Zelmer ZSB1400B (SB1000) User Manual

Zelmer ZSB1400B (SB1000) User Manual
1
2
SB1000
SB1000
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
A
10
13
Mikser kielichowy z elektronicznym panelem sterowania
– niezawodność połączona z wyjątkowym designem.
12
3
9
Stand blender with electronic control
panel – reliability coupled
with unique design.
4
11
14
Блендер с электронной панелью управления
– надёжность в сочетании с неповторимым дизайном.
7
15
5
4
1. Elektroniczny panel sterowania 2. 5 prędkości
obrotowych 3. Funkcje TURBO, PULSE i ICE
4. Przystawka do rozdrabniania i mielenia
RU
1. Электронная панель управления 2. 5 скоростей
оборотов 3. Функции TURBO, PULSE и ICE
4. Насадка для измельчения и перемалывания
CZ
1. Elektronický ovládací panel 2. 5 rychlostí otáčení
3. Funkce TURBO, PULSE a ICE 4. Nástavec na
drcení a mletí
BG
1. Електронен пулт за управление 2. 5 скорости
на въртене 3. Функция TURBO, PULSE и ICE
4. Приставка за раздробяване и мелене
SK
1. Elektronický riadiaci panel 2. 5 otáčkových
rýchlostí 3. Funkcia TURBO, PULSE i ICE
4. Nástavec na rozdrobenie a mletie
UA
1. Електронна панель управління 2. 5 швидкостей
обертання 3. Функції TURBO, PULSE та ICE
4. Насадка для подрібнення та перемелювання
HU
EN
1. Electronic control panel 2. 5 speeds of rotation
3. TURBO, PULSE and ICE functions
4. Attachment for crushing and milling
1. Panou de control electronic 2. 5 trepte de vitezã
3. Funcţia TURBO, PULSE şi ICE 4. Accesoriu
pentru zdrobire si mãcinare
SB1000-001_v01
RO
1. Elektromos vezérőpanel 2. 5 sebességfokozat
3. TURBO, PULSE és ICE funkció 4. Daraboló- és
darálófeltét
8
SB1000
PL
c
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER KIELICHOWY
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
STOLNÍ MIXÉR
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KELYHES MIXER
БЛЕНДЕР
2
31–35
11–15
ШЕЙКЪР КАНА
b
36–40
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
16–20
21–25
БЛЕНДЕР
EN USER MANUAL
STAND BLENDER
41–45
46–50
a
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER STATIV
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
1
f
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
STOLNÝ MIXÉR
e
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–10
6
26-30
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
d
3
B
C
1
2
3
PL
4
5
6
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
●
●
●
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
4
5
6
7
8
9
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
D
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
7
8
9
1
2
3
●
●
●
10
11
12
4
5
E
●
●
13
14
15
●
1
2
3
●
C
●
●
1
2
3
4
5
6
●
6
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
Odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie
jest ono używane oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nie wkładaj zespołu silnika do wody lub innego płynu;
nie używaj w łazience oraz na wolnym powietrzu.
Wyłącz urządzenie naciskając przycisk „ ” przed
zdjęciem pokrywy z dzbanka i przed zdjęciem dzbanka
z zespołu silnika; poczekaj aż noże całkowicie zatrzymają się.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania, należy
wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie używaj miksera kielichowego bez nałożenia
nakładki pokrywy.
Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet kiedy został on
zdjęty do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne – bardzo ostre.
Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów (łyżeczka,
łopatka, itp.) do dzbanka podczas podłączenia miksera
kielichowego do zasilania.
Nie myj noży bezpośrednio ręką.
Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży
używaj miękkiej szczoteczki.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Urządzenie podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 220-240 V.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem
stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
Nie napełniaj dzbanka wrzącymi płynami.
Trzymaj mikser kielichowy i przewód zasilający
z daleka od płyt grzewczych i palników.
Jeżeli jest możliwe, przechowuj mikser kielichowy
z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i światła jarzeniowego.
Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy założonej na dzbanku miksera. Przed użyciem zwilż uszczelkę
pokrywy wodą i załóż pokrywę na dzbanek miksera.
Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 1500 ml –
jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może spowodować podniesienie pokrywy przy uruchomieniu silnika.
Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powodując jego uszkodzenie.
Po 2 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na przynajmniej 1 minutę pozwalając na ostygnięcie silnika.
Proces miksowania może składać się maksymalnie
z dziesięciu 2 minutowych cyklów pracy.
Nie włączaj miksera kielichowego, kiedy jest pusty,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
Temperatura składników użytych do miksowania nie
powinna przekraczać 60°C.
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
●
........................................................................
........................................................................
Uwaga!
●
Notes
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
........................................................................
Mikser kielichowy jest przeznaczony do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko,
które powinno z czasem ustąpić.
........................................................................
SB1000-001_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Obsługa i działanie
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 2 minuty.
Czas przerwy pomiędzy dwoma kolejnymi procesami miksowania: 10 minut.
Maksymalny poziom hałasu: 85 dB/A.
Mikser kielichowy zbudowany jest w II klasie izolacji. Nie
wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego
w kołek ochronny.
Mikser kielichowy spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Zespół silnika
Panel sterowania
Stopka antypoślizgowa
Schowek na przewód
Dzbanek miksera z miarką
Uchwyt dzbanka
Pokrywa dzbanka
Podstawa dzbanka
Nakładka pokrywy z miarką
Zespół noży miksera
Uszczelka
Młynek
Pojemnik młynka
Uszczelka młynka
Podstawa młynka z zespołem noży
PANEL STEROWANIA
a Przycisk włącz/wyłącz
b Przyciski regulacyjne „–” i „+”
c Przycisk „PULSE” (pulsacja) – uruchamianie programu
chwilowego miksowania z ustawioną prędkością
d Przycisk „TURBO” – uruchomienie programu miksowania z największą prędkością
e Przycisk „ICE” (lód) – uruchomienie programu kruszenia
lodu
f Wskaźnik prędkości obrotów noża
Ilość świecących diod zależy od ustawienia prędkości obrotów noża (wyższe obroty – więcej diod świeci).
SB1000-001_v01
B
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY
Przed pierwszym użyciem miksera kielichowego (lub po
jego przechowywaniu przez dłuższy okres czasu), wymyj
dzbanek miksera (5), pokrywę (7) i nakładkę pokrywy (9)
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dobrze
przepłucz i osusz.
Trzymaj ręce z dala od noży – są one ostre.
PANEL STEROWANIA
Mikser kielichowy wyposażony jest w panel sterowania, który
podświetla się po zamontowaniu dzbanka miksera (wtyczka
przewodu zasilającego podłączona jest do gniazdka sieci
elektrycznej). Podświetlenie informuje, o gotowości urządzenia do pracy.
Za pomocą przycisków „–” i „+” można ustawić prędkość obrotów noża. Do dyspozycji jest 5 prędkości. Ustawiona prędkość obrotów widoczna jest na wskaźniku prędkości obrotów
noża, na którym w zależności od ustawionej prędkości świeci
się od 1 do 5 diod. Aby uruchomić urządzenie z nastawioną
prędkością naciśnij przycisk włącz/wyłącz
.
Dla wygody użytkownika, urządzenie zostało wyposażone
w programy szybkiego uruchamiania. Do dyspozycji są trzy
programy „PULSE”, „ICE” i „TURBO”, które uruchamia się
za pomocą przycisków umieszczonych na panelu sterowania.
TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
W trybie oczekiwania lub po zakończeniu pracy, nie podjęcie działań przez 1 minutę, spowoduje, że mikser kielichowy
przejdzie w tryb oszczędzania energii (zgaśnie podświetlenie panelu sterowania). Po naciśnięciu dowolnego przycisku,
urządzenie powróci do normalnego trybu pracy (panel sterowania podświetli się).
OBSŁUGA I DZIAŁANIE
Mikser kielichowy przeznaczony jest do siekania i mieszania różnego rodzaju produktów.
Przy jego pomocy można przygotować zupy,
sosy i koktajle mleczne, można również miksować warzywa, owoce, mięso a także ucierać
gotowane składniki do jedzenia dla niemowląt.
1 Ustaw zespół silnika (1) na suchej, stabilnej, poziomej
powierzchni, w pobliżu gniazdka zasilającego i poza zasięgiem dzieci.
Poprowadź przewód zasilający tak, żeby nie
zwisał ze stołu lub blatu i nie mógł zostać przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
sieci elektrycznej.
3 Zamontuj dzbanek miksera (5) na zespole silnika, tak by
występ w podstawie dzbanka trafił w wycięcie w zespole silnika (1).
7
4 Zablokuj dzbanek miksera (5) przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
5 Panel sterowania podświetli się.
6 Włóż składniki do dzbanka miksera (5). Nie napełniaj
poza oznaczenie 1500 ml na dzbanku miksera. Jeżeli tak
się stanie, jego zawartość może spowodować podniesienie
pokrywy dzbanka (7) przy uruchomieniu silnika.
Sposób wkładania składników do dzbanka
miksera jest dowolny, jednak lepsze efekty uzyskuje się dodając najpierw twarde składniki.
7 Przed użyciem miksera kielichowego, załóż pokrywę
(7) na dzbanek miksera (5) tak, by jej występ pokrywał się
z występem w dzbanku. Mocno ją dociśnij.
Przed założeniem pokrywy (7) zwilż uszczelkę
wodą.
8 Włóż nakładkę pokrywy (9) w otwór w pokrywie. Występy
znajdujące się na nakładce muszą trafić we wcięcia w pokrywie dzbanka.
9 Przekręć nakładkę pokrywy (9) w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara do zablokowania.
Nie włączaj miksera kielichowego bez nakładki
pokrywy (9), szczególnie jeżeli będziesz miksować stałe składniki. Mogą one zostać wyrzucone przez otwór.
10 Za pomocą przycisków „–” i „+” ustaw wymaganą prędkość obrotów noża. W zależności od ustawionej prędkości
świeci się od 1 do 5 diod.
11 Uruchom urządzenie naciskając przycisk włącz/wyłącz
. Podświetlenie przycisku zacznie migać.
Po 2 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na
przynajmniej 1 minutę pozwalając na ostygnięcie silnika. Proces miksowania może składać
się maksymalnie z dziesięciu 2 minutowych
cyklów pracy.
12 Po zakończonej pracy, wyłącz urządzenie naciskając
przycisk włącz/wyłącz
.
PROGRAMY SZYBKIEGO URUCHAMIANIA
Aby skorzystać z jednego z trzech dostępnych
programów szybkiego uruchamiania („PULSE”,
„ICE”, „TURBO”) naciśnij żądany przycisk.
13 Program „PULSE” (pulsacja)
Naciśnięcie przycisku „PULSE”, rozpocznie pulsacyjną
pracę urządzenia (w cyklu ok. 6-7 s pracy/ 6-7 s przerwy)
z ustawioną prędkością. Aby zakończyć pracę urządzenia,
naciśnij ponownie przycisk „PULSE”.
14 Program „TURBO”
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku „TURBO” urządzenie rozpocznie miksowanie z maksymalną prędkością.
8
Aby zakończyć pracę urządzenia, zwolnij przycisk „TURBO”
urządzenie natychmiast przerwie pracę.
15 Program „ICE” (lód)
Program „ICE” służy do kruszenia lodu, pozwala uzyskać
niewielkie kawałki lodu o zbliżonej wielkości.
Przed używaniem miksera kielichowego do
kruszenia lodu, upewnij się, że jest on czysty.
W przeciwnym razie umyj go starannie czystą
wodą. Jakiekolwiek pozostałości środka myjącego mogą wpływać na smak pokruszonego
lodu i spowodują utratę smaku napoju, do którego zostanie on dodany.
Program „ICE” działa najlepiej dla 10 do 25 kostek lodu
w jednej porcji (o wielkości nie przekraczającej 2 cm).
Oprócz kostek lodu wlej jeszcze ok. 15 ml (1 łyżeczka) świeżej zimnej wody. Załóż pokrywę dzbanka wraz z nakładą,
następnie naciśnij przycisk „ICE”. Urządzenie rozpocznie
pracę pulsacyjną (w cyklu ok. 6-7 s pracy/ 6-7 s przerwy).
Po ok. 5 cyklach kruszenia, naciśnij ponownie przycisk
„ICE”, aby zakończyć pracę urządzenia. Jeśli konsystencja
lodu nie odpowiada jeszcze oczekiwaniom (chcesz uzyskać
konsystencję śniegu) przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „TURBO”.
Nie krusz lodu bez wcześniejszego dodania
wody do dzbanka.
Bezpośrednio po kruszeniu lodu lub użytkowaniu miksera z wsadem z lodu nie myj dzbanka
miksera w gorącej wodzie, duża różnica temperatur może spowodować pęknięcie szkła.
Po zakończeniu pracy
Po zakończonej pracy, wyłącz urządzenie naciskając przycisk włącz/wyłącz
.
●● Przytrzymaj zespół silnika (1) jedną ręką, drugą złap za
uchwyt dzbanka (6).
●● Przekręć dzbanek przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, tak by występ znajdujący się na podstawie
dzbanka, znalazł się w wycięciu zespołu silnika. Zdejmij
dzbanek miksera z zespołu silnika.
●● Zdejmij pokrywę (7) z dzbanka miksera (5), pociągając
za zablokowaną nakładkę z miarką.
●● Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gnizdka sieci
elektrycznej, jeżeli urządzenie nie będzie używane.
Młynek
C
Młynek przeznaczony jest do rozdrabniania i mielenia składników, takich jak pieprz, ziarnka kawy, ryż, pszenica, ziarna
sezamowe, orzechy (łuskane) itp., a także do siekania mięsa.
Młynek nie jest przystosowany do rozdrabniania bardzo twardych składników, takich jak np.
kostki lodu i gałka muszkatołowa.
SB1000-001_v01
Nigdy nie używaj młynka do mielenia cukru,
gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
Przed przystąpieniem do siekania, mięso
obierz z żył, błon i tłuszczu a następnie pokrój
na kawałki wielkości ok. 2x2 cm.
Zawsze bezpośrednio po użyciu wymyj pojemnik młynka i podstawę młynka z zespołem noży
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Uszczelkę młynka wytrzyj wilgotną
szmatką.
Czyszczenie i konserwacja
1 Włóż składniki do pojemnika młynka.
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zawartości, oznaczonego na pojemniku młynka.
2 Włóż podstawę młynka (15) z zespołem noży do pojemnika młynka (13), zwróć uwagę, by uszczelka na podstawie
młynka równo przylegała do zwężenia pojemnika młynka.
3 Złap za osłonę sprzęgła i przekręć podstawę młynka
z zespołem noży przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż
do oporu.
Kierunek odkręcania i zakręcania zaznaczony
jest na spodniej części podstawy młynka
z zespołem noży.
4 Obróć młynek do góry dnem i zamontuj go na zespole
silnika (1), tak by jeden z występów znajdujących się na
pokrywie młynka trafił w wycięcie na zespole silnika.
5 Zablokuj młynek (12) przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. Panel sterowania podświetli się.
6 Uruchom urządzenie.
Zalecamy korzystanie z programu „TURBO”
lub prędkości maksymalnej.
W przypadku mielenia orzechów, najlepszy efekt
uzyskuje się mieląc z najniższą prędkością.
Używaj młynka do mielenia jednego rodzaju
produktu. Mielenie różnych produktów bezpośrednio po sobie bez dokładnego wymycia może spowodować przenikanie zapachu
i smaku nawzajem.
Nie używaj młynka w ciągłej pracy dłużej niż
przez 30 sekund, po tym czasie wyłącz urządzenie i odczekaj 30 sekund przed ponownym
uruchomieniem.
7 Po zakończeniu mielenia, wyłącz urządzenie naciskając
przycisk włącz/wyłącz
. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia od gniazdka sieci elektrycznej.
8 Przekręć młynek przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, tak by występ znajdujący się na pokrywie młynka,
znalazł się w wycięciu zespołu silnika.
9 Zdejmij młynek z zespólu silnika.
●● Otwórz młynek w sposób odwrotny do opisanego
w punkcie 3 .
SB1000-001_v01
Czyszczenie urządzenia wykonaj bezpośrednio
po użyciu. Zapobiegnie to osadzaniu się resztek wewnątrz dzbanka miksera.
●● Wlej około 750 ml wody do dzbanka miksera (5) i uru-
chom urządzenie na około 10 sekund wciskając i przytrzymując przycisk „TURBO”.
●● Następnie wylej wodę z dzbanka miksera (5), obróć go
do góry nogami i osusz.
●● W razie potrzeby wymyj dzbanek (5), pokrywę (7),
nakładkę pokrywy (9) i zespół noży (10) w ciepłej wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Następnie przepłucz w czystej bieżącej wodzie i wysusz.
●● Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły kawałki miksowanych
składników, użyj nylonowej szczotki.
●● Nie zaleca się wstawiania dzbanka miksera (5), pokrywy
(7), nakładki pokrywy (9), młynka (12) i zespołu noży (10),
do zmywarki do naczyń. Agresywne środki czyszczące
mogą negatywnie oddziaływać na stan powierzchni elementów urządzenia.
●● Przetrzyj zewnętrzną część zespołu silnika (1) wilgotną,
delikatną szmatką.
Nie wkładaj zespołu silnika (1) do wody lub
innego płynu.
●● Do
mycia zewnętrznej części zespołu silnika (1) nie
używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne.
●● Nie czyść szklanego dzbanka miksera (5) i pojemnika
młynka (13) szorstkimi gąbkami lub ścierkami.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
MONTAŻ ZESPOŁU TNĄCEGO
D
1 Załóż uszczelkę (11) na kołnierz zespołu noży (10).
2 Zdejmij pokrywę (7) z dzbanka miksera (5), pociągając
za zablokowaną nakładkę z miarką (9).
3 Obróć dzbanek miksera (5) „do góry dnem” i postaw na
płaskiej, stabilnej powierzchni.
4 Włóż zespół noży (10) do otworu w spodzie dzbanka
miksera (5).
5 Jedną ręką przytrzymaj dzbanek miksera (5) a drugą
zakręć zespół noży w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu.
Kierunek odkręcania i zakręcania zaznaczony
jest na spodniej części zespołu noży miksera.
9
DEMONTAŻ ZESPOŁU TNĄCEGO
E
1 Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia od
sieci elektrycznej.
2 Zdejmij pokrywę (7) z dzbanka miksera (5) pociągając za
zablokowaną nakładkę z miarką (9).
3 Opróżnij dzbanek miksera (5) z zawartości.
4 Wyczyść dzbanek miksera (patrz punkt „Czyszczenie
i konserwacja”). Obróć dzbanek miksera (5) do góry dnem
i postaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
5 Jedną ręką przytrzymaj dzbanek miksera (5) a drugą
odkręć zespół noży w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Kierunek odkręcania i zakręcania zaznaczony
jest na spodniej części zespołu noży miksera.
6 Wyjmij ostrożnie zespół noży (10) wraz z uszczelką (11).
Noże urządzenia są ostre. Obchodź się z nimi
ostrożnie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
SB1000-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít i
během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Ujistěte se, zda jste těmto pokynům porozuměli.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Vždy pokládejte zařízení na plochý rovný povrch.
●● Zařízení odpojte od elektrické zásuvky, pokud není
používáno a před jeho čištěním.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být příčinou vážných zranění a dokonce ohrozit váš život.
V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci
vysavače, doporučujeme obrátit se na kterýkoliv
záruční servis.
●● Dávejte pozor, aby se motorová část zařízení nedostala
do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou; zařízení
nepoužívejte v koupelně a na volném prostranství.
●● Před sejmutím víka z mixovací nádoby a nádoby
z pohonné jednotky vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ ”. Počkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
●● Před výměnou příslušenství a před manipulací s díly,
jež jsou během použití pohyblivé, je nutné spotřebič
vypnout a odpojit ze zásuvky elektrické sítě.
●● Nepoužívejte stolní mixér bez nástavce víka.
●● Nestrkejte do nádoby ruce, ani když byla odpojena od
motorové části za účelem čištění, protože nože jsou
stále nebezpečné – velmi ostré.
●● Nevkládejte žádné další předměty (lžička, lopatka
apod.) do nádoby během připojení stolního mixéru
k síti.
●● Neumývejte nože přímo rukama.
●● Pro umývaní kovových částí, zejména ostrých nožů,
používejte měkký kartáček.
SB1000-001_v01
●● Přístroj
není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo
osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Zařízení připojujte pouze do zásuvky na střídavý proud
220-240 V.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu
taháním za kabel.
kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo
desky a ani se dotýkat horkého povrchu.
●● Nevlévejte do nádoby horké tekutiny.
●● Zachovávejte dostatečnou vzdálenost stolního mixéru
od sporáků, keramických desek a ohně.
●● Pokud je to možné, uložte stolní mixér v dostatečné
vzdálenosti od přímého slunečního světla a zářivky.
●● Během úschovy nikdy neponechávejte víko nasazené
na mixovací nádobě. Před použitím navlhčete těsnění
víka vodou a nasaďte víko na mixovací nádobu.
●● Neplňte nádobu nad značku 1500 ml – pokud se tak
stane, může její obsah způsobit nadzvednutí víka při
spuštění motoru.
●● Nádobu nepřeplňujte. Pokud se tekutina dostane do
motorové části, může být nasána do motoru a způsobit
jeho poškození.
●● Po dvouminutové práci zastavte přístroj alespoň na
1 minutu a nechte motor vychladnout. Proces mixování
se může skládat maximálně z deseti dvouminutových
cyklů.
●● Nezapínejte stolní mixér, když je prázdný, protože
může dojít k přehřátí.
●● Teplota surovin použitých k mixování by neměla překračovat 60°C.
●● Napájecí
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Stolní mixér je určený k domácímu používání. V případě jeho používání pro komerční gastronomické
účely se mění záruční podmínky.
●● Při prvním použití zařízení může docházet k úniku
pachů. Jedná se o normální jev, který brzo vymizí.
11
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku výrobku.
Povolená doba nepřerušované činnosti: 2 minuty.
Doba přestávky mezi dvěma po sobě následujícími procesy
mixování: 10 minut.
Maximální hlučnost: 85 dB/A.
Konstrukce stolního mixéru je vyhotovena ve II. izolační
třídě. Mixér je sestrojen s třídou izolace II. Nemusí se zapojovat do zásuvky s ochranným kolíkem.
Mixér splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
–– Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Pohonná jednotka
Ovládací panel
Protiskluzová podložka
Schránka na šňůru
Mixovací nádoba se stupnicí
Úchyt konvice
Víko nádoby
Základna nádoby
Zátka víka se stupnicí
Nožová jednotka mixéru
Těsnění
Mlýnek
Nádoba mlýnku
Těsnění mlýnku
Základna mlýnku s nožovou jednotkou
OVLÁDACÍ PANEL
B
Obsluha a provoz
Technické údaje
a Tlačítko zapni/vypni
b Tlačítka regulační „–” a „+”
c Tlačítko „PULSE” (pulzace) – zapnutí programu okamžitého mixování s nastavenou rychlostí
d Tlačítko „TURBO” – zapnutí programu mixování na nejvyšší rychlost
e Tlačítko „ICE” (led) – zapíná program drcení ledu
f Ukazatel rychlosti otáček nože
Množství svítících diod záleží na nastavení rychlosti otáček
nože (nejvyšší otáčky – více rozsvícených diod).
PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ
Před prvním použitím mixéru (nebo není-li delší dobu používán), umyjte mixovací nádobu (5), víko (7) a zátku víka (9)
v teplé vodě s malým množstím prostředku na mytí nádobí,
dobře vypláchněte a osušte.
Mějte ruce zdála od nožů – jsou ostré.
OVLÁDACÍ PANEL
Na mixéru se nachází ovládací panel, který se podsvítí po
montáži mixovací nádoby (zástrčka přívodní šňůry je zapojena do zásuvky elektrické sítě). Podsvícení informuje, že je
spotřebič připraven k použití.
Pomocí tlačítek „–” a „+” lze nastavit rychlost otáček nože.
K dispozici je 5 rychlostí. Nastavená rychlost otáček je
znázorněná na ukazateli rychlosti otáček nože, na kterém,
v závislosti na nastavené rychlosti svítí od 1 do 5 diod.
Za účelem zapnutí spotřebiče s nastavenou rychlostí, stiskněte tlačítko zapni/vypni
.
Pro pohodlí uživatele, je spotřebič vybaven programem rychlého startu. K dispozici jsou tři programy „PULSE”, „ICE”
a „TURBO”, které se zapíná pomocí tlačítek umístěných na
ovládacím panelu.
REŽIM ÚSPORY ENERGIE
Jestliže se spotřebič nachází v pohotovostním režimu, nebo
byla ukončena práce se spotřebičem a nebyla po dobu
1 minuty provedena žádná operace, přejde mixér do úsporného režimu (zhasane podsvícení ovládacího panelu). Po
stisknutí libovolného tlačítka se spotřebič vrátí do běžného
provozního režimu (ovládací panel bude podsvícen).
OBSLUHA A PROVOZ
Stolní mixér je určen na sekání a míchání různých druhů surovin. S jeho pomocí můžeme
připravit polévky, omáčky a mléčné koktejly,
můžeme také mixovat zeleninu, ovoce, maso
a také strouhat vařené suroviny do jídel pro
batolata.
1 Postavte pohonnou jednotku (1) na suchém, stabilním
a vodorovném povrchu poblíž zásuvky elektrické sítě a mimo
dosad dětí.
Zapojte přívodní šňůru tak, aby nevisela ze
stolu nebo z kuchyňské linky a nemohla být
náhodně stržena nebo přistkřípnuta.
2 Zapojte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky elektrické sítě.
3 Nasaďte mixovací nádobu (5) na pohonnou jednotku tak,
aby byl výstupek v základně mixovací nádoby nasazen do
výřezu v pohonné jednotce (1).
4 Zablokujte mixovací nádobu (5) otočením ve směru hodinových ručiček.
12
SB1000-001_v01
5 Ovládací panel se podsvítí.
6 Vložte produkty do mixovací nádoby (5). Nenaplňujte
nad označení 1500 ml na mixovací nádobě. Jestliže tuto
hodnotu překročíte může dojít k nadnesení víka nádoby (7)
při zapnutí spotřebiče.
Způsob vkládání surovin do džbánku mixéru je
libovolný, avšak lepšího výsledku dosáhneme,
když budeme nejdřív vkládat tvrdé suroviny.
7 Před použití mixéru nasaďte víko (7) na mixovací nádobu
(5) tak, aby byl jeho výstupek ve stejném místě jako výstupek
na nádobě. Silně ho přitlačte.
Před nasazením víka (7) navlhčete těsnění
vodou.
8 Nasaďta zátku víka (9) do otvoru ve víku. Výstupky
nacházející se na zátce musí zapadnout do výřezů na víku
nádoby.
9 Otočte nástavec krytu (9) ve směru hodinových ručiček
do zablokování.
Nezapínejte mixér bez zátky (9), zvláště budeteli mixovat tuhé produkty. Mohou být otvorem
vyhozeny.
10 Pomocí tlačítek „–” a „+” nastavte požadovanou rychlost
otáček nože. V závislosti na nastavené rychlosti se rozsvítí
od 1 do 5 diod.
11 Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka zapni/vypni
.
Podsvícení tlačítka začne blikat.
Po dvouminutové práci zastavte přístroj alespoň na 1 minutu a nechte motor vychladnout.
Proces mixování se může skládat maximálně
z deseti dvouminutových cyklů.
12 Po ukončení práce vypněte spotřebič stisknutím tlačítka
zapni/vypni
.
PROGRAMY PRO RYCHLÝ START
Pro využití jednoho ze tří dostupných programů
rychlého startu („PULSE”, „ICE”, „TURBO”)
stiskněte požadované tlačítko.
13 Program „PULSE” (pulzace)
Stisknutím tlačítka „PULSE”, zahájíte pulzační práci spotřebiče (v cyklech cca 6-7 s práce/ 6-7 s přestávky) s nastavenou rychlostí. Pro ukončení práce spotřebiče stiskněte opět
tlačítko „PULSE”.
14 Program „TURBO”
Po stisknutí a přidržení tlačítka „TURBO” spotřebič začne
mixovat s maximální rychlostí. Pro ukončení práce spotřebiče pusťte tlačítko „TURBO” spotřebič se okamžitě vypne.
15 Program „ICE” (led)
Program „ICE” slouží k drcení ledu, umožňuje získat malé
kousky ledu o podobné velikosti.
SB1000-001_v01
Před použitím mixéru k drcení ledu se ujistěte, že je důkladně čistý. V opačném případě
umyjte spotřebič důkladně čistou vodou. Jakékoliv zbytky prostředku na mytí nádobí mohou
mít vliv na chuť drceného ledu a ovlivnit chuť
nápoje, do kterého led použijeme.
Pro program „ICE” je nejlépe použít od 10 do 25 kostek ledu
v jedné porci (o velikosti nepřesahující 2 cm). Kromě kostek
ledu nalejte do nádoby ještě cca 15 ml (1 lžička) studené
vody. Nasaďte víko nádoby spolu se zátkou a následně
stiskněte tlačítko „ICE”. Spotřebič zapne pulzační provoz
(v cyklu cca 6-7s práce/ 6-7s přestávky). Po cca 5 cyklech
drcení, stiskněte opět tlačítko „ICE”, pro ukončení práce
spotřebiče. Jestliže konzistence ledu nevyhovuje vašemu
očekávání (přejete si získat konzistenci sněhu) přidržte
několik sekund tlačítko „TURBO”.
Nedrťte led bez předchozího dolití vody do
nádoby.
Přímo po drcení ledu nebo mixování s ledem
nemyjte nádobu mixéru horkou vodou, velký
rozdíl teplot může způsobit prasknutí skla.
Po ukončení práce
Po ukončení práce vypněte spotřebič stisknutím tlačítka
zapni/vypni
.
●● Přidržte pohonnou jednotku (1) jednou rukou, druhou
uchopte úchyt nádoby (6).
●● Otočte nádobu proti směru hodinových ručiček tak, aby
se výtupek na základně nádoby nacházel ve výřezu na
pohonné jednotce. Sejměte mixovací nádobu z pohonné
jedotky.
●● Sejměte víko (7) z mixovací nádoby (5), tažením za
zablokovanou zátku se stupnicí.
●● Odpojte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky elektrické
sítě, jestliže spotřebič nebudete nadále používat.
Mlýnek
C
Mlýnek je určený k drcení a mletí produktů, jako je pepř,
kávová zrna, rýže, pšenice, sezamová semínka, ořechy
(vylouskané) atd.. Slouží také k sekání masa.
Mlýnek není přizpůsobený k drcení velmi tvrdých produktů, jako je např. led a muškátový
oříšek.
Nikdy nepoužívejte mlýnek na mletí cukru –
mohlo by dojít k poškození přístroje.
Před zahájením sekání, z masa odstraňte šlachy, blány a tuk a následně ho nakrájejte na
kousky o velikosti cca 2x2 cm.
1 Vložte produkty do nádoby mlýnku.
13
Nepřekračujte maximální objem znázorněný na
nádobě mlýnku.
2 Nasaďte základnu mlýnku (15) s nožovou jednotkou na
nádobu mlýnku (13), dbejte na to, aby těsnění na základně
mlýnku rovnoměrně přiléhalo ke zúžení nádoby mlýnku.
3 Uchopte kryt hřídla a otočte základnu mlýnku s nožovou
jednotkou proti směru hodinových ručiček nadoraz.
Směr odšroubování a zašroubování je označen
na spodní části základny mlýnku s nožovou
jednotkou.
4 Otočte mlýnek dnem nahoru a nasaďte na pohonnou
jednotku (1) tak, aby jeden z výstupků, nacházejících se na
víku mlýnku zapadnul do zářezu na pohonné jednotce.
5 Zablokuj mlýnek (12) otočením ve směru hodinových
ručiček nadoraz. Ovládací panel bude podsvícen.
6 Zapněte spotřebič.
Doporučujeme využít program „TURBO” nebo
maximální rychlost.
V případě mletí ořechů dosáhnete nejlepších
výsledků, jestliže je budete mlít na nejnižší
rychlosti.
Používejte mlýnek pro mletí pouze jednoho
druhu výrobků. Mletí různých výrobků přímo
po sobě bez důkladného umytí může způsobit
vzájemné pronikání vůní a chutí.
Nepoužívejte mlýnek nepřetržitě déle než 30
sekund, po uplynutí této doby vypněte spotřebič a počkteje 30 sekund před dalším použitím.
7 Po ukončení mletí, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka
zapni-vypni
. Odpojte zástrčku přívodní šňůry spotřebiče
ze zásuvky elektrické sítě.
8 Otočte mlýnek proti směru hodinových ručiček tak, aby
se výstupek na víku mlýnku nacházel na zářezu na pohonné
jednotce.
9 Sejměte mlýnek z pohonné jednotky.
●● Otevřete mlýnek opačným způsobem, než to bylo
popsáno v bodu 3 .
Vždy ihned po použití umyjte nádobu mlýnku
a základnu mlýnku s nožovou jednotkou v teplé
vodě s prostředkem na mytí nádobí. Těsnění
mlýnku vytřete vlhkým hadříkem.
Čištění a údržba
Čištění spotřebiče provádějte ihned po použití.
Předcházíte tak usazování zbytků uvnitř mixovací nádoby.
●● Nalejte
cca 750 ml vody do mixovací nádoby (5)
a zapněte spotřebič na cca 10 sekund stisknutím a přidržením tlačítka „TURBO”.
●● Následně vylejte vodu z mixovací nádoby (5), otočte ji
vzhůru nohama a osušte.
●● V případě potřeby umyjte nádobu (5), víko (7), zátku na
víko (9) a soustavu nožů (10) v teplé vodě s přidáním
prostředku na bytí nádobí.
●● Následně propláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.
●● Pokud jste ponechali nádobu na delší dobu bez čištění
a na jejím vnitřním povrchu jsou vyschlé kousky mixovaných složenin, použijte nylonový kartáč.
●● Nedoporučujeme vkládat mixovací nádobu (5), víko (7),
zátku víka (9), mlýnek (12) a nožovou jednotku (10) do
myčky. Agresivní čistící prostředky mohou negativně
působit na povrch elementů spotřebiče.
●● Otřete vnější část pohonné jednotky (1) vlhkým šetrným
hadříkem.
Nevkládejte pohonnou jednotku (1) do vody ani
do jiné tekutiny.
●● K mytí vnější části pohonné jednotky (1) nepoužívejte
agresivní čistící prostředky jako jsou mléka, emulze,
pasty atd. Mohou mimo jiné odstranit uvedené informační grafické symboly.
●● Nečistěte skleněnou mixovací nádobu (5) a nádobu
mlýnku (13) drsnými houbičkami.
●● Po umytí důkladně osušte všechny díly spotřebiče.
MONTÁŽ SEKACÍ JEDNOTKY
D
1 Nasaďte těsnící kroužek (11) na nožovou jednotku (10).
2 Sejměte víko (7) z mixovací nádoby (5), zatáhněte za
zablokovanou zátku (9).
3 Otočte mixovací nádobu (5) „vzhůru nohama” a postavte
na hladkém stabilním povrchu.
4 Vložte nožovou jednotku (10) do otvoru ve spodní části
mixovací nádoby (5).
5 Jednou rukou přidržte mixovací nádobu (5) a druhou
našroubujte nožovou jednotku proti směru hodinových ručiček nadoraz.
Směr odšroubování a zašroubování je znázorněn na spodní části nožové jednotky mixéru.
DEMONTÁŽ SEKACÍ JEDNOTKY
E
1 Odpojte zástrčku přívodní šňůry spotřebiče ze zásuvky
elektrické sítě.
2 Sejměte víko (7) z mixovací nádoby (5) tažením za
zablokovanou zátku se stupnicí (9).
14
SB1000-001_v01
3 Vyprázdněte mixovací nádobu (5) z obsahu.
4 Vyčistěte mixovací nádobu (viz. bod „Čištění a údržba”).
Otočte mixovací nádobu (5) dnem nahoru a postavte na plochém stabilním povrchu.
5 Jednou rukou přidržujte mixovací nádobu (5) a druhou
odšroubujte nožovou jednotku ve směru hodinových ručiček.
Směr odšroubování a zašroubování je znázorněn na spodní části nožové jednotky mixéru.
6 Vyjměte opatrně nožovou jednotku (10) spolu s těsnícím
kroužkem (11).
Nože spotřebiče jsou ostré. Zacházejte s nimi
opatrně.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
SB1000-001_v01
15
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Presvedčte sa, že tieto pokyny ste pochopili.
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie
vždy umiestňujte na plochom, rovnom
povrchu.
●● Zariadenie z elektrickej zásuvky odpojte ak ho nepoužívate ako aj pred čistením.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel,
kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Opravy zariadenia môže prevádzať len vyškolený personál. Nesprávne prevedená oprava môže spôsobiť
vážne ohrozenia užívateľa. V prípade výskytu porúch
je potrebné obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
●● Neklaďte motor do vody alebo inej tekutiny, nepoužívajte v kúpeľni ani na voľnom priestranstve.
●● Spotrebič vypnite stlačením tlačidla „ ” pred tým,
ako odoberiete veko nádoby a pred jeho vybratím
z pohonnej jednotky; počkajte kým sa nože úplne
nezastavia.
●● Pred výmenou nástavca alebo pred stykom s pohyblivý časťami zariadenia, spotrebič vypnite a odpojte od
zdroja napätia.
●● Nepoužívajte stolový mixér bez pokrývky.
●● Do nádoby nedávajte ruky, ani vtedy ak je pripravený
na čistenie, pretože nože sú nebezpečné – veľmi
ostré.
●● Ak je stolový mixér pripojený do napájania, neklaďte do
nádoby žiadne iné predmety (lyžičku, varechu atď.).
●● Nože neumývajte priamo rukou.
●● Na umývanie kovových častí, najmä ostrých nožov
používajte mäkkú kefku.
16
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Zariadenie
pripájajte iba do striedavého prúdu
220-240 V.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahajúc za
kábel.
●● Napájací kábel nemôže visieť nad brehom stola alebo
dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Nenapĺňajte nádobu horúcimi tekutinami.
●● Stolový mixér a napájací kábel držte zďaleka od ohrievacích dosiek a sporáku.
●● Ak to je možné uschovávajte stolový mixér z ďaleka od
priameho slnečného žiarenia a svetla žiarivky.
●● Počas uskladnenia spotrebiča, veko nádoby nikdy
nenechávajte na nádobe na mixovanie. Pred použitím navlhčte tesnenie veka vodou a umiestnite ho na
nádobu na mixovanie.
●● Nenapĺňajte nádobu vyššie ako 1500 ml – ak sa tak
stane, vtedy jej obsah môže spôsobiť zdvihnutie krytu
pri spustení motoru.
●● Neprepĺňajte nádobu. Ak sa tekutina dostane pod
motor, môže presiaknuť do motora, čo môže spôsobiť
poškodenie.
●● Po 2 minútovej práci zastavte prístroj na aspoň
1 minútu. Nechajte motor vychladnúť. Proces mixovania sa môže skladať maximálne z desiatich 2 minútových pracovných cyklov.
●● Nezapínajte stolový mixér, ak je prázdny, pretože sa
môže prehriať.
●● Teplota zložiek použitých pre mixovanie nemôže byť
väčšia ako 60°C.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Stolový mixér je určený na domáce použitie. V prípade
využívania na gastronomické ciele, podmienky záruky
sa menia.
●● Pri prvom spustení zariadenia môže z neho vychádzať pach. Tento naturálny jav by mal v priebehu času
ustúpiť.
SB1000-001_v01
Obsluha a práca so spotrebičom
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Dovolený čas nepretržitej prevádzky: 2 minúty.
Čas prestávky medzi dvoma nasledujúcimi procesmi mixovania: 10 minút.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Kuchynský mixér je vyhotovený podľa izolácie II triedy. Nevyžaduje si pripojenie do sieťovej zásuvky, ktorá je zariadená
ochranným kolíkom.
Kuchynský mixér spĺňa požiadavky platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Produkt bol označený znakom CE na výrobnom štítku.
Súčasti spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Pohonná jednotka
Ovládací panel
Protisklzná podložka
Úložný priestor na kábel
Nádoba na mixovanie s odmerkou
Držiak nádoby
Veko nádoby
Hlavica nádoby
Vrchnák veka s odmerkou
Sústava čepelí na mixovanie
Tesnenie
Mlynček
Komora mlynčeka
Tesnenie mlynčeka
Základná doska mlynčeka so sústavou čepelí
OVLÁDACÍ PANEL
a Tlačidlo zapni/vypni
b Regulačné tlačidlá „–” a „+”
c Tlačidlo „PULSE” (pulzná funkcia) – aktivácia programu
pre krátkodobé prerušované mixovanie s nastavenou
rýchlosťou.
d Tlačidlo „TURBO” – aktivácia programu pre mixovanie
pri najvyšších otáčkach
e Tlačidlo „ICE” (ľad) – aktivácia programu pre drvenie
ľadu
f Indikátor rýchlosti otáčok čepelí
Počet rozsvietených diód závisí od nastavenia rýchlosti otáčok čepelí (vyššie otáčky – svieti väčší počet diód).
SB1000-001_v01
B
UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY
Pred prvým použitím mixéra (alebo po jeho dlhodobom
uskladnení) umyte nádobu na mixovanie (5), veko nádoby
(7) a vrchnák veka (9) v teplej vode s prostriedkom na umývanie kuchynského riadu, dobre ich opláchnite a vysušte.
Nedotýkajte sa čepelí – sú veľmi ostré.
OVLÁDACÍ PANEL
Mixér má ovládací panel, ktorý sa aktivuje po nasadení nádoby
na mixovanie (pričom zástrčka prívodového kábla je zasunutá
do zásuvky rozvodu elektrickej energie). Rozsvietený ovládací
panel nás informuje o pripravenosti spotrebiča k činnosti.
Pomocou tlačidiel „–” a „+” môžete nastaviť rýchlosť otáčok
čepelí. Môžete si zvoliť z 5 rýchlostných stupňov. Nastavená
rýchlosť otáčok bude znázornená na indikátory rýchlosti otáčok čepelí, na ktorom sa, v závislosti od zvolenej rýchlosti,
zasvietia od 1 po 5 svetelných diód. Mixér s nastavenou
rýchlosťou uvediete do činnosti stlačením tlačidla zapni/
vypni
.
Pre uľahčenie práce so spotrebičom, mixér sme vybavili niekoľkými programami rýchleho štartu. Môžete si zvoliť jeden
z troch programov „PULSE”, „ICE” a „TURBO”, ktoré sa
aktivujú pomocou príslušných tlačidiel, ktoré sú umiestnené
na ovládacom panely.
REŽIM ÚSPORY ENERGIE
V pohotovostnom režime alebo po ukončení práce so spotrebičom, v prípade, že po dobu 1 minúty nevykonáte žiadnu
nasledovnú činnosť, mixér sa automaticky nastaví do režimu
úspory energie (osvetlenie ovládacieho panelu zhasne). Po
stlačení ľubovoľného tlačidla sa spotrebič vráti späť do pracovného režimu (ovládací panel sa zasvieti).
OBSLUHA A PRÁCA SO SPOTREBIČOM
Stolný mixér je určený na sekanie a miešanie
rôznych výrobkov. Pomocou stolového mixéra
môžete pripraviť polievky, omáčky a mliečne
koktaile. Môžete tiež mixovať zeleninu, ovocie, mäso a rozotrieť uvarené zložky jedla pre
bábätká.
1 Pohonnú jednotku (1) postavte na suchý, stabilný a rovný
povrch, v blízkosti zdroja napätia a mimo dosahu detí.
Napäťový kábel umiestnite tak, aby voľne nevisel zo stola alebo kuchynského drezu tak, aby
nedošlo k jeho náhodnému potiahnutiu alebo
strhnutiu.
2 Zapojte zástrčku napäťového kábla do elektrickej zásuvky.
3 Nasaďte nádobu na mixovanie (5) na pohonnú jednotku
tak, aby výbežok na dne nádoby zapadol do otvoru pohonnej
jednotky (1).
17
4 Zaistite nádobu na mixovanie (5) jej otočením v smere
chodu hodinových ručičiek.
5 Ovládací panel sa zasvieti.
6 Do nádoby vložte suroviny, ktoré chcete mixovať (5). Pri
plnení nádoby neprekračujte hodnotu 1500 ml, ktorá je
uvedená na stene nádoby. V prípade, že by ste túto hodnotu prekročili, obsah nádoby by mohol nadvihnúť veko
nádoby (7) hneď po uvedení pohonnej jednotky do chodu.
Spôsob vkladania zložiek jedla do nádoby
mixéra je ľubovoľný, avšak lepšie efekty získate, ak budete pridávať najskôr tvrdé zložky.
7 Pred použitím mixéra umiestnite veko (7) na nádobu na
mixovanie (5) tak, aby jej horná časť bola v rovine s hornou
časťou nádoby. Silno ju dotlačte.
Pred nasadením veka (7) navhlčite jej tesnenie
vodou.
8 Vložte vrchnák nádoby (9) do otvoru veka nádoby.
Výčnelky, ktoré sa nachádzajú na vrchnáku nádoby musia
zapadnúť do výsekov veka nádoby.
9 Pretočte ochranný kryt (9) v smere pohybu hodinových
ručičiek. Ochranný kryt zablokujete.
Mixér bez nasadeného vrchnáka (9) neuvádzajte do činnosti, zvlášť v prípade, ak sa chystáte mixovať suroviny v pevnom skupenstve.
Môžete ich dávkovať cez otvor.
10 Pomocou tlačidiel „–” a „+” nastavte požadovanú rýchlosť
otáčok čepelí. V závislosti od nastavenej rýchlosti sa zasvieti
od 1 do 5 diód.
11 Spotrebič uvediete do činnosti stlačením tlačidla zapni/
vypni
. Osvetlenie tlačidla začne blikať.
Po 2 minútovej práci zastavte prístroj na aspoň
1 minútu. Nechajte motor vychladnúť. Proces
mixovania sa môže skladať maximálne z desiatich 2 minútových pracovných cyklov.
12 Po ukončení práce spotrebič vypnite tlačidlom zapni/
vypni
.
PROGRAMI RÝCHLEHO ŠTARTU
Ak chcete využiť jeden z troch ponúkaných
programov rýchleho štartu („PULSE”, „ICE”,
„TURBO”) stlačte príslušné tlačidlo.
13 Program „PULSE” (pulzná funkcia)
Po stlačení tlačidla „PULSE” aktivujete pulznú funkciu
mixéra (s cyklom približne 6-7 sekúnd práce mixéra/ 6-7
sekúnd prestávky) pri nastavenej rýchlosti otáčok. Pre ukončenie zvoleného programu opäť stlačte tlačidlo „PULSE”.
14 Program „TURBO”
Po stlačení a pridŕžaní tlačidla „TURBO” spotrebič začne
mixovať pri najvyšších otáčkach. Pre ukončenie programu,
18
uvoľnite tlačidlo „TURBO” spotrebič okamžite zvolenú činnosť preruší.
15 Program „ICE” (ľad)
Program „ICE” slúži na drvenie ľadu. Pomocou tohto
programu získate drobné kúsky ľadu približne rovnakej veľkosti.
Pred použitím mixéra na drvenie ľadu, presvedčte sa či je mixér čistý. V opačnom prípade
ho dôkladne umyte čistou vodou. Akékoľvek
zvyšky čistiaceho prostriedku môžu negatívne
pôsobiť na chuť drveného ľadu a celkovú
arómu pripravovaného nápoja, do ktorého ľad
chcete pridať.
Program „ICE” najlepšie pracuje pri vložení 10 až 25 kociek
ľadu v jednej dávke (s priemerom jednej kocky najviac
2 cm). Okrem kociek ľadu do nádoby vlejte približne 15 ml
(1 lyžicu) čerstvej a studenej vody. Na nádobu nasaďte veko
spolu s vrchnákom a stlačte tlačidlo „ICE”. Spotrebič spustí
pulznú funkciu (s cyklom približne 6-7 sekúnd práce mixéra/
6-7 sekúnd prestávky). Po približne 5 cykloch drvenia ľadu,
stlačte opäť tlačidlo „ICE” a ukončite prácu spotrebiča.
V prípade, že konzistencia ľadu nezodpovedá Vašim požiadavkám (chcete získať snehovú konzistenciu) pridržte, po
dobu niekoľkých ďalších sekúnd, tlačidlo „TURBO”.
Ľad nedrvte bez toho, aby ste do nádoby nepridali predtým trochu vody.
Neumývajte nádobu mixéra v horúcej vode
ihneď po drvení ľadu alebo použití mixéra
s naplnením ľadom. Veľký teplotný rozdiel
môže spôsobiť puknutie skla.
Po ukončení práce
Po ukončení práce, vypnite spotrebič stlačením tlačidla
zapni/vypni
.
●● Pridržte pohonnú jednotku (1) pomocou jednej ruky
a pomocou druhej uchyťte držiak nádoby (6).
●● Otočte nádobu v smere proti chodu hodinových ručičiek
tak, aby sa výčnelok, ktorý je umiestnený na dne nádoby,
ocitol v príslušnom výseku pohonnej jednotky. Nádobu
na mixovanie z pohonnej jednotky odoberte.
●● Odoberte veko (7) z nádoby na mixovanie (5) tak, že ho
potiahnete smerom nahor za zaistený vrchnák s odmerkou.
●● Zástrčku napäťového kábla vytiahnite z elektrickej
zásuvky, v prípade, že spotrebič nebudete ďalej používať.
SB1000-001_v01
Mlynček
C
Mlynček je určený na drvenie a mletie potravín takých, ako
sú čierne korenie, zrnková káva, ryža, pšenica, sezamové
semienka, orechy (bez škrupiny) a pod., a na sekanie mäsa.
Mlynček nie je určený na drvenie príliš tvrdých
surovín, takých ako sú napríklad kocky ľadu
alebo muškátový orech.
Nikdy nepoužívajte mlynček na mletie cukru,
pretože môžete poškodiť zariadenie.
Pred začatím sekania, z mäsa odstráňte žily,
blany a tuk a následne ho nakrájajte na menšie
kúsky s veľkosťou približne 2x2 cm.
1 Suroviny vložte do nádoby mlynčeka
Neprekračujte maximálny prípustný objem,
ktorý je uvedený na nádobe mlynčeka.
2 Vložte základnú dosku mlynčeka (15) so sústavou čepelí
do nádoby mlynčeka (13), pričom dbajte na to, aby tesnenie
na dne základnej dosky mlynčeka rovnomerne priliehalo na
zúženú časť nádoby.
3 Uchopte kryt poistky a otočte základnú dosku mlynčeka
so sústavou čepelí proti smeru hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
Smer odkrúcania a zakrúcania je znázornený
na spodnej časti základnej dosky mlynčeka so
sústavou čepelí.
4 Obráťte mlynček dnom nahor a nasaďte ho na pohonnú
jednotku (1) tak, aby jeden z výčnelkov veka zasadol do
výseku pohonnej jednotky.
5 Zaistite mlynček (12) otočením v smere chodu hodinových ručičiek, až na doraz. Ovládací panel sa zasvieti.
6 Spotrebič uveďte do činnosti.
Odporúčame používať program „TURBO” alebo
maximálnu rýchlosť.
V prípade sekania orechov, najlepší výsledok
získate pri nastavení nižších otáčok.
Mlynček používajte na mletie jedného druhu
výrobku. Ak budete mlieť rôzne výrobky ihneď
po sebe bez starostlivého umytia mlynčeka,
môže to spôsobiť vzájomné prenikanie vôní
a chutí.
Mlynček nepoužívajte na nepretržitú prácu,
ktorá trvá viac ako 30 sekúnd, po uplynutí tejto
doby mlynček vypnite a pred jeho opätovným
spustením počkajte ďalších 30 sekúnd.
vypni
. Zástrčku napäťového kábla spotrebiča vytiahnite
zo zásuvky zdroja napätia.
8 Otočte mlynček v smere proti chodu hodinových ručičiek
tak, aby sa výčnelok, ktorý je umiestnený na veku mlynčeka
ocitol v príslušnom výseku pohonnej jednotky.
9 Odoberte mlynček z pohonnej jednotky.
●● Mlynček otvorte opačným spôsobom, ako sme uviedli
v bode 3 .
Vždy, bezprostredne po použití mlynčeka,
umyte nádobu mlynčeka a jeho základnú dosku
so sústavou čepelí v teplej vode s pridaním
čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.
Tesnenie mlynčeka utrite pomocou navlhčenej
handričky.
Čistenie a údržba
Spotrebič očistite hneď po jeho použití.
Zabránite tak usadzovaniu zvyškov vo vnútri
nádoby.
●● Do nádoby na mixovanie nalejte približne 750 ml vody
(5) a uveďte spotrebič do činnosti na približne 10 sekúnd
stlačením tlačidla „TURBO”.
●● Následne použitú vodu z nádoby na mixovanie (5)
vylejte, otočte ju dnom nahor a nechajte vyschnúť.
●● V prípade potreby umyte nádobu (5), veko nádoby (7),
vrchnák veka (9) a sústavu čepelí (10) v teplej vode
s pridaním čistiaceho prostriedku na kuchynský riad.
●● Potom ich prepláchnite pod prúdom čistej vody a vysušte
ich.
●● Ak ste nádobu dlhšie nečistili a zvnútra nádoby sa prilepili kúsky mixovaných zložiek, použite nylónovú kefku.
●● Neodporúčame nádobu na mixovanie (5), veko nádoby
(7), vrchnák veka (9), mlynček (12) a sústavu čepelí (10)
umývať v umývačke riadu. Agresívne čistiace prostriedky
by mohli mať negatívny dopad na povrchovú úpravu jednotlivých komponentov zariadenia.
●● Vnútornú časť pohonnej jednotky utrite (1) navlčenou,
jemnou handričkou.
Pohonnú jednotku (1) neponárajte do vody
alebo do inej tekutiny.
●● Na čistenie vonkajšej časti pohonnej jednotky (1) nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako sú emulzie,
krémy, pasty a pod.. Okrem iného by mohli odstrániť
informačné grafické symboly.
●● Sklenenú nádobu na mixovanie (5) a nádobu mlynčeka
(13) nečistite pomocou drsných špongií.
●● Po umytí všetky komponenty spotrebiča dôkladne
vysušte.
7 Po ukončení práce spotrebič vypnite tlačidlom zapni/
SB1000-001_v01
19
MONTÁŽ SEKACEJ JEDNOTKY
D
1 Nasaďte tesnenie (11) na okraj sústavy čepelí (10).
2 Odoberte veko (7) z nádoby na mixovanie (5) tak, že
ho potiahnete smerom nahor, za zaistený vrchnák s odmerkou (9).
3 Otočte nádobu na mixovanie (5) „dnom nahor” a položte
ju na rovnú a stabilnú plochu.
4 Sústavu čepelí (10) vložte do otvoru na spodnej strane
nádoby mixéra (5).
5 Jednou rukou pridŕžte nádobu mixéra (5) a druhou
zakrúťte sústavu čepelí v smere proti chodu hodinových ručičiek, až na doraz.
Smer odkrúcania a zakrúcania je znázornený
na spodnej časti sústavy čepelí mixéra.
DEMONTÁŽ SEKACEJ JEDNOTKY
E
1 Odpojte zástrčku napäťového kábla z elektrickej zásuvky.
2 Odoberte veko (7) z nádoby na mixovanie (5) tak, že
ho potiahnete smerom nahor za zaistený vrchnák s odmerkou (9).
3 Vyprázdnite obsah nádoby mixéra (5).
4 Vyčisťte nádobu mixéra (pozri bod „Čistenie a údržba”).
Otočte nádobu na mixovanie (5) dnom nahor a položte ju na
rovnú a stabilnú plochu.
5 Jednou rukou pridŕžte nádobu mixéra (5) a druhou
odkrúťte sústavu čepelí v smere chodu hodinových ručičiek.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Smer odkrúcania a zakrúcania je znázornený
na spodnej strane sústavy čepelí.
6 Vyberte sústavu čepelí (10) spolu s tesnením (11).
Čepele spotrebiča sú veľmi ostré. Pri práci
s nimi buďte zvlášť opatrní.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou
obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
20
SB1000-001_v01
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
●● A fémalkatrészek,
főleg az éles kések tisztításához
enyhe kefét használjon.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Biztonsági tudnivalók az eszköz megfelelő használatához.
Kérjük az berendezés használatának megkezdése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy az alulírott útmutatót
megértette.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket csak a 220-240 V feszültségű váltóáramú
konnektorhoz csatlakoztassa.
Veszély! / Vigyázat!
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne
●● A készüléket mindig sík, eggyező felületre helyezze.
●● A hálózati villás csatlakozót húzza ki a konnektorból,
●● Forró folyadékot ne öntsön a kancsóba.
●● A kelyhes mixert és a hálózati kábelt tárolja távol a tűz-
ha a készülék használaton kívül van, valamint a tisztítása előtt is.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén hívja a szakszervíz dolgozóját.
●● Az elektromotort tartalmazó részt ne merítse vízbe
vagy más folyadékba, ne használja fürdőszobában
valamint a szabad levegőn.
●● A „ ” gombot megnyomva kapcsolja ki a berendezést, mielőtt leveszi az edény fedelét, és magát az
edényt a motorról, és várja meg, míg a kések teljesen
megállnak.
●● Tartozékcsere előtt, vagy ha használat közben a mozgó
alkatrészekhez közelít, ki kell kapcsolni a készüléket,
és áramtalanítani kell.
●● Ne használja a kelyhes mixert a fedél teteje nélkül.
●● Ne tegye kezét a kancsóba, akkor se, ha leszerelte
tisztításhoz, mert a kések veszélyesek – nagyon élesek.
●● A kelyhes mixer konnektorhoz való csatlakoztása alatt
na tegyen a kancsóba más tárgyat (pl.: kanál, stb.).
●● Ne mossa közvetlenül kézzel a késeket.
SB1000-001_v01
a konnektorból.
érjen a forró felülethez.
helylaptól és a gázégőtől.
●● Ammenyiben lehetséges, ne tegye ki a kelyhes mixert
közvetlen napsugárzásnak és fénycsővilágításnak.
●● Tároláskor soha ne tartsa a tetőt a mixeren. Használatbavétel előtt nedvesítse meg vízzel a tető tömítését, és
tegye rá a tetőt a mixerre.
●● Ne töltse a kancsót a 1500 ml jelzősáv felé, különben
a tartalma felemeli a fedelet a motor beindítása alatt.
●● A kancsót ne töltse túl. Ammenyiben a folyadék az
elektromotort tartalmazó rész alá kerül, beszívódhat
a motorba és annak sérülését okozhatja.
●● Két perc munka után a készüléket minimum egy percre
le kell állítani, hogy a motor lehűljön. Folyamatosan
turmixolni maximum 10, egyenként két perces munkacikluson keresztül lehet.
●● Ne kapcsolja be a kelyhes mixert üresen, mert túlhevülhet.
●● A mixelt anyagok hőmérséklete ne legyen 60°C-nál
magasabb.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A
kelyhes mixer háztartásbeli használatra készült.
A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
●● A készülékből az első beindításakor kellemetlen szagok távozhatnak. Ez természetes jelenség, ami egy
bizonyos idő után valószínűleg megszűnik.
21
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Megengedett folyamatos működési idő: 2 perc.
Az egymást követő folyamatos turmixolások között minimum
10 percnek kell eltelnie
Maximális zajszint: 85 dB/A.
A kelyhes mixer a II. érintésvédelmi osztályba tartozó
készülék. A készüléket nem szükséges földelt konnektorhoz
csatlakoztatni.
A kelyhes mixer az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Motor
Vezérlő panel
Csúszásgátló talp
Rekesz a hálózati kábel számára
Mércés turmix kancsó
A kancsó füle
A kancsó fedele
A kancsó talpa
Mércés rátét a fedélre
A turmixgép kése
Tömítés
Daráló
A daráló edénye
A daráló tömítése
A daráló talpa a kés egységgel
VEZÉRLŐ PANEL
a Kapcsoló nyomógomb
b „–” és „+” szabályzó gombok
c Nyomógomb „PULSE” (szakaszos működés) – a pillanatnyi turmixolás a beállított sebességgel
d Nyomógomb „TURBO” – a legnagyobb sebességű turmix program üzembe helyezése
e „ICE” (jég) nyomógomb – beindítja a jég aprítása programot
f Kés fordulatszámának mutatója
A világító diódák száma a kés fordulatszámától függ
(nagyobb fordulatszám – több dióda világít).
22
B
Kezelése és működése
Műszaki adatok
A BERENDEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA
A turmixgép első használata előtt (vagy hosszabb ideig történt tárolása után), mossa el mosogatószeres, meleg vízben
a turmixgép kancsóját (5), fedelét (7) és a fedél rátétjét (9),
jól öblítse el, és szárítsa meg.
Tartsa távol a kezét a késtől, az igen éles
VEZÉRLŐ PANEL
A turmixgép rendelkezik egy vezérlő panellel, ami a kancsó
elhelyezése után bekapcsolódik (ha a hálózati kábel dugasza csatlakoztatva van a hálózati dugaszolóaljzatba). Megjelenik egy információ, hogy a készülék üzemkész.
A „–” és „+” nyomógombokkal lehet beállítani a kés fordulatszámát. 5 sebességfokozat áll rendelkezésre. A beállított
fordulatszám a kések fordulatszámát mutató kijelzőn látható,
amin a beállított fordulatszámtól függően 1-5 dióda világít.
A készülék beindításához a beállított sebességgel, nyomja
meg a kapcsoló nyomógombot
.
A készülék használójának kényelme érdekében a berendezést ellátták gyorsindító programmal. Három program áll rendelkezésre, a „PULSE”, „ICE” és a „TURBO” programok,
amelyeket a vezérlőpanelen elhelyezett nyomógombokkal
kell elindítani.
ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
Készenléti módban vagy a munka befejezése után, ha 1 percig nem tesz semmit, a turmixgép átmegy energiatakarékos
üzemmódba (elsötétül a világító vezérlő panel). Ha megnyomja bármelyik gombot, a készülék visszatér a normál
üzemmódhoz (a vezérlő panel kivilágosodik).
KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
A kelyhes mixer különböző termékek aprítására, keverésére szolgál. Segítségével leveseket, szószokat, tejturmixokat készíthet, de
turmixolhat zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat, vagy akár kész csecsemőételek pépesítésére is használhatja.
1 Állítás a motort (1) száraz, stabil, vízszintes felületre,
közel egy hálózati dugaszolóaljzathoz, úgy, hogy a gyerekek
ne érhessék el.
Vezesse úgy a hálózati kábelt, hogy az ne lógjon le az asztalról vagy a munkalapról, és ne
lehessen véletlenül lerántani vagy beleakadni.
2 Csatlakoztassa a hálózati kábel dugaszát az elektromos
hálózat dugaszolóaljzatába.
3 Tegye fel a turmixgép kancsóját (5) a motorra, úgy hogy
a kiugrás a kancsó talpán a motor (1) bevágásába kerüljön.
4 Reteszelje a turmixgép kancsóját (5), elfordítva azt az
óramutató járásával megegyező irányban.
SB1000-001_v01
5 A vezérlő panel kivilágosodik.
6 Tegye be az alapanyagokat a turmixgép kancsójába (5).
Ne töltse a turmixgép kancsóját a rajta található 1500 ml
jelzésen túl. Ha túltölti, a tartalma megemelheti a kancsó
fedelét (7) amikor beindítja a motort.
A
termékeket
bármilyen
sorrendben
turmixolhatja, de a legjobb eredmény elérése
érdekében érdemes a keményebb termékekkel
kezdeni.
7 A turmixgép használatbavétel előtt tegye fel a fedelet (7)
a turmixgép kancsójára (5) úgy, hogy annak nyelve fedésbe
kerüljön a kancsón lévő nyelvvel. Erősen nyomja le.
A fedél (7) feltétele előtt nedvesítse meg vízzel
a tömítést.
8 Tegye be a fedél rátétjét (9) a fedélen található lukba.
A rátéten található nyelvnek be kell találnia a kancsó fedelén
lévő kivágásba.
9 Forgassa a fedőt (9) az óramutató járásának megfelelően, míg az helyére nem fordul.
Ne kapcsolja be a turmixgépet fedélrátét nélkül
(9), különösen, ha szilárd alapanyagokat turmixol.
Ezek kirepülhetnek a nyíláson keresztül.
10 A „–” és „+” nyomógombokkal állítsa be a kés kívánt fordulatszámát. A beállított fordulatszámtól függően 1-5 dióda
világít.
11 Megnyomva a kapcsolót, indítsa be a készüléket
.
A gomb háttérvilágítása elkezd villogni.
Két perc munka után a készüléket minimum egy
percre le kell állítani, hogy a motor lehűljön.
Folyamatosan turmixolni maximum 10, egyenként két perces munkacikluson keresztül lehet.
12 A munka befejezése után a kapcsoló gombbal kapcsolja
ki a készüléket
.
GYORSINDÍTÁSI PROGRAM
Ha használni akarja a három gyorsindítási
program („PULSE”, „ICE”, „TURBO”) egyikét,
nyomja meg a kívánt gombot.
13 „PULSE” (szakaszos működés) program
Ha megnyomja a „PULSE” gombot, a készülék pulzáló
üzemmódban kezd működni (kb. 6-7 mp. üzemelés/ 6-7 mp
szünet) a beállított fordulatszámmal. Ha le akarja állítani
a készüléket, nyomja meg újra a „PULSE” gombot.
14 „TURBO” program
Ha megnyomja, és benyomva tartja a „TURBO” gombot,
a készülék elkezd a maximális fordulatszámmal turmixolni.
A készülék leállításához engedje el a „TURBO” gombot, és
a berendezés azonnal leáll.
15 „ICE” (jég) program
SB1000-001_v01
Az „ICE” program jég aprítására szolgál, kis, közelítőleg
azonos nagyságú jégdarabokat lehet vele előállítani.
Mielőtt jég aprítására használja a turmixgépet,
előtte győződjön meg róla, hogy tiszta. Ellenkező esetben alaposan mosogassa el tiszta
vízzel. Bármilyen kevés mosogatószer maradék
hatással lehet az aprított jég ízére, és elveszi az
ital ízét, amihez hozzáteszik.
Az „ICE” program legjobban egy adagban 10-25 kocka
(a 2 cm méretet meg nem haladó méretű) jégre működik.
A jégkockákon kívül öntsön be még kb. 15 ml (1 kiskanál)
friss, hideg vizet is. Tegye fel a kancsó fedelét a rátéttel, majd
nyomja meg az „ICE” gombot. A készülék szakaszos működésbe kezd (kb. 6-7mp működés/ 6-7mp szünet ciklusban).
A készülék leállításához kb. 5 ciklusnyi aprítás után nyomja
meg az „ICE” gombot. Ha a jég halmazállapota még nem
olyan, amilyet szeretne (szeretne hó halmazállapotot elérni),
tartsa benyomja néhány másodpercre a „TURBO” gombot.
Ne aprítson jeget úgy, hogy előtte nem öntött
vizet a kancsóba.
Közvetlenül jégaprítás után, vagy ha jégakkuval volt használva a kehely, ne mosogassa azt
forró vízben, mert a nagy hőmérséklet különbség miatt az üveg megrepedhet.
A munka befejezése után
A munka befejezése után a kapcsoló gomb megnyomásával
kapcsolja ki a készüléket
.
●● Egyik kezével fogja meg a motort (1), a másikkal ragadja
meg a kancsó fülét (6).
●● Fordítsa el a kancsót az óramutató járásával ellentétes
irányban, úgy hogy a kancsó talpán található bütyök
a motor egység bevágásába kerüljön. Vegye le a turmixot a motorról.
●● A reteszelt mércés rátétnél húzva, vegye le a fedelet (7)
a turmix kancsójáról (5).
●● Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábel
dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
Daráló
C
A daráló az alapanyagok, mint pl. bors, szemes kávé, rizs,
búza, szezámmag, (hámozott) dió stb. aprítására és őrlésére, valamint húsdarálásra szolgál.
A darálóval nem lehet nagyon kemény adalékokat, mint pl. jégkocka és mustármag, aprítani.
A darálót sohasem használja cukor őrlésére,
mivel az a készülék sérülését okozhatja.
Mielőtt hozzáfog a hús megdarálásához, tisztítsa meg az erektől, hártyáktól és zsírtól, majd
vágja fel 2x2 cm-es darabokra.
23
1 Tegye be az alapanyagokat a daráló edényébe.
Ne lépje túl a tartalomnak a daráló edényén jelzett maximális szintjét.
2 Tegye fel a daráló talpát (15) a késegységgel a daráló
edényére (13), figyeljen arra, hogy a daráló talpában lévő
tömítés egyenletesen feküdjön fel a daráló nyakára.
3 Fogja meg a tengelykapcsoló burkolatánál, és csavarja
rá a daráló talpát a kés egységre, az óramutató járásával
ellentétes irányban, ellenállásig.
A kicsavarás és becsavarás iránya meg van
jelölve a kés egységes darálótalp alsó részén.
4 Fordítsa a darálót aljával felfelé, és szerelje fel a motorra
(1) úgy, hogy a daráló fedelén található egyik nyelv a motor
bevágásába kerüljön.
5 Blokkolja a darálót (12), elfordítva az óramutató járásával
egyező irányba, egészen ütközésig. A vezérlő panel kivilágosodik.
6 Kapcsolja be a készüléket.
Ajánljuk, hogy a „TURBO” programot vagy
a maximális fordulatszámot használja.
Dió darálása esetén a legjobb eredményt a legkisebb fordulattal történő darálás adja.
A darálót egy fajta termék darálására használja.
Különböző termékek darálása közvetlenül egymás után a daráló kitisztítása nélkül, kölcsönös
szag- és ízkeveredéshez vezethet.
Ne használja a darálót egyhuzamban 30 másodpercnél hosszabb ideig, ezután kapcsolja ki, és
várjon 30 másodpercet, mielőtt újra beindítja.
7 A munka befejezése után a kapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket
. Húzza ki a készülék
hálózati kábelének dugaszát a elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
8 Fordítsa el a kancsót az óramutató járásával ellentétes
irányban, úgy hogy a kancsó talpán található bütyök a motor
egység bevágásába kerüljön.
9 Vegye le a darálót a motorról.
●● Nyissa ki a darálót a 3 pontban leírtakkal ellentétes
módon.
Közvetlenül a használat után mindig mosogassa el a daráló edényét és a daráló talpát
a késsel meleg, mosogatószeres vízben.
A daráló tömítését törölje át nedves ruhával.
Tisztítás és karbantartás
Közvetlenül a használat után mindig tisztítsa
ki a készüléket. Ez elejét veszi annak, hogy
a maradékok leülepedjenek a turmixgép kancsójának belsejében.
●● Öntsön
be körülbelül 750 ml vizet a turmixgép kancsójába (5), és a „TURBO” gomb megnyomásával és
benyomva tartásával indítsa be a készüléket körülbelül
10 másodpercre.
●● Ezután öntse ki a vizet a turmixgép kancsójából (5), fordítsa aljával felfelé, és szárítsa meg.
●● Szükség esetén mossa el a kancsót (5), a fedelét (7),
a fedél rátétjét (9) és a kést (10) meleg, mosogatószeres
vízben.
●● Ezután öblítse el tiszta, folyó vízben, és szárítsa meg.
●● Ha a kelyhet hosszabb ideig nem mosogatta el és annak
falára ételmaradékok száradtak, akkor azok tisztításhoz
használjon műanyag kefét.
●● Nem ajánlott a turmixgép kancsóját (5), a fedelet (7),
a fedél rátétet (9), a darálót (12) és a kést (10) mosogatógépbe betenni. Az agresszív tisztítószerek negatív
hatásúak lehetnek a készülék alkatrészeinek felületeinek
állapotára.
●● A motort (1) kívülről törölje át egy nedves, puha rong�gyal.
A motort (1) ne tegye vízbe vagy más folyadékba!
●● A motor burkolatának (1) mosogatásához ne használjon
agresszív detergenseket emulzió, tej, paszta stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a felvitt grafikus
jeleket.
●● Ne tisztítsa a turmixgép üvegkancsóját (5) és a daráló
edényét (13) durva szivacsokkal.
●● Elmosás után alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
A DARABOLÓ EGYSÉG ÖSSZESZERELÉSE
D
1 Tegye fel a tömítést (11) a kés nyakára (10).
2 A mércés rátétet (9) meghúzva vegye le a fedelet (7)
a turmix kancsójáról (5).
3 Fordítsa a turmixgép kancsóját (5) aljával felfelé, és
állítsa egy lapos, stabil felületre.
4 Tegye be a kést (10) a turmixgép alján (5) található nyílásba.
5 Az egyik kezével tartsa meg a turmixgép kancsóját (5),
a másikkal fordítsa el a kést az óramutató járásával ellentétes irányban, ütközésig.
A kicsavarás és becsavarás iránya be van
jelölve a turmixgép kés egységének alsó
részén.
24
SB1000-001_v01
A DARABOLÓ EGYSÉG SZÉTSZERELÉSE
E
1 Húzza ki a készülék hálózati kábelének dugaszát a elektromos hálózatból.
2 A reteszelt mércés rátétet (9) meghúzva vegye le a fedelet (7) a turmix kancsójáról (5).
3 Ürítse ki a turmix kancsójából (5) annak tartalmát.
4 Mosogassa el a turmix kancsót (Lásd a „Tisztítás és karbantartás” pontot). Fordítsa a turmixgép kancsóját (5) aljával
felfelé, és állítsa egy lapos, stabil felületre.
5 Az egyik kezével tartsa meg a turmixgép kancsóját (5),
a másikkal fordítsa el a kést az óramutató járásának megfelelő irányban.
A kicsavarás és becsavarás iránya be van jelölve
a turmixgép kés egységének alsó részén.
6 Óvatosan vegye ki a kést (10) a tömítéssel (11) együtt.
A készülék kése éles. Bánjon vele óvatosan.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
SB1000-001_v01
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
●● Pentru a spăla părţile metalice, mai ales cuţitele ascuţite, folosiţi o periuţă moale.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către per-
soane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
Atenţie!
Trebuie să vă asiguraţi că aţi înţeles indicaţiile de mai
jos.
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Aparatul trebuie conectat numai la reţeaua electrică de
curent alternativ de 220-240 V.
●● Nu scoateti stecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă stabilă, plată şi
fără denivelări.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua de curent electric
atunci când nu este utilizat sau înainte de curăţare.
●● Nu porniţi aparatul dacă cablul de alimentare, carcasa
sau mânerul sunt defecte în mod vizibil. În acest caz
trimiteţi aparatul la service pentru reparaţii.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de service specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot
reprezenta un real pericol pentru utilizator. In cazul în
care apar defecţiuni, adresaţi-vă unui punct specializat
de service.
●● Nu introduceţi unitatea motor în apă sau în alt lichid; nu
folosiţi aparatul în baie sau în spaţiu deschis.
●● Opriţi dispozitivul prin apăsarea butonului „ ” înainte
de înlăturarea capacului de pe vasul de sticlă şi înainte de înlăturarea vasului de sticlă de pe ansamblul
motorului; aşteptaţi până în momentul în care cuţitele
se opresc definitiv.
●● Înainte de a înlocui echipamentul sau înainte de a vă
apropia de piesele care sunt în mişcare în timpul utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie
decuplat de la sursa de alimentare cu curent electric.
●● Nu folosiţi blenderul stativ fără a monta capacul.
●● Nu introduceţi mâinile în vas nici chiar atunci când aţi
scos vasul pentru a-l curăţa, deoarece cuţitele sunt
periculoase – foarte ascuţite.
●● Nu introduceţi nici un obiect (linguriţă, spatulă ş.a) în
vas cât timp blenderul stativ este conectat la reţeaua
electrică.
●● Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna.
26
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea
mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
●● Nu umpleţi vasul cu lichide fierbinţi.
●● Ţineţi blanderul stativ şi cablul de alimentare departe
de plite şi de arzătoare.
●● Pe cât posibil, păstraţi blenderul stativ departe de acti-
unea directă a razelor solare şi de lumina de neon.
timpul depozitării nu se recomandă amplasarea
capacului pe vasul de sticlă al blender-ului. Înainte de
folosirea capacului trebuie să umeziţi garnitura capacului cu apă şi de abia apoi puteţi pune capacul pe
vasul de sticlă al blender-ului.
●● Nu umpleţi vasul peste semnul care indică 1500 ml;
dacă este umplut peste acest nivel, atunci conţinutul
său poate să producă ridicarea capacului în timpul utilizării aparatului.
●● Nu umpleţi în mod excesiv vasul. Dacă lichidul curge
peste unitatea motor, poate să fie absorbit de aceasta
şi sa se deterioreze.
●● După 2 minute de funcţionare opriţi aparatul pentru cel
puţin 1 minut pentru a lăsa motorul să se răcească.
Procesul de mixare poate fi cuprins din maxim zece
cicluri de funcţionare a câte 2 minute.
●● Nu puneţi blenderul stativ în funcţiune când este gol,
deoarece se poate supraîncălzi.
●● Temperatura produselor folosite pentru mixare nu
poate depăşi 60°C.
●● În
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Blenderul stativ este destinat numai utilizării casnice.
În cazul utilizării sale în scopuri gastronomice, condiţiile garanţiei se schimbă.
●● La prima utilizare, aparatul poate emana mirosuri. Este
un fenomen normal care ar trebui să dispară cu timpul.
SB1000-001_v01
Deservirea şi funcţionarea
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta de specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis de utilizare neîntreruptă: 2 minute.
Durata pauzei dintre două procese de mixare succinte este
de: 10 minute.
Nivelul maxim al zgomotului: 85 dB/A.
Blenderul stativ este construit în clasa a doua de izolatie electrica. Nu necesită impamantare.
Blenderul stativ îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta de specificaţii
tehnice.
Construcţia dispozitivului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Ansamblul motorului
Panou de comandă
Picior anti - alunecare
Orificiu pentru depozitarea cordonului de alimentare
Vas de sticlă al blender-ului cu gradaţie
Mânerul vasului de sticlă
Capacul vasului de sticlă
Baza vasului de sticlă
Dop cu gradaţie pentru astuparea orificiului din capac
Setul de cuţite pentru blender
Garnitură
Râşniţă
Recipientul râşniţei
Garnitura râşniţei
Baza râşniţei cu setul de cuţite
PANOUL DE COMANDĂ
a Butonul pornire/oprire
b Butoanele de reglare „–” şi „+”
c Butonul „PULSE” (pulsare) – pornirea programului pentru mixare cu viteza setată
d Butonul „TURBO” – pornirea programului de mixare cu
cea mai mare viteză
e Butonul „ICE” (gheaţă) – pornirea programului de zdrobire a gheţii
f Indicatorul vitezei de rotire a cuţitelor
Numărul de diode care sunt aprinse depinde de setarea vitezei de rotire a cuţitului (cu cât viteza este mai mare – cu atât
sunt aprinse mai multe diode).
B
PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI PENTRU FUNCŢIONARE
Înainte de prima folosire a mixerului de tip blender (sau folosirea acestuia după o perioadă mai lungă de depozitare),
spălaţi vasul mixerului (5), capacul (7) şi dopul capacului (9)
în apă caldă cu detergent pentru spălat vase, apoi clătiţi-le
bine şi uscaţi-le.
Feriţi-vă să atingeţi cu mâna cuţitele - acestea
sunt foarte ascuţite.
PANOUL DE COMANDĂ
Mixerul de tip blender este echipat cu un panou de comandă,
care este iluminat imediat după ce este montat vasul de sticlă a mixer-ului (ştecherul cordonului de alimentare este
racordat la priza de alimentare cu curent electric). Iluminarea
ne informează că, dispozitivul este gata de funcţionare.
Cu ajutorul butoanelor „–” şi „+” puteţi seta viteza de rotire
a cuţitului. La dispoziţie aveţi 5 viteze. Viteza setată a rotaţiilor este redată pe indicatorul vitezei de rotaţie a cuţitului,
pe care în funcţie de viteza setată vor fi aprinse de la 1 la 5
diode. Pentru a porni dispozitivul cu viteza setată trebuie să
apăsaţi butonul pornire/oprire
.
Pentru comoditatea utilizatorului, dispozitivul este echipat cu
un program care permite pornirea rapidă. La dispoziţie aveţi
trei programe „PULSE”, „ICE” şi „TURBO”, care pot fi puse
în funcţiune cu ajutorul butoanelor care sunt amplasate pe
panoul de comandă.
SISTEM DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
Daca aparatul intra in repaus sau după ce s-a oprit din
functiune, în cazul în care nu va fi setată nici o altă acţiune
timp de 1 minut, mixerul de tip blender va trece în modul de
economisire a energiei (va fi oprită iluminarea panoului de
comandă). După apăsarea oricărui buton la alegere, dispozitivul va reveni la tribul normal de funcţionare (panoul de
comandă va fi din nou iluminat).
DESERVIREA ŞI FUNCŢIONAREA
Blenderul este destinat pentru tăierea şi amestecarea diferitelor tipuri de produse. Acesta
poate fi folosit pentru a pregăti supe, sosuri
şi milkshake-uri, se pot mixa legume, fructe,
carne precum şi să faceţi pireuri pentru bebeluşi din ingrediente gătite.
1 Amplasaţi ansamblul motorului (1) pe o suprafaţă uscată,
stabilă şi orizontală, în apropierea unei prize de alimentare
cu curent electric loc care nu se află la îndemâna copiilor.
Cordonul de alimentare trebuie sa fie plasat în
aşa fel încât să nu atârne de pe masă sau blat
şi să nu fie tras accidental.
2 Racordaţi ştecherul cordonului de alimentare la priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
SB1000-001_v01
27
3 Montaţi vasul mixerului (5) pe ansamblul motorului, astfel
încât pana care se află pe baza vasului de sticlă să intre în
orificiul de pe ansamblul motorului (1).
4 Blocaţi vasul de sticlă a mixerului (5) rotindu-l în directia
acelor de ceasornic.
5 Panoul de comandă va fi iluminat.
6 Introduceţi toate ingredientele în vasul de sticlă a mixerului (5). Nu umpleti decat pana la marcajul 1500 ml care se
află pe vasul de sticlă a mixerului. În cazul în care acest
marcaj va fi depăşit există posibilitatea ca, capacul vasului
de sticlă să fie ridicat (7) în momentul pornirii motorului.
Modul de introducere a ingredientelor în blender este liber, dar cele mai bune efecte se obţin
dacă adăugaţi mai întâi ingredientele tari.
7 Înainte de folosirea mixerului de tip blender trebuie să
puneţi capacul (7) pe vasul de sticlă a mixerului (5) astfel
încât pana capacului să intre perfect în orificiul special prevăzut de pe vasul de sticlă. Apăsaţi capacul cu putere.
Inainte de a pune capacul (7) umeziţi garnitura
acestuia cu apă.
8 Introduceţi dopul capacului (9) în orificiul special prevăzut de pe capac. Penele care se află pe dop trebuie să fie
amplasate în orificiile de pe capacul vasului de sticlă.
9 Rotiţi capacul (9) în direcţia acelor de ceas până ce se
blochează.
Nu porniţi mixerul de tip blender în cazul în care
nu aţi pus dopul capacului (9), mai ales în cazul
în care veţi mixa ingrediente de tip bucăţi. Acestea pot fi aruncate afara prin acest orificiu.
10 Cu ajutorul butoanelor „–” şi „+” setaţi viteza de rotaţie
a cuţitului. În funcţie de viteza setată se vor aprinde de la 1
pana la 5 diode.
11 Puneţi în funcţiune dispozitivul prin apăsarea butonului
pornit/oprit
. Lumina butonului va începe să licărească.
După 2 minute de funcţionare opriţi aparatul
pentru cel puţin 1 minut pentru a lăsa motorul
să se răcească. Procesul de mixare poate fi
cuprins din maxim zece cicluri de funcţionare
a câte 2 minute.
12 Dispozitivul poate fi oprit prin apăsarea butonului pornit/
oprit
.
PROGRAMUL DE PORNIRE RAPIDĂ
Pentru a folosi unul din cele trei programe de
pornire rapidă („PULSE”, „ICE”, „TURBO”)
apăsaţi unul din aceste butoane.
13 Programul „PULSE” (pulsare)
În cazul în care veţi apăsa butonul „PULSE”, va începe
funcţionarea prin pulsare a dispozitivului (într-un ciclu de
28
cca. 6-7 s funcţionare/ 6-7 s pauză) folosind viteza setată.
Pentru a opri funcţionarea dispozitivului, apăsaţi din nou
butonul „PULSE”.
14 Programul „TURBO”
După apăsarea pentru o perioadă mai lungă de timp a butonului „TURBO” dispozitivul va începe să mixeze la puterea
maximală. Pentru a opri funcţionarea eliberaţi din apăsare
butonul „TURBO” dispozitivul se va opri imediat.
15 Programul „ICE” (gheaţă)
Programul „ICE” este folosit pentru spargerea gheţii, permite
obţinerea unor bucăţi mai mici de gheaţă care au o mărime
asemănătoare.
Înainte de folosirea mixerului de tip blender
pentru spargerea gheţii, asiguraţi-vă că acesta
este perfect curat. în caz contrar spălaţi-l cu
apă curată. Orice urme fine lăsate de detergent
pot avea influenţă asupra gustului gheţii zdrobite şi vor conduce la pierderea gustului băuturii la care această gheaţă va fi adăugată.
Programul „ICE” funcţionează perfect pentru un număr de
10 până la 25 de cuburi de gheaţă într-o porţie (cu mărime
care să nu depăşească 2 cm). În afară de cuburile de gheaţă
trebuie să turnaţi cca 15 ml (1 linguriţă) de apă rece proaspătă. Puneţi capacul vasului de sticlă împreună cu dopul
capacului şi apăsaţi butonul „ICE”. Dispozitivul va începe
funcţionarea pulsativă (într-un ciclu de cca. 6-7s funcţionare/
6-7s pauză). După cca. 5 cicluri de zdrobire, apăsaţi din nou
butonul „ICE”, pentru a opri funcţionarea dispozitivului. Dacă
consistenţa gheţii nu corespunde aşteptărilor D-voastră
(doriţi să obţineţi consistenţa zăpezii) apăsaţi pentru câteva
secunde butonul „TURBO”.
Nu zdrobiţi gheaţa fără a adăuga un pic de apă
în vasul de sticlă.
Direct după sfărâmarea gheţei sau utilizarea
mixerului cu ajutajul pentru gheaţă nu spălaţi
vasul blenderului cu apă fierbinte, diferenţa mare
de temperatura poate duce la crăparea sticlei.
După oprire
Dispozitivul poate fi oprit prin apăsarea butonului pornit/
oprit
.
●● Ţineţi cu o mână ansamblul motorului (1) , iar cu cealaltă
mână prindeţi de mânerul vasului de sticlă (6).
●● Rotiţi vasul de sticlă în sensul invers al mişcării acelor
ceasornicului astfel încât pana care se află în baza vasului de sticlă să se găsească în orificiul special prevăzut
de pe ansamblul motorului. Daţi la o parte vasul de sticlă
de pe ansamblul motorului.
●● Daţi la o parte capacul (7) de pe vasul de sticlă al mixerului (5), trăgând de dopul cu gradaţie al capacului.
●● În cazul în care dispozitivul nu va mai fi imediat folosit,
trebuie să scoateţi cordonul de alimentare din priza reţelei de alimentare cu curent electric.
SB1000-001_v01
Râşniţa
C
Râşniţa este prevăzută pentru a fi folosita la mărunţirea şi
măcinarea ingredientelor, cum ar fi piper, boabe de cafea,
orez, grâu, seminţe de susan, nuci (decorticate), etc., precum şi pentru tocarea cărnii.
Râşniţa nu poate fi folosită pentru mărunţirea
unor ingrediente foarte tari aşa cum ar fi cuburile de gheaţă sau nucşoara.
Nu folosiţi niciodată aparatul de măcinat pentru
a măcina zahăr, deoarece acest lucru ar putea
duce la deteriorarea aparatului.
Înainte de a începe tocarea cărnii aceasta trebuie curăţată de nervuri, membrane şi grăsime,
apoi aceasta trebuie tăiată în bucăţi cu dimensiuni de 2x2 cm.
1 Introduceţi ingredientele în recipientul râşniţei.
Nu depăşiţi nivelul maximal care este marcat
pe recipientul râşniţei.
2 Montaţi baza râşniţei (15) cu setul de cuţite la recipientul
râşniţei (13), fiţi atenţi ca, garnitura de pe baza râşniţei să fie
bine aplicată pe locul unde începe îngustarea recipientului
râşniţei.
3 Prindeţi cu mâna elementul protector al ambreiajului
şi rotiţi baza râşniţei împreună cu setul de cuţite în direcţia
opusă mişcării acelor de ceasornic, până în momentul în
care veţi simţi rezistenţă.
Direcţia de prindere şi desprindere este marcată pe partea inferioară a bazei râşniţei cu set
de cuţite.
4 Întoarceţi râşniţa cu susul în jos şi montaţi-o pe ansamblul motorului (1), astfel încât una din penele de pe capacul
râşniţei să se găsească în orificiul special prevăzut de pe
ansamblul motorului.
5 Blocaţi râşniţa (12) rotind-o în direcţia de mişcare a acelor ceasornicului până în momentul în care veţi simţi rezistenţă. Panoul de comandă va fi iluminat.
6 Porniţi dispozitivului.
Vă recomandăm să folosiţi programul „TURBO”
sau viteza maximă.
În cazul în care veţi dori să sfărâmaţi nuci, efectul cel mai bun îl veţi obţine atunci când veţi
folosi viteza maximală.
Folosiţi maşina de măcinat pentru a măcina
un singur tip de produs. Măcinarea diferitelor
tipuri de produse unul după altul fără a spăla
bine vasul poate duce la îmbinarea mirosurilor
şi a aromelor.
SB1000-001_v01
Nu folosiţi dispozitivul mai mult de 30 de secunde,
după acest timp acesta trebuie oprit pentru 30 de
secunde înainte ca să fie pornit din nou.
7 După ce măcinarea a luat sfârşit dispozitivul poate fi oprit
prin apăsarea butonului pornit/oprit
. Scoateţi ştecherul
cordonului de alimentare a dispozitivului din priza reţelei de
alimentare cu curent electric.
8 Rotiţi râşniţa în sens opus mişcării acelor de ceasornic, astfel încât pana care se află pe capacul râşniţei să se găsească
în orificiul special prevăzut de pe ansamblul motorului.
9 Daţi la o parte râşniţa de pe ansamblul motorului.
●● Deschideţi râşniţa în ordine inversă celor descrise în
punctul 3 .
Întotdeauna, imediat după folosire spălaţi recipientul râşniţei şi baza acesteia cu setul de
cuţite în apă caldă cu detergent pentru spălarea
vaselor. Garnitura râşniţei ştergeţi-o cu o cârpă
umedă.
Curăţare şi întreţinere
Curăţarea dispozitivului trebuie să aibă loc
imediat după folosirea acestuia. Acest lucru va
evita depunerea resturilor în interiorul vasului
de sticlă a mixerului.
●● Turnaţi circa 750 ml de apă în vasul de sticlă a mixerului
(5) şi porniţi dispozitivul pentru circa 10 secunde apăsând
pentru această perioadă de timp butonul „TURBO”.
●● Apoi vărsaţi apa din vasul de sticlă a mixerului (5),
întoarce ţi vasul cu susul în jos şi uscaţi-l.
●● În caz de nevoie spălaţi vasul de sticlă (5), capacul (7),
dopul capacului (9) şi setul de cuţite (10) în apă caldă cu
adaos de detergent pentru spălat vase.
●● Apoi totul trebuie clătit cu apă curată şi uscat.
●● Dacă aţi lăsat vasul mai mult timp fără a-l curăţa şi în
vas s-au prins bucăţi de ingredient mixate, folosiţi o perie
din nilon.
●● Nu se recomandă introducerea vasului de sticlă a mixerului (5), a capacului (7), a dopului capacului (9), a râşniţei
(12) şi a setului de cuţite (10), în maşina de spălat vase.
Detergenţii agresivi folosiţi de aceasta pot avea influenţă
negativă asupra suprafeţei elementelor dispozitivului.
●● Ştergeţi partea exterioară a ansamblului motorului (1) cu
o cârpă delicată, umedă.
Nu introduceţi ansamblul motorului (1) în apă
sau alt lichid.
●● Pentru spălarea părţii externe a ansamblului motorului
(1) nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii,
creme, paste etc. Acestea pot conduce la ştergerea simbolurilor grafice informative de pe carcasa motorului.
●● Nu curăţaţi vasul de sticlă a mixerului (5) şi nici recipientul râşniţei (13) cu bureţi aspri.
●● După spălare uscaţi cu exactitate toate elementele dispozitivului.
29
MONTAJUL ANSAMBLULUI DE TĂIERE
D
1 Puneţi garnitura (11) pe flanşa setului de cuţite (10).
2 Daţi la o parte capacul (7) de pe vasul de sticlă al mixerului (5), trăgând de dopul cu gradaţie al capacului.
3 Rotiţi vasul de sticlă al mixerului (5) „cu susul în jos” şi
puneţi-l pe o suprafaţă plată, stabilă.
4 Introduceţi setul de cuţite (10) în orificiul care se află în
partea inferioară a vasului de sticlă a mixerului (5).
5 Cu o mână prindeţi vasul de sticlă al mixerului (5) iar cu
cealaltă înşurubaţi ansamblul cuţitelor în direcţia opusa acelor ceasornicului până în momentul în care veţi simţi rezistenţă.
Direcţia de prindere şi desprindere este marcată pe partea inferioară a ansamblului cuţitelor mixerului.
DEMONTAREA ANSAMBLULUI DE TĂIERE
E
1 Scoateţi cordonul de alimentare din priza reţelei de alimentare cu curent electric.
2 Daţi la o parte capacul (7) de pe vasul de sticlă al mixerului (5), trăgând de dopul cu gradaţie al capacului (9).
3 Goliţi vasul de sticlă al mixerului (5).
4 Curăţaţi vasul de sticlă al mixerului (vezi punctul „Curăţare şi întreţinere”). Rotiţi vasul de sticlă al mixerului (5) „cu
susul în jos” şi puneţi-l pe o suprafaţă plată, stabilă.
5 Cu o mână prindeţi vasul de sticlă al mixerului (5) iar cu
cealaltă înşurubaţi ansamblul cuţitelor în direcţia opusă de
mişcare a acelor ceasornicului.
Direcţia de prindere şi desprindere este marcată pe partea inferioară a ansamblului cuţitelor mixerului.
6 Scoateţi cu atenţie ansamblul de cuţite (10) împreună cu
garnitura (11).
Cuţitele dispozitivului sunt ascuţite. Manevraţile cu atenţie.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
30
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
SB1000-001_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Следует убедиться в том, что вышеприведенные указания были понятыми.
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Ставьте
блендер всегда только на стабильную,
ровную и плоскую поверхность.
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им
не пользуетесь или перед очисткой.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод, корпус или ручка имеют видимые
повреждения. В таких случаях рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
не пользуйтесь прибором в ванной комнате и на
открытом воздухе.
●● Выключите прибор, используя кнопку „ ” перед
снятием крышки с банки и перед снятием банки
с комплекса двигателя, пока ножи полностью не
остановятся.
●● Перед сменой оборудования или приближением
к частям, двигающимся во время использования,
следует выключить прибор и отключить от питания.
●● Используйте блендер только с закрытой крышкой.
●● Будьте осторожны! Во избежание порезов не
прикасайтесь к острым ножам блендера голыми
руками даже в том случае, если кувшин блендера
снят для очистки.
SB1000-001_v01
●● Не помещайте в кувшин блендера металлические
предметы (ложки, лопатки и т.п.) во время работы
блендера.
●● Не мойте ножи блендера голыми руками.
●● Для мытья металлических деталей, а особенно для
мытья ножей, используйте мягкую щеточку.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте блендер только к сети переменного
тока 220-240 B.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприка-
сался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности,
на которой установлен электроприбор.
●● Не наполняйте кувшин горячими ингредиентами.
●● Не ставьте блендер рядом с обогревательными
приборами, открытым огнем или вблизи кухонной
плиты. Убедитесь, что питающий провод блендера
не соприкасается с какой-либо горячей или острой
поверхностью.
●● По мере возможности предохраняйте блендер от
попадания прямых солнечных лучей и близкого
расположения галогеновых ламп.
●● Во время хранения никогда не держите крышку
наложенной на банку миксера. Перед использованием увлажните уплотнитель крышки водой и наложите крышку на банку миксера.
●● Не наполняйте кувшин свыше отметки 1500 мл
– если так случится, содержимое кувшина может
приподнять крышку при включении блендера.
●● Не наполняйте кувшин блендера выше максимальной отметки. Следите за тем, чтобы внутрь корпуса
с приводом не попала вода, в противном случае
можно повредить двигатель.
●● После 2 минут работы остановите устройство на
не менее 1 минуты, позволяя двигателю остынуть.
Процесс смешивания может состоять максимально
из десяти рабочих циклов по 2 минуты.
●● Не включайте блендер с пустым кувшином, т.к. это
может привести к перегреву прибора.
●● Температура перерабатываемых продуктов не
должна превышать 60°C.
31
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Блендер предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае использования блендера в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● При первом включении прибора может появиться
запах. Это нормальное явление, которое должно со
временем исчезнуть.
Обслуживание и функции
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Допустимое время непрерывной работы: 2 минуты.
Врема перерыва между двумя очередными процессами
смешивания: 10 минут.
Максимальный уровень шума: 85 dB/A.
Блендер имеет II класс изоляции, не требует заземления
Не требуется подключение к розетке электросети, оборудованной защитным штифтом.
Блендер отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
Строение прибора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Привод двигателя
Панель управления
Противоскользящая подставка
Хранилище кабеля
Банка миксера с меркой
Держатель банки
Крышка банки
Подставка банки
Накладка крышки с меркой
Система ножей миксера
Уплотнитель
Мясорубка
Контейнер мясорубки
Уплотнитель мясорубки
Подставка мясорубки с системой ножей
c Кнопка „PULSE” (пульсация) – включение программы минутного перемешивания с установленной
скоростью
d Кнопка „TURBO” – включение программы перемешивания с наибольшей скоростью
e Кнопка „ICE” (лед) – включение программы дробления льда
f Указатель скорости оборотов ножа
Количество светящихся диод зависит от установки скорости оборотов ножа (выше обороты – больше диод
светится).
A
B
ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
Перед первым использованием миксера с чашей (или
после его хранения на протяжении длительного периода времени), вымойте банку миксера (5), крышку (7)
и накладку крышки (9) в теплой воде с добавлением
средства для мытья посуды, тщательно промойте
и высушите.
Держите руки вдали от ножей – они
острые.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Миксер с чашей оборудован панелью управления, которая
подсвечивается после установки банки миксера (вилка
кабеля питания подключена к гнезду электросети). Подсвечивание информирует о готовности прибора к работе.
При помощи кнопок „–” и „+” можно установить скорость
оборотов ножа. Имеется 5 скоростей. Установленную
скорость оборотов видно на указателе скорости оборотов ножа, на котором, в зависимости от установленной
скорости, светится от 1 до 5 диод. Чтобы включить прибор с установленной скоростью, нажмите кнопку включение/выключение
.
Для удобства пользователя, прибор оборудован программами быстрого запуска. Предлагаются три программы
„PULSE”, „ICE” и „TURBO”, которые запускаются
с помощью кнопок, помещенных на панели управления.
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
В режиме ожидания или после окончания работы, отсутствие деятельности в течении 1 минуты приведет к тому,
что миксер с чашей перейдет в режим экономии энергии
(погаснет подсветка панели управления). После нажимания любой кнопки прибор вернется к нормальному
режиму работы (панель управления подсветится).
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
a Кнопка включения/выключения
b Регуляционные кнопки „–” и „+”
32
SB1000-001_v01
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ФУНКЦИИ
Блендер предназначен для рубления и смешивания продуктов разного рода. При его
помощи можно готовить супы, соусы
и молочные коктейли, можно также смешивать овощи, фрукты, мясо, а также
растирать вареные составные части еды
для грудных детей.
1 Установите привод двигателя (1) на сухой, стабильной горизонтальной поверхности, вблизи от гнезда электросети, недоступной для детей.
Проведите кабель питания таким образом, чтобы он не свисал со стола или столешни и не мог быть случайно потянут
или зацеплен.
2 Подключите вилку кабеля питания к гнезду электросети.
3 Разместите банку миксера (5) на приводе двигателя,
так, чтобы выступ в подставке банки попал в выемку
в приводе двигателя (1).
4 Заблокируйте банку миксера (5), поворачивая ее
в сторону за движением часов.
5 Панель управления подсветится.
6 Вложите компоненты в банку миксера (5). Не наполняйте свыше обозначенных 1500 мл на банке миксера. Если так случится, это может привести к поднятию
крышки банки (7) при запуске двигателя.
Компоненты можно вкладывать в кувшин
миксера любым образом, однако результаты получаются лучше, если мы добавим прежде всего твердые компоненты.
7 Перед использованием миксера с чашей, вложите
крышку (7) на банку миксера (5) таким образом, чтобы
ее выступ совпадал с выступом на банке. Сильно ее
дожмите.
Перед вложением крышки (7) увлажните
уплотнитель водой.
8 Вложите накладку крышки (9) в отверстие в крышке.
Выступы, находящиеся на накладке, должны попасть
в выемки в крышке банки.
9 Поверните накладку крышки (9) в направлении по
часовой стрелке до блокирования.
Не включайте миксер с чашей без наложения крышки (особенно если вы будете перемешивать постоянные компоненты). Они
могут быть выброшены через отверстие.
10 С помощью кнопок „–” и „+” установите необходимую
скорость оборотов ножа. В зависимости от установленной скорости светится от 1 до 5 диод.
11 Запустите прибор, нажимая кнопку включение/выключение
. Подсветка кнопки начнет мигать.
SB1000-001_v01
После 2 минут работы остановите
устройство на не менее 1 минуты, позволяя двигателю остынуть. Процесс смешивания может состоять максимально из
десяти рабочих циклов по 2 минуты.
12 После завершения работы выключите прибор, нажимая кнопку включение/выключение
.
ПРОГРАММЫ БЫСТРОГО ЗАПУСКА
Чтобы использовать одну из трех доступных программ быстрого запуска („PULSE”,
„ICE”, „TURBO”) нажмите нужную кнопку.
13 Программа „PULSE” (пульсация)
Нажатие кнопки „PULSE” запустит пульсационную
работу прибора (в цикле около 6-7 секунд работы/ 6-7
секунд перерыва) с установленной скоростью. Чтобы
завершить работу прибора, нажмите снова кнопку
„PULSE”.
14 Программа „TURBO”
После нажатия и удержания кнопки „TURBO” прибор
начнет перемешивание с максимальной скоростью.
Чтобы закончить работу прибора, освободите кнопку
„TURBO”, прибор тотчас же остановит работу.
15 Программа „ICE” (лед)
Программа „ICE” служит для дробления льда, позволяет
получить небольшие куски льда похожего размера.
Перед использованием миксера с чашей для
дробления льда убедитесь, что он чист.
В ином случае вымойте его тщательно
чистой водой. Какие-либо остатки средства
для мытья может влиять на вкус раздробленного льда и привести к утрате вкуса
напитка, к которому он будет добавлен.
Программа „ICE” работает наилучшим образом для
количества от 10 до 25 кубиков льда в одной порции
(размером, не превышающим 2 см). Кроме кубиков льда,
налейте еще около 15 мл (1 ложечка) свежей холодной воды. Наложите крышку банки вместе с накладкой,
потом нажмите кнопку „ICE”. Прибор начнет пульсационную работу (в цикле около 6-7 сек. работы/ 6-7 сек.
перерыва). После около 5 циклов дробления нажмите
повторно кнопку „ICE”, чтобы закончить работу прибора.
Если консистенция льда не соответствует еще ожиданиям (хотите получить консистенцию снега) подержите
в течении нескольких секунд кнопку „TURBO”.
Не дробите лед без предварительного
добавления воды в банку.
Непосредственно после дробления льда
или пользования миксером, загруженным
льдом, не мойте кувшин миксера в горячей
воде, большая температурная разница
может причиниться к тресканию стекла.
33
6 Включите прибор.
После завершения работы
После завершения работы выключите прибор нажимая
кнопку включение/выключение
.
●● Придержите привод двигателя (1) одной рукой, другой рукой возьмитесь за захват банки (6).
●● Перекрутите банку в направлении, противоположном
к движению стрелок часов, чтобы выступ, находящийся
на подставке банки, вошел в выемку привода двигателя. Снимите банку миксера с привода двигателя.
●● Снимите крышку (7) с банки миксера (5), потягивая за
заблокированную накладку с меркой.
●● Отключите вилку кабеля питания от гнезда электросети, если прибор не будет использоваться.
Мясорубка
C
Мясорубка предназначена для раздробления и перемалывания компонентов, таких как перец, зерна кофе,
риса, пшеницы, сезам, колотые орехи и т.п., а также
рубки мяса.
Мясорубка не предназначена для дробления
очень твердых компонентов, таких как,
напр., кубики льда и мускатный орех.
Запрещается измельчать в кофемолке
сахар, так как это может вывести ее из
строя.
Перед началом рубки очистите мясо от
сухожилий, жира, а потом раскроите на
куски размером ок. 2x2 см.
1 Вложите компоненты в контейнер мясорубки.
Не превышайте максимальный уровень
содержимого, обозначенного на контейнере мясорубки.
2 Вложите подставку мясорубки (15) с набором ножей
в контейнер мясорубки (13), обратите внимание, чтобы
уплотнитель на подставке мясорубки ровно прилегал
к сужению контейнера мясорубки.
3 Ухватитесь за заслонку привода и перекрутите подставку мясорубки с комплексом ножей в направлении,
противоположном движению указателя часов до чувства
опоры.
Направление откручивания и закручивания обозначено в нижней части подставки
мясорубки с набором ножей.
4 Обратите мясорубку вверх дном и поместите ее на
приводе двигателя (1), так, чтобы один из выступов,
находящихся на крышке мясорубки, попал в выемку на
приводе двигателя.
5 Заблокируйте мясорубку (12) переворачивая ее
в направлении по движению стрелок часов до чувства
опоры. Панель управления засветится.
34
Рекомендуем использование программы
„TURBO” или максимальной скорости.
В случае, если нужно перемолоть орехи,
наилучший эффект получается с самой
низкой скоростью.
Употребляйте мельницу для помола
одного вида продукта. Помол разных продуктов непосредственно один после другого без старательного умывания может
причиниться к взаимному проникновению
вкуса и аромата
Не используйте мясорубку для непрерывной постоянной работы дольше 30 секунд,
после чего выключите прибор и подождите 30 секунд перед повторным использованием.
7 После окончания перемалывания выключите прибор,
нажимая кнопку включения/выключения
. Отключите
вилку кабеля питания прибора от гнезда электросети.
8 Поверните мясорубку в направлении, противоположном движению стрелок часов, так чтобы выступ, находящийся на крышке мясорубки, попал в выемку привода
двигателя.
9 Снимите мясорубку с привода двигателя.
●● Откройте мясорубку в обратном порядке по отношению к написанному в пункте 3 .
Всегда непосредственно после использования вымойте контейнер мясорубки
с комплексом ножей в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды.
Уплотнитель мясорубки вытрите влажной тряпочкой.
Чистка и хранение
Чистку прибора выполните непосредственно после использования. Это предупредит осадок остатков внутри банки
миксера.
●● Влейте
около 750 мл воды в банку миксера (5)
и включите прибор на около 10 секунд, нажимая
и удерживая кнопку „TURBO”.
●● Потом влейте воду из банки миксера (5), оберните
его вверх ногами и осушите.
●● В случае необходимости вымойте банку (5), крышку
(7), накладку крышки (9) и комплекс ножей (10) в теплой
воде с добавлением средства для мытья посуды.
●● Потом прополощите в чистой проточной воде и высушите.
SB1000-001_v01
●● Если Вы оставили кувшин на более продолжительное время без очистки и к внутренней стороне кувшина прилипли куски смешиваемых компонентов,
используйте нейлоновую щетку.
●● Не рекомендуется помещение банки миксера (5),
крышки (7), накладки крышки (9), мясорубки (12)
и комплекса ножей (10), в мойку для посуды. Агрессивные средства могут отрицательно отразится на
состоянии поверхности элементов прибора.
●● Протрите внутреннюю часть системы двигателя (1)
влажной, нежной тряпочкой.
Не помещайте привод двигателя (1) в воду
или другую жидкость.
●● Для мытья внешней части привода двигателя (1) не
используйте агрессивные моющие средства в виде
эмульсии, молочка, паст и т.п. Они могут, между прочим, удалить нанесенные информационные графические символы.
●● Не чистите стеклянную банку миксера (5) и контейнера мясорубки (13) жесткими губками.
●● После мытья тщательно высушите все элементы
прибора.
МОНТАЖ СИСТЕМЫ РЕЗКИ
Направление откручивания и закручивания
обозначено на нижней части комплекса
ножей миксера.
6 Выньте осторожно комплекс ножей (10) вместе
с уплотнителем (11).
Ножи прибора острые. Обходитесь с ними
осторожно.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!!!
D
1 Вложите уплотнитель (11) на воротник комплекса
ножей (10).
2 Снимите крышку (7) с банки миксера (5), тяня за
заблокированную накладку с меркой (9).
3 Оберните банку миксера (5) «вверх ногами»
и поставьте на плоской, стабильной поверхности.
4 Вложите комплекс ножей (10) в отверстие снизу
банки миксера (5).
5 Одной рукой придержите банку миксера (5) а другой
закрутите комплекс ножей в направлении, противоположном к движению часов до опоры.
Направление откручивания и закручивания обозначен на нижней части комплекса
ножей миксера.
ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА РЕЗКИ
E
1 Отключите вилку кабеля питания прибора от электросети.
2 Снимите крышку (7) с банки миксера (5) тяня за
заблокированную накладку с меркой (9).
3 Опорожните банку миксера (5) от содержимого.
4 Очистите банку миксера (см. пункт «Очистка и хранение»). Оберните банку миксера (5) вверх дном
и поставьте на плоской, стабильной поверхности.
5 Одной рукой придержите банку миксера (5) а другой
открутите комплекс ножей в направлении согласно движения стрелок часов.
SB1000-001_v01
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
коммерческих, эстетических и других соображений.
35
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Cледва да се уверите, че указанията по-долу са
разбрани.
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Винаги
поставяйте уреда върху гладка, равна
повърхност.
●● Изключвайте уреда от електрическия контакт,
когато не го използвате или преди да започнете
почистването му.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако захранващия кабел се повреди, той следва да
бъде заменен при производителя, в специализирано ремонтно предприятие или от квалифицирано
лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да
се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не слагайте модула на двигателя във вода или
друга течност; не използвайте уреда в банята или
на открито.
●● Изключете уреда натискайки бутона „ ” преди
сваляне на капака на каната и преди сваляне на
каната от задвижващия блок, почакайте докато
ножовете престанат изцяло да се движат.
●● Преди смяна на оборудването или приближаване
към движещи се части по време на използване на
уреда, изключете уреда и извадете щепсела от
контакта.
●● Не използвайте шейкър каната, без да сте поставили капачето на капака.
●● Не пъхайте ръцете си в каната, дори когато е свалена за почистване, тъй като ножовете са много
остри и представляват опасност.
36
●● Не
пъхайте никакви други предмети (лъжички,
шпатули и др.) в каната, когато уредът е включен
в захранването.
●● Не мийте ножовете с ръце.
●● За миене на металните части, особено на острите
ножове използвайте мека четка.
●● Този уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както
и от лица без опит и познаване на уреда, освен
ако това не става под наблюдение или съгласно
с инструкцията за използване на уреда, предадена
от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включвайте уреда само към мрежа с променлив
ток 220-240 V.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане
за кабела.
●● Захранващият
кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● Не наливайте в каната врели течности.
●● Шейкър каната и захранващият й кабел трябва да
се намират далеч от нагревателни плотове и котлони.
●● Ако е възможно, съхранявайте шейкър каната
далеч от пряка слънчева светлина и флуоресцентна светлина.
●● По време когато уреда не се използва никога не
съхранявайте уреда със сложен капак на каната.
Преди да използвате отново уреда, навлажнете
уплътнителя на капака на каната с вода.
●● Не пълнете каната над обозначението 1500 мл
– ако направите това, съдържанието й може да
предизвика повдигане на капака при включване на
двигателя.
●● Не препълвайте каната. Ако под модула на двигателя попадне течност, тя може да се всмуче в двигателя и да доведе до повредата му.
●● След 2 минути работа спрете уреда поне за
1 минута, като оставяте двигателя да изстине. Процесът на смесване може да се състои максимално
от десет работни цикла по 2 минути.
●● Не включвайте шейкър каната, когато е празна, тъй
като може да прегрее.
●● Температурата на предвидените компоненти за
миксиране не трябва да превишава 60°C.
SB1000-001_v01
Указание
Информация за продукта и указания относно
ползването му
●● Шейкър каната е предназначена само за домашно
използване. В случай че се използва в заведение
за хранене, гаранционните условия се променят.
●● При първоначалното задвижване на съоръжението
могат да се появят миризми. Това е естествено
явление, което ще изчезне с времето.
Технически данни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Задвижващ блок (мотор)
Панел за управление
Краче против подхлъзване
Място за кабела
Кана на миксера със скала
Дръжка на каната
Капак на каната
Основа на каната
Приставка на капака със скала
Блок с ножовете на миксера
Уплътнител
Мелничка
Съд на мелничката
Уплътнител на мелничката
Основа на мелничката с комплект ножове
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
a Бутон включи/изключи
b Бутон за регулиране „–” и „+”
c Бутон „PULSE” (пулсация) – задействане на програма
за кратковременно миксиране с настроена скорост
SB1000-001_v01
Обслужване и действие
B
ПРИГОТВЯНЕ НА УРЕДА ЗА РАБОТА
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа: 2 минути.
Време на пауза между двата поредни процеса на смесване: 10 минути.
Максимално ниво на шум: 85 dB/A.
Шейкър каната е конструирана съгласно ІІ клас изолация. Тя не трябва да се включва в ел. контакт с предпазен щифт.
Шейкър каната отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Строеж на уреда
d Бутон „TURBO” – задействане на програма за миксиране с настроена максимална скорост
e Бутон „ICE” (лед) – пускане на програмата за разбиване на лед
f Показател за скоростта на ножа
Количеството на светещите диоди зависи от настроената скорост на ножа (високи обороти – повече светещи
диоди).
Преди първа употреба на миксера с каната (или след
като сте го съхранявали през продължителен период от
време), измийте каната на миксера (5), капака (7) и елемента на капака (9) с топла вода и течност за миене на
съдове, изплакнете го добре и изсушете.
Не докосвайте ножовете – те са остри.
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Миксер каната е оборудвана с панел за управление,
който се осветява след монтирането на каната на миксера (и щепсела на захранващия кабел е включен в контакта на захранващата мрежа). Осветлението информира, че уреда е готов за работа.
С помощта на бутоните „–” и „+” можете да настроите
скоростта на оборотите на ножа. Налични са 5 скорости.
Настроената скорост на оборотите се вижда на индикатора за скоростта на ножа, на който в зависимост
от настроената скорост светват от 1 до 5 диоди. За да
включите уреда с настроената скорост натиснете бутона
включи/изключи
.
За удобство на потребителя, уреда е снабден с програма
за бързо включване. Налични са 3 програми „PULSE”,
„ICE” и „TURBO”, които се задействат с помощта на
бутоните намиращи се на панела за управление
РЕЖИМ НА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
В режим на готовност или след завършване на работа
с уреда, ако не се извършват никакви действия с него
в продължение на 1 минута, уреда преминава в режим
на спестяване на ел. енергия (осветлението на панела
за управление изгасва). След натискане на бутона, уреда
отново преминава в нормален режим на работа (панела
за управление се осветява).
ОБСЛУЖВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ
Шейкър кана е предназначен за кълцане
и смесване на различен вид продукти.
С неговата помощ могат да се приготвят
супи, сосове и млечни коктейли, също така
могат да се смесват зеленчуци, плодове,
месо и варени съставки за бебешки храни.
37
1 Поставете задвижващия блок (1) на суха, равна
и стабилна повърхност, близко до захранващия контакт
и извън обсега на деца.
Захранващия кабел трябва да е разположен
така, че да не виси от плота на масата
или кухненския шкаф и да не може да бъде
случайно закачен и издърпан.
2 Включете щепсела на кабела в електрически контакт.
3 Монтирайте каната на миксера (5) върху блока на
мотора, така, че изпъкналите елементи в каната да прилягат към вдлъбнатините в задвижващия блок (1).
4 Блокирахте каната на миксера (5) завъртайки го по
посока на движението на часовниковата стрелка.
5 Панела за управление ще светне.
6 Сложете продуктите в каната (5). Не напълвайте
каната над означението 1500 мл на каната на миксера. Ако го препълните, има опасност, съдържанието
на каната да поднесе капака на каната (7) след пускане
на мотора.
Съставките могат да се слагат в каната
на миксера по произволен начин, обаче
по-добри ефекти се получават, като найнапред се добавят твърди съставки.
7 Преди да започнете използването на миксера кана,
сложете капака (7) на каната (5) така, че изпъкналите
елементи да прилагат към каната. Силно натиснете.
Преди да сложите капака (7) навлажнете
уплътнението с вода.
8 Сложете приставката на капака (9) в отвора на
капака. Изпъкналия елемент трябва да влезе във вдлъбнатината на капака на каната.
9 Завъртете накладка на капака (9) в посока на часовниковата стрелка до съпротивление.
Не включвайте миксера без да сте сложили
приставката на капака (9), особено ако ще
използвате в каната твърди продукти. Те
могат да бъдат изхвърлени през отвора.
10 С помощта на бутоните „–” и „+” настройте исканата
скорост на ножа. В зависимост от настроената скорост
светват от 1 до 5 диода.
11 Включете уреда натискайки бутона включи/изключи
. Бутона ще започне да мига.
След 2 минути работа спрете уреда поне
за 1 минута, като оставяте двигателя да
изстине. Процесът на смесване може да
се състои максимално от десет работни
цикла по 2 минути.
12 След като приключите работа, изключете уреда
натискайки бутона включи/изключи
.
38
ПРОГРАМА ЗА БЪРЗО ВКЛЮЧВАНЕ
За да можете да използвате един от
трите възможни програми за бързо пускане („PULSE”, „ICE”, „TURBO”) натиснете
съответния бутон.
13 Програма „PULSE” (пулсиране)
Натискането на бутона „PULSE”, стартира пулсираща
работа на уреда (в цикъл около 6-7 секунди работа/ 6-7
секунди пауза) с настроена скорост. За да прекратите
работата на уреда, натиснете отново бутона „PULSE”.
14 Програма „TURBO”
След натискане и задържане на бутона „TURBO” уреда
започва работа с максимална скорост. За да спрете
работата на уреда, пуснете бутона „TURBO” уреда веднага престава да работи.
15 Програма „ICE” (лед)
Програмата „ICE” служи за раздробяване на лед, позволява да се получат малки парченца лед с приблизително
еднаква големина.
Преди да пристъпите към употреба на
миксера кана, проверете дали каната е идеално чиста. Ако не е – измийте я и изплакнете с чиста вода. Ако има каквито и да са
остатъци в каната от храни или препарат
за миене, това може да повлияе на вкуса на
леда и евентуално на напитката за която
той е приготвян.
Програмата „ICE” действа най-добре при разбиването
от 10 до 25 кубчета лед на една порция (с големина не
превишаваща 2 см). Освен кубчетата лед добавете още
около 15 ml (1 лъжичка) чиста студена вода. Сложете
капака с наставката, натиснете бутона „ICE”. Уреда ще
започне пулсираща работа (в цикъл около 6-7секунди
работа/ 6-7секунди пауза). След около 5 цикъла, натиснете отново бутона „ICE”, за да спрете работата на
мотора на уреда. Ако състоянието на леда не ви харесва
(искате да получите сняг) натиснете и задръжте за
няколко секунди бутона „TURBO”.
Не трошете леда, без да сте добавили
вода в каната.
Непосредствено след трошене на лед или
използване на миксера с пълнеж от лед не
мийте каната на миксера в гореща вода,
голямата температурна разлика може да
предизвика счупване на стъкло.
След завършване на работата
След завършване на работа, изключете уреда натискайки бутона включи/изключи
.
●● С едната ръка хванете задвижващия блок (1), с другата каната за дръжката (6).
●● Завъртете каната по посока противоположна на
SB1000-001_v01
движението на часовниковата стрелка, така, че изпъкналите елементи в каната да прилягат към вдлъбнатините в задвижващия блок. Свалете каната на
миксера от задвижващия блок.
●● Свалете капака (7) от каната на миксера (5), издърпвайки за наставката със скалата.
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта, ако уреда няма да бъде вече използван.
Мелничка
C
Мелничката е предназначена за разтрошаване и мелене
на продукти, такива като: черен пипер, кафе на зърна,
ориз, пшеница, сусамени зърна, орехи (без черупките)
и др., както и за нарязване на месо.
Мелничката не е пригодена за раздробяване на много твърди продукти, такива
като кубчета лед или индийско орехче.
Никога не използвайте кафемелачката за
мелене на захар, тъй като това може да
доведе до повреда на уреда.
Преди да смелите месо, изрежете от него
сухожилията, сланина и мазнина, след
това го нарежете на парчета с размер
около 2x2 см.
1 Сложете продуктите в каничката на мелничката.
Не превишавайте максималното ниво на
съдържание, означено на каната.
2 Сложете основата на мелничката (15) с блока на
ножовете в каната на мелничката (13), обърнете внимание уплътнителя на основата на мелничката да приляга
равномерно към стесняването в каната на мелничката.
3 Хванете предпазителя на съединителя и завъртете
основата на мелничката с блока с ножове противоположно на движението на часовниковата стрелка, докато
не почувствате съпротивление.
Посоката на завъртване и отвъртване
е означена на долната част на основата на
мелничката с блока на ножовете.
4 Обърнете мелничката с дъното нагоре и монтирайте
на задвижващия блок (1), така, че една от издатините
намиращи се на капака да съвпадне с вдлъбнатината
в задвижващия блок.
5 Блокирайте мелничката (12) завъртвайки я по посока
на движение на часовниковата стрелка, докато не почувствате съпротивление. Управляващия панел ще светне.
6 Стартирайте уреда.
Препоръчваме Ви да използвате програмата „TURBO” или максималната скорост.
SB1000-001_v01
В случай на мелене на орехи, най-добър
ефект има при мелене с най-ниската скорост.
Използвайте мелничката за мелене на един
вид продукт. Мелене на различни продукти
директно един след друг без щателно
измиване може да предизвика взаимно проникване на вкус и аромат
Не използвайте уреда за непрекъсната
работа за по-дълго от 30 секунди, след
това време изключете уреда и почакайте
30 секунди преди отново да започнете
работа.
7 След като завършите меленето, изключете уреда
натискайки бутона включи/изключи
. Изключете
захранващия кабел от контакта.
8 Завъртете мелничката в посока противоположна на
движението на часовниковата стрелка така, че една от
издатините намиращи се на капака да съвпадне с вдлъбнатината в задвижващия блок.
9 Свалете мелничката от задвижващия блок.
●● Отворете мелничката по начин обратен на описаното
в точка 3 .
Винаги непосредствено след използване
измийте каната на мелничката и основата
на мелничката с топла вода. Уплътнителя
изтрийте с влажна кърпа.
Чистене и поддръжка
Чистенето на уреда извършвайте винаги
след използването му. Ще доведе това
до премахването на всякакви остатъци
в каната на миксера.
●● Влейте около 750 ml вода в каната на миксера (5)
стартирайте уреда през около 10 секунди натискайки
и задържайки бутона „TURBO”.
●● След това излейте водата от каната на миксера (5),
обърнете го нагоре с дъното и изсушете.
●● Ако има нужда измийте каната (5), капака (7), приставката (9) и блока с ножовете (10) в топла вода
и препарат за миене на съдове.
●● След това изплакнете в чиста течаща вода и изсушете.
●● Ако оставите каната за по-дълго време без почистване и към вътрешната страна на каната са прилепнали парчета от смесваните съставки, употребете
найлоновата четка.
●● Не се препоръчва миенето на каната (5), капака (7),
приставката (9), мелничката (12) и блока с ножовете
(10), в съдомиялна машина. Агресивните средства за
миене могат да действат отрицателно на състоянието на повърхността на елементите на уреда.
39
●● Изтрийте външната част на задвижващия блок (1)
с влажна кърпа.
Не натопявайте задвижващия блок (1) във
вода или други течности.
●● За миене на външните части на задвижващия блок
(1) не използвайте агресивни детергенти под формата на емулсии, млека, пасти и др. Те могат да
изтрият нанесените там означения и информационни
символи.
●● Не чистете стъклената кана на миксера (5) и каничката на мелничката (13) с телени гъби.
●● След миене изсушете старателно всички елементи
на уреда.
МОНТИРАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ БЛОК
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
D
1 Сложете уплътнителя (11) на фланеца на блока
с ножовете (10).
2 Свалете капака (7) от каната на миксера (5), издърпвайки за блокираната приставка със скалата (9).
3 Обърнете каната на миксера (5) с дъното нагоре
и поставете на равна стабилна повърхност.
4 Сложете блока с ножовете (10) в отвора в дъното на
каната (5).
5 С едната ръка задръжте каната (5) а с другата завъртете блока на ножовете по посока противоположна на
движение на часовниковата стрелка, до съпротивление.
Посоката на отвъртане и завъртане
е означена от долната част на блока на
ножовете.
ДЕМОНТИРАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ БЛОК
E
1 Изключете захранващия кабел от контакта.
2 Свалете капака (7) от каната на миксера (5) издърпвайки за блокираната приставка със скалата (9).
3 Изпразнете каната на миксера (5) от съдържанието и.
4 Изчистете каната на миксера (вижте точка „Чистене
и поддръжка”). Обърнете каната на миксера (5) с дъното
нагоре и поставете на равна стабилна повърхност.
5 С едната ръка задръжте каната (5) а с другата завъртете блока на ножовете по посока на движение на часовниковата стрелка.
Посоката на отвъртане и завъртане
е означена от долната част на блока на
ножовете.
6 Извадете внимателно блока с ножовете (10) заедно
с уплътнителя (11).
Ножовете на уреда са остри. Бъдете внимателни при работа с тях.
40
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
SB1000-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Необхідно переконатися в тому, що нижченаведені вказівки правильно зрозумілі.
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
поверхні.
на
плоскій,
рівній
●● Відключайте міксер від розетки, якщо не користує-
тесь ним або перед початком очищування.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний
кабель, корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання
у сервісний центр.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно
кваліфіковані спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку появи недоліків у роботі пристрою
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
●● Не покладайте блок двигуна у воду чи іншу рідину;
не користуйтесь ним у ванній кімнаті і на вільному
повітрі.
●● Виключіть прилад, використовуючи кнопку
„ ” перед зняттям кришки з банки і перед зняттям банки з приводу двигуна, поки ножі повністю не
зупиняться.
●● Перед заміною обладнання або наближенням до
частин, що рухаються під час експлуатації, слід
виключити прилад від джерела живлення.
●● Не користуйтесь міксером з чашею без установлення накладки кришки.
●● Не покладайте руки у чашу, навіть коли він був знятий для очищення, тому що надалі ножі небезпечні
– дуже гострі.
SB1000-001_v01
Увага!
●● Міксер підключайте тільки до мережі перемінного
Недотримання загрожує травмами
кавоварку
у чашу під час підключення міксера з чашею до
мережі живлення.
●● Не мийте ножі безпосередньо рукою.
●● Для миття металевих частин, особливо гострих
ножів вживайте м’яку щітку.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть
під наглядом або доки вони не пройдуть навчання
щодо способу користування, яке ведеться особами
відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
Небезпека! / Попередження!
●● Установлюйте
●● Не покладайте інші речі (ложечки, лопатки та ін.)
струму 220-240 B.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
●● Не наповнюйте чашу киплячою рідиною.
●● Зберігайте міксер і кабель живлення далеко від
нагрівних плит чи пальників.
●● Якщ це можливо, зберігайте міксер з чашею далеко
від безпосереднього впливу сонячних променів
і люмінесцентного світла.
●● Під час зберігання ніколи не тримайте кришку
накладеною на банку міксера. Перед використанням зволожте ущільнювач кришки водою і накладіть на банку міксера.
●● Не наповнюйте чашу вище позначення 1500 мл –
якщо це станеться, тоді його вміст може привести
до піднесення кришки під час запуску двигуна.
●● Не переповнюйте чашу. У разі попадання рідини під
блок двигуна, двигун може її увіссати, що приведе
до його пошкодження.
●● Після 2 хвилин роботи необхідно затримати прилад
на щонайменше 1 хвилину з метою охолодження
мотора. Процес подрібнення може складатися
з максимум десяти робочих циклів по 2 хвилини
кожний.
●● Не включайте міксер з чашею якщо він порожній,
тому що він може перегрітися.
●● Температура компонентів, використаних для змішування не повинна перевищувати 60°C.
41
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Міксер
з чашею призначений для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● При першому запуску обладнання можуь виходити
запахи. Це нормальне явище, яке з часом повинно
відступити.
d Кнопка „TURBO” – включення програми перемішування із найбільшою швидкістю
e Кнопка „ICE” (лід) – включення програми дроблення
льоду
f Вказівник швидкості оборотів ножа
Кількість діод, що світяться, залежить від установки
швидкості оборотів ножа (вищі обороти – більше діод
світиться).
B
Обслуговування і функції
ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці: 2 хвилини.
Тривалість перерви між двома процесами черговими
подрібненнями становить: 10 хвилин.
Максимальний рівень шуму: 85 dB/A.
Міксер з чашею розроблений за II класом ізоляції. Не
вимагає підключення до розетки, оснащеної захисним
штифтом.
Міксер з чашею виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Будова приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Привід двигуна
Панель управління
Протислизгаюча підставка
Сховище кабелю
Банка міксера з міркою
Тримач банки
Кришка банки
Підставка банки
Накладка кришки з міркою
Комплекс ножів міксера
Ущільнювач
М’ясорубка
Контейнер м’ясорубки
Ущільнювач м’ясорубки
Підставка м’ясорубки з комплексом ножів
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
a Кнопка включення/виключення
b Регуляційні кнопки „–” i „+”
c Кнопка „PULSE” (пульсація) – включення програми
хвилинного перемішування із встановленою швидкістю.
42
Перед першим використання міксера із чашею (або після
його зберігання впродовж тривалого часу), вимийте банку
міксера (5), кришку (7) і накладку кришки (9) у теплій воді
із додаванням засобу для миття посуду, ретельно промийте та висушіть.
Тримайте руки на відстані від ножів – вони
гострі.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
Міксер із чашею обладнаний панеллю управління, яка підсвічується після установки банки міксера (вилка кабелю
живлення підключена до гнізда електромережі). Підсвічування інформує про готовність приладу до роботи.
За допомогою кнопок „–” і „+” можна встановити швидкість оборотів ножа. Є 5 швидкостей. Встановлену швидкість оборотів видно на вказівнику швидкості оборотів
ножа, на якому, в залежності від встановленої швидкості, світиться від 1 до 5 діод. Щоб включити прилад із
встановленою швидкістю, натисніть кнопку включення/
виключення
.
Для зручності користувача прилад обладнаний програмами швидкого запуску. Пропонується три програми
„PULSE”, „ICE” і „TURBO”, які запускаються за допомогою кнопок, розміщених на панелі управління.
РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ
У режимі очікування або після завершення роботи, відсутність діяльності впродовж 1 хвилини призведе до
переходу міксера з чашею в режим економії енергії
(згасне підсвітка панелі управління). Після натискання
будь-якої кнопки прилад повернеться до нормального
режиму роботи (панель управління підсвітиться).
ОБСЛУГОВУВАННЯ І ФУНКЦІЇ
Блендер з чашею призначений для подрібнення та змішування різноманітних продуктів. За допомогою міксера можна готувати
супи, соуси, молочні коктейлі, а також подрібнювати овочі, фрукти, м’ясо та готові складові для приготування їжі немовляти.
1 Встановіть привід двигуна (1) на сухій, стабільній
горизонтальній поверхні, поблизу від гнізда електромережі, недоступній для дітей.
SB1000-001_v01
Проведіть кабель живлення таким чином,
щоб він не звисав зі столу або стільниці
і не міг бути випадково потягнутий або
зачеплений.
2 Підключіть вилку кабеля живлення до гнізда електромережі.
3 Размістіть банку міксера (5) на приводі двигуна таким
чином, щоб виступ у підставці банки потрапив в заглиблення у приводі двигуна (1).
4 Заблокуйте банку міксера (5), повертаючи її в сторону
за рухом годинникової стрілки.
5 Панель управління підсвітиться.
6 Вкладіть компоненти в банку міксера (5). Не наповнюйте більше позначених 1500 мл на банці міксера.
Якщо так станеться, це може призвести до підняття
кришки банки (7) при запуску двигуна.
Складові частини можуть закладатися
у чашу міксера у будь-якій послідовності,
однак, ефект подрібнення буде кращим,
якщо спочатку закладатимуться тверді
складові.
7 Перед використанням міксера із чашею, вкладіть
кришку (7) на банку міксера (5) таким чином, щоб її виступ
співпадав із виступом на банці. Сильно її дотисніть.
Перед вкладенням кришки (7) зволожте
ущільнювач водою.
8 Вкладіть накладку кришки (9) в отвір в кришці.
Виступи, що знаходяться на накладці, повинні потрапити
у заглиблення в кришці банки.
9 Поверніть заглушку кришки (9) у напрямку за годинниковою стрілкою до моменту встановлення блокади.
Не включайте міксер с чашею без накладення кришки (особливо якщо будете
змішувати постійні компоненти). Вони
можуть бути викинуті через отвір .
10 За допомогою кнопок „–” і „+” встановіть необхідну
швидкість оборотів ножа. В залежності від встановленої
швидкості світиться від 1 до 5 діод.
11 Запустіть прилад, натискаючи кнопку включення/
виключення
. Підсвітка кнопки почне мигати.
Після 2 хвилин роботи необхідно затримати
прилад на щонайменше 1 хвилину з метою
охолодження мотора. Процес подрібнення
може складатися з максимум десяти робочих циклів по 2 хвилини кожний.
12 Після завершення роботи виключіть прилад, натискаючи кнопку включення/виключення
.
SB1000-001_v01
ПРОГРАМИ ШВИДКОГО ЗАПУСКУ
Щоб використати одну із трьох доступних
програм швидкого запуску („PULSE”, „ICE”,
„TURBO”), натисніть потрібну кнопку.
13 Програма „PULSE” (пульсація)
Натискання кнопки „PULSE” запустить пульсаційну
роботу приладу (в циклі біля 6-7 секунд роботи/ 6-7
секунд перерви) із встановленою швидкістю. Щоб завершити роботу приладу, натисніть знову кнопку „PULSE”.
14 Програма „TURBO”
Після натиснення й утримання кнопки „TURBO” прилад
розпочне перемішування із максимальною швидкістю.
Щоб завершити роботу приладу, вивільність кнопку
„TURBO”, і прилад негайно зупинить роботу.
15 Програма „ICE” (лед)
Програма „ICE” служить для дроблення льоду, дозволяє
отримати невеликі шматки льоду подібного розміру.
Перед використання міксера із чашею
переконайтеся, що він чистий. В іншому
випадку вимийте його ретельно чистою
водою. Будь-які залишки засобу для миття
можуть вплинути на смак роздробленого
льоду і призвести до втрати смаку напою,
до якого він буде доданий.
Програма „ICE” працює найкращим чином для кількості
від 10 до 25 кубиків льоду в одній порції (розміром, що
не перевищує 2 см). Крім кубиків льоду, налийте ще біля
15 мл (1 ложечка) свіжой холодної води. Накладіть кришку
банки разом із накладкою, потім натисніть кнопку „ICE”.
Прилад розпочне пульсаційну роботу (в циклі біля 6-7 сек.
роботи/ 6-7 сек. перерви). Після близько 5 циклів дроблення натисніть повторно кнопку „ICE”, щою завершити
роботу приладу. Якщо консистенція льоду не відповідає
іще очікуванням (хочете отримати консистенцію снігу),
потримайте протягом декількох секунд кнопку „TURBO”.
Не подрібнюйте лід без попереднього додавання води в банку.
Не слід мити чаші міксера у гарячій воді
відразу після подрібнення льоду або використання міксера для подрібнення їжі, до
якої було додано лід, оскільки сильний
перепад температури може призвести до
пошкодження скла чаші.
Після завершення роботи
Після завершення роботи виключіть прилад, натискаючи
кнопку включення/виключення
.
●● Притримайте привід двигуна (1) однією рукою, іншою
рукою візьміться за тримач банки (6).
●● Перекрутіть банку в напрямку, протилежному до руху
годинникової стрілки, щоб виступ, який знаходиться
43
на підставці банки, увійшов в заглиблення приводу
двигуна. Зніміть банку міксера з приводу двигуна.
●● Зніміть кришку (7) з банки міксера (5), потягуючи за
заблоковану накладку з міркою.
●● Відключіть вилку кабеля живлення від гнізда електромережі, якщо прилад не буде використовуватись.
М’ясорубка
C
М’ясорубка призначена для подрібнення та перемелювання компонентів, таких як перець, зерна кави, рису,
пшениці, сезам, колоті горіхи і т.п., а також кубики м’яса.
М’ясорубка не передбачена для подрібнення
дуже твердих компонентів, таких як, напр.,
кубики льоду і мускатний горіх.
Ніколи не вживайте млинок для змішування цукру, тому що це може привести до
пошкодження обладнання.
Перед початком рубки очистіть м’ясо
від сухожилків, жиру, а потім розріжте на
шматки розміром біля 2x2 см.
1 Вкладіть компоненти до контейнера м’ясорубки.
Не перевищуйте максимальний рівень
вмісту, позначеного на контейнері
м’ясорубки.
2 Вкладіть підставку м’ясорубки (15) із комплексом
ножів в контейнер м’ясорубки (13), зверніть увагу, щоб
ущільнювач на підставці м’ясорубки рівно прилягав до
звуження контейнера м’ясорубки.
3 Візьміться за заслонку приводу і перекрутіть підстаку
м’ясорубки з комплексом ножів у напрямку, протилежному до руху годинникової стрілки до відчуття опору.
Напрям відкручування і закручування
позначено на спідній частині підставки
м’ясорубки із комплексом ножів.
4 Оберніть м’ясорубку вверх дном і розмістіть її на
приводі двигуна (1), так, щоб один із виступів, що знаходяться на кришці м’ясорубки, потрапив у заглиблення на
приводі двигуна.
5 Заблокуйте м’ясорубку (12) перевертаючи її у
напрямку за рухом годинникової стрілки до відчуття
опору. Панель управління засвітиться.
6 Включіть прилад.
Рекомендуємо використання програми
„TURBO” або максимальної швидкості.
У випадку, якщо потрібно перемолоти
горіхи, найкращий ефект отримується із
найнижчою швидкістю.
44
Використовуйте подрібнювач лише до
подрібнення одного виду продукту. Одночасне подрібнення різних продуктів або
подрібнення один за одним без ретельного
миття може призвести до взаємного просякання запаху та смаку продуктів.
Не використовуйте м’ясорубку для безперервної постійної роботи більше 30 секунд,
після чого виключайте прилад і зачекайте
30 секунд перед повторним використанням.
7 Після завершення перемелювання виключіть прилад,
натискаючи кнопку включення/виключення
. Відключіть вилку кабеля живлення приладу від гнізда електромережі.
8 Поверніть м’ясорубку у напрямку, протилежному до
руху годинникової стрілки, так щоб виступ, що знаходиться на кришці м’ясорубки, потрапив в заглиблення
приводу двигуна.
9 Зніміть м’ясорубку з приводу двигуна.
●● Відкрийте м’ясорубку у зворотньому порядку щодо
написанного у пункті 3 .
Завжди безпосередньо після використання
вимийте контейнер м’ясорубки з комплексом ножів у теплій воді з додаванням
засобу для миття посуду. Ущільнювач
м’ясорубки витріть вологою ганчіркою.
Чистка і зберігання
Чистку приладу виконуйте безпосередньо
після використання. Це попередить осад
залишків всередині банки міксера.
●● Влийте біля 750 мл води в банку міксера (5) і включіть
прилад на приблизно 10 секунд, натискаючи і утримуючи кнопку „TURBO”.
●● Потім влийте воду із банки міксера (5), оберніть його
вверх дном і висушіть.
●● У випадку необхідності вимийте банку (5), кришку (7),
накладку кришки (9) і комплекс ножів (10) в теплій
воді з додаванням засобу для миття посуду.
●● Потім прополощіть у чистій проточній воді і висушіть.
●● Якщо Ви залишили чашу брудною та до її стінок присохли рештки подрібнених складових, то для очищення чаші необхідно вжити нейлонову щітку.
●● Не рекомендується занурення банки миксера (5),
кришки (7), накладки кришки (9), м’ясорубки (12)
і комплексу ножів (10) в мийку для посуду. Агресивні
засоби можуть негативно відобразитися на стані
поверхні елементів приладу.
●● Протріть внутрішню частину приводу двигуна (1)
вологою, ніжною ганчіркою.
Не занурюйте привід двигуна (1) в воду або
іншу рідину.
SB1000-001_v01
●● Для миття зовнішньої частини приводу двигуна (1)
не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді
емульсії, молочка, паст і т.п. Вони можуть, поміж
іншим, видалити нанесені інформаційні графічні символи.
●● Не чистіть скляну банку міксера (5) і контейнера
м’ясорубки (13) жорсткими губками.
●● Після миття ретельно висушіть всі елементи приладу.
МОНТАЖ СИСТЕМИ РІЗКИ
D
1 Вкладіть ущільнювач (11) на комірець комплексу
ножів (10).
2 Зніміть кришку (7) з банки міксера (5), тягнучи за
заблоковану накладку з міркою (9).
3 Оберніть банку міксера (5) «вверх ногами» і поставте
на пласкій, стабільній поверхні.
4 Вкладіть комплекс ножів (10) в отвір знизу банки міксера (5).
5 Однією рукою притримайте банку міксера (5), а іншою
закрутіть комплекс ножів у напрямку, протилежному до
руху годинникової стрілки до опору.
Напрям відкручування і закручування позначений на нижній частині комплексу ножів
міксера.
ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСУ РІЗКИ
E
1 Відключіть вилку кабеля живлення приладу від електромережі.
2 Зніміть кришку (7) з банки міксера (5) тягнучи за
заблоковану накладку з міркою (9).
3 Опорожніть банку міксера (5) від вмісту.
4 Очистіть банку міксера (див. пункт «Очистка і зберігання»). Оберніть банку міксера (5) вверх дном і поставте
на пласкій, стабільній поверхні.
5 Однією рукою притримайте банку міксера (5) а іншою
відкрутіть комплекс ножів в напрямку за рухом годинникової стрілки.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Напрям відкручування і закручування позначено на нижній частині комплексу ножів
міксера.
6 Вийміть обережно комплекс ножів (10) разом із ущільнювачем (11).
Ножі приладу гострі. Обходьтеся з ними
обережно.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
SB1000-001_v01
45
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Safety operation instructions
Make sure that the following guidelines have been
understood.
Before using the device, read the whole content of the
manual.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Always place the appliance on flat, plain surface.
●● Always unplug the appliance when it is not in use and
before cleaning.
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance should be repaired by trained staff only.
Improper repair can result in serious hazard for a user.
In case of defects we recommend you to contact
qualified service desk.
●● Do not immerse motor housing in water or any other
liquid; do not use it in bathroom and outdoors.
●● Switch the appliance off, pressing the „ ” button
before removing the lid from the jug or the jug from the
motor unit. Wait until blades have come to a complete
standstill.
●● Switch the appliance off, and unplug it from the mains
before assembling or disassembling accessories or
touching parts that move during operation.
●● Do not use stand blender without feeder opening
stopper.
●● Do not put your hands inside the jug, even if it is
removed for cleaning, as the cutting blades are still
dangerous – very sharp.
●● Do not put any objects (spoon, etc.) into the jug, when
the blender is connected to power supply.
●● Do not wash the cutting blades directly with hand.
●● Use the soft brush for washing metal parts, especially
the sharp blades.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
46
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Connect the appliance to 220-240 V mains supply.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● The supplying cord shall not be hanged over the edge
of the table or board, nor touch any hot surface.
●● Do not fill the jug in with boiling liquids.
●● Keep the stand blender and supplying cord away from
hot surfaces and burners.
●● If it is possible, store the stand blender away from
direct sun radiation and glow-like light.
●● Never store the blender with the lid on the jug. Moisten
the lid sealing ring with water, and place the lid on the
blender jug before use.
●● Do not fill the jug over 1500 ml mark – in such case, the
content of the jug can lift the lid when the motor starts up.
●● Do not overflow the jug. In case the liquid gets under
the motor housing, it can be vacuumed into the motor,
causing its damage.
●● After 2 minutes of work stop operation of appliance for
at least 1 minute, allowing the engine to cool down.
The process of mixing can have a maximum of ten
two-minute work cycles.
●● Do not operate when the jug is empty, as it can get
overheated.
●● The temperature of mixed ingredients should not
exceed 60°C.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The stand blender is intended for domestic usage only.
In case it is used for gastronomic business purposes,
warranty terms and conditions change.
●● During first start-up the appliances can emit some
odours. It is a normal phenomenon, which should be
over after a time.
SB1000-001_v01
Controls and Operation
Technical specification
Technical parameters are indicated on the nameplate of the
product.
Admissible time of uninterrupted operation: 2 minutes.
The time interval between two successive processes of
mixing: 10 minutes.
Maximum noise level: 85 dB/A.
The stand blender is built in 2nd isolation class. It does not
require connection to the socket equipped with grounding
pin.
The stand blender meets the requirements of standards in
force.
The appliance meets the requirements of the directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE mark on the nameplate.
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Motor unit
Control panel
Anti-slip foot
Cord storage compartment
Blender jug with level indication
Jug handle
Jug lid
Jug base
Lid stopper with level indication
Blade unit
Sealing ring
Grinder
Grinder container
Grinder sealing ring
Grinder base with blade unit
CONTROL PANEL
a ON/OFF button
b “–” and “+” buttons
c “PULSE” button – enables the user to run the momentary
blending programme at a preset speed
d “TURBO” button – enables the user to run the blending
programme at a maximum speed
e “ICE” button – enables the user to run the ice-crushing
programme
f Blade rotation speed indicator
The number of illuminated diodes depends on a blade
rotation speed (the higher the rotation speed, the more
diodes will be on).
SB1000-001_v01
B
PREPARING THE APPLIANCE FOR OPERATION
Wash the blender jug (5), lid (7) and stopper (9) in warm
water with washing-up liquid, rinse thoroughly and dry before
the first use (or after the stand blender was stored unused for
a long period of time).
Be careful with the sharp blades.
CONTROL PANEL
The blender has an illuminated control panel, which goes on
after the blender jug has been mounted (the cord is plugged
into the mains socket). When the panel illumination is on, the
appliance is ready for use.
You can use “–” and “+” to select one of 5 available blade
rotation speeds. Blade rotation speed indicator shows the
selected rotation speed, displaying 1 to 5 illuminating diodes
depending on the rotation speed. Press the ON/OFF button
to run the appliance at the chosen speed.
The appliance has been equipped with quick start
programmes for user comfort. You can choose between
three programmes: “PULSE”, “ICE” and “TURBO”, using
appropriate buttons on the control panel.
ENERGY SAVING MODE
If no actions are taken for 1 minute in the stand-by mode or
when the appliance is no longer in use, the stand blender
will go to the energy saving mode (control panel illumination
goes out). If any button is pressed, the appliance will return
to the normal working mode (the control panel illumination
goes on).
CONTROLS AND OPERATION
A stand blender is designed for chopping
and mixing various kinds of products. It can
be used to prepare soups, sauces and milk
shakes, you can also mix vegetables, fruits and
meat, as well as pound cooked ingredients into
food for the infants.
1 Place the motor unit (1) on a dry, level and stable surface
near a mains socket. Make sure that the motor unit is placed
out of the reach of children.
Do not let the cord hang over the edge of a table
or work surface to prevent accidental pulling or
catching.
2 Plug the cord into the mains socket.
3 Mount the blender jug (5) onto the motor unit so that the
protruding element in the jug base fits in the cut-out in the
motor unit (1).
4 Turn the blender jug clockwise (5) to lock it in place.
5 Control panel illumination goes on.
47
6 Put ingredients into the blender jug (5). Do not exceed
the 1500 ml line on the blender jug. If the line is exceeded,
the content of the jug may raise jug lid (7) when the motor
is on.
The way you insert the ingredients into
a blender’s jug is free, but better results are
obtained by adding the hard components at
first.
7 Place the lid (7) onto the jug (5) before use so that its
protruding element fits in the cut-out in the jug. Press the lid
hard.
Moisten the sealing ring with water before
placing the lid (7).
8 Insert the lid stopper (9) into the opening in the lid.
Protruding elements on the lid stopper must fit in the cut-outs
in the jug lid.
9 Turn the cover cap (9) in the clockwise direction until it is
locked.
10 Select the required blade rotation speed using “–” and
“+” buttons. 1 to 5 diodes will illuminate depending on the
selected speed.
.
After 2 minutes of work stop operation of
appliance for at least 1 minute, allowing the
engine to cool down. The process of mixing can
have a maximum of ten two-minute work cycles.
12 When the appliance is no longer in use, switch it off using
the ON/OFF button
.
QUICK START PROGRAMMES
Press the required button to use one of
the three available quick start programmes
(“PULSE”, “ICE”, “TURBO”).
13 “PULSE”
Pressing the “PULSE” button will cause the appliance to
run in the momentary work mode (it will run in cycles for 6-7
seconds with 6-7-second intervals) at a preset speed. To
stop the appliance, press the “PULSE” button again.
14 “TURBO”
The appliance will start processing ingredients at a maximum
speed, if the “TURBO” button is pressed and held. To stop
the appliance, release the “TURBO” button. The appliance
will stop immediately.
15 “ICE”
48
Make sure that the stand blender is clean before
using it to crush ice. Should it be dirty, wash it
thoroughly with clean water. Any washing-up
liquid residues may affect the taste of the
crushed ice and the taste of a drink, to which
such ice will be added.
To obtain the best results of running the appliance in the
“ICE” mode, use 10-25 ice cubes per load (the cubes
should not be bigger than 2 cm in size). Add also ca. 15
ml (1 teaspoonful) of cold, fresh water. Place the jug lid
and insert the stopper, and then press the “ICE” button to
run the appliance in the momentary work mode (it will run
in cycles for 6-7 seconds with 6-7-second intervals). When
the appliance has completed ca. 5 crushing cycles, press
the “ICE” button again to stop the appliance. If you are still
dissatisfied with the results of crushing, because you want
the ice to look like snow, press and hold the “TURBO”
button for a couple of seconds.
Always pour some water into the jug before
you start crushing ice.
Do not start the stand blender without the lid
stopper (9) in place, especially if you want
to blend solid ingredients, as they might be
ejected through the opening.
11 Start the appliance, pressing the ON/OFF button
The button will start blinking.
You can use the “ICE” programme to crush ice. This function
allows to obtain small pieces of ice of similar size.
Immediately after the crushing of ice or use
a mixer with loads of ice do not wash the
blender pitcher in hot water, because a large
temperature difference can break the glass.
After operation
When the appliance is no longer in use, switch it off pushing
the ON/OFF button
.
●● Use one hand to hold the motor unit (1) and the other
one to grab the jug holder (6).
●● Turn the jug anticlockwise, so that the protruding element
on the jug base fits in the cut-out in the motor unit.
Remove the blender jug from the motor unit.
●● Remove the lid (7) from the blender jug (5), pulling the
locked stopper with level indication.
●● Unplug the appliance from the mains socket if you do not
intend to use it any longer.
Grinder
C
The grinder has been designated for grinding and milling
of such ingredients as pepper, coffee beans, rice, wheat,
sesame seeds, nuts (shelled), etc., as well as for chopping
meat.
The grinder has not been designated for
grinding down very hard ingredients such as
ice cubes or nutmeg.
Never use the grinder for grinding sugar as this
may damage the appliance.
SB1000-001_v01
Before chopping, remove the veins, membranes
and fat from the meat, and then chop it into
pieces of approx. 2x2 cm in size.
1 Put the ingredients into the grinder container.
Do not exceed the maximum content level
indicated on the grinder container.
2 Put the grinder base (15) with blade unit into the grinder
container (13). Make sure that the grinder base sealing ring
is fixed tightly to the narrowing in the grinder container.
3 Grab the clutch cover, and turn the grinder base with
blade unit anticlockwise, until you feel the resistance.
The twisting direction is shown at the bottom
of the grinder base with blade unit.
4 Turn the grinder upside down, and mount it onto the
motor unit (1), so that one of the protruding elements in the
grinder lid fits in the cut-out in the motor unit.
5 Turn the grinder (12) clockwise to lock it in place, until you
feel the resistance. The control panel illumination will go on.
6 Run the appliance.
We recommend you to use the “TURBO”
programme or set the appliance at the
maximum speed.
Set the lowest speed to obtained the best
results of grinding nuts.
Use the mill to grind one type of product only.
Grinding of various products immediately one
after another without careful washing may
result in diffusion of odour and/or flavour from
one product to another one.
The grinder should not be running continuously
for more than 30 seconds. Switch the appliance
off after 30 seconds, and wait another 30
seconds before you run it again.
7 When the grinding has been finished, switch the
appliance off pressing the ON/OFF button
. Unplug the
appliance from the mains socket.
8 Turn the grinder anticlockwise so that the protruding
element in the grinder lid fits in the cut-out in the motor unit.
9 Remove the grinder from the motor unit.
●● Open the grinder, following the instructions set forth in
section 3 , but in a reverse order.
Always wash the grinder container and the base
with blade unit in warm water with washing-up
liquid immediately after use. Wipe the grinder
sealing ring with a damp cloth.
SB1000-001_v01
Cleaning and maintenance
Clean the appliance immediately after use to
prevent the deposits inside the blender jug.
●● Pour approx. 750 ml of water into the blender jug (5) and
start the appliance for about 10 seconds by pressing and
holding the “TURBO” button.
●● Remove the water from the blender jug (5), turn it upside
down and allow it to dry.
●● Wash the jug (5), lid (7), stopper (9) and blade unit (10)
in warm water with washing-up liquid, if necessary.
●● Rinse it under the stream of clean, running water, and
dry it.
●● If you left the pitcher for a long time without cleaning and
the pieces of mixed ingredients stuck to the inside of the
pitcher, use a nylon brush.
●● Do not wash the blender jug (5), lid (7), stopper (9),
coffee grinder (12) or blade unit (10) in a dishwasher.
Aggressive cleaning agents may damage the surface of
the accessories.
●● Wipe the motor unit (1) casing with a soft, damp cloth.
Never immerse the motor unit (1) in water or
any other liquid.
●● Do not clean the motor unit casing (1) with aggressive
detergents, such as emulsion, milk, paste, etc. They can
remove the graphic symbols.
●● Never clean the glass blender jug (5) and the grinder
container (13) with coarse sponges.
●● Dry all elements of the appliance thoroughly after washing.
BLADE UNIT ASSEMBLY
D
1 Place the sealing ring (11) onto the blade unit flange (10).
2 Remove the lid (7) from the blender jug (5), pulling the
locked stopper with level indication (9).
3 Turn the blender jug (5) “upside down”, and put it on
a stable, level surface.
4 Insert the blade unit (10) into the opening at the bottom
of the blender jug (5).
5 Hold the blender jug (5) with one hand, and turn the
blade unit anticlockwise with the other hand, until you feel
the resistance.
The twisting direction is shown at the bottom
of the blade unit.
BLADE UNIT DISASSEMBLY
E
1 Unplug the appliance from the mains socket.
2 Remove the lid (7) from the blender jug (5) pulling the
locked stopper with level indication (9).
3 Remove the content of the blender jug (5).
4 Clean the blender jug (see “Cleaning and Maintenance”).
Turn the blender jug (5) upside down, and put it on a stable,
level surface.
49
5 Hold the blender jug (5) with one hand, and turn the
blade unit clockwise with the other hand.
The twisting direction is shown at the bottom
of the blade unit of the blender.
6 Carefully remove the blade unit (10) with the sealing
ring (11).
Be careful with the sharp blades.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
50
SB1000-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement