Zelmer | ZCK1274X (CK1020) | User manual | Zelmer ZCK1274X (CK1020) User Manual

Zelmer ZCK1274X (CK1020) User Manual
nie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie
zawsze podłączaj do gniazdka sieci
elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
●● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewmątrz
pomieszczeń.
●● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
●● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
●● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
●● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
●● Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
●● Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach
mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie używaj czajnika bez filtra.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Dzióbek
Obudowa
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywki
Dźwignia włączenia (0-I ze wskaźnikiem zasilania)
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika należy
umyć go wewnątrz (sposób mycia opisano
w dalszej części instrukcji), napełnić wodą
do poziomu „max”, a następnie czterokrotnie
zagotować wodę (każdorazowo świeżą porcję)
i ponownie umyć.
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Naciśnij przycisk (5), otworzy się pokrywka czajnika.
2 Umieść filtr (8) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę.
CK1020-001_v05
5
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (4).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (6) – zaświeci się
wskaźnik zasilania.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie, dźwignia włączenia powróci do pozycji wyjściowej –
wskaźnik zasilania zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie
jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
maksymalnej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po
ostygnięciu (ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, nalać wody, ponownie go tam postawić
i włączyć czajnik naciskając włącznik (6). Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając
do niego zimną wodę.
Czyszczenie i konserwacja
C
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (8) i wymyj go pod bieżącą wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne,
które również mogą unosić się na wodzie.
Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń,
magnez, żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo­
wodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią
problemu w jego użytkowaniu. W przypadku
większego nagroma­dzenia osadów, należy
je usunąć według punktu „Rozpuszczanie
kamienia”.
6
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (5).
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g
kwasku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz
czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (8) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy
go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga
należy powtórzyć cały proces.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
CK1020-001_v05
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití
konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice
poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Nepřipojujte zástrčku do zásuvky
mokrýma rukama.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy na přístroji může provádět
pouze proškolený perzonál. Neodborně provedená oprava může být
nebezpečná pro uživatele. V případě
poruchy se obraťte na autorizovaný
servis ZELMER.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
●● Nedotýkejte se horkých ploch. Plocha spotřebiče je horká i po jeho
vypnutí.
CK1020-001_v05
●● Nenaplňujte konvici vodou nad
značku „max“, v okamžiku varu může
horká voda vystříknout z konvice.
●● Dbejte, aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
●● Buďte opatrní na horkou párku, která
vychází z konvice v průběhu varu.
●● Před čištěním nechte varnou konvici
vychladnout.
●● Neotevírejte víko v okamžiku, kdy se
voda vaří.
●● Před čištěním spotřebiče vždy
vyjměte přívodní kabel ze zásuvky
elektrické sítě.
●● Zařízení mohou obsluhovat děti
starší 8 let, pokud jsou pod dozorem
nebo budou poučeny o bezpečném
používání zařízení a rozumí případnému nebezpečí. Děti mladší 8 let
nesmí bez dozoru dospělých osob
čistit nebo provádět údržbu zařízení.
Zařízení a napájecí kabel uchovávejte na místě nepřístupném dětem
mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
7
●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Spotřebič musí být používán pouze uvnitř místností.
●● Konvici lze používat pouze s originálním napájecím
podstavcem, určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo
konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich
blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty
a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze,
pasty, apod. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu
informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice,
označení, výstražné znaky atd.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při používání v gastronomických zařízeních se mění
záruční podmínky.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Objem 1,7 l.
8
A
Popis konvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Výlevka
Plášť
Stupnice hladiny vody
Otočný napájecí podstavec
Tlačítko pro otevírání víka
Páčka pro zapnutí (0-I s ukazatelem napájení)
Rukojeť
Filtr proti usazeninám
Schránka na přívodní šňůru
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice
(způsob popsán v jiné části návodu), potom
naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“
a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět
uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvice
B
1 Zmáčknete tlačítko pro otevření víka (5) – víko konvice
se otevře.
2 Pokud jste vytáhli filtr (8), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je znázorněná na stupnici (3)).
Nevařte menší množství vody než znázorňuje
spodní část stupnice (3).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na napájecí podstavec (4).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím páčky zapněte konvici (6) – rozsvítí se ukazatel napájení.
8 Po uvaření vody se konvice automaticky vypne a vypínač se vrátí do původní polohy, ukazatel napájení zhasne.
Jestliže plánujete další použití konvice, není nutné vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Dbejte na to, aby jste nepřekročili maximální
objem konvice během nalévání vody.
V případě zapnutí prázdné konvice, dojde
k automatickému vypnutí konvice tepelnou
pojistkou.
Za účelem opětovného zapnutí konvice po
vychladnutí (cca 15 min.), ji sejměte z podstavce, nalejte do ní vodu, postavte zpět na
podstavec a zapněte konvici vypínačem.
Vychladnutí konvice lze urychlit, jestliže do ní
nalejete studenou vodu.
CK1020-001_v05
Čištění a údržba
C
Čistěte pouze zcela vychladlou konvici!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (8) a umyjte ho pod tekoucí vodou.
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní kámen na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem navlhčeným v octu.
4 Konvici propláchněte čistou vodu.
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují
ve vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení není způsobeno špatnou prací přístroje
a nestanoví žádné zábrany v dalším používání. V případě většího nahromazení nánosů,
je odstraňte podle bodu „Odstraňování vodního kamene”.
Odstraňování vodního kamene
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
●● Otevřete víko pomocí tlačítka (5).
●● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo přidejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte doplna vodou. Zapněte
konvici.
●● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
●● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
●● Vyjměte filtr (8), umyjte ho pod tekoucí vodou a následně
ho vložte na své místo.
●● Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
●● Jestliže zůstaly ve spotřebiči ještě zbytky nánosu, vyčistěte ho houbičkou a umyjte vodou, jestliže to nepomůže,
je nutné celý proces opakovat.
Jestliže nebude z konvice ostraňován vodní
kámen, může dojít k jejímu poškození.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodu.
CK1020-001_v05
9
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Tento návod na použitie si uschovajte pre prípadnú potrebu
počas neskoršieho používania spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny a odporúčania pre
správne používanie rýchlovarnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Zachovajte osobitnú pozornosť počas
práce s rýchlovarnou kanvicou v prítomnosti detí.
●● Neuvádzajte spotrebič do činnosti v prípade, že prívodový kábel alebo plášť
zariadenia sú viditeľne poškodené.
●● Zástrčku nezasúvajte do zásuvky
mokrými rukami.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať
výlučne kvalifikované osoby. Chybne
vykonaná oprava zariadenia môže
predstavovať vážnu hrozbu pre jeho
používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● Nedotýkajte sa kovového korpusu
10
rýchlovarnej kanvice počas varenia –
kanvicu prenášajte iba za jej držiak.
●● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Povrch spotrebiča zostáva
horúci aj po jeho vypnutí.
●● Do rýchlovarnej kanvice nelejte vodu
nad úroveň „max” – počas varenia sa
horúca voda môže z kanvice vyliať.
●● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla neodstala voda.
●● Vyhnite sa kontaktu s vystupujúcou
parou zo spotrebiča počas varenia.
●● Pred čistením, by kanvica mala byť
dostatočne chladná.
●● Počas varenia vody, nikdy neodkrývajte horný uzáver.
●● Pred čistením, nikdy nezabudnite
odpojiť prívodový kábel spotrebiča
zo zásuvky zdroja napätia.
●● Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré
dovŕšili 8 rok života, ak sú pod
dohľadom dospelej osoby, alebo ak
boli príslušne preškolené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu
riziká súvisiace s jeho používaním.
Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života,
nemôžu bez dohľadu dospelej osoby
zariadenie používať ani čistiť. Zariadenie a napájací kábel skladujte na
mieste nedostupnom pre deti, ktoré
nedovŕšili 8 rok života.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení
o pravidlách bezpečnosti pri práci so
spotrebičom.
CK1020-001_v05
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu klaďte iba na stabilnom a rovnom
povrchu. Prívodový káble nesmie voľne visieť spoza
okraja pracovnej dosky a dotýkať sa horúcich povrchov.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky zdroja energie
potiahnutím za prívodový kábel.
●● Spotrebič sa môže používať iba vo vnútorných
priestoroch.
●● Rýchlovarná kanvica sa môže používať iba spolu s konzolou, ktorá je určená pre konkrétny typ spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
●● Veko kanvice neotvárajte bezprostredne po zovretí
vody – mohlo by dôjsť k úniku kondenzovanej vodnej
pary na povrch kanvice.
●● Rýchlovarnú kanvicu neumiestňujte na horúce plochy
alebo v ich blízkosti.
●● Pri plnení vody alebo počas umývania, neponárajte
rýchlovarnú kanvicu ani jej konzolu do vody.
●● V prípade vniknutia vody do vnútorných elektrických
komponentov alebo do konzoly, rýchlovarnú kanvicu
pred jej opätovným použitím dôkladne vysušte.
●● Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do prevádzky v prípade, že v nej nie je voda
●● Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte v prípade, že jej
veko nie je zatvorené – v takomto prípade, automatický spínač nie je aktívny.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, a pod.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným diaľkovým systém ovládania.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
CK1020-001_v05
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického biznisu, v tomto prípade sa menia záručné
podmienky.
●● v penziónoch „bed and breakfast“.Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do činnosti bez aplikácie filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Objem 1,7 litra.
Zloženie rýchlovarnej kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Výlevka
Vonkajší plášť
Indikátor úrovne hladiny vody
Otáčaví stredový konektor
Tlačidlo pre otvorenie veka
Vypínač (0-I s indikátorom napätia)
Držiak
Filter na usadeniny
Úložný priestor na prívodový kábel
Uvedenie rýchlovarnej kanvice do prevádzky
Pred prvým použitím rýchlovarnej kanvice, ju
dôkladne umyte zvnútra (postup je opísaný
v nasledujúcej časti návodu), naplňte ju vodou
po ukazovateľ úrovne „max”, vodu štyrikrát
za sebou prevarte (vodu po každom prevarení
vymeňte) a nakoniec kanvicu opláchnite.
Obsluha a prevádzka rýchlovarnej
kanvice
B
1 Stlačte tlačidlo na veku (5), veko rýchlovarnej kanvice sa
otvorí.
2 Do rýchlovarnej kanvice umiestnite filter (8) – v prípade,
že ste ho pred tým vybrali.
3 Do rýchlovarnej kanvice nalejte požadované množstvo
vody (úroveň hladiny bude viditeľný na indikátore (3)).
Vodu nevarte v prípade, že jej hladina sa nachádza pod úrovňou dolnej alebo nad úrovňou
hornej hranice indikátora vody (3).
4 Zatvorte veko.
5 Rýchlovarnú kanvicu položte na konzolu (4).
6 Zasuňte zástrčku prívodového kábla do zásuvky zdroja
napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným kolíkom.
11
7 Rýchlovarnú kanvicu zapnite stlačením vypínača (6) –
indikátor napätia sa zasvieti.
8 Po prevarení vody sa rýchlovarná kanvica automaticky
vypne, vypínač sa vráti do pôvodnej polohy – indikátor napätia zhasne.
Ak plánujete rýchlovarnú kanvicu použiť ešte raz, zástrčku
prívodového kábla nemusíte vyťahovať zo zásuvky zdroja
napätia.
Pri nalievaní vody do kanvice, dbajte na to, aby
ste neprekročili maximálny objem kanvice.
V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice, termostatický vypínač automaticky preruší tok elektrickej energie.
Pre opätovné použitie kancice po jej vychladnutí
(pribl. 15 min.), je potrebné ju odobrať z konzoly,
naliať do nej vodu, postaviť na pôvodné miesto
a zapnúť kanvicu stlačením vypínača (6). Chladenie rýchlovarnej kanvice môžete urýchliť tak,
že do jej vnútra nalejete studenú vodu.
Čistenie a údržba
C
K čisteniu rýchlvarnej kanvice môžete pristúpiť
iba ak dostatočne vychladla!
1 Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
2 Vytiahnite filter (8) a umyte ho pod tečúcou vodou.
3 Vonkajší povrch kanvice utrite mäkkou navlhčenou utierkou s malým množstvom čistiaceho prostriedku na umývanie
riadu.
Na odstránenie vodného kameňa z vnútorných stien kanvice
použite utierku namočenú v octe.
4 Kanvicu opláchnite čistou vodou.
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného
kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo
vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú
spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča
a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je
potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode
„Odstraňovanie vodného kameňa”.
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
●● Otvorte veko kanvice pomocou tlačidla (5).
12
●● Do kanvice nalejte 0,5 l octu alebo nasypte 40 g kyseliny
citrónovej a doplňte vodou po hornú hranicu. Rýchlovarnú kanvicu zapnite.
●● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
●● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
●● Vyberte filter (8) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
●● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
●● V prípade, že v kanvici zostali ešte nejaké usadeniny, je
potrebné ju vytrieť utierkou a opláchnuť vodou. Ak by to
nepomáhalo, zopakujte celý proces odnova.
Ponechanie vodného kameňa vo vnútri kanvice
môže spôsobiť jej poškodenie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
CK1020-001_v05
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon
a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel
sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ne dugja a dugaszt nedves kézzel
a hálózati dugaszolóaljzatba.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a ZELMER szervízéhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének
érintésétől főzés közben, ehelyett
használja a készülék fogantyúját.
●● Ne érintse a felforrósodott felületeket. A készülék felületei még a kikapcsolás után is forrók maradnak.
CK1020-001_v05
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat,
vagy a megjelölt maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy
a forrásban levő víz ne fusson ki
a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
dugója ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló
gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket
teljesen kihűlni.
●● Nem szabad levenni a fedelet, ha
a víz forr.
●● A berendezés tisztítása előtt mindig
húzza ki a hálózati vezeték dugaszát
a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással
nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy részéről a készülék használatára vonatkozóan oktattást kaptak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készüléket használhatják 8 évnél
idősebb gyerekek, akik felügyelet
alatt találhatók illetve ki lettek oktatva
a készülék biztonságos használatát
illetően és tisztában vannak a használattal kapcsolatos kockázatokkal.
A 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt
felügyelete nélkül nem tisztíthatják
a készüléket illetve nem végezhetnek
el rajta karbantartási tevékenységet.
A készüléket és a tápkábelt 8 évnél
fiatalabb gyerekek számára el nem
érhető helyen kell tartani.
13
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele, de
kizárólag felügyelettel, vagy miután
érthetően kioktatták őket a lehetséges
veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre; a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról,
vagy a konyhai munkalapról, és nem érhet forró
felülethez.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból
a kábelnél fogva.
●● A berendezést csak beltérben szabad használni.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne állítsa a készüléket forró tárgyakra, vagy azok
közelébe.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek és az aljzat elöntése
esetén, újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki
a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert használni.
14
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
Műszaki adatok
A műszaki paraméterek a termék adattábláján olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A
Vízforraló építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Csőr
Ház
Vízszínt jelző
Forgó, áramellátó alátét
Fedőnyitó gomb
Bekapcsoló kar (0-I a tápfeszültség ellenőrzőlámpájával)
Fogantyú
Lerakodás ellenes vízszűrő
Tápkábel-tartó
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati
útmutató további részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig, majd ezt követően
négyszer egymás után forraljon fel benne vizet
(mindig új adagot). Ezt követően újra mossa le
a készüléket.
Vízforraló működése és kezelése
B
1 Nyomja be a fedő gombját (5) – vízforraló fedője kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt (8) a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
CK1020-001_v05
Ne forraljon a vízszintjelző (3) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó
mennyiségű vizet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára (4).
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 Nyomja be a kart, hogy bekapcsolja a vízforralót (6)
– kigyullad a tápfeszültség ellenőrző lámpája.
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatikusan le fog kapcsolni, és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe – a tápfeszültség ellenőrző lámpája kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
Figyelni kell arra, hogy a víz beöntésekor ne
lépje túl a vízforraló maximális űrtartalmát.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az
áramellátást.
Miután a vízforraló kihűlt (kb. 15 perc), az ismételt bekapcsolásához le kell venni a talpáról, fel
kell önteni vízzel, majd visszatenni, és a kapcsoló megnyomásával be kell kapcsolni (6).
A teafőző kihűlését meg lehet gyorsítani, ha
hideg vizet öntenek bele.
Tisztítás és karbantartás
C
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad
elvégezni!
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra 6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet
használni.
●● A (5) nyomógomb segítségével nyissa ki a fedelet.
●● Öntsön a teafőzőbe 0,5 l ecetet, vagy adjon a teafőzőhöz
40 g citromsavat, és töltse fel teljesen vízzel. Kapcsolja
be a teafőzőt.
●● Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
●● Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
●● Vegye ki a szűrőt (8), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
●● Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
●● Ha a készülékben maradt még valami üledék, azt egy
szivaccsal ki kell törölni, ha pedig ez nem segít, meg kell
ismételni az egész eljárást.
A vízkő eltávolításának elmulasztása a készülék meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet
védelméhez. Ez se nem nehéz, se nem túl
költséges. Ehhez: a karton csomagolást adja
be papírgyűjtőbe, a műanyag (PE) zsákot
pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő
ponton, mivel a berendezésben lévő veszélyes összetevők
károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (8) és folyóvízben mossa el.
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse ki a készüléket tiszta vízzel.
A teafőző belsejében különféle üledékek keletkezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete,
amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszínére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok
(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik.
Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés
hibás működése okozza, és nem jelentenek
problémát a használatában. Nagyobb mennyiségű üledék felgyülemlése esetén azt a „Vízkőoldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell
távolítani.
CK1020-001_v05
Az gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei
Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare. Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
dispozitivului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Fiţi deosebit de atenţi când folosiţi
fierbătorul în preajma copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul
electric dacă cablul de alimentare
prezintă defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
●● Nu conectaţi ştecherul la priza de alimentare având mâinile umede.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile dispozitivului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune serios în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul în
care intervin defecţiuni, adresaţi-vă
punctului specializat de service.
●● Nu atingeţi carcasa metalică a dispozitivului în timp ce apa fierbe – folo16
siţi numai mânerul fierbătorului pentru a-l muta.
●● Nu atingeţi suprafeţele încălzite.
Suprafaţa dispozitivului este fierbinte
chair şi după ce acesta a fost oprit.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste nivelul
„max” marcat pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atenţi să nu udaţi ştecherul
cablului de alimentare.
●● Fiţi atenţi la aburul care se degajă în
timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se răcească complet.
●● Nu se recomandă ridicarea capacului în momentul în care apa fierbe.
●● Înainte de a începe curăţarea dispozitivului, întotdeauna trebuie să scoateţi
cablul de alimentare din priză.
●● Dispozitivul poate fi deservit de copii
în vârstă de 8 ani numai atunci când
aceştia se află sub supraveghere
sau au primit instrucţiuni cu privire
la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi înţeleg care sunt pericolele
aferente. Copii sub vârsta de 8 ani
nu por curăţa sau realiza activităţi
de întreţinere a dispozitivului, fără
supravegherea persoanelor adulte.
Dispozitivul şi cablul de alimentare
trebuie depozitate în locuri care nu
se află la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
CK1020-001_v05
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Întotdeauna aşezaţi fierbătorul pe o suprafaţă stabilă,
netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să
atingă suprafaţa fierbinte.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai în interiorul
încăperilor.
●● Fierbătorul electric poate fi folosit doar când este
cuplat la suportul de alimentare detaşabil prevăzut
pentru tipul respectiv de dispozitive.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori fierbinţi de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea acestora.
●● Nu scufundaţi în apă baza de alimentare şi nici fierbătorul, atunci când acestea sunt umplute sau spălate.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
CK1020-001_v05
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Construcţia fierbătorului electric
A
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei
Bază de alimentare detaşabilă
Buton pentru deschiderea capacului
Comutator pentru punerea în funcţiune (0-I cu indicator
de alimentare cu curent electric)
7 Mâner
8 Filtru împotriva depunerilor de calcar
9 Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
1
2
3
4
5
6
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta
trebuie spălat pe dinăuntru (modul de spălare este descris în continuarea instruckcjunii), umpleţi fierbătorul cu apă până la nivelul
«max», fierbeţi de patru ori apă (de fiecare dată
schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi-l din nou.
Deservirea şi funcţionarea
fierbătorului
B
1 Apăsaţi butonul capacului (5) – se deschide capacul fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (8) în fierbător – dacă a fost scos mai
înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
17
Nu fierbeţi apa într-o cantitate care se află sub
sau deasupra nivelului de pe indicatorul de (3).
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
6 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza reţelei electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul (6) – veţi
observa că se aprinde indicatorul de alimentare cu curent
electric.
8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat;
comutatorul revine la poziţia iniţială – indicatorul de alimentare cu curent electric se va stinge.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecherului din priza electrică.
Trebuie să fiţi atenţi să nu depăşiţi capacitatea
maximală a ceainicului atunci când turnaţi apă
în acesta.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, va avea loc decuplarea automată a tensiunii cu ajutorul întrerupătorului termic.
Pentru a porni din nou ceainicul după ce acesta
s-a răcit (circa 15 minute), trebuie să îl daţi la
o parte de pe baza detaşabilă de alimentare, turnaţi apă, puneţi-l la loc pe baza de alimentare
şi puneţi în funcţiune ceainicul prin apăsarea
întrerupătorului (6). Răcirea fierbătorului electric poate fi grăbită turnându-se în el apă rece.
Curăţarea şi conservarea dispozitivului
C
Curăţaţi fierbătorul numai când acesta este
rece!
1 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (8) şi spălaţi-l sub un jet de apă.
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
●● Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară
şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă
muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
În interiorul fierbătorului electric pot apare diferite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de
asemenea, pot să plutească deasupra apei din
ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care
sunt prezente în mod natural în apă (calciu,
magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare
a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de
probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei
mai mari acumulări de depuneri, acestea trebuiesc îndepărtate în conformitate cu punctul
„Dizolvarea pietrei”.
18
Îndepărtarea depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
●● Deschideţi capacul cu ajutorul butonului (5).
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi 40 g de sare de
lămâie şi umpleţi dispozitivul cu apă. Puneţi fierbătorul
electric în funcţiune.
●● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
●● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
●● Scoateţi filtrul (8) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
●● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
●● În cazul în care aţi observat că în interiorul dispozitivului
mai există depuneri, acestea trebuiesc curăţate cu ajutorul unui burete cu apă, dacă acest lucru nu ajută atunci
trebuie să repetaţi din nou întregul proces.
Ne-îndepărtarea depunerilor de calcar din fierbător poate conduce la deteriorarea acestuia.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în containerul pentru plastic.
Dispozitivul uzat duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc
în interiorul dispoizitivului pot fi periculoase pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării dispozitivului în neconformitate cu destinaţia sa sau
ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a..
CK1020-001_v05
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Следует обратить особое
внимание на указания по безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться
в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной
эксплуатации электрического чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Соблюдайте особую осторожность
если во время работы прибора рядом находятся дети.
●● Не включайте прибор, если провод питания или корпус имеют видимые повреждения.
●● Не подключайте штепсель в розетку электросети мокрыми руками.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или
квалифицированным лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными специалистами. Неправильно выполненный ремонт может
создать серьезную угрозу для
пользователя. В случае неполадок обратитесь в специализированный сервисный пункт ZELMER.
CK1020-001_v05
●● Не прикасайтесь к металлическому корпусу чайника во время кипячения – для переноса прибора
используйте исключительно ручку
чайника.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхность прибора
остается горячей даже после его
выключения.
●● Не заливайте воду выше отметки
«max» – если чайник переполнен,
кипящая вода может перелиться
через край.
●● Обратите внимание, чтобы вода не
попала на вилку провода питания.
●● Избегайте контакта с горячим
паром.
●● Перед oчисткой чайник должен
полностью остыть.
●● Не следует открывать крышку,
если вода кипит.
●● Перед очисткой прибора всегда
выньте провод питания из розетки.
●● Устройством могут пользоваться
дети старше 8 лет под присмотром
взрослых, или же если их проинструктировали на предмет безопасной эксплуатации устройства,
и они осознали связанную с этим
опасность. Запрещено давать детям младше 8 лет чистить или
выполнять какие-либо другие действия по уходу за устройством без
присмотра взрослых. Устройство
и шнур питания хранить в месте,
недоступном для детей до 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
19
при условии, что они будут это делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Всегда ставьте чайник на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; провод питания не должен
висеть над краем стола или плиты или прикасаться
к горячей поверхности.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Прибор должен быть использован исключительно
внутри помещений.
●● Чайник может использоваться только с приложенным основанием для электропитания, предназначенным для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Не погружайте чайника и основания в воду во время мойки или наполнения.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или основание, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не применяйте чайник с открытой крышкой –автоматический выключатель не сработает.
●● Не рекомендуется использовать для мойки корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть информационные
графические символы: шкалы, маркировку, предупреждающие знаки и т.п.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
20
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах,
как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Не применяйте чайник без фильтра.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Объем: 1,7 литра.
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Носик
Корпус
Указатель уровня воды
Вращающееся основание
Кнопка, открывающая крышку чайника
Выключатель (0-I с указателем зарядки)
Ручка
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отсек для провода питания
Подготовка чайника к работе
Перед первым применением чайника его
необходимо вымыть внутри (способ мойки
описан в разделе «Очистка и консервация»),
наполнить водой до максимального уровня, a затем четыре раза вскипятить в нем
воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
B
1 Нажмите кнопку (5) – крышка чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (8), если он был ранее
вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (3)).
CK1020-001_v05
Не наполняйте чайник ниже минимальной
и выше максимальной отметки на указателе уровня воды (3).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на основание (4).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку
с заземлением.
7 Включите чайник выключателем (6) – засветится указатель зарядки.
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Выключатель вернется в исходное положение – указатель зарядки погаснет.
Если собираетесь продолжать пользоваться чайником,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
Следует обращать внимание на то, чтобы не превышать максимальные объем
чайника во время наливания воды.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
С целью включения чайника после остывания (около 15 мин.) следует снять
с подставки, налить воды, повторно поставить его туда и включить чайник, нажимая включатель (6). Процесс можно ускорить, наливая в чайник холодную воду.
Очистка и консервация
C
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку провода питания из розетки.
2 Снимите фильтр (8) и промойте его под струей воды.
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой со средством для мытья посуды.
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Прополощите чайник чистой водой.
Внутри чайника могут появляться разные
осадки: ржавоподобные, молочные, черные, которые также могут подниматься
на воде. Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом
выступающих в воде (кальций, магний,
железо и т.п.). Изменения цвета не вызваны плохой работой прибора и не являются
проблемой в его использовании. В случае
большего нагромождения осадков следует
их устранить согласно с пунктом «Удаление накипи».
CK1020-001_v05
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
●● Откройте крышку с помощью кнопки (5).
●● Влейте в чайник 0,5 л уксуса или добавьте в чайник
40 г лимонной кислоты и добавьте дополна воды.
Включите чайник.
●● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
●● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой
водой.
●● Выньте фильтр (8) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
●● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
●● Если в приборе остался еще какой-нибудь осадок,
следует вытереть его губкой и промыть водой, когда
это не помогает, следует повторить весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Любой пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий или затрат.
Поэтому, картонные упаковки сдавайте
в пункт сбора макулатуры, полиэтиленовые
мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Отработанный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не по
назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив
или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
21
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продуктите Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Бъдете особено внимателни по
време на работа с каната в присъствието на деца.
●● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Не включвайте щепсела в контакта с мокри ръце.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучени специалисти.
Неправилно извършените ремонти
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
22
●● Не докосвайте металния корпус на
каната по време на варенето – при
пренасяне използвайте изключително дръжката на каната.
●● Не докосвайте горещите повърхности. Корпуса на уреда е горещ
дори след неговото изключване.
●● Не препълвайте каната над
нивото „max” – по време на кипене
врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време
на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва
изцяло да изстине.
●● Не отваряйте капака по време на
варене на водата.
●● Преди да започнете чистенето на
уреда, винаги изваждайте щепсела от захранващия контакт.
●● Уредът може да се използва от
деца не по-малки от 8-годишна
възраст, ако те са наблюдавани
или са инструктирани относно
използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца под
8 години не могат да почистват
или да извършват дейности по
поддръжка на уреда без надзор
на възрастен. Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца
под 8 години.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
CK1020-001_v05
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електри-
ческата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
●● Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна
и плоска повърхност; захранващият кабел не може
да виси над край на масата или на плота нито да се
докосва до гореща повърхност.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Уреда е предназначен за употреба в закрити
помещения.
●● Каната може да се употребява само с приложената
захранваща подставка, предназначена за дадения
тип.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електрическото захранване, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв
случай няма да се задейства автоматичният
прекъсвач.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционно управление.
CK1020-001_v05
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уредът
е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за обществено
хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Не използвайте каната без филтър.
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Устройство на електрическата кана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Устие
Корпус
Индикатор за нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Бутон за отваряне на капака
Превключвател (0-I с индикатор на захранването)
Дръжка
Филтър срещу утайки
Място за захранващия кабел
Подготовка на каната за работа
Преди първото използване на каната или
след продължителен период, в който
не е използвана, тя трябва да се измие
отвън (начинът на миене е описан в точка
„Почистване и поддръжка”), напълнете
каната с вода до максималното ниво, а след
това четири пъти кипнете водата (всеки
път наливайте прясна) и отново я измийте.
Употреба и работа на каната
B
1 Натиснете бутона на капака (5) – ще се отвори капакът на каната.
2 Поставете филтъра (8) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
23
Не варете вода, ако нейното количество
е под долното или над горното ниво на
индикатора (3).
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
6 Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с натискане на превключвателя (6)
– ще светне индикатора на захранването.
8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното
положение – индикатора на захранването изгасва.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
Обърнете внимание по време на вливането
на водата да не бъде премината границата
на максималната вместимост на каната.
В случай, че включите каната когато
е празна, терморелето автоматично
изключва захранването.
За да включите отново каната, след като
изстине (около 15 минути), свалете я от
основата, влейте вода, сложете я на основата и я включете натискайки бутона (6).
Изстиването на каната може да се ускори
с наливане на студена вода в нея.
C
Почистване и поддръжка
Почиствайте
е студена!
каната
само
когато
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (8) и го измийте под течаща вода.
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните
стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Вътре в каната могат да се появят различни утайки: подобни на ръжда, млечни,
черни, които също могат да плуват във
водата. Това става във връзка с естественото съдържание на минерали във
водата (калций, магнезий, желязо и др.).
Тези утайки не се появяват поради
лошата работа на уреда и не пречат при
неговото използване. Ако утайките се
натрупат в по-големи количества, премахнете ги така като е описано в точка
„Отстраняване на котлен камък”.
24
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
●● Отворете капака с помощта на бутона (5).
●● Влейте в каната 0,5 л оцет или сипете в каната
40 г лимонена киселина и напълнете каната с вода.
Включете уреда.
●● Кипнете така приготвения разтвор и оставете
в каната за около 30 минути.
●● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
●● Извадете филтъра (8) и го измийте под течаща вода,
след което го сложете отново на неговото място.
●● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
●● Ако в уреда е останала още някаква утайка, изчистете я с кърпа и измийте с вода уреда, ако това не
помага, повторете целият процес.
Ако котленият камък не бъде отстраняван от каната, това може да доведе до
повредата и.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Износения уред предайте в съответния пункт за приемане на износени електрически уреди, понеже елементите, които се съдържат в устройството могат да бъдат
сериозна заплаха за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, не съответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
CK1020-001_v05
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу необхідно звернути на правила
безпеки. Збережіть будь ласка інструкцію, щоб у разі
необхідності скористатися нею підчас подальшого користування приладом.
Правила безпеки і відповідного
користування електричним чайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує
травмами
●● Будьте особливо обережні під час
використання чайника в присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо
мережевий кабель або корпус
пошкоджені.
●● Не підключайте вилку в гніздо
електромережі мокрими руками.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити
у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки кваліфікованим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
CK1020-001_v05
●● Підчас кипіння не торкайтесь
металевого корпусу чайника –
для переміщення використовуйте
лише ручку чайника.
●● Не торкайтеся нагрітих поверхонь. Поверхня приладу залишається гарячою навіть після його
виключення.
●● Не переповнюйте електричний
чайник понад рівень „max” – під
час кипіння чайника вода може
розбризкуватись.
●● Будьте уважні, щоб не намочити
вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що
виходить під час кипіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до
повного охолодження чайника.
●● Не слід відкривати кришку підчас
кипіння води.
●● Перед чисткою приладу завжди
виймайте кабель живлення із гнізда
мережі.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років під наглядом
дорослих, або ж якщо їх проінструктували на предмет безпечної
експлуатації пристрою, і вони усвідомили пов’язану з цим небезпеку.
Заборонено давати дітям молодше
8 років чистити або виконувати
будь-які інші дії по догляду за пристроєм без нагляду дорослих. Пристрій і шнур живлення зберігати
в місці, недоступному для дітей
віком до 8 років.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними й психічними можливостями, а також
ті, хто має досвіду роботи із пристроєм, за умови, що вони будуть
25
робити це виключно під наглядом
або після попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз
та інструктажу з безпечного використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Завжди
підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою,
що відповідає вказаній на інформаційному щитку
приладу.
●● Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; кабель живлення не може звисати
над краєм стола або кухонної стільниці, а також не
може торкатися до гарячої поверхні.
●● Не витягайте вилку з розетки, тримаючись за кабель.
●● Прилад повинен використовуватись виключно всередині приміщень.
●● Електричний чайник можна використовувати тільки
разом з підставкою живлення, що входить у комплект, призначеною для даного типу.
●● Використовуйте чайник виключно для кип’ятіння
води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати по зовнішній поверхні чайника і призвести
до опіків.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електричний чайник і підставку живлення у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електричного чайника до мережі
старанно їх висушіть.
●● Не вмикайте електричний чайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою – в такому випадку автоматичний вимикач не
спрацює.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути наявні інформаційні
графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
26
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та
іншому робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
У випадку його використання для цілей діяльності із
загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не використовуйте електричний чайник без встановленого фільтра.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Складові частини електричного
чайника
A
Носик
Корпус
Індикатор рівня води
Підставка живлення, що обертається
Кнопка для відкриття кришки
Важіль включення (0-I із зарядки індикатором
живлення)
7 Ручка
8 Фільтр проти осаду
9 Відсік для кабелю живлення
1
2
3
4
5
6
Підготовка електричного чайника до
роботи
Перед першим використанням електричного чайника або після довготривалої перерви у користуванні, потрібно промити його
всередині (спосіб миття вказаний у пункті
«Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім
чотири рази закип’ятити воду (кожен раз
свіжу порцію) i повторно промити.
Обслуговування і робота чайника
B
1 Натисніть кнопку кришки (5) – відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (8) в електричному чайнику – якщо
раніше він був вийнятий.
CK1020-001_v05
3 Наповніть чайник необхідною кількістю води (рівень
знаходиться на індикаторі (3)).
Не кип’ятіть воду у кількості нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (3).
4 Закрийте кришку.
5 Встановіть чайник на підставку живлення (4).
6 Вставте вилку кабелю живлення до розетки із
заземленням.
7 Увімкніть чайник натискаючи важіль (6) – засвітиться
індикатор живлення.
8 Після закипання води, чайник автоматично відключиться, вимикач повернеться у вихідне положення – індикатор живлення згасне.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку кабелю живлення
з розетки.
Слід звертати увагу на те, щоб не перевищувати максимальний об’єм чайника під
час наливання води.
У разі включення порожнього чайника відбувається автоматичне відключення
напруги термічним вимикачем.
З метою включення чайника після охолодження (біля 15 хв.) слід зняти з підставки,
налити води, повторно поставити його
туди та включити чайник, натискаючи
вмикач (6). Охолодження можна прискорити, наповнюючи чайник холодною водою.
Очищення і зберігання
C
Очищувати тільки холодний чайник!
1 Вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
2 Витягніть фільтр (8) та промийте його під проточною
водою.
3 Зовнішні поверхні очищуйте за допомогою м’якої ганчірки, зволоженої засобом для миття посуду.
Для видалення водяного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, необхідно протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Промити чайник чистою водою.
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного кольору, які також можуть потрапляти у воду. Це відбувається у зв’язку із
наявністю мінералів, що природнім чином
виступають у воді (кальцій, магній, залізо
і т.п.). Такі плями не спричинені поганою
роботою приладу і не становлять переCK1020-001_v05
шкоди в його використанні. У випадку
нагромадження великої кількості осаду,
слід усунути його згідно пункту «Видалення накипу».
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
●● Відкрийте кришку за допомогою кнопки (5).
●● Влийте в чайник 0,5 л оцту або додайте до чайника
40 г лимонної кислоти і долийте воду до максимального рівня. Включіть чайник.
●● Закип’ятіть таким чином приготований розчин і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
●● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
●● Вийміть фільтр (8) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
●● Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
●● Якщо у приладі залишився ще якийсь осад, слід його
витерти губкою і промити водою. Якщо рештки осаду
не вдається усунути таким чином, необхідно повторити весь процес.
Несвоєчасне видалення накипу може привести до пошкодження електричного
чайника.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими
відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
27
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення запакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складання виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання незгідно з його призначенням або
його неналежного обслуговування.
Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування його до юридичних норм, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, комерційними, естетичним та
іншими причинами.
28
CK1020-001_v05
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti ir vadovautisi šia naudojimosi
instrukcija. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į darbo saugumo nurodymus. Išsaugokite naudojimosi instrukciją, kad
prireikus galėtumėte ja vadovautis gaminio tolimesniame
eksploatavime.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos nuorodos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos sąlygomis.
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Būtina laikytis ypatingų atsargumo
priemonių, naudojantis prietaisu, kai
šalia yra vaikų.
●● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas ar jo izoliacija yra
akivaizdžiai pažeista.
●● Nejunkite elektros maitinimo laido
kištuko į elektros lizdą šlapiomis
rankomis.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas
buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis
turi būti pakeistas gamintojo bei serviso punkto darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens tam, kad galima būtų
išvengti pavojaus.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik
apmokytas personalas. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali
kilti pavojus naudotojui. Pasireiškus
gedimams, prašome kreiptis į specializuotą ZELMER punktą.
●● Virinimo metu nelieskite virdulio metalinio korpuso – norėdami perkelti virdulį į kitą vietą, laikykite jį už rankėlės.
CK1020-001_v05
●● Neliesti įkaitintų paviršių. Įrenginio paviršius lieka karštas ir po jo
išjungimo.
●● Nepripildykite vandens aukščiau
atžymos „max” arba virš pažymėtos maksimalios talpos atžymos –
užviręs vanduo gali pradėti tikšti iš
virdulio.
●● Dėmesio, saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo laido kištuko.
●● Dėmesio, saugokitės, kad virimo
metu neižsiveržtų garai.
●● Prieš valant virdulys turi būti visiškai
atvėsęs.
●● Negalima atidarinėti dangtelio, jeigu
vanduo verda.
●● Prieš valant įrengimą visada reikia
išjungti elektros laidą iš elektros
tiklo lizdo.
●● Prietaisą gali naudoti vaikai nuo
8 metų, jeigu jie prižiūrimi ar jiems
paaiškinta, kaip saugiau naudoti
prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusias grėsmes. Vaikai iki 8 metų be
suaugusiųjų priežiūros negali valyti
ar prižiūrėti prietaiso. Prietaisą ir
maitinimo laidą laikyti vaikams iki
8 metų nepasiekiamoje vietoje.
●● Prietaisą gali naudoti ribotų fizinių,
jutiminių, psichinių gebėjimų ar neturintys prietaiso naudojimo patirties ir
su prietaisu nesusipažinę asmenys,
bet tik kitiems asmenims juos prižiūrint arba prieš tai paaiškinus galimus
pavojus ir pamokius, kaip saugiai
naudoti prietaisą.
●● Būtina užtikrinti, kad vaikai nežaistų
prietaisu.
29
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Įrengimą visada prijunkite prie elektros tinklo lizdo (keičiamo (AC) prie įtampos srovės, atitinkančios tik nurodytoje įrengimo lentelėje).
●● Virdulį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio paviršiaus; maitinimo laidas negali kaboti nusviręs
nuo stalo ar darbinio paviršiaus ar liestis prie karšto
paviršiaus.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Įrengimas gali būti naudojamas tik patalpų viduje.
●● Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu
maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso
tipui.
●● Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
●● Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
garų kondensato lašai gali ištekėti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
●● Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
●● Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo pagrindo į vandenį.
●● Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus
vėl galima naudotis virduliu.
●● Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
●● Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius:
padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Įrengimas skirtas naudotis buityje ir panašios paskirties vietose tokiose kaip:
●● virtuvinė įranga parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų
personalui,
●● viešbučių, motelių ir panašių gyvenamų objektų
svečiams,
●● agroturistinėse sodybose,
●● „bed and breakfast“ tipo pensijonatuose.
Vartojant jį gastronominio biznio tikslais, garantijos
sąlygos keičiasi.
●● Nenaudokite virdulio be filtro.
30
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo
plokštelėje.
Nominalus tūris: 1,7 l.
Virdulio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Snapelis
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Dangtelio atvėrimo mygtukas
Įjungimo svirnelė (0-I su galios šviesos indikatoriumi)
Rankenėlė
Nuosėdų filtras
Maitinimo laido vieta
Virdulio parengimas darbui
Prieš naudojant virdulį pirmą kartą, išplaukite
jo vidų (plovimo būdas aprašomas tolesniame
instrukcijos skyriuje), pripildykite iki atžymos
„max”, keturis kartus užvirinkite vandenį (kaskart pripilkite švarų vandenį) ir vėl išplaukite.
Virdulio aptarnavimas ir darbas
B
1 Paspauskite ant dangtelio esantį mygtuką (5).
2 Įdėkite į virdulį filtrą (8) – jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite virdulį reikiamu kiekiu vandens (vandens
lygis matomas skalėje (3)).
Nevirinkite vandens žemiau apatinės ar aukščiau skalės atžymos (3).
4 Uždarykite dangtelį.
5 Pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo (4).
6 Įkiškite laido kištuką į tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
7 Įjunkite virdulį tuo tikslu įspaudžiant jungiklį (6) – užsidegs indikatoriaus šviesa.
8 Vandeniui užvirus, virdulys išsijungs automatiškai, o jungiklis grįš į pradinę padėtį – šviesos indikatorius išsijungs.
Jeigu ketinate toliau naudotis virduliu, nebūtina ištraukti maitinimo laido kištuko iš lizdo.
Reikia atkreipti dėmesį, kad nebūtų perpildytas
maksimalus vandens kiekis, pildant arbatinuką
vandeniu.
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis
temperatūrinis išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia.
CK1020-001_v05
Siekiant iš naujo įjungti arbatinuką po ataušimo
( maždaug 15 min.) reikia nuimti arbatinuką nuo
pagrindo, pripildyti vandeniu, vėl pastatyti ant
pagrindo ir įjungti jį, paspaudžiant mygtuką
(6). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį
šalto vandens.
Valymas ir priežiūra
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (8) ir nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu.
Arbatinuko viduje gali atsirasti įvairių nuosėdų:
panašios į rudis, pieno, juodos, kurios taip pat
gali buti ir vandenyje. Taip atsitinka dėl naturaliai esančių mineralų vandenyje (kalkės, geležis, magnis ir t.t.). Šios nosėdos atsiranda ne
dėl blogo įrenginio darbo, ir nedaro problemos
įrenginio naudojimui. Tuo atveju, kai atsiranda
daugiau nuosėdų, reikia jas pašalinti pagal instrukcijos punktą “Nuosėdų šalinimas”.
Nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6-10 procentų actas arba citrinos rūgštis.
●● Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį (5).
●● Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto, arba pridėkite 40 g citrinos
rūgšties ir pripilkite iki pilno vandens. Įjunkite abatinuką.
●● Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip
apie 30 minučių.
●● Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.
●● Išimkite filtrą (8) ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu,
o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.
●● Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirinkite ir išpilkite vandenį.
●● Jeigu įrenginyje dar liko kokios nuosėdos, reikia jas išimti
virtuvine kempine ir gerai išplauti dar kartą, jeigu tai
nepadeda, visą procesą pakartoti.
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugęsti.
CK1020-001_v05
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
31
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
ievainojumus
●● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu
bērnu klātbūtnē.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības vads, vai apakšdaļai ir redzami
bojājumi.
●● Nedrīkst pieslēgt kontaktdakšu ar
mitrām rokām.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam, servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var
būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nepieskarieties tējkannas metāla
korpusam izmantošanas laikā –
celiet tējkannu aiz tās roktura.
●● Nepieskarieties pie karstām virsmām. Tējkannas virsmas ir karstas
arī pēc ierīces izslēgšanas.
32
●● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksimālā līmeņa norādes „max” – vārīšanas laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
●● Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz šķidrumu.
●● Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens
iet kārsti tvaiki!
●● Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
●● Nedrīkst atvērt vāku ūdens vārīšanas laikā.
●● Pirms ierīces tīrīšanas atslēdziet
kontaktdakšu no ligzdas.
●● Ierīci drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu, ja vien
tie atrodas pieaugušo personu
uzraudzībā vai arī ir tikuši informēti
par drošas lietošanas nosacījumiem
un apzinās draudus, kas saistīti ar
ierīces izmantošanu. Bērni, kas nav
sasnieguši 8 gadu vecumu, nedrīkst
tīrīt ierīci vai veikt ar tās uzturēšanu
saistītas darbības. Ierīci un strāvas
padeves vadu jāuzglabā maziem
bērniem nepieejamā vietā, ja vien
bērni nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
●● Ierīci drīkst izmantot personas ar
taustes, fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai kurām nav pieredzes vai
zināšanu par ierīces darbu, bet tikai
stingrā uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un
norādēm attiecībā uz drošu ierīces
izmantošanu.
●● Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
CK1020-001_v05
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Ierīci
drīkst pieslēgt tikai pie maiņstrāvas elektrības
tīkla ar spriegumu atbilstošu norādītam uz ierīces
nominālas tabuliņas.
●● Tējkanna jāuzstāda uz stabilas, līdzenas un plakanas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda
vai darba virsmas malai, un pieskarties karstai virsmai.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
●● Ierīce var būt lietota tikai telpu iekšā.
●● Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
pamatni.
●● Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
●● Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
●● Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
●● Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
●● Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
●● Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
●● Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neizslēdzas automātiski.
●● Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus utt.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
●● Ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un publiskās vietās, tādās kā:
●● virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba vietās,
●● viesu mājās, viesnīcās un citos dzīvojamos objektos,
●● agrotūrisma saimniecībā,
●● “bed and breakfast” veida ēstuvēs.
Ja ierīce ir lietota gastronomijas biznesa mērķiem,
garantijas nosacījumi mainās.
●● Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,7 l.
CK1020-001_v05
Tējkannas uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Snīpis
Apvalks
Ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida pamatne
Vāciņa atvēršanas poga
Ieslēgšanas svira (0-I ar elektropadeves rādītāju)
Rociņa
Filtrs pret nosēdumiem
Elektrības vada nodalījums
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms izmantošanas izmazgājiet tējkannu iekšā
(tīrīšanas apraksts tālākā instrukcijas daļā),
ielejiet ūdeni līdz “max” līmenim, uzvāriet ūdeni
četras reizes (ikreiz jaunu porciju) un vēlreiz
izmazgājiet.
Tējkannas ieslēgšana un darbošanās
B
1 Nospiediet pogu uz vāciņa (5) un tējkannas vāciņš
atvērsies.
2 Novietojiet filtru (8) tējkannā – ja agrāk tika izņemts.
3 Ielejiet ūdeni līdz nepieciešamajām līmenim (līmenis ir
redzams rādītājā (3)).
Nevāriet ūdeni daudzumā zem apakšējā vai
augšējā līmeņa rādītājā (3).
4 Aizveriet vāciņu.
5 Uzstādiet tējkannu uz barošanas bāzes (4).
6 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai
ar strāvas drošinātāju.
7 Ieslēdziet tējkannu, spiežot sviru (6) – elektropadeves
rādītājs ieslēgs.
8 Pēc ūdens uzvārīšanās, tējkanna izslēgsies automātiski
slēdzis atgriezīsies izejas pozīcijā – elektropadeves rādītājs
izslēgs.
Ja paredzēta tālāka tējkannas lietošana, nevajag izņemt
elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Jāievēro, lai ūdens iepildīšanas laikā nepārsniegtu maksimālo ūdens tilpuma atzīmi.
Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs.
Lai pēc atdzišanas ierīci atkal ieslēgtu (apm.,
15 min), noņemiet tējkannu no pamatnes, piepildiet ar ūdeni, novietojiet uz pamatnes un
ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas slēdzi (6). Tējkannas atdzišanu var paātrināt, ielejot aukstu
ūdeni.
33
Tīrīšana un konservācija
C
Mazgājiet tējkannu tikai kad tā atvēsinās!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (8) un izmazgājiet zem tekoša ūdens.
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni.
Tējkannas iekšā var atrasties dažādi nogulsnējumi: rūsgani, piena-balti, melni, kuri var arī
peldēt pa ūdens virsu. Tas ir saistīts ar dabīgo
minerālvielu klātbūtni ūdenī (kalcijs, magnijs,
dzelzs u. tml.). Nosēdumus nav izraisījusi nepareiza ierīces darbība un tie nesamazina tējkannas darba efektivitāti. Gadījumā, kad nogulsnējumu ir pārāk daudz, likvidējiet to saskaņā ar
punktu „Katlakmens šķīdināšana”.
Katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Lietojiet 6-10 procentu etiķi vai citronskābi.
●● Atveriet vāciņu ar pogu (5).
●● Pielejiet uz tējkannu 0,5 l etiķa vai pieberiet 40 g citronskābes un uzpildiet tējkannu līdz maksimālam līmenim. Ieslēdziet tējkannu.
●● Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā
uz apm. 30 minūtēm.
●● Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
●● Izņemiet filtru (8) un nomazgājiet zem tekoša ūdens. Pēc
tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.
●● Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.
●● Gadījumā, ja ierīcē atstāja kaut kādi nogulsnējumi,
noberzējiet tējkannu ar sūkli un nomazgājiet ar ūdeni, un
ja rezultāts nebūs apmierinošs, atkārtojiet visu procesu.
Katlakmens noņemšanas nolaidība var novest
līdz tējkannas bojāšanai.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta. Nevajadzīgu
aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā,
jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var
radīt draudus apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
34
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces
ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
CK1020-001_v05
ET
Lugupeetud Kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
ainult ettevõtte Zelmer originaalvaruosi. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote tarvis.
Palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutusnõuetele. Kasutusjuhend
palume toote edaspidiste kasutuste korraks säilitada.
Elektrilise veekeetja ohutust ja õiget
kasutamist käsitlevad juhtnöörid
Enne masina kasutamise alustamist tutvuge kogu
kasutusjuhendi sisuga.
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Olge eriti ettevaatlikud veekeetjat
laste läheduses kasutades.
●● Ärge käivitage seadet kui toitejuhe või
korpus on silmnähtavalt vigastatud.
●● Ärge sisestage pistikut võrgupessa
märgade kätega.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
●● Seadme parandamist võib teostada
ainult väljaõpetatud personal. Valesti
teostatud parandus võib olla kasutajale tõsiseks ohuallikaks. Vigade ilmnemisel pöörduge ZELMER-i spetsialiseeritud teeninduspunkti.
●● Ärge puutuge veekeetja metallkorpust keetmise ajal - kandmiseks
kasutage ainult veekeetja käepidet.
●● Ärge puutuge kuumutatud pindu.
Seadme pind püsib kuumana isegi
peale väljalülitamist.
●● Ärge täitke veekeetjat üle taseme
„max” – keetmise ajal võib keev vesi
välja pritsida.
CK1020-001_v05
●● Jälgige, et ühendusjuhtme pistik
märjaks ei saaks.
●● Olge ettevaatlik keetmise ajal eralduva auru suhtes.
●● Enne puhastamist peab veekeetja
olema täiesti jahtunud.
●● Vee keemise ajal ei tohi kaant avada.
●● Enne masina puhastamist võtke
ühendusjuhe alati võrgupesast välja.
●● Seda seadet võivad kasutada lapsed
alates 8. eluaastast, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise kohta ja
nad mõistavad sellega seotud ohte.
Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega
hooldada. Seadet ja toitejuhet tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
●● Seadet võivad kasutada piiratud
füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste
võimetega või seadmega töötamise
kogemusi või teadmisi mitte omavad
inimesed, kuid ainult järelvalve all või
peale eelnevat, mõistetud, võimalike
ohtude selgitust ja seadme ohutut
kasutamist käsitlevat instrueerimist.
●● Tuleb veenduda, et lapsed seadmega ei mängiks.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Ühendage
seade alati vooluvõrgu (ainult vahelduvvool) pessa, mille pinge vastab seadme andmeplaadil
esitatule.
●● Asetage veekeetja alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele pinnale; toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna
ääre kohal ega puutuda kuumade pindade vastu.
●● Ärge tõmmake pistikut võrgupesast juhetpidi välja.
●● Seadet võib kasutada ainult siseruumides.
●● Veekeetjat võib kasutada ainult koos sellele seadmetüübile ette nähtud kaasasoleva toitealusega.
35
●● Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks.
●● Ärge avage kaant vahetult peale vee keetmist - kondenseerunud veeaur võib voolata veekeetjast välja.
asetage veekeetjat kuumadele esemetele ja
nende lähedusse.
●● Ärge kastke veekeetjat ega toitealust, täitmise või
pesemise ajal, vette.
●● Väliste elektrielementide ja toitealuse veega ülevalamise korral tuleb veekeetja, enne järgmist vooluvõrku
ühendamist, hoolikalt kuivatada.
●● Ärge käivitage ilma veeta veekeetjat.
●● Ärge kasutage avatud kaanega veekeetjat - automaatne väljalülitus ei hakka tööle.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid
pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul.
Need võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
●● Seade ei ole ette nähtud tööks koos väliste aeglülitite
või eraldiasetseva reguleerimissüsteemiga.
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Enne veekeetja esimest kasutust tuleb selle
sisemus pesta (pesemine on kirjeldatud
juhendi edaspidises osas), täita veega tasemeni „max”, keeta seejärel neli korda läbi (iga
kord värske veega) ja pesta uuesti.
●● Ärge
JUHISED
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Seade on mõeldud koduseks ja samalaadseks kasutamiseks sellistes kohtades nagu:
●● poodide, kontorite ja muude tööruumide
kööginurkades,
●● külaliste poolt hotellides, motellides ja teistes
elamuobjektides,
●● turismitaludes,
●● “Bed and breakfast” tüüpi pansionaatides.
Seadme kasutamise puhul kaubanduseesmärkidel
gastronoomia vallas garantiitingimused muutuvad.
●● Ärge kasutage veekeetjat ilma filtrita.
Tehnilised andmed
Tehnilised näitajad on esitatud toote andmeplaadil.
Maht 1,7 liitrit.
Veekeetja ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36
Tila
Korpus
Veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Kaane avamise nupp
Lülitihoob (0-I toitenäidikuga)
Käepide
Filter
Ühendusjuhtme peidik
A
Veekeetja kasutamine ja toimimine
B
1 Vajutage kaanel asuvale nupule (5), avades sellega veekeetja kaane.
2 Paigaldage veekeetjasse filter (8) – kui see on eelnevalt
välja võetud.
3 Täitke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on nähtav
näidikul (3)).
Ärge keetke näidiku (3) alumisest märgist väiksemat või ülemist märki ületavat veekogust.
4 Sulgege kaas.
5 Asetage veekeetja toitealusele (4).
6 Sisestage
ühendusjuhtme
pistik
maandusega
võrgupessa.
7 Lülitage veekeetja sisse vajutades lülitile (6) – toitenäidik
süttib.
8 Peale vee keema minekut lülitub veekeetja automaatselt
välja, lüliti liigub algasendisse - toitenäidik kustub.
Veekeetja edasise kasutamise korral ei ole ühendusjuhtme
toitepesast eemaldamine tingimata vajalik.
Pöörake tähelepanu sellele, et veega täitmise
ajal ei ületataks veekeetja maksimaalset mahtu.
Tühja veekeetja ühendamise korral lülitab termolüliti pinge automaatselt välja.
Veekeetja uueks sisselülitamiseks peale jahtumist (umb 15 min), tuleb see aluselt eemaldada, täita veega, asetada uuesti alusele ja
lülitada, hoovale (6) vajutades, sisse. Veekeetja
jahtumist võib, sellesse külma vett valades,
kiirendada.
C
Puhastamine ja hooldamine
Puhastage ainult jahtunud veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik toitepesast välja.
2 Võtke välja filter (8) ja peske see voolava vee all.
3 Välispind puhastage pehme, nõudepesuvahendiga niisutatud lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sise- ja välisseinalt pühkige need üle äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputage veekeetja puhta veega.
CK1020-001_v05
Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega
kaasnevad setted: roostetaolised, piima, mustad. See toimib seoses looduslikult vees esinevate mineraalidega (kaltsium, magneesium,
raud jms.). Taolised värvimuutused ei ole
tingitud seadme väärast töötamisest ja ei ole
selle kasutamisel probleemiks. Setete suurema
kogunemise korral tuleb need eemaldada vastavalt punktile „Katlakivi lahustamine”.
Katlakivi lahustamine
Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks
kasutatakse 6-10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.
●● Avage nupu (5) abil kaas.
●● Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või valage sellesse
40 g sidrunhapet ja täitke veega. Lülitage veekeetja
sisse.
●● Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes 30
minutiks seisma.
●● Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.
●● Eemaldage filter (9), peske voolava vee all ja paigaldage
seejärel tagasi.
●● Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema ja
valage vesi seejärel välja.
●● Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud tuleb
see nuustikuga üle pühkida ja veega läbi pesta, kui ka
see ei aita, tuleb kogu toimingut korrata.
Katlakivi eemaldamata jätmine võib põhjustada
seadme kahjustusi.
Ökoloogia – Hoolitseme looduskeskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda looduskeskkonna
kaitses. See ei ole ei raske ega kulukas. Selleks: viige papist pakend vanapaberi vastuvõttu, kilekotid (polüetüleen) visake plastjäätmete konteinerisse.
Kasutatud seade andke vastavasse utiliseerimise punkti,
sest selles sisalduvad ohtlikud komponendid võivad ohustada looduskeskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Tootja ei kanna vastutust seadme mittesihtotstarbelisest kasutamisest või selle ebaõigest teenindamisest tulenevate võimalike kahjustuste eest.
Tootja jätab endale seadme modifitseerimise õiguse vabaltvalitud
hetkel, ilma eelneva hoiatamiseta, kohandamaks seda õiguslike ettekirjutustega, normidega, direktiividega või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel eesmärkidel.
CK1020-001_v05
37
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Special attention should be kept
when using the kettle in the presence
of children.
●● Do not operate the kettle if the power
cord is damaged or if there is any
visible damage to the kettle body.
●● Do not plug the power cord with wet
hands.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Only qualified staff may repair the
appliance. Improper repair may
cause a serious threat to the user.
In case of any defects, contact an
authorised ZELMER service point.
●● Do not touch the metal body of the
kettle when in use; move the kettle
only using the handle.
●● Do not touch any hot surfaces of
the kettle. Surfaces remain hot even
after the device is switched off.
●● Do not fill the kettle beyond the
maximum fill indicator "max” – water
might spatter out of the kettle.
38
●● Be careful not to wet the plug of the
power cord.
●● Steam coming out of the kettle when
the water is boiling may cause scalding.
●● Allow the kettle to cool completely
before cleaning.
●● Do not open the lid while the water
is boiling.
●● Always remove the plug from the
mains before cleaning the kettle.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating plate.
place the kettle on a stable, smooth, flat
surface; the power cord must not hang loosely off the
edge of a table (or any other work surface) or touch
a heated surface.
●● Always
CK1020-001_v05
●● Do not remove the plug from the mains by pulling by
the cord.
●● This appliance is intended for indoor use only.
●● The kettle can only be operated with the original power
base (each base is type-specific).
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid right after the water has boiled –
steam might condense and appear on the exterior of
the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● If water gets into any electric elements inside the kettle
or onto the base, carefully dry these elements before
plugging the kettle to the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents – such as
emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the
kettle body. They might remove graphic information
symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● in shops, offices and other similar working
environments;
●● in farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
type environments;
●● in bed and breakfast type environments.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
●● Do not use the kettle without the filter.
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate of the
product.
1.7 litre capacity.
Kettle elements
1
2
3
4
5
Spout
Kettle body
Water level indicator
360° swivel base
Lid release button
CK1020-001_v05
A
6
7
8
9
On/off switch (0-I with power indicator)
Handle
Anti-deposit filter
Cord storage
Preparing the kettle for operation
Before first use, wash the kettle inside (for
washing instructions see the “Cleaning and
maintenance” section), fill it with water up to
the “max” level, boil water four times (each
time use fresh water) and wash the kettle
inside again.
Operating the kettle
B
1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
2 Place the filter (8) in the kettle (if it is not in place).
3 Fill the kettle with the desired amount of water (the level
is visible on the indicator (3)).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (3).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the base (4).
6 Plug the kettle to a socket provided with an earth pin.
7 Turn the kettle on by pressing the switch (6) – the power
indicator light will come on.
8 After the water is boiled, the kettle will switch off
automatically, the lever switch will return to its starting
position and the power indicator will go off.
If you plan to use the kettle again soon, it is not necessary to
remove the plug from the mains.
Make sure that the maximum kettle capacity
is not exceeded when the kettle is filled with
water.
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off automatically by
a thermal device.
To switch on the kettle after it has cooled down
(about 15 min), remove it from the base, fill with
water, replace on the base and switch on by
pressing the switch (6). The cooling down of
the kettle can be accelerated by pouring cold
water into the kettle.
39
Cleaning and maintenance
C
Always allow the kettle to cool down completely
before cleaning!
1 Unplug the kettle from the mains.
2 Remove the filter (8) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth and
washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp
cloth and vinegar.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
●● Open the lid by pressing the lid release button (5).
●● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle
with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
●● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
●● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
●● Remove the filter (8) and rinse it under running water.
Replace the filter.
●● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
●● If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
The kettle should be descaled periodically to
avoid its possible damage.
Ecology – environment protection
Each user can help protect the environment.
It is neither difficult nor expensive. In order
to do it, remember to discard the cardboard
packing into a recycling paper container and
the polyethylene (PE) bags into a container for
plastics.
Dispose of the worn out appliance by handing it over to
a local disposal centre, as the dangerous elements of this
appliance can be hazardous to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
40
The manufacturer is not liable for any damages resulting from
improper use or handling of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any time
and without prior notice in order to adjust it to valid law regulations,
norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other
reasons.
CK1020-001_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising