Zelmer | ZSB1200X (32Z012) | User manual | Zelmer ZSB1200X (32Z012) User Manual

Zelmer ZSB1200X (32Z012) User Manual
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elek-
trycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem
stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Nie napełniaj dzbanka wrzącymi płynami.
●● Trzymaj mikser kielichowy i przewód zasilający
z daleka od płyt grzewczych i palników.
●● Jeżeli jest to możliwe, to przechowuj mikser kielichowy
z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i światła jarzeniowego.
●● Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy
założonej na dzbanku miksera. Przed użyciem zwilż
uszczelkę pokrywy wodą i załóż pokrywę na dzbanek
miksera.
●● Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powodując jego uszkodzenie.
●● Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 1500 ml –
jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może spowodować podniesienie pokrywy przy uruchomieniu silnika.
●● Po 3 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na przynajmniej 1 minutę pozwalając na ostygnięcie silnika.
Cykl ten powtarzaj maksimum 10 razy.
●● Nie włączaj miksera kielichowego, kiedy jest pusty,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
●● Temperatura składników użytych do miksowania nie
powinna przekraczać 60°C.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Mikser kielichowy jest przeznaczony do użytku domo-
wego. W przypadku wykorzystywania go do celów
biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko,
które powinno z czasem ustąpić.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 3 minuty.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 10 minut.
Maksymalny poziom hałasu: 80 dB/A.
Mikser kielichowy zbudowany jest w II klasie izolacji.
Nie wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego
w kołek ochronny.
Mikser kielichowy spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem
na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności
znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Sitko pokrywy
Bieg I
ICE
ON/OFF
Bieg II
CLEAN/PULSE
Nakładka pokrywy
Pokrywa
Dzbanek miksera
Zespół silnika
Panel sterowania
Stopka antypoślizgowa
Pierścień blokujący
Noże
Uszczelka
Obsługa i działanie
B
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed użyciem miksera kielichowego po raz pierwszy (lub
po jego przechowywaniu przez dłuższy okres czasu), wymyj
dzbanek miksera (9), pokrywę (8) i nakładkę pokrywy (7)
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dobrze
przepłucz i osusz. Trzymaj ręce z dala od noży (14) – są one
ostre.
Instrukcja użytkowania
1 Ustaw zespół silnika (10) na suchej, stabilnej, poziomej
powierzchni, w pobliżu gniazdka zasilającego i poza zasięgiem dzieci.
Poprowadź przewód zasilający tak, żeby nie
zwisał ze stołu lub blatu i nie mógł zostać przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
32Z012-002_v04
5
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
sieci elektrycznej.
3 Ustaw dzbanek miksera (9) tak, żeby występy w dolnej
części dzbanka miksera (9) były dopasowane do występów
w górnej części zespołu silnika (10).
4 Po poprawnym zamocowaniu dzbanka zaświeci się niebieska otoczka wokół panelu sterowania (11).
Uchwyt dzbanka miksera (9) powinien znajdować się po prawej stronie urządzenia.
5 Włóż składniki do dzbanka miksera (9).
6 Nie napełniaj poza oznaczenie 1500 ml na dzbanku
miksera (9). Jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może
spowodować podniesienie pokrywy (8) przy uruchomieniu
silnika.
7 Przed użyciem miksera kielichowego, załóż pokrywę
(8) na dzbanek miksera (9) tak, by jej występ pokrywał się
z występem w dzbanku.
Przed założeniem pokrywy (8) zwilż uszczelkę
pokrywy wodą.
8 Włóż nakładkę pokrywy (7) w otwór w pokrywie (8) tak,
by wypusty w nakładce przeszły przez wycięcia w otworze
pokrywy i przekręć ją w prawo lub lewo do oporu.
Nie włączaj miksera kielichowego bez nakładki
pokrywy (7), szczególnie jeżeli mają być użyte
stałe składniki. Mogą one zostać wyrzucone
przez otwór.
9 Włącz miksowanie poprzez wciśnięcie biegu I (2),
biegu II (5) lub CLEAN/PULSE (6).
10 Aby zatrzymać urządzenie wciśnij przycisk ON/OFF.
Urządzenie na biegu I lub II automatycznie
wyłącza się po 2 minutach.
11 Funkcja CLEAN/PULSE
●● Naciśnięcie przycisku CLEAN/PULSE (6) spowoduje krótkotrwałą pracę urządzenia z maksymalną prędkością.
●● Nie uruchamiaj urządzenia na dłużej niż 3 minuty, inaczej może on ulec przegrzaniu.
●● Jeżeli potrzebujesz dodać składniki podczas pracy mik-
sera kielichowego, obróć i podnieś nakładkę pokrywy
(7), wprowadź nowe składniki przez otwór, następnie
załóż z powrotem nakładkę pokrywy (7) i przekręć ją do
oporu w prawo lub lewo.
●● Upewnij się, że dodane składniki nie zwiększą objętości
w dzbanku powyżej oznaczenia 1500 ml na dzbanku
miksera (9).
12 Funkcja ICE (kruszenie lodu)
●● Przed używaniem miksera kielichowego do kruszenia
lodu, upewnij się, że jest on czysty. W przeciwnym razie
umyj go starannie czystą wodą. Jakiekolwiek pozostałości środka myjącego mogą wpływać na smak pokruszonego lodu i spowodują utratę smaku napoju, do którego
zostanie on dodany.
6
●● W celu skruszenia lodu, używaj 6 do 10 kostek lodu
(max. 2 cm) w danej chwili, a następnie dodaj 15 ml
(1 łyżeczka) świeżej zimnej wody.
●● Załóż pokrywę (8) wraz z nakładką (7) na urządzenie
i naciśnij przycisk ICE.
Funkcja ICE działa przez 30 sekund, po czym
urządzenie automatycznie się wyłącza.
Nie próbuj kruszyć lodu bez dodawania wody
do dzbanka.
Dociśnij pokrywę (8) ręką w trakcie działania
funkcji ICE.
Po zakończeniu pracy
Aby wyłączyć mikser kielichowy naciśnij i przytrzymaj przez
3 sekundy przycisk ON/OFF, aż niebieska obwódka wokół
panelu sterowania (11) zgaśnie.
●● Przytrzymaj zespół silnika (10) jedną ręką, chwyć uchwyt
dzbanka drugą ręką i zdejmij go z zespołu silnika (10)
przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
●● Zdejmij pokrywę (8) z dzbanka miksera (9).
●● Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej jeżeli nie będzie
używane.
Czyszczenie i konserwacja
C
Czyszczenie wykonaj tak szybko po użyciu, jak
to jest możliwe, aby zapobiec osadzaniu się
resztek wewnątrz dzbanka miksera (9).
1 Wlej około 1 litr wody do dzbanka miksera (9) i uruchom
urządzenie na około 30 sekund wciskając i przytrzymując
przycisk CLEAN/PULSE.
2 Następnie wylej wodę z dzbanka miksera (9), obróć go
do góry nogami i osusz.
3 W razie potrzeby wymyj dzbanek (9), pokrywę (8),
nakładkę pokrywy (7) i noże (14) w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Następnie przepłucz w czystej bieżącej wodzie i wysusz.
●● Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły jakieś kawałki, użyj nylonowej szczotki.
●● Nie zalecamy wstawiania dzbanka miksera (9),
noży (14), pokrywy (8) i nakładki pokrywy (7) do zmywarki do naczyń. Agresywne środki czyszczące stosowane w tym urządzeniu mogą negatywnie oddziaływać
na stan ich powierzchni.
4 Przetrzyj zewnętrzną część zespołu silnika (10) wilgotną,
delikatną szmatką.
Nie wkładaj zespołu silnika (10) do wody lub
innego płynu.
32Z012-002_v04
●● Do mycia zewnętrznej części zespołu silnika (10) nie
używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne.
●● Nie czyść przezroczystego dzbanka miksera (9) szorstkimi gąbkami lub ścierkami.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy
urządzenia.
Demontaż zespołu tnącego
●● Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia od
sieci elektrycznej.
●● Opróżnij dzbanek miksera (9) z zawartości.
●● Zdejmij pokrywę (8) z dzbanka miksera (9), Obróć dzbanek miksera (9) „do góry nogami” i postaw na płaskiej
stabilnej powierzchni.
●● Przekręć pierścień blokujący (13) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Wyjmij ostrożnie noże (14) wraz
z uszczelką (15).
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Noże urządzenia są ostre. Obchodź się z nimi
ostrożnie.
Montaż zespołu tnącego
●● Celem montażu obróć noże do góry nogami i umieść
kolejno uszczelkę (15) na kołnierzu otworu dzbanka miksera (9) i noże (14) w otworze dzbanka miksera (9).
●● Nałóż pierścień blokujący (13) i przekręć go zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do oporu. Upewnij się, że
pierścień blokujący jest dokręcony do dzbanka miksera
(9). Od tego zależy szczelność połączenia.
●● Po montażu, obróć dzbanek miksera (9) do góry nogami
i umieść na zespole silnika (10) tak, aby występy w dolnej części dzbanka miksera (9) były dopasowane do
występów w górnej części zespołu silnika (10).
Uchwyt dzbanka miksera (9) powinien znajdować się po prawej stronie urządzenia.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
32Z012-002_v04
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Vždy pokládejte zařízení na plochý
rovný povrch.
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí
kabel, kryt nebo držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy vysavačů může provádět
pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být
příčinou vážných zranění a dokonce
ohrozit váš život. V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci
vysavače, doporučujeme obrátit se
na kterýkoliv záruční servis.
●● Dávejte pozor, aby se motorová
část zařízení nedostala do kontaktu
8
s vodou nebo jinou kapalinou; zařízení nepoužívejte v koupelně a na
volném prostranství.
●● Stiskněte tlačítko „OFF” před sejmutím víka z nádoby a před sejmutím
nádoby z motorové části; počkejte
až se nože úplně zastaví.
●● Nepoužívejte stolní mixér bez
nástavce víka.
●● Nestrkejte do nádoby ruce, ani když
byla odpojena od motorové části za
účelem čištění, protože nože jsou
stále nebezpečné – velmi ostré.
●● Nevkládejte žádné další předměty
(lžička, lopatka apod.) do nádoby
během připojení stolního mixéru k síti.
●● Neumývejte nože přímo rukama.
●● Pro umývaní kovových částí,
zejména ostrých nožů, používejte
měkký kartáček.
●● Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu
taháním za kabel.
32Z012-002_v04
●● Napájecí
kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo
desky a ani se dotýkat horkého povrchu.
●● Nevlévejte do nádoby horké tekutiny.
●● Zachovávejte dostatečnou vzdálenost stolního mixéru
od sporáků, keramických desek a ohně.
●● Pokud je to možné, uložte stolní mixér v dostatečné
vzdálenosti od přímého slunečního světla a zářivky.
●● Během nepoužívání a uložení nikdy nezakrývejte
nádobu víkem. Před použitím navlhčete těsnění víka
vodou a potom vložte víko na nádobu mixéru.
●● Nádobu nepřeplňujte. Pokud se tekutina dostane do
motorové části, může být nasána do motoru a způsobit
jeho poškození.
●● Neplňte nádobu nad značku 1500 ml – pokud se tak
stane, může její obsah způsobit nadzvednutí víka při
spuštění motoru.
●● Po 3 minutovém provozu zastavte zařízení na alespoň
1 minutu a nechte motor vychladnout. Tento cyklus
opakujme maximálně 10-krát.
●● Nezapínejte stolní mixér, když je prázdný, protože
může dojít k přehřátí.
●● Teplota surovin použitých k mixování by neměla překračovat 60°C.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Stolní mixér je určený k domácímu používání. V případě jeho používání pro komerční gastronomické
účely se mění záruční podmínky.
●● Při prvním použití zařízení může docházet k úniku
pachů. Jedná se o normální jev, který brzo vymizí.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku
výrobku.
Povolená doba nepřerušované činnosti: 3 minuty.
Délka přestávky před opětovným používáním: 10 minut.
Maximální hlučnost: 80 dB/A.
Konstrukce stolního mixéru je vyhotovena ve II. izolační
třídě
.
Nevyžaduje připojení k zásuvce s kolíkem ochranného
uzemnění.
Stolní mixér splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky směrnic:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou
na výrobním štítku.
prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
32Z012-002_v04
Konstrukce zařízení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Sítko pokličky
Stupeň I
ICE
ON/OFF
Stupeň II
CLEAN/PULSE
Nástavec víka
Víko
Nádoba mixéru
Motorová část
Ovládací panel
Protismyková pojistka
Blokující kroužek
Nože
Těsnění
Obsluha a činnost
B
Příprava zařízení k činnosti
Před prvním použitím stolního mixéru (nebo po jeho déletrvající nečinnosti) vymyjte nádobu mixéru (9), víko (9) a nástavec víka (7) v teplé vodě se saponátem, dobře opláchněte
a osušte. Nedotýkejte se nožů (14), protože jsou ostré.
Pokyny k používání
1 Postavte motorovou část (10) na suchou, stabilní, vodorovnou plochu, v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah dětí.
Dbejte, aby napájecí kabel nevisel ze stolu nebo
desky nemohl o něj někdo náhodně zavadit.
2 Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrického proudu.
3 Postavte nádobu mixéru (9) tak, aby výstupky v dolní
části nádoby (9) zapadly do výstupků v horní části motorové
části (10).
4 Když správně upevníte nádobu mixéru, rozsvítí se modrý
obvod kolem ovládacího panelu (11).
Rukojeť nádoby (9) se musí nacházet na pravé
straně zařízení.
5 Naplňte nádobu mixéru (9).
6 Nepřekročte značku 1500 ml na nádobě mixéru (9).
Pokud se tak stane, může její obsah způsobit nadzvednutí
víka (8) při spuštění motoru.
7 Než mixér použijete, nasaďte víčko (8) na nádobu
mixéru (9) tak, aby její výčnělek zapadal do zobáčku nádoby.
Před vložením víka (8) navlhčete těsnění víka
vodou.
8 Nasaďte uzávěr víčka (7) do otvoru ve víčku (8) tak, aby
drážky zapadly do zářezů v otvoru víčka a otočte jej na doraz
vlevo či vpravo.
9
Nezapínejte stolní mixér bez nástavce víka (7),
zejména pokud mají být použity pevné potraviny. Mohou být vyhozeny otvorem ven.
9 Zapněte mixování zapnutím stupně I (2), stupně II (5)
nebo CLEAN/PULSE (6).
10 Spotřebič zastavíte tlačítkem ON/OFF.
Přístroj pracující na stupeň I nebo II se automaticky po 2 minutách vypne.
11 Funkcja CLEAN/PULSE
●● Stisknutí tlačítka CLEAN/PULSE (6) způsobí krátkodobou činnost zařízení s maximální rychlostí.
●● Nezapínejte zařízení na déle než 3 minuty, jinak může
dojít k přehřátí.
●● Pokud potřebujete přidat potraviny během činnosti stolního mixéru, otočte a nadzvedněte nástavec víka (7), přidejte otvorem nové potraviny a poté vložte zpět nástavec
víka (7) a otočte jím na doraz vpravo nebo vlevo.
●● Ujistěte se, že přidané potraviny nezvětšují objem
v nádobě a nepřekračují značku 1500 ml na nádobě
mixéru (9).
12 Funkce ICE (příprava ledové tříště)
●● Před použitím stolního mixéru na přípravu ledové tříště
se ujistěte, že je čistý. V opačném případě jej umyjte
čistou vodou. Jakékoliv zbytky saponátu mohou ovlivnit chuť ledové tříště a způsobí ztrátu chutě nápoje, do
něhož je ledová tříšť určena.
●● Pro přípravu ledové tříště použijte 6 až 10 kostek ledu
(max. 2 cm) a následně přidejte 15 ml (1 lžička) čerstvé
studené vody.
●● Nasaďte víčko (8) i s uzávěrem (7) na přístroj a stiskněte
tlačítko ICE.
Funkce ICE je v činnosti 30 sekund, poté se
spotřebič automaticky vypne.
Nezkoušejte drtit led bez přidávání vody do
nádoby.
Čištění proveďte ihned po použití, abyste se
neusazovaly zbytky na nádobě mixéru (9).
1 Nalijte asi 1 litr vody do nádoby mixéru (9) a stisknutím
a přidržením tlačítka CLEAN/PULSE zapněte přístroj na přibližně 30 sekund.
2 Pak vodu z nádoby mixéru (9) vylijte, obraťte jej vzhůru
nohama a nechejte oschnout.
3 V případě potřeby vymyjte nádobu (9), víko (8), nástavec
víka (7) a nože (14) v teplé vodě se saponátem.
●● Následně opláchněte v čisté tekoucí vodě a vysušte.
●● Pokud po práci necháte nádobu déle bez umytí a dovnitř
nádoby se přilepily kousky, použijte nylonový kartáček.
●● Nedoporučujeme pro mytí nádoby mixéru (9), nožů (14),
víka (8) a nástavce víka (7) používat myčku na nádobí.
Agresivní čisticí prostředky používané pro čištění tohoto
zařízení mohou negativně působit na jeho povrch.
4 Utřete vnější část motorové části (10) vlhkým jemným
hadříkem.
Dávejte pozor, aby se motorová část (10) nedostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
●● Pro mytí vnější části motorové části (10) nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky ve formě emulze, mléka,
krému apod. Mohly by mimo jiné odstranit informační
grafické symboly.
●● Nečistěte průhlednou nádobu mixéru (9) drsnými houbami nebo drátěnkami.
●● Po umytí důkladně vysušte všechny součásti zařízení.
Demontáž sekacího kompletu
●● Odpojte napájecí kabel zařízení z elektrické sítě.
●● Vyprázdněte nádobu mixéru (9).
●● Z nádoby mixéru (8) sejměte víčko (9). Postavte nádobu
mixéru (9) vzhůru nohama na rovnou a stabilní plochu.
●● Otočte blokujícím kroužkem proti směru hodinových ručiček. Vyjměte opatrně nože spolu s těsněním.
Nože zařízení jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
Během činnosti funkce ICE domáčkněte víčko
(8) rukou.
Po zakončení práce
Chcete-li mixér vypnout, stiskněte a přidržte 3 sekundy tlačítko ON/OFF, dokud modrý obvod kolem ovládacího panelu
(11) nezhasne.
●● Jednou rukou přidržte blok motoru (10), druhou rukou
uchopte držadlo nádoby a sejměte ji z motorové části
(10) tak, že ji otočíte proti směru pohybu hodinových
ručiček.
●● Sejměte víko (8) z nádoby mixéru (9).
●● Odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud nebude dále
používáno.
10
C
Čištění a údržba
Montáž sekacího kompletu
●● Pro
montáž otočte nože vzhůru nohami a vložte
postupně těsnění na otvor nádoby mixéru (9) a nože do
otvoru nádoby mixéru (9).
●● Vložte blokující kroužek a otočte jím na doraz ve směru
hodinových ručiček. Ujistěte se, že blokující kroužek je
dotáhnutý k nádobě mixéru (9). Na tom záleží těsnost
spojení.
●● Po montáži otočte nádobu mixéru (9) vzhůru dnem
a vložte ji na motorovou část (10) tak, aby výstupky
v dolní části nádoby mixéru (9) zapadly do výstupků
v horní části motorové části (10).
Rukojeť nádoby (9) se musí nacházet na pravé straně zařízení.
32Z012-002_v04
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního
systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
32Z012-002_v04
11
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Zariadenie vždy umiestňujte na plochom, rovnom povrchu.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred
jeho montážou, demontážou alebo
čistením.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel, kryt alebo rukoväť
viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravy zariadenia môže prevádzať
len vyškolený personál. Nesprávne
prevedená oprava môže spôsobiť
12
vážne ohrozenia užívateľa. V prípade výskytu porúch je potrebné
obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
●● Neklaďte motor do vody alebo inej
tekutiny, nepoužívajte v kúpeľni ani
na voľnom priestranstve.
●● Stlačte tlačidlo „OFF” pred zložením
pokrývky z nádoby a pred odložením
nádoby z motora; počkajte chvíľu,
kým nože prestanú úplne pracovať.
●● Nepoužívajte stolový mixér bez
pokrývky.
●● Do nádoby nedávajte ruky, ani vtedy
ak je pripravený na čistenie, pretože
nože sú nebezpečné – veľmi ostré.
●● Ak je stolový mixér pripojený do napájania, neklaďte do nádoby žiadne iné
predmety (lyžičku, varechu atď.).
●● Nože neumývajte priamo rukou.
●● Na umývanie kovových častí, najmä
ostrých nožov používajte mäkkú
kefku.
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
32Z012-002_v04
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahajúc za
kábel.
●● Napájací kábel nemôže visieť nad brehom stola alebo
dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Nenapĺňajte nádobu horúcimi tekutinami.
●● Stolový mixér a napájací kábel držte zďaleka od ohrievacích dosiek a sporáku.
●● Ak to je možné uschovávajte stolový mixér z ďaleka od
priameho slnečného žiarenia a svetla žiarivky.
●● Počas uschovávania pokrývky nedržte nikdy na
nádobe mixéra. Pred použitím navlhčite tesnenie krytu
vodou a založte kryt na nádobu mixéra.
●● Neprepĺňajte nádobu. Ak sa tekutina dostane pod
motor, môže presiaknuť do motora, čo môže spôsobiť
poškodenie.
●● Nenapĺňajte nádobu vyššie ako 1500 ml – ak sa tak
stane, vtedy jej obsah môže spôsobiť zdvihnutie krytu
pri spustení motoru.
●● Po 3 minútach prevádzky zastavte spotrebič na minimálne 1 minútu, aby motor vychladol. Tento cyklus
opakujte maximálne 10 krát
●● Nezapínajte stolový mixér, ak je prázdny, pretože sa
môže prehriať.
●● Teplota zložiek použitých pre mixovanie nemôže byť
väčšia ako 60°C.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●● Stolový mixér je určený na domáce použitie. V prípade
využívania na gastronomické ciele, podmienky záruky
sa menia.
●● Pri prvom spustení zariadenia môže z neho vychádzať pach. Tento naturálny jav by mal v priebehu času
ustúpiť.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Prípustný čas nepretržitej práce: 3 minúty.
Čas na prestávku pred ďalším používaním: 10 minút.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
80 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Stolový mixér je vybudovaný v II. triede izolácie
.
Nevyžaduje pripojenie do zásuvky siete vybavenej ochranným kolíkom.
Stolový mixér spĺňa požiadavky platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami direktív:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením
na výrobnom štítku.
Prehlásenie o zhode
sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Sito veka
Chod I
ICE
ON/OFF
Chod II
CLEAN/PULSE
Kryt
Pokrývka
Nádoba mixéra
Súprava motora
Ovládací panel
Protišmyková stopka
Blokujúci prsteň
Nože
Tesnenie
Obsluha a fungovanie
B
Príprava zariadenia na prácu
Pred prvým použitím stolového mixéra (alebo po jeho dlhodobom uschovávaní), umyjte nádobu mixéra (9), pokrývku
(8) a kryt (7) v teplej vode s dodatkom čistiaceho prostriedku,
dobre opláchnite a vysušte. Ruky držte čo najďalej od
nožov (14) – sú ostré.
Inštrukcia používania
1 Postavte motor (10) na suchom, stabilnom, vodorovnom
povrchu, v blízkosti napájacej zásuvky a mimo dosahu detí.
Napájací kábel veďte tak, aby nevisel zo stolu
ani z dosky a nemohol byť náhodne potiahnutý
alebo zachytený.
32Z012-002_v04
13
2 Zástrčku napájacieho kábla pripojte do elektrickej zásuvky.
3 Nádobu mixéra (9) postavte tak, aby výstupky v dolnej
časti nádoby mixéra (9) boli dopasované do výstupkov v hornej časti motora (10).
4 Po správnom namontovaní džbánu sa zasvieti modré
orámovanie dookola ovládacieho panela (11).
Držiak nádoby mixéra (9) by sa mal nachádzať
na pravej strane zariadenia.
5 Do nádoby mixéra (9) vložte suroviny.
6 Nenapĺňajte viac ako 1500 ml na nádobe mixéra.
Ak sa tak stane, vtedy obsah nádoby môže spôsobiť, zdvihnutie pokrývky (8) pri zapnutí motora.
7 Pred použitím hrdlového mixéra založte veko (8) na
džbán mixéra (9) tak, aby sa výstupok veka sa prekrýval
s výstupom v džbáne.
Pred uložením pokrývky (8) navlhčite tesnenie
pokrývky vodou.
8 Vložte násadku veka (7) do otvoru na veku (8) tak, aby
výpustky v násadke prešli cez výrezy v otvore veka a prekrúťte ju doprava alebo doľava až do momentu zaistenia.
Nevypínajte stolový mixér bez krytu (7), hlavne
ak majú byť použité sláte suroviny. Môžu byť
vyhodené cez otvor.
9 Zapnite mixovanie vtlačením chodu I (2), chodu II (5)
alebo CLEAN/PULSE (6).
10 Pri zastaviní zariadenia vtlačte tlačidlo ON/OFF.
Zariadenie pri chode I alebo II sa automatický
vypína po 2 minútach.
11 Funkcja CLEAN/PULSE
●● Stlačenie tlačidla CLEAN/PULSE (6) spôsobí krátkodobú
prácu zariadenia s maximálnou rýchlosťou.
●● Zariadenie nezapínajte na dlhšie ako 3 minúty, pretože
sa môže prehriať.
●● Ak potrebujete dodať suroviny počas práce stolového
mixéra, otočte a zdvihnite kryt (7), vložte nové suroviny
cez otvor, následne vložte kryt (7) a otočte ho až do
konca v pravo alebo v ľavo.
●● Ubezpečte sa, že dodané suroviny nezvýšia obsah
v nádobe, ktoré bude presahovať označenie 1500 ml na
nádobe mixéra (9).
12 Funkcia ICE (mixovanie ľadu)
●● Pred použitím stolového mixéra na mixovanie ľadu, sa
ubezpečte, či je čistý. V opačnom prípade ho starostlivo
umyte čistou vodou. Akékoľvek pozostatky čistiaceho
prostriedku môžu mať vplyv na chuť mixovaného ľadu
a spôsobia stratu chuti nápoju, do ktorého bude dodaný.
●● Za účelom zmixovania ľadu používajte 6 až 10 kociek
ľadu (max. 2 cm.) na raz a následne dodajte 15 ml
(1 lyžička) čerstvej studenej vody.
●● Na zariadenie založte veko (8) spolu s násadou (7)
a vtlačte tlačidlo ICE.
14
Funkcia ICE funguje 30 sekúnd, potom sa
zariadenie automatický vypína.
Neskúšajte mixovať ľad bez dodania vody do
nádoby.
Dotlačte veko (8) rukou počas fungovania funkcie ICE.
Po ukončení práce
Aby sa vypol hrdlový mixér vtlačte a 3 sekundy pridržte tlačidlo ON/OFF až zhasne modrý okraj dookola ovládacieho
panela (11).
●● Jednou rukou pridržte súpravu motora (10), druhou
rukou chyťte držiak džbánu a stiahnite ho zo súpravy
motora a pootočte ňou v opačnom smere ako je smer
hodinových ručičiek.
●● Zdvihnite pokrývku (8) z nádoby mixéra (9).
●● Zariadenie odpojte z elektrickej siete, ak už nebude používané.
Čistenie a údržba
C
Po použití zariadenie čo najrýchlejšie vyčistite,
aby ste zabránili zaschnutiu zvyškou vo vnútri
nádoby mixéra (9).
1 Vlejte približne 1 liter vody do džbána mixéra (9)
a spuste zariadenie približne na cca. 30 sekúnd vtlačením
a pridržaním tlačidla CLEAN/PULSE.
2 Následne vylejte vodu z džbána mixéra (9), obráťte ho
hornom časťou nadol a osušte.
●● V prípade potreby umyjte nádobu (9), pokrývky (8), kryt
(7) a nože (14) v teplej vode s dodatkom čistiaceho prostriedku.
●● Následne opláchnite v čistej tečúcej vode a vysušte.
●● Ak ste nechali nádobu dlhšiu dobu nevyčistenú a do jej
vnútra prischli nejaké kúsky, použite nylónovú kefku.
3 Neodporúčame vkladanie nádoby mixéra (9), nožov
(14), pokrývky (8) a krytu (7) do umývačky riadu. Silné čistiace prostriedky používané v tomto ziaradení môžu negatívne pôsobiť na stav ich povrchu.
4 Vonkajšiu časť súpravy motora pretrite (10) vlhkou jemnou handričkou.
Súpravu motora (10) neklaďte do vody alebo
inej tekutiny.
●● Na umývanie vonkajšej časti súpravy motora (10) nepou-
žívajte silné detergenty také ako emulzie, mliečka, krémy
atď. Okrem iného môžu odstrániť nanesené informačné
grafické symboly.
●● Nečistite priehľadnú nádobu mixéra (9) drsnými hubkami
alebo handričkami.
●● Po umytí vysušte dôkladne všetky elementy zariadenia.
32Z012-002_v04
Demontáž rezacej súpravy
●● Odpojte napájací kábel zariadenia z elektrickej siete.
●● Vyprázdnite obsah nádoby mixéra (9).
●● Stiahnite kryt (8) z nádoby mixéra (9). Otočte nádobu
mixéra (9) „hore nohami” a postavte ju na rovný, stabilný
povrch.
●● Otočte blokujúci prsteň v protismere hodinových ručičiek. Nože spolu s tesnením opatrne vyberte.
Nože zariadenia sú ostré. Zaobchádzajte s nimi
opatrne.
Montáž rezacej súpravy
●● Za účelom montáže obráťte nože hore nohami a umiest-
nite ich na goliery otvoru nádoby mixéra (9) a nože
v otvore nádoby mixéra (9).
●● Vložte blokujúci prsteň a otočte ho v smere hodinových
ručičiek až do konca. Ubezpečte sa, že blokujúci prsteň
je pripevnený k nádobe mixéra (9). Od toho závisí tesnosť spojenia.
●● Po montáži obráťte nádobu mixéra (9) hore nohami
a umiestnite na celku motora (10) tak, aby výstupky
v dolnej časti nádoby mixéra (9) boli dopasované do
výstupkov v hornej časti celku motora (10).
Držiak nádoby mixéra (9) by sa mal nachádzať na pravej
strane zariadenia.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
32Z012-002_v04
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
15
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
Ezeket kifejezetten ehhez a termékhez tervezték. Kérjük,
olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. A használati
utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a későbbi használat
közben is bele tudjon nézni.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● A készüléket mindig sík, eggyező
felületre helyezze.
●● Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha
a hálózati csatlakozó kábele, a külső
burkolata vagy a fogantyúja szemmel láthatólag sérült. Ilyen esetben
vigye el a készüléket a szervízbe.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén
hívja a szakszervíz dolgozóját.
●● Az elektromotort tartalmazó részt ne
merítse vízbe vagy más folyadékba,
ne használja fürdőszobában valamint a szabad levegőn.
16
●● Nyomja meg az „OFF” kapcsológombot, mielőtt leveszi a fedelet
a kancsóról és leteszi a kancsót az
elektromotort tartalmazó részről,
várja meg, míg a kések megállnak.
●● Ne használja a kelyhes mixert
a fedél teteje nélkül.
●● Ne tegye kezét a kancsóba, akkor
se, ha leszerelte tisztításhoz, mert
a kések veszélyesek – nagyon élesek.
●● A kelyhes mixer konnektorhoz való
csatlakoztása alatt na tegyen a kancsóba más tárgyat (pl.: kanál, stb.).
●● Ne mossa közvetlenül kézzel a késeket.
●● A fémalkatrészek, főleg az éles kések
tisztításához enyhe kefét használjon.
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
FIGYELEM!
Be nem tartása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján fel-
tüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
32Z012-002_v04
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne
érjen a forró felülethez.
●● Forró folyadékot ne öntsön a kancsóba.
●● A kelyhes mixert és a hálózati kábelt tárolja távol a tűzhelylaptól és a gázégőtől.
●● Ammenyiben lehetséges, ne tegye ki a kelyhes mixert
közvetlen napsugárzásnak és fénycsővilágításnak.
●● A készülék tárolása alatt a fedél ne legyen rajta
a mixer kancsóján. A készülék használata előtt nedvesítse meg a fedél tömítőgyűrűjét és tegye fel a fedelet
a mixer kancsójára.
●● A kancsót ne töltse túl. Ammenyiben a folyadék az
elektromotort tartalmazó rész alá kerül, beszívódhat
a motorba és annak sérülését okozhatja.
●● Ne töltse a kancsót a 1500 ml jelzősáv felé, különben
a tartalma felemeli a fedelet a motor beindítása alatt.
●● A készüléket 3 perces működés után állítsa le legalább
1 percre, hogy a motorja kihűljön. Ezt a ciklust maximum 10-szer ismételheti meg.
●● Ne kapcsolja be a kelyhes mixert üresen, mert túlhevülhet.
●● A mixelt anyagok hőmérséklete ne legyen 60°C-nál
magasabb.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●● A
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Fedél szűrője
I. sebességfokozat
ICE
ON/OFF
II. sebességfokozat
CLEAN/PULSE
A fedél teteje
Fedél
A mixer kancsója
A motort tartalmazó rész
Kezelőpanel
Csúszáselleni láb
Zárógyűrű
Kések
Tömítőgyűrű
A készülék kezelése és működése
B
A készülék üzembehelyezése előtti előkészületek
A kelyhes mixert az első használat előtt (vagy a hosszantartó
tárolása után), mosogassa el a mixer kancsóját (9), fedelét
(8) és a fedél tetejét (7) meleg, mosószeres vízben, alaposan öblítse ki és szárítsa meg. Tartsa a kezét távol a késektől (14) – mert élesek.
Használati útmutató
kelyhes mixer háztartásbeli használatra készült.
A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
●● A készülékből az első beindításakor kellemetlen szagok távozhatnak. Ez természetes jelenség, ami egy
bizonyos idő után valószínűleg megszűnik.
1 A motort tartalmazó részt (10) helyezze konnektor közelébe, száraz, szilárd, vízszintes felületre, ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe.
Műszaki adatok
2 Csatlakoztassa a hálózati villás csatlakozót a konnektorba.
3 Helyezze fel a mixer kancsóját (9) úgy, hogy a mixer kancsója alsórészén található kiugrók (9) illeszkedjenek össze
a motort tartalmazó rész felsőrészén található kiugrókkal (6).
4 A kehely megfelelő felerősítése után a kezelőpanel körül
felvillan egy kék körvonal (11).
A műszaki paramétereket a készülék névleges adattáblázata
tartalmazza.
Megengedett folyamatos működési idő: 3 perc.
Az ismételt beindítás előtti várakozási idő: 10 perc.
Maximális zajszint: 80 dB/A.
A kelyhes mixer a II. szigetelési osztályba tartozik
.
Nem igényel földelt konnektorhoz való csatlakoztatást.
A kelyhes mixer az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton
jelzéssel van
ellátva.
A
megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
32Z012-002_v04
A hálózati kábelt úgy vezesse el, hogy ne függjön az asztallap szélén, és senki se húzhassa le
és ne akadhasson bele véletlenül.
A mixer kancsójának (9) fogantyújának
a készülék jobb oldalán kell lennie.
5 Tegye be az összetevőket a mixer kancsójába (9).
6 Ne töltse a mixer kancsóját a 1500 ml jelzősáv felé (9).
Különben a tartalma felemelheti a fedelet (8) a motor beindítása alatt.
7 A kelyhes mixer használata előtt helyezze fel a fedelet (8) a mixelő kehelyre (9) úgy, hogy annak kiálló része és
a kehely kiálló része fedjék egymást.
17
A fedél felszerelése előtt (8) nedvesítse meg
a fedél tömítőgyűrűjét.
8 Tegye be a fedél kiegészítő tartozékát (7) a fedélen (8)
található nyílásba úgy, hogy a tartozékon lévő kiálló rész
a fedél nyílásának a mélyedésébe illeszkedjen és fordítsa el
jobbra vagy balra egészen ütközésig.
Ne kapcsolja be a kelyhes mixert a fedél teteje
nélkül (7), főleg, ha szilárd összetevőket kíván
használni. Azok kieshetnek a nyíláson.
9 Kapcsolja be a mixelő funkciót az I. sebességfokozat (2),
a II. sebességfokozat (5) vagy a CLEAN/PULSE (6) benyomásával.
10 A készülék leállításához nyomja be az ON/OFF gombot.
A készülék az I. vagy II. sebességfokozaton
2 perc után automatikusan kikapcsol.
11 A CLEAN/PULSE funkció
●● A CLEAN/PULSE nyomógomb (6) megnyomása
a készülék rövid ideig tartó, maximális sebességű működését eredményezi.
●● Ne használja a készüléket a 3-percnél hosszabb ideig,
különben túlhevül.
●● Ammenyiben a kelyhes mixer működése közben további
összetevőket kíván hozzáadni, fordítsa el és vegye le
a fedél tetejét (7), tegye be az új összetevőket a nyíláson, utána tegye a helyére a fedél tetejét (7) fordítsa el
jobbra vagy balra ütközésig.
●● Ellenőrizze, hogy a hozzáadott összetevők a kancsó
megengedett beltartalmát nem lépik túl: az 1500 ml-es
jelzősáv felett (9).
12 Az ICE (jégkocka-törés) funkció
●● A kelyhes mixer a jégkocka-törésre való használata
előtt ellenőrizze, hogy tiszta-e. Egyébként alaposan
mosogassa el tiszta vízben. A mosószer maradéka befolyásolhatja a tört jég ízét és az ital ízének – amelybe
a jégkockákot tesszük – romlását okozhatja.
●● A jégkocka-törés céljából egyszerre 6 – 10 darab (max.
2 cm) jégkockát használjon, utána adjon hozzá 15 ml
(1 kanálnyi) friss, lehűlt vízet.
●● Helyezze fel a fedelet (8) a kiegészítő tartozékkal (7)
együtt a készülékre és nyomja meg az ICE gombot.
Az ICE funkció 30 másodpercen keresztül
működik, ami után a készülék automatikusan
kikapcsol.
Ne törjön jégkockákat víz hozzáadása nélkül.
Az ICE funkció működése alatt a kezével
nyomja le erősen a fedelet (8).
18
Használat után
A kelyhes mixer kikapcsolása céljából nyomja meg és tartsa
benyomva 3 másodpercig az ON/OFF gombot, míg a kezelőpanel körüli kék körvonal (11) kialszik.
●● Az egyik kezével fogja meg a hajtóművet (10), a másik
kezével pedig fogja meg a kehely fogantyúját és vegye
le a hajtóműről (10) az óramutató járásával ellenkező
irányba forgatva.
●● Vegye le a fedelet (8) a mixelő kehelyről (9).
●● Amennyiben a készüléket nem fogja használni, húzza ki
a villás csatlakozót a konnektorból.
A készülék tisztítása és karbantartása
C
Használat után minél hamarabb végezze el
a készülék tiszítását, hogy elkerülje a maradékok letapadását a kancsó belsejében (9).
1 Öntsön kb. 1 liter vizet a mixer kelyhébe (9) és indítsa be
a készüléket kb. 30 másodpercre a CLEAN/PULSE gombot
megnyomva és azt benyomva tartva.
2 Ezután öntse ki a vizet a mixer kelyhéből (9), fordítsa fejjel lefelé és szárítsa meg.
3 Szükség esetén mossa ki a kancsót (9), a fedelet (8),
a fedél tetejét (7) és a késeket (14) meleg, mosogatószeres
vízben.
●● Utána öblítse ki tiszta, folyóvízzelés szárítsa meg.
●● Ammenyiben hosszabb időre hagyta a kancsót tisztítás
nélkül, és a belsejéhez maradékok tapadtak, használjon
egy nylonkefét.
●● Nem ajánljuk, hogy a mixer kancsóját (9), a késeket (14),
a fedelet (8) és a fedél tetejét (7) mosogatógépbe tegye.
A benne használandó agresszív mosogatószerek negatív befolyással lehetnek a felület állapotára.
4 A motort tartalmazó rész külsőrészét (10) nedves, enyhe
ruhával törölje le.
Ne tegye be a motort tartalmazó részt (10) vízbe
vagy egyéb folyadékba.
●● A motort tartalmazó rész külső részének (10) tisztításá-
hoz ne használjon agresszív detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb. Többek között leltüntethetik
a tajékoztató írásjeleket.
●● A mixer átlátszó kancsóját (9) érdes szivacs vagy ruha
használatával ne tisztítsa.
●● Mosás után alaposan száritsa meg a készülék összes
elemét.
A vágó együttes szétszerelése
●● Húzza ki a villás csatlakozót a konnektorból.
●● Ürítse ki a mixer kancsójából (9) a benne összegyűlteket.
●● Vegye le a fedelet (8) a mixelő kehelyről (9). Fordítsa
a mixelő kelyhet (9) „fejjel lefelé” és állítsa egy lapos és
stabil felületre.
●● Fordítsa el a zárógyűrűt az óramutató járásával ellenkező
irányba. Óvatosan vegye ki a késeket és a tömítőgyűrűt.
32Z012-002_v04
A készülék kései élesek óvatosan kezelje azokat.
A vágó együttes összeszerelése
●● Összeszerelés céljából fordítsa a késeket lefelé és egy-
más után tegye rá a tömítőgyűrűt a mixer kancsójának
a nyílása nyakára (9) és helyezze a késeket a mixer kancsójának a nyílásába (9).
●● Tegye rá a zárógyűrűt és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig. Ellenőrizze, hogy
a zárógyűrű oda van csavarva a mixer kancsójához (9).
Ettől függ a rögzítés szorossága.
●● Az összeszerelés után fordítsa fel a mixer kancsóját (9)
és helyezze a motort tartalmazó részre (10), úgy, hogy
a mixer kancsójának alsórészén (9) található kiugrók
eggyező állásban legyenek a motort tartalmazó rész felsőrészén található kiugrókkal (10).
A mixer kancsójának (9) fogantyújának a készülék jobb oldalán kell lennie.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
32Z012-002_v04
19
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm
bun găsit printre beneficiarii produselor Zelmer.
Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare.
O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor cu privire la
siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul
utilizării ulterioare a dispozitivului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă stabilă, plată şi fără denivelări.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Nu porniţi aparatul dacă cablul de
alimentare, carcasa sau mânerul
sunt defecte în mod vizibil. În acest
caz trimiteţi aparatul la servis pentru
reparaţii.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real
pericol pentru utilizator. In cazul în
care apar defecţiuni, adresaţi-vă
unui punct specializat de servis.
20
●● Nu introduceţi unitatea motor în apă
sau în alt lichid; nu folosiţi aparatul în
baie sau în spaţiu deschis.
●● Apăsaţi butonul „OFF” înainte de
a scoate capacul vasului sau înainte de a scoate vasul din ansamblul
motor; aşteptaţi până când cuţitele
se opresc complet din mişcare.
●● Nu folosiţi blenderul stativ fără
a monta capacul.
●● Nu introduceţi mâinile în vas nici
chiar atunci când aţi scos vasul pentru a-l curăţa, deoarece cuţitele sunt
periculoase – foarte ascuţite.
●● Nu introduceţi nici un obiect (linguriţă, spatulă ş.a) în vas cât timp blenderul stativ este conectat la reţeaua
electrică.
●● Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna.
●● Pentru a spăla părţile metalice, mai
ales cuţitele ascuţite, folosiţi o periuţă moale.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
32Z012-002_v04
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea
mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
●● Nu umpleţi vasul cu lichide fierbinţi.
●● Ţineţi blanderul stativ şi cablul de alimentare departe
de plite şi de arzătoare.
●● Pe cât posibil, păstraţi blenderul stativ departe acţiunea directă a razelor solare şi de lumina de neon.
●● Când strângeţi blenderul, nu lăsaţi capacul montat la
vasul său.
●● Nu umpleţi în mod excesiv vasul. Dacă lichidul curge
peste unitatea motor, poate să fie absorbit de aceasta
şi să producă deteriorarea sa.
●● Nu umpleţi vasul peste semnul care indică 1500 ml;
dacă este umplut peste acest nivel, atunci conţinutul
său poate să producă ridicarea capacului în timpul utilizării aparatului.
●● După 3 minute de funcţionare, opriţi aparatul pentru
cel puţin 1 minut ca motorul să se răcească. Repetaţi
ciclul respectiv de maxim 10 ori.
●● Nu puneţi blenderul stativ în funcţiune când este gol,
deoarece se poate supraîncălzi.
●● Temperatura produselor folosite pentru mixare nu
poate depăşi 60°C.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire modul la utilizare
●● Blenderul stativ este destinat numai utilizării casnice.
În cazul utilizării sale în scopuri gastronomice, condiţiile garanţiei se schimbă.
●● La prima utilizare, aparatul poate emana mirosuri. Este
un fenomen normal care ar trebui să dispară cu timpul.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta de specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis de utilizare neîntreruptă: 3 minute.
Durata pauzei înainte de utilizarea următoare: 10 minute.
Nivelul maxim al zgomotului: 80 dB/A.
Blenderul stativ este construit în clasa a doua de izolaţie
.
32Z012-002_v04
Nu necesită conectarea la o priză electrică prevăzută cu
contact de protecţie.
Blenderul stativ îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul
pe eticheta de specificaţii
tehnice.
Declaraţia de conformitate
o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Sita capacului
Viteza I
ICE
ON/OFF
Viteza II
CLEAN/PULSE
Dopul capacului
Capac
Vasul blenderului
Unitatea motor
Panou de comandă
Talpă antialunecare
Colier de blocare
Cuţite
Garnitură
Întreţinere şi funcţionare
B
Pregătirea aparatului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a blenderului stativ (sau după ce
a fost strâns, neutilizat mult timp), spălaţi vasul blenderului (9), capacul (8) şi dopul capacului (7) cu apă caldă şi
detergent pentru vase, clătiţi bine şi lăsaţi să se usuce. Aveţi
grijă să nu atingeţi cuţitele (14), sunt foarte ascuţite.
Instrucţiuni de utilizare
1 Aşezaţi unitatea motor (10) pe o suprafaţă uscată, stabilă, orizontală, aproape de priza de alimentare cu energie
electrică şi unde să nu fie la îndemâna copiilor.
Aşezaţi cablul de alimentare astfel încât să nu
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi
să nu poată fi, în mod accidental, agăţat sau
tras.
2 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza electrică.
3 Aşezaţi vasul blenderului (9), astfel încât profilul din
partea de jos a vasului blenderului (9) să se potrivească în
profilul din partea de sus a unităţii motor (10).
21
4 După fixarea corectă a vasului, se va aprinde inelul
albastru în jurul panoului de comandă (11).
Mânerul vasului blenderului (9) trebuie să se
afle pe partea dreaptă a aparatului.
5 Introduceţi ingredientele în vasul mixerului (9).
6 Nu umpleţi dincolo de semnul 1500 ml de pe vasul
mixerului (9). Dacă se întâmplă acest lucru, conţinutul său
poate provoca ridicarea capacului (8) când se porneşte
motorul.
7 Înainte de a pune blenderul stativ în funcţiune, puneţi
capacul (8) pe vasul blenderului în aşa fel încât dinţii capacului să se potrivească cu dinţii vasului.
Înainte de montarea capacului (8), umeziţi garnitura capacului cu apă.
8 Montaţi dopul capacului (7) în orificiul capacului (8) în
aşa fel încât dinţii din dopul capacului să treacă prin tăieturile
din orificiul capacului şi rotiţi-l la dreapta sau la stânga până
simţiţi rezistenţă.
Nu puneţi în funcţiune blenderul stativ fără
dopul capacului (1), mai ales dacă vor fi fi folosite produse solide. Pot fi aruncate prin orificiul capacului.
9 Porniţi blenderul apăsând butonul viteza I (2), viteza II
(8) sau CLEAN/PULSE (6).
10 Pentru a opri aparatul apăsaţi butonul ON/OFF.
Aparatul care funcţionează pe viteza I sau II se
opreşte automat după 2 minute.
11 Funcţia CLEAN/PULSE
●● Apăsarea butonului CLEAN/PULSE (6) determină funcţionarea aparatului pe timp scurt, la viteza maximă.
●● Nu folosiţi aparatul mai mult de trei minute, altfel se
poate suraîncălzi.
●● Dacă trebuie să adăugaţi produse în timp ce blenderul
funcţionează, rotiţi şi ridicaţi dopul capacului (7), introduceţi noi produse prin dechizătură, pe urmă fixaţi la loc
dopul capacului (7) şi rotiţi-l până simţiţi rezistenţă, la
dreapta sau la stânga.
●● Asiguraţi-vă că prosuseledin vas nu depăşesc în volum
marcajul 1500 ml de pe vasul blenderului (9).
12 Funcţia ICE (fărâmiţare a gheţii)
●● Înainte de a folosi blenderul pentru fărâmiţarea gheţii,
asiguraţi-vă că este curat. Dacă este nevoie, spălaţi-l
bine cu apă curată. Orice resuri de substanţă de curăţat
pot să aibă influenţă asupra gustului gheţii sfărâmate şi
al băuturii în care aceasta este pusă.
●● Pentru sfărâmiţarea gheţii, folosiţi de la 6 până la
10 cuburi de gheaţă (max. 2 cm), al un moment dat, pe
urmă adăugaţi 15 ml (o linguriţă) de apă rece.
●● Puneţi capacul (8) împreună cu dopul (7) pe aparat şi
apăsaţi butonul ICE.
22
Funcţia ICE funcţionează timp de 30 de secunde,
după aceea aparatul se opreşte automat.
Nu încercaţi să fărâmiţaţi gheaţă fără să adăugaţi apă în vas.
Apăsaţi capacul (8) cu mâna în timpul folosirii
funcţiei ICE.
După încheierea utilizării
Pentru a opri blenderul stativ apăsaţi şi ţineţi 3 secunde
butonul ON/OFF, până ce inelul albastru în jurul panoului de
comandă (11) se stinge.
●● Ţineţi unitatea de motor (10) cu o mână, apucaţi mânerul
cu cealaltă şi scoateţi vasul de pe unitatea de motor (10)
rotindu-l în direcţia opusă acelor de ceasornic.
●● Scoateţi capacul (8) de la vasul blenderului (9).
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică dacă nu va mai
fi utilizat.
Curăţare şi păstrare
C
Efectuaţi curăţarea aparatului după utilizare cât
mai repede e posibil, pentru a împiedica depunerile de resturi în interiorul vasului blenderului (9).
1 Turnaţi circa 1 litru de apă în vasul blenderului (9) şi
puneţi aparatul în funcţiune în jur de 30 de secunde apăsând
şi ţinând butonul CLEAN/PULSE.
2 Apoi goliţi vasul blenderului (9), întoarceţi-l cu gura în jos
şi lăsaţi-l să se usuce.
3 Dacă este necesar, spălaţi vasul blenderului (9), capacul
(2), dopul capacului (7) şi cuţitele (14) în apă caldă cu detergent pentru vase.
●● Pe urmă clătiţi sub jet de apă şi lăsaţi să se usuce.
●● Acă aţi lăsat vasul mult timp fără să-l curăţaţi şi în interiorul său s-au lipit bucăţi, folosiţi o perie de nylon.
●● Nu vă recomandăm să puneţi vasul blenderului (9), cuţitele
(14),capacul (8) şi dopul capacului (7) în maşina de spălat
vase. Substanţele agresive de curăţare folosite în această
maşină pot acţiona negativ asupra stării suprafeţelor.
4 Curăţaţi suprafaţa exterioară a unităţii motor (10) cu
o cârpă delicată, uşoară.
Nu introduceţi unitatea motor (10) în apă sau în
alt lichid.
●● Pentru spălarea părţii exterioare a unităţii motor (10) nu
utilizaţi detergenţi agresivi sub formă de emulsiii, lichide,
paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice de informare înscrise pe ele.
●● Nu curăţaţi vasul transparent al blenderului (9) cu bureţi
şi cârpe aspre.
●● După spălare, lăsaţi să se usuce bine toate elementele
aparatului.
32Z012-002_v04
Demontarea ansamblului de tăiere
●● Deuplaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
●● Goliţi vasul blenderului (9) de conţinut.
●● Scoateţi capacul (8) de la vasul blenderului (9). Întoarceţi vasul blenderului (9) cu gura în jos şi aşezaţi-l pe
o suprafaţă plată, stabilă.
●● Desfaceţi colierul, rotind în sens invers mişcării acelor de
ceasornic. Scoateţi cu grijă cuţitele o dată cu garnitura.
Cuţitele aparatului sunt ascuţite. Manevraţi-le
cu atenţie.
Montarea ansamblului de tăiere
●● Pentru a le monta, întoarceţi cuţitele cu partea superioară
în jos, pe urmă montaţi garnitura la colierul vasului blenderului (9) şi cuţitele în orificiul vasului blenderului (9).
●● Fixaţi colierul de blocare şi roriţi-l în sensul acelor de
ceasornic. Asiguraţi-vă că colierul de blocare este înşurubat pe vasul blenderului (9). De aceasta depinde dacă
îmbinarea este perfectă sau nu.
●● Dupămontare, întoarceţi vasul blenderului (9) cu gura în
jos şi puenţi-l pe unitatea motor (10), astfel încât profilul
de pe partea înferioară a vasului blenderului (9) să se
potrivească la partea de sus a unităţii motor (10).
Mânerul va­sului blenderului (9) trebuie să se afle pe partea
dreaptă a aparatului.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
32Z012-002_v04
23
RU
Уважаемые клиенты!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем
среди пользователей продуктов Zelmer.
Они специально разработаны для этого продукта. Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания
по безопасности. Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы Вы могли использовать ее также во
время дальнейшего использования.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
●● Ставьте блендер всегда только
на стабильную, ровную и плоскую
поверхность.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед
монтажом, демонтажем или его
чисткой.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод,
корпус или ручка имеют видимые
повреждения. В таких случаях
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьез24
ную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не погружайте прибор в воду или
другие жидкости; не пользуйтесь
прибором в ванной комнате и на
открытом воздухе.
●● Перед тем, как снять крышку с кувшина или кувшин с основания,
нажмите на кнопку «OFF»; подождите, пока ножи не перестанут
вращаться.
●● Используйте блендер только
с закрытой крышкой.
●● Будьте осторожны! Во избежание
порезов не прикасайтесь к острым
ножам блендера голыми руками
даже в том случае, если кувшин
блендера снят для очистки.
●● Не помещайте в кувшин блендера
металлические предметы (ложки,
лопатки и т.п.) во время работы
блендера.
●● Не мойте ножи блендера голыми
руками.
●● Для мытья металлических деталей, а особенно для мытья ножей,
используйте мягкую щеточку.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
32Z012-002_v04
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности,
на которой установлен электроприбор.
●● Не наполняйте кувшин горячими ингредиентами.
●● Не ставьте блендер рядом с обогревательными
приборами, открытым огнем или вблизи кухонной
плиты. Убедитесь, что питающий провод блендера
не соприкасается с какой-либо горячей или острой
поверхностью.
●● По мере возможности предохраняйте блендер от
попадания прямых солнечных лучей и близкого
расположения галогеновых ламп.
●● Перед тем, как поместить блендер на хранение,
снимите крышку с кувшина блендера. Прежде чем
закрыть крышку, увлажните уплотнительную прокладку крышки водой.
●● Не наполняйте кувшин блендера выше максимальной отметки. Следите за тем, чтобы внутрь корпуса
с приводом не попала вода, в противном случае
можно повредить двигатель.
●● Не наполняйте кувшин свыше отметки 1500 ml –
если так случится, содержимое кувшина может
приподнять крышку при включении блендера.
●● Время непрерывной работы прибора не должно
превышать 3 минуты, интервал между включениями должен составлять, по крайней мере, 1 минуту,
чтобы дать двигателю остыть. Повторяйте цикл
максимум 10 раз.
●● Не включайте блендер с пустым кувшином, т.к. это
может привести к перегреву прибора.
●● Температура перерабатываемых продуктов не
должна превышать 60°C.
32Z012-002_v04
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте
и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Блендер предназначен исключительно для домаш-
него пользования. В случае использования блендера в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● При первом включении прибора может появиться
запах. Это нормальное явление, которое должно со
временем исчезнуть.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Допустимое время непрерывной работы: 3 минуты.
Интервал между очередными включениями: 10 минут.
Максимальный уровень шума: 80 dB/A.
Блендер имеет II класс изоляции, не требует заземления
.
Блендер отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия .
Устройство блендера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Ситечко
Скорость I
ICE
ON/OFF
Скорость II
CLEAN/PULSE
Защитная накладка
Крышка
Кувшин блендера
Корпус привода
Панель управления
Противоскользящие ножки
Блокировочное кольцо
Ножи
Уплотнительная прокладка
25
Принцип действия и обслуживание
B
Подготовка блендера к работе
Перед первым включением блендера (или после его
длительного хранения) тщательно промойте кувшин
(9), крышку (8) и защитную накладку (7) теплой водой
с добавлением средства для мытья посуды, ополосните и просушите. Будьте осторожны – не прикасайтесь
голыми руками к остым ножам блендера (17).
Инструкция по эксплуатации
1 Поставьте корпус с приводом (10) вблизи сетевой розетки на твердой, чистой и сухой поверхности,
в месте, недоступном для детей.
Не допускайте, чтобы питающий подсоединительный провод свешивался с края
стола или рабочей поверхности, на которой установлен электроприбор.
2 Вложите вилку питающего провода в розетку.
3 Установите кувшин блендера (9) на корпус привода
таким образом, чтобы выступы в нижней части кувшина (9) совпали с выступами в верхней части корпуса
привода (10).
4 Если кувшин установлен правильно, вокруг панели
управления (11) начнет светиться синяя подсветка.
Ручка кувшина (9) должна находиться
с правой стороны прибора.
5 Поместите продукты в кувшин блендера (9).
6 Не наполняйте кувшин (9) выше отметки 1500 ml.
Если так случится, содержимое кувшина может приподнять крышку (8) при включении блендера.
7 Перед использованием блендера установите
крышку (8) на кувшин (9) таким образом, чтобы выступ
в крышке совпал с выступом в кувшине.
Прежде чем закрыть крышку (8), увлажните уплотнительную прокладку крышки
водой.
8 Вставьте защитную накладку (7) в отверстие
в крышке (8) таким образом, чтобы выступы в защитной
накладке попали в пазы в отверстии в крышке, и поверните ее вправо или влево до упора.
Запрещается включать блендер без
защитной накладки (7), особенно, если
будут использоваться твердые ингредиенты, которые могут быть выброшены
через отверстие.
9 Для включения блендера нажмите на скорость I (2),
скорость II (5) или CLEAN/PULSE (6).
10 Для остановки прибора нажмите на кнопку ON/OFF.
26
Прибор, работающий в режиме I или II
скорости, aвтоматически выключается
через 2 минуты.
11 Функция CLEAN/PULSE
●● При нажатии на кнопку CLEAN/PULSE (6) прибор
некоторое время работает с максимальной скоростью.
●● Во время использования блендера не включайте
прибор более чем на 3 минуты, в противном случае
он может перегреться.
●● Во время работы добавляйте ингредиенты в кувшин
блендера через отверстие в крышке, после этого
установите на место защитную накладку (7) и поверните до упора вправо или влево.
●● Убедитесь, что добавленные ингредиенты не увеличат своего объема и не превысят отметки 1500 ml на
кувшине блендера (9).
12 Функция ICE (колка льда)
●● Перед использованием блендера для колки льда
убедитесь, что кувшин блендера чистый. В противном случае тщательно промойте его чистой водой.
Какие-либо остатки моющего средства могут изменить вкус измельчаемого льда и в результате вкус
напитка, в который будет добавляться лед.
●● При колке льда закладывайте в кувшин одновременно не более 6-10 кубиков льда (макс. 2 см)
и добавьте 15 ml (1 ч. ложку) холодной воды.
●● Установите на прибор крышку (8) вместе с защитной
накладкой (7) и нажмите на кнопку ICE.
В режиме ICE блендер автоматически
выключается через 30 секунд.
Не пытайтесь измельчать лед без добавления в кувшин воды.
Если блендер используется для колки льда
(режим ICE), придерживайте крышку (8)
рукой.
Окончание работы
Для того, чтобы выключить блендер, нажмите на кнопку
ON/OFF и придержите ее в течение 3 секунд, пока
не погаснет синяя подсветка вокруг панели управления (11).
●● Придержите корпус привода (10) одной рукой, второй
рукой возьмитесь за ручку кувшина и снимите кувшин блендера с корпуса привода (10), поворачивая
в направлении против часовой стрелки.
●● Снимите крышку (8) с кувшина блендера (9).
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не
пользуетесь, или перед очисткой.
32Z012-002_v04
Очистка и консервация
C
Сразу же после использования промойте
кувшин блендера (9), чтобы остатки продуктов не засохли внутри кувшина.
1 Налейте в кувшин блендера (9) около 1 литра воды
и включите прибор на ок. 30 секунд, нажимая и придерживая кнопку CLEAN/PULSE.
2 Затем слейте воду из кувшина (9), переверните его
вверх дном и осушите.
3 В случае надобности промойте кувшин (9), крышку
(8), защитную накладку (7) и ножи (14) в теплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Затем необходимо тщательно ополоснуть в/у детали
блендера чистой водой и осушить.
●● Для очистки кувшина блендера от присохших остатков продуктов воспользуйтесь мягкой нейлоновой
щеткой.
●● Не мойте кувшин блендера (9), ножи (14), крышку (8)
и защитную накладку (7) в посудомоечных машинах.
Агрессивные моющие средства, которые используются для мытья в этих бытовых устройствах, могут
отрицательно подействовать на в/у элементы.
4 Корпус привода (10) блендера рекомендуется протирать влажной тряпочкой с добавлением жидкости для
мытья посуды.
блендера (9), а затем установите ножи в отверстие
кувшина блендера (9).
●● Установите блокировочное кольцо на место и поверните по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что
блокировочное кольцо плотно завинчено на кувшине
блендера (9). Oт этого зависит герметичность соединения.
●● Установите собранный кувшин блендера (9) на приводе (10) таким образом, чтобы выступы в нижней
части кувшина (9) совпали с выступами в верхней
части корпуса двигателя (10).
Ручка кувшина (9) должна находиться с правой стороны
прибора.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Не погружайте корпус привода (10) в воду
или другие жидкости.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
(10) агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не рекомендуется мыть прозрачный кувшин блендера (9) с помощью металлических мочалок или
острых тряпочек.
●● Чистые детали необходимо тщательно осушить.
Демонтаж режущего блока
●● Отсоедините блендер от питающей сети.
●● Опорожните кувшин блендера (9) от содержимого.
●● Снимите крышку (8) с кувшина блендера (9). Пере-
верните кувшин блендера (9) вверх дном и поставьте
на плоской стабильной поверхности.
●● Поверните блокировочное кольцо против часовой
стрелки. Аккуратно извлеките ножи вместе с уплотнительной прокладкой.
Будьте осторожны. Ножи блендера очень
острые.
Moнтаж режущего блока
●● Для
того, чтобы собрать режущий блок, переверните ножи вверх ногами и сначала вложите уплотнительную прокладку во фланец отверстия в кувшине
32Z012-002_v04
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
27
BG
Уважаеми клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма Zelmer.
Те са проектирани специално за този продукт. Моля,
прочетете внимателно това ръководство за употреба.
Особено внимание следва да се обърне на съветите
за безопасност. Моля, запазете тази инструкция за употреба, така че да можете да я използвате по време на
по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете използването на уреда, прочетете внимателно съдържанието на цялата
инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Винаги поставяйте уреда върху
гладка, равна повърхност.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян
само от обучени специалисти.
Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да
се обърнете към специализиран
сервиз.
28
●● Не слагайте модула на двигателя
във вода или друга течност; не
използвайте уреда в банята или
на открито.
●● Натиснете бутона „OFF”, преди да
свалите капака от каната и преди
да свалите каната от модула на
двигателя; изчакайте ножовете
окончателно да спрат.
●● Не използвайте шейкър каната,
без да сте поставили капачето на
капака.
●● Не пъхайте ръцете си в каната,
дори когато е свалена за почистване, тъй като ножовете са много
остри и представляват опасност.
●● Не пъхайте никакви други предмети (лъжички, шпатули и др.)
в каната, когато уредът е включен
в захранването.
●● Не мийте ножовете с ръце.
●● За миене на металните части, особено на острите ножове използвайте мека четка.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
32Z012-002_v04
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане
за кабела.
●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● Не наливайте в каната врели течности.
●● Шейкър каната и захранващият й кабел трябва да
се намират далеч от нагревателни плотове и котлони.
●● Ако е възможно, съхранявайте шейкър каната
далеч от пряка слънчева светлина и флуоресцентна светлина.
●● По време на съхраняване капакът не бива да бъде
поставен на каната на уреда. Преди използване
навлажнете уплътнителя на капака с вода и поставете капака на каната на уреда.
●● Не препълвайте каната. Ако под модула на двигателя попадне течност, тя може да се всмуче в двигателя и да доведе до повредата му.
●● Не пълнете каната над обозначението 1500 мл
– ако направите това, съдържанието й може да
предизвика повдигане на капака при включване на
двигателя.
●● След 3 минути работа изключете уреда за поне
1 минута, за да може двигателят да изстине. Този
цикъл може да се повтаря максимално 10 пъти.
●● Не включвайте шейкър каната, когато е празна, тъй
като може да прегрее.
●● Температурата на предвидените компоненти за
миксиране не трябва да превишава 60°C.
УКАЗАНИЕ
Информации за продукта
и указания касаещи
използването му
●● Шейкър каната е предназначена само за домашно
използване. В случай че се използва в заведение
за хранене, гаранционните условия се променят.
●● При първоначалното задвижване на съоръжението
могат да се появят миризми. Това е естествено
явление, което ще изчезне с времето.
32Z012-002_v04
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа: 3 минути.
Почивка преди повторно използване: 10 минути.
Максимално ниво на шума: 80 dB/A.
Шейкър каната е конструирана съгласно ІІ клас изолация
.
Тя не трябва да се включва в ел. контакт с предпазен
щифт.
Шейкър каната отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак
на информационната
табелка.
Декларацията за съответствие
ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Цедка на капака
Скорост I
ICE
ON/OFF
Скорост II
CLEAN/PULSE
Капаче на капака
Капак
Кана
Модул на двигателя
Панел за управление
Застопоряваща подставка
Блокиращ пръстен
Ножове
Уплътнител
Употреба и работа
B
Подготовка на уреда за работа
Преди използване на шейкър каната за първи път
(или след съхраняването й по-продължително време)
измийте каната (4), капака (2) и капачето на капака (1)
с топла вода с препарат за миене на съдове, изплакнете
ги добре и ги подсушете. Пазете ръцете си от ножовете (5) – те са остри.
29
Инструкция за употреба
1 Поставете модула на двигателя (12) върху суха, стабилна, хоризонтална повърхност близо до захранващ
контакт и на място, до което нямат достъп деца.
Прекарайте захранващия кабел така, че да
не виси от масата или плота и да не може
случайно да го дръпнете или закачите.
2 Включете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
3 Поставете каната (4) така, че издатините в долната
й част да паснат към издатините в горната част на
модула на двигателя (12).
4 След правилно закрепване на каната ще светне със
син цвят контурът на панела за управление (6).
Дръжката на каната (4) трябва да се
намира от дясната страна на уреда.
5 Сложете съставките в каната на уреда (4).
6 Не я пълнете над обозначението 1500 мл на
каната (4). Ако направите това, съдържанието й може
да предизвика повдигане на капака (2) при включване на
двигателя.
7 Преди да пристъпите към употреба на шейкър
каната, сложете капака (2) на каната (4), така че неговата
издатина да съвпадне с издатината на каната.
Преди да поставите капака (2) навлажнете
уплътнителя на капака с вода.
8 Сложете капачето на капака (1) в отвора на капака
(2) така, че издатъците в капачето да влезат в изрезите
на отвора на капака, като го завъртите надясно или
наляво докрай.
Не включвайте шейкър каната без капачето на капака (7), особено ако имате намерение да използвате твърди съставки.
Те могат да изхвърчат от отвора.
9 Включете миксирането чрез натискане на скорост I
(2), скорост II (5) или CLEAN/PULSE (6).
10 За да спрете уреда натиснете бутона ON/OFF.
Уредът на скорост I или II автоматично се
изключва след 2 минути.
11 Функция CLEAN/PULSE
●● Натискането на бутона CLEAN/PULSE (6) води до
краткотрайна работа на уреда с максимална скорост.
●● Не включвайте уреда за повече от 3 минути, в противен случай той може да прегрее.
●● Ако е необходимо да добавите съставки по време на
работа на шейкър каната, завъртете и повдигнете
капачето на капака (7), сложете новите съставки през
отвора, а след това поставете обратно капачето на
капака (7) и го завъртете докрай надясно или наляво.
30
●● Уверете се, че добавените съставки не увеличават
вместимостта на продуктите в каната над обозначението 1500 мл на каната (9).
12 Функция ICE (разбиване на лед)
●● Преди да използвате шейкър каната за разбиване на
лед, уверете се, че тя е чиста. Ако не е, внимателно
я измийте с чиста вода. Остатъците от миещ препарат могат да повлияят на вкуса на разбития лед и да
доведат до загуба на вкуса на напитката, към който
той е добавен.
●● За да разбиете лед, използвайте от 6 до 10 кубчета
лед (макс. 2 см) наведнъж, а след това добавете
15 мл (1 лъжичка) прясна студена вода.
●● Поставете капака (8) заедно с капачето (7) на уреда
и натиснете бутона ICE.
Функцията ICE действува в продължение
на 30 секунди, след което уредът автоматично се изключва.
Не се опитвайте да разбивате лед без
добавяне на вода в каната.
Притиснете капака (8) с ръка по време на
действие на функцията ICE.
След приключване на работа
За да изключите шейкър каната натиснете и задръжте
в продължение на 3 секунди бутона ON/OFF, докато
синият контур около панела за управление не угасне.
●● Придръжте модула на двигателя (10) с една ръка,
хванете дръжката на каната с другата ръка и снемете я от модула на двигателя (10), като я завъртите
в посока обратна на движението на стрелките на
часовника.
●● Свалете капака (8) от каната на уреда (9).
●● Изключете уреда от електричеството, ако няма да го
използвате.
Почистване и поддръжка
C
Почистете го възможно най-бързо след
използването му, за да избегнете залепването на остатъците вътре в каната на
уреда (9).
1 Налейте около 1 литър вода в каната на миксера
и включете уреда за около 30 секунди, като натискате
и задържате бутона CLEAN/PULSE.
2 След това излейте водата от каната на миксера (9),
обърнете го обратно и го изсушете.
3 В случай на необходимост измийте каната (9), капака
(2), капачето на капака (7) и ножовете (14) с топла вода
с препарат за миене на съдове.
●● След това ги изплакнете с чиста течаща вода и ги
подсушете.
32Z012-002_v04
●● Ако
сте оставили каната за по-дълго непочистена
и във вътрешността на каната са засъхнали парчета
храна, използвайте пластмасова четка.
●● Не се препоръчва миенето на каната на уреда (9),
ножовете (14), капака (8) и капачето на капака (7)
в съдомиялна машина. Агресивните миещи препарати, използвани в нея, могат негативно да повлияят
на състоянието на техните повърхности.
4 Изтрийте външната част на модула на двигателя (10)
с влажна, мека кърпа.
Не слагайте модула на двигателя (10) във
вода или друга течност.
●● За миене на външната част на модула на двигателя
(10) не използвайте агресивни миещи препарати –
емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят
нанесените графични информационни символи.
●● Не почиствайте прозрачната кана на уреда (9) с абразивни гъби или кърпи.
●● След измиване внимателно изсушете всички части
на уреда.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Демонтаж на режещия модул
●● Изключете захранващия кабел на уреда от ел. мрежата.
●● Изпразнете каната на уреда (9) от съдържанието й.
●● Свалете капака (8) от каната на шейкъра (9). Обър-
нете каната на шейкъра (9) с дъното нагоре и я
поставете върху равна, стабилна повърхност.
●● Завъртете блокиращия пръстен по посока обратна
на часовниковата стрелка. Свалете внимателно
ножовете заедно с уплътнителя.
Ножовете на уреда са остри. Внимавайте
да не се порежете.
Монтаж на режещия модул
●● За
да монтирате ножовете, обърнете ги обратно
и поставете първо уплътнителя на фланеца на
отвора на каната (9), а след това ножовете в отвора
на каната (9).
●● Поставете блокиращия пръстен и го завъртете по
посока на часовниковата стрелка докрай. Уверете
се, че блокиращият пръстен е завъртян плътно към
каната на уреда (9). От това зависи плътността на
съединяването.
●● След монтиране обърнете каната на уреда (9) обратно и я поставете върху модула на двигателя (10)
така, че издатините в долната част на каната (9) да
паснат към издатините в горната част на модула на
двигателя (10).
Дръжката на каната (9) трябва да се намира от дясната
страна на уреда.
32Z012-002_v04
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
31
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та запрошуємо
до кола користувачів продуктів Zelmer.
Вони спеціально розроблені для цього продукту. Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації.
Особливу увагу слід звернути на вказівки із безпеки. Просимо зберегти інструкцію з експлуатації, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
Вказівки з безпеки і відповідного
використання
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Установлюйте кавоварку на плоскій, рівній поверхні.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний кабель, корпус або
ручка мають помітні пошкодження.
У такому випадку здайте обладнання у сервісний центр.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно кваліфіковані
спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку
появи недоліків у роботі пристрою
32
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
●● Не покладайте блок двигуна у воду
чи іншу рідину; не користуйтесь
ним у ванній кімнаті і на вільному
повітрі.
●● Натисніть кнопку „OFF” перед зніманням кришки із чаши і перед
зніманням чаши з блоку двигуна;
зачекайте до повного зупинення
ножей.
●● Не користуйтесь міксером з чашею
без установлення накладки кришки.
●● Не покладайте руки у чашу, навіть
коли він був знятий для очищення,
тому що надалі ножі небезпечні –
дуже гострі.
●● Не покладайте інші речі (ложечки,
лопатки та ін.) у чашу під час підключення міксера з чашею до
мережі живлення.
●● Не мийте ножі безпосередньо рукою.
●● Для миття металевих частин, особливо гострих ножів вживайте
м’яку щітку.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
32Z012-002_v04
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
●● Не наповнюйте чашу киплячою рідиною.
●● Зберігайте міксер і кабель живлення далеко від
нагрівних плит чи пальників.
●● Якщ це можливо, зберігайте міксер з чашею далеко
від безпосереднього впливу сонячних променів
і люмінесцентного світла.
●● Під час зберігання не тримайте кришку, встановлену на чаші міксера. Перед користуванням зволожіть прокладку кришки водою йі установіть кришку
на чашу міксера.
●● Не переповнюйте чашу. У разі попадання рідини під
блок двигуна, двигун може її увіссати, що приведе
до його пошкодження.
●● Не наповнюйте чашу вище позначення 1500 мл –
якщо це станеться, тоді його вміст може привести
до піднесення кришки під час запуску двигуна.
●● Через 3 хвилини роботи припиніть обладнання принаймі на 1 хвилину, залишаючи для охолодження
двигуна. Цей цикл повторюйте не більше 10 разів.
●● Не включайте міксер з чашею якщо він порожній,
тому що він може перегрітися.
●● Температура компонентів, використаних для змішування не повинна перевищувати 60°C.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і
вказівки щодо експуатації
●● Міксер
з чашею призначений для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● При першому запуску обладнання можуь виходити
запахи. Це нормальне явище, яке з часом повинно
відступити.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці: 3 хвилини.
Тривалість перерви перед повторним використанням:
10 хвилин.
Максимальний рівень шуму: 80 dB/A.
Міксер з чашею розроблений за II класом ізоляції
.
Не вимагає підключення до розетки, оснащеної захисним
штифтом.
Міксер з чашею виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком
на щитку.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Сито кришки
Хід I
ICE
ON/OFF
Хід II
CLEAN/PULSE
Накладка кришки
Кришка
Чаша міксера
Блок двигуна
Панель управління
Стопа проти ковзання
Блокуюче кільце
Ножі
Прокладка
Обслуговування і дія
B
Підготовлення міксера до праці
Перед використанням міксера з чашею перший раз (або
після його зберігання протягом довготривалого часу),
вимийте чашу міксера (9), кришку (8) i накладку кришки
(7) у теплій воді з доданням засобу для миття посуду,
старанно прополоскайте й осушіть. Тримайте руки
далеко від ножів (14) – вони гострі.
Інструкція з користування
1 Установіть блок двигуна (10) на сухій, стабільній,
горизонтальній поверхні, поблизу живильної розетки
і поза доступом дітей.
Проведіть кабель живлення так, щоб не
звисав за край столу або робочої дошки
i для попередження випадкового потягнення чи зачеплення.
32Z012-002_v04
33
2 Підключіть вилку кабелю живлення до розетки електромережі.
3 Установіть чашу міксера (9) таким чином, щоб
виступи у нижній частині чаши міксера (9) були пристосовані до виступів у верхній частині блоку двигуна (10).
4 Після правильного закріплення дзбанка запалиться
блакитний обідок навколо панелі управління (11).
Ручка чаши міксера (9) повинна знаходитися з правого боку обладнання.
5 Покладіть компоненти у чашу міксера (9).
6 Не наповнюйте за позначення 1500 мл чашу міксера (9). Якщо це станеться, її вміст може привести до
піднесення кришки (8) під час запуску двигуна.
7 Перед використанням чашового міксера, встановіть
кришку (8) на дзбанок міксера (9) так, щоб її виступ співпадав з виступом у дзбанку.
Перед встановлення кришки (8) зволожіть
прокладку кришки водою.
8 Встановіть накладку кришки (7) в отвір у кришці
(2) так, щоб виступи у накладці пройшли через вирізи
в отворі кришки i поверніть її вправо або вліво до упора.
Не включайте міксер з чашею без накладки
кришки (7), особливо якщо будуть використані тверді компоненти. Вони можуть
викидатися через отвір.
9 Включіть змішування шляхом натиснення ходу I (2),
ходу II (5) або CLEAN/PULSE (6).
10 Для припинення обладнання натисніть кнопку ON/OFF.
Обладнання на ходу I або II автоматично
виключається через 2 хвилини.
11 Функція CLEAN/PULSE
●● Натиснення кнопки CLEAN/PULSE (6) приведе до
короткотривалої роботи обладнання із максимальною швидкістю.
●● Не запускайте обладнання на більш як 3 хвилини,
інакше воно може перегрітися.
●● Якщо вам потрібно додати компоненти під час роботи
міксера з чашею, поверніть і піднесіть накладку
кришки (7), покладіть нові компоненти через отвір,
потім установіть назад накладку кришки (7) i поверніть до упору вправо або вліво.
●● Упевніться, що додані компоненти не приведуть до
збільшення об’єму у чаші вище позначення 1500 мл
на чаші міксера (9).
12 Функція ICE (колка льоду)
●● Перед використанням міксера з чашею для колки
льоду, упевніться, що він чистий. У противному
разі умийте його старанно чистою водою.Будь-які
залишки миючого засобу можуть впливати на смак
роздрібненого льоду i приведуть до втрати смаку
напою, до якого він буде доданий.
34
●● Для
роздрібнення льоду, вживайте 6 до 10 кубиків льоду (не більше 2 см) у даний момент, a потім
додайте 15 мл (1 ложечку) свіжої холодної води.
●● Встановіть кришку (8) разом з накладкою (7) на
обладнання і натисніть кнопку ICE.
Функція ICE працює протягом 30 секунд,
після чого обладнання автоматично
виключається.
Не пробуйте кришити лід без додання воду
у чашу.
Дотисніть кришку (8) рукою під час дії
функції ICE.
Після закінчення праці
Щоб виключити чашовий міксер натисніть і притримайте
протягом 3 секунд кнопку ON/OFF, доки не згасне блакитний обідок навколо панелі управління (11).
●● Притримайте блок двигуна (10) одною рукою, схопіть держатель дзбанка другою рукою i зніміть його
з блоку двигуна (10), повертаючи у напрямку, противному руху годинникових стрілок.
●● Зніміть кришку (8) з чаши міксера (9).
●● Відключіть обладнання від електромережі, якщо не
користуєтесь ним.
Очищення і зберігання
C
Очищення виконуйте так швидко після
використання, як це можливо, для попередження осідання залишків усередині чаши
міксера (9).
1 Влийте близько 1 літр води у дзбанок міксера (9)
i запустіть обладнання на близько 30 секунд, натискаючи
і притримуючи кнопку CLEAN/PULSE.
2 Потім вилийте воду з дзбанка міксера (9), поверніть
його ногами уверх i осушіть.
3 За необхідністю, вимийте чашу (9), кришку (8),
накладку кришки (7) i ножі (14) у теплій воді з доданням
засобу для миття посуду.
●● Прополоскайте у чистій проточній воді й осушіть.
●● Якщо ви залишили чашу на довготривалий час без
її очищення, а усередині чаши є присохлі залишки
продуктів, потрібно скористатися нейлоновою щіткою.
●● Не рекомендуємо мити чашу міксера (9), ножі (14),
кришку (8) i накладку кришки (7) у посудомийній
машині. Агресивні очищувальні засоби, що застосовуються у цьому обладнанні можуть негативно впливати на стан їхньої поверхні.
4 Протріть зовнішню частину блоку двигуна (10) зволоженою, делікатною ганчіркою.
32Z012-002_v04
Не покладайте блок двигуна (10) у воду або
іншу рідину.
●● Для
миття зовнішньої частини блоку двигуна (10)
не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді
емульсії, молочка, пасти та ін. Вони можуть між ін.
усунути нанесені інформаційні графічні символи.
●● Не очищуйте прозору чашу міксера (9) шорсткими
губками або ганчірками.
●● Після очищення, старанно осушіть усі елементи
обладнання.
Демонтаж ріжучого блоку
●● Відключіть кабель живлення від електромережі.
●● Спорожніть чашу міксера (9) від вмісту.
●● Зніміть кришку (8) з дзбанка міксера (9). Поверніть
дзбанок міксера (9) уверх ногами і встановіть на
плоскій, стабільній поверхні.
●● Поверніть блокуюче кільце противно до руху годинникових стрілок. Вийміть обережно ножі разом з прокладкою.
Ножі є дуже гострі. Користуйтесь ними
дуже обережно.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Монтаж ріжучого блоку
●● Для монтажу поверніть ножі уверх ногами i встано-
віть прокладку на фланець отвору чаши міксера (9),
а потім ножі в отвір чаши міксера (9).
●● Установіть бокуюче кільце і пригвинтіть його згідно
з рухом годинникових стрілок до упору. Упевніться,
що блокуюче кільце щільно закріплене до чаши міксера (9). Від цього залежить щільність з’єднання.
●● Після монтажу, поверніть чашу міксера (9) уверх
ногами i помістіть на блоку двигуна (10) так, щоб
виступи у нижній частині чаши міксера (9) були припасовані до виступів у верхній частині блоку двигуна (10).
Ручка чаши міксера (9) повинна знаходитися з правого
боку обладнання.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
32Z012-002_v04
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
35
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome to the group of Zelmer product users.
Please, read these instructions carefully. Special attention
should be paid to safety information. Keep this manual so
that you can refer to it in the future.
Safety operation instructions
Please read the entire user manual before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Always place the appliance on flat,
plain surface.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● Do not operate the appliance if the
cord, the housing or the handle is
visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance should be repaired by
trained staff only. Improper repair can
result in serious hazard for a user.
In case of defects we recommend
you to contact qualified service desk.
●● Do not immerse motor housing in
water or any other liquid; do not use
it in bathroom and outdoors.
●● Press „OFF” button, before you
remove the lid of the jug and remove
the jug from the motor housing, wait
until the blades stop completely.
●● Do not use stand blender without
feeder opening stopper.
36
●● Do not put your hands inside the jug,
even if it is removed for cleaning, as
the cutting blades are still dangerous
– very sharp.
●● Do not put any objects (spoon, etc.)
into the jug, when the blender is
connected to power supply.
●● Do not wash the cutting blades
directly with hand.
●● Use the soft brush for washing metal
parts, especially the sharp blades.
●● This product is not intended for use by
children. Keep the appliance and the
power cable out of reach of children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
WARNING!
Risk of property damage
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● The supplying cord shall not be hanged over the edge
of the table or board, nor touch any hot surface.
●● Do not fill the jug in with boiling liquids.
●● Keep the stand blender and supplying cord away from
hot surfaces and burners.
●● If it is possible, store the stand blender away from
direct sun radiation and glow-like light.
●● Never store with lid closed on the blender jug. Damp
the lid gasket with water before usage, and insert the
lid on the jug.
●● Do not overflow the jug. In case the liquid gets under
the motor housing, it can be vacuumed into the motor,
causing its damage.
32Z012-002_v04
●● Do not fill the jug over 1500 ml mark – in such case,
the content of the jug can lift the lid when the motor
starts up.
●● After 3 minutes operation stop the appliance for at
least minute to let the motor cool down. You can repeat
this cycle maximum10 times.
●● Do not operate when the jug is empty, as it can get
overheated.
●● The temperature of mixed ingredients should not
exceed 60°C.
Product information and tips for
use
●● The stand blender is intended for domestic usage only.
In case it is used for gastronomic business purposes,
warrant y terms and conditions change.
●● During first start-up the appliances can emit some
odours. It is a normal phenomenon, which should be
over after a time.
Technical parameters
You can find the appliance technical data on the name plate.
Admissible time of non-stop operation: 3 minutes.
An interval between repeated operations: 10 minutes.
Maximum noise level: 80 dB/A.
The stand blender is built in II class of insulation
.
It does not require connecting to mains supply socket with
earthing.
The stand blender meets the requirements of effective
standards.
The appliance meets the requirements of the following
directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with
symbol on the name plate.
For
marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lid sieve
Speed I
ICE
ON/OFF
Speed II
CLEAN/PULSE
Feeder opening stopper
Lid
32Z012-002_v04
Blender jug
Motor housing
Control panel
Anti-slip flange
Blocking ring
Blades
Gasket
Handling and operation
B
Preparation for operation
TIP
Appliance elements
9
10
11
12
13
14
15
A
Before first usage (or after long storage) wash the jug (9),
lid (8) and feeder opening stopper (7) in hot water with
washing-up liquid, rinse and dry well. Keep your hands away
from cutting blades (14) – they are sharp.
Operation manual
1 Place the motor housing (10) on dry, firm, and horizontal
surface, near mains supply outlet and out of the reach of
children.
Arrange the supplying cord so that it does not
hang from the table or board and it can not be
pulled or dragged by accident.
2 Connect the plug into the mains supply outlet.
3 Place the jug (9) so, that the protrusions at the bottom
part of the jug (9) were fitted with the protrusions in top part
of motor housing (10).
4 After proper assembling of the jug, the blue highlight
shall glow around the control panel (11).
The handle of the blender jug (9) shall be
placed on the right side of the appliance.
5 Put the ingredients into the jug (9).
6 Do not fill in over 1500 ml marked on the blender
jug (9). In such case, the content of the jug can lift the lid
(8) when the motor starts up.
7 Before you use the stand blender, assemble the lid (8)
on the blender jug (9) so, that its protrusion was in line with
the protrusion in the jug.
Before you insert the lid (8) moisture the lid
gasket with water.
8 Insert the lid overlay (7) into the inlet in the lid (8) so that
the protrusions of the overlay enter the cuts in the lid inlet
and turn it left or right until it moves.
Do not start the stand blender without the
feeder opening stopper (7), especially, when
you use solid ingredients. They can be thrown
out of the opening.
9 Switch mixing on pressing speed I (2), speed II (5) or
CLEAN/PULSE (6).
37
10 Press ON/OFF switch to turn off the appliance.
Operating with speed I or speed II, the
appliance is switched off automatically after
2 minutes.
11 CLEAN/PULSE function
CLEAN/PULSE (6) button shall cause short
operation with maximum speed.
●● Do not operate longer than 3 minutes, otherwise it can
get overheated.
●● If you need to add some new ingredients during blender
operation, turn and lift feeder opening stopper (7), feed
the ingredients into the opening, then replace the stopper
again (7) and turn it left or right until it runs.
●● Make sure, that the ingredients you add, shall not
increase the capacity inside the jug exceeding 1500 ml
marking on the jug (9).
12 ICE function
●● Check if the stand blender is clean, before you use it for
crushing ice. Otherwise wash it thoroughly with clean
water. Any residues of washing agent can influence the
taste of crushed ice and shall cause that the drink we
add the ice to, shall loose its taste.
●● In case you want to crush ice, use 6 to 10 ice cubes
(max. 2 cm) in given time, and then add 15 ml (1 spoon)
fresh cold water.
●● Assemble the lid (8) including overlay (7) on the appliance and press ICE switch.
●● Pressing
ICE feature operates for 30 seconds, then the
appliance switches off automatically.
Do not try to crush the ice without adding some
water into the jug.
Press the lid (8) with one hand during ICE
feature is on.
After operation
To switch off the stand blender press and hold ON/OFF
switch for 3 seconds, until the blue highlight around the
control panel (11) is off.
●● Hold the motor unit (10) with one hand, catch the jug
handle with the other hand and remove it from the motor
unit (10) turning it counter-clockwise.
●● Remove the lid (8) from the jug (9).
●● Unplug the appliance from the mains supply outlet when
it is not in use.
Cleaning and maintenance
C
Clean after operation as soon as possible,
to prevent the pulp accumulation inside the
jug (9).
38
1 Pour approximately 1 liter of water to the blender jug (9)
and start-up the appliance for approximately 30 seconds and
hold the CLEAN/PULSE button.
2 Then empty the blender jug (9), turn it upside-down
and dry.
3 If necessary, clean the jug (9), lid (8), feeder opening
stopper (7) and blades (14) in warm water with wash-up
liquid.
●● Then rinse it under clean running water and dry.
●● If you left the jug for longer time without cleaning and
some particles glued to the jug inner, use nylon brush.
●● We do not recommend cleaning the jug (9), blades (14),
lid (8) and feeder opening stopper (7) in dish washer.
Aggressive cleaning agents applied in such device can
influence negative the surface conditions.
4 Clean the outsider of the motor housing (10) with damp,
gentle cloth.
Do not immerse the motor housing (10) in
water or other liquid.
●● Do
not clean the outside of the housing (10) with
aggressive detergents such as emulsion milk or pastes,
etc. They can remove information graphic symbols.
●● Do not clean the transparent jug (9) with harsh sponges
or clothes.
●● After washing dry thoroughly all the parts of the
appliance.
Cutting unit disassembling
●● Unplug from the mains supply outlet.
●● Empty the jug (9).
●● Remove the lid (8) from the blender jug (9). Turn the
blender jug (9) „upside down” and place on the flat and
firm surface.
●● Turn the blocking ring counter clockwise. Remove
carefully with a gasket.
The cutting blades are sharp. Handle them
carefully.
Cutting unit assembling
●● Turn the blades upside down in order to assemble them
and insert at first the gasket at the jug opening flange (9)
and blades inside the jug (9).
●● Insert blocking ring and turn it clockwise until it runs.
Make sure that the blocking ring is screwed to the jug (9).
It influences the tightness of the connection.
●● After assembling, turn the jug (9) upside down and place
it on the motor housing (10) so, that the protrusions in
bottom part of the jug (9) are fitted with the protrusions
top part of the motor housing (10).
The handle of the blender jug (9) shall be placed on the right
side of the appliance.
32Z012-002_v04
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
32Z012-002_v04
39
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising