Zelmer | ZHB1630W | User manual | Zelmer ZHB1630W User Manual

Zelmer ZHB1630W User Manual
ZHB16...
SmartMax
BLENDER RĘCZNY
hand blender
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BLENDER RĘCZNY
6–13
EN USER MANUAL
HAND BLENDER
14–21
ZHB16...
BLENDER RĘCZNY
hand blender
Blendery z serii HB1600 to unikalne połączenie jakości,
dużej mocy i funkcjonalności.
The HB1600 series blenders are a unique combination of high power,
quality and functionality.
www.zelmer.com
A
19
12
6
18
7
6a
13
1
7a
1a
1b
4
23d
23c
17
10
23a
23b
2
14
23
3
3a
8
22
15
4a
16
9
5
B
ZHB1606
ZHB1605
ZHB1604
ZHB1645
ZHB1630
ZHB1620
11
20
21
C
D
1
1
5
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E
F
1
G
H
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
8
I
J
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo
z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
6
● Nie wyjmuj z naczynia elementów
roboczych, gdy blender jest w ruchu.
● Nie dotykaj rękami elementów wyposażenia będących w ruchu, zwłaszcza niebezpieczne są noże nasadki
miksującej, minimalaksera, malaksera i tarcza wraz z wymiennymi
wkładkami. Są bardzo ostre! Nieostrożne użytkowanie może prowadzić do skaleczenia.
● Podczas pracy malaksera przed uruchomieniem upewnij się iż pokrywa
malaksera jest zamknięta.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających
się podczas użytkowania, należy wyłączać sprzęt i odłączyć od zasilania.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
● Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, opróżniania
pojemnika i manipulowania ostrzami
tnącymi. Nieostrożne użytkowanie
może prowadzić do obrażeń.
ZHB1600-002_v01
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elek-
trycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Nie narażaj blendera i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C – możesz go uszkodzić.
●● Nie zanurzaj napędu blendera, przekładni trzepaka,
pokrywy minimalaksera z przekładnią, pokrywy malaksera z przekładnią, w wodzie, ani nie myj ich pod bieżącą wodą.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie ww. części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
●● Nie używaj nasadki miksującej bez zanurzenia jej
w produktach, w przypadku cieczy jej poziom nie powinien przekraczać połowy wysokości nasadki.
●● Uważaj, aby nie zalać wodą wnętrza korpusu nasadki
miksującej.
●● Nie przekraczaj ilości składników ani czasów przygotowania podanych w tabelach.
●● Nie przetwarzaj bez przerwy więcej niż 1 porcję. Przed
ponownym użyciem urządzenia odczekaj, aż ochłodzi
się do temperatury pokojowej.
●● Nie przyciskaj dwóch przycisków równocześnie / .
●● Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed
przegrzaniem które powoduje jego wyłączenie przy
zbyt długim czasie pracy lub nadmiernym obciążeniu.
W takim przypadku konieczne jest odłączenie urządzenia od źródła zasilania. W tym celu wyciągnij wtyczkę
z gniazdka sieciowego, następnie odczekaj przynajmniej 10 minut, aż urządzenie ostygnie. Jeżeli ochrona
przed przegrzaniem włącza się zbyt często, skontaktuj
się z autoryzowanym punktem serwisowym Zelmer.
ZHB1600-002_v01
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
zastosowaniem blendera i jego wyposażenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.
Budowa urządzenia
A
1 Napęd
1a Przewód przyłączeniowy
1b Spinka
2 Przycisk włącz/wyłącz
3 Przycisk „turbo”
3a Wskaźnik prędkości
4 Regulator prędkości
4a Wskaźnik prędkości
5 Przyciski zwalniające
6 Uchwyt ścienny
6a Wkręt 4x40
z kołkiem montażowym 7,5x35
ELEMENTY NASADKI MIKSUJĄCEJ
7 Nasadka miksująca
7a Gumowa osłona
8 Pojemnik do miksowania ze skalą
9 Zewnętrzny pojemnik do miksowania
10 Mały pojemnik ze skalą
11 Pokrywko-podstawka
ELEMENTY TRZEPAKA
12 Przekładnia trzepaka
13 Trzepak
ELEMENTY MINIMALAKSERA
14 Pokrywka minimalaksera z przekładnią
15 Nóż minimalaksera
16 Pojemnik minimalaksera
17 Pokrywka minimalaksera
ELEMENTY MALAKSERA
18 Pokrywa malaksera z przekładnią
19 Popychacz
20 Pojemnik malaksera
21 Nóż malaksera
22 Mieszacz do ciasta
7
23 Tarcza z wymiennymi wkładkami
23a Wkładka do plastrów cienkich ( A )
23b Wkładka do plastrów grubych ( B )
23c Wkładka do wiórek ( F )
23d Wkładka do przecierania ( G )
Przygotowanie blendera do pracy
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj
elementy wyposażenia mające kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
Jeśli malaksera nie dołączono do blendera
ręcznego, odpowiednie części można zamówić
u osbługi klienta (numer części 11008024).
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Hałas urządzenia (LWA)/(A) z:
–– nasadką miksującą
–– trzepakiem
–– minimalakserem
–– malakserem
Specyfikacja wyrobu
57 dB/A
75 dB/A
75 dB/A
74 dB/A
B
podstawowe wyposażenie blendera
wyposażenie dodatkowe do nabycia w hipermarketach,
sklepach AGD i w sprzedaży wysyłkowej.
wersja kolorystyczna
Uruchomienie urządzenia i nastawianie
żądanego biegu
Po zamontowaniu odpowiedniej nasadki, włóż wtyczkę do
gniazdka i uruchom urządzenie przyciskiem
. Żądana
prędkość ustawiana jest w sposób płynny poprzez umieszczony powyżej regulator prędkości.
– Przekręcenie w prawo zmniejsza liczbę obrotów.
– Przekręcenie w lewo zwiększa liczbę obrotów.
Najwyższe obroty możemy uzyskać niezależnie od ustawionego biegu przez wciśnięcie przycisku .
Po podłączeniu napędu do sieci na wskaźniku prędkości
wyświetlany jest aktualny poziom prędkości.
Naciśnięcie przycisku
sygnalizowane jest podświetleniem się drugiego wskaźnika prędkości.
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk
lub . Zwolnienie dowolnego
przycisku powoduje natychmiastowe wyłączenie napędu blendera.
UCHWYT ŚCIENNY
C
1 Aby przymocować uchwyt do ściany, wywiercić otwór
i przykręć uchwyt za pomocą dołączonego wkręta z kołkiem
montażowym.
8
ZASTOSOWANIE POJEMNIKÓW
D
Zestaw pojemników (8, 9, 10) wraz z pokrywko-podstawką
(11) może być wykorzystywany w następujący sposób:
1 Pojemniki do miksowania – pojemniki (8, 9).
2 Miarka - pojemnik (10).
3 Pojemnik termoizolacyjny (podwójna ścianka) - wkładając pojemnik (8) do pojemnika (9).
4 Do przechowywania żywności – pojemniki (8, 9)
i pokrywko-podstawka (11).
5 Pokrywko-podstawka (11) może służyć jako podstawka
dla pojemnika (9) jak również jako przykrywka dla pojemnika
(8) i (9).
6 Po zakończeniu pracy do przechowywania blendera pojemniki (8, 9, 10) i pokrywko-podstawka (11) z akcesoriami.
PRACA Z NASADKĄ MIKSUJĄCĄ
E
Blender ręczny wraz z nasadką ma zastosowanie przy przyrządzaniu potraw, żywności dla dzieci i napojów. Szczególnie zalecany jest do rozdrabniania jarzyn gotowanych i surowych, miękkich owoców (bez pestek), mieszania płynów,
przygotowania sosów, kremów, zup, majonezów, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadki
upewnij się, czy wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
1 Napełnij dowolny pojemnik przetwarzanym produktem.
W zestawie dołączone są pojemniki do miksowania. Można również stosować inne pojemniki.
2 Zdejmij gumową osłonę, nałóż na napęd nasadkę miksującą i zatrzaśnij.
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
4 Umieść koniec nasadki miksującej w przetwarzanym
produkcie.
Blender pracuje lepiej, jeżeli wśród produktów
przeznaczonych do miksowania znajduje się
również płyn.
5 Następnie włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
i ustaw żądaną prędkość w zależności od potrzeb.
Do przygotowania produktów spożywczych
zaleca się zasadniczo stosować prędkość .
Do miksowania płynów, gorących produktów i do
mieszania składników (np. płatki zbożowe w jogurcie) zaleca się stosować regulator prędkości.
ZHB1600-002_v01
Aby zapobiec rozpryskiwaniu się produktów,
przycisk włącznika
lub
naciśnij dopiero
wtedy, gdy końcówka miksująca zanurzona jest
w produktach przeznaczonych do miksowania.
Poziom produktów znajdujących się w naczyniu nie powinien przekraczać wysokości części
roboczej trzepaka (L).
3 cm
L
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk
lub .
●
Zawsze wyłączaj blender przed wyjęciem końcówki miksującej z rozdrabnianych produktów. Po zakończeniu
pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
Wskazówki eksploatacyjne
●
●
●
●
Demontaż nasadki przebiega w sposób odwrotny do
montażu.
Po zakończeniu pracy z nasadką miksującą umyj ją
poprzez ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody.
W razie zalania wnętrza nasadki miksującej, odwróć ją
i postaw ostrzem skierowanym ku górze, aż do wyschnięcia.
Po wyschnięciu nasadki miksującej (7) załóż gumową osłonę
(7a) ułatwiającą bezpieczne przechowywanie nasadki.
PRACA Z TRZEPAKIEM
F
Blender ręczny wraz z trzepakiem ma zastosowanie przy
ubijaniu piany, śmietany, ucierania żółtek z cukrem, sporządzania kremów, ciast na omlety i naleśniki, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem trzepaka
upewnij się, czy wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
1 Przed rozpoczęciem pracy włóż trzepak do przekładni.
2 Tak zmontowany element nałóż na napęd, i zatrzaśnij.
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci.
4 Umieść koniec trzepaka wewnątrz pojemnika w przetwarzanym produkcie.
5 Następnie włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku i ustaw żądaną prędkość w zależności od potrzeb.
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk
lub .
●
Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
Wskazówki eksploatacyjne
●
●
●
Demontaż trzepaka przebiega w sposób odwrotny do
montażu. Najlepsze efekty uzyskuje się w czasie pracy
z najwyższą prędkością.
Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Można również stosować pojemiki (9) i (10) do miksowania dołączone do zestawu blendera.
Dla osiągnięcia lepszego efektu pochyl trzepak
pod niewielkim kątem i wykonuj koliste ruchy
w misce.
ZHB1600-002_v01
PRACA Z MINIMALAKSEREM
G
Blender ręczny wyposażony w minimalakser służy do siekania
mięsa, sera, orzechów, cebuli, czosnku, marchwi, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na minimalakser upewnij się, czy
wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
1 Połóż pojemnik minimalaksera na
i suchej powierzchni.
2 Włóż nóż do pojemnika, tak aby
z pojemnika trafił w otwór noża.
3 Do pojemnika włóż przetwarzany
pojemnik minimalaksera, nie więcej niż
poziomu MAX.
twardej, płaskiej
trzpień wystający
produkt. Napełnij
do zaznaczonego
Przed przystąpieniem do siekania dużych
kawałków produktów, pokrój je na mniejsze –
kostki około 1 cm.
4 Nałóż pokrywę minimalaksera z przekładnią na pojemnik, trafiając wypustkami w rowki umieszczone w pojemniku
i przekręć pokrywę do oporu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
5 Na tak zmontowany minimalakser nałóż napęd blendera,
i zatrzaśnij.
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
7 Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku .
8 Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
● Demontaż minimalaksera przebiega w sposób odwrotny
do montażu.
9 Możesz przechowywać produkty w pojemniku minimalaksera (16), w tym celu aby zabezpieczyć przetwarzany
produkt załóż na niego pokrywę minimalaksera (17).
Ostrza noża minimalaksera są bardzo ostre.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu i demontażu oraz w czasie czyszczenia.
Nie wolno rozdrabniać zbyt twardych produktów, takich jak: ziarna kawy, gałka muszkatołowa, kostki lodu.
9
●● wyłącz urządzenie,
●● zdejmij napęd, następnie pokrywę z przekładnią,
●● usuń produkty z noża i ścianek pojemnika,
●● zmontuj ponownie urządzenie – jak opisano powyżej,
kontynuuj pracę.
Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
zatrzymaniem obrotów noża.
Nie włączaj napędu bez wyposażenia.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Jeżeli produkty przykleją się do noża lub do wewnętrz-
Czas przetwarzania można skracać w zależności od
potrzeby użytkownika, wtedy uzyskamy inną granulację rozdrobnienia produktów.
nych ścianek pojemnika to:
Orientacyjne czasy i ilości przetwarzania wybranych produktów spożywczych dla zalecanej prędkości.
Maksymalna
liczba cykli
Rekomendowana
masa produktu
100 g
100 g
10-20 s
3
150 g
150 g
30-40 s
3
100 g
150 g
(2-5) x 1 s
5
15 g
(500 ml)
15 g
(7-10) x 1 s
5
(3-8) x 1 s
5
20 x
150 g
200 g
(5-10) x 1 s
5
100 g
200 g
(3-8) x 1 s
3
100 g
200 g
(3-8) x 3 s
3
50 g
50 g
30-40 s
3
PRACA Z MALAKSEREM
Charakterystyka urządzenia
Blender ręczny ZELMER wyposażony w malakser służy do
siekania, przecierania, krojenia w plastry i wiórka mięsa,
sera, warzyw, orzechów i owoców.
Zastosowanie wyposażenia malaksera
Nóż malaksera – służy do siekania (rozdrabniania) surowego lub gotowanego mięsa, sera, orzechów, warzyw itd.
Mieszacz – służy do mieszania ciasta.
10
25 x
Tarcza z wymiennymi wkładkami
– Wkładka do plastrów cienkich (A) - służy do cięcia owoców
i warzyw na plastry cienkie.
– Wkładka do plastrów grubych (B) – służy do cięcia owoców i warzyw na plastry grube.
– Wkładka do wiórek (F) – służy do rozdrabniania na wiórki
owoców i warzyw.
– Wkładka do przecierania (G) – służy do rozdrabniania
warzyw i owoców na miazgę.
ZHB1600-002_v01
Popychacz – służy do popychania produktu rozdrabnianego za pomocą tarczy wraz z wymiennymi wkładkami, oraz
zamykania leja wlotowego pokrywy.
Tarcze rozdrabniające nie mogą być używane
do krojenia bardzo twardych produktów (ser
Parmesan, czekolada)
Nie używaj elementów malaksera do kruszenia
lodu, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia
pojemnika i stępienia noża tnącego.
Przygotowanie malaksera do pracy
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na malakser upewnij się, czy wtyczka
przewodu przyłączeniowego jest odłączona od
gniazdka sieci zasilającej.
Praca z malakserem (nożem tnącym
i mieszaczem)
H
1 Połóż pojemnik malaksera na twardej, płaskiej i suchej
powierzchni.
2 Włóż nóż, lub mieszadło do pojemnika, tak aby trzpień
wystający z pojemnika trafił w otwór noża, mieszadła.
3 Do pojemnika wsyp przetwarzany produkt. Napełnij pojemnik malaksera, nie więcej niż do zaznaczonego
poziomu 1250 ml.
Przed przystąpieniem do siekania dużych
kawałków produktów, pokrój je na mniejsze –
kostki około 1 cm.
4 Nałóż pokrywę na pojemnik, trafiając wypustkami
w rowki umieszczone w pojemniku i przekręć pokrywę do
oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5 Na tak zmontowany malakser nałóż popychacz, jak również napęd blendera i zatrzaśnij.
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
7 Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku lub
8 Ustaw żądaną prędkość w zależności od potrzeb.
.
W trakcie pracy malaksera nie wolno wyjmować popychacza.
Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
Demontaż malaksera przebiega w sposób
odwrotny do montażu.
Ostrza noża malaksera są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu
i demontażu oraz w czasie czyszczenia.
ZHB1600-002_v01
Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
zatrzymaniem obrotów noża lub mieszadła.
Nie włączaj napędu bez wyposażenia.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Jeżeli produkty przykleją się do noża lub do wewnętrznych ścianek pojemnika to:
●● wyłącz urządzenie,
●● zdejmij napęd, następnie pokrywę z przekładnią,
●● usuń produkty z noża i ścianek pojemnika,
●● zmontuj ponownie urządzenie - jak opisano powyżej,
kontynuuj pracę.
Przykładowe zastosowanie
Ciasto chlebowe
Przepis podstawowy:
●● 250g mąki
●● 140 ml wody
●● 7g cukru
●● 7 g margaryny
●● 0.5 g drożdży
●● 4 g soli
Narzędzia: Miska i mikser z mieszadłem
●● Umieść wszystkie składniki, z wyjątkiem wody, w misce
●● Miksuj składniki z prędkością turbo.
●● Po kilku sekundach wlej wodę przez lejek.
●● Wymieszaj wszystko z prędkością turbo.
Zalecenia: czas mieszania 30 sekund
Maksymalny czas mieszania: 60 sekund
Maksymalna ilość: 1 x podstawowy przepis
Uwaga: Możesz kolejno zagnieść maksymalnie 2 porcje
podstawowego przepisu.
Kruche ciasto
Przepis podstawowy:
●● 250 g mąki
●● 125 g margaryny lub masła (w pokojowej temperaturze)
●● 125 g cukru
●● 1 jajko
●● ½ paczki proszku do pieczenia
●● 1 paczka cukru waniliowego
●● 1 szczypta soli
Narzędzia: Miska i mikser z mieszadłem
●● Umieść wszystkie składniki w misce
●● Miksuj składniki z prędkością turbo.
●● Pozostaw ciasto w chłodnym miejscu.
Wymieszaj ponownie, jeżeli trzeba.
Maksymalna ilość: 1 x podstawowy przepis
11
Orientacyjne czasu i ilości przetwarzania wybranych produktów spożywczych dla zalecanej prędkości
Maksymalna
liczba
cykli
Rekomendowana masa
produktu
250 g
350 g
25-30 s
3
200 g
250 g
30-70 s
3
300 g
300 g
250 g
350 g
(5-10) x 2 s
5
15 g
20 g
(4-7) x 2 s
5
(3-8) x 1 s
3
10x
3
20x
350 g
500 g
3
300 g
300 g
3
350 g
500 g
3
350 g
500 g
3
250 g
500 g
(6-15) x 4 s
30 g
40 s
200 g + 3 g
5s
5
3
Praca z tarczą z wymiennymi wkładkami
(wkładkami do plastrów, wiórek i przecierania)
I
1 Połóż pojemnik malaksera na twardej, płaskiej i suchej
powierzchni.
2 Zamontuj w tarczy (23) wybraną wkładkę (np. (23a)).
Aby się nie skaleczyć, montuj i demontuj wkładki trzymając
tarczę (23) w dwóch rękach przy użyciu dwóch kciuków.
3 Włóż tarczę do pojemnika, tak aby trzpień wystający
z pojemnika trafi w otwór tarczy.
4 Nałóż pokrywę minimalaksera z przekładnią na pojemnik,
trafiając wypustkami w rowki umieszczone w pojemniku i przekręć
pokrywę do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
12
5 Na tak zamontowany malakser nałóż napęd blendera
i zatrzaśnij.
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
7 Umieść we wnętrzu leja pokrywy przetwarzane produkty.
8 Przyłóż popychacz do leja pokrywy tak aby nie dociskać
produktu przed włączeniem urządzenia (popychaj kolejne
partie produktów gdy napęd blendera jest włączony).
9 Regulatorem prędkości ustaw wymaganą prędkość.
10 Uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
napędu blendera.
/
ZHB1600-002_v01
Po zakończeniu pracy malaksera
J
1 Zwolnij przycisk / .
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Odblokuj naciskając przyciski zwalniające i wyjmij napęd
blendera (po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia).
4 Wyjmij popychacz z leja pokrywy
5 Odblokuj i otwórz pokrywę.
6 Wyjmij tarczę z wkladką.
7 Wyjmij wkładkę.
8 Opróżnij pojemnik z produktów.
Wskazówki eksploatacyjne
Wkładka do wiórek i przecierania
●● Do leja włożyć produkt obrabiany, przyłożyć popychacz
(nie dociskać), włączyć napęd blendera. Gdy urządzenie
pracuje dociskać popychacz z niewielką siłą.
●● Po napełnieniu pojemnika do wartości 1250 ml zatrzymaj urządzenie, opróżnij i zbierz ścinki zgromadzone na
tarczy.
Wkładka do plastrów
●● Zaleca się wkładać produkty do leja w pozycji pionowej
tak by wypełniały całą przestrzeń leja.
●● Do leja włożyć produkt obrabiany, przyłożyć popychacz
(nie dociskać), włączyć napęd blendera. Gdy urządzenie
pracuje dociskać popychacz z niewielką siłą.
●● Po napełnieniu pojemnika do wartości 1250 ml zatrzymaj urządzenie, opróżnij i zbierz ścinki zgromadzone na
tarczy.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Czyszczenie i konserwacja
●● Po
każdorazowym użyciu wyposażenia napędu blendera dokładnie umyj części wyposażenia mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
●● Napęd blendera, przekładnię trzepaka, pokrywę minimalaksera z przekładnią i pokrywę malaksera z przekładnią czyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Nie zanurzaj ich w wodzie i nie myj w zmywarce
ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia!
●● Nasadkę miksującą umyj poprzez ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody. Części metalowe umyj ręcznie
w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, później
dobrze wypłucz.
●● Nie myj nasadki miksującej ani innych części metalowych w zmywarce.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub narożach usuń szczoteczką do mycia naczyń.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić przebarwienie elementów wykonanych z tworzywa
sztucznego. Nie traktuj tego jako wady. Zabrudzenia
z soku z marchwi można łatwo usunąć, przecierając
szmatką zwilżoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu wyposażenie blendera wysusz i przechowuj
w suchym miejscu.
ZHB1600-002_v01
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
13
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome among the users of Zelmer appliances!
For best results we recommend using original Zelmer
accessories only. They have been designed specifically for
this product.
Please carefully read this manual. Pay special attention
to important safety instructions. Keep these operating
instructions for future reference.
Safety precautions and proper use
Please read the entire manual before using this appliance.
DANGER! / WARNING!
Failure to follow safety
recommendations may result in
injury
●● Do not operate the appliance if its
power cord, housing or the handle
are damaged.
●● If the power cord is damaged, in
order to avoid a hazard it should be
replaced by the manufacturer or by
a specialised service centre or by
a qualified person.
●● The appliance should be repaired
by trained staff only. Improper repair
may result in a serious hazard to
the user. In case of defects, please
contact a ualified service centre.
●● This appliance is intended for
domestic use only.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
●● Do not remove the blender from
the blow when the appliance is in
operation.
●● Do not touch any moving parts.
Blades of the blender arm, chopper
bowl and food processor and
discs with interchangeable inserts.
14
They are very sharp! Careless
handling can lead to injury.
●● Before using the food processor,
make sure its lid is closed.
●● This product shall not be used by
children. Keep the appliance and the
power cable out of reach of children.
●● Switch off and unplug the appliance
before you exchange the accessories
or approach the parts moving during
operation.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Exercise caution when cleaning,
emptying the container and handling
the cutting blades. Careless handling
can lead to injury.
NOTE!
Failure to observe these
guidelines may result in damage
to property
●● Always
connect the appliance to the power outlet
(alternating current only) with voltage matching that
indicated on the name plate.
●● Do not unplug the appliance by pulling the cord.
●● Do not expose the blender and its attachments to
temperature above 60°C, because damage can result.
●● Do not immerse the motor unit, whisk gear unit,
chopper bowl gear unit and food processor lid with
a gear unit in water, nor wash them under running water.
ZHB1600-002_v01
●● Do
not overload the appliance with too much food
product or by pushing it too hard.
●● Do not wash the elements of the motor unit.
●● Do not clean the external elements with aggressive
detergents, such as emulsions and pastes.
They might for example remove graphic symbols, such
as: scale, marks, warning signs, etc.
●● Do not wash the metal parts in the dishwasher.
Aggressive cleaning agents used in a dishwasher
will cause these parts to darken. Wash these parts by
hand using traditional dishwashing liquid.
●● Do not use the blending arm without immersing it in
the food product. Do not immerse the blending arm in
liquid down to more than half of its length.
●● Be careful not to pour water inside the blending arm.
●● Do not exceed the quantities and times indicated in the
tables.
●● Do not process without a pause more than one
serving. Before re-using the appliance allow it to cool
to room temperature.
●● Do not press the
●● The appliance is
and . buttons at the same time.
equipped with overheat protection
that will turn it off when used for too long or under
excessive load. When overheated, disconnect the
appliance from the power source. To do this, unplug
the appliance from the wall outlet and allow it to cool
for at least 10 minutes. If the overheat protection is
tripped too often, contact an authorized Zelmer service
centre.
TIP
Product information and
directions for use
●● The appliance is intended for domestic use. Different
warranty conditions apply when appliance is used for
catering.
●● The manufacturer shall not be liable for any damage
caused by the improper operation or use of the blender
or its attachments.
Features and components
1 Motor unit
1a Power cord
1b Clip
2 On / off button
button
3 TURBO
3a Speed indicator
4 Speed control
4a Speed indicator
5 Release buttons
ZHB1600-002_v01
A
6 Wall bracket
6a 4x40 screw with
7,5x35 wall plug
BLENDING ARM COMPONENTS
7 Blending arm
7a Rubber cap
8 Blending container with measuring scale
9 Additional blending container
10 Measuring cup
11 Lid/base
WHISK COMPONENTS
12 Whisk gear unit
13 Whisk
CHOPPER COMPONENTS
14 Chopper gear unit
15 Chopper blade
16 Chopper bowl
17 Chopper bowl lid
FOOD PROCESSOR COMPONENTS
18 Food processor gear unit
19 Pusher
20 Food processor bowl
21 Food processor blade
22 Dough mixer
23 Disc insert holder
23a Thin slicing insert ( A )
23b Thick slicing insert ( B )
23c Shredding insert ( F )
23d Grating insert ( G )
If the food processor is not included with the
hand blender, it can be ordered from customer
service (order no. 11008024).
Specifications
Technical specifications are listed on the product name plate.
Nosie level (LWA)/(A) with attachments:
–– Blending arm
–– Whisk
–– Chopper
–– Food processor
Product specifications
57 dB/A
75 dB/A
75 dB/A
74 dB/A
B
Blender standard attachments
Additional accessories and attachments are available in
supermarkets, convenience stores and online.
Colour
15
Start the appliance and set the desired speed
After installing the appropriate attachment, plug the power
cord into a wall outlet and press to
start the appliance.
Use the infinitely adjustable speed control dial to set the
desired speed.
– Turn right to reduce the speed
– Turn left to increase the speed.
Press
at any time to obtain maximum speed regardless
of the speed control setting.
Once you plug in the motor unit the indicator will show the
set speed.
Additional indictor lights up when the
The blender works better if food products to be
processed are in liquid.
5 Press
speed.
to start the appliance and set the desired
It is recommended to use
speed for most
food products. Use speed control for blending
liquids, hot products and to mix in the ingredients
(such as cereals in yogurt).
button is pressed.
The appliance operates only when you press
the
or
button. Release the button to stop
the blender motor unit.
To avoid splashing press
or
only when
the blade with guard is immersed in the food
products to be processed.
C
The appliance operates only when you press
the
or
button.
WALL BRACKET
1 Drill a hole in the wall, hammer in the wall plug and use
the screw provided to attach the bracket to the wall.
Prepare the blender for operation
Before first use wash all attachments that
come into contact with food in hot water with
a little dishwashing liquid.
CONTAINERS
D
Use the containers (8, 9, 10) and the lid/base (11) as follows:
1 Blending – containers (8, 9).
2 Measuring cup (10).
3 Thermo insulating container (double-walled) – place
container (8) inside the container (9).
4 Food storage – containers (8, 9) and lid/base (11).
5 Lid/base (11) can be used as a base for container (9)
and also as a lid for containers (8) and (9).
6 Blender storage when you finish your work – containers
(8, 9, 10) and lid/base (11) with attachments.
BLENDING ARM
E
Hand blender with its blending arm can be used when
preparing food, baby food and drinks. It is ideal to shred
the cooked and raw vegetables, soft (seedless) fruits, blend
liquids, prepare sauces, creams, soups, mayonnaise, etc.
Before attaching or removing the blending arm,
make sure that the appliance is unplugged
from the wall outlet.
1 Fill a container of your choice with a food product.
Blending containers are provided with the
appliance. You can also use other containers.
2 Remove the rubber cap, attach blending arm to the
motor unit until it locks.
16
3 Plug in the appliance.
4 Place the blade with guard in the food product to be
processed.
●● Always
turn off the blender before you remove the
blade with guard from the blended food products. Once
finished, turn off and unplug the appliance from the wall
outlet.
Tips on operating the appliance
●● To
detach the blending arm follow the attaching
procedure in reverse order.
●● In the event of water ingress inside the blending arm,
turn it upside down and leave to dry.
●● In the event of water ingress inside the blending arm, turn it
upside down and leave to dry.
●● Once the blending arm (7) is completely dry, replace the
rubber cap (7a) to ensure safe storage.
F
WHISK
Use your hand blender with whisk attachment to whip
foam, cream, yolks with the sugar, make cream, dough for
pancakes and omelettes.
Before attaching or removing the whisk, make
sure that the appliance is unplugged from the
wall outlet.
1 Before you begin, attach whisk to its gear unit.
2 When assembled, attach and lock to motor unit.
3 Plug in the appliance.
4 Place the whisk in the container with the food product to
be processed.
5 Press
to start the appliance and set the desired speed.
The appliance operates only when you press
the
or
button.
●● Once finished, turn off and unplug the appliance from the
wall outlet.
ZHB1600-002_v01
Tips on operating the appliance
●
●
●
To detach the whisk follow the attaching procedure in
reverse order. Use the Turbo speed for best results.
Once finished, turn off and unplug the appliance from the
wall outlet.
For whipping you can also use containers (9) and (10)
provided with the blender.
Tilt the whisk slightly and gently move it
around the bowl for best results.
Do not immerse the whisk beyond its working
length (L).
3 cm
CHOPPER
4 Place gear unit onto the bowl making sure that tabs are
aligned with the grooves in the bowl and turn clockwise all
the way until resistance.
5 Attach motor unit to the gear unit, and lock.
6 Plug in the appliance.
7 Press to turn on the appliance.
8 Once finished, turn off and unplug the appliance from the
wall outlet.
● To disassemble the chopper unit follow the assembly
procedure in reverse order.
9 You can store the products in the mini chopper bowl (16),
To protect the processed food product cover bowl with lid (17).
Chopper blades are very sharp. Be especially
careful when you install, remove or clean the
blades.
L
Do not chop hard products such as coffee
beans, nutmeg and ice cubes.
G
Never remove the gear unit off the bowl before
the blades come to a full stop.
Your hand blender is equipped with a chopper to chop meat,
cheese, nuts, onions, garlic, carrots, etc.
Before attaching/detaching the gear unit from
the motor unit, make sure that the appliance is
unplugged from the wall outlet.
Do not operate the motor unit without any
attachments.
1 Place the chopper bowl on a hard, flat and dry surface.
2 Place chopping blade in the bowl and insert it onto the
protrusion in the centre of the bowl.
3 Place the food product to be processed in the bowl.
Do not fill the bowl above the MAX mark.
Cut larger chunks of the product into smaller
1 cm cubes.
Tips on operating the appliance
●
If the food product sticks to the blade or to the bowl:
● turn off the appliance,
● detach the motor unit and remove the gear unit,
● remove the products from the blade and the bowl
walls,
● re-assemble the appliance and resume your work.
Vary the processing time depending on your needs to obtain
coarsely or finely chopped food products.
Recommended speed and approximate processing times of selected food products.
Maximum
number of
cycles
Recommended
product weight
ZHB1600-002_v01
100 g
100 g
10-20 s
3
150 g
150 g
30-40 s
3
100 g
150 g
(2-5) x 1 s
5
17
Maximum
number of
cycles
Recommended
product weight
15 g
(500 ml)
20 x
(3-8) x 1 s
5
(5-10) x 1 s
5
100 g
200 g
(3-8) x 1 s
3
100 g
200 g
(3-8) x 3 s
3
50 g
50 g
30-40 s
3
ZELMER hand blender is equipped with a food processor
for chopping, slicing, shredding and grating of cheese,
vegetables, meat, nuts and fruits.
Food processor components
Food processor blade – for chopping raw or cooked meat,
cheese, nuts or vegetables, itd.
Dough mixer – for mixing the dough.
Disc insert holder
– Thin slicing insert (A) – for slicing fruits and vegetables into
thin slices
– Thick slicing insert (B) – for slicing fruits and vegetables
into thick slices.
– Shredding insert (F) – for shredding fruits and vegetables.
– Grating insert (G) – for grating fruits and vegetables into
pulp.
Pusher – for pushing the product to be processed by the
disc with interchangeable inserts, and for closing the inlet
tube of the gear unit.
18
5
200 g
Description
Do not use the food processor elements for
crushing ice, as this will damage the bowl and
will dull the blades.
25 x
(7-10) x 1 s
150 g
FOOD PROCESSOR
The disc inserts must not be used for cutting
very hard foods (Parmesan cheese, chocolate).
15 g
Prepare food processor for operation
Before attaching/detaching the gear unit from
the motor unit, make sure that the appliance is
unplugged from the wall outlet.
Use food processor (chopping blade and
dough mixer)
H
1 Place the food processor bowl on a hard, flat and dry surface.
2 Place chopping blade or dough mixer in the bowl and
insert it onto the protrusion in the centre of the bowl.
3 Pour the food product to be pressed in the bowl. Do not
fill the bowl above the MAX mark or 1250 ml.
Cut larger chunks of the product into smaller
1 cm cubes.
4 Place the hopper on the bowl, sliding the tabs into the
bowl slots and turn the hopper fully clockwise.
5 Attach motor unit to the gear unit and lock, insert pusher
into funnel.
6 Plug in the appliance.
7 Press or to turn on the appliance.
8 Set the desired speed.
Do not remove the pusher during food
processor operation.
Once finished, turn off and unplug the
appliance from the wall outlet.
ZHB1600-002_v01
To disassemble the food processor follow the
assembly procedure in reverse order.
Food processor blades are very sharp. Be
especially careful when you install, remove or
clean the blades.
Never remove the gear unit off the bowl before
the blades or dough mixer come to a full stop.
Do not operate the motor unit without any
attachments.
Tools: Bowl and kneading hook of the multifunction
accessory
●● Put all ingredients in the bowl except the water.
●● Mix ingredients at turbo speed.
●● After severalseconds pour the water through the feed
tube.
●● Process everything at turbo speed.
Our recommendation: 30 seconds switch time
Maximum switch-on time: 60 seconds
Maximum quantity: 1 x basic recipe
Note: You can make maximum 2 x the amount of the basic
recipe succesion.
Short pastry
Tips on operating the appliance
●● If the food product sticks to the blade or to the bowl:
●● turn off the appliance,
●● detach the motor unit and remove the gear unit,
●● remove the products from the blade and the bowl
walls,
●● re-assemble the appliance and resume your work.
Application example
Bread dough
Basic recipe:
●● 250g flour
●● 140 ml water
●● 7g sugar
●● 7g margarine
●● 0,5 g yeast
●● 4 g salt
Basic recipe:
●● 250 g flour
●● 125 g margarine or butter (room temperature)
●● 125 g sugar
●● 1 egg
●● 1/2 packet of baking powder
●● 1 packet of vanilla sugar
●● 1 pinch of salt
Tools: Bowl and kneading hook of the multifunction
accessory
●● Put all ingredients in the bowl.
●● Mix ingredients at turbo speed.
●● Leave pastry dough to stand in a cool environment.
Process further if required.
Maximum quantity: 1 x basic recipe
Recommended speed and approximate processing times of selected food products.
Maximum
number
of
cycles
Recommended
product
weight
ZHB1600-002_v01
250 g
350 g
25-30 s
3
200 g
250 g
30-70 s
3
300 g
300 g
250 g
350 g
3
(5-10) x 2 s
5
19
Maximum
number
of
cycles
Recommended
product
weight
15 g
20 g
10x
20x
(4-7) x 2 s
5
(3-8) x 1 s
3
350 g
500 g
3
300 g
300 g
3
350 g
500 g
3
350 g
500 g
3
250 g
500 g
(6-15) x 4 s
30 g
40 s
200 g + 3 g
5s
5
3
Disc holder with inserts
(slicing, shredding and grating inserts)
I
1 Place the food processor bowl on a hard, flat and dry
surface.
2 Install the desired insert (e.g. 23a) in the disc holder
(23a) To avoid injury, install and remove inserts holding the
disc holder (23) with both hands and thumbs.
3 Place disc in the bowl and onto the protrusion in the
centre of the bowl.
4 Place gear unit onto the bowl making sure that tabs are
aligned with the grooves in the bowl and turn clockwise all
the way until resistance.
5 Attach motor unit to the gear unit, and lock.
6 Plug in the appliance.
7 Place food products in the tube of the gear unit.
8 Gently place the pusher into the tube of the gear unit as
not to push the product before operating the motor unit (only
push the product further when the motor unit operates).
9 Set the desired speed using the speed control dial.
10 Press
20
/
to turn on the appliance.
When you have finished your work
J
1 Release the buttons /
2 Unplug power cord from wall outlet.
3 Unlock using the release buttons and detach the motor
unit (after the appliance comes to a full stop).
4 Remove the pusher from gear unit tube.
5 Unlock and remove the gear unit.
6 Remove disc holder with insert.
7 Remove the insert.
8 Empty the bowl.
Tips on operating the appliance
Shredding and grating inserts
●● Place the food product to be processed in the tube, place
pusher in the tube (but do not push) and turn on the
motor unit. Gently push the pusher when the appliance
operates.
●● Stop the appliance when the bowl is filled up to 1250 ml,
empty the bowl and collect shredded/grated food product
from bowl walls.
ZHB1600-002_v01
Slicing insert
●● It is recommended to put products into the tube vertically
so that the entire cross-section of the tube is filled.
●● Place the food product to be processed in the tube, place
pusher in the tube (but do not push) and turn on the
motor unit. Gently push the pusher when the appliance
operates.
●● Stop the appliance when the bowl is filled up to 1250 ml,
empty the bowl and collect residue food product from the
disc.
Cleaning and Maintenance
●● After
each use, wash the attachments that had any
contact with the processed product.
●● Wipe the motor unit, whisk gear unit, chopper gear unit
and food processor gear unit with a damp cloth and
a ittle dishwashing liquid. Do not immerse the above
components in water or wash them in a dishwasher as
this will damage the appliance!
●● Wash blending arm by immersing it in clean, warm
water and running the appliance. Wash metal parts by
hand in water with a little dishwashing liquid, then rinse
thoroughly.
●● Do not wash the blending arm or any metal parts in the
dishwasher.
●● Before washing remove residue from crevices or corners
using a brush.
●● After prolonged use the plastic elements of the
appliance may become discoloured. This is not a defect.
Discolouring from the carrot juice can be easily removed
by wiping with a cloth moistened with cooking oil.
●● Once washed, leave the attachments to dry and then
store in a dry place.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from
unintended use or improper handling of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any
time, without prior notice, in order to adapt it to the requirements
of laws, standards, directives, or to improve its construction due to
commercial, aesthetic or other reasons.
ZHB1600-002_v01
21
PL
1
2
3
4
1. Innowacyjna konstrukcja noży i stopy blendera
– doskonały efekt blendowania, bez efektu
rozchlapywania 2. Gumowa osłonka na nasadkę
miksującą – bezpieczne przechowywanie
3. Przemyślana ergonomiczna konstrukcja
gwarantująca wygodę użytkowania
i przechowywania 4. Łatwy i szybki system
wymiany akcesoriów
EN
1. The innovative design of the blender blades
and blending arm – perfect blending without
splashing 2. Blade guard rubber cap – safe
storage 3. Smart, ergonomic design for ease
of use and storage 4. Easy and quick accessory
exchange system
ZHB1600-002_v01
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising