Zelmer 17Z024 User Manual

Zelmer 17Z024 User Manual
PL
Przycisk otwierający pokrywę.
CZ
Tlačítko pro otevírání víka.
SK
Tlačidlo otvárania viečka.
HU
Fedélnyitó nyomógomb.
RO
Buton de deschidere a capacului.
RU
Кнопка, открывающая крышку чайника.
BG
Кнопка для відкриття кришки.
UA
Бутон за отваряне на капака.
EN
Lid opening button.
instrukcja
użytkowania
user
manual
17Z024
Czajnik elektryczny
Electric kettle
17Z024
Czajnik elektryczny
Electric kettle
PL
Dwustronny wskaźnik poziomu wody.
CZ
Oboustranný ukazatel úrovně vody.
SK
Dvojstranný ukazovateľ hladiny vody.
HU
Kétoldali vízszintjelző.
RO
Indicator al nivelului apei pe cele douǎ pǎrţi.
RU
Указатель уровня воды с обеих сторон прибора.
BG
Индикатор на нивото на водата.
UA
Двосторонній індикатор рівня води.
EN
Two-sided water level indicator.
Linia Produktów Product Line
PL
Obrotowa podstawa.
CZ
Otočný podstavec.
SK
Otočný podstavec.
HU
Forgatható alaprész.
RO
Suport rotibil.
RU
Вращающаяся подставка.
BG
Въртяща се основа.
UA
Oбертальна основа.
EN
Rotating base.
Krajalnica
Slicer
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Typ 17Z024
GW17-047_v02
CZ
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO
ELEKTRICKÁ KONVICE
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 17Z024
Tip 17Z024
7–9
UA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
10–12
Tип 17Z024
19–21
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
22–24
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Тип 17Z024
16–18
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Robot kuchenny
Food processor
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Тип 17Z024
13–15
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
FIERBĂTOR ELECTRIC
ELEKTRICKÁ KANVICA
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
17Z024 Típus
4–6
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 17Z024
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Czajnik
Electric kettle
EN
25–27
USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
Type 17Z024
28–30
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
1
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
5
5
3
7
4
2
6
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
3
4
●
●
●
5
6
7
8
●
●
●
C
●
1
2
3
●
●
●
●
●
2
●
Podczas używania urządzenia elektrycznego, zawsze
przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów
bezpieczeństwa:
●
1
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
B
Uwaga!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
8
9
4
Szanowni Klienci!
4
4
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy
z czajnikiem w obecności dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj metalowego korpusu czajnika podczas
gotowania – do przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
Nie przepełniaj czajnika ponad poziom „max” – w czasie
gotowania wrząca woda może z niego wypryskiwać.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu
przyłączeniowego.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie
ostygnąć.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Czajnik podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać
poza krawędź powierzchni, na której stoi czajnik.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
........................................................................
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
........................................................................
Czajnik przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
Czajnik typ 17Z024 bardzo szybko gotuje wodę
i pobiera około 10 A prądu z instalacji elektrycznej.
Sprawdź, czy zastosowane bezpieczniki sieci, przystosowane są do takiego poboru prądu. W czasie gotowania wody odłącz inne urządzenia z tego obwodu.
Nie używaj czajnika bez filtra.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW17-047_v02
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 l.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Rys. A)
Dzióbek
Obudowa
Dwustronny wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywki
Dźwignia włączenia
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Podnoszenie się poziomu wody w czajniku jest opóźnione
w stosunku do szybkości nalewania wody. Jest to spowodowane hamowaniem przepływu przez filtr. Można temu zapobiec przez szczególnie ostrożne nalewanie ostatnich porcji
wody przed osiągnięciem maksymalnego poziomu wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika nastąpi automatyczne odłączenie napięcia przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po ostygnięciu
(ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, ponownie go tam
postawić i włączyć czajnik naciskając dźwignię (6). Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając do niego zimną
wodę.
(Rys. C)
Czyść tylko zimny czajnik!
Przygotowanie czajnika do pracy
(Rys. B)
1 Naciśnij przycisk na pokrywce (5) i otworzy się pokrywka
czajnika.
2 Umieść filtr (8) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (4).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (6) – zaświeci się
wskażnik poziomu wody (3).
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie, wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka
zgaśnie.
GW17-047_v02
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
znamionowej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
Czyszczenie i konserwacja
Przed pierwszym użyciem czajnika należy umyć go
wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej części
instrukcji), napełnić wodą do poziomu „max”, a następnie czterokrotnie zagotować wodę (każdorazowo świeżą
porcję) i ponownie umyć.
Obsługa i działanie czajnika
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka zasilającego.
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (8).
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wymiana filtra – rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się 6%
lub 10% ocet.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (5).
●● Wyjmij filtr (8).
●● Wymyj filtr pod bieżąca wodą.
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu i włącz czajnik.
●● Zagotuj ocet i pozostaw w czajniku na około 30 minut.
●● Wylej ocet, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, zagotuj, a następnie wylej
wodę.
●● W przypadku pozostania kamienia na dnie, powtórz
powyższe czynności.
●● Po zakończeniu czynności włóż filtr (8) do czajnika
postępując w kolejnosci odwrotnej do wyjmowania filtra.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
5
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę,
worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
GW17-047_v02
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Při používání elektrického spotřebiče, vždy dodržujte
níže uvedené základní bezpečnostní podmínky:
Nebezpečí!/Varování!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Neodborně provedená oprava může vážně ohrozit
uživatele. V případě poruchy odevzdejte zařízení do
servisní opravny.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části
konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad značku „max“, může
to způsobit náhlé a nekontrolované vylití horké vody
v průběhu vaření.
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry
a zástrčky.
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření vychází z konvice
horká pára, hrozí nebezpečí opaření.
●● Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo
osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
GW17-047_v02
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete přístroj
poškodit
●● Konvici připojujte pouze k síti střídavého napětí 230 V,
do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
●● Varnou konvici postavte na rovnou a stabilní plochu,
přívodní šňůra nesmí viset přes hranu povrchu na kterém stoji varná konvice.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo
konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich
blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo
by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty,
apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé
popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Varná
konvice je určená pouze pro použití
v domácnosti.
●● Konvičky typ 17Z024 velmi rychle přivádějí vodu k varu
a odběr proude se pohybuje kolem 10 A.
●● Zkontrolujte jestli vaše síť a jištění je přizpůsobené
takovému odběru proudu. V průběhu používání varné
konvice nepoužívejte jiné spotřebiče na stejném síťovém okruhu.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
7
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Menovitý objem 1,7 l.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským
normám.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Obr. A)
Nálevka
Ocelový plášť
2 vodoznaky
Otočný podstavec pro přívod el. energie
Tlačítko pro otevírání víka
Páčka pro zapnutí
Rukojeť
Filtr proti usazeninám
Schránka na přívodní šňůru
(Obr. C)
Čistěte konvici jen pokud je ochlazená!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (8).
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice (způsob
popsán v jiné části návodu), potom naplňte konvici
vodou až do úrovně „MAX“ a uveďte vodu do varu, vodu
vyměňte a opět uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
(Obr. B)
1 Zmáčknete tlačítko pro otevření víka (5) – víko konvičky
se otevře.
2 Pokud jste vytáhnuli filtr (8), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (3)).
Nevařte menší množství vody než ukazuje
spodní část stupnice (3).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na podstavec (4).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím tlačítka zapněte konvičku (6) – rozsvítí se
vodoznak (3).
8 Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne,
vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.
Budete li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
8
Při nalévání vody přes filtr dochází ke zpoždění, jelikož filtr
propouští nalévanou vodu pomaleji a tedy skutečná hladina se může zvednout o obsah vody dočasně zadržované
filtrem.
Toto může způsobit překročení maximální přípustné hladiny
v konvici.
Zkontrolujte proto hladinu dříne než dáte vodu vařit.
V případě zapnutí prázdné konvice dojde k okamžitému
vypnutí konvice tepelnou pojistkou. Aby bylo možné varnou
konvici znovu zapnout, musi vychladnout tepelná pojistka.
Tento proces je možné urychlit nalitím studené vody do konvice. Jakmile tepelná pojistka vychladne (cca 15 minut) sejměte konvici z podstavce a znovu ji tam postavte, pak teprve
zapněte vypínač.
Čištění a údržba
Příprava a použití varné konvice
Obsluha a provoz konvičky
Dbejte aby nebyla překročená maximální přípustná hladina vody v konvici.
Čištění filtru – odstraňování vodního kamene
Vodní kámen, který se může osadit na vnitřních stěnách konvice, na dně, nebo na sítku filtru odstraníte 6% nebo 10%
octovým roztokem.
●● Otevřete víko (5).
●● Vyjměte filtr (8) a omyjte jej pod tekoucí vodou.
●● Nalijte 0,5 litru octového roztoku do konvice a zapněte
konvici.
●● Ocet uvařte a ponechte v konvici 30 minut.
●● Vylijte ocet a propláchněte konvici čistou vodou.
●● Nalijte do konvice čistou vodu, uvařte ji a vylijte.
●● V případě, že se vodní kámen zcela nerozpustí, postup
opakujte.
●● Po ukončení vložte filtr (8) do konvice.
Vodní kámen je nutno pravidelně odstraňovat,
v opačném případě může dojít k poškození
varné konvice.
GW17-047_v02
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
GW17-047_v02
9
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Počas používania elektrického zariadenia vždy dodržuj
základné bezpečnostné požiadavky uvedené nižšie:
Nebezpečenstvo! / Upozornenia!
Ak ich nebudete dodržiavať, môže dôjsť k poraneniu osôb
●● Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas práce s kanvicou za
prítomnosti detí.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený,
alebo je viditeľne poškodená izolácia.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
sa obráťte na špecializovaný servis.
●● Nedotýkaj sa kovového telesa kanvice počas varenia –
na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň „max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže z nej
vriaca voda vystrekovať.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku napájacieho
kábla.
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas varenia dostáva
von.
●● Pred čistením má kanvica úplne vychladnúť.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
10
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Kanvicu
pripájaj iba do zásuvky siete striedavého
prúdu 230 V, vybavenej ochranným kolíkom.
●● Kanvicu postav vždy na stabilnom, rovnom a plochom
povrchu; napájací kábel nemôže visieť mimo okraj plochy, na ktorej kanvica stojí.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou podložkou, určenou pre daný typ.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej strane kanvice.
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich
blízkosti.
●● Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody
počas napĺňania alebo umývania.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným
zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy
nebude fungovať automatický vypínač.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
●● Kanvica je určená iba pre domáce použitie.
●● V kanviciach typu 17Z024 veľmi rýchle zovrie voda
a odber elektrického prúdu sa pohybuje okolo 10 A.
●● Prever, či použité sieťové poistky sú prispôsobené na
takýto odber výkonu.
●● Nepoužívaj kanvicu bez filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,7 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
GW17-047_v02
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Obr. A)
Lievik
Korpus
2 vodoznaky
Otočný podstavec na prívod elektrickej energie
Tlačítko na otváranie veka
Páčka na zapnutie
Úchytka
Vodoznak so stupnicou
Schránka na prívodovú šnúru
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti návodu), naplniť
vodou na úroveň „max“ a následne štyrikrát uvariť vodu
(zakaždým novú dávku) a opätovne umyť.
Obsluha a prevádzka kanvice
(Obr. B)
1 Stlačte tlačítko na otváranie veka (5) – veko kanvice sa
otvorí.
2 Uložiť filter (8) do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.
3 Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
viditeľná na ukazovateli (3)).
Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou
na ukazovateli (3).
Čistenie a údržba
(Obr. C)
Čistiť iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyber filter (8).
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných
i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou
v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Výmena filtra – rozpúšťanie kameňa
V prípade, že sa na dne kanvice objaví vápenná usadenina,
kameň treba odstrániť. Na to sa používa 6% alebo 10%
ocot.
●● Otvor pokrievku (5).
●● Vyber filter (8) a umy ho v tečúcej vode.
●● Nalej do kanvice 0,5 l octu a zapni ho.
●● Uvar ocot a ponechaj ho v kanvici asi 30 minút.
●● Vylej ocot a kanvicu prepláchni čistou vodou.
●● Naplň kanvicu čerstvou vodou, prevar, po prevarení
vylej.
●● V prípade, že kameň ešte ostal na dne, zopakuj činnosti.
●● Po ukončení činností vlož filter (8) do kanvice.
Zanedbanie odstraňovania vodného kameňa
z kanvice môže spôsobiť jeho poškodenie.
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku (4).
6 Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Stlačením tlačítka zapnite kanvicu (6) – rozsvieti sa
vodoznak (3).
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je nutné
vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej zásuvky.
Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
Dvíhanie sa hladiny vody v kanvici je oneskorené vo vzťahu
k rýchlosti nalievania vody. Je to spôsobené brzdením prietoku cez filter. Tomu možno predísť veľmi opatrným nalievaním posledných dávok vody pred dosiahnutím jej maximálnej
hladiny.
V prípade zapnutia prázdnej kanvice nastane automatické
vypnutie napätia tepelným vypínačom. Pre opätovné zapnutie kanvica musí vychladnúť. Možno to urýchliť naliatím do
kanvice studenej vody. Pre opätovné zapnutie kanvice po
vychladení (asi 15 min.) teba ho vybrať z podložky, opätovne
tam uložiť a zapnúť kanvicu stláčajúc vypínač.
GW17-047_v02
11
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
12
GW17-047_v02
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a
Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
A gyártó nem felel a rendeltetés ellenes használat vagy
szakszerűtlen kezelés okozta károkért.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
Az elektromos készülék használata során mindenkor
tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon
a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés
közben, ehelyett használja a készülék fogantyúját.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy
a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön
érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak
a készülékkel.
GW17-047_v02
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A vízforralót csupán 230 V váltóáram üzemű, biztonsági dugóval ellátott konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A vízforralót mindig stabil, egyenes és sík felszínen
állítsa fel, a hálózati kábel nem lóghat le a felületről,
amelyre a készülék fel lett állítva.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● Ne tölsd túl a kannát.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is
tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése
esetén újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki
a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső
időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert
csatlakoztatni.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A vízforralót csak háztartási célokra szabad használni.
●● A 17Z024 típusú vízforroló nagyon gyorsan forralja fel
a vizet és a villanyberendezésből átveszi kb. 10 A-t.
●● Ellenőrizze, hogy az alkalmazott hálózati biztosítékok
alkalmasak-e az ilyen volumenű áramfelvételre.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
13
Műszaki adataik
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(A. ábra)
Tölcsér
Acél test
Kétoldali vízszintjelző
Forgó fűtő alátét
Fedőnyítás gombja
Bekapcsolás emelőkarja
Fogantyú fogórész
Lerakodás ellenes vízszűrő
Kábelfeltekerés
A víz szintje megkésve emelkedik a tartályban, mivel a szűrő
lassítja a víz beáramlását.
Ezt megelőzendő, óvatosan öntse be a tartályba az utolsó
vízadagokat, amíg nem éri el a „MAX” szintet.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát
automatikusan megszakítja az áramellátást.
A készüléket hagyja kihűlni, mielőtt újra bekapcsolná.
Ez gyorsabban fog menni, ha a tartályba hideg vizet önt.
A kihűlést követő újra bekapcsolás előtt (kb. 15 perc múlva)
vegye le a készüléket az aljzatról, újra helyezze vissza és
kapcsolja be.
(C. ábra)
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad
elvégezni!
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati útmutató további
részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig,
majd ezt követően négyszer egymás után forraljon fel
benne vizet (mindig új adagot). Ezt követően újra mossa
le a készüléket.
(B. ábra)
1 Nyomja be a fedő gombját – vízforralófedő kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
Ne forraljon a vízszintjelző (3) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó
mennyiségű vizet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 Kapcsolja be a vízforralót az emelőkar segítségével (6) –
a vízszintjelző világít (3).
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatiku-
14
A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy
ne lépje túl a készülék tartályának névleges
űrtartalmát.
Tisztítás és karbantartás
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Vízforraló működése és kezelése
san le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe – a LED jelző kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (8).
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
Szűrőcsere – vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra használjon 6%-os vagy 10%-os ecetet.
●● Nyissa fel a tartály fedelét (5).
●● Vegye ki a szűrőt (8) és mossa le folyóvízzel.
●● Öntsön a tartályba 0,5 l ecetet és kapcsolja be
a készüléket.
●● Forralja fel az ecetet és hagyja állni a tartályban kb. 30
percig.
●● Öntse ki az ecetet és öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
●● Öntsön a tartályba tiszta vizet, forralja fel, majd öntse ki.
●● Amennyiben a készülék aljáról nem tűnt el az összes
vízkő, ismételje meg az előbb felvázolt műveletet.
●● A művelet végeztével tegye vissza a szűrőt (8) a helyére.
A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék
meghibásodásához vezethet.
GW17-047_v02
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW17-047_v02
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de
faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
În timpul folosirii aparatului electric, întotdeauna respectaţi următoarele cerinţe de bază de siguranţă:
Pericol! / Atenţionare!
Ne-respectarea regulilor poate provoca răni
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi fierbătorul în preajma
copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul
de alimentare prezintă defecţiuni sau dacă observaţi
deteriorări ale carcasei sale.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul autorizat. Repraţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar deteriorări, vă sfătuim să vă
adresaţi unui punct specializat de servis.
●● Nu atingeţi carcasa metalică a aparatului în timp ce
apa se fierbe – folosiţi numai mânerul fierbătorului pentru a-l muta.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate
depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul cablului de
alimentare.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă în timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se
răcească complet.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
16
Atenţie!
Ne-respectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
fierbătorul numai la priza unei reţele de
curent alternativ de 220-240 V, prevăzută cu contact
de protecţie.
●● Aşezaţi fierbătorul întotdeauna pe o suprafaţă stabilă,
plană, nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea suprafeţei pe care stă fierbătorul.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Fierbătorul poate fi utilizat numai împreună cu baza
detaşabilă de alimentare prevăzută, proiectată special
pentru fiecare tip de aparat în parte.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea lor.
●● Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbătorul, atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Fierbătorul este destinat numai utilizării casnice.
●● Tipul de fierbător prezentat în instrucţiunile de
faţă
fierbe foarte repede apa, la o intensitate a curentului
de cca. 10 A în instalaţia electrică.
●● Verificaţi dacă toate contactele de protecţie sunt adecvate unui asemenea nivel al intensităţii curentului.
Când se fierbe apa, decuplaţi alte aparate de la acel
circuit electric.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
GW17-047_v02
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitate de 1,7 l.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Desen A)
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei pe ambele părţi ale vasului
Bază de alimentare detaşabilă
Buton pentru deschiderea capacului
Comutator pentru punerea în funcţiune
Mâner
Filtru împotriva depunerilor de calcar
Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta trebuie
spălat pe dinăuntru (modul de spălare este descris la
punctul „Curăţare şi conservare”). Umpleţi fierbătorul cu
apă până la nivelul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de
fiecare dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
fierbătorului
(Desen B)
1 Apăsaţi butonul capacului (5) – se deschide capacul fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (8) în fierbător – dacă a fost scos mai înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât
nivelul minim prevăzut sau mai mare decât
nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe
indicator (3)).
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Pentru a porni fierbătorul apăsaţi comutatorul (6) – se va
aprinde indcatorul nivelului de apă (3).
8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat;
comutatorul revine la poziţia iniţială, beculeţul se stinge.
GW17-047_v02
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.
Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul
maxim de umplere indicat, atunci când turnaţi
apa.
Creşterea nivelului apei este întârziată în raport cu viteza de
turnare a apei. Acest fapt se datorează filtrării apei. Putem preveni depăşirea nivelului maxim prin turnarea foarte atentă a ultimelor cantităţi de apă, înainte de atingerea nivelului maxim.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, întrerupătorul termic îl decuplează în mod automat de la reţeaua de
alimentare. Pentru a utiliza din nou fierbătorul după răcirea
sa (cca. 15 minute), trebuie să-l luaţi de pe baza detaşabilă,
să-l repuneţi la loc şi să-l puneţi în funcţiune apăsând butonul nr. (6). Răcirea fierbătorului electric poate fi grăbită turnându-se în el apă rece.
Curăţarea şi păstrarea aparatului
(Desen C)
Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!
1 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (8).
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
●● Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară
şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă
muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
Schimbarea filtrului – îndepărtarea
depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop, folosiţi oţet în
concentraţie de 6% sau de 10%.
●● Ridicaţi capacul (5).
●● Scoateţi filtrul (8).
●● Puneţi filtrul sub jet de apă.
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l de oţet şi puneţi fierbătorul în
funcţiune (6).
●● Fierbeţi oţetul şi lăsaţi-l să stea în fierbător cca. 60 de
minute.
●● Vărsaţi oţetul şi clătiţi fierbătorul cu apă curată.
●● Umpleţi fierbătorul cu apă proaspătă, fierbeţi-o, pe urmă
vărsaţi apa.
●● În cazul în care au mai rămas depuneri de calcar pe
fundul fierbătorului, repetaţi operaţiunea de curăţare
descrisă mai devreme.
●● După încheierea operaţiunii, montaţi filtrul (8) în fierbător,
procedând în mod invers ca la scoaterea lui.
Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe
fierbător poate conduce la deteriorarea sa.
17
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
18
GW17-047_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации электрического
чайника
При эксплуатации электрического прибора
всегда необходимо соблюдать следующие общепринятые правила техники безопасности:
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не дотрагивайтесь до металлического корпуса чайника во время кипячения – для переноса прибора
используйте исключительно ручку чайника.
●● Не заливайте воду свыше отметки «max» – если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.
●● Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку
питающего сетевого провода.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть
прибором.
GW17-047_v02
Внимание!
Несоблюдение грозит повреждением
имущества
●● Подключайте
чайник только к сети переменного
тока 220÷240 V с заземлением.
●● Ставьте чайник всегда только на стабильную, ровную и плоскую поверхность; не допускайте, чтобы
питающий подсоединительный провод свешивался
за край поверхности, на которой стоит чайник.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чайник разрешается эксплуатировать только
с подставкой-основанием производства Zelmer,
предназначенной для данного типа чайника.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не
сработает автоматический выключатель.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка,
пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать
очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие
знаки и т.п.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
Советы
Информация о продукте и советы по
эксплуатации
●● Чайник предназначен исключительно для домашнего пользования.
чайника, к которому относится настоящая
инструкция, очень быстро нагревает воду – потребление тока ок. 10 A.
●● Проверьте сетевые предохранители, которые
должны быть рассчитаны на такой расход мощности. Убедитесь, что во время кипячения воды вместе с чайником в ту же самую электрическую цепь
не включены другие приборы.
●● Не эксплуатируйте чайник без фильтра.
●● Тип
19
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 1,7 литра.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство электрического чайника (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Носик
Корпус
Указатель уровня воды с обеих сторон прибора
Вращающаяся подставка
Кнопка, открывающая крышку чайника
Выключатель
Ручка
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отделение для питающего провода
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его необходимо
вымыть внутри (способ мытья описан в разделе
«Очистка и консервация»), наполнить водой до максимального уровня, a затем четыре раза вскипятить
в нем воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 Нажмите на кнопку (5) – крышка чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (8), если он был ранее
вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды,
обращая внимание на указатель уровня воды (3)).
Не наполняйте чайник ниже минимальной
отметки и выше максимальной на указателе уровня воды (3).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на подставку (4).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку
с заземлением.
7 Включите чайник при помощи рычага выключателя (6) – загорится указатель уровня воды (3).
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Выключатель вернется в исходное положение –
индикатор погаснет.
20
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из
розетки питающей сети.
Наливая в чайник воду необходимо следить
за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
Уровень воды в чайнике повышается с некоторым
запаздыванием по сравнению с быстротой наливания
воды. Это вызвано медленным протеканием воды через
фильтр, что может стать причиной перелива воды. Этого
можно избежать, наливая воду особенно осторожно
перед максимальной отметкой.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
Чтобы чайник можно было включить еще раз, дайте ему
остыть (oк. 15 мин.). Когда чайник полностью остынет,
перед следующим включением его нужно снять с подставки, поставить на нее снова и только тогда включить
выключателем (6). Процесс можно ускорить, наливая
в чайник холодную воду.
Очистка и консервация
(Рис. C)
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Извлеките фильтр (8).
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой
(может быть увлажнена средством для мытья посуды).
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
Замена фильтра – удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок,
накипь нужно удалить. Для этого используется 6% или
10% уксус.
●● Откройте крышку (5).
●● Извлеките фильтр (8).
●● Промойте его под струей воды.
●● Залейте в чайник 0,5 л уксуса и включите (6).
●● Вскипятите ускус и оставьте в чайнике на ок. 60 минут.
●● Затем уксус нужно слить, а чайник промыть чистой
водой.
●● Снова наполните чайник свежей водой, вскипятите
и вылейте.
●● В случае, если на дне чайника еще останется накипь,
действия нужно повторить.
●● Закончив удаление накипи, установите фильтр (8) на
место в обратной очередности.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
GW17-047_v02
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW17-047_v02
21
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
По време на използване на електрически уреди
винаги спазвайте следните основни изисквания
за безопасност:
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Бъдете особено внимателни по време на работа
с каната в присъствието на деца.
включвайте каната, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Не се докосвайте до металния корпус на каната по
време на готвенето – за пренасяне използвайте
изключително дръжка на каната.
●● Не препълвайте каната над нивото „max” – по
време на кипене врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва изцяло да
изстине.
●● Този уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както
и от лица без опит и познаване на уреда, освен
ако това не става под наблюдение или съгласно
с инструкцията за използване на уреда, предадена
от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Не
22
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включвайте каната само към мрежа с променлив
ток 220÷240 V, към контакт със заземяване.
каната винаги върху стабилна, равна
и гладка повърхност; захранващият кабел не бива
да виси от ръба на повърхността, върху която
е поставена каната.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Каната може да се използва само със захранващата основа от комплекта, предназначена за дадения тип кана.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв
случай няма да се задейства автоматичният
прекъсвач.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Слагайте
Указание
Информация за продукта и указания относно
ползването му
●● Каната
е предназначена само за домашно
използване.
●● Типът кана, за който се отнася тази инструкция,
много бързо кипва вода и изразходва около 10 A
ток от електрическата инсталация.
●● Проверете дали мрежовите предпазители са пригодени за такава консумация на мощност. По време
на кипване на вода изключете другите уреди от
същата верига.
●● Не използвайте каната без филтър.
GW17-047_v02
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на електрическата кана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Рис. A)
Устие
Корпус
Двустранен индикатор на нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Бутон за отваряне на капака
Превключвател
Дръжка
Филтър срещу утайки
Място за захранващия кабел
Увеличаването на нивото на водата в каната става със
закъснение спрямо бързината на наливане на водата.
Това е така, тъй като водата се задържа от филтъра.
Можете да избегнете препълването, като наливате
водата особено внимателно накрая преди достигане на
максималното ниво.
В случай че включите каната празна, термопрекъсвачът
автоматично изключва захранването.
За да включите отново каната след изстиването й (около
15 мин.), свалете я от основата й, сложете я обратно
и я включете с бутона (6). Изстиването на каната може
да се ускори с наливане на студена вода в нея.
Почиствайте
е студена.
Подготовка на каната за работа
(Рис. B)
1 Натиснете бутона на капака (5) – ще се отвори капакът
на каната.
2 Поставете филтъра (8) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
Не наливайте вода под долното или над
горното ниво на индикатора (3).
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с натискане на превключвателя (6)
– ще светне индикаторът на нивото на водата (3).
8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното
положение – лампата ще изгасне.
GW17-047_v02
Винаги внимавайте да не надвишавате
номиналната вместимост на каната при
наливане на вода.
Почистване и поддръжка
Преди първото използване на каната или след продължителен период, в който не е използвана, тя трябва
да се измие отвън (начинът на миене е описан в точка
„Почистване и поддръжка”), напълнете каната с вода
до максималното ниво, а след това четири пъти кипнете
вода (всеки път наливайте прясна) и отново я измийте.
Употреба и работа на каната
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
каната
(Рис. C)
само
когато
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (8).
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена
с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Смяна на филтъра – отстраняване на
котления камък
В случай че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6% или 10% оцет.
●● Отворете капака (5).
●● Извадете филтъра (8).
●● Изплакнете филтъра с течаща вода.
●● Налейте в каната 0,5 л оцет и включете каната (6).
●● Кипнете оцета и оставете каната за около 60 минути.
●● Излейте оцета и изплакнете каната с чиста вода.
●● Напълнете каната с прясна вода, кипнете я, а след
това излейте водата.
●● Ако е останал котлен камък на дъното, повторете
гореописаните действия.
●● След приключване на тези действия поставете филтъра (8) в каната по ред, обратен на свалянето на
филтъра.
Ако котленият камък не се отстранява от каната, това може да доведе до
повредатай.
23
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
24
GW17-047_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування електрочайником
Під час користування електрообладнанням, необхідно дотримуватися нижче вказаних основних
вимог безпеки:
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Дотримуйтесь
особливої обережності під час
роботи з електрочайником у присутності дітей.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний провід
або корпус пошкоджені.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник
або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення
небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Підчас кип’ятіння не торкайтесь металевого корпусу
чайника – для переміщення користуйтесь лише ручкою чайника.
●● Не переповнювати електрочайник за рівень „max” –
під час кип’ятіння кип’яча вода може виприснути.
●● Вживати чайник тільки для кип’ятіння води.
●● Зверніть увагу, щоб не замочити вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що виходить під час
кип’ятіння.
●● Перед очищуванням, чайник залишіть до повного
охолодження.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть
під наглядом або доки вони не пройдуть навчання
щодо способу користування, яке ведеться особами
відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
GW17-047_v02
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Електрочайник підключайте тільки до розетки пере-
мінного струму 220÷240 V, оснащеної захисним
штифтом.
●● Покладайте електрочайник на стабільній, рівній та
плоскій поверхні; приєднувальний кабель не може
звисати за край поверхні, на якій встановлений
чайник.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Електрочайником можна користуватися тільки
разом з доданою підставкою живлення, призначеною для даного типу.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
скип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати назовні чайника.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електрочайник і підставку живлення
у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електрочайника до мережі старанно їх висушіть.
●● Не запускайте електрочайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
у противному разі автоматичний вимикач не задіє.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Електрочайник призначений виключно для домашнього використання.
●● Тип електрочайника, якого стосується ця інструкція
дуже швидко кип’ятить воду i відбирає близько 10 A
струму від електроустановки.
●● Перевірте, чи застосовані запобіжники мережі,
пристосовані до цього відбору потужності. Під час
кип’ятіння води відключіть інше обладнання від
цього контуру.
●● Не запускайте електрочайник без встановленого
фільтра.
25
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Ємність 1,7 літри.
Електрочайник ZELMER виконує вимоги діючих
стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини електрочайника (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Носик
Корпус
Двобічний індикатор рівня води
Обертальна живильна підставка
Кнопка для відкриття кришки
Важіль включення
Ручка
Протиосадовий фільтр
Сховище для живильного кабелю
Збільшення рівня води в електрочайнику затримується
у відношенні до швидкості наповнення водою. Причиною
цього є гальмування потоку через фільтр. Це можна
попередити шляхом обережного наливання останніх
порцій води до моменту досягнення максимального рівня
води.
У разі включення порожнього електрочайника відбувається автоматичне відключення напруги термічним
вимикачем.
Для повторного включення електрочайника після охолодження (бл. 15 хв.), необхідно зняти його з основи,
повторно встановити і включити електрочайник шляхом
натиснення важеля (6). Охолодження можна прискорити,
вливаючи в електрочайник холодну воду.
(Рис. C)
Очищувати тілько холодний електрочайник!
Перед першим користуванням електрочайником
або після довготривалої перерви у користуванні,
потрібно умити його всередині (спосіб миття вказаний у пункті «Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім чотирикратно скип’ятити воду (кожен раз свіжу порцію)
i повторно умити.
(Рис. B)
1 Натисніть кнопку кришки (5) – відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (8) в електрочайнику – якщо раніше
був вийнятий.
3 Наповнити електрочайник потрібною кількістю води
(рівень видимий на показнику (3)).
Не кип’ятити воду кількістю нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (3).
4 Закрити кришку.
5 Помістити електрочайник на підставку живлення (4).
6 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із
захисним штифтом.
7 Щоб ввімкнути чайник натисніть на важіль (6) – загориться індикатор рівня води (3).
8 Після скип’ятіння води, електрочайник автоматично
виключиться, вимикач повертається у вихідне положення
– лампочка згасне.
26
Звертайте увагу, щоб не перевищувати
номінальну ємність електрочайника під
час наповнення водою.
Очищення і зберігання
Підготовлення електрочайника до праці
Обслуговування і робота чайника
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального
кабелю з розетки.
1 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2 Вийміть фільтр (8).
3 Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої
ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди.
Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
Заміна фільтра – видалення каменю
У разі нагромадження вапняного осаду на дні чайника,
необхідно видалити камень. З цією метою застосовується 6% або 10% оцет.
●● Відкрити кришку (5).
●● Вийміть фільтр (8).
●● Вимийте фільтр під проточною водою.
●● Налийте до чайника 0,5 л оцту i включіть чайник (6).
●● Скип’ятити оцет i залишити в електрочайнику на
близько 60 хвилин.
●● Вилити оцет, чайник виполоскати чистою водою.
●● Наповнити чайник свіжою водою, скип’ятити її, після
скип’ятіння вилити воду.
●● Якщо камінь залишився на дні, повторіть вказані
вище дії.
●● Після очищення, установіть фільтр (8) в електрочайник, виконуючи дії, протилежні до тих, що проводяться при вийманні фільтра.
Невидалення каменю може привести до
пошкодження електрочайника.
GW17-047_v02
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
GW17-047_v02
27
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures
during the operation of the electric appliance:
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Special attention is necessary when the kettle is used
in the presence of children.
not operate the appliance if the power cord is
damaged or the kettle body is visibly damaged.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● Repairs may only be undertaken by qualified staff.
Repairs not properly carried out may result in serious
injuries to the user. In case of malfunction, contact
specialized service centre.
●● Do not touch the metal body of the kettle when in use –
only use the handle to move the kettle.
●● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator
“max” – water might spatter out of the kettle.
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Be careful not to wet the plug of the connecting cord.
●● Mind the steam coming out of the kettle while water
is boiling.
●● Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
●● Do
28
Warning!
Risk of property damage
●● Plug the kettle into a 220÷240 V
alternating current
socket equipped with an earth pin only.
●● Place the kettle on a stable, even and flat surface; the
connecting cord may not hang over the edge of the
surface on which the kettle is placed.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by
the cord.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base, carefully
dry these elements before plugging the kettle into the
mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
Hint
Information on the product and hints on its use
●● The kettle is intended for household use only.
●● The kettle type covered by this user’s manual brings
water to boil very quickly and draws up to 10 A of
current from the mains.
●● Check that the mains fuses used can cope with this
level of power consumption. While boiling water,
unplug all other appliances from this circuit.
●● Do not use the kettle without a filter.
GW17-047_v02
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1.7 liter capacity.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the following
directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Fig. A)
Spout
Kettle body
Dual water indicator
Revolving power base
Lid release button
On/off lever
Handle
Anti-deposit filter
Storage space for the connecting cord
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the first use, wash the kettle inside (for washing
instructions see “Cleaning and maintenance”), fill it with
water up to the “max” level, and let it boil four times (use
fresh water each time) and wash again.
Operating instructions of the electric kettle
(Fig. B)
1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
2 Place the filter (8) in the kettle – if it was taken out before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (3)).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (3).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (4).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin – the upper part of the kettle body will
light up.
7 Turn on the kettle by pressing the on/off lever (6) – the
water level indicator will light up (3).
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
GW17-047_v02
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
Be careful not to fill up with water beyond the
nominal capacity when pouring water into the
kettle.
The rising of the water level in the kettle is delayed in relation
to the speed of pouring the water. It is caused by the filter
slowing down the speed of the flow. This can be prevented by
pouring the last portions of water extremely carefully before
the water reaches the maximum level on the indicator.
In the event that an empty kettle is switched on, it will be
switched off by a thermal device automatically.
In order to switch the kettle on again after it has cooled down
(approx. 15 minutes), take it off the base, replace it and
switch the kettle on by pressing the lever (6). The cooling
down of the kettle can be accelerated by pouring cold water
into the kettle.
Cleaning and maintenance
(Fig. C)
Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the filter (8).
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Filter replacement – descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. 6% or 10% vinegar is used for this
purpose.
●● Open the lid (5).
●● Take out the filter (8).
●● Wash the filter under running water.
●● Pour in 0.5 l of vinegar and switch on the kettle (6).
●● Boil the vinegar and leave in the kettle for about 30
minutes.
●● Pour the vinegar out and rinse the kettle with fresh
water.
●● Fill the kettle up with fresh water, boil the water and pour
it out after is has boiled.
●● Repeat the above procedure if there still is scale on the
bottom.
●● When the procedure is finished, replace the fiter (8) in
the kettle, following the procedure of taking the filter out
in reverse order.
Negligence in descaling the kettle may results
in its damage.
29
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
30
GW17-047_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement