Zelmer | 490 | User manual | Zelmer 490 User Manual

Zelmer 490 User Manual
PL
Komfortowy uchwyt.
CZ
Pohodlný držák.
SK
Pohodlný držiak.
RO
Maner confortabil.
RU
Удобная ручка.
UA
Зручна ручка.
EN
Comfortable handle.
A
9
instrukcja
użytkowania
user
manual
480
490
4
5
2
480
490
Kitchen
Hand blender
Duży pojemnik.
Velká nádoba.
SK
Veľká nádoba.
RO
Container incapator.
RU
Большой стакан.
UA
Велика ємність.
EN
Large container.
14
11
12
7
Kitchen
Hand blender
CZ
A
10
Blender ręczny
Blender ręczny
PL
13
6
3
B
15
8
1
19
18
17
16
21
PL
12 prędkości pracy.
CZ
12 provozních rychlostí.
SK
12 stupňov rýchlosti.
RO
12 viteze.
RU
12 рабочих скоростей.
UA
12 ступенів шивдкості роботи.
EN
12 speed settings.
20
Linia Produktów Product Line
B
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
490.30NP
BLENDER RĘCZNY
490-004_v01
Typ 480/Typ 490
6–11
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MIXER ŠLEHAČ
Typ 480/Typ 490
BLENDER DE MÂNĂ
12–17
PONORNÝ MIXÉR
Typ 480/Typ 490
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
Tip 480/Tip 490
24–29
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
БЛЕНДЕР
18–23
Tип 480/Tип 490
30–36
490.40NP
UA ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
РЪЧЕН ПАСАТОР
Тип 480/Тип 490
480.4NP
490.4NP
480.5NP
490.5NP
480.6NP
490.6NP
37–43
EN USER MANUAL
KITCHEN HAND BLENDER
Type 480/Type 490
44–49
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
23
22
C
PL
G
1
2
3
4
5
D
1
2
3
4
5
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo
z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
2
3
4
1
5
2
3
4
7
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
8
6
1
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
5
E
6
7
8
9
10
●
2
●
I
F
●
●
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
●
●
●
6
7
8
9
10
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
H
1
●
6
7
8
9
10
●
6
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
Nie wyjmuj z naczynia elementów roboczych, gdy
blender jest w ruchu.
Nie dotykaj rękami elementów wyposażenia będących
w ruchu, zwłaszcza niebezpieczne są tarcze malaksera, ostrza tarczy kruszarki do lodu, noże nasadki miksującej i minimalaksera. Są bardzo ostre! Nieostrożne
użytkowanie może prowadzić do skaleczenia.
Podczas pracy malaksera przed uruchomieniem upewnij się iż pokrywa malaksera jest zamknięta.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania, należy
wyłączać sprzęt i odłączyć od zasilania.
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia,
opróżniania pojemnika i manipulowania ostrzami tnącymi. Nieostrożne użytkowanie może prowadzić do
skaleczenia.
Zawsze odłączaj blender od zasilania, jeżeli pozostaje
on bez nadzoru, oraz przed składaniem, rozkładaniem
lub czyszczeniem.
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Blender podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu
przemiennego 230 V.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie narażaj blendera i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C – możesz go uszkodzić.
Nie zanurzaj napędu blendera, przekładni trzepaka,
pokrywy minimalaksera z przekładnią, podstawy malaksera w wodzie, ani nie myj ich pod bieżącą wodą.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem.
Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Nie używaj nasadki miksującej bez zanurzenia jej
w produktach, w przypadku cieczy jej poziom nie powinien przekraczać połowy wysokości nasadki.
Uważaj, aby nie zalać wodą wnętrza korpusu nasadki
miksującej.
Nie używaj nasadki miksującej i trzepaka dłużej niż
3 min., a minimalaksera, malaksera i kruszarki do lodu
dłużej niż 2 min.
Nie przyciskaj dwóch przycisków równocześnie ( /
TURBO).
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
●
........................................................................
........................................................................
Uwaga!
●
Notes
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
zastosowaniem blendera i jego wyposażenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.
490-004_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Budowa urządzenia
1
2
3
4
(Rys. A)
Napęd
Przycisk
– włącz/wyłącz
Przycisk „turbo”
Regulator prędkości
ELEMENTY NASADKI MIKSUJĄCEJ
5 Nasadka miksująca
6 Pojemnik do miksowania ze skalą i pokrywką
ELEMENTY TRZEPAKA
7 Przekładnia trzepaka
8 Trzepak
(Rys. B)
podstawowe wyposażenie blendera
wyposażenie dodatkowe do nabycia w hipermarketach,
sklepach AGD i w sprzedaży wysyłkowej
Uruchomienie urządzenia i nastawianie
żądanego biegu
ELEMENTY KRUSZARKI
13 Pojemnik kruszarki do lodu
14 Tarcza dwustronna kruszarki do lodu o granulacji pierwszego stopnia „I” (mniejszy rozmiar A ) i drugiego stopnia „II” (rozmiar większy B )
15 Wrzeciono
ELEMENTY MALAKSERA
16 Pokrywa malaksera
17 Popychacz
18 Podstawa malaksera
19 Pojemnik malaksera
20 Osłona stała
21 Zabierak tarcz
22 Tarcza dwustronna do plastrów grubych i cienkich
23 Tarcza dwustronna do wiórek i przecierania
Z zamocowanym odpowiednim narzędziem, włóż wtyczkę
do gniazdka i uruchom urządzenie przyciskiem
. Żądana
prędkość ustawiana jest w sposób płynny poprzez umieszczony powyżej regulator prędkości w zakresie biegów 1–12.
Najwyższe obroty możemy uzyskać niezależnie od ustawionego biegu przez wciśnięcie przycisku „turbo”.
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk
lub „turbo”. Zwolnienie dowolnego przycisku powoduje natychmiastowe
wyłączenie napędu blendera.
Przygotowanie blendera do pracy
PRACA Z NASADKĄ MIKSUJĄCĄ (Rys. C)
Blender ręczny ZELMER wraz z nasadką ma zastosowanie
przy przyrządzaniu potraw, żywności dla dzieci i napojów.
Szczególnie zalecany jest do rozdrabniania jarzyn gotowanych i surowych, miękkich owoców (bez pestek), mieszania
płynów, przygotowania sosów, kremów, zup, majonezów, itp.
Dane techniczne
490-004_v01
uziemienia
.
Blendery ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Specyfikacja wyrobu
ELEMENTY MINIMALAKSERA
9 Pokrywka minimalaksera z przekładnią
10 Nóż minimalaksera
11 Osłona
12 Pojemnik minimalaksera
Typ 480 – 400 W / Typ 490 – 600 W
Dopuszczalny czas pracy układu napędowego:
–– z nasadką miksującą
–– z trzepakiem
–– z minimalakserem
–– z malakserem
(tylko z napędem Typ 490 – 600 W)
–– z kruszarką do lodu
Czas przerwy przed ponownym użyciem (min.)
Hałas urządzenia (LWA) z:
–– nasadką miksującą
–– trzepakiem
–– minimalakserem
–– malakserem
–– kruszarką do lodu
Blendery zbudowane są w II klasie izolacji, nie wymagają
Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadki
upewnij się, czy wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
3 min.
3 min.
2 min.
2 min.
2 min.
20 min.
65 dB/A
78 dB/A
73 dB/A
83 dB/A
78 dB/A
1 Napełnij pojemnik, nie więcej niż do zaznaczonego
poziomu MAX.
2 Nałóż na napęd nasadkę miksującą w pozycji otwartej zgodnie ze wskazówką na obudowie napędu i nasadki.
Następnie obróć napęd względem nasadki zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (kierunek obrotu wskazuje strzałka), aż
do momentu kliknięcia zaczepu (wskaźnik na nasadce powinien być w pozycji zamkniętej).
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci.
4 Umieść koniec nasadki miksującej w przetwarzanym
produkcie.
5 Następnie włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
i ustaw żądany bieg w zależności od potrzeb.
7
Wskazówki eksploatacyjne
●● Demontaż
montażu.
nasadki przebiega w sposób odwrotny do
●● Czas pracy napędu blendera ręcznego wyposażonego
w nasadkę miksującą nie może przekraczać 3 minut.
Przed dalszym użyciem napęd musi ostygnąć.
●● Po zakończeniu pracy z nasadką miksującą umyj ją
poprzez ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk „power” lub „turbo”.
W zestawie dołączony jest pojemnik do miksowania z uchwytem ułatwiającym trzymanie podczas pracy. Można również
stosować inne pojemniki.
PRACA Z TRZEPAKIEM (Rys. G)
Blender ręczny ZELMER wraz z trzepakiem ma zastosowanie przy ubijaniu piany, śmietany, ucierania żółtek z cukrem,
sporządzania kremów, ciast na omlety i naleśniki, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem trzepaka
upewnij się, czy wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
1 Przed rozpoczęciem pracy włóż trzepak do przekładni.
2 Tak zmontowany element nałóż na napęd, w pozycji
otwartej zgodnie z wskazówką na obudowie napędu i przekładni trzepaka. Następnie obróć napęd względem przekładni
zgodnie ze wskazówkami zegara (kierunek obrotu wskazuje
strzałka), aż do momentu kliknięcia zaczepu (wskaźnik na
przekładni powinien być w pozycji zamkniętej).
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
4 Umieść koniec trzepaka wewnątrz pojemnika w przetwarzanym produkcie.
5 Następnie włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
i ustaw żądany bieg w zależności od potrzeb.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Demontaż trzepaka przebiega w sposób odwrotny do
montażu.
●● Najlepsze efekty uzyskuje się w czasie pracy na 12
biegu.
●● Czas pracy napędu blendera ręcznego wyposażonego
w trzepak nie może przekraczać 3 minut. Przed dalszym
użyciem napęd musi ostygnąć.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
●● Można również stosować pojemnik do miksowania dołączony do zestawu blendera.
Dla osiągnięcia lepszego efektu pochyl trzepak
pod niewielkim kątem i wykonuj koliste ruchy
w misce.
8
Poziom produktów znajdujących się w naczyniu nie powinien przekraczać wysokości części
roboczej trzepaka (L).
3 cm
L
PRACA Z MINIMALAKSEREM (Rys. D)
Blender ręczny ZELMER wyposażony w minimalakser służy
do siekania mięsa, sera, orzechów, cebuli, czosnku, marchwi, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na minimalakser upewnij się, czy
wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
Blender obsługuj tak aby były dobrze widoczne oznacze­
nia zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposażeniu.
●● Przed każdorazowym użyciem noża minimalaksera ściągnij z ostrzy osłonę.
1 Włóż nóż do pojemnika, tak aby trzpień wystający
z pojemnika trafił w otwór noża.
2 Do pojemnika wsyp przetwarzany produkt. Napełnij
pojemnik minimalaksera, nie więcej niż do zaznaczonego
poziomu MAX.
3 Nałóż pokrywę-przekładnię na pojemnik, trafiając
wypustkami w rowki umieszczone w pojemniku i przekręć
wieko do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4 Na tak zmontowany minimalakser nałóż napęd blendera,
w pozycji otwartej
zgodnie z wskazówką na obudowie
napędu i pokrywie minimalaksera z przekładnią.
5 Następnie obróć napęd względem przekładni zgodnie
z ruchem wskazówek zegara (kierunek obrotu wskazuje
strzałka), aż do momentu kliknięcia zaczepu (wskaźnik na
przekładni powinien być w pozycji zamkniętej ).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
7 Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku .
8 Ustaw żądany bieg w zależności od potrzeb.
Ostrza noża minimalaksera są bardzo ostre.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
montażu i demontażu oraz w czasie czyszczenia. Dla bezpieczeństwa przechowuj nóż
w osłonie.
Nie wolno rozdrabniać zbyt twardych produktów, takich jak: ziarna kawy, gałka muszkatołowa, kostki lodu.
490-004_v01
Przed przystąpieniem do siekania dużych
kawałków produktów, pokrój je na mniejsze –
kostki około 1 cm.
Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
zatrzymaniem obrotów noża.
●● Demontaż malaksera przebiega w sposób odwrotny do
montażu.
●● Czas pracy napędu blendera ręcznego wyposażonego
w malakser nie może przekraczać 2 minut. Przed dalszym użyciem napęd musi ostygnąć.
●● Nie włączaj napędu bez wyposażenia.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
●● Jeżeli produkty przykleją się do noża lub do wewnętrznych ścianek pojemnika to:
–– wyłącz urządzenie,
–– zdejmij napęd, następnie pokrywę z przekładnią,
–– usuń produkty z noża i ścianek pojemnika,
–– zmontuj ponownie urządzenie - jak opisano powyżej,
kontynuuj pracę.
Orientacyjne czasy przetwarzania wybranych produktów spożywczych dla zalecanego biegu
200 g
(500 ml)
1 cm
250-300 g
(400-500 ml)
1 cm
250 g
(500 ml)
1/4
300 g
(500 ml)
(
×30
)
300 g
200 g
(500 ml)
20 g
(500 ml)
Zalecany
bieg
Czas
przetwarzania
TURBO
20-30 s
TURBO
25-30 s
8
15 s
12
+TURBO
40 s + 5 s
12
10 s
12
+TURBO
15 s + 5 s
TURBO
30 s
Czas przetwarzania można skracać w zależności od potrzeby
użytkownika, wtedy uzyskamy inną granulację rozdrobnienia
produktów.
490-004_v01
Charakterystyka urządzenia
Blender ręczny ZELMER wyposażony w malakser służy do
siekania, przecierania, krojenia w plastry i wiórka warzyw
i owoców.
Zastosowanie wyposażenia malaksera
Wskazówki eksploatacyjne
Produkt
PRACA Z MALAKSEREM
Tarcza dwustronna do plastrów – służy do cięcia owoców
i warzyw (surowych, gotowanych) na plastry cienkie i grube.
Tarcza do plastrów ma kształt okrągły, ostrza dwustronne
(jedna strona plastry cienkie, druga strona plastry grube).
Tarcza dwustronna do wiórek i przecierania – służy do
rozdrabniania na wiórki i przecierania owoców, warzyw.
Tarcza do wiórek i przecierania ma kształt okrągły, ostrza
dwustronne (jedna strona do wiórek np. marchewka, seler,
buraki gotowane, druga do przecierania – np.: na placki
ziemniaczane, ćwikła).
Zabierak tarcz – służy do mocowania wymiennych tarcz (do
plastrów, do wiórek i przecierania).
Popychacz – służy do popychania produktu rozdrabnianego
za pomocą wszystkich tarcz, oraz zamykania leja wlotowego
pokrywy.
Osłony stałej używamy do wszystkich tarcz
malaksera.
Proces krojenia i przecierania nie może być
dłuższy niż 2 min. Po tym czasie przed kolejnym uży­ciem blendera odczekaj, aż napęd
ostygnie.
Przygotowanie malaksera do pracy
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na malakser upewnij się, czy wtyczka
przewodu przyłączeniowego jest odłączona od
gniazdka sieci zasilającej.
Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
Blender obsługuj tak aby były dobrze widoczne oznaczenia zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposażeniu.
Praca z malakserem (Rys. E)
1 Połóż podstawę malaksera na twardej, płaskiej i suchej
powierzchni. Załóż pojemnik malaksera na zaczepy mocujące podstawy.
2 Zablokuj pojemnik.
Praca z malakserem (tarczami do plastrów, wiórek
i przecierania) (Rys. F)
1 Umieść wybraną tarczę na zabieraku do tarcz (tarcze
dwustronne) tak, by ostrza przewidziane do pracy znalazły
się na górze.
2 Umieść narzędzie w pojemniku tak, by połączyło się
z wałkiem napędu.
9
3 Załóż osłonę stałą. Osłona może być umieszczona
w pojemniku malaksera tylko w jednej pozycji, tak aby występ
osłony stałej wszedł w wycięcie przy uchwycie pojemnika
malaksera.
4 Załóż pokrywę malaksera na zaczepy mocujące pojemnika (zwróć uwagę aby pokrywa była zamocowana we
wszystkich zaczepach).
5 Zablokuj pokrywę.
6 Nałóż napęd blendera (zamocowanie napędu blendera
możliwe jest tylko z zamkniętą pokrywą pojemnika). Następnie go zablokuj.
7 Regulatorem prędkości ustaw wymagany bieg.
8 Umieść we wnętrzu leja pokrywy przetwarzane produkty.
9 Przyłóż popychacz do leja pokrywy tak by nie dociskać
produktu przed włączeniem urządzenia (popychaj kolejne
partie produktów gdy napęd blendera jest włączony/tarcza
się obraca).
10 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazda
sieci. Następnie uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie
przycisku
napędu blendera.
Po zakończeniu pracy malaksera i krajarki (Rys. H)
1 Zwolnij przycisk
(lub TURBO w przypadku używania
tej prędkości).
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Odblokuj i wyjmij napęd blendera (po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia).
4 Wyjmij popychacz z leja pokrywy (aby otworzyć pokrywę
najpierw należy wyciągnąć/podnieść popychacz z leja).
5 Odblokuj i otwórz pokrywę.
6 Wyjmij osłonę stałą (wraz z sitkiem w przypadku krojenia
w kostkę).
7 Wyjmij tarczę.
8 Odblokuj pojemnik.
9 Zdejmij pojemnik z podstawy.
10 Opróżnij pojemnik z produktów.
Wskazówki eksploatacyjne
Tarcza do wiórek i przecierania
●● Podczas pracy tarczy do wiórek i przecierania zaleca się
stosowanie prędkości 12 lub TURBO napędu blendera.
●● Do leja włożyć produkt obrabiany, przyłożyć popychacz
(nie dociskać), włączyć napęd blendera. Gdy urządzenie
pracuje dociskać popychacz z niewielką siłą.
●● Po napełnieniu pojemnika do wartości MAX zatrzymaj
urządzenie, opróżnij i zbierz ścinki zgromadzone na tarczy.
Tarcza do plastrów
●● Podczas pracy tarczy do plastrów zaleca się stosowanie
prędkości 12 lub TURBO blendera.
●● Zaleca się wkładać produkty do leja w pozycji pionowej
tak by wypełniały całą przestrzeń leja.
10
●● Do leja włożyć produkt obrabiany, przyłożyć popychacz
(nie dociskać), włączyć napęd blendera. Gdy urządzenie
pracuje dociskać popychacz z niewielką siłą.
●● Po napełnieniu pojemnika do wartości MAX zatrzymaj
urządzenie, opróżnij i zbierz ścinki zgromadzone na tarczy.
PRACA Z KRUSZARKĄ DO LODU
Charakterystyka urządzenia
Blender ręczny Zelmer wyposażony w kruszarkę do lodu
służy do rozdrabniania lodu i np. zamrożonych owoców.
Kruszarkę możemy używać wyłącznie z pojemnikiem i pokrywą minimalaksera!
Zastosowanie wyposażenia
Tarcza dwustronna – służy do kruszenia, rozdrabniania lodu i mrożonych owoców. Tarcza ma kształt okrągły,
ostrza dwustronne. Jedna strona służy do rozdrabniania
pierwszego stopnia „I” (mniejsze kawałki rozdrobnionego
produktu), którą rozpoznajemy po obtrysku z tworzywa
w kształcie gwiazdki piętnasto ramiennej rys. 14a. Druga
strona służy do rozdrabniania drugiego stopnia „II” (większe
kawałki rozdrobnionego produktu) i oznaczona jest gwiazdką
siedmio ramienną rys. 14b.
Wrzeciono – służy do mocowania tarczy.
Przygotowanie kruszarki do lodu
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na kruszarkę do lodu upewnij się, czy
wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka sieci zasilającej.
Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
Blender obsługuj tak aby były dobrze widoczne oznaczenia zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposażeniu.
Praca z kruszarką do lodu (Rys. I)
1 Połóż pojemnik minimalaksera na twardej, płaskiej
i suchej powierzchni.
2 Umieść tarczę do lodu na wrzecionie (tarcza dwustronna)
tak, by ostrza przewidziane do pracy znalazły się na górze.
3 Umieść tarczę z wrzecionem w pojemniku minimalaksera
tak, aby trzpień wystający z pojemnika trafił w otwór wrzeciona.
4 Załóż pojemnik kruszarki do lodu na zaczepy mocujące
pojemnika minimalaksera. Następnie zablokuj pojemnik, przekręcając go do wyczuwalnego oporu.
5 Umieść w pojemniku przetwarzane produkty nie przekraczając poziomu MAX.
Po napełnieniu pojemnika kruszarki (13) odpowiednią
ilością obrabianego produktu (nie więcej niż do poziomu
MAX) ustaw wrzeciono (15) centralnie (na środku) tak,
by ułatwić jego poprawne zasprzęglenie z pokrywą minimalaksera (9).
6 Załóż pokrywę mini malaksera z przekładnią na zaczepy
mocujące pojemnika kruszarki do lodu. Następnie zablokuj
pokrywę, przekręcając ją do wyczuwalnego oporu.
490-004_v01
7 Na tak zmontowaną kruszarkę nałóż napęd blendera
.
8 Zablokuj napęd blendera .
9 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazda
sieci.
10 Uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
TURBO napędu blendera.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka.
●● Demontaż kruszarki do lodu przebiega odwrotnie do jego
montażu.
Ostrza tarczy kruszarki są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu
i demontażu oraz w czasie czyszczenia.
Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu
wsadu do pojemnika kruszarki.
Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
zatrzymaniem obrotów tarczy.
Podczas pracy napędu blendera z kruszarką do lodu
używaj funkcji TURBO.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Maksymalny
poziom wsadu do pojemnika kruszarki
odpowiada pojemności 450 ml.
●● W przypadku zaklinowania się produktów ponad tarczą
wstrząśnij urządzeniem.
●● Jeżeli produkty przykleją się do wewnętrznej ścianki
pojemnika minimalaksera uniemożliwiając lub blokując
w ten sposób wyrzucanie z górnego pojemnika kruszarki
rozdrobnionego produktu:
–– Wyłącz urządzenie.
–– Zdejmij napęd z pokrywą i pojemnikiem kruszarki do
lodu i innych produktów.
–– Usuń produkty z ścianki mini malaksera.
–– Zmontuj ponownie urządzenie – jak opisano powyżej, kontynuuj pracę.
Przykłady zastosowania urządzenia
Rozdrobnione produkty (np. owoce) za pomocą kruszarki do
lodu można wykorzystać np. do przygotowania lodów, jogurtów, deserów.
Zalecane stopnie granulacji dla danego produktu
Produkt*
H2O
Zalecany
bieg**
Stopień
granulacji
TURBO
I-II
TURBO
I
*Maksymalny poziom wsadu do pojemnika kruszarki odpowiada
pojemności 450 ml.
** Nie używaj kruszarki do lodu i innych produktów dłużej niż 2 min.
490-004_v01
Czyszczenie i konserwacja
●● Po
każdorazowym użyciu wyposażenia napędu blendera dokładnie umyj części wyposażenia mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
●● Napęd blendera, przekładnię trzepaka, pokrywę minimalaksera z przekładnią i podstawę malaksera z krajarką
czyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Nie zanurzaj ich w wodzie i nie myj w zmywarce
ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia!
●● Nasadkę miksującą umyj poprzez ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody. Części metalowe umyj ręcznie
w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, później
dobrze wypłucz.
●● Nie myj nasadki miksującej ani innych części metalowych w zmywarce.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub narożach usuń szczoteczką do mycia naczyń.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić przebarwienie elementów wykonanych z tworzywa
sztucznego. Nie traktuj tego jako wady. Zabrudzenia
z soku z marchwi można łatwo usunąć, przecierając
szmatką zwilżoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu wyposażenie blendera wysusz i przechowuj
w suchym miejscu.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
11
CZ
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte zařízení v případě, že přívodní šňůra je
poškozená nebo zařízení je viditelně poškozeno.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Neodborně provedená oprava může vážně ohrozit
uživatele. V případě poruchy odevzdejte zařízení do
servisní opravny.
●● Spotřebič se smí používat pouze v místnostech.
●● Nevytahujte z nádoby pracovní prvky během práce
zařízení.
●● Nedotýkejte se rukama součástí vybavení, které jsou
v pohybu, zvláště nebezpečné jsou strouhací kotouče,
břity kotouče drtiče ledu, čepele mixovacího nástavce
a minimixéru. Jsou velmi ostré. Neopatrné používání
může přivodit zranění.
●● Při práci s robotem se před zapnutím ujistěte, zda je
víko robota zavřené.
●● Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti
nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej
pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost tomu, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Před výměnou nástro je nebo přiblížením k pohyblivým
částem během používání spotřebič vypněte a odpojte
od napájení.
●● Při čištění, vyprazdňování nádoby a manipulaci
s ostřími zachovejte opatrnost. Neopatrné používání
může přivodit zranění.
●● Mixér vždy odpojujte od napájení, zůstává-li bez
dozoru a před skládáním, rozkládáním nebo čištěním.
12
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Zařízení může být připojováno pouze k elektrické síti
střídavého napětí 230 V.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky potahem za šňůru.
●● Nevystavujte zařízení teplotě vyšší než 60°C – může
se poškodit.
●● Nenamáčejte ve vodě pohon přístroje, převod šlehače,
kryt minimixéru s převodem, podstavec robota, ani je
nemyjte pod tekoucí vodou.
●● Nepřetěžujte přístroj nadměrným množstvím surovin
ani přílišným pěchováním.
●● Neumývejte součásti zařízení připevněné k motorovému bloku.
●● K mytí vnějších částí nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky jako jsou různé emulze, mléka, pasty atp.
Mohou mj. setřít informační grafické symboly jako
dílky, znaménka, varovné symboly atp.
●● Nikdy nedávejte do myčky kovové díly. Agresivní čistící prostředky používané v myčkách na nádobí můžou
vést k přebarvení těchto součástí. Umývejte je ručně
s použitím klasických saponátových přípravků na
nádobí.
●● Nepoužívejte nástavce k mixování bez toho, abyste ho
ponořili do potraviny, kterou hodláte mixovat. V případě
tekutin jejich hladina nemůže být výše než polovina
výšky nástavce.
●● Dbejte, aby se voda nedostala dovnitř do těla mixovacího nástavce.
●● Nepoužívejte mixovací nástavec a šlehací metly déle
než 3 min., minimixér, robot a drtič ledu déle než
2 min.
●● Nemačkejte dvě tlačítka současně ( /TURBO).
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Výrobce
nenese odpovědnost za škody způsobené
nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství
v rozporu s jeho určením.
●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční
podmínky.
490-004_v01
Popis zařízení
1
2
3
4
(Obr. A)
Pohonná jednotka
Tlačítko
– zapnuté/vypnuté
Tlačítko „turbo”
Tlačítko pro změnu rychlosti
DÍLY MIXOVACÍHO NÁSTAVCE
5 Nástavec pro mixování
6 Nádoba k mixování s odměrkou a těsným poklopem
DÍLY ŠLEHAČE
7 Převodová jednotka metly
8 Metla
(Obr. B)
Uvedení zařízení do provozu a ustavení
žádané rychlosti
DÍLY DRTIČE
13 Nádoba drtiče ledu
14 Oboustranný kotouč drtiče ledu s granulací prvního
stupně „I“ (menší velikost A ) a druhého stupně „II“
(větší velikost B )
15 Vřeteno
Po připevnění vhodného nástavce připojte zařízení k elektrické síti a stlačte tlačítko
. Žádaná rychlost se dá seřídit plynule pomocí otočného knoflíku pro regulaci rychlosti
rychlostních stupňů od 1–12. Nejvyšší otáčky můžeme zvolit
přímo stisknutím tlačítka „turbo”.
Přístroj pracuje jen tehdy, je-li stisknuto tlačítko
nebo „turbo“. Uvolněním kteréhokoliv
tlačítka se mixér okamžitě vypne.
Příprava mixeru a šlehače k jednotlivým
funkcím
DÍLY ROBOTA
16 Kryt robota
17 Pěchovadlo
18 Podstavec robota
19 Nádoba robota
20 Stálý kryt
21 Unášeč kotoučů
22 Oboustranné struhadlo na tlusté a tenké plátky
23 Oboustranný kotouč na strouhání a pasírování
PRÁCE S NÁSTAVCEM PRO MIXOVÁNÍ (Obr. C)
Ruční mixer ZELMER díky použití různých nástavců je užitečný v přípravě jídel, dětské a kojenecké stravy a nápojů.
Doporučujeme ho pro mixování vařené a syrové zeleniny,
měkkého ovoce (bez pecek), k míchání tekutin, k přípravě
šťávy, přípravě omáček, krémů, polévek, majonézy.
Před nasazováním a snímáním nástavce se
ujistěte, zda je zásuvka přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
Technické údaje
490-004_v01
Specifikace výrobku
základní vybavení mixeru a šlehače
doplňkové příslušenství, které lze zakoupit v prodejnách
se spotřebiči.
ELEMENTY MINIMIXÉRU
9 Víko minimixéru s převodovkou
10 Nůž minimixéru
11 Ochranný obal
12 Nádoba minimixéru
Typ 480 – 400W / Typ 490 – 600W
Maximální pracovní doba pohonné jednotky:
–– s mixovacím nástavcem
–– s metlou
–– s minimixérem
–– s robotem
(pouze s pohonem typ 490 – 600 W)
–– s drtičem ledu
Doba přestávky mezi jedním a druhým
spouštěním zařízení (min.)
Hlučnost přístroje s (LWA):
–– mixážním nástavcem
–– metličkou
–– minimixérem
–– robotem
–– drtičem ledu
Zařízení mají II. třídu ochrany, uzemnění není nutné
.
Mixer a šlehač ZELMER splňují požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky direktiv:
–– Nízkonapěťové elektrické zařízení (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
– 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na výrobním štítku.
3 min.
3 min.
2 min.
2 min.
2 min.
20 min.
65 dB/A
78 dB/A
73 dB/A
83 dB/A
78 dB/A
1 Naplňte pracovní nádobu maximálně do výše označené
čárkou MAX.
2 Nástavec k mixování nasaďte na pohon, v otevřené poloze přesně podle pokynu na pohonné jednotce
a nástavci. Následně pootočte pohonnou jednotku ve směru
pohybu hodinových ručiček (směr ukazuje šipka), až ucítíte,
že klikne západka a nástavec zaklapne (ukazatel na nástavci
musí být v zavřené poloze).
3 Zastrčte zástrčku do síťové zásuvky.
4 Vložte nástavec do zpracovávané hmoty nebo tekutiny.
5 Pak přístroj zapněte stisknutím tlačítka
a nastavte
požadovaný stupeň podle potřeby.
13
Pokyny k provozování
●● Demontáž nástavce probíhá podobně jak montáž, jen
v obráceném pořadí.
práce pohonné jednotky zařízení vybaveného
nástavcem pro mixování nemůže trvat déle než 3 minuty.
Před dalším použitím je třeba pohonnou jednotku nechat
vychladnout.
●● Umyjte nástavec pro mixování opětovným mixováním
čisté, teplé vody.
●● Po zakončení práce zařízení vypněte a odpojte ze sítě
přípojnou šňůru.
●● Doba
Přístroj pracuje jen tehdy, je-li stisknuto tlačítko
„power“ nebo „turbo“.
Sada obsahuje speciální nádobu s uchem, které slouží k přidržování zařízení během provozu. Můžete též používat jiné
nádoby.
ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ METLY (Obr. G)
Ruční šlehač ZELMER s metlou se může používat ke šlehání
sněhu, smetany, žloutků s cukrem, míchání krémů a těst na
omelety a lívance.
Před nasazováním a snímáním šlehače se ujistěte, zda je zásuvka přívodní šňůry vytažena ze
zásuvky.
1 Před zahájením práce vložte metličku do hnací jednotky.
2 Takto sestavený prvek naložte na pohonnou jednotku
v otevřené poloze, jak je napsáno v pokynech na tělese převodové jednotky metly. Následně otočte pohonnou jednotku
vzhledem k převodové jednotce ve směru hodinových ručiček (směr ukazuje šipka), do chvíle, až zaklapne (ukazatel
na převodové jednotce musí být v uzavřené poloze).
3 Zasuňte zástrčku přívodní šňůry do síťové zásuvky.
4 Ponořte šlehač do nádoby se zpracovávanou potravinou.
5 Pak přístroj zapněte stisknutím tlačítka
a nastavte
požadovaný stupeň podle potřeby.
Pokyny k provozování
●● Demontáž
metly probíhá podobně jako montáž, jen
v obráceném pořadí.
●● Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím vysokým
otáček – 12 stupeň.
●● Nenechávejte běžet přístroj vybavený metlou bez přerušení déle než 3 minut. Před dalším použitím nechte
pohonnou jednotku vychladnout.
●● Po zakončení práce zařízení vypněte a odpojte přípojnou šňůru ze sítě.
●● Lze také používat nádobu na mixování připojenou k hnětači.
Aby se dosáhlo lepšího výsledku, nakloňte šlehač pod nevelkým úhlem a provádějte v misce
kruhové pohyby.
14
Množství potravin nacházejících se v nádobě
nesmí přesahovat výšku pracovní části šlehací
metly (L).
3 cm
L
POUŽITÍ MINIMIXÉRU (Obr. D)
Ruční hnětač ZELMER vybavený minimixérem slouží
k sekání masa, sýra, ořechů, cibule, česneku, mrkve, sušených švestek.
Před nasazováním hnací jednotky mixéru
na minimixér a snímáním se ujistěte, zda je
zásuvka přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
styku se zpracovávanou surovinou.
Hnětač používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.
●● Před každým použití nože minimixéru stáhněte z ostří
ochranný obal.
1 Vložte nůž do nádoby tak, aby otvor v noži zapadl do
kolíku vyčnívajícího z nádoby.
2 Do nádoby vsypte zpracovávaný produkt.
Naplňte nádobu minimixéru maximálně do vyznačené úrovně
MAX.
3 Nasaďte víko – převodovku na nádobu, zasunutím
výlisků do drážek v nádobě a otočte víkem nadoraz ve směru
hodinových ručiček.
4 Na takto připravený mixér nasaďte pohon hnětače v otevřené poloze
dle ukazatele na krytu pohonu a víku převodovky mixéru.
5 Na takto připravený mixér nasaďte pohon hnětače v otevřené poloze dle směru hodinových ručiček na krytu pohonu
a převodovce klepačky. Poté otočte pohon vůči převodovce
v souladu s pohybem hodinových ručiček (směr pohybu znázorňuje šipka), do doby kliknutí úchytky (ukazatel na převodovce musí být v uzavřené poloze ).
6 Vložte zástrčku napájecího kabelu do napájecí zásuvky.
7 Zapněte spotřebič zmáčknutím tlačítka .
8 Nastavte požadovaný chod podle potřeby.
Ostří nože minimiséru jsou velmi ostrá. Při
montáži a demontáži a při čištění dbejte
zvláštní opatrnosti. Z bezpečnostních důvodu
přechovávejte nůž v ochranném obalu.
Nerozmělňujte příliš tvrdé suroviny jako je zrnková káva, muškátový oříšek nebo kostky ledu.
490-004_v01
Velké kusy před mixováním nakrájejte na menší
kousky, asi centimetrové.
PRÁCE S ROBOTEM
Nikdy neuvolňujte kryt a nádobu, doku se nezastaví nože.
Ruční mixér ZELMER vybavený robotem slouží ke zpracování zeleniny a ovoce: strouhání, pasírování, krájení na
plátky a vločky.
Použití příslušenství robota
Pokyny k provozování
●● Demontáž
mixéru proveďte v opačném pořadí než
montáž.
●● Doba provozu pohonu ručního hnětače s mixérem nesmí
překročit 2 minut. Před dalším použitím musí pohon
vychladnout.
●● Není-li nasazeno žádné příslušenství, pohon nezapínejte.
●● Po skončení provozu vypněte přístroj a vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
●● Přilepují-li se produkty k noži nebo k vnitřním stěnám
nádoby postupujte takto:
–– zařízení vypněte,
–– sejměte hnací jednotku s krytem a nádobou drtiče
na led,
–– odstraňte ze stěny náplň,
–– opět přístroj sestavte podle výše uvedeného popisu
a pokračujte v práci.
Orientační doby zpracování vybraných surovin
pro doporučovaný chod
Doporučovaná
Doba
rychlost
zpracování
Surovina
1 cm
200 g
(500 ml)
250-300 g
(400-500 ml)
1 cm
250 g
(500 ml)
1/4
300 g
(500 ml)
(
×30
)
300 g
200 g
(500 ml)
20 g
(500 ml)
TURBO
20-30 s
TURBO
25-30 s
8
15 s
12
+TURBO
40 s + 5 s
12
10 s
12
+TURBO
15 s + 5 s
TURBO
30 s
Zpracování může být kratší podle potřeb uživatele, pak získáme jinou granulaci rozmělnění suroviny.
490-004_v01
Charakteristika spotřebiče
Oboustranný kotouč na krájení plátků – slouží ke krájení
ovoce a zeleniny (syrové i vařené) na tenké i tlusté plátky.
Koutouč na krájení plátků je kulatého tvaru, oboustranné
ostří (jedna strana na tenké plátky, druhá na tlusté).
Oboustranný kotouč na strouhání a pasírování – slouží
k drobnějšímu strouhání a pasírování ovoce a zeleniny.
Kotouč na strouhání a pasírování je kulatého tvaru, oboustranné ostří (jedna strana na strouhání např. mrkve, celeru,
vařenou, druhá na pasírování – např.: na bramboráky).
Unášeč kotoučů – slouží k připevnění výměnných kotoučů
(na krájení plátků, strouhání a pasírování).
Pěchovadlo – slouží k pěchování suroviny zpracovávané
všemi kotouči a k uzavírání plnicího otvoru v krytu.
Stálý kryt používáme pro všechny kotouče
robota.
Krájení a pasírování nemůže být delší než
2 minuty. Pak nechejte přístroj vystydnout, než
jej zase začnete používat.
Příprava robota k práci
Před nasazováním hnací jednotky mixéru na
robot a snímáním se ujistěte, zda je zásuvka
přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
styku se zpracovávanou surovinou.
Hnětač používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.
Práce s robotem (Obr. E)
1 Postavte podstavec robota na pevnou rovnou a suchou
plochu Nasaďte nádobu robota na připevňovací úchyty podstavce.
2 Nádobu zajistěte.
Práce s robotem (kotouči na krájení plátků, strouhání a pasírování) (Obr. F)
1 Nasaďte vybraný kotouč na unášeč tak, aby ostří, která
mají pracovat, byla směrem vzhůru.
2 Do nádoby vložte nástroj tak, aby se spojil s válcem
pohonu.
3 Nasaďte stálý kryt. Kryt může být v nádobě usazen
pouze v jediné poloze tak, aby výstupek stálého krytu zapadl
do výřezu u držadla nádoby robotu.
4 Nasaďte kryt robotu na západky nádoby (dbejte, aby
víko bylo přichyceno ve všech bodech).
15
5 Zajistěte kryt.
6 Nasaďte hnací jednotku (nasadit hnací jednotku lze
pouze tehdy, když je zavřený kryt nádoby). Pak ji zajistěte.
7 Ovládáním rychlosti nastavte požadovaný chod.
8 Do plnicího otvoru v krytu vložte suroviny.
9 Přiložte pěchovadlo do plnicího otvoru tak, aby suroviny
nebyly před zapnutím přístroje tlačeny (další části ingrediencí přitlačujte, když je hnací jednotka zapnuta a kotouč se
otáčí).
10 Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Pak přístroj
zapněte stisknutím tlačítka
na hnací jednotce.
Po ukončení činnosti robotu a kráječe (Obr. H)
1 Uvolněte tlačítko
(nebo TURBO, používáte-li tuto
rychlost).
2 Vytáhněte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky.
3 Odjistěte a sejměte hnací jednotku (až se přístroj zcela
zastaví).
4 Vyjměte pěchovadlo z plnicího otvoru (aby se mohl otevřít kryt, musí se vytáhnout pěchovadlo z plnicího otvoru).
5 Odjistěte a otevřete víko.
6 Vyjměte stálý kryt (spolu se sítkem, pokud jste krájeli na
kostičky).
7 Vyjměte kotouč.
8 Uvolněte nádobu.
9 Nádobu sejměte z podstavce.
10 Zpracované suroviny přesypte.
Pokyny k provozování
Kotouč na strouhání a pasírování
●● Během práce s kotoučem na strouhání a pasírování se
doporučuje rychlost 12 nebo TURBO.
●● Do plnicího otvoru vložte suroviny, přiložte pěchovadlo
(ale nepřitlačujte) a zapněte přístroj. Když přístroj pracuje, jemně tlačte na pěchovadlo.
●● Když už je nádoba naplněna do hodnoty MAX, přístroj
zastavte, nádobu vyprázdněte a shrňte i odřezky na
kotouči.
Kotouč na krájení plátků
●● Během práce s kotoučem na krájení plátků se doporučuje rychlost 12 nebo TURBO.
●● Doporučuje se ingredience do plnicího otvoru vkládat
svisle tak, aby vyplňovaly celý prostor válce.
●● Do plnicího otvoru vložte suroviny, přiložte pěchovadlo
(ale nepřitlačujte) a zapněte přístroj. Když přístroj pracuje, jemně tlačte na pěchovadlo.
●● Když už je nádoba naplněna do hodnoty MAX, přístroj
zastavte, nádobu vyprázdněte a shrňte i odřezky na
kotouči.
16
PRÁCE S DRTIČEM LEDU
Charakteristika spotřebiče
Ruční mixér Zelmer s drtičem ledu slouží k rozmělňování
ledu a např. zmrazeného ovoce.
Drtič ledu můžeme používat výhradně s nádobou a krytem minimixéru!
Použití příslušenství
Oboustranný kotouč – slouží k drobení, rozmělňování ledu
a mrazeného ovoce. Kotouč je kulatý, ostří oboustranná.
Jedna strana slouží k rozmělňování prvního stupně „I“ (menší
kousky rozdrcené suroviny), kterou poznáme po umělohmotném obvodě ve tvaru patnácticípé hvězdy, viz obr. č. 14a.
Druhá strana slouží k rozmělňování druhého stupně „II“
(větší kousky rozdrcené suroviny) a je označena sedmicípou
hvězdou, viz obr. č. 14b.
Vřeteno – slouží k přichycení kotouče.
Příprava drtiče ledu k práci
Před nasazováím hnací jednotky na drtič ledu
a snímáním se ujistěte, zda je zásuvka přívodní
šňůry vytažena ze zásuvky.
Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
styku se zpracovávanou surovinou.
Hnětač používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.
Práce s drtičem ledu (Obr. I)
1 Postavte nádoby minimixéru na pevnou rovnou a suchou
plochu.
2 Nasaďte kotouč na led na vřeteno (oboustranný kotouč)
tak, aby ostří, která mají pracovat, byla směrem vzhůru.
3 Vložte kotouč s vřetenem do nádoby minimixéru tak, aby
čep vyčnívající z nádoby zapadlo do otvoru vřetena.
4 Nasaďte nádobu drtiče ledu na úchyty nádoby minimixéru. Pak nádobu zajistěte tak, že jí otočíte na doraz.
5 Do nádoby vložte suroviny, ale nepřekračujte úroveň MAX.
Po naplnění nádoby drtiče (13) odpovídajícím množstvím zpracovávaného produktu (maximálně do úrovně
MAX) umístěte vřeteno (15) centrálně (ve středu) pro
usnadnění rádného spřažení s víkem mixéru (9).
6 Nasaďte víko minimixéru s převodem na úchyty nádoby
drtiče ledu. Pak kryt zajistěte tak, že jej otočíte na doraz.
7 Na takto sestavený drtič ledu nasaďte hnací jednotku
.
8 Hnací jednotku mixéru zajistěte .
9 Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
10 Přístroj zapněte stisknutím tlačítka TURBO na hnací jednotce.
●● Na konci spotřebič vypněte a vytáhněte přívodní šňůru
ze zásuvky.
490-004_v01
●● Rozložení drtiče ledu probíhá v opačném pořadí než ●● Nemyjte mixovací nástavec ani jiné kovové díly v myčce.
sestavení.
●● Nečistoty ve štěrbinách nebo rozích odstraňte kartáčkem
Ostří kotouče drtiče jsou velmi ostrá. Zachovejte zvláštní opatrnost během montáže
a demontáže i během čištění.
Nepřekračujte maximální
v nádobě drtiče.
úroveň
náplně
Nikdy neuvolňujte kryt a nádobu, dokud se
kotouč nezastaví.
Při činnosti hnací jednoty s drtičem ledu používejte
funkci TURBO.
Pokyny k provozování
●● Maximální
úroveň náplně do nádoby drtiče odpovídá
objemu 450 ml.
●● Pokud náplň uvízne nad kotoučem, přístrojem zatřeste.
●● Pokud se náplň přichytí k vnitřní stěně nádoby, čímž znemožňuje nebo blokuje vyhazování z horní nádoby drtiče
rozmělněné náplně:
–– zařízení vypněte,
–– sejměte hnací jednotku s krytem a nádobou drtiče
na led,
–– odstraňte ze stěny náplň,
–– opět přístroj sestavte podle výše uvedeného popisu
a pokračujte v práci.
Příklady použití přístroje
Rozmělněné suroviny (např. ovoce) pomocí drtiče ledu lze
využít např. k přípravě zmrzliny, jogurtu, zákusků.
Doporučené stupně granulace pro danou náplň
Doporučovaná Stupeň
rychlost**
granulace
Surovina*
H2O
TURBO
I-II
TURBO
I
na nádobí.
●● Vlivem dlouhodobého používání mohou části z umělé
hmoty změnit barvu. Nepovažujte to za vadu. Znečištění
způsobená mrkvovou šťávou lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným jedlým olejem.
●● Příslušenství po umytí osušte a uchovávejte na suchém
místě.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud
má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje
se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
* Maximální úroveň náplně do nádoby drtiče odpovídá objemu 450 ml.
** Nepoužívejte drtič ledu déle než 2 min.
Čistění a údržba
●● Po každém použití příslušenství pohonu mixéru důkladně
umyjte díly příslušenství, které přišly do styku se zpracovávanými surovinami.
●● Pohon mixéru, převod šlehač, kryt minimixéru s převodem a podstavec robota s kráječem čistěte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Nenamáčejte je ve vodě
a nemyjte v myčce, jelikož by se mohl přístroj poškodit!
●● Mixovací nástavec umyjte mixováním čisté teplé vody.
Kovové díly umyjte ručně ve vodě s přídavkem saponátu, později dobře opláchněte.
490-004_v01
Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené
nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění konstrukčních, estetických
nebo jiných změn za účelem přizpůsobení výrobku požadavkům
norem, nařízení nebo z důvodů obchodních a dalších, bez předchozího oznámení těchto změn.
17
SK
Vážení Klienti,
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel
alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
sa obráťte na špecializovaný servis.
●● Zariadenie používajte iba vo interiéroch miestnosti.
●● Nevyberajte z nádoby pracovných prvkov, ak je mixér
v prevádzke.
●● Nedotýkajte sa rukami pohybujúcich sa prvkov výbavy.
Obzvlášť nebezpečné sú kotúče ponorného mixéru,
ostré hrany kotúčov drviča ľadu, nože mixujúceho
nástavca a minimixéru. Sú veľmi ostré! Neopatrne
používanie môže spôsobiť zranenie.
●● Pred zapnutím ponorného mixéru sa presvedčte, že
kryt ponorného mixéru je zatvorený.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa
k pohybujúcim sa dielom počas prevádzky, zariadenie
vypnite a odpojte od napájania.
●● Buďte opatrní pri čistení, vyprázdňovaní nádoby
a manipulácii s reznými čelusťami. Neopatrné používanie môže spôsobiť zranenia.
18
●● Ak ponorný mixér nie je pod dohľadom, alebo pred
zložením, rozkladaním alebo čistením, vždy odpojte
ponorný mixér od napájania.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Ponorný
mixér pripájajte iba k zásuvke striedavého
prúdu 230 V.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Nevystavujte ponorný mixér a príslušenstvo pôsobeniu
teploty vyššej ako 60°C – môžete ich poškodiť.
●● Neponárajte pohon ponorného mixéra, metličku prevodu, veko minimixéra s prevodom, stojan mixéra do
vody aj ich nemyte pod tečúcou vodou.
●● Nepreťažujte zariadenie príliš veľkým množstvom produktu a príliš jeho silným posúvaním.
●● Neumývajte príslušenstvo, ktoré je namontované na
pohone.
●● Na umývanie vonkajších prvkov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka,
pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného
zotrieť informačné grafické prvky, ako napr.: mierky,
označenia, výstražné značky a pod.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Silné čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú.
Čistite ich ručne, používajte tradičné tekuté čistiace
prostriedky.
●● Ponorný nástavec nepoužívajte bez ponorenia do produktov, v prípade tekutiny, jej hladina by nemala presahovať polovicu výšky nástavca.
●● Buďte opatrní, aby sa vodou nezalialo vnútro telesa
ponorného nástavca.
●● Nepoužívajte mixujúci nástavec a metličku dlhšie než
3 min. a minimixér, ponorný mixér a drviče ľadu dlhšie
než 2 min.
●● Nesmiete súčasne stlači ť dva tlačidlá ( /TURBO).
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Zariadenie je určené len pre domáce používanie. V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického
biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
●● Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené
použitím ponorného mixéra a jeho príslušenstva v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
490-004_v01
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
(Obr. A)
Pohon
Tlačidlo
– zapni/vypni
Tlačidlo „turbo”
Regulátor rýchlosti
PRVKY PONORNÉHO MIXÉRA
5 Ponorný nástavec
6 Nádoba na mixovanie so stupnicou a tesnou pokrievkou
PRVKY METLIČKY
7 Prevod metličky
8 Metlička
PRVKY MINIMIXÉRA
9 Kryt minimixéra s prevodom
10 Nôž minimixéra
11 Kryt
12 Mini nádoba minimixéra
PRVKY DRVIČA
13 Nádoba drviča ľadu
14 Dvojstranný kotúč ľadu s granuláciou prvého stupňa
„I” (menší rozmer A ) a druhého stupňa „II” (väčší
rozmer B )
15 Vreteno
PRVKY MIXÉRA
16 Veko mixéra
17 Posúvač
18 Stojan mixéra
19 Nádoba mixéra
20 Pevný kryt
21 Unášač pre kotúče
22 Dvojstranný kotúč na tenké a hrubé plátky
23 Dvojstranný kotúč na hoblinky a pasírovanie
Technické údaje
Typ 480 – 400 W / Typ 490 – 600 W
Prípustný čas prevádzky pohonu:
–– s ponorným nástavcom
3 min.
–– s metličkou
3 min.
–– s minimixérom
2 min.
–– s ponorným mixérom
(len s pohonom Typ 490 – 600 W)
2 min.
–– s drvičom ľadu
2 min.
Prestávka pred opätovným použitím (min.)
20 min.
Deklarovaná hodnota emisie hluku (LWA) tohto spotrebiča je:
–– 65 dB(A) – (s ponorným nástavcom),
–– 78 dB(A) – (s metličkou),
–– 73 dB(A) – (s minimixérom),
–– 83 dB/(A) – (s ponorným mixérom),
–– 78 dB/(A) – (drvičom ľadu),
490-004_v01
čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na
referenčný akustický výkon 1 pW.
Ponorné mixéry sa vyrábajú v II. triede izolácie, nevyžadujú
uzemnenie
.
Ponorné mixéry ZELMER vyhovujú požiadavkám platných
noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilta (EMC)
– 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Špecifikácia výrobku
(Obr. B)
základné príslušenstvo ponorného mixéra
doplnkové príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť v predajniach so spotrebičmi
Zapnutie zariadenia a nastavenie
požadovanej rýchlosti
Po namontovaní príslušného nástavca vložte zástrčku do
zásuvky a zapnite zariadenie tlačidlom
. Požadovanú
rýchlosť môžete nastaviť plynulo pomocou nachádzajúceho
sa vyššie otočného prepínača v rozsahu rýchlostí 1–12. Najvyššie otáčky môžete zapnúť nezávisle od nastavenej rýchlosti stlačením tlačidla „turbo” .
Zariadenie pracuje len vtedy, ak je vtlačené
tlačidlo
alebo „turbo”. Uvoľnenie ľubovoľného tlačidlá spôsobí okamžité vypnutie
pohonu ponorného mixéra.
Príprava ponorného mixéra na prevádzku
Použitie ponorného nástavca (Obr. C)
Ponorný mixér ZELMER spolu s nástavcom môžete používať na prípravu jedál, výživy pre deti a nápojov. Odporúča
sa najmä na rozdrobovanie varenej a surovej zeleniny,
mäkkého ovocia (bez kôstok), na miešanie tekutín, prípravu
omáčok, krémov, polievok, majonézy.
Pred naložením a snímaním nástavca sa uistite,
či je zástrčka napájacieho kábla odpojená od
zásuvky.
1 Naplňte pohár maximálne do označenej maximálnej hladiny MAX.
2 Ponorný nástavec naložte na pohon, v otvorenej polohe
podľa šípky na telese pohonu a nástavca. Potom otočte
pohon voči nástavcu v smere hodinových ručičiek (smer otáčania ukazuje šípka), až kým zámka necvakne (ukazovateľ
na nástavci musí byť v zatvorenej polohe).
3 Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky.
4 Vložte koniec ponorného nástavca do potraviny.
5 Následne zapnite zariadenie
vtlačením tlačidla
a nastavte požadovanú rýchlosť podľa potrieb.
19
Prevádzkové pokyny
Úroveň výrobkov, ktoré sa nachádzajú
v nádobe, by nemala prevýšiť výšku pracovnej
časti miesiča (L).
●● Zapnite zariadenie stlačením tlačidla a nastavte požadovanú rýchlosť.
●● Doba nepretržitej prevádzky ponorného mixéra s ponor-
3 cm
ným nástavcom nesmie presahovať 3 minúty. Pred ďalším použitím musí pohon vychladnúť.
●● Umyte ponorný nástavec mixovaním čistej, teplej vody.
●● Po ukončení prevádzky, vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Zariadenie je v prevádzke ak je vtlačené tlačidlo
„power” alebo „turbo”.
Vo vybavení nájdete špeciálnu nádobu s držiakom pre jednoduchšie držanie počas práce.
Môžete používať aj iné nádoby.
PRÁCA S MINIMIXÉROM (Obr. D)
Ponorný mixér ZELMER vybavený minimixérom sa používa
na sekanie mäsa, syra, orechov, cibule, cesnaku, mrkvy,
sušených sliviek.
Pred naložením a sňatím metličky sa uistite,
že je zástrčka napájacieho kábla odpojená od
zásuvky.
POUŽITIE METLIČKY (Obr. G)
Ponorný mixér ZELMER spolu s metličkou sa používa na
šľahanie peny, smotany, utieraní žĺtkov s cukrom, prípravy
krémov a omeliet či palaciniek.
Pred naložením a snímaním metličky sa uistite,
či je zástrčka napájacieho kábla odpojená od
zásuvky.
1 Pred začatím prevádzky vložte metličku do prevodu.
2 Týmto spôsobom zmontovaný prvok naložte na pohon,
v otvorenej polohe podľa šípky na telese pohonu a prevode
metličky. Potom otočte pohon voči prevodu v smere hodinových ručičiek (smer otáčania ukazuje šípka), až kým zámka
necvakne (ukazovateľ na nástavci musí byť v zatvorenej
polohe).
3 Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky.
4 Vložte koniec metličky do nádoby so spracovávaným
produktom.
5 Následne zariadenie zapnite vtlačením tlačidla
a požadovanú rýchlosť nastavte podľa potrieb.
Prevádzkové pokyny
●● Demontáž
nástavca prebieha v opačnom poradí ako
v prípade montáže.
●● Najlepšie výsledky dosiahnete pri prevádzke na vysokých otáčkach – 12 rýchlostný stupeň.
●● Doba nepretržitej prevádzky ponorného mixéra s metličkou nesmie presahovať 3 minút. Pred ďalším použitím
musí pohon vychladnúť.
●● Po ukončení prevádzky, vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Môžete tiež používať pohár na mixovanie pripojený
k sade ponorného mixéra.
Pre dosiahnutie lepšieho výsledku jemne
nakloňte metličku a vykonávajte kruhové
pohyby.
20
L
Pred prvým použitím umyte diely, ktoré majú kontakt so
spracovaným produktom.
Ponorný mixér obsluhujte tak, aby boli dobre viditeľné
označenia uzatvorenia /otvorenia umiestnené na zariadení.
●● Pred
každým použitím noža minimixéra stiahnite kryt
z nožov.
1 Vložte nôž do nádoby tak, aby do otvoru v noži zapadol
čap vyčnievajúci z nádoby.
2 Do nádoby vsypte spracovávaný produkt.
Naplňte pohár minimixéra maximálne do označenej hladiny
– MAX.
3 Naložte kryt–prevod na nádobu, výčnelky musia zapadnúť do žliabkov v nádobe a otočte viečko na doraz v smere
hodinových ručičiek.
4 Na takto nainštalovaný minimixér naložte pohon ponorného mixéra, v otvorenej polohe
podľa pokynov na
telese pohonu a veka minimixéra s prevodom.
5 Potom otočte pohon voči prevodu v smere hodinových
ručičiek (smer otáčania ukazuje šípka), až kým zámka
necvakne (ukazovateľ na prevode musí byť v zatvorenej
polohe ).
6 Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky.
7 Zapnite zariadenie vtlačením tlačidla .
8 Nastavte požadovanú rýchlosť podľa potrieb.
Nože minimixéra sú veľmi ostré. Buďte veľmi
opatrní pri montáži, demontáži a čistení. Pre
bezpečnosť uschovajte nôž v kryte.
Je zakázané rozdrobovať príliš tvrdé produkty,
ako napr. zrná kávy, muškátový orech, kocky
ľadu.
490-004_v01
Pred začatím sekania veľkých kúskov produktov, pokrájajte ich na menšie – kocky cca.
1 cm.
Nikdy neodpájajte veko a nádobu pred zastavením otáčok noža.
Prevádzkové pokyny
●● Demontáž mixéra prebieha v opačnom poradí ako v prípade montáže.
●● Doba nepretržitej prevádzky ponorného ručného mixéra
s mixérom nesmie presiahnuť 2 minúty. Pred ďalším
použitím musí pohon vychladnúť.
●● Nevypínajte pohon bez príslušenstva.
●● Po ukončení prevádzky vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● V prípade, že sa produkty prilepia k nožu alebo k vnútorným stenám nádoby:
–– zariadenie vypnite.
–– pohon s vekom a nádobou drviča ľadu a ostatných
produktov snímte.
–– produkty zo stienky minimixéra odstráňte.
–– zariadenie opätovne zmontujte – tak ako je to hore
popísané, pokračujte v prevádzke.
Orientačný čas spracovávania vybratých potravín
pre odporúčanú rýchlosť
Produkt
200 g
(500 ml)
1 cm
250-300 g
(400-500 ml)
1 cm
250 g
(500 ml)
1/4
300 g
(500 ml)
(
×30
)
300 g
200 g
(500 ml)
20 g
(500 ml)
Odporúčaná
rýchlosť
Čas
prevádzky
TURBO
20-30 s
TURBO
25-30 s
8
15 s
12
+TURBO
40 s + 5 s
12
10 s
12
+TURBO
15 s + 5 s
TURBO
30 s
Charakteristika zariadenia
Ručný Blender ZELMER má ponorný mixér. Ručný Blender
slúži na sekanie, pretieranie, krájanie zeleniny a ovocia.
Používanie príslušenstva mixéra
Dvojstranný kotúč na plátky – slúži na rezanie ovocia
a zeleniny (surových, varených) na tenké a hrubé plátky.
Kotúč na plátky má okrúhly tvar, dvojstranné nože (jedná
strana tenké plátky, druhá strana hrubé plátky).
Dvojstranný kotúč na hoblinky a pasírovanie – slúži na
rozdrobovanie na hoblinky a pasírovanie ovocia, zeleniny.
Kotúč na hoblinky a pasírovanie má okrúhly tvar, dvojstranné
nože (jedna strana je určená na hoblinky napr. mrkva, zeler,
varená cvikla, druhá na pasírovanie - napr.: na zemiakové
placky, červenú repu).
Unášač pre kotúče – slúži na pripevňovanie náhradných
kotúčov (na plátky, hoblinky a pasírovanie).
Posúvač – slúži na posúvanie rozdrobovaného produktu
pomocou všetkých kotúčov a na uzatváranie vtokového lievika veka.
Stálu ochranu používame pre všetky kotúče
ponorného mixéra.
Proces krájania a pasírovania nemôže byť
dlhší ako 2 min. Po tomto čase pred ďalším
použitím ponorného mixéra počkajte až pohon
vyhladne.
Príprava ponorného mixéra na prácu
Pred naložením a snímaním pohonu ponorného
mixéra na mixér sa uistite, či je zástrčka napájacieho kábla odpojená od zásuvky napájacej
siete.
Pred prvým použitím umyte diely, ktoré budú mať kontakt so spracovávaným produktom.
Ponorný mixér obsluhujte tak, aby boli dobre viditeľné
označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na zariadení.
Práca s ponorným mixérom (Obr. E)
Čas prevádzky je možné skrátiť podľa potrieb používateľa,
vtedy získame inú granuláciu rozdrobovania produktov.
490-004_v01
PRÁCA S PONORNÝM MIXÉROM
1 Stojan mixéra položte na tvrdý, rovný a suchý povrch.
Nádobu mixéra naložte na pripevňujúce zámky stojana.
2 Nádobu zablokujte.
Používanie mixéra (kotúčov na pláty, hoblinky
a pasírovanie) (Obr. F)
1 Zvolený kotúč umiestnite na unášač pre kotúče (dvojstranné kotúče) tak, aby nože určené na prevádzku boli
umiestnené hore.
2 Zariadenie umiestnite v nádobe tak, aby sa spojilo s hriadeľom pohonu.
21
3 Pevný kryt naložte. Kryt môže byť v nádobe mixéra
umiestnený len v jednej polohe, tak aby výstupok pevného
krytu vošiel do vykroja pri rúčke nádoby mixéra.
4 Veko mixéra naložte na zámky pripevňujúce nádobu
(obráťte pozornosť, aby kryt bol na všetkých zámkoch pripevnený).
5 Veko zablokujte.
6 Pohon ponorného mixéra naložte (pripevnenie pohonu
ponorného mixéra je možné len s uzatvoreným vekom
nádoby). Následne ho zablokujte.
7 Regulátorom rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť.
8 Vo vnútri lievika veka umiestnite spracovávané produkty.
9 Posúvač priložte k lieviku veka tak, aby nedošlo ku tlačeniu produktu pred zapnutím zariadenia (posúvajte ďalšie
produkty, ak pohon ponorného mixéra je zapnutý / kotúč sa
točí).
10 Zástrčku napájacieho kábla vložte do zásuvky siete.
Následne zapnite zariadenie vtlačením tlačidla
pohonu
ponorného mixéra.
Po ukončení prevádzky mixéra a rezačky (Obr. H)
1 Ttlačidlo
uvoľnite (alebo TURBO v prípade používania tejto rýchlosti).
2 Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky siete.
3 Pohon ponorného mixéra odblokujte a vytiahnite (po celkovom zastavení zariadenia).
4 Posúvač e z lievika veka vytiahnite (aby otvoriť veko najprv vytiahnite / podneste posúvač z lievika).
5 Veko odblokujte a otvorte.
6 Pevný kryt vytiahnite (spolu so sitkom v prípade krájania
na kocky).
7 Kotúč vytiahnite.
8 Nádobu odblokujte.
9 Nádobu snímte od stojana.
10 Nádobu vyprázdnite od produktov.
Prevádzkové pokyny
Kotúč na hoblinky a pasírovanie
●● Počas prevádzky kotúča k hoblinkám a pasírovaní sa
odporúča používať rýchlosť 12 alebo TURBO pohonu
ponorného mixéra.
●● K lieviku vložte spracovávaný produkt, priložte posúvač
(nepritláčať), zapnite pohon ponorného mixéra. Ak zariadenie je v prevádzke, posúvač s neveľkou silou dotlačte.
●● Po naplnení nádoby na hodnotu MAX zariadenie
zastavte, odrezky zhromaždené na kotúči vyprázdnite
a vyberte.
Kotúč na plátky
●● Počas prevádzky kotúča na pláty sa odporúča používať
rýchlosť 12 alebo TURBO ponorného mixéra.
●● Odporúča sa vkladať produkty k lieviku v zvislej polohe,
tak aby vyplňovali celý priestor lievika.
22
●● Do
lievika vložte obrábaný produkt, posúvač priložte
(nepritláčajte), pohon ponorného mixéra zapnite. Ak zariadenie je v prevádzke, posúvač s neveľkou silou dotlačte.
●● Po naplnení nádoby na hodnotu MAX zastavte zariadenie,
vyprázdnite a vyberte odrezky zhromaždené na kotúči.
POUŽÍVANIE DRVIČA ĽADU
Charakteristika zariadenia
Ponorný mixér Zelmer je vybavený drvičom ľadu, slúži na
rozdrvenie ľadu a rozdrobenie napr. zamrazeného ovocia.
Drvič môžeme používať výlučne s nádobou
a vekom minimixéra!
Používanie príslušenstva
Dvojstranný kotúč – slúži na drvenie, rozdrobenie ľadu
a mrazeného ovocia. Kotúč má okrúhly tvar, dvojstranné
nože. Jedna strana slúži na rozdrobenie prvého stupňa „I”
(menšie kúsky rozdrobeného produktu), ktorú rozpoznávame
po tom, že sa tam nachádza nanesená z hmoty pätnásťramenná hviezdička obr. 14a. Druhá strana slúži na rozdrobenie druhého stupňa „II” (väčšie kúsky rozdrobeného produktu) a je označená sedemramennou hviezdičkou obr. 14b.
Vreteno – slúži na pripevňovanie kotúča.
Pripravenie drviča ľadu
Pred naložením a snímaním pohonu ponorného
mixéra na drvič ľadu sa uistite, či je zástrčka
napájacieho kábla odpojená od zásuvky napájacej siete.
Pred prvým použitím umyte diely, ktoré majú kontakt so
spracovaným produktom.
Ponorný mixér obsluhujte tak, aby boli dobre viditeľné
označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na zariadení.
Používanie drviča ľadu (Obr. I)
1 Nádobu minimixéra položte na tvrdý, rovný a suchý
povrch.
2 Kotúč na ľad umiestnite na vreteno (dvojstranný kotúč)
tak, aby nože predpokladané na prevádzku boli hore.
3 Kotúč s vretenom umiestnite v nádobe minimixéra tak,
aby tŕň vystavajúci z nádoby vošiel do otvoru vretena.
4 Nádobu drviča ľadu naložte na zámky pripevňujúce
nádobu minimixéra. Následne zablokujte nádobu, jej pootočením na cítiteľný doraz.
5 V nádobe umiestnite spracovávané produkty a neprekročujte MAX hladinu.
Po naplnení nádoby drviča (13) primeraným množstvom
spracovaného produktu (nie viac ako na úroveň MAX)
vreteno (15) nastavte centrálne (na stred) tak, aby uľahčiť jeho správne spojenie s vekom minimixéra (9).
6 Veko minimixéra s prevodom naložte na zámky pripevňujúce nádobu drviča ľadu. Následne veko zablokujte jeho
pootočením na cítiteľný doraz.
490-004_v01
7 Na takým spôsobom zmontovaný drvič naložte pohon
ponorného mixéra
.
8 Pohon ponorného mixéra zablokujte .
9 Zástrčku napájacieho kábla vložte do zásuvky siete.
10 Zariadenie zapnite vtlačením tlačidla TURBO pohonu
ponorného mixéra.
●● Po ukončení prevádzky zariadenie vypnite a napájací
kábel vytiahnite zo zásuvky.
●● Demontáž drviča ľadu prebieha opačne ako jeho montáž.
Nože kotúča sú veľmi ostré. Buďte zvlášť opatrní
počas montáže, demontáže a počas čistenia.
Je zakázané prekročiť maximálnu hladinu
vstupu do nádoby drviča.
Nikdy veko a nádobu neodpájajte pred zastavením otáčok kotúča.
Počas prevádzky pohonu ponorného mixéra s drvičom
ľadu používajte funkciu TURBO.
Prevádzkové pokyny
●● Maximálna hladina vstupu do nádoby drviča zodpovedá
objemu 450 ml.
●● V prípade, ak sa zaklinujú produkty vyššie kotúča tak
zariadením potrepte
sa produkty prilepia k vnútornej stienke nádoby
minimixéra a týmto spôsobom znemožnia alebo budú
blokovať vyhadzovanie rozdrobeného produktu z hornej
nádoby drviča:
–– zariadenie vypnite.
–– pohon s vekom a nádobou drviča ľadu a ostatných
produktov snímte.
–– produkty zo stienky minimixéra odstráňte.
–– zariadenie opätovne zmontujte – tak ako je to hore
popísané, pokračujte v prevádzke.
●● Ak
Príklady používania zariadenia
Rozdrobené produkty (napr. ovocie) je možné pomocou
drviča ľadu využiť napr. na prípravu zmrzliny, jogurtov,
dezertov.
Odporúčané stupne granulácie pre príslušný
produkt
Produkt*
H2O
Odporúčaná
rýchlosť **
Stupeň
granulácie
TURBO
I-II
TURBO
I
* Maximálna hladina vstupu do nádoby drviča zodpovedá objemu
450 ml.
** Drvič ľadu a ostatné produkty nepoužívajte dlhšie ako 2 min.
490-004_v01
Čistenie a údržba
●● Vždy po použití príslušenstva pohonu ponorného mixéra
dôkladne umyte diely príslušenstva, ktoré majú kontakt
so spracovaným produktom.
●● Pohon ponorného mixéra, prevod metličky, veko minimixéra s prevodom a stojanom mixéra s rezačkou čistíte
vlhkou handričkou a dodajte prostriedok na umývanie
riadu. Neponárajte ich do vody a neumývajte v umývačke
riadu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia!
●● Ponorný nástavec umyte opätovným mixovaním čistej,
teplej vody. Kovové diely umyte ručne vo vode, dodajte
prostriedok na umývanie riadu, neskôr dobré vypláchnite.
●● Ponorný nástavec a ostatne kovové diely neumývajte
v umývačke riadu.
●● Zašpinenia v medzerách alebo nárožiach odstráňte kefkou na umývanie riadu.
●● Pod vplyvom dlhodobého prevádzkovania môže vzniknúť vyblednutie prvkov vyhotovených z umelej hmoty.
Neberte to ako chybu. Zašpinenia spôsobené šťavou
z mrkvy ľahko odstránite, musíte prečistiť handričkou
zvlhčenou jedálnym olejom.
●● Po umývaní príslušenstvo ponorného mixéra vysušte
a uschovajte na suchom mieste.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by
mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého
papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný. Tento elektrospotrebič
nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na
ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol.
s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
23
RO
Stimaţi Clienţi,
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul autorizat. Repraţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar deteriorări, vă sfătuim să vă
adresaţi unui punct specializat de servis.
●● Dispozitivul trebuie să fie întrebuinţat în interior.
●● Nu scoateţi din vase elementele care lucrează când
blenderul este în mişcare.
●● Nu atingeţi cu mâna piesele din dotare, deosebit de
periculoase sunt discurile malaxrorului, tăişul discului
pentru zdrobit gheaţă, cuţitul ajutajului pentru mixare
şi minimalaxorul. Sunt foarte ascuţite! Manipulaţi-le cu
atenţie ca să nu vă răniţi.
●● Atunci când folosiţi malaxorul, înainte de pornire trebuie să verificaţi dacă capacul malaxorului este închis.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
●● Opriţi şi decuplaţi aparatul de la alimentare înainte de
a schimba elementele de dotare sau înainte de a vă
apropia de piese în mişcare.
24
●● Fiţi atenţi când curăţaţi aparatul, goliţi vasul sau manipulaţi cuţitele. Vă puteţi răni dacă nu sunteţi atenţi.
●● Decuplaţi mixerul întotdeauna când rămâne nesupravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare şi curăţare.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi blenderul numai la priza unei reţele de curent
alternativ de 230 V.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu expuneţi blenderul şi accesoriile sale la acţiunea
unei temperaturi mai mari de 60°C.
●● Nu scufundaţi în apă şi nu spălaţi sub jet de apă uni-
tatea de motor a mixerului, angrenajul bătătorului,
capacul minimalaxorului cu angrenaj, suportul malaxorului.
●● Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produs sau prin împingerea lui prea tare.
●● Nu spălaţi accesoriile atunci când sunt montate la unitatea motor.
●● Pentru a curăţa elementele exterioare, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsii, paste etc. Ele pot
înlătura, printre altele, informaţiile, simbolurile grafice,
care se află pe dispozitiv, de ex. însemnările, simbolurile de avertizare etc.
●● Nu spălaţi părţile metalice în maşini de spălat vase.
Agenţii agresivi de spălare utilizaţi în aceste maşini
provoacă înnegrirea componentelor la care ne-am
referit. Spălaţi-le manual, folosind un detergent obişnuit pentru vase.
●● Nu folosiţi accesoriul de mixare fără a-l introduce în
produsele ce trebuie mixate; în cazul unui lichid, nivelul
acestuia nu trebuie să depăşească jumătate din înălţimea accesoriului.
●● Fiţi atenţi ca interiorul dispozitivului de mixare să nu se
ude.
●● Nu folosiţi ajutajul pentru mixare şi bătătorul mai mult
de 3 min., iar minimalaxorul, malaxorul şi zdrobitorul
de gheaţă mai mult de 2 min.
●● Nu apăsaţi două butoane deodată ( /TURBO).
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul
în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Producătorul nu răspunde pentru daunele cauzate de
folosirea mixerului sau a echipamentului său în mod
incompatibil cu scopul său sau de deservirea sa nepotrivită.
490-004_v01
Structura aparatului
1
2
3
4
(Desen A)
Corp motor
Buton
– pornire/oprire
Buton „turbo”
Potenţiometru pentru reglarea vitezei.
ELEMENTELE DISPOZITIVULUI DE MIXARE
5 Capăt pentru mixare
6 Vas pentru mixare, cu măsură şi capac închis ermetic
ELEMENTELE BĂTĂTORULUI
7 Angrenaj bătător
8 Bătător
ELEMENTELE MINIMALAXORULUI
9 Capacul minimalaxorului cu transmisie
10 Cuţitul minimalaxorului
11 Carcasă
12 Recipientul minimalaxorului
ELEMENTELE ZDROBITORULUI
13 Vasul zdrobitorului de gheaţă
14 Discul bilateral pentru zdrobitor de gheaţă – granulare
de gradul ”I” (dimensiune mai mică A ) şi de gradul ”II”
(dimensiune mai mare B )
15 Arbore
ELEMENTELE MALAXORULUI
16 Capacul malaxorului
17 mpingător
18 Suportul malaxorului
19 Vasul malaxorului
20 Protecţia fixă
21 Roată motrică
22 Discul bilateral pentru felii groase şi subţiri
23 Discul bilateral pentru răzuire şi fărâmiţare
Date tehnice
Tip 480 – 400W / Tip 490 – 600W
Timpul permis de funcţionare a ansamblului unităţii motor:
–– cu accesoriu de mixare
3 min.
–– cu bătător
3 min.
–– cu minimalaxor
2 min.
–– cu malaxor
(doar cu unitatea de motor Tip 490 – 600 W)
2 min.
–– cu zdrobitor de gheaţă
2 min.
Durata pauzei înainte de următoare utilizare (min.) 20 min.
Zgomotul aparatului cu (LWA):
–– Accesoriu de mixare
65 dB/A
–– Bătător
78 dB/A
–– Minimalaxor
73 dB/A
–– Malaxor
83 dB/A
–– Zdrobitor de gheaţă
78 dB/A
490-004_v01
Blenderele sunt construite în clasa a II-a de izolaţie, nu necesită împământare
.
Blenderele ZELMER corespund cerinţeleor normelor în vigoare.
Aparatele sunt în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Specificaţiile produsului
(Desen B)
accesoriile de bază ale blenderului
echipament suplimentar care poate fi cumpărat în magazine
Punerea în funcţiune a aparatului şi stabilirea
vitezei dorite
După ce a fost montat accesoriul corespunzător la blender,
introduceţi ştecărul în priza electrică şi puneţi în funcţiune
aparatul apăsând butonul . Viteza dorită se reglează treptat, prin deplasarea butonului în intervalul de viteză 1–12.
Viteza cea mai mare de rotaţie o puteţi obţine, indiferent de
viteza stabilită, prin apăsarea butonului „turbo”.
Aparatul funcţionează numai atunci când butonul
sau ”turbo” este apăsat. Slăbirea unui
alt buton duce la oprirea imediată a unităţii de
motor al mixerului.
Pregătirea blenderului pentru utilizare
UTILIZAREA CU ACCESORIU DE MIXARE (Desen C)
Blenderul de mână ZELMER cu accesoriu de mixare este
utilizat la prepararea unor feluri, a hranei pentru copii şi a
băuturilor. Este recomandat în special la prepararea pastelor de legume fierte şi la fărâmiţarea celor crude, a fructelor
moi (fără sâmburi), la amestecarea lichidelor, la prepararea
sosurilor, a cremelor, a supelor, a maionezelor.
Înainte de a fixa sau a scoate accesoriul asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este
scos din priză.
1 Umpleţi vasul, nu mai mult decât nivelul maxim (MAX)
marcat.
2 Montaţi accesoriul de mixare la unitatea motor, în poziţie deschisă, după cum indică semnul de pe carcasa unităţii
motor şi a accesoriului. Pe urmă rotiţi unitatea motor faţă de
accesoriu, în sensul mişcării acelor de ceasornic (direcţia de
rotaţie esete indicată de săgeată), până în momentul în care
închizătorul face „click” (indicatorul de pe accesoriu trebuie
să fie în poziţia închis).
3 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare îin priza electrică.
4 Aşezaţi cap ătul accesoriului de mixare în produsul ce
urmeaz ă a fi preparat.
5 Apoi porniţi aparatul apăsând butonul
şi alegeţi
treapta potrivită.
25
Indicaţii de exploatare
●● La demontarea accesoriului se procedează invers ca la
montare.
●● Timpul de funcţionare a unităţii motor a blenderului de
mână cu accesoriu de mixare nu trebuie să depăşească
3 minute. Înainte de utilizarea următoare, unitatea motor
trebuie să se răcească.
●● Înainte de utilizarea următoare, spălaţi accesoriul de
mixare cu apă curată, caldă.
●● După încheierea utilizării, opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
Aparatul funcţionează doar atunci când butoanele „power” sau „turbo” sunt apăsate.
Blenderul este livrat împreună cu un vas special cu toartă
care facilitează ţinerea sa în timpul utilizării aparatului. Pot fi
folosite şi alete vase.
UTILIZAREA CU BĂTĂTOR (Desen G)
Blenderul manual ZELMER, împreună bătătorul este utilizat la bătut frişca, smântâna, la frecarea gălbenuşurilor
cu zahăr, la prepararea cremelor sau a compoziţiei pentru
omletă şi clătite.
Înainte de a fixa sau a scoate bătătorul asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este
scos din priză.
1 Fixaţi bătătorul în angrenaj înainte de a începe folosirea
aparatului.
2 Elementul montat astfel montaţi-l la unitatea motor, în
poziţia deschis, după cum indică săgeata de pe carcasa unităţii motor şi angrenajul bătătorului. Pe urmă rotiţi unitatea
motor faţă de angrenaj în sensul mişcării scelor de ceasornic (direcţia de rotaţie este indicată de săgeată), până în
momentul în care elementul de prindere face „clik” (indicatorul de pe angrenaj trebuie să fie în poziţia „închis”).
3 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
de alimentare cu energie electrică.
4 Introduceţi capătul bătătorului în vas, în produsul ce trebuie preparat.
5 Apoi porniţi aparatul apăsând butonul
şi alegeţi
treapta potrivită.
Indicaţii de exploatare
●● Demontarea bătătorului se face procedând în mod invers
ca la montarea sa.
●● Cele mai bune rezultate le obţineţi cînd se lucrează la cu
o viteză de rotaţie mare – 12.
●● Timpul de funcţionare a unităţii motor a blenderului de
mână nu poate depăşi 3 min. Înainte de următoarea folosire, unitatea motor trebuie să se răcească.
●● După încheierea utilizării, închideţi aparatul şi scoateţi
ştecărul cablului de alimentare din priza electrică.
●● Puteţi de asemenea folosi recipientul pentru mixare aflat
în dotarea blenderului.
26
Înclinaţi uşor bătătorul şi faceţi mişcări rotunde
în vas ca să obţineţi un efect mai bun.
Nivelul produselor care se află în vas nu poate
depăşi înălţimea de lucru al telurilor (L).
3 cm
L
LUCRU CU MINIMALAXOR (Desen D)
Blenderul de mână ZELMER este prevăzut cu malaxor pentru a toca carne, brânză, nuci, ceapă, usturoi, morcovi şi
măsline uscate.
Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este scos din priză înainte de a fixa şi de a
scoate unitatea de motor al mixerului pe/de pe
minimalaxor.
Înainte de prima întrebuinţare spălaţi piesele aparatului
care intră în contact cu produsul prelucrat.
Folosiţi blenderul în aşa fel încât marcajele de închidere/
deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
●● Înainte
de fiecare utilizare a cuţitului minimalaxorului,
scoateţi carcasa de pe lame.
1 Introduceţi cuţitul în recipientul, astfel, încît orificiul cuţitului să nimerească în ştiftul care iese din recipient.
2 Turnaţi în recipient produsul prelucrat. Umpleţi vasul
minimalaxorului, fără a depăşi nivelul – MAX marcat.
3 Montaţi capacul cu profil de prindere la recipient, astfel
încât profilurile să intre în adânciturile din recipient şi rotiţi în
sensul mişcării acelor de ceasornic, până simţiţi rezistenţă.
4 Puneţi unitatea de motor a blenderului pe minimalaxorul
astfel montat, într-o poziţie deschisă
, conform indicaţiei
de pe carcasa unităţii de motor şi capacul minimalaxorului cu
angrenaj.
5 Pe urmă deplasaţi unitatea-motor în raport cu profilul de
prindere în sensul mişcării acelor de ceasornic (direcţia de
deplasare este indicată prin săgeată), până când face click
elementul de prindere (indicatorul de pe profilul de prindere
trebuie să fie în poziţia închis ).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice.
7 Porniţi aparatul apăsând butonul .
8 Alegeţi treapta potrivită.
Cuţitele minimalaxorului sunt foarte ascuţite.
Manipulaţi-le cu atenţie în timpul montării,
demontării şi curăţării. Pentru a proteja cuţitele, păstraţi-le în carcasă.
490-004_v01
Zdrobirea produselor foarte tari, cum ar fi
boabe de cafea, nucşoară, cuburi de gheaţă,
este interzisă.
Pentru de a tăia bucăţi mari de produs, tăiaţi-le
înainte în bucăţi mai mici – cuburi de cca. 1 cm.
Nu demontaţi niciodată capacul şi vasul înainte
de oprirea cuţitului.
Indicaţii de exploatare
●● Demontarea malaxorului se face invers decât s-a făcut
montarea.
●● Timpul de utilizare a unităţii-motor a blenderului de mână
nu trebuie să depăşească 2 minute. Înainte de următoarea
utilizare, unitatea-motor trebuie lăsată să se răcească.
●● Nu porniţi unitatea de motor fără accesoriile montate.
●● După încheierea utilizării, închideţi aparatul şi scoateţi
ştecărul din priza electrică.
●● Dacă produsele se vor lipi de cuţit sau de pereţii interiori
ai recipientului trebuie:
–– Opriţi aparatul.
–– Scoateţi unitatea de motor, cu capacul şi zdrobitorul
de gheaţă.
–– Îndepărtaţi produsele de pe pereţii malaxorului.
–– Montaţi aparatul, aşa cum este descris mai sus şi
continuaţi să lucraţi.
Timpuri orientative de prelucrare a produselor
alese şi treptele recomandate.
Produs
1 cm
200 g
(500 ml)
250-300 g
(400-500 ml)
1 cm
250 g
(500 ml)
1/4
300 g
(500 ml)
(
×30
)
300 g
200 g
(500 ml)
20 g
(500 ml)
490-004_v01
Timpul de prelucrare poate fi mai scurt, în funcţie de nevoile
utilizatorului – atunci veţi obţine altă granulare de măcinare
a produselor.
LUCRUL CU MALAXORUL
Caracteristicile aparatului
Blenderul manual ZELMER dotat cu malaxor poate fi folosit
pentru a răzui, fărâmiţa şi felia legume şi fructe.
Întrebuinţarea accesoriilor de malaxor
Discul bilateral pentru felii – se foloseşte la tăierea fructelor şi a legumelor (crude şi fierte) în felii groase şi subţiri.
Discul pentru felii este rotund iar muchia este bilaterală
(o margine este pentru tăiere în felii groase, altă – pentru
felii subţiri).
Discul bilateral pentru răzuire şi fărâmiţare – se foloseşte
la răzuirea şi fărâmiţarea fructelor şi a legumelor. Discul pentru răzuire şi fărâmiţare este rotund iar muchia este bilaterală (o margine este pentru fărâmiţare, de exemplu pentru
morcov, ţelină, sfeclă fiartă, altă pentru răzuire, de exemplu
pentru plăcinte din cartofi, hrean).
Roată motrică – se foloseşte la fixarea discurilor (de feliere,
de răzuire, de fărâmiţare).
Împingător – se foloseşte la împingerea produsului mărunţit
cu toate discurile şi pentru închiderea pâlnii din capac.
Capacul stabil trebuie folosit pentru toate discurile malaxorului.
Procesul de tăiere şi răzuire nu poate fi mai
lung de 2 minute. Apoi aşteptaţi până ce unitatea de motor se răceşte.
Treapta
recomandată
Timp de
prelucrare
TURBO
20-30 s
TURBO
25-30 s
8
15 s
12
+TURBO
40 s + 5 s
12
10 s
12
+TURBO
15 s + 5 s
Întrebuinţarea malaxorului (cu discuri pentru feliere, răzuire şi fărâmiţare) (Fig. F)
30 s
1 Aşezaţi discul ales pe roată motrică (discuri bilaterale) în
aşa fel încât muchia cu care vreţi să lucraţi să fie sus.
2 Fixaţi discul în vas în aşa fel încât să se cupleze cu arborele de transmisie.
TURBO
Pregătire malaxor pentru lucru
Înainte de a fixa sau a scoate unitatea de motor
al mixerului pe/de pe malaxor, asiguraţi-vă că
ştecherul cablului de alimentare este scos din
priză.
Înainte de prima întrebuinţare, spălaţi piesele aparatului
care intră în contact cu produsul prelucrat.
Folosiţi blenderul în aşa fel încât marcajele de închidere/
deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
Lucrul cu malaxorul (Desen E)
1 Aşezaţi suportul malaxorului pe o suprafaţă tare, netedă,
şi uscată. Fixaţi vasul malaxorului pe clemele de fixare ale
suportului.
2 Blocaţi vasul.
27
3 Puneţi protecţia fixă. Protecţia poate fi fixată în malaxor
numai într-o poziţie, în aşa fel încât capătul protecţiei să intre
în orificiul de lângă mânerul vasului de malaxor.
4 Fixaţi capacul malaxorului pe clemele de fixare ale vasului (capacul trebuie fixat cu toate clemele).
5 Blocaţi capacul.
6 Fixaţi unitatea de motor a mixerului (fixarea unităţii de
motor a mixerului este posibilă numai cu capacul închis al
vasului). Blocaţi-o.
7 Setaţi treapta potrivită cu regulatorul de viteză.
8 Puneţi produsele prelucrate în interiorul pâlnii din capac.
9 Introduceţi împingătorul în pâlnie dar nu împingeţi produsele înainte de a porni aparatul (împingeţi produsul numai
atunci când aparatul funcţionează şi discul se roteşte).
10 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza electrică. Porniţi aparatul prin apăsarea butonului
mixerului.
După terminarea întrebuinţării malaxorului şi
a tăietorului (Fig. H)
1 Slăbiţi butonul
(sau TURBO, dacă folosiţi această
funcţie).
2 Scoateţi cablul de alimentare electrică din priză.
3 Deblocaţi şi scoateţi unitatea de motor a mixerului (după
ce aparatul de opreşte).
4 Scoateţi împingătorul din pâlnia capacului (pentru a deschide capacul trebuie să scoateţi mai întâi împingătorul din
pâlnie).
5 Deblocaţi şi ridicaţi capacul.
6 Scoateţi protecţia fixă (împreună cu sită, în cazul tăierii
în bucăţi).
7 Scoateţi discul.
8 Deblocaţi vasul.
9 Scoateţi vasul de pe suport.
10 Goliţi vasul.
Indicaţii de exploatare
Discul pentru răzuire şi fărâmiţare
●● În timpul folosirii discului pentru răzuire şi fărâmiţare se
recomandă întrebuinţarea vitezei 12 sau TURBO.
●● Introduceţi produsul prelucrat şi împingătorul în pâlnie
(nu împingeţi încă). Porniţi aparatul. Împingeţi uşor.
●● După ce umpleţi vasul până la valoarea MAX opriţi aparatul, goliţi vasul şi curăţaţi discul de bucăţile rămase.
Discul pentru feliere
●● În timpul folosirii discului pentru feliere se recomandă
întrebuinţarea vitezei 12 sau TURBO.
●● Se recomandă introducerea produselor în pâlnie în poziţie verticală, ca să umple întreaga pâlnie.
●● Introduceţi produsul prelucrat şi împingătorul în pâlnie
(nu împingeţi încă). Porniţi aparatul. Împingeţi uşor.
●● După ce umpleţi vasul până la valoarea MAX opriţi aparatul, goliţi vasul şi curăţaţi discul de bucăţile rămase.
28
ÎNTREBUINŢAREA ZDROBITORULUI DE GHEAŢĂ
Caracteristicile aparatului
Mixerul de mână Zelmer este dotat cu zdrobitor de gheaţă,
care se foloseşte la zdrobirea gheţii şi, de exemplu, a fructelor congelate.
Zdrobitorul de gheaţă poate fi folosit numai cu
vasul şi capacul minimalaxorului!
Întrebuinţarea accesoriilor
Discul bilateral – se foloseşte la zdrobirea gheţii şi a fructelor congelate. Discul este rotund cu o muchie bilaterală. Una
serveşte la zdrobire de gradul ”I” (bucăţi mai mici de produs),
este marcată cu o steluţă din plastic cu cincisprezece braţe,
fig. 14a. Latura a doua serveşte la zdrobire de gradul ”II”
(bucăţi mai mari de produs) este marcată cu o steluţă din
plastic cu şapte braţe, fig. 14b.
Arbore – serveşte la fixarea discului.
Pregătirea zdrobitorului de gheaţă pentru întrebuinţare
Înainte de a fixa sau a scoate unitatea de motor
al mixerului pe/de pe zdrobitor de gheaţă, asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare
este scos din priză.
Înainte de prima întrebuinţare spălaţi piesele aparatului
care intră în contact cu produsul prelucrat.
Folosiţi blenderul în aşa fel încât marcajele de închidere/
deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
Întrebuinţarea zdrobitorului de gheaţă (Fig. I)
1 Aşezaţi vasul minimalaxorului pe o suprafaţă tare,
netedă, şi uscată.
2 Aşezaţi discul ales pe roată motrică (discul bilateral) în
aşa fel încât muchia cu care vreţi să lucraţi să fie sus.
3 Aşezaţi discul cu arborele în vasul minimalaxorului în aşa
fel încât bolţul care iese din vas să intre în orificiul arborelui.
4 Fixaţi vasul zdrobitorului de gheaţă pe clemele de fixare
ale vasului minimalaxorului. Apoi blocaţi vasul rotindu-l până
ce simţiţi rezistenţă.
5 Introduceţi produsele prelucrate în vas. Nu depăşiţi nivelul MAX.
După ce umpleţi vasul zdrobitorului (13) cu o cantitate
potrivită de produs prelucrat (nu poate să depăşească
nivelul MAX), montaţi arborele (15) în mijloc în aşa fel
încât să facilitaţi cuplarea lui cu capacul minimalaxorului (9).
6 Aşezaţi capacul minimalaxorului cu angrenaj pe clemele
de fixare ale vasului de zdrobitor de gheaţă. Apoi blocaţi
capacul rotindu-l până ce simţiţi rezistenţă.
7 Montaţi unitatea de motor a mixerul pe zdrobitorul de
gheaţă fixat conform indicaţiilor de mai sus
.
490-004_v01
8 Blocaţi unitatea de motor a mixerului .
9 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza electrică.
10 Porniţi aparatul prin apăsarea butonului TURBO al unităţii de motor de mixer.
●● După ce încheiaţi întrebuinţarea aparatului, opriţi-l şi
scoateţi cablul de alimentare din priză.
●● Demontarea zdrobitorului de gheaţă se face în ordinea
inversă a montajului.
Muchiile zdrobitorului de gheaţă sunt foarte
ascuţite. Manipulaţi-le cu atenţie în timpul montării, demontări şi curăţării.
Nu depăşiţi nivelul maxim al vasului de zdrobitor de gheaţă.
Nu desfaceţi niciodată capacul şi vasul înainte
de oprirea rotaţiilor de disc.
În timpul întrebuinţării unităţii de motor a mixerului cu
zdrobitor de gheaţă folosiţi funcţia TURBO.
Indicaţii de exploatare
●● Nivelul
maxim de umplere a vasului zdrobitorului de
gheaţă echivalează cu 450 ml.
●● În cazul blocării produselor deasupra discului scuturaţi
aparatul.
●● Dacă produsele se lipesc de peretele interior al vasului
minimalaxorului şi prin asta se blochează aruncarea produsului mărunţit din vasul de sus al zdrobitorului:
–– Opriţi aparatul.
–– Scoateţi unitatea de motor, cu capacul şi zdrobitorul
de gheaţă.
–– Îndepărtaţi produsele de pe pereţii malaxorului.
–– Montaţi aparatul, aşa cum este descris mai sus şi
continuaţi să lucraţi.
Curăţare şi conservare
●● După fiecare folosire spălaţi echipamentul mixerului care
a intrat în contact cu produsul prelucrat.
●● Curăţaţi unitatea de motor a mixerului, angrenajul bătătorului, capacul minimalaxorului cu angrenaj şi suportul
malaxorului cu tăietor cu o cârpă umedă şi soluţie de
spălat vase. Nu scufundaţi în apă, nu spălaţi în maşina
de spălat vase – asta va duce la deteriorarea aparatului!
●● Accesoriul de mixare trebuie spălat prin mixarea de apă
curată caldă. Piesele din metal se spală manual cu soluţie de spălat vase, iar apoi se clătesc.
●● Nu spălaţi accesoriul de mixare şi alte piese din metal în
maşina de spălat vase.
●● Îndepărtaţi impurităţile din crăpături sau colţuri cu o periuţă de spălat vase.
●● Piesele făcute din plastic se pot decolora din cauza folosirii îndelungate. Acesta nu este un defect. Murdăriile din
suc de morcov pot fi curăţate cu o cârpă înmuiată în ulei
alimentar.
●● Uscaţi echipamentul mixerului după ce îl spălaţi şi păstraţi-l într-un loc uscat.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici dificil nici scump. În acest scop:
cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Exemple de întrebuinţare a aparatului
Produsele mărunţite cu ajutorul zdrobitorului de gheaţă
(de exemplu fructele) pot fi folosite pentru pregătirea îngheţatelor, iaurtului, deserturilor.
Graduri de mărunţire recomandate pentru unele
produse
Treapta
Nivel de
recomandată ** mărunţire
Produs*
H2O
TURBO
I-II
TURBO
I
*Nivelul maxim de umplere a vasului zdrobitorului de gheaţă echivalează cu 450 ml.
** Nu folosiţi zdrobitorul de gheaţă şi alte produse mai mult de
2 minute.
490-004_v01
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
29
RU
Уважаемые Клиенты,
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
Следует убедиться, что нижеследующие указания понятны.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус привода имеют видимые повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Прибор предназначен исключительно для использования внутри помещений.
●● Не вынимайте рабочие элементы из чаши до тех
пор, пока миксер не закончит работу.
●● Не прикасайтесь руками к вращающимся элементам, особенно опасны дисковые тёрки малаксера,
лезвия ножа для колки льда, лезвия блендерной
насадки и минималаксера. Они очень острые!
Неосторожное использование может привести
к травмам.
●● Во время работы малаксера перед включением
убедитесь в том, что крышка малаксера закрыта.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обу-
30
чены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от
сети перед сменой оснащения и не дотрагивайтесь
до вращающихся элементов во время работы.
●● Во избежание порезов соблюдайте особую осторожность во время очистки, опорожнения чаши
и установки режущих частей.
●● Всегда отсоединяйте блендер от сети, если Вы
им не пользуетесь или перед очисткой, разборкой
и сборкой.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте блендер только к сети переменного
тока 230 V.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чтобы не допустить до перегрева мотора, не под-
вергайте блендер воздействию температуры выше
60°C.
●● Не погружайте в воду корпус привода, переходник
венчика, крышку минималаксера с переходником,
основание малаксера в воду и не мойте под струей
воды.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта и не проталкивайте его слишком быстро.
●● Запрещается мыть элементы в то время, пока они
установлены на приводе.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
которые используются для мытья в этих бытовых
устройствах, вызывают потемнение в/у элементов.
Рекомендуем мыть их вручную с использованием
традиционных жидкостей для мытья посуды.
●● Не рекомендуется использовать блендерную
насадку без погружения в продукт. Если продуктом
является жидкость, ее уровень не должен превышать половины высоты насадки.
●● Следите за тем, чтобы внутрь блендерной насадки
не попадала вода.
●● Запрещается работать с блендерной насадкой
и венчиком более 3-х минут, а с минималаксером
и приставкой для колки льда – более 2 мин.
●● Не нажимайте одновременно на две кнопки ( /
TURBO).
490-004_v01
Техническая характеристика
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного
обращения с ним.
Устройство блендера
1
2
3
4
(Рис. A)
Корпус привода
Кнопка
– вкл./выкл.
Кнопка «turbo»
Регулятор скорости
ЭЛЕМЕНТЫ БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКИ
5 Блендерная насадка
6 Стакан-мерка с герметичной крышкой
ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНЧИКА
7 Переходник венчика
8 Венчик
ЭЛЕМЕНТЫ МИНИМАЛАКСЕРА
9 Крышка минималаксера с переходником
10 Лезвие минималаксера
11 Чехол ножа
12 Стакан минималаксера
ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСТАВКИ ДЛЯ КОЛКИ ЛЬДА
13 Чаша для колки льда
14 Двухсторонний дисковый нож-терка для колки льда
с измельчением первой степени «I» (меньшего размера
A ) и второй степени «II» (большего размера B )
15 Держатель
ЭЛЕМЕНТЫ МАЛАКСЕРА
16 Крышка малаксера
17 Толкатель
18 Основание малаксера
19 Чаша малаксера
20 Стационарная крышка
21 Держатель для терок
22 Двухсторонняя терка для нарезки толстыми и тонкими ломтиками
23 Двухсторонняя терка для шинковки и протирания
490-004_v01
Tип 480 – 400W / Tип 490 – 600W
Допустимое время непрерывной работы:
–– с блендерной насадкой
3 мин.
–– с венчиком
3 мин.
–– c минималаксером
2 мин.
–– с малаксером
(только с приводом тип Typ 490 – 600 W)
2 мин.
–– с приставкой для колки льда
2 мин.
Интервал между очередными включениями
20 мин.
Уровень шума (LWA):
–– с блендерной насадкой
65 dB/A
–– с венчиком
78 dB/A
–– с минималаксером
73 dB/A
–– с малаксером
83 dB/A
–– с приставкой для колки льда
78 dB/A
Блендеры имеют II класс изоляции, не требуют заземления
.
Блендеры ZELMER отвечают требованиям соответствующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Спецификация блендера
(Рис. B)
основное оснащение блендера
дополнительное оснащение, которое можно приобрести в магазине
Первый пуск блендера и выбор режима
работы
Установите нужную Вам насадку, вложите вилку в сетевую розетку и включите прибор с помощью кнопки
.
Необходимая скорость устанавливается плавно с помощью регулятора скорости 1–12. Нажимая на кнопку
«turbo» можно немедленно переключить блендер на
максимальную скорость, несмотря на то, какая скорость
установлена на регуляторе скорости.
Прибор работает только в том случае,
когда нажаты кнопки
или «turbo». Отжатие какой-либо кнопки приводит к немедленному выключению привода блендера.
Подготовка блендера к работе
РАБОТА С БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКОЙ (Рис. C)
Ручной блендер ZELMER с насадкой подходит для приготовления детского питания и напитков. Особенно рекомендуется для измельчения вареных и сырых овощей,
мягких фруктов (без косточек), смешивания напитков,
приготовления соусов, кремов, супов, майонеза.
31
Перед установкой и снятием насадки убедитесь, что вилка питающего подсоединительного провода вынута из розетки.
1 Не наполняйте стакан блендера выше отметки –
MAX.
2 Наденьте блендерную насадку на привод в открытом
положении в соответствии с указаниями на корпусе привода и насадке. Затем поверните привод относительно
насадки в направлении по часовой стрелке (направление вращения указано стелкой) до момента, пока не
услышите щелчок (указатель на насадке должен быть
в замкнутом положении).
3 Вложите вилку питающего провода в розетку.
4 Погрузите блендерную насадку в продукт.
5 Включите прибор, нажимая на кнопку
и установите необходимый Вам режим работы.
Указания по эксплуатации
●● Демонтаж насадки происходит в обратном порядке.
●● Время непрерывной работы ручного блендера
с блендерной насадкой не должно превышать
3 минуты. Перед дальнейшим использованием дайте
приводу остыть.
●● Чтобы вымыть блендерную насадку, можно налить
в стакан-мерку чистую, теплую воду и включить блендер.
●● После окончания работы всегда необходимо отключить прибор и вынуть вилку питающего провода из
розетки.
4 Погрузите венчик в посуду с продуктом.
5 Включите прибор, нажимая на кнопку
вите необходимый Вам режим работы.
и устано-
Указания по эксплуатации
●● Демонтаж насадки происходит в обратном порядке.
●● Наилучшие результаты достигаются при работе на
высоких оборотах – 12 скорость.
непрерывной работы ручного блендера
с насадкой-венчиком не должно превышать 3 минут.
Перед дальнейшим использованием дайте приводу
остыть.
●● После окончания работы всегда необходимо отключить прибор и вынуть вилку питающего провода из
розетки.
●● Для перемешивания можно также использовать
стакан-мерку, приложенный в комплекте.
●● Время
Для большей эффективности взбивания
или перемешивания наклоните венчик под
небольшим углом и выполняйте круговые
движения.
Уровень продуктов, которые находятся
в чаше – ёмкости, не должен превышать высоты рабочей части венчикамешалки (L).
3 cм
L
Прибор работает только в том случае,
когда нажаты кнопки «power» или «turbo».
В комплект блендера входит специальный стакан с ручкой, чтобы удобнее было его держать во время работы.
Можно использовать также другую посуду.
PАБОТА С ВЕНЧИКОМ (Рис. G)
Ручной блендер ZELMER с насадкой-венчиком подходит для взбивания белков и сливок, растирания желтков
с сахаром, для приготовления кремов, омлетов и блинчиков.
Перед установкой и снятием венчика убедитесь, что вилка питающего подсоединительного провода вынута из розетки.
1 Перед началом работы вставьте венчик в переходник.
2 Tаким образом собранный элемент закрепите на приводе в открытом положении в соответствии с указаниями
на корпусе привода и насадке. Затем поверните привод
относительно насадки в направлении по часовой стрелке
(направление вращения указано стелкой) до момента,
пока не услышите щелчок (указатель на насадке должен
быть в замкнутом положении).
3 Вложите вилку питающего провода в розетку.
32
РАБОТА С МИНИМАЛАКСЕРОМ (Рис. D)
Ручной блендер ZELMER оснащен малаксером служит
для резания мяса, сыра, орехов, лука, чеснока, моркови,
сушеных слив.
Перед установкой и снятием привода
блендера с минималаксера убедитесь, что
вилка питающего подсоединительного
провода вынута из розетки.
Перед первым включением прибора тщательно
промойте все детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
Необходимо обслуживать блендер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
открытия, нанесенные на элементы оснащения.
●● Перед каждым использованием ножа минималаксера
снимите с него защитную накладку.
1 Установите лезвие в стакане так, чтобы отверстие
попало на выступ в стакане.
2 В емкость нужно всыпать продукт, который перерабатывается. Не наполняйте емкость минималаксера
выше отметки – МАХ.
490-004_v01
3 Установите крышку – передачу на емкость, чтобы
канты попали в канавки, размещенные в емкости
и поверните крышку к упору согласно движению часовых
стрелок.
4 В таким образом собранный малаксер вставьте привод блендера в открытом положении
zв соответствии
с символами на приводе блендера и крышке минималаксера с переходником.
5 Потом поверните привод по отношению к передаче, согласно указаниям часов (направление оборота
показывает стрелка), до момента защемления зацепа
(показатель на передаче должен находиться в закрытом
Ориентировочное время и рекомендуемая скорость переработки избранных пищевых продуктов
Перерабатываемый Рекомендуемая
Время
продукт
скорость
переработки
Запрещается измельчать твердые продукты, такие как кофейные зерна, мускатный орех, кусочки льда и т.п.
TURBO
20-30 сек
250-300 г
(400-500 мл)
1 cм
TURBO
25-30 сек
8
15 сек
12
+TURBO
40 сек
+ 5 сек
12
10 сек
12
+TURBO
15 сек
+ 5 сек
TURBO
30 сек
250 г
(500 мл)
положении ).
6 Уставьте вилку присоединительного кабеля в питательнуб розетку.
7 Включите прибор при помощи кнопки .
8 Установите необходимый Вам режим работы.
Нож минималаксера очень острый. Соблюдайте особую осторожность во время
очистки, разборки и сборки. В целях безопасности - храните нож всегда в защитном чехле.
200 г
(500 мл)
1 cм
1/4
300 г
(500 мл)
(
×30
)
300 г
200 г
(500 мл)
20 г
(500 мл)
Крупные куски продуктов перед измельчением следует порезать на кубики размером около 1 см.
Степень измельчения продуктов зависит от времени их
переработки, которое пользователь может изменять по
мере надобности.
Запрещается снимать крышку до полной
остановки вращения ножа.
РАБОТА С МАЛАКСЕРОМ
Описание прибора
●● Демонтаж малаксера осуществляется способом про-
Ручной блендер ZELMER оснащён малаксером, который
служит для измельчения, протирки, шинковки, нарезки
стружкой овощей и фруктов.
●● Рабочее время привода ручного блендера, оснащен-
Назначение элементов малаксера
Указания по эксплуатации
тивоположном монтажу.
ного малаксером не может превышать 2 минут. До
момента следующего пользования привод необходимо охолодить.
●● Запрещается включать привод блендера без подсоединенной насадки.
●● По окончании работы, выключите прибор и выньте
присоединительный кабель из розетки.
●● Если продукты приклеятся к лезвиям или к стенкам
внутри стакана, необходимо:
–– Выключить блендер.
–– Снять блендер вместе с крышкой и чашей для
колки льда и других продуктов.
–– Очистить стенки стакана минималаксера от прилипшего продукта.
–– Установить все элементы на место, как это описано выше, и продолжать работу.
490-004_v01
Двухсторонняя терка для нарезки ломтиками – предназначена для нарезки овощей и фруктов толстыми
и тонкими ломтиками. Терка для ломтиков и шинковки
имеет круглую форму и двухсторонние лезвия (одна сторона для тонкой нарезки, вторая для крупной).
Двухсторонняя терка для протирания и шинковки
– предназначена для протирания и шинковки овощей
и фруктов. Терка для протирания и шинковки имеет круглую форму и двухсторонние лезвия (одна сторона для
шинковки - напр. моркови, сельдерея, вареной красной
свеклы, вторая - для протирания - напр. картофеля для
картофельных оладий, тертого хрена).
Держатель для терок – предназначен для закрепления
сменных терок (для нарезки ломтиками, для протирания
и шинковки).
33
Толкатель – предназначен для проталкивания продуктов, измельчаемых с помощью всех дисковых терок,
а также закрытия загрузочной горловины.
Стационарная крышка используется со
всеми дисковыми тёрками малаксера.
Процесс нарезки и протирания не должен
превышать 2 минуты. Перед дальнейшим
использованием блендера дайте приводу
остыть.
Подготовка малаксера к работе
Перед установкой и снятием привода блендера с малаксера убедитесь, что вилка
питающего подсоединительного провода
вынута из розетки.
Перед первым включением прибора тщательно
промойте все детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
Необходимо обслуживать блендер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
открытия, нанесенные на элементы оснащения.
Работа с малаксером (Рис. E)
1 Поставьте основание малаксера на твердой, чистой
и сухой поверхности. Установите чашу малаксера на
фиксаторы крепления в основании.
2 Заблокируйте чашу.
Работа с малаксером (терками для нарезки
ломтиками, терками для шинковки и протирания) (Рис. F)
1 Установите нужную Вам терку на держатель (двухсторонняя терка) так, чтобы рабочие лезвия оказались
сверху.
2 Поместите терку с держателем в чашу так, чтобы он
попал на ось привода.
3 Установите стационарную крышку. Крышку можно
устанавливать на чаше малаксера только в одном положении так, чтобы выступ в крышке попал в прорезь около
ручки чаши малаксера.
4 Установите крышку малаксера на крепежные элементы на чаше (обращайте внимание на то, чтобы
крышка попала во все зацепы).
5 Заблокируйте крышку.
6 Вставьте привод блендера (блендер можно закрепить только на закрытой крышке чаши). Заблокируйте
блендер.
7 При помощи регулятора скорости установите необходимую Вам скорость.
8 Загрузите перерабатываемые продукты в загрузочную горловину.
9 Осторожно, без усилия вставьте толкатель в загрузочную горловину и не начинайте проталкивать продукт
34
до включения прибора (проталкивайте продукты порциями только при включенном приводе блендера и вращающейся терке).
10 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
Включите прибор при помощи кнопки
на приводе
блендера.
Окончание работы с малаксером и насадкой
для нарезки кубиками (Рис. H)
1 Отожмите кнопку
(или TURBO, если в данный
момент используете данный режим).
2 Выньте вилку питающего провода из розетки.
3 Oтбокируйте и снимите привод блендера (подождите,
пока блендер полностью остановится).
4 Выньте толкатель из загрузочной горловины (чтобы
открыть крышку, сначала нужно вынуть толкатель из
загрузочной горловины).
5 Снимите крышку.
6 Снимите стационарную крышку (вместе с решеткой,
если производилась нарезка кубиками).
7 Снимите терку.
8 Отблокируйте чашу.
9 Снимите чашу с подставки.
10 Oпорожните чашу от содержимого.
Указания по эксплуатации
Tерка для шинковки и протирания
●● Для шинковки и протирания рекомендуется устанавливать скорость блендера 12 или TURBO.
●● Загрузите перерабатываемые продукты в загрузочную горловину осторожно, без усилия. Вложите
толкатель и включите блендер. Не начинайте проталкивать продукт до включения блендера. Проталкивайте продукты только при включенном приводе
и с небольшим усилием.
●● Содержимое чаши не должно превышать отметки
максимальной загрузки МАХ. Если это произошло,
нужно немедленно выключить прибор, опорожнить
и очистить дисковую терку от остатков продукта.
Tерка для нарезки ломтиками
●● Для нарезки ломтиками рекомендуется устанавливать скорость блендера 12 или TURBO.
●● Рекомендуется закладывать продукты в загрузочную
горловину вертикально так, чтобы они равномерно
заполняли все пространство горловины.
●● Загрузите перерабатываемые продукты в загрузочную горловину осторожно, без усилия. Вложите
толкатель и включите блендер. Не начинайте проталкивать продукт до включения блендера. Проталкивайте продукты только при включенном приводе
и с небольшим усилием.
●● Содержимое чаши не должно превышатьо отметки
максимальной загрузки МАХ. Если это произошло,
нужно немедленно выключить прибор, опорожнить
и очистить дисковую терку от остатков продукта.
490-004_v01
PАБОТА С ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ КОЛКИ ЛЬДА
Описание прибора
Ручной блендер Zelmer, оснащенный приставкой для
колки льда, предназначен для колки льда и, напр., замороженных фруктов.
Приставку для колки льда можно использовать только со стаканом и крышкой минималаксера!
Назначение оснащения
Двухсторонний дисковый нож-терка – предназначен
для колки и измельчения льда и замороженных фруктов. Нож-терка имеет круглую форму и двухсторонние
лезвия. Одна сторона для измельчения первой степени
«I» (меньшие куски измельчаемого продукта), которую
можно отличить по пятнадцатилучевой звездочке, рис.
14a. Вторая сторона - для измельчения второй степени
«II» (большие куски измельчаемого продукта), обозначена семилучевой звездочкой, рис. 14b.
Держатель – предназначен для крепления дискового
ножа-терки.
Подготовка приставки для колки льда
Перед установкой и снятием привода
блендера с приставки для колки льда убедитесь, что вилка питающего подсоединительного провода вынута из розетки.
Перед первым включением прибора тщательно
промойте все детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
Необходимо обслуживать блендер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
открытия, нанесенные на элементы оснащения.
Pабота с приставкой для колки льда (Рис. I)
1 Поставьте стакан минималаксера на твердой, чистой
и сухой поверхности.
2 Установите нож-терку для колки льда на держатель
(двухсторонний нож) так, чтобы рабочие лезвия оказались сверху.
3 Поместите нож-терку с держателем в стакан минималаксера так, чтобы стержень в днище чаши попал
в отверстие в держателе.
4 Установите чашу для колки льда на крепежные элементы на стакане минималаксера. Заблокируйте чашу,
поворачивая ее до упора.
5 Загрузите в чашу перерабатываемые продукты, не
наполняяя выше отметки MAX.
Загрузите в чашу для колки льда (13) соответствующее количество перерабатываемого продукта
(не более, чем до отметки максимальной загрузки
МАХ) и поместите держатель (15) в середине (по
центру) стакана минималаксера так, чтобы можно
было легко закрыть крышку минималаксера (9).
490-004_v01
6 Установите крышку минималаксера с переходником
на крепежные элементы чаши для колки льда. Заблокируйте крышку, поворачивая ее до упора.
7 В установленную таким образом приставку вставьте
привод блендера
.
8 Заблокируйте привод блендера .
9 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
10 Включите прибор при помощи кнопки «TURBO» на
приводе блендера.
●● После окончания работы всегда необходимо отключить прибор и вынуть вилку питающего провода из
розетки.
●● Демонтаж приставки происходит в обратном
порядке.
Дисковый нож-терка для колки льда очень
острый. Соблюдайте особую осторожность во время очистки, разборки
и сборки.
Содержимое чаши для колки льда не
должно превышать отметки максимальной загрузки.
Запрещается снимать крышку до полной
остановки вращения ножа-терки.
При колке льда воспользуйтесь функцией TURBO.
Указания по эксплуатации
●● Уровень максимальной загрузки чаши для колки льда
до отметки МАХ соответствует емкости 450 мл.
●● Некоторые продукты могут заблокироваться на дис-
ковом ноже-терке. Если это произошло, немедленно
выключите блендер и встряхните ним
●● Если продукты приклеиваются к внутренним стенкам стакана минималаксера и блокируют выпадание
измельченного продукта из чаши для колки льда,
необходимо:
–– Выключить блендер.
–– Снять блендер вместе с крышкой и чашей для
колки льда и других продуктов.
–– Очистить стенки стакана минималаксера от прилипшего продукта.
–– Установить все элементы на место, как это описано выше, и продолжать работу.
Примеры использования прибора
Измельченные в приставке для колки льда продукты
(напр. фрукты) можно использовать для приготовления
мороженого, йогуртов, десертов и т.п.
35
Рекомендуемая степень измельчения для
избранных продуктов
Рекомендуемая
Степень
скорость**
измельчения
Продукт*
H2O
TURBO
I-II
TURBO
I
* Уровень максимальной загрузки чаши для колки льда до
отметки МАХ соответствует емкости 450 мл.
** Запрещается работать с приставкой для колки льда и других
продуктов более 2 мин.
Очистка и консервация
●● После каждого использования элементов блендера
тщательно промойте все детали, которые соприкасаются с пищевыми продуктами
●● Корпус привода блендера, переходник венчика,
крышку минималаксера с переходником и основание малаксера с насадкой для нарезки кубиками
протирайте влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды). Не погружайте
их в воду и не мойте в посудомоечных машинах,
поскольку это угрожает повреждением прибора!
●● Чтобы вымыть блендерную насадку, можно налить
в кувшин блендера чистую, теплую воду и включить
блендер. Металлические детали мойте вручную
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды,
а затем тщательно ополосните.
●● Не мойте блендерную насадку и металлические элементы в посудомоечной машине.
●● Загрязнение в щелях или углах мойте щеточкой для
мытья посуды.
●● При переработке продуктов с большим содержанием
пигмента (например, моркови) пластмассовые части
могут окраситься. Это не является дефектом. Перед
тем как мыть окрасившиеся части, протрите их салфеткой, смоченной растительным маслом.
●● После мытья дайте деталям обсохнуть. Храните
блендер и его элементы в сухом месте.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
36
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
490-004_v01
UA
Шановні Клієнти,
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з техніки безпеки іналежної
експлуатації блендера
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки зрозумілі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Невмикайтепристрій,
якщокабель живлення або
корпус пошкоджені.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована
особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Обладнання повинно використовуватися тільки
усередині приміщень.
●● Не виймайте із чаші робочі елементи, якщо блендер працює.
●● Не доторкайтесь руками до елементів оснащення,
які рухаються, особливо небезпечні диски змішувача,
леза диска роздрібнювача для льоду, ножі змішувальної насадки та міні-змішувача. Вони дуже гострі!
Необережне користування може призвести до травм.
●● Під час праці змішувача перед увімкненням переконайтеся в тому, що кришка змішувача закрита.
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам (у
т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими або
інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду
або знання, якщо вони не будуть під наглядом або
доки вони не пройдуть навчання щодо способу
користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Перед заміною оснащення або наближенням до частин, які рухаються під час користування, слід виключати оснащення та відключити від джерела живлення.
490-004_v01
●● Слід дотримуватися обережності під час чищення,
опорожнення чаші та маніпулювання ріжучими
лезами. Необережне користування може привести
до поранення.
●● Завжди відключайте блендер від джерела живлення, якщо він залишається без нагляду, а також
перед складанням, демонтажом або чищенням.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Блендер підключайте тільки до мережі перемінного
струму 230 B.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Не піддавайте блендер і комплектуючі впливу температури вище 60°C.
●● Не занурюйте привід блендера, передачу вінчика,
кришку міні-малаксера з перехідником, підставу змішувача у воду, не мийте їх під проточною водою.
●● Не перевантажуйте пристрій надмірною кількістю
продукту, чи надто сильним штовханням його.
●● Не мийте оснащення, встановленого на приводі.
●● Для миття зовнішніх елементів не вживайте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, крему, пасти
та ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкали, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах.
Агресивні миючі засоби, що застосовуються для очищення цих приладів, приводять до потемніння вищевказаних частин. Мийте їх ручним способом, з застосуванням традиційних засобів для миття посуду.
●● Не вживайте змішувальну насадку без занурення
її у продуктах, у випадку рідини, її рівень не повинен перевищувати половину висоти насадки.
●● Не допускайте заливання водою внутрішньої частини корпусу змішувальної насадки.
●● Не використовуйте змішувальну насадку та збивалкувінчик довше, ніж протягом 3 хв., a міні-малаксер, змішувач та роздрібнювач для льоду – довше, ніж 2 хв.
●● Не натискайте на дві кнопки одночасно ( /TURBO).
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Обладнання
призначене для домашнього використання. У випадку його використання для цілей
господарської діяльності у сферігромадського харчування, умови гарантії змінюються.
●● Виробник не відповідає за збитки, які заподіяні
в результаті користування блендером тайого оснащенням не за їхнім призначенням або внаслідок
невідповідного обслуговування.
37
Складові частини обладнання
1
2
3
4
(Мал. A)
Привід
Кнопка
– включіть/виключіть
Кнопка „turbo”
Регулятор швидкості
ЕЛЕМЕНТИ ЗМІШУВАЛЬНОЇ НАСАДКИ
5 Змішувальна насадка
6 Посудина для змішування з міркою і щільною кришкою
ЕЛЕМЕНТИ ЗБИВАЛКИ
7 Передача збивалки
8 Збивалка
(Мал. B)
основне оснащення блендера
додаткове оснащення, можна купити в магазинах електропобутової техніки
Запуск приладу і встановлення потрібного
режиму
ЕЛЕМЕНТИ РОЗДРІБНЮВАЧА
13 Ємність роздрібнювача для льоду
14 Двобічний диск роздрібнювача для льоду з першим
ступенем грануляції „I” (менший розмір A ) та другого ступеня„II” (розмір більший B )
15 Веретено
ЕЛЕМЕНТИ ЗМІШУВАЧА
16 Кришка змішувача
17 Штовхач
18 Підстава змішувача
19 Ємність змішувача
20 Стійкий захист
21 Захоплювач дисків
22 Двобічний диск для товстих та тонких шматків
23 Двобічний диск для стружки та протирання
Із закріпленим відповідним інструментом, уставте вилку
в розетку
і запустіть прилад кнопкою. Потрібна швидкість встановлюється у плавний спосіб встановленим
вище регулятором у діапазоні режимів 1–12. Найвищі
обороти можемо отримати незалежно від встановленого
режиму шляхом натиснення кнопки „turbo”.
УВАГА! Обладнання працює тільки тоді, якщо
натиснута кнопка
або „turbo”. Звільнення будь-якої кнопки приводить до негайного виключення приводу блендера.
Підготовлення блендера до праці
РОБОТА З ЗМІШУВАЛЬНОЮ НАСАДКОЮ (Мал. C)
Ручний блендер ZELMER разом з насадкою застосовується для приготування страв і напоїів для дітей. Особливо рекомендується для роздрібнення варених і сирих
овочів, м’яких фруктів (без кісточок), змішування речовин,
приготування соусів, кремів, супів, майонезів.
Перед встановленням та зніманням
насадки упевніться, чи вилка приєднувального кабелю відключена від розетки.
Технічні дані
38
заземління
.
Блендери ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Специфікація виробу
ЕЛЕМЕНТИ МІНІЗМІШУВАЧА
9 Кришка міні-малаксера з передачею
10 Ніж міні-малаксера
11 Захист
12 Ємність міні-малаксера
Тип 480 – 400 W / Tип 490 – 600 W
Допустимий час праці привідної системи:
–– зі змішувальною насадкою
–– зі збивалкою
–– з міні-малаксером
–– зі змішувачем
(тльки з приводом Тип 490 – 600 W)
–– роздрібнювачем для льоду
Тривалість перерви перед повторним
використанням (мин.)
Шум приладу зі (LWA):
–– змішувальною насадкою
–– збивалкою
–– міні-малаксером
–– змішувачем
83 dB/A
–– роздрібнювач для льоду
78 dB/A
Блендери виготовлені за II класом ізоляції. Не вимагають
3 хвилини
3 хвилини
2 хвилини
2 хвилини
2 хвилини
20 хвилин
65 dB/A
78 dB/A
73 dB/A
1 Наповніть кварту, не більш, як до позначеного рівня –
MAX.
2 Змішувальну насадку установіть на привід, у відкрите
положення, згідно зі вказівкою на корпусі приводу і насадки.
Потім оберніть привід по відношенню до насадки, згідно зі
вказівками годинника (напрямок обороту показує стрілка),
до моменту защемлення зачепу (показник на насадці повинен знаходитися у закритому положенні).
3 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки.
4 Установіть кінець змішувальної насадки у продукті,
що обробляється.
5 Потім включіть обладнання шляхом натиснення кнопки
i встановіть потрібний хід у залежності від потреб.
490-004_v01
Вказівки з експлуатації
●● Демонтаж насадки відбувається у спосіб зворотній до
монтажу.
●● Робочий час приводу ручного блендера, оснащеного
змішувальною насадкою не може перевищувати
3 хвилин. Перед подальшим користуванням привід
повинен бути охолодженим.
●● Очистіть змішувальну насадку шляхом повторного
змішування чистої, теплої води.
●● Після закінчення роботи, виключіть прилад і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
Обладнання працює тільки тоді, якщо
натиснута кнопка „power” або „turbo”.
У наборі додається спеціальна ємність з вухом для полегшення тримання його під час праці. Можна користуватися
також іншою посудиною.
РОБОТА ЗІ ЗБИВАЛКОЮ (Мал. G)
Ручний блендер ZELMER разом зі збивалкою використовується для збивання піни, сливок, розтирання жовтків з цукром, приготування кремів та тіста для омлетів
і налисників.
Перед встановленням та зніманням збивалки упевніться, чи вилка приєднувального кабелю відключена від розетки.
1 Перед початком роботи встановіть збивалку у передачу.
2 Встановлений таким чином елемент накладіть на привід у відкрите положення, згідно зі вказівкою на корпусі
приводу і передачі збивалки. Потім оберніть привід по
відношенню до передачі, згідно зі вказівками годинника
(напрямок обороту показує стрілка), до моменту защемлення зачепу (показник на передачі повинен знаходитися
у закритому положенні).
3 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки.
4 Установіть кінець збивалки усередині ємності у продукті, що обробляється.
5 Потім включіть обладнання шляхом натиснення
кнопки
i встановіть потрібний хід у залежності від
потреб.
Вказівки з експлуатації
●● Демонтаж збивалки відбувається у спосіб зворотній
до монтажу.
ефекти можливі для отримання під час
роботи на високих оборотах – 12 хід.
●● Робочий час приводу ручного блендера, оснащеного
збивалкою не може перевищувати 3 хвилини. Перед
подальшим користуванням привід повинен бути охолодженим.
●● Після закінчення роботи, виключіть прилад і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
●● Можна також застосовувати ємність для змішування,
що додається до набору блендера.
●● Найкращі
490-004_v01
Для отримання кращого ефекту наклоніть
збивалкупід невеликим кутом і виконайте
колоподібні рухи у мисці.
Рівень продуктів, котрі знаходяться в чаші
– ємкості, не повинен перевищувати висоти
робочої частини вінчика – мішалки (L).
3 cм
L
РОБОТА З МІНІ-МАЛАКСЕРОМ (Мал. D)
Ручний блендер ZELMER оснащений міні-малаксером
служить для різання м’яса, сиру, горіхів, цибулі, часнику,
моркви, сушених слив.
Перед встановленням та зніманням приводу блендера на змішувач упевніться, чи
вилкаприєднувального кабелю відключена
від розетки.
Перед першим користуванням умийте частини, які
контактують із продуктом, який переробляється.
Користуйтеся блендером таким чином, щоб добре
були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
●● Перед кожним користуванням ножом мінізмішувача
зніміть з лезів захист.
1 Установіть ніж в ємність, так, щоб виступ ножа знаходився в отворі в ємності.
2 В ємність потрібно всипати продукт, що переробляється. Наповніть ємність міні-малаксера не більш, як до
позначеного рівня MAX.
3 Установіть кришку – передачу на ємність, щоб канти
потрапили у канавки, розміщені в ємності і поверніть
кришку до упору згідно з рухом годинникових стрілок.
4 На встановлений таким чином міні-змішувач покладіть привід блендера, у відкритому положенні
відповідно до напрямку стрілки на корпусі приводу і кришки
міні-змішувача з передачею.
5 Потім оберніть привід по відношенню до передачі,
згідно зі вказівками годинника (напрямок обороту показує
стрілка), до моменту защемлення зачепу (показник на
передачі повинен знаходитися у закритому положенні ).
6 Уставте вилку приєднувального кабелю до живильної
розетки.
7 Включіть обладнання шляхом натиснення кнопки .
8 Встановіть потрібний хід у залежності від потреб.
Леза ножа мінізмішувача дуже гострі.
Будьте особливо обережні під час монтажу
та демонтажу, а також під час чищення.
Для безпеки ніж зберігайте у захисті.
39
Не роздрібнюйте надто тверді продукти,
тобто: зерна кави, мускатний горіх, кубики
льоду.
Час переробки можна скорочувати у залежності від
потреби користувача, тоді отримаємо іншу грануляцію
роздрібнення продуктів.
Перед початком різання великих шматків
продуктів, поріжте їх на менші – кубики
близько 1 см.
РОБОТА ЗІ ЗМІШУВАЧЕМ
Ніколи не роз’єднуйте кришку та ємність
до припинення обертання ножа.
●● Демонтаж малаксера відбувається у спосіб зворотній
до монтажу.
●● Робочий час приводу ручного блендера, оснащеного
малаксером не може перевищувати 2 хвилин. Перед
подальшим користуванням привід повинен бути охолодженим.
●● Не включайте привід без оснащення.
●● Після закінчення роботи, виключіть прилад і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
●● У разі прилипання продуктів до ножа або до внутрішніх стінок ємності потрібно:
–– Виключіть обладнання.
–– Зніміть привід з кришкою та ємністю роздрібнювача для льоду та інших продуктів.
–– Усуньте продукти зі стінки мінізмішувача.
–– Проведіть повторний монтаж обладнання – як це
описано вище, продовжуйте роботу.
Орієнтовний час переробки вибраних продуктів харчування для рекомендованого ходу
Рекомендований
Час
хід
переробки
200 г
(500 ml)
1 см
TURBO
20-30 с
250-300 г
(400-500 ml)
1 см
TURBO
25-30 с
8
15 с
12
+TURBO
40 с + 5 с
12
10 с
250 г
(500 ml)
1/4
300 г
(500 ml)
(
×30
)
300 г
200 г
(500 мл)
20 г
(500 мл)
40
Ручний блендер ZELMER обладнаний змішувачем,
котрий призначений для роздрібнення, перетирання,
шинкування та нарізки стружкою овочів і фруктів.
Призначення оснащення змішувача
Вказівки з експлуатації
Продукт
Характеристика обладнання
12
+TURBO
15 с + 5 с
TURBO
30 с
Двобічний диск для шматків – служить для різання
фруктів та овочів (сирих, варених) у тонкі та товсті
шматки. Диск для шматків має круглу форму, двобічні
леза (один бік тонкі шматки, другий бік товсті шматки).
Двобічний диск для стружки та протирання – служить
для роздрібнювання на стружку та протирання овочів,
фруктів. Диск для стружки та протирання має круглу
форму, двобічні леза (один бік для стружки, напр. морква,
селера, варені буряки, другий для протирвання - напр.:
на картопляники буряковий салат із хроном).
Хомутик дисків – служить для кріплення замінних дисків
(для шматків, стружки та протирання).
Штовхач – служить для штовхання продукту, який роздрібнюється за допомогою всіх дисків та закриття вхідної
лійки кришки.
Стаціонарна кришка використовується зі
всіма дисками змішувача.
Процес різання та протирання не може
продовжуватися більше 2 хв. Через вказаний час перед наступним користуванням
блендером зачекайте до охолодження приводу.
Підготовка змішувача до роботи
Перед встановленням та зніманням приводу блендера на змішувач упевніться, чи
вилка приєднувального кабелю відключена
від розетки.
Перед першим користуванням умийте частини, які
контактують із продуктом, який переробляється.
Користуйтеся блендером таким чином, щоб добре
були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
Робота зі змішувачем (Мал. E)
1 Покладіть підставу змішувача на тверду, плоску та
суху поверхню. Встановіть ємність змішувача на кріпильні зачепи підстави.
2 Заблокуйте ємність.
490-004_v01
Робота із змішувачем (дисками для шматків,
стружки та протирання) (Мал. F)
1 Помістіть вибраний диск на хомутику дисків (двобічні
диски) так, щоб леза передбачені для роботи знаходилися наверху.
2 Помістіть інструмент в ємність так, щоб з’єднався
з валиком приводу.
3 Встановіть стійкий захист. Захист може бути встановлений в ємності змішувача тільки в одному положенні
так, щоб виступ стійкого захисту увійшов у виріз біля
ручки ємності змішувача.
4 Встановіть кришку змішувача на кріпильні зачепи
ємності (зверніть увагу, щоб кришка була встановлена
у всіх зачепах)
5 Заблокуйте кришку.
6 Накладіть привід блендера (кріплення приводу блендера можливе тільки із закритою кришкою ємності). Потім
заблокуйте його.
7 Регулятором швидкості встановіть потрібний хід.
8 Помістіть усередині лійки кришки продукти, які пддаються переробці.
9 Прикладіть штовхач до лійки кришки так, щоб не
дотискати продукту перед включенням обладнання
(штовхайте наступні партії продуктів якщо привід блендера включений/диск обертається).
10 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки
мережі. Потім запустіть обладнання шляхом натиснення
кнопки
приводу блендера.
Після закінчення роботи змішувача та ріжучого
механізму (Мал. H)
1 Звільніть кнопку
(або TURBO у випадку вживання
цієї швидкості).
2 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки
мережі.
3 Зніміть блокаду та вийміть привід блендера (після
повного припинення обладнання).
4 Вийміть штовхач з лійки кришки (щоб відкрити кришку
зпочатку потрібно витягнути/піднести штовхач з лійки).
5 Зніміть блокаду та відкрийте кришку.
6 Вийміть стійкий захист (разом з ситом у випадку
різання на кубики).
7 Вийміть диск.
8 Зніміть блокаду ємності.
9 Зніміть ємність з підстави.
10 Опорожніть ємність від продуктів.
Вказівки з експлуатації
Диск для стружки та протирання
●● Під час праці диску для стружки та протирвання рекомендується застосовувати швидкість 12 або TURBO
приводу блендера.
490-004_v01
●● У
лійку покласти продукт, який переробляється,
прикласти штовхач (не дотискати), включити привід
блендера. Якщо обладнання працює дотискати штовхач з невеликою силою.
●● Після наповнення ємності до значення MAX припиніть обладнання, опорожніть та зберіть залишки,
нагромаджен на диску.
Диск для шматків
●● Під час праці диску для шматків рекомендується
застосовувати швидкість 12 або TURBO блендера.
●● Рекомендується вкладати продукти в лійку у вертикальному положенні так, щоб заповнили цілий простір лійки.
●● У лійку покласти продукт, який переробляється,
прикласти штовхач (не дотискати), включити привід
блендера. Якщо обладнання працює дотискати штовхач з невеликою силою.
●● Після наповнення ємності до значення MAX припиніть обладнання, опорожніть та зберіть залишки,
нагромаджені на диску.
РОБОТА З РОЗДРІБНЮВАЧЕМ ДЛЯ ЛЬОДУ
Характеристика обладнання
Ручний блендер оснащений роздрібнювачем для льоду
і служить для дроблення льоду та напр. заморожених
фруктів.
Роздрібнювач можемо використовувати
виключно з ємністю та кришкою мінізмішувача!
Призначення оснащення
Двобічний диск – служить для дроблення, кришення
льоду та заморожених фруктів. Диск має круглу форму,
двобічні леза. Один бік служить для роздрібнювання
першого ступеня „I” (менші шматки роздрібненого продукту), який розпізнаємо за оббризкуванням пластмасою у формі п’ятнадцятипроменевої зірочки рис. 14a.
Другий бік служить для роздрібнювання другого ступеня
„II” (більші шматки роздрібненого продукту) i позначений
семипроменевою зірочкою рис. 14b.
Веретено – служить для кріплення дисків.
Приготовлення роздрібнювача для льоду
Перед встановленням та зніманням приводу блендера на роздрібнювач для льоду
упевніться, чи вилка приєднувального
кабелю відключена від розетки.
Перед першим користуванням умийте частини, які
контактують із продуктом, який переробляється.
Користуйтеся блендером таким чином, щоб добре
були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
41
Робота з роздрібнювачем льоду (Мал. I)
1 Покладіть ємність мінізмішувача на тверду, плоску та
суху поверхню.
2 Помістіть диск для льоду на веретено (двобічний
диск) так, щоб леза передбачені для роботи знаходилися
уверху.
3 Помістіть диск з веретеном у ємність мінізмішувача
так, щоб стержень, який виступає з ємності потрапив
в отвір веретена.
4 Встановіть ємність роздрібнювача льоду на кріпильні
зачепи ємності мінізмішувача. Потім заблокуйте ємність,
повертаючи її до відчутного упору.
5 Помістіть в ємності продукти, які переробляються, не
перевищаючи максимального рівня MAX.
Після наповнення ємності роздрібнювача (13) відповідною кількістю продукту, який обробляється
(не більше максимального рівня MAX), встановіть
веретено (15) центрально (посередині) так, щоб
забезпечити його правильне з’єднання з кришкою
міні-змішувача (9).
6 Встановіть кришку мінізмішувача з передачею на кріпильні зачепи ємності роздрібнювача для льоду. Потім
заблокуйте кришку, повертаючи її до відчутного упору.
7 На встановлений таким чином роздрібнювач покладіть привід блендера
.
8 Заблокуйте привід блендера .
9 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки
мережі.
10 Запустіть обладнання шляхом натиснення кнопки
TURBO приводу блендера.
●● Після закінчення роботи виключіть обладнання та
вийміть приєднувальний кабель з розетки.
●● Демонтаж роздрібнювача для льоду проводиться
протилежно його монтажу.
Леза диску роздрібнювача дуже гострі.
Будьте особливо обережні під час монтажу
та демонтажу, а також під час чищення.
Не перевищувати максимального рівня
покладених продуктів в ємність роздрібнювача.
Ніколи не роз’єднуйте кришку та ємністьдо
припинення обертання диску.
Під час праці приводу блендера з роздрібнювачем
льоду вживайте функцію TURBO.
Вказівки з експлуатації
●● Макисмальний рівень покладених продуктів в ємність
роздрібнювача. відповідає об’єму 450 мл.
●● У випадку закупорення продуктів понад диском потрясіть обладнанням
42
●● У разі приклеювання продуктів до внутрішньої стінки
ємності мінізмішувача, роблячи неможливим або блокуючи цим способом викидання з верхньої ємності
роздрібнювача роздрібненого продукту.
–– Виключіть обладнання.
–– Зніміть привід з кришкою та ємністю роздрібнювача для льоду та інших продуктів.
–– Усуньте продукти зі стінки мінізмішувача.
–– Проведіть повторний монтаж обладнання – як це
описано вище, продовжуйте роботу.
Приклади використання обладнання
Роздрібнені продукти (напр. фрукти) за допомогою роздрібнювача для льоду можна використати напр. для приготування морозива, йогуртів, десертів.
Рекомендовані ступені грануляції для даного
продукту
Рекомендований Ступінь
хід**
грануляції
Продукт*
H2O
TURBO
I-II
TURBO
I
* Макисмальний рівень покладених продуктів в ємність роздрібнювача відповідає об’єму 450 мл.
** Не користуйтесь роздрібнювачем для льоду та інших продуктів
більше як протягом 2 хв.
Очищення і зберігання
●● Після
кожного використання оснащення приводу
блендера старанно умийте частини оснащення, які
контактують із продуктом, який переробляється.
●● Привід блендера, передачу збивалки, кришку мінізмішувача з передачею та підставу змішувача з роздрібнювачем чистити зволоженою ганчіркою з доданням
засобу для миття посуду. Не занурюйте їх у воду і не
мийте у посудомийній машині, тому що це може привести до пошкодження обладнання!
●● Змішувальну насадку умийте шляхом повторного
змішування чистої, теплої води. Металеві частини
умийте ручним способом у воді із доданням засобу
для миття посуду, пізніше старанно виполоскайте.
●● Не мийте змішувальну насадку чи інші металеві частини у посудомийній машині.
●● Забруднення у щілинах або кутах усуньте щіткою для
миття посуду.
●● Під впливом довготривалого користування може
виникнути зміна кольорів елементів, виготовлених
з пластмаси. Цього не треба вважати недоліком.
Забруднення морквяним соком можна легко усунути,
протираючи ганчіркою, зволоженою продовольчим
маслом.
●● Після очищення оснащення блендера осушіть його та
зберігайте у сухому місці.
490-004_v01
Екологія – давайте дбати про довкілля!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури та викинути поліетиленові пакети у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені
застосуванням пристрою не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних, естетичних та інших причин.
490-004_v01
43
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Important safety instructions
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not use the appliance if the power cord is damaged
or the appliance has apparent damage.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● Repairs may only be undertaken by qualified staff.
Repairs not properly carried out may result in serious
injuries to the user. In case of malfunction, contact
specialized service centre.
●● The appliance is intended for indoor use only.
●● Do not take any elements out while the blender is in
motion.
●● Do not touch the parts of the accessories which are in
motion – especially pay attention to the discs of the food
processor, blade discs of the ice processor, and mini
food processor and mixing attachment blades. They are
extremely sharp! Careless usage can result in injuries.
●● When operating the food processor make sure that its
lid is closed.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
●● Switch off and unplug the appliance before you
exchange the accessories or approach the parts
moving during operation.
●● You should be careful during cleaning, emptying
the container and manipulating with cutting blades.
Careless usage can result in injuries.
●● Always unplug the blender, when it is left unattended,
and before assembling, disassembling or cleaning.
44
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Plug the blender to the 230 Voltage alternating current
power supply.
●● Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
●● Do not expose the blender to temperatures above
60°C – it may get damaged.
●● Do not immerse the blender motor, whisk gear unit,
the lid of mini food processor including gearbox or the
base of the food processor in water, do not wash them
under running water.
●● Do not overload the appliance with excessive amount
of the product, or too strong pushing.
●● Unplug the appliance before cleaning.
●● Do not use aggressive detergents such as emulsion,
milk, paste, etc. They can remove some applied
information graphic symbols such as: scales, markings,
warning signs, etc.
●● Do not wash metal elements in a dishwasher.
Aggressive cleaning detergents used in such
appliances cause tarnishing and dulling to metal
elements. Wash them in hands, using traditional dish
detergents.
●● Do not use plastic shaft if it is not immersed in
foodstuffs; in case there is liquid, its height should not
exceed half of the plastic shaft height.
●● Be careful, not to flood the inside of the casing of
mixing attachment.
●● Do not use the mixing attachment or the whisk for
more than 3 minutes, and the mini food processor,
the food processor or the ice processor for more than
2 minutes.
●● Do not press two buttons at a time ( /TURBO).
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
●● Manufacturer shall be not responsible for the damages
caused by unintended usage or improper handling
blender and its accessories.
490-004_v01
Appliance description
1
2
3
4
(Fig. A)
Drive
Button
– switch on/switch off
“turbo” button
Speed selector
MIXING ATTACHMENT SET
5 Plastic shaft
6 6.Beaker for mixing with scale and hermetic lid
(Fig. B)
basic blender accessories
additional equipment, which you can buy in shops.
Starting and setting the required speed
MINI FOOD PROCESSOR SET
9 Mini food processor cover with transmission
10 Mini food processor blade
11 Cover
12 Mini food processor container
ICE CRUSHER SET
13 The ice crusher container
14 Double- sided disc of ice crusher for first level
granulation I (smaller size A ) and second level
granulation “II” (bigger size B )
15 Spindle
FOOD PROCESSOR SET
16 Food processor lid
17 Pusher
18 Base of the food processor
19 Food processor compartment
20 Permanent guard
21 Disc driver
22 Double sided disc for thick and thin slices
23 Double-sided disc for chipping and purée
With the proper blade installed, plug the power cord into
the power supply outlet and get the appliance started by
pushing button
. The blades can be smoothly set to
rotate at different speeds, which is easily set by turning the
speed selector in the range from 1–12. The highest rotation
is obtained by pushing the button “turbo” , no matter which
rotation is set on the speed selector.
The appliance is in operation only when the
switch
or „turbo” is pressed. Releasing
of any switch shall cause the blender drive is
instantly off.
Preparing the blender to use
USING PLASTIC SHAFT (Fig. C)
ZELMER hand blender with the plastic shaft can be used for
home cooking, preparing foodstuffs for children and drinks.
It is especially recommended for pureeing cooked and raw
vegetables, soft fruit (with no stones), mixing up different
beverages or preparing dips, sauces, soups or other softtextured foods.
Before assembling on and removing the
attachment, make sure, that the plug of the
supplying cord is disconnected from the mains
supply outlet.
Technical data
490-004_v01
require grounding
.
ZELMER blenders comply with all current norms.
The appliance complies with current directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-magnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance is marked with CE symbol on its data plate.
Appliance specifications
WHISK SET
7 Whisk gear
8 Whisk
Type 480 – 400 W / Type 490 – 600 W
Drive shaft maximum working time:
–– with a plastic shaft
–– with whisk attachment
–– with the mini food processor
–– with food processor
(only with motor Type 490 – 600 W)
–– with ice crusher
Idle time before reusing (min.)
Appliance noise with the (LWA):
–– blending attachment
–– beaters
–– mini food processor
–– food processor
–– ice crusher
Blenders are manufactured in II insulation class, they do not
3 min.
3 min.
2 min.
2 min.
2 min.
20 min.
65 dB/A
78 dB/A
73 dB/A
83 dB/A
78 dB/A
1 Fill up the beaker, no more than the MAX level.
2 Attach plastic shaft to drive shaft, align them in the
position according to the indicators on the cover of the drive
shaft and the coupling. Then twist the drive shaft clockwise
(the direction is shown by the arrow) until you hear that it has
clicked (the indicator on the coupling should be in a closed
position.
3 Plug the power cord to the power supply socket.
4 Plunge the coupling in the products to be mixed.
5 Then start – up the appliance pressing the
switch
and set the required gear as necessary.
45
Operational guidelines
●● To
detach the plastic shaft, just follow the attaching
procedure in reverse order.
●● The working time of the blender with plastic shaft can not
exceed 3 minutes. Before reusing, the drive shaft must
cool.
●● Wash the plastic shaft by swishing it in clean, warm
water.
●● When finished, turn the appliance off and unplug it by
disconnecting the cable cord from the power outlet.
The appliance operates only with the “power”
or “turbo” button pressed.
Included in the set you will find a special beaker with a
handle for mixing, which is easy and helpful to operate with.
Other jars may be used as well.
USING WHISK ATTACHMENT (Fig. G)
ZELMER hand blender with the whisk attachment purees
soups, whips up your favourite smoothies, mayonnaise or
creams and toppings for waffles and desserts, as well as
rubs egg yoke with sugar or prepares dough for pancakes.
Before assembling on and removing the whisk,
make sure, that the plug of the supplying cord
is disconnected from the socket.
1 Before operation insert the whisk into the gearbox.
2 Such assembled attachment attach to the drive shaft,
align them in the position according to the indicators on the
cover of the drive shaft and the whisk attachment. Then
twist the drive shaft clockwise (the direction is shown by the
arrow) until you hear that it has clicked (the indicator on the
coupling should be in a closed position).
3 Plug the power cord to the power supply socket.
4 Plunge the end of the whisk inside the beaker into
products.
5 Then start – up the appliance pressing the switch
and set the required gear as necessary.
Operational guidelines
●● To detach the whisk attachment, just follow the attaching
procedure in reverse order.
●● For best results operate the appliance at high gear –
12th speed setting.
●● The working time of the blender with whisk attachment
can not exceed 3 minutes. Before reusing, the drive shaft
must cool.
●● When finished, turn the appliance off and unplug it by
disconnecting the cable cord from the power outlet.
●● You can also use the mixing container included with the
blender.
To obtain better results lean the whisk is
a small angle and make round movements with
it inside the bowl.
46
The level of products placed in a bowl should
not exceed the height of the workspace of the
beater (L).
3 cm
L
OPERATING THE MINI FOOD PROCESSOR (Fig. D)
ZELMER hand blender is equipped with a mini food
processor used to chop meat, cheese, nuts, onions, garlic,
carrots, and prunes.
Before assembling on and removing the
blender drive out of the mini food processor,
make sure that the plug of the supplying cord
is disconnected from the mains supply outlet.
Wash the parts in contact with processed product before
first usage.
Operate the blender so, that the closed/open marking
located on the appliance are well visible.
●● Before
each usage of the mini food processor knife,
remove the cover out of the blades.
1 Insert the blade into the container so that the protrusion
of the container fits the opening in the blade.
2 Put the food to be processed into the container. Fill in the
container. Do not exceed the marked MAX level.
3 Put the cover-transmission on the container. Make sure
the protrusions fit the openings in the container and turn the
lid clockwise until stop.
4 Place the blender motor in open position
on such
assembled mini food processor, in accordance with the
indicator on the motor casing and the lid of the mini food
processor including gearbox.
5 Turn the motor clockwise relative to the transmission
(according to the direction of the arrow) until you hear a click
(the indicator on the transmission should be in the closed
position ).
6 Plug in the appliance.
7 Switch on the appliance pressing the switch
8 Set the required gear as necessary.
.
The mini food processor blades are very
sharp. Be very careful during assembling,
disassembling or during cleaning. Store the
knife inside the cover for safety reasons.
It is not allowed to grind too hard products,
such as: coffee beans, nutmeg, ice cubes.
490-004_v01
Before shredding big pieces of the products
cut them into smaller ones – approximately
1 cm cubes.
Never disassemble the lid from the container
before the disc stops rotating.
●● The dismantling process should be done in reverse order
to assembly.
●● The operating time of the blended equipped with the food
processor cannot exceed 2 minutes. Allow the motor to
cool before proceeding.
●● Do not start – up the motor without accessories.
●● When finished, turn the appliance off and unplug it by
disconnecting the cable cord from the power outlet.
●● If the products stick to the blade or the walls of the
container:
–– Switch off the appliance.
–– Remove the drive with the lid and container of ice or
other products crusher.
–– Remove the products out of the mini food processor
walls.
–– Re-assemble the appliance – as defined above,
Continue the operation.
Approximate time for processing of selected
products for the recommended gear
Recommended Processing
gear
time
200 g
(500 ml)
1 cm
250-300 g
(400-500 ml)
1 cm
250 g
(500 ml)
1/4
300 g
(500 ml)
(
×30
)
300 g
200 g
(500 ml)
20 g
(500 ml)
ZELMER Hand blender is equipped with a food processor
which is used for chopping, liquidizing, slicing, and grating
fruits and vegetables.
Double – sided slicing disc – is used to slice fruit and
vegetable (raw, boiled) into thin or thick slices. The slicing
disc is round, with double -sided blades (one side for thin
slices, the other side for thick slices).
Double – sided chipping and puree disc – is used for
chipping and pureeing fruit and vegetables. Chipping and
puree disc is round, with double -sided blades (one side for
chipping i.e. carrots, celery boiled beetroots, the other side
for pureeing – i.e. for potato pancakes, beetroot salad).
Disc driver – is used for assembling discs (for slicing,
chipping and pureeing).
Pusher – is used for pushing product grinded with all discs
and closing the lid feed chute.
Use permanent guard for all shields of the food
processor.
The slicing and pureeing process cannot last
longer than 2 min. After this time, wait until
the motor cools down before next usage of the
blender.
Preparing the food processor to use
Before assembling on and removing the blender
drive out of the food processor, make sure that
the plug of the supplying cord is disconnected
from the mains supply outlet.
TURBO
20-30 s
TURBO
25-30 s
8
15 s
12
+TURBO
40 s + 5 s
12
10 s
1 Place the base of the food processor on firm, flat and
dry surface. Insert the food processor container into the base
fasteners.
2 Lock the container.
12
+TURBO
15 s + 5 s
Operation with food processor (slicing disc,
chipping and puree disc) (Fig. F)
TURBO
30 s
You can shorten the processing time as you wish, then you
obtain other granulation of grinded products.
490-004_v01
The appliance characteristics
The application of the food processor accessories
Operational guidelines
Product
OPERATING THE FOOD PROCESSOR
Wash the parts in contact with processed product before
first usage.
Operate the blender so, that the closed/open markings
located on the appliance are well visible.
Operating the food processor (Fig. E)
1 Place the selected disc on the disc driver (double-sided
discs) so that the blades provided for operation are on the top.
2 Insert the accessory inside the container, so that it is
connected with the drive shaft.
3 Insert the permanent guard. The guard can be assembled
inside the food processor container in one position only, so
47
that the protrusion of the permanent guard is locked inside
the handle of the food processor container.
4 Insert the lid of the food processor into the fasteners of
the container (take care that the lid is fastened with all the
fasteners).
5 Lock the lid.
6 Insert the blender drive (assembling of the drive is
possible only when the container lid is closed). Then lock it.
7 Set the desired gear using the speed control knob.
8 Insert processed products into the lid chute.
9 Hold the pusher to the chute, so that it does not press
the product before start – up of the appliance (push the next
portions of products when the blender drive is in operation /
the disc is rotating).
10 Connect the plug into the mains supply outlet. Then start
– up the appliance pressing the switch
of the blender
drive.
●● It is recommended to insert the products onto the feed
chute in vertical position so that they fill in complete
space of the chute.
●● Insert the processed product into the feed chute, hold the
pusher (do not press), switch on the blender drive. When
the appliance is in operation press the pusher with a bit
of power.
●● When the container is filled up to MAX level, stop the
operation, empty it and collect the scrap accumulated on
the disc.
OPERATION WITH ICE CRUSHER
The appliance characteristics
Zelmer hand blender is equipped with ice crusher which is
used for crushing ice and i.e. frozen fruits.
You can use the crusher only with the container
and lid of mini food processor!
After operation of the food processor and dicer
(Fig. H)
Application of the accessories
1 Release the button
(or TURBO in case of using this
gear).
2 Remove the plug of the supply cord from the mains
supply outlet.
3 Unlock and remove the blender drive (after the appliance
stops completely).
4 Remove the pusher from the lid chute (in order to open
the lid it is necessary at first to remove/lift the pusher out of
the chute).
5 Unlock and open the lid.
6 Remove the permanent guard (in case of dicer together
with grid).
7 Remove the disc.
8 Unlock the container.
9 Remove the container from the base.
10 Empty the container removing the products.
Preparation of the ice-crusher
Operating instructions
Chipping and puree disc
●● During operation with chipping and puree disc it is
recommended to apply the blender drive speed 12 or
TURBO.
●● Insert the processed product into the feed chute, hold the
pusher (do not press), switch on the blender drive. When
the appliance is in operation press the pusher with a bit
of power.
●● When the container is filled up to MAX level, stop the
operation, empty it and collect the scrap accumulated on
the disc.
Slicing disc
●● During operation with slicing disc it is recommended to
apply the blender drive speed 12 or TURBO.
48
Double-sided disc – is used for crushing, grinding ice and
frozen products. The disc is round, the blades are doublesided. One side, which we recognize by the applied plastic
fifteen- pointed star, fig. 14a is used for first level grinding
„I” (smaller particles of grinded product), the other side is
used for second level grinding „II” (bigger particles of grinded
product) and it is marked with seven-pointed star fig 14b.
Spindle – is used for fixing the disc.
Before assembling and disassembling blender
motor drive On the ice crusher, make sure if
the supply cord plug is disconnected from the
mains supply outlet.
Wash the parts in contact with processed product before
first usage.
Operate the blender so, that the closed/open markings
located on the appliance are well visible.
Operation with ice crusher (Fig. I)
1 Place the container of the mini food processor on firm,
flat and dry surface.
2 Place the disc for ice on the spindle (double – sided
disc), so that the blades provided for operation are on the
top.
3 Place the disc with the spindle inside the mini food
processor container so that the pivot protruding from the
container is inserted into the spindle orifice.
4 Insert the ice crusher container on the fasteners of the
mini food processor. Then lock the crusher container, turning
it until you can feel it is blocked.
5 Place the processed products inside the container not
exceeding MAX level.
490-004_v01
When you fill up the crusher container (13) with
appropriate amount of processed product (do not
exceed MAX level) center the spindle (15) (put in the
middle) to enable its proper coupling with the mini food
processor lid (9).
6 Insert the mini food processor lid including the gearbox
into the fasteners of the ice crusher container. Then lock the
lid turning it until you feel it is blocked.
7 Insert the blender drive on such assembled ice
Recommended granulation level for given product
crusher
.
8 Lock the blender drive .
9 Connect the plug into the mains supply outlet.
10 Start-up the appliance pressing TURBO switch of the
blender motor drive.
●● After operation, switch off the appliance and unplug it
from the socket.
●● Disassembling the ice crusher, proceed reverse to its
assembling.
* The maximum level of input to the ice crusher container corresponds
with the capacity of 450 ml.
** Do not use the ice and other products crusher longer than 2 min.
The ice crusher blades are very sharp. Be very
careful during assembling, disassembling or
during cleaning.
Never exceed the maximum level of the ice
crusher input.
Never disassemble the lid from the container
before the disc stops rotating.
During operation of the drive of the blender with the ice
crusher use TURBO function.
Operational tips
●● Maximum
level of input of the ice crusher container
corresponds with the capacity of 450 ml.
●● Shake the appliance in case the products are clogged
over the disc.
●● In case the products get stuck to the inner wall of the
mini food processor container hindering or blocking
ejection of grinded product out of the upper container of
the ice crusher:
–– Switch off the appliance.
–– Remove the drive with the lid and container of ice or
other products crusher.
–– Remove the products out of the mini food processor
walls.
–– Re-assemble the appliance – as defined above,
Continue the operation.
Recommended Granulation
gear**
level
Product*
H2O
TURBO
I-II
TURBO
I
Cleaning and maintenance
●● After each use of the blender drive wash carefully the
parts in contact with processed product.
●● The blender drive, whisk gearbox, mini food processor lid
including the gearbox and the food processor base with
dicer shall be cleaned with damp cloth with dish washing
liquid. Do not immerse in water or wash in dishwasher,
as it can result in damage of the appliance!
●● Wash the mixing attachment mixing clean warm water.
Wash manually the metal parts with water with dish
washing liquid, then rinse well.
●● Do not wash the mixing attachment or other metal parts
in dishwasher.
●● Remove the dirt in gaps or corners with brush for
dishwashing.
●● In respect of long-term usage the elements made of
plastic can be discoloured. Do not treat it as a defect.
●● You can easily remove the carrot juice stains with cloth
immersed in edible oil.
●● After washing the blender accessories dry them and
store in dry place.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
Possible usage of the appliance
You can use products (i.e. fruit) grinded with the ice crusher
to prepare ice-cream, yoghurts, desserts.
490-004_v01
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
49
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising