Zelmer ZHB0608M User Manual

Zelmer ZHB0608M User Manual
ZHB0608...
ZHB0608
BLENDER RĘCZNY
hand blender
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BLENDER RĘCZNY
EN USER MANUAL
HAND BLENDER
3–6
7–10
A
4
3
9
5
1
8
6
7
2
B
2
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one
zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie
instrukcji w zakresie prawidłowego użytkowania urządzenia powoduje wyłączenie odpowiedzialności producenta
za wszelkie wynikłe z tego szkody.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Nie używaj urządzenia mokrymi rękoma.
●● Ryzyko obrażeń ze względu na ostre ostrza/obracający się napęd!
●● Nigdy nie chwytaj ostrza znajdującego się w podstawie
blendera! Nie czyść ostrzy urządzenia gołymi rękoma.
Używaj szczotki.
●● Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.
●● Nie dotykaj ostrza nasadki miksującej podczas pracy urządzenia, ponieważ jest bardzo ostre. Po wyłączeniu urządzenia, ostrze jeszcze przez pewien czas się obraca.
●● Nie wkładaj poszczególnych elementów urządzenia
do kuchenki mikrofalowej.
●● Podczas używania elementów minimalaksera, stosuj się
do poniższych wskazówek:
●● Krawędź noża minimalaksera jest bardzo ostra. Zawsze
trzymaj nóż za plastikowy uchwyt. Aby uniknąć skaleczeń, należy zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
●● Pojemnik minimalaksera należy zawsze umieszczać na
czystej i płaskiej powierzchni.
●● Podczas użytkowania, urządzenie należy mocno chwycić za uchwyt.
●● Nie wlewaj do pojemnika do miksowania gorącego oleju,
ze względu na ryzyko oparzeń spowodowanych rozchlapywaniem oleju.
●● Ryzyko oparzenia!
●● Zachowaj ostrożność podczas obróbki gorących płynów.
Płyny mogą pryskać podczas obróbki.
●● Nie włączaj urządzenia ze zwiniętym przewodem zasilającym.
3
●● Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod
nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu
możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
●● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części
poruszających się podczas użytkowania, należy wyłączać
sprzęt i odłączyć od zasilania.
●● Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy jest pozostawione bez nadzoru a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
●● Nie zanurzaj napędu blendera w wodzie lub jakiejkolwiek
innej cieczy.
●● Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego i/lub urządzenia.
●● W celu uniknięcia obrażeń należy wymienić przewód zasilający. Może to uczynić tylko producent, ,albo jego autoryzowany serwis lub specjalista o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach. Naprawę urządzenia
można przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
●● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym
poza zasięgiem dzieci.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Nie wyjmuj z naczynia elementów roboczych, gdy blender
jest w ruchu.
●● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
●● Urządzenie wolno używać tylko w pomieszczeniach,
w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż
2000 m n.p.m.
●● Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, opróżniania pojemnika i manipulowania ostrzami tnącymi. Nieostrożne użytkowanie może prowadzić do skaleczenia.
4
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●●Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym
z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●●Podczas pracy urządzenia, nigdy nie wkładaj pod nasadkę miksującą metalowych sztućców, takich jak noże czy
widelce.
●●Nie używaj nasadki miksującej bez zanurzenia jej w produktach, w przypadku cieczy jej poziom nie powinien przekraczać połowy wysokości nasadki.
●●Nie kładź przewodu zasilającego na ostrych krawędziach ani na gorących powierzchniach.
●●Nigdy nie stawiaj nasadki miksującej blendera na gorących powierzchniach ani nie wkładaj jej do bardzo gorącego
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
jedzenia. Zaczekaj, aż gorące jedzenie ostygnie co najmniej do 80°C, zanim przystąpisz do obróbki za pomocą blendera! Przed włożeniem nasadki miksującej do garnka zdejmij garnek z płyty grzejnej.
Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek do blendera ręcznego.
Nie zakładaj ani nie zdejmuj narzędzi dopóty, dopóki urządzenie nie będzie w stanie spoczynku.
Zalecenie: Nigdy nie włączaj urządzenia na dłużej niż jest to niezbędne do obróbki składników.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu, ani zbyt silnym jego popychaniem.
Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Uważaj, aby nie zalać wodą wnętrza korpusu nasadki miksującej.
Nie przetwarzaj bez przerwy więcej niż 1 porcję. Przed ponownym użyciem urządzenia odczekaj, aż ochłodzi się do
temperatury pokojowej.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●●Urządzenie nadaje się jedynie do miksowania produktów spożywczych. Urządzenia nie wolno używać do obróbki
innych przedmiotów lub substancji.
●●Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.
●●Przekazując urządzenie osobom trzecim, zawsze dołącz instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji w zakresie
●●
prawidłowego użytkowania urządzenia powoduje wyłączenie odpowiedzialności producenta za wszelkie wynikłe
z tego szkody.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem blendera i jego wyposażenia niezgodnym z jego
przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
A
Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadki
miksującej upewnij się, czy wtyczka przewodu
przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
Odłączalna nasadka miksująca
Ostrze nasadki miksującej
Napęd blendera
Przycisk włącz/wyłącz
Przyciski zwalniające końcówkę
Aby przyłączyć wybrany element wyposażenia, należy włożyć górną część końcówki wyposażenia do otworu w dolnej
części obudowy blendera, aż do usłyszenia „kliknięcia”.
Aby odłączyć wybrane wyposażenie, należy nacisnąć przyciski zwalniające końcówkę i przyłączone wcześniej wyposażenie odłączy się automatycznie.
Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazda sieci,
a następnie nacisnij przycisk włącz/wyłącz, aby rozpocząć
pracę. Aby uniknąć rozchlapywania, włóż nasadkę miksującą do pojemnika ze składnikami przed włączeniem blendera. Aby dokładnie zmiksować produkty, należy poruszać
nasadką miksującą.
Elementy minimalaksera
6
7
8
9
Pojemnik minimalaksera
Nóż minimalaksera
Pokrywa minimalaksera z przekładnią
Pokrywka pojemnika minimalaksera
W przypadku, gdy zestaw blendera ręcznego
nie zawiera minimalaksera , można go zamówić kontaktując się z Obsługą Klienta (zamówienie Nr 12009272).
PRACA Z MINIMALAKSEREM
Blender ręczny Zelmer wyposażony w minimalakser, który
służy do siekania mięsa, sera, orzechów, cebuli, czosnku,
marchwi, itp.
Dane techniczne
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na minimalakser upewnij się, czy
wtyczka przewodu przyłączeniowego jest
odłączona od gniazdka.
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Hałas urządzenia (LWA): 70 dB/A.
Obsługa
B
●● Umieść pojemnik minimalaksera na czystej i płaskiej
powierzchni.
●● Włóż nóż minimalaksera.
●● Włóż produkty spożywcze do pojemnika minimalaksera.
●● Pokrywę minimalaksera z przekładnią umieścić na pojemniku i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż
znajdzie się we właściwej pozycji (blokada bezpieczeństwa).
Blender jest przeznaczony do przygotowywania majonezu,
przecierów, musów, koktajli, dżemów, zupek dla niemowląt
lub do mielenia niewielkich ilości orzechów lub migdałów.
Urządzenia nie wolno używać do przygotowywania puree
ziemniaczanego.
5
●● Po umyciu wyposażenie blendera wysusz i przechowuj
w suchym miejsu.
●● Umieścić napęd blendera na pokrywie.
●● Trzymaj pojemnik jedną ręką, a drugą obsługuj przycisk
włącz/wyłącz.
●● Aby rozmontować urządzenie, naciśnij przyciski zwalniające końcówkę.
Napęd blendera
Obudowę blendera należy przecierać wyłącznie wilgotną
ścierką.
Przed siekaniem mięsa, usuń wszystkie kości
i chrząstki.
Nie zanurzaj napędu blendera w wodzie lub
innej cieczy.
Przed przystąpieniem do siekania dużych
kawałków produktów, pokrój je na mniejsze –
kostki około 1 cm.
Nasadka miksująca
●● Nie zanurzaj wnętrza nasadki w wodzie, ponieważ może
to spowodować usunięcie smaru z łożysk.
●● Ostrzę nasadki miksującej należy myć pod bieżącą
wodą, bez użycia środków ściernych.
●● Nie myj jej w zmywarce do naczyń.
●● Nasadkę miksującą susz w pozycji pionowej (z ostrzem
skierowanym do góry), aby umożliwić ściekanie wody.
Nie wolno rozdrabniać zbyt twardych produktów, takich jak: ziarna kawy, gałka muszkatołowa, kostki lodu.
Podany czas mielenia jest jedynie przybliżony
i może różnić się w zależności od ilości produktu i pożądanego stopnia rozdrobnienia.
Minimalakser
●● Pojemnik i nóż minimalaksera należy myć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
●● Nie zanurzaj pokrywy minimalaksera z przekładnią
w wodzie. Należy ją czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
Ostrza noża minimalaksera są bardzo ostre.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
montażu i demontażu oraz w czasie czyszczenia. Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika
przed zatrzymaniem obrotów noża.
Nigdy nie zanurzaj przekładni pokrywy minimalaksera z przekładnią w wodzie i nie myj w zmywarce do naczyń. Nie czyść gorącą parą!
Przykładowe zastosowanie:
Tarty ser do potraw z makaronem
Zmielić 200 g średnio twardego sera (Emmental, itp.) przez
10 sekund by otrzymać idealnie starty ser do posypywania
potraw z makaronem.
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem, odłącz urządzenie od
źródła zasilania.
●● Po każdorazowym użyciu wyposażenia napędu blendera
dokładnie umyj części wyposażenia mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
Orientacyjne czasy przetwarzania wybranych produktów spożywczych
Produkt
Maksymalne
ilości
Przygotowanie
Czas (sekundy)
Pietruszka
1 garść
Odciąć łodygi. Pokroić na kilka części.
10-20
Cebula
100 g
Przekroić na cztery części
5-10
Czosnek
2-10 ząbków
Marchew
150 g
Krojona
10-20
Owoce / warzywa
100 g
Krojone
10-15
Zupki dla niemowląt
175 g
Ugotować, pokroić na małe kawałki
10-20
Migdały
150 g
Całe
20-30
Zmielone orzechy laskowe
+ miód
10 g + 70 g
Obydwa składniki należy schłodzić do 5 stopni
5
Twardy ser
100 g
Pokroić na 1 cm kawałki, bez skórki
20-30
Jaja ugotowane na twardo
2 jaja
Przekroić na pół
2-5 naciśnięć przycisku
Czerstwy chleb
150 g
Pokroić
15-20
Mięso
200 g
Pokroić na 1 cm kawałki
15-25
5
tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz
polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r.
„O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
1688) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje,
że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany
do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie,
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka,
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem
lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej
chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been
specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Important safety instructions
Read this entire manual carefully before using the appliance. If the instructions for correct use of the appliance
are not observed, the manufacturer’s liability for any resulting damage will be excluded.
Make sure that you understand the below safety precautions.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Do not handle the appliance with wet hands.
●● Risk of injury from sharp blades/rotating drive!
●● Never grip the blade in the blender foot. Never clean the
blades with bare hands. Use a brush.
●● Avoid contact with the moving parts.
●● Do not touch the blade while it is operating as it is very
sharp. After the appliance has been switched off the blade
will continue to rotate a moment longer.
●● The universal cutter is not microwave-safe.
●● Observe the following safety precautions while using the
mini food processor:
●● The blade is very sharp. Always hold the blade by the
plastic handle. Handle with care to avoid any cuts.
●● Always place the container on a clean, level surface.
●● Grip the blender firmly during use.
●● Do not use the appliance with hot oil, as there is a risk of
burns due to splashing.
●● Risk of scalding!
●● Caution when processing hot liquids. Liquids may splash
during processing.
●● Do not operate the appliance with the cable still coiled.
●● Appliances can be used by persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the appliance.
●● Switch off and unplug the appliance before you exchange
the accessories or approach the parts moving during
operation.
7
●● Always disconnect the appliance from the supply if it is
left unattended and before assembling, disassembling or
cleaning.
●● Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
●● Do not use the appliance if the power cord and/or appliance
are damaged.
●● To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by
the manufacturer or his customer service or a similarly qualified
person. Only our customer service may repair the appliance.
●● This appliance shall not be used by children. Keep the
appliance and its cord out of reach of children.
●● Repairs may only be undertaken by qualified staff. Improper
repairs may result in serious injuries to the user. In case of
malfunction, contact a specialized service centre.
●● Do not detach any elements while the blender is in motion.
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Only use the appliance indoors at room temperature and
up to 2000 m above sea level.
●● Be careful when cleaning, emptying the container and
manipulating with cutting blades. Careless use can result
in injuries.
CAUTION!
Risk of property damage
●●The appliance may only be plugged to an electrical socket (alternating current only) with voltage corresponding to the
voltage indicated on the rating plate of the appliance.
●●Never insert metal utensils, such as knives or forks, into the inside of the cowl while the appliance is operating.
●● Do not use the blending foot without a workload; when mixing liquids, do not immerse more than half of the foot in the liquid.
●●Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.
●●Never place blender foot on hot surfaces or use in very hot food. Leave hot food to cool down to at least 80°C before
processing with the blender! Before using the hand blender in a cooking pot, take the pot off the hotplate.
●●Operate the hand blender with original accessories only.
●●Do not attach or remove tools until the appliance is at a standstill.
●●Recommendation: Never switch on the appliance for longer as you need to processing the ingredients.
●●Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
●●Do not overload the appliance by processing too much food at one time or pressing too hard.
●●Unplug the appliance before cleaning.
●●Do not use aggressive detergents such as emulsion, milk, paste, etc. as they can remove graphic symbols such as
scales, markings, warning signs, etc.
●●Be careful not to flood the inside of the blending foot.
●●Do not process continuously more than one portion. Before the next use, let the appliance cool down to room temperature.
TIP
Information on the product and tips for use
●●
●●
●●
●●
The appliance is only suitable for mixing food. It must not be used for processing other objects or substances.
Please keep the operating instructions in a safe place.
If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions. If the instructions for correct use
of the appliance are not observed, the manufacturer’s liability for any resulting damage will be excluded.
Manufacturer is not liable for any damage caused by unintended use or improper handling of the blender and its accessories.
8
A
Appliance description
1
2
3
4
5
Before mincing meat remove any bones or
gristle.
Removable blending foot
Blending foot blade
Motor unit
ON/OFF switch
Release buttons
Before shredding big pieces of the products
cut them into smaller ones – approximately
1 cm cubes.
It is not allowed to grind too hard products,
such as: coffee beans, nutmeg, ice cubes.
Mini food processor set
6
7
8
9
Mini food processor container
Mini food processor blade
Mini food processor lid with transmission
Mini food processor container lid
The times indicated are approximate and may
vary depending on the amounts used or the
degree of blending which is required.
If the universal cutter is not included with the
hand blender it can be ordered from customer
service (order no. 12009272).
The mini food processor blades are very
sharp. Be very careful during assembling,
disassembling or during cleaning. Never
disassemble the lid from the container before
the disc stops rotating.
Technical data
Examples of use:
Technical parameters are quoted at product nameplate.
Appliance noise (LWA): 70 dB/A.
Grated cheese for pasta dishes
Blend 200 g of moderately hard cheese (Emmental, etc.)
for ten second to obtain a thickly grated cheese, ideal for
sprinkling over pasta dishes.
B
Operation
The blender is suitable for preparing mayonnaises, purées,
compotes, shakes, jams, baby foods or mincing small
quantities of walnuts or almonds. It must not be used to
prepare mashed potatoes.
Cleaning and maintenance
Before assembling and removing the blending
foot, make sure that the plug of the supplying
cord is disconnected from the power outlet.
Unplug the appliance before cleaning.
●● After each use of the motor unit wash carefully the parts
in contact with processed product.
●● After washing the blender accessories dry them and
store in a dry place.
To mount an attachment, insert the top part of the attachment
into the hole on the bottom of the motor unit until you hear
a “click”. To remove an attachment, press the release buttons
inwards and the attachment will come away automatically.
Plug it in to mains. Press the ON/OFF switch to begin
work. To avoid splashing, insert the blending foot into the
ingredients before switching the blender on. Move the
blending foot about in the mixture to get an even blend.
Motor unit
Wipe the motor unit with a damp cloth only.
Do not immerse the motor unit in water or any
other liquid.
OPERATING THE MINI FOOD PROCESSOR
Blending foot
Zelmer hand blender is equipped with a mini food
processor suitable for chopping meat, cheese, nuts, onions,
garlic, carrots, and prunes.
●● Do not immerse the foot in water as this will ruin the
lubrication on the bearings.
●● The blade of the blending foot should be washed under
running water without using any abrasive detergents.
●● Do not clean the foot in the dishwasher.
●● Dry the blending foot in an upright position (blender
blade face up) so that any trapped water can run out.
Before assembling on and removing the
motor unit out of the mini food processor,
make sure that the plug of the supplying cord
is disconnected from the power outlet.
●● Place the mini food processor container on a clean, level
surface.
●● Fit the blade in.
●● Place the ingredients to be processed in the container.
●● Place the top part onto the container and turn it in
a clockwise direction until it locks into position (Safety lock).
●● Place the motor block onto the lid.
●● Hold the container with one hand while operating the
ON/OFF switch with the other.
●● Press the lower buttons to dismantle it.
Mincing accessory
●● The jug and the blade can be washed with water and
non-abrasive detergents.
●● Do not immerse the top part in water. Clean it down with
a damp cloth only.
Never immerse the whisk gear in water and do
not clean in the dishwasher. Do not use steam
cleaner!
Recommended gear and approximate processing time for selected foods
Product
Maximum
amounts
Preparation
Time (sec.)
Parsley
1 handful
Cut off and remove stems. Give it a few
sharp knocks.
10-20
Onion
100 g
Cut into four
5-10
Garlic
2-10 cloves
Carrots
150 g
Chopped
10-20
Fruit / vegetables
100 g
Chopped
10-15
Baby foods
175 g
Boil, cut up into small pieces
10-20
Almonds
150 g
Whole
20-30
5
9
Product
Maximum
amounts
Preparation
Time (sec.)
Grinded hazel nut + honey
10 g + 70 g
Both ingredient must be cooled on 5 degree
5
Hard cheese
100 g
Cut up into 1 cm pieces, without rind
20-30
Hard boiled eggs
2 eggs
Cut in half
2-5 button presses
Dry bread
150 g
Cut up
15-20
Meat
200 g
Cut up into 1 cm pieces
15-25
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical
and electronic appliances (waste electrical
and electronic equipment – WEEE). The
guideline determines the framework for
the return and recycling of used appliances as applicable
throughout the EU. Please ask your specialist retailer about
current disposal facilities.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
10
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
1
300W
3
2
PL
1. Moc 300 W 2. Cztery ostrza tnące
zaprojektowane do kruszenia lodu
3. Zdejmowana stopa blendująca
EN
1. 300 W power 2. Four cutting blades
designed for crushing ice 3. Removable
blending arm
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
ZHB0608-001_v05
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement