Zelmer ZCK1176X (CK1004) User Manual

Zelmer ZCK1176X (CK1004) User Manual
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Nie używaj czajnika bez filtra.
●● Czajnik bardzo szybko gotuje wodę i pobiera około
10 A prądu z instalacji elektrycznej.
●● Sprawdź, czy zastosowane bezpieczniki sieci, przystosowane są do takiego poboru prądu. W czasie gotowania wody odłącz inne urządzenia z tego obwodu.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzą­
dzenia oraz wyposażonym w kołek ochronny.
●● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
●● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
●● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
●● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
●● Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
●● Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
●● przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych,
●● gospodarstwa agroturystyczne,
●● pensjonaty typu „bed and breakfast”.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
CK1004-001_v04
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Czajnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Pokrywa
Dzióbek
Wskaźnik poziomu wody
Uchwyt
Przycisk otwierania pokrywy
Podstawka
Przycisk włącz/wyłącz ON/OFF
Przycisk wyboru programu gotowania
Przyciski ustawienia temperatury +/–
Wyświetlacz
Schowek na przewód przyłączeniowy
Filtr antyosadowy
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika należy
umyć go wewnątrz (sposób mycia opisano w
dalszej części instrukcji), napełnić wodą do
poziomu „max”, a następnie czterokrotnie
zagotować wodę (każdorazowo świeżą porcję)
i ponownie umyć.
5
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Naciśnij przycisk otwierania pokrywy w celu otworzenia pokrywki. Umieść filtr w czajniku, jeśli wcześniej został
wyjęty.
2 Zdejmij czajnik z podstawy i napełnij czajnik potrzebną
ilością wody (poziom widoczny jest na wskaźniku).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).
3 Po włożeniu wtyczki przewodu podstawki do źródła zasilania wyświetlacz wskazuje „E”, co oznacza, że podstawka
jest podłączona do zasilania, a czajnik jest zdjęty z podstawki.
4 Zamknij pokrywkę i postaw czajnik na podstawie zasilającej. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura
wody.
5 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz ON/OFF bez ustawiania
innych funkcji. Czajnik będzie gotować wodę do temperatury
100°C a następnie automatycznie się wyłączy wydając trzykrotny sygnał dźwiękowy.
6 Jeżeli chcesz tylko podgrzać wodę naciśnij przycisk
wyboru programu gotowania. Jednokrotne naciskanie spowoduje zmianę temperatury. Można wybrać pomiędzy zadanymi temperaturami: 40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C oraz
utrzymaniem temperatury 70°C. Zmiana ustawienia temperatury będzie wyświatlana na wyświetlaczu. Po 3 sekundach wyświetlacz wskaże rzeczywistą temperaturę wody.
Po nastawieniu programu należy nacisnąć przycisk włącz/
wyłącz ON/OFF, aby włączyć funkcję gotowania, dioda programu będzie świecić w odpowiedniej pozycji na wyświetlaczu.
7 Po osiągnięciu żądanej temperatury wody czajnik wyłączy się wydając trzykrotny sygnał dźwiękowy.
Przy użyciu funkcji programowania temperatury dioda programu będzie migać na wyświetlaczu. Wówczas po naciśnięciu przycisku „ON/OFF” jest możliwość ponownej aktywacji
podgrzewania wody na wybranym wcześniej programie.
8 W przypadku wybrania funkcji utrzymywania temperatury, dioda będzie wskazywać 70°C. W tym trybie należy
nacisnąć przycisk „+” lub „–” w celu ustawienia wymaganej
temperatury. Zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) temperatury następuje co 5°C. Możliwy zakres ustawienia temperatury to 50–95°C. W celu załączenia procesu utrzymywania temperatury na wybranym wcześniej poziomie naciśnij
przycisk ON/OFF. W celu rezygnacji z procesu utrzymywania
ciepła naciśnij ponownie przycisk ON/OFF a czajnik wyłączy
się. W przeciwnym razie będzie utrzymywać temperaturę
wody na ustawionym poziomie.
W trybie gotowości do pracy, nie podjęcie
działań przez 2 godziny lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „ON/OFF” przez 5 sekund
spowoduje, że czajnik przejdzie w tryb czuwania. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez
5 sekund przycisku „ON/OFF” uruchomi tryb
gotowości do pracy (rozlegnie się pojedynczy
sygnał dźwiękowy).
6
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie
jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
znamionowej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny.
Czyszczenie i konserwacja
C
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (12).
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne,
które również mogą unosić się na wodzie.
Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń,
magnez, żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo­
wodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią
problemu w jego użytkowaniu. W przypadku
większego nagroma­dzenia osadów, należy
je usunąć według punktu „Rozpuszczanie
kamienia”.
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywkę (1) czajnika.
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g
kwasku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (12) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy
go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga
należy powtórzyć cały proces.
CK1004-001_v04
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
CK1004-001_v04
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Při používání elektrického spotřebiče, vždy dodržujte níže
uvedené základní bezpečnostní podmínky:
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití
konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice
poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Neodborně provedená oprava může
způsobit poruchu přístroje, který pak
může být nebezpečný pro uživatele.
V případě poruchy se obraťte na
autorizovaný servis.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad
značku „max“, může to způsobit
náhlé a nekontrolované vylití horké
vody v průběhu vaření.
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
8
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření
vychází z konvice horká pára, hrozí
nebezpečí opaření.
●● Před čištěním nechte varnou konvici
vychladnout.
●● Zařízení mohou obsluhovat děti
starší 8 let, pokud jsou pod dozorem
nebo budou poučeny o bezpečném
používání zařízení a rozumí případnému nebezpečí. Děti mladší 8 let
nesmí bez dozoru dospělých osob
čistit nebo provádět údržbu zařízení.
Zařízení a napájecí kabel uchovávejte na místě nepřístupném dětem
mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem
s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.
●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich
blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
CK1004-001_v04
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty
a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze,
pasty, apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit
různé popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při používání v gastronomických zařízeních se mění
záruční podmínky.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
●● Konvičky velmi rychle přivádějí vodu k varu a odběr
proude se pohybuje kolem 10 A.
●● Zkontrolujte jestli vaše síť a jištění je přizpůsobené
takovému odběru proudu. V průběhu používání varné
konvice nepoužívejte jiné spotřebiče na stejném síťovém okruhu.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Menovitý objem 1,7 l.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským normám.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
CE prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
CK1004-001_v04
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Víko
Hubice
Ukazatel hladiny vody
Držadlo
Tlačítko otevírání víka
Podstavec
Tlačítko zapnout/vypnout ON/OFF
Tlačítko volby programu vaření
Tlačítka nastavení teploty +/–
Displej
Schránka na přívodní šňůru
Filtr proti usazeninám
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice
(způsob popsán v jiné části návodu), potom
naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“
a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět
uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvičky
B
1 Stisknutím tlačítka otevírání víka otevřete víko. Vložte do
konvice filtr, pokud byl dříve odstraněn.
2 Sundejte konvici z podstavce a naplňte konvici potřebným množstvím vody (hladina je vidět na ukazateli).
Nevařte menší množství vody než ukazuje
spodní část stupnice (3).
3 Po zapnutí vidlice přívodního kabelu podstavce do síťové
zásuvky se na displeji zobrazí „E“, což znamená, že podstavec je připojen k napájení a konvice není na podstavci.
4 Zavřete víko a postavte konvici na podstavec. Na displeji
se zobrazí aktuální teplota vody.
5 Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout ON/OFF bez nastavování jiných funkcí. Konvice ohřeje vodu na teplotu 100°C
a pak se automaticky vypne. Vypnutí konvice doprovází zvukový signál.
6 Pokud chcete pouze ohřát vodu, stiskněte tlačítko volby
programu. Každým stisknutím se změní nastavení teploty.
Můžete si vybrat mezi zadanými teplotami: 40°C, 60°C,
80°C, 90°C, 100°C a udržováním teploty 70°C. Změna
nastavení teploty se zobrazí na displeji. Za 3 vteřiny displej
zobrazí skutečnou teplotu vody. Po nastavení programu je
nutno zapnout funkci vaření stisknutím tlačítka zapnout/
vypnout ON/OFF. Dioda programu bude svítit na příslušném
místě na displeji.
7 Po dosažení požadované teploty vody se konvice vypne.
Při použití funkce programování teploty bude na displeji
blikat dioda programu. Tehdy je možné po stisknutí tlačítka
ON/OFF opět aktivovat ohřev vody pomocí dříve zvoleného
programu.
9
8 V případě vybrání funkce udržování teploty bude dioda
ukazovat 70°C. V tomto režimu je možno nastavit požadovanou teplotu mačkáním tlačítek „+” nebo „–”. Každý stisk
tlačítka zvyšuje (+) nebo snižuje (–) teplotu o 5°C. Možný
rozsah nastavení teploty je 50–95°C. Pro aktivaci procesu
udržování teploty v předem zvolené výši stiskněte tlačítko
ON/OFF. Proces udržování teploty vypnete opětovným
stisknutím tlačítka ON/OFF a konvice se vypne. V opačném
případě bude udržovat teplotu vody v zadané hodnotě.
Jestliže v pohotovostním režimu neprovedete po dobu 2 hodin žádnou operaci, nebo
nestisknete a nepřidržíte tlačítko „ON/OFF” po
dobu 5 vteřin, přepne se konvice do klidového
režimu. Opětovným stisknutím a přidržením,
po dobu 5 vteřin, tlačítka „ON/OFF” opět spustíte pohotovostní režim (uslyšíte jeden zvukový signál).
Budete li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Dbejte aby nebyla překročená maximální přípustná hladina vody v konvici.
V případě zapnutí prázdné konvice dojde
k okamžitému vypnutí konvice tepelnou pojistkou. Aby bylo možné varnou konvici znovu
zapnout, musi vychladnout tepelná pojistka.
Čištění a údržba
C
Čistěte konvici jen pokud je ochlazená!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (12).
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují ve
vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení
není způsobeno špatnou prací přístroje a nestanoví žádné zábrany v dalším používání. V případě většího nahromazení nánosů, je odstraňte
podle bodu „Odstraňování vodního kamene”.
Odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
10
●● Otevřete víko (1) konvice.
●● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo přidejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte doplna vodou. Zapněte
konvici.
●● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
●● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
●● Vyjměte filtr (12), umyjte ho pod tekoucí vodou
a následně ho vložte na své místo.
●● Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
●● Jestliže zůstaly ve spotřebiči ještě zbytky nánosu, vyčistěte ho houbičkou a umyjte vodou, jestliže to nepomůže,
je nutné celý proces opakovat.
Vodní kámen je nutno pravidelně odstraňovat,
v opačném případě může dojít k poškození
varné konvice.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
CK1004-001_v04
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Počas používania elektrického zariadenia vždy dodržuj základné bezpečnostné požiadavky uvedené nižšie:
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas
práce s kanvicou za prítomnosti detí.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací
kábel poškodený, alebo je viditeľne
poškodená izolácia.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Nedotýkaj sa kovového telesa kanvice počas varenia – na prenášanie
používaj výlučne držiak kanvice.
CK1004-001_v04
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň
„max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže
z nej vriaca voda vystrekovať.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku
napájacieho kábla.
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas
varenia dostáva von.
●● Pred čistením má kanvica úplne
vychladnúť.
●● Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré
dovŕšili 8 rok života, ak sú pod
dohľadom dospelej osoby, alebo ak
boli príslušne preškolené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu
riziká súvisiace s jeho používaním.
Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života,
nemôžu bez dohľadu dospelej osoby
zariadenie používať ani čistiť. Zariadenie a napájací kábel skladujte na
mieste nedostupnom pre deti, ktoré
nedovŕšili 8 rok života.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
11
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky rozvodu elektrickej
energie (so striedavým prúdom) s napätím zhodným
s údajmi na typovom štítku spotrebiča a vybavenou
bezpečnostným kolíkom.
●● Kanvicu postavte vždy na stabilnom, rovnom a plochom povrchu; napájací kábel nemôže visieť cez hrany
stola alebo cez pracovnú dosku linky, ani sa nesmie
dotýkať horúcich povrchov.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou podložkou, určenou pre daný typ.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej strane kanvice.
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich
blízkosti.
●● Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody
počas napĺňania alebo umývania.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným
zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického biznisu, v tomto prípade sa menia záručné
podmienky.
●● Nepoužívaj kanvicu bez filtra.
12
●● V kanviciach veľmi rýchle zovrie voda a odber elektrického prúdu sa pohybuje okolo 10 A.
●● Prever, či použité sieťové poistky sú prispôsobené na
takýto odber výkonu.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,7 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Prehlásenie o zhode CE sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
A
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Veko
Filtračné sitko
Vodoznak (ukazovateľ úrovne vody)
Rukoväť
Tlačidlo otvárania veka
Podstavec
Spínač ON/OFF (tlačidlo zapni/vypni)
Tlačidlo voľby programu varenia
Tlačidlo nastavenia teploty +/–
Svetelný indikátor
Schránka na prívodovú šnúru
Vodoznak so stupnicou
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra
umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti
návodu), naplniť vodou na úroveň „max“
a následne štyrikrát uvariť vodu (zakaždým
novú dávku) a opätovne umyť.
Obsluha a prevádzka kanvice
B
1 Ak chcete otvoriť veko, stlačte tlačidlo otvárania veka.
Ak ste z kanvice skôr vybrali filter, vložte ho naspäť.
2 Odložte kanvicu z podstavca a naplňte ju potrebným
množstvom vody. Úroveň vody vidíte na vodoznaku.
CK1004-001_v04
Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou
na ukazovateli (3).
3 Po vložení napájacieho prívodu podstavca do elektrickej
zásuvky svetelný indikátor ukazuje „E“. Znamená to, že podstavec je zapojený do elektrického napätia a kanvica nie je
na podstavci.
4 Zatvorte veko kanvice a postavte kanvicu na elektrickom
podstavci. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota vody.
5 Stlačte spínač ON/OFF bez nastavovania iných funkcii.
Kanvica bude variť vodu do teploty 100°C a následne sa
automaticky vypne vydávajúc pritom zvukový signál.
6 Ak chcete len ohriať vodu, stlačte tlačidlo voľby
programu varenia. Jednorazovým stlačením tlačidla voľby
programu varenia teplotu zmeníte. Môžete vyberať medzi
predvoliteľnými teplotami: 40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C
a udržiavaním teploty 70°C. Zmena nastavenia teploty sa
zobrazí na svetelnom indikátore. Svetelný indikátor ukáže po
3 sekundách skutočnú teplotu vody. Po nastavení programu
stlačte spínač ON/OFF. Zapnete tak funkciu varenia. Dióda
programu sa zasvieti na príslušnej pozícii svetelného indikátora.
7 Po dosiahnutí požadovanej teploty vody sa čajník vypne.
Počas používania funkcie programovania teploty, dióda
programu na displeji bliká. Vtedy môžete po stlačení tlačidla
ON/OFF opätovne aktivovať ohrievanie vody na Vami skôr
zvolenom programe.
8 Ak zvolíte funkciu udržania teploty, dióda ukáže 70°C.
V tomto stave stlačte tlačidlo „+” alebo „–”. Nastavíte tak
požadovanú teplotu. Teplota sa mení (zväčšuje alebo zmenšuje) vždy o 5°C. Možný rozsah nastavenia teploty predstavuje 50–95°C. Ak chcete dodať proces udržiavania teploty
na skôr zvolenej úrovni, stlačte tlačidlo ON/OFF. Ak chcete
prerušiť proces udržiavania teploty, stlačte opätovne tlačidlo
ON/OFF a čajník sa vypne. V opačnom prípade bude čajník
udržiavať požadovanú teplotu vody.
V aktívnom režime, v prípade, že na spotrebiči nevykonáte žiadnu operáciu v priebehu
2 hodín alebo ak nestlačíte a nepodržíte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu 5 sekúnd, sa kanvica
nastaví do pohotovostného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla „ON/OFF“ po dobu
5 sekúnd, sa kanvica opäť aktivuje (zaznie
krátky zvukový signál).
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je
nutné vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej
zásuvky.
Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
Čistenie a údržba
C
Čistiť iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyber filter (12).
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných
i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou
v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného
kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo
vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú
spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča
a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je
potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode
„Odstraňovanie vodného kameňa”.
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
●● Otvorte veko (1) rýchlovarnej kanvice.
●● Do kanvice nalejte 0,5 l octu alebo nasypte 40 g kyseliny
citrónovej a doplňte vodou po hornú hranicu. Rýchlovarnú kanvicu zapnite.
●● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
●● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
●● Vyberte filter (12) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
●● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
●● V prípade, že v kanvici zostali ešte nejaké usadeniny, je
potrebné ju vytrieť utierkou a opláchnuť vodou. Ak by to
nepomáhalo, zopakujte celý proces odnova.
Zanedbanie odstraňovania vodného kameňa
z kanvice môže spôsobiť jeho poškodenie.
V prípade zapnutia prázdnej kanvice nastane
automatické vypnutie napätia tepelným vypínačom. Pre opätovné zapnutie kanvica musí
vychladnúť.
CK1004-001_v04
13
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH
domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
14
CK1004-001_v04
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
Az elektromos készülék használata során mindenkor tartsa
be az alábbi biztonsági előírásokat:
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon
a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel
sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének
érintésétől főzés közben, ehelyett
használja a készülék fogantyúját.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt maximális
űrtartalom fölé tölteni folyadékkal,
CK1004-001_v04
hogy a forrásban levő víz ne fusson
ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
dugója ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló
gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket
teljesen kihűlni.
●● A készüléket használhatják 8 évnél
idősebb gyerekek, akik felügyelet
alatt találhatók illetve ki lettek oktatva
a készülék biztonságos használatát
illetően és tisztában vannak a használattal kapcsolatos kockázatokkal.
A 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt
felügyelete nélkül nem tisztíthatják a
készüléket illetve nem végezhetnek
el rajta karbantartási tevékenységet.
A készüléket és a tápkábelt 8 évnél
fiatalabb gyerekek számára el nem
érhető helyen kell tartani.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű, és földeléssel ellátott elektromos
hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
15
●● Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre; a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról, vagy
a konyhai munkalapról és nem érhet forró felülethez.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból
a kábelnél fogva.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is
tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése
esetén újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki
a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
●● A vízforroló nagyon gyorsan forralja fel a vizet és a villanyberendezésből átveszi kb. 10 A-t.
●● Ellenőrizze, hogy az alkalmazott hálózati biztosítékok
alkalmasak-e az ilyen volumenű áramfelvételre.
Műszaki adataik
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
16
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ.
RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következő direktíváknak:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
A CE megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
A
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fedél
Kiöntőcsőr
Vízszint jelző
Fogó
Fedélnyitó gomb
Forralóalap
Be- és kikapcsoló gomb ON/OFF
Főzési program választógomb
Hőmérsékletszabályozó gombok +/–
Kijelző
Kábelfeltekerés
Lerakodás ellenes vízszűrő
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati
útmutató további részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig, majd ezt követően
négyszer egymás után forraljon fel benne vizet
(mindig új adagot). Ezt követően újra mossa le
a készüléket.
Vízforraló működése és kezelése
B
1 Fedélnyitás céljából, nyomja meg a fedélnyitó gombot.
Helyezze vissza a szűrőt a vízforralóba, ha azt korábban kivette.
2 Vegye le a vízforralót az forralóalapról és töltse fel megfelelő mennyiségű vízzel (a vízszint a vízszintjelző látható).
Ne forraljon a vízszintjelző (3) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó
mennyiségű vizet.
3 Miután bedugta a dugót a konnektorba a kijelzőn az
„E” jel jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a forralóalap áram
alatt van, valamint a vízforraló le van véve a forralóalapról.
4 Csukja le a vízforraló fedelét és tegye a forralóalapra.
A kijelzőn megjelenik az aktuális vízhőfok.
CK1004-001_v04
5 Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot ON/OFF, de ne
állítson be semmilyen funkciót. A vízforraló a vizet 100°C-ra
fogja felmelegíteni és automatikusan ki fog kapcsolni, amit
hangjelzéssel fog jelezni.
6 Ha csak fel akarja melegíteni a vizet nyomja meg a programválasztó gombot. Egyszeri megnyomással megváltoztathatja a forralás hőmérsékletét. A következő hőmérsékletek
közül választhat: 40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C valamint
a 70°C-os hőmérsékletet megtartását. A főzési hőmérséklet
megváltoztatását a kijelző fogja jelezni. 3 másodperc elteltével a kijelző a pillanatnyi vízhőmérsékletet fogja jelezni.
A program beállítása után nyomja meg a be- és kikapcsoló
gombot ON/OFF, hogy elindítsa a vízforralást, a kiválasztott
programtól függően a megfelelő dióda fog világítani a kijelzőn.
7 A kívánt hőmérséklet elérése után a vízforraló kikapcsol.
A hőmérséklet programozása funkció használata során
a program visszajelző diódája villogni fog a kijelzőn. Ekkor
az ON/OFF gom megnyomása újra lehet aktiválni a vízmelegítés funkciót a korábban kiválasztott program szerint.
8 A hőmérséklettartó program kiválasztásakor, dióda
70°C-ot fog jelezni. Ebben a programban a „+” vagy „–” gombok segítségével állíthatja be a megtartani kívánt hőmérsékletet. 5°C –ként lehet változtatni a hőmérsékletet (csökkenteni, vagy növelni).A hőmérséklet beállítása 50–95°C
fok között lehetséges. Az előzőleg kiválasztott hőmérséklet
megtartásához nyomja meg az ON/OFF gombot. A hőmérsékletmegtartás kikapcsolása céljából, nyomja meg újból az
ON/OFF gombot, a vízforraló kikapcsolódik. Ellenkező esetben az előzőleg kiválasztott hőfokon fogja tartani a benne
található vizet.
Ha üzemkész állapotban 2 órán keresztül
nem használják a készüléket, vagy megnyomják, és 5 másodpercig benyomva tartják az
„ON/OFF” gombot, az átáll készenléti üzemmódba. Az „ON/OFF” gomb ismételt megnyomása, és 5 másodpercig benyomva tartása
a készüléket ismételten üzemkész állapotba
helyezi (a készülék egyszeri hangjelzést ad).
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a készülék tartályának névleges űrtartalmát.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az
áramellátást.
Tisztítás és karbantartás
C
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad elvégezni!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (12).
CK1004-001_v04
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
A teafőző belsejében különféle üledékek keletkezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete,
amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszínére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok
(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik.
Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés
hibás működése okozza, és nem jelentenek
problémát a használatában. Nagyobb mennyiségű üledék felgyülemlése esetén azt a „Vízkőoldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell
távolítani.
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre a célra
6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet használni.
●● Nyissa fel a vízforraló fedelét (1).
●● Öntsön a teafőzőbe 0,5 l ecetet, vagy adjon a teafőzőhöz
40 g citromsavat, és töltse fel teljesen vízzel. Kapcsolja
be a teafőzőt.
●● Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
●● Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
●● Vegye ki a szűrőt (12), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
●● Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
●● Ha a készülékben maradt még valami üledék, azt egy
szivaccsal ki kell törölni, ha pedig ez nem segít, meg kell
ismételni az egész eljárást.
A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék
meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen. A fém alkatrészeket leadni
a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
17
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
În timpul folosirii aparatului electric, întotdeauna respectaţi
următoarele cerinţe de bază de siguranţă:
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi
fierbătorul în preajma copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul
electric dacă cablul de alimentare
prezintă defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune serios în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul în
care intervin defecţiuni, adresaţi-vă
punctului specializat de servis.
●● Nu atingeţi carcasa metalică a aparatului în timp ce apa se fierbe – folosiţi numai mânerul fierbătorului pentru a-l muta.
18
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată pe vas – în
timpul fierberii, apa fierbinte poate
depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul
cablului de alimentare.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă
în timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se răcească complet.
●● Dispozitivul poate fi deservit de copii
în vârstă de 8 ani numai atunci când
aceştia se află sub supraveghere
sau au primit instrucţiuni cu privire
la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi înţeleg care sunt pericolele
aferente. Copii sub vârsta de 8 ani
nu por curăţa sau realiza activităţi
de întreţinere a dispozitivului, fără
supravegherea persoanelor adulte.
Dispozitivul şi cablul de alimentare
trebuie depozitate în locuri care nu
se află la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
CK1004-001_v04
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului şi echipată în pin
protector.
●● Aşezaţi tot timpul ceainicul pe o suprafaţă stabilă,
netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să
atingă suprafaţa fierbinte.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Ceainicul poate fi folosit doar când este cuplat la
suportul de alimentare prevăzut pentru tipul respectiv
de aparat.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea lor.
●● Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbătorul, atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi,
sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise,
precum standardele, marcajele, semnele de avertizare
ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
CK1004-001_v04
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
●● Tipul de fierbător prezentat în
instrucţiunile de faţă
fierbe foarte repede apa, la o intensitate a curentului
de cca. 10 A în instalaţia electrică.
●● Verificaţi dacă toate contactele de protecţie sunt adecvate unui asemenea nivel al intensităţii curentului.
Când se fierbe apa, decuplaţi alte aparate de la acel
circuit electric.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitate de 1,7 litri.
Ceainicul este un aparat de clasa I, echipat cu un conductor de racordare cu cablu de protecţie şi fişă cu contact de
protecţie.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Declaraţia de conformitate CE o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Capac
Pâlnie
Indicator nivel de apă
Mâner
Buton de deschidere al capacului
Suport
Buton pornire/oprire ON/OFF
Buton de selecţionare al programului de fierbere
Buton de setare a temperaturii +/–
Display
Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
Filtru împotriva depunerilor de calcar
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta
trebuie spălat pe dinăuntru (modul de spălare
este descris la punctul „Curăţare şi conservare”). Umpleţi fierbătorul cu apă până la nivelul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de fiecare
dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.
19
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
fierbătorului
B
1 Apăsaţi butonul de deschidere a capacului pentru a-l
deschide. Amplasaţi filtrul în ceainic, dacă l-aţi scos înainte.
2 Ridicaţi ceainicul de pe suport şi umpleţi-l cu cantitatea
necesară de apă (nivelul este vizibil pe indicator).
Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât
nivelul minim prevăzut sau mai mare decât
nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe
indicator (3)).
3 După ce cuplaţi mufa cablului de pe suport la o sursă de
curent, displayul va indica “E”, ceea ce înseamnă că suportul
este conectat la reţeaua de curent, iar ceainicul este ridicat
de pe suport.
4 Închideţi capacul şi aşezaţi ceainicul pe suportul de alimentare. Pe display va aprea temperatura actuală a apei.
5 Apăsaţi butonul de pornire/oprire ON/OFF fără a seta
alte funcţii. Ceainicul va fierbe apa la temperatura de 100°C
iar apoi se va opri automat după ce va emite un semnal
sonor.
6 Dacă doriţi doar să încălziţi apa apăsaţi butonul de
selecţionare al programului. Atunci când apăsaţi o dată
schimbaţi temperatura. Puteţi selecţiona între temperaturile
alese: 40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C şi menţinerea temperaturii de 70°C. Schimbarea setării temperaturii va fi vizibilă
pe display. După 3 secunde displayul va indica temperatura
reală a apei. După selecţionarea programului trebuie să apăsaţi butonul de pornire/oprire ON/OFF, pentru a porni funcţia
de fierbere, dioda programului va lumina la poziţia corespunzătoare de pe display.
7 După atingerea temperaturii dorite a apei ceainicul se va opri.
Prin folosirea funcţiei de programare a temperaturii dioda
programului se va aprinde intermitent pe display. Atunci
după ce apăsaţi butonul ON/OFF veţi avea posibilitatea de
a încălzi apa la programul pe care l-aţi folosit anterior.
8 În cazul în care alegeţi funcţia de menţinere a temperaturii, dioda va indica 70°C. În acest mod trebuie să apăsaţi butonul „+” sau „–” pentru a selecta temperatura dorită.
Schimbarea (creşterea sau diminuarea) temperaturii se
poate face cu 5°C la fiecare apăsare. Temperatura poate
fi stabilită în intervalul de 50–95°C. Pentru a porni procesul
de menţinere a temperaturii apei la nivelul selectat anterior
apăsaţi butonul ON/OFF. Pentru a renunţa la procesul de
menţinere a temperaturii apăsaţi din nou butonul ON/OFF iar
ceainicul se va opri. În caz contrar va menţine temperatura
apei la valoarea selectată.
În cazul în care în tribul de funcţionare nu vor
vi realizate nici un fel de activităţi pe o perioadă
de 2 ore sau în cazul apăsării pentru o perioadă
de 5 secunde a butonului „ON/OFF”, ceainicul
electric va trece în starea de repaus. Apăsarea
repetată a butonului „ON/OFF” pentru o perioadă de 5 secunde va porni tribul de funcţionare (veţi auzi un singur semnal sonor).
20
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.
Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul
maxim de umplere indicat, atunci când turnaţi
apa.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, întrerupătorul termic îl decuplează în
mod automat de la reţeaua de alimentare.
C
Curăţarea şi păstrarea aparatului
Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!
1 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (12).
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
●● Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară
şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă
muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
În interiorul fierbătorului electric pot apare diferite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de
asemenea, pot să plutească deasupra apei din
ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care
sunt prezente în mod natural în apă (calciu,
magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare
a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de
probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei
mai mari acumulări de depuneri, acestea trebuiesc îndepărtate în conformitate cu punctul
„Îndepărtarea depunerilor de calcar”.
Îndepărtarea depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
●● Se deschide capacul (1) ceainicului.
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi 40 g de sare de
lămâie şi umpleţi dispozitivul cu apă. Puneţi fierbătorul
electric în funcţiune.
●● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
●● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
●● Scoateţi filtrul (12) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
●● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
●● În cazul în care aţi observat că în interiorul dispozitivului
mai există depuneri, acestea trebuiesc curăţate cu ajutorul unui burete cu apă, dacă acest lucru nu ajută atunci
trebuie să repetaţi din nou întregul proces.
CK1004-001_v04
Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe
fierbător poate conduce la deteriorarea sa.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a..
CK1004-001_v04
21
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации электрического
чайника
При эксплуатации электрического прибора всегда необходимо соблюдать следующие общепринятые правила
техники безопасности:
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Если во время работы прибора
рядом находятся дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
22
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не дотрагивайтесь до металлического корпуса чайника во время
кипячения – для переноса прибора используйте исключительно
ручку чайника.
●● Не заливайте воду свыше отметки
«max» – если чайник переполнен,
кипящая вода может выплеснуться.
●● Следите за тем, чтобы вода не
попала на вилку питающего сетевого провода.
●● Избегайте контакта с горячим
паром.
●● Перед oчисткой дайте чайнику
полностью остыть.
●● Устройством могут пользоваться
дети старше 8 лет под присмотром
взрослых, или же если их проинструктировали на предмет безопасной эксплуатации устройства,
и они осознали связанную с этим
опасность. Запрещено давать
детям младше 8 лет чистить или
выполнять какие-либо другие действия по уходу за устройством без
присмотра взрослых. Устройство
и шнур питания хранить в месте,
недоступном для детей до 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
CK1004-001_v04
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим поданному на информационном табло прибора, а также оборудованного безопасным кольцом.
●● Ставьте чайник всегда на стабильной, равной
и плоской поверхности; питательный провод не
может висеть над краем стола или плиты ни прикасаться к горячей поверхности.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чайник может использоваться только с приложенной подставкой электропитания, предназначенной
для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Не эксплуатируйте чайник без фильтра.
●● Тип чайника, к которому относится настоящая
инструкция, очень быстро нагревает воду – потребление тока ок. 10 A.
●● Проверьте сетевые предохранители, которые
должны быть рассчитаны на такой расход мощности. Убедитесь, что во время кипячения воды вместе с чайником в ту же самую электрическую цепь
не включены другие приборы.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 1,7 литра.
Чайник имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Крышка
Носик
Указатель уровня воды
Ручка
Кнопка открывания крышки
Подставка
Кнопка включить/выключить ON/OFF
Кнопка выбора программы кипячения
Кнопки установки температуры +/–
Дисплей
Отделение для питающего провода
Сетчатый фильтр для очистки воды
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
CK1004-001_v04
23
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его
необходимо вымыть внутри (способ
мытья описан в разделе «Очистка и консервация»), наполнить водой до максимального уровня, a затем четыре раза
вскипятить в нем воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
B
1 Нажмите на кнопку открывания крышки, чтобы
открыть крышку. Установите фильтр в чайник, если
раньше он был вынут.
2 Снимите чайник с подставки и наполните его нужным
количеством воды (уровень воды виден на указателе).
Не наполняйте чайник ниже минимальной
отметки и выше максимальной на указателе уровня воды (3).
3 После того, как штепсельная вилка провода подставки будет вставлена в розетку источника электропитания, дисплей покажет «Е», это значит, что подставка
подключена к электропитанию, а чайник снят с подставки.
4 Закройте крышку и поставьте чайник на подставку
электропитания. На дисплее появится настоящая температура воды.
5 Нажмите на кнопку включить/выключить ON/OFF без
установки других функций. Чайник будет кипятить воду
до температуры 100°C, а затем автоматически выключится, сопровождая выключение звуковым сигналом.
6 Если Вы хотите только подогреть воду, то нажмите
на кнопку выбора программы. Одноразовое нажатие
приведёт к изменению температуры. Можно выбрать
между заданными температурами: 40°C, 60°C, 80°C,
90°C, 100°C, а также поддерживанием температуры
70°C. Изменение установок температуры будет показано
на дисплее. Через 3 секунды дисплей покажет настоящую температуру воды. После установки программы
следует нажать на кнопку включить/выключить ON/OFF,
чтобы включить функцию кипячения воды, диод программы
будет светиться в соответствующей позиции на дисплее.
7 После достижения требуемой температуры воды
чайник выключится.
При использовании функции программирования температуры диод программы будет пульсировать на дисплее.
В этом случае после нажатия на кнопку ON/OFF можно
повторно активировать подогрев воды на ранее выбранной программе.
8 В случае выбора функции поддерживания температуры, диод будет показывать 70°C. В этом режиме нужно
нажать на кнопку «+» или «–», чтобы установить нужную
температуру. Изменение (увеличение или уменьшение)
24
температуры происходит каждые 5°C. Возможный диапазон установки температуры: 50–95°C. Для того, чтобы
включить процесс поддерживания температуры на
предварительно выбранном уровне, нажмите на кнопку
ON/OFF. Чтобы отказаться от процесса поддерживания
температуры, повторно нажмите на кнопку ON/OFF,
- и чайник выключится. В противном случае он будет
поддерживать температуру воды согласно заданной
температуре.
В режиме готовности к работе бездействие в течении 2 часов либо нажимание
кнопки «ON/OFF» в течении 5 секунд приводит к тому, что чайник перейдет в режим
ожидания. Повторное нажимание и удержание в течении 5 секунд кнопки «ON/OFF»
запустит режим готовности к работе
(прозвучит одиночный звуковой сигнал).
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из
розетки питающей сети.
Наливая в чайник воду необходимо следить за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
В случае включения пустого чайника
сработает термический выключатель
и отключит напряжение питания.
Очистка и консервация
C
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Извлеките фильтр (12).
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья
посуды).
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
Внутри чайника могут появляться разные осадки: ржавоподобные, молочные,
черные, которые также могут подниматься на воде. Это происходит в связи
с наличием минералов, естественным
образом выступающих в воде (кальций,
магний, железо и т.п.). Изменения цвета
не вызваны плохой работой прибора и не
являются проблемой в его использовании.
В случае большего нагромождения осадков
следует их устранить согласно с пунктом
«Удаление накипи».
CK1004-001_v04
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок,
накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
●● Oткpoйтe кpышкy (1) чайникa.
●● Влейте в чайник 0,5 л уксуса или добавьте в чайник
40 г лимонной кислоты и добавьте дополна воды.
Включите чайник.
●● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
●● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой
водой.
●● Выньте фильтр (12) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
●● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
●● Если в приборе остался еще какой-нибудь осадок,
следует вытереть его губкой и промыть водой, когда
это не помогает, следует повторить весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий. С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте
в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
CK1004-001_v04
25
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
По време на използване на електрически уреди винаги
спазвайте следните основни изисквания за безопасност:
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Бъдете особено внимателни по
време на работа с каната в присъствието на деца.
●● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се
обърнете към специализиран сервиз на.
26
●● Не се докосвайте до металния
корпус на каната по време на
готвенето – за пренасяне използвайте изключително дръжка на
каната.
●● Не препълвайте каната над нивото
„max” – по време на кипене врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време
на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва
изцяло да изстине.
●● Уредът може да се използва от
деца не по-малки от 8-годишна
възраст, ако те са наблюдавани
или са инструктирани относно
използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца под
8 години не могат да почистват
или да извършват дейности по
поддръжка на уреда без надзор
на възрастен. Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца
под 8 години.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
CK1004-001_v04
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) оборудван със щифт за заземяване, съвместим с напрежението както е посочено върху табелката на устройството.
●● Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна
и плоска повърхност; захранващият кабел не може
да виси над край на масата или на плота нито да се
докосва до гореща повърхност.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Каната може да се употребява само с приложената
захранваща подставка, предназначена за дадения тип.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати – емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уредът
е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за обществено
хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Не използвайте каната без филтър.
CK1004-001_v04
●● Типът кана, за който се отнася тази инструкция,
много бързо кипва вода и изразходва около 10 A
ток от електрическата инсталация.
●● Проверете дали мрежовите предпазители са пригодени за такава консумация на мощност. По време
на кипване на вода изключете другите уреди от
същата верига.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Чайникът e устрoйствo нa I клaсa, имa в свoeтo съoръжeниe присъeдинявaщ прoвoдник със зaщитeнa жилa
и щeпсeл със зaщитeн кoнтaкт.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Декларацията за съответствие CE ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
Устройство на електрическата кана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Капак
Цицка
Показател за нивото на вода
Дръжка
Копчето за отваряне на капака
Подставка
Копчето включване/изключване ON/OFF
Копчето за избор на програмата за готвене
Копчета за поставяне на температурата +/–
Дисплей
Място за захранващия кабел
Филтър срещу утайки
Подготовка на каната за работа
Преди първото използване на каната или
след продължителен период, в който
не е използвана, тя трябва да се измие
отвън (начинът на миене е описан в точка
„Почистване и поддръжка”), напълнете
каната с вода до максималното ниво, а след
това четири пъти кипнете вода (всеки път
наливайте прясна) и отново я измийте.
27
Употреба и работа на каната
B
1 Натиснете копчето за отваряне на капака, за да
отворите чайника. Поместете филтър в чайника, ако той
преди това беше изваден.
2 Свалете чайника от подставката и го напълнете
с нужното количество вода (нивото се вижда върху показателя).
Не наливайте вода под долното или над
горното ниво на индикатора (3).
3 След като сложите щепсела на кабела на подставката в източника на захранването, дисплеят показва
«Е», което означава, че подставката е подключена към
захранването, а чайникът е свален от подставката.
4 Затворете капака и поставете чайника върху захранващата подставка. Върху дисплея ще се появи актуалната температура на вода.
5 Натиснете копчето включване/изключване ON/OFF
без поставяне на други функции. Водата в чайника ще
се стопля до температура 100°C, a след това чайникът
автоматически ще се изключи, като подава звуков сигнал.
6 Ако искате само да стоплите водата, натиснете копчето за избор на програмата. Еднократно натискане ще
предизвика промяна на температурата. Можете да избирате между следните температури: 40°C, 60°C, 80°C,
90°C, 100°C и поддържане на температурата 70°C.
Промяна на поставяне на температурата ще се показва
върху дисплея. След 3 секунди дисплеят ще покаже
действителната температура на водата. След поставяне на програмата трябва да натиснете копчето включване/изключване ON/OFF, за да включите функцията за
готвене, диодът за програмата ще гори в съответното
положение върху дисплея.
7 След достигане на желателната температура на
водата чайникът ще се изключи.
При употреба на функция на програмиране на температурата върху дисплея ще мига диод на програмата.
Тогава след натискане на копчето ON/OFF има възможност за повторно активиране на стопляне на водата
в предварително избраната програма.
8 В случай че изберете функция за поддържане на
температурата диодът ще показва 70°C. В този режим
трябва да натиснете копчето „+” или „–” със цел да поставите изискуемата температура. Промяна (увеличение
или намаление) на температурата става през 5°C. Възможен диапазон на температурната настройка е 50–
95°C. За да включите процеса на поддържане на температурата на по-рано избраното ниво, натиснете копчето
ON/OFF.
За да се откажете от процеса на поддържане на температурата, натиснете повторно копчето ON/OFF, а чайникът ще се изключи. В обратен случай той ще поддържа
програмираната температура на вода.
28
Когато уреда е в режим на работа, ако не
се предприемат действия през 2 часа, или
ако натиснете и задръжте бутона “ON/
OFF” през 5 секунди, каната преминава
в режим на готовност. При натискане
и задържане през 5 секунди бутона “ON/
OFF” каната преминава в режим на работа
( ще се появи единичен звукова сигнал).
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
Винаги внимавайте да не надвишавате
номиналната вместимост на каната при
наливане на вода.
В случай че включите каната празна, термопрекъсвачът автоматично изключва
захранването.
C
Почистване и поддръжка
Почиствайте каната само когато е студена.
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (12).
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Вътре в каната могат да се появят различни утайки: подобни на ръжда, млечни,
черни, които също могат да плуват във
водата. Това става във връзка с естественото съдържание на минерали във
водата (калций, магнезий, желязо и др.).
Тези утайки не се появяват поради
лошата работа на уреда и не пречат при
неговото използване. Ако утайките се
натрупат в по-големи количества, премахнете ги така като е описано в точка
„Отстраняване на котлен камък”.
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
●● Oтвopи пoкpитиeтo (1) на чaйникa.
●● Влейте в каната 0,5 л оцет или сипете в каната 40 г
лимонена киселина и напълнете каната с вода.
Включете уреда.
CK1004-001_v04
●● Кипнете
така приготвения разтвор и оставете
в каната за около 30 минути.
●● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
●● Извадете филтъра (12) и го измийте под течаща вода,
след което го сложете отново на неговото място.
●● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
●● Ако в уреда е останала още някаква утайка, изчистете я с кърпа и измийте с вода уреда, ако това не
помага, повторете целият процес.
Ако котленият камък не се отстранява
от каната, това може да доведе до повредатай.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини..
CK1004-001_v04
29
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися
нею в процесі подальшої експлуатації приладу.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування електрочайником
Під час користування електрообладнанням, необхідно
дотримуватися нижче вказаних основних вимог безпеки:
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує
травмами
●● Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи з електрочайником у присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо
мережевий кабель або корпус
пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
30
●● Підчас кип’ятіння не торкайтесь
металевого корпусу чайника – для
переміщення користуйтесь лише
ручкою чайника.
●● Не переповнювати електрочайник за рівень «max» – під час
кип’ятіння чайника вода може
виприснути.
●● Будьте уважні, щоб не намочити
вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що
виходить під час кип’ятіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до
повного охолодження чайника.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років під наглядом
дорослих, або ж якщо їх проінструктували на предмет безпечної експлуатації пристрою, і вони
усвідомили пов’язану з цим небезпеку. Заборонено давати дітям
молодше 8 років чистити або виконувати будь-які інші дії по догляду
за пристроєм без нагляду дорослих. Пристрій і шнур живлення
зберігати в місці, недоступному
для дітей віком до 8 років.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
CK1004-001_v04
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електроме-
режі (лишее змінного струму) із напругою, що відповідає поданій на інформаційному табло приладу,
а також оснащеного безпечним кільцем.
●● Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; приєднувальний кабель живлення
не може звисати над краєм стола або кухонної
стільниці, а також не може доторкатися до гарячої
поверхні.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючись за
кабель.
●● Електрочайником можна користуватися тільки
разом з доданою підставкою живлення, призначеною для даного типу.
●● Використовувати чайник тільки для кип’ятіння води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати назовні чайника.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електрочайник і підставку живлення
у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електрочайника до мережі старанно їх висушіть.
●● Не вмикайте електрочайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та
іншому робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
CK1004-001_v04
У випадку його використання для цілей діяльності із
загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не запускайте електрочайник без встановленого
фільтра.
●● Тип електрочайника, якого стосується ця інструкція
дуже швидко кип’ятить воду i відбирає близько 10 A
струму від електроустановки.
●● Перевірте, чи застосовані запобіжники мережі,
пристосовані до цього відбору потужності. Під час
кип’ятіння води відключіть інше обладнання від
цього контуру.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Ємність 1,7 літри.
Чайник належить до І класу і обладнаний проводом живлення з захисною жилою і штепселем з захисним контактом.
Електрочайник ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини електрочайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Кришка
Носик
Показник рівня води
Ручка
Кнопка відкривання кришки
Підставка
Кнопка ввімкнути/вимкнути ON/OFF
Кнопка вибору програми кип‘ятіння
Кнопки установки температури +/–
Дисплей
Сховище для живильного кабелю
Протиосадовий фільтр
Підготовлення електрочайника до праці
Перед першим користуванням електрочайником або після довготривалої перерви у користуванні, потрібно умити його
всередині (спосіб миття вказаний у пункті
«Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім
чотирикратно скип’ятити воду (кожен раз
свіжу порцію) i повторно умити.
31
Обслуговування і робота чайника
B
1 Натисніть на кнопку відкривання кришки, щоб відкрити кришку. Установіть фільтр у чайник, якщо він
раніше був вийнятий.
2 Зніміть чайник з підставки та наповніть його потрібною кількістю води (рівень води помітний на показнику).
Не кип’ятити воду кількістю нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (3).
3 Після того, як штепсельна вилка проводу підставки
буде вставлена у розетку джерела електроживлення,
дисплей покаже «Е», це означає, що підставка підключена до електроживлення, а чайник знятий с підставки.
4 Закрийте кришку та поставте чайник на підставку
електроживлення. На дисплеї з‘явиться дійсна температура води.
5 Натисніть на кнопку ввімкнути/вимкнути ON/OFF без
установлення інших функцій. Чайник буде кип‘ятити воду
до температури 100°C, а потім автоматично вимкнеться,
супроводжуючи вимкнення звуковим сигналом.
6 Якщо Ви хочете тільки підігріти воду, то натисніть на
кнопку вибору програми. Одноразове натискання приведе до зміни температури. Можна вибрати між заданими температурами: 40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C,
а також підтримання температури 70°C. Зміна установок
температури буде показана на дисплеї. Через 3 секунди
дисплей покаже дійсну температуру води. Після установки програми слід натиснути на кнопку ввімкнути/
вимкнути ON/OFF, щоб увімкнути функцію кип‘ятіння
води, діод програми буде світитися у відповідному положенні на дисплеї.
7 Після досягнення потрібної температури чайник
вимкнеться.
При використанні функції програмування температури
діод програми буде пульсувати на дисплеї. У такому
випадку після натискання на кнопку ON/OFF можна
повторно активувати підігрівання води на вибраній
раніше програмі.
8 У випадку вибору функції підтримання температури,
діод буде показувати 70°C. У цьому режимі потрібно
натиснути на кнопку «+» або «–», щоб установити
потрібну температуру. Зміна (збільшення або зменшення) температури відбувається кожні 5°C. Можливий
діапазон установлення температури: 50–95°C. Для того,
щоб увімкнути процес підтримування температури на
попередньо вибраному рівні, натисніть на кнопку ON/
OFF. Щоб відмовитися від процесу підтримування температури, повторно натисніть на кнопку ON/OFF, - і чайник
вимкнеться. У протилежному випадку він буде підтримувати температуру води згідно заданої температури.
У режимі готовності до роботи бездіяльність впродовж 2 годин або натискання
кнопки «ON/OFF» впродовж 5 секунд приводить до того, що чайник перейде в режим
32
очікування. Повторне натискання й утримання впродовж 5 секунд кнопки «ON/OFF»
запустить режим готовності до роботи
(пролунає поодинокий звуковий сигнал).
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального
кабелю з розетки.
Звертайте увагу, щоб не перевищувати
номінальну ємність електрочайника під
час наповнення водою.
У разі включення порожнього електрочайника відбувається автоматичне відключення напруги термічним вимикачем.
Очищення і зберігання
C
Очищувати тілько холодний електрочайник!
1 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2 Вийміть фільтр (12).
3 Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої
ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди.
Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного кольору, які також можуть потрапляти у воду. Це відбувається у зв’язку із
наявністю мінералів, що природнім чином
виступають у воді (кальцій, магній, залізо
і т.п.). Такі плями не спричинені поганою
роботою приладу і не становлять перешкоди в його використанні. У випадку
нагромадження великої кількості осаду,
слід усунути його згідно пункту «Видалення накипу».
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
●● Вiдкpити кpишкy (1) чaйникa.
●● Влийте в чайник 0,5 л оцту або додайте до чайника
40 г лимонної кислоти і долийте воду до максимального рівня. Включіть чайник.
●● Закип’ятіть таким чином приготований розчин і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
●● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
●● Вийміть фільтр (12) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
CK1004-001_v04
●● Наповніть
чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
●● Якщо у приладі залишився ще якийсь осад, слід його
витерти губкою і промити водою. Якщо рештки осаду
не вдається усунути таким чином, необхідно повторити весь процес.
Невидалення каменю може привести до
пошкодження електрочайника.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
CK1004-001_v04
33
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures during
the operation of the electric appliance:
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Special attention is necessary when
the kettle is used in the presence of
children.
●● Do not operate the appliance if the
power cord is damaged or the kettle
body is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Only qualified staff may make
repairs of the appliance. A wrongly
done repair my cause a serious
threat to the user. It may also
result in a cancellation of the
warranty. In case any defects occur,
we recommend that you take the
appliance to a specialist service point.
●● Do not touch the metal body of the
kettle when in use – only use the
handle to move the kettle.
●● Do not fill the kettle beyond the
maximum fill indicator „max” – water
might spatter out of the kettle.
34
●● Be careful not to wet the plug of the
connecting cord.
●● Mind the steam coming out of the
kettle while water is boiling.
●● Allow the kettle to cool completely
before cleaning it.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always
plug in the appliance to a mains outlet
(alternating current only) with the voltage
corresponding to that indicated on the appliance rating
plate and equipped with a grounding prong.
●● Always place the kettle on a stable, even, and flat
surface; the power cord may not hang loosely off the
edge of a table or any other work surface, nor touch
a heated surface.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by
the cord.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
CK1004-001_v04
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base,
carefully dry these elements before plugging the kettle
into the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
●● farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●● bed and breakfast type environments.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
●● Do not use the kettle without a filter.
●● The kettle type covered by this user’s manual brings
water to boil very quickly and draws up to 10 A of
current from the mains.
●● Check that the mains fuses used can cope with this
level of power consumption. While boiling water,
unplug all other appliances from this circuit.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1.7 liter capacity.
Zelmer electric kettles are built in I class insulation and they
are equipped with supplying cord with grounding wire and
grounding plug.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
This device complies with Commission Regulation (EC) no.
1275/2008 on eco-design requirements.
CK1004-001_v04
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
For CE marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
Lid
Spout
Water level indicator
Handle
Lid opening button
Power base
ON/OFF button
Program selection button
+/– temperature adjustment buttons
Display
Storage space for the connecting cord
Anti-deposit filter
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the first use, wash the kettle inside
(for washing instructions see “Cleaning and
maintenance”), fill it with water up to the “max”
level, and let it boil four times (use fresh water
each time) and wash again.
Operating instructions
of the electric kettle
B
1 Press the lid opening button to open the lid. Place the
filter in the kettle, if it was removed earlier.
2 Remove the kettle from its power base and fill it with
desired amount of water (the water level is shown on the
indicator).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (3).
3 After plugging the power base into the mains the display
show the letter “E”, meaning the power base is connected
appropriately, and the kettle is removed from the power base.
4 Close the lid, and put the kettle on the stand. The LCD
shows current water temperature.
5 Press the ON/OFF button without activating any other
functions. The kettle will start boiling water until it reaches
100°C, and then will automatically turn itself off, informing
about it by a sound signal.
35
6 For heating water up press the program selector button.
Singular push changes temperature. Temperature range is:
40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C, and KEEP WARM mode at
70°C. The given temperature will be displayed accordingly.
After setting a program, press the ON/OFF button to switch
off boiling – the display will show the correct sign.
7 When desired temperature is reached, the kettle
switches off. If the temperature programming function is
used the LED on the display will blink. Then, by pressing the
ON/OFF button it is possible to re-activate the water heating
on the previously selected program.
8 In case of KEEP WARM mode, the light display shows
70°C. Press the “+” or “–” adjustment buttons to set the
desired temperature. The temperature is increased or
decreased by every 5°C. The available temperature
range is 50°C to 95°C. In order to start the process of
maintaining temperature on a previously selected level
press the ON/OFF button. In order to cancel the process of
maintaining temperature, press the ON/OFF button again to
turn the kettle off. Otherwise, it shall maintain temperature at
a selected level.
When in working mode, the appliance will
switch into the standby mode if no operation
has been performed by the user for 2 hours
or after pressing and holding the ON/OFF
button for 5 seconds. To return into working
mode, press and hold the ON/OFF button for
5 seconds (you will hear a single beep).
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
Be careful not to fill up with water beyond the
nominal capacity when pouring water into the
kettle.
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off by a thermal device
automatically.
Cleaning and maintenance
C
Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the filter (12).
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
36
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
●● Open the lid (1).
●● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the
kettle with water up to the maximum level. Switch on the
kettle.
●● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
●● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
●● Remove the filter (12) and rinse it under running water.
Replace the filter.
●● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
●● If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
Negligence in descaling the kettle may results
in its damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
CK1004-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement