Zelmer | ZCK0275S | User manual | Zelmer ZCK0275S User Manual

Zelmer ZCK0275S User Manual
PL
Obrotowa podstawa.
CZ
Otočný podstavec.
SK
Otočný podstavec.
HU
Forgatható alaprész.
RO
Suport rotibil.
RU
Вращающаяся подставка.
BG
Въртяща се основа.
UA
Oбертальна основа.
EN
Rotating base.
instrukcja
użytkowania
user
manual
CKE850
Czajnik elektryczny
Electric kettle
CKE850
Czajnik elektryczny
Electric kettle
PL
Wyjmowany i zmywalny filtr antywapienny.
CZ
Vyjímatelný a omývatelný odvápňovací filtr.
SK
Vyberateľný a umývateľný filter proti vodnému kameňu.
HU
Kivehető és mosható vízkőszűrő.
RO
Filtru anticalcar demontabil şi lavabil.
RU
Съемный моющийся фильтр против накипи.
BG
Изваждаем и миещ се филтър против вар.
UA
Фільтр, який затримує вапняний осад, можна витягувати
та промивати.
EN
Removable and washable anti-calc collector.
PL
Pokrywa z mechanizmem sprężynowym.
CZ
Víko s pružinovým mechanismem.
SK
Prikrývka s pružinovým mechanizmom.
HU
Rugós fedő.
RO
Capac cu mecanism cu arc.
RU
Крышка с пружинным механизмом.
BG
Капак с пружинен механизъм.
UA
Кришка з пружинним механізмом.
EN
Cover with a spring mechanism.
Linia Produktów Product Line
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
Typ CKE850
FIERBĂTOR ELECTRIC
4–6
ELEKTRICKÁ KONVICE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
CKE850-001_v01
7–8
SK NÁVOD NA OBSLUHU
9–10
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
16–18
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
CKE850 Típus
Tип CKE850
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ELEKTRICKÁ KANVICA
Typ CKE850
13–15
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Typ CKE850
Tip CKE850
11–12
Тип CKE850
19–21
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
Тип CKE850
22–24
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
Tipas CKE850
25–26
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
Tips CKE850
27–28
ET KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
Tüüp CKE850
29–30
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
Type CKE850
31–32
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
1
5
3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
7
2
Podczas używania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
6
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
8
4
4
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
9
●
●
B
●
1
2
3
4
●
●
●
●
5
6
7
8
●
●
C
●
1
2
Szanowni Klienci!
3
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy
z czajnikiem w obecności dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj korpusu czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie uchwytu czajnika.
Nie przepełniaj czajnika ponad poziom „max” – w czasie
gotowania wrząca woda może z niego wypryskiwać.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania
parę.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie
ostygnąć.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Czajnik podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu
zmiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać
poza krawędź powierzchni, na której stoi czajnik.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
........................................................................
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
........................................................................
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Nie używaj czajnika bez filtra.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
4
4
Notes
CKE850-001_v01
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Rys. A)
Dzióbek
Obudowa
Dwustronny wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywki
Dźwignia włączenia (on-off)
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Podnoszenie się poziomu wody w czajniku jest opóźnione
w stosunku do szybkości nalewania wody. Jest to spowodowane hamowaniem przepływu przez filtr. Można temu zapobiec przez szczególnie ostrożne nalewanie ostatnich porcji
wody przed osiągnięciem maksymalnego poziomu wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika nastąpi automatyczne odłączenie napięcia przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po ostygnięciu
(ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, ponownie go tam
postawić i włączyć czajnik naciskając dźwignię (6). Ostygnięcie
czajnika można przyspieszyć wlewając do niego zimną wodę.
(Rys. C)
Czyść tylko zimny czajnik!
Przed pierwszym użyciem czajnika należy umyć
go wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej
części instrukcji), napełnić wodą do poziomu
„max”, a następnie czterokrotnie zagotować
wodę (każdorazowo świeżą porcję) i ponownie
umyć.
(Rys. B)
1 Naciśnij przycisk na pokrywce (5) i otworzy się pokrywka
czajnika.
2 Umieść filtr (8) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (4).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (6) – zaświeci się
lampka dźwigni.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automaCKE850-001_v01
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
znamionowej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
Czyszczenie i konserwacja
Przygotowanie czajnika do pracy
Obsługa i działanie czajnika
tycznie, wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka
zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka zasilającego.
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (8) i wymyj go pod bieżącą wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się 6%
lub 10% ocet.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (5).
●● Wyjmij filtr (8).
●● Wymyj filtr pod bieżąca wodą.
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu i włącz czajnik.
●● Zagotuj ocet i pozostaw w czajniku na około 30 minut.
●● Wylej ocet, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, zagotuj, a następnie wylej
wodę.
●● W przypadku pozostania kamienia na dnie, powtórz
powyższe czynności.
●● Po zakończeniu czynności włóż filtr (8) do czajnika
postępując w kolejnosci odwrotnej do wyjmowania filtra.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
5
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
CKE850-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Při používání elektrického spotřebiče, vždy dodržujte níže
uvedené základní bezpečnostní podmínky:
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
konvici na horké povrchy ani v jejich
blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo
by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty,
apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé
popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Nepokládejte
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Neodborně provedená oprava může způsobit poruchu
přístroje, který pak může být nebezpečný pro uživatele.
V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte těla konvice, při
přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad značku „max“, může
to způsobit náhlé a nekontrolované vylití horké vody
v průběhu vaření.
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření vychází z konvice
horká pára, hrozí nebezpečí opaření.
●● Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.
●● Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti
nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej
pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Dbejte, aby si s přístrojem nehrály děti.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Konvici připojujte pouze k síti střídavého napětí 230 V,
do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
●● Varnou konvici postavte na rovnou a stabilní plochu,
přívodní šňůra nesmí viset přes hranu povrchu na kterém stoji varná konvice.
CKE850-001_v01
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční
podmínky.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Jmenovitý objem 1,7 l.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským normám.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
(Obr. A)
Nálevka
Ocelový plášť
2 vodoznaky
Otočný podstavec pro přívod el. energie
Tlačítko pro otevírání víka
Páčka pro zapnutí (on-off)
7
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
7 Rukojeť
8 Filtr proti usazeninám
9 Schránka na přívodní šňůru
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice
(způsob popsán v jiné části návodu), potom
naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“
a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět
uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvičky
(Obr. B)
1 Zmáčknete tlačítko pro otevření víka (5) – víko konvičky
se otevře.
2 Pokud jste vytáhli filtr (8), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (3)).
Nevařte menší množství vody než ukazuje
spodní část stupnice (3).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na podstavec (4).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím tlačítka zapněte konvičku (6) – kontrolka se
rozsvítí.
8 Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne,
vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.
Budete-li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Dbejte na to, aby nebyla překročená maximální
přípustná hladina vody v konvici.
Při nalévání vody přes filtr dochází ke zpoždění, jelikož filtr
propouští nalévanou vodu pomaleji a tedy skutečná hladina se
může zvednout o obsah vody dočasně zadržované filtrem.
Toto může způsobit překročení maximální přípustné hladiny
v konvici.
Zkontrolujte proto hladinu dříve než dáte vodu vařit.
V případě zapnutí prázdné konvice dojde k okamžitému
vypnutí konvice tepelnou pojistkou. Aby bylo možné varnou
konvici znovu zapnout, musí vychladnout tepelná pojistka.
Tento proces je možné urychlit nalitím studené vody do konvice. Jakmile tepelná pojistka vychladne (cca 15 minut) sejměte konvici z podstavce a znovu ji tam postavte, pak teprve
zapněte vypínač.
Čištění a údržba
(Obr. C)
Čistěte konvici jen pokud je studená!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (8) a umyjte jej pod tekoucí vodou.
8
Odstraňování vodního kamene
Vodní kámen, který se může usadit na vnitřních stěnách konvice, na dně, nebo na sítku filtru odstraníte 6% nebo 10%
octovým roztokem.
●● Otevřete víko (5).
●● Vyjměte filtr (8) a omyjte jej pod tekoucí vodou.
●● Nalijte 0,5 litru octového roztoku do konvice a zapněte
konvici.
●● Ocet uvařte a ponechte v konvici 30 minut.
●● Vylijte ocet a propláchněte konvici čistou vodou.
●● Nalijte do konvice čistou vodu, uvařte ji a vylijte.
●● V případě, že se vodní kámen zcela nerozpustí, postup
opakujte.
●● Po ukončení vložte filtr (8) do konvice.
Vodní kámen je nutno pravidelně odstraňovat,
v opačném případě může dojít k poškození
varné konvice.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s.
Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
CKE850-001_v01
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Počas používania elektrického zariadenia vždy dodržuj
základné bezpečnostné požiadavky uvedené nižšie:
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas práce s kanvicou za
prítomnosti detí.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený,
alebo je viditeľne poškodená izolácia.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Nedotýkaj sa telesa kanvice počas varenia – na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň „max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže z nej
vriaca voda vystrekovať.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku napájacieho kábla.
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas varenia dostáva von.
●● Pred čistením má kanvica úplne vychladnúť.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou podložkou, určenou pre daný typ.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej strane kanvice.
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich
blízkosti.
●● Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody
počas napĺňania alebo umývania.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným
zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy
nebude fungovať automatický vypínač.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Zariadenie je určené len pre domáce používanie. V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického
biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
●● Nepoužívaj kanvicu bez filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,7 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Pozor!
Korpus kanvice
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
1
2
3
4
5
6
●● Kanvicu
pripájaj iba do zásuvky siete striedavého
prúdu 230 V, vybavenej ochranným kolíkom.
●● Kanvicu postav vždy na stabilnom, rovnom a plochom
povrchu; napájací kábel nemôže visieť mimo okraj plochy, na ktorej kanvica stojí.
CKE850-001_v01
(Obr. A)
Lievik
Korpus
2 vodoznaky
Otočný podstavec na prívod elektrickej energie
Tlačítko na otváranie veka
Páčka na zapnutie (on-off)
9
7 Úchytka
8 Vodoznak so stupnicou
9 Schránka na prívodovú šnúru
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra
umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti
návodu), naplniť vodou na úroveň „max“
a následne štyrikrát uvariť vodu (zakaždým
novú dávku) a opätovne umyť.
Obsluha a prevádzka kanvice
(Obr. B)
1 Stlačte tlačítko na otváranie veka (5) – veko kanvice sa
otvorí.
2 Uložiť filter (8) do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.
3 Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
viditeľná na ukazovateli (3)).
Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou
na ukazovateli (3).
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku (4).
6 Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Stlačením tlačítka zapnite kanvicu (6) – signálne svetielko sa rozsvieti.
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je nutné
vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej zásuvky.
Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
Dvíhanie sa hladiny vody v kanvici je oneskorené vo vzťahu
k rýchlosti nalievania vody. Je to spôsobené brzdením prietoku cez filter. Tomu možno predísť veľmi opatrným nalievaním
posledných dávok vody pred dosiahnutím jej maximálnej hladiny.
V prípade zapnutia prázdnej kanvice nastane automatické
vypnutie napätia tepelným vypínačom. Pre opätovné zapnutie kanvica musí vychladnúť. Možno to urýchliť naliatím do
kanvice studenej vody. Pre opätovné zapnutie kanvice po
vychladení (asi 15 min.) teba ho vybrať z podložky, opätovne
tam uložiť a zapnúť kanvicu stláčajúc vypínač.
Čistenie a údržba
(Obr. C)
Čistiť iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyberte filter (8) a umyte ho pod tečúcou vodou.
10
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Rozpúšťanie kameňa
V prípade, že sa na dne kanvice objaví vápenná usadenina,
kameň treba odstrániť. Na to sa používa 6% alebo 10%
ocot.
●● Otvor pokrievku (5).
●● Vyber filter (8) a umy ho v tečúcej vode.
●● Nalej do kanvice 0,5 l octu a zapni ho.
●● Uvar ocot a ponechaj ho v kanvici asi 30 minút.
●● Vylej ocot a kanvicu prepláchni čistou vodou.
●● Naplň kanvicu čerstvou vodou, prevar, po prevarení vylej.
●● V prípade, že kameň ešte ostal na dne, zopakuj činnosti.
●● Po ukončení činností vlož filter (8) do kanvice.
Zanedbanie odstraňovania vodného kameňa
z kanvice môže spôsobiť jeho poškodenie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
CKE850-001_v01
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
A gyártó nem felel a rendeltetés ellenes használat vagy
szakszerűtlen kezelés okozta károkért.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
Az elektromos készülék használata során mindenkor tartsa
be az alábbi biztonsági előírásokat:
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon
a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A víz forralása közben ne érintse a kanna külső falát –
azt kizárólag csak –a fogantyújánál fogva emelje fel.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy
a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön
érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak
a készülékkel.
CKE850-001_v01
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A vízforralót csupán 230 V váltóáram üzemű, biztonsági dugóval ellátott konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A vízforralót mindig stabil, egyenes és sík felszínen
állítsa fel, a hálózati kábel nem lóghat le a felületről,
amelyre a készülék fel lett állítva.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is
tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése
esetén újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki
a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A
készülék háztartásbeli használatra készült.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
Műszaki adataik
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
11
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(A. ábra)
Tölcsér
Acél test
Kétoldali vízszintjelző
Forgó fűtő alátét
Fedőnyítás gombja
Bekapcsolás emelőkarja (on-off)
Fogantyú fogórész
Lerakodás ellenes vízszűrő
Kábelfeltekerés
Tisztítás és karbantartás
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati
útmutató további részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig, majd ezt követően
négyszer egymás után forraljon fel benne vizet
(mindig új adagot). Ezt követően újra mossa le
a készüléket.
(B. ábra)
1 Nyomja be a fedő gombját – vízforralófedő kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
Ne forraljon a vízszintjelző (3) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó
mennyiségű vizet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 Nyomja be a kart, hogy bekapcsolja a vízforralót (6) –
a működést jelző LED fel fog gyulladni.
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatikusan
le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe –
a LED jelző kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne lépje
túl a készülék tartályának névleges űrtartalmát.
A víz szintje megkésve emelkedik a tartályban, mivel a szűrő
lassítja a víz beáramlását.
Ezt megelőzendő, óvatosan öntse be a tartályba az utolsó
vízadagokat, amíg nem éri el a „MAX” szintet.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát
automatikusan megszakítja az áramellátást.
12
(C. ábra)
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad
elvégezni!
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Vízforraló működése és kezelése
A készüléket hagyja kihűlni, mielőtt újra bekapcsolná.
Ez gyorsabban fog menni, ha a tartályba hideg vizet önt.
A kihűlést követő újra bekapcsolás előtt (kb. 15 perc múlva)
vegye le a készüléket az aljzatról, újra helyezze vissza és
kapcsolja be.
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (8) és folyóvízben mossa el.
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra használjon 6%-os vagy 10%-os ecetet.
●● Nyissa fel a tartály fedelét (5).
●● Vegye ki a szűrőt (8) és mossa le folyóvízzel.
●● Öntsön a tartályba 0,5 l ecetet és kapcsolja be
a készüléket.
●● Forralja fel az ecetet és hagyja állni a tartályban kb. 30
percig.
●● Öntse ki az ecetet és öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
●● Öntsön a tartályba tiszta vizet, forralja fel, majd öntse ki.
●● Amennyiben a készülék aljáról nem tűnt el az összes
vízkő, ismételje meg az előbb felvázolt műveletet.
●● A művelet végeztével tegye vissza a szűrőt (8) a helyére.
A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék
meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
CKE850-001_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de
faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
În timpul folosirii aparatului electric, întotdeauna respectaţi
următoarele cerinţe de bază de siguranţă:
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi fierbătorul în preajma
copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul
de alimentare prezintă defecţiuni sau dacă observaţi
deteriorări ale carcasei sale.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care intervin defecţiuni, adresaţi-vă
punctului specializat de servis.
●● Nu atingeţi corpul fierbătorului electric în timpul fierberii
apei – deplasaţi - l prinzându-l numai de mâner.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate
depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul cablului de
alimentare.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă în timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se
răcească complet.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
CKE850-001_v01
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
fierbătorul numai la priza unei reţele de
curent alternativ de 220-240 V, prevăzută cu contact
de protecţie.
●● Aşezaţi fierbătorul întotdeauna pe o suprafaţă stabilă,
plană, nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea suprafeţei pe care stă fierbătorul.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Ceainicul poate fi folosit doar când este cuplat la
suportul de alimentare prevăzut pentru tipul respectiv
de aparat.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea lor.
●● Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbătorul, atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul
în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
13
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Desen A)
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei pe ambele părţi ale vasului
Bază de alimentare detaşabilă
Buton pentru deschiderea capacului
Comutator pentru punerea în funcţiune (on-off)
Mâner
Filtru împotriva depunerilor de calcar
Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta
trebuie spălat pe dinăuntru (modul de spălare
este descris la punctul „Curăţare şi conservare”). Umpleţi fierbătorul cu apă până la nivelul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de fiecare
dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
fierbătorului
(Desen B)
1 Apăsaţi butonul capacului (5) – se deschide capacul fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (8) în fierbător – dacă a fost scos mai
înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât
nivelul minim prevăzut sau mai mare decât
nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe
indicator (3)).
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul (6) – se
aprinde beculeţul de semnalizare.
14
8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat;
comutatorul revine la poziţia iniţială, beculeţul se stinge.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.
Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul maxim
de umplere indicat, atunci când turnaţi apa.
Creşterea nivelului apei este întârziată în raport cu viteza de
turnare a apei. Acest fapt se datorează filtrării apei. Putem preveni depăşirea nivelului maxim prin turnarea foarte atentă a ultimelor cantităţi de apă, înainte de atingerea nivelului maxim.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, întrerupătorul termic îl decuplează în mod automat de la reţeaua de
alimentare. Pentru a utiliza din nou fierbătorul după răcirea
sa (cca. 15 minute), trebuie să-l luaţi de pe baza detaşabilă,
să-l repuneţi la loc şi să-l puneţi în funcţiune apăsând butonul nr. (6). Răcirea fierbătorului electric poate fi grăbită turnându-se în el apă rece.
Curăţarea şi păstrarea aparatului
(Desen C)
Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!
1 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (8) şi spălaţi-l cu un jet de apă.
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
●● Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară
şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă
muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
Îndepărtarea depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop, folosiţi oţet în
concentraţie de 6% sau de 10%.
●● Ridicaţi capacul (5).
●● Scoateţi filtrul (8).
●● Puneţi filtrul sub jet de apă.
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l de oţet şi puneţi fierbătorul în
funcţiune (6).
●● Fierbeţi oţetul şi lăsaţi-l să stea în fierbător cca. 60 de
minute.
●● Vărsaţi oţetul şi clătiţi fierbătorul cu apă curată.
●● Umpleţi fierbătorul cu apă proaspătă, fierbeţi-o, pe urmă
vărsaţi apa.
●● În cazul în care au mai rămas depuneri de calcar pe
fundul fierbătorului, repetaţi operaţiunea de curăţare
descrisă mai devreme.
●● După încheierea operaţiunii, montaţi filtrul (8) în fierbător,
procedând în mod invers ca la scoaterea lui.
Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe
fierbător poate conduce la deteriorarea sa.
CKE850-001_v01
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a..
CKE850-001_v01
15
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации электрического
чайника
При эксплуатации электрического прибора всегда необходимо соблюдать следующие общепринятые правила
техники безопасности:
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоеди-
нительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не прикасайтесь к корпусу чайника во время кипячения – перемещайте чайник исключительно с помощью ручки.
●● Не заливайте воду свыше отметки «max» – если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.
●● Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку питающего сетевого провода.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными
и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации
прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть
прибором.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте
чайник только к сети переменного
тока 220÷240 V с заземлением.
●● Ставьте чайник всегда только на стабильную, ровную и плоскую поверхность; не допускайте, чтобы
питающий подсоединительный провод свешивался
за край поверхности, на которой стоит чайник.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чайник может использоваться только с приложенной подставкой электропитания, предназначенной
для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не
сработает автоматический выключатель.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе
условия гарантия изменяются.
●● Не эксплуатируйте чайник без фильтра.
CKE850-001_v01
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 1,7 литра.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Рис. A)
Носик
Корпус
Указатель уровня воды с обеих сторон прибора
Вращающаяся подставка
Кнопка, открывающая крышку чайника
Выключатель (on-off)
Ручка
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отделение для питающего провода
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его необходимо вымыть внутри (способ мытья
описан в разделе «Очистка и консервация»),
наполнить водой до максимального уровня,
a затем четыре раза вскипятить в нем
воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 Нажмите на кнопку (5) – крышка чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (8), если он был ранее
вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (3)).
Не наполняйте чайник ниже минимальной
отметки и выше максимальной на указателе уровня воды (3).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на подставку (4).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку
с заземлением.
7 Включите чайник выключателем (6) – должен загореться сигнальный индикатор.
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматичеCKE850-001_v01
ски. Выключатель вернется в исходное положение – индикатор погаснет.
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
Наливая в чайник воду необходимо следить
за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
Уровень воды в чайнике повышается с некоторым запаздыванием по сравнению с быстротой наливания
воды. Это вызвано медленным протеканием воды через
фильтр, что может стать причиной перелива воды. Этого можно избежать, наливая воду особенно осторожно
перед максимальной отметкой.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
Чтобы чайник можно было включить еще раз, дайте ему
остыть (oк. 15 мин.). Когда чайник полностью остынет,
перед следующим включением его нужно снять с подставки, поставить на нее снова и только тогда включить
выключателем (6). Процесс можно ускорить, наливая
в чайник холодную воду.
Очистка и консервация
(Рис. C)
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Снимите фильтр (8) и промойте его под струей воды.
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой
(может быть увлажнена средством для мытья посуды).
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь
нужно удалить. Для этого используется 6% или 10% уксус.
●● Откройте крышку (5).
●● Извлеките фильтр (8).
●● Промойте его под струей воды.
●● Залейте в чайник 0,5 л уксуса и включите (6).
●● Вскипятите ускус и оставьте в чайнике на ок. 60 минут.
●● Затем уксус нужно слить, а чайник промыть чистой
водой.
●● Снова наполните чайник свежей водой, вскипятите
и вылейте.
●● В случае, если на дне чайника еще останется накипь,
действия нужно повторить.
●● Закончив удаление накипи, установите фильтр (8) на
место в обратной очередности.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам..
CKE850-001_v01
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
По време на използване на електрически уреди винаги
спазвайте следните основни изисквания за безопасност:
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Бъдете особено внимателни по време на работа
с каната в присъствието на деца.
включвайте каната, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз на.
●● Каната може да се използва само със захранващата основа от комплекта, предназначена за дадения тип кана.
●● Не препълвайте каната над нивото „max” – по
време на кипене врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва изцяло да
изстине.
●● Този уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически,
сетивни или психически възможности, както и от
лица без опит и познаване на уреда, освен ако това
не става под наблюдение или съгласно инструкцията за употреба на уреда, предадена от лицата,
отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Не
CKE850-001_v01
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включвайте каната само към мрежа с променлив
ток 220÷240 V, към контакт със заземяване.
каната винаги върху стабилна, равна
и гладка повърхност; захранващият кабел не бива
да виси от ръба на повърхността, върху която
е поставена каната.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Каната може да се употребява само с приложената
захранваща подставка, предназначена за дадения тип.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв
случай няма да се задейства автоматичният
прекъсвач.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Слагайте
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Уредът
е предназначен за ползване в домашни
условия. В случай, че се използва в заведение за
обществено хранене, условията на гаранцията се
променят.
●● Не използвайте каната без филтър.
19
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на електрическата кана (Рис. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Устие
Корпус
Двустранен индикатор на нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Бутон за отваряне на капака
Превключвател (on-off)
Дръжка
Филтър срещу утайки
Място за захранващия кабел
Увеличаването на нивото на водата в каната става със
закъснение спрямо бързината на наливане на водата.
Това е така, тъй като водата се задържа от филтъра.
Можете да избегнете препълването, като наливате
водата особено внимателно накрая преди достигане на
максималното ниво.
В случай че включите каната празна, термопрекъсвачът
автоматично изключва захранването.
За да включите отново каната след изстиването й (около
15 мин.), свалете я от основата й, сложете я обратно
и я включете с бутона (6). Изстиването на каната може
да се ускори с наливане на студена вода в нея.
Почиствайте
е студена.
Преди първото използване на каната или
след продължителен период, в който
не е използвана, тя трябва да се измие
отвън (начинът на миене е описан в точка
„Почистване и поддръжка”), напълнете
каната с вода до максималното ниво,
а след това четири пъти кипнете вода
(всеки път наливайте прясна) и отново
я измийте.
(Рис. B)
1 Натиснете бутона на капака (5) – ще се отвори капакът
на каната.
2 Поставете филтъра (8) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
Не наливайте вода под долното или над
горното ниво на индикатора (3).
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с натискане на превключвателя (6)
– контролната лампа ще светне.
20
Винаги внимавайте да не надвишавате
номиналната вместимост на каната при
наливане на вода.
Почистване и поддръжка
Подготовка на каната за работа
Употреба и работа на каната
8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното
положение – лампата ще изгасне.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
каната
(Рис. C)
само
когато
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (8) и го измийте под течаща вода.
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните
стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Отстраняване на котления камък
В случай че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6% или 10% оцет.
●● Отворете капака (5).
●● Извадете филтъра (8).
●● Изплакнете филтъра с течаща вода.
●● Налейте в каната 0,5 л оцет и включете каната (6).
●● Кипнете оцета и оставете каната за около 60 минути.
●● Излейте оцета и изплакнете каната с чиста вода.
●● Напълнете каната с прясна вода, кипнете я, а след
това излейте водата.
●● Ако е останал котлен камък на дъното, повторете
гореописаните действия.
●● След приключване на тези действия поставете филтъра
(8) в каната по ред, обратен на свалянето на филтъра.
Ако котленият камък не се отстранява от
каната, това може да доведе до повредатай.
CKE850-001_v01
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини..
CKE850-001_v01
21
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування електрочайником
Під час користування електрообладнанням, необхідно
дотримуватися нижче вказаних основних вимог безпеки:
Небезпека! / Попередження!
Недотримання вимог загрожує травмами
●● Дотримуйтесь
особливої обережності під час
роботи з електрочайником у присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо мережевий кабель
або корпус пошкоджені.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник
або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення
небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може призвести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не торкайтеся корпусу електрочайника під час
кип‘ятіння - для перенесення використовуйте
виключно ручку чайника.
●● Не переповнювати електрочайник за рівень „max” –
під час кип’ятіння чайника вода може виприснути.
●● Будьте уважні, щоб не намочити вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що виходить під час
кип’ятіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до повного охолодження чайника.
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
22
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Електрочайник підключайте тільки до розетки пере-
мінного струму 220÷240 V, оснащеної захисним
штифтом.
●● Встановлюйте електрочайник на стабільній, рівній
та плоскій поверхні; приєднувальний кабель не
може звисати за край поверхні, на якій встановлений чайник.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючись за кабель.
●● Електрочайником можна користуватися тільки
разом з доданою підставкою живлення, призначеною для даного типу.
●● Використовувати чайник тільки для кип’ятіння води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати назовні чайника.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електрочайник і підставку живлення
у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електрочайника до мережі старанно їх висушіть.
●● Не вмикайте електрочайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою – в такому випадку автоматичний вимикач не
спрацює.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Обладнання
призначене для домашнього використання. У випадку його використання для цілей
діяльності із загального харчування, умови гарантії
змінюються.
●● Не запускайте електрочайник без встановленого
фільтра.
CKE850-001_v01
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Електрочайник ZELMER відповідаю вимогам діючих
стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначений знаком CE на щитку.
Складові частини електрочайника (Мал. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Носик
Корпус
Двухсторонній індикатор рівня води
Підставка, що обертається
Кнопка для відкриття кришки
Важіль включення (on-off)
Ручка
Протиосадовий фільтр
Відсік для живильного кабелю
Підготовлення електрочайника до праці
Перед першим користуванням електрочайником або після довготривалої перерви
у користуванні, потрібно промити його
всередині (спосіб миття вказаний у пункті
«Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім
чотири рази скип’ятити воду (кожен раз
свіжу порцію) i повторно промити.
Обслуговування і робота чайника (Мал. B)
1 Натисніть кнопку кришки (5) – відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (8) в електрочайнику – якщо раніше
був вийнятий.
3 Наповнити електрочайник потрібною кількістю води
(рівень видимий на показнику (3)).
Не кип’ятити воду кількістю нижче нижнього
або вище верхнього рівня на індикаторі (3).
4 Закрити кришку.
5 Помістити електрочайник на підставку живлення (4).
6 Вставте вилку приєднувального кабелю до розетки із
захисним штифтом.
7 Увімкніть чайник натискаючи важіль (6) – вмикається
сигнальна лампочка.
8 Після закипання води, електрочайник автоматично
CKE850-001_v01
відключиться, вимикач повертається у вихідне положення – лампочка згасне.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального
кабелю з розетки.
Звертайте увагу, щоб не перевищувати
номінальну ємність електрочайника під
час наповнення водою.
Збільшення рівня води в електрочайнику затримується
у відношенні до швидкості наповнення водою. Причиною
цього є гальмування потоку через фільтр. Це можна попередити шляхом обережного наливання останніх порцій
води до моменту досягнення максимального рівня води.
У разі включення порожнього електрочайника відбувається
автоматичне відключення напруги термічним вимикачем.
Для повторного включення електрочайника після охолодження (бл. 15 хв.), необхідно зняти його з основи,
повторно встановити і включити електрочайник шляхом
натиснення важеля (6). Охолодження можна прискорити,
вливаючи в електрочайник холодну воду.
Очищення і зберігання
(Мал. C)
Очищувати тільки холодний електрочайник!
1 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2 Витягніть фільтр (8) та промийте його під проточною
водою.
3 Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої
ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди.
Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
Видалення каменю
У разі нагромадження вапняного осаду на дні чайника,
необхідно видалити камінь. З цією метою застосовується
6% або 10% оцет.
●● Відкрити кришку (5).
●● Вийміть фільтр (8).
●● Вимийте фільтр під проточною водою.
●● Налийте до чайника 0,5 л оцту i включіть чайник (6).
●● Скип’ятити оцет i залишити в електрочайнику на
близько 60 хвилин.
●● Вилити оцет, чайник виполоскати чистою водою.
●● Наповнити чайник свіжою водою, скип’ятити її, після
скип’ятіння вилити воду.
●● Якщо камінь залишився на дні, повторіть вказані
вище дії.
●● Після очищення, установіть фільтр (8) в електрочайник, виконуючи дії, протилежні до тих, що проводяться при вийманні фільтра.
Невидалення каменю може привести до
пошкодження електрочайника.
23
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення запакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складання виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник залишає за собою право модифікувати
виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для
пристосування до правових положень, стандартів, директив
або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
24
CKE850-001_v01
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos
Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės žemiau
išvardintų pagrindinių saugumo reikalavimų:
Pavojus! /Ispėjimas!
Nesilaikymas gali sukelti pažeidimus
●● Niekuomet nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Stebėkite, kad vaikai nežaistu su prietaisu.
●● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas
ar jo izoliacija yra akivaizdžiai pažeista.
neatjungiamai instaliuotam maitinimo laidui,
saugumo sumetimais jis turi būti keičiamas gamintojo
arba specializuoto serviso, arba kvalifikuoto specialisto.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams, reikia kreiptis į specializuotą servisą.
●● Nelieskite virdulio korpuso virinimo metu - virdulį
galima pernešti tik laikant už rankenos.
●● Nepripildykite virdulio aukščiau atžymos „max” arba
virš pažymėtos maksimalios talpos atžymos – užviręs
vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
●● Saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo laido
kištuko.
●● Saugokitės virimo metu besiveržiančių garų.
●● Prieš valant virdulys turi būti visiškai atvėsęs.
●● Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmonėms
su ribotais fiziniais, jusliniais ar psichiniais gebėjimais ar
neturintiems pakankamai žinių ar patirties, be asmens,
atsakingo už jų saugumą, priežiūros arba šiam nesupažindinus jų su prietaiso naudojimo principu.
●● Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu
maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso
tipui.
●● Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
●● Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
garų kondensato lašai gali nubėgti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
●● Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
●● Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo
pagrindo į vandenį.
●● Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus
vėl galima naudotis virduliu.
●● Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
●● Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius:
padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Sugedus
Dėmesio!
Nesilaikymas gali sukelti turto sugadinimą
●● Virdulys gali būti jungiamas tiktai į 220 V÷240 V įtampos kintamosios srovės tinklo lizdą su apsauginiu
žiedeliu.
●● Visuomet virdulį statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio paviršiaus; maitinimo laidas negali kabėti žemiau
paviršiaus, ant kurio stovi virdulys, krašto.
CKE850-001_v01
Nurodymas
Informacija apie produktą ir naudojimo
nurodymai
●● Prietaisas
yra skirtas vartoti namų ūkyje. Vartojant
jį gastronominio biznio tikslais, garantijos sąlygos
keičiasi.
●● Nenaudokite virdulio be filtro.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo
plokštelėje.
Nominalus tūris: 1,7 l .
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojančių normų
reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
Virdulio sandara
1
2
3
4
5
6
(A brėž.)
Snapelis
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Dangtelio atvėrimo mygtukas
Įjungimo svirtelė (on-off)
25
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu.
7 Rankenėlė
8 Nuosėdų filtras
9 Vieta maitinimo laidui
Nuosėdų šalinimas
Virdulio parengimas darbui
Prie naudojant virdulį pirmą kartą, išplaukite
jo vidų (plovimo būdas aprašomas tolesniame
instrukcijos skyriuje), pripildykite iki atžymos
„max”, keturis kartus užvirinkite vandenį (kaskart pripilkite šviežio vandens) ir vėl išplaukite.
Virdulio aptarnavimas ir darbas
(B brėž)
1 Paspauskite ant dangtelio esantį mygtuką (5).
2 Įdėkite į virdulį filtrą (8) – jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite virdulį reikiamu kiekiu vandens (vandens
lygis matomas skalėje (3)).
Nevirinkite vandens žemiau apatinės ar aukščiau skalės viršutinės atžymos.
4 Uždarykite dangtelį.
5 Pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo (4).
6 Įkiškite laido kištuką į tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
7 Įjung virdulį tuo tikslu įspaudžiant išjungiklį (6) – užsižiebs įjungimo indikatoriaus lemputė.
8 Vandeniui užvirus, virdulys išsijungs automatiškai,
o išjungiklis grįš į pradinę padėtį – lemputė užges.
Jeigu ketinate toliau naudotis virduliu, nebūtina ištraukti maitinimo laido kištuko iš lizdo.
pildami vandenį, stenkitės neviršyti nustatytos
virdulio talpos.
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Tam naudojamas 6% arba 10%
actas.
●● Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį (5).
●● Išimkite filtrą (8).
●● Nuplaukite filtrą po tekančio vandens srove.
●● Įpilkite į virdulį 0,5 l acto ir įjunkite virimą.
●● Užvirkite actą ir palikite pastovėti maždaug 30 minučių.
●● Išpilkite actą, o virdulį išskalaukite švariu vandeniu.
●● Pripilkite virdulį šviežio vandens, užvirkite ir išpilkite.
●● Likus ant dugno akmenų, pakartokite procedūrą dar kartą.
●● Baigę valyti, įdėkite filtrą (8) atgal į virdulį, atlikdami
veiksmus priešinga filtro išėmimui tvarka.
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugesti.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
Vandens lygis virdulyje kyla lėčiau, lyginant su pylimo greičiu.
Taip yra todėl, kad filtras sulėtina vandens patekimą į vidų.
Perpylimo galima išvengti, atidžiai baigiant pildyti virdulį, kol
bus pasiektas maksimalus vandens lygis.
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis temperatūrinis
išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia.
Norint vėl įjungti ataušusį virdulį (mažd. po 15 min.), reikia
nukelti jį nuo pagrindo ir vėl pastatyti atgal bei nuspausti įjungimo svirtelę (6). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį
šalto vandens.
Valymas ir priežiūra
(C brėž)
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (8) ir nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu
indų plovimo skysčiu.
26
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
CKE850-001_v01
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Lietojot šo elektrisko ierīci vienmēr jāveic pamata drošības
pasākumi:
Briesmas! / Brīdinājums!
Neievērošana var izraisīt ievainojumus
●● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu bērnu klātbūtnē.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
●● Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
pamatni.
●● Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
●● Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
●● Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
●● Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
●● Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
●● Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neizslēdzas automātiski.
●● Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nakādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūz varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus un tt.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
●● Ja
●● Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam,
specializētai apkopei vai kvalificētai personai lai izvairītos no bīstamām situacijām. Ierīces remontu var veikt
tikai kvalificēta apkope.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope.
Nepareizs remonts var būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa
punktu.
●● Nepieskarieties tējkannas korpusam vārīšanas laikā –
ierīces pārvietošanai lietojiet tikai tējkannas rokturi.
●● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksimālā līmeņa norādes – vārīšanas laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
●● Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz
šķidrumu.
●● Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens iet kārsti tvaiki!
●● Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod
par viņu drošību atbildīgai personai.
●● Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar ierīci.
Uzmanību!
Neievērošana var izraisīt bojājumus īpašumam
●● Tējkannu
pieslēdziet tikai pie 220–240 V mainīgas
strāvas padeves ar strāvas drošinātāju.
●● Vienmēr novietojiet tējkannu uz stabilas un līdzenas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda
vai darbvirsmas malai.
●● Neizņemtiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
CKE850-001_v01
Norādījums
Informācija par produktu un lietošanas
norādījumi
●● Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai. Ja ierīce ir lietota
gastronomijas biznesa mērķiem, garantijas nosacījumi
mainās.
●● Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,7 l.
ZELMER tējkanna atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
Tējkannas uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Zīm. A)
Snīpis
Apvalks
Abpusējs ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida bāze
Vāciņa atvēršanas poga
Ieslēgšanas svira (on-off)
Rociņa
Filtrs pret nosēdumiem
Elektrības vada nodalījums
27
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Katlakmens šķīdināšana
Pirms izmantošanas izmazgājiet tējkannu iekšā
(tīrīšanas apraksts tālākā instrukcijas daļā),
ielejiet ūdeni līdz ‘max’ līmenim, uzvāriet ūdeni
četras reizes (ikreiz jaunu porciju) un vēlreiz
izmazgājiet.
Tējkannas ieslēgšana un darbošanās (Zīm. B)
1 Nospiediet pogu uz vāciņa (5) un tējkannas vāciņš
atvērsies.
2 Novietojiet filtru (8) tējkannā – ja agrāk tika izņemts.
3 Ielejiet ūdeni līdz nepieciešamajām līmenim (līmenis
ir redzams rādītājā (3)).
Nevāriet ūdeni daudzumā zem apakšējā vai
augšējā līmeņa rādītājā (3).
4 Aizveriet vāciņu.
5 Uzstādiet tējkannu uz barošanas bāzes (4).
6 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai
ar strāvas drošinātāju.
7 Ieslēdziet tējkannu, spiežot sviru (6) – signāllampiņa
iedegsies.
8 Pēc ūdens uzvārīšanās, tējkanna izslēgsies automātiski
slēdzis atgriezīsies izejas pozīcijā – lampiņa nodzīs.
Ja paredzēta tālāka tējkannas lietošana, nevajag izņemt
elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Ar šo mērķi izmantojiet 6% vai 10% etiķi.
●● Atveriet vāciņu ar pogu (5).
●● Noņemiet filtru (8).
●● Iztīriet to zem tekoša ūdens.
●● Ielejiet 0,5 L etiķa tējkannā un ieslēdziet to.
●● Uzvāriet etiķi un atstājiet etiķi uz 30 minūšu.
●● Izlejiet etiķi ārā un izskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
●● Piepildiet tējkannu ar svaigu ūdeni, pēc uzvārīšanas izlejiet ūdeni ārā.
●● Atkārtojiet procedūru vēlreiz ja nosēdumi palika.
●● Pēc šīm darbībām ielieciet filtru (8) tējkannā visu darot
pretējā kārtībā nekā noņemot filtru.
Katlakmens noņemšanas nolaidība var novest
līdz tējkannas bojāšanai.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (pe) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta. Nevajadzīgu
aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā,
jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var
radīt draudus apkārtējai videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Jāpievērš uzmanība, lai nepiepildītu tējkannu
virs norādītā tējkannas tilpuma.
Ūdens līmeņa pacelšanās tējkannā ir lēnāka nekā ūdens
ieliešanas ātrums. To nolemj plūsmas apturēšana, ko izraisa
filtrs. Var izvairīties no tās, īpaši piesardzīgi iepildot pēdējās
ūdens porcijas pirms maksimālā ūdens līmeņa sasniegšanas. Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs.
Lai vēlreiz ieslēgtu tējkannu pēc atdzišanas (ap. 15 min),
jānoņem tā no bāzes, atpakaļ tā tur jāuzstāda un jāieslēdz
tējkanna nospiežot slēdzi (6). Tējkannas atdzišanu var paātrināt, ielejot aukstu ūdeni.
Tīrīšana un konservācija
(Zīm. C)
Mazgājiet tējkannu tikai kad tā atvēsinās!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (8) un izmazgājiet zem tekoša ūdens.
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni.
28
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
CKE850-001_v01
ET
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume alljärgneva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata turvalisuse nõuannetele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et seda saaks ka hiljem
toote kasutamise käigus kasutada.
Elektrilise veekeetja ohutu ja õige
kasutamise juhised
Elektriseadme kasutamisel alati järgige alltoodud ohutuse
põhinõudeid:
Ohtlik! / Hoiatus!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Olge eriti ettevaatlik seadme kasutamisel, kui läheduses on lapsed.
●● Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või seade ise
on kahjustatud.
mitte-eemaldatav toitejuhe on kahjustatud, siis
peab selle välja vahetama kas tootja, kvalifitseeritud
spetsialist või volitatud remonditöökoda, et vältida ohtlikke olukordi.
●● Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada tõsist
ohtu kasutajale. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge
teeninduskeskusse.
●● Ärge puudutage teekannu metallkorpust vee keetmise
ajal – tõstke kannu, hoides alati ainult käepidemest.
●● Vee sissevalamisel ärge kunagi ületage tähist „max”,
või lubatud maksimaalse taseme tähist – keemise ajal
tuline vesi võib välja pritsida.
●● Ärge laske sisemisel vooluringil märjaks saada.
●● Olge ettevaatlikud kannust väljuva auru suhtes vee
keetmise ajal.
●● Enne puhastamist laske teekannul täielikult maha jahtuda.
●● Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste
kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni
nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole
seadme kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
●● Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
●● Ärge
eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates
juhtmest.
●● Teekannu võib kasutada ainult koos originaalalusega.
●● Teekann on ette nähtud ainult vee keetmiseks.
●● Ärge avage kannu mõne aja jooksul pärast kasutamist
– kannust väljuv aur on väga tuline.
●● Ärge pange teekannu kuumade asjade peale või
nende lähedusse.
●● Ärge kastke seadet ega alust vette vee sissevalamisel
või pesemisel.
●● Kui sisemised elektriosad või alus ise on saanud märjaks, siis enne teekannu sisselülitamist, tuleb neid korralikult kuivatada.
●● Ärge lülitage teekann sisse ilma veeta.
●● Enne kannu sisselülitamist sulgege kaas, muidu seade
ei lülitu automaatselt välja.
●● Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke. Seega võib eemaldada ka vajalikke graafilisi
infosümboleid: märgistusi, hoiatusmärke jne.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Kui
Tähelepanu!
Eiramine põhjustab seadme kahjustamist
●● Ühendage
seade vooluvõrguga ainult 220–240 V
vahelduvpingega ning maandatud pistikuga.
●● Paigaldage elektrikann alati kuivale, siledale ja kindlale pinnale; ärge jätke toitejuhet üle tööpinna serva
rippuma.
CKE850-001_v01
Juhised
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Seade on ettenähtud koduseks kasutamiseks. Seadme
kasutamise puhul kaubanduseesmärkidel gastronoomia vallas garantiitingimused muutuvad.
●● Ärge kasutage teekann ilma filtrita.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Maht: 1,7 liitrit.
ZELMERi veekeetja vastab nõutavatele normidele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
Veekeetja ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(joonis A)
Tila
Korpus
Kahepoolne veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Kaane avamise nupp
Lülitikang (on-off)
Käepide
Filter
Ühendusjuhtme peidik
29
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Katlakivi lahustamine
Enne esimest kasutamist tuleb veekeetja seest
puhtaks pesta (pesemise viis on kirjeldatud
juhendi hilisemas osas), täita veega kuni „max”
märgistuseni, keeta vett neli korda (iga kord
vett vahetades) ja uuesti puhtaks pesta.
Veekeetja kasutamine ja toimimine (joonis B)
1 Vajutage kaanel (5) olevat nuppu ja avage veekeetja kaas.
2 Asetage filter (8) veekeetjasse – juhul, kui see oli
eemaldatud.
3 Täiteke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on näha
näidikul (3)).
Ärge keetke näidiku (3) alumisest märgist väiksemat või ülemisest märgist suuremat veekogust.
4 Sulgege kaan.
5 Asetage veekeetja toitealusele (4).
6 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu maandatud
pistikupessa.
7 Lülita teekann sisse lülitile (6) vajutades – märgutuli süttib põlema.
8 Peale vee keemaminemist lülitub veekeetja automaatselt
välja, lüliti pöördub tagasi lähteasendisse – lamp kustub.
Kui soovite veekeetjat edasi kasutada, ei pea ühendusjuhet
pistikupesast kindlasti eemaldama.
Pöörake tähelepanu, et veega täitmisel ei ületaks veekeetja nominaalset mahutavust.
Kui veekeetja põhjale tekib katlakivi, tuleb see eemaldada.
Selleks kasutage 6%-st või 10%-st äädikat.
●● Avage kaas nupu (5) abil.
●● Eemaldage filter (8).
●● Peske seda voolava vee all.
●● Valage veekeetjasse 0,5 l äädikat ning lülitage sisse.
●● Ajage äädikas keema ja jätke veeketjasse umbes 30
minutiks.
●● Valage äädikas välja ning loputage veekeetjat puhta
veega.
●● Täitke veekeetja puhta veega, ajage see keema. Peale
keetmist valage vesi ära.
●● Juhul, kui põhjale jäi katlakivi, korrake protseduuri.
●● Peale protseduuri lõpetamist asetage filter veekeetjasse
tagasi vastupidises järjekorras väljavõtmisele.
Katlakivi mitte-eemaldamine veekeetjast võib
põhjustada selle kahjustumist.
Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses.
See pole ei keeruline, ega kulukas. Sellel eesmärgil:
papist pakend viige makulatuurikonteinerisse, kilekotid (polüetüleen) visake
plastikukonteinerisse.
Kasutatud seadmed andke ära vastavasse
kogumispunkti, sest seadmes olevad ohtlikud
ained võivad olla keskkonnale ohtlikud.
Ärge visake olemprügi hulka!!!
Veetaseme kerkimine veekeetjas on aeglasem vee sissevalamise kiirusest. Seda põhjustab voolu pidurdumine filtrist
läbivoolamisel. Seda võib vältida, valades lõpupoole, enne
vee maksimaalse taseme saavutamist, vett ettevaatlikult.
Tühja veekeetja sisselülitamise korral lülitab termiline väljalüliti toite automaatselt välja.
Veekeetja uuesti sisselülitamiseks peale jahutmist (umbes 15
min.), tuleb see aluselt eemaldada, asetada sinna uuesti ning
vajutades kangile (6) lülitada veekeetja uuesti sisse. Veekeetja
jahtumist võib kiirendada, valades sinna sisse külma vett.
Puhastamine ja hooldamine
(joonis C)
Puhastage ainult külma veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik seinakontaktist välja.
2 Eemaldage filter (8) ja peske seda voolava vee all.
3 Puhastage seest märja, nõudepesuvahendiga niisutatud
lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sisemiselt ja välimiselt
seinalt pühkige neid äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputage veekeetjat puhta veega.
30
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
CKE850-001_v01
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures during
the operation of the electric appliance:
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Special attention is necessary when the kettle is used
in the presence of children.
●● Do not operate the appliance if the power cord is
damaged or the kettle body is visibly damaged.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● Only qualified staff may make repairs of the appliance.
A wrongly done repair my cause a serious threat to the
user. It may also result in a cancellation of the warranty.
In case any defects occur, we recommend that you
take the appliance to a specialist service point.
●● Do not touch the main body of the kettle when water is
boiling – use only the handle to move it.
●● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator
„max” – water might spatter out of the kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the connecting cord.
●● Mind the steam coming out of the kettle while water
is boiling.
●● Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Plug the kettle into a 220÷240 V
alternating current
socket equipped with an earth pin only.
●● Place the kettle on a stable, even and flat surface; the
CKE850-001_v01
connecting cord may not hang over the edge of the
surface on which the kettle is placed.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by
the cord.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● In the event that water gets into the inside electric elements
of the kettle, or onto the power base, carefully dry these
elements before plugging the kettle into the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
●● Do not use the kettle without a filter.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1,7 liter capacity.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
(Fig. A)
Spout
Kettle body
Dual water indicator
Revolving power base
Lid release button
31
6
7
8
9
On/off lever (on-off)
Handle
Anti-deposit filter
Storage space for the connecting cord
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the first use, wash the kettle inside
(for washing instructions see “Cleaning and
maintenance”), fill it with water up to the “max”
level, and let it boil four times (use fresh water
each time) and wash again.
Operating instructions of the electric kettle
(Fig. B)
1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
2 Place the filter (8) in the kettle – if it was taken out
before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (3)).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (3).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (4).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket with
an earth pin – the upper part of the kettle body will light up.
7 Turn the kettle on by pressing the lever (6) – the indicator
light will come on.
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
Be careful not to fill up with water beyond the
nominal capacity when pouring water into the
kettle.
The rising of the water level in the kettle is delayed in relation
to the speed of pouring the water. It is caused by the filter
slowing down the speed of the flow. This can be prevented by
pouring the last portions of water extremely carefully before
the water reaches the maximum level on the indicator.
In the event that an empty kettle is switched on, it will be
switched off by a thermal device automatically.
In order to switch the kettle on again after it has cooled down
(approx. 15 minutes), take it off the base, replace it and
switch the kettle on by pressing the lever (6). The cooling
down of the kettle can be accelerated by puring cold water
into the kettle.
32
Cleaning and maintenance
(Fig. C)
Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Remove filter (8) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. 6% or 10% vinegar is used for this
purpose.
●● Open the lid (5).
●● Take out the filter (8).
●● Wash the filter under running water.
●● Pour in 0.5 l of vinegar and switch on the kettle (6).
●● Boil the vinegar and leave in the kettle for about 30
minutes.
●● Pour the vinegar out and rinse the kettle with fresh
water.
●● Fill the kettle up with fresh water, boil the water and pour
it out after is has boiled.
●● Repeat the above procedure if there still is scale on the
bottom.
●● When the procedure is finished, replace the fiter (8) in
the kettle, following the procedure of taking the filter out
in reverse order.
Negligence in descaling the kettle may results
in its damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
CKE850-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising