Zelmer | ZCK1273X (17Z021) | User manual | Zelmer ZCK1273X (17Z021) User Manual

Zelmer ZCK1273X (17Z021) User Manual
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
Podczas używania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
●● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
●● Nie dotykaj metalowego korpusu
czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
●● Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „max” – w czasie gotowania wrząca woda może z niego
wypryskiwać.
●● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
●● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
●● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
17Z021-001_v05
●● w hotelach, motelach i innych
pomieszczeniach mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg
ze śniadaniem.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzą­
dzenia oraz wyposażonym w kołek ochronny.
●● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
●● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
●● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
●● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
●● Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
●● Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do
użytku domowego oraz podobnego
zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych
podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
17Z021-001_v05
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Czajnik bardzo szybko gotuje wodę i pobiera około
10 A prądu z instalacji elektrycznej.
●● Sprawdź, czy zastosowane bezpieczniki sieci, przystosowane są do takiego poboru prądu. W czasie gotowania wody odłącz inne urządzenia z tego obwodu.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność: 1,7 litra.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Korpus stalowy
Wskaźnik poziomu wody
Dzióbek
Pokrywka
Przycisk otwierania pokrywki
Rączka
Dźwignia włączenia
Schowek na przewód przyłączeniowy
Przewód przyłączeniowy
Filtr antyosadowy
Podstawka zasilająca
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika należy
umyć go wewnątrz (sposób mycia opisano w
dalszej części instrukcji), napełnić wodą do
poziomu „max”, a następnie czterokrotnie
zagotować wodę (każdorazowo świeżą porcję)
i ponownie umyć.
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Naciśnij przycisk otwierania pokrywki (5) i otworzy się
pokrywka czajnika.
2 Umieść filtr (10) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (2)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (2).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (11).
5
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (7) – zaświeci się
lampka sygnalizacyjna.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie, wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie
jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
znamionowej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po
ostygnięciu (ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, nalać wody, ponownie go tam postawić
i włączyć czajnik naciskając wyłącznik (7).
Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając do niego zimną wodę.
Czyszczenie i konserwacja
C
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g kwasku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (10) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy
go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga
należy powtórzyć cały proces.
●● Napełnij
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (10).
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne, które
również mogą unosić się na wodzie. Dzieje się
tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń, magnez,
żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo­wodowane
złą pracą urządzenia i nie stanowią problemu
w jego użytkowaniu. W przypadku większego
nagroma­dzenia osadów, należy je usunąć
według punktu „Rozpuszczanie kamienia”.
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywkę (4) czajnika.
6
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
17Z021-001_v05
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Při používání elektrického spotřebiče, vždy dodržujte níže
uvedené základní bezpečnostní podmínky:
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití
konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice
poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Neodborně provedená oprava může
způsobit poruchu přístroje, který pak
může být nebezpečný pro uživatele.
V případě poruchy se obraťte na
autorizovaný servis.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad
značku „max“, může to způsobit
náhlé a nekontrolované vylití horké
vody v průběhu vaření.
17Z021-001_v05
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření
vychází z konvice horká pára, hrozí
nebezpečí opaření.
●● Před čištěním nechte varnou konvici
vychladnout.
●● Zařízení mohou obsluhovat děti
starší 8 let, pokud jsou pod dozorem
nebo budou poučeny o bezpečném
používání zařízení a rozumí případnému nebezpečí. Děti mladší 8 let
nesmí bez dozoru dospělých osob
čistit nebo provádět údržbu zařízení.
Zařízení a napájecí kabel uchovávejte na místě nepřístupném dětem
mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem
s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.
●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
7
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty
a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze,
pasty, apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit
různé popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným účelům v takových
místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech,
kancelářích a jiných místech na
pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech
a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při používání v gastronomických zařízeních se mění
záruční podmínky.
●● Konvičky velmi rychle přivádějí vodu k varu a odběr
proude se pohybuje kolem 10 A.
●● Zkontrolujte jestli vaše síť a jištění je přizpůsobené
takovému odběru proudu. V průběhu používání varné
konvice nepoužívejte jiné spotřebiče na stejném síťovém okruhu.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Objem: 1,7 litra.
8
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Ocelový plášť
Stupnice
Nálevka
Víko
Tlačítko pro otevírání víka
Rukojeť
Páčka pro zapnutí
Schránka na přívodní šňůru
Přívodní šňůra
Filtr proti usazeninám
Podstavec
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice
(způsob popsán v jiné části návodu), potom
naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“
a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět
uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvičky
B
1 Zmáčknete tlačítko pro otevření víka (5) – víko konvičky
se otevře.
2 Pokud jste vytáhnuli filtr (10), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (2)).
Nevařte menší množství vody než ukazuje
spodní část stupnice (2).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na podstavec (11).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím tlačítka zapněte konvičku (7) – kontrolka se
rozsvítí.
8 Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne,
vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.
Budete li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Dbejte aby nebyla překročená maximální přípustná hladina vody v konvici.
V případě zapnutí prázdné konvice, dojde k automatickému vypnutí konvice tepelnou pojistkou.
Za účelem opětovného zapnutí konvice po
vychladnutí (cca 15 min.), ji sejměte z podstavce,
nalejte do ní vodu, postavte zpět na podstavec
a zapněte konvici vypínačem. Vychladnutí konvice
lze urychlit, jestliže do ní nalejete studenou vodu.
17Z021-001_v05
Čištění a údržba
C
Čistěte konvici jen pokud je ochlazená!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (10).
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují
ve vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení není způsobeno špatnou prací přístroje
a nestanoví žádné zábrany v dalším používání.
V případě většího nahromazení nánosů, je
odstraňte podle bodu „Odstraňování vodního
kamene”.
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o.
je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
●● Otevřete víko (4) konvice.
●● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo přidejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte doplna vodou. Zapněte
konvici.
●● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
●● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
●● Vyjměte filtr (10), umyjte ho pod tekoucí vodou
a následně ho vložte na své místo.
●● Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
●● Jestliže zůstaly ve spotřebiči ještě zbytky nánosu, vyčistěte ho houbičkou a umyjte vodou, jestliže to nepomůže,
je nutné celý proces opakovat.
Vodní kámen je nutno pravidelně odstraňovat,
v opačném případě může dojít k poškození
varné konvice.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a
zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
17Z021-001_v05
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
9
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Počas používania elektrického zariadenia vždy dodržuj základné bezpečnostné požiadavky uvedené nižšie:
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas
práce s kanvicou za prítomnosti detí.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací
kábel poškodený, alebo je viditeľne
poškodená izolácia.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Nedotýkaj sa kovového telesa kanvice počas varenia – na prenášanie
používaj výlučne držiak kanvice.
10
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň
„max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže
z nej vriaca voda vystrekovať.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku
napájacieho kábla.
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas
varenia dostáva von.
●● Pred čistením má kanvica úplne
vychladnúť.
●● Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré
dovŕšili 8 rok života, ak sú pod
dohľadom dospelej osoby, alebo ak
boli príslušne preškolené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu
riziká súvisiace s jeho používaním.
Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života,
nemôžu bez dohľadu dospelej osoby
zariadenie používať ani čistiť. Zariadenie a napájací kábel skladujte na
mieste nedostupnom pre deti, ktoré
nedovŕšili 8 rok života.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
17Z021-001_v05
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky rozvodu elektrickej
energie (so striedavým prúdom) s napätím zhodným
s údajmi na typovom štítku spotrebiča a vybavenou
bezpečnostným kolíkom.
●● Kanvicu postavte vždy na stabilnom, rovnom a plochom povrchu; napájací kábel nemôže visieť cez hrany
stola alebo cez pracovnú dosku linky, ani sa nesmie
dotýkať horúcich povrchov.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou podložkou, určenou pre daný typ.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej strane kanvice.
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich
blízkosti.
●● Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody
počas napĺňania alebo umývania.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným
zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy
nebude fungovať automatický vypínač.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Zariadenie je určené na použitie
v domácnosti a na účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných
pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch
a iných ubytovacích zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
17Z021-001_v05
V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického
biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
●● V kanviciach veľmi rýchle zovrie voda a odber elektrického prúdu sa pohybuje okolo 10 A.
●● Prever, či použité sieťové poistky sú prispôsobené na
takýto odber výkonu.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,7 l.
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Kovové teleso
Ukazovateľ hladiny vody
Lievik
Veko
Tlačítko na otváranie veka
Úchytka
Páčka na zapnutie
Schránka na prívodovú šnúru
Prípojný kábel
Vodoznak so stupnicou
Napájacia podložka
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra
umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti
návodu), naplniť vodou na úroveň „max“
a následne štyrikrát uvariť vodu (zakaždým
novú dávku) a opätovne umyť.
Obsluha a prevádzka kanvice
B
1 Stlačte tlačítko na otváranie veka (5) – veko kanvice sa otvorí.
2 Uložiť filter (10) do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.
3 Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
viditeľná na ukazovateli (2)).
Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou
na ukazovateli (2).
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku (11).
6 Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Stlačením tlačítka zapnite kanvicu (7) – signálne svetielko sa rozsvieti.
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
11
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je
nutné vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej
zásuvky.
Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice, termostatický vypínač automaticky preruší tok elektrickej energie.
Pre opätovné použitie kancice po jej vychladnutí (pribl. 15 min.), je potrebné ju odobrať
z konzoly, naliať do nej vodu, postaviť na
pôvodné miesto a zapnúť kanvicu stlačením
vypínača (7). Chladenie rýchlovarnej kanvice
môžete urýchliť tak, že do jej vnútra nalejete
studenú vodu.
Čistenie a údržba
C
Čistiť iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyber filter (10).
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného
kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo
vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú
spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča
a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je
potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode
„Odstraňovanie vodného kameňa”.
●● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
●● Vyberte filter (10) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
●● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
●● V prípade, že v kanvici zostali ešte nejaké usadeniny, je
potrebné ju vytrieť utierkou a opláchnuť vodou. Ak by to
nepomáhalo, zopakujte celý proces odnova.
Zanedbanie odstraňovania vodného kameňa
z kanvice môže spôsobiť jeho poškodenie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
●● Otvorte veko (4) rýchlovarnej kanvice.
●● Do kanvice nalejte 0,5 l octu alebo nasypte 40 g kyseliny
citrónovej a doplňte vodou po hornú hranicu. Rýchlovarnú kanvicu zapnite.
●● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
12
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
17Z021-001_v05
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
Az elektromos készülék használata során mindenkor tartsa
be az alábbi biztonsági előírásokat:
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a kezelési utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon
a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel
sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének
érintésétől főzés közben, ehelyett
használja a készülék fogantyúját.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt maximális
űrtartalom fölé tölteni folyadékkal,
17Z021-001_v05
hogy a forrásban levő víz ne fusson
ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
dugója ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló
gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket
teljesen kihűlni.
●● A készüléket használhatják 8 évnél
idősebb gyerekek, akik felügyelet
alatt találhatók illetve ki lettek oktatva
a készülék biztonságos használatát
illetően és tisztában vannak a használattal kapcsolatos kockázatokkal.
A 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt
felügyelete nélkül nem tisztíthatják
a készüléket illetve nem végezhetnek el rajta karbantartási tevékenységet. A készüléket és a tápkábelt
8 évnél fiatalabb gyerekek számára
el nem érhető helyen kell tartani.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű, és földeléssel ellátott elektromos
hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
13
●● Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre;
a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról, vagy
a konyhai munkalapról és nem érhet forró felülethez.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból
a kábelnél fogva.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is
tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése esetén
újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A berendezés otthoni és ehhez
hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által történő
igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● A vízforroló nagyon gyorsan forralja fel a vizet és a villanyberendezésből átveszi kb. 10 A-t.
●● Ellenőrizze, hogy az alkalmazott hálózati biztosítékok
alkalmasak-e az ilyen volumenű áramfelvételre.
14
Műszaki adataik
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Acél test
Vízszínt jelző
Tölcsér
Fedél
Fedőnyítás gombja
Fogantyú fogórész
Bekapcsolás emelőkarja
Kábelfeltekerés
Hálózati kábel
Lerakodás ellenes vízszűrő
Csatlakozó alapzat
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék
külsejét (a lemosás módját ld. a használati útmutató további részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig, majd ezt követően négyszer
egymás után forraljon fel benne vizet (mindig új
adagot). Ezt követően újra mossa le a készüléket.
Vízforraló működése és kezelése
B
1 Nyomja be a fedő gombját – vízforralófedő kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (2)).
Ne forraljon a vízszintjelző (2) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó
mennyiségű vizet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 Nyomja be a kart, hogy bekapcsolja a vízforralót (7) –
a működést jelző LED fel fog gyulladni.
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatikusan le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe – a LED jelző kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
17Z021-001_v05
A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a készülék tartályának névleges űrtartalmát.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az
áramellátást.
Miután a vízforraló kihűlt (kb. 15 perc), az ismételt bekapcsolásához le kell venni a talpáról, fel
kell önteni vízzel, majd visszatenni, és a kapcsoló megnyomásával be kell kapcsolni (7).
A teafőző kihűlését meg lehet gyorsítani, ha
hideg vizet öntenek bele.
Tisztítás és karbantartás
C
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad
elvégezni!
●● Ha a készülékben maradt még valami üledék, azt egy
szivaccsal ki kell törölni, ha pedig ez nem segít, meg kell
ismételni az egész eljárást.
A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék
meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (10).
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
A teafőző belsejében különféle üledékek keletkezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete,
amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszínére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok
(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik.
Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés
hibás működése okozza, és nem jelentenek
problémát a használatában. Nagyobb mennyiségű üledék felgyülemlése esetén azt a „Vízkőoldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell
távolítani.
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra 6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet
használni.
●● Nyissa fel a vízforraló fedelét (4).
●● Öntsön a teafőzőbe 0,5 l ecetet, vagy adjon a teafőzőhöz
40 g citromsavat, és töltse fel teljesen vízzel. Kapcsolja
be a teafőzőt.
●● Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
●● Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
●● Vegye ki a szűrőt (10), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
●● Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
17Z021-001_v05
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
În timpul folosirii aparatului electric, întotdeauna respectaţi
următoarele cerinţe de bază de siguranţă:
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi
fierbătorul în preajma copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul
electric dacă cablul de alimentare
prezintă defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune serios în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul în
care intervin defecţiuni, adresaţi-vă
punctului specializat de servis.
●● Nu atingeţi carcasa metalică a aparatului în timp ce apa se fierbe –
folosiţi numai mânerul fierbătorului
pentru a-l muta.
16
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată pe vas – în
timpul fierberii, apa fierbinte poate
depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul
cablului de alimentare.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă
în timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se răcească complet.
●● Dispozitivul poate fi deservit de copii
în vârstă de 8 ani numai atunci când
aceştia se află sub supraveghere
sau au primit instrucţiuni cu privire
la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi înţeleg care sunt pericolele
aferente. Copii sub vârsta de 8 ani
nu por curăţa sau realiza activităţi
de întreţinere a dispozitivului, fără
supravegherea persoanelor adulte.
Dispozitivul şi cablul de alimentare
trebuie depozitate în locuri care nu
se află la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
17Z021-001_v05
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei
electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune
care este în conformitate cu cea menţionată pe plăcuţa
de fabricaţie a dispozitivului şi echipată în pin protector.
●● Aşezaţi tot timpul ceainicul pe o suprafaţă stabilă,
netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să
atingă suprafaţa fierbinte.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Ceainicul poate fi folosit doar când este cuplat la
suportul de alimentare prevăzut pentru tipul respectiv
de aparat.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea lor.
●● Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbătorul, atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal
în magazine, birouri şi alte medii
de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte
clădiri de locuit,
17Z021-001_v05
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Tipul de fierbător prezentat în instrucţiunile de faţă
fierbe foarte repede apa, la o intensitate a curentului
de cca. 10 A în instalaţia electrică.
●● Verificaţi dacă toate contactele de protecţie sunt adecvate unui asemenea nivel al intensităţii curentului.
Când se fierbe apa, decuplaţi alte aparate de la acel
circuit electric.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei
Ciocul vasului
Capac
Buton pentru deschiderea capacului
Mânerul fierbătorului electric
Comutator pentru punerea în funcţiune
Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
Cablu de alimentare
Filtru împotriva depunerilor de calcar
Bază de alimentare detaşabilă
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta
trebuie spălat pe dinăuntru (modul de spălare
este descris la punctul „Curăţare şi conservare”). Umpleţi fierbătorul cu apă până la nivelul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de fiecare
dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
fierbătorului
B
1 Apăsaţi butonul capacului (5) – se deschide capacul fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (10) în fierbător – dacă a fost scos mai
înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (2)).
17
Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât
nivelul minim prevăzut sau mai mare decât
nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe
indicator (2)).
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (11).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul (7) – se
aprinde beculeţul de semnalizare.
8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat;
comutatorul revine la poziţia iniţială, beculeţul se stinge.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.
Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul maxim
de umplere indicat, atunci când turnaţi apa.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, va avea loc decuplarea automată a tensiunii cu ajutorul întrerupătorului termic.
Pentru a porni din nou ceainicul după ce acesta
s-a răcit (circa 15 minute), trebuie să îl daţi la
o parte de pe baza detaşabilă de alimentare, turnaţi apă, puneţi-l la loc pe baza de alimentare
şi puneţi în funcţiune ceainicul prin apăsarea
întrerupătorului (7). Răcirea fierbătorului electric poate fi grăbită turnându-se în el apă rece.
Curăţarea şi păstrarea aparatului
C
Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!
1 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (10).
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară şi cea
exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
În interiorul fierbătorului electric pot apare diferite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de
asemenea, pot să plutească deasupra apei din
ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care
sunt prezente în mod natural în apă (calciu,
magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare
a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de
probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei
mai mari acumulări de depuneri, acestea trebuiesc îndepărtate în conformitate cu punctul
„Dizolvarea pietrei”.
18
Îndepărtarea depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
●● Se deschide capacul (4) ceainicului.
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi 40 g de sare de
lămâie şi umpleţi dispozitivul cu apă. Puneţi fierbătorul
electric în funcţiune.
●● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
●● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
●● Scoateţi filtrul (10) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
●● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
●● În cazul în care aţi observat că în interiorul dispozitivului
mai există depuneri, acestea trebuiesc curăţate cu ajutorul unui burete cu apă, dacă acest lucru nu ajută atunci
trebuie să repetaţi din nou întregul proces.
Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe
fierbător poate conduce la deteriorarea sa.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se
găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
17Z021-001_v05
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации электрического чайника
При эксплуатации электрического прибора всегда необходимо соблюдать следующие общепринятые правила
техники безопасности:
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Если во время работы прибора
рядом находятся дети, необходимо
проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться
17Z021-001_v05
в специализированный сервисный пункт.
●● Не дотрагивайтесь до металлического корпуса чайника во время
кипячения – для переноса прибора используйте исключительно
ручку чайника.
●● Не заливайте воду свыше отметки
«max» – если чайник переполнен,
кипящая вода может выплеснуться.
●● Следите за тем, чтобы вода не
попала на вилку питающего сетевого провода.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Перед oчисткой дайте чайнику
полностью остыть.
●● Устройством могут пользоваться
дети старше 8 лет под присмотром
взрослых, или же если их проинструктировали на предмет безопасной эксплуатации устройства,
и они осознали связанную с этим
опасность. Запрещено давать
детям младше 8 лет чистить или
выполнять какие-либо другие действия по уходу за устройством без
присмотра взрослых. Устройство
и шнур питания хранить в месте,
недоступном для детей до 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также не
имеющие опыта работы с устройством, при условии, что они будут
это делать исключительно под
присмотром либо после предварительного понятного объяснения возможных угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
19
●● гостями в гостиницах, мотелях
и других жилых объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and
breakfast».
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор
всегда подключайте к гнезду электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим поданному на информационном табло прибора, а также оборудованного безопасным кольцом.
●● Ставьте чайник всегда на стабильной, равной
и плоской поверхности; питательный провод не
может висеть над краем стола или плиты ни прикасаться к горячей поверхности.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чайник может использоваться только с приложенной подставкой электропитания, предназначенной
для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не
сработает автоматический выключатель.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Устройство предназначено для
бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
●● кухни для персонала в магазинах,
офисах и другой рабочей среде,
20
В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Тип чайника, к которому относится настоящая
инструкция, очень быстро нагревает воду – потребление тока ок. 10 A.
●● Проверьте сетевые предохранители, которые
должны быть рассчитаны на такой расход мощности. Убедитесь, что во время кипячения воды вместе с чайником в ту же самую электрическую цепь
не включены другие приборы.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 1,7 литра.
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Стальной корпус
Указатель уровня воды
Носик
Крышка
Кнопка, открывающая крышку чайника
Ручка
Выключатель
Отделение для питающего провода
Питающий провод
Сетчатый фильтр для очистки воды
Подставка
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его
необходимо вымыть внутри (способ
мытья описан в разделе «Очистка и консервация»), наполнить водой до максимального уровня, a затем четыре раза
вскипятить в нем воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
B
1 Нажмите на кнопку (5) – крышка чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (10), если он был ранее вынут.
17Z021-001_v05
3 Налейте в чайник необходимое количество воды,
обращая внимание на указатель уровня воды (2)).
Не наполняйте чайник ниже минимальной
отметки и выше максимальной на указателе уровня воды (2).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на подставку (11).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку с заземлением.
7 Включите чайник выключателем (7) – должен загореться сигнальный индикатор.
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Выключатель вернется в исходное положение –
индикатор погаснет.
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из
розетки питающей сети.
Наливая в чайник воду необходимо следить за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
В случае включения пустого чайника
сработает термический выключатель
и отключит напряжение питания.
С целью включения чайника после остывания (около 15 мин.) следует снять
с подставки, налить воды, повторно
поставить его туда и включить чайник,
нажимая включатель (7). Процесс можно
ускорить, наливая в чайник холодную воду.
Очистка и консервация
C
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Извлеките фильтр (10).
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой
(может быть увлажнена средством для мытья посуды).
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
Внутри чайника могут появляться разные
осадки: ржавоподобные, молочные, черные,
которые также могут подниматься на воде.
Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом выступающих в воде (кальций, магний, железо и т.п.).
Изменения цвета не вызваны плохой работой прибора и не являются проблемой в его
использовании. В случае большего нагромождения осадков следует их устранить
согласно с пунктом «Удаление накипи».
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок,
накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
●● Oткpoйтe кpышкy (4) чайникa.
●● Влейте в чайник 0,5 л уксуса или добавьте в чайник
40 г лимонной кислоты и добавьте дополна воды.
Включите чайник.
●● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
●● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой водой.
●● Выньте фильтр (10) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
●● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
●● Если в приборе остался еще какой-нибудь осадок,
следует вытереть его губкой и промыть водой, когда
это не помогает, следует повторить весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий. С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте
в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
17Z021-001_v05
21
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
По време на използване на електрически уреди винаги
спазвайте следните основни изисквания за безопасност:
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Бъдете особено внимателни по
време на работа с каната в присъствието на деца.
●● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се
обърнете към специализиран сервиз на.
22
●● Не се докосвайте до металния
корпус на каната по време на
готвенето – за пренасяне използвайте изключително дръжка на
каната.
●● Не препълвайте каната над нивото
„max” – по време на кипене врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време
на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва
изцяло да изстине.
●● Уредът може да се използва от
деца не по-малки от 8-годишна
възраст, ако те са наблюдавани
или са инструктирани относно
използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца под
8 години не могат да почистват
или да извършват дейности по
поддръжка на уреда без надзор
на възрастен. Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца
под 8 години.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
17Z021-001_v05
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) оборудван със щифт за заземяване, съвместим с напрежението както е посочено върху табелката на устройството.
●● Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна
и плоска повърхност; захранващият кабел не може
да виси над край на масата или на плота нито да се
докосва до гореща повърхност.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Каната може да се употребява само с приложената
захранваща подставка, предназначена за дадения тип.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв случай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати – емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уредът е предназначен за
домашна употреба и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини,
офиси и други работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други
жилищни обекти,
17Z021-001_v05
В случай, че се използва в заведение за обществено
хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Типът кана, за който се отнася тази инструкция,
много бързо кипва вода и изразходва около 10 A
ток от електрическата инсталация.
●● Проверете дали мрежовите предпазители са пригодени за такава консумация на мощност. По време
на кипване на вода изключете другите уреди от
същата верига.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Устройство на електрическата кана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Стоманен корпус
Индикатор на нивото на водата
Устие
Капак
Бутон за отваряне на капака
Дръжка
Превключвател
Място за захранващия кабел
Захранващ кабел
Филтър срещу утайки
Захранваща основа
Подготовка на каната за работа
Преди първото използване на каната или
след продължителен период, в който
не е използвана, тя трябва да се измие
отвън (начинът на миене е описан в точка
„Почистване и поддръжка”), напълнете
каната с вода до максималното ниво, а след
това четири пъти кипнете вода (всеки път
наливайте прясна) и отново я измийте.
Употреба и работа на каната
B
1 Натиснете бутона на капака (5) – ще се отвори капакът на каната.
2 Поставете филтъра (10) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (2).
Не наливайте вода под долното или над
горното ниво на индикатора (2).
23
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (11).
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с натискане на превключвателя (7)
– контролната лампа ще светне.
8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното
положение – лампата ще изгасне.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
Винаги внимавайте да не надвишавате
номиналната вместимост на каната при
наливане на вода.
В случай, че включите каната когато
е празна, терморелето автоматично
изключва захранването.
За да включите отново каната, след като
изстине (около 15 минути), свалете я от
основата, влейте вода, сложете я на основата и я включете натискайки бутона (7).
Изстиването на каната може да се ускори
с наливане на студена вода в нея.
Почистване и поддръжка
C
Почиствайте каната само когато е студена.
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (10).
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена
с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Вътре в каната могат да се появят различни утайки: подобни на ръжда, млечни,
черни, които също могат да плуват във
водата. Това става във връзка с естественото съдържание на минерали във
водата (калций, магнезий, желязо и др.).
Тези утайки не се появяват поради
лошата работа на уреда и не пречат при
неговото използване. Ако утайките се
натрупат в по-големи количества, премахнете ги така като е описано в точка
„Отстраняване на котлен камък”.
24
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
●● Oтвopи пoкpитиeтo (4) на чaйникa.
●● Влейте в каната 0,5 л оцет или сипете в каната 40 г
лимонена киселина и напълнете каната с вода.
Включете уреда.
●● Кипнете така приготвения разтвор и оставете
в каната за около 30 минути.
●● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
●● Извадете филтъра (10) и го измийте под течаща вода,
след което го сложете отново на неговото място.
●● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
●● Ако в уреда е останала още някаква утайка, изчистете я с кърпа и измийте с вода уреда, ако това не
помага, повторете целият процес.
Ако котленият камък не се отстранява
от каната, това може да доведе до повредатай.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
17Z021-001_v05
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися
нею в процесі подальшої експлуатації приладу.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування електрочайником
Під час користування електрообладнанням, необхідно
дотримуватися нижче вказаних основних вимог безпеки:
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує
травмами
●● Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи з електрочайником у присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо
мережевий кабель або корпус
пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
17Z021-001_v05
●● Підчас кип’ятіння не торкайтесь
металевого корпусу чайника – для
переміщення користуйтесь лише
ручкою чайника.
●● Не переповнювати електрочайник за рівень «max» – під час
кип’ятіння чайника вода може
виприснути.
●● Будьте уважні, щоб не намочити
вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що
виходить під час кип’ятіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до
повного охолодження чайника.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років під наглядом
дорослих, або ж якщо їх проінструктували на предмет безпечної експлуатації пристрою, і вони
усвідомили пов’язану з цим небезпеку. Заборонено давати дітям
молодше 8 років чистити або виконувати будь-які інші дії по догляду
за пристроєм без нагляду дорослих. Пристрій і шнур живлення
зберігати в місці, недоступному
для дітей віком до 8 років.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
25
нах, офісах та іншому робочому
середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та
інших житлових об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and
breakfast».
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електроме-
режі (лишее змінного струму) із напругою, що відповідає поданій на інформаційному табло приладу,
а також оснащеного безпечним кільцем.
●● Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; приєднувальний кабель живлення
не може звисати над краєм стола або кухонної
стільниці, а також не може доторкатися до гарячої
поверхні.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючись за
кабель.
●● Електрочайником можна користуватися тільки
разом з доданою підставкою живлення, призначеною для даного типу.
●● Використовувати чайник тільки для кип’ятіння води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати назовні чайника.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електрочайник і підставку живлення
у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електрочайника до мережі старанно їх висушіть.
●● Не вмикайте електрочайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
в такому випадку автоматичний вимикач не спрацює.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Пристрій призначений для побутового використання і аналогічного
застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магази26
У випадку його використання для цілей діяльності із
загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Тип електрочайника, якого стосується ця інструкція
дуже швидко кип’ятить воду i відбирає близько 10 A
струму від електроустановки.
●● Перевірте, чи застосовані запобіжники мережі,
пристосовані до цього відбору потужності. Під час
кип’ятіння води відключіть інше обладнання від
цього контуру.
Технічні дані
Технічні параметри наведені на номінальній панелі
виробу.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Складові частини електрочайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Сталевий корпус
Індикатор рівня води
Носик
Кришка
Кнопка для відкриття кришки
Ручка
Важіль включення
Сховище для живильного кабелю
Провід живлення
Протиосадовий фільтр
Підставка живлення
Підготовлення електрочайника до праці
Перед першим користуванням електрочайником або після довготривалої перерви у користуванні, потрібно умити його
всередині (спосіб миття вказаний у пункті
«Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім
чотирикратно скип’ятити воду (кожен раз
свіжу порцію) i повторно умити.
17Z021-001_v05
Обслуговування і робота чайника
B
1 Натисніть кнопку кришки (5) – відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (10) в електрочайнику – якщо
раніше був вийнятий.
3 Наповнити електрочайник потрібною кількістю води
(рівень видимий на показнику (2)).
Не кип’ятити воду кількістю нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (2).
4 Закрити кришку.
5 Помістити електрочайник на підставку живлення (11).
6 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із
захисним штифтом.
7 Уключіть чайник натискаючи важіль (7) – вмикається
сигнальна лампочка.
8 Після скип’ятіння води, електрочайник автоматично
виключиться, вимикач повертається у вихідне положення
– лампочка згасне.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального
кабелю з розетки.
Звертайте увагу, щоб не перевищувати
номінальну ємність електрочайника під
час наповнення водою.
У разі включення порожнього чайника відбувається автоматичне відключення
напруги термічним вимикачем.
З метою включення чайника після охолодження (біля 15 хв.) слід зняти з підставки,
налити води, повторно поставити його
туди та включити чайник, натискаючи
вмикач (7). Охолодження можна прискорити, наповнюючи чайник холодною водою.
Очищення і зберігання
C
Очищувати тілько холодний електрочайник!
1 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2 Вийміть фільтр (10).
3 Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої
ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди.
Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного
кольору, які також можуть потрапляти у
воду. Це відбувається у зв’язку із наявністю
мінералів, що природнім чином виступають
у воді (кальцій, магній, залізо і т.п.). Такі
плями не спричинені поганою роботою приладу і не становлять перешкоди в його використанні. У випадку нагромадження великої
кількості осаду, слід усунути його згідно
пункту «Видалення накипу».
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
●● Вiдкpити кpишкy (4) чaйникa.
●● Влийте в чайник 0,5 л оцту або додайте до чайника
40 г лимонної кислоти і долийте воду до максимального рівня. Включіть чайник.
●● Закип’ятіть таким чином приготований розчин і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
●● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
●● Вийміть фільтр (10) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
●● Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
●● Якщо у приладі залишився ще якийсь осад, слід його
витерти губкою і промити водою. Якщо рештки осаду
не вдається усунути таким чином, необхідно повторити весь процес.
Невидалення каменю може привести до
пошкодження електрочайника.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими
відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання
виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
17Z021-001_v05
27
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
●● Під
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
28
17Z021-001_v05
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos
Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės
žemiau išvardintų pagrindinių saugumo reikalavimų:
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos pilnu turiniu.
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Niekuomet nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Stebėkite, kad
vaikai nežaistu su prietaisu.
●● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas ar jo izoliacija yra
akivaizdžiai pažeista.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas
buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis
turi būti pakeistas gamintojo bei serviso punkto darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens tam, kad galima būtų
išvengti pavojaus.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik
apmokytas personalas. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali
kilti pavojus naudotojui. Pasireiškus
gedimams, reikia kreiptis į specializuotą servisą.
●● Virinimo metu nelieskite virdulio
metalinio korpuso – norėdami perkelti virdulį į kitą vietą, laikykite jį už
rankenos.
17Z021-001_v05
●● Nepripildykite virdulio aukščiau atžymos „max” arba virš pažymėtos
maksimalios talpos atžymos – užviręs vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
●● Saugokitės, kad nesušlapintumėte
maitinimo laido kištuko.
●● Saugokitės virimo metu besiveržiančių garų.
●● Prieš valant virdulys turi būti visiškai
atvėsęs.
●● Prietaisą gali naudoti vaikai nuo
8 metų, jeigu jie prižiūrimi ar jiems
paaiškinta, kaip saugiau naudoti
prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusias grėsmes. Vaikai iki 8 metų be
suaugusiųjų priežiūros negali valyti
ar prižiūrėti prietaiso. Prietaisą ir
maitinimo laidą laikyti vaikams iki
8 metų nepasiekiamoje vietoje.
●● Ierīci drīkst izmantot personas ar
taustes, fiziskiem un psihiskiem
traucējumiem vai personas, kas
nepārzin vai kurām nav pieredzes
vai zināšanu par ierīces darbu, bet
tikai stingrā uzraudzībā vai pēc
iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un norādēm attiecībā uz drošu
ierīces izmantošanu.
●● Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Įrenginį junkite tiktai prie (kintamosios srovės) elektros
tinklo lizdo su apsauginiu įžeminimu, kurio įtampa atitinka gamyklinėje lentelėje nurodytą vertę.
●● Virdulį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio
paviršiaus; maitinimo laidas negali kaboti nusviręs nuo
stalo ar darbinio paviršiaus nei liestis su karšto paviršiumi.
29
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu
maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso
tipui.
●● Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
●● Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
garų kondensato lašai gali nubėgti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
●● Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
●● Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo pagrindo į vandenį.
●● Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus
vėl galima naudotis virduliu.
●● Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
●● Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius:
padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Įrengimas skirtas naudotis buityje ir
panašios paskirties vietose tokiose kaip:
●● virtuvinė įranga parduotuvių, biurų
ir kitų darbo vietų personalui,
●● viešbučių, motelių ir panašių
gyvenamų objektų svečiams,
●● agroturistinėse sodybose,
●● „bed and breakfast“ tipo pensijonatuose.
Vartojant jį gastronominio biznio tikslais, garantijos
sąlygos keičiasi.
●● Tipų, kuriems yra skirta ši instrukcija, virduliai vandenį
užvirina labai greitai ir jiems reikalinga maždaug iki
10 A stiprumo srovė.
●● Patikrinkite, ar Jūsų elektros kontūre instaliuoti tinkami
saugikliai, pritaikyti tokiam galios poreikiui. Vandens
virinimo metu išjunkite kitus į tą patį kontūrą įjungtus
prietaisus.
Virdulio konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Plieninis korpusas
Vandens lygio indikatorius
Snapelis
Dangtelis
Dangtelio atidarymo mygtukas
Rankena
Įjungimo svirtelė
Ertmė prijungimo laidui laikyti
Maitinimo laidas
Nuosėdų šalinimo filtras
Maitinimo pagrindas
Virdulio parengimas darbui
Prie naudojant virdulį pirmą kartą, išplaukite
jo vidų (plovimo būdas aprašomas tolesniame
instrukcijos skyriuje), pripildykite iki atžymos
„max”, keturis kartus užvirinkite vandenį (kaskart pripilkite šviežio vandens) ir vėl išplaukite.
Virdulio aptarnavimas ir
funkcionavimas
B
1 Nuspausk fiksatorių dangtelyje (5) – atsidarys virdulio
dangtelis.
2 Įdėk į virdulį filtrą (10) jeigu anksčiau buvo išimtas.
3 Įpilk į virdulį reikiamą kiekį vandens (lygis matomas indikatoriuje (2)).
Nevirink vandens jeigu jo kiekis yra žemiau
apatinio arba aukščiau viršutinio indikatoriaus
(2) lygio.
4 Uždaryk dangtelį.
5 Pastatyk virdulį ant maitinimo pagrindo (11).
6 Padėklo prijungiamojo laido kištuką įsprausk į elektros
tinklo rozetę su įžeminimo gnybtu.
7 Įjung virdulį tuo tikslu įspaudžiant išjungiklį (7) – užsižiebs įjungimo indikatoriaus lemputė.
8 Užvirus vandeniui, virdulys automatiškai išsijungia, išjungiklis grįžta į pradinę poziciją – lemputė užgęsta.
Jeigu yra numatomas tolesnis virdulio panaudojimas, nėra būtina
ištraukti prijungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo rozetės.
Pilant vandenį būtina stebėti, kad neviršytumėt
nustatytos virdulio talpos.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Talpa: 1,7 l.
30
17Z021-001_v05
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis
temperatūrinis išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia.
Siekiant iš naujo įjungti arbatinuką po ataušimo
( maždaug 15 min.) reikia nuimti arbatinuką nuo
pagrindo, pripildyti vandeniu, vėl pastatyti ant
pagrindo ir įjungti jį, paspaudžiant mygtuką
(7). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį
šalto vandens.
Valymas ir priežiūra
C
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga, nei per
brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį
atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi
prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (10).
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu.
Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega
kaasnevad setted: roostetaolised, piima,
mustad. See toimib seoses looduslikult vees
esinevate mineraalidega (kaltsium, magneesium, raud jms.). Taolised värvimuutused ei
ole tingitud seadme väärast töötamisest ja ei
ole selle kasutamisel probleemiks. Setete suurema kogunemise korral tuleb need eemaldada
vastavalt punktile „Katlakivi lahustamine”.
Katlakivi lahustamine
Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks
kasutatakse 6-10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.
●● Avage kaas (4).
●● Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või valage sellesse 40 g
sidrunhapet ja täitke veega. Lülitage veekeetja sisse.
●● Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes 30
minutiks seisma.
●● Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.
●● Eemaldage filter (10), peske voolava vee all ja paigaldage seejärel tagasi.
●● Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema ja
valage vesi seejärel välja.
●● Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud tuleb
see nuustikuga üle pühkida ja veega läbi pesta, kui ka
see ei aita, tuleb kogu toimingut korrata.
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugesti.
17Z021-001_v05
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
31
LV
Cienījamie pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pieversiet drošības norādījumiem. Saglabājiet to,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskajas tējkannas drošības un pareizas
lietošanas nosacījumi
Lietojot šo elektrisko ierīci vienmēr jāveic pamata drošības
pasākumi:
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
ievainojumus
●● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu
bērnu klātbūtnē.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības vads, vai apakšdaļai ir redzami
bojājumi.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam, servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var
būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nepieskarieties tējkannas korpusam
izmantošanas laikā – celiet tējkannu
aiz tās roktura.
●● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksimālā līmeņa norādes – vārīšanas
laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
●● Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz šķidrumu.
●● Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens
iet kārsti tvaiki!
32
●● Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
●● Ierīci drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu, ja vien
tie atrodas pieaugušo personu
uzraudzībā vai arī ir tikuši informēti
par drošas lietošanas nosacījumiem
un apzinās draudus, kas saistīti ar
ierīces izmantošanu. Bērni, kas nav
sasnieguši 8 gadu vecumu, nedrīkst
tīrīt ierīci vai veikt ar tās uzturēšanu
saistītas darbības. Ierīci un strāvas
padeves vadu jāuzglabā maziem
bērniem nepieejamā vietā, ja vien
bērni nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
●● Ierīci drīkst izmantot personas ar
taustes, fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai kurām nav pieredzes vai
zināšanu par ierīces darbu, bet tikai
stingrā uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un
norādēm attiecībā uz drošu ierīces
izmantošanu.
●● Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Ierīci vienmēr pieslēdziet strāvas (tikai mainīgas strāvas) padevei ar strāvas drošinātāju, kādas spriegums
atbilst tam norādītam datu plāksnītē.
●● Tējkanna jāuzstāda uz stabilas, līdzenas un plakanas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda
vai darba virsmas malai, un pieskarties karstai virsmai.
●● Neizņemtiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
●● Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
pamatni.
●● Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
●● Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
●● Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
17Z021-001_v05
●● Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
●● Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
●● Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
●● Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neizslēdzas automātiski.
●● Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nakādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūz varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus un tt.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
7
8
9
10
11
Ieslēgšanas slēdzis
Pievienošanas vada slēptuve
Elektrības vads
Filtrs pret nogulsnēm
Barošanas pamatne
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms izmantošanas izmazgājiet tējkannu iekšā
(tīrīšanas apraksts tālākā instrukcijas daļā), ielejiet
ūdeni līdz “max” līmenim, uzvāriet ūdeni četras reizes (ikreiz jaunu porciju) un vēlreiz izmazgājiet.
Tējkannas apkalpošana un darbība
NORĀDĪJUMS
1 Piespiediet pogu uz vāka (5), lai atvērt tējkannas vāku.
2 Novietojiet filtru (10) tējkannā – ja agrāk bija noņemts.
3 Uzpildiet tējkannu ar attiecīgu ūdens daudzumu (līmenis
norādīts uz rādītāja (2)).
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
●● erīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un publiskās vietās,
tādās kā:
●● virtuves telpās veikalos, birojos un
citās darba vietās,
●● viesu mājās, viesnīcās un citos
dzīvojamos objektos,
●● agrotūrisma saimniecībā,
●● “bed and breakfast” veida ēstuvēs.
Ja ierīce ir lietota gastronomijas biznesa mērķiem,
garantijas nosacījumi mainās.
●● Tējkannu tipi, kurus apraksta šī instrukcija, ļoti ātri vārā
ūdeni un patērē ap 10 A no elektriskās strāvas padeves.
●● Pārliecinieties, vai jūsu mājas elektrosistēma un elektroķēde, kurai ir pievienota tējkanna, spēj izturēt šādu
elektrības patēriņa slodzi. Ūdens vārīšanas laikā atvienojiet citas ierīces no šīs elektroķēdes.
Tehniskas informācijas
Techniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,7 l.
Tējkannas konstrukcija
1
2
3
4
5
6
Tērauda korpuss
Ūdens līmeņa rādītājs
Snīpis
Vāciņš
Vaka atvēršanas poga
Rokturis
17Z021-001_v05
B
A
Nedrīkst vārīt ūdeni, kad ūdens līmenis ir
zemāks par apakšēju vai augstāks par augšēju
rādītāja līmeņu (2).
4 Slēdziet vāku.
5 Novietojiet tējkannu uz pamata (11).
6 Pieslēdziet pievienošanas vadu pie elektrību ligzdas ar
iezemēšanas mietiņu.
7 Ieslēdziet tējkannu, spiežot sviru (7) – signāllampiņa
iedegsies.
8 Pēc ūdens uzvārīšanas tējkanna izslēgs automātiski, ieslēdzējs pārslēgs automātiski uz izejas pozīciju – lampiņa nodzīs.
Ja ir paredzēta tālākā tējkannas lietošana, nav vajadzīgi
atslēgt tējkannas elektrības vadu no elektroapgādes ligzdas.
Pievērsiet uzmanību, lai neiepildītu tējkannā
ūdeni virs maksimālā līmeņa norādes.
Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs.
Lai pēc atdzišanas ierīci atkal ieslēgtu (apm., 15
min), noņemiet tējkannu no pamatnes, piepildiet ar ūdeni, novietojiet uz pamatnes un ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas slēdzi (7). Tējkannas
atdzišanu var paātrināt, ielejot aukstu ūdeni.
Tīrīšana un konservācija
C
Mazgājiet tējkannu tikai kad tā atvēsinās!
1 Izslēdziet tējkannu no rozetes.
2 Izvelciet filtru (10).
3 Ārējas tējkannas virsmas mazgājiet ar mīkstu vīšķi, kurā
izšķīdināts viegls tīrīšanas līdzeklis.
33
Ja tējkannas iekšā paradās nosēdumi izmantojiet vīški ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar karsto ūdeni.
Tējkannas iekšā var atrasties dažādi nogulsnējumi: rūsgani, piena-balti, melni, kuri var arī
peldēt pa ūdens virsu. Tas ir saistīts ar dabīgo
minerālvielu klātbūtni ūdenī (kalcijs, magnijs,
dzelzs u. tml.). Nosēdumus nav izraisījusi nepareiza ierīces darbība un tie nesamazina tējkannas darba efektivitāti. Gadījumā, kad nogulsnējumu ir pārāk daudz, likvidējiet to saskaņā ar
punktu „Katlakmens šķīdināšana”.
Katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Lietojiet 6-10 procentu etiķi vai citronskābi.
●● Atvēret tējkannas vāciņu (4).
●● Pielejiet uz tējkannu 0,5 l etiķa vai pieberiet 40 g citronskābes un uzpildiet tējkannu līdz maksimālam līmenim. Ieslēdziet tējkannu.
●● Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā
uz apm. 30 minūtēm.
●● Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
●● Izņemiet filtru (10) un nomazgājiet zem tekoša ūdens.
Pēc tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.
●● Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.
●● Gadījumā, ja ierīcē atstāja kaut kādi nogulsnējumi,
noberzējiet tējkannu ar sūkli un nomazgājiet ar ūdeni, un
ja rezultāts nebūs apmierinošs, atkārtojiet visu procesu.
Nenoņemts katlakmens var sabojāt tējkannu.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Ikviens lietotājs var parūpēties par apkārtējās vides aizsardzību. Tas nav ne dārgi, ne
sarežģīti. Lai to paveiktu: kartona iepakojumus
nododiet makulatūrā, polietilēna (PE) maisiņus
izmetiet plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros.
Nolietotās ierīces nododiet attiecīgos atkritumu savākšanas
un pārstrādes punktos, jo tajās esošās bīstamās sastāvdaļas
var radīt draudus apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
34
17Z021-001_v05
ET
Kallid kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake
erilist tähelepanu ohutusjuhistele.
Elektriteekannu ohutuse ja sihipärase
kasutamise juhised
Elektriseadme kasutamisel alati järgige alltoodud ohutuse
põhinõudeid:
Enne masina kasutamise alustamist tutvu kogu kasutusjuhendi sisuga.
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Olge eriti ettevaatlik seadme kasutamisel, kui läheduses on lapsed.
●● Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
●● Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud
parandus võib põhjustada tõsist ohtu
kasutajale. Rikke kõrvaldamiseks
pöörduge teeninduskeskusse.
●● Ärge puudutage teekannu metallkorpust vee keetmise ajal – tõstke
kannu, hoides alati ainult käepidemest.
●● Vee sissevalamisel ärge kunagi ületage tähist „max”, või lubatud maksimaalse taseme tähist – keemise ajal
tuline vesi võib välja pritsida.
●● Ärge laske sisemisel vooluringil märjaks saada.
17Z021-001_v05
●● Olge ettevaatlikud kannust väljuva
auru suhtes vee keetmise ajal.
●● Enne puhastamist laske teekannul
täielikult maha jahtuda.
●● Seda seadet võivad kasutada lapsed
alates 8. eluaastast, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise kohta ja
nad mõistavad sellega seotud ohte.
Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega
hooldada. Seadet ja toitejuhet tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
●● Seadet võivad kasutada piiratud
füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste
võimetega või seadmega töötamise
kogemusi või teadmisi mitte omavad
inimesed, kuid ainult järelvalve all või
peale eelnevat, mõistetud, võimalike
ohtude selgitust ja seadme ohutut
kasutamist käsitlevat instrueerimist.
●● Tuleb veenduda, et lapsed seadmega ei mängiks.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Ühendage seade alati elektrivõrku (ainult vahelduvvoluvõrku) ning maandatud pistikupessa kooskõlas seadmel oleval tabelil toodud infoga.
●● Asetage teekann alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele
pinnale; toitejuhe ei või rippuda laua serva või plaadi
kohal ega puutuda kuuma pinda.
●● Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates juhtmest.
●● Teekannu võib kasutada ainult koos originaalalusega.
●● Teekann on ette nähtud ainult vee keetmiseks.
●● Ärge avage kannu mõne aja jooksul pärast kasutamist
– kannust väljuv aur on väga tuline.
●● Ärge pange teekannu kuumade asjade peale või
nende lähedusse.
●● Ärge kastke seadet ega alust vette vee sissevalamisel
või pesemisel.
35
●● Kui sisemised elektriosad või alus ise on saanud märjaks, siis enne teekannu sisselülitamist, tuleb neid korralikult kuivatada.
●● Ärge lülitage teekann sisse ilma veeta.
●● Enne kannu sisselülitamist sulgege kaas, muidu seade
ei lülitu automaatselt välja.
●● Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke. Seega võib eemaldada ka vajalikke graafilisi
infosümboleid: märgistusi, hoiatusmärke jne.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Seade on mõeldud koduseks ja
samalaadseks kasutamiseks sellistes kohtades nagu:
●● poodide, kontorite ja muude tööruumide kööginurkades,
●● külaliste poolt hotellides, motellides ja teistes elamuobjektides,
●● turismitaludes,
●● “Bed and breakfast” tüüpi pansionaatides.
Seadme kasutamise puhul kaubanduseesmärkidel
gastronoomia vallas garantiitingimused muutuvad.
●● Kiirkeedukannud saavutavad umbes 10 A voolutugevust.
●● Veenduge, et Teie kodus olev elektrisüsteem ja vooluvõrk, millesse kann lülitatud on, tuleb toime sellise
voolutarbimisega. Ärge pange samaaegselt vooluringi,
kuhu kann on lülitatud, mitut teist seadet.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on ära toodud toote andmeplaadil.
Maht: 1,7 liitrit.
1
2
3
4
5
6
7
8
36
Teraskorpus
Veetaseme näidik
Tila
Kaas
Kaaneavamisnupp
Käepide
Lüliti
Toitejuhtme paigutuskoht
Teekannu tööks ettevalmistamine
Enne esmakasutamist tuleb teekann seest korralikult ära pesta (pesemisviis on kirjeldatud
kasutusjuhendis allpool), täita maksimaalse
tasemeni veega, lasta veel neli korda keeta
(igakord vahetada vett) ja kannu uuesti pesta.
Teekannu kasutamisjuhis
JUHISED
Teekannu ehitus
9 Toitejuhe
10 Katlakivi filter
11 Toitealus
A
B
1 Vajuta kaanel olevale nupule (5), nii et see avaneb.
2 Paiguta filter (10) teekannu – kui see oli enne välja võetud.
3 Täida kann vajalikul hulgal veega (veetase on nähtaval
näituril).
Ära keeda vett alla minimaalst või maksimaalse
veetaseme hulka näituril.
4 Pane kaas kinni.
5 Pane kann toitealusele (11).
6 Pane toitejuhtme pistik maandatud kontakti.
7 Lülita teekann sisse lülitile (7) vajutades – märgutuli süttib põlema.
8 Pärast vee keetmist lülitub teekann automaatselt välja,
lüliti liigub tagasi algasendisse ja lamp kustub.
Kui tahate kannu edasi kasutada, ei ole toitejuhtme pistiku
kontaktist väljavõtmine vajalik.
Vee sissevalamisel tuleb jälgida, et mitte ületada lubatud veekoguse taset.
Tühja veekeetja ühendamise korral lülitab termolüliti pinge automaatselt välja.
Veekeetja uueks sisselülitamiseks peale jahtumist (umb 15 min), tuleb see aluselt eemaldada,
täita veega, asetada uuesti alusele ja lülitada,
hoovale (7) vajutades, sisse. Veekeetja jahtumist
võib, sellesse külma vett valades, kiirendada.
Puhastamine ja hooldus
C
Puhasta ainult külm kann!
1 Võtke toitejuhe vooluvõrgust välja.
2 Võtke filter kannust välja (10).
3 Teekannu välispinda puhastage pehme, nõupesemisvahendis niisutatud lapiga.
Veeplekkide eemaldamiseks kannu seest- ja väljastpoolt
kasutage äädikas niisutatud lappi.
4 Loputage kann puhta veega.
17Z021-001_v05
Arbatinuko viduje gali atsirasti įvairių nuosėdų:
panašios į rudis, pieno, juodos, kurios taip pat
gali buti ir vandenyje. Taip atsitinka dėl naturaliai esančių mineralų vandenyje (kalkės, geležis, magnis ir t.t.). Šios nosėdos atsiranda ne
dėl blogo įrenginio darbo, ir nedaro problemos
įrenginio naudojimui. Tuo atveju, kai atsiranda
daugiau nuosėdų, reikia jas pašalinti pagal
instrukcijos punktą “Nuosėdų šalinimas”.
Nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6-10
procentų actas arba citrinos rūgštis.
●● Atidarykite virdulio dangtelį (4).
●● Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto, arba pridėkite 40 g citrinos
rūgšties ir pripilkite iki pilno vandens. Įjunkite abatinuką.
●● Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip
apie 30 minučių.
●● Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.
●● Išimkite filtrą (10) ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu,
o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.
●● Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirinkite ir išpilkite vandenį.
●● Jeigu įrenginyje dar liko kokios nuosėdos, reikia jas išimti
virtuvine kempine ir gerai išplauti dar kartą, jeigu tai
nepadeda, visą procesą pakartoti.
Katlakivi mitte-eemaldamine võib põhjustada
teekannu kahjustusi.
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega.
Ei ole see raske ega liiga kallis. Selleks:
viige kartongist pakend vanapaberi kogumispunkti, visake polüetüleenkiled plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri.
Kasutuskõlbamatu seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote koostisosad
võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
17Z021-001_v05
37
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures during
the operation of the electric appliance:
Before using the device, read the whole content of the
manual.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Special attention is necessary when
the kettle is used in the presence of
children.
●● Do not operate the appliance if the
power cord is damaged or the kettle
body is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Only qualified staff may make repairs
of the appliance. A wrongly done
repair my cause a serious threat
to the user. It may also result in
a cancellation of the warranty. In case
any defects occur, we recommend
that you take the appliance to
a specialist service point.
●● Do not touch the metal body of the
kettle when in use – only use the
handle to move the kettle.
●● Do not fill the kettle beyond the
maximum fill indicator „max” – water
might spatter out of the kettle.
38
●● Be careful not to wet the plug of the
connecting cord.
●● Mind the steam coming out of the
kettle while water is boiling.
●● Allow the kettle to cool completely
before cleaning it.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always
plug in the appliance to a mains outlet
(alternating current only) with the voltage
corresponding to that indicated on the appliance rating
plate and equipped with a grounding prong.
●● Always place the kettle on a stable, even, and flat
surface; the power cord may not hang loosely off the
edge of a table or any other work surface, nor touch
a heated surface.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by
the cord.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
17Z021-001_v05
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base,
carefully dry these elements before plugging the kettle
into the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
●● in shops, offices and other similar
working environments;
●● in farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
●● in bed and breakfast type
environments.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
●● The kettle type covered by this user’s manual brings
water to boil very quickly and draws up to 10 A of
current from the mains.
●● Check that the mains fuses used can cope with this
level of power consumption. While boiling water,
unplug all other appliances from this circuit.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1.7 liter capacity.
17Z021-001_v05
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Metal casing
Water level indicator
Spout
Lid
Lid release button
Handle
On/off button
Storage space for the connecting cord
Supplying cord
Anti-deposit filter
Base
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the first use, wash the kettle inside
(for washing instructions see “Cleaning and
maintenance”), fill it with water up to the “max”
level, and let it boil four times (use fresh water
each time) and wash again.
Operating instructions of the electric
kettle
B
1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
2 Place the filter (10) in the kettle – if it was taken out before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (2)).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (2).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (11).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin – the upper part of the kettle body will light up.
7 Turn the kettle on by pressing the lever (7) – the indicator
light will come on.
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary to
remove the plug of the connecting cord from the power socket.
Be careful not to fill up with water beyond the
nominal capacity when pouring water into the
kettle.
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off automatically by
a thermal device.
39
To switch on the kettle after it has cooled down
(about 15 min), remove it from the base, fill with
water, replace on the base and switch on by
pressing the switch (7). The cooling down of
the kettle can be accelerated by pouring cold
water into the kettle.
Cleaning and maintenance
C
Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the filter (10).
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the dangerous
elements of this appliance, which can be hazardous for
natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
●● Open the lid (4).
●● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle
with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
●● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
●● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
●● Remove the filter (10) and rinse it under running water.
Replace the filter.
●● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
●● If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
Negligence in descaling the kettle may results
in its damage.
40
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
17Z021-001_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising