Zelmer | ZHB1006S (HB1006S) | User manual | Zelmer ZHB1006S (HB1006S) User Manual

Zelmer ZHB1006S (HB1006S) User Manual
ZHB100...
ZHB1000
BLENDER RĘCZNY
ручной блендер
/ hand blender
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BLENDER RĘCZNY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
RUČNІ MIXÉR
SK NÁVOD NA OBSLUHU
RUČNÝ MIXÉR
РУЧНИЙ БЛЕНДЕР
32–36
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
15–18
РУЧНИЙ БЛЕНДЕР
37–41
EN USER MANUAL
19–22
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER DE MANA
27–31
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
11–14
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BOTMIXER
РУЧНОЙ БЛЕНДЕР
23–26
HAND BLENDER
42–45
ZHB1006S
ZHB1004P
ZHB1004S
2
A
ZHB1004P
ZHB1004S
4
2
3
6
1
8
5
7
ZHB1004P
ZHB1004S
ZHB1004P
ZHB1004S
12
14
11
10
13
9
3
B
C
D
E
F
2
3
4
G
H
I
5°C
J
5
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały
one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo
z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie
instrukcji w zakresie prawidłowego użytkowania
urządzenia powoduje wyłączenie odpowiedzialności
producenta za wszelkie wynikłe z tego szkody.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Nie używaj urządzenia mokrymi
rękoma.
●● Ryzyko obrażeń ze względu na
ostre ostrza/obracający się napęd!
●● Nigdy nie chwytaj ostrza znajdującego się w podstawie blendera!
Nie czyść ostrzy urządzenia gołymi
rękoma. Używaj szczotki.
●● Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.
●● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających
się podczas użytkowania, należy wyłączać sprzęt i odłączyć od zasilania.
●● Nie dotykaj ostrza nasadki miksującej
podczas pracy urządzenia, ponieważ jest bardzo ostre. Po wyłączeniu urządzenia, ostrze jeszcze przez
pewien czas się obraca.
6
●● Podczas używania elementów minimalaksera, stosuj się do poniższych
wskazówek:
●● Krawędź noża minimalaksera jest
bardzo ostra. Zawsze trzymaj nóż
za plastikowy uchwyt. Aby uniknąć skaleczeń, należy zachować
ostrożność podczas użytkowania
urządzenia.
●● Pojemnik minimalaksera należy
zawsze umieszczać na czystej
i płaskiej powierzchni.
●● Podczas użytkowania, urządzenie
należy mocno chwycić za uchwyt.
●● Nie wkładaj poszczególnych elementów urządzenia do kuchenki mikrofalowej.
●● Ryzyko oparzenia!
●● Nie wlewaj do pojemnika do miksowania gorącego oleju, ze względu na
ryzyko oparzeń spowodowanych rozchlapywaniem oleju.
●● Zachowaj
ostrożność
podczas
obróbki gorących płynów. Płyny
mogą pryskać podczas obróbki.
●● Do obróbki gorącego mleka używaj
wysokiego, wąskiego pojemnika
przeznaczonego do miksowania.
Gorące mleko może pryskać i spowodować oparzenia.
●● Nie włączaj urządzenia ze zwiniętym
przewodem zasilającym.
●● Urządzenie może być używane przez
osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
●● Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy jest pozostawione bez
nadzoru a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
●● Nie zanurzaj napędu blendera
w wodzie lub jakiejkolwiek innej cieczy.
●● Nie używaj urządzenia w przypadku
uszkodzenia przewodu zasilającego
i/lub urządzenia.
●● W celu uniknięcia obrażeń należy
wymienić przewód zasilający. Może
to uczynić tylko producent, albo jego
autoryzowany serwis lub specjalista
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach. Naprawę
urządzenia można przeprowadzić
tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
●● Urządzenie nie powinno być używane
przez dzieci. Przechowuj urządzenie
wraz z przewodem przyłączeniowym
poza zasięgiem dzieci.
●● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Podczas pracy minimalaksera przed
uruchomieniem upewnij się iż pokrywa
minimalaksera jest zamknięta.
●● Nie wyjmuj z naczynia elementów
roboczych, gdy blender jest w ruchu.
●● Urządzenie
jest
przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
●● Należy zachować ostrożność podczas
czyszczenia,
opróżniania
pojemnika i manipulowania ostrzami
tnącymi. Nieostrożne użytkowanie
może prowadzić do skaleczenia.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Podczas pracy urządzenia, nigdy nie wkładaj pod
nasadkę miksującą metalowych sztućców, takich jak
noże czy widelce.
●● Nie używaj nasadki miksującej bez zanurzenia jej
w produktach, w przypadku cieczy jej poziom nie powinien przekraczać połowy wysokości nasadki.
●● Nie kładź przewodu zasilającego na ostrych krawędziach ani na gorących powierzchniach.
●● Nigdy nie stawiaj nasadki miksującej blendera na gorących powierzchniach ani nie wkładaj jej do bardzo gorącego jedzenia. Zaczekaj, aż gorące jedzenie ostygnie
co najmniej do 80°C, zanim przystąpisz do obróbki za
pomocą blendera! Przed włożeniem nasadki miksującej
do garnka zdejmij garnek z płyty grzejnej.
●● Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek do blendera
ręcznego.
●● Nie zakładaj ani nie zdejmuj narzędzi dopóty, dopóki
urządzenie nie będzie w stanie spoczynku.
●● Zalecenie: Nigdy nie włączaj urządzenia na dłużej niż
jest to niezbędne do obróbki składników.
●● Pojemnik blendera nie jest przystosowany do użycia
w kuchence mikrofalowej.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past,
itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Uważaj, aby nie zalać wodą wnętrza korpusu nasadki
miksującej.
●● Nie przetwarzaj bez przerwy więcej niż 1 porcję. Przed
ponownym użyciem urządzenia odczekaj, aż ochłodzi
się do temperatury pokojowej.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
7
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie nadaje się jedynie do krojenia i miksowania
produktów spożywczych. Urządzenia nie wolno używać
do obróbki innych przedmiotów lub substancji.
●● Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.
●● Przekazując urządzenie osobom trzecim, zawsze
dołącz instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji w zakresie prawidłowego użytkowania urządzenia
powoduje wyłączenie odpowiedzialności producenta za
wszelkie wynikłe z tego szkody.
●● Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
zastosowaniem blendera i jego wyposażenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Hałas urządzenia (LWA): 72 dB/A.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Napęd blendera
Przycisk włącz/wyłącz
Przycisk turbo, maksymalna prędkość
Regulator prędkości
Nasadka miksująca
Uchwyt ścienny
Pojemnik do miksowania
Pokrywka pojemnika do miksowania
Uchwyt ścienny
REGULACJA PRĘDKOŚCI
F
Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie prędkości do
rodzaju miksowanych produktów spożywczych. Niskie prędkości są odpowiednie na początku miksowania, ubijana i mieszania składników, jak również do ubijania piany z białek jaj.
Wyższe prędkości są odpowiednie do ubijania jaj, przygotowywania ciast, itd.
Minimalakser
A
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Pojemnik minimalaksera
10 Nóż minimalaksera
11 Pokrywa minimalaksera z przekładnią
12 Pokrywka pojemnika minimalaksera
W przypadku, gdy zestaw blendera ręcznego
nie zawiera minimalaksera , można go zamówić
kontaktując się z Obsługą Klienta (zamówienie
Nr 640686).
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
Aby przymocować uchwyt do ściany, wywiercić dwa otwory
i przykręć uchwyt za pomocą dołączonych wkrętów.
Obsługa
Blender przeznaczony jest do przygotowywania majonezu,
przecierów, musów, koktajli, dżemów, zupek dla niemowląt
lub do siekania niewielkich ilości orzechów lub migdałów.
Blender nie jest przystosowany do przygotowywania puree ziemniaczanego.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadki
miksującej upewnij się, czy wtyczka przewodu
przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
8
●● Nałoż napęd blendera (1) na nasadkę miksującą (5) i przekręcić w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) D .
●● Produkty spożywcze przeznaczone do obróbki umieścić
w pojemniku (7).
●● Trzymaj jedną ręką blender, a drugą pojemnik. Aby uniknąć rozchlapywania produktów podczas użycia urządzenia, blender należy włączać wyłącznie kiedy nasadka
miksująca jest zanurzona w pojemniku. Nacisnąć przycisk
(2), aby włączyć blender E . Aby wybrać maksymalną
prędkość, należy nacisnąć przycisk (3) E .
Ostrza noża minimalaksera są bardzo ostre.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu i demontażu oraz w czasie czyszczenia.
Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
zatrzymaniem obrotów noża.
Nigdy nie dotykaj ostrza noża minimalaksera!
Nigdy nie czyść ostrza noża minimalaksera
ręką! Zawsze używaj szczotki.
Nóż minimalaksera trzymaj wyłącznie za jego
plastikową część.
PRACA Z MINIMALAKSEREM
G
Urządzenie służy do siekania mięsa, siekania twardych
serów, cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw, orzechów
i migdałów (patrz tabela I ).
Przed siekaniem mięsa, usuń wszystkie kości
i chrząstki.
Nie wolno rozdrabniać zbyt twardych produktów, takich jak: ziarna kawy, gałka muszkatołowa, kostki lodu.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na minimalakser upewnij się, czy
wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
●● Umieścić pojemnik minimalaksera (9) na płaskiej i czystej
powierzchni.
●● Włóż nóż (10) do pojemnika minimalaksera.
●● Umieść w pojemniku produkty spożywcze.
●● Załóż pokrywę pojemnika (11) na pojemnik minimalaksera
i przekręcić w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).
●● Załóż napęd blendera na pokrywę minimalaksera z przekładnią (11) i przekręcić w prawo (zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara).
●● Trzymaj pojemnik jedną ręką, a drugą obsługuj przycisk
włącz/wyłącz.
●● Założyć pokrywkę (12) aby zabezpieczyć przetwarzany
produkt H .
Przykładowe zastosowanie:
Tarty ser do potraw z makaronem
Zmielić 200 g średnio twardego sera (Emmental, itp.) przez
10 sekund by otrzymać idealnie starty ser do posypywania
potraw z makaronem.
Trzepak
A
Przed czyszczeniem, odłącz urządzenie od
źródła zasilania.
●● Po każdorazowym użyciu wyposażenia napędu blendera, dokładnie umyj części wyposażenia mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
●● Po umyciu wyposażenie blendera wysusz i przechowuj
w suchym miejsu.
NAPĘD BLENDERA
Obudowę blendera należy przecierać wyłącznie wilgotną
ścierką.
Nie zanurzaj napędu blendera w wodzie lub
innej cieczy.
NASADKA MIKSUJĄCA
●● Nie zanurzaj wnętrza nasadki w wodzie, ponieważ może to
spowodować usunięcie smaru z łożysk.
●● Ostrze nasadki miksującej należy myć pod bieżącą wodą,
bez użycia środków ściernych.
●● Nasadki nie myj w zmywarce do naczyń.
●● Nasadkę miksującą susz w pozycji pionowej (z ostrzem
skierowanym do góry), aby umożliwić ściekanie wody.
TRZEPAK
●● Wyjmij trzepak z przekładni trzepaka.
●● Umyj trzepak w zmywarce do naczyń. Przekładnię trzepaka
należy czyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ścierki.
Nigdy nie zanurzaj przekładni trzepaka w wodzie
i nie myj w zmywarce do naczyń. Nie czyść
gorącą parą!
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Trzepak
14 Przekładnia trzepaka
MINIMALAKSER
Trzepak należy zakładać lub zdejmować wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu.
Nigdy nie wkładaj trzepaka bezpośrednio do
napędu blendera bez przekładni trzepaka.
PRACA Z TRZEPAKIEM
Czyszczenie i konserwacja
J
Trzepak służy do ubijania śmietany, białek jaj lub mleka
(zimne mleko o temperaturze co najwyżej 8°C).
●● Włóż napęd blendera do przekładni trzepaka i przekręć
w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara).
●● Wsuń trzepak do przekładni.
●● Umieścić produkty spożywcze w pojemniku.
●● Trzymając jedną ręką napęd blendera, a drugą pojemnik,
naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
Dla osiągnięcia lepszego efektu pochyl trzepak
pod niewielkim kątem i wykonuj koliste ruchy
w pojemniku.
Nigdy nie zanurzaj pokrywy minimalaksera
z przekładnią (11) w wodzie! Nie myj w zmywarce do naczyń!
●● Zdejmij napęd blendera z pokrywy (11).
●● Przekręcić pokrywę (11) w lewo (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara) i zdejmij z pojemnika (9).
●● Złap nóż (10) za plastikowy uchwyt i wyjmij.
●● Pojemnik minimalaksera, pokrywę pojemnika (12) i nóż
można myć w zmywarce do naczyń.
●● Pokrywę minimalaksera z przekładnią należy czyścić
wyłącznie przy użyciu wilgotnej ścierki.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady. Takie
9
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
CZ
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití. Nedodržování návodu v rozsahu správného
používání zařízení vylučuje odpovědnost výrobce za
veškeré vzniklé škody.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto pokynů
hrozí nebezpečí úrazu
●● Nepoužívejte přístroj mokrýma rukama.
●● Nebezpečí úrazu – ostré ostří nože
/ otočný pohon!
●● Nikdy se nedotýkejte ostří nože
umístěného v podstavci mixéru!
Ostří nože nečistěte holýma rukama.
Nepoužívejte kartáč.
●● Nedotýkejte se pohyblivých dílů.
●● Před výměnou nástavce nebo před
dotykem pohyblivých dílů, vždy
vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické zásuvky.
●● Nedotýkejte se čepele mixovacího
nástavce, protože je velmi ostrá. Po
vypnutí spotřebiče se čepel ještě po
nějakou dobu otáčí.
●● Při používání příslušenství minimixéru dodržujte níže uvedené pokyny:
●● Čepel nože minimixéru je velmi
ostrá. Vždy uchopte nůž za plastový úchyt. Aby nedošlo k úrazu,
dbejte zvýšené opatrnosti při používání přístroje.
●● Nádobu minimixéru vždy umístěte
na čistý a plochý povrch.
●● Při používání přístroj pevně uchopte
za úchyt.
●● Zařízení není určeno pro použití
v mikrovlnné troubě.
●● Riziko popálení!
●● Nenalévejte do mixovací nádoby
horký olej, aby nedošlo k opařením,
způsobeným rozprsknutým olejem.
●● Při zpracovávání horkých tekutin
buďte opatrní. Při zpracovávání se
mohou tekutiny rozstřikovat.
●● Ke zpracování horkého mléka používejte vysokou, úzkou nádobu určenou
pro mixování. Horké mléko se může
rozstřikovat a způsobit popálení.
●● Nezapínejte spotřebič se svinutou
přívodní šňůrou.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném vyjas
nění možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
●● Zařízení vždy odpojte od napájení,
když je ponecháno bez dozoru,
a také před montáží, demontáží nebo
čištěním.
●● Neponořujte pohonnou jednotku
tyčového mixéru do vody ani do
jiných tekutin.
●● Zařízení nepoužívejte, pokud se poškodí
napájecí kabel a/nebo zařízení.
11
●● Abyste předešli úrazům, nechte
vyměnit napájecí kabel. Může to provést pouze výrobce, jeho centrum
klientských služeb nebo kvalifikovaná
osoba. Pouze náš klientský servis
může opravovat zařízení.
●● Je zakázáno, aby zařízení obsluhovaly děti. Zařízení a napájecí kabel
uchovávejte na místě nedostupném
pro děti.
●● Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Neodborně provedená
oprava může vážně ohrozit uživatele.
V případě poruchy odevzdejte zařízení do servisní opravny.
●● Před zapnutím minimixéru se ujistěte,
že je víko minimixéru je uzavřeno.
●● Nevytahujte z nádoby zpracovávané
produkty, když je přístroj v provozu.
●● Spotřebič je určený výlučně pro
domácí používání.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních
prostorách při pokojové teplotě a jen
do nadmořské výšky 2000 m.
●● Při čištění, vyprazdňování nádoby
a manipulaci s ostrými čepelemi
zachovejte opatrnost. Neopatrné
používání může způsobit zranění.
POZOR!
Nedodržení těchto pokynů může
způsobit poškození přístroje
●● Přístroj zapojujte vždy do elektrické zásuvky (pouze na
střídavý proud) s napětím, které odpovídá hodnotám na
výrobním štítku přístroje.
●● Během provozu přístroje nikdy nevkládejte pod mixovací nástavec kovové příbory, jako jsou nože a vidličky.
●● Nepoužívejte nástavce k mixování bez předchozího
ponoření do surovin, které hodláte mixovat. V případě
tekutin by jejich hladina neměla přesáhnout polovinu
výšky nástavce.
●● Nepokládejte napájecí kabel na ostré hrany nebo horké
povrchy.
12
●● Nikdy nestavějte podstavec mixéru na horké povrchy
ani jej nevkládejte do velmi horkého jídla. Počkejte, až
horké jídlo vychladne alespoň na 80°C, než začnete
zpracovávání mixérem! Dříve než vložíte ruční mixér do
hrnce, sejměte hrnec z topné desky.
●● K ručnímu mixéru používejte pouze originální koncovky.
●● Nástroje nasazujte nebo sundávejte jen v klidovém
stavu zařízení.
●● Doporučení: Nikdy nezapínejte zařízení na delší dobu,
než je to nutné pro zpracování složek.
●● Nádoba mixéru není přizpůsobena použití v mikrovlnné
troubě.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za šňůru.
●● Nepřetěžujte přístroj nadměrným množstvím surovin
ani přílišným pěchováním.
●● Nemyjte příslušenství připevněné k pohonné jednotce.
●● K mytí vnějších částí nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky jako jsou různé emulze, mléka, pasty atd.
Mohou mj. poškodit informační grafické symboly, symboly, označení, výstražné symboly atd.
●● Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř mixovacího
nástavce.
●● Nezpracovávejte bez přestávky více než 1 porci. Před
opětovným použitím přístroje počkejte, až se zchladí na
pokojovou teplotu.
●● Nikdy nedávejte do myčky kovové díly. Agresivní čistící
prostředky používané v myčkách na nádobí můžou vést
k přebarvení těchto dílů. Umývejte je ručně s použitím
klasických saponátových přípravků na nádobí.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Zařízení je vhodné pouze pro krájení a mixování potravin. Zařízení nepoužívejte ke zpracovávání jiných předmětů nebo látek.
●● Návod uchovávejte na bezpečném místě.
●● Odevzdáte-li zařízení třetí osobě, nezapomeňte přiložit návod k obsluze. Nedodržování návodu v rozsahu
správného používání zařízení vylučuje odpovědnost
výrobce za veškeré vzniklé škody.
●● Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené
nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství
v rozporu s jeho určením.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
Hlučnost přístroje (L­WA): 72 dB/A.
Popis přístroje
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Pohonná jednotka tyčového mixéru
Tlačítko zapnuto/vypnuto
Tlačítko turbo, maximální rychlost
Tlačítko pro změnu rychlosti
Mixovací nástavec
Nástěnný úchyt
Mixovací nádoba
Víko mixovací nádoby
Nástěnný úchyt
Čepele nože minimixéru jsou velmi ostré. Při
montáži, demontáži a při čištění dbejte zvláštní
opatrnosti. Nikdy neuvolňujte kryt a nádobu,
dokud se nože nezastaví.
Nikdy se nedotýkejte čepele nože minimixéru!
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
Pro upevnění úchytu ke stěně, vyvrtejte dva otvory a přišroubujte úchyt pomocí dodaných šroubů.
Použítí
Tyčový mixér je určený k přípravě majonézy, protlaků, pěn,
koktejlů, džemů, kojeneckých polévek a na mletí malého
množství ořechů a mandlí.
Tyčový mixér není určený k přípravě bramborové kaše.
Před nasazováním a snímáním nástavce se ujistěte, zda je zástrčka přívodní šňůry vytažena ze
zásuvky.
●● Nasaďte pohonnou jednotku mixéru (1) na mixovací
nástavec (5) a otočte doleva (proti směru hodinových ručiček) D .
●● Suroviny určené ke zpracování, umístěte do nádoby (7).
●● Jednou rukou držte mixér a druhou nádobu. Aby nedošlo
k rozprsknutí surovin během používání, zapněte tyčový
mixér až když se nechází mixovací nástavec v nádobě.
Stiskněte tlačítko (2) E . Pro volbu maximální rychlosti,
stikněte tlačítko (3) E .
REGULACE RYCHLOSTI
F
Regulacje rychlosti umožňuje přizpůsobit rychlost k druhu
mixovaných potravinových produktů. Nízké rychlosti jsou
vhodné na začátek mixování, šlehání a míchání solek
a k napěnění bílků. Vyšší rychlosti jsou vhodné ke šlehání
vajec, přípravě moučníků, atd.
Minimixér
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Nádoba minimixéru
10 Nůž minimixéru
11 Víko minimixéru s převodovkou
12 Víko nádoby minimixéru
Pokud v sadě ručního mixéru není minirobot,
můžete si jej objednat, kontaktujte oddělení
obsluhy (objednávka č. 640686).
A
Nikdy nečistěte čepele nože minimixéru ručně!
Vždy použijte kartáček.
Nůž minimixéru držte výhradně za jeho plastovou část.
POUŽITÍ MINIMIXÉRU
G
Přístroj slouží k sekání masa, sekání tvrdých sýrů, cibule,
bylinek, česneku, ovoce, zeleniny, ořechů a mandlí
(viz tabulka I ).
Před sekáním masa odstraňte všechny kosti
a churpavky.
Nerozmělňujte příliš tvrdé suroviny jako je zrnková káva, muškátový oříšek nebo kostky ledu.
Před nasazením pohonné jednotky mixéru na
minimixér a před jejím sejmutím se ujistěte, že
je zástrčka přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
●● Postavte mixovací nádobu (9) na plochém a suchém
povrchu.
●● Vložte nůž (10) do mixovací nádoby.
●● Vložte do nádoby suroviny.
●● Nasaďte víko nádoby (11) na mixovací nádobu a otočte ho
doprava (ve směru hodinových ručiček).
●● Nasaďte pohonnou jednotku mixéru na víko minimixéru
s převodovkou (11) a otočte doprava (ve směru hodinových ručiček).
●● Držte nádobu jednou rukou a druhou obsluhujte tlačítko
zapni/vypni.
●● Nasaďte víko (12) pro zajištění zpracovávaného produktu H .
Příklady použití:
Strouhaný sýr na těstoviny
Mixujte 200 g středně tvrdého sýru (Ementál atd.) pod dobu
cca 10 sekund pro dosažení ideálně rozmělněného sýru určeného k posypání těstovin.
13
A
Metla
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Metla
14 Převodová jednotka metly
MINIMIXÉR
Metlu nasazujte a odnímejte výhradně když je
přístroj vypnutý.
Nikdy nevkládejte metlu přímo do pohonu tyčového mixéru bez převodovky.
ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ METLY
Nikdy neponořujte převodovku metly do vody
a nemyjte ji v myčce na nádobí. K čištění nepoužívejte horkou páru!
J
Metla slouží k ušlehání smetany, bílků a mléka (studené
mléko o max. teplotě 8°C).
●● Vložte pohonnou jednotku mixéru do převodovky metly
otočte ji doleva (proti směru hodinových ručiček).
●● Vsuňte metlu do převodovky.
●● Vložte suroviny do nádoby.
●● Držte jednou rukou pohonnou jednotku mixéru a druhou
nádobu, stiskněte tlačítko zapni/vypni.
Pro dosažení lepších výsledků, nakloňte šlehač
pod nevelkým úhlem a provádějte v misce kruhové pohyby.
Čištění a údržba
Nikdy neponořujte víko minimixéru s převodovkou (11) do vody! Nemyjte v myčce na nádobí!
●● Sejměte pohon mixéru z víka (11).
●● Otočte víko (11) doleva (proti směru hodinových ručiček
a sejměte z nádoby (9).
●● Uchopte nůž (10) za plastový úchyt a vyjměte.
●● Nádoba minimixéru, víko nádoby (12) a nůž lze mýt
v myčce na nádobí.
●● Víko minimixéru s převodovkou udržujte v čistotě výhradně
pomocí vlhkého hadříku.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (waste
electrical and electronic equipment – WEEE –
odpadní elektrické a elektronické spotřebiče).
Ustanovení směrnice definují zásady vrácení a recyklace
odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU.
Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná
maloobchodní prodejna.
Před čištěním spotřebič odpojte z napájecího
zdroje.
●● Po každém použití příslušenství pohonu mixéru důkladně
umyjte díly příslušenství, které přišly do styku se zpracovávanými surovinami.
●● Příslušenství po umytí osušte a uchovávejte na suchém
místě.
POHONNÁ JEDNOTKA TYČOVÉHO MIXÉRU
●● Plášť tyčového mixéru otírejte výhradně vlhkým hadříkem.
Neponořujte pohonnou jednotku tyčového
mixéru do vody ani do jiných tekutin.
MIXOVACÍ NÁSTAVEC
●● Dbejte, aby do vnitřku nástavce nepronikla voda, může
dojít k odstranění lubrikantu z ložisek.
●● Čepel mixovacího nástavce myjte pod tekoucí vodou bez
použití brusných prostředků.
●● Nemyjte v myčce na nádobí.
●● Mixovací nástavec sušte ve svislé poloze (čepele směrem
nahoru), aby mohla odkapat voda.
METLA
●● Vyjměte metlu z převodovky metly.
●● Metlu lze mýt v myčce na nádobí, avšak převodovku metly
udržujte v čistotě výhradně pomocí vlhké hadříku.
14
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu s jeho určením nebo v rozporu s návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům,
normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických
nebo jiných důvodů.
SK
Vážení Klienti,
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie
počas prevádzky spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie. Za prípadné škody vzniknuté následkom nedodržiavania
pokynov a odporúčaní uvedených v návode, ktoré
sa týkajú správneho používania zariadenia, výrobca
nezodpovedá.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Nedodržaním týchto pokynov si
môžete spôsobiť zranenie
●● Neobsluhujte zariadenie mokrými
rukami.
●● Riziko úrazu, ktorý môžu spôsobiť
ostré čepele/rotujúci pohon!
●● Nikdy sa nedotýkajte čepele, ktorá
sa nachádza v nohe mixéra! Čepele
nečistite holými rukami. Používajte
kefku.
●● Nedotýkajte sa pohyblivých častí
zariadenia.
●● Pred výmenou príslušenstva alebo
pred manipuláciou s pohyblivými časťami zariadenia, zariadenie vypnite
a odpojte od zdroja napätia.
●● Nemanipulujte s čepeľou nástavca
na mixovanie počas práce zariadenia, čepeľ je veľmi ostrá. Po odpojení
zariadenia, sa čepeľ bude ešte chvíľu
otáčať.
●● Pri manipulácii s vymeniteľnými časťami mixéra dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:
●● Hrana čepele mixéra je veľmi
ostrá. Čepeľ držte za jej plastový
držiak. Aby ste sa vyhli zraneniam,
pri manipulácii so zariadením
zachovajte zvýšenú opatrnosť.
●● Nádobu ručného mixéra umiestnite iba na čistú a rovnú plochu.
●● Pri práci so zariadením, je
potrebné, aby ste ho pevne uchopili za jeho rukoväť.
●● Zariadenie sa nesmie používať v mikrovlnnej rúre.
●● Riziko popálenia!
●● Do nádoby na mixovanie nelejte
horúci olej. Mohlo by dôjsť k opareniu
rozliatym olejom.
●● Pri spracovávaní horúcich tekutín
postupujte opatrne. Počas spracovávania môžu tekutiny fŕkať.
●● Na spracovanie horúceho mlieka
používajte vysokú, úzku nádobu
určenú na mixovanie. Horúce mlieko
môže fŕkať a následne spôsobiť
popálenie.
●● Zariadenie nezapínajte, ak je napäťový kábel stočený.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod
stálym dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách
bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
15
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
●● Ak je zariadenie ponechané bez
dozoru, a tiež pred montážou, demontážou alebo čistením, vždy odpojte od
el. napätia.
●● Napäťový kábel mixéra nikdy neponárajte do vody alebo do iných tekutín.
●● Ak je poškodený napájací kábel
a/alebo zariadenie, v žiadnom prípade ho ďalej nepoužívajte.
●● Aby ste predišli prípadným poraneniam, musí sa vymeniť celý napájací
kábel. Môže to urobiť iba výrobca,
autorizované zákaznícke miesto
alebo kvalifikovaný technik. Zariadenie môže byť opravované iba v autorizovanom servise výrobcu.
●● Zariadenie v žiadnom prípade nesmú
používať deti. Zariadenie a napájací
kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
●● Opravu zariadenia môžu vykonávať iba vyškolení zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava predstavuje riziko poranenia pre jeho
používateľa. V prípade poruchy sa
obráťte na špecializovaný servis.
●● Pred použitím ručného mixéra sa
presvedčte či je nádoba mixéra uzavretá.
●● Nevyberajte z nádoby vymeniteľné
časti mixéra počas činnosti zariadenia.
●● Spotrebič je určený výlučne pre
domáce používanie.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
●● Buďte opatrní pri čistení, vyprázdňovaní nádoby a pri manipulácii s reznými čeľusťami. Neopatrnou manipuláciou si môžete spôsobiť zranenia.
16
POZOR!
Nedodržaním týchto pokynov,
môže dôjsť k spôsobeniu škôd na
majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Do nádoby mixéra, počas jeho činnosti, nevkladajte
nikdy kovové predmety, ako sú napríklad nože alebo
vidličky.
●● Ponorný nástavec používajte, iba ak je ponorený do
tekutiny, pričom jej hladina by nemala presahovať polovicu výšky nástavca.
●● Napájací kábel neklaďte na ostré hrany ani na horúce
povrchy.
●● Nohu mixéra nikdy neklaďte na horúce povrchy ani nevkladajte do veľmi horúceho jedla. Počkajte, kým horúce
jedlo vychladne, predtým, ako ho začnete spracovávať
mixérom, nemôže byť teplejšie ako 80°C! Predtým,
ako ručný mixér vložíte do hrnca, zložte hrniec z varnej
dosky.
●● Používajte výhradne originálne koncovky do ručného
mixéra.
●● Neskladajte ani nevyberajte pohyblivé časti, kým sa
zariadenie neprestane obracať, tzn. kým sa úplne nezastaví.
●● Odporúčanie: Nikdy zariadenie nenechávajte zapnuté
dlhšie, ako je to nevyhnutné na spracovanie jedla.
●● Nádoba mixéra nie je vhodná na používanie v mikrovlnnej rúre.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky potiahnutím
za kábel.
●● Nezaťažujte zariadenie príliš veľkým množstvom spracovaného produktu a jeho silným zatláčaním.
●● Vymeniteľné časti neumývajte, ak sú nasadené na
pohonnej jednotke.
●● Na umývanie vonkajších obalov nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky, ako sú rôzne emulzie, krémy, pasty
a pod. Tieto prostriedky môžu okrem, iného odstrániť
informačné grafické informácie, ako napr.: mierky, označenia, výstražné značky a pod.
●● Buďte opatrní, aby sa do vnútra pohonnej jednotky
ponorného mixéra nedostala voda.
●● Po každom spracovaní produktu urobte prestávku.
Pred opätovným použitím zariadenia počkajte, kým sa
ochladí na izbovú teplotu.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Agresívne čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, môžu spôsobiť, že tieto prvky
stmavnú. Čistite ich ručne a na tento účel používajte
tradičné tekuté čistiace prostriedky.
POKYNY
Informácia o výrobku a pokyny
súvisiace s použitím
●● Zariadenie je určené iba na krájanie a mixovanie potravín. Zariadenie sa nesmie používať na spracovanie
iných predmetov alebo látok.
●● Užívateľskú príručku uchovajte na bezpečnom mieste.
●● Ak zariadenie odovzdávate tretím osobám, vždy pripojte aj užívateľskú príručku. Za prípadné škody vzniknuté následkom nedodržiavania pokynov a odporúčaní
uvedených v návode, ktoré sa týkajú správneho používania zariadenia, výrobca nezodpovedá.
●● Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené
použitím ponorného mixéra a jeho príslušenstva v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Deklarovaná hodnota emisie hluku (LWA) tohto spotrebiča je
72 dB(A) čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Popis zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Pohonná jednotka mixéra
Tlačidlo zapni/vypni
Tlačidlo turbo, maximálna rýchlosť
Regulátor rýchlosti
Ponorný nástavec
Nástenný držiak
Nádoba na mixovanie
Veko nádoby na mixovanie
Nástenný držiak
●● Potraviny, ktoré chcete spracovať v mixéry, vložte do
nádoby (7).
●● Do jednej ruky uchopte mixér a druhou pridržiavajte
nádobu. Aby ste sa vyhli špliechaniu potravín počas mixovania, mixér zapínajte iba vtedy, ak je mixovací nástavec
ponorený do nádoby. Mixér sa zapne stlačením tlačidla (2)
E . Pre vyššiu rýchlosť stlačte tlačidlo (3) E .
NASTAVENIE RÝCHLOSTI
F
Funkcia pre nastavenie rýchlosti umožňuje prispôsobiť rýchlosť podľa druhu spracovaných surovín. Nižšie rýchlosti sú
vhodné na začiatku mixovania, na šľahanie alebo miesenie, ako aj na šľahanie vaječných bielok. Vyššie rýchlosti sú
vhodné napríklad pri šľahaní vajíčok, na prípravu cesta a pod.
Mixovacia nádoba
A
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Mini nádoba minimixéra
10 Nôž minimixéra
11 Veko mixovacej nádoby s prevodovkou
12 Veko mixovacej nádoby
Ak súčasťou súpravy ručného mixéra nie je aj
minisekáč, môžete si ho dodatočne objednať
prostredníctvom Zákazníckeho centra (objednávka č. 640686).
Nože mixovacej nádoby sú veľmi ostré. Buďte
veľmi opatrní pri jej montáži, demontáži a čistení. Nikdy neodpájajte veko a nádobu pred úplným zastavením otáčok noža.
Nikdy sa nedotýkajte čepelí noža mixéra!
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
Nástenný držiak priskrutkujte pomocou priložených skrutiek,
do dvoch otvorov vyvŕtaných do steny.
Obsluha
Ponorný mixér je určený na prípravu majonéz, pyré, peny,
kokteilov, džemov, krémových polievok pre bábätká ale aj na
sekanie menšieho množstva orechov alebo mandlí.
Nikdy nečistite ostrie čepelí mixéra rukou: Vždy
používajte kefku.
Nôž mixéra držte iba za jeho umelohmotnú časť.
SPÔSOB POUŽITIA MIXOVACEJ NÁDOBY
G
Zariadenie slúži na sekanie mäsa, tvrdých syrov, cibule,
byliniek, cesnaku, ovocia, zeleniny, orechov a mandlí (pozri
tabuľku I ).
Ponorný mixér nie je vhodný na prípravu zemiakového pyré.
Pred sekaním mäsa, odstráňte najprv z neho
všetky kosti a chrupavky.
Pred nasadením alebo odobratím nástavca sa
uistite, či je zástrčka napájacieho kábla odpojená od zásuvky.
Nesekajte príliš tvrdé produkty, ako napr. zrná
kávy, muškátový orech alebo kocky ľadu.
●● Na pohonnú jednotku mixéra (1) nasaďte mixujúci nástavec (5) a otočte ho vľavo (v smere proti chodu hodinových) D .
Pred naložením a sňatím pohonnej jednotky
na mixovaciu nádobu sa uistite, či je zástrčka
napájacieho kábla odpojená od zdroja napätia.
17
●● Nádobu mixovacej nádoby (9) položte na rovný a čistý povrch.
●● Do mixovacej nasaďte vložte nôž (10).
●● Do nádoby vložte potraviny.
●● Veko nádoby (11) nasaďte na mixovaciu nádobu a otočte
ho vpravo (v smere chodu hodinových ručičiek).
●● Na veko mixovacej nádoby s prevodovkou (11) nasaďte
pohonnú jednotku a otočte vpravo (v smere chodu hodinových ručičiek).
●● Jednou rukou držte nádobu a pomocou druhej obsluhujte
tlačidlo zapni/vypni.
●● Spracované potraviny uzavrite vekom (12) H .
Príklady použitia:
Strúhaný syr na jedlá s cestovinami
200 g stredne tvrdého syra (Ementál a pod.) strúhajte po
dobu 10 sekúnd. Získate tak dokonale nastrúhaný syr na prípravu pokrmov s cestovinami.
Šľahač
A
Nikdy neponárajte pohonnú jednotku mixéra do
vody alebo iných tekutín.
MIXOVACÍ NÁSTAVEC
●● Vnútornú časť mixovacieho nástavca neponárajte do vody,
mohlo by dôjsť k odstráneniu maziva z ložísk.
●● Čepele mixujúceho nástavca umývajte pod tečúcou vodou,
bez použitia abrazívnych čistiacich prostriedkov.
●● Nástavec neumývajte v umývačke riadu.
●● Mixovací nástavec vysušte vo vertikálnej polohe (s ostrým
nasmerovaným nahor), pre jednoduchšie stekanie vody.
ŠĽAHAČ
●● Šľahač vytiahnite z prevodovky šľahača.
●● Šľahač umyte v umývačke riadu. Prevodovku šľahača
vyčistite pomocou navlhčenej utierky.
MIXOVACIA NÁDOBA
Šľahací nástavec nasadzujte alebo vyberajte iba
ak je zariadenie vypnuté.
Nikdy nenasadzuje šľahací nástavec priamo na
pohonnú jednotku bez prevodovky šľahača.
J
Šľahací nástavec slúži na šľahanie smotany, vaječných bielok
alebo mlieka (studené mlieko s teplotou najviac 8°C).
●● Pohonnú jednotku nasaďte na prevodovku šľahacieho
nástavca a otočte vľavo (v smere proti chodu hodinových
ručičiek).
●● Do prevodovky zasuňte šľahač.
●● Do nádoby vložte požadované suroviny.
●● Do jednej ruky uchopte pohonnú jednotku mixéra a druhou
pridržiavajte nádobu. Stlačte tlačidlo zapni/vypni.
Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku,
nakloňte šľahač pod miernym uhlom a pohybujte ním po nádobe krúživými pohybmi.
Čistenie a údržba
Pred čistením, zariadenie odpojte od zdroja
napätia.
●● Vždy, po použití ponorného mixéra, dôkladne umyte všetky
diely príslušenstva, ktoré ste použili na spracovanie surovín.
●● Po umytí, príslušenstvo ponorného mixéra vysušte
a uschovajte na suchom mieste.
18
●● Vonkajší plášť pohonnej jednotky mixéra utrite pomocou
navlhčenej utierky.
Prevodovku šľahača nikdy neponárajte do vody
a neumývajte ju v umývačke riadu. Nečistite ju
pomocou horúcej pary!
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Šľahač
14 Prevodovka šľahača
SPÔSOB POUŽITIA ŠĽAHAČA
POHONNÁ JEDNOTKA MIXÉRA
Nikdy neponárajte do vody veko mixovacej
nádoby s prevodovkou (11)! Neumývajte ho
v umývačke riadu!
●● Pohonnú jednotku vytiahnite z veka nádoby (11).
●● Otočte veko nádoby (11) vľavo (v smere proti chodu hodinových ručičiek) a vytiahnite ho z nádoby (9).
●● Nôž (10) uchopte za plastový držiak a vytiahnite ho.
●● Mixovaciu nádobu, veko nádoby (12) a nôž môžete umývať v umývačke riadu.
●● Na čistenie veka mixovacej nádoby s prevodovkou používajte iba navlhčenú utierku.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím
zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
HU
Tisztelt Vásárló,
Gratulálunk a készülék kiválasztásához, és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez
a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást. A használati utasításban
foglalt, a készülék rendeltetésszerű használatára vonatkozó követelmények be nem tartása mentesíti a gyártót
az esetlegesen bekövetkezendő káreseményekből kifolyó felelősség alól.
Meg kell győződni róla, hogy az alábbi utasításokat
megértették.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Ne használja a készüléket nedves
kézzel.
●● Balesetveszély az éles penge/forgó
meghajtás miatt!
●● Soha ne fogja meg a turmixgép aljzatára szerelt pengét! Ne tisztítsa
a pengéket puszta kézzel. Használjon kefét.
●● Ne érjen a berendezés mozgó alkatrészeihez.
●● A tartozékok cseréje előtt vagy mielőtt
a használat közben a mozgó részekhez nyúlna, kapcsolja ki a készüléket
és húzza ki a hálózati csatlakozó
dugót a konnektorból.
●● Ne érjen a mixelő toldat késéhez,
amikor a készülék működik, mivel az
nagyon éles. A készülék kikapcsolása után a kés még egy ideig forog.
●● A mini turmixgép alkatrészeinek
használatakor tartsa magát a következő tanácsokhoz:
●● A mini turmixgép késének éle rendkívül éles. A kést mindig a műanyag
nyélénél fogja. Hogy el lehessen
kerülni a sérüléseket, legyen óvatos
a készülék használatakor.
●● A mini turmixgép edényét mindig
egy tiszta, lapos felületen kell elhelyezni.
●● A készülék használata közben erősen tartani kell a fogantyújánál fogva.
●● A készüléket nem szabad mikrohullámú sütőben használni.
●● Megégés veszélye!
●● Tekintettel a szétfröccsenő olaj által
okozott leforrázás veszélyére, ne öntsön a keverő edénybe forró olajat.
●● Legyen óvatos, amikor forró folyadékkal dolgozik. A forró folyadék
kifröccsenhet és megégetheti.
●● A forró tej kezeléséhez használjon
magas, keskeny, keverésre alkalmas
edényt. A forró tej kifröccsenhet és
megégetheti.
●● Ne kapcsolja be a készüléket, ha
a hálózati kábele össze van gabalyodva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy
miután érthetően kioktatták őket
a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
19
●● Mindig áramtalanítsa a készüléket,
ha felügyelet nélkül hagyja, valamint
összerakás, szétszedés vagy tisztítás előtt.
●● Ne merítse a botmixer hajtóművét
vízbe vagy valamilyen más folyadékba.
●● Ne használja a készüléket ha maga
a készülék illetve annak tápkábele
megsérült.
●● A sérülések elkerülése érdekében
cserélje ki a tápkábelt. Ezt csakis
a gyártó, az ő ügyfélszolgálati központja illetve egy szakképzett szakember végezheti el. Csak a mi ügyfélszolgálatunk végezheti el javításokat.
●● A készülék gyerekek által történő
használata tilos. A készüléket valamint a tápkábelt tárolja gyerekek által
el nem érhető helyen.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon
a szakszervizhez.
●● A mini turmixgép használatakor, beindítás előtt győződjön meg arról, hogy
a mini turmixgép fedele zárva van.
●● A mini turmixgép működése közben ne
vegyen ki semmit a keverőedényből.
●● A készüléket csakis háztartási használatra tervezték.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
●● A tisztítás, az edény kiürítése és
a vágópengékkel való műveletek
során fokozottan ügyeljen. Az óvatlan
használatuk sérüléshez vezethet.
20
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket csak, annak a paraméter tábláján megadott feszültségnek megfelelő feszültségű csatlakozóba
(kizárólag váltóáramú) csatlakoztassa.
●● A készülék üzemelésekor soha ne tegyen a keverőfej
alá fém evőeszközt, például kést vagy villát.
●● A keverőfejet ne használja, ha azt nem meríti a keverendő anyagba, a folyadékok esetében pedig ügyeljen
arra, hogy azok mélysége az edényben ne haladja meg
a keverőfej hosszának a felét.
●● Ne tegye a tápkábelt éles szélekre illetve forró felületekre.
●● A turmixgép aljzatát soha ne tegye forró felületre illetve
ne helyezze nagyon forró élelmiszerbe. Várja meg, míg
a forró étel lehűl legalább 80°C fokra, mielőtt a turmixgépbe helyezné feldolgozás céljából! Mielőtt a kézi turmixgépet egy fazékba tenné, vegye le a fazekat a főzőlapról.
●● Használjon csakis eredeti végszerszámokat a kézi turmixgéphez.
●● Ne tegye fel illetve ne vegye le a végeket, amíg
a készülék teljesen le nem áll.
●● Ajánlás: Soha ne hagyja a készüléket hosszabb ideig
bekapcsolva, mint ahogy az az élelmiszer feldolgozásához szükséges.
●● A turmixgép tartálya nem alkalmas mikrohullámú sütőkben való használatra.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A készüléket ne terhelje túl nagy mennyiségű alapanyaggal, vagy az anyagok erőteljes benyomásával.
●● Ne mosogassa a hajtóműhöz csatlakoztatott tartozékot.
●● A külső elemek tisztításához ne használjon erős detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta
stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják
a készüléken található információs grafikai jelzéseket,
mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
●● Ügyeljen arra, hogy a mixelő feltét belsejébe ne kerüljön víz.
●● Ne készítsen szünet nélkül egy adagnál többet. Újbóli
használat előtt várja meg, míg a készülék lehűl szobahőmérsékletűre
●● A fémből készült részeket sohasem mossa mosogatógépben. Az ilyen készülékekben alkalmazott erős tisztítószerek a fenti elemek elszíneződését okozhatják.
Azokat kézzel, hagyományos folyékony mosogatószert
használva kell elmosogatni.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készülék csakis élelmiszerek szeletelésére és keverésére alkalmas. A készüléket nem szabad egyéb tárgyak
és anyagok kezelésére használni.
●● A használati utasítást tárolja biztonságos helyen.
●● A készüléket harmadik személynek adva át csatolja
fordulatszám kiválasztásához meg kell nyomni a (3) gombot E .
a használati utasítást. A használati utasításban foglalt,
a készülék rendeltetésszerű használatára vonatkozó
követelmények be nem tartása mentesíti a gyártót az
esetlegesen bekövetkezendő káreseményekből kifolyó
felelősség alól.
●● A gyártó nem vállal magára felelősséget a turmixgép vagy
a készülék kiegészítő alkatrészeinek a nem rendeltetés�szerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁS
Műszaki adatok
ZHB1004P
ZHB1004S
9 A mini turmixgép edénye
10 A mini turmixgép pengéje
11 A mini turmixgép fedele az áttétellel
12 A mini turmixgép edényének fedele
A műszaki adatokat a termék adattáblája tartalmazza.
L­WA: 72 dB/A.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
A
A botmixer hajtóműve
Nyomógomb be-/ki kapcsológomb
Turbó nyomógomb, maximális fordulatszám
Sebességfokozat-szabályozó
Keverőfej
Fali tartó
Keverő edény
A keverőedény fedele
Fali tartó
F
A fordulatszám szabályozás lehetővé teszi a fordulatszám
hozzáigazítását az összekeverendő élelmiszerekhez.
Az alacsony fordulatszámok megfelelőek a mixelés elején,
az összetevők felveréséhez és összekeveréséhez, valamint
tojásfehérjéből készült hab felveréséhez, míg a magasabbak
tojás felveréséhez, tésztakészítéshez stb.
Mini turmixgép
A
Abban az esetben, amikor a botmixer készlet
nem tartalmaz mini konyhai robotgépet, ezt
meg lehet rendelni a Vevőszolgálaton keresztül
(640686 számú megrendelés).
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
A tartó falra erősítéséhez fúrjon két lyukat, és csavarozza fel
a tartót a mellékelt két csavar segítségével.
Kezelés
A botmixer majonéz, pürék, turmixok, koktélok, lekvárok, csecsemőknek való levesek vagy kis mennyiségű dió vagy mandula darálására való.
A botmixerrel nem lehet burgonyapürét készíteni.
A feltét felhelyezése és levétele előtt ellenőrizze,
hogy a hálózati csatlakozó dugó ki legyen húzva
a konnektorból.
●● Tegye fel a botmixer hajtóművét (1) a mixelő toldatra (5),
és fordítsa el balra (az óramutató járásával ellenkező
irányba) D .
●● A feldolgozásra szánt élelmiszert tegye az edénybe (7).
●● Tartsa egyik kézzel a botmixert, a másikkal pedig az
edényt. Hogy az étel ne fröcskölődjön szét használat közben, a botmixert csak akkor szabad be- vagy kikapcsolni,
ha toldat bele van merítve az edénybe. A botmixer E
bekapcsolásához nyomja meg a (2) gombot. A maximális
A mini turmixgép pengéi nagyon élesek! Fokozottan ügyeljen az össze- illetve szét-szerelésük
valamint a tisztításuk során. Sohasem vegye le
a fedelet az edényről a kések leállása előtt.
Soha ne érjen a mini turmixgép késének éléhez!
Soha ne tisztítsa puszta kézzel a mini turmixgép
késének élét! Mindig használjon kefét.
A mini turmixgép kését mindig csak a műanyag
részénél fogja meg.
A MINI TURMIXGÉP MŰKÖDTETÉSE
G
A berendezés hús, kemény sajtok, hagyma, fűszernövények,
fokhagyma, gyümölcsök, zöldségek, dió- és mogyorófélék
darabolására szolgál (lásd I táblázat).
A hús aprítása előtt el kell távolítani a csontokat
és porcogókat.
Nem szabad túl kemény anyagokat darabolni,
mint pl.: szemes kávé, szerecsendió, jégkockák.
Mielőtt a turmixgép hajtóművét felhelyezi a mini
turmixgépre vagy arról leveszi, ellenőrizze, hogy
a hálózati csatlakozó dugó ki legyen húzva
a konnektorból.
●● Helyezze a mini turmixgép edényét (9) lapos és tiszta felületre.
21
●● Tegye be a kést (10) a mini turmixgép edényébe.
●● Helyezze az élelmiszereket az edénybe.
●● Tegye fel az edény fedelét (11) a mini turmixgép edényére,
és fordítsa el jobbra (az óramutató járásának megfelelő
irányban).
●● Tegye fel a botmixer hajtóművét (11) a mini turmixgép edényének fedelére az áttétellel, és fordítsa el jobbra (az óramutató járásának megfelelő irányban).
●● Az egyik kézzel az edényt tartva, a másikkal kezelje a kapcsolót.
●● Hogy a feldolgozandó élelmiszer H biztonságban legyen,
tegye fel a fedelet.
Példa alkalmazás:
Reszelt sajt főtt tésztákra
Daráljon le 200 g kemény sajtot (Ementáli stb.) 10 másodpercig, hogy ideális reszelt sajtot kapjon, amit főtt tésztákra
lehet szórni.
Habverő
A
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Habverő
14 Habverő áttétele
Soha ne tegye a habverőt közvetlenül a botmixer hajtóművébe, a habverő áttétele nélkül.
J
A habverő tejszín, tojásfehérje vagy tej felverésére szolgál
(legfeljebb 8°C-os, hideg tej).
●● Tegye be a botmixer hajtóművét a habverő meghajtásába,
és fordítsa el balra (az óramutató járásával ellenkező
irányban).
●● Dugja be a habverőt az áttételbe.
●● Helyezze az élelmiszert az edénybe.
●● Egyik kézzel a botmixer hajtóművét tartva, a másikkal
pedig az edényt, nyomja meg a kapcsolót.
A jobb eredmény elérése érdekében döntsd meg
a habverőt enyhe szögben, és hajtson végre
körkörös mozdulatokat az edényben.
Tisztítás és karbantartás
Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.
●● A turmixgép hajtóművével használt és a feldolgozott anyagokkal érintkező részeket minden egyes használatuk után
alaposan mosogassa el.
●● A turmixgép részeit az elmosogatásuk után szárítsa meg
és száraz helyen tárolja őket.
22
●● A botmixer házát kizárólag nedves ruhával áttörölve szabad tisztítani.
Ne merítse a botmixer hajtóművét vízbe vagy
valamilyen más folyadékba.
KEVERŐFEJ
●● Ne merítse a keverőfej belsejét vízbe, mivel az kioldhatja
a kenőanyagot a csapágyakból.
●● A keverőfej élét folyóvíz alatt kell elmosni, súrolószer használata nélkül.
●● Toldatot ne mosogassa mosogatógépben.
●● A keverőfejet függőleges helyzetben szárítsa (élével felfelé), hogy a víz le tudjon csöpögni.
HABVERŐ
●● Vegye ki a habverőt a habverő áttételéből.
●● Mossa el a habverőt mosogatógépben. A habverő áttételét
kizárólag nedves ruhával szabad tisztítani.
Soha ne merítse a habverő áttételét vízbe, és ne
mosogassa mosogatógépben. Ne tisztítsa forró
gőzzel!
MINI TURMIXGÉP
A habverőt kizárólag akkor szabad betenni vagy
kivenni, ha a készülék ki van kapcsolva.
A HABVERŐVEL VÉGZETT MŰVELETEK
A BOTMIXER HAJTÓMŰVE
A mini turmixgép fedelét az áttétellel (11) soha
ne merítse vízbe! Ne mosogassa mosogatógépben!
●● Vegye le a botmixer hajtóművét a fedőről (11).
●● Fordítsa el a fedelet (11) balra (az óramutató járásával
ellentétes irányban), és vegye le az edényről (9).
●● Fogja meg a kést (10) a műanyag nyelénél, és vegye ki.
●● A mini turmixgép edényét, az edény fedelét (12) és a kést
lehet mosogatni mosogatógépben.
●● A mini turmixgép fedelét az áttétellel kizárólag nedves
ruhával szabad tisztítani.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően van
jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és értékesítésének
kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în
rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Trebuie să
acordaţi atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa de utilizare a aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe să folosiţi aparatul trebuie să citiţi
cu atenţie toate instrucţiunile de utilizare. Nerespectarea instrucţiunii în intervalul de folosire corectă a dispozitivului conduce la dezactivarea responsabilităţii
producătorului pentru orice daune rezultate.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles toate indicaţiile din instrucţiuni.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu manipulaţi aparatul cu mâinile ude.
●● Pericol de accidentare datorită lamelor ascuţite/transmisiei rotative!
●● Niciodată nu apucaţi cu mâna lama
care este amplasată în partea inferioară a blenderului! Nu curăţaţi lamele
dispozitivului cu mâinile goale. Folosiţi peria.
●● Evitaţi contactul cu părţile mobile.
●● Opriţi şi decuplaţi aparatul de la sursa
de alimentare cu curent înainte de
a schimba elementele din dotare, sau
înainte de a vă apropia de piesele în
mişcare.
●● Nu atingeţi cuţitul pe durata funcţionării, deoarece este foarte ascuţit. Atunci
când deconectaţi aparatul, cuţitul continuă să se mişte câteva clipe.
●● Atunci când utilizaţi piesele minimalaxorului respectaţi următoarele indicaţii:
●● Muchea cuţitului este foarte ascuţită. Prindeţi mereu cuţitul de mânerul de plastic. Fiţi foarte precauţi
pentru a evita orice fel de leziune.
●● Aşezaţi întotdeauna recipientul pe
o suprafaţă netedă şi curată.
●● Ţineţi ferm aparatul pe durata de
utilizare a acestuia.
●● Dispozitivul nu poate fi folosit în cuptorul cu microunde.
●● Risc de opărire!
●● Nu turnaţi ulei fierbinte în recipientul pentru mixare datorită riscului de
apariţie a arsurilor provocate de stropii de ulei.
●● Fiţi atenţi atunci când aveţi de a face
cu lichide fierbinţi. Lichidele pot stropi
în timpul preparării.
●● Pentru prepararea laptelui fierbinte folosiţi recipientul înalt şi îngust care este
destinat pentru mixare. Laptele fierbinte
poate stropi şi poate cauza opăriri.
●● Nu porniţi aparatul atunci când cablul
este încâlcit.
●● Acest aparat poate fi folosit de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
şi mentale limitate şi de către persoanele fără experienţă care nu cunosc
aparatul, dar numai sub supraveghere
sau dacă înainte de folosire le-au fost
explicate în mod foarte clar pericolele
şi au fost instruite cu privire la modul
de folosire în siguranţă a aparatului.
●● Nu depozitaţi aparatul într-un loc aflat
la îndemâna copiilor.
●● Întotdeauna trebuie să deconectaţi
dispozitivul de la sursa de alimentare
atunci când este lăsat fără supraveghere cât şi înainte de montare,
demontare sau curăţare.
●● Nu cufundaţi aparatul în apă sau
orice alt lichid.
23
●● Nu folosiţi dispozitivul în cazul în care
este deteriorat cablul de alimentare
şi/sau dispozitivul.
●● Pentru a evita accidentarea trebuie
să înlocuiţi cablul de alimentare cu
unul nou. Acest lucru poate fi realizat
numai de către producător, centrul
de deservire a acestuia sau de către
o persoană calificată. Numai service-ul
nostru poate realiza astfel de reparaţii.
●● Este interzisă folosirea dispozitivului
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
şi cablul de alimentare într-un loc
care nu este accesibil pentru copii.
●● Aparatul poate fi reparat numai de
către persoane autorizate. Repraţiile
efec tuate în mod necorespunzător
pot pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar deteriorări,
vă sfătuim să vă adresaţi unui punct
specializat de servis.
●● Înainte de a porni minimalaxorul
trebuie să vă asiguraţi că aţi închis
capacul minimalaxorului.
●● Nu scoateţi din vase piesele mobile
atunci când blenderul este pornit.
●● Dispozitivul este destinat numai pentru uz casnic.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
●● Fiţi precauţi atunci când curăţaţi aparatul, goliţi vasul sau manipulaţi cuţitele.
Vă puteţi răni dacă nu sunteţi atenţi.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Cuplaţi aparatul mereu la priza de reţea (doar curent
alternativ) cu tensiunea conformă cu cea indicată pe
plăcuţa nominală a aparatului.
24
●● Nu introduceţi ustensile metalice cum ar fi cuţite sau
furculiţe în interiorul recipientului în timp ce aparatul
funcţionează.
●● Nu folosiţi accesoriul de mixare fără a-l introduce în
produsele ce trebuie mixate; în cazul unui lichid, nivelul
acestuia nu trebuie să depăşească jumătate din înălţimea accesoriului.
●● Nu amplasaţi cablul de alimentare pe muchii ascuţite şi
ni pe suprafeţe fierbinţi.
●● Niciodată nu amplasaţi accesoriul blenderului pe suprafeţe fierbinţi şi nici nu îl introduceţi în mâncăruri fierbinţi.
Aşteptaţi până ce mâncare fierbinte se răceşte până la
cel puţin 80°C înainte de a începe prelucrarea acesteia
cu ajutorul blenderului. Înainte de a introduce blenderul
manual în cratiţă daţi la o parte cratiţa de pe plita de
gătit.
●● Folosiţi numai accesoriile originale pentru blenderul
manual.
●● Nu fixaţi şi nu scoateţi ustensilele până în momentul în
care piesa de bază nu se află în stare de repaus.
●● Recomandare: Niciodată nu lăsaţi dispozitivul în stare
de funcţionare o perioadă mai lungă de timp decât cea
care este necesară pentru prelucrarea ingredientelor.
●● Recipientul blenderului nu este adaptat pentru a fi folosit în cuptorul cu microunde.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză prin tragerea cablului de
alimentare.
●● Nu suprasolicitaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produs sau împingându-l prea tare.
●● Nu spălaţi accesoriile atunci când sunt montate la unitatea motor.
●● Pentru a curăţa elementele exterioare, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsii, paste etc. Ele pot
înlătura, printre altele, informaţiile, simbolurile grafice,
care se află pe aparat, de ex. însemnările, simbolurile
de avertizare etc.
●● Aveţi grijă ca interiorul aparatului de mixare să nu se ude.
●● Nu procesaţi neîntrerupt mai mult decât 1 porţie. Înainte de fiecare utilizare a aparatului aşteptaţi până ce se
răceşte la temperatura camerei.
●● Nu spălaţi piesele metalice în maşina de spălat vase.
Agenţii agresivi de spălare utilizaţi în aceste maşini
provoacă înnegrirea acestor componente. Spălaţi-le
manual, folosind un detergent obişnuit pentru vase.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii
referitoare la utilizarea acestuia
●● Dispozitivul poate fi folosit numai pentru mărunţirea şi
mixarea produselor alimentare. Nu se permite folosirea
dispozitivului pentru prelucrarea altor obiecte sau substanţe.
●● Păstraţi instrucţiunea de deservire într-un loc sigur.
●● Transmiţând dispozitivul persoanelor terţe, întotdeauna
trebuie să anexaţi instrucţiunea de deservire. Nerespectarea instrucţiunii în intervalul de folosire corectă
a dispozitivului conduce la dezactivarea responsabilităţii
producătorului pentru orice daune rezultate.
●● Producătorul nu răspunde pentru daunele cauzate de
folosirea mixerului sau a echipamentului în mod neconform cu destinaţia acestuia sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt prezentaţi pe plăcuţa nominală a produsului.
Zgomotul aparatului (L­WA): 72 dB/A.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Buton de pornire
Buton pornire/oprire
Buton turbo, turaţie maximă
Buton pentru reglarea vitezei
Ajutaj pentru mixare
Suport pentru perete
Vas pentru mixare
Capac pentru vas de mixare
Suport pentru perete
BUTONUL DE SELECTARE A TURAŢIEI
F
Selectorul de turaţie vă permite să setaţi turaţia în funcţie de
tipul de alimente procesate. Turaţiile reduse sunt potrivite
pentru pornirea procesului de amestecare, agitarea, baterea şi amestecarea ingredientelor, precum şi pentru baterea
albuşsurilor de ou. Turaţiile mai înalte sunt potrivite pentru
baterea ouălor, prepararea pastelor etc.
Accesoriul universal de tocare
A
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Recipientul minimalaxorului
10 Cuţitul minimalaxorului
11 Capacul minimalaxorului cu transmisie
12 Capacul recipientului minimalaxorului
În cazul în care setul cu blenderul manual nu
conţine malaxor, aceasta poate fi comandat prin
contactarea biroului de Deservire a Clienţilor
(comanda Nr 640686).
Cuţitele minimalaxorului sunt foarte ascuţite.
Manipulaţi-le cu atenţie în timpul montării,
demontării şi curăţării. Nu demontaţi niciodată
capacul şi vasul înainte de oprirea cuţitului.
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
Pentru a monta suportul pe perete, faceti două orificii si fixaţi
cu ajutorul diblurilor şi a şuruburilor din dotare.
Mod de utilizare
Blenderul poate fi folosit pentru pregătirea de maioneză,
pureuri, compoturi, băuturi, marmelade, alimente pentru
sugari sau pentru a măcina mici cantităţi de nuci sau migdale.
Blenderul nu este potrivit pentru prepararea piureului de cartofi.
Înainte de a fixa sau a scoate accesoriul asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este
scos din priză.
●● Puneţi piciorul (5) pe carcasa (1) de la motorul blenderului
şi rotiţi-l la stânga (sens antiorar) D .
●● Introduceţi alimentele pe care doriti să le procesati cu blenderul în vasul corespunzător (7).
●● Ţineţi blenderul şi vasul. Pentru a preveni ieşirea alimentelor în timpul utilizării, porniţi sau opriţi aparatul numai când
piciorul este introdus în alimente. Pentru a porni blenderul,
apăsaţi butonul (2) E . Pentru a folosi viteza maximă în
timpul utilizării, apăsaţi butonul (3) E .
Nu atingeti niciodată lama de pe accesoriul de
tocare!
Nu curătati niciodată cu mâna lama de pe accesoriul de tocare! Întotdeauna folositi o perie.
Lama de tocare trebuie prinsă numai de mânerul
de plastic integrat.
UTILIZARE CU MINIMALAXOR
G
Pentru a mărunţi carnea, a tăia brânzeturi dure, cepe, ierburi
aromate, usturoi, fructe, legume, nuci si migdale (vezi tabelul I ).
Înainte de a măcina carnea, scoateţi oasele şi
tendoanele.
Zdrobirea produselor foarte tari, cum ar fi
boabe de cafea, nucşoară, cuburi de gheaţă,
este interzisă.
Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este scos din priză înainte de a fixa şi de
a scoate unitatea de motor al mixerului pe/de pe
minimalaxor.
●● Puneţi accesoriul de tocare (9) pe o suprafată de lucru
plană si orizontală.
●● Montaţi lama (10) la accesoriul de tocare.
●● Introduceţi alimentele pe care doriţi să le procesaţi.
25
●● Montaţi adaptorul (11) la accesoriul de tocare si rotiţi-l la
dreapta (în sens orar) până când se fixează cu un clic.
●● Puneţi unitatea de actionare pe adaptor si rotiţi-o la
dreapta (în sens orar).
●● Prindeţi unitatea motor şi accesoriul de tocare şi porniti
aparatul.
●● Montaţi capacul (12) pentru a proteja alimentele preparate
cu accesoriul de tocare H .
Exemplu de utilizare:
Brânză rasă pentru feluri cu paste făinoase.
200 gr. de brânză de o duritate medie (Emmenthaler,etc.)
timp de zece secunde, pentru a obtine o brânză rasă ideală
pentru a presăra peste feluri de mâncare din paste făinoase.
A
Tel
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Tel
14 Angrenaj tel
Nu introduceţi telul direct în unitatea motor
a blenderului fără transmisia telului.
J
Pentru a bate cremă, albusuri de ou sau lapte (lapte rece,
temperatura maximă 8°C).
●● Introduceţi mecanismul de acţionare în unitatea blenderului si rotiţi-l la stânga (în sens antiorar).
●● Introduceţi telul balon în mecanismul de acţionare.
●● Introduceţi în vas alimentele pe care doriţi să le procesaţi.
●● Ţineţi blenderul şi vasul. Apăsaţi butonul pornit/oprit.
Pentru a obţine cele mai bune efecte înclinaţi
telul la un unghi mic şi efectuaţi mişcări rotative
în recipient.
Curăţare şi conservare
Înainte de a curăţa decuplaţi aparatul de la sursa
de alimentare cu curent.
●● După fiecare folosire spălaţi echipamentul mixerului care
a intrat în contact cu produsul prelucrat.
●● Uscaţi echipamentul mixerului după ce îl spălaţi şi păstraţil într-un loc uscat.
CARCASA UNITĂŢII MOTOARE
●● Ştergeţi carcasa blenderului doar cu o lavetă umedă.
Nu cufundaţi unitatea motor a blenderului în apă
sau alt lichid.
26
●● Nu introduceţi piciorul în apă deoarece se va deteriora
lubrifiantul rulmenţilor.
●● Muchea ajutajului de mixare trebuie spălată sub un jet de
apă, fără detergenţi abrazivi.
●● Nu spălaţi în maşina de spălat vase.
●● Uscaţi piciorul blenderului în poziţie verticală (faţa lamei
blenderului în sus) astfel încât apa rămasă în interiorul
acestuia să se poată scurge în afară.
TEL
●● Scoateţi telul din mecanismul de acţionare.
●● Spălaţi-l în masina de spălat vase. Mecanismul de acţionare trebuie curăţat numai cu o lavetă umedă.
Nu cufundaţi transmisia telului în apă şi nu
spălaţi în maşina de spălat vase. Nu curăţaţi cu
aburi!
ACCESORIUL DE TOCARE
Montaţi sau demontaţi mecanismul de actionare
numai cu telul în formă de balon atasat, când
aparatul este oprit.
UTILIZAREA CU TEL
PICIORUL MIXERULUI
Nu introduceti niciodată în apă adaptorul (11)
pentru accesoriul de tocare! Nu spălati accesoriul în masina de spălat de vase!
●● Scoateti unitatea de actionare din adaptorul (11).
●● Rotiti adaptorul (11) la stânga (în sens antiorar) si scoateti
accesoriul de tocare (9).
●● Apucati lama de mânerul de plastic si demontati-o.
●● Atât accesoriul de tocare, cât si lama pot fi curătate în
masina de spălat vase.
●● Adaptorul trebuie curătat numai cu o lavetă umedă.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment
– WEEE – echipament electric şi electronic
uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu privire
la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu
magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul, care va
oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate
fi reciclat.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare
a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare
a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de
vânzare, de aspectul estetic ş.a.
RU
Уважаемые Клиенты,
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед началом работы ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
За ненадлежащее соблюдение инструкции в части
правильной эксплуатации прибора производитель
не несет какой-либо ответственности за
неполадки, возникшие по этой причине.
Следует убедиться, что нижеследующие указания
понятны.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил может
привести к травмам
●● Не используйте устройство мокрыми
руками.
●● Существует риск получить
травму из-за острых вращающихся лезвий!
●● Никогда не хватайтесь за лезвие,
находящееся в основе блендера!
Не чистить лезвия прибора голыми
руками. Пользуйтесь щеткой.
●● Не следует дотрагиваться до подвижных частей.
●● Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от сети перед заменой насадок и не дотрагивайтесь
до вращающихся элементов во
время работы.
●● Запрещается трогать нож при включенном устройстве, так как он очень
острый. После отключения устройства нож продолжает вращаться
в течение некоторого времени.
●● При пользовании элементами
мини-комбайна придерживайтесь,
пожалуйста, следующих правил:
●● Нож очень остро заточен. Нож
всегда следует держать за
пластмассовую ручку. Проявляйте осторожность при пользовании во избежание пореза.
●● Всегда ставьте стакан на ровной
и чистой поверхности.
●● При включенном устройстве его
следует крепко держать за ручку.
●● Не вставляйте прибор в микроволновую печь.
●● Опасность ожогов!
●● Нельзя наливать в чашу для
измельчения раскаленное масло
из-за риска получения ожогов, вызванных разбрызгиванием масла.
●● будьте осторожны при обработке
горячих жидкостей. Жидкости
могут разбрызгиваться во время
обработки.
●● Для обработки горячего молока
используйте высокую узкую чашу,
предназначенную для смешивания. Горячее молоко может брызгать и привести к ожогам.
●● Не следует включать устройство
с неразмотанным электрошнуром.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
27
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
●● Всегда отключайте прибор от электросети, когда оставляете его без
присмотра, а также перед сборкой,
разборкой и во время чистки.
●● Запрещается погружать устройство
в воду или любую другую жидкость.
●● Не пользуйтесь прибором в случае
повреждения шнура питания и/или
прибора.
●● Во избежание поражения электрическим током шнур необходимо
заменить. Замена шнура производится только у производителя,
в аккредитованном сервисном
центре или квалифицированным
специалистом. Только наш сервис
клиентов может ремонтировать
приборы.
●● Детям запрещено пользоваться
прибором. Прибор и шнур питания
хранить в месте, недоступном для
детей.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр.
●● Перед включением мини-комбайна
убедитесь, что крышка плотно
закрыта.
●● Не вынимайте рабочие элементы
из чаши до тех пор, пока блендер
не остановится.
28
●● Этот прибор предназначен только
для домашнего использования.
●● Используйте прибор только внутри
помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м
над уровнем моря.
●● Во избежание порезов соблюдайте
особую осторожность во время
очистки, опорожнения чаши и установки режущих частей.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований
может привести к повреждению
имущества
●● Всегда
подключайте прибор к розетке электрической сети (исключительно переменного тока)
с напряжением, соответствующим указанному на
заводском щитке прибора.
●● Запрещается в процессе работы устройства помещать в резервуар металлические приборы, такие
как ножи или вилки.
●● Не рекомендуется использовать блендерную
насадку без погружения в продукт. Если продуктом
является жидкость, ее уровень не должен превышать половины высоты насадки.
●● Шнур питания не должен прикасаться к острым
краям и горячим поверхностям.
●● Не ставьте подставку блендера на горячие поверхности и не накладывайте в нее очень горячие
продукты. Дождитесь, пока продукты остынут как
минимум до 80°C, затем приступайте к обработке
с помощью блендера! Перед тем, как вставить ручной блендер в кастрюлю, снимите его с плиты.
●● Используйте только оригинальные насадки для ручного блендера.
●● Никогда не снимайте и не вставляйте комплектующие
прибора, когда прибор подключен к электросети.
●● Рекомендации: Никогда не включайте прибор на
дольше, чем это необходимо для обработки продуктов.
●● Чашу блендера нельзя использовать в микроволновой печи.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта и не проталкивайте его слишком быстро.
●● Не мойте элементы устройства, не отсоединив их
предварительно от корпуса.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные моющие средства в виде молочка,
пасты, эмульсии и пр., которые могут поцарапать
очища- емую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие
знаки и т.п.
●● Следите за тем, чтобы внутрь блендерной насадки
не попадала вода.
●● Не обрабатывайте без перерыва более 1 порции.
Перед повторным использованием устройства подождите пока оно остынет до комнатной температуры.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
используемые для мытья в этих бытовых устройствах, вызывают потемнение в/у элементов. Рекомендуем мыть их вручную с использованием традиционных жидкостей для мытья посуды.
СОВЕТЫ
Информация об изделии и рекомендации по его применению
●● Прибор предназначен только для резки и смешивания пищевых продуктов. Запрещается использовать
прибор для других предметов или веществ.
●● Инструкцию по эксплуатации хранить в безопасном
месте.
●● Передавая прибор третьим лицам, всегда прилагайте
к нему инструкцию. За ненадлежащее соблюдение
инструкции в части правильной эксплуатации прибора производитель не несет какой-либо ответственности за неполадки, возникшие по этой причине.
●● Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного
обращения с ним.
Технические данные прибора указаны на заводском щитке.
Уровень шума (LWA): 72 dB/A.
1
2
3
4
5
6
7
8
Основной блок
Кнопка вкл./выкл.
Кнопка Турбо, максимальная скорость
Регулятор скорости
Блендерная насадка
Настенное крепление
Стакан для перемешивания
Крышка стакана для перемешивания
A
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
Для того, чтобы повесить настенное крепление, просверлите два отверстия, как показано на рисунке, и закрепите
его при помощи поставляемых в комплекте шурупов.
Функционирование
Блендер подходит для приготовления майонезов, пюре, муссов, коктейлей, джемов, детского питания или для измельчения небольшого количества грецких орехов или миндаля.
Блендер не предназначен для приготовления картофельного пюре.
Перед установкой и снятием насадки убедитесь, что вилка шнура питания вынута из
розетки.
●● Вставьте насадку (5) в движущееся основание блендера (1) и поверните его влево (в направлении против
часовой стрелки) D .
●● Поместите продукты питания, которые вы хотите обработать блендером, в соответствующий стакан (7).
●● Держите блендер и стакан. Чтобы избежать забрызгивания продуктов питания, включайте прибор только
когда насадка погружена в чашу. Чтобы включить
блендер, нажмите кнопку (2) E . Для выбора максимальной скорости нажмите кнопку турбо (3) E .
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТЕЙ
F
Регулятор скорости позволяет подобрать скорость в соответствии с типом измельчаемых продуктов. Низкие скорости подходят для начала измельчения и для взбивания
и перемешивания ингредиентов, а также для взбивания
яичных белков. Более высокие скорости предназначены
для взбивания яиц, приготовления теста и т.д.
Мини-комбайн
Техническая характеристика
Устройство блендера
Настенное крепление
A
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Стакан мини-комбайна
10 Лезвие мини-комбайна
11 Крышка мини-комбайна с переходником
12 Крышка чаши мини-комбайна
В случае если в комплект ручного миксера
не входит мини-измельчитель, его можно
заказать, связавшись с Отделом Обслуживания Клиентов (заказ № 640686).
Нож мини-кобайна очень острый. Соблюдайте
особую осторожность во время очистки,
разборки и сборки. Запрещается снимать
крышку до полной остановки вращения ножа.
29
Никогда не вставляйте руки в нож насадки!
Никогда не чистите нож руками! Всегда
используйте щетку.
Держите нож насадки только за пластмассовую ручку.
РАБОТА С МИНИ-КОМБАЙНОМ
G
Устройство предназначено для измельчения мяса, твердого сыра, лука, зелени, чеснока, фруктов, овощей, грецких орехов и миндаля (см. Таблицу I ).
Прежде чем измельчить мясо, следует удалить кости и хрящи.
Запрещается измельчать твердые продукты, такие как кофейные зерна, мускатный орех, кусочки льда и т.п.
Перед установкой и снятием привода блендера с мини-комбайна убедитесь, что вилка
шнура питания вынута из розетки.
●● Разместите насадку для измельчения (9) на гладкой
и чистой рабочей поверхности.
●● Вставьте нож (10) в чашу.
●● Поместите в чашу продукты питания.
●● Наденьте крышку (11) на чашу и поверните вправо
(по часовой стрелке) до тех пор, пока не защелкнется.
●● Поместите корпус блендера на крышку мини-комбайна
с переходником (11) и поверните его вправо (по часовой стрелке).
●● Держите чашу одной рукой, а другой нажимайте на
кнопку вкл./выкл.
●● Наденьте крышку (12) для защиты продуктов питания H .
Пример использования:
Измельченный сыр для макаронных блюд.
Измельчите в течение десяти секунд 200 г сыра средней
твердости (Эмменталер и т.п.) для получения измельченного сыра, предназначенного для добавления к макаронным блюдам.
Венчик
A
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Венчик
14 Переходник венчика
Надевайте и снимайте венчик, только при
выключенном устройстве.
30
Запрещено вставлять венчик непосредственно в корпус блендера без насадки с переходником.
PАБОТА С ВЕНЧИКОМ
J
Венчик предназначен для приготовления сливок, взбивания яичных белков или молока (холодное молоко, максимальная температура 8°C).
●● Вставьте корпус блендера в переходник венчика
и поверните его влево (против часовой стрелки).
●● Вставьте венчик в переходник.
●● Поместите в стакан продукты питания.
●● Одной рукой держите корпус блендера, а другой
чашу. Нажмите кнопку пуска.
Для достижения лучшего результата немного наклоните венчик и выполняйте круговые движения в чаше.
Очистка и консервация
Перед тем как мыть прибор, необходимо
выключить его из розетки.
●● После каждого использования элементов блендера
тщательно промойте все детали, которые соприкасаются с пищевыми продуктами. После мытья дайте
деталям обсохнуть.
●● Храните блендер и его части в сухом месте.
КОРПУС-МОТОР
●● Корпус блендера можно протирать только влажной
салфеткой.
Не погружайте корпус блендера в воду или
иную жидкость.
ИЗМЕЛЬЧАЮЩАЯ НАСАДКА
●● Не опускайте основание в воду, это может привести
к нарушению смазки подшипников.
●● Нож измельчающей насадки следует промывать под
проточной водой без использования абразивных моющих средств.
●● Насадку нельзя мыть в посудомоечной машине.
●● Измельчающую насадку следует сушить в вертикальном положении (ножом кверху), чтобы высушить
остатки воды.
ВЕНЧИК
●● Снимите венчик с переходника.
●● Помойте венчик в посудомоечной машине. Переходник
можно чистить только влажной тряпкой.
Запрещено погружать переходник венчика
в воду или мыть его в посудомоечной
машине. Нельзя чистить механизм венчика
горячим паром!
НАСАДКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Никогда не опускайте крышку мини-комбайна с переходником (11) в воду! Никогда не
мойте его в посудомоечной машине!
●● Снимите корпус блендера с крышки (11).
●● Поверните крышку (11) влево (против часовой стрелки)
и снимите его с чаши (9).
●● Держите нож (10) за пластмассовую ручку и снимите его.
●● Чашу мини-комбайна, крышку чаши и нож можно мыть
в посудомоечной машине.
●● Крышку мини-комбайна с переходником чистить только
влажной салфеткой.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии
европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях
утилизации Вы можете получить в магазине, в котором
Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не по
назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
31
BG
Уважаеми Клиенти,
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за
да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното
използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба. Неспазването на инструкцията
за правилно използване на уреда изключва отговорността на производителя за всички произтичащи от това щети.
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания
са добре разбрани.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Никога не работете с уреда с мокри
ръце.
●● Опасност от нараняване с остри
ножове/въртящо се задвижване!
●● Никога не хващайте с ръка острието, намиращо се в основата на
пасатора! Не почиствайте остриетата на уреда с голи ръце. Използвайте четка.
●● Избягвайте контакт с движещите
се части.
●● Изключете и отстранете уреда от
захранващата го мрежа, когато
възнамерявате да смените оборудването или да се приближите
до части, които се движат по време
на ползването на уреда.
●● Не докосвайте ножа по време на
работа, тъй като е много остър.
32
След изключване на уреда, ножът
продължава да се върти за няколко
секунди.
●● Когато използвате елементите на
пасатора, спазвайте следните препоръки:
●● Ръбът на ножа е много остър.
Винаги дръжте ножа за пластмасовата дръжка. Внимавайте
много, когато работите с него, за
да не се порежете.
●● Винаги слагайте купата на пасатора върху чиста, равна повърхност.
●● Дръжте пасатора стабилно по
време на употреба.
●● Уредът не е подходящ за използване в микровълнова печка.
●● Опасност от изгаряне!
●● Не вливайте никога в съда за смесване горещо олио, поради опасност от изгаряния предизвикани от
разпръскването на олиото.
●● Запазете внимание по време на
работа с горещи течности. Течностите могат да пръскат по време
на обработка.
●● За обработка на горещо мляко
използвайте високия, тесен контейнер, предназначен за смесване.
Горещото мляко може да пръска
и да причини изгаряния.
●● Не включвайте уреда, ако кабелът
е все още навит.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Винаги изключвайте уреда от електрическото захранване, когато
е оставен без надзор и преди монтиране, демонтиране или почистване.
●● Не потапяйте уреда във вода или
друга течност.
●● Не използвайте уреда в случай на
повреден захранващ кабел и/или
уред.
●● За да избегнете нараняване
трябва да смените захранващия
кабел. Това може да бъде извършено само от производителя, от
неговия център за обслужване на
клиентите или от квалифицирано
лице. Ремонти на уреда може да
извършва само наш сервизен център за обслужване на клиентите.
●● Забранено е използването на
уреда от деца. Съхранявайте уреда
и захранващия кабел на място,
недостъпно за деца.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучени специалисти.
Неправилно извършените ремонти
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не изваждайте от съда работещите
елементи, когато пасаторът работи.
●● Не изваждайте от съда работните
елементи, когато пасаторът работи.
●● Уредът е предназначен за ползване само в домакинствата.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не надвишаваща 2000 метра над морското равнище.
●● Бъдете внимателни по време
на чистене на режещите ножове
и изпразване на каната. Невнимателното манипулиране може да
доведе до наранявания.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени
вреди вследствие на
неспазването
●● Винаги
включвайте уреда към мрежово електрическио контакт (изключително за променлив ток)
с напрежението, съответстващо на посоченото
върху табелката за технически данни на уреда.
●● Никога не пъхайте метални прибори като ножове
или вилици вътре в купата, докато уредът работи.
●● Не включвайте приставката за пасиране, без да сте
я потопили в продуктите, ако разбивате течности,
тяхното ниво не бива да надвишава половината
височина на приставката.
●● Не поставяйте захранващия кабел върху остри
ръбове или нагорещени повърхности.
●● Никога не поставяйте основата на пасатора върху
горещи повърхности и не я слагайте в много горещи
ястия. Изчакайте, докато горещото ястие изстине
поне до температура 80°C, преди за пристъпите към
обработка с помощта на пасатора! Преди да поставите ръчния пасатор в тенджерата, снемете тенджерата от нагревателната плоча.
●● Използвайте само оригиналните накрайници за ръчния пасатор.
●● Не поставяйте, нито не сваляйте накрайниците,
докато уредът не спре да се върти.
●● Препоръка: Никога не включвайте уреда за по-дълго
време, отколкото е необходимо за обработване на
съставките.
●● Купата на пасатора не е подходяща за използване
в микровълнова печка.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не претоварвайте уреда с прекомерно количество
продукти, както и не ги притискайте твърде силно
с буталото.
●● Не мийте приставките, когато са монтирани към задвижващия механизъм.
●● Не ползвайте за миенето на външните елементи агресивни препарати като: емулсии, млека, пасти и др.
33
Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Внимавайте да не залеете с вода вътрешната част
на корпуса на пасиращата приставка.
●● Не преработвайте непрекъснато повече от 1 порция. Преди повторна употреба на уреда почакайте
да изстине до стайната температура.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен пре
парат за миене на съдове.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Уредът е предназначен само за рязане и пасиране
на хранителни продукти. Уредът не бива да се
използва за обработка на други предмети или вещества.
●● Съхранявайте инструкцията за обслужване на безопасно място.
●● При предаване на уреда на трети лица винаги
трябва да приложите инструкцията за обслужване.
Неспазването на инструкцията за правилно използване на уреда изключва отговорността на производителя за всички произтичащи от това щети.
●● Производителят не отговаря за вреди, причинени
при употребата на пасатора и неговото оборудване
по начин, неотговарящ на неговото предназначение,
както и поради неправилното обслужване.
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната
табелка на уреда.
Ниво на шум на уреда (LWA): 72 dB/A.
Елементи на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
34
Задвижващо устройство на блендерa
Бутон включване / изключване
Турбо бутон, максимална скорост
Регулатор на скоростта
Приставка за пасиране
Стойка за монтиране на стена
Купа за разбъркване
Капак на купата за разбъркване
A
Стойка за стена
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
За да монтирате стойката към стената, пробийте два
отвора и закрепете стойката с помощта на винтовете
и стенните фасунги, доставени с уреда.
Употреба
Пасаторът е подходящ за приготвяне на майонеза, пюрета,
компоти, млечни шейкове, конфитюри, бебешки храни,
както и за нарязване на малки количества орехи и бадеми.
Пасаторът не е подходящ за приготвяне
на картофено пюре.
Преди поставянето и снемането на приставката уверете се, дали щепселът на
присъединителния кабел е изваден от контакта.
●● Сложете задвижващата база (5) на миксиращата приставка (1) и завъртете наляво (обратно на посоката на
часовниковата стрелка) D .
●● Сложете хранителните продукти, които искате да обработите с пасатора в купата (7).
●● Дръжте с едната ръка пасатора а с другата купата.
За да не пръска храната по време на употреба, включвайте и изключвайте пасатора само когато накрайникът се намира в храната, която ще пасирате. За да
включите пасатора, натиснете бутон (2) E . Ако желаете да използвате максималната степен на скоростта
по време на работа, натиснете бутон (3) E .
РЕГУЛАТОР НА СКОРОСТТА
F
Регулаторът на скоростта Ви дава възможност да настроите скоростта според вида храна, който приготвяте.
Ниските скорости са подходящи за започване на процеса
на разбъркване, размесване, разбиване и пасиране на
храни, както и за разбиване на яйчени белтъци. По-високите скорости са подходяща за разбиване на яйца, приготвяне на тесто за палачинки и т.н.
Универсална приставка за кълцане
A
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Съд на минимиксера
10 Нож на минимиксера
11 Капак на минимикесера с предавка
12 Капак на съда на минимиксера
В случай, когато в комплекта на ръчния
пасатор няма включен минимиксер, можете
да го поръчате отделно, като се свържете с Отдела за обслужване на Клиента
(поръчка № 640686).
Остриетата на ножа на минимиксера са
много остри. Запазете изключително
внимание по време на сглобяването и разглобяването, както и по време на почистването. Никога не отделяйте капака от
купата преди ножът да е спрял.
Никога не докосвайте ножа на приставката
за кълцане!
Никога не почиствайте ножа на приставката за кълцане с ръце! Винаги използвайте четка.
Дръжте ножа за кълцане само за интегрираната пластмасова дръжка.
РАБОТА С МИНИМИКСЕРА
G
Уредът служи за кълцане на месо, кашкавал, лук, ароматни подправки, чесън, плодове, зеленчуци, ядки
и бадеми (вижте таблицата I ).
Преди да кълцате месо, отстранете
всички кокали и хрущяли.
Не бива да се разбиват прекалено твърди
продукти като: зърна на кафе, мускатови
орехи, ледени кубчета.
Преди да поставите и снемете електрозадвижването на пасатора от минимиксера
уверете се, че щепселът на присъединителния кабел е изключен от контакта.
●● Сложете приставката за кълцане (9) върху равна,
чиста работна повърхност.
●● Монтирайте ножа (10) към приставката за кълцане.
●● Сложете храната, която искате да обработите, в купата
за кълцане.
●● Сложете капака на купата (11) към приставката за кълцане и го завъртете надясно (по посока на часовниковата стрелка), докато изщрака.
●● Сложете задвижващото устройство на капака и го
завъртете надясно (по посока на часовниковата
стрелка)
●● Дръжте задвижващото устройство с една ръка и приставката за кълцане с другата и включете уреда.
●● Сложете капака (12), за да предпазите храната, която
ще режете с приставката за кълцане H .
Примери за използване:
Настърган кашкавал за макаронени ястия
Поставете 200 гр. средно твърд кашкавал в пасатора
(Emmental, и т.н..) за десет секунди, за да получите смлян
кашкавал, идеален за поръсване на макаронени ястия.
Приставка за разбиване
A
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Приставка за разбиване
14 Съединител на приставката за разбиване
Слагайте и изваждайте задвижващия механизъм с монтирани към него бъркалки само
когато устройството е изключено.
Никога не монтирайте бъркалката непосредствено на задвижващия механизъм на
блендера без предавката на бъркалката.
РАБОТА С ПРИСТАВКАТА ЗА РАЗБИВАНЕ
J
Служи за разбиване на сметана, белтъци и мляко (студено мляко, максимална температура 8°C).
●● Сложете предавката към задвижващото устройство на
пасатора и го завъртете наляво (обратно на посоката
на часовниковата стрелка).
●● Сложете бъркалката в предавката.
●● Сложете храната, която желаете да разбиете, в купата.
●● Дръжте пасатора с една ръка и купата с другата. Натиснете бутона за включване/изключване.
За да получите по-добър ефект наклонете
приставката за разбиване под неголям ъгъл
и правете кръгообразни движения в каната.
Чистене и поддръжка
Преди чистене на уреда изключете го от
захранващата мрежа.
●● След всяко ползване на оборудването на електрозадвижването на блендера, измивайте добре тези
елементи, които са имали контакт с преработвания
продукт.
●● След измиването на оборудването на блендера, изсушете го и съхранявайте на сухо място.
ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ НА БЛЕНДЕРА
●● Корпуса на блендера чистете само с влажна кърпа.
Не потапяйте задвижващия механизъм на
блендера във вода или друга течност.
ПАСИРАЩ НАКРАЙНИК
●● Не потапяйте накрайника във вода, тъй като това ще
повреди смазката на лагерите.
●● Острието на миксиращия накрайник мийте под течаща
вода, без да използвате абразивни препарати.
●● Не мийте в миялна машина.
●● Изсушете накрайника на пасатора във вертикално
положение (страната с ножовете да гледа нагоре), за
да може да изтече водата.
35
ПРИСТАВКА ЗА РАЗБИВАНЕ
●● Извадете бъркалката от задвижващия механизъм.
●● Измийте бъркалката в съдомиялна машина. Задвижващият механизъм може да се почиства само с влажна
кърпа.
Никога не потапяйте предавката на приставката във вода и не я мийте в миялна
машина. Не чистете с пара!
ПРИСТАВКА ЗА КЪЛЦАНЕ
Никога не потапяйте предавката на капака
на минимиксера (11) във вода! Не го мийте
в съдомиялна машина!
●● Свалете задвижващото устройство от капака (11).
●● Завъртете капака (11) наляво (обратно на посоката на
часовниковата стрелка) и го свалете от съда (9).
●● Дръжте ножа за пластмасовата дръжка и го извадете.
●● Съда на минимиксера, капака (12) и ножа могат да се
мият в съдомиялна машина.
●● Капакът на минимиксера трябва да се почиства само
с влажна кърпа.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (waste electrical and electronic equipment
– WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат правилата
за връщане и рециклиране на използваното оборудване
в съответствие с действащите закони в ЕС. Трябва да се
обърнете към специализиран магазин на дребно, който
ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
36
UA
Шановні Клієнти,
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для досягнення найкращих результатів рекомендуємо
використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії
Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід звернути на вказівки з безпеки.
Збережіть, будь ласка, інструкцію, вона може знадобитися
Вам під час користування у майбутньому.
Вказівки з техніки безпеки і належної
експлуатації
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
За неналежне дотримання інструкції в частині
правильної експлуатації приладу виробник не
несе жодної відповідальності за несправності, що
виникли з цієї причини.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки зрозумілі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не користуйтеся приладом, якщо
у Вас мокрі руки.
●● Існує ризик отримати травму
гострими обертовими лезами!
●● Ніколи не хапайтеся за лезо, що
знаходиться в основі блендера!
Не чистити леза приладу голими
руками. Користуйтеся щіткою.
●● Уникайте контакту з рухомими
частинами.
●● Перед заміною оснащення або
наближенням до частин, які рухаються під час користування, прилад слід вимкнути ти відключити
його від джерела живлення.
●● Не торкайтеся ножа подрібнюючої
насадки під час роботи приладу,
він дуже гострий. Після вимкнення
приладу ніж продовжує крутитися
ще протягом деякого часу.
●● При використанні елементів міні-комбайна дотримуйтесь наступних вказівок:
●● Краї ножа міні-комбайна дуже
гострі. Ніж завжди потрібно тримати за пластмасову ручку. Щоб
уникнути травм під час користування приладом слід поводитись
обережно.
●● Чашу міні-комбайна слід завжди
ставити на чисту і рівну поверхню.
●● При використанні прилад слід
міцно тримати за ручку.
●● Не ставити прилад в мікрохвильову
піч.
●● Небезпека опіків!
●● Не можна наливати у чашу для
подрібнення гарячу олію через
загрозу опіків, спричинених розбризкуванням олії.
●● Будьте обережні при обробці гарячих рідин. Рідини можуть розбризкуватися під час обробки.
●● Для обробки гарячого молока
використовуйте високу вузьку
чашу, призначену для змішування.
Гаряче молоко може бризкати
і привести до опіків.
●● Не вмикайте прилад при змотаному шнурі живлення.
●● Пристроєм можуть користуватися
особи з обмеженими фізичними,
сенсорними й психічними можливостями, а також ті, що не мають
досвіду роботи із пристроєм, за
умови, що вони будуть робити це
виключно під наглядом або після
попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз та інструк37
тажу з безпечного використання
пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися пристроєм.
●● Завжди відключайте прилад від
електромережі, коли залишаєте
його без нагляду, а також перед
складанням, розбиранням і під час
чищення.
●● Не занурюйте корпус блендера
у воду чи в будь-яку іншу рідину.
●● Не користуйтеся приладом у разі
пошкодження шнура живлення та /
або приладу.
●● Щоб уникнути ураження електричним струмом шнур необхідно замінити. Заміна шнура проводиться
тільки у виробника, в акредитованому сервісному центрі або кваліфікованим фахівцем. Тільки наш
сервіс клієнтів може ремонтувати
прилади.
●● Дітям заборонено користуватися
приладом. Прилад і шнур живлення зберігати в місці, недоступному для дітей.
●● Ремонт обладнання може проводитися лише кваліфікованим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, ненобхідно звернутися
за порадою до спеціалізованого
сервісного центру.
●● Перед тим як увімкнути міні-комбайн переконайтеся, що кришка
щільно закрита.
●● Не виймайте із чаші робочі елементи, якщо блендер працює.
●● Цей прилад призначений тільки
для побутового використання.
38
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
●● Слід дотримуватися обережності під час чищення, спорожнення
чаші та маніпулювання ріжучими
лезами. Необережне користування
може призвести до поранення.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Пристрій завжди підключайте до розетки електрич-
ної мережі (тільки перемінного струму) з напругою,
що відповідає напрузі, вказаній на інформаційній
панелі специфікації пристрою.
●● Під час роботи приладу заборонено підставляти під
подрібнюючу насадку металеві прибори, такі як ножі
чи виделки.
●● Не користуйтеся подрібнюючою насадкою без занурення її у продукти, у випадку рідини, її рівень не
повинен перевищувати половину висоти насадки.
●● Шнур живлення не повинен торкатися гострих країв
і гарячих поверхонь.
●● Не ставте підставку блендера на гарячі поверхні і не
накладайте в неї дуже гарячі продукти. Дочекайтеся,
поки продукти охолонуть як мінімум до 80°C, потім
приступайте до обробки за допомогою блендера!
Перед тим, як вставити ручний блендер в каструлю,
зніміть його з плити.
●● Використовуйте тільки оригінальні насадки для ручного блендера.
●● Ніколи не знімайте і не вставляйте комплектуючі
приладу, коли прилад підключений до електромережі.
●● Рекомендації: Ніколи не включайте прилад на
довше, ніж це необхідно для обробки продуктів.
●● Чашу блендера не можна використовувати у мікрохвильовій печі.
●● Не витягайте вилку з розетки тягнучи за провід.
●● Не перевантажуйте пристрій надмірною кількістю
продукту чи надто сильним проштовхуванням його.
●● Не мийте насадки, коли вони встановлені на корпусі.
●● Для миття зовнішніх елементів не використовуйте
агре сивні миючі засоби у вигляді емульсії, крему,
пасти та ін. Це може, зокрема, призвести до змивання нанесених інформаційних графічних символів, тобто: шкал, позначень, попереджувальних
знаків тощо.
●● Не
допускайте заливання водою внутрішньої
частини корпусу подрібнюючої насадки.
●● Не переробляйте без перерви більше, ніж 1 порцію.
Перед наступним користуванням зачекайте, доки
пристрій охолоне до кімнатної температури.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються для
очищення у циз приладах, приводять до потемніння
вищевказаних частин. Мийте їх уручну з застосуванням традиційних засобів для миття посуду.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Прилад
призначений тільки для нарізки та змішування харчових продуктів. Забороняється використовувати прилад для інших предметів чи речовин.
●● Інструкцію з експлуатації зберігати в безпечному місці.
●● Передаючи прилад третім особам, завжди додавайте до нього інструкцію. За неналежне дотримання інструкції в частині правильної експлуатації
приладу виробник не несе жодної відповідальності
за несправності, що виникли з цієї причини.
●● Виробник не відповідає за збитки, які заподіяні
в результаті користування блендером та його оснащенням не за призначенням або внаслідок невідповідного обслуговування.
Технічні дані
Технічні параметри наведені на номінальній панелі специфікації приводу.
Шум приладу (LWA): 72 dB/A.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Корпус блендера
Кнопка вмикання/вимикання
Турбо-кнопка, максимальна швидкість
Регулятор швидкості
Змішувальна насадка
Настінне кріплення
Чаша для подрібнення
Кришка чаші для подрібнення
Настінне кріплення
Використання
Блендер призначений для приготування майонезу, пюре,
мусів, коктейлів, джемів, супів для немовлят чи подрібнення невеликих кількостей горіхів або мигдалю.
Блендер не призначений для приготування
картопляного пюре.
Перед встановленням та зніманням насадки
перевірте, чи вилка шнура живлення відключена від розетки.
●● З’єднайте корпус блендера (1) з міксуючою насадкою
(5) і покрутіть ліворуч (проти годинникової стрілки) D .
●● Призначені для обробки продукти покладіть у чашу (7).
●● Однією рукою тримайте блендер, а другою чашу. Щоб
уникнути розбризкування продуктів під час роботи
приладу, блендер слід вмикати лише тоді, коли подрібнююча насадка занурена у чашу. Натисніть кнопку (2),
щоб увімкнути блендер E . Для вибору максимальної
швидкості натисніть кнопку (3) E .
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ
F
Регулювання швидкості дозволяє підібрати швидкість
відповідно до типу подрібнюваних продуктів харчування.
Низька швидкість підходить для початку міксування, збивання та перемішування компонентів, а також для збивання білкової піни. Вища швидкість підходить для збивання яєць, приготування тіста тощо.
Кухонний міні-комбайн
A
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Чаша міні-комбайна
10 Ніж міні-комбайна
11 Кришка міні-комбайна з перехідником
12 Кришка чаші міні-комбайна
У разі якщо в комплект ручного міксера
не входить міні-подрібнювач, його можна
замовити, зв’язавшись з Відділом Обслуговування Клієнтів (замовлення № 640686).
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
Для того, щоб повісити кріплення на стіні, необхідно просвердлити два отвори та прикрутити кріплення за допомогою шурупів, що додаються.
Леза ножа міні-комбайна дуже гострі.
Будьте особливо обережні під час монтажу
та демонтажу, а також під час чищення.
Ніколи не роз’єднуйте кришку та чашу до
припинення обертання ножа.
Ніколи не торкайтеся леза ножа міні-комбайна!
Ніколи не слід чистити ніж руками! Завжди
користуйтеся щіткою.
39
Тримайте ніж міні-комбайна тільки за його
пластмасову частину.
РОБОТА З МІНІ-КОМБАЙНОМ
G
Прилад призначений для подрібнення м’яса, твердого
сиру, цибулі, зелені, часнику, фруктів, овочів, горіхів та
мигдялю (див. таблицю I ).
Перед подрібнюванням м’яса необхідно
видалити всі кістки та хрящі.
Не подрібнюйте надто тверді продукти,
тобто: зерна кави, мускатний горіх, кубики
льоду.
Перед встановленням та зніманням приводу блендера на змішувач переконайтеся,
що вилка шнура живлення відключена від
розетки.
●● Поставте чашу міні-комбайна (9) на рівну й чисту
поверхню.
●● Опустіть ніж (10) у чашу міні-комбайна.
●● Покладіть продукти у контейнер.
●● Накрийте чашу кришкою (11) і поверніть праворуч (за
годинниковою стрілкою).
●● Вставте корпус блендера у кришку міні-комбайна
з перехідником (11) і поверніть його праворуч (за годинниковою стрілкою).
●● Однією рукою тримайте чашу, а іншою натискайте кнопку вмикання/вимикання.
●● Встановіть кришку (12) для захисту подрібнюваних продуктів H .
Приклад використання:
Тертий сир для страв з макаронів
Подрібнити 200 г сиру середньої твердості (Емменталь
тощо) протягом 10 секунд, щоб отримати ідеально натертий сир для посипання страв із макаронів.
Віничок
A
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Віничок
14 Перехідник віничка
Віничок потрібно встановлювати або знімати лише коли прилад вимкнено.
Ніколи не встромлюйте віничок безпосередньо у корпус блендера без перехідника
віничка.
РОБОТА З ВІНИЧКОМ
J
Віничок призначений для збивання вершків, яєчних білків
чи молока (холодне молоко за температури максимально
8°C).
●● З’єднайте корпус блендера з перехідником віничка
і поверніть ліворуч (проти годинникової стрілки).
●● Вставте віничок у перехідник
●● Покладіть продукти у чашу.
●● Тримаючи однією рукою корпус блендера, а другою
чашу, натисніть кнопку увімкнути/вимкнути.
Для досягнення кращого результату нахиліть віничок під невеликим кутом і виконуйте ним кругові рухи у чаші.
Чищення і зберігання
Перед очищенням приладу вимкніть його із
мережі.
●● Після кожного використання оснащення приводу блендера старанно промийте частини оснащення, які контактують із продуктом, що переробляється.
●● Після чищення оснащення блендера висушіть його та
зберігайте у сухому місці.
КОРПУС БЛЕНДЕРА
●● Корпус блендера можна очищувати виключно за допомогою вологої ганчірки.
Не занурюйте корпус блендера у воду чи
іншу рідину.
НАСАДКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ
●● Не опускайте насадку у воду внутрішньою стороною, це
може призвести до порушення змащення підшипників.
●● Ніж подрібнюючої насадки потрібно мити під проточною
водою без використання абразивних миючих засобів.
●● Не мийте подрібнюючу насадку в посудомийній машині.
●● Насадку слід сушити у вертикальному положенні
(ножем догори), щоб забезпечити стікання води.
ВІНИЧОК
●● Витягніть віничок з перехідника.
●● Помийте віничок у посудомийній машині. Перехідник
можна очищувати виключно за допомогою вологої ганчірки.
Ніколи не занурюйте перехідник віничка
у воду та не мийте його у посудомийній
машині. Не можна чистити його за допомогою гарячої пари!
МІНІ-КОМБАЙН
Ніколи не занурюйте кришку міні-комбайна з перехідником (11) у воду! Не мийте
її у посудомийній машині!
40
●● Зніміть корпус блендера з кришки (11).
●● Поверніть кришку (11) ліворуч (проти годинникової
стрілки) і зніміть її з чаші (9).
●● Візьміть ніж (10) за пластмасову ручку і витягніть його.
●● Чашу міні-комбайна, кришку чаші (12) та ніж можна
мити у посудомийній машині.
●● Кришку міні-комбайна з перехідником слід очищувати
виключно за допомогою вологої ганчірки.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспортування
виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил, які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині транспорного засобу.
●● Під час транспортування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах
вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ
26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах, зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалюваних складських
приміщеннях за температури +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні відповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Принципи складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
41
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using
exclusively original Zelmer accessories. They have been
specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Important safety instructions
Read this entire manual carefully before using the
appliance. If the instructions for correct use of the
appliance are not observed, the manufacturer’s liability
for any resulting damage will be excluded.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Do not handle the appliance with wet
hands.
●● Risk of injury from sharp blades/
rotating drive!
●● Never grip the blade in the blender
foot. Never clean the blades with
bare hands. Use a brush.
●● Avoid contact with the moving parts.
●● Switch off and unplug the appliance
before changing any accessories or
approaching the moving parts.
●● Do not touch the blade while it is
operating as it is very sharp. After
the appliance has been switched
off the blade will continue to rotate
a moment longer.
●● Observe the following safety
precautions while using the mini food
processor:
●● The edge of the blade is very
sharp. Always hold the blade by
the plastic handle. Handle with
care to avoid any cuts.
42
●● Always place the container on
a clean, level surface.
●● Grip the blender firmly during use.
●● The universal cutter is not microwavesafe.
●● Risk of scalding!
●● Do not use the appliance with hot
oil, as there is a risk of burns due to
splashing.
●● Caution when processing hot
liquids. Liquids may splash during
processing.
●● When processing hot milk, use a tall,
narrow receptacle for blending. Hot
milk may splash and scald you.
●● Do not operate the appliance with the
cable still coiled.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Always disconnect the appliance from
the supply if it is left unattended and
before assembling, disassembling or
cleaning.
●● Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
●● Do not use the appliance if the power
cord and/or appliance are damaged.
●● To prevent injury, a damaged power
cord must be replaced by the
manufacturer or his customer service
or a similarly qualified person. Only
our customer service may repair the
appliance.
●● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
●● Repairs may only be undertaken
by qualified staff. Improper repairs
may result in serious injuries to the
user. In case of malfunction, contact
specialized service centre.
●● Make sure that the lid of the mini food
processor is closed before operating
the appliance.
●● Do not detach any elements while the
blender is in motion.
●● This appliance is intended for
domestic use only.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
●● Be careful when cleaning, emptying
the container and manipulating with
cutting blades. Careless use can
result in injuries.
CAUTION!
Risk of property damage
●● The appliance may only be plugged to an electrical
socket (alternating current only) with voltage
corresponding to the voltage indicated on the rating
plate of the appliance.
●● Never insert metal utensils, such as knives or forks, into
the inside of the cowl while the appliance is operating.
●● Do not operate the blending foot without a workload;
when mixing liquids, do not immerse more than half of
the foot in the liquid.
●● Do not place the power cord over sharp edges or hot
surfaces.
●● Never place blender foot on hot surfaces or use in very
hot food. Leave hot food to cool down to at least 80°C
before processing with the blender! Before using the hand
blender in a cooking pot, take the pot off the hotplate.
●● Operate the hand blender with original accessories only.
●● Do not attach or remove tools until the appliance is at
a standstill.
●● Recommendation: Never switch on the appliance for
longer as you need to processing the ingredients.
●● The blender jug is not suitable for use in the microwave.
●● Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
●● Do not overload the appliance by processing too much
food at one time or pressing too hard.
●● Unplug the appliance before cleaning.
●● Do not use aggressive detergents such as emulsion,
milk, paste, etc. as they can remove the graphic
symbols such as scales, markings, warning signs, etc.
●● Be careful, not to flood the inside of the blending foot.
●● Do not process continuously more than one portion.
Before the next use, let the appliance cool down to
room temperature.
●● Do not wash metal parts in a dishwasher. Aggressive
cleaning agents used in such appliances cause
tarnishing and dulling to metal elements. Wash by hand,
using traditional dishwashing liquids.
TIP
Information on the product and
tips for use
●● The
appliance is only suitable for cutting or mixing
food. It must not be used for processing other objects
or substances.
●● Please keep the operating instructions in a safe place.
●● If passing on the appliance to a third party, always
include the operating instructions. If the instructions
for correct use of the appliance are not observed, the
manufacturer’s liability for any resulting damage will be
excluded.
●● Manufacturer is not liable for any damage caused by
unintended use or improper handling of the blender and
its accessories.
Technical data
Technical parameters are quoted at product nameplate.
Appliance noise (LWA): 72 dB/A.
Appliance description
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Base unit
ON/OFF switch
Turbo button, maximum speed
Speed selector
Blending foot
Wall mount
Mixing jug
Lid for mixing jug
Wall mount
B/C
ZHB1004P
ZHB1004S
To fix the support to a wall, drill two holes and attach the
support by means of the wall plugs and screws supplied with
the appliance.
43
OPERATING THE MINI FOOD PROCESSOR
Use
The blender is suitable for preparing mayonnaise, puree,
compotes, milkshakes, jams, baby food or for chopping up
small quantities of walnuts or almonds.
Before mincing meat remove any bones or
gristle.
The blender is not suitable for preparing
mashed potato.
It is not allowed to grind hard products such as
coffee beans, nutmeg and ice cubes.
Before assembling and removing the blending
foot, make sure, that the plug of the supplying
cord is disconnected from the power outlet.
●● Slot the foot (5) onto the blender’s motor housing (1) and
twist it to the left (anticlockwise) D .
●● Place the food you wish to process with the blender into
the corresponding jug (7).
●● Hold the blender and the jug. To stop the food from
splashing out during use, only switch the blender on or off
when the foot is immersed in the food being processed.
To switch the blender on, press button (2) E . For
maximum speed, press button (3) E .
SPEED SELECTOR
F
The speed selector allows you to adjust the speed to the
type of food being processed. Low speeds are suitable for
starting the blending process, churning, beating and mixing
ingredients, as well as whipping egg whites. Higher speeds
are suitable for beating eggs, preparing batters, etc.
Mini food processor
A
ZHB1004P
ZHB1004S
9 Mini food processor container
10 Mini food processor blade
11 Mini food processor lid with transmission
12 Mini food processor container lid
If the universal cutter is not included with the
hand blender it can be ordered from customer
service (order no. 640686).
The mini food processor blades are very sharp.
Be very careful when assembling, disassembling
and cleaning. Never disassemble the lid from the
container before the disc stops rotating.
Never touch the blade of the mini food
processor!
Never clean the blade of the mini food processor
by hand! Always use a brush.
The blade of the mini food processor must only
be held by the plastic handle.
44
G
To mince meat, chop hard cheeses, onions, aromatic herbs,
garlic, fruit, vegetables, nuts and almonds (see the table I ).
Before assembling and removing the motor unit
out of the mini food processor, make sure that
the plug of the supplying cord is disconnected
from the power outlet.
●● Place the mini food processor container (9) down on a flat,
clean surface.
●● Fit the blade (10) into the mini food processor container.
●● Place the food you wish to process in the container.
●● Fit the lid (11) onto the mini food processor container and
twist it to the right (clockwise) until it clicks shut.
●● Place the motor unit onto the lid with gear (11) and twist it
to the right (clockwise).
●● Hold the motor unit and the mini food processor and switch
the appliance ON/OFF.
●● Fit the lid (12) to protect the processed food H .
Examples of use:
Grated cheese for pasta dishes
Blend 200 g of moderately hard cheese (Emmental, etc.)
for ten second to obtain a thickly grated cheese, ideal for
sprinkling over pasta dishes.
A
Whisk
ZHB1004P
ZHB1004S
13 Whisk
14 Whisk gear
Only fit or remove the whisk when the appliance
is switched off.
Never insert the whisk directly in the motor unit
without using the whisk gear.
USING WHISK ATTACHMENT
J
To whip cream, egg whites or milk (cold milk, maximum
temperature 8°C).
●● Slot the drive mechanism into the blender’s motor unit and
twist it to the left (anticlockwise).
●● Slot the whisk into the drive mechanism.
●● Place the food you wish to whisk into the jug.
●● Hold the blender and the jug. Press the on/off button.
For better results, lean the whisk is a small
angle and make round movements with it inside
the bowl.
Cleaning and maintenance
Unplug the appliance before cleaning.
●● After each use of the appliance carefully wash all parts in
contact with processed product.
●● After washing the blender accessories dry them and store
in a dry place.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of used
appliances as applicable throughout the EU. Please ask your
specialist retailer about current disposal facilities.
MOTOR HOUSING
●● Wipe the motor unit with a damp cloth only.
Do not immerse the motor unit in water or any
other liquid.
BLENDING FOOT
●● Do not immerse the foot in water as this will ruin the
lubrication on the bearings.
●● The blade of the blending foot should be washed under
running water without using any abrasive detergents.
●● Do not clean the foot in a dishwasher.
●● Dry the blender foot in an upright position (blender blade
face up) so that any trapped water can run out.
WHISK
●● Take the whisk out of the motor unit.
●● Wash the whisk in the dishwasher. The motor unit must
only be cleaned with a damp cloth.
Never immerse the lid of the mini food processor
with whisk gear in water and do not wash in the
dishwasher. Do not use steam cleaners!
MINI FOOD PROCESSOR
Never immerse the lid of the mini food
processor with gear (11) in water! Do not wash
it in the dishwasher!
●● Take the motor unit off the adapter (11).
●● Twist the lid (11) to the left (anticlockwise) and remove the
mini food processor (9).
●● Hold the blade by the plastic handle and remove it.
●● The mini food processor container, container lid (12) and
the blade are dishwasher safe.
●● The mini food processor lid with gear must only be cleaned
with a damp cloth.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
45
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
PL
1
2
3
4
1. Minimalakser z pokrywką – szybkie rozdrabnianie i siekanie
2. Trzepaczka – ubijanie piany 3. Pojemnik do miksowania ze
skalą i pokrywką 4. Praktyczny uchwyt do mocowania na
ścianie – wygodne przechowywanie blendera
CZ 1. Minirobot s víkem – rychlé drcení a sekání 2. Metla
– našlehání sněhu 3. Mixovací nádoba s meřící stupnicí
a víkem 4. Praktický úchyt k připevnění na zeď – pohodlná
úschova tyčového mixéru
SK 1. Ponorný mixer s vekom – rýchle drvenie a sekanie
2. Metlička – šľahanie peny 3. Nádoba na mixovanie
z odmerkou a vekom 4. Praktické uško na prichytenie na
stenu – pohodlné skladovanie mixéru
HU 1. Fedeles turmixgép – gyors darabolás és aprítás
2. Habverő – hab felveréséhez 3. Mércés és fedeles edény
a turmixoláshoz 4. Praktikus fogantyú a falra erősítéshez
– kényelmesen lehet a botmixert tárolni
RO 1. Minimalaxor cu capac – măcinare şi tocare rapidă 2. Tel
RU 1. Мини-комбайн с крышкой – быстрое измельчение
и размол 2. Венчик для взбивания 3. Мерный стакан
для смешивания с крышкой 4. Практичный крючок для
крепления на стене – удобное хранение блендера
BG 1. Мини пасатор с капак – бързо рязане и кълцане
2. Телена бъркалка – разбиване на пяна 3. Купа за
миксиране с измервателна скала и капак 4. Практически
държач за монтаж на стената – блендер лесен за
съхранение
UA 1. Міні-комбайн з кришкою – швидке подрібнення
і розмелювання 2. Віночок-збивалка – збивання
3. Посудина для подрібнення з мірною шкалою та
кришкою 4. Практичний вішак для кріплення на стіні –
зручне зберігання блендера
EN 1. Mini food processor with a lid – quick chopping and
shredding 2. Whisk – for beating cream and white of an
egg 3. Mixing cup with a lid 4. Useful wall mount for
convenient storage
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
ZHB1004-001_v05
– spumare albuş 3. Recipient pentru mixare cu gradaţie şi
capac 4. Suport practic pentru fixare pe perete – depozitare
confortabilă a blenderului
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising