Zelmer ZCK1172X (CK1400) User Manual

Zelmer ZCK1172X (CK1400) User Manual
PL
Termowskaźnik.
CZ
Termo ukazatel.
SK
Termoindikátor.
HU
Termő kijelző.
RO
Termo indicator.
RU
Термо указатель.
BG
Термо индикатор.
UA
Термо вказівник.
EN
Thermo Indicator.
instrukcja
użytkowania
user
manual
CK1400
Czajnik elektryczny
Electric kettle
CK1400
Czajnik elektryczny
Electric kettle
PL
Plastikowa osłona dzióbka ograniczająca parowanie.
CZ
Plastový kryt nálevky omezující vypařování.
SK
Plastový kryt výlevky zabraňujúcej úniku vodnej pary.
HU
A gőzölést korlátozó, műanyag kiöntőnyílás-fedél.
RO
Elementul din plastic pentru protecţia ciocului care limitează
ieşirea aburilor.
RU
Пластиковая защита носика ограничивающая пар.
BG
Пластмасов предпазител на чучура ограничаващ
излизането на парата.
UA
Пластиковий захист носика, що обмежує пару.
EN
Plastic spout protection reducing steam release.
PL
Podświetlany wskaźnik poziomu wody.
CZ
Osvětlený ukazatel hladiny vody.
SK
Osvetlený indikátor úrovne vody.
HU
Megvilágított vízszintjelző.
RO
Indicatorul iluminat pentru nivelul apei.
RU
Подсвечиваемый указатель уровня воды.
BG
Осветен индикатор за нивото на водата.
UA
Вказівник рівня води з підсвіткою.
EN
Illuminated water gauge.
Linia Produktów Product Line
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Typ CK1400
FIERBĂTOR ELECTRIC
4–6
ELEKTRICKÁ KONVICE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
CK1400-001_v01
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
10–12
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
19–21
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
CK1400 Típus
Tип CK1400
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ELEKTRICKÁ KANVICA
Typ CK1400
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Typ CK1400
Tip CK1400
13–15
Тип CK1400
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Тип CK1400
25–27
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
Tipas CK1400
28–30
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
Tips CK1400
31–33
ET KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
Tüüp CK1400
34–36
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
Type CK1400
37–39
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
6
1
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
2
3
4
8
●
●
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
7
11
Szanowni Klienci!
10
9
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
5
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
B
●
●
●
1
2
3
4
●
●
5
6
7
8
●
●
C
●
●
●
1
2
3
4
4
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy
z czajnikiem w obecności dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi
rękami.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj metalowego korpusu czajnika podczas
gotowania – do przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni. Powierzchnia urządzenia pozostaje gorąca nawet po jego
wyłączeniu.
Nie przepełniaj czajnika ponad poziom „max” – w czasie
gotowania wrząca woda może z niego wypryskiwać.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania
parę.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie
ostygnąć.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Uwaga!
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli woda wrze.
Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci
elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewmątrz
pomieszczeń.
Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
CK1400-001_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Przygotowanie czajnika do pracy
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
Przed pierwszym użyciem czajnika należy umyć
go wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej
części instrukcji), napełnić wodą do poziomu
„max”, a następnie czterokrotnie zagotować
wodę (każdorazowo świeżą porcję) i ponownie
umyć.
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie używaj czajnika bez filtra.
Obsługa i działanie czajnika
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Czajnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Plastikowa osłona dzióbka – steam protect (2)
zabezpiecza przed wydostawaniem się pary
wodnej podczas gotowania. Osłona zmniejsza
również straty energii, utrzymując dłużej temperaturę wody w czajniku.
CK1400-001_v01
1 Naciśnij przycisk (6) i otwórz pokrywę czajnika.
2 Umieść filtr (9) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (4)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (4).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (5).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (7) – zaświeci się
wskażnik poziomu wody (4).
Podczas gotowania wody termo-wskaźnik
zmieni kolor z brązowego na czerwony. Kolor ten
informuje o gorącej powierzchni urządzenia.
(Rys. A)
Dzióbek
Plastikowa osłona dzióbka – steam protect
Obudowa
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywki
Dźwignia włączenia (0-I)
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Termo-wskaźnik
(Rys. B)
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie, dźwignia włączenia powróci do pozycji wyjściowej –
wskaźnik zasilania zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka zasilającego.
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
maksymalnej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po
ostygnięciu (ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, nalać wody, ponownie go tam postawić
i włączyć czajnik naciskając włącznik (7). Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając
do niego zimną wodę.
5
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. C)
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (9) i wymyj go pod bieżącą wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne,
które również mogą unosić się na wodzie.
Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń,
magnez, żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo­
wodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią
problemu w jego użytkowaniu. W przypadku
większego nagroma­dzenia osadów, należy
je usunąć według punktu „Rozpuszczanie
kamienia”.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę,
worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (6).
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g kwasku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (9) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy
go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga
należy powtórzyć cały proces.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
CK1400-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny
srozumitelné.
Nebezpečí/Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Nepřipojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy na přístroji může provádět pouze proškolený perzonál. Neodborně provedená oprava může
být nebezpečná pro uživatele. V případě poruchy se
obraťte na autorizovaný servis ZELMER.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části
konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Nedotýkejte se horkých ploch. Plocha spotřebiče je
horká i po jeho vypnutí.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad značku „max“, v okamžiku varu může horká voda vystříknout z konvice.
●● Dbejte, aby nedošlo k namočení přívodní šňůry
a zástrčky.
●● Buďte opatrní na horkou párku, která vychází z konvice v průběhu varu.
●● Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.
●● Neotevírejte víko v okamžiku, kdy se voda vaří.
●● Před čištěním spotřebiče vždy vyjměte přívodní kabel
ze zásuvky elektrické sítě.
●● Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly
osoby (včetně dětí) s fyzickým nebo psychickým omezením a osoby, které nemají zkušenosti s tímto spotřebičem a neznají ho. Výše uvedené osoby mohou
používat spotřebič pouze pod dohledem nebo v souladu s návodem k použití přístroje, který jim poskytnou
osoby, jež jsou odpovědné za jejich bezpečnost.
●● Dbejte, aby si s přístrojem nehrály děti.
CK1400-001_v01
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Spotřebič musí být používán pouze uvnitř místností.
●● Konvici lze používat pouze s originálním napájecím
podstavcem, určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo
konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich
blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo
by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty,
apod. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace
a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení,
výstražné znaky atd.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při jeho
použítí k obchodním účelům, nebo v gastronomických
zařízeních, se mění záruční podmínky.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
7
Během varu vody termo-ukazatel změní barvu
z hnědé na červenou. Tato barva informuje
o horkém povrchu spotřebiče.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Objem 1,7 l.
Konvice je spotřebič I třídy, vybavený kabelem s ochranným
vodičem a zástrčkou s ochranným kontaktem.
Konvice ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek vyhovuje požadavkům nařízení:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Popis konvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dbejte na to, aby jste nepřekročili maximální
objem konvice během nalévání vody.
(Obr. A)
Výlevka
Plastový kryt nálevky – steam protect
Plášť
Stupnice hladiny vody
Otočný napájecí podstavec
Tlačítko pro otevírání víka
Páčka pro zapnutí (0-I)
Rukojeť
Filtr proti usazeninám
Schránka na přívodní šňůru
Termo-ukazatel
V případě zapnutí prázdné konvice, dojde
k automatickému vypnutí konvice tepelnou
pojistkou.
Za účelem opětovného zapnutí konvice po
vychladnutí (cca 15 min.), ji sejměte z podstavce, nalejte do ní vodu, postavte zpět na
podstavec a zapněte konvici vypínačem.
Vychladnutí konvice lze urychlit, jestliže do ní
nalejete studenou vodu.
Čištění a údržba
(Obr. C)
Čistěte pouze zcela vychladlou konvici!
Plastový kryt nálevky – steam protest (2) zamezuje úniku vodní páru během varu. Kryt mimo
jiné snižuje ztrátu energie a déle udržuje teplotu vody v konvici.
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice
(způsob popsán v jiné části návodu), potom
naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“
a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět
uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvice
8 Po uvaření vody se konvice automaticky vypne, páčka
vypínače se vrátí do původní polohy – ukazatel napájení
zhasane.
Jestliže plánujete další použití konvice, není nutné vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
(Obr. B)
1 Stiskněte tlačítko (6) a otevřete víko konvice.
2 Pokud jste vytáhli filtr (9), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je znázorněná na stupnici (4)).
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (9) a umyjte ho pod tekoucí vodou.
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní kámen na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem navlhčeným v octu.
4 Konvici propláchněte čistou vodu.
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují
ve vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení není způsobeno špatnou prací přístroje
a nestanoví žádné zábrany v dalším používání.
V případě většího nahromazení nánosů, je
odstraňte podle bodu „Odstraňování vodního
kamene”.
Nevařte menší množství vody než znázorňuje
spodní část stupnice (4).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na napájecí podstavec (5).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím páčky zapněte konvici (7) – rozsvítí se
vodoznak (4).
8
CK1400-001_v01
Odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
●● Otevřete víko pomocí tlačítka (6).
●● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo přidejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte doplna vodou. Zapněte
konvici.
●● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
●● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
●● Vyjměte filtr (9), umyjte ho pod tekoucí vodou a následně
ho vložte na své místo.
●● Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
●● Jestliže zůstaly ve spotřebiči ještě zbytky nánosu, vyčistěte ho houbičkou a umyjte vodou, jestliže to nepomůže,
je nutné celý proces opakovat.
Jestliže nebude z konvice ostraňován vodní
kámen, může dojít k jejímu poškození.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodu.
CK1400-001_v01
9
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov Vám odporúčame používať výlučne originálne doplnky k spotrebičom
spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Tento návod na použitie si uschovajte pre prípadnú potrebu
počas neskoršieho používania spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny a odporúčania pre
správne používanie rýchlovarnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Zachovajte osobitnú pozornosť počas práce s rýchlovarnou kanvicou v prítomnosti detí.
●● Neuvádzajte spotrebič do činnosti v prípade, že prívodový
kábel alebo plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
●● Zástrčku nezasúvajte do zásuvky mokrými rukami.
●● V prípade, že prívodový kábel je poškodený, vymeňte
ho priamo u výrobcu, v špecializovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, čím sa vyhnete
riziku vzniku nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže
predstavovať vážnu hrozbu pre jeho používateľa.
V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné
stredisko spoločnosti ZELMER.
●● Nedotýkajte sa kovového korpusu rýchlovarnej kanvice
počas varenia – kanvicu prenášajte iba za jej držiak.
●● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Povrch spotrebiča zostáva horúci aj po jeho vypnutí.
●● Do rýchlovarnej kanvice nelejte vodu nad úroveň
„max” – počas varenia sa horúca voda môže z kanvice
vyliať.
●● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla
neodstala voda.
●● Vyhnite sa kontaktu s vystupujúcou parou zo spotrebiča počas varenia.
●● Pred čistením, by kanvica mala byť dostatočne
chladná.
●● Počas varenia vody, nikdy neodkrývajte horný uzáver.
●● Pred čistením, nikdy nezabudnite odpojiť prívodový
kábel spotrebiča zo zásuvky zdroja napätia.
10
●● Tento spotrebič nie je určený osobám (vrátane detí)
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobám, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, s výnimkou,
že vykonávajú prácu so zariadením pod dohľadom inej
osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu spotrebiča
v prítomnosti osôb zodpovedných za ich bezpečnosť.
●● Osobitnú pozornosť venujte deťom, aby sa so zariadením nehrali.
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu klaďte iba na stabilnom a rovnom povrchu. Prívodový káble nesmie voľne visieť
spoza okraja pracovnej dosky a dotýkať sa horúcich
povrchov.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky zdroja energie
potiahnutím za prívodový kábel.
●● Spotrebič sa môže používať iba vo vnútorných
priestoroch.
●● Rýchlovarná kanvica sa môže používať iba spolu s konzolou, ktorá je určená pre konkrétny typ spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
●● Veko kanvice neotvárajte bezprostredne po zovretí
vody – mohlo by dôjsť k úniku kondenzovanej vodnej
pary na povrch kanvice.
●● Rýchlovarnú kanvicu neumiestňujte na horúce plochy
alebo v ich blízkosti.
●● Pri plnení vody alebo počas umývania, neponárajte
rýchlovarnú kanvicu ani jej konzolu do vody.
●● V prípade vniknutia vody do vnútorných elektrických
komponentov alebo do konzoly, rýchlovarnú kanvicu
pred jej opätovným použitím dôkladne vysušte.
●● Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do prevádzky v prípade, že v nej nie je voda
●● Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte v prípade, že jej
veko nie je zatvorené – v takomto prípade, automatický spínač nie je aktívny.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, a pod.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými
časovými spínačmi alebo iným diaľkovým systém
ovládania.
CK1400-001_v01
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
spotrebiča
●● Spotrebič
je určený pre domáce účely. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky, v takomto prípade podliehajú zmene.
●● Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do činnosti bez aplikácie filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku
výrobku.
Objem 1,7 litra.
Rýchlovarná kanvica je spotrebičom I triedy, ktorý je vybavený prívodovým káblom s nulovým vodičom na uzemnenie
a bezpečnostnou zástrčkou.
Rýchlovarná kanvica Zelmer spĺňa požiadavky platných
noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Zloženie rýchlovarnej kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Obr. A)
Výlevka
Plastový kryt výlevky – steam protect
Vonkajší plášť
Indikátor úrovne hladiny vody
Otáčaví stredový konektor
Tlačidlo pre otvorenie veka
Vypínač (0-I)
Držiak
Filter na usadeniny
Úložný priestor na prívodový kábel
Termoindikátor
Plastový kryt výlevky – steam protect (2) zabraňuje úniku vodnej pary počas varenia. Kryt
rovnako prispieva k šetreniu spotrebovanej
energie a udržiava stálu teplotu vody v kanvici
po dlhší čas.
Uvedenie rýchlovarnej kanvice do prevádzky
Pred prvým použitím rýchlovarnej kanvice, ju
dôkladne umyte zvnútra (postup je opísaný
v nasledujúcej časti návodu), naplňte ju vodou
po ukazovateľ úrovne „max”, vodu štyrikrát
za sebou prevarte (vodu po každom prevarení
vymeňte) a nakoniec kanvicu opláchnite.
CK1400-001_v01
Obsluha a prevádzka rýchlovarnej
kanvice
(Obr. B)
1 Stlačte tlačidlo (6) a otvorte veko kanvice.
2 Do rýchlovarnej kanvice umiestnite filter (9) – v prípade,
že ste ho pred tým vybrali.
3 Do rýchlovarnej kanvice nalejte požadované množstvo
vody (úroveň hladiny bude viditeľný na indikátore (4)).
Vodu nevarte v prípade, že jej hladina sa nachádza pod úrovňou dolnej alebo nad úrovňou
hornej hranice indikátora vody (4).
4 Zatvorte veko.
5 Rýchlovarnú kanvicu položte na konzolu (5).
6 Zasuňte zástrčku prívodového kábla do zásuvky zdroja
napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným kolíkom.
7 Rýchlovarnú kanvicu zapnite stlačením vypínača (7) –
rozsvieti sa vodoznak (4).
Pri varení vody, termoidikátor zmení farbu
z hnedej na červenú. Táto farba Vás upozorní
na to, že povrch kanvice je horúci.
8 Po zovretí vody, sa kanvica automaticky vypne, vypínač
sa vráti do svojej pôvodnej polohy – indikátor napätia zhasne.
Ak plánujete rýchlovarnú kanvicu použiť ešte raz, zástrčku
prívodového kábla nemusíte vyťahovať zo zásuvky zdroja
napätia.
Pri nalievaní vody do kanvice, dbajte na to, aby
ste neprekročili maximálny objem kanvice.
V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice, termostatický vypínač automaticky preruší tok elektrickej energie.
Pre opätovné použitie kancice po jej vychladnutí
(pribl. 15 min.), je potrebné ju odobrať z konzoly,
naliať do nej vodu, postaviť na pôvodné miesto
a zapnúť kanvicu stlačením vypínača (7). Chladenie rýchlovarnej kanvice môžete urýchliť tak,
že do jej vnútra nalejete studenú vodu.
Čistenie a údržba
(Obr. C)
K čisteniu rýchlvarnej kanvice môžete pristúpiť
iba ak dostatočne vychladla!
1 Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
2 Vytiahnite filter (9) a umyte ho pod tečúcou vodou.
3 Vonkajší povrch kanvice utrite mäkkou navlhčenou utierkou s malým množstvom čistiaceho prostriedku na umývanie
riadu.
Na odstránenie vodného kameňa z vnútorných stien kanvice
použite utierku namočenú v octe.
4 Kanvicu opláchnite čistou vodou..
11
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného
kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo
vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú
spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča
a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je
potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode
„Odstraňovanie vodného kameňa”.
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
●● Otvorte veko kanvice pomocou tlačidla (6).
●● Do kanvice nalejte 0,5 l octu alebo nasypte 40 g kyseliny
citrónovej a doplňte vodou po hornú hranicu. Rýchlovarnú kanvicu zapnite.
●● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
●● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
●● Vyberte filter (9) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
●● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
●● V prípade, že v kanvici zostali ešte nejaké usadeniny, je
potrebné ju vytrieť utierkou a opláchnuť vodou. Ak by to
nepomáhalo, zopakujte celý proces odnova.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Ponechanie vodného kameňa vo vnútri kanvice
môže spôsobiť jej poškodenie.
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku
jeho nesprávneho používania.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na
výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
12
CK1400-001_v01
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Ezek kifejezetten ehhez
a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
Meg kell győződni róla, hogy az alábbi utasításokat
megértették.
Veszély! / Figyelmeztetés!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon
a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ne dugja a dugaszt nedves kézzel a hálózati
dugaszolóaljzatba.
●● Ha a fixen bekötött tápkábel sérült, a balesetek megelőzése céljából a cserével a készülék gyártóját, szakszervizt vagy a szakembert kell megbízni.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a ZELMER szervízéhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés
közben, ehelyett használja a készülék fogantyúját.
●● Ne érintse a felforrósodott felületeket. A készülék felületei még a kikapcsolás után is forrók maradnak.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy
a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön
érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
●● Nem szabad levenni a fedelet, ha a víz forr.
●● A berendezés tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati
vezeték dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
CK1400-001_v01
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy
a biztonságukért felelős személy részéről a készülék
használatára vonatkozóan oktattást kaptak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak
a készülékkel.
Figyelem!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján fel-
tüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre; a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról,
vagy a konyhai munkalapról, és nem érhet forró
felülethez.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
●● A berendezést csak beltérben szabad használni.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne állítsa a készüléket forró tárgyakra, vagy azok
közelébe.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek és az aljzat elöntése
esetén, újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki
a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert használni.
Útmutatás
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A
készülék háztartásbeli használatra készült.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
13
Ne forraljon a vízszintjelző (4) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó
mennyiségű vizet.
Műszaki adatok
A műszaki paraméterek a termék adattábláján olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A készülék az I. szigetelési osztályba tartozik, védőérrel és
biztonsági dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A ZELMER vízforraló megfelel a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
Vízforraló építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(A. ábra)
Csőr
Műanyag kiöntőnyílás-fedél – steam protect
Ház
Vízszínt jelző
Forgó, áramellátó alátét
Fedőnyitó gomb
Bekapcsoló kar (0-I)
Fogantyú
Lerakodás ellenes vízszűrő
Tápkábel-tartó
Termo-kijelző
8 A víz felforrása után a vízforraló automatikusan kikapcsol, a kapcsoló karja visszatér kiinduló helyzetbe – a tápfeszültség jelzése kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati
útmutató további részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig, majd ezt követően
négyszer egymás után forraljon fel benne vizet
(mindig új adagot). Ezt követően újra mossa le
a készüléket.
(B. ábra)
1 Nyomja meg a (6) gombot, és nyissa ki a vízforraló
fedelét.
2 Helyezze bele a szűrőt (9) a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (4)).
14
A víz forralása közben a termo kijelző a színét
barnáról vörösre változtatja. Ez a szín jelzi,
hogy a készülék felülete forró.
Figyelni kell arra, hogy a víz beöntésekor ne
lépje túl a vízforraló maximális űrtartalmát.
Műanyag kiöntőnyílás-fedél – steam protect (2)
megakadályozza, hogy forralás közben a vízpára kijöjjön. A burkolat csökkenti az energiaveszteséget is, hosszabb ideig melegen tartva
a vizet a vízforralóban.
Vízforraló működése és kezelése
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára (5).
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 Nyomja be a kart, hogy bekapcsolja a vízforralót (7) –
a vízszintjelző világít (4).
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az
áramellátást.
Miután a vízforraló kihűlt (kb. 15 perc), az ismételt bekapcsolásához le kell venni a talpáról, fel
kell önteni vízzel, majd visszatenni, és a kapcsoló megnyomásával be kell kapcsolni (7).
A teafőző kihűlését meg lehet gyorsítani, ha
hideg vizet öntenek bele.
Tisztítás és karbantartás
(C. ábra)
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad
elvégezni!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (9) és folyóvízben mossa el.
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse ki a készüléket tiszta vízzel.
A teafőző belsejében különféle üledékek keletkezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete,
amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszínére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok
(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik.
Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés
hibás működése okozza, és nem jelentenek
problémát a használatában. Nagyobb mennyiségű üledék felgyülemlése esetén azt a „Vízkőoldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell
távolítani.
CK1400-001_v01
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra 6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet
használni.
●● A (6) nyomógomb segítségével nyissa ki a fedelet.
●● Öntsön a teafőzőbe 0,5 l ecetet, vagy adjon a teafőzőhöz
40 g citromsavat, és töltse fel teljesen vízzel. Kapcsolja
be a teafőzőt.
●● Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
●● Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
●● Vegye ki a szűrőt (9), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
●● Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
●● Ha a készülékben maradt még valami üledék, azt egy
szivaccsal ki kell törölni, ha pedig ez nem segít, meg kell
ismételni az egész eljárást.
A vízkő eltávolításának elmulasztása a készülék meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Ez se nem nehéz, se nem túl költséges. Ehhez: a karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe, a műanyag
(PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő
konténerbe.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő
megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek
a környezetre.
Ne dobja ki a kommunális hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
CK1400-001_v01
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei
Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare. Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
dispozitivului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine
înţelese.
Pericol! / Avertizare!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Fiţi
deosebit de atenţi când folosiţi fierbătorul în
preajma copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul
de alimentare prezintă defecţiuni sau dacă observaţi
deteriorări ale carcasei sale.
●● Nu conectaţi ştecherul la priza de alimentare având
mâinile umede.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de service specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile dispozitivului pot fi efectuate numai de
către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care intervin defecţiuni, adresaţivă punctului specializat de service.
●● Nu atingeţi carcasa metalică a dispozitivului în timp ce
apa fierbe – folosiţi numai mânerul fierbătorului pentru
a-l muta.
●● Nu atingeţi suprafeţele încălzite. Suprafaţa dispozitivului este fierbinte chair şi după ce acesta a fost oprit.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste nivelul „max” marcat pe
vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atenţi să nu udaţi ştecherul cablului de alimentare.
●● Fiţi atenţi la aburul care se degajă în timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se
răcească complet.
●● Nu se recomandă ridicarea capacului în momentul în
care apa fierbe.
16
●● Înainte
de a începe curăţarea dispozitivului, întotdeauna trebuie să scoateţi cablul de alimentare din
priză.
●● Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către per
soane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească dispozitivul,
în afara cazului în care folosirea acestuia are loc sub
supravegherea sau în conformitate cu instrucţiunea
de utilizare a dispozitivului, care le-a fost transmisă de
către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, pentru ca aceştia să
nu se joace cu dispozitivul.
Atenţie!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Întotdeauna aşezaţi fierbătorul pe o suprafaţă stabilă,
netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să
atingă suprafaţa fierbinte.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai în interiorul
încăperilor.
●● Fierbătorul electric poate fi folosit doar când este
cuplat la suportul de alimentare detaşabil prevăzut
pentru tipul respectiv de dispozitive.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori fierbinţi de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea acestora.
●● Nu scufundaţi în apă baza de alimentare şi nici fierbătorul, atunci când acestea sunt umplute sau spălate.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
CK1400-001_v01
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Indicaţie
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire
la utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta
trebuie spălat pe dinăuntru (modul de spălare este descris în continuarea instruckcjunii), umpleţi fierbătorul cu apă până la nivelul
«max», fierbeţi de patru ori apă (de fiecare dată
schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi-l din nou.
●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul
în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Fierbătorul electric este un dispozitiv de clasa I, echipat cu
un conductor de racordare cu cablu de protecţie şi ştecher
cu contact de protecţie.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Construcţia fierbătorului electric
(Desen A)
1 „Ciocul” vasului
2 Element din plastic pentru protecţia ciocului – steam
protect
3 Carcasă
4 Indicator pentru nivelul apei
5 Bază de alimentare detaşabilă
6 Buton pentru deschiderea capacului
7 Comutator pentru punerea în funcţiune (0-I)
8 Mâner
9 Filtru împotriva depunerilor de calcar
10 Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
11 Termo-indicator
Element din plastic pentru protecţia ciocului
– steam protect (2) nu permite ieşirea aburilor
fierbinţi de apă în timpul procesului de fierbere.
Elementul protector micşorează, de asemenea,
pierderea de energie menţinând pentru o perioadă mai lungă de timp temperatura apei din
ceainic.
CK1400-001_v01
Deservirea şi funcţionarea
fierbătorului
(Desen B)
1 Apăsaţi butonul (6) şi deschideţi capacul ceainicului.
2 Aşezaţi filtrul (9) în fierbător – dacă a fost scos mai
înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (4)).
Nu fierbeţi apa într-o cantitate care se află sub
sau deasupra nivelului de pe indicatorul de (4).
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (5).
6 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza reţelei electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul (7) – se
va aprinde indcatorul nivelului de apă (4).
În timpul fierberii apei, termo-indicatorul îşi va
schimba culoarea din maro în roşu. Această
culoare ne informează că, suprafaţa dispozitivului este fierbinte.
8 După ce apa a fiert, ceainicul se va opri automat, butonul
pentru pornire se va reîntoarce la poziţia de ieşire – indicatorul de alimentare se va stinge.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecherului din priza electrică.
Trebuie să fiţi atenţi să nu depăşiţi capacitatea
maximală a ceainicului atunci când turnaţi apă
în acesta.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, va avea loc decuplarea automată a tensiunii cu ajutorul întrerupătorului termic.
Pentru a porni din nou ceainicul după ce acesta
s-a răcit (circa 15 minute), trebuie să îl daţi la
o parte de pe baza detaşabilă de alimentare,
turnaţi apă, puneţi-l la loc pe baza de alimentare şi puneţi în funcţiune ceainicul prin apăsarea întrerupătorului (7). Răcirea fierbătorului
electric poate fi grăbită turnându-se în el apă
rece.
17
Curăţarea şi conservarea
dispozitivului
(Desen C)
Curăţaţi fierbătorul numai când acesta este
rece!
1 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (9) şi spălaţi-l sub un jet de apă.
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
●● Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară
şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă
muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în containerul pentru plastic.
Dispozitivul uzat duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc
în interiorul dispoizitivului pot fi periculoase pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu gunoiul menajer!!!
În interiorul fierbătorului electric pot apare diferite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de
asemenea, pot să plutească deasupra apei din
ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care
sunt prezente în mod natural în apă (calciu,
magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare
a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de
probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei
mai mari acumulări de depuneri, acestea trebuiesc îndepărtate în conformitate cu punctul
„Dizolvarea pietrei”.
Îndepărtarea depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
●● Deschideţi capacul cu ajutorul butonului (6).
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi 40 g de sare de
lămâie şi umpleţi dispozitivul cu apă. Puneţi fierbătorul
electric în funcţiune.
●● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
●● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
●● Scoateţi filtrul (9) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
●● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
●● În cazul în care aţi observat că în interiorul dispozitivului
mai există depuneri, acestea trebuiesc curăţate cu ajutorul unui burete cu apă, dacă acest lucru nu ajută atunci
trebuie să repetaţi din nou întregul proces.
Ne-îndepărtarea depunerilor de calcar din fierbător poate conduce la deteriorarea acestuia.
18
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării dispozitivului în neconformitate cu destinaţia
sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a..
CK1400-001_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Следует обратить особое внимание на указания по безопасности. Просим сохранить
инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной
эксплуатации электрического чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
Следует убедиться, что нижеследующие указания понятны.
Опасность! / Предупреждение!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает повреждениями
●● Соблюдайте особую осторожность если во время
работы прибора рядом находятся дети.
включайте прибор, если провод питания или
корпус имеют видимые повреждения.
●● Не подключайте штепсель в розетку электросети
мокрыми руками.
●● В случае повреждения неотделяемого провода питания, провод должен заменяться производителем,
специализированным сервисным центром либо
квалифицированным лицом во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными специалистами. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае неполадок обратитесь
в специализированный сервисный пункт ZELMER.
●● Не прикасайтесь к металлическому корпусу чайника во время кипячения – для переноса прибора используйте исключительно ручку чайника.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхность прибора остается горячей даже после его
выключения.
●● Не заливайте воду выше отметки «max» – если
чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через край.
●● Обратите внимание, чтобы вода не попала на вилку провода питания.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Перед oчисткой чайник должен полностью остыть.
●● Не
CK1400-001_v01
●● Не следует открывать крышку, если вода кипит.
●● Перед очисткой прибора всегда выньте провод питания из розетки.
●● Данный прибор не предназначен для применения
лицами (в том числе детьми) с ограниченными
физическими, сенсорными или психическими способностями, а также лицами, не обладающими
опытом или знаниями, как пользоваться прибором,
без присмотра или предоставления им инструкций по применению лицами, отвечающими за их
безопасность.
●● Не разрешайте детям пользоваться прибором или
относиться к нему как к игрушке.
Внимание!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает порчей имущества
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Всегда ставьте чайник на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; провод питания не должен
висеть над краем стола или плиты или прикасаться
к горячей поверхности.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Прибор должен быть использован исключительно
внутри помещений.
●● Чайник может использоваться только с приложенным основанием для электропитания, предназначенным для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Не погружайте чайника и основания в воду во время мойки или наполнения.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или основание, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не применяйте чайник с открытой крышкой –автоматический выключатель не сработает.
●● Не рекомендуется использовать для мойки корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть информационные графические символы: шкалы, маркировку, предупреждающие знаки и т.п.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
19
Указания
Информация о продукте и указания по
эксплуатации
●● Прибор предназначен исключительно для домашнего применения. В случае использования прибора
в профессиональном гастрономическом бизнесе,
условия гарантии изменяются.
●● Не применяйте чайник без фильтра.
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 Нажмите кнопку (6) и откройте крышку чайника.
2 Вставьте в чайник фильтр (9), если он был ранее
вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (4)).
Не наполняйте чайник ниже минимальной
и выше максимальной отметки на указателе уровня воды (4).
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Объем: 1,7 литра.
Чайник имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих стандартов.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE, находящимся на щитке.
Устройство электрического чайника (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Носик
Пластиковая защита носика – steam protect
Корпус
Указатель уровня воды
Вращающееся основание
Кнопка, открывающая крышку чайника
Выключатель (0-I)
Ручка
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отсек для провода питания
Термо-указатель
Пластиковая защита носика - steam protect
(2) защищает перед прохождением водного
пара во время кипячения. Защита также
уменьшает энергопотребление, удерживая
дольше температуру воды в чайнике.
Подготовка чайника к работе
Перед первым применением чайника его необходимо вымыть внутри (способ мойки
описан в разделе «Очистка и консервация»),
наполнить водой до максимального уровня, a затем четыре раза вскипятить в нем
воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
20
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на основание (5).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку
с заземлением.
7 Включите чайник выключателем (7) – загорится указатель уровня воды (4).
Во время кипячения воды термо-указатель
изменит цвет из бронзового на красный.
Цвет информирует о горячей поверхности прибора.
8 После кипячения воды чайник выключится автоматически, кнопка включения вернется в исходную позицию
– указатель питания погаснет.
Если собираетесь продолжать пользоваться чайником,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
Следует обращать внимание на то, чтобы не превышать максимальные объем
чайника во время наливания воды.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
С целью включения чайника после остывания (около 15 мин.) следует снять с подставки, налить воды, повторно поставить его туда и включить чайник, нажимая
включатель (7). Процесс можно ускорить,
наливая в чайник холодную воду.
Очистка и консервация
(Рис. C)
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку провода питания из розетки.
2 Снимите фильтр (9) и промойте его под струей воды.
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой со средством для мытья посуды.
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
CK1400-001_v01
4 Прополощите чайник чистой водой.
Внутри чайника могут появляться разные
осадки: ржавоподобные, молочные, черные, которые также могут подниматься
на воде. Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом
выступающих в воде (кальций, магний,
железо и т.п.). Изменения цвета не вызваны плохой работой прибора и не являются
проблемой в его использовании. В случае
большего нагромождения осадков следует
их устранить согласно с пунктом «Удаление накипи».
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
●● Откройте крышку с помощью кнопки (6).
●● Влейте в чайник 0,5 л уксуса или добавьте в чайник
40 г лимонной кислоты и добавьте дополна воды.
Включите чайник.
●● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
●● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой
водой.
●● Выньте фильтр (9) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
●● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
●● Если в приборе остался еще какой-нибудь осадок,
следует вытереть его губкой и промыть водой, когда
это не помогает, следует повторить весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Любой пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий или затрат.
Поэтому, картонные упаковки сдавайте
в пункт сбора макулатуры, полиэтиленовые
мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Отработанный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!!!
CK1400-001_v01
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
21
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продуктите Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания
са добре разбрани.
Опасност! / Предупреждение!
Неспазването води до наранявания
●● Бъдете особено внимателни по време на работа
с каната в присъствието на деца.
включвайте каната, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Не включвайте щепсела в контакта с мокри ръце.
●● Ако постоянния захранващ кабел се повреди,
следва да бъде заменен от производителя, в специализирано ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучени
специалисти. Неправилно извършените ремонти
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Не докосвайте металния корпус на каната по време
на варенето – при пренасяне използвайте изключително дръжката на каната.
●● Не докосвайте горещите повърхности. Корпуса на
уреда е горещ дори след неговото изключване.
●● Не препълвайте каната над нивото „max” – по
време на кипене врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва изцяло да
изстине.
●● Не отваряйте капака по време на варене на
водата.
●● Преди да започнете чистенето на уреда, винаги
изваждайте щепсела от захранващия контакт.
●● Не
22
●● Този
уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически,
сетивни или психически възможности, както и от
лица без опит и познаване на уреда, освен ако това
не става под наблюдение или съгласно инструкцията за употреба на уреда, предадена от лицата,
отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Внимание!
Неспазването води до материални щети
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електри-
ческата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
●● Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна
и плоска повърхност; захранващият кабел не може
да виси над край на масата или на плота нито да се
докосва до гореща повърхност.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Уреда е предназначен за употреба в закрити
помещения.
●● Каната може да се употребява само с приложената
захранваща подставка, предназначена за дадения
тип.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електрическото захранване, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв
случай няма да се задейства автоматичният
прекъсвач.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционно управление.
CK1400-001_v01
Указание
Подготовка на каната за работа
Информация за продукта и указания касаещи неговото използване
Преди първото използване на каната или
след продължителен период, в който не
е използвана, тя трябва да се измие отвън
(начинът на миене е описан в точка „Почистване и поддръжка”), напълнете каната
с вода до максималното ниво, а след това
четири пъти кипнете водата (всеки път
наливайте прясна) и отново я измийте.
●● Уредът
е предназначен за ползване в домашни
условия. В случай, че се използва в заведение за
обществено хранене, условията на гаранцията се
променят.
●● Не използвайте каната без филтър.
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната
табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Каната е уред I клас, оборудвана със свързващ
кабел от защитен проводник и щепсел за контакт със
заземяване.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– За ниско напрежение (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на електрическата кана (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Устие
Пластмасов предпазител на чучура – steam protect
Корпус
Индикатор за нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Бутон за отваряне на капака
Превключвател (0-I)
Дръжка
Филтър срещу утайки
Място за захранващия кабел
Термо индикатор
Пластмасовият предпазител на чучура
- steam protect (2) предотвратява излизането на парата по време на варенето на
водата. Предпазителят намалява също
количеството на използваната енергия,
поддържайки по-дълго температурата на
водата в каната.
CK1400-001_v01
Употреба и работа на каната
(Рис. B)
1 Натиснете бутона (6) и отворете капака на каната.
2 Поставете филтъра (9) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (4).
Не варете вода, ако нейното количество
е под долното или над горното ниво на
индикатора (4).
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (5).
6 Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с натискане на превключвателя (7)
– ще светне индикаторът на нивото на водата (4).
По време на варенето на водата термо
индикатора ще промени цвета си от кафяв
на червен. Този цвят предупреждава, че
повърхността на уреда е гореща.
8 След завирането на водата, каната се изключва
автоматично, бутона за включване се връща на изходна
позиция – датчика за захранването изгасва.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
Обърнете внимание по време на вливането
на водата да не бъде премината границата
на максималната вместимост на каната.
В случай, че включите каната когато
е празна, терморелето автоматично
изключва захранването.
За да включите отново каната, след като
изстине (около 15 минути), свалете я от
основата, влейте вода, сложете я на основата и я включете натискайки бутона (7).
Изстиването на каната може да се ускори
с наливане на студена вода в нея.
23
Почистване и поддръжка
Почиствайте
е студена!
каната
(Рис. C)
само
когато
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (9) и го измийте под течаща вода.
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена
с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Износения уред предайте в съответния пункт за приемане на износени електрически уреди, понеже елементите, които се съдържат в устройството могат да бъдат
сериозна заплаха за околната среда.
Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Вътре в каната могат да се появят различни утайки: подобни на ръжда, млечни,
черни, които също могат да плуват във
водата. Това става във връзка с естественото съдържание на минерали във
водата (калций, магнезий, желязо и др.).
Тези утайки не се появяват поради лошата
работа на уреда и не пречат при неговото
използване. Ако утайките се натрупат
в по-големи количества, премахнете ги
така като е описано в точка „Отстраняване на котлен камък”.
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
●● Отворете капака с помощта на бутона (6).
●● Влейте в каната 0,5 л оцет или сипете в каната 40 г
лимонена киселина и напълнете каната с вода. Включете уреда.
●● Кипнете така приготвения разтвор и оставете
в каната за около 30 минути.
●● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
●● Извадете филтъра (9) и го измийте под течаща вода,
след което го сложете отново на неговото място.
●● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
●● Ако в уреда е останала още някаква утайка, изчистете я с кърпа и измийте с вода уреда, ако това не
помага, повторете целият процес.
Ако котленият камък не бъде отстраняван от каната, това може да доведе до
повредата и.
24
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, не
съответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
CK1400-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу необхідно звернути на правила
безпеки. Збережіть будь ласка інструкцію, щоб у разі
необхідності скористатися нею підчас подальшого користування приладом.
Правила безпеки і відповідного
користування електричним чайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки
зрозумілі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання може призвести до
травмування
●● Будьте
особливо обережні під час використання
чайника в присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо мережевий кабель
або корпус пошкоджені.
●● Не підключайте вилку в гніздо електромережі
мокрими руками.
●● Якщо буде пошкоджений стаціонарний кабель живлення, його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня, або кваліфікована
особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може призвести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Підчас кипіння не торкайтесь металевого корпусу
чайника – для переміщення використовуйте лише
ручку чайника.
●● Не торкайтеся нагрітих поверхонь. Поверхня приладу
залишається гарячою навіть після його виключення.
●● Не переповнюйте електричний чайник понад
рівень „max” – під час кипіння чайника вода може
розбризкуватись.
●● Будьте уважні, щоб не намочити вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що виходить під час
кипіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до повного охолодження чайника.
CK1400-001_v01
●● Не слід відкривати кришку підчас кипіння води..
●● Перед чисткою приладу завжди виймайте кабель
живлення із гнізда мережі.
дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або вмінь, якщо вони не перебувають під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання
щодо способу користування, яке проводиться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не дозволяйте дітям грати з приладом.
●● Не
Увага!
Недотримання може призвести до пошкодження майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі
(виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; кабель живлення не може звисати
над краєм стола або кухонної стільниці, а також не
може торкатися до гарячої поверхні.
●● Не витягайте вилку з розетки, тримаючись за
кабель.
●● Прилад повинен використовуватись виключно всередині приміщень.
●● Електричний чайник можна використовувати тільки
разом з підставкою живлення, що входить у комплект, призначеною для даного типу.
●● Використовуйте чайник виключно для кип’ятіння
води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати по зовнішній поверхні чайника і призвести
до опіків.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електричний чайник і підставку живлення у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електричного чайника до мережі
старанно їх висушіть.
●● Не вмикайте електричний чайник, у якому немає
води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
в такому випадку автоматичний вимикач не спрацює.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути наявні інформаційні
графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
25
Вказівки
Інформація про
з експлуатації
продукт
і
вказівки
Підготовка електричного чайника до
роботи
Перед першим використанням електричного чайника або після довготривалої перерви у користуванні, потрібно промити його
всередині (спосіб миття вказаний у пункті
«Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім
чотири рази закип’ятити воду (кожен раз
свіжу порцію) i повторно промити.
●● Обладнання призначене для домашнього використання. У випадку його використання для підприємницької діяльності у сфері громадського харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не використовуйте електричний чайник без встановленого фільтра.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Чайник належить до І класу ізоляції і обладнаний проводом живлення з захисною жилою і штепселем з захисним
контактом.
Електричний чайник ZELMER відповідає вимогам діючих
стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC
Продукт позначений знаком CE на щитку.
Складові частини електричного
чайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Мал. A)
Носик
Пластиковий захист носика – steam protect
Корпус
Індикатор рівня води
Підставка живлення, що обертається
Кнопка для відкриття кришки
Важіль включення (0-I)
Ручка
Фільтр проти осаду
Відсік для кабелю живлення
Термо-вказівник
Обслуговування і робота чайника (Мал. B)
1 Натисніть кнопку (6) та відкрийте кришку чайника.
2 Установіть фільтр (9) в електричному чайнику – якщо
раніше він був вийнятий.
3 Наповніть чайник необхідною кількістю води (рівень
знаходиться на індикаторі (4)).
Не кип’ятіть воду у кількості нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (4).
4 Закрийте кришку.
5 Встановіть чайник на підставку живлення (5).
6 Вставте вилку кабелю живлення до розетки із
заземленням.
7 Увімкніть чайник натискаючи важіль (7) – загориться
індикатор рівня води (4).
Під час кип’ятіння води термо-вказівник
змінить колір з бронзового на червоний.
Колір інформує про гарячу поверхню
приладу.
8 Після кип’ятіння води чайник виключиться автоматично, кнопка включення повернеться до вихідної позиції
– вказівник живлення згасне.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку кабелю живлення
з розетки.
Слід звертати увагу на те, щоб не перевищувати максимальний об’єм чайника під
час наливання води.
Пластиковий захист носика - steam protect
(2) захищає перед проходженням водної
пари під час кип’ятіння. Захист також
зменшує енергоспоживання, утримуючи
довше температуру води в чайнику.
26
У разі включення порожнього чайника відбувається автоматичне відключення
напруги термічним вимикачем.
З метою включення чайника після охолодження (біля 15 хв.) слід зняти з підставки,
налити води, повторно поставити його
туди та включити чайник, натискаючи
вмикач (7). Охолодження можна прискорити,
наповнюючи чайник холодною водою.
CK1400-001_v01
Очищення і зберігання
(Мал. C)
Очищувати тільки холодний чайник!
1 Вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
2 Витягніть фільтр (9) та промийте його під проточною
водою.
3 Зовнішні поверхні очищуйте за допомогою м’якої ганчірки, зволоженої засобом для миття посуду.
Для видалення водяного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, необхідно протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Промити чайник чистою водою.
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного кольору, які також можуть потрапляти у воду. Це відбувається у зв’язку із
наявністю мінералів, що природнім чином
виступають у воді (кальцій, магній, залізо
і т.п.). Такі плями не спричинені поганою
роботою приладу і не становлять перешкоди в його використанні. У випадку
нагромадження великої кількості осаду,
слід усунути його згідно пункту «Видалення накипу».
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
●● Відкрийте кришку за допомогою кнопки (6).
●● Влийте в чайник 0,5 л оцту або додайте до чайника
40 г лимонної кислоти і долийте воду до максимального рівня. Включіть чайник.
●● Закип’ятіть таким чином приготований розчин і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
●● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
●● Вийміть фільтр (9) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
●● Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
●● Якщо у приладі залишився ще якийсь осад, слід його
витерти губкою і промити водою. Якщо рештки осаду
не вдається усунути таким чином, необхідно повторити весь процес.
Несвоєчасне видалення накипу може привести до пошкодження електричного
чайника.
CK1400-001_v01
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення запакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складання виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання незгідно з його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник залишає за собою право модифікувати
виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для
пристосування його до юридичних норм, стандартів, директив
або у зв’язку з конструкційними, комерційними, естетичним та
іншими причинами.
27
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti ir vadovautisi šia naudojimosi
instrukcija. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į darbo saugumo nurodymus. Išsaugokite naudojimosi instrukciją, kad
prireikus galėtumėte ja vadovautis gaminio tolimesniame
eksploatavime.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos nuorodos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos sąlygomis.
Būtina įsitikinti ar gerai supratote žemiau pateiktus
norodymus.
Pavojus! / Įspėjimai!
Saugumo sąlygų nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Būtina laikytis ypatingų atsargumo priemonių, naudojantis prietaisu, kai šalia yra vaikų.
●● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas
ar jo izoliacija yra akivaizdžiai pažeista.
elektros maitinimo laido kištuko į elektros
lizdą šlapiomis rankomis.
●● Sugedus instaliuotam maitinimo laidui, saugumo sumetimais jis turi būti keičiamas gamintojo, specializuoto
serviso, arba kvalifikuoto specialisto, siekiant išvengti
galimo pavojaus.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams, prašome kreiptis
į specializuotą ZELMER punktą.
●● Virinimo metu nelieskite virdulio metalinio korpuso
– norėdami perkelti virdulį į kitą vietą, laikykite jį už
rankėlės.
●● Neliesti įkaitintų paviršių. Įrenginio paviršius lieka karštas ir po jo išjungimo.
●● Nepripildykite vandens aukščiau atžymos „max” arba
virš pažymėtos maksimalios talpos atžymos – užviręs
vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
●● Dėmesio, saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo
laido kištuko.
●● Dėmesio, saugokitės, kad virimo metu neižsiveržtų
garai.
●● Prieš valant virdulys turi būti visiškai atvėsęs.
●● Negalima atidarinėti dangtelio, jeigu vanduo verda.
●● Prieš valant įrengimą visada reikia išjungti elektros
laidą iš elektros tiklo lizdo.
●● Nejunkite
28
●● Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmonėms
su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais,
neturintiems pakankamai žinių ar patirties, be asmens,
atsakingo už jų saugumą ir laikantis prietaiso naudojimo instrukcijos.
●● Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su
prietaisu.
Dėmesio!
Darbo ir saugumo taisyklių nesilaikymas gali
sukelti įrengimo gedimą!
●● Įrengimą visada prijunkite prie elektros tinklo lizdo (kei-
čiamo (AC) prie įtampos srovės, atitinkančios tik nurodytoje įrengimo lentelėje).
●● Virdulį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio paviršiaus; maitinimo laidas negali kaboti nusviręs
nuo stalo ar darbinio paviršiaus ar liestis prie karšto
paviršiaus.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Įrengimas gali būti naudojamas tik patalpų viduje.
●● Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu
maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso
tipui.
●● Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
●● Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
garų kondensato lašai gali ištekėti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
●● Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
●● Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo
pagrindo į vandenį.
●● Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus
vėl galima naudotis virduliu.
●● Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
●● Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius:
padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Nurodymas
Informacija apie produktus ir naudojimosi
instrukcija
●● Prietaisas
yra skirtas vartoti namų ūkyje. Vartojant
jį gastronominio biznio tikslais, garantijos sąlygos
keičiasi.
●● Nenaudokite virdulio be filtro.
CK1400-001_v01
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo
plokštelėje.
Nominalus tūris: 1,7 l.
Virdulys yra I klasės prietaisas, turintis instaliuotą maitinimo
laidą su apsaugine žarnele bei kištuką su apsauginiu kontaktu.
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojančių normų
reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
Virdulio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vandens virimo metu termo-rodiklis pakeičia
spalvą iš rudos į raudoną. Ši spalva informuoja
apie įrengimo įkaitusį paviršių.
8 Po vandens užvirimo, arbatinukas išsijungia automatiškai, įjungimo svertas grįžta į pradinę poziciją – išsijungia
įtampos tiekimo rodiklis.
Jeigu ketinate toliau naudotis virduliu, nebūtina ištraukti maitinimo laido kištuko iš lizdo.
Reikia atkreipti dėmesį, kad nebūtų perpildytas
maksimalus vandens kiekis, pildant arbatinuką
vandeniu.
(A brėž.)
Snapelis
Snapelio plastikinis uždengimas – steam protect
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Dangtelio atvėrimo mygtukas
Įjungimo svirnelė (0-I)
Rankenėlė
Nuosėdų filtras
Maitinimo laido vieta
Termo-rodiklis
Stapelio plastikinis uždengimas – steam protect (2) apsaugo prieš vandens garų išėjimą
virimo metu. Uždengimas taip pat apsaugo nuo
energijos nuostolingo išnaudojimo, išlaikydamas temperatūrą arbatinuke ilgesnį laiką.
Virdulio parengimas darbui
Prieš naudojant virdulį pirmą kartą, išplaukite
jo vidų (plovimo būdas aprašomas tolesniame
instrukcijos skyriuje), pripildykite iki atžymos
„max”, keturis kartus užvirinkite vandenį (kaskart pripilkite švarų vandenį) ir vėl išplaukite.
Virdulio aptarnavimas ir darbas
6 Įkiškite laido kištuką į tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
7 Įjunkite virdulį tuo tikslu įspaudžiant jungiklį (7) – užsidegs vandens lygio rodiklis (4).
(B brėž)
1 Paspauskite mygtuką (6) ir atidarykite arbatinuko dangtelį.
2 Įdėkite į virdulį filtrą (9) – jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite virdulį reikiamu kiekiu vandens (vandens
lygis matomas skalėje (4)).
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis
temperatūrinis išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia.
Siekiant iš naujo įjungti arbatinuką po ataušimo
( maždaug 15 min.) reikia nuimti arbatinuką nuo
pagrindo, pripildyti vandeniu, vėl pastatyti ant
pagrindo ir įjungti jį, paspaudžiant mygtuką
(7). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį
šalto vandens.
Valymas ir priežiūra
(C brėž)
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (9) ir nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu
indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu.
Arbatinuko viduje gali atsirasti įvairių nuosėdų:
panašios į rudis, pieno, juodos ,kurios taip pat
gali buti ir vandenyje. Taip atsitinka dėl naturaliai esančių mineralų vandenyje (kalkės, geležis, magnis ir t.t.). Šios nosėdos atsiranda ne
dėl blogo įrenginio darbo, ir nedaro problemos
įrenginio naudojimui. Tuo atveju, kai atsiranda
daugiau nuosėdų, reikia jas pašalinti pagal instrukcijos punktą “Nuosėdų šalinimas”.
Nevirinkite vandens žemiau apatinės ar aukščiau skalės atžymos (4).
4 Uždarykite dangtelį.
5 Pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo (5).
CK1400-001_v01
29
Nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6-10 procentų actas arba citrinos rūgštis.
●● Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį (6).
●● Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto, arba pridėkite 40 g citrinos
rūgšties ir pripilkite iki pilno vandens. Įjunkite abatinuką.
●● Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip
apie 30 minučių.
●● Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.
●● Išimkite filtrą (9) ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu,
o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.
●● Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirinkite ir išpilkite vandenį.
●● Jeigu įrenginyje dar liko kokios nuosėdos, reikia jas išimti
virtuvine kempine ir gerai išplauti dar kartą, jeigu tai
nepadeda, visą procesą pakartoti .
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugęsti.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
30
CK1400-001_v01
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
Pārliecinieties, vai drošības noteikumu norādes Jums
ir skaidras un saprotamas.
Bīstami! / Uzmanību!
Neievērošanas gadījumā var rasties veselības
traucējumi
●● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu bērnu klātbūtnē.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
●● Nedrīkst pieslēgt kontaktdakšu ar mitrām rokām.
●● Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam,
specializētai apkopei vai kvalificētai personai lai izvairītos no bīstamām situācijām. Ierīces remontu var veikt
tikai kvalificēta apkope.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope.
Nepareizs remonts var būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa
punktu.
●● Nepieskarieties tējkannas metāla korpusam izmantošanas laikā – celiet tējkannu aiz tās roktura.
●● Nepieskarieties pie karstām virsmām. Tējkannas virsmas ir karstas arī pēc ierīces izslēgšanas.
●● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksimālā līmeņa norādes „max” – vārīšanas laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
●● Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz
šķidrumu.
●● Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens iet kārsti tvaiki!
●● Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
●● Nedrīkst atvērt vāku ūdens vārīšanas laikā.
●● Pirms ierīces tīrīšanas atslēdziet kontaktdakšu no
ligzdas.
●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod
par viņu drošību atbildīgai personai.
●● Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar ierīci.
CK1400-001_v01
Uzmanību!
Neievērošanas gadījumā var izraisīt kaitējumus
Jūsu īpašumam
●● Ierīci
drīkst pieslēgt tikai pie maiņstrāvas elektrības
tīkla ar spriegumu atbilstošu norādītam uz ierīces
nominālas tabuliņas.
●● Tējkanna jāuzstāda uz stabilas, līdzenas un plakanas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda
vai darba virsmas malai, un pieskarties karstai virsmai.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
●● Ierīce var būt lietota tikai telpu iekšā.
●● Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
pamatni.
●● Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
●● Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
●● Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
●● Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
●● Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
●● Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
●● Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neizslēdzas automātiski.
●● Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus utt.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
Norādījums
Informācija par produktu un lietošanas
pamācība
●● Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai. Ja ierīce ir lietota
gastronomijas biznesa mērķiem, garantijas nosacījumi
mainās.
●● Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,7 l.
Tējkanna ir I klases ierīce, kam ir padeves vads ar drošinātāju un kontaktdakša ar drošinātāju.
ZELMER tējkanna atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
31
Tējkannas uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Snīpis
Tējkannas snīpja plastmasas aizsegs – steam protect
Apvalks
Ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida pamatne
Vāciņa atvēršanas poga
Ieslēgšanas svira (0-I)
Rociņa
Filtrs pret nosēdumiem
Elektrības vada nodalījums
Termo-indikators
Tējkannas snīpja plastmasas aizsegs – steam
protect (2) aizsargā pret tvaika izdalīšanos
vārīšanās laikā. Aizsegs samazina arī enerģijas zudumu, ilgāk uzturot ūdens temperatūru
tējkannā.
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms izmantošanas izmazgājiet tējkannu iekšā
(tīrīšanas apraksts tālākā instrukcijas daļā),
ielejiet ūdeni līdz “max” līmenim, uzvāriet ūdeni
četras reizes (ikreiz jaunu porciju) un vēlreiz
izmazgājiet.
Tējkannas ieslēgšana un darbošanās (Zīm. B)
1 Nospiediet pogu (6), lai atvērtu elektriskās tējkannas
vāciņu.
2 Novietojiet filtru (9) tējkannā – ja agrāk tika izņemts.
3 Ielejiet ūdeni līdz nepieciešamajām līmenim (līmenis ir
redzams rādītājā (4)).
Nevāriet ūdeni daudzumā zem apakšējā vai
augšējā līmeņa rādītājā (4).
4 Aizveriet vāciņu.
5 Uzstādiet tējkannu uz barošanas bāzes (5).
6 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai
ar strāvas drošinātāju.
7 Ieslēdziet tējkannu, spiežot sviru (7) – iedegsies ūdens
līmeņa atzīmes rādītājs (4).
Ūdens vārīšanās laikā, termo indikators mainīs
krāsu no brūnas uz sarkanu. Šī krāsa signalizē
par ierīces karsto virsmu.
8 Pēc ūdens uzvārīšanās, tējkanna automātiski izslēgsies,
ieslēgšanās svira atgriezīsies sākotnējā stāvoklī, bet strāvas
sprieguma indikators būs nodzisis.
Ja paredzēta tālāka tējkannas lietošana, nevajag izņemt
elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
32
Jāievēro, lai ūdens iepildīšanas laikā nepārsniegtu maksimālo ūdens tilpuma atzīmi.
(Zīm. A)
Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs.
Lai pēc atdzišanas ierīci atkal ieslēgtu (apm., 15
min), noņemiet tējkannu no pamatnes, piepildiet ar ūdeni, novietojiet uz pamatnes un ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas slēdzi (7). Tējkannas
atdzišanu var paātrināt, ielejot aukstu ūdeni.
Tīrīšana un konservācija
(Zīm. C)
Mazgājiet tējkannu tikai kad tā atvēsinās!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (9) un izmazgājiet zem tekoša ūdens.
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni.
Tējkannā var rasties dažāda veida nosēdumi:
rūsgani, pienbalti, melni, nosēdumi var peldēt
arī pa ūdens virsmu. Tas saistīts ar dabīgo
minerālvielu klātbūtni ūdenī (kalcijs, magnijs,
dzelzs u. tml.). Nosēdumus nav izraisījusi nepareiza ierīces darbība un tie nesamazina tējkannas darba efektivitāti. Lai likvidētu pārmērīgu
nosēdumu aplikumu, rīkojieties kā norādīts
punktā „Kaļķakmens attīrīšana”.
Katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Lietojiet 6-10 procentu etiķi vai citronskābi.
●● Atveriet vāciņu ar pogu (6).
●● Pielejiet uz tējkannu 0,5 l etiķa vai pieberiet 40 g citronskābes un uzpildiet tējkannu līdz maksimālam līmenim. Ieslēdziet tējkannu.
●● Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā
uz apm. 30 minūtēm.
●● Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
●● Izņemiet filtru (9) un nomazgājiet zem tekoša ūdens. Pēc
tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.
●● Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.
●● Gadījumā, ja ierīcē atstāja kaut kādi nogulsnējumi,
noberzējiet tējkannu ar sūkli un nomazgājiet ar ūdeni, un
ja rezultāts nebūs apmierinošs, atkārtojiet visu procesu.
Katlakmens noņemšanas nolaidība var novest
līdz tējkannas bojāšanai.
CK1400-001_v01
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta. Nevajadzīgu
aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā,
jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var
radīt draudus apkārtējai videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
CK1400-001_v01
33
ET
Lugupeetud Kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
ainult ettevõtte Zelmer originaalvaruosi. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote tarvis.
Palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutusnõuetele. Kasutusjuhend
palume toote edaspidiste kasutuste korraks säilitada.
Elektrilise veekeetja ohutust ja õiget
kasutamist käsitlevad juhtnöörid
Enne masina kasutamise alustamist tutvuge kogu
kasutusjuhendi sisuga.
Tuleb veenduda, et alljärgnevatest juhtnööridest on
aru saadud.
Oht! / Hoiatus!
Eiramine võib põhjustada vigastusi
●● Olge
eriti ettevaatlikud veekeetjat laste läheduses
kasutades.
●● Ärge käivitage seadet kui toitejuhe või korpus on silmnähtavalt vigastatud.
●● Ärge sisestage pistikut võrgupessa märgade kätega.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe saab vigastada,
tuleb see, riskide vältimiseks, tootja juures või spetsiaalses parandusettevõttes kvalifitseeritud isiku poolt
välja vahetada.
●● Seadme parandamist võib teostada ainult väljaõpetatud personal. Valesti teostatud parandus võib olla
kasutajale tõsiseks ohuallikaks. Vigade ilmnemisel
pöörduge ZELMER-i spetsialiseeritud teeninduspunkti.
●● Ärge puutuge veekeetja metallkorpust keetmise ajal kandmiseks kasutage ainult veekeetja käepidet.
●● Ärge puutuge kuumutatud pindu. Seadme pind püsib
kuumana isegi peale väljalülitamist.
●● Ärge täitke veekeetjat üle taseme „max” – keetmise
ajal võib keev vesi välja pritsida.
●● Jälgige, et ühendusjuhtme pistik märjaks ei saaks.
●● Olge ettevaatlik keetmise ajal eralduva auru suhtes.
●● Enne puhastamist peab veekeetja olema täiesti jahtunud.
●● Vee keemise ajal ei tohi kaant avada.
●● Enne masina puhastamist võtke ühendusjuhe alati võrgupesast välja.
●● Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste või psüühiliste võimetega isikutele (sealhulgas lapsed), või isikutele, kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, või toimub
see järelevalve all või vastavuses seadme kasutusjuhendiga, nende inimeste turvalisuse eest vastutava
isiku juhendamisel.
●● Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
34
Tähelepanu!
Eiramine võib põhjustada varalisi kahjusid
●● Ühendage
seade alati vooluvõrgu (ainult vahelduvvool) pessa, mille pinge vastab seadme andmeplaadil
esitatule.
●● Asetage veekeetja alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele pinnale; toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna
ääre kohal ega puutuda kuumade pindade vastu.
●● Ärge tõmmake pistikut võrgupesast juhetpidi välja.
●● Seadet võib kasutada ainult siseruumides.
●● Veekeetjat võib kasutada ainult koos sellele seadmetüübile ette nähtud kaasasoleva toitealusega.
●● Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks.
●● Ärge avage kaant vahetult peale vee keetmist - kondenseerunud veeaur võib voolata veekeetjast välja.
●● Ärge asetage veekeetjat kuumadele esemetele ja
nende lähedusse.
●● Ärge kastke veekeetjat ega toitealust, täitmise või
pesemise ajal, vette.
●● Väliste elektrielementide ja toitealuse veega ülevalamise korral tuleb veekeetja, enne järgmist vooluvõrku
ühendamist, hoolikalt kuivatada.
●● Ärge käivitage ilma veeta veekeetjat.
●● Ärge kasutage avatud kaanega veekeetjat - automaatne väljalülitus ei hakka tööle.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid
pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul.
Need võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
●● Seade ei ole ette nähtud tööks koos väliste aeglülitite
või eraldiasetseva reguleerimissüsteemiga.
Märkus
Informatsioon toote kohta ja kasutamist käsitlevad märkused
●● Seade on ette nähtud kodukasutuseks. Selle kasutamisel gastronoomiliseks äritegevuseks garantiitingimused muutuvad.
●● Ärge kasutage veekeetjat ilma filtrita.
Tehnilised andmed
Tehnilised näitajad on esitatud toote andmeplaadil.
Maht 1,7 liitrit
Veekeetja on turvasoonega ühendusjuhtme ja maandatud
pistikuga varustatud I klassi seade.
Veekeetja ZELMER vastab kehtivate normide nõuetele.
Seade on kooskõlas järgmiste direktiivide nõuetega:
–– Madalpinge elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on andmeplaadil märgistatud CE tähisega.
CK1400-001_v01
Veekeetja ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Joon. A)
Tila
Tila plastkate – steam protect
Korpus
Veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Kaane avamise nupp
Lülitihoob (0-I)
Käepide
Filter
Ühendusjuhtme peidik
Temperatuuri näidik
Tila plastkate – steam protect (2) kaitseb keetmise ajal aurukõrvetuste eest. Säilitades veetemperatuuri keetjas kauem, vähendab kate ka
veekeetja energiakulu.
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Enne veekeetja esimest kasutust tuleb selle
sisemus pesta (pesemine on kirjeldatud juhendi
edaspidises osas), täita veega tasemeni „max”,
keeta seejärel neli korda läbi (iga kord värske
veega) ja pesta uuesti.
Veekeetja kasutamine ja toimimine (Joon. B)
1 Vajutage nupule (6) ja avage veekeetja kaas.
2 Paigaldage veekeetjasse filter (9) – kui see on eelnevalt
välja võetud.
3 Täitke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on nähtav
näidikul (4)).
Ärge keetke näidiku (4) alumisest märgist väiksemat või ülemist märki ületavat veekogust.
4 Sulgege kaas.
5 Asetage veekeetja toitealusele (5).
6 Sisestage ühendusjuhtme pistik maandusega võrgupessa.
7 Lülitage veekeetja sisse vajutades lülitile (7) – süttib veetaseme näidik (4).
Vee keetmise ajal muutub temperatuurinäidiku
värvus pruunist punaseks. Värvimuutus teavitab seadme kuumenemisest.
8 Peale vee keema minekut lülitub veekeetja automaatselt
välja, lüliti liigub algasendisse - toitenäidik kustub.
Veekeetja edasise kasutamise korral ei ole ühendusjuhtme
toitepesast eemaldamine tingimata vajalik.
Tühja veekeetja ühendamise korral lülitab termolüliti pinge automaatselt välja.
Veekeetja uueks sisselülitamiseks peale jahtumist (umb 15 min), tuleb see aluselt eemaldada, täita veega, asetada uuesti alusele ja
lülitada, hoovale (7) vajutades, sisse. Veekeetja
jahtumist võib, sellesse külma vett valades,
kiirendada.
Puhastamine ja hooldamine
(Joon. C)
Puhastage ainult jahtunud veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik toitepesast välja.
2 Võtke välja filter (9) ja peske see voolava vee all.
3 Välispind puhastage pehme, nõudepesuvahendiga niisutatud lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sise- ja välisseinalt pühkige need üle äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputage veekeetja puhta veega.
Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega
kaasnevad setted: roostetaolised, piima, mustad. See toimib seoses looduslikult vees esinevate mineraalidega (kaltsium, magneesium,
raud jms.). Taolised värvimuutused ei ole
tingitud seadme väärast töötamisest ja ei ole
selle kasutamisel probleemiks. Setete suurema
kogunemise korral tuleb need eemaldada vastavalt punktile „Katlakivi lahustamine”.
Katlakivi lahustamine
Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks
kasutatakse 6-10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.
●● Avage nupu (6) abil kaas.
●● Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või valage sellesse
40 g sidrunhapet ja täitke veega. Lülitage veekeetja
sisse.
●● Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes 30
minutiks seisma.
●● Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.
●● Eemaldage filter (9), peske voolava vee all ja paigaldage
seejärel tagasi.
●● Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema ja
valage vesi seejärel välja.
●● Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud tuleb
see nuustikuga üle pühkida ja veega läbi pesta, kui ka
see ei aita, tuleb kogu toimingut korrata.
Katlakivi eemaldamata jätmine võib põhjustada
seadme kahjustusi.
Pöörake tähelepanu sellele, et veega täitmise
ajal ei ületataks veekeetja maksimaalset mahtu.
CK1400-001_v01
35
Ökoloogia – Hoolitseme looduskeskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda looduskeskkonna kaitses. See ei
ole ei raske ega kulukas. Selleks: viige papist pakend vanapaberi vastuvõttu, kilekotid (polüetüleen) visake plastjäätmete konteinerisse.
Kasutatud seade andke vastavasse utiliseerimise punkti, sest selles sisalduvad
ohtlikud komponendid võivad ohustada
looduskeskkonda.
Ärge visake ära koos olmejäätmetega!!!
Maaletooja/tootja ei kanna vastutust seadme mittesihtotstarbelisest
kasutamisest või selle ebaõigest teenindamisest tulenevate võimalike
kahjustuste eest.
Maaletooja/tootja jätab endale seadme modifitseerimise õiguse
vabaltvalitud hetkel, ilma eelneva hoiatamiseta, kohandamaks seda
õiguslike ettekirjutustega, normidega, direktiividega või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel eesmärkidel.
36
CK1400-001_v01
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Special attention should be kept when using the kettle
in the presence of children.
●● Do not operate the kettle if the power cord is damaged
or if there is any visible damage to the kettle body.
●● Do not plug the power cord with wet hands.
●● If the non-detachable power cord is damaged, it should
be replaced by the manufacturer, an authorised service
point or a qualified person in order to avoid any hazards.
●● Only qualified staff may repair the appliance. Improper
repair may cause a serious threat to the user. In case
of any defects, contact an authorised ZELMER service
point.
●● Do not touch the metal body of the kettle when in use;
move the kettle only using the handle.
●● Do not touch any hot surfaces of the kettle. Surfaces
remain hot even after the device is switched off.
●● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator
"max” – water might spatter out of the kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the power cord.
●● Steam coming out of the kettle when the water is
boiling may cause scalding.
●● Allow the kettle to cool completely before cleaning.
●● Do not open the lid while the water is boiling.
●● Always remove the plug from the mains before cleaning
the kettle.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
CK1400-001_v01
Warning!
Risk of property damage
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Always place the kettle on a stable, smooth, flat
surface; the power cord must not hang loosely off the
edge of a table (or any other work surface) or touch
a heated surface.
●● Do not remove the plug from the mains by pulling by
the cord.
●● This appliance is intended for indoor use only.
●● The kettle can only be operated with the original power
base (each base is type-specific).
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid right after the water has boiled –
steam might condense and appear on the exterior of
the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● If water gets into any electric elements inside the kettle
or onto the base, carefully dry these elements before
plugging the kettle to the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents – such as
emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the
kettle body. They might remove graphic information
symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
Tip
Product information and tips on use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions change.
●● Do not use the kettle without the filter.
37
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate of the
product.
1.7 litre capacity.
The kettle is built in insulation class I and is equipped with
a power cord provided with a grounding wire and a grounding
plug.
The kettle meets the requirements of valid standards.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with the CE mark on the rating plate.
Kettle elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Fig. A)
Spout
Plastic spout protection – steam protect
Kettle body
Water level indicator
360° swivel base
Lid release button
On/off switch (0-I)
Handle
Anti-deposit filter
Cord storage
Termo-wskaźnik
When water is boiled, the thermo-indicator will
turn from brown to red. The red colour informs
that the appliance is hot.
8 After the water is boiled, the kettle will switch off
automatically, the lever switch will return to its starting
position and the power indicator will go off.
If you plan to use the kettle again soon, it is not necessary to
remove the plug from the mains.
Make sure that the maximum kettle capacity
is not exceeded when the kettle is filled with
water.
Plastic spout protection – steam protect (2)
prevents the steam from being released when
water is boiled. The protection also reduces
energy losses, maintaining the heat inside the
kettle for a longer time.
Preparing the kettle for operation
Before first use, wash the kettle inside (for
washing instructions see the “Cleaning and
maintenance” section), fill it with water up to
the “max” level, boil water four times (each
time use fresh water) and wash the kettle inside
again.
Operating the kettle
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the base (5).
6 Plug the kettle to a socket provided with an earth pin.
7 Turn the kettle on by pressing the switch (7) – the water
level indicator will light up (4).
(Fig. B)
1 Press the button (6) and open the lid.
2 Place the filter (9) in the kettle (if it is not in place).
3 Fill the kettle with the desired amount of water (the level
is visible on the indicator (4)).
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off automatically by
a thermal device.
To switch on the kettle after it has cooled down
(about 15 min), remove it from the base, fill with
water, replace on the base and switch on by
pressing the switch (7). The cooling down of
the kettle can be accelerated by pouring cold
water into the kettle.
Cleaning and maintenance
(Fig. C)
Always allow the kettle to cool down completely
before cleaning!
1 Unplug the kettle from the mains.
2 Remove the filter (9) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth and
washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp
cloth and vinegar.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (4).
38
CK1400-001_v01
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
●● Open the lid by pressing the lid release button (6).
●● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle
with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
●● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
●● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
●● Remove the filter (9) and rinse it under running water.
Replace the filter.
●● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
●● If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
The kettle should be descaled periodically to
avoid its possible damage.
Ecology – environment protection
Each user can help protect the environment.
It is neither difficult nor expensive. In order
to do it, remember to discard the cardboard
packing into a recycling paper container and
the polyethylene (PE) bags into a container for
plastics.
Dispose of the worn out appliance by handing it over to
a local disposal centre, as the dangerous elements of this
appliance can be hazardous to the environment.
Do not dispose the appliance together with other
domestic wastes!!!
The importer/manufacturer is not liable for any damages resulting
from improper use or handling of the appliance.
The importer/manufacturer reserves the right to modify the product
at any time and without prior notice in order to adjust it to valid law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic
or other reasons.
CK1400-001_v01
39
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement