Zelmer | 17Z019 | User manual | Zelmer 17Z019 User Manual

Zelmer 17Z019 User Manual
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
17Z019
BG
UA
Czajnik elektryczny
Electric kettle
17Z019
EN
Czajnik elektryczny
Electric kettle
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
Linia Produktów Product Line
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
Krajalnica
Slicer
EN
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Typ 17Z019
CZ
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO
GW17-043
ELEKTRICKÁ KONVICE
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 17Z019
Tip 17Z019
6–7
UA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
8–9
Tип 17Z019
14–15
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
16–17
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Тип 17Z019
12–13
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Robot kuchenny
Food processor
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Тип 17Z019
10–11
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
FIERBĂTOR ELECTRIC
ELEKTRICKÁ KANVICA
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
17Z019 Típus
4–5
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 17Z019
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Czajnik
Electric kettle
EN
18–20
USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
Type 17Z019
21–22
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
1
7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
3
5
4
2
6
9
8
4
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
Szanowni Klienci!
2
3
4
Podczas używania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
● Czajnik przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
● Czajnik podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego wyposażonego w kołek ochronny.
● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać
poza krawędź powierzchni, na której stoi czajnik.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
● Nie przepełniaj czajnika poza maksymalną oznaczoną
pojemność – w czasie gotowania wrząca woda może
z niego wypryskiwać.
● Używaj czajnika tylko do gotowania i podgrzewania
wody.
● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu się
wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary wodnej
na zewnątrz czajnika.
● Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu się
wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary wodnej
na zewnątrz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej w wodzie
podczas napełniania lub mycia.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika bez filtra.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Czajnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Rys. A)
Dzióbek
Obudowa
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywy
Przycisk WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA (ON/OFF)
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Przygotowanie czajnika do pracy
Wymiana filtra – rozpuszczanie kamienia
Przed pierwszym użyciem czajnika należy umyć go wewnątrz (sposób mycia opisano w punkcie „Czyszczenie
i konserwacja”), napełnić czajnik wodą do poziomu maksymalnego, a następnie czterokrotnie zagotować wodę
(każdorazowo świeżą porcję) i ponownie umyć.
Obsługa i działanie czajnika
(Rys. B)
1 Naciśnij przycisk otwierania pokrywy (5).
2 Umieść filtr (8) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub powyżej
górnego poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstawce zasilającej (4).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając przycisk (6) – zaświeci się
lampka.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie,
wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka zasilającego.
UWAGA: Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać znamionowej pojemności czajnika podczas nalewania wody.
Podnoszenie się poziomu wody w czajniku jest opóźnione
w stosunku do szybkości nalewania wody. Jest to spowodowane hamowaniem przepływu przez filtr. Można temu zapobiec przez szczególnie ostrożne nalewanie ostatnich porcji
wody przed osiągnięciem maksymalnego poziomu wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika nastąpi automatyczne odłączenie napięcia przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po ostygnięciu (ok. 15
min), należy zdjąć go z podstawy, ponownie go tam postawić
i włączyć czajnik naciskając przycisk (6). Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając do niego zimną wodę.
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. C)
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (8).
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się 6%
lub 10% ocet.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (5).
●● Wyjmij filtr (8).
●● Wymyj filtr pod bieżąca wodą.
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu i włącz czajnik.
●● Zagotuj ocet i pozostaw w czajniku na około 30 minut.
●● Wylej ocet, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, zagotuj, a następnie wylej
wodę.
●● W przypadku pozostania kamienia na dnie, powtórz powyższe czynności.
●● Po zakończeniu czynności włóż filtr (8) do czajnika postępując w kolejnosci odwrotnej do wyjmowania filtra.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
–– części zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Vážení zákazníci!
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření vychází z konvice horká
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům. Návod
k obsluze uschovejte pro další případné použití.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Při používání elektrického spotřebiče, vždy dodržujte níže
uvedené základní bezpečnostní podmínky:
●● Varná konvice je určená pouze pro použití v domácnosti.
●● Konvici připojujte pouze k síti střídavého napětí 230 V,
do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
●● Varnou konvici postavte na rovnou a stabilní plochu, přívodní šňůra nesmí viset přes hranu povrchu na kterém
stoji varná konvice.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového
ovládání.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Neodborně provedená oprava může vážně ohrozit uživatele. V případě poruchy odevzdejte zařízení do servisní
opravny.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části
konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad značku „max“, může to
způsobit náhlé a nekontrolované vylití horké vody v průběhu vaření.
●● Nenaplňujte konvičku nad maximální označenou úroveň.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před dalším použitím důkladně osušit.
6
pára, hrozí nebezpečí opaření.
by automatické vypínání.
●● Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty, apod.
Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Pojemność 1,7 litra.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským normám.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Obr. A)
Nálevka
Ocelový plášť
2 vodoznaky
Otočný podstavec pro přívod el. energie
Tlačítko pro otevření víka
Tlačítko ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ (ON/OFF)
Rukojeť
Filtr proti usazeninám
Schránka na přívodní šňůru
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice (způsob
popsán v jiné části návodu), potom naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“ a uveďte vodu do varu, vodu
vyměňte a opět uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvičky
(Obr. B)
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevření víka (5).
2 Pokud jste vytáhnuli filtr (8), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (3)).
Nevařte menší množství vody než ukazuje spodní část
stupnice (3).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na podstavec.
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím tlačítka zapněte konvičku (6) – rozsvítí se
kontrolka páčky a vodoznak (3).
8 Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne, vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.
Budete li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Dbejte aby nebyla překročená maximální přípustná hladina vody v konvici.
Při nalévání vody přes filtr dochází ke zpoždění, jelikož filtr
propouští nalévanou vodu pomaleji a tedy skutečná hladina
se může zvednout o obsah vody dočasně zadržované filtrem.
Toto může způsobit překročení maximální přípustné hladiny v
konvici. Zkontrolujte proto hladinu dříve, než dáte vodu vařit.
V případě zapnutí prázdné konvice dojde k okamžitému
vypnutí konvice tepelnou pojistkou. Aby bylo možné varnou
konvici znovu zapnout, musi vychladnout tepelná pojistka.
Tento proces je možné urychlit nalitím studené vody do konvice. Jakmile tepelná pojistka vychladne (cca 15 minut) sejměte konvici z podstavce a znovu ji tam postavte, pak teprve
zapněte vypínač.
Čištění a údržba
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na
www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
(Obr. C)
Čistěte konvici jen pokud je ochlazená!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (8).
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
Čištění filtru – odstraňování vodního kamene
Vodní kámen, který se může osadit na vnitřních stěnách konvice, na dně, nebo na sítku filtru odstraníte 6% nebo 10%
octovým roztokem.
●● Otevřete víko.
●● Vyjměte filtr (8) a omyjte jej pod tekoucí vodou.
●● Nalijte 0,5 litru octového roztoku do konvice a zapněte
konvici.
●● Ocet uvařte a ponechte v konvici 30 minut.
●● Vylijte ocet a propláchněte konvici čistou vodou.
●● Nalijte do konvice čistou vodu, uvařte ji a vylijte.
●● V případě, že se vodní kámen zcela nerozpustí, postup
opakujte.
●● Po ukončení vložte filtr (8) do konvice.
Vodní kámen je nutno pravidelně odstraňovat, v opačném případě může dojít k poškození varné konvice.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
7
SK
Vážení zákazníci!
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Počas používania elektrického zariadenia vždy dodržuj základné bezpečnostné požiadavky uvedené nižšie:
●● Kanvica je určená iba pre domáce použitie.
●● Kanvicu pripájaj iba do zásuvky siete striedavého prúdu
230 V, vybavenej ochranným kolíkom.
●● Kanvicu postav vždy na stabilnom, rovnom a plochom
povrchu; napájací kábel nemôže visieť mimo okraj plochy, na ktorej kanvica stojí.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený, alebo je viditeľne poškodená izolácia.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho
ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte
na špecializovaný servis.
●● Nedotýkaj sa kovového telesa kanvice počas varenia –
na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou
podložkou, určenou pre daný typ.
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň „max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže z nej vriaca voda vystrekovať.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej
strane kanvice.
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich blízkosti.
●● Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody počas napĺňania alebo umývania.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku napájacieho kábla.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
8
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas varenia dostáva von.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu bez filtra.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený, alebo je viditeľne poškodená izolácia.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy nebude fungovať automatický vypínač.
●● Pred čistením má kanvica úplne vychladnúť.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne
detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,7 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Obr. A)
Lievik
Kovové teleso
Ukazovateľ hladiny vody
Otočný podstavec na prívod elektrickej energie
Tlačidlo otvárania krytu
Tlačítko ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)
Úchytka
Filter proti usadeninám
Schránka na prívodovú šnúru
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti návodu), naplniť vodou na úroveň „max“ a následne štyrikrát uvariť vodu
(zakaždým novú dávku) a opätovne umyť.
Stlačením tlačítka zapnite kanvicu – rozsvieti
sa kontrolka páčky a vodoznak
(Obr. B)
1 Stlačte tlačidlo otvárania krytu (5).
2 Uložiť filter (8) do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.
3 Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
viditeľná na ukazovateli (3)).
Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou na ukazovateli.
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku.
6 Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Stlačením tlačítka zapnite kanvicu (6) – rozsvieti sa kontrolka.
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je
nutné vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej
zásuvky.
UPOZORNENIE: Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
Dvíhanie sa hladiny vody v kanvici je oneskorené vo vzťahu
k rýchlosti nalievania vody. Je to spôsobené brzdením prietoku cez filter. Tomu možno predísť veľmi opatrným nalievaním
posledných dávok vody pred dosiahnutím jej maximálnej
hladiny.
V prípade zapnutia prázdnej kanvice nastane automatické
vypnutie napätia tepelným vypínačom. Pre opätovné zapnutie kanvica musí vychladnúť. Možno to urýchliť naliatím do
kanvice studenej vody. Pre opätovné zapnutie kanvice po
vychladení (asi 15 min.) teba ho vybrať z podložky, opätovne
tam uložiť a zapnúť kanvicu stláčajúc vypínač.
Čistenie a údržba
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA, s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
(Obr. C)
Čistiť iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyber filter (8).
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných
i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou
v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Výmena filtra – rozpúšťanie kameňa
V prípade, že sa na dne kanvice objaví vápenná usadenina, kameň treba odstrániť. Na to sa používa 6% alebo 10%
ocot.
●● Otvor pokrievku.
●● Vyber filter (8) a umy ho v tečúcej vode.
●● Nalej do kanvice 0,5 l octu a zapni ho.
●● Uvar ocot a ponechaj ho v kanvici asi 30 minút.
●● Vylej ocot a kanvicu prepláchni čistou vodou.
●● Naplň kanvicu čerstvou vodou, prevar, po prevarení vylej.
●● V prípade, že kameň ešte ostal na dne, zopakuj činnosti.
●● Po ukončení činností vlož filter (8) do kanvice.
Zanedbanie odstraňovania vodného kameňa z kanvice
môže spôsobiť jeho poškodenie.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
9
HU
Tisztelt Vásárló!
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
A gyártó nem felel a rendeltetés ellenes használat vagy
szakszerűtlen kezelés okozta károkért.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése esetén
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
Az elektromos készülék használata során mindenkor tartsa
be az alábbi biztonsági előírásokat:
●● A vízforralót csak háztartási célokra szabad használni.
●● A vízforralót csupán 230 V váltóáram üzemű, biztonsági
dugóval ellátott konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A vízforralót mindig stabil, egyenes és sík felszínen állítsa fel, a hálózati kábel nem lóghat le a felületről, amelyre
a készülék fel lett állítva.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha
a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást
adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben
a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan meg lett rongálva.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés
közben, ehelyett használja a készülék fogantyúját.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal szabad működtetni.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt
maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat a készülék
külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
10
érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki a készüléket.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló gőzökre.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
●● Tartózkodjon a készülék bekapcsolásától, amennyiben
a kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan sérült.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió, tej,
paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket. Ezek
többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai jeleket,
mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
Műszaki adataik
(A. ábra)
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(B. ábra)
Tölcsér
Acél test
Kétoldali vízszintjelző
Forgó fűtő alátét
A fedél nyitógombja
KAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS (ON-OFF) gomb
Fogantyú fogórész
Lerakodás ellenes vízszűrő
Kábelfeltekerés
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati útmutató további
részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig,
majd ezt követően négyszer egymás után forraljon fel
benne vizet (mindig új adagot). Ezt követően újra mossa
le a készüléket.
Vízforraló működése és kezelése
(C. ábra)
●● Forralja fel az ecetet és hagyja állni a tartályban kb. 30
percig.
1 Nyomja meg a fedél nyitógombját (5).
2 Helyezze bele a szűrőt (8) a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
●● Öntse ki az ecetet és öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
●● Öntsön a tartályba tiszta vizet, forralja fel, majd öntse ki.
●● Amennyiben a készülék aljáról nem tűnt el az összes
Ne forraljon a vízszintjelző (3) alsó jelénél alacsonyabb
vagy a felső szintjét meghaladó mennyiségű vizet.
A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék meghibásodásához vezethet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 A működést jelző LED fel fog gyulladni.
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatikusan le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe – a LED jelző kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
FIGYELEM: A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a készülék tartályának névleges űrtartalmát.
vízkő, ismételje meg az előbb felvázolt műveletet.
●● A művelet végeztével tegye vissza a szűrőt (8) a helyére.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
A víz szintje megkésve emelkedik a tartályban, mivel a szűrő lassítja a víz beáramlását. Ezt megelőzendő, óvatosan
öntse be a tartályba az utolsó vízadagokat, amíg nem éri el
a „MAX” szintet. Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az áramellátást.
A készüléket hagyja kihűlni, mielőtt újra bekapcsolná. Ez gyorsabban fog menni, ha a tartályba hideg vizet önt. A kihűlést követő újra bekapcsolás előtt (kb. 15 perc múlva) vegye le a készüléket az aljzatról, újra helyezze vissza és kapcsolja be.
Tisztítás és karbantartás
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad elvégezni!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (8).
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
Szűrőcsere – vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra használjon 6%-os vagy 10%-os ecetet.
●● Nyissa fel a tartály fedelét.
●● Vegye ki a szűrőt (8) és mossa le folyóvízzel.
●● Öntsön a tartályba 0,5 l ecetet és kapcsolja be a készüléket.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
11
RO
Stimaţi Clienţi!
●● Nu puneţi în apă nici suportul de alimentare, nici fierbăto-
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul cablului de alimentare.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
În timpul folosirii aparatului electric, întotdeauna respectaţi
următoarele cerinţe de bază de siguranţă:
●● Fierbătorul este destinat numai utilizării casnice.
●● Conectaţi fierbătorul numai la priza unei reţele de curent
alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de protecţie.
●● Aşezaţi fierbătorul întotdeauna pe o suprafaţă stabilă,
plană, nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea suprafeţei pe care stă fierbătorul.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul autorizat. Repraţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar deteriorări, vă sfătuim să vă
adresaţi unui punct specializat de servis.
●● Fierbătorul poate fi utilizat numai împreună cu baza detaşabilă de alimentare prevăzută, proiectată special pentru
fiecare tip de aparat în parte.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi
marginile vasului.
●● Folosiţi fierbătorul numai pentru a fierbe apă.
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi fierbătorul în preajma
copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul dacă cablul de alimentare prezintă defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei sale.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul
de alimentare.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei – pot
fi degajaţi vapori de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea lor.
12
rul, atunci când îl umpleţi sau îl goliţi.
interne şi peste baza detaşabilă de alimentare, uscaţi
bine aceste elemente înainte de următoarea punere în
funcţiune a fierbătorului.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă în timpul fierberii.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se răcească complet.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi,
sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de avertizare ş.a.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Ceainicul este un aparat de clasa I, echipat cu un conductor de racordare cu cablu de protecţie şi fişă cu contact de
protecţie.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Structura fierbătorului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Desen A)
„Ciocul” vasului.
Carcasa.
Indicator pentru nivelul apei.
Bază de alimentare detaşabilă.
Buton pentru deschiderea capacului.
Buton Pornire/Oprire (ON/OFF).
Mâner.
Filtru împotriva depunerilor de calcar.
Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare.
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta trebuie
spălat pe dinăuntru (modul de spălare este descris la
punctul „Curăţare şi conservare”). Umpleţi fierbătorul cu
apă până la nivelul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de
fiecare dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
fierbătorului
(Desen B)
1 Apăsaţi butonul de deschidere a capacului (5).
2 Aşezaţi filtrul (8) în fierbător – dacă a fost scos mai înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât nivelul
minim prevăzut sau mai mare decât nivelul maxim
(ambele nivele sunt marcate pe indicator (3)).
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul (6) – se
aprinde beculeţul.
8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat;
comutatorul revine la poziţia iniţială, beculeţul se stinge.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul, nu este
necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.
ATENŢIE: Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul
maxim de umplere indicat, atunci când turnaţi apa.
Creşterea nivelului apei este întârziată în raport cu viteza de
turnare a apei. Acest fapt se datorează filtrării apei. Putem
preveni depăşirea nivelului maxim prin turnarea foarte atentă a ultimelor cantităţi de apă, înainte de atingerea nivelului
maxim.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, întrerupătorul termic îl decuplează în mod automat de la reţeaua de
alimentare. Pentru a utiliza din nou fierbătorul după răcirea
sa (cca. 15 minute), trebuie să-l luaţi de pe baza detaşabilă,
să-l repuneţi la loc şi să-l puneţi în funcţiune apăsând butonul nr. (6). Răcirea fierbătorului electric poate fi grăbită dacă
se toarnă în el apă rece.
Curăţarea şi păstrarea aparatului
Schimbarea filtrului – îndepărtarea
depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop, folosiţi oţet în
concentraţie de 6% sau de 10%.
●● Ridicaţi capacul (5).
●● Scoateţi filtrul (8).
●● Puneţi filtrul sub jet de apă.
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l de oţet [şi puneţi fierbătorul în
funcţiune.
●● Fierbeţi oţetul şi lăsaţi-l să stea în fierbător cca. 30 de
minute.
●● Vărsaţi oţetul şi clătiţi fierbătorul cu apă curată.
●● Umpleţi fierbătorul cu apă proaspătă, fierbeţi-o, pe urmă
vărsaţi apa.
●● În cazul în care au mai rămas depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, repetaţi operaţiunea de curăţare descrisă mai devreme.
●● După încheierea operaţiunii, montaţi filtrul (8) în fierbător,
procedând în mod invers ca la scoaterea lui.
Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe fierbător
poate conduce la deteriorarea sa.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
(Desen C)
Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!
1 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (8).
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară şi
cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă muiată
în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
13
RU
Уважаемые Пользователи!
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации электрического чайника
При эксплуатации электрического прибора всегда необходимо соблюдать следующие общепринятые правила
техники безопасности:
●● Чайник предназначен исключительно для домашнего
пользования.
●● Подключайте чайник только к сети переменного тока
230 V с заземлением.
●● Ставьте чайник всегда только на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; не допускайте, чтобы питающий подсоединительный провод свешивался за край
поверхности, на которой стоит чайник.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Чайник разрешается эксплуатировать только
с подставкой-основанием производства Zelmer, предназначенной для данного типа чайника.
●● Не заливайте воду свыше отметки «max» – если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку питающего сетевого провода.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
14
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник без фильтра.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не
сработает автоматический выключатель.
●● Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными
и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены
и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 1,7 литра.
Чайник имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство электрического чайника (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Носик
Корпус
Указатель уровня воды
Вращающаяся подставка
Кнопка, открывающая крышку чайника
Кнопка ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ (ON/OFF)
Ручка
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отделение для питающего провода
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его необходимо
вымыть внутри (способ мытья описан в разделе
«Очистка и консервация»), наполнить водой до максимального уровня, a затем четыре раза вскипятить
в нем воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 Нажмите на кнопку (5) и откройте крышку чайника.
2 Вставьте в чайник фильтр (8), если он был ранее вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (3).
Не наполняйте чайник ниже минимальной и выше
максимальной отметки на указателе уровня
воды (3).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на подставку (4).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку.
7 Включите чайник, нажимая на выключатель (6) – должен загореться сигнальный индикатор.
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Выключатель вернется в исходное положение – индикатор погаснет.
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
ВНИМАНИЕ: Наливая в чайник воду необходимо
следить за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
Уровень воды в чайнике повышается с некоторым запаздыванием по сравнению с быстротой наливания
воды. Это вызвано медленным протеканием воды через
фильтр, что может стать причиной перелива воды. Этого можно избежать, наливая воду особенно осторожно
перед максимальной отметкой.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
Чтобы чайник можно было включить еще раз, дайте ему
остыть (oк. 15 мин.). Когда чайник полностью остынет,
перед следующим включением его нужно снять с подставки, поставить на нее снова и только тогда включить
кнопкой (6).
Процесс можно ускорить, наливая в чайник холодную
воду.
Очистка и консервация
(Рис. C)
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Извлеките фильтр (8).
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой
(может быть увлажнена средством для мытья посуды).
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
Замена фильтра – удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6% или 10%
уксус.
●● Откройте крышку (5).
●● Извлеките фильтр (8).
●● Промойте его под струей воды.
●● Залейте в чайник 0,5 л уксуса и включите.
●● Вскипятите ускус и оставьте в чайнике на ок. 30 минут.
●● Затем уксус нужно слить, а чайник промыть чистой
водой.
●● Снова наполните чайник свежей водой, вскипятите
и вылейте.
●● В случае, если на дне чайника еще останется накипь,
действия нужно повторить.
●● Закончив удаление накипи, установите фильтр (8) на
место в обратной очередности.
Несвоевременное удаление накипи может привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
15
BG
Уважаеми клиенти!
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа във
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за
да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното
използване на уреда.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранва-
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
По време на използване на електрически уреди винаги
спазвайте следните основни изисквания за безопасност:
●● Каната е предназначена само за домашно използване.
●● Включвайте каната само към мрежа с променлив ток
230 V, към контакт със заземяване.
●● Слагайте каната винаги върху стабилна, равна
и гладка повърхност; захранващият кабел не бива да
виси от ръба на повърхността, върху която е поставена каната.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни
за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Каната може да се използва само със захранващата
основа от комплекта, предназначена за дадения тип
кана.
●● Не препълвайте каната над максималната обозначена вместимост – по време на кипене врящата вода
може да пръска.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Бъдете особено внимателни по време на работа
с каната в присъствието на деца.
●● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на водата
– кондензираната водна пара може да изтече извън
каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или близо до тях.
16
вода по време на напълване или миене.
щия кабел.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните електрически елементи, както и на захранващата основа,
преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Пазете се от излизащата по време на кипене пара.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната без филтър.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв случай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.
●● Преди почистване каната трябва изцяло да изстине.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др.
Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Чайникът e устрoйствo нa I клaсa, имa в свoeтo съoръжeниe присъeдинявaщ прoвoдник със зaщитeнa жилa
и щeпсeл със зaщитeн кoнтaкт.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на електрическата кана (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Устие.
Корпус.
Индикатор на нивото на водата.
Въртяща се захранваща основа.
Бутон за отваряне на капака.
Бутон за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (ON/OFF).
Дръжка.
Филтър срещу утайки.
Място за захранващия кабел.
Подготовка на каната за работа
Преди първото използване измийте каната отвън
(начинът на миене е описан в точка „Почистване
и поддръжка”), напълнете каната с вода до максималното ниво, а след това четири пъти кипнете вода
(всеки път наливайте прясна) и отново я измийте.
Употреба и работа на каната
(Рис. B)
1 Натиснете бутона за отваряне на капака (5).
2 Поставете филтъра (8) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
Не наливайте вода под долното или над горното
ниво на индикатора (3).
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с бутона (6) – ще светне лампата.
8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното
положение – лампата ще изгасне.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
ВНИМАНИЕ: Винаги внимавайте да не надвишавате номиналната вместимост на каната при
наливане на вода.
Увеличаването на нивото на водата в каната става със
закъснение спрямо бързината на наливане на водата.
Това е така, тъй като водата се задържа от филтъра. Можете да избегнете препълването, като наливате водата
особено внимателно накрая преди достигане на максималното ниво.
В случай че включите каната празна, термопрекъсвачът
автоматично изключва захранването.
За да включите отново каната след изстиването й (около
15 мин.), свалете я от основата й, сложете я обратно и я
включете с бутона (6). Изстиването на каната може да се
ускори с наливане на студена вода в нея.
Почистване и поддръжка
Смяна на филтъра – отстраняване на
котления камък
В случай че се появи котлен камък на дъното на каната, отстранете го. За тази цел се използва 6% или 10%
оцет.
●● Отворете капака (5).
●● Извадете филтъра (8).
●● Изплакнете филтъра с течаща вода.
●● Налейте в каната 0,5 л оцет и включете каната.
●● Кипнете оцета и оставете каната за около 30 минути.
●● Излейте оцета и изплакнете каната с чиста вода.
●● Напълнете каната с прясна вода, кипнете я, а след
това излейте водата.
●● Ако е останал котлен камък на дъното, повторете гореописаните действия.
●● След приключване на тези действия поставете филтъра (8) в каната по ред, обратен на свалянето на
филтъра.
Ако котленият камък не се отстранява от каната, това може да доведе до повредата й.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
(Рис. C)
Почиствайте каната само когато е студена!
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (8).
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена
с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му
употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
17
UA
Шановні Клієнти!
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися нею в процесі подальшої експлуатації приладу.
Рекомендації щодо безпечної та
правильної експлуатації електрочайника
При використанні електроприладів завжди дотримуйтеся
основних вимог техніки безпеки:
●● Чайник призначений виключно для побутового
вжитку.
●● Чайник можна підключати лише до мережі змінного
струму 230 V, розетка має бути обладнана запобіжним штирем.
●● Чайник слід ставити на нерухому, рівну і пласку поверхню. Провід живлення не повинен звисати за межі
поверхні, на якій стоїть чайник.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Забороняється вмикати чайник з пошкодженим проводом живлення або пошкодженим корпусом.
●● Не витягувати штепсель з розетки, тягнучи за провід.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не торкайтеся металевого корпуса у процесі
кип’ятіння – переміщати чайник можна лише, тримаючи його за ручку.
●● Чайник можна використовувати лише з оригінальною
підставкою для даної моделі, що входить у комплект.
●● Не наповнюйте чайник водою понад вказаний максимальний об΄єм – у процесі кип’ятіння з нього може
виливатися кипляча вода.
●● Використовуйте чайник виключно для кип’ятіння
води.
●● Не відкривайте кришку відразу після закипання води
– краплини конденсованої пари можуть стікати по зовнішній стінці чайника.
18
●● Забороняється
ставити чайник на гарячі предмети
або поруч з ними.
●● Забороняється занурювати чайник та підставку
в воду під час наповнення або миття.
●● Обережно, не намочіть штепсель проводу живлення.
●● У випадку потрапляння води на внутрішні елементи
чайника або підставку їх слід ретельно висушити перед тим, як знову увімкнути прилад.
●● Будьте обережні з парою, що виходить з чайника
в процесі кип’ятіння.
●● Забороняється вмикати чайник, якщо в ньому немає
води.
●● Забороняється використовувати чайник без фільтра.
●● Не використовуйте чайник з відкритою кришкою –
у цьому випадку спрацьовує автоматичний вимикач.
●● Перед чищенням чайник має повністю вистигнути.
●● Для чищення корпуса не застосовувати їдкі миючі
засоби (емульсії, креми, пасти тощо). Вони можуть
пошкодити нанесені на корпус інформаційні графічні
символи: шкали, позначки, застережні знаки, тощо.
Моделі електрочайників та їх технічні
параметри
Технічні параметри наведені на номінальній панелі виробу.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Чайник належить до І класу і обладнаний проводом живлення з захисною жилою і штепселем з захисним контактом.
Чайники ZELMER відповідають вимогам чинних стандартів.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
На номінальній панелі пристрій позначений символом СЕ.
Конструкція чайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Мал. A)
Hocик
Cталевий корпус
Двосторонній індикатор рівня води
Обертальна підставка живлення
Кнопка відкриття кришки
Кнопка УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ (ON/OFF)
Pyчка
Водний фільтр проти осаду
Схов для проводу живлення
Підготовка чайника до роботи, увімкнення
і використання
Перед першим використанням чайника його слід
промити (спосіб промивання описаний нижче), наповнити водою до максимального рівня „max” і чотири
рази закип’ятити воду (щоразу свіжу), після чого ще
раз вимити.
Експлуатація та робота чайника
(Мал. B)
1 Натисніть кнопку відкриття кришки (5).
2 Якщо фільтр витягався, вставити його в чайник.
3 Наповнити чайник водою (рівень води показує індикатор).
Не кип’ятіть воду в кількості нижче нижнього або
вище верхнього рівня на індикаторі (3).
4 Закрити кришку.
5 Поставити чайник на підставку живлення (4).
6 Вставити штепсель в електророзетку з запобіжним
штирем.
7 Уключіть чайник натискаючи важіль (6) – запалиться
лампочка важеля.
8 Після закипання води чайник вимикається автоматично, вимикач повертається у вихідне положення,
а лампочка гасне.
Якщо передбачається подальна експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального кабелю з розетки живлення.
Слід звертати увагу на те, щоб не перевищити
ліміт номінального об’єму чайника під час наливання води.
Підвищення рівня води в чайнику по відношенню до
швидкості наливання води відбувається з затримкою.
Це спричинене сповільненим проходженням води крізь
фільтр.
Щоб запобігти переливанню, слід особливо обережно наливати останню порцію води до досягнення максимального рівня.
У випадку увімкнення пустого чайника подача напруги
буде автоматично припинена за допомогою термовимикача. Повторно увімкнути чайник можна лише після того,
як він остигне.
Щоб пришвидшити цей процес, в чайник можна налити
холодну воду.
Щоб повторно увімкнути чайник після остигання (приблизно 15 хв.), його треба зняти з підставки, знову поставити на неї і увімкнути чайник за допомогою вимикача.
Якщо передбачається подальше використання чайника,
то немає необхідності витягати штепсель проводу живлення з електророзетки.
Чищення і зберігання
(Мал. C)
Чистити тільки холодний чайник!
1 Витягнути штепсель проводу живлення з електророзетки.
2 Витягнути фільтр.
3 Зовнішню поверхню слід чистити за допомогою м’якої
серветки, зволоженої рідиною для миття посуду.
Щоб усунути водяний осад з внутрішніх і зовнішніх стінок
чайника, їх слід протерти серветкою з оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
Заміна фільтра – усування каміння
В разі появи вапняного осаду на дні чайника каміння слід
усунути. Для цього застосовується 6% або 10% оцет.
●● Відкрити кришку.
●● Витягнути фільтр і промити його під проточною водою.
●● Налити 0,5 л оцту і ввімкнути чайник.
●● Закип’ятити оцет і залишити його в чайнику на 30
хвилин.
●● Вилити оцет, прополоскати чайник чистою водою.
●● Наповнити чайник свіжою водою, закип’ятити, вилити.
●● Якщо каміння на дні залишилося, повторити процедуру.
●● Після закінчення процедури вставити фільтр у чайник.
●● Вставити фільтр у виступи, що знаходяться внизу
носика.
●● Закріпити другий тримач фільтра на виступі зверху
носика.
Якщо не усувати каміння з чайника, це може призвести до поламки.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
19
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
20
EN
Dear Customers!
●● Mind the steam coming out of the kettle while water is
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle without a filter.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures during
the operation of the electric appliance:
●● The kettle is intended for household use only.
●● Plug the kettle into a 230 V alternating current socket
equipped with an earth pin only.
●● Place the kettle on a stable, even and flat surface; the
connecting cord may not hang over the edge of the
surface on which the kettle is placed.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
Repairs may only be undertaken by qualified staff.
Repairs not properly carried out may result in serious
injuries to the user. In case of malfunction, contact
specialized service centre.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
●● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator –
water might spatter out of the kettle.
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Special attention is necessary when the kettle is used in
the presence of children.
●● Do not operate the appliance if the power cord is
damaged or the kettle body is visibly damaged.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by the
cord.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior of
the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the connecting cord.
●● In the event that water gets into the inside electric elements
of the kettle, or onto the power base, carefully dry these
elements before plugging the kettle into the mains.
boiling.
shut off will not work then.
●● Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such
as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1.7 liter capacity.
Zelmer electric kettles are built in I class insulation and they
are equipped with supplying cord with grounding wire and
grounding plug.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Fig. A)
Spout
Kettle body
Water level indicator
Revolving power base
Lid opening button
ON/OFF button
Handle
Anti-scale filter
Storage space for the connecting cord
Preparation of the electric kettle for operation
Before the first use, wash the kettle inside (for washing
instructions see “Cleaning and maintenance”), fill it with
water up to the “max” level, and let it boil four times (use
fresh water each time) and wash again.
Operating instructions of the electric kettle
1 Press the lid opening button (5).
2 Place the filter (8) in the kettle – if it was taken out before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (3)).
Do not boil the water if it is below the minimum level or
beyond the maximum level on the indicator (3).
21
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (4).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin.
7 Switch the kettle on by pressing button (6) – the light will
come on.
8 The kettle switches off automatically when the water has
reached the boiling point, the switch returns to its starting
position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
WARNING: Be careful not to fill up with water beyond
the nominal capacity when pouring water into the
kettle.
The rising of the water level in the kettle is delayed in relation
to the speed of pouring the water. It is caused by the filter
slowing down the speed of the flow. This can be prevented
by pouring the last portions of water extremely carefully
before it reaches the maximum level on the indicator.
In the event that an empty kettle is switched on, it will be
switched off by a thermal device automatically.
In order to switch the kettle on again after it has cooled
down (approx. 15 minutes), take it off the base, replace it
and switch the kettle on by pressing switch (6). The cooling
down of the kettle can be accelerated by puring cold water
into the kettle.
●● Fill the kettle up with fresh water, boil the water and pour
it out after is has boiled.
●● Repeat the above procedure if there still is scale on the
bottom.
●● When the procedure is finished, replace the fiter (8) in
the kettle, following the procedure of taking the filter out
in reverse order.
Negligence in descaling the kettle may results in its
damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
Cleaning and maintenance
Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the filter (8).
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Filter replacement – descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. 6% or 10% vinegar is used for this
purpose.
●● Open the lid (5).
●● Take out the filter (8).
●● Wash the filter under running water.
●● Pour 0.5 l of vinegar and switch on the kettle.
●● Boil the vinegar and leave in the kettle for about 30
minutes.
●● Pour the vinegar out and rinse the kettle with fresh water.
22
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising