Volvo XC90 Twin Engine 2020 Príručka Používateľa

Volvo XC90 Twin Engine 2020 Príručka Používateľa
XC90
TWIN ENGINE
PR ÍR U ČKA P O U Ž ÍV AT E Ľ A
VÄLKOMMEN!
Dúfame, že s vašim vozidlom značky Volvo si budete užívať dlhoročná radosť z jazdy. Vozidlo bolo navrhnuté pre vašu bezpečnosť a
pohodlie a pre bezpečnosť a pohodlie vašich cestujúcich. Spoločnosť Volvo sa snaží konštruovať jedny z najbezpečnejších vozidiel na
svete. Vaše vozidlo značky Volvo je tiež navrhnuté tak, aby spĺňalo
platné bezpečnostné a environmentálne požiadavky.
Aby ste si ešte viac zvýšili radosť z vášho vozidla značky Volvo,
odporúčame vám, aby ste si prečítali informácie o pokynoch a
údržbe v tomto návode na obsluhu. Návod na obsluhu je tiež k
dispozícii ako mobilná aplikácia (Volvo Manual) a na stránke podpory spoločnosti Volvo Cars (support.volvocars.com).
Všetkých vyzývame, aby vždy nosili bezpečnostné pásy v tomto
vozidle, ako aj v iných vozidlách. Nešoférujte vozidlo, ak ste pod
vplyvom alkoholu alebo liekov – alebo ak máte zníženú schopnosť
viesť vozidlo iným spôsobom.
OBSAH
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
2
VAŠE VOLVO
BEZPEČNOSŤ
Informácie pre vlastníka
18
Volvo ID
28
Bezpečnosť
44
Používateľská príručka na stredovom displeji
19
Vytvorenie a registrovanie ID pre
vozidlo Volvo
28
Bezpečnosť počas tehotenstva
45
Prechádzanie v návode na
obsluhu na stredovom displeji
21
Drive-E - čistejšia radosť z jazdy
30
Whiplash Protection System
45
23
33
47
Návod na obsluhu v mobilných
zariadeniach
IntelliSafe – podpora vodiča a
bezpečnosť
Bezpečnostné pásy
47
Stránka podpory spoločnosti
Volvo Cars
23
Sensus - on-line pripojiteľnosť a
zábava
34
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných pásov
Napínač bezpečnostného pásu
49
50
Prečítanie návodu na obsluhu
24
Vynulovanie elektrického napínača
bezpečnostného pásu
Návod na obsluhu a životné prostredie
26
51
Aktualizácie softvéru
37
Nahrávanie údajov
37
Obchodné podmienky pre služby
38
Pripomienka dverí a bezpečnostných pásov
Politika ochrany údajov zákazníkov
39
Airbagy
52
Dôležité informácie o doplnkoch a
pomocnom zariadení
39
Airbagy vodiča
53
Inštalácia príslušenstva
40
Airbag spolujazdca
54
Pripojenie zariadenia k diagnostickej zásuvke vozidla
40
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca*
55
Zobrazenie identifikačného čísla
vozidla
41
Rozptyľovanie vodiča
42
Bočné airbagy
57
Nafukovacie závesy
58
Bezpečnostný režim
59
Štartovanie a pohýnanie vozidla
po bezpečnostnom režime
60
Bezpečnosť detí
61
Detská sedačka
61
Horné upevňovacie body pre detské sedačky
62
Dolné upevňovacie body pre detské sedačky
63
upevňovacie body pre detské
sedačky i-Size/ISOFIX
64
Polohovanie detskej sedačky
64
Montáž detskej sedačky
65
Tabuľka pre umiestnenie detských
sedačiek pomocou bezpečnostných pásov vozidla
68
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek i-Size
72
DISPLEJE A HLASOVÉ
OVLÁDANIE
Správa menu aplikácií na displeji
vodiča
110
Hlásenia na displeji vodiča
111
Správa hlásení na displeji vodiča
112
Práca so správami uloženými na
displeji vodiča
112
88
Prehľad stredového displeja
114
90
Ovládanie stredového displeja
117
Palivomer
91
120
Hybridný ukazovateľ
91
Aktivovanie a deaktivovanie stredového displeja
Navigovanie v zobrazeniach stredového displeja
120
Správa sekundárnych zobrazení
na stredovom displeji
124
Zobrazenie funkcie na stredovom
displeji
127
Posúvanie aplikácií a tlačidiel na
stredovom displeji
129
Symboly v stavovom riadku na
stredovom displeji
129
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s ľavostranným
riadením
84
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s pravostranným
riadením
85
Displej vodiča
Nastavenia displeja vodiča
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek ISOFIX
74
Integrovaná detská sedačka*
79
Ukazovateľ hybridnej batérie
Sklápanie sedáku pri integrovanej
detskej sedačke*
92
80
Palubný počítač
93
Sklápanie sedáku pri integrovanej
detskej sedačke*
80
Zobrazenie dát o jazde na displeji
vodiča
95
Vynulovanie denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti
96
Zobrazenie štatistík jazdy na stredovom displeji
96
Nastavenia pre štatistiku jázd
97
Dátum a čas
98
Ukazovateľ vonkajšej teploty
98
Klávesnica na stredovom displeji
131
Zmena jazyka klávesnice na stredovom displeji
135
Symboly na displeji vodiča
99
Výstražné symboly na displeji vodiča
101
Znaky, písmená a slová zadávajte
do stredového displeju manuálne
135
Licenčná zmluva pre displej vodiča
103
Zmena vzhľadu na stredovom displeji
137
Ponuka aplikácií na displeji vodiča
109
Vypnutie a zmena hlasitosti zvuku
systému na stredovom displeji
137
3
OSVETLENIE
4
Zmena systémových jednotiek
138
Rozpoznávanie hlasu
151
Ovládanie svetiel
158
Zmena jazyka systému
138
Použitie rozpoznávania hlasu
152
159
Iné nastavenia v hornom pohľade
na stredovom displeji
138
Ovládanie telefónu s rozpoznaním
hlasu
154
Úprava funkcií svetla cez stredový
displej
Obrysové svetlá
160
Otvorené kontextové nastavenie v
stredovom displeji
139
Hlasové ovládanie rádia a médií
155
denné svietenie
160
Vynulovanie používateľských údajov pre zmenu vlastníctva
140
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
156
Tlmené svetlá
161
Používanie diaľkových svetiel
162
Vynulovanie nastavení na stredovom displeji
140
Tabuľka zobrazuje nastavenia
stredového displeja
141
Profily vodiča
142
Výber profilu vodiča
143
Premenovanie profilu vodiča
143
Chráňte profil vodiča
144
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s profilom vodiča
144
Vynulovanie nastavení v profiloch
vodiča
145
Hlásenie na stredovom displeji
146
Správa hlásení na stredovom displeji
146
Práca so správami uloženými na
stredovom displeji
147
Head-up displej*
148
Aktivácia a deaktivácia head-up
displeja*
149
Nastavenia pre head-up displej*
150
Aktívne diaľkové svetlo
162
Používanie smeroviek
164
Aktívne natáčané svetlá*
165
Zadné hmlové svetlo
165
Brzdové svetlá
166
Núdzové brzdové svetlá
166
Výstražné svetlá
167
Používanie osvetlenia cesty domov
167
Trvanie prístupového osvetlenia
168
Vnútorné osvetlenie
168
Úprava jasu interiéru
170
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
SEDADLÁ A VOLANT
Okná, sklo a zrkadlá
174
Ochrana pred privretím okien a
slnečných clon
174
Vynulovanie sekvencie ochrany
proti privretiu
175
Elektricky ovládané okná
175
Elektrické ovládanie okien
176
Použitie slnečnej clony*
177
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné
zrkadlá
Pri cúvaní používajte automatické
stieranie zadného skla
Manuálne predné sedadlo
194
Elektricky ovládané* predné sedadlo
195
Upravenie elektriny* pre predné
sedadlo
195
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej*
196
197
178
Používanie uloženej polohy pre
sedadlo, vonkajšie spätné zrkadlá
a head-up displej*
Nastavenie stmievania spätného
zrkadla
Masážne nastavenia* na prednom
sedadle
198
178
Nastavenie naklápania vonkajších
spätných zrkadiel
Nastavenie masážnych nastavení*
na prednom sedadle
199
179
Panoramatická strecha*
Nastavenie* výšky bedrovej
opierky na prednom sedadle
200
181
Ovládanie panoramatickej strechy*
182
201
Automatické zatváranie panoramatickej strešnej* slnečnej clony
185
Nastavenie bočnej opierky* na
prednom sedadle
202
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
185
Nastavenie bedrovej opierky* na
prednom sedadle
203
Používanie stieračov čelného skla
186
Nastavenie sedadla spolujazdca
zo sedadla vodiča*
Použitie snímača dažďa
187
Sklopenie operadiel operadla v
druhom rade sedadiel
204
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
188
Nastavenie opierok hláv sedadiel v
druhom rade
206
Používanie ostrekovačov čelného
skla a svetlometov
189
Pozdĺžne nastavenie sedadiel v
druhom rade*
208
Použitie stierača a ostrekovača
zadného okna
190
Nastavenie sklonu operadla v druhom rade sedadiel
209
191
5
PODNEBIE
6
Nastúpenie do/vystúpenie z tretieho* radu sedadiel
210
Sklopenie operadiel v treťom rade
sedadiel*
211
Ovládacie prvky na volante a klaksón
212
Zámok riadenia
212
Úprava volantu
213
Podnebie
216
Klimatické zóny
216
Aktivovanie a deaktivovanie vetraného predného sedadla*
231
Klimatizácia - snímače
216
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného volantu*
232
Pocitová teplota
217
Ovládanie klimatizácie riadené s
rozpoznávaním hlasu
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania
volantu*
232
217
Kvalita vzduchu
218
Aktivovanie automatického ovládania klimatizácie
232
Aktivovanie a deaktivovanie recirkulácie vzduchu
233
Aktivovanie a deaktivovanie nastavenia času pre recirkuláciu vzduchu
234
Aktivovanie a deaktivovanie maximálneho odmrazovača
234
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla*
235
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania
čelného skla*
236
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel
236
Aktivovanie a deaktivovanie automatického zapnutia ohrievania
zadného skla a vonkajších spätných zrkadiel
237
Regulovanie úrovne ventilátora
predného sedadla
237
Regulovanie úrovne ventilátora
zadného sedadla
238
Clean Zone*
219
Clean Zone Interior Package*
220
Interior Air Quality System*
220
Aktivovanie a deaktivovanie snímača kvality vzduchu*
221
Filter priestoru pre cestujúcich
221
Distribúcia vzduchu
221
Zmena distribúcie vzduchu
222
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie vetracích otvorov
223
Tabuľka s možnosťami distribúcie
vzduchu
224
Ovládanie klimatizácie
227
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného predného sedadla*
229
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania
predného sedadla*
230
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania zadného sedadla*
230
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Regulovanie teploty predného sedadla
239
Potvrdenie zamknutia
258
Regulovanie teploty zadného sedadla
240
Nastavenie indikácie uzamknutia
259
Bezkľúčové odomykanie dverí
batožinového priestoru*
290
Synchronizácia teploty
241
Kľúč diaľkového ovládania
260
Umiestnenie antény pre štartovacie a uzamykacie systémy
291
Aktivovanie a deaktivovanie klimatizácie
242
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku
262
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
292
Zapnutie a vypnutie klimatizácie
pre tretí rad sedadiel*
243
Nastavenia pre diaľkovo ovládané
a vnútorné odomknutie
263
Odomknutie veka batožinového
priestoru zvnútra vozidla
293
Parkovacia klimatizácia
243
Predbežná úprava
264
Aktivácia a deaktivácia detských
poistiek
294
243
Odomykanie dverí batožinového
priestoru pomocou kľúča diaľkového ovládania
Spustenie a vypnutie predbežnej
úpravy vzduchu
244
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
265
Automatické zamykanie počas jazdy
295
Nastavenie času predbežnej úpravy
Výmena batérie diaľkového ovládania zámku
265
296
245
Pridanie a úprava nastavenia času
pre predbežnú úpravu
246
Otváranie a zatváranie elektricky
ovládaných* dverí batožinového
priestoru
Objednania viacerých kľúčov diaľkového ovládania
269
247
Red Key - kľúč s obmedzeným
diaľkovým ovládaním*
270
Maximálne otvorenie, ktorý sa dá
naprogramovať pre elektricky
ovládané dvere batožinového priestoru*
299
Aktivácia a deaktivácia nastavenia
času pre predbežnú úpravu
Odstránenie nastavenia času pre
predprípravu ovzdušia v interiéri
248
Nastavenia pre Red Key*
270
Ovládanie dverí batožinového
priestoru pohybom nohy*
299
Klimatický komfort pri parkovaní
249
Súkromné uzamknutie
301
Spustenie a vypínanie klimatického komfortu pri parkovaní
249
Aktivácia a deaktivácia súkromného uzamknutia
302
Symboly a správy pre nezávislé
kúrenie
251
Alarm*
303
Kúrenie
253
Nezávislé kúrenie
254
Nezávislé kúrenie
255
Aktivácia a deaktivácia automatického štartu pomocného ohrievača
256
Odpojiteľná čepeľ kľúča
271
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča
273
Imobilizér
274
Schválenie typu systému diaľkového ovládania zámku
275
Aktivácia a deaktivácia alarmov*
304
306
Bezkľúčové a dotykové povrchy*
288
Znížená úroveň alarmu*
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
289
Dvojité uzamknutie*
306
Nastavenia pre bezkľúčový vstup*
290
Dočasná* deaktivácia dvojitých
zámkov
307
7
PODPORA VODIČA
Systém podpory vodiča
310
Sila riadenia závislá od rýchlosti
310
Obmedzenia asistenta riadenia
City Safety pri uskutočňovaní
vyhýbacieho manévru
326
Elektronická kontrola stability
311
326
312
Automatické brzdenie v prípade
vyhýbacieho manévru s funkciou
City Safety
Elektronické riadenie stability v
športovom režime
Aktivácia alebo deaktivácia športového režimu pre elektronickú
kontrolu stability
313
Systém brzdenia City Safety pre
prichádzajúce vozidlá
327
Obmedzenia systému City Safety
Symboly a správy pre systém
Elektronické riadenie stability
328
314
Správy pre City Safety
331
Connected Safety
315
Aktivácia alebo deaktivácia
Connected Safety
Informácie o dopravných značkách*
332
316
Aktivácia alebo deaktivácia informácií o dopravných značkách*
333
Obmedzenia systému Connected
Safety
317
Režim zobrazenia pre informácie
o dopravných značkách*
334
City Safety™
317
Informácie o dopravných značkách a Sensus Navigation*
336
Podradené funkcie systému City
Safety
319
Nastavenie vzdialenosti výstrahy
pre systém City Safety
321
Detekcia prekážok pomocou funkcie City Safety
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti a rýchlostnú kameru z informácií o dopravných značkách*
336
338
322
Aktivácia alebo deaktivácia
výstrah z informácií o dopravných
značkách*
Systém City Safety v križovatke
324
325
Obmedzenia funkcie Informácie o
dopravných značkách*
339
Obmedzenia pre City Safety v križujúcej premávke
Asistent riadenia City Safety pre
vyhýbavý manéver
8
325
Dočasné vypnutie obmedzovača
rýchlosti
342
Obmedzenia pre obmedzovač
rýchlosti
342
Automatický obmedzovač rýchlosti
342
Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického obmedzovača
rýchlosti
344
Zmena tolerancie pre automatický
obmedzovač rýchlosti
345
Obmedzenia pre automatický
obmedzovač rýchlosti
345
Tempomat
346
Výber a aktivácia tempomatu
347
Deaktivovanie tempomatu
348
Pohotovostný režim pre tempomat
348
Adaptívny tempomat*
349
Ovládače pre adaptívny tempomat*
350
Režim zobrazenia pre adaptívny
tempomat*
351
Výber a aktivácia adaptívneho
tempomatu*
352
Deaktivovanie adaptívneho tempomatu*
353
Obmedzovač rýchlosti
339
Výber a aktivácia obmedzovača
rýchlosti
340
Pohotovostný režim pre adaptívny
tempomat*
354
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
341
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
355
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom
displeji
356
Nastavenie časového intervalu od
vozidla pred vami
376
Symboly a správy asistenta riadenia pri riziku kolízie
391
Symboly a správy pre adaptívny
tempomat*
358
Jazdné režimy pri používaní časového intervalu od vozidiel
378
Rear Collision Warning*
392
378
392
359
Automatické brzdenie s podporou
vodiča
Obmedzenia systému Rear
Collision Warning*
Pilot Assist*
Ovládať systém Pilot Assist*
361
Udržiavanie v jazdnom pruhu
379
Režim zobrazenia pre Pilot Assist*
362
381
Výber a aktivácia Pilot Assist*
363
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Udržiavanie v jazdnom pruhu
Deaktivujte Pilot Assist*
364
Pohotovostný režim pre Pilot Assist*
365
Dočasné vypnutie pomoci asistenta riadenia pomocou tlačidla
Pilot Assist*
366
Obmedzenia systému Pilot Assist*
366
Symboly a správy pre Pilot Assist*
369
Podpora pri zatáčaní*
370
Aktivácia alebo deaktivácia podpory v zákrutách*
371
Obmedzenia pre podporu zatáčania*
371
Asistent predchádzania*
372
Používania asistenta predchádzania
372
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika kolízie
373
Zmena cieľa s podporou vodiča
374
Nastavte uloženú rýchlosť pre
podporu vodiča
375
BLIS*
393
Aktivácia alebo deaktivácia BLIS
394
Obmedzenia systému BLIS
395
396
Výber možnosti asistencie pre
systém udržiavania v jazdnom pruhu
382
Správy pre BLIS
Driver Alert Control
397
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
382
Aktivácia alebo deaktivácia Driver
Alert Control
398
Symboly a správy pre udržiavanie
v jazdnom pruhu
383
398
Režim zobrazenia pre systém udržiavania v jazdnom pruhu
385
V prípade výstrahy Driver Alert
Control vyberte navádzanie na
odpočívadlo
386
Obmedzenia systému Driver Alert
Control
399
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
387
Upozornenie na nedostatočnú
vzdialenosť*
399
Aktivácia alebo deaktivácia asistencie riadenia v prípade rizika kolízie
387
Aktivácia alebo deaktivácia upozornenia na nedostatočnú vzdialenosť
401
Asistent riadenia pri nebezpečenstve odbočenia
388
Obmedzenia systému Upozornenia na nedostatočnú vzdialenosť
401
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu
Cross Traffic Alert*
402
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie zo zadu*
389
Aktivácia alebo deaktivácia Cross
Traffic Alert*
403
Obmedzenia asistenta riadenia pri
riziku kolízie
390
Obmedzenia systému Cross
Traffic Alert*
403
9
Správy pre Cross Traffic Alert*
405
Parkovací asistent*
406
Pilot parkovacieho asistenta
vpredu, vzadu a po stranách*
407
Aktivácia alebo deaktivácia
systému parkovacieho asistenta*
408
Obmedzenia parkovacieho asistenta
409
Symboly a správy pre Pilot parkovacieho asistenta
10
411
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta*
427
Správy pre pilot parkovacieho asistenta*
430
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A
NABÍJANIE
Všeobecné informácie o Twin Engine
Radarová jednotka
431
Typové schválenie radarového
zariadenia
432
Jednotka kamery
440
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku
448
Nabíjanie hybridnej batérie
449
Nabíjací prúd
450
Nabíjací kábel
451
Prerušovač pozemného spojenia v
nabíjacom kábli
453
440
Monitorovanie teploty nabíjacieho
kábla
454
Otvorenie a zatvorenie krytu na
nabíjaciu zásuvku
455
Kamera parkovacieho asistenta*
412
Umiestnenie kamier parkovacieho
asistenta a monitorovacích priestorov*
413
Odporúčaná údržba pre kamerovú
a radarovú jednotku
443
Parkovacie asistenčné čiary pre
kameru parkovacieho asistenta*
415
Symboly a správy pre kameru a
radarovú jednotku
445
Polia snímačov pre systém parkovacieho asistenta
Začnite nabíjať hybridnú batériu
455
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke
vozidla
458
417
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla
459
Aktivácia kamery parkovacieho
asistenta
419
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
462
Symboly a správy pre kameru parkovacieho asistenta
420
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
464
422
Symboly a správy týkajúce sa Twin
Engine na displeji vodiča
466
Pilot parkovacieho asistenta*
Varianty parkovania s pilotom parkovacieho asistenta*
423
Dlhodobé skladovanie vozidiel s
hybridnými batériami
468
Používanie pilota parkovacieho
asistenta*
424
Ukončenie paralelného parkovania
pomocou funkcie pilot parkovacieho asistenta*
427
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Štartovanie vozidla
470
Rekuperačné brzdenie*
484
472
Prevodovka
485
Aktivovanie a deaktivovanie ovládania jazdy dole kopcom pomocou
funkčného tlačidla
506
Vypnutie vozidla
Polohy zapaľovania
472
Automatická prevodovka
485
Úsporná jazda
Výber režimu zapaľovania
486
Alkoholový zámok*
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah pri
prevádzke na elektrinu
508
474
Radenie prevodových stupňov s
automatickou prevodovkou
507
473
Obídenie alkoholového zámku*
475
Zmena prevodového stupňa
pádlami na volante*
488
funkcia Hold a Charge
509
Poistka radenia prevodových stupňov
489
Prípravy na dlhú cestu
510
Funkcia kick-down
490
Zimná jazda
511
Jazda vo vode
512
Otvorenie a zatvorenie krytu plniaceho hrdla paliva
512
Plnenie paliva
513
Manipulácia s palivom
515
Benzín
516
Filter benzínových častíc
517
Pred naštartovaním motora s alkoholovým zámkom*
475
Brzdové funkcie
475
Nožná brzda
476
Symboly a správy pre automatickú
prevodovku
490
Brzdový asistent
478
Indikátor prevodových stupňov
Brzdenie na mokrých cestách
491
478
Pohon všetkých kolies
491
Systémy pohonu
492
Brzdenie na posypaných cestách
478
Údržba brzdového systému
479
Parkovacia brzda
Štartovanie a zastavenie spaľovacieho motora v Twin Engine
493
479
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
480
Režimy jazdy
493
Prehriatie v motore a systéme pohonu
517
Nastavenie aktivácie automatickej
parkovacej brzdy
481
Zmena režimu jazdy
498
Preťaženie štartovacej batérie
518
Parkovanie v kopci
Distribúcia energie v hybridnom
pohone pomocou údajov mapy*
499
Štartovanie pomocou štartovacích
káblov a inej batérie
519
481
V prípade poruchy parkovacej brzdy
482
Regulácia úrovne* a tlmenie nárazov
500
Ťažné zariadenie*
521
Automatické zabrzdenie pri odstavení
482
Nastavenia pre ovládanie úrovne*
503
Špecifikácie pre ťažné zariadenie*
521
Aktivácia a deaktivácia automatickej brzdy pri zastavení
483
Regulácia nízkej rýchlosti
504
522
Pomoc pri štartovaní na kopci
504
484
Aktivovanie a deaktivovanie jazdy
pri nízkej rýchlosti pomocou funkčného tlačidla
Výsuvné a zasúvateľné ťažné zariadenie*
Jazda s prívesom
524
Hill descent control
505
Asistent stability prívesu*
526
Automatické brzdenie po kolízii
484
11
ZVUK, MÉDIÁ A INTERNET
12
Kontrola svetiel prívesu
527
Zvuk, médiá a internet
538
Video
Nosič bicyklov namontovaný na
ťažnom zariadení*
528
Nastavenia zvuku
538
Prehrávanie videa
555
Ťahanie
529
Zvukový zážitok*
539
Prehrávanie
DivX®
555
Montáž a demontáž ťažného oka
529
Aplikácie
540
Nastavenia videa
555
Odtiahnutie
530
Sťahovanie aplikácií
541
Médiá prostredníctvom Bluetooth®
556
HomeLink®*
531
Aktualizácia aplikácií
542
Pripojenie zariadenia cez Bluetooth®
556
Programovanie HomeLink®*
Vymazávanie aplikácií
532
542
Médiá cez USB port
556
Pomocou HomeLink®*
Rádio
543
534
Pripojenie zariadenia cez USB port
557
Spustiť rádio
Typové schválenie pre HomeLink®*
543
534
557
544
Technické špecifikácie pre USB
zariadenia
554
Kompas*
535
Zmena rozhlasového pásma a
rádiovej stanice
Kompatibilné formáty médií
558
Aktivácia a deaktivácia kompasu*
535
Vyhľadávanie rozhlasových staníc
545
Apple® CarPlay®*
559
Kalibrácia kompasu*
536
Uloženie rozhlasových staníc v
aplikácii Obľúbené stanice rádia
546
Používanie Apple® CarPlay®*
Nastavenia rádia
547
RDS rádio
548
Digitálne rádio*
549
Spojenie medzi FM a digitálnym
rádiom*
549
Prehrávač médií
Nastavenia pre systém
CarPlay®*
Apple®
Tipy na používanie Apple® CarPlay®*
559
561
561
Android Auto*
562
Používanie Android Auto*
563
550
Nastavenia pre Android Auto*
564
Prehrávanie médií
550
565
Kontrola a zmena médií
552
Tipy na používanie aplikácie
Android Auto*
Vyhľadávanie médií
553
Gracenote®
553
Prehrávač CD*
554
Telefón
565
Prvé pripojenie telefónu k vozidlu
cez Bluetooth
566
Automatické pripojenie telefónu k
vozidlu cez Bluetooth
568
KOLESÁ A PNEUMATIKY
Manuálne pripojenie telefónu k
vozidlu cez Bluetooth
569
Odpojenie telefónu s Bluetooth
pripojením
569
Prepnite na pripojenie telefónu cez
Bluetooth
570
Odstránenie zariadení pripojených
k Bluetooth
570
Správa hovorov
570
Správa textových správ
572
Nastavenia pre textové správy
573
Spravovanie telefónneho zoznamu
573
Nastavenia pre telefón
574
Nastavenia pre zariadenia Bluetooth
574
Vozidlo pripojené k internetu*
575
Pripojenie vozidla k internetu cez
telefón s podporou Bluetooth
576
Pripojenie vozidla k internetu cez
telefón (Wi-Fi)
576
Pripojenie vozidla k internetu prostredníctvom modem vozidla
(karta SIM)
577
Nastavenia pre modem vozidla*
578
Zdieľanie internetového prístupu z
vozidla prostredníctvom Wi-Fi hot
spotu
578
Žiadne alebo slabé internetové pripojenie
579
Odstrániť Wi-Fi sieť
580
Pneumatiky
596
Wi-Fi technológie a zabezpečenie
580
Označenie rozmeru pneumatiky
598
Podmienky používania a zdieľania
údajov
581
Označenie rozmeru disku kolesa
599
Aktivovanie a deaktivovanie zdieľania údajov
581
Zdieľanie údajov pre služby
582
Úložné miesto na pevnom disku
583
Licenčná zmluva pre audio a médiá
584
Smer otáčania pneumatík
599
Indikátory opotrebovania vzorky
pneumatiky
600
Kontrola tlaku v pneumatikách
600
Nastavenie tlaku v pneumatikách
601
Odporúčaný tlak vzduchu v pneumatikách
602
Systém monitorovania tlaku v
pneumatikách*
603
Uloženie nového tlaku v pneumatike do monitorovacieho systému*
604
Pozrite si stav tlaku v pneumatike
na stredovom displeji*
605
Činnosť v prípade výstrahy pred
nízkym tlakom v pneumatikách
606
Správy per monitorovanie tlaku
pneumatiky*
607
Výmena kolesa
608
Súprava náradia
609
Zdvihák*
610
Skrutky kolies
611
Rezervné koleso*
611
Manipulácia s rezervným kolesom*
612
Zimné pneumatiky
613
13
613
PRIESTOR PRE NALOŽENIE,
SKLADOVANIE A CESTUJÚCICH
ÚDRŽBA A SERVIS
Snehové reťaze
Servisný program Volvo
642
Sada na núdzovú opravu defektu
614
Interiér priestoru pre cestujúcich
622
642
Použitie súpravy na opravu defektu
615
Tunelová konzola
623
Prenos dát medzi vozidlom a servisom cez Wi-Fi
Nafúknutie pneumatiky pomocou
kompresora zo súpravy na opravu
defektu
619
Elektrické zástrčky
624
Centrum preberania
643
Správa aktualizácií systému prostredníctvom Download Centre
643
Stav vozidla
644
Rezervácia servisu a opravy
645
Odosielanie informácií o vozidle do
servisu
646
Používanie elektrických zástrčiek
626
Používanie odkladacej schránky
pred spolujazdcom
628
Slnečná clona
14
629
Batožinový priestor
629
Odporúčania pre nakladanie
629
Strešný náklad a nakladanie do
nosičov
631
Háčiky na tašky
632
Oká na zaistenie nákladu
632
Montáž a demontáž krytu batožinového priestoru*
633
Obsluha krytu batožinového priestoru*
633
Vyzdvihnutie auta
647
Údržba klimatizačného systému
650
Head up displej pri výmene čelného skla*
650
Otvorenie a zatvorenie kapoty
651
Prehľad súčiastok motora
652
Motorový olej
654
Montáž a demontáž bezpečnostných mriežok*
636
Kontrola a dopĺňanie motorového oleja 655
Montáž a demontáž bezpečnostnej siete*
638
Batéria štartéra
658
Súprava prvej pomoci*
640
Hybridná batéria
660
Výstražný trojuholník
640
Symboly na batérii
660
Recyklácia batérie
661
Doplnenie chladiacej kvapaliny
656
Poistky a centrálne elektrické jednotky
661
Výmena poistky
662
Poistky v motorovom priestore
664
ŠPECIFIKÁCIE
Poistky pod odkladacou schránkou
pred spolujazdcom
671
Opravenie drobného poškodenia laku.
696
Typové označenia
704
Kódy farieb
697
Rozmery
Poistky v batožinovom priestore
678
707
Výmena lišty stierača zadného okna
697
Hmotnosti
Výmena žiarovky
683
709
Výmena líšt stieračov čelného skla
698
710
684
Nastavte stierače do prevádzkovej
polohy
699
Ťažná kapacita a zaťaženie ťažného zariadenia
Čistenie interiéru
683
Čistenie stredového displeja
Čistenie head up displeja*
685
Plnenie kvapaliny ostrekovača
700
Čistenie látkového čalúnenia a poťahov 685
Čistenie bezpečnostných pásov
686
Čistenie podlahových rohoží a vložiek
686
Čistenie koženého čalúnenia*
687
Čistenie koženého volantu
688
Čistenie vnútorných plastových,
kovových a drevených častí
688
Čistenie exteriéru
Špecifikácie motora
712
Motorový olej – špecifikácie
713
Nepriaznivé jazdné podmienky pre
motorový olej
714
Chladiaca kvapalina - špecifikácie
715
Prevodová kvapalina - špecifikácie
715
Brzdová kvapalina – špecifikácie
715
Palivová nádrž - objem
716
Klimatizácia – špecifikácie
716
689
Spotreba paliva a emisie CO2
718
Leštenie a voskovanie
689
Schválené rozmery kolies a pneumatík
721
Ručné umývanie
690
691
Vysokotlakové umývanie
Minimálny povolený index zaťaženia pneumatiky a rýchlostné hodnoty pre pneumatiky
722
Automatická umývacia linka
693
Čistenie líšt stieračov
Schválený tlak v pneumatikách
693
723
Čistenie vonkajších plastových,
gumených komponentov a obloženia
694
Čistenie diskov kolies
695
Ochrana proti korózii
695
Lakovanie vozidla
696
15
ABECEDNÝ REGISTER
Abecedný register
16
725
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Informácie pre vlastníka
Stredový displej vozidla1
Informácie pre vlastníka sú k dispozícii v niekoľkých rôznych formátoch ako digitálnych,
tak aj tlačených. Návod na obsluhu je k dispozícii na stredovom displeji vozidla, ako
mobilná aplikácia a na stránke podpory spoločnosti Volvo Cars. Je tam Quick Guide a
dodatok k návodu na obsluhu, ktorý je k
dispozícii v odkladacej schránke pred spolujazdcom, okrem iného so špecifikáciami a
informáciami o poistkách. Môžete si objednať
aj tlačený návod na obsluhu.
Na stredovom displeji potiahnite zobrazenie zhora nadol a
ťuknite na položku
Používateľ. príručka. K
dispozícii sú možnosti vizuálnej navigácie s obrázkami
exteriéru a interiéru vozidla.
Informácie sa dajú vyhľadávať a sú tiež rozdelené do kategórií.
Mobilná aplikácia
Na stránke App Store alebo
Google Play vyhľadajte "Volvo
Manual", prevezmite si aplikáciu do smartfónu alebo
tabletu a vyberte vozidlo. V
aplikácii sú k dispozícii video
tutoriály a možnosti vizuálnej
navigácie s obrázkami exteriéru a interiéru
vozidla. Obsah sa dá prehľadávať a rôzne časti
sú navrhnuté tak, aby uľahčili orientáciu
Stránka podpory spoločnosti Volvo
Cars
Prejdite na stránku https://
www.volvocars.com/intl/
support a zvoľte si krajinu. Tu
nájdete návody na obsluhu
ako v on-line, tak aj v PDF
formáte. Na stránke podpory
spoločnosti Volvo Cars nájdete aj video tutoriály a ďalšie informácie, ako
aj pomocníka týkajúceho sa vášho vozidla
značky Volvo a vášho vlastníctva vozidla.
Stránka je k dispozícii pre väčšinu trhov.
Tlačené informácie
V odkladacej schránke pred
spolujazdcom sa nachádza
dodatok k návodu na
obsluhu1, ktorý obsahuje
informácie o poistkách a špecifikáciách, ako aj súhrn dôležitých a praktických informácií.
Existuje tiež Quick Guide, ktorý je k dispozícii
v tlačenom formáte, ktorý vám pomôže začať
s najčastejšie používanými funkciami vo
vozidle.
1
18
Kompletný tlačený návod je súčasťou vozidla určeného pre trhy bez návodu na obsluhu na stredovom displeji.
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
V závislosti od zvolenej úrovne výbavy, trhu,
môžu byť vo vozidle k dispozícii aj ďalšie informácie pre vlastníka v tlačenej podobe.
Súvisiace informácie
•
Návod na obsluhu v mobilných zariadeniach (str. 23)
Vytlačený návod na obsluhu a príslušný dodatok sa dá objednať. Ohľadom objednávky sa
obráťte na predajcu vozidiel značky Volvo.
•
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
•
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
DÔLEŽITÉ
Vodič je vždy zodpovedný za bezpečnú
jazdu vozidla a dodržiavanie platných zákonov a predpisov. Je tiež dôležité, aby sa
vozidlo udržiavalo a aby sa s ním zaobchádzalo v súlade s odporúčaniami spoločnosti Volvo nachádzajúcimi sa v informáciach
pre majiteľa.
Používateľská príručka na
stredovom displeji
Na stredovom displeji vozidla je k dispozícii
digitálna2 verzia používateľskej príručky.
Digitálna používateľská príručka je prístupná z
pohľadu zhora a v niektorých prípadoch je aj
kontextová používateľská príručka prístupná z
pohľadu zhora.
POZNÁMKA
Digitálny návod na obsluhu nie je počas
jazdy k dispozícii.
Ak by mal existovať rozdiel medzi informáciami na stredovom displeji a informáciami
v tlačenej forme, potom sú vždy platné
informácie v tlačenej forme.
POZNÁMKA
Zmena jazyka na stredovom displeji môže
znamenať, že niektoré informácie o vlastníkovi nebudú v súlade s vnútroštátnymi
alebo miestnymi zákonmi a predpismi.
Neprepínajte sa do jazyka, ktorému je
ťažko porozumieť, pretože to môže sťažiť
hľadanie cesty späť cez štruktúru obrazovky.
}}
19
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
||
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Kontextová používateľská príručka
tích strán nie je možný výber špecifických
článkov pre aplikácie.
Súvisiace informácie
Horný pohľad s tlačidlom pre návod na obsluhu.
Ak chcete otvoriť návod na obsluhu – potiahnite horné zobrazenie na stredovom displeji a
ťuknite na položku Používateľ. príručka.
Informácie v používateľskej príručke sú prístupné priamo cez domovskú stránku majiteľa
alebo cez jeho hlavnú ponuku.
Pohľad zhora pomocou tlačidla na kontextovú príručku pre majiteľa.
Kontextová používateľská príručka je skratkou
k článku v používateľskej príručke, ktorý popisuje aktívnu funkciu zobrazenú na obrazovke.
Keď je kontextová používateľská príručka k
dispozícii, je zobrazená vpravo od Používateľ.
príručka v pohľade zhora.
Ťuknutím na kontextovú používateľskú príručku sa teda otvorí článok v používateľskej
príručke, ktorý súvisí s obsahom zobrazeným
na obrazovke. Napr. ťuknutím na Navigácia
manuál – otvorí sa článok, ktorý sa týka navigácie.
Vzťahuje sa to len na niektoré aplikácie vo
vozidle. Napríklad pre stiahnuté aplikácie tre-
2 Platí
20
pre väčšinu trhov.
•
Prechádzanie v návode na obsluhu na
stredovom displeji (str. 21)
•
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 120)
•
Sťahovanie aplikácií (str. 541)
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Prechádzanie v návode na obsluhu
na stredovom displeji
Prístup k digitálnemu návodu na obsluhu je
možný z horného zobrazenia na stredovom
displeji vozidla. Obsah sa dá prehľadávať a
rôzne časti sú navrhnuté tak, aby uľahčili orientáciu.
Otvorenie ponuky v hornej ponuke
–
Stlačte tlačidlo
v hornom zozname v
návode na obsluhu.
> Otvorí sa ponuka s rôznymi možnosťami vyhľadávania informácií:
Domovská stránka
Ťuknutím na symbol sa vrátite na domovskú stránku v
návode na obsluhu.
Najlepšie články
Stlačte symbol pre prístup na
stránku s odkazmi na výber
článkov, ktorých prečítanie
môže byť užitočné, aby ste sa
zoznámili s bežnými funkciami vozidla. Články môžu
byť tiež prístupné cez kategórie, ale zhromažďujú sa tu kvôli rýchlejšiemu
prístupu. Ťuknite na článok, aby ste si ho mohli
prečítať v celom rozsahu.
Kategórie
Položky v návode na obsluhu
sú štruktúrované do hlavných
kategórií a podradených kategórií. Rovnaký článok sa dá
nájsť v niekoľkých vhodných
kategóriách, aby sa dal ľahšie
nájsť.
Návod na obsluhu je prístupný z horného zobrazenia.
–
Ak chcete otvoriť návod na obsluhu –
potiahnite horné zobrazenie na stredovom
displeji a ťuknite na položku Používateľ.
príručka.
V návode na obsluhu nájdete množstvo rôznych možností na vyhľadanie informácií. Možnosti sú prístupné z domovskej stránky
návodu na obsluhu a z hornej ponuky.
1.
Stlačte Kategórie.
> Hlavné kategórie sú zobrazené v zozname.
2. Ťuknite na hlavnú kategóriu ( ).
> Zobrazí sa zoznam podradených kategórií ( ) a článkov ( ).
3. Ťuknutím na článok ho otvoríte.
Ak sa chcete vrátiť, stlačte šípku dozadu.
}}
21
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
||
Prístupové body pre exteriér a interiér
Prehľad obrázkov exteriéru a
interiéru vozidla. Rôzne časti
sú označené prístupovými
bodmi, ktoré vedú k článkom
o daných častiach vozidla.
1.
Stlačte tlačidlo Exteriér alebo Interiér.
> Obrázky exteriéru alebo interiéru sú
zobrazené pomocou tzv. prístupových
bodov na mieste. Prístupový bod vedie
k článkom o zodpovedajúcej časti
vozidla. Ak chcete prechádzať medzi
obrázkami, posúvajte sa horizontálne
po obrazovke.
Obľúbené
Stlačením symbolu získate
prístup k článkom uloženým
ako obľúbené. Ťuknite na článok, aby ste si ho mohli prečítať v celom rozsahu.
Ukladanie alebo odstraňovanie článkov ako
obľúbených
Uložte článok ako obľúbený stlačením tlačidla
vpravo hore, keď je článok otvorený. Keď
bol článok uložený ako obľúbený, hviezdička je
vyplnená: .
Ak chcete odstrániť článok spomedzi obľúbených, znova stlačte hviezdičku v aktuálnom
článku.
Ak sa chcete vrátiť, stlačte šípku dozadu.
22
1.
Stlačte symbol pre zobrazenie stručných inštrukcií pre
rôzne funkcie vo vozidle.
Informácie
Ťuknite na symbol, aby ste
získali informácie o tom,
ktorá verzia návodu na
obsluhu je k dispozícii vo
vozidle, ako aj ďalšie užitočné
informácie.
v hornej ponuke
Ťuknite na položku
návodu na obsluhu. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica.
2. Zadajte kľúčové slovo, ako napríklad "bezpečnostný pás".
> Návrhy článkov a kategórie sa zobrazujú počas zadávania písmen.
3. Ťuknite na článok alebo kategóriu, aby ste
k nim mali prístup.
Súvisiace informácie
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
•
Klávesnica na stredovom displeji
(str. 131)
•
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
Video
2. Ťuknite na prístupový bod.
> Zobrazí sa názov článku o danej oblasti.
3. Ťuknutím na názov otvorte článok.
Používanie funkcie vyhľadávania v
hornej ponuke
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Návod na obsluhu v mobilných
zariadeniach
Návod na obsluhu je k dispozícii ako mobilná
aplikácia3 v obchode App Store a Google
Play. Aplikácia je prispôsobená pre smartfóny
a tablety.
vedú k článkom o danej oblasti. Obsah sa dá
prehľadávať a rôzne časti sú navrhnuté tak,
aby uľahčili orientáciu.
Stránka podpory spoločnosti Volvo
Cars
Viac informácií o vašom vozidle máte k dispozícií na webovej stránke spoločnosti Volvo
Cars a stránke podpory.
Podpora na internete
Ak chcete navštíviť stránku, prejdite na adresu
https://www.volvocars.com/intl/support.
Stránka podpory je k dispozícii pre väčšinu
trhov.
Obsahuje podporu pre funkcie ako služby a
funkcie založené na internete, službu Volvo On
Call*, navigačný systém* a aplikácie. Videá a
pokyny vám krok za krokom vysvetlia rôzne
postupy, napr. e.g. ako pripojiť vaše vozidlo na
internet cez mobilný telefón.
Návod na obsluhu si môžete
prevziať ako mobilnú aplikáciu z lokality App Store alebo
Google Play. Kód QR, ktorý je
tu uvedený, vás zavedie
priamo do aplikácie. Prípadne
si môžete vyhľadať "Volvo
manual" na lokalite App Store alebo Google
Play.
Aplikácia obsahuje video spolu s obrázkami
exteriéru a interiéru, kde sú rôzne časti vozidla
zvýraznené tzv. prístupovými bodmi, ktoré
3 Pre
Informácie na stiahnutie
Mobilná aplikácia je k dispozícii tak na lokalite App
Store, ako aj Google Play.
Súvisiace informácie
•
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
Mapy
Pre vozidlá vybavené navigačným systémom
Sensus Navigation existuje možnosť stiahnutia
máp zo stránky podpory.
Používateľská príručka ako PDF
Používateľská príručka je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Pre stiahnutie príručky
podľa potreby vyberte model vozidla a modelový rok.
}}
niektoré mobilné zariadenia.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
23
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
||
Kontakt
Prečítanie návodu na obsluhu
Možnosti/príslušenstvo
Stránka podpory obsahuje kontaktné údaje
pre zákaznícku podporu a na najbližšieho
predajcu Volvo.
Aby ste sa s vaším novým vozidlom zoznámili, prečítajte si návod na obsluhu skôr, ako
sa na ňom prvýkrát preveziete.
Prečítanie si návodu na obsluhu je spôsob, ako
sa zoznámiť s novými funkciami, získať informácie o tom, ako zaobchádzať s vozidlom v
rôznych situáciách a naučiť sa využívať všetky
funkcie vozidla. Venujte pozornosť bezpečnostným pokynom uvedeným v návode na
obsluhu.
Okrem štandardného vybavenia popisuje
návod na obsluhu aj možnosti (vybavenie
namontované z výroby) a určité príslušenstvo
(dodatočné vybavenie za príplatok).
Prihlásenie na webovej stránke Volvo
Cars
Vytvorte si osobné Volvo ID a prihláste sa na
www.volvocars.com. Po prihlásení je možné
okrem iného získať prehľad o službách, dohodách a zárukách. Nájdete tu tiež informácie o
príslušenstve a softvéri prispôsobenom pre
váš model vozidla.
Súvisiace informácie
•
Volvo ID (str. 28)
Zámerom týchto informácií pre majiteľa je
vysvetliť všetky možné funkcie, možnosti a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou vozidla značky
Volvo. Nie sú určené ako indikácia alebo
záruka toho, že všetky tieto funkcie, vlastnosti
a možnosti sú súčasťou každého vozidla. Časť
použitej terminológie nemusí presne zodpovedať terminológii používanej v predajných, marketingových a reklamných materiáloch.
Vývojové práce neustále prebiehajú s cieľom
zlepšiť náš produkt. Zmeny môžu znamenať,
že informácie, popisy a ilustrácie v návode na
obsluhu sa budú líšiť od vybavenia vozidla.
Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
Neodstraňujte tento návod z vozidla - ak by sa
vyskytli problémy, potom by vám chýbali
potrebné informácie o tom, kde a ako vyhľadať
odbornú pomoc.
Všetky možnosti a príslušenstvo známe v čase
publikovania, sú označené hviezdičkou: *.
Vybavenie opísané v návode na obsluhu nie je
dostupné vo všetkých vozidlách - majú rôzne
vybavenie v závislosti od prispôsobení pre
potreby rôznych trhov a vnútroštátnych alebo
miestnych zákonov a právnych predpisov.
V prípade neistoty týkajúcej sa štandardného
alebo voliteľného príslušenstva kontaktujte
predajcu vozidiel Volvo.
Špeciálne texty
UPOZORNENIE
Výstražné texty sa zobrazia, ak hrozí
nebezpečenstvo poranenia.
DÔLEŽITÉ
Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia,
objavia sa dôležité varovania.
© Volvo Car Corporation
24
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
POZNÁMKA
Nebezpečenstvo poškodenia majetku
Texty poznámok poskytujú rady alebo tipy,
ktoré uľahčujú používanie napr. výbavy a
funkcií.
Biele symboly ISO a biely text/obrázok na čiernom poli správy.
POZNÁMKA
Nie je dané, že emblémy uvedené v návode
na obsluhu majú byť presnými replikami
tých, ktoré sú vo vozidle. Sú určené na
zobrazenie ich približného vzhľadu a
umiestnenia vo vozidle. Informácie, ktoré
sa vzťahujú na konkrétne vozidlo, sú k
dispozícii na príslušných emblémoch pre
vaše vozidlo.
Emblémy
Vozidlo obsahuje rôzne typy emblémov, ktoré
sú určené na podávanie dôležitých informácií
jasným spôsobom. Emblémy na vozidle majú
nasledujúci zostupný stupeň dôležitosti pre
výstrahy/informácie.
Výstraha pred zranením osôb
Biele symboly ISO a biely text/obrázok na čiernom alebo modrom výstražnom poli a pole
správy. Používa sa na indikáciu prítomnosti
nebezpečenstva, ktoré by v prípade ignorovania výstrahy mohlo spôsobiť škody na majetku.
Informácie
Ilustrácie a videoklipy
Ilustrácie a videoklipy použité v návode na
obsluhu sú niekedy schematické a majú za cieľ
poskytnúť celkový obraz alebo príklad určitej
funkcie. Môžu sa líšiť od vzhľadu vozidla, a to v
závislosti od úrovne výbavy a trhu.
Súvisiace informácie
Čierne symboly ISO na žltom výstražnom poli,
biely text/obrázok na čiernom poli správy.
Používa sa na indikáciu prítomnosti nebezpečenstva, ktoré by v prípade ignorovania
výstrahy mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb
alebo smrteľný úraz.
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
•
Návod na obsluhu v mobilných zariadeniach (str. 23)
•
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
25
INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA
Návod na obsluhu a životné
prostredie
Návod na obsluhu je vytlačený na papieri,
ktorý pochádza z kontrolovaných lesov.
Symbol Forest Stewardship Council (FSC)®
znázorňuje, že papierová buničina v tlačenom
návode na obsluhu pochádza z lesov certifikovaných podľa FSC® alebo z iných kontrolovaných zdrojov.
Súvisiace informácie
•
26
Drive-E - čistejšia radosť z jazdy (str. 30)
VAŠE VOLVO
VAŠE VOLVO
Volvo ID
Volvo ID je osobné ID, ktoré umožňuje prístup k širokej škále služieb prostredníctvom
jediného používateľského mena a hesla.
POZNÁMKA
Dostupné služby sa môžu časom líšiť a
závisia od úrovne výbavy a trhu.
Príklady služieb:
•
Aplikácia Volvo On Call* - skontrolujte
vozidlo vašim telefónom. Môžete napríklad skontrolovať hladinu paliva, ukázať
najbližšiu čerpaciu stanicu a zamknúť
vozidlo na diaľku.
•
Odoslať do vozidla – odosielanie adries z
mapových služieb na webe, priamo do
vozidla.
•
Rezervovať servis a opravu – zaregistruje
servis/predajcu na stránke volvocars.com
a rezervuje servis priamo z vozidla.
Keď je Volvo ID zaregistrované vo vozidle, k
dispozícii bude viacero služieb. Pre rovnaké
vozidlo sa dá používať niekoľko Volvo ID a niekoľko vozidiel môže byť dokonca prepojených
s rovnakým Volvo ID.
Súvisiace informácie
•
Vytvorenie a registrovanie ID pre vozidlo
Volvo (str. 28)
•
Rezervácia servisu a opravy (str. 645)
Vytvorenie a registrovanie ID pre
vozidlo Volvo
Volvo ID je možné vytvoriť rôznymi spôsobmi.
Ak sa ID vozidla Volvo vytvorí na stránke
volvocars.com alebo s aplikáciou Volvo On
Call2, Volvo ID sa musí tiež zaregistrovať, aby
sa mohli používať rôzne služby Volvo ID.
Vytvorenie Volvo ID s aplikáciou Volvo ID
1. Stiahnite aplikáciu Volvo ID z Centrum
preberania zobrazenia aplikácie na stredovom displeji.
2. Spustite aplikáciu a zaregistrujte osobnú
e-mailovú adresu.
3. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa automaticky odošlú na zadanú e-mailovú
adresu.
> Automaticky sa vytvorí Volvo ID a automaticky sa zaregistruje pre dané
vozidlo. Služby Volvo ID sa teraz už
môžu používať.
POZNÁMKA
Ak sa zmení užívateľské meno/heslo pre
službu (napr. Volvo On Call), automaticky
sa zmení aj pre iné služby.
Volvo ID je vytvorené z vozidla, stránky
volvocars.com alebo aplikácie Volvo On Call1.
1
28
Ak máte Volvo On Call*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
VAŠE VOLVO
Vytvorenie Volvo ID na webovej stránke
Volvo Cars
1. Prejdite na stránku www.volvocars.com a
prihláste sa do3 pomocou ikony v pravej
hornej časti. Vyberte možnosť Vytvoriť
Volvo ID.
2. Zadajte osobnú e-mailovú adresu.
3. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa automaticky odošlú na zadanú e-mailovú
adresu.
> Teraz sa vytvorí Volvo ID. Prečítajte si
nižšie, ako sa môžete naučiť zaregistrovať ID do vozidla.
Vytvorenie Volvo ID s aplikáciou Volvo On
Call4
1. Prevezmite najnovšiu verziu aplikácie
Volvo On Call do telefónu5.
2. Vyberte a vytvorte Volvo ID.
3. Otvorí sa webová stránka pre vytvorenie
Volvo ID. Vyplňte požadované informácie.
4. Zaškrtnutím rámčeka akceptujte zmluvné
podmienky.
5. Stlačením tlačidla sa vytvorí vaše Volvo ID.
2 Platí len pre určité trhy.
3 Dostupné na určitých trhoch.
4 Vozidlá s Volvo On Call*.
5 Dostupné na prevzatie napr. v
6. Na zadanú adresu sa odošle e-mailová
správa. Kliknutím na odkaz v e-mailovej
správe aktivujete Volvo ID.
> Teraz je Volvo ID pripravené na použitie.
Súvisiace informácie
•
•
•
Sťahovanie aplikácií (str. 541)
Registrácia vášho Volvo ID do vozidla
•
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 575)
Volvo ID (str. 28)
Správa aktualizácií systému prostredníctvom Download Centre (str. 643)
Ak ste vytvorili vaše Volvo ID prostredníctvom
webovej stránky alebo aplikácie Volvo On Call,
zaregistrujte ho do vášho vozidla nasledovne:
1.
Ak sa tak ešte nestalo, prevezmite aplikáciu Volvo ID z Centrum preberania v
zobrazení aplikácií na stredovom displeji.
POZNÁMKA
Pre sťahovanie aplikácií musí byť auto pripojené k Internetu.
2. Spustite aplikáciu a zadajte vaše Volvo ID/
vašu e-mailovú adresu.
3. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa automaticky odosielajú na e-mailovú adresu
prepojenú s vaším Volvo ID.
> Vaše Volvo ID je teraz zaregistrované
do daného vozidla. Teraz sa už môžu
používať služby Volvo ID.
Apple App Store alebo Google Play.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
29
VAŠE VOLVO
Drive-E - čistejšia radosť z jazdy
Spoločnosť Volvo Car Corporation neustále
pracuje na vývoji bezpečnejších a efektívnej-
Starostlivosť o životné prostredie je jednou z
kľúčových hodnôt spoločnosti Volvo Cars a
ovplyvňuje všetky operácie. Environmentálna
práca je založená na celkovom životnom cykle
vozidla a zohľadňuje jeho dopad na životné
prostredie, od návrhu až po likvidáciu a recykláciu. Základným princípom spoločnosti
Volvo Cars je to, že každý nový vyvinutý produkt musí mať menší dopad na životné prostredie ako produkt, ktorý nahrádza.
Výsledkom práce spoločnosti Volvo v oblasti
environmentálneho manažérstva je vývoj efektívnejších a menej znečisťujúcich hnacích
30
ších produktov a riešení s cieľom znížiť negatívny dopad na životné prostredie.
sústav Drive-E. Osobné prostredie je pre spoločnosť Volvo tiež dôležité - napríklad vzduch
vo vnútri vozidla Volvo je vďaka systému klimatizácie čistejší ako vzduch vonku.
Vaše vozidlo značky Volvo spĺňa prísne medzinárodné environmentálne normy. Všetky
výrobné jednotky spoločnosti Volvo musia byť
certifikované podľa normy ISO 14001, čo podporuje systematický prístup k environmentálnym otázkam prevádzky, čo vedie k neustálemu zlepšovaniu so zníženým vplyvom na
životné prostredie. Certifikácia ISO tiež znamená, že sa dodržiavajú platné zákony a predpisy v oblasti životného prostredia. Spoločnosť
Volvo tiež vyžaduje, aby jeho partneri spĺňali
tieto požiadavky.
Spotreba paliva
Keďže veľká časť celkového dopadu vozidla na
životné prostredie je dôsledkom jeho používania, dôraz spoločnosti Volvo Cars na environmentálnu prácu spočíva v znižovaní spotreby
paliva, emisií oxidu uhličitého a iných látok
znečisťujúcich ovzdušie. Vozidlá spoločnosti
Volvo majú konkurencieschopnú spotrebu
paliva v každej z príslušných tried. Nižšia spotreba paliva vo všeobecnosti vedie k nižším
emisiám skleníkových plynov, oxidu uhličitého.
VAŠE VOLVO
Prispievanie k lepšiemu prostrediu
Energeticky efektívne a úsporné vozidlo môže
prispieť k zníženiu dopadu na životné prostredie a tiež k zníženiu nákladov pre majiteľa
vozidla. Ako vodič môžete ľahko znížiť spotrebu paliva a tým ušetriť peniaze a prispieť k
lepšiemu životnému prostrediu - tu je niekoľko
rád:
•
Plánujte si efektívnu priemernú rýchlosť.
Rýchlosti vyššie ako pribl. 80 km/h (pribl.
50 mph) a nižšie ako 50 km/h (pribl.
30 mph) vedú k zvýšenej spotrebe energie.
•
Dodržiavajte odporúčané intervaly pre servis a údržbu vozidla uvedené v servisnej a
záručnej knižke.
•
Nenechávajte bežať motor na voľnobeh vypnite motor, keď vozidlo stojí po dlhší
čas. Dodržiavajte miestne predpisy.
•
Naplánujte si cestu - veľa zbytočných
zastávok a nerovnomerná rýchlosť prispievajú k zvýšeniu spotreby paliva.
•
Používajte predbežnú úpravu – môže zlepšiť dojazd hybridnej batérie a znížiť spotrebu energie počas jazdy.
Pamätajte aj na ekologickú likvidáciu nebezpečného odpadu, ako sú batérie a olej, spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
Ak si nie ste istí ako likvidovať tento typ
odpadu, obráťte sa na servis – odporúča sa
autorizovaný servis Volvo.
Efektívne riadenie emisií
Vaše vozidlo značky Volvo je vyrobené podľa
konceptu "čisté vnútri aj vonku" – koncept,
ktorý zahŕňa čisté prostredie v interiéri, ako aj
vysoko účinné riadenie emisií. V mnohých prípadoch sú výfukové emisie hlboko pod platnými normami.
bol príjemný a pohodlný. Niektoré detaily sú
vyrobené ručne, ako napríklad prešívanie
volantu, ktoré je ušité ručne. Interiér je monitorovaný, aby sa doň nevypúšťali intenzívne
pachy alebo látky, ktoré spôsobujú nepohodlie
v prípade napr. vysokého tepla a jasného
svetla.
Čistý vzduch v priestore pre
cestujúcich
Servisy spoločnosti Volvo a životné
prostredie
Vzduchový filter pomáha zabrániť prenikaniu
prachu a peľu do priestoru pre cestujúcich cez
prívod vzduchu.
Systém kvality vzduchu v interiéri (IAQS)*
zaisťuje, že privádzaný vzduch je čistejší ako
vzduch v premávke vonku.
Systém čistí vzduch v priestore pre cestujúcich od nečistôt, ako sú častice, uhľovodíky,
oxidy dusíka a prízemný ozón. Ak je vonkajší
vzduch kontaminovaný, potom je prívod vzduchu uzavretý a vzduch sa recirkuluje. Takáto
situácia môže nastať napríklad v hustej premávke, v kolónach a v tuneloch.
IAQS je súčasťou balíka CZIP (Balík čistej
zóny v interiéri)*, ktorý tiež obsahuje funkciu,
ktorá umožňuje spustenie ventilátora pri
odomknutí vozidla pomocou diaľkového ovládania zámku.
Interiér
Materiál použitý v interiéri vozidla značky
Volvo bol starostlivo vybraný a otestovaný, aby
Pravidelná údržba vytvára podmienky pre dlhú
životnosť a nízku spotrebu paliva vášho
vozidla. Týmto spôsobom tiež prispievate k
čistejšiemu prostrediu. Keď sú servisy spoločnosti Volvo poverené opravou a údržbou vášho
vozidla, stávajú sa súčasťou systému spoločnosti Volvo. Spoločnosť Volvo jednoznačne
vyžaduje, aby boli priestory servisu navrhnuté
tak, aby sa zabránilo únikom látok do životného prostredia. Pracovníci servisu majú znalosti a nástroje potrebné na zaručenie dobrej
starostlivosti o životné prostredie.
Recyklácia
Pretože spoločnosť Volvo funguje z perspektívy životného cyklu, je tiež dôležité, aby sa
vozidlo recyklovalo spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Takmer všetky časti vozidla
sa dajú recyklovať. Posledného vlastníka
vozidla preto žiadame, aby kontaktoval predajcu ohľadom certifikovaného/schváleného
recyklačného zariadenia.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
31
VAŠE VOLVO
||
Súvisiace informácie
•
•
•
32
Spotreba paliva a emisie CO2 (str. 718)
Úsporná jazda (str. 507)
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 244)
•
Návod na obsluhu a životné prostredie
(str. 26)
•
Kvalita vzduchu (str. 218)
VAŠE VOLVO
IntelliSafe – podpora vodiča a
bezpečnosť
IntelliSafe je koncept spoločnosti Volvo Cars
pre bezpečnosť vozidiel. IntelliSafe sa skladá
z viacerých systémov6, ktorých účelom je
zaistiť bezpečnejšiu jazdu vozidlom, predchádzať zraneniam a chrániť cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.
UPOZORNENIE
Funkcie sú doplnkové pomôcky – nedokážu zvládnuť všetky situácie pri všetkých
podmienkach.
Vodič vždy nesie zodpovednosť za bezpečnú jazdu s vozidlom a za dodržiavanie
príslušných pravidiel a predpisov cestnej
premávky.
Podpora
Za účelom pomoci vodičovi bezpečnejšie riadiť
vozidlo má IntelliSafe nasledovné funkcie.
•
•
•
•
•
•
•
Aktívne diaľkové svetlo
Detekcia tunelov
Pilot Assist
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamera parkovacieho asistenta*
Informácie o dopravných značkách*
Whiplash Protection System
•
Airbagy
Elektronická kontrola stability
Roll Stability Control
Obmedzovač rýchlosti*
Prečítajte si jednotlivé časti každého
systému, aby ste úplne porozumeli funkciám a dozvedeli sa o dôležitých výstrahách.
Adaptívny tempomat*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Pohon všetkých kolies7
S cieľom pomôcť vodičovi vyhnúť sa nehode,
má IntelliSafe nasledujúce funkcie.
Bezpečnostné pásy s napínačmi bezpečnostných pásov
POZNÁMKA
Tempomat
Prevencia
•
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
•
Aktívne diaľkové svetlo (str. 162)
Bezpečnosť (str. 44)
Systém podpory vodiča (str. 310)
City Safety
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť*
• Udržiavanie v jazdnom pruhu
• Zabránenie kolízii
Ochrana
Za účelom ochrany vodiča a cestujúcich v určitých situáciách v prípade nehody má
IntelliSafe nasledujúce spolupracujúce funkcie.
Parkovací asistent*
Pilot parkovacieho asistenta*
6 Niektoré systémy
7 All Wheel Drive*
sa montujú štandardne, zatiaľ čo iné sú voliteľné. Môže sa líšiť v závislosti od trhu, modelového roku a modelu vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
33
VAŠE VOLVO
Sensus - on-line pripojiteľnosť a
zábava
Sensus umožňuje používať rôzne typy aplikácií a zmeniť vozidlo na Wi-Fi hotspot.
Toto je Sensus
34
Sensus ponúka inteligentné rozhranie a online
pripojenie k digitálnemu svetu. Intuitívna navigačná štruktúra umožňuje prijímať príslušnú
podporu, informácie a zábavu, keď je to
potrebné, bez rušenia vodiča.
Sensus pokrýva všetky riešenia vo vozidle,
ktoré sú spojené so zábavou, online pripojením, navigáciou* a používateľským rozhraním
medzi vodičom a vozidlom. Je to Sensus,
ktorý umožňuje komunikáciu medzi vami,
vozidlom a okolitým svetom.
Informácie vtedy, keď ich potrebuje a
kde ich potrebujete
Rôzne displeje vo vozidle poskytujú informácie
vo vhodnom čase. Informácie sa zobrazujú na
rôznych miestach na základe toho, ako by ich
vodič mal uprednostňovať.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
VAŠE VOLVO
Rôzne typy informácií sa zobrazujú na rôznych displejoch v závislosti od toho, ako by sa mali informácie uprednostňovať.
Head-up displej*
Na head-up displeji sa zobrazia vybrané informácie, s ktorými by sa mal vodič čo najskôr
zaoberať. Takéto informácie môžu
napríkladzahŕňať dopravné upozornenia, informácie o rýchlosti a informácie o navigácii*.
Informácie o dopravných značkách a prichádzajúce hovory sa zobrazujú aj na head-up
displeji. Displej spolu so stredovým displejom
sa ovládajú pomocou pravej klávesnice na
volante.
Displej vodiča
Displej vodiča zobrazuje informácie o rýchlosti
a e.g. prichádzajúce hovory alebo skladby,
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
}}
35
VAŠE VOLVO
||
ktoré sa prehrávajú. Displej sa ovláda pomocou dvoch klávesníc na volante.
Stredový displej
Systém rozpoznávania hlasu
Systém rozpoznávania hlasu
je možné použiť bez toho,
aby vodič musel dať ruky dole
z volantu. Systém rozumie
prirodzenej reči. Pomocou
rozpoznávania hlasu môžete
napríklad prehrať skladbu,
zavolať niekomu, zvýšiť teplotu alebo prečítať
textovú správu.
Súvisiace informácie
Mnohé z hlavných funkcií vozidla sa ovládajú
zo stredového displeja – dotykovej obrazovky,
ktorá reaguje na dotyk. Počet fyzických tlačidiel a ovládacích prvkov vo vozidle je preto
minimálny. Obrazovka sa dá ovládať aj počas
používania rukavíc.
•
•
•
•
•
•
Head-up displej* (str. 148)
Displej vodiča (str. 88)
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Rozpoznávanie hlasu (str. 151)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 575)
Zdieľanie internetového prístupu z vozidla
prostredníctvom Wi-Fi hot spotu
(str. 578)
Odtiaľto môžete napríklad ovládať ovládací
systém klimatizácie, zábavný systém a polohu
sedadla*. Informácie, ktoré sa zobrazia na stredovom displeji, môže vodič alebo niekto iný vo
vozidle použiť, keď nastane takáto príležitosť.
36
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
VAŠE VOLVO
Aktualizácie softvéru
Nahrávanie údajov
Vy ako zákazník spoločnosti Volvo tak budete
mať najlepší zážitok z vášho vozidla. Spoločnosť Volvo nepretržite vyvíja systémy vo vozidlách a služby, ktoré vám ponúka.
Môžete aktualizovať softvér vo vašom vozidle
Volvo na najnovšiu verziu, keď dáte vozidlo do
servisu u autorizovaného predajcu spoločnosti
Volvo. Najnovšia aktualizácia softvéru vám prinesie úžitok z dostupných zlepšení, vrátane
zlepšení od staršej aktualizácie softvéru.
Ako súčasť zabezpečenia bezpečnosti a kvality spoločnosti Volvo sa vo vozidle zaznamenávajú určité informácie o prevádzke, funkčnosti a nehodách vozidla.
Vozidlá vybavené VCM High8 dokážu zhromažďovať údaje o bezpečnostných funkciách
vozidla, ako aj ďalších funkciách vo vozidle.
Údaje sa zhromažďujú ako za účelom vývoja
produktu, následného sledovania kvality a bezpečnosti práce, tak aj pre zlepšenie a monitorovanie kvality vozidla a jeho bezpečnostných
funkcií. Účelom zhromažďovania údajov je tiež
správa záručných záväzkov spoločnosti Volvo
Car Corporation, ako aj dodržiavanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa údajov o emisiách motora.
Viac informácii o dostupných aktualizáciách a
odpovede na často kladené otázky nájdete na
stránke https://www.volvocars.com/intl/
support.
POZNÁMKA
Funkčnosť po aktualizácii sa môže líšiť v
závislosti od trhu, modelu, modelového
roku a variantov.
Súvisiace informácie
•
Sensus - on-line pripojiteľnosť a zábava
(str. 34)
•
Správa aktualizácií systému prostredníctvom Download Centre (str. 643)
8 Vehicle
Connectivity Module
POZNÁMKA
V súvislosti so zberom údajov môže spoločnosť Volvo používať malú časť dátového
paušálu vozidla, a to až do 10 MB/
mesačne.
Toto vozidlo je vybavené zariadením "Event
Data Recorder" (EDR). Jeho primárnym účelom je registrovať a zaznamenávať údaje týkajúce sa dopravných nehôd alebo situácií podobných kolíziám, ako sú časy, keď sa aktivuje
airbag alebo keď vozidlo narazí na prekážku na
ceste. Údaje sa zaznamenávajú, aby sa lepšie
pochopilo, ako systémy vozidla fungujú v
týchto situáciách. Zariadenie EDR je určené na
zaznamenávanie údajov týkajúcich sa dynamiky vozidla a bezpečnostných systémov na
krátky čas, zvyčajne 30 sekúnd alebo menej.
Zariadenie EDR v tomto vozidle je určené na
zaznamenávanie údajov týkajúcich sa nasledujúcich udalostí v prípade dopravných nehôd
alebo situácií podobných kolíziám:
•
Spôsob, ako fungovali rôzne systémy vo
vozidle
•
Či boli bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca zapnuté/napnuté
•
Či vodič používa plynový alebo brzdový
pedál
•
Rýchlosť jazdy vozidla
Tieto informácie nám môžu pomôcť pochopiť
okolnosti, za ktorých dochádza k dopravným
nehodám, zraneniam a škodám. Zariadenie
EDR zaznamenáva iba údaje, keď nastane iná,
než triviálna kolízna situácia. Zariadenie EDR
nezaznamenáva žiadne údaje počas normálnych jazdných podmienok. Podobne systém
nikdy neregistruje, kto riadi vozidlo, ani zemepisnú polohu nehody alebo situácie, kedy takmer došlo k nehode. Iné strany, ako napríklad
polícia, by však mohli použiť zaznamenané
údaje v kombinácii s typom informácií identifi}}
37
VAŠE VOLVO
kujúcich osobu, ktoré sa pravidelne zhromažďujú po dopravnej nehode. Na interpretovanie
zaznamenaných údajov je potrebné špeciálne
vybavenie a prístup buď k vozidlu, alebo k
zariadeniu EDR.
Okrem zariadenia EDR je vozidlo vybavené
množstvom počítačov určených na nepretržitú
kontrolu a monitorovanie fungovania vozidla.
Môžu zaznamenávať údaje počas normálnych
jazdných podmienok, ale najmä zaznamenávať
chyby, ktoré majú vplyv na prevádzku a funkčnosť vozidla, prípadne po aktivácii funkcie
podpory vodiča vozidla (napr. City Safety a
funkcia automatického brzdenia).
Niektoré zaznamenané údaje sú potrebné na
to, aby technici servisu a údržby mohli diagnostikovať a odstrániť prípadné poruchy, ktoré sa
vyskytli vo vozidle. Zaznamenané informácie
sú potrebné aj na to, aby spoločnosť Volvo
mohla splniť právne požiadavky stanovené
právnymi predpismi a štátnymi orgánmi. Informácie zaznamenané vo vozidle sa ukladajú do
jeho počítača, až kým vozidlo nie je v servise
alebo v oprave.
Okrem vyššie uvedených informácií sa zaznamenané informácie dajú použiť v súhrnnej
forme na účely výskumu a vývoja výrobkov s
cieľom neustále zlepšovať bezpečnosť a kvalitu automobilov značky Volvo.
Spoločnosť Volvo nebude prispievať s poskytovaním vyššie uvedených informácií tretím
38
stranám bez súhlasu vlastníka vozidla. Za účelom dodržania vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení môže byť spoločnosť Volvo
nútená sprístupniť informácie tohto druhu polícii alebo iným orgánom, ktoré môžu uplatniť
zákonné právo na prístup k nim. Aby bolo
možné prečítať a interpretovať zaznamenané
údaje, je potrebné špeciálne technické vybavenie, ku ktorému má prístup spoločnosť Volvo a
servisy, ktoré uzavreli zmluvy so spoločnosťou
Volvo. Spoločnosť Volvo zodpovedá za to, že
informácie, ktoré sa prenesú do spoločnosti
Volvo počas servisu a údržby, sú bezpečne
uložené a spravované a že jej vedenie spĺňa
príslušné zákonné požiadavky. Ďalšie informácie vám poskytne predajca vozidiel značky
Volvo.
Obchodné podmienky pre služby
Volvo ponúka služby, ktoré pomáhajú zvýšiť
bezpečnosť a pohodlie vozidla.
Tieto služby zahŕňajú všetko od asistencie v
núdzových situáciách až po navigáciu a rôzne
servisné služby.
Pred použitím služieb je dôležité, aby ste si
prečítali Obchodné podmienky pre služby na
adrese www.volvocars.com.
Súvisiace informácie
•
Politika ochrany údajov zákazníkov
(str. 39)
VAŠE VOLVO
Politika ochrany údajov zákazníkov
Volvo rešpektuje a chráni osobnú integritu
každého návštevníka webovej stránky.
Táto politika sa týka zaobchádzania s údajmi o
zákazníkovi a osobnými údajmi. Zámerom je
poskytnúť súčasným, minulým a potenciálnym
zákazníkom celkové porozumenie:
•
Okolnosti, v ktorých zbierame a spracúvame vaše osobné údaje.
•
•
Druh osobných údajov, ktoré zbierame.
•
Ako zaobchádzame s vašimi osobnými
údajmi.
Dôvod, pre ktorý zbierame vaše osobné
údaje.
Ďalšie informácie o zásadách nájdete medzi
podpornými informáciami na adrese
www.volvocars.com.
Súvisiace informácie
•
•
•
Podmienky používania a zdieľania údajov
(str. 581)
Obchodné podmienky pre služby (str. 38)
Nahrávanie údajov (str. 37)
Dôležité informácie o doplnkoch a
pomocnom zariadení
Nesprávne pripojenie a inštalácia príslušenstva prídavných zariadení môže mať negatívny vplyv na elektronický systém vozidla.
Dôrazne odporúčame, aby si vlastníci vozidla
Volvo nainštalovali iba pôvodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou Volvo a aby montáž
príslušenstva vykonávali len vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti Volvo.
Určité príslušenstvo funguje iba vtedy, keď je v
počítačovom systéme vozidla nainštalovaný
príslušný softvér.
Vybavenie opísané v návode na obsluhu nie je
dostupné vo všetkých vozidlách - majú rôzne
vybavenie v závislosti od prispôsobení pre
potreby rôznych trhov a vnútroštátnych alebo
miestnych zákonov a právnych predpisov.
UPOZORNENIE
Vodič vždy nesie plnú zodpovednosť za
bezpečné používanie vozidla a dodržiavanie
platných zákonov a predpisov.
Je tiež dôležité, aby sa údržba a servis
vozidla vykonávali podľa odporúčaní spoločnosti Volvo, podľa informácií pre majiteľa a servisnej a záručnej knižky.
Ak sa palubné informácie líšia od návodu
na obsluhu v tlačenej forme, informácie v
tlačenej forme majú vždy prednosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
Inštalácia príslušenstva (str. 40)
Pripojenie zariadenia k diagnostickej
zásuvke vozidla (str. 40)
Prečítanie návodu na obsluhu (str. 24)
Voľby a doplnky opísané v tejto príručke sú
označené hviezdičkou. V prípade neistoty
týkajúcej sa štandardného alebo voliteľného
príslušenstva kontaktujte predajcu vozidiel
Volvo.
39
VAŠE VOLVO
Inštalácia príslušenstva
Dôrazne odporúčame, aby si vlastníci vozidla
Volvo nainštalovali iba pôvodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou Volvo a aby montáž
príslušenstva vykonávali len vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti Volvo.
Určité príslušenstvo funguje iba vtedy, keď je
v počítačovom systéme vozidla nainštalovaný
príslušný softvér.
• Originálne príslušenstvo Volvo sa testuje s
cieľom zabezpečiť jeho funkčnosť so
systémami vozidla v oblasti výkonnosti,
bezpečnosti a riadenia emisií. Okrem toho
náležite vyškolený a kvalifikovaný technik
spoločnosti Volvo vie, kde sa príslušenstvo
môže alebo nemôže bezpečne nainštalovať vo vašom vozidle Volvo. Pred inštaláciou akéhokoľvek príslušenstva vo vašom
vozidle Volvo alebo na ňom sa vždy
obráťte na vyškoleného a kvalifikovaného
technika spoločnosti Volvo.
40
•
Príslušenstvo, ktoré spoločnosť Volvo
neschválila, nebolo konkrétne testované
na použitie vo vašom vozidle.
•
Niektoré systémy výkonnosti a bezpečnostné systémy vozidla môžu byť negatívne ovplyvnené, ak nainštalujete príslušenstvo, ktoré nebolo testované na použitie s vozidlami Volvo, alebo ak umožníte
inej osobe bez skúseností s takýmto
vozidlom, aby nainštalovala takéto príslušenstvo.
•
Škody spôsobené príslušenstvom nainštalovaným neschváleným alebo nesprávnym
spôsobom nie je predmetom žiadnej
záruky na nové vozidlo. Viac informácií o
záruke nájdete v servisnej a záručnej
knižke. Spoločnosť Volvo nepreberá na
seba žiadnu zodpovednosť za žiadne úmrtie, zranenie alebo náklady vyplývajúce z
inštalácie neoriginálneho príslušenstva.
Súvisiace informácie
•
Dôležité informácie o doplnkoch a pomocnom zariadení (str. 39)
Pripojenie zariadenia k
diagnostickej zásuvke vozidla
Nesprávne pripojenie a inštalácia softvéru
alebo diagnostických nástrojov môže mať
negatívny vplyv na elektronický systém
vozidla.
Dôrazne odporúčame, aby si vlastníci vozidla
Volvo nainštalovali iba pôvodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou Volvo a aby montáž
príslušenstva vykonávali len vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti Volvo.
Určité príslušenstvo funguje iba vtedy, keď je v
počítačovom systéme vozidla nainštalovaný
príslušný softvér.
Konektor dátového spojenia (On-board Diagnostic,
OBDII) je pod prístrojovou doskou na strane vodiča.
VAŠE VOLVO
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo Cars nepreberá žiadnu
zodpovednosť za následky, ak je neoprávnené zariadenie pripojené On-board
Diagnostic k zástrčke (OBDII). Túto
zástrčku smú používať iba vyškolení a kvalifikovaní servisní technici spoločnosti
Volvo.
Súvisiace informácie
•
Dôležité informácie o doplnkoch a pomocnom zariadení (str. 39)
Zobrazenie identifikačného čísla
vozidla
Ak sa obrátite na predajcu spoločnosti Volvo
napríklad vo veci odberu Volvo On Call,
budete potrebovať identifikačné číslo vozidla
(VIN9).
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Pokračujte do Systém Systémové info
Identifikačné číslo vozidla.
> Zobrazí sa identifikačné číslo vozidla.
Ďalší spôsob ako nájsť číslo VIN je:
•
•
•
9 Vehicle
Číslo VIN sa nachádza na podobnom mieste u všetkých modelov.
na prvej strane servisnej a záručnej knižky
v registračnom dokumente vozidla
pozrite sa na prístrojovú dosku cez čelné
sklo vozidla.
Identification Number
41
VAŠE VOLVO
Rozptyľovanie vodiča
UPOZORNENIE
Vodič je zodpovedný za to, aby robil všetko,
čo sa dá na zaistenie bezpečnosti seba
samého, spolucestujúcich a iných účastníkov
cestnej premávky. Časťou jeho zodpovednosti je vyhýbať sa rozptýleniu ako vykonávanie
činnosti, ktorá nie je spojená s obsluhou
vozidla v prostredí cestnej premávky.
Vaše nové vozidlo Volvo je, alebo môže byť,
vybavené systémami bohatými na zábavu a
komunikáciu. Tým môžu byť mobilné telefóny
s handsfree, navigačné systémy a audio
systémy s mnohými funkciami. Pre vaše pohodlie môžete mať aj iné prenosné elektronické
zariadenia Pri správnom použití, pri bezpečnom spôsobe môžu obohatiť váš zážitok z
jazdy. Ak sa používajú nesprávne, môžu vás
rozptyľovať.
Chceme vám dať nasledovné výstrahy týkajúce sa takýchto systémov, aby sme vám dali
najavo, že sa spoločnosť Volvo stará o vašu
bezpečnosť. Nikdy nepoužívajte zariadenie
alebo funkciu vo vozidle spôsobom, ktorý vás
bude rozptyľovať od bezpečnej jazdy. Rozptýlenia môžu viesť k vážnym dopravným nehodám. Okrem týchto všeobecných výstrah
ponúkame nasledovné rady týkajúce sa
nových funkcií, ktoré môžu byť vo vašom
vozidle:
42
•
Počas jazdy nikdy nepoužívajte
mobilný telefón. V niektorých oblastiach je zakázané, aby vodič používal
mobilný telefón počas jazdy.
•
Ak je vozidlo vybavené navigačným
systémom, musíte nastavovať a meniť
plán trasy len vtedy, keď je vozidlo
zaparkované.
•
Nikdy nenaprogramujte audio systém
počas jazdy. Naprogramujte predvoľby
rádia, keď je vozidlo zaparkované a
potom používajte naprogramované
predvoľby pre rýchlejšie a jednoduchšie
používanie rádia.
•
Počas jazdy nikdy nepoužívajte notebooky alebo vreckové počítače.
Súvisiace informácie
•
Zvuk, médiá a internet (str. 538)
BEZPEČNOSŤ
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť
UPOZORNENIE
Vozidlo je vybavené niekoľkými bezpečnostnými systémami, ktoré spoločne pracujú na
ochrane vodiča a cestujúcich vo vozidle v prípade nehody.
Vozidlo je vybavené množstvom snímačov,
ktoré reagujú v prípade nehody a aktivujú
rôzne bezpečnostné systémy, ako sú rôzne
typy airbagov a napínačov bezpečnostných
pásov. V závislosti od konkrétnej situácie pri
nehode, ako sú kolízie pod rôznymi uhlami,
prevrátenie alebo výjazd mimo cesty, reagujú
systémy rôznymi spôsobmi, aby poskytli
dobrú ochranu.
Ak výstražný symbol zostane rozsvietený
alebo zapnutý počas jazdy a na displeji
vodiča sa zobrazí správa SRS airbag
Servis je naliehavý. Choďte do dielne,
znamená to, že časť jedného z bezpečnostných systémov nedosahuje úplnú funkčnosť. Spoločnosť Volvo odporúča čo
možno najskôr kontaktovať autorizovaný
servis Volvo.
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
rôzne bezpečnostné systémy vozidla.
Chybná funkčnosť jedného zo systémov
môže spôsobiť poruchu a viesť k vážnemu
zraneniu osôb. Spoločnosť Volvo odporúča
kontaktovať autorizovaný servis Volvo.
Existujú aj mechanické bezpečnostné
systémy, ako napríklad Whiplash Protection
System. Vozidlo je tiež konštruované tak, aby
veľká časť energie z kolízie bola rozložená na
nosníky, stĺpiky, podlahu, strechu a iné časti
karosérie.
Bezpečnostný režim vozidla sa môže aktivovať
po kolízii, ak dôjde k poškodeniu dôležitej
funkcie vo vozidle.
správa.
Výstražný symbol na displeji vodiča
Súvisiace informácie
Výstražný symbol sa rozsvieti na
displeji vodiča, keď je elektrický
systém vozidla nastavený do polohy
zapaľovania II. Symbol zhasne pribl.
po 6 sekundách, ak je bezpečnostný systém
vozidla bezchybný.
44
Ak sa poškodí špecifický výstražný
symbol, namiesto neho sa rozsvieti
všeobecný výstražný symbol a na
displeji vodiča sa zobrazí rovnaká
•
•
•
•
•
Bezpečnosť počas tehotenstva (str. 45)
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Airbagy (str. 52)
Whiplash Protection System (str. 45)
Bezpečnostný režim (str. 59)
•
Bezpečnosť detí (str. 61)
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť počas tehotenstva
Je dôležité, aby bol počas tehotenstva pás
správne použitý a aby si tehotné vodičky
upravili polohu sedadla.
Bezpečnostný pás
Diagonálna časť má obopínať rameno a potom
má smerovať medzi prsia a na bok brucha.
ľahko ovládať nožné pedále a volant). Cieľom
má byť umiestnenie sedadla s čo najväčšou
vzdialenosťou medzi bruchom a volantom.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) znižuje
riziko poranení krčnej chrbtice. Systém sa
skladá z operadiel a sedacej plochy absorbujúcich energiu, ako aj špeciálne navrhnutej
opierky hlavy na predných sedadlách.
WHIPS sa aktivuje v prípade nárazu zozadu,
pričom najväčší vplyv má uhol a rýchlosť kolízie a charakter kolidujúceho vozidla.
Keď sa aktivuje systém WHIPS, operadlá
predných sedadiel sa sklopia dozadu a sedadlá
sa pohybujú smerom nadol, aby sa zmenila
poloha sedenia vodiča a spolujazdca. Tento
pohyb pomáha absorbovať niektoré sily, ktoré
môžu vznikať a spôsobiť poranenia krčnej
chrbtice.
UPOZORNENIE
WHIPS sú doplnkom bezpečnostných
pásov. Vždy používajte bezpečnostný pás.
Lonová časť má byť položená na stehnách a čo
najnižšie pod bruchom. – Nikdy nesmie vykĺznuť hore. Odstráňte previsnutý bezpečnostný
pás a uistite sa, že prilieha k telu najviac, ako
sa len dá. Okrem toho skontrolujte, či na bezpečnostnom páse nie sú žiadne pokrivenia.
Poloha sedenia
Vo vyšších stupňoch tehotenstva si musia
tehotné vodičky upraviť sedadlo a volant tak,
aby ľahko udržali nad vozidlom počas jazdy
kontrolu (čo znamená, že musia byť schopné
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
45
BEZPEČNOSŤ
||
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo alebo WHIPS. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
V prípade vystavenia predných sedadiel
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné tieto
sedadlá vymeniť. Sedadlá by mohli stratiť
niektoré svoje ochranné mechanizmy
napriek tomu, že na pohľad nevyzerajú
poškodené.
UPOZORNENIE
Nevtláčajte pevné predmety medzi sedaciu
časť zadného sedadla a operadlo predného
sedadla.
Ak je operadlo zadného sedadla sklopené,
akýkoľvek náklad musí byť zaistený, aby
nemohol v prípade kolízie skĺznuť k operadlu predného sedadla.
UPOZORNENIE
Ak sa sklopí operadlo zadného sedadla
alebo sa na zadnom sedadle použije detská
sedačka smerujúca dozadu, musí byť zodpovedajúce predné sedadlo posunuté
dopredu tak, aby sa nedotýkalo sklopeného
operadla alebo detskej sedačky.
WHIPS a detské sedačky
Ochrana poskytovaná vozidlom deťom sediacim v detskej sedačke alebo na podsedáku nie
je systémom WHIPS znížená.
Súvisiace informácie
Bezpečnosť (str. 44)
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
•
Rear Collision Warning* (str. 392)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
Poloha sedenia
Pre dobrú ochranu systémom WHIPS musia
vodič a spolujazdec sedieť v správnej polohe a
uistiť sa, že fungovaniu systému nič neprekáža.
Nenechávajte na podlahe za alebo pod prednými
sedadlami, alebo na zadnom sedadle žiadne predmety, ktoré by mohli zabrániť správnej funkcii
systému WHIPS.
46
Pred začiatkom jazdy nastavte správnu polohu
sedenia na prednom sedadle.
Vodič a spolujazdec na prednom sedadle by
mali sedieť v strede sedadla s čo možno najmenším priestorom medzi hlavou a opierkou
hlavy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostné pásy
UPOZORNENIE
Intenzívne brzdenie môže mať vážne
následky, ak sa nepoužijú bezpečnostné
pásy.
Je dôležité, aby bezpečnostný pás ležal oproti
telu, aby mohol poskytnúť dobrú ochranu.
Opierku chrbta nesklápajte príliš dozadu. Bezpečnostný pás je určený na ochranu v normálnej polohe sedenia.
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
bezpečnostné pásy. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
V prípade vystavenia bezpečnostného pásu
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné celý bezpečnostný pás vymeniť. Bezpečnostné
pásy by mohli stratiť niektoré svoje
ochranné mechanizmy napriek tomu, že na
pohľad nevyzerajú poškodené. Bezpečnostný pás treba vymeniť aj v prípade, keď
vykazuje známky opotrebovania alebo
poškodenia. Nový bezpečnostný pás musí
byť schváleného typu a musí byť navrhnutý
tak, aby sa dal namontovať na rovnaké miesto ako vymieňaný bezpečnostný pás.
UPOZORNENIE
Nezabudnite neupínať alebo neupevňovať
bezpečnostný pás k háčikom alebo iným
vnútorným zariadeniam, pretože to zabraňuje správnemu utiahnutiu pásu.
UPOZORNENIE
Bezpečnostné pásy a airbagy sa vzájomne
ovplyvňujú. Ak sa bezpečnostný pás
nepoužíva alebo ak sa používa nesprávne, v
prípade kolízie môže dôjsť k zníženiu
ochrany, ktorú poskytuje airbag.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
1
Dostupné pre päť- a sedem-miestne varianty.
Bezpečnosť (str. 44)
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných
pásov (str. 47)
Zapínanie a odopínanie
bezpečnostných pásov
Pred jazdou sa uistite, že si všetci cestujúci
zapli bezpečnostné pásy.
Zapnutie bezpečnostných pásov
1.
Bezpečnostný pás pomaly vytiahnite a
uistite sa, že nie je skrútený alebo poškodený.
Uistite sa, že bezpečnostný pás je správne
namontovaný vo vodiacej lište, ktorá je k
dispozícii pre stredné sedadlo druhého
radu sedadiel1.
POZNÁMKA
Bezpečnostný pás je vybavený zotrvačným
navíjačom, ktorý sa zablokuje v nasledujúcich situáciách:
•
•
•
•
ak je pás natiahnutý príliš rýchlo.
počas brzdenia a akcelerácie.
ak sa vozidlo veľmi nakláňa.
pri jazde v zákrutách.
Pripomienka dverí a bezpečnostných
pásov (str. 51)
}}
47
BEZPEČNOSŤ
||
2. Zaistite bezpečnostný pás zasunutím
zaisťovacieho jazýčka do určenej spony.
> Hlasné „kliknutie“ znamená, že bezpečnostný pás bol zapnutý.
3. Na predných sedadlách a na vonkajších
sedadlách v druhom rade sedadiel je
možné nastaviť bezpečnostný pás
výškovo.
UPOZORNENIE
Jazýček bezpečnostného pásu vždy
zasuňte do spony na správnej strane. Bezpečnostné pásy a spony by v opačnom prípade nemuseli pri kolízii fungovať tak, ako
by mali. Hrozí tu riziko vážneho zranenia.
Bezpečnostný pás musí prechádzať cez rameno (nie
nad ramenom).
4. Napnite bedrový popruh cez pás tak, že
potiahnete diagonálny ramenný popruh
smerom k ramenu.
Stlačte spolu upevnenie sedadla a posuňte
bezpečnostný pás nahor alebo nadol.
Umiestnite bezpečnostný pás tak vysoko,
ako je to len možné, bez toho, aby sa vám
odieral o hrdlo.
Bedrový popruh musí byť umiestnený dole (nie nad
bruchom).
48
BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE
Každý bezpečnostný pás je určený iba pre
jednu osobu.
UPOZORNENIE
Nezabudnite neupínať alebo neupevňovať
bezpečnostný pás k háčikom alebo iným
vnútorným zariadeniam, pretože to zabraňuje správnemu utiahnutiu pásu.
UPOZORNENIE
Nepoškodzujte bezpečnostné pásy a
nevkladajte žiadne cudzie predmety do
zámku. Bezpečnostné pásy a spony by
potom nemuseli pri kolízii fungovať tak, ako
by mali. Hrozí tu riziko vážneho zranenia.
Vypnutie bezpečnostných pásov
1.
Stlačte červené tlačidlo na spone bezpečnostného pásu a potom nechajte pás, aby
sa navinul.
2. Ak sa bezpečnostný pás úplne nezasunie,
podajte ho rukou tak, aby sa nevisel voľne.
Uistite sa, že bezpečnostný pás je správne
namontovaný vo vodiacej lište, ktorá je k
dispozícii pre stredné sedadlo druhého
radu sedadiel1.
1
Dostupné pre päť- a sedem-miestne varianty.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Pripomienka dverí a bezpečnostných
pásov (str. 51)
Napínač bezpečnostného pásu
Vozidlo je vybavené štandardnými napínačmi
bezpečnostných pásov a elektrickými napínačmi bezpečnostných pásov, ktoré môžu v
kritických situáciách a kolíziách napnúť bezpečnostné pásy.
Štandardný napínač bezpečnostných
pásov
Všetky bezpečnostné pásy sú vybavené štandardným napínačom bezpečnostného pásu.
Napínač bezpečnostného pásu napína bezpečnostný pás v prípade kolízie s dostatočnou
silou na to, aby mohol účinnejšie zadržať
cestujúceho.
Elektrický napínač bezpečnostného
pásu
Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca na
prednom sedadle sú vybavené elektrickým
napínačom bezpečnostného pásu.
Napínače bezpečnostných pásov pracujú spoločne a môžu sa aktivovať spolu so systémami
podpory vodiča City Safety a Rear Collision
Warning. V kritických situáciách, ako je napríklad panické brzdenie, jazda mimo cesty
(napr. vozidlo vbehne do priekopy, zdvihne sa
zo zeme alebo zasiahne niečo v teréne), šmýkanie alebo nebezpečenstvo kolízie, sa bez-
}}
49
BEZPEČNOSŤ
||
pečnostný pás môže napnúť motorom elektrického napínača bezpečnostného pásu.
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
bezpečnostné pásy. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
Elektrický napínač bezpečnostného pásu
pomáha nastaviť lepšiu polohu cestujúceho,
čím sa znižuje riziko úderu o interiér vozidla a
zlepšuje sa účinok bezpečnostných systémov,
ako sú airbagy vozidla.
V prípade vystavenia bezpečnostného pásu
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné celý bezpečnostný pás vymeniť. Bezpečnostné
pásy by mohli stratiť niektoré svoje
ochranné mechanizmy napriek tomu, že na
pohľad nevyzerajú poškodené. Bezpečnostný pás treba vymeniť aj v prípade, keď
vykazuje známky opotrebovania alebo
poškodenia. Nový bezpečnostný pás musí
byť schváleného typu a musí byť navrhnutý
tak, aby sa dal namontovať na rovnaké miesto ako vymieňaný bezpečnostný pás.
Keď sa kritická situácia skončí, bezpečnostný
pás a elektrický predpínač bezpečnostného
pásu sa automaticky uvedú do pôvodného
stavu, ale môže sa to urobiť aj manuálne.
DÔLEŽITÉ
V prípade deaktivácie airbagu spolujazdca
sa deaktivuje aj elektrický napínač jeho
bezpečnostného pásu.
Súvisiace informácie
•
•
50
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných
pásov (str. 47)
•
Vynulovanie elektrického napínača bezpečnostného pásu (str. 50)
•
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca* (str. 55)
•
•
City Safety™ (str. 317)
Rear Collision Warning* (str. 392)
Vynulovanie elektrického napínača
bezpečnostného pásu
Elektrický napínač bezpečnostného pásu je
navrhnutý tak, aby sa dal automaticky vynulovať, ale dá sa vynulovať aj manuálne, ak
zostane vytiahnutý.
1. Zastavte s vozidlom na bezpečnom mieste.
2. Uvoľnite bezpečnostný pás a potom ho
znovu natiahnite.
> Bezpečnostný pás a elektrický napínač
bezpečnostného pásu sa vynulujú.
UPOZORNENIE
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
bezpečnostné pásy. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
V prípade vystavenia bezpečnostného pásu
veľkému zaťaženiu ako napr. v súvislosti s
kolíziou s iným vozidlom je nutné celý bezpečnostný pás vymeniť. Bezpečnostné
pásy by mohli stratiť niektoré svoje
ochranné mechanizmy napriek tomu, že na
pohľad nevyzerajú poškodené. Bezpečnostný pás treba vymeniť aj v prípade, keď
vykazuje známky opotrebovania alebo
poškodenia. Nový bezpečnostný pás musí
byť schváleného typu a musí byť navrhnutý
tak, aby sa dal namontovať na rovnaké miesto ako vymieňaný bezpečnostný pás.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Súvisiace informácie
•
•
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Pripomienka dverí a
bezpečnostných pásov
Pripomienka zapnutia
bezpečnostného pásu
Systém pripomína nepripútaným cestujúcim,
aby používali bezpečnostný pás, a tiež upozorňuje na otvorené dvere, kapotu alebo
veko.
Grafika displeja vodiča
Vizuálna pripomienka v strešnej konzole.
Vizuálna pripomienka sa zobrazí v strešnej
konzole a pomocou výstražného symbolu na
displeji vodiča.
Grafika na displeji vodiča s rôznymi typmi výstrah.
Výstražná farba dverí a dverí batožinového priestoru
závisí od rýchlosti vozidla.
Grafika na displeji vodiča ukazuje, ktoré
sedadlá vo vozidle sú obsadené pripútanými a
nepripútanými cestujúcimi.
Rovnaká grafika tiež ukazuje, či je otvorená
kapota, dvere batožinového priestoru, veko
palivovej nádrže alebo ktorékoľvek dvere.
Grafiku je možné potvrdiť stlačením tlačidla O
na pravej klávesnici volantu.
Akustická pripomienka závisí od rýchlosti,
času jazdy a vzdialenosti.
Stav pásu vodiča a spolujazdcov sa zobrazuje
grafikou na displeji vodiča, keď je pás zapnutý
alebo odopnutý.
Na detské sedačky sa pripomienky zapnutia
bezpečnostného pásu nevzťahuje.
Predné sedadlo
Vizuálna a akustická pripomienka upozorňuje
vodiča a spolujazdca na prednom sedadle na
používanie bezpečnostného pásu, ak niektorý
z nich nemá zapnutý pás.
}}
51
BEZPEČNOSŤ
||
Zadné sedadlo
Pripomienka zapnutia bezpečnostného pásu
na zadnom sedadle má dve podradené funkcie:
•
Poskytuje informácie o tom, ktoré bezpečnostné pásy sa používajú na zadnom
sedadle. Grafika na displeji vodiča sa
zobrazí vtedy, keď sa bezpečnostné pásy
používajú.
•
Vizuálnou a akustickou pripomienkou pripomína, že bezpečnostný pás na zadnom
sedadle sa počas jazdy odopol. Pripomienka sa prestane zobrazovať, keď sa
bezpečnostný pás znova zapne.
Pripomienka pre dvere, kapotu, dvere
batožinového priestoru a veka
palivovej nádrže
Ak kapota, dvere batožinového priestoru, veko
palivovej nádrže alebo dvere nie sú správne
zatvorené, grafika na displeji vodiča ukazuje,
čo je otvorené. Čo najskôr zastavte vozidlo na
bezpečnom mieste a zatvorte zdroj výstrahy.
Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou
nižšou ako cca. 10 km/h (6 mph),
rozsvieti sa informačný symbol na
displeji vodiča.
Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou
vyššou ako cca. 10 km/h (6 mph),
rozsvieti sa výstražný symbol na
displeji vodiča.
52
Súvisiace informácie
•
•
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Zapínanie a odopínanie bezpečnostných
pásov (str. 47)
Airbagy
Vozidlo je vybavené airbagmi a bočnými hlavovými airbagmi pre vodiča aj cestujúcich.
POZNÁMKA
Detektory reagujú odlišne v závislosti od
povahy kolízie a toho, či sú alebo nie sú
zapnuté bezpečnostné pásy. Platí pre
všetky umiestnenia bezpečnostného pásu.
Je preto možné, že sa pri kolízii môže
nafúknuť len jeden airbag (alebo žiadny z
nich). Detektory snímajú intenzitu kolízie
na vozidle a činnosť sa zodpovedajúcim
spôsobom upraví tak, že sa nafúkne jeden
airbag, viac airbagov, prípadne žiadny z
nich.
UPOZORNENIE
Ovládací modul systému airbagov sa
nachádza v stredovej konzole. Ak je stredová konzola nasiaknutá vodou alebo inou
tekutinou, odpojte káble k štartovacej batérii. Nepokúšajte sa naštartovať vozidlo, pretože airbagy sa môžu nafúknuť. Odtiahnutie vozidla. Spoločnosť Volvo odporúča, aby
bolo prepravené do autorizovaného servisu
Volvo.
BEZPEČNOSŤ
Nafúknutý airbag
Airbagy vodiča
Ak sa nafúkne ktorýkoľvek airbag, odporúča sa
nasledovné:
Ako doplnok k bezpečnostným pásom je
vozidlo vybavené airbagom volantu a kolenným airbagom na strane vodiča.
•
Odtiahnutie vozidla. Spoločnosť Volvo
odporúča, aby bolo prepravené do autorizovaného servisu Volvo. Nejazdite s nafúknutými airbagmi.
•
Spoločnosť odporúča obrátiť sa na autorizovaný servis spoločnosti Volvo, kde vykonajú výmenu komponentov bezpečnostného systému vozidla.
•
Vždy vyhľadajte lekársku pomoc.
Aby sa minimalizovalo riziko poranenia pri
nafúknutí airbagu, cestujúci musia sedieť
čo najviac vzpriamene, s nohami na podlahe a chrbtom opretým o operadlo.
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Nikdy nejazdite s nafúknutými airbagmi.
Môžu sťažiť riadenie. Môžu sa poškodiť aj
iné bezpečnostné systémy. Dym a prach
vznikajúci pri nafúknutí airbagov môže pri
intenzívnom pôsobení na pokožku a oči
spôsobiť ich podráždenie/poškodenie. V
prípade podráždenia umyte studenou
vodou. Rýchle nafúknutie a látka airbagov
môžu spôsobiť trenie a popáleniny
pokožky.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Airbagy vodiča (str. 53)
Airbag spolujazdca (str. 54)
Bočné airbagy (str. 57)
Nafukovacie závesy (str. 58)
UPOZORNENIE
Bezpečnostné pásy a airbagy sa vzájomne
ovplyvňujú. Ak sa bezpečnostný pás
nepoužíva vôbec alebo ak sa používa
nesprávne, môže sa znížiť ochrana, ktorú
poskytuje airbag v prípade kolízie.
Airbag volantu a kolenný airbag na strane vodiča na
prednom sedadle.
V prípade čelnej zrážky pomáhajú airbagy
chrániť hlavu, krk, tvár a hrudník vodiča, ako aj
jeho kolená a nohy.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a airbag/airbagy sa nafúknu. Airbag tlmí počiatočný náraz pre cestujúceho.
Stlačením v dôsledku kolízie sa airbag
vyfúkne. Keď k tomu dôjde, do vozidla vniká
dym. To je úplne normálne. Celý proces, vrátane nafúknutia a vyfúknutia airbagu, prebehne v priebehu desatín sekundy.
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybné fungovanie systému airbagov by mohlo spôsobiť
poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
Umiestnenie airbagu na volante
Tento airbag je umiestnený v strede volantu.
Volant je označený AIRBAG.
Miesto kolenného airbagu
Airbag je zložený v dolnej časti prístrojového
panela na bočnej strane vodiča. Jeho krycí
panel je označený AIRBAG.
UPOZORNENIE
Na hornú ani prednú časť dosky, pod ktorou je uložený kolenný airbag, neukladajte
žiadne predmety ani ich k nej neupevňujte.
}}
53
BEZPEČNOSŤ
||
Súvisiace informácie
•
•
Airbagy (str. 52)
Airbag spolujazdca (str. 54)
Airbag spolujazdca
Ako doplnok k bezpečnostným pásom je
vozidlo vybavené airbagom na strane spolujazdca na prednom sedadle.
UPOZORNENIE
Bezpečnostné pásy a airbagy sa vzájomne
ovplyvňujú. Ak sa bezpečnostný pás
nepoužíva vôbec alebo ak sa používa
nesprávne, môže sa znížiť ochrana, ktorú
poskytuje airbag v prípade kolízie.
Aby sa minimalizovalo riziko poranenia pri
nafúknutí airbagu, cestujúci musia sedieť
čo najviac vzpriamene, s nohami na podlahe a chrbtom opretým o operadlo.
UPOZORNENIE
Airbag spolujazdca na prednom sedadle.
V prípade čelnej zrážky pomáha airbag chrániť
hlavu, krk, tvár a hrudník spolujazdca, ako aj
jeho kolená a nohy.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a airbag sa nafúkne. Airbag tlmí
počiatočný náraz pre cestujúceho. Stlačením v
dôsledku kolízie sa airbag vyfúkne. Keď k tomu
dôjde, do vozidla vniká dym. To je úplne normálne. Celý proces, vrátane nafúknutia a
vyfúknutia airbagu, prebehne v priebehu desatín sekundy.
54
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybné fungovanie systému airbagov by mohlo spôsobiť
poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
Umiestnenie airbagu spolujazdca
Airbag je zložený v priestore nad odkladacou
schránkou pred spolujazdcom. Jeho krycí
panel je označený AIRBAG.
UPOZORNENIE
Neumiestňujte predmety pred alebo nad
prístrojovú dosku, kde sa nachádza airbag
spolujazdca.
BEZPEČNOSŤ
Štítok pre airbag spolujazdca
UPOZORNENIE
Pred predným sedadlom spolujazdca nikdy
nedovoľte nikomu stáť, ani sedieť.
Ak je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte
na prednom sedadle spolujazdca detskú
sedačku otočenú proti smeru jazdy.
Ak je airbag spolujazdca deaktivovaný, na
prednom sedadle spolujazdca nesmú nikdy
sedieť cestujúci otočení v smere jazdy (deti
a dospelí).
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
Štítok na slnečnej clone na strane spolujazdca.
Výstražný štítok pre airbag spolujazdca je
umiestnený tak, ako je znázornené vyššie.
UPOZORNENIE
Ak vozidlo nie je vybavené spínačom na
aktiváciu/deaktiváciu airbagu spolujazdca,
airbag sa vždy aktivuje.
Aktivovanie a deaktivovanie
airbagu spolujazdca*
Airbag spolujazdca možno vypnúť, ak je
vozidlo vybavené vypínačom Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vypínač airbagu spolujazdca sa nachádza na
konci prístrojového panela spolujazdca a dá sa
k nemu dostať, keď sa otvoria dvere spolujazdca.
Skontrolujte, či je vypínač v požadovanej
polohe.
Súvisiace informácie
•
•
•
Airbagy (str. 52)
Airbagy vodiča (str. 53)
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca* (str. 55)
Funkcia ON – airbag je zapnutý a všetci
cestujúci, ktorí sú obrátení tvárou dopredu
(deti aj dospelí), môžu bezpečne sedieť na
sedadle spolujazdca.
Funkcia OFF – Airbag vypnutý a deti,
ktoré sedia v detskej sedačke tvárou
dozadu, môžu bezpečne sedieť na sedadle
pre spolujazdca.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
}}
55
BEZPEČNOSŤ
||
UPOZORNENIE
Ak vozidlo nie je vybavené spínačom na
aktiváciu/deaktiváciu airbagu spolujazdca,
airbag sa vždy aktivuje.
2. Správu potvrďte stlačením tlačidla na pravej klávesnici na volante O.
Vypnutie airbagu spolujazdca
Zapnutie airbagu spolujazdca
Vytiahnite vypínač smerom von a otočte z
OFF na ON.
> Displej vodiča zobrazí správu Airbag
spolujaz. zap. Potvrďte, prosím.
POZNÁMKA
Ak bol airbag spolujazdca aktivovaný/deaktivovaný s vozidlom v polohe zapaľovania I
alebo nižšej, na displeji vodiča sa zobrazí
správa a v stropnej konzole sa zobrazí
nasledujúci indikátor pribl. 6 sekúnd po
nastavení elektrického systému vozidla do
polohy zapaľovania II.
56
> Textová správa a výstražný symbol na
stropnej konzole oznamujú, že airbag
na prednom sedadle spolujazdca bol
aktivovaný.
UPOZORNENIE
Ak je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte
na prednom sedadle spolujazdca detskú
sedačku otočenú proti smeru jazdy.
Airbag spolujazdca musí byť vždy aktivovaný, keď na prednom sedadle spolujazdca
sedia cestujúci otočení v smere jazdy (deti
a dospelí).
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
Vytiahnite vypínač smerom von a otočte z
ON na OFF.
> Displej vodiča zobrazí správu Airbag
spolujaz. vyp. Potvrďte, prosím.
POZNÁMKA
Ak bol airbag spolujazdca aktivovaný/deaktivovaný s vozidlom v polohe zapaľovania I
alebo nižšej, na displeji vodiča sa zobrazí
správa a v stropnej konzole sa zobrazí
nasledujúci indikátor pribl. 6 sekúnd po
nastavení elektrického systému vozidla do
polohy zapaľovania II.
BEZPEČNOSŤ
2. Správu potvrďte stlačením tlačidla na pravej klávesnici na volante O.
DÔLEŽITÉ
V prípade deaktivácie airbagu spolujazdca
sa deaktivuje aj elektrický napínač jeho
bezpečnostného pásu.
Bočné airbagy
Bočné airbagy na sedadle vodiča a spolujazdca slúžia v prípade kolízie na ochranu
hrudníka a bokov.
Súvisiace informácie
•
•
> Textová správa a výstražný symbol na
stropnej konzole oznamujú, že airbag
na prednom sedadle spolujazdca bol
deaktivovaný.
UPOZORNENIE
Keď je airbag deaktivovaný, na sedadle
spolujazdca nesmú nikdy sedieť cestujúci
otočení v smere jazdy (deti a dospelí).
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Detská sedačka (str. 61)
Bočné airbagy sú zabudované do rámov operadiel predných sedadiel a pomáhajú chrániť
vodiča a cestujúcich na prednom sedadle.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a bočné airbagy sa nafúknu. Airbag sa nafúkne medzi osobu a panel dverí, a
tlmí tak úvodný náraz. Stlačením v dôsledku
kolízie sa airbag vyfúkne. Bočný airbag sa zvyčajne nafúkne len na strane kolízie.
}}
57
BEZPEČNOSŤ
||
UPOZORNENIE
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybné fungovanie systému bočných airbagov môže spôsobiť ich poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
Nafukovacie závesy
Nafukovací záves, Inflatable Curtain (IC),
pomáha zabrániť tomu, aby sa počas kolízie
vodič a spolujazdec neudreli svoje hlavy o
vnútornú časť vozidla.
UPOZORNENIE
Nikdy nevešajte ani nepripevňujte ťažké
predmety na strešné rukoväte. Háčiky sú
určené len pre ľahké kabáty a bundy (nie
pre pevné predmety, ako sú dáždniky).
Spoločnosť Volvo odporúča používať iba
poťahy sedadiel schválené spoločnosťou
Volvo. Iné poťahy sedadiel môžu brániť činnosti bočných airbagov.
Na čalúnenie vozidla, stĺpiky dverí alebo
bočné panely nič nemontujte skrutkami ani
nič neinštalujte. Mohlo by to ohroziť zamýšľanú ochranu. Spoločnosť Volvo odporúča
používať iba originálne náhradné diely
Volvo, ktoré sú schválené na montáž v
rámci tejto oblasti použitia.
UPOZORNENIE
Bočné airbagy a detské sedačky
Ochrana poskytovaná vozidlom deťom sediacim v detskej sedačke alebo na podsedáku nie
je systémom znížená.
Súvisiace informácie
58
UPOZORNENIE
Do priestoru medzi vonkajšou stranou
sedadla a panelom dverí nedávajte žiadne
predmety, pretože tento priestor je
potrebný pre bočné airbagy.
Bočné airbagy sú doplnkom bezpečnostných pásov. Vždy používajte bezpečnostný
pás.
•
UPOZORNENIE
Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade opravy kontaktovali autorizovaný servis vozidiel značky Volvo. Chybná funkčnosť systému nafukovacej opony môže
spôsobiť poruchu a viesť k vážnemu zraneniu osôb.
Airbagy (str. 52)
Nafukovací záves sa montuje po oboch stranách stropného obloženia a pomáha chrániť
vodiča a cestujúcich na vonkajších stranách
vozidla. Panely sú označené pomocou IC
AIRBAG.
Pri dostatočne prudkom náraze dôjde k aktivácii snímačov a nafukovací záves sa nafúkne.
UPOZORNENIE
Medzi nákladom a bočnými oknami
nechajte medzeru 10 cm (4 palce), ak je
vozidlo naložené nad horný okraj okien
dverí. V opačnom prípade sa môže narušiť
určená ochrana nafukovacieho závesu,
ktorý je ukrytý v čalúnení stropu.
BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE
Záclonový airbag je doplnkom bezpečnostných pásov. Vždy používajte bezpečnostný
pás.
Súvisiace informácie
•
Airbagy (str. 52)
Bezpečnostný režim
UPOZORNENIE
Bezpečnostný režim je ochranný stav, ktorý
sa spustí v prípade, že by kolízia mohla
poškodiť životne dôležité funkcie vozidla, ako
sú palivové potrubia, snímače akéhokoľvek
bezpečnostného systému alebo brzdový
systém.
Ak bolo vozidlo účastníkom kolízie, na displeji
vodiča sa môže zobraziť správa Safety mode
Pozrite si príručku, pokiaľ nie je displej
poškodený a elektrický systém vozidla je stále
v prevádzke. Táto správa znamená, že vozidlo
má zníženú funkčnosť.
Nikdy sa sami nepokúšajte opravovať
vozidlo alebo resetovať elektroniku, ak je
vozidlo v bezpečnostnom režime. Mohlo by
to mať za následok zranenie alebo nefunkčnosť vozidla. Spoločnosť Volvo odporúča,
aby po zobrazení Safety mode Pozrite si
príručku bolo vozidlo skontrolované a
znovu zavedené do normálneho stavu autorizovaným servisom Volvo.
UPOZORNENIE
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime,
nesmie byť ťahané. Musí byť transportované z miesta jeho lokalizácie. Spoločnosť
Volvo odporúča, aby bolo prepravené do
autorizovaného servisu Volvo.
UPOZORNENIE
Ak je cítiť palivo, keď sa na displeji vodiča
zobrazí Safety mode Pozrite si príručku
správa, nikdy a za žiadnych okolností sa
nepokúšajte vozidlo opäť naštartovať.
Ihneď opustite vozidlo.
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime, je
možné pokúsiť sa vynulovať systém, aby sa
vozidlo mohlo naštartovať a prejsť krátku
vzdialenosť, ak je napríklad v nebezpečnej
dopravnej situácii.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Štartovanie a pohýnanie vozidla po bezpečnostnom režime (str. 60)
Odtiahnutie (str. 530)
59
BEZPEČNOSŤ
Štartovanie a pohýnanie vozidla po
bezpečnostnom režime
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime, je
možné pokúsiť sa vynulovať systém, aby sa
vozidlo mohlo naštartovať a prejsť krátku
vzdialenosť, ak je napríklad v nebezpečnej
dopravnej situácii.
Štartovanie vozidla po
bezpečnostnom režime
1.
Skontrolujte celkovú situáciu poškodenia
vozidla a či nevytieklo žiadne palivo.
Nesmiete cítiť žiadny smrad paliva.
3. Potom skúste vozidlo naštartovať.
> Elektronika vo vozidle vykoná kontrolu
systémov a potom sa pokúsi obnoviť
normálny stav. Počas tejto doby displej
vodiča zobrazí správu Štart motora
Kontrola syst., čakajte. Toto môže
trvať až jednu minútu.
4. Keď už správa Štart motora Kontrola
syst., čakajte nie je zobrazená na displeji
vodiča, tak skúste znovu naštartovať
vozidlo.
DÔLEŽITÉ
Ak sa na vozidle nachádza iba malé poškodenie a kontrola neodhalila žiadne vytečené palivo, môžete sa pokúsiť naštartovať.
Ak je na displeji stále zobrazená správa
Safety mode Pozrite si príručku, s vozidlom nesmiete jazdiť ani ho nesmiete ťahať;
namiesto toho musíte využiť odťahovú
službu. Vozidlo síce môže vyzerať ako prevádzkyschopné, skryté poškodenie však
môže spôsobiť, že pohybujúce sa vozidlo
sa nebude dať ovládať.
UPOZORNENIE
Ak je cítiť palivo, keď sa na displeji vodiča
zobrazí Safety mode Pozrite si príručku
správa, nikdy a za žiadnych okolností sa
nepokúšajte vozidlo opäť naštartovať.
Ihneď opustite vozidlo.
2. Vypnite vozidlo.
60
Pohýnanie sa vozidla po
bezpečnostnom režime
1.
Ak displej vodiča po pokuse naštartovať,
zobrazuje správu Normal mode The car
is now in normal mode, s vozidlom je
možné sa opatrne pohnúť, ak stojí v
nebezpečnej polohe.
2. Nepohýnajte sa s vozidlom viac ako je
nevyhnutné.
UPOZORNENIE
Ak je vozidlo v bezpečnostnom režime,
nesmie byť ťahané. Musí byť transportované z miesta jeho lokalizácie. Spoločnosť
Volvo odporúča, aby bolo prepravené do
autorizovaného servisu Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnostný režim (str. 59)
Štartovanie vozidla (str. 470)
Odtiahnutie (str. 530)
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť detí
Deti musia pri cestovaní vozidlom vždy sedieť
zabezpečené.
Volvo má vybavenie pre bezpečnosť dieťaťa
(detské sedačky a upevňovacie zariadenia),
ktoré je určené na montáž do tohto konkrétneho vozidla. Pomocou vybavenie pre bezpečnosť dieťaťa Volvo získate dobré podmienky
pre bezpečné cestovanie dieťaťa vo vozidle.
Okrem toho vybavenie pre bezpečnosť dieťaťa
dobre zapadá a ľahko sa ovláda.
Vybavenie, ktoré sa má používať, vyberajte s
ohľadom na hmotnosť a veľkosť dieťaťa.
Spoločnosť Volvo odporúča, aby deti cestovali
v detskej sedačke smerujúcej dozadu, pokým
to bude možné, minimálne do 3 - 4 rokov, a
potom v detskej sedačke smerujúcej dopredu,
až kým dieťa nedosiahne výšku 140 cm
(4 stopy a 7 palcov).
POZNÁMKA
Právne predpisy týkajúce sa typu detskej
sedačky, ktorá sa musí používať pre deti
rôzneho veku a výšky, sa v jednotlivých krajinách môžu líšiť. Skontrolujte, čo platí.
POZNÁMKA
Pri použití detského bezpečnostného vybavenia je dôležité prečítať si priložené montážne pokyny.
Ak máte pri montáži detského bezpečnostného vybavenia pochybnosti, kontaktujte
výrobcu, ktorý vám poskytne jasnejšie
pokyny.
Deti všetkých vekových kategórií a veľkostí
musia vo vozidle vždy sedieť správne. Nikdy
nedovoľte, aby dieťa sedelo na kolenách cestujúceho.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnosť (str. 44)
Detská sedačka (str. 61)
Aktivácia a deaktivácia detských poistiek
(str. 294)
Detská sedačka
Vždy keď vo vozidle cestujú deti, treba použiť
vhodné detské sedačky.
Deti majú sedieť pohodlne a bezpečne. Presvedčte sa, že je detská sedačka dobre
umiestnená, upevnená a správne použitá.
Pre správne pripevnenie detskej sedačky si
pozrite návod na inštalovanie.
POZNÁMKA
Pri použití detského bezpečnostného vybavenia je dôležité prečítať si priložené montážne pokyny.
Ak máte pri montáži detského bezpečnostného vybavenia pochybnosti, kontaktujte
výrobcu, ktorý vám poskytne jasnejšie
pokyny.
POZNÁMKA
Nikdy nenechávajte detskú sedačku voľne
vo vozidle. Vždy ju zaistite podľa pokynov
pre detskú sedačku, aj keď sa nepoužíva.
}}
61
BEZPEČNOSŤ
||
POZNÁMKA
Dlhodobá inštalácia a používanie detských
sedačiek môže spôsobiť opotrebovanie
kotviacich bodov na vozidle. Spoločnosť
Volvo odporúča používať ochranné príslušenstvo na ochranu kotviacich bodov
vozidla.
Súvisiace informácie
•
•
•
Bezpečnosť detí (str. 61)
Integrovaná detská sedačka* (str. 79)
Horné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
Dolné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 63)
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 64)
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Horné upevňovacie body pre
detské sedačky
Vozidlo je vybavené hornými upevňovacími
bodmi pre detské sedačky na vonkajších
sedadlách druhého radu.
Horné upevňovacie body sú primárne určené
pre použitie s detskými sedačkami smerujúcimi dopredu.
Pri pripájaní detskej sedačky k horným upevňovacím bodom sa vždy riaďte montážnymi
pokynmi výrobcu.
Umiestnenie upevňovacích bodov
Upevňovacie body sa nachádzajú na zadnej
strane vonkajších sedadiel druhého radu.
UPOZORNENIE
Horné popruhy detskej sedačky sa musia
pretiahnuť cez otvor v podpere opierky
hlavy predtým, než sa napnú v bode upevnenia. Ak to nie je možné, riaďte sa odporúčaniami výrobcu detskej sedačky.
Aktivovanie a deaktivovanie airbagu spolujazdca* (str. 55)
Variant s piatimi a siedmymi sedadlami: Umiestnenie
upevňovacích bodov je označené symbolmi na
zadnej strane operadla.
62
Variant so šiestimi sedadlami: Umiestnenie upevňovacích bodov je označené symbolmi na zadnej strane
operadla.
POZNÁMKA
Aby ste vo vozidlách so sklopnými opierkami hlavy na krajných sedadlách uľahčili
montáž tohto typu detskej sedačky,
sklopte opierky hlavy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
POZNÁMKA
Vo vozidlách s krytom batožinového priestoru nad batožinovým priestorom sa pred
upevnením detských sedačiek do zabezpečovacích bodov musí kryt odstrániť.
Súvisiace informácie
•
•
Detská sedačka (str. 61)
Dolné upevňovacie body pre
detské sedačky
Vozidlo je vybavené dolnými upevňovacími
bodmi pre detské sedačky na prednom
sedadle* a na sedadlách v druhom rade.
Dolné upevňovacie body sú navrhnuté na použitie v spojení s určitými detskými sedačkami
otočenými chrbtom v smere jazdy.
Dolné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 63)
Pri pripájaní detskej sedačky k dolným upevňovacím bodom sa vždy riaďte montážnymi
pokynmi výrobcu.
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 64)
Umiestnenie upevňovacích bodov
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
Upevňovacie body na prednom sedadle sú
upevnené, iba ak je vozidlo vybavené prepínačom aktivovania/deaktivovania airbagov pre
spolujazdca*.
Umiestnenie upevňovacích bodov na sedadlách v
druhom rade.
Upevňovacie body na sedadlách v druhom
rade sa nachádzajú v zadnej časti podlahových
koľajníc predného sedadla.
Súvisiace informácie
Umiestnenie upevňovacích bodov na prednom
sedadle.
Upevňovacie body na prednom sedadle sa
nachádzajú po stranách priestoru na nohy
spolujazdca.
•
•
Detská sedačka (str. 61)
Horné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 64)
•
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
63
BEZPEČNOSŤ
upevňovacie body pre detské
sedačky i-Size/ISOFIX
Stlačte sedák nadol, aby ste sa dostali k upevňovacím bodom.
Vozidlo je vybavené upevňovacími bodmi pre
detské sedačky na sedadlách v druhom rade
i-Size/ISOFIX.
Systém i-Size/ISOFIX2 je zabudovaný systém
pre detské sedačky, ktorý vychádza z medzinárodnej normy.
Súvisiace informácie
Pri pripájaní detskej sedačky k upevňovacím
bodom i-Size/ISOFIX sa vždy riaďte montážnymi pokynmi výrobcu.
Umiestnenie upevňovacích bodov
•
•
Detská sedačka (str. 61)
Horné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 62)
•
Dolné upevňovacie body pre detské
sedačky (str. 63)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 72)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 74)
Polohovanie detskej sedačky
Je dôležité umiestniť vo vozidle detskú
sedačku na správne miesto. Okrem iného
voľba miesta závisí od typu detskej sedačky a
toho, či je zapnutý airbag na mieste spolujazdca.
Detská sedačka otočená tvárou dozadu a airbag nie
sú kompatibilné.
Umiestnenie upevňovacích bodov je označené symbolmi2 na poťahu operadla.
Upevňovacie body systému i-Size/ISOFIX sú
skryté za spodnou časťou operadla v druhom
rade sedadiel, na vonkajších sedadlách.
2 Názvy
64
Vždy pripevnite detskú sedačku tvárou dozadu
v druhom a treťom* rade sedadiel, keď je
zapnutý airbag na mieste spolujazdca. Ak
dieťa sedí na prednom sedadle pre spolujazdca, môže utrpieť vážne poranenie pri
nafúknutí airbagu.
Keď je airbag na mieste spolujazdca vypnutý,
potom môžete pripevniť detské sedačky tvárou dozadu na prednom sedadle.
a symboly sa menia v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
POZNÁMKA
Štítok pre airbag spolujazdca
Montáž detskej sedačky
Pri montáži a používaní detskej sedačky je
dôležité pamätať na množstvo vecí, ktoré
závisia od umiestnenia detskej sedačky.
Predpisy týkajúce sa spôsobu prepravy detí
vo vozidle sa v jednotlivých krajinách môžu
líšiť. Skontrolujte, čo platí.
UPOZORNENIE
Je zakázané používať podsedáky/detské
sedačky s oceľovými prackami alebo inými
prvkami, ktoré by mohli dosadnúť na tlačidlo otvorenia zámku bezpečnostného
pásu, pretože môže dôjsť k jeho náhodnému otvoreniu.
UPOZORNENIE
Pred predným sedadlom spolujazdca nikdy
nedovoľte nikomu stáť, ani sedieť.
Ak je aktivovaný airbag, nikdy nepoužívajte
na prednom sedadle spolujazdca detskú
sedačku otočenú proti smeru jazdy.
Ak je airbag spolujazdca deaktivovaný, na
prednom sedadle spolujazdca nesmú nikdy
sedieť cestujúci otočení v smere jazdy (deti
a dospelí).
Štítok na slnečnej clone na strane spolujazdca.
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
môže ohroziť život alebo viesť k vážnemu
zraneniu osôb.
Súvisiace informácie
Výstražný štítok pre airbag spolujazdca je
umiestnený tak, ako je znázornené vyššie.
•
•
•
Detská sedačka (str. 61)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
Popruhy detskej sedačky neukotvujte o
vodorovnú nastavovaciu lištu sedadla ani o
pružiny, koľajnice či nosníky pod sedadlom.
Ostré okraje môžu popruhy poškodiť.
Zabráňte tomu, aby sa horná časť detskej
sedačky opierala o čelné sklo.
POZNÁMKA
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
Pri použití detského bezpečnostného vybavenia je dôležité prečítať si priložené montážne pokyny.
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 72)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 74)
Ak máte pri montáži detského bezpečnostného vybavenia pochybnosti, kontaktujte
výrobcu, ktorý vám poskytne jasnejšie
pokyny.
}}
65
BEZPEČNOSŤ
||
POZNÁMKA
Nikdy nenechávajte detskú sedačku voľne
vo vozidle. Vždy ju zaistite podľa pokynov
pre detskú sedačku, aj keď sa nepoužíva.
•
Detské sedačky ISOFIX sa dajú namontovať len vtedy, keď je vozidlo vybavené
systémom príslušenstvom s konzolou
ISOFIX3.
•
Ak je detská sedačka vybavená dolnými
popruhmi, spoločnosť Volvo odporúča
použiť s nimi nižšie upevňovacie body3.
•
Ak je detská sedačka vybavená podpornými nožičkami, vždy upevnite podpornú
nožičku/podporné nožičky priamo k podlahe. Nikdy nemontujte podpornú nožičku
na opierku nohy alebo iný predmet.
•
Na uľahčenie montáže detskej sedačky
môžete použiť príručku ISOFIX.
POZNÁMKA
Dlhodobá inštalácia a používanie detských
sedačiek môže spôsobiť opotrebovanie
kotviacich bodov na vozidle. Spoločnosť
Volvo odporúča používať ochranné príslušenstvo na ochranu kotviacich bodov
vozidla.
Montáž na predné sedadlo
•
Pri montáži detských sedačiek proti smeru
jazdy skontrolujte, či je airbag spolujazdca
deaktivovaný.
•
Pri montáži detských sedačiek v smere
jazdy skontrolujte, či je airbag spolujazdca
aktivovaný.
•
Používajte iba detské sedačky, ktoré sú
odporúčané spoločnosťou Volvo, sú univerzálne schválené alebo sú polouniverzálne a kde je vozidlo uvedené na zozname vozidiel výrobcu.
3 Sortiment príslušenstva sa líši v závislosti od trhu.
4 Netýka sa stredného sedadla (k dispozícii vo variantoch
5 Dostupné pre päť- a sedem-miestne varianty.
6 Líši sa v závislosti od trhu.
66
•
Vonkajšie sedadlá sú vybavené hornými
upevňovacími bodmi. Spoločnosť Volvo
odporúča, aby sa horné popruhy detskej
sedačky preťahovali cez otvor v opierke
hlavy predtým, než sa napnú v bode upevnenia. Ak to nie je možné, riaďte sa odporúčaniami výrobcu detskej sedačky.
•
Vo vozidlách s tretím radom sedadiel*
musí byť druhý rad sedadiel nastavený do
svojej najzadnejšej polohy. Ak sa v treťom
rade používa aj detská sedačka, môže sa
urobiť výnimka. V takom prípade vždy
skontrolujte, či je detská sedačka stále
namontovaná v súlade s pokynmi výrobcu.
•
Ak je detská sedačka vybavená dolnými
popruhmi, nikdy neupravujte polohu
sedadla vpredu po namontovaní popruhov
do dolných upevňovacích bodov. Vždy,
keď nie je namontovaná detská sedačka,
nezabudnite odstrániť dolné popruhy.
•
Ak je detská sedačka vybavená podpornými nožičkami, vždy upevnite podpornú
nožičku/podporné nožičky priamo k podlahe. Nikdy nemontujte podpornú nožičku
na opierku nohy alebo iný predmet.
•
Pri montáži detských sedačiek sa nesmie
používať vodiaci prvok ISOFIX.
Montáž v druhom rade sedadiel
•
Používajte iba detské sedačky, ktoré sú
odporúčané spoločnosťou Volvo, sú univerzálne schválené4 alebo sú polouniverzálne a kde je vozidlo uvedené na zozname vozidiel výrobcu.
•
Detská sedačka s podpornými nožičkami
nesmie byť umiestnená na strednom
sedadle5.
•
Vonkajšie sedadlá sú vybavené upínacím
systémom ISOFIX a sú schválené pre iSize6.
s piatimi a siedmimi sedadlami).
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Súvisiace informácie
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 72)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 74)
Pri inštalácii detskej sedačky pre malé deti na
zadnom sedadle, spoločnosť Volvo odporúča vzdialenosť aspoň 50 mm (2 tum) od prednej časti detskej
sedačky po najvzdialenejšiu časť sedadla vpredu.
Montáž v treťom rade sedadiel*
•
Používajte iba detské sedačky, ktoré sú
odporúčané spoločnosťou Volvo, sú univerzálne schválené alebo sú polouniverzálne a kde je vozidlo uvedené na zozname vozidiel výrobcu.
•
Detské sedačky s podpornými nožičkami
nesmú byť namontované v treťom rade
sedadiel.
•
V prípade potreby nastavte druhý rad
sedadiel dopredu, aby sa vytvoril dostatočný priestor. Ak je v druhom rade sedadiel namontovaná aj detská sedačka,
skontrolujte, či je detská sedačka stále
namontovaná v súlade s pokynmi výrobcu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
67
BEZPEČNOSŤ
Tabuľka pre umiestnenie detských
sedačiek pomocou
bezpečnostných pásov vozidla
V tabuľke sa uvádza odporúčanie, ktoré detské sedačky sú vhodné pre dané miesta a pre
akú veľkosť dieťaťa.
POZNÁMKA
Pred montážou detskej sedačky do vozidla
si vždy prečítajte časť návod na obsluhu o
montáži detskej sedačky.
Tabuľka pre XC90 Twin Engine s piatimi alebo siedmimi sedadlami
Hmotnosť
Skupina 0
max 10 kg
Skupina 0+
max 13 kg
Skupina 1
9-18 kg
Skupina 2
15-25 kg
68
Predné sedadlo (s deaktivovaným airbagom,
iba detské sedačky
smerujúce dozadu)A
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba
detské sedačky smerujúce dopredu)A
Druhý rad sedadiel,
krajné sedadlo
Druhý rad sedadiel,
stredné sedadlo
Tretí rad sedadiel*
UB, C
X
UC
LC
U
UB, C
X
UC
LC
U
LD
UFB, E
U, LD
L
U
LD
UFB, F
UF, LD
B*, G, LF
UF
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Hmotnosť
Skupina 3
22-36 kg
Predné sedadlo (s deaktivovaným airbagom,
iba detské sedačky
smerujúce dozadu)A
X
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba
detské sedačky smerujúce dopredu)A
Druhý rad sedadiel,
krajné sedadlo
UFB, H
UH
Druhý rad sedadiel,
stredné sedadlo
B*, G, LH
Tretí rad sedadiel*
UH
U: Vhodné pre univerzálne kategórie zadržiavacích systémov schválených pre použitie v tejto hmotnostnej skupine.
UF: Vhodné pre univerzálne schválené detské sedačky smerujúce dopredu.
L: Vhodné pre konkrétne detské sedačky. Tieto zadržiavacie systémy môžu byť špecifické pre dané vozidlá, obmedzené alebo polouniverzálne kategórie.
B: Vstavané zadržiavacie zariadenie schválené pre túto hmotnostnú skupinu.
X: Sedadlo nie je vhodné pre deti v tejto hmotnostnej skupine.
A
B
C
D
E
F
G
H
Pri montáži detských sedačiek musí byť predĺženie sedáku vždy zasunuté.
Nastavte operadlo do vzpriamenejšej polohy.
Volvo odporúča: Detská sedačka Volvo (typové schválenie E1 04301146).
Volvo odporúča: Reverzibilné sedadlo Volvo v polohe smerujúcej dozadu (typové schválenie E5 04192); Sedadlo Volvo smerujúce dozadu (typové schválenie E5 04212).
Spoločnosť Volvo odporúča pre deti v tejto hmotnostnej skupine detskú sedačku smerujúcu dozadu.
Volvo odporúča: Reverzibilné sedadlo Volvo v polohe smerujúcej dopredu (typové schválenie E5 04192); podporný vankúš s operadlom a bez operadla (typové schválenie E5 04216); podporný
vankúš Volvo s operadlom (typové schválenie E1 04301169); podporný vankúš Volvo (typové schválenie E1 04301312).
Spoločnosť Volvo odporúča: Integrovaná detská sedačka (typové schválenie E5 04218).
Volvo odporúča: Podporný vankúš s operadlom a bez operadla (typové schválenie E5 04216); podporný vankúš Volvo s operadlom (typové schválenie E1 04301169); podporné sedadlo Volvo
(typové schválenie E1 04301312).
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
69
BEZPEČNOSŤ
||
Tabuľka pre XC90 Twin Engine so šiestimi sedadlami
Hmotnosť
Skupina 0
max 10 kg
Skupina 0+
max 13 kg
Skupina 1
9-18 kg
Skupina 2
15-25 kg
70
Predné sedadlo (s deaktivovaným airbagom, iba detské sedačky smerujúce
dozadu)A
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba detské sedačky smerujúce
dopredu)A
Druhý rad sedadiel
Tretí rad sedadiel
UB, C
X
UC
U
UB, C
X
UC
U
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB, F
UF, LD
UF
BEZPEČNOSŤ
Hmotnosť
Predné sedadlo (s deaktivovaným airbagom, iba detské sedačky smerujúce
dozadu)A
Skupina 3
22-36 kg
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba detské sedačky smerujúce
dopredu)A
UFB, G
X
Druhý rad sedadiel
Tretí rad sedadiel
UG
UG
U: Vhodné pre univerzálne kategórie zadržiavacích systémov schválených pre použitie v tejto hmotnostnej skupine.
UF: Vhodné pre univerzálne schválené detské sedačky smerujúce dopredu.
L: Vhodné pre konkrétne detské sedačky. Tieto zadržiavacie systémy môžu byť špecifické pre dané vozidlá, obmedzené alebo polouniverzálne kategórie.
B: Vstavané zadržiavacie zariadenie schválené pre túto hmotnostnú skupinu.
X: Sedadlo nie je vhodné pre deti v tejto hmotnostnej skupine.
A
B
C
D
E
F
G
Pri montáži detských sedačiek musí byť predĺženie sedáku vždy zasunuté.
Nastavte operadlo do vzpriamenejšej polohy.
Volvo odporúča: Detská sedačka Volvo (typové schválenie E1 04301146).
Volvo odporúča: Reverzibilné sedadlo Volvo v polohe smerujúcej dozadu (typové schválenie E5 04192); Sedadlo Volvo smerujúce dozadu (typové schválenie E5 04212).
Spoločnosť Volvo odporúča pre deti v tejto hmotnostnej skupine detskú sedačku smerujúcu dozadu.
Volvo odporúča: Reverzibilné sedadlo Volvo v polohe smerujúcej dopredu (typové schválenie E5 04192); podporný vankúš s operadlom a bez operadla (typové schválenie E5 04216); podporný
vankúš Volvo s operadlom (typové schválenie E1 04301169); podporný vankúš Volvo (typové schválenie E1 04301312).
Volvo odporúča: Podporný vankúš s operadlom a bez operadla (typové schválenie E5 04216); podporný vankúš Volvo s operadlom (typové schválenie E1 04301169); podporné sedadlo Volvo
(typové schválenie E1 04301312).
UPOZORNENIE
Ak je aktivovaný airbag spolujazdca, nikdy
nepoužívajte na prednom sedadle spolujazdca detskú sedačku otočenú proti
smeru jazdy.
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 72)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 74)
•
Bezpečnostné pásy (str. 47)
Súvisiace informácie
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
71
BEZPEČNOSŤ
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek i-Size
Detská sedačka musí byť schválená v súlade s
UN Reg R129.
V tabuľke sa uvádza odporúčanie, ktoré detské sedačky i-Size sú vhodné pre dané miesta a pre akú veľkosť dieťaťa.
POZNÁMKA
Pred montážou detskej sedačky do vozidla
si vždy prečítajte časť návod na obsluhu o
montáži detskej sedačky.
Tabuľka pre XC90 Twin Engine s piatimi alebo siedmimi sedadlami
Typ detskej sedačky
Predné sedadlo (s
deaktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dozadu)
Predné sedadlo (s aktivovaným airbagom, iba
detské sedačky smerujúce dopredu)
Druhý rad sedadiel,
krajné sedadlo
Druhý rad sedadiel,
stredné sedadlo
Tretí rad sedadiel*
Detské sedačky i-Size
X
X
i-UA
X
X
i-U: Vhodné pre "univerzálnu" detskú sedačku i-Size, otočenú v smere aj proti smeru jazdy.
X: Nevhodné pre univerzálne schválené detské sedačky.
A
Spoločnosť Volvo odporúča, aby deti cestovali v detskej sedačke otočenej proti smeru jazdy do čo možno najvyššieho veku, minimálne však do veku 3 – 4 rokov.
Tabuľka pre XC90 Twin Engine so šiestimi sedadlami
Typ detskej sedačky
Predné sedadlo (s deaktivovaným
airbagom, iba detské sedačky
smerujúce dozadu)
Predné sedadlo (s aktivovaným
airbagom, iba detské sedačky
smerujúce dopredu)
Druhý rad sedadiel
Tretí rad sedadiel
Detské sedačky i-Size
X
X
i-UA
X
i-U: Vhodné pre "univerzálnu" detskú sedačku i-Size, otočenú v smere aj proti smeru jazdy.
X: Nevhodné pre univerzálne schválené detské sedačky.
A
72
Spoločnosť Volvo odporúča, aby deti cestovali v detskej sedačke otočenej proti smeru jazdy do čo možno najvyššieho veku, minimálne však do veku 3 – 4 rokov.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Súvisiace informácie
•
•
•
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek
ISOFIX (str. 74)
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 64)
73
BEZPEČNOSŤ
Tabuľka umiestnenia detských
sedačiek ISOFIX
V tabuľke sa uvádza odporúčanie, ktoré detské sedačky ISOFIX sú vhodné pre dané miesta a pre akú veľkosť dieťaťa.
Detská sedačka musí byť schválená v súlade s
UN Reg R44 a model vozidla musia byť
zahrnutý do zoznamu vozidiel od výrobcu.
POZNÁMKA
Pred montážou detskej sedačky do vozidla
si vždy prečítajte časť návod na obsluhu o
montáži detskej sedačky.
Tabuľka pre XC90 Twin Engine s piatimi alebo siedmimi sedadlami
Hmotnosť
Skupina 0
max 10 kg
Skupina 0+
max 13 kg
74
Trieda veľkostiA
Typ detskej
sedačky
E
Detská sedačka
smerujúca dozadu
E
Detská sedačka
smerujúca dozadu
C
Detská sedačka
smerujúca dozadu
D
Detská sedačka
smerujúca dozadu
Predné sedadlo (s
deaktivovaným
airbagom, iba detské sedačky smerujúce dozadu)B, C
Predné sedadlo (s
aktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce dopredu)B, C
Druhý rad
sedadiel,
krajné
sedadlo
Druhý rad
sedadiel,
stredné
sedadlo
Tretí rad
sedadiel*
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Hmotnosť
Skupina 1
9-18 kg
Trieda veľkostiA
Typ detskej
sedačky
A
Detská sedačka
smerujúca dopredu
B
Detská sedačka
smerujúca dopredu
B1
Detská sedačka
smerujúca dopredu
C
Detská sedačka
smerujúca dozadu
D
Detská sedačka
smerujúca dozadu
Predné sedadlo (s
deaktivovaným
airbagom, iba detské sedačky smerujúce dozadu)B, C
Predné sedadlo (s
aktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce dopredu)B, C
Druhý rad
sedadiel,
krajné
sedadlo
Druhý rad
sedadiel,
stredné
sedadlo
Tretí rad
sedadiel*
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
X
ILB, XE
X
ILG
X
X
IL: Vhodné pre konkrétne detské sedačky ISOFIX. Tieto detské sedačky sú systémy špecifických vozidiel, obmedzených alebo polouniverzálnych
kategórií.
IUF: Vhodné pre detské sedačky smerujúce dopredu ISOFIX univerzálnej kategórie, ktoré sú schválené pre použitie v danej hmotnostnej skupine.
X: Nevhodné pre detské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
Pre detské sedačky s upevňovacím systémom ISOFIX existuje klasifikácia veľkosti, ktorá pomáha používateľom vybrať si správny typ detskej sedačky. Triedu veľkosti nájdete uvedenú na štítku detskej sedačky.
Vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX, ktorá je čiastočne univerzálne schválená (IL), ak je vozidlo vybavené systémom ISOFIX (rozsah príslušenstva sa líši v závislosti od trhu). Nie sú tu žiadne
horné montážne body pre detské sedačky.
Pri montáži detských sedačiek musí byť predĺženie sedáku vždy zasunuté.
Volvo odporúča: Detská sedačka Volvo upevnená systémom ISOFIX (typové schválenie E1 04301146).
Platí, ak vozidlo nie je vybavené konzolou ISOFIX.
Spoločnosť Volvo odporúča pre deti v tejto hmotnostnej skupine detskú sedačku smerujúcu dozadu.
Volvo odporúča: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typové schválenie E5 04200).
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
75
BEZPEČNOSŤ
||
Tabuľka pre XC90 Twin Engine so šiestimi sedadlami
Hmotnosť
Skupina 0
max 10 kg
Skupina 0+
max 13 kg
76
Trieda veľkostiA
Typ detskej sedačky
E
Detská sedačka smerujúca dozadu
E
Detská sedačka smerujúca dozadu
C
Detská sedačka smerujúca dozadu
D
Detská sedačka smerujúca dozadu
Predné sedadlo (s
deaktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dozadu)B, C
Predné sedadlo (s
aktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dopredu)B, C
Druhý rad
sedadiel
Tretí rad
sedadiel
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
BEZPEČNOSŤ
Hmotnosť
Skupina 1
9-18 kg
Trieda veľkostiA
Typ detskej sedačky
A
Detská sedačka smerujúca dopredu
B
Detská sedačka smerujúca dopredu
B1
Detská sedačka smerujúca dopredu
C
Detská sedačka smerujúca dozadu
D
Detská sedačka smerujúca dozadu
Predné sedadlo (s
deaktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dozadu)B, C
Predné sedadlo (s
aktivovaným airbagom, iba detské
sedačky smerujúce
dopredu)B, C
Druhý rad
sedadiel
Tretí rad
sedadiel
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
ILB, XE
X
ILG
X
IL: Vhodné pre konkrétne detské sedačky ISOFIX. Tieto detské sedačky sú systémy špecifických vozidiel, obmedzených alebo polouniverzálnych
kategórií.
IUF: Vhodné pre detské sedačky smerujúce dopredu ISOFIX univerzálnej kategórie, ktoré sú schválené pre použitie v danej hmotnostnej skupine.
X: Nevhodné pre detské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
Pre detské sedačky s upevňovacím systémom ISOFIX existuje klasifikácia veľkosti, ktorá pomáha používateľom vybrať si správny typ detskej sedačky. Triedu veľkosti nájdete uvedenú na štítku detskej sedačky.
Vhodné na montáž detskej sedačky ISOFIX, ktorá je čiastočne univerzálne schválená (IL), ak je vozidlo vybavené systémom ISOFIX (rozsah príslušenstva sa líši v závislosti od trhu). Nie sú tu žiadne
horné montážne body pre detské sedačky.
Pri montáži detských sedačiek musí byť predĺženie sedáku vždy zasunuté.
Volvo odporúča: Detská sedačka Volvo upevnená systémom ISOFIX (typové schválenie E1 04301146).
Platí, ak vozidlo nie je vybavené konzolou ISOFIX.
Spoločnosť Volvo odporúča pre deti v tejto hmotnostnej skupine detskú sedačku smerujúcu dozadu.
Volvo odporúča: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typové schválenie E5 04200).
}}
77
BEZPEČNOSŤ
||
UPOZORNENIE
Ak je aktivovaný airbag spolujazdca, nikdy
nepoužívajte na prednom sedadle spolujazdca detskú sedačku otočenú proti
smeru jazdy.
POZNÁMKA
Ak detská sedačka i-Size/ISOFIX nemá
klasifikáciu veľkosti, model vozidla musí
byť uvedený v zozname vozidiel pre detskú
sedačku.
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča kontaktovať
autorizovaného predajcu vozidiel značky
Volvo, ktorý vám poskytne informácie o
tom, ktoré detské sedačky i-Size/ISOFIX
spoločnosť Volvo odporúča.
Súvisiace informácie
•
•
•
78
Polohovanie detskej sedačky (str. 64)
Montáž detskej sedačky (str. 65)
Tabuľka pre umiestnenie detských sedačiek pomocou bezpečnostných pásov
vozidla (str. 68)
•
Tabuľka umiestnenia detských sedačiek iSize (str. 72)
•
upevňovacie body pre detské sedačky iSize/ISOFIX (str. 64)
BEZPEČNOSŤ
Integrovaná detská sedačka*
Pred jazdou skontrolujte, či:
Integrovaná detská sedačka na strednom
sedadle v druhom rade sedadiel7 umožňuje
deťom pohodlne a bezpečne sedieť.
Detská sedačka je špeciálne navrhnutá tak,
aby poskytla deťom dobrú bezpečnosť spolu s
bezpečnostným pásom vozidla.
•
je vankúš sedadla uzamknutý na svojom
mieste
•
sa opierka hlavy podľa možnosti nastaví v
rovnakej výške ako hlava dieťaťa, aby
zakrývala celú zadnú časť hlavy
•
je bezpečnostný pás v kontakte s telom
dieťaťa a či nie je uvoľnený alebo skrútený
•
bezpečnostný pás neleží krížom na krku
dieťaťa alebo pod jeho ramenom
•
brušná časť bezpečnostného pásu je
umiestnená nízko nad panvou, aby sa
zabezpečila optimálna ochrana.
Detská autosedačka je schválená pre deti,
ktoré vážia 15-36 kg (33-80 libier) a majú
výšku minimálne 97 cm (38 palcov).
UPOZORNENIE
Spoločnosť Volvo odporúča, aby opravu
alebo výmenu integrovanej detskej sedačky
vykonával len autorizovaný servis vozidiel
značky Volvo. Na detskej sedačke nevykonávajte žiadne úpravy ani na ňu nedávajte
žiadne doplnky. Ak bola integrovaná detská
sedačka vystavená veľkému zaťaženiu,
napr. v súvislosti s kolíziou, musí sa vymeniť sedák, bezpečnostný pás a operadlo,
prípadne celá sedačka. Aj keď sa zdá, že
detská sedačka nie je poškodená, nemôže
už poskytnúť rovnakú úroveň ochrany. To
platí aj v prípade, ak bol sedák sedadla
počas kolízie v zníženej polohe alebo podobne. Ak je sedák sedadla veľmi opotrebovaný, musí sa vymeniť.
UPOZORNENIE
Ak nie sú dodržané pokyny pre integrovanú
detskú sedačku, dieťa by mohlo v prípade
nehody utrpieť vážne zranenie.
Správna poloha, bezpečnostný pás by mal byť
umiestnený na ramene.
Súvisiace informácie
•
•
•
7
Detská sedačka (str. 61)
Sklápanie sedáku pri integrovanej detskej
sedačke* (str. 80)
Sklápanie sedáku pri integrovanej detskej
sedačke* (str. 80)
Dostupné pre päť- a sedem-miestne varianty.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
79
BEZPEČNOSŤ
Sklápanie sedáku pri integrovanej
detskej sedačke*
Sklápanie sedáku pri integrovanej
detskej sedačke*
Sedák sa má vždy zložiť, keď sa používa integrovaná detská sedačka.
Sedák na zadnom sedadle treba sklopiť, keď
sa nepoužíva integrovaná detská sedačka.
Zatlačte sedák dozadu, aby sa uzamkol.
UPOZORNENIE
Ak nie sú dodržané pokyny pre integrovanú
detskú sedačku, dieťa by mohlo v prípade
nehody utrpieť vážne zranenie.
Vytiahnite páčku dopredu a nahor a uvoľnite sedák.
Vytiahnite páčku dopredu a uvoľnite
sedák.
Súvisiace informácie
•
•
80
Integrovaná detská sedačka* (str. 79)
Sklápanie sedáku pri integrovanej detskej
sedačke* (str. 80)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
BEZPEČNOSŤ
Zatlačte rukou do stredu sedáka, aby sa
uzamkol.
DÔLEŽITÉ
Pred spustením detskej sedačky skontrolujte, či v priestore pod jej poduškou nezostali nejaké neupevnené predmety (ako
napr. hračky).
POZNÁMKA
Pred sklopením zadného operadla musíte
najskôr sklopiť sedaciu plochu detskej
sedačky.
Súvisiace informácie
•
•
Integrovaná detská sedačka* (str. 79)
Sklápanie sedáku pri integrovanej detskej
sedačke* (str. 80)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
81
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s ľavostranným
riadením
Nastavenie volantu
Prehľady ukazujú, kde sa nachádzajú displeje
a ovládače v blízkosti vodiča.
Ľavá tlačidlová plocha na volante
Volant a prístrojová doska
Stredová a tunelová konzola
Klaksón
Otváranie kapoty motora
Osvetlenie displeja, odomykanie/otváranie
dverí batožinového priestoru*/zatváranie*,
vyrovnávanie halogénových svetlometov
Stropná konzola
Stredový displej
Výstražné svetlá, rozmrazovanie, médiá,
otvor odkladacej schránky
Volič prevodových stupňov
Štartovacie tlačidlo
Obrysové svetlá, denné svietenie, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, smerové
svetlá, zadné hmlové svetlo, vynulovanie
počítadla kilometrov
Parkovacia brzda
Pádla na volante pre manuálne radenie v
prípade automatickej prevodovky*
Predné lampičky na čítanie a interiérové
osvetlenie
Head-up displej*
Panoramatická strecha*
Displej vodiča
Displej v strešnej konzole, tlačidlo ON
CALL*
Stierače a ostrekovač, dažďový senzor*
Pravá tlačidlová plocha na volante
84
Ovládanie režimu jazdy
Automatické zabrzdenie pri odstavení
Manuálne stmievanie vnútorného spätného zrkadla
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Dvere vodiča
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Prevodovka (str. 485)
Zobrazenia a ovládacie prvky pre
vodiča vo vozidle s pravostranným
riadením
Prehľady ukazujú, kde sa nachádzajú displeje
a ovládače v blízkosti vodiča.
Pamäťové miesta pre predné sedadlo*,
nastavenia pre vonkajšie spätné zrkadlo a
head-up displej*
Centrálne zamykanie
Elektrické ovládanie okien, vonkajšie
spätné zrkadlá, elektrická detská poistka*
Nastavenie predného sedadla
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
Úprava volantu (str. 213)
Ovládanie svetiel (str. 158)
Štartovanie vozidla (str. 470)
Displej vodiča (str. 88)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
85
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Volant a prístrojová doska
Klaksón
Stredová a tunelová konzola
Nastavenie volantu
Ľavá tlačidlová plocha na volante
Stropná konzola
Obrysové svetlá, denné svietenie, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, smerové
svetlá, zadné hmlové svetlo, vynulovanie
počítadla kilometrov
Stredový displej
Pádla na volante pre manuálne radenie v
prípade automatickej prevodovky*
Volič prevodových stupňov
Head-up displej*
Displej vodiča
Stierače a ostrekovač, dažďový senzor*
Pravá tlačidlová plocha na volante
Osvetlenie displeja, odomykanie/otváranie
dverí batožinového priestoru*/zatváranie*,
vyrovnávanie halogénových svetlometov
Výstražné svetlá, rozmrazovanie, médiá,
otvor odkladacej schránky
Predné lampičky na čítanie a interiérové
osvetlenie
Štartovacie tlačidlo
Panoramatická strecha*
Ovládanie režimu jazdy
Displej v strešnej konzole, tlačidlo ON
CALL*
Parkovacia brzda
Automatické zabrzdenie pri odstavení
Manuálne stmievanie vnútorného spätného zrkadla
Otváranie kapoty motora
86
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Dvere vodiča
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Prevodovka (str. 485)
Pamäťové miesta pre predné sedadlo*,
nastavenia pre vonkajšie spätné zrkadlo a
head-up displej*
Centrálne zamykanie
Elektrické ovládanie okien, vonkajšie
spätné zrkadlá, elektrická detská poistka*
Nastavenie predného sedadla
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
Úprava volantu (str. 213)
Ovládanie svetiel (str. 158)
Štartovanie vozidla (str. 470)
Displej vodiča (str. 88)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
87
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Displej vodiča
Displej vodiča sa aktivuje ihneď po otvorení
dverí, t.j. v polohe zapaľovania 0. Displej
vodiča po chvíli zhasne, ak sa nepoužíva. Ak
ho chcete znova aktivovať, postupujte nasledovne:
•
•
Otvorte jedny z dverí.
•
Displej vodiča zobrazuje informácie o vozidle
a jazde.
Displej vodiča obsahuje ukazovatele, indikátory a indikačné a výstražné symboly. Obsah
displeja vodiča závisí od vybavenia vozidla,
nastavení a funkcií, ktoré sú v tom čase
aktívne.
Stlačte brzdový pedál.
Aktivujte polohu zapaľovania I.
UPOZORNENIE
Ak displej vodiča zhasne, nesvieti pri aktivácii/štarte, alebo je úplne alebo čiastočne
nečitateľný, vozidlo sa nesmie používať.
Mali by ste okamžite navštíviť servis. Spoločnosť Volvo odporúča autorizovaný servis
Volvo.
UPOZORNENIE
V prípade poruchy na displeji vodiča sa
nemusia zobraziť informácie napr. o
brzdách, airbagoch alebo iných bezpečnostných systémoch. V takom prípade
vodič nemôže skontrolovať stav systémov
vozidla alebo prijímať aktuálne upozornenia
a informácie.
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Umiestnenie na displeji vodiča:
Naľavo
V strede
Napravo
Tachometer
Indikátor a výstražné symboly
Otáčkomer/hybridný ukazovateľA
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Indikátor prevodových stupňov
Hodiny
Jazdný režim
Informácie tempomatu a obmedzovača
rýchlosti
Správy, v niektorých prípadoch s grafikou
Palivomer
Informácie o dopravných značkách*
Informácie o dverách a bezpečnostných pásoch
Ukazovateľ hybridnej batérie
–
Stav nabíjania
Dojazd na nádrž
Denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Počítadlo prejazdenej
88
vzdialenostiB
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
A
B
Naľavo
V strede
Napravo
–
Prehrávač médií
Dojazd na batériu
–
Mapa navigácie*
Okamžitá spotreba paliva
–
Telefón
Ponuka aplikácie (aktivovaná pomocou klávesnice
na volante)
–
Rozpoznávanie hlasu
–
–
KompasA
–
Závisí od zvoleného režimu jazdy.
Počet najazdených kilometrov.
Dynamický symbol
Súvisiace informácie
Dynamický symbol vo svojej
základnej forme.
Stred displeja vodiča obsahuje dynamický
symbol, ktorý mení vzhľad pre rôzne typy
správ. Oranžová alebo červená značka okolo
symbolu označuje stupeň závažnosti kontrolnej alebo výstražnej správy.
•
•
Nastavenia displeja vodiča (str. 90)
Výstražné symboly na displeji vodiča
(str. 101)
•
•
•
•
Symboly na displeji vodiča (str. 99)
•
Režimy jazdy (str. 493)
Palubný počítač (str. 93)
Hlásenia na displeji vodiča (str. 111)
Správa menu aplikácií na displeji vodiča
(str. 110)
Príklady symbolov indikátorov.
Pomocou animácie sa môže základný tvar premeniť na grafickú ukážku toho, kde sa nachádza problém, alebo na objasnenie informácií.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
89
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Nastavenia displeja vodiča
Nastavenia možností zobrazenia na displeji
vodiča sa dajú uskutočniť prostredníctvom
ponuky aplikácie displeja vodiča a prostredníctvom ponuky nastavení stredového
displeja.
Nastavenia pomocou ponuky aplikácie
displeja vodiča
•
navigačný systém*.
Nastavenia pomocou stredového
displeja
Výber typu informácií
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car Displej vodiča
Informácie na displeji vodiča.
3. Vyberte, čo sa má zobrazovať na pozadí:
• Neukazovať žiadne info. na pozadí
• Ukázať info. o aktuál. prehráv. médiu
• Zobraziť navigáciu, aj keď nie je
2. Ak chcete vybrať jazyk, ťuknite na položku
Systém Systémové jazyky a jednotky
Jazyk systému.
> Zmena ovplyvní jazyk na všetkých
displejoch.
Tieto nastavenia sú osobné a automaticky sa
ukladajú do aktívneho profilu ovládača.
Súvisiace informácie
•
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Správa menu aplikácií na displeji vodiča
(str. 110)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
vybraná žiadna trasa
Výber témy
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Ponuka aplikácie sa otvára a ovláda pomocou
pravej klávesnice na volante.
V ponuke aplikácií si môžete vybrať, ktoré
informácie sa budú zobrazovať na displeji
vodiča spomedzi týchto:
•
•
•
90
palubný počítač
prehrávač médií
telefón
2. Ťuknite na položku My Car
vodiča Témy displeja
Displej
3. Vyberte tému (vzhľad) pre displej vodiča:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Výber jazyka
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Palivomer
Hybridný ukazovateľ
Palivomer na displeji vodiča zobrazuje hladinu paliva v nádrži.
V režimoch jazdy Hybrid a Pure displej vodiča
zobrazuje hybridný ukazovateľ, ktorý môže
vodičovi pomôcť riadiť vozidlo hospodárnejším spôsobom.
Indikuje úroveň energie pri naštartovaní spaľovacieho motora. Ak je symbol vyplnený, znamená to, že sa používa spaľovací motor.
Udáva úroveň energie pri naštartovaní spaľovacieho motora. Ak symbol
nie je vyplnený, znamená to, že sa
nepoužíva spaľovací motor.
Indikátor ktorý indikuje nabíjanie
hybridnej batérie napr. ak je mierne
zošliapnutý brzdový pedál.
Výkon požadovaný vodičom
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Béžová zóna palivomeru udáva množstvo
paliva v nádrži.
Keď je hladina paliva nízka, symbol palivového
čerpadla sa rozsvieti a zmení farbu na oranžovú farbu. Palubný počítač tiež uvádza dojazd
do prázdnej nádrže.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Ukazovateľ hybridnej batérie (str. 92)
Plnenie paliva (str. 513)
Palivová nádrž - objem (str. 716)
Hybridný ukazovateľ ukazuje rôznymi spôsobmi vzťah medzi tým, koľko energie sa odoberá z elektromotora a koľko energie je k
dispozícii.
Ukazovateľ v hybridnom ukazovateli udáva
množstvo výkonu motora, ktoré vodič požaduje reguláciou plynového pedálu. Čím vyššia
je hodnota na stupnici, tým vyšší je výkon
vyžadovaný vodičom na aktuálnom prevodovom stupni. Značka medzi bleskom bliká a
kvapka ukazuje bod, v ktorom sa naštartuje
spaľovací motor.
Symboly na hybridnom ukazovateli
Označuje aktuálnu úroveň dostupnej
energie elektromotora. Ak je symbol
vyplnený, znamená to, že sa používa
elektromotor.
Ak symbol nie je vyplnený, znamená
to, že sa nepoužíva elektromotor.
}}
91
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Ukazovateľ hybridnej batérie
Príklad:
Meradlo hybridnej batérie zobrazuje, koľko
energie je v batérii k dispozícii.
Vozidlo je naštartované, ale nepohybuje sa, nevyžaduje sa žiadna energia.
Vozidlo generuje prúd do batérie, batéria sa nabíja,
napr. keď je brzdový pedál zľahka stlačený alebo
počas brzdenia motorom z kopca.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Elektromotor nemôže dodávať požadovaný výkon
motora a naštartuje sa spaľovací motor.
92
Režimy jazdy (str. 493)
Displej vodiča (str. 88)
Nožná brzda (str. 476)
Štartovanie a zastavenie spaľovacieho
motora v Twin Engine (str. 493)
Energia v hybridnej batérii sa používa v prípade elektrického motora, ale aj na chladenie
alebo vykúrenie vozidla. Palubný počítač vypočíta približnú vzdialenosť na základe zvyšnej
energie v batérii.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Symboly na meradle hybridnej batérie
Palubný počítač
Palubný počítač vozidla zaznamenáva hodnoty, ako napríklad vzdialenosť, spotrebu
paliva a priemernú rýchlosť počas jazdy.
Na dosiahnutie štýlu jazdy efektívneho z hľadiska spotreby paliva sa zaznamenávajú informácie o aktuálnej, ako aj priemernej spotrebe
paliva. Informácie palubného počítača sa dajú
zobraziť na displeji vodiča.
•
•
Dojazd na batériu
Turisticko-alternatívny rýchlomer
Jednotky pre vzdialenosť, rýchlosť atď. sa
môžu zmeniť prostredníctvom systémových
nastavení na stredovom displeji.
Denné počítadlo prejazdenej
vzdialenosti
Existujú dva denné počítadlá prejazdenej rýchlosti - TM a TA.
TM sa dá znovu nastaviť manuálne a TA sa
znovu nastavuje automaticky, pokiaľ sa vozidlo
nepoužíva minimálne štyri hodiny.
Symbol
na meradle hybridnej batérie
označuje, že je aktivovaná funkcia Hold a
symbol
označuje, že je aktivovaná funkcia
Charge.
Počas jazdy sa zaznamenávajú tieto informácie:
•
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
funkcia Hold a Charge (str. 509)
Príklady informácií z palubného počítača na displeji
vodiča. Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v
závislosti od modelu vozidla.
Na palubnom počítači sa nachádzajú tieto
počítadlá.
•
•
•
•
Denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Okamžitá spotreba paliva
Prejdená vzdialenosť
Doba jazdy
Priemerná rýchlosť
Priemerná spotreba paliva
Aplikujú sa hodnoty od posledného opätovného nastavenia denného počítadla prejazdenej vzdialenosti vozidla.
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti zaznamenáva celkový počet najazdených kilometrov
vozidla. Túto hodnotu nie je možné znovu
nastaviť na nulu.
Dojazd na nádrž
}}
93
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Okamžitá spotreba paliva
Toto počítadlo zobrazuje momentálnu spotrebu paliva vozidla. Hodnota sa aktualizuje
približne každú sekundu.
Dojazd na nádrž
Palubný počítač vypočíta zostávajúci
počet najazdených kilometrov v závislosti od paliva v nádrži.
Výpočet vychádza z priemernej spotreby
paliva za posledných 30 km (20 míľ) a zostávajúceho množstva paliva.
Ak počítadlo ukazuje „----“, nie je k dispozícii
dostatok paliva na výpočet počtu najazdených
kilometrov. Čo najskôr doplňte palivo.
POZNÁMKA
V prípade zmeny štýlu jazdy sa môže
vyskytnúť mierna odchýlka.
Úsporný štýl jazdy zvyčajne vedie k dlhšiemu
dojazdu.
Dojazd na batériu
Približný dojazd na zostávajúce
množstvo energie v hybridnej batérii
sa zobrazuje vedľa tohto symbolu.
Výpočet vychádza z priemernej spotreby
bežne naloženého vozidla počas bežnej jazdy
a zo zohľadnenia toho, či je klimatizácia (AC)
94
vypnutá alebo zapnutá. Pri prechode z režimu
jazdy Hybrid na režim jazdy Pure sa vypočítaná vzdialenosť zvýši, pretože režim Pure má
znížené nastavenia klimatizácie (klimatizácia
ECO).
Ak počítadlo ukazuje hodnotu „----“, nezostáva
k dispozícii žiadne zaručené množstvo elektrickej energie.
POZNÁMKA
V prípade zmeny štýlu jazdy sa môže
vyskytnúť mierna odchýlka.
Počet najazdených kilometrov pri
elektrickom pohone
S cieľom dosiahnuť najvyšší počet najazdených kilometrov pri elektrickom pohone musí
vodič myslieť aj na úsporu energie. Potenciálny
počet najazdených kilometrov sa znižuje
počtom aktívnych spotrebičov (stereo, elektrické vyhrievanie okien/zrkadiel/sedadiel,
veľmi studený vzduch zo systému ovládania
klimatizácia atď.) - čím je ich počet vyšší, tým
je potenciálny počet najazdených kilometrov
menší.
POZNÁMKA
Úsporný štýl jazdy zvyčajne vedie k dlhšiemu
dojazdu.
Počiatočná hodnota plne nabitej hybridnej
batérie
Keďže štýl jazdy a iné faktory, ktoré vplývajú
na rozsah elektrického pohonu, je ťažké predpokladať, spoločnosť Volvo sa rozhodla pre
počiatočnú hodnotu, ktorú použije po úplnom
nabití vozidla. Počiatočná hodnota označuje
aktualizovanú hodnotu rozsahu elektrického
pohonu namiesto jeho odhadu. Rozdiel počiatočnej hodnoty Hybrid a Pure je spôsobený
tým, že vozidlo môže využívať viac energie z
hybridnej batérie v režime Pure, ako aj tým, že
vozidlo prechádza na klimatizáciu ECO.
Okrem vysokého odberu prúdu v priestore
pre cestujúcich, aj náhle zrýchlenie a brzdenie, vysoká rýchlosť, ťažký náklad, nízka
vonkajšia teplota a stúpanie do kopca znižujú možnú vzdialenosť jazdy.
Turisticko-alternatívny rýchlomer
Alternatívny digitálny rýchlomer uľahčuje jazdu
v krajinách, kde sú dopravné značky pre
obmedzenie rýchlosti v iných jednotkách ako
tých, ktoré sa zobrazujú na prístrojoch vozidla.
Digitálna rýchlosť sa následne zobrazuje v jednotkách, ktoré sú opačné ako jednotky na analógovom rýchlomeri. Stupnica analógového
rýchlomeru sa udáva v mph a stupnica digitálneho rýchlomeru v km/h a naopak.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Súvisiace informácie
•
Zobrazenie dát o jazde na displeji vodiča
(str. 95)
•
Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti (str. 96)
•
Zobrazenie štatistík jazdy na stredovom
displeji (str. 96)
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Zobrazenie dát o jazde na displeji
vodiča
Záznamy palubného počítača a vypočítané
hodnoty možno zobraziť na displeji vodiča.
Hodnoty sa uložia do aplikácie palubného
počítača. V ponuke aplikácií si môžete vybrať,
ktoré informácie sa budú zobrazovať na
displeji vodiča.
Zmena systémových jednotiek (str. 138)
1.
Otvorte ponuku aplikácie na displeji
vodiča stlačením (1).
(Kým je na displeji vodiča nepotvrdená
správa, nedá sa spustiť ponuku aplikácií.
Skôr ako otvoríte ponuku aplikácie, správu
treba najprv potvrdiť stlačením klávesy O
(4).)
2. Prejdite k aplikácii palubného počítača
vľavo alebo vpravo pomocou (2).
> Horné štyri riadky ponuky zobrazujú
namerané hodnoty denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti TM. Ďalšie
štyri riadky ponuky zobrazujú namerané
hodnoty denného počítadla prejazdenej
vzdialenosti TA. Posúvajte zoznam hore
a dolu pomocou (3).
Otvorte a ovládajte ponuku aplikácie1 pomocou pravej klávesnice na volante.
Ponuka aplikácie
Doľava/doprava
Hore/dolu
Potvrdiť
1
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
}}
95
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
3. Posuňte sa dolu na tlačidlá voľby a
vyberte, ktoré informácie chcete zobraziť
na displeji vodiča:
•
•
•
•
•
•
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti
Vynulovanie denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti
Zobrazenie štatistík jazdy na
stredovom displeji
Vynulujte denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti pomocou ľavého pákového spínača.
Štatistiky jazdy z palubného počítača sa
zobrazia graficky na stredovom displeji a
poskytnú prehľad, ktorý napomáha efektívnejšiemu využitiu paliva.
Otvorte aplikáciu Výkonnosť
v zobrazení aplikácií, aby sa
zobrazila štatistika jázd.
Dojazd na nádrž
Dojazd na batériu
Turistický (alternatívny rýchlomer)
Prejdená vzdialenosť v míľach TM, TA
alebo žiadne zobrazenie míľ na dennom
počítadle prejazdenej vzdialenosti.
Každá čiara v diagrame symbolizuje vzdialenosť 1, 10
alebo 100 km, alternatívne
míle. Čiary sa dopĺňajú sprava v priebehu
jazdy. Čiara, ktorá je najbližšie k pravému
kraju, zobrazuje hodnotu pre aktuálnu vzdialenosť.
Okamžitá spotreba paliva, priemerná
spotreba jednotlivo pre TM a TA, žiadne
zobrazenie spotreby paliva
Označte alebo zrušte označenie voľby
pomocou tlačidla O (4). Zmena je ihneď
uskutočnená.
–
Súvisiace informácie
•
•
Palubný počítač (str. 93)
Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti (str. 96)
Vynulujte všetky informácie v dennom
počítadle prejazdenej vzdialenosti TM (t. j.
prejazdené kilometre, priemerná spotreba,
priemerná rýchlosť a čas jazdy) dlhým stlačením tlačidla RESET na ľavom pákovom
spínači.
Stlačenie tlačidla RESET vynuluje len
počet najazdených kilometrov.
Denné počítadlo prejazdenej vzdialenosti TA
sa môže vynulovať automaticky len vtedy, keď
vozidlo nebolo použité štyri alebo viac hodín.
Súvisiace informácie
•
96
Palubný počítač (str. 93)
Priemerná spotreba paliva a celkový čas jazdy
sa počítajú od vymazania štatistík poslednej
jazdy.
Spotreba paliva a elektriny je zobrazená na
samostatných grafoch. Spotreba elektriny je
„čistá“ spotreba. t. j. spotrebovaná energia
mínus znovu vyrobená energia počas brzdenia.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
POZNÁMKA
Počas jazdy s elektrickým prevádzkou sa
môže spotreba paliva zobraziť v štatistikách jazdy, ak je spustené nezávislé kúrenie3.
Súvisiace informácie
Nastavenia pre štatistiku jázd (str. 97)
Palubný počítač (str. 93)
Súvisiace informácie
Vynulujte alebo upravte nastavenia pre štatistiku jázd.
1. Otvorte aplikáciu Výkonnosť v zobrazení
aplikácií, aby sa zobrazila štatistika jázd.
•
Zobrazenie štatistík jazdy na stredovom
displeji (str. 96)
•
•
Palubný počítač (str. 93)
Vynulovanie denného počítadla prejazdenej vzdialenosti (str. 96)
2. Stlačte Preferenc, ak
Štatistiky jazdy z palubného počítača2.
•
•
Nastavenia pre štatistiku jázd
•
chcete zmeniť mierku grafu. Vyberte
rozlíšenie 1, 10 alebo 100 km/míľ pre
riadok.
•
vynulujte údaje po každej jazde. Vykonáva sa, keď vozidlo stojí viac ako
4 hodiny.
•
vynulujte údaje po aktuálnu jazdu.
Štatistika jázd, vypočítaná priemerná spotreba a celkový čas jazdy sa vždy vynulujú
súčasne.
Jednotky pre vzdialenosť, rýchlosť atď. sa
môžu zmeniť prostredníctvom systémových
nastavení na stredovom displeji.
2 Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v
3 Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
závislosti od modelu vozidla.
97
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Dátum a čas
Hodiny sú zobrazené na displeji vodiča aj na
stredovom displeji.
Umiestnenie hodín
Automatický čas pre vozidlá s GPS
Ak je vozidlo vybavené navigačným systémom, možno vybrať Automatický čas.
Časové pásmo sa tak upraví automaticky na
základe polohy vozidla. V určitých druhoch
navigačného systému musí byť nastavená aj
súčasná poloha (krajina), aby bolo možné
získať správne časové pásmo. Ak je nie
vybratá možnosť Automatický čas, čas a
dátum sa upravia šípkou hore a šípkou dolu na
dotykovej obrazovke.
Letný čas
V určitých krajinách je možné vybrať nastavenie Automatické prepnutie na letný čas pre
automatické nastavenie letného času. V ostatných krajinách nastavenie Letný čas možno
vybrať manuálne.
V určitých situáciách môžu správy a informácie prekryť hodiny na displeji vodiča.
Na stredovom displeji sa hodiny nachádzajú v
pravom hornom rohu stavovej lišty.
Nastavenia dátumu a času
–
Vyberte Nastavenia Systém Dátum
a čas v pohľade zhora na stredovom
displeji a zmeňte nastavenia pre čas a formát dátumu.
Upravte dátum a čas stlačením šípky hore
alebo dolu na dotykovej obrazovke.
98
Súvisiace informácie
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Vonkajšia teplota sa zobrazí na displeji
vodiča.
Snímač zistí teplotu mimo vozidla.
Ak vozidlo stojí, teplomer môže zobraziť príliš
vysokú hodnotu teploty.
Keď je vonkajšia teplota v rozsahu
–5 °C až +2 °C (23 °F až 36 °F),
rozsvieti sa symbol snehovej vločky,
ktorý varuje pred potenciálne klzkým
povrchom vozovky.
Ak je vozidlo vybavené jedným, symbol sa
krátko rozsvieti aj na displeji vo výhľade
vodiča*.
Zmeňte jednotku pre teplomer atď. prostredníctvom systémových nastavení v hornom
zobrazení na stredovom displeji.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Súvisiace informácie
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Zmena systémových jednotiek (str. 138)
Symboly na displeji vodiča
Indikačné symboly upozorňujú vodiča, že je
aktivovaná funkcia, že je systém v prevádzke,
alebo že nastala porucha alebo abnormálny
stav.
Symbol
Špecifikácia
Informácie, čítajte text na
displeji
Ak sa niektorý zo systémov
vozidla nechová tak, ako je
určené, rozsvieti sa tento informačný symbol a na displeji
vodiča sa zobrazí text. Informačný symbol sa môže rozsvietiť
aj v spojení s inými symbolmi.
Porucha brzdového systému
Symbol sa rozsvieti pri poruche
parkovacej brzdy.
Porucha ABS
Ak sa tento symbol rozsvieti,
systém nepracuje. Bežný
brzdový systém vozidla funguje,
ale bez funkcie ABS.
Symbol
Špecifikácia
Automatická brzda zapnutá
Symbol sa rozsvieti, keď je aktivovaná funkcia a stlačíte nožnú
brzdu alebo aktivujete parkovaciu
brzdu. Brzda udržiava vozidlo
bez pohybu pri zastavení.
Systém monitorovania tlaku v
pneumatikách
Symbol svieti, keď je tlak vzduchu v pneumatike príliš nízky. Ak
sa vyskytne porucha systému
monitorovania tlaku v pneumatikách, symbol bude blikať pribl. 1
minútu a potom sa rozsvieti konštantným svetlom. Môže to byť
spôsobené tým, že systém nedokáže rozpoznať alebo upozorniť
na nízky tlak v pneumatikách tak,
ako je určené.
Emisný systém
Ak sa symbol rozsvieti po naštartovaní motora, môže to byť spôsobené poruchou emisného
systému vozidla. Navštívte servis
a nechajte systém skontrolovať.
Spoločnosť Volvo odporúča kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
}}
99
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Symbol
Špecifikácia
Ľavé a pravé smerové svetlo
Symbol bliká, keď sa používajú
smerové svetlá.
Obrysové svetlá
Symbol sa rozsvieti, keď sú
zapnuté obrysové svetlá.
Porucha v systéme svetlometov
Symbol sa rozsvieti, ak sa
vyskytla chyba vo funkcii ABL
(aktívne odbočovacie svetlá)
alebo ak sa vyskytla iná chyba v
systéme svetlometov.
Zapnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak svieti aktívne diaľkové svetlo,
rozsvieti sa symbol modrou farbou.
Symbol
Špecifikácia
Vypnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak je aktívne diaľkové svetlo
vypnuté, rozsvieti sa symbol bielou farbou.
Špecifikácia
Zapnuté predné hmlové svetlá
Tento symbol svieti, keď je
zapnuté predné hmlové svetlo.
Zapnuté zadné hmlové svetlo
Zapnuté diaľkové svetlo
Tento symbol svieti, keď je
zapnuté zadné hmlové svetlo.
Symbol svieti pri zapnutých diaľkových svetlách a pri blikaní diaľkových svetiel.
Zapnutý dažďový senzor
Zapnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak svieti aktívne diaľkové svetlo,
rozsvieti sa symbol modrou farbou. Obrysové svetlá sú zapnuté.
Vypnuté aktívne diaľkové
svetlo
Ak je aktívne diaľkové svetlo
vypnuté, rozsvieti sa symbol bielou farbou. Obrysové svetlá sú
zapnuté.
Zapnuté diaľkové svetlo
Symbol sa rozsvieti, keď sú
zapnuté diaľkové svetlá a obrysové svetlá.
100
Symbol
Tento symbol svieti, keď je
zapnutý dažďový senzor.
Zapnutá predpríprava vzduchu
v interiéri
Tento symbol svieti, keď ohrievač
bloku motora a priestoru pre
cestujúcich vyhrieva vozidlo.
Stabilizačný systém
Blikajúci symbol označuje, že
stabilizačný systém zasahuje. Ak
sa symbol rozsvieti konštantným
svetlom, v systéme je porucha.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Symbol
Špecifikácia
Symbol
Špecifikácia
Stabilizačný systém, športový
režim
Udržiavanie v jazdnom pruhu a
dažďový senzor
Symbol sa rozsvieti, keď je aktivovaný športový režim. Športový
režim umožňuje aktívnejší zážitok z jazdy. Systém potom zistí,
či je plynový pedál, pohyby
volantu a prejazd zákrut aktívnejší ako pri normálnej jazde a
vtedy umožňuje kontrolované
skĺznutie zadnej časti do určitej
úrovne predtým, ako zasiahne a
stabilizuje vozidlo.
Biely symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté a čiary na
vozovke sú rozpoznané. Dažďový
senzor je zapnutý.
Šedý symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté, ale čiary
na vozovke nie sú rozpoznané.
Dažďový senzor je zapnutý.
Znížený výkon
V prípade dočasnej poruchy hnacej sústavy môže vozidlo prejsť
do obmedzeného domovského
režimu so zníženým výkonom
motora, aby sa zabránilo poškodeniu hnacej sústavy.
Udržiavanie v jazdnom pruhu
Biely symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté a čiary na
vozovke sú rozpoznané.
Šedý symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu je zapnuté, ale čiary
na vozovke nie sú rozpoznané.
Žltý symbol: Udržiavanie v jazdnom pruhu vydáva výstrahu/
zasahuje.
Súvisiace informácie
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Výstražné symboly na displeji vodiča
(str. 101)
Výstražné symboly na displeji
vodiča
Výstražné symboly upozorňujú vodiča na to,
že je aktivovaná dôležitá funkcia, alebo že existuje závažná porucha alebo stav.
Symbol
Špecifikácia
Výstraha
Červený výstražný symbol sa rozsvieti, keď sa objavila porucha,
ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť alebo ovládateľnosť vozidla.
Na displeji vodiča sa zároveň
zobrazí vysvetľujúci text.
Výstražný symbol sa môže rozsvietiť aj v spojení s inými symbolmi.
Pripomienka zapnutia bezpečnostného pásu
Tento symbol svieti alebo bliká,
ak niekto na prednom sedadle
nemá zapnutý bezpečnostný pás
alebo ak si niekto na zadnom
sedadle zložil bezpečnostný pás.
}}
101
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Symbol
Špecifikácia
Špecifikácia
Symbol
Špecifikácia
Airbagy
Nízky tlak oleja
Porucha systému
Ak symbol zostane rozsvietený
alebo sa rozsvieti počas jazdy, v
jednom z bezpečnostných systémov vozidla sa zistila porucha.
Prečítajte si správu na displeji
vodiča. Spoločnosť Volvo odporúča kontaktovať autorizovaný
servis Volvo.
Ak tento symbol svieti počas
jazdy, tlak oleja v motore je príliš
nízky. Okamžite vypnite motor a
skontrolujte hladinu motorového
oleja, v prípade potreby olej
doplňte. Ak sa symbol rozsvieti a
hladina oleja je normálna, kontaktujte servis. Spoločnosť Volvo
odporúča kontaktovať autorizovaný servis Volvo.
Symbol sa rozsvieti počas jazdy,
ak je v systéme pohonu niečo
nesprávne. Na displeji vodiča sa
zároveň zobrazí vysvetľujúci text.
Porucha brzdového systému
Ak sa tento symbol rozsvieti, hladina brzdovej kvapaliny môže byť
príliš nízka. Ak chcete skontrolovať a upraviť hladinu brzdovej
kvapaliny, navštívte najbližší
autorizovaný servis.
Zatiahnutá parkovacia brzda
Tento symbol svieti konštantným
svetlom, keď je zatiahnutá parkovacia brzda.
Blikajúci symbol znamená, že
došlo k poruche. Prečítajte si
správu na displeji vodiča.
102
Symbol
Alternátor sa nenabíja
Tento symbol sa rozsvieti počas
jazdy, ak došlo k poruche v elektrickom systéme. Navštívte servis. Spoločnosť Volvo odporúča
kontaktovať autorizovaný servis
Volvo.
Riziko kolízie
Systém City Safety varuje pred
rizikom kolízie s inými vozidlami,
chodcami, cyklistami alebo veľkými zvieratami.
Vysoká teplota motora
Symbol sa rozsvieti počas jazdy,
keď je teplota motora príliš
vysoká. Na displeji vodiča sa
zároveň zobrazí vysvetľujúci text.
Súvisiace informácie
•
•
Symboly na displeji vodiča (str. 99)
Displej vodiča (str. 88)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Licenčná zmluva pre displej vodiča
Licencia je dohoda o práve vykonávať určitú
činnosť alebo práve používať nárok niekoho
iného podľa podmienok uvedených v dohode.
Nasledujúci text je dohodou spoločnosti
Volvo s výrobcom alebo vývojárom a je v
angličtine.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
103
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
104
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
105
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
106
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
107
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
108
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Ponuka aplikácií na displeji vodiča
Ponuka aplikácií na displeji ovládača poskytuje rýchly prístup k bežne používaným funkciám pre určité aplikácie.
Aplikácia
Funkcie
Palubný
počítač
Výber denného počítadla
prejazdenej vzdialenosti,
výber toho, čo sa má zobraziť na displeji vodiča atď.
Prehrávač
médií
Výber aktívneho zdroja pre
prehrávač médií.
Telefón
Volanie kontaktu zo zoznamu hovorov.
Navigácia
Navádzanie do cieľového
miesta atď.
Súvisiace informácie
•
Displej vodiča (str. 88)
Súvisiace informácie
Obrázok je schematický.
Ponuka aplikácií na displeji vodiča sa môže
požiť namiesto stredového displeja a je možné
ju ovládať pomocou pravej klávesnice na
volante. Ponuka aplikácií uľahčuje prepínanie
medzi rôznymi aplikáciami alebo funkciami v
rámci aplikácií bez toho, aby sa musel pustiť
volant.
•
•
•
Displej vodiča (str. 88)
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Správa menu aplikácií na displeji vodiča
(str. 110)
Funkcie ponuky aplikácií
Rôzne aplikácie umožňujú prístup k rôznym
typom funkcií. Z ponuky aplikácií je možné
ovládať nasledujúce aplikácie a súvisiace funkcie:
109
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Správa menu aplikácií na displeji
vodiča
Otvorenie/zatvorenie ponuky aplikácií
–
Menu aplikácií na displeji vodiča sa ovláda
pravou klávesnicou na volante.
Stlačením otvorte/zatvorte (1).
> Otvorí/zatvorí sa ponuka aplikácií.
POZNÁMKA
Kým je na displeji vodiča nepotvrdená
správa, nedá sa spustiť ponuku aplikácií.
Najskôr musíte potvrdiť správu a potom sa
ponuka aplikácií bude dať spustiť.
Ponuka aplikácií sa zatvorí automaticky po
uplynutí obdobia nečinnosti alebo po vybratí
určitých možností.
Navigácia a výber v ponuke aplikácií
Ponuka aplikácie a pravá klávesnica na volante. Obrázok je schematický.
Otvoriť/zatvoriť
Doľava/doprava
Hore/dolu
Potvrdiť
1.
Prechádzajte medzi aplikáciami stláčaním
tlačidla doľava alebo doprava (2).
> Funkcie pre predchádzajúcu/nasledujúcu aplikáciu sa zobrazia v ponuke
aplikácií.
2. Prechádzajte funkciami vybranej aplikácie
ťuknutím na tlačidlo nahor alebo nadol (3).
3. Potvrďte alebo označte možnosť pre funkciu stlačením potvrdenia (4).
> Funkcia sa aktivuje a pri niektorých
možnostiach sa ponuka aplikácií
následne zavrie.
Ak sa znova otvorí ponuka aplikácií, najprv sa
zobrazia funkcie naposledy vybratej aplikácie.
110
Súvisiace informácie
•
Ponuka aplikácií na displeji vodiča
(str. 109)
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 111)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Hlásenia na displeji vodiča
Displej vodiča zobrazuje správy, ktoré informujú vodiča alebo mu pomáhajú v prípade
rôznych udalostí.
Príklady správ na displeji vodiča. Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu
vozidla.
Displej vodiča zobrazuje správy, ktoré majú
pre vodiča vysokú prioritu.
Správy sa môžu zobrazovať v rôznych častiach
displeja vodiča v závislosti od toho, aké ďalšie
informácie sa práve zobrazujú. Po určitom
čase, alebo ak sa správa potvrdila/vykonal sa
úkon, ak to bolo potrebné, daná správa z
displeja vodiča zmizne. Ak je potrebné správu
uložiť, umiestni sa do aplikácie Stav vozidla,
ktorá sa otvorí v zobrazení aplikácií na stredovom displeji.
Zloženie správy sa môže líšiť a môže byť
zobrazená napríklad spolu s grafikou, symbolmi alebo tlačidlami na potvrdenie správy
alebo prijatie žiadosti.
Správa
Špecifikácia
Pravidelná
údržba
Servisné správy
Nižšie je uvedený výber dôležitých servisných
správ a ich významov.
Blíži sa čas
údržby
Čas na pravidelný servis –
kontaktujte servisné strediskoB. Zobrazené pred
dátumom ďalšieho servisu.
Pravidelná
údržba
Správa
Špecifikácia
Bezpečne
zastavteA
Zastavte a vypnite motor.
Vážne nebezpečenstvo
poškodenia – kontaktujte
servisné strediskoB.
Čas na údržbu
Vypnite
motorA
Zastavte a vypnite motor.
Vážne nebezpečenstvo
poškodenia – kontaktujte
servisné strediskoB.
Čas údržby
prekročený
Servis je
naliehavý.
Choďte do
dielneA
Servis je
potrebnýA
Pravidelná
údržba
Dočasne
vypnutéA
Kontaktujte servisné strediskoB a dajte vozidlo
ihneď skontrolovať.
A
Kontaktujte servisné strediskoB a dajte vozidlo čo
najskôr skontrolovať.
B
Čas na pravidelný servis –
kontaktujte servisné strediskoB. Zobrazené v
dátume ďalšieho servisu.
Čas na pravidelný servis –
kontaktujte servisné strediskoB. Zobrazené po
uplynutí dátumu servisu.
Funkcia bola dočasne
vypnutá a automaticky sa
vynuluje počas jazdy
alebo po opätovnom
naštartovaní.
Časť správy spolu s informáciami o tom, kde sa problém
vyskytol.
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
•
Správa hlásení na displeji vodiča (str. 112)
Práca so správami uloženými na displeji
vodiča (str. 112)
Hlásenie na stredovom displeji (str. 146)
111
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Správa hlásení na displeji vodiča
Správy na displeji vodiča sa ovládajú pomocou pravej klávesnice na volante.
2. Potvrďte výber stlačením tlačidla potvrdiť
(2).
> Správa zmizne z displeja vodiča.
Pre správy bez tlačidiel:
–
Príklady správ v displeji vodiča a pravá klávesnica na
volante. Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť
v závislosti od modelu vozidla.
Doľava/doprava
Spracovanie novej správy
Pre správy s tlačidlami:
1.
112
Prechádzajte medzi tlačidlami stláčaním
tlačidiel doľava alebo doprava (1).
Bez ohľadu na to, či sú správy uložené na
displeji vodiča alebo na stredovom displeji,
spravujú sa na stredovom displeji.
Ak je potrebné správu uložiť, umiestni sa do
aplikácie Stav vozidla, ktorá sa otvorí v zobrazení aplikácií na stredovom displeji. Správa
Správa vozidla uložená v apl. Stav vozidla
sa zobrazí na stredovom displeji v spojení s
týmto.
Súvisiace informácie
•
•
Potvrdiť
Napríklad niektoré správy na displeji vodiča
obsahujú jedno alebo viac tlačidiel na potvrdenie prijatia správy alebo prijatia požiadavky.
Zatvorte správu stlačením tlačidla potvrdiť
(2) alebo nechajte nech sa správa automaticky po chvíli zavrie sama.
> Správa zmizne z displeja vodiča.
Práca so správami uloženými na
displeji vodiča
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 111)
Práca so správami uloženými na displeji
vodiča (str. 112)
Hlásenie na stredovom displeji (str. 146)
Uložené správy môžete vidieť v aplikácii Stav
vozidla.
Správy, ktoré sa zobrazia na
displeji vodiča a ktoré je
potrebné uložiť, sa pridajú do
aplikácie Stav vozidla na
stredovom displeji. Správa
Správa vozidla uložená v
apl. Stav vozidla sa zobrazí
na stredovom displeji v spojení s týmto.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Prečítanie uloženej správy
Ak chcete ihneď prečítať uloženú správu:
–
Stlačte tlačidlo napravo od správy Správa
vozidla uložená v apl. Stav vozidla na
stredovom displeji.
> Uložená správa sa zobrazí v aplikácii
Stav vozidla.
Ak chcete rezervovať servis pre uloženú
správu:
–
Ak chcete prečítať uloženú správu neskôr:
1.
V zobrazení aplikácie na strednom displeji
spustite aplikáciu Stav vozidla.
> Aplikácia sa otvorí v spodnom sekundárnom zobrazení domovskej obrazovky.
Pomocou Volanie pre rez. termínu.
Spustí sa aplikácia pre telefón a zavolá
servisné stredisko, aby rezervovalo servisné a opravárenské práce.
Ak chcete prečítať používateľskú príručku pre
uloženú správu:
3. Ťuknite na správu, ak ju chcete rozšíriť/
minimalizovať.
> Viac informácií o správe sa zobrazia v
zozname a obrázok vľavo v aplikácii
zobrazuje informácie o správe graficky.
–
V maximalizovanom režime pre správu
stlačte Používateľská príručka a získate
pomoc pre rezerváciu servisu.
> Používateľská príručka sa otvorí na stredovom displeji a zobrazí informácie
súvisiace so správou.
Uložené správy v aplikácii sa automaticky
odstránia pri každom naštartovaní motora.
Súvisiace informácie
•
•
4 Závislý
Hlásenie na stredovom displeji (str. 146)
V maximalizovanom režime pre správu
stlačte Požiadať o termínVolanie pre
rez. termínu4 a získate pomoc pre rezerváciu servisu.
> Pomocou Požiadať o termín. V aplikácii sa otvorí sa karta Termíny a vytvorí
sa žiadosť o rezerváciu servisných a
opravárenských prác.
2. Vyberte kartu Správy v aplikácii.
> Zobrazí sa zoznam uložených správ.
Spravovanie uloženej správy
V maximalizovanom režime majú niektoré
správy k dispozícii dve tlačidlá, pomocou ktorých môžete rezervovať servis alebo prečítať
používateľskú príručku.
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 111)
Správa hlásení na displeji vodiča (str. 112)
od trhu. Taktiež je potrebné zaregistrovať ID vozidla Volvo a vybrané servisné stredisko.
113
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Prehľad stredového displeja
Mnohé funkcie vozidla sa ovládajú zo stredového displeja. Tu uvádzame stredový displej a
jeho voľby.
114
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Tri základné pohľady stredového displeja. Potiahnite doprava alebo doľava a postupne prejdite ku funkciám alebo zobrazeniu aplikácie5.
Zobrazenie funkcie – funkcie vozidla sa
spustia alebo vypnú stlačením. Určité
5 Pohľady
funkcie sa tiež tak zvané spúšťacie funkcie, čo znamená, že otvoria okno s voľbami
nastavení. Medzi príklady toho patria
Kamera. Nastavenia head-up displeja* sa
}}
sú obrátené pre vodičov pravákov.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
115
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Otvorené kontextové nastavenie v stredovom displeji (str. 139)
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
Prehrávač médií (str. 550)
Extra sekundárne zobrazenie – nedávno
použité aplikácie alebo funkcie vozidla,
ktoré nepatria do žiadnych iných sekundárnych zobrazení. Ak ich chcete zväčšiť,
ťuknite na sekundárne zobrazenie.
•
•
•
•
•
Klimatický rad – informácie a priama interakcia na nastavenie teploty a ohrievanie
sedadla napr.*. Ťuknite na symbol v strede
klimatického radu a otvorte zobrazenie klimatizácie s viacerými možnosťami nastavení.
Zmena vzhľadu na stredovom displeji
(str. 137)
•
•
•
•
Médiá – nedávno uložené aplikácie súvisiace s médiami. Ak ich chcete zväčšiť,
ťuknite na sekundárne zobrazenie.
Domáce zobrazenie – prvý pohľad sa
zobrazí, keď sa spustí obrazovka.
Telefón – tu sa dá dostať k funkcii telefón.
Ak ich chcete zväčšiť, ťuknite na sekundárne zobrazenie.
Zobrazenie aplikácií – aplikácie, ktoré boli
prevzaté (aplikácie tretích strán) a aplikácie pre vložené funkcie, ako je Rádio FM.
Ťuknutím na ikonu otvoríte aplikáciu.
Stavový riadok – činnosti vo vozidle sú
zobrazené v pravej časti hornej časti obrazovky. Informácie o sieti a pripojení sa
zobrazujú na ľavej strane stavového riadka,
zatiaľ čo informácie týkajúce sa médií,
hodín a indikácia o prebiehajúcej činnosti
na pozadí sa zobrazujú na pravej strane.
Pohľad zhora – potiahnite kartu dolu a
prejdite do pohľadu zhora. Nastavenia,
Použív. príručka, Profil a uložené správy
vozidla sú tu prístupné. V niektorých prípadoch sa dá ku kontextovým nastaveniam
(napr. Nastavenia navigácie) a kontextovej používateľskej príručke (napr.
Navigácia manuál) dostať v pohľadu
zhora.
Navigácia – vedie k navigačnej mape napr.
pomocou Sensus Navigation*. Ak ju
chcete zväčšiť, ťuknite na sekundárne
zobrazenie.
116
•
robia cez zobrazenie funkcie, ale úpravy sa
robia pomocou pravej klávesnice na
volante.
Telefón (str. 565)
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Vypnutie a zmena hlasitosti zvuku
systému na stredovom displeji (str. 137)
Zmena jazyka systému (str. 138)
Zmena systémových jednotiek (str. 138)
Čistenie stredového displeja (str. 684)
Hlásenie na stredovom displeji (str. 146)
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie stredového displeja (str. 117)
•
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 127)
•
•
Aplikácie (str. 540)
•
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 120)
Symboly v stavovom riadku na stredovom
displeji (str. 129)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Ovládanie stredového displeja
Mnohé funkcie vozidla sa ovládajú a regulujú
cez stredový displej. Stredový displej je dotyková obrazovka, ktorá reaguje na dotyk.
Použitím funkcie dotykovej obrazovky
v stredovom displeji
Obrazovka reaguje rozlične v závislosti od
toho, či tlačíte, ťaháte alebo cez ňu prechádzate krížom. Činnosti ako prechádzanie
medzi dvomi rôznymi pohľadmi, označovanie
Postup
objektov, a rolovanie v zozname možno vykonať dotykom na obrazovke rôznymi spôsobmi.
Infračervený svetelný záves tesne nad
povrchom obrazovky umožní obrazovke rozpoznať prst, ktorý je práve pred obrazovkou.
Táto technológia umožňuje použitie obrazovky
dokonca aj s rukavicami.
V rovnakom čase môžu s obrazovkou komunikovať dvaja ľudia, napr. jednotlivo upraviť klimatizáciu na strane vodiča a spolujazdca.
DÔLEŽITÉ
Zabráňte kontaktu ostrých predmetov s
obrazovkou, pretože by ju mohli poškriabať.
Tabuľka nižšie uvádza rozličné postupy na
ovládanie obrazovky:
Uskutočnenie
Výsledok
Stlačte raz.
Zvýrazní objekt, potvrdí výber alebo spustí funkciu.
Stlačte dvakrát rýchlo za
sebou.
Priblížte digitálny objekt ako napr. mapu.
Stlačte a podržte.
Uchopte objekt. Možno použiť na presúvanie aplikácií a bodov na mape. Stlačte a držte prst na
obrazovke a súčasne ťahajte objekt na požadované miesto.
Ťuknite raz dvomi prstami.
Zmenšíte digitálny objekt ako napr. mapu.
}}
117
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Postup
Uskutočnenie
Výsledok
Potiahnite
Zmeny medzi rôznymi pohľadmi, rolovanie v zozname, text alebo obraz. Držte stlačené a ťahajte,
čím prenesiete aplikáciu alebo body na mape. Ťahajte horizontálne alebo vertikálne cez obrazovku.
Prejdite/potiahnite rýchlo
Zmeny medzi rôznymi pohľadmi, rolovanie v zozname, text alebo obraz. Ťahajte horizontálne alebo
vertikálne cez obrazovku.
Nezabudnite, že dotýkanie sa hornej časti obrazovky môže otvoriť pohľad zhora.
118
Ťahajte od seba
Priblíži.
Ťahajte spolu
Zmenší.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Návrat na domáce zobrazenie z iného
pohľadu
1.
Ovládač sa používa na mnoho funkcií vozidla.
Regulovanie napr. teploty pomocou jedného z
nasledovného:
Krátko stlačte tlačidlo domov pod stredovým displejom.
> Zobrazí sa posledná poloha domáceho
zobrazenia.
2. Zľahka stlačte znovu.
> Všetky sekundárne zobrazenia domáceho zobrazenia sú nastavené v ich
prednastavenom režime.
POZNÁMKA
V štandardnom režime domáceho zobrazenia – krátko stlačte domovské tlačidlo. Na
obrazovke sa ukáže animácia, ktorá popisuje prístup k rôznym zobrazeniam.
•
•
posuňte ovládač na požadovanú teplotu,
•
ťuknite na požadovanú teplotu na ovládači.
ťuknite na + alebo − a postupne zvýšte
alebo znížte teplotu, alebo
Súvisiace informácie
Indikátor posúvania sa objaví v stredovom displeji,
keď je možné posúvať obraz.
Použitím ovládačov v stredovom
displeji
•
Aktivovanie a deaktivovanie stredového
displeja (str. 120)
•
Posúvanie aplikácií a tlačidiel na stredovom displeji (str. 129)
•
Klávesnica na stredovom displeji
(str. 131)
Rolovanie v zozname, článku alebo
obraze
Keď je indikátor posúvania na obrazovke viditeľný, je možné posúvať obraz dolu alebo hore.
Prejdite prstom smerom hore alebo dolu kdekoľvek po obraze.
Ovládač teploty.
119
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Aktivovanie a deaktivovanie
stredového displeja
1.
Stredový displej je možné stlmiť a znovu aktivovať pomocou tlačidla Domov pod obrazovkou.
Dlho stláčajte fyzické tlačidlo Domov pod
obrazovkou.
> Obrazovka stmavne, okrem riadku pre
klimatizáciu, ktorý sa zobrazuje ďalej.
Všetky funkcie pripojené k obrazovke
sú stále spustené.
2. Opätovná aktivácia obrazovky – krátko
ťuknite na tlačidlo Domov.
> Znova sa zobrazí zobrazenie, ktoré bolo
zobrazené pred vypnutím obrazovky.
POZNÁMKA
Keď je na obrazovke zobrazená výzva na
vykonanie úkonu, obrazovka sa nedá deaktivovať.
Tlačidlo Domov pre stredový displej
Výsledok použitia tlačidla Domov, ktoré obrazovka stlmí, a dotykový displej už nereaguje na
dotyk. Riadok klimatizácie bude stále zobrazený. Všetky funkcie pripojené k obrazovke sú
stále spustené, ako je klimatizácia, zvuk,
pokyny* a aplikácie. Keď je stredový displej
stlmený, je to dobrá príležitosť na čistenie
obrazovky. Funkcia stlmenia sa dá použiť aj na
stlmenie obrazovky, aby počas jazdy nerušila.
POZNÁMKA
Pri vypnutí motora a otvorení dverí vodiča
sa stredový displej automaticky vypne.
Súvisiace informácie
•
•
•
120
Čistenie stredového displeja (str. 684)
Zmena vzhľadu na stredovom displeji
(str. 137)
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Navigovanie v zobrazeniach
stredového displeja
Na stredovom displeji je päť základných
zobrazení: domáce zobrazenie, horné zobrazenie, zobrazenie klimatizácie, zobrazenie
aplikácií a zobrazenie funkcií. Obrazovka sa
spustí automaticky po otvorení dverí vodiča.
Zobrazenie domovskej obrazovky
Zobrazenie domovskej obrazovky je zobrazením, ktoré sa objaví po spustení obrazovky.
Pozostáva so štyroch sekundárnych zobrazení:
Navigácia, Médium, Telefón a jedného prídavného sekundárneho zobrazenia.
Aplikácia alebo funkcia vozidla vybraná v
zobrazení aplikácií alebo funkcií sa spustí v príslušnom sekundárnom zobrazení domovskej
obrazovky. Napríklad Rádio FM sa spustí v
dlaždici Médium.
Prídavná dlaždica zobrazuje poslednú použitú
aplikáciu alebo funkciu vozidla, ktorá nie je priradená k žiadnej z ďalších troch oblastí.
Sekundárne zobrazenia zobrazujú stručné
informácie o každej inej aplikácii.
POZNÁMKA
Keď je vozidlo naštartované, rôzne doplňujúce zobrazenia domáceho zobrazenia ukazujú informácie o aktuálnom stave aplikácií.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
POZNÁMKA
V štandardnom režime domáceho zobrazenia – krátko stlačte domovské tlačidlo. Na
obrazovke sa ukáže animácia, ktorá popisuje prístup k rôznym zobrazeniam.
Stavový riadok
Činnosti vo vozidle sú zobrazené v hornej časti
obrazovky. Informácie o sieti a pripojení sa
zobrazujú na ľavej strane stavového riadka,
zatiaľ čo informácie týkajúce sa médií, hodín a
indikácia o prebiehajúcej činnosti na pozadí sa
zobrazujú na pravej strane.
nie stlačením na karte alebo potiahnutím/
prejdením prstom zhora dole po obrazovke.
V hornom zobrazení je vždy prístup k:
• Nastavenia
• Použív. príručka
• Profil
• Uložené správy vozidla.
V hornom zobrazení sa v niektorých prípadoch
poskytuje prístup k nasledovným:
•
Pohľad zhora
•
Kontextuálne nastavenie (napr.
Nastavenia navigácie). Ak je aplikácia
(napr. navigácia) spustená, zmeňte nastavenia priamo v hornom zobrazení.
Používateľská príručka (napr. Navigácia
manuál). Získajte prístup priamo v hornom zobrazení k článkom v digitálnej používateľskej príručke, ktoré sa týkajú
obsahu zobrazeného na obrazovke.
POZNÁMKA
Pohľad zhora nie je k dispozícii počas spúšťania/vypínania alebo keď sa na obrazovke
zobrazí správa. Nie je k dispozícii ani pri
zobrazení klimatizácie.
Zobrazenie klimatizácie
Riadok klimatizácie je vždy viditeľný v spodnej
časti obrazovky. Najbežnejšie nastavenia klimatizácie je možné vykonať priamo tu, ako je
nastavenie teploty a vyhrievanie sedadiel*.
Stlačte symbol v strede riadku klimatizácie, ak chcete otvoriť zobrazenie
klimatizácie a získať prístup k ďalším
nastaveniam klimatizácie.
Stlačením symbolu zatvoríte zobrazenie klimatizácie a vrátite sa k predchádzajúcemu zobrazeniu.
Zatvorenie horného zobrazenia – stlačte,
mimo horného zobrazenia, tlačidlo Domov
alebo v spodnej časti horného zobrazenia a
ťahajte hore. Základné zobrazenie je potom
viditeľné a znova dostupné.
Horné zobrazenie je potiahnuté dole.
Karta sa nachádza v strede stavového riadka v
hornej časti obrazovky. Otvorte horné zobraze}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
121
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Zobrazenie aplikácií
Ťuknutím na aplikáciu ju otvoríte. Aplikácia sa
potom otvorí v dlaždici, ku ktorej patrí, napr.
Médium.
Zobrazenie funkcií
V zobrazení aplikácie sa môžete posúvať dole
v závislosti od počtu aplikácií. Urobte to tak,
že prejdete prstom/potiahnete zdola hore.
Prejdite späť do zobrazenia domovskej obrazovky tak, že znovu prejdete prstom zľava
doprava na obrazovke alebo stlačíte tlačidlo
Domov.
Zobrazenie aplikácií s aplikáciami vozidla.
Prejdite prstom sprava doľava na obrazovke,
aby ste mali prístup k zobrazeniu aplikácií z
domáceho zobrazenia. Aplikácie, ktoré boli
prevzaté (aplikácie tretích strán) a aplikácie
pre vložené funkcie, ako je Rádio FM, sa
nachádzajú tu. Niektoré aplikácie zobrazujú
stručné informácie priamo v zobrazení aplikácie, ako je počet neprečítaných textových
správ pre Správy.
122
Zobrazenie funkcií s tlačidlami pre rôzne funkcie
vozidla.
Prejdite prstom zľava doprava na obrazovke,
aby ste získali prístup k zobrazeniu funkcií zo
zobrazenia domovskej obrazovky. Tu môžete
aktivovať alebo deaktivovať rôzne funkcie
vozidla, napr. BLIS*, Lane Keeping Aid* a
Parkovací asistent*.
V závislosti od množstva funkcií je tiež možné
v zobrazení posúvať sa smerom dole. Urobte
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
to tak, že prejdete prstom/potiahnete zdola
hore.
Na rozdiel od aplikácie, kde sa aplikácia otvorí
stlačením, je funkcia aktivovaná alebo deaktivovaná stlačením príslušného funkčného tlačidla. Niektoré funkcie (spúšťacie funkcie) sa
pri stlačení otvoria v novom okne.
Prejdite späť do zobrazenia domovskej obrazovky tak, že znovu prejdete prstom sprava
doľava doprava na obrazovke alebo stlačíte
tlačidlo Domov.
Súvisiace informácie
•
Správa sekundárnych zobrazení na stredovom displeji (str. 124)
•
Symboly v stavovom riadku na stredovom
displeji (str. 129)
•
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
•
Otvorené kontextové nastavenie v stredovom displeji (str. 139)
•
Používateľská príručka na stredovom
displeji (str. 19)
•
•
•
•
Profily vodiča (str. 142)
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aplikácie (str. 540)
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 127)
123
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Správa sekundárnych zobrazení na
stredovom displeji
Zobrazenie domovskej obrazovky pozostáva
so štyroch sekundárnych zobrazení:
124
Navigácia, Médium, Telefón a jedného prídavného sekundárneho zobrazenia. Tieto
zobrazenia je možné rozšíriť.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Rozšírenie sekundárneho zobrazenia z predvoleného režimu
Štandardný a rozšírený režim sekundárneho zobrazenia na stredovom displeji.
}}
125
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Rozšírenie sekundárneho zobrazenia:
–
V prípade dlaždíc Navigácia, Médium a
Telefón: Stlačte ľubovoľné miesto na sekundárnom zobrazení. Po rozšírení dlaždice
sa dlaždica navyše v domácom zobrazení
dočasne odsunie. Ostatné dve dlaždice sa
minimalizujú a zobrazia sa len niektoré
informácie. Po ťuknutí na dodatočnú dlaždicu sa ostatné tri dlaždice minimalizujú a
zobrazia sa len niektoré informácie.
Rozšírené zobrazenie zabezpečuje prístup
k základným funkciám aplikácie.
Zatvorenie rozšíreného sekundárneho zobrazenia:
–
Dodatočná dlaždica6 a dlaždica pre Navigácia
sa dajú otvoriť v režime celej obrazovky, pričom budú obsahovať viac informácií a možností nastavení.
Po otvorení nového sekundárneho zobrazenia
v režime celej obrazovky sa nezobrazujú
žiadne informácie z ďalších sekundárnych
zobrazení.
Otvorte aplikáciu na celú
obrazovku v rozšírenom
zobrazení - stlačte symbol.
Sekundárne zobrazenie je možné zatvoriť
tromi rôznymi spôsobmi.
•
Ťuknite na hornú časť rozšíreného sekundárneho zobrazenia.
•
Ťuknite na ďalšiu dlaždicu (táto dlaždica
sa namiesto toho následne otvorí v rozšírenom režime).
•
Stlačte symbol návratu na
rozšírený režim alebo stlačte
tlačidlo domov v dolnej časti
obrazovky.
Krátko stlačte fyzické tlačidlo domov
pod stredovým displejom.
6 Nevzťahuje
126
Otvorenie alebo zatvorenie
sekundárneho zobrazenia v režime
celej obrazovky
sa na všetky aplikácie alebo funkcie vozidla, ktoré boli otvorené cez dodatočnú dlaždicu.
Tlačidlo Domov pre stredový displej
Stále existuje možnosť návratu na domáce
zobrazenie stlačením tlačidla domov. Pre
návrat na štandardné zobrazenie domáceho
zobrazenia z režimu celej obrazovky - dvakrát
stlačte tlačidlo domov.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie stredového displeja (str. 117)
•
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 120)
Aktivovanie a deaktivovanie stredového
displeja (str. 120)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zobrazenie funkcie na stredovom
displeji
Všetky tlačidlá funkcií vozidla sa nachádzajú v
zobrazení funkcie, v jednom zo základných
zobrazení stredového displeja. Potiahnutím
prsta po obrazovke zľava doprava prejdite z
domáceho zobrazenia na zobrazenie funkcie7.
Rôzne typy tlačidiel
Existujú tri rôzne typy tlačidiel funkcií vozidla;
pozri ďalej:
Typ tlačidla
Vlastnosť
Ovplyvňuje funkciu vozidla
Funkčné tlačidlá
Disponujú polohami pre zapnutie/vypnutie.
Väčšina tlačidiel v zobrazení funkcií
sú funkčné tlačidlá.
Ak je funkcia zapnutá, vľavo od ikony tlačidla sa rozsvieti indikátor LED. Stlačením tlačidla aktivujete/deaktivujete funkciu.
Spúšťacie tlačidlá
Nedisponujú polohami pre zapnutie/vypnutie.
Po stlačení spúšťacieho tlačidla sa otvorí okno príslušnej funkcie. Napríklad to môže byť
okno zmeny polohy sedadla.
Parkovacie tlačidlá
Disponujú režimami zapnutia, vypnutia a snímania.
Sú podobné funkčným tlačidlám, majú však polohu navyše pre snímanie parkovania.
7
Platí pre vozidlá s riadením na ľavej strane. Pre vozidlá s riadením na pravej strane – prejdite prstom v opačnom smere.
• Kamera
• Skl opierky
• Nast Head-up displeja
• Zaparkovať
• Vyparkovať
}}
127
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Rôzne režimy tlačidiel
Keď sa indikátor LED na funkčnom alebo parkovacom tlačidle rozsvieti nazeleno, aktivuje
sa funkcia. Po aktivovaní funkcie sa zobrazí
dodatočný text s vysvetlením niektorých funkcií. Text sa zobrazí na niekoľko sekúnd a
následne sa zobrazí tlačidlo s rozsvieteným
indikátorom LED.
Po zhasnutí indikátora LED sa funkcia deaktivuje.
V prípade Lane Keeping Aid sa zobrazí text
Pracuje len pri určitých rýchlostiach - napríklad po stlačení tlačidla.
Na aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie
krátko stlačte tlačidlo.
Ak sa v pravej časti tlačidla zobrazí výstražný
trojuholník, niečo nefunguje tak, ako má.
Súvisiace informácie
•
•
128
Ovládanie stredového displeja (str. 117)
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 120)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Posúvanie aplikácií a tlačidiel na
stredovom displeji
POZNÁMKA
Aplikácie, ktoré používate zriedka alebo
vôbec, skryte posunutím nadol, mimo viditeľnú časť obrazovky. Uľahčí vám to vyhľadávanie aplikácií, ktoré používate častejšie.
Aplikácie a tlačidlá funkcií vozidla v zobrazení
aplikácie a funkčnom zobrazení je možné
posúvať a organizovať podľa potreby.
1. Prejdite prstom sprava doľava8, aby ste sa
dostali k zobrazeniu aplikácie, alebo prejdite prstom zľava doprava 8, aby ste sa
dostali k zobrazeniu funkcií.
2. Ťuknite na aplikáciu alebo tlačidlo a podržte ho.
> Aplikácia alebo tlačidlo zmení veľkosť a
stane sa mierne priehľadným. Potom je
možné ho posunúť.
3. Potiahnite aplikáciu alebo tlačidlo na voľné
miesto v zobrazení.
Maximálny počet riadkov, ktoré je možné použiť na umiestnenie aplikácií alebo tlačidiel, je
48. Ak chcete posunúť aplikáciu alebo tlačidlo
mimo viditeľného zobrazenia, posuňte ho do
spodnej časti zobrazenia. Potom sa pridajú
nové riadky, do ktorých sa dá umiestniť aplikácia alebo tlačidlo.
POZNÁMKA
Aplikácie a tlačidlá funkcií vozidla nie je
možné pridať do miest, ktoré sú už obsadené.
Prehľad symbolov, ktoré sa môžu zobraziť v
stavovom riadku na stredovom displeji.
Stavový riadok zobrazuje prebiehajúce činnosti a v niektorých prípadoch aj ich stav. Nie
všetky symboly sú zobrazené po celý čas z
dôvodu obmedzeného miesta v stavovom
riadku.
Symbol
Špecifikácia
Pripojené na internet.
Súvisiace informácie
•
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 127)
Roaming zapnutý.
•
•
Aplikácie (str. 540)
Sila signálu v sieti mobilného
operátora.
Ovládanie stredového displeja (str. 117)
Aplikácia alebo tlačidlo môže byť teda umiestnené ďalej dole a potom nie je viditeľné v normálnom režime pre zobrazenie.
Potiahnite prstom po obrazovke, aby ste sa v
zobrazení posúvali hore alebo dole.
8 Platí
Symboly v stavovom riadku na
stredovom displeji
pre vozidlá s riadením na ľavej strane. Pre vozidlá s riadením na pravej strane – prejdite prstom v opačnom smere.
Bluetooth zariadenie pripojené.
Bluetooth je zapnuté, ale zariadenie nie je pripojené.
Informácie poslané do a z GPS.
Pripojené k sieti Wi-Fi.
Tethering je zapnutý (Wi-Fi hotspot). Vozidlo potom zdieľa
dostupné pripojenie.
}}
129
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Symbol
Špecifikácia
Modem vo vozidle je zapnutý.
Zdieľanie USB spustené.
•
Pripojenie zariadenia cez USB port
(str. 557)
•
•
Telefón (str. 565)
Dátum a čas (str. 98)
Prebiehajúci proces.
Časovač na spustenie predprípravy ovzdušia v interiéri je
aktívny.
Prehráva sa zvukový zdroj.
Zvukový zdroj je zastavený.
Prebieha telefonický hovor.
Zvukový zdroj je stíšený.
Správy sa získavajú z rádiového
kanála.
Boli prijaté dopravné informácie.
Hodiny.
Súvisiace informácie
130
•
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 120)
•
•
Hlásenie na stredovom displeji (str. 146)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 575)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Klávesnica na stredovom displeji
Klávesnica na stredovom displeji umožňuje
zadávať údaje pomocou klávesov. Takisto je
možné na obrazovku rukou „nakresliť“ písmená a znaky.
Pomocou klávesnice môžete zadávať znaky,
písmená a čísla, napr. na písanie textových
správ z vozidla, zadanie hesiel alebo vyhľadávanie článkov v digitálnom návode na obsluhu.
Klávesnica sa zobrazí len vtedy, ak je na zadávanie znakov možné použiť obrazovku.
}}
131
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Na obrázku je znázornený prehľad niektorých tlačidiel, ktoré sa môžu na klávesnici zobrazovať. Ich vzhľad sa mení v závislosti od nastavení jazyka a kontextu, v ktorom sa
klávesnica bude používať.
132
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Riadok s navrhovanými slovami alebo
znakmi9. Navrhované slová sa upravujú
podľa nových písmen, ktoré sa zadávajú.
Návrhy môžete prezerať stlačením pravej a
ľavej šípky. Ťuknutím vyberiete návrh. Pripomíname vám, že táto funkcia nie je
dostupná pre všetky výbery jazykov. Ak
táto funkcia nie je dostupná, riadok sa na
klávesnici nezobrazí.
Znaky na klávesnici závisia od vybratého
jazyka (pozri bod 7). Ťuknutím zadáte
znak.
Tlačidlo funguje rôznymi spôsobmi v závislosti od kontextu, v rámci ktorého sa klávesnica používa - buď na zadanie @ (po
zadaní e-mailovej adresy) alebo na vytvorenie nového riadku (na zadanie bežného
textu).
Slúži na skrytie klávesnice. Ak to nie je
možné, tlačidlo sa nezobrazí.
Slúži na zadávanie veľkých písmen. Ak
chcete zadať jedno veľké písmeno, stlačte
ešte raz a potom pokračujte v zadávaní
malých písmen. Ďalším stlačením sa
všetky písmená zmenia na veľké písmená.
Ďalším stlačením sa na klávesnici obnovia
malé písmená. V tomto režime je prvé písmeno po bodke, výkričníku alebo otázniku
veľké písmeno. Prvé písmeno v textovom
poli je takisto veľké písmeno. V textových
9 Vzťahuje
sa na ázijské jazyky.
poliach určených na zadávanie mien a
adries sa každé slovo automaticky začína
veľkým písmenom. V textových poliach
určených na zadávanie hesiel, adries
webových stránok alebo e-mailových
adries, sú všetky písmená automaticky
malé, pokiaľ to nie je uvedené inak.
text. Vzhľad tlačidla sa líši v závislosti od kontextu.
Varianty písmena alebo znaku
Zadávanie čísiel. Zobrazí sa klávesnica (2)
s číslami. Stlačte
, ktoré sa v režime
, a vráťte sa na
zobrazuje namiesto
klávesnicu s písmenami, alebo stlačte
a otvorte klávesnicu so špeciálnymi
znakmi.
Slúži na zmenu jazyka zadávaniam, napr.
EN. Dostupné znaky a návrhy slov (1) sa
líšia v závislosti od vybratého jazyka. Ak
chcete umožniť zmenu jazykov na klávesnici, musíte ich najskôr pridať do možnosti
Nastavenia.
Medzera.
Slúži na zrušenie zadaného textu. Krátkym
stlačením naraz vymažete jeden znak.
Podržte tlačidlo stlačené, aby ste znaky
mohli rýchlejšie vymazať.
Slúži na zmenu režimu klávesnice na písanie znakov a písmen rukou.
Stlačením tlačidla potvrdenia nad klávesnicou
(nie je zobrazená na obrázku) potvrdíte zadaný
Varianty písmena alebo znaku, napr. é alebo è
môžete zadať tak, že písmeno alebo znak podržíte v stlačenej polohe. Zobrazí sa okno s
možnými variantmi písmen alebo znakov. Ťuknite na požadovaný variant. Ak nevyberiete
žiadny variant, zadá sa pôvodné písmeno/
znak.
Súvisiace informácie
•
Zmena jazyka klávesnice na stredovom
displeji (str. 135)
•
Znaky, písmená a slová zadávajte do stredového displeju manuálne (str. 135)
}}
133
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
134
•
•
Ovládanie stredového displeja (str. 117)
Správa textových správ (str. 572)
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zmena jazyka klávesnice na
stredovom displeji
Prepínanie medzi rôznymi jazykmi na
klávesnici
Ak ste v možnosti
Nastavenia vybrali viacero
jazykov, na prepínanie medzi
jednotlivými jazykmi použite
tlačidlo na klávesnici.
Ak chcete prepínať medzi rôznymi jazykmi
klávesnice, musíte ich najskôr pridať do možnosti Nastavenia.
Pridanie alebo odstránenie jazykov v
nastaveniach
Klávesnica sa automaticky nastaví na rovnaký
jazyk ako jazyk systému. Jazyk klávesnice sa
dá manuálne nastaviť bez nutnosti zmeniť
jazyk systému.
1.
Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice pomocou
zoznamu:
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
2. Stlačte Systém Systémové jazyky a
jednotky Rozloženia klávesnice.
3. Zo zoznamu vyberte jeden alebo viac jazykov.
> Teraz je možné prepínať medzi vybratými jazykmi priamo z klávesnice a
zadať text.
Ak v možnosti Nastavenia neboli vybraté
žiadne jazyky, klávesnica si ponechá rovnaký
jazyk, ako je jazyk systému.
2. Vyberte požadovaný jazyk. Ak ste v možnosti Nastavenia vybrali viac ako štyri
jazyky, zoznam môžete prezerať cez klávesnicu.
> Klávesnica sa nastaví podľa vybratého
jazyka a budú sa zobrazovať ďalšie
návrhy slov.
Ak chcete zmeniť jazyk klávesnice bez nutnosti zobraziť zoznam:
–
•
•
Vzťahuje sa na niektoré jazyky systému.
Klávesnica stredového displeja vám umožní
zadávať znaky, písmená a slová na obrazovke
„kreslením“ rukou.
Ak chcete prejsť zo zadávania
písmen a znakov pomocou
kláves na ich zadávanie
pomocou ruky, stlačte tlačidlo na klávesnici.
Dlho stlačte tlačidlo.
> Otvorí sa zoznam.
Krátko stlačte tlačidlo.
> Klávesnica sa nastaví na ďalší jazyk v
zozname bez nutnosti zobraziť zoznam.
Súvisiace informácie
10
Znaky, písmená a slová zadávajte
do stredového displeju manuálne
Zmena jazyka systému (str. 138)
Priestor na písanie znakov/písmen/ slov/
častí slov.
Textové pole, v ktorom sa zobrazujú znaky
alebo návrhy slov10 tak, ako sú napísané
na obrazovke (1).
Klávesnica na stredovom displeji (str. 131)
}}
135
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Návrhy znakov/písmen/slova/časti slova.
Zoznam je možné prezerať.
Medzera. Medzeru je možné vytvoriť
zadaním pomlčky (-) do priestoru na rukou
písané písmená (1). Pozri nadpis „Zadávanie medzery do voľného textového poľa s
rozpoznaním písania rukou“.
Zrušte zadaný text. Na vymazanie jedného
znaku/jedného písmena na jedenkrát
krátko stlačte. Pred ďalším stlačením na
vymazanie ďalšieho znaku/písmena atď.
chvíľu počkajte.
Pravidelným zadávaním znakov sa vráťte
na klávesnicu.
Písanie znakov/písmen/slov rukou
1. Do priestoru na rukou písané písmená (1)
napíšte znak, písmeno, slovo alebo časti
slova. Napíšte slovo alebo časti slov nad
seba alebo do riadku.
> Počet navrhovaných znakov, písmen
alebo slov je znázornený (3). Najpravdepodobnejší výber sa nachádza v hornej časti zoznamu.
DÔLEŽITÉ
Zabráňte kontaktu ostrých predmetov s
obrazovkou, pretože by ju mohli poškriabať.
Pri zadávaní vypnite/zapnite zvuk.
Skryte klávesnicu. Ak to nie je možné, tlačidlo sa nezobrazí.
Zmeňte jazyk zadávania textu.
11
136
2. Chvíľu počkajte a potom zadajte znak/
písmená/slovo.
> Zadá sa znak/písmeno/slovo z hornej
časti zoznamu. Iný znak je možné
vybrať aj stlačením požadovaného
znaku/písmena alebo slova zo zoznamu.
V prípade arabskej klávesnice - potiahnite prst v opačnom smere. Potiahnutím prsta sprava doľava vytvoríte medzeru.
Vymazanie/zmena znakov/písmen
napísaných rukou
Vymažte všetky znaky z textového poľa (2) tak, že
potiahnete prst skrz celé pole na písanie rukou (1).
–
Vymazanie/zmena znakov/písmen zahŕňa
niekoľko možností:
•
Stlačte príslušné písmeno alebo slovo v
zozname (3).
•
Stlačte tlačidlo zrušenia textu (5), čím
vymažete písmeno a začnite odznova.
•
Potiahnite prst vo vodorovnom smere
sprava doľava11 ponad priestor pre
rukou písané písmená (1). Vymažte niekoľko písmen tak, že ponad tento priestor potiahnete prst niekoľkokrát.
•
Stlačením znaku X v textovom poli (2)
vymaže celý zadaný text.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zmena riadku vo voľnom textovom poli
pomocou písania rukou
Zmena vzhľadu na stredovom
displeji
Vypnutie a zmena hlasitosti zvuku
systému na stredovom displeji
Vzhľad obrazovky na stredovom displeji sa dá
zmeniť výberom témy.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
Stredový displej slúži aj na zmenu hlasitosti
zvuku systému alebo celkové vypnutie zvuku
systému.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car
displeja.
Displej vodiča
Témy
3. Následne vyberte tému, napr.
Minimalistic alebo Chrome Rings.
Zmeňte riadok rukou tak, že do vyššie uvedený znak
nakreslíte do poľa pre rukou písaný text12.
Zadávanie medzery do voľného textového
poľa s rozpoznaním písania rukou
Ako doplnok k týmto vzhľadom je možné
vybrať si medzi Normálne a Jasné. Pomocou
možnosti Normálne sa pozadie zafarbí na
tmavo a text je svetlý. Táto možnosť je predvolene nastavená pre všetky témy. Vybrať sa dá
aj svetlo, v rámci ktorého je pozadie rozsvietené a text je tmavý. Táto možnosť je vhodná
napr. pri silnom dennom svetle.
Používateľ má túto možnosť vždy k dispozícii a
neovplyvňuje ju okolité osvetlenie.
2. Stlačte Zvuk
Hlasitosť systému.
3. V možnosti Zvuky dotyku potiahnite ovládač a zmeňte hlasitosť/vypnite zvuky
dotyku obrazovky. Potiahnite ovládač na
požadovanú hlasitosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Nastavenia zvuku (str. 538)
Súvisiace informácie
•
Zadajte medzeru tak, že sprava doľava nakreslíte
pomlčku13.
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
•
Aktivovanie a deaktivovanie stredového
displeja (str. 120)
Súvisiace informácie
•
Čistenie stredového displeja (str. 684)
•
12
13
Klávesnica na stredovom displeji (str. 131)
V prípade arabských klávesníc - nakreslite ten istý znak, ale v opačnom smere.
V prípade arabskej klávesnice - nakreslite pomlčku sprava doľava.
137
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zmena systémových jednotiek
Zmena jazyka systému
Nastavenia jednotiek sú definované v ponuke
Nastavenia na stredovom displeji.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
Nastavenia jazyka sú definované v ponuke
Nastavenia na stredovom displeji.
POZNÁMKA
Zmena jazyka na stredovom displeji môže
znamenať, že niektoré informácie o vlastníkovi nebudú v súlade s vnútroštátnymi
alebo miestnymi zákonmi a predpismi.
Neprepínajte sa do jazyka, ktorému je
ťažko porozumieť, pretože to môže sťažiť
hľadanie cesty späť cez štruktúru obrazovky.
2. Pokračujte do Systém Systémové
jazyky a jednotky Jednotky merania.
3. Vyberte štandard jednotky:
• Metric. – kilometre, litre a stupne Celzia.
• Imperiál – míle, galóny, stupne Celzia.
• USA – míle, galóny, stupne Fahrenheita.
> Jednotky v displeji vodiča, stredovom
displeji a head-up displeji u sa zmenia.
Súvisiace informácie
•
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
1.
Prostredníctvom stredového displeja môžete
zmeniť nastavenia a informácie k mnohým
funkciám vozidla.
1.
Otvorte horné zobrazenie stlačením na
karte v hornej časti alebo potiahnutím/
prejdením prstom zhora dole po obrazovke.
2. Na otvorenie ponuky nastavení stlačte
Nastavenia.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Pokračujte do Systém
jazyky a jednotky.
Systémové
3. Vyberte Jazyk systému.
Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie
hlasu majú symbol rozpoznávania hlasu.
> Jazyk na displeji vodiča, stredovom
displeji a head-up displeji je zmenený.
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Zmena jazyka systému (str. 138)
Súvisiace informácie
•
•
•
138
Iné nastavenia v hornom pohľade
na stredovom displeji
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Zmena systémových jednotiek (str. 138)
Horný pohľad s tlačidlom pre Nastavenia.
3. Stlačte jednu z kategórií alebo podkategórií a prejdite na požadované nastavenie.
4. Zmeňte jedno alebo viacero nastavení.
Rôzne typy nastavenia sa dajú zmeniť rôznymi spôsobmi.
> Zmeny sa okamžite uložia.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Otvorené kontextové nastavenie v
stredovom displeji
Je možné použiť kontextové nastavenie väčšiny základných aplikácií vozidla, takže nastavenia môžete zmeniť priamo v pohľade zhora
na stredovom displeji.
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Tabuľka zobrazuje nastavenia stredového
displeja (str. 141)
Stlačte Zatvoriť alebo fyzické domovské tlačidlo pod stredovým displejom a zatvorte
zobrazenie nastavenia.
Aplikácie tretích strán
Súvisiace informácie
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 140)
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia a
potvrďte voľby.
Väčšina základných aplikácií vo vozidle má
túto možnosť kontextového nastavenia, ale nie
všetky.
Podkategória v ponuke nastavení s rôznymi typmi
nastavení (v tomto prípade tlačidlo pre viacnásobný
výber a prepínacie tlačidlá).
•
•
2. Stlačte Nastavenia navigácie.
> Otvorí sa stránka s navigačnými nastaveniami.
Pohľad zhora s tlačidlom na kontextové nastavenie.
Kontextové nastavenie je skratka pre prístup
ku konkrétnemu nastaveniu súvisiacemu so
spustenou funkciou zobrazenou na obrazovke.
Aplikácie nainštalované vo vozidle od začiatku
napr. Rádio FM a USB sú súčasťou Sensus a
sú súčasťou pevných funkcií vozidla. Nastavenia týchto aplikácií možno zmeniť priamo cez
kontextové nastavenie v pohľade zhora.
Aplikácie tretích strán nie sú zahrnuté v
systéme vozidla od začiatku, ale patria k tým,
ktoré možno stiahnuť napr. Volvo ID. Tu sa
nastavenia robia vždy vo vnútri aplikácie a nie
z pohľadu zhora.
Súvisiace informácie
•
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
•
Sťahovanie aplikácií (str. 541)
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 140)
Kedy je kontextové nastavenie k dispozícii:
1.
Potiahnite dolu pohľad zhora, keď je aplikácia v zväčšenom režime napr.
Navigácia.
139
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Vynulovanie používateľských
údajov pre zmenu vlastníctva
Vynulovanie nastavení na
stredovom displeji
V prípade zmeny vlastníctva by sa používateľské údaje a nastavenia systému mali obnoviť
na výrobné nastavenia.
Nastavenia vo vozidle je možné vynulovať na
rôznych úrovniach. V prípade zmeny vlastníctva obnovte všetky používateľské údaje a
nastavenia systému na pôvodné výrobné
nastavenia. V prípade zmeny vlastníctva je tiež
dôležité zmeniť vlastníka služby Volvo On
Call* .
Predvolené hodnoty všetkých nastavení definovaných v ponuke nastavení stredového
displeja je možné vynulovať.
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 140)
•
Vynulovanie nastavení v profiloch vodiča
(str. 145)
V prípade Vynulovať osobné nastavenia
sa vynulovanie musí potvrdiť stlačením
Vynulovať pre aktívny profil alebo
Vynulovať pre všetky profily.
> Vybraté nastavenia sa vynulujú.
Dva typy vynulovania
Existujú dva typy obnovy v ponuke nastavení:
Súvisiace informácie
• Obnovenie nastavení z výroby - vymaže
•
•
všetky údaje a vynuluje všetky nastavenia
na ich predvolené hodnoty.
• Vynulovať osobné nastavenia - vymaže
osobné údaje a vynuluje vlastné nastavenia na ich predvolené hodnoty.
Súvisiace informácie
•
4. Na potvrdenie vynulovania stlačte OK.
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Tabuľka zobrazuje nastavenia stredového
displeja (str. 141)
Obnoviť nastavenia
Ak chcete svoje nastavenia vynulovať, postupujte podľa nasledujúceho postupu.
POZNÁMKA
Obnovenie nastavení z výroby je možné
len vtedy, keď vozidlo stojí.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Pokračujte do Systém
nastavení z výroby.
Obnovenie
3. Vyberte požadovaný typ vynulovania.
> Zobrazí sa kontextové okno.
140
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Tabuľka zobrazuje nastavenia
stredového displeja
Ponuka nastavení v stredovom displeji má
niekoľko hlavných kategórií a podkategórií,
kde sa zbierajú nastavenia a informácie o
mnohých funkciách auta.
Nachádza sa tu sedem hlavných kategórií: My
Car, Zvuk, Navigácia, Médium,
Komunikácia, Klimatizácia a Systém.
Každá kategória ďalej obsahuje niekoľko podkategórií a možností nastavenia. Nižšie uvedené tabuľky ukazujú prvú úroveň podkategórií. Možnosti nastavení pre funkciu alebo
oblasť sú podrobnejšie opísané v príslušnej
časti v príručke pre majiteľa.
Niektoré nastavenia sú osobné, čo znamená,
že ich možno uložiť do Profily vodiča. Iné
nastavenia sú všeobecné, čo znamená, že nie
sú spojené s profilom vodiča.
My Car
Podkategórie
Displeje
Podkategórie
Podkategórie
Uzamykanie
TV*
Parkovacia brzda a pruženie
Video
Stierač čelného skla
Zvuk
Komunikácia
Podkategórie
Podkategórie
Telefón
Tón
Textové správy
Vyváženie
Android Auto*
Hlasitosť systému
Apple CarPlay*
Navigácia
Zariadenia Bluetooth
Podkategórie
Wi-Fi
Mapa
Prístupový bod Wi-Fi auta
Trasa a navádzanie
Modem vozidla pre Internet*
Doprava
Volvo On Call*
Médiá
Servisné siete Volvo
IntelliSafe
Podkategórie
Podnebie
Predvoľby jazdy/Individuálny režim
jazdy*
Rádio AM/FM
Hlavná kategória Klimatizácia nemá žiadne
podkategórie.
Svetlá a osvetlenie
Gracenote®
DAB*
Zrkadlá a praktické funkcie
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
141
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Systém
Podkategórie
Profil vodiča
Dátum a čas
Systémové jazyky a jednotky
Súkromie a osobné údaje
Rozloženia klávesnice
Hlasového ovládanie*
Obnovenie nastavení z výroby
Systémové info
Súvisiace informácie
•
•
•
Prehľad stredového displeja (str. 114)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 140)
Profily vodiča
Množstvo nastavení, ktoré sú vo vozidle k
dispozícii, je možné prispôsobiť podľa osobných preferencií vodiča a uložiť do jedného z
jeho profilov.
Vlastné nastavenia sa automaticky uložia do
aktívneho profilu vodiča. Každý kľúč je prepojený s jedným profilom vodiča. Ak používate
prepojený kľúč, vozidlo sa nastaví na nastavenia tohto konkrétneho profilu vodiča.
Aké nastavenia sa ukladajú do profilu
vodiča?
Viaceré nastavenia zadefinované vo vozidle sa
automaticky uložia do aktívneho profilu vodiča,
pokiaľ profil nie je zablokovaný. Nastavenia
zadefinované vo vozidle sú buď vlastné alebo
všeobecné. Do profilov vodiča sa ukladajú len
vlastné nastavenia.
Medzi nastavenia, ktoré sa dajú uložiť do profilu vodiča, patria, okrem iného, sklá, zrkadlá,
predné sedadlá, navigácia*, audio a mediálne
systémy a jazyk.
Niektoré nastavenia, nazývané aj všeobecné
nastavenia, sa dajú zmeniť, ale nie je možné
ich uložiť do konkrétneho profilu vodiča.
Zmeny vykonané vo všeobecných nastaveniach majú dosah na všetky profily.
nia. Zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, ktorý
profil vodiča je aktívny.
Nastavenia rozloženia klávesnice sú príkladom
všeobecných nastavení. Ak je na pridávanie
ďalších jazykov do klávesnice použitý profil
vodiča X, tieto jazyky zostanú rovnaké aj pri
prechode na profil vodiča Y. Nastavenia rozloženia klávesnice sa do profilu vodiča neukladajú - tieto nastavenia patria medzi všeobecné.
Osobné preferencie
Ak bol profil vodiča X použitý napr. na nastavenie jasu stredového displeja, na profil vodiča Y
nebude mať toto nastavenie žiadny vplyv. Ak
bolo toto nastavenia uložené do profilu vodiča
X - už ide o vlastné nastavenie.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Výber profilu vodiča (str. 143)
Premenovanie profilu vodiča (str. 143)
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s
profilom vodiča (str. 144)
Chráňte profil vodiča (str. 144)
Vynulovanie nastavení v profiloch vodiča
(str. 145)
Tabuľka zobrazuje nastavenia stredového
displeja (str. 141)
Všeobecné nastavenia
Všeobecné nastavenia a parametre sa pri prechode z jedného profilu vodiča na druhý neme-
142
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Výber profilu vodiča
Po spustení stredového displeja sa v hornej
časti obrazovky zobrazí zvolený profil vodiča.
Posledný použitý profil vodiča je ten, ktorý
bude aktívny pri ďalšom odomknutí vozidla.
Po odomknutí vozidla je možné prepnúť na
profil iného vodiča. Ak je však diaľkové ovládanie zámku prepojené s profilom vodiča, je
to ten, ktorý sa zvolí pri naštartovaní vozidla.
Ak chcete prepnúť na profil iného vodiča, máte
dve možnosti.
Možnosť 1:
1.
Ťuknite na názov profilu vodiča, ktorý je
zobrazený v hornej časti stredného
displeja, keď sa displej spustil.
> Zobrazí sa zoznam voliteľných profilov
vodičov.
2. Vyberte požadovaný profil vodiča.
3. Stlačte Potvrdiť.
> Vyberie sa profil vodiča a systém načíta
nastavenia pre nový profil vodiča.
Možnosť 2:
1.
Potiahnite nadol pohľad zhora na stredovom displeji.
2. Stlačte Profil.
> Zobrazí sa rovnaký zoznam ako v prípade možnosti 1.
4. Stlačte Potvrdiť.
> Vyberie sa profil vodiča a systém načíta
nastavenia pre nový profil vodiča.
Možnosť 3:
1.
Potiahnite nadol pohľad zhora na stredovom displeji.
2. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
3. Stlačte Systém Profily vodiča.
> Zobrazí sa zoznam voliteľných profilov
vodičov.
4. Vyberte požadovaný profil vodiča.
> Vyberie sa profil vodiča a systém načíta
nastavenia pre nový profil vodiča.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Profily vodiča (str. 142)
Premenovanie profilu vodiča
Názov rôznych profilov vodičov použitých vo
vozidle je možné zmeniť.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Systém
3. Vyberte Upraviť profil.
> Otvorí sa ponuka, kde sa dá profil editovať.
4. Ťuknite v rámčeku na Názov profilu.
> Zobrazí sa klávesnica a môžete zmeniť
, ak chcete zatvonázov. Ťuknite na
riť klávesnicu.
5. Uložte názov stlačením Späť alebo
Zatvoriť.
> Názov je teraz zmenený.
Navigovanie v zobrazeniach stredového
displeja (str. 120)
POZNÁMKA
Názov profilu nemôže začínať medzerou,
pretože v takom prípade sa neuloží.
Premenovanie profilu vodiča (str. 143)
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s
profilom vodiča (str. 144)
Profily vodiča.
Súvisiace informácie
•
•
Výber profilu vodiča (str. 143)
Klávesnica na stredovom displeji (str. 131)
3. Vyberte požadovaný profil vodiča.
143
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Chráňte profil vodiča
V niektorých prípadoch je vhodnejšie neukladať do aktívneho profilu vodiča rôzne nastavenia definované vo vozidle. V takomto prípade je možné chrániť profil vodiča.
POZNÁMKA
Ochrana profilu vodiča je možná len vtedy,
keď vozidlo stojí.
Ochrana profilu vodiča:
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Systém
Profily vodiča.
3. Vyberte Upraviť profil.
> Otvorí sa ponuka, kde sa dá profil editovať.
5. Uložte vašu možnosť ochrany profilu stlačením Späť/Zatvoriť.
> Keď je profil chránený, nastavenia definované vo vozidle sa automaticky
neuložia do profilu. Namiesto toho sa
vaše zmeny musia uložiť manuálne v
časti Nastavenia Systém Profily
vodiča Upraviť profil stlačením
Uložiť aktuálne nastavenia do
profilu. Ak je profil nechránený, vaše
nastavenia sa automaticky uložia do
profilu.
Súvisiace informácie
•
Profily vodiča (str. 142)
Prepojenie kľúča diaľkového
ovládania s profilom vodiča
Váš kľúč je možné prepojiť s profilom vodiča.
Pri každom použití vozidla s týmto kľúčom
diaľkového ovládania sa automaticky vyberie
profil vodiča so všetkými jeho nastaveniami.
Pri prvom použití kľúča diaľkového ovládania
kľúč nie je prepojený so žiadnym profilom
vodiča. Po naštartovaní vozidla sa automaticky
aktivuje profil Hosť.
Manuálne možno vybrať profil vodič bez nutnosti prepojiť ho s kľúčom. Po odomknutí
vozidla sa aktivuje posledný aktívny profil
vodiča. Po prepojení kľúča s profilom vodiča
už nie je potrebné vybrať žiaden profil vodiča
pre príslušný kľúč.
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania
s profilom vodiča
4. Vyberte Chrániť profil, ak chcete chrániť
profil.
POZNÁMKA
Pripojenie diaľkového ovládania zámku k
profilu vodiča je možné len vtedy, keď
vozidlo stojí.
Najskôr vyberte profil, ktorý chcete prepojiť s
kľúčom, ak profil určený na prepojenie nie je už
aktívny. Aktívny profil sa môže potom prepojiť
s kľúčom.
1.
144
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
2. Stlačte Systém
Profily vodiča.
3. Vyberte požadovaný profil. Displej sa
znovu prepne na domáce zobrazenie. Profil Hosť nie je možné prepojiť s kľúčom.
4. Potiahnite horný pohľad nadol a ťuknite na
Nastavenia Systém Profily vodiča
Upraviť profil.
5. Vyberte Pripojiť kľúč a prepojte profil s
kľúčom. Nie je možné prepojiť profil vodiča
s iným kľúčom, ako je ten, ktorý sa práve
používa vo vozidle. Ak je vozidle niekoľko
kľúčov, zobrazí sa hlásenie Našiel sa viac
ako jeden kľúč, vložte kľúč, ktorý
chcete pripojiť k záložnej čítačke.
6. Stlačte OK.
> Tento kľúč je teraz prepojený s profilom
vodiča a zostane prepojený, kým bude
políčko Pripojiť kľúč nezaškrtnuté.
Súvisiace informácie
•
•
•
Vynulovanie nastavení v profiloch
vodiča
Nastavenia, ktoré boli uložené do jedného
alebo viacerých profilov vodiča, je možné
vynulovať, ak vozidlo stojí.
POZNÁMKA
Profily vodiča (str. 142)
Obnovenie nastavení z výroby je možné
len vtedy, keď vozidlo stojí.
Premenovanie profilu vodiča (str. 143)
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
2. Stlačte Systém Obnovenie nastavení
z výroby Vynulovať osobné
nastavenia.
3. Vyberte jednu z možností Vynulovať pre
aktívny profil, Vynulovať pre všetky
profily alebo Zrušiť.
Súvisiace informácie
•
•
Profily vodiča (str. 142)
Vynulovanie nastavení na stredovom
displeji (str. 140)
Umiestnenie záložnej čítačky v konzole tunela.
> Po zobrazení hlásenia Profil pripojený
ku kľúču sa kľúč prepojí s profilom
vodiča.
145
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Hlásenie na stredovom displeji
Stredový displej zobrazuje správy, ktoré informujú vodiča alebo mu pomáhajú v prípade
rôznych udalostí.
Kontextové správy
V niektorých prípadoch sa zobrazí správa vo
forme kontextového okna. Kontextové správy
majú vyššiu prioritu ako správy zobrazené v
stavovom riadku a pred ich zmiznutím vyžadujú potvrdenie/úkon.
Správa hlásení na stredovom
displeji
Správy v stredovom displeji sú spracované v
pohľade stredového displeja.
Súvisiace informácie
Správa hlásení na stredovom displeji
(str. 146)
•
Práca so správami uloženými na stredovom displeji (str. 147)
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 111)
Príklad správy v hornom zobrazení stredového
displeja.
Príklad správy v hornom zobrazení stredového
displeja.
Stredový displej zobrazuje správy, ktoré majú
pre vodiča nižšiu prioritu.
Niektoré správy v stredovom displeji majú tlačidlá (alebo pri vyskakovacích správ niekoľko
tlačidiel) napr. aktivovanie/deaktivovanie funkcie súvisiacej so správou.
Väčšina správ sa zobrazí nad stavovým riadkom stredového displeja. Po určitom čase,
alebo keď sa vykonali všetky potrebné úkony
týkajúce sa správy, daná správa zmizne zo stavového riadka. Ak je potrebné uložiť správu,
táto sa nachádza v hornom zobrazení stredového displeja.
Zloženie správ sa môže líšiť a tieto môžu byť
zobrazené spolu s grafikou, symbolmi alebo
tlačidlom pre aktiváciu/deaktiváciu funkcie
spojenej so správou.
146
•
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Spracovanie novej správy
Pre správy s tlačidlami:
–
Stlačte tlačidlo, aby sa činnosť spustila
alebo nechajte nech sa správa po chvíli
automaticky zavrie sama.
> Správa zmizne zo stavovej lišty.
Práca so správami uloženými na
stredovom displeji
Bez ohľadu na to, či sú správy uložené na
displeji vodiča alebo na stredovom displeji,
spravujú sa na stredovom displeji.
Spravovanie uloženej správy
Niektoré správy majú tlačidlo napr. na zapnutie/vypnutie funkcie spojenej so správou.
Pre správy bez tlačidiel:
–
Zatvorte správu ťuknutím na ňu alebo
nechajte nech sa správa automaticky po
chvíli zavrie sama.
> Správa zmizne zo stavovej lišty.
–
Súvisiace informácie
Súvisiace informácie
Hlásenie na stredovom displeji (str. 146)
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 111)
Práca so správami uloženými na stredovom displeji (str. 147)
Stlačte tlačidlo a vykonajte činnosť.
Uložené správy v pohľade zhora sa automaticky vymažú, keď sa auto vypne.
Ak je potrebné uložiť správu, táto sa nachádza
v hornom zobrazení stredového displeja.
•
•
2. Ťuknite na správu, ak ju chcete rozšíriť/
minimalizovať.
> Viac informácií o správe sa zobrazia v
zozname a obrázok vľavo v aplikácii
zobrazuje informácie o správe graficky.
Príklady uložených správ a možných volieb pri
pohľade zhora.
•
•
Hlásenie na stredovom displeji (str. 146)
•
Hlásenia na displeji vodiča (str. 111)
Správa hlásení na stredovom displeji
(str. 146)
Správy, ktoré sa zobrazia na stredovom
displeji, ktoré treba uložiť sú pridané do
pohľadu zhora v stredovom displeji.
Prečítanie uloženej správy
1. Otvorte pohľad zhora na stredovom
displeji.
> Zobrazí sa zoznam uložených správ.
Správy sa dajú zväčšiť pomocou šípky
vpravo.
147
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Head-up displej*
Head-up displej dopĺňa displej vodiča vo
vozidle a premieta informácie z displeja
vodiča na čelné sklo. Premietaný obraz sa dá
vidieť iba z pozície vodiča.
POZNÁMKA
Schopnosť vodiča vidieť informácie na
head-up displeji sa zhoršuje v dôsledku
nasledujúcich faktorov:
•
používanie polarizačných slnečných
okuliarov
•
taká poloha pri jazde, keď vodič nesedí
v strede sedadla
•
predmety na krycom skle zobrazovacej
jednotky
•
nepriaznivé svetelné podmienky.
Príklady toho, čo môže byť zobrazené na displeji.
Rýchlosť
DÔLEŽITÉ
Head-up displej zobrazuje výstrahy a informácie týkajúce sa rýchlosti, funkcií tempomatu,
navigácie atď. v zornom poli vodiča. Informácie o dopravných značkách a prichádzajúce
telefonické hovory sa môžu zobraziť aj na
head-up displeji.
Zobrazovacia jednotka, z ktorej sa premietajú informácie, sa nachádza na prístrojovom paneli. Aby ste predišli poškodeniu
krycieho skla zobrazovacej jednotky,
neskladujte na krycom skle žiadne predmety a uistite sa, že naň žiadne predmety
nespadnú.
Tempomat
Navigácia
Dopravné značky
Na head-up displeji sa môže dočasne zobraziť
niekoľko symbolov, ako napr.:
Ak sa rozsvieti výstražný symbol,
prečítajte si výstražné hlásenie na
displeji vodiča.
Ak sa rozsvieti informačný symbol,
prečítajte si správu na displeji vodiča.
148
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Symbol snehovej vločky sa rozsvieti
v prípade nebezpečenstva námrazy.
POZNÁMKA
Niektoré zrakové poruchy môžu spôsobiť
bolesti hlavy a pocit stresu počas používania head-up displeja.
City Safety na head-up displeji
V prípade výstrahy pred kolíziou sa informácie
na head-up displeji nahradia výstražným symbolom pre City Safety. Táto grafika sa rozsvieti, aj keď je vypnutý head-up displej.
Súvisiace informácie
•
Aktivácia a deaktivácia head-up displeja*
(str. 149)
•
•
Čistenie head up displeja* (str. 685)
Head up displej pri výmene čelného skla*
(str. 650)
Aktivácia a deaktivácia head-up
displeja*
Head-up displej môžete aktivovať a deaktivovať, keď je vozidlo naštartované.
Stlačte tlačidlo Head-up
displej v zobrazení funkcie
na stredovom displeji. Indikátor v tlačidle sa rozsvieti, keď
je funkcia aktivovaná.
Súvisiace informácie
•
•
Nastavenia pre head-up displej* (str. 150)
Head-up displej* (str. 148)
Výstražný symbol pre City Safety bliká, aby upútal
pozornosť vodiča, ak hrozí nebezpečenstvo kolízie.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 149
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Nastavenia pre head-up displej*
Nastavenie jasu a vertikálnej polohy
Upravte nastavenia pre premietanie na headup displeji na čelnom skle.
Nastavenia sa dajú definovať pri naštartovaní
vozidla a na čelnom skle sa zobrazí premietaný
obraz.
Výber možností zobrazenia
Vyberte, ktoré funkcie sa majú zobrazovať na
head-up displeji.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car Displeje
Head-up displeja.
Zníženie polohy
Potvrdiť
Jas grafiky sa automaticky prispôsobuje podmienkam osvetlenia pozadia. Jas je ovplyvnený aj nastavením jasu na ostatných displejoch vozidla.
1.
Stlačte tlačidlo Nast Head-up displeja v
zobrazení funkcie na stredovom displeji.
2. Nastavte jas a vertikálnu polohu premietaného obrazu v zornom poli vodiča pomocou pravej klávesnice na volante.
Výšková poloha sa dá uložiť do pamäťovej
funkcie pre elektricky ovládané* predné
sedadlo pomocou klávesnice vo dverách
vodiča.
Možnosti
3. Vyberte jednu alebo viac funkcií:
•
•
•
•
Zobraziť navigáciu
Zobraziť Road Sign Information
Zobraziť podporu vodiča
Zobraziť telefón
Nastavenie sa uloží ako osobné nastavenie do
profilu vodiča.
Zníženie jasu
Zvýšenie jasu
Zvýšenie polohy
150
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Kalibrácia horizontálnej polohy
Súvisiace informácie
Ak je potrebné vymeniť čelné sklo alebo zobrazovaciu jednotku, môže byť potrebné kalibrovať horizontálnu polohu head-up displeja. Kalibrácia znamená, že premietaný obraz sa otočí
v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
•
•
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Vyberte My Car Displej vodiča
Možnosti Head-up displeja Kalibrácia
Head-up displeja.
3. Kalibrujte horizontálnu polohu obrazu
pomocou pravej klávesnice na volante.
•
•
Head-up displej* (str. 148)
Aktivácia a deaktivácia head-up displeja*
(str. 149)
Profily vodiča (str. 142)
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej*
(str. 196)
Rozpoznávanie hlasu
Hlasové ovládanie14 umožňuje ovládať funkcie vo vozidle, napr. klimatizačný systém,
rádio alebo telefón pripojený pomocou
Bluetooth na základe hovorených príkazov.
Vo vozidlách vybavených Sensus Navigation*
je možné hlasovo ovládať aj navigačný
systém.
Čo je hlasové ovládanie?
Hlasové ovládanie je pomôcka, ktorá môže
uľahčiť používanie rôznych príkazov vo vozidle.
V podstate funguje ako bežná aplikácia, v ktorej zadávate informácie v pevnom poradí, aby
ste mohli vykonať úlohu, ale namiesto písania
na klávesnici používate hlasové príkazy. Preto
môže byť dobré naučiť sa, ako a v akom poradí
sa má hlasový príkaz vysloviť, aby sa dosiahol
požadovaný výsledok.
Systém hlasového ovládania umožňuje ovládať
určité funkcie infotainmentu a klimatizácie
pomocou hlasových príkazov. Systém môže
reagovať rečou a zobrazením informácií na
displeji vodiča.
UPOZORNENIE
Otočiť proti smeru hodinových ručičiek
Otočiť v smere hodinových ručičiek
Vodič nesie vždy celkovú zodpovednosť za
bezpečné vedenie vozidla a dodržiavanie
všetkých platných pravidiel cestnej premávky.
Potvrdiť
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
151
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Súvisiace informácie
•
•
Mikrofón systému ovládania hlasom
Aktualizácia systému
Systém rozpoznávania hlasu sa neustále zlepšuje. Odporúča sa mať vždy nainštalovanú najnovšiu verziu.
Aktualizácie si prevezmite na stránke
www.volvocars.com/intl/support.
POZNÁMKA
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
14
15
152
Platí pre určité trhy.
Platí pre určité trhy.
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 152)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 154)
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 155)
•
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 156)
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 217)
Použitie rozpoznávania hlasu
Spustenie hlasového ovládania15
Na zadávanie príkazov cez
systém hlasového ovládania
máte so systémom „dialóg“.
Stlačte tlačidlo na volante na
rozpoznanie hlasu
, aby
sa aktivoval systém a inicioval
dialóg pomocou hlasových
príkazov. Po stlačení tlačidla sa ozve pípnutie
a na displeji vodiča sa zobrazí symbol hlasového ovládania.
To znamená, že systém začal počúvať a vy
môžete začať hovoriť príkazy. Systém je
naučený rozoznávať a rozumieť vášmu hlasu
od chvíle, keď začnete hovoriť. Trvá to niekoľko
sekúnd a vykonáva sa automaticky, čo znamená, že nemusíte spúšťať žiadny hlasový
nácvik manuálne.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Zapamätajte si nasledovné:
•
Po zaznení tónu hovorte normálnym hlasom a normálnym tempom.
•
Nehovorte, keď systém odpovedá (systém
nedokáže porozumieť príkazom počas
tejto doby).
•
Vyhnite sa okolitému hluku v priestore pre
cestujúcich tým, že dvere, okná a panoramatickú strechu* zatvoríte.
znamená, že pomocou tlačidiel nie je možné
vykonávať žiadne funkcie spojené so zvukom.
Zrušenie hlasového ovládania
Hlasové ovládanie je možné zrušiť rôznymi
spôsobmi:
•
Krátko ťuknite na
„Cancel“.
•
Stlačte a podržte tlačidlo na volante pre
, kým nebudete
hlasové ovládanie
počuť dve pípnutia. Tým sa zastaví rozpoznávanie hlasu aj vtedy, keď systém rozpráva.
POZNÁMKA
a povedzte
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
v zozname
zvýraznené symbolom
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Hlasové ovládanie sa zruší aj v prípade, že
počas dialógu neodpovedáte. Systém najprv
trikrát požiada o odpoveď, ak odpoveď aj
napriek tomu nezaznie, hlasové ovládanie sa
automaticky zruší.
Vo všeobecnosti systém funguje tak, že
počúva základný príkaz nasledovaný podrobnejšími príkazmi, ktoré určujú, čo má systém
robiť.
Ak chcete zrýchliť komunikáciu a preskočiť
systémové výzvy, na volante stlačte tlačidlo
. Tým sa zruší hlas
pre hlasové ovládanie
systému a vy môžete vysloviť ďalší príkaz.
Ak chcete zmeniť hlasitosť zvuku systému,
otáčajte otočným regulátorom hlasitosti, keď
hlas hovorí. Počas hlasového ovládania je
možné použiť aj iné tlačidlá. Ostatné zvuky sa
však počas dialógu so systémom stlmia, čo
16
2. Povedzte „Call [Krstné meno]
[Priezvisko] [kategória čísla]“, napríklad
„Call Robin Smith Mobil“.
> Systém vytočí zvolený kontakt z telefónneho zoznamu. Ak má kontakt niekoľko telefónnych čísel (napr. domov,
mobil, práca), musí sa uviesť správna
kategória.
Príkazy/frázy
Vo všeobecnosti možno použiť nasledujúce
príkazy bez ohľadu na situáciu:
•
„Repeat“ - zopakuje poslednú hlasovú
inštrukciu v prebiehajúcom dialógu.
•
•
„Cancel“ - preruší dialóg.16
„Help“ - spustí pomocný dialóg. Systém
odpovedá príkazmi dostupnými v aktuálnej situácii, výzvou alebo príkladom.
Príkazy pre špecifické funkcie, ako napríklad
telefón a rádio, sú opísané v špecifických
častiach.
Príklad ovládania rozpoznávania hlasu
1.
Stlačte
.
Všimnite si, že to zastaví dialóg iba vtedy, keď systém práve nehovorí. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo
, kým nebudete počuť dva tóny.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 153
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
||
Čísla
Číselné príkazy sa uvádzajú odlišne v závislosti
od funkcie, ktorá sa má ovládať:
•
•
•
Telefónne čísla a poštové smerovacie
čísla musia byť hovorené individuálne,
číslo po čísle, napr. „nula, tri, jeden, dva,
dva, štyri, štyri, tri“ (03122443).
Súpisné čísla domov možno vyslovovať
jednotlivo alebo spolu, napr. „dva, dva“
alebo „dvadsaťdva“ (22). Pre angličtinu a
holandčinu je možné uviesť niekoľko skupín v sekvencii, napr. „dvadsaťdva, dvadsaťdva“ (22 22). Pre angličtinu možno
použiť frázu dvojité alebo trojité, napr.
„dvojitá nula“ (00). Čísla môžu byť zadané
v rozsahu 0-2300.
Frekvencie je možné vysloviť ako „deväťdesiatosem celá osem“ (98,8), „sto a štyri
celá dva“ alebo „stoštyri celá dva“ (104,2).
Režim rýchlosti a opakovania
Je možné nastaviť rýchlosť reči, ak systém
hovorí príliš rýchlo.
Môžete aktivovať režim opakovania, aby
systém opakoval to, čo ste povedali.
Zmena rýchlosti alebo aktivácia/deaktivácia
režimu opakovania:
1.
17
18
154
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora.
2. Stlačte Systém Hlasového ovládanie
a zvoľte nastavenia.
• Opakovať hlasový príkaz
• Tempo reči
Súvisiace informácie
•
•
Rozpoznávanie hlasu (str. 151)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 154)
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 155)
•
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 156)
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 217)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním
hlasu17
Zavolajte kontakt, nechajte si nahlas prečítať
správy alebo nadiktujte krátke správy pomocou príkazov hlasového ovládania v telefóne
pripojenom pomocou Bluetooth.
Ak chcete zadať kontakt v telefónnom zozname, príkaz s rozpoznávaním hlasu musí
obsahovať kontaktné informácie, ktoré sú
zadané v telefónnom zozname. Ak má nejaký
kontakt, napr. Robyn Smith, niekoľko telefónnych čísel, potom môže byť uvedená aj kategória čísel, napr. Domov alebo Mobil: „Call
Robin Smith Mobil“.
Stlačte
príkazov:
a povedzte jeden z nasledovných
•
„Call [kontakt]“ − vytočí vybraný kontakt
z telefónneho zoznamu.
•
„Call [telefónne číslo]“ − vytočí telefónne číslo.
• „Recent calls“ − zobrazí zoznam hovorov.
• Read message – prečíta sa správa, Ak
existuje niekoľko správ − vyberte, ktorá
správa sa má prečítať.
•
„Message to [kontakt]“ – používateľ je
požiadaný, aby povedal krátku správu.
Správa sa potom nahlas zopakuje a používateľ sa môže rozhodnúť odoslať 18 alebo
Platí pre určité trhy.
Prostredníctvom vozidla môžu odosielať správy iba niektoré telefóny. Informácie o kompatibilných telefónoch nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/support.
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
môže správu upraviť. Ak chcete, aby táto
funkcia fungovala, musí byť vozidlo pripojené k internetu.
POZNÁMKA
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií19
Nižšie sú uvedené príkazy pre ovládanie
zariadení rádia a prehrávača médií.
Ťuknite na položku
a povedzte jeden z
nasledujúcich príkazov:
•
"Media" - spustí dialóg pre médiá a rádio
a zobrazí príklady príkazov.
•
"Play [interpret]" - prehráva hudbu podľa
zvoleného interpreta.
•
"Play [názov skladby]" - prehráva
vybranú skladbu.
•
"Play [názov skladby] z [album]" - prehráva vybranú skladbu z vybraného
albumu.
•
"Play [rádiostanica]" - spustí prehrávanie
vybraného rádiového kanálu.
•
"Tune to [frekvencia]" - spustí zvolenú
rádiovú frekvenciu v aktuálnom frekvenčnom pásme. Ak nie je aktívny žiadny
rádiový zdroj, predvolene sa spustí pásmo
FM.
Rozpoznávanie hlasu (str. 151)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 152)
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 155)
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 217)
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 156)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 575)
•
•
•
•
19
"Tune to [frekvencia] [vlnová dĺžka]" spustí zvolenú rádiovú frekvenciu vo
vybranom frekvenčnom pásme.
"Radio" - spustí rádio FM.
"Radio FM" - spustí rádio FM.
•
•
•
•
"CD" - spustí prehrávanie z CD*.
•
"Similar music" - prehráva hudbu podobnú hudbe práve prehrávanej zo zariadení USB.
"USB" - spustí prehrávanie z USB.
"iPod" - spustí prehrávanie z iPod.
"Bluetooth" - spustí prehrávanie zo zdroja
médií pripojeného cez Bluetooth.
POZNÁMKA
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
Súvisiace informácie
•
•
•
Rozpoznávanie hlasu (str. 151)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 152)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 154)
•
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 217)
•
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 156)
"DAB " - spustí rádio DAB*.
Platí pre určité trhy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 155
DISPLEJE A HLASOVÉ OVLÁDANIE
Nastavenia pre rozpoznávanie
hlasu20
Nastavenie pre ovládanie systému hlasom sú
vybrané tu.
Nastavenia
ovládanie
Systém
Hlasového
Nastavenia možno urobiť v rámci nasledovných oblastí:
• Opakovať hlasový príkaz
• Žáner
• Tempo reči
Nastavenia zvuku
Vyberte nastavenia zvuku pod:
Nastavenia Zvuk Hlasitosť systému
Hlasového ovládanie
Nastavenie jazyka
Rozpoznávanie hlasu nie je možné pre všetky
jazyky. Jazyky dostupné pre rozpoznávanie
hlasu sú označené ikonou v zozname jazykov
.
–
Zmena jazyka tiež ovplyvní ponuku, testové
správy a pomocníka.
20
156
Platí pre určité trhy.
Nastavenia Systém Systémové
jazyky a jednotky Jazyk systému
Súvisiace informácie
•
•
•
Rozpoznávanie hlasu (str. 151)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 152)
Ovládanie telefónu s rozpoznaním hlasu
(str. 154)
•
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 217)
•
•
•
Hlasové ovládanie rádia a médií (str. 155)
Nastavenia zvuku (str. 538)
Zmena jazyka systému (str. 138)
OSVETLENIE
OSVETLENIE
Ovládanie svetiel
Rôzne ovládače interiéru sa používajú na
ovládanie osvetlenie exteriéru aj interiéru.
Ľavý pákový prepínač spustí a upraví osvetlenie exteriéru. Jas interiéru sa upraví pomocou
kolieska na prístrojovom paneli.
Osvetlenie exteriéru
Poloha
Špecifikácia
Poloha
Denné svietenie
Denné svetlá a obrysové svetlá
cez deň.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Obrysové svetlá, keď je vozidlo
zaparkované.A
Stretávacie svetlá a obrysové
svetlá počas slabého denného
svetla a tmy, alebo keď sú spustené predné hmlové svetlá*
alebo zadné hmlové svetlá.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Funkciu Aktívne hlavné diaľkové
svetlá možno spustiť.
Stretávacie svetlá a obrysové
svetlá.
Hlavné diaľkové svetlá možno
spustiť, keď sú zasvietené stretávacie svetlá.
Denné svetlá a obrysové svetlá.
Možno spustiť hlavné diaľkové
svetlo.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Možno použiť hlavné diaľkové
svetlo.
Otočný spínač na ľavom pákovom prepínači.
Keď je elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania II, pre otočný spínač v rôznych
polohách sú k dispozícii nasledovné funkcie:
158
Špecifikácia
Zapnuté/vypnuté aktívne diaľkové svetlo.
A
Ak vozidlo stojí, ale je naštartované, otočný spínač môže byť
posunutý do polohy
z inej polohy, aby sa namiesto
ďalšieho osvetlenia zapli iba obrysové svetlá.
Spoločnosť Volvo odporúča, aby sa počas
.
jazdy použil režim
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
UPOZORNENIE
Systém osvetlenia vozidla nie je schopný
za každých okolností, napr. v hmle alebo v
daždi, určiť, kedy je denné svetlo príliš
slabé alebo dostatočne silné.
Vodič je vždy zodpovedný za to, že vozidlo
je vybavené s vhodne nastaveným svetelným lúčom v súlade s dopravnou situáciou
a platnými predpismi.
Koliesko na prístrojovom paneli
•
•
•
•
•
•
•
Používanie diaľkových svetiel (str. 162)
Tlmené svetlá (str. 161)
Zadné hmlové svetlo (str. 165)
Aktívne natáčané svetlá* (str. 165)
Brzdové svetlá (str. 166)
Núdzové brzdové svetlá (str. 166)
Výstražné svetlá (str. 167)
Úprava funkcií svetla cez stredový
displej
Niekoľko funkcií svetla môžno upraviť a
zapnúť na stredovom displeji. Toto platí napríklad pre aktiváciu hlavného lúča, stretávacie
svetlá.
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
Svetlá a osvetlenie.
3. Vyberte Vonkajšie svetlá alebo Vnútorné
svetlá, a potom vyberte funkciu, ktorú
treba upraviť.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 159)
Používanie osvetlenia cesty domov
(str. 167)
•
•
•
Trvanie prístupového osvetlenia (str. 168)
•
Zobrazenie funkcie na stredovom displeji
(str. 127)
Koliesko (doľava) na úpravu jasu interiéru.
Súvisiace informácie
Ovládanie svetiel (str. 158)
Aktívne diaľkové svetlo (str. 162)
Používanie smeroviek (str. 164)
Iné nastavenia v hornom pohľade na stredovom displeji (str. 138)
Vnútorné osvetlenie (str. 168)
Obrysové svetlá (str. 160)
Používanie smeroviek (str. 164)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 159
OSVETLENIE
Obrysové svetlá
Obrysové svetlá sa môžu použiť, aby ostatní
vodiči videli, že vozidlo zastalo alebo zaparkovalo. Obrysové svetlá sa zapnú pomocou
otočného gombíka na
sto ďalšieho osvetlenia zapli iba obrysové
svetlá.
Keď jazdíte dlhšie ako 30 sekúnd pri max.
10 km/h (asi 6 mph), alebo ak rýchlosť prekročí 10 km/h (asi. 6 mph), zapnú sa denné
svetlá. Vodič musí zmeniť polohu na inú ako
.
Ak sú dvere batožinového priestoru otvorené,
keď je vonku tma, zadné obrysové svetlá sa
zapnú (ak už nie sú zapnuté), aby dali výstrahu
vodičom, ktorí sa približujú zozadu. Toto prebieha bez ohľadu na polohu otočného gombíka
alebo polohu zapaľovania elektrického
systému vozidla.
denné svietenie
Vozidlo má senzory, ktoré zachytávajú svetelné podmienky v okolí. Denné svetlá sú
zapnuté, keď je otočný spínač na pákovom
,
alebo
,
prepínači v polohe
ako aj keď je elektrický systém vozidla v
sa
polohe zapaľovania II. V polohe
predné svetlá automaticky zmenia na stretávacie svetlá pri slabom dennom svetle alebo
tme.
Súvisiace informácie
Otočný spínač na pákovom prepínači v polohe obrysových svetiel.
•
•
Ovládanie svetiel (str. 158)
Polohy zapaľovania (str. 472)
Otočte otočný spínač do polohy
– obrysové svetlá sú zapnuté (súčasne sa zapne
osvetlenie číselnej dosky).
Ak je elektrický systém vozidla v polohe zapaľovania II, tak sú namiesto predných obrysových svetiel zapnuté denné svetlá. Keď je
otočný spínač v tejto polohe, obrysové svetlá
sú zapnuté bez ohľadu na polohu zapaľovania
v elektrickom systéme vozidla.
Ak vozidlo stojí, ale je naštartované, otočný
spínač môže byť posunutý do polohy
obrysových svetiel z inej polohy, aby sa namie-
160
Otočný krúžok pákového spínača v polohe AUTO.
Keď je pákový prepínač v polohe
, denné
svetlá (DRL1) sa zapnú, keď vozidlo jazdí počas
denného svetla. Vozidlo automaticky zmení
svietenie z denných svetiel na stretávacie
svetlá pri slabom dennom svetle alebo tme.
Zmena na stretávacie svetlá sa tiež uskutoční
v prednom hmlovom svetle* alebo v zadnom
hmlovom svetle, ak sú zapnuté.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
UPOZORNENIE
Tento systém pomáha šetriť energiu –
nevie vo všetkých situáciách určiť, kedy je
denné svetlo príliš slabé alebo dostatočne
silné, napr. v hmle a daždi.
Vodič je vždy zodpovedný za to, že vozidlo
je vybavené správne nastaveným svetelným lúčom v súlade s dopravnou situáciou
a platnými predpismi.
Tlmené svetlá
Pri jazde s otočným krúžkom pákového spísa aktivujú stretávacie
nača v polohe
svetlá automaticky pri slabom dennom svetle
alebo tme, alebo keď je elektrický systém
vozidla v polohe zapaľovania II.
Upozorňujeme, že otočný krúžok v ľavom
pre
pákovom spínači musí byť v režime
detekciu tunelov, aby mohlo fungovať.
Súvisiace informácie
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
•
Detekcia tunelov
Vozidlo zistí, kedy vchádza do tunela a prepne
z denného svietenia na stretávacie svetlá.
Ovládanie svetiel (str. 158)
Ovládanie svetiel (str. 158)
Polohy zapaľovania (str. 472)
denné svietenie (str. 160)
Polohy zapaľovania (str. 472)
Tlmené svetlá (str. 161)
Otočný krúžok pákového spínača v polohe AUTO.
S otočným krúžkom pákového snímača v
polohe
sa stretávacie svetlá tiež aktivujú
automaticky, ak je aktivované zadné hmlové
svetlo.
S otočným krúžkom pákového spínača v
sú stretávacie svetlá vždy aktivopolohe
vané, keď je elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania II.
1
Daytime Running Lights
161
OSVETLENIE
Používanie diaľkových svetiel
Diaľkové svetlá sa ovládajú pomocou ľavého
pákového prepínača. Diaľkové svetlá sú najsilnejšie svetlá svetla a mali by sa používať v
tme s cieľom dosiahnuť lepšiu viditeľnosť;
nesmú však oslňovať ostatných účastníkov
cestnej premávky.
vujte diaľkové svetlá posunutím pákového
prepínača smerom dopredu.
Deaktivujte ich posunutím diaľkového prepínača smerom dozadu.
Po aktivovaní diaľkových svetiel sa na displeji
.
vodiča rozsvieti symbol
Aktívne diaľkové svetlo
Aktívne diaľkové svetlo je funkcia, ktorá používa snímač kamery na hornom okraji čelného
skla na rozpoznávanie lúčov svetlometov z
protiidúcej premávky alebo zadných svetiel
vozidiel pred vami a potom prepína z diaľkových svetiel na stretávacie svetlá.
Súvisiace informácie
•
•
Pákový prepínač volantu s otočným kolieskom.
Symbol
Bliknutie diaľkovými svetlami
Funkcia sa môže spustiť počas jazdy v tme,
keď je rýchlosť vozidla pribl. 20 km/h (pribl.
12 mph) alebo vyššia. Funkcia môže tiež brať
do úvahy pouličné osvetlenie. Keď snímač
kamery už nerozpoznáva žiadne prichádzajúce
vozidlo alebo vozidlo pred vami, diaľkové
svetlo sa po približne jednej sekunde znova
zapne.
Posuňte pákový prepínač jemne smerom
dozadu do polohy blikania diaľkovými svetlami. Diaľkové svetlá sa rozsvietia a budú
svietiť, až kým pákový prepínač neuvoľníte.
Diaľkové svetlá
Diaľkové svetlá je možné aktivovať vtedy,
ak je otočné koliesko pákového prepínača
2 alebo
volantu v polohe
. Akti2 Keď
162
Ovládanie svetiel (str. 158)
Aktívne diaľkové svetlo (str. 162)
sú aktivované stretávacie svetlá.
predstavuje aktívny hlavný lúč.
OSVETLENIE
Aktivácia aktívneho diaľkového svetla
Ak je tento symbol zobrazený na
displeji vodiča spolu so správou
Aktívne diaľk. svetlá Dočasne
nedostupné, potom sa musí prepínanie medzi diaľkovým a tlmeným svetlom
po zobrazení
vykonať manuálne. Symbol
tejto správy zhasne.
Aktívne diaľkové svetlá sa aktivujú a deaktivujú
otočením ľavého pákového prepínača do
. Otočný krúžok sa potom vráti do
polohy
polohy
. Ak je aktivované aktívne diaľsvieti bielym svetkové svetlo, symbol
lom na displeji vodiča. Keď je aktivované diaľkové svetlo, symbol svieti modrou farbou.
To isté platí, ak je tento symbol
zobrazený spolu so správou Sním.
na čelnom skle Snímač blok.
Pozri prír..
Ak sú aktívne diaľkové svetlá vypnuté pri
zapnutých diaľkových svetlách, osvetlenie sa
okamžite prepne na tlmené svetlá.
Aktívne diaľkové svetlá sa nemusia znova aktivovať po každom naštartovaní vozidla.
Adaptívna funkcia: Tlmené svetlá priamo smerom k
prichádzajúcemu vozidlu, ale na oboch stranách
vozidla pokračujú diaľkové svetlá.
Adaptívna funkcia
Diaľkové svetlá sú čiastočne stlmené, t.j. ak
svetelný lúč svieti o niečo viac ako tlmené
na displeji vodiča svieti
svetlo, symbol
modrou farbou.
Pri vozidlách vybavených LED3 svetlometmi*
majú aktívne diaľkové svetlá adaptívnu funkciu4. V tomto prípade, na rozdiel od toho, čo
sa deje počas bežného stmievania, svetelný
lúč naďalej svieti diaľkovým svetlom na oboch
stranách na prichádzajúcu premávku alebo
vozidlá pred vami - stlmí sa iba časť svetelného lúča, ktorá smeruje priamo na vozidlo.
3 LED (Light Emitting Diode)
4 V závislosti od úrovne výbavy
vozidla.
Obmedzenia aktívnych diaľkových
svetiel
Snímač kamery, na ktorom je funkcia založená, má obmedzenia.
Aktívne diaľkové svetlá môžu byť dočasne
nedostupné, napr. v situáciách s hustou hmlou
alebo silným dažďom. Keď budú aktívne diaľkové svetlá znovu dostupné alebo ak nie sú
snímače na čelnom skle zablokované, správa
.
zhasne a rozsvieti sa symbol
UPOZORNENIE
Aktívne diaľkové svetlo je pomôcka na optimálne použitie vzorca lúča pri priaznivých
podmienkach.
Vodič nesie zodpovednosť za manuálne
prepínanie medzi diaľkovými a stretávacími
svetlami, keď si to vyžadujú dopravné situácie alebo poveternostné podmienky.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 163
OSVETLENIE
||
Súvisiace informácie
•
•
•
Ovládanie svetiel (str. 158)
Používanie diaľkových svetiel (str. 162)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Používanie smeroviek
POZNÁMKA
Smerovky sa ovládajú pomocou ľavého pákového prepínača. Smerovky bliknú trikrát alebo
blikajú nepretržite v závislosti od toho, do
ktorej polohy nahor alebo nadol je pákový
prepínač posunutý.
•
Automatická sekvencia blikania sa dá
prerušiť okamžitým posunutím prepínača smerovky opačným smerom.
•
Pokiaľ symbol smeroviek na displeji
vodiča bliká rýchlejšie než zvyčajne –
skontrolujte hlásenie na displeji vodiča.
Sekvencia nepretržitého blikania
Posuňte pákový prepínač smerom nahor
alebo nadol do konečnej polohy.
Pákový prepínač zostane v tejto polohe a do
pôvodnej polohy sa posunie manuálne alebo
automaticky pri pohybe volantu.
Súvisiace informácie
Smerovky.
Sekvencia krátkych bliknutí
Posuňte pákový prepínač smerom nahor
alebo nadol do prvej polohy a uvoľnite ho.
Smerovky trikrát zablikajú. Ak je funkcia
deaktivovaná cez stredový displej, smerovky zablikajú len raz.
164
•
•
Výstražné svetlá (str. 167)
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 159)
OSVETLENIE
Aktívne natáčané svetlá*
Aktívne natáčané svetlá sú navrhnuté tak, aby
poskytovali dodatočné osvetlenie v zákrutách
a križovatkách. Vozidlá s LED5 svetlometmi*
môžu mať aktívne natáčacie svetlá v závislosti od úrovne výbavy vozidla.
vozidlo pohybuje a stretávacie svetlá sú
zapnuté.
Deaktivácia/aktivácia funkcie
Funkcia je aktivovaná, keď je vozidlo dodané z
výrobného závodu a dá sa deaktivovať/aktivovať cez funkčné zobrazenie stredového
displeja.
Zadné hmlové svetlo
Zadné hmlové svetlá sú značne silnejšie ako
normálne zadné svetlá a používajú sa iba pri
zníženej viditeľnosti v dôsledku hmly, snehu,
dymu alebo prachu, takže ostatní vodiči
dostanú včasnú výstrahu od vozidla pred
nimi.
Stlačte tlačidlo Aktívne
natáčacie svetlá.
Súvisiace informácie
•
Vzor svetlometu s vypnutou funkciou (vľavo) a zapnutou funkciou (vpravo).
Aktívne natáčacie svetlá sledujú pohyby
volantu, aby poskytli dodatočné osvetlenie v
zákrutách a križovatkách, a tým môžu vodičovi
poskytnúť lepšiu viditeľnosť.
Funkcia sa aktivuje automaticky pri naštartovaní vozidla. V prípade poruchy funkcie sa na
displeji vodiča súčasne rozsvieti symbol
a vysvetľujúci text.
Funkcia je aktívna len pri slabom dennom
svetle alebo v tme a tiež len vtedy, keď sa
5 LED
(Light Emitting Diode)
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 159)
Tlačidlo pre zadné hmlové svetlá.
Zadné hmlové svetlá sú svetlá v zadnej časti
vozidla na strane vodiča.
Zadné hmlové svetlá sa dajú zapnúť iba vtedy,
keď je aktívna poloha zapaľovania II a otočný
spínač na pákovom prepínači je v polohe
alebo
.
Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť svetlá. Symbol
na displeji vodiča svieti, keď sú zadné
hmlové svetlá zapnuté.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 165
OSVETLENIE
||
Zadné hmlové svetlá sa automaticky vypnú po
vypnutí vozidla alebo po uvedení otočného
spínača na pákovom prepínači do polohy
alebo
.
POZNÁMKA
Predpisy o používaní zadných hmlových
svetiel sa v jednotlivých krajinách líšia.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie svetiel (str. 158)
Polohy zapaľovania (str. 472)
Brzdové svetlá
Núdzové brzdové svetlá
Brzdové svetlo sa automaticky zažne pri
brzdení.
Brzdové svetlo sa rozsvieti po stlačení brzdového pedálu a po automatickom zabrzdení
vozidla niektorým s podporných systémov
vodiča.
Núdzové brzdové svetlá sú spustené ako
výstraha pre vozidlá za vami, aby silno brzdili.
Súvisiace informácie
•
•
•
Núdzové brzdové svetlá (str. 166)
Brzdové funkcie (str. 475)
Systém podpory vodiča (str. 310)
Funkcia znamená, že brzdové svetlá namiesto svietenia stálym svetlom ako pri normálnych brzdách blikajú.
Núdzové brzdové svetlá sa spustia počas silného brzdenia alebo ak sa pri vysokej rýchlosti
spustí systém ABS.
Keď vodiť zabrzdí na nižšiu rýchlosť, a potom
uvoľní brzdu, brzdové svetlo sa vráti ku normálnemu svetlu.
Výstražné svetlá vozidla sa spustia v rovnakom
čase. Tie svietia, pokým vodič znovu nepridá
rýchlosť alebo ich nevypne.
Súvisiace informácie
•
•
•
166
Brzdové svetlá (str. 166)
Nožná brzda (str. 476)
Výstražné svetlá (str. 167)
OSVETLENIE
Výstražné svetlá
Výstražné svetlá upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky prostredníctvom
všetkých smeroviek vozidla, ktoré sa aktivujú
naraz. Funkcia sa používa na vydávanie
výstrah v prípade dopravných rizík.
POZNÁMKA
Predpisy pre používanie výstražných svetiel
sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
Súvisiace informácie
•
•
Núdzové brzdové svetlá (str. 166)
Používanie smeroviek (str. 164)
Používanie osvetlenia cesty domov
Niektoré vonkajšie svetlá môžu ostať
zapnuté, aby fungovali ako osvetlenie cesty
domov po uzamknutí vozidla.
Ak chcete aktivovať funkciu:
1.
Vypnite vozidlo.
2. Posuňte ľavý pákový prepínač smerom k
prístrojovej doske a uvoľnite ho.
3. Vystúpte z vozidla a zamknite dvere.
> Symbol na displeji vodiča svieti, čo znamená, že funkcia je aktivovaná a vonkajšie osvetlenie je zapnuté: Obrysové
svetlá, svetlomety, osvetlenie poznávacích značiek a osvetlenie vonkajších
kľučiek*.
Tlačidlo výstražných svetiel.
Stlačte tlačidlo a aktivujte výstražné svetlá.
Výstražné svetlá sa automaticky aktivujú
vtedy, keď vozidlo tak prudko zabrzdí, že sa
aktivujú núdzové brzdové svetlá a rýchlosť sa
zníži. Výstražné svetlá začnú blikať vtedy, keď
núdzové brzdové svetlá prestanú blikať a po
rozbehnutí vozidla sa následne deaktivujú, prípadne sa deaktivujú aj vtedy, ak stlačíte tlačidlo.
Čas, počas ktorého zostane funkcia osvetlenia
cesty domov zapnutá, sa dá nastaviť prostredníctvom stredového displeja.
Súvisiace informácie
•
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 159)
•
Trvanie prístupového osvetlenia (str. 168)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 167
OSVETLENIE
Trvanie prístupového osvetlenia
Vnútorné osvetlenie
Prístupové osvetlenie sa zapne, keď sa
vozidlo odomkne a použije sa na zapnutie
osvetlenia vozidla na diaľku.
Funkcia sa aktivuje, keď sa na odomknutie
použijete diaľkové ovládanie zámku. Pri dennom svetle sú aktivované obrysové svetlá,
vnútorné strešné svetlá, osvetlenie podlahy a
osvetlenie batožinového priestoru. Pri slabom
dennom svetle alebo v tme sa aktivuje aj osvetlenie evidenčného čísla a osvetlenie pod vonkajšími kľučkami* a ich svetelný zdroj smeruje
k zemi.
Priestor pre cestujúcich je vybavený niekoľkými typmi osvetlenia, napr. celkovým osvetlením interiéru, nastaviteľným dekoračným
osvetlením a svetlami na čítanie.
Osvetlenie zostane zapnuté pribl. 2 minúty, ak
sa neotvoria žiadne dvere. Ak sa v priebehu
času aktivácie otvoria dvere, čas pre osvetlenie
interiéru a osvetlenie vo vonkajších kľučkách*
sa predĺži.
Všetky svetlá v priestore pre cestujúcich sa
dajú zapnúť a vypnúť manuálne aspoň 5 minút
odkedy:
•
bol motor vozidla vypnutý a jeho elektrický
systém je v polohe zapaľovania 0
•
vozidlo bolo odomknuté ale ešte nebolo
naštartované.
Automatická funkcia pre osvetlenie priestoru pre cestujúcich
Svetlá na čítanie, pravá strana
Svetlo na čítanie
Svetlá na čítanie na pravej a ľavej strane je
možné zapnúť a vypnúť krátkym stlačením tlačidiel na strešnej konzole. Jas sa nastavuje
podržaním stlačeného tlačidla.
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich
Krátke stlačenie tlačidla na strešnej konzole
zapína alebo vypína osvetlenie podlahy a
stropné osvetlenie interiéru.
Predné stropné osvetlenie
Funkciu sa dá aktivovať a deaktivovať prostredníctvom stredového displeja.
Súvisiace informácie
•
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 159)
•
Používanie osvetlenia cesty domov
(str. 167)
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
Ovládače v strešnej konzole pre predné svetlá na
čítanie a osvetlenie priestoru pre cestujúcich.
Svetlá na čítanie, ľavá strana
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich
168
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
Svetlá na čítanie sa zapnú alebo vypnú krátkym stlačením tlačidla na svetle. Jas sa nastavuje podržaním stlačeného tlačidla.
Automatická funkcia pre osvetlenie
priestoru pre cestujúcich
Automatická funkcia sa aktivuje krátkym stlačením tlačidla AUTO na strešnej konzole. Ak je
aktivovaný automatický systém, rozsvieti sa
kontrolka v tlačidle a osvetlenie priestoru pre
cestujúcich sa zapne a vypne podľa nasledujúceho postupu.
Osvetlenie odkladacej schránky pred
spolujazdcom
Osvetlenie odkladacej schránky pred spolujazdcom sa zapína a vypína, keď je veko otvorené resp. zatvorené.
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich sa rozsvieti, keď:
•
•
•
Osvetlenie zrkadla v slnečnej clone*
je vozidlo odomknuté
Svetlá na čítanie nad zadným
vozidlo je vypnuté
sedadlom6.
Osvetlenie priestoru pod dverami
vozidla*
otvoria sa bočné dvere.
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich zhasne,
keď:
•
•
•
•
Osvetlenie zrkadla v slnečnej clone sa zapína a
vypína, keď je kryt otvorený resp. zatvorený.
Osvetlenie priestoru pod dverami vozidla sa
zapne alebo vypne pri otvorení alebo zatvorení
príslušných dverí.
je vozidlo uzamknuté
je vozidlo naštartované
Osvetlenie prahov dverí
zatvoria sa bočné dvere
Osvetlenie prahov dverí sa zapne alebo vypne
pri otvorení alebo zatvorení dverí.
bočné dvere zostali otvorené pribl.
2 minúty.
Osvetlenie v batožinovom priestore
Stropné osvetlenie zadnej časti
Zadná časť vozidla je vybavená osvetlením na
čítanie, ktoré sa používa aj ako osvetlenie priestoru pre cestujúcich.
Vo vozidlách vybavených panoramatickou strechou*
sú k dispozícii dve svetlá, jedno na každej strane strechy.7
Keď sú dvere batožinového priestoru otvorené
alebo zatvorené, zapne resp. vypne sa osvetlenie batožinového priestoru.
Dekoračné osvetlenie
Pri otvorení dverí a vypnutí motora vozidla sa
rozsvieti osvetlenie okolitého priestoru a
6 Svetlá na čítanie sú k dispozícii aj nad
7 Nevzťahuje sa na tretí rad sedadiel*.
tretím radom sedadiel*.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 169
OSVETLENIE
||
zhasne po uzamknutí vozidla. Intenzitu dekoračného osvetlenia je možné prispôsobiť na
strednom displeji a tiež presne nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej doske.
Osvetlenie okolitého prostredia*
Vozidlo je vybavené LED diódami, ktoré umožňujú meniť farbu osvetlenia. Tieto svetlá sa
zapnú, keď je vozidlo naštartované. Intenzitu
osvetlenia okolitého prostredia je možné prispôsobiť na strednom displeji a tiež presne
nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej doske.
Osvetlenie úložných priestorov vo
dverách
Osvetlenie ložných priestorov vo dverách sa
zapne pri otvorení dverí a vypne sa pri uzamknutí vozidla. Jas sa dá presne nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej doske.
Osvetlenie predného držiaku na pohár
v konzole tunela
Osvetlenie predného držiaku na poháre v sa
zapne, keď je vozidlo odomknuté a vypne sa
pri uzamknutí vozidla. Jas sa dá presne nastaviť pomocou ovládacieho prvku na prístrojovej
doske.
Súvisiace informácie
•
•
•
170
Úprava jasu interiéru (str. 170)
•
Interiér priestoru pre cestujúcich
(str. 622)
Úprava jasu interiéru
Svetlá vo vnútri vozidla sa zapínajú inak v
závislosti od použitej polohy zapaľovania.
Osvetlenie interiéru možno upraviť pomocou
kolieska na prístrojovom paneli a určité funkcie svetiel možno tiež upraviť cez stredový
displej.
Koliesko na paneli nástrojov,
naľavo od volantu, sa používa
na úpravu jasu osvetlenia
displeja, osvetlenia ovládacích prvkov, náladového
dekoračného osvetlenia a
osvetlenia okolitého prostredia*
Úprava dekoračného okolitého
žiarenia
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car Svetlá a osvetlenie
Vnútorné svetlá.
3. Vyberte z nasledovných nastavení:
•
V rámci Intenzita ambientného
osvetlenia vyberte z Vypnuté, Nízke a
Vysoké.
•
V rámci Úroveň ambientného
osvetlenia vyberte z Znížené a Plné.
Ovládanie svetiel (str. 158)
Polohy zapaľovania (str. 472)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OSVETLENIE
Úprava svetla prostredia*
Súvisiace informácie
Vozidlo je vybavené niekoľkými LED diódami,
ktoré umožňujú meniť farbu osvetlenia. Tieto
svetlá sa zapnú, keď je vozidlo naštartované.
•
•
Zmena jasu svetiel
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
•
Vnútorné osvetlenie (str. 168)
Úprava funkcií svetla cez stredový displej
(str. 159)
Polohy zapaľovania (str. 472)
2. Stlačte My Car Svetlá a osvetlenie
Vnútorné svetlá Náladové svetlo v
interiéri.
3. V rámci Intenzita náladového osvetlenia
vyberte z Vypnuté, Nízke a Vysoké.
Zmena farby svetiel
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car Svetlá a osvetlenie
Vnútorné svetlá Náladové svetlo v
interiéri.
3. Vyberte medzi Podľa teploty a Podľa
farby, aby ste zmenili farbu svetla.
Voľbou Podľa teploty sa zmení svetlo
podľa nastavenia teploty v priestore pre
cestujúcich.
Voľbou Podľa farby možno ďalej upraviť
podkategóriu Farby témy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
171
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Okná, sklo a zrkadlá
Vozidlo má niekoľko rôznych okien, sklených
panelov a zrkadiel. Niektoré okná vo vozidle
sú vrstvené.
Čelné sklo je vrstvené a vrstvené sklo je k
dispozícii ako voliteľné príslušenstvo pre niektoré ďalšie sklenené plochy. Vrstvené sklo je
vystužené, čo poskytuje lepšiu ochranu proti
vlámaniu a lepšiu zvukovú izoláciu v priestore
pre cestujúcich.
•
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 189)
Ochrana pred privretím okien a
slnečných clon
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
čelného skla* (str. 235)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 236)
Všetky elektricky ovládané okná a slnečné
clony* majú ochranu proti privretiu, ktorá sa
aktivuje, ak sú počas otvárania alebo zatvárania zablokované akýmkoľvek objektom.
V prípade zablokovania sa pohyb zastaví a
potom sa automaticky pohne späť o pribl.
50 mm (približne 2 palce) zo zablokovanej
polohy (alebo do úplne otvorenej polohy).
Panoramatická strecha* má tiež vrstvené sklo.
Symbol je zobrazený na oknách, kde je sklo vrstvené1
Súvisiace informácie
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
•
•
•
Panoramatická strecha* (str. 181)
•
•
•
Použitie slnečnej clony* (str. 177)
1
174
Je možné prekonať ochranu proti privretiu v
prípade zrušenia zatvárania, napr. keď sa
vytvorí ľad, pokračovaním v ovládaní jedným a
tým istým smerom.
Ak vznikne nejaká porucha v ochrane proti privretiu, môže sa otestovať sekvencia resetovania.
UPOZORNENIE
Ak je batéria štartéra odpojená, funkcia
automatického otvárania a zatvárania sa
musí resetovať, aby fungovala správne.
Musí sa vykonať resetovanie, aby sa zabezpečila ochrana proti privretiu.
Elektricky ovládané okná (str. 175)
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
(str. 178)
Head-up displej* (str. 148)
Súvisiace informácie
Používanie stieračov čelného skla
(str. 186)
•
Vynulovanie sekvencie ochrany proti privretiu (str. 175)
•
Elektrické ovládanie okien (str. 176)
Netýka sa čelného skla alebo panoramatickej strechy*, ktoré sú vždy vrstvené a nemajú tento symbol.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
•
•
Použitie slnečnej clony* (str. 177)
Ovládanie panoramatickej strechy*
(str. 182)
Vynulovanie sekvencie ochrany
proti privretiu
Ak sa vyskytne problém s elektrickými funkciami elektricky ovládaných okien, môže sa
otestovať postupnosť vynulovania.
Elektricky ovládané okná
Každé dvere majú ovládací panel pre elektricky ovládané okná. Dvere vodiča majú ovládače na ovládanie všetkých okien a tiež na
aktiváciu detských bezpečnostných zámkov.
UPOZORNENIE
Ak je batéria štartéra odpojená, funkcia
automatického otvárania a zatvárania sa
musí resetovať, aby fungovala správne.
Musí sa vykonať resetovanie, aby sa zabezpečila ochrana proti privretiu.
Ak problém pretrváva alebo sa týka panoramatickej strechy, obráťte sa na servis2.
Reset elektricky ovládaného okna
1. Začnite s oknom v zatvorenej polohe.
2. Potom ovládajte ovládacie prvky v manuálnej polohe 3-krát smerom nahor do
zatvorenej polohy.
> Systém sa inicializuje automaticky.
Súvisiace informácie
2 Odporúčame
autorizovaný servis Volvo.
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
•
•
Elektrické ovládanie okien (str. 176)
Ovládací panel na dverách vodiča.
Elektrické detské bezpečnostné zámky*,
ktoré deaktivujú ovládače v zadných dverách, aby sa zabránilo otvoreniu dverí
alebo okien zvnútra.
Ovládače pre zadné okná.
Ovládače pre predné okná.
Použitie slnečnej clony* (str. 177)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 175
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
UPOZORNENIE
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
•
•
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
Súvisiace informácie
•
•
Elektrické ovládanie okien (str. 176)
•
Vynulovanie sekvencie ochrany proti privretiu (str. 175)
Elektrické ovládanie okien
Pomocou ovládacieho panela na dverách
vodiča sa dajú ovládať všetky elektricky ovládané okná - pomocou ovládacích panelov v
ostatných dverách môžete ovládať elektricky
ovládané okno v jednotlivých dverách.
Elektricky ovládané okná sú vybavené ochranou proti privretiu. Ak vznikne nejaká porucha
v ochrane proti privretiu, môže sa otestovať
sekvencia resetovania.
UPOZORNENIE
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
•
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
•
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
Elektrické ovládanie okien.
Obsluha bez automatiky. Presuňte jeden z
ovládačov jemne nahor alebo nadol. Elektricky ovládané okná sa pohybujú smerom
nahor alebo nadol, pokiaľ ovládač držíte v
danej polohe.
Obsluha s automatikou. Presuňte jeden z
ovládačov nahor alebo nadol do koncovej
polohy a uvoľnite ho. Okno sa automaticky
spustí do svojej koncovej polohy.
Aby sa okná dali používať, poloha zapaľovania
musí byť I alebo II. Elektricky ovládané okná sa
dajú ovládať ešte niekoľko minút po vypnutí
vozidla a po vypnutí zapaľovania - aj keď nie v
prípade, keď sa otvoria dvere. Naraz je možné
ovládať len jeden ovládač.
Dá sa ovládať aj pomocou diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania*
pomocou kľučky dverí.
176
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či deťom alebo iným cestujúcim nehrozí nebezpečenstvo pomliaždenia,
keď sú všetky okná zatvorené pomocou
diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania* s kľučkou dverí.
•
Vynulovanie sekvencie ochrany proti privretiu (str. 175)
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 289)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 262)
Použitie slnečnej clony*
Slnečné clony sú zabudované do všetkých
zadných dverí.
Zadné dvere − manuálne ovládané
POZNÁMKA
Jedným zo spôsobov, ako znížiť pulzujúci
hluk vetra pri otvorených zadných oknách,
je mierne pootvoriť aj predné okná.
POZNÁMKA
Okná nemôžu byť otvárané pri rýchlostiach
nad približne 180 km/h (približne
112 mph), ale môžu sa zatvárať.
Obrázok je schematický – verzia sa môže líšiť.
Vodič nesie zodpovednosť za dodržiavanie
platných dopravných predpisov.
–
POZNÁMKA
Pri nízkych teplotách sa okná nemusia dať
ovládať.
Hák s príslušnou západkou
Okno sa dá stále otvoriť a zatvoriť s vytiahnutou slnečnou clonou.
Súvisiace informácie
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
Elektricky ovládané okná (str. 175)
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
Vynulovanie sekvencie ochrany proti privretiu (str. 175)
•
Elektricky ovládané okná (str. 175)
Súvisiace informácie
•
•
Vytiahnite slnečnú clonu a pripevnite ju k
háku v hornom ráme dverí.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 177
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné
zrkadlá
•
Nastavenie stmievania spätného zrkadla
(str. 178)
Nastavenie stmievania spätného
zrkadla
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá je
možné použiť na zvýšenie viditeľnosti vodiča
dozadu.
•
Nastavenie naklápania vonkajších spätných zrkadiel (str. 179)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej*
(str. 196)
V spätných zrkadlách sa môže odrážať jasné
svetlo prichádzajúce spoza chrbta, ktoré
môže oslniť vodiča. Ak vám takéto svetlo prekáža, použite stmievanie.
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 236)
Vnútorné spätné zrkadlo
Vnútorné spätné zrkadlo je vybavené systémom HomeLink*, automatickým stmievaním*
a kompasom*.
Vnútorné spätné zrkadlo sa nastavuje manuálnym nakláňaním.
Manuálne stmievanie
Vnútorné spätné zrkadlo sa dá stmaviť pomocou ovládača na dolnom okraji zrkadla.
Vonkajšie spätné zrkadlá
UPOZORNENIE
V záujme zabezpečenia optimálneho
obrazu sú obidve zrkadlá ohnuté. Objekty
sa môžu zdať byť ďalej, než sú v skutočnosti.
Polohy vonkajších spätných zrkadiel sa nastavujú pákovým ovládačom na ovládacom paneli
na dverách vodiča.
Existuje tiež viacero automatických nastavení,
ktoré môžu byť prepojené s tlačidlami funkcií
pamäte pre elektricky ovládané sedadlo*.
Súvisiace informácie
•
•
178
HomeLink®* (str. 531)
Kompas* (str. 535)
Ovládač manuálneho stmievania.
1.
Stmievanie nastavíte tak, že ovládač posuniete smerom do priestoru pre cestujúcich.
2. Vráťte sa do bežného režimu posunutím
ovládača smerom k čelnému sklu.
Ovládač manuálneho nastavenia stmievania
nie je dostupný na zrkadlách s automatickým
stmievaním.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Automatické stmievanie*
Jasné svetlo prichádzajúce spoza chrbta
vodiča sa automaticky stmaví pomocou vnútorného spätného zrkadla a vonkajších spätných zrkadiel. Automatické stmievanie je
počas jazdy vždy aktívne okrem prípadov,
kedy je zvolená poloha spätného chodu prevodovky.
dopredu slúži na detekciu svetiel zo svetlometov nasledujúceho vozidla.
Nastavenie naklápania vonkajších
spätných zrkadiel
Aby vonkajšie spätné zrkadlá mohli byť vybavené automatickým stmievaním, aj vnútorné
spätné zrkadlo musí byť vybavené automatickým stmievaním.
Aby sa zaistila lepšia viditeľnosť dozadu, vonkajšie spätné zrkadlá musia byť nastavené
podľa preferencií vodiča.
POZNÁMKA
Ak sú senzory zakryté napr. parkovacími
povoleniami, transpondérmi, slnečnými
clonami alebo predmetmi na sedadlách
alebo v batožinovom priestore spôsobom
zabraňujúcim osvetleniu senzorov, znižuje
sa funkcia stmievania vnútorného spätného
zrkadla a vonkajších spätných zrkadiel.
POZNÁMKA
Pri zmene citlivosti nedochádza k žiadnej
okamžitej zmene v stmievaní, ale zmena
prebieha postupne.
Citlivosť stmievania bude mať dosah tak na
vnútorné, ako aj na vonkajšie spätné zrkadlá.
Ak chcete zmeniť citlivosť stmievania:
Súvisiace informácie
1.
•
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
(str. 178)
•
Nastavenie naklápania vonkajších spätných zrkadiel (str. 179)
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car
funkcie.
Zrkadlá a praktické
3. V možnosti Automatické stmavenie
spätného zrkadla vyberte Normálne,
Tmavé alebo Svetlé.
Vnútorné spätné zrkadlo obsahuje dva snímače - jeden smeruje dopredu a druhý smeruje dozadu - oba fungujú spoločne a eliminujú
oslnenie. Snímač smerujúci dopredu slúži na
detekciu svetla v okolí, kým snímač smerujúci
Existuje množstvo automatických nastavení,
ktoré môžu byť tiež prepojené s tlačidlami
funkcií pamäte pre elektricky ovládané
sedadlo*.
Používanie ovládačov vonkajších
spätných zrkadiel
Ovládače vonkajších spätných zrkadiel.
Polohy vonkajších spätných zrkadiel sa nastavujú pákovým ovládačom na ovládacom paneli
na dverách vodiča. Poloha zapaľovania musí
byť najmenej I.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 179
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
1.
Stlačte tlačidlo L pre ľavé vonkajšie spätné
zrkadlo alebo tlačidlo R pre pravé vonkajšie spätné zrkadlo. Svetlo v tlačidle sa rozsvieti.
2. Nastavte polohu pomocou pákového ovládača v strede.
3. Stlačte znovu tlačidlo L alebo R. Svetlo by
už nemalo svietiť.
Elektrické sklápanie vonkajších
spätných zrkadlách*
Pri parkovaní/jazde v úzkych priestoroch sa
spätné zrkadlá dajú zasunúť.
1.
Stlačte súčasne tlačidlo L a R.
2. Uvoľnite ich po približne 1 sekunde.
Spätné zrkadlá sa automaticky zastavia v
úplne zasunutej polohe.
Spätné zrkadlá vyklopíte súčasným stlačením
tlačidla L a R. Zrkadlá sa automaticky zastavia
vo vyklopenej polohe podľa predchádzajúceho
nastavenia.
Resetovanie na neutrál
Spätné zrkadlá, ktoré boli presunuté mimo
polohy vonkajšou silou, sa musia elektricky
resetovať do pôvodnej polohy, aby elektrické
sklápanie/vyklápanie* fungovalo správne.
3 Iba
180
1.
Vonkajšie spätné zrkadlá zaklopíte súčasným stlačením tlačidla L a R.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Znova ich vyklopte súčasným stlačením
tlačidla L a R.
2. Stlačte My Car
funkcie.
3. Opakujte vyššie uvedený postup podľa
potreby.
3. V časti Sklopenie vonkajšieho spätného
zrkadla pri cúvaní vyberte položku
Vypnuté, Vodič, Pasažier alebo Obe, aby
ste ju aktivovali/deaktivovali a vyberte,
ktoré spätné zrkadlo by sa malo nakloniť.
Zrkadlá sa vrátia do svojej pôvodnej polohy.
Naklonenie počas parkovania3
Vonkajšie spätné zrkadlo sa dá sklopiť nadol,
aby mohol vodič vidieť na bočnú stranu cesty
napr. pri parkovaní.
–
Zaraďte spiatočku a stlačte tlačidlo L
alebo R.
Zrkadlá a praktické
Vonkajšie spätné zrkadlo sa dá vrátiť do svojej
pôvodnej polohy stlačením tlačidla L alebo R
dvakrát.
Automatické zasunutie pri uzamknutí*
Na stredovom displeji môžete nastaviť, aby sa
vnútorné spätné zrkadlo aj vonkajšie spätné
zrkadlá automaticky sklopili/vyklopili pri
zamknutí/odomknutí vozidla kľúčom.
Uvedomte si, že môže byť potrebné stlačiť tlačidlo dvakrát, a to v závislosti od toho, či už
bolo vopred zvolené. Keď je vonkajšie spätné
zrkadlo sklopené nadol, tlačidlo bliká. Keď
spiatočku vyradíte, vonkajšie spätné zrkadlo sa
automaticky začne vracať po pribl. 3 sekundách a následne potom po pribl. 8 sekundách
dosiahne svoju pôvodnú polohu.
2. Stlačte My Car
funkcie.
Automatické naklonenie počas
parkovania3
3. Vyberte Sklopiť zrkadlá po uzamknutí
pre aktiváciu/deaktiváciu.
Pri tomto nastavení sa vonkajšie spätné
zrkadlo automaticky sklopí nadol pri zvolení
spiatočky. Sklopená poloha je predvolená a
nedá sa upraviť.
Ak sú však spätné zrkadlá sklopené pomocou
tlačidiel L a R, musia byť tiež vyklopené
manuálne.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
Zrkadlá a praktické
v kombinácii s elektricky ovládaným sedadlom s pamäťovými tlačidlami*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Súvisiace informácie
•
Spätné zrkadlá a vonkajšie spätné zrkadlá
(str. 178)
•
Nastavenie stmievania spätného zrkadla
(str. 178)
•
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej*
(str. 196)
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 236)
Panoramatická strecha*
Panoramatická strecha je rozdelená na dve
sklenené časti. Predná časť sa dá otvoriť
vertikálne na zadnom okraji (vetracia poloha)
alebo horizontálne (otvorená poloha). Zadná
časť je pevné strešné sklo.
Panoramatická strecha má deflektor a
slnečnú clonu vyrobenú z perforovanej látky,
ktorá je umiestnená pod sklenou strechou, čo
ponúka mimoriadnu ochranu pred faktormi,
ako je silné slnečné svetlo.
UPOZORNENIE
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
•
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
•
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
DÔLEŽITÉ
Panoramatická strecha a slnečná clona sa
ovládajú ovládačom umiestneným v streche.
•
Pri montáži strešných nosičov neotvárajte panoramatickú strechu.
•
Na panoramatickú strechu neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
Aby sa panoramatická strecha dala ovládať,
musí byť elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania I alebo II.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 181
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
DÔLEŽITÉ
•
•
Pred otvorením panoramatickej strechy
z nej odstráňte ľad a sneh. Dbajte na
to, aby sa povrchy nepoškriabali a pásy
nepoškodili.
Nepoužívajte panoramatickú strechu,
ak primrzla.
Deflektor vetra
Panoramatická strecha má deflektor, ktorý sa
zdvíha, keď je panoramatická strecha v otvorenej polohe.
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 289)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 262)
Ovládanie panoramatickej strechy*
Panoramatická strecha a slnečná clona sa
ovládajú ovládačom v strešnom paneli a obe
sú vybavené ochranou proti privretiu.
UPOZORNENIE
Deti, ostatní cestujúci alebo predmety
môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
•
•
•
182
Ovládanie panoramatickej strechy*
(str. 182)
•
Automatické zatváranie panoramatickej
strešnej* slnečnej clony (str. 185)
Nikdy nenechávajte deti samotné vo
vozidle.
•
Nezabudnite vždy vypnúť elektrické
napájanie elektricky ovládaných okien
tak, že dáte elektrický systém vozidla
do polohy zapaľovania 0 a potom, keď
opúšťate vozidlo, si vezmite kľúč so
sebou.
•
Nikdy neklaďte predmet alebo časť tela
von cez okno, ani keď je elektrický
systém vozidla úplne vypnutý.
DÔLEŽITÉ
•
Pri montáži strešných nosičov neotvárajte panoramatickú strechu.
•
Na panoramatickú strechu neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
Súvisiace informácie
•
Okná ovládajte vždy opatrne.
Nedovoľte deťom hrať sa s ovládačmi.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
DÔLEŽITÉ
•
Pred otvorením panoramatickej strechy
z nej odstráňte ľad a sneh. Dbajte na
to, aby sa povrchy nepoškriabali a pásy
nepoškodili.
•
Nepoužívajte panoramatickú strechu,
ak primrzla.
Aby sa panoramatická strecha dala ovládať,
musí byť elektrický systém vozidla v polohe
zapaľovania I alebo II.
Dá sa ovládať aj pomocou diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania*
pomocou kľučky dverí.
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či deťom alebo iným cestujúcim nehrozí nebezpečenstvo pomliaždenia,
keď sú všetky okná zatvorené pomocou
diaľkového ovládania zámku alebo bezkľúčového otvárania* s kľučkou dverí.
dosiahne komfortnú polohu4 alebo maximálnu
polohu otvorenia alebo zatvorenia. Pohyb
panoramatickej strechy a slnečnej clony sa
zastaví aj vtedy, ak ovládač strechy opätovne
pracuje v opačnom smere, ako je aktuálny
smer pohybu.
Otvorenie a zatvorenie vetracej polohy
Panoramatická strecha a slnečná clona sú tiež
vybavené ochranou proti privretiu. Ak vznikne
nejaká porucha v ochrane proti privretiu, môže
sa otestovať sekvencia resetovania.
POZNÁMKA
Pre manuálne otvorenie musí byť pred
otvorením panoramatickej strechy úplne
otvorená slnečná clona. Keď je postup
obrátený, panoramatická strecha musí byť
úplne zatvorená predtým, ako sa dá úplne
zatvoriť slnečná clona.
POZNÁMKA
Pri nízkych teplotách sa okná nemusia dať
ovládať.
DÔLEŽITÉ
Pri zatváraní skontrolujte, či je panoramatická strecha riadne zatvorená.
Poloha vetrania, vertikálne na zadnom okraji.
Otvorte jedným stlačením ovládača smerom nahor.
Zatvorte jedným stlačením ovládača smerom nadol.
Keď je zvolená vetracia poloha, predný sklený
kryt sa zdvihne na svojom zadnom okraji. Ak je
slnečná clona úplne zatvorená, keď je zvolená
vetracia poloha, potom sa automaticky otvorí
o pribl. 50 mm (pribl. 2 palce).
Ak je panoramatická strecha zatvorená z
vetracej polohy, slnečná clona ju automaticky
nasleduje.
Pohyb strechy sa zastaví, ak počas manuálnej
prevádzky uvoľníte ovládač, prípadne keď sklo
4 Komfortná
poloha je poloha, pri ktorej sú hluk vetra a hluk rezonancie počas jazdy na príjemne nízkej úrovni.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 183
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
Panoramatickú strechu otvorte a
zatvorte pomocou ovládača strechy
Automatická prevádzka
1. Otvorte slnečnú clonu do maximálnej
polohy - stlačte ovládač dozadu do polohy
pre automatické otvorenie a uvoľnenie.
2. Otvorte panoramatickú strechu do komfortnej polohy – druhýkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre automatické otvorenie a uvoľnenie.
3. Otvorte panoramatickú strechu do maximálnej polohy – tretíkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre automatické otvorenie a uvoľnenie.
Prevádzka, manuálny režim
Prevádzka, automatický režim
Súvisiace informácie
•
•
Panoramatická strecha* (str. 181)
Automatické zatváranie panoramatickej
strešnej* slnečnej clony (str. 185)
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 289)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 262)
Zatvorte opakovaním predchádzajúceho
postupu v opačnom poradí – namiesto toho
stlačte ovládač smerom dopredu/nadol do
polohy automatického zatvorenia.
Manuálna prevádzka
1. Pre otvorenie slnečnej clony zatlačte ovládač dozadu do polohy pre manuálne otvorenie.
Automatická prevádzka – rýchle otváranie
alebo zatváranie
Panoramatickú strechu a slnečnú clonu
môžete otvárať alebo zatvárať súčasne:
2. Otvorte panoramatickú strechu do komfortnej polohy – druhýkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre manuálne otvorenie.
–
Otvorenie – dvakrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre automatickú prevádzku a uvoľnite ho.
3. Otvorte panoramatickú strechu do maximálnej polohy – tretíkrát stlačte ovládač
dozadu do polohy pre manuálne otvorenie.
–
Zatvorenie – dvakrát stlačte ovládač
dopredu/nadol do polohy pre automatickú
prevádzku a uvoľnite ho.
Zatvorte opakovaním predchádzajúceho
postupu v opačnom poradí – namiesto toho
stlačte ovládač smerom dopredu/nadol do
polohy manuálneho zatvorenia.
184
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Automatické zatváranie
panoramatickej strešnej* slnečnej
clony
S touto funkciou sa slnečná clona automaticky zatvorí po 15 minútach od zamknutia
vozidla, ak je zaparkované v horúcom počasí.
To je z dôvodu zníženia teploty v priestore pre
cestujúcich a ochrany čalúnenia pred vyblednutím.
Funkcia je vypnutá, keď je vozidlo dodané z
výrobného závodu, a možno ju zapnúť alebo
vypnúť v stredovom displeji.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car
Uzamykanie.
Vyberte Automatické zatvorenie
slnečnej clony pre aktiváciu/deaktiváciu.
POZNÁMKA
Slnečná clona sa zatiahne aj v prípade
zatvorenia všetkých okien pomocou diaľkového ovládania zámku alebo otvorenia bez
použitia kľúča* pomocou kľučky na dverách.
Súvisiace informácie
•
•
Panoramatická strecha* (str. 181)
Ovládanie panoramatickej strechy*
(str. 182)
•
Ochrana pred privretím okien a slnečných
clon (str. 174)
Lišty stieračov a kvapalina
ostrekovača
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 289)
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 262)
Spolu s kvapalinou ostrekovača majú stierače
za cieľ zlepšiť viditeľnosť, ako aj vzor svetla zo
svetlometov.
Trysky ostrekovačov sa automaticky vyhrievajú* v chladnom počasí, aby sa zabránilo
zamrznutiu kvapaliny ostrekovača.
Na displeji vodiča sa objaví informácia udávajúca potrebu doplnenia kvapaliny ostrekovača,
keď je zostáva pribl. 1 liter (1 kvarta) kvapaliny
ostrekovača.
Súvisiace informácie
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 187)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 191)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 188)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 190)
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 700)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 698)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 189)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 699)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 185
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
•
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 697)
Používanie stieračov čelného skla
(str. 186)
Používanie stieračov čelného skla
Prerušované stieranie
Stierače čelného skla sú určené na čistenie
čelného skla. Rôzne nastavenia stieračov čelného skla sa nastavujú pomocou pravého
pákového prepínača.
Posunutím páčky nahor prepnete stierače na prerušované stieranie. Ak je
zvolené prerušované stieranie, pomocou kolieska nastavte počet cyklov zotretí za jednotku
času.
Nepretržité stieranie
Zdvihnite pákový prepínač stieračov,
aby mohli stierať normálnou rýchlosťou.
Zdvihnite pákový prepínač stieračov
ešte viac, aby mohli stierať vysokou
rýchlosťou.
DÔLEŽITÉ
Pred aktiváciou stieračov – uistite sa, že
lišty stieračov nie sú primrznuté a že ste
odstránili sneh alebo ľad z čelného skla a
zadného okna.
Pravý pákový prepínač.
Koliesko slúži na nastavenie citlivosti dažďového snímača a frekvencie stierania
stieračov.
DÔLEŽITÉ
Jedno zotretie
Pri čistení čelného skla stieračmi používajte dostatočné množstvo ostrekovacej
kvapaliny. Čelné sklo musí byť mokré, keď
sa stierače čelného skla spustia.
Spustite pákový prepínač nadol a uvoľnite, aby sa urobilo jedno zotretie.
Vypnuté stierače čelného skla
Pákový prepínač presuňte do polohy 0,
aby sa stierače čelného skla vypli.
Súvisiace informácie
•
•
186
Použitie snímača dažďa (str. 187)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 189)
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 191)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 185)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 188)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 190)
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 700)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 698)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 697)
Použitie snímača dažďa
Snímač dažďa automaticky zapne stierače
čelného skla podľa toho, koľko vody zistí na
prednom skle. Citlivosť snímača dažďa sa dá
nastaviť pomocou kolieska na pravom pákovom spínači.
Aktivujte snímač dažďa stlačením tlačidla sní.
mača dažďa
Posuňte páku smerom dole, aby sa stierače
začali pohybovať.
Otočte koliesko smerom hore pre vyššiu citlivosť a smerom dole pre nižšiu citlivosť. Ak sa
koliesko otočí smerom hore, vykoná sa jedno
dodatočné zotretie.
Deaktivácia snímača dažďa
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 699)
Deaktivujte snímač dažďa stlačením tlačidla
snímača dažďa
alebo posunutím pákového spínača na iný program stieračov.
Snímač dažďa sa deaktivuje automaticky v
polohe zapaľovania 0 alebo keď sa motor
vypne.
Pravý pákový prepínač.
Tlačidlo snímača dažďa
Citlivosť/frekvencia kolieska
Keď je aktivovaný snímač dažďa, symbol snísa zobrazí na displeji
mača dažďa
vodiča.
Aktivácia snímača dažďa
Keď sa aktivuje snímač dažďa, vozidlo musí
byť v chode alebo v polohe zapaľovania I alebo
II, pričom pákový spínač stieračov čelného
skla bude v polohe 0 alebo v polohe pre jedno
zotretie.
Snímač dažďa sa deaktivuje automaticky, keď
sa lišty stieračov nastavia do servisnej polohy.
Snímač dažďa sa opätovne aktivuje, keď sa
servisný režim predtým deaktivuje.
DÔLEŽITÉ
Stierače čelného skla by sa mohli v automatickej umývacej linke spustiť a poškodiť.
Deaktivujte dažďový senzor kým beží
motor, alebo keď je elektrický systém
vozidla v polohe zapaľovania I alebo II.
Symbol na displeji vodiča zhasne.
}}
187
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
||
188
Súvisiace informácie
Použitie pamäťovej funkcie
snímača dažďa
•
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 699)
Snímač dažďa automaticky zapne stierače
čelného skla podľa toho, koľko vody zistí na
prednom skle.
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 698)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 697)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 186)
•
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 189)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 191)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 185)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 188)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 190)
Pamäťovú funkciu pre snímač dažďa je možné
aktivovať tak, aby sa pri každom naštartovaní
vozidla nemuselo stlačiť tlačidlo snímača
dažďa:
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 700)
1.
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 698)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 697)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 186)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 699)
Aktivácia/deaktivácia pamäťovej
funkcie
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte My Car
Stierač čelného skla.
3. Vyberte Pamäť dažďového senzora pre
aktiváciu/deaktiváciu pamäťovej funkcie.
Súvisiace informácie
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 187)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 191)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 185)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 190)
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 700)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 189)
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Používanie ostrekovačov čelného
skla a svetlometov
Ostrekovače čelného skla a svetlometov sú
určené na čistenie čelného skla a svetlometov. Ostrekovače čelného skla a svetlometov
sa spúšťajú pomocou pravého pákového spínača.
Spustenie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov
DÔLEŽITÉ
Vyhnite sa aktivácii systému ostrekovača,
keď je zamrznutý alebo je nádržka ostrekovača prázdna, inak hrozí nebezpečenstvo
poškodenia čerpadla.
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 190)
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 700)
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 698)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 697)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 186)
Umývanie svetlometov*
Aby sa šetrila kvapalina, svetlomety sa umývajú automaticky v definovanom intervale, keď
sú svetlomety zapnuté.
Redukované umývanie
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 699)
Ak v nádržke zostáva len pribl. 1 liter (1 kvarta)
kvapaliny ostrekovača a na displeji vodiča sa
objaví správa Kvapal. ostrekovačov Nízka
hladina, doplňte, spolu so symbolom
,
vypne sa prívod kvapaliny ostrekovača do svetlometov. Tým sa uprednostňuje čistenie čelného skla a jeho viditeľnosť. Svetlomety sa
umývajú len vtedy, keď sú zapnuté diaľkové
alebo tlmené svetlá.
Funkcia umývania, pravý pákový spínač.
–
Pohybom pravého pákového spínača smerom k volantu zapnete ostrekovače čelného skla a svetlometov.
> Stierače čelného skla urobia po uvoľnení pákového spínača ešte niekoľko
ďalších cyklov.
Súvisiace informácie
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 187)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 185)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 188)
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 191)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 189
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Použitie stierača a ostrekovača
zadného okna
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 700)
Stierač a ostrekovač zadného okna sú určené
na čistenie zadného okna. Spustí sa umývanie/stieranie a nastavenia sa menia pravým
pákovým spínačom na volante.
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 698)
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 697)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 186)
Aktivácia stierača a ostrekovača
zadného okna
POZNÁMKA
Motorček stierača zadného okna je vybavený ochranou proti prehriatiu. Znamená
to, že v prípade prehriatia sa vypne. Prevádzka stierača zadného okna sa obnoví po
uplynutí času na ochladenie.
Vyberte
na prerušované stieranie
stieračom zadného okna.
–
Vyberte
na nepretržité stieranie stieračom zadného okna.
Posunutím pravého pákového ovládača na
volante smerom dopredu spustíte umývanie a stieranie zadného okna.
Súvisiace informácie
190
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 187)
•
Pri cúvaní používajte automatické stieranie
zadného skla (str. 191)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 188)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 185)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 189)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 699)
OKNÁ, SKLO A ZRKADLÁ
Pri cúvaní používajte automatické
stieranie zadného skla
•
Výmena líšt stieračov čelného skla
(str. 698)
Použitie spiatočky so zapnutými stieračmi
čelného skla zapne stieranie zadného okna.
Funkcia sa zastaví, keď sa spiatočka vypne.
1. Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
•
Výmena lišty stierača zadného okna
(str. 697)
•
Používanie stieračov čelného skla
(str. 186)
2. Stlačte My Car
Stierač čelného skla.
3. Vyberte Automatický zadný stierač, ak
chcete aktivovať/deaktivovať stieranie
počas cúvania.
Ak stierač zadného skla pracuje pri konštantnej rýchlosti, potom pri zaradenej spiatočke
nedochádza k žiadnej zmene.
Súvisiace informácie
•
•
Použitie snímača dažďa (str. 187)
•
Lišty stieračov a kvapalina ostrekovača
(str. 185)
•
Použitie pamäťovej funkcie snímača dažďa
(str. 188)
•
Použitie stierača a ostrekovača zadného
okna (str. 190)
•
•
Plnenie kvapaliny ostrekovača (str. 700)
Používanie ostrekovačov čelného skla a
svetlometov (str. 189)
Nastavte stierače do prevádzkovej polohy
(str. 699)
191
SEDADLÁ A VOLANT
SEDADLÁ A VOLANT
Manuálne predné sedadlo
Predné sedadlá vozidla majú množstvo možností nastavenia, aby sa zvýšil komfort.
Zdvihnite/spustite sedadlo pomocou
nastavenia ovládača nahor/nadol.
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
Otočením ovládacieho gombíka zmeňte
sklon operadla.
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
UPOZORNENIE
Polohu sedadla vodiča nastavte pred jazdou, nikdy nie počas jazdy. Uistite sa, že
sedadlo je v zaistenej polohe, aby ste sa
vyhli zraneniu v prípade silného brzdenia
alebo nehody.
Súvisiace informácie
Zdvihnite/znížte predný okraj sedáku
sedadla* pumpovaním smerom nahor/
nadol.1
Zmeňte dĺžku* sedáku sedadla potiahnutím páčky nahor a pohybom sedáku
sedadla rukou dopredu/dozadu.
Nastavte sedadlo dopredu/dozadu zdvihnutím rukoväte a nastavením vzdialenosti
od volantu a pedálov. Po nastavení polohy
skontrolujte, či je sedadlo zablokované.
Zmeňte polohu bedrovej opierky* tak, že
stlačíte tlačidlo nahor/nadol/dopredu/
dozadu2.
1 Platí
2 Platí
194
•
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej*
(str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
len pre sedadlo vodiča.
pre štvorsmerovú bedrovú opierku*. Dvojsmerná bedrová opierka* sa nastavuje dopredu/dozadu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Elektricky ovládané* predné
sedadlo
Predné sedadlá vozidla majú množstvo možností nastavenia, aby sa zvýšil komfort. Elektricky ovládané sedadlo sa dá posúvať smerom dopredu/dozadu a smerom nahor/nadol.
Predný okraj sedáku sedadla sa dá zdvihnúť/
spustiť, ako aj nastaviť po dĺžke* a dá sa zmeniť aj sklon operadla. Bedrová opierka* sa dá
posúvať smerom nahor/nadol/dopredu/
dozadu.3
Nastavenie sedadla sa dá robiť, keď je motor
naštartovaný a určitý čas po odomknutí dverí
bez naštartovaného motora. Nastavenie sa dá
urobiť aj určitý čas po vypnutí motora.
DÔLEŽITÉ
Elektricky nastaviteľné sedadlá majú
ochranu proti preťaženiu, ktorá sa aktivuje
v prípade blokovania sedadla nejakým
objektom. V takomto prípade objekt
odstráňte a následne pokračujte v posúvaní
sedadla.
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej*
(str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
Nastavte požadovanú polohu sedadla pomocou ovládača v sedacej časti predného
sedadla. Na nastavenie rôznych funkcií pohodlia, zdvihnite/sklopte4 multifunkčný ovládač.
Obrázok ukazuje ovládače vozidla so štvorsmernou
bedrovou opierkou*. Vozidlá s dvojsmernou bedrovou
opierkou* nemajú otočný multifunkčný ovládač.
Vo vozidlách s štvorsmernou bedrovou
opierkou*, zdvihnite/sklopte multifunkčný
ovládač4 a nastavte rôzne funkcie pohodlia. Vo vozidlách s dvojsmernou bedrovou
opierkou* použite okrúhle tlačidlo a
Súvisiace informácie
•
•
Upravenie elektriny* pre predné
sedadlo
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
3 Platí pre štvorsmerovú bedrovú opierku*. Dvojsmerná bedrová opierka*
4 Nie je dostupný vo vozidlách s dvojsmernou bedrovou opierkou*.
sa nastavuje dopredu/dozadu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 195
SEDADLÁ A VOLANT
||
upravte bedrovú opierku smerom
dopredu/dozadu.
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
Zdvihnite/znížte predný okraj sedadla
nastavením ovládača smerom nahor/
nadol.
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
Zdvihnite/spustite sedadlo pomocou
nastavenia ovládača nahor/nadol.
Posuňte sedadlo smerom dopredu/
dozadu nastavením ovládača smerom
dopredu/dozadu.
Zmeňte sklon operadla nastavením ovládača smerom dopredu/dozadu.
V jednom čase sa dá urobiť iba jeden pohyb
(dopredu/dozadu/hore/dole).
Uloženie polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej*
Do pamäťových tlačidiel môžete uložiť polohu
elektricky ovládaného* sedadla, vonkajších
spätných zrkadiel a head-up displeja*.
Pomocou pamäťových tlačidiel uložíte tri
rôzne polohy pre elektricky ovládané* sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up displej*.
Tlačidlá sú umiestnené na vnútornej strane
jedného z predných dverí alebo na obidvoch
dverách*.
Operadlá predných sedadiel sa nedajú úplne
sklopiť dopredu.
Súvisiace informácie
•
•
196
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej*
(str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
Pamäťové tlačidlo.
Pamäťové tlačidlo.
Pamäťové tlačidlo.
Tlačidlo M pre uloženie nastavení.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Ukladanie polohy
1.
Nastavte sedadlo, vonkajšie spätné
zrkadlá a head-up displej do požadovanej
polohy.
2. Stlačte podržte tlačidlo M stlačené. Svetelný indikátor v tlačidle sa rozsvieti.
3. Do troch sekúnd stlačte a podržte tlačidlo
1, 2 alebo 3.
> Keď je poloha uložená vo vybranom
pamäťovom tlačidle, môžete počuť zvukový signál a svetelný indikátor v M
zhasne.
Ak do troch sekúnd nestlačíte žiadne z pamäťových tlačidiel, potom tlačidlo M zhasne a
nedôjde k uloženiu.
Sedadlo, vonkajšie spätné zrkadlá alebo headup displej musia byť pred nastavením novej
pamäte znovu nastavené.
POZNÁMKA
Aby fungovali uložené pozície, v režime
Chrániť profil je potrebné nastaviť všetky
profily vodičov.
Súvisiace informácie
•
•
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
•
Nastavenie naklápania vonkajších spätných zrkadiel (str. 179)
•
•
Nastavenia pre head-up displej* (str. 150)
Chráňte profil vodiča (str. 144)
Používanie uloženej polohy pre
sedadlo, vonkajšie spätné zrkadlá
a head-up displej*
Ak sú polohy pre elektricky* ovládané
sedadlo, vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* uložené, dajú sa aktivovať pomocou
pamäťových tlačidiel.
Použitie uloženého nastavenia
Uložené nastavenie sa dá použiť s otvorenými
alebo aj so zatvorenými prednými dverami:
Otvorte predné dvere
– Stlačte jedno z pamäťových tlačidiel 1 – 3
krátkym dotykom. Elektricky ovládané
sedadlo, vonkajšie spätné zrkadlá a headup displej sa pohybujú a potom sa zastavia v polohách uložených pod zvoleným
pamäťovým tlačidlom.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 197
SEDADLÁ A VOLANT
||
Zatvorené predné dvere
– Podržte jedno z pamäťových tlačidiel 1 – 3
stlačené, kým sa sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej nezastavia v polohách, ktoré sú uložené pod zvoleným pamäťovým tlačidlom.
•
•
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej* (str. 196)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
Pohyb sedadla sa dá kedykoľvek
ZASTAVIŤ stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli elektricky
ovládaného sedadla.
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
Sedadlo nenastavujte počas jazdy.
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
Vzhľadom k tomu, že sedadlo vodiča sa
dá nastaviť aj pri vypnutom zapaľovaní,
deti by ste nikdy nemali nechať vo
vozidle bez dozoru.
Pri nastavovaní sedadiel sa uistite, že
pod nastavovanými sedadlami nie je
nič.
POZNÁMKA
Aby fungovali uložené pozície, v režime
Chrániť profil je potrebné nastaviť všetky
profily vodičov.
198
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Ak pamäťové tlačidlo uvoľníte, pohyb sedadla,
vonkajších spätných zrkadiel a head-up
displeja sa zastaví.
•
Súvisiace informácie
•
Nastavenie naklápania vonkajších spätných zrkadiel (str. 179)
•
Nastavenia pre head-up displej* (str. 150)
Masážne nastavenia* na prednom
sedadle
Na zmenu nastavení sa môže použiť multifunkčný ovládač na bočnej strane sedadla aj
stredový displej. Rozsah nastavení sa zobrazuje na stredovom displeji.
Multifunkčný ovládač sa nachádza na bočnej strane
sedacej časti sedadla.
Nastavenia masáže
Pre masáž sú k dispozícii nasledovné možnosti nastavenia:
• Zap./Vypnuté: Vyberte Zap./Vypnuté, ak
chcete zapnúť/vypnúť masážnu funkciu.
• Programy 1 – 5: Nachádza sa tu 5
masážnych programov. Vyberte spomedzi
Prvotr., Dezén, Rozšír., Bedro a
Ramenné.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
• Intenzita: Vyberte spomedzi Nízke,
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
Nastavenie masážnych nastavení*
na prednom sedadle
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
Na zmenu nastavení sa môže použiť multifunkčný ovládač na sedadle aj stredový
displej. Rozsah nastavení sa zobrazuje na
stredovom displeji.
Normálne a Vysoké.
• Rýchlosť: Vyberte spomedzi Pomaly,
Normálne a Rýchlo.
Reštartovanie masáže
Masážna funkcia sa automaticky deaktivuje po
20 minútach Funkciu treba znovu zapnúť
manuálne.
–
Ťuknite na Reštart, ktorý je zobrazený v
strede displeja a reštartujte vybraný
masážny program.
> Masážny program sa reštartuje. Ak nie
je vykonaná žiadna činnosť, správa
zostane zobrazená v pohľade zhora.
Súvisiace informácie
•
•
Nastavenie masážnych nastavení na
prednom sedadle
Operadlo predného sedadla je vybavené
masážnou funkciou. Masážna funkcia sa uskutočňuje pomocou vzduchových vankúšikov,
ktoré vykonávajú masáž na základe rôznych
nastavení.
Masážnu funkciu je možné spustiť len vtedy,
ak je spustený motor vozidla.
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej* (str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 199
SEDADLÁ A VOLANT
||
Súvisiace informácie
•
•
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej* (str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
2. Vyberte Masáž v pohľade nastavení
sedadla.
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
3. Ak chcete prepínať medzi jednotlivými
masážnymi funkciami, vyberte ich buď
priamo na stredovom displeji alebo posunutím kurzora smerom nahor/nadol pomo/ dolného
tlačidla mulcou horného
tifunkčného ovládača. Zmeňte nastavenie
vo vybranej funkcii priamo na stredovom
displeji stlačením šípok alebo pomocou
predného
/ zadného
tlačidla multifunkčného ovládača.
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
1.
200
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Aktivujte multifunkčný ovládač otočením
smerom nahor/nadol. Na
ovládača
stredovom displeji sa zobrazí pohľad na
nastavenia sedadla.
Nastavenie* výšky bedrovej
opierky na prednom sedadle
V závislosti od zvoleného stupňa vybavenia sa
výška bedrovej opierky nastavuje buď pomocou multifunkčného ovládača* na bočnej
strane bedrovej opierky sedadla alebo
manuálne pomocou ovládača na prednej
strane bedrovej opierky.
Nastavenie výšky bedrovej opierky
pomocou multifunkčného ovládača
Multifunkčný ovládač nachádzajúci sa na bočnej
strane bedrovej opierky.
1.
Aktivujte multifunkčný ovládač otočením
smerom nahor/nadol. Na
ovládača
stredovom displeji sa zobrazí pohľad na
nastavenia sedadla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
2. Vyberte Nástavec sedad. v pohľade
nastavení sedadla.
•
Stlačte prednú časť štvorsmerového
tlačidla , aby sa bedrová opierka zvýšila.
•
Stlačte zadnú časť štvorsmerového tlačidla , aby sa bedrová opierka znížila.
Manuálne nastavenie výšky bedrovej
opierky
Ovládač nastavenia bedrovej opierky.
1.
Uchopte rukoväť
na prednej strane
sedadla a potiahnite ju smerom nahor.
2. Nastavte výšku bedrovej opierky.
3. Uvoľnite rukoväť a uistite sa, že bedrová
opierka dosiahla vhodnú polohu.
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Nastavenie bočnej opierky* na
prednom sedadle
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
Zvýšte pohodlie na prednom sedadle upravením strán operadla.
Súvisiace informácie
•
•
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej* (str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
Multifunkčný ovládač sa nachádza na bočnej strane
sedacej časti sedadla.
Strany operadla možno upraviť poskytnutím
bočnej podpery. Na zmenu nastavení sa môže
použiť multifunkčný ovládač na sedadle aj
stredový displej. Rozsah nastavení sa zobrazuje na stredovom displeji.
Na úpravu bočnej podpery:
1.
Aktivujte multifunkčný ovládač jeho otočením smerom nahor/nadol . Na stredovom displeji sa zobrazí pohľad na nastavenia sedadla.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 201
SEDADLÁ A VOLANT
||
2. Vyberte Bočné opierky v pohľade nastavení sedadla.
•
Stlačte prednú časť štvorsmerového
zvýtlačidla, aby sa bočná opierka
šila.
•
Stlačte zadnú časť štvorsmerového tlačidla, aby sa bedrová opierka
znížila.
Nastavenie bedrovej opierky* na
prednom sedadle
Bedrová opierka sa nastavuje pomocou ovládača na bočnej strane sedáku sedadla.
Súvisiace informácie
•
•
202
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej* (str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
Bedrová opierka sa nastavuje pomocou multifunkčného ovládača vo vozidlách so štvorsmerovou bedrovou opierkou* alebo pomocou
okrúhleho tlačidla vo vozidlách s dvojsmerovou bedrovou opierkou*. Ovládač sa nachádza
na bočnej strane sedáku sedadla. V závislosti
od zvolenej úrovne výbavy sa bedrová opierka
môže dať nastaviť dopredu/dozadu a nahor/
nadol (štvorsmerová bedrová opierka) alebo
dopredu/dozadu (dvojsmerová bedrová
opierka).
Nastavte bedrovú opierku vo vozidle
pomocou štvorsmerovej bedrovej
opierky
Multifunkčný ovládač vo vozidlách so štvorsmerovou
bedrovou opierkou*.
1.
Ovládač vo vozidlách s dvojsmerovou bedrovou
opierkou*.
Aktivujte multifunkčný ovládač otočením
ovládača
smerom nahor/nadol. Na
stredovom displeji sa zobrazí pohľad na
nastavenia sedadla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
•
Stlačte okrúhle tlačidlo smerom nahor
/nadol , aby sa bedrová opierka
pohla smerom nahor/nadol.
•
Stlačte prednú časť tlačidla
bedrová opierka zvýšila.
•
Stlačte zadnú časť tlačidla
bedrová opierka znížila.
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča*
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
Predné sedadlo spolujazdca sa dá nastaviť zo
sedadla vodiča.
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
Aktivovanie funkcie
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej* (str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie sedadla spolujazdca zo
sedadla vodiča* (str. 203)
•
•
, aby sa
, aby sa
Nastavte bedrovú opierku vo vozidle
pomocou dvojsmerovej bedrovej
opierky
1.
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Súvisiace informácie
2. Vyberte Bedro v pohľade nastavení
sedadla.
Stlačením Nastav. sed.
spolujazdca funkciu aktivujete.
Nastaviť sedadlo spolujazdca
Sedadlo spolujazdca musí vodič nastaviť do
10 sekúnd od aktivovania funkcie. Ak sa počas
tejto doby nevykoná žiadna úprava, funkcia sa
deaktivuje.
Vodič nastaví sedadlo spolujazdca pomocou
ovládačov na sedadle spolujazdca.
,
Stlačte prednú časť okrúhleho tlačidla
aby sa bedrová opierka zvýšila.
2. Stlačte zadnú časť okrúhleho tlačidla
aby sa bedrová opierka znížila.
Funkcia sa aktivuje cez zobrazenie funkcie na
stredovom displeji:
,
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 203
SEDADLÁ A VOLANT
||
Posuňte sedadlo spolujazdca smerom
dopredu/dozadu nastavením ovládača
smerom dopredu/dozadu.
Zmeňte sklon operadla sedadla spolujazdca nastavením ovládača smerom
dopredu/dozadu.
Súvisiace informácie
•
•
204
Manuálne predné sedadlo (str. 194)
Elektricky ovládané* predné sedadlo
(str. 195)
•
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
•
Uloženie polohy pre sedadlo, vonkajšie
spätné zrkadlá a head-up displej* (str. 196)
•
Používanie uloženej polohy pre sedadlo,
vonkajšie spätné zrkadlá a head-up
displej* (str. 197)
•
Nastavenie masážnych nastavení* na
prednom sedadle (str. 199)
Sklopenie operadiel operadla v
druhom rade sedadiel
•
Nastavenie* výšky bedrovej opierky na
prednom sedadle (str. 200)
•
Masážne nastavenia* na prednom sedadle
(str. 198)
Druhý rad sedadiel má tri samostatné
sedadlá5. Operadlá sa dajú sklopiť dopredu
jednotlivo.
•
Nastavenie bočnej opierky* na prednom
sedadle (str. 201)
•
Nastavenie bedrovej opierky* na prednom
sedadle (str. 202)
UPOZORNENIE
•
Pred odjazdom si nastavte sedadlo a
zaistite ho. Pri nastavovaní sedadla
buďte opatrní. Nekontrolované alebo
neopatrné nastavenie môže viesť k
zachyteniu a poraneniu.
•
Pri nakladaní dlhých predmetov musia
byť tieto vždy bezpečne upevnené, aby
sa predišlo poraneniu a poškodeniu
počas prudkého brzdenia.
•
Pri nakladaní a vykladaní vozidla vždy
vypnite motor a zatiahnite parkovaciu
brzdu.
•
Pri vozidlách vybavených automatickou
prevodovkou dajte volič prevodových
stupňov do polohy P, aby sa predišlo
jeho mimovoľnému presunutiu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
DÔLEŽITÉ
Stredné sedadlo6
3. V prípade potreby zdvihnite opierku hlavy.
Vonkajšie sedadlá7
Pri sklápaní operadla sa na zadnom
sedadle nesmú nachádzať žiadne predmety. Bezpečnostné pásy nesmú byť pripojené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poškodenia čalúnenia zadného
sedadla.
POZNÁMKA
Predné sedadlá možno bude potrebné
zatlačiť dopredu a/alebo operadlá nastaviť
smerom nahor, aby sa operadlá zadných
sedadiel dali sklopiť úplne dopredu.
Zadné sedadlá môže byť tiež potrebné
posunúť dozadu.
Sedadlá musia byť vo vzpriamenej polohe,
keď sú sedadlá v druhom rade sedadiel
sklopené a nesmú sa sklopiť, keď sú naklonené smerom dopredu kvôli nastupovaniu
do/vystupovaniu z tretieho radu sedadiel.
Sklopenie operadla:
1.
Manuálne znížte opierku hlavy.
2. Potiahnite popruh umiestnený na pravej
strane stredného sedadla.
3. Sklopte operadlo dopredu, až kým nezapadne na svoje miesto. Pri sklopení operadla sa sedák sklopí smerom nadol/
dopredu, aby sa vytvoril rovný povrch.
Zdvihnutie operadla do vzpriamenej polohy:
1.
Sklopenie operadla:
POZNÁMKA
Pri sklápaní druhého radu sedadiel začínajte vždy od normálnej polohy sedadla.
Ak je sedadlo v nástupnej/výstupnej polohe
pre tretí rad sedadiel, nepoužívajte sklápaciu páku sedadla.
Vytiahnite popruh.
2. Zdvihnite operadlo a uvoľnite popruh.
Posúvajte operadlo, až kým západka nezapadne.
5 6-miestne vozidlá majú dve sedadlá v druhom rade sedadiel.
6 Vo vozidle so štyrmi alebo šiestimi sedadlami nie je stredné sedadlo.
7 Na obrázku je znázornené vozidlo so siedmymi sedadlami.
}}
205
SEDADLÁ A VOLANT
||
1.
Potiahnite rukoväť na bočnej strane
sedadla smerom nahor a podržte rukoväť
vo zdvihnutej polohe, súčasne sklápajte
operadlo.
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sú operadlá a opierky hlavy
na zadnom sedadle po vyklopení riadne
zaistené.
2. Uistite sa, že sa operadlo s opierkou hlavy
pri sklopení nedotýka predného sedadla.
Sklopte operadlo dopredu, až kým nezapadne na svoje miesto.
> Pri sklopení operadla sa sedák sklopí
smerom nadol/dopredu, aby sa vytvoril
rovný povrch. Opierka hlavy sa automaticky sklopí pri sklopení zadného
sedadla.
UPOZORNENIE
Po sklopení operadiel sa uistite, že sú
riadne zaistené.
Zdvihnutie operadla do vzpriamenej polohy:
1.
Potiahnite rukoväť na bočnej strane
sedadla smerom nahor a podržte rukoväť
vo zdvihnutej polohe, súčasne dvíhajte
operadlo.
2. Uistite sa, že sa operadlo s opierkou hlavy
pri zdvíhaní nedotýka predného sedadla.
Zdvihnite operadlo a uvoľnite rukoväť.
Opierky hlavy krajných sedadiel musia byť
vždy zdvihnuté, keď na zadných sedadlách
sedia cestujúci.
UPOZORNENIE
Nastavenie opierok hláv sedadiel v
druhom rade
Nastavte opierku hlavy stredného sedadla
podľa výšky spolujazdca8. Sklopte opierky
hlavy krajných sedadiel*, aby ste zlepšili viditeľnosť dozadu.
Nastavenie opierky hlavy, stredné
sedadlo
Opierky hlavy na krajných sedadlách v druhom rade sedadiel musia byť vždy zdvihnuté, keď je tretí rad sedadiel* obsadený
cestujúcimi.
Súvisiace informácie
•
Nastavenie opierok hláv sedadiel v druhom rade (str. 206)
•
Pozdĺžne nastavenie sedadiel v druhom
rade* (str. 208)
•
Nastavenie sklonu operadla v druhom rade
sedadiel (str. 209)
•
Nastúpenie do/vystúpenie z tretieho* radu
sedadiel (str. 210)
•
Sklopenie operadiel v treťom rade sedadiel* (str. 211)
Opierka hlavy stredného sedadla sa musí
nastaviť podľa výšky spolujazdca tak, aby bola
podľa možnosti zakrytá celá zadná časť hlavy.
Posúvajte ju manuálne nahor podľa potreby.
3. Zatlačte operadlo, až kým sa zámok neaktivuje.
4. Manuálne zdvihnite opierku hlavy.
206
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Elektrické spustenie opierok hlavy na
krajných zadných sedadlách*
UPOZORNENIE
Krajné opierky hlavy nesklápajte, ak sa na
niektorom z krajných zadných sedadiel
nachádzajú cestujúci.
UPOZORNENIE
Opierka hlavy musí byť po zložení v zablokovanej polohe.
UPOZORNENIE
Na zníženie opierky hlavy musíte držať stlačené tlačidlo (umiestnené v strede medzi operadlom a opierkou hlavy, pozrite si obrázok),
kým opierku hlavy opatrne tlačíte nadol.
UPOZORNENIE
Keď sa stredné sedadlo nepoužíva, stredová opierka hlavy sedadla musí byť v najnižšej polohe. Pri použití stredného sedadla
musí byť opierka hlavy správne nastavená
na výšku spolujazdca tak, aby, ak je to
možné, zakrývala celú zadnú časť hlavy.
Krajné opierky hlavy môžete zasunúť pomocou
zobrazenia funkcií na strednom displeji.
Opierky hlavy môžete spustiť v polohe zapaľovania 0.
Stlačením tlačidla Skl
opierky aktivujete/deaktivujete spúšťanie.
Posúvajte opierku hlavy manuálne dozadu, až
kým nebudete počuť kliknutie.
8 6-miestne
Opierky hlavy na krajných sedadlách v druhom rade sedadiel musia byť vždy zdvihnuté, keď je tretí rad sedadiel* obsadený
cestujúcimi.
Súvisiace informácie
•
Sklopenie operadiel operadla v druhom
rade sedadiel (str. 204)
•
Pozdĺžne nastavenie sedadiel v druhom
rade* (str. 208)
•
Nastavenie sklonu operadla v druhom rade
sedadiel (str. 209)
•
Nastúpenie do/vystúpenie z tretieho* radu
sedadiel (str. 210)
•
Sklopenie operadiel v treťom rade sedadiel* (str. 211)
vozidlá nemajú stredné sedadlo v druhom rade sedadiel.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 207
SEDADLÁ A VOLANT
Pozdĺžne nastavenie sedadiel v
druhom rade*
Vo vozidlách so 6 a 7 sedadlami* môžu byť
sedadlá v druhom rade individuálne posunuté
dopredu alebo dozadu, aby sa priestor pre
nohy prispôsobil cestujúcim v druhom a treťom rade sedadiel. Zadné sedadlo nie je
možné pozdĺžne nastaviť v aute s 5 sedadlami.
Nastavenie sedadla v 6-miestnom
vozidle9
UPOZORNENIE
•
Pred odjazdom si nastavte sedadlo a
zaistite ho. Pri nastavovaní sedadla
buďte opatrní. Nekontrolované alebo
neopatrné nastavenie môže viesť k
zachyteniu a poraneniu.
•
Pri nakladaní dlhých predmetov musia
byť tieto vždy bezpečne upevnené, aby
sa predišlo poraneniu a poškodeniu
počas prudkého brzdenia.
•
Pri nakladaní a vykladaní vozidla vždy
vypnite motor a zatiahnite parkovaciu
brzdu.
•
Pri vozidlách vybavených automatickou
prevodovkou dajte volič prevodových
stupňov do polohy P, aby sa predišlo
jeho mimovoľnému presunutiu.
Nadvihnite rukoväť umiestnenú pod
sedadlom.
Posuňte sedadlo dopredu alebo dozadu
do požadovanej polohy.
3. Uvoľnite rukoväť a posuňte sedadlo, až
kým západka nezapadne.
Nadvihnite rukoväť umiestnenú pod
sedadlom.
Po nastavení polohy skontrolujte, či je sedadlo
zablokované.
Posuňte sedadlo dopredu alebo dozadu
do požadovanej polohy.
•
Sklopenie operadiel operadla v druhom
rade sedadiel (str. 204)
•
Nastavenie opierok hláv sedadiel v druhom rade (str. 206)
3. Uvoľnite rukoväť a posuňte sedadlo, až
kým západka nezapadne.
9 Vozidlá
208
Po nastavení polohy skontrolujte, či je sedadlo
zablokované.
Súvisiace informácie
so 6 sedadlami sú k dispozícii len na určitých trhoch.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
•
Nastavenie sklonu operadla v druhom rade
sedadiel (str. 209)
Nastavenie sklonu operadla v
druhom rade sedadiel
•
Nastúpenie do/vystúpenie z tretieho* radu
sedadiel (str. 210)
•
Sklopenie operadiel v treťom rade sedadiel* (str. 211)
Sklon operadla môže byť nastavený individuálne pre každé sedadlo v druhom rade
sedadiel.
Vonkajšie sedadlá
Stredné sedadlo10
1.
Potiahnite rukoväť na strane sedadla smerom hore.
2. Nastavte sklon operadla dopredu/dozadu
znížením/zvýšením zaťaženia proti operadlu.
1.
Potiahnite popruh umiestnený na pravej
strane stredného sedadla.
2. Nastavte sklon operadla dopredu/dozadu
znížením/zvýšením zaťaženia proti operadlu.
3. Uvoľnite rukoväť, aby ste zaistili polohu
operadla a posúvajte operadlo, až kým
úchyt nezapadne.
Po nastavení polohy skontrolujte, či je sedadlo
zablokované.
3. Uvoľnite popruh, aby ste zaistili polohu
operadla a posúvajte operadlo, až kým
úchyt nezapadne.
Po nastavení polohy skontrolujte, či je sedadlo
zablokované.
10
6-miestne vozidlá nemajú stredné sedadlo v druhom rade sedadiel.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 209
SEDADLÁ A VOLANT
||
UPOZORNENIE
•
Pred odjazdom si nastavte sedadlo a
zaistite ho. Pri nastavovaní sedadla
buďte opatrní. Nekontrolované alebo
neopatrné nastavenie môže viesť k
zachyteniu a poraneniu.
•
Pri nakladaní dlhých predmetov musia
byť tieto vždy bezpečne upevnené, aby
sa predišlo poraneniu a poškodeniu
počas prudkého brzdenia.
•
•
Nastúpenie do/vystúpenie z
tretieho* radu sedadiel
Ak sa operadlo sedadla v strednom rade
sedadiel pri svojom návrate po nastúpení/
vystúpení nedá zaistiť, možno bude
potrebné pohnúť s ním znovu dopredu a
potom dozadu mierne väčšou silou.
Druhý rad sedadiel sa dá nastaviť tak, aby sa
uľahčilo nastupovanie do tretieho radu sedadiel a vystupovanie z nich*.
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sú operadlá a opierky hlavy
na zadnom sedadle po vyklopení riadne
zaistené.
Pri nakladaní a vykladaní vozidla vždy
vypnite motor a zatiahnite parkovaciu
brzdu.
Pri vozidlách vybavených automatickou
prevodovkou dajte volič prevodových
stupňov do polohy P, aby sa predišlo
jeho mimovoľnému presunutiu.
Opierky hlavy krajných sedadiel musia byť
vždy zdvihnuté, keď na zadných sedadlách
sedia cestujúci.
Ilustrácia je všeobecná.
Sklopenie operadla:
Súvisiace informácie
210
POZNÁMKA
1.
Potiahnite rukoväť umiestnenú v hornej
časti vonkajších sedadiel v druhom rade
sedadiel smerom nahor/dopredu.
•
Sklopenie operadiel operadla v druhom
rade sedadiel (str. 204)
•
Nastavenie opierok hláv sedadiel v druhom rade (str. 206)
2. Sklopte operadlo dopredu a posuňte celé
sedadlo dopredu.
•
Pozdĺžne nastavenie sedadiel v druhom
rade* (str. 208)
Zdvihnutie sedadla do vzpriamenej polohy:
•
Nastúpenie do/vystúpenie z tretieho* radu
sedadiel (str. 210)
•
Sklopenie operadiel v treťom rade sedadiel* (str. 211)
–
Posuňte sedadlo dozadu, až kým nedosiahne doraz. Operadlo musí ľahko padnúť
späť do správnej polohy.
Súvisiace informácie
•
Sklopenie operadiel operadla v druhom
rade sedadiel (str. 204)
•
Nastavenie opierok hláv sedadiel v druhom rade (str. 206)
•
Pozdĺžne nastavenie sedadiel v druhom
rade* (str. 208)
•
Nastavenie sklonu operadla v druhom rade
sedadiel (str. 209)
•
Sklopenie operadiel v treťom rade sedadiel* (str. 211)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Sklopenie operadiel v treťom rade
sedadiel*
Tretí rad sedadiel má dve samostatné
sedadlá. Tie sa dajú sklopiť dopredu jednotlivo.
DÔLEŽITÉ
Aby sme mohli znížiť operadlá v treťom
rade sedadiel, možno bude potrebné zmeniť polohu a uhol sedadiel v druhom rade.
2. Presvedčte sa, že sa operadlo s opierkou
hlavy pri sklopení nedotýka predného
sedadla. Sklopte operadlo dopredu.
> Pri sklopení operadla sa sedák sklopí
smerom nadol/dopredu, aby sa vytvoril
rovný povrch. Opierka hlavy sa automaticky sklopí pri sklopení zadného
sedadla.
•
Nastúpenie do/vystúpenie z tretieho* radu
sedadiel (str. 210)
Ak chcete sedadlo zvidhnúť, zdvihnite operadlo manuálne, až kým sa neuzamkne.
Opierky hlavy sa dvíhajú manuálne.
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či sú operadlá a opierky hlavy
na zadnom sedadle po vyklopení riadne
zaistené.
Opierky hlavy krajných sedadiel musia byť
vždy zdvihnuté, keď na zadných sedadlách
sedia cestujúci.
Súvisiace informácie
1.
Ťahajte nahor/dopredu páčku, ktorá sa
nachádza v hornej časti operadla.
•
Sklopenie operadiel operadla v druhom
rade sedadiel (str. 204)
•
Nastavenie opierok hláv sedadiel v druhom rade (str. 206)
•
Pozdĺžne nastavenie sedadiel v druhom
rade* (str. 208)
•
Nastavenie sklonu operadla v druhom rade
sedadiel (str. 209)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
211
SEDADLÁ A VOLANT
Ovládacie prvky na volante a
klaksón
Klaksón
Zámok riadenia
Zámok na volante sťažuje riadenie vozidla, ak
je napríklad vozidlo ukradnuté. Môžete
zaznamenať mechanický zvuk, keď sa zámok
riadenia zamyká alebo odomyká.
Volant obsahuje klaksón a ovládače napr. pre
systémy podpory vodiča a rozpoznávanie
hlasu.
Aktivácia zámku riadenia
Zámok riadenia sa aktivuje, keď je vozidlo
zamknuté zvonku a motor je vypnutý. Ak
vozidlo ostalo odomknuté, zámok riadenia sa
po chvíli automaticky aktivuje.
Deaktivácia zámku riadenia
Klaksón sa nachádza v strede volantu.
Súvisiace informácie
Klávesnice a pádla* na volante.
•
•
Zámok riadenia (str. 212)
Úprava volantu (str. 213)
Ovládače systémov podpory vodiča11
Radenie pádlami* pre manuálne radenie
prevodových stupňov pri automatickej
prevodovke.
Zámok riadenia sa deaktivuje, keď je vozidlo
odomknuté zvonku. Ak vozidlo nie je
zamknuté, zámok na volante bude deaktivovaný, kým je diaľkové ovládanie zámku v priestore pre cestujúcich a vozidlo je naštartované.
Súvisiace informácie
•
Ovládacie prvky na volante a klaksón
(str. 212)
•
Úprava volantu (str. 213)
Ovládače pre rozpoznávanie hlasu, nastavenie head-up displeja a manipuláciu s
ponukami, správami a telefónom.
11
212
Obmedzovač rýchlosti, tempomat, adaptívny tempomat*, Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť* a Pilot Assist.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
SEDADLÁ A VOLANT
Úprava volantu
Volant možno upraviť do rôznych polôh.
Páčka na úpravu volantu.
Volant možno upraviť do výšky a hĺbky.
UPOZORNENIE
Pred jazdou si nastavte a zaistite volant.
Volant sa nikdy nesmie nastavovať počas
jazdy.
Úroveň riadiacej sily možno upraviť pomocou
posilňovača riadenia, ktorý súvisí s rýchlosťou.
Posilňovač riadenia je regulovaný podľa rýchlosti vozidla tak, aby umožnil vodičovi zvýšenú
schopnosť reagovať na cestu.
1.
Potlačte páčku dopredu a uvoľnite volant.
2. Upravte volant do polohy, ktorá vám vyhovuje.
3. Zatlačte páčku späť a upevnite volant na
mieste. Ak je páčka stuhnutá, súčasne s
tým ako posúvate páčku späť, jemne
stlačte volant.
Súvisiace informácie
•
•
•
Zámok riadenia (str. 212)
Ovládacie prvky na volante a klaksón
(str. 212)
Upravenie elektriny* pre predné sedadlo
(str. 195)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 213
PODNEBIE
PODNEBIE
Podnebie
Klimatické zóny
Klimatizácia - snímače
Vozidlo je vybavené elektrickým ovládaním
klimatizácie. Systém ovládania klimatizácie
ochladzuje a ohrieva, ako aj zvlhčuje vzduch v
priestore pre cestujúcich.
Všetky funkcie systému ovládania klimatizácie
sa ovládajú cez stredový displej a fyzické tlačidlá v stredovej konzole.
Počet klimatických zón, na ktoré je vozidlo
rozdelené, riadi možnosti nastavenia rôznych
teplôt pre rôzne časti priestoru pre cestujúcich.
Klimatizácia má množstvo snímačov, ktoré
pomáhajú ovládať klímu vo vozidle.
Umiestnenie snímačov
4-zónová klimatizácia
Niektoré funkcie pre zadné sedadlo tiež
možno ovládať cez ovládače klimatizácie* v
zadnej časti stredového tunela.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimatické zóny (str. 216)
Klimatizácia - snímače (str. 216)
Pocitová teplota (str. 217)
Ovládanie klimatizácie riadené s rozpoznávaním hlasu (str. 217)
Parkovacia klimatizácia (str. 243)
Klimatické zóny pri 4-zónovej klimatizácii.
Distribúcia vzduchu (str. 221)
Pri 4-zónovej klimatizácii sa teplota v priestore
pre cestujúcich dá nastaviť samostatne pre
ľavú a pravú stranu tak na predných, ako aj
zadných sedadlách.
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Súvisiace informácie
Kúrenie (str. 253)
Kvalita vzduchu (str. 218)
•
Podnebie (str. 216)
Snímač slnečného svetla - na hornej
strane prístrojového panelu.
Snímač vlhkosti - v puzdre vedľa vnútorného spätného zrkadla.
Snímač vonkajšej teploty - v pravom spätnom zrkadle.
Snímač teploty pre priestor pre cestujúcich - fyzickými tlačidlami v stredovej konzole.
POZNÁMKA
Senzory nezakrývajte ani neblokujte oblečením alebo inými predmetmi.
216
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
V systéme Interior Air Quality System* je tiež
snímač kvality vzduchu, ktorý je namontovaný
v prívode vzduchu do klimatizačného systému.
Súvisiace informácie
•
•
Podnebie (str. 216)
Interior Air Quality System* (str. 220)
Pocitová teplota
Systém ovládania klimatizácie reguluje klimatizáciu v priestore pre cestujúcich na základe
pocitovej, nie skutočnej teploty.
Teplota, ktorú si v priestore pre cestujúcich
zvolíte, zodpovedá fyzickej pocitovej teplote,
na ktorú vplýva niekoľko faktorov, ako napríklad teplota okolia, rýchlosť vzduchu, vlhkosť,
slnečné žiarenie atď. vo vozidle a v jeho okolí v
určitom čase.
Systém zahŕňa slnečný snímač, ktorý slúži na
detekciu toho, na ktorú stranu priestoru pre
cestujúcich slnko svieti. To znamená, že
teplota vzduchu z vetracích otvorov na pravej
a ľavej strane sa môže líšiť aj napriek tomu, že
ovládače boli na oboch stranách nastavené na
rovnakú teplotu.
Ovládanie klimatizácie riadené s
rozpoznávaním hlasu1
Príkazy rozpoznávania hlasu pre systém ovládania klimatizácie napr. pre zmenu teploty,
aktiváciu vyhrievania sedadiel* alebo zmenu
úrovne ventilátora.
Stlačte
a povedzte jeden z nasledovných
príkazov:
•
„Climate“ – spustí dialóg ovládania klimatizácie a zobrazí príklady príkazov.
•
„Set temperature to X degrees“ –
nastaví požadovanú teplotu.
•
„Raise temperature“/„Lower
temperature“ – zvýšenie/zníženie nastavenia teploty o jeden stupeň.
•
„Sync temperature“ – synchronizuje
teplotu všetkých klimatických zón vo
vozidle s nastavenou teplotou na strane
vodiča.
•
„Air on feet“/„Air on body“ – otvára
požadovaný prietok vzduchu.
•
„Air on feet off“/„Air on body off“ –
zatvorí požadovaný prietok vzduchu.
•
„Set fan to max“/„Turn off fan“ – mení
prietok vzduchu na Max/Off.
•
„Raise fan speed“/„Lower fan speed“ –
zvýši/zníži úroveň ventilátora o jeden stupeň.
Súvisiace informácie
•
1
Platí pre určité trhy.
Podnebie (str. 216)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 217
PODNEBIE
||
•
•
„Air condition on“/„Air condition off“ –
aktivuje/deaktivuje klimatizáciu.
•
„Recirculation on“/„Recirculation off“ –
aktivuje/deaktivuje cirkuláciu vzduchu.
•
„Turn on defroster “/„Turn off
defroster“ – aktivuje/deaktivuje rozmrazovanie okien a vonkajších spätných zrkadiel.
•
„Turn on max defroster“/„Turn max
defroster off“ – aktivuje/deaktivuje maximálne rozmrazovanie.
•
•
•
218
„Turn on auto“ – aktivuje automatickú
reguláciu ovládania klimatizácie.
•
•
„Turn on seat ventilation“/„Turn off
seat ventilation“ – aktivuje/deaktivuje
ventiláciu sedadla*.
•
„Raise seat ventilation“/„Lower seat
ventilation“ – zvýši/zníži nastavenie pre
ventilované sedadlo* o jeden stupeň.
POZNÁMKA
Rozpoznávanie hlasu nepodporujú všetky
systémové jazyky. Podporované jazyky sú
zvýraznené symbolom
v zozname
dostupných systémových jazykov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti o nastavení rozpoznávania hlasu.
„Turn on electric defroster“/„Turn off
electric defroster“ – aktivuje/deaktivuje
vyhrievanie čelného skla*.
„Turn on rear defroster“/„Turn off rear
defroster“ - aktivuje a deaktivuje vyhrievanie zadného okna a vonkajších spätných
zrkadiel.
„Turn steering wheel heat on“/„Turn
steering wheel heat off“ – aktivuje/
deaktivuje vyhrievanie volantu*.
•
„Raise steering wheel heat“/„Lower
steering wheel heat“ – zvýši/zníži vyhrievanie volantu* o jeden stupeň.
•
„Turn on seat heat“/„Turn off seat heat“
– aktivuje/deaktivuje vyhrievanie sedadla*.
„Raise seat heat“/„Lower seat heat“ –
zvýši/zníži vyhrievanie sedadla* o jeden
stupeň.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Podnebie (str. 216)
Rozpoznávanie hlasu (str. 151)
Použitie rozpoznávania hlasu (str. 152)
Nastavenia pre rozpoznávanie hlasu
(str. 156)
Kvalita vzduchu
Materiály zvolené pre priestor pre cestujúcich
a systém čistenia vzduchu zabezpečujú
vysokú kvalitu vzduchu v priestore pre cestujúcich.
Materiály v priestore pre cestujúcich
Interiér priestoru pre cestujúcich je navrhnutý
tak, aby bol príjemný a pohodlný aj pre ľudí s
kontaktnými alergiami a pre osoby trpiace astmou.
Testované materiály boli vyvinuté tak, aby sa
znížilo množstvo prachu v priestore pre cestujúcich a aby sa uľahčilo udržanie čistého priestoru pre cestujúcich.
Koberce v priestore pre cestujúcich aj v batožinovom priestore sú odnímateľné a ľahko sa
vyberajú a čistia.
Na čistenie interiéru používajte čistiace prostriedky a prostriedky na starostlivosť o
vozidlo odporúčané spoločnosťou Volvo.
Systém čistenia vzduchu
Vozidlo je okrem filtra priestoru pre cestujúcich vybavené aj systémom čistenia vzduchu,
ktoré umožňuje zachovať vysokú kvalitu vzduchu v priestore pre cestujúcich.
Súvisiace informácie
•
•
Podnebie (str. 216)
Clean Zone* (str. 219)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
•
•
•
Clean Zone Interior Package* (str. 220)
Clean Zone*
Interior Air Quality System* (str. 220)
Funkcia Clean Zone kontroluje a označuje, či
boli splnené všetky podmienky pre dobrú
kvalitu vzduchu v priestore pre cestujúcich.
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 221)
•
•
Že ventilátor vetrania je aktivovaný.
Že recirkulácia vzduchu je deaktivovaná.
POZNÁMKA
Clean Zone neznamená, že kvalita vzduchu
je dobrá. Poukazuje len na to, že boli splnené podmienky pre dobrú kvalitu ovzdušia.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 218)
Clean Zone Interior Package* (str. 220)
Interior Air Quality System* (str. 220)
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 221)
Indikátor je viditeľný v zobrazení klimatizácie na stredovom displeji.
Indikátor je viditeľný v riadku klimatizácie,
ak nie je otvorené zobrazenie klimatizácie.
Ak podmienky neboli splnené, text Čistá zóna
je biely. Ak sú splnené všetky podmienky, text
sa zmení na modrý.
Podmienky, ktoré musia byť splnené:
•
Všetky dvere a dvere batožinového priestoru sú zatvorené.
•
Všetky bočné okná a panoramatická strecha* sú zatvorené.
•
Systém kvality vzduchu Interior Air Quality
System* je aktivovaný.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 219
PODNEBIE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) obsahuje
sériu úprav, ktoré okrem iného udržiavajú
priestor pre cestujúcich ešte čistejší okrem
iného aj od látok vyvolávajúcich alergiu a
astmu.
Súčasťou je nasledovné:
Systém Interior Air Quality System (IAQS) je
plne automatický systém riadenia kvality
vzduchu, ktorý oddeľuje plyny od tuhých
častíc s cieľom znížiť úroveň zápachov a kontaminantov v priestore pre cestujúcich.
Systém IAQS je súčasťou balíka Clean Zone
Interior Package (CZIP), ktorý čistí vzduch v
priestore pre cestujúcich od kontaminantov,
akými sú tuhé častice, uhľovodíky, oxidy
dusíka a prízemný ozón.
•
•
Vylepšená funkcia ventilátora znamená, že
ventilátor sa spúšťa pri odomknutí vozidla
pomocou diaľkového ovládania zámku.
Ventilátor naplní priestor pre cestujúcich
čerstvým vzduchom. Funkcia sa spustí v
prípade potreby a po určitom čase alebo
po otvorení jedných z dverí priestoru pre
cestujúcich sa automaticky vypne. Množstvo času, počas ktorého sa ventilátor spúšťa, sa postupne znižuje kvôli zníženej
potrebe, keď má vozidlo 4 roky.
220
Clean Zone Interior Package* (str. 220)
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 221)
Ak snímač kvality vzduchu zistí, že vonkajší
vzduch je kontaminovaný, prívod vzduchu sa
zatvorí a aktivuje sa recirkulácia vzduchu.
POZNÁMKA
Snímač kvality vzduchu musí byť vždy aktivovaný kvôli zabezpečeniu čo najlepšieho
ovzdušia v priestore pre cestujúcich.
Plne automatický systém riadenia kvality
vzduchu Interior Air Quality System
(IAQS).
V chladnom prostredí je recirkulácia obmedzená, aby sa zabránilo zahmlievaniu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
V prípade zahmlievania by sa mali použiť
funkcie odmrazovania čelného skla, bočných okien a zadného skla.
Kvalita vzduchu (str. 218)
Clean Zone* (str. 219)
Interior Air Quality System* (str. 220)
Filter priestoru pre cestujúcich (str. 221)
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie snímača kvality vzduchu* (str. 221)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 218)
Clean Zone* (str. 219)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie
snímača kvality vzduchu*
Senzor kvality vzduchu je súčasťou plne automatického systému riadenia kvality vzduchu
Interior Air Quality System (IAQS).
Je možné nastaviť, či sa má aktivovať/deaktivovať snímač kvality vzduchu.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Snímač kvality vzduchu pre
aktiváciu/deaktiváciu snímača kvality
vzduchu.
Filter priestoru pre cestujúcich
Distribúcia vzduchu
Všetok vzduch prichádzajúci do priestoru pre
cestujúcich sa čistí cez filter.
Systém klimatizácie rozdeľuje privádzaný
vzduch cez rôzne vetracie otvory v priestore
pre cestujúcich.
Výmena filtra v priestore pre
cestujúcich
Na udržanie dobrého fungovania klimatického
systému treba meniť filter v pravidelných intervaloch. Pre odporúčané intervaly výmeny si
pozrite Servisný program Volvo. Ak sa vozidlo
používa v ťažko znečistenom prostredí, môže
byť potrebné meniť filter častejšie.
POZNÁMKA
Existujú rôzne typy kabínového filtra.
Uistite sa, že je nainštalovaný správny filter.
Súvisiace informácie
•
Interior Air Quality System* (str. 220)
Automatická a manuálna distribúcia
vzduchu
Pri automatickom ovládaní klimatizácie prebieha distribúcia vzduchu automaticky. Ak je
to potrebné, distribúciu vzduchu sa dá ovládať
manuálne.
Nastaviteľné vetracie otvory
Niektoré z vetracích otvorov vo vozidle sú
nastaviteľné, čo znamená, že môžete otvoriť/
zatvoriť vetrací otvor, aby ste nasmerovali prúd
vzduchu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 218)
Clean Zone* (str. 219)
Clean Zone Interior Package* (str. 220)
Interior Air Quality System* (str. 220)
Umiestnenie nastaviteľných vetracích otvorov v priestore pre cestujúcich.
S dvomi radmi sedadiel – štyri na prístrojovom paneli, dve na zadnej strane konzoly
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 221
PODNEBIE
||
tunela a jedna na každom zo stĺpikov dverí
medzi prednými a zadnými dverami.
Doplnok pri treťom rade sedadiel – jeden
na každom zo stĺpikov dverí za zadnými
dverami.
Zmena distribúcie vzduchu
Distribúciu vzduchu je možné zmeniť
manuálne, ak je to potrebné.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Podnebie (str. 216)
Zmena distribúcie vzduchu (str. 222)
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie
vetracích otvorov (str. 223)
Tabuľka s možnosťami distribúcie vzduchu
(str. 224)
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Tlačidlá distribúcie vzduchu v zobrazení klimatizácie.
Distribúcia vzduchu – otvory na odmrazovanie čelného skla
Distribúcia vzduchu – vetracie otvory v
prístrojovej doske a stredovej konzole
Distribúcia vzduchu – vetracie otvory v
podlahe
2. Stlačte jedno alebo viac tlačidiel distribúcie vzduchu, aby sa otvoril/zatvoril príslušný prietok vzduchu.
> Distribúcia vzduchu sa zmení a tlačidlá
sa rozsvietia/zhasnú.
Súvisiace informácie
•
•
•
222
Distribúcia vzduchu (str. 221)
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie
vetracích otvorov (str. 223)
Tabuľka s možnosťami distribúcie vzduchu
(str. 224)
PODNEBIE
Otvorenie, zatvorenie a
nasmerovanie vetracích otvorov
Niektoré vetracie otvory v priestore pre cestujúcich môžu byť otvorené, zatvorené alebo
individuálne nasmerované.
Ak sú vonkajšie ventily vozidla zacielené na
bočné okná, tak sa tým zmenší zahmlenie.
Ak sú vonkajšie ventily vozidla zacielené dovnútra, potom sa v horúcom prostredí dosiahne
v priestore pre cestujúcich pohodlné prostredie.
Otvorenie a zatvorenie vetracích
otvorov
–
Otočením ovládacieho kolieska pod vetracím otvorom a pustíte/uzavriete vzduch
prúdiaci z otvoru.
Čím dlhšie sú biele pásy na koliesku, tým
väčší je prúd vzduchu.
Nasmerovanie vetracích otvorov
–
Posuňte páčku v strede vetracieho otvoru
horizontálne/vertikálne a nasmerujte tak
vzduch prúdiaci z neho.
Súvisiace informácie
•
•
•
Distribúcia vzduchu (str. 221)
Zmena distribúcie vzduchu (str. 222)
Tabuľka s možnosťami distribúcie vzduchu
(str. 224)
223
PODNEBIE
Tabuľka s možnosťami distribúcie
vzduchu
Distribúciu vzduchu je možné zmeniť
manuálne, ak je to potrebné. Pre nastavenie
sú dostupné nesledujúce možnosti.
Distribúcia vzduchu
Účel
Ak sa v manuálnom režime zruší výber všetkých tlačidiel distribúcie vzduchu, systém ovládania klimatizácie sa vráti na automaticky regulované ovládanie klimatizácie.
224
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov odmrazovača. Časť vzduchu prúdi
z iných vetracích otvorov.
Zabraňuje zahmlievaniu a námraze v studenom a
vlhkom počasí (na dosiahnutie toho nesmie byť
úroveň ventilátora nízka).
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov na prístrojovom paneli. Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje účinné chladenie v teplom počasí.
PODNEBIE
Distribúcia vzduchu
Účel
Hlavný prúd vzduchu prúdi z vetracích otvorov v podlahe. Časť vzduchu
prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje vyhrievanie alebo chladenie podlahy.
Hlavný prúd z vetracích otvorov a vetracích otvorov na prístrojovom paneli.
Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje primeraný komfort v teplom a
suchom počasí.
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov odmrazovača a vetracích otvorov
z podlahy. Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje primeraný komfort a náležité odstránenie zahmlenia v studenom alebo vlhkom počasí.
}}
225
PODNEBIE
||
Distribúcia vzduchu
Účel
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov na prístrojovom paneli a vetracích
otvorov na podlahe. Časť vzduchu prúdi z iných vetracích otvorov.
Zabezpečuje primeraný komfort za slnečného
počasia s nižšími vonkajšími teplotami.
Hlavný prúd vzduchu z vetracích otvorov odmrazovača, na prístrojovom
paneli a na podlahe.
Zabezpečuje vyvážený komfort v priestore pre
cestujúcich.
Súvisiace informácie
•
•
•
226
Distribúcia vzduchu (str. 221)
Otvorenie, zatvorenie a nasmerovanie
vetracích otvorov (str. 223)
Zmena distribúcie vzduchu (str. 222)
PODNEBIE
Ovládanie klimatizácie
Hlavná klimatizácia
Okrem funkcií v riadku klimatizácie sa na karte
Hlavná klimatizácia dajú ovládať aj ďalšie
hlavné funkcie klimatizácie.
Funkcie systému klimatizácie sa ovládajú
pomocou fyzických tlačidiel na stredovej konzole, stredovom displeji a ovládacích prvkoch
klimatizácie v zadnej časti konzoly tunela.
Fyzické tlačidlá v stredovej konzole
Ovládače teploty na strane vodiča a spolujazdca.
Ovládacie prvky pre vyhrievané* a ventilované* sedadlo vodiča a predného spolujazdca, ako aj vyhrievaný volant*.
Tlačidlo pre vyhrievané čelné sklo* a maximálne rozmrazovanie.
Tlačidlo pre vyhrievanie zadného skla a
vonkajších spätných zrkadiel.
Riadok klimatizácie v strede displeja
Najbežnejšie funkcie klimatizácie sa dajú ovládať pomocou riadku klimatizácie.
Tlačidlo pre prístup k zobrazeniu klimatizácie. Grafika na tlačidle zobrazuje aktivované nastavenia klimatizácie.
Zobrazenie klimatizácie v strede
displeja
Otvorte zobrazenie klimatizácie stlačením symbolu v strede riadku klimatizácie.
V závislosti od úrovne vybavenia je
možné zobrazenie klimatizácie rozdeliť do niekoľkých kariet. Prepínajte medzi kartami posunutím doľava/doprava alebo stlačením príslušného nadpisu.
Max, Elektrické, Zadná - Ovládače rozmrazovania okien a vonkajších spätných
zrkadiel.
AC - Ovládače klimatizácie.
Recirk. - Ovládače recirkulácie vzduchu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 227
PODNEBIE
||
Ovládače distribúcie vzduchu.
Ovládače ventilátora pre predné sedadlo.
AUTO - Automatická regulácia klimatizácie.
Ovládanie klimatizácie vzadu
Na karte Klimatizácia zadnej časti je možné
regulovať všetky funkcie klimatizácie zadného
sedadla.
sedadle, druhý rad sedadiel. Ovládače
ventilátora pre zadné sedadlo, druhý rad
sedadiel.
Klimatizácia 3. radu sedadiel - Ovládače
pre funkciu klimatizácie na zadnom
sedadle, tretí rad sedadiel*.
Ovládače teploty pre zadné sedadlo.
Ovládače pre vyhrievané zadné sedadlo*.
Parkovacia klimatizácia
Ovládače parkovacej klimatizácie sa dajú ovládať na karte Klimatizácia pri parkovaní.
Ovládače klimatizácia v zadnej časti
konzoly tunelu
Ovládače pre vyhrievané zadné sedadlo*.
Ovládače teploty pre zadné sedadlo.
Tlačidlo uzamykania/odomykania na
paneli klimatizácie.
Panel klimatizácie je vybavený zámkom obrazovky, aby sa zabránilo mimovoľnej zmene
rýchlosti ventilátora a teploty. Keď je obrazovka uzamknutá, zobrazia sa iba ovládacie
prvky sedadla* a tlačidlo odomknutia.
Po odomknutí je možné meniť rýchlosť ventilátora a teplotu pomocou panelu klimatizácie a
zobrazia sa všetky zvolené nastavenia klimatizácie. Obrazovka sa automaticky uzamkne po
určitej dobe nečinnosti.
Súvisiace informácie
•
•
Podnebie (str. 216)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
zadného sedadla* (str. 230)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vetraného
predného sedadla* (str. 231)
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
volantu* (str. 232)
•
Aktivovanie automatického ovládania klimatizácie (str. 232)
•
Aktivovanie a deaktivovanie recirkulácie
vzduchu (str. 233)
•
Aktivovanie a deaktivovanie maximálneho
odmrazovača (str. 234)
Ovládače ventilátora pre zadné sedadlo.
Klimatizácia druhého radu - Ovládače
pre funkciu klimatizácie na zadnom
228
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
predného sedadla* (str. 229)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
čelného skla* (str. 235)
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného predného sedadla*
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 236)
Sedadlá môžu byť vyhrievané, keď sú studené, aby sa zvýšil komfort pre vodiča a
cestujúcich.
•
Regulovanie úrovne ventilátora predného
sedadla (str. 237)
•
Regulovanie úrovne ventilátora zadného
sedadla (str. 238)
•
•
•
Synchronizácia teploty (str. 241)
•
Zapnutie a vypnutie klimatizácie pre tretí
rad sedadiel* (str. 243)
Aktivovanie a deaktivovanie klimatizácie
(str. 242)
1.
Stlačte volant na ľavej alebo pravej a tlačidlo sedadla v riadku klimatizácie na stredovom displeji, aby ste otvorili ovládacie
prvky sedadla a volantu.
Ak vozidlo nie je vybavené vetranými sedadlami alebo vyhrievaným volantom (na
vodičovej strane), tlačidlo vyhrievaných
sedadiel sa ihneď zobrazí na riadku s klimatizáciou.
UPOZORNENIE
Vyhrievané sedadlá nesmú používať osoby,
u ktorých je ťažké vnímať zvýšenie teploty v
dôsledku nedostatočnej citlivosti alebo
osoby, ktoré majú problémy s ovládaním
vyhrievaných sedadiel. V opačnom prípade
môžu utrpieť popáleniny.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania predného
sedadla* (str. 230)
2. Opakovane stláčajte tlačidlo vyhrievaných
sedadiel, aby ste mohli meniť štyri úrovne:
Vypnuté, Vysoké, Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú úroveň.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 229
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického spustenia
vyhrievania predného sedadla*
Sedadlá môžu byť vyhrievané, keď sú studené, aby sa zvýšil komfort pre vodiča a
cestujúcich.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie ohrievania sedadiel,
keď je motor naštartovaný. Pri zapnutí automatického spustenia sa ohrievanie spustí v prípade nízkej okolitej teploty.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatická úroveň vyhriev.
sed. vodiča alebo Automatická úroveň
vyhriev. sed. pasaž. a zapnite/vypnite
automatické zapnutie ohrievania sedadla
vodiča a spolujazdca.
> „A“ je zobrazené na každom tlačidle na
vyhrievanie predných sedadiel v klimatického radu, keď je zapnuté automatické zapnutie.
4. Vyberte Nízke, Stredne alebo Vysoké a
vyberte úroveň, po ktorej sa funkcia spustí.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania zadného sedadla*
Sedadlá môžu byť vyhrievané, keď sú studené, aby sa zvýšil komfort pre vodiča a
cestujúcich.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania zadného sedadla zo
zadného sedadla
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania zadného sedadla z
predného sedadla
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia zadnej časti.
Signalizovanie vyhrievania sedadla a ovládanie na
paneli klimatizácie v zadnej časti stredového tunela.
–
3. Opakovane stláčajte tlačidlo vyhrievaných
sedadiel, aby ste mohli meniť štyri úrovne:
Vypnuté, Vysoké, Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú úroveň.
Opakovane stláčajte na paneli klimatizácie
stredového tunela ľavé alebo pravé tlačidlo
vyhrievania sedadiel. Prepínať môžete
medzi štyrmi úrovňami: Vypnuté, Vysoké,
Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a na obrazovke na
paneli klimatizácie sa zobrazí nastavená
úroveň.
Súvisiace informácie
•
•
230
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
predného sedadla* (str. 229)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
UPOZORNENIE
Vyhrievané sedadlá nesmú používať osoby,
u ktorých je ťažké vnímať zvýšenie teploty v
dôsledku nedostatočnej citlivosti alebo
osoby, ktoré majú problémy s ovládaním
vyhrievaných sedadiel. V opačnom prípade
môžu utrpieť popáleniny.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie
vetraného predného sedadla*
Sedadlá možno vetrať, aby bolo poskytnuté
zvýšené pohodlie napríklad v horúcom
počasí.
Ventilačný systém pozostáva z vetrákov v
sedadlách a operadlách, ktoré nasávajú
vzduch cez poťah sedadla. Chladiaci účinok sa
zvyšuje, čím viac sa vzduch v priestore pre
cestujúcich ochladzuje. Systém možno
zapnúť, keď beží motor.
1.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo vetraných
sedadiel, aby ste mohli meniť štyri úrovne:
Vypnuté, Vysoké, Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú úroveň.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Stlačte volant na ľavej alebo pravej a tlačidlo sedadla v riadku klimatizácie na stredovom displeji, aby ste otvorili ovládacie
prvky sedadla a volantu.
Ak vozidlo nie je vybavené vyhrievanými
sedadlami alebo vyhrievaným volantom
(na vodičovej strane), tlačidlo ventilovaných sedadiel sa ihneď zobrazí na riadku s
klimatizáciou.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 231
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného volantu*
Volant môže byť vyhrievaný, keď je studený,
aby sa zvýšil komfort pre vodiča.
1.
Stlačte volant na strane vodiča a tlačidlo
sedadla v riadku klimatizácie na stredovom displeji, aby ste otvorili ovládacie
prvky sedadla a volantu.
Ak vozidlo nie je vybavené vyhrievanými
sedadlami alebo vetranými sedadlami, tlačidlo vyhrievaného volantu je ihneď k
dispozícii v riadku klimatizácie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo vyhrievaného
volantu, aby ste mohli meniť štyri úrovne:
Vypnuté, Vysoké, Stredne a Nízke.
> Úroveň sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú úroveň.
Súvisiace informácie
•
•
232
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického spustenia
vyhrievania volantu*
Volant môže byť vyhrievaný, keď je studený,
aby sa zvýšil komfort pre vodiča.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie ohrievania volantu, keď
je motor naštartovaný. Pri zapnutí automatického spustenia sa ohrievanie spustí v prípade
nízkej okolitej teploty.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatická úroveň
vyhrievania volantu a zapnite/vypnite
automatické spustenie ohrievania volantu.
> „A“ je zobrazené na tlačidle na vyhrievanie volantu v klimatickom rade, keď je
zapnuté automatické spustenie.
4. Vyberte Nízke, Stredne alebo Vysoké a
vyberte úroveň, po ktorej sa funkcia spustí.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
volantu* (str. 232)
Aktivovanie automatického
ovládania klimatizácie
Po aktivovaní automatického ovládania klimatizácie sú mnohé funkcie klimatizácie automaticky ovládané.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Krátko alebo dlho stlačte AUTO
Klimatizácia/>
•
Krátke stlačenie - automaticky sa
ovláda recirkulácia vzduchu, klimatizácia a distribúcia vzduchu.
Dlhé stlačenie - automaticky sa ovláda
recirkulácia vzduchu, klimatizácia a distribúcia vzduchu; teplota a rýchlosť
ventilátora sa zmenia na štandardné
nastavenia: 22 °C (72 °F) a úroveň 3
(úroveň 2 na zadnom sedadle).
> Automatická regulácia klimatizácie sa
aktivuje a tlačidlo sa rozsvieti.
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania volantu*
(str. 232)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
POZNÁMKA
Teplotu a rýchlosť ventilátora môžete zmeniť bez deaktivácie automaticky regulovaného ovládania klimatizácie. Systém automaticky regulovaného ovládania klimatizácie je deaktivovaný, keď je distribúcia vzduchu zmenená manuálne alebo ak sa aktivuje maximálne odmrazovanie.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie
recirkulácie vzduchu
Recirkulácia vzduchu odstavuje zlý vzduch,
výfukové plyny a pod., ktoré pochádzajú z
vonkajšieho prostredia vozidla, pomocou
systému ovládania klimatizácie, ktorý recykluje vzduch v priestore pre cestujúcich..
POZNÁMKA
Ak je aktivované maximálne odmrazovanie,
nie je možné aktivovať recirkuláciu vzduchu.
Súvisiace informácie
•
•
1.
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie nastavenia
času pre recirkuláciu vzduchu (str. 234)
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Stlačte Recirk..
> Recirkulácia vzduchu sa aktivuje/deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
DÔLEŽITÉ
Ak je vzduch v aute príliš dlho recirkulovaný, hrozí riziko zahmlievania vnútorných
častí okien.
233
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie
nastavenia času pre recirkuláciu
vzduchu
Recirkulácia vzduchu odstavuje zlý vzduch,
výfukové plyny a pod., ktoré pochádzajú z
vonkajšieho prostredia vozidla, pomocou
systému ovládania klimatizácie, ktorý recykluje vzduch v priestore pre cestujúcich..
Dá sa nastaviť, či má byť časovač recirkulácie
vzduchu aktivovaný/deaktivovaný. Keď je
časovač aktivovaný, recirkulácia vzduchu sa
automaticky vypne po 20 minútach.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Časovač recirkulácie vzduchu aktivujete/
deaktivujete pomocou Časovač
recirkulácie.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie recirkulácie
vzduchu (str. 233)
Aktivovanie a deaktivovanie
maximálneho odmrazovača
Maximálny odmrazovač sa používa na rýchle
odstránenie hmly a ľadu z okien.
Maximálny odmrazovač deaktivuje automatickú reguláciu klimatizácie a recirkulácie
vzduchu, aktivuje klimatizáciu a zmení úroveň
ventilátora na 5 a teplotu na HI.
POZNÁMKA
Zmena úrovne polohy ventilátora 5 ovplyvňuje hladinu hlučnosti.
Keď sa maximálny odmrazovač deaktivuje,
systém klimatizácie sa vráti na predchádzajúce nastavenia.
Aktivovanie a deaktivovanie
maximálneho odmrazovača zo
stredovej konzoly
Na stredovej konzole sa nachádza fyzické tlačidlo pre rýchly prístup k maximálnemu odmrazovaču.
S vyhrievaným čelným sklom* je možné maximálny rozmrazovač aktivovať iba individuálne
zo zobrazenia klimatizácie na stredovom
displeji.
234
Fyzické tlačidlo v stredovej konzole.
Vozidlá s vyhrievaným čelným sklom:
–
Stlačte tlačidlo.
> Maximálne odmrazovanie sa aktivuje/
deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/
zhasne.
Vozidlá s vyhrievaným čelným sklom:
–
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste mohli
prepínať medzi tromi úrovňami:
•
•
Aktivované vyhrievané čelné sklo
Aktivované vyhrievané čelné sklo a
maximálny odmrazovač
Deaktivované.
> Vyhrievané čelné sklo a maximálny
odmrazovač sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
•
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
POZNÁMKA
Maximálne odmrazovanie začína s určitým
oneskorením, aby sa zabránilo krátkemu
zvýšeniu stupňa ventilátora, ak je vyhrievané čelné sklo deaktivované dvomi rýchlymi stlačeniami tlačidla.
Aktivovanie a deaktivovanie
maximálneho odmrazovača zo
stredového displeja
1.
Súvisiace informácie
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
–
Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste mohli
prepínať medzi tromi úrovňami:
Vyhrievanie čelného skla sa používa na rýchle
odstránenie hmly a ľadu z okna.
•
•
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla na stredovej
konzole
•
Na stredovej konzole sa nachádza fyzické tlačidlo pre rýchly prístup k vyhrievaniu čelného
skla.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Stlačte Max.
> Maximálne odmrazovanie sa aktivuje/
deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/
zhasne.
•
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla*
Aktivované vyhrievané čelné sklo
Aktivované vyhrievané čelné sklo a
maximálny odmrazovač
Deaktivované.
> Vyhrievané čelné sklo a maximálny
odmrazovač sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievania čelného skla na stredovom
displeji
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Fyzické tlačidlo v stredovej konzole.
2. Stlačte Elektrické.
> Vyhrievanie čelného skla sa aktivuje/
deaktivuje, tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 235
PODNEBIE
||
POZNÁMKA
Trojuholníková oblasť na konci každej
strany čelného skla nie je elektricky vyhrievaná, odmrazovanie tam môže trvať dlhšie.
POZNÁMKA
Vyhrievané čelné sklo môže mať vplyv na
výkon palubnej jednotky a ďalších komunikačných zariadení.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického spustenia vyhrievania čelného skla*
(str. 236)
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického spustenia
vyhrievania čelného skla*
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a
vonkajších spätných zrkadiel
Vyhrievanie čelného skla sa používa na rýchle
odstránenie hmly a ľadu z okna.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie vyhrievania čelného
skla, keď je motor naštartovaný. Pri zapnutí
automatického zapnutia sa ohrievanie zapne,
keď bude hroziť namŕzanie alebo zahmlievanie
čelného skla/okna. Ohrievanie sa automaticky
vypne, keď je čelné sklo/okno dostatočne
teplé a námraza alebo zahmlenie zmizli.
Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie spätné
zrkadlá sú určené na rýchle odstránenie
zahmlenia a námrazy s okien a zrkadiel.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a
vonkajších spätných zrkadiel zo
stredovej konzoly
Na stredovej konzole sa nachádza fyzické tlačidlo rýchleho prístupu k vyhrievanému
zadnému sklu a vonkajším spätným zrkadiel.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatické odmrazovanie
čelného skla a zapnite/vypnite automatické spustenie vyhrievania čelného skla.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievania
čelného skla* (str. 235)
Fyzické tlačidlo v stredovej konzole.
–
236
Stlačte tlačidlo.
> Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie
spätné zrkadlá sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Aktivovanie a deaktivovanie
vyhrievaného zadného okna a
vonkajších spätných zrkadiel zo
stredového displeja
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Stlačte Zadná.
> Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie
spätné zrkadlá sa aktivujú/deaktivujú a
tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
Súvisiace informácie
•
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie automatického zapnutia ohrievania zadného skla a
vonkajších spätných zrkadiel (str. 237)
Aktivovanie a deaktivovanie
automatického zapnutia ohrievania
zadného skla a vonkajších
spätných zrkadiel
Vyhrievané zadné sklo a vonkajšie spätné
zrkadlá sú určené na rýchle odstránenie
zahmlenia a námrazy s okien a zrkadiel.
Je možné nastaviť, či sa má zapnúť/vypnúť
automatické spustenie ohrievania zadného
skla a vonkajších spätných zrkadiel, keď je
motor naštartovaný. Pri zapnutí automatického zapnutia sa ohrievanie zapne, keď bude
hroziť namŕzanie alebo zahmlievanie čelného
skla/okna. Ohrievanie sa automaticky vypne,
keď je čelné sklo/okno dostatočne teplé a
námraza alebo zahmlenie zmizli.
1.
Regulovanie úrovne ventilátora
predného sedadla
Ventilátor predného sedadla sa dá nastaviť na
niekoľko rozdielnych automaticky ovládaných
rýchlostí.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Vyberte Automatické odmrazovanie
zadného skla a zapnite/vypnite automatické zapnutie ohrievania zadného skla a
vonkajších spätných zrkadiel.
Súvisiace informácie
•
Aktivovanie a deaktivovanie vyhrievaného
zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel (str. 236)
Tlačidlá ovládania ventilátora v zobrazení klimatizácie.
2. Ťuknite na požadovanú úroveň ventilátora,
Off, 1 - 5 alebo Max.
> Úroveň ventilátora sa zmení a tlačidlá
vybratej úrovne sa rozsvietia.
}}
237
PODNEBIE
||
DÔLEŽITÉ
Ak je ventilátor úplne vypnutý, klimatizácia
nie je zapnutá, čo vedie k riziku zahmlievania vnútorných častí okien.
POZNÁMKA
Systém ovládania klimatizácie automaticky
upraví prietok vzduchu v rámci intenzity
vybraného ventilátora na základe požiadaviek. To znamená, že otáčky ventilátora sa
môžu meniť, aj keď jeho intenzita ostáva
nemenná.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Regulovanie úrovne ventilátora
zadného sedadla
Ventilátor zadného sedadla sa dá nastaviť na
niekoľko rozdielnych automaticky ovládaných
rýchlostí.
Regulovanie úrovne ventilátora
zadného sedadla z predného sedadla
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia zadnej časti.
Tlačidlá ovládača ventilátora v karte Klimatizácia
zadnej časti v zobrazené klimatizácie.
3. Ťuknite na požadovanú úroveň ventilátora,
1-5.
Úroveň ventilátora druhého a tretieho rad
sedadiel* môžete vypnúť ťuknutím na
Klimatizácia druhého radu.
Úroveň ventilátora tretieho radu sedadiel
nasleduje po úrovni ventilátora druhého
radu sedadiel, ale dá sa deaktivovať osobitne ťuknutím na Klimatizácia 3. radu
sedadiel.
> Úroveň ventilátora sa zmení a tlačidlá
vybratej úrovne sa rozsvietia.
238
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Regulovanie úrovne ventilátora
zadného sedadla zo zadného sedadla
1.
POZNÁMKA
Keď je úroveň vetrania pre predné sedadlo
v polohe Off, nedá sa nastaviť úroveň
vetrania pre zadné sedadlo.
Ak chcete získať prístup k ovládačom,
stlačte tlačidlo odomknutia v stredovom
tuneli panela klimatizácie.
Otáčky ventilátora pre predné sedadlo sa
dajú vypnúť iba na stredovom displeji na
obrazovke klimatizácie.
Regulovanie teploty predného
sedadla
Teplotu zón klimatizácie predných sedadiel je
možné nastaviť na požadovaný počet stupňov.
POZNÁMKA
Systém ovládania klimatizácie automaticky
upraví prietok vzduchu v rámci intenzity
vybraného ventilátora na základe požiadaviek. To znamená, že otáčky ventilátora sa
môžu meniť, aj keď jeho intenzita ostáva
nemenná.
Ovládače ventilátora na paneli klimatizácie na zadnej
časti stredového tunela.
2. Ťuknite na požadovanú úroveň ventilátora,
1-5.
> Úroveň ventilátora sa zmení a tlačidlá
vybratej úrovne sa rozsvietia.
Tlačidlá nastavenia teploty na riadku s klimatizáciou
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
1.
Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo nastavenia teploty na riadku s klimatizáciou na
stredovom displeji a otvorte ovládače.
}}
239
PODNEBIE
||
Regulovanie teploty zadného
sedadla
Teplotu zón klimatizácie zadných sedadiel je
možné nastaviť na požadovaný počet stupňov.
Regulovanie teploty zadného sedadla
z predného sedadla
Ovládač teploty.
2. Regulujte teplotu jednou z nasledujúcich
možností:
•
posuňte ovládač na požadovanú teplotu
alebo
stlačte +/− a teplotu postupne zvýšte/
znížte.
> Teplota sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú teplotu.
•
POZNÁMKA
Kúrenie alebo chladenie sa nedá urýchliť
voľbou vyššej alebo nižšej teploty, než je
skutočne požadovaná teplota.
Súvisiace informácie
•
240
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia zadnej časti.
Tlačidlá teploty v karte Klimatizácia zadnej
časti v zobrazené klimatizácie.
3. Ak chcete spustiť ovládanie, stlačte tlačidlo pre teplotu na ľavej alebo pravej
strane.
PODNEBIE
Synchronizácia teploty
Teplota v aute v rôznych zónových klimatizáciách môže byť zjednotená s teplotou nastavenou na strane vodiča.
Ovládač teploty.
4. Regulujte teplotu takto:
•
•
posuňte ovládač na požadovanú teplotu
stlačte +/− a teplotu postupne zvýšte/
znížte.
> Teplota sa zmení a tlačidlo zobrazí
nastavenú teplotu.
Regulovanie teploty zadného sedadla
zo zadného sedadla
1.
Ovládač teploty na paneli klimatizácie na zadnej časti
stredového tunela.
2. Na ľavej alebo pravej strane na stredového
tunela na paneli klimatizácie stlačte tlačidlá </> a postupne znížte/zvýšte
teplotu.
> Teplota sa zmení a na obrazovke na
paneli klimatizácie sa zobrazí nastavená
teplota.
POZNÁMKA
Ak chcete získať prístup k ovládačom,
stlačte tlačidlo odomknutia v stredovom
tuneli panela klimatizácie.
Kúrenie alebo chladenie sa nedá urýchliť
voľbou vyššej alebo nižšej teploty, než je
skutočne požadovaná teplota.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Tlačidlo na zjednotenie na kontrolkách teploty na
strane vodiča.
1.
Ak chcete spustiť ovládače, stlačte tlačidlo
pre teplotu na strane vodiča v strede
riadku na displeji klimatizácie.
2. Stlačte Synchronizovať teplotu .
> Teplota pre všetky zóny vo vozidle je
jednotná s teplotou nastavenou na
strane vodiča a symbol zjednotenia je
zobrazený vedľa tlačidla teploty.
Zjednotenie sa zastaví pomocou ďalšieho stlačenia tlačidla Synchronizovať teplotu alebo
pomocou zmeny nastavenia teploty pre
zónovú klimatizáciu inú ako vodičovu.
}}
241
PODNEBIE
||
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Aktivovanie a deaktivovanie
klimatizácie
Klimatizácia ochladzuje a odvlhčuje prichádzajúci vzduch podľa potreby.
Keď je klimatizácia zapnutá, klimatický kontrolný systém automaticky kontroluje zapnutie
a vypnutie podľa potreby.
1.
POZNÁMKA
Ak je ovládanie ventilátora v Off polohe, nie
je možné aktivovať klimatizáciu.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Stlačte AC.
> Nastavenie klimatizácie sa aktivuje/
deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/
zhasne.
POZNÁMKA
Zatvorte všetky bočné okná a panoramatickú strechu*, aby mohla klimatizácia fungovať čo najlepšie.
242
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODNEBIE
Zapnutie a vypnutie klimatizácie
pre tretí rad sedadiel*
Tretí rad sedadiel má samostatnú klimatizáciu, ktorá v prípade potreby chladí a vysušuje
privádzaný vzduch.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
Parkovacia klimatizácia
Predbežná úprava
Ovládanie parkovacej klimatizácie je všeobecný výraz pre niekoľko funkcií, ktoré po
zaparkovaní vozidla zlepšujú klimatizáciu v
priestore pre cestujúcich, napr. predpríprava
ovzdušia v interiéri.
Funkcie spadajúce do ovládania parkovacej klimatizácie sa ovládajú z
Klimatizácia pri parkovaní v zobrazení klimatizácie na stredovom
displeji. Otvorte zobrazenie klimatizácie stlačením symbolu v strede riadku klimatizácie.
Predbežná úprava je funkcia klimatizácie,
ktorá sa podľa možnosti pokúsi dosiahnuť
komfortnú teplotu v priestore pre cestujúcich
pred odchodom.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia zadnej časti.
Súvisiace informácie
3. Stlačte Klimatizácia 3. radu sedadiel.
> Nastavenie klimatizácie sa aktivuje/
deaktivuje a tlačidlo sa rozsvieti/
zhasne.
•
•
•
POZNÁMKA
Klimatizácia tretieho radu sedadiel sa aktivuje automaticky, ak si niekto v treťom
rade sedadiel založí bezpečnostný pás.
Nie je možné manuálne aktivovať klimatizáciu tretieho radu sedadiel, ak je hlavná
klimatizácia deaktivovaná alebo ak je v druhom sedadlovom rade ovládanie klimatizácie deaktivované.
•
Podnebie (str. 216)
Predbežná úprava (str. 243)
Klimatický komfort pri parkovaní
(str. 249)
Symboly a správy pre nezávislé kúrenie
(str. 251)
Predbežná úprava môže použiť priame naštartovanie alebo sa dať nastaviť pomocou časovača.
Funkcia využíva niekoľko systémov v rôznych
prípadoch:
•
V chladnom podnebí nezávislé kúrenie
zahrieva priestor pre cestujúcich na komfortnú teplotu.
•
Klimatizácia v horúcom podnebí chladí
priestor pre cestujúcich na komfortnú
teplotu.
•
Dá sa zvoliť aktivácia vyhrievaného
volantu* a vyhrievaných sedadiel* pre
vodiča a spolujazdca.
•
Vyhrievané čelné sklo, zadné okno a
spätné zrkadlá sa automaticky aktivujú
podľa potreby.
Počas predbežnej úpravy v horúcom podnebí
môže pod vozidlom odkvapkávať kondenzácia
z klimatizácie. Toto je normálne.
Súvisiace informácie
•
Ovládanie klimatizácie (str. 227)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 243
PODNEBIE
||
POZNÁMKA
Predbežná úprava je k dispozícii len vtedy,
keď je vozidlo pripojené k elektrickej
zástrčke2. Nabíjacia stanica, ktorá nie je
vždy aktívna, napr. kvôli časovaču, môže
spôsobiť poruchu predbežnej úpravy.
Ak vozidlo nie je pripojené k elektrickej
zástrčke, priestor pre cestujúcich je v
teplom počasí stále možné ochladiť aj priamym zapnutím predbežnej úpravy.
POZNÁMKA
Počas predbežnej úpravy priestoru pre
cestujúcich vozidlo pracuje na dosiahnutí
komfortnej teploty a nie teploty nastavenej
v systéme ovládania klimatizácie.
Súvisiace informácie
•
•
Parkovacia klimatizácia (str. 243)
•
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 245)
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 244)
2 Platné
3 Platné
244
pre elektrické kúrenie.
pre elektrické kúrenie.
Spustenie a vypnutie predbežnej
úpravy vzduchu
Pokiaľ je to možné, predbežná úprava vzduchu chladí priestor pre cestujúcich pred jazdou. Funkcia môže využívať priamy štart zo
stredového displeja alebo mobilného telefónu.
Spustenie a vypnutie z vozidla
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
3. Vyberte, či sa má počas predbežnej
úpravy vzduchu aktivovať vyhrievanie
sedadla a vyhrievanie volantu, a to
zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutia políčka
pre príslušnú funkciu.
4. Stlačte Predúprava.
> Predbežná úprava vzduchu sa zapne/
vypne a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
POZNÁMKA
Predbežná úprava je k dispozícii len vtedy,
keď je vozidlo pripojené k elektrickej
zástrčke3. Nabíjacia stanica, ktorá nie je
vždy aktívna, napr. kvôli časovaču, môže
spôsobiť poruchu predbežnej úpravy.
Ak vozidlo nie je pripojené k elektrickej
zástrčke, priestor pre cestujúcich je v
teplom počasí stále možné ochladiť aj priamym zapnutím predbežnej úpravy.
POZNÁMKA
Počas predbežnej úpravy priestoru pre
cestujúcich by mali byť dvere a okná
vozidla zatvorené.
PODNEBIE
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu4:
•
•
•
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
štartu vozidla (Engine Remote Start - ERS)5
prostredníctvom aplikácie Volvo On Call*.
Nastavenie času predbežnej
úpravy
Súvisiace informácie
Časovač sa dá nastaviť tak, aby sa predbežná
úprava ukončila vo vopred určenom čase.
•
•
•
Parkovacia klimatizácia (str. 243)
Predbežná úprava (str. 243)
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 245)
Časovač dokáže spracovať až 8 rôznych
nastavení pre:
•
•
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh vo vnútornom podbehu
pravého predného kolesa môže brániť
vetraniu kúrenia.
Čas pre jeden alebo viaceré dni v týždni, s
opakovaním alebo bez opakovania.
POZNÁMKA
Predbežná úprava je k dispozícii len vtedy,
keď je vozidlo pripojené k elektrickej
zástrčke6. Nabíjacia stanica, ktorá nie je
vždy aktívna, napr. kvôli časovaču, môže
spôsobiť poruchu predbežnej úpravy.
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
Ak vozidlo nie je pripojené k elektrickej
zástrčke, priestor pre cestujúcich je v
teplom počasí stále možné ochladiť aj priamym zapnutím predbežnej úpravy.
Spustenie z aplikácie*
Začiatok predbežnej úpravy vzduchu a informácie o zvolených nastaveniach možno spravovať zo zariadenia, ktoré má aplikáciu Volvo
On Call*. Predbežná úprava vzduchu zahrieva
alebo ochladzuje priestor pre cestujúcich
(pomocou klimatizácie vozidla) na komfortnú
teplotu.
Čas pre jeden dátum
Súvisiace informácie
•
•
Predbežná úprava (str. 243)
Pridanie a úprava nastavenia času pre
predbežnú úpravu (str. 246)
Priestor pre cestujúcich môže byť predbežne
upravený aj pomocou funkcie diaľkového
4 Platí pre nezávislé
5 Určité trhy.
kúrenie poháňané palivom.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 245
PODNEBIE
•
Aktivácia a deaktivácia nastavenia času
pre predbežnú úpravu (str. 247)
Pridanie a úprava nastavenia času
pre predbežnú úpravu
•
Odstránenie nastavenia času pre predprípravu ovzdušia v interiéri (str. 248)
Časovač pre predbežnú úpravu dokáže spravovať až 8 nastavení času.
Pridanie nastavenia času
3. Stlačte Pridať časovač.
> Zobrazí sa kontextové okno.
POZNÁMKA
Nie je možné pridať nastavenie času, ak je
pre časovač zadaných 8 nastavení.
Odstráňte nastavenie času, aby ste mohli
pridať nové.
4. Ťuknite na položku Dátum, aby ste nastavili čas pre jeden dátum.
Ťuknite na položku Dni, aby ste nastavili
čas pre jeden alebo viaceré dni v týždni.
Pomocou Dni. Aktivujte/deaktivujte opakovanie označením/zrušením označenia
políčka pre Opak. týždenne.
Tlačidlo na pridanie nastavenia času v karte
Klimatizácia pri parkovaní v zobrazení klimatizácie.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
5. Pomocou Dátum. Vyberte dátum predbežnej úpravy posunutím zoznamu dátumov pomocou šípok.
Pomocou Dni. Vyberte dni v týždni pre
predbežnú úpravu ťuknutím na tlačidlá pre
dni v týždni.
6. Nastavte čas, kedy má byť predbežná
úprava ukončená, posunutím pomocou
šípok.
6 Platné
246
pre elektrické kúrenie.
PODNEBIE
7. Ťuknite na položku Potvrdiť, aby ste pridali nastavenie času.
> Nastavenie času sa pridá do zoznamu a
aktivuje sa.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu7:
•
•
•
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh vo vnútornom podbehu
pravého predného kolesa môže brániť
vetraniu kúrenia.
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
Úprava nastavenia času
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
7
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
3. Stlačte nastavenie času, ktoré sa má zmeniť.
> Zobrazí sa kontextové okno.
4. Upravte nastavenie času rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie v časti „Pridanie nastavenia času“.
Aktivácia a deaktivácia nastavenia
času pre predbežnú úpravu
Nastavenie času v časovači pre predbežnú
úpravu sa dá aktivovať alebo deaktivovať
podľa potreby.
Súvisiace informácie
•
•
Predbežná úprava (str. 243)
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 245)
•
Aktivácia a deaktivácia nastavenia času
pre predbežnú úpravu (str. 247)
•
Odstránenie nastavenia času pre predprípravu ovzdušia v interiéri (str. 248)
Tlačidlá časovača v karte Klimatizácia pri parkovaní
v zobrazené klimatizácie.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
3. Aktivujte/deaktivujte nastavenie času ťuknutím na tlačidlo časovača vpravo od
nastavenia.
> Nastavenie času sa aktivuje/deaktivuje
a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
}}
247
PODNEBIE
||
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu8:
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
•
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh vo vnútornom podbehu
pravého predného kolesa môže brániť
vetraniu kúrenia.
•
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
Súvisiace informácie
•
•
Tlačidlo na úpravu zoznamu/vymazanie nastavenia
času na karte Klimatizácia pri parkovaní v zobrazení
klimatizácie.
Predbežná úprava (str. 243)
1.
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 245)
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
Pridanie a úprava nastavenia času pre
predbežnú úpravu (str. 246)
Odstránenie nastavenia času pre predprípravu ovzdušia v interiéri (str. 248)
8 Platí
248
Nastavenie času na predprípravu ovzdušia v
interiéri, ktoré už nie je potrebné, sa môže
vymazať.
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
•
•
•
Odstránenie nastavenia času pre
predprípravu ovzdušia v interiéri
pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji.
3. Stlačte Upraviť zoznam.
4. Stlačte ikonu vymazania vpravo v zozname.
> Ikon sa zmení na text Vymazať.
5. Na potvrdenie stlačte Vymazať.
> Nastavenie času sa vymaže zo zoznamu.
Súvisiace informácie
•
•
Predbežná úprava (str. 243)
Nastavenie času predbežnej úpravy
(str. 245)
•
Pridanie a úprava nastavenia času pre
predbežnú úpravu (str. 246)
•
Aktivácia a deaktivácia nastavenia času
pre predbežnú úpravu (str. 247)
PODNEBIE
Klimatický komfort pri parkovaní
Súvisiace informácie
Klimatizácia v priestore pre cestujúcich sa
môže udržiavať počas zaparkovania vozidla,
napr. ak je potrebné vypnúť motor, ale vodič
alebo cestujúci chce(-ú) zostať vo vozidle a
udržiavať úroveň klimatického komfortu.
•
•
Spúšťanie udržiavania klimatického komfortu
je možné len prostredníctvom priameho spustenia.
Funkcia využíva niekoľko systémov v rôznych
prípadoch:
•
Zvyškové teplo z motora v chladnom podnebí ohrieva priestor pre cestujúcich na
komfortnú teplotu.
•
Keď je teplo, vetranie ochladzuje priestor
pre cestujúcich fúkaním vzduchu zvonku
dovnútra vozidla.
POZNÁMKA
Udržiavanie klimatického komfortu je
vypnuté, keď je vozidlo zamknuté zvonku,
aby sa zbytočne nemíňalo zvyškové teplo.
Používanie tejto funkcie je určené na udržanie klimatického komfortu, keď vodič
alebo cestujúci zostanú vo vozidle.
Existuje obmedzenie, ako dlho možno udržiavať klimatický komfort v chladnom podnebí, čo závisí od množstva dostupného
zvyškového tepla.
Parkovacia klimatizácia (str. 243)
Spustenie a vypínanie klimatického komfortu pri parkovaní (str. 249)
Spustenie a vypínanie
klimatického komfortu pri
parkovaní
Udržiavanie klimatického komfortu zachováva klímu v priestore pre cestujúcich po
jazde. Funkcia môže používať priame spustenie zo stredového displeja.
1.
Otvorte zobrazenie klimatizácie na stredovom displeji stlačením symbolu v strede
riadku klimatizácie.
2. Zvoľte kartu Klimatizácia pri parkovaní.
3. Stlačte Zachovať komfort klimatizácie.
> Udržiavanie klimatického komfortu je
spustené/vypnuté a tlačidlo sa rozsvieti/zhasne.
POZNÁMKA
Ak nie je v motore dostatok zvyškového
tepla na udržanie klímy v priestore pre
cestujúcich, alebo ak je vonkajšia teplota
vyššia ako približne 20°C (68°F), nie je
možné spustiť zachovanie pohodlia v klíme.
}}
249
PODNEBIE
||
POZNÁMKA
Udržiavanie klimatického komfortu je
vypnuté, keď je vozidlo zamknuté zvonku,
aby sa zbytočne nemíňalo zvyškové teplo.
Používanie tejto funkcie je určené na udržanie klimatického komfortu, keď vodič
alebo cestujúci zostanú vo vozidle.
Existuje obmedzenie, ako dlho možno udržiavať klimatický komfort v chladnom podnebí, čo závisí od množstva dostupného
zvyškového tepla.
Súvisiace informácie
•
250
Klimatický komfort pri parkovaní (str. 249)
PODNEBIE
Symboly a správy pre nezávislé
kúrenie
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa ovládania
nezávislého kúrenia.
Symbol
Správy týkajúce sa nezávislého kúrenia možno
zobraziť aj v zariadení, ktoré má aplikáciu
Volvo On Call*.
Správa
Špecifikácia
Klimatiz. pri parkovaní
Nezávislé kúrenie je vypnuté. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v
serviseA.
Servis je potrebný
Klimatiz. pri parkovaní
Dočasne nedostupné
Klimatiz. pri parkovaní
Nedostupné, príliš nízka hladina palivaB
Klimatiz. pri parkovaní
Nedostupné, príliš slabé nabitie akumulátora
9 Platí
Tento symbol svieti na displeji
vodiča9, keď je nezávislé kúrenie
aktívne.
pre kúrenie poháňané palivom.
Nezávislé kúrenie je dočasne vypnuté. Ak problém nejaký čas pretrváva, obráťte sa na
servisA, aby skontrolovali fungovanie.
Nezávislé kúrenie nie je možné zapnúť, keď je hladina paliva príliš nízka na spustenie
nezávislého kúrenia. Naplňte palivovú nádrž vozidla.
Nezávislé kúrenie nie je možné zapnúť, ak je úroveň nabitia hybridnej batérie príliš
nízka na spustenie nezávislého kúrenia. Naštartujte vozidlo.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 251
PODNEBIE
||
Symbol
Správa
Špecifikácia
Klimatiz. pri parkovaní
Nedostupné, nie je pripojené
napájanieC
Klimatiz. pri parkovaní
Obmedzené, príliš slabé nabitie akumulátora
A
B
C
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Platí pre kúrenie poháňané palivom.
Platí pre elektrické kúrenie.
Súvisiace informácie
•
252
Parkovacia klimatizácia (str. 243)
Nezávislé kúrenie nie je možné zapnúť, ak nie je pripojený nabíjací kábel. Pripojte
nabíjací kábel.
Doba prevádzky nezávislého kúrenia je obmedzená, keď je stav nabitia hybridnej
batérie nízky. Naštartujte vozidlo.
PODNEBIE
Kúrenie
Batéria a nabíjanie
Kúrenie má dve podradené funkcie, ktoré
pomáhajú vykurovať priestor pre cestujúcich
alebo motor v rôznych situáciách.
Kúrenie je napájané hybridnou batériou
vozidla. Ak je úroveň nabitia hybridnej batérie
príliš nízka, potom sa kúrenie automaticky
vypne a na displeji vodiča sa zobrazí správa.
Kúrenie má dve podradené funkcie:
•
•
Nezávislé kúrenie - vyhrieva priestor pre
cestujúcich, ak je to potrebné, keď je aktivovaná predbežná úprava ovládania klimatizácie.
Prídavné kúrenie - ak je to potrebné,
vyhrieva počas jazdy priestor pre cestujúcich a motor.
POZNÁMKA
Ak je vozidlo zaparkované na strmom kopci,
predná časť vozidla by mala smerovať z kopca,
aby sa zabezpečil prívod paliva do kúrenia.
Ak je hladina v palivovej nádrži príliš nízka,
potom sa kúrenie automaticky vypne a na
displeji vodiča sa zobrazí správa.
POZNÁMKA
Ak je potrebné použiť kúrenie, uistite sa, že
batéria je dostatočne nabitá.
Ak je potrebné použiť kúrenie, uistite sa, že
v palivovej nádrži je dostatok paliva.
Palivo a tankovanie12
UPOZORNENIE
V závislosti od trhu sa používa buď kúrenie
poháňané palivom alebo elektrické kúrenie10.
Palivo, ktoré sa vyleje, by sa mohlo vznietiť.
Než začnete tankovať, vypnite kúrenie
poháňané palivom.
Kúrenie je umiestnené v prednom kryte pravého kolesa.
Na displeji vodiča skontrolujte, či
je kúrenie vypnuté. Tento symbol
svieti, keď pracuje ako nezávislé
kúrenie.
POZNÁMKA
Ak je kúrenie v prevádzke11, môže z podbehu pravého predného kolesa vychádzať
dym a môžete počuť slabé šumenie. Tikajúci zvuk z palivového čerpadla môžete
počuť aj zo zadnej časti vozidla. Toto je
úplne normálne.
10
11
12
Súvisiace informácie
Výstražný štítok na veku palivovej nádrže.
Kúrenie používa palivo z normálnej palivovej
nádrže.
•
•
•
Podnebie (str. 216)
Nezávislé kúrenie (str. 254)
Nezávislé kúrenie (str. 255)
Autorizovaný predajca vozidiel značky Volvo má informácie o tom, ktoré trhy používajú aký typ kúrenia.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre kúrenie poháňané palivom.
253
PODNEBIE
Nezávislé kúrenie
Nezávislé kúrenie ohrieva podľa potreby
priestor pre cestujúcich pred jazdou, ak je
aktivovaná predbežná úprava vozidla.
Nezávislé kúrenie je jednou z dvoch podradených funkcií kúrenia vozidla. Kúrenie je
umiestnené v prednom kryte pravého kolesa.
Ak sa tento symbol rozsvieti na
displeji vodiča, nezávislé kúrenie
môže byť aktívne13.
POZNÁMKA
Ak je kúrenie v prevádzke14, môže z podbehu pravého predného kolesa vychádzať
dym a môžete počuť slabé šumenie. Tikajúci zvuk z palivového čerpadla môžete
počuť aj zo zadnej časti vozidla. Toto je
úplne normálne.
Nezávislé kúrenie sa spustí automaticky, ak je
aktivovaná predbežná úprava nezávislého
kúrenia a priestor pre cestujúcich sa musí
vyhriať.
13
14
15
16
254
Platí pre kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
V závislosti od faktorov, ako je stav batérie,
teplota v priestore pre cestujúcich a okolitá
teplota, má kúrenie rôzne doby prevádzky,
avšak nikdy nie dlhšie ako 40 minút.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte predbežnú úpravu16:
•
V nevetraných priestoroch vo vnútri.
Keď sa spustí kúrenie, emitujú sa výfukové plyny.
•
V blízkosti miest s horľavým alebo
ľahko sa vznietiacim materiálom.
Palivo, plyn, dlhá tráva, piliny atď. sa
môžu vznietiť.
•
Ak hrozí nebezpečenstvo zablokovania
výfukového potrubia kúrenia. Napríklad
hlboký sneh vo vnútornom podbehu
pravého predného kolesa môže brániť
vetraniu kúrenia.
POZNÁMKA
Ak je potrebné použiť nezávislé kúrenie,
uistite sa, že v palivovej nádrži je dostatok
paliva15.
Ak je potrebné použiť nezávislé kúrenie,
uistite sa, že hybridná batéria je dostatočne
nabitá.
Nezabudnite, že predbežná úprava sa dá
spustiť pomocou časovača, ktorý bol nastavený na dlhý čas vopred.
PODNEBIE
UPOZORNENIE
V prípade zápachu paliva, nezvyčajného
množstva dymu, čierneho dymu alebo
nezvyčajných zvukov prichádzajúcich z
nezávislého kúrenia17 kúrenie vypnite a
vytiahnite poistku, ak je to možné. Spoločnosť Volvo odporúča, aby ste v prípade
opravy kontaktovali autorizovaný servis
vozidiel značky Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
Kúrenie (str. 253)
Nezávislé kúrenie (str. 255)
Nezávislé kúrenie
Súvisiace informácie
Pomocný ohrievač pomáha vykurovať priestor
pre cestujúcich a motor počas jazdy.
Nezávislé kúrenie je jednou z dvoch podradených funkcií kúrenia vozidla. Kúrenie je
umiestnené v prednom kryte pravého kolesa.
•
•
•
Kúrenie (str. 253)
Nezávislé kúrenie (str. 254)
Aktivácia a deaktivácia automatického
štartu pomocného ohrievača (str. 256)
POZNÁMKA
Ak je kúrenie v prevádzke18, môže z podbehu pravého predného kolesa vychádzať
dym a môžete počuť slabé šumenie. Tikajúci zvuk z palivového čerpadla môžete
počuť aj zo zadnej časti vozidla. Toto je
úplne normálne.
Nezávislé kúrenie sa spúšťa a ovláda automaticky, keď je počas jazdy potrebné kúrenie.
Po vypnutí motora vozidla sa automaticky
vypne.
POZNÁMKA
Ak je potrebné použiť prídavné kúrenie,
uistite sa, že v palivovej nádrži je dostatok
paliva19.
17
18
19
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
255
PODNEBIE
Aktivácia a deaktivácia
automatického štartu pomocného
ohrievača
Pomocný ohrievač pomáha vykurovať priestor
pre cestujúcich a motor počas jazdy.
Je možné nastaviť, či sa má aktivovať/deaktivovať automatický štart pomocného ohrievača.
1.
Stlačte Nastavenia v pohľade zhora na
stredovom displeji.
2. Stlačte Klimatizácia.
3. Zvoľte Prídavné vyhrievanie pre aktiváciu/deaktiváciu automatického štartu
pomocného ohrievača.
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča vypnúť automatické spúšťanie nezávislého kúrenia pri
jazdách na krátke vzdialenosti20.
POZNÁMKA
Ak je automatické zapínanie prídavného
kúrenia deaktivované, môže to narúšať
pohodlie v priestore pre cestujúcich, pretože systém ovládania klimatizácie potom
nebude mať počas prevádzky na elektrinu
žiadny zdroj tepla.
20
256
Platí pre nezávislé kúrenie poháňané palivom.
Súvisiace informácie
•
Nezávislé kúrenie (str. 255)
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Potvrdenie zamknutia
Vozidlo svoje uzamknutie alebo odomknutie
signalizuje pomocou výstražných svetiel.
Zámok a indikátor alarmu na
prístrojovom paneli
Signalizácia v tlačidlách uzamknutia
Zámok a indikátor alarmu zobrazujú stav uzamykacieho systému:
Tlačidlá uzamknutia so smerovými svetlami na predných dverách.
Predné dvere
Vonkajšia signalizácia
Uzamknutie
•
Výstražné svetlá vozidla signalizujú
uzamknutie bliknutím a stiahnutím vonkajších spätných zrkadiel1.
Odomknutie
•
Výstražné svetlá vozidla signalizujú
odomknutie dvomi bliknutiami a vysunutím vonkajších spätných zrkadiel1.
Všetky dvere, dvere batožinového priestoru a
kapota motora musia byť zatvorené, aby
vozidlo mohlo signalizovať, že je uzamknuté.
Ak sa vozidlo uzamkne len tak, že sa zatvoria
dvere na strane vodiča2, vozidlo sa uzamkne,
výstražné svetlá indikátora uzamknutia sa však
rozsvietia len vtedy, ak budú zatvorené všetky
dvere, dvere batožinového priestoru a kapota
motora.
•
•
Dlhé bliknutie signalizuje uzamknutie.
•
Rýchle bliknutia po deaktivovaní alarmu*
signalizujú, že alarm bol spustený.
Krátke bliknutia signalizujú, že vozidlo je
uzamknuté.
Rozsvietené smerové svetlo na tlačidle
uzamknutia na jednom z predných dverí signalizuje, že všetky dvere sú uzamknuté. Ak je
ktorékoľvek z dverí otvorené, svetlá zhasnú na
oboch dverách.
1 Len pre vozidlá so sklápacími vonkajšími spätnými zrkadlami.
2 Nevzťahuje sa na vozidlá vybavené bezkľúčovým zamykaním/odomykaním*.
258
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Zadné dvere*
Nastavenie indikácie uzamknutia
Súvisiace informácie
V ponuke nastavení na stredovom displeji je
možné vybrať rôzne možnosti, ako vozidlo
potvrdí uzamknutie a odomknutie.
Ak chcete zmeniť nastavenie reakcie na
uzamknutie:
•
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
Tlačidlo uzamknutia so smerovými svetlami na
zadných dverách.
Pri uzamykaní a odomykaní sa môžu aktivovať
aj funkcie bezpečnostného osvetlenia „Home
Safe“ a prístupového osvetlenia.
Súvisiace informácie
•
Nastavenie indikácie uzamknutia
(str. 259)
•
•
Trvanie prístupového osvetlenia (str. 168)
Používanie osvetlenia cesty domov
(str. 167)
Uzamykanie.
3. Stlačte Viditeľná odozva odomknutia/
zamknutia, ak chcete vybrať to, kedy má
vozidlo poskytnúť viditeľnú reakciu:
• Uzamknúť
• Odomknúť
• Obe
Rozsvietené smerové svetlo na tlačidle
uzamknutia na jedných z dvier signalizuje, že
príslušné dvere sú uzamknuté. Ak sú niektoré
z dverí odomknuté, ich svetlo zhasne, kým
ostatné svetlá budú naďalej rozsvietené.
Iná signalizácia
Potvrdenie zamknutia (str. 258)
Alebo vypnite funkciu výberom možnosti
Vypnúť.
Ak chcete zmeniť nastavenie pre sklápacie
spätné zrkadlá* pri odomknutí::
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
funkcie.
Zrkadlá a praktické
3. Vyberte možnosť Sklopiť zrkadlá po
uzamknutí, ak chcete aktivovať alebo
deaktivovať funkciu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 259
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Kľúč diaľkového ovládania
Kľúč diaľkového ovládania uzamkne a
odomkne dvere a dvere batožinového priestoru. Kľúč diaľkového ovládania musí byť vo
vnútri vozidla, aby sa dalo naštartovať.
Kľúče diaľkového ovládania môžu byť prepojené s rôznymi profilmi vodiča, aby sa uložili
osobné preferencie vo vozidle.
Tlačidlá kľúča diaľkového ovládania
UPOZORNENIE
Diaľkové ovládanie zámku obsahuje gombíkovú batériu. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak niekto prehltne batériu, môže to spôsobiť vážne zranenie.
Ak sa zistí poškodenie, napr. ak sa kryt
batérie nedá správne zatvoriť, výrobok by
sa nemal používať. Poškodené výrobky
uchovávajte mimo dosahu detí.
Kľúč diaľkového ovládania3 alebo prívesok na kľúč
(Key Tag)*.
Kľúč diaľkového ovládania sa fyzicky nepoužíva pri štartovaní, pretože vozidlo je štandardne vybavené podporou štartovania bez
kľúča (Passive Start). Jednoducho musíte mať
kľúč v prednej časti priestoru pre cestujúcich.
Pri vozidlách vybavených uzamykaním a odomykaním bez kľúča Passive Entry* sa kľúč
môže nachádzať kdekoľvek vo vozidle, aby sa
vozidlo dalo naštartovať. V tomto prípade sa
dodáva aj o niečo menší a ľahší prívesok na
kľúč (Key Tag).
3 Obrázok
260
Kľúč diaľkového ovládania má štyri tlačidlá - jedno na
ľavej strane a tri na pravej strane.
Uzamknutie - Stlačením tlačidla sa
dvere, dvere batožinového priestoru a
veko palivovej nádrže uzamknú a tiež sa
spustí alarm*.
Stlačením a podržaním tlačidla zatvoríte
súčasne všetky okná a panoramatickú
strechu*.
Odomknutie - Stlačením tlačidla sa
dvere, dvere batožinového priestoru a
veko palivovej nádrže odomknú a tiež sa
deaktivuje alarm.
Dlhšie stlačenie tlačidla otvorí všetky okná
súčasne. Táto funkcia úplného vetrania sa
dá použiť napríklad na rýchle vyvetranie
vozidla v horúcom počasí.
je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Dvere batožinového priestoru Odomkne iba dvere batožinového priestoru a vypne ich alarm. Pri vozidlách s
elektricky ovládanými dverami batožinového priestoru* sa dvere batožinového
priestoru po stlačení tlačidla otvárajú automaticky. Dvere batožinového priestoru sa
tiež zatvárajú dlhým stlačením - zaznejú
akustické výstražné signály.
Panická funkcia - Používa sa na pritiahnutie pozornosti v prípade núdze. Stlačte a
podržte tlačidlo aspoň na 3 sekundy alebo
ho dvakrát stlačte do 3 sekúnd, aby ste
aktivovali smerovky a klaksón. Funkciu
možno vypnúť rovnakým tlačidlom, keď
bola aktívna aspoň 5 sekúnd. V opačnom
prípade sa funkcia automaticky vypne po
3 minútach.
UPOZORNENIE
Ak vo vozidle niekto zostane, uistite sa, že
elektricky ovládané okná a panoramatická
strecha* sú odpojené od napájania tým, že
vždy vezmete diaľkové ovládanie zámku so
sebou, keď opúšťate vozidlo.
POZNÁMKA
Dávajte si pozor na riziko zamknutia diaľkového ovládania zámku vo vozidle.
•
•
Keď je vozidlo zamknuté a alarm je
aktivovaný iným platným kľúčom, diaľkové ovládanie zámku alebo prívesok
na kľúč zabudnutý vo vozidle sa deaktivuje. Funkcia "Dvojité zamknutie" je
tiež deaktivovaná. Keď je vozidlo
odomknuté, zabudnutý kľúč sa znovu
aktivuje.
Red Key zabudnutý vo vozidle bude
deaktivovaný, aj keď je vozidlo
zamknuté pomocou Volvo On Call a
znovu sa aktivuje, keď je vozidlo
odomknuté pomocou Volvo On Call
alebo iného platného kľúča.
Kľúč bez tlačidla (Key Tag)*
Prívesok na kľúč vybavený funkciou uzamykania a odomykania bez kľúča funguje rovnakým
spôsobom, ako štandardné tlačidlo diaľkového
ovládania, pokiaľ ide o štartovanie bez kľúča a
uzamykanie a odomykanie. Kľúč je vodotesný
do hĺbky cca. 10 metrov (30 stôp) po dobu až
60 minút. Nemá odnímateľnú lištu kľúča a
batéria sa nedá vymeniť.
Red Key - kľúč s obmedzeným
diaľkovým ovládaním*
A Red Key (kľúč s obmedzeným diaľkovým
ovládaním) ktorý umožňuje nastaviť obmedzenia pre niektoré vlastnosti vozidla napr. maximálnu rýchlosť vozidla a maximálnu hlasitosť
systému reproduktorov. Kľúčom pre každého
majiteľa vozidla, ktorý chce, aby bolo jeho
vozidlo riadené zodpovedne, aj keď ho riadi
niekto iný.
Rušenie
Funkcie kľúča diaľkového ovládania pre štartovanie a uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
môžu byť rušené elektromagnetickými poľami
a tienením.
POZNÁMKA
Vyhnite sa uloženiu diaľkového ovládania
zámku do blízkosti kovových predmetov
alebo elektronických prístrojov, napr.
mobilných telefónov, tabletov, laptopov
alebo nabíjačiek – najlepšie nie bližšie ako
10 – 15 cm (4 – 6 inches).
Ak stále dochádza k rušeniu, odomknite ho
pomocou odnímateľnej čepele kľúča diaľkového ovládania a potom vložte kľúč do záložnej čítačky v držiaku na nápoje, aby sa alarm
vozidla deaktivoval a vozidlo sa dalo naštartovať.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 261
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
Keď vkladáte do držiaka pohárika diaľkové
ovládanie zámku, zabezpečte, aby v ňom
neboli žiadne iné kľúče od vozidla, kovové
predmety ani elektronické prístroje (napr.
mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače alebo nabíjačky). Ak sa v držiaku
pohárika nachádza niekoľko kľúčov od
vozidla blízko seba, môžu sa navzájom
rušiť.
Uzamykanie a odomykanie
pomocou diaľkového ovládania
zámku
Tlačidlá diaľkového ovládania zámku sa dajú
použiť na súčasné uzamknutie a odomknutie
všetkých dverí a dverí batožinového priestoru.
Uzamykanie pomocou diaľkového
ovládania zámku
Detektory pohybu alarmu* sa aktivujú, keď sú
všetky dvere a dvere batožinového priestoru
zatvorené a uzamknuté.
POZNÁMKA
Dávajte si pozor na riziko zamknutia diaľkového ovládania zámku vo vozidle.
•
Keď je vozidlo zamknuté a alarm je
aktivovaný iným platným kľúčom, diaľkové ovládanie zámku alebo prívesok
na kľúč zabudnutý vo vozidle sa deaktivuje. Funkcia "Dvojité zamknutie" je
tiež deaktivovaná. Keď je vozidlo
odomknuté, zabudnutý kľúč sa znovu
aktivuje.
•
Red Key zabudnutý vo vozidle bude
deaktivovaný, aj keď je vozidlo
zamknuté pomocou Volvo On Call a
znovu sa aktivuje, keď je vozidlo
odomknuté pomocou Volvo On Call
alebo iného platného kľúča.
Súvisiace informácie
•
•
Štartovanie vozidla (str. 470)
•
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 265)
•
Výmena batérie diaľkového ovládania
zámku (str. 265)
•
•
•
Odpojiteľná čepeľ kľúča (str. 271)
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 262)
Imobilizér (str. 274)
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
Prepojenie kľúča diaľkového ovládania s
profilom vodiča (str. 144)
–
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
zámku , aby sa vozidlo uzamklo.
Aby sa aktivovala sekvencia uzamknutia,
musia byť dvere vodiča zatvorené4. Ak sú niektoré z ostatných dverí alebo dvere batožinového priestoru otvorené, tieto sa uzamknú a
zapne sa alarm* len vtedy, keď sú zatvorené.
4 Ak
262
je vozidlo vybavené uzamykaním/odomykaním bez kľúča*, potom musia byť všetky bočné dvere zatvorené.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Uzamknutie pri otvorených dverách
batožinového priestoru
Keď tlačidlo diaľkového ovládania
zámku nefunguje
POZNÁMKA
Ak bolo vozidlo zamknuté pri otvorených
dverách batožinového priestoru, dajte
pozor, aby ste nenechali diaľkové ovládanie
zámku v batožinovom priestore po zatvorení dverí batožinového priestoru, aby sa
vozidlo úplne nezamklo5.
Odomykanie pomocou diaľkového
ovládania zámku
–
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
zámku , aby sa vozidlo odomklo.
Automatické opätovné uzamknutie
Ak sa do 2 minút po odomknutí neotvoria
žiadne dvere, ani dvere batožinového priestoru, automaticky sa uzamknú. Táto funkcia
zabraňuje mimovoľnému ponechaniu odomknutého vozidla.
POZNÁMKA
Vždy sa snažte ísť bližšie k vozidlu a opäť
sa pokúste odomknúť ho.
Ak sa nedá uzamknúť alebo odomknúť pomocou diaľkovým ovládaním zámku, batéria môže
byť vybitá - v takom prípade uzamknite alebo
odomknite dvere vodiča pomocou odnímateľnej čepele kľúča.
Pre diaľkovo ovládané odomknutie je možné
vybrať rôzne sekvencie.
Ak chcete nastavenie zmeniť:
1.
•
Nastavenia pre diaľkovo ovládané a vnútorné odomknutie (str. 263)
•
Odomykanie dverí batožinového priestoru
pomocou kľúča diaľkového ovládania
(str. 264)
•
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
Výmena batérie diaľkového ovládania
zámku (str. 265)
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča (str. 273)
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car Uzamykanie Diaľk.
odomknutie a odomknutie z interiéru.
3. Vyberte možnosť:
• Všetky dvere – odomkne súčasne
všetky dvere.
Súvisiace informácie
•
5 Ak
Nastavenia pre diaľkovo ovládané
a vnútorné odomknutie
• Jedny dvere – odomkne dvere vodiča.
Odomknutie všetkých dverí vyžaduje
dve stlačenia tlačidla odomknutia kľúča
diaľkového ovládania.
Tu vykonané nastavenia ovplyvňujú aj centrálne odomknutie pomocou otváracích rukovätí zvnútra.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 262)
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 292)
je vozidlo vybavené bezkľúčovým zamykaním/odomykaním a kľúč je vo vozidle rozpoznaný, dvere batožinového priestoru sa pri zatvorení nezamknú.*
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 263
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Odomykanie dverí batožinového
priestoru pomocou kľúča
diaľkového ovládania
Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní
zámku je možné odomknúť iba dvere batožinového priestoru.
1.
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
.
zámku
> Dvere batožinového priestoru sú
odomknuté, ale ostanú zatvorené.
Bočné dvere sú stále zamknuté a alarm
je aktivovaný*. Indikátor zámku a
alarmu na prístrojovom paneli zhasne,
aby naznačil, že nie je zamknuté celé
vozidlo.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie pomocou diaľkového ovládania zámku (str. 262)
•
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 296)
Zľahka uchopte gumou potiahnutú tlakovú páčku pod kľučkou na dverách
batožinového priestoru a otvorte dvere
batožinového priestoru. Ak sa dvere
batožinového priestoru neotvoria do
2 minút, tak sa opäť zamknú a alarm
bude znovu aktívny.
2. S možnosťou elektricky ovládaného veka
batožinového priestoru*:
Dlhé stlačenie (približne 1,5 sekundy) tlačidla
na diaľkovom ovládaní zámku.
> Dvere batožinového priestoru sa
odomknú a otvoria, zatiaľ čo bočné
dvere ostanú zamknuté a funkcia
alarmu aktívna.
264
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
Ak chcete, aby kľúč diaľkového ovládania fungoval správne, musí byť v určitej vzdialenosti
od vozidla.
bližne 1,5 metra (5 stôp) na obidvoch dlhých
stranách a približne 1 meter (3 stopy) od dverí
batožinového priestoru.
POZNÁMKA
Pre manuálne použitie
Ak vozidlo neoverí stlačené tlačidlo, posuňte
sa bližšie a skúste to znova.
Hlásenie zhasne, keď sa kľúč vráti do vozidla,
po ktorom nasleduje stlačenie tlačidla na pravej klávesnici O alebo keď sa zatvoria
posledné dvere.
Pre použitie bez kľúča musí byť kľúč diaľkového ovládania alebo kľúč bez tlačidiel (Key
Tag) v polkruhovej oblasti s polomerom pri-
POZNÁMKA
Všetky batérie majú obmedzenú životnosť
a musia byť časom vymenené (nevzťahuje
sa na Key Tag). Životnosť batérie sa líši v
závislosti od toho, ako často sa vozidlo/
kľúč používa.
Ak sa vyberie kľúč diaľkového
ovládania z vozidla
Ak sa kľúč diaľkového ovládania
vyberie z vozidla pri bežiacom
motore, na displeji vodiča sa zobrazí
výstražné hlásenie Kľúč nenájdený
Odstrán. z vozidla a po zatvorení posledných
dverí zaznie zvukový signál.
Označená oblasť na obrázku zobrazuje oblasti
pokryté anténami systému.
Batériu v diaľkovom ovládaní zámku je
potrebné vymeniť, keď sa vybije.
Funkčnosť diaľkového ovládania zámku
môžu byť narušená okolitými rádiovými
vlnami, budovami, topografickými podmienkami atď. Vozidlo je možné vždy
uzamknúť/odomknúť pomocou čepele
kľúča.
Funkcie kľúča diaľkového ovládania napr.
zamknutie/odomknutie, ktoré sa aktivujú stlaalebo , majú rozsah, ktorý prekračením
čuje približne 20 metrov (65 stôp) od auta.
Pre použitie bez kľúča*
Výmena batérie diaľkového
ovládania zámku
Súvisiace informácie
•
•
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
Umiestnenie antény pre štartovacie a uzamykacie systémy (str. 291)
Bezkľúčové a dotykové povrchy*
(str. 288)
Batériu pre diaľkové ovládanie zámku treba
vymeniť, ak
•
sa rozsvieti informačný symbol a na
displeji vodiča sa zobrazí správa Batéria v
kľúči je slabá
•
zámky opakovane nereagujú na signály z
diaľkového ovládania zámku do 20 metrov
(65 stôp) od vozidla.
POZNÁMKA
Vždy sa snažte ísť bližšie k vozidlu a opäť
sa pokúste odomknúť ho.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 265
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Batéria v bezkľúčovom prívesku6 (Key Tag) sa
nedá vymeniť – nový prívesok si môžete
objednať v autorizovanom servise Volvo.
Otvorenie kľúča a výmena batérie
DÔLEŽITÉ
Vybitý Key Tag musí byť odovzdaný autorizovanému servisu Volvo. Kľúč musí byť
vymazaný z auta, pretože je stále možné
použiť ho na štartovanie vozidla prostredníctvom záložného štartovania.
Podržte diaľkové ovládanie zámku s
viditeľnou prednou časťou a logom Volvo
otočeným doprava – posuňte tlačidlo na
spodnom okraji pomocou krúžku na kľúče
doprava. Posuňte kryt prednej strany o
niekoľko milimetrov smerom nahor.
Otočte kľúčom, presuňte tlačidlo do
strany a posuňte zadný kryt o niekoľko
milimetrov smerom nahor.
Kryt sa potom uvoľní a dá sa zdvihnúť z
kľúča.
Kryt sa potom uvoľní a dá sa zdvihnúť z
kľúča.
6 Dodáva
266
sa s vozidlami vybavenými bezkľúčovým zamykaním/odomykaním*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Pomocou skrutkovača alebo podobného
zariadenia otočte kryt batérie proti smeru
hodinových ručičiek, až kým sa značky
nestretnú na texte OPEN.
Kryt batérie opatrne nadvihnite zatlačením
napr. nechtu do výčnelku.
Potom vypáčte kryt batérie smerom nahor.
Strana batérie (+) smeruje nahor. Potom
opatrne vypáčte uvoľnenú batériu podľa
obrázka.
DÔLEŽITÉ
Vyhnite sa dotyku nových batérií a ich kontaktných plôch prstami, pretože by to
mohlo zhoršiť ich funkciu.
Namontujte novú batériu so stranou (+)
otočenou nahor. Nedotýkajte sa prstami
kontaktov batérie diaľkového ovládania
zámku.
Batériu vložte do držiaka okrajom smerom nadol. Potom posuňte batériu smerom dopredu tak, aby zapadla pod dve plastové úchytky.
Zatlačte batériu nadol tak, aby zapadla
pod horný čierny plastový úchyt.
POZNÁMKA
Použite batérie s označením CR2032, 3 V.
}}
267
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča, aby batérie v
diaľkovom ovládaní zámku spĺňali UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Batérie nainštalované vo
výrobe alebo vymenené autorizovaným servisom Volvo spĺňajú vyššie uvedené kritériá.
Znovu nasaďte kryt batérie a otáčajte ho v
smere hodinových ručičiek, až kým sa
označenie nevyrovná s textom CLOSE.
268
Znovu umiestnite kryt zadnej strany a
zatlačte ho nadol, až kým nebudete počuť
cvaknutie.
Otočte diaľkové ovládanie zámku nad a
znovu nasaďte prednú stranu krytu tak, že
ju zatlačíte nadol, až sa ozve cvaknutie.
Potom posuňte kryt späť.
> Ďalšie kliknutie znamená, že kryt je
správne umiestnený a bezpečne pripojený.
Potom posuňte kryt späť.
> Ďalšie kliknutie znamená, že kryt je
bezpečne pripojený.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
UPOZORNENIE
Skontrolujte, či je batéria namontovaná
správne a či má správnu polaritu. Ak diaľkové ovládanie zámku dlhší čas nebudete
používať, vyberte batériu, aby ste predišli
vytečeniu batérie a poškodeniu. Poškodené
batérie alebo vytekajúce batérie môžu pri
kontakte s pokožkou pôsobiť na ňu leptavo.
Pri manipulácii s poškodenými batériami
preto používajte ochranné rukavice.
•
•
Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
•
Batérie sa nesmú: rozoberať, skratovať,
ani hádzať do otvoreného ohňa.
•
Nenabíjajte nenabíjateľné batérie,
môže to spôsobiť výbuch.
Nenechávajte batérie voľne položené,
pretože ich môžu prehltnúť deti alebo
domáce zvieratá.
Pred použitím je potrebné skontrolovať
diaľkové ovládanie zámku, aby sa predišlo
jeho poškodeniu. Ak sa zistí poškodenie,
napr. ak sa kryt batérie nedá správne zatvoriť, výrobok by sa nemal používať. Poškodené výrobky uchovávajte mimo dosahu
detí.
DÔLEŽITÉ
Uistite sa, že vybité batérie sú likvidované
spôsobom, ktorý je vhodný pre životné prostredie.
Súvisiace informácie
•
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča (str. 273)
•
•
Štartovanie vozidla (str. 470)
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
Objednania viacerých kľúčov
diaľkového ovládania
Vozidlo sa dodáva s dvomi kľúčmi diaľkového
ovládania. Bezkľúčový prívesok sa dodáva
vtedy, ak je vozidlo vybavené bezkľúčovým
uzamykaním*. Dodatočné kľúče sa dajú doobjednať.
Pre jedno vozidlo sa dá naprogramovať a použiť celkovo dvanásť kľúčov. Ak objednáte
dodatočné kľúče, pridajú sa dodatočné profily
vodiča - jeden profil na jeden nový kľúč diaľkového ovládania. To isté sa vzťahuje aj na prívesok na kľúč.
Strata kľúča diaľkového ovládania
Ak stratíte kľúč diaľkového ovládania, v servise
si môžete objednať nový kľúč diaľkového ovládania - odporúčame servis Volvo. Zvyšné kľúče
diaľkového ovládania je nutné odniesť do servisu. V rámci opatrení na prevenciu proti krádeži sa kód chýbajúceho kľúča musí zo
systému vymazať.
Aktuálny počet kľúčov, ktoré boli pre vozidlo
zaregistrované, sa dá skontrolovať prostredníctvom profilov vodiča v hornej časti stredového displeja, vyberte možnosť Nastavenia
Systém Profily vodiča.
Súvisiace informácie
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 269
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Red Key - kľúč s obmedzeným
diaľkovým ovládaním*
Red Key umožňuje majiteľovi vozidla nastaviť
obmedzenia pre určité vlastnosti vozidla.
Obmedzenia sú určené na podporu bezpečného vedenia vozidla, napr. pri jeho požičiavaní.
Profil vodiča pre Red Key
Nastavenia pre Red Key*
Red Key je prepojený so špeciálnym profilom
vodiča Red Key a keď je aktívny, nastavenia
kľúča sa nedajú zmeniť. Nie je možné ani prepnúť iný profil vodiča. To si vyžaduje normálne
diaľkové ovládanie zámku.
Držiteľ normálneho diaľkového ovládania
zámku môže zmeniť nastavenia pre Red Key.
Niektoré funkcie podpory vodiča sú však vždy
aktívne.
Profil vodiča Red Key sa aktivuje, keď je
vozidlo odomknuté pomocou Red Key bez
normálneho diaľkového ovládania zámku v
blízkosti.
POZNÁMKA
V prípade zmeny vodiča musí byť vozidlo
zamknuté a odomknuté, aby sa aktivoval
profil nového vodiča.
Objednávanie Red Key
Pre Red Key môžete definovať maximálnu
rýchlosť vozidla, nastaviť pripomenutie rýchlosti a určiť maximálnu hlasitosť systému reproduktorov. Okrem toho budú niektoré systémy
podpory vodiča vždy aktívne. Ostatné funkcie
kľúča sú rovnaké ako funkcie bežného diaľkového ovládania zámku.
Obmedzenia sú určené na to, aby pôsobili ako
opatrenia na zníženie rizika nehôd, vďaka
čomu sa cítite bezpečnejšie, keď odovzdáte
vozidlo napr. mladým vodičom, parkovacej
službe alebo servisu.
270
Od dílera vozidiel značky Volvo si môžete
objednať jeden alebo viaceré Red Key. Pre
jedno vozidlo sa dá naprogramovať a používať
celkom jedenásť kľúčov s obmedzeniami –
aspoň jeden musí byť normálne diaľkové ovládanie zámku.
Súvisiace informácie
•
•
Nastavenia pre Red Key* (str. 270)
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
Ak chcete nastavenie zmeniť:
1.
Odomknite vozidlo normálnym diaľkovým
ovládaním zámku.
2. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
3. Stlačte Systém Profily vodiča
Červený kľúč.
> Môžete definovať nasledujúce nastavenia:
• Nastavte časový odstup Adaptive
Cruise Control*
• Znížená maximálna hlasitosť
• Obmedzenie maxim. rýchlosti
• Upozornenie na obmedzenie
rýchlosti
Podrobnosti a nastavenia pri prvom
použití
Nastavte časový odstup Adaptive Cruise
Control
Nastaviť čas. oneskorenie (1 je najkratšie a
5 najdlhšie).
Pri prvom použití je nastavenie 5.0.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Znížená maximálna hlasitosť
Zníženie max. hlasitosti pre zdroje médií.
•
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť*
Pri prvom použití je funkcia "zapnutá".
•
•
•
City Safety
Obmedzenie maxim. rýchlosti
Nastavte maximálnu rýchlosť tohto kľúča.
Pri prvom použití je funkcia "zapnutá" a rýchlosť je 120 km/h (75 mph).
•
Interval nastavenia: 50 - 250 km/h
(30 - 160 mph)
•
Prírastky: 1 km/h (1 mph)
Symbol obmedzenia rýchlosti.
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti
Výstraha pri prekročení nastav. hodnôt.
Pri prvom použití je funkcia "zapnutá" a hodnoty sú 50, 70 a 90 km/h (30, 45 a 55 mph).
•
•
•
Interval nastavenia: 0 - 250 km/h
(0 - 160 mph)
Prírastky: 1 km/h (1 mph)
Max. počet súbežných pripomienok: 6
Driver Alert Control (DAC)*
Informácie o dopravných značkách*
Súvisiace informácie
•
Red Key - kľúč s obmedzeným diaľkovým
ovládaním* (str. 270)
Odpojiteľná čepeľ kľúča
Kľúč diaľkového ovládania obsahuje odpojiteľnú kovovú čepeľ kľúča, s ktorou je možné
aktivovať niekoľko funkcií a vykonávať niektoré operácie.
Jedinečný kód čepele kľúča poskytujú autorizované servisné strediská spoločnosti Volvo,
ktoré sa odporúčajú pri objednávaní nových
čepelí kľúča.
Oblasti použitia čepele kľúča
Použitie odpojiteľnej čepele kľúča na kľúči diaľkového ovládania
•
ľavé7 predné dvere je možné otvoriť
manuálne, ak nie je možné pomocou kľúča
diaľkového ovládania aktivovať centrálne
zamykanie
•
•
všetky dvere sú núdzovo zamknuté
mechanické detské bezpečnostné zámky
zadných dverí je možné aktivovať a deaktivovať.
Kľúč bez tlačidiel8 nemá odpojiteľnú čepeľ
kľúča. Ak je to potrebné, použite odpojiteľnú
čepeľ kľúča z bežného kľúča diaľkového ovládania.
Funkcie podpory vodiča
Nasledujúce funkcie podpory vodiča budú
vždy aktívne pre používateľa Red Key:
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Udržiavanie v jazdnom pruhu (LKA)*
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 271
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Odpojenie čepele kľúča
Podržte diaľkové ovládanie zámku s
viditeľnou prednou časťou a logom Volvo
otočeným doprava – posuňte tlačidlo na
spodnom okraji pomocou krúžku na kľúče
doprava. Dajte kryt prednej strany o niekoľko milimetrov smerom nahor.
Súvisiace informácie
Odpojte čepeľ kľúča tak, že ho nakloníte hore.
Kryt sa potom uvoľní a dá sa zdvihnúť z
kľúča.
Po použití vráťte čepeľ kľúča do určenej
polohy v kľúči diaľkového ovládania.
Znovu nasaďte kryt tak, že ho stlačíte
smerom dole, až kým nezaznie kliknutie.
Potom posuňte kryt späť.
> Ďalšie kliknutie znamená, že kryt je
bezpečne pripojený.
7 Platí to bez ohľadu na to, či ide o vozidlo s ľavostranným alebo pravostranným
8 Dodáva sa s vozidlami vybavenými bezkľúčovým zamykaním/odomykaním*.
272
riadením.
•
Zamykanie a odomykanie pomocou odnímateľnej čepele kľúča (str. 273)
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykanie a odomykanie
pomocou odnímateľnej čepele
kľúča
Odnímateľná čepeľ kľúča môžete okrem
iného použiť na odomknutie vozidla zvonku –
napr. ak sa batéria diaľkového ovládania
zámku vybila.
Odomknutie
Otočte kľúč späť o 45 stupňov do jeho
východiskovej polohy. Vytiahnite kľúč z
vložky zámku a uvoľnite kľučku tak, aby
zadná časť kľučky spočívala opäť oproti
vozidlu.
5. Vytiahnite kľučku.
> Dvere sa otvoria.
Uzamknutie sa vykoná rovnakým spôsobom,
ale otočením proti smeru hodinových ručičiek
o 45 stupňov namiesto v smere hodinových
ručičiek v kroku (3).
Vypnite alarm a naštartujte vozidlo*
POZNÁMKA
Vytiahnite kľučku predných dverí na ľavej
strane9 do koncovej polohy tak, aby bola
vložka zámku viditeľná.
Pokiaľ sa dvere odomknú pomocou čepele
kľúča a následne sa otvoria, spustí sa
alarm.
Vložte kľúč do vložky zámku.
Alarm deaktivujte nasledovne:
1.
Diaľkové ovládanie zámku umiestnite na
symbol kľúča v záložnej čítačke na dne
držiaka pohárov v konzole tunela.
2. Potom otočte štartovací gombík v smere
hodinových ručičiek a uvoľnite ho.
> Signál alarmu prestane znieť a alarm sa
vypne.
Uzamknutie
Vozidlo tiež môžete uzamknúť pomocou odnímateľnej čepele kľúča diaľkového ovládania
zámku, napr. v prípade straty napájania alebo
v prípade vybitia batérie kľúča.
Ľavé predné dvere je možné zamknúť pomocou vložky zámku a odnímateľnej čepele kľúča.
Ostatné dvere nemajú vložky zámkov a namiesto toho majú na konci každých dverí spínač
zamykania, ktorý musíte stlačiť pomocou
čepele kľúča – potom sa mechanicky
uzamknú/zablokujú, aby sa zabránilo ich otvoreniu zvonku.
Dvere sa stále dajú otvoriť zvnútra.
Otočte v smere hodinových ručičiek
o 45 stupňov tak, aby čepeľ kľúča smerovala dozadu.
Umiestnenie záložnej čítačky v držiaku pohárov.
9 Platí
to bez ohľadu na to, či ide o vozidlo s pravostranným alebo ľavostranným riadením.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 273
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
Manuálne uzamknutie dverí. Nesmie sa zamieňať s
detskými bezpečnostnými zámkami.
–
Vyberte odnímateľnú čepeľ kľúča z diaľkového ovládania zámku. Vložte čepeľ kľúča
do otvoru pre resetovanie zámku a
zatlačte kľúčom až na dno, pribl. 12 mm
(0,5 palca).
Dvere sa dajú otvoriť z vonkajšej aj vnútornej strany.
Dvere sú zablokované proti otvoreniu
zvonku. Ak sa chcete vrátiť do polohy A,
musíte otvoriť vnútornú kľučku dverí.
•
Resetovanie zámku dverí uzamkne len
tie konkrétne dvere – nie všetky dvere
súčasne.
•
Manuálne zamknuté zadné dvere s
aktivovanými manuálnymi alebo elektrickými detskými bezpečnostnými
zámkami sa nedajú otvoriť ani z vonkajšej, ani z vnútornej strany. Zadné
dvere, ktoré sú týmto spôsobom
zamknuté, sa dajú odomknúť len
pomocou diaľkového ovládania zámku,
tlačidla centrálneho zamykania alebo
pomocou Volvo On Call*.
Imobilizér
Elektronický imobilizér je systém ochrany
proti odcudzeniu, ktorý zabraňuje neoprávnenej osobe v naštartovaní vozidla.
Vozidlo sa dá naštartovať len so správnym
diaľkovým ovládaním zámku.
Nasledujúce chybové hlásenie na displeji
vodiča sa týka elektronického imobilizéra:
Symbol
•
Špecifikácia
Kľúč
nenájdený
Chyba pri čítaní
diaľkového ovládania zámku počas
štartovania – dajte
kľúč na symbol
kľúča v držiaku
pohárov a skúste to
znova.
Pozrite si
príručku
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Správa
Štartovanie vozidla (str. 470)
Odpojiteľná čepeľ kľúča (str. 271)
Aktivácia a deaktivácia alarmov* (str. 304)
Výmena batérie diaľkového ovládania
zámku (str. 265)
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
Súvisiace informácie
•
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
Objednania viacerých kľúčov diaľkového
ovládania (str. 269)
Dvere sa dajú odomknúť aj tlačidlom odomknutia na diaľkovom ovládaní zámku alebo tlačidlom centrálneho zamykania na dverách
vodiča.
274
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Schválenie typu systému
diaľkového ovládania zámku
Typové schválenie systému diaľkového ovládania zámku vozidla môžete vidieť v nasledujúcich tabuľkách.
Bezkľúčové štartovanie uzamykacieho
systému (pasívne štartovanie) a
bezkľúčové zamykanie/odomykanie
(pasívny vstup*)
Podrobné informácie o typovom schválení
nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/
support.
Označenie CEM systému diaľkového ovládania
zámku. Ďalšie čísla typového schválenia sú uvedené
v nasledujúcich tabuľkách.
Krajina/oblasť
Typové schválenie
Európa
Spoločnosť Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal týmto
vyhlasuje, že VO3-134TRX vyhovuje základným požiadavkám na vlastnosti a ostatným relevantným ustanoveniam smernice 2014/53/EU
(RED).
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na stránke
www.volvocars.com/intl/support
Jordánsko
TRC/LPD/2014/250
Srbsko
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 275
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/oblasť
Typové schválenie
Brazília
MT-3245/2015
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RDBV/11A/0816/S(16-2430)
Mexiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusko
Spojené arabské emiráty
ER37847/15
DA0062437/11
276
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/oblasť
Typové schválenie
Namíbia
TA-2016-02
Južná Afrika
TA-2014-1868
}}
277
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Kľúč diaľkového ovládania
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Európa
Spoločnosť Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že tento typ
rádiového zariadenia HUF8423 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/
support
Vlnová dĺžka: 433,92 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon: 10 mW
Výrobca: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Nemecko
Argentína
H-15532
Brazília
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
278
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
CU (Customs
Union)
Bielorusko,
Kazachstan,
Rusko
Indonézia
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánsko
TRC/LPD/2015/104
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldavsko
}}
279
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigéria
Omán
280
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Filipíny
Srbsko
Singapur
Complies with IMDA Standards
DA103787
Južná Afrika
TA-2015-432
}}
281
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Tajvan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Spojené
arabské emiráty
282
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Prívesok na kľúč
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Európa
Spoločnosť Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že tento typ
rádiového zariadenia HUF8432 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na stránke www.volvocars.com/intl/
support.
Vlnová dĺžka: 433,92 MHz
Maximálny vyžarovaný výkon: 10 mW
Výrobca: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Nemecko
Argentína
H-15029
Brazília
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
283
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
CU (Customs
Union)
Bielorusko,
Kazachstan,
Rusko
Indonézia
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánsko
TRC/LPD/2015/107
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
284
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Moldavsko
Nigéria
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Omán
Filipíny
ESD-1511501C
}}
285
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Srbsko
Singapur
Complies with IMDA Standards
DA103787
Južná Afrika
286
TA-2015-414
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Krajina/
oblasť
Typové schválenie
Tajvan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Spojené
arabské emiráty
Súvisiace informácie
•
Kľúč diaľkového ovládania (str. 260)
287
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Bezkľúčové a dotykové povrchy*
S funkciou bezkľúčového zamykania a odomykania postačuje nosiť kľúč diaľkového ovládania zámku vo vrecku alebo v taške. Vozidlo
sa zamyká alebo odomyká prostredníctvom
dotykového povrchu na kľučke dverí.
Povrchy citlivé na dotyk
Kľučka dverí
Vonkajšia strana kľučiek dverí obsahuje výklenok pre uzamknutie, zatiaľ čo vnútorná strana
obsahuje povrch citlivý na dotyk pre odomykanie.
Zapustenie pre uzamknutie citlivé na
dotyk
Povrch pre odomknutie citlivý na dotyk
288
POZNÁMKA
Je dôležité, aby sa naraz aktivoval len
jeden povrch citlivý na dotyk. Uchopením
rukoväte počas dotknutia sa povrchu
zámky hrozí riziko dvojitých povelov. To
znamená, že požadovaná činnosť (uzamknutie/odomknutie) sa nevykoná alebo sa
vykoná s oneskorením.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 289)
•
Bezkľúčové odomykanie dverí batožinového priestoru* (str. 290)
Kľučka dverí batožinového priestoru
Rukoväť dverí batožinového priestoru má
pogumovanú prítlačnú dosku, ktorá sa používa
iba na odomknutie.
POZNÁMKA
Uvedomte si, že systém sa môže aktivovať
v spojení s umývaním auta, ak je diaľkové
ovládanie zámku v dosahu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Uzamykanie a odomykanie bez
kľúča*
Pri uzamknutí a odomknutí bez kľúča stačí, ak
sa dotknete povrchu kľučky dverí citlivej na
dotyk, aby sa vozidlo uzamklo alebo odomklo.
POZNÁMKA
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania
zámku vozidla musí byť v dosahu, aby
zamykanie a odomykanie fungovalo.
Uzamknutie bez kľúča
–
Po zatvorení dverí sa dotknite označeného
povrchu smerom dozadu na vonkajšej
strane kľučky dverí. Alebo stlačte tlačidlo
na spodnej strane dverí batožinového
priestoru pred tým, než sa zatvoria.
> Indikátor uzamknutia na prístrojovej
doske začne blikať, čo znamená, že
vozidlo je zamknuté.
Ak chcete zatvoriť všetky bočné okná a panoramatickú strechu* súčasne - umiestnite prst
oproti zapusteniu citlivému na dotyk na vonkajšej strane kľučky dverí a podržte ho tam,
kým sa nezatvoria všetky bočné okná a panoramatická strecha.
Zapustenie pre uzamknutie citlivé na
dotyk
Povrch pre odomknutie citlivý na dotyk
POZNÁMKA
Uvedomte si, že systém sa môže aktivovať
v spojení s umývaním auta, ak je diaľkové
ovládanie zámku v dosahu.
POZNÁMKA
Všetky bočné dvere musia byť zatvorené, aby
bolo možné vozidlo uzamknúť. Dvere batožinového priestoru sa však dajú otvoriť aj pri
uzamknutí vozidla kľučkou bočných dverí.
Uzamknutie pri otvorených dverách
batožinového priestoru
Ak bolo vozidlo uzamknuté a dvere batožinového priestoru sú stále otvorené, uistite sa, že
ste nenechali kľúč diaľkového ovládania v
batožinovom priestore po zatvorení dverí batožinového priestoru.
Ak sa rozpozná kľúč vo vozidle, dvere batožinového priestoru sa neuzamknú, keď je
zatvorený.
Odomknutie bez kľúča
–
Uchopte kľučku dverí alebo jemne pritlačte pogumovanú prítlačnú platňu pod
rukoväťou dverí batožinového priestoru,
čím vozidlo odomknete.
> Indikátor uzamknutia na prístrojovej
doske prestane blikať, čo znamená, že
vozidlo je odomknuté.
Pogumovaná prítlačná doska na dverách batožinového priestoru sa môže použiť iba na odomknutie.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 289
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Automatické opätovné uzamknutie
Nastavenia pre bezkľúčový vstup*
Ak sa do 2 minút po odomknutí neotvoria
žiadne dvere, ani dvere batožinového priestoru, automaticky sa uzamknú. Táto funkcia
zabraňuje mimovoľnému ponechaniu odomknutého vozidla.
Pre bezkľúčový vstup si môžete zvoliť rôzne
sekvencie.
Ak chcete nastavenie zmeniť:
Súvisiace informácie
•
Nastavenia pre bezkľúčový vstup*
(str. 290)
•
Bezkľúčové odomykanie dverí batožinového priestoru* (str. 290)
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 288)
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Ťuknite na položku My Car
Uzamykanie Bezkľúčové
odomykanie.
3. Vyberte možnosť:
Bezkľúčové odomykanie dverí
batožinového priestoru*
Pri bezkľúčovom uzamknutí a odomknutí
postačuje dotknúť sa dotykového povrchu na
kľučke dverí batožinového priestoru, aby ste
odomkli dvere batožinového priestoru.
POZNÁMKA
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania
zámku vozidla musí byť v dosahu za vozidlom, aby odomykanie fungovalo.
• Všetky dvere – odomkne súčasne
všetky dvere.
• Jedny dvere – odomkne vybrané
dvere.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 289)
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 288)
Dvere batožinového priestoru udržiava zatvorené elektrický zámok.
290
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Otvorenie:
Súvisiace informácie
1.
•
Uzamykanie a odomykanie bez kľúča*
(str. 289)
•
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 288)
Jemne stlačte pogumovanú prítlačnú plochu pod kľučkou dverí batožinového priestoru.
> Zámok sa uvoľní.
2. Zdvihnite za vonkajšiu rukoväť, aby ste
otvorili dvere batožinového priestoru.
•
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 265)
Umiestnenie antény pre
štartovacie a uzamykacie systémy
Vo vozidle je zabudovaná anténa pre systém
bezkľúčového štartovania kľúča a antény pre
systém bezkľúčového zamykania*.
Ovládanie dverí batožinového priestoru
pohybom nohy* (str. 299)
DÔLEŽITÉ
•
Na uvoľnenie zámku dverí batožinového
priestoru je potrebná minimálna sila –
stačí jemne stlačiť pogumovaný panel.
•
Pri otváraní dverí batožinového priestoru
nevyvíjajte zdvíhaciu silu na gumený
panel – zdvihnite rukoväť. Použitie príliš
veľkej sily môže poškodiť elektrické kontakty na gumovom paneli.
Taktiež je možné odomknúť dvere batožinového priestoru bez použitia rúk pohybom nohy
pod zadným nárazníkom, pozrite si osobitnú
časť.
UPOZORNENIE
Nejazdite s otvorenými dverami batožinového priestoru! Toxické výfukové plyny by
mohli byť nasaté do vozidla cez batožinový
priestor.
10
Iba vo vozidlách vybavených bezkľúčovým zamykaním a odomykaním*.
Umiestnenie antén:
Pod držiakom pohárov v prednej časti
konzoly tunela
V prednej hornej časti ľavých zadných
dverí10
V prednej hornej časti pravých zadných
dverí10
V strede operadla zadného sedadla10
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 291
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
UPOZORNENIE
Ľudia s implantovaným kardiostimulátorom
by sa k anténam bezkľúčového systému
nemali s kardiostimulátorom priblížiť na
vzdialenosť menšiu ako 22 cm (9 palcov).
To má zabrániť rušeniu medzi kardiostimulátorom a bezkľúčovým systémom.
Uzamykanie a odomykanie zvnútra
vozidla
Alternatívny spôsob odomknutia
Dvere a dvere batožinového priestoru sa dajú
uzamknúť alebo odomknúť zvnútra vozidla
pomocou ovládačov centrálneho zamykania
na predných dverách.
Centrálne zamykanie
Súvisiace informácie
•
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 288)
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 265)
Otváracia rukoväť pre alternatívne odomknutie na
bočných dverách11.
–
Tlačidlo uzamknutia a odomknutia so svetlom indikátora na predných dverách.
Odomknutie pomocou tlačidla na
predných dverách
–
11
292
Na odomknutie všetkých bočných dverí a
dverí batožinového priestoru stlačte .
Potiahnite otváraciu rukoväť na jednom z
bočných dverí a uvoľnite ju.
> V závislosti od nastavení v kľúči diaľkového ovládania sa všetky dvere
odomknú alebo sa odomknú a otvoria
iba vybraté dvere.
Ak chcete toto nastavenie zmeniť, ťuknite na Nastavenia My Car
Uzamykanie Diaľk. odomknutie a
odomknutie z interiéru v pohľade
zhora stredového displeja.
Obrázok je schematický - časti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Zamknutie pomocou tlačidla na
predných dverách
–
Stlačte tlačidlo
- obe dvere musia byť
zatvorené.
> Všetky dvere aj dvere batožinového
priestoru sú uzamknuté.
Súvisiace informácie
•
Nastavenia pre diaľkovo ovládané a vnútorné odomknutie (str. 263)
•
Odomknutie veka batožinového priestoru
zvnútra vozidla (str. 293)
•
Aktivácia a deaktivácia detských poistiek
(str. 294)
Zamknutie pomocou tlačidla na
zadných dverách*
Odomknutie veka batožinového
priestoru zvnútra vozidla
Veko batožinového priestoru môžete odomknúť zvnútra stlačením tlačidla na prístrojovom
paneli.
–
Tlačidlo uzamknutia s indikátorom svetla na zadných
dverách.
Tlačidlá uzamknutia zadných dverí zamknú príslušné zadné dvere.
Odomknutie zadných dverí
–
12
Potiahnite otváraciu rukoväť.
> Zadné dvere sa odomknú a otvoria12.
Za predpokladu, že detský bezpečnostný zámok nie je aktivovaný.
Na chvíľu stlačte tlačidlo
na prístrojovom paneli.
> Veko batožinového priestoru sa dá
odomknúť a otvoriť zvonku tak, že
uchopíte gumou potiahnutú tlakovú
páčku.
S možnosťou elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru*:
–
Na dlhší čas stlačte tlačidlo
na prístrojovom paneli.
> Dvere batožinového priestoru sú otvorené.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 293
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 292)
•
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 296)
Aktivácia a deaktivácia detských
poistiek
Detské bezpečnostné zámky zabraňujú otvoreniu zadných dvier zvnútra.
Detské bezpečnostné zámky sú buď manuálne
alebo elektrické*.
Aktivovanie a deaktivovanie
manuálnych detských poistiek
POZNÁMKA
•
Ovládací gombík dverí blokuje iba konkrétne dvere – nie súčasne oboje
zadné dvere.
•
Autá s elektrickým detským bezpečnostným zámkom nemajú manuálnu
detskú poistku.
Aktivovanie a deaktivovanie
elektrických* detských poistiek
Elektrické detské bezpečnostné zámky sa dajú
aktivovať a deaktivovať vo všetkých polohách
zapaľovania väčších ako 0. Aktivovanie a deaktivovanie sa môže vykonávať až 2 minúty po
vypnutí vozidla za predpokladu, že nie sú otvorené žiadne dvere.
Manuálne detské bezpečnostné zámky. Netreba si
ich pomýliť s manuálnymi zámkami dvier.
–
Na otočenie otočného tlačidla použite
odpojiteľnú čepeľ kľúča diaľkového ovládania.
Dvere sú zablokované proti otvoreniu
zvnútra.
Dvere sa dajú otvoriť z vonkajšej aj vnútornej strany.
294
Tlačidlo elektrického aktivovania a deaktivovania.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
1.
Naštartujte vozidlo alebo zvoľte polohu
zapaľovania vyššiu ako 0.
Symbol
2. Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli na
dverách vodiča.
> Na displeji vodiča sa zobrazí hlásenie
Zadná detská poistka Aktivované a
svetlo na tlačidle sa rozsvieti - zámky sú
aktívne.
Ak je aktívny detský elektrický bezpečnostný
zámok, zadné
•
okno sa dá otvoriť len pomocou ovládacieho panela na dverách vodiča.
•
dvere sa nedajú zvnútra otvoriť.
Na deaktivovanie zámkov:
–
Správa
Špecifikácia
Zadná detská poistka
Aktivované
Detské bezpečnostné zámky sú
aktivované.
Zadná detská poistka
Deaktivované
Detské bezpečnostné zámky sú
deaktivované.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 292)
•
Odpojiteľná čepeľ kľúča (str. 271)
Automatické zamykanie počas
jazdy
Dvere a dvere batožinového priestoru sa
automaticky zamknú, keď sa vozidlo pohne.
Ak chcete toto nastavenie zmeniť:
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
Uzamykanie.
3. Vyberte Automatické uzamykania dverí
počas jazdy a vypnite alebo zapnite túto
funkciu.
Súvisiace informácie
•
Uzamykanie a odomykanie zvnútra vozidla
(str. 292)
Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli na
dverách vodiča.
> Na displeji vodiča sa zobrazí hlásenie
Zadná detská poistka Deaktivované
a svetlo na tlačidle zhasne - zámky sú
deaktivované.
Po vypnutí vozidla sa uloží aktuálne nastavenie
- ak sa po vypnutí vozidla aktivujú detské bezpečnostné zámky, funkcia bude po ďalšom
naštartovaní vozidla pokračovať ďalej.
295
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Otváranie a zatváranie elektricky
ovládaných* dverí batožinového
priestoru
Funkcia, pri ktorej sa dajú dvere batožinového
priestoru otvoriť a zatvoriť stlačením tlačidla.
Otvorenie
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností
otvorenia elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru:
–
–
296
–
Pohnite nohou* pod zadným nárazníkom.
Zatvorenie
Vyberte si jednu z nasledujúcich možností
zatvorenia13 elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru:
Dlho stlačte tlačidlo diaľkového ovládanie
zámku
. Podržte ho stlačené, kým sa
dvere batožinového priestoru nezačnú
otvárať.
–
13
Dlho stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli
. Podržte ho stlačené, kým sa dvere
batožinového priestoru nezačnú otvárať.
Ľahko zatlačte na rukoväť dverí batožinového priestoru.
Vozidlo vybavené bezkľúčovým zamykaním a odomykaním* má jedno tlačidlo na zatváranie a jedno tlačidlo na zatváranie a zamykanie.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Stlačte tlačidlo
na spodnej strane
dverí batožinového priestoru, aby sa
zatvorili.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zostanú odomknuté.
–
–
Dlho stlačte tlačidlo
na diaľkovom
ovládaní zámku.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zaznejú akustické
signály – dvere batožinového priestoru
zostanú odomknuté.
–
Na dlhší čas stlačte tlačidlo
na prístrojovom paneli.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zaznejú akustické
signály – dvere batožinového priestoru
zostanú odomknuté.
–
Pohnite nohou* pod zadným nárazníkom.
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria a zaznejú akustické
signály – dvere batožinového priestoru
zostanú odomknuté.
POZNÁMKA
13
•
Tlačidlo je aktívne 24 hodín po tom, ako
necháte otvor otvorený. Potom sa musí
manuálne zatvoriť.
•
Ak je klapka otvorená dlhšie ako 30
minút, zatvorí sa pomalou rýchlosťou.
Vozidlo vybavené bezkľúčovým zamykaním a odomykaním* má jedno tlačidlo na zatváranie a jedno tlačidlo na zatváranie a zamykanie.
Zatvorenie a zamknutie
–
Stlačte tlačidlo
na spodnej strane
dverí batožinového priestoru a zatvorte ich
a súčasne sa zamknú13 dvere batožinového priestoru a dvere (pre zamknutie
musia byť zatvorené všetky dvere).
> Dvere batožinového priestoru sa automaticky zatvoria – dvere batožinového
priestoru a dvere sú zamknuté a alarm*
je aktivovaný.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 297
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
•
•
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania
zámku vozidla musí byť v dosahu, aby
zamykanie a odomykanie fungovalo.
Keď používate bezkľúčové* zamykanie
alebo zatváranie, zaznejú tri signály, ak
sa kľúč nerozpozná v dostatočnej blízkosti dverí batožinového priestoru.
DÔLEŽITÉ
Počas manuálneho ovládania dverí batožinového priestoru ich pomaly otvárajte
alebo zatvárajte. Na otvorenie/zatvorenie
nepoužívajte silu, ak pociťujete odpor.
Môže sa poškodiť a prestať fungovať
správne.
Zrušenie otvárania alebo zatvárania
Otváranie alebo zatváranie zrušíte jedným z
nasledujúcich spôsobov:
•
•
298
Stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli.
Pohyb dverí batožinového priestoru sa preruší
a zastaví sa. Dvere batožinového priestoru sa
potom dajú ovládať manuálne.
Ak sa dvere batožinového priestoru zastavia v
blízkosti zatvorenej polohy, ďalšia aktivácia
otvorí dvere batožinového priestoru.
Ochrana proti privretiu
Ak niečo s dostatočným odporom bráni otvoreniu alebo zatvoreniu dverí batožinového priestoru, aktivuje sa ochrana proti privretiu.
•
•
Počas otvárania – pohyb sa preruší, dvere
batožinového priestoru sa zastavia a znie
dlhý zvukový signál.
Počas zatvárania – pohyb sa preruší,
dvere batožinového priestoru sa zastavia,
znie dlhý zvukový signál a dvere batožinového priestoru sa vrátia do naprogramovanej max. polohy.
Predpäté pružiny pre elektricky ovládané dvere batožinového priestoru.
UPOZORNENIE
Neotvárajte pružiny s predpätím elektricky
ovládaných dverí batožinového priestoru.
Ich predpätie má vysoký tlak a v prípade
otvorenia by mohli spôsobiť zranenie.
UPOZORNENIE
Pri otváraní a zatváraní dávajte pozor, hrozí
nebezpečenstvo pomliaždenia.
•
Stlačte tlačidlo zatvorenia na spodnej
strane dverí batožinového priestoru.
Než začnete otvárať alebo zatvárať dvere
batožinového priestoru, skontrolujte, či sa
nikto nenachádza v ich blízkosti, pretože
riziko pomliaždenia môže mať vážne
dôsledky.
•
Stlačte pogumovanú prítlačnú platňu pod
vonkajšou kľučkou.
Dvere batožinového priestoru ovládajte
vždy opatrne.
•
Použitie pohybu nohou*.
Stlačte tlačidlo diaľkového ovládania
zámku.
Predpäté pružiny
Súvisiace informácie
•
Maximálne otvorenie, ktorý sa dá naprogramovať pre elektricky ovládané dvere
batožinového priestoru* (str. 299)
•
Ovládanie dverí batožinového priestoru
pohybom nohy* (str. 299)
•
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 265)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Maximálne otvorenie, ktorý sa dá
naprogramovať pre elektricky
ovládané dvere batožinového
priestoru*
Resetovanie max. otvorenia:
Manuálne presuňte dvere batožinového
priestoru do najvyššej možnej polohy –
stlačte a podržte tlačidlo
na dverách
batožinového priestoru aspoň na
3 sekundy.
> Zaznejú dva akustické signály, ktoré
znamenajú, že nastavená poloha sa
vymazala. Dvere batožinového priestoru
potom pri otvorení zaujmú svoju maximálnu polohu.
–
Prispôsobte polohu otvárania dverí batožinového priestoru nízkej výške strechy.
Nastavenie max. otvorenia:
1.
Otvorte dvere batožinového priestoru –
zastavte ich v otvorenej polohe.
POZNÁMKA
Nie je možné naprogramovať polohu otvorenia nižšie ako do polovice otvorených
dverí batožinového priestoru.
na spodnej strane
2. Stlačte tlačidlo
dverí batožinového priestoru najmenej na
3 sekundy.
> Zaznejú dva krátke akustické signály,
ktoré znamenajú, že nastavená poloha
sa uložila.
POZNÁMKA
•
Ak systém funguje nepretržite po dlhší
čas, vypne sa, aby sa predišlo preťaženiu. Približne po 2 minútach sa dá použiť znovu.
Súvisiace informácie
•
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 296)
Ovládanie dverí batožinového
priestoru pohybom nohy*
Funkcia, ktorá umožňuje otvorenie a zatvorenie dverí batožinového priestoru pohybom
nohy pod zadným nárazníkom, vám uľahčuje
život, keď máte plné ruky.
Ak je vozidlo vybavené bezkľúčovým uzamykaním a odomykaním*, môžete dvere batožinového priestoru odomknúť pohybom nohy.
Funkcia s otváraním a zatváraním dverí batožinového priestoru je k dispozícii aj vtedy, keď je
vozidlo vybavené elektricky ovládanými dverami batožinového priestoru*.
POZNÁMKA
Funkcia ovládania dverí batožinového priestoru pohybom nohy je k dispozícii v dvoch
verziách:
•
•
Otváranie a zatváranie pohybom nohy
Pohybom nohy sa dá iba odomykať
(zdvihnite dvere batožinového priestoru, ak ich chcete otvoriť).
Uvedomte si, že funkcia otvárania a zatvárania pohybom nohy si vyžaduje elektricky
ovládané dvere batožinového priestoru*.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 299
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otváranie a zatváranie pohybom nohy
Zrušenie otvárania alebo zatvárania
pohybom nohy
– Vykonajte jeden pohyb kopnutia dopredu
počas otvárania alebo zatvárania, aby sa
zastavil pohyb dverí batožinového priestoru.
Tlačidlo diaľkového ovládania nemusí byť v
blízkosti vozidla, aby sa otváranie alebo zatváranie dverí batožinového priestoru zrušilo.
Ak sa dvere batožinového priestoru zastavia v
blízkosti zatvorenej polohy, ďalšia aktivácia
otvorí dvere batožinového priestoru.
Snímač sa nachádza vľavo od stredu nárazníka14.
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania zámku
vozidla musí byť v dosahu za vozidlom, pribl.
1 meter (3 stopy), aby bolo možné otvorenie a
zatvorenie. To platí aj pre už odomknuté
vozidlo, aby sa zabránilo náhodnému otvoreniu, napr. v umývačke vozidiel.
Pohyb kopnutím v oblasti aktivácie detektora.
–
Vykonajte jeden pohyb kopnutia dopredu
pod ľavou časťou zadného nárazníka.
Potom urobte krok späť. Nárazníka sa
nesmiete dotýkať.
> Pri aktivácii otvárania alebo zatvárania
zaznie krátky zvukový signál – dvere
batožinového priestoru sa otvoria/
zatvoria.
Ak sa uskutoční niekoľko pohybov kopnutím
bez schválenia diaľkovým ovládaním zámku
umiestneným za vozidlom, otvorenie bude
možné až po určitom oneskorení.
POZNÁMKA
Ak je zadný nárazník znečistený veľkým
množstvom ľadu, snehu, nečistôt a pod.,
hrozí riziko zníženého fungovania alebo
nefungovania. Z tohto dôvodu sa uistite, že
ho udržujete v čistote.
POZNÁMKA
Dávajte pozor na možnosť, že systém by sa
mohol aktivovať v autoumyvárni alebo podobnom zariadení, ak je diaľkový ovládač v
dosahu.
Počas kopania nenechávajte nohu umiestnenú
pod vozidlom. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie
aktivácie.
14
300
Ak je vozidlo vybavené klznou platňou*, snímač sa nachádza na ľavom okraji nárazníka.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Vozidlá vybavené klznou platňou*
Súkromné uzamknutie
Ak je vozidlo vybavené klznou platňou, snímač
sa nachádza na ľavom okraji nárazníka.
Dvere batožinového priestoru a odkladaciu
schránku pred spolujazdcom možno zamknúť
pomocou funkcie súkromného uzamknutia,
ktorá zabráni ich otvoreniu, napr. keď
vezmete vozidlo do servisu, necháte pri hoteli
a pod.
Tlačidlo funkcie súkromného
uzamknutia sa nachádza v
stredovom displeji v pohľade
funkcií. V závislosti od aktuálneho stavu zámku, sa zobrazí
Súkr. zamyk. odomknuté
alebo Súkr. zamyk.
zamknuté.
Pohyb kopnutím v platnej oblasti aktivácie detektora.
Súvisiace informácie
Ak chcete aktivovať otváranie alebo zatváranie
pohybom nohy na vozidle vybavenom
klznou platňou pohyb sa robí zo strany vozidla.
Jedno z tlačidiel diaľkového ovládania zámku
vozidla musí byť v dosahu (pribl. 1 meter (3
stopy)), aby bolo možné otvorenie a zatvorenie.
•
•
•
Bezkľúčové a dotykové povrchy* (str. 288)
Otváranie a zatváranie elektricky ovládaných* dverí batožinového priestoru
(str. 296)
Súvisiace informácie
•
Aktivácia a deaktivácia súkromného
uzamknutia (str. 302)
Rozsah kľúča diaľkového ovládania
(str. 265)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 301
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Aktivácia a deaktivácia
súkromného uzamknutia
Súkromné uzamknutie sa aktivuje pomocou
funkčného tlačidla na strednom displeji a voliteľného kódu PIN.
Vytvorenie bezpečnostného kódu:
1.
V zobrazení funkcie stlačte tlačidlo pre
súkromné uzamknutie.
POZNÁMKA
Vozidlo musí byť v režime zapaľovania I, čo
je minimálna požiadavka pre aktiváciu
funkcie súkromného uzamknutia.
Súkromné uzamknutie má dva kódy:
•
Pri prvom použití funkcie sa vytvorí bezpečnostný kód.
•
Pri každom zapnutí funkcie sa zvolí nový
kód PIN.
Pred prvým použitím zadajte
bezpečnostný kód
Pri prvom použití funkcie je potrebné zvoliť
bezpečnostný kód. Potom sa dá použiť na
deaktiváciu súkromného uzamknutia, ak bol
vybraný kód PIN zabudnutý alebo stratený.
Bezpečnostný kód funguje ako kód PUK pre
všetky nasledujúce kódy PIN nastavené pre
funkciu súkromného uzamknutia.
Bezpečnostný kód si uložte na bezpečné miesto.
> Zobrazí sa kontextové okno.
2. Zadajte preferovaný bezpečnostný kód a
stlačte Potvrdiť.
> Bezpečnostný kód sa uloží. Funkcia
súkromného uzamknutia je teraz pripravená na aktiváciu.
2. Zadajte kód, ktorý sa má použiť na
odomknutie odkladacej schránky pred
spolujazdcom a dverí batožinového priestoru po uzamknutí a ťuknite na Potvrdiť.
> Odkladacia schránka pred spolujazdcom a dvere batožinového priestoru sa
uzamknú. Potvrdenie uzamknutia sa
vykoná pomocou zeleného indikátora,
ktorý ukazuje tlačidlo v zobrazení funkcie.
Deaktivujte súkromné uzamknutie
1.
V zobrazení funkcie stlačte tlačidlo pre
súkromné uzamknutie.
Aktivujte súkromné uzamknutie
1.
V zobrazení funkcie stlačte tlačidlo pre
súkromné uzamknutie.
> Zobrazí sa kontextové okno.
> Zobrazí sa kontextové okno.
2. Zadajte kód, ktorý sa použil na uzamknutie a ťuknite na Potvrdiť.
> Odkladacia schránka pred spolujazdcom a dvere batožinového priestoru sa
odomknú. Potvrdenie odomknutia sa
vykoná zhasnutím zeleného indikátora
tlačidla v zobrazení funkcie.
Zabudnutý kód PIN
Ak ste zabudli alebo zadali nesprávny kód PIN
viac ako trikrát, bezpečnostný kód je možné
302
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
použiť na deaktiváciu súkromného uzamknutia.
Ak je vozidlo odomknuté prostredníctvom
služby Volvo On Call* alebo aplikácie Volvo On
Call, súkromné uzamknutie sa automaticky
deaktivuje.
Zabudnutý bezpečnostný kód
Ak ste zabudli aj bezpečnostný kód, obráťte sa
na autorizovaného predajcu Volvo, ktorý vám
pomôže s deaktiváciou súkromného uzamknutia.
Alarm*
•
dvere, kapota motora alebo dvere batožinového priestoru sú otvorené15
•
v priestore pre cestujúcich bol zistený
pohyb (ak je vybavený detektorom
pohybu*)
•
vozidlo bolo zdvihnuté alebo odtiahnuté
(ak je vybavené detektorom naklonenia*)
•
•
kábel batérie štartéra je odpojený
Súvisiace informácie
•
Súkromné uzamknutie (str. 301)
Indikátor alarmu
Alarm spustí zvukové a vizuálne výstrahy, ak
do vozidla prenikne akákoľvek osoba, ktorá
nemá platné diaľkové ovládanie zámku alebo
ktorá manipuluje s batériou štartéra či so sirénou alarmu.
Ak sa alarm aktivuje, spustí sa v týchto prípadoch:
siréna je odpojená.
Stav systému alarmu signalizuje červený indikátor LED na prístrojovom paneli:
•
indikátor LED nesvieti - alarm nie je aktivovaný.
•
Indikátor LED bliká raz za tri sekundy alarm je aktivovaný.
•
Indikátor LED po deaktivovaní alarmu
rýchlo bliká po dobu maximálne
30 sekúnd alebo kým sa neaktivuje poloha
zapaľovania I - alarm sa spustil.
Signály alarmu
Po spustení alarmu dôjde k nasledujúcemu:
•
Zaznie siréna po dobu 30 sekúnd alebo
kým sa alarm nevypne.
•
Výstražné svetlá budú blikať po dobu
5 minút alebo kým sa alarm nevypne.
Ak sa príčina aktivovania alarmu neodstráni,
cyklus alarmu sa môže opakovať až 10-krát15.
15
Platí pre určité trhy.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 303
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
||
Snímače pohybu a prevrátenia*
V prípade poruchy systému alarmu
Aktivácia a deaktivácia alarmov*
Snímače pohybu a naklonenia reagujú na
pohyby vnútri vozidla v prípade rozbitia okna
alebo v prípade, ak sa niekto snaží ukradnúť
pneumatiky alebo odtiahnuť vozidlo.
Ak v systéme alarmu došlo k poruche, na displeji vodiča sa zobrazí
symbol s hlásením Porucha alarmu
Servis je potrebný. V takom prípade sa obráťte na servis – odporúča sa autorizovaný servis Volvo.
Alarm sa aktivuje pri zamknutí vozidla.
Snímač pohybu spustí alarm v prípade pohybu
v priestore pre cestujúcich - zaznamenáva sa
aj prúdenie vzduchu. Z tohto dôvodu sa alarm
spustí, ak je vozidlo ponechané s otvoreným
oknom alebo panoramatickou strechou* alebo
ak sa používa ohrievač priestoru pre cestujúcich.
POZNÁMKA
Nepokúšajte sa sami opravovať alebo
meniť komponenty v systéme alarmu. Akýkoľvek z týchto pokusov môže ovplyvniť
podmienky poistenia.
Ak chcete tomu zabrániť:
•
Po vystúpení z vozidla zatvorte okno a
panoramatickú strechu.
•
Ak budete používať ohrievač priestoru pre
cestujúcich a nezávislé kúrenie - nasmerujte prúdenie vzduchu z vetracích otvorov
tak, aby v priestore pre cestujúcich
nesmerovali nahor.
Súvisiace informácie
•
•
•
Aktivácia a deaktivácia alarmov* (str. 304)
Znížená úroveň alarmu* (str. 306)
Dvojité uzamknutie* (str. 306)
Zapnutie alarmu
Uzamknite vozidlo a aktivujte jeho alarm
nasledovne
•
stlačte tlačidlo uzamknutia diaľkového
ovládania zámku .
•
dotknite sa označeného povrchu na vonkajšej strane kľučiek dverí alebo pogumovanej prítlačnej doske dverí batožinového
priestoru16.
Ak je vozidlo vybavené aj bezkľúčovým zamykaním/odomykaním* a elektricky ovládanými
dverami batožinového priestoru*, tlačidlo
na spodnej strane dverí batožinového priestoru sa dá použiť aj na uzamknutie vozidla a
aktiváciu alarmu vozidla.
Prípadne použite zníženú úroveň alarmu a
dočasne deaktivujte snímače pohybu a naklonenia.
Snímače pohybu a naklonenia vypnite aj v prípade transportu vozidla loďou alebo vlakom,
keďže tieto pohyby môžu mať vplyv na vozidlo
a spustiť alarm.
16
304
Platí pre vozidlá s bezkľúčovým zamykaním a odomykaním*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
1.
Otvorte dvere vodiča pomocou odnímateľnej čepele kľúča.
> Spustí sa alarm.
Automatické zapnutie a vypnutie
alarmu
Automatické opätovné zapnutie alarmu zabraňuje mimovoľnému ponechaniu vozidla s
vypnutým alarmom.
Ak je vozidlo odomknuté diaľkovým ovládaním
zámku (ktoré vypne alarm), ale žiadne dvere
alebo dvere batožinového priestoru sa do
dvoch minút neotvoria, alarm sa automaticky
znovu zapne. Vozidlo sa súčasne znovu
zamkne.
Červená dióda LED na prístrojovom paneli bliká raz
za dve sekundy, keď je vozidlo zamknuté a alarm je
aktivovaný.
Deaktivácia alarmu
Odomknite vozidlo a deaktivujte jeho alarm
nasledovne
•
stlačte tlačidlo odomknutia diaľkového
ovládania zámku .
•
uchopte jednu z kľučiek dverí alebo jemne
zatlačte na pogumovanú prítlačnú dosku
dverí batožinového priestoru16.
Deaktivujte alarm bez fungujúceho
diaľkového ovládania zámku
Vozidlo sa dá odomknúť a alarm deaktivovať aj
vtedy, keď diaľkové ovládanie zámku nefunguje, napr. ak je batéria diaľkového ovládania
zámku vybitá.
16
Umiestnenie záložnej čítačky v držiaku pohárov.
2. Diaľkové ovládanie zámku umiestnite na
symbol kľúča v záložnej čítačke v držiaku
pohárov konzoly tunela.
3. Otočte štartovací gombík v smere hodinových ručičiek a uvoľnite ho.
> Deaktivuje sa alarm.
Vypnutie spusteného alarmu
–
Stlačte tlačidlo odomknutia diaľkového
ovládania zámku alebo nastavte zapaľovanie vozidla do polohy I otočením štartovacieho tlačidla v smere hodinových ručičiek
a potom ho uvoľnite.
Na niektorých trhoch sa alarm aktivuje automaticky s určitým oneskorením po otvorení a
zatvorení dverí vodiča bez toho, aby boli
zamknuté.
Ak chcete toto nastavenie zmeniť:
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car
Uzamykanie.
3. Ak chcete funkciu dočasne deaktivovať,
vyberte položku Deaktivácia pasívneho
zapnutia.
Súvisiace informácie
•
Alarm* (str. 303)
Platí pre vozidlá s bezkľúčovým zamykaním a odomykaním*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 305
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Znížená úroveň alarmu*
Dvojité uzamknutie*
Znížená úroveň alarmu znamená, že snímače
pohybu a naklonenia sú dočasne vypnuté.
Vypnite detektory pohybu a naklonenia, aby sa
zabránilo mimovoľnému spusteniu alarmu –
napr. ak ponecháte v zamknutom vozidle psa
alebo počas prepravy vozidla vlakom alebo trajektom.
Dvojité uzamknutie znamená, že všetky
kľučky na otváranie sa mechanicky uvoľnia pri
zamknutí zvonku, čo znemožňuje otvorenie
dverí zvnútra.
Dvojité uzamknutie sa aktivuje pri zamykaní
pomocou diaľkového ovládanie zámku alebo
bezkľúčového zamykania* a prebieha s oneskorením pribl. 10 sekúnd po zamknutí dverí.
Ak sa dvere otvoria v priebehu času oneskorenia, sekvencia sa preruší a alarm sa deaktivuje.
Stlačte tlačidlo Redukovaná
ochrana v zobrazení funkcie
na stredovom displeji a
vypnite snímače pohybu a
naklonenia pri následnom
uzamknutí vozidla.
Súčasne sa deaktivuje funkcia dvojitého
zámku, t.j. odomknutie zvnútra je možné.
Ak sa vozidlo odomkne a potom znova
uzamkne, musí sa znovu aktivovať znížená
úroveň alarmu.
306
Alarm* (str. 303)
Súvisiace informácie
•
Dočasná* deaktivácia dvojitých zámkov
(str. 307)
•
Alarm* (str. 303)
Vozidlo sa dá odomknúť len pomocou diaľkového ovládania zámku, bezkľúčového odomknutia* alebo aplikácie Volvo On Call*, keď je
aktivované dvojité uzamknutie.
Ľavé predné dvere sa dajú odomknúť aj pomocou odnímateľnej čepele kľúča. Ak je vozidlo
odomknuté pomocou odnímateľnej čepele
kľúča, spustí sa alarm.
POZNÁMKA
Súvisiace informácie
•
•
UPOZORNENIE
Nedovoľte nikomu, aby zostal vo vozidle
bez toho, aby ste funkciu najskôr deaktivovali, čím predídete riziku zamknutia osoby
vo vozidle.
•
Nezabudnite, po zamknutí vozidla sa
aktivuje alarm.
•
Alarm sa spustí aj vtedy, ak sa niekto
pokúsi otvoriť dvere zvnútra.
Dvojité uzamknutie* (str. 306)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
KĽÚČ, ZÁMKY A ALARM
Dočasná* deaktivácia dvojitých
zámkov
Ak niekto zostane vo vozidle, ale dvere musia
byť zamknuté zvonku, funkcia dvojitého
zámku by sa mala deaktivovať, aby sa vozidlo
dalo odomknúť zvnútra.
UPOZORNENIE
Nedovoľte nikomu, aby zostal vo vozidle
bez toho, aby ste funkciu najskôr deaktivovali, čím predídete riziku zamknutia osoby
vo vozidle.
Ak sa vozidlo odomkne a potom znova
uzamkne, funkcia dvojitého uzamknutia sa
musí znovu deaktivovať.
Systém sa resetuje pri najbližšom naštartovaní
motora.
Súvisiace informácie
•
•
Dvojité uzamknutie* (str. 306)
Alarm* (str. 303)
Stlačte tlačidlo Redukovaná
ochrana v zobrazení funkcie
na stredovom displeji, aby ste
dočasne deaktivovali funkciu
dvojitého zámku.
To zároveň znamená, že sú vypnuté detektory*
pohybu a naklonenia alarmu.
Potom sa na stredovom displeji zobrazí
Redukovaná ochrana a dvojité zámky sa
dočasne deaktivujú pri nasledujúcom
zamknutí vozidla.
Pri bežnom zamknutí sa elektrické zástrčky
okamžite vypnú, ale keď sú dvojité zámky
dočasne deaktivované, zostanú po uzamknutí
aktívne maximálne po dobu 10 minút.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 307
PODPORA VODIČA
PODPORA VODIČA
Systém podpory vodiča
Vozidlo je vybavené rôznymi systémami podpory vodiča, ktoré môžu vodičovi pomôcť v
rôznych situáciách buď aktívne, alebo
pasívne.
Napríklad systémy pomôžu vodičovi:
•
•
zachovať nastavenú rýchlosť,
zachovať určitý časový interval pre vozidlo
pred ním,
•
predchádzať zrážke tým, že dá vodičovi
varovanie a zabrzdí vozidlo,
•
pomôže vodičovi zaparkovať.
Niektoré systémy sú nastavené ako štandard,
kým iné sú voliteľné – ktorá alternatíva je použitá závisí od trhu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
310
IntelliSafe – podpora vodiča a bezpečnosť
(str. 33)
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 310)
Elektronická kontrola stability (str. 311)
Connected Safety (str. 315)
City Safety™ (str. 317)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Sila riadenia závislá od rýchlosti
Pilot Assist* (str. 359)
Posilňovač riadenia závislý od rýchlosti spôsobuje, že sila volantu sa zvyšuje s rýchlosťou
vozidla tak, aby dokázal poskytnúť vodičovi
zvýšenú citlivosť. Na diaľniciach je riadenie
tvrdšie. Pri parkovaní a pri nízkej rýchlosti je
riadenie ľahké a vyžaduje si menej úsilia.
Podpora pri zatáčaní* (str. 370)
Asistent predchádzania* (str. 372)
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 379)
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 386)
Rear Collision Warning* (str. 392)
BLIS* (str. 393)
Driver Alert Control (str. 397)
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť* (str. 399)
Cross Traffic Alert* (str. 402)
Parkovací asistent* (str. 406)
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Radarová jednotka (str. 431)
Jednotka kamery (str. 440)
Znížený výkon
V zriedkavých situáciách môže byť potrebné,
aby posilňovač riadenia pracoval pri zníženom
výkone a otáčanie volantom sa môže zdať trochu ťažšie. Môže k tomu dôjsť, keď sa posilňovač riadenia príliš zohreje a potom potrebuje
dočasné chladenie. Môže to nastať aj v prípade prerušenia napájania.
V prípade zníženého výkonu
sa na displeji vodiča zobrazí
správa Posilňovač riadenia
Asistencia je dočasne
znížená, ako aj tento symbol.
Zatiaľ čo posilňovač riadenia funguje so zníženým výkonom, nie sú k dispozícii funkcie podpory vodiča a systém asistenta riadenia.
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 342)
Tempomat (str. 346)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Elektronická kontrola stability
UPOZORNENIE
Ak sa teplota príliš zvýši, servoriadenie sa
môže úplne vypnúť. V takejto situácii sa na
displeji vodiča zobrazí správa Porucha
posilň. riad. Bezpečne zastavte v kombinácii so symbolom.
Zmena úrovne sily riadenia*
Odpor volantu sa dá nastaviť pri použití režimu
jazdy INDIVIDUAL.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Vyberte My Car
riadenia.
Režimy jazdy
Vôľa
Výber odporu volantu je prístupný len vtedy,
keď vozidlo stojí alebo sa pohybuje nízkou
rýchlosťou a v priamom smere.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Režimy jazdy (str. 493)
Elektronická kontrola stability (ESC1) pomáha
vodičovi vyhnúť sa šmyku a zlepšuje trakciu
vozidla.
Displej vodiča zobrazuje
tento symbol, keď je systém
zapnutý.
Brzdenie aktivované systémom môže byť počuť ako
pulzujúci zvuk a pri stlačení
plynového pedálu môže vozidlo zrýchľovať
pomalšie ako by sa očakávalo.
Systém sa skladá z nasledujúcich podriadených funkcií:
•
•
•
•
•
Stabilizačná funkcia2
Kontrola preklzovania a systém kontroly
trakcie
Kontrola unášania motora
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Asistent stability prívesu
Roll Stability Control
Stabilizačná funkcia2
Funkcia kontroluje jazdnú a brzdnú silu kolies
jednotlivo za účelom stabilizácie vozidla.
Kontrola preklzovania a systém
kontroly trakcie
Funkcia je aktívna pri nízkych otáčkach a brzdí
hnacie kolesá, ktoré preklzujú, aby sa z hna-
1 Electronic Stability Control
2 Známa tiež ako Aktívna kontrola
otáčania vozidla.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 311
PODPORA VODIČA
||
cích kolies, ktoré nepreklzujú, prenášala dodatočná trakcia.
Funkcia môže zabrániť aj preklzovaniu hnacích
kolies voči povrchu vozovky počas zrýchlenia.
Kontrola unášania motora
Kontrola unášania motora (EDC3) môže zabrániť nedobrovoľnému zablokovaniu kolesa,
napr. po zaradení nižšieho prevodového
stupňa alebo pri brzdení motorom pri jazde na
nízkom prevodovom stupni na klzkom povrchu
vozovky.
Roll Stability Control
Táto funkcia znižuje riziko prevrátenia, napríklad pri náhlych únikových manévroch alebo
pri šmyku vozidla. Systém registruje, či a ako
veľmi sa mení bočný sklon vozidla. Tieto informácie sa používajú na výpočet rizika prevrátenia vozidla. Ak je vozidlo v nebezpečenstve,
jeho elektronický systém riadenia stability sa
aktivuje, krútiaci moment motora sa zníži a
jedno alebo viac kolies sa pribrzďuje, až kým
vozidlo nezíska stabilitu.
UPOZORNENIE
Nedobrovoľné zablokovanie kolies počas jazdy
môže okrem iného narušiť schopnosť vodiča
riadiť vozidlo.
Za normálnych jazdných podmienok
systém zlepšuje bezpečnosť cestnej premávky, ale to nesmie byť považované za
dôvod na zvýšenie rýchlosti. Vždy dodržiavajte normálne bezpečnostné opatrenia pre
bezpečnú jazdu.
Asistent stability prívesu*4
(TSA5)
Asistent stability prívesu
stabilizuje
vozidlo ťahajúce príves v situáciách, keď sa príves začína vlniť.
POZNÁMKA
Keď je aktivovaný systém Športový režim
ESC, deaktivuje sa Asistent stability prívesu.
3 Engine Drag Control
4 Asistent stability prívesu je
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
312
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Symboly a správy pre systém Elektronické
riadenie stability (str. 314)
•
Asistent stability prívesu* (str. 526)
Aktivácia alebo deaktivácia športového
režimu pre elektronickú kontrolu stability
(str. 313)
Elektronické riadenie stability v
športovom režime
Systém stability (ESC6) je vždy aktivovaný nie je možné ho vypnúť. Vodič si však môže
zvoliť Športový režim ESC, čo umožňuje
aktívnejší zážitok z jazdy.
Ak je zvolená podradená funkcia Športový
režim ESC, zásahy systému sa znížia a
vozidlo sa môže viac kĺzať a na vodiča sa prenesie viac kontroly než obvykle.
Keď je zvolené Športový režim ESC, funkcia
sa dá považovať za deaktivovanú, napriek
tomu, že funkcia v mnohých prípadoch aj naďalej pomáha vodičovi.
POZNÁMKA
S vybraným Športový režim ESC, Asistent stability prívesu (TSA7) je deaktivovaný.
Funkcia Športový režim ESC tiež poskytuje
väčšiu trakciu aj v prípade, že vozidlo uviazlo
alebo jazdí na sypkom povrchu, ako napríklad
po piesku alebo v hlbokom snehu.
súčasťou originálneho ťažného zariadenia Volvo.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
•
•
Elektronická kontrola stability (str. 311)
Aktivácia alebo deaktivácia športového
režimu pre elektronickú kontrolu stability
(str. 313)
Asistent stability prívesu* (str. 526)
Aktivácia alebo deaktivácia
športového režimu pre
elektronickú kontrolu stability
Systém stability (ESC8) je vždy aktivovaný nie je možné ho vypnúť. Vodič si však môže
zvoliť športový režim, čo umožňuje aktívnejší
zážitok z jazdy.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
•
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti
Tempomat
Adaptívny tempomat*
Pilot Assist*
Súvisiace informácie
•
Elektronické riadenie stability v športovom
režime (str. 312)
•
Elektronická kontrola stability (str. 311)
Displej vodiča indikuje aktivovaný Športový režim ESC
zobrazením tohto symbolu s
konštantným svetlom, až kým
sa funkcia nevypne alebo sa
nevypne motor. Pri ďalšom
naštartovaní motora sa
systém opäť vráti do normálneho režimu.
Funkcia Športový režim ESC sa nedá zvoliť,
keď je aktivovaná jedna z nasledujúcich funkcií:
7 Trailer Stability Assist
8 Electronic Stability Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 313
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre systém
Elektronické riadenie stability
kého riadenia stability (ESC9). Tu je niekoľko
príkladov.
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa elektronicSymbol
Správa
Špecifikácia
Konštantne svieti pribl. 2 sekundy
Kontrola systému pri naštartovaní motora.
Blikajúce svetlo
Systém sa aktivuje.
Konštantne svieti
Režim Šport je aktivovaný. POZNÁMKA: Systém nie je v tomto režime deaktivovaný – fungovanie
systému je čiastočne znížené.
ESC
Fungovanie systému sa dočasne znížilo z dôvodu nadmernej teploty bŕzd – funkcia sa automaticky
aktivuje po ochladení bŕzd.
Dočasne vypnuté
ESC
Systém je vypnutý. Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, vypnite motor a znovu ho naštartujte.
Servis je potrebný
Textovú správu môžete vymazať krátkym stla, ktoré je umiestnené v
čením tlačidla
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
9 Electronic
314
Stability Control
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
Súvisiace informácie
•
Elektronická kontrola stability (str. 311)
PODPORA VODIČA
Connected Safety10
Connected Safety komunikuje informácie
medzi vašim vlastným vozidlom a inými vozidlami cez internet11. Funkcia je určená na to,
aby vodič vedel, že na tej istej ceste môže byť
potenciálne nebezpečná dopravná situácia.
Funkcia môže informovať vodiča o tom, či ďalšie vozidlo pred vami na rovnakej ceste aktivovalo výstražné svetlá alebo zistilo klzké jazdné
podmienky. Informácie o klzkých jazdných
podmienkach sa uvádzajú aj vtedy, ak vaše
vlastné vozidlo rozpozná klzké povrchy.
Funkcia Connected Safety môže vodičovi
pomôcť s nasledovným:
•
•
Upozornenie na výstražné svetlá
Upozornenie na klzké jazdné podmienky
Connected Safety komunikácia medzi vozidlami funguje len pre vozidlá vybavené funkciou a ktoré ju majú aktivovanú.
Upozornenie na výstražné svetlá
Ak sú aktivované výstražné svetlá vášho vlastného vozidla, informácie o tom môžu byť
zaslané vozidlám, ktoré sa približujú k polohe
vášho vozidla.
10
11
Keď sa blíži vaše vozidlo k
vozidlu s blikajúcimi výstražnými svetlami, tento symbol
sa zobrazuje na displeji
vodiča.
Keď sa vaše vozidlo nachádza v blízkosti
vozidla s blikajúcimi výstražnými svetlami,
symbol sa zdvojnásobí.
Keď je blížiace sa vozidlo blízko klzkej časti
vozovky, veľkosť symbolu sa zdvojnásobí.
Vo vozidlách vybavených head-up displejom
sú výstražné symboly pre funkciu Connected
Safety zobrazené aj tu.
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Vo vozidlách vybavených head-up displejom
sú výstražné symboly pre funkciu Connected
Safety zobrazené aj tu.
Upozornenie na klzké jazdné
podmienky
Ak vaše vlastné vozidlo zistí znížené trenie
medzi pneumatikami a vozovkou, informácie o
tom môžu byť zaslané vozidlám, ktoré sa blížia
k polohe vášho vozidla.
Ak sa spustí upozornenie na
poľadovicu, tento symbol sa
zobrazí na displeji vodiča, keď
sa vozidlo približuje ku
klzkému úseku vozovky, a to
tak vo vašom vlastnom
vozidle, ako aj v iných vozidlách, ktoré dostali informácie prostredníctvom funkcie Connected Safety.
Nie je k dispozícii vo všetkých trhoch.
Pri používaní internetu sa prenášajú údaje (prenos dát), čo môže znamenať náklady.
}}
315
PODPORA VODIČA
||
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Obmedzenia systému Connected Safety
(str. 317)
•
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 575)
Aktivácia alebo deaktivácia Connected
Safety (str. 316)
Aktivácia alebo deaktivácia
Connected Safety
Aby funkcia Connected Safety dokázala zdieľať informácie o dopravných podmienkach s
inými vozidlami, funkcia musí byť aktivovaná.
Funkciu môžete deaktivovať, ak nechcete
zdieľať informácie.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Connected Safety (str. 315)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 575)
Podmienky používania a zdieľania údajov
(str. 581)
Obmedzenia systému Connected Safety
(str. 317)
Keď sa aktivujú, musí vodič potvrdiť špeciálne
podmienky, ktoré sa objavia na displeji, a to
skôr, ako sa bude dať pripojiť k internetu12.
Napríklad situácia, keď vodič musí akceptovať
údaje odoslané z vozidla prostredníctvom
svojho mobilného telefónu.
Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie,
vaše vlastné vozidlo vás bude informovať o
tom, že zistilo klzké jazdné podmienky. Aby
funkcia Connected Safety úplne fungovala,
vaše vlastné vozidlo musí byť pripojené k internetu.
12
316
Pri používaní internetu sa prenášajú údaje (prenos dát), čo môže znamenať náklady.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Obmedzenia systému Connected
Safety
sti – predajca vozidiel značky Volvo má
informácie o aktuálnych oblastiach.
Informácie o vozidlách s aktivovanými
výstražnými svetlami alebo vozidlách, ktoré
rozpoznali klzké jazdné podmienky, nie sú
vždy komunikované medzi všetkými vozidlami v tej istej oblasti.
Môže to byť napríklad kvôli:
•
Slabému alebo žiadnemu pripojeniu na
internet.
•
Vozidlá na klzkých povrchoch vykonávajú
manévre, ktoré sú príliš slabé na to, aby sa
rozpoznalo trenie medzi pneumatikami a
povrchom vozovky, napr. pohyby volantu,
zrýchlenie alebo brzdenie.
•
•
Vozidlá, ktoré rozpoznali klzké povrchy
alebo ktoré aktivovali výstražné svetlá,
nemajú aktivovanú funkciu.
Vozidlá, ktoré rozpoznali klzké povrchy
alebo ktoré aktivovali výstražné svetlá, nie
sú vybavené funkciu.
•
V dôsledku chýbajúceho alebo chybného
globálneho určovania polohy/satelitnej
navigácie sa nemusí dávať žiadna
výstraha.
•
Rozpoznávanie klzkých povrchov alebo
aktivácia výstražných svetiel sa uskutočnila na vedľajšej ceste, ktorá chýba v databáze Volvo Cars.
•
Connected Safety nie je k dispozícii na
všetkých trhoch a nepokrýva všetky obla-
UPOZORNENIE
•
V určitých situáciách môže funkcia
poskytovať nesprávne výstrahy na
klzké jazdné podmienky.
•
Funkcia nemusí vždy rozpoznať iné
vozidlá s aktivovanými výstražnými
svetlami alebo odhaliť všetky úseky
vozovky s klzkým povrchom.
City Safety™
City Safety13 môže používať svetlá, zvuk a
varovanie brzdovým impulzom, aby upozornil
vodiča na chodcov, cyklistov, väčšie zvieratá
a vozidlá.
Súvisiace informácie
•
•
Connected Safety (str. 315)
Vozidlo pripojené k internetu* (str. 575)
Prehľad funkcií
Akustický signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Výstražný signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Meranie vzdialenosti s kamerou a radarovou jednotkou
Funkcia môže pomôcť vodičovi vyhnúť sa
zrážke, keď napríklad jazdí v hustej premávke,
kde zmeny v premávke pred vami spojené s
nepozornosťou môžu viesť k nehode. City
Safety potom aktivuje krátke, intenzívne brzdenie a vozidlo normálne zastaví tesne za
vozidlom pred vami.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 317
PODPORA VODIČA
||
Funkcia pomáha vodičovi automatickým
brzdením vozidla v prípade bezprostredného
nebezpečenstva kolízie, ak vodič nereaguje
včas brzdením a/alebo vybočením.
UPOZORNENIE
City Safety sa aktivuje v situáciách, keď vodič
mal začať brzdiť skôr, čo je aj dôvod, prečo
nemôže pomôcť vodičovi v každej situácii.
Funkcia je navrhnutá tak, aby sa aktivovala čo
najneskôr, aby sa zabránilo zbytočnému
zásahu. K automatickému brzdeniu dochádza
až po varovaní pred kolíziou alebo v tom istom
čase.
Vodič alebo cestujúci bežne nevnímajú funkciu
City Safety - zasahuje iba v situácii, keď bezprostredne hrozí kolízia.
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
13
318
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Nastavenie vzdialenosti výstrahy pre
systém City Safety (str. 321)
•
Detekcia prekážok pomocou funkcie City
Safety (str. 322)
Podradené funkcie systému City Safety
(str. 319)
•
Systém brzdenia City Safety pre prichádzajúce vozidlá (str. 327)
•
Automatické brzdenie v prípade vyhýbacieho manévru s funkciou City Safety
(str. 326)
•
•
Systém City Safety v križovatke (str. 324)
Asistent riadenia City Safety pre vyhýbavý
manéver (str. 325)
•
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
•
Správy pre City Safety (str. 331)
PODPORA VODIČA
Podradené funkcie systému City
Safety
stiach vyšších ako 70 km/h (43 mph), ale je
menej účinná pri nižšej rýchlosti.
City Safety14 môže pomôcť zabrániť kolízii
alebo znížiť rýchlosť kolízie. Funkcia pozostáva z niekoľkých podradených funkcií.
Prípad pre City Safety
Možnosť pre zníženie rýchlosti
1.
Ak je rozdiel rýchlosti medzi vozidlom a prekážkou väčší ako nasledujúce uvedené rýchlosti, funkcia automatického brzdenia City
Safety nedokáže zabrániť kolízii, ale dokáže
zmierniť jej následky.
Vozidlá
V prípade vozidla pred vami dokáže funkcia
City Safety znížiť rýchlosť až o 60 km/h
(37 mph).
Funkcia City Safety vykonáva tri kroky v tomto
poradí:
Výstraha pred kolíziou
2. Podpora brzdenia
3. Automatické brzdenie
1 - Výstraha pred kolíziou
Vodič je najprv upozornený na potenciálne
hroziacu kolíziu.
Vo vozidlách vybavených head-up displejom*,
sa na čelnom skle zobrazí výstraha blikajúcim
symbolom.
Cyklisti
V prípade cyklistu dokáže funkcia City Safety
znížiť rýchlosť až o 50 km/h (30 mph).
Chodci
V prípade chodca dokáže funkcia City Safety
znížiť rýchlosť až o 45 km/h (28 mph).
Veľké zvieratá
V prípade nebezpečenstva kolízie s veľkým
zvieraťom dokáže funkcia City Safety znížiť
rýchlosť vozidla až o 15 km/h (9 mph).
Funkcia brzdenia pri veľkých zvieratách je primárne určená na zníženie sily nárazu pri vyšších rýchlostiach a je najúčinnejšia pri rýchlo14
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
POZNÁMKA
Intenzívne slnečné svetlo, odrazy,
extrémne svetelné kontrasty, používanie
slnečných okuliarov, alebo ak sa vodič
nepozerá priamo dopredu, môže zapríčiniť,
že bude náročné rozpoznať vizuálny
výstražný signál na čelnom skle.
Funkcia City Safety dokáže rozpoznať chodcov, cyklistov alebo vozidlá, ktoré stoja alebo
sa pohybujú rovnakým smerom ako vozidlo a
idú smerom dopredu. Funkcia City Safety
dokáže tiež rozpoznať chodcov, cyklistov
alebo veľké zvieratá, ktoré prechádzajú cez
cestu pred vozidlom.
Ak hrozí nebezpečenstvo kolízie s chodcom,
veľkým zvieraťom, cyklistom alebo vozidlom,
potom sa pozornosť vodiča na ňu upúta
pomocou vizuálnej a akustickej výstrahy, ako
aj výstražného pulzovania brzdy. Pri nižších
rýchlostiach, náhlom brzdení vodiča alebo zrýchlení nedochádza k výstražnému pulzovaniu
brzdy. Frekvencia pulzovania brzdy sa mení
podľa rýchlosti vozidla.
Symbol upozornenia na kolíziu na čelnom skle
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 319
PODPORA VODIČA
||
2 - Podpora brzdenia
Ak sa po výstrahe pred kolíziou riziko kolízie
ešte zvýšilo, aktivuje sa podpora brzdenia.
zníži tak, aby zodpovedala rýchlosti vozidla
pred ním.
Pri vozidlách vybavených manuálnou prevodovkou sa motor vypne, keď funkcia
automatického brzdenia zastavila vozidlo,
pokiaľ sa vodičovi predtým nepodarí
zošliapnuť pedál spojky.
3 - Automatické brzdenie
Funkcia automatického brzdenia sa aktivuje
ako posledná.
Napínač bezpečnostného pásu sa môže aktivovať v súvislosti so zapnutím funkcie automatického brzdenia.
320
•
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
•
•
Head-up displej* (str. 148)
Napínač bezpečnostného pásu (str. 49)
Vodič môže kedykoľvek prerušiť brzdný zásah
pevným stlačením plynového pedálu.
POZNÁMKA
Keď brzdí systém City Safety, rozsvietia sa
brzdové svetlá.
Keď je funkcia City Safety a zabrzdí vozidlo, na
displeji vodiča sa zobrazí textová správa o
tom, že funkcia je/bola aktívna.
UPOZORNENIE
V niektorých situáciách môže pôsobenie automatického brzdenia začať ľahkým brzdením a
potom prejsť do úplného brzdenia.
Keď funkcia City Safety zabránila kolízii so statickým objektom, vozidlo zostane stáť a bude
čakať na pozitívnu akciu zo strany vodiča. Ak
sa vozidlo zabrzdilo, aby sa zabránilo kolízii s
pomalším vozidlom pred ním, jeho rýchlosť sa
Systém brzdenia City Safety pre prichádzajúce vozidlá (str. 327)
POZNÁMKA
Podpora brzdenia posilňuje brzdenie vodičom,
ak sa systém domnieva, že brzdenie nie je
dostatočné na to, aby sa zabránilo kolízii.
Ak v tejto situácii vodič ešte nezačal vykonávať
úhybný manéver a hrozí bezprostredné nebezpečenstvo kolízie, potom sa aktivuje funkcia
automatického brzdenia - to sa deje bez
ohľadu na to, či vodič brzdí alebo nie. Potom
sa brzdí buď plnou brzdnou silou, aby sa znížila nárazová rýchlosť, alebo obmedzenou
brzdnou silou, ak je to dostatočná na zabránenie kolízii.
•
Vodič nesmie používať systém City Safety
na zmenu svojho štýlu jazdy – vodič sa
nesmie spoliehať len na systém City Safety
a nechať ho, aby brzdil sám.
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 317)
Systém City Safety v križovatke (str. 324)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Nastavenie vzdialenosti výstrahy
pre systém City Safety
výstražnú vzdialenosť Normálne alebo
Neskoro.
Systém City Safety15 je vždy aktivovaný, ale
vodič môže zvoliť vzdialenosť výstrahy pre
funkciu.
Ak sú výstrahy vnímané ako príliš časté alebo
rušivé, vzdialenosť výstrahy sa môže znížiť, čo
znižuje celkový počet výstrah a namiesto toho
vedie k tomu, že funkcia City Safety poskytne
výstrahu v neskoršej fáze.
POZNÁMKA
Funkcia City Safety nemôže byť deaktivovaná. Aktivuje sa automaticky spustením
motorovej/elektrickej prevádzky a zostáva
zapnutá až do ukončenia motorovej/elektrickej prevádzky.
Výstražná vzdialenosť Neskoro by sa preto
mala používať len vo výnimočných prípadoch,
ako napr. pri dynamickej jazde.
UPOZORNENIE
•
Žiadny automatický systém nezaručuje
stopercentné fungovanie v každej situácii. Z tohto dôvodu nikdy netestujte
systém City Safety nárazmi do ľudí,
zvierat alebo vozidiel – dôsledkom
môže byť vážne poškodenie a poranenie ako aj ohrozenie života.
•
Systém City Safety upozorní vodiča na
nebezpečenstvo kolízie, nedokáže však
skrátiť jeho reakčný čas.
•
Aj keby sme mali nastavenú výstražnú
vzdialenosť na hodnotu Skoro, v určitých situáciách ako je napríklad veľký
rozdiel v rýchlostiach alebo veľmi prudké zabrzdenie vozidla pred nami by
sme mohli výstrahu vnímať ako oneskorenú.
•
Keď je výstražná vzdialenosť nastavená
na hodnotu Skoro, výstraha príde skôr.
To znamená, že výstrahy budú prichádzať častejšie než pri výstražnej vzdialenosti Normálne, napriek tomu sa to
však odporúča, pretože systém City
Safety je potom efektívnejší.
Vzdialenosť výstrahy určuje citlivosť systému a
reguluje vzdialenosť, pri ktorej by sa mala aktivovať vizuálna výstraha, akustická výstraha a
výstraha pulzovaním bŕzd.
Výber výstražnej vzdialenosti:
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe v pohľade zhora na strednom displeji.
2. V položke Výstraha systému City Safety
vyberte buď možnosť Neskoro,
Normálne, alebo Skoro a nastavte požadovanú vzdialenosť výstrahy.
Ak nastavenie Skoro produkuje príliš veľa
výstrah, ktoré by mohli byť v určitých situáciách vnímané ako rušivé, možno zvoliť
15
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
}}
321
PODPORA VODIČA
||
POZNÁMKA
Výstraha smerovými svetlami pre Rear
Collision Warning* je deaktivovaná, ak je
výstražná vzdialenosť pre výstrahu pred
kolíziou vo funkcii City Safety nastavená na
najnižšiu úroveň „Neskoro“.
Predpínanie bezpečnostného pásu a
brzdné funkcie sú však stále aktívne.
Súvisiace informácie
•
•
•
City Safety™ (str. 317)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
Rear Collision Warning* (str. 392)
Detekcia prekážok pomocou
funkcie City Safety
Funkcia City Safety16 môže pomôcť vodičovi
odhaliť vozidlá, cyklistov, veľké zvieratá a
chodcov.
Vozidlá
Funkcia City Safety rozpoznáva väčšinu vozidiel, ktoré stoja alebo jazdia rovnakým smerom, ako vlastné vozidlo vodiča. Táto funkcia
môže tiež v určitých prípadoch rozpoznať prichádzajúce vozidlá a križovatku.
Aby funkcia City Safety dokázala rozpoznať
vozidlo v tme, predné a zadné svetlá vozidla
musia byť zapnuté a riadne svietiť.
Cyklisti
Príklady toho, čo funkcia City Safety interpretuje ako
cyklistu - s jasným obrysom tela a obrysom bicykla.
16
322
Dobrý výkon si vyžaduje, aby systémová funkcia, ktorá rozpozná cyklistu, dostala čo najzreteľnejšie informácie o obryse tele a bicykla, čo
si vyžaduje schopnosť identifikovať bicykel,
hlavu, ruky, plecia, nohy, hornú a dolnú časť
tela a normálny vzorec ľudského pohybu.
Ak veľké časti tela alebo bicykla cyklistu nie sú
viditeľné pre funkcie kamery, systém nedokáže
rozpoznať cyklistu.
Aby funkcia dokázala rozpoznať cyklistu, musí
byť cyklista dospelá osoba a jazdiť na bicykli
určenom pre dospelých.
UPOZORNENIE
City Safety je doplnková podpora vodiča,
ale nedokáže rozpoznať všetkých cyklistov
vo všetkých situáciách. Nevidí napríklad:
•
•
čiastočne zakrytých cyklistov.
•
cyklistov nosiacich oblečenie, ktoré
zakrýva obrysy tela.
•
bicykle naložené veľkými predmetmi.
cyklistov, ak je kontrast pozadia a cyklistov slabý.
Výstrahy a brzdové zásahy by mohli byť
oneskorené alebo nemusia nastať vôbec.
Vodič je vždy zodpovedný za správnu jazdu
s vozidlom a za bezpečnú vzdialenosť prispôsobenú rýchlosti.
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Chodci
UPOZORNENIE
Veľké zvieratá
City Safety je doplnková podpora vodiča,
ale nedokáže rozpoznať všetkých chodcov
vo všetkých situáciách. Nevidí napríklad:
Príklady toho, čo systém považuje za chodcov so zreteľnými obrysmi tela.
Dobrý výkon si vyžaduje, aby systémová funkcia, ktorá rozpozná chodca, dostala čo najzreteľnejšie informácie o obryse tele, čo si vyžaduje schopnosť identifikovať hlavu, ruky, plecia, nohy, hornú a dolnú časť tela a normálny
vzorec ľudského pohybu.
Aby bolo možné rozpoznať chodca, musí byť
kontrast v porovnaní s pozadím a toto bude
ovplyvnené takými vecami, ako je oblečenie,
pozadie a počasie. S nízkym kontrastom môže
byť chodec rozpoznaný buď neskoro, alebo
vôbec, čo môže znamenať, že výstrahy a brzdenie budú oneskorené alebo vynechané.
Funkcia City Safety môže rozpoznať chodcov
aj v tme, ak sú osvetlení svetlometmi vozidla.
•
čiastočne zakrytých chodcov, ľudí v
odeve, ktorý zakrýva obrys ich tela
alebo chodcov nižších ako 80 cm (32
in.).
•
chodcov, ak je kontrast pozadia a
chodcov slabý.
•
chodcov, ktorí nesú väčšie predmety.
Výstrahy a brzdové zásahy by mohli byť
oneskorené alebo nemusia nastať vôbec.
Vodič je vždy zodpovedný za správnu jazdu
s vozidlom a za bezpečnú vzdialenosť prispôsobenú rýchlosti.
Príklady toho, čo funkcia City Safety interpretuje ako
veľké zvieratá - stojace alebo pomaly kráčajúce a so
zreteľným obrysom tela.
Dobrý výkon vyžaduje, že systémová funkcia,
ktorá rozpozná veľké zviera (napr. los a kôň),
musí dostať čo najzreteľnejšie informácie o
obryse tela, čo si vyžaduje schopnosť identifikovať zviera priamo zo strany v kombinácii s
tým, čo je normálnym vzorcom pohybu zvieraťa.
Ak časti tela zvieraťa nie sú viditeľné pre funkcie kamery, systém nedokáže rozpoznať
zviera.
Funkcia City Safety môže rozpoznať veľké
zvieratá aj v tme, ak sú osvetlené svetlometmi
vozidla.
}}
323
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
City Safety je doplnková podpora vodiča,
ale nedokáže rozpoznať všetky veľké zvieratá vo všetkých situáciách. Nevidí napríklad:
•
•
čiastočne zakryté veľké zvieratá.
•
veľké zvieratá, ktoré bežia alebo sa
pohybujú rýchlo.
•
veľké zvieratá, ak je kontrast pozadia a
zvieraťa slabý.
•
malé zvieratá, ako napríklad psy a
mačky.
Súvisiace informácie
17
324
City Safety™ (str. 317)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
•
Safety17
Systém City
môže pomôcť vodičovi
pri odbočovaní a križovaní cesty inému protiidúcemu vozidlu v križovatke.
väčšie zvieratá videné spredu alebo
zozadu.
Výstrahy a brzdové zásahy by mohli byť
oneskorené alebo nemusia nastať vôbec.
Vodič je vždy zodpovedný za správnu jazdu
s vozidlom a za bezpečnú vzdialenosť prispôsobenú rýchlosti.
•
•
Systém City Safety v križovatke
Sektor, v ktorom systém City Safety
dokáže rozpoznávať prichádzajúce vozidlá.
Aby systém City Safety rozpoznal prichádzajúce vozidlo v kolíznom kurze, musí prichádzajúce vozidlo najprv vstúpiť do sektoru, v ktorom systém City Safety dokáže analyzovať
situáciu.
Musia byť splnené aj tieto ďalšie kritériá:
•
vaše vozidlo musí jazdiť rýchlosťou aspoň
4 km/h (3 mph)
•
vaše vozidlo musí na trhoch s pravostrannou premávkou odbočiť doľava (alebo
doprava pri ľavostrannej premávke)
protiidúce vozidlo musí mať zapnuté svetlomety.
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 317)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
PODPORA VODIČA
Obmedzenia pre City Safety v
križujúcej premávke
V niektorých prípadoch môže mať City Safety
problémy s tým, aby vodičovi pomohla vyriešiť riziká kolízie v dôsledku prichádzajúcej križujúcej premávky.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
•
Systém City Safety v križovatke (str. 324)
Asistent riadenia City Safety pre
vyhýbavý manéver
Asistent riadenia City Safety môže pomôcť
vodičovi odvrátiť riadenie od vozidla/
prekážky, keď nie je možné vyhnúť sa zrážke
jednoduchým brzdením. Asistent riadenia
City Safety nie je možné vypnúť, je vždy aktivovaný.
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Príklady:
•
Stabilizačný systém ESC zasahuje v prípade klzkých jazdných podmienok.
•
Ak systém zaznamená prichádzajúce
vozidlo príliš neskoro.
•
Ak je prichádzajúce vozidlo niečím prekryté.
•
Ak má prichádzajúce vozidlo vypnuté svetlomety.
•
Ak prichádzajúce vozidlo jazdí nepredvídateľným spôsobom, napríklad v neskorom
štádiu náhle zmení jazdný pruh.
Vaše vozidlo opúšťa vozovku.
Pomaly sa pohybujúce/stojace vozidlá
alebo prekážky.
Funkcia City Safety sa aktivuje zosilnením
vstupu riadenia vodiča, ku ktorému dochádza
len vtedy, keď vodič začal vyhýbavý manéver a potom len vtedy, keď vodič neriadi vozidlo
dostatočne na to, aby zabránil kolízii.
Súbežne s posilneným vstupom riadenia sa
brzdový systém používa aj na ďalšie posilnenie
}}
325
PODPORA VODIČA
||
riadenia. Funkcia tiež pomáha vyrovnať vozidlo
po prejazde prekážkou.
Asistent riadenia City Safety dokáže rozpoznať:
•
•
•
•
vozidlá
cyklisti
chodci
väčšie zvieratá.
Obmedzenia asistenta riadenia
City Safety pri uskutočňovaní
vyhýbacieho manévru
Automatické brzdenie v prípade
vyhýbacieho manévru s funkciou
City Safety
City Safety môže v určitých situáciách fungovať obmedzene a nezasiahnuť napr.
City Safety18 má možnosť pomáhať vodičovi
automatickým brzdením vozidla skôr, keď nie
je možné vyhnúť sa kolízii len riadením.
City Safety pomáha vodičovi neustále sa snažiť predvídať, či existujú „únikové cesty“ na
stranu v prípade, že sa príliš neskoro objaví
pomalé alebo stojace vozidlo.
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 317)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
mimo rýchlostného rozsahu 50-100 km/h
(30-62 mph)
ak vodič iniciuje vyhýbací manéver
ak servoriadenie pri vytváraní odporu riadenia závislého od rýchlosti pracuje so zníženým výkonom – napr. pri chladení z
dôvodu prehriatia.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia City Safety pre vyhýbavý
manéver (str. 325)
•
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
•
•
Vaše vozidlo (1) „nevidí“ žiadne možnosti vyhnutia sa
vozidlu vpredu (2) a preto môže automaticky brzdiť
skôr.
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 310)
Vaše vozidlo
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Pomalé/stojace vozidlo
City Safety nezasahuje do funkcie automatického brzdenia, pokiaľ má vodič sám možnosť
18
326
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
PODPORA VODIČA
vyhnúť sa kolízii pomocou vyhýbacieho manévru.
Systém brzdenia City Safety pre
prichádzajúce vozidlá
•
jazdný pruh vášho vozidla musí mať zreteľné značenie jazdného pruhu
Ak však funkcia City Safety predpokladá, že
únikový manéver nie je možný v dôsledku premávky v susednom jazdnom pruhu, funkcia
môže pomôcť vodičovi tým, že automaticky
začne brzdiť v skoršom štádiu.
Systém City Safety môže pomôcť vodičovi
používať núdzové brzdenie pre prichádzajúce
vozidlo v jazdnom pruhu vozidla.
Ak sa protiidúce vozidlo dostane do jazdného
pruhu vozidla a kolízia je nevyhnutná, systém
City Safety dokáže znížiť rýchlosť vozidla s cieľom znížiť násilie spôsobené nárazom.
•
vaše vozidlo sa musí nachádzať priamo vo
svojom jazdnom pruhu
•
protiidúce vozidlo sa musí nachádzať v
označení jazdného pruhu vášho vozidla
•
protiidúce vozidlo musí mať zapnuté svetlomety
•
táto funkcia dokáže zvládnuť iba kolízie
„prednými časťami“
•
táto funkcia dokáže rozpoznať iba vozidlá
so štyrmi kolesami.
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 317)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
UPOZORNENIE
Výstrahy a zásahy bŕzd v dôsledku hroziacej kolízie s protiidúcim vozidlom prichádzajú vždy veľmi neskoro.
Súvisiace informácie
Vaše vozidlo
Prichádzajúce vozidlá
•
•
City Safety™ (str. 317)
Obmedzenia systému City Safety
(str. 328)
Aby táto funkcia fungovala, musia byť splnené
nasledujúce kritériá:
•
vaše vozidlo musí jazdiť rýchlosťou vyššou
ako 4 km/h (3 mph)
•
úsek cesty musí byť rovný
327
PODPORA VODIČA
Obmedzenia systému City Safety
Safety19
Funkcia City
môže mať v určitých
situáciách obmedzenia.
Okolie
Nízke predmety
Nízko visiace predmety, napr. vlajka/zástava
na označenie nákladu, prípadne príslušenstvo,
ako sú prídavné svetlá a ťažné tyče, ktoré sú
vyššie ako kapota, obmedzujú funkciu.
Šmýkanie
Na klzkom povrchu vozovky sa predlžuje
brzdná dráha, čo môže znížiť schopnosť
systému City Safety zabrániť kolízii. V takýchto
situáciách sú brzdy s protiblokovacím systémom a systém ovládania stability ESC20 navrhnuté tak, aby poskytovali čo najlepší brzdný
účinok pri zachovaní stability.
Prichádzajúce svetlo
Môže byť ťažké všimnúť si vizuálny výstražný
signál na čelnom skle v prípade silného slnečného žiarenia, odrazov, nosenia slnečných
okuliarov alebo ak sa vodič nepozerá priamo
dopredu.
Teplo
V prípade vysokej teploty v priestore pre
cestujúcich spôsobenej napr. silným slnečným
svetlom, sa vizuálny výstražný signál na čelnom skle môže dočasne vypnúť.
19
20
328
Funkcia nie je dostupná na všetkých trhoch.
Electronic Stability Control
Zorné pole kamery a radarovej jednotky
Zorné pole kamery je obmedzené, preto sa
chodci, veľké zvieratá, cyklisti a vozidlá v niektorých situáciách nedajú rozpoznať, prípadne
sa rozpoznajú neskôr, ako by sa očakávalo.
Znečistené vozidlá sa môžu rozpoznať neskôr
ako ostatné a ak je tma, motocykle sa môžu
rozpoznať neskoro, prípadne vôbec.
Ak textová správa na displeji vodiča signalizuje, že je kamera alebo radarová jednotka
zablokovaná, systém City Safety nemusí byť
schopný rozpoznať chodcov, veľké zvieratá,
cyklistov, vozidlá alebo čiary na ceste pred
vozidlom. To znamená, že fungovanie systému
City Safety môže byť obmedzené.
Chybové hlásenie sa však nezobrazuje vo všetkých situáciách, keď prekážky zablokujú čelné
sklo. Vodič musí preto dbať na to, aby priestor
čelného skla pred kamerou a radarovou jednotkou zostal čistý.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
Zásah vodiča
Cúvanie
Keď vaše vlastné vozidlo cúva, systém City
Safety sa dočasne deaktivuje.
Nízka rýchlosť
Systém City Safety nie je aktivovaný pri veľmi
nízkych rýchlostiach - nižších ako 4 km/h
(3 mph) - a systém preto nezasahuje v situáciách, keď sa vaše vozidlo približuje k vozidlu
pred vami veľmi pomaly, napr pri parkovaní.
Aktívny vodič
Príkazy vodiča majú vždy prednosť, čo je
dôvod, prečo systém City Safety nezasahuje
ani neodkladá výstrahu/zásah v situáciách,
keď vodič rozhodujúcim spôsobom riadi a zrýchľuje, a to aj v prípade, keď je kolízia nevyhnutná.
Aktívne a vedomé správanie pri riadení vozidla
môže preto oneskoriť výstrahu pred kolíziou a
zásah, aby sa minimalizovali zbytočné
výstrahy.
PODPORA VODIČA
Dôležité výstrahy
UPOZORNENIE
•
Podpory vodiča varujú len pred prekážkami, ktoré rozpozná ich radarová jednotka
– preto sa výstraha nemusí aktivovať alebo
sa môže aktivovať s určitým oneskorením.
•
Nikdy nečakajte na výstrahu alebo
zásah. Ak si to situácia vyžaduje, použite brzdy.
môžu byť vypnuté z dôvodu tmy alebo
zlej viditeľnosti.
UPOZORNENIE
Výstrahy a brzdné zásahy by sa mohli
realizovať neskoro alebo vôbec, ak
dopravná situácia alebo vonkajšie
vplyvy znamenajú, že kamerová a radarová jednotka nedokážu správne rozpoznať chodcov, cyklistov, veľké zvieratá alebo vozidlá.
•
Aby sa vozidlá dali rozpoznať v noci,
musia byť svetlomety a zadné združené
svetlá zapnuté a svietiť jasne.
•
Kamerová a radarová jednotka má
obmedzený dosah pre chodcov a cyklistov. Systém môže poskytovať účinné
výstrahy a brzdové zásahy, pokiaľ je
relatívna rýchlosť nižšia ako 50 km/h
(30 mph). V prípade statických alebo
pomaly sa pohybujúcich vozidiel sú
výstrahy a brzdové zásahy účinné pri
rýchlostiach vozidla do 70 km/h
(43 mph). Zníženie rýchlosti pri veľkých
zvieratách je menšie ako 15 km/h
(9 mph) a dá sa dosiahnuť pri rýchlostiach vozidla vyšších ako 70 km/h
(43 mph). Výstražné a brzdové zásahy
pre veľké zvieratá sú pri nižších rýchlostiach menej účinné.
•
Výstrahy pre statické alebo pomaly sa
pohybujúce vozidlá alebo veľké zvieratá
•
Výstrahy a brzdové zásahy pri chodcoch a cyklistoch sú deaktivujú pri
rýchlostiach vozidla presahujúcich
80 km/h (50 mph).
•
Na vonkajšiu, ani vnútornú stranu čelného skla, pred alebo okolo kamerovej
a radarovej jednotky nič neumiestňujte,
nelepte, ani nenamontujte – mohlo by
to rušiť funkcie závislé od kamery.
•
Predmety, sneh, ľad alebo nečistoty v
oblasti snímača kamery môžu znížiť
jeho funkčnosť, úplne ho deaktivovať
alebo spôsobiť nesprávnu odozvu funkcie.
}}
329
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
Funkcia automatického brzdenia
systému City Safety môže zabrániť
kolízii alebo znížiť rýchlosť pri kolízii,
avšak aby sa zabezpečil plný brzdný
výkon, vodič by mal vždy zošliapnuť
brzdový pedál – aj keď vozidlo brzdí
automaticky.
•
Výstrahy a asistent riadenia sa aktivujú
len vtedy, ak hrozí vysoké riziko kolízie
– preto nesmiete nikdy čakať na
výstrahu pred kolíziou alebo kým
zasiahne systém City Safety.
•
Výstraha a brzdový zásah pri chodcoch
a cyklistoch sa deaktivujú pri rýchlostiach vozidla presahujúcich 80 km/h
(50 mph).
•
Systém City Safety neaktivuje žiadne
funkcie automatického brzdenia v prípade prudkej akcelerácie.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Obmedzenie na trhoch
Systém City Safety nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Ak sa systém City Safety neob-
330
javí v ponuke Nastavenia stredového displeja,
vozidlo nie je vybavené touto funkciou.
Vyhľadajte cestu pri pohľade zhora na stredovom displeji:
•
Nastavenia
My Car
IntelliSafe
Súvisiace informácie
•
•
City Safety™ (str. 317)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
PODPORA VODIČA
Správy pre City Safety
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
hlásení týkajúcich sa City Safety. Tu je niekoľko príkladov.
Správa
Špecifikácia
City Safety
Keď systém City Safety brzdí alebo vykonal automatické brzdenie, niektoré symboly na displeji vodiča sa
môžu rozsvietiť spolu so zobrazením textovej správy.
Autom. intervencia
City Safety
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Znížená funkčnosť. Potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
City Safety™ (str. 317)
331
PODPORA VODIČA
Informácie o dopravných
značkách*
Funkcia Informácie o dopravných značkách
(RSI21) môže pomôcť vodičovi sledovať
dopravné značky týkajúce sa rýchlosti a určité
zákazové značky.
Informácie o dopravných značkách (RSI23)
zahŕňajú aj podradené funkcie, ktoré môžu
vodiča upozorniť na prekročenie povoleného
rýchlostného limitu alebo v súvislosti s rýchlostnými kamerami.
UPOZORNENIE
POZNÁMKA
Na určitých trhoch je funkcia Informácie o
dopravných značkách* k dispozícii iba v
kombinácii s funkciou Sensus Navigation*.
Príklady čitateľných značiek22.
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
RSI môže poskytnúť informácie o takých
veciach ako je aktuálna rýchlosť, kedy sa
začína alebo končí diaľnica alebo cesta, keď je
predbiehanie zakázané alebo keď je smer
jazdy jednosmerný.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Ak vozidlo prejde popri značke obmedzujúcej
rýchlosť, zobrazí sa na displeji vodiča a na
head-up displeji*.
•
Režim zobrazenia pre informácie o
dopravných značkách* (str. 334)
21
22
23
332
•
Aktivácia alebo deaktivácia informácií o
dopravných značkách* (str. 333)
Road Sign Information
Dopravné značky sú závislé od trhu - ilustrácie v tomto návode uvádzajú iba niektoré príklady.
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
•
Informácie o dopravných značkách a
Sensus Navigation* (str. 336)
Aktivácia alebo deaktivácia
informácií o dopravných značkách*
•
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti a
rýchlostnú kameru z informácií o dopravných značkách* (str. 336)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 339)
Funkcia pre informácie o dopravných značkách (RSI24) je voliteľná - vodič si môže zvoliť
aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
POZNÁMKA
•
Ak je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, na
displeji vodiča sa zobrazia informácie o
dopravných značkách dokonca aj v prípade, ak funkcia Informácií o dopravných značkách nie je aktivovaná.
•
Ak chcete z displeja vodiča odstrániť
informácie o dopravných značkách,
musíte deaktivovať funkciu automatického obmedzovača rýchlosti ako aj
informácií o dopravných značkách.
•
Keď je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, ale funkcia informácie o dopravných značkách
je deaktivovaná, z funkcie informácie o
dopravných značkách neprichádzajú
žiadne výstrahy. Funkcia Informácie o
dopravných značkách musia byť tiež
aktivovaná, aby sa dali prijímať
výstrahy.
Súvisiace informácie
24
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
•
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 342)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 339)
RSI: Road Sign Information.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 333
PODPORA VODIČA
Režim zobrazenia pre informácie o
dopravných značkách*
Doplnkový znak, napr. „zákaz
predbiehania“, sa môže
zobraziť spolu so symbolom
obmedzenia rýchlosti.
Funkcia Informácie o dopravných značkách
(RSI25) zobrazuje dopravné značky rôznymi
spôsobmi v závislosti od označenia a situácie.
Ak vodič vojde na cestu označenú značkou zákazu vjazdu,
symbol pre túto značku bliká
na displeji vodiča ako
výstraha.
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, informácie z mapových údajov sa
používajú na zistenie, či vozidlo nejazdí
nesprávnym smerom.
Príklad26 zistenej informácie o rýchlosti.
Keď funkcia rozpozná dopravnú značku s rýchlostným obmedzením, na displeji vodiča sa
zobrazí symbol v kombinácii s farebným označením na tachometri.
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, informácie o rýchlosti sa získavajú
aj z mapových údajov, čo znamená, že displej
vodiča môže zobraziť alebo zmeniť informácie
o rýchlostnom limite bez toho, aby vozidlo prešlo popri dopravnej značke s obmedzením
rýchlosti.
25
26
334
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, priame značky obmedzenia rýchlosti sú zobrazované normálne - značky
nepriameho obmedzenia rýchlosti sú zobrazené len vtedy, ak mapové údaje nemajú
žiadne informácie o rýchlostnom limite pre
daný úsek cesty.
Príklad značky s nepriamym obmedzením
rýchlosti:
Koniec všetkých obmedzení.
Koniec diaľnice.
Vodič môže tiež počuť akustickú výstrahu pri
jazde smerom k ceste označenej značkou
zákazu vjazdu, ak je aktivovaná funkcia
Zvuková výstraha dopravnej značky.
Obmedzenie rýchlosti alebo koniec
diaľnice
Ak funkcia rozpozná „nepriamu značku obmedzenia rýchlosti“, ktorá udáva koniec aktuálneho obmedzenia rýchlosti - napr. na konci
diaľnice - na displeji vodiča sa zobrazí symbol
so zodpovedajúcou dopravnou značkou.
Symbol displeja vodiča zhasne po
10-30 sekundách a zostane takto tak dlho,
kým vozidlo neprejde popri ďalšej značke
obmedzujúcej rýchlosť.
Road Sign Information
Dopravné značky sú závislé od trhu - ilustrácie v tomto návode uvádzajú iba príklady.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Zmenené obmedzenie rýchlosti
Doplnkové značky
Keď pri zmene rýchlostného limitu prejde
vozidlo popri značke priameho obmedzenia
rýchlosti, na displeji vodiča sa zobrazí symbol
so zodpovedajúcou dopravnou značkou.
Príklad značky s priamym
obmedzením rýchlosti.
Symbol displeja vodiča zhasne po
približne 5 minútach, kým vozidlo neprejde
popri ďalšej značke obmedzujúcej rýchlosť.
Ak je vozidlo vybavené systémom Sensus
Navigation*, značky obmedzenia rýchlosti sa
zobrazujú na displeji vodiča, keď mapové
údaje obsahujú informácie o rýchlostnom
limite pre daný úsek cesty a to aj v prípade, že
vozidlo neprešlo popri žiadnej priamej značke.
Ak v mapových údajoch nie sú žiadne informácie, značka prestane svietiť po
pribl. 3 minútach po poslednom prejazde
popri značke obmedzenia rýchlosti.
26
27
Niektoré obmedzenia rýchlosti platia len po určitej vzdialenosti alebo v určitom dennom čase. Pozornosť vodiča
sa upriamuje na túto skutočnosť pomocou symbolu pre
doplnkovú značku pod symbolom rýchlosti. Dodatočný symbol na displeji
vodiča zobrazí buď „DIST“ alebo „TIME“.
Symbol pre doplnkovú
značku vo forme prázdneho
rámu pod symbolom rýchlosti
na displeji vodiča26 znamená,
že funkcia zistila doplnkovú
značku s doplnkovými informáciami o aktuálnom rých-
Príklady doplnkových značiek.
Niekedy sú pre rovnakú cestu predpísané
rôzne rýchlostné limity - dodatočné značky
potom uvádzajú okolnosti, za ktorých platia
rôzne rýchlosti. Úsek cesty môže byť obzvlášť
náchylný na nehody v daždi a/alebo hmle.
Doplnkové značky vzťahujúce sa na dážď, sa
zobrazujú len vtedy, keď sú zapnuté stierače
čelného skla.
Ak je príves pripojený k elektrickému systému
vozidla a prejdete popri značke obmedzujúcej
rýchlosť s doplnkovým označením „príves“, na
displeji vodiča sa zobrazí uvedená rýchlosť.
Dopravné značky sú závislé od trhu - ilustrácie v tomto návode uvádzajú iba príklady.
Len vo vozidlách so systémom Sensus Navigation*.
lostnom limite.
Značka „Škola“ a „Hrajúce sa deti“
Ak je v mapových údajoch
satelitnej navigácie27
zahrnutá výstražná značka
pre „Škola“ alebo „Hrajúce sa
deti“, na displeji vodiča sa
zobrazí značka tohto typu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 335
PODPORA VODIČA
||
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 339)
Informácie o dopravných značkách
a Sensus Navigation*
Ak je vozidlo vybavené Sensus Navigation*,
informácie o rýchlosti sa čítajú z navigačnej
jednotky v nasledujúcich prípadoch:
•
Pri rozpoznávaní značiek, ktoré nepriamo
označujú rýchlostný limit, ako sú značky
diaľnice, dvojprúdovej cesty a mestského
obmedzenia.
•
Ak sa predpokladá, že predtým rozpoznaná značka rýchlosti už viac neplatí, ale
nezistila sa žiadna nová značka.
Upozornenie na obmedzenie
rýchlosti a rýchlostnú kameru z
informácií o dopravných značkách*
Informácie o dopravných značkách (RSI28)
zahŕňajú podradené funkcie, ktoré môžu
vodiča upozorniť na prekročenie povoleného
rýchlostného limitu alebo v súvislosti s rýchlostnými kamerami.
POZNÁMKA
Na určitých trhoch je funkcia Informácie o
dopravných značkách* k dispozícii iba v
kombinácii s funkciou Sensus Navigation*.
POZNÁMKA
Ak na navigáciu používate aplikáciu prevzatá od tretej strany, nebudete mať žiadnu
podporu pre informácie týkajúce sa rýchlosti.
Príklady informácií o rýchlostnej kamere a obmedzení
rýchlosti na displeji vodiča
Súvisiace informácie
•
28
336
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Upozornenie na rýchlostné
obmedzenie
Upozornenie na rýchlosť
udáva symbol na displeji
vodiča29, ktorý zobrazuje
maximálnu povolenú rýchlosť,
ktorá dočasne bliká pri prekročení tejto rýchlosti.
Upozornenie na rýchlosť sa uvedie vždy, keď
sa prekročí povolená rýchlosť v súvislosti s
informáciami o rýchlostných kamerách.
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti upozorní vodiča, keď prekročí príslušné obmedzenie rýchlosti alebo uloženú maximálnu rýchlosť
– toto upozornenie sa opakuje raz po
pribl. 1 minúte v rámci tej istej oblasti s obmedzením rýchlosti, pokiaľ vodič nezníži rýchlosť.
Nové upozornenie na prekročenie rýchlostného obmedzenia, vrátane pripomienky, bude
emitované len vtedy, keď vozidlo dosiahne
oblasť s novým/iným rýchlostným obmedzením.
29
30
POZNÁMKA
Aby ste dostali akustickú výstrahu na prekročenie požadovanej rýchlosti, musí byť
aktivovaná funkcia Upozornenie na
obmedzenie rýchlosti a podradená funkcia Zvuková výstraha dopravnej značky
musí byť zapnutá. Ak rýchlosť vozidla prekročí rýchlosť uvedenú funkciou Informácie
o dopravných značkách na displeji vodiča,
zaznie akustická výstraha.
Upozornenie na rýchlostnú kameru
Vozidlo vybavené systémom
informácií o dopravných
značkách a Sensus
Navigation môže podávať
informácie o najbližšej rýchlostnej kamere na displeji
vodiča30
POZNÁMKA
K dispozícii je možnosť príjmu akustického
varovania pre rýchlostné kamery nezávisle
od rýchlosti vozidla a prekročenia rýchlostného limitu, a to aj v prípade, ak je funkcia
Zvuková výstraha dopravnej značky
deaktivovaná.
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
•
Aktivácia alebo deaktivácia výstrah z informácií o dopravných značkách* (str. 338)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 339)
Ak vozidlo prekročí rozpoznané rýchlostné
obmedzenie s aktivovanou funkciou
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti, spustí sa upozornenie na rýchlosť, keď sa vozidlo
priblíži k rýchlostnej kamere, a to za predpokladu, že mapa navigácie pre danú oblasť
obsahuje informácie o rýchlostných kamerách.
Dopravné značky sú prispôsobené pre každý trh – tu uvedená slúži len ako príklad.
Informácie o rýchlostných kamerách na mape navigácie nie sú dostupné pre všetky trhy/oblasti.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 337
PODPORA VODIČA
Aktivácia alebo deaktivácia výstrah
z informácií o dopravných
značkách*
Podradená funkcia Upozornenie na
obmedzenie rýchlosti pre informácie o
dopravných značkách (RSI31) je voliteľná vodič si môže zvoliť aktiváciu alebo deaktiváciu tejto podradenej funkcie.
2. Vyberte Upozornenie na obmedzenie
rýchlosti.
> Funkcia sa aktivuje a zobrazí sa volič
rýchlostného obmedzenia.
3. Limit pre upozornenie na rýchlosť nastavte
stlačením šípok nahor/nadol na obrazovke.
Uvedomte si, že funkcia
neberie do úvahy zvolené
nastavenie limitu, keď sa na
displeji vodiča zobrazí symbol
rýchlostnej kamery.
Výstraha na aktiváciu rýchlosti
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
2. Vyberte Upozornenie na obmedzenie
rýchlosti.
> Funkcia sa aktivuje a zobrazí sa volič
rýchlostného obmedzenia.
Nastavte limit pre upozornenie na
rýchlosť
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
Vodič si môže vybrať, či dostane výstrahu pri
vyššej rýchlosti, ako je rýchlosť uvedená na
značke.
2. Vyberte/zrušte výber Zvuková výstraha
dopravnej značky pre aktiváciu/deaktiváciu akustickej výstrahy.
1.
Keď je aktivovaná funkcia Zvuková výstraha
dopravnej značky, vodič je tiež upozornený
pri jazde smerom do jednosmernej cesty/
vjazdu bez východu.
31
338
Aktivácia akustickej výstrahy v
súvislosti s upozornením na rýchlosť
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
Aktivácia výstrahy pred rýchlostnými
kamerami
Ak je vozidlo vybavené Sensus Navigation* a
mapové údaje obsahujú informácie o rýchlostných kamerách, vodič sa môže rozhodnúť, či
pri približovaní sa k rýchlostnej kamere
dostane zvukovú výstrahu.
1.
Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe Road Sign Information
v pohľade zhora na strednom displeji.
2. Vyberte/zrušte výber Zvuková výstraha
pre rýchlostnou kamerou, ak chcete
aktivovať/vypnúť zvukovú výstrahu rýchlostnej kamery.
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
•
Upozornenie na obmedzenie rýchlosti a
rýchlostnú kameru z informácií o dopravných značkách* (str. 336)
•
Obmedzenia funkcie Informácie o dopravných značkách* (str. 339)
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Obmedzenia funkcie Informácie o
dopravných značkách*
POZNÁMKA
Funkcia RSI môže interpretovať niektoré
typy nosičov bicyklov, ktoré sú pripojené k
elektrickej zástrčke pre prívesy, ako pripojený príves. V takýchto prípadoch môže
displej vodiča zobrazovať nesprávne informácie o rýchlosti.
Funkcia Informácie o dopravných značkách
(RSI32) môže byť v určitých situáciách obmedzená.
Príklady toho, čo môže obmedziť túto funkciu,
sú nasledovné:
Obmedzovač rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti (SL35) sa dá prepojiť s
cúvacím tempomatom - vodič reguluje rýchlosť pomocou plynového pedálu, ale systém
zabraňuje náhodnému prekročeniu maximálnej rýchlosti vopred zvolenej/nastavenej
obmedzovačom rýchlosti.
Vyblednuté značky
•
•
•
•
•
Značky umiestnené v zákrutách
POZNÁMKA
Otočené alebo poškodené značky
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Značky umiestnené vysoko nad vozovkou
Úplne/čiastočne zakryté alebo zle umiestnené značky
•
značky úplne alebo čiastočne pokryté mrazom, snehom a/alebo nečistotami
•
digitálne cestné mapy33 sú zastarané,
nepresné alebo nemajú informácie o rýchlosti34
Súvisiace informácie
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
POZNÁMKA
Na určitých trhoch je funkcia Informácie o
dopravných značkách* k dispozícii iba v
kombinácii s funkciou Sensus Navigation*.
32
33
34
35
Road Sign Information
Vo vozidlách vybavených systémom Sensus Navigation*.
Mapové údaje s informáciami o rýchlosti neexistujú vo všetkých oblastiach.
Speed Limiter
Tlačidlá a symboly pre funkciu.
: Aktivuje obmedzovač rýchlosti z
pohotovostného režimu a obnoví uloženú
maximálnu rýchlosť
: Zvýši uloženú maximálnu rýchlosť
: V pohotovostnom režime - aktivuje
obmedzovač rýchlosti a uloží aktuálnu
rýchlosť
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 339
PODPORA VODIČA
||
: V aktívnom režime - deaktivuje/
prepne obmedzovač rýchlosti do pohotovostného režimu
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Značka pre uloženú maximálnu rýchlosť
•
Výber a aktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 340)
Aktuálna rýchlosť vozidla
•
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 341)
•
Dočasné vypnutie obmedzovača rýchlosti
(str. 342)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 375)
•
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 342)
: Zníži uloženú maximálnu rýchlosť
Uložená maximálna rýchlosť
UPOZORNENIE
•
•
•
36
340
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Obmedzenia pre obmedzovač rýchlosti
(str. 342)
Výber a aktivácia obmedzovača
rýchlosti
Funkcia obmedzovača rýchlosti (SL36) sa
musí najskôr zvoliť a aktivovať, aby bolo
možné regulovať rýchlosť.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Obmedzovač rýchlosti je možné aktivovať až
po naštartovaní motora. Najnižšia maximálna
rýchlosť, ktorú možno uložiť, je 30 km/h
(20 mph).
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
(4).
bol obmedzovača rýchlosti
> Symbol je sivý - obmedzovač rýchlosti
je v pohotovostnom režime.
Speed Limiter
1.
Stlačte ◀ (1) alebo ▶ (3) a prejdite na sym-
PODPORA VODIČA
2. Ak je zvolený obmedzovač rýchlosti - stla(2) ho aktičením tlačidla na volante
vujte.
> Symbol je biely - obmedzovač rýchlosti
sa spustí a aktuálna rýchlosť sa uloží
ako maximálna rýchlosť.
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti
vať a vypnúť.
(SL37)
sa dá deaktivo-
Súvisiace informácie
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Výber a aktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 340)
Dočasné vypnutie obmedzovača rýchlosti
(str. 342)
Súvisiace informácie
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 341)
Dočasné vypnutie obmedzovača rýchlosti
(str. 342)
1.
Stlačte tlačidlo na volante
(2).
> Symbol a indikátory sa zmenia na sivé obmedzovač rýchlosti je v pohotovostnom režime a vodič môže prekročiť
nastavené obmedzenie rýchlosti.
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
obmedzovača rýchlosti (4) zhasne –
tým sa vymaže uložená maximálna
rýchlosť.
37
Speed Limiter
341
PODPORA VODIČA
Dočasné vypnutie obmedzovača
rýchlosti
Obmedzenia pre obmedzovač
rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti (SL38) možno dočasne
vypnúť a nastaviť do pohotovostného režimu.
Obmedzovač rýchlosti sa dá taktiež dočasne
deaktivovať a obísť pedálom plynu bez toho,
aby sa obmedzovač rýchlosti predtým musel
prepnúť do pohotovostného režimu - napr. byť
schopný rýchlo akcelerovať z určitej situácie.
Obmedzovač rýchlosti (SL39) má určité všeobecné obmedzenia.
Pri strmých klesaniach môže byť brzdný účinok obmedzovača rýchlosti nedostatočný, a
preto sa môže prekročiť uložená maximálna
rýchlosť. V tomto prípade je vodič upozornený
správou Prekročené rýchlostné
obmedzenie na displeji vodiča.
V takom prípade postupujte nasledovne:
1.
Úplne zošliapnite plynový pedál a uvoľnite
ho, keď dosiahnete želanú rýchlosť, aby
ste prerušili zrýchlenie.
> V tomto režime je obmedzovač rýchlosti stále aktivovaný a symbol na displeji
vodiča je preto BIELY.
2. Po dokončení dočasného zrýchlenia úplne
uvoľnite plynový pedál.
> Vozidlo potom automaticky zabrzdí
motorom pod poslednú uloženú maximálnu rýchlosť.
POZNÁMKA
Textová správa, že maximálna rýchlosť je
prekročená, sa aktivuje vtedy, keď sa rýchlosť prekročí aspoň o 3 km/h
(pribl. 2 mph).
Súvisiace informácie
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Automatický obmedzovač rýchlosti
Funkcia automatického obmedzovača rýchlosti (ASL40) pomáha vodičovi prispôsobiť
maximálnu rýchlosť vozidla rýchlosti uvedenej
na dopravných značkách.
Funkciu obmedzovača rýchlosti (SL41) sa dá
prepnúť na automatický obmedzovač rýchlosti
(ASL).
Automatický obmedzovač rýchlosti používa
informácie o rýchlosti z funkcie Informácie o
dopravných značkách* (RSI42) na automatické
prispôsobenie maximálnej rýchlosti vozidla.
UPOZORNENIE
Aj keď vodič zreteľne vidí dopravnú značku
týkajúcu sa rýchlosti, informácie o rýchlosti
z funkcie Informácie o dopravných značkách* (RSI) pre systém ASL môžu byť
nesprávne – v takých prípadoch musí vodič
sám zasiahnuť a zrýchliť alebo zabrzdiť na
primeranú rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
38
39
342
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Výber a aktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 340)
Deaktivácia obmedzovača rýchlosti
(str. 341)
Speed Limiter
Speed Limiter
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Symbol pre automatický obmedzovač
rýchlosti
Symbol značky (zobrazený vedľa uloženej rýchlosti, "70", v strede tachometra) môže byť zobrazený v troch
farbách s nasledujúcim významom:
40
41
42
Farba
symbolu
značky
Význam
Zelenožltá
Automatický obmedzovač
rýchlosti je aktívny
Sivá
Oranžová
Symbol
BIELY symbol: Funkcia je aktívna,
symbol je SIVÝ: Pohotovostný
režim.
Automatický obmedzovač
rýchlosti je nastavený do
pohotovostného režimu
Zobrazenie symbolu na displeji vodiča sa mení
v závislosti od toho, či je aktívny tempomat
alebo automatický tempomat.
ASL
✓
✓
✓
Automatický obmedzovač
rýchlosti je v dočasnom pohotovostnom režime - napr. z
dôvodu, že sa neprečítala
dopravná značka.
Symbol, pre ktorý je funkcia
obmedzovača rýchlosti aktívna
SL
Symbol značky za "70" = je aktivovaný automatický obmedzovač
rýchlosti.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Zmena tolerancie pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 345)
•
Obmedzenia pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 345)
•
•
Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického obmedzovača rýchlosti (str. 344)
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 343
PODPORA VODIČA
Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického obmedzovača
rýchlosti
Funkcia automatického obmedzovača rýchlosti (ASL43) sa dá aktivovať a deaktivovať ako
doplnok k obmedzovaču rýchlosti (SL44).
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
•
43
44
45
344
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná. Stlačte tlačidlo
na
volante, aby sa zapol automatický obmedzovač rýchlosti pri aktuálnej rýchlosti.
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná. Namiesto toho sa aktivuje normálny obmedzovač rýchlosti.
POZNÁMKA
•
•
•
Ak je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, na
displeji vodiča sa zobrazia informácie o
dopravných značkách (RSI45) dokonca
aj v prípade, keď funkcia Informácie o
dopravných značkách nie je aktivovaná.
Deaktivácia automatického
obmedzovača rýchlosti
Ak chcete deaktivovať automatický obmedzovač rýchlosti:
–
Ak chcete z displeja vodiča odstrániť
informácie o dopravných značkách,
musíte deaktivovať funkciu automatického obmedzovača rýchlosti ako aj
informácií o dopravných značkách.
Keď je aktivovaná funkcia automatického obmedzovača rýchlosti, ale funkcia informácie o dopravných značkách
je deaktivovaná, z funkcie informácie o
dopravných značkách neprichádzajú
žiadne výstrahy. Funkcia Informácie o
dopravných značkách musia byť tiež
aktivovaná, aby sa dali prijímať
výstrahy.
Ťuknite na tlačidlo vo funkčnom zobrazení.
> ŠEDÁ indikácia tlačidla - funkcia ASL je
vypnutá a SL je aktivovaná namiesto
nej.
UPOZORNENIE
Po prepnutí z ASL na SL sa už vozidlo
nebude riadiť predpísaným rýchlostným
limitom, ale iba maximálnou rýchlosťou uloženou v pamäti.
Súvisiace informácie
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 342)
•
Obmedzenia pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 345)
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Zmena tolerancie pre automatický
obmedzovač rýchlosti
Pre rôzne úrovne tolerancie je možné nastaviť
funkciu automatického obmedzovača rýchlosti (ASL46). Tolerancia sa nastavuje rovnako
ako nastavenie rýchlosti v obmedzovači rýchlosti.
Ak napríklad vozidlo dodržiava rýchlostné
obmedzenie na dopravnej značke 70 km/h
(43 mph) vodič môže namiesto toho vybrať,
aby vozidlo udržiavalo rýchlosť 75 km/h
(47 mph).
–
Stláčajte tlačidlo na volante
(1) dovtedy, kým sa hodnota 70 km/h (43 mph) v
strede tachometra (2) nezmení na
75 km/h (47 mph).
> Potom bude vozidlo používať zvolenú
toleranciu 5 km/h (4 mph), kým bude
prechádzať okolo dopravnej značky
zobrazujúcej rýchlosť 70 km/h
(43 mph).
Tolerancia sa bude dodržiavať, kým neprejde
okolo dopravnej značky s nižšou alebo vyššou
rýchlosťou - potom vozidlo namiesto toho
začne dodržiavať nové podpísané rýchlostné
obmedzenie a tolerancia sa vymaže z pamäte.
POZNÁMKA
Maximálna voliteľná tolerancia je
+/- 10 km/h (5 mph).
Súvisiace informácie
•
Tlačidlá a symboly pre funkciu
46
47
48
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 342)
•
Obmedzenia pre automatický obmedzovač rýchlosti (str. 345)
•
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
Obmedzenia pre automatický
obmedzovač rýchlosti
Automatické obmedzenie rýchlosti (ASL47) sa
vykonáva pomocou informácií o rýchlosti z
funkcie Informácie o dopravných značkách*
(RSI48) – nie z dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť, popri ktorých vozidlo prechádza.
Ak informácie o dopravných značkách nedokážu interpretovať a poskytovať informácie o
rýchlosti do systémov podpory vodiča, automatický obmedzovač rýchlosti sa nastaví do
pohotovostného režimu a zmení sa na normálny obmedzovač rýchlosti. V takých prípadoch musí vodič zasiahnuť a zabrzdiť na primeranú rýchlosť.
Automatický obmedzovač rýchlosti sa znovu
aktivuje, keď informácie o dopravných značkách môžu znovu interpretovať a poskytovať
informácie o rýchlosti.
Súvisiace informácie
•
•
•
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Automatický obmedzovač rýchlosti
(str. 342)
Informácie o dopravných značkách*
(str. 332)
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 345
PODPORA VODIČA
Tempomat
(CC49)
Tempomat
pomáha vodičovi udržiavať
rovnomernú rýchlosť, čo môže viesť k uvoľnenejšej jazde na diaľniciach a dlhých, rovných
cestách s pravidelnou premávkou.
Značka pre uloženú rýchlosť
Aktuálna rýchlosť vozidla
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Uložená rýchlosť
POZNÁMKA
Vo vozidlách vybavených adaptívnym tempomatom* (ACC50) je možné prepínať
medzi tempomatom a adaptívnym tempomatom.
Tlačidlá a symboly pre funkciu
: Aktivuje tempomat z pohotovostného režimu a obnoví uloženú rýchlosť
: Zvýši uloženú rýchlosť
: Z pohotovostného režimu – aktivuje tempomat a uloží aktuálnu rýchlosť
: Z aktívneho režimu - deaktivuje/
prepne tempomat do pohotovostného
režimu
Namiesto nožnej brzdy používajte
brzdenie motorom
S tempomatom je rýchlosť regulovaná s menej
častým používaním nožnej brzdy. Pri klesaniach môže byť niekedy žiaduce začať sa
pohybovať o niečo rýchlejšie a neobmedzovať
zrýchlenie brzdením motora. V tomto prípade
: Zníži uloženú rýchlosť
49
50
346
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
môže vodič dočasne vypnúť použitie nožnej
brzdy pomocou tempomatu.
Postupujte nasledovne:
–
Zošliapnite plynový pedál do polovice a
uvoľnite ho.
> Tempomat vypne svoje automatické
brzdenie nožnou brzdou a potom sa
použije len brzdenie motorom.
Výber a aktivácia tempomatu
(CC51)
Funkcia tempomatu
sa musí najskôr
zvoliť a aktivovať, aby bolo možné regulovať
rýchlosť.
Opätovná aktivácia tempomatu na
poslednú uloženú rýchlosť
–
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Výber a aktivácia tempomatu (str. 347)
Deaktivovanie tempomatu (str. 348)
Pohotovostný režim pre tempomat
(str. 348)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 375)
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji
(str. 356)
51
2. Ak je zvolený tempomat – stlačením tlačidla na volante
(2) ho aktivujte.
> Symbol je biely - tempomat sa spustí a
aktuálna rýchlosť sa uloží ako maximálna rýchlosť. Najnižšia rýchlosť, ktorú
možno uložiť, je 30 km/h (20 mph).
UPOZORNENIE
Aby sa dal tempomat zapnúť z pohotovostného režimu, musí byť aktuálna rýchlosť
vozidla 30 km/h (20 mph) alebo vyššia.
1.
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
Stlačte ◀ (1) alebo ▶ (3), aby ste prešli na
(4).
symbol pre tempomat
> Symbol je sivý - tempomat je v pohotovostnom režime.
Ak je zvolený tempomat – stlačením tlaho aktivujte.
čidla na volante
> Značky tempomatu a symboly na
displeji vodiča zmenia farbu zo SIVEJ
na BIELU – vozidlo bude teraz opäť sledovať naposledy uloženú rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
Tempomat (str. 346)
Deaktivovanie tempomatu (str. 348)
Pohotovostný režim pre tempomat
(str. 348)
Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 347
PODPORA VODIČA
Deaktivovanie tempomatu
Tempomat
(CC52)
sa dá deaktivovať a vypnúť.
•
•
Výber a aktivácia tempomatu (str. 347)
Pohotovostný režim pre tempomat
Pohotovostný režim pre tempomat
(str. 348)
Tempomat (CC53) sa dá deaktivovať a prepnúť do pohotovostného režimu. To môže
nastať v dôsledku zásahu vodiča alebo automaticky.
Pohotovostný režim znamená, že funkcia je
zvolená na displeji vodiča, ale nie je aktivovaná. V tomto prípade tempomat nereguluje
rýchlosť.
Pohotovostný režim pri zásahu vodiča
Ak nastane niektorá z nasledovných situácií,
tempomat sa deaktivuje a nastaví do pohotovostného režimu:
1.
(2).
Stlačte tlačidlo na volante
> Symbol a indikátory zmenia farbu na
sivú - tempomat je nastavený v pohotovostnom režime.
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
tempomatu (4) zhasne – tým sa
vymaže uložená maximálna rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
52
348
Tempomat (str. 346)
•
•
Používa sa nožná brzda.
•
spojkový pedál je stlačený dlhšie ako
1 minútu.
•
Vodič udržiava rýchlosť vyššiu ako je uložená rýchlosť po dobu dlhšiu ako 1 minúta.
Volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy N.
Vodič musí potom sám regulovať rýchlosť.
Dočasné zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedálu, napr. pri predbiehaní, nemá vplyv
na nastavenie - keď sa plynový pedál uvoľní,
vozidlo sa vráti na poslednú uloženú rýchlosť.
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji
(str. 356)
Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Automatický pohotovostný režim
Automatický pohotovostný režim sa spustí v
dôsledku niektorého z nasledovných prípadov:
•
•
•
•
kolesá strácajú trakciu.
otáčky motora sú príliš nízke/vysoké.
Adaptívny tempomat*54
(ACC55)
Adaptívny tempomat
môže pomôcť
vodičovi udržiavať konštantnú rýchlosť v
kombinácii s vopred nastaveným časovým
intervalom od vozidla pred vami.
teplota bŕzd je príliš vysoká.
vozidla. Keď je cesta opäť voľná, vozidlo sa
vráti k zvolenej rýchlosti.
Ak je aktivovaná funkcia podpory zatáčania*,
môže to mať vplyv aj na rýchlosť vozidla.
Adaptívny tempomat má za cieľ:
•
plynule regulovať rýchlosť. V situáciách,
ktoré si vyžadujú prudké brzdenie, musí
vodič zabrzdiť sám. To platí v prípade veľkých rozdielov v rýchlostiach alebo pri prudkom brzdení vozidla pred vami. Kvôli
obmedzeniam radarovej jednotky môže k
brzdeniu dôjsť neočakávane alebo aj
vôbec.
•
sledovať vozidlo pred vami v rovnakom
jazdnom pruhu a v časovom intervale
nastavenom vodičom. Ak radarová jednotka nerozpozná pred vami žiadne
vozidlo, vozidlo namiesto toho udržiava
rýchlosť nastavenú a uloženú vodičom. K
tomu dochádza aj vtedy, keď sa rýchlosť
vozidla pred vami zvýši a prekročí uloženú
rýchlosť.
rýchlosť klesne pod 30 km/h (20 mph).
Vodič musí potom sám regulovať rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
•
Tempomat (str. 346)
Výber a aktivácia tempomatu (str. 347)
Deaktivovanie tempomatu (str. 348)
Kamera a radarová jednotka merajú vzdialenosť od
vozidla pred vami.
Adaptívny tempomat môže poskytnúť uvoľnenejší zážitok z jazdy na dlhých cestách po diaľniciach a dlhých rovných úsekoch hlavných
ciest s plynulou premávkou.
Vodič zvolí požadovanú rýchlosť a časový
interval od vozidla pred vami. Ak kamera a
radarová jednotka rozpoznajú pred vozidlom
pomalšie vozidlo, rýchlosť sa automaticky prispôsobí nastavenému časovému intervalu od
53
54
55
Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 349
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
•
Režim zobrazenia pre adaptívny tempomat* (str. 351)
Ovládače pre adaptívny
tempomat*56
•
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 352)
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 355)
Súhrn spôsobu ovládania adaptívneho tempomatu (ACC57) pomocou ľavej klávesnice na
volante a spôsobu zobrazenia funkcie na
displeji.
•
Symboly a správy pre adaptívny tempomat* (str. 358)
•
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika
kolízie (str. 373)
•
Nastavenie časového intervalu od vozidla
pred vami (str. 376)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 375)
•
Automatické brzdenie s podporou vodiča
(str. 378)
•
•
Zmena cieľa s podporou vodiča (str. 374)
Asistent predchádzania* (str. 372)
: Z pohotovostného režimu - aktivuje
a uloží aktuálnu rýchlosť
: Z aktívneho režimu - deaktivuje/
prepne do pohotovostného režimu
: Aktivuje funkciu z pohotovostného
režimu a obnoví uloženú rýchlosť
: Zvýši uloženú rýchlosť
Súvisiace informácie
•
•
350
Systém podpory vodiča (str. 310)
Ovládače pre adaptívny tempomat*
(str. 350)
: Zníži uloženú rýchlosť
Zvyšuje časový interval voči vozidlu
vpredu
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Znižuje časový interval voči vozidlu vpredu
Indikátor cieľového vozidla: funkcia rozpoznala a sleduje cieľové vozidlo v predvolenom časovom intervale
Symbol pre časový interval voči vozidlám
vpredu
Režim zobrazenia pre adaptívny
tempomat*58
Časový interval
Časový interval sa upravuje
podľa vozidla pred vami
systémom adaptívneho tempomatu len vtedy, keď symbol vzdialenosti zobrazuje
dve vozidlá. Zároveň je označený rozsah rýchlosti.
Nasledujúci príklad obrázku ukazuje, ako sa
adaptívny tempomat (ACC59) dá zobraziť na
displeji v rôznom kontexte.
Rýchlosť
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Počas jazdy
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 355)
V nasledujúcom ilustratívnom príklade, funkcia
Informácie o dopravných značkách* (RSI60)
informuje vodiča, že maximálna povolená rýchlosť je 130 km/h (80 mph).
Indikácia rýchlosti
Uložená rýchlosť
Rýchlosť vozidla vpredu
Aktuálna rýchlosť vášho vozidla
56
57
58
59
60
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 351
PODPORA VODIČA
||
žiavanie rýchlosti 110 km/h (68 mph) a zároveň sleduje vozidlo pred vami, ktoré udržiava
rovnakú rýchlosť.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Výber a aktivácia adaptívneho
tempomatu*61
Adaptívny tempomat (ACC62) sa musí najprv
vybrať a potom aktivovať, aby sa umožnilo
ovládanie rýchlosti a vzdialenosti.
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 355)
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
adaptívneho tempomatu je nastavená tak, aby
udržiavala rýchlosť 110 km/h (68 mph) a
vpredu sa nenachádza žiadne vozidlo, ktoré by
sa malo sledovať.
Na spustenie funkcie je potrebné:
•
Bezpečnostný pás vodiča musí byť
zapnutý a dvere vodiča musia byť zatvorené.
•
Pred vozidlom musí byť v primeranej
vzdialenosti vozidlo („cieľové vozidlo“)
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
adaptívneho tempomatu je nastavená na udr-
352
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
alebo aktuálna rýchlosť musí byť aspoň
15 km/h (9 mph).
•
Pre vozidlá vybavené manuálnou prevodovkou. Rýchlosť musí byť aspoň 30 km/h
(20 mph).
1.
Stlačte tlačidlo volantu ◀ (2) alebo ▶ (3) a
prejdite na symbol adaptívneho tempo(4).
matu
> Symbol je sivý - adaptívny tempomat je
v pohotovostnom režime.
2. Ak je zvolený obmedzovač rýchlosti - stla(1) ho aktičením tlačidla na volante
vujte.
> Symbol je biely - obmedzovač rýchlosti
sa spustí a aktuálna rýchlosť sa uloží
ako maximálna rýchlosť.
UPOZORNENIE
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
61
62
63
64
Adaptívny tempomat (ACC64) sa dá deaktivovať a vypnúť.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji
(str. 356)
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 355)
Deaktivovanie adaptívneho tempomatu*
(str. 353)
Opätovná aktivácia adaptívneho
tempomatu na poslednú uloženú
rýchlosť
–
Deaktivovanie adaptívneho
tempomatu*63
Ak je zvolený adaptívny tempomat – stlaho aktivujte.
čením tlačidla na volante
> Značky tempomatu a symboly na
displeji vodiča zmenia farbu zo SIVEJ
na BIELU – vozidlo bude teraz opäť sledovať naposledy uloženú rýchlosť.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
1.
Stlačte tlačidlo na volante
(2).
> Symbol a indikátory zmenia farbu na
sivú - adaptívny tempomat je nastavený
v pohotovostnom režime. Indikátor
časového intervalu a symbol cieľového
vozidla, ak sú aktivované, sa tiež vypnú.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 353
PODPORA VODIČA
||
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
adaptívneho tempomatu (4) zhasne –
tým sa vymaže uložená maximálna
rýchlosť.
UPOZORNENIE
•
•
S adaptívnym tempomatom v pohotovostnom režime musí zasiahnuť vodič a
regulovať tak rýchlosť, ako aj vzdialenosť od vozidla pred vami.
Keď je adaptívny tempomat v pohotovostnom režime a vozidlo sa príliš priblíži k vozidlu pred vami, vodič môže
byť namiesto toho upozornený na malý
odstup pomocou funkcie Upozornenie
na nedostatočnú vzdialenosť*.
Pohotovostný režim pre adaptívny
tempomat*65
Adaptívny tempomat (ACC66) sa dá deaktivovať a prepnúť do pohotovostného režimu. To
môže nastať v dôsledku zásahu vodiča alebo
automaticky.
Pohotovostný režim znamená, že funkcia je
zvolená na displeji vodiča, ale nie je aktivovaná. Adaptívny tempomat potom neupravuje
rýchlosť, ani vzdialenosť od vozidla pred vami.
Adaptívny tempomat* (str. 349)
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji
(str. 356)
•
65
66
354
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 352)
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 355)
•
S adaptívnym tempomatom v pohotovostnom režime musí zasiahnuť vodič a
regulovať tak rýchlosť, ako aj vzdialenosť od vozidla pred vami.
•
Keď je adaptívny tempomat v pohotovostnom režime a vozidlo sa príliš priblíži k vozidlu pred vami, vodič môže
byť namiesto toho upozornený na malý
odstup pomocou funkcie Upozornenie
na nedostatočnú vzdialenosť*.
Pohotovostný režim pri zásahu vodiča
Adaptívny tempomat sa deaktivuje a nastaví
do pohotovostného režimu, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
•
•
Používa sa nožná brzda.
•
Vodič udržiava rýchlosť vyššiu ako je uložená rýchlosť po dobu dlhšiu ako 1 minúta.
•
Pedál spojky je stlačený pribl. 1 minútu –
platí pre vozidlá s manuálnou prevodovkou.
Súvisiace informácie
•
•
UPOZORNENIE
Automatický pohotovostný režim
UPOZORNENIE
Volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy N.
Dočasné zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedálu, napr. pri predbiehaní, nemá vplyv
na nastavenie - keď sa plynový pedál uvoľní,
vozidlo sa vráti na poslednú uloženú rýchlosť.
Pri automatickom pohotovostnom režime
je vodič upozornený akustickým signálom a
na displeji vodiča sa zobrazí správa.
•
Vodič potom musí upraviť rýchlosť
vozidla, podľa potreby brzdiť a udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných
vozidiel.
Automatický pohotovostný režim sa dá zapnúť
v prípade niektorého z nasledujúcich prípadov:
•
Jeden zo systémov, od ktorých je adaptívny tempomat závislý, prestal pracovať,
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
ako napr. systém kontroly stability/protišmykový systém (ESC67).
•
•
•
•
•
•
•
Vodič otvorí dvere.
•
Je rýchlosť nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
ACC nevie, či vozidlo pred ním stojí alebo
ide o predmet, ako je napr. retardér.
•
Rýchlosť je nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
vozidlo pred vami zmizne, takže ACC už
nemá vozidlo, ktoré by sledoval.
•
Rýchlosť klesne pod 30 km/h (20 mph) platí len pre vozidlá vybavené manuálnou
prevodovkou.
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 355)
Obmedzenia pre adaptívny
tempomat*68
Vodič odloží bezpečnostný pás.
Adaptívny tempomat (ACC69) môže mať v
určitých situáciách obmedzenia.
Otáčky motora sú príliš nízke/vysoké.
Strmé cesty a/alebo ťažký náklad
Jedno alebo viac kolies stráca trakciu.
Majte na pamäti, že systém adaptívneho tempomatu je primárne určený na použitie pri
jazde na rovných vozovkách. Pri jazde v
strmých klesaniach môže mať táto funkcia ťažkosti pri udržiavaní správnej vzdialenosti od
vozidla pred vami - v takom prípade buďte
mimoriadne pozorný a pripravený na brzdenie.
Teplota bŕzd je vysoká.
Parkovacia brzda je zatiahnutá.
Kamera a radarová jednotka je pokrytá
napr. snehom alebo silným dažďom
(objektív fotoaparátu/rádiové vlny sú
zablokované).
Nepoužívajte systém adaptívneho tempomatu,
ak je vozidlo naložené ťažkým nákladom alebo
je k vozidlu pripojený príves.
Jazdný režim nie je k dispozícii
Režim jazdy Off Road nie je možné zvoliť, keď
je aktivovaný adaptívny tempomat.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
•
Deaktivovanie adaptívneho tempomatu*
(str. 353)
67
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 352)
Electronic Stability Control
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 355
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
Toto nie je systém na predchádzanie
kolíziám. Vodič je vždy zodpovedný a
musí zasiahnuť, ak systém nerozpozná
vozidlo pred ním.
•
Funkcia nebrzdí v prípade ľudí, zvierat,
ani malých vozidiel, ako sú bicykle a
motocykle. Ani v prípade nízkych prívesov, prichádzajúcich vozidiel, pomalých
alebo stojacich vozidiel a predmetov.
•
Nepoužívajte túto funkciu v náročných
situáciách, ako napríklad v mestskej
premávke, na križovatkách, na klzkom
povrchu, s veľkým množstvom vody
alebo kalu na ceste, v hustom daždi/
snežení, pri zlej viditeľnosti, na kľukatých cestách alebo na šmykľavých
cestách.
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
68
69
70
71
72
356
Prepnite tempomatom a
adaptívnym tempomatom*70 na
stredovom displeji
Ak je na displeji vodiča zvolený normálny
tempomat (CC71), môžete prepnúť na adaptívny tempomat (ACC72) v zobrazení funkcie
na stredovom displeji.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
Indikátor ZELENÉHO tlačidla – adaptívny
tempomat je deaktivovaný a normálny
tempomat je nastavený do pohotovostného režimu.
•
Indikátor SIVÉHO tlačidla – normálny
tempomat je deaktivovaný a adaptívny
tempomat je nastavený do pohotovostného režimu.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symbol na displeji vodiča zobrazuje, ktorý
tempomat je aktívny:
Tempomat (CC)
Adaptívny tempomat
(ACC)
A
A
A
BIELY symbol: Funkcia je aktívna, symbol je SIVÝ: Pohotovostný režim
Súvisiace informácie
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Tempomat (str. 346)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 357
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre adaptívny
tempomat*73
ziť na displeji vodiča a/alebo na head-up
displeji*.
Počet symbolov a správ týkajúcich sa adaptívneho tempomatu (ACC74) je možné zobraSymbol
Správa
Špecifikácia
Symbol je BIELY
Vozidlo udržiava uloženú rýchlosť.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptívny tempomat je nastavený do pohotovostného režimu.
Nedostupné
Symbol je SIVÝ
Adaptive Cruise Contr.
Servis je potrebný
Systém nefunguje tak, ako by mal. Je potrebné kontaktovať servis - odporúčame autorizovaný servis vozidiel
značky Volvo.
Symbol je SIVÝ
Sním. na čelnom skle
Vyčistite čelné sklo pred detektormi kamery a radarovej jednotky.
Snímač blok. Pozri prír.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Súvisiace informácie
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
73
74
358
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Adaptive Cruise Control
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Pilot Assist*75
Pilot Assist môže pomôcť vodičovi riadiť
vozidlo medzi značeniami jazdného pruhu,
ako aj udržiavať rovnomernú rýchlosť v kombinácii s vopred zvoleným časovým intervalom od vozidlu pred vami.
Zoznámte sa s funkciou Pilot Assist
všetkých aplikáciách a obmedzeniach funkcie,
aby ste mohli bezpečne využívať všetky
výhody.
Funkcia Pilot Assist je primárne určená na
použitie na diaľniciach a podobných hlavných
cestách, kde môže prispieť k pohodlnejšej
jazde a uvoľnenejšiemu zážitku z jazdy.
Vodič si zvolí požadovanú rýchlosť a časový
interval pre vozidlo pred ním. Funkcia Pilot
Assist kontroluje vzdialenosť od vozidla pred
ním a značenie jazdného pruhu na povrchu
vozovky pomocou kamerovej jednotky. Vopred
nastavený časový interval sa udržiava pomocou automatického nastavenia rýchlosti, zatiaľ
čo asistent riadenia pomáha umiestniť vozidlo
v jazdnom pruhu.
Ak je aktivovaná funkcia podpory zatáčania*,
môže to mať vplyv aj na rýchlosť vozidla.
Kamera a radarová jednotka merajú vzdialenosť od
vozidla pred vami a rozpoznávajú bočné čiary.
Kamerová a radarová jednotka
Čítačky vzdialeností
Čítačky, bočné značky
Funkcia Pilot Assist pomáha ovládať vaše
vozidlo a možno budete musieť s funkciou
Pilot Assist prejsť niekoľko kilometrov, než sa s
ňou úplne oboznámite. Je dôležité vedieť o
75
Funkcia Pilot Assist reguluje rýchlosť zrýchlením a brzdením. Je normálne, že brzdy používané pri úprave rýchlosti vydávajú slabý zvuk.
Pilot Assist má za cieľ:
•
plynule regulovať rýchlosť. V situáciách,
ktoré si vyžadujú prudké brzdenie, musí
vodič zabrzdiť sám. To platí v prípade veľkých rozdielov v rýchlostiach alebo pri prudkom brzdení vozidla pred vami. Kvôli
obmedzeniam kamery a radarovej jed-
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
notky môže k brzdeniu dôjsť neočakávane
alebo aj vôbec.
•
sledovať vozidlo pred vami v rovnakom
jazdnom pruhu a v časovom intervale
nastavenom vodičom. Ak radarová jednotka nerozpozná pred vami žiadne
vozidlo, vozidlo namiesto toho udržiava
rýchlosť nastavenú a uloženú vodičom. K
tomu dochádza aj vtedy, keď sa rýchlosť
vozidla pred vami zvýši a prekročí uloženú
rýchlosť.
Nasmerovať vozidlo do jazdného
pruhu
Keď funkcia Pilot Assist pomáha s riadením,
pokúsi sa nasmerovať vozidlo do polovice
medzi viditeľnými značkami jazdného pruhu.
Pre plynulejšiu jazdu je vhodné, aby ste
nechali vozidlo nájsť si správnu polohu. Vodič
môže vždy upraviť polohu sám tak, že viac
zasiahne do riadenia. Je dôležité, aby vodič
skontroloval, či je vozidlo bezpečne umiestnené v jazdnom pruhu.
Ak funkcia Pilot Assist neumiestni vozidlo
vhodným spôsobom do jazdného pruhu, odporúča sa vypnúť funkciu Pilot Assist alebo prepnúť na adaptívny tempomat*.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 359
PODPORA VODIČA
||
Asistent riadenia
Aktuálny stav asistenta riadenia je indikovaný farbou symbolu volantu:
• ZELENÝ volant indikuje
aktívneho asistenta riadenia
• SIVÝ volant (ako na
obrázku) označuje deaktivovaného asistenta
riadenia.
Asistent riadenia Pilot Assist zohľadňuje rýchlosť pred vami idúceho vozidla a značenie
jazdného pruhu. Vodič môže kedykoľvek ignorovať odporúčanie riadenia od funkcie Pilot
Assist a riadiť iným smerom, napr. zmeniť
jazdný pruh alebo sa vyhnúť prekážke na
ceste.
Ak funkcia Pilot Assist nedokáže interpretovať
jazdný pruh jednoznačne, napr. ak kamerová a
radarová jednotka nevidia bočné značenie
jazdného pruhu, funkcia Pilot Assist dočasne
deaktivuje asistenta riadenia, ale obnoví ho,
akonáhle sa dá jazdný pruh znovu interpretovať – hoci funkcie ovládania rýchlosti a vzdialenosti zostávajú aktívne. Volant mierne
vibruje, keď je dočasne deaktivovaný, aby upozornil vodiča na zmenu.
UPOZORNENIE
Asistent riadenia Pilot Assist sa automaticky deaktivuje a obnoví sa bez predchádzajúceho upozornenia.
360
Plynulé zákruty a pri rozdelení cesty
Funkcia Pilot Assist spolupracuje s vodičom,
ktorý by preto nemal čakať na asistenta riadenia z funkcie Pilot Assist ale vždy by mal byť
pripravený zvýšiť svoj vlastný riadiaci vstup,
najmä v zákrutách.
Keď sa vozidlo priblíži k výjazdu alebo ak sa
pruh rozdelí, vodič by mal riadiť smerom k
požadovanému jazdnému pruhu tak, aby Pilot
Assist dokázal rozpoznať požadovaný smer.
Ruky na volante
Aby funkcia Pilot Assist fungovala, ruky vodiča
musia byť na volante. Taktiež je dôležité, aby
bol vodič počas jazdy stále aktívny a dával
pozor, pretože Pilot Assist nedokáže prečítať
všetky situácie a funkcia môže prepínať medzi
vypnutým a zapnutým stavom aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Ak Pilot Assist zistí, že vodič
nedrží ruky na volante,
systém poskytne výstrahu so
symbolom a textovou správou na displeji vodiča, aby
vodiča vyzval na aktívne riadenie vozidla.
Ak sa ani po niekoľkých sekundách nedajú na
volante rozpoznať ruky vodiča, zopakuje sa
výzva na aktívne riadenie vozidla doplnená
akustickým signálom.
Ak funkcia Pilot Assist nedokáže rozpoznať
ruky vodiča na volante ani po niekoľkých ďal-
ších sekundách, výstražný signál sa stáva
intenzívnym a funkcia riadenia sa deaktivuje.
Funkcia Pilot Assist sa potom musí reštartovať
.
pomocou tlačidla na volante
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Výber a aktivácia Pilot Assist* (str. 363)
Režim zobrazenia pre Pilot Assist*
(str. 362)
Ovládať systém Pilot Assist*76
: Zníži uloženú rýchlosť
Súhrn spôsobu ovládania Pilot Assist pomocou ľavého tlačidlového poľa na volante a
spôsobu zobrazenia funkcie na displeji.
Zvyšuje časový interval voči vozidlu
vpredu
Znižuje časový interval voči vozidlu vpredu
•
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 366)
◀: Prepína zo systému Pilot Assist na
adaptívny tempomat
•
Symboly a správy pre Pilot Assist*
(str. 369)
Symboly pre cieľové vozidlo
•
•
Ovládať systém Pilot Assist* (str. 361)
•
•
Zmena cieľa s podporou vodiča (str. 374)
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre podporu
vodiča (str. 375)
▶: Prepína z adaptívneho tempomatu* na
systém Pilot Assist
•
Automatické brzdenie s podporou vodiča
(str. 378)
: Z pohotovostného režimu - aktivuje
Pilot Assist a uloží aktuálnu rýchlosť
•
Asistent predchádzania* (str. 372)
: Z aktívneho režimu - deaktivuje/
prepne Pilot Assist do pohotovostného
režimu
Symbol funkcie
Symbol pre časový interval voči vozidlám
vpredu
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika
kolízie (str. 373)
Nastavenie časového intervalu od vozidla
pred vami (str. 376)
Symbol pre aktivovaného/deaktivovaného
asistenta riadenia
Tlačidlá a symboly pre funkciu.
Súvisiace informácie
•
Pilot Assist* (str. 359)
: Aktivuje systém Pilot Assist z pohotovostného režimu a obnoví uloženú rýchlosť a časový interval
: Zvýši uloženú rýchlosť
76
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 361
PODPORA VODIČA
Režim zobrazenia pre Pilot
Assist*77
Časový interval
Pilot Assist reguluje len
časový interval od vozidla
pred vami, keď symbol vzdialenosti zobrazuje vozidlo (1)
nad symbolom volantu.
Nasledujúci príklad obrázku ukazuje, ako sa
Pilot Assist dá zobraziť na displeji v rôznych
kontextoch.
Rýchlosť
rýchlosť 110 km/h (68 mph) a vpredu sa nenachádza žiadne vozidlo, ktoré by sa malo sledovať.
Pilot Assist neposkytuje žiadnu pomoc pri riadení, pretože bočné značenie jazdného pruhu
nie je možné rozpoznať.
Asistent riadenia Pilot Assist
je aktívny len vtedy, keď sa symbol volantu (2)
zmenil zo SIVÉHO na ZELENÝ.
Počas jazdy
V nasledujúcom ilustratívnom príklade, funkcia
Informácie o dopravných značkách (RSI78)
informuje vodiča, že maximálna povolená rýchlosť je 130 km/h (80 mph).
Indikácia rýchlosti.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená na udržiavanie rýchlosti 110 km/h (68 mph) a zároveň sleduje
vozidlo pred vami, ktoré udržiava rovnakú
rýchlosť.
Uložená rýchlosť
Rýchlosť vozidla vpredu
Aktuálna rýchlosť vášho vozidla
Pilot Assist neposkytuje žiadnu pomoc pri riadení, pretože bočné značenie jazdného pruhu
nie je možné rozpoznať.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená tak, aby udržiavala
77
78
362
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Road Sign Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Výber a aktivácia Pilot Assist*79
Musíte najprv vybrať a potom aktivovať Pilot
Assist, aby mohol ovládať rýchlosť a vzdialenosť a poskytovať pomoc pri riadení.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená na udržiavanie rýchlosti 110 km/h (68 mph) a zároveň sleduje
vozidlo pred vami, ktoré udržiava rovnakú
rýchlosť.
Predchádzajúci obrázok ukazuje, že funkcia
Pilot Assist je nastavená tak, aby udržiavala
rýchlosť 110 km/h (68 mph) a vpredu sa nenachádza žiadne vozidlo, ktoré by sa malo sledovať.
Funkcia Pilot Assist tu poskytuje aj pomoc pri
riadení, pretože bočné značenie jazdného
pruhu sa dá rozpoznať.
Pilot Assist poskytuje pomoc pri riadení, pretože značenie jazdného pruhu sa dá rozpoznať.
Zelený volant označuje, že Pilot Assist poskytuje
pomoc pri riadení.
Na spustenie Pilot Assist je potrebné, aby.
•
Bezpečnostný pás vodiča musí byť
zapnutý a dvere vodiča musia byť zatvorené.
•
Značenie okrajov jazdného pruhu musí byť
zreteľné a vozidlo ich musí rozpoznať.
•
Pred vozidlom musí byť v primeranej
vzdialenosti vozidlo („cieľové vozidlo“)
alebo aktuálna rýchlosť musí byť aspoň
15 km/h (9 mph).
Súvisiace informácie
•
•
79
Pilot Assist* (str. 359)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 366)
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 363
PODPORA VODIČA
||
•
Rýchlosť nesmie prekročiť 140 km/h (87
mph).
•
•
Vodič musí držať ruky na volante.
•
1.
Pred vozidlom musí byť v primeranej
vzdialenosti vozidlo („cieľové vozidlo“)
alebo aktuálna rýchlosť musí byť aspoň
15 km/h (9 mph).
Pre vozidlá vybavené manuálnou prevodovkou. Rýchlosť musí byť aspoň 30 km/h
(20 mph).
Stlačte ◀ (1) alebo ▶ (3), aby ste prešli na
symbol pre Pilot Assist
(4).
> Symbol je sivý – Pilot Assist je v pohotovostnom režime.
UPOZORNENIE
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
•
•
•
Pilot Assist* (str. 359)
Deaktivujte Pilot Assist* (str. 364)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 366)
Reaktivácia Pilot Assist na poslednej
uloženej rýchlosti
80
364
Pilot Assist sa dá deaktivovať a vypnúť.
Súvisiace informácie
2. Ak je zvolený Pilot Assist - stlačením tlačidla na volante
(2) ho aktivujte.
> Symbol je biely - Pilot Assist sa spustí a
aktuálna rýchlosť sa uloží ako maximálna rýchlosť.
–
Deaktivujte Pilot Assist*80
Ak je zvolený Pilot Assist - stlačením tlaho aktivujte.
čidla na volante
> Značky tempomatu a symboly na
displeji vodiča zmenia farbu zo SIVEJ
na BIELU – vozidlo bude teraz opäť sledovať naposledy uloženú rýchlosť.
1.
Stlačte tlačidlo na volante
(2).
> Symbol a indikátory zmenia farbu na
sivú - Pilot Assist je nastavený v pohotovostnom režime. Indikátor časového
intervalu a symbol cieľového vozidla, ak
sú aktivované, sa tiež vypnú.
2. Stlačte tlačidlo na volante ◀ (1) alebo ▶ (3)
pre prepnutie na inú funkciu.
> Symbol na displeji vodiča a indikátor
Pilot Assist (4) zhasne – tým sa vymaže
uložená maximálna rýchlosť.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
•
S Pilot Assist v pohotovostnom režime
musí vodič zasiahnuť do riadenia, regulovať rýchlosť a vzdialenosť k vozidlu
pred ním.
Keď je Pilot Assist v pohotovostnom
režime a vozidlo sa dostane príliš blízko
k pred ním idúcemu vozidlu, vodič je
varovaný o krátkej vzdialenosti funkciou upozornenia na nedostatočnú
vzdialenosť*.
Pohotovostný režim pre Pilot
Assist*81
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Výber a aktivácia adaptívneho tempomatu* (str. 352)
•
•
Používa sa nožná brzda.
•
Prepnite tempomatom a adaptívnym tempomatom* na stredovom displeji (str. 356)
•
•
Obmedzenia pre adaptívny tempomat*
(str. 355)
Smerovky sa používajú dlhšie ako
1 minútu.
•
Vodič udržiava rýchlosť vyššiu ako je uložená rýchlosť po dobu dlhšiu ako 1 minúta.
81
82
Dočasné vypnutie pomoci asistenta riadenia pomocou tlačidla Pilot Assist*
(str. 366)
Pri automatickom pohotovostnom režime
je vodič upozornený akustickým signálom a
na displeji vodiča sa zobrazí správa.
•
Vodič potom musí upraviť rýchlosť
vozidla, podľa potreby brzdiť a udržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných
vozidiel.
Pohotovostný režim pri zásahu vodiča
•
•
•
UPOZORNENIE
Pilot Assist sa dá deaktivovať a nastaviť do
pohotovostného režimu. To môže nastať v
dôsledku zásahu vodiča alebo automaticky.
Pohotovostný režim znamená, že funkcia je
zvolená na displeji vodiča, ale nie je aktivovaná. V tomto prípade Pilot Assist nereguluje
rýchlosť, ani vzdialenosť od vozidla pred vami,
ani neposkytuje pomoc pri riadení.
Pilot Assist sa deaktivuje a nastaví do pohotovostného režimu, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
Súvisiace informácie
Automatický pohotovostný režim
•
Automatický pohotovostný režim sa dá zapnúť
v prípade niektorého z nasledujúcich prípadov.
•
Jeden zo systémov, od ktorých je funkcia
Pilot Assist závislá, prestal pracovať, ako
napr. systém kontroly stability/protišmykový systém 82.
•
•
•
•
•
•
•
•
Rukami nedržíte volant.
Volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy N.
Pedál spojky je stlačený pribl. 1 minútu platí pre vozidlá s manuálnou prevodovkou.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Electronic Stability Control
Vodič otvorí dvere.
Vodič odloží bezpečnostný pás.
Otáčky motora sú príliš nízke/vysoké.
Jedno alebo viac kolies stráca trakciu.
Teplota bŕzd je vysoká.
Parkovacia brzda je zatiahnutá.
Kamera a radarová jednotka je pokrytá
napr. snehom alebo silným dažďom
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 365
PODPORA VODIČA
||
(objektív fotoaparátu/rádiové vlny sú
zablokované).
•
Je rýchlosť nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
Pilot Assist nevie, či vozidlo pred ním stojí
alebo ide o predmet, ako je napr. retardér.
•
Rýchlosť je nižšia ako 5 km/h (3 mph) a
vozidlo pred vami zmizne, takže Pilot
Assist už nemá vozidlo, ktoré by sledoval.
•
Rýchlosť klesne pod 30 km/h (20 mph) platí len pre vozidlá vybavené manuálnou
prevodovkou.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Pilot Assist* (str. 359)
Výber a aktivácia Pilot Assist* (str. 363)
Deaktivujte Pilot Assist* (str. 364)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 366)
Dočasné vypnutie pomoci
asistenta riadenia pomocou
tlačidla Pilot Assist*83
Asistent riadenia Pilot Assist sa môže
dočasne vypnúť a znovu zapnúť bez predchádzajúceho upozornenia.
Keď použijete smerovky, asistent riadenia Pilot
Assist sa dočasne deaktivuje. Ak je smerovka
vypnutá, pomoc pri riadení sa automaticky
znovu aktivuje, ak je stále možné zaznamenať
čiary jazdného pruhu.
Obmedzenia systému
Pilot Assist*84
Funkcia Pilot Assist môže mať v určitých situáciách obmedzenia.
Funkcia Pilot Assist je pomôcka, ktorá môže
vodičovi pomôcť v mnohých situáciách. Vodič
je však vždy zodpovedný za udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od okolitých objektov a
správnej polohy v jazdnom pruhu.
Ak Pilot Assist nedokáže jasne interpretovať
jazdný pruh, napr. ak kamera alebo radarová
jednotka nedokáže vidieť bočné značenie jazdného pruhu, Pilot Assist dočasne vypne asistenta riadenia - funkcie regulácie rýchlosti a
vzdialenosti zostanú aktívne. Asistent riadenia
sa znovu zapne, keď sa jazdný pruh dá znovu
rozpoznať. V takýchto situáciách môže mierne
vibrovanie volantu upozorniť vodiča na skutočnosť, že asistent riadenia sa dočasne deaktivoval.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
83
84
366
Pilot Assist* (str. 359)
Výber a aktivácia Pilot Assist* (str. 363)
Deaktivujte Pilot Assist* (str. 364)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 366)
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
nými podmienkami, protisvetlom,
mokrým povrchom vozovky atď.
UPOZORNENIE
V niektorých situáciách môže mať asistent
riadenia Pilot Assist problémy s tým, aby
vodičovi pomohol správnym spôsobom,
prípadne sa môže automaticky deaktivovať
– v takom prípade sa používanie systému
Pilot Assist neodporúča. Príkladmi takýchto
situácií môžu byť:
•
•
•
nejasné, ojazdené, chýbajúce alebo
navzájom sa krížiace čiary jazdného
pruhu, alebo ak existuje niekoľko čiar
jazdných pruhov.
zmena rozdelenia jazdného pruhu,
napr. keď sa jazdné pruhy delia alebo
spájajú, ako aj na diaľničných privádzačoch.
•
práce na ceste a náhle zmeny vozovky,
napr. keď čiary prestanú označovať
správnu trasu.
•
okraje alebo iné čiary, ako sú značenia
jazdných pruhov, nachádzajúce sa na
ceste alebo v jej blízkosti, napr. obrubníky, spoje alebo opravy povrchu
vozovky, hrany bariér, hrany na ceste
alebo silné tiene.
•
•
•
Vodič by si mal tiež uvedomiť, že systém
Pilot Assist má nasledujúce obmedzenia:
•
Kamerový a radarový snímač nemá
kapacitu na rozpoznávanie všetkých
prichádzajúcich predmetov a prekážok
v prostredí dopravy, napr. výmoľov, statických prekážok alebo predmetov,
ktoré úplne alebo čiastočne blokujú
trasu.
•
Systém Pilot Assist "nevidí" chodcov,
zvieratá atď.
•
Odporúčaný vstup riadenia je obmedzený silou, čo znamená, že Pilot
Assist nedokáže vždy pomôcť vodičovi
riadiť a udržiavať vozidlo v jazdnom
pruhu.
•
Vo vozidlách vybavených systémom
Sensus Navigation* má funkcia možnosť použiť informácie z mapových
úzky alebo kľukatý jazdný pruh.
hrebene alebo diery v pruhu.
zlé poveternostné podmienky, napr.
dážď, sneh alebo hmla, prípadne kal
alebo zhoršený výhľad so zlými svetel-
Nerozpoznávajú sa vysoké obrubníky,
bariéry na ceste, dočasné prekážky
(dopravné kužele, bezpečnostné
bariéry atď.). Alternatívne sa môžu
nesprávne rozpoznať ako značenie
jazdného pruhu s následným rizikom
kontaktu medzi vozidlom a takýmito
prekážkami. Vodič sa musí ubezpečiť,
že vozidlo je vo vhodnej vzdialenosti od
takýchto prekážok.
údajov, čo môže viesť k premenlivému
výkonu.
•
Systém Pilot Assist sa vypne, ak posilňovač riadenia pre silu riadenia závisiacu od rýchlosti funguje so zníženým
výkonom – napr. počas chladenia v
dôsledku prehriatia.
UPOZORNENIE
Pilot Assist sa smie používať iba vtedy, ak
sú na každej strane jazdného pruhu vyznačené zreteľné čiary. Každé iné použitie
zahŕňa zvýšené riziko kontaktu s okolitými
prekážkami, ktoré nie je možné rozpoznať
pomocou funkcie.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 367
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
Toto nie je systém na predchádzanie
kolíziám. Vodič je vždy zodpovedný a
musí zasiahnuť, ak systém nerozpozná
vozidlo pred ním.
•
Funkcia nebrzdí v prípade ľudí, zvierat,
ani malých vozidiel, ako sú bicykle a
motocykle. Ani v prípade nízkych prívesov, prichádzajúcich vozidiel, pomalých
alebo stojacich vozidiel a predmetov.
•
Nepoužívajte túto funkciu v náročných
situáciách, ako napríklad v mestskej
premávke, na križovatkách, na klzkom
povrchu, s veľkým množstvom vody
alebo kalu na ceste, v hustom daždi/
snežení, pri zlej viditeľnosti, na kľukatých cestách alebo na šmykľavých
cestách.
Nepoužívajte systém Pilot Assist, ak je vozidlo
naložené ťažkým nákladom alebo je k vozidlu
pripojený príves.
POZNÁMKA
Funkcia Pilot Assist sa nedá aktivovať, ak je
k elektrickému systému vozidla pripojený
príves, nosič bicyklov alebo podobné zariadenie.
Jazdný režim nie je k dispozícii
Jazdný režim Off Road nie je možné zvoliť,
keď je aktivovaný systém Pilot Assist.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Vodič má vždy možnosť opraviť alebo upraviť
zásah riadenia, ktorý urobil systém Pilot Assist
a môže otočiť volantom do požadovanej
polohy.
Súvisiace informácie
Strmé cesty a/alebo ťažký náklad
•
•
Majte na pamäti, že systém Pilot Assist je primárne určený na použitie pri jazde na rovných
vozovkách. Pri jazde v strmých klesaniach
môže mať táto funkcia ťažkosti pri udržiavaní
správnej vzdialenosti od vozidla pred vami - v
368
takom prípade buďte mimoriadne pozorný a
pripravený na brzdenie.
•
•
Pilot Assist* (str. 359)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 310)
Režimy jazdy (str. 493)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre
Pilot Assist*85
Počet symbolov a správ týkajúcich sa Pilot
Assist je možné zobraziť na displeji vodiča a/
alebo na head-up displeji*.
Symbol
Správa
Špecifikácia
Sivý symbol volantu
Označuje deaktivovaného asistenta riadenia. Keď Pilot Assist poskytuje pomoc pri riadení, volant je
zelený.
Symbol pre ruky na volante
Systém nedokáže zistiť, či má vodič ruky na volante. Položte ruky na volant a aktívne riaďte vozidlo.
Sním. na čelnom skle
Vyčistite čelné sklo pred detektormi kamery a radarovej jednotky.
Snímač blok. Pozri prír.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
85
Súvisiace informácie
•
•
Pilot Assist* (str. 359)
Obmedzenia systému Pilot Assist*
(str. 366)
Táto funkcia môže byť buď štandardná alebo voliteľná, v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 369
PODPORA VODIČA
Podpora pri zatáčaní*86
Systém Asist.rýchl. v zákrute môže pomôcť
vodičovi znížiť rýchlosť pred ostrejšími zákrutami, ak nastavená rýchlosť pre adaptívny
tempomat* podpory vodiča alebo Pilot Assist*
odhaduje ako príliš vysoká.
V spojení s funkciou znižovania rýchlosti vozidla sa tento
symbol zobrazuje na displeji
vodiča.
Výpočet sa vykonáva pomocou informácií z
mapových údajov v satelitnej navigácii vozidla
Sensus Navigation*. Po prejdení zákruty
vozidlo pokračuje v predtým nastavenej rýchlosti.
Vodič môže túto funkciu kedykoľvek zrušiť
výberom brzdy alebo pomocou plynového
pedálu.
•
•
•
UPOZORNENIE
Súvisiace informácie
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Aktivácia alebo deaktivácia podpory v
zákrutách* (str. 371)
•
Obmedzenia pre podporu zatáčania*
(str. 371)
•
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Pilot Assist* (str. 359)
Režimy jazdy (str. 493)
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Režimy jazdy
Pomoc pri zatáčaní závisí od nastaveného
režimu jazdy. Ak nie sú k dispozícii možnosti
režimu jazdy, funkcia vyberie možnosť
Komfort. Pomocou možnosti Dynamické
vozidlo vchádza do zákrut so športovými charakteristikami a mierne silnejším zrýchlením zo
zákrut.
86
370
Táto funkcia je k dispozícii iba na určitých trhoch.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Aktivácia alebo deaktivácia
podpory v zákrutách*
Obmedzenia pre podporu
zatáčania*88
Funkcia podpory v zákrutách sa dá aktivovať
ako doplnok adaptívneho tempomatu* alebo
Pilot Assist*. Vodič sa môže tiež rozhodnúť
deaktivovať funkciu.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
Funkcia podpory zatáčania môže mať v určitých situáciách obmedzenia. Vodič by si mal
byť vedomý nasledujúcich príkladov obmedzení.
• Podpora zatáčania môže mať obmedzený
výkon na menších cestách a v zastavaných
oblastiach.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Počas nasledujúceho štartovania motora sa
znovu aktivuje naposledy použité nastavenie
alebo sa použijú nastavenia, ktoré boli vykonané v profile vodiča prepojenom s použitým
kľúčom87.
Súvisiace informácie
•
•
87
88
89
Podpora pri zatáčaní* (str. 370)
Obmedzenia pre podporu zatáčania*
(str. 371)
•
Na klzkých vozovkách alebo križovatkách
sa môže dočasne vypnúť podpora zatáčania.
•
Ak mapové údaje satelitného navigátora89
nie sú aktualizované, podpora zatáčania
môže mať obmedzenú funkčnosť.
•
Ak satelitný navigátor89 nemá kontakt so
satelitným systémom, podpora zatáčania
môže mať obmedzenú funkčnosť.
•
Na nových alebo prestavaných cestách
môžu byť mapové údaje nesprávne.
•
Pri výpočte vhodnej rýchlosti v zákrutách
nie je zahrnuté žiadne riziko zníženej trakcie v dôsledku nepriaznivého počasia
alebo stavu vozovky.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
Podpora pri zatáčaní* (str. 370)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Aktivácia alebo deaktivácia podpory v
zákrutách* (str. 371)
Tieto možnosti závisia od trhu.
Táto funkcia je k dispozícii iba na určitých trhoch.
Len s nainštalovaným satelitným navigátorom Volvo Sensus Navigation*.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 371
PODPORA VODIČA
Asistent predchádzania*
UPOZORNENIE
Asistent predchádzania môže vodičovi
pomôcť pri predchádzaní iných vozidiel.
Funkcia sa dá používať s adaptívnym tempomatom* alebo systémom Pilot Assist*.
Keď so zapnutým adaptívnym tempomatom
alebo systémom Pilot Assist idete za iným
vozidlom a vodič signalizuje úmysel predbehnúť aktiváciou smerovky90, systémy pomáhajú zrýchľovať vozidlo smerom k vozidlu pred
vami skôr, ako vozidlo dosiahne predbiehajúci
jazdný pruh.
Funkcia potom oneskorí zníženie rýchlosti, aby
sa zabránilo predčasnému brzdeniu, keď sa
vozidlo vodiča približuje k pomalšiemu vozidlu.
UPOZORNENIE
90
372
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Funkcia zostane aktívna, kým vozidlo vodiča
nedokončí predbiehanie vozidla.
Uvedomte si, že túto funkciu môžete aktivovať vo viacerých situáciách než len pri
predbiehaní, napr. keď sa smerovka používa na indikáciu zmeny jazdného pruhu
alebo výjazd na inú cestu – vozidlo potom
na chvíľu zrýchli.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
•
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Používania asistenta
predchádzania
Asistent predchádzania sa dá používať s
adaptívnym tempomatom* alebo Pilot
Assist*. Aby sa využil asistenta predchádzania, existuje viacero kritérií.
Pre aktiváciu asistenta predchádzania musia
existovať nasledovné podmienky:
•
musí byť pred vami vozidlo („cieľové
vozidlo“)
•
aktuálna rýchlosť vášho vozidla je
najmenej 70 km/h (43 mph)
•
uložená rýchlosť musí byť dostatočne
vysoká na to, aby sa predchádzalo bezpečne.
Spustenie asistenta predchádzania:
–
Aktivujte smerovku.
Použite ľavú smerovku vo vozidle s riadením na ľavej strane, pravú vo vozidle s riadením na pravej strane.
> Asistent predchádzania je spustený.
Používania asistenta predchádzania
(str. 372)
Pilot Assist* (str. 359)
Smerovka vľavo len vo vozidle s ľavostranným riadením, alebo smerovka vpravo vo vozidle s pravostranným riadením.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
Pri používaní systému asistencie pri predchádzaní by si mal vodič uvedomovať, že
ak sa podmienky náhle zmenia, môže dôjsť
k neželanej akcelerácii.
Je preto potrebné vyhnúť sa niektorým
situáciám, ako napríklad:
•
vozidlo sa blíži k výjazdu na odbočku,
ktorá je v tom istom smere, v akom by
normálne prebehlo predchádzanie.
•
vozidlo pred vami spomaľuje skôr, ako
vodičove vozidlo prejde do jazdného
pruhu určeného na predchádzanie.
•
doprava v jazdnom pruhu určenom na
predchádzanie spomaľuje.
•
na vozidle s pravostranným riadením sa
jazdí v krajine s ľavostrannou premávkou (alebo naopak).
Situáciám tohto druhu sa dá predísť dočasným nastavením adaptívneho tempomatu
alebo Pilot Assist do pohotovostného
režimu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Asistent predchádzania* (str. 372)
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Pilot Assist* (str. 359)
Pohotovostný režim pre adaptívny tempomat* (str. 354)
•
Pohotovostný režim pre Pilot Assist*
(str. 365)
Výstraha podpory vodiča v prípade
rizika kolízie
Systémy podpory vodiča v podobe adaptívneho tempomatu* a Pilot Assist* môže upozorniť vodiča, ak sa vzdialenosť k vozidlu
náhle príliš skráti.
Zvuk a symbol upozornenia na kolíziu
Akustický signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Výstražný signál v prípade nebezpečenstva kolízie
Meranie vzdialenosti s kamerou a radarovou jednotkou
Adaptívny tempomat a Pilot Assist používa
pribl. 40% kapacity nožnej brzdy. Ak je
potrebné brzdiť vozidlo silnejšie ako dokáže
zbrzdiť podpora vodiča a vodič nebrzdí, aktivuje sa výstražné svetlo a akustické varovanie,
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 373
PODPORA VODIČA
||
ktoré upozorní vodiča, že je potrebný okamžitý
zásah.
POZNÁMKA
Intenzívne slnečné svetlo, odrazy,
extrémne svetelné kontrasty, používanie
slnečných okuliarov, alebo ak sa vodič
nepozerá priamo dopredu, môže zapríčiniť,
že bude náročné rozpoznať vizuálny
výstražný signál na čelnom skle.
UPOZORNENIE
Systémy podpory vodiča varujú len pred
vozidlami, ktoré rozpozná ich radarová jednotka – preto sa výstraha nemusí aktivovať
alebo sa môže aktivovať s určitým oneskorením. Nikdy nečakajte na výstrahu. Ak si
to situácia vyžaduje, použite brzdy.
Zmena cieľa s podporou vodiča
Podpory vodiča pri adaptívnom tempomate*
a systéme Pilot Assist* v kombinácii s automatickou prevodovkou zmenia cieľovú funkciu pri určitých rýchlostiach.
Zmena cieľa
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Pilot Assist* (str. 359)
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť* (str. 399)
Head-up displej* (str. 148)
Ak cieľové vozidlo pred vami náhle odbočí, môže byť
pred vami stojaca premávka.
Keď podpory vodiča sledujú iné vozidlo pri
rýchlosti nižšej ako 30 km/h (20 mph) a cieľové vozidlo sa zmení - z pohybujúceho sa
vozidla na stojace vozidlo - podpory vodiča
spomalia kvôli stojacemu vozidlu.
Symbol upozornenia na kolíziu na čelnom skle
Vo vozidlách vybavených head-up displejom*,
sa na čelnom skle zobrazí výstraha blikajúcim
symbolom.
374
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
Ak podpory vodiča nasledujú iné vozidlo pri
rýchlostiach prevyšujúcich pribl. 30 km/h
(20 mph) a cieľ sa zmení z pohybujúceho
sa vozidla na stojace vozidlo, podpory
vodiča budú ignorovať stojace vozidlo a
namiesto toho zrýchlia na uloženú rýchlosť.
•
Nastavte uloženú rýchlosť pre
podporu vodiča
Uloženú rýchlosť je možné nastaviť pre funkcie obmedzovača rýchlosti, tempomatu,
adaptívneho tempomatu* a Pilot Assist*.
Vodič musí zasiahnuť a vozidlo
zabrzdiť.
•
•
keď je rýchlosť nižšia ako 5 km/h
((3 mph)) a vozidlo pred vami zmizne,
takže podpory vodiča už nemajú vozidlo,
ktoré by sledovali.
Súvisiace informácie
•
•
•
Zmeňte nastavenú rýchlosť krátkymi stla(1) alebo
čeniami tlačidiel na volante
(2), prípadne ich stlačením a podržaním.
•
Krátko stlačte: Každé stlačenie zmení
rýchlosť v krokoch po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Stlačte a podržte: Keď sa indikátor
rýchlosti (3) presunie na požadovanú
rýchlosť, uvoľnite tlačidlo.
> Rýchlosť nastavená po poslednom stlačení tlačidla sa uloží do pamäte.
•
Automatický pohotovostný režim so
zmenou cieľa
Podpory vodiča sú vypnuté a prepnú sa do
pohotovostného režimu:
keď je rýchlosť nižšia ako 5 km/h
((3 mph)) a systémy na podporu vodiča
nedokážu rozpoznať, či je cieľový objekt
stojace vozidlo alebo iný predmet, ako je
napr. spomaľovací pás,
–
Účinok plynového pedálu
: Zvýši uloženú rýchlosť
: Zníži uloženú rýchlosť
Uložená rýchlosť
Ak vodič zvýši rýchlosť vozidla pomocou plynového pedála pred stlačením tlačidla na
(1), uložená rýchlosť bude rýchlosť
volante
vozidla pri stlačení tlačidla za predpokladu, že
noha vodiča je v momente stlačenia tlačidla na
plynovom pedáli.
Dočasné zvýšenie rýchlosti pomocou plynového pedálu, napr. pri predbiehaní, nemá vplyv
na nastavenie - keď sa plynový pedál uvoľní,
vozidlo sa vráti na poslednú uloženú rýchlosť.
Systém podpory vodiča (str. 310)
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Pilot Assist* (str. 359)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 375
PODPORA VODIČA
||
Možná rýchlosť
Automatická prevodovka
Funkcie podpory vodiča dokážu sledovať iné
vozidlo rýchlosťou od 0 km/h až do 200 km/h
(125 mph).
Funkcia Pilot Assist dokáže poskytnúť pomoc
pri riadení od takmer statického stavu až po
rýchlosť 140 km/h (87 mph).
Všimnite si, že najnižšia rýchlosť, ktorá sa dá
naprogramovať, je 30 km/h (20 mph) - aj keď
dokáže sledovať iné vozidlo až do spomalenia
na 0 km/h, rýchlosť nižšia ako 30 km/h
(20 mph) sa nedá vybrať/uložiť.
Manuálna prevodovka
funkcie podpory vodiča dokážu sledovať iné
vozidlo rýchlosťou od 30 km/h (20 mph) až do
200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist* (str. 359)
Nastavenie časového intervalu od
vozidla pred vami
Pomocou funkcií adaptívneho tempomatu*,
Pilot Assist* a upozornenia na nedostatočnú
vzdialenosť* môžete nastaviť, aby sa udržiaval
časový interval od vozidla pred vami.
Môžu byť zvolené rôzne
časové intervaly od vozidla
pred vami a zobrazené na
displeji vodiča ako horizontálne čiary 1-5 – čím viac čiar,
tým bude časový interval
dlhší. Jedna čiara predstavuje
asi 1 sekundu od vozidla pred vami, 5 čiar
predstavuje asi 3 sekundy.
POZNÁMKA
Funkcia Pilot Assist dokáže poskytnúť pomoc
pri riadení od 30 km/h (20 mph) až do
140 km/h (87 mph).
Keď symbol na displeji vodiča zobrazuje
vozidlo a volant, systém Pilot Assist sleduje
vozidlo pred vami s nastavenou časovou
medzerou.
Najnižšia rýchlosť, ktorá sa dá naprogramovať,
je 30 km/h (20 mph) - maximálna rýchlosť je
200 km/h (125 mph).
Ak sa zobrazuje iba jeden volant, v primeranej vzdialenosti pred vami nie je žiadne
vozidlo.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
376
Systém podpory vodiča (str. 310)
Obmedzovač rýchlosti (str. 339)
Tempomat (str. 346)
Adaptívny tempomat* (str. 349)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
POZNÁMKA
Keď symbol na displeji vodiča zobrazuje
dve vozidlá, adaptívny tempomat sleduje
vozidlo pred vami v nastavenom časovom
intervale.
Ak sa zobrazuje iba jedno vozidlo, v primeranej vzdialenosti pred vami nie je žiadne
vozidlo.
Adaptívny tempomat umožňuje, aby sa časový
interval v určitých situáciách výrazne líšil, čo
vozidlu umožní plynule a pohodlne sledovať
vozidlo pred ním. Pri nízkych rýchlostiach, keď
sú vzdialenosti krátke, adaptívny tempomat
mierne predĺži časový interval.
POZNÁMKA
•
Čím vyššia rýchlosť, tým dlhšia vzdialenosť v metroch sa vypočíta pre daný
časový interval.
•
Používajte iba časové intervaly povolené miestnymi dopravnými predpismi.
•
Ak sa zdá, že podpory vodiča nereagujú na zvýšenie rýchlosti pri aktivácii,
môže to byť spôsobené tým, že časové
okno do vozidla pred vami je kratšie,
než je nastavené časové okno.
Súvisiace informácie
•
Jazdné režimy pri používaní časového
intervalu od vozidiel (str. 378)
•
•
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Head-up displej* (str. 148)
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Pilot Assist* (str. 359)
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť* (str. 399)
UPOZORNENIE
Ovládanie časového intervalu.
•
Používajte iba časové okno, ktoré vyhovuje aktuálnym podmienkam premávky.
•
Vodič by si mal uvedomiť, že krátke
časové okná obmedzujú množstvo
času, ktorý je k dispozícii na zareagovanie a podniknutie opatrení pri neočakávanej dopravnej situácii.
Zníženie časového intervalu
Zvýšenie časového intervalu
Indikátor vzdialenosti
–
Stlačte tlačidlo na volante (1) alebo (2),
aby sa zvýšil alebo znížil časový interval.
> Indikátor vzdialenosti (3) zobrazuje
aktuálny časový interval.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 377
PODPORA VODIČA
Jazdné režimy pri používaní
časového intervalu od vozidiel
Automatické brzdenie s podporou
vodiča
Vodič si môže vybrať rôzne štýly, ako by mala
podpora vodiča udržiavať vopred nastavený
časový interval voči vozidlu vpredu.
Výber sa vykonáva cez ovládanie režimu jazdy
DRIVE MODE.
Podpory vodiča adaptívneho tempomatu* a
Pilot Assist* majú špeciálnu funkciu brzdenia
v pomalej premávke a počas státia. V určitých
situáciách sa aktivuje parkovacia brzda, aby
vozidlo zostalo stáť.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Funkcia brzdenia v pomalých kolónach
a počas státia
• Pure – Podpora vodiča sa zameriava na
dobrú spotrebu paliva, čo znamená dlhší
časový interval voči vozidlu vpredu.
• Hybrid – Podpora vodiča sa zameriava na
dodržanie nastaveného časového intervalu
voči vozidlu vpredu čo možno najplynulejšie.
• Power – Podpora vodiča sa zameriava na
sledovanie nastaveného časového intervalu voči vozidlu vpredu, čo môže v niektorých prípadoch znamenať prudšie zrýchlenie a brzdenie.
Súvisiace informácie
•
Nastavenie časového intervalu od vozidla
pred vami (str. 376)
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Režimy jazdy (str. 493)
Pri kratších zastávkach v súvislosti s pohybovaním sa v pomalej premávke alebo na semaforoch sa jazda automaticky obnoví, ak prestávky nepresiahnu pribl. 3 sekundy - ak trvá
dlhšie, než sa vozidlo pred vami znovu začne
pohybovať, potom sa funkcia podpory vodiča
prepne so pohotovostného režimu s automatickým brzdením.
–
UPOZORNENIE
Podpory vodiča varujú len pred prekážkami, ktoré rozpozná ich radarová jednotka
– preto sa výstraha nemusí aktivovať alebo
sa môže aktivovať s určitým oneskorením.
•
Nikdy nečakajte na výstrahu alebo
zásah. Ak si to situácia vyžaduje, použite brzdy.
POZNÁMKA
Podpory vodiča dokážu udržať vozidlo bez
pohnutia maximálne po dobu 5 minút –
potom je aktivovaná parkovacia brzda a
funkcia je vypnutá.
Pred opätovným zapnutím podpory vodiča
sa musí uvoľniť parkovacia brzda.
Funkcia sa znovu aktivuje jedným z nasledujúcich spôsobov:
•
•
Stlačte tlačidlo na volante
.
Stlačíte plynový pedál.
> Funkcia bude pokračovať v sledovaní
vozidla pred vami, ak sa začne pohybovať do pribl. 6 sekúnd.
UPOZORNENIE
Ak obnovíte rýchlosť pomocou tlačidla
na volante, môže nasledovať významné
zvýšenie rýchlosti.
378
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Ukončenie automatického brzdenia
V niektorých situáciách sa automatické brzdenie ukončí a funkcia sa prepne do pohotovostného režimu. To znamená, že brzdy sa uvoľnia
a vozidlo sa môže začať pohybovať - vodič
musí preto zasiahnuť a zabrzdiť vozidlo sám,
aby zostalo stáť.
Môže k tomu dôjsť v nasledujúcich situáciách:
•
•
•
vodič položí nohu na brzdový pedál,
•
vodič nastaví adaptívny tempomat alebo
Pilot Assist do pohotovostného režimu.
parkovacia brzda je zatiahnutá,
volič prevodových stupňov sa presunie do
polohy P, N alebo R,
Automatická aktivácia parkovacej
brzdy
•
•
Pilot Assist* (str. 359)
Udržiavanie v jazdnom pruhu
Brzdové funkcie (str. 475)
Funkcia Asistent jazdných pruhov (LKA91) má
pomôcť vodičovi znížiť riziko, že vozidlo
náhodne opustí svoj vlastný jazdný pruh na
diaľniciach a podobných hlavných cestách.
Funkcia Asistent jazdných pruhov riadi vozidlo
späť do jazdného pruhu a/alebo upozorní
vodiča vibráciami volantu.
Funkcia Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
je aktívna v rozsahu rýchlostí 65-200 km/h
(40-125 mph) na cestách so zreteľným značením bočných čiar.
Na úzkych cestách môže byť funkcia nedostupná, v takom prípade sa prepne do pohotovostného režimu. Funkcia bude opäť k dispozícii, keď je cesta dostatočne široká.
Zatiahne sa parkovacia brzda, ak funkcia udrží
vozidlo stáť pomocou nožnej brzdy a:
•
vodič otvorí dvere alebo si odopne bezpečnostný pás,
•
funkcia udržiavala vozidlo stojace po dobu
dlhšiu ako pribl. 5 minút,
•
•
brzdy sa prehriali,
vodič vypne motor.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Kamera sníma bočné čiary na ceste/pruhu.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 379
PODPORA VODIČA
||
V závislosti od nastavení sa udržiavanie v jazdnom pruhu správa v súlade s nasledujúcimi
podmienkami:
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
• Asistent je aktivované: Keď sa vozidlo
blíži k čiare jazdného pruhu, funkcia bude
aktívne riadiť vozidlo späť do svojho jazdného pruhu vyvinutím mierneho krútiaceho
momentu na volant.
• Varovanie je aktivované: Ak sa vozidlo
chystá prejsť cez čiaru jazdného pruhu,
vodič je varovaný vibráciami volantu.
Udržiavanie v jazdnom pruhu navedie vozidlo späť do
svojho jazdného pruhu.
K dispozícii je tiež možnosť, kedy sa súčasne
aktivuje asistent riadenia aj výstraha.
POZNÁMKA
Keď je zapnutá smerovka/výstražné svetlá,
systém udržiavania v jazdnom pruhu nevykonáva žiadne korekcie riadenia ani
výstrahy.
Udržiavanie v jazdnom pruhu upozorňuje vibráciami
volantu.
91
380
Lane Keeping Aid
PODPORA VODIČA
Udržiavanie v jazdnom pruhu
nezasahuje
Ak vodič nedrží ruky na
volante, ozve sa výstražný
signál a správa podnieti
vodiča k aktívnemu riadeniu
vozidla:
• Lane Keeping Aid – Použite riadenie
Ak vodič nasleduje výzvu na to, aby začal riadiť
vozidlo, funkcia sa nastaví do pohotovostného
režimu a zobrazí sa táto správa:
• Lane Keeping Aid – Pohotovostný
režim až do zásahu do riadenia
Udržiavanie v jazdnom pruhu nezasahuje v ostrých
vnútorných zákrutách.
V niektorých situáciách systém udržiavania v
jazdnom pruhu umožňuje prechádzať cez čiary
jazdného pruhu bez toho, aby zasahoval buď
pomocou riadenia, alebo výstrahy - napr. pri
použití smeroviek alebo pri ostrom prejazde
zákrutami.
Ruky na volante
Aby systém udržiavania v jazdnom pruhu fungoval, musí mať vodič ruky na volante, čo bude
systém naďalej monitorovať.
92
Funkcia bude potom nedostupná, kým vodič
nezačne znovu riadiť vozidlo.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 382)
•
Symboly a správy pre udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 383)
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 381)
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie
Udržiavanie v jazdnom pruhu
Funkcia Asistent udržiavania v jazdnom
pruhu (LKA92) je voliteľná - vodič si môže zvoliť aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Súvisiace informácie
•
•
•
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 379)
Výber možnosti asistencie pre systém udržiavania v jazdnom pruhu (str. 382)
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 382)
Lane Keeping Aid
381
PODPORA VODIČA
Výber možnosti asistencie pre
systém udržiavania v jazdnom
pruhu
Vodič si môže vybrať, ako má systém udržiavania v jazdnom pruhu (LKA93) reagovať, ak
vozidlo opustí svoj jazdný pruh.
1. Vyberte položku Nastavenia My Car
IntelliSafe v pohľade zhora na strednom displeji.
2. V prípade Režim Lane Keeping Aid
vyberte, ako má funkcia reagovať:
• Asistent - vodič dostane pomoc pri riadení bez výstrahy.
• Varovanie – vodič je upozornený iba
vibráciami volantu.
• Obe – vodič dostane výstrahu od vibrácií volantu, ako aj od asistenta riadenia.
Súvisiace informácie
•
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 379)
Obmedzenia udržiavania v
jazdnom pruhu
V určitých podmienkach môže mať funkcia
udržiavania v jazdnom pruhu (LKA94) problémy so správnou pomocou vodičovi. V
takýchto prípadoch sa odporúča túto funkciu
vypnúť.
Príklady takýchto podmienok sú:
•
•
•
•
•
•
práce na ceste
zimné podmienky na ceste
zlý povrch vozovky
veľmi „športový“ štýl jazdy
zlé počasie so zníženou viditeľnosťou
cesty s nejasným alebo neexistujúcim bočným značením
•
ostré hrany alebo čiary iné ako bočné značenie jazdného pruhu
•
keď servoriadenie pre odpor riadenia
závislý od rýchlosti pracuje so zníženým
výkonom – napr. pri chladení z dôvodu
prehriatia.
Funkcia nie je schopná rozpoznávať prekážky,
koľajnice alebo podobné prekážky na strane
vozovky.
93
94
382
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
•
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 379)
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 310)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre udržiavanie v
jazdnom pruhu
jazdného pruhu (LKA95). Tu je niekoľko príkladov.
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa udržiavania
Symbol
Správa
Špecifikácia
Podp. syst. vodič.
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Znížená funkčnosť. Potrebná oprava
Sním. na čelnom skle
Schopnosť kamery snímať vozovku pred vozidlom je znížená.
Snímač blok. Pozri prír.
95
Lane Keeping Aid
}}
383
PODPORA VODIČA
||
Symbol
Správa
Špecifikácia
Lane Keeping Aid
LKA asistent riadenia nefunguje, ak vodič nemá ruky na volante. Postupujte
podľa inštrukcií a riaďte vozidlo.
Použite riadenie
Lane Keeping Aid
Pohotovostný režim až do zásahu do riadenia
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
•
384
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 379)
Režim zobrazenia pre systém udržiavania
v jazdnom pruhu (str. 385)
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 382)
LKA sa nastaví do pohotovostného režimu, až kým vodič nezačne znova riadiť
vozidlo.
PODPORA VODIČA
Režim zobrazenia pre systém
udržiavania v jazdnom pruhu
Nedostupné
Súvisiace informácie
•
•
Systém udržiavania v jazdnom pruhu (LKA96)
sa v závislosti od situácie zobrazuje symbolmi
na displeji vodiča.
Uvádzame niekoľko príkladov
symbolov a situácií, v ktorých
sa zobrazujú:
Udržiavanie v jazdnom pruhu (str. 379)
Obmedzenia udržiavania v jazdnom pruhu
(str. 382)
Nedostupné – čiary pruhu v symbole sú SIVÉ.
Dostupné
Systém udržiavania v jazdnom pruhu nedokáže rozpoznať čiary jazdného pruhu, rýchlosť
je príliš nízka alebo cesta je príliš úzka.
Indikácia asistenta/výstrahy riadenia
Dostupné – čiary pruhu v symbole sú BIELE.
Systém udržiavania v jazdnom pruhu sníma
jednu alebo obidve čiary jazdného pruhu.
Asistent/výstraha riadenia – čiary jazdného pruhu v
symbole sú FAREBNÉ.
Systém udržiavania v jazdnom pruhu indikuje,
že systém vydáva výstrahu a/alebo sa pokúša
naviesť vozidlo späť do jazdného pruhu.
96
Lane Keeping Aid
385
PODPORA VODIČA
Asistent riadenia v
nebezpečenstve kolízie
UPOZORNENIE
•
Funkcia Asistent zabránenia kolízii môže
pomôcť vodičovi znížiť riziko, že vozidlo
mimovoľne opustí svoj jazdný pruh a/alebo sa
zrazí s iným vozidlom alebo prekážkou, a to
tak, že vozidlo aktívne vráti do svojho jazdného pruhu a/alebo vybočí.
Funkcia pozostáva z týchto podradených funkcií:
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve
odbočenia
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
zo zadu*
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Po automatickej aktivácii sa na displeji vodiča
zobrazí textová správa s informáciou o tom, že
sa to stalo:
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Asistent zabránenia kolízii – Autom.
intervencia
POZNÁMKA
•
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve
odbočenia (str. 387)
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu (str. 388)
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
zo zadu* (str. 389)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 390)
•
Symboly a správy asistenta riadenia pri
riziku kolízie (str. 391)
Vždy je to vodič, kto rozhoduje o tom, ako
veľmi by malo vozidlo riadiť – vozidlo sa
nikdy nemôže ujať velenia.
Súvisiace informácie
•
•
386
Systém podpory vodiča (str. 310)
Aktivácia alebo deaktivácia asistencie riadenia v prípade rizika kolízie (str. 387)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Aktivácia alebo deaktivácia
asistencie riadenia v prípade rizika
kolízie
POZNÁMKA
Keď je funkcia Asistent zabránenia kolízii
deaktivovaná, všetky podriadené funkcie sú
vypnuté:
Funkcia asistencie riadenia je voliteľná –
vodič ju môže aktivovať alebo deaktivovať.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Táto funkcia sa aktivuje automaticky pri každom spustení motora97.
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve
opustenia cesty
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve
čelnej kolízie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve
kolízie zozadu*
Aj keď je možné túto funkciu deaktivovať,
odporúča sa, aby ju mal vodič vždy aktivovanú, pretože vo väčšine prípadov zvyšuje
bezpečnosť jazdy.
Asistent riadenia pri
nebezpečenstve odbočenia
Asistent riadenia má niekoľko podradených
funkcií. Asistent riadenia v prípade rizika
vybočenia môže pomôcť vodičovi a znížiť
riziko, že vozidlo mimovoľne opustí cestu tak,
že bude aktívne riadiť vozidlo späť na cestu.
Funkcia má pri zásahu dve úrovne aktivácie:
•
•
Iba asistent riadenia
Asistent riadenia s brzdením
Iba asistent riadenia
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 386)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 390)
Zásah s asistentom riadenia
97
Na určitých trhoch sa znovu aktivuje nastavenie používané v okamihu vypnutia motora.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 387
PODPORA VODIČA
||
Asistent riadenia s brzdením
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 386)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 390)
Asistent riadenia pri
nebezpečenstve čelného nárazu
Asistent riadenia má niekoľko podradených
funkcií. Asistent riadenia pri nebezpečenstve
čelnej zrážky môže pomôcť nepozornému
vodičovi, ktorý si nevšimne, že vozidlo prechádza do protismeru.
Zásah s asistentom riadenia a brzdením
Brzdová intervencia pomáha v situáciách, keď
samotný asistent riadenia nie je dostatočný.
Brzdná sila sa prispôsobuje automaticky v
závislosti od situácie v čase vybočenia z
vozovky.
Funkcia je aktívna v rozsahu rýchlostí
65-140 km/h (40-87 mph) na cestách so zreteľným značením jazdných pruhov/čiar.
Kamera sníma okraje cesty a farebné bočné
dopravné značenie. Ak sa vozidlo chystá opustiť stranu cesty, vozidlo sa nasmeruje späť na
vozovku a ak zásah riadenia nestačí na to, aby
sa zabránilo vybočeniu, aktivujú sa aj brzdy.
Funkcia však ne zasiahne ani asistentom riadenia, ani intervenciou bŕzd, ak sa používajú
smerovky. A ak funkcia zistí, že vodič aktívne
riadi vozidlo, aktivácia funkcie sa oneskorí.
388
Funkcia môže pomôcť pri navádzaní vozidla späť do
vlastného jazdného pruhu.
Prichádzajúce vozidlá
Vaše vozidlo
Súčasne s aktiváciou zásahu do riadenia sa
aktivuje aj upozornenie na kolíziu pre podporu
vodiča. Pulzovanie brzdy, ktoré je súčasťou
výstrahy pred kolíziou, sa však neaktivuje.
Funkcia je aktívna v rozsahu rýchlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na cestách so zreteľným značením jazdných pruhov/čiar.
PODPORA VODIČA
Ak sa vozidlo chystá opustiť vlastný jazdný
pruh a súčasne sa blíži prichádzajúce vozidlo,
funkcia môže pomôcť vodičovi riadiť vozidlo
späť do vlastného jazdného pruhu.
Funkcia však ne zasiahne pomocou asistenta
riadenia, ak sa používa smerovka. A ak funkcia
zistí, že vodič aktívne riadi vozidlo, aktivácia
funkcie sa oneskorí.
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 386)
•
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika
kolízie (str. 373)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 390)
Asistent riadenia v
nebezpečenstve kolízie zo zadu*
Asistent riadenia má niekoľko podradených
funkcií. Ak hrozí nebezpečenstvo kolízie
zozadu, asistent riadenia dokáže pomôcť
nepozornému vodičovi, ktorý si nevšimne, že
sa vozidlo chystá opustiť svoj vlastný jazdný
pruh, keď sa prichádzajúce vozidlo približuje v
rovnakom čase, a to buď zozadu alebo z mŕtveho uhla.
súčasne rýchlo približuje iné vozidlo, funkcia
dokáže pomôcť vodičovi riadiť vozidlo späť do
svojho vlastného jazdného pruhu.
Funkcia môže dokonca pomôcť, ak vodič úmyselne zmení jazdné pruhy pomocou smeroviek
bez toho, aby si všimol, že sa blíži iné vozidlo.
Funkcia je aktívna v rozsahu rýchlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na cestách so zreteľným značením jazdných pruhov/čiar.
Počas zásahu riadenia blikajú svetlá vo vonkajších spätných zrkadlách bez ohľadu na to, či je
funkcia BLIS98 aktivovaná.
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 386)
•
•
BLIS* (str. 393)
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 390)
Funkcia môže pomôcť pri riadení vozidla späť do
vlastného jazdného pruhu.
Iné vozidlo v mŕtvom uhle
Vaše vozidlo
Ak sa vozidlo chystá opustiť svoj vlastný
jazdný pruh, zatiaľ čo iné vozidlo je v mŕtvom
uhle, alebo keď sa v susednom jazdnom pruhu
98
Blind Spot Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 389
PODPORA VODIČA
Obmedzenia asistenta riadenia pri
riziku kolízie
V určitých situáciách môže mať funkcia
obmedzenú funkčnosť a nemôže zasiahnuť v
nasledujúcich prípadoch, napríklad:
• pri malých vozidlách, ako sú motocykle
•
ak väčšina vozidla smeruje do vedľajšieho
jazdného pruhu
•
na cestách/v jazdných pruhoch s nejasnými alebo neexistujúcimi značeniami
jazdných pruhov
•
•
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 386)
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve
odbočenia (str. 387)
mimo rýchlostného rozsahu 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
Asistent riadenia pri nebezpečenstve čelného nárazu (str. 388)
keď servoriadenie pre odpor riadenia
závislý od rýchlosti pracuje so zníženým
výkonom – napr. pri chladení z dôvodu
prehriatia.
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
zo zadu* (str. 389)
Medzi ďalšie náročné situácie patrí:
•
•
•
•
•
•
práce na ceste
zimné podmienky na ceste
úzke cesty
zlý povrch vozovky
veľmi „športový“ štýl jazdy
zlé počasie so zníženou viditeľnosťou.
V týchto náročných situáciách môže mať táto
funkcia problémy so správnou pomocou vodičovi. V takýchto prípadoch sa odporúča túto
funkciu vypnúť.
390
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symboly a správy asistenta
riadenia pri riziku kolízie
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa asistencie
riadenia. Tu je niekoľko príkladov.
Symbol
Správa
Špecifikácia
Asistent zabránenia kolízii
Keď je funkcia aktivovaná, vodičovi sa zobrazí správa, že systém bol aktivovaný.
Autom. intervencia
Sním. na čelnom skle
Schopnosť kamery snímať vozovku pred vozidlom je znížená.
Snímač blok. Pozri prír.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa zostane zobrazená: Obráťte sa na
servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
Súvisiace informácie
•
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
(str. 386)
•
Obmedzenia asistenta riadenia pri riziku
kolízie (str. 390)
391
PODPORA VODIČA
Rear Collision Warning*99
UPOZORNENIE
Warning100
Funkcia Rear Collision
(RCW)
môže pomôcť vodičovi vyhnúť sa nárazu
vozidla blížiaceho sa zozadu.
Vodiči vo vozidlách za vami môžu byť upozornení na hroziacu kolíziu funkciou, ktorá intenzívne bliká pomocou smeroviek.
Ak pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h (20 mph)
funkcia zistí, že vozidlo je v nebezpečenstve
nárazu vozidla zozadu, napínače bezpečnostných pásov môžu napnúť predné bezpečnostné pásy. Systém Whiplash Protection
System sa aktivuje aj v prípade kolízie.
99 Výstraha pred nárazom zozadu.
100Funkcia nie je dostupná na všetkých
101 Výstraha pred nárazom zozadu.
392
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Bezprostredne pred kolíziou zozadu môže táto
funkcia aktivovať aj brzdový pedál, aby sa
počas kolízie znížilo zrýchlenie vozidla
dopredu. Nožná brzda sa však aktivuje len
vtedy, keď vozidlo stojí. Ak je zošliapnutý plynový pedál, brzdový pedál sa okamžite uvoľní.
Táto funkcia sa aktivuje automaticky pri každom spustení motora.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Whiplash Protection System (str. 45)
Obmedzenia systému Rear
Collision Warning*101
V niektorých prípadoch môže mať systém
Rear Collision Warning (RCW) ťažkosti pri
pomoci vodičovi v prípade rizika kolízie.
Môže to byť napríklad vtedy, ak:
•
vozidlo prichádzajúce zozadu je rozpoznané príliš neskoro
•
vozidlo približujúce sa zozadu zmení
jazdný pruh na poslednú chvíľu
•
je k elektrickému systému vozidla pripojený príves, nosič bicyklov alebo podobný
predmet - funkcia sa potom automaticky
deaktivuje.
POZNÁMKA
Na niektorých trhoch funkcia RCW neposkytuje výstrahu pomocou smeroviek v
dôsledku miestnych dopravných predpisov
– v takýchto prípadoch je táto časť funkcie
deaktivovaná.
Obmedzenia systému Rear Collision
Warning* (str. 392)
trhoch.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
POZNÁMKA
Výstraha smerovými svetlami pre Rear
Collision Warning* je deaktivovaná, ak je
výstražná vzdialenosť pre výstrahu pred
kolíziou vo funkcii City Safety nastavená na
najnižšiu úroveň „Neskoro“.
Predpínanie bezpečnostného pásu a
brzdné funkcie sú však stále aktívne.
BLIS*
Funkcia BLIS102 je určená na to, aby pomohla
vodičovi rozpoznať vozidlá uhlopriečne za
vozidlom a na bočnej strane vozidla tak, aby
poskytovala pomoc v hustej premávke na
cestách s viacerými jazdnými pruhmi v rovnakom smere.
POZNÁMKA
Princíp BLIS
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Zóna v mŕtvom uhle
Zóna pre rýchlo sa približujúce vozidlo
Systém je navrhnutý tak, aby reagoval, keď:
Súvisiace informácie
•
•
•
Rear Collision Warning* (str. 392)
Nastavenie vzdialenosti výstrahy pre
systém City Safety (str. 321)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
102 Blind
Spot Information
•
je vaše vozidlo predbehnuté inými vozidlami
•
sa iné vozidlo rýchlo približuje k vášmu
vozidlu.
Umiestnenie kontrolky BLIS
BLIS je pomôcka pre vodiča určená na poskytnutie výstrahy pred:
•
•
vozidlami v mŕtvom uhle vozidla
rýchlo sa blížiacimi vozidlami v ľavom a
pravom jazdnom pruhu najbližšie k vozidlu.
Keď BLIS rozpozná vozidlo v Zóne 1 alebo
rýchlo sa približujúce vozidlo v Zóne 2, indikátor na vonkajšom spätnom zrkadle na príslušnej strane sa rozsvieti konštantným svetlom.
Ak vodič aktivuje smerovku na tej istej strane
ako je výstraha, indikátor sa zmení z konštantného svetla na intenzívnejšie blikajúce svetlo.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 393
PODPORA VODIČA
||
BLIS je aktívny, keď vozidlo vodiča jazdí rýchlosťou vyššou ako 10 km/h (6 mph).
UPOZORNENIE
Ak predchádzajúce vozidlá jazdia o viac než
15 km/h (9 mph) rýchlejšie, ako vozidlo
vodiča, BLIS nereaguje.
POZNÁMKA
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
Rozsvieti sa kontrolka na tej bočnej strane
vozidla, na ktorej systém rozpoznal vozidlo.
Ak je vozidlo predchádzané z oboch strán
súčasne, rozsvietia sa obe kontrolky.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
103Blind
394
Aktivácia alebo deaktivácia BLIS
Funkciu BLIS103 môžete aktivovať alebo
deaktivovať.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Ak sa BLIS aktivuje pri naštartovaní motora,
funkcia je potvrdená blikaním smeroviek v
spätných zrkadlách.
Ak bol BLIS deaktivovaný, keď bol motor
vypnutý, bude ďalej deaktivovaný aj pri najbližšom naštartovaní motora a nebudú svietiť
žiadne kontrolky.
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
Súvisiace informácie
Aktivácia alebo deaktivácia BLIS
(str. 394)
•
•
•
•
Obmedzenia systému BLIS (str. 395)
BLIS* (str. 393)
Obmedzenia systému BLIS (str. 395)
Správy pre BLIS (str. 396)
Spot Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Obmedzenia systému BLIS
UPOZORNENIE
Funkcia BLIS104 môže mať v určitých situáciách obmedzenia.
•
•
BLIS nefunguje v ostrých zákrutách.
BLIS nefunguje pri cúvaní s vozidlom.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva radarové jednotky
vozidla, ktoré majú určité všeobecné
obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
Udržujte označený povrch čistý – tak na ľavej, ako aj
pravej strane vozidla105.
BLIS* (str. 393)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Príklady obmedzení:
•
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
môžu obmedziť funkcie a deaktivovať
výstrahy.
•
Funkcia BLIS sa automaticky deaktivuje,
ak je k elektrickému systému vozidla pripojený príves, nosič bicyklov alebo podobné zariadenie.
•
Pre dobrý výkon funkcie BLIS by na ťažnom zariadení vozidla nemal byť namontovaný nosič bicyklov, nosič batožiny alebo
podobný nosič.
104 Blind Spot Information
105 POZNÁMKA: Obrázok je
schematický - podrobnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 395
PODPORA VODIČA
Správy pre BLIS
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
hlásení týkajúcich sa BLIS106. Tu je niekoľko
príkladov.
Správa
Špecifikácia
Snímač mŕtveho uhla
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Servis je potrebný
Syst.sled.mŕt.uhla vyp.
Systémy BLIS a CTA B boli deaktivované, pretože príves bol pripojený k elektrickému systému vozidla.
Príves pripojený
A
B
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Cross Traffic Alert*
Textovú správu môžete vymazať krátkym stla, ktoré je umiestnené v
čením tlačidla
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
BLIS* (str. 393)
Cross Traffic Alert* (str. 402)
106Blind
396
Spot Information
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Driver Alert Control
UPOZORNENIE
Funkcia Driver Alert Control (DAC) má
pomôcť vodičovi uvedomiť si, že začína jazdiť
menej konzistentne, napr. ak sa vodič rozptýli
alebo začne zaspávať.
Cieľom funkcie DAC je rozpoznanie pomaly sa
zhoršujúcich vodičských schopností a je primárne určená pre hlavné cesty. Funkcia nie je
určená pre mestskú premávku.
Funkcia sa aktivuje, keď rýchlosť prekročí
65 km/h (40 mph) a zostane aktívna, pokiaľ je
rýchlosť vyššia ako 60 km/h (37 mph).
Systém Driver Alert Control by sa nemal
používať na predĺženie doby jazdy. Vodič
by si mal namiesto toho naplánovať prestávky v pravidelných intervaloch a uistiť
sa, že je dobre odpočinutý.
UPOZORNENIE
Vozidlo je riadené v jazdnom pruhu nesprávne.
Ak sa správanie vozidla stane
výrazne nekonzistentným,
vodič je upozornený týmto
symbolom na displeji vodiča
spolu s akustickým signálom
a textovou správou Čas na
prestávku.
Funkcia DAC číta polohu vozidla v jazdnom pruhu.
Kamera rozpoznáva značenie okrajov na
vozovke a porovnáva vyrovnanie s cestou s
pohybmi na volante vodiča.
Alarm zo systému Driver Alert Control by
ste mali brať veľmi vážne, pretože ospalý
vodič si často neuvedomuje svoj vlastný
stav.
Ak zaznie alarm alebo sa cítite unavení:
•
Zastavte čo najskôr vozidlo a odpočiňte si.
Štúdie ukázali, že únava počas riadenia
vozidla je rovnako nebezpečná, ako riadenie pod vplyvom alkoholu alebo iných podobných látok.
Ak je vozidlo vybavené funkciou Sensus
Navigation* a funkcia Navádzanie na
zastávku na odpočinok je aktivovaná, zobrazujú sa aj návrhy na vhodné miesto na prestávku.
Výstraha sa opakuje po určitom čase, ak sa
nezlepšilo správanie pri riadení vozidla.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 397
PODPORA VODIČA
||
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Funkciu Driver Alert Control (DAC) môžete
aktivovať alebo deaktivovať.
1. Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
2. Vyberte My Car
Alert.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
Súvisiace informácie
398
Aktivácia alebo deaktivácia Driver
Alert Control
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
V prípade výstrahy Driver Alert Control
vyberte navádzanie na odpočívadlo
(str. 398)
•
Obmedzenia systému Driver Alert Control
(str. 399)
IntelliSafe
Driver
3. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie
vyberte alebo zrušte výber Výstraha
straty ostražitosti.
•
•
Driver Alert Control (str. 397)
Obmedzenia systému Driver Alert Control
(str. 399)
V prípade výstrahy Driver Alert
Control vyberte navádzanie na
odpočívadlo
Vo vozidlách vybavených Sensus Navigation*
môže vodič aktivovať navádzanie, ktoré automaticky navrhne vhodné odpočívadlo, keď
Driver Alert Control (DAC) vydá výstrahu.
Je možné zvoliť, či má byť funkcia
Navádzanie na zastávku na odpočinok aktivovaná alebo deaktivovaná.
1.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Vyberte My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver
3. Pre aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie
vyberte alebo zrušte výber Navádzanie na
zastávku na odpočinok.
Súvisiace informácie
•
•
Driver Alert Control (str. 397)
Obmedzenia systému Driver Alert Control
(str. 399)
Aktivácia alebo deaktivácia Driver Alert
Control (str. 398)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Obmedzenia systému Driver Alert
Control
Upozornenie na nedostatočnú
vzdialenosť*107
Funkcia Driver Alert Control (DAC) môže mať
v určitých situáciách obmedzenia.
V niektorých prípadoch môže systém vydať
výstrahu napriek tomu, že sa jazdné schopnosti nezhoršia, ako napríklad:
Funkcia Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť môže pomôcť vodičovi všimnúť si, že
časový interval od vozidla pred ním môže byť
príliš krátky. To si vyžaduje, aby bolo vozidlo
vybavené head-up displejom*, aby bolo
možné zobraziť upozornenie na nedostatočnú
vzdialenosť.
•
•
pri silných bočných vetroch
na poškodených povrchoch vozoviek.
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť je
aktívne pri rýchlostiach vyšších ako 30 km/h
(20 mph) a reaguje len na vozidlo idúce v rovnakom smere. Pre prichádzajúce, pomalé
alebo stojace vozidlá sa informácie o vzdialenosti neposkytujú.
UPOZORNENIE
V niektorých prípadoch nie je správanie pri
jazde ovplyvnené napriek únave vodiča –
napr. pri používaní funkcie Pilot Assist* –
výsledkom je, že vodič nedostane výstrahu
od systému DAC.
Preto je dôležité vždy zastaviť a oddýchnuť
si už pri najmenšom pocite únavy, a to bez
ohľadu na to, či funkcia vydala výstrahu,
alebo nie.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Súvisiace informácie
•
•
Driver Alert Control (str. 397)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Výstražná kontrolka pre funkciu Upozornenie na
nedostatočnú vzdialenosť na čelnom skle.
Symbol funkcie Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť na čelnom skle s head-up displejom.
Vo vozidlách vybavených head-up displejom
sa na čelnom skle zobrazuje symbol, pokiaľ je
časový interval od vozidla pred vami kratší ako
nastavená hodnota. Predpokladá sa však, že
funkcia Zobraziť podporu vodiča je aktivovaná pomocou nastavení v systéme ponuky
vozidla.
Aj keď vozidlo nie je vybavené head-up displejom, na čelnom skle sa rozsvieti výstražná
kontrolka a svieti nepretržite, ak je časový
interval od vozidla pred vami kratší ako nastavená hodnota.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 399
PODPORA VODIČA
||
POZNÁMKA
UPOZORNENIE
Intenzívne slnečné svetlo, odrazy,
extrémne svetelné kontrasty, používanie
slnečných okuliarov, alebo ak sa vodič
nepozerá priamo dopredu, môže zapríčiniť,
že bude náročné rozpoznať vizuálny
výstražný signál na čelnom skle.
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
POZNÁMKA
Upozornenie na vzdialenosť je deaktivované počas doby, keď je aktívny adaptívny
tempomat* alebo Pilot Assist* aktívny.
UPOZORNENIE
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť
reaguje len vtedy, ak je časové okno od
vozidla idúceho pred vami kratšie ako
nastavená hodnota – rýchlosť vozidla
vodiča tým však nie je ovplyvnená.
•
Výstraha podpory vodiča v prípade rizika
kolízie (str. 373)
•
Head-up displej* (str. 148)
Súvisiace informácie
107 Distance
400
•
Aktivácia alebo deaktivácia upozornenia
na nedostatočnú vzdialenosť (str. 401)
•
Obmedzenia systému Upozornenia na
nedostatočnú vzdialenosť (str. 401)
•
Nastavenie časového intervalu od vozidla
pred vami (str. 376)
Alert
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Aktivácia alebo deaktivácia
upozornenia na nedostatočnú
vzdialenosť108
Funkciu upozornenia na na nedostatočnú
vzdialenosť môžete vypnúť. Funkcia je k
dispozícii iba vo vozidlách, ktoré dokážu
zobrazovať informácie na čelnom skle pomocou tzv. head-up displeja*.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť sa
aktivuje automaticky pri každom spustení
motora.
Súvisiace informácie
•
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť* (str. 399)
•
Obmedzenia systému Upozornenia na
nedostatočnú vzdialenosť (str. 401)
108Distance
109Distance
Obmedzenia systému Upozornenia
na nedostatočnú vzdialenosť109
Funkcia upozornenia na nedostatočnú vzdialenosť môže mať v určitých situáciách obmedzenia. Funkcia je k dispozícii iba vo vozidlách, ktoré dokážu zobrazovať informácie na
čelnom skle pomocou tzv. head-up displeja*.
Súvisiace informácie
•
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť* (str. 399)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
•
Head-up displej* (str. 148)
UPOZORNENIE
•
Veľkosť vozidla môže ovplyvniť rozpoznávaciu schopnosť, napr. motocyklov,
čo by mohlo znamenať, že výstražná
kontrolka sa rozsvieti v kratšom časovom okne, než je nastavené, prípadne
že výstraha bude dočasne neprítomná.
•
Extrémne vysoké rýchlosti môžu spôsobiť, že sa kontrolka rozsvieti v kratšom časovom okne, než je nastavené, a
to v dôsledku obmedzení dosahu radarovej jednotky.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva kamerové a radarové
jednotky vozidla, ktoré majú určité všeobecné obmedzenia.
Alert
Alert
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 401
PODPORA VODIČA
Cross Traffic Alert*110
Cross Traffic Alert (CTA) je podporný systém
vodiča, ktorý dopĺňa BLIS111 a je navrhnutý
tak, aby pomáhal vodičovi rozpoznať vozidlá
prichádzajúce z bočnej strany, keď s vozidlom cúva.
Podporná funkcia automatické brzdenie
môže pomôcť vodičovi zastaviť vozidlo v prípade nebezpečenstva kolízie s nespozorovaným vozidlom.
Funkcia je aktívna len vtedy, ak sa vozidlo
pohybuje dozadu alebo ak je zaradená spiatočka.
Ak systém CTA zistí, že sa nejaký objekt blíži z
bočnej strany, taktiež to indikuje pomocou:
•
akustický signál - zvuk je počuť v ľavom
alebo pravom reproduktore podľa smeru, z
ktorého sa objekt približuje.
•
rozsvietená ikona v grafike Systém
parkovacieho asistenta na obrazovke.
•
ikona na pohľade zhora v systéme parkovacieho asistenta.
Príklady oblastí, kde CTA môže pomôcť vodičovi rozpoznať prekážky pri cúvaní.
Systém CTA je primárne určený na detekciu
vozidiel. V priaznivých podmienkach môže byť
schopný detegovať aj menšie objekty, ako sú
cyklisti a chodci.
110 Upozornenie na vozidla
111 Blind Spot Information
402
cia automatického brzdenia sa aktivuje a
zastaví vozidlo, po ktorom sa na displeji vodiča
zobrazí vysvetľujúca textová správa o tom,
prečo bolo vozidlo zabrzdené.
UPOZORNENIE
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Rozsvietená ikona pre Cross Traffic Alert v grafike
Systém parkovacieho asistenta na obrazovke.
Ak vodič nebude rešpektovať výstrahu
systému CTA a kolízia bude nevyhnutná, funk-
prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Obmedzenia systému Cross Traffic Alert*
(str. 403)
•
•
•
Správy pre Cross Traffic Alert* (str. 405)
Aktivácia alebo deaktivácia Cross Traffic
Alert* (str. 403)
Aktivácia alebo deaktivácia Cross
Traffic Alert*112
Obmedzenia systému Cross Traffic
Alert*113
Vodič sa môže rozhodnúť a vypnúť systém
Cross Traffic Alert (CTA).
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
Funkcia Cross Traffic Alert (CTA) s automatickým brzdením môže mať v určitých situáciách obmedzenú funkčnosť. Brzdový zásah
je aktívny pri rýchlostiach nižších ako
15 km/h.
BLIS* (str. 393)
Parkovací asistent* (str. 406)
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Funkcia sa aktivuje automaticky pri každom
spustení motora.
Súvisiace informácie
•
•
•
112 Upozornenie
113 Upozornenie
na vozidla prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
na vozidla prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
Cross Traffic Alert* (str. 402)
Obmedzenia systému Cross Traffic Alert*
(str. 403)
Správy pre Cross Traffic Alert* (str. 405)
UPOZORNENIE
Podradená funkcia automatické brzdenie
dokáže rozpoznať a zabrzdiť len v prípade
iných vozidiel, ktoré sa pohybujú – nie v
prípade statických prekážok, cyklistu alebo
chodca atď.
Systém CTA má určité obmedzenie – snímače
systému CTA nedokážu "vidieť" napr. cez iné
zaparkované vozidlá alebo prekážky.
Tu je niekoľko príkladov situácií, v ktorých
"zorné pole" systému CTA môže byť už obmedzené a približujúce sa vozidlá sa preto
nemôže dať rozpoznať, až kým nebudú veľmi
blízko:
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 403
PODPORA VODIČA
||
Keď však vaše vozidlo pomaly cúva, mení sa
uhol, ktorý vytvára s prekážajúcim vozidlom/
objektom, a mŕtvy sektor sa rýchlo znižuje.
Príklady ďalších obmedzení
• Podradená funkcia automatické brzdenie
rozpoznáva iba pohybujúce sa vozidlá, a
preto nemôže "vidieť" a brzdiť napríklad v
prípade statických prekážok, cyklistu
alebo chodca.
Vozidlo je zaparkované hlboko vo vnútri parkovacieho
miesta.
•
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
môžu obmedziť funkcie a deaktivovať
výstrahy.
•
Funkcia CTA sa automaticky deaktivuje, ak
je k elektrickému systému vozidla pripojený príves, nosič bicyklov alebo podobné
zariadenie.
•
Pre dobrý výkon funkcie CTA by na ťažnom zariadení vozidla nemal byť namontovaný nosič bicyklov, nosič batožiny alebo
podobný nosič.
POZNÁMKA
Táto funkcia využíva radarové jednotky
vozidla, ktoré majú určité všeobecné
obmedzenia.
V šikmom parkovacom mieste môže byť systém CTA
úplne „slepý“ z jednej strany.
Mŕtvy sektor systému CTA.
Sektor, v ktorom systém CTA dokáže rozpoznávať/„vidieť“.
404
Súvisiace informácie
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 402)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Správy pre Cross Traffic Alert*114
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
hlásení týkajúcich sa Cross Traffic Alert (CTA).
Tu je niekoľko príkladov.
Správa
Špecifikácia
Snímač mŕtveho uhla
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Servis je potrebný
Syst.sled.mŕt.uhla vyp.
Systémy BLISB a CTA boli deaktivované, pretože príves bol pripojený k elektrickému systému vozidla.
Príves pripojený
A
B
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Blind Spot Information System
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 402)
BLIS* (str. 393)
Obmedzenia systému Cross Traffic Alert*
(str. 403)
114 Upozornenie
na vozidla prichádzajúce z bočnej strany pri cúvaní.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 405
PODPORA VODIČA
Parkovací asistent*
(PAS115)
Systém parkovacieho asistenta
používa snímače, aby vodičovi pomáhala pri
manévrovaní v úzkych priestoroch tak, že
indikuje vzdialenosť od prekážok prostredníctvom akustických signálov kombinovaných s
grafikou na strednom displeji.
Pohľad na obrazovku zobrazujúci zóny prekážok a
sektory snímačov.
Stredový displej zobrazuje prehľad vzťahu
medzi vozidlom a zistenými prekážkami.
Označený sektor označuje umiestnenie prekážky. Čím bližšie je symbol vozidla k označenému rámčeku sektora vpredu/vzadu, tým
kratšia je vzdialenosť medzi vozidlom a zistenou prekážkou.
115 Park
406
Bočné sektory menia farbu, ako sa vzdialenosť
medzi vozidlom a predmetom zmenšuje.
Čím kratšia je vzdialenosť od prekážky, tým
rýchlejšie signál znie. Ostatné zvuky zo zvukového systému sa automaticky stlmia.
POZNÁMKA
S výnimkou sektora najbližšieho k symbolu
vozidla znejú zvukové výstrahy len pre
objekty, ktoré sú priamo v dráhe vozidla.
Keď je vozidlo v pohybe, akustický signál pre
prekážky pred vozidlom a po jeho stranách je
aktívny, ale zastaví sa po zastavení vozidla na
pribl. 2 sekundy. Ak vozidlo stojí, akustický
signál prekážok za vozidlom je tiež aktívny.
•
Vo vzdialenosti do pribl. 30 cm (1 stopa) od
prekážky za alebo pred vozidlom, je tón konštantný a pole aktívneho snímača, ktoré je najbližšie k symbolu vozidla, je vyplnené.
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Vo vzdialenosti do pribl. 25 cm (0,8 stopy) od
prekážky k stranách tón intenzívne pulzuje a
pole aktívneho sektoru mení farbu z ORANŽOVEJ na ČERVENÚ.
Hlasitosť signálu parkovacieho asistenta sa dá
nastaviť, kým znie signál, a to prostredníctvom
ovládača [>II] na stredovej konzole. Nastavenie je možné vykonať aj v možnosti ponuky s
pohľadom zhora Nastavenia.
UPOZORNENIE
Assist System
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Aktivácia alebo deaktivácia systému parkovacieho asistenta* (str. 408)
•
Symboly a správy pre Pilot parkovacieho
asistenta (str. 411)
•
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 409)
Pilot parkovacieho asistenta vpredu, vzadu
a po stranách* (str. 407)
Pilot parkovacieho asistenta
vpredu, vzadu a po stranách*
Systém parkovacieho asistenta (PAS116) má
odlišné správanie v závislosti od toho, ktorá
časť vozidla sa približuje k prekážke.
POZNÁMKA
Parkovaní asistent sa deaktivuje, keď sa
používa parkovacia brzda alebo ak je na
vozidle s automatickou prevodovkou zvolený režim P.
Dopredu
DÔLEŽITÉ
Ak sú namontované prídavné svetlá: Nezabudnite na to, že tieto nesmú zakrývať snímače – prídavné svetlá by potom mohli byť
vnímané ako prekážka.
Dozadu
Výstražný signál má konštantný tón, ak je vzdialenosť
od prekážky menej ako pribl. 30 cm (1 stopy).
Predné detektory systému parkovacieho asistenta sa aktivujú automaticky pri naštartovaní
motora. Sú aktívne pri rýchlostiach
nižších ako 10 km/h (6 mph).
Rozsah merania je pribl. 80 cm (2,5 stopy)
pred vozidlom.
116 Park
Assist System
Výstražný signál má konštantný tón, ak je vzdialenosť
od prekážky menej ako pribl. 30 cm (1 stopy).
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 407
PODPORA VODIČA
||
Cúvacie snímače sa aktivujú, ak sa vozidlo vracia späť bez zaradeného prevodového stupňa
alebo keď sa radiaca páka presunie do polohy
cúvania.
Po stranách
Aktivácia alebo deaktivácia
systému parkovacieho asistenta*
Systém parkovacieho asistenta (PAS117)
môže byť aktivovaný alebo deaktivovaný.
Predné a bočné detektory parkovacieho asistenta sa aktivujú automaticky pri naštartovaní
motora. Zadné detektory sa aktivujú, ak sa
vozidlo pohybuje dozadu alebo keď sa zaradí
spiatočka.
Rozsah merania je pribl. 1,5 metra (5 stôp) za
vozidlom.
Pri cúvaní s prívesom pripojeným k elektrickému systému vozidla sa parkovací asistent
automaticky vypne.
Funkciu aktivujte alebo deaktivujte pomocou tohto tlačidla
vo funkčnom zobrazení stredového displeja.
POZNÁMKA
Pri cúvaní napr. s prívesom alebo nosičom
bicyklov na ťažnej tyči – bez originálneho
zapojenia prívesu Volvo – môže byť
potrebné manuálne vypnúť parkovacieho
asistenta, aby snímače nereagovali na tieto
predmety.
Výstražný signál intenzívne pulzuje, ak je vzdialenosť
od prekážky menej ako pribl. 25 cm (0,8 stopy).
Bočné snímače parkovacieho asistenta sa
aktivujú automaticky pri naštartovaní motora.
Sú aktívne pri rýchlostiach
nižších ako 10 km/h (6 mph).
Rozsah merania je pribl. 25 cm (0,8 stopy) od
strán.
Detekčný rozsah bočných snímačov sa však
výrazne zvyšuje, keď sa zväčšuje uhol natočenia predných kolies a rozpoznajú sa prekážky
do vzdialenosti pribl. 90 cm (3 stopy) nachádzajúce sa diagonálne za alebo pred vozidlom
pri otočení volantu.
Súvisiace informácie
•
•
408
Parkovací asistent* (str. 406)
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Vo vozidlách vybavených kamerou parkovacieho asistenta*, pilot parkovacieho asistenta
sa dá aktivovať alebo deaktivovať aj z príslušného pohľadu kamery.
Súvisiace informácie
•
•
Parkovací asistent* (str. 406)
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 409)
Polia snímačov pre systém parkovacieho
asistenta (str. 417)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Obmedzenia parkovacieho
asistenta
Systém parkovacieho asistenta (PAS118)
nedokáže rozpoznať všetko vo všetkých situáciách a preto môže mať v niektorých prípadoch obmedzenú funkčnosť.
Vodič by si mal byť vedomý nasledujúcich príkladov obmedzení systému parkovacieho asistenta:
UPOZORNENIE
•
Parkovacie snímače majú mŕtve uhly, v
ktorých sa prekážky nedajú rozpoznať.
•
Dávajte zvlášť pozor, ak sú v blízkosti
vozidla ľudia a zvieratá.
•
Majte na pamäti, že predná časť
vozidla sa môže počas parkovacieho
manévru vychýliť smerom k premávke.
117 Park
118 Park
Assist System
Assist System
UPOZORNENIE
nosť.
Keď sa zobrazuje tento
symbol a k vozidlu je
namontovaný a elektricky
pripojený príves, nosič
bicyklov alebo podobné
zariadenie, cúvaniu
venujte zvýšenú pozor-
Symbol indikuje, že zadné snímače parkovacieho asistenta sú vypnuté a nebudú vás
varovať pred žiadnymi prekážkami.
DÔLEŽITÉ
Objekty, napr. reťaze, tenké lesklé stĺpiky
alebo nízke bariéry môžu byť v "tieni signálu" a potom ich snímače dočasne nedokážu rozpoznať – pulzujúci tón môže
potom neočakávane prestať znieť namiesto
toho, aby prešiel do predpokladaného konštantného tónu.
Snímače nedokážu rozpoznať vysoké predmety, ako napr. vyčnievajúce nakladacie
doky.
•
V takýchto situáciách dávajte väčší
pozor a manévrujte/premiestňujte
vozidlo obzvlášť pomaly alebo ukončite
aktuálny parkovací manéver – môže
hroziť veľké riziko poškodenia vozidiel
alebo iných predmetov, pretože informácie zo snímačov nie sú v takýchto
situáciách vždy spoľahlivé.
}}
409
PODPORA VODIČA
||
DÔLEŽITÉ
Za určitých podmienok môže systém parkovacieho asistenta produkovať nesprávne
výstražné signály, ktoré sú spôsobené vonkajšími zdrojmi zvuku s rovnakými ultrazvukovými frekvenciami, s ktorými pracuje
systém.
Medzi príklady takýchto zdrojov patria
klaksóny, mokré pneumatiky na asfalte,
pneumatické brzdy, hluk výfukov motocyklov atď.
POZNÁMKA
Pretože ťažná tyč je nakonfigurovaná s
elektrickým systémom vozidla, výčnelok
ťažnej tyče je zahrnutý do výpočtu pri
meraní vzdialenosti od predmetu za vozidlom.
Súvisiace informácie
•
410
Parkovací asistent* (str. 406)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre Pilot
parkovacieho asistenta
displeji vodiča a/alebo na stredovom displeji.
Tu je niekoľko príkladov.
Symboly a správy pre systém parkovacieho
asistenta (PAS119) sa môžu zobraziť na
Symbol
Správa
Špecifikácia
Zadné snímače parkovacieho asistenta sú deaktivované, takže sa nevydávajú žiadne
akustické výstrahy pre prekážky/predmety.
Systém park. asistenta
Snímače blokované, potrebné vyčistenie
Systém park. asistenta
Jeden alebo viac funkčných senzorov je zablokovaných - čo najskôr skontrolujte a
opravte.
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Nedostupné, je potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
Parkovací asistent* (str. 406)
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 409)
119 Park
Assist System
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
411
PODPORA VODIČA
Kamera parkovacieho asistenta*
Čiary - aktivuje/deaktivuje línie parkovacieho asistenta
(PAC120)
Kamera parkovacieho asistenta
môže pomôcť vodičovi pri manévrovaní v
úzkych priestoroch tak, že bude zobrazovať
prekážky pomocou obrazu z kamery a grafiky
na stredovom displeji.
Kamera parkovacieho asistenta je podporná
funkcia, ktorá sa automaticky aktivuje pri zaradení spiatočky alebo manuálne cez stredový
displej.
Ťažná tyč* - aktivuje/deaktivuje líniu parkovacieho asistenta pri parkovaní s ťažným zariadením*123
CTA* - aktivuje/deaktivuje Cross Traffic
Alert
Objekty/prekážky môžu byť bližšie k vozidlu
ako sa zdajú byť na obrazovke.
UPOZORNENIE
•
Parkovacie snímače majú mŕtve uhly, v
ktorých sa prekážky nedajú rozpoznať.
•
Dávajte zvlášť pozor, ak sú v blízkosti
vozidla ľudia a zvieratá.
•
Majte na pamäti, že predná časť
vozidla sa môže počas parkovacieho
manévru vychýliť smerom k premávke.
Príklad zobrazenia kamery.
Priblíženie121 - priblíženie/oddialenie
360° pohľad* - aktivuje/deaktivuje všetky
kamery
PAS122 - aktivuje/deaktivuje snímače parkovacieho asistenta
120 Park Assist Camera
121 Línie parkovacieho asistenta
122 Park Assist System
123 Nie je k dispozícii pre všetky
412
sú pri priblížení vypnuté.
modely a trhy.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
UPOZORNENIE
•
•
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Aktivácia kamery parkovacieho asistenta
(str. 419)
•
Symboly a správy pre kameru parkovacieho asistenta (str. 420)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
•
•
Parkovací asistent* (str. 406)
Cross Traffic Alert* (str. 402)
Umiestnenie kamier parkovacieho
asistenta a monitorovacích
priestorov*
Kamera parkovacieho asistenta (PAC124)
dokáže zobraziť kompozitný 360° pohľad a
samostatné pohľady na každú zo štyroch
kamier: pohľad zadnej, prednej, ľavej alebo
pravej kamery.
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Súvisiace informácie
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Parkovacie asistenčné čiary pre kameru
parkovacieho asistenta* (str. 415)
•
Polia snímačov pre systém parkovacieho
asistenta (str. 417)
Umiestnenie kamier parkovacieho asistenta a monitorovacích priestorov*
(str. 413)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 413
PODPORA VODIČA
||
Symbol kamery na symbole
vozidla na stredovom displeji
indikuje, ktorá z kamier je
aktívna.
360° pohľad*
Ak je vozidlo vybavené aj
systémom Systém
parkovacieho asistenta*, vzdialenosť od rozpoznaných prekážok je znázornená poľami v
rôznych farbách.
ktorých prípadoch vidieť aj časť nárazníka, ako
aj ťažné zariadenie.
Objekty zobrazené na stredovom displeji sa
môžu zdať mierne naklonené – je to normálne.
Dopredu
Kamery sa môžu aktivovať automaticky alebo
manuálne.
Dozadu
"Zorné pole" parkovacích kamier s približnou oblasťou pokrytia.
Funkcia 360° pohľad aktivuje všetky parkovacie kamery, na ktorých sú súčasne zobrazené štyri strany vozidla na stredovom displeji,
čo pomáha vodičovi pozorovať, čo sa nachádza okolo vozidla pri manévrovaní v nízkych
rýchlostiach.
Predná parkovacia kamera sa nachádza v mriežke.
Predná kamera môže byť užitočná na výjazdovej ceste s obmedzenou viditeľnosťou do
strán, napr. pri výjazde z garáže. Je aktívna pri
rýchlostiach do 25 km/h (16 mph) – potom je
predná kamera vypnutá.
Z 360° pohľadu sa dá každý pohľad kamery
aktivovať samostatne:
•
Stlačte obrazovku pre požadované „zorné
pole“ kamery, napr. na povrchu pred/nad
prednou kamerou.
Cúvacia kamera je umiestnená nad tabuľkou s evidenčným číslom.
Cúvacia kamera ukazuje širokú oblasť za
autom. Pri niektorých modeloch môžete v nie-
124 Park
414
Ak vozidlo nedosiahne 50 km/h (30 mph) a
rýchlosť klesne pod 22 km/h (14 mph) v priebehu 1 minúty po zhasnutí prednej kamery sa
kamera znovu aktivuje.
Assist Camera
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Strany
Parkovacie asistenčné čiary pre
kameru parkovacieho asistenta*
uľahčiť paralelné parkovanie, cúvanie do
úzkych priestorov a pripájanie prívesu.
Kamery parkovacieho asistenta (PAC125)
zobrazujú polohu vozidla vo vzťahu k jeho
okoliu tak, že zobrazujú čiary na obrazovke.
Čiary na obrazovke sa zobrazujú tak, akoby
boli na úrovni zeme za vozidlom a reagujú
priamo na pohyby volantom, čo ukazuje vodičovi cestu, ktorou sa vozidlo vydá - aj keď sa
auto otáča.
Tieto parkovacie asistenčné čiary zahŕňajú najviac vyčnievajúce časti vozidla, napr. ťažné
zariadenie, spätné zrkadlá a okraje.
POZNÁMKA
Bočné kamery sú umiestnené v každom vonkajšom
spätnom zrkadle.
•
Pri cúvaní s prívesom, ktorý nie je elektricky pripojený k vozidlu, budú čiary
parkovacieho asistenta zobrazovať na
displeji trasu vozidla – nie prívesu.
•
Obrazovka nezobrazuje žiadne čiary
parkovacieho asistenta, keď je príves
elektricky pripojený k elektrickému
systému vozidla.
•
Pri priblížení sa nezobrazujú čiary parkovacieho asistenta.
Bočné kamery dokážu zobrazovať, čo sa
nachádza na každej strane vozidla.
Súvisiace informácie
•
•
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Aktivácia kamery parkovacieho asistenta
(str. 419)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Príklad čiar parkovacieho asistenta
Čiary parkovacieho asistenta zobrazujú plánovanú trasu pre vonkajšie rozmery vozidla s
aktuálnym uhlom natočenia volantu - to môže
125 Park
Assist Camera
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 415
PODPORA VODIČA
||
DÔLEŽITÉ
•
Nezabudnite, že pri zvolenom pohľade
zadnej kamery sa na monitore zobrazuje iba priestor za vozidlom. Pri manévrovaní počas cúvania dávajte pozor na
bočné časti a prednú časť vozidla.
•
To isté platí aj opačne – všimnite si, čo
sa stane so zadnými časťami vozidla,
keď je zvolený pohľad z prednej
kamery.
•
Všimnite si, že čiary parkovacieho asistenta zobrazujú najkratšiu trasu.
Preto venujte zvýšenú pozornosť bočným stranám vozidla tak, aby pri jazde
nesmerovali oproti niečomu/nad niečo,
keď sa volant otáča pri jazde dopredu,
alebo aby sa predná časť neobtrela
oproti niečomu/nad niečo, keď sa
volant otáča pri cúvaní.
Čiary parkovacieho asistenta s 360°
výhľadom*
Pomocná čiara ťažného zariadenia*
360° výhľad s čiarami parkovacieho asistenta
Čiary parkovacieho asistenta sa zobrazujú s
360° výhľadom za, pred a na bočnej strane
vozidla (v závislosti od smeru jazdy):
•
•
Pri jazde dopredu: Predné čiary
Pri cúvaní: Bočné čiary a čiary cúvania
Ak je vybraná predná alebo zadná kamera,
čiary parkovacieho asistenta sa zobrazia bez
ohľadu na smer jazdy vozidla.
Pri výbere jednej bočnej kamery sa čiary parkovacieho asistenta zobrazia len pri cúvaní.
Ťažné zariadenie s čiarou parkovacieho asistenta
Ťažná tyč - aktivuje pomocnú čiaru parkovacieho asistenta.
Priblíženie - priblíženie/oddialenie.
Kamera dokáže uľahčiť pripojenie prívesu
zobrazením pomocnej čiary predstavujúcej
určenú „dráhu“ ťažného zariadenia k prívesu.
416
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
1.
Stlačte Ťažná tyč (1).
> Zobrazia sa pomocné parkovacie čiary
určenej „dráhy“ ťažného zariadenia čiary parkovacieho asistenta vozidla
súčasne zmiznú.
Čiary parkovacieho asistenta pre
vozidlo a pre ťažné zariadenie sa nedajú
zobraziť súčasne.
Polia snímačov pre systém
parkovacieho asistenta
Polia snímačov dozadu a dopredu
Ak je vozidlo vybavené systémom parkovacieho asistenta (PAS126), vzdialenosť sa
zobrazí v (PAC127) 360° zobrazení kamery
parkovacieho asistenta s farebnými poľami
pre každý snímač, ktorý zaregistruje prekážku.
2. Ak potrebujete presnejšie manévrovanie,
stlačte tlačidlo Priblíženie (2).
> Obraz kamery sa priblíži.
Súvisiace informácie
•
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Umiestnenie kamier parkovacieho asistenta a monitorovacích priestorov*
(str. 413)
•
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
•
Ťažné zariadenie* (str. 521)
Na obrazovke sa zobrazia farebné polia snímačov na
symbole vozidla.
Polia pre snímače dopredu a dozadu menia
farbu, ako sa vzdialenosť od prekážky znižuje -
126 Park
127 Park
Assist System
Assist Camera
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 417
PODPORA VODIČA
||
418
od JANTÁROVEJ cez ORANŽOVÚ po ČERVENÚ.
Farba poľa pri
cúvaní
Vzdialenosť v metroch
(stopách)
Žltá
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0–0,3 (0–1,0)
Farba poľa
dopredu
Vzdialenosť v metroch
(stopách)
Žltá
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0–0,3 (0–1,0)
Farba bočných polí sa mení so zmenšenou
vzdialenosťou od prekážky - od JANTÁROVEJ
po ČERVENÚ.
Sektory parkovacieho snímača, kde je možné zistiť
prekážky.
Pole ľavého predného snímača na boku
Sektor prekážky v určenej trase vozidla
dopredu - v závislosti od uhla natočenia
volantu
Pre ČERVENÉ polia snímača sa pulzujúci akustický signál zmení na konštantný tón.
Sektor s ČERVENOU farbou poľa a intenzívne pulzujúcim tónom
Polia snímačov do strán
Výstražné signály závisia od zamýšľanej trasy
vozidla. Keď je volant otočený, môže sa tiež
objaviť upozornenie na prekážky diagonálne
pred alebo diagonálne za vozidlom, nie len
priamo pred alebo priamo za ním.
Pravé bočné pole zadného snímača
Farba bočných polí
Vzdialenosť v metroch
(stopách)
Žltá
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Červená
0–0,25 (0–0,8)
V prípade ČERVENÝCH polí snímača sa akustický signál mení z pulzujúceho na intenzívne
pulzujúci.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 406)
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Umiestnenie kamier parkovacieho asistenta a monitorovacích priestorov*
(str. 413)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Sektor prekážky v určenej trase vozidla
dozadu - v závislosti od uhla natočenia
volantu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Aktivácia kamery parkovacieho
asistenta
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
Kamera parkovacieho asistenta (PAC128) sa
aktivuje automaticky pri zaradení spiatočky
alebo manuálne jedným z funkčných tlačidiel
stredového displeja.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Pohľad kamery pri cúvaní
Ak je zaradená spiatočka, na obrazovke sa
zobrazí 360° pohľad, ak bol tento pohľad
alebo ktorýkoľvek z bočných pohľadov posledným použitým pohľadom kamery, inak sa
zobrazuje pohľad dozadu.
Pohľad kamery pre manuálnu aktiváciu
kamery
Pomocou tohto tlačidla v
zobrazení funkcie stredového
displeja aktivujte parkovaciu
kameru.
Na obrazovke sa následne
zobrazí najskôr naposledy
použitý pohľad kamery. Po každom naštartovaní motora sa však predtým zobrazený bočný
pohľad nahradí 360° pohľadom a predtým
zobrazený priblížený pohľad zozadu sa nahradí
pohľadom zozadu.
128 Park
Automatická deaktivácia kamery
Predný pohľad zhasne pri rýchlosti 25 km/h
(16 mph), aby neodpútaval pozornosť vodiča –
automaticky sa znovu aktivuje, ak rýchlosť
klesne na 22 km/h (14 mph) v priebehu
1 minúty, pod podmienkou, že rýchlosť neprekročila 50 km/h (31 mph).
Ostatné pohľady kamery zhasnú pri rýchlosti
15 km/h (9 mph) a neaktivujú sa znovu.
Súvisiace informácie
•
•
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Obmedzenia parkovacieho asistenta
(str. 409)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Assist Camera
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 419
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre kameru
parkovacieho asistenta
displeji vodiča a/alebo na stredovom displeji.
Tu je niekoľko príkladov.
Symboly a správy pre kameru parkovacieho
asistenta (PAC129) sa môžu zobraziť na
Symbol
Správa
Špecifikácia
Zadné snímače parkovacieho asistenta sú deaktivované, takže sa nevydávajú žiadne
akustické výstrahy a značky pre prekážky/predmety.
Kamera je vypnutá.
Systém park. asistenta
Snímače blokované, potrebné
vyčistenie
Systém park. asistenta
Nedostupné, je potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
129 Park
420
Assist Camera
Jeden alebo viac funkčných senzorov je zablokovaných - čo najskôr skontrolujte a
opravte.
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
PODPORA VODIČA
Textovú správu môžete vymazať krátkym stla, ktoré je umiestnené v
čením tlačidla
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 421
PODPORA VODIČA
Pilot parkovacieho asistenta*
UPOZORNENIE
(PAP130)
Pilot parkovacieho asistenta
môže
pomôcť vodičovi pri manévrovaní s vozidlom
pri parkovaní. Funkcia môže tiež pomôcť s
riadením pri výjazde z pozdĺžneho parkovacieho miesta.
Funkcia najskôr skontroluje, či je priestor
dostatočne veľký a ak áno, potom pomáha
vodičovi riadiť vozidlo do priestoru.
•
Funkcia je doplnková podpora vodiča,
ktorá má uľahčiť jazdu a urobiť ju bezpečnejšou – nedokáže zvládnuť všetky
situácie vo všetkých podmienkach premávky, počasia a stavu vozovky.
•
Vodičovi odporúčame, aby si prečítal
všetky časti návodu na obsluhu, ktoré
sa týkajú tejto funkcie, aby sa dozvedel
o faktoroch, akými sú jej obmedzenia a
o čom by mal vedieť pred použitím
systému.
•
Podporné funkcie vodiča nenahrádzajú
pozornosť a úsudok vodiča. Vodič je
vždy zodpovedný za to, že je vozidlo
riadené bezpečným spôsobom, vhodnou rýchlosťou, s primeranou vzdialenosťou od ostatných vozidiel a v súlade
s platnými dopravnými predpismi.
Stredný displej udáva symbolmi, grafikou a
textom rôzne operácie, ktoré je potrebné vykonať a kedy tak urobiť.
•
Ukončenie paralelného parkovania pomocou funkcie pilot parkovacieho asistenta*
(str. 427)
•
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 427)
•
Správy pre pilot parkovacieho asistenta*
(str. 430)
Súvisiace informácie
130Park
422
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Používanie pilota parkovacieho asistenta*
(str. 424)
Varianty parkovania s pilotom parkovacieho asistenta* (str. 423)
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Varianty parkovania s pilotom
parkovacieho asistenta*
Kolmé parkovanie
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta (PAP131) sa dá
použiť pre paralelné aj kolmé parkovanie.
Paralelné parkovanie
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 422)
Ukončenie paralelného parkovania pomocou funkcie pilot parkovacieho asistenta*
(str. 427)
Princíp pre kolmé parkovanie.
Funkcia zaparkuje vozidlo pomocou nasledujúcich krokov:
Princíp paralelného parkovania.
Funkcia zaparkuje vozidlo pomocou nasledujúcich krokov:
1.
Parkovacie miesto je identifikované a
odmerané.
2. Vozidlo cúva do priestoru.
3. Vozidlo je umiestnené do priestoru pomocou jazdy dopredu/dozadu.
S funkciou Vyparkovať môže paralelne zaparkované vozidlo tiež získať pomôcku pri opustení parkovacieho miesta.
131 Park
1.
Parkovacie miesto je identifikované a
odmerané.
2. Vozidlo cúva do miesta a potom sa
umiestni do miesta pomocou jazdy
dopredu/dozadu.
POZNÁMKA
Pri opustení parkovacieho miesta sa
Vyparkovať funkcia smie používať iba pre
paralelne zaparkované vozidlo – nefunguje
pri kolmo zaparkovanom vozidle.
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 423
PODPORA VODIČA
Používanie pilota parkovacieho
asistenta*
Pilot parkovacieho asistenta (PAP132) pomáha
vodičovi zaparkovať v troch krokoch. Funkcia
môže vodičovi tiež pomôcť opustiť parkovacie
miesto.
Táto funkcia meria priestor a riadi vozidlo –
úlohou vodiča je:
•
•
•
dávať pozor na to, čo sa deje okolo vozidla
•
•
regulovať a udržiavať bezpečnú rýchlosť
riadiť sa pokynmi na strednom displeji
zvoliť prevodový stupeň (dozadu/dopredu)
– zvukový signál udáva, kedy by mal vodič
zmeniť prevodový stupeň
brzdiť a zastaviť.
Symboly, grafika a/alebo text sa zobrazujú na
strednom displeji, keď sa idú vykonať rôzne
kroky.
Funkcia sa dá aktivovať, ak sú po naštartovaní
motora splnené nasledujúce kritériá:
•
•
Vzdialenosť medzi vozidlom a parkovacími
miestami by mala byť 0,5 – 1,5 metra
(1,6 – 5,0 stôp), kým funkcia vyhľadáva
parkovacie miesto.
Parkuje sa s pilotom parkovacieho
asistenta
Funkcia zaparkuje vozidlo pomocou nasledujúcich krokov:
1.
Parkovacie miesto je identifikované a
odmerané.
Princíp vyhľadávania pred paralelným parkovaním.
2. Vozidlo cúva do priestoru.
3. Vozidlo je umiestnené do priestoru systém potom môže požiadať, aby vodič
zmenil prevodový stupeň a zabrzdil.
Nájdenie a odmeranie parkovacích miest
Funkciu možno aktivovať v
zobrazení funkcie na stredovom displeji.
Prístup k nej je možný aj z
pohľadov kamery.
K vozidlu nie je pripojený žiadny príves
Rýchlosť je nižšia ako 30 km/h (20 mph).
132 Park
424
POZNÁMKA
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
Princíp vyhľadávania pred kolmým parkovaním.
Nejazdite rýchlejšie ako 30 km/h (20 mph)
pre paralelné parkovanie alebo 20 km/h
(12 mph) pre kolmé parkovanie.
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
1.
Ťuknite na tlačidlo Zaparkovať v zobrazení funkcie alebo v zobrazení kamery.
> Funkcia vyhľadá parkovacie miesto a
skontroluje, či je dostatočne veľké.
Cúvanie do parkovacieho miesta
3. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás
na to vyzve grafický symbol a správa na
strednom displeji.
2. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď grafika a správa na strednom displeji ukážu,
že sa našlo vhodné parkovacie miesto.
> Zobrazí sa kontextové okno.
POZNÁMKA
3. Vyberte Pozdĺžne parkovanie alebo
Zvislé parkovanie a zaraďte spiatočku.
POZNÁMKA
Funkcia vyhľadáva parkovacie miesto,
zobrazuje pokyny a vedie vozidlo po strane
spolujazdca. Ak je to však potrebné,
vozidlo sa dá zaparkovať aj na vodičovej
strane ulice:
•
2. Pomaly a opatrne cúvajte bez toho, aby
ste sa dotýkali volantu - a nie rýchlejšie
ako 7 km/h (4 mph).
Princíp pre cúvanie do paralelného parkovacieho miesta.
•
Keď je funkcia zapnutá, dajte ruky preč
z volantu.
•
Uistite sa, že volant nie je nijako obmedzený a môže sa voľne otáčať.
•
Aby ste dosiahli optimálne výsledky,
počkajte, kým sa volant úplne neotočí a
až potom začnite jazdiť dozadu/
dopredu.
Aktivujte smerovku na strane vodiča –
systém potom vyhľadáva parkovacie
miesto na tejto strane vozidla.
Princíp pre cúvanie do kolmého parkovacieho miesta.
1.
Skontrolujte, či je priestor za vozidlom
voľný a potom zaraďte spiatočku.
}}
425
PODPORA VODIČA
||
Umiestnenie vozidla do parkovacieho
miesta
1.
Nastavte volič prevodových stupňov do
polohy pre prevodový stupeň podľa pokynov systému a počkajte, kým sa volant
otáča a jazdite pomaly dopredu.
2. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás
na to vyzve grafický symbol a správa na
strednom displeji.
3. Vyberte spiatočku a jazdite pomaly
dozadu.
4. Buďte pripravení zabrzdiť vozidlo, keď vás
na to vyzve grafický symbol a správa na
strednom displeji.
Princíp umiestnenia počas paralelného parkovania.
Funkcia sa automaticky deaktivuje a grafika a
správa ukazujú, že parkovanie je dokončené.
Môže byť potrebné, aby vodič upravil polohu
vozidla. Iba vodič môže určiť, či je vozidlo
správne zaparkované.
DÔLEŽITÉ
Keď snímače používa funkcia Pilot parkovacieho asistenta (PAP133) vzdialenosť
výstrahy sa skráti v porovnaní s prípadom,
keď sa systém parkovacieho asistenta
nepoužíva.
Automatické brzdenie počas
parkovania
Keď parkovacie senzory rozpoznajú vozidlo
alebo chodca v rámci plánovanej trasy pred
vozidlom alebo za vozidlom počas parkovacieho manévru, vozidlo sa automaticky zabrzdí
a zastaví.
Displej vodiča potom zobrazí kontextovú
správu, kde sa vodič môže rozhodnúť zrušiť
parkovací manéver tak, že ťukne na položku
Zrušiť alebo ťuknutím na položku Obnoviť
bude pokračovať v parkovacej sekvencii.
Po výbere Obnoviť postupujte takto:
–
Skontrolujte, či je okolo vozidla voľné miesto a postupujte podľa pokynov na strednom displeji, ako napríklad:
Pokračovať – Pomaly sa vzdiaľte od
objektu.
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 422)
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 427)
Princíp umiestnenia počas kolmého parkovania.
133 Park
426
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Ukončenie paralelného parkovania
pomocou funkcie pilot
parkovacieho asistenta*
Funkcia Vyparkovať môže pomôcť vodičovi
opustiť parkovacie miesto, keď je vozidlo
zaparkované paralelne.
POZNÁMKA
Pri opustení parkovacieho miesta sa
Vyparkovať funkcia smie používať iba pre
paralelne zaparkované vozidlo – nefunguje
pri kolmo zaparkovanom vozidle.
Funkcia Vyparkovať sa aktivuje v zobrazení funkcie na
stredovom displeji alebo v
pohľade kamery.
•
ZELENÝ indikátor tlačidla – funkcia je
aktivovaná.
•
SIVÝ indikátor tlačidla – funkcia je deaktivovaná.
1.
Ťuknite na tlačidlo Vyparkovať v zobrazení funkcie alebo v zobrazení kamery.
2. Pomocou smeroviek vyberte smer, ktorým
by malo vozidlo opustiť parkovacie miesto.
134 Park
Assist Pilot
3. Buďte pripravení zastaviť vozidlo, keď vás
na to upozorní grafika a správa na stredovom displeji – postupujte podľa pokynov
rovnakým spôsobom ako pri parkovaní.
Všimnite si, že volant môže po dokončení
funkcie „odpružiť“ späť – vodič potom musí
otočiť volant späť na maximálny uhol natočenia volantu, aby opustil parkovacie miesto.
Ak má funkcia za to, že vodič môže opustiť
parkovacie miesto bez akéhokoľvek dodatočného manévrovania, funkcia sa zastaví, a to aj
keď sa vodič môže domnievať, že vozidlo je
stále v parkovacom priestore.
Obmedzenia systému
parkovacieho asistenta*
Pilot parkovacieho asistenta PAP134 nedokáže detekovať všetko vo všetkých situáciách
a preto môže mať obmedzenú funkčnosť.
Vodič by si mal byť vedomý nasledujúcich príkladov obmedzení systému parkovacieho asistenta.
UPOZORNENIE
•
Parkovacie snímače majú mŕtve uhly, v
ktorých sa prekážky nedajú rozpoznať.
•
Dávajte zvlášť pozor, ak sú v blízkosti
vozidla ľudia a zvieratá.
•
Majte na pamäti, že predná časť
vozidla sa môže počas parkovacieho
manévru vychýliť smerom k premávke.
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 422)
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 427)
DÔLEŽITÉ
Do výpočtu parkovacieho manévru nie sú
zahrnuté predmety nachádzajúce sa vyššie,
než je rozpoznávacia oblasť snímača, čo by
mohlo spôsobiť, že funkcia príliš skoro
natočí do parkovacieho miesta – z tohto
dôvodu je potrebné sa vyhnúť takýmto parkovacím miestam.
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 427
PODPORA VODIČA
||
Parkovanie je prerušené
Parkovacia sekvencia bude prerušená:
•
•
ak vodič pohybuje volantom
ak sa vozidlo pohybuje príliš rýchlo - viac
ako 7 km/h (4 mph)
•
ak vodič stlačí tlačidlo Zrušiť na stredovom displeji
•
keď sa aktivujú protiblokovacie brzdy
alebo elektronická kontrola stability - napr.
pri strate priľnavosti kolesa na klzkej
vozovke
•
keď servoriadenie pre odpor riadenia
závislý od rýchlosti pracuje so zníženým
výkonom – napr. pri chladení z dôvodu
prehriatia
•
keď parkovacie senzory rozpoznajú vozidlo
alebo chodca v rámci plánovanej trasy
pred vozidlom alebo za vozidlom počas
parkovacieho manévru, vozidlo sa automaticky zabrzdí a zastaví.
Ak je to vhodné, správa na stredovom displeji
udáva dôvod prerušenia parkovacej sekvencie.
135 „Schválené
428
DÔLEŽITÉ
Funkcia za určitých okolností nedokáže
nájsť parkovacie miesta – jedným z dôvodov môže byť skutočnosť, že dochádza k
rušeniu snímačov externými zdrojmi zvuku,
ktoré sú vysielané na rovnakých ultrazvukových frekvenciách, ako sú tie, na ktorých
systém funguje.
Medzi príklady takýchto zdrojov patria
klaksóny, mokré pneumatiky na asfalte,
pneumatické brzdy a hluk výfukov motocyklov atď.
Existuje aj niekoľko detailov, ktoré treba mať
na pamäti pri parkovaní, napr.:
•
Vodič je vždy zodpovedný za určenie, či je
priestor zvolený touto funkciou vhodný pre
parkovanie.
•
Nepoužívajte túto funkciu, ak sú namontované snehové reťaze alebo rezervné
koleso.
•
Nepoužívajte túto funkciu, ak z vozidla
vyčnievajú predmety nákladu.
•
Silný dážď alebo sneh môžu spôsobiť
nesprávne zmeranie parkovacieho miesta.
•
Počas vyhľadávania a kontroly rozmeru
parkovacieho miesta môže funkcia vynechať objekty umiestnené hlboko v parkovacom priestore.
•
Parkovacie miesta na úzkych uliciach nie
sú vždy vhodné, pretože priestor potrebný
na manévrovanie nemusí byť dostatočný.
•
Používajte schválené pneumatiky135 so
správnym tlakom nahustenia - ovplyvňuje
to schopnosť funkcie zaparkovať vozidlo.
•
Funkcia je založená na umiestnení vozidiel, ktoré sú už zaparkované v blízkosti –
ak sú tieto vozidlá zaparkované nevhodne,
môže dôjsť k poškodeniu pneumatík a
diskov kolies vášho vozidla po kontakte s
obrubníkom.
POZNÁMKA
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
znížia ich funkčnosť a môžu brániť meraniu.
Zodpovednosť vodiča
Vodič by mal mať na pamäti, že funkcia je
pomôcka – nie je neomylná, plne automatická
funkcia. Vodič musí byť preto pripravený na
prerušenie parkovacieho manévru.
pneumatiky“ odkazujú na pneumatiky rovnakého typu a značky ako tie, ktoré boli namontované pri dodaní z výroby.
PODPORA VODIČA
•
Ak jedno zaparkované vozidlo vyčnieva
viac ako iné zaparkované vozidlá, môžu sa
sa kolmé parkovacie miesta vynechať
alebo môžu byť systémom označené
nesprávne.
•
Funkcia je určená na parkovanie na rovných uliciach – nie v ostrých zákrutách
alebo ohyboch. Z tohto dôvodu sa uistite,
že vozidlo je v paralelnej polohe s potenciálnymi parkovacími miestami, keď funkcia meria priestor.
Súvisiace informácie
•
•
•
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 422)
Sila riadenia závislá od rýchlosti (str. 310)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 429
PODPORA VODIČA
Správy pre pilot parkovacieho
asistenta*
a/alebo na stredovom displeji. Tu je niekoľko
príkladov.
Správy pre pilot parkovacieho asistenta
(PAP136) sa môžu zobraziť na displeji vodiča
Správa
Špecifikácia
Systém park. asistenta
Jeden alebo viac funkčných senzorov je zablokovaných - čo najskôr skontrolujte a opravte.
Snímače blokované, potrebné vyčistenie
Systém park. asistenta
Systém nefunguje tak, ako by mal. Mali by ste kontaktovať servisA.
Nedostupné, je potrebná oprava
A
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Textovú správu môžete vymazať krátkym stlačením tlačidla
, ktoré je umiestnené v
strede pravej tlačidlovej plochy na volante.
Ak správa pretrváva, obráťte sa na servisA.
Súvisiace informácie
•
•
Pilot parkovacieho asistenta* (str. 422)
Obmedzenia systému parkovacieho asistenta* (str. 427)
136 Park
430
Assist Pilot
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Radarová jednotka
Súvisiace informácie
Radarovú jednotku používajú viaceré systémy
podpory vodiča a má za úlohu snímať iné
vozidlá.
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Odporúčaná údržba pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 443)
•
Typové schválenie radarového zariadenia
(str. 432)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Umiestnenie radarovej jednotky
Radarovú jednotku používajú tieto funkcie:
•
Upozornenie na nedostatočnú vzdialenosť*
•
•
•
•
Adaptívny tempomat*
Pilot Assist*
Udržiavanie v jazdnom pruhu
City Safety
Úprava radarovej jednotky by mohla viesť k jej
nezákonnému použitiu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 431
PODPORA VODIČA
Typové schválenie radarového
zariadenia
Tu nájdete typové schválenie pre radarové
jednotky vozidla pre adaptívny tempomat*
(ACC137), Pilot Assist* a BLIS*138.
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazília
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
137 Adaptive Cruise Control
138 Blind Spot Information
432
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Európa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance
with Directive 2014/53/EU.
✓
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.
Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm
(maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker Straße
75, 59552 Lippstadt, Germany
Spojené arabské emiráty
(UAE)
Ghana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
433
PODPORA VODIČA
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonézia
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamajka
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
✓
Malajzia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
434
PODPORA VODIČA
Trh
ACC
& PA
BLIS
✓
Symbol
Typové schválenie
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Mexiko
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldavsko
✓
✓
Nigéria
✓
Omán
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
435
PODPORA VODIČA
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
✓
Srbsko
И011 14
✓
✓
Singapur
И011 17
DA 105753
✓
✓
436
Typové schválenie
✓
Rusko
Južná Afrika
Symbol
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
PODPORA VODIČA
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválenie
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Južná Kórea
R-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Tajvan
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
}}
437
PODPORA VODIČA
||
ACC
& PA
Trh
BLIS
Symbol
Typové schválenie
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukrajina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
438
Vietnam
✓
Zambia
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
PODPORA VODIČA
Typové schválenie rádiového zariadenia
Trh
Symbol
Európa
Typové schválenie
Spoločnosť Volvo cars týmto prehlasuje, že všetky rádiové zariadenia sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
R 204-750001
Japonsko
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law.
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Podrobné informácie o typovom schválení nájdete na stránke support.volvocars.com.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Radarová jednotka (str. 431)
Adaptívny tempomat* (str. 349)
Pilot Assist* (str. 359)
BLIS* (str. 393)
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 439
PODPORA VODIČA
Jednotka kamery
Súvisiace informácie
Jednotka kamery je využívaná niekoľkými
systémami podpory vodiča a jej úlohou je
napríklad rozpoznávať čiary jazdných pruhov
alebo dopravné značky.
•
•
Systém podpory vodiča (str. 310)
•
Odporúčaná údržba pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 443)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Obmedzenia pre kamerovú a
radarovú jednotku
Kamerová a radarová jednotka má určité
obmedzenia – čo zas obmedzuje tie funkcie,
ktoré jednotku využívajú. Vodič by si mal byť
vedomý nasledujúcich príkladov obmedzení.
Umiestnenie kamerovej jednotky
Jednotku kamery používajú tieto funkcie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
440
Adaptívny tempomat*
Pilot Assist*
Udržiavanie v jazdnom pruhu*
Asistent riadenia v nebezpečenstve kolízie
City Safety
Driver Alert Control*
Informácie o dopravných značkách*
Aktívne diaľkové svetlo*
Parkovací asistent*
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Spoločné obmedzenia pre kameru a
radar
Blokovaná jednotka
približne 15 minút po naštartovaní motora, aby
sa ochránila elektronika jednotky. Kamerová a
radarová jednotka sa automaticky reštartujú,
keď teplota dostatočne klesne.
•
Pred výmenou čelného skla sa obráťte na
servis139, aby ste si overili, že bolo objednané a namontované správne čelné sklo.
•
Pri výmene čelného skla musí byť namontovaný rovnaký typ stieračov čelného skla
alebo stieračov čelného skla schválených
spoločnosťou Volvo.
•
Pri výmene čelného skla musí byť kamerová a radarová jednotka prekalibrovaná v
servise139, aby sa zabezpečila funkčnosť
všetkých kamerových a radarových systémov vo vozidle.
Poškodené čelné sklo
POZNÁMKA
Ak sa to nenapraví, môže to viesť k zníženiu výkonu systémov podpory vodiča, ktoré
používajú kamerovú a radarovú jednotku.
Mohlo by dôjsť k zníženiu počtu funkcií,
úplnému vypnutiu alebo poskytnutiu
nesprávnych reakcií na funkcie.
Označenú oblasť musíte pravidelne čistiť a udržiavať
ju bez nálepiek, predmetov, tieniacej fólie a pod.
Kamerová jednotka je umiestnená v hornej
časti čelného skla spolu s radarovou jednotkou
vozidla.
Na vnútornú, ani vonkajšiu stranu čelného
skla, pred alebo okolo kamerovej a radarovej
jednotky nič neumiestňujte, nelepte, ani nenamontujte – mohlo by to rušiť funkcie kamery a
radaru. Mohlo by dôjsť k zníženiu počtu funkcií, úplnému vypnutiu alebo poskytnutiu
nesprávnych reakcií na funkcie.
Vysoká teplota
Pri veľmi vysokých teplotách sa kamerová a
radarová jednotka môže dočasne vypnúť na
139 Odporúčame
autorizovaný servis Volvo.
Nasledovné platí aj preto, aby nedochádzalo k
riziku nesprávneho fungovania podpôr vodiča,
ktoré používajú radarovú jednotku:
•
Ak sa na čelnom skle pred akýmkoľvek
„oknom“ kamerovej a radarovej jednotky
objaví poškriabanie, prasknutie alebo úlomok od kameň, ktorý pokrýva plochu
pribl. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 palca)
alebo viac, musíte kontaktovať servis139,
aby bolo možné vymeniť čelné sklo.
•
Spoločnosť Volvo odporúča, aby sa v priestore pred kamerovou a radarovou jednotkou praskliny, škrabance alebo úlomky od
kameňov neopravovali – namiesto toho
by sa malo vymeniť celé čelné sklo.
Ďalšie obmedzenia pre radar
Rýchlosť vozidla
Schopnosť radarovej jednotky rozpoznať
vozidlo pred vami je značne znížená, ak sa
rýchlosť vozidla pred vami veľmi líši od rýchlosti vášho vozidla.
}}
441
PODPORA VODIČA
||
Obmedzené zorné pole
Radarová jednotka má obmedzené zorné pole.
V niektorých situáciách sa druhé vozidlo
nerozpozná, prípadne sa rozpozná neskôr, ako
sa očakávalo.
nostiach – napr. vozidlo, ktoré jazdí medzi
vašim vozidlom a vozidlom pred vami.
Malé vozidlá, ako sú motocykle alebo
vozidlá, ktoré nie sú v strede jazdného
pruhu, môžu zostať nerozpoznané.
V zákrutách môže radarová jednotka rozpoznať iné než zamýšľané vozidlo alebo
stratiť rozpoznané vozidlo z dohľadu.
Nízke prívesy
hustej hmle, intenzívnej prachovej búrke a
snehovej búrke. Za takýchto podmienok by
mohlo byť fungovanie systémov závislých od
kamery výrazne zhoršené alebo dočasne
vypnuté.
Silné prichádzajúce svetlo, odrazy na vozovke,
sneh alebo ľad na povrchu vozovky, znečistené
povrchy vozoviek alebo nejasné značenie jazdných pruhov môžu tiež výrazným spôsobom
znížiť funkčnosť kamery, keď sa používa na
snímanie povrchu vozovky za účelom rozpoznávania chodcov, cyklistov, veľkých zvierat a
iných vozidiel.
Nízky príves v radarovom tieni
Pre radarovú jednotku môže byť tiež náročné
rozpoznať nízky príves, prípadne ho vôbec
nerozpozná – vodič by mal byť preto obzvlášť
opatrný pri jazde za vozidlami s nízkymi prívesmi, keď je aktivovaný adaptívny tempomat*
alebo funkcia Pilot Assist*.
Zorné pole radarovej jednotky
Niekedy sa radarová jednotka oneskorí s
rozpoznávaním vozidiel v tesných vzdiale-
442
Ďalšie obmedzenia pre kameru
Znížená viditeľnosť
Kamery majú obmedzenia podobné ľudskému
oku, t.j. môžu "vidieť" horšie, napríklad v prípade intenzívneho sneženia alebo dažďa, v
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Ďalšie obmedzenia pre kameru
parkovacieho asistenta*
kvalitou. Slabé svetelné podmienky môžu viesť
k zníženej kvalite obrazu.
Mŕtve sektory
POZNÁMKA
Nosiče bicyklov alebo iné príslušenstvo
namontované na zadnej strane vozidla
môže prekážať výhľadu kamery.
Súvisiace informácie
•
•
•
Medzi zornými poľami kamery sú „mŕtve“ sektory.
V 360° pohľade kamery parkovacieho asistenta* môžu prekážky/objekty "zmiznúť" v
medzerách medzi jednotlivými kamerami.
•
•
Jednotka kamery (str. 440)
Radarová jednotka (str. 431)
Odporúčaná údržba pre kamerovú
a radarovú jednotku
Aby mohli kamerové a radarové jednotky fungovať správne, musia sa udržiavať bez nečistôt, ľadu a snehu a pravidelne čistiť vodou a
šampónom na vozidlá.
POZNÁMKA
Nečistoty, ľad a sneh pokrývajúce snímače
môžu spôsobiť nesprávne výstražné signály, znížené alebo žiadne fungovanie.
Odporúčaná údržba pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 443)
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
UPOZORNENIE
Dávajte pozor na možnosť, že aj keď to
môže vyzerať, že je zakrytá len relatívne
malá časť obrazu, pred pohľadom by mohol
byť skrytý relatívne veľký sektor. Prekážka
by tak mohla zostať nezistená, kým nebude
vozidlo príliš blízko pri nej.
Svetelné podmienky
Obraz kamery sa nastavuje automaticky podľa
prevládajúcich svetelných podmienok. Z tohto
dôvodu sa môže obraz mierne líšiť jasom a
Umiestnenie parkovacích snímačov
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 443
PODPORA VODIČA
||
Súvisiace informácie
Jednotka kamery (str. 440)
•
•
•
Radarová jednotka (str. 431)
•
Kamera parkovacieho asistenta* (str. 412)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Umiestnenie zadných radarových jednotiek. Udržujte
označený povrch čistý – tak na ľavej, ako aj pravej
strane vozidla.
•
Aby sa zabezpečila čo najlepšia funkčnosť,
musia byť povrchy pred snímačmi udržiavané v čistote.
•
Do oblasti snímačov nedávajte žiadne
predmety, pásky, ani štítky.
•
Objektív kamery pravidelne čistite vlažnou
vodou a šampónom na vozidlá - dávajte
pozor, aby ste nepoškriabali objektív.
DÔLEŽITÉ
Údržbu komponentov podpory vodiča smie
vykonáva len servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
444
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
PODPORA VODIČA
Symboly a správy pre kameru a
radarovú jednotku
Tu sú príklady niektorých správ na displeji a
symbolov týkajúcich sa kamery a radarových
jednotiek, ktoré sa môžu zobraziť na displeji
vodiča.
Detektor je zablokovaný
Ak sa na displeji vodiča zobrazí tento
symbol a správa Sním. na čelnom
skle Snímač blok. Pozri prír., znamená to, že kamera a radarová jednotka nedokážu rozpoznať iné vozidlá, cyklistov, chodcov a veľké zvieratá pred vozidlom a
že funkcie vozidla na báze kamery a radaru by
mohli byť narušené.
Nasledujúca tabuľka uvádza príklady možných
príčin zobrazenia správy spolu s príslušným
opatrením:
Príčina
Opatrenie
Povrch čelného skla pred kamerovou a radarovou jednotkou je
znečistený alebo pokrytý ľadom alebo snehom.
Z povrchu čelného skla pred kamerovou a radarovou jednotkou odstráňte nečistoty, ľad a sneh.
Hustá hmla a silný dážď alebo sneh blokujú radarové signály
alebo pohľad kamery.
Bez opatrenia. Jednotka niekedy nefunguje počas hustého dažďa alebo sneženia.
Voda alebo sneh z povrchu vozovky víri a blokuje radarové signály alebo pohľad kamery.
Bez opatrenia. Jednotka niekedy nefunguje, ak je povrch vozovky veľmi mokrý
alebo zasnežený.
Medzi vnútornou stranou čelného skla a kamerovou a radarovou
jednotkou sa objavili nečistoty.
Navštívte servis a nechajte si čelné sklo v oblasti krytu jednotky vyčistiť – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
Intenzívne blížiace sa svetlo
Bez opatrenia. Kamerová jednotka sa automaticky resetuje za priaznivejších svetelných podmienok.
}}
445
PODPORA VODIČA
||
Chybná kamera
Zadná parkovacia kamera
Ak je sektor kamery čierny a
obsahuje tento symbol, znamená to, že kamera je mimo
prevádzky.
UPOZORNENIE
nosť.
Keď sa zobrazuje tento
symbol a k vozidlu je
namontovaný a elektricky
pripojený príves, nosič
bicyklov alebo podobné
zariadenie, cúvaniu
venujte zvýšenú pozor-
Symbol indikuje, že zadné snímače parkovacieho asistenta sú vypnuté a nebudú vás
varovať pred žiadnymi prekážkami.
Súvisiace informácie
•
•
•
Ľavá kamera vozidla je mimo prevádzky.
Sektor čiernej kamery sa zobrazuje aj v nasledujúcich prípadoch, ale potom bez symbolu
pre chybnú kameru:
•
•
•
446
otvorené dvere
otvorené dvere batožinového priestoru
sklopené vonkajšie spätné zrkadlo.
•
Jednotka kamery (str. 440)
Radarová jednotka (str. 431)
Obmedzenia pre kamerovú a radarovú jednotku (str. 440)
Stránka podpory spoločnosti Volvo Cars
(str. 23)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Všeobecné informácie o Twin
Engine
Twin Engine funguje ako bežné auto, ale niektoré funkcie sa líšia od vozidla, ktoré používa
len benzín alebo naftu. Elektromotor poháňa
vozidlo väčšinou pri nízkych rýchlostiach,
benzínový motor pri vyšších rýchlostiach, ako
aj pri aktívnejšej jazde.
Displej vodiča zobrazuje niektoré informácie,
ktoré sú jedinečné pre Twin Engine – informácie o nabíjaní, zvolený režim jazdy, dojazd do
prázdnej batérie, ako aj úroveň nabitia hybridnej batérie.
Počas jazdy je možné nastaviť vozidlo v rôznych jazdných režimoch, napr. výlučne elektrickú prevádzku alebo, keď je potrebné napájanie, tak elektromotor, ako aj benzínový
motor. Vozidlo vypočíta kombináciu jazdných
vlastností, zážitku z jazdy, dopadu na životné
prostredie a spotrebu paliva podľa zvoleného
režimu jazdy.
Aby vozidlo fungovalo optimálne, je dôležité,
aby hybridná batéria s príslušnými elektrickými
systémami pohonu, ako aj benzínový motor a
jeho systémy pohonu mali správnu prevádzkovú teplotu. Kapacita batérie sa môže
výrazne znížiť, ak je batéria príliš studená
alebo príliš horúca. Predbežná úprava pripraví
systémy pohonu vozidla a priestor pre cestujúcich pred odjazdom tak, aby sa znížilo opotrebovanie a nároky na energiu počas jazdy.
Dojazd hybridnej batérie sa zvýši.
448
Hybridná batéria, ktorá poháňa elektromotor,
sa nabíja cez nabíjací kábel, ale môže sa nabíjať aj jemným brzdením a brzdením motorom
pomocou zaradeného prevodového stupňa B.
Hybridná batéria môže byť nabíjaná aj motorom vozidla.
Prúd pod vysokým napätím
Dôležité vedieť
Vozidlo bez energie
Majte na pamäti, že dôležité funkcie, ako sú
brzdy a posilňovač riadenia, budú nefunkčné,
keď je vozidlo bez energie.
UPOZORNENIE
Niekoľko komponentov vo vozidle pracuje s
prúdom pod vysokým napätím, ktoré môže
byť nebezpečné v prípade nesprávneho
zásahu. S týmito komponentmi, ako aj
všetkými oranžovými káblami, smie manipulovať len kvalifikovaný personál.
UPOZORNENIE
Vozidlo s vypnutým elektrickým motorom a
vypnutým palivom poháňaným motorom sa
nedá zabrzdiť.
Ťahanie nie je povolené
Ťahanie Twin Engine nie je dovolené, pretože
to poškodzuje elektromotor.
Vonkajší zvuk motora
UPOZORNENIE
Nezabúdajte, že keď je vozidlo poháňané
iba elektromotorom, nevydáva žiadny zvuk
motora, a preto môže byť pre deti, chodcov, cyklistov a zvieratá náročné všimnúť si
ho. To platí zvlášť pri nízkych rýchlostiach,
ako napríklad na parkoviskách.
Nedotýkajte sa ničoho, čo nie je jasne uvedené
v návode na obsluhu.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
Hybridný ukazovateľ (str. 91)
Režimy jazdy (str. 493)
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 244)
Hybridná batéria (str. 660)
Faktory, ktoré ovplyvňujú dosah pri prevádzke na elektrinu (str. 508)
Automatická prevodovka (str. 485)
Ťahanie (str. 529)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Nabíjanie hybridnej batérie
UPOZORNENIE
Okrem palivovej nádrže ako pri bežnom
vozidle je toto vozidlo vybavené dobíjateľnou
batériou – tak zvanou hybridnou batériou
typu lítium-iónová.
Hybridná batéria sa nabíja pomocou nabíjacieho kábla, ktorý sa nachádza v batožinovom
priestore.
Výmenu hybridnej batérie smie vykonávať
iba servis – odporúča sa autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
Elektrické ovládanie nie je možné, keď je
teplota batérie príliš nízka alebo príliš vysoká.
Keď je zvolený režim jazdy PURE, naštartuje
sa spaľovací motor.
POZNÁMKA
Spoločnosť Volvo odporúča nabíjací kábel
v súlade s IEC 62196 a IEC 61851, ktorý
podporuje monitorovanie teploty.
Nabíjanie pomocou pevnej kontrolnej
jednotky podľa režimu 31
Čas nabitia hybridnej batérie závisí od použitého prúdu nabíjania.
POZNÁMKA
Kapacita hybridnej batérie sa vekom a používaním mierne znižuje, čo môže viesť k
zvýšenému používaniu benzínového
motora a tým k mierne zvýšenej spotrebe
paliva.
Keď je teplota hybridnej batérie pod -10 ºC
(14 ºF) alebo nad 40 ºC (104 ºF), tak to môže
znamenať, že niektoré funkcie vozidla sa zmenili alebo nie sú k dispozícii, pretože kapacita
hybridných batérií je znížená mimo tento
teplotný rozsah.
Rukoväť nabíjacieho kábla a vstupná zásuvka na
nabíjanie.
Stav nabíjania je zobrazený tromi spôsobmi:
•
Kontrolky na kontrolnej jednotke na nabíjacom kábli.
•
Svetlo indikátora na nabíjacej zásuvke
vozidla.
•
Obrázok a text na displeji vodiča.
Na určitých trhoch sa kontrolná jednotka
inštaluje v rámci nabíjacej stanice pripojenej
do hlavného napájacieho obvodu. V takom prípade nabíjací kábel nemá vlastnú kontrolnú
jednotku. Preto použite nabíjací kábel nabíjacej stanice a postupujte podľa pokynov na
nabíjacej stanici.
Štartovacia batéria sa nabíja, keď sa nabíja
hybridná batéria, a skončí sa, keď je hybridná
batéria úplne nabitá.
1
Európska norma – EN 61851-1.
}}
449
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
Nabíjanie pomocou benzínového
motora
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Vozidlo generuje prúd do batérie, batéria sa nabíja,
e.g. keď je brzdový pedál zľahka stlačený alebo počas
brzdenia motorom z kopca.
Vozidlo tiež generuje elektrinu pre hybridnú
batériu a batéria sa nabíja.
•
Hybridná batéria sa dobíja počas jemného
brzdenia brzdovým pedálom. Kinetická
energia vozidla sa potom prevedie na elektrickú energiu, ktorá sa používa na nabíjanie hybridnej batérie.
•
Pri zaradenom prevodovom stupni B, keď
je plynový pedál uvoľnený, vozidlo používa
brzdenie elektrickým motorom a súčasne
sa dobíja hybridná batéria.
•
Hybridná batéria môže byť nabíjaná aj
motorom vozidla.
2 Napätie
450
v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
Nabíjací kábel (str. 451)
Nabíjací prúd (str. 450)
Otvorenie a zatvorenie krytu na nabíjaciu
zásuvku (str. 455)
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 455)
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
•
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 459)
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 458)
•
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 462)
•
Symboly a správy týkajúce sa Twin Engine
na displeji vodiča (str. 466)
•
•
•
Automatická prevodovka (str. 485)
Zmena režimu jazdy (str. 498)
Dlhodobé skladovanie vozidiel s hybridnými batériami (str. 468)
Nabíjací prúd
Nabíjací prúd sa používa na nabíjanie hybridnej batérie, ako aj na predbežnú úpravu
vozidla. Nabíjanie sa uskutočňuje pomocou
nabíjacieho kábla pripojeného k nabíjacej
vstupnej zásuvke vozidla a 230 V zásuvke2
(striedavý prúd).
Keď je nabíjací kábel aktivovaný, na displeji
vodiča sa zobrazí správa a rozsvieti sa kontrolka vo vstupnej zásuvke nabíjania vozidla.
Nabíjací prúd sa používa hlavne na nabíjanie
batérií, ale používa sa aj na predbežnú úpravu
vozidla. Keď je hybridná batéria vozidla nabitá,
batéria štartéra sa tiež nabíja.
DÔLEŽITÉ
Počas nabíjania nikdy neodpájajte nabíjací
kábel z 230 V zástrčky (striedavý prúd) –
hrozí nebezpečenstvo poškodenia 230 V
zástrčky. Pred odpojením nabíjacieho kábla
od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla a
potom od 230 V zástrčky vždy zastavte
nabíjanie.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
POZNÁMKA
•
•
V prípade veľmi teplého alebo veľmi
studeného počasia sa časť nabíjacieho
prúdu použije na ohrev/chladenie
hybridnej batérie a priestoru pre cestujúcich. Dôsledkom toho je dlhšie trvanie nabíjania.
Nabíjací kábel
Nabíjací kábel so svojou riadiacou jednotkou
slúži na nabíjanie hybridnej batérie vozidla.
Trvanie nabíjania bude dlhšie aj v prípade výberu predprípravy ovzdušia v
interiéri. Potrebný čas závisí najmä od
vonkajšej teploty.
UPOZORNENIE
•
Nabíjací kábel má zabudovaný istič.
Nabíjanie smie byť vykonávané iba
uzemnenými a schválenými zásuvkami.
•
Keď sú v blízkosti zapojeného nabíjacieho kábla deti, mali by byť pod dozorom.
•
Vysoké napätie v nabíjacom kábli. Kontakt s vysokým napätím môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
•
Nabíjací kábel nepoužívajte, ak je
akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Poškodený alebo nefunkčný nabíjací
kábel smie opravovať iba odborný servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
•
Nabíjací kábel vždy umiestnite tak, aby
sa neprevrátil, nemohol byť pristúpený,
aby oň nikto nezakopol alebo ho iným
spôsobom nepoškodil, ani si ním
nespôsobil zranenie.
•
Pred čistením nabíjačky ju odpojte od
elektrickej zásuvky.
Poistka
Bežne je v poistkovom obvode zahrnutých niekoľko spotrebičov 230 V, takže na rovnakej
poistke môžu byť ďalšie spotrebiče (napr.
osvetlenie, vysávač, elektrická vŕtačka atď.).
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjací kábel (str. 451)
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 458)
•
Spustenie a vypnutie predbežnej úpravy
vzduchu (str. 244)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 462)
Nabíjací kábel sa nachádza v úložnom priestore pod
podlahovým otvorom batožinového priestoru.
UPOZORNENIE
Používajte iba nabíjací kábel dodaný spolu
s vozidlom alebo náhradný kábel odporúčaný spoločnosťou Volvo.
Špecifikácie, nabíjací kábel
Teplota okolia
-32 ºC až 50 ºC (-25 ºF až
122 ºF)
}}
451
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
•
•
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel k
predlžovaciemu káblu alebo elektrickej
rozvodke.
Medzi nabíjacím káblom a elektrickou
zásuvkou nepoužívajte žiadne adaptéry.
DÔLEŽITÉ
Nabíjací kábel čistite čistou handričkou
navlhčenou vo vode alebo jemnom čistiacom prostriedku. Nepoužívajte chemikálie
ani rozpúšťadlá.
Pozrite si tiež pokyny výrobcu pre používanie nabíjacieho kábla a jeho komponentov.
DÔLEŽITÉ
Rozdvojky, adaptéry, predlžovacie káble,
prepäťová ochrana alebo podobné zariadenia sa nesmú používať spolu s nabíjacím
káblom, pretože hrozí riziko požiaru, úrazu
elektrickým prúdom atď.
Adaptér medzi 230 V zásuvkou (striedavý
prúd) a nabíjacím káblom sa smie používať
iba vtedy, ak je adaptér schválený v súlade
s IEC 61851 a IEC 62196.
DÔLEŽITÉ
Počas nabíjania nikdy neodpájajte nabíjací
kábel z 230 V zástrčky (striedavý prúd) –
hrozí nebezpečenstvo poškodenia 230 V
zástrčky. Pred odpojením nabíjacieho kábla
od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla a
potom od 230 V zástrčky vždy zastavte
nabíjanie.
452
UPOZORNENIE
Nabíjací kábel a s ním súvisiace diely
nesmú byť zaplavené ani ponorené vo
vode.
DÔLEŽITÉ
Nevystavujte riadiacu jednotku a jej
zástrčku priamemu slnečnému žiareniu. V
takýchto prípadoch hrozí riziko zníženia
ochrany zástrčky proti prehriatiu alebo prerušenie nabíjania hybridnej batérie.
Súvisiace informácie
•
Prerušovač pozemného spojenia v nabíjacom kábli (str. 453)
•
Monitorovanie teploty nabíjacieho kábla
(str. 454)
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Prerušovač pozemného spojenia v
nabíjacom kábli
Ovládacia jednotka pre nabíjací kábel má
zabudovaný prerušovač pozemného spojenia,
ktorý chráni vozidlo a používateľa pred
zasiahnutím elektrickým prúdom spôsobeným systémovými poruchami.
UPOZORNENIE
•
Prepäťová ochrana nabíjacieho kábla
pomáha chrániť nabíjací systém
vozidla, ale nemôže zaručiť, že k preťaženiu nikdy nedôjde.
•
Nikdy nepoužívajte viditeľne opotrebované alebo poškodené elektrické
zásuvky. Mohlo by to spôsobiť požiar
alebo vážne zranenie.
•
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel k
predlžovaciemu káblu.
•
Údržbu alebo výmenu hybridnej batérie
smie vykonávať iba vyškolený a kvalifikovaný servisný technik spoločnosti
Volvo.
UPOZORNENIE
Nabíjanie hybridnej batérie sa môže vykonávať iba pomocou uzemnených a schválených zástrčiek 230 V (striedavý prúd).
Pokiaľ je kapacita obvodu zástrčky alebo
poistky neznáma, požiadajte o jej prekontrolovanie autorizovaného elektrikára. Nabíjanie pri napätí prekračujúcom kapacitu
obvodu poistky môže spôsobiť požiar alebo
jeho poškodenie.
•
Nepoužívajte neodporúčaný nabíjací
kábel.
•
Medzi nabíjacím káblom a elektrickou
zásuvkou nepoužívajte externý časovač.
Kontrolky ovládacej jednotky LED3.
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Ak je vypnutý zabudovaný prerušovač pozemného spojenia ovládacieho modulu, LED kontrolka 2 bliká červenou, keď zhasne LED kontrolka 1 – skontrolujte zásuvku 230 V (striedavý prúd).
DÔLEŽITÉ
Zemný istič neposkytuje ochranu pre
zástrčku s napätím 230 V (striedavý prúd)/
elektrickú inštaláciu.
3 LED
(Light Emitting Diode)
}}
453
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
Monitorovanie teploty nabíjacieho
kábla
Pre bezpečné nabitie hybridnej batérie
vozidla má kontrolná jednotka na nabíjací
kábel a zásuvka vždy zabudované monitorovacie zariadenia na meranie teploty.
Monitorovanie teploty prebieha v kontrolnej
jednotke a v zásuvke.
DÔLEŽITÉ
Pokiaľ systém sledovania teploty opakovane automaticky zníži nabíjací prúd s prerušením nabíjania, je nutné zistiť a odstrániť príčinu prehrievania.
Súvisiace informácie
•
POZNÁMKA
DÔLEŽITÉ
•
•
•
Skontrolujte kapacitu zástrčky.
Ostatné elektronické zariadenia pripojené k obvodu rovnakej poistky sa
musia odpojiť, ak je prekročené celkové zaťaženie.
Nepripájajte nabíjací kábel, ak je
zástrčka poškodená.
Súvisiace informácie
•
•
454
Nabíjací kábel (str. 451)
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 459)
Spoločnosť Volvo odporúča nabíjací kábel
v súlade s IEC 62196 a IEC 61851, ktorý
podporuje monitorovanie teploty.
Monitorovanie v kontrolnej jednotke
Nabíjanie sa vypne, ak je teplota kontrolnej
jednotky príliš vysoká. To je na ochranu elektroniky. To môže nastať pri vysokej vonkajšej
teplote napríklad alebo keď silné slnko svieti
priamo na kontrolnú jednotku.
Monitorovanie v zásuvke
Ak je teplota v zdroji energie, ku ktorému je
pripojený nabíjací kábel, príliš vysoká, prúd
nabíjania sa zníži. Ak teplota presiahne kritickú
úroveň, nabíjanie sa celkom zastaví.
Nabíjací kábel (str. 451)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Otvorenie a zatvorenie krytu na
nabíjaciu zásuvku
Zatvorte kryt nabíjacej zásuvky v opačnom
poradí.
Klapka na nabíjacej zásuvke pre hybridnú
batériu sa otvára manuálne.
Súvisiace informácie
•
•
•
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 455)
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
Začnite nabíjať hybridnú batériu
Hybridná batéria vozidla sa nabíja pomocou
nabíjacieho kábla, ktorý sa zapája do vozidla a
230 V zásuvky4 (striedavý prúd).
Používajte iba nabíjací kábel dodaný spolu s
vozidlom alebo náhradný kábel odporúčaný
spoločnosťou Volvo.
DÔLEŽITÉ
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel, keď sa
schyľuje k búrke alebo keď hrozí úder blesku.
POZNÁMKA
Stlačte zadnú časť krytu a uvoľnite.
Spoločnosť Volvo odporúča nabíjací kábel
v súlade s IEC 62196 a IEC 61851, ktorý
podporuje monitorovanie teploty.
Otvorte kryt.
Vytiahnite kryt nabíjacej zásuvky a pripevnite ho do držiaku vnútri krytu. Presvedčte
sa, či sú gumené držadlá krytu sklopené,
čím predídete tomu, že sa kryt uvoľní z
držiaka.
DÔLEŽITÉ
Kryt nabíjacej vstupnej zástrčky umiestnite
tak, aby nepoškodil lak (e.g. v prudkom
vetre).
}}
455
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
UPOZORNENIE
•
•
•
Hybridná batéria sa smie nabíjať len
maximálnym prípustným nabíjacím
prúdom alebo nižším v súlade s platnými miestnymi a národnými odporúčaniami pre hybridné nabíjanie zo
230 V zástrčiek (striedavý prúd)/
zástrčiek.
•
Keď sú v blízkosti zapojeného nabíjacieho kábla deti, mali by byť pod dozorom.
Nabíjanie hybridnej batérie sa smie
vykonávať iba zo schválenej uzemnenej
230 V zástrčky5 alebo z nabíjacej stanice s voľným nabíjacím káblom
(Režim 3) dodávaným spoločnosťou
Volvo.
•
Vysoké napätie v nabíjacom kábli. Kontakt s vysokým napätím môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
•
Nabíjací kábel nepoužívajte, ak je
akýmkoľvek spôsobom poškodený.
Poškodený alebo nefunkčný nabíjací
kábel smie opravovať iba odborný servis – odporúča sa autorizovaný servis
Volvo.
•
Istič zemnej ochrany riadiacej jednotky
chráni vozidlo, ale stále môže existovať
riziko preťaženia 230 V elektrickej
siete.
•
Vyhnite sa použitiu viditeľne opotrebovaných alebo poškodených sieťových
zástrčiek, pretože by mohli spôsobiť
požiar a/alebo zranenie osôb.
•
•
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
Nikdy nepoužívajte adaptér.
4 Napätie v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
5 Alebo ekvivalentnej zástrčky s iným napätím v závislosti
456
UPOZORNENIE
od trhu.
Nabíjací kábel má zabudovaný istič.
Nabíjanie smie byť vykonávané iba
uzemnenými a schválenými zásuvkami.
•
Nabíjací kábel vždy umiestnite tak, aby
sa neprevrátil, nemohol byť pristúpený,
aby oň nikto nezakopol alebo ho iným
spôsobom nepoškodil, ani si ním
nespôsobil zranenie.
•
Pred čistením nabíjačky ju odpojte od
elektrickej zásuvky.
•
Nikdy nepripájajte nabíjací kábel k
predlžovaciemu káblu alebo elektrickej
rozvodke.
•
Medzi nabíjacím káblom a elektrickou
zásuvkou nepoužívajte žiadne adaptéry.
Pozrite si tiež pokyny výrobcu pre používanie nabíjacieho kábla a jeho komponentov.
DÔLEŽITÉ
Skontrolujte, či 230 V zásuvka (striedavý
prúd) má dostatočnú kapacitu na nabíjanie
elektrických vozidiel – v prípade neistoty
musí byť zásuvka skontrolovaná kvalifikovaným odborníkom.
Pred nabíjaním je potrebné vozidlo vypnúť.
Vyberte nabíjací kábel zo úložnej priehradky
pod podlahou batožinového priestoru.
Pripojte nabíjací kábel do zásuvky 230 V.
Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
2. Nabíjacia rukoväť nabíjacieho kábla sa
zaistí/zablokuje a nabíjanie sa spustí v
priebehu 5 sekúnd. Po spustení nabíjania
bude svetlo LED na nabíjacej zásuvke svetielkovať nazeleno. Na displeji vodiča sa
bude zobrazovať zostávajúci odhadovaný
čas do nabitia alebo aj to, ak nebude nabíjanie prebiehať podľa očakávaní.
Otvorte nabíjací kryt a odstráňte kryt z
nabíjacej zásuvky. Odstráňte ochranný
kryt nabíjacej rukoväte a následne vtlačte
celú rukoväť do zásuvky určenej pre
vozidlo.
Zaistite kryt nabíjacej rukoväte tak, ako je
to znázornené na obrázku.
DÔLEŽITÉ
Ak chcete zabrániť poškodeniu laku napr. v
prípade veľmi silného vetra, umiestnite
ochranný kryt nabíjacej rukoväte tak, aby
sa nedotýkal vozidla.
Ak je vozidlo odomknuté, nabíjanie batérie
sa môže nakrátko prerušiť:
•
a dvere sú otvorené - nabíjanie sa znovu
spustí v priebehu niekoľkých minút.
•
dvere nie sú otvorené - vozidlo sa znovu
automaticky uzamkne. Nabíjanie sa
znovu spustí po 1 minúte.
DÔLEŽITÉ
Počas nabíjania nikdy neodpájajte nabíjací
kábel z 230 V zástrčky (striedavý prúd) –
hrozí nebezpečenstvo poškodenia 230 V
zástrčky. Pred odpojením nabíjacieho kábla
od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla a
potom od 230 V zástrčky vždy zastavte
nabíjanie.
Počas nabíjania môže pod vozidlo unikať kondenzácia z klimatizácie. Toto je bežný jav, ku
ktorému dochádza z dôvodu chladenia hybridnej batérie.
}}
457
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke
vozidla
Otvorenie a zatvorenie krytu na nabíjaciu
zásuvku (str. 455)
Vstupná zásuvka na nabíjanie ukazuje stav
nabíjania pomocou svetla LED.
Súvisiace informácie
•
•
tlmené
svetlo LED
Špecifikácia
Biele
LED svetlo.
Režim čakaniaA – čakanie
na začatie nabíjania.
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 458)
Žlté
•
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 462)
Blikajúca
zelená
Práve prebieha nabíjanieB.
•
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 459)
Zelená
Nabíjanie je dokončenéC.
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
Červená
Objavila sa porucha.
A
B
C
Umiestnenie svetla LED vo vstupnej zásuvke na nabíjanie v aute.
Svetlo LED ukazuje súčasný stav počas nabíjania. Ak svetlo LED nesvieti, skontrolujte, či je
kábel pevne zasunutý do zásuvky v stene
alebo zásuvky v aute. Biele, červené alebo žlté
svetlo zasvieti, keď je osvetlenie priestoru pre
cestujúcich zapnuté – po vypnutí osvetlenia
priestoru pre cestujúcich bude ešte chvíľu
svietiť.
458
Napríklad po otvorení dverí alebo kľučka kábla na nabíjanie
nie je zamknutá.
Čím je blikanie pomalšie, tým bližšie je k úplnému nabitiu.
Po chvíli zhasne.
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
•
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 459)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 462)
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Stav nabíjania v ovládacej jednotke
nabíjacieho kábla
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Rôzne indikátory na ovládacej jednotke nabíjacieho kábla zobrazujú stav prebiehajúceho
nabíjania, ako aj stav po dokončení nabíjania.
Kontrolky ovládacej jednotky LED6.
6 LED
(Light Emitting Diode)
}}
459
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
||
LED 1
LED 2
Stav
Špecifikácia
Odporúčaný úkon
Bliká modrou,
žltou a červenou
Bliká modrou,
žltou a červenou
Spustenie
Samostatný test.
Počkajte, kým sa samostatný test dokončí.
Rozsvieti sa
modrou
Zhasnuté
Pohotovostný
režim
Nabíjací kábel nie je pripojený k vozidlu.
Pripojte nabíjací kábel k vstupnej zástrčke nabíjania.
Bliká modrou
Zhasnuté
Pohotovostný
režim
Nabíjanie je možné, ale nie je aktivované elektronikou vo vozidle.
Počkajte, kým sa začne nabíjanie.
Bliká modrou
Bliká modrou
Práve prebieha
nabíjanie.
•
Elektronika vozidla spustila nabíjanie.
•
Práve prebieha nabíjanie.
Počkajte, kým bude batéria úplne nabitá.
Zhasnuté
Bliká žltou
Práve prebieha
nabíjanie.
Monitorovanie teploty zistilo zvýšenú
teplotu. Nabíjanie pokračuje so zníženou úrovňou napájania.
Reštartujte nabíjanie. Ak problém pretrváva,
poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
Zhasnuté
Rozsvieti sa
žltou
Nabíjanie nie je
možné.
Monitorovanie teploty sa spustilo pre
zástrčku 230 V.
Reštartujte nabíjanie. Ak problém pretrváva,
poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
Zhasnuté
Bliká červenou
Nabíjanie nie je
možné.
Spustil sa prerušovač pozemného
spojenia na nabíjacom kábli.
1.
Odpojte napájací kábel zo zástrčky 230 V.
2. Prerušovač pozemného spojenia sa vynuluje
po 10 sekundách a jednotka sa reštartuje.
3. Zapojte nabíjací kábel do 230 V.
4. Ak problém pretrváva, poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
Bliká červenou
460
Rozsvieti sa
červenou
Nabíjanie nie je
možné.
Nabíjací kábel pripojený do neuzemnenej zástrčky 230 V.
Zapojte nabíjací kábel do uzemnenej zástrčky
230 V. Ak problém pretrváva, poraďte sa s kvalifikovaným odborníkom.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
LED 1
LED 2
Stav
Špecifikácia
Odporúčaný úkon
Bliká červenou
Bliká červenou
Nabíjanie nie je
možné.
Interná porucha. Nabíjací kábel je
poškodený a musí sa opraviť.
Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
•
Stav nabitia na displeji vodiča vozidla
(str. 462)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 458)
461
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Stav nabitia na displeji vodiča
vozidla
Na displeji vodiča sa zobrazuje stav doplnený
o obrázok aj text. Informácie sa zobrazujú po
celú dobu prevádzky displeja vodiča.
Obrázok
A
462
Správa
Špecifikácia
Plne nabité pri: [Čas] sa zobrazuje spolu s animáciou s modrým pulzujúcim svetlom prechádzajúcim cez nabíjací kábel.
Nabíjanie pokračuje ďalej a zobrazí sa približný čas
do plného nabitia batérie.
Zobrazí sa text Nabíjanie hotové. Na nabíjacej zásuvke sa zobrazí obrázok vozidla s indikátorom LED, ktorý sa rozsvieti nazeleno.
Batéria je plne nabitá.
Zobrazí sa text Chyba nabíjania. Indikátor LED na nabíjacej zásuvke sa
rozsvieti načerveno.
Vyskytla sa porucha; skontrolujte zapojenie nabíjacieho kábla do nabíjacej zásuvky vozidla a 230 V
zásuvkyA (striedavý prúd).
Napätie v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
POZNÁMKA
Ak sa displej vodiča istý čas nepoužíva,
jeho obrazovka stmavne. Displej opäť aktivujete jedným z nasledujúcich spôsobov:
•
•
•
stlačte brzdový pedál.
otvorte jedny z dverí.
vozidlo uvediete do štartovacej polohy
I otočením gombíka START v smere
hodinových ručičiek a následným uvoľnením.
Súvisiace informácie
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
•
Stav nabitia na nabíjacej zásuvke vozidla
(str. 458)
•
Stav nabíjania v ovládacej jednotke nabíjacieho kábla (str. 459)
•
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
Symboly a správy týkajúce sa Twin Engine
na displeji vodiča (str. 466)
463
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Zastavte nabíjanie hybridnej
batérie
Nabíjanie dokončite odomknutím vozidla,
odpojením nabíjacieho kábla od nabíjacej
vstupnej zásuvky vozidla a potom od 230 V
zásuvky7 (striedavý prúd).
DÔLEŽITÉ
Pred odpojením nabíjacieho kábla od nabíjacej vstupnej zástrčky vozidla musí byť
vozidlo odomknuté tlačidlom odomykania
na diaľkovom ovládaní zámku. Musí sa to
vykonať aj vtedy, keď sú dvere na vozidle
už odomknuté. Ak vozidlo nie je odomknuté tlačidlom odomykania, môže to viesť k
poškodeniu nabíjacieho kábla alebo
systému.
Odomknite vozidlo pomocou diaľkového
ovládania zámku – nabíjanie sa ukončí a
zaistené držadlo nabíjacieho kábla sa
uvoľní/odistí.
7
464
Nabíjací kábel vráťte do odkladacieho priestoru pod podlahou batožinového priestoru.
Nabíjací kábel sa automaticky zaistí
POZNÁMKA
Vozidlo odomykajte vždy tak, aby sa nabíjanie prerušilo pred odpojením pripojenia
do zástrčky 230 V (striedavý prúd). Upozorňujeme, že nabíjací kábel sa musí vytiahnuť zo zásuvky nabíjania vozidla pred
odpojením zástrčky 230 V, sčasti aby
nedošlo k poškodeniu systému a sčasti aby
nedošlo k neúmyselnému prerušeniu nabíjania.
Odpojte kábel zo zásuvky 230 V.
Odpojte kábel od nabíjacej vstupnej
zásuvky vozidla, nasaďte kryt nabíjacej
vstupnej zásuvky a zatvorte kryt.
Ak nabíjací kábel nie je odpojený od nabíjacej
vstupnej zásuvky, automaticky sa krátko po
odistení znova zaistí, aby sa maximalizovalo
nabíjanie a dojazd, ako aj uľahčila predpríprava
ovzdušia v interiéri pred jazdou. Ak je vozidlo
odomknuté pomocou diaľkového ovládania
zámku, nabíjací kábel sa dá znova odpojiť. Pre
vozidlá vybavené Passive Entry* môžete
vozidlo znova uzamknúť a odomknúť pomocou
kľučky.
Súvisiace informácie
•
Otvorenie a zatvorenie krytu na nabíjaciu
zásuvku (str. 455)
•
Nabíjací kábel (str. 451)
Napätie v zásuvke sa môže líšiť v závislosti od trhu.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 455)
465
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Symboly a správy týkajúce sa Twin
Engine na displeji vodiča
Na displeji vodiča sa môže zobraziť niekoľko
symbolov a hlásení týkajúcich sa Twin
Symbol
Engine. Môžu sa zobraziť aj v kombinácii so
všeobecným indikátorom a výstražnými symbolmi a po odstránení problémov zhasnú.
Správa
Špecifikácia
12V akumulátor
Porucha hybridnej batérie. Čo možno najskôr nechajte batériu skontrolovať v serviseA.
Chyba nabíjania, nutný servis.
Navštívte dielňu.
12V akumulátor
Chyba nabíjania. Bezpečne zastavte.
Porucha hybridnej batérie. Vozidlo bezpečne zastavte a kontaktujte servisA, aby sa batéria
skontrolovala čo najskôr.
12V akumulátor
Porucha hybridnej batérie. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v serviseA.
Porucha poistky Potrebný servis
Batéria HV
Prehriate, bezpečne zastavte
Znížený výkon
Maximálna rýchlosť vozidla obmedzená
Systém pohonu
Hrubé správanie v nízkej rýchlosti,voz.
možno použ.
466
Zdá sa, že teplota hybridnej batérie abnormálne stúpa. Zastavte vozidlo a vypnite motor.
Pred pokračovaním v jazde počkajte aspoň 5 minút. Než budete pokračovať v jazde, zavolajte do servisuA alebo skontrolujte zvonku, či sa všetko zdá byť v poriadku.
Hybridná batéria nie je dostatočne nabitá na jazdu vo vysokých rýchlostiach. Nabite batériu
čo možno najskôr.
Hybridný systém nefunguje tak, ako by mal. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v serviseA.
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Symbol
Správa
Špecifikácia
Porucha hybrid. syst.
Hybridný systém je vypnutý. Čo možno najskôr nechajte fungovanie skontrolovať v serviseA.
Servis je potrebný
Nabíjací kábel
Odstráňte pred naštart.
A
Zobrazuje sa vtedy, keď sa vodič pokúsi naštartovať vozidlo a nabíjací kábel je pripojený k
vozidlu. Odpojte nabíjací kábel a zatvorte nabíjací otvor.
Odporúčame autorizovaný servis Volvo.
Súvisiace informácie
•
•
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 455)
Zastavte nabíjanie hybridnej batérie
(str. 464)
•
•
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
•
•
•
Symboly na displeji vodiča (str. 99)
Výstražné symboly na displeji vodiča
(str. 101)
Hybridný ukazovateľ (str. 91)
Ukazovateľ hybridnej batérie (str. 92)
467
ELEKTRICKÁ PREVÁDZKA A NABÍJANIE
Dlhodobé skladovanie vozidiel s
hybridnými batériami
Na zníženie degradácie hybridnej batérie
počas predĺženého skladovania (viac ako 1
mesiac) vozidla sa odporúča miera nabitia približne 25%, ako je naznačené na displeji
vodiča.
Postupujte nasledovne:
2. Ak bolo skladovanie dlhšie ako 6 mesiacov
alebo miera nabitia hybridnej batérie je
výrazne nižšia ako 25% – znovu nabite
batériu približne na 25%, aby sa vyrovnalo
prirodzené samovybíjanie, ktoré nastáva
počas predĺženého skladovania. Na
displeji vodiča nepretržite kontrolujte
mieru nabitia.
POZNÁMKA
Vyberte si najchladnejšie možné miesto pre
vozidlo, aby sa minimalizovalo starnutie
batérie počas dlhodobého skladovania.
Počas leta by vozidlo malo v ideálnom prípade zostať vo vnútri alebo vonku v tieni, v
závislosti od toho, kde je teplota najnižšia.
Súvisiace informácie
1.
468
Keď je miera nabitia vysoká – pustite
vozidlo, pokým neostane približne 25%.
Keď je miera nabitia nízka – nabite batériu,
pokým nie je dosiahnutá miera približne
25%.
•
•
•
Začnite nabíjať hybridnú batériu (str. 455)
Ukazovateľ hybridnej batérie (str. 92)
Nabíjanie hybridnej batérie (str. 449)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Štartovanie vozidla
Vozidlo sa štartuje pomocou štartovacieho
gombíka v konzole tunela, keď sa kľúč diaľkového ovládania nachádza v priestore pre
cestujúcich.
vybavené podporou štartovania bez kľúča
(pasívne štartovanie).
Naštartovanie vozidla:
DÔLEŽITÉ
Vozidlo sa nedá naštartovať, ak je nabíjací
kábel stále zapojený. Pred naštartovaním
vozidla sa uistite, že je nabíjací kábel odpojený z nabíjacej zásuvky.
1.
Štartovací gombík v konzole tunela.
UPOZORNENIE
Pred naštartovaním:
•
•
•
Zapnite si bezpečnostný pás.
Nastavte sedadlo, volant a zrkadlá.
Uistite sa, že je brzdový pedál možné
úplne stlačiť.
Kľúč diaľkového ovládania sa fyzicky nepoužíva pri štartovaní vozidla, pretože vozidlo je
1
470
Kľúč diaľkového ovládania musí byť vo
vnútri vozidla. Pre vozidlá vybavené pasívnym štartovaním musí byť kľúč umiestnený v prednej časti priestoru pre cestujúcich. S možnosťou zamykania/odomykania vozidla bez kľúča* môže byť kľúč kdekoľvek vo vozidle.
2. Držte brzdový pedál úplne stlačený1. Pri
vozidlách s automatickou prevodovkou sa
uistite, že je zvolená poloha prevodovky P
alebo N. Pri vozidlách vybavených manuálnou prevodovkou sa uistite, že je radiaca
páka v neutrálnej polohe alebo že je stlačený pedál spojky.
Po naštartovaní motora motor štartéra pracuje
až do naštartovania motora alebo do spustenia
ochrany proti prehriatiu.
Pri štartovaní za normálnych podmienok sa
uprednostňuje elektromotor vozidla - benzínový motor zostáva vypnutý. To znamená, že
po otočení štartovacieho gombíka v smere
hodinových ručičiek sa elektromotor "naštartuje" a vozidlo je pripravené na jazdu. Naštartované vozidlo signalizuje rozsvietenie kontroliek na displeji vodiča a rozsvietenie jeho prednastavenej témy.
Existujú však situácie keď sa namiesto toho
štartuje benzínový motor napr. v prípade príliš
nízkej teploty alebo v prípade potreby nabíjania hybridnej batérie.
Chybové hlásenia
Ak sa na displeji vodiča pri štartovaní zobrazí
správa Kľúč nenájdený, dajte kľúč diaľkového
ovládania do záložnej čítačky. Potom skúste
vozidlo znovu naštartovať.
3. Otočte štartovací gombík v smere hodinových ručičiek a potom ho uvoľnite. Ovládač sa automaticky vráti do svojej východiskovej polohy.
Ak sa vozidlo pohybuje, motor môžete naštartovať otáčaním štartovacieho gombíka v smere hodinových ručičiek.
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
DÔLEŽITÉ
Ak sa motor nenaštartuje ani po 3 pokusoch – počkajte 3 minúty pred ďalším
pokusom. Štartovacia kapacita sa zvyšuje,
ak je možné batériu dobiť.
POZNÁMKA
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Vypnutie vozidla (str. 472)
Polohy zapaľovania (str. 472)
Úprava volantu (str. 213)
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 519)
Výber režimu zapaľovania (str. 473)
Vozidlo sa nedá naštartovať, ak je vybitá
hybridná batéria.
Umiestnenie záložnej čítačky v konzole tunela.
POZNÁMKA
Keď vkladáte diaľkové ovládanie zámku
pomocou záložnej čítačky, zabezpečte, aby
v jej blízkosti neboli žiadne iné kľúče od
vozidla, kovové predmety ani elektronické
prístroje (napr. mobilné telefóny, tablety,
prenosné počítače alebo nabíjačky). Viacero kľúčov od auta vedľa záložnej čítačky,
ktoré sú vo vzájomnej blízkosti, môže spôsobiť, že sa budú navzájom rušiť.
Ak sa pri štartovaní zobrazí na displeji vodiča
správa Štart motora Kontrola syst., čakajte,
počkajte, kým správa nezmizne a potom skúste vozidlo znova naštartovať.
UPOZORNENIE
Nikdy neodstraňujte diaľkové ovládanie
zámku z vozidla počas šoférovania.
UPOZORNENIE
Keď opúšťate vozidlo, vždy vyberte diaľkové ovládanie zámku z auta a uistite sa, že
elektrický systém vozidla je v polohe zapaľovania 0 – najmä ak sú vo vozidle deti.
POZNÁMKA
Voľnobežné otáčky môžu byť pri niektorých
typoch motorov po studenom štarte
výrazne vyššie ako normálne. Dôvodom je
to, aby emisný systém mohol čo najrýchlejšie dosiahnuť normálnu prevádzkovú
teplotu, čo minimalizuje emisie výfukových
plynov a chráni životné prostredie.
471
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Vypnutie vozidla
Vozidlo sa vypína pomocou štartovacieho tlačidla v stredovom tuneli.
•
•
Úprava volantu (str. 213)
Polohy zapaľovania
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 519)
•
Výber režimu zapaľovania (str. 473)
Elektrický systém vozidla sa dá nastaviť v rôznych úrovniach/polohách a týmto spôsobom
sprístupniť rôzne funkcie.
Aby sa uľahčilo používanie obmedzeného
počtu funkcií pri vypnutom motore, elektrický
systém vozidla sa dá nastaviť v troch rôznych
úrovniach – 0, I a II. Tieto úrovne sú popísané
s označením "zapaľovacia poloha" v príručke
používateľa.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje funkcie
dostupné v každej polohe zapaľovania/úrovni:
Štartovací gombík v konzole tunela.
Na vypnutie vozidla:
–
otočte štartovacím tlačidlom v smere
hodinových ručičiek a uvoľnite ho - vozidlo
sa vypne. Ovládač sa automaticky vráti do
svojej východiskovej polohy.
Ak poloha voliča prevodových stupňov u vozidiel s automatickou prevodovkou nie je nastavená na P alebo ak sa vozidlo hýbe:
–
otočte štartovacím tlačidlom v smere
hodinových ručičiek a podržte ho, kým sa
vozidlo nevypne.
Súvisiace informácie
•
•
472
Štartovanie vozidla (str. 470)
Polohy zapaľovania (str. 472)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Úroveň
0
Funkcie
•
Počítadlo prejazdenej vzdialenosti, hodiny a ukazovateľ teploty
svietiaA.
•
Elektricky ovládané* sedadlá sa
dajú nastaviť.
•
Dajú sa použiť elektricky ovládané okná.
•
Spustí sa stredový displej a dá
sa použiťA.
•
Dá sa použiť informačný
systémA.
V tomto režime sú funkcie ovládané
podľa času a po krátkej chvíli sa
automaticky vypnú.
I
•
Úroveň
Dá sa používať panoramatická
strecha, elektricky ovládané
okná, 12 V zástrčka v priestore
pre cestujúcich, Bluetooth, navigácia, telefón, ventilátor vetrania
a stierače čelného skla.
•
Elektricky ovládané sedadlá sa
dajú nastaviť.
•
Dajú sa používať 12 V zástrčky*
v batožinovom priestore.
V tejto polohe zapaľovania sa
energia odoberá z batérie.
II
Funkcie
Výber režimu zapaľovania
•
•
Svetlomety sa rozsvietia.
Elektrický systém vozidla sa dá nastaviť v rôznych úrovniach/polohách a týmto spôsobom
sprístupniť rôzne funkcie.
Výstražné kontrolky/indikátory
sa rozsvietia na 5 sekúnd.
Výber polohy zapaľovania
•
Aktivuje sa niekoľko ďalších
systémov. Vyhrievanie sedákov
a zadného okna sa dá aktivovať
až po naštartovaní vozidla.
Táto poloha zapaľovania spotrebuje množstvo prúdu z batérie, a
preto by ste sa jej mali vyvarovať!
A
Aktivujú sa aj pri otvorených dverách.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Štartovanie vozidla (str. 470)
Úprava volantu (str. 213)
Štartovací gombík v konzole tunela.
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 519)
•
Výber režimu zapaľovania (str. 473)
Poloha zapaľovania 0 – Odomknite
vozidlo a odložte diaľkové ovládanie
zámku vo vnútri vozidla.
POZNÁMKA
Na dosiahnutie úrovne I alebo II bez
naštartovania motora – pri voľbe týchto
polôh zapaľovania nestláčajte brzdový
pedál alebo pedál spojky pri vozidlách s
manuálnym radením.
•
Poloha zapaľovania I – Otočte štartovací
gombík v smere hodinových ručičiek a
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 473
ŠTARTOVANIE A JAZDA
||
uvoľnite ho. Ovládač sa automaticky vráti
do svojej východiskovej polohy.
•
Poloha zapaľovania II – Otočte štartovací
gombík v smere hodinových ručičiek a
držte ho v tejto polohe približne 5 sekúnd.
Potom uvoľnite ovládač, ktorý sa automaticky vráti do svojej východiskovej polohy.
•
Návrat do polohy zapaľovania 0 – Ak sa
chcete vrátiť do polohy zapaľovania 0 z
polohy I a II – Otočte štartovací gombík v
smere hodinových ručičiek a uvoľnite ho.
Ovládač sa automaticky vráti do svojej
východiskovej polohy.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Štartovanie vozidla (str. 470)
Vypnutie vozidla (str. 472)
Polohy zapaľovania (str. 472)
Alkoholový zámok*
•
Polohy zapaľovania (str. 472)
Funkciou alkoholového zámku je zabrániť
tomu, aby vozidlo riadili osoby pod vplyvom
alkoholu. Pred naštartovaním motora musí
vodič vykonať dychovú skúšku, ktorá overí, či
nie je pod vplyvom alkoholu. Kalibrácia alkoholového zámku sa uskutočňuje v súlade s
limitnou hodnotou každého trhu platnou pre
legálnu jazdu.
Vozidlo má rozhranie pre elektrické pripojenie
rôznych značiek a modelov alkoholového
zámku odporúčaných spoločnosťou Volvo.
Rozhranie uľahčuje pripojenie s alkoholovým
zámkom a poskytuje možnosť integrovanej
funkcie vrátane správ týkajúcich sa alkoholového zámku na hlavnom displeji vozidla. Informácie o konkrétnom alkoholovom zámku nájdete v návode na použitie od príslušného
výrobcu alkoholového zámku.
Úprava volantu (str. 213)
UPOZORNENIE
Štartovanie pomocou štartovacích káblov
a inej batérie (str. 519)
Alkoholový zámok je iba pomôcka a nezbavuje vodiča zodpovednosti. Vždy je povinnosťou vodiča, aby bol triezvy a bezpečne
riadil vozidlo.
Súvisiace informácie
•
•
•
474
Obídenie alkoholového zámku* (str. 475)
Pred naštartovaním motora s alkoholovým
zámkom* (str. 475)
Štartovanie vozidla (str. 470)
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Obídenie alkoholového zámku*
V prípade núdzovej situácie alebo ak je alkoholový zámok mimo prevádzky, je možné
obísť alkoholický zámok, aby ste mohli riadiť
vozidlo.
Informácie o deaktivácii alkoholového zámku
nájdete v príručke dodávateľa.
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Alkoholový zámok* (str. 474)
Pred naštartovaním motora s alkoholovým
zámkom* (str. 475)
Pred naštartovaním motora s
alkoholovým zámkom*
Alkoholový zámok sa aktivuje automaticky a
je pripravený na použitie pri otvorení vozidla.
Nezabúdajte
Za účelom zabezpečenia správneho fungovania a čo najpresnejšieho výsledku merania:
•
Vyhnite sa jedeniu alebo pitiu pribl.
5 minút pred dychovou skúškou.
•
Vyhnite sa nadmernému umývaniu čelného skla – alkohol v kvapaline ostrekovača môže spôsobiť nesprávny výsledok
merania.
Štartovanie vozidla (str. 470)
Polohy zapaľovania (str. 472)
POZNÁMKA
Po ukončení jazdy sa motor bude dať
znovu naštartovať do 30 minút bez novej
dychovej skúšky.
Brzdové funkcie
Brzdy vozidla slúžia na zníženie rýchlosti
alebo na zabránenie pohybu vozidla.
Okrem nožnej brzdy a parkovacej brzdy je
vozidlo vybavené niekoľkými automatickými
funkciami brzdových asistentov. Môžu pomôcť
vodičovi tak, že nebude potrebné držať nohu
na brzdovom pedáli, keď vozidlo stojí na
semafore, alebo sa rozbieha do na svahu, prípadne pri klesaní zo svahu.
V závislosti od výbavy vozidla sú k dispozícii
nasledujúce funkcie automatického brzdenia:
•
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(Automatické podržanie)
•
Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start
Assist)
•
•
•
Súvisiace informácie
•
•
•
•
Obídenie alkoholového zámku* (str. 475)
Alkoholový zámok* (str. 474)
Štartovanie vozidla (str. 470)
Polohy zapaľovania (str. 472)
Automatické brzdenie po kolízii
City Safety
Ovládanie klesania zo svahu (Hill Descent
Control)
Súvisiace informácie
•
•
•
•
•
Nožná brzda (str. 476)
Parkovacia brzda (str. 479)
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 482)
Automatické brzdenie po kolízii (str. 484)
Pomoc pri štartovaní na kopci (str. 484)
}}
* Voliteľný diel/príslušenstvo. 475
ŠTARTOVANIE A JAZDA
•
•
City Safety™ (str. 317)
Nožná brzda
Hill descent control (str. 505)
Nožná brzda je súčasťou brzdového systému.
Vozidlo je vybavené dvoma brzdovými
okruhmi. Ak je brzdový okruh poškodený,
brzdový pedál môže reagovať nižšie. Na
dosiahnutie normálneho brzdného účinku
bude preto potrebný vyšší tlak na pedál.
UPOZORNENIE
Brzdový servomotor funguje iba pri prevádzke elektromotora alebo spaľovacieho
motora.
Ak sa brzdový pedál používa pri vypnutom
vozidle, na brzdenie vozidla bude potrebný
väčší tlak na pedál.
Krátky test systému ABS sa vykoná automaticky po naštartovaní vozidla, keď vodič uvoľní
brzdový pedál. Ďalšia automatická skúška
systému sa môže vykonať pri nízkej rýchlosti.
Skúšku môžete pocítiť ako impulzy v brzdovom pedále.
Ľahké brzdenie nabíja hybridnú
batériu
Motorová brzda elektromotora sa používa
počas ľahkého brzdenia. Kinetická energia
vozidla sa potom prevedie na elektrickú energiu, ktorá sa používa na nabíjanie hybridnej
batérie. Na displeji vodiča sa zobrazuje nabíjanie akumulátora brzdením elektromotorom.
Vo veľmi kopcovitom teréne alebo pri jazde s
veľkým zaťažením sa brzdy môžu uvoľniť
pomocou brzdenia motorom v režime radenia
rýchlostných stupňov B.
Použite jazdný režim Off Road pre zvýšenie
účinnosti brzdenia motorom pri jazde na
strmých klesaniach pri nízkych rýchlostiach.
Protiblokovací brzdový systém
Vozidlo je vybavené protiblokovacími brzdami
(ABS2), ktoré zabraňujú zablokovaniu kolies
pri brzdení a umožňujú zachovanie ovládania
riadenia. Ak je brzdový pedál v zábere, môžete
cítiť vibrácie, čo je normálne.
2 Anti-lock
476
Braking System
Displej vodiča indikuje nabíjanie počas brzdenia elektromotorom.
Táto funkcia je aktívna v intervale rýchlosti
150-5 km/h (93-3 mph). Počas silnejšieho
ŠTARTOVANIE A JAZDA
brzdenia, ako aj mimo uvedeného rýchlostného intervalu je brzdenie podporované
hydraulickým brzdovým systémom. Displej
vodiča to signalizuje tým, že sa indikátor
nachádza v červenej zóne.
Symboly na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Skontrolujte hladinu brzdovej
kvapaliny. Ak je hladina nízka,
doplňte brzdovú kvapalinu a
skontrolujte príčinu straty brzdovej kvapaliny.
Porucha snímača pedálu.
Symbol
UPOZORNENIE
Špecifikácia
Ak sa rozsvietia výstražné svetlá poruchy
brzdy a poruchy ABS súčasne, môže ísť o
výskyt poruchy v brzdovom systéme.
Trvalé svietenie počas 2 sekúnd
pri štartovaní motora: Automatická kontrola funkcie.
Trvalé svietenie počas viac ako 2
sekúnd: Porucha systému ABS.
Normálny brzdový systém
vozidla je stále funkčný, ale bez
funkcie ABS.
Ak sa zobrazí správa Brzdový
pedál Charakteristiky zmenil
Potrebná oprava, systém pre
„elektronickú brzdu“ je deaktivovaný. Na dosiahnutie brzdného
účinku je potrebný vyšší tlak na
pedál.
•
Ak je v tomto štádiu hladina v nádržke
na brzdovú kvapalinu normálna,
opatrne doveďte vozidlo do najbližšieho servisu a nechajte si skontrolovať
brzdový systém – odporúča sa autorizovaný servis spoločnosti Volvo.
•
Ak je hladina v nádržke na brzdovú kvapalinu nižšia než hodnota MIN, v jazde
pokračujte až po doplnení brzdovej
kvapaliny doplna. Je nutné zistiť príčinu
straty brzdovej kvapaliny.
Súvisiace informácie
•
•
Brzdový asistent (str. 478)
•
•
•
Pomoc pri štartovaní na kopci (str. 484)
•
•
Údržba brzdového systému (str. 479)
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 482)
Brzdenie na mokrých cestách (str. 478)
Brzdenie na posypaných cestách
(str. 478)
Brzdové svetlá (str. 166)
477
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Brzdový asistent
(BAS3)
Brzdový asistenčný systém
môže zvýšiť brzdnú silu počas brzdenia, a tým skrátiť
brzdnú dráhu.
Systém zistí spôsob, akým vodič brzdí a v prípade potreby zvýši brzdnú silu Ak je systém
ABS aktivovaný, môže zvýšiť brzdnú sila na
túto roveň. Funkcia je pozastavená, keď sa
zníži tlak na brzdový pedál.
Súvisiace informácie
•
Nožná brzda (str. 476)
Brzdenie na mokrých cestách
Brzdenie na posypaných cestách
Pri dlhom jazdení v silnom daždi bez brzdenia
môže byť pri ďalšom použití bŕzd brzdiaci
efekt mierne oneskorený.
Toto môže nastať aj po umytí auta. Vtedy je
potrebné stlačiť brzdový pedál silnejšie. Mali
by ste preto udržiavať väčšiu vzdialenosť od
vozidiel pred vami.
Pri jazdení po posolenej ceste sa môže na
brzdových diskoch a brzdových obloženiach
vytvoriť vrstva soli.
To môže predĺžiť brzdnú dráhu. Preto by ste
mali udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidiel pre vami. Okrem toho overte, že robíte
nasledovné:
Po jazdení po mokrej ceste alebo použití
autoumyvárne auto silno zabrzdite. To zohreje
brzdné disky, umožní im rýchlejšie vyschnúť a
ochráni ich pred koróziou. Pri brzdení nezabúdajte na aktuálnu dopravnú situáciu.
•
Brzdite znovu a znovu, aby ste odstránili
celú vrstvu soli. Overte, že iní používatelia
cesty nie sú vystavení riziku vaším brzdením.
•
Po skončení jazdy a pred začiatkom ďalšej
cesty jemne stlačte brzdový pedál.
Súvisiace informácie
•
•
3 Brake
478
Assist System
Nožná brzda (str. 476)
Súvisiace informácie
Brzdenie na posypaných cestách
(str. 478)
•
•
Nožná brzda (str. 476)
Brzdenie na mokrých cestách (str. 478)
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Údržba brzdového systému
Parkovacia brzda
Súvisiace informácie
Pravidelne kontrolujte komponenty brzdového systému z hľadiska opotrebovania.
Aby ste udržali vozidlo čo najbezpečnejšie a
najspoľahlivejšie, dodržiavajte servisné intervaly Volvo uvedené v servisnej a záručnej
knižke. Po výmene brzdového obloženia a
brzdových kotúčov sa brzdný účinok upraví až
vtedy, keď sa tieto komponenty „zabehnú“
niekoľko sto kilometrov (míľ). Znížený brzdný
účinok kompenzujte tým, že stlačíte brzdový
pedál silnejšie. Spoločnosť Volvo odporúča
používať iba brzdové obloženia schválené pre
vaše Volvo.
Parkovacia brzda zabraňuje samovoľnému
rozjazdu vozidla pomocou mechanického blokovania/blokovania dvoch kolies.
•
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 480)
•
•
Parkovanie v kopci (str. 481)
•
V prípade poruchy parkovacej brzdy
(str. 482)
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 482)
DÔLEŽITÉ
Opotrebovanie komponentov brzdového
systému sa musí pravidelne kontrolovať.
Obráťte sa na servis, ktorý vám poskytne
informácie o postupe, alebo sa obráťte na
servis, aby vykonal kontrolu – odporúča sa
autorizovaný servis vozidiel značky Volvo.
Súvisiace informácie
•
Nožná brzda (str. 476)
Ovládanie parkovacej brzdy sa nachádza v konzole
tunela medzi sedadlami.
Pri použití elektricky ovládanej parkovacej
brzdy je možné počuť slabý zvuk elektromotora. Zvuk môžete počuť aj pri kontrole automatickej funkcie parkovacej brzdy.
Ak vozidlo stojí, keď je aktivovaná parkovacia
brzda, pôsobí len na zadné kolesá. Ak sa aktivuje pri pohybe vozidla, potom sa použije normálna nožná brzda, t.j. brzda pôsobí na všetky
štyri kolesá. Pôsobenie bŕzd sa zmení na
zadné kolesá, keď sa vozidlo takmer nepohybuje.
479
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Zapnutie a vypnutie parkovacej
brzdy
Automatická aktivácia
Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky
Použite parkovaciu brzdu, aby ste predišli
samovoľnému pohybu vozidla.
•
pri vypnutom vozidle a aktivácii nastavenia
automatickej aktivácie parkovacej brzdy
na stredovom displeji.
•
ak je zvolený prevodový stupeň P v
strmom svahu.
•
ak je aktivovaná funkcia automatického
podržania brzdy (Automatické zabrzdenie
pri odstavení) a
• vozidlo stojí dlhší čas (5-10 minút)
Aktivovanie parkovacej brzdy
•
•
1.
Potiahnite ovládač nahor.
> Symbol na displeji vodiča sa rozsvieti,
keď sa aktivuje parkovacia brzda.
2. Skontrolujte, či vozidlo stojí.
Symbol na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Symbol sa rozsvieti, keď je aktivovaná parkovacia brzda.
Ak symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruche. Prečítajte si
správu na displeji vodiča.
480
Deaktivovanie parkovacej brzdy
vozidlo je vypnuté
vodič opustil vozidlo.
Núdzová brzda
V prípade núdze môže byť parkovacia brzda
aktivovaná počas pohybu vozidla ťahaním a
pridržiavaním ovládača. Brzdenie sa zastaví po
uvoľnení ovládača alebo po zošliapnutí plynového pedálu.
POZNÁMKA
Keď sa vo veľkej rýchlosti aktivuje núdzové
brzdenie, ozve sa zvukový signál.
Manuálne deaktivovanie
Ak chcete deaktivovať parkovaciu brzdu,
motor musí bežať.
1.
Pevne stlačte brzdový pedál.
2. Stlačte ovládač nadol.
> Parkovacia brzda sa uvoľní a symbol na
displeji vodiča zhasne.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Automatické deaktivovanie
1. Naštartujte vozidlo.
Nastavenie aktivácie automatickej
parkovacej brzdy
2. Pevne stlačte brzdový pedál. Zvoľte
polohu prevodovky D alebo R a stlačte
plynový pedál.
> Parkovacia brzda sa uvoľní a symbol na
displeji vodiča zhasne.
Vyberte, či sa má parkovacia brzda aktivovať
automaticky pri vypnutí vozidla.
Ak chcete nastavenie zmeniť:
POZNÁMKA
Pri automatickej deaktivácii buď musí mať
vodič nasadený bezpečnostný pás, alebo
musia byť dvere vodiča zatvorené.
1.
Súvisiace informácie
Súvisiace informácie
•
Nastavenie aktivácie automatickej parkovacej brzdy (str. 481)
•
V prípade poruchy parkovacej brzdy
(str. 482)
•
•
Parkovacia brzda (str. 479)
Parkovanie v kopci (str. 481)
•
Pri parkovaní na kopci stále používajte parkovaciu brzdu.
UPOZORNENIE
Pri parkovaní na šikmom povrchu vždy
používajte parkovaciu brzdu. Zaradenie
prevodového stupňa alebo polohy P automatickej prevodovky nie je dostatočná na
to, aby vozidlo stálo vo všetkých situáciách.
Ťuknite na položku Nastavenia v pohľade
zhora na strednom displeji.
2. Stlačte My Car Parkovacia brzda a
pruženie a vyberte alebo zrušte výber
funkcie Automaticky aktivovať el.
parkovaciu brzdu.
•
Parkovanie v kopci
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 480)
Parkovacia brzda (str. 479)
Ak ste vozidlo zaparkovali smerom do kopca:
•
Otočte kolesá v smere od obrubníka.
Ak ste vozidlo zaparkovali smerom z kopca:
•
Otočte kolesá v smere ku obrubníku.
Ťažký náklad pri parkovaní na kopci
Ťažký náklad, ako napríklad príves, môže spôsobiť, že sa vozidlo na strmom po automatickom uvoľnení parkovacej brzdy začne pohybovať smerom dozadu. Zabrániť tomu môžete
tak, že ovládač potiahnete smerom nahor, kým
vozidlo bude jazdiť v opačnom smere. Keď
motor dosiahne trakciu, uvoľnite ovládač.
Súvisiace informácie
•
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 480)
481
ŠTARTOVANIE A JAZDA
V prípade poruchy parkovacej
brzdy
Ak nie je možné po niekoľkých pokusoch
deaktivovať alebo aktivovať parkovaciu brzdu,
obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti
Volvo.
Pri jazde s aktivovanou parkovacou brzdou
zaznie zvukový výstražný signál.
Symboly na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Ak symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruche. Prečítajte si hlásenie na displeji vodiča.
Porucha brzdového systému.
Prečítajte si hlásenie na displeji
vodiča.
Ak musí byť vozidlo odstavené pred odstránením prípadnej poruchy, potom musia byť
kolesá otočené ako pri parkovaní na kopci a
volič prevodových stupňov musí byť v polohe
P.
Informačná správa na displeji
vodiča.
Automatické zabrzdenie pri
odstavení
Automatické zabrzdenie pri odstavení (Automatické podržanie) znamená, že vodič môže
uvoľniť brzdový pedál a brzdný účinok sa
zachová, keď vozidlo zastavilo na semafore
alebo v križovatke.
Keď sa vozidlo zastaví, brzdy sa aktivujú automaticky. Funkcia sa dá používať buď pomocou
nožnej brzdy, alebo parkovacej brzdy, aby
vozidlo zostalo stáť a funguje na všetkých
sklonoch svahu. Pri rozjazde sa brzdy automaticky uvoľnia, ak má vodič zapnutý bezpečnostný pás alebo sa zatvoria dvere vodiča.
Nízke napätie batérie
Ak je napätie batérie príliš nízke, parkovacia
brzda sa nedá deaktivovať ani aktivovať. Ak je
napätie batérie príliš nízke, pripojte darcovskú
batériu.
Výmena brzdového obloženia
Zadné brzdové obloženia sa musia vymeniť v
servise z dôvodu konštrukcie elektricky ovládanej parkovacej brzdy - odporúča sa autorizovaný servis spoločnosti Volvo.
482
Súvisiace informácie
•
•
•
•
POZNÁMKA
Zapnutie a vypnutie parkovacej brzdy
(str. 480)
Pri brzdení do zastavenia na stúpajúcom
alebo klesajúcom povrchu je potrebné
brzdový pedál pred uvoľnením zatlačiť trochu tvrdšie, aby vozidlom netrhlo.
Parkovanie v kopci (str. 481)
Batéria štartéra (str. 658)
Servisný program Volvo (str. 642)
Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky, keď
•
•
•
•
vozidlo je vypnuté
dvere vodiča sa otvoria
bezpečnostný pás vodiča sa odopne
vozidlo stojí dlhší čas (5-10 minút).
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Symboly na displeji vodiča
Symbol
Špecifikácia
Symbol sa rozsvieti, keď funkcia
používa brzdový pedál na udržanie zastaveného vozidla.
Aktivácia a deaktivácia
automatickej brzdy pri zastavení
•
Funkcia zostáva deaktivovaná, kým je
znovu neaktivujete.
Funkcia automatickej brzdy pri zastavení sa
aktivuje pomocou tlačidla v konzole tunela.
•
Keď je funkcia deaktivovaná, asistent rozjazdu do kopca (HSA) zostane aktívny, aby
sa zabránilo pohybu vozidla vzad pri rozjazde do kopca.
Súvisiace informácie
Symbol sa rozsvieti, keď funkcia
používa parkovaciu brzdu na udržanie zastaveného vozidla.
•
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 482)
Súvisiace informácie
•
Aktivácia a deaktivácia automatickej brzdy
pri zastavení (str. 483)
•
•
•
Nožná brzda (str. 476)
Parkovacia brzda (str. 479)
Pomoc pri štartovaní na kopci (str. 484)
–
Funkciu aktivujete alebo deaktivujete stlačením tlačidla v konzole tunela.
> Indikátor v tlačidle sa rozsvieti, keď je
funkcia aktivovaná. Funkcia zostane
aktivovaná aj pri ďalšom naštartovaní
vozidla.
Použiteľné pri vypnutí
Ak je funkcia aktívna a drží vozidlo
pomocou nožnej brzdy (symbol A
svieti na displeji vodiča), brzdový
pedál musí byť stlačený súčasne so
stlačením tlačidla, aby sa deaktivovala.
483
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Pomoc pri štartovaní na kopci
(HSA4)
Asistent rozjazdu do kopca
zabráni
samovoľnému pohybu vozidla pri rozjazde do
kopca. Pri cúvaní do kopca zabráni vozidlu v
jazde dopredu.
Funkcia znamená, že tlak pedálu v brzdovom
systéme zotrvá niekoľko sekúnd, kým sa noha
vodiča posunie z brzdového pedálu na plynový
pedál.
Dočasný brzdný účinok sa uvoľní po niekoľkých sekundách alebo keď vodič začne jazdiť.
Asistent rozjazdu do kopca je k dispozícii aj
vtedy, keď je funkcia automatického brzdenia
pri státí vozidla (automatické podržanie) deaktivovaná.
Súvisiace informácie
•
•
Automatické zabrzdenie pri odstavení
(str. 482)
Nožná brzda (str. 476)
Automatické brzdenie po kolízii
Rekuperačné brzdenie*
V prípade kolízie, pri ktorej sa dosiahne úroveň aktivácie pyrotechnických napínačov bezpečnostných pásov alebo airbagov, prípadne
ak sa rozpozná kolízia s veľkým zvieraťom,
automaticky sa aktivujú brzdy vozidla. Táto
funkcia má zabrániť alebo znížiť následky
akejkoľvek následnej kolízie.
Po vážnej kolízii existuje riziko, že už nebude
možné riadiť a ovládať vozidlo. Aby sa predišlo
prípadnej ďalšej kolízii s vozidlom alebo predmetom v dráhe vozidla alebo aby sa zmiernila,
automaticky sa aktivuje automatický brzdový
systém a vozidlo bezpečne zabrzdí.
Vozidlo obnovuje kinetickú energiu počas
brzdenia, aby sa znížila spotreba paliva a emisie.
Keď vozidlo generuje energiu pre
akumulátor, na displeji vodiča sa
zobrazí symbol batérie.
Brzdové svetlá a výstražné svetlá sa počas
brzdenia aktivujú. Keď vozidlo zastaví,
výstražné svetlá naďalej blikajú a parkovacia
brzda je aktivovaná.
Ak brzdenie nie je vhodné, napr. ak hrozí
nebezpečenstvo zasiahnutia vozidlami v premávke, systém môže vodič prekonať tak, že
stlačí plynový pedál.
Funkcia je k dispozícii vo všetkých režimoch
jazdy s prevodovkou v polohe D alebo B.
Aktivácia rekuperačného brzdenia
Rekuperačné brzdenie sa aktivuje jemným tlakom na brzdový pedál alebo počas brzdenia
motorom.
Rekuperácia sa zvyšuje počas brzdenia motorom, keď je zvolený režim ručného radenia B.
Súvisiace informácie
•
•
Režimy jazdy (str. 493)
Radenie prevodových stupňov s automatickou prevodovkou (str. 486)
Funkcia predpokladá, že brzdový systém
zostane po zrážke nedotknutý.
Súvisiace informácie
•
•
•
4 Hill
484
Rear Collision Warning* (str. 392)
BLIS* (str. 393)
Brzdové funkcie (str. 475)
Start Assist
* Voliteľný diel/príslušenstvo.
ŠTARTOVANIE A JAZDA
Prevodovka
Automatická prevodovka
Prevodovka je súčasťou hnacej sústavy
vozidla (prenos sily) medzi motorom a hnanými kolesami. Úlohou prevodovky je zmena
prevodového pomeru v závislosti od požiadaviek na rýchlosť a výkon.
Vozidlo má osemstupňovú automatickú prevodovku a elektromotor pre pohon zadných
kolies. Počet zmien prevodových stupňov znamená, že krútiaci moment a výkonové pásmo
motora sa dá efektívne využívať.
Prevodové stupne sa vyberajú automaticky,
takže môžete jazdiť čo najefektívnejšie. Prevodovka má aj režim manuálneho radenia.
Dva z prevodových stupňov sú rýchle prevodové stupne, ktoré šetria palivo pri jazde v
konštantných otáčkach motora. Pomocou
radiacej páky a lopatiek na volante je možné
manuálne preraďovať na vyšší a nižší stupeň.
Na displeji vodiča sa zobrazí zaradený prevodový stupeň.
Súvisiace informácie
•
•
Automatická prevodovka (str. 485)
Indikátor prevodových stupňov (str. 491)
•
Symboly a správy pre automatickú prevodovku (str. 490)
Prehľad radiacej páky a vzoru radenia na displeji
vodiča.
Na displeji vodiča sa zobrazí zaradený prevodový stupeň:
R, N, D alebo B. Poloha P je elektrická.
Súvisiace informácie
•
Radenie prevodových stupňov s automatickou prevodovkou (str. 486)
•
Zmena prevodového stupňa pádlami na
volante* (str. 488)
•
Poistka radenia prevodových stupňov