejdite prstom v opačnom smere.
113
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Správa sekundárnych zobrazení na
stredovom displeji
Zobrazenie domovskej obrazovky pozostáva
so štyroch sekundárnych zobrazení:
114
Navigácia, Médium, Telefón a jedného prídavného sekundárneho zobrazenia. Tieto
zobrazenia je možné rozšíriť.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Rozšírenie sekundárneho zobrazenia z predvoleného režimu
Štandardný a rozšírený režim sekundárneho zobrazenia na stredovom displeji.
}}
115
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Rozšírenie sekundárneho zobrazenia:
–
V prípade dlaždíc Navigácia, Médium a
Telefón: Stlačte ľubovoľné miesto na sekundárnom zobrazení. Po rozšírení dlaždice
sa dlaždica navyše v domácom zobrazení
dočasne odsunie. Ostatné dve dlaždice sa
minimalizujú a zobrazia sa len niektoré
informácie. Po ťuknutí na dodatočnú dlaždicu sa ostatné tri dlaždice minimalizujú a
zobrazia sa len niektoré informácie.
Rozšírené zobrazenie zabezpečuje prístup
k základným funkciám aplikácie.
Zatvorenie rozšíreného sekundárneho zobrazenia:
–
116
Dodatočná dlaždica7 a dlaždica pre Navigácia
sa dajú otvoriť v režime celej obrazovky, pričom budú obsahovať viac informácií a možností nastavení.
Po otvorení nového sekundárneho zobrazenia
v režime celej obrazovky sa nezobrazujú
žiadne informácie z ďalších sekundárnych
zobrazení.
Otvorte aplikáciu na celú
obrazovku v rozšírenom
zobrazení - stlačte symbol.
Sekundárne zobrazenie je možné zatvoriť
tromi rôznymi spôsobmi.
•
Ťuknite na hornú časť rozšíreného sekundárneho zobrazenia.
•
Ťuknite na ďalšiu dlaždicu (táto dlaždica
sa namiesto toho následne otvorí v rozšírenom režime).
•
7
Otvorenie alebo zatvorenie
sekundárneho zobrazenia v režime
celej obrazovky
Stlačte symbol návratu na
rozšírený režim alebo stlačte
tlačidlo domov v dolnej časti
obrazovky.
Krátko stlačte fyzické tlačidlo domov
pod stredovým displejom.
Nevzťahuje sa na všetky aplikácie alebo funkcie vozidla, ktoré boli otvorené cez dodatočnú dlaždicu.
Tlačidlo Domov pre stredový displej
Stále existuje možnosť návratu na domáce
zobrazenie stlačením tlačidla domov. Pre
návrat na štandardné zobrazenie domáceho
zobrazenia z režimu celej obrazovky - dvakrát
stlačte tlačidlo domov.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie stredového displeja (str. 107)
•
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 110)
Aktivovanie a deaktivovanie stredového
displeja (str. 110)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zobrazenie funkcie na stredovom
displeji
Všetky tlačidlá funkcií vozidla sa nachádzajú v
zobrazení funkcie, v jednom zo základných
zobrazení stredového displeja. Potiahnutím
prsta po obrazovke zľava doprava prejdite z
domáceho zobrazenia na zobrazenie funkcie8.
Rôzne typy tlačidiel
Existujú tri rôzne typy tlačidiel funkcií vozidla;
pozri ďalej:
Typ tlačidla
Vlastnosť
Ovplyvňuje funkciu vozidla
Funkčné tlačidlá
Disponujú polohami pre zapnutie/vypnutie.
Väčšina tlačidiel v zobrazení
funkcií sú funkčné tlačidlá.
Ak je funkcia zapnutá, vľavo od ikony tlačidla sa rozsvieti indikátor LED. Stlačením tlačidla
aktivujete/deaktivujete funkciu.
Spúšťacie tlačidlá
Nedisponujú polohami pre zapnutie/vypnutie.
Po stlačení spúšťacieho tlačidla sa otvorí okno príslušnej funkcie. Napríklad to môže byť
okno zmeny polohy sedadla.
Parkovacie tlačidlá
Disponujú režimami zapnutia, vypnutia a snímania.
Sú podobné funkčným tlačidlám, majú však polohu navyše pre snímanie parkovania.
8 Platí
pre vozidlá s riadením na ľavej strane. Pre vozidlá s riadením na pravej strane – prejdite prstom v opačnom smere.
• Kamera
• Skl opierky
• Zaparkovať
• Vyparkovať
}}
117
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Rôzne režimy tlačidiel
Keď sa indikátor LED na funkčnom alebo parkovacom tlačidle rozsvieti nazeleno, aktivuje
sa funkcia. Po aktivovaní funkcie sa zobrazí
dodatočný text s vysvetlením niektorých funkcií. Text sa zobrazí na niekoľko sekúnd a
následne sa zobrazí tlačidlo s rozsvieteným
indikátorom LED.
Po zhasnutí indikátora LED sa funkcia deaktivuje.
V prípade Lane Keeping Aid sa zobrazí text
Pracuje len pri určitých rýchlostiach - napríklad po stlačení tlačidla.
Na aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie
krátko stlačte tlačidlo.
Ak sa v pravej časti tlačidla zobrazí výstražný
trojuholník, niečo nefunguje tak, ako má.
Súvisiace informácie
•
•
118
Ovládanie stredového displeja (str. 107)
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 110)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Posúvanie aplikácií a tlačidiel na
stredovom displeji
POZNÁMKA
Aplikácie, ktoré používate zriedka alebo
vôbec, skryte posunutím nadol, mimo viditeľnú časť obrazovky. Uľahčí vám to vyhľadávanie aplikácií, ktoré používate častejšie.
Aplikácie a tlačidlá funkcií vozidla v zobrazení
aplikácie a funkčnom zobrazení je možné
posúvať a organizovať podľa potreby.
1. Prejdite prstom sprava doľava9, aby ste sa
dostali k zobrazeniu aplikácie, alebo prejdite prstom zľava doprava 9, aby ste sa
dostali k zobrazeniu funkcií.
2. Ťuknite na aplikáciu alebo tlačidlo a podržte ho.
> Aplikácia alebo tlačidlo zmení veľkosť a
stane sa mierne priehľadným. Potom je
možné ho posunúť.
3. Potiahnite aplikáciu alebo tlačidlo na voľné
miesto v zobrazení.
Maximálny počet riadkov, ktoré je možné použiť na umiestnenie aplikácií alebo tlačidiel, je
48. Ak chcete posunúť aplikáciu alebo tlačidlo
mimo viditeľného zobrazenia, posuňte ho do
spodnej časti zobrazenia. Potom sa pridajú
nové riadky, do ktorých sa dá umiestniť aplikácia alebo tlačidlo.
POZNÁMKA
Aplikácie a tlačidlá funkcií vozidla nie je
možné pridať do miest, ktoré sú už obsadené.
Prehľad symbolov, ktoré sa môžu zobraziť v
stavovom riadku na stredovom displeji.
Stavový riadok zobrazuje prebiehajúce činnosti a v niektorých prípadoch aj ich stav. Nie
všetky symboly sú zobrazené po celý čas z
dôvodu obmedzeného miesta v stavovom
riadku.
Symbol
Špecifikácia
Pripojené na internet.
Súvisiace informácie
•
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 117)
Roaming zapnutý.
•
•
Aplikácie (str. 495)
Sila signálu v sieti mobilného
operátora.
Ovládanie stredového displeja (str. 107)
Aplikácia alebo tlačidlo môže byť teda umiestnené ďalej dole a potom nie je viditeľné v normálnom režime pre zobrazenie.
Potiahnite prstom po obrazovke, aby ste sa v
zobrazení posúvali hore alebo dole.
9 Platí
Symboly v stavovom riadku na
stredovom displeji
pre vozidlá s riadením na ľavej strane. Pre vozidlá s riadením na pravej strane – prejdite prstom v opačnom smere.
Bluetooth zariadenie pripojené.
Bluetooth je zapnuté, ale zariadenie nie je pripojené.
Informácie poslané do a z GPS.
Pripojené k sieti Wi-Fi.
Tethering je zapnutý (Wi-Fi hotspot). Vozidlo potom zdieľa
dostupné pripojenie.
}}
119
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Symbol
Špecifikácia
Súvisiace informácie
•
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 110)
Hlásenie na stredovom displeji (str. 136)
Nabíjanie telefónu bezdrôtovo.
•
•
•
Prebiehajúci proces.
•
Časovač na spustenie predprípravy ovzdušia v interiéri je
aktívny.
•
•
Modem vo vozidle je zapnutý.
Zdieľanie USB spustené.
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 533)
Pripojenie zariadenia cez USB port
(str. 512)
Bezdrôtová telefónna nabíjačka*
(str. 530)
Telefón (str. 521)
Dátum a čas (str. 90)
Prehráva sa zvukový zdroj.
Zvukový zdroj je zastavený.
Prebieha telefonický hovor.
Zvukový zdroj je stíšený.
Správy sa získavajú z rádiového
kanála.
Boli prijaté dopravné informácie.
Hodiny.
120
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Klávesnica na stredovom displeji
Klávesnica na stredovom displeji umožňuje
zadávať údaje pomocou klávesov. Takisto je
možné na obrazovku rukou „nakresliť“ písmená a znaky.
Pomocou klávesnice môžete zadávať znaky,
písmená a čísla, napr. na písanie textových
správ z vozidla, zadanie hesiel alebo vyhľadávanie článkov v digitálnom návode na obsluhu.
Klávesnica sa zobrazí len vtedy, ak je na zadávanie znakov možné použiť obrazovku.
}}
121
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Na obrázku je znázornený prehľad niektorých tlačidiel, ktoré sa môžu na klávesnici zobrazovať. Ich vzhľad sa mení v závislosti od nastavení jazyka a kontextu, v ktorom sa
klávesnica bude používať.
122
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Riadok s navrhovanými slovami alebo
znakmi10. Navrhované slová sa upravujú
podľa nových písmen, ktoré sa zadávajú.
Návrhy môžete prezerať stlačením pravej a
ľavej šípky. Ťuknutím vyberiete návrh. Pripomíname vám, že táto funkcia nie je
dostupná pre všetky výbery jazykov. Ak
táto funkcia nie je dostupná, riadok sa na
klávesnici nezobrazí.
Znaky na klávesnici závisia od vybratého
jazyka (pozri bod 7). Ťuknutím zadáte
znak.
Tlačidlo funguje rôznymi spôsobmi v závislosti od kontextu, v rámci ktorého sa klávesnica používa - buď na zadanie @ (po
zadaní e-mailovej adresy) alebo na vytvorenie nového riadku (na zadanie bežného
textu).
Slúži na skrytie klávesnice. Ak to nie je
možné, tlačidlo sa nezobrazí.
Slúži na zadávanie veľkých písmen. Ak
chcete zadať jedno veľké písmeno, stlačte
ešte raz a potom pokračujte v zadávaní
malých písmen. Ďalším stlačením sa
všetky písmená zmenia na veľké písmená.
Ďalším stlačením sa na klávesnici obnovia
malé písmená. V tomto režime je prvé písmeno po bodke, výkričníku alebo otázniku
veľké písmeno. Prvé písmeno v textovom
poli je takisto veľké písmeno. V textových
10
Vzťahuje sa na ázijské jazyky.
poliach určených na zadávanie mien a
adries sa každé slovo automaticky začína
veľkým písmenom. V textových poliach
určených na zadávanie hesiel, adries
webových stránok alebo e-mailových
adries, sú všetky písmená automaticky
malé, pokiaľ to nie je uvedené inak.
text. Vzhľad tlačidla sa líši v závislosti od kontextu.
Varianty písmena alebo znaku
Zadávanie čísiel. Zobrazí sa klávesnica (2)
s číslami. Stlačte
, ktoré sa v režime
, a vráťte sa na
zobrazuje namiesto
klávesnicu s písmenami, alebo stlačte
a otvorte klávesnicu so špeciálnymi
znakmi.
Slúži na zmenu jazyka zadávaniam, napr.
EN. Dostupné znaky a návrhy slov (1) sa
líšia v závislosti od vybratého jazyka. Ak
chcete umožniť zmenu jazykov na klávesnici, musíte ich najskôr pridať do možnosti
Nastavenia.
Medzera.
Slúži na zrušenie zadaného textu. Krátkym
stlačením naraz vymažete jeden znak.
Podržte tlačidlo stlačené, aby ste znaky
mohli rýchlejšie vymazať.
Slúži na zmenu režimu klávesnice na písanie znakov a písmen rukou.
Stlačením tlačidla potvrdenia nad klávesnicou
(nie je zobrazená na obrázku) potvrdíte zadaný
Varianty písmena alebo znaku, napr. é alebo è
môžete zadať tak, že písmeno alebo znak podržíte v stlačenej polohe. Zobrazí sa okno s
možnými variantmi písmen alebo znakov. Ťuknite na požadovaný variant. Ak nevyberiete
žiadny variant, zadá sa pôvodné písmeno/
znak.
Súvisiace informácie
•
Zmena jazyka klávesnice na stredovom
displeji (str. 125)
•
Znaky, písmená a slová zadávajte do stredového displeju manuálne (str. 125)
}}
123
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
124
•
•
Ovládanie stredového displeja (str. 107)
Správa textových správ (str. 528)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zmena jazyka klávesnice na
stredovom displeji
Prepínanie medzi rôznymi jazykmi na
klávesnici
Ak ste v možnosti
Nastavenia vybrali viacero
jazykov, na prepínanie medzi
jednotlivými jazykmi použite
tlačidlo na klávesnici.
Ak chcete prepínať medzi rôznymi jazykmi
klávesnice, musíte ich najskôr pridať do možnosti Nastavenia.
Pridanie alebo odstránenie jazykov v
nastaveniach
Klávesnica sa automaticky nastaví na rovnaký
jazyk ako jazyk systému. Jazyk klávesnice sa
dá manuálne nastaviť bez nutnosti zmeniť
jazyk systému.
1.
Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice pomocou
zoznamu:
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
2. Stlačte Systém Systémové jazyky a
jednotky Rozloženia klávesnice.
3. Zo zoznamu vyberte jeden alebo viac jazykov.
> Teraz je možné prepínať medzi vybratými jazykmi priamo z klávesnice a
zadať text.
Ak v možnosti Nastavenia neboli vybraté
žiadne jazyky, klávesnica si ponechá rovnaký
jazyk, ako je jazyk systému.
2. Vyberte požadovaný jazyk. Ak ste v možnosti Nastavenia vybrali viac ako štyri
jazyky, zoznam môžete prezerať cez klávesnicu.
> Klávesnica sa nastaví podľa vybratého
jazyka a budú sa zobrazovať ďalšie
návrhy slov.
Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice bez nutnosti zobraziť zoznam:
–
•
•
Vzťahuje sa na niektoré jazyky systému.
Klávesnica stredového displeja vám umožní
zadávať znaky, písmená a slová na obrazovke
„kreslením“ rukou.
Ak chcete prejsť zo zadávania
písmen a znakov pomocou
kláves na ich zadávanie
pomocou ruky, stlačte tlačidlo na klávesnici.
Dlho stlačte tlačidlo.
> Otvorí sa zoznam.
Krátko stlačte tlačidlo.
> Klávesnica sa nastaví na ďalší jazyk v
zozname bez nutnosti zobraziť zoznam.
Súvisiace informácie
11
Znaky, písmená a slová zadávajte
do stredového displeju manuálne
Zmena jazyka systému (str. 128)
Priestor na písanie znakov/písmen/ slov/
častí slov.
Textové pole, v ktorom sa zobrazujú znaky
alebo návrhy slov11 tak, ako sú napísané na
obrazovke (1).
Klávesnica na stredovom displeji (str. 121)
}}
125
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Návrhy znakov/písmen/slova/časti slova.
Zoznam je možné prezerať.
Medzera. Medzeru je možné vytvoriť
zadaním pomlčky (-) do priestoru na rukou
písané písmená (1). Pozri nadpis „Zadávanie medzery do voľného textového poľa s
rozpoznaním písania rukou“.
Zrušte zadaný text. Na vymazanie jedného
znaku/jedného písmena na jedenkrát
krátko stlačte. Pred ďalším stlačením na
vymazanie ďalšieho znaku/písmena atď.
chvíľu počkajte.
Pravidelným zadávaním znakov sa vráťte
na klávesnicu.
Písanie znakov/písmen/slov rukou
1. Do priestoru na rukou písané písmená (1)
napíšte znak, písmeno, slovo alebo časti
slova. Napíšte slovo alebo časti slov nad
seba alebo do riadku.
> Počet navrhovaných znakov, písmen
alebo slov je znázornený (3). Najpravdepodobnejší výber sa nachádza v hornej časti zoznamu.
DÔLEŽITÉ
Zabráňte kontaktu ostrých predmetov s
obrazovkou, pretože by ju mohli poškriabať.
Pri zadávaní vypnite/zapnite zvuk.
Skryte klávesnicu. Ak to nie je možné, tlačidlo sa nezobrazí.
Zmeňte jazyk zadávania textu.
12
126
2. Chvíľu počkajte a potom zadajte znak/
písmená/slovo.
> Zadá sa znak/písmeno/slovo z hornej
časti zoznamu. Iný znak je možné
vybrať aj stlačením požadovaného
znaku/písmena alebo slova zo zoznamu.
V prípade arabskej klávesnice - potiahnite prst v opačnom smere. Potiahnutím prsta sprava doľava vytvoríte medzeru.
Vymazanie/zmena znakov/písmen
napísaných rukou
Vymažte všetky znaky z textového poľa (2) tak, že
potiahnete prst skrz celé pole na písanie rukou (1).
–
Vymazanie/zmena znakov/písmen zahŕňa
niekoľko možností:
•
Stlačte príslušné písmeno alebo slovo v
zozname (3).
•
Stlačte tlačidlo zrušenia textu (5), čím
vymažete písmeno a začnite odznova.
•
Potiahnite prst vo vodorovnom smere
sprava doľava12 ponad priestor pre
rukou písané písmená (1). Vymažte niekoľko písmen tak, že ponad tento priestor potiahnete prst niekoľkokrát.
•
Stlačením znaku X v textovom poli (2)
vymaže celý zadaný text.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zmena riadku vo voľnom textovom poli
pomocou písania rukou
Zmena vzhľadu na stredovom
displeji
Vypnutie a zmena hlasitosti zvuku
systému na stredovom displeji
Vzhľad obrazovky na stredovom displeji sa dá
zmeniť výberom témy.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
Stredový displej slúži aj na zmenu hlasitosti
zvuku systému alebo celkové vypnutie zvuku
systému.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car
displeja.
Displej vodiča
Témy
3. Následne vyberte tému, napr.
Minimalistic alebo Chrome Rings.
Zmeňte riadok rukou tak, že do vyššie uvedený znak
nakreslíte do poľa pre rukou písaný text13.
Zadávanie medzery do voľného textového
poľa s rozpoznaním písania rukou
Ako doplnok k týmto vzhľadom je možné
vybrať si medzi Normálne a Jasné. Pomocou
možnosti Normálne sa pozadie zafarbí na
tmavo a text je svetlý. Táto možnosť je predvolene nastavená pre všetky témy. Vybrať sa dá
aj svetlo, v rámci ktorého je pozadie rozsvietené a text je tmavý. Táto možnosť je vhodná
napr. pri silnom dennom svetle.
Používateľ má túto možnosť vždy k dispozícii a
neovplyvňuje ju okolité osvetlenie.
2. Stlačte Zvuk
Hlasitosť systému.
3. V možnosti Zvuky dotyku potiahnite ovládač a zmeňte hlasitosť/vypnite zvuky
dotyku obrazovky. Potiahnite ovládač na
požadovanú hlasitosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Nastavenia zvuku (str. 494)
Súvisiace informácie
•
Zadajte medzeru tak, že sprava doľava nakreslíte
pomlčku14.
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
•
Aktivovanie a deaktivovanie stredového
displeja (str. 110)
Súvisiace informácie
•
Čistenie stredového displeja (str. 635)
•
13
14
Klávesnica na stredovom displeji (str. 121)
V prípade arabských klávesníc - nakreslite ten istý znak, ale v opačnom smere.
V prípade arabskej klávesnice - nakreslite pomlčku sprava doľava.
127
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zmena systémových jednotiek
Zmena jazyka systému
Nastavenia jednotiek sú definované v ponuke
Nastavenia na stredovom displeji.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
Nastavenia jazyka sú definované v ponuke
Nastavenia na stredovom displeji.
POZNÁMKA
Zmena jazyka na stredovom displeji môže
znamenať, že niektoré informácie o vlastníkovi nebudú v súlade s vnútroštátnymi
alebo miestnymi zákonmi a predpismi.
Neprepínajte sa do jazyka, ktorému je
ťažko porozumieť, pretože to môže sťažiť
hľadanie cesty späť cez štruktúru obrazovky.
2. Pokračujte do Systém Systémové
jazyky a jednotky Jednotky merania.
3. Vyberte štandard jednotky:
• Metric. – kilometre, litre a stupne Celzia.
• Imperiál – míle, galóny, stupne Celzia.
• USA – míle, galóny, stupne Fahrenheita.
> Jednotky v displeji vodiča a stredovom
displeji sa zmenili.
Súvisiace informácie
•
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
1.
Prostredníctvom stredového displeja môžete
zmeniť nastavenia a informácie k mnohým
funkciám vozidla.
1.
Otvorte horné zobrazenie stlačením na
karte v hornej časti alebo potiahnutím/
prejdením prstom zhora dole po obrazovke.
2. Na otvorenie ponuky nastavení stlačte
Nastavenia.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Pokračujte do Systém
jazyky a jednotky.
Systémové
3. Vyberte Jazyk systému.
Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie
hlasu majú symbol rozpoznávania hlasu.
> Jazyk na displeji vodiča a stredovom
displeji je zmenený.
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Zmena jazyka systému (str. 128)
Súvisiace informácie
•
•
•
128
Iné nastavenia v hornom pohľade
na stredovom displeji
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Zmena systémových jednotiek (str. 128)
Horný pohľad s tlačidlom pre Nastavenia.
3. Stlačte jednu z kategórií alebo podkategórií a prejdite na požadované nastavenie.
4. Zmeňte jedno alebo viacero nastavení.
Rôzne typy nastavenia sa dajú zmeniť rôznymi spôsobmi.
> Zmeny sa okamžite uložia.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Otvorené kontextové nastavenie v
stredovom displeji
Je možné použiť kontextové nastavenie väčšiny základných aplikácií vozidla, takže nastavenia môžete zmeniť priamo v pohľade zhora
na stredovom displeji.
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Tabuľka zobrazuje nastavenia stredového
displeja (str. 131)
Stlačte Zatvoriť alebo fyzické domovské tlačidlo pod stredovým displejom a zatvorte
zobrazenie nastavenia.
Aplikácie tretích strán
Súvisiace informácie
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 130)
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia a
potvrďte voľby.
Väčšina základných aplikácií vo vozidle má
túto možnosť kontextového nastavenia, ale nie
všetky.
Podkategória v ponuke nastavení s rôznymi typmi
nastavení (v tomto prípade tlačidlo pre viacnásobný
výber a prepínacie tlačidlá).
•
•
2. Stlačte Nastavenia navigácie.
> Otvorí sa stránka s navigačnými nastaveniami.
Pohľad zhora s tlačidlom na kontextové nastavenie.
Kontextové nastavenie je skratka pre prístup
ku konkrétnemu nastaveniu súvisiacemu so
spustenou funkciou zobrazenou na obrazovke.
Aplikácie nainštalované vo vozidle od začiatku
napr. Rádio FM a USB sú súčasťou Sensus a
sú súčasťou pevných funkcií vozidla. Nastavenia týchto aplikácií možno zmeniť priamo cez
kontextové nastavenie v pohľade zhora.
Aplikácie tretích strán nie sú zahrnuté v
systéme vozidla od začiatku, ale patria k tým,
ktoré možno stiahnuť napr. Volvo ID. Tu sa
nastavenia robia vždy vo vnútri aplikácie a nie
z pohľadu zhora.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 130)
Sťahovanie aplikácií (str. 496)
Kedy je kontextové nastavenie k dispozícii:
1.
Potiahnite dolu pohľad zhora, keď je aplikácia v zväčšenom režime napr.
Navigácia.
129
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Vynulovanie používateľských
údajov pre zmenu vlastníctva
Vynulovanie nastavení na
stredovom displeji
V prípade zmeny vlastníctva by sa používateľské údaje a nastavenia systému mali obnoviť
na výrobné nastavenia.
Nastavenia vo vozidle je možné vynulovať na
rôznych úrovniach. V prípade zmeny vlastníctva obnovte všetky používateľské údaje a
nastavenia systému na pôvodné výrobné
nastavenia. V prípade zmeny vlastníctva je tiež
dôležité zmeniť vlastníka služby Volvo On
Call* .
Predvolené hodnoty všetkých nastavení definovaných v ponuke nastavení stredového
displeja je možné vynulovať.
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 130)
•
Vynulovanie nastavení v profiloch vodiča
(str. 135)
V prípade Vynulovať osobné nastavenia
sa vynulovanie musí potvrdiť stlačením
Vynulovať pre aktívny profil alebo
Vynulovať pre všetky profily.
> Vybraté nastavenia sa vynulujú.
Dva typy vynulovania
Existujú dva typy obnovy v ponuke nastavení:
Súvisiace informácie
• Obnovenie nastavení z výroby - vymaže
•
•
všetky údaje a vynuluje všetky nastavenia
na ich predvolené hodnoty.
• Vynulovať osobné nastavenia - vymaže
osobné údaje a vynuluje vlastné nastavenia na ich predvolené hodnoty.
Súvisiace informácie
•
4. Na potvrdenie vynulovania stlačte OK.
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Tabuľka zobrazuje nastavenia stredového
displeja (str. 131)
Obnoviť nastavenia
Ak chcete svoje nastavenia vynulovať, postupujte podľa nasledujúceho postupu.
POZNÁMKA
Obnovenie nastavení z výroby je možné
len vtedy, keď vozidlo stojí.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Pokračujte do Systém
nastavení z výroby.
Obnovenie
3. Vyberte požadovaný typ vynulovania.
> Zobrazí sa kontextové okno.
130
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Tabuľka zobrazuje nastavenia
stredového displeja
Ponuka nastavení v stredovom displeji má
niekoľko hlavných kategórií a podkategórií,
kde sa zbierajú nastavenia a informácie o
mnohých funkciách auta.
Nachádza sa tu sedem hlavných kategórií: My
Car, Zvuk, Navigácia, Médium,
Komunikácia, Klimatizácia a Systém.
Každá kategória ďalej obsahuje niekoľko podkategórií a možností nastavenia. Nižšie uvedené tabuľky ukazujú prvú úroveň podkategórií. Možnosti nastavení pre funkciu alebo
oblasť sú podrobnejšie opísané v príslušnej
časti v príručke pre majiteľa.
Niektoré nastavenia sú osobné, čo znamená,
že ich možno uložiť do Profily vodiča. Iné
nastavenia sú všeobecné, čo znamená, že nie
sú spojené s profilom vodiča.
My Car
Podkategórie
Displeje
Podkategórie
Podkategórie
Uzamykanie
TV*
Parkovacia brzda a pruženie
Video
Stierač čelného skla
Zvuk
Komunikácia
Podkategórie
Podkategórie
Telefón
Tón
Textové správy
Vyváženie
Android Auto*
Hlasitosť systému
Apple CarPlay*
Navigácia
Zariadenia Bluetooth
Podkategórie
Wi-Fi
Mapa
Prístupový bod Wi-Fi auta
Trasa a navádzanie
Modem vozidla pre Internet*
Doprava
Volvo On Call*
Médiá
Servisné siete Volvo
IntelliSafe
Podkategórie
Podnebie
Predvoľby jazdy/Individuálny režim
jazdy*
Rádio AM/FM
Hlavná kategória Klimatizácia nemá žiadne
podkategórie.
Svetlá a osvetlenie
Gracenote®
Zrkadlá a praktické funkcie
DAB*
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 131
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Systém
Podkategórie
Profil vodiča
Dátum a čas
Systémové jazyky a jednotky
Súkromie a osobné údaje
Rozloženia klávesnice
Hlasového ovládanie*
Obnovenie nastavení z výroby
Systémové info
Súvisiace informácie
•
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 104)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 130)
Profily vodiča
Množstvo nastavení, ktoré sú vo vozidle k
dispozícii, je možné prispôsobiť podľa osobných preferencií vodiča a uložiť do jedného z
jeho profilov.
Vlastné nastavenia sa automaticky uložia do
aktívneho profilu vodiča. Každý kľúč je prepojený s jedným profilom vodiča. Ak používate
prepojený kľúč, vozidlo sa nastaví na nastavenia tohto konkrétneho profilu vodiča.
Aké nastavenia sa ukladajú do profilu
vodiča?
Viaceré nastavenia zadefinované vo vozidle sa
automaticky uložia do aktívneho profilu vodiča,
pokiaľ profil nie je zablokovaný. Nastavenia
zadefinované vo vozidle sú buď vlastné alebo
všeobecné. Do profilov vodiča sa ukladajú len
vlastné nastavenia.
Medzi nastavenia, ktoré sa dajú uložiť do profilu vodiča, patria, okrem iného, sklá, zrkadlá,
predné sedadlá, navigácia*, audio a mediálne
systémy, jazyk a ovládanie hlasitosti.
Niektoré nastavenia, nazývané aj všeobecné
nastavenia, sa dajú zmeniť, ale nie je možné
ich uložiť do konkrétneho profilu vodiča.
Zmeny vykonané vo všeobecných nastaveniach majú dosah na všetky profily.
nia. Zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, ktorý
profil vodiča je aktívny.
Nastavenia rozloženia klávesnice sú príkladom
všeobecných nastavení. Ak je na pridávanie
ďalších jazykov do klávesnice použitý profil
vodiča X, tieto jazyky zostanú rovnaké aj pri
prechode na profil vodiča Y. Nastavenia rozloženia klávesnice sa do profilu vodiča neukladajú - tieto nastavenia patria medzi všeobecné.
Osobné preferencie
Ak bol profil vodiča X použitý napr. na nastavenie jasu stredového displeja, na profil vodiča Y
nebude mať toto nastavenie žiadny vplyv. Ak
bolo toto nastavenia uložené do profilu vodiča
X - už ide o vlastné nastavenie.
Súvisiace informácie
•
•
•
Výber profilu vodiča (str. 133)
Premenovanie profilu vodiča (str. 133)
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s
profilom vodiča (str. 134)
•
•
Chráňte profil vodiča (str. 134)
•
Tabuľka zobrazuje nastavenia stredového
displeja (str. 131)
Vynulovanie nastavení v profiloch vodiča
(str. 135)
Všeobecné nastavenia
Všeobecné nastavenia a parametre sa pri prechode z jedného profilu vodiča na druhý neme-
132
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Výber profilu vodiča
Po spustení stredového displeja sa v hornej
časti obrazovky zobrazí zvolený profil vodiča.
Posledný použitý profil vodiča je ten, ktorý
bude aktívny pri ďalšom odomknutí vozidla.
Po odomknutí vozidla je možné prepnúť na
profil iného vodiča. Ak je však diaľkové ovládanie zámku prepojené s profilom vodiča, je
to ten, ktorý sa zvolí pri naštartovaní vozidla.
Ak chcete prepnúť na profil iného vodiča, máte
dve možnosti.
Možnosť 1:
1.
Ťuknite na názov profilu vodiča, ktorý je
zobrazený v hornej časti stredného
displeja, keď sa displej spustil.
> Zobrazí sa zoznam voliteľných profilov
vodičov.
2. Vyberte požadovaný profil vodiča.
3. Stlačte Potvrdiť.
> Vyberie sa profil vodiča a systém načíta
nastavenia pre nový profil vodiča.
Možnosť 2:
1.
Potiahnite nadol pohľad zhora na stredovom displeji.
2. Stlačte Profil.
> Zobrazí sa rovnaký zoznam ako v prípade možnosti 1.
4. Stlačte Potvrdiť.
> Vyberie sa profil vodiča a systém načíta
nastavenia pre nový profil vodiča.
Možnosť 3:
1.
Potiahnite nadol pohľad zhora na stredovom displeji.
2. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
3. Stlačte Systém Profily vodiča.
> Zobrazí sa zoznam voliteľných profilov
vodičov.
4. Vyberte požadovaný profil vodiča.
> Vyberie sa profil vodiča a systém načíta
nastavenia pre nový profil vodiča.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Profily vodiča (str. 132)
Premenovanie profilu vodiča
Názov rôznych profilov vodičov použitých vo
vozidle je možné zmeniť.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Systém
3. Vyberte Upraviť profil.
> Otvorí sa ponuka, kde sa dá profil editovať.
4. Ťuknite v rámčeku na Názov profilu.
> Zobrazí sa klávesnica a môžete zmeniť
, ak chcete zatvonázov. Ťuknite na
riť klávesnicu.
5. Uložte názov stlačením Späť alebo
Zatvoriť.
> Názov je teraz zmenený.
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 110)
POZNÁMKA
Názov profilu nemôže začínať medzerou,
pretože v takom prípade sa neuloží.
Premenovanie profilu vodiča (str. 133)
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s
profilom vodiča (str. 134)
Profily vodiča.
Súvisiace informácie
•
•
Výber profilu vodiča (str. 133)
Klávesnica na stredovom displeji (str. 121)
3. Vyberte požadovaný profil vodiča.
133
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Chráňte profil vodiča
V niektorých prípadoch je vhodnejšie neukladať do aktívneho profilu vodiča rôzne nastavenia definované vo vozidle. V takomto prípade je možné chrániť profil vodiča.
POZNÁMKA
Ochrana profilu vodiča je možná len vtedy,
keď vozidlo stojí.
Ochrana profilu vodiča:
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Systém
Profily vodiča.
3. Vyberte Upraviť profil.
> Otvorí sa ponuka, kde sa dá profil editovať.
5. Uložte vašu možnosť ochrany profilu stlačením Späť/Zatvoriť.
> Keď je profil chránený, nastavenia definované vo vozidle sa automaticky
neuložia do profilu. Namiesto toho sa
vaše zmeny musia uložiť manuálne v
časti Nastavenia Systém Profily
vodiča Upraviť profil stlačením
Uložiť aktuálne nastavenia do
profilu. Ak je profil nechránený, vaše
nastavenia sa automaticky uložia do
profilu.
Súvisiace informácie
•
Profily vodiča (str. 132)
Prepojenie kľúča diaľkového
ovládania s profilom vodiča
Váš kľúč je možné prepojiť s profilom vodiča.
Pri každom použití vozidla s týmto kľúčom
diaľkového ovládania sa automaticky vyberie
profil vodiča so všetkými jeho nastaveniami.
Pri prvom použití kľúča diaľkového ovládania
kľúč nie je prepojený so žiadnym profilom
vodiča. Po naštartovaní vozidla sa automaticky
aktivuje profil Hosť.
Manuálne možno vybrať profil vodič bez nutnosti prepojiť ho s kľúčom. Po odomknutí
vozidla sa aktivuje posledný aktívny profil
vodiča. Po prepojení kľúča s profilom vodiča
už nie je potrebné vybrať žiaden profil vodiča
pre príslušný kľúč.
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania
s profilom vodiča
4. Vyberte Chrániť profil, ak chcete chrániť
profil.
POZNÁMKA
Pripojenie diaľkového ovládania zámku k
profilu vodiča je možné len vtedy, keď
vozidlo stojí.
Najskôr vyberte profil, ktorý chcete prepojiť s
kľúčom, ak profil určený na prepojenie nie je už
aktívny. Aktívny profil sa môže potom prepojiť
s kľúčom.
1.
134
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
2. Stlačte Systém
Profily vodiča.
3. Vyberte požadovaný profil. Displej sa
znovu prepne na domáce zobrazenie. Profil Hosť nie je možné prepojiť s kľúčom.
4. Potiahnite horný pohľad nadol a ťuknite na
Nastavenia Systém Profily vodiča
Upraviť profil.
5. Vyberte Pripojiť kľúč a prepojte profil s
kľúčom. Nie je možné prepojiť profil vodiča
s iným kľúčom, ako je ten, ktorý sa práve
používa vo vozidle. Ak je vozidle niekoľko
kľúčov, zobrazí sa hlásenie Našiel sa viac
ako jeden kľúč, vložte kľúč, ktorý
chcete pripojiť k záložnej čítačke.
6. Stlačte OK.
> Tento kľúč je teraz prepojený s profilom
vodiča a zostane prepojený, kým bude
políčko Pripojiť kľúč nezaškrtnuté.
Súvisiace informácie
•
•
•
Vynulovanie nastavení v profiloch
vodiča
Nastavenia, ktoré boli uložené do jedného
alebo viacerých profilov vodiča, je možné
vynulovať, ak vozidlo stojí.
POZNÁMKA
Profily vodiča (str. 132)
Obnovenie nastavení z výroby je možné
len vtedy, keď vozidlo stojí.
Premenovanie profilu vodiča (str. 133)
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
2. Stlačte Systém Obnovenie nastavení
z výroby Vynulovať osobné
nastavenia.
3. Vyberte jednu z možností Vynulovať pre
aktívny profil, Vynulovať pre všetky
profily alebo Zrušiť.
Súvisiace informácie
•
•
Profily vodiča (str. 132)
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 130)
Umiestnenie záložnej čítačky v odkladacej schránke.
> Po zobrazení hlásenia Profil pripojený
ku kľúču sa kľúč prepojí s profilom
vodiča.
135
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Hlásenie na stredovom displeji
Stredový displej zobrazuje správy, ktoré informujú vodiča alebo mu pomáhajú v prípade
rôznych udalostí.
Kontextové správy
V niektorých prípadoch sa zobrazí správa vo
forme kontextového okna. Kontextové správy
majú vyššiu prioritu ako správy zobrazené v
stavovom riadku a pred ich zmiznutím vyžadujú potvrdenie/úkon.
Správa hlásení na stredovom
displeji
Správy v stredovom displeji sú spracované v
pohľade stredového displeja.
Súvisiace informácie
Správa hlásení na stredovom displeji
(str. 136)
•
Práca so správami uloženými na stredovom displeji (str. 137)
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 101)
Príklad správy v hornom zobrazení stredového
displeja.
Príklad správy v hornom zobrazení stredového
displeja.
Stredový displej zobrazuje správy, ktoré majú
pre vodiča nižšiu prioritu.
Niektoré správy v stredovom displeji majú tlačidlá (alebo pri vyskakovacích správ niekoľko
tlačidiel) napr. aktivovanie/deaktivovanie funkcie súvisiacej so správou.
Väčšina správ sa zobrazí nad stavovým riadkom stredového displeja. Po určitom čase,
alebo keď sa vykonali všetky potrebné úkony
týkajúce sa správy, daná správa zmizne zo stavového riadka. Ak je potrebné uložiť správu,
táto sa nachádza v hornom zobrazení stredového displeja.
Zloženie správ sa môže líšiť a tieto môžu byť
zobrazené spolu s grafikou, symbolmi alebo
tlačidlom pre aktiváciu/deaktiváciu funkcie
spojenej so správou.
136
•
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Spracovanie novej správy
Pre správy s tlačidlami:
–
Stlačte tlačidlo, aby sa činnosť spustila
alebo nechajte nech sa správa po chvíli
automaticky zavrie sama.
> Správa zmizne zo stavovej lišty.
Práca so správami uloženými na
stredovom displeji
Bez ohľadu na to, či sú správy uložené na
displeji vodiča alebo na stredovom displeji,
spravujú sa na stredovom displeji.
Spravovanie uloženej správy
Niektoré správy majú tlačidlo napr. na zapnutie/vypnutie funkcie spojenej so správou.
Pre správy bez tlačidiel:
–
Zatvorte správu ťuknutím na ňu alebo
nechajte nech sa správa automaticky po
chvíli zavrie sama.
> Správa zmizne zo stavovej lišty.
–
Súvisiace informácie
•
•
Súvisiace informácie
•
Hlásenie na stredovom displeji (str. 136)
Práca so správami uloženými na stredovom displeji (str. 137)
Hlásenia na displeji vodiča (str. 101)
Stlačte tlačidlo a vykonajte činnosť.
Uložené správy v pohľade zhora sa automaticky vymažú, keď sa auto vypne.
Ak je potrebné uložiť správu, táto sa nachádza
v hornom zobrazení stredového displeja.
•
•
2. Ťuknite na správu, ak ju chcete rozšíriť/
minimalizovať.
> Viac informácií o správe sa zobrazia v
zozname a obrázok vľavo v aplikácii
zobrazuje informácie o správe graficky.
Príklady uložených správ a možných volieb pri
pohľade zhora.
•
Hlásenie na stredovom displeji (str. 136)
Správa hlásení na stredovom displeji
(str. 136)
Hlásenia na displeji vodiča (str. 101)
Správy, ktoré sa zobrazia na stredovom
displeji, ktoré treba uložiť sú pridané do
pohľadu zhora v stredovom displeji.
Prečítanie uloženej správy
1. Otvorte pohľad zhora na stredovom
displeji.
> Zobrazí sa zoznam uložených správ.
Správy sa dajú zväčšiť pomocou šípky
vpravo.
137
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Rozpoznávanie hlasu
Hlasové ovládanie15 umožňuje ovládať funkcie vo vozidle, napr. klimatizačný systém,
rádio alebo telefón pripojený pomocou
Bluetooth na základe hovorených príkazov.
Vo vozidlách vybavených Sensus Navigation*
je možné hlasovo ovládať aj navigačný
systém.
UPOZORNENIE
Čo je hlasové ovládanie?
Hlasové ovládanie je pomôcka, ktorá môže
uľahčiť používanie rôznych príkazov vo vozidle.
V podstate funguje ako bežná aplikácia, v ktorej zadávate informácie v pevnom poradí, aby
ste mohli vykonať úlohu, ale namiesto písania
na klávesnici používate hlasové príkazy. Preto
môže byť dobré naučiť sa, ako a v akom poradí
sa má hlasový príkaz vysloviť, aby sa dosiahol
požadovaný výsledok.
Systém hlasového ovládania umožňuje ovládať
určité funkcie infotainmentu a klimatizácie
pomocou hlasových príkazov. Systém môže
reagovať rečou a zobrazením informácií na
displeji vodiča.
POZNÁMKA
Vodič nesie vždy celkovú zodpovednosť za
bezpečné vedenie vozidla a dodržiavanie
všetkých platných pravidiel cestnej premávky.
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
v zozname
zvýraznené symbolom
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Súvisiace informácie
•
•
Mikrofón systému ovládania hlasom
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 139)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 140)
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 141)
•
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 142)
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 193)
Aktualizácia systému
Systém rozpoznávania hlasu sa neustále zlepšuje. Odporúča sa mať vždy nainštalovanú najnovšiu verziu.
Aktualizácie si prevezmite na stránke
www.volvocars.com/intl/support.
15
138
Platí pre určité trhy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Použitie rozpoznávania hlasu
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Spustenie hlasového ovládania16
Na zadávanie príkazov cez
systém hlasového ovládania
máte so systémom „dialóg“.
Stlačte tlačidlo na volante na
rozpoznanie hlasu
, aby
sa aktivoval systém a inicioval
dialóg pomocou hlasových
príkazov. Po stlačení tlačidla sa ozve pípnutie
a na displeji vodiča sa zobrazí symbol hlasového ovládania.
Vo všeobecnosti systém funguje tak, že
počúva základný príkaz nasledovaný podrobnejšími príkazmi, ktoré určujú, čo má systém
robiť.
To znamená, že systém začal počúvať a vy
môžete začať hovoriť príkazy. Systém je
naučený rozoznávať a rozumieť vášmu hlasu
od chvíle, keď začnete hovoriť. Trvá to niekoľko
sekúnd a vykonáva sa automaticky, čo znamená, že nemusíte spúšťať žiadny hlasový
nácvik manuálne.
Ak chcete zmeniť hlasitosť zvuku systému,
otáčajte otočným regulátorom hlasitosti, keď
hlas hovorí. Počas hlasového ovládania je
možné použiť aj iné tlačidlá. Ostatné zvuky sa
však počas dialógu so systémom stlmia, čo
znamená, že pomocou tlačidiel nie je možné
vykonávať žiadne funkcie spojené so zvukom.
Zapamätajte si nasledovné:
Zrušenie hlasového ovládania
•
Po zaznení tónu hovorte normálnym hlasom a normálnym tempom.
Hlasové ovládanie je možné zrušiť rôznymi
spôsobmi:
•
Nehovorte, keď systém odpovedá (systém
nedokáže porozumieť príkazom počas
tejto doby).
•
Krátko ťuknite na
„Cancel“.
•
Vyhnite sa okolitému hluku v priestore pre
cestujúcich tým, že dvere, okná a panoramatickú strechu* zatvoríte.
•
Stlačte a podržte tlačidlo na volante pre
, kým nebudete
hlasové ovládanie
počuť dve pípnutia. Tým sa zastaví rozpoz-
16
Platí pre určité trhy.
návanie hlasu aj vtedy, keď systém rozpráva.
POZNÁMKA
Hlasové ovládanie sa zruší aj v prípade, že
počas dialógu neodpovedáte. Systém najprv
trikrát požiada o odpoveď, ak odpoveď aj
napriek tomu nezaznie, hlasové ovládanie sa
automaticky zruší.
Ak chcete zrýchliť komunikáciu a preskočiť
systémové výzvy, na volante stlačte tlačidlo
. Tým sa zruší hlas
pre hlasové ovládanie
systému a vy môžete vysloviť ďalší príkaz.
Príklad ovládania rozpoznávania hlasu
1.
Stlačte
.
2. Povedzte „Call [Krstné meno]
[Priezvisko] [kategória čísla]“, napríklad
„Call Robin Smith Mobil“.
> Systém vytočí zvolený kontakt z telefónneho zoznamu. Ak má kontakt niekoľko telefónnych čísel (napr. domov,
mobil, práca), musí sa uviesť správna
kategória.
a povedzte
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 139
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Príkazy/frázy
•
„Repeat“ - zopakuje poslednú hlasovú
inštrukciu v prebiehajúcom dialógu.
•
•
„Cancel“ - preruší dialóg.17
„Help“ - spustí pomocný dialóg. Systém
odpovedá príkazmi dostupnými v aktuálnej situácii, výzvou alebo príkladom.
Príkazy pre špecifické funkcie, ako napríklad
telefón a rádio, sú opísané v špecifických
častiach.
Čísla
Číselné príkazy sa uvádzajú odlišne v závislosti
od funkcie, ktorá sa má ovládať:
•
•
17
140
•
Vo všeobecnosti možno použiť nasledujúce
príkazy bez ohľadu na situáciu:
Telefónne čísla a poštové smerovacie
čísla musia byť hovorené individuálne,
číslo po čísle, napr. „nula, tri, jeden, dva,
dva, štyri, štyri, tri“ (03122443).
Súpisné čísla domov možno vyslovovať
jednotlivo alebo spolu, napr. „dva, dva“
alebo „dvadsaťdva“ (22). Pre angličtinu a
holandčinu je možné uviesť niekoľko skupín v sekvencii, napr. „dvadsaťdva, dvadsaťdva“ (22 22). Pre angličtinu možno
použiť frázu dvojité alebo trojité, napr.
„dvojitá nula“ (00). Čísla môžu byť zadané
v rozsahu 0-2300.
Frekvencie je možné vysloviť ako „deväťdesiatosem celá osem“ (98,8), „sto a štyri
celá dva“ alebo „stoštyri celá dva“ (104,2).
Režim rýchlosti a opakovania
Je možné nastaviť rýchlosť reči, ak systém
hovorí príliš rýchlo.
Môžete aktivovať režim opakovania, aby
systém opakoval to, čo ste povedali.
Zmena rýchlosti alebo aktivácia/deaktivácia
režimu opakovania:
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
2. Stlačte Systém Hlasového ovládanie
a zvoľte nastavenia.
• Opakovať hlasový príkaz
• Tempo reči
Ovládanie telefónu s rozpoznaním
hlasu18
Zavolajte kontakt, nechajte si nahlas prečítať
správy alebo nadiktujte krátke správy pomocou príkazov hlasového ovládania v telefóne
pripojenom pomocou Bluetooth.
Ak chcete zadať kontakt v telefónnom zozname, príkaz s rozpoznávaním hlasu musí
obsahovať kontaktné informácie, ktoré sú
zadané v telefónnom zozname. Ak má nejaký
kontakt, napr. Robyn Smith, niekoľko telefónnych čísel, potom môže byť uvedená aj kategória čísel, napr. Domov alebo Mobil: „Call
Robin Smith Mobil“.
Stlačte
príkazov:
•
„Call [kontakt]“ − vytočí vybraný kontakt
z telefónneho zoznamu.
•
„Call [telefónne číslo]“ − vytočí telefónne číslo.
Súvisiace informácie
•
•
Rozpoznávanie hlasu (str. 138)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 140)
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 141)
•
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 142)
• „Recent calls“ − zobrazí zoznam hovorov.
• Read message – prečíta sa správa, Ak
existuje niekoľko správ − vyberte, ktorá
správa sa má prečítať.
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 193)
Všimnite si, že to zastaví dialóg iba vtedy, keď systém práve nehovorí. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo
a povedzte jeden z nasledovných
•
„Message to [kontakt]“ – používateľ je
požiadaný, aby povedal krátku správu.
Správa sa potom nahlas zopakuje a používateľ sa môže rozhodnúť odoslať 19 alebo
, kým nebudete počuť dva tóny.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
môže správu upraviť. Ak chcete, aby táto
funkcia fungovala, musí byť vozidlo pripojené k internetu.
POZNÁMKA
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií20
Nižšie sú uvedené príkazy pre ovládanie
zariadení rádia a prehrávača médií.
Ťuknite na položku
a povedzte jeden z
nasledujúcich príkazov:
•
"Media" - spustí dialóg pre médiá a rádio
a zobrazí príklady príkazov.
•
"Play [interpret]" - prehráva hudbu podľa
zvoleného interpreta.
•
"Play [názov skladby]" - prehráva
vybranú skladbu.
•
"Play [názov skladby] z [album]" - prehráva vybranú skladbu z vybraného
albumu.
•
"Play [rádiostanica]" - spustí prehrávanie
vybraného rádiového kanálu.
•
"Tune to [frekvencia]" - spustí zvolenú
rádiovú frekvenciu v aktuálnom frekvenčnom pásme. Ak nie je aktívny žiadny
rádiový zdroj, predvolene sa spustí pásmo
FM.
Rozpoznávanie hlasu (str. 138)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 139)
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 141)
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 193)
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 142)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 533)
•
•
•
18
19
20
"Tune to [frekvencia] [vlnová dĺžka]" spustí zvolenú rádiovú frekvenciu vo
vybranom frekvenčnom pásme.
"Radio" - spustí rádio FM.
"Radio FM" - spustí rádio FM.
•
•
•
•
•
"DAB " - spustí rádio DAB*.
"USB" - spustí prehrávanie z USB.
"iPod" - spustí prehrávanie z iPod.
"Bluetooth" - spustí prehrávanie zo zdroja
médií pripojeného cez Bluetooth.
"Similar music" - prehráva hudbu podobnú hudbe práve prehrávanej zo zariadení USB.
POZNÁMKA
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Súvisiace informácie
•
•
•
Rozpoznávanie hlasu (str. 138)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 139)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 140)
•
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 193)
•
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 142)
Platí pre určité trhy.
Prostredníctvom vozidla môžu odosielať správy iba niektoré telefóny. Informácie o kompatibilných telefónoch nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/support.
Platí pre určité trhy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
141
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Nastavenia pre rozpoznávanie
hlasu21
Nastavenie pre ovládanie systému hlasom sú
vybrané tu.
Nastavenia
ovládanie
Systém
Hlasového
Nastavenia možno urobiť v rámci nasledovných oblastí:
• Opakovať hlasový príkaz
• Žáner
• Tempo reči
Nastavenia zvuku
Vyberte nastavenia zvuku pod:
Nastavenia Zvuk Hlasitosť systému
Hlasového ovládanie
Nastavenie jazyka
Rozpoznávanie hlasu nie je možné pre všetky
jazyky. Jazyky dostupné pre rozpoznávanie
hlasu sú označené ikonou v zozname jazykov
.
–
Zmena jazyka tiež ovplyvní ponuku, testové
správy a pomocníka.
21
142
Platí pre určité trhy.
Nastavenia Systém Systémové
jazyky a jednotky Jazyk systému
Súvisiace informácie
•
•
•
Rozpoznávanie hlasu (str. 138)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 139)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 140)
•
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 193)
•
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 141)
Nastavenia zvuku (str. 494)
Zmena jazyka systému (str. 128)
OSVETLENIE
OSVETLENIE
Ovládanie svetiel
Rôzne ovládače interiéru sa používajú na
ovládanie osvetlenie exteriéru aj interiéru.
Ľavý pákový prepínač spustí a upraví osvetlenie exteriéru. Jas interiéru sa upraví pomocou
kolieska na prístrojovom paneli.
Osvetlenie exteriéru
Poloha
Špecifikácia
Poloha
Denné svietenie
Denné svetlá a obrysové svetlá
cez deň.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Obrysové svetlá, keď je vozidlo
zaparkované.A
Stretávacie svetlá a obrysové
svetlá počas slabého denného
svetla a tmy, alebo keď sú spustené predné hmlové svetlá*
alebo zadné hmlové svetlá.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Funkciu Aktívne hlavné diaľkové
svetlá možno spustiť.
Stretávacie svetlá a obrysové
svetlá.
Hlavné diaľkové svetlá možno
spustiť, keď sú zasvietené stretávacie svetlá.
Denné svetlá a obrysové svetlá.
Možno spustiť hlavné diaľkové
svetlo.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Otočný spínač na ľavom pákovom prepínači.
Keď je elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania II, pre otočný spínač v rôznych
polohách sú k dispozícii nasledovné funkcie:
144
Špecifikácia
Zapnuté/vypnuté aktívne diaľkové svetlo.
A
Ak vozidlo stojí, ale je naštartované, otočný spínač môže byť
posunutý do polohy
z inej polohy, aby sa namiesto
ďalšieho osvetlenia zapli iba obrysové svetlá.
Spoločnosť Volvo odporúča, aby sa počas
.
jazdy použil režim
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
UPOZORNENIE
Systém osvetlenia vozidla nie je schopný
za každých okolností, napr. v hmle alebo v
daždi, určiť, kedy je denné svetlo príliš
slabé alebo dostatočne silné.
Vodič je vždy zodpovedný za to, že vozidlo
je vybavené s vhodne nastaveným svetelným lúčom v súlade s dopravnou situáciou
a platnými predpismi.
Koliesko na prístrojovom paneli
•
•
•
•
•
•
•
•
Používanie diaľkových svetiel (str. 148)
Tlmené svetlá (str. 147)
Úprava funkcií svetla cez stredový
displej
Brzdové svetlá (str. 152)
Niekoľko funkcií svetla môžno upraviť a
zapnúť na stredovom displeji. Toto platí napríklad pre aktiváciu hlavného lúča, stretávacie
svetlá.
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
Núdzové brzdové svetlá (str. 153)
2. Stlačte My Car
Výstražné svetlá (str. 153)
3. Vyberte Vonkajšie svetlá alebo Vnútorné
svetlá, a potom vyberte funkciu, ktorú
treba upraviť.
Predné hmlové svetlá/osvetlenie zákrut*
(str. 151)
Zadné hmlové svetlo (str. 152)
Aktívne natáčané svetlá* (str. 150)
Svetlá a osvetlenie.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Koliesko (doľava) na úpravu jasu interiéru.
Súvisiace informácie
•
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 145)
•
•
•
Vnútorné osvetlenie (str. 154)
•
Ovládanie svetiel (str. 144)
Aktívne diaľkové svetlo (str. 148)
Používanie osvetlenia cesty domov
(str. 154)
Trvanie prístupového osvetlenia (str. 154)
Používanie smeroviek (str. 149)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 128)
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 117)
Obrysové svetlá (str. 146)
Používanie smeroviek (str. 149)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 145
OSVETLENIE
Obrysové svetlá
Obrysové svetlá sa môžu použiť, aby ostatní
vodiči videli, že vozidlo zastalo alebo zaparkovalo. Obrysové svetlá sa zapnú pomocou
otočného gombíka na
sto ďalšieho osvetlenia zapli iba obrysové
svetlá.
Keď jazdíte dlhšie ako 30 sekúnd pri max.
10 km/h (asi 6 mph), alebo ak rýchlosť prekročí 10 km/h (asi. 6 mph), zapnú sa denné
svetlá. Vodič musí zmeniť polohu na inú ako
.
Ak sú dvere batožinového priestoru otvorené,
keď je vonku tma, zadné obrysové svetlá sa
zapnú (ak už nie sú zapnuté), aby dali výstrahu
vodičom, ktorí sa približujú zozadu. Toto prebieha bez ohľadu na polohu otočného gombíka
alebo polohu zapaľovania elektrického
systému vozidla.
denné svietenie
Vozidlo má senzory, ktoré zachytávajú svetelné podmienky v okolí. Denné svetlá sú
zapnuté, keď je otočný spínač na pákovom
,
alebo
,
prepínači v polohe
ako aj keď je elektrický systém vozidla v
sa
polohe zapaľovania II. V polohe
predné svetlá automaticky zmenia na stretávacie svetlá pri slabom dennom svetle alebo
tme.
Súvisiace informácie
Otočný spínač na pákovom prepínači v polohe obrysových svetiel.
•
•
Ovládanie svetiel (str. 144)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Otočte otočný spínač do polohy
– obrysové svetlá sú zapnuté (súčasne sa zapne
osvetlenie číselnej dosky).
Ak je elektrický systém vozidla v polohe zapaľovania II, tak sú namiesto predných obrysových svetiel zapnuté denné svetlá. Keď je
otočný spínač v tejto polohe, obrysové svetlá
sú zapnuté bez ohľadu na polohu zapaľovania
v elektrickom systéme vozidla.
Ak vozidlo stojí, ale je naštartované, otočný
spínač môže byť posunutý do polohy
obrysových svetiel z inej polohy, aby sa namie-
146
Otočný krúžok pákového spínača v polohe AUTO.
Keď je pákový prepínač v polohe
, denné
svetlá (DRL1) sa zapnú, keď vozidlo jazdí počas
denného svetla. Vozidlo automaticky zmení
svietenie z denných svetiel na stretávacie
svetlá pri slabom dennom svetle alebo tme.
Zmena na stretávacie svetlá sa tiež uskutoční
v prednom hmlovom svetle* alebo v zadnom
hmlovom svetle, ak sú zapnuté.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
UPOZORNENIE
Tento systém pomáha šetriť energiu –
nevie vo všetkých situáciách určiť, kedy je
denné svetlo príliš slabé alebo dostatočne
silné, napr. v hmle a daždi.
Vodič je vždy zodpovedný za to, že vozidlo
je vybavené správne nastaveným svetelným lúčom v súlade s dopravnou situáciou
a platnými predpismi.
Tlmené svetlá
Pri jazde s otočným krúžkom pákového spísa aktivujú stretávacie
nača v polohe
svetlá automaticky pri slabom dennom svetle
alebo tme, alebo keď je elektrický systém
vozidla v polohe zapaľovania II.
Upozorňujeme, že otočný krúžok v ľavom
pre
pákovom spínači musí byť v režime
detekciu tunelov, aby mohlo fungovať.
Súvisiace informácie
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
•
Detekcia tunelov
Vozidlo zistí, kedy vchádza do tunela a prepne
z denného svietenia na stretávacie svetlá.
Ovládanie svetiel (str. 144)
Ovládanie svetiel (str. 144)
Polohy zapaľovania (str. 436)
denné svietenie (str. 146)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Tlmené svetlá (str. 147)
Otočný krúžok pákového spínača v polohe AUTO.
S otočným krúžkom pákového snímača v
polohe
sa stretávacie svetlá tiež aktivujú
automaticky, ak je aktivované zadné hmlové
svetlo.
S otočným krúžkom pákového spínača v
sú stretávacie svetlá vždy aktivopolohe
vané, keď je elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania II.
1
Daytime Running Lights
147
OSVETLENIE
Používanie diaľkových svetiel
Diaľkové svetlá sa ovládajú pomocou ľavého
pákového prepínača. Diaľkové svetlá sú najsilnejšie svetlá svetla a mali by sa používať v
tme s cieľom dosiahnuť lepšiu viditeľnosť;
nesmú však oslňovať ostatných účastníkov
cestnej premávky.
vujte diaľkové svetlá posunutím pákového
prepínača smerom dopredu.
Deaktivujte ich posunutím diaľkového prepínača smerom dozadu.
Po aktivovaní diaľkových svetiel sa na displeji
.
vodiča rozsvieti symbol
Aktívne diaľkové svetlo
Aktívne diaľkové svetlo je funkcia, ktorá používa snímač kamery na hornom okraji čelného
skla na rozpoznávanie lúčov svetlometov z
protiidúcej premávky alebo zadných svetiel
vozidiel pred vami a potom prepína z diaľkových svetiel na stretávacie svetlá.
Súvisiace informácie
•
•
Aktívne diaľkové svetlo (str. 148)
Pákový prepínač volantu s otočným kolieskom.
Symbol
Bliknutie diaľkovými svetlami
Funkcia sa môže spustiť počas jazdy v tme,
keď je rýchlosť vozidla pribl. 20 km/h (pribl.
12 mph) alebo vyššia. Funkcia môže tiež brať
do úvahy pouličné osvetlenie. Keď snímač
kamery už nerozpoznáva žiadne prichádzajúce
vozidlo alebo vozidlo pred vami, diaľkové
svetlo sa po približne jednej sekunde znova
zapne.
Posuňte pákový prepínač jemne smerom
dozadu do polohy blikania diaľkovými svetlami. Diaľkové svetlá sa rozsvietia a budú
svietiť, až kým pákový prepínač neuvoľníte.
Diaľkové svetlá
Diaľkové svetlá je možné aktivovať vtedy,
ak je otočné koliesko pákového prepínača
2 alebo
volantu v polohe
. Akti2 Keď
148
Ovládanie svetiel (str. 144)
sú aktivované stretávacie svetlá.
predstavuje aktívny hlavný lúč.
OSVETLENIE
Aktivácia aktívneho diaľkového svetla
Aktívne diaľkové svetlá sa aktivujú a deaktivujú
otočením ľavého pákového prepínača do
. Otočný krúžok sa potom vráti do
polohy
polohy
. Ak je aktivované aktívne diaľsvieti bielym svetkové svetlo, symbol
lom na displeji vodiča. Keď je aktivované diaľkové svetlo, symbol svieti modrou farbou.
Aktívne diaľkové svetlá môžu byť dočasne
nedostupné, napr. v situáciách s hustou hmlou
alebo silným dažďom. Keď budú aktívne diaľkové svetlá znovu dostupné alebo ak nie sú
snímače na čelnom skle zablokované, správa
.
zhasne a rozsvieti sa symbol
UPOZORNENIE
Vodič nesie zodpovednosť za manuálne
prepínanie medzi diaľkovými a stretávacími
svetlami, keď si to vyžadujú dopravné situácie alebo poveternostné podmienky.
Aktívne diaľkové svetlá sa nemusia znova aktivovať po každom naštartovaní vozidla.
Snímač kamery, na ktorom je funkcia založená, má obmedzenia.
Ak je tento symbol zobrazený na
displeji vodiča spolu so správou
Aktívne diaľk. svetlá Dočasne
nedostupné, potom sa musí prepínanie medzi diaľkovým a tlmeným svetlom
po zobrazení
vykonať manuálne. Symbol
tejto správy zhasne.
Smerovky sa ovládajú pomocou ľavého pákového prepínača. Smerovky bliknú trikrát alebo
blikajú nepretržite v závislosti od toho, do
ktorej polohy nahor alebo nadol je pákový
prepínač posunutý.
Aktívne diaľkové svetlo je pomôcka na optimálne použitie vzorca lúča pri priaznivých
podmienkach.
Ak sú aktívne diaľkové svetlá vypnuté pri
zapnutých diaľkových svetlách, osvetlenie sa
okamžite prepne na tlmené svetlá.
Obmedzenia aktívnych diaľkových
svetiel
Používanie smeroviek
Súvisiace informácie
•
•
•
Ovládanie svetiel (str. 144)
Používanie diaľkových svetiel (str. 148)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Smerovky.
Sekvencia krátkych bliknutí
Posuňte pákový prepínač smerom nahor
alebo nadol do prvej polohy a uvoľnite ho.
Smerovky trikrát zablikajú. Ak je funkcia
deaktivovaná cez stredový displej, smerovky zablikajú len raz.
To isté platí, ak je tento symbol
zobrazený spolu so správou Sním.
na čelnom skle Snímač blok.
Pozri prír..
}}
149
OSVETLENIE
||
POZNÁMKA
Automatická sekvencia blikania sa dá
prerušiť okamžitým posunutím prepínača smerovky opačným smerom.
•
Pokiaľ symbol smeroviek na displeji
vodiča bliká rýchlejšie než zvyčajne –
skontrolujte hlásenie na displeji vodiča.
•
Aktívne natáčané svetlá*
Aktívne natáčané svetlá sú navrhnuté tak, aby
poskytovali dodatočné osvetlenie v zákrutách
a križovatkách. Vozidlá s LED3 svetlometmi*
môžu mať aktívne natáčacie svetlá v závislosti od úrovne výbavy vozidla.
vozidlo pohybuje a stretávacie svetlá sú
zapnuté.
Deaktivácia/aktivácia funkcie
Funkcia je aktivovaná, keď je vozidlo dodané z
výrobného závodu a dá sa deaktivovať/aktivovať cez funkčné zobrazenie stredového
displeja.
Stlačte tlačidlo Aktívne
natáčacie svetlá.
Sekvencia nepretržitého blikania
Posuňte pákový prepínač smerom nahor
alebo nadol do konečnej polohy.
Pákový prepínač zostane v tejto polohe a do
pôvodnej polohy sa posunie manuálne alebo
automaticky pri pohybe volantu.
Súvisiace informácie
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 145)
•
Predné hmlové svetlá/osvetlenie zákrut*
(str. 151)
Výstražné svetlá (str. 153)
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 145)
Výmena zadnej žiarovky v smerovke
(str. 631)
Vzor svetlometu s vypnutou funkciou (vľavo) a zapnutou funkciou (vpravo).
Aktívne natáčacie svetlá sledujú pohyby
volantu, aby poskytli dodatočné osvetlenie v
zákrutách a križovatkách, a tým môžu vodičovi
poskytnúť lepšiu viditeľnosť.
Funkcia sa aktivuje automaticky pri naštartovaní vozidla. V prípade poruchy funkcie sa na
displeji vodiča súčasne rozsvieti symbol
a vysvetľujúci text.
Funkcia je aktívna len pri slabom dennom
svetle alebo v tme a tiež len vtedy, keď sa
3 LED
150
(Light Emitting Diode)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
Predné hmlové svetlá/osvetlenie
zákrut*
Hmlové svetlá sa aktivujú manuálne pri jazde
v hmle a automaticky pri cúvaní, aby dopĺňali
svetlo spiatočky.
Ak je vozidlo vybavené osvetlením zákrut*,
rozsvietia sa hmlové svetlá automaticky pri
slabom dennom svetle alebo v tme, aby sa
osvietila diagonálna oblasť pred vozidlom.
Predné hmlové svetlá sa automaticky vypnú
po vypnutí vozidla alebo po uvedení otočného
.
krúžka na pákovom spínači do polohy
•
•
Aktívne natáčané svetlá* (str. 150)
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 145)
POZNÁMKA
Predpisy o používaní hmlových svetiel sa v
jednotlivých krajinách môžu líšiť.
Osvetlenie zákrut*
Predné hmlové svetlomety môžu zahŕňať funkciu osvetlenia zákrut, ktorá dočasne osvetľuje
diagonálnu oblasť pred vozidlom v smere
ostrého otočenia volantu alebo v smere indikovanom smerovými svetlami.
Funkcia sa aktivuje pri slabom dennom svetle
alebo v tme, keď je otočný krúžok na pákovom
spínači v polohe
alebo
a rýchlosť
vozidla je nižšia ako pribl. 30 km/h (pribl.
20 mph).
Tlačidlo pre predné hmlové svetlá.
Zadné hmlové svetlá sa dajú zapnúť len vtedy,
keď je elektrický systém vozidla v polohe zapaľovania II a otočný krúžok na pákovom spínači
je v polohe
,
alebo
.
Stlačením tlačidla funkciu aktivujete a deaktivujete. Keď sa rozsvietia predné hmlové svetlá,
.
na displeji vodiča sa rozsvieti symbol
Okrem toho sa pri cúvaní rozsvietia obe svetlá
osvetlenia zákrut ako doplnok k svetlu spiatočky.
Funkcia je aktivovaná, keď je vozidlo dodané z
výrobného závodu a dá sa aktivovať a deaktivovať cez stredový displej.
Súvisiace informácie
•
•
•
Ovládanie svetiel (str. 144)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Zadné hmlové svetlo (str. 152)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
151
OSVETLENIE
Zadné hmlové svetlo
Zadné hmlové svetlá sú značne silnejšie ako
normálne zadné svetlá a používajú sa iba pri
zníženej viditeľnosti v dôsledku hmly, snehu,
dymu alebo prachu, takže ostatní vodiči
dostanú včasnú výstrahu od vozidla pred
nimi.
Zadné hmlové svetlá sa automaticky vypnú po
vypnutí vozidla alebo po uvedení otočného
spínača na pákovom prepínači do polohy
alebo
.
POZNÁMKA
Predpisy o používaní zadných hmlových
svetiel sa v jednotlivých krajinách líšia.
Brzdové svetlá
Brzdové svetlo sa automaticky zažne pri
brzdení.
Brzdové svetlo sa rozsvieti po stlačení brzdového pedálu a po automatickom zabrzdení
vozidla niektorým s podporných systémov
vodiča.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie svetiel (str. 144)
•
•
•
Predné hmlové svetlá/osvetlenie zákrut*
(str. 151)
•
•
•
Polohy zapaľovania (str. 436)
Súvisiace informácie
Núdzové brzdové svetlá (str. 153)
Brzdové funkcie (str. 440)
Výmena žiarovky brzdového svetla
(str. 632)
Systém podpory vodiča (str. 280)
Výmena žiarovky zadného hmlového
svetla (str. 633)
Tlačidlo pre zadné hmlové svetlá.
Zadné hmlové svetlá sú svetlá v zadnej časti
vozidla na strane vodiča.
Zadné hmlové svetlá sa dajú zapnúť iba vtedy,
keď je aktívna poloha zapaľovania II a otočný
spínač na pákovom prepínači je v polohe
alebo
.
Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť svetlá. Symbol
na displeji vodiča svieti, keď sú zadné
hmlové svetlá zapnuté.
152
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
Núdzové brzdové svetlá
Výstražné svetlá
Núdzové brzdové svetlá sú spustené ako
výstraha pre vozidlá za vami, aby silno brzdili.
Výstražné svetlá upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky prostredníctvom
všetkých smeroviek vozidla, ktoré sa aktivujú
naraz. Funkcia sa používa na vydávanie
výstrah v prípade dopravných rizík.
Funkcia znamená, že brzdové svetlá namiesto svietenia stálym svetlom ako pri normálnych brzdách blikajú.
Núdzové brzdové svetlá sa spustia počas silného brzdenia alebo ak sa pri vysokej rýchlosti
spustí systém ABS.
POZNÁMKA
Predpisy pre používanie výstražných svetiel
sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
Súvisiace informácie
•
•
Núdzové brzdové svetlá (str. 153)
Používanie smeroviek (str. 149)
Keď vodiť zabrzdí na nižšiu rýchlosť, a potom
uvoľní brzdu, brzdové svetlo sa vráti ku normálnemu svetlu.
Výstražné svetlá vozidla sa spustia v rovnakom
čase. Tie svietia, pokým vodič znovu nepridá
rýchlosť alebo ich nevypne.
Súvisiace informácie
•
•
•
Brzdové svetlá (str. 152)
Tlačidlo výstražných svetiel.
Nožná brzda (str. 440)
Stlačte tlačidlo a aktivujte výstražné svetlá.
Výstražné svetlá (str. 153)
Výstražné svetlá sa automaticky aktivujú
vtedy, keď vozidlo tak prudko zabrzdí, že sa
aktivujú núdzové brzdové svetlá a rýchlosť sa
zníži. Výstražné svetlá začnú blikať vtedy, keď
núdzové brzdové svetlá prestanú blikať a po
rozbehnutí vozidla sa následne deaktivujú, prípadne sa deaktivujú aj vtedy, ak stlačíte tlačidlo.
153
OSVETLENIE
Používanie osvetlenia cesty domov
Trvanie prístupového osvetlenia
Vnútorné osvetlenie
Niektoré vonkajšie svetlá môžu ostať
zapnuté, aby fungovali ako osvetlenie cesty
domov po uzamknutí vozidla.
Ak chcete aktivovať funkciu:
Prístupové osvetlenie sa zapne, keď sa
vozidlo odomkne a použije sa na zapnutie
osvetlenia vozidla na diaľku.
Funkcia sa aktivuje, keď sa na odomknutie
použijete diaľkové ovládanie zámku. Pri dennom svetle sú aktivované obrysové svetlá,
vnútorné strešné svetlá, osvetlenie podlahy a
osvetlenie batožinového priestoru. Pri slabom
dennom svetle alebo v tme sa aktivuje aj osvetlenie evidenčného čísla a osvetlenie pod vonkajšími kľučkami* a ich svetelný zdroj smeruje
k zemi.
Priestor pre cestujúcich je vybavený niekoľkými typmi osvetlenia, napr. celkovým osvetlením interiéru, nastaviteľným dekoračným
osvetlením a svetlami na čítanie.
1.
Vypnite vozidlo.
2. Posuňte ľavý pákový prepínač smerom k
prístrojovej doske a uvoľnite ho.
3. Vystúpte z vozidla a zamknite dvere.
> Symbol na displeji vodiča svieti, čo znamená, že funkcia je aktivovaná a vonkajšie osvetlenie je zapnuté: Obrysové
svetlá, svetlomety, osvetlenie poznávacích značiek a osvetlenie vonkajších
kľučiek*.
Čas, počas ktorého zostane funkcia osvetlenia
cesty domov zapnutá, sa dá nastaviť prostredníctvom stredového displeja.
Súvisiace informácie
•
•
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 145)
Osvetlenie zostane zapnuté pribl. 2 minúty, ak
sa neotvoria žiadne dvere. Ak sa v priebehu
času aktivácie otvoria dvere, čas pre osvetlenie
interiéru a osvetlenie vo vonkajších kľučkách*
sa predĺži.
Všetky svetlá v priestore pre cestujúcich sa
dajú zapnúť a vypnúť manuálne aspoň 5 minút
odkedy:
•
bol motor vozidla vypnutý a jeho elektrický
systém je v polohe zapaľovania 0
•
vozidlo bolo odomknuté ale ešte nebolo
naštartované.
Predné stropné osvetlenie
Funkciu sa dá aktivovať a deaktivovať prostredníctvom stredového displeja.
Súvisiace informácie
•
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 145)
•
Používanie osvetlenia cesty domov
(str. 154)
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
Trvanie prístupového osvetlenia (str. 154)
Ovládače v strešnej konzole pre predné svetlá na
čítanie a osvetlenie priestoru pre cestujúcich.
Svetlá na čítanie, ľavá strana
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich
154
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
Automatická funkcia pre osvetlenie priestoru pre cestujúcich
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich zhasne,
keď:
Svetlá na čítanie, pravá strana
•
•
•
•
Svetlo na čítanie
Svetlá na čítanie na pravej a ľavej strane je
možné zapnúť a vypnúť krátkym stlačením tlačidiel na strešnej konzole. Jas sa nastavuje
podržaním stlačeného tlačidla.
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich
Krátke stlačenie tlačidla na strešnej konzole
zapína alebo vypína osvetlenie podlahy a
stropné osvetlenie interiéru.
je vozidlo uzamknuté
je vozidlo naštartované
zatvoria sa bočné dvere
bočné dvere zostali otvorené pribl.
2 minúty.
Stropné osvetlenie zadnej časti*
Zadná časť vozidla je vybavená osvetlením na
čítanie, ktoré sa používa aj ako osvetlenie priestoru pre cestujúcich.
Automatická funkcia pre osvetlenie
priestoru pre cestujúcich
Automatická funkcia sa aktivuje krátkym stlačením tlačidla AUTO na strešnej konzole. Ak je
aktivovaný automatický systém, rozsvieti sa
kontrolka v tlačidle a osvetlenie priestoru pre
cestujúcich sa zapne a vypne podľa nasledujúceho postupu.
Svetlá na čítanie sa zapnú alebo vypnú krátkym stlačením tlačidla na svetle. Jas sa nastavuje podržaním stlačeného tlačidla.
Osvetlenie odkladacej schránky pred
spolujazdcom
Osvetlenie odkladacej schránky pred spolujazdcom sa zapína a vypína, keď je veko otvorené resp. zatvorené.
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich sa rozsvieti, keď:
•
•
•
Osvetlenie zrkadla v slnečnej clone*
je vozidlo odomknuté
vozidlo je vypnuté
otvoria sa bočné dvere.
Vo vozidlách vybavených panoramatickou strechou*
sú k dispozícii dve svetlá, jedno na každej strane strechy.
Svetlá na čítanie nad zadným sedadlom.
Osvetlenie zrkadla v slnečnej clone sa zapína a
vypína, keď je kryt otvorený resp. zatvorený.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 155
OSVETLENIE
||
Osvetlenie priestoru pod dverami
vozidla*
Osvetlenie predného držiaku na pohár
v konzole tunela
Osvetlenie priestoru pod dverami vozidla sa
zapne alebo vypne pri otvorení alebo zatvorení
príslušných dverí.
Osvetlenie predného držiaku na poháre v sa
zapne, keď je vozidlo odomknuté a vypne sa
pri uzamknutí vozidla. Jas sa dá presne nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej
doske.
Osvetlenie v batožinovom priestore
Keď sú dvere batožinového priestoru otvorené
alebo zatvorené, zapne resp. vypne sa osvetlenie batožinového priestoru.
Dekoračné osvetlenie
Pri otvorení dverí a vypnutí motora vozidla sa
rozsvieti osvetlenie okolitého priestoru a
zhasne po uzamknutí vozidla. Intenzitu dekoračného osvetlenia je možné prispôsobiť na
strednom displeji a tiež presne nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej doske.
Osvetlenie okolitého prostredia*
Vozidlo je vybavené LED diódami, ktoré umožňujú meniť farbu osvetlenia. Tieto svetlá sa
zapnú, keď je vozidlo naštartované. Intenzitu
osvetlenia okolitého prostredia je možné prispôsobiť na strednom displeji a tiež presne
nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej doske.
Osvetlenie úložných priestorov vo
dverách
Osvetlenie ložných priestorov vo dverách sa
zapne pri otvorení dverí a vypne sa pri uzamknutí vozidla. Jas sa dá presne nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej doske.
156
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Úprava jasu interiéru (str. 156)
Ovládanie svetiel (str. 144)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Interiér priestoru pre cestujúcich
(str. 580)
Úprava jasu interiéru
Svetlá vo vnútri vozidla sa zapínajú inak v
závislosti od použitej polohy zapaľovania.
Osvetlenie interiéru možno upraviť pomocou
kolieska na prístrojovom paneli a určité funkcie svetiel možno tiež upraviť cez stredový
displej.
Koliesko na paneli nástrojov,
naľavo od volantu, sa používa
na úpravu jasu osvetlenia
displeja, osvetlenia ovládacích prvkov, náladového
dekoračného osvetlenia a
osvetlenia okolitého prostredia*
Úprava dekoračného okolitého
žiarenia
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car Svetlá a osvetlenie
Vnútorné svetlá.
3. Vyberte z nasledovných nastavení:
•
V rámci Intenzita ambientného
osvetlenia vyberte z Vypnuté, Nízke a
Vysoké.
•
V rámci Úroveň ambientného
osvetlenia vyberte z Znížené a Plné.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
Úprava svetla prostredia*
Súvisiace informácie
Vozidlo je vybavené niekoľkými LED diódami,
ktoré umožňujú meniť farbu osvetlenia. Tieto
svetlá sa zapnú, keď je vozidlo naštartované.
•
•
Zmena jasu svetiel
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
•
Vnútorné osvetlenie (str. 154)
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 145)
Polohy zapaľovania (str. 436)
2. Stlačte My Car Svetlá a osvetlenie
Vnútorné svetlá Náladové svetlo v
interiéri.
3. V rámci Intenzita náladového osvetlenia
vyberte z Vypnuté, Nízke a Vysoké.
Zmena farby svetiel
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car Svetlá a osvetlenie
Vnútorné svetlá Náladové svetlo v
interiéri.
3. Vyberte medzi Podľa teploty a Podľa
farby, aby ste zmenili farbu svetla.
Voľbou Podľa teploty sa zmení svetlo
podľa nastavenia teploty v priestore pre
cestujúcich.
Voľbou Podľa farby možno ďalej upraviť
podkategóriu Farby témy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 157
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Okná, sklo a zrkadlá
Vozidlo má niekoľko rôznych okien, sklených
panelov a zrkadiel. Niektoré okná vo vozidle
sú vrstvené.
Čelné sklo je vrstvené a vrstvené sklo je k
dispozícii ako voliteľné príslušenstvo pre niektoré ďalšie sklenené plochy. Vrstvené sklo je
vystužené, čo poskytuje lepšiu ochranu proti
vlámaniu a lepšiu zvukovú izoláciu v priestore
pre cestujúcich.
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
čelného skla* (str. 209)
Ochrana pred privretím okien a
slnečných clon
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 211)
Všetky elektricky ovládané okná a slnečné
clony* majú ochranu proti privretiu, ktorá sa
aktivuje, ak sú počas otvárania alebo zatvárania zablokované akýmkoľvek objektom.
V prípade zablokovania sa pohyb zastaví a
potom sa automaticky pohne späť o pribl.
50 mm (približne 2 palce) zo zablokovanej
polohy (alebo do úplne otvorenej polohy).
Panoramatická strecha* má tiež vrstvené sklo.
Symbol je zobrazený na oknách, kde je sklo vrstvené1
Súvisiace informácie
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 160)
•
•
•
Panoramatická strecha* (str. 167)
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
(str. 163)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 172)
•
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 174)
1
160
Elektricky ovládané okná (str. 161)
Je možné prekonať ochranu proti privretiu v
prípade zrušenia zatvárania, napr. keď sa
vytvorí ľad, pokračovaním v ovládaní jedným a
tým istým smerom.
Ak vznikne nejaká porucha v ochrane proti privretiu, môže sa otestovať sekvencia resetovania.
UPOZORNENIE
Ak je batéria štartéra odpojená, funkcia
automatického otvárania a zatvárania sa
musí resetovať, aby fungovala správne.
Musí sa vykonať resetovanie, aby sa zabezpečila ochrana proti privretiu.
Netýka sa čelného skla alebo panoramatickej strechy*, ktoré sú vždy vrstvené a nemajú tento symbol.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Súvisiace informácie
•
Vynulovanie sekvencie ochrany proti privretiu (str. 161)
•
•
Elektrické ovládanie okien (str. 162)
Ovládanie panoramatickej strechy*
(str. 168)
Vynulovanie sekvencie ochrany
proti privretiu
Ak sa vyskytne problém s elektrickými funkciami elektricky ovládaných okien, môže sa
otestovať postupnosť vynulovania.
Elektricky ovládané okná
Každé dvere majú ovládací panel pre elektricky ovládané okná. Dvere vodiča majú ovládače na ovládanie všetkých okien a tiež na
aktiváciu detských bezpečnostných zámkov.
UPOZORNENIE
Ak je batéria štartéra odpojená, funkcia
automatického otvárania a zatvárania sa
musí resetovať, aby fungovala správne.
Musí sa vykonať resetovanie, aby sa zabezpečila ochrana proti privretiu.
Ak problém pretrváva alebo sa týka panoramatickej strechy, obráťte sa na servis2.
Reset elektricky ovládaného okna
1. Začnite s oknom v zatvorenej polohe.
2. Potom ovládajte ovládacie prvky v manuálnej polohe 3-krát smerom nahor do
zatvorenej polohy.
> Systém sa inicializuje automaticky.
Súvisiace informácie
2 Odporúčame
autorizovaný servis Volvo.
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 160)
•
Elektrické ovládanie okien (str. 162)
Ovládací panel na dverách vodiča.
Elektrické detské bezpečnostné zámky*,
ktoré deaktivujú ovládače v zadných dverách, aby sa zabránilo otvoreniu dverí
alebo okien zvnútra.
Ovládače pre zadné okná.
Ovládače pre predné okná.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 161
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
UPOZORNENIE
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
•
•
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
Súvisiace informácie
•
•
Elektrické ovládanie okien (str. 162)
•
Vynulovanie sekvencie ochrany proti privretiu (str. 161)
Elektrické ovládanie okien
Pomocou ovládacieho panela na dverách
vodiča sa dajú ovládať všetky elektricky ovládané okná - pomocou ovládacích panelov v
ostatných dverách môžete ovládať elektricky
ovládané okno v jednotlivých dverách.
Elektricky ovládané okná sú vybavené ochranou proti privretiu. Ak vznikne nejaká porucha
v ochrane proti privretiu, môže sa otestovať
sekvencia resetovania.
UPOZORNENIE
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
•
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
•
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 160)
Elektrické ovládanie okien.
Obsluha bez automatiky. Presuňte jeden z
ovládačov jemne nahor alebo nadol. Elektricky ovládané okná sa pohybujú smerom
nahor alebo nadol, pokiaľ ovládač držíte v
danej polohe.
Obsluha s automatikou. Presuňte jeden z
ovládačov nahor alebo nadol do koncovej
polohy a uvoľnite ho. Okno sa automaticky
spustí do svojej koncovej polohy.
Aby sa okná dali používať, poloha zapaľovania
musí byť I alebo II. Elektricky ovládané okná sa
dajú ovládať ešte niekoľko minút po vypnutí
vozidla a po vypnutí zapaľovania - aj keď nie v
prípade, keď sa otvoria dvere. Naraz je možné
ovládať len jeden ovládač.
Dá sa ovládať aj pomocou diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania*
pomocou kľučky dverí.
162
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či deťom alebo iným cestujúcim nehrozí nebezpečenstvo pomliaždenia,
keď sú všetky okná zatvorené pomocou
diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania* s kľučkou dverí.
POZNÁMKA
Jedným zo spôsobov, ako znížiť pulzujúci
hluk vetra pri otvorených zadných oknách,
je mierne pootvoriť aj predné okná.
POZNÁMKA
•
Vynulovanie sekvencie ochrany proti privretiu (str. 161)
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné
zrkadlá
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 260)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 234)
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá je
možné použiť na zvýšenie viditeľnosti vodiča
dozadu.
Vnútorné spätné zrkadlo
Vnútorné spätné zrkadlo je vybavené systémom HomeLink*, automatickým stmievaním*
a kompasom*.
Vnútorné spätné zrkadlo sa nastavuje manuálnym nakláňaním.
Vonkajšie spätné zrkadlá
Okná nemôžu byť otvárané pri rýchlostiach
nad približne 180 km/h (približne
112 mph), ale môžu sa zatvárať.
UPOZORNENIE
V záujme zabezpečenia optimálneho
obrazu sú obidve zrkadlá ohnuté. Objekty
sa môžu zdať byť ďalej, než sú v skutočnosti.
Vodič nesie zodpovednosť za dodržiavanie
platných dopravných predpisov.
POZNÁMKA
Pri nízkych teplotách sa okná nemusia dať
ovládať.
Súvisiace informácie
•
•
Elektricky ovládané okná (str. 161)
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 160)
Polohy vonkajších spätných zrkadiel sa nastavujú pákovým ovládačom na ovládacom paneli
na dverách vodiča.
Existuje tiež viacero automatických nastavení,
ktoré môžu byť prepojené s tlačidlami funkcií
pamäte pre elektricky ovládané sedadlo*.
Súvisiace informácie
•
•
HomeLink®* (str. 486)
Kompas* (str. 490)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 163
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
•
Nastavenie stmievania spätného zrkadla
(str. 164)
Nastavenie stmievania spätného
zrkadla
•
Nastavenie naklápania vonkajších spätných zrkadiel (str. 165)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 211)
V spätných zrkadlách sa môže odrážať jasné
svetlo prichádzajúce spoza chrbta, ktoré
môže oslniť vodiča. Ak vám takéto svetlo prekáža, použite stmievanie.
Manuálne stmievanie
Automatické stmievanie*
Jasné svetlo prichádzajúce spoza chrbta
vodiča sa automaticky stmaví pomocou vnútorného spätného zrkadla a vonkajších spätných zrkadiel. Automatické stmievanie je
počas jazdy vždy aktívne okrem prípadov,
kedy je zvolená poloha spätného chodu prevodovky.
Vnútorné spätné zrkadlo sa dá stmaviť pomocou ovládača na dolnom okraji zrkadla.
POZNÁMKA
Pri zmene citlivosti nedochádza k žiadnej
okamžitej zmene v stmievaní, ale zmena
prebieha postupne.
Citlivosť stmievania bude mať dosah tak na
vnútorné, ako aj na vonkajšie spätné zrkadlá.
Ak chcete zmeniť citlivosť stmievania:
1.
1.
Ovládač manuálneho stmievania.
2. Stlačte My Car
funkcie.
Stmievanie nastavíte tak, že ovládač posuniete smerom do priestoru pre cestujúcich.
3. V možnosti Automatické stmavenie
spätného zrkadla vyberte Normálne,
Tmavé alebo Svetlé.
2. Vráťte sa do bežného režimu posunutím
ovládača smerom k čelnému sklu.
Ovládač manuálneho nastavenia stmievania
nie je dostupný na zrkadlách s automatickým
stmievaním.
164
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
Zrkadlá a praktické
Vnútorné spätné zrkadlo obsahuje dva snímače - jeden smeruje dopredu a druhý smeruje dozadu - oba fungujú spoločne a eliminujú
oslnenie. Snímač smerujúci dopredu slúži na
detekciu svetla v okolí, kým snímač smerujúci
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
dopredu slúži na detekciu svetiel zo svetlometov nasledujúceho vozidla.
Nastavenie naklápania vonkajších
spätných zrkadiel
Aby vonkajšie spätné zrkadlá mohli byť vybavené automatickým stmievaním, aj vnútorné
spätné zrkadlo musí byť vybavené automatickým stmievaním.
Aby sa zaistila lepšia viditeľnosť dozadu, vonkajšie spätné zrkadlá musia byť nastavené
podľa preferencií vodiča.
POZNÁMKA
Ak sú senzory zakryté napr. parkovacími
povoleniami, transpondérmi, slnečnými
clonami alebo predmetmi na sedadlách
alebo v batožinovom priestore spôsobom
zabraňujúcim osvetleniu senzorov, znižuje
sa funkcia stmievania vnútorného spätného
zrkadla a vonkajších spätných zrkadiel.
Existuje množstvo automatických nastavení,
ktoré môžu byť tiež prepojené s tlačidlami
funkcií pamäte pre elektricky ovládané
sedadlo*.
Používanie ovládačov vonkajších
spätných zrkadiel
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
(str. 163)
•
Nastavenie naklápania vonkajších spätných zrkadiel (str. 165)
Stlačte tlačidlo L pre ľavé vonkajšie spätné
zrkadlo alebo tlačidlo R pre pravé vonkajšie spätné zrkadlo. Svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
2. Nastavte polohu pomocou pákového ovládača v strede.
3. Stlačte znovu tlačidlo L alebo R. Svetlo by
už nemalo svietiť.
Elektrické sklápanie vonkajších
spätných zrkadlách*
Pri parkovaní/jazde v úzkych priestoroch sa
spätné zrkadlá dajú zasunúť.
1.
Stlačte súčasne tlačidlo L a R.
2. Uvoľnite ich po približne 1 sekunde.
Spätné zrkadlá sa automaticky zastavia v
úplne zasunutej polohe.
Súvisiace informácie
•
1.
Spätné zrkadlá vyklopíte súčasným stlačením
tlačidla L a R. Zrkadlá sa automaticky zastavia
vo vyklopenej polohe podľa predchádzajúceho
nastavenia.
Resetovanie na neutrál
Ovládače vonkajších spätných zrkadiel.
Polohy vonkajších spätných zrkadiel sa nastavujú pákovým ovládačom na ovládacom paneli
na dverách vodiča. Poloha zapaľovania musí
byť najmenej I.
Spätné zrkadlá, ktoré boli presunuté mimo
polohy vonkajšou silou, sa musia elektricky
resetovať do pôvodnej polohy, aby elektrické
sklápanie/vyklápanie* fungovalo správne.
1.
Vonkajšie spätné zrkadlá zaklopíte súčasným stlačením tlačidla L a R.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 165
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
2. Znova ich vyklopte súčasným stlačením
tlačidla L a R.
2. Stlačte My Car
funkcie.
3. Opakujte vyššie uvedený postup podľa
potreby.
Naklonenie počas parkovania3
3. V časti Sklopenie vonkajšieho spätného
zrkadla pri cúvaní vyberte položku
Vypnuté, Vodič, Pasažier alebo Obe, aby
ste ju aktivovali/deaktivovali a vyberte,
ktoré spätné zrkadlo by sa malo nakloniť.
Vonkajšie spätné zrkadlo sa dá sklopiť nadol,
aby mohol vodič vidieť na bočnú stranu cesty
napr. pri parkovaní.
Vonkajšie spätné zrkadlo sa dá vrátiť do svojej
pôvodnej polohy stlačením tlačidla L alebo R
dvakrát.
Zrkadlá sa vrátia do svojej pôvodnej polohy.
–
166
Zaraďte spiatočku a stlačte tlačidlo L
alebo R.
Zrkadlá a praktické
Súvisiace informácie
•
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
(str. 163)
•
Nastavenie stmievania spätného zrkadla
(str. 164)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 211)
Automatické zasunutie pri uzamknutí*
Na stredovom displeji môžete nastaviť, aby sa
vnútorné spätné zrkadlo aj vonkajšie spätné
zrkadlá automaticky sklopili/vyklopili pri
zamknutí/odomknutí vozidla kľúčom.
Uvedomte si, že môže byť potrebné stlačiť tlačidlo dvakrát, a to v závislosti od toho, či už
bolo vopred zvolené. Keď je vonkajšie spätné
zrkadlo sklopené nadol, tlačidlo bliká. Keď
spiatočku vyradíte, vonkajšie spätné zrkadlo sa
automaticky začne vracať po pribl. 3 sekundách a následne potom po pribl. 8 sekundách
dosiahne svoju pôvodnú polohu.
2. Stlačte My Car
funkcie.
Automatické naklonenie počas
parkovania3
3. Vyberte Sklopiť zrkadlá po uzamknutí
pre aktiváciu/deaktiváciu.
Pri tomto nastavení sa vonkajšie spätné
zrkadlo automaticky sklopí nadol pri zvolení
spiatočky. Sklopená poloha je predvolená a
nedá sa upraviť.
Ak sú však spätné zrkadlá sklopené pomocou
tlačidiel L a R, musia byť tiež vyklopené
manuálne.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
3 Iba
v kombinácii s elektricky ovládaným sedadlom s pamäťovými tlačidlami*.
Zrkadlá a praktické
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Panoramatická strecha*
Panoramatická strecha je rozdelená na dve
sklenené časti. Predná časť sa dá otvoriť
vertikálne na zadnom okraji (vetracia poloha)
alebo horizontálne (otvorená poloha). Zadná
časť je pevné strešné sklo.
Panoramatická strecha má deflektor a
slnečnú clonu vyrobenú z perforovanej látky,
ktorá je umiestnená pod sklenou strechou, čo
ponúka mimoriadnu ochranu pred faktormi,
ako je silné slnečné svetlo.
UPOZORNENIE
DÔLEŽITÉ
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
•
Pred otvorením panoramatickej strechy
z nej odstráňte ľad a sneh. Dbajte na
to, aby sa povrchy nepoškriabali a pásy
nepoškodili.
•
Nepoužívajte panoramatickú strechu,
ak primrzla.
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
•
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
•
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
Deflektor vetra
DÔLEŽITÉ
Panoramatická strecha a slnečná clona sa
ovládajú ovládačom umiestneným v streche.
Aby sa panoramatická strecha dala ovládať,
musí byť elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania I alebo II.
•
Pri montáži strešných nosičov neotvárajte panoramatickú strechu.
•
Na panoramatickú strechu neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
Panoramatická strecha má deflektor, ktorý sa
zdvíha, keď je panoramatická strecha v otvorenej polohe.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie panoramatickej strechy*
(str. 168)
•
Automatické zatváranie panoramatickej
strešnej* slnečnej clony (str. 170)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 167
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 160)
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 260)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 234)
Ovládanie panoramatickej strechy*
Panoramatická strecha a slnečná clona sa
ovládajú ovládačom v strešnom paneli a obe
sú vybavené ochranou proti privretiu.
•
Pred otvorením panoramatickej strechy
z nej odstráňte ľad a sneh. Dbajte na
to, aby sa povrchy nepoškriabali a pásy
nepoškodili.
•
Nepoužívajte panoramatickú strechu,
ak primrzla.
UPOZORNENIE
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
•
•
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
DÔLEŽITÉ
168
DÔLEŽITÉ
•
Pri montáži strešných nosičov neotvárajte panoramatickú strechu.
•
Na panoramatickú strechu neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
Aby sa panoramatická strecha dala ovládať,
musí byť elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania I alebo II.
Dá sa ovládať aj pomocou diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania*
pomocou kľučky dverí.
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či deťom alebo iným cestujúcim nehrozí nebezpečenstvo pomliaždenia,
keď sú všetky okná zatvorené pomocou
diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania* s kľučkou dverí.
DÔLEŽITÉ
Pri zatváraní skontrolujte, či je panoramatická strecha riadne zatvorená.
Pohyb strechy sa zastaví, ak počas manuálnej
prevádzky uvoľníte ovládač, prípadne keď sklo
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
dosiahne komfortnú polohu4 alebo maximálnu
polohu otvorenia alebo zatvorenia. Pohyb
panoramatickej strechy a slnečnej clony sa
zastaví aj vtedy, ak ovládač strechy opätovne
pracuje v opačnom smere, ako je aktuálny
smer pohybu.
Otvorenie a zatvorenie vetracej polohy
Panoramatickú strechu otvorte a
zatvorte pomocou ovládača strechy
Panoramatická strecha a slnečná clona sú tiež
vybavené ochranou proti privretiu. Ak vznikne
nejaká porucha v ochrane proti privretiu, môže
sa otestovať sekvencia resetovania.
POZNÁMKA
Pre manuálne otvorenie musí byť pred
otvorením panoramatickej strechy úplne
otvorená slnečná clona. Keď je postup
obrátený, panoramatická strecha musí byť
úplne zatvorená predtým, ako sa dá úplne
zatvoriť slnečná clona.
POZNÁMKA
Pri nízkych teplotách sa okná nemusia dať
ovládať.
Poloha vetrania, vertikálne na zadnom okraji.
Otvorte jedným stlačením ovládača smerom nahor.
Zatvorte jedným stlačením ovládača smerom nadol.
Keď je zvolená vetracia poloha, predný sklený
kryt sa zdvihne na svojom zadnom okraji. Ak je
slnečná clona úplne zatvorená, keď je zvolená
vetracia poloha, potom sa automaticky otvorí
o pribl. 50 mm (pribl. 2 palce).
Prevádzka, manuálny režim
Prevádzka, automatický režim
Ak je panoramatická strecha zatvorená z
vetracej polohy, slnečná clona ju automaticky
nasleduje.
4 Komfortná
poloha je poloha, pri ktorej sú hluk vetra a hluk rezonancie počas jazdy na príjemne nízkej úrovni.
}}
169
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
Manuálna prevádzka
1. Pre otvorenie slnečnej clony zatlačte ovládač dozadu do polohy pre manuálne otvorenie.
Automatická prevádzka – rýchle otváranie
alebo zatváranie
Panoramatickú strechu a slnečnú clonu
môžete otvárať alebo zatvárať súčasne:
2. Otvorte panoramatickú strechu do komfortnej polohy – druhýkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre manuálne otvorenie.
–
Otvorenie – dvakrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre automatickú prevádzku a uvoľnite ho.
3. Otvorte panoramatickú strechu do maximálnej polohy – tretíkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre manuálne otvorenie.
–
Zatvorenie – dvakrát stlačte ovládač
dopredu/nadol do polohy pre automatickú
prevádzku a uvoľnite ho.
Zatvorte opakovaním predchádzajúceho
postupu v opačnom poradí – namiesto toho
stlačte ovládač smerom dopredu/nadol do
polohy manuálneho zatvorenia.
Súvisiace informácie
Automatická prevádzka
1. Otvorte slnečnú clonu do maximálnej
polohy - stlačte ovládač dozadu do polohy
pre automatické otvorenie a uvoľnenie.
2. Otvorte panoramatickú strechu do komfortnej polohy – druhýkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre automatické otvorenie a uvoľnenie.
3. Otvorte panoramatickú strechu do maximálnej polohy – tretíkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre automatické otvorenie a uvoľnenie.
Zatvorte opakovaním predchádzajúceho
postupu v opačnom poradí – namiesto toho
stlačte ovládač smerom dopredu/nadol do
polohy automatického zatvorenia.
170
•
•
Automatické zatváranie
panoramatickej strešnej* slnečnej
clony
S touto funkciou sa slnečná clona automaticky zatvorí po 15 minútach od zamknutia
vozidla, ak je zaparkované v horúcom počasí.
To je z dôvodu zníženia teploty v priestore pre
cestujúcich a ochrany čalúnenia pred vyblednutím.
Funkcia je vypnutá, keď je vozidlo dodané z
výrobného závodu, a možno ju zapnúť alebo
vypnúť v stredovom displeji.
Panoramatická strecha* (str. 167)
1.
Automatické zatváranie panoramatickej
strešnej* slnečnej clony (str. 170)
2. Stlačte My Car
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 160)
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 260)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 234)
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
Uzamykanie.
Vyberte Automatické zatvorenie
slnečnej clony pre aktiváciu/deaktiváciu.
POZNÁMKA
Slnečná clona sa zatiahne aj v prípade
zatvorenia všetkých okien pomocou diaľkového ovládania zámku alebo otvorenia bez
použitia kľúča* pomocou kľučky na dverách.
Súvisiace informácie
•
•
Panoramatická strecha* (str. 167)
Ovládanie panoramatickej strechy*
(str. 168)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 160)
Lišty stieračov a kvapalina
ostrekovača
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 260)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 234)
Spolu s kvapalinou ostrekovača majú stierače
za cieľ zlepšiť viditeľnosť, ako aj vzor svetla zo
svetlometov.
Trysky ostrekovačov sa automaticky vyhrievajú* v chladnom počasí, aby sa zabránilo
zamrznutiu kvapaliny ostrekovača.
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 172)
Na displeji vodiča sa objaví informácia udávajúca potrebu doplnenia kvapaliny ostrekovača,
keď je zostáva pribl. 1 liter (1 kvarta) kvapaliny
ostrekovača.
Súvisiace informácie
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 173)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 174)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 176)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 174)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 175)
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 650)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
171
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Používanie stieračov čelného skla
Prerušované stieranie
Stierače čelného skla sú určené na čistenie
čelného skla. Rôzne nastavenia stieračov čelného skla sa nastavujú pomocou pravého
pákového prepínača.
Posunutím páčky nahor prepnete stierače na prerušované stieranie. Ak je
zvolené prerušované stieranie, pomocou kolieska nastavte počet cyklov zotretí za jednotku
času.
Nepretržité stieranie
Zdvihnite pákový prepínač stieračov,
aby mohli stierať normálnou rýchlosťou.
Zdvihnite pákový prepínač stieračov
ešte viac, aby mohli stierať vysokou
rýchlosťou.
DÔLEŽITÉ
Pred aktiváciou stieračov – uistite sa, že
lišty stieračov nie sú primrznuté a že ste
odstránili sneh alebo ľad z čelného skla a
zadného okna.
Pravý pákový prepínač.
Koliesko slúži na nastavenie citlivosti dažďového snímača a frekvencie stierania
stieračov.
DÔLEŽITÉ
Jedno zotretie
Pri čistení čelného skla stieračmi používajte dostatočné množstvo ostrekovacej
kvapaliny. Čelné sklo musí byť mokré, keď
sa stierače čelného skla spustia.
Spustite pákový prepínač nadol a uvoľnite, aby sa urobilo jedno zotretie.
Vypnuté stierače čelného skla
Pákový prepínač presuňte do polohy 0,
aby sa stierače čelného skla vypli.
Súvisiace informácie
•
•
172
Použitie snímača dažďa (str. 173)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 174)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 176)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 171)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 174)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 175)
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 650)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Použitie snímača dažďa
Snímač dažďa automaticky zapne stierače
čelného skla podľa toho, koľko vody zistí na
prednom skle. Citlivosť snímača dažďa sa dá
nastaviť pomocou kolieska na pravom pákovom spínači.
Aktivujte snímač dažďa stlačením tlačidla sní.
mača dažďa
Posuňte páku smerom dole, aby sa stierače
začali pohybovať.
Otočte koliesko smerom hore pre vyššiu citlivosť a smerom dole pre nižšiu citlivosť. Ak sa
koliesko otočí smerom hore, vykoná sa jedno
dodatočné zotretie.
Deaktivácia snímača dažďa
Deaktivujte snímač dažďa stlačením tlačidla
snímača dažďa
alebo posunutím pákového spínača na iný program stieračov.
Snímač dažďa sa deaktivuje automaticky v
polohe zapaľovania 0 alebo keď sa motor
vypne.
Pravý pákový prepínač.
Tlačidlo snímača dažďa
Citlivosť/frekvencia kolieska
Keď je aktivovaný snímač dažďa, symbol snísa zobrazí na displeji
mača dažďa
vodiča.
Aktivácia snímača dažďa
Keď sa aktivuje snímač dažďa, vozidlo musí
byť v chode alebo v polohe zapaľovania I alebo
II, pričom pákový spínač stieračov čelného
skla bude v polohe 0 alebo v polohe pre jedno
zotretie.
Snímač dažďa sa deaktivuje automaticky, keď
sa lišty stieračov nastavia do servisnej polohy.
Snímač dažďa sa opätovne aktivuje, keď sa
servisný režim predtým deaktivuje.
Súvisiace informácie
•
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 174)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 176)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 171)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 174)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 175)
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 172)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 650)
DÔLEŽITÉ
Stierače čelného skla by sa mohli v automatickej umývacej linke spustiť a poškodiť.
Deaktivujte dažďový senzor kým beží
motor, alebo keď je elektrický systém
vozidla v polohe zapaľovania I alebo II.
Symbol na displeji vodiča zhasne.
173
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Použitie pamäťovej funkcie
snímača dažďa
•
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 650)
Používanie ostrekovačov čelného
skla a svetlometov
Snímač dažďa automaticky zapne stierače
čelného skla podľa toho, koľko vody zistí na
prednom skle.
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 172)
Ostrekovače čelného skla a svetlometov sú
určené na čistenie čelného skla a svetlometov. Ostrekovače čelného skla a svetlometov
sa spúšťajú pomocou pravého pákového spínača.
Aktivácia/deaktivácia pamäťovej
funkcie
Pamäťovú funkciu pre snímač dažďa je možné
aktivovať tak, aby sa pri každom naštartovaní
vozidla nemuselo stlačiť tlačidlo snímača
dažďa:
1.
Spustenie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car
Stierač čelného skla.
3. Vyberte Pamäť dažďového senzora pre
aktiváciu/deaktiváciu pamäťovej funkcie.
Súvisiace informácie
•
•
174
Použitie snímača dažďa (str. 173)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 174)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 176)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 171)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 175)
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
Funkcia umývania, pravý pákový spínač.
–
Pohybom pravého pákového spínača smerom k volantu zapnete ostrekovače čelného skla a svetlometov.
> Stierače čelného skla urobia po uvoľnení pákového spínača ešte niekoľko
ďalších cyklov.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
DÔLEŽITÉ
Vyhnite sa aktivácii systému ostrekovača,
keď je zamrznutý alebo je nádržka ostrekovača prázdna, inak hrozí nebezpečenstvo
poškodenia čerpadla.
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 175)
Použitie stierača a ostrekovača
zadného okna
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
Stierač a ostrekovač zadného okna sú určené
na čistenie zadného okna. Spustí sa umývanie/stieranie a nastavenia sa menia pravým
pákovým spínačom na volante.
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 172)
Umývanie svetlometov*
Aby sa šetrila kvapalina, svetlomety sa umývajú automaticky v definovanom intervale, keď
sú svetlomety zapnuté.
Redukované umývanie
Ak v nádržke zostáva len pribl. 1 liter (1 kvarta)
kvapaliny ostrekovača a na displeji vodiča sa
objaví správa Kvapal. ostrekovačov Nízka
hladina, doplňte, spolu so symbolom
,
vypne sa prívod kvapaliny ostrekovača do svetlometov. Tým sa uprednostňuje čistenie čelného skla a jeho viditeľnosť. Svetlomety sa
umývajú len vtedy, keď sú zapnuté diaľkové
alebo tlmené svetlá.
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 650)
Aktivácia stierača a ostrekovača
zadného okna
POZNÁMKA
Motorček stierača zadného okna je vybavený ochranou proti prehriatiu. Znamená
to, že v prípade prehriatia sa vypne. Prevádzka stierača zadného okna sa obnoví po
uplynutí času na ochladenie.
Súvisiace informácie
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 173)
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 176)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 171)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 174)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 175
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
Vyberte
na prerušované stieranie
stieračom zadného okna.
–
Vyberte
na nepretržité stieranie stieračom zadného okna.
Posunutím pravého pákového ovládača na
volante smerom dopredu spustíte umývanie a stieranie zadného okna.
Súvisiace informácie
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 172)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 650)
Pri cúvaní používajte automatické
stieranie zadného skla
Použitie spiatočky so zapnutými stieračmi
čelného skla zapne stieranie zadného okna.
Funkcia sa zastaví, keď sa spiatočka vypne.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car
Stierač čelného skla.
3. Vyberte Automatický zadný stierač, ak
chcete aktivovať/deaktivovať stieranie
počas cúvania.
Ak stierač zadného skla pracuje pri konštantnej rýchlosti, potom pri zaradenej spiatočke
nedochádza k žiadnej zmene.
Súvisiace informácie
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 173)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 174)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 171)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 174)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 174)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 176)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 175)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 174)
•
•
•
•
•
176
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 173)
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 171)
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 650)
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 172)
177
SEDADLÁ A VOLANT
SEDADLÁ A VOLANT
Manuálne predné sedadlo
Predné sedadlá vozidla majú množstvo možností nastavenia, aby sa zvýšil komfort.
Nastavte sedadlo dopredu/dozadu zdvihnutím rukoväte a nastavením vzdialenosti
od volantu a pedálov. Po nastavení polohy
skontrolujte, či je sedadlo zablokované.
Zmeňte dĺžku* sedáku sedadla potiahnutím páčky nahor a pohybom sedáku
sedadla rukou dopredu/dozadu.
Zdvihnite/znížte predný okraj sedáku
sedadla* pumpovaním smerom nahor/
nadol1.
Zdvihnite/spustite sedadlo pomocou pumpovania páčkou nahor/nadol.
Otočením ovládacieho gombíka zmeňte
sklon operadla.
Súvisiace informácie
•
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 181)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
•
Použitie uloženej polohy pre sedadlá a
vonkajšie spätné zrkadlá (str. 182)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 183)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 184)
Výšku opierok hlavy môžete manuálne
nastaviť stlačením tlačidla.
UPOZORNENIE
Polohu sedadla vodiča nastavte pred jazdou, nikdy nie počas jazdy. Uistite sa, že
sedadlo je v zaistenej polohe, aby ste sa
vyhli zraneniu v prípade silného brzdenia
alebo nehody.
Zmeňte polohu bedrovej opierky* tak, že
stlačíte tlačidlo nahor/nadol/dopredu/
dozadu.
1
180
Platí len pre sedadlo vodiča.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Elektricky ovládané* predné
sedadlo
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 183)
Upravenie elektriny* pre predné
sedadlo
Predné sedadlá vozidla majú množstvo možností nastavenia, aby sa zvýšil komfort. Elektricky ovládané sedadlo sa dá posúvať smerom dopredu/dozadu a smerom nahor/nadol.
Predný okraj sedáku sedadla sa dá zdvihnúť/
spusti a dá sa zmeniť aj sklon operadla.
Bedrová opierka* sa dá nastaviť smerom
nahor/nadol/dopredu/dozadu. Dĺžka sedáku
sedadla sa nastavuje manuálne*.
Nastavenie sedadla sa dá robiť, keď je motor
naštartovaný a určitý čas po odomknutí dverí
bez naštartovaného motora. Nastavenie sa dá
urobiť aj určitý čas po vypnutí motora.
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 184)
Nastavte do požadovanej polohy pomocou
ovládača v sedacej časti predného sedadla.
Bedrovú opierku* zapnete stlačením štvorsmerného ovládača.
DÔLEŽITÉ
Elektricky nastaviteľné sedadlá majú
ochranu proti preťaženiu, ktorá sa aktivuje
v prípade blokovania sedadla nejakým
objektom. V takomto prípade objekt
odstráňte a následne pokračujte v posúvaní
sedadla.
Súvisiace informácie
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
Použitie uloženej polohy pre sedadlá a
vonkajšie spätné zrkadlá (str. 182)
Zapnite a použite ovládač na bedrovú
opierku na stlačenie štvorsmerného ovládača hore/dole/dopredu/dozadu.
Zdvihnite/znížte predný okraj sedadla
nastavením ovládača smerom nahor/
nadol.
Zdvihnite/spustite sedadlo pomocou
nastavenia ovládača nahor/nadol.
Posuňte sedadlo smerom dopredu/
dozadu nastavením ovládača smerom
dopredu/dozadu.
Zmeňte sklon operadla nastavením ovládača smerom dopredu/dozadu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 181
SEDADLÁ A VOLANT
||
V jednom čase sa dá urobiť iba jeden pohyb
(dopredu/dozadu/hore/dole).
Použitie uloženej polohy pre
sedadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
Operadlá predných sedadiel sa nedajú úplne
sklopiť dopredu.
Ak sú polohy pre elektricky* ovládané sedadlo
a vonkajšie spätné zrkadlá uložené, dajú sa
aktivovať pomocou pamäťových tlačidiel.
Použitie uloženého nastavenia
Zatvorené predné dvere
– Podržte jedno z pamäťových tlačidiel 1
( ) alebo 2 ( ) stlačené, kým sa sedadlo
a vonkajšie spätné zrkadlá nezastavia v
polohách, ktoré sú uložené pod zvoleným
pamäťovým tlačidlom.
Ak pamäťové tlačidlo uvoľníte, pohyb sedadla
a vonkajších spätných zrkadiel sa zastaví.
UPOZORNENIE
•
Vzhľadom k tomu, že sedadlo vodiča sa
dá nastaviť aj pri vypnutom zapaľovaní,
deti by ste nikdy nemali nechať vo
vozidle bez dozoru.
•
Pohyb sedadla sa dá kedykoľvek
ZASTAVIŤ stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli elektricky
ovládaného sedadla.
•
•
Sedadlo nenastavujte počas jazdy.
Výšku opierok hlavy môžete manuálne
nastaviť stlačením tlačidla.
Súvisiace informácie
•
•
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 181)
•
Použitie uloženej polohy pre sedadlá a
vonkajšie spätné zrkadlá (str. 182)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 183)
•
182
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 184)
Uložené nastavenie sa dá použiť s otvorenými
alebo aj so zatvorenými prednými dverami:
Otvorte predné dvere
– Krátkym stlačením stlačte jedno z pamäťových tlačidiel 1 ( ) alebo 2 ( ). Elektricky ovládané sedadlo a vonkajšie spätné
zrkadlá sa pohybujú a potom sa zastavia v
polohách uložených pod zvoleným pamäťovým tlačidlom.
Pri nastavovaní sedadiel sa uistite, že
pod nastavovanými sedadlami nie je
nič.
Súvisiace informácie
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 181)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 183)
Nastavenie* výšky bedrovej
opierky na prednom sedadle
•
Použitie uloženej polohy pre sedadlá a
vonkajšie spätné zrkadlá (str. 182)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 184)
Na dosiahnutie väčšieho komfortu si môžete
nastaviť výšku bedrovej opierky.
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 184)
•
Nastavenie naklápania vonkajších spätných zrkadiel (str. 165)
Ovládač nastavenia bedrovej opierky.
1.
na prednej strane
Uchopte rukoväť
sedadla a potiahnite ju smerom nahor.
2. Nastavte výšku bedrovej opierky.
3. Uvoľnite rukoväť a uistite sa, že bedrová
opierka dosiahla vhodnú polohu.
Súvisiace informácie
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 181)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 183
SEDADLÁ A VOLANT
Nastavenie bedrovej opierky* na
prednom sedadle
Nastavenie bedrovej opierky
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 183)
Bedrová opierka sa nastavuje pomocou ovládača na bočnej strane sedáku sedadla.
Štvorsmerové tlačidlo sa nachádza na bočnej strane
sedáku sedadla.
Štvorsmerová bedrová opierka sa nastavuje
pomocou štvorsmerového tlačidla (okrúhleho),
ktorý sa nachádza na bočnej strane sedáku
sedadla. Bedrová opierka sa dá nastaviť
dopredu/dozadu a nahor/nadol.
•
Stlačte štvorsmerové tlačidlo smerom
nahor /nadol , aby sa bedrová
opierka pohla smerom nahor/nadol.
•
Stlačte prednú časť štvorsmerového tlačidla , aby sa bedrová opierka zvýšila.
•
Stlačte zadnú časť štvorsmerového tlačidla , aby sa bedrová opierka znížila.
Súvisiace informácie
•
•
184
Manuálne predné sedadlo (str. 180)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 181)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
•
Použitie uloženej polohy pre sedadlá a
vonkajšie spätné zrkadlá (str. 182)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Zníženie operadiel na zadných
sedadlách
Operadlo zadného sedadla je rozdelené na
dve časti. Tieto dve časti sa dajú vyklopiť
dopredu.
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Pred odjazdom si nastavte sedadlo a
zaistite ho. Pri nastavovaní sedadla
buďte opatrní. Nekontrolované alebo
neopatrné nastavenie môže viesť k
zachyteniu a poraneniu.
Pri nakladaní dlhých predmetov musia
byť tieto vždy bezpečne upevnené, aby
sa predišlo poraneniu a poškodeniu
počas prudkého brzdenia.
Pri nakladaní a vykladaní vozidla vždy
vypnite motor a zatiahnite parkovaciu
brzdu.
Pri vozidlách vybavených automatickou
prevodovkou dajte volič prevodových
stupňov do polohy P, aby sa predišlo
jeho mimovoľnému presunutiu.
DÔLEŽITÉ
Pri sklápaní operadla sa na zadnom
sedadle nesmú nachádzať žiadne predmety. Bezpečnostné pásy nesmú byť pripojené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia čalúnenia zadného
sedadla.
DÔLEŽITÉ
Lakťová opierka* pre stredné sedadlo musí
byť pred spustením sedadla zdvihnutá.
Priechodný otvor* v zadnom sedadle musí
byť pred sklopením zatvorený.
Uistite sa, že na zadnom sedadle nie sú žiadne
osoby, ani predmety.
Manuálne spustite opierku hlavy stredného sedadla.
POZNÁMKA
Predné sedadlá možno bude potrebné
zatlačiť dopredu a/alebo operadlá nastaviť
smerom nahor, aby sa operadlá zadných
sedadiel dali sklopiť úplne dopredu.
Potiahnite rukoväte umiestnené na ľavom
a pravom operadle dopredu, aby ste sklopili ľavú resp. pravú časť zadného sedadla.
3. Operadlo sa odpojí od zámku a musí sa
manuálne sklopiť do horizontálnej polohy.
Sklopenie operadla
Zdvihnutie operadla
Pre uľahčenie sklopenia zadného sedadla musí
vozidlo stáť a musia byť otvorené aspoň jedny
zadné dvere.
1.
Zdvihnutie operadla do vzpriamenej polohy sa
vykonáva manuálne:
Posuňte operadlo nahor/dozadu.
2. Zatlačte operadlo, až kým sa zámok neaktivuje.
3. Manuálne zdvihnite opierky hlavy.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 185
SEDADLÁ A VOLANT
||
4. V prípade potreby zdvihnite opierku hlavy
stredného sedadla.
UPOZORNENIE
Keď sa operadlo zdvihne, červený indikátor
by sa už viac nemal zobrazovať. Ak sa stále
zobrazuje, operadlo nie je zaistené na mieste.
Úprava hlavových opierok na
zadnom sedadle
Nastavte opierku hlavy stredného sedadla
podľa výšky spolujazdca. Sklopte opierky
hlavy krajných sedadiel*, aby ste zlepšili viditeľnosť dozadu.
Upravte hlavovej opierky na strednom
sedadle
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sú operadlá a opierky hlavy
na zadnom sedadle po vyklopení riadne
zaistené.
Ak chcete znížiť opierku hlavy, tlačidlo (pozri
obrázok) musí byť stlačené, kým posúvate
opierku opatrne nadol.
Opierky hlavy krajných sedadiel musia byť
vždy zdvihnuté, keď na zadných sedadlách
sedia cestujúci.
UPOZORNENIE
Súvisiace informácie
•
Úprava hlavových opierok na zadnom
sedadle (str. 186)
•
•
Súkromné uzamknutie (str. 272)
Aktivácia a deaktivácia súkromného
uzamknutia (str. 272)
Opierka hlavy stredného sedadla sa musí
nastaviť podľa výšky spolujazdca tak, aby bola
podľa možnosti zakrytá celá zadná časť hlavy.
Posúvajte ju manuálne nahor podľa potreby.
Keď sa stredné sedadlo nepoužíva, stredová opierka hlavy sedadla musí byť v najnižšej polohe. Pri použití stredného sedadla
musí byť opierka hlavy správne nastavená
na výšku spolujazdca tak, aby, ak je to
možné, zakrývala celú zadnú časť hlavy.
Zložte krajné opierky hlavy na zadnom
sedadle cez stredový displej*
Krajné opierky hlavy môžete zasunúť pomocou
zobrazenia funkcií na strednom displeji.
Opierky hlavy môžete spustiť v polohe zapaľovania 0.
186
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Súvisiace informácie
•
Zníženie operadiel na zadných sedadlách
(str. 185)
Ovládacie prvky na volante a
klaksón
Volant obsahuje klaksón a ovládače napr. pre
systémy podpory vodiča a rozpoznávanie
hlasu.
Stlačením tlačidla Skl
opierky aktivujete/deaktivujete spúšťanie.
Klávesnice a pádla* na volante.
Posúvajte opierku hlavy manuálne dozadu, až
kým nebudete počuť kliknutie.
UPOZORNENIE
Krajné opierky hlavy nesklápajte, ak sa na
niektorom z krajných zadných sedadiel
nachádzajú cestujúci.
Ovládače systémov podpory vodiča2
Radenie pádlami* pre manuálne radenie
prevodových stupňov pri automatickej
prevodovke.
Ovládače pre rozpoznávanie hlasu a manipuláciu s ponukami, správami a telefónom.
UPOZORNENIE
Opierka hlavy musí byť po zložení v zablokovanej polohe.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 187
SEDADLÁ A VOLANT
||
Klaksón
Zámok riadenia
Úprava volantu
Zámok na volante sťažuje riadenie vozidla, ak
je napríklad vozidlo ukradnuté. Môžete
zaznamenať mechanický zvuk, keď sa zámok
riadenia zamyká alebo odomyká.
Volant možno upraviť do rôznych polôh.
Aktivácia zámku riadenia
Zámok riadenia sa aktivuje, keď je vozidlo
zamknuté zvonku a motor je vypnutý. Ak
vozidlo ostalo odomknuté, zámok riadenia sa
po chvíli automaticky aktivuje.
Deaktivácia zámku riadenia
Klaksón sa nachádza v strede volantu.
Súvisiace informácie
•
•
Zámok riadenia (str. 188)
Úprava volantu (str. 188)
Zámok riadenia sa deaktivuje, keď je vozidlo
odomknuté zvonku. Ak vozidlo nie je
zamknuté, zámok na volante bude deaktivovaný, kým je diaľkové ovládanie zámku v priestore pre cestujúcich a vozidlo je naštartované.
Súvisiace informácie
2 Obmedzovač
188
•
Ovládacie prvky na volante a klaksón
(str. 187)
•
Úprava volantu (str. 188)
rýchlosti, tempomat, adaptívny tempomat*, Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť* a Pilot Assist.
Volant možno upraviť do výšky a hĺbky.
UPOZORNENIE
Pred jazdou si nastavte a zaistite volant.
Volant sa nikdy nesmie nastavovať počas
jazdy.
Úroveň riadiacej sily možno upraviť pomocou
posilňovača riadenia, ktorý súvisí s rýchlosťou.
Posilňovač riadenia je regulovaný podľa rýchlosti vozidla tak, aby umožnil vodičovi zvýšenú
schopnosť reagovať na cestu.
SEDADLÁ A VOLANT
Páčka na úpravu volantu.
1.
Potlačte páčku dopredu a uvoľnite volant.
2. Upravte volant do polohy, ktorá vám vyhovuje.
3. Zatlačte páčku späť a upevnite volant na
mieste. Ak je páčka stuhnutá, súčasne s
tým ako posúvate páčku späť, jemne
stlačte volant.
Súvisiace informácie
•
•
•
Zámok riadenia (str. 188)
Ovládacie prvky na volante a klaksón
(str. 187)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 181)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 189
PODNEBIE
PODNEBIE
Podnebie
Klimatické zóny
Klimatizácia - snímače
Vozidlo je vybavené elektrickým ovládaním
klimatizácie. Systém ovládania klimatizácie
ochladzuje a ohrieva, ako aj zvlhčuje vzduch v
priestore pre cestujúcich.
Všetky funkcie systému ovládania klimatizácie
sa ovládajú cez stredový displej a fyzické tlačidlá v stredovej konzole.
Počet klimatických zón, na ktoré je vozidlo
rozdelené, riadi možnosti nastavenia rôznych
teplôt pre rôzne časti priestoru pre cestujúcich.
Klimatizácia má množstvo snímačov, ktoré
pomáhajú ovládať klímu vo vozidle.
Umiestnenie snímačov
2-zónová klimatizácia
Niektoré funkcie pre zadné sedadlo tiež
možno ovládať cez ovládače klimatizácie* v
zadnej časti stredového tunela.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimatické zóny (str. 192)
Klimatizácia - snímače (str. 192)
Pocitová teplota (str. 193)
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 193)
Parkovacia klimatizácia (str. 215)
Kúrenie (str. 224)
Kvalita vzduchu (str. 194)
Distribúcia vzduchu (str. 197)
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Klimatické zóny pri 2-zónovej klimatizácii.
Pri 2-zónovej klimatizácii sa teplota v priestore
pre cestujúcich dá nastaviť samostatne pre
ľavú a pravú stranu.
Súvisiace informácie
•
Podnebie (str. 192)
Snímač slnečného svetla - na hornej
strane prístrojového panelu.
Snímač vlhkosti - v puzdre vedľa vnútorného spätného zrkadla.
Snímač vonkajšej teploty - v pravom spätnom zrkadle.
Snímač teploty pre priestor pre cestujúcich - fyzickými tlačidlami v stredovej konzole.
POZNÁMKA
Senzory nezakrývajte ani neblokujte oblečením alebo inými predmetmi.
192
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
V systéme Interior Air Quality System* je tiež
snímač kvality vzduchu, ktorý je namontovaný
v prívode vzduchu do klimatizačného systému.
Súvisiace informácie
•
•
Podnebie (str. 192)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Pocitová teplota
Systém ovládania klimatizácie reguluje klimatizáciu v priestore pre cestujúcich na základe
pocitovej, nie skutočnej teploty.
Teplota, ktorú si v priestore pre cestujúcich
zvolíte, zodpovedá fyzickej pocitovej teplote,
na ktorú vplýva niekoľko faktorov, ako napríklad teplota okolia, rýchlosť vzduchu, vlhkosť,
slnečné žiarenie atď. vo vozidle a v jeho okolí v
určitom čase.
Systém zahŕňa slnečný snímač, ktorý slúži na
detekciu toho, na ktorú stranu priestoru pre
cestujúcich slnko svieti. To znamená, že
teplota vzduchu z vetracích otvorov na pravej
a ľavej strane sa môže líšiť aj napriek tomu, že
ovládače boli na oboch stranách nastavené na
rovnakú teplotu.
Ovládanie klimatizácie riadené s
rozpoznávaním hlasu1
Príkazy rozpoznávania hlasu pre systém ovládania klimatizácie napr. pre zmenu teploty,
aktiváciu vyhrievania sedadiel* alebo zmenu
úrovne ventilátora.
Stlačte
a povedzte jeden z nasledovných
príkazov:
•
„Climate“ – spustí dialóg ovládania klimatizácie a zobrazí príklady príkazov.
•
„Set temperature to X degrees“ –
nastaví požadovanú teplotu.
•
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – zvýšenie/zníženie nastavenia teploty o jeden stupeň.
•
„Sync temperature“ – synchronizuje
teplotu všetkých klimatických zón vo
vozidle s nastavenou teplotou na strane
vodiča.
•
„Air on feet“/„Air on body“ – otvára
požadovaný prietok vzduchu.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ –
zatvorí požadovaný prietok vzduchu.
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – mení
prietok vzduchu na Max/Off.
•
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
zvýši/zníži úroveň ventilátora o jeden stupeň.
Súvisiace informácie
•
1
Platí pre určité trhy.
Podnebie (str. 192)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 193
PODNEBIE
||
•
•
„Air condition on“/„Air condition off“ –
aktivuje/deaktivuje klimatizáciu.
•
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
aktivuje/deaktivuje cirkuláciu vzduchu.
•
„Turn on defroster “/„Turn off
defroster“ – aktivuje/deaktivuje rozmrazovanie okien a vonkajších spätných zrkadiel.
•
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – aktivuje/deaktivuje maximálne rozmrazovanie.
•
•
•
194
„Turn on auto“ – aktivuje automatickú
reguláciu ovládania klimatizácie.
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – aktivuje/deaktivuje
vyhrievanie čelného skla*.
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ - aktivuje a deaktivuje vyhrievanie zadného okna a vonkajších spätných
zrkadiel.
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – aktivuje/
deaktivuje vyhrievanie volantu*.
•
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – zvýši/zníži vyhrievanie volantu* o jeden stupeň.
•
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– aktivuje/deaktivuje vyhrievanie sedadla*.
•
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
zvýši/zníži vyhrievanie sedadla* o jeden
stupeň.
POZNÁMKA
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Podnebie (str. 192)
Rozpoznávanie hlasu (str. 138)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 139)
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 142)
Kvalita vzduchu
Materiály zvolené pre priestor pre cestujúcich
a systém čistenia vzduchu zabezpečujú
vysokú kvalitu vzduchu v priestore pre cestujúcich.
Materiály v priestore pre cestujúcich
Interiér priestoru pre cestujúcich je navrhnutý
tak, aby bol príjemný a pohodlný aj pre ľudí s
kontaktnými alergiami a pre osoby trpiace astmou.
Testované materiály boli vyvinuté tak, aby sa
znížilo množstvo prachu v priestore pre cestujúcich a aby sa uľahčilo udržanie čistého priestoru pre cestujúcich.
Koberce v priestore pre cestujúcich aj v batožinovom priestore sú odnímateľné a ľahko sa
vyberajú a čistia.
Na čistenie interiéru používajte čistiace prostriedky a prostriedky na starostlivosť o
vozidlo odporúčané spoločnosťou Volvo.
Systém čistenia vzduchu
Vozidlo je okrem filtra priestoru pre cestujúcich vybavené aj systémom čistenia vzduchu,
ktoré umožňuje zachovať vysokú kvalitu vzduchu v priestore pre cestujúcich.
Súvisiace informácie
•
•
Podnebie (str. 192)
Clean Zone* (str. 195)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
•
•
•
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
Clean Zone*
Interior Air Quality System* (str. 196)
Funkcia Clean Zone kontroluje a označuje, či
boli splnené všetky podmienky pre dobrú
kvalitu vzduchu v priestore pre cestujúcich.
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 197)
•
•
Že ventilátor vetrania je aktivovaný.
Že recirkulácia vzduchu je deaktivovaná.
POZNÁMKA
Clean Zone neznamená, že kvalita vzduchu
je dobrá. Poukazuje len na to, že boli splnené podmienky pre dobrú kvalitu ovzdušia.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 194)
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 197)
Indikátor je viditeľný v zobrazení klimatizácie na stredovom displeji.
Indikátor je viditeľný v riadku klimatizácie,
ak nie je otvorené zobrazenie klimatizácie.
Ak podmienky neboli splnené, text Čistá zóna
je biely. Ak sú splnené všetky podmienky, text
sa zmení na modrý.
Podmienky, ktoré musia byť splnené:
•
Všetky dvere a dvere batožinového priestoru sú zatvorené.
•
Všetky bočné okná a panoramatická strecha* sú zatvorené.
•
Systém kvality vzduchu Interior Air Quality
System* je aktivovaný.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 195
PODNEBIE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) obsahuje
sériu úprav, ktoré okrem iného udržiavajú
priestor pre cestujúcich ešte čistejší okrem
iného aj od látok vyvolávajúcich alergiu a
astmu.
Súčasťou je nasledovné:
Systém Interior Air Quality System (IAQS) je
plne automatický systém riadenia kvality
vzduchu, ktorý oddeľuje plyny od tuhých
častíc s cieľom znížiť úroveň zápachov a kontaminantov v priestore pre cestujúcich.
Systém IAQS je súčasťou balíka Clean Zone
Interior Package (CZIP), ktorý čistí vzduch v
priestore pre cestujúcich od kontaminantov,
akými sú tuhé častice, uhľovodíky, oxidy
dusíka a prízemný ozón.
•
•
Vylepšená funkcia ventilátora znamená, že
ventilátor sa spúšťa pri odomknutí vozidla
pomocou diaľkového ovládania zámku.
Ventilátor naplní priestor pre cestujúcich
čerstvým vzduchom. Funkcia sa spustí v
prípade potreby a po určitom čase alebo
po otvorení jedných z dverí priestoru pre
cestujúcich sa automaticky vypne. Množstvo času, počas ktorého sa ventilátor spúšťa, sa postupne znižuje kvôli zníženej
potrebe, keď má vozidlo 4 roky.
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 197)
POZNÁMKA
Snímač kvality vzduchu musí byť vždy aktivovaný kvôli zabezpečeniu čo najlepšieho
ovzdušia v priestore pre cestujúcich.
Plne automatický systém riadenia kvality
vzduchu Interior Air Quality System
(IAQS).
V chladnom prostredí je recirkulácia obmedzená, aby sa zabránilo zahmlievaniu.
V prípade zahmlievania by sa mali použiť
funkcie odmrazovania čelného skla, bočných okien a zadného skla.
Kvalita vzduchu (str. 194)
Clean Zone* (str. 195)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 197)
Súvisiace informácie
•
•
•
196
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
Ak snímač kvality vzduchu zistí, že vonkajší
vzduch je kontaminovaný, prívod vzduchu sa
zatvorí a aktivuje sa recirkulácia vzduchu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Aktivovanie a deaktivovanie snímača kvality vzduchu* (str. 197)
Kvalita vzduchu (str. 194)
Clean Zone* (str. 195)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie
snímača kvality vzduchu*
Senzor kvality vzduchu je súčasťou plne automatického systému riadenia kvality vzduchu
Interior Air Quality System (IAQS).
Je možné nastaviť, či sa má aktivovať/deaktivovať snímač kvality vzduchu.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Snímač kvality vzduchu pre
aktiváciu/deaktiváciu snímača kvality
vzduchu.
Filter priestoru pre cestujúcich
Distribúcia vzduchu
Všetok vzduch prichádzajúci do priestoru pre
cestujúcich sa čistí cez filter.
Systém klimatizácie rozdeľuje privádzaný
vzduch cez rôzne vetracie otvory v priestore
pre cestujúcich.
Výmena filtra v priestore pre
cestujúcich
Na udržanie dobrého fungovania klimatického
systému treba meniť filter v pravidelných intervaloch. Pre odporúčané intervaly výmeny si
pozrite Servisný program Volvo. Ak sa vozidlo
používa v ťažko znečistenom prostredí, môže
byť potrebné meniť filter častejšie.
POZNÁMKA
Existujú rôzne typy kabínového filtra.
Uistite sa, že je nainštalovaný správny filter.
Súvisiace informácie
•
Interior Air Quality System* (str. 196)
Automatická a manuálna distribúcia
vzduchu
Pri automatickom ovládaní klimatizácie prebieha distribúcia vzduchu automaticky. Ak je
to potrebné, distribúciu vzduchu sa dá ovládať
manuálne.
Nastaviteľné vetracie otvory
Niektoré z vetracích otvorov vo vozidle sú
nastaviteľné, čo znamená, že môžete otvoriť/
zatvoriť vetrací otvor, aby ste nasmerovali prúd
vzduchu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 194)
Clean Zone* (str. 195)
Clean Zone Interior Package* (str. 196)
Interior Air Quality System* (str. 196)
Umiestnenie nastaviteľných vetracích otvorov v priestore pre cestujúcich.
Štyri na prístrojovom paneli a dve v zadnej
časti konzoly tunela.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 197
PODNEBIE
||
POZNÁMKA
Pri nízkych okolitých teplotách nie je z
nastaviteľných vetracích otvorov v zadnej
časti stredového tunela distribuovaný
žiadny vzduch.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Podnebie (str. 192)
Zmena distribúcie vzduchu (str. 198)
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie
vetracích otvorov (str. 199)
Zmena distribúcie vzduchu
Distribúciu vzduchu je možné zmeniť
manuálne, ak je to potrebné.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Tlačidlá distribúcie vzduchu v zobrazení klimatizácie.
Tabuľka s možnosťami distribúcie vzduchu
(str. 200)
Distribúcia vzduchu – otvory na odmrazovanie čelného skla
Distribúcia vzduchu – vetracie otvory v
prístrojovej doske a stredovej konzole
Distribúcia vzduchu – vetracie otvory v
podlahe
2. Stlačte jedno alebo viac tlačidiel distribúcie vzduchu, aby sa otvoril/zatvoril príslušný prietok vzduchu.
> Distribúcia vzduchu sa zmení a tlačidlá
sa rozsvietia/zhasnú.
Súvisiace informácie
•
•
•
198
Distribúcia vzduchu (str. 197)
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie
vetracích otvorov (str. 199)
Tabuľka s možnosťami distribúcie vzduchu
(str. 200)
PODNEBIE
Otvorenie, zatvorenie a
nasmerovanie vetracích otvorov
Niektoré vetracie otvory v priestore pre cestujúcich môžu byť otvorené, zatvorené alebo
individuálne nasmerované.
Ak sú vonkajšie ventily vozidla zacielené na
bočné okná, tak sa tým zmenší zahmlenie.
Ak sú vonkajšie ventily vozidla zacielené dovnútra, potom sa v horúcom prostredí dosiahne
v priestore pre cestujúcich pohodlné prostredie.
Otvorenie a zatvorenie vetracích
otvorov
–
Otočením otočného gombíka v strede
vetracieho otvoru pustíte/uzavriete vzduch
prúdiaci z vetracieho otvoru.
Prívod vzduchu je nastavený na maximum,
keď je značka gombíka vo vertikálnej
polohe.
Nasmerovanie vetracích otvorov
–
Posuňte páčku v strede vetracieho otvoru
horizontálne/vertikálne a nasmerujte tak
vzduch prúdiaci z neho.
Súvisiace informácie
•
•
•
Distribúcia vzduchu (str. 197)
Zmena distribúcie vzduchu (str. 198)
Tabuľka s možnosťami distribúcie vzduchu
(str. 200)
199
PODNEBIE
Tabuľka s možnosťami distribúcie
vzduchu
Distribúciu vzduchu je možné zmeniť
manuálne, ak je to potrebné. Pre nastavenie
sú dostupné nesledujúce možnosti.
Distribúcia vzduchu
Účel
Ak sa v manuálnom režime zruší výber všetkých tlačidiel distribúcie vzduchu, systém ovládania klimatizácie sa vráti na automaticky regulované ovládanie klimatizácie.
200
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov odmrazovača. Časť vzduchu prúdi
z iných vetracích otvorov.
Zabraňuje zahmlievaniu a námraze v studenom a
vlhkom počasí (na dosiahnutie toho nesmie byť
úroveň ventilátora nízka).
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov na prístrojovom paneli. Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje účinné chladenie v teplom počasí.
PODNEBIE
Distribúcia vzduchu
Účel
Hlavný prúd vzduchu prúdi z vetracích otvorov v podlahe. Časť vzduchu
prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje vyhrievanie alebo chladenie podlahy.
Hlavný prúd z vetracích otvorov a vetracích otvorov na prístrojovom paneli.
Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje primeraný komfort v teplom a
suchom počasí.
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov odmrazovača a vetracích otvorov
z podlahy. Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje primeraný komfort a náležité odstránenie zahmlenia v studenom alebo vlhkom počasí.
}}
201
PODNEBIE
||
Distribúcia vzduchu
Účel
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov na prístrojovom paneli a vetracích
otvorov na podlahe. Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje primeraný komfort za slnečného
počasia s nižšími vonkajšími teplotami.
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov odmrazovača, na prístrojovom
paneli a na podlahe.
Zabezpečuje vyvážený komfort v priestore pre
cestujúcich.
Súvisiace informácie
•
•
•
202
Distribúcia vzduchu (str. 197)
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie
vetracích otvorov (str. 199)
Zmena distribúcie vzduchu (str. 198)
PODNEBIE
Ovládanie klimatizácie
Hlavná klimatizácia
Okrem funkcií v riadku klimatizácie sa na karte
Hlavná klimatizácia dajú ovládať aj ďalšie
hlavné funkcie klimatizácie.
Funkcie systému klimatizácie sa ovládajú
pomocou fyzických tlačidiel na stredovej konzole, stredovom displeji a ovládacích prvkoch
klimatizácie v zadnej časti konzoly tunela*.
Fyzické tlačidlá v stredovej konzole
Ovládače teploty na strane vodiča a spolujazdca.
Ovládacie prvky pre vyhrievané* a ventilované* sedadlo vodiča a predného spolujazdca, ako aj vyhrievaný volant*.
Tlačidlo pre vyhrievané čelné sklo* a maximálne rozmrazovanie.
Tlačidlo pre vyhrievanie zadného skla a
vonkajších spätných zrkadiel.
Riadok klimatizácie v strede displeja
Najbežnejšie funkcie klimatizácie sa dajú ovládať pomocou riadku klimatizácie.
Tlačidlo pre prístup k zobrazeniu klimatizácie. Grafika na tlačidle zobrazuje aktivované nastavenia klimatizácie.
Zobrazenie klimatizácie v strede
displeja
Otvorte zobrazenie klimatizácie stlačením symbolu v strede riadku klimatizácie.
V závislosti od úrovne vybavenia je
možné zobrazenie klimatizácie rozdeliť do niekoľkých kariet. Prepínajte medzi kartami posunutím doľava/doprava alebo stlačením príslušného nadpisu.
Max, Elektrické, Zadná - Ovládače rozmrazovania okien a vonkajších spätných
zrkadiel.
AC - Ovládače klimatizácie.
Recirk. - Ovládače recirkulácie vzduchu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 203
PODNEBIE
||
Ovládače distribúcie vzduchu.
Ovládač ventilátora.
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
čelného skla* (str. 209)
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného predného sedadla*
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 211)
Sedadlá môžu byť vyhrievané, keď sú studené, aby sa zvýšil komfort pre vodiča a
cestujúcich.
•
Regulovanie úrovne ventilátora predného
sedadla (str. 212)
•
•
Synchronizácia teploty (str. 213)
AUTO - Automatická regulácia klimatizácie.
Parkovacia klimatizácia*
Ovládače parkovacej klimatizácie sa dajú ovládať na karte Klimatizácia pri parkovaní.
Ovládače klimatizácia v zadnej časti
konzoly tunelu*
Ak je vozidlo vybavené vyhrievanými zadnými
sedadlami*, v zadnej časti konzoly tunela sú
fyzické tlačidlá na ovládanie tejto funkcie.
Súvisiace informácie
204
•
•
Podnebie (str. 192)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
zadného sedadla* (str. 205)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
volantu* (str. 206)
•
Aktivovanie automatického ovládania klimatizácie (str. 207)
•
Aktivovanie a deaktivovanie recirkulácie
vzduchu (str. 207)
•
Aktivovanie a deaktivovanie maximálneho
odmrazovača (str. 208)
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
predného sedadla* (str. 204)
Aktivovanie a deaktivovanie klimatizácie
(str. 214)
1.
Stlačte volant na ľavej alebo pravej a tlačidlo sedadla v riadku klimatizácie na stredovom displeji, aby ste otvorili ovládacie
prvky sedadla a volantu.
Ak vozidlo nie je vybavené vetranými sedadlami alebo vyhrievaným volantom (na
vodičovej strane), tlačidlo vyhrievaných
sedadiel sa ihneď zobrazí na riadku s klimatizáciou.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo vyhrievaných
sedadiel, aby ste mohli meniť štyri úrovne:
Vypnuté, Vysoké, Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú úroveň.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
UPOZORNENIE
Vyhrievané sedadlá nesmú používať osoby,
u ktorých je ťažké vnímať zvýšenie teploty v
dôsledku nedostatočnej citlivosti alebo
osoby, ktoré majú problémy s ovládaním
vyhrievaných sedadiel. V opačnom prípade
môžu utrpieť popáleniny.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania predného
sedadla* (str. 205)
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického spustenia
vyhrievania predného sedadla*
Sedadlá môžu byť vyhrievané, keď sú studené, aby sa zvýšil komfort pre vodiča a
cestujúcich.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie ohrievania sedadiel,
keď je motor naštartovaný. Pri zapnutí automatického spustenia sa ohrievanie spustí v prípade nízkej okolitej teploty.
1.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania zadného sedadla*
Sedadlá môžu byť vyhrievané, keď sú studené, aby sa zvýšil komfort pre vodiča a
cestujúcich.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania zadného sedadla zo
zadného sedadla
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatická úroveň vyhriev.
sed. vodiča alebo Automatická úroveň
vyhriev. sed. pasaž. a zapnite/vypnite
automatické zapnutie ohrievania sedadla
vodiča a spolujazdca.
> „A“ je zobrazené na každom tlačidle na
vyhrievanie predných sedadiel v klimatického radu, keď je zapnuté automatické zapnutie.
4. Vyberte Nízke, Stredne alebo Vysoké a
vyberte úroveň, po ktorej sa funkcia spustí.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
predného sedadla* (str. 204)
Tlačidlá ovládania vyhrievania sedadiel sú v zadnej
časti stredového tunela.
–
Opakovane stláčajte ľavé alebo pravé
fyzické tlačidlo vyhrievania sedadiel v
zadnej časti stredového tunela. Prepínať
môžete medzi štyrmi úrovňami: Vypnuté,
Vysoké, Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a LED kontrolky na
tlačidle zobrazia nastavenú úroveň.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 205
PODNEBIE
||
UPOZORNENIE
Vyhrievané sedadlá nesmú používať osoby,
u ktorých je ťažké vnímať zvýšenie teploty v
dôsledku nedostatočnej citlivosti alebo
osoby, ktoré majú problémy s ovládaním
vyhrievaných sedadiel. V opačnom prípade
môžu utrpieť popáleniny.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného volantu*
Volant môže byť vyhrievaný, keď je studený,
aby sa zvýšil komfort pre vodiča.
1.
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Stlačte volant na strane vodiča a tlačidlo
sedadla v riadku klimatizácie na stredovom displeji, aby ste otvorili ovládacie
prvky sedadla a volantu.
Ak vozidlo nie je vybavené vyhrievanými
sedadlami alebo vetranými sedadlami, tlačidlo vyhrievaného volantu je ihneď k
dispozícii v riadku klimatizácie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo vyhrievaného
volantu, aby ste mohli meniť štyri úrovne:
Vypnuté, Vysoké, Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú úroveň.
Súvisiace informácie
•
•
206
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického spustenia
vyhrievania volantu*
Volant môže byť vyhrievaný, keď je studený,
aby sa zvýšil komfort pre vodiča.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie ohrievania volantu, keď
je motor naštartovaný. Pri zapnutí automatického spustenia sa ohrievanie spustí v prípade
nízkej okolitej teploty.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatická úroveň
vyhrievania volantu a zapnite/vypnite
automatické spustenie ohrievania volantu.
> „A“ je zobrazené na tlačidle na vyhrievanie volantu v klimatickom rade, keď je
zapnuté automatické spustenie.
4. Vyberte Nízke, Stredne alebo Vysoké a
vyberte úroveň, po ktorej sa funkcia spustí.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
volantu* (str. 206)
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania volantu*
(str. 206)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Aktivovanie automatického
ovládania klimatizácie
POZNÁMKA
Teplotu a rýchlosť ventilátora môžete zmeniť bez deaktivácie automaticky regulovaného ovládania klimatizácie. Systém automaticky regulovaného ovládania klimatizácie je deaktivovaný, keď je distribúcia vzduchu zmenená manuálne alebo ak sa aktivuje maximálne odmrazovanie.
Po aktivovaní automatického ovládania klimatizácie sú mnohé funkcie klimatizácie automaticky ovládané.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Krátko alebo dlho stlačte AUTO
Klimatizácia/>
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Recirkulácia vzduchu odstavuje zlý vzduch,
výfukové plyny a pod., ktoré pochádzajú z
vonkajšieho prostredia vozidla, pomocou
systému ovládania klimatizácie, ktorý recykluje vzduch v priestore pre cestujúcich..
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Krátke stlačenie - automaticky sa
ovláda recirkulácia vzduchu, klimatizácia a distribúcia vzduchu.
Dlhé stlačenie - automaticky sa ovláda
recirkulácia vzduchu, klimatizácia a distribúcia vzduchu; teplota a rýchlosť
ventilátora sa zmenia na štandardné
nastavenia: 22 °C (72 °F) a úroveň 3.
> Automatická regulácia klimatizácie sa
aktivuje a tlačidlo sa rozsvieti.
•
Súvisiace informácie
Aktivovanie a deaktivovanie
recirkulácie vzduchu
2. Stlačte Recirk..
> Recirkulácia vzduchu sa aktivuje/deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
DÔLEŽITÉ
Ak je vzduch v aute príliš dlho recirkulovaný, hrozí riziko zahmlievania vnútorných
častí okien.
}}
207
PODNEBIE
||
POZNÁMKA
Ak je aktivované maximálne odmrazovanie,
nie je možné aktivovať recirkuláciu vzduchu.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aktivovanie a deaktivovanie nastavenia
času pre recirkuláciu vzduchu (str. 208)
Aktivovanie a deaktivovanie
nastavenia času pre recirkuláciu
vzduchu
Recirkulácia vzduchu odstavuje zlý vzduch,
výfukové plyny a pod., ktoré pochádzajú z
vonkajšieho prostredia vozidla, pomocou
systému ovládania klimatizácie, ktorý recykluje vzduch v priestore pre cestujúcich..
Dá sa nastaviť, či má byť časovač recirkulácie
vzduchu aktivovaný/deaktivovaný. Keď je
časovač aktivovaný, recirkulácia vzduchu sa
automaticky vypne po 20 minútach.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Časovač recirkulácie vzduchu aktivujete/
deaktivujete pomocou Časovač
recirkulácie.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie recirkulácie
vzduchu (str. 207)
Aktivovanie a deaktivovanie
maximálneho odmrazovača
Maximálny odmrazovač sa používa na rýchle
odstránenie hmly a ľadu z okien.
Maximálny odmrazovač deaktivuje automatickú reguláciu klimatizácie a recirkulácie
vzduchu, aktivuje klimatizáciu a zmení úroveň
ventilátora na 5 a teplotu na HI.
POZNÁMKA
Zmena úrovne polohy ventilátora 5 ovplyvňuje hladinu hlučnosti.
Keď sa maximálny odmrazovač deaktivuje,
systém klimatizácie sa vráti na predchádzajúce nastavenia.
Aktivovanie a deaktivovanie
maximálneho odmrazovača zo
stredovej konzoly
Na stredovej konzole sa nachádza fyzické tlačidlo pre rýchly prístup k maximálnemu odmrazovaču.
S vyhrievaným čelným sklom* je možné maximálny rozmrazovač aktivovať iba individuálne
zo zobrazenia klimatizácie na stredovom
displeji.
208
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
POZNÁMKA
Maximálne odmrazovanie začína s určitým
oneskorením, aby sa zabránilo krátkemu
zvýšeniu stupňa ventilátora, ak je vyhrievané čelné sklo deaktivované dvomi rýchlymi stlačeniami tlačidla.
Aktivovanie a deaktivovanie
maximálneho odmrazovača zo
stredového displeja
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla*
Vyhrievanie čelného skla sa používa na rýchle
odstránenie hmly a ľadu z okna.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla na stredovej
konzole
Na stredovej konzole sa nachádza fyzické tlačidlo pre rýchly prístup k vyhrievaniu čelného
skla.
Fyzické tlačidlo v stredovej konzole.
Vozidlá s vyhrievaným čelným sklom:
–
Stlačte tlačidlo.
> Maximálne odmrazovanie sa aktivuje/
deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/
zhasne.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Vozidlá s vyhrievaným čelným sklom:
–
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste mohli
prepínať medzi tromi úrovňami:
•
•
Aktivované vyhrievané čelné sklo
Aktivované vyhrievané čelné sklo a
maximálny odmrazovač
Deaktivované.
> Vyhrievané čelné sklo a maximálny
odmrazovač sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
•
2. Stlačte Max.
> Maximálne odmrazovanie sa aktivuje/
deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/
zhasne.
Fyzické tlačidlo v stredovej konzole.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 209
PODNEBIE
||
–
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste mohli
prepínať medzi tromi úrovňami:
•
•
POZNÁMKA
Trojuholníková oblasť na konci každej
strany čelného skla nie je elektricky vyhrievaná, odmrazovanie tam môže trvať dlhšie.
Aktivované vyhrievané čelné sklo
Aktivované vyhrievané čelné sklo a
maximálny odmrazovač
Deaktivované.
> Vyhrievané čelné sklo a maximálny
odmrazovač sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
•
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla na stredovom
displeji
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
POZNÁMKA
Vyhrievané čelné sklo môže mať vplyv na
výkon palubnej jednotky a ďalších komunikačných zariadení.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania čelného skla*
(str. 210)
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického spustenia
vyhrievania čelného skla*
Vyhrievanie čelného skla sa používa na rýchle
odstránenie hmly a ľadu z okna.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie vyhrievania čelného
skla, keď je motor naštartovaný. Pri zapnutí
automatického zapnutia sa ohrievanie zapne,
keď bude hroziť namŕzanie alebo zahmlievanie
čelného skla/okna. Ohrievanie sa automaticky
vypne, keď je čelné sklo/okno dostatočne
teplé a námraza alebo zahmlenie zmizli.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatické odmrazovanie
čelného skla a zapnite/vypnite automatické spustenie vyhrievania čelného skla.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
čelného skla* (str. 209)
2. Stlačte Elektrické.
> Vyhrievanie čelného skla sa aktivuje/
deaktivuje, tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
210
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a
vonkajších spätných zrkadiel
Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie spätné
zrkadlá sú určené na rýchle odstránenie
zahmlenia a námrazy s okien a zrkadiel.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a
vonkajších spätných zrkadiel zo
stredovej konzoly
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a
vonkajších spätných zrkadiel zo
stredového displeja
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Na stredovej konzole sa nachádza fyzické tlačidlo rýchleho prístupu k vyhrievanému
zadnému sklu a vonkajším spätným zrkadiel.
2. Stlačte Zadná.
> Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie
spätné zrkadlá sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
Súvisiace informácie
•
•
Fyzické tlačidlo v stredovej konzole.
–
Stlačte tlačidlo.
> Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie
spätné zrkadlá sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického zapnutia ohrievania zadného skla a
vonkajších spätných zrkadiel (str. 211)
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického zapnutia ohrievania
zadného skla a vonkajších
spätných zrkadiel
Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie spätné
zrkadlá sú určené na rýchle odstránenie
zahmlenia a námrazy s okien a zrkadiel.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie ohrievania zadného
skla a vonkajších spätných zrkadiel, keď je
motor naštartovaný. Pri zapnutí automatického zapnutia sa ohrievanie zapne, keď bude
hroziť namŕzanie alebo zahmlievanie čelného
skla/okna. Ohrievanie sa automaticky vypne,
keď je čelné sklo/okno dostatočne teplé a
námraza alebo zahmlenie zmizli.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatické odmrazovanie
zadného skla a zapnite/vypnite automatické zapnutie ohrievania zadného skla a
vonkajších spätných zrkadiel.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 211)
211
PODNEBIE
Regulovanie úrovne ventilátora
predného sedadla2
POZNÁMKA
Systém ovládania klimatizácie automaticky
upraví prietok vzduchu v rámci intenzity
vybraného ventilátora na základe požiadaviek. To znamená, že otáčky ventilátora sa
môžu meniť, aj keď jeho intenzita ostáva
nemenná.
Ventilátor predného sedadla sa dá nastaviť na
niekoľko rozdielnych automaticky ovládaných
rýchlostí.
1.
Súvisiace informácie
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
•
Tlačidlá ovládania ventilátora v zobrazení klimatizácie.
2. Ťuknite na požadovanú úroveň ventilátora,
Off, 1 - 5 alebo Max.
> Úroveň ventilátora sa zmení a tlačidlá
vybratej úrovne sa rozsvietia.
DÔLEŽITÉ
Ak je ventilátor úplne vypnutý, klimatizácia
nie je zapnutá, čo vedie k riziku zahmlievania vnútorných častí okien.
2V
212
prípade 2-zónovej klimatizácie aj zadného sedadla.
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
PODNEBIE
Regulovanie teploty predného
sedadla3
Synchronizácia teploty
Teplota v aute v rôznych zónových klimatizáciách môže byť zjednotená s teplotou nastavenou na strane vodiča.
Teplotu zón klimatizácie predných sedadiel je
možné nastaviť na požadovaný počet stupňov.
Ovládač teploty.
2. Regulujte teplotu jednou z nasledujúcich
možností:
•
Tlačidlá nastavenia teploty na riadku s klimatizáciou
1.
posuňte ovládač na požadovanú teplotu
alebo
stlačte +/− a teplotu postupne zvýšte/
znížte.
> Teplota sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú teplotu.
•
Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo nastavenia teploty na riadku s klimatizáciou na
stredovom displeji a otvorte ovládače.
POZNÁMKA
Kúrenie alebo chladenie sa nedá urýchliť
voľbou vyššej alebo nižšej teploty, než je
skutočne požadovaná teplota.
Súvisiace informácie
•
3V
prípade 2-zónovej klimatizácie aj zadného sedadla.
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Tlačidlo na zjednotenie na kontrolkách teploty na
strane vodiča.
1.
Ak chcete spustiť ovládače, stlačte tlačidlo
pre teplotu na strane vodiča v strede
riadku na displeji klimatizácie.
2. Stlačte Synchronizovať teplotu .
> Teplota pre všetky zóny vo vozidle je
jednotná s teplotou nastavenou na
strane vodiča a symbol zjednotenia je
zobrazený vedľa tlačidla teploty.
Zjednotenie sa zastaví pomocou ďalšieho stlačenia tlačidla Synchronizovať teplotu alebo
pomocou zmeny nastavenia teploty pre
zónovú klimatizáciu inú ako vodičovu.
}}
213
PODNEBIE
||
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Aktivovanie a deaktivovanie
klimatizácie
Klimatizácia ochladzuje a odvlhčuje prichádzajúci vzduch podľa potreby.
Keď je klimatizácia zapnutá, klimatický kontrolný systém automaticky kontroluje zapnutie
a vypnutie podľa potreby.
1.
POZNÁMKA
Ak je ovládanie ventilátora v Off polohe, nie
je možné aktivovať klimatizáciu.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 203)
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Stlačte AC.
> Nastavenie klimatizácie sa aktivuje/
deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/
zhasne.
POZNÁMKA
Zatvorte všetky bočné okná a panoramatickú strechu*, aby mohla klimatizácia fungovať čo najlepšie.
214
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Parkovacia klimatizácia
Predbežná úprava
Ovládanie parkovacej klimatizácie je všeobecný výraz pre niekoľko funkcií, ktoré po
zaparkovaní vozidla zlepšujú klimatizáciu v
priestore pre cestujúcich, napr. predpríprava
ovzdušia v interiéri.
Funkcie spadajúce do ovládania parkovacej klimatizácie sa ovládajú z
Klimatizácia pri parkovaní v zobrazení klimatizácie na stredovom
displeji. Otvorte zobrazenie klimatizácie stlačením symbolu v strede riadku klimatizácie.
Predbežná úprava je funkcia klimatizácie,
ktorá sa podľa možnosti pokúsi dosiahnuť
komfortnú teplotu v priestore pre cestujúcich
pred odchodom.
Podnebie (str. 192)
Predbežná úprava (str. 215)
•
V chladnom podnebí nezávislé kúrenie
zahrieva priestor pre cestujúcich na komfortnú teplotu.
•
Klimatizácia v horúcom podnebí chladí
priestor pre cestujúcich na komfortnú
teplotu.
•
Dá sa zvoliť aktivácia vyhrievaného
volantu* a vyhrievaných sedadiel* pre
vodiča a spolujazdca.
•
Vyhrievané čelné sklo, zadné okno a
spätné zrkadlá sa automaticky aktivujú
podľa potreby.
Počas predbežnej úpravy v horúcom podnebí
môže pod vozidlom odkvapkávať kondenzácia
z klimatizácie. Toto je normálne.
4 Platné
Ak vozidlo nie je pripojené k elektrickej
zástrčke, priestor pre cestujúcich je v
teplom počasí stále možné ochladiť aj priamym zapnutím predbežnej úpravy.
Funkcia využíva niekoľko systémov v rôznych
prípadoch:
Klimatický komfort pri parkovaní (str. 220)
Symboly a správy pre nezávislé kúrenie
(str. 222)
Predbežná úprava je k dispozícii len vtedy,
keď je vozidlo pripojené k elektrickej
zástrčke4. Nabíjacia stanica, ktorá nie je
vždy aktívna, napr. kvôli časovaču, môže
spôsobiť poruchu predbežnej úpravy.
Predbežná úprava môže použiť priame naštartovanie alebo sa dať nastaviť pomocou časovača.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Počas predbežnej úpravy priestoru pre
cestujúcich vozidlo pracuje na dosiahnutí
komfortnej teploty a nie teploty nastavenej
v systéme ovládania klimatizácie.
Súvisiace informácie
•
•
•
Parkovacia klimatizácia (str. 215)
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 216)
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 217)
pre elektrické kúrenie.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 215
PODNEBIE
Spustenie a vypnutie predbežnej
úpravy vzduchu
Pokiaľ je to možné, predbežná úprava vzduchu chladí priestor pre cestujúcich pred jazdou. Funkcia môže využívať priamy štart zo
stredového displeja alebo mobilného telefónu.
Spustenie a vypnutie z vozidla
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
3. Vyberte, či sa má počas predbežnej
úpravy vzduchu aktivovať vyhrievanie
sedadla a vyhrievanie volantu, a to
zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutia políčka
pre príslušnú funkciu.
4. Stlačte Predúprava.
> Predbežná úprava vzduchu sa zapne/
vypne a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
POZNÁMKA
Predbežná úprava je k dispozícii len vtedy,
keď je vozidlo pripojené k elektrickej
zástrčke5. Nabíjacia stanica, ktorá nie je
vždy aktívna, napr. kvôli časovaču, môže
spôsobiť poruchu predbežnej úpravy.
Ak vozidlo nie je pripojené k elektrickej
zástrčke, priestor pre cestujúcich je v
teplom počasí stále možné ochladiť aj priamym zapnutím predbežnej úpravy.
POZNÁMKA
Počas predbežnej úpravy priestoru pre
cestujúcich by mali byť dvere a okná
vozidla zatvorené.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu6:
•
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
•
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
•
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh pod prednou časťou
vozidla môže brániť vetraniu kúrenia.
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
Spustenie z aplikácie*
Začiatok predbežnej úpravy vzduchu a informácie o zvolených nastaveniach možno spravovať zo zariadenia, ktoré má aplikáciu Volvo
On Call*. Predbežná úprava vzduchu zahrieva
alebo ochladzuje priestor pre cestujúcich
(pomocou klimatizácie vozidla) na komfortnú
teplotu.
Priestor pre cestujúcich môže byť predbežne
upravený aj pomocou funkcie diaľkového
5 Platné pre elektrické kúrenie.
6 Platí pre nezávislé kúrenie poháňané
216
palivom.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
štartu vozidla (Engine Remote Start - ERS)7
prostredníctvom aplikácie Volvo On Call*.
Nastavenie času predbežnej
úpravy
Súvisiace informácie
Časovač sa dá nastaviť tak, aby sa predbežná
úprava ukončila vo vopred určenom čase.
•
•
•
Parkovacia klimatizácia (str. 215)
Predbežná úprava (str. 215)
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 217)
•
Odstránenie nastavenia času pre predprípravu ovzdušia v interiéri (str. 220)
Časovač dokáže spracovať až 8 rôznych
nastavení pre:
•
•
Čas pre jeden dátum
Čas pre jeden alebo viaceré dni v týždni, s
opakovaním alebo bez opakovania.
POZNÁMKA
Predbežná úprava je k dispozícii len vtedy,
keď je vozidlo pripojené k elektrickej
zástrčke8. Nabíjacia stanica, ktorá nie je
vždy aktívna, napr. kvôli časovaču, môže
spôsobiť poruchu predbežnej úpravy.
Ak vozidlo nie je pripojené k elektrickej
zástrčke, priestor pre cestujúcich je v
teplom počasí stále možné ochladiť aj priamym zapnutím predbežnej úpravy.
Súvisiace informácie
7 Určité trhy.
8 Platné pre elektrické
•
•
Predbežná úprava (str. 215)
•
Aktivácia a deaktivácia nastavenia času
pre predbežnú úpravu (str. 219)
Pridanie a úprava nastavenia času pre
predbežnú úpravu (str. 218)
kúrenie.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 217
PODNEBIE
Pridanie a úprava nastavenia času
pre predbežnú úpravu
Časovač pre predbežnú úpravu dokáže spravovať až 8 nastavení času.
Pridanie nastavenia času
3. Stlačte Pridať časovač.
> Zobrazí sa kontextové okno.
POZNÁMKA
7. Ťuknite na položku Potvrdiť, aby ste pridali nastavenie času.
> Nastavenie času sa pridá do zoznamu a
aktivuje sa.
Nie je možné pridať nastavenie času, ak je
pre časovač zadaných 8 nastavení.
Odstráňte nastavenie času, aby ste mohli
pridať nové.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu9:
4. Ťuknite na položku Dátum, aby ste nastavili čas pre jeden dátum.
•
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
•
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
•
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh pod prednou časťou
vozidla môže brániť vetraniu kúrenia.
Ťuknite na položku Dni, aby ste nastavili
čas pre jeden alebo viaceré dni v týždni.
Pomocou Dni. Aktivujte/deaktivujte opakovanie označením/zrušením označenia
políčka pre Opak. týždenne.
Tlačidlo na pridanie nastavenia času v karte
Klimatizácia pri parkovaní v zobrazení klimatizácie.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
5. Pomocou Dátum. Vyberte dátum predbežnej úpravy posunutím zoznamu dátumov pomocou šípok.
Pomocou Dni. Vyberte dni v týždni pre
predbežnú úpravu ťuknutím na tlačidlá pre
dni v týždni.
6. Nastavte čas, kedy má byť predbežná
úprava ukončená, posunutím pomocou
šípok.
9 Platí
218
pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
Úprava nastavenia času
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
PODNEBIE
3. Stlačte nastavenie času, ktoré sa má zmeniť.
> Zobrazí sa kontextové okno.
4. Upravte nastavenie času rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie v časti „Pridanie nastavenia času“.
Aktivácia a deaktivácia nastavenia
času pre predbežnú úpravu
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu10:
Nastavenie času v časovači pre predbežnú
úpravu sa dá aktivovať alebo deaktivovať
podľa potreby.
Súvisiace informácie
•
•
Predbežná úprava (str. 215)
•
Aktivácia a deaktivácia nastavenia času
pre predbežnú úpravu (str. 219)
•
Odstránenie nastavenia času pre predprípravu ovzdušia v interiéri (str. 220)
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 217)
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
•
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
•
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh pod prednou časťou
vozidla môže brániť vetraniu kúrenia.
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
Tlačidlá časovača v karte Klimatizácia pri parkovaní
v zobrazené klimatizácie.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
Súvisiace informácie
•
•
Predbežná úprava (str. 215)
•
Pridanie a úprava nastavenia času pre
predbežnú úpravu (str. 218)
•
Odstránenie nastavenia času pre predprípravu ovzdušia v interiéri (str. 220)
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
3. Aktivujte/deaktivujte nastavenie času ťuknutím na tlačidlo časovača vpravo od
nastavenia.
> Nastavenie času sa aktivuje/deaktivuje
a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
10
•
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 217)
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
219
PODNEBIE
Odstránenie nastavenia času pre
predprípravu ovzdušia v interiéri
Nastavenie času na predprípravu ovzdušia v
interiéri, ktoré už nie je potrebné, sa môže
vymazať.
Súvisiace informácie
•
•
Predbežná úprava (str. 215)
•
Pridanie a úprava nastavenia času pre
predbežnú úpravu (str. 218)
•
Aktivácia a deaktivácia nastavenia času
pre predbežnú úpravu (str. 219)
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 217)
Klimatický komfort pri parkovaní
Klimatizácia v priestore pre cestujúcich sa
môže udržiavať počas zaparkovania vozidla,
napr. ak je potrebné vypnúť motor, ale vodič
alebo cestujúci chce(-ú) zostať vo vozidle a
udržiavať úroveň klimatického komfortu.
Spúšťanie udržiavania klimatického komfortu
je možné len prostredníctvom priameho spustenia.
Funkcia využíva niekoľko systémov v rôznych
prípadoch:
Tlačidlo na úpravu zoznamu/vymazanie nastavenia
času na karte Klimatizácia pri parkovaní v zobrazení
klimatizácie.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
3. Stlačte Upraviť zoznam.
4. Stlačte ikonu vymazania vpravo v zozname.
> Ikon sa zmení na text Vymazať.
5. Na potvrdenie stlačte Vymazať.
> Nastavenie času sa vymaže zo zoznamu.
220
•
Zvyškové teplo z motora v chladnom podnebí ohrieva priestor pre cestujúcich na
komfortnú teplotu.
•
Keď je teplo, vetranie ochladzuje priestor
pre cestujúcich fúkaním vzduchu zvonku
dovnútra vozidla.
POZNÁMKA
Udržiavanie klimatického komfortu je
vypnuté, keď je vozidlo zamknuté zvonku,
aby sa zbytočne nemíňalo zvyškové teplo.
Používanie tejto funkcie je určené na udržanie klimatického komfortu, keď vodič
alebo cestujúci zostanú vo vozidle.
Existuje obmedzenie, ako dlho možno udržiavať klimatický komfort v chladnom podnebí, čo závisí od množstva dostupného
zvyškového tepla.
PODNEBIE
Súvisiace informácie
•
•
Parkovacia klimatizácia (str. 215)
Spustenie a vypínanie klimatického komfortu pri parkovaní (str. 221)
Spustenie a vypínanie
klimatického komfortu pri
parkovaní
POZNÁMKA
Udržiavanie klimatického komfortu je
vypnuté, keď je vozidlo zamknuté zvonku,
aby sa zbytočne nemíňalo zvyškové teplo.
Používanie tejto funkcie je určené na udržanie klimatického komfortu, keď vodič
alebo cestujúci zostanú vo vozidle.
Udržiavanie klimatického komfortu zachováva klímu v priestore pre cestujúcich po
jazde. Funkcia môže používať priame spustenie zo stredového displeja.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
Existuje obmedzenie, ako dlho možno udržiavať klimatický komfort v chladnom podnebí, čo závisí od množstva dostupného
zvyškového tepla.
Súvisiace informácie
•
Klimatický komfort pri parkovaní (str. 220)
3. Stlačte Zachovať komfort klimatizácie.
> Udržiavanie klimatického komfortu je
spustené/vypnuté a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
POZNÁMKA
Ak nie je v motore dostatok zvyškového
tepla na udržanie klímy v priestore pre
cestujúcich, alebo ak je vonkajšia teplota
vyššia ako približne 20°C (68°F), nie je
možné spustiť zachovanie pohodlia v klíme.
221
PODNEBIE
Symboly a správy pre nezávislé
kúrenie
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa ovládania
nezávislého kúrenia.
Symbol
Správy týkajúce sa nezávislého kúrenia možno
zobraziť aj v zariadení, ktoré má aplikáciu
Volvo On Call*.
Správa
Špecifikácia
Klimatiz. pri parkovaní
Nezávislé kúrenie je vypnuté. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v
serviseA.
Servis je potrebný
Klimatiz. pri parkovaní
Dočasne nedostupné
Klimatiz. pri parkovaní
Nedostupné, príliš nízka hladina palivaB
Klimatiz. pri parkovaní
Nedostupné, príliš slabé nabitie akumulátora
222
Tento symbol svieti na displeji
vodiča, keď je nezávislé kúrenie
aktívne.
Nezávislé kúrenie je dočasne vypnuté. Ak problém nejaký čas pretrváva, obráťte sa na
servisA, aby skontrolovali fungovanie.
Nezávislé kúrenie nie je možné zapnúť, keď je hladina paliva príliš nízka na spustenie
nezávislého kúrenia. Naplňte palivovú nádrž vozidla.
Nezávislé kúrenie nie je možné zapnúť, ak je úroveň nabitia hybridnej batérie príliš
nízka na spustenie nezávislého kúrenia. Naštartujte vozidlo.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Symbol
Správa
Špecifikácia
Klimatiz. pri parkovaní
Nedostupné, nie je pripojené
napájanieC
Klimatiz. pri parkovaní
Obmedzené, príliš slabé nabitie akumulátora
A
B
C
Nezávislé kúrenie nie je možné zapnúť, ak nie je pripojený nabíjací kábel. Pripojte
nabíjací kábel.
Doba prevádzky nezávislého kúrenia je obmedzená, keď je stav nabitia hybridnej
batérie nízky. Naštartujte vozidlo.
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Platí pre kúrenie poháňané palivom.
Platí pre elektrické kúrenie.
Súvisiace informácie
•
Parkovacia klimatizácia (str. 215)
223
PODNEBIE
Kúrenie
Batéria a nabíjanie
Kúrenie má dve podradené funkcie, ktoré
pomáhajú vykurovať priestor pre cestujúcich
alebo motor v rôznych situáciách.
Kúrenie je napájané hybridnou batériou
vozidla. Ak je úroveň nabitia hybridnej batérie
príliš nízka, potom sa kúrenie automaticky
vypne a na displeji vodiča sa zobrazí správa.
Kúrenie má dve podradené funkcie:
•
•
Nezávislé kúrenie - vyhrieva priestor pre
cestujúcich, ak je to potrebné, keď je aktivovaná predbežná úprava ovládania klimatizácie.
Prídavné kúrenie - ak je to potrebné,
vyhrieva počas jazdy priestor pre cestujúcich a motor.
Ak je vozidlo zaparkované na strmom svahu,
môže to obmedziť prívod paliva do kúrenia.
Ak je hladina v palivovej nádrži príliš nízka,
potom sa kúrenie automaticky vypne a na
displeji vodiča sa zobrazí správa.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Ak je potrebné použiť kúrenie, uistite sa, že
batéria je dostatočne nabitá.
Ak je potrebné použiť kúrenie, uistite sa, že
v palivovej nádrži je dostatok paliva.
Palivo a tankovanie13
UPOZORNENIE
Palivo, ktoré sa vyleje, by sa mohlo vznietiť.
Než začnete tankovať, vypnite kúrenie
poháňané palivom.
V závislosti od trhu sa používa buď kúrenie
poháňané palivom alebo elektrické kúrenie11.
Na displeji vodiča skontrolujte, či
je kúrenie vypnuté. Tento symbol
svieti, keď pracuje ako nezávislé
kúrenie.
Kúrenie je umiestnené vo vnútri motorového
priestoru.
POZNÁMKA
Ak je kúrenie v prevádzke12, môže spod
prednej časti vozidla vychádzať dym a
môžete počuť slabé šumenie. Tikajúci zvuk
z palivového čerpadla môžete počuť aj zo
zadnej časti vozidla. Toto je úplne normálne.
11
12
13
224
Súvisiace informácie
Výstražný štítok na veku palivovej nádrže.
Kúrenie používa palivo z normálnej palivovej
nádrže.
Autorizovaný predajca vozidiel značky Volvo má informácie o tom, ktoré trhy používajú aký typ kúrenia.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre kúrenie poháňané palivom.
•
•
•
Podnebie (str. 192)
Nezávislé kúrenie (str. 225)
Nezávislé kúrenie (str. 226)
PODNEBIE
Nezávislé kúrenie
Nezávislé kúrenie ohrieva podľa potreby
priestor pre cestujúcich pred jazdou, ak je
aktivovaná predbežná úprava vozidla.
Nezávislé kúrenie je jednou z dvoch podradených funkcií kúrenia vozidla. Kúrenie je
umiestnené vo vnútri motorového priestoru.
Ak sa tento symbol rozsvieti na
displeji vodiča, nezávislé kúrenie
môže byť aktívne14.
POZNÁMKA
Ak je kúrenie v prevádzke15, môže spod
prednej časti vozidla vychádzať dym a
môžete počuť slabé šumenie. Tikajúci zvuk
z palivového čerpadla môžete počuť aj zo
zadnej časti vozidla. Toto je úplne normálne.
Nezávislé kúrenie sa spustí automaticky, ak je
aktivovaná predbežná úprava nezávislého
kúrenia a priestor pre cestujúcich sa musí
vyhriať.
14
15
16
17
18
Platí pre kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
V závislosti od faktorov, ako je dostupnosť
paliva, stav batérie, teplota v priestore pre
cestujúcich a okolitá teplota, má kúrenie rôzne
doby prevádzky, avšak nikdy nie dlhšie ako 30
minút.
POZNÁMKA
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu17:
•
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
•
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
•
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh pod prednou časťou
vozidla môže brániť vetraniu kúrenia.
Ak je potrebné použiť nezávislé kúrenie,
uistite sa, že v palivovej nádrži je dostatok
paliva16.
Ak je potrebné použiť nezávislé kúrenie,
uistite sa, že hybridná batéria je dostatočne
nabitá.
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
UPOZORNENIE
V prípade zápachu paliva, nezvyčajného
množstva dymu, čierneho dymu alebo
nezvyčajných zvukov prichádzajúcich z
nezávislého kúrenia18 kúrenie vypnite a
vytiahnite poistku, ak je to možné. Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade
opravy kontaktovali autorizovaný servis
vozidiel značky Volvo.
}}
225
PODNEBIE
||
Súvisiace informácie
•
•
Kúrenie (str. 224)
Nezávislé kúrenie (str. 226)
Nezávislé kúrenie
Súvisiace informácie
Pomocný ohrievač pomáha vykurovať priestor
pre cestujúcich a motor počas jazdy.
Nezávislé kúrenie je jednou z dvoch podradených funkcií kúrenia vozidla. Kúrenie je
umiestnené vo vnútri motorového priestoru.
•
•
•
POZNÁMKA
Ak je kúrenie v prevádzke19, môže spod
prednej časti vozidla vychádzať dym a
môžete počuť slabé šumenie. Tikajúci zvuk
z palivového čerpadla môžete počuť aj zo
zadnej časti vozidla. Toto je úplne normálne.
Nezávislé kúrenie sa spúšťa a ovláda automaticky, keď je počas jazdy potrebné kúrenie.
Po vypnutí motora vozidla sa automaticky
vypne.
POZNÁMKA
Ak je potrebné použiť prídavné kúrenie,
uistite sa, že v palivovej nádrži je dostatok
paliva20.
19
20
226
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Kúrenie (str. 224)
Nezávislé kúrenie (str. 225)
Aktivácia a deaktivácia automatického
štartu pomocného ohrievača (str. 227)
PODNEBIE
Aktivácia a deaktivácia
automatického štartu pomocného
ohrievača
Súvisiace informácie
•
Nezávislé kúrenie (str. 226)
Pomocný ohrievač pomáha vykurovať priestor
pre cestujúcich a motor počas jazdy.
Je možné nastaviť, či sa má aktivovať/deaktivovať automatický štart pomocného ohrievača.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Zvoľte Prídavné vyhrievanie pre aktiváciu/deaktiváciu automatického štartu
pomocného ohrievača.
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča vypnúť automatické spúšťanie nezávislého kúrenia pri
jazdách na krátke vzdialenosti21.
POZNÁMKA
Ak je automatické zapínanie prídavného
kúrenia deaktivované, môže to narúšať
pohodlie v priestore pre cestujúcich, pretože systém ovládania klimatizácie potom
nebude mať počas prevádzky na elektrinu
žiadny zdroj tepla.
21
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
227
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Potvrdenie zamknutia
Vozidlo svoje uzamknutie alebo odomknutie
signalizuje pomocou výstražných svetiel.
Zámok a indikátor alarmu na
prístrojovom paneli
Signalizácia v tlačidlách uzamknutia
Zámok a indikátor alarmu zobrazujú stav uzamykacieho systému:
Tlačidlá uzamknutia so smerovými svetlami na predných dverách.
Predné dvere
Vonkajšia signalizácia
Uzamknutie
•
Výstražné svetlá vozidla signalizujú
uzamknutie bliknutím a stiahnutím vonkajších spätných zrkadiel1.
Odomknutie
•
Výstražné svetlá vozidla signalizujú
odomknutie dvomi bliknutiami a vysunutím vonkajších spätných zrkadiel1.
Všetky dvere, dvere batožinového priestoru a
kapota motora musia byť zatvorené, aby
vozidlo mohlo signalizovať, že je uzamknuté.
Ak sa vozidlo uzamkne len tak, že sa zatvoria
dvere na strane vodiča2, vozidlo sa uzamkne,
výstražné svetlá indikátora uzamknutia sa však
rozsvietia len vtedy, ak budú zatvorené všetky
dvere, dvere batožinového priestoru a kapota
motora.
•
•
Dlhé bliknutie signalizuje uzamknutie.
•
Rýchle bliknutia po deaktivovaní alarmu*
signalizujú, že alarm bol spustený.
Krátke bliknutia signalizujú, že vozidlo je
uzamknuté.
Rozsvietené smerové svetlo na tlačidle
uzamknutia na jednom z predných dverí signalizuje, že všetky dvere sú uzamknuté. Ak je
ktorékoľvek z dverí otvorené, svetlá zhasnú na
oboch dverách.
1 Len pre vozidlá so sklápacími vonkajšími spätnými zrkadlami.
2 Nevzťahuje sa na vozidlá vybavené bezkľúčovým zamykaním/odomykaním*.
230
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Zadné dvere*
Nastavenie indikácie uzamknutia
Súvisiace informácie
V ponuke nastavení na stredovom displeji je
možné vybrať rôzne možnosti, ako vozidlo
potvrdí uzamknutie a odomknutie.
Ak chcete zmeniť nastavenie reakcie na
uzamknutie:
•
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
Tlačidlo uzamknutia so smerovými svetlami na
zadných dverách.
Pri uzamykaní a odomykaní sa môžu aktivovať
aj funkcie bezpečnostného osvetlenia „Home
Safe“ a prístupového osvetlenia.
Súvisiace informácie
•
Nastavenie indikácie uzamknutia
(str. 231)
•
•
Trvanie prístupového osvetlenia (str. 154)
Používanie osvetlenia cesty domov
(str. 154)
Uzamykanie.
3. Stlačte Viditeľná odozva odomknutia/
zamknutia, ak chcete vybrať to, kedy má
vozidlo poskytnúť viditeľnú reakciu:
• Uzamknúť
• Odomknúť
• Obe
Rozsvietené smerové svetlo na tlačidle
uzamknutia na jedných z dvier signalizuje, že
príslušné dvere sú uzamknuté. Ak sú niektoré
z dverí odomknuté, ich svetlo zhasne, kým
ostatné svetlá budú naďalej rozsvietené.
Iná signalizácia
Potvrdenie zamknutia (str. 230)
Alebo vypnite funkciu výberom možnosti
Vypnúť.
Ak chcete zmeniť nastavenie pre sklápacie
spätné zrkadlá* pri odomknutí::
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
funkcie.
Zrkadlá a praktické
3. Vyberte možnosť Sklopiť zrkadlá po
uzamknutí, ak chcete aktivovať alebo
deaktivovať funkciu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 231
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Kľúč diaľkového ovládania
Kľúč diaľkového ovládania uzamkne a
odomkne dvere a dvere batožinového priestoru. Kľúč diaľkového ovládania musí byť vo
vnútri vozidla, aby sa dalo naštartovať.
Kľúče diaľkového ovládania môžu byť prepojené s rôznymi profilmi vodiča, aby sa uložili
osobné preferencie vo vozidle.
Tlačidlá kľúča diaľkového ovládania
UPOZORNENIE
Diaľkové ovládanie zámku obsahuje gombíkovú batériu. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak niekto prehltne batériu, môže to spôsobiť vážne zranenie.
Ak sa zistí poškodenie, napr. ak sa kryt
batérie nedá správne zatvoriť, výrobok by
sa nemal používať. Poškodené výrobky
uchovávajte mimo dosahu detí.
Kľúč diaľkového ovládania3 alebo prívesok na kľúč
(Key Tag)*.
Kľúč diaľkového ovládania sa fyzicky nepoužíva pri štartovaní, pretože vozidlo je štandardne vybavené podporou štartovania bez
kľúča (Passive Start). Jednoducho musíte mať
kľúč v prednej časti priestoru pre cestujúcich.
Pri vozidlách vybavených uzamykaním a odomykaním bez kľúča Passive Entry* sa kľúč
môže nachádzať kdekoľvek vo vozidle, aby sa
vozidlo dalo naštartovať. V tomto prípade sa
dodáva aj o niečo menší a ľahší prívesok na
kľúč (Key Tag).
3 Obrázok
232
Kľúč diaľkového ovládania má štyri tlačidlá - jedno na
ľavej strane a tri na pravej strane.
Uzamknutie - Stlačením tlačidla sa
dvere, dvere batožinového priestoru a
veko palivovej nádrže uzamknú a tiež sa
spustí alarm*.
Stlačením a podržaním tlačidla zatvoríte
súčasne všetky okná a panoramatickú
strechu*.
Odomknutie - Stlačením tlačidla sa
dvere, dvere batožinového priestoru a
veko palivovej nádrže odomknú a tiež sa
deaktivuje alarm.
Dlhšie stlačenie tlačidla otvorí všetky okná
súčasne. Táto funkcia úplného vetrania sa
dá použiť napríklad na rýchle vyvetranie
vozidla v horúcom počasí.
je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Dvere batožinového priestoru Odomkne iba dvere batožinového priestoru a vypne ich alarm. Pri vozidlách s
elektricky ovládanými dverami batožinového priestoru* sa dvere batožinového
priestoru po stlačení tlačidla otvárajú automaticky. Dvere batožinového priestoru sa
tiež zatvárajú dlhým stlačením - zaznejú
akustické výstražné signály.
Panická funkcia - Používa sa na pritiahnutie pozornosti v prípade núdze. Stlačte a
podržte tlačidlo aspoň na 3 sekundy alebo
ho dvakrát stlačte do 3 sekúnd, aby ste
aktivovali smerovky a klaksón. Funkciu
možno vypnúť rovnakým tlačidlom, keď
bola aktívna aspoň 5 sekúnd. V opačnom
prípade sa funkcia automaticky vypne po
3 minútach.
UPOZORNENIE
Ak vo vozidle niekto zostane, uistite sa, že
elektricky ovládané okná a panoramatická
strecha* sú odpojené od napájania tým, že
vždy vezmete diaľkové ovládanie zámku so
sebou, keď opúšťate vozidlo.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Vyhnite sa uloženiu diaľkového ovládania
zámku do blízkosti kovových predmetov
alebo elektronických prístrojov, napr.
mobilných telefónov, tabletov, laptopov
alebo nabíjačiek – najlepšie nie bližšie ako
10 – 15 cm (4 – 6 inches).
Dávajte si pozor na riziko zamknutia diaľkového ovládania zámku vo vozidle.
•
Keď je vozidlo zamknuté a alarm je
aktivovaný iným platným kľúčom, diaľkové ovládanie zámku alebo prívesok
na kľúč zabudnutý vo vozidle sa deaktivuje. Funkcia "Dvojité zamknutie" je
tiež deaktivovaná. Keď je vozidlo
odomknuté, zabudnutý kľúč sa znovu
aktivuje.
Kľúč bez tlačidla (Key Tag)*
Ak stále dochádza k rušeniu, odomknite ho
pomocou odnímateľnej čepele kľúča diaľkového ovládania a potom vložte kľúč do záložnej čítačky v úložnom priestore, aby sa alarm
vozidla deaktivoval a vozidlo sa dalo naštartovať.
Prívesok na kľúč vybavený funkciou uzamykania a odomykania bez kľúča funguje rovnakým
spôsobom, ako štandardné tlačidlo diaľkového
ovládania, pokiaľ ide o štartovanie bez kľúča a
uzamykanie a odomykanie. Kľúč je vodotesný
do hĺbky cca. 10 metrov (30 stôp) po dobu až
60 minút. Nemá odnímateľnú lištu kľúča a
batéria sa nedá vymeniť.
POZNÁMKA
Keď vkladáte diaľkové ovládanie zámku do
záložnej čítačky v priehradke, zabezpečte,
aby v jej blízkosti neboli žiadne iné kľúče od
vozidla, kovové predmety ani elektronické
prístroje (napr. mobilné telefóny, tablety,
prenosné počítače alebo nabíjačky). Viacero kľúčov od auta v priehradke, ktoré sú
vo vzájomnej blízkosti, môže spôsobiť, že
sa budú navzájom rušiť.
Rušenie
Funkcie kľúča diaľkového ovládania pre štartovanie a uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
môžu byť rušené elektromagnetickými poľami
a tienením.
Súvisiace informácie
•
•
Štartovanie vozidla (str. 434)
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 234)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 233
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
•
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 237)
•
Výmena batérie diaľkového ovládania
zámku (str. 237)
•
•
•
Odpojiteľná čepeľ kľúča (str. 242)
Imobilizér (str. 245)
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s
profilom vodiča (str. 134)
Uzamykanie a odomykanie
pomocou diaľkového ovládania
zámku
Tlačidlá diaľkového ovládania zámku sa dajú
použiť na súčasné uzamknutie a odomknutie
všetkých dverí a dverí batožinového priestoru.
Uzamykanie pomocou diaľkového
ovládania zámku
zapne sa alarm* len vtedy, keď sú zatvorené.
Detektory pohybu alarmu* sa aktivujú, keď sú
všetky dvere a dvere batožinového priestoru
zatvorené a uzamknuté.
POZNÁMKA
Dávajte si pozor na riziko zamknutia diaľkového ovládania zámku vo vozidle.
•
Keď je vozidlo zamknuté a alarm je
aktivovaný iným platným kľúčom, diaľkové ovládanie zámku alebo prívesok
na kľúč zabudnutý vo vozidle sa deaktivuje. Funkcia "Dvojité zamknutie" je
tiež deaktivovaná. Keď je vozidlo
odomknuté, zabudnutý kľúč sa znovu
aktivuje.
Uzamknutie pri otvorených dverách
batožinového priestoru
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
–
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
zámku , aby sa vozidlo uzamklo.
Aby sa aktivovala sekvencia uzamknutia,
musia byť dvere vodiča zatvorené4. Ak sú niektoré z ostatných dverí alebo dvere batožinového priestoru otvorené, tieto sa uzamknú a
4 Ak
5 Ak
234
POZNÁMKA
Ak bolo vozidlo zamknuté pri otvorených
dverách batožinového priestoru, dajte
pozor, aby ste nenechali diaľkové ovládanie
zámku v batožinovom priestore po zatvorení dverí batožinového priestoru, aby sa
vozidlo úplne nezamklo5.
je vozidlo vybavené uzamykaním/odomykaním bez kľúča*, potom musia byť všetky bočné dvere zatvorené.
je vozidlo vybavené bezkľúčovým zamykaním/odomykaním a kľúč je vo vozidle rozpoznaný, dvere batožinového priestoru sa pri zatvorení nezamknú.*
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Odomykanie pomocou diaľkového
ovládania zámku
–
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
zámku , aby sa vozidlo odomklo.
Automatické opätovné uzamknutie
Ak sa do 2 minút po odomknutí neotvoria
žiadne dvere, ani dvere batožinového priestoru, automaticky sa uzamknú. Táto funkcia
zabraňuje mimovoľnému ponechaniu odomknutého vozidla.
•
•
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
Výmena batérie diaľkového ovládania
zámku (str. 237)
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča (str. 243)
Nastavenia pre diaľkovo ovládané
a vnútorné odomknutie
Pre diaľkovo ovládané odomknutie je možné
vybrať rôzne sekvencie.
Ak chcete nastavenie zmeniť:
1.
2. Stlačte My Car Uzamykanie Diaľk.
odomknutie a odomknutie z interiéru.
3. Vyberte možnosť:
Keď tlačidlo diaľkového ovládania
zámku nefunguje
• Všetky dvere – odomkne súčasne
všetky dvere.
• Jedny dvere – odomkne dvere vodiča.
POZNÁMKA
Odomknutie všetkých dverí vyžaduje
dve stlačenia tlačidla odomknutia kľúča
diaľkového ovládania.
Vždy sa snažte ísť bližšie k vozidlu a opäť
sa pokúste odomknúť ho.
Ak sa nedá uzamknúť alebo odomknúť pomocou diaľkovým ovládaním zámku, batéria môže
byť vybitá - v takom prípade uzamknite alebo
odomknite dvere vodiča pomocou odnímateľnej čepele kľúča.
Súvisiace informácie
•
Nastavenia pre diaľkovo ovládané a vnútorné odomknutie (str. 235)
•
Odomykanie dverí batožinového priestoru
pomocou kľúča diaľkového ovládania
(str. 236)
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
Tu vykonané nastavenia ovplyvňujú aj centrálne odomknutie pomocou otváracích rukovätí zvnútra.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 234)
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 263)
235
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Odomykanie dverí batožinového
priestoru pomocou kľúča
diaľkového ovládania
Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní
zámku je možné odomknúť iba dvere batožinového priestoru.
1.
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
.
zámku
> Dvere batožinového priestoru sú
odomknuté, ale ostanú zatvorené.
Bočné dvere sú stále zamknuté a alarm
je aktivovaný*. Indikátor zámku a
alarmu na prístrojovom paneli zhasne,
aby naznačil, že nie je zamknuté celé
vozidlo.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 234)
•
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 267)
Zľahka uchopte gumou potiahnutú tlakovú páčku pod kľučkou na dverách
batožinového priestoru a otvorte dvere
batožinového priestoru. Ak sa dvere
batožinového priestoru neotvoria do
2 minút, tak sa opäť zamknú a alarm
bude znovu aktívny.
2. S možnosťou elektricky ovládaného veka
batožinového priestoru*:
Dlhé stlačenie (približne 1,5 sekundy) tlačidla
na diaľkovom ovládaní zámku.
> Dvere batožinového priestoru sa
odomknú a otvoria, zatiaľ čo bočné
dvere ostanú zamknuté a funkcia
alarmu aktívna.
236
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
Ak chcete, aby kľúč diaľkového ovládania fungoval správne, musí byť v určitej vzdialenosti
od vozidla.
stranách a približne 1 meter (3 stopy) od dverí
batožinového priestoru.
POZNÁMKA
Funkcie kľúča diaľkového ovládania napr.
zamknutie/odomknutie, ktoré sa aktivujú stlaalebo , majú rozsah, ktorý prekračením
čuje približne 20 metrov (65 stôp) od auta.
Pre použitie bez kľúča*
POZNÁMKA
Všetky batérie majú obmedzenú životnosť
a musia byť časom vymenené (nevzťahuje
sa na Key Tag). Životnosť batérie sa líši v
závislosti od toho, ako často sa vozidlo/
kľúč používa.
Ak sa vyberie kľúč diaľkového
ovládania z vozidla
Ak sa kľúč diaľkového ovládania
vyberie z vozidla pri bežiacom
motore, na displeji vodiča sa zobrazí
výstražné hlásenie Kľúč nenájdený
Odstrán. z vozidla a po zatvorení posledných
dverí zaznie zvukový signál.
Batériu pre diaľkové ovládanie zámku treba
vymeniť, ak
•
Hlásenie zhasne, keď sa kľúč vráti do vozidla,
po ktorom nasleduje stlačenie tlačidla na pravej klávesnici O alebo keď sa zatvoria
posledné dvere.
sa rozsvieti informačný symbol a na
displeji vodiča sa zobrazí správa Batéria v
kľúči je slabá
•
zámky opakovane nereagujú na signály z
diaľkového ovládania zámku do 20 metrov
(65 stôp) od vozidla.
Súvisiace informácie
Pre použitie bez kľúča musí byť kľúč diaľkového ovládania alebo kľúč bez tlačidiel (Key
Tag) v polkruhovej oblasti s polomerom približne 1,5 metra (5 stôp) na obidvoch dlhých
Batériu v diaľkovom ovládaní zámku je
potrebné vymeniť, keď sa vybije.
Funkčnosť diaľkového ovládania zámku
môžu byť narušená okolitými rádiovými
vlnami, budovami, topografickými podmienkami atď. Vozidlo je možné vždy
uzamknúť/odomknúť pomocou čepele
kľúča.
Pre manuálne použitie
Ak vozidlo neoverí stlačené tlačidlo, posuňte
sa bližšie a skúste to znova.
Výmena batérie diaľkového
ovládania zámku
•
•
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
Umiestnenie antény pre štartovacie a uzamykacie systémy (str. 262)
POZNÁMKA
Vždy sa snažte ísť bližšie k vozidlu a opäť
sa pokúste odomknúť ho.
Bezkľúčové a dotykové povrchy*
(str. 259)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 237
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Batéria v bezkľúčovom prívesku6 (Key Tag) sa
nedá vymeniť – nový prívesok si môžete
objednať v autorizovanom servise Volvo.
Otvorenie kľúča a výmena batérie
DÔLEŽITÉ
Vybitý Key Tag musí byť odovzdaný autorizovanému servisu Volvo. Kľúč musí byť
vymazaný z auta, pretože je stále možné
použiť ho na štartovanie vozidla prostredníctvom záložného štartovania.
Podržte diaľkové ovládanie zámku s
viditeľnou prednou časťou a logom Volvo
otočeným doprava – posuňte tlačidlo na
spodnom okraji pomocou krúžku na kľúče
doprava. Posuňte kryt prednej strany o
niekoľko milimetrov smerom nahor.
Otočte kľúčom, presuňte tlačidlo do
strany a posuňte zadný kryt o niekoľko
milimetrov smerom nahor.
Kryt sa potom uvoľní a dá sa zdvihnúť z
kľúča.
Kryt sa potom uvoľní a dá sa zdvihnúť z
kľúča.
6 Dodáva
238
sa s vozidlami vybavenými bezkľúčovým zamykaním/odomykaním*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Pomocou skrutkovača alebo podobného
zariadenia otočte kryt batérie proti smeru
hodinových ručičiek, až kým sa značky
nestretnú na texte OPEN.
Kryt batérie opatrne nadvihnite zatlačením
napr. nechtu do výčnelku.
Potom vypáčte kryt batérie smerom nahor.
Strana batérie (+) smeruje nahor. Potom
opatrne vypáčte uvoľnenú batériu podľa
obrázka.
DÔLEŽITÉ
Vyhnite sa dotyku nových batérií a ich kontaktných plôch prstami, pretože by to
mohlo zhoršiť ich funkciu.
Namontujte novú batériu so stranou (+)
otočenou nahor. Nedotýkajte sa prstami
kontaktov batérie diaľkového ovládania
zámku.
Batériu vložte do držiaka okrajom smerom nadol. Potom posuňte batériu smerom dopredu tak, aby zapadla pod dve plastové úchytky.
Zatlačte batériu nadol tak, aby zapadla
pod horný čierny plastový úchyt.
POZNÁMKA
Použite batérie s označením CR2032, 3 V.
}}
239
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča, aby batérie v
diaľkovom ovládaní zámku spĺňali UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Batérie nainštalované vo
výrobe alebo vymenené autorizovaným servisom Volvo spĺňajú vyššie uvedené kritériá.
Znovu nasaďte kryt batérie a otáčajte ho v
smere hodinových ručičiek, až kým sa
označenie nevyrovná s textom CLOSE.
240
Znovu umiestnite kryt zadnej strany a
zatlačte ho nadol, až kým nebudete počuť
cvaknutie.
Otočte diaľkové ovládanie zámku nad a
znovu nasaďte prednú stranu krytu tak, že
ju zatlačíte nadol, až sa ozve cvaknutie.
Potom posuňte kryt späť.
> Ďalšie kliknutie znamená, že kryt je
správne umiestnený a bezpečne pripojený.
Potom posuňte kryt späť.
> Ďalšie kliknutie znamená, že kryt je
bezpečne pripojený.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či je batéria namontovaná
správne a či má správnu polaritu. Ak diaľkové ovládanie zámku dlhší čas nebudete
používať, vyberte batériu, aby ste predišli
vytečeniu batérie a poškodeniu. Poškodené
batérie alebo vytekajúce batérie môžu pri
kontakte s pokožkou pôsobiť na ňu leptavo.
Pri manipulácii s poškodenými batériami
preto používajte ochranné rukavice.
•
•
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
•
Batérie sa nesmú: rozoberať, skratovať,
ani hádzať do otvoreného ohňa.
•
Nenabíjajte nenabíjateľné batérie,
môže to spôsobiť výbuch.
Nenechávajte batérie voľne položené,
pretože ich môžu prehltnúť deti alebo
domáce zvieratá.
Pred použitím je potrebné skontrolovať
diaľkové ovládanie zámku, aby sa predišlo
jeho poškodeniu. Ak sa zistí poškodenie,
napr. ak sa kryt batérie nedá správne zatvoriť, výrobok by sa nemal používať. Poškodené výrobky uchovávajte mimo dosahu
detí.
DÔLEŽITÉ
Uistite sa, že vybité batérie sú likvidované
spôsobom, ktorý je vhodný pre životné prostredie.
Súvisiace informácie
•
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča (str. 243)
•
•
Štartovanie vozidla (str. 434)
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
Objednania viacerých kľúčov
diaľkového ovládania
Vozidlo sa dodáva s dvomi kľúčmi diaľkového
ovládania. Bezkľúčový prívesok sa dodáva
vtedy, ak je vozidlo vybavené bezkľúčovým
uzamykaním*. Dodatočné kľúče sa dajú doobjednať.
Pre jedno vozidlo sa dá naprogramovať a použiť celkovo dvanásť kľúčov. Ak objednáte
dodatočné kľúče, pridajú sa dodatočné profily
vodiča - jeden profil na jeden nový kľúč diaľkového ovládania. To isté sa vzťahuje aj na prívesok na kľúč.
Strata kľúča diaľkového ovládania
Ak stratíte kľúč diaľkového ovládania, v servise
si môžete objednať nový kľúč diaľkového ovládania - odporúčame servis Volvo. Zvyšné kľúče
diaľkového ovládania je nutné odniesť do servisu. V rámci opatrení na prevenciu proti krádeži sa kód chýbajúceho kľúča musí zo
systému vymazať.
Aktuálny počet kľúčov, ktoré boli pre vozidlo
zaregistrované, sa dá skontrolovať prostredníctvom profilov vodiča v hornej časti stredového displeja, vyberte možnosť Nastavenia
Systém Profily vodiča.
Súvisiace informácie
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 241
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Odpojiteľná čepeľ kľúča
Odpojenie čepele kľúča
Kľúč diaľkového ovládania obsahuje odpojiteľnú kovovú čepeľ kľúča, s ktorou je možné
aktivovať niekoľko funkcií a vykonávať niektoré operácie.
Jedinečný kód čepele kľúča poskytujú autorizované servisné strediská spoločnosti Volvo,
ktoré sa odporúčajú pri objednávaní nových
čepelí kľúča.
Oblasti použitia čepele kľúča
Použitie odpojiteľnej čepele kľúča na kľúči diaľkového ovládania
•
ľavé7 predné dvere je možné otvoriť
manuálne, ak nie je možné pomocou kľúča
diaľkového ovládania aktivovať centrálne
zamykanie
•
•
všetky dvere sú núdzovo zamknuté
mechanické detské bezpečnostné zámky
zadných dverí je možné aktivovať a deaktivovať.
Podržte diaľkové ovládanie zámku s
viditeľnou prednou časťou a logom Volvo
otočeným doprava – posuňte tlačidlo na
spodnom okraji pomocou krúžku na kľúče
doprava. Dajte kryt prednej strany o niekoľko milimetrov smerom nahor.
Odpojte čepeľ kľúča tak, že ho nakloníte hore.
Kryt sa potom uvoľní a dá sa zdvihnúť z
kľúča.
Po použití vráťte čepeľ kľúča do určenej
polohy v kľúči diaľkového ovládania.
Kľúč bez tlačidiel8 nemá odpojiteľnú čepeľ
kľúča. Ak je to potrebné, použite odpojiteľnú
čepeľ kľúča z bežného kľúča diaľkového ovládania.
Znovu nasaďte kryt tak, že ho stlačíte
smerom dole, až kým nezaznie kliknutie.
Potom posuňte kryt späť.
> Ďalšie kliknutie znamená, že kryt je
bezpečne pripojený.
7 Platí to bez ohľadu na to, či ide o vozidlo s ľavostranným alebo pravostranným
8 Dodáva sa s vozidlami vybavenými bezkľúčovým zamykaním/odomykaním*.
242
riadením.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Súvisiace informácie
•
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča (str. 243)
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
Zamykanie a odomykanie
pomocou odnímateľnej čepele
kľúča
Odnímateľná čepeľ kľúča môžete okrem
iného použiť na odomknutie vozidla zvonku –
napr. ak sa batéria diaľkového ovládania
zámku vybila.
Odomknutie
Otočte kľúč späť o 45 stupňov do jeho
východiskovej polohy. Vytiahnite kľúč z
vložky zámku a uvoľnite kľučku tak, aby
zadná časť kľučky spočívala opäť oproti
vozidlu.
5. Vytiahnite kľučku.
> Dvere sa otvoria.
Uzamknutie sa vykoná rovnakým spôsobom,
ale otočením proti smeru hodinových ručičiek
o 45 stupňov namiesto v smere hodinových
ručičiek v kroku (3).
Vytiahnite kľučku predných dverí na ľavej
strane9 do koncovej polohy tak, aby bola
vložka zámku viditeľná.
Vložte kľúč do vložky zámku.
Otočte v smere hodinových ručičiek
o 45 stupňov tak, aby čepeľ kľúča smerovala dozadu.
9 Platí
to bez ohľadu na to, či ide o vozidlo s pravostranným alebo ľavostranným riadením.
}}
243
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Vypnite alarm a naštartujte vozidlo*
POZNÁMKA
Pokiaľ sa dvere odomknú pomocou čepele
kľúča a následne sa otvoria, spustí sa
alarm.
Uzamknutie
Vozidlo tiež môžete uzamknúť pomocou odnímateľnej čepele kľúča diaľkového ovládania
zámku, napr. v prípade straty napájania alebo
v prípade vybitia batérie kľúča.
Vyberte odnímateľnú čepeľ kľúča z diaľkového ovládania zámku. Vložte čepeľ kľúča
do otvoru pre resetovanie zámku a
zatlačte kľúčom až na dno, pribl. 12 mm
(0,5 palca).
Ľavé predné dvere je možné zamknúť pomocou vložky zámku a odnímateľnej čepele kľúča.
Dvere sa dajú otvoriť z vonkajšej aj vnútornej strany.
Ostatné dvere nemajú vložky zámkov a namiesto toho majú na konci každých dverí spínač
zamykania, ktorý musíte stlačiť pomocou
čepele kľúča – potom sa mechanicky
uzamknú/zablokujú, aby sa zabránilo ich otvoreniu zvonku.
Dvere sú zablokované proti otvoreniu
zvonku. Ak sa chcete vrátiť do polohy A,
musíte otvoriť vnútornú kľučku dverí.
Dvere sa stále dajú otvoriť zvnútra.
–
Dvere sa dajú odomknúť aj tlačidlom odomknutia na diaľkovom ovládaní zámku alebo tlačidlom centrálneho zamykania na dverách
vodiča.
POZNÁMKA
Umiestnenie záložnej čítačky v odkladacej schránke.
Alarm deaktivujte nasledovne:
1.
Diaľkové ovládanie zámku umiestnite na
symbol kľúča v záložnej čítačke v odkladacej schránke konzoly tunela.
2. Stlačte štartovacie tlačidlo.
> Signál alarmu prestane znieť a alarm sa
vypne.
244
Manuálne uzamknutie dverí. Nesmie sa zamieňať s
detskými bezpečnostnými zámkami.
•
Resetovanie zámku dverí uzamkne len
tie konkrétne dvere – nie všetky dvere
súčasne.
•
Manuálne zamknuté zadné dvere s
aktivovanými manuálnymi alebo elektrickými detskými bezpečnostnými
zámkami sa nedajú otvoriť ani z vonkajšej, ani z vnútornej strany. Zadné
dvere, ktoré sú týmto spôsobom
zamknuté, sa dajú odomknúť len
pomocou diaľkového ovládania zámku,
tlačidla centrálneho zamykania alebo
pomocou Volvo On Call*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Štartovanie vozidla (str. 434)
Odpojiteľná čepeľ kľúča (str. 242)
Aktivácia a deaktivácia alarmov* (str. 275)
Výmena batérie diaľkového ovládania
zámku (str. 237)
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
Imobilizér
Elektronický imobilizér je systém ochrany
proti odcudzeniu, ktorý zabraňuje neoprávnenej osobe v naštartovaní vozidla.
Vozidlo sa dá naštartovať len so správnym
diaľkovým ovládaním zámku.
Nasledujúce chybové hlásenie na displeji
vodiča sa týka elektronického imobilizéra:
Symbol
Správa
Špecifikácia
Kľúč
nenájdený
Chyba pri čítaní
diaľkového ovládania zámku počas
štartovania – dajte
kľúč na symbol
kľúča v odkladacom priestore a
skúste to znova.
Pozrite si
príručku
Súvisiace informácie
•
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
Objednania viacerých kľúčov diaľkového
ovládania (str. 241)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 245
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Schválenie typu systému
diaľkového ovládania zámku
Typové schválenie systému diaľkového ovládania zámku vozidla môžete vidieť v nasledujúcich tabuľkách.
Bezkľúčové štartovanie uzamykacieho
systému (pasívne štartovanie) a
bezkľúčové zamykanie/odomykanie
(pasívny vstup*)
Podrobné informácie o typovom schválení
nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/
support.
Označenie CEM systému diaľkového ovládania
zámku. Ďalšie čísla typového schválenia sú uvedené
v nasledujúcich tabuľkách.
Krajina/oblasť
Typové schválenie
Európa
Spoločnosť Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal týmto
vyhlasuje, že CV1-134TRX vyhovuje základným požiadavkám na vlastnosti a ostatným relevantným ustanoveniam smernice 2014/53/EU
(RED).
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na stránke
www.volvocars.com/intl/support
246
Jordánsko
TRC/LPD/2014/250
Srbsko
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/oblasť
Typové schválenie
Brazília
MT-3245/2015
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusko
Spojené arabské emiráty
ER37847/15
DA0062437/11
}}
247
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
248
Krajina/oblasť
Typové schválenie
Namíbia
TA-2016-02
Južná Afrika
TA-2014-1868
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Kľúč diaľkového ovládania
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Európa
Spoločnosť Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že tento typ
rádiového zariadenia HUF8423 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/
support
Vlnová dĺžka: 433,92 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon: 10 mW
Výrobca: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Nemecko
Argentína
H-15532
Brazília
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
249
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
CU (Customs
Union)
Bielorusko,
Kazachstan,
Rusko
Indonézia
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánsko
TRC/LPD/2015/104
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldavsko
250
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigéria
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Omán
}}
251
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Filipíny
Srbsko
Singapur
Complies with IMDA Standards
DA103787
Južná Afrika
252
TA-2015-432
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Tajvan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Spojené
arabské emiráty
}}
253
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Prívesok na kľúč
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Európa
Spoločnosť Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že tento typ
rádiového zariadenia HUF8432 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/
support.
Vlnová dĺžka: 433,92 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon: 10 mW
Výrobca: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Nemecko
Argentína
H-15029
Brazília
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
254
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
CU (Customs
Union)
Bielorusko,
Kazachstan,
Rusko
Indonézia
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánsko
TRC/LPD/2015/107
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
}}
255
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Moldavsko
Nigéria
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Omán
Filipíny
256
ESD-1511501C
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Srbsko
Singapur
Complies with IMDA Standards
DA103787
Južná Afrika
TA-2015-414
}}
257
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Tajvan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Spojené
arabské emiráty
Súvisiace informácie
•
258
Kľúč diaľkového ovládania (str. 232)
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Bezkľúčové a dotykové povrchy*
S funkciou bezkľúčového zamykania a odomykania postačuje nosiť kľúč diaľkového ovládania zámku vo vrecku alebo v taške. Vozidlo
sa zamyká alebo odomyká prostredníctvom
dotykového povrchu na kľučke dverí.
Povrchy citlivé na dotyk
Kľučka dverí
Vonkajšia strana kľučiek dverí obsahuje výklenok pre uzamknutie, zatiaľ čo vnútorná strana
obsahuje povrch citlivý na dotyk pre odomykanie.
Zapustenie pre uzamknutie citlivé na
dotyk
Povrch pre odomknutie citlivý na dotyk
POZNÁMKA
Je dôležité, aby sa naraz aktivoval len
jeden povrch citlivý na dotyk. Uchopením
rukoväte počas dotknutia sa povrchu
zámky hrozí riziko dvojitých povelov. To
znamená, že požadovaná činnosť (uzamknutie/odomknutie) sa nevykoná alebo sa
vykoná s oneskorením.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 260)
•
Bezkľúčové odomykanie dverí batožinového priestoru* (str. 261)
Kľučka dverí batožinového priestoru
Rukoväť dverí batožinového priestoru má
pogumovanú prítlačnú dosku, ktorá sa používa
iba na odomknutie.
POZNÁMKA
Uvedomte si, že systém sa môže aktivovať
v spojení s umývaním auta, ak je diaľkové
ovládanie zámku v dosahu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 259
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Uzamykanie a odomykanie bez
kľúča*
Pri uzamknutí a odomknutí bez kľúča stačí, ak
sa dotknete povrchu kľučky dverí citlivej na
dotyk, aby sa vozidlo uzamklo alebo odomklo.
POZNÁMKA
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania
zámku vozidla musí byť v dosahu, aby
zamykanie a odomykanie fungovalo.
Uzamknutie bez kľúča
–
Po zatvorení dverí sa dotknite označeného
povrchu smerom dozadu na vonkajšej
strane kľučky dverí. Alebo stlačte tlačidlo
na spodnej strane dverí batožinového
priestoru pred tým, než sa zatvoria.
> Indikátor uzamknutia na prístrojovej
doske začne blikať, čo znamená, že
vozidlo je zamknuté.
Ak chcete zatvoriť všetky bočné okná a panoramatickú strechu* súčasne - umiestnite prst
oproti zapusteniu citlivému na dotyk na vonkajšej strane kľučky dverí a podržte ho tam,
kým sa nezatvoria všetky bočné okná a panoramatická strecha.
Zapustenie pre uzamknutie citlivé na
dotyk
Povrch pre odomknutie citlivý na dotyk
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Všetky bočné dvere musia byť zatvorené, aby
bolo možné vozidlo uzamknúť. Dvere batožinového priestoru sa však dajú otvoriť aj pri
uzamknutí vozidla kľučkou bočných dverí.
Uzamknutie pri otvorených dverách
batožinového priestoru
Ak bolo vozidlo uzamknuté a dvere batožinového priestoru sú stále otvorené, uistite sa, že
ste nenechali kľúč diaľkového ovládania v
batožinovom priestore po zatvorení dverí batožinového priestoru.
Ak sa rozpozná kľúč vo vozidle, dvere batožinového priestoru sa neuzamknú, keď je
zatvorený.
Odomknutie bez kľúča
–
Uchopte kľučku dverí alebo jemne pritlačte pogumovanú prítlačnú platňu pod
rukoväťou dverí batožinového priestoru,
čím vozidlo odomknete.
> Indikátor uzamknutia na prístrojovej
doske prestane blikať, čo znamená, že
vozidlo je odomknuté.
Pogumovaná prítlačná doska na dverách batožinového priestoru sa môže použiť iba na odomknutie.
Uvedomte si, že systém sa môže aktivovať
v spojení s umývaním auta, ak je diaľkové
ovládanie zámku v dosahu.
260
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Automatické opätovné uzamknutie
Nastavenia pre bezkľúčový vstup*
Ak sa do 2 minút po odomknutí neotvoria
žiadne dvere, ani dvere batožinového priestoru, automaticky sa uzamknú. Táto funkcia
zabraňuje mimovoľnému ponechaniu odomknutého vozidla.
Pre bezkľúčový vstup si môžete zvoliť rôzne
sekvencie.
Ak chcete nastavenie zmeniť:
Súvisiace informácie
•
Nastavenia pre bezkľúčový vstup*
(str. 261)
•
Bezkľúčové odomykanie dverí batožinového priestoru* (str. 261)
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 259)
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Ťuknite na položku My Car
Uzamykanie Bezkľúčové
odomykanie.
3. Vyberte možnosť:
Bezkľúčové odomykanie dverí
batožinového priestoru*
Pri bezkľúčovom uzamknutí a odomknutí
postačuje dotknúť sa dotykového povrchu na
kľučke dverí batožinového priestoru, aby ste
odomkli dvere batožinového priestoru.
POZNÁMKA
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania
zámku vozidla musí byť v dosahu za vozidlom, aby odomykanie fungovalo.
• Všetky dvere – odomkne súčasne
všetky dvere.
• Jedny dvere – odomkne vybrané
dvere.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 260)
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 259)
Dvere batožinového priestoru udržiava zatvorené elektrický zámok.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 261
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otvorenie:
Súvisiace informácie
1.
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 260)
•
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 259)
Jemne stlačte pogumovanú prítlačnú plochu pod kľučkou dverí batožinového priestoru.
> Zámok sa uvoľní.
2. Zdvihnite za vonkajšiu rukoväť, aby ste
otvorili dvere batožinového priestoru.
•
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 237)
Umiestnenie antény pre
štartovacie a uzamykacie systémy
Vo vozidle je zabudovaná anténa pre systém
bezkľúčového štartovania kľúča a antény pre
systém bezkľúčového zamykania*.
Ovládanie dverí batožinového priestoru
pohybom nohy* (str. 270)
DÔLEŽITÉ
•
Na uvoľnenie zámku dverí batožinového
priestoru je potrebná minimálna sila –
stačí jemne stlačiť pogumovaný panel.
•
Pri otváraní dverí batožinového priestoru
nevyvíjajte zdvíhaciu silu na gumený
panel – zdvihnite rukoväť. Použitie príliš
veľkej sily môže poškodiť elektrické kontakty na gumovom paneli.
Umiestnenie antén:
V úložnom priestore v konzole tunela
Taktiež je možné odomknúť dvere batožinového priestoru bez použitia rúk pohybom nohy
pod zadným nárazníkom, pozrite si osobitnú
časť.
UPOZORNENIE
V prednej hornej časti ľavých zadných
dverí10
V prednej hornej časti pravých zadných
dverí10
V batožinovom priestore10
Nejazdite s otvorenými dverami batožinového priestoru! Toxické výfukové plyny by
mohli byť nasaté do vozidla cez batožinový
priestor.
10
262
Iba vo vozidlách vybavených bezkľúčovým zamykaním a odomykaním*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
UPOZORNENIE
Ľudia s implantovaným kardiostimulátorom
by sa k anténam bezkľúčového systému
nemali s kardiostimulátorom priblížiť na
vzdialenosť menšiu ako 22 cm (9 palcov).
To má zabrániť rušeniu medzi kardiostimulátorom a bezkľúčovým systémom.
Uzamykanie a odomykanie zvnútra
vozidla
Alternatívny spôsob odomknutia
Dvere a dvere batožinového priestoru sa dajú
uzamknúť alebo odomknúť zvnútra vozidla
pomocou ovládačov centrálneho zamykania
na predných dverách.
Centrálne zamykanie
Súvisiace informácie
•
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 259)
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 237)
Otváracia rukoväť pre alternatívne odomknutie na
bočných dverách11.
–
Tlačidlo uzamknutia a odomknutia so svetlom indikátora na predných dverách.
Odomknutie pomocou tlačidla na
predných dverách
–
11
Na odomknutie všetkých bočných dverí a
dverí batožinového priestoru stlačte .
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Potiahnite otváraciu rukoväť na jednom z
bočných dverí a uvoľnite ju.
> V závislosti od nastavení v kľúči diaľkového ovládania sa všetky dvere
odomknú alebo sa odomknú a otvoria
iba vybraté dvere.
Ak chcete toto nastavenie zmeniť, ťuknite na Nastavenia My Car
Uzamykanie Diaľk. odomknutie a
odomknutie z interiéru v pohľade
zhora stredového displeja.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 263
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zamknutie pomocou tlačidla na
predných dverách
–
Stlačte tlačidlo
- obe dvere musia byť
zatvorené.
> Všetky dvere aj dvere batožinového
priestoru sú uzamknuté.
Súvisiace informácie
•
Nastavenia pre diaľkovo ovládané a vnútorné odomknutie (str. 235)
•
Odomknutie veka batožinového priestoru
zvnútra vozidla (str. 264)
•
Aktivácia a deaktivácia detských poistiek
(str. 265)
Zamknutie pomocou tlačidla na
zadných dverách*
Odomknutie veka batožinového
priestoru zvnútra vozidla
Veko batožinového priestoru môžete odomknúť zvnútra stlačením tlačidla na prístrojovom
paneli.
–
Tlačidlo uzamknutia s indikátorom svetla na zadných
dverách.
Tlačidlá uzamknutia zadných dverí zamknú príslušné zadné dvere.
Odomknutie zadných dverí
–
12
264
Potiahnite otváraciu rukoväť.
> Zadné dvere sa odomknú a otvoria12.
Na chvíľu stlačte tlačidlo
na prístrojovom paneli.
> Veko batožinového priestoru sa dá
odomknúť a otvoriť zvonku tak, že
uchopíte gumou potiahnutú tlakovú
páčku.
S možnosťou elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru*:
–
Na dlhší čas stlačte tlačidlo
na prístrojovom paneli.
> Dvere batožinového priestoru sú otvorené.
Za predpokladu, že detský bezpečnostný zámok nie je aktivovaný.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 263)
•
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 267)
Aktivácia a deaktivácia detských
poistiek
Detské bezpečnostné zámky zabraňujú otvoreniu zadných dvier zvnútra.
Detské bezpečnostné zámky sú buď manuálne
alebo elektrické*.
Aktivovanie a deaktivovanie
manuálnych detských poistiek
POZNÁMKA
•
Ovládací gombík dverí blokuje iba konkrétne dvere – nie súčasne oboje
zadné dvere.
•
Autá s elektrickým detským bezpečnostným zámkom nemajú manuálnu
detskú poistku.
Aktivovanie a deaktivovanie
elektrických* detských poistiek
Elektrické detské bezpečnostné zámky sa dajú
aktivovať a deaktivovať vo všetkých polohách
zapaľovania väčších ako 0. Aktivovanie a deaktivovanie sa môže vykonávať až 2 minúty po
vypnutí vozidla za predpokladu, že nie sú otvorené žiadne dvere.
Manuálne detské bezpečnostné zámky. Netreba si
ich pomýliť s manuálnymi zámkami dvier.
–
Na otočenie otočného tlačidla použite
odpojiteľnú čepeľ kľúča diaľkového ovládania.
Dvere sú zablokované proti otvoreniu
zvnútra.
Dvere sa dajú otvoriť z vonkajšej aj vnútornej strany.
Tlačidlo elektrického aktivovania a deaktivovania.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 265
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
1.
Naštartujte vozidlo alebo zvoľte polohu
zapaľovania vyššiu ako 0.
Symbol
2. Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli na
dverách vodiča.
> Na displeji vodiča sa zobrazí hlásenie
Zadná detská poistka Aktivované a
svetlo na tlačidle sa rozsvieti - zámky sú
aktívne.
Ak je aktívny detský elektrický bezpečnostný
zámok, zadné
•
okno sa dá otvoriť len pomocou ovládacieho panela na dverách vodiča.
•
dvere sa nedajú zvnútra otvoriť.
Na deaktivovanie zámkov:
–
Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli na
dverách vodiča.
> Na displeji vodiča sa zobrazí hlásenie
Zadná detská poistka Deaktivované
a svetlo na tlačidle zhasne - zámky sú
deaktivované.
Po vypnutí vozidla sa uloží aktuálne nastavenie
- ak sa po vypnutí vozidla aktivujú detské bezpečnostné zámky, funkcia bude po ďalšom
naštartovaní vozidla pokračovať ďalej.
266
Správa
Špecifikácia
Zadná detská poistka
Aktivované
Detské bezpečnostné zámky sú
aktivované.
Zadná detská poistka
Deaktivované
Detské bezpečnostné zámky sú
deaktivované.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 263)
•
Odpojiteľná čepeľ kľúča (str. 242)
Automatické zamykanie počas
jazdy
Dvere a dvere batožinového priestoru sa
automaticky zamknú, keď sa vozidlo pohne.
Ak chcete toto nastavenie zmeniť:
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
Uzamykanie.
3. Vyberte Automatické uzamykania dverí
počas jazdy a vypnite alebo zapnite túto
funkciu.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 263)
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Otváranie a zatváranie elektricky
ovládaných* dverí batožinového
priestoru
Funkcia, pri ktorej sa dajú dvere batožinového
priestoru otvoriť a zatvoriť stlačením tlačidla.
Otvorenie
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností
otvorenia elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru:
–
–
–
Pohnite nohou* pod zadným nárazníkom.
Zatvorenie
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností
zatvorenia13 elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru:
Dlho stlačte tlačidlo diaľkového ovládanie
zámku
. Podržte ho stlačené, kým sa
dvere batožinového priestoru nezačnú
otvárať.
–
13
Dlho stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli
. Podržte ho stlačené, kým sa dvere
batožinového priestoru nezačnú otvárať.
Ľahko zatlačte na rukoväť dverí batožinového priestoru.
Vozidlo vybavené bezkľúčovým zamykaním a odomykaním* má jedno tlačidlo na zatváranie a jedno tlačidlo na zatváranie a zamykanie.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 267
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Stlačte tlačidlo
na spodnej strane
dverí batožinového priestoru, aby sa
zatvorili.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zostanú odomknuté.
–
–
Dlho stlačte tlačidlo
na diaľkovom
ovládaní zámku.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zaznejú akustické
signály – dvere batožinového priestoru
zostanú odomknuté.
–
Na dlhší čas stlačte tlačidlo
na prístrojovom paneli.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zaznejú akustické
signály – dvere batožinového priestoru
zostanú odomknuté.
–
Pohnite nohou* pod zadným nárazníkom.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zaznejú akustické
signály – dvere batožinového priestoru
zostanú odomknuté.
POZNÁMKA
13
268
•
Tlačidlo je aktívne 24 hodín po tom, ako
necháte otvor otvorený. Potom sa musí
manuálne zatvoriť.
•
Ak je klapka otvorená dlhšie ako 30
minút, zatvorí sa pomalou rýchlosťou.
Zatvorenie a zamknutie
–
Stlačte tlačidlo
na spodnej strane
dverí batožinového priestoru a zatvorte ich
a súčasne sa zamknú13 dvere batožinového priestoru a dvere (pre zamknutie
musia byť zatvorené všetky dvere).
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria – dvere batožinového
priestoru a dvere sú zamknuté a alarm*
je aktivovaný.
Vozidlo vybavené bezkľúčovým zamykaním a odomykaním* má jedno tlačidlo na zatváranie a jedno tlačidlo na zatváranie a zamykanie.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
•
•
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania
zámku vozidla musí byť v dosahu, aby
zamykanie a odomykanie fungovalo.
Keď používate bezkľúčové* zamykanie
alebo zatváranie, zaznejú tri signály, ak
sa kľúč nerozpozná v dostatočnej blízkosti dverí batožinového priestoru.
DÔLEŽITÉ
Počas manuálneho ovládania dverí batožinového priestoru ich pomaly otvárajte
alebo zatvárajte. Na otvorenie/zatvorenie
nepoužívajte silu, ak pociťujete odpor.
Môže sa poškodiť a prestať fungovať
správne.
Zrušenie otvárania alebo zatvárania
Otváranie alebo zatváranie zrušíte jedným z
nasledujúcich spôsobov:
•
•
Stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli.
Pohyb dverí batožinového priestoru sa preruší
a zastaví sa. Dvere batožinového priestoru sa
potom dajú ovládať manuálne.
Ak sa dvere batožinového priestoru zastavia v
blízkosti zatvorenej polohy, ďalšia aktivácia
otvorí dvere batožinového priestoru.
Ochrana proti privretiu
Ak niečo s dostatočným odporom bráni otvoreniu alebo zatvoreniu dverí batožinového priestoru, aktivuje sa ochrana proti privretiu.
•
•
Počas otvárania – pohyb sa preruší, dvere
batožinového priestoru sa zastavia a znie
dlhý zvukový signál.
Počas zatvárania – pohyb sa preruší,
dvere batožinového priestoru sa zastavia,
znie dlhý zvukový signál a dvere batožinového priestoru sa vrátia do naprogramovanej max. polohy.
Predpäté pružiny pre elektricky ovládané dvere batožinového priestoru.
UPOZORNENIE
Neotvárajte pružiny s predpätím elektricky
ovládaných dverí batožinového priestoru.
Ich predpätie má vysoký tlak a v prípade
otvorenia by mohli spôsobiť zranenie.
UPOZORNENIE
Pri otváraní a zatváraní dávajte pozor, hrozí
nebezpečenstvo pomliaždenia.
•
Stlačte tlačidlo zatvorenia na spodnej
strane dverí batožinového priestoru.
Než začnete otvárať alebo zatvárať dvere
batožinového priestoru, skontrolujte, či sa
nikto nenachádza v ich blízkosti, pretože
riziko pomliaždenia môže mať vážne
dôsledky.
•
Stlačte pogumovanú prítlačnú platňu pod
vonkajšou kľučkou.
Dvere batožinového priestoru ovládajte
vždy opatrne.
•
Použitie pohybu nohou*.
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
zámku.
Predpäté pružiny
Súvisiace informácie
•
Maximálne otvorenie, ktorý sa dá naprogramovať pre elektricky ovládané dvere
batožinového priestoru* (str. 270)
•
Ovládanie dverí batožinového priestoru
pohybom nohy* (str. 270)
•
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 237)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 269
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Maximálne otvorenie, ktorý sa dá
naprogramovať pre elektricky
ovládané dvere batožinového
priestoru*
Resetovanie max. otvorenia:
Manuálne presuňte dvere batožinového
priestoru do najvyššej možnej polohy –
stlačte a podržte tlačidlo
na dverách
batožinového priestoru aspoň na
3 sekundy.
> Zaznejú dva akustické signály, ktoré
znamenajú, že nastavená poloha sa
vymazala. Dvere batožinového priestoru
potom pri otvorení zaujmú svoju maximálnu polohu.
–
Prispôsobte polohu otvárania dverí batožinového priestoru nízkej výške strechy.
Nastavenie max. otvorenia:
1.
Otvorte dvere batožinového priestoru –
zastavte ich v otvorenej polohe.
POZNÁMKA
Nie je možné naprogramovať polohu otvorenia nižšie ako do polovice otvorených
dverí batožinového priestoru.
na spodnej strane
2. Stlačte tlačidlo
dverí batožinového priestoru najmenej na
3 sekundy.
> Zaznejú dva krátke akustické signály,
ktoré znamenajú, že nastavená poloha
sa uložila.
POZNÁMKA
•
Ak systém funguje nepretržite po dlhší
čas, vypne sa, aby sa predišlo preťaženiu. Približne po 2 minútach sa dá použiť znovu.
Súvisiace informácie
•
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 267)
Ovládanie dverí batožinového
priestoru pohybom nohy*
Funkcia, ktorá umožňuje otvorenie a zatvorenie dverí batožinového priestoru pohybom
nohy pod zadným nárazníkom, vám uľahčuje
život, keď máte plné ruky.
Ak je vozidlo vybavené bezkľúčovým uzamykaním a odomykaním*, môžete dvere batožinového priestoru odomknúť pohybom nohy.
Funkcia s otváraním a zatváraním dverí batožinového priestoru je k dispozícii aj vtedy, keď je
vozidlo vybavené elektricky ovládanými dverami batožinového priestoru*.
POZNÁMKA
Funkcia ovládania dverí batožinového priestoru pohybom nohy je k dispozícii v dvoch
verziách:
•
•
Otváranie a zatváranie pohybom nohy
Pohybom nohy sa dá iba odomykať
(zdvihnite dvere batožinového priestoru, ak ich chcete otvoriť).
Uvedomte si, že funkcia otvárania a zatvárania pohybom nohy si vyžaduje elektricky
ovládané dvere batožinového priestoru*.
270
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Otváranie a zatváranie pohybom nohy
Zrušenie otvárania alebo zatvárania
pohybom nohy
– Vykonajte jeden pohyb kopnutia dopredu
počas otvárania alebo zatvárania, aby sa
zastavil pohyb dverí batožinového priestoru.
Tlačidlo diaľkového ovládania nemusí byť v
blízkosti vozidla, aby sa otváranie alebo zatváranie dverí batožinového priestoru zrušilo.
Ak sa dvere batožinového priestoru zastavia v
blízkosti zatvorenej polohy, ďalšia aktivácia
otvorí dvere batožinového priestoru.
Snímač sa nachádza vľavo od stredu nárazníka.
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania zámku
vozidla musí byť v dosahu za vozidlom, pribl.
1 meter (3 stopy), aby bolo možné otvorenie a
zatvorenie. To platí aj pre už odomknuté
vozidlo, aby sa zabránilo náhodnému otvoreniu, napr. v umývačke vozidiel.
Pohyb kopnutím v oblasti aktivácie detektora.
–
Vykonajte jeden pohyb kopnutia dopredu
pod ľavou časťou zadného nárazníka.
Potom urobte krok späť. Nárazníka sa
nesmiete dotýkať.
> Pri aktivácii otvárania alebo zatvárania
zaznie krátky zvukový signál – dvere
batožinového priestoru sa otvoria/
zatvoria.
Ak sa uskutoční niekoľko pohybov kopnutím
bez schválenia diaľkovým ovládaním zámku
umiestneným za vozidlom, otvorenie bude
možné až po určitom oneskorení.
POZNÁMKA
Ak je zadný nárazník znečistený veľkým
množstvom ľadu, snehu, nečistôt a pod.,
hrozí riziko zníženého fungovania alebo
nefungovania. Z tohto dôvodu sa uistite, že
ho udržujete v čistote.
POZNÁMKA
Dávajte pozor na možnosť, že systém by sa
mohol aktivovať v autoumyvárni alebo podobnom zariadení, ak je diaľkový ovládač v
dosahu.
Počas kopania nenechávajte nohu umiestnenú
pod vozidlom. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie
aktivácie.
}}
271
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 259)
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 267)
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 237)
Súkromné uzamknutie
Dvere batožinového priestoru možno zamknúť pomocou funkcie súkromného uzamknutia, ktorá zabráni jeho otvoreniu, napr. keď
vezmete vozidlo do servisu, necháte pri hoteli
a pod.
Tlačidlo funkcie súkromného
uzamknutia sa nachádza v
stredovom displeji v pohľade
funkcií. V závislosti od aktuálneho stavu zámku, sa zobrazí
Súkr. zamyk. odomknuté
alebo Súkr. zamyk.
zamknuté.
Súvisiace informácie
•
Aktivácia a deaktivácia súkromného
uzamknutia (str. 272)
Aktivácia a deaktivácia
súkromného uzamknutia
Súkromné uzamknutie sa aktivuje pomocou
funkčného tlačidla na strednom displeji a voliteľného kódu PIN.
POZNÁMKA
Vozidlo musí byť v režime zapaľovania I, čo
je minimálna požiadavka pre aktiváciu
funkcie súkromného uzamknutia.
Súkromné uzamknutie má dva kódy:
•
Pri prvom použití funkcie sa vytvorí bezpečnostný kód.
•
Pri každom zapnutí funkcie sa zvolí nový
kód PIN.
Pred prvým použitím zadajte
bezpečnostný kód
Pri prvom použití funkcie je potrebné zvoliť
bezpečnostný kód. Potom sa dá použiť na
deaktiváciu súkromného uzamknutia, ak bol
vybraný kód PIN zabudnutý alebo stratený.
Bezpečnostný kód funguje ako kód PUK pre
všetky nasledujúce kódy PIN nastavené pre
funkciu súkromného uzamknutia.
Bezpečnostný kód si uložte na bezpečné miesto.
272
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Vytvorenie bezpečnostného kódu:
1.
V zobrazení funkcie stlačte tlačidlo pre
súkromné uzamknutie.
> Zobrazí sa kontextové okno.
2. Zadajte preferovaný bezpečnostný kód a
stlačte Potvrdiť.
> Bezpečnostný kód sa uloží. Funkcia
súkromného uzamknutia je teraz pripravená na aktiváciu.
2. Zadajte kód, ktorý sa má použiť na
odomknutie dverí batožinového priestoru
po uzamknutí a ťuknite na Potvrdiť.
> Dvere batožinového priestoru sú
uzamknuté. Potvrdenie uzamknutia sa
vykoná pomocou zeleného indikátora,
ktorý ukazuje tlačidlo v zobrazení funkcie.
Deaktivujte súkromné uzamknutie
1.
V zobrazení funkcie stlačte tlačidlo pre
súkromné uzamknutie.
Ak je vozidlo odomknuté prostredníctvom
služby Volvo On Call* alebo aplikácie Volvo On
Call, súkromné uzamknutie sa automaticky
deaktivuje.
Zabudnutý bezpečnostný kód
Ak ste zabudli aj bezpečnostný kód, obráťte sa
na autorizovaného predajcu Volvo, ktorý vám
pomôže s deaktiváciou súkromného uzamknutia.
Súvisiace informácie
•
Súkromné uzamknutie (str. 272)
Aktivujte súkromné uzamknutie
1.
V zobrazení funkcie stlačte tlačidlo pre
súkromné uzamknutie.
> Zobrazí sa kontextové okno.
> Zobrazí sa kontextové okno.
2. Zadajte kód, ktorý sa použil na uzamknutie a ťuknite na Potvrdiť.
> Dvere batožinového priestoru sú
odomknuté. Potvrdenie odomknutia sa
vykoná zhasnutím zeleného indikátora
tlačidla v zobrazení funkcie.
Zabudnutý kód PIN
Ak ste zabudli alebo zadali nesprávny kód PIN
viac ako trikrát, bezpečnostný kód je možné
použiť na deaktiváciu súkromného uzamknutia.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 273
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Alarm*
Indikátor alarmu
Alarm spustí zvukové a vizuálne výstrahy, ak
do vozidla prenikne akákoľvek osoba, ktorá
nemá platné diaľkové ovládanie zámku alebo
ktorá manipuluje s batériou štartéra či so sirénou alarmu.
Ak sa alarm aktivuje, spustí sa v týchto prípadoch:
Ak chcete tomu zabrániť:
•
dvere, kapota motora alebo dvere batožinového priestoru sú otvorené14
•
Po vystúpení z vozidla zatvorte okno a
panoramatickú strechu.
•
v priestore pre cestujúcich bol zistený
pohyb (ak je vybavený detektorom
pohybu*)
•
•
vozidlo bolo zdvihnuté alebo odtiahnuté
(ak je vybavené detektorom naklonenia*)
Ak budete používať ohrievač priestoru pre
cestujúcich a nezávislé kúrenie - nasmerujte prúdenie vzduchu z vetracích otvorov
tak, aby v priestore pre cestujúcich
nesmerovali nahor.
•
•
kábel batérie štartéra je odpojený
siréna je odpojená.
Stav systému alarmu signalizuje červený indikátor LED na prístrojovom paneli:
•
indikátor LED nesvieti - alarm nie je aktivovaný.
•
Indikátor LED bliká raz za tri sekundy alarm je aktivovaný.
•
Indikátor LED po deaktivovaní alarmu
rýchlo bliká po dobu maximálne
30 sekúnd alebo kým sa neaktivuje poloha
zapaľovania I - alarm sa spustil.
Signály alarmu
Po spustení alarmu dôjde k nasledujúcemu:
•
Zaznie siréna po dobu 30 sekúnd alebo
kým sa alarm nevypne.
•
Výstražné svetlá budú blikať po dobu
5 minút alebo kým sa alarm nevypne.
Ak sa príčina aktivovania alarmu neodstráni,
cyklus alarmu sa môže opakovať až 10-krát14.
14
274
Snímač pohybu spustí alarm v prípade pohybu
v priestore pre cestujúcich - zaznamenáva sa
aj prúdenie vzduchu. Z tohto dôvodu sa alarm
spustí, ak je vozidlo ponechané s otvoreným
oknom alebo panoramatickou strechou* alebo
ak sa používa ohrievač priestoru pre cestujúcich.
Prípadne použite zníženú úroveň alarmu a
dočasne deaktivujte snímače pohybu a naklonenia.
Snímače pohybu a naklonenia vypnite aj v prípade transportu vozidla loďou alebo vlakom,
keďže tieto pohyby môžu mať vplyv na vozidlo
a spustiť alarm.
Snímače pohybu a prevrátenia*
Snímače pohybu a naklonenia reagujú na
pohyby vnútri vozidla v prípade rozbitia okna
alebo v prípade, ak sa niekto snaží ukradnúť
pneumatiky alebo odtiahnuť vozidlo.
Platí pre určité trhy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
V prípade poruchy systému alarmu
Aktivácia a deaktivácia alarmov*
Ak v systéme alarmu došlo k poruche, na displeji vodiča sa zobrazí
symbol s hlásením Porucha alarmu
Servis je potrebný. V takom prípade sa obráťte na servis – odporúča sa autorizovaný servis Volvo.
Alarm sa aktivuje pri zamknutí vozidla.
POZNÁMKA
Nepokúšajte sa sami opravovať alebo
meniť komponenty v systéme alarmu. Akýkoľvek z týchto pokusov môže ovplyvniť
podmienky poistenia.
Súvisiace informácie
•
•
•
15
Aktivácia a deaktivácia alarmov* (str. 275)
Znížená úroveň alarmu* (str. 276)
Dvojité uzamknutie* (str. 277)
Platí pre vozidlá s bezkľúčovým zamykaním a odomykaním*.
Zapnutie alarmu
Uzamknite vozidlo a aktivujte jeho alarm
nasledovne
•
stlačte tlačidlo uzamknutia diaľkového
ovládania zámku .
•
dotknite sa označeného povrchu na vonkajšej strane kľučiek dverí alebo pogumovanej prítlačnej doske dverí batožinového
priestoru15.
Ak je vozidlo vybavené aj bezkľúčovým zamykaním/odomykaním* a elektricky ovládanými
dverami batožinového priestoru*, tlačidlo
na spodnej strane dverí batožinového priestoru sa dá použiť aj na uzamknutie vozidla a
aktiváciu alarmu vozidla.
Červená dióda LED na prístrojovom paneli bliká raz
za dve sekundy, keď je vozidlo zamknuté a alarm je
aktivovaný.
Deaktivácia alarmu
Odomknite vozidlo a deaktivujte jeho alarm
nasledovne
•
stlačte tlačidlo odomknutia diaľkového
ovládania zámku .
•
uchopte jednu z kľučiek dverí alebo jemne
zatlačte na pogumovanú prítlačnú dosku
dverí batožinového priestoru15.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 275
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Deaktivujte alarm bez fungujúceho
diaľkového ovládania zámku
Vozidlo sa dá odomknúť a alarm deaktivovať aj
vtedy, keď diaľkové ovládanie zámku nefunguje, napr. ak je batéria diaľkového ovládania
zámku vybitá.
1.
Otvorte dvere vodiča pomocou odnímateľnej čepele kľúča.
> Spustí sa alarm.
2.
Vypnutie spusteného alarmu
–
Stlačte tlačidlo odomknutia diaľkového
ovládania zámku alebo nastavte zapaľovanie vozidla do polohy I stlačením tlačidla
štartovania.
Automatické zapnutie a vypnutie
alarmu
Automatické opätovné zapnutie alarmu zabraňuje mimovoľnému ponechaniu vozidla s
vypnutým alarmom.
Ak je vozidlo odomknuté diaľkovým ovládaním
zámku (ktoré vypne alarm), ale žiadne dvere
alebo dvere batožinového priestoru sa do
dvoch minút neotvoria, alarm sa automaticky
znovu zapne. Vozidlo sa súčasne znovu
zamkne.
Diaľkové ovládanie zámku umiestnite na
symbol kľúča v záložnej čítačke v odkladacej schránke konzoly tunela.
3. Stlačte štartovacie tlačidlo.
> Deaktivuje sa alarm.
Znížená úroveň alarmu*
Znížená úroveň alarmu znamená, že snímače
pohybu a naklonenia sú dočasne vypnuté.
Vypnite detektory pohybu a naklonenia, aby sa
zabránilo mimovoľnému spusteniu alarmu –
napr. ak ponecháte v zamknutom vozidle psa
alebo počas prepravy vozidla vlakom alebo trajektom.
Stlačte tlačidlo Redukovaná
ochrana v zobrazení funkcie
na stredovom displeji a
vypnite snímače pohybu a
naklonenia pri následnom
uzamknutí vozidla.
Súčasne sa deaktivuje funkcia dvojitého
zámku, t.j. odomknutie zvnútra je možné.
Na niektorých trhoch sa alarm aktivuje automaticky s určitým oneskorením po otvorení a
zatvorení dverí vodiča bez toho, aby boli
zamknuté.
Ak sa vozidlo odomkne a potom znova
uzamkne, musí sa znovu aktivovať znížená
úroveň alarmu.
Ak chcete toto nastavenie zmeniť:
•
•
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
Súvisiace informácie
Alarm* (str. 274)
Dvojité uzamknutie* (str. 277)
Uzamykanie.
3. Ak chcete funkciu dočasne deaktivovať,
vyberte položku Deaktivácia pasívneho
zapnutia.
Súvisiace informácie
•
276
Alarm* (str. 274)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Dvojité uzamknutie*
Dvojité uzamknutie znamená, že všetky
kľučky na otváranie sa mechanicky uvoľnia pri
zamknutí zvonku, čo znemožňuje otvorenie
dverí zvnútra.
Dvojité uzamknutie sa aktivuje pri zamykaní
pomocou diaľkového ovládanie zámku alebo
bezkľúčového zamykania* a prebieha s oneskorením pribl. 10 sekúnd po zamknutí dverí.
Ak sa dvere otvoria v priebehu času oneskorenia, sekvencia sa preruší a alarm sa deaktivuje.
Vozidlo sa dá odomknúť len pomocou diaľkového ovládania zámku, bezkľúčového odomknutia* alebo aplikácie Volvo On Call*, keď je
aktivované dvojité uzamknutie.
Ľavé predné dvere sa dajú odomknúť aj pomocou odnímateľnej čepele kľúča. Ak je vozidlo
odomknuté pomocou odnímateľnej čepele
kľúča, spustí sa alarm.
POZNÁMKA
•
Nezabudnite, po zamknutí vozidla sa
aktivuje alarm.
•
Alarm sa spustí aj vtedy, ak sa niekto
pokúsi otvoriť dvere zvnútra.
UPOZORNENIE
Nedovoľte nikomu, aby zostal vo vozidle
bez toho, aby ste funkciu najskôr deaktivovali, čím predídete riziku zamknutia osoby
vo vozidle.
Súvisiace informácie
•
Dočasná* deaktivácia dvojitých zámkov
(str. 277)
•
Alarm* (str. 274)
Dočasná* deaktivácia dvojitých
zámkov
Ak niekto zostane vo vozidle, ale dvere musia
byť zamknuté zvonku, funkcia dvojitého
zámku by sa mala deaktivovať, aby sa vozidlo
dalo odomknúť zvnútra.
UPOZORNENIE
Nedovoľte nikomu, aby zostal vo vozidle
bez toho, aby ste funkciu najskôr deaktivovali, čím predídete riziku zamknutia osoby
vo vozidle.
Stlačte tlačidlo Redukovaná
ochrana v zobrazení funkcie
na stredovom displeji, aby ste
dočasne deaktivovali funkciu
dvojitého zámku.
To zároveň znamená, že sú vypnuté detektory*
pohybu a naklonenia alarmu.
Potom sa na stredovom displeji zobrazí
Redukovaná ochrana a dvojité zámky sa
dočasne deaktivujú pri nasledujúcom
zamknutí vozidla.
Pri bežnom zamknutí sa elektrické zástrčky
okamžite vypnú, ale keď sú dvojité zámky
dočasne deaktivované, zostanú po uzamknutí
aktívne maximálne po dobu 10 minút.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 277
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Ak sa vozidlo odomkne a potom znova
uzamkne, funkcia dvojitého uzamknutia sa
musí znovu deaktivovať.
Systém sa resetuje pri najbližšom naštartovaní
motora.
Súvisiace informácie
•
•
278
Dvojité uzamknutie* (str. 277)
Alarm* (str. 274)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
PODPORA VODIČA
Systém podpory vodiča
Vozidlo je vybavené rôznymi systémami podpory vodiča, ktoré môžu vodičovi pomôcť v
rôznych situáciách buď aktívne, alebo
pasívne.
Napríklad systémy pomôžu vodičovi:
•
•
zachovať nastavenú rýchlosť,
zachovať určitý časový interval pre vozidlo
pred ním,
•
predchádzať zrážke tým, že dá vodičovi
varovanie a zabrzdí vozidlo,
•
pomôže vodičovi zaparkovať.
Niektoré systémy sú nastavené ako štandard,
kým iné sú voliteľné – ktorá alternatíva je použitá závisí od trhu.
Súvisiace informácie
280
•
IntelliSafe – podpora vodiča a bezpečnosť
(str. 33)
•
•
•
•
•
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 280)
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
•
Tempomat (str. 314)
Elektronická kontrola stability (str. 281)
Connected Safety (str. 285)
City Safety™ (str. 287)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Sila riadenia závislá od rýchlosti
Pilot Assist* (str. 327)
Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti spôsobuje, že sila volantu sa zvyšuje s rýchlosťou
vozidla tak, aby dokázal poskytnúť vodičovi
zvýšenú citlivosť. Na diaľniciach je riadenie
tvrdšie. Pri parkovaní a pri nízkej rýchlosti je
riadenie ľahké a vyžaduje si menej úsilia.
Asistent predchádzania* (str. 338)
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 344)
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 351)
Rear Collision Warning* (str. 357)
BLIS* (str. 358)
Driver Alert Control (str. 362)
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Parkovací asistent* (str. 369)
Kamera parkovacieho asistenta*
(str. 375)
Radarová jednotka (str. 394)
Jednotka kamery (str. 403)
Znížený výkon
V zriedkavých situáciách môže byť potrebné,
aby posilňovač riadenia pracoval pri zníženom
výkone a otáčanie volantom sa môže zdať trochu ťažšie. Môže k tomu dôjsť, keď sa posilňovač riadenia príliš zohreje a potom potrebuje
dočasné chladenie. Môže to nastať aj v prípade prerušenia napájania.
V prípade zníženého výkonu
sa na displeji vodiča zobrazí
správa Posilňovač riadenia
Asistencia je dočasne
znížená, ako aj tento symbol.
Zatiaľ čo posilňovač riadenia funguje so zníženým výkonom, nie sú k dispozícii funkcie podpory vodiča a systém asistenta riadenia.
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 310)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Elektronická kontrola stability
UPOZORNENIE
Ak sa teplota príliš zvýši, servoriadenie sa
môže úplne vypnúť. V takejto situácii sa na
displeji vodiča zobrazí správa Porucha
posilň. riad. Bezpečne zastavte v kombinácii so symbolom.
Zmena úrovne sily riadenia*
Odpor volantu sa dá nastaviť pri použití režimu
jazdy INDIVIDUAL.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Vyberte My Car
riadenia.
Režimy jazdy
Vôľa
Výber odporu volantu je prístupný len vtedy,
keď vozidlo stojí alebo sa pohybuje nízkou
rýchlosťou a v priamom smere.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Režimy jazdy (str. 456)
Elektronická kontrola stability (ESC1) pomáha
vodičovi vyhnúť sa šmyku a zlepšuje trakciu
vozidla.
Displej vodiča zobrazuje
tento symbol, keď je systém
zapnutý.
Brzdenie aktivované systémom môže byť počuť ako
pulzujúci zvuk a pri stlačení
plynového pedálu môže vozidlo zrýchľovať
pomalšie ako by sa očakávalo.
Systém sa skladá z nasledujúcich podriadených funkcií:
•
•
•
•
Stabilizačná funkcia2
Kontrola preklzovania a systém kontroly
trakcie
Kontrola unášania motora
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Roll Stability Control
Stabilizačná funkcia2
Funkcia kontroluje jazdnú a brzdnú silu kolies
jednotlivo za účelom stabilizácie vozidla.
Kontrola preklzovania a systém
kontroly trakcie
Funkcia je aktívna pri nízkych otáčkach a brzdí
hnacie kolesá, ktoré preklzujú, aby sa z hna-
1 Electronic Stability Control
2 Známa tiež ako Aktívna kontrola
otáčania vozidla.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 281
PODPORA VODIČA
||
cích kolies, ktoré nepreklzujú, prenášala dodatočná trakcia.
Funkcia môže zabrániť aj preklzovaniu hnacích
kolies voči povrchu vozovky počas zrýchlenia.
Kontrola unášania motora
Kontrola unášania motora (EDC3) môže zabrániť nedobrovoľnému zablokovaniu kolesa,
napr. po zaradení nižšieho prevodového
stupňa alebo pri brzdení motorom pri jazde na
nízkom prevodovom stupni na klzkom povrchu
vozovky.
Roll Stability Control
Táto funkcia znižuje riziko prevrátenia, napríklad pri náhlych únikových manévroch alebo
pri šmyku vozidla. Systém registruje, či a ako
veľmi sa mení bočný sklon vozidla. Tieto informácie sa používajú na výpočet rizika prevrátenia vozidla. Ak je vozidlo v nebezpečenstve,
jeho elektronický systém riadenia stability sa
aktivuje, krútiaci moment motora sa zníži a
jedno alebo viac kolies sa pribrzďuje, až kým
vozidlo nezíska stabilitu.
UPOZORNENIE
Nedobrovoľné zablokovanie kolies počas jazdy
môže okrem iného narušiť schopnosť vodiča
riadiť vozidlo.
Za normálnych jazdných podmienok
systém zlepšuje bezpečnosť cestnej premávky, ale to nesmie byť považované za
dôvod na zvýšenie rýchlosti. Vždy dodržiavajte normálne bezpečnostné opatrenia pre
bezpečnú jazdu.
Asistent stability prívesu*4
(TSA5)
Asistent stability prívesu
stabilizuje
vozidlo ťahajúce príves v situáciách, keď sa príves začína vlniť.
POZNÁMKA
Keď je aktivovaný systém Športový režim
ESC, deaktivuje sa Asistent stability prívesu.
3 Engine Drag Control
4 Asistent stability prívesu je
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
282
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Aktivácia alebo deaktivácia športového
režimu pre elektronickú kontrolu stability
(str. 283)
•
Symboly a správy pre systém Elektronické
riadenie stability (str. 284)
•
Asistent stability prívesu* (str. 481)
Elektronické riadenie stability v
športovom režime
Systém stability (ESC6) je vždy aktivovaný nie je možné ho vypnúť. Vodič si však môže
zvoliť Športový režim ESC, čo umožňuje
aktívnejší zážitok z jazdy.
Ak je zvolená podradená funkcia Športový
režim ESC, zásahy systému sa znížia a
vozidlo sa môže viac kĺzať a na vodiča sa prenesie viac kontroly než obvykle.
Keď je zvolené Športový režim ESC, funkcia
sa dá považovať za deaktivovanú, napriek
tomu, že funkcia v mnohých prípadoch aj naďalej pomáha vodičovi.
POZNÁMKA
S vybraným Športový režim ESC, Asistent stability prívesu (TSA7) je deaktivovaný.
Funkcia Športový režim ESC tiež poskytuje
väčšiu trakciu aj v prípade, že vozidlo uviazlo
alebo jazdí na sypkom povrchu, ako napríklad
po piesku alebo v hlbokom snehu.
súčasťou originálneho ťažného zariadenia Volvo.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
•
•
Elektronická kontrola stability (str. 281)
Aktivácia alebo deaktivácia športového
režimu pre elektronickú kontrolu stability
(str. 283)
Asistent stability prívesu* (str. 481)
Aktivácia alebo deaktivácia
športového režimu pre
elektronickú kontrolu stability
Systém stability (ESC8) je vždy aktivovaný nie je možné ho vypnúť. Vodič si však môže
zvoliť športový režim, čo umožňuje aktívnejší
zážitok z jazdy.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
•
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti
Tempomat
Adaptívny tempomat*
Pilot Assist*
Súvisiace informácie
•
Elektronické riadenie stability v športovom
režime (str. 282)
•
Elektronická kontrola stability (str. 281)
Displej vodiča indikuje aktivovaný Športový režim ESC
zobrazením tohto symbolu s
konštantným svetlom, až kým
sa funkcia nevypne alebo sa
nevypne motor. Pri ďalšom
naštartovaní motora sa
systém opäť vráti do normálneho režimu.
Funkcia Športový režim ESC sa nedá zvoliť,
keď je aktivovaná jedna z nasledujúcich funkcií:
7 Trailer Stability Assist
8 Electronic Stability Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 283
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre systém
Elektronické riadenie stability
kého riadenia stability (ESC9). Tu je niekoľko
príkladov.
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa elektronicSymbol
Správa
Špecifikácia
Konštantne svieti pribl. 2 sekundy
Kontrola systému pri naštartovaní motora.
Blikajúce svetlo
Systém sa aktivuje.
Konštantne svieti
Režim Šport je aktivovaný. POZNÁMKA: Systém nie je v tomto režime deaktivovaný – fungovanie
systému je čiastočne znížené.
ESC
Fungovanie systému sa dočasne znížilo z dôvodu nadmernej teploty bŕzd – funkcia sa automaticky
aktivuje po ochladení bŕzd.
Dočasne vypnuté
ESC
Systém je vypnutý. Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, vypnite motor a znovu ho naštartujte.
Servis je potrebný
Textovú správu môžete vymazať krátkym stla, ktoré je umiestnené v
čením tlačidla
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
9 Electronic
284
Stability Control
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
Súvisiace informácie
•
Elektronická kontrola stability (str. 281)
PODPORA VODIČA
Connected Safety10
Connected Safety komunikuje informácie
medzi vašim vlastným vozidlom a inými vozidlami cez internet11. Funkcia je určená na to,
aby vodič vedel, že na tej istej ceste môže byť
potenciálne nebezpečná dopravná situácia.
Funkcia môže informovať vodiča o tom, či ďalšie vozidlo pred vami na rovnakej ceste aktivovalo výstražné svetlá alebo zistilo klzké jazdné
podmienky. Informácie o klzkých jazdných
podmienkach sa uvádzajú aj vtedy, ak vaše
vlastné vozidlo rozpozná klzké povrchy.
Funkcia Connected Safety môže vodičovi
pomôcť s nasledovným:
•
•
Upozornenie na výstražné svetlá
Upozornenie na klzké jazdné podmienky
Connected Safety komunikácia medzi vozidlami funguje len pre vozidlá vybavené funkciou a ktoré ju majú aktivovanú.
Upozornenie na výstražné svetlá
Ak sú aktivované výstražné svetlá vášho vlastného vozidla, informácie o tom môžu byť
zaslané vozidlám, ktoré sa približujú k polohe
vášho vozidla.
10
11
Keď sa blíži vaše vozidlo k
vozidlu s blikajúcimi výstražnými svetlami, tento symbol
sa zobrazuje na displeji
vodiča.
UPOZORNENIE
Keď sa vaše vozidlo nachádza v blízkosti
vozidla s blikajúcimi výstražnými svetlami,
symbol sa zdvojnásobí.
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Upozornenie na klzké jazdné
podmienky
Ak vaše vlastné vozidlo zistí znížené trenie
medzi pneumatikami a vozovkou, informácie o
tom môžu byť zaslané vozidlám, ktoré sa blížia
k polohe vášho vozidla.
Ak sa spustí upozornenie na
poľadovicu, tento symbol sa
zobrazí na displeji vodiča, keď
sa vozidlo približuje ku
klzkému úseku vozovky, a to
tak vo vašom vlastnom
vozidle, ako aj v iných vozidlách, ktoré dostali informácie prostredníctvom funkcie Connected Safety.
Keď je blížiace sa vozidlo blízko klzkej časti
vozovky, veľkosť symbolu sa zdvojnásobí.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Aktivácia alebo deaktivácia Connected
Safety (str. 286)
•
Obmedzenia systému Connected Safety
(str. 286)
•
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 533)
Nie je k dispozícii vo všetkých trhoch.
Pri používaní internetu sa prenášajú údaje (prenos dát), čo môže znamenať náklady.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 285
PODPORA VODIČA
Aktivácia alebo deaktivácia
Connected Safety
Aby funkcia Connected Safety dokázala zdieľať informácie o dopravných podmienkach s
inými vozidlami, funkcia musí byť aktivovaná.
Funkciu môžete deaktivovať, ak nechcete
zdieľať informácie.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Connected Safety (str. 285)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 533)
Podmienky používania a zdieľania údajov
(str. 539)
Obmedzenia systému Connected Safety
(str. 286)
Keď sa aktivujú, musí vodič potvrdiť špeciálne
podmienky, ktoré sa objavia na displeji, a to
skôr, ako sa bude dať pripojiť k internetu12.
Napríklad situácia, keď vodič musí akceptovať
údaje odoslané z vozidla prostredníctvom
svojho mobilného telefónu.
Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie,
vaše vlastné vozidlo vás bude informovať o
tom, že zistilo klzké jazdné podmienky. Aby
funkcia Connected Safety úplne fungovala,
vaše vlastné vozidlo musí byť pripojené k internetu.
12
286
Obmedzenia systému Connected
Safety
Informácie o vozidlách s aktivovanými
výstražnými svetlami alebo vozidlách, ktoré
rozpoznali klzké jazdné podmienky, nie sú
vždy komunikované medzi všetkými vozidlami v tej istej oblasti.
Môže to byť napríklad kvôli:
•
Slabému alebo žiadnemu pripojeniu na
internet.
•
Vozidlá na klzkých povrchoch vykonávajú
manévre, ktoré sú príliš slabé na to, aby sa
rozpoznalo trenie medzi pneumatikami a
povrchom vozovky, napr. pohyby volantu,
zrýchlenie alebo brzdenie.
•
Vozidlá, ktoré rozpoznali klzké povrchy
alebo ktoré aktivovali výstražné svetlá,
nemajú aktivovanú funkciu.
•
Vozidlá, ktoré rozpoznali klzké povrchy
alebo ktoré aktivovali výstražné svetlá, nie
sú vybavené funkciu.
•
V dôsledku chýbajúceho alebo chybného
globálneho určovania polohy/satelitnej
navigácie sa nemusí dávať žiadna
výstraha.
•
Rozpoznávanie klzkých povrchov alebo
aktivácia výstražných svetiel sa uskutoč-
Pri používaní internetu sa prenášajú údaje (prenos dát), čo môže znamenať náklady.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
nila na vedľajšej ceste, ktorá chýba v databáze Volvo Cars.
Connected Safety nie je k dispozícii na
všetkých trhoch a nepokrýva všetky oblasti – predajca vozidiel značky Volvo má
informácie o aktuálnych oblastiach.
•
City Safety™
Safety13
City
môže používať svetlá, zvuk a
varovanie brzdovým impulzom, aby upozornil
vodiča na chodcov, cyklistov, väčšie zvieratá
a vozidlá.
V určitých situáciách môže funkcia
poskytovať nesprávne výstrahy na
klzké jazdné podmienky.
•
Funkcia nemusí vždy rozpoznať iné
vozidlá s aktivovanými výstražnými
svetlami alebo odhaliť všetky úseky
vozovky s klzkým povrchom.
Súvisiace informácie
•
•
Connected Safety (str. 285)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 533)
Funkcia pomáha vodičovi automatickým
brzdením vozidla v prípade bezprostredného
nebezpečenstva kolízie, ak vodič nereaguje
včas brzdením a/alebo vybočením.
City Safety sa aktivuje v situáciách, keď vodič
mal začať brzdiť skôr, čo je aj dôvod, prečo
nemôže pomôcť vodičovi v každej situácii.
Funkcia je navrhnutá tak, aby sa aktivovala čo
najneskôr, aby sa zabránilo zbytočnému
zásahu. K automatickému brzdeniu dochádza
až po varovaní pred kolíziou alebo v tom istom
čase.
UPOZORNENIE
•
denie a vozidlo normálne zastaví tesne za
vozidlom pred vami.
Prehľad funkcií
Vodič alebo cestujúci bežne nevnímajú funkciu
City Safety - zasahuje iba v situácii, keď bezprostredne hrozí kolízia.
Akustický signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Výstražný signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Meranie vzdialenosti s kamerou a radarovou jednotkou
Funkcia môže pomôcť vodičovi vyhnúť sa
zrážke, keď napríklad jazdí v hustej premávke,
kde zmeny v premávke pred vami spojené s
nepozornosťou môžu viesť k nehode. City
Safety potom aktivuje krátke, intenzívne brz-
13
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 287
PODPORA VODIČA
||
•
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Automatické brzdenie v prípade vyhýbacieho manévru s funkciou City Safety
(str. 295)
•
•
Systém City Safety v križovatke (str. 293)
•
Správy pre City Safety (str. 299)
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
288
Systém podpory vodiča (str. 280)
Podradené funkcie systému City Safety
(str. 288)
•
Nastavenie vzdialenosti výstrahy pre
systém City Safety (str. 290)
•
Detekcia prekážok pomocou funkcie City
Safety (str. 291)
•
Systém brzdenia City Safety pre prichádzajúce vozidlá (str. 295)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
Podradené funkcie systému City
Safety
City Safety14 môže pomôcť zabrániť kolízii
alebo znížiť rýchlosť kolízie. Funkcia pozostáva z niekoľkých podradených funkcií.
Možnosť pre zníženie rýchlosti
Ak je rozdiel rýchlosti medzi vozidlom a prekážkou väčší ako nasledujúce uvedené rýchlosti, funkcia automatického brzdenia City
Safety nedokáže zabrániť kolízii, ale dokáže
zmierniť jej následky.
Vozidlá
V prípade vozidla pred vami dokáže funkcia
City Safety znížiť rýchlosť až o 60 km/h
(37 mph).
Cyklisti
V prípade cyklistu dokáže funkcia City Safety
znížiť rýchlosť až o 50 km/h (30 mph).
Chodci
V prípade chodca dokáže funkcia City Safety
znížiť rýchlosť až o 45 km/h (28 mph).
Veľké zvieratá
V prípade nebezpečenstva kolízie s veľkým
zvieraťom dokáže funkcia City Safety znížiť
rýchlosť vozidla až o 15 km/h (9 mph).
Funkcia brzdenia pri veľkých zvieratách je primárne určená na zníženie sily nárazu pri vyšších rýchlostiach a je najúčinnejšia pri rýchlostiach vyšších ako 70 km/h (43 mph), ale je
menej účinná pri nižšej rýchlosti.
PODPORA VODIČA
Prípad pre City Safety
Funkcia City Safety vykonáva tri kroky v tomto
poradí:
1.
Výstraha pred kolíziou
2. Podpora brzdenia
3. Automatické brzdenie
1 - Výstraha pred kolíziou
Vodič je najprv upozornený na potenciálne
hroziacu kolíziu.
Funkcia City Safety dokáže rozpoznať chodcov, cyklistov alebo vozidlá, ktoré stoja alebo
sa pohybujú rovnakým smerom ako vozidlo a
idú smerom dopredu. Funkcia City Safety
dokáže tiež rozpoznať chodcov, cyklistov
alebo veľké zvieratá, ktoré prechádzajú cez
cestu pred vozidlom.
Ak hrozí nebezpečenstvo kolízie s chodcom,
veľkým zvieraťom, cyklistom alebo vozidlom,
potom sa pozornosť vodiča na ňu upúta
pomocou vizuálnej a akustickej výstrahy, ako
aj výstražného pulzovania brzdy. Pri nižších
rýchlostiach, náhlom brzdení vodiča alebo zrýchlení nedochádza k výstražnému pulzovaniu
brzdy. Frekvencia pulzovania brzdy sa mení
podľa rýchlosti vozidla.
2 - Podpora brzdenia
Ak sa po výstrahe pred kolíziou riziko kolízie
ešte zvýšilo, aktivuje sa podpora brzdenia.
14
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
Podpora brzdenia posilňuje brzdenie vodičom,
ak sa systém domnieva, že brzdenie nie je
dostatočné na to, aby sa zabránilo kolízii.
POZNÁMKA
Pri vozidlách vybavených manuálnou prevodovkou sa motor vypne, keď funkcia
automatického brzdenia zastavila vozidlo,
pokiaľ sa vodičovi predtým nepodarí
zošliapnuť pedál spojky.
3 - Automatické brzdenie
Funkcia automatického brzdenia sa aktivuje
ako posledná.
Ak v tejto situácii vodič ešte nezačal vykonávať
úhybný manéver a hrozí bezprostredné nebezpečenstvo kolízie, potom sa aktivuje funkcia
automatického brzdenia - to sa deje bez
ohľadu na to, či vodič brzdí alebo nie. Potom
sa brzdí buď plnou brzdnou silou, aby sa znížila nárazová rýchlosť, alebo obmedzenou
brzdnou silou, ak je to dostatočná na zabránenie kolízii.
Napínač bezpečnostného pásu sa môže aktivovať v súvislosti so zapnutím funkcie automatického brzdenia.
Vodič môže kedykoľvek prerušiť brzdný zásah
pevným stlačením plynového pedálu.
POZNÁMKA
Keď brzdí systém City Safety, rozsvietia sa
brzdové svetlá.
Keď je funkcia City Safety a zabrzdí vozidlo, na
displeji vodiča sa zobrazí textová správa o
tom, že funkcia je/bola aktívna.
V niektorých situáciách môže pôsobenie automatického brzdenia začať ľahkým brzdením a
potom prejsť do úplného brzdenia.
Keď funkcia City Safety zabránila kolízii so statickým objektom, vozidlo zostane stáť a bude
čakať na pozitívnu akciu zo strany vodiča. Ak
sa vozidlo zabrzdilo, aby sa zabránilo kolízii s
pomalším vozidlom pred ním, jeho rýchlosť sa
zníži tak, aby zodpovedala rýchlosti vozidla
pred ním.
UPOZORNENIE
Vodič nesmie používať systém City Safety
na zmenu svojho štýlu jazdy – vodič sa
nesmie spoliehať len na systém City Safety
a nechať ho, aby brzdil sám.
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 287)
Systém City Safety v križovatke (str. 293)
}}
289
PODPORA VODIČA
•
Systém brzdenia City Safety pre prichádzajúce vozidlá (str. 295)
Nastavenie vzdialenosti výstrahy
pre systém City Safety
výstražnú vzdialenosť Normálne alebo
Neskoro.
•
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
•
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Systém City Safety15 je vždy aktivovaný, ale
vodič môže zvoliť vzdialenosť výstrahy pre
funkciu.
Ak sú výstrahy vnímané ako príliš časté alebo
rušivé, vzdialenosť výstrahy sa môže znížiť, čo
znižuje celkový počet výstrah a namiesto toho
vedie k tomu, že funkcia City Safety poskytne
výstrahu v neskoršej fáze.
POZNÁMKA
Funkcia City Safety nemôže byť deaktivovaná. Aktivuje sa automaticky spustením
motorovej/elektrickej prevádzky a zostáva
zapnutá až do ukončenia motorovej/elektrickej prevádzky.
Vzdialenosť výstrahy určuje citlivosť systému a
reguluje vzdialenosť, pri ktorej by sa mala aktivovať vizuálna výstraha, akustická výstraha a
výstraha pulzovaním bŕzd.
Výber výstražnej vzdialenosti:
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe v pohľade zhora na strednom displeji.
2. V položke Výstraha systému City Safety
vyberte buď možnosť Neskoro,
Normálne, alebo Skoro a nastavte požadovanú vzdialenosť výstrahy.
Ak nastavenie Skoro produkuje príliš veľa
výstrah, ktoré by mohli byť v určitých situáciách vnímané ako rušivé, možno zvoliť
15
290
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
Výstražná vzdialenosť Neskoro by sa preto
mala používať len vo výnimočných prípadoch,
ako napr. pri dynamickej jazde.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
•
•
•
POZNÁMKA
Žiadny automatický systém nezaručuje
stopercentné fungovanie v každej situácii. Z tohto dôvodu nikdy netestujte
systém City Safety nárazmi do ľudí,
zvierat alebo vozidiel – dôsledkom
môže byť vážne poškodenie a poranenie ako aj ohrozenie života.
Systém City Safety upozorní vodiča na
nebezpečenstvo kolízie, nedokáže však
skrátiť jeho reakčný čas.
Aj keby sme mali nastavenú výstražnú
vzdialenosť na hodnotu Skoro, v určitých situáciách ako je napríklad veľký
rozdiel v rýchlostiach alebo veľmi prudké zabrzdenie vozidla pred nami by
sme mohli výstrahu vnímať ako oneskorenú.
Výstraha smerovými svetlami pre Rear
Collision Warning* je deaktivovaná, ak je
výstražná vzdialenosť pre výstrahu pred
kolíziou vo funkcii City Safety nastavená na
najnižšiu úroveň „Neskoro“.
Predpínanie bezpečnostného pásu a
brzdné funkcie sú však stále aktívne.
Súvisiace informácie
•
•
•
City Safety™ (str. 287)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
Rear Collision Warning* (str. 357)
Detekcia prekážok pomocou
funkcie City Safety
Funkcia City Safety16 môže pomôcť vodičovi
odhaliť vozidlá, cyklistov, veľké zvieratá a
chodcov.
Vozidlá
Funkcia City Safety rozpoznáva väčšinu vozidiel, ktoré stoja alebo jazdia rovnakým smerom, ako vlastné vozidlo vodiča. Táto funkcia
môže tiež v určitých prípadoch rozpoznať prichádzajúce vozidlá a križovatku.
Aby funkcia City Safety dokázala rozpoznať
vozidlo v tme, predné a zadné svetlá vozidla
musia byť zapnuté a riadne svietiť.
Cyklisti
Keď je výstražná vzdialenosť nastavená
na hodnotu Skoro, výstraha príde skôr.
To znamená, že výstrahy budú prichádzať častejšie než pri výstražnej vzdialenosti Normálne, napriek tomu sa to
však odporúča, pretože systém City
Safety je potom efektívnejší.
Príklady toho, čo funkcia City Safety interpretuje ako
cyklistu - s jasným obrysom tela a obrysom bicykla.
16
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 291
PODPORA VODIČA
||
Dobrý výkon si vyžaduje, aby systémová funkcia, ktorá rozpozná cyklistu, dostala čo najzreteľnejšie informácie o obryse tele a bicykla, čo
si vyžaduje schopnosť identifikovať bicykel,
hlavu, ruky, plecia, nohy, hornú a dolnú časť
tela a normálny vzorec ľudského pohybu.
Chodci
Ak veľké časti tela alebo bicykla cyklistu nie sú
viditeľné pre funkcie kamery, systém nedokáže
rozpoznať cyklistu.
Aby funkcia dokázala rozpoznať cyklistu, musí
byť cyklista dospelá osoba a jazdiť na bicykli
určenom pre dospelých.
UPOZORNENIE
City Safety je doplnková podpora vodiča,
ale nedokáže rozpoznať všetkých cyklistov
vo všetkých situáciách. Nevidí napríklad:
•
•
čiastočne zakrytých cyklistov.
•
cyklistov nosiacich oblečenie, ktoré
zakrýva obrysy tela.
•
bicykle naložené veľkými predmetmi.
cyklistov, ak je kontrast pozadia a cyklistov slabý.
Výstrahy a brzdové zásahy by mohli byť
oneskorené alebo nemusia nastať vôbec.
Vodič je vždy zodpovedný za správnu jazdu
s vozidlom a za bezpečnú vzdialenosť prispôsobenú rýchlosti.
292
UPOZORNENIE
City Safety je doplnková podpora vodiča,
ale nedokáže rozpoznať všetkých chodcov
vo všetkých situáciách. Nevidí napríklad:
Príklady toho, čo systém považuje za chodcov so zreteľnými obrysmi tela.
Dobrý výkon si vyžaduje, aby systémová funkcia, ktorá rozpozná chodca, dostala čo najzreteľnejšie informácie o obryse tele, čo si vyžaduje schopnosť identifikovať hlavu, ruky, plecia, nohy, hornú a dolnú časť tela a normálny
vzorec ľudského pohybu.
Aby bolo možné rozpoznať chodca, musí byť
kontrast v porovnaní s pozadím a toto bude
ovplyvnené takými vecami, ako je oblečenie,
pozadie a počasie. S nízkym kontrastom môže
byť chodec rozpoznaný buď neskoro, alebo
vôbec, čo môže znamenať, že výstrahy a brzdenie budú oneskorené alebo vynechané.
Funkcia City Safety môže rozpoznať chodcov
aj v tme, ak sú osvetlení svetlometmi vozidla.
•
čiastočne zakrytých chodcov, ľudí v
odeve, ktorý zakrýva obrys ich tela
alebo chodcov nižších ako 80 cm (32
in.).
•
chodcov, ak je kontrast pozadia a
chodcov slabý.
•
chodcov, ktorí nesú väčšie predmety.
Výstrahy a brzdové zásahy by mohli byť
oneskorené alebo nemusia nastať vôbec.
Vodič je vždy zodpovedný za správnu jazdu
s vozidlom a za bezpečnú vzdialenosť prispôsobenú rýchlosti.
PODPORA VODIČA
Veľké zvieratá
UPOZORNENIE
City Safety je doplnková podpora vodiča,
ale nedokáže rozpoznať všetky veľké zvieratá vo všetkých situáciách. Nevidí napríklad:
Príklady toho, čo funkcia City Safety interpretuje ako
veľké zvieratá - stojace alebo pomaly kráčajúce a so
zreteľným obrysom tela.
Dobrý výkon vyžaduje, že systémová funkcia,
ktorá rozpozná veľké zviera (napr. los a kôň),
musí dostať čo najzreteľnejšie informácie o
obryse tela, čo si vyžaduje schopnosť identifikovať zviera priamo zo strany v kombinácii s
tým, čo je normálnym vzorcom pohybu zvieraťa.
Ak časti tela zvieraťa nie sú viditeľné pre funkcie kamery, systém nedokáže rozpoznať
zviera.
•
•
čiastočne zakryté veľké zvieratá.
•
veľké zvieratá, ktoré bežia alebo sa
pohybujú rýchlo.
•
veľké zvieratá, ak je kontrast pozadia a
zvieraťa slabý.
•
malé zvieratá, ako napríklad psy a
mačky.
Systém City Safety17 môže pomôcť vodičovi
pri odbočovaní a križovaní cesty inému protiidúcemu vozidlu v križovatke.
väčšie zvieratá videné spredu alebo
zozadu.
Výstrahy a brzdové zásahy by mohli byť
oneskorené alebo nemusia nastať vôbec.
Vodič je vždy zodpovedný za správnu jazdu
s vozidlom a za bezpečnú vzdialenosť prispôsobenú rýchlosti.
Súvisiace informácie
•
•
Systém City Safety v križovatke
City Safety™ (str. 287)
Sektor, v ktorom systém City Safety
dokáže rozpoznávať prichádzajúce vozidlá.
Aby systém City Safety rozpoznal prichádzajúce vozidlo v kolíznom kurze, musí prichádzajúce vozidlo najprv vstúpiť do sektoru, v ktorom systém City Safety dokáže analyzovať
situáciu.
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
Funkcia City Safety môže rozpoznať veľké
zvieratá aj v tme, ak sú osvetlené svetlometmi
vozidla.
17
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
}}
293
PODPORA VODIČA
||
Musia byť splnené aj tieto ďalšie kritériá:
•
vaše vozidlo musí jazdiť rýchlosťou aspoň
4 km/h (3 mph)
•
vaše vozidlo musí na trhoch s pravostrannou premávkou odbočiť doľava (alebo
doprava pri ľavostrannej premávke)
•
protiidúce vozidlo musí mať zapnuté svetlomety.
Obmedzenia pre City Safety v
križujúcej premávke
V niektorých prípadoch môže mať City Safety
problémy s tým, aby vodičovi pomohla vyriešiť riziká kolízie v dôsledku prichádzajúcej križujúcej premávky.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 287)
•
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
Príklady:
294
•
Stabilizačný systém ESC zasahuje v prípade klzkých jazdných podmienok.
•
Ak systém zaznamená prichádzajúce
vozidlo príliš neskoro.
•
Ak je prichádzajúce vozidlo niečím prekryté.
•
Ak má prichádzajúce vozidlo vypnuté svetlomety.
•
Ak prichádzajúce vozidlo jazdí nepredvídateľným spôsobom, napríklad v neskorom
štádiu náhle zmení jazdný pruh.
Systém City Safety v križovatke (str. 293)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
PODPORA VODIČA
Automatické brzdenie v prípade
vyhýbacieho manévru s funkciou
City Safety
City Safety18 má možnosť pomáhať vodičovi
automatickým brzdením vozidla skôr, keď nie
je možné vyhnúť sa kolízii len riadením.
City Safety pomáha vodičovi neustále sa snažiť predvídať, či existujú „únikové cesty“ na
stranu v prípade, že sa príliš neskoro objaví
pomalé alebo stojace vozidlo.
Vaše vozidlo (1) „nevidí“ žiadne možnosti vyhnutia sa
vozidlu vpredu (2) a preto môže automaticky brzdiť
skôr.
vyhnúť sa kolízii pomocou vyhýbacieho manévru.
Systém brzdenia City Safety pre
prichádzajúce vozidlá
Ak však funkcia City Safety predpokladá, že
únikový manéver nie je možný v dôsledku premávky v susednom jazdnom pruhu, funkcia
môže pomôcť vodičovi tým, že automaticky
začne brzdiť v skoršom štádiu.
Systém City Safety môže pomôcť vodičovi
používať núdzové brzdenie pre prichádzajúce
vozidlo v jazdnom pruhu vozidla.
Ak sa protiidúce vozidlo dostane do jazdného
pruhu vozidla a kolízia je nevyhnutná, systém
City Safety dokáže znížiť rýchlosť vozidla s cieľom znížiť násilie spôsobené nárazom.
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 287)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
Vaše vozidlo
Prichádzajúce vozidlá
Vaše vozidlo
Pomalé/stojace vozidlo
City Safety nezasahuje do funkcie automatického brzdenia, pokiaľ má vodič sám možnosť
18
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
}}
295
PODPORA VODIČA
||
Aby táto funkcia fungovala, musia byť splnené
nasledujúce kritériá:
•
vaše vozidlo musí jazdiť rýchlosťou vyššou
ako 4 km/h (3 mph)
•
•
úsek cesty musí byť rovný
jazdný pruh vášho vozidla musí mať zreteľné značenie jazdného pruhu
•
vaše vozidlo sa musí nachádzať priamo vo
svojom jazdnom pruhu
•
protiidúce vozidlo sa musí nachádzať v
označení jazdného pruhu vášho vozidla
•
protiidúce vozidlo musí mať zapnuté svetlomety
•
táto funkcia dokáže zvládnuť iba kolízie
„prednými časťami“
•
táto funkcia dokáže rozpoznať iba vozidlá
so štyrmi kolesami.
UPOZORNENIE
Výstrahy a zásahy bŕzd v dôsledku hroziacej kolízie s protiidúcim vozidlom prichádzajú vždy veľmi neskoro.
Súvisiace informácie
•
•
19
20
296
City Safety™ (str. 287)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 296)
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
Electronic Stability Control
Obmedzenia systému City Safety
Safety19
Funkcia City
môže mať v určitých
situáciách obmedzenia.
Okolie
Nízke predmety
Nízko visiace predmety, napr. vlajka/zástava
na označenie nákladu, prípadne príslušenstvo,
ako sú prídavné svetlá a ťažné tyče, ktoré sú
vyššie ako kapota, obmedzujú funkciu.
Šmýkanie
Na klzkom povrchu vozovky sa predlžuje
brzdná dráha, čo môže znížiť schopnosť
systému City Safety zabrániť kolízii. V takýchto
situáciách sú brzdy s protiblokovacím systémom a systém ovládania stability ESC20 navrhnuté tak, aby poskytovali čo najlepší brzdný
účinok pri zachovaní stability.
Prichádzajúce svetlo
Môže byť ťažké všimnúť si vizuálny výstražný
signál na čelnom skle v prípade silného slnečného žiarenia, odrazov, nosenia slnečných
okuliarov alebo ak sa vodič nepozerá priamo
dopredu.
Teplo
V prípade vysokej teploty v priestore pre
cestujúcich spôsobenej napr. silným slnečným
svetlom, sa vizuálny výstražný signál na čelnom skle môže dočasne vypnúť.
Zorné pole kamery a radarovej jednotky
Zorné pole kamery je obmedzené, preto sa
chodci, veľké zvieratá, cyklisti a vozidlá v niektorých situáciách nedajú rozpoznať, prípadne
sa rozpoznajú neskôr, ako by sa očakávalo.
Znečistené vozidlá sa môžu rozpoznať neskôr
ako ostatné a ak je tma, motocykle sa môžu
rozpoznať neskoro, prípadne vôbec.
Ak textová správa na displeji vodiča signalizuje, že je kamera alebo radarová jednotka
zablokovaná, systém City Safety nemusí byť
schopný rozpoznať chodcov, veľké zvieratá,
cyklistov, vozidlá alebo čiary na ceste pred
vozidlom. To znamená, že fungovanie systému
City Safety môže byť obmedzené.
Chybové hlásenie sa však nezobrazuje vo všetkých situáciách, keď prekážky zablokujú čelné
sklo. Vodič musí preto dbať na to, aby priestor
čelného skla pred kamerou a radarovou jednotkou zostal čistý.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
PODPORA VODIČA
Zásah vodiča
Cúvanie
Keď vaše vlastné vozidlo cúva, systém City
Safety sa dočasne deaktivuje.
Nízka rýchlosť
Systém City Safety nie je aktivovaný pri veľmi
nízkych rýchlostiach - nižších ako 4 km/h
(3 mph) - a systém preto nezasahuje v situáciách, keď sa vaše vozidlo približuje k vozidlu
pred vami veľmi pomaly, napr pri parkovaní.
Aktívny vodič
Príkazy vodiča majú vždy prednosť, čo je
dôvod, prečo systém City Safety nezasahuje
ani neodkladá výstrahu/zásah v situáciách,
keď vodič rozhodujúcim spôsobom riadi a zrýchľuje, a to aj v prípade, keď je kolízia nevyhnutná.
Dôležité výstrahy
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
•
Výstrahy a brzdné zásahy by sa mohli
realizovať neskoro alebo vôbec, ak
dopravná situácia alebo vonkajšie
vplyvy znamenajú, že kamerová a radarová jednotka nedokážu správne rozpoznať chodcov, cyklistov, veľké zvieratá alebo vozidlá.
•
Aby sa vozidlá dali rozpoznať v noci,
musia byť svetlomety a zadné združené
svetlá zapnuté a svietiť jasne.
•
Kamerová a radarová jednotka má
obmedzený dosah pre chodcov a cyklistov. Systém môže poskytovať účinné
výstrahy a brzdové zásahy, pokiaľ je
relatívna rýchlosť nižšia ako 50 km/h
(30 mph). V prípade statických alebo
pomaly sa pohybujúcich vozidiel sú
výstrahy a brzdové zásahy účinné pri
rýchlostiach vozidla do 70 km/h
(43 mph). Zníženie rýchlosti pri veľkých
zvieratách je menšie ako 15 km/h
(9 mph) a dá sa dosiahnuť pri rýchlostiach vozidla vyšších ako 70 km/h
(43 mph). Výstražné a brzdové zásahy
pre veľké zvieratá sú pri nižších rýchlostiach menej účinné.
•
Výstrahy pre statické alebo pomaly sa
pohybujúce vozidlá alebo veľké zvieratá
Podpory vodiča varujú len pred prekážkami, ktoré rozpozná ich radarová jednotka
– preto sa výstraha nemusí aktivovať alebo
sa môže aktivovať s určitým oneskorením.
•
Nikdy nečakajte na výstrahu alebo
zásah. Ak si to situácia vyžaduje, použite brzdy.
Aktívne a vedomé správanie pri riadení vozidla
môže preto oneskoriť výstrahu pred kolíziou a
zásah, aby sa minimalizovali zbytočné
výstrahy.
}}
297
PODPORA VODIČA
||
môžu byť vypnuté z dôvodu tmy alebo
zlej viditeľnosti.
•
•
•
Výstrahy a brzdové zásahy pri chodcoch a cyklistoch sú deaktivujú pri
rýchlostiach vozidla presahujúcich
80 km/h (50 mph).
Na vonkajšiu, ani vnútornú stranu čelného skla, pred alebo okolo kamerovej
a radarovej jednotky nič neumiestňujte,
nelepte, ani nenamontujte – mohlo by
to rušiť funkcie závislé od kamery.
Predmety, sneh, ľad alebo nečistoty v
oblasti snímača kamery môžu znížiť
jeho funkčnosť, úplne ho deaktivovať
alebo spôsobiť nesprávnu odozvu funkcie.
UPOZORNENIE
•
Funkcia automatického brzdenia
systému City Safety môže zabrániť
kolízii alebo znížiť rýchlosť pri kolízii,
avšak aby sa zabezpečil plný brzdný
výkon, vodič by mal vždy zošliapnuť
brzdový pedál – aj keď vozidlo brzdí
automaticky.
•
Výstraha sa aktivuje len vtedy, ak hrozí
vysoké riziko kolízie – preto nesmiete
nikdy čakať na výstrahu pred kolíziou.
•
Výstraha a brzdový zásah pri chodcoch
a cyklistoch sa deaktivujú pri rýchlostiach vozidla presahujúcich 80 km/h
(50 mph).
•
Systém City Safety neaktivuje žiadne
funkcie automatického brzdenia v prípade prudkej akcelerácie.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Obmedzenie na trhoch
Systém City Safety nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Ak sa systém City Safety neobjaví v ponuke Nastavenia stredového displeja,
vozidlo nie je vybavené touto funkciou.
298
Vyhľadajte cestu pri pohľade zhora na stredovom displeji:
•
Nastavenia
My Car
IntelliSafe
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 287)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
PODPORA VODIČA
Správy pre City Safety
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
hlásení týkajúcich sa City Safety. Tu je niekoľko príkladov.
Správa
Špecifikácia
City Safety
Keď systém City Safety brzdí alebo vykonal automatické brzdenie, niektoré symboly na displeji vodiča sa
môžu rozsvietiť spolu so zobrazením textovej správy.
Autom. intervencia
City Safety
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Znížená funkčnosť. Potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
City Safety™ (str. 287)
299
PODPORA VODIČA
Informácie o dopravných
značkách*
Funkcia Informácie o dopravných značkách
(RSI21) môže pomôcť vodičovi sledovať
dopravné značky týkajúce sa rýchlosti a určité
zákazové značky.
Informácie o dopravných značkách (RSI23)
zahŕňajú aj podradené funkcie, ktoré môžu
vodiča upozorniť na prekročenie povoleného
rýchlostného limitu alebo v súvislosti s rýchlostnými kamerami.
UPOZORNENIE
POZNÁMKA
Na určitých trhoch je funkcia Informácie o
dopravných značkách* k dispozícii iba v
kombinácii s funkciou Sensus Navigation*.
Príklady čitateľných značiek22.
RSI môže poskytnúť informácie o takých
veciach ako je aktuálna rýchlosť, kedy sa
začína alebo končí diaľnica alebo cesta, keď je
predbiehanie zakázané alebo keď je smer
jazdy jednosmerný.
•
•
Ak vozidlo prejde popri značke obmedzujúcej
rýchlosť, zobrazí sa na displeji vodiča.
•
21
22
23
300
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
Systém podpory vodiča (str. 280)
Aktivácia alebo deaktivácia informácií o
dopravných značkách* (str. 301)
Režim zobrazenia pre informácie o
dopravných značkách* (str. 302)
Road Sign Information
Dopravné značky sú závislé od trhu - ilustrácie v tomto návode uvádzajú iba niektoré príklady.
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
•
Informácie o dopravných značkách a
Sensus Navigation* (str. 304)
Aktivácia alebo deaktivácia
informácií o dopravných značkách*
•
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti a
rýchlostnú kameru z informácií o dopravných značkách* (str. 304)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 307)
Funkcia pre informácie o dopravných značkách (RSI24) je voliteľná - vodič si môže zvoliť
aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
POZNÁMKA
Informácie o dopravných značkách sa aktivujú
automaticky pri každom spustení motora.
•
Ak je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, na
displeji vodiča sa zobrazia informácie o
dopravných značkách dokonca aj v prípade, ak funkcia Informácií o dopravných značkách nie je aktivovaná.
•
Ak chcete z displeja vodiča odstrániť
informácie o dopravných značkách,
musíte deaktivovať funkciu automatického obmedzovača rýchlosti ako aj
informácií o dopravných značkách.
•
Keď je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, ale funkcia informácie o dopravných značkách
je deaktivovaná, z funkcie informácie o
dopravných značkách neprichádzajú
žiadne výstrahy. Funkcia Informácie o
dopravných značkách musia byť tiež
aktivovaná, aby sa dali prijímať
výstrahy.
Súvisiace informácie
24
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
•
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 310)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 307)
RSI: Road Sign Information.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 301
PODPORA VODIČA
Režim zobrazenia pre informácie o
dopravných značkách*
Doplnkový znak, napr. „zákaz
predbiehania“, sa môže
zobraziť spolu so symbolom
obmedzenia rýchlosti.
Funkcia Informácie o dopravných značkách
(RSI25) zobrazuje dopravné značky rôznymi
spôsobmi v závislosti od označenia a situácie.
Ak vodič vojde na cestu označenú značkou zákazu vjazdu,
symbol pre túto značku bliká
na displeji vodiča ako
výstraha.
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, informácie z mapových údajov sa
používajú na zistenie, či vozidlo nejazdí
nesprávnym smerom.
Príklad26 zistenej informácie o rýchlosti.
Keď funkcia rozpozná dopravnú značku s rýchlostným obmedzením, na displeji vodiča sa
zobrazí symbol v kombinácii s farebným označením na tachometri.
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, informácie o rýchlosti sa získavajú
aj z mapových údajov, čo znamená, že displej
vodiča môže zobraziť alebo zmeniť informácie
o rýchlostnom limite bez toho, aby vozidlo prešlo popri dopravnej značke s obmedzením
rýchlosti.
25
26
302
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, priame značky obmedzenia rýchlosti sú zobrazované normálne - značky
nepriameho obmedzenia rýchlosti sú zobrazené len vtedy, ak mapové údaje nemajú
žiadne informácie o rýchlostnom limite pre
daný úsek cesty.
Príklad značky s nepriamym obmedzením
rýchlosti:
Koniec všetkých obmedzení.
Koniec diaľnice.
Vodič môže tiež počuť akustickú výstrahu pri
jazde smerom k ceste označenej značkou
zákazu vjazdu, ak je aktivovaná funkcia
Zvuková výstraha dopravnej značky.
Obmedzenie rýchlosti alebo koniec
diaľnice
Ak funkcia rozpozná „nepriamu značku obmedzenia rýchlosti“, ktorá udáva koniec aktuálneho obmedzenia rýchlosti - napr. na konci
diaľnice - na displeji vodiča sa zobrazí symbol
so zodpovedajúcou dopravnou značkou.
Symbol displeja vodiča zhasne po
10-30 sekundách a zostane takto tak dlho,
kým vozidlo neprejde popri ďalšej značke
obmedzujúcej rýchlosť.
Road Sign Information
Dopravné značky sú závislé od trhu - ilustrácie v tomto návode uvádzajú iba príklady.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Zmenené obmedzenie rýchlosti
Doplnkové značky
Keď pri zmene rýchlostného limitu prejde
vozidlo popri značke priameho obmedzenia
rýchlosti, na displeji vodiča sa zobrazí symbol
so zodpovedajúcou dopravnou značkou.
Príklad značky s priamym
obmedzením rýchlosti.
Symbol displeja vodiča zhasne po
približne 5 minútach, kým vozidlo neprejde
popri ďalšej značke obmedzujúcej rýchlosť.
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, značky obmedzenia rýchlosti sa
zobrazujú na displeji vodiča, keď mapové
údaje obsahujú informácie o rýchlostnom
limite pre daný úsek cesty a to aj v prípade, že
vozidlo neprešlo popri žiadnej priamej značke.
Ak v mapových údajoch nie sú žiadne informácie, značka prestane svietiť po
pribl. 3 minútach po poslednom prejazde
popri značke obmedzenia rýchlosti.
26
27
Niektoré obmedzenia rýchlosti platia len po určitej vzdialenosti alebo v určitom dennom čase. Pozornosť vodiča
sa upriamuje na túto skutočnosť pomocou symbolu pre
doplnkovú značku pod symbolom rýchlosti. Dodatočný symbol na displeji
vodiča zobrazí buď „DIST“ alebo „TIME“.
Symbol pre doplnkovú
značku vo forme prázdneho
rámu pod symbolom rýchlosti
na displeji vodiča26 znamená,
že funkcia zistila doplnkovú
značku s doplnkovými informáciami o aktuálnom rých-
Príklady doplnkových značiek.
Niekedy sú pre rovnakú cestu predpísané
rôzne rýchlostné limity - dodatočné značky
potom uvádzajú okolnosti, za ktorých platia
rôzne rýchlosti. Úsek cesty môže byť obzvlášť
náchylný na nehody v daždi a/alebo hmle.
Doplnkové značky vzťahujúce sa na dážď, sa
zobrazujú len vtedy, keď sú zapnuté stierače
čelného skla.
Ak je príves pripojený k elektrickému systému
vozidla a prejdete popri značke obmedzujúcej
rýchlosť s doplnkovým označením „príves“, na
displeji vodiča sa zobrazí uvedená rýchlosť.
Dopravné značky sú závislé od trhu - ilustrácie v tomto návode uvádzajú iba príklady.
Len vo vozidlách so systémom Sensus Navigation*.
lostnom limite.
Značka „Škola“ a „Hrajúce sa deti“
Ak je v mapových údajoch
satelitnej navigácie27
zahrnutá výstražná značka
pre „Škola“ alebo „Hrajúce sa
deti“, na displeji vodiča sa
zobrazí značka tohto typu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 303
PODPORA VODIČA
||
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 307)
Informácie o dopravných značkách
a Sensus Navigation*
Ak je vozidlo vybavené Sensus Navigation*,
informácie o rýchlosti sa čítajú z navigačnej
jednotky v nasledujúcich prípadoch:
•
Pri rozpoznávaní značiek, ktoré nepriamo
označujú rýchlostný limit, ako sú značky
diaľnice, dvojprúdovej cesty a mestského
obmedzenia.
•
Ak sa predpokladá, že predtým rozpoznaná značka rýchlosti už viac neplatí, ale
nezistila sa žiadna nová značka.
Upozornenie na obmedzenie
rýchlosti a rýchlostnú kameru z
informácií o dopravných značkách*
Informácie o dopravných značkách (RSI28)
zahŕňajú podradené funkcie, ktoré môžu
vodiča upozorniť na prekročenie povoleného
rýchlostného limitu alebo v súvislosti s rýchlostnými kamerami.
POZNÁMKA
Na určitých trhoch je funkcia Informácie o
dopravných značkách* k dispozícii iba v
kombinácii s funkciou Sensus Navigation*.
POZNÁMKA
Ak na navigáciu používate aplikáciu prevzatá od tretej strany, nebudete mať žiadnu
podporu pre informácie týkajúce sa rýchlosti.
Príklady informácií o rýchlostnej kamere a obmedzení
rýchlosti na displeji vodiča
Súvisiace informácie
•
28
304
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Upozornenie na rýchlostné
obmedzenie
Upozornenie na rýchlosť
udáva symbol na displeji
vodiča29, ktorý zobrazuje
maximálnu povolenú rýchlosť,
ktorá dočasne bliká pri prekročení tejto rýchlosti.
Upozornenie na rýchlosť sa uvedie vždy, keď
sa prekročí povolená rýchlosť v súvislosti s
informáciami o rýchlostných kamerách.
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti upozorní vodiča, keď prekročí príslušné obmedzenie rýchlosti alebo uloženú maximálnu rýchlosť
– toto upozornenie sa opakuje raz po
pribl. 30 sekundách v rámci tej istej oblasti s
obmedzením rýchlosti, pokiaľ vodič nezníži
rýchlosť.
Ďalšie upozornenie je k dispozícii len vtedy, ak
vodič znížil rýchlosť aspoň o 5 km/h (3 mph) a
potom prekročil obmedzenie rýchlosti znovu
alebo keď vozidlo dosiahne oblasť s novým/
iným obmedzením rýchlosti.
29
30
POZNÁMKA
Aby ste dostali akustickú výstrahu na prekročenie požadovanej rýchlosti, musí byť
aktivovaná funkcia Upozornenie na
obmedzenie rýchlosti a podradená funkcia Zvuková výstraha dopravnej značky
musí byť zapnutá. Ak rýchlosť vozidla prekročí rýchlosť uvedenú funkciou Informácie
o dopravných značkách na displeji vodiča,
zaznie akustická výstraha.
Upozornenie na rýchlostnú kameru
Vozidlo vybavené systémom
informácií o dopravných
značkách a Sensus
Navigation môže podávať
informácie o najbližšej rýchlostnej kamere na displeji
vodiča30
POZNÁMKA
K dispozícii je možnosť príjmu akustického
varovania pre rýchlostné kamery nezávisle
od rýchlosti vozidla a prekročenia rýchlostného limitu, a to aj v prípade, ak je funkcia
Zvuková výstraha dopravnej značky
deaktivovaná.
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
•
Aktivácia alebo deaktivácia výstrah z informácií o dopravných značkách* (str. 306)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 307)
Ak vozidlo prekročí rozpoznané rýchlostné
obmedzenie s aktivovanou funkciou
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti, spustí sa upozornenie na rýchlosť, keď sa vozidlo
priblíži k rýchlostnej kamere, a to za predpokladu, že mapa navigácie pre danú oblasť
obsahuje informácie o rýchlostných kamerách.
Dopravné značky sú prispôsobené pre každý trh – tu uvedená slúži len ako príklad.
Informácie o rýchlostných kamerách na mape navigácie nie sú dostupné pre všetky trhy/oblasti.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 305
PODPORA VODIČA
Aktivácia alebo deaktivácia výstrah
z informácií o dopravných
značkách*
Podradená funkcia Upozornenie na
obmedzenie rýchlosti pre informácie o
dopravných značkách (RSI31) je voliteľná vodič si môže zvoliť aktiváciu alebo deaktiváciu tejto podradenej funkcie.
2. Vyberte Upozornenie na obmedzenie
rýchlosti.
> Funkcia sa aktivuje a zobrazí sa volič
rýchlostného obmedzenia.
3. Limit pre upozornenie na rýchlosť nastavte
stlačením šípok nahor/nadol na obrazovke.
Uvedomte si, že funkcia
neberie do úvahy zvolené
nastavenie limitu, keď sa na
displeji vodiča zobrazí symbol
rýchlostnej kamery.
Výstraha na aktiváciu rýchlosti
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
2. Vyberte Upozornenie na obmedzenie
rýchlosti.
> Funkcia sa aktivuje a zobrazí sa volič
rýchlostného obmedzenia.
Nastavte limit pre upozornenie na
rýchlosť
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
Vodič si môže vybrať, či dostane výstrahu pri
vyššej rýchlosti, ako je rýchlosť uvedená na
značke.
2. Vyberte/zrušte výber Zvuková výstraha
dopravnej značky pre aktiváciu/deaktiváciu akustickej výstrahy.
1.
Keď je aktivovaná funkcia Zvuková výstraha
dopravnej značky, vodič je tiež upozornený
pri jazde smerom do jednosmernej cesty/
vjazdu bez východu.
31
306
Aktivácia akustickej výstrahy v
súvislosti s upozornením na rýchlosť
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
Aktivácia výstrahy pred rýchlostnými
kamerami
Ak je vozidlo vybavené Sensus Navigation* a
mapové údaje obsahujú informácie o rýchlostných kamerách, vodič sa môže rozhodnúť, či
pri približovaní sa k rýchlostnej kamere
dostane zvukovú výstrahu.
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
2. Vyberte/zrušte výber Zvuková výstraha
pre rýchlostnou kamerou, ak chcete
aktivovať/vypnúť zvukovú výstrahu rýchlostnej kamery.
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
•
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti a
rýchlostnú kameru z informácií o dopravných značkách* (str. 304)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 307)
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Obmedzenia funkcie Informácie o
dopravných značkách*
POZNÁMKA
Funkcia RSI môže interpretovať niektoré
typy nosičov bicyklov, ktoré sú pripojené k
elektrickej zástrčke pre prívesy, ako pripojený príves. V takýchto prípadoch môže
displej vodiča zobrazovať nesprávne informácie o rýchlosti.
Funkcia Informácie o dopravných značkách
(RSI32) môže byť v určitých situáciách obmedzená.
Príklady toho, čo môže obmedziť túto funkciu,
sú nasledovné:
Obmedzovač rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti (SL35) sa dá prepojiť s
cúvacím tempomatom - vodič reguluje rýchlosť pomocou plynového pedálu, ale systém
zabraňuje náhodnému prekročeniu maximálnej rýchlosti vopred zvolenej/nastavenej
obmedzovačom rýchlosti.
Vyblednuté značky
•
•
•
•
•
Značky umiestnené v zákrutách
POZNÁMKA
Otočené alebo poškodené značky
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Značky umiestnené vysoko nad vozovkou
Úplne/čiastočne zakryté alebo zle umiestnené značky
•
značky úplne alebo čiastočne pokryté mrazom, snehom a/alebo nečistotami
•
digitálne cestné mapy33 sú zastarané,
nepresné alebo nemajú informácie o rýchlosti34
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
POZNÁMKA
Na určitých trhoch je funkcia Informácie o
dopravných značkách* k dispozícii iba v
kombinácii s funkciou Sensus Navigation*.
32
33
34
35
Road Sign Information
Vo vozidlách vybavených systémom Sensus Navigation*.
Mapové údaje s informáciami o rýchlosti neexistujú vo všetkých oblastiach.
Speed Limiter
Tlačidlá a symboly pre funkciu.
: Aktivuje obmedzovač rýchlosti z
pohotovostného režimu a obnoví uloženú
maximálnu rýchlosť
: Zvýši uloženú maximálnu rýchlosť
: V pohotovostnom režime - aktivuje
obmedzovač rýchlosti a uloží aktuálnu
rýchlosť
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 307
PODPORA VODIČA
||
: V aktívnom režime - deaktivuje/
prepne obmedzovač rýchlosti do pohotovostného režimu
Súvisiace informácie
•
•
: Zníži uloženú maximálnu rýchlosť
•
Výber a aktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 308)
Aktuálna rýchlosť vozidla
•
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 309)
•
Dočasné vypnutie obmedzovača rýchlosti
(str. 310)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 341)
•
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 310)
UPOZORNENIE
•
•
36
308
Obmedzenia pre obmedzovač rýchlosti
(str. 310)
Značka pre uloženú maximálnu rýchlosť
Uložená maximálna rýchlosť
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Výber a aktivácia obmedzovača
rýchlosti
Funkcia obmedzovača rýchlosti (SL36) sa
musí najskôr zvoliť a aktivovať, aby bolo
možné regulovať rýchlosť.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Obmedzovač rýchlosti je možné aktivovať až
po naštartovaní motora. Najnižšia maximálna
rýchlosť, ktorú možno uložiť, je 30 km/h
(20 mph).
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
(4).
bol obmedzovača rýchlosti
> Symbol je sivý - obmedzovač rýchlosti
je v pohotovostnom režime.
Speed Limiter
1.
Stlačte ◀ (1) alebo ▶ (3) a prejdite na sym-
PODPORA VODIČA
2. Ak je zvolený obmedzovač rýchlosti - stla(2) ho aktičením tlačidla na volante
vujte.
> Symbol je biely - obmedzovač rýchlosti
sa spustí a aktuálna rýchlosť sa uloží
ako maximálna rýchlosť.
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti
vať a vypnúť.
(SL37)
sa dá deaktivo-
Súvisiace informácie
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Výber a aktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 308)
Dočasné vypnutie obmedzovača rýchlosti
(str. 310)
Súvisiace informácie
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 309)
Dočasné vypnutie obmedzovača rýchlosti
(str. 310)
1.
Stlačte tlačidlo na volante
(2).
> Symbol a indikátory sa zmenia na sivé obmedzovač rýchlosti je v pohotovostnom režime a vodič môže prekročiť
nastavené obmedzenie rýchlosti.
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
obmedzovača rýchlosti (4) zhasne –
tým sa vymaže uložená maximálna
rýchlosť.
37
Speed Limiter
309
PODPORA VODIČA
Dočasné vypnutie obmedzovača
rýchlosti
Obmedzenia pre obmedzovač
rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti (SL38) možno dočasne
vypnúť a nastaviť do pohotovostného režimu.
Obmedzovač rýchlosti sa dá taktiež dočasne
deaktivovať a obísť pedálom plynu bez toho,
aby sa obmedzovač rýchlosti predtým musel
prepnúť do pohotovostného režimu - napr. byť
schopný rýchlo akcelerovať z určitej situácie.
Obmedzovač rýchlosti (SL39) má určité všeobecné obmedzenia.
Pri strmých klesaniach môže byť brzdný účinok obmedzovača rýchlosti nedostatočný, a
preto sa môže prekročiť uložená maximálna
rýchlosť. V tomto prípade je vodič upozornený
správou Prekročené rýchlostné
obmedzenie na displeji vodiča.
V takom prípade postupujte nasledovne:
1.
Úplne zošliapnite plynový pedál a uvoľnite
ho, keď dosiahnete želanú rýchlosť, aby
ste prerušili zrýchlenie.
> V tomto režime je obmedzovač rýchlosti stále aktivovaný a symbol na displeji
vodiča je preto BIELY.
2. Po dokončení dočasného zrýchlenia úplne
uvoľnite plynový pedál.
> Vozidlo potom automaticky zabrzdí
motorom pod poslednú uloženú maximálnu rýchlosť.
POZNÁMKA
Textová správa, že maximálna rýchlosť je
prekročená, sa aktivuje vtedy, keď sa rýchlosť prekročí aspoň o 3 km/h
(pribl. 2 mph).
Súvisiace informácie
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Automatický obmedzovač rýchlosti
Funkcia automatického obmedzovača rýchlosti (ASL40) pomáha vodičovi prispôsobiť
maximálnu rýchlosť vozidla rýchlosti uvedenej
na dopravných značkách.
Funkciu obmedzovača rýchlosti (SL41) sa dá
prepnúť na automatický obmedzovač rýchlosti
(ASL).
Automatický obmedzovač rýchlosti používa
informácie o rýchlosti z funkcie Informácie o
dopravných značkách* (RSI42) na automatické
prispôsobenie maximálnej rýchlosti vozidla.
UPOZORNENIE
Aj keď vodič zreteľne vidí dopravnú značku
týkajúcu sa rýchlosti, informácie o rýchlosti
z funkcie Informácie o dopravných značkách* (RSI) pre systém ASL môžu byť
nesprávne – v takých prípadoch musí vodič
sám zasiahnuť a zrýchliť alebo zabrzdiť na
primeranú rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
38
39
310
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Výber a aktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 308)
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 309)
Speed Limiter
Speed Limiter
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Symbol pre automatický obmedzovač
rýchlosti
Symbol značky (zobrazený vedľa uloženej rýchlosti, "70", v strede tachometra) môže byť zobrazený v troch
farbách s nasledujúcim významom:
40
41
42
Farba
symbolu
značky
Význam
Zelenožltá
Automatický obmedzovač
rýchlosti je aktívny
Sivá
Oranžová
Symbol
BIELY symbol: Funkcia je aktívna,
symbol je SIVÝ: Pohotovostný
režim.
Automatický obmedzovač
rýchlosti je nastavený do
pohotovostného režimu
Zobrazenie symbolu na displeji vodiča sa mení
v závislosti od toho, či je aktívny tempomat
alebo automatický tempomat.
ASL
✓
✓
✓
Automatický obmedzovač
rýchlosti je v dočasnom pohotovostnom režime - napr. z
dôvodu, že sa neprečítala
dopravná značka.
Symbol, pre ktorý je funkcia
obmedzovača rýchlosti aktívna
SL
Symbol značky za "70" = je aktivovaný automatický obmedzovač
rýchlosti.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického obmedzovača rýchlosti (str. 312)
•
Zmena tolerancie pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 313)
•
Obmedzenia pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 313)
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 311
PODPORA VODIČA
Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického obmedzovača
rýchlosti
Funkcia automatického obmedzovača rýchlosti (ASL43) sa dá aktivovať a deaktivovať ako
doplnok k obmedzovaču rýchlosti (SL44).
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
•
43
44
45
312
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná. Stlačte tlačidlo
na
volante, aby sa zapol automatický obmedzovač rýchlosti pri aktuálnej rýchlosti.
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná. Namiesto toho sa aktivuje normálny obmedzovač rýchlosti.
POZNÁMKA
•
•
•
Ak je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, na
displeji vodiča sa zobrazia informácie o
dopravných značkách (RSI45) dokonca
aj v prípade, keď funkcia Informácie o
dopravných značkách nie je aktivovaná.
Deaktivácia automatického
obmedzovača rýchlosti
Ak chcete deaktivovať automatický obmedzovač rýchlosti:
–
Ak chcete z displeja vodiča odstrániť
informácie o dopravných značkách,
musíte deaktivovať funkciu automatického obmedzovača rýchlosti ako aj
informácií o dopravných značkách.
Keď je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, ale funkcia informácie o dopravných značkách
je deaktivovaná, z funkcie informácie o
dopravných značkách neprichádzajú
žiadne výstrahy. Funkcia Informácie o
dopravných značkách musia byť tiež
aktivovaná, aby sa dali prijímať
výstrahy.
Ťuknite na tlačidlo vo funkčnom zobrazení.
> ŠEDÁ indikácia tlačidla - funkcia ASL je
vypnutá a SL je aktivovaná namiesto
nej.
UPOZORNENIE
Po prepnutí z ASL na SL sa už vozidlo
nebude riadiť predpísaným rýchlostným
limitom, ale iba maximálnou rýchlosťou uloženou v pamäti.
Súvisiace informácie
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 310)
•
Obmedzenia pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 313)
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Zmena tolerancie pre automatický
obmedzovač rýchlosti
Pre rôzne úrovne tolerancie je možné nastaviť
funkciu automatického obmedzovača rýchlosti (ASL46). Tolerancia sa nastavuje rovnako
ako nastavenie rýchlosti v obmedzovači rýchlosti.
Ak napríklad vozidlo dodržiava rýchlostné
obmedzenie na dopravnej značke 70 km/h
(43 mph) vodič môže namiesto toho vybrať,
aby vozidlo udržiavalo rýchlosť 75 km/h
(47 mph).
–
Stláčajte tlačidlo na volante
(1) dovtedy, kým sa hodnota 70 km/h (43 mph) v
strede tachometra (2) nezmení na
75 km/h (47 mph).
> Potom bude vozidlo používať zvolenú
toleranciu 5 km/h (4 mph), kým bude
prechádzať okolo dopravnej značky
zobrazujúcej rýchlosť 70 km/h
(43 mph).
Tolerancia sa bude dodržiavať, kým neprejde
okolo dopravnej značky s nižšou alebo vyššou
rýchlosťou - potom vozidlo namiesto toho
začne dodržiavať nové podpísané rýchlostné
obmedzenie a tolerancia sa vymaže z pamäte.
POZNÁMKA
Maximálna voliteľná tolerancia je
+/- 10 km/h (5 mph).
Súvisiace informácie
•
Tlačidlá a symboly pre funkciu
46
47
48
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 310)
•
Obmedzenia pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 313)
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
Obmedzenia pre automatický
obmedzovač rýchlosti
Automatické obmedzenie rýchlosti (ASL47) sa
vykonáva pomocou informácií o rýchlosti z
funkcie Informácie o dopravných značkách*
(RSI48) – nie z dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť, popri ktorých vozidlo prechádza.
Ak informácie o dopravných značkách nedokážu interpretovať a poskytovať informácie o
rýchlosti do systémov podpory vodiča, automatický obmedzovač rýchlosti sa nastaví do
pohotovostného režimu a zmení sa na normálny obmedzovač rýchlosti. V takých prípadoch musí vodič zasiahnuť a zabrzdiť na primeranú rýchlosť.
Automatický obmedzovač rýchlosti sa znovu
aktivuje, keď informácie o dopravných značkách môžu znovu interpretovať a poskytovať
informácie o rýchlosti.
Súvisiace informácie
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 310)
Informácie o dopravných značkách*
(str. 300)
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 313
PODPORA VODIČA
Tempomat
(CC49)
Tempomat
pomáha vodičovi udržiavať
rovnomernú rýchlosť, čo môže viesť k uvoľnenejšej jazde na diaľniciach a dlhých, rovných
cestách s pravidelnou premávkou.
Značka pre uloženú rýchlosť
Aktuálna rýchlosť vozidla
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Uložená rýchlosť
POZNÁMKA
Vo vozidlách vybavených adaptívnym tempomatom* (ACC50) je možné prepínať
medzi tempomatom a adaptívnym tempomatom.
Tlačidlá a symboly pre funkciu
: Aktivuje tempomat z pohotovostného režimu a obnoví uloženú rýchlosť
: Zvýši uloženú rýchlosť
: Z pohotovostného režimu – aktivuje tempomat a uloží aktuálnu rýchlosť
: Z aktívneho režimu - deaktivuje/
prepne tempomat do pohotovostného
režimu
Namiesto nožnej brzdy používajte
brzdenie motorom
S tempomatom je rýchlosť regulovaná s menej
častým používaním nožnej brzdy. Pri klesaniach môže byť niekedy žiaduce začať sa
pohybovať o niečo rýchlejšie a neobmedzovať
zrýchlenie brzdením motora. V tomto prípade
: Zníži uloženú rýchlosť
49
50
314
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
môže vodič dočasne vypnúť použitie nožnej
brzdy pomocou tempomatu.
Postupujte nasledovne:
–
Zošliapnite plynový pedál do polovice a
uvoľnite ho.
> Tempomat vypne svoje automatické
brzdenie nožnou brzdou a potom sa
použije len brzdenie motorom.
Výber a aktivácia tempomatu
(CC51)
Funkcia tempomatu
sa musí najskôr
zvoliť a aktivovať, aby bolo možné regulovať
rýchlosť.
Opätovná aktivácia tempomatu na
poslednú uloženú rýchlosť
–
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Výber a aktivácia tempomatu (str. 315)
Deaktivovanie tempomatu (str. 316)
Pohotovostný režim pre tempomat
(str. 316)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 341)
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji (str. 324)
1.
Ak je zvolený tempomat – stlačením tlaho aktivujte.
čidla na volante
> Značky tempomatu a symboly na
displeji vodiča zmenia farbu zo SIVEJ
na BIELU – vozidlo bude teraz opäť sledovať naposledy uloženú rýchlosť.
UPOZORNENIE
Aby sa dal tempomat zapnúť z pohotovostného režimu, musí byť aktuálna rýchlosť
vozidla 30 km/h (20 mph) alebo vyššia.
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
Stlačte ◀ (1) alebo ▶ (3), aby ste prešli na
(4).
symbol pre tempomat
> Symbol je sivý - tempomat je v pohotovostnom režime.
51
2. Ak je zvolený tempomat – stlačením tlačidla na volante
(2) ho aktivujte.
> Symbol je biely - tempomat sa spustí a
aktuálna rýchlosť sa uloží ako maximálna rýchlosť. Najnižšia rýchlosť, ktorú
možno uložiť, je 30 km/h (20 mph).
Súvisiace informácie
•
•
•
Tempomat (str. 314)
Deaktivovanie tempomatu (str. 316)
Pohotovostný režim pre tempomat
(str. 316)
Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 315
PODPORA VODIČA
Deaktivovanie tempomatu
Tempomat
(CC52)
sa dá deaktivovať a vypnúť.
•
•
Výber a aktivácia tempomatu (str. 315)
Pohotovostný režim pre tempomat
Pohotovostný režim pre tempomat
(str. 316)
Tempomat (CC53) sa dá deaktivovať a prepnúť do pohotovostného režimu. To môže
nastať v dôsledku zásahu vodiča alebo automaticky.
Pohotovostný režim znamená, že funkcia je
zvolená na displeji vodiča, ale nie je aktivovaná. V tomto prípade tempomat nereguluje
rýchlosť.
Pohotovostný režim pri zásahu vodiča
Ak nastane niektorá z nasledovných situácií,
tempomat sa deaktivuje a nastaví do pohotovostného režimu:
1.
(2).
Stlačte tlačidlo na volante
> Symbol a indikátory zmenia farbu na
sivú - tempomat je nastavený v pohotovostnom režime.
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
tempomatu (4) zhasne – tým sa
vymaže uložená maximálna rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
52
316
Tempomat (str. 314)
•
•
Používa sa nožná brzda.
•
spojkový pedál je stlačený dlhšie ako
1 minútu.
•
Vodič udržiava rýchlosť vyššiu ako je uložená rýchlosť po dobu dlhšiu ako 1 minúta.
Volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy N.
Vodič musí potom sám regulovať rýchlosť.
Dočasné zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedálu, napr. pri predbiehaní, nemá vplyv
na nastavenie - keď sa plynový pedál uvoľní,
vozidlo sa vráti na poslednú uloženú rýchlosť.
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji
(str. 324)
Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Automatický pohotovostný režim
Automatický pohotovostný režim sa spustí v
dôsledku niektorého z nasledovných prípadov:
•
•
•
•
kolesá strácajú trakciu.
otáčky motora sú príliš nízke/vysoké.
Adaptívny tempomat*54
(ACC55)
Adaptívny tempomat
môže pomôcť
vodičovi udržiavať konštantnú rýchlosť v
kombinácii s vopred nastaveným časovým
intervalom od vozidla pred vami.
vozidla. Keď je cesta opäť voľná, vozidlo sa
vráti k zvolenej rýchlosti.
Adaptívny tempomat má za cieľ:
•
plynule regulovať rýchlosť. V situáciách,
ktoré si vyžadujú prudké brzdenie, musí
vodič zabrzdiť sám. To platí v prípade veľkých rozdielov v rýchlostiach alebo pri prudkom brzdení vozidla pred vami. Kvôli
obmedzeniam radarovej jednotky môže k
brzdeniu dôjsť neočakávane alebo aj
vôbec.
•
sledovať vozidlo pred vami v rovnakom
jazdnom pruhu a v časovom intervale
nastavenom vodičom. Ak radarová jednotka nerozpozná pred vami žiadne
vozidlo, vozidlo namiesto toho udržiava
rýchlosť nastavenú a uloženú vodičom. K
tomu dochádza aj vtedy, keď sa rýchlosť
vozidla pred vami zvýši a prekročí uloženú
rýchlosť.
teplota bŕzd je príliš vysoká.
rýchlosť klesne pod 30 km/h (20 mph).
Vodič musí potom sám regulovať rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
Tempomat (str. 314)
Výber a aktivácia tempomatu (str. 315)
Deaktivovanie tempomatu (str. 316)
Kamera a radarová jednotka merajú vzdialenosť od
vozidla pred vami.
Adaptívny tempomat môže poskytnúť uvoľnenejší zážitok z jazdy na dlhých cestách po diaľniciach a dlhých rovných úsekoch hlavných
ciest s plynulou premávkou.
Vodič zvolí požadovanú rýchlosť a časový
interval od vozidla pred vami. Ak kamera a
radarová jednotka rozpoznajú pred vozidlom
pomalšie vozidlo, rýchlosť sa automaticky prispôsobí nastavenému časovému intervalu od
53
54
55
Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 317
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
•
Režim zobrazenia pre adaptívny tempomat* (str. 319)
Ovládače pre adaptívny
tempomat*56
•
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 320)
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 323)
Súhrn spôsobu ovládania adaptívneho tempomatu (ACC57) pomocou ľavej klávesnice na
volante a spôsobu zobrazenia funkcie na
displeji.
•
Symboly a správy pre adaptívny tempomat* (str. 326)
•
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika
kolízie (str. 339)
•
Nastavenie časového intervalu od vozidla
pred vami (str. 342)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 341)
•
Automatické brzdenie s podporou vodiča
(str. 343)
•
•
Zmena cieľa s podporou vodiča (str. 340)
Asistent predchádzania* (str. 338)
: Z pohotovostného režimu - aktivuje
a uloží aktuálnu rýchlosť
: Z aktívneho režimu - deaktivuje/
prepne do pohotovostného režimu
: Aktivuje funkciu z pohotovostného
režimu a obnoví uloženú rýchlosť
: Zvýši uloženú rýchlosť
Súvisiace informácie
•
•
318
Systém podpory vodiča (str. 280)
Ovládače pre adaptívny tempomat*
(str. 318)
: Zníži uloženú rýchlosť
Zvyšuje časový interval voči vozidlu
vpredu
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Znižuje časový interval voči vozidlu vpredu
Indikátor cieľového vozidla: funkcia rozpoznala a sleduje cieľové vozidlo v predvolenom časovom intervale
Symbol pre časový interval voči vozidlám
vpredu
Režim zobrazenia pre adaptívny
tempomat*58
Časový interval
Časový interval sa upravuje
podľa vozidla pred vami
systémom adaptívneho tempomatu len vtedy, keď symbol vzdialenosti zobrazuje
dve vozidlá. Zároveň je označený rozsah rýchlosti.
Nasledujúci príklad obrázku ukazuje, ako sa
adaptívny tempomat (ACC59) dá zobraziť na
displeji v rôznom kontexte.
Rýchlosť
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Počas jazdy
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 323)
V nasledujúcom ilustratívnom príklade, funkcia
Informácie o dopravných značkách* (RSI60)
informuje vodiča, že maximálna povolená rýchlosť je 130 km/h (80 mph).
Indikácia rýchlosti
Uložená rýchlosť
Rýchlosť vozidla vpredu
Aktuálna rýchlosť vášho vozidla
56
57
58
59
60
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 319
PODPORA VODIČA
||
žiavanie rýchlosti 110 km/h (68 mph) a zároveň sleduje vozidlo pred vami, ktoré udržiava
rovnakú rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Výber a aktivácia adaptívneho
tempomatu*61
Adaptívny tempomat (ACC62) sa musí najprv
vybrať a potom aktivovať, aby sa umožnilo
ovládanie rýchlosti a vzdialenosti.
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 323)
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
adaptívneho tempomatu je nastavená tak, aby
udržiavala rýchlosť 110 km/h (68 mph) a
vpredu sa nenachádza žiadne vozidlo, ktoré by
sa malo sledovať.
Na spustenie funkcie je potrebné:
•
Bezpečnostný pás vodiča musí byť
zapnutý a dvere vodiča musia byť zatvorené.
•
Pred vozidlom musí byť v primeranej
vzdialenosti vozidlo („cieľové vozidlo“)
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
adaptívneho tempomatu je nastavená na udr-
320
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
alebo aktuálna rýchlosť musí byť aspoň
15 km/h (9 mph).
•
Pre vozidlá vybavené manuálnou prevodovkou. Rýchlosť musí byť aspoň 30 km/h
(20 mph).
1.
Stlačte tlačidlo volantu ◀ (2) alebo ▶ (3) a
prejdite na symbol adaptívneho tempo(4).
matu
> Symbol je sivý - adaptívny tempomat je
v pohotovostnom režime.
2. Ak je zvolený obmedzovač rýchlosti - stla(1) ho aktičením tlačidla na volante
vujte.
> Symbol je biely - obmedzovač rýchlosti
sa spustí a aktuálna rýchlosť sa uloží
ako maximálna rýchlosť.
UPOZORNENIE
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
61
62
63
64
Adaptívny tempomat (ACC64) sa dá deaktivovať a vypnúť.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 317)
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji (str. 324)
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 323)
Deaktivovanie adaptívneho tempomatu*
(str. 321)
Opätovná aktivácia adaptívneho
tempomatu na poslednú uloženú
rýchlosť
–
Deaktivovanie adaptívneho
tempomatu*63
Ak je zvolený adaptívny tempomat – stlaho aktivujte.
čením tlačidla na volante
> Značky tempomatu a symboly na
displeji vodiča zmenia farbu zo SIVEJ
na BIELU – vozidlo bude teraz opäť sledovať naposledy uloženú rýchlosť.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
1.
Stlačte tlačidlo na volante
(2).
> Symbol a indikátory zmenia farbu na
sivú - adaptívny tempomat je nastavený
v pohotovostnom režime. Indikátor
časového intervalu a symbol cieľového
vozidla, ak sú aktivované, sa tiež vypnú.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 321
PODPORA VODIČA
||
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
adaptívneho tempomatu (4) zhasne –
tým sa vymaže uložená maximálna
rýchlosť.
UPOZORNENIE
•
•
S adaptívnym tempomatom v pohotovostnom režime musí zasiahnuť vodič a
regulovať tak rýchlosť, ako aj vzdialenosť od vozidla pred vami.
Keď je adaptívny tempomat v pohotovostnom režime a vozidlo sa príliš priblíži k vozidlu pred vami, vodič môže
byť namiesto toho upozornený na malý
odstup pomocou funkcie Upozornenie
na nedostatočnú vzdialenosť*.
Pohotovostný režim pre adaptívny
tempomat*65
Adaptívny tempomat (ACC66) sa dá deaktivovať a prepnúť do pohotovostného režimu. To
môže nastať v dôsledku zásahu vodiča alebo
automaticky.
Pohotovostný režim znamená, že funkcia je
zvolená na displeji vodiča, ale nie je aktivovaná. Adaptívny tempomat potom neupravuje
rýchlosť, ani vzdialenosť od vozidla pred vami.
Adaptívny tempomat* (str. 317)
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji
(str. 324)
•
65
66
322
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 320)
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 323)
•
S adaptívnym tempomatom v pohotovostnom režime musí zasiahnuť vodič a
regulovať tak rýchlosť, ako aj vzdialenosť od vozidla pred vami.
•
Keď je adaptívny tempomat v pohotovostnom režime a vozidlo sa príliš priblíži k vozidlu pred vami, vodič môže
byť namiesto toho upozornený na malý
odstup pomocou funkcie Upozornenie
na nedostatočnú vzdialenosť*.
Pohotovostný režim pri zásahu vodiča
Adaptívny tempomat sa deaktivuje a nastaví
do pohotovostného režimu, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
•
•
Používa sa nožná brzda.
•
Vodič udržiava rýchlosť vyššiu ako je uložená rýchlosť po dobu dlhšiu ako 1 minúta.
•
Pedál spojky je stlačený pribl. 1 minútu –
platí pre vozidlá s manuálnou prevodovkou.
Súvisiace informácie
•
•
UPOZORNENIE
Automatický pohotovostný režim
UPOZORNENIE
Volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy N.
Dočasné zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedálu, napr. pri predbiehaní, nemá vplyv
na nastavenie - keď sa plynový pedál uvoľní,
vozidlo sa vráti na poslednú uloženú rýchlosť.
Pri automatickom pohotovostnom režime
je vodič upozornený akustickým signálom a
na displeji vodiča sa zobrazí správa.
•
Vodič potom musí upraviť rýchlosť
vozidla, podľa potreby brzdiť a udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných
vozidiel.
Automatický pohotovostný režim sa dá zapnúť
v prípade niektorého z nasledujúcich prípadov:
•
Jeden zo systémov, od ktorých je adaptívny tempomat závislý, prestal pracovať,
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
ako napr. systém kontroly stability/protišmykový systém (ESC67).
•
•
•
•
•
•
•
Vodič otvorí dvere.
•
Je rýchlosť nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
ACC nevie, či vozidlo pred ním stojí alebo
ide o predmet, ako je napr. retardér.
•
Rýchlosť je nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
vozidlo pred vami zmizne, takže ACC už
nemá vozidlo, ktoré by sledoval.
•
Rýchlosť klesne pod 30 km/h (20 mph) platí len pre vozidlá vybavené manuálnou
prevodovkou.
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 323)
Obmedzenia pre adaptívny
tempomat*68
Vodič odloží bezpečnostný pás.
Adaptívny tempomat (ACC69) môže mať v
určitých situáciách obmedzenia.
Otáčky motora sú príliš nízke/vysoké.
Strmé cesty a/alebo ťažký náklad
Jedno alebo viac kolies stráca trakciu.
Majte na pamäti, že systém adaptívneho tempomatu je primárne určený na použitie pri
jazde na rovných vozovkách. Pri jazde v
strmých klesaniach môže mať táto funkcia ťažkosti pri udržiavaní správnej vzdialenosti od
vozidla pred vami - v takom prípade buďte
mimoriadne pozorný a pripravený na brzdenie.
Teplota bŕzd je vysoká.
Parkovacia brzda je zatiahnutá.
Kamera a radarová jednotka je pokrytá
napr. snehom alebo silným dažďom
(objektív fotoaparátu/rádiové vlny sú
zablokované).
Nepoužívajte systém adaptívneho tempomatu,
ak je vozidlo naložené ťažkým nákladom alebo
je k vozidlu pripojený príves.
Jazdný režim nie je k dispozícii
Režim jazdy Off Road nie je možné zvoliť, keď
je aktivovaný adaptívny tempomat.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 317)
•
Deaktivovanie adaptívneho tempomatu*
(str. 321)
67
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 320)
Electronic Stability Control
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 323
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
Toto nie je systém na predchádzanie
kolíziám. Vodič je vždy zodpovedný a
musí zasiahnuť, ak systém nerozpozná
vozidlo pred ním.
•
Funkcia nebrzdí v prípade ľudí, zvierat,
ani malých vozidiel, ako sú bicykle a
motocykle. Ani v prípade nízkych prívesov, prichádzajúcich vozidiel, pomalých
alebo stojacich vozidiel a predmetov.
•
Nepoužívajte túto funkciu v náročných
situáciách, ako napríklad v mestskej
premávke, na križovatkách, na klzkom
povrchu, s veľkým množstvom vody
alebo kalu na ceste, v hustom daždi/
snežení, pri zlej viditeľnosti, na kľukatých cestách alebo na šmykľavých
cestách.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
68
69
70
71
72
324
Prepnite tempomatom a
adaptívnym tempomatom*70 na
stredovom displeji
Ak je na displeji vodiča zvolený normálny
tempomat (CC71), môžete prepnúť na adaptívny tempomat (ACC72) v zobrazení funkcie
na stredovom displeji.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
Indikátor ZELENÉHO tlačidla – adaptívny
tempomat je deaktivovaný a normálny
tempomat je nastavený do pohotovostného režimu.
•
Indikátor SIVÉHO tlačidla – normálny
tempomat je deaktivovaný a adaptívny
tempomat je nastavený do pohotovostného režimu.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symbol na displeji vodiča zobrazuje, ktorý
tempomat je aktívny:
Tempomat (CC)
Adaptívny tempomat
(ACC)
A
A
A
BIELY symbol: Funkcia je aktívna, symbol je SIVÝ: Pohotovostný režim
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Tempomat (str. 314)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 325
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre adaptívny
tempomat*73
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa adaptívneho
tempomatu (ACC74).
Symbol
Správa
Špecifikácia
Symbol je BIELY
Vozidlo udržiava uloženú rýchlosť.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptívny tempomat je nastavený do pohotovostného režimu.
Nedostupné
Symbol je SIVÝ
Adaptive Cruise Contr.
Servis je potrebný
Systém nefunguje tak, ako by mal. Je potrebné kontaktovať servis - odporúčame autorizovaný servis vozidiel
značky Volvo.
Symbol je SIVÝ
Sním. na čelnom skle
Vyčistite čelné sklo pred detektormi kamery a radarovej jednotky.
Snímač blok. Pozri prír.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
Súvisiace informácie
•
73
74
326
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Pilot Assist*75
Pilot Assist môže pomôcť vodičovi riadiť
vozidlo medzi značeniami jazdného pruhu,
ako aj udržiavať rovnomernú rýchlosť v kombinácii s vopred zvoleným časovým intervalom od vozidlu pred vami.
Zoznámte sa s funkciou Pilot Assist
všetkých aplikáciách a obmedzeniach funkcie,
aby ste mohli bezpečne využívať všetky
výhody.
Funkcia Pilot Assist je primárne určená na
použitie na diaľniciach a podobných hlavných
cestách, kde môže prispieť k pohodlnejšej
jazde a uvoľnenejšiemu zážitku z jazdy.
Vodič si zvolí požadovanú rýchlosť a časový
interval pre vozidlo pred ním. Funkcia Pilot
Assist kontroluje vzdialenosť od vozidla pred
ním a značenie jazdného pruhu na povrchu
vozovky pomocou kamerovej jednotky. Vopred
nastavený časový interval sa udržiava pomocou automatického nastavenia rýchlosti, zatiaľ
čo asistent riadenia pomáha umiestniť vozidlo
v jazdnom pruhu.
Funkcia Pilot Assist reguluje rýchlosť zrýchlením a brzdením. Je normálne, že brzdy používané pri úprave rýchlosti vydávajú slabý zvuk.
Kamera a radarová jednotka merajú vzdialenosť od
vozidla pred vami a rozpoznávajú bočné čiary.
Kamerová a radarová jednotka
Čítačky vzdialeností
Čítačky, bočné značky
Funkcia Pilot Assist pomáha ovládať vaše
vozidlo a možno budete musieť s funkciou
Pilot Assist prejsť niekoľko kilometrov, než sa s
ňou úplne oboznámite. Je dôležité vedieť o
75
Pilot Assist má za cieľ:
•
plynule regulovať rýchlosť. V situáciách,
ktoré si vyžadujú prudké brzdenie, musí
vodič zabrzdiť sám. To platí v prípade veľkých rozdielov v rýchlostiach alebo pri prudkom brzdení vozidla pred vami. Kvôli
obmedzeniam kamery a radarovej jed-
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
notky môže k brzdeniu dôjsť neočakávane
alebo aj vôbec.
•
sledovať vozidlo pred vami v rovnakom
jazdnom pruhu a v časovom intervale
nastavenom vodičom. Ak radarová jednotka nerozpozná pred vami žiadne
vozidlo, vozidlo namiesto toho udržiava
rýchlosť nastavenú a uloženú vodičom. K
tomu dochádza aj vtedy, keď sa rýchlosť
vozidla pred vami zvýši a prekročí uloženú
rýchlosť.
Nasmerovať vozidlo do jazdného
pruhu
Keď funkcia Pilot Assist pomáha s riadením,
pokúsi sa nasmerovať vozidlo do polovice
medzi viditeľnými značkami jazdného pruhu.
Pre plynulejšiu jazdu je vhodné, aby ste
nechali vozidlo nájsť si správnu polohu. Vodič
môže vždy upraviť polohu sám tak, že viac
zasiahne do riadenia. Je dôležité, aby vodič
skontroloval, či je vozidlo bezpečne umiestnené v jazdnom pruhu.
Ak funkcia Pilot Assist neumiestni vozidlo
vhodným spôsobom do jazdného pruhu, odporúča sa vypnúť funkciu Pilot Assist alebo prepnúť na adaptívny tempomat*.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 327
PODPORA VODIČA
||
Asistent riadenia
Aktuálny stav asistenta riadenia je indikovaný farbou symbolu volantu:
• ZELENÝ volant indikuje
aktívneho asistenta riadenia
• SIVÝ volant (ako na
obrázku) označuje deaktivovaného asistenta
riadenia.
Asistent riadenia Pilot Assist zohľadňuje rýchlosť pred vami idúceho vozidla a značenie
jazdného pruhu. Vodič môže kedykoľvek ignorovať odporúčanie riadenia od funkcie Pilot
Assist a riadiť iným smerom, napr. zmeniť
jazdný pruh alebo sa vyhnúť prekážke na
ceste.
Ak funkcia Pilot Assist nedokáže interpretovať
jazdný pruh jednoznačne, napr. ak kamerová a
radarová jednotka nevidia bočné značenie
jazdného pruhu, funkcia Pilot Assist dočasne
deaktivuje asistenta riadenia, ale obnoví ho,
akonáhle sa dá jazdný pruh znovu interpretovať – hoci funkcie ovládania rýchlosti a vzdialenosti zostávajú aktívne. Volant mierne
vibruje, keď je dočasne deaktivovaný, aby upozornil vodiča na zmenu.
UPOZORNENIE
Asistent riadenia Pilot Assist sa automaticky deaktivuje a obnoví sa bez predchádzajúceho upozornenia.
328
Plynulé zákruty a pri rozdelení cesty
Funkcia Pilot Assist spolupracuje s vodičom,
ktorý by preto nemal čakať na asistenta riadenia z funkcie Pilot Assist ale vždy by mal byť
pripravený zvýšiť svoj vlastný riadiaci vstup,
najmä v zákrutách.
Keď sa vozidlo priblíži k výjazdu alebo ak sa
pruh rozdelí, vodič by mal riadiť smerom k
požadovanému jazdnému pruhu tak, aby Pilot
Assist dokázal rozpoznať požadovaný smer.
Ruky na volante
Aby funkcia Pilot Assist fungovala, ruky vodiča
musia byť na volante. Taktiež je dôležité, aby
bol vodič počas jazdy stále aktívny a dával
pozor, pretože Pilot Assist nedokáže prečítať
všetky situácie a funkcia môže prepínať medzi
vypnutým a zapnutým stavom aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Ak Pilot Assist zistí, že vodič
nedrží ruky na volante,
systém poskytne výstrahu so
symbolom a textovou správou na displeji vodiča, aby
vodiča vyzval na aktívne riadenie vozidla.
Ak sa ani po niekoľkých sekundách nedajú na
volante rozpoznať ruky vodiča, zopakuje sa
výzva na aktívne riadenie vozidla doplnená
akustickým signálom.
Ak funkcia Pilot Assist nedokáže rozpoznať
ruky vodiča na volante ani po niekoľkých ďal-
ších sekundách, výstražný signál sa stáva
intenzívnym a funkcia riadenia sa deaktivuje.
Funkcia Pilot Assist sa potom musí reštartovať
.
pomocou tlačidla na volante
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Výber a aktivácia Pilot Assist* (str. 331)
Režim zobrazenia pre Pilot Assist*
(str. 330)
Ovládať systém Pilot Assist*76
: Zníži uloženú rýchlosť
Súhrn spôsobu ovládania Pilot Assist pomocou ľavého tlačidlového poľa na volante a
spôsobu zobrazenia funkcie na displeji.
Zvyšuje časový interval voči vozidlu
vpredu
Znižuje časový interval voči vozidlu vpredu
•
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 334)
◀: Prepína zo systému Pilot Assist na
adaptívny tempomat
•
Symboly a správy pre Pilot Assist*
(str. 337)
Symboly pre cieľové vozidlo
•
•
Ovládať systém Pilot Assist* (str. 329)
Symbol funkcie
Symbol pre časový interval voči vozidlám
vpredu
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika
kolízie (str. 339)
Symbol pre aktivovaného/deaktivovaného
asistenta riadenia
•
•
Zmena cieľa s podporou vodiča (str. 340)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 341)
▶: Prepína z adaptívneho tempomatu* na
systém Pilot Assist
•
Automatické brzdenie s podporou vodiča
(str. 343)
: Z pohotovostného režimu - aktivuje
Pilot Assist a uloží aktuálnu rýchlosť
•
Asistent predchádzania* (str. 338)
: Z aktívneho režimu - deaktivuje/
prepne Pilot Assist do pohotovostného
režimu
Nastavenie časového intervalu od vozidla
pred vami (str. 342)
Tlačidlá a symboly pre funkciu.
Súvisiace informácie
•
Pilot Assist* (str. 327)
: Aktivuje systém Pilot Assist z pohotovostného režimu a obnoví uloženú rýchlosť a časový interval
: Zvýši uloženú rýchlosť
76
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 329
PODPORA VODIČA
Režim zobrazenia pre Pilot
Assist*77
Časový interval
Pilot Assist reguluje len
časový interval od vozidla
pred vami, keď symbol vzdialenosti zobrazuje vozidlo (1)
nad symbolom volantu.
Nasledujúci príklad obrázku ukazuje, ako sa
Pilot Assist dá zobraziť na displeji v rôznych
kontextoch.
Rýchlosť
rýchlosť 110 km/h (68 mph) a vpredu sa nenachádza žiadne vozidlo, ktoré by sa malo sledovať.
Pilot Assist neposkytuje žiadnu pomoc pri riadení, pretože bočné značenie jazdného pruhu
nie je možné rozpoznať.
Asistent riadenia Pilot Assist
je aktívny len vtedy, keď sa symbol volantu (2)
zmenil zo SIVÉHO na ZELENÝ.
Počas jazdy
V nasledujúcom ilustratívnom príklade, funkcia
Informácie o dopravných značkách (RSI78)
informuje vodiča, že maximálna povolená rýchlosť je 130 km/h (80 mph).
Indikácia rýchlosti.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená na udržiavanie rýchlosti 110 km/h (68 mph) a zároveň sleduje
vozidlo pred vami, ktoré udržiava rovnakú
rýchlosť.
Uložená rýchlosť
Rýchlosť vozidla vpredu
Aktuálna rýchlosť vášho vozidla
Pilot Assist neposkytuje žiadnu pomoc pri riadení, pretože bočné značenie jazdného pruhu
nie je možné rozpoznať.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená tak, aby udržiavala
77
78
330
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Výber a aktivácia Pilot Assist*79
Musíte najprv vybrať a potom aktivovať Pilot
Assist, aby mohol ovládať rýchlosť a vzdialenosť a poskytovať pomoc pri riadení.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená na udržiavanie rýchlosti 110 km/h (68 mph) a zároveň sleduje
vozidlo pred vami, ktoré udržiava rovnakú
rýchlosť.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená tak, aby udržiavala
rýchlosť 110 km/h (68 mph) a vpredu sa nenachádza žiadne vozidlo, ktoré by sa malo sledovať.
Funkcia Pilot Assist tu poskytuje aj pomoc pri
riadení, pretože bočné značenie jazdného
pruhu sa dá rozpoznať.
Pilot Assist poskytuje pomoc pri riadení, pretože značenie jazdného pruhu sa dá rozpoznať.
Zelený volant označuje, že Pilot Assist poskytuje
pomoc pri riadení.
Na spustenie Pilot Assist je potrebné, aby.
•
Bezpečnostný pás vodiča musí byť
zapnutý a dvere vodiča musia byť zatvorené.
•
Značenie okrajov jazdného pruhu musí byť
zreteľné a vozidlo ich musí rozpoznať.
•
Pred vozidlom musí byť v primeranej
vzdialenosti vozidlo („cieľové vozidlo“)
alebo aktuálna rýchlosť musí byť aspoň
15 km/h (9 mph).
Súvisiace informácie
•
•
79
Pilot Assist* (str. 327)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 334)
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 331
PODPORA VODIČA
||
•
Rýchlosť nesmie prekročiť 140 km/h (87
mph).
•
•
Vodič musí držať ruky na volante.
•
1.
Pred vozidlom musí byť v primeranej
vzdialenosti vozidlo („cieľové vozidlo“)
alebo aktuálna rýchlosť musí byť aspoň
15 km/h (9 mph).
Pre vozidlá vybavené manuálnou prevodovkou. Rýchlosť musí byť aspoň 30 km/h
(20 mph).
Stlačte ◀ (1) alebo ▶ (3), aby ste prešli na
symbol pre Pilot Assist
(4).
> Symbol je sivý – Pilot Assist je v pohotovostnom režime.
UPOZORNENIE
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
•
•
•
Pilot Assist* (str. 327)
Deaktivujte Pilot Assist* (str. 332)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 334)
Reaktivácia Pilot Assist na poslednej
uloženej rýchlosti
80
332
Pilot Assist sa dá deaktivovať a vypnúť.
Súvisiace informácie
2. Ak je zvolený Pilot Assist - stlačením tlačidla na volante
(2) ho aktivujte.
> Symbol je biely - Pilot Assist sa spustí a
aktuálna rýchlosť sa uloží ako maximálna rýchlosť.
–
Deaktivujte Pilot Assist*80
Ak je zvolený Pilot Assist - stlačením tlaho aktivujte.
čidla na volante
> Značky tempomatu a symboly na
displeji vodiča zmenia farbu zo SIVEJ
na BIELU – vozidlo bude teraz opäť sledovať naposledy uloženú rýchlosť.
1.
Stlačte tlačidlo na volante
(2).
> Symbol a indikátory zmenia farbu na
sivú - Pilot Assist je nastavený v pohotovostnom režime. Indikátor časového
intervalu a symbol cieľového vozidla, ak
sú aktivované, sa tiež vypnú.
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
Pilot Assist (4) zhasne – tým sa vymaže
uložená maximálna rýchlosť.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
•
S Pilot Assist v pohotovostnom režime
musí vodič zasiahnuť do riadenia, regulovať rýchlosť a vzdialenosť k vozidlu
pred ním.
Keď je Pilot Assist v pohotovostnom
režime a vozidlo sa dostane príliš blízko
k pred ním idúcemu vozidlu, vodič je
varovaný o krátkej vzdialenosti funkciou upozornenia na nedostatočnú
vzdialenosť*.
Pohotovostný režim pre Pilot
Assist*81
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 320)
•
•
Používa sa nožná brzda.
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji (str. 324)
•
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 323)
Smerovky sa používajú dlhšie ako
1 minútu.
•
Vodič udržiava rýchlosť vyššiu ako je uložená rýchlosť po dobu dlhšiu ako 1 minúta.
81
82
Dočasné vypnutie pomoci asistenta riadenia pomocou tlačidla Pilot Assist*
(str. 334)
Pri automatickom pohotovostnom režime
je vodič upozornený akustickým signálom a
na displeji vodiča sa zobrazí správa.
•
Vodič potom musí upraviť rýchlosť
vozidla, podľa potreby brzdiť a udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných
vozidiel.
Pohotovostný režim pri zásahu vodiča
•
•
•
UPOZORNENIE
Pilot Assist sa dá deaktivovať a nastaviť do
pohotovostného režimu. To môže nastať v
dôsledku zásahu vodiča alebo automaticky.
Pohotovostný režim znamená, že funkcia je
zvolená na displeji vodiča, ale nie je aktivovaná. V tomto prípade Pilot Assist nereguluje
rýchlosť, ani vzdialenosť od vozidla pred vami,
ani neposkytuje pomoc pri riadení.
Pilot Assist sa deaktivuje a nastaví do pohotovostného režimu, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
Súvisiace informácie
Automatický pohotovostný režim
•
Automatický pohotovostný režim sa dá zapnúť
v prípade niektorého z nasledujúcich prípadov.
•
Jeden zo systémov, od ktorých je funkcia
Pilot Assist závislá, prestal pracovať, ako
napr. systém kontroly stability/protišmykový systém 82.
•
•
•
•
•
•
•
•
Rukami nedržíte volant.
Volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy N.
Pedál spojky je stlačený pribl. 1 minútu platí pre vozidlá s manuálnou prevodovkou.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Electronic Stability Control
Vodič otvorí dvere.
Vodič odloží bezpečnostný pás.
Otáčky motora sú príliš nízke/vysoké.
Jedno alebo viac kolies stráca trakciu.
Teplota bŕzd je vysoká.
Parkovacia brzda je zatiahnutá.
Kamera a radarová jednotka je pokrytá
napr. snehom alebo silným dažďom
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 333
PODPORA VODIČA
||
(objektív fotoaparátu/rádiové vlny sú
zablokované).
•
Je rýchlosť nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
Pilot Assist nevie, či vozidlo pred ním stojí
alebo ide o predmet, ako je napr. retardér.
•
Rýchlosť je nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
vozidlo pred vami zmizne, takže Pilot
Assist už nemá vozidlo, ktoré by sledoval.
•
Rýchlosť klesne pod 30 km/h (20 mph) platí len pre vozidlá vybavené manuálnou
prevodovkou.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Pilot Assist* (str. 327)
Výber a aktivácia Pilot Assist* (str. 331)
Deaktivujte Pilot Assist* (str. 332)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 334)
Dočasné vypnutie pomoci
asistenta riadenia pomocou
tlačidla Pilot Assist*83
Asistent riadenia Pilot Assist sa môže
dočasne vypnúť a znovu zapnúť bez predchádzajúceho upozornenia.
Keď použijete smerovky, asistent riadenia Pilot
Assist sa dočasne deaktivuje. Ak je smerovka
vypnutá, pomoc pri riadení sa automaticky
znovu aktivuje, ak je stále možné zaznamenať
čiary jazdného pruhu.
Obmedzenia systému
Pilot Assist*84
Funkcia Pilot Assist môže mať v určitých situáciách obmedzenia.
Funkcia Pilot Assist je pomôcka, ktorá môže
vodičovi pomôcť v mnohých situáciách. Vodič
je však vždy zodpovedný za udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od okolitých objektov a
správnej polohy v jazdnom pruhu.
Ak Pilot Assist nedokáže jasne interpretovať
jazdný pruh, napr. ak kamera alebo radarová
jednotka nedokáže vidieť bočné značenie jazdného pruhu, Pilot Assist dočasne vypne asistenta riadenia - funkcie regulácie rýchlosti a
vzdialenosti zostanú aktívne. Asistent riadenia
sa znovu zapne, keď sa jazdný pruh dá znovu
rozpoznať. V takýchto situáciách môže mierne
vibrovanie volantu upozorniť vodiča na skutočnosť, že asistent riadenia sa dočasne deaktivoval.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
83
84
334
Pilot Assist* (str. 327)
Výber a aktivácia Pilot Assist* (str. 331)
Deaktivujte Pilot Assist* (str. 332)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 334)
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
nými podmienkami, protisvetlom,
mokrým povrchom vozovky atď.
UPOZORNENIE
V niektorých situáciách môže mať asistent
riadenia Pilot Assist problémy s tým, aby
vodičovi pomohol správnym spôsobom,
prípadne sa môže automaticky deaktivovať
– v takom prípade sa používanie systému
Pilot Assist neodporúča. Príkladmi takýchto
situácií môžu byť:
•
•
•
nejasné, ojazdené, chýbajúce alebo
navzájom sa krížiace čiary jazdného
pruhu, alebo ak existuje niekoľko čiar
jazdných pruhov.
zmena rozdelenia jazdného pruhu,
napr. keď sa jazdné pruhy delia alebo
spájajú, ako aj na diaľničných privádzačoch.
•
práce na ceste a náhle zmeny vozovky,
napr. keď čiary prestanú označovať
správnu trasu.
•
okraje alebo iné čiary, ako sú značenia
jazdných pruhov, nachádzajúce sa na
ceste alebo v jej blízkosti, napr. obrubníky, spoje alebo opravy povrchu
vozovky, hrany bariér, hrany na ceste
alebo silné tiene.
•
•
•
Vodič by si mal tiež uvedomiť, že systém
Pilot Assist má nasledujúce obmedzenia:
•
Kamerový a radarový snímač nemá
kapacitu na rozpoznávanie všetkých
prichádzajúcich predmetov a prekážok
v prostredí dopravy, napr. výmoľov, statických prekážok alebo predmetov,
ktoré úplne alebo čiastočne blokujú
trasu.
•
Systém Pilot Assist "nevidí" chodcov,
zvieratá atď.
•
Odporúčaný vstup riadenia je obmedzený silou, čo znamená, že Pilot
Assist nedokáže vždy pomôcť vodičovi
riadiť a udržiavať vozidlo v jazdnom
pruhu.
•
Vo vozidlách vybavených systémom
Sensus Navigation* má funkcia možnosť použiť informácie z mapových
úzky alebo kľukatý jazdný pruh.
hrebene alebo diery v pruhu.
zlé poveternostné podmienky, napr.
dážď, sneh alebo hmla, prípadne kal
alebo zhoršený výhľad so zlými svetel-
Nerozpoznávajú sa vysoké obrubníky,
bariéry na ceste, dočasné prekážky
(dopravné kužele, bezpečnostné
bariéry atď.). Alternatívne sa môžu
nesprávne rozpoznať ako značenie
jazdného pruhu s následným rizikom
kontaktu medzi vozidlom a takýmito
prekážkami. Vodič sa musí ubezpečiť,
že vozidlo je vo vhodnej vzdialenosti od
takýchto prekážok.
údajov, čo môže viesť k premenlivému
výkonu.
•
Systém Pilot Assist sa vypne, ak posilňovač riadenia pre silu riadenia závisiacu od rýchlosti funguje so zníženým
výkonom – napr. počas chladenia v
dôsledku prehriatia.
UPOZORNENIE
Pilot Assist sa smie používať iba vtedy, ak
sú na každej strane jazdného pruhu vyznačené zreteľné čiary. Každé iné použitie
zahŕňa zvýšené riziko kontaktu s okolitými
prekážkami, ktoré nie je možné rozpoznať
pomocou funkcie.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 335
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
Toto nie je systém na predchádzanie
kolíziám. Vodič je vždy zodpovedný a
musí zasiahnuť, ak systém nerozpozná
vozidlo pred ním.
•
Funkcia nebrzdí v prípade ľudí, zvierat,
ani malých vozidiel, ako sú bicykle a
motocykle. Ani v prípade nízkych prívesov, prichádzajúcich vozidiel, pomalých
alebo stojacich vozidiel a predmetov.
•
Nepoužívajte túto funkciu v náročných
situáciách, ako napríklad v mestskej
premávke, na križovatkách, na klzkom
povrchu, s veľkým množstvom vody
alebo kalu na ceste, v hustom daždi/
snežení, pri zlej viditeľnosti, na kľukatých cestách alebo na šmykľavých
cestách.
Nepoužívajte systém Pilot Assist, ak je vozidlo
naložené ťažkým nákladom alebo je k vozidlu
pripojený príves.
POZNÁMKA
Funkcia Pilot Assist sa nedá aktivovať, ak je
k elektrickému systému vozidla pripojený
príves, nosič bicyklov alebo podobné zariadenie.
Jazdný režim nie je k dispozícii
Jazdný režim Off Road nie je možné zvoliť,
keď je aktivovaný systém Pilot Assist.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Vodič má vždy možnosť opraviť alebo upraviť
zásah riadenia, ktorý urobil systém Pilot Assist
a môže otočiť volantom do požadovanej
polohy.
Súvisiace informácie
Strmé cesty a/alebo ťažký náklad
•
•
Majte na pamäti, že systém Pilot Assist je primárne určený na použitie pri jazde na rovných
vozovkách. Pri jazde v strmých klesaniach
môže mať táto funkcia ťažkosti pri udržiavaní
správnej vzdialenosti od vozidla pred vami - v
336
takom prípade buďte mimoriadne pozorný a
pripravený na brzdenie.
•
•
Pilot Assist* (str. 327)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 280)
Režimy jazdy (str. 456)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre
Pilot Assist*85
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa Pilot Assist.
Symbol
Správa
Špecifikácia
Sivý symbol volantu
Označuje deaktivovaného asistenta riadenia. Keď Pilot Assist poskytuje pomoc pri riadení, volant je
zelený.
Symbol pre ruky na volante
Systém nedokáže zistiť, či má vodič ruky na volante. Položte ruky na volant a aktívne riaďte vozidlo.
Sním. na čelnom skle
Vyčistite čelné sklo pred detektormi kamery a radarovej jednotky.
Snímač blok. Pozri prír.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
85
Súvisiace informácie
•
•
Pilot Assist* (str. 327)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 334)
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 337
PODPORA VODIČA
Asistent predchádzania*
UPOZORNENIE
Asistent predchádzania môže vodičovi
pomôcť pri predchádzaní iných vozidiel.
Funkcia sa dá používať s adaptívnym tempomatom* alebo systémom Pilot Assist*.
Keď so zapnutým adaptívnym tempomatom
alebo systémom Pilot Assist idete za iným
vozidlom a vodič signalizuje úmysel predbehnúť aktiváciou smerovky86, systémy pomáhajú zrýchľovať vozidlo smerom k vozidlu pred
vami skôr, ako vozidlo dosiahne predbiehajúci
jazdný pruh.
Funkcia potom oneskorí zníženie rýchlosti, aby
sa zabránilo predčasnému brzdeniu, keď sa
vozidlo vodiča približuje k pomalšiemu vozidlu.
UPOZORNENIE
338
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
86
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Funkcia zostane aktívna, kým vozidlo vodiča
nedokončí predbiehanie vozidla.
Uvedomte si, že túto funkciu môžete aktivovať vo viacerých situáciách než len pri
predbiehaní, napr. keď sa smerovka používa na indikáciu zmeny jazdného pruhu
alebo výjazd na inú cestu – vozidlo potom
na chvíľu zrýchli.
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Používania asistenta
predchádzania
Asistent predchádzania sa dá používať s
adaptívnym tempomatom* alebo Pilot
Assist*. Aby sa využil asistenta predchádzania, existuje viacero kritérií.
Pre aktiváciu asistenta predchádzania musia
existovať nasledovné podmienky:
•
musí byť pred vami vozidlo („cieľové
vozidlo“)
•
aktuálna rýchlosť vášho vozidla je
najmenej 70 km/h (43 mph)
•
uložená rýchlosť musí byť dostatočne
vysoká na to, aby sa predchádzalo bezpečne.
Spustenie asistenta predchádzania:
–
Aktivujte smerovku.
Použite ľavú smerovku vo vozidle s riadením na ľavej strane, pravú vo vozidle s riadením na pravej strane.
> Asistent predchádzania je spustený.
Používania asistenta predchádzania
(str. 338)
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
Smerovka vľavo len vo vozidle s ľavostranným riadením, alebo smerovka vpravo vo vozidle s pravostranným riadením.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
Pri používaní systému asistencie pri predchádzaní by si mal vodič uvedomovať, že
ak sa podmienky náhle zmenia, môže dôjsť
k neželanej akcelerácii.
Je preto potrebné vyhnúť sa niektorým
situáciám, ako napríklad:
•
vozidlo sa blíži k výjazdu na odbočku,
ktorá je v tom istom smere, v akom by
normálne prebehlo predchádzanie.
•
vozidlo pred vami spomaľuje skôr, ako
vodičove vozidlo prejde do jazdného
pruhu určeného na predchádzanie.
•
doprava v jazdnom pruhu určenom na
predchádzanie spomaľuje.
•
na vozidle s pravostranným riadením sa
jazdí v krajine s ľavostrannou premávkou (alebo naopak).
Situáciám tohto druhu sa dá predísť dočasným nastavením adaptívneho tempomatu
alebo Pilot Assist do pohotovostného
režimu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Asistent predchádzania* (str. 338)
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
Pohotovostný režim pre adaptívny tempomat* (str. 322)
•
Pohotovostný režim pre Pilot Assist*
(str. 333)
Výstraha podpory vodiča v prípade
rizika kolízie
Systémy podpory vodiča v podobe adaptívneho tempomatu* a Pilot Assist* môže upozorniť vodiča, ak sa vzdialenosť k vozidlu
náhle príliš skráti.
Zvuk a symbol upozornenia na kolíziu
Akustický signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Výstražný signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Meranie vzdialenosti s kamerou a radarovou jednotkou
Adaptívny tempomat a Pilot Assist používa
pribl. 40% kapacity nožnej brzdy. Ak je
potrebné brzdiť vozidlo silnejšie ako dokáže
zbrzdiť podpora vodiča a vodič nebrzdí, aktivuje sa výstražné svetlo a akustické varovanie,
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 339
PODPORA VODIČA
||
ktoré upozorní vodiča, že je potrebný okamžitý
zásah.
UPOZORNENIE
Systémy podpory vodiča varujú len pred
vozidlami, ktoré rozpozná ich radarová jednotka – preto sa výstraha nemusí aktivovať
alebo sa môže aktivovať s určitým oneskorením. Nikdy nečakajte na výstrahu. Ak si
to situácia vyžaduje, použite brzdy.
Zmena cieľa s podporou vodiča
Ak podpory vodiča nasledujú iné vozidlo pri
rýchlostiach prevyšujúcich pribl. 30 km/h
(20 mph) a cieľ sa zmení z pohybujúceho
sa vozidla na stojace vozidlo, podpory
vodiča budú ignorovať stojace vozidlo a
namiesto toho zrýchlia na uloženú rýchlosť.
Zmena cieľa
•
Vodič musí zasiahnuť a vozidlo
zabrzdiť.
Automatický pohotovostný režim so
zmenou cieľa
Podpory vodiča sú vypnuté a prepnú sa do
pohotovostného režimu:
Súvisiace informácie
•
•
•
UPOZORNENIE
Podpory vodiča pri adaptívnom tempomate*
a systéme Pilot Assist* v kombinácii s automatickou prevodovkou zmenia cieľovú funkciu pri určitých rýchlostiach.
Systém podpory vodiča (str. 280)
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
Ak cieľové vozidlo pred vami náhle odbočí, môže byť
pred vami stojaca premávka.
Keď podpory vodiča sledujú iné vozidlo pri
rýchlosti nižšej ako 30 km/h (20 mph) a cieľové vozidlo sa zmení - z pohybujúceho sa
vozidla na stojace vozidlo - podpory vodiča
spomalia kvôli stojacemu vozidlu.
•
keď je rýchlosť nižšia ako 5 km/h
((3 mph)) a systémy na podporu vodiča
nedokážu rozpoznať, či je cieľový objekt
stojace vozidlo alebo iný predmet, ako je
napr. spomaľovací pás,
•
keď je rýchlosť nižšia ako 5 km/h
((3 mph)) a vozidlo pred vami zmizne,
takže podpory vodiča už nemajú vozidlo,
ktoré by sledovali.
Súvisiace informácie
•
•
•
340
Systém podpory vodiča (str. 280)
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Nastavte uloženú rýchlosť pre
podporu vodiča
Uloženú rýchlosť je možné nastaviť pre funkcie obmedzovača rýchlosti, tempomatu,
adaptívneho tempomatu* a Pilot Assist*.
–
Zmeňte nastavenú rýchlosť krátkymi stla(1) alebo
čeniami tlačidiel na volante
(2), prípadne ich stlačením a podržaním.
•
Krátko stlačte: Každé stlačenie zmení
rýchlosť v krokoch po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Stlačte a podržte: Keď sa indikátor
rýchlosti (3) presunie na požadovanú
rýchlosť, uvoľnite tlačidlo.
> Rýchlosť nastavená po poslednom stlačení tlačidla sa uloží do pamäte.
•
Účinok plynového pedálu
: Zvýši uloženú rýchlosť
: Zníži uloženú rýchlosť
Uložená rýchlosť
Ak vodič zvýši rýchlosť vozidla pomocou plynového pedála pred stlačením tlačidla na
(1), uložená rýchlosť bude rýchlosť
volante
vozidla pri stlačení tlačidla za predpokladu, že
noha vodiča je v momente stlačenia tlačidla na
plynovom pedáli.
Dočasné zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedálu, napr. pri predbiehaní, nemá vplyv
na nastavenie - keď sa plynový pedál uvoľní,
vozidlo sa vráti na poslednú uloženú rýchlosť.
Možná rýchlosť
Funkcia Pilot Assist dokáže poskytnúť pomoc
pri riadení od takmer statického stavu až po
rýchlosť 140 km/h (87 mph).
Všimnite si, že najnižšia rýchlosť, ktorá sa dá
naprogramovať, je 30 km/h (20 mph) - aj keď
dokáže sledovať iné vozidlo až do spomalenia
na 0 km/h, rýchlosť nižšia ako 30 km/h
(20 mph) sa nedá vybrať/uložiť.
Manuálna prevodovka
funkcie podpory vodiča dokážu sledovať iné
vozidlo rýchlosťou od 30 km/h (20 mph) až do
200 km/h (125 mph).
Funkcia Pilot Assist dokáže poskytnúť pomoc
pri riadení od 30 km/h (20 mph) až do
140 km/h (87 mph).
Najnižšia rýchlosť, ktorá sa dá naprogramovať,
je 30 km/h (20 mph) - maximálna rýchlosť je
200 km/h (125 mph).
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Tempomat (str. 314)
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
Automatická prevodovka
Funkcie podpory vodiča dokážu sledovať iné
vozidlo rýchlosťou od 0 km/h až do 200 km/h
(125 mph).
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 341
PODPORA VODIČA
Nastavenie časového intervalu od
vozidla pred vami
POZNÁMKA
Keď symbol na displeji vodiča zobrazuje
dve vozidlá, adaptívny tempomat sleduje
vozidlo pred vami v nastavenom časovom
intervale.
Pomocou funkcií adaptívneho tempomatu*,
Pilot Assist* a upozornenia na nedostatočnú
vzdialenosť* môžete nastaviť, aby sa udržiaval
časový interval od vozidla pred vami.
Môžu byť zvolené rôzne
časové intervaly od vozidla
pred vami a zobrazené na
displeji vodiča ako horizontálne čiary 1-5 – čím viac čiar,
tým bude časový interval
dlhší. Jedna čiara predstavuje
asi 1 sekundu od vozidla pred vami, 5 čiar
predstavuje asi 3 sekundy.
Ak sa zobrazuje iba jedno vozidlo, v primeranej vzdialenosti pred vami nie je žiadne
vozidlo.
Adaptívny tempomat umožňuje, aby sa časový
interval v určitých situáciách výrazne líšil, čo
vozidlu umožní plynule a pohodlne sledovať
vozidlo pred ním. Pri nízkych rýchlostiach, keď
sú vzdialenosti krátke, adaptívny tempomat
mierne predĺži časový interval.
POZNÁMKA
•
Čím vyššia rýchlosť, tým dlhšia vzdialenosť v metroch sa vypočíta pre daný
časový interval.
•
Používajte iba časové intervaly povolené miestnymi dopravnými predpismi.
•
Ak sa zdá, že podpory vodiča nereagujú na zvýšenie rýchlosti pri aktivácii,
môže to byť spôsobené tým, že časové
okno do vozidla pred vami je kratšie,
než je nastavené časové okno.
POZNÁMKA
Keď symbol na displeji vodiča zobrazuje
vozidlo a volant, systém Pilot Assist sleduje
vozidlo pred vami s nastavenou časovou
medzerou.
Ak sa zobrazuje iba jeden volant, v primeranej vzdialenosti pred vami nie je žiadne
vozidlo.
UPOZORNENIE
Ovládanie časového intervalu.
Používajte iba časové okno, ktoré vyhovuje aktuálnym podmienkam premávky.
•
Vodič by si mal uvedomiť, že krátke
časové okná obmedzujú množstvo
času, ktorý je k dispozícii na zareagovanie a podniknutie opatrení pri neočakávanej dopravnej situácii.
Zníženie časového intervalu
Zvýšenie časového intervalu
Indikátor vzdialenosti
–
342
•
Stlačte tlačidlo na volante (1) alebo (2),
aby sa zvýšil alebo znížil časový interval.
> Indikátor vzdialenosti (3) zobrazuje
aktuálny časový interval.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
Jazdné režimy pri používaní časového
intervalu od vozidiel (str. 343)
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
Jazdné režimy pri používaní
časového intervalu od vozidiel
Automatické brzdenie s podporou
vodiča
Vodič si môže vybrať rôzne štýly, ako by mala
podpora vodiča udržiavať vopred nastavený
časový interval voči vozidlu vpredu.
Výber sa vykonáva cez ovládanie režimu jazdy
DRIVE MODE.
Podpory vodiča adaptívneho tempomatu* a
Pilot Assist* majú špeciálnu funkciu brzdenia
v pomalej premávke a počas státia. V určitých
situáciách sa aktivuje parkovacia brzda, aby
vozidlo zostalo stáť.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Funkcia brzdenia v pomalých kolónach
a počas státia
• Pure – Podpora vodiča sa zameriava na
dobrú spotrebu paliva, čo znamená dlhší
časový interval voči vozidlu vpredu.
• Hybrid – Podpora vodiča sa zameriava na
dodržanie nastaveného časového intervalu
voči vozidlu vpredu čo možno najplynulejšie.
• Power – Podpora vodiča sa zameriava na
sledovanie nastaveného časového intervalu voči vozidlu vpredu, čo môže v niektorých prípadoch znamenať prudšie zrýchlenie a brzdenie.
Súvisiace informácie
•
•
•
Nastavenie časového intervalu od vozidla
pred vami (str. 342)
Systém podpory vodiča (str. 280)
Režimy jazdy (str. 456)
Pri kratších zastávkach v súvislosti s pohybovaním sa v pomalej premávke alebo na semaforoch sa jazda automaticky obnoví, ak prestávky nepresiahnu pribl. 3 sekundy - ak trvá
dlhšie, než sa vozidlo pred vami znovu začne
pohybovať, potom sa funkcia podpory vodiča
prepne so pohotovostného režimu s automatickým brzdením.
–
Funkcia sa znovu aktivuje jedným z nasledujúcich spôsobov:
•
•
Stlačte tlačidlo na volante
.
Stlačíte plynový pedál.
> Funkcia bude pokračovať v sledovaní
vozidla pred vami, ak sa začne pohybovať do pribl. 6 sekúnd.
UPOZORNENIE
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 343
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
Podpory vodiča varujú len pred prekážkami, ktoré rozpozná ich radarová jednotka
– preto sa výstraha nemusí aktivovať alebo
sa môže aktivovať s určitým oneskorením.
•
Nikdy nečakajte na výstrahu alebo
zásah. Ak si to situácia vyžaduje, použite brzdy.
•
vodič nastaví adaptívny tempomat alebo
Pilot Assist do pohotovostného režimu.
Automatická aktivácia parkovacej
brzdy
Zatiahne sa parkovacia brzda, ak funkcia udrží
vozidlo stáť pomocou nožnej brzdy a:
•
vodič otvorí dvere alebo si odopne bezpečnostný pás,
•
funkcia udržiavala vozidlo stojace po dobu
dlhšiu ako pribl. 10 minút,
Podpory vodiča dokážu udržať vozidlo bez
pohnutia maximálne po dobu 10 minút –
potom je aktivovaná parkovacia brzda a
funkcia je vypnutá.
•
•
brzdy sa prehriali,
Pred opätovným zapnutím podpory vodiča
sa musí uvoľniť parkovacia brzda.
•
•
•
•
POZNÁMKA
Ukončenie automatického brzdenia
V niektorých situáciách sa automatické brzdenie ukončí a funkcia sa prepne do pohotovostného režimu. To znamená, že brzdy sa uvoľnia
a vozidlo sa môže začať pohybovať - vodič
musí preto zasiahnuť a zabrzdiť vozidlo sám,
aby zostalo stáť.
vodič vypne motor.
Súvisiace informácie
Systém podpory vodiča (str. 280)
Udržiavanie v jazdnom pruhu
Funkcia Asistent jazdných pruhov (LKA87) má
pomôcť vodičovi znížiť riziko, že vozidlo
náhodne opustí svoj vlastný jazdný pruh na
diaľniciach a podobných hlavných cestách.
Funkcia Asistent jazdných pruhov riadi vozidlo
späť do jazdného pruhu a/alebo upozorní
vodiča vibráciami volantu.
Funkcia Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
je aktívna v rozsahu rýchlostí 65-200 km/h
(40-125 mph) na cestách so zreteľným značením bočných čiar.
Na úzkych cestách môže byť funkcia nedostupná, v takom prípade sa prepne do pohotovostného režimu. Funkcia bude opäť k dispozícii, keď je cesta dostatočne široká.
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
Brzdové funkcie (str. 440)
Môže k tomu dôjsť v nasledujúcich situáciách:
•
•
•
344
vodič položí nohu na brzdový pedál,
parkovacia brzda je zatiahnutá,
Kamera sníma bočné čiary na ceste/pruhu.
volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy P, N alebo R,
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
V závislosti od nastavení sa udržiavanie v jazdnom pruhu správa v súlade s nasledujúcimi
podmienkami:
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
• Asistent je aktivované: Keď sa vozidlo
blíži k čiare jazdného pruhu, funkcia bude
aktívne riadiť vozidlo späť do svojho jazdného pruhu vyvinutím mierneho krútiaceho
momentu na volant.
• Varovanie je aktivované: Ak sa vozidlo
chystá prejsť cez čiaru jazdného pruhu,
vodič je varovaný vibráciami volantu.
Udržiavanie v jazdnom pruhu navedie vozidlo späť do
svojho jazdného pruhu.
K dispozícii je tiež možnosť, kedy sa súčasne
aktivuje asistent riadenia aj výstraha.
POZNÁMKA
Keď je zapnutá smerovka/výstražné svetlá,
systém udržiavania v jazdnom pruhu nevykonáva žiadne korekcie riadenia ani
výstrahy.
Udržiavanie v jazdnom pruhu upozorňuje vibráciami
volantu.
87
Lane Keeping Aid
}}
345
PODPORA VODIČA
||
Udržiavanie v jazdnom pruhu
nezasahuje
Ak vodič nedrží ruky na
volante, ozve sa výstražný
signál a správa podnieti
vodiča k aktívnemu riadeniu
vozidla:
• Lane Keeping Aid – Použite riadenie
Ak vodič nasleduje výzvu na to, aby začal riadiť
vozidlo, funkcia sa nastaví do pohotovostného
režimu a zobrazí sa táto správa:
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie
Udržiavanie v jazdnom pruhu
Funkcia Asistent udržiavania v jazdnom
pruhu (LKA88) je voliteľná - vodič si môže
zvoliť aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
• Lane Keeping Aid – Pohotovostný
režim až do zásahu do riadenia
Udržiavanie v jazdnom pruhu nezasahuje v ostrých
vnútorných zákrutách.
V niektorých situáciách systém udržiavania v
jazdnom pruhu umožňuje prechádzať cez čiary
jazdného pruhu bez toho, aby zasahoval buď
pomocou riadenia, alebo výstrahy - napr. pri
použití smeroviek alebo pri ostrom prejazde
zákrutami.
Ruky na volante
Aby systém udržiavania v jazdnom pruhu fungoval, musí mať vodič ruky na volante, čo bude
systém naďalej monitorovať.
88
346
Lane Keeping Aid
Funkcia bude potom nedostupná, kým vodič
nezačne znovu riadiť vozidlo.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 346)
•
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 347)
•
Symboly a správy pre udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 348)
Súvisiace informácie
•
•
•
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 344)
Výber možnosti asistencie pre systém udržiavania v jazdnom pruhu (str. 347)
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 347)
PODPORA VODIČA
Výber možnosti asistencie pre
systém udržiavania v jazdnom
pruhu
Vodič si môže vybrať, ako má systém udržiavania v jazdnom pruhu (LKA89) reagovať, ak
vozidlo opustí svoj jazdný pruh.
1. Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe v pohľade zhora na strednom displeji.
2. V prípade Režim Lane Keeping Aid
vyberte, ako má funkcia reagovať:
• Asistent - vodič dostane pomoc pri riadení bez výstrahy.
• Varovanie – vodič je upozornený iba
vibráciami volantu.
• Obe – vodič dostane výstrahu od vibrácií volantu, ako aj od asistenta riadenia.
Súvisiace informácie
•
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 344)
Obmedzenia udržiavania v
jazdnom pruhu
V určitých podmienkach môže mať funkcia
udržiavania v jazdnom pruhu (LKA90) problémy so správnou pomocou vodičovi. V
takýchto prípadoch sa odporúča túto funkciu
vypnúť.
Príklady takýchto podmienok sú:
•
•
•
•
•
•
práce na ceste
zimné podmienky na ceste
zlý povrch vozovky
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
•
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 344)
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 280)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
veľmi „športový“ štýl jazdy
zlé počasie so zníženou viditeľnosťou
cesty s nejasným alebo neexistujúcim bočným značením
•
ostré hrany alebo čiary iné ako bočné značenie jazdného pruhu
•
keď servoriadenie pre odpor riadenia
závislý od rýchlosti pracuje so zníženým
výkonom – napr. pri chladení z dôvodu
prehriatia.
Funkcia nie je schopná rozpoznávať prekážky,
koľajnice alebo podobné prekážky na strane
vozovky.
89
90
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
347
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre udržiavanie v
jazdnom pruhu
jazdného pruhu (LKA91). Tu je niekoľko príkladov.
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa udržiavania
Symbol
Správa
Špecifikácia
Podp. syst. vodič.
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Znížená funkčnosť. Potrebná oprava
Sním. na čelnom skle
Snímač blok. Pozri prír.
91
348
Lane Keeping Aid
Schopnosť kamery snímať vozovku pred vozidlom je znížená.
PODPORA VODIČA
Symbol
Správa
Špecifikácia
Lane Keeping Aid
LKA asistent riadenia nefunguje, ak vodič nemá ruky na volante. Postupujte
podľa inštrukcií a riaďte vozidlo.
Použite riadenie
Lane Keeping Aid
Pohotovostný režim až do zásahu do riadenia
A
LKA sa nastaví do pohotovostného režimu, až kým vodič nezačne znova riadiť
vozidlo.
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
•
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 344)
Režim zobrazenia pre systém udržiavania
v jazdnom pruhu (str. 350)
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 347)
349
PODPORA VODIČA
Režim zobrazenia pre systém
udržiavania v jazdnom pruhu
Nedostupné
•
•
Systém udržiavania v jazdnom pruhu (LKA92)
sa v závislosti od situácie zobrazuje symbolmi
na displeji vodiča.
Uvádzame niekoľko príkladov
symbolov a situácií, v ktorých
sa zobrazujú:
Nedostupné – čiary pruhu v symbole sú SIVÉ.
Dostupné
Systém udržiavania v jazdnom pruhu nedokáže rozpoznať čiary jazdného pruhu, rýchlosť
je príliš nízka alebo cesta je príliš úzka.
Indikácia asistenta/výstrahy riadenia
Dostupné – čiary pruhu v symbole sú BIELE.
Systém udržiavania v jazdnom pruhu sníma
jednu alebo obidve čiary jazdného pruhu.
Asistent/výstraha riadenia – čiary jazdného pruhu v
symbole sú FAREBNÉ.
Systém udržiavania v jazdnom pruhu indikuje,
že systém vydáva výstrahu a/alebo sa pokúša
naviesť vozidlo späť do jazdného pruhu.
92
350
Lane Keeping Aid
Súvisiace informácie
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 344)
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 347)
PODPORA VODIČA
Asistent riadenia v
nebezpečenstve kolízie
UPOZORNENIE
•
Funkcia Asistent zabránenia kolízii môže
pomôcť vodičovi znížiť riziko, že vozidlo
mimovoľne opustí svoj jazdný pruh a/alebo sa
zrazí s iným vozidlom alebo prekážkou, a to
tak, že vozidlo aktívne vráti do svojho jazdného pruhu a/alebo vybočí.
Funkcia pozostáva z týchto podradených funkcií:
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve
odbočenia
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
zo zadu*
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Po automatickej aktivácii sa na displeji vodiča
zobrazí textová správa s informáciou o tom, že
sa to stalo:
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Asistent zabránenia kolízii – Autom.
intervencia
POZNÁMKA
•
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve
odbočenia (str. 352)
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu (str. 353)
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
zo zadu* (str. 354)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 355)
•
Symboly a správy asistenta riadenia pri
riziku kolízie (str. 356)
Vždy je to vodič, kto rozhoduje o tom, ako
veľmi by malo vozidlo riadiť – vozidlo sa
nikdy nemôže ujať velenia.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Aktivácia alebo deaktivácia asistencie riadenia v prípade rizika kolízie (str. 352)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 351
PODPORA VODIČA
Aktivácia alebo deaktivácia
asistencie riadenia v prípade rizika
kolízie
POZNÁMKA
Keď je funkcia Asistent zabránenia kolízii
deaktivovaná, všetky podriadené funkcie sú
vypnuté:
Funkcia asistencie riadenia je voliteľná –
vodič ju môže aktivovať alebo deaktivovať.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Táto funkcia sa aktivuje automaticky pri každom spustení motora93.
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve
opustenia cesty
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve
čelnej kolízie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve
kolízie zozadu*
Aj keď je možné túto funkciu deaktivovať,
odporúča sa, aby ju mal vodič vždy aktivovanú, pretože vo väčšine prípadov zvyšuje
bezpečnosť jazdy.
Asistent riadenia pri
nebezpečenstve odbočenia
Asistent riadenia má niekoľko podradených
funkcií. Asistent riadenia v prípade rizika
vybočenia môže pomôcť vodičovi a znížiť
riziko, že vozidlo mimovoľne opustí cestu tak,
že bude aktívne riadiť vozidlo späť na cestu.
Funkcia má pri zásahu dve úrovne aktivácie:
•
•
Iba asistent riadenia
Asistent riadenia s brzdením
Iba asistent riadenia
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 351)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 355)
Zásah s asistentom riadenia
93
352
Na určitých trhoch sa znovu aktivuje nastavenie používané v okamihu vypnutia motora.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Asistent riadenia s brzdením
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 351)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 355)
Asistent riadenia pri
nebezpečenstve čelného nárazu
Asistent riadenia má niekoľko podradených
funkcií. Asistent riadenia pri nebezpečenstve
čelnej zrážky môže pomôcť nepozornému
vodičovi, ktorý si nevšimne, že vozidlo prechádza do protismeru.
Zásah s asistentom riadenia a brzdením
Brzdová intervencia pomáha v situáciách, keď
samotný asistent riadenia nie je dostatočný.
Brzdná sila sa prispôsobuje automaticky v
závislosti od situácie v čase vybočenia z
vozovky.
Funkcia je aktívna v rozsahu rýchlostí
65-140 km/h (40-87 mph) na cestách so zreteľným značením jazdných pruhov/čiar.
Kamera sníma okraje cesty a farebné bočné
dopravné značenie. Ak sa vozidlo chystá opustiť stranu cesty, vozidlo sa nasmeruje späť na
vozovku a ak zásah riadenia nestačí na to, aby
sa zabránilo vybočeniu, aktivujú sa aj brzdy.
Funkcia však ne zasiahne ani asistentom riadenia, ani intervenciou bŕzd, ak sa používajú
smerovky. A ak funkcia zistí, že vodič aktívne
riadi vozidlo, aktivácia funkcie sa oneskorí.
Funkcia môže pomôcť pri navádzaní vozidla späť do
vlastného jazdného pruhu.
Prichádzajúce vozidlá
Vaše vozidlo
Súčasne s aktiváciou zásahu do riadenia sa
aktivuje aj upozornenie na kolíziu pre podporu
vodiča. Pulzovanie brzdy, ktoré je súčasťou
výstrahy pred kolíziou, sa však neaktivuje.
Funkcia je aktívna v rozsahu rýchlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na cestách so zreteľným značením jazdných pruhov/čiar.
}}
353
PODPORA VODIČA
||
Ak sa vozidlo chystá opustiť vlastný jazdný
pruh a súčasne sa blíži prichádzajúce vozidlo,
funkcia môže pomôcť vodičovi riadiť vozidlo
späť do vlastného jazdného pruhu.
Funkcia však ne zasiahne pomocou asistenta
riadenia, ak sa používa smerovka. A ak funkcia
zistí, že vodič aktívne riadi vozidlo, aktivácia
funkcie sa oneskorí.
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 351)
•
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika
kolízie (str. 339)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 355)
Asistent riadenia v
nebezpečenstve kolízie zo zadu*
Asistent riadenia má niekoľko podradených
funkcií. Ak hrozí nebezpečenstvo kolízie
zozadu, asistent riadenia dokáže pomôcť
nepozornému vodičovi, ktorý si nevšimne, že
sa vozidlo chystá opustiť svoj vlastný jazdný
pruh, keď sa prichádzajúce vozidlo približuje v
rovnakom čase, a to buď zozadu alebo z mŕtveho uhla.
súčasne rýchlo približuje iné vozidlo, funkcia
dokáže pomôcť vodičovi riadiť vozidlo späť do
svojho vlastného jazdného pruhu.
Funkcia môže dokonca pomôcť, ak vodič úmyselne zmení jazdné pruhy pomocou smeroviek
bez toho, aby si všimol, že sa blíži iné vozidlo.
Funkcia je aktívna v rozsahu rýchlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na cestách so zreteľným značením jazdných pruhov/čiar.
Počas zásahu riadenia blikajú svetlá vo vonkajších spätných zrkadlách bez ohľadu na to, či je
funkcia BLIS94 aktivovaná.
Súvisiace informácie
•
•
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 351)
BLIS* (str. 358)
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 355)
Funkcia môže pomôcť pri riadení vozidla späť do
vlastného jazdného pruhu.
Iné vozidlo v mŕtvom uhle
Vaše vozidlo
Ak sa vozidlo chystá opustiť svoj vlastný
jazdný pruh, zatiaľ čo iné vozidlo je v mŕtvom
uhle, alebo keď sa v susednom jazdnom pruhu
94
354
Blind Spot Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Obmedzenia asistenta riadenia pri
riziku kolízie
V určitých situáciách môže mať funkcia
obmedzenú funkčnosť a nemôže zasiahnuť v
nasledujúcich prípadoch, napríklad:
• pri malých vozidlách, ako sú motocykle
•
ak väčšina vozidla smeruje do vedľajšieho
jazdného pruhu
•
na cestách/v jazdných pruhoch s nejasnými alebo neexistujúcimi značeniami
jazdných pruhov
•
•
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 351)
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve
odbočenia (str. 352)
mimo rýchlostného rozsahu 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu (str. 353)
keď servoriadenie pre odpor riadenia
závislý od rýchlosti pracuje so zníženým
výkonom – napr. pri chladení z dôvodu
prehriatia.
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
zo zadu* (str. 354)
Medzi ďalšie náročné situácie patrí:
•
•
•
•
•
•
práce na ceste
zimné podmienky na ceste
úzke cesty
zlý povrch vozovky
veľmi „športový“ štýl jazdy
zlé počasie so zníženou viditeľnosťou.
V týchto náročných situáciách môže mať táto
funkcia problémy so správnou pomocou vodičovi. V takýchto prípadoch sa odporúča túto
funkciu vypnúť.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 355
PODPORA VODIČA
Symboly a správy asistenta
riadenia pri riziku kolízie
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa asistencie
riadenia. Tu je niekoľko príkladov.
Symbol
Správa
Špecifikácia
Asistent zabránenia kolízii
Keď je funkcia aktivovaná, vodičovi sa zobrazí správa, že systém bol aktivovaný.
Autom. intervencia
Sním. na čelnom skle
Snímač blok. Pozri prír.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
Súvisiace informácie
356
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 351)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 355)
Schopnosť kamery snímať vozovku pred vozidlom je znížená.
PODPORA VODIČA
Rear Collision Warning*95
UPOZORNENIE
Warning96
Funkcia Rear Collision
(RCW)
môže pomôcť vodičovi vyhnúť sa nárazu
vozidla blížiaceho sa zozadu.
Vodiči vo vozidlách za vami môžu byť upozornení na hroziacu kolíziu funkciou, ktorá intenzívne bliká pomocou smeroviek.
Ak pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h (20 mph)
funkcia zistí, že vozidlo je v nebezpečenstve
nárazu vozidla zozadu, napínače bezpečnostných pásov môžu napnúť predné bezpečnostné pásy. Systém Whiplash Protection
System sa aktivuje aj v prípade kolízie.
•
Výstraha pred nárazom zozadu.
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
Výstraha pred nárazom zozadu.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
95
96
97
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Bezprostredne pred kolíziou zozadu môže táto
funkcia aktivovať aj brzdový pedál, aby sa
počas kolízie znížilo zrýchlenie vozidla
dopredu. Nožná brzda sa však aktivuje len
vtedy, keď vozidlo stojí. Ak je zošliapnutý plynový pedál, brzdový pedál sa okamžite uvoľní.
Táto funkcia sa aktivuje automaticky pri každom spustení motora.
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Obmedzenia systému Rear
Collision Warning*97
V niektorých prípadoch môže mať systém
Rear Collision Warning (RCW) ťažkosti pri
pomoci vodičovi v prípade rizika kolízie.
Môže to byť napríklad vtedy, ak:
•
vozidlo prichádzajúce zozadu je rozpoznané príliš neskoro
•
vozidlo približujúce sa zozadu zmení
jazdný pruh na poslednú chvíľu
•
je k elektrickému systému vozidla pripojený príves, nosič bicyklov alebo podobný
predmet - funkcia sa potom automaticky
deaktivuje.
POZNÁMKA
Na niektorých trhoch funkcia RCW neposkytuje výstrahu pomocou smeroviek v
dôsledku miestnych dopravných predpisov
– v takýchto prípadoch je táto časť funkcie
deaktivovaná.
Obmedzenia systému Rear Collision
Warning* (str. 357)
Whiplash Protection System (str. 45)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 357
PODPORA VODIČA
||
POZNÁMKA
Výstraha smerovými svetlami pre Rear
Collision Warning* je deaktivovaná, ak je
výstražná vzdialenosť pre výstrahu pred
kolíziou vo funkcii City Safety nastavená na
najnižšiu úroveň „Neskoro“.
Predpínanie bezpečnostného pásu a
brzdné funkcie sú však stále aktívne.
BLIS*
Funkcia BLIS98 je určená na to, aby pomohla
vodičovi rozpoznať vozidlá uhlopriečne za
vozidlom a na bočnej strane vozidla tak, aby
poskytovala pomoc v hustej premávke na
cestách s viacerými jazdnými pruhmi v rovnakom smere.
POZNÁMKA
Princíp BLIS
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Zóna v mŕtvom uhle
Zóna pre rýchlo sa približujúce vozidlo
Systém je navrhnutý tak, aby reagoval, keď:
Súvisiace informácie
•
•
Rear Collision Warning* (str. 357)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
98
358
Nastavenie vzdialenosti výstrahy pre
systém City Safety (str. 290)
•
je vaše vozidlo predbehnuté inými vozidlami
•
sa iné vozidlo rýchlo približuje k vášmu
vozidlu.
Umiestnenie kontrolky BLIS
BLIS je pomôcka pre vodiča určená na poskytnutie výstrahy pred:
•
•
vozidlami v mŕtvom uhle vozidla
rýchlo sa blížiacimi vozidlami v ľavom a
pravom jazdnom pruhu najbližšie k vozidlu.
Keď BLIS rozpozná vozidlo v Zóne 1 alebo
rýchlo sa približujúce vozidlo v Zóne 2, indikátor na vonkajšom spätnom zrkadle na príslušnej strane sa rozsvieti konštantným svetlom.
Ak vodič aktivuje smerovku na tej istej strane
ako je výstraha, indikátor sa zmení z konštantného svetla na intenzívnejšie blikajúce svetlo.
Blind Spot Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
BLIS je aktívny, keď vozidlo vodiča jazdí rýchlosťou vyššou ako 10 km/h (6 mph).
UPOZORNENIE
Ak predchádzajúce vozidlá jazdia o viac než
15 km/h (9 mph) rýchlejšie, ako vozidlo
vodiča, BLIS nereaguje.
POZNÁMKA
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Rozsvieti sa kontrolka na tej bočnej strane
vozidla, na ktorej systém rozpoznal vozidlo.
Ak je vozidlo predchádzané z oboch strán
súčasne, rozsvietia sa obe kontrolky.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
99
Aktivácia alebo deaktivácia BLIS
Funkciu BLIS99 môžete aktivovať alebo deaktivovať.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Ak sa BLIS aktivuje pri naštartovaní motora,
funkcia je potvrdená blikaním smeroviek v
spätných zrkadlách.
Ak bol BLIS deaktivovaný, keď bol motor
vypnutý, bude ďalej deaktivovaný aj pri najbližšom naštartovaní motora a nebudú svietiť
žiadne kontrolky.
Systém podpory vodiča (str. 280)
Súvisiace informácie
Aktivácia alebo deaktivácia BLIS
(str. 359)
•
•
BLIS* (str. 358)
Obmedzenia systému BLIS (str. 360)
Obmedzenia systému BLIS (str. 360)
Správy pre BLIS (str. 361)
Blind Spot Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 359
PODPORA VODIČA
Obmedzenia systému BLIS
UPOZORNENIE
Funkcia BLIS100 môže mať v určitých situáciách obmedzenia.
•
•
BLIS nefunguje v ostrých zákrutách.
BLIS nefunguje pri cúvaní s vozidlom.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva radarové jednotky
vozidla, ktoré majú určité všeobecné
obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
Udržujte označený povrch čistý – tak na ľavej, ako aj
pravej strane vozidla101.
BLIS* (str. 358)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Príklady obmedzení:
•
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
môžu obmedziť funkcie a deaktivovať
výstrahy.
•
Funkcia BLIS sa automaticky deaktivuje,
ak je k elektrickému systému vozidla pripojený príves, nosič bicyklov alebo podobné zariadenie.
•
Pre dobrý výkon funkcie BLIS by na ťažnom zariadení vozidla nemal byť namontovaný nosič bicyklov, nosič batožiny alebo
podobný nosič.
100Blind Spot Information
101 POZNÁMKA: Obrázok je
360
schematický - podrobnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Správy pre BLIS
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
hlásení týkajúcich sa BLIS102. Tu je niekoľko
príkladov.
Správa
Špecifikácia
Snímač mŕtveho uhla
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Servis je potrebný
Syst.sled.mŕt.uhla vyp.
Systémy BLIS a CTA B boli deaktivované, pretože príves bol pripojený k elektrickému systému vozidla.
Príves pripojený
A
B
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Cross Traffic Alert*
Textovú správu môžete vymazať krátkym stla, ktoré je umiestnené v
čením tlačidla
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
BLIS* (str. 358)
Cross Traffic Alert* (str. 364)
102 Blind
Spot Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 361
PODPORA VODIČA
Driver Alert Control
UPOZORNENIE
Funkcia Driver Alert Control (DAC) má
pomôcť vodičovi uvedomiť si, že začína jazdiť
menej konzistentne, napr. ak sa vodič rozptýli
alebo začne zaspávať.
Cieľom funkcie DAC je rozpoznanie pomaly sa
zhoršujúcich vodičských schopností a je primárne určená pre hlavné cesty. Funkcia nie je
určená pre mestskú premávku.
Funkcia sa aktivuje, keď rýchlosť prekročí
65 km/h (40 mph) a zostane aktívna, pokiaľ je
rýchlosť vyššia ako 60 km/h (37 mph).
Systém Driver Alert Control by sa nemal
používať na predĺženie doby jazdy. Vodič
by si mal namiesto toho naplánovať prestávky v pravidelných intervaloch a uistiť
sa, že je dobre odpočinutý.
UPOZORNENIE
Vozidlo je riadené v jazdnom pruhu nesprávne.
Ak sa správanie vozidla stane
výrazne nekonzistentným,
vodič je upozornený týmto
symbolom na displeji vodiča
spolu s akustickým signálom
a textovou správou Čas na
prestávku.
Funkcia DAC číta polohu vozidla v jazdnom pruhu.
Kamera rozpoznáva značenie okrajov na
vozovke a porovnáva vyrovnanie s cestou s
pohybmi na volante vodiča.
362
Alarm zo systému Driver Alert Control by
ste mali brať veľmi vážne, pretože ospalý
vodič si často neuvedomuje svoj vlastný
stav.
Ak zaznie alarm alebo sa cítite unavení:
•
Zastavte čo najskôr vozidlo a odpočiňte si.
Štúdie ukázali, že únava počas riadenia
vozidla je rovnako nebezpečná, ako riadenie pod vplyvom alkoholu alebo iných podobných látok.
Ak je vozidlo vybavené funkciou Sensus
Navigation* a funkcia Navádzanie na
zastávku na odpočinok je aktivovaná, zobrazujú sa aj návrhy na vhodné miesto na prestávku.
Výstraha sa opakuje po určitom čase, ak sa
nezlepšilo správanie pri riadení vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Funkciu Driver Alert Control (DAC) môžete
aktivovať alebo deaktivovať.
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
2. Vyberte My Car
Alert.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
Súvisiace informácie
•
•
Aktivácia alebo deaktivácia Driver
Alert Control
Systém podpory vodiča (str. 280)
IntelliSafe
Driver
3. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie
vyberte alebo zrušte výber Výstraha
straty ostražitosti.
•
•
Driver Alert Control (str. 362)
Obmedzenia systému Driver Alert Control
(str. 364)
V prípade výstrahy Driver Alert
Control vyberte navádzanie na
odpočívadlo
Vo vozidlách vybavených Sensus Navigation*
môže vodič aktivovať navádzanie, ktoré automaticky navrhne vhodné odpočívadlo, keď
Driver Alert Control (DAC) vydá výstrahu.
Je možné zvoliť, či má byť funkcia
Navádzanie na zastávku na odpočinok aktivovaná alebo deaktivovaná.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Vyberte My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver
3. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie
vyberte alebo zrušte výber Navádzanie na
zastávku na odpočinok.
Súvisiace informácie
•
•
Driver Alert Control (str. 362)
Obmedzenia systému Driver Alert Control
(str. 364)
Aktivácia alebo deaktivácia Driver Alert
Control (str. 363)
•
V prípade výstrahy Driver Alert Control
vyberte navádzanie na odpočívadlo
(str. 363)
•
Obmedzenia systému Driver Alert Control
(str. 364)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 363
PODPORA VODIČA
Obmedzenia systému Driver Alert
Control
Funkcia Driver Alert Control (DAC) môže mať
v určitých situáciách obmedzenia.
V niektorých prípadoch môže systém vydať
výstrahu napriek tomu, že sa jazdné schopnosti nezhoršia, ako napríklad:
•
•
pri silných bočných vetroch
na poškodených povrchoch vozoviek.
Cross Traffic Alert*103
Cross Traffic Alert (CTA) je podporný systém
vodiča, ktorý dopĺňa BLIS104 a je navrhnutý
tak, aby pomáhal vodičovi rozpoznať vozidlá
prichádzajúce z bočnej strany, keď s vozidlom cúva.
Ak systém CTA zistí, že sa nejaký objekt blíži z
bočnej strany, taktiež to indikuje pomocou:
•
akustický signál - zvuk je počuť v ľavom
alebo pravom reproduktore podľa smeru, z
ktorého sa objekt približuje.
•
Podporná funkcia automatické brzdenie
môže pomôcť vodičovi zastaviť vozidlo v prípade nebezpečenstva kolízie s nespozorovaným vozidlom.
rozsvietená ikona v grafike Systém
parkovacieho asistenta na obrazovke.
•
ikona na pohľade zhora v systéme parkovacieho asistenta.
Príklady oblastí, kde CTA môže pomôcť vodičovi rozpoznať prekážky pri cúvaní.
Systém parkovacieho asistenta na obrazovke.
Systém CTA je primárne určený na detekciu
vozidiel. V priaznivých podmienkach môže byť
schopný detegovať aj menšie objekty, ako sú
cyklisti a chodci.
Ak vodič nebude rešpektovať výstrahu
systému CTA a kolízia bude nevyhnutná, funkcia automatického brzdenia sa aktivuje a
zastaví vozidlo, po ktorom sa na displeji vodiča
zobrazí vysvetľujúca textová správa o tom,
prečo bolo vozidlo zabrzdené.
UPOZORNENIE
V niektorých prípadoch nie je správanie pri
jazde ovplyvnené napriek únave vodiča –
napr. pri používaní funkcie Pilot Assist* –
výsledkom je, že vodič nedostane výstrahu
od systému DAC.
Preto je dôležité vždy zastaviť a oddýchnuť
si už pri najmenšom pocite únavy, a to bez
ohľadu na to, či funkcia vydala výstrahu,
alebo nie.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
364
Driver Alert Control (str. 362)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Funkcia je aktívna len vtedy, ak sa vozidlo
pohybuje dozadu alebo ak je zaradená spiatočka.
Rozsvietená ikona pre Cross Traffic Alert v grafike
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
•
•
BLIS* (str. 358)
Parkovací asistent* (str. 369)
Aktivácia alebo deaktivácia Cross
Traffic Alert*105
Vodič sa môže rozhodnúť a vypnúť systém
Cross Traffic Alert (CTA).
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Funkcia sa aktivuje automaticky pri každom
spustení motora.
Súvisiace informácie
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 364)
•
Správy pre Cross Traffic Alert* (str. 368)
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Obmedzenia systému Cross Traffic Alert*
(str. 366)
Aktivácia alebo deaktivácia Cross Traffic
Alert* (str. 365)
•
Obmedzenia systému Cross Traffic Alert*
(str. 366)
•
Správy pre Cross Traffic Alert* (str. 368)
103Upozornenie na vozidla
104 Blind Spot Information
105 Upozornenie na vozidla
prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 365
PODPORA VODIČA
Obmedzenia systému Cross Traffic
Alert*106
Funkcia Cross Traffic Alert (CTA) s automatickým brzdením môže mať v určitých situáciách obmedzenú funkčnosť. Brzdový zásah
je aktívny pri rýchlostiach nižších ako
15 km/h.
UPOZORNENIE
Podradená funkcia automatické brzdenie
dokáže rozpoznať a zabrzdiť len v prípade
iných vozidiel, ktoré sa pohybujú – nie v
prípade statických prekážok, cyklistu alebo
chodca atď.
Systém CTA má určité obmedzenie – snímače
systému CTA nedokážu "vidieť" napr. cez iné
zaparkované vozidlá alebo prekážky.
Tu je niekoľko príkladov situácií, v ktorých
"zorné pole" systému CTA môže byť už obmedzené a približujúce sa vozidlá sa preto
nemôže dať rozpoznať, až kým nebudú veľmi
blízko:
106Upozornenie
366
Vozidlo je zaparkované hlboko vo vnútri parkovacieho
miesta.
V šikmom parkovacom mieste môže byť systém CTA
úplne „slepý“ z jednej strany.
Mŕtvy sektor systému CTA.
Sektor, v ktorom systém CTA dokáže rozpoznávať/„vidieť“.
Keď však vaše vozidlo pomaly cúva, mení sa
uhol, ktorý vytvára s prekážajúcim vozidlom/
objektom, a mŕtvy sektor sa rýchlo znižuje.
na vozidla prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Príklady ďalších obmedzení
• Podradená funkcia automatické brzdenie
rozpoznáva iba pohybujúce sa vozidlá, a
preto nemôže "vidieť" a brzdiť napríklad v
prípade statických prekážok, cyklistu
alebo chodca.
•
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
môžu obmedziť funkcie a deaktivovať
výstrahy.
•
Funkcia CTA sa automaticky deaktivuje, ak
je k elektrickému systému vozidla pripojený príves, nosič bicyklov alebo podobné
zariadenie.
•
Pre dobrý výkon funkcie CTA by na ťažnom zariadení vozidla nemal byť namontovaný nosič bicyklov, nosič batožiny alebo
podobný nosič.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva radarové jednotky
vozidla, ktoré majú určité všeobecné
obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 367
PODPORA VODIČA
Správy pre Cross Traffic Alert*107
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
hlásení týkajúcich sa Cross Traffic Alert (CTA).
Tu je niekoľko príkladov.
Správa
Špecifikácia
Snímač mŕtveho uhla
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Servis je potrebný
Syst.sled.mŕt.uhla vyp.
Systémy BLISB a CTA boli deaktivované, pretože príves bol pripojený k elektrickému systému vozidla.
Príves pripojený
A
B
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Blind Spot Information System
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 364)
BLIS* (str. 358)
Obmedzenia systému Cross Traffic Alert*
(str. 366)
107 Upozornenie
368
na vozidla prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Parkovací asistent*
(PAS108)
Systém parkovacieho asistenta
používa snímače, aby vodičovi pomáhala pri
manévrovaní v úzkych priestoroch tak, že
indikuje vzdialenosť od prekážok prostredníctvom akustických signálov kombinovaných s
grafikou na strednom displeji.
Pohľad na obrazovku zobrazujúci zóny prekážok a
sektory snímačov.
Stredový displej zobrazuje prehľad vzťahu
medzi vozidlom a zistenými prekážkami.
Označený sektor označuje umiestnenie prekážky. Čím bližšie je symbol vozidla k označenému rámčeku sektora vpredu/vzadu, tým
kratšia je vzdialenosť medzi vozidlom a zistenou prekážkou.
108Park
Assist System
Bočné sektory menia farbu, ako sa vzdialenosť
medzi vozidlom a predmetom zmenšuje.
Čím kratšia je vzdialenosť od prekážky, tým
rýchlejšie signál znie. Ostatné zvuky zo zvukového systému sa automaticky stlmia.
POZNÁMKA
S výnimkou sektora najbližšieho k symbolu
vozidla znejú zvukové výstrahy len pre
objekty, ktoré sú priamo v dráhe vozidla.
Keď je vozidlo v pohybe, akustický signál pre
prekážky pred vozidlom a po jeho stranách je
aktívny, ale zastaví sa po zastavení vozidla na
pribl. 2 sekundy. Ak vozidlo stojí, akustický
signál prekážok za vozidlom je tiež aktívny.
•
Vo vzdialenosti do pribl. 30 cm (1 stopa) od
prekážky za alebo pred vozidlom, je tón konštantný a pole aktívneho snímača, ktoré je najbližšie k symbolu vozidla, je vyplnené.
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Vo vzdialenosti do pribl. 25 cm (0,8 stopy) od
prekážky k stranách tón intenzívne pulzuje a
pole aktívneho sektoru mení farbu z ORANŽOVEJ na ČERVENÚ.
Hlasitosť signálu parkovacieho asistenta sa dá
nastaviť, kým znie signál, a to prostredníctvom
ovládača [>II] na stredovej konzole. Nastavenie je možné vykonať aj v možnosti ponuky s
pohľadom zhora Nastavenia.
UPOZORNENIE
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 369
PODPORA VODIČA
||
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Pilot parkovacieho asistenta vpredu, vzadu
a po stranách* (str. 370)
•
Aktivácia alebo deaktivácia systému parkovacieho asistenta* (str. 371)
•
Symboly a správy pre Pilot parkovacieho
asistenta (str. 374)
•
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 372)
Pilot parkovacieho asistenta
vpredu, vzadu a po stranách*
Systém parkovacieho asistenta (PAS109) má
odlišné správanie v závislosti od toho, ktorá
časť vozidla sa približuje k prekážke.
POZNÁMKA
Parkovaní asistent sa deaktivuje, keď sa
používa parkovacia brzda alebo ak je na
vozidle s automatickou prevodovkou zvolený režim P.
Dopredu
DÔLEŽITÉ
Ak sú namontované prídavné svetlá: Nezabudnite na to, že tieto nesmú zakrývať snímače – prídavné svetlá by potom mohli byť
vnímané ako prekážka.
Dozadu
Výstražný signál má konštantný tón, ak je vzdialenosť
od prekážky menej ako pribl. 30 cm (1 stopy).
Predné detektory systému parkovacieho asistenta sa aktivujú automaticky pri naštartovaní
motora. Sú aktívne pri rýchlostiach
nižších ako 10 km/h (6 mph).
Rozsah merania je pribl. 80 cm (2,5 stopy)
pred vozidlom.
109Park
370
Výstražný signál má konštantný tón, ak je vzdialenosť
od prekážky menej ako pribl. 30 cm (1 stopy).
Assist System
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Cúvacie snímače sa aktivujú, ak sa vozidlo vracia späť bez zaradeného prevodového stupňa
alebo keď sa radiaca páka presunie do polohy
cúvania.
Po stranách
Aktivácia alebo deaktivácia
systému parkovacieho asistenta*
Systém parkovacieho asistenta (PAS110)
môže byť aktivovaný alebo deaktivovaný.
Predné a bočné detektory parkovacieho asistenta sa aktivujú automaticky pri naštartovaní
motora. Zadné detektory sa aktivujú, ak sa
vozidlo pohybuje dozadu alebo keď sa zaradí
spiatočka.
Rozsah merania je pribl. 1,5 metra (5 stôp) za
vozidlom.
Pri cúvaní s prívesom pripojeným k elektrickému systému vozidla sa parkovací asistent
automaticky vypne.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
POZNÁMKA
Pri cúvaní napr. s prívesom alebo nosičom
bicyklov na ťažnej tyči – bez originálneho
zapojenia prívesu Volvo – môže byť
potrebné manuálne vypnúť parkovacieho
asistenta, aby snímače nereagovali na tieto
predmety.
Výstražný signál intenzívne pulzuje, ak je vzdialenosť
od prekážky menej ako pribl. 25 cm (0,8 stopy).
Bočné snímače parkovacieho asistenta sa
aktivujú automaticky pri naštartovaní motora.
Sú aktívne pri rýchlostiach
nižších ako 10 km/h (6 mph).
Rozsah merania je pribl. 25 cm (0,8 stopy) od
strán.
Detekčný rozsah bočných snímačov sa však
výrazne zvyšuje, keď sa zväčšuje uhol natočenia predných kolies a rozpoznajú sa prekážky
do vzdialenosti pribl. 90 cm (3 stopy) nachádzajúce sa diagonálne za alebo pred vozidlom
pri otočení volantu.
Súvisiace informácie
•
•
Parkovací asistent* (str. 369)
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Vo vozidlách vybavených kamerou parkovacieho asistenta*, pilot parkovacieho asistenta
sa dá aktivovať alebo deaktivovať aj z príslušného pohľadu kamery.
Súvisiace informácie
•
•
Parkovací asistent* (str. 369)
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 372)
Polia snímačov pre systém parkovacieho
asistenta (str. 380)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 371
PODPORA VODIČA
Obmedzenia parkovacieho
asistenta
Systém parkovacieho asistenta (PAS111)
nedokáže rozpoznať všetko vo všetkých situáciách a preto môže mať v niektorých prípadoch obmedzenú funkčnosť.
Vodič by si mal byť vedomý nasledujúcich príkladov obmedzení systému parkovacieho asistenta:
UPOZORNENIE
•
Parkovacie snímače majú mŕtve uhly, v
ktorých sa prekážky nedajú rozpoznať.
•
Dávajte zvlášť pozor, ak sú v blízkosti
vozidla ľudia a zvieratá.
•
Majte na pamäti, že predná časť
vozidla sa môže počas parkovacieho
manévru vychýliť smerom k premávke.
110 Park
111 Park
372
Assist System
Assist System
UPOZORNENIE
nosť.
Keď sa zobrazuje tento
symbol a k vozidlu je
namontovaný a elektricky
pripojený príves, nosič
bicyklov alebo podobné
zariadenie, cúvaniu
venujte zvýšenú pozor-
Symbol indikuje, že zadné snímače parkovacieho asistenta sú vypnuté a nebudú vás
varovať pred žiadnymi prekážkami.
DÔLEŽITÉ
Objekty, napr. reťaze, tenké lesklé stĺpiky
alebo nízke bariéry môžu byť v "tieni signálu" a potom ich snímače dočasne nedokážu rozpoznať – pulzujúci tón môže
potom neočakávane prestať znieť namiesto
toho, aby prešiel do predpokladaného konštantného tónu.
Snímače nedokážu rozpoznať vysoké predmety, ako napr. vyčnievajúce nakladacie
doky.
•
V takýchto situáciách dávajte väčší
pozor a manévrujte/premiestňujte
vozidlo obzvlášť pomaly alebo ukončite
aktuálny parkovací manéver – môže
hroziť veľké riziko poškodenia vozidiel
alebo iných predmetov, pretože informácie zo snímačov nie sú v takýchto
situáciách vždy spoľahlivé.
PODPORA VODIČA
DÔLEŽITÉ
Za určitých podmienok môže systém parkovacieho asistenta produkovať nesprávne
výstražné signály, ktoré sú spôsobené vonkajšími zdrojmi zvuku s rovnakými ultrazvukovými frekvenciami, s ktorými pracuje
systém.
Medzi príklady takýchto zdrojov patria
klaksóny, mokré pneumatiky na asfalte,
pneumatické brzdy, hluk výfukov motocyklov atď.
POZNÁMKA
Pretože ťažná tyč je nakonfigurovaná s
elektrickým systémom vozidla, výčnelok
ťažnej tyče je zahrnutý do výpočtu pri
meraní vzdialenosti od predmetu za vozidlom.
Súvisiace informácie
•
Parkovací asistent* (str. 369)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 373
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre Pilot
parkovacieho asistenta
displeji vodiča a/alebo na stredovom displeji.
Tu je niekoľko príkladov.
Symboly a správy pre systém parkovacieho
asistenta (PAS112) sa môžu zobraziť na
Symbol
Správa
Špecifikácia
Zadné snímače parkovacieho asistenta sú deaktivované, takže sa nevydávajú žiadne
akustické výstrahy pre prekážky/predmety.
Systém park. asistenta
Snímače blokované, potrebné vyčistenie
Systém park. asistenta
Jeden alebo viac funkčných senzorov je zablokovaných - čo najskôr skontrolujte a
opravte.
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Nedostupné, je potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
Parkovací asistent* (str. 369)
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 372)
112 Park
374
Assist System
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Kamera parkovacieho asistenta*
Čiary - aktivuje/deaktivuje línie parkovacieho asistenta
(PAC113)
Kamera parkovacieho asistenta
môže pomôcť vodičovi pri manévrovaní v
úzkych priestoroch tak, že bude zobrazovať
prekážky pomocou obrazu z kamery a grafiky
na stredovom displeji.
Kamera parkovacieho asistenta je podporná
funkcia, ktorá sa automaticky aktivuje pri zaradení spiatočky alebo manuálne cez stredový
displej.
Ťažná tyč* - aktivuje/deaktivuje líniu parkovacieho asistenta pri parkovaní s ťažným zariadením*116
CTA* - aktivuje/deaktivuje Cross Traffic
Alert
Objekty/prekážky môžu byť bližšie k vozidlu
ako sa zdajú byť na obrazovke.
UPOZORNENIE
•
Parkovacie snímače majú mŕtve uhly, v
ktorých sa prekážky nedajú rozpoznať.
•
Dávajte zvlášť pozor, ak sú v blízkosti
vozidla ľudia a zvieratá.
•
Majte na pamäti, že predná časť
vozidla sa môže počas parkovacieho
manévru vychýliť smerom k premávke.
Príklad zobrazenia kamery.
Priblíženie114 - priblíženie/oddialenie
360° pohľad* - aktivuje/deaktivuje všetky
kamery
PAS115 - aktivuje/deaktivuje snímače parkovacieho asistenta
113 Park Assist Camera
114 Línie parkovacieho asistenta
115 Park Assist System
116 Nie je k dispozícii pre všetky
sú pri priblížení vypnuté.
modely a trhy.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 375
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Aktivácia kamery parkovacieho asistenta
(str. 382)
•
Symboly a správy pre kameru parkovacieho asistenta (str. 383)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
•
•
Parkovací asistent* (str. 369)
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Umiestnenie kamier parkovacieho
asistenta a monitorovacích
priestorov*
Kamera parkovacieho asistenta (PAC117)
dokáže zobraziť kompozitný 360° pohľad a
samostatné pohľady na každú zo štyroch
kamier: pohľad zadnej, prednej, ľavej alebo
pravej kamery.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
376
Systém podpory vodiča (str. 280)
Umiestnenie kamier parkovacieho asistenta a monitorovacích priestorov*
(str. 376)
•
Parkovacie asistenčné čiary pre kameru
parkovacieho asistenta* (str. 378)
•
Polia snímačov pre systém parkovacieho
asistenta (str. 380)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symbol kamery na symbole
vozidla na stredovom displeji
indikuje, ktorá z kamier je
aktívna.
360° pohľad*
Ak je vozidlo vybavené aj
systémom Systém
parkovacieho asistenta*, vzdialenosť od rozpoznaných prekážok je znázornená poľami v
rôznych farbách.
ktorých prípadoch vidieť aj časť nárazníka, ako
aj ťažné zariadenie.
Objekty zobrazené na stredovom displeji sa
môžu zdať mierne naklonené – je to normálne.
Dopredu
Kamery sa môžu aktivovať automaticky alebo
manuálne.
Dozadu
"Zorné pole" parkovacích kamier s približnou oblasťou pokrytia.
Funkcia 360° pohľad aktivuje všetky parkovacie kamery, na ktorých sú súčasne zobrazené štyri strany vozidla na stredovom displeji,
čo pomáha vodičovi pozorovať, čo sa nachádza okolo vozidla pri manévrovaní v nízkych
rýchlostiach.
Predná parkovacia kamera sa nachádza v mriežke.
Predná kamera môže byť užitočná na výjazdovej ceste s obmedzenou viditeľnosťou do
strán, napr. pri výjazde z garáže. Je aktívna pri
rýchlostiach do 25 km/h (16 mph) – potom je
predná kamera vypnutá.
Z 360° pohľadu sa dá každý pohľad kamery
aktivovať samostatne:
•
Stlačte obrazovku pre požadované „zorné
pole“ kamery, napr. na povrchu pred/nad
prednou kamerou.
Cúvacia kamera je umiestnená nad tabuľkou s evidenčným číslom.
Cúvacia kamera ukazuje širokú oblasť za
autom. Pri niektorých modeloch môžete v nie-
117
Park Assist Camera
Ak vozidlo nedosiahne 50 km/h (30 mph) a
rýchlosť klesne pod 22 km/h (14 mph) v priebehu 1 minúty po zhasnutí prednej kamery sa
kamera znovu aktivuje.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 377
PODPORA VODIČA
||
Strany
Parkovacie asistenčné čiary pre
kameru parkovacieho asistenta*
uľahčiť paralelné parkovanie, cúvanie do
úzkych priestorov a pripájanie prívesu.
Kamery parkovacieho asistenta (PAC118)
zobrazujú polohu vozidla vo vzťahu k jeho
okoliu tak, že zobrazujú čiary na obrazovke.
Čiary na obrazovke sa zobrazujú tak, akoby
boli na úrovni zeme za vozidlom a reagujú
priamo na pohyby volantom, čo ukazuje vodičovi cestu, ktorou sa vozidlo vydá - aj keď sa
auto otáča.
Tieto parkovacie asistenčné čiary zahŕňajú najviac vyčnievajúce časti vozidla, napr. ťažné
zariadenie, spätné zrkadlá a okraje.
POZNÁMKA
Bočné kamery sú umiestnené v každom vonkajšom
spätnom zrkadle.
•
Pri cúvaní s prívesom, ktorý nie je elektricky pripojený k vozidlu, budú čiary
parkovacieho asistenta zobrazovať na
displeji trasu vozidla – nie prívesu.
•
Obrazovka nezobrazuje žiadne čiary
parkovacieho asistenta, keď je príves
elektricky pripojený k elektrickému
systému vozidla.
•
Pri priblížení sa nezobrazujú čiary parkovacieho asistenta.
Bočné kamery dokážu zobrazovať, čo sa
nachádza na každej strane vozidla.
Súvisiace informácie
•
•
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 375)
Aktivácia kamery parkovacieho asistenta
(str. 382)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Príklad čiar parkovacieho asistenta
Čiary parkovacieho asistenta zobrazujú plánovanú trasu pre vonkajšie rozmery vozidla s
aktuálnym uhlom natočenia volantu - to môže
118 Park
378
Assist Camera
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
DÔLEŽITÉ
•
Nezabudnite, že pri zvolenom pohľade
zadnej kamery sa na monitore zobrazuje iba priestor za vozidlom. Pri manévrovaní počas cúvania dávajte pozor na
bočné časti a prednú časť vozidla.
•
To isté platí aj opačne – všimnite si, čo
sa stane so zadnými časťami vozidla,
keď je zvolený pohľad z prednej
kamery.
•
Všimnite si, že čiary parkovacieho asistenta zobrazujú najkratšiu trasu.
Preto venujte zvýšenú pozornosť bočným stranám vozidla tak, aby pri jazde
nesmerovali oproti niečomu/nad niečo,
keď sa volant otáča pri jazde dopredu,
alebo aby sa predná časť neobtrela
oproti niečomu/nad niečo, keď sa
volant otáča pri cúvaní.
Čiary parkovacieho asistenta s 360°
výhľadom*
Pomocná čiara ťažného zariadenia*
360° výhľad s čiarami parkovacieho asistenta
Čiary parkovacieho asistenta sa zobrazujú s
360° výhľadom za, pred a na bočnej strane
vozidla (v závislosti od smeru jazdy):
•
•
Pri jazde dopredu: Predné čiary
Pri cúvaní: Bočné čiary a čiary cúvania
Ak je vybraná predná alebo zadná kamera,
čiary parkovacieho asistenta sa zobrazia bez
ohľadu na smer jazdy vozidla.
Pri výbere jednej bočnej kamery sa čiary parkovacieho asistenta zobrazia len pri cúvaní.
Ťažné zariadenie s čiarou parkovacieho asistenta
Ťažná tyč - aktivuje pomocnú čiaru parkovacieho asistenta.
Priblíženie - priblíženie/oddialenie.
Kamera dokáže uľahčiť pripojenie prívesu
zobrazením pomocnej čiary predstavujúcej
určenú „dráhu“ ťažného zariadenia k prívesu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 379
PODPORA VODIČA
||
1.
Stlačte Ťažná tyč (1).
> Zobrazia sa pomocné parkovacie čiary
určenej „dráhy“ ťažného zariadenia čiary parkovacieho asistenta vozidla
súčasne zmiznú.
Čiary parkovacieho asistenta pre
vozidlo a pre ťažné zariadenie sa nedajú
zobraziť súčasne.
Polia snímačov pre systém
parkovacieho asistenta
Polia snímačov dozadu a dopredu
Ak je vozidlo vybavené systémom parkovacieho asistenta (PAS119), vzdialenosť sa
zobrazí v (PAC120) 360° zobrazení kamery
parkovacieho asistenta s farebnými poľami
pre každý snímač, ktorý zaregistruje prekážku.
2. Ak potrebujete presnejšie manévrovanie,
stlačte tlačidlo Priblíženie (2).
> Obraz kamery sa priblíži.
Súvisiace informácie
•
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 375)
Umiestnenie kamier parkovacieho asistenta a monitorovacích priestorov*
(str. 376)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
•
Ťažné zariadenie* (str. 476)
Na obrazovke sa zobrazia farebné polia snímačov na
symbole vozidla.
Polia pre snímače dopredu a dozadu menia
farbu, ako sa vzdialenosť od prekážky znižuje -
119 Park
120 Park
380
Assist System
Assist Camera
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
od JANTÁROVEJ cez ORANŽOVÚ po ČERVENÚ.
Farba poľa pri
cúvaní
Vzdialenosť v metroch
(stopách)
Žltá
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0–0,3 (0–1,0)
Farba poľa
dopredu
Vzdialenosť v metroch
(stopách)
Žltá
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0–0,3 (0–1,0)
Farba bočných polí sa mení so zmenšenou
vzdialenosťou od prekážky - od JANTÁROVEJ
po ČERVENÚ.
Sektory parkovacieho snímača, kde je možné zistiť
prekážky.
Pole ľavého predného snímača na boku
Sektor prekážky v určenej trase vozidla
dopredu - v závislosti od uhla natočenia
volantu
Pre ČERVENÉ polia snímača sa pulzujúci akustický signál zmení na konštantný tón.
Sektor s ČERVENOU farbou poľa a intenzívne pulzujúcim tónom
Polia snímačov do strán
Výstražné signály závisia od zamýšľanej trasy
vozidla. Keď je volant otočený, môže sa tiež
objaviť upozornenie na prekážky diagonálne
pred alebo diagonálne za vozidlom, nie len
priamo pred alebo priamo za ním.
Pravé bočné pole zadného snímača
Farba bočných polí
Vzdialenosť v metroch
(stopách)
Žltá
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Červená
0–0,25 (0–0,8)
V prípade ČERVENÝCH polí snímača sa akustický signál mení z pulzujúceho na intenzívne
pulzujúci.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 369)
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 375)
Umiestnenie kamier parkovacieho asistenta a monitorovacích priestorov*
(str. 376)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Sektor prekážky v určenej trase vozidla
dozadu - v závislosti od uhla natočenia
volantu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 381
PODPORA VODIČA
Aktivácia kamery parkovacieho
asistenta
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
Kamera parkovacieho asistenta (PAC121) sa
aktivuje automaticky pri zaradení spiatočky
alebo manuálne jedným z funkčných tlačidiel
stredového displeja.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Pohľad kamery pri cúvaní
Ak je zaradená spiatočka, na obrazovke sa
zobrazí 360° pohľad, ak bol tento pohľad
alebo ktorýkoľvek z bočných pohľadov posledným použitým pohľadom kamery, inak sa
zobrazuje pohľad dozadu.
Pohľad kamery pre manuálnu aktiváciu
kamery
Pomocou tohto tlačidla v
zobrazení funkcie stredového
displeja aktivujte parkovaciu
kameru.
Na obrazovke sa následne
zobrazí najskôr naposledy
použitý pohľad kamery. Po každom naštartovaní motora sa však predtým zobrazený bočný
pohľad nahradí 360° pohľadom a predtým
zobrazený priblížený pohľad zozadu sa nahradí
pohľadom zozadu.
121 Park
382
Automatická deaktivácia kamery
Predný pohľad zhasne pri rýchlosti 25 km/h
(16 mph), aby neodpútaval pozornosť vodiča –
automaticky sa znovu aktivuje, ak rýchlosť
klesne na 22 km/h (14 mph) v priebehu
1 minúty, pod podmienkou, že rýchlosť neprekročila 50 km/h (31 mph).
Ostatné pohľady kamery zhasnú pri rýchlosti
15 km/h (9 mph) a neaktivujú sa znovu.
Súvisiace informácie
•
•
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 375)
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 372)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Assist Camera
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre kameru
parkovacieho asistenta
displeji vodiča a/alebo na stredovom displeji.
Tu je niekoľko príkladov.
Symboly a správy pre kameru parkovacieho
asistenta (PAC122) sa môžu zobraziť na
Symbol
Správa
Špecifikácia
Zadné snímače parkovacieho asistenta sú deaktivované, takže sa nevydávajú žiadne
akustické výstrahy a značky pre prekážky/predmety.
Kamera je vypnutá.
Systém park. asistenta
Snímače blokované, potrebné
vyčistenie
Systém park. asistenta
Jeden alebo viac funkčných senzorov je zablokovaných - čo najskôr skontrolujte a
opravte.
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Nedostupné, je potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
122 Park
Assist Camera
}}
383
PODPORA VODIČA
||
Textovú správu môžete vymazať krátkym stla, ktoré je umiestnené v
čením tlačidla
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
384
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 375)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Pilot parkovacieho asistenta*
UPOZORNENIE
(PAP123)
Pilot parkovacieho asistenta
môže
pomôcť vodičovi pri manévrovaní s vozidlom
pri parkovaní. Funkcia môže tiež pomôcť s
riadením pri výjazde z pozdĺžneho parkovacieho miesta.
Funkcia najskôr skontroluje, či je priestor
dostatočne veľký a ak áno, potom pomáha
vodičovi riadiť vozidlo do priestoru.
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Stredný displej udáva symbolmi, grafikou a
textom rôzne operácie, ktoré je potrebné vykonať a kedy tak urobiť.
•
Ukončenie paralelného parkovania pomocou funkcie pilot parkovacieho asistenta*
(str. 390)
•
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 390)
•
Správy pre pilot parkovacieho asistenta*
(str. 393)
Súvisiace informácie
•
•
•
123 Park
Systém podpory vodiča (str. 280)
Varianty parkovania s pilotom parkovacieho asistenta* (str. 386)
Používanie pilota parkovacieho asistenta*
(str. 387)
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 385
PODPORA VODIČA
Varianty parkovania s pilotom
parkovacieho asistenta*
Kolmé parkovanie
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta (PAP124) sa dá
použiť pre paralelné aj kolmé parkovanie.
Paralelné parkovanie
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 385)
Ukončenie paralelného parkovania pomocou funkcie pilot parkovacieho asistenta*
(str. 390)
Princíp pre kolmé parkovanie.
Funkcia zaparkuje vozidlo pomocou nasledujúcich krokov:
Princíp paralelného parkovania.
Funkcia zaparkuje vozidlo pomocou nasledujúcich krokov:
1.
Parkovacie miesto je identifikované a
odmerané.
2. Vozidlo cúva do priestoru.
3. Vozidlo je umiestnené do priestoru pomocou jazdy dopredu/dozadu.
S funkciou Vyparkovať môže paralelne zaparkované vozidlo tiež získať pomôcku pri opustení parkovacieho miesta.
124 Park
386
1.
Parkovacie miesto je identifikované a
odmerané.
2. Vozidlo cúva do miesta a potom sa
umiestni do miesta pomocou jazdy
dopredu/dozadu.
POZNÁMKA
Pri opustení parkovacieho miesta sa
Vyparkovať funkcia smie používať iba pre
paralelne zaparkované vozidlo – nefunguje
pri kolmo zaparkovanom vozidle.
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Používanie pilota parkovacieho
asistenta*
Pilot parkovacieho asistenta (PAP125) pomáha
vodičovi zaparkovať v troch krokoch. Funkcia
môže vodičovi tiež pomôcť opustiť parkovacie
miesto.
Táto funkcia meria priestor a riadi vozidlo –
úlohou vodiča je:
•
•
•
dávať pozor na to, čo sa deje okolo vozidla
•
•
regulovať a udržiavať bezpečnú rýchlosť
riadiť sa pokynmi na strednom displeji
zvoliť prevodový stupeň (dozadu/dopredu)
– zvukový signál udáva, kedy by mal vodič
zmeniť prevodový stupeň
brzdiť a zastaviť.
Symboly, grafika a/alebo text sa zobrazujú na
strednom displeji, keď sa idú vykonať rôzne
kroky.
Funkcia sa dá aktivovať, ak sú po naštartovaní
motora splnené nasledujúce kritériá:
•
•
POZNÁMKA
Vzdialenosť medzi vozidlom a parkovacími
miestami by mala byť 0,5 – 1,5 metra
(1,6 – 5,0 stôp), kým funkcia vyhľadáva
parkovacie miesto.
Parkuje sa s pilotom parkovacieho
asistenta
Funkcia zaparkuje vozidlo pomocou nasledujúcich krokov:
1.
3. Vozidlo je umiestnené do priestoru systém potom môže požiadať, aby vodič
zmenil prevodový stupeň a zabrzdil.
Nájdenie a odmeranie parkovacích miest
Funkciu možno aktivovať v
zobrazení funkcie na stredovom displeji.
Prístup k nej je možný aj z
pohľadov kamery.
K vozidlu nie je pripojený žiadny príves
Assist Pilot
Princíp vyhľadávania pred paralelným parkovaním.
2. Vozidlo cúva do priestoru.
Rýchlosť je nižšia ako 30 km/h (20 mph).
125 Park
Parkovacie miesto je identifikované a
odmerané.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Princíp vyhľadávania pred kolmým parkovaním.
Pred parkovaním jazdite maximálne rýchlosťou
30 km/h (20 mph).
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 387
PODPORA VODIČA
||
1.
Ťuknite na tlačidlo Zaparkovať v zobrazení funkcie alebo v zobrazení kamery.
> Funkcia vyhľadá parkovacie miesto a
skontroluje, či je dostatočne veľké.
Cúvanie do parkovacieho miesta
3. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás
na to vyzve grafický symbol a správa na
strednom displeji.
2. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď grafika a správa na strednom displeji ukážu,
že sa našlo vhodné parkovacie miesto.
> Zobrazí sa kontextové okno.
POZNÁMKA
3. Vyberte Pozdĺžne parkovanie alebo
Zvislé parkovanie a zaraďte spiatočku.
POZNÁMKA
Funkcia vyhľadáva parkovacie miesto,
zobrazuje pokyny a vedie vozidlo po strane
spolujazdca. Ak je to však potrebné,
vozidlo sa dá zaparkovať aj na vodičovej
strane ulice:
•
Princíp pre cúvanie do paralelného parkovacieho miesta.
Aktivujte smerovku na strane vodiča –
systém potom vyhľadáva parkovacie
miesto na tejto strane vozidla.
Princíp pre cúvanie do kolmého parkovacieho miesta.
1.
388
2. Pomaly a opatrne cúvajte bez toho, aby
ste sa dotýkali volantu - a nie rýchlejšie
ako 7 km/h (4 mph).
Skontrolujte, či je priestor za vozidlom
voľný a potom zaraďte spiatočku.
•
Keď je funkcia zapnutá, dajte ruky preč
z volantu.
•
Uistite sa, že volant nie je nijako obmedzený a môže sa voľne otáčať.
•
Aby ste dosiahli optimálne výsledky,
počkajte, kým sa volant úplne neotočí a
až potom začnite jazdiť dozadu/
dopredu.
PODPORA VODIČA
Umiestnenie vozidla do parkovacieho
miesta
1.
Nastavte volič prevodových stupňov do
polohy pre prevodový stupeň podľa pokynov systému a počkajte, kým sa volant
otáča a jazdite pomaly dopredu.
2. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás
na to vyzve grafický symbol a správa na
strednom displeji.
3. Vyberte spiatočku a jazdite pomaly
dozadu.
4. Buďte pripravení zabrzdiť vozidlo, keď vás
na to vyzve grafický symbol a správa na
strednom displeji.
Princíp umiestnenia počas paralelného parkovania.
Funkcia sa automaticky deaktivuje a grafika a
správa ukazujú, že parkovanie je dokončené.
Môže byť potrebné, aby vodič upravil polohu
vozidla. Iba vodič môže určiť, či je vozidlo
správne zaparkované.
DÔLEŽITÉ
Keď snímače používa funkcia Pilot parkovacieho asistenta (PAP126) vzdialenosť
výstrahy sa skráti v porovnaní s prípadom,
keď sa systém parkovacieho asistenta
nepoužíva.
Automatické brzdenie počas
parkovania
Keď parkovacie senzory rozpoznajú vozidlo
alebo chodca v rámci plánovanej trasy pred
vozidlom alebo za vozidlom počas parkovacieho manévru, vozidlo sa automaticky zabrzdí
a zastaví.
Displej vodiča potom zobrazí kontextovú
správu, kde sa vodič môže rozhodnúť zrušiť
parkovací manéver tak, že ťukne na položku
Zrušiť alebo ťuknutím na položku Obnoviť
bude pokračovať v parkovacej sekvencii.
Po výbere Obnoviť postupujte takto:
–
Skontrolujte, či je okolo vozidla voľné miesto a postupujte podľa pokynov na strednom displeji, ako napríklad:
Pokračovať – Pomaly sa vzdiaľte od
objektu.
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 385)
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 390)
Princíp umiestnenia počas kolmého parkovania.
126 Park
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 389
PODPORA VODIČA
Ukončenie paralelného parkovania
pomocou funkcie pilot
parkovacieho asistenta*
Funkcia Vyparkovať môže pomôcť vodičovi
opustiť parkovacie miesto, keď je vozidlo
zaparkované paralelne.
POZNÁMKA
Pri opustení parkovacieho miesta sa
Vyparkovať funkcia smie používať iba pre
paralelne zaparkované vozidlo – nefunguje
pri kolmo zaparkovanom vozidle.
Funkcia Vyparkovať sa aktivuje v zobrazení funkcie na
stredovom displeji alebo v
pohľade kamery.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
1.
Ťuknite na tlačidlo Vyparkovať v zobrazení funkcie alebo v zobrazení kamery.
2. Pomocou smeroviek vyberte smer, ktorým
by malo vozidlo opustiť parkovacie miesto.
127 Park
390
3. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás
na to upozorní grafika a správa na stredovom displeji – postupujte podľa pokynov
rovnakým spôsobom ako pri parkovaní.
Všimnite si, že volant môže po dokončení
funkcie „odpružiť“ späť – vodič potom musí
otočiť volant späť na maximálny uhol natočenia volantu, aby opustil parkovacie miesto.
Ak má funkcia za to, že vodič môže opustiť
parkovacie miesto bez akéhokoľvek dodatočného manévrovania, funkcia sa zastaví, a to aj
keď sa vodič môže domnievať, že vozidlo je
stále v parkovacom priestore.
Obmedzenia systému
parkovacieho asistenta*
Pilot parkovacieho asistenta PAP127 nedokáže
detekovať všetko vo všetkých situáciách a
preto môže mať obmedzenú funkčnosť.
Vodič by si mal byť vedomý nasledujúcich príkladov obmedzení systému parkovacieho asistenta.
UPOZORNENIE
•
Parkovacie snímače majú mŕtve uhly, v
ktorých sa prekážky nedajú rozpoznať.
•
Dávajte zvlášť pozor, ak sú v blízkosti
vozidla ľudia a zvieratá.
•
Majte na pamäti, že predná časť
vozidla sa môže počas parkovacieho
manévru vychýliť smerom k premávke.
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 385)
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 390)
DÔLEŽITÉ
Do výpočtu parkovacieho manévru nie sú
zahrnuté predmety nachádzajúce sa vyššie,
než je rozpoznávacia oblasť snímača, čo by
mohlo spôsobiť, že funkcia príliš skoro
natočí do parkovacieho miesta – z tohto
dôvodu je potrebné sa vyhnúť takýmto parkovacím miestam.
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Parkovanie je prerušené
Parkovacia sekvencia bude prerušená:
•
•
ak vodič pohybuje volantom
ak sa vozidlo pohybuje príliš rýchlo - viac
ako 7 km/h (4 mph)
•
ak vodič stlačí tlačidlo Zrušiť na stredovom displeji
•
keď sa aktivujú protiblokovacie brzdy
alebo elektronická kontrola stability - napr.
pri strate priľnavosti kolesa na klzkej
vozovke
•
keď servoriadenie pre odpor riadenia
závislý od rýchlosti pracuje so zníženým
výkonom – napr. pri chladení z dôvodu
prehriatia
•
keď parkovacie senzory rozpoznajú vozidlo
alebo chodca v rámci plánovanej trasy
pred vozidlom alebo za vozidlom počas
parkovacieho manévru, vozidlo sa automaticky zabrzdí a zastaví.
Ak je to vhodné, správa na stredovom displeji
udáva dôvod prerušenia parkovacej sekvencie.
128 „Schválené
DÔLEŽITÉ
Funkcia za určitých okolností nedokáže
nájsť parkovacie miesta – jedným z dôvodov môže byť skutočnosť, že dochádza k
rušeniu snímačov externými zdrojmi zvuku,
ktoré sú vysielané na rovnakých ultrazvukových frekvenciách, ako sú tie, na ktorých
systém funguje.
Medzi príklady takýchto zdrojov patria
klaksóny, mokré pneumatiky na asfalte,
pneumatické brzdy a hluk výfukov motocyklov atď.
Existuje aj niekoľko detailov, ktoré treba mať
na pamäti pri parkovaní, napr.:
•
Vodič je vždy zodpovedný za určenie, či je
priestor zvolený touto funkciou vhodný pre
parkovanie.
•
Nepoužívajte túto funkciu, ak sú namontované snehové reťaze alebo rezervné
koleso.
•
Nepoužívajte túto funkciu, ak z vozidla
vyčnievajú predmety nákladu.
•
Silný dážď alebo sneh môžu spôsobiť
nesprávne zmeranie parkovacieho miesta.
•
Počas vyhľadávania a kontroly rozmeru
parkovacieho miesta môže funkcia vynechať objekty umiestnené hlboko v parkovacom priestore.
•
Parkovacie miesta na úzkych uliciach nie
sú vždy vhodné, pretože priestor potrebný
na manévrovanie nemusí byť dostatočný.
•
Používajte schválené pneumatiky128 so
správnym tlakom nahustenia - ovplyvňuje
to schopnosť funkcie zaparkovať vozidlo.
•
Funkcia je založená na umiestnení vozidiel, ktoré sú už zaparkované v blízkosti –
ak sú tieto vozidlá zaparkované nevhodne,
môže dôjsť k poškodeniu pneumatík a
diskov kolies vášho vozidla po kontakte s
obrubníkom.
POZNÁMKA
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
znížia ich funkčnosť a môžu brániť meraniu.
Zodpovednosť vodiča
Vodič by mal mať na pamäti, že funkcia je
pomôcka – nie je neomylná, plne automatická
funkcia. Vodič musí byť preto pripravený na
prerušenie parkovacieho manévru.
pneumatiky“ odkazujú na pneumatiky rovnakého typu a značky ako tie, ktoré boli namontované pri dodaní z výroby.
}}
391
PODPORA VODIČA
||
•
Ak jedno zaparkované vozidlo vyčnieva
viac ako iné zaparkované vozidlá, môžu sa
sa kolmé parkovacie miesta vynechať
alebo môžu byť systémom označené
nesprávne.
•
Funkcia je určená na parkovanie na rovných uliciach – nie v ostrých zákrutách
alebo ohyboch. Z tohto dôvodu sa uistite,
že vozidlo je v paralelnej polohe s potenciálnymi parkovacími miestami, keď funkcia meria priestor.
Súvisiace informácie
•
•
•
392
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 385)
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 280)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Správy pre pilot parkovacieho
asistenta*
a/alebo na stredovom displeji. Tu je niekoľko
príkladov.
Správy pre pilot parkovacieho asistenta
(PAP129) sa môžu zobraziť na displeji vodiča
Správa
Špecifikácia
Systém park. asistenta
Jeden alebo viac funkčných senzorov je zablokovaných - čo najskôr skontrolujte a opravte.
Snímače blokované, potrebné vyčistenie
Systém park. asistenta
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Nedostupné, je potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 385)
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 390)
129 Park
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 393
PODPORA VODIČA
Radarová jednotka
Súvisiace informácie
Radarovú jednotku používajú viaceré systémy
podpory vodiča a má za úlohu snímať iné
vozidlá.
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
•
Odporúčaná údržba pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 406)
•
Typové schválenie radarového zariadenia
(str. 395)
Umiestnenie radarovej jednotky
Radarovú jednotku používajú tieto funkcie:
•
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť*
•
•
•
•
Adaptívny tempomat*
Pilot Assist*
Udržiavanie v jazdnom pruhu
City Safety
Úprava radarovej jednotky by mohla viesť k jej
nezákonnému použitiu.
394
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Typové schválenie radarového
zariadenia
Tu nájdete typové schválenie pre radarové
jednotky vozidla pre adaptívny tempomat*
(ACC130), Pilot Assist* a BLIS*131.
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazília
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
130Adaptive Cruise Control
131 Blind Spot Information
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 395
PODPORA VODIČA
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Európa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance
with Directive 2014/53/EU.
✓
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.
Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm
(maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker Straße
75, 59552 Lippstadt, Germany
Spojené arabské emiráty
(UAE)
Ghana
396
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
PODPORA VODIČA
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonézia
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamajka
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
✓
Malajzia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
397
PODPORA VODIČA
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
✓
Symbol
Typové schválenie
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Mexiko
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldavsko
398
✓
✓
Nigéria
✓
Omán
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
PODPORA VODIČA
Trh
ACC
& PA
BLIS
Typové schválenie
✓
Rusko
✓
Srbsko
И011 14
✓
✓
Singapur
И011 17
DA 105753
✓
✓
Južná Afrika
Symbol
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
}}
399
PODPORA VODIČA
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Južná Kórea
R-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Tajvan
400
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
PODPORA VODIČA
ACC
& PA
Trh
BLIS
Symbol
Typové schválenie
є,
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
ь
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(
2009 .)
: 24,05 – 24,25
ь
Ukrajina
✓
: 20
(
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є,
є
2014/53/Є .
www.hella.com/vcc
RS4
ь
:
: 24,05 – 24,25
ь
Vietnam
✓
Zambia
✓
: 20
(
.) EIRP
}}
401
PODPORA VODIČA
||
Typové schválenie rádiového zariadenia
Trh
Symbol
Európa
Typové schválenie
Spoločnosť Volvo cars týmto prehlasuje, že všetky rádiové zariadenia sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
R 204-750001
Japonsko
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law.
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Podrobné informácie o typovom schválení nájdete na stránke support.volvocars.com.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
402
Radarová jednotka (str. 394)
Adaptívny tempomat* (str. 317)
Pilot Assist* (str. 327)
BLIS* (str. 358)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Jednotka kamery
Súvisiace informácie
Jednotka kamery je využívaná niekoľkými
systémami podpory vodiča a jej úlohou je
napríklad rozpoznávať čiary jazdných pruhov
alebo dopravné značky.
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 280)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Odporúčaná údržba pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 406)
Obmedzenia pre kamerovú a
radarovú jednotku
Kamerová a radarová jednotka má určité
obmedzenia – čo zas obmedzuje tie funkcie,
ktoré jednotku využívajú. Vodič by si mal byť
vedomý nasledujúcich príkladov obmedzení.
Umiestnenie kamerovej jednotky
Jednotku kamery používajú tieto funkcie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptívny tempomat*
Pilot Assist*
Udržiavanie v jazdnom pruhu*
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
City Safety
Driver Alert Control*
Informácie o dopravných značkách*
Aktívne diaľkové svetlo*
Parkovací asistent*
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 403
PODPORA VODIČA
||
Spoločné obmedzenia pre kameru a
radar
Blokovaná jednotka
približne 15 minút po naštartovaní motora, aby
sa ochránila elektronika jednotky. Kamerová a
radarová jednotka sa automaticky reštartujú,
keď teplota dostatočne klesne.
•
Pred výmenou čelného skla sa obráťte na
servis132, aby ste si overili, že bolo objednané a namontované správne čelné sklo.
•
Pri výmene čelného skla musí byť namontovaný rovnaký typ stieračov čelného skla
alebo stieračov čelného skla schválených
spoločnosťou Volvo.
•
Pri výmene čelného skla musí byť kamerová a radarová jednotka prekalibrovaná v
servise132, aby sa zabezpečila funkčnosť
všetkých kamerových a radarových systémov vo vozidle.
Poškodené čelné sklo
POZNÁMKA
Ak sa to nenapraví, môže to viesť k zníženiu výkonu systémov podpory vodiča, ktoré
používajú kamerovú a radarovú jednotku.
Mohlo by dôjsť k zníženiu počtu funkcií,
úplnému vypnutiu alebo poskytnutiu
nesprávnych reakcií na funkcie.
Označenú oblasť musíte pravidelne čistiť a udržiavať
ju bez nálepiek, predmetov, tieniacej fólie a pod.
Kamerová jednotka je umiestnená v hornej
časti čelného skla spolu s radarovou jednotkou
vozidla.
Na vnútornú, ani vonkajšiu stranu čelného
skla, pred alebo okolo kamerovej a radarovej
jednotky nič neumiestňujte, nelepte, ani nenamontujte – mohlo by to rušiť funkcie kamery a
radaru. Mohlo by dôjsť k zníženiu počtu funkcií, úplnému vypnutiu alebo poskytnutiu
nesprávnych reakcií na funkcie.
Vysoká teplota
Pri veľmi vysokých teplotách sa kamerová a
radarová jednotka môže dočasne vypnúť na
132 Odporúčame
404
autorizovaný servis Volvo.
Nasledovné platí aj preto, aby nedochádzalo k
riziku nesprávneho fungovania podpôr vodiča,
ktoré používajú radarovú jednotku:
•
Ak sa na čelnom skle pred akýmkoľvek
„oknom“ kamerovej a radarovej jednotky
objaví poškriabanie, prasknutie alebo úlomok od kameň, ktorý pokrýva plochu
pribl. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 palca)
alebo viac, musíte kontaktovať servis132,
aby bolo možné vymeniť čelné sklo.
•
Spoločnosť Volvo odporúča, aby sa v priestore pred kamerovou a radarovou jednotkou praskliny, škrabance alebo úlomky od
kameňov neopravovali – namiesto toho
by sa malo vymeniť celé čelné sklo.
Ďalšie obmedzenia pre radar
Rýchlosť vozidla
Schopnosť radarovej jednotky rozpoznať
vozidlo pred vami je značne znížená, ak sa
rýchlosť vozidla pred vami veľmi líši od rýchlosti vášho vozidla.
PODPORA VODIČA
Obmedzené zorné pole
Radarová jednotka má obmedzené zorné pole.
V niektorých situáciách sa druhé vozidlo
nerozpozná, prípadne sa rozpozná neskôr, ako
sa očakávalo.
nostiach – napr. vozidlo, ktoré jazdí medzi
vašim vozidlom a vozidlom pred vami.
Malé vozidlá, ako sú motocykle alebo
vozidlá, ktoré nie sú v strede jazdného
pruhu, môžu zostať nerozpoznané.
V zákrutách môže radarová jednotka rozpoznať iné než zamýšľané vozidlo alebo
stratiť rozpoznané vozidlo z dohľadu.
Nízke prívesy
hustej hmle, intenzívnej prachovej búrke a
snehovej búrke. Za takýchto podmienok by
mohlo byť fungovanie systémov závislých od
kamery výrazne zhoršené alebo dočasne
vypnuté.
Silné prichádzajúce svetlo, odrazy na vozovke,
sneh alebo ľad na povrchu vozovky, znečistené
povrchy vozoviek alebo nejasné značenie jazdných pruhov môžu tiež výrazným spôsobom
znížiť funkčnosť kamery, keď sa používa na
snímanie povrchu vozovky za účelom rozpoznávania chodcov, cyklistov, veľkých zvierat a
iných vozidiel.
Nízky príves v radarovom tieni
Pre radarovú jednotku môže byť tiež náročné
rozpoznať nízky príves, prípadne ho vôbec
nerozpozná – vodič by mal byť preto obzvlášť
opatrný pri jazde za vozidlami s nízkymi prívesmi, keď je aktivovaný adaptívny tempomat*
alebo funkcia Pilot Assist*.
Zorné pole radarovej jednotky
Niekedy sa radarová jednotka oneskorí s
rozpoznávaním vozidiel v tesných vzdiale-
Ďalšie obmedzenia pre kameru
Znížená viditeľnosť
Kamery majú obmedzenia podobné ľudskému
oku, t.j. môžu "vidieť" horšie, napríklad v prípade intenzívneho sneženia alebo dažďa, v
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 405
PODPORA VODIČA
||
Ďalšie obmedzenia pre kameru
parkovacieho asistenta*
kvalitou. Slabé svetelné podmienky môžu viesť
k zníženej kvalite obrazu.
Mŕtve sektory
POZNÁMKA
Nosiče bicyklov alebo iné príslušenstvo
namontované na zadnej strane vozidla
môže prekážať výhľadu kamery.
Súvisiace informácie
•
•
•
Medzi zornými poľami kamery sú „mŕtve“ sektory.
V 360° pohľade kamery parkovacieho asistenta* môžu prekážky/objekty "zmiznúť" v
medzerách medzi jednotlivými kamerami.
•
•
Jednotka kamery (str. 403)
Radarová jednotka (str. 394)
Odporúčaná údržba pre kamerovú
a radarovú jednotku
Aby mohli kamerové a radarové jednotky fungovať správne, musia sa udržiavať bez nečistôt, ľadu a snehu a pravidelne čistiť vodou a
šampónom na vozidlá.
POZNÁMKA
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
môžu spôsobiť nesprávne výstražné signály, znížené alebo žiadne fungovanie.
Odporúčaná údržba pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 406)
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 375)
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
UPOZORNENIE
Dávajte pozor na možnosť, že aj keď to
môže vyzerať, že je zakrytá len relatívne
malá časť obrazu, pred pohľadom by mohol
byť skrytý relatívne veľký sektor. Prekážka
by tak mohla zostať nezistená, kým nebude
vozidlo príliš blízko pri nej.
Umiestnenie parkovacích snímačov
Svetelné podmienky
Obraz kamery sa nastavuje automaticky podľa
prevládajúcich svetelných podmienok. Z tohto
dôvodu sa môže obraz mierne líšiť jasom a
406
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Jednotka kamery (str. 403)
Radarová jednotka (str. 394)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 375)
Umiestnenie zadných radarových jednotiek. Udržujte
označený povrch čistý – tak na ľavej, ako aj pravej
strane vozidla.
•
Aby sa zabezpečila čo najlepšia funkčnosť,
musia byť povrchy pred snímačmi udržiavané v čistote.
•
Do oblasti snímačov nedávajte žiadne
predmety, pásky, ani štítky.
•
Objektív kamery pravidelne čistite vlažnou
vodou a šampónom na vozidlá - dávajte
pozor, aby ste nepoškriabali objektív.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 407
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre kameru a
radarovú jednotku
Tu sú príklady niektorých správ na displeji a
symbolov týkajúcich sa kamery a radarových
jednotiek, ktoré sa môžu zobraziť na displeji
vodiča.
408
Detektor je zablokovaný
Ak sa na displeji vodiča zobrazí tento
symbol a správa Sním. na čelnom
skle Snímač blok. Pozri prír., znamená to, že kamera a radarová jednotka nedokážu rozpoznať iné vozidlá, cyklistov, chodcov a veľké zvieratá pred vozidlom a
že funkcie vozidla na báze kamery a radaru by
mohli byť narušené.
Nasledujúca tabuľka uvádza príklady možných
príčin zobrazenia správy spolu s príslušným
opatrením:
Príčina
Opatrenie
Povrch čelného skla pred kamerovou a radarovou jednotkou je
znečistený alebo pokrytý ľadom alebo snehom.
Z povrchu čelného skla pred kamerovou a radarovou jednotkou odstráňte nečistoty, ľad a sneh.
Hustá hmla a silný dážď alebo sneh blokujú radarové signály
alebo pohľad kamery.
Bez opatrenia. Jednotka niekedy nefunguje počas hustého dažďa alebo sneženia.
Voda alebo sneh z povrchu vozovky víri a blokuje radarové signály alebo pohľad kamery.
Bez opatrenia. Jednotka niekedy nefunguje, ak je povrch vozovky veľmi mokrý
alebo zasnežený.
Medzi vnútornou stranou čelného skla a kamerovou a radarovou
jednotkou sa objavili nečistoty.
Navštívte servis a nechajte si čelné sklo v oblasti krytu jednotky vyčistiť – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
Intenzívne blížiace sa svetlo
Bez opatrenia. Kamerová jednotka sa automaticky resetuje za priaznivejších svetelných podmienok.
PODPORA VODIČA
Chybná kamera
Zadná parkovacia kamera
Ak je sektor kamery čierny a
obsahuje tento symbol, znamená to, že kamera je mimo
prevádzky.
UPOZORNENIE
nosť.
Keď sa zobrazuje tento
symbol a k vozidlu je
namontovaný a elektricky
pripojený príves, nosič
bicyklov alebo podobné
zariadenie, cúvaniu
venujte zvýšenú pozor-
Symbol indikuje, že zadné snímače parkovacieho asistenta sú vypnuté a nebudú vás
varovať pred žiadnymi prekážkami.
Súvisiace informácie
•
•
•
Ľavá kamera vozidla je mimo prevádzky.
Sektor čiernej kamery sa zobrazuje aj v nasledujúcich prípadoch, ale potom bez symbolu
pre chybnú kameru:
•
•
•
•
Jednotka kamery (str. 403)
Radarová jednotka (str. 394)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 403)
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
otvorené dvere
otvorené dvere batožinového priestoru
sklopené vonkajšie spätné zrkadlo.
409
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Všeobecné informácie o Twin
Engine
Twin Engine funguje ako bežné auto, ale niektoré funkcie sa líšia od vozidla, ktoré používa
len benzín alebo naftu. Elektromotor poháňa
vozidlo väčšinou pri nízkych rýchlostiach,
benzínový motor pri vyšších rýchlostiach, ako
aj pri aktívnejšej jazde.
Displej vodiča zobrazuje niektoré informácie,
ktoré sú jedinečné pre Twin Engine – informácie o nabíjaní, zvolený režim jazdy, dojazd do
prázdnej batérie, ako aj úroveň nabitia hybridnej batérie.
Počas jazdy je možné nastaviť vozidlo v rôznych jazdných režimoch, napr. výlučne elektrickú prevádzku alebo, keď je potrebné napájanie, tak elektromotor, ako aj benzínový
motor. Vozidlo vypočíta kombináciu jazdných
vlastností, zážitku z jazdy, dopadu na životné
prostredie a spotrebu paliva podľa zvoleného
režimu jazdy.
Aby vozidlo fungovalo optimálne, je dôležité,
aby hybridná batéria s príslušnými elektrickými
systémami pohonu, ako aj benzínový motor a
jeho systémy pohonu mali správnu prevádzkovú teplotu. Kapacita batérie sa môže
výrazne znížiť, ak je batéria príliš studená
alebo príliš horúca. Predbežná úprava pripraví
systémy pohonu vozidla a priestor pre cestujúcich pred odjazdom tak, aby sa znížilo opotrebovanie a nároky na energiu počas jazdy.
Dojazd hybridnej batérie sa zvýši.
412
Hybridná batéria, ktorá poháňa elektromotor,
sa nabíja cez nabíjací kábel, ale môže sa nabíjať aj jemným brzdením a brzdením motorom
pomocou zaradeného prevodového stupňa B.
Hybridná batéria môže byť nabíjaná aj motorom vozidla.
Prúd pod vysokým napätím
Dôležité vedieť
Vozidlo bez energie
Majte na pamäti, že dôležité funkcie, ako sú
brzdy a posilňovač riadenia, budú nefunkčné,
keď je vozidlo bez energie.
UPOZORNENIE
Niekoľko komponentov vo vozidle pracuje s
prúdom pod vysokým napätím, ktoré môže
byť nebezpečné v prípade nesprávneho
zásahu. S týmito komponentmi, ako aj
všetkými oranžovými káblami, smie manipulovať len kvalifikovaný personál.
UPOZORNENIE
Vozidlo s vypnutým elektrickým motorom a
vypnutým palivom poháňaným motorom sa
nedá zabrzdiť.
Ťahanie nie je povolené
Ťahanie Twin Engine nie je dovolené, pretože
to poškodzuje elektromotor.
Vonkajší zvuk motora
UPOZORNENIE
Nezabúdajte, že keď je vozidlo poháňané
iba elektromotorom, nevydáva žiadny zvuk
motora, a preto môže byť pre deti, chodcov, cyklistov a zvieratá náročné všimnúť si
ho. To platí zvlášť pri nízkych rýchlostiach,
ako napríklad na parkoviskách.
Nedotýkajte sa ničoho, čo nie je jasne uvedené
v návode na obsluhu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
Hybridný ukazovateľ (str. 83)
Režimy jazdy (str. 456)
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 216)
•
•
Hybridná batéria (str. 614)
•
•
Automatická prevodovka (str. 449)
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah pri prevádzke na elektrinu (str. 463)
Ťahanie (str. 484)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Nabíjanie hybridnej batérie
UPOZORNENIE
Okrem palivovej nádrže ako pri bežnom
vozidle je toto vozidlo vybavené dobíjateľnou
batériou – tak zvanou hybridnou batériou
typu lítium-iónová.
Hybridná batéria sa nabíja pomocou nabíjacieho kábla, ktorý sa nachádza v batožinovom
priestore.
Výmenu hybridnej batérie smie vykonávať
iba servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
Elektrické ovládanie nie je možné, keď je
teplota batérie príliš nízka alebo príliš vysoká.
Keď je zvolený režim jazdy PURE, naštartuje
sa spaľovací motor.
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča nabíjací kábel
v súlade s IEC 62196 a IEC 61851, ktorý
podporuje monitorovanie teploty.
Nabíjanie pomocou pevnej kontrolnej
jednotky podľa režimu 31
Čas nabitia hybridnej batérie závisí od použitého prúdu nabíjania.
POZNÁMKA
Kapacita hybridnej batérie sa vekom a používaním mierne znižuje, čo môže viesť k
zvýšenému používaniu benzínového
motora a tým k mierne zvýšenej spotrebe
paliva.
Keď je teplota hybridnej batérie pod -10 ºC
(14 ºF) alebo nad 40 ºC (104 ºF), tak to môže
znamenať, že niektoré funkcie vozidla sa zmenili alebo nie sú k dispozícii, pretože kapacita
hybridných batérií je znížená mimo tento
teplotný rozsah.
Rukoväť nabíjacieho kábla a vstupná zásuvka na
nabíjanie.
Stav nabíjania je zobrazený tromi spôsobmi:
•
Kontrolky na kontrolnej jednotke na nabíjacom kábli.
•
Svetlo indikátora na nabíjacej zásuvke
vozidla.
•
Obrázok a text na displeji vodiča.
Na určitých trhoch sa kontrolná jednotka
inštaluje v rámci nabíjacej stanice pripojenej
do hlavného napájacieho obvodu. V takom prípade nabíjací kábel nemá vlastnú kontrolnú
jednotku. Preto použite nabíjací kábel nabíjacej stanice a postupujte podľa pokynov na
nabíjacej stanici.
Štartovacia batéria sa nabíja, keď sa nabíja
hybridná batéria, a skončí sa, keď je hybridná
batéria úplne nabitá.
1
Európska norma – EN 61851-1.
}}
413
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
Nabíjanie pomocou benzínového
motora
Vozidlo generuje prúd do batérie, batéria sa nabíja,
e.g. keď je brzdový pedál zľahka stlačený alebo počas
brzdenia motorom z kopca.
Vozidlo tiež generuje elektrinu pre hybridnú
batériu a batéria sa nabíja.
•
Hybridná batéria sa dobíja počas jemného
brzdenia brzdovým pedálom. Kinetická
energia vozidla sa potom prevedie na elektrickú energiu, ktorá sa používa na nabíjanie hybridnej batérie.
•
Pri zaradenom prevodovom stupni B, keď
je plynový pedál uvoľnený, vozidlo používa
brzdenie elektrickým motorom a súčasne
sa dobíja hybridná batéria.
•
Hybridná batéria môže byť nabíjaná aj
motorom vozidla.
2 Napätie
414
v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
Súvisiace informácie
•
•
•
Nabíjací kábel (str. 415)
Nabíjací prúd (str. 414)
Otvorenie a zatvorenie krytu na nabíjaciu
zásuvku (str. 419)
•
•
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 419)
•
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 423)
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 422)
•
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 426)
•
Symboly a správy týkajúce sa Twin Engine
na displeji vodiča (str. 430)
•
•
•
Automatická prevodovka (str. 449)
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
Zmena režimu jazdy (str. 460)
Dlhodobé skladovanie vozidiel s hybridnými batériami (str. 432)
Nabíjací prúd
Nabíjací prúd sa používa na nabíjanie hybridnej batérie, ako aj na predbežnú úpravu
vozidla. Nabíjanie sa uskutočňuje pomocou
nabíjacieho kábla pripojeného k nabíjacej
vstupnej zásuvke vozidla a 230 V zásuvke2
(striedavý prúd).
Keď je nabíjací kábel aktivovaný, na displeji
vodiča sa zobrazí správa a rozsvieti sa kontrolka vo vstupnej zásuvke nabíjania vozidla.
Nabíjací prúd sa používa hlavne na nabíjanie
batérií, ale používa sa aj na predbežnú úpravu
vozidla. Keď je hybridná batéria vozidla nabitá,
batéria štartéra sa tiež nabíja.
DÔLEŽITÉ
Počas nabíjania nikdy neodpájajte nabíjací
kábel z 230 V zástrčky (striedavý prúd) –
hrozí nebezpečenstvo poškodenia 230 V
zástrčky. Pred odpojením nabíjacieho kábla
od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla a
potom od 230 V zástrčky vždy zastavte
nabíjanie.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
POZNÁMKA
•
•
V prípade veľmi teplého alebo veľmi
studeného počasia sa časť nabíjacieho
prúdu použije na ohrev/chladenie
hybridnej batérie a priestoru pre cestujúcich. Dôsledkom toho je dlhšie trvanie nabíjania.
Nabíjací kábel
Nabíjací kábel so svojou riadiacou jednotkou
slúži na nabíjanie hybridnej batérie vozidla.
Trvanie nabíjania bude dlhšie aj v prípade výberu predprípravy ovzdušia v
interiéri. Potrebný čas závisí najmä od
vonkajšej teploty.
UPOZORNENIE
•
Nabíjací kábel má zabudovaný istič.
Nabíjanie smie byť vykonávané iba
uzemnenými a schválenými zásuvkami.
•
Keď sú v blízkosti zapojeného nabíjacieho kábla deti, mali by byť pod dozorom.
•
Vysoké napätie v nabíjacom kábli. Kontakt s vysokým napätím môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
•
Nabíjací kábel nepoužívajte, ak je
akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Poškodený alebo nefunkčný nabíjací
kábel smie opravovať iba odborný servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
•
Nabíjací kábel vždy umiestnite tak, aby
sa neprevrátil, nemohol byť pristúpený,
aby oň nikto nezakopol alebo ho iným
spôsobom nepoškodil, ani si ním
nespôsobil zranenie.
•
Pred čistením nabíjačky ju odpojte od
elektrickej zásuvky.
Poistka
Bežne je v poistkovom obvode zahrnutých niekoľko spotrebičov 230 V, takže na rovnakej
poistke môžu byť ďalšie spotrebiče (napr.
osvetlenie, vysávač, elektrická vŕtačka atď.).
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjací kábel (str. 415)
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 422)
•
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 216)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 426)
Nabíjací kábel sa nachádza v úložnom priestore pod
podlahovým otvorom batožinového priestoru.
UPOZORNENIE
Používajte iba nabíjací kábel dodaný spolu
s vozidlom alebo náhradný kábel odporúčaný spoločnosťou Volvo.
Špecifikácie, nabíjací kábel
Teplota okolia
-32 ºC až 50 ºC (-25 ºF až
122 ºF)
}}
415
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
•
•
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel k
predlžovaciemu káblu alebo elektrickej
rozvodke.
Medzi nabíjacím káblom a elektrickou
zásuvkou nepoužívajte žiadne adaptéry.
DÔLEŽITÉ
Nabíjací kábel čistite čistou handričkou
navlhčenou vo vode alebo jemnom čistiacom prostriedku. Nepoužívajte chemikálie
ani rozpúšťadlá.
Pozrite si tiež pokyny výrobcu pre používanie nabíjacieho kábla a jeho komponentov.
DÔLEŽITÉ
Rozdvojky, adaptéry, predlžovacie káble,
prepäťová ochrana alebo podobné zariadenia sa nesmú používať spolu s nabíjacím
káblom, pretože hrozí riziko požiaru, úrazu
elektrickým prúdom atď.
Adaptér medzi 230 V zásuvkou (striedavý
prúd) a nabíjacím káblom sa smie používať
iba vtedy, ak je adaptér schválený v súlade
s IEC 61851 a IEC 62196.
DÔLEŽITÉ
Počas nabíjania nikdy neodpájajte nabíjací
kábel z 230 V zástrčky (striedavý prúd) –
hrozí nebezpečenstvo poškodenia 230 V
zástrčky. Pred odpojením nabíjacieho kábla
od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla a
potom od 230 V zástrčky vždy zastavte
nabíjanie.
416
UPOZORNENIE
Nabíjací kábel a s ním súvisiace diely
nesmú byť zaplavené ani ponorené vo
vode.
DÔLEŽITÉ
Nevystavujte riadiacu jednotku a jej
zástrčku priamemu slnečnému žiareniu. V
takýchto prípadoch hrozí riziko zníženia
ochrany zástrčky proti prehriatiu alebo prerušenie nabíjania hybridnej batérie.
Súvisiace informácie
•
Prerušovač pozemného spojenia v nabíjacom kábli (str. 417)
•
Monitorovanie teploty nabíjacieho kábla
(str. 418)
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Prerušovač pozemného spojenia v
nabíjacom kábli
Ovládacia jednotka pre nabíjací kábel má
zabudovaný prerušovač pozemného spojenia,
ktorý chráni vozidlo a používateľa pred
zasiahnutím elektrickým prúdom spôsobeným systémovými poruchami.
UPOZORNENIE
•
Prepäťová ochrana nabíjacieho kábla
pomáha chrániť nabíjací systém
vozidla, ale nemôže zaručiť, že k preťaženiu nikdy nedôjde.
•
Nikdy nepoužívajte viditeľne opotrebované alebo poškodené elektrické
zásuvky. Mohlo by to spôsobiť požiar
alebo vážne zranenie.
•
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel k
predlžovaciemu káblu.
•
Údržbu alebo výmenu hybridnej batérie
smie vykonávať iba vyškolený a kvalifikovaný servisný technik spoločnosti
Volvo.
UPOZORNENIE
Nabíjanie hybridnej batérie sa môže vykonávať iba pomocou uzemnených a schválených zástrčiek 230 V (striedavý prúd).
Pokiaľ je kapacita obvodu zástrčky alebo
poistky neznáma, požiadajte o jej prekontrolovanie autorizovaného elektrikára. Nabíjanie pri napätí prekračujúcom kapacitu
obvodu poistky môže spôsobiť požiar alebo
jeho poškodenie.
•
Nepoužívajte neodporúčaný nabíjací
kábel.
•
Medzi nabíjacím káblom a elektrickou
zásuvkou nepoužívajte externý časovač.
Kontrolky ovládacej jednotky LED3.
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Ak je vypnutý zabudovaný prerušovač pozemného spojenia ovládacieho modulu, LED kontrolka 2 bliká červenou, keď zhasne LED kontrolka 1 – skontrolujte zásuvku 230 V (striedavý prúd).
DÔLEŽITÉ
Zemný istič neposkytuje ochranu pre
zástrčku s napätím 230 V (striedavý prúd)/
elektrickú inštaláciu.
3 LED
(Light Emitting Diode)
}}
417
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
Monitorovanie teploty nabíjacieho
kábla
Pre bezpečné nabitie hybridnej batérie
vozidla má kontrolná jednotka na nabíjací
kábel a zásuvka vždy zabudované monitorovacie zariadenia na meranie teploty.
Monitorovanie teploty prebieha v kontrolnej
jednotke a v zásuvke.
DÔLEŽITÉ
Pokiaľ systém sledovania teploty opakovane automaticky zníži nabíjací prúd s prerušením nabíjania, je nutné zistiť a odstrániť príčinu prehrievania.
Súvisiace informácie
•
POZNÁMKA
DÔLEŽITÉ
•
•
•
Skontrolujte kapacitu zástrčky.
Ostatné elektronické zariadenia pripojené k obvodu rovnakej poistky sa
musia odpojiť, ak je prekročené celkové zaťaženie.
Nepripájajte nabíjací kábel, ak je
zástrčka poškodená.
Súvisiace informácie
•
•
418
Nabíjací kábel (str. 415)
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 423)
Spoločnosť Volvo odporúča nabíjací kábel
v súlade s IEC 62196 a IEC 61851, ktorý
podporuje monitorovanie teploty.
Monitorovanie v kontrolnej jednotke
Nabíjanie sa vypne, ak je teplota kontrolnej
jednotky príliš vysoká. To je na ochranu elektroniky. To môže nastať pri vysokej vonkajšej
teplote napríklad alebo keď silné slnko svieti
priamo na kontrolnú jednotku.
Monitorovanie v zásuvke
Ak je teplota v zdroji energie, ku ktorému je
pripojený nabíjací kábel, príliš vysoká, prúd
nabíjania sa zníži. Ak teplota presiahne kritickú
úroveň, nabíjanie sa celkom zastaví.
Nabíjací kábel (str. 415)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Otvorenie a zatvorenie krytu na
nabíjaciu zásuvku
Začnite nabíjať hybridnú batériu
Hybridná batéria vozidla sa nabíja pomocou
nabíjacieho kábla, ktorý sa zapája do vozidla a
230 V zásuvky4 (striedavý prúd).
Klapka na nabíjacej zásuvke pre hybridnú
batériu sa otvára manuálne.
UPOZORNENIE
•
Hybridná batéria sa smie nabíjať len
maximálnym prípustným nabíjacím
prúdom alebo nižším v súlade s platnými miestnymi a národnými odporúčaniami pre hybridné nabíjanie zo
230 V zástrčiek (striedavý prúd)/
zástrčiek.
•
Nabíjanie hybridnej batérie sa smie
vykonávať iba zo schválenej uzemnenej
230 V zástrčky5 alebo z nabíjacej stanice s voľným nabíjacím káblom
(Režim 3) dodávaným spoločnosťou
Volvo.
•
Istič zemnej ochrany riadiacej jednotky
chráni vozidlo, ale stále môže existovať
riziko preťaženia 230 V elektrickej
siete.
•
Vyhnite sa použitiu viditeľne opotrebovaných alebo poškodených sieťových
zástrčiek, pretože by mohli spôsobiť
požiar a/alebo zranenie osôb.
Používajte iba nabíjací kábel dodaný spolu s
vozidlom alebo náhradný kábel odporúčaný
spoločnosťou Volvo.
DÔLEŽITÉ
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel, keď sa
schyľuje k búrke alebo keď hrozí úder blesku.
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča nabíjací kábel
v súlade s IEC 62196 a IEC 61851, ktorý
podporuje monitorovanie teploty.
Stlačte zadnú časť krytu a uvoľnite.
Otvorte kryt.
Zatvorte kryt nabíjacej zásuvky v opačnom
poradí.
Súvisiace informácie
•
•
•
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 419)
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
•
•
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
Nikdy nepoužívajte adaptér.
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
4 Napätie v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
5 Alebo ekvivalentnej zástrčky s iným napätím v závislosti
od trhu.
}}
419
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
UPOZORNENIE
•
•
Keď sú v blízkosti zapojeného nabíjacieho kábla deti, mali by byť pod dozorom.
•
Vysoké napätie v nabíjacom kábli. Kontakt s vysokým napätím môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
•
420
Nabíjací kábel má zabudovaný istič.
Nabíjanie smie byť vykonávané iba
uzemnenými a schválenými zásuvkami.
Nabíjací kábel nepoužívajte, ak je
akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Poškodený alebo nefunkčný nabíjací
kábel smie opravovať iba odborný servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
•
Nabíjací kábel vždy umiestnite tak, aby
sa neprevrátil, nemohol byť pristúpený,
aby oň nikto nezakopol alebo ho iným
spôsobom nepoškodil, ani si ním
nespôsobil zranenie.
•
Pred čistením nabíjačky ju odpojte od
elektrickej zásuvky.
•
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel k
predlžovaciemu káblu alebo elektrickej
rozvodke.
•
Medzi nabíjacím káblom a elektrickou
zásuvkou nepoužívajte žiadne adaptéry.
Pozrite si tiež pokyny výrobcu pre používanie nabíjacieho kábla a jeho komponentov.
DÔLEŽITÉ
Skontrolujte, či 230 V zásuvka (striedavý
prúd) má dostatočnú kapacitu na nabíjanie
elektrických vozidiel – v prípade neistoty
musí byť zásuvka skontrolovaná kvalifikovaným odborníkom.
Pred nabíjaním je potrebné vozidlo vypnúť.
Vyberte nabíjací kábel zo úložnej priehradky
pod podlahou batožinového priestoru.
Pripojte nabíjací kábel do zásuvky 230 V.
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
Otvorte nabíjací kryt. Odstráňte ochranný
kryt nabíjacej rukoväte a následne vtlačte
celú rukoväť do zásuvky určenej pre
vozidlo.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
3. Nabíjacia rukoväť nabíjacieho kábla sa
zaistí/zablokuje a nabíjanie sa spustí v
priebehu 5 sekúnd. Po spustení nabíjania
bude svetlo LED na nabíjacej zásuvke svetielkovať nazeleno. Na displeji vodiča sa
bude zobrazovať zostávajúci odhadovaný
čas do nabitia alebo aj to, ak nebude nabíjanie prebiehať podľa očakávaní.
Zaistite kryt nabíjacej rukoväte tak, ako je
to znázornené na obrázku.
DÔLEŽITÉ
Ak chcete zabrániť poškodeniu laku napr. v
prípade veľmi silného vetra, umiestnite
ochranný kryt nabíjacej rukoväte tak, aby
sa nedotýkal vozidla.
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
Otvorenie a zatvorenie krytu na nabíjaciu
zásuvku (str. 419)
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 422)
•
Ak je vozidlo odomknuté, nabíjanie batérie
sa môže nakrátko prerušiť:
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 426)
•
•
a dvere sú otvorené - nabíjanie sa znovu
spustí v priebehu niekoľkých minút.
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 423)
•
•
dvere nie sú otvorené - vozidlo sa znovu
automaticky uzamkne. Nabíjanie sa
znovu spustí po 1 minúte.
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
DÔLEŽITÉ
Počas nabíjania nikdy neodpájajte nabíjací
kábel z 230 V zástrčky (striedavý prúd) –
hrozí nebezpečenstvo poškodenia 230 V
zástrčky. Pred odpojením nabíjacieho kábla
od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla a
potom od 230 V zástrčky vždy zastavte
nabíjanie.
Počas nabíjania môže pod vozidlo unikať kondenzácia z klimatizácie. Toto je bežný jav, ku
ktorému dochádza z dôvodu chladenia hybridnej batérie.
421
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke
vozidla
Vstupná zásuvka na nabíjanie ukazuje stav
nabíjania pomocou svetla LED.
tlmené
svetlo LED
Špecifikácia
Biele
LED svetlo.
Žlté
Režim čakaniaA – čakanie
na začatie nabíjania.
Blikajúca
zelená
Práve prebieha nabíjanieB.
Zelená
Nabíjanie je dokončenéC.
Červená
Objavila sa porucha.
A
B
C
Umiestnenie svetla LED vo vstupnej zásuvke na nabíjanie v aute.
Svetlo LED ukazuje súčasný stav počas nabíjania. Ak svetlo LED nesvieti, skontrolujte, či je
kábel pevne zasunutý do zásuvky v stene
alebo zásuvky v aute. Biele, červené alebo žlté
svetlo zasvieti, keď je osvetlenie priestoru pre
cestujúcich zapnuté – po vypnutí osvetlenia
priestoru pre cestujúcich bude ešte chvíľu
svietiť.
422
Napríklad po otvorení dverí alebo kľučka kábla na nabíjanie
nie je zamknutá.
Čím je blikanie pomalšie, tým bližšie je k úplnému nabitiu.
Po chvíli zhasne.
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 426)
•
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 423)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Stav nabíjania v ovládacej jednotke
nabíjacieho kábla
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Rôzne indikátory na ovládacej jednotke nabíjacieho kábla zobrazujú stav prebiehajúceho
nabíjania, ako aj stav po dokončení nabíjania.
Kontrolky ovládacej jednotky LED6.
6 LED
(Light Emitting Diode)
}}
423
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
LED 1
LED 2
Stav
Špecifikácia
Odporúčaný úkon
Bliká modrou,
žltou a červenou
Bliká modrou,
žltou a červenou
Spustenie
Samostatný test.
Počkajte, kým sa samostatný test dokončí.
Rozsvieti sa
modrou
Zhasnuté
Pohotovostný
režim
Nabíjací kábel nie je pripojený k vozidlu.
Pripojte nabíjací kábel k vstupnej zástrčke nabíjania.
Bliká modrou
Zhasnuté
Pohotovostný
režim
Nabíjanie je možné, ale nie je aktivované elektronikou vo vozidle.
Počkajte, kým sa začne nabíjanie.
Bliká modrou
Bliká modrou
Práve prebieha
nabíjanie.
•
Elektronika vozidla spustila nabíjanie.
•
Práve prebieha nabíjanie.
Počkajte, kým bude batéria úplne nabitá.
Zhasnuté
Bliká žltou
Práve prebieha
nabíjanie.
Monitorovanie teploty zistilo zvýšenú
teplotu. Nabíjanie pokračuje so zníženou úrovňou napájania.
Reštartujte nabíjanie. Ak problém pretrváva,
poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
Zhasnuté
Rozsvieti sa
žltou
Nabíjanie nie je
možné.
Monitorovanie teploty sa spustilo pre
zástrčku 230 V.
Reštartujte nabíjanie. Ak problém pretrváva,
poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
Zhasnuté
Bliká červenou
Nabíjanie nie je
možné.
Spustil sa prerušovač pozemného
spojenia na nabíjacom kábli.
1.
Odpojte napájací kábel zo zástrčky 230 V.
2. Prerušovač pozemného spojenia sa vynuluje
po 10 sekundách a jednotka sa reštartuje.
3. Zapojte nabíjací kábel do 230 V.
4. Ak problém pretrváva, poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
Bliká červenou
424
Rozsvieti sa
červenou
Nabíjanie nie je
možné.
Nabíjací kábel pripojený do neuzemnenej zástrčky 230 V.
Zapojte nabíjací kábel do uzemnenej zástrčky
230 V. Ak problém pretrváva, poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
LED 1
LED 2
Stav
Špecifikácia
Odporúčaný úkon
Bliká červenou
Bliká červenou
Nabíjanie nie je
možné.
Interná porucha. Nabíjací kábel je
poškodený a musí sa opraviť.
Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 422)
•
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 426)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
425
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Stav nabitia na displeji vodiča
vozidla
Na displeji vodiča sa zobrazuje stav doplnený
o obrázok aj text. Informácie sa zobrazujú po
celú dobu prevádzky displeja vodiča.
Obrázok
A
426
Správa
Špecifikácia
Plne nabité pri: [Čas] sa zobrazuje spolu s animáciou s modrým pulzujúcim svetlom prechádzajúcim cez nabíjací kábel.
Nabíjanie pokračuje ďalej a zobrazí sa približný čas
do plného nabitia batérie.
Zobrazí sa text Nabíjanie hotové. Na nabíjacej zásuvke sa zobrazí obrázok vozidla s indikátorom LED, ktorý sa rozsvieti nazeleno.
Batéria je plne nabitá.
Zobrazí sa text Chyba nabíjania. Indikátor LED na nabíjacej zásuvke sa
rozsvieti načerveno.
Vyskytla sa porucha; skontrolujte zapojenie nabíjacieho kábla do nabíjacej zásuvky vozidla a 230 V
zásuvkyA (striedavý prúd).
Napätie v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
POZNÁMKA
Ak sa displej vodiča istý čas nepoužíva,
jeho obrazovka stmavne. Displej opäť aktivujete jedným z nasledujúcich spôsobov:
•
•
•
stlačte brzdový pedál.
otvorte jedny z dverí.
vozidlo uvediete do štartovacej polohy
I stlačením a uvoľnením tlačidla
START.
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
Symboly a správy týkajúce sa Twin Engine
na displeji vodiča (str. 430)
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 422)
•
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 423)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
427
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Zastavte nabíjanie hybridnej
batérie
Nabíjanie dokončite odomknutím vozidla,
odpojením nabíjacieho kábla od nabíjacej
vstupnej zásuvky vozidla a potom od 230 V
zásuvky7 (striedavý prúd).
DÔLEŽITÉ
Pred odpojením nabíjacieho kábla od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla musí byť
vozidlo odomknuté tlačidlom odomykania
na diaľkovom ovládaní zámku. Musí sa to
vykonať aj vtedy, keď sú dvere na vozidle
už odomknuté. Ak vozidlo nie je odomknuté tlačidlom odomykania, môže to viesť k
poškodeniu nabíjacieho kábla alebo
systému.
Odomknite vozidlo pomocou diaľkového
ovládania zámku – nabíjanie sa ukončí a
zaistené držadlo nabíjacieho kábla sa
uvoľní/odistí.
7
428
Nabíjací kábel vráťte do odkladacieho priestoru pod podlahou batožinového priestoru.
Nabíjací kábel sa automaticky zaistí
POZNÁMKA
Vozidlo odomykajte vždy tak, aby sa nabíjanie prerušilo pred odpojením pripojenia
do zástrčky 230 V (striedavý prúd). Upozorňujeme, že nabíjací kábel sa musí vytiahnuť zo zásuvky nabíjania vozidla pred
odpojením zástrčky 230 V, sčasti aby
nedošlo k poškodeniu systému a sčasti aby
nedošlo k neúmyselnému prerušeniu nabíjania.
Odpojte kábel zo zásuvky 230 V.
Odpojte kábel od nabíjacej vstupnej
zásuvky vozidla a zatvorte kryt.
Ak nabíjací kábel nie je odpojený od nabíjacej
vstupnej zásuvky, automaticky sa krátko po
odistení znova zaistí, aby sa maximalizovalo
nabíjanie a dojazd, ako aj uľahčila predpríprava
ovzdušia v interiéri pred jazdou. Ak je vozidlo
odomknuté pomocou diaľkového ovládania
zámku, nabíjací kábel sa dá znova odpojiť. Pre
vozidlá vybavené Passive Entry* môžete
vozidlo znova uzamknúť a odomknúť pomocou
kľučky.
Súvisiace informácie
•
Otvorenie a zatvorenie krytu na nabíjaciu
zásuvku (str. 419)
•
Nabíjací kábel (str. 415)
Napätie v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 419)
429
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Symboly a správy týkajúce sa Twin
Engine na displeji vodiča
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa Twin
Symbol
Engine. Môžu sa zobraziť aj v kombinácii so
všeobecným indikátorom a výstražnými symbolmi a po odstránení problémov zhasnú.
Správa
Špecifikácia
12V akumulátor
Porucha hybridnej batérie. Čo možno najskôr nechajte batériu skontrolovať v serviseA.
Chyba nabíjania, nutný servis.
Navštívte dielňu.
12V akumulátor
Chyba nabíjania. Bezpečne zastavte.
Porucha hybridnej batérie. Vozidlo bezpečne zastavte a kontaktujte servisA, aby sa batéria
skontrolovala čo najskôr.
12V akumulátor
Porucha hybridnej batérie. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v serviseA.
Porucha poistky Potrebný servis
Batéria HV
Prehriate, bezpečne zastavte
Znížený výkon
Maximálna rýchlosť vozidla obmedzená
Systém pohonu
Hrubé správanie v nízkej rýchlosti,voz.
možno použ.
430
Zdá sa, že teplota hybridnej batérie abnormálne stúpa. Zastavte vozidlo a vypnite motor.
Pred pokračovaním v jazde počkajte aspoň 5 minút. Než budete pokračovať v jazde, zavolajte do servisuA alebo skontrolujte zvonku, či sa všetko zdá byť v poriadku.
Hybridná batéria nie je dostatočne nabitá na jazdu vo vysokých rýchlostiach. Nabite batériu
čo možno najskôr.
Hybridný systém nefunguje tak, ako by mal. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v serviseA.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Symbol
Správa
Špecifikácia
Porucha hybrid. syst.
Hybridný systém je vypnutý. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v serviseA.
Servis je potrebný
Nabíjací kábel
Odstráňte pred naštart.
A
Zobrazuje sa vtedy, keď sa vodič pokúsi naštartovať vozidlo a nabíjací kábel je pripojený k
vozidlu. Odpojte nabíjací kábel a zatvorte nabíjací otvor.
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 419)
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 428)
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
Výstražné symboly na displeji vodiča
(str. 93)
Symboly na displeji vodiča (str. 91)
Hybridný ukazovateľ (str. 83)
Ukazovateľ hybridnej batérie (str. 84)
431
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Dlhodobé skladovanie vozidiel s
hybridnými batériami
Na zníženie degradácie hybridnej batérie
počas predĺženého skladovania (viac ako 1
mesiac) vozidla sa odporúča miera nabitia približne 25%, ako je naznačené na displeji
vodiča.
Postupujte nasledovne:
2. Ak bolo skladovanie dlhšie ako 6 mesiacov
alebo miera nabitia hybridnej batérie je
výrazne nižšia ako 25% – znovu nabite
batériu približne na 25%, aby sa vyrovnalo
prirodzené samovybíjanie, ktoré nastáva
počas predĺženého skladovania. Na
displeji vodiča nepretržite kontrolujte
mieru nabitia.
POZNÁMKA
Vyberte si najchladnejšie možné miesto pre
vozidlo, aby sa minimalizovalo starnutie
batérie počas dlhodobého skladovania.
Počas leta by vozidlo malo v ideálnom prípade zostať vo vnútri alebo vonku v tieni, v
závislosti od toho, kde je teplota najnižšia.
Súvisiace informácie
1.
432
Keď je miera nabitia vysoká – pustite
vozidlo, pokým neostane približne 25%.
Keď je miera nabitia nízka – nabite batériu,
pokým nie je dosiahnutá miera približne
25%.
•
•
•
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 419)
Ukazovateľ hybridnej batérie (str. 84)
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 413)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Štartovanie vozidla
Vozidlo sa štartuje pomocou štartovacieho
tlačidla vedľa volantu, keď sa kľúč diaľkového
ovládania nachádza v priestore pre cestujúcich.
vybavené podporou štartovania bez kľúča
(pasívne štartovanie).
Naštartovanie vozidla:
DÔLEŽITÉ
Vozidlo sa nedá naštartovať, ak je nabíjací
kábel stále zapojený. Pred naštartovaním
vozidla sa uistite, že je nabíjací kábel odpojený z nabíjacej zásuvky.
1.
Umiestnenie štartovacieho tlačidla.
UPOZORNENIE
Pred naštartovaním:
•
•
•
Zapnite si bezpečnostný pás.
Nastavte sedadlo, volant a zrkadlá.
Uistite sa, že je brzdový pedál možné
úplne stlačiť.
Kľúč diaľkového ovládania sa fyzicky nepoužíva pri štartovaní vozidla, pretože vozidlo je
1
434
Kľúč diaľkového ovládania musí byť vo
vnútri vozidla. Pre vozidlá vybavené pasívnym štartovaním musí byť kľúč umiestnený v prednej časti priestoru pre cestujúcich. S možnosťou zamykania/odomykania vozidla bez kľúča* môže byť kľúč kdekoľvek vo vozidle.
Pri štartovaní za normálnych podmienok sa
uprednostňuje elektromotor vozidla - benzínový motor zostáva vypnutý. To znamená, že
po otočení štartovacieho tlačidla sa elektromotor "naštartuje" a vozidlo je pripravené na
pohyb. Naštartované vozidlo signalizuje rozsvietenie kontroliek na displeji vodiča a rozsvietenie jeho prednastavenej témy.
Existujú však situácie keď sa namiesto toho
štartuje benzínový motor napr. v prípade príliš
nízkej teploty alebo v prípade potreby nabíjania hybridnej batérie.
Chybové hlásenia
Ak sa na displeji vodiča pri štartovaní zobrazí
správa Kľúč nenájdený, dajte kľúč diaľkového
ovládania do záložnej čítačky. Potom skúste
vozidlo znovu naštartovať.
2. Držte brzdový pedál úplne stlačený1. Pri
vozidlách s automatickou prevodovkou sa
uistite, že je zvolená poloha prevodovky P
alebo N. Pri vozidlách vybavených manuálnou prevodovkou sa uistite, že je radiaca
páka v neutrálnej polohe alebo že je stlačený pedál spojky.
3. Stlačte štartovacie tlačidlo.
Po naštartovaní motora motor štartéra pracuje
až do naštartovania motora alebo do spustenia
ochrany proti prehriatiu.
Ak sa vozidlo pohybuje, motor sa dá naštartovať jednoduchým stlačením tlačidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
DÔLEŽITÉ
Ak sa motor nenaštartuje ani po 3 pokusoch – počkajte 3 minúty pred ďalším
pokusom. Štartovacia kapacita sa zvyšuje,
ak je možné batériu dobiť.
POZNÁMKA
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Vypnutie vozidla (str. 436)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Úprava volantu (str. 188)
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 474)
Výber režimu zapaľovania (str. 438)
Vozidlo sa nedá naštartovať, ak je vybitá
hybridná batéria.
Umiestnenie záložnej čítačky.
POZNÁMKA
Keď vkladáte diaľkové ovládanie zámku
pomocou záložnej čítačky, zabezpečte, aby
v jej blízkosti neboli žiadne iné kľúče od
vozidla, kovové predmety ani elektronické
prístroje (napr. mobilné telefóny, tablety,
prenosné počítače alebo nabíjačky). Viacero kľúčov od auta vedľa záložnej čítačky,
ktoré sú vo vzájomnej blízkosti, môže spôsobiť, že sa budú navzájom rušiť.
Ak sa pri štartovaní zobrazí na displeji vodiča
správa Štart motora Kontrola syst., čakajte,
počkajte, kým správa nezmizne a potom skúste vozidlo znova naštartovať.
UPOZORNENIE
Nikdy neodstraňujte diaľkové ovládanie
zámku z vozidla počas šoférovania.
UPOZORNENIE
Keď opúšťate vozidlo, vždy vyberte diaľkové ovládanie zámku z auta a uistite sa, že
elektrický systém vozidla je v polohe zapaľovania 0 – najmä ak sú vo vozidle deti.
POZNÁMKA
Voľnobežné otáčky môžu byť pri niektorých
typoch motorov po studenom štarte
výrazne vyššie ako normálne. Dôvodom je
to, aby emisný systém mohol čo najrýchlejšie dosiahnuť normálnu prevádzkovú
teplotu, čo minimalizuje emisie výfukových
plynov a chráni životné prostredie.
435
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Vypnutie vozidla
•
Vozidlo sa vypína pomocou štartovacieho
vozidla vedľa volantu.
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 474)
•
Výber režimu zapaľovania (str. 438)
Polohy zapaľovania
Elektrický systém vozidla sa dá nastaviť v rôznych úrovniach/polohách a týmto spôsobom
sprístupniť rôzne funkcie.
Aby sa uľahčilo používanie obmedzeného
počtu funkcií pri vypnutom motore, elektrický
systém vozidla sa dá nastaviť v troch rôznych
úrovniach – 0, I a II. Tieto úrovne sú popísané
s označením "zapaľovacia poloha" v príručke
používateľa.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje funkcie
dostupné v každej polohe zapaľovania/úrovni:
Umiestnenie štartovacieho tlačidla.
Na vypnutie vozidla:
–
Stlačte štartovacie tlačidlo - vozidlo sa
vypne.
Ak poloha voliča prevodových stupňov u vozidiel s automatickou prevodovkou nie je nastavená na P alebo ak sa vozidlo hýbe:
–
Stlačte štartovacie tlačidlo a podržte ho v
stlačenej polohe, až kým sa vozidlo
nevypne.
Súvisiace informácie
•
•
•
436
Štartovanie vozidla (str. 434)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Úprava volantu (str. 188)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Úroveň
0
Funkcie
Úroveň
Funkcie
•
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti, hodiny a ukazovateľ teploty
svietiaA.
•
Elektricky ovládané* sedadlá sa
dajú nastaviť.
•
Dajú sa použiť elektricky ovládané okná.
•
•
Spustí sa stredový displej a dá
sa použiťA.
Elektricky ovládané sedadlá sa
dajú nastaviť.
•
•
Dá sa použiť informačný
systémA.
Dajú sa používať 12 V zástrčky*
v batožinovom priestore.
•
Informačný systém sa spustí
automaticky, ak bol spustený,
keď ste vozidlo opustili.
I
V tomto režime sú funkcie ovládané
podľa času a po krátkej chvíli sa
automaticky vypnú.
•
Dá sa používať panoramatická
strecha, elektricky ovládané
okná, 12 V zástrčka v priestore
pre cestujúcich, Bluetooth, navigácia, telefón, ventilátor vetrania
a stierače čelného skla.
Súvisiace informácie
Štartovanie vozidla (str. 434)
•
•
•
Úprava volantu (str. 188)
•
Výber režimu zapaľovania (str. 438)
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 474)
V tejto polohe zapaľovania sa
energia odoberá z batérie.
II
•
•
Svetlomety sa rozsvietia.
•
Aktivuje sa niekoľko ďalších
systémov. Vyhrievanie sedákov
a zadného okna sa dá aktivovať
až po naštartovaní vozidla.
Výstražné kontrolky/indikátory
sa rozsvietia na 5 sekúnd.
Táto poloha zapaľovania spotrebuje množstvo prúdu z batérie, a
preto by ste sa jej mali vyvarovať!
A
Aktivujú sa aj pri otvorených dverách.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 437
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Výber režimu zapaľovania
Elektrický systém vozidla sa dá nastaviť v rôznych úrovniach/polohách a týmto spôsobom
sprístupniť rôzne funkcie.
Výber polohy zapaľovania
•
Poloha zapaľovania I – Znovu stlačte tlačidlo štartovania a uvoľnite ho.
•
Poloha zapaľovania II – Stlačte a podržte
stlačené tlačidlo približne 5 sekúnd.
Potom tlačidlo uvoľnite.
•
Návrat do polohy zapaľovania0 – Ak sa
chcete vrátiť do polohy zapaľovania 0 z
polohy I a II – stlačte štartovacie tlačidlo.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Umiestnenie štartovacieho tlačidla.
•
Štartovanie vozidla (str. 434)
Vypnutie vozidla (str. 436)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Úprava volantu (str. 188)
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 474)
Alkoholový zámok*
Funkciou alkoholového zámku je zabrániť
tomu, aby vozidlo riadili osoby pod vplyvom
alkoholu. Pred naštartovaním motora musí
vodič vykonať dychovú skúšku, ktorá overí, či
nie je pod vplyvom alkoholu. Kalibrácia alkoholového zámku sa uskutočňuje v súlade s
limitnou hodnotou každého trhu platnou pre
legálnu jazdu.
Vozidlo má rozhranie pre elektrické pripojenie
rôznych značiek a modelov alkoholového
zámku odporúčaných spoločnosťou Volvo.
Rozhranie uľahčuje pripojenie s alkoholovým
zámkom a poskytuje možnosť integrovanej
funkcie vrátane správ týkajúcich sa alkoholového zámku na hlavnom displeji vozidla. Informácie o konkrétnom alkoholovom zámku nájdete v návode na použitie od príslušného
výrobcu alkoholového zámku.
Poloha zapaľovania 0 – Odomknite
vozidlo a odložte diaľkové ovládanie
zámku vo vnútri vozidla.
UPOZORNENIE
Alkoholový zámok je iba pomôcka a nezbavuje vodiča zodpovednosti. Vždy je povinnosťou vodiča, aby bol triezvy a bezpečne
riadil vozidlo.
POZNÁMKA
Na dosiahnutie úrovne I alebo II bez
naštartovania motora – pri voľbe týchto
polôh zapaľovania nestláčajte brzdový
pedál alebo pedál spojky pri vozidlách s
manuálnym radením.
438
Súvisiace informácie
•
•
Obídenie alkoholového zámku* (str. 439)
Pred naštartovaním motora s alkoholovým
zámkom* (str. 439)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
•
•
Štartovanie vozidla (str. 434)
Obídenie alkoholového zámku*
Polohy zapaľovania (str. 436)
V prípade núdzovej situácie alebo ak je alkoholový zámok mimo prevádzky, je možné
obísť alkoholický zámok, aby ste mohli riadiť
vozidlo.
Informácie o deaktivácii alkoholového zámku
nájdete v príručke dodávateľa.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Alkoholový zámok* (str. 438)
Pred naštartovaním motora s alkoholovým
zámkom* (str. 439)
Pred naštartovaním motora s
alkoholovým zámkom*
Alkoholový zámok sa aktivuje automaticky a
je pripravený na použitie pri otvorení vozidla.
Nezabúdajte
Za účelom zabezpečenia správneho fungovania a čo najpresnejšieho výsledku merania:
•
Vyhnite sa jedeniu alebo pitiu pribl.
5 minút pred dychovou skúškou.
•
Vyhnite sa nadmernému umývaniu čelného skla – alkohol v kvapaline ostrekovača môže spôsobiť nesprávny výsledok
merania.
Štartovanie vozidla (str. 434)
Polohy zapaľovania (str. 436)
POZNÁMKA
Po ukončení jazdy sa motor bude dať
znovu naštartovať do 30 minút bez novej
dychovej skúšky.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Obídenie alkoholového zámku* (str. 439)
Alkoholový zámok* (str. 438)
Štartovanie vozidla (str. 434)
Polohy zapaľovania (str. 436)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 439
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Brzdové funkcie
Nožná brzda
Brzdy vozidla slúžia na zníženie rýchlosti
alebo na zabránenie pohybu vozidla.
Okrem nožnej brzdy a parkovacej brzdy je
vozidlo vybavené niekoľkými automatickými
funkciami brzdových asistentov. Môžu pomôcť
vodičovi tak, že nebude potrebné držať nohu
na brzdovom pedáli, keď vozidlo stojí na
semafore, alebo sa rozbieha do na svahu.
Nožná brzda je súčasťou brzdového systému.
Vozidlo je vybavené dvoma brzdovými
okruhmi. Ak je brzdový okruh poškodený,
brzdový pedál môže reagovať nižšie. Na
dosiahnutie normálneho brzdného účinku
bude preto potrebný vyšší tlak na pedál.
V závislosti od výbavy vozidla sú k dispozícii
nasledujúce funkcie automatického brzdenia:
•
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(Automatické podržanie)
•
Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start
Assist)
•
•
Automatické brzdenie po kolízii
City Safety
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Nožná brzda (str. 440)
Parkovacia brzda (str. 443)
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 446)
Automatické brzdenie po kolízii (str. 448)
Pomoc pri štartovaní na kopci (str. 447)
City Safety™ (str. 287)
2 Anti-lock
440
Braking System
UPOZORNENIE
Brzdový servomotor funguje iba pri prevádzke elektromotora alebo spaľovacieho
motora.
systému sa môže vykonať pri nízkej rýchlosti.
Skúšku môžete pocítiť ako impulzy v brzdovom pedále.
Ľahké brzdenie nabíja hybridnú
batériu
Motorová brzda elektromotora sa používa
počas ľahkého brzdenia. Kinetická energia
vozidla sa potom prevedie na elektrickú energiu, ktorá sa používa na nabíjanie hybridnej
batérie. Na displeji vodiča sa zobrazuje nabíjanie akumulátora brzdením elektromotorom.
Ak sa brzdový pedál používa pri vypnutom
vozidle, na brzdenie vozidla bude potrebný
väčší tlak na pedál.
Vo veľmi kopcovitom teréne alebo pri jazde s
veľkým zaťažením sa brzdy môžu uvoľniť
pomocou brzdenia motorom v režime radenia
rýchlostných stupňov B.
Protiblokovací brzdový systém
Vozidlo je vybavené protiblokovacími brzdami
(ABS2), ktoré zabraňujú zablokovaniu kolies
pri brzdení a umožňujú zachovanie ovládania
riadenia. Ak je brzdový pedál v zábere, môžete
cítiť vibrácie, čo je normálne.
Krátky test systému ABS sa vykoná automaticky po naštartovaní vozidla, keď vodič uvoľní
brzdový pedál. Ďalšia automatická skúška
Displej vodiča indikuje nabíjanie počas brzdenia elektromotorom.
Táto funkcia je aktívna v intervale rýchlosti
150-5 km/h (93-3 mph). Počas silnejšieho
brzdenia, ako aj mimo uvedeného rýchlostného intervalu je brzdenie podporované
hydraulickým brzdovým systémom. Displej
ŠTARTOVANIE A JAZDA
vodiča to signalizuje tým, že sa indikátor
nachádza v červenej zóne.
UPOZORNENIE
Ak sa rozsvietia výstražné svetlá poruchy
brzdy a poruchy ABS súčasne, môže ísť o
výskyt poruchy v brzdovom systéme.
Symboly na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
•
Ak je v tomto štádiu hladina v nádržke
na brzdovú kvapalinu normálna,
opatrne doveďte vozidlo do najbližšieho servisu a nechajte si skontrolovať
brzdový systém – odporúča sa autorizovaný servis spoločnosti Volvo.
•
Ak je hladina v nádržke na brzdovú kvapalinu nižšia než hodnota MIN, v jazde
pokračujte až po doplnení brzdovej
kvapaliny doplna. Je nutné zistiť príčinu
straty brzdovej kvapaliny.
Skontrolujte hladinu brzdovej
kvapaliny. Ak je hladina nízka,
doplňte brzdovú kvapalinu a
skontrolujte príčinu straty brzdovej kvapaliny.
Porucha snímača pedálu.
Trvalé svietenie počas 2 sekúnd
pri štartovaní motora: Automatická kontrola funkcie.
Trvalé svietenie počas viac ako 2
sekúnd: Porucha systému ABS.
Normálny brzdový systém
vozidla je stále funkčný, ale bez
funkcie ABS.
Ak sa zobrazí správa Brzdový
pedál Charakteristiky zmenil
Potrebná oprava, systém pre
„elektronickú brzdu“ je deaktivovaný. Na dosiahnutie brzdného
účinku je potrebný vyšší tlak na
pedál.
Brzdový asistent
Brzdový asistenčný systém (BAS3) môže zvýšiť brzdnú silu počas brzdenia, a tým skrátiť
brzdnú dráhu.
Systém zistí spôsob, akým vodič brzdí a v prípade potreby zvýši brzdnú silu Ak je systém
ABS aktivovaný, môže zvýšiť brzdnú sila na
túto roveň. Funkcia je pozastavená, keď sa
zníži tlak na brzdový pedál.
Súvisiace informácie
•
Nožná brzda (str. 440)
Súvisiace informácie
•
•
Brzdový asistent (str. 441)
•
•
•
Pomoc pri štartovaní na kopci (str. 447)
•
•
Údržba brzdového systému (str. 442)
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 446)
Brzdenie na mokrých cestách (str. 442)
Brzdenie na posypaných cestách
(str. 442)
Brzdové svetlá (str. 152)
441
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Brzdenie na mokrých cestách
Brzdenie na posypaných cestách
Údržba brzdového systému
Pri dlhom jazdení v silnom daždi bez brzdenia
môže byť pri ďalšom použití bŕzd brzdiaci
efekt mierne oneskorený.
Toto môže nastať aj po umytí auta. Vtedy je
potrebné stlačiť brzdový pedál silnejšie. Mali
by ste preto udržiavať väčšiu vzdialenosť od
vozidiel pred vami.
Pri jazdení po posolenej ceste sa môže na
brzdových diskoch a brzdových obloženiach
vytvoriť vrstva soli.
To môže predĺžiť brzdnú dráhu. Preto by ste
mali udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidiel pre vami. Okrem toho overte, že robíte
nasledovné:
Po jazdení po mokrej ceste alebo použití
autoumyvárne auto silno zabrzdite. To zohreje
brzdné disky, umožní im rýchlejšie vyschnúť a
ochráni ich pred koróziou. Pri brzdení nezabúdajte na aktuálnu dopravnú situáciu.
•
Brzdite znovu a znovu, aby ste odstránili
celú vrstvu soli. Overte, že iní používatelia
cesty nie sú vystavení riziku vaším brzdením.
•
Po skončení jazdy a pred začiatkom ďalšej
cesty jemne stlačte brzdový pedál.
Pravidelne kontrolujte komponenty brzdového systému z hľadiska opotrebovania.
Aby ste udržali vozidlo čo najbezpečnejšie a
najspoľahlivejšie, dodržiavajte servisné intervaly Volvo uvedené v servisnej a záručnej
knižke. Po výmene brzdového obloženia a
brzdových kotúčov sa brzdný účinok upraví až
vtedy, keď sa tieto komponenty „zabehnú“
niekoľko sto kilometrov (míľ). Znížený brzdný
účinok kompenzujte tým, že stlačíte brzdový
pedál silnejšie. Spoločnosť Volvo odporúča
používať iba brzdové obloženia schválené pre
vaše Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
Nožná brzda (str. 440)
Súvisiace informácie
Brzdenie na posypaných cestách
(str. 442)
•
•
DÔLEŽITÉ
Nožná brzda (str. 440)
Opotrebovanie komponentov brzdového
systému sa musí pravidelne kontrolovať.
Brzdenie na mokrých cestách (str. 442)
Obráťte sa na servis, ktorý vám poskytne
informácie o postupe, alebo sa obráťte na
servis, aby vykonal kontrolu – odporúča sa
autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
Súvisiace informácie
•
3 Brake
442
Assist System
Nožná brzda (str. 440)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Parkovacia brzda
Súvisiace informácie
Parkovacia brzda zabraňuje samovoľnému
rozjazdu vozidla pomocou mechanického blokovania/blokovania dvoch kolies.
•
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 443)
•
•
Parkovanie v kopci (str. 445)
•
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 446)
Pri použití elektricky ovládanej parkovacej
brzdy je možné počuť slabý zvuk elektromotora. Zvuk môžete počuť aj pri kontrole automatickej funkcie parkovacej brzdy.
Ak vozidlo stojí, keď je aktivovaná parkovacia
brzda, pôsobí len na zadné kolesá. Ak sa aktivuje pri pohybe vozidla, potom sa použije normálna nožná brzda, t.j. brzda pôsobí na všetky
štyri kolesá. Pôsobenie bŕzd sa zmení na
zadné kolesá, keď sa vozidlo takmer nepohybuje.
V prípade poruchy parkovacej brzdy
(str. 445)
Zapnutie a vypnutie parkovacej
brzdy
Použite parkovaciu brzdu, aby ste predišli
samovoľnému pohybu vozidla.
Aktivovanie parkovacej brzdy
1.
Potiahnite ovládač nahor.
> Symbol na displeji vodiča sa rozsvieti,
keď sa aktivuje parkovacia brzda.
2. Skontrolujte, či vozidlo stojí.
Symbol na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Symbol sa rozsvieti, keď je aktivovaná parkovacia brzda.
Ak symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruche. Prečítajte si
správu na displeji vodiča.
}}
443
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Automatická aktivácia
Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky
•
pri vypnutom vozidle a aktivácii nastavenia
automatickej aktivácie parkovacej brzdy
na stredovom displeji.
•
ak je zvolený prevodový stupeň P v
strmom svahu.
•
ak je aktivovaná funkcia automatického
podržania brzdy (Automatické zabrzdenie
pri odstavení) a
• vozidlo stojí dlhší čas (5-10 minút)
•
•
vodič opustil vozidlo.
POZNÁMKA
Keď sa vo veľkej rýchlosti aktivuje núdzové
brzdenie, ozve sa zvukový signál.
POZNÁMKA
Pri automatickej deaktivácii buď musí mať
vodič nasadený bezpečnostný pás, alebo
musia byť dvere vodiča zatvorené.
Súvisiace informácie
vozidlo je vypnuté
Núdzová brzda
V prípade núdze môže byť parkovacia brzda
aktivovaná počas pohybu vozidla ťahaním a
pridržiavaním ovládača. Brzdenie sa zastaví po
uvoľnení ovládača alebo po zošliapnutí plynového pedálu.
444
Deaktivovanie parkovacej brzdy
Manuálne deaktivovanie
Ak chcete deaktivovať parkovaciu brzdu,
motor musí bežať.
1.
Pevne stlačte brzdový pedál.
2. Stlačte ovládač nadol.
> Parkovacia brzda sa uvoľní a symbol na
displeji vodiča zhasne.
Automatické deaktivovanie
1. Naštartujte vozidlo.
2. Pevne stlačte brzdový pedál. Zvoľte
polohu prevodovky D alebo R a stlačte
plynový pedál.
> Parkovacia brzda sa uvoľní a symbol na
displeji vodiča zhasne.
•
Nastavenie aktivácie automatickej parkovacej brzdy (str. 445)
•
V prípade poruchy parkovacej brzdy
(str. 445)
•
•
Parkovacia brzda (str. 443)
Parkovanie v kopci (str. 445)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Nastavenie aktivácie automatickej
parkovacej brzdy
Vyberte, či sa má parkovacia brzda aktivovať
automaticky pri vypnutí vozidla.
Ak chcete nastavenie zmeniť:
1.
Súvisiace informácie
•
Pri parkovaní na kopci stále používajte parkovaciu brzdu.
UPOZORNENIE
Pri parkovaní na šikmom povrchu vždy
používajte parkovaciu brzdu. Zaradenie
prevodového stupňa alebo polohy P automatickej prevodovky nie je dostatočná na
to, aby vozidlo stálo vo všetkých situáciách.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car Parkovacia brzda a
pruženie a vyberte alebo zrušte výber
funkcie Automaticky aktivovať el.
parkovaciu brzdu.
•
Parkovanie v kopci
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 443)
Parkovacia brzda (str. 443)
Ak ste vozidlo zaparkovali smerom do kopca:
•
Otočte kolesá v smere od obrubníka.
Ak ste vozidlo zaparkovali smerom z kopca:
•
Otočte kolesá v smere ku obrubníku.
Ťažký náklad pri parkovaní na kopci
Ťažký náklad, ako napríklad príves, môže spôsobiť, že sa vozidlo na strmom po automatickom uvoľnení parkovacej brzdy začne pohybovať smerom dozadu. Zabrániť tomu môžete
tak, že ovládač potiahnete smerom nahor, kým
vozidlo bude jazdiť v opačnom smere. Keď
motor dosiahne trakciu, uvoľnite ovládač.
Súvisiace informácie
•
V prípade poruchy parkovacej
brzdy
Ak nie je možné po niekoľkých pokusoch
deaktivovať alebo aktivovať parkovaciu brzdu,
obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti
Volvo.
Pri jazde s aktivovanou parkovacou brzdou
zaznie zvukový výstražný signál.
Ak musí byť vozidlo odstavené pred odstránením prípadnej poruchy, potom musia byť
kolesá otočené ako pri parkovaní na kopci a
volič prevodových stupňov musí byť v polohe
P.
Nízke napätie batérie
Ak je napätie batérie príliš nízke, parkovacia
brzda sa nedá deaktivovať ani aktivovať. Ak je
napätie batérie príliš nízke, pripojte darcovskú
batériu.
Výmena brzdového obloženia
Zadné brzdové obloženia sa musia vymeniť v
servise z dôvodu konštrukcie elektricky ovládanej parkovacej brzdy - odporúča sa autorizovaný servis spoločnosti Volvo.
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 443)
}}
445
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Symboly na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Ak symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruche. Prečítajte si hlásenie na displeji vodiča.
Porucha brzdového systému.
Prečítajte si hlásenie na displeji
vodiča.
Informačná správa na displeji
vodiča.
Automatické zabrzdenie pri
odstavení
Automatické zabrzdenie pri odstavení (Automatické podržanie) znamená, že vodič môže
uvoľniť brzdový pedál a brzdný účinok sa
zachová, keď vozidlo zastavilo na semafore
alebo v križovatke.
Keď sa vozidlo zastaví, brzdy sa aktivujú automaticky. Funkcia sa dá používať buď pomocou
nožnej brzdy, alebo parkovacej brzdy, aby
vozidlo zostalo stáť a funguje na všetkých
sklonoch svahu. Pri rozjazde sa brzdy automaticky uvoľnia, ak má vodič zapnutý bezpečnostný pás alebo sa zatvoria dvere vodiča.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
POZNÁMKA
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 443)
Pri brzdení do zastavenia na stúpajúcom
alebo klesajúcom povrchu je potrebné
brzdový pedál pred uvoľnením zatlačiť trochu tvrdšie, aby vozidlom netrhlo.
Parkovanie v kopci (str. 445)
Batéria štartéra (str. 612)
Servisný program Volvo (str. 596)
Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky, keď
•
•
•
•
446
vozidlo je vypnuté
dvere vodiča sa otvoria
bezpečnostný pás vodiča sa odopne
vozidlo stojí dlhší čas (5-10 minút).
Symboly na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Symbol sa rozsvieti, keď funkcia
používa brzdový pedál na udržanie zastaveného vozidla.
Symbol sa rozsvieti, keď funkcia
používa parkovaciu brzdu na udržanie zastaveného vozidla.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Aktivácia a deaktivácia automatickej brzdy
pri zastavení (str. 447)
Nožná brzda (str. 440)
Parkovacia brzda (str. 443)
Pomoc pri štartovaní na kopci (str. 447)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Aktivácia a deaktivácia
automatickej brzdy pri zastavení
•
Funkcia zostáva deaktivovaná, kým je
znovu neaktivujete.
Funkcia automatickej brzdy pri zastavení sa
aktivuje pomocou tlačidla v konzole tunela.
•
Keď je funkcia deaktivovaná, asistent rozjazdu do kopca (HSA) zostane aktívny, aby
sa zabránilo pohybu vozidla vzad pri rozjazde do kopca.
Súvisiace informácie
•
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 446)
Pomoc pri štartovaní na kopci
Asistent rozjazdu do kopca (HSA4) zabráni
samovoľnému pohybu vozidla pri rozjazde do
kopca. Pri cúvaní do kopca zabráni vozidlu v
jazde dopredu.
Funkcia znamená, že tlak pedálu v brzdovom
systéme zotrvá niekoľko sekúnd, kým sa noha
vodiča posunie z brzdového pedálu na plynový
pedál.
Dočasný brzdný účinok sa uvoľní po niekoľkých sekundách alebo keď vodič začne jazdiť.
Asistent rozjazdu do kopca je k dispozícii aj
vtedy, keď je funkcia automatického brzdenia
pri státí vozidla (automatické podržanie) deaktivovaná.
–
Funkciu aktivujete alebo deaktivujete stlačením tlačidla v konzole tunela.
> Indikátor v tlačidle sa rozsvieti, keď je
funkcia aktivovaná. Funkcia zostane
aktivovaná aj pri ďalšom naštartovaní
vozidla.
Súvisiace informácie
•
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 446)
•
Nožná brzda (str. 440)
Použiteľné pri vypnutí
Ak je funkcia aktívna a drží vozidlo
pomocou nožnej brzdy (symbol A
svieti na displeji vodiča), brzdový
pedál musí byť stlačený súčasne so
stlačením tlačidla, aby sa deaktivovala.
4 Hill
Start Assist
447
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Automatické brzdenie po kolízii
Rekuperačné brzdenie*
Prevodovka
V prípade kolízie, pri ktorej sa dosiahne úroveň aktivácie pyrotechnických napínačov bezpečnostných pásov alebo airbagov, prípadne
ak sa rozpozná kolízia s veľkým zvieraťom,
automaticky sa aktivujú brzdy vozidla. Táto
funkcia má zabrániť alebo znížiť následky
akejkoľvek následnej kolízie.
Po vážnej kolízii existuje riziko, že už nebude
možné riadiť a ovládať vozidlo. Aby sa predišlo
prípadnej ďalšej kolízii s vozidlom alebo predmetom v dráhe vozidla alebo aby sa zmiernila,
automaticky sa aktivuje automatický brzdový
systém a vozidlo bezpečne zabrzdí.
Vozidlo obnovuje kinetickú energiu počas
brzdenia, aby sa znížila spotreba paliva a emisie.
Keď vozidlo generuje energiu pre
akumulátor, na displeji vodiča sa
zobrazí symbol batérie.
Prevodovka je súčasťou hnacej sústavy
vozidla (prenos sily) medzi motorom a hnanými kolesami. Úlohou prevodovky je zmena
prevodového pomeru v závislosti od požiadaviek na rýchlosť a výkon.
Vozidlo má sedemstupňovú automatickú prevodovku s dvojitou spojkou, integrovaný elektromotor pre elektrický pohon a rekuperáciu
brzdnej energie. Počet zmien prevodových
stupňov znamená, že krútiaci moment a výkonové pásmo motora sa dá efektívne využívať.
Brzdové svetlá a výstražné svetlá sa počas
brzdenia aktivujú. Keď vozidlo zastaví,
výstražné svetlá naďalej blikajú a parkovacia
brzda je aktivovaná.
Ak brzdenie nie je vhodné, napr. ak hrozí
nebezpečenstvo zasiahnutia vozidlami v premávke, systém môže vodič prekonať tak, že
stlačí plynový pedál.
Funkcia je k dispozícii vo všetkých režimoch
jazdy s prevodovkou v polohe D alebo B.
Aktivácia rekuperačného brzdenia
Rekuperačné brzdenie sa aktivuje jemným tlakom na brzdový pedál alebo počas brzdenia
motorom.
Rekuperácia sa zvyšuje počas brzdenia motorom, keď je zvolený režim ručného radenia B.
Súvisiace informácie
•
•
Režimy jazdy (str. 456)
Radenie prevodových stupňov s automatickou prevodovkou (str. 449)
Pomocou radiacej páky a lopatiek na volante je
možné manuálne preraďovať na vyšší a nižší
stupeň. Na displeji vodiča sa zobrazí zaradený
prevodový stupeň.
Súvisiace informácie
•
•
Automatická prevodovka (str. 449)
Indikátor prevodových stupňov (str. 454)
Funkcia predpokladá, že brzdový systém
zostane po zrážke nedotknutý.
Súvisiace informácie
•
•
•
448
Rear Collision Warning* (str. 357)
BLIS* (str. 358)
Brzdové funkcie (str. 440)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Automatická prevodovka
Prevodové stupne sa vyberajú automaticky,
takže môžete jazdiť čo najefektívnejšie. Prevodovka má aj režim manuálneho radenia.
•
Symboly a správy pre automatickú prevodovku (str. 454)
Radenie prevodových stupňov s
automatickou prevodovkou
Zmenu zaradených prevodových stupňov
vykonajte zatlačením pružinou ovládaného
voliča prevodových stupňov dopredu alebo
dozadu, prípadne do strán, pri manuálnom
radení.
Zmena prevodového stupňa
Prehľad radiacej páky a vzoru radenia na displeji
vodiča.
Na displeji vodiča sa zobrazí zaradený prevodový stupeň:
R, N, D alebo B. Poloha P je elektrická.
Súvisiace informácie
•
Radenie prevodových stupňov s automatickou prevodovkou (str. 449)
•
Zmena prevodového stupňa pádlami na
volante* (str. 451)
•
Poistka radenia prevodových stupňov
(str. 453)
•
•
Funkcia kick-down (str. 453)
Indikátor prevodových stupňov (str. 454)
Prehľad radiacej páky a zaradených prevodových
stupňov.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 449
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Zaradené prevodové stupne
UPOZORNENIE
Parkovanie – P
Pri parkovaní na šikmom povrchu vždy
používajte parkovaciu brzdu. Zaradenie
prevodového stupňa alebo polohy P automatickej prevodovky nie je dostatočná na
to, aby vozidlo stálo vo všetkých situáciách.
POZNÁMKA
Aby sa vozidlo dalo zamknúť a dal sa aktivovať alarm, musí byť prevodovka v polohe
P.
Funkcie pomocníka
Prehľad radiacej páky a polohy P
Parkovanie sa aktivuje pomocou tlačidla P
nachádzajúceho sa vedľa voliča prevodových
stupňov.
Prevodovka sa mechanicky zablokuje, keď sa
aktivuje poloha P.
Pri zaparkovaní vozidla alebo pri štartovaní
motora vyberte polohu P. Pri výbere polohy P
musí vozidlo stáť.
Na výber iného zaradeného prevodového
stupňa pri zvolení polohy P musíte zošliapnuť
brzdový pedál a poloha zapaľovania musí byť
II.
Zaparkovanie - najskôr zabrzdite parkovacou
brzdou a potom vyberte polohu P.
450
Systém automaticky prepne na polohu P:
•
ak motor vozidla vypnete v polohe D alebo
R.
•
ak si vodič odopne bezpečnostný pás a
otvorí dvere vodiča, keď motor vozidla beží
v inom režime ako P.
Ak chcete zaparkovať vozidlo bez zapnutého
bezpečnostného pásu a pri otvorených dverách - opustite polohu P tak, že znovu zvolíte
polohu R alebo D.
Ak je vozidlo vypnuté v polohe N, nedôjde k
automatickej zmene na polohu P. To umožňuje umývanie vozidla v automatickej umývačke vozidiel.
Cúvanie – R
Pre cúvanie vyberte polohu R. Pri výbere
polohy R musí vozidlo stáť.
Neutrál – N
Vyberte polohu N, keď idete vozidlo naštartovať. Zatiahnite parkovaciu brzdu, ak vozidlo
stojí a volič prevodových stupňov je v polohe
N.
Aby ste mohli preradiť z polohy N na iný prevodový stupeň, musí byť zošliapnutý brzdový
pedál a poloha zapaľovania musí byť II.
Poloha jazdy - D
Poloha D je normálna poloha pri jazdení. Preraďovanie nahor a nadol prebieha automaticky
na základe úrovne zrýchlenia a rýchlosti.
Pri zmene prevodového stupňa z polohy R na
polohu D musí vozidlo stáť.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Brzdenie B
dovka automaticky podradí nadol, aby sa
zabránilo trhaniu a zastaveniu motora.
Zmena prevodového stupňa
pádlami na volante*
Súvisiace informácie
Lopatky pod volantom sú doplnkom k voliču
prevodových stupňov a umožňujú manuálne
radenie prevodových stupňov bez toho, aby
ste zložili ruky z volantu.
•
•
Automatická prevodovka (str. 449)
Poistka radenia prevodových stupňov
(str. 453)
•
Zmena prevodového stupňa pádlami na
volante* (str. 451)
•
Funkcia kick-down (str. 453)
Funkcia je k dispozícii v polohe D alebo B.
Prehľad brzdových polôh na displeji vodiča.
V polohe B sa dá radiť manuálne. Brzdy
vozidla používajúce svoj elektromotor pri uvoľnení plynového pedála budú zároveň nabíjať
hybridnú batériu.
Polohu B vyberiete posunutím voliča prevodových stupňov smerom dozadu z polohy D.
•
Zatlačte volič prevodových stupňov
doprava do polohy "+" (plus), ak chcete
preradiť o jeden stupeň nahor a uvoľnite
ho.
•
Zatlačte volič prevodových stupňov doľava
do polohy "–" (mínus), ak chcete preradiť
o jeden stupeň nadol a uvoľnite ho.
•
Zatlačením voliča prevodových stupňov
dozadu sa vrátite do polohy D.
Ak sa rýchlosť zníži na úroveň nižšiu, ako je
vhodná pre zvolený prevodový stupeň, prevo-
"-": Vyberie nasledujúci nižší prevodový
stupeň.
"+": Vyberie nasledujúci vyšší prevodový
stupeň.
Spínač
Ak chcete zmeniť prevodový stupeň:
–
Potiahnite jednu z lopatiek dozadu – smerom k volantu – a uvoľnite ju.
K zmene prevodového stupňa dochádza pri
každom potiahnutí lopatky, a to za predpokladu, že otáčky motora neopustia povolený
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 451
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Súvisiace informácie
rozsah. Na displeji vodiča sa zobrazí aktuálny
prevodový stupeň.
•
•
V polohe B sa lopatky pod volantom automaticky aktivujú.
•
Displej vodiča pri zmene prevodového stupňa pomocou lopatiek pod volantom.
Deaktivácia lopatiek pod volantom v
polohe D
Displej vodiča pri zmene prevodového stupňa pomocou lopatiek pod volantom v režime manuálneho
radenia prevodových stupňov.
Aktivácia lopatiek pod volantom v
polohe D
Aby bolo možné zmeniť prevodový stupeň
pomocou lopatiek pod volantom, musia byť
aktivované:
–
452
Potiahnite jednu z lopatiek smerom k
volantu.
> Obrázok na displeji vodiča zobrazuje
aktuálny prevodový stupeň.
Manuálna deaktivácia
– Potiahnite pravú lopatku (+) smerom k
volantu a podržte ju v tejto polohe, kým
nezhasne číslo na displeji vodiča.
> Prevodovka sa vráti do polohy D.
Automatická deaktivácia
Lopatky pod volantom sa po krátkom čase
deaktivujú, ak sa nepoužívajú. Toto je indikované pomocou obrázku pre zhasnutie aktuálneho prevodového stupňa. Výnimka je počas
brzdenie motorom – potom sú lopatky aktivované tak dlho, kým prebieha brzdenie motorom.
Automatická prevodovka (str. 449)
Radenie prevodových stupňov s automatickou prevodovkou (str. 449)
Indikátor prevodových stupňov (str. 454)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Poistka radenia prevodových
stupňov
Poistka radenia zabraňuje náhodnej zmene
medzi rôznymi polohami prevodových stupňov v automatickej prevodovke.
Automatická poistka radenia
Automatická poistka radenia prevodových
stupňov má špeciálne bezpečnostné systémy.
Z parkovacej polohy –P alebo neutrálnej
polohy – N
Aby ste mohli preradiť volič prevodových stupňov z polohy P alebo N na iný prevodový stupeň, musí byť zošliapnutý brzdový pedál a
poloha zapaľovania musí byť II. Pri niektorých
variantoch prevodovky musí byť motor naštartovaný.
Ak je volič prevodov v polohe N a vozidlo stojí
minimálne 3 sekundy (bez ohľadu na to, či je
motor v chode), potom sa volič prevodovky
zablokuje.
Hlásenie na displeji vodiča
Ak je volič prevodových stupňov zablokovaný
na displeji vodiča sa zobrazí správa napr.
Radiaca páka Stlačením brzd. pedálu
aktivujete radiacu páku.
Volič prevodových stupňov nie je zablokovaný
mechanicky.
Súvisiace informácie
•
•
Automatická prevodovka (str. 449)
Radenie prevodových stupňov s automatickou prevodovkou (str. 449)
Funkcia kick-down
Kick-down možno použiť, keď je potrebné
maximálne zrýchlenie ako pri predbiehaní.
Keď je plynový pedál úplne stlačený na podlahe (za polohou, ktorá sa normálne považuje
za úplné zrýchlenie), ihneď je zaradená nižšia
rýchlosť. Toto sa nazýva kick-down.
Keď je plynový pedál uvoľnený z polohy kickdown, prevodovka sa automaticky prepne.
Funkcia bezpečnosť
Na ochranu pred pretočením motora má program na ovládanie prevodovky ochranný tlmič
radenia nižších prevodových stupňov.
Prevodovka nedovolí radenie nižších prevodových stupňov/kick-down, ktoré by viedli k príliš
vysokej rýchlosti motora, ktorá by motor
poškodila. Nestane sa nič, keď sa vodič stále
pokúša znížiť týmto spôsobom vysokú rýchlosť motora – pôvodný prevodový stupeň
ostane spustený.
Pri kick-down vozidlo môže znížiť rýchlosť o
jeden alebo viac stupňov súčasne v závislosti
od rýchlosti motora. Vozidlo zvýši rýchlosť,
keď motor dosiahne maximálnu rýchlosť
motora, ktorá chráni motor pred poškodením.
Súvisiace informácie
•
Automatická prevodovka (str. 449)
453
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Symboly a správy pre automatickú
prevodovku
Ak sa vyskytne porucha v prevodovke, na
displeji vodiča sa zobrazí symbol a správa.
DÔLEŽITÉ
Aby sa predišlo poškodeniu komponentov
systému pohonu, kontroluje sa prevádzková teplota prevodovky. Ak hrozí nebezpečenstvo prehriatia, na displeji vodiča sa
rozsvieti výstražný symbol a zobrazí sa textová správa – postupujte podľa uvedených
odporúčaní.
Symbol
Súvisiace informácie
•
Automatická prevodovka (str. 449)
Indikátor prevodových stupňov
Indikátor prevodových stupňov na displeji
vodiča zobrazuje aktuálny prevodový stupeň
počas manuálneho radenia a to, kedy je
vhodné zaradiť nasledujúci prevodový stupeň
kvôli optimálnej spotrebe paliva.
Pre ekologickú jazdu počas manuálneho radenia prevodových stupňov je dôležité jazdiť na
správnom prevodovom stupni a včas preradiť
na iný prevodový stupeň.
Špecifikácia
Informácie alebo chybové správy
pre prevodovku. Dodržujte uvedené odporúčanie.
Horúca alebo prehriata prevodovka. Dodržujte uvedené odporúčanie.
Znížený výkon/Znížený výkon
pri akcelerácii
V prípade dočasnej poruchy hnacej sústavy môže vozidlo prejsť
do obmedzeného domovského
režimu so zníženým výkonom
motora, aby sa zabránilo poškodeniu hnacej sústavy.
454
Indikátor prevodových stupňov na displeji vodiča5.
Indikátor prevodových stupňov je zobrazený v
polohe zaradeného prevodového stupňa B.
Indikátor prevodových stupňov zobrazuje
aktuálny prevodový stupeň na displeji vodiča a
indikuje odporúčané preradenie na vyšší prevodový stupeň blikajúcim znamienkom plus.
Súvisiace informácie
•
Automatická prevodovka (str. 449)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Systémy pohonu
tuje počas zrýchlenia dodatočný krútiaci
moment a výkon. Recykluje brzdnú energiu na elektrickú energiu.
Twin Engine vo vozidle Volvo kombinuje spaľovací motor s elektromotorom.
Súvisiace informácie
Dva systémy pohonu
V závislosti od jazdného režimu zvoleného
vodičom a dostupnej elektrickej energie môžu
byť obidva systémy pohonu použité samostatne alebo súbežne.
Elektromotor je napájaný z hybridnej batérie
umiestnenej v stredovom tuneli. Hybridnú
batériu je možné nabíjať v stenovej zásuvke
alebo v špeciálnej nabíjacej stanici.
Spaľovací motor ako aj elektromotor môžu
generovať hnaciu silu priamo na kolesá. Pokročilý ovládací systém kombinuje vlastnosti
oboch systémov pohonu, aby sa dosiahla optimálna úsporná jazdy.
Hybridná batéria – funkciou hybridnej
batérie je ukladanie energie. Táto prijíma
energiu nabíjaním z rozvodnej siete alebo
prostredníctvom regeneratívneho brzdenia. Poskytuje energiu pre elektrickú prevádzku ako aj pre dočasnú prevádzku
elektrickej klimatizácie počas predbežnej
prípravy vzduchu v priestore pre cestujúcich.
•
Všeobecné informácie o Twin Engine
(str. 412)
•
Štartovanie a zastavenie spaľovacieho
motora v Twin Engine (str. 456)
•
•
•
Režimy jazdy (str. 456)
Prevodovka (str. 448)
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah pri prevádzke na elektrinu (str. 463)
Spaľovací motor – spaľovací motor sa
spustí, keď je hladina energie v hybridnej
batérii nedostatočná pre výkon motora,
ktorý vodič vyžaduje.
Super kondenzátor – poskytuje energiu na
naštartovanie vozidla, čo šetrí bežnú 12 V
batériu.
Elektromotor – poháňa vozidlo v elektrickej prevádzke. Ak je to potrebné, posky5 Obrázok
je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
455
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Štartovanie a zastavenie
spaľovacieho motora v Twin
Engine
Pokročilý riadiaci systém určuje, do akej
miery je vozidlo poháňané spaľovacím motorom, elektromotorom alebo oboma paralelne.
Počas elektrickej prevádzky môže vozidlo
niekedy naštartovať spaľovací motor automaticky kvôli vonkajším okolnostiam, napr. pri
nízkych vonkajších teplotách, čo je úplne normálne. Okrem toho sa spaľovací motor
naštartuje vždy, keď hybridná batéria
dosiahne najnižší stav svojho nabitia.
Nastavenia klimatizácie pri nízkych
teplotách
Pri nízkych vonkajších teplotách sa spaľovací
motor niekedy naštartuje automaticky, aby sa
dosiahla požadovaná teplota v priestore pre
cestujúcich a kvalita vzduchu. Doba, počas
ktorej beží spaľovací motor, môže byť ovplyvnená
•
•
•
znížením teploty
znížením sily ventilátora
aktiváciou režimu jazdy Pure.
Elektrická prevádzka pri nízkych alebo
vysokých teplotách
Pri nízkych alebo vysokých vonkajších teplotách sa môže znížiť dojazd a výkon vozidla v
elektrickej prevádzke a ovplyvniť, ako často sa
spaľovací motor štartuje automaticky.
456
Regulácia emisií
Režimy jazdy
Aby sa zabezpečilo, že regulácia emisií bude
fungovať čo najefektívnejšie, spaľovací motor
musí bežať niekoľko minút po jeho naštartovaní. Trvanie chodu spaľovacieho motora sa
mení v závislosti od teploty katalyzátora.
Výber režimu jazdy ovplyvňuje jazdné vlastnosti vozidla, aby sa zlepšil zážitok z jazdy a
uľahčila jazda v osobitných situáciách.
Pomocou režimov jazdy je možné rýchlo získať
prístup k mnohým funkciám a nastaveniam
vozidla pre rôzne potreby jazdy. Každý režim
jazdy je prispôsobený tak, aby poskytoval optimálne jazdné vlastnosti:
Súvisiace informácie
•
•
•
Systémy pohonu (str. 455)
Úsporná jazda (str. 462)
Režimy jazdy (str. 456)
•
•
•
•
•
•
Riadenie
Motor/prevodovka
Brzdy
Tlmenie nárazov
Displej vodiča
Nastavenia klimatizácie
Vyberte si režim jazdy prispôsobený aktuálnym jazdným podmienkam. Nezabudnite, že
nie všetky režimy jazdy sú dostupné vo všetkých situáciách.
Voliteľné režimy jazdy
UPOZORNENIE
Nezabúdajte, že keď je vozidlo poháňané
iba elektromotorom, nevydáva žiadny zvuk
motora, a preto môže byť pre deti, chodcov, cyklistov a zvieratá náročné všimnúť si
ho. To platí najmä pri nízkych rýchlostiach,
ako napríklad na parkoviskách.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
UPOZORNENIE
Nenechávajte vozidlo v nevetranom priestore s aktivovaným jazdným režimom a
vypnutý motorom poháňaným palivom –
automatický štartovanie motora sa objaví
pri nízkej úrovni energie v hybridnej batérii
a výfukové plyny by potom mohli spôsobiť
vážne zranenie osôb a zvierat.
Hybrid
• Toto je normálny režim, v ktorom elektrický motor a spaľovací motor vozidla pracujú spoločne.
Pri naštartovaní je vozidlo v režime Hybrid.
Riadiaci systém využíva elektromotor aj spaľovací motor – individuálne alebo paralelne – a
prispôsobuje použitie s ohľadom na výkon,
spotrebu paliva a pohodlie. Schopnosť prevádzky výlučne na elektromotor závisí od
úrovne energie hybridnej batérie a napríklad aj
od potreby vykurovania alebo chladenia v priestore pre cestujúcich.
tická úroveň batérie, čo vedie k častejšiemu
štartovaniu spaľovacieho motora. Nabite
hybridnú batériu zo zásuvky so striedavým
prúdom 230 V pomocou nabíjacieho kábla
alebo aktivujte položku Charge v zobrazení
funkcie, aby sa obnovila kapacita, aby bola
možná prevádzka výlučne na elektrinu.
Režim jazdy je navrhnutý pre nízku spotrebu
energie vďaka kombinácii elektromotora a
spaľovacieho motora, a to bez toho, aby bol
ohrozený klimatický komfort a zážitok z jazdy.
Ak sa vyžaduje väčšie zrýchlenie, použije sa
maximálny prídavný výkon zo sústavy elektrického pohonu.
Informácie na displeji vodiča
Pri jazde v hybridnom režime sa na displeji
vodiča zobrazí hybridný ukazovateľ. Ukazovateľ v hybridnom ukazovateli udáva, koľko energie vodič požaduje plynovým pedálom. Označenie medzi bleskom a kvapkou ukazuje, koľko
energie je k dispozícii.
Displej vodiča ukazuje pohon tak elektromotorom,
ako aj spaľovacím motorom.
Displej vodiča tiež ukazuje, kedy sa
energia vracia do batérie (regenerovaná) počas mierneho brzdenia.
Ak je k dispozícii vysoký výkon, dá sa jazdiť len
so samotným elektrickým napájaním. Po stlačení plynového pedálu sa aktivuje iba elektromotor, až kým sa nedosiahne určitá poloha. Pri
prekročení tejto polohy sa naštartuje spaľovací
motor a hladina energie v batérii nie je dostatočná pre taký výkon motora, aký vodič požaduje plynovým pedálom.
Pri nízkej úrovni energie (takmer vybitá
hybridná batéria) sa musí udržiavať energe-
}}
457
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Pure
• Jazdite s vozidlom na pohon elektromotorom, aby ste dosiahli čo najnižšiu spotrebu
energie a minimálne emisie oxidu uhličitého.
Režim jazdy uprednostňuje jazdu na hybridnú
batériu. To napríklad znamená, že výkon určitých nastavení klimatizácie sa zníži tak, aby
poskytoval čo najdlhší možný dojazd výlučne
na elektrickú energiu.
Režim Pure je k dispozícii, keď má hybridná
batéria dostatočne vysokú úroveň energie.
Spaľovací motor sa štartuje aj v režime Pure,
ak hladina energie v batérii klesá príliš nízko.
Spaľovací motor sa štartuje aj vtedy,
•
•
•
ak rýchlosť prekročí 125 km/h (78 mph)
ak vodič požaduje viac hnacej sily, než
môže poskytnúť elektrický pohon
v prípade obmedzení systému/komponentu napr. pri nízkej vonkajšej teplote.
Režim jazdy je prispôsobený pre maximálny
dojazd na elektrický pohon a špeciálne vyvinutý pre mestskú dopravu. Pure znamená najnižšie spaľovanie, aj keď je hybridná batéria
prázdna.
ECO klimatizácia
V jazdnom režime Pure sa ekologická klimatizácia automaticky aktivuje v priestore pre
cestujúcich, aby sa znížila spotreba energie.
458
POZNÁMKA
Keď je aktivovaný jazdný režim Pure zmenilo sa niekoľko parametrov v nastaveniach
systému ovládania klimatizácie a zredukovalo sa niekoľko funkcií elektrického spotrebiča. Niektoré nastavenia sa dajú resetovať manuálne, ale plná funkčnosť sa obnoví
len vtedy, keď opustíte jazdný režim Pure
alebo prispôsobíte jazdný režim Individual
s úplným fungovaním klimatizácie.
Režim Power je k dispozícii aj vo verzii
Polestar Engineered*.
V prípade problémov spôsobených zahmlievaním stlačte tlačidlo pre maximálne rozmrazovanie, ktoré má normálnu funkčnosť.
Power
• Vozidlo má športovejšie charakteristiky a
rýchlejšiu odozvu na zrýchlenie.
Režim jazdy prispôsobuje kombinovaný výkon
spaľovacieho motora a elektromotora. Zmeny
prevodových stupňov sa stávajú rýchlejšími a
zreteľnejšími a prevodovka uprednostňuje prevod s väčšou trakciou. Odozva riadenia je
rýchlejšia a tlmenie nárazov je tvrdšie.
Režim jazdy je prispôsobený pre maximálny
výkon a odozvu na zrýchlenie. Mení reakciu
plynového pedálu spaľovacieho motora, spôsob radenia prevodových stupňov a systém
preplňovacieho tlaku. Nastavenia podvozka,
odozvy riadenia a bŕzd je tiež čo možno najlepšie. Režim jazdy Power je vždy k dispozícii,
bez ohľadu na stav nabitia batérie.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
3. V Predvoľby si vyberte režim jazdy, ktorý
sa má začať od: Pure, Hybrid, Power
alebo Polestar Engineered*.
Individual
• Prispôsobenie režimu jazdy podľa individuálnych preferencií.
Vyberte režim jazdy, od ktorého chcete začať,
a potom upravte nastavenia podľa požadovaných jazdných vlastností. Tieto nastavenia sa
ukladajú do individuálneho profilu vodiča.
Možné úpravy sa vzťahujú na nastavenia
pre:
•
•
•
•
•
•
Individuálny režim jazdy je k dispozícii len
vtedy, ak je najprv aktivovaný na strednom
displeji.
Displej vodiča
Vôľa riadenia
Charakteristika hriadeľa
Charakteristika brzdenia
Riadenie odpruženia
ECO klimatizácia
Používanie elektromotora alebo
spaľovacieho motora
Pokročilý riadiaci systém určuje, do akej miery
je vozidlo poháňané spaľovacím motorom,
elektromotorom alebo oboma paralelne.
Zobrazenie nastavení6 pre individuálny režim jazdy.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
2. Stlačte My Car Individuálny režim
jazdy a zvoľte Individuálny režim jazdy.
Primárnym účelom je čo najefektívnejšie používanie spaľovacieho motora alebo elektromotora a dostupnej energie v hybridnej batérii, s
ohľadom na charakteristiky rôznych režimov
jazdy, ako aj požiadavku vodiča na výkon prostredníctvom plynového pedálu.
Existujú aj prípady, keď dočasné obmedzenia
systému alebo funkcií, ktoré sa riadia právnymi
požiadavkami zameranými na udržanie nízkej
úrovne celkových emisií vozidla, môžu vo väčšej miere využívať spaľovací motor.
6 Obrázok
je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 459
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Zmena režimu jazdy (str. 460)
Úsporná jazda (str. 462)
Distribúcia energie v hybridnom pohone
pomocou údajov mapy* (str. 461)
Hybridný ukazovateľ (str. 83)
Všeobecné informácie o Twin Engine
(str. 412)
Zmena režimu jazdy
Vyberte si režim jazdy prispôsobený aktuálnym jazdným podmienkam.
2. Vyberte režim jazdy jedným z dvoch spôsobov:
Režim jazdy zmeníte pomocou tlačidla na
stredovej konzole.
Nezabudnite, že nie všetky režimy jazdy sú
dostupné vo všetkých situáciách.
Zmena jazdného režimu:
Rekuperačné brzdenie* (str. 448)
Ťuknite na požadovaný režim jazdy
priamo na dotykovom displeji a vyberte
a aktivujte režim jazdy.
•
Stlačte znovu tlačidlo DRIVE MODE
aby sa kurzor presunul na požadovaný
režim jazdy. Zvolený režim jazdy sa
aktivuje po krátkom oneskorení.
Súvisiace informácie
•
1.
460
•
Režimy jazdy (str. 456)
Stlačte tlačidlo DRIVE MODE.
> Otvorí sa kontextová ponuka na strednom displeji so zvýrazneným režimom
aktívnej jazdy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Distribúcia energie v hybridnom
pohone pomocou údajov mapy*
Najväčšia úspora paliva sa dosiahne vtedy,
keď
Režim jazdy Hybrid je normálny režim
vozidla, kde elektromotor a spaľovací motor
pracujú samostatne alebo spoločne v hybridnom pohone. Ak bol v navigačnom systéme
vybratý cieľ*, funkcia Prediktívna účinnosť7
rozloží spotrebu elektrickej energie inteligentným spôsobom po celej dĺžke trasy pomocou
údajov mapy.
Spotreba paliva sa potom môže znížiť v porovnaní s normálnym hybridným pohonom, keď
sa vozidlo poháňa v prvom rade elektrickou
energiou, a až keď sa hybridná batéria vybije,
prepne sa na spaľovací motor.
•
prejdená vzdialenosť začína jazdou na
diaľnici
•
vzdialenosť, ktorá sa má prejsť, je medzi
50 a 100 km (30 a 60 míľ)
•
hybridná batéria je na začiatku úplne
nabitá.
7
Súvisiace informácie
•
•
Režimy jazdy (str. 456)
Úsporná jazda (str. 462)
Podmienky pre fungovanie
Na spustenie funkcie je potrebné splniť niekoľko podmienok.
•
Funkcia
Ak je vzdialenosť k vybranému cieľu väčšia ako
odhadovaný dojazd pri prevádzke na elektrinu,
táto funkcia rozdeľuje elektrickú energiu na
spotrebu tak, aby bola čo najúčinnejšia pre
celú prejdenú vzdialenosť. To umožňuje
vyhnúť sa situáciám, keď by normálny hybridný
pohon inak spotreboval veľkú časť elektrickej
energie, napríklad na elektrický pohon pri
vysokej rýchlosti na diaľnici a potom by mal
používať spaľovací motor pri nízkej rýchlosti v
mestskej premávke.
Pridajte podobné trasy dochádzky, t.j. trasu
medzi dvoma miestami nabíjania, ako
Obľúbené v navigačnom systéme, aby sa
uľahčil príchod.
•
•
•
Cieľ je nastavený v navigačnom systéme a
vzdialenosť trasy do cieľa je dlhšia, ako je
možné pri dojazde výlučne na elektrický
pohon.
Je zvolený režim jazdy Hybrid.
Funkcie Hold a Charge sú deaktivované.
Hybridná batéria je nabitá.
Tipy na používanie
Ak sa vozidlo používa na dochádzku do práce
a vozidlo nie je možné dobíjať na mieste
výkonu práce, uveďte miesto výkonu práce ako
prechodné miesto určenia a váš domov ako
konečné miesto určenia. Vybíjanie hybridnej
batérie sa potom uskutoční počas vašej cesty
do práce aj z práce.
Iba niektoré trhy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 461
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Úsporná jazda
Jazdite hospodárne a ekologickejším spôsobom plynulým vedením vozidla a predvídaním
situácií.
Prispôsobte svoj štýl a rýchlosť jazdy prevládajúcej situácii.
Na dosiahnutie čo najdlhšej možnej jazdnej
dráhy a najnižšej možnej spotreby energie s
Twin Engine, si zapamätajte nasledovné:
Nabíjanie
• Pravidelne nabíjajte vozidlo z elektrickej
siete. Zvyknite si vždy začať jazdu s plne
nabitou hybridnou batériou.
•
Zistite, kde sa nachádzajú nabíjacie stanice.
•
Ak je to možné, vyberte si parkovacie miesto s nabíjačkou.
•
•
Predbežná príprava
• Pred jazdou, ak je to možné, vyhrejte
vozidlo pomocou nabíjacieho kábla pripojeného k elektrickej sieti.
•
462
Vyhnite sa parkovaniu vozidla tak, aby sa
počas parkovania ochladzovala alebo pre-
Po krátkej jazde po predbežnej úprave
vzduchu v priestore pre cestujúcich, ak je
to možné, v horúcom podnebí vypnite
ventilátor alebo klimatizáciu.
Ak ohriatie vzduchu vo vozidle pred jazdou
nie je možné, keď je vonkajší vzduch studený, použite najprv vyhrievanie sedadla a
vyhrievanie volantu. Vyhnite sa zohrievaniu
celého interiéru, ktoré čerpá energiu z
hybridnej batérie.
•
Vysoká rýchlosť vedie k zvýšenej spotrebe
energie - odpor vzduchu sa zvyšuje so zvyšovaním rýchlosti.
•
Aktivujte funkciu Hold vo funkčnom
zobrazení pri vyšších rýchlostiach počas
ciest, ktoré sú dlhšie ako je dojazd na elektrickú energiu.
•
Ak je to možné, nepoužívajte funkciu
Charge na nabíjanie hybridnej batérie.
Nabíjanie spaľovacím motorom zvyšuje
spotrebu paliva a produkuje zvýšené emisie oxidu uhličitého.
•
V chladnom podnebí, ak je to možné,
znížte elektrické vyhrievanie okien, zrkadiel, sedadiel a volantu.
•
Jazdite so správnym tlakom vzduchu v
pneumatikách a pravidelne ho kontrolujte zvoľte ECO tlak v pneumatikách pre optimálne výsledky.
•
Výber pneumatík môže ovplyvniť spotrebu
energie - poradenstvo ohľadom vhodných
pneumatík získate u predajcu.
•
Odstráňte nepotrebné predmety z auta čím vyššia je záťaž, tým vyššia je spotreba.
•
Strešné zaťaženie a box na lyže zvyšujú
odpor vzduchu, čo vedie k vyššej spotrebe
Jazda
• Pre najnižšiu spotrebu energie aktivujte
režim Pure.
•
POZNÁMKA
Nabíjanie vozidla vykonávajte čo najčastejšie z obvodu sieťového napájania!
brzdenia, ktorá môže byť posilnená brzdením elektromotorom v polohe prevodovky
B.
hrievalo. Zaparkujte vozidlo, napríklad v
klimatizovanej garáži.
•
•
Jazdite stabilnou rýchlosťou a udržiavajte
dostatočnú vzdialenosť od iných vozidiel a
predmetov, aby ste sa vyhli potrebe brzdenia. Tento štýl jazdy má za následok najnižšiu spotrebu energie.
Vyvážte potrebu výkonu pomocou plynového pedálu. Na displeji vodiča použite
indikátor dostupného výkonu elektromotora, aby ste sa vyhli zbytočnému štartovaniu spaľovacieho motora. Elektromotor je
účinnejší ako spaľovací motor, najmä pri
nízkych otáčkach.
V prípade potreby brzdenia - jemne
brzdite brzdovým pedálom, čím nabíjate
hybridnú batériu. Do brzdového pedálu je
zabudovaná funkcia regeneratívneho
ŠTARTOVANIE A JAZDA
•
•
- strešný nosič odmontujte, keď ho nepoužívate.
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah pri
prevádzke na elektrinu
Vyhýbajte sa jazde s otvorenými oknami.
Dosah vozidla pre elektrickú prevádzku závisí
od viacerých faktorov. Schopnosť dosiahnuť
dlhý dosah sa líši podľa okolností a podmienok, za ktorých sa s vozidlom jazdí.
Certifikovaná hodnota prejdených kilometrov s
elektrickým pohonom by sa nemala interpretovať ako očakávaný dosah. Certifikačná hodnota je porovnávacou hodnotou získanou
pomocou špeciálnych cyklov jazdy v EÚ. Skutočný dosah závisí od mnohých faktorov.
Neudržiavajte vozidlo v zastavenej polohe
na kopci s plynovým pedálom. Namiesto
toho použite nožnú brzdu.
Súvisiace informácie
•
•
Drive-E - čistejšia radosť z jazdy (str. 30)
Distribúcia energie v hybridnom pohone
pomocou údajov mapy* (str. 461)
•
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah pri prevádzke na elektrinu (str. 463)
•
•
Hybridný ukazovateľ (str. 83)
Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 558)
priestore pre cestujúcich, tak aj vo vozidle s
normálnym ovládaním klimatizácie v priestore
pre cestujúcich.
Teplejšia vonkajšia teplota má do určitej miery
pozitívny účinok na dosah.
Vonkajšia
teplota
Deaktivované ovládanie klimatizácie v
priestore
pre cestujúcich
Normálne
ovládanie
klimatizácie v priestore pre
cestujúcich
30 °C
(86 °F)
95 %
80 %
20 °C
(68 °F)
100 %
90%
10 °C
(50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah
Vodič môže ovplyvniť niektoré faktory, ale zas
nemá vplyv na iné.
Najdlhší dosah sa dosiahne v mimoriadne
priaznivých podmienkach, keď majú všetky
faktory pozitívny vplyv.
Faktory, ktoré vodič nemôže ovplyvniť
Existuje niekoľko vonkajších faktorov, ktoré
ovplyvňujú dosah v rôznych stupňoch:
•
•
•
•
•
dopravná situácia
krátke jazdné vzdialenosti
topografia
vonkajšia teplota a protivietor
podmienky a povrch vozovky.
Tabuľka zobrazuje približný vzťah medzi vonkajšou teplotou a dosahom, a to ako vo vozidle
s deaktivovaným ovládaním klimatizácie v
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 463
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Faktory, ktoré vodič môže ovplyvniť
Vodič by si mal byť vedomý toho, že tento
dosah ovplyvňujú nasledujúce faktory, aby
mohol vozidlo prevádzkovať energeticky účinným spôsobom:
•
•
•
•
•
•
•
pravidelné nabíjanie
predbežná príprava vzduchu v interiéri
•
Hodnoty uvedené v tabuľkách sa týkajú
nového vozidla.
•
Tieto hodnoty nie sú pevne stanovené,
ale závisia od správania vodiča, životného prostredia a iných okolností.
režim jazdy Pure
Súvisiace informácie
nastavenia klimatizácie
•
•
•
rýchlosť a zrýchlenie
funkcia Hold
pneumatiky a tlak v pneumatikách.
Tabuľka zobrazuje približný vzťah medzi konštantnou rýchlosťou a dosahom, kde nižšia
konštantná rýchlosť má pozitívny účinok na
dosah.
Konštantná rýchlosť
464
POZNÁMKA
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
Úsporná jazda (str. 462)
funkcia Hold a Charge (str. 464)
Režimy jazdy (str. 456)
funkcia Hold a Charge
Počas šoférovania môže byť v niektorých situáciách užitočné ovládať zmenu stavu hybridnej batérie. To je možné s funkciami Hold a
Charge.
Hold a Charge sú k dispozícii vo všetkých
režimoch jazdenia. Funkcie sa zrušia, keď je
zapnutý režim jazdenia Pure.
Tlačidlá pre funkcie Hold a Charge
Funkcie možno zapnúť v zobrazení funkcie na
stredovom displeji.
Hold
Úroveň batérie usál. pre
neskorš. použitie.
Funkcia zachová napätie v
hybridnej batérii na elektrický
pohon a ušetrí dostupnú elektrinu na neskoršie použitie
napr. na jazdu v mestskom prostredí alebo cez
obytnú zónu.
Vozidlo funguje ako pri normálnej hybridnej
prevádzke s vybitou batériou, kde napríklad
okrem opakovaného použitia energie vytvorenej brzdou, vozidlo spustí vnútorný spaľovací
motor častejšie, aby zachovalo napätie v batérii.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Prípravy na dlhú cestu
Charge
Motor nabíja hybridnú
batériu.
Pred jazdou na dovolenke alebo iným typom
dlhej cesty je obzvlášť dôležité starostlivo
skontrolovať funkcie a vybavenie vozidla.
Skontrolujte, či
Funkcia nabíja hybridnú batériu pomocou vnútorného spaľovacieho motora na použitie
pri neskoršej vyššej elektrickej prevádzke.
•
motor pracuje normálne a či je spotreba
paliva normálna
•
nedochádza k únikom (palivo, olej alebo
iná kvapalina)
Symboly na displeji vodiča
•
•
Symbol
je zobrazený na ukazovateli miery
hybridnej batérie, keď je zapnuté tlačidlo Nabiť.
Súvisiace informácie
•
•
Symbol
je zobrazený na ukazovateli miery
hybridnej batérie, keď je zapnuté tlačidlo Podržať.
Úsporná jazda (str. 462)
Hybridný ukazovateľ (str. 83)
•
•
•
brzdný účinok bŕzd funguje tak, ako má
pneumatiky majú dostatočnú hĺbku
dezénu a tlak. Pri jazde na miesta, kde
hrozí nebezpečenstvo zasnežených alebo
zľadovatených povrchov vozovky, vymeňte
pneumatiky za zimné
dobíjanie batérie štartéra je dobré
lišty stieračov sú v dobrom stave
výstražný trojuholník a reflexná vesta sú
umiestnené vo vozidle - právna požiadavka v niektorých krajinách
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 558)
Spotreba paliva a emisie CO2 (str. 668)
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
Zimná jazda (str. 466)
Úsporná jazda (str. 462)
Nastavenia pre modem vozidla* (str. 536)
Odporúčania pre nakladanie (str. 586)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 465
ŠTARTOVANIE A JAZDA
•
•
•
•
Jazda s prívesom (str. 479)
Zimná jazda
Pilot Assist* (str. 327)
Pri jazde v zime je dôležité vykonať určité
kontroly vozidla, aby ste sa uistili, že sa na
ňom dá bezpečne jazdiť.
Pred zimným obdobím skontrolujte najmä:
Obmedzovač rýchlosti (str. 307)
Sada na núdzovú opravu defektu
(str. 573)
•
Chladiaca kvapalina motora musí obsahovať 50 % glykolu. Táto zmes chráni motor
pred mrazom do pribl. -35 °C (-31 °F). Aby
sa predišlo zdravotným rizikám, nesmú sa
miešať rôzne druhy glykolu.
•
Palivová nádrž sa musí udržiavať
naplnená, aby sa zabránilo kondenzácii.
•
Dôležitá je viskozita motorového oleja.
Oleje s nižšou viskozitou (redšie oleje)
uľahčujú štartovanie v chladnom počasí a
tiež znižujú spotrebu paliva pri studenom
motore.
•
•
Musí sa skontrolovať stav batérie štartéra
a úroveň nabitia. Chladné počasie kladie
veľké nároky na batériu štartéra a jej kapacita sa chladom znižuje.
Použite kvapalinu ostrekovača s nemrznúcou zmesou, aby sa zabránilo vzniku ľadu
v nádržke ostrekovača.
Odporúčania týkajúce sa motorového oleja
nájdete v osobitnej časti.
Klzké jazdné podmienky
Aby ste dosiahli optimálne jazdné vlastnosti,
spoločnosť Volvo odporúča používať zimné
466
pneumatiky na všetkých kolesách, ak hrozí
riziko snehu alebo ľadu.
POZNÁMKA
Používanie zimných pneumatík je v niektorých krajinách zákonnou požiadavkou.
Pneumatiky s hrotmi nie sú povolené vo
všetkých krajinách.
Precvičte si jazdu na klzkom povrchu v kontrolovaných podmienkach a dozviete sa, ako
vozidlo reaguje.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
Motorový olej – špecifikácie (str. 663)
Zimné pneumatiky (str. 571)
Snehové reťaze (str. 572)
Brzdenie na posypaných cestách
(str. 442)
Brzdenie na mokrých cestách (str. 442)
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 651)
Batéria štartéra (str. 612)
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 649)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 648)
•
•
Doplnenie chladiacej kvapaliny (str. 610)
Nepriaznivé jazdné podmienky pre motorový olej (str. 664)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Jazda vo vode
DÔLEŽITÉ
Brodenie znamená, že vozidlo jazdí cez vodu
napr. na zatopenej ceste. Jazdenie vo vode
treba vykonávať s veľkou opatrnosťou.
Pri jazdení cez vodu pozorujte nasledovné, aby
ste ochránili vozidlo pred poškodením:
•
Časti vozidla (napr. motor, prevodovka,
hnacia sústava alebo elektrické súčiastky)
sa môžu poškodiť pri jazde cez vodu s hladinou vyššou ako je podlaha vozidla.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie komponentov spôsobené ponorením, hydrolockom (zaplavením motora) alebo nedostatkom oleja.
Hladina vody nesmie byť vyššia ako podlaha vozidla. Ak je to možné, pred začatím
jazdy cez vodu skontrolujte hĺbku na najhlbšom mieste. Zvýšenú opatrnosť treba
venovať prechádzaniu cez tečúcu vodu.
•
•
Nejazdite rýchlejšie ako tempom chôdze.
•
Nezabudnite, že vlny vytvorené protiidúcimi vozidlami môžu presiahnuť úroveň
podlahy vozidla.
•
Vyhnite sa jazdeniu cez slanú vodu (riziko
korózie).
Otvorenie a zatvorenie krytu
plniaceho hrdla paliva
Kryt plniaceho hrdla paliva sa odomkne stlačením tlačidla na prístrojovom paneli.
Na displeji vodiča šípka vedľa
symbolu nádrže označuje, na
ktorej strane vozidla je kryt
plniaceho hrdla paliva umiestnený.
V prípade uviaznutia vo vode sa nepokúšajte opäť štartovať. Namiesto toho vytiahnite vozidlo z vody a dopravte ho pomocou
odťahovej služby do dielne. Odporúča sa
autorizovaný servis Volvo.
Vozidlo nezastavujte vo vode. Choďte
opatrne dopredu alebo otočte vozidlom
vycúvajte z vody.
Keď prejdete za vodu, jemne stlačte brzdový
pedál a skontrolujte, či je dosiahnutá funkcia
plnej brzdy. Napríklad voda a blato môžu
zamočiť brzdové obloženie vedúc k oneskorenej funkcii brzdy.
Ak je to potrebné, po jazde vo vode a v blate
vyčistite kontakt prívesovej prípojky.
Súvisiace informácie
•
Odtiahnutie (str. 485)
}}
467
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
POZNÁMKA
Po otvorení krytu plniaceho hrdla paliva
musí tankovanie začať približne v priebehu
15 minút. Po uplynutí tohto času sa zatvorí
ventil, ktorý sa otvoril stlačením tlačidla na
otvorenie krytu plniaceho hrdla paliva, a
tankovanie už nebude možné, pretože
hubica čerpadla sa vysunie von.
1.
468
Stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli.
> Vyrovnávanie tlaku v palivovej nádrži
spôsobuje určité oneskorenie otvárania
krytu. Na displeji vodiča sa zobrazí hlásenie Palivová nádrž Otvorená paliv.
nádrž a následne sa na ňom zobrazia
hlásenia Palivová nádrž Pripr. na
dotankovanie. Ak je spaľovací motor
zapnutý pri stlačení tlačidla, vo všeobecnosti sa vypne a vozidlo sa prepne
do elektrického režimu.
Plnenie paliva
Palivová nádrž je vybavená systémom plnenia
paliva bez krytu.
Naplnenie palivovej nádrže na
čerpacej stanici
Pokiaľ sa tento ventil zatvorí pred dokončením tankovania – stlačte príslušné tlačidlo
ešte raz a počkajte, kým sa na displeji
vodiča nezobrazí správa Palivová nádrž
Pripr. na dotankovanie.
2. Po dokončení tankovania zatvorte kryt
jemným zatlačením.
Súvisiace informácie
•
Plnenie paliva (str. 468)
Pred začatím plnenia vozidla palivom je dôležité
zasunúť dýzu čerpadla za dva otvárateľné kryty na
plniacom potrubí.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Návod na doplnenie paliva:
1.
2.
4. Nepreplňte nádrž; plňte ju iba dovtedy,
kým dýza čerpadla prvýkrát nepreruší
dodávku paliva.
> Nádrž je plná.
Vypnite vozidlo a otvorte kryt plniaceho
hrdla paliva.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Po otvorení krytu plniaceho hrdla paliva
musí tankovanie začať približne v priebehu
15 minút. Po uplynutí tohto času sa zatvorí
ventil, ktorý sa otvoril stlačením tlačidla na
otvorenie krytu plniaceho hrdla paliva, a
tankovanie už nebude možné, pretože
hubica čerpadla sa vysunie von.
Pokiaľ sa tento ventil zatvorí pred dokončením tankovania – stlačte príslušné tlačidlo
ešte raz a počkajte, kým sa na displeji
vodiča nezobrazí správa Palivová nádrž
Pripr. na dotankovanie.
Nádrž preplnená palivom môže v horúcom
počasí pretekať.
Doplnenie paliva z kanistra na palivo
Vyberte si palivo schválené na použitie vo
vašom vozidle, ktorého identifikátor8 sa
nachádza na vnútornej strane krytu plniaceho hrdla paliva. Pozri informácie o
schválených palivách a identifikátor v časti
Benzín.
3. Vložte dýzu čerpadla do otvoru plniaceho
hrdla. Plniace potrubie má dva otváracie
uzávery. Pred začatím tankovania sa musí
hrdlo lievika pretlačiť cez oba uzávery.
8 Identifikátor
Pri dopĺňaní paliva a kanistra použite lievik
umiestnený v penovom bloku pod podlahou v
batožinovom priestore.
1.
Otvorte kryt plniaceho hrdla paliva.
2. Vložte lievik do otvoru plniaceho hrdla.
Plniace potrubie má dva otváracie uzávery.
Pred začatím tankovania sa musí hrdlo lievika pretlačiť cez oba uzávery.
Vzťahuje sa na vozidlá s ohrievačom
poháňaným palivom*
Ohrievač poháňaný palivom nikdy nepoužívajte v priestoroch čerpacej stanice.
v súlade s normou CEN EN16942 sa nachádza na vnútornej strane dvierok palivovej nádrže a bude na príslušných palivových čerpadlách a ich tryskách na čerpacích staniciach v celej
Európe najneskôr do 12. októbra 2018.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 469
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
Manipulácia s palivom
DÔLEŽITÉ
Nepoužívajte palivo nižšej kvality, ako je kvalita odporúčaná spoločnosťou Volvo, pretože
to negatívne ovplyvní výkon motora a spotrebu paliva.
Zmesi rôznych druhov palív alebo použitie
palív, ktoré nie sú odporúčané, spôsobia
stratu platnosti záruky spoločnosti Volvo a
všetkých doplnkových servisných zmlúv.
To platí pre všetky motory.
UPOZORNENIE
Vyhýbajte sa vdychovaniu výparov z paliva
a streknutiu paliva do očí.
Štítok na vnútornej strane dvierok palivovej nádrže.
Súvisiace informácie
•
Otvorenie a zatvorenie krytu plniaceho
hrdla paliva (str. 467)
•
Benzín (str. 471)
V prípade, že sa palivo dostane do očí,
vyberte všetky kontaktné šošovky a oči
vyplachujte veľkým množstvom vody po
dobu najmenej 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
Palivo nikdy nepožívajte. Palivá ako benzín,
bioetanol a ich zmesi a motorová nafta sú
vysoko toxické a po požití môžu spôsobiť
trvalé následky alebo smrť. Ak dôjde k požitiu paliva, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
UPOZORNENIE
Palivo, ktoré sa vyleje na zem, sa môže
vznietiť.
Než začnete tankovať, vypnite kúrenie
poháňané palivom.
Pri tankovaní nikdy nemajte pri sebe
zapnutý mobilný telefón. Signál zvonenia
môže spôsobiť vznik iskry a vznietenie benzínových výparov, čo môže viesť k požiaru a
zraneniu.
470
Súvisiace informácie
•
Benzín (str. 471)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Benzín
E5 je benzín s maximálnym
obsahom 2,7 % kyslíka a
maximálne 5 objemovými %
etanolu.
Pri dopĺňaní paliva je dôležité používať
správne palivo. Benzín je k dispozícii s rôznymi oktánovými hodnotami, ktoré sú prispôsobené rôznym typom jazdy.
Používajte benzín len od známych výrobcov.
Nikdy nepoužívajte palivo pochybnej kvality.
Benzín musí spĺňať normu EN 228.
DÔLEŽITÉ
E10 je benzín s maximálnym
obsahom 3,7 % kyslíka a
maximálne 10 objemovými %
etanolu.
Identifikátor benzínu
•
•
Štítok na vnútornej strane dvierok palivovej nádrže.
Identifikátor v súlade s normou CEN EN16942
sa nachádza na vnútornej strane dvierok palivovej nádrže a bude na príslušných palivových
čerpadlách a ich tryskách na čerpacích staniciach v celej Európe najneskôr do 12. októbra
2018.
Toto sú identifikátory, ktoré platia pre súčasné
štandardné palivá v Európe. Benzín s nasledujúcimi identifikátormi sa môže používať vo
vozidlách s benzínovým motorom:
Pri jazde v teplotách vyšších ako +38 °C
(100 °F) sa odporúča palivo s najvyšším oktánovým číslom pre prispôsobený výkon a spotrebu paliva.
•
•
Aby ste predišli poškodeniu katalyzátora, používajte len bezolovnatý benzín.
•
Nesmie sa používať palivo obsahujúce
kovové prísady.
•
Nepoužívajte žiadne prísady, ktoré
spoločnosť Volvo neodporučila.
DÔLEŽITÉ
Súvisiace informácie
Povolené je palivo, ktoré obsahuje do
10 % obj. etanolu.
•
•
•
•
Benzín EN 228 E10 (max.
10 percent obj. etanolu) je schválený
na použitie.
Manipulácia s palivom (str. 470)
Plnenie paliva (str. 468)
Filter benzínových častíc (str. 472)
Spotreba paliva a emisie CO2 (str. 668)
Podiel etanolu vyšší ako E10 (max.
10 percent obj. etanolu) nie je povolený, napr. E85 nie je povolený.
Oktánové číslo
•
RON 95 sa môže používať pre normálnu
jazdu.
•
RON 98 sa odporúča pre dobrý výkon a
nízku spotrebu paliva.
•
Oktánové číslo nižšie ako RON 95 sa
nesmie používať.
471
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Filter benzínových častíc9
Benzínové vozidlá sú vybavené filtrami častíc
pre efektívnejšiu reguláciu emisií.
Častice vo výfukových plynoch sa hromadia vo
filtri benzínových častíc počas normálnej
jazdy. Za normálnych jazdných podmienok
dochádza k pasívnej regenerácii, ktorá vedie k
oxidácii častíc a ich spáleniu. Týmto spôsobom sa filter vyprázdni.
Ak vozidlo jazdí nízkou rýchlosťou alebo pri
opakovaných studených štartoch pri nízkej
vonkajšej teplote môže byť potrebná aktívna
regenerácia. Regenerácia filtra častíc je automatická a obvykle trvá 10 až 20 minút. Spotreba paliva sa môže počas regenerácie
dočasne zvýšiť.
Pri jazde na krátke vzdialenosti pri
nízkych rýchlostiach s benzínovým
vozidlom
Kapacita emisného systému je ovplyvnená
tým, ako sa s vozidlom jazdí. Aby sa dosiahol
čo najhospodárnejší výkon, je dôležité jazdiť
na rôzne vzdialenosti a pri rôznych rýchlostiach.
Častá jazda na krátke vzdialenosti pri nízkych
rýchlostiach (alebo v chladnom podnebí), keď
motor nedosahuje normálnu prevádzkovú
teplotu, môže viesť k problémom, ktoré môžu
prípadne spôsobiť poruchu a spustiť výstražnú
9 Platí
472
pre určité varianty.
správu. Ak sa s vozidlom väčšinou jazdí v
mestskej premávke, je dôležité pravidelne jazdiť vyššími rýchlosťami, aby sa umožnila regenerácia emisného systému.
•
Vozidlo by malo jazdiť na cestách kategórie A rýchlosťou vyššou ako 70 km/h (44
mph) po dobu najmenej 20 minút medzi
jednotlivými tankovaniami.
Súvisiace informácie
•
Prehriatie v motore a systéme
pohonu
Za určitých podmienok, napr. namáhavá
jazda v kopcovitom teréne a horúce podnebie, hrozí riziko prehriatia motora a systému
pohonu – najmä pri veľkom zaťažení.
• V prípade prehriatia motora môže dôjsť k
dočasnému obmedzeniu výkonu motora.
•
Pri jazde v horúcom podnebí odstráňte z
prednej časti mriežky všetky pomocné
svietidlá.
•
Ak sa teplota v chladiacom systéme
motora zvýši, rozsvieti sa výstražný symbol a na displeji vodiča sa zobrazí správa
Teplota motora Vysoká teplota.
Bezpečne zastavte. Zastavte vozidlo
bezpečným spôsobom a nechajte motor
bežať na voľnobeh niekoľko minút a
nechajte ho vychladnúť.
•
Ak sa zobrazí správa Teplota motora
Vysoká teplota. Vypnite motor alebo
Chlad. kvap. motora Nízka hladina.
Vypn. motor, zastavte vozidlo a vypnite
motor.
•
V prípade prehriatia prevodovky sa zvolí
alternatívny program radenia prevodových
stupňov. Okrem toho sa aktivuje zabudovaná ochranná funkcia, ktorá okrem iného
rozsvieti výstražný symbol a na displeji
vodiča sa zobrazí správa Prevodovka je
Benzín (str. 471)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
teplá Znížte rýchlosť, aby sa znížila
teplota alebo Prevodovka je horúca
Bezpečne zastavte, počkajte, kým
vychladne. Dodržiavajte uvedené odporúčania, znížte rýchlosť alebo zastavte
vozidlo bezpečným spôsobom a nechajte
motor bežať na voľnobeh niekoľko minút,
aby prevodovka vychladla.
•
Ak sa vozidlo prehreje, klimatizácia sa
môže dočasne vypnúť.
•
Nevypínajte motor ihneď po zastavení po
namáhavej jazde.
POZNÁMKA
Je normálne, že chladiaci ventilátor motora
pracuje určitý čas aj po vypnutí motora.
Symboly na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Vysoká teplota motora. Dodržujte uvedené odporúčanie.
Nízka hladina, chladiaca kvapalina. Dodržujte uvedené odporúčanie.
Prevodovka je horúca/prehriata/
vychladnutá. Dodržiavajte uvedené odporúčanie.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Doplnenie chladiacej kvapaliny (str. 610)
Jazda s prívesom (str. 479)
Prípravy na dlhú cestu (str. 465)
Indikátor prevodových stupňov (str. 454)
Preťaženie štartovacej batérie
Elektrické funkcie vo vozidle zaťažujú štartovaciu batériu na rôznych stupňoch. Nepoužívajte polohu zapaľovania II, keď je vozidlo
vypnuté. Namiesto toho použite polohu zapaľovania I, ktorá využíva menej energie.
Taktiež majte na pamäti, že rôzne doplnky
zaťažujú elektrický systém. Nepoužívajte funkcie, ktoré využívajú veľa energie, keď je vozidlo
vypnuté. Príklady takýchto funkcií sú:
•
•
•
•
ventilátor vetrania
predné svetlomety
stierač čelného skla
audiosystém (vysoká hlasitosť).
Ak je batéria štartéra slabá, na displeji vodiča
sa zobrazí správa. Funkcia úspory energie
potom zavrie určité funkcie alebo zníži určité
funkcie ako ventilátor vetrania alebo audiosystém.
–
V takomto prípade nabite štartovaciu
batériu naštartovaním auta a potom jazdením aspoň 15 minút – nabíjanie štartovacej batérie je efektívnejšie počas jazdenia
ako počas chodu motora pri nečinnosti
počas státia.
Súvisiace informácie
•
•
Batéria štartéra (str. 612)
Polohy zapaľovania (str. 436)
473
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Štartovanie pomocou štartovacích
káblov a inej batérie
Ak je batéria štartéra vybitá, potom môžete
vozidlo naštartovať prúdom z inej batérie.
poistky Potrebný servis. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
7. Pripojte jednu zo svoriek čierneho štartovacieho kábla k zápornému pólu darcovskej batérie (3).
Pri štartovaní vozidla sa odporúčajú nasledujúce kroky, aby sa zabránilo skratom alebo
iným škodám:
8. Zapojte druhú svorku čierneho štartovacieho kábla na záporné štartovacie miesto
vozidla (4).
1.
9. Skontrolujte, či sú svorky štartovacieho
kábla pripevnené tak, aby pri pokuse o
štart nevznikali žiadne iskry.
Elektrický systém vozidla nastavte do
polohy zapaľovania 0.
2. Skontrolujte, či má darcovská batéria
napätie 12 V.
3. Ak je darcovská batéria namontovaná v
inom vozidle - vypnite motor darcovského
vozidla a uistite sa, že sa obidve vozidlá
navzájom nedotýkajú.
Nabíjacie miesto na štartovanie vlastného vozidla
pomocou štartovacích káblov.
DÔLEŽITÉ
Miesto na nabitie vozidla slúži na jeho štartovanie iba pomocnou batériou. Miesto
nabíjania neslúži na štartovanie iného
vozidla pomocnou batériou. Použitie miesta nabíjania na štartovanie iného vozidla
pomocnou batériou môže viesť k spáleniu
poistky, čo znamená, že miesto nabíjania
prestane fungovať.
Pri prepálení poistky sa na displeji vodiča
zobrazí správa 12V akumulátor Porucha
474
4. Pripojte jednu zo svoriek červeného štartovacieho kábla ku kladnému pólu darcovskej batérie (1).
DÔLEŽITÉ
Štartovací kábel pripájajte opatrne, aby ste
predišli skratom s inými komponentmi v
motorovom priestore.
5. Otvorte kryt kladného štartovacieho miesta (2).
6. Zapojte druhú svorku červeného štartovacieho kábla na kladné štartovacie miesto
vozidla (2).
10. Naštartujte motor "darcovského vozidla" a
nechajte ho bežať niekoľko minút pri rýchlosti mierne vyššej ako voľnobeh
pribl. 1500 ot./min..
ŠTARTOVANIE A JAZDA
11. Podržte stlačené štartovacie tlačidlo
aspoň 5 sekúnd bez nohy na brzde, aby
ste aktivovali elektrický systém vozidla.
14. Odstráňte štartovacie káble v opačnom
poradí - najskôr čierny a potom červený.
Uistite sa, že žiadny zo svoriek čierneho
štartovacieho kábla nepríde do kontaktu s
kladným štartovacím miestom vozidla/
kladným pólom darcovskej batérie alebo
svorkou pripojenou k červenému štartovaciemu káblu.
POZNÁMKA
Pri štartovaní motora za normálnych podmienok je uprednostnený elektromotor
vozidla – spaľovací motor zostáva vypnutý.
To znamená, že po otočení štartovacieho
tlačidla sa elektromotor "naštartuje" a
vozidlo je pripravené na pohyb. Spustenie
motora je indikované zhasnutím kontroliek
na displeji vodiča a rozsvietením jeho prednastavenej témy.
DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIE
•
Batéria môže produkovať plynný oxyhydrogén, ktorý je vysoko výbušný. Ak je
štartovací kábel pripojený nesprávne,
môže vzniknúť iskra, čo môže stačiť na
to, aby batéria vybuchla.
•
Štartovacie káble nepripájajte k žiadnemu z komponentov palivového
systému, ani k žiadnej pohyblivej časti.
Dávajte pozor na horúce časti motora.
•
Batéria obsahuje kyselinu sírovú, ktorá
môže spôsobiť vážne poleptanie.
•
Ak sa kyselina sírová dostane do kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom, opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Ak kyselina
vystrekne do očí – okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
•
V blízkosti batérie nikdy nefajčite.
Pri pokuse o naštartovanie sa nedotýkajte
spojov medzi káblom a vozidlom. Hrozí, že
sa budú vytvárať iskry.
12. Počkajte aspoň 2 minúty, aby sa batéria
štartéra nabila a potom sa pokúste o
naštartovanie.
13. Ak sa pokus o naštartovanie nepodarí,
opakujte body 11 a 12.
POZNÁMKA
Vozidlo sa nedá naštartovať, ak je vybitá
hybridná batéria.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Štartovanie vozidla (str. 434)
Polohy zapaľovania (str. 436)
Úprava volantu (str. 188)
Výber režimu zapaľovania (str. 438)
475
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Ťažné zariadenie*
Súvisiace informácie
Vozidlo môže byť vybavené ťažným zariadením, ktoré umožňuje ťahať napr. príves za
vozidlom.
Pre vozidlo môžu byť k dispozícii rôzne
varianty ťažného zariadenia. Ďalšie informácie
vám poskytne predajca vozidiel Volvo.
•
Výsuvné a zasúvateľné ťažné zariadenie*
(str. 477)
•
•
Jazda s prívesom (str. 479)
•
Špecifikácie pre ťažné zariadenie*
(str. 476)
DÔLEŽITÉ
Špecifikácie pre ťažné zariadenie*
Rozmery a montážne miesta pre ťažné zariadenie.
Nosič bicyklov namontovaný na ťažnom
zariadení* (str. 483)
Keď je motor vypnutý, konštantné napätie
batérie na konektore prívesu sa môže automaticky vypnúť, aby sa nevybíjala batéria
štartéra.
DÔLEŽITÉ
Guľa ťažného zariadenia potrebuje pravidelné čistenie a mazanie mazivom, aby sa
predišlo opotrebeniu.
POZNÁMKA
Ak sa používa hák s tlmičom vibrácií, guľa
ťažného zariadenia nesmie byť namazaná.
To platí aj pri montáži nosiča bicyklov,
ktorý sa upína okolo gule ťažného zariadenia.
476
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Rozmery, montážne miesta v mm (palcoch)
A
939 (37)
B
72 (2,8)
C
6 (0,24)
D
145 (5,7)
E
88 (3,5)
F
Bočný nosník sa nakloní o 8 stupňov
G
353 (13,9)
H
1048 (41,3)
I
524 (20,6)
Súvisiace informácie
•
•
Ťažné zariadenie* (str. 476)
Ťažná kapacita a zaťaženie ťažného zariadenia (str. 660)
Výsuvné a zasúvateľné ťažné
zariadenie*
1.
Zasúvateľný ťažný hák sa dá podľa potreby
ľahko zasunúť alebo vysunúť. V zasunutej
polohe je ťažné zariadenie úplne skryté.
UPOZORNENIE
Dodržiavajte pokyny pre zasunutie a vysunutie ťažnej tyče.
UPOZORNENIE
Ak je k ťažnej tyči pripojený príves, nestláčajte tlačidlo vysunutia/zasunutia.
Vysunutie ťažného zariadenia
UPOZORNENIE
Otvorte dvere batožinového priestoru. Tlačidlo na vysúvanie/zasúvanie ťažného
zariadenia sa nachádza na pravej strane v
zadnej časti batožinového priestoru. Indikátor v tlačidle musí svietiť neprerušovaným oranžovým svetlom, aby bola funkcia
vysunutia aktívna.
Pri vysúvaní ťažného zariadenia nestojte v
blízkosti strednej časti nárazníka za vozidlom.
}}
* Vol