Zelmer | ZCP1000W (CP1000W) | User manual | Zelmer ZCP1000W (CP1000W) User Manual

Zelmer ZCP1000W (CP1000W) User Manual
ZCP1000W
ZCP1000
WYCISKARKA
DO CYTRUSÓW
соковыжималка
для цитрусовых
/ citrus juice squeezer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
WYCISKARKA DO CYTRUSÓW 4–6
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
LIS NA CITRUSY
7–9
10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
CITRUSPRÉS
13–15
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
СОКОВИЖИМАЛКА ДЛЯ
ЦИТРУСОВИХ
25–27
EN USER MANUAL
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE CITRICE
19–21
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СОКОИЗСТИСКВАЧКА ЗА
ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOVAČ
CITRUSOVÝCH PLODOV
СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ
ЦИТРУСОВЫХ
16–18
CITRUS JUICE SQUEEZER
28–30
ZCP1000W
WYCISKARKA
DO CYTRUSÓW
соковыжималка
для цитрусовых
/ citrus juice squeezer
Prosty i szybki sposób na codzienną dawkę witamin.
Простой и быстрый способ получения
суточной дозы витаминов.
A simple and fast way to get your
daily dose of vitamins.
www.zelmer.com
A
B
5
4
1
2
3
4
1
2
3
2
C
a
c
D
1
3
b
1
2
3
3
4
E
1
2
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
●
●
Smakuj świeże soki, kiedy tylko masz ochotę.
CP1000 jest urządzeniem służącym do wyciskania soków
z owoców cytrusowych. Dzięki wyciskarce do cytrusów
Zelmer bez trudu otrzymasz świeży, pełen witamin sok
z pomarańczy, cytryn czy grapefruitów.
Wszystkie części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane są z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on
być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę
w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nie4
●
●
●
prawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego Zelmer.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających
się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
nie powinny być wykonywane przez
dzieci, chyba że ukończyły 8 lat
i zapewni się nad nimi odpowiedni
nadzór. Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej 8 roku życia.
Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z urządzeniem
w obecności dzieci.
Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
Urządzenie może być używane przez
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie
mające doświadczenia lub znajomości
sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
ZCP1000-001_v01
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie przenoś urządzenia podczas pracy.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci gdy urządzenie
pracuje.
Urządzenie podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej
(jedynie prądu przemiennego), o napięciu zgodnym
z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury
powyżej 60°C.
Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
Stawiaj urządzenie zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać
poza krawędź powierzchni, na której stoi urządzenie.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●
●
●
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacje symbole graficzne
takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 15 s.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 15 s,
po 10 cyklach – 35 min.
Hałas urządzenia (LWA) <80 dB(A).
ZCP1000-001_v01
Budowa urządzenia
A
1 Napęd wyciskarki
a Wałek napędowy
b Schowek na przewód przyłączeniowy
c Przewód przyłączeniowy
2 Miska
3 Sitko
4 Stożek
5 Pokrywa
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(demontaż)
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj wyciskarkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
1 Wyciskarkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
2 Zdejmij pokrywę (5).
3 Wyjmij sitko (3) wraz z stożkiem (4).
4 Odblokuj i zdejmij miskę (2), przekręcając ją w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
● Zdemontowane części z wyjątkiem napędu dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu
czystych elementów.
Do mycia używaj wody o temp. nieprzekraczającej max. 60°C.
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(montaż)
C
1 Nałóż miskę (2) na napęd (1). Następnie obróć miskę
względem napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2 Włóż do środka sitko (3) tak, aby zostało prawidłowo
osadzone na misce (2).
3 Załóż na sito (3) stożek (4).
Uruchomienie wyciskarki i praca z nią
D
1 Przygotuj odpowiednio owoce, przekrawając je na pół.
2 Włóż wtyczkę przewodu wyciskarki do gniazda sieci.
3 Nałóż owoc miąższem na stożek (4) i dociśnij odpowiednią siłą, która spowoduje uruchomienie wyciskarki i rozpoczęcie procesu wyciskania.
Aby zwiększyć dokładność wyciskania soku urządzenie posiada funkcję zmiany kierunku obrotów
stożka. Po kolejnym przyłożeniu owocu, stożek
zmienia swój kierunek obracania się.
5
Podczas dociskania owoców do stożka zachowaj ostrożność (obracający się stożek) i zwróć
szczególną uwagę na palce.
Po zakończeniu pracy (wyciskaniu soku)
E
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
2 Przelej sok do innych pojemników, w tym celu odblokuj
i zdejmij miskę (2) z napędu, a następnie przelej sok.
3 Aby przechowywać sok w misce (2) przykryj ją pokrywą
(5) i wstaw do lodówki.
● Przystąp do demontażu wyciskarki (patrz pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
4 Umyte i wysuszone elementy złóż w całość. Schowaj
przewód.
Zasady konserwacji wyciskarki
●
●
Po każdorazowym użyciu wyciskarki należy ją dokładnie
umyć nie dopuszczając do zasychania soku.
Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
●
●
●
Elementy wyposażenia takie, jak: miska, sitko, stożek myj
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
Zmontuj wyciskarkę w sposób opisany wcześniej (patrz
pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Co zrobić, gdy…
Wyciskarka nie pracuje:
1. Upewnij się czy wyciskarka jest podłączona do gniazdka
sieci.
2. Upewnij się czy wyciskarka jest prawidłowo zmontowana
w sposób opisany w instrukcji obsługi.
3. Oddaj wyciskarkę do punktu serwisowego.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
6
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
ZCP1000-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
●
●
Charakteristika přístroje
Pochutnejte si na čerstvé šťávě vždy, když na ni máte chuť.
CP1000 je přístroj, jež slouží k lisování čertstvé šťávy z citrusových plodů. Díky lisu na citrusy Zelmer získáte bez obtíží
čerstvou a bohatou na vitamíny šťávu z pomerančů, citronů
a grapefruitů.
Všechny části mající kontakt se zpracovávanými surovinami
jsou vyrobené z materiálů vhodných pro kontakt s potravinami.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím přístroje se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
●
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ!
●
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
● Nepřipojujte zástrčku do zásuvky
mokrýma rukama
● Nepoužívejte přístroj, jestliže napájecí kabel je poškozený nebo pokud
je viditelně poškozený přístroj.
● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis
nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
● Před výměnou příslušenství nebo
před manipulací s elementy, jež jsou
ZCP1000-001_v01
●
●
během provozu pohyblivé, vypněte
přístroj a odpojte ho ze zásuvky.
Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
Spotřebič mohou používat děti
starší 8 let výhradně pod dohledem,
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Čistit spotřebič a provádět jeho
údržbu nesmí děti mladší 8 let, starším dětem musí být zajištěn náležitý
dohled. Spotřebič s přívodní šňůrou
uchovávejte v místě nedustupným
dětem mladším 8 let.
Dbejte zvláštní opatrnosti během
používání přístroje v přítomnosti dětí.
Neponechávejte přístroj připojený do
zásuvky bez dozoru.
Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●
●
●
●
Nepřenášejte přístroj, kdy je v provozu.
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením kabelu.
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, kdy je zařízení v provozu.
Přístroj připojujte do elektrické sítě (pouze střídavý
proud) s napětím, které je v souladu s údaji uvedenými
na štítku umístěném na přístroji.
7
●
●
●
●
Nevystavujte přístroj teplotám vyšším než 60°C.
Nestavte tento přístroj na mokrém povrchu.
Neponořujte pohonnou jednotku do vody, ani ji nemyjte
pod tekoucí vodou.
Přístroj vždy používejte na stabilním, rovném a plochém povrchu; nenechávejte napájecí kabel viset přes
okraj stolu nebo pracovní desky na které stojí přístroj.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●
●
●
●
Přístroj je určen k domácímu použití. V případě, že bude
používán v gastronomii, se budou lišit záruční podmínky.
Po ukončení práce s lisem vyjměte napájecí kabel ze
zásuvky.
K mytí těla lisu nepoužívejte agresivní čistící prostředky v podobě emulzí, mléčka, past atd. Mohou
mimo jiné odstranit z povchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky
Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech
lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou moře.
●
K mytí elementů používejte vodu o maximální
teplotě 60°C.
Příprava lisu k použití (montáž)
Konstrukce přístroje
A
1 Pohonná jednotka lisu
a Hnací hřídel
b Schránka na připojovací kabel
c Napájecí kabel
2 Miska
3 Sítko
4 Kužel
5 Kryt
Příprava lisu k použití (demontáž)
Uvedení lisu do provozu a lisování
D
1 Citrusové plody překrojte příčně napůl.
2 Vložte zástrčku zařízení do zásuvky.
3 Na kužel (4) položte ovoce dužinou dolů a přitlačte přiměřenou sílou, která aktivuje lis a spustí proces lisování.
Aby se zvýšila přesnost lisování šťávy, zařízení
má funkci změny směru otáčení kuželu. Po dalším přiložení ovoce kužel změní směr otáčení.
Při přitlačování citrusových plodů na kužel
dbejte zvýšené opatrnosti (otáčející se kužel)
a dávejte pozor na prsty.
Po ukončení provozu (lisování)
E
1 Vyjměte kabel ze zásuvky.
2 Šťávu přelijte do jiných nádob, za tímto účelem odjistěte
a sejměte misku (2) z pohonu a pak přelijte šťávu.
3 Abyste mohli uchovávat šťávu v misce (2) přikryjte misku
víkem (5) a vložte ji do chladničky.
● Demontujte lis na citrusy (v souladu s „Příprava lisu
k použití”).
4 Poskládejte umyté a osušené díly. Schovejte kabel.
Zásady údržby lisu
B
●
●
Před prvním použitím demontujte a umyjte
všechny elementy, které mají kontakt s připravovaným produktem.
1 Lis postavte poblíž zásuvky na tvrdém, čistém a suchém
povchu.
2 Sejměte kryt (5).
3 Vyjměte sítko (3) společně s kuželem (4).
4 Odjistěte a sejměte misku (2), otáčením proti směru
chodu hodinových ručiček.
8
C
1 Nasaďte misku (2) na pohon (1). Pak otočte misku kolem
osy pohonu ve směru chodu hodinových ručiček.
2 Dovnitř vložte sítko (3) tak, aby bylo správně usazené na
misce (2).
3 Na sítko (3) nasaďte kužel (4).
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedeny na výrobním štítku
Přípustná doba nepřetržité práce přístroje: 15 s.
Doba přestávky před dalším použitím: 15 s, po 10 cyklusech
– 35 min.
Hlučnost přístroje (LWA) <80 dB(A).
Demontované díly (s výjimkou pohonu) důkladně umyjte
teplou vodou s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
Po důkladném osušení můžete zpět složit čisté elementy.
Po každém použití lis na citrusy důkladně umyjte a nedopusťte, aby na zařízení zaschla šťáva.
Pohon jednotky čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu na mytí nádobí. Následny důkladně vysuště.
V případě, kdy se dovnitř pohonu dostane voda
nebo šťáva, okamžitě přeruště provoz přístroje a
předejte ho ke kontrole v autorizovaném servisu.
●
●
●
Části příslušenství, jako jsou: miska, sítko a kužel, myjte
v teplé vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
Po umytí důkladně osuště všechny části.
Sestavte lis výše uvedeným způsobem (bod „Příprava
lisu k provozu“).
ZCP1000-001_v01
Co dělat když...
Lis nefunguje:
1. Ujistěte se, zda je lis připojen do zásuvky.
2. Ujistěte se, zda je lis správně sestaven způsobem
popsaným v návodu k obsluze.
3. Odneste lis do autorizovaného servisu.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou
recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH omácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
ZCP1000-001_v01
9
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Charakteristika zariadenia
Ochutnávaj čerstvé šťavy, kedykoľvek máš na to chuť.
CP1000 je zariadením slúžiacim na vytláčanie štiav z citrusových plodov. Vďaka odšťavovaču citrusových plodov
Zelmer ľahko získate čerstvú šťavu plnú vitamínov z pomarančov, citrónov alebo grepov.
Všetky diely, ktoré majú kontakt so spracovávanými surovinami
sú vyrobené z materiálov určených pre kontakt s potravinami.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím používania zariadenia so oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
● Nezapájajte zástrčku do sieťovej
zásuvky mokrými rukami.
● Nespúšťajte zariadenie, pokiaľ je napájacie vedenie poškodené alebo kryt je
viditeľným spôsobom poškodený.
● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel
poškodí, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba,
aby ste predišli nebezpečenstvu.
● Spotrebič smú opravovať iba odborne
spôsobilí zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
10
● Pred výmenou vybavenia alebo priblížením k pohybujúcim sa častiam
počas používania je treba vypnúť
zariadenie a odpojiť ho z napájania.
● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané bez
dozoru dosplej osoby, pred jeho montážou, demontážou alebo čistením.
● Spotrebič môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, ale výlučne pod stálym dozorom alebo po ich predošlom
starostlivom oboznámení s možnými
rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať jeho údržbu deti, je to dovolené
iba deťom, vo veku viac ako 8 rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej
osoby. Spotrebič spolu s napäťovým
káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
● Zachovávajte zvláštnu opatrnosť
počas práce so zariadením v prítomnosti detí.
● Zariadenie pripojené do siete nenechávajte bez dozoru.
● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod
stálym dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách
bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
ZCP1000-001_v01
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zariadenie počas práce neprenášajte.
Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za šnúru.
Zástrčku nevyťahujte zo sieťovej zásuvky, keď zariadenie ešte pracuje.
Zariadenie pripájajte do zásuvky elektrickej siete (len
striedavého prúdu) s napätím zhodným s uvedeným
na menovitej tabuľke zariadenia.
Zariadenia nevystavujte pôsobeniu teploty nad 60°C.
Zariadenie neklaďte na mokrej ploche.
Neponárajte pohonnú jednotku odšťavovača vo vode
ani ju neumývajte pod tečúcou vodou.
Zariadenie klaďte vždy na stabilnom, rovnom a plochom povrchu, pripájacie vedenie nemôže visieť mimo
okraj povrchu, na ktorom stojí zariadenie.
Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov
nad morom.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●
●
●
●
Zariadenie je určené na domáce použitie.
V prípade jeho využívania na gastronomický obchod
sa záručné podmienky menia.
Po ukončení práce vytiahnite napájacie vedenie zo
sieťovej zásuvky.
Na umývanie krytu nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky vo forme emulzie, mlieka, pást a pod. Tiež
môžu okrem iného odstrániť vytlačené informácie, grafické symboly, akými sú: mierky, označenia, výstražné
značky a pod.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na menovitej tabuľke
výrobku.
Povolený čas neprerušenej práce predstavuje: 15 s.
Čas pracovnej prestávky pred opätovným používaním:15 s,
po 10 cykloch predstavuje – 35 min.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
80 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Stavba zariadenia
A
1 Pohon odšťavovača
a Hriadeľ pohonu
b Odkladací priestor na napájací kábel
c Pripájacie vedenie
2 Miska
3 Sitko
4 Hrot
5 Kryt
Príprava odšťavovača na prácu
(demontáž)
B
Pred prvým použitím rozmontujte odšťavovač,
umyte diely, ktoré majú kontakt so spracovávaným výrobkom.
1 Odšťavovač postavte v blízkosti sieťovej zásuvky na tvrdom, suchom a čistom podklade.
2 Snímte kryt (5).
3 Vyberte sitko (3) spolu s hrotom (4).
4 Odblokujte a zložte misku (2), obracajúc ju v smere proti
pohybu hodinových ručičiek.
● Rozobrané časti, okrem pohonu, dôkladne umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom na umývanie riadu.
Po dôkladnom osušení zahájte montáž čistých dielov.
Na umývanie používajte vodu s teplotou neprevyšujúcou maximálne 60ºC.
Príprava odšťavovača na prácu (montáž)
C
1 Naložte misku (2) na pohon (1). Následne misku obráťte
vzhľadom na pohon v smere pohybu hodinových ručičiek.
2 Vložte do stredu sitko (3) tak, aby bolo správne osadené
na miske (2).
3 Na sitko (3) naložte hrot (4).
Spustenie odšťavovača a práca s ním
D
1 Vhodne pripravte ovocie tak, že ich prerežete na polovicu.
2 Vložte zástrčku vedenia odšťavovača do sieťovej zásuvky.
3 Ovocie naložte dužinou na hrot (4) a pritlačte vhodnou
silou, vďaka ktorej sa odšťavovač zapne a spustí sa proces
vytlačovania.
Na zvýšenie dôkladnosti odšťavovania, zariadenie má funkciu zmeny smeru pohybu hrotu. Pri
každom ďalšom priložení ovocia, hrot sa pohybuje opačným smerom ako predtým.
Počas pritláčania ovocia na hrot zachovávajte
ostražitosť (otáčajúci sa hrot) a dávajte si
pozor na prsty.
ZCP1000-001_v01
11
Po ukončení práce (vytláčaní šťavy)
E
1 Vytiahnite zástrčku napájacieho vedenia zo sieťovej
zásuvky.
2 Šťavu prelejte do iných nádob. Ak to chcete urobiť,
odblokujte a zložte misku (2) z pohonu, a následne šťavu
prelejte.
3 Ak chcete šťavu nechať v miske (2) prikryte ju vekom (5)
a vložte do chladničky.
● Zahájte demontáž odšťavovača (pozrite bod „Príprava
odšťavovača na prácu“).
4 Umyté a vysušené diely zložte dokopy. Schovajte kábel.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www. envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Pravidlá údržby odšťavovača
●
●
Po každom použití odšťavovača je treba ho dôkladne
umyť a nedopustiť k zaschnutiu šťavy.
Pohonnú jednotku čistite vlhkou handričkou namočenou
v čistiacom prostriedku na umývanie riadu. Následne ho
utrite do sucha.
V prípade, že sa do vnútra pohonnej jednotky
dostane voda alebo šťava je treba prerušiť
prácu a odovzdať zariadenie na kontrolu v servisnom stredisku.
●
●
●
Všetky diely zariadenia, ako sú: miska, sitko, hrot umývajte v teplej vode s čistiacim prostriedkom na umývanie
riadu.
Po umytí dôkladne osušte všetky diely.
Namontujte odšťavovač skôr uvedeným spôsobom
(pozrite bod „Príprava odšťavovača na prácu“).
Čo urobiť, keď...
Odšťavovač nepracuje:
1. Uistite sa, či odšťavovač je pripojený do sieťovej zásuvky.
2. Uistite sa, či odšťavovač je správne zmontovaný spôsobom uvedeným v návode na obsluhu.
3. Odšťavovač odovzdajte do servisného strediska.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
12
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
ZCP1000-001_v01
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
●
●
A készülék jellemzői
Élvezze a friss gyümölcslevek ízét, amikor csak erre
kedve támad!
CP1000 citrus félék levének kifacsarására szolgál. A Zelmer
narancsfacsarónak köszönhetően, gond nélkül jut hozzá
vitaminnal teli narancs-, citrom- vagy grapefruit léhez.
A feldolgozandó alapanyaggal érintkező részek olyan anyagból készültek, amelyek élelmiszerrel érintkezhetnek.
Biztonsági figyelmeztetés
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a kezelési utasítást!
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
● Ne csatlakoztassa a dugaszt nedves
kézzel az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába.
● Ne helyezze üzembe a berendezést, ha a hálózati kábel sérült, vagy
a gép teste láthatóan sérült.
● Ha a tápkábel sérült, a cserét
a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
● Tartozékcsere előtt, vagy ha a mozgó
alkatrészekhez közelít használat közZCP1000-001_v01
●
●
●
●
ben, ki kell kapcsolni a készüléket, és
áramtalanítani kell.
Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek, de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről,
és elmagyarázták nekik, hogyan kell
a készüléket biztonságosan használni. A készüléket gyermekek nem
tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és
megfelelő felügyelet vannak. Az eszközt a hálózati kábelével együtt tartsa
a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
Különösen óvatosan járjon el a gyümölcscentrifugával gyermekek jelenlétében.
Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatott berendezést felügyelet nélkül.
A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
a vagyontárgy sérülésével járhat
●
●
Üzemelés közben ne hordozza a készüléket.
Ne húzza ki a dugvillát a hálózati dugaljból a kábelnél
fogva.
13
●
●
●
●
●
●
●
Ne húzza ki a dugvillát a hálózati dugaljból, amikor
a készülék üzemben van.
A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
Ne tegye ki a narancs facsarót 60°C-nál magasabb
hőmérsékletnek.
Ne állítsa a narancs facsarót nedves alapfelületre.
Ne merítse a narancs facsarót motorját víz alá, és ne
mosogassa folyóvízben.
Állítsa a berendezést stabil, egyenletes és lapos felületre; a csatlakozó vezeték nem lóghat túl a felület szélén, amelyen a berendezés áll.
A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas
maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●
●
●
Műszaki adatok
A műszaki adatai a termék adattábláján találhatók.
Megengedett folyamatos üzemidő: 15 mp.
A szünet hossza ismételt az üzembe helyezés előtt: 15 mp,
10 ciklus után – 35 perc.
A berendezés zaja (LWA) <80 dB(A).
1 Narancsfacsaró hajtóműve
a Meghajtó tengely
b Tápkábel tároló
c Hálózati kábel
2 Edény
3 Szita
4 Kúp
5 Fedél
14
B
Első használatbavétel előtt szedje szét
a narancsfacsarót, és mossa el a feldolgozandó termékkel érintkező alkatrészeket.
1 A narancsfacsarót állítsa kemény, tiszta és száraz felületre.
2 Vegye le a fedelet (5).
3 Vegye ki a szitát (3) a kúppal (4) egyetemben.
4 Oldja ki és vegye le az edényt (2), az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva azt.
● A szétszerelt részeket (a hajtómű kivételével) alaposan
mossa meg meleg, mosogatószeres vízben. Miután alaposan megszárította őket, rakja össze.
A mosogatáshoz max. 60°C-os vizet használjon.
A narancsfacsaró előkészítése
használatra (összeszerelés)
A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális
feltételek.
A munka befejezése után a hálózati kábelt a hálózati
dugaljból.
A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív
tisztítószereket emulzió, tej, paszta, stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
A berendezés felépítése
A narancsfacsaró előkészítése
használatra (szétszerelés)
A
C
1 Illessze az edényt (2) a hajtóműre (1). Ezután forgassa
el a tálat a hajtóműhöz képest az óramutató járásával megegyező irányba.
2 Tegye a belsejébe a szitát (3) úgy, hogy megfelelően
illeszkedjen az edényre (2).
3 Tegye fel a szitát (3) a kúpra (4).
A narancsfacsaró üzembe helyezése
és a munka megkezdése vele
D
1 Készítsen elő megfelelő gyümölcsöket és vágja félbe őket.
2 Dugja be a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába.
3 A gyümölcsöt húsával illessze a kúpra (4) s nyomja meg
megfelelő erővel, mely elindítja a narancsfacsarót s aktiválja
a préselő üzemmódot.
A préselés hatékonyságának növelése érdekében a készülék a kúp forgási irány változtatásának funkciójával rendelkezik. A gyümölcs
ismételt hozzáérintésével a kúp megváltoztatja
a forgási irányát.
A gyümölcsnek a kúpra szorításakor legyen
óvatos (forgó kúp), különösen vigyázzon az
ujjaira.
A lé kifacsarása után
E
1 Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
2 A gyümölcslevet öntse más edényekbe, e célból oldja ki
és vegye le az edényt (2) a hajtóműről, majd pedig öntse át
a levet.
ZCP1000-001_v01
3 Hogy a levet az edényben (2) tudja tárolni, fedje le fedéllel (5) és tegye el a hűtőbe.
● Szedje szét a facsarót (lásd „A narancsfacsaró előkészítése használatra” pontot).
4 A megtisztított és megszárított elemeket rakja össze.
Tegye el a kábelt.
Tisztítás és karbantartás
●
●
A narancsfacsarót minden használat után alaposan el kell
mosni, nem szabad megengedni, hogy a lé rászáradjon.
A hajtóművet tisztítsa meg egy nedves, egy csepp mosogatószert tartalmazó ruhával. Majd törölje szárazra.
Ha a hajtómű belsejébe víz vagy gyümölcslé
kerülne, hagyja abba a munkát, és adja be szervizbe a készüléket ellenőrzésre.
●
●
●
Azokat az elemeket, mint: az edény, szita, kúp mosogassa el meleg, mosogatószeres vízben.
Elmosás után alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
Rakja össze a fentebb leírt módon a narancsfacsarót (lásd
„A narancsfacsaró előkészítése használatra” pontot).
Mit kell tenni, ha …
A narancsfacsaró nem üzemel:
1. Győződjön meg róla, hogy a narancsfacsaró csatlakoztatva van a hálózati dugaljba.
2. Győződjön meg róla, hogy a narancsfacsaró jól van összerakva, a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően.
3. Adja a narancsfacsarót szervizbe.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes
módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
ZCP1000-001_v01
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Caracteristicile aparatului
Sucuri proaspete la dispoziţia dumneavoastră!
CP1000 este un aparat care slujeşte pentru extragerea
sucului din citrice. Datorită storcătorului de citrice Zelmer
puteţi obţine cu uşurinţă sucuri de portocale, lămâie sau grapefruit – întotdeauna proaspete şi pline de vitamine.
Toate elementele storcătorului care intră în contact cu fructele
sunt confecţionate din materiale destinate pentru alimente.
Reguli de siguranţă
Înainte de exploatare, citiţi toate instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
● Nu introduceţi ştecherul în priză cu
mâinile ude.
● Nu porniţi aparatul atunci când cablul
de alimentare este defect sau când
carcasa este evident deteriorată.
● Dacă cablul de alimentare al maşinii
se va defecta, va trebui să fie înlocuit
cu un cablu nou la producător sau la
un punct de servis specializat sau de
către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
16
● Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză
când doriţi să schimbaţi elementele
acestuia sau înainte de a atinge elementele mobile în timpul exploatării.
● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
● Dispozitivul poate fi folosit de către
copii care au împlinit cel puţin 8 ani
dar numai sub supraveghere sau
după ce în prealabil le-au fost explicate în mod foarte clar pericolele
care pot avea loc şi instruirea acestora cu privire la folosirea în siguranţă a dispozitivului. Curăţarea şi
conservarea dispozitivului nu trebuie
realizată de către copii cu excepţia cazului în care aceştia au peste
8 ani şi sunt corespunzător supravegheate. Dispozitivul împreună cu
cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un loc care nu se află la
îndemâna copiilor care nu au împlinit
vârsta de 8 ani.
● Folosiţi cu atenţie sporită aparatul
atunci când în apropiere se află copii.
● Nu lăsaţi nesupravegheat aparatul
conectat la priza de curent electric.
● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
ZCP1000-001_v01
● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nu mutaţi aparatul în timpul funcţionării.
Pentru a scoate ştecherul din priză nu trageţi de cablul
de alimentare.
Nu scoateţi ştecherul din priză în timpul funcţionării
storcătorului.
Conectaţi aparatul la reţeaua de curent electric alternativ care corespunde parametrilor aflaţi pe plăcuţa
informativă a storcătorului.
Nu expuneţi aparatul la o temperatură mai mare de 60°C.
Nu aşezaţi storcătorul pe suprafeţe ude.
Nu cufundaţi în apă şi nu spălaţi la robinet blocul motor
al aparatului.
Aşezaţi întotdeauna storcătorul pe o suprafaţă stabilă,
plană; cablul de alimentare trebuie să se afle şi el pe
suprafaţa pe care este aşezat aparatul.
Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării
situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul
mării.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la utilizare
●
●
●
Aparatul este destinat numai pentru uz casnic. Condiţiile de garanţie se vor schimba în cazul în care storcătorul va fi folosit de ex. în afacerile gastronomice.
După utilizare scoateţi cablul de alimentare din priza
de curent electric.
Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi abrazivi,
ci diverse emulsii, paste etc. Mijloacele de curăţare
abrazive pot şterge, printre altele, unele informaţii, simboluri grafice, semne de avertizare etc.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt marcaţi pe plăcuţa cu datele tehnice
a aparatului.
Timp maxim de exploatare fără pauză: 15 s.
Pauza necesară înainte de o nouă utilizare: 15 s, după 10 cicluri
– 35 min.
Zgomot emis de aparat: (LWA) <80 dB(A).
ZCP1000-001_v01
Elementele aparatului
A
1 Blocul motor al storcătorului
a Axul de transmisie
b Orificiu pentru ascunderea cablului de alimentare cu
curent electric
c Cablu de alimentare
2 Recipient pentru pulpa fructului
3 Sită
4 Con
5 Capac de protecţie
Demontarea storcătorului de citrice
B
Înainte de prima utilizare a aparatului, demontaţi
elementele lui componente şi spălaţi/curăţaţi
acele părţi care intră în contact cu alimentele.
1 Aşezaţi storcătorul pe o suprafaţă tare, uscată şi curată,
în apropierea prizei de contact.
2 Scoateţi capacul de protecţie (5).
3 Scoateţi sita (3) împreună cu conul (4).
4 Deblocaţi şi scoateţi vasul (2), rotindu-l în direcţia mişcării acelor de ceasornic .
● Piesele demontate, cu excepţia axului de transmisie, trebuie spălate în apă caldă cu adaos de detergent pentru
spălat vase. Asamblaţi din nou părţile componente ale
aparatului după uscare.
Pentru spălarea elementelor componente ale
aparatului folosiţi apă caldă, care nu depăşeşte
temperatura de 60°C.
Montarea storcătorului de citrice
C
1 Montaţi vasul (2) pe sistemul de transmisie (1). Apoi rotiţi
vasul în funcţie de transmisie în direcţia mişcării acelor de
ceasornic .
2 Introduceţi în interior sita (3) astfel încât aceasta să fie
corect amplasată pe vas (2).
3 Puneţi pe sită (3) conul (4).
Pornirea şi funcţionarea storcătorului
D
1 Pregătiţi mai întâi fructele tăindu-le în jumătate.
2 Introduceţi ştecherul în priza de curent electric.
3 Amplasaţi fructul cu pulpa pe con (4) ) şi apăsaţi cu
destulă putere care va duce la pornirea storcătorului şi va
începe procesul de stoarcere.
Pentru a mări exactitatea de stoarcere a sucului, dispozitivul posedă funcţia de schimbare
a direcţiei rotaţiilor conului. După ce veţi pune
fructul pentru a doua oară pe con acesta îşi va
schimba direcţia de rotaţie.
17
Apăsaţi fructele cu mare atenţie, având grijă să
nu vă prindeţi degetele (conul care se roteşte).
Operaţiuni efectuate după stoarcere
E
1 Scoateţi ştecherul din priză.
2 Turnaţi sucul în alte recipiente, în acest scop deblocaţi şi
daţi la o parte vasul (2) de pe sistemul de transmisie şi apoi
turnaţi sucul.
3 Pentru a depozita sucul în vas (2) acoperiţi-l cu un capac
(5) şi puneţi-l în frigider
● Demontaţi acum storcătorul (vezi pct. „Demontarea
storcătorului de citrice”).
4 Elementele spălate şi uscate trebuie montat la loc. Ascundeţi cablul.
Reguli de întreţinere a storcătorului
●
●
Spălaţi meticulos aparatul după fiecare utilizare pentru
a împiedica uscarea sucului pe părţile lui componente.
Ştergeţi blocul motor cu o cârpă uşor înmuiată în apă cu
săpun de vase. Uscaţi ulterior întregul bloc motor.
Dacă în interiorul blocului motor a pătruns apa
sau sucul, opriţi aparatul şi verificaţi-l într-un
punct de service.
●
●
●
Elementele echipamentului, aşa cum ar fi: vasul , sita,
conul, trebuie spălate în apă caldă cu adaos de detergent pentru spălat vase.
Ştergeţi toate elementele după ce au fost spălate.
Montaţi toate părţile componente ale aparatului conform
instrucţiunilor anterioare (vezi pct. „Montarea storcătorului de citrice”).
Ce puteţi face în cazul în care…
Storcătorul nu funcţionează:
1. Verificaţi dacă storcătorul este conectat la priza de curent.
2. Verificaţi dacă elementele componente ale storcătorului
sunt montate corespunzător, conform instrucţiunilor.
3. Pentru reparaţii luaţi legătura cu un punct de service.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
18
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
ZCP1000-001_v01
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы могли
пользоваться ею в ходе использования прибора.
●
Характеристика прибора
Наслаждайтесь свежими соками, когда только есть
желание.
СP1000 является прибором, которое служит для выжимания соков из цитрусовых фруктов. Благодаря соковыжималке для цитрусовых Zelmer Вы без усилий получите
свежий, насыщенный витаминами сок из апельсина,
лимонов или грейпфрутов.
Все части, имеющие контакт с сырьём, изготовлены материалов, предназначенных для контакта с продуктами питания.
●
●
Указания, касающиеся безопасности
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит травмами
● Не подключайте вилку шнура
в гнездо электросети мокрыми
руками.
● Не включайте прибор, если повреждён шнур или видимо поврежден
корпус.
● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная
мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
ZCP1000-001_v01
●
●
●
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
Перед обменом запчастей или приближением к движущимся частям
во время использования необходимо выключить прибор и выключить из розетки.
Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается без
присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет при условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Дети не должны чистить устройство и выполнять другие действия
по уходу за ним, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся
под надлежащим присмотром.
Устройство с проводом питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
Придерживаётесь особой осторожности во время работы с прибором в присутствии детей.
Не оставляйте прибор включенным в электросеть без надзора.
Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имею19
щие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей
имущества
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не переносите прибор во время работы.
Не выдергивайте вилку из гнезда электросети за
шнур.
Не выдергивайте вилку из электросети, когда прибор работает.
Прибор подключайте к гнезду электросети (только
з заземлением) с напряжением, соответствующим
надписи на информационной табличке прибора.
Не допускайте действия на прибор температуры
выше 60°С.
Не ставьте прибор на мокрой поверхности.
Не погружайте двигатель прибора в воду и не
мойте под проточной водой.
Ставьте прибор всегда на стабильной, ровной
и плоской поверхности, шнур не может свисать за
край поверхности, на которой стоит прибор.
Устройство предназначено исключительно для
использования в домохозяйствах, расположенных
на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания по эксплуатации
●
●
●
20
Прибор предназначен для домашнего использования. В случае его использования с целью гастрономического бизнеса условия гарантии изменяются.
После окончания работы выньте вилку шнура из
гнезда электросети.
Во время мытья корпуса не используйте агрессивных
моющих средств, таких как эмульсии, молочко, пасты
и т.д. Они могут, между прочим, убрать нанесенную
информацию, такие графические символы, как: метки,
обозначения, знаки предупреждения и т.д.
Технические данные
Технические параметры представлены та информационной табличке продукта.
Допустимое время непрерывной работы: 15 с.
Время перерыва перед повторным использованием: 15 с,
после 10 циклов – 35 мин.
Шум прибора (LWA) <80 dB (A).
A
Общее описание
1 Блок двигателя соковыжималки
a Приводной валик
b Отсек для кабеля питания
c Переключатель
2 Миска
3 Фильтр
4 Конус
5 Крышка
Подготовка соковыжималки к работе
(демонтаж)
B
Перед первым использованием разберите
соковыжималку, промойте части, имеющие контакт с сырьем.
1 Соковыжималку поставьте вблизи гнезда электросети на твердой, чистой и сухой поверхности.
2 Снимите крышку (5).
3 Извлеките ситечко (3) и конус (4).
4 Разблокируйте и снимите чашу (2), поворачивая ее
в направлении против часовой стрелки.
● Снимите части за исключением привода, тщательно
промойте в теплой воде с добавлением жидкости для
мытья посуды. После тщательной сушки приступите
к монтажу чистых элементов.
Для мытья используйте воду с температурой, не превышающей 60°С.
Подготовка соковыжималки у работе
(монтаж)
C
1 Наденьте чашу (2) на привод (1). Затем поверните
чашу относительно привода в направлении по часовой
стрелке.
2 Вставьте внутрь ситечко (3) так, чтобы оно было правильно осажено на чаше (2).
3 Наденьте на ситечко (3) конус (4).
ZCP1000-001_v01
Включение соковыжималки
и работа с ней
D
1 Приготовьте соответствующие фрукты, разрезанные
напополам.
2 Вставьте вилку шнура соковыжималки в гнездо электросети.
3 Наденьте фрукт на конус (4) и прижмите с соответствующей силой, которая приведет соковыжималку
в действие и начнется процесс выжимания.
Для более тщательного выжимания сока,
в устройстве предусмотрена функция
изменения направления вращения конуса.
При очередном приложении фрукта конус
изменяет направление вращения.
Прижимая фрукты к конусу, соблюдайте
осторожность (конус вращается) и обращайте особое внимание на пальцы.
После окончания работы
(выжимания сока)
E
1 Выньте вилку шнура из гнезда электросети.
2 Перелейте сок в другие емкости, для этого разблокируйте и снимите чашу (2) с привода, а затем перелейте сок.
3 Для хранения сока в чаше (2) накройте ее крышкой
(5) и поставьте в холодильник.
● Приступите к демонтажу соковыжималки (см. п. «Подготовка соковыжималки к работе»).
4 Промытые и высушенные элементы сложите вместе.
Спрячьте провод.
Что сделать, если…
Соковыжималка не работает:
1. Проверьте, подключена ли соковыжималка к гнезду
электросети.
2. Проверьте, правильно ли собрана соковыжималка
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Отдайте соковыжималку в сервисный центр.
Экология – Позаботимся об окружающей
среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране
окружающей среды. Это не является ни трудным, ни
слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена
(PE) бросьте в контейнер для пластика,
использованное устройство отдайте в соответствующий пункт сбора, поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты
могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Правила хранения соковыжималки
●
●
После каждого использования соковыжималки следует
ее тщательно вымыть, не допуская засыхания сока.
Блок двигателя чистите влажной тряпочкой, смоченной средством для мытья посуды. Потом вытрите его
насухо.
В случае, если вовнутрь блока двигателя
попадет вода или сок, следует прервать
работу и отдать прибор на проверку
в сервисный центр.
●
●
●
Элементы оснащения, такие как чаша, ситечко, конус
мойте в теплой воде с добавлением жидкости для
мытья посуды.
После мытья тщательно высушите все части.
Смонтируйте соковыжималку согласно вышеизложенного описания (см. п. «Подготовка соковыжималки к работе»).
ZCP1000-001_v01
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
21
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
●
Техническа характеристика на уреда
Пий свежи сокове по всяко време и винаги, когато
искаш.
CP1000 е уред, който е предназначен за изстискване на
сокове от цитрусови плодове. Благодарение на сокоизстисквачка за цитрусови плодове Zelmer без усилие ще
приготвите свежи и пълни с витамини сокове от портокали, лимони и грейпфрути.
Всички елементи, които при работа с уреда влизат в пряк
контакт с обработваните продукти са произведени от
материали, предназначени за пряк контакт с хранителни
продукти.
●
●
Инструкция за безопасно ползване
Моля, преди работа с уреда, прочетете цялото
упътване за неговата експлоатация.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
● Не включвайте уреда към електрическата мрежа с мокри ръце.
● Не включвайте уреда, ако кабелът
или корпуса на уреда са видимо
повредени.
● Ако неотключаемият захранващ
кабел се повреди, той следва да
е заменен при производителя,
в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано
лице, за да се избегне опасност.
● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Непра22
●
●
●
вилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за
потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете
към специализиран сервиз на.
Преди смяна на конусите или
други аксесоари или преди контакт с движещи се части на уреда,
уредът трябва да се изключи,
а кабелът да се изключи от електрическата мрежа.
Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
Устройството може да се използва
от деца на възраст от най-малко
8 години, но само под надзор или
след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване
на уреда. Почистването на уреда
и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да
се извършват от деца, освен ако
не са завършили 8 години и имат
осигурен
съответен
надзор.
Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
Бъдете особено внимателни по
време на работа с уреда в присъствието на деца.
Не оставяйте без надзор включения уред.
Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за
уреда, но само под надзор, или след
ZCP1000-001_v01
като по-рано са разбрали обясненията за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно
използване на уреда.
● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не пренасяй уреда, докато той работи.
Не издърпвайте щепсела от контакта чрез теглене
на кабела.
Не издърпвайте щепсела от контакта, докато уредът работи.
Включвайте уреда (само в източник на променлив
ток), след като сте се убедили, че напрежението на
ел.мрежа съответства на указаното на спецификационната табела върху уреда.
Уредът не трябва да се излага на температура повисока от 60°C.
Не поставяйте уреда върху мокра повърхност.
Не слагайте моторния блок на уреда във вода и не
го мийте под течаща вода.
Винаги поставяйте уреда върху стабилна, равна
и плоска повърхност; кабелът на уреда не трябва
да виси свободно през ръба на повърхността, на
която е поставен уреда.
Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м
надморска височина.
УКАЗАНИЕ
Iинформация за продукта
и указания касаещи неговото
използване
●
●
●
Уредът е предназначен за домашно ползване.
В случай на неговото използване в хранителновкусови предприятия и други гастрономически пунктове условията на гаранция се променят.
След завършване на работа с уреда, изключете го
от електрическата мрежа.
Не използвайте агресивни детергенти като емулсии, пасти, гелове и т.н. за миене на корпуса на
уреда. Те могат да изличат нанесените на уреда
графични информации и символи, напр. разделителни черти, обозначения, предупредителни
знаци и т.н.
ZCP1000-001_v01
Технически данни
Техническите параметри са обозначени върху регистрационните табели на продукта.
Допустим период на непрекъсната работа: 15 сек.
Времеви интервал преди следваща употреба: 15 сек,
след 10 цикъла – 35 мин.
Шум (LWA) <80 dB(A).
Описание на уреда
A
1 Моторен блок
a Задвижващ вал
b Място за прибиране на кабела
c Проводник
2 Купичка
3 Сито
4 Конус
5 Капак
Подготовка за работа (разглобяване)
B
Преди първата употреба на уреда разглобете сокоизстисквачката и измийте
всички части, които влизат в пряк контакт
с обработваните хранителни продукти.
1 Поставете сокоизстисквачката близо до електрически контакт върху твърда, суха и чиста повърхност.
2 Махнете капака (5).
3 Извадете ситото (3) заедно с конуса (4).
4 Деблокирайте и снемете каната (2), като я завъртите
обратно на часовниковата стрелка.
● Демонтираните части, с изключение на задвижването, трябва да измиете старателно с топла вода
и препарат за миене на съдове. След внимателното
изсушаване на елементите, пристъпете към тяхното
сглобяване.
Използвайте вода, чиято температура не
превишава макс. 60°C.
Подготовка за работа (сглобяване)
C
1 Поставете каната (2) върху задвижването (1). След
това завъртете каната спрямо задвижването по посока
на часовниковата стрелка.
2 Поставете вътре ситото (3) така, че да бъде в правилно положение върху каната (2).
3 Върху ситото (3) поставете конуса (4).
23
Включване на уреда
D
1 Предварително подгответе плодовете като ги нарежете наполовина.
2 Включете уреда към електрическата мрежа.
3 Поставете плода с месестата част върху конуса (4)
и натиснете с подходяща сила, която ще задейства сокоизстиквачката и ще започне процеса на изстискване.
За увеличаване на ефективността на
изстискване на сока уредът е оборудван
с функция за смяна на посоката на въртене на конуса. След поредното поставяне на плода конусът променя посоката
на въртене.
Бъдете внимателни по време на притискане
на плода към конуса (въртящият се конус)
и внимавайте да не нараните пръстите си.
Изключване на уреда
(изстискване на сок)
E
1 Изключете уреда от електрическата мрежа.
2 Прелейте сока в други съдове, като за тази цел деблокирайте и снемете каната (2) от задвижването, след
което прелейте сока.
3 За да съхранявате сока в каната (2) трябва да
я затворите с капака (5) и да я поставите в хладилника.
● Пристъпете към разглобяване на сокоизстисквачката
(виж. точка „Подготовка за работа”).
4 Монтирайте в едно цяло измитите и подсушени елементи. Приберете кабела.
В случай на…
Ако сокоизстисквачката не работи:
1. Уверете се, че уредът е включен към електрическата
мрежа.
2. Уверете се, че уредът е правилно сглобен в съотвествие с упътването за сглобяване.
3. Дайте я за преглед в най-близкия оторизиран сервизен център.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Поддръжка и съхранение на уреда
●
●
След всяко използване на сокоизстисквачката уредът трябва да се измие като не се оставя сока да
засъхне по стените му.
Моторният блок се почиства с влажна кърпа, на която
са нанесени няколко капки веро. След това го изсушете.
В случай, че в моторния блок попадне вода
или сок, трябва да прекъснете работа, да
изключите уреда и да го занесете за проверка до един от оторизираните сервизни
центрове.
●
●
●
24
Елементи на оборудването като: кана, сито, конус
трябва да се мият с топла вода и препарат за миене
на съдове.
След измиване всички части трябва да се изсушат
внимателно.
Сглобете сокоизстисквачката по начина, описан погоре (виж. точка „Подготовка за работа”).
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ZCP1000-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
●
Характеристика приладу
Насолоджуйтесясвіжими соками, коли тільки забажаєте.
СP1000 є приладом, що служить для витискання соків із
цитрусових фруктів. Завдяки соковитискачеві для цитрусових Zelmer Ви без зусиль отримаєте свіжий, наповнений вітамінами сік із апельсину, лимонів та грейпфрутів.
Усі частини, що мають контакт із сировиною, виготовлені
із матеріалів, призначених для контакту із продуктами
харчування.
●
●
Вказівки, що стосуються безпеки
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
● Не підключайте вилку шнура у гніздо
електромережі мокрими руками.
● Не вмикайте прилад, якщо пошкоджений шнур або видимо пошкоджений корпус.
● Якщо
буде
пошкоджений
невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити
виробник або спеціалізована
ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки.
● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно провеZCP1000-001_v01
●
●
●
дений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
Перед обміном запчастин або
наближенням до рухомих частин
під час використання необхідно
виключити прилад та виключити із
електромережі.
Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років за умови, що
вони будуть робити це виключно
під наглядом або після попереднього зрозумілого пояснення
можливих загроз та інструктажу
з безпечного використання пристрою. Діти не повинні чистити
пристрій та виконувати інші дії
з догляду за ним, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під належним наглядом.
Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи із приладом
у присутності дітей.
Не залишайте прилад включеним
в електромережі без нагляду.
Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
25
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
УВАГА!
Недотримання загрожує
псуванням майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не переносьте прилад під час роботи.
Не витягайте вилку із гнізда електромережі за шнур.
Не витягайте вилку із електромережі, коли прилад
працює.
Прилад підключайте до гнізда електромережі
(лише із заземленням) із напругою, що відповідає
написові на інформаційній табличці приладу.
Не піддавайте пристрій дії температур вище 60°С.
Не залишайте прилад на мокрій поверхні.
Не занурюйте двигун приладу у воду і не мийте під
проточною водою.
Ставте прилад завжди на стабільній, рівній та
пласкій поверхні, шнур не може звисати за край
поверхні, на якій розміщений прилад.
Пристрій призначено виключно для використання
у домогосподарствах, розташованих на висоті, не
більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт
і вказівки по експлуатації
●
●
●
Прилад призначений для домашнього використання. У випадку його використання з комерційною
метою умови гарантії змінюються.
Після закінчення роботи вийміть вилку шнура із
гнізда електромережі.
Під час миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби, такі як емульсії, молочко, пасти
тощо. Вони можуть, між іншим, прибрати нанесену
інформацію, такі графічні символи, як: мітки, позначення, знаки попередження тощо.
Технічні дані
Технічні параметри представлені на інформаційній
табличці продукту.
Допустимий час безперервної роботи: 15 с.
Час перерви перед повторним використанням: 15 с, після
10 циклів – 35 хв.
Рівень шуму приладу (LWA) <80 dB (A).
26
A
Загальна характеристика
1 Блок двигуна соковитискача
a Привідний валик
b Відсік для кабелю живлення
C Перемикач
2 Миска
3 Фільтр
4 Конус
5 Кришка
Підготовка соковитискача до роботи
(демонтаж)
B
Перед першим використанням розкладіть
соковитискач, промийте частини, що
мають контакт із сировиною.
1 Соковитискач поставте поблизу гнізда електромережі
на твердій, чистій та сухій поверхні.
2 Зніміть кришку (5).
3 Вийміть ситечко (3) і конус (4).
4 Розблокуйте і зніміть чашу (2), для цього поверніть
її проти годинникової стрілки
● Розібрані частини, за винятком приводу ретельно промийте в теплій воді з рідиною для миття посуду. Після
старанної сушки приступіть до монтажу чистих елементів.
Для миття використовуйте воду з температурою, що не перевищує 60°С.
Підготовка соковитискача до роботи
(монтаж)
C
1 Надіньте чашу (2) на привід (1). Потім поверніть чашу
відносно приводу за годинниковою стрілкою.
2 Вставте всередину ситечко (3) та правильно встановіть його на чаші (2).
3 Надіньте на ситечко (3) конус (4).
Включення соковитискача і робота
з ним
D
1 Приготуйте відповідні фрукти, розрізані навпіл.
2 Вставте вилку шнура соковитискача у гніздо електромережі.
3 Надіньте фрукт на конус (4) і притисніть з належною
силою. Це приведе сокодавилку в дію, розпочнеться процес вичавлювання.
Для ретельнішого вичавлювання соку
в пристрої передбачена функція зміни
напряму обертання конуса. Щоразу при
прикладанні фрукта, конус змінює напрям
обертання.
ZCP1000-001_v01
Притискаючи фрукти до конуса, будьте обережні (конус обертається) та зверніть особливу увагу на пальці.
Після закінчення роботи
(витискання соку)
E
1 Витягніть вилку шнура із гнізда електромережі.
2 Перелийте сік в інші посудини, для цього розблокуйте
і зніміть чашу (2) з приводу, а потім перелийте сік.
3 Для зберігання соку в чаші (2) накрийте її кришкою (5)
і поставте в холодильник.
● Приступіть до демонтажу соковитискача (див.
п. «Підготовка соковитискача до роботи»).
4 Промиті і висушені елементи складіть докупи. Заховайте дріт.
Правила зберігання соковитискача
●
●
Після кожного використання соковитискача його слід
старанно вимити, не допускаючи засихання соку.
Блок двигуна протріть вологою ганчіркою, зволоженою
засобом для миття посуду. Потім витріть його насухо.
У випадку, якщо всередину блоку двигуна
потрапить вода або сік, слід перервати
роботу і віддати прилад на перевірку сервісний центр.
●
●
●
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Елементи оснащення, такі як чаша, ситечко, конус
мийте в теплій воді з додаванням рідини для миття
посуду.
Після миття старанно висушіть усі частини.
Складіть соковитискач згідно поданого вище опису
(див. п. «Підготовка соковитискача до роботи»).
Що робити, якщо…
Соковитискач не працює:
1. Перевірте, чи підключений соковитискач до гнізда
електромережі.
2. Перевірте, чи правильно зібраний соковитискач у відповідності до інструкції з використання.
3. Віддайте соковитискач у сервісний центр.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
ZCP1000-001_v01
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
27
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Appliance features
Taste fresh juices whenever you like.
CP1000 is an appliance designed for squeezing the juice out
of citrus fruits. Thanks to Zelmer citrus press you will easily
prepare orange, lemon or grapefruit juice which is fresh and
full of vitamins.
All parts having contact with processed products are made of
food grade materials.
Safety precautions
Before starting to use the appliance you should
become familiar with the whole content of this user
manual.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
● Do not plug the appliance when your
hands are wet.
● Do not operate the appliance when
the power cord is damaged or the
housing shows visible damage.
● If the non-detachable part of the cord
is damaged, it should be replaced by
the producer or at a proper service
point or by a qualified person in
order to avoid any hazards.
● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
● Turn the appliance off and unplug
it before replacing accessories
or approaching movable parts.
28
● Always disconnect the appliance
from the supply if it is left
unattended and before assembling,
disassembling or clearing.
● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
● Take special care when operating the
appliance in the presence of children.
● Do not leave the plugged-in
appliance unattended.
● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack
of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
● Children shall not play with the
appliance.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●
●
●
●
●
Do not carry the appliance while in use.
Do not disconnect the plug from the socket by pulling
the power cord.
Do not disconnect the plug from the socket when the
appliance is in use.
Connect the appliance to the mains socket (alternating
current only) with the voltage conforming to that given
on the rating plate of the appliance.
Do not expose the appliance to temperatures above 60°C.
ZCP1000-001_v01
●
●
●
●
Do not place the appliance on a wet surface.
Do not immerse the appliance power base in water
and do not wash it under running water.
Always place the appliance on a stable, even and flat
surface; the power cord may not hang over the edge
of the surface on which the appliance is placed.
The appliance is designed for use only in households
located up to 2000 m above sea level.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●
●
●
The appliance is intended for domestic use. In case
of using it for commercial purposes the warranty
conditions will change.
Unplug the appliance after you finish using it.
Do not use abrasive cleaning agents in the form
of emulsions, creams, pastes, etc. for cleaning the
appliance housing. They may remove graphical
symbols, such as scales, markings, warning signs, etc.
Technical data
4 Unlock and remove the bowl (2), by turning it counterclockwise.
● Thoroughly wash the parts (except the motor unit) in
warm water with dishwashing liquid. After drying them
completely, start to assemble the cleaned elements.
For washing, use water at the temperature not
exceeding max. 60°C.
Preparing the juicer for operation
(assembly)
1 Place the bowl (2) on the motor unit (1). Then rotate the
bowl clockwise with respect to the motor unit.
2 Put strainer (3) inside so that it is correctly seated on the
bowl (2).
3 Replace the cone (4) on the strainer (3).
Starting and operating the juicer
To squeeze the juice out fully, the appliance
rotates the cone in the opposite direction
each time it is activated. Each time you press
the fruit, the cone will rotate in the opposite
direction.
Preparing the juicer for operation
(disassembly)
After finishing the juicing operation
B
Before the first use, disassemble the juicer
and wash all the parts having contact with the
processed product.
1 Place the juicer near a mains socket on a hard, clean
and dry surface.
2 Remove the cover (5).
3 Remove the strainer (3) and the cone (4).
ZCP1000-001_v01
Exercise care while pressing the fruit onto
the rotating cone and pay special attention to
fingers.
A
1 Juicer power base
a Drive shaft
b Power cord storage compartment
C Power cord
2 Bowl
3 Strainer
4 Cone
5 Cover
D
1 Prepare the fruit, cutting them in half.
2 Insert the power cord plug of the juicer into the mains socket.
3 Put the fruit flesh down on the cone (4) and gently press
to activate cone rotation and squeeze out juice.
The technical parameters are given on the rating plate of the
product.
Maximum time of non-stop operation: 15 seconds.
An interval between repeated operation: 15 seconds,
35 minutes – after 10 cycles.
Noise level (LWA): <80 dB(A).
Appliance structure
C
E
1 Take out the power cord plug from the mains socket.
2 Unlock and remove the bowl (2) from the motor unit, and
then pour the juice into another container.
3 To store the juice in the bowl (2) cover it with a lid (5) and
put in the refrigerator.
● Start to disassemble the juicer (see section “Preparing
the juicer for operation”).
4 Assemble clean and dry elements. Put away the cord.
Cleaning and maintenance
●
●
Clean the juicer thoroughly after each use in order to
prevent the juice residue from drying up.
Clean the power base with a wet cloth sprinkled with
washing-up liquid.
In case of water or juice getting inside the
power base, unplug the juicer and have
it checked at the service centre.
29
●
●
●
Wash appliance components such as bowl, strainer,
cone in warm water with an addition of dishwashing
liquid.
After washing them up, dry all the parts thoroughly.
Assemble the juicer (see the section „Preparing the
juicer for operation”).
What to do when …
The juicer does not work:
1. Check to make sure that the juicer is connected to the
electric outlet.
2. Check to make sure that the juicer is properly assembled
as described in this user manual.
3. Have the juicer checked at the service centre.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
30
ZCP1000-001_v01
1
30 W
3
PL
1. Moc 30 W 2. Uniwersalny stożek do małych
i dużych owoców 3. Schowek na przewód
4. Możliwość mycia w zmywarce
CZ
SK
HU
4
RU
1. Мощность 30 Вт 2. Универсальный конус для
малых и больших фруктов 3. Отсек для
хранения сетевого шнура 4. Возможность
мытья в посудомоечной машине
1. Výkon 30 W 2. Univerzální lisovací kužel pro
malé a velké ovoce 3. Schránka na kabel
4. Možnost mytí v myčce
BG
1. Мощност 30 W 2. Универсален конус за малки
и големи плодове 3. Място за прибиране на кабела
4. Възможност за миене в съдомиялна машина
1. Výkon 30 W 2. Univerzálny hrot na malé a na
veľké plody 3. Úložný priestor na kábel
4. Umývateľný v umývačke riadu
UA
1. Потужність 30 Вт 2. Універсальний конус для
малих та великих фруктів 3. Відсік для зберігання
кабелю 4. Можливість миття у посудомийній машині
1. Teljesítménye 30 W 2. Univerzális kúp kis és
nagy méretű gyümölcsökhöz 3. Tápkábel tároló
4. Mosogatógépben tisztítható
EN
1. Power: 30 W 2. Universal cone for small and
large fruit 3. Power cord storage compartment
4. Dishwasher compatible
1. Putere 30 W 2. Pâlnie universală pentru fructe
mici şi mari 3. Compartiment pentru cablul de
alimentare cu curent electric 4. Posibilitatea de
spălare îm maşina de spălat vase
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
ZCP1000-001_v01
RO
2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising