Zelmer | ZCK1225X (17Z017) | User manual | Zelmer ZCK1225X (17Z017) User Manual

Zelmer ZCK1225X (17Z017) User Manual
PL
Podświetlenie wskaźnika poziomu wody podczas gotowania.
CZ
Podsvícení ukazatele úrovně vody v průběhu vaření.
SK
Podsvietenie ukazovateľa hladiny vody počas varenia.
HU
A főzés alatt megvilágított vízszintjelző.
RO
Iluminare a indicatorului nivelului de apǎîn timpul gǎtirii.
RU
Указатель уровня воды с подсветкой.
BG
Cветещ индикатор на нивото на водата.
UA
Підсвічування індикатора рівня води під час готування.
EN
Illuminated water level indicator during cooking.
instrukcja
użytkowania
user
manual
17Z017
Czajnik elektryczny
Electric kettle
17Z017
Czajnik elektryczny
Electric kettle
PL
Przycisk otwierający pokrywę.
CZ
Tlačítko pro otevírání víka.
SK
Tlačidlo otvárania viečka.
HU
Fedélnyitó nyomógomb.
RO
Buton de deschidere a capacului.
RU
Кнопка, открывающая крышку чайника.
BG
Бутон за отваряне на капака.
UA
Кнопка для відкриття кришки.
EN
Lid opening button.
Linia Produktów Product Line
PL
Podświetlany wyłącznik.
CZ
Podsvícený vypínač.
SK
Podsvietený vypínač.
HU
Megvilágított kikapcsológomb.
RO
Întrerupător iluminat.
RU
Выключатель с подсветкой.
BG
Cветещ превключвател.
UA
Bимикач, що підсвічується.
EN
Illuminated switch.
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Typ 17Z017
FIERBĂTOR ELECTRIC
4–5
ELEKTRICKÁ KONVICE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
GW17-055_v01
6–7
SK NÁVOD NA OBSLUHU
8–9
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
14–15
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
17Z017 Típus
Tип 17Z017
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ELEKTRICKÁ KANVICA
Typ 17Z017
12–13
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 17Z017
Tip 17Z017
10–11
Тип 17Z017
16–17
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Тип 17Z017
18–20
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
Tipas 17Z017
21–22
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
Tips 17Z017
23–24
ET KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
Tüüp 17Z017
25–26
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
Type 17Z017
27–28
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
1
3
5
7
4
2
6
9
8
4
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
3
4
Szanowni Klienci!
●
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
Podczas używania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
● Czajnik przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
● Czajnik podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
● Czajnik typ 17Z017 bardzo szybko gotuje wodę i pobiera
około 10 A prądu z instalacji elektrycznej.
● Sprawdź, czy zastosowane bezpieczniki sieci, przystosowane są do takiego poboru prądu. W czasie gotowania
wody odłącz inne urządzenia z tego obwodu.
● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać
poza krawędź powierzchni, na której stoi czajnik.
● Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Nie dotykaj metalowego korpusu czajnika podczas gotowania – do przenoszenia używaj wyłącznie uchwytu czajnika.
● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad poziom „max” – w czasie
gotowania wrząca woda może z niego wypryskiwać.
● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu się
wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary wodnej
na zewnątrz czajnika.
● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej w wodzie
podczas napełniania lub mycia.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je wysusz.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika bez filtra.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
Dane techniczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 2 litry.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) –
2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
Notes
(Rys. A)
Dzióbek
Obudowa
Dwustronny wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywki
Dźwignia włączenia
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW17-055_v01
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika należy umyć go
wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej części
instrukcji), napełnić wodą do poziomu „max”, a następnie czterokrotnie zagotować wodę (każdorazowo świeżą
porcję) i ponownie umyć.
Obsługa i działanie czajnika
(Rys. B)
1 Naciśnij przycisk na pokrywce (5) i otworzy się pokrywka
czajnika.
2 Umieść filtr (8) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
UWAGA: Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (4).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (6) – zaświeci się
lampka dźwigni i wskażnik poziomu wody (3).
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie,
wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka zasilającego.
UWAGA: Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
znamionowej pojemności czajnika podczas nalewania
wody.
Podnoszenie się poziomu wody w czajniku jest opóźnione
w stosunku do szybkości nalewania wody. Jest to spowodowane hamowaniem przepływu przez filtr. Można temu zapobiec przez szczególnie ostrożne nalewanie ostatnich porcji
wody przed osiągnięciem maksymalnego poziomu wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika nastąpi automatyczne odłączenie napięcia przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po ostygnięciu
(ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, ponownie go tam
postawić i włączyć czajnik naciskając dźwignię (6). Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając do niego zimną
wodę.
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. C)
nych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną
w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wymiana filtra – rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się 6%
lub 10% ocet.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (5).
●● Wyjmij filtr (8).
●● Wymyj filtr pod bieżąca wodą.
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu i włącz czajnik.
●● Zagotuj ocet i pozostaw w czajniku na około 30 minut.
●● Wylej ocet, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, zagotuj, a następnie wylej
wodę.
●● W przypadku pozostania kamienia na dnie, powtórz
powyższe czynności.
●● Po zakończeniu czynności włóż filtr (8) do czajnika
postępując w kolejnosci odwrotnej do wyjmowania filtra.
UWAGA: Zaniechanie odkamieniania czajnika może
spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
UWAGA: Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (8).
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych i zewnętrzGW17-055_v01
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Vážení zákazníci!
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Při používání elektrického spotřebiče, vždy dodržujte níže
uvedené základní bezpečnostní podmínky:
●● Varná konvice je určená pouze pro použití v domácnosti.
●● Konvici připojujte pouze k síti střídavého napětí 230 V,
do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
●● Konvičky typ 17Z017 velmi rychle přivádějí vodu k varu
a odběr proude se pohybuje kolem 10 A.
●● Zkontrolujte jestli vaše síť a jištění je přizpůsobené takovému odběru proudu. V průběhu používání varné konvice nepoužívejte jiné spotřebiče na stejném síťovém
okruhu.
●● Varnou konvici postavte na rovnou a stabilní plochu, přívodní šňůra nesmí viset přes hranu povrchu na kterém
stoji varná konvice.
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Neodborně provedená oprava může vážně ohrozit uživatele.
V případě poruchy odevzdejte zařízení do servisní
opravny.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části
konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad značku „max“, může to
způsobit náhlé a nekontrolované vylití horké vody v průběhu vaření.
●● Nenaplňujte konvičku nad maximální označenou úroveň.
●● Nezapínejte konvičku v případě poškození přívodní šňůry
nebo pokud samotná konvička jeví známky poškození.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za šňůru.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
6
ani podstavec do vody.
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před dalším použitím důkladně osušit.
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření vychází z konvice horká
pára, hrozí nebezpečí opaření.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo
by automatické vypínání.
●● Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty,
apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé popisy
a piktogramy uvedené na spotřebiči.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového
ovládání.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Menovitý objem 2 l.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským normám.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Obr. A)
Nálevka
Ocelový plášť
2 vodoznaky
Otočný podstavec pro přívod el. energie
Tlačítko pro otevírání víka
Páčka pro zapnutí
Rukojeť
Filtr proti usazeninám
Schránka na přívodní šňůru
GW17-055_v01
Čištění filtru – odstraňování vodního kamene
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice (způsob
popsán v jiné části návodu), potom naplňte konvici
vodou až do úrovně „MAX“ a uveďte vodu do varu, vodu
vyměňte a opět uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvičky
(Obr. B)
1 Zmáčknete tlačítko pro otevření víka (5) – víko konvičky
se otevře.
2 Pokud jste vytáhnuli filtr (8), nasaďte jej zpět na své
místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (3)).
UPOZORNĚNÍ: Nevařte menší množství vody než ukazuje spodní část stupnice (3).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na podstavec (4).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím tlačítka zapněte konvičku (6) – rozsvítí se
kontrolka páčky a vodoznak (3).
8 Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne,
vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.
Budete li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Dbejte aby nebyla překročená maximální přípustná hladina vody v konvici.
Při nalévání vody přes filtr dochází ke zpoždění, jelikož filtr
propouští nalévanou vodu pomaleji a tedy skutečná hladina se
může zvednout o obsah vody dočasně zadržované filtrem.
Toto může způsobit překročení maximální přípustné hladiny
v konvici.
Zkontrolujte proto hladinu dříne než dáte vodu vařit.
V případě zapnutí prázdné konvice dojde k okamžitému
vypnutí konvice tepelnou pojistkou. Aby bylo možné varnou
konvici znovu zapnout, musi vychladnout tepelná pojistka.
Tento proces je možné urychlit nalitím studené vody do konvice. Jakmile tepelná pojistka vychladne (cca 15 minut) sejměte konvici z podstavce a znovu ji tam postavte, pak teprve
zapněte vypínač.
Čištění a údržba
Vodní kámen, který se může osadit na vnitřních stěnách konvice, na dně, nebo na sítku filtru odstraníte 6% nebo 10%
octovým roztokem.
●● Otevřete víko (5).
●● Vyjměte filtr (8) a omyjte jej pod tekoucí vodou.
●● Nalijte 0,5 litru octového roztoku do konvice a zapněte
konvici.
●● Ocet uvařte a ponechte v konvici 30 minut.
●● Vylijte ocet a propláchněte konvici čistou vodou.
●● Nalijte do konvice čistou vodu, uvařte ji a vylijte.
●● V případě, že se vodní kámen zcela nerozpustí, postup
opakujte.
●● Po ukončení vložte filtr (8) do konvice.
UPOZORNĚNÍ: Vodní kámen je nutno pravidelně
odstraňovat, v opačném případě může dojít k poškození varné konvice.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou
recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
(Obr. C)
UPOZORNĚNÍ: Čistěte konvici jen pokud je ochlazená!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (8).
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
GW17-055_v01
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
7
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Počas používania elektrického zariadenia vždy dodržuj
základné bezpečnostné požiadavky uvedené nižšie:
●● Kanvica je určená iba pre domáce použitie.
●● Kanvicu pripájaj iba do zásuvky siete striedavého prúdu
230 V, vybavenej ochranným kolíkom.
●● V kanviciach typu 17Z017 veľmi rýchle zovrie voda
a odber elektrického prúdu sa pohybuje okolo 10 A.
●● Prever, či použité sieťové poistky sú prispôsobené na
takýto odber výkonu.
●● Kanvicu postav vždy na stabilnom, rovnom a plochom
povrchu; napájací kábel nemôže visieť mimo okraj plochy, na ktorej kanvica stojí.
●● Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas práce s kanvicou za
prítomnosti detí.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený,
alebo je viditeľne poškodená izolácia.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho
ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte
na špecializovaný servis.
●● Nesprávne urobená oprava môže pre užívateľa vyvolať
vážne ohrozenie. V prípade vzniku porúch sa treba obrátiť na špecializovanú servisnú dielň.
●● Nedotýkaj sa kovového telesa kanvice počas varenia –
na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou
podložkou, určenou pre daný typ.
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň „max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže z nej
vriaca voda vystrekovať.
●● Nezapínajte kanvicu v prípade poškodenia prívodovej
šnúry alebo pokiaľ je samotná kanvica poškodená.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním šnúry.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej
strane kanvice.
8
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich blízkosti.
●● Neponáraj
kanvicu ani napájaciu podložku do vody
počas napĺňania alebo umývania.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku napájacieho kábla.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas varenia dostáva von.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu bez filtra.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený,
alebo je viditeľne poškodená izolácia.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy
nebude fungovať automatický vypínač.
●● Pred čistením má kanvica úplne vychladnúť.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 2 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Obr. A)
Lievik
Korpus
2 vodoznaky
Otočný podstavec na prívod elektrickej energie
Tlačítko na otváranie veka
Páčka na zapnutie
Úchytka
Vodoznak so stupnicou
Schránka na prívodovú šnúru
GW17-055_v01
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Výmena filtra – rozpúšťanie kameňa
1 Stlačte tlačítko na otváranie veka (5) – veko kanvice sa
otvorí.
2 Uložiť filter (8) do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.
3 Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
viditeľná na ukazovateli (3)).
V prípade, že sa na dne kanvice objaví vápenná usadenina,
kameň treba odstrániť. Na to sa používa 6% alebo 10%
ocot.
●● Otvor pokrievku (5).
●● Vyber filter (8) a umy ho v tečúcej vode.
●● Nalej do kanvice 0,5 l octu a zapni ho.
●● Uvar ocot a ponechaj ho v kanvici asi 30 minút.
●● Vylej ocot a kanvicu prepláchni čistou vodou.
●● Naplň kanvicu čerstvou vodou, prevar, po prevarení
vylej.
●● V prípade, že kameň ešte ostal na dne, zopakuj činnosti.
●● Po ukončení činností vlož filter (8) do kanvice.
UPOZORNENIE: Nevar vodu v množstve pod dolnou
hladinou na ukazovateli (3).
UPOZORNENIE: Zanedbanie odstraňovania vodného
kameňa z kanvice môže spôsobiť jeho poškodenie.
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti návodu), naplniť
vodou na úroveň „max“ a následne štyrikrát uvariť vodu
(zakaždým novú dávku) a opätovne umyť.
Obsluha a prevádzka kanvice
(Obr. B)
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku (4).
6 Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Stlačením tlačítka zapnite kanvicu (6) – rozsvieti sa kontrolka páčky a vodoznak (3).
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je nutné
vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej zásuvky.
UPOZORNENIE: Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
Dvíhanie sa hladiny vody v kanvici je oneskorené vo vzťahu
k rýchlosti nalievania vody. Je to spôsobené brzdením prietoku cez filter. Tomu možno predísť veľmi opatrným nalievaním posledných dávok vody pred dosiahnutím jej maximálnej
hladiny.
V prípade zapnutia prázdnej kanvice nastane automatické
vypnutie napätia tepelným vypínačom. Pre opätovné zapnutie kanvica musí vychladnúť. Možno to urýchliť naliatím do
kanvice studenej vody. Pre opätovné zapnutie kanvice po
vychladení (asi 15 min.) teba ho vybrať z podložky, opätovne
tam uložiť a zapnúť kanvicu stláčajúc vypínač.
Čistenie a údržba
(Obr. C)
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
UPOZORNENIE: Čistiť iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyber filter (8).
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných
i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou
v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
GW17-055_v01
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
9
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
A gyártó nem felel a rendeltetés ellenes használat vagy
szakszerűtlen kezelés okozta károkért.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
Az elektromos készülék használata során mindenkor tartsa
be az alábbi biztonsági előírásokat:
●● A vízforralót csak háztartási célokra szabad használni.
●● A vízforralót csupán 230 V váltóáram üzemű, biztonsági
dugóval ellátott konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A 17Z017 típusú vízforroló nagyon gyorsan forralja fel
a vizet és a villanyberendezésből átveszi kb. 10 A-t.
●● Ellenőrizze, hogy az alkalmazott hálózati biztosítékok
alkalmasak-e az ilyen volumenű áramfelvételre.
●● A vízforralót mindig stabil, egyenes és sík felszínen
állítsa fel, a hálózati kábel nem lóghat le a felületről,
amelyre a készülék fel lett állítva.
●● Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül
óvatosan.
●● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben
a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan meg lett rongálva.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés
közben, ehelyett használja a készülék fogantyúját.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal szabad működtetni.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt
maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
●● Ne tölsd túl a kannát.
●● Ne kapcsold be a kannát, hogy ha a vezetéke sérült vagy
a felépítménye láthatóan sérült.
●● Ne kapcsold ki a kannát a vezetékét húzva.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz felfor-
10
rását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat a készülék
külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is
tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön
érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése esetén
újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki a készüléket.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló gőzökre.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
●● Tartózkodjon a készülék bekapcsolásától, amennyiben
a kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan
sérült.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió, tej,
paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket. Ezek
többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai jeleket,
mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha
a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást
adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Műszaki adataik
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 2 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) –
2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
GW17-055_v01
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(A. ábra)
Tölcsér
Acél test
Kétoldali vízszintjelző
Forgó fűtő alátét
Fedőnyítás gombja
Bekapcsolás emelőkarja
Fogantyú fogórész
Lerakodás ellenes vízszűrő
Kábelfeltekerés
Tisztítás és karbantartás
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati útmutató további
részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig,
majd ezt követően négyszer egymás után forraljon fel
benne vizet (mindig új adagot). Ezt követően újra mossa
le a készüléket.
(B. ábra)
1 Nyomja be a fedő gombját – vízforralófedő kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
FIGYELEM: Ne forraljon a vízszintjelző (3) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó mennyiségű vizet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 A működést jelző LED fel fog gyulladni.
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatikusan
le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe –
a LED jelző kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
FIGYELEM: A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a készülék tartályának névleges űrtartalmát.
A víz szintje megkésve emelkedik a tartályban, mivel a szűrő
lassítja a víz beáramlását.
Ezt megelőzendő, óvatosan öntse be a tartályba az utolsó
vízadagokat, amíg nem éri el a „MAX” szintet.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát
automatikusan megszakítja az áramellátást.
A készüléket hagyja kihűlni, mielőtt újra bekapcsolná.
Ez gyorsabban fog menni, ha a tartályba hideg vizet önt.
GW17-055_v01
(C. ábra)
FIGYELEM: A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad
elvégezni!
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Vízforraló működése és kezelése:
A kihűlést követő újra bekapcsolás előtt (kb. 15 perc múlva)
vegye le a készüléket az aljzatról, újra helyezze vissza és
kapcsolja be.
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (8).
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
Szűrőcsere – vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra használjon 6%-os vagy 10%-os ecetet.
●● Nyissa fel a tartály fedelét (5).
●● Vegye ki a szűrőt (8) és mossa le folyóvízzel.
●● Öntsön a tartályba 0,5 l ecetet és kapcsolja be a készüléket.
●● Forralja fel az ecetet és hagyja állni a tartályban kb. 30
percig.
●● Öntse ki az ecetet és öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
●● Öntsön a tartályba tiszta vizet, forralja fel, majd öntse ki.
●● Amennyiben a készülék aljáról nem tűnt el az összes
vízkő, ismételje meg az előbb felvázolt műveletet.
●● A művelet végeztével tegye vissza a szűrőt (8) a helyére.
FIGYELEM: A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék
meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
11
RO
Stimaţi Clienţi!
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropi-
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
●● Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbătorul,
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
În timpul folosirii aparatului electric, întotdeauna respectaţi
următoarele cerinţe de bază de siguranţă:
●● Fierbătorul este destinat numai utilizării casnice.
●● Conectaţi fierbătorul numai la priza unei reţele de curent
alternativ de 220-240 V, prevăzută cu contact de protecţie.
●● Tipul de fierbător prezentat în instrucţiunile de faţă fierbe
foarte repede apa, la o intensitate a curentului de cca.
10 A în instalaţia electrică.
●● Verificaţi dacă toate contactele de protecţie sunt adecvate unui asemenea nivel al intensităţii curentului. Când
se fierbe apa, decuplaţi alte aparate de la acel circuit
electric.
●● Aşezaţi fierbătorul întotdeauna pe o suprafaţă stabilă,
plană, nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea suprafeţei pe care stă fierbătorul.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul autorizat. Repraţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar deteriorări, vă sfătuim să vă
adresaţi unui punct specializat de servis.
●● Fierbătorul poate fi utilizat numai împreună cu baza detaşabilă de alimentare prevăzută, proiectată special pentru
fiecare tip de aparat în parte.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată
pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi
marginile vasului.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi fierbătorul în preajma
copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul de
alimentare prezintă defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul
de alimentare.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei – pot
fi degajaţi vapori de apă.
12
erea lor.
atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul cablului de alimentare.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice
interne şi peste baza detaşabilă de alimentare, uscaţi
bine aceste elemente înainte de următoarea punere în
funcţiune a fierbătorului.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă în timpul fierberii.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se
răcească complet.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi,
sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de avertizare ş.a.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitate de 2 litri.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Desen A)
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei pe ambele părţi ale vasului
Bază de alimentare detaşabilă
Buton pentru deschiderea capacului
Comutator pentru punerea în funcţiune
Mâner
Filtru împotriva depunerilor de calcar
Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
GW17-055_v01
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta trebuie
spălat pe dinăuntru (modul de spălare este descris la
punctul „Curăţare şi conservare”). Umpleţi fierbătorul cu
apă până la nivelul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de
fiecare dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
fierbătorului
(Desen B)
1 Apăsaţi butonul capacului (5) – se deschide capacul fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (8) în fierbător – dacă a fost scos mai înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
ATENŢIE: Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât
nivelul minim prevăzut sau mai mare decât nivelul
maxim (ambele nivele sunt marcate pe indicator (3)).
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul (6) – se
aprind beculeţul comutatorului şi cel al indicatorului pentru
nivelul apei (3).
8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat;
comutatorul revine la poziţia iniţială, beculeţul se stinge.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.
ATENŢIE: Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul
maxim de umplere indicat, atunci când turnaţi apa.
Creşterea nivelului apei este întârziată în raport cu viteza de
turnare a apei. Acest fapt se datorează filtrării apei. Putem
preveni depăşirea nivelului maxim prin turnarea foarte atentă
a ultimelor cantităţi de apă, înainte de atingerea nivelului
maxim.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, întrerupătorul termic îl decuplează în mod automat de la reţeaua de
alimentare. Pentru a utiliza din nou fierbătorul după răcirea
sa (cca. 15 minute), trebuie să-l luaţi de pe baza detaşabilă,
să-l repuneţi la loc şi să-l puneţi în funcţiune apăsând butonul nr. (6). Răcirea fierbătorului electric poate fi grăbită turnându-se în el apă rece.
Curăţarea şi păstrarea aparatului
şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă
muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
Schimbarea filtrului – îndepărtarea
depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop, folosiţi oţet în
concentraţie de 6% sau de 10%.
●● Ridicaţi capacul (5).
●● Scoateţi filtrul (8).
●● Puneţi filtrul sub jet de apă.
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l de oţet şi puneţi fierbătorul în
funcţiune (6).
●● Fierbeţi oţetul şi lăsaţi-l să stea în fierbător cca. 60 de
minute.
●● Vărsaţi oţetul şi clătiţi fierbătorul cu apă curată.
●● Umpleţi fierbătorul cu apă proaspătă, fierbeţi-o, pe urmă
vărsaţi apa.
●● În cazul în care au mai rămas depuneri de calcar pe
fundul fierbătorului, repetaţi operaţiunea de curăţare
descrisă mai devreme.
●● După încheierea operaţiunii, montaţi filtrul (8) în fierbător,
procedând în mod invers ca la scoaterea lui.
ATENŢIE: Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe
fierbător poate conduce la deteriorarea sa.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se
găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
(Desen C)
ATENŢIE: Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!
1 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (8).
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
GW17-055_v01
●● Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a..
13
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации электрического
чайника
При эксплуатации электрического прибора всегда необходимо соблюдать следующие общепринятые правила
техники безопасности:
●● Чайник предназначен исключительно для домашнего
пользования.
●● Подключайте чайник только к сети переменного тока
220÷240 V с заземлением.
●● Тип чайника, к которому относится настоящая
инструкция, очень быстро нагревает воду – потребление тока ок. 10 A.
●● Проверьте сетевые предохранители, которые
должны быть рассчитаны на такой расход мощности. Убедитесь, что во время кипячения воды вместе
с чайником в ту же самую электрическую цепь не
включены другие приборы.
●● Ставьте чайник всегда только на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; не допускайте, чтобы питающий подсоединительный провод свешивался за край
поверхности, на которой стоит чайник.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Чайник разрешается эксплуатировать только
с подставкой-основанием производства Zelmer, предназначенной для данного типа чайника.
●● Не заливайте воду свыше отметки «max» – если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку питающего сетевого провода.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник без фильтра.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не
сработает автоматический выключатель.
●● Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными
и умственными возможностями, не имеющим опыта
и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Не
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 2 литра.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) –
2006/95EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
(Рис. A)
Носик
Корпус
Указатель уровня воды с обеих сторон прибора
Вращающаяся подставка
Кнопка, открывающая крышку чайника
GW17-055_v01
6
7
8
9
Выключатель
Ручка
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отделение для питающего провода
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его необходимо
вымыть внутри (способ мытья описан в разделе
«Очистка и консервация»), наполнить водой до максимального уровня, a затем четыре раза вскипятить
в нем воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 Нажмите на кнопку (5) – крышка чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (8), если он был ранее
вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды,
обращая внимание на указатель уровня воды (3)).
ВНИМАНИЕ: Не наполняйте чайник ниже минимальной отметки и выше максимальной на указателе уровня воды (3).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на подставку (4).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку с заземлением.
7 Включите чайник выключателем (6) – должен загореться сигнальный индикатор и указатель уровня воды (3).
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Выключатель вернется в исходное положение –
индикатор погаснет.
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из
розетки питающей сети.
ВНИМАНИЕ: Наливая в чайник воду необходимо
следить за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
Уровень воды в чайнике повышается с некоторым
запаздыванием по сравнению с быстротой наливания
воды. Это вызвано медленным протеканием воды через
фильтр, что может стать причиной перелива воды. Этого
можно избежать, наливая воду особенно осторожно
перед максимальной отметкой.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
Чтобы чайник можно было включить еще раз, дайте ему
остыть (oк. 15 мин.). Когда чайник полностью остынет,
перед следующим включением его нужно снять с подставки, поставить на нее снова и только тогда включить
выключателем (6). Процесс можно ускорить, наливая
в чайник холодную воду.
GW17-055_v01
Очистка и консервация
(Рис. C)
ВНИМАНИЕ: Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Извлеките фильтр (8).
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой
(может быть увлажнена средством для мытья посуды).
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
Замена фильтра – удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь
нужно удалить. Для этого используется 6% или 10% уксус.
●● Откройте крышку (5).
●● Извлеките фильтр (8).
●● Промойте его под струей воды.
●● Залейте в чайник 0,5 л уксуса и включите (6).
●● Вскипятите ускус и оставьте в чайнике на ок. 60 минут.
●● Затем уксус нужно слить, а чайник промыть чистой
водой.
●● Снова наполните чайник свежей водой, вскипятите
и вылейте.
●● В случае, если на дне чайника еще останется накипь,
действия нужно повторить.
●● Закончив удаление накипи, установите фильтр (8) на
место в обратной очередности.
ВНИМАНИЕ: Несвоевременное удаление накипи
может привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам..
BG
Уважаеми клиенти!
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа във
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранва-
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
По време на използване на електрически уреди винаги
спазвайте следните основни изисквания за безопасност:
●● Каната е предназначена само за домашно използване.
●● Включвайте каната само към мрежа с променлив ток
220÷240 V, към контакт със заземяване.
●● Типът кана, за който се отнася тази инструкция,
много бързо кипва вода и изразходва около 10 A ток
от електрическата инсталация.
●● Проверете дали мрежовите предпазители са пригодени за такава консумация на мощност. По време на
кипване на вода изключете другите уреди от същата
верига.
●● Слагайте каната винаги върху стабилна, равна
и гладка повърхност; захранващият кабел не бива да
виси от ръба на повърхността, върху която е поставена каната.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Каната може да се използва само със захранващата
основа от комплекта, предназначена за дадения тип
кана.
●● Не препълвайте каната над нивото „max” – по време
на кипене врящата вода може да пръска.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Бъдете особено внимателни по време на работа
с каната в присъствието на деца.
●● Не включвайте каната, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на водата
– кондензираната водна пара може да изтече извън
каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
16
вода по време на напълване или миене.
щия кабел.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните елек-
трически елементи, както и на захранващата основа,
преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Пазете се от излизащата по време на кипене пара.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната без филтър.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв случай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.
●● Преди почистване каната трябва изцяло да изстине.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни
миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те
могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни
или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Вместимост 2 литра.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на електрическата кана (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Устие
Корпус
Двустранен индикатор на нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Бутон за отваряне на капака
Превключвател
Дръжка
Филтър срещу утайки
Място за захранващия кабел
GW17-055_v01
Подготовка на каната за работа
Преди първото използване на каната или след продължителен период, в който не е използвана, тя трябва
да се измие отвън (начинът на миене е описан в точка
„Почистване и поддръжка”), напълнете каната с вода
до максималното ниво, а след това четири пъти кипнете
вода (всеки път наливайте прясна) и отново я измийте.
Употреба и работа на каната
(Рис. B)
1 Натиснете бутона на капака (5) – ще се отвори капакът
на каната.
2 Поставете филтъра (8) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
ВНИМАНИЕ: Не наливайте вода под долното или
над горното ниво на индикатора (3).
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с натискане на превключвателя (6)
– ще светне лампата на превключвателя и индикаторът
на нивото на водата (3).
8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното
положение – лампата ще изгасне.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
ВНИМАНИЕ: Винаги внимавайте да не надвишавате номиналната вместимост на каната при
наливане на вода.
Увеличаването на нивото на водата в каната става със
закъснение спрямо бързината на наливане на водата.
Това е така, тъй като водата се задържа от филтъра.
Можете да избегнете препълването, като наливате
водата особено внимателно накрая преди достигане на
максималното ниво.
В случай че включите каната празна, термопрекъсвачът
автоматично изключва захранването.
За да включите отново каната след изстиването й (около
15 мин.), свалете я от основата й, сложете я обратно
и я включете с бутона (6). Изстиването на каната може
да се ускори с наливане на студена вода в нея.
Почистване и поддръжка
(Рис. C)
ВНИМАНИЕ: Почиствайте каната само когато
е студена.
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
GW17-055_v01
2 Извадете филтъра (8).
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена
с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Смяна на филтъра – отстраняване на
котления камък
В случай че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6% или 10% оцет.
●● Отворете капака (5).
●● Извадете филтъра (8).
●● Изплакнете филтъра с течаща вода.
●● Налейте в каната 0,5 л оцет и включете каната (6).
●● Кипнете оцета и оставете каната за около 60 минути.
●● Излейте оцета и изплакнете каната с чиста вода.
●● Напълнете каната с прясна вода, кипнете я, а след
това излейте водата.
●● Ако е останал котлен камък на дъното, повторете
гореописаните действия.
●● След приключване на тези действия поставете филтъра (8) в каната по ред, обратен на свалянето на
филтъра.
ВНИМАНИЕ: Ако котленият камък не се отстранява от каната, това може да доведе до повредатай.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини..
17
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування електрочайником
Під час користування електрообладнанням, необхідно
дотримуватися нижче вказаних основних вимог безпеки:
●● Електрочайник призначений виключно для домашнього використання.
●● Електрочайник підключайте тільки до розетки перемінного струму 220÷240 V, оснащеної захисним штифтом.
●● Тип електрочайника, якого стосується ця інструкція
дуже швидко кип’ятить воду i відбирає близько 10 A
струму від електроустановки.
●● Перевірте, чи застосовані запобіжники мережі, пристосовані до цього відбору потужності. Під час кип’ятіння
води відключіть інше обладнання від цього контуру.
●● Покладайте електрочайник на стабільній, рівній та
плоскій поверхні; приєднувальний кабель не може звисати за край поверхні, на якій встановлений чайник.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Електрочайником можна користуватися тільки разом
з доданою підставкою живлення, призначеною для
даного типу.
●● Не переповнювати електрочайник за рівень „max” –
під час кип’ятіння кип’яча вода може виприснути.
●● Вживати чайник тільки для кип’ятіння води.
●● Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи
з електрочайником у присутності дітей.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний провід
або корпус пошкоджені.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід;
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
скип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати назовні чайника.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
18
●● Не
занурюйте електрочайник і підставку живлення
у воду під час наповнення або миття.
●● Зверніть увагу, щоб не замочити вилку приєднувального кабелю.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним
включенням електрочайника до мережі старанно їх
висушіть.
●● Уникайте контакту з парою, що виходить під час
кип’ятіння.
●● Не запускайте електрочайник, у якому немає води.
●● Не запускайте електрочайник без встановленого
фільтра.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
у противному разі автоматичний вимикач не задіє.
●● Перед очищуванням, чайник залишіть до повного
охолодження.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні
графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.;
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Ємність 2 літри.
Електрочайник ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини електрочайника (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Носик
Корпус
Двобічний індикатор рівня води
Обертальна живильна підставка
Кнопка для відкриття кришки
Важіль включення
Ручка
Протиосадовий фільтр
Сховище для живильного кабелю
GW17-055_v01
Підготовлення електрочайника до праці
Перед першим користуванням електрочайником
або після довготривалої перерви у користуванні,
потрібно умити його всередині (спосіб миття вказаний у пункті «Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім чотирикратно скип’ятити воду (кожен раз свіжу порцію)
i повторно умити.
Обслуговування і робота чайника
(Рис. B)
1 Натисніть кнопку кришки (5) – відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (8) в електрочайнику – якщо раніше
був вийнятий.
3 Наповнити електрочайник потрібною кількістю води
(рівень видимий на показнику (3)).
УВАГА: Не кип’ятити воду кількістю нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (3).
4 Закрити кришку.
5 Помістити електрочайник на підставку живлення (4).
6 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із
захисним штифтом.
7 Уключіть чайник натискаючи важіль (6) – запалиться
лампочка важеля i показник рівня води (3).
8 Після скип’ятіння води, електрочайник автоматично
виключиться, вимикач повертається у вихідне положення
– лампочка згасне.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального
кабелю з розетки.
УВАГА: Звертайте увагу, щоб не перевищувати
номінальну ємність електрочайника під час наповнення водою.
Збільшення рівня води в електрочайнику затримується
у відношенні до швидкості наповнення водою. Причиною цього є гальмування потоку через фільтр. Це можна
попередити шляхом обережного наливання останніх
порцій води до моменту досягнення максимального рівня
води.
У разі включення порожнього електрочайника відбувається автоматичне відключення напруги термічним вимикачем.
Для повторного включення електрочайника після охолодження (бл. 15 хв.), необхідно зняти його з основи,
повторно встановити і включити електрочайник шляхом
натиснення важеля (6). Охолодження можна прискорити,
вливаючи в електрочайник холодну воду.
GW17-055_v01
Очищення і зберігання
(Рис. C)
УВАГА: Очищувати тілько холодний електрочайник!
1 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2 Вийміть фільтр (8).
3 Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої
ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди.
Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою
оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
Заміна фільтра – видалення каменю
У разі нагромадження вапняного осаду на дні чайника,
необхідно видалити камень. З цією метою застосовується 6% або 10% оцет.
●● Відкрити кришку (5).
●● Вийміть фільтр (8).
●● Вимийте фільтр під проточною водою.
●● Налийте до чайника 0,5 л оцту i включіть чайник (6).
●● Скип’ятити оцет i залишити в електрочайнику на
близько 60 хвилин.
●● Вилити оцет, чайник виполоскати чистою водою.
●● Наповнити чайник свіжою водою, скип’ятити її, після
скип’ятіння вилити воду.
●● Якщо камінь залишився на дні, повторіть вказані
вище дії.
●● Після очищення, установіть фільтр (8) в електрочайник, виконуючи дії, протилежні до тих, що проводяться при вийманні фільтра.
УВАГА: Невидалення каменю може привести до
пошкодження електрочайника.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому
макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер
для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні
елементи можуть бути небезпечними для
навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
19
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
20
GW17-055_v01
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos
Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės žemiau
išvardintų pagrindinių saugumo reikalavimų:
●● Virdulys yra skirtas tik buitiniam naudojimui.
●● Virdulys gali būti jungiamas tiktai į 230 V įtampos kintamosios srovės tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
●● Virdulys tipas 17Z017 vandenį užvirina labai greitai ir jam
reikalinga maždaug 10 A stiprumo srovė.
●● Patikrinkite, ar Jūsų elektros kontūre instaliuoti tinkami
saugikliai, pritaikyti tokiam galios poreikiui. Vandens virinimo metu išjunkite kitus į tą patį kontūrą įjungtus prietaisus.
●● Visuomet virdulį statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio
paviršiaus; maitinimo laidas negali kabėti žemiau paviršiaus, ant kurio stovi virdulys, krašto.
●● Niekuomet nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Neleiskite prie jo vaikų.
●● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas ar
jo izoliacija yra akivaizdžiai pažeista.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
Sugedus neatjungiamai instaliuotam maitinimo laidui,
saugumo sumetimais jis turi būti keičiamas gamintojo
arba specializuoto serviso, arba kvalifikuoto specialisto.
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams, reikia kreiptis į specializuotą servisą.
●● Virinimo metu nelieskite virdulio metalinio korpuso –
norėdami perkelti virdulį į kitą vietą, laikykite jį už rankenos.
●● Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu
maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso
tipui.
●● Nepripildykite virdulio aukščiau maksimalios talpos atžymos – užviręs vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
●● Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
●● Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo
– garų kondensato lašai gali nubėgti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
●● Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
●● Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo
pagrindo į vandenį.
GW17-055_v01
●● Saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo laido kištuko.
●● Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus vėl
galima naudotis virduliu.
●● Saugokitės virimo metu besiveržiančių garų.
●● Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
●● Nenaudokite virdulio be filtro.
●● Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
●● Prieš valant virdulys turi būti visiškai atvėsęs.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų ir
pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti
ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius: padalas,
ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmonėms
su ribotais fiziniais, jusliniais ar psichiniais gebėjimais ar
neturintiems pakankamai žinių ar patirties, be asmens,
atsakingo už jų saugumą, priežiūros arba šiam nesupažindinus jų su prietaiso naudojimo principu.
●● Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Nominalus tūris: 2 l
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
Virdulio sandara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(A brėž.)
Snapelis
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Dangtelio atvėrimo mygtukas
Įjungimo svirtelė
Rankenėlė
Nuosėdų filtras
Vieta maitinimo laidui
Virdulio parengimas darbui
Prie naudojant virdulį pirmą kartą, išplaukite jo vidų
(plovimo būdas aprašomas tolesniame instrukcijos
skyriuje), pripildykite iki atžymos „max”, keturis kartus
užvirinkite vandenį (kaskart pripilkite šviežio vandens) ir
vėl išplaukite.
21
Virdulio aptarnavimas ir darbas
(B brėž.)
1 Paspauskite ant dangtelio esantį mygtuką (5).
2 Įdėkite į virdulį filtrą (8) – jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite virdulį reikiamu kiekiu vandens (vandens
lygis matomas skalėje (3)).
DĖMESIO: Nevirinkite vandens žemiau apatinės ar
aukščiau skalės viršutinės atžymos.
4 Uždarykite dangtelį.
5 Pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo (4).
6 Įkiškite laido kištuką į tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
7 Įjunkite virdulį, nuspausdami svirtelę (6) – užsižiebs lemputė ir vandens lygio indikatorius (3).
8 Vandeniui užvirus, virdulys išsijungs automatiškai,
o išjungiklis grįš į pradinę padėtį – lemputė užges.
Jeigu ketinate toliau naudotis virduliu, nebūtina ištraukti maitinimo laido kištuko iš lizdo.
DĖMESIO: pildami vandenį, stenkitės neviršyti nustatytos virdulio talpos.
●● Išpilkite actą, o virdulį išskalaukite švariu vandeniu.
●● Pripilkite virdulį šviežio vandens, užvirkite ir išpilkite.
●● Likus ant dugno akmenų, pakartokite procedūrą
dar
kartą.
●● Baigę valyti, įdėkite filtrą (8) atgal į virdulį, atlikdami
veiksmus priešinga filtro išėmimui tvarka.
DĖMESIO: Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali
perkaisti ir sugesti.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
Vandens lygis virdulyje kyla lėčiau, lyginant su pylimo greičiu.
Taip yra todėl, kad filtras sulėtina vandens patekimą į vidų.
Perpylimo galima išvengti, atidžiai baigiant pildyti virdulį, kol
bus pasiektas maksimalus vandens lygis.
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis temperatūrinis
išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia.
Norint vėl įjungti ataušusį virdulį (mažd. po 15 min.), reikia
nukelti jį nuo pagrindo ir vėl pastatyti atgal bei nuspausti įjungimo svirtelę (6). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį
šalto vandens.
Valymas ir priežiūra
(C brėž.)
DĖMESIO: Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (8).
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu
indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu.
Filtro keitimas ir nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Tam naudojamas 6% arba 10%
actas.
●● Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį (5).
●● Išimkite filtrą (8).
●● Nuplaukite filtrą po tekančio vandens srove.
●● Įpilkite į virdulį 0,5 l acto ir įjunkite virimą.
●● Užvirkite actą ir palikite pastovėti maždaug 30 minučių.
22
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
GW17-055_v01
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Lietojot elektrisko ierīci vienmēr jāievēro pamata drošības
pasākumi:
●● Tējkanna plānota izmantošanai mājās apstākļos.
●● Tējkannu pieslēdziet tikai pie 230 V mainīgas strāvas
padeves ar strāvas drošinātāju.
●● Tējkanna tips 17Z017 ļoti ātri vāra ūdeni un patērē ap
10 A no strāvas padeves.
●● Pārbaudiet, vai izmantoti elektrotīkla drošinātāji spēj izturēt šo elektrības patēriņu. Ūdens vārīšanas laikā atvienojiet citas ierīces no šīs elektriskās ķēdes.
●● Vienmēr uzstādiet tējkannu uz stabilas un līdzenas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri virsmas
malai, uz kuras stāv tējkanna.
●● Pievērsiet īpašu uzmanību lietojot tējkannu bērnu klātbūtnē.
●● Nelietojiet ierīci, ja barošanas vads ir bojāts, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas
velkot aiz vada.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam,
specializētai apkopei vai kvalificētai personai lai izvairītos no bīstamām situacijām. Ierīces remontu var veikt
tikai kvalificēta apkope.
Nepareizs remonts var būt kaitīgs lietotājam. Ja ierīcei ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nepieskarieties tējkannas korpusam vārīšanas laikā – lai
pārvietotu tējkannu lietojiet tikai tās rokturi.
●● Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
barošanas bāzi, kas ir paredzēta attiecīgam tipam.
●● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs „max” līmeņa– vārīšanas
laikā verdošs ūdens var no tās izplūst.
●● Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
●● Neatveriet vāciņu tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
●● Neuzstādiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
●● Neiegrimstiet tējkannu vai tās barošanas bāzi ūdenī piepildīšanas un tīrīšanas laikā.
●● Uzmanieties, lai nesaslapinātu elektrības vada kontaktdakšu.
●● Gadījumā, kad iekšējie elektriskie elementi un arī barošanas bāze samirka, pirms tējkannas atkārtotas pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi nosausiniet tos.
GW17-055_v01
●● Esiet uzmanīgi, no verdoša ūdens iet kārsti tvaiki.
●● Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
●● Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
●● Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāciņu – nepaveiks
automātiskā izslēgšana.
●● Pirms tīrīšanas, tējkannai pilnīgi jāatdziest.
●● Apakšdaļas tīrīšanai nelietojiet nekādus agresīvus mazgāšanas līdzekļus kā emulsija, tīrīšanas pieniņš, pasta
un līdzīgas. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju,
grafiskos simbolus kā: skalas, apzīmējumi, brīdinājuma
zīmogi, un līdzīgas.
●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības
vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod par viņu
drošību atbildīgai personai.
●● Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar ierīci.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums 2 litri.
ZELMER tējkanna atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
Tējkannas uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Zīm. A)
Snīpis
Apvalks
Abpusējs ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida bāze
Vāciņa atvēršanas poga
Ieslēgšanas svira
Rociņa
Filtrs pret nosēdumiem
Elektrības vada nodalījums
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms izmantošanas izmazgājiet tējkannu iekšā (tīrīšanas apraksts tālākā instrukcijas daļā), ielejiet ūdeni līdz
‘max’ līmenim, uzvāriet ūdeni četras reizes (ikreiz jaunu
porciju) un vēlreiz izmazgājiet.
23
Tējkannas ieslēgšana un darbošanās (Zīm. B)
1 Nospiediet pogu uz vāciņa (5) un tējkannas vāciņš atvērsies.
2 Novietojiet filtru (8) tējkannā – ja agrāk tika izņemts.
3 Ielejiet ūdeni līdz nepieciešamajām līmenim (līmenis
ir redzams rādītājā (3)).
UZMANĪBU: Nevāriet ūdeni daudzumā zem apakšējā
vai augšējā līmeņa rādītājā (3).
4 Aizveriet vāciņu.
5 Uzstādiet tējkannu uz barošanas bāzes (4).
6 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai
ar strāvas drošinātāju.
7 Ieslēdziet tējkannu nospiežot sviru (6) – nodegsies svira
lampiņa un ūdens līmeņa rādītājs (3).
8 Pēc ūdens uzvārīšanās, tējkanna izslēgsies automātiski
slēdzis atgriezīsies izejas pozīcijā – lampiņa nodzīs.
Ja paredzēta tālāka tējkannas lietošana, nevajag izņemt
elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
●● Izlejiet etiķi ārā un izskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
●● Piepildiet tējkannu ar svaigu ūdeni, pēc uzvārīšanas izlejiet ūdeni ārā.
●● Atkārtojiet procedūru vēlreiz ja nosēdumi palika.
●● Pēc šīm darbībām ielieciet filtru (8) tējkannā visu darot
pretējā kārtībā nekā noņemot filtru.
UZMANĪBU: Katlakmens noņemšanas nolaidība var
novest līdz tējkannas bojāšanai.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (pe) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta. Nevajadzīgu
aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā,
jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var
radīt draudus apkārtējai videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
UZMANĪBU: Jāpievērš uzmanība, lai nepiepildītu tējkannu virs norādītā tējkannas tilpuma.
Ūdens līmeņa pacelšanās tējkannā ir lēnāka nekā ūdens
ieliešanas ātrums. To nolemj plūsmas apturēšana, ko izraisa
filtrs. Var izvairīties no tās, īpaši piesardzīgi iepildot pēdējās
ūdens porcijas pirms maksimālā ūdens līmeņa sasniegšanas. Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs.
Lai vēlreiz ieslēgtu tējkannu pēc atdzišanas (ap. 15 min),
jānoņem tā no bāzes, atpakaļ tā tur jāuzstāda un jāieslēdz
tējkanna nospiežot slēdzi (6). Tējkannas atdzišanu var paātrināt, ielejot aukstu ūdeni.
Tīrīšana un konservācija
(Zīm. C)
UZMANĪBU: Mazgājiet tējkannu tikai kad tā atvēsinās!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (8).
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni.
Filtra nomaiņa – Katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Ar šo mērķi izmantojiet 6% vai 10% etiķi.
●● Atveriet vāciņu ar pogu (5).
●● Noņemiet filtru (8).
●● Iztīriet to zem tekoša ūdens.
●● Ielejiet 0,5 L etiķa tējkannā un ieslēdziet to.
●● Uzvāriet etiķi un atstājiet etiķi uz 30 minūšu.
24
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW17-055_v01
ET
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume alljärgneva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata turvalisuse nõuannetele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et seda saaks ka hiljem
toote kasutamise käigus kasutada.
Elektrilise veekeetja ohutu ja õige
kasutamise juhised
Elektriseadme kasutamise ajal järgige alati alljärgnevaid elementaarseid ohutusnõudeid:
●● Veekeetja on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes.
●● Ühendage veekeetja ainult 230 V vahelduvvooluvõrgu
maandatud pistikupessa.
●● Veekeetja (mudel 17Z017) ajab vee väga kiiresti keema
ning kulutab kuni 10 A voolu.
●● Kontrollige, kas võrgu kaitsmed on taluvad sellist pinget.
Vee keetmise ajal lülitage teised seadmed antud vooluringist välja.
●● Asetage veekeetja alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele
pinnale, ühendusjuhe ei tohi rippuda alla üle selle pinna
ääre, kus seisab veekeetja.
●● Laste juuresolekul olge veekeetja kasutamisel eriti ettevaatlik.
●● Ärge lülitage veekeetjat tööle, kui toitejuhe on kahjustatud või kui korpusel on nähtavad kahjustused.
●● Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest sikutades.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses
või spetsialisti poolt.
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale
tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
●● Ärge puudutage vee keetmise ajal veekeetja metallist
korpust – teisaldamiseks kasutage ainult veekeetja käepidet.
●● Kannu võib kasutada ainult sellele mudelile mõeldud toitealusega.
●● Ärge täitke kannu üle “max” märgistuse - keemisel võib
vesi kannust välja pritsida.
●● Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks.
●● Ärge avage kannu kaant vahetule peale vee keetmist piiskadeks muutunud veeaur võib kannust välja sattuda.
●● Ärge jätke kannu kuumadele esemetele ega nende lähedusse.
●● Ärge kastke veekeetjat ega toitealust veega täitmisel ja
pesemisel vette.
●● Olge ettevaatlik, et mitte teha ühendusjuhtme pistikut
märjaks.
GW17-055_v01
●● Kannu sisemiste elektriosade, samuti toitealuse veega
ülevalamisel kuivatage veekeetja enne uuesti vooluvõrku
lülitamist korralikult kuivaks.
●● Hoiduge keemise ajal väljuva veeauru eest.
●● Ärge lülitage tööle tühja veekeetjat.
●● Ärge kasutage veekeetjat ilma filtrita.
●● Ärge kasutage veekeetjat, kui kaas on avatud - sel juhul
automaatne väljalülitamine ei toimi.
●● Enne puhastamist peab veekeetja olema täielikult maha
jahutnud.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid detergente, nagu emulsioon, piim, pasta jne. Nad võivad
kustutada pealetrükitud graafilise info, nagu: jaotused,
tähendused, hoiatusmärgid jne.
●● Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme
kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
●● Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Mahtuvus 2 liitrit.
ZELMERi veekeetja vastab nõutavatele normidele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
Veekeetja ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(joonis A)
Tila
Korpus
Kahepoolne veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Kaane avamise nupp
Lülitikang
Käepide
Filter
Ühendusjuhtme peidik
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Enne esimest kasutamist tuleb veekeetja seest puhtaks
pesta (pesemise viis on kirjeldatud juhendi hilisemas
osas), täita veega kuni „max” märgistuseni, keeta vett
neli korda (iga kord vett vahetades) ja uuesti puhtaks
pesta.
25
Veekeetja kasutamine ja toimimine (joonis B)
1 Vajutage kaanel (5) olevat nuppu ja avage veekeetja
kaas.
2 Asetage filter (8) veekeetjasse – juhul, kui see oli eemaldatud.
3 Täiteke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on näha
näidikul (3)).
TÄHELEPANU: Ärge keetke näidiku (3) alumisest märgist väiksemat või ülemisest märgist suuremat veekogust.
4 Sulgege kaan.
5 Asetage veekeetja toitealusele (4).
6 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu maandatud
pistikupessa.
7 Lülitage veekeetja sisse vajutades kangile (6) – kangi
lamp ja veetaseme näidik (3) süttivad põlema.
8 Peale vee keemaminemist lülitub veekeetja automaatselt
välja, lüliti pöördub tagasi lähteasendisse – lamp kustub.
Kui soovite veekeetjat edasi kasutada, ei pea ühendusjuhet
pistikupesast kindlasti eemaldama.
TÄHELEPANU: Pöörake tähelepanu, et veega täitmisel
ei ületaks veekeetja nominaalset mahutavust.
Veetaseme kerkimine veekeetjas on aeglasem vee sissevalamise kiirusest. Seda põhjustab voolu pidurdumine filtrist
läbivoolamisel. Seda võib vältida, valades lõpupoole, enne
vee maksimaalse taseme saavutamist, vett ettevaatlikult.
Tühja veekeetja sisselülitamise korral lülitab termiline väljalüliti toite automaatselt välja.
Veekeetja uuesti sisselülitamiseks peale jahutmist (umbes
15 min.), tuleb see aluselt eemaldada, asetada sinna uuesti
ning vajutades kangile (6) lülitada veekeetja uuesti sisse.
Veekeetja jahtumist võib kiirendada, valades sinna sisse
külma vett.
Puhastamine ja hooldamine
Filtri vahetamine – katlakivi lahustamine
Kui veekeetja põhjale tekib katlakivi, tuleb see eemaldada.
Selleks kasutage 6%-st või 10%-st äädikat.
●● Avage kaas nupu (5) abil.
●● Eemaldage filter (8).
●● Peske seda voolava vee all.
●● Valage veekeetjasse 0,5 l äädikat ning lülitage sisse.
●● Ajage äädikas keema ja jätke veeketjasse umbes 30
minutiks.
●● Valage äädikas välja ning loputage veekeetjat puhta
veega.
●● Täitke veekeetja puhta veega, ajage see keema. Peale
keetmist valage vesi ära.
●● Juhul, kui põhjale jäi katlakivi, korrake protseduuri.
●● Peale protseduuri lõpetamist asetage filter veekeetjasse
tagasi vastupidises järjekorras väljavõtmisele.
TÄHELEPANU: Katlakivi mitte-eemaldamine veekeetjast võib põhjustada selle kahjustumist.
Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses.
See pole ei keeruline, ega kulukas. Sellel eesmärgil:
papist pakend viige makulatuurikonteinerisse,
kilekotid (polüetüleen) visake plastikukonteinerisse.
Kasutatud seadmed andke ära vastavasse
kogumispunkti, sest seadmes olevad ohtlikud
ained võivad olla keskkonnale ohtlikud.
Ärge visake olemprügi hulka!!!
(joonis C)
TÄHELEPANU: Puhastage ainult külma veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik seinakontaktist välja.
2 Eemaldage filter (8).
3 Puhastage seest märja, nõudepesuvahendiga niisutatud
lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sisemiselt ja välimiselt
seinalt pühkige neid äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputage veekeetjat puhta veega.
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
26
GW17-055_v01
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures during
the operation of the electric appliance:
●● The kettle is intended for household use only.
●● Plug the kettle into a 220÷240 V alternating current
socket equipped with an earth pin only.
●● The kettle type covered by this user’s manual brings
water to boil very quickly and draws up to 10 A of current
from the mains.
●● Check that the mains fuses used can cope with this level
of power consumption. While boiling water, unplug all
other appliances from this circuit.
●● Place the kettle on a stable, even and flat surface; the
connecting cord may not hang over the edge of the
surface on which the kettle is placed.
If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
Repairs may only be undertaken by qualified staff.
Repairs not properly carried out may result in serious
injuries to the user. In case of malfunction, contact
specialized service centre.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
●● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator
„max” – water might spatter out of the kettle.
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Special attention is necessary when the kettle is used in
the presence of children.
●● Do not operate the appliance if the power cord is
damaged or the kettle body is visibly damaged.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by the
cord.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior of
the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the connecting cord.
●● In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base, carefully
GW17-055_v01
dry these elements before plugging the kettle into the
mains.
●● Mind the steam coming out of the kettle while water is
boiling.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle without a filter.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
2 liter capacity.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the following
directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Fig. A)
Spout
Kettle body
Dual water indicator
Revolving power base
Lid release button
On/off lever
Handle
Anti-deposit filter
Storage space for the connecting cord
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the first use, wash the kettle inside (for washing
instructions see “Cleaning and maintenance”), fill it with
water up to the “max” level, and let it boil four times (use
fresh water each time) and wash again.
27
Operating instructions
of the electric kettle
(Fig. B)
1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
2 Place the filter (8) in the kettle – if it was taken out
before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (3)).
WARNING: Do not boil the water if it is below the
minimum level or beyond the maximum level on the
indicator (3).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (4).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin – the upper part of the kettle body will
light up.
7 Turn the kettle on by pressing the lever (6) – the lever
light and the water level indicator light will come on (3).
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
WARNING: Be careful not to fill up with water beyond
the nominal capacity when pouring water into the
kettle.
The rising of the water level in the kettle is delayed in relation
to the speed of pouring the water. It is caused by the filter
slowing down the speed of the flow. This can be prevented by
pouring the last portions of water extremely carefully before
the water reaches the maximum level on the indicator.
In the event that an empty kettle is switched on, it will be
switched off by a thermal device automatically.
In order to switch the kettle on again after it has cooled down
(approx. 15 minutes), take it off the base, replace it and
switch the kettle on by pressing the lever (6). The cooling
down of the kettle can be accelerated by puring cold water
into the kettle.
Cleaning and maintenance
Filter replacement – descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. 6% or 10% vinegar is used for this
purpose.
●● Open the lid (5).
●● Take out the filter (8).
●● Wash the filter under running water.
●● Pour in 0.5 l of vinegar and switch on the kettle (6).
●● Boil the vinegar and leave in the kettle for about 30
minutes.
●● Pour the vinegar out and rinse the kettle with fresh
water.
●● Fill the kettle up with fresh water, boil the water and pour
it out after is has boiled.
●● Repeat the above procedure if there still is scale on the
bottom.
●● When the procedure is finished, replace the fiter (8) in
the kettle, following the procedure of taking the filter out
in reverse order.
WARNING: Negligence in descaling the kettle may
results in its damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
(Fig. C)
WARNING: Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the filter (8).
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
28
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
GW17-055_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising