Zelmer ZERGV36100 User Manual

Zelmer ZERGV36100 User Manual
ZERGV36100
Chłodziarko-zamrażarka
pl Instrukcja obsługi
pl
Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa
i wskazówki ostrzegawcze ................... 3
Wskazówki dotyczące usuwania
starego urządzenia i opakowania ....... 7
Zakres dostawy ...................................... 8
Zwracać uwagę na temperaturę
pomieszczenia i dopływ powietrza ..... 9
Podłączenie urządzenia ........................ 9
Opis urządzenia ................................... 10
Włączenie urządzenia ......................... 11
Nastawianie temperatury .................... 12
Pojemność użytkowa ........................... 12
Komora chłodzenia ............................. 12
Komora zamrażania ............................ 13
Maksymalna wydajność zamrażania 13
Zamrażanie produktów spożywczych
i przechowywanie mrożonek .............. 14
Zamrażanie świeżych produktów
spożywczych .........................................
Super zamrażanie ................................
Odmrażanie mrożonek .......................
Wyposażenie ........................................
Naklejka „OK“ ......................................
Wyłączanie urządzenia i wyłączanie
na dłuższy czas ....................................
Odmrażanie ..........................................
Czyszczenie urządzenia .....................
Zapachy .................................................
Oświetlenie (LED) ................................
Oszczędzanie energii ..........................
Odgłosy pracy urządzenia .................
Sami usuwamy drobne usterki ..........
Autotest urządzenia .............................
Serwis .....................................................
14
16
16
16
18
18
18
19
21
21
21
22
23
24
24
pl
plSpis treściplInstrukcja obsługi
Wskazówki
bezpieczeństwa
i wskazówki
ostrzegawcze
Przed pierwszym włączeniem
urządzenia
Proszę przeczytać starannie
instrukcje użytkowania
i montażu! Zawierają one ważne
informacje na temat ustawienia,
użytkowania i konserwacji
urządzenia.
Producent nie odpowiada
za szkody wynikłe
z nieprzestrzegania wskazówek
i ostrzeżen podanych
w instrukcji użytkowania. Proszę
przechować instrukcję
i wszystkie dokumenty
do dalszego zastosowania lub
dla ewentualnego kolejnego
użytkownika urządzenia.
Bezpieczeństwo techniczne
Urządzenie zawiera niewielką
ilość nieszkodliwego dla
środowiska naturalnego, ale
palnego czynnika chłodniczego
R600a. Proszę uważać, aby
podczas transportu i montażu
nie doszło do uszkodzenia
przewodów obiegu czynnika
chłodniczego. Pryskający
czynnik chłodniczy może
spowodować zranienie oczu,
albo się zapalić.
W przypadku uszkodzenia
■ otwarty ogień i źródła zapłonu
trzymać z dala od urządzenia,
■ pomieszczenie, w którym stoi
urządzenie, przewietrzyć kilka
minut,
■ wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka
sieciowego,
■ zawiadomić autoryzowany
serwis.
3
pl
Im więcej medium chłodzącego
zawiera urządzenie, tym większe
musi być pomieszczenie,
w którym stoi urządzenie. W zbyt
małym pomieszczeniu,
w przypadku przecieku, może
powstać zapalna mieszanina
gazu z powietrzem.
Pomieszczenie musi być tak
duże, aby na każde 8 g medium
chłodzącego w urządzeniu
przypadał co najmniej 1 m³
pomieszczenia. Ilość medium
chłodzącego, którą zawiera
urządzenie, podana jest
na tabliczce znamionowej
we wnętrzu urządzenia.
Jeżeli przewód zasilający
zostanie uszkodzony, wtedy
musi zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowany
serwis lub przez uprawnionego
do tego fachowca. Niewłaściwie
przeprowadzony montaż lub
naprawa może spowodować
poważne niebezpieczeństwo
zagrażające użytkownikowi.
Naprawy może przeprowadzić
tylko i wyłącznie producent,
autoryzowany serwis
lub uprawniony do tego
fachowiec.
4
Wolno używać tylko cześci
oryginalnych urządzenia
producenta. Producent
gwarantuje, że tylko te cześci
spełniają wymogi
bezpieczeństwa.
Przedłużacz przewodu
zasilającego można nabyć tylko
poprzez serwis.
Podczas użytkowania
■
■
■
Do urządzenia nie wolno
wkładać żadnych innych
urządzeń elektrycznych (jak
np.grzejniki, elektryczne
maszynki do lodów itp.).
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Do czyszczenia i rozmrażania
nie stosować nigdy urządzeń
czyszczących strumieniem
pary! Para może się osadzić
na przewodach elektrycznych
i spowodować zwarcie.
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym!
Do usuwania warstwy szronu
lub lodu nie wolno używać
żadnych szpiczastych albo
ostrych przedmiotów. W ten
sposób można uszkodzić
przewody medium
chłodniczego. Pryskający
środek chłodniczy może
spowodować zranienie oczu,
albo się zapalić.
pl
■
■
■
■
■
W urządzeniu nie wolno
przechowywać żadnych
produktów, które zawierają
palne gazy aerozolowe (np.
dozowniki w aerozolu) ani
materiałów wybuchowych.
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie stawać na cokole,
wysuwanych szufladach
i półkach ani na drzwiach
urządzenia; nie używać ich
jako podpórki.
Przed przystąpieniem do
rozmrażania i czyszczenia
urządzenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka
sieciowego lub wyłączyć
bezpiecznik. Przy wyjmowaniu
wtyczki trzymać za obudowę
wtyczki; nie ciągnąć za
elektryczny przewód
zasilający.
Wysokoprocentowe alkohole
przechowywać tylko
na stojąco w szczelnie
zamkniętych butelkach.
Elementów z tworzywa
sztucznego i uszczelnienia
drzwi nie zabrudzać olejem
ani tłuszczem. W przeciwnym
przypadku elementy
z tworzywa sztucznego
i uszczelnienie drzwi staną się
porowate.
■
■
Nie zasłaniać ani nie
zastawiać otworów wlotu
i wylotu powietrza.
Zapobieganie ryzyka
oddziaływającego na dzieci
oraz osoby zagrożone:
Zagrożeniem objęte są dzieci,
osoby, ograniczone pod
względem fizycznym,
psychicznym lub w percepcji
swojego otoczenia oraz osoby
nie dysponujące
wystarczającą wiedzą
odnośnie bezpiecznej obsługi
urządzenia.
Upewnić się, że dzieci oraz
osoby zagrożone zrozumiały
zagrażające im
niebezpieczeństwo.
Osoba odpowiedzialna za
bezpieczeństwo dzieci oraz
osoby zagrożone musi
nadzorować ich czynności gdy
te obsługują urządzenie.
Urządzenie mogą używać
dzieci powyżej lat 8.
Podczas wykonywania
czynności związanymi
z czyszczeniem oraz
przeglądem urządzenia przez
dzieci proszę je przy tym
nadzorować.
Nie zezwalać dzieciom
na zabawę urządzeniem.
5
pl
■
■
■
W komorze zamrażania nie
wolno przechowywać żadnych
płynów w butelkach ani
w puszkach (szczególnie
napojów zawierających
dwutlenek węgla). Butelki
i puszki mogą pęknąć!
Mrożonek nie wkładać do ust
bezpośrednio po wyjęciu z
komory zamrażania.
Niebezpieczeństwo
poparzenia lodem!
Unikać dłuższego kontaktu
dłoni z mrożonkami, lodem
lub przewodami parownika itp.
Niebezpieczeństwo
poparzenia lodem!
Dzieci w gospodarstwie
domowym
■
■
■
6
Opakowania ani jego części
nie pozostawiać dzieciom
do zabawy.
Niebezpieczeństwo uduszenia
składanym kartonem i folią!
Nie zezwalać dzieciom
na zabawę urządzeniem!
Przy urządzeniach
wyposażonych w zamek
drzwiowy:
klucz przechowywać
w miejscach niedostępnych
dla dzieci!
Przepisy ogólne
Urządzenie przeznaczone jest
do chłodzenia i zamrażania
produktów spożywczych,
■ do przygotowywania lodu.
Urządzenie przeznaczone jest
do użytku w prywatnym
gospodarstwie domowym oraz
lokalach mieszkalnych.
Urządzenie nie powoduje
zakłóceń fal radiowych zgodnie
z normą Unii Europejskiej 2004/
108/EC.
Obieg medium chłodniczego
jest sprawdzony pod względem
szczelności.
Urządzenie to spełnia warunki
przepisów
bezpieczeństwa dla urządzeń
elektrycznych (EN 60335-2-24).
To urządzenie jest przeznaczone
do użytku na wysokości do
2000 metrów nad poziomem
morza.
■
pl
Wskazówki dotyczące
usuwania starego
urządzenia
i opakowania
* Usuwanie opakowania
Opakowanie chroni urządzenie przed
uszkodzeniem w czasie transportu.
Materiały zastosowane na opakowanie
urządzenia są nieszkodliwe dla
środowiska i nadają się do przeróbki
wtórnej. Prosimy Państwa o pomoc:
proszę usunąć opakowanie w sposób
zgodny z zasadami ochrony środowiska
lub oddać do przeróbki wtórnej.
Aktualne informacje dotyczące usuwania
odpadów można uzyskać w punkcie
zakupu urządzenia albo w urzędzie
miasta lub gminy.
* Usuwanie starego
urządzenia
Stare urządzenia nie
są bezwartościowym odpadem! Poprzez
przeróbkę wtórną można odzyskać
cenne surowce.
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/09/UE oraz polską Ustawą
z dnia 11 września 2015. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z dn.
23.10.2015 poz. 11688)
symbolem przekreślonego
kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt
ten, po okresie jego użytkowania
nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
7
pl
m Ostrzeżenie
Stare urządzenie uczynić niezdatnym
do użycia
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Odciąć elektryczny przewód zasilający
i usunąć wraz z wtyczką.
3. Nie wyjmować półek i pojemników,
aby utrudnić dzieciom wchodzenie
do środka!
4. Nie pozwalać dzieciom na zabawę
zużytym urządzeniem.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Urządzenia chłodzące zawierają media
chłodzące i gazy izolacyjne. Media
chłodzące i gazy izolacyjne muszą być
usunięte fachowo, zgodnie z zasadami
ochrony środowiska. Proszę zwracać
uwagę na to, aby nie uszkodzić
przewodów urządzenia chłodzącego,
aż do oddania go w odpowiednim
punkcie zbioru zapewniającym usunięcie
w sposób zgodny z przepisami
o ochronie środowiska.
8
Zakres dostawy
Po rozpakowaniu proszę sprawdzić, czy
jakaś część nie została uszkodzona
podczas transportu.
W razie reklamacji proszę zwrócić się
do punktu zakupu lub do naszego
serwisu.
Dostawa składa się z następujących
części:
■ Urządzenie wolnostojące
■ Wyposażenie (zależnie od modelu)
■ Worek z materiałem montażowym
■ Instrukcja obsługi
■ Instrukcja montażu
■ Wykaz punktów serwisowych
■ Gwarancja
■ Informacje odnośnie zużycia energii
elektrycznej i odgłosów podczas
pracy urządzenia
pl
Zwracać uwagę
na temperaturę
pomieszczenia
i dopływ powietrza
Temperatura pomieszczenia
Urządzenie jest skonstruowane dla
określonej klasy klimatycznej.
W zależności od klasy klimatycznej
można eksploatować urządzenie
w następujących zakresach temperatury
pomieszczenia, w którym jest ustawione.
Klasa klimatyczna umieszczona jest
na tabliczce znamionowej, rysunek 0.
Klasa
klimatyczna
SN
N
ST
T
Dopuszczalna
temperatura
pomieszczenia
+10 °C do 32 °C
+16 °C do 32 °C
+16 °C do 38 °C
+16 °C do 43 °C
Cyrkulacja powietrza
Rysunek #
Powietrze ogrzewa się na tylnej ściance
urządzenia. Ogrzane powietrze musi
odpływać bez przeszkód. W przeciwnym
przypadku chłodziarka musi pracować
intensywniej. Na skutek tego zwiększa
się zużycie energii elektrycznej. Dlatego
nigdy nie przysłaniać lub zastawiać krat
wentylacyjnych!
Podłączenie
urządzenia
Po ustawieniu urządzenia odczekać
co najmniej 1 godzinę, zanim urządzenie
zostanie włączone. Podczas transportu
może się zdarzyć, że olej zawarty
w sprężarce przemieści się do systemu
chłodzenia.
Przed pierwszym uruchomieniem należy
wymyć wnętrze urządzenia (patrz
rozdział „Czyszczenie urządzenia“).
Wskazówka
Urządzenie jest w pełni sprawne
w obrębie granic temperatury
pomieszczenia danej klasy klimatycznej.
Jeśli urządzenie klasy klimatycznej SN
zostaje eksploatowane przy niższej
temperaturze pomieszczenia, wtedy
można wykluczyć wystąpienie uszkodzeń
urządzenia do temperatury +5 °C.
9
pl
Podłączenie elektryczne
Gniazdko sieciowe musi znajdować się
blisko urządzenia i musi być łatwo
dostępne dla użytkownika również
po ustawieniu urządzenia.
Urządzenie spełnia warunki klasy
ochronnej I. Urządzenie podłączać tylko
do źródła prądu zmiennego 220–240 V/
50 Hz poprzez gniazdko wtykowe
z przewodem ochronnym, zamontowane
w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami. Gniazdko sieciowe musi być
zabezpieczone bezpiecznikiem dla prądu
10 do 16 A.
Jeżeli urządzenie ma być eksploatowane
w kraju pozaeuropejskim, należy
sprawdzić, czy napięcie i rodzaj prądu
jest zgodne z parametrami sieci
elektrycznej na miejscu instalacji
urządzenia. Dane te znajdują się
na tabliczce znamionowej urządzenia,
rysunek 0
m Ostrzeżenie
W żadnym wypadku nie podłączać
urządzenia do elektronicznych „wtyczek
oszczędnościowych“.
Do eksploatacji naszych urządzeń
można używać przetwornic
o sinusoidalnym prądzie wyjściowym
oraz przetwornic z regulacją napięcia
taktowanych częstotliwością sieci.
Przetwornice z regulacją napięcia
taktowane częstotliwością sieci
są używane przy instalacjach
fotowoltaicznych podłączonych
do publicznej sieci elektrycznej. Przy
rozwiązaniach „wyspowych“, (np. statki
lub chaty górskie względnie schroniska)
z brakiem dostępu do bezpośredniego
podłączenia do publicznej sieci
elektrycznej, proszę używać przetwornic
o sinusoidalnym prądzie wyjściowym.
10
Opis urządzenia
Proszę otworzyć ostatnią składaną
kartkę z rysunkami. Niniejsza instrukcja
obsługi przeznaczona jest dla wielu
modeli.
Wyposażenie modeli może się różnić.
Odchylenia od wyposażenia
i szczegółów przedstawionych
na rysunkach są możliwe.
Rysunek !
* Nie dla wszystkich modeli.
1-4
5
6
12
13
14
Panele obsługi
Oświetlenie (LED)
Szklana półka w komorze
chłodzenia
Pojemnik na warzywa
Półka z wkładką na jajka*
Półka na duże butelki
Szuflada na mrożonki (mała)
Szklana półka w komorze
zamrażania
Szuflada na mrożonki (duża)
Odpływ wody kondensacyjnej
Odkręcane nóżki
A
B
Komora chłodzenia
Komora zamrażania
7
8
9
10
11
pl
Panele obsługi
■
Rysunek "
1
2
3
4
Przycisk włączanie/wyłączanie
Służy do włączania i wyłączania
całego urządzenia.
Wskaźnik temperatury
dla komory chłodzenia
Liczby odpowiadają temperaturze
nastawionej dla komory
chłodzenia w °C.
Wskaźnik „super zamrażanie“
Świeci się, gdy funkcja „super
zamrażanie“ jest włączona.
Przycisk nastawiania
temperatury komory chłodzenia
Tym przyciskiem
nastawia się temperaturę komory
chłodzenia.
Włączenie urządzenia
Rysunek "
Włączyć urządzenie przyciskiem
włączanie/wyłączanie 1.
Urządzenie zaczyna chłodzić.
Oświetlenie jest włączone przy otwartych
drzwiach.
Zaleca się nastawienie na +4 °C.
Wskazówki dotyczące pracy
urządzenia
■
■
■
■
Podczas pracy agregatu chłodzącego
osadzają się krople wody lub szron
na tylnej ściance wewnątrz komory
chłodzenia; jest to zjawisko normalne
wynikające z zasady działania
urządzenia. Zdrapywanie warstwy
szronu lub wycieranie kropel wody
nie jest konieczne. Tylna ścianka
odszrania się automatycznie.
Spływająca woda odpływa poprzez
rynnę odpływową, rysunek .,
do agregatu chłodzącego i tam
odparowuje.
Czołowe ścianki urządzenia są
częściowo lekko ogrzewane co
zapobiega kondensacji wody
w obszarze uszczelnienia drzwi.
Jeżeli po zamknięciu drzwi komory
zamrażania te nie dają się natychmiast
ponownie otworzyć, proszę poczekać
chwilę, aż wyrówna się powstałe
podciśnienie.
Ruszty komory zamrażania mogą
w niektórych miejscach szybciej
pokrywać się szronem, co jest
spowodowane sposobem pracy
systemu chłodniczego. Nie ma to
jednak żadnego ujemnego wpływu na
działanie urządzenia ani zużycie
energii elektrycznej. Rozmrożenie
urządzenia jest konieczne dopiero
wtedy, gdy na całej powierzchni rusztu
komory zamrażania zgromadzi się
warstwa szronu lub lodu o grubości
większej niż 5 mm.
Po włączeniu urządzenia może
upłynąć parę godzin, zanim
nastawione temperatury zostaną
osiągnięte.
Nie wkładać przedtem do urządzenia
żadnych produktów spożywczych.
11
pl
Nastawianie
temperatury
Rysunek "
Komora chłodzenia
Temperaturę można nastawiać
w zakresie od +2 °C do +8 °C.
Naciskać przycisk nastawiania
temperatury 4 tak długo, aż
do nastawienia żądanej temperatury
komory chłodzenia.
Ostatnia nastawiona wartość zostanie
zapisana w pamięci. Nastawiona
temperatura ukazuje się na wskaźniku
temperatury 2.
Komora zamrażania
Temperatura w komorze zamrażania
jest zależna od temperatury w komorze
chłodzenia.
Niższa temperatura komory chłodzenia
wywołuje również niższą temperaturę
w komorze zamrażania.
Pojemność użytkowa
Dane dotyczące pojemności użytkowej
można znaleźć w urządzeniu na tabliczce
znamionowej. Rysunek 0
Całkowite wykorzystanie
pojemności komory
zamrażania
W celu umieszczenia maksymalnej ilości
mrożonek, można wyjąć wszystkie części
wyposażenia. Produkty spożywcze
można wtedy układać bezpośrednio na
dnie oraz na półkach komory
zamrażania.
Wyjmowanie części wyposażenia
Pojemnik na mrożonki wysunąć do
oporu, unieść z przodu do góry i wyjąć.
Rysunek %
Komora chłodzenia
Komora chłodzenia jest idealnym
miejscem do przechowywania gotowych
potraw, pieczywa i ciasta, konserw,
skondensowanego mleka i twardych
serów.
Przestrzegać przy
rozmieszczaniu
Produkty spożywcze wkładać dobrze
zapakowane lub przykryte. Dzięki temu
zachowany zostanie aromat, kolor
i świeżość. Poza tym zapobiega to
przeniesieniu się zapachów i smaków
oraz przebarwieniom elementów
z tworzyw sztucznych.
12
pl
Wskazówka
Proszę zwracać uwagę na to, aby
produkty spożywcze nie dotykały tylnej
ścianki. W przeciwnym wypadku utrudnia
to swobodną cyrkulację powietrza we
wnętrzu urządzenia.
Produkty spożywcze lub opakowania
mogą przymarznąć do tylnej ścianki.
Proszę zwracać uwagę
na zróżnicowane strefy zimna
w komorze chłodzenia
Na skutek cyrkulacji powietrza
w komorze chłodzenia powstają
zróżnicowane strefy zimna:
■
■
Nazimniejsza strefa znajduje się
w wysuwanym pojemniku. Rysunek $
Wskazówka
W najzimniejszej strefie przechowywać
łatwo psujące się produkty spożywcze
(np. ryby, wędliny, mięso).
Najcieplejsza strefa znajduje się przy
drzwiach u góry.
Wskazówka
W najcieplejszej strefie proszę
przechowywać np. twardy ser i masło.
W ten sposób ser rozwija swój aromat
a masło daje się łatwo rozsmarować.
Komora zamrażania
Używanie komory zamrażania
■
■
■
Do przechowywania mrożonek.
Do przygotowania lodu w kostkach.
Do zamrażania produktów
spożywczych.
Wskazówka
Proszę zwracać uwagę na to, aby drzwi
komory zamrażania były zawsze
zamknięte! Zamrożone produkty
rozmrażają się przy otwartych drzwiach a
w komorze zamrażania tworzy się dużo
szronu. Poza tym prowadzi
to do marnowania prądu na skutek zbyt
dużego zużycia energii elektrycznej!
Maksymalna
wydajność zamrażania
Dane dotyczące maksymalnej
wydajności zamrażania w ciągu
24 godzin, podane są na tabliczce
znamionowej. Rysunek 0
Warunki dla maksymalnej
wydajności zamrażania
■
■
Przed włożeniem świeżych produktów
włączyć funkcję „super zamrażanie“
(patrz rozdział „Super zamrażanie“).
Wyjąć części wyposażenia. Układać
produkty spożywcze bezpośrednio
na dnie oraz na półkach komory
zamrażania.
13
pl
■
■
Większe ilości świeżych produktów
spożywczych zamrażać przede
wszystkim na górnej półce. Tam
zostaną one szczególnie szybko
zamrożone, a więc również
z zachowaniem wszelkich wartości
odżywczych i smakowych.
Nowe produkty spożywcze zamrażać
blisko bocznych ścianek.
Zamrażanie produktów
spożywczych
i przechowywanie
mrożonek
Zakup mrożonek
■
■
■
■
Proszę zwracać uwagę na to, aby
opakowanie nie było uszkodzone.
Zwracać uwagę na datę przydatności
do spożycia.
Temperatura w zamrażarce sklepowej
powinna wynosić -18 °C lub niżej.
Mrożonki transportować do domu
w izolowanej torbie i natychmiast
przełożyć do komory zamrażania.
Zamrażanie produktów
spożywczych
■
■
■
Do zamrażania używać tylko świeżych
produktów dobrej jakości.
Produkty spożywcze przeznaczone
do zamrożenia nie powinny stykać się
z już zamrożonymi produktami.
Produkty spożywcze przeznaczone
do zamrożenia należy szczelnie
zapakować aby nie utraciły smaku
lub nie wyschnęły.
14
Przechowywanie mrożonek
Pojemniki na mrożonki wsunąć aż
do oporu, aby zapewnić niezakłóconą
cyrkulację powietrza w urządzeniu.
Jeżeli zachodzi konieczność
umieszczenia większej ilości produktów
spożywczych, wtedy można je układać
warstwami bezpośrednio na szklanych
półkach i na dnie komory zamrażania.
1. W tym celu należy wyjąć wszystkie
pojemniki na mrożonki.
2. Pojemniki na mrożonki wysunąć aż
do oporu, unieść z przodu do góry
i wyjąć. Rysunek %
Zamrażanie świeżych
produktów
spożywczych
Do zamrażania używać tylko świeżych
produktów dobrej jakości.
Warzywa powinny być blanszowane
przed zamrożeniem, aby zachowały
wartości odżywcze, zapach oraz barwę.
Oberżyny, papryka, cukinia oraz szparagi
nie muszą być blanszowane.
Literaturę na temat zamrażania oraz
blanszowania można nabyć
w księgarniach.
Wskazówka
Produkty spożywcze przeznaczone
do zamrożenia nie powinny stykać się
z już zamrożonymi produktami.
pl
■
■
Do zamrażania nadają się:
Pieczywo, ryba oraz owoce morza,
mięso, dziczyzna, drób, warzywa,
owoce, zioła, jajka bez skorupki,
produkty mleczne jak ser, masło
i twaróg, gotowe potrawy i resztki
potraw jak zupy, dania
jednogarnkowe, gotowane mięso
i ryby, potrawy z ziemniaków,
zapiekanki oraz desery.
Do zamrażania nie nadają się:
Rodzaje warzyw, które można
spożywać na surowo, jak sałaty
liściaste lub rzodkiewka, jajka
w skorupce, winogrona, całe jabłka,
gruszki oraz brzoskwinie, jajka
na twardo, jogurt, zsiadłe mleko,
kwaśna śmietana, Crème fraîche
(lekko ukwaszona śmietana,
zawierająca około 35% tłuszczu) oraz
majonez.
Opakowanie mrożonek
Produkty spożywcze przeznaczone do
zamrożenia, należy szczelnie zapakować,
aby nie straciły smaku i nie wyschnęły.
1. Produkt przeznaczony do zamrożenia
włożyć do odpowiedniego
opakowania.
2. Wycisnąć powietrze.
3. Szczelnie zamknąć opakowanie.
4. Zapisać na opakowaniu zawartość
i datę zamrożenia.
Na opakowania nadają się:
Folie z tworzywa sztucznego, węże
foliowe z polietylenu, folie aluminiowe,
pojemniki do zamrażania.
Produkty te można nabyć w sklepach.
Na opakowania nie nadają się:
Papier do pakowania, papier
pergaminowy, celofan, worki na śmieci
i używane reklamówki.
Do zamykania opakowań nadają się:
Okrągłe gumki, klipsy z tworzywa
sztucznego, szpagat, taśmy klejące
odporne na działanie zimna itp.
Woreczki i węże foliowe z polietylenu
można zamykać przy użyciu zgrzewarki
do folii.
Okres przechowywania
mrożonek
Okres przydatności do spożycia zależy
od rodzaju produktu spożywczego.
Przy temperaturze wynoszącej -18 °C:
■ ryby, wędliny, gotowe potrawy, ciasto
i pieczywo:
do 6 miesięcy
■ ser żółty, drób, mięso:
do 8 miesięcy
■ warzywa i owoce:
do 12 miesięcy
15
pl
Super zamrażanie
Odmrażanie mrożonek
Produkty spożywcze należy możliwie
szybko całkowicie zamrozić, aby
zachowały witaminy, wartości odżywcze,
swój wygląd i smak.
Proszę na kilka godzin przed włożeniem
nowych produktów włączyć funkcję
„super zamrażanie“, aby nie dopuścić
do niekorzystnego wzrostu temperatury.
Na ogół wystarcza 4–6 godzin.
Po włączeniu tej funkcji urządzenie
pracuje bez przerwy a w komorze
zamrażania uzyskiwana jest bardzo niska
temperatura.
Jeżeli ma być wykorzystana maksymalna
wydajność zamrażania, wtedy trzeba
włączyć funkcję „super zamrażanie“
24 godziny przed włożeniem nowych
produktów.
Mniejsze ilości produktów spożywczych
(do 2 kg) można zamrozić bez włączania
funkcji „super zamrażanie“.
Zależnie od rodzaju mrożonki i jej
dalszego zastosowania, mamy
do wyboru następujące możliwości
rozmrażania:
Włączanie i wyłączanie
Wyposażenie
Rysunek "
Naciskać przycisk nastawiania
temperatury 4 tyle razy, aż zaświeci się
wskaźnik super 3.
Funkcja „super zamrażanie“ wyłącza się
automatycznie po upływie 2½ dni.
16
■
■
■
■
w temperaturze pomieszczenia,
w chłodziarce,
w piekarniku elektrycznym z/bez
wentylatora gorącego powietrza,
w kuchence mikrofalowej.
m Uwaga
Lekko rozmrożonych i rozmrożonych
produktów nie wolno ponownie
zamrażać. Produkty można ponownie
zamrozić po przygotowaniu (ugotowaniu
lub upieczeniu) jako gotowe danie.
Nie wykorzystywać całkowicie
maksymalnego dopuszczalnego okresu
przechowywania.
(nie dla wszystkich modeli)
Szklane półki
Rysunek &
Półki wewnętrzne można konfigurować
w zależności od potrzeby: W tym celu
pociągnąć półkę, unieść z przodu
do góry i wyjąć.
pl
Pojemnik na warzywa
z regulatorem wilgotności
Rysunek '
W celu stworzenia optymalnego klimatu
do przechowywania warzyw i owoców
można odpowiednio regulować
wilgotność powietrza w pojemniku
na warzywa, zależnie od ilości
przechowywanych w nim produktów:
■
■
mała ilość warzyw i owoców – wysoka
wilgotność powietrza
duża ilość warzyw i owoców – niska
wilgotność powietrza
Wskazówki
■ Owoce wrażliwe na działanie niskiej
temperatury (np. ananasy, banany,
papaja, owoce cytrusowe) oraz
warzywa (np. oberżyna, ogórek,
cukinia, papryka, pomidory oraz
kartofle) powinny być przechowywane
poza lodówką w temperaturze ok.
+8 °C do +12 °C aby zachować
idealną jakość oraz aromat.
■ W pojemniku na warzywa może się
wytworzyć skondensowana woda –
w zależności od przechowywanej
ilości oraz rodzaju produktów. Wytrzeć
skondensowaną wodę suchą ścierką
i dopasować wilgotność powietrza
w pojemniku na warzywa za pomocą
regulatora wilgotności.
Półka na butelki
Rysunek (
W półce na butelki można bezpiecznie
przechowywać butelki.
Półka na drzwiach
Rysunek )
Półkę unieść do góry i wyciągnąć.
Uchwyt na butelki
Rysunek *
Uchwyt zabezpiecza butelki przed
przewróceniem się podczas otwierania
i zamykania drzwi urządzenia.
Pojemnik na mrożonki (duży)
Rysunek !/12
Do przechowywania dużych mrożonek,
jak np. indyków, kaczek i gęsi.
Wskazówka
Płyty oddzielającej (jeżeli jest) nie można
wyjąć.
Akumulatory zimna
Rysunek +
W przypadku awarii w dopływie prądu
lub zakłóceń w pracy urządzenia,
akumulatory zimna opóźniają
rozmrożenie się przechowywanych
mrożonek. Najdłuższy okres
przechowywania uzyskuje się, gdy
akumulatory zimna zostaną położone
na najwyższej półce na produktach
spożywczych.
Foremka do lodu
Rysunek ,
1. Foremkę do lodu napełnić do ¾ wodą
pitną i postawić w komorze
zamrażania.
2. Przymarzniętą foremkę do lodu
uwolnić tylko tępym przedmiotem
(trzonem łyżki).
3. W celu wyjęcia kostek lodu
przytrzymać foremkę do lodu krótko
pod bieżącą wodą lub lekko wygiąć.
17
pl
Naklejka „OK“
(nie dla wszystkich modeli)
Kontrolerem temperatury „OK“ można
sprawdzić, czy temperatura w urządzeniu
jest niższa niż +4 °C. Jeżeli naklejka
nie pokazuje „OK“, proszę nastawiać
stopniowo coraz niższą temperaturę
(zimniej).
Wskazówka
Po pierwszym włączeniu urządzenia
może upłynąć do 12 godzin, zanim
urządzenie osiągnie właściwą
temperaturę.
Wyłączanie urządzenia
na dłuższy czas
Jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
albo wyłączyć lub wykręcić
bezpiecznik.
3. Wymyć i wyczyścić urządzenie.
4. Drzwiczki urządzenia pozostawić
otwarte.
Odmrażanie
Komora chłodzenia
Nastawienie jest prawidłowe
Wyłączanie urządzenia
i wyłączanie na dłuższy
czas
Wyłączanie urządzenia
Rysunek "
Nacisnąć przycisk włączanie/
wyłączanie 1.
Wskaźnik temperatury 2 gaśnie i wyłącza
się agregat chłodzący.
18
Rozmrażanie przeprowadzane jest
automatycznie.
Skroplona woda spływa rynną
na skropliny poprzez otwór odpływowy
do obszaru wyparnika urządzenia.
Komora zamrażania
Komora zamrażania nie odmraża się
automatycznie, ponieważ
przechowywanych mrożonek nie wolno
odmrażać. Warstawa szronu i lodu
zgromadzona w komorze zamrażania
utrudnia przekazywanie zimna
do przechowywanych mrożonek
i zwiększa zużycie energii. Warstwę
szronu należy regularnie usuwać.
pl
m Uwaga
Warstwy szronu lub lodu nie należy
zdrapywać nożem lub innym ostrym
przedmiotem. W ten sposób można
uszkodzić przewody medium
chłodniczego. Pryskające medium
chłodnicze może się zapalić lub
spowodować zranienie oczu.
Proszę postępować w następujący
sposób:
Wskazówka
Ok. 4 godziny przed odmrażaniem
włączyć funkcję „super zamrażanie“, aby
mrożonki osiągnęły jak najniższą
temperaturę, co umożliwi ich
składowanie przez dłuższy czas
w temperaturze pokojowej.
1. W celu rozmrożenia urządzenia proszę
najpierw je wyłączyć.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
albo wyłączyć lub wykręcić
bezpiecznik.
3. Szuflady z mrożonkami położyć
w chłodnym miejscu. Akumulatory
zimna (jeżeli są dołączone) położyć
na mrożonkach.
4. Otworzyć odpływ wody. Rysunek 5. W celu zebrania spływającej wody,
można użyć półki dla dużych butelek.
W tym celu wyjąć półkę dla dużych
butelek (patrz rozdział „Czyszczenie
urządzenia“) i podstawić pod otwarty
odpływ wody.
6. W celu przyśpieszenia procesu
rozmrażania postawić w urządzeniu
dwa garnki z gorącą wodą
na podkładkach (np. na deseczkach
do krojenia).
7. Po rozmrożeniu wylać skroploną
wodę. Wodę pozostałą na dnie
komory zamrażania wytrzeć gąbką.
8. Zamknąć odpływ wody.
9. Półkę na duże butelki ponownie
włożyć w drzwi.
10.Po rozmrożeniu: Urządzenie
ponownie podłączyć do sieci
elektrycznej i włączyć.
Czyszczenie
urządzenia
m Uwaga
■
■
■
Nie wolno stosować żadnych środków
czyszczących lub rozpuszczalników
zawierających piasek, związki chloru,
kwasy.
Nie wolno stosować żadnych
szorujących ani drapiących gąbek.
Metalowe powierzchnie mogą ulec
korozji.
Półek i pojemników nie wolno nigdy
myć w zmywarkach do naczyń.
Części te mogą się zdeformować!
19
pl
Proszę postępować w
następujący sposób:
1. Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy wyłączyć urządzenie.
2. Wyłączyć bezpiecznik lub wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego.
3. Wyjąć mrożonki i ułożyć je
w chłodnym miejscu. Akumulatory
zimna (jeżeli są dołączone) położyć
na mrożonkach.
4. Poczekać, aż warstwa szronu się
rozmrozi.
5. Urządzenie czyścić miękką ścierką
używając letniej wody z dodatkiem
małej ilości środka do mycia naczyń o
neutralnym odczynie pH. Woda
z płynem nie może się dostać
do oświetlenia.
6. Uszczelnienie drzwi umyć tylko czystą
wodą i wytrzeć dokładnie do sucha.
7. Po umyciu: Ponownie podłączyć
urządzenie do sieci elektrycznej i
włączyć.
8. Włożyć mrożonki.
Wyposażenie
Wszystkie elementy wyposażenia można
wyjąć do czyszczenia.
Wyjmowanie szklanych półek
Rysunek &
Szklane półki unieść, pociągnąć
do przodu, opuścić i wychylić z boku.
20
Osłona odpływu wody kondensacyjnej
W celu wyczyszczenia rynny na skropliny
trzeba odłączyć szklaną półką
znajdującą się nad pojemnikiem
na warzywa, rysunek !/7, od osłony
odpływu wody kondensacyjnej:
1. Wyjąć szklaną półkę.
2. Unieść osłonę odpływu wody
kondensacyjnej i wyjąć. Rysunek .
Wskazówka
Rynnę na skropliny i otwór odpływowy
należy czyścić regularnie wacikiem na
patyczku lub t.p., aby skroplona woda
mogła swobodnie odpływać.
Wyjmowanie pojemnika
Rysunek %
Pojemnik wysunąć do oporu, unieść
z przodu do góry i wyjąć.
Szuflada na warzywa
(nie dla wszystkich modeli)
Osłonę szuflady na warzywa można
wyjąć do czyszczenia.
Nacisnąć kolejno boczne przyciski
i zdjąć osłonę z szuflady na warzywa.
Rysunek /
Wyjmowanie półek znajdujących się
w drzwiach
Rysunek )
Półki unieść do góry i wyciągnąć.
pl
Zapachy
Oszczędzanie energii
W przypadku wystąpienia
nieprzyjemnych zapachów należy:
■
1. Wyłączyć urządzenie przyciskiem
włączanie/wyłączanie. Rysunek "/1
2. Wyjąć z urządzenia wszystkie
produkty spożywcze.
3. Wymyć wnętrze urządzenia (patrz
rozdział „Czyszczenie urządzenia“).
4. Wyczyścić wszystkie opakowania.
5. Szczelnie zapakować produkty
spożywcze o intensywnym zapachu,
aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
6. Ponownie włączyć urządzenie.
7. Rozmieścić produkty spożywcze.
8. Po upływie 24 godzin sprawdzić,
czy ponownie powstał jakiś zapach.
Oświetlenie (LED)
Urządzenie wyposażone jest
w oświetlenie diodowe LED
nie wymagające przeglądu
ani konserwacji.
Naprawę oświetlenia może
przeprowadzić tylko i wyłącznie
autoryzowany serwis lub uprawniony
do tego fachowiec.
■
■
■
■
■
■
■
Urządzenie ustawić w suchym,
przewietrzanym pomieszczeniu! Nie
ustawiać urządzenia bezpośrednio
na słońcu ani w pobliżu źródeł
ciepła (np. kaloryfery, kuchenka).
W razie potrzeby zastosować płytę
izolacyjną.
Gorące potrawy i napoje ochłodzić
przed włożeniem do urządzenia.
Mrożonki przeznaczone
do odmrożenia włożyć do komory
chłodzenia aby w ten sposób
wykorzystać mrożonkę
do ochłodzenia produktów
spożywczych znajdujących się
w komorze chłodzenia.
Regularnie odmrażać warstwę szronu
w komorze zamrażania.
Warstwa szronu utrudnia oddawanie
zimna do mrożonek i powoduje wzrost
zużycia energii elektrycznej.
Drzwi urządzenia otwierać na możliwie
krótki okres czasu.
Tylną ściankę urządzenia czyścić od
czasu do czasu, aby zapobiec
nadmiernemu zużyciu energii
elektrycznej.
Jeżeli dołączone:
Proszę zamontować elementy
dystansowe, aby osiągnąć podany
pobór energii (patrz „Instrukcja
montażu“). Zredukowana odległość
od ściany nie ogranicza funkcji
urządzenia. Pobór energii może się
wtedy nieznacznie podwyższyć. Nie
przekraczać odległości 75 mm.
Rozmieszczenie części wyposażenia
nie ma żadnego wpływu na pobór
energii urządzenia.
21
pl
Odgłosy pracy
urządzenia
Normalne odgłosy
Brzęczenie
Silniki pracują (np. sprężarka,
wentylator).
Kipienie, bulgotanie lub szum
Medium chłodzące przepływa
w przewodach.
Klikanie
Silnik, przełącznik lub zawór
magnetyczny włącza i wyłącza się.
Zapobieganie powstawaniu
hałasu
Urządzenie stoi nierówno
Proszę wypoziomować urządzenie
za pomocą poziomnicy. Do tego celu
proszę wykorzystać odkręcane nóżki
urządzenia lub podłożyć coś pod nóżki.
Urządzenie jest dostawione
Proszę odsunąć urządzenie
od sąsiednich mebli lub urządzeń.
Pojemniki lub półki chwieją się albo
blokują się
Proszę sprawdzić ruchome elementy
wyposażenia; ewentualnie włożyć je
ponownie.
Butelki lub pojemniki dotykają się
Proszę lekko rozsunąć ustawione
w chłodziarce butelki lub pojemniki.
22
pl
Sami usuwamy drobne usterki
Przed wezwaniem serwisu:
Proszę sprawdzić, czy mogą Państwo sami usunąć drobne usterki w oparciu
o podane niżej wskazówki.
Koszty udzielenia porady przez technika serwisowego ponosi użytkownik – także
w okresie gwarancji!
Zakłócenie
Możliwa przyczyna
Rzeczywista temperatura
różni się znacznie
od nastawienia.
Środki zaradcze
W niektórych przypadkach wystarczy wyłączyć
urządzenie na 5 minut.
Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, proszę
sprawdzić po kilku godzinach, czy nastąpiła
zmiana temperatury.
Jeżeli temperatura jest za niska, proszę
sprawdzić ponownie następnego dnia.
Nie świeci się żaden
wskaźnik.
Awaria w dopływie prądu;
zadziałał bezpiecznik;
wtyczka nie jest prawidłowo
włożona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę do gniazdka. Sprawdzić, czy
jest napięcie. Sprawdzić bezpieczniki.
W komorze chłodzenia jest
za zimno.
Nastawiono zbyt niską
temperaturę.
Nastawić wyższą temperaturę (patrz rozdział
„Nastawianie temperatury“).
Dno komory chłodzenia jest
mokre.
Zatkane rynny na skropliny
lub otwór odpływowy.
Wyczyścić rynny na skropliny i otwór
odpływowy, patrz rozdział „Czyszczenie
urządzenia“. Rysunek .
W komorze zamrażania jest
za ciepło.
Zbyt często otwierano
urządzenie.
Nie otwierać urządzenia niepotrzebnie.
Otwory wentylacyjne są
zasłonięte.
Usunąć przeszkody.
Zamrażanie większej ilości
świeżych produktów.
Nie przekraczać maksymalnego ładunku
określonego wydajnością zamrażania.
Urządzenie znajduje się
w trybie ekspozycyjnym.
Włączyć autotest urządzenia (patrz rozdział
„Autotest urządzenia“).
Po zakończeniu programu, urządzenie
powraca do normalnego trybu pracy.
Urządzenie nie chłodzi;
świeci się wskaźnik
temperatury oraz
oświetlenie.
23
pl
Autotest urządzenia
Serwis
Urządzenie wyposażone jest
w automatyczny program samotestujący,
który wskazuje źródła błędów, które
może usunąć tylko autoryzowany serwis
naszej firmy.
Adres i numer telefonu najbliższego
punktu serwisowego można znaleźć w
książce telefonicznej lub w spisie
punktów serwisowych. Proszę podać
pracownikowi serwisu numer urządzenia
(E-Nr.) oraz numer seryjny (FD-Nr.)
urządzenia.
Dane te znajdują się na tabliczce
znamionowej urządzenia. Rysunek 0
Podanie numeru urządzenia i numeru
seryjnego zapobiega niepotrzebnym
dojazdom. Pozwoli to uniknąć
związanych z tym dodatkowych kosztów.
Włączanie autotestu
urządzenia
Rysunek "
1. Wyłączyć urządzenie przyciskiem
włączanie/wyłączanie 1 i odczekać
5 minut.
2. Włączyć urządzenie przyciskiem
włączanie/wyłączanie 1 i w ciągu
pierwszych 10 sekund nacisnąć
i przytrzymać wciśnięty przycisk
nastawiania temperatury 4 na ok. 3-5
sekund, aż na wskaźniku temperatury
2 pojawi się 2 °C.
Program samotestujący startuje, gdy
zaświecą się kolejno wskaźniki
temperatury.
Jeżeli urządzenie po krótkim czasie
pokaże temperaturę nastawioną przed
włączeniem autotestu urządzenia, wtedy
wszystko jest w porządku.
Jeżeli wskaźnik super 3 miga przez 10
sekund, oznacza to, że wystąpił bład.
Proszę zawiadomić serwis.
Wyłączanie autotestu
urządzenia
Po upływie programu, urządzenie
powraca do normalnego trybu pracy.
24
Zlecenie naprawy oraz pomoc
w razie usterki
Adresy serwisów wszystkich krajów
znajdują się w załączonym spisie
autoryzowanych serwisów.
$
%
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
2
1
E - Nr
4
/
3
0
*8001046779*
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
8001046779 (9607) pl
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement