Zelmer ZCK0275S User Manual

Zelmer ZCK0275S User Manual
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać
poza krawędź powierzchni, na której stoi czajnik.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
●● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
●● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
●● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
●● Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
●● Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach
mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie używaj czajnika bez filtra.
CKE850-002_v04
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących
ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Dzióbek
Obudowa
Dwustronny wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywki
Dźwignia włączenia (on-off)
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika należy
umyć go wewnątrz (sposób mycia opisano
w dalszej części instrukcji), napełnić wodą
do poziomu „max”, a następnie czterokrotnie
zagotować wodę (każdorazowo świeżą porcję)
i ponownie umyć.
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Naciśnij przycisk na pokrywce (5) i otworzy się pokrywka
czajnika.
2 Umieść filtr (8) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (4).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (6) – zaświeci się
lampka dźwigni.
5
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie,
wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie
jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
znamionowej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po
ostygnięciu (ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, nalać wody, ponownie go tam postawić
i włączyć czajnik naciskając wyłącznik (6).
Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając do niego zimną wodę.
Czyszczenie i konserwacja
C
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (8) i wymyj go pod bieżącą wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne,
które również mogą unosić się na wodzie.
Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń,
magnez, żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo­
wodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią
problemu w jego użytkowaniu. W przypadku
większego nagroma­dzenia osadów, należy
je usunąć według punktu „Rozpuszczanie
kamienia”.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (8) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy
go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga
należy powtórzyć cały proces.
●● Napełnij
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywkę czajnika.
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g kwasku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
6
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
CKE850-002_v04
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití
konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice
poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Neodborně provedená oprava může
způsobit poruchu přístroje, který pak
může být nebezpečný pro uživatele.
V případě poruchy se obraťte na
autorizovaný servis.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte těla konvice, při přenášení
uchopte konvici za rukojeť.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad
značku „max“, může to způsobit
náhlé a nekontrolované vylití horké
vody v průběhu vaření.
●● Dbejte aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
CKE850-002_v04
●● Buďte opatrní, v průběhu vaření
vychází z konvice horká pára, hrozí
nebezpečí opaření.
●● Před čištěním nechte varnou konvici
vychladnout.
●● Zařízení mohou obsluhovat děti
starší 8 let, pokud jsou pod dozorem
nebo budou poučeny o bezpečném
používání zařízení a rozumí případnému nebezpečí. Děti mladší 8 let
nesmí bez dozoru dospělých osob
čistit nebo provádět údržbu zařízení.
Zařízení a napájecí kabel uchovávejte na místě nepřístupném dětem
mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Varnou konvici postavte na rovnou a stabilní plochu,
přívodní šňůra nesmí viset přes hranu povrchu na kterém stoji varná konvice.
●● Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.
●● Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
7
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo by automatické vypínání.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty
a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze,
pasty, apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit
různé popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
POKYNY
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nálevka
Ocelový plášť
2 vodoznaky
Otočný podstavec pro přívod el. energie
Tlačítko pro otevírání víka
Páčka pro zapnutí (on-off)
Rukojeť
Filtr proti usazeninám
Schránka na přívodní šňůru
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice
(způsob popsán v jiné části návodu), potom
naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“
a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět
uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při používání v gastronomických zařízeních se mění
záruční podmínky.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Jmenovitý objem 1,7 l.
Konvice jsou vyrobené v třídě izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto přístroje je nutno připojit do síťové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spotřebiče odpovídá českým a evropským normám.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Výrobek vyhovuje požadavků nařízení:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
CE prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
8
A
Obsluha a provoz konvičky
B
1 Zmáčknete tlačítko pro otevření víka (5) – víko konvičky
se otevře.
2 Pokud jste vytáhli filtr (8), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (3)).
Nevařte menší množství vody než ukazuje
spodní část stupnice (3).
4 Zavřete víko.
5 Postavte konvici na podstavec (4).
6 Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zmáčknutím tlačítka zapněte konvičku (6) – kontrolka se
rozsvítí.
8 Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne,
vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.
Budete-li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Dbejte na to, aby nebyla překročená maximální
přípustná hladina vody v konvici.
V případě zapnutí prázdné konvice, dojde
k automatickému vypnutí konvice tepelnou
pojistkou.
Za účelem opětovného zapnutí konvice po
vychladnutí (cca 15 min.), ji sejměte z podstavce, nalejte do ní vodu, postavte zpět na
podstavec a zapněte konvici vypínačem.
Vychladnutí konvice lze urychlit, jestliže do ní
nalejete studenou vodu.
CKE850-002_v04
Čištění a údržba
C
Čistěte konvici jen pokud je studená!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (8) a umyjte jej pod tekoucí vodou.
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchněte čistou vodu.
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují ve
vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení
není způsobeno špatnou prací přístroje a nestanoví žádné zábrany v dalším používání. V případě většího nahromazení nánosů, je odstraňte
podle bodu „Odstraňování vodního kamene”.
Odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
●● Otevřete víko konvice.
●● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo přidejte do konvice 40 g
kyseliny citrónové a dolejte doplna vodou. Zapněte konvici.
●● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
●● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
●● Vyjměte filtr (8), umyjte ho pod tekoucí vodou a následně
ho vložte na své místo.
●● Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
●● Jestliže zůstaly ve spotřebiči ještě zbytky nánosu, vyčistěte ho houbičkou a umyjte vodou, jestliže to nepomůže,
je nutné celý proces opakovat.
Vodní kámen je nutno pravidelně odstraňovat,
v opačném případě může dojít k poškození
varné konvice.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
CKE850-002_v04
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
9
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod
na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj
v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas
práce s kanvicou za prítomnosti detí.
●● Kanvicu nezapínaj, ak je napájací
kábel poškodený, alebo je viditeľne
poškodená izolácia.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Nedotýkaj sa telesa kanvice počas
varenia – na prenášanie používaj
výlučne držiak kanvice.
●● Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň
„max“, alebo nad maximálne ozna10
čený objem – počas varenia môže
z nej vriaca voda vystrekovať.
●● Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku
napájacieho kábla.
●● Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas
varenia dostáva von.
●● Pred čistením má kanvica úplne
vychladnúť.
●● Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré
dovŕšili 8 rok života, ak sú pod
dohľadom dospelej osoby, alebo ak
boli príslušne preškolené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu
riziká súvisiace s jeho používaním.
Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života,
nemôžu bez dohľadu dospelej osoby
zariadenie používať ani čistiť. Zariadenie a napájací kábel skladujte na
mieste nedostupnom pre deti, ktoré
nedovŕšili 8 rok života.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod
stálym dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách
bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
CKE850-002_v04
●● Kanvicu postav vždy na stabilnom, rovnom a plochom
povrchu; napájací kábel nemôže visieť mimo okraj plochy, na ktorej kanvica stojí.
●● Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
●● Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napájacou podložkou, určenou pre daný typ.
●● Kanvicu používaj iba na varenie vody.
●● Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej strane kanvice.
●● Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich
blízkosti.
●● Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody
počas napĺňania alebo umývania.
●● V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným
zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
●● Nezapínaj kanvicu bez vody.
●● Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy
nebude fungovať automatický vypínač.
●● Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem
iného odstrániť informačné grafické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického biznisu, v tomto prípade sa menia záručné
podmienky.
●● Nepoužívaj kanvicu bez filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,7 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
CKE850-002_v04
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Prehlásenie o zhode CE sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Lievik
Korpus
2 vodoznaky
Otočný podstavec na prívod elektrickej energie
Tlačítko na otváranie veka
Páčka na zapnutie (on-off)
Úchytka
Vodoznak so stupnicou
Schránka na prívodovú šnúru
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra
umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti
návodu), naplniť vodou na úroveň „max“
a následne štyrikrát uvariť vodu (zakaždým
novú dávku) a opätovne umyť.
Obsluha a prevádzka kanvice
B
1 Stlačte tlačítko na otváranie veka (5) – veko kanvice sa
otvorí.
2 Uložiť filter (8) do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.
3 Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
viditeľná na ukazovateli (3)).
Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou
na ukazovateli (3).
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku (4).
6 Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Stlačením tlačítka zapnite kanvicu (6) – signálne svetielko sa rozsvieti.
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je nutné
vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej zásuvky.
Treba dbať na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
11
V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice, termostatický vypínač automaticky preruší tok elektrickej energie.
Pre opätovné použitie kancice po jej vychladnutí
(pribl. 15 min.), je potrebné ju odobrať z konzoly,
naliať do nej vodu, postaviť na pôvodné miesto
a zapnúť kanvicu stlačením vypínača (6). Chladenie rýchlovarnej kanvice môžete urýchliť tak,
že do jej vnútra nalejete studenú vodu.
Čistenie a údržba
C
Čistiť iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyberte filter (8) a umyte ho pod tečúcou vodou.
3 Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného
kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo
vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú
spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča
a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je
potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode
„Odstraňovanie vodného kameňa”.
Zanedbanie odstraňovania vodného kameňa
z kanvice môže spôsobiť jeho poškodenie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
●● Otvorte veko rýchlovarnej kanvice.
●● Do kanvice nalejte 0,5 l octu alebo nasypte 40 g kyseliny
citrónovej a doplňte vodou po hornú hranicu. Rýchlovarnú kanvicu zapnite.
●● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
●● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
●● Vyberte filter (8) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
●● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
●● V prípade, že v kanvici zostali ešte nejaké usadeniny, je
potrebné ju vytrieť utierkou a opláchnuť vodou. Ak by to
nepomáhalo, zopakujte celý proces odnova.
12
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
CKE850-002_v04
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti. A gyártó nem felel a rendeltetés ellenes használat vagy szakszerűtlen kezelés okozta
károkért.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon
a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel
sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A víz forralása közben ne érintse
a kanna külső falát – azt kizárólag
csak –a fogantyújánál fogva emelje fel.
●● Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt maximális
űrtartalom fölé tölteni folyadékkal,
CKE850-002_v04
hogy a forrásban levő víz ne fusson
ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
dugója ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló
gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket
teljesen kihűlni.
●● A készüléket használhatják 8 évnél
idősebb gyerekek, akik felügyelet
alatt találhatók illetve ki lettek oktatva
a készülék biztonságos használatát
illetően és tisztában vannak a használattal kapcsolatos kockázatokkal.
A 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt
felügyelete nélkül nem tisztíthatják
a készüléket illetve nem végezhetnek el rajta karbantartási tevékenységet. A készüléket és a tápkábelt
8 évnél fiatalabb gyerekek számára
el nem érhető helyen kell tartani.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
13
●● A vízforralót mindig stabil, egyenes és sík felszínen
állítsa fel, a hálózati kábel nem lóghat le a felületről,
amelyre a készülék fel lett állítva.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból
a kábelnél fogva.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is
tárolja forró tárgyak közelében.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése
esetén újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki
a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
Műszaki adataik
A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
14
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következő direktíváknak:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
A CE megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
A
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tölcsér
Acél test
Kétoldali vízszintjelző
Forgó fűtő alátét
Fedőnyítás gombja
Bekapcsolás emelőkarja (on-off)
Fogantyú fogórész
Lerakodás ellenes vízszűrő
Kábelfeltekerés
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Első használatbavétel előtt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati
útmutató további részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig, majd ezt követően
négyszer egymás után forraljon fel benne vizet
(mindig új adagot). Ezt követően újra mossa le
a készüléket.
Vízforraló működése és kezelése
B
1 Nyomja be a fedő gombját – vízforralófedő kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
Ne forraljon a vízszintjelző (3) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó
mennyiségű vizet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 Nyomja be a kart, hogy bekapcsolja a vízforralót (6) –
a működést jelző LED fel fog gyulladni.
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatikusan le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe – a LED jelző kialszik.
CKE850-002_v04
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a készülék tartályának névleges űrtartalmát.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az
áramellátást.
Miután a vízforraló kihűlt (kb. 15 perc), az ismételt bekapcsolásához le kell venni a talpáról, fel
kell önteni vízzel, majd visszatenni, és a kapcsoló megnyomásával be kell kapcsolni (6).
A teafőző kihűlését meg lehet gyorsítani, ha
hideg vizet öntenek bele.
Tisztítás és karbantartás
C
●● Ha a készülékben maradt még valami üledék, azt egy
szivaccsal ki kell törölni, ha pedig ez nem segít, meg kell
ismételni az egész eljárást.
A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék
meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad elvégezni!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (8) és folyóvízben mossa el.
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
A teafőző belsejében különféle üledékek keletkezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete,
amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszínére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok
(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik. Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés hibás
működése okozza, és nem jelentenek problémát
a használatában. Nagyobb mennyiségű üledék
felgyülemlése esetén azt a „Vízkőoldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell távolítani.
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra 6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet használni.
●● Nyissa fel a vízforraló fedelét
●● Öntsön a teafőzőbe 0,5 l ecetet, vagy adjon a teafőzőhöz
40 g citromsavat, és töltse fel teljesen vízzel. Kapcsolja
be a teafőzőt.
●● Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
●● Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
●● Vegye ki a szűrőt (8), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
●● Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
CKE850-002_v04
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Fiţi deosebit de atent când folosiţi
fierbătorul în preajma copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul
electric dacă cablul de alimentare
prezintă defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune serios în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul în
care intervin defecţiuni, adresaţi-vă
punctului specializat de servis.
●● Nu atingeţi corpul fierbătorului electric în timpul fierberii apei – deplasaţi
- l prinzându-l numai de mâner.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste capacitatea maximă marcată pe vas – în
16
timpul fierberii, apa fierbinte poate
depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul
cablului de alimentare.
●● Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă
în timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se răcească complet.
●● Dispozitivul poate fi deservit de copii
în vârstă de 8 ani numai atunci când
aceştia se află sub supraveghere
sau au primit instrucţiuni cu privire
la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi înţeleg care sunt pericolele
aferente. Copii sub vârsta de 8 ani
nu por curăţa sau realiza activităţi
de întreţinere a dispozitivului, fără
supravegherea persoanelor adulte.
Dispozitivul şi cablul de alimentare
trebuie depozitate în locuri care nu
se află la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
CKE850-002_v04
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Aşezaţi fierbătorul întotdeauna pe o suprafaţă stabilă,
plană, nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea suprafeţei pe care stă fierbătorul.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Ceainicul poate fi folosit doar când este cuplat la
suportul de alimentare prevăzut pentru tipul respectiv
de aparat.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea lor.
●● Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbătorul, atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
CKE850-002_v04
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Declaraţia de conformitate CE o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei pe ambele părţi ale vasului
Bază de alimentare detaşabilă
Buton pentru deschiderea capacului
Comutator pentru punerea în funcţiune (on-off)
Mâner
Filtru împotriva depunerilor de calcar
Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta
trebuie spălat pe dinăuntru (modul de spălare
este descris la punctul „Curăţare şi conservare”). Umpleţi fierbătorul cu apă până la nivelul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de fiecare
dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
fierbătorului
B
1 Apăsaţi butonul capacului (5) – se deschide capacul fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (8) în fierbător – dacă a fost scos mai înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât
nivelul minim prevăzut sau mai mare decât
nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe
indicator (3)).
17
4 Închideţi capacul.
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
7 Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul (6) – se
aprinde beculeţul de semnalizare.
8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat;
comutatorul revine la poziţia iniţială, beculeţul se stinge.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.
Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul
maxim de umplere indicat, atunci când turnaţi
apa.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, va avea loc decuplarea automată a tensiunii cu ajutorul întrerupătorului termic.
Pentru a porni din nou ceainicul după ce acesta
s-a răcit (circa 15 minute), trebuie să îl daţi la
o parte de pe baza detaşabilă de alimentare,
turnaţi apă, puneţi-l la loc pe baza de alimentare şi puneţi în funcţiune ceainicul prin apăsarea întrerupătorului (6). Răcirea fierbătorului
electric poate fi grăbită turnându-se în el apă
rece.
Curăţarea şi păstrarea aparatului
C
Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!
1 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (8) şi spălaţi-l cu un jet de apă.
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
●● Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară
şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă
muiată în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată.
În interiorul fierbătorului electric pot apare diferite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de
asemenea, pot să plutească deasupra apei din
ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care
sunt prezente în mod natural în apă (calciu,
magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare
a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de
probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei
mai mari acumulări de depuneri, acestea trebuiesc îndepărtate în conformitate cu punctul
„Îndepărtarea depunerilor de calcar”.
18
Îndepărtarea depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
●● Se deschide capacul ceainicului.
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi 40 g de sare de
lămâie şi umpleţi dispozitivul cu apă. Puneţi fierbătorul
electric în funcţiune.
●● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
●● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
●● Scoateţi filtrul (8) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
●● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
●● În cazul în care aţi observat că în interiorul dispozitivului
mai există depuneri, acestea trebuiesc curăţate cu ajutorul unui burete cu apă, dacă acest lucru nu ajută atunci
trebuie să repetaţi din nou întregul proces.
Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe
fierbător poate conduce la deteriorarea sa.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a..
CKE850-002_v04
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации электрического
чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Если во время работы прибора рядом находятся дети, необходимо
проявлять особую осторожность.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод
или корпус имеют видимые повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или
квалифицированным лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
CKE850-002_v04
●● Не прикасайтесь к корпусу чайника во время кипячения – перемещайте чайник исключительно
с помощью ручки.
●● Не заливайте воду свыше отметки
«max» – если чайник переполнен,
кипящая вода может выплеснуться.
●● Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку питающего сетевого
провода.
●● Избегайте контакта с горячим паром.
●● Перед oчисткой дайте чайнику
полностью остыть.
●● Устройством могут пользоваться
дети старше 8 лет под присмотром
взрослых, или же если их проинструктировали на предмет безопасной эксплуатации устройства,
и они осознали связанную с этим
опасность. Запрещено давать
детям младше 8 лет чистить или
выполнять какие-либо другие действия по уходу за устройством без
присмотра взрослых. Устройство
и шнур питания хранить в месте,
недоступном для детей до 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного понятного объяснения
возможных угроз и инструктажа по
безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
19
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Ставьте чайник всегда только на стабильную, ровную и плоскую поверхность; не допускайте, чтобы
питающий подсоединительный провод свешивался
за край поверхности, на которой стоит чайник.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чайник может использоваться только с приложенной подставкой электропитания, предназначенной
для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
●● Во время мытья или наполнения чайника не погружайте его в воду.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или подставку, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не
сработает автоматический выключатель.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров
или отдельной системы дистанционного управления.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах,
как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
20
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Не эксплуатируйте чайник без фильтра.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Емкость 1,7 литра.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Носик
Корпус
Указатель уровня воды с обеих сторон прибора
Вращающаяся подставка
Кнопка, открывающая крышку чайника
Выключатель (on-off)
Ручка
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отделение для питающего провода
Подготовка чайника к работе
Перед первым включением чайника его необходимо вымыть внутри (способ мытья
описан в разделе «Очистка и консервация»), наполнить водой до максимального
уровня, a затем четыре раза вскипятить
в нем воду (каждый раз свежую) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
B
1 Нажмите на кнопку (5) – крышка чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (8), если он был ранее вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (3)).
CKE850-002_v04
Не наполняйте чайник ниже минимальной
отметки и выше максимальной на указателе уровня воды (3).
4 Закройте крышку.
5 Поставьте чайник на подставку (4).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку с заземлением.
7 Включите чайник выключателем (6) – должен загореться сигнальный индикатор.
8 Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Выключатель вернется в исходное положение – индикатор погаснет.
Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
Наливая в чайник воду необходимо следить за тем, чтобы не превысить максимального уровня воды.
В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.
С целью включения чайника после остывания (около 15 мин.) следует снять
с подставки, налить воды, повторно поставить его туда и включить чайник,
нажимая включатель (6). Процесс можно
ускорить, наливая в чайник холодную воду.
Очистка и консервация
C
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
2 Снимите фильтр (8) и промойте его под струей воды.
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой
(может быть увлажнена средством для мытья посуды).
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Ополосните чайник чистой водой.
Внутри чайника могут появляться разные
осадки: ржавоподобные, молочные, черные, которые также могут подниматься
на воде. Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом
выступающих в воде (кальций, магний,
железо и т.п.). Изменения цвета не вызваны плохой работой прибора и не являются
проблемой в его использовании. В случае
большего нагромождения осадков следует
их устранить согласно с пунктом «Удаление накипи».
CKE850-002_v04
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
●● Oткpoйтe кpышкy чайникa.
●● Влейте в чайник 0,5 л уксуса или добавьте в чайник
40 г лимонной кислоты и добавьте дополна воды.
Включите чайник.
●● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
●● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой водой.
●● Выньте фильтр (9) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
●● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
●● Если в приборе остался еще какой-нибудь осадок,
следует вытереть его губкой и промыть водой, когда
это не помогает, следует повторить весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий. С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте
в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по
коммерческим, эстетическим и другим причинам..
21
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Бъдете особено внимателни по
време на работа с каната в присъствието на деца.
●● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз на.
●● Не докосвайте корпуса на каната
по време на кипване на вода – при
пренасяне хващайте само дръжката на каната.
22
●● Не препълвайте каната над нивото
„max” – по време на кипене врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време
на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва
изцяло да изстине.
●● Уредът може да се използва от
деца не по-малки от 8-годишна възраст, ако те са наблюдавани или са
инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин
и разбират свързаните с това опасности. Деца под 8 години не могат
да почистват или да извършват
дейности по поддръжка на уреда
без надзор на възрастен. Уредът
и захранващият кабел трябва да се
съхраняват на място, недостъпно
за деца под 8 години.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
CKE850-002_v04
●● Слагайте
каната винаги върху стабилна, равна
и гладка повърхност; захранващият кабел не бива
да виси от ръба на повърхността, върху която
е поставена каната.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Каната може да се употребява само с приложената
захранваща подставка, предназначена за дадения тип.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на
водата – кондензираната водна пара може да
изтече извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или
близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа
във вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните
електрически елементи, както и на захранващата
основа, преди да включите каната отново към електричеството, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв
случай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено
силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения,
предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уредът
е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за обществено
хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Не използвайте каната без филтър.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Декларацията за съответствие CE ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
Устройство на електрическата кана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Устие
Корпус
Двустранен индикатор на нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Бутон за отваряне на капака
Превключвател (on-off)
Дръжка
Филтър срещу утайки
Място за захранващия кабел
Подготовка на каната за работа
Преди първото използване на каната или
след продължителен период, в който
не е използвана, тя трябва да се измие
отвън (начинът на миене е описан в точка
„Почистване и поддръжка”), напълнете
каната с вода до максималното ниво, а след
това четири пъти кипнете вода (всеки път
наливайте прясна) и отново я измийте.
Употреба и работа на каната
B
1 Натиснете бутона на капака (5) – ще се отвори капакът на каната.
2 Поставете филтъра (8) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
Не наливайте вода под долното или над
горното ниво на индикатора (3).
4 Затворете капака.
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
CKE850-002_v04
23
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
7 Включете каната с натискане на превключвателя (6)
– контролната лампа ще светне.
8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното
положение – лампата ще изгасне.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
Винаги внимавайте да не надвишавате
номиналната вместимост на каната при
наливане на вода.
В случай, че включите каната когато
е празна, терморелето автоматично
изключва захранването.
За да включите отново каната, след като
изстине (около 15 минути), свалете я от
основата, влейте вода, сложете я на основата и я включете натискайки бутона (6).
Изстиването на каната може да се ускори
с наливане на студена вода в нея.
Почистване и поддръжка
C
Почиствайте каната само когато е студена.
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (8) и го измийте под течаща вода.
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.
За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена
с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода.
Вътре в каната могат да се появят различни утайки: подобни на ръжда, млечни,
черни, които също могат да плуват във
водата. Това става във връзка с естественото съдържание на минерали във
водата (калций, магнезий, желязо и др.).
Тези утайки не се появяват поради
лошата работа на уреда и не пречат при
неговото използване. Ако утайките се
натрупат в по-големи количества, премахнете ги така като е описано в точка
„Отстраняване на котлен камък”.
24
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
●● Oтвopи пoкpитиeтo на чaйникa.
●● Влейте в каната 0,5 л оцет или сипете в каната 40 г
лимонена киселина и напълнете каната с вода. Включете уреда.
●● Кипнете така приготвения разтвор и оставете
в каната за около 30 минути.
●● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
●● Извадете филтъра (8) и го измийте под течаща вода,
след което го сложете отново на неговото място.
●● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
●● Ако в уреда е останала още някаква утайка, изчистете я с кърпа и измийте с вода уреда, ако това не
помага, повторете целият процес.
Ако котленият камък не се отстранява
от каната, това може да доведе до повредатай.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини..
CKE850-002_v04
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування електрочайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує
травмами
●● Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи з електрочайником у присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо
мережевий кабель або корпус
пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
CKE850-002_v04
●● Не торкайтеся корпусу електрочайника під час кип‘ятіння - для
перенесення
використовуйте
виключно ручку чайника.
●● Не переповнювати електрочайник за рівень «max» – під час
кип’ятіння чайника вода може
виприснути.
●● Будьте уважні, щоб не намочити
вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що
виходить під час кип’ятіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до
повного охолодження чайника.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років під наглядом
дорослих, або ж якщо їх проінструктували на предмет безпечної експлуатації пристрою, і вони
усвідомили пов’язану з цим небезпеку. Заборонено давати дітям
молодше 8 років чистити або виконувати будь-які інші дії по догляду
за пристроєм без нагляду дорослих. Пристрій і шнур живлення
зберігати в місці, недоступному
для дітей віком до 8 років.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
25
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі
(виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Встановлюйте електрочайник на стабільній, рівній
та плоскій поверхні; приєднувальний кабель не
може звисати за край поверхні, на якій встановлений чайник.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючись за кабель.
●● Електрочайником можна користуватися тільки
разом з доданою підставкою живлення, призначеною для даного типу.
●● Використовувати чайник тільки для кип’ятіння води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати назовні чайника.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та
поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електрочайник і підставку живлення
у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електрочайника до мережі старанно їх висушіть.
●● Не вмикайте електрочайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
в такому випадку автоматичний вимикач не спрацює.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та
іншому робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
У випадку його використання для цілей діяльності із
загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Не запускайте електрочайник без встановленого
фільтра.
26
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Електрочайник ZELMER відповідаю вимогам діючих
стандартів.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначений знаком CE на щитку.
Складові частини електрочайника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Носик
Корпус
Двухсторонній індикатор рівня води
Підставка, що обертається
Кнопка для відкриття кришки
Важіль включення (on-off)
Ручка
Протиосадовий фільтр
Відсік для живильного кабелю
Підготовлення електрочайника до праці
Перед першим користуванням електрочайником або після довготривалої перерви
у користуванні, потрібно промити його
всередині (спосіб миття вказаний у пункті
«Очищення та зберігання»), наповнити
водою до максимального рівня, a потім
чотири рази скип’ятити воду (кожен раз
свіжу порцію) i повторно промити.
Обслуговування і робота чайника
B
1 Натисніть кнопку кришки (5) – відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (8) в електрочайнику – якщо
раніше був вийнятий.
3 Наповнити електрочайник потрібною кількістю води
(рівень видимий на показнику (3)).
Не кип’ятити воду кількістю нижче нижнього або вище верхнього рівня на індикаторі (3).
4 Закрити кришку.
5 Помістити електрочайник на підставку живлення (4).
6 Вставте вилку приєднувального кабелю до розетки із
захисним штифтом.
7 Увімкніть чайник натискаючи важіль (6) – вмикається
сигнальна лампочка.
CKE850-002_v04
8 Після закипання води, електрочайник автоматично
відключиться, вимикач повертається у вихідне положення – лампочка згасне.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку приєднувального
кабелю з розетки.
Звертайте увагу, щоб не перевищувати
номінальну ємність електрочайника під
час наповнення водою.
У разі включення порожнього чайника відбувається автоматичне відключення
напруги термічним вимикачем.
З метою включення чайника після охолодження (біля 15 хв.) слід зняти з підставки,
налити води, повторно поставити його
туди та включити чайник, натискаючи
вмикач (6). Охолодження можна прискорити, наповнюючи чайник холодною водою.
Очищення і зберігання
C
Очищувати тільки холодний електрочайник!
1 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2 Витягніть фільтр (8) та промийте його під проточною
водою.
3 Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої
ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди.
Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Виполоскати чайник чистою водою.
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного
кольору, які також можуть потрапляти
у воду. Це відбувається у зв’язку із наявністю мінералів, що природнім чином виступають у воді (кальцій, магній, залізо і т.п.).
Такі плями не спричинені поганою роботою
приладу і не становлять перешкоди в його
використанні. У випадку нагромадження
великої кількості осаду, слід усунути його
згідно пункту «Видалення накипу».
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
●● Вiдкpити кpишкy чaйникa.
●● Влийте в чайник 0,5 л оцту або додайте до чайника
40 г лимонної кислоти і долийте воду до максимального рівня. Включіть чайник.
●● Закип’ятіть таким чином приготований розчин і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
CKE850-002_v04
●● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
●● Вийміть фільтр (8) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
●● Якщо у приладі залишився ще якийсь осад, слід його
витерти губкою і промити водою. Якщо рештки осаду
не вдається усунути таким чином, необхідно повторити весь процес.
●● Наповніть
Невидалення каменю може привести до
пошкодження електрочайника.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення запакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складання виробів зазначені у технічних умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
27
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos sąlygomis.
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Niekuomet nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Stebėkite, kad
vaikai nežaistu su prietaisu.
●● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas ar jo izoliacija yra
akivaizdžiai pažeista.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas
buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis
turi būti pakeistas gamintojo bei serviso punkto darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens tam, kad galima būtų
išvengti pavojaus.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas. Dėl netinkamai
atliktų remonto darbų gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams,
reikia kreiptis į specializuotą servisą.
●● Nelieskite virdulio korpuso virinimo
metu - virdulį galima pernešti tik laikant už rankenos.
●● Nepripildykite virdulio aukščiau atžymos „max” arba virš pažymėtos maksimalios talpos atžymos – užviręs
vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
28
●● Saugokitės, kad nesušlapintumėte
maitinimo laido kištuko.
●● Saugokitės virimo metu besiveržiančių garų.
●● Prieš valant virdulys turi būti visiškai
atvėsęs.
●● Prietaisą gali naudoti vaikai nuo
8 metų, jeigu jie prižiūrimi ar jiems
paaiškinta, kaip saugiau naudoti
prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusias grėsmes. Vaikai iki 8 metų be
suaugusiųjų priežiūros negali valyti
ar prižiūrėti prietaiso. Prietaisą ir
maitinimo laidą laikyti vaikams iki
8 metų nepasiekiamoje vietoje.
●● Ierīci drīkst izmantot personas ar
taustes, fiziskiem un psihiskiem
traucējumiem vai personas, kas
nepārzin vai kurām nav pieredzes
vai zināšanu par ierīces darbu, bet
tikai stingrā uzraudzībā vai pēc
iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un norādēm attiecībā uz drošu
ierīces izmantošanu.
●● Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Įrengimą visada prijunkite prie elektros tinklo lizdo (keičiamo (AC) prie įtampos srovės, atitinkančios tik nurodytoje įrengimo lentelėje).
●● Visuomet virdulį statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio paviršiaus; maitinimo laidas negali kabėti žemiau
paviršiaus, ant kurio stovi virdulys, krašto.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso tipui.
●● Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
●● Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
garų kondensato lašai gali nubėgti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
CKE850-002_v04
●● Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
●● Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo pagrindo į vandenį.
●● Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus
vėl galima naudotis virduliu.
●● Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
●● Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius:
padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Virdulio sandara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Snapelis
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Dangtelio atvėrimo mygtukas
Įjungimo svirtelė (on-off)
Rankenėlė
Nuosėdų filtras
Vieta maitinimo laidui
Virdulio parengimas darbui
Prie naudojant virdulį pirmą kartą, išplaukite
jo vidų (plovimo būdas aprašomas tolesniame
instrukcijos skyriuje), pripildykite iki atžymos
„max”, keturis kartus užvirinkite vandenį (kaskart pripilkite šviežio vandens) ir vėl išplaukite.
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Įrengimas skirtas naudotis buityje ir panašios paskirties vietose tokiose kaip:
●● virtuvinė įranga parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų
personalui,
●● viešbučių, motelių ir panašių gyvenamų objektų
svečiams,
●● agroturistinėse sodybose,
●● „bed and breakfast“ tipo pensijonatuose.
Vartojant jį gastronominio biznio tikslais, garantijos
sąlygos keičiasi.
●● Nenaudokite virdulio be filtro.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Nominalus tūris: 1,7 l .
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR.
1275/2008 nuostatas dėl ekologinio projektavimo reikalavimų.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Elektros įrengimas yra skirtas naudotis tik atitinkamos
įtampos ribose (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
CE atitikties deklaracija pateikiama tinklalapyje
www.zelmer.com.
CKE850-002_v04
A
Virdulio aptarnavimas ir darbas
B
1 Paspauskite ant dangtelio esantį mygtuką (5).
2 Įdėkite į virdulį filtrą (8) – jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite virdulį reikiamu kiekiu vandens (vandens
lygis matomas skalėje (3)).
Nevirinkite vandens žemiau apatinės ar aukščiau skalės viršutinės atžymos.
4 Uždarykite dangtelį.
5 Pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo (4).
6 Įkiškite laido kištuką į tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
7 Įjung virdulį tuo tikslu įspaudžiant išjungiklį (6) – užsižiebs įjungimo indikatoriaus lemputė.
8 Vandeniui užvirus, virdulys išsijungs automatiškai,
o išjungiklis grįš į pradinę padėtį – lemputė užges.
Jeigu ketinate toliau naudotis virduliu, nebūtina ištraukti maitinimo laido kištuko iš lizdo.
pildami vandenį, stenkitės neviršyti nustatytos
virdulio talpos.
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis
temperatūrinis išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia.
Siekiant iš naujo įjungti arbatinuką po ataušimo
( maždaug 15 min.) reikia nuimti arbatinuką nuo
pagrindo, pripildyti vandeniu, vėl pastatyti ant
pagrindo ir įjungti jį, paspaudžiant mygtuką
(6). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį
šalto vandens.
29
Valymas ir priežiūra
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (8) ir nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu.
Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega
kaasnevad setted: roostetaolised, piima,
mustad. See toimib seoses looduslikult vees
esinevate mineraalidega (kaltsium, magneesium, raud jms.). Taolised värvimuutused ei
ole tingitud seadme väärast töötamisest ja ei
ole selle kasutamisel probleemiks. Setete suurema kogunemise korral tuleb need eemaldada
vastavalt punktile „Katlakivi lahustamine”.
Katlakivi lahustamine
Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks
kasutatakse 6-10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.
●● Avage kaas.
●● Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või valage sellesse
40 g sidrunhapet ja täitke veega. Lülitage veekeetja
sisse.
●● Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes 30
minutiks seisma.
●● Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.
●● Eemaldage filter (8), peske voolava vee all ja paigaldage
seejärel tagasi.
●● Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema ja
valage vesi seejärel välja.
●● Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud tuleb
see nuustikuga üle pühkida ja veega läbi pesta, kui ka
see ei aita, tuleb kogu toimingut korrata.
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugesti.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
30
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
CKE850-002_v04
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
ievainojumus
●● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu
bērnu klātbūtnē.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības
vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam, servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var
būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nepieskarieties tējkannas korpusam
vārīšanas laikā – ierīces pārvietošanai lietojiet tikai tējkannas rokturi.
●● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksimālā līmeņa norādes – vārīšanas
laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
●● Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz šķidrumu.
●● Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens
iet kārsti tvaiki!
CKE850-002_v04
●● Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
●● Ierīci drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu, ja vien
tie atrodas pieaugušo personu
uzraudzībā vai arī ir tikuši informēti
par drošas lietošanas nosacījumiem
un apzinās draudus, kas saistīti ar
ierīces izmantošanu. Bērni, kas nav
sasnieguši 8 gadu vecumu, nedrīkst
tīrīt ierīci vai veikt ar tās uzturēšanu
saistītas darbības. Ierīci un strāvas
padeves vadu jāuzglabā maziem
bērniem nepieejamā vietā, ja vien
bērni nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
●● Ierīci drīkst izmantot personas ar
taustes, fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai kurām nav pieredzes vai
zināšanu par ierīces darbu, bet tikai
stingrā uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un
norādēm attiecībā uz drošu ierīces
izmantošanu.
●● Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Ierīci
drīkst pieslēgt tikai pie maiņstrāvas elektrības
tīkla ar spriegumu atbilstošu norādītam uz ierīces
nominālas tabuliņas.
●● Vienmēr novietojiet tējkannu uz stabilas un līdzenas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda
vai darbvirsmas malai.
●● Neizņemtiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
●● Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
pamatni.
●● Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
●● Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
●● Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
31
●● Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
●● Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
●● Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
●● Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neizslēdzas automātiski.
●● Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nakādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūz varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus un tt.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
7 Rociņa
8 Filtrs pret nosēdumiem
9 Elektrības vada nodalījums
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms izmantošanas izmazgājiet tējkannu iekšā
(tīrīšanas apraksts tālākā instrukcijas daļā),
ielejiet ūdeni līdz ‘max’ līmenim, uzvāriet ūdeni
četras reizes (ikreiz jaunu porciju) un vēlreiz
izmazgājiet.
Tējkannas ieslēgšana un darbošanās
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
Nevāriet ūdeni daudzumā zem apakšējā vai
augšējā līmeņa rādītājā (3).
●● Ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un publiskās vietās, tādās kā:
●● virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba vietās,
●● viesu mājās, viesnīcās un citos dzīvojamos objektos,
●● agrotūrisma saimniecībā,
●● “bed and breakfast” veida ēstuvēs.
Ja ierīce ir lietota gastronomijas biznesa mērķiem,
garantijas nosacījumi mainās.
●● Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,7 l.
ZELMER tējkanna atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Ierīce atbilst KOMISIJAS REGULAS (EK) NR. 1275/2008
nosacījumiem attiecībā uz ekodizaina prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriskā ierīce ir paredzēta lietošanai atbilstošās sprieguma robežās (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
CE Atbilstības deklarācija atradīsiet mājas lapā
www.zelmer.com.
Tējkannas uzbūve
1
2
3
4
5
6
32
Snīpis
Apvalks
Abpusējs ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida bāze
Vāciņa atvēršanas poga
Ieslēgšanas svira (on-off)
B
1 Nospiediet pogu uz vāciņa (5) un tējkannas vāciņš atvērsies.
2 Novietojiet filtru (8) tējkannā – ja agrāk tika izņemts.
3 Ielejiet ūdeni līdz nepieciešamajām līmenim (līmenis
ir redzams rādītājā (3)).
A
4 Aizveriet vāciņu.
5 Uzstādiet tējkannu uz barošanas bāzes (4).
6 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai
ar strāvas drošinātāju.
7 Ieslēdziet tējkannu, spiežot sviru (6) – signāllampiņa
iedegsies.
8 Pēc ūdens uzvārīšanās, tējkanna izslēgsies automātiski
slēdzis atgriezīsies izejas pozīcijā – lampiņa nodzīs.
Ja paredzēta tālāka tējkannas lietošana, nevajag izņemt
elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Jāpievērš uzmanība, lai nepiepildītu tējkannu
virs norādītā tējkannas tilpuma.
Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs.
Lai pēc atdzišanas ierīci atkal ieslēgtu (apm.,
15 min), noņemiet tējkannu no pamatnes, piepildiet ar ūdeni, novietojiet uz pamatnes un ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas slēdzi (9). Tējkannas
atdzišanu var paātrināt, ielejot aukstu ūdeni.
C
Tīrīšana un konservācija
Mazgājiet tējkannu tikai kad tā atvēsinās!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (8) un izmazgājiet zem tekoša ūdens.
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
CKE850-002_v04
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni.
Tējkannas iekšā var atrasties dažādi nogulsnējumi: rūsgani, piena-balti, melni, kuri var
arī peldēt pa ūdens virsu. Tas ir saistīts ar
dabīgo minerālvielu klātbūtni ūdenī (kalcijs,
magnijs, dzelzs u. tml.). Odbarwienia te nie są
spo­wodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią problemu w jego użytkowaniu. Gadījumā,
kad nogulsnējumu ir pārāk daudz, likvidējiet to
saskaņā ar punktu „Katlakmens šķīdināšana”.
Katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Lietojiet 6-10 procentu etiķi vai citronskābi.
●● Atvēret tējkannas vāciņu.
●● Pielejiet uz tējkannu 0,5 l etiķa vai pieberiet 40 g citronskābes un uzpildiet tējkannu līdz maksimālam līmenim. Ieslēdziet tējkannu.
●● Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā
uz apm. 30 minūtēm.
●● Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
●● Izņemiet filtru (9) un nomazgājiet zem tekoša ūdens. Pēc
tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.
●● Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.
●● Gadījumā, ja ierīcē atstāja kaut kādi nogulsnējumi,
noberzējiet tējkannu ar sūkli un nomazgājiet ar ūdeni, un
ja rezultāts nebūs apmierinošs, atkārtojiet visu procesu.
Nenoņemts katlakmens var sabojāt tējkannu.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (pe) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta. Nevajadzīgu
aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā,
jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var
radīt draudus apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
CKE850-002_v04
33
ET
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume alljärgneva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata turvalisuse nõuannetele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et seda saaks ka hiljem
toote kasutamise käigus kasutada.
Elektrilise veekeetja ohutu ja õige
kasutamise juhised
Enne masina kasutamise alustamist tutvuge kogu
kasutusjuhendi sisuga.
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Olge eriti ettevaatlik seadme kasutamisel, kui läheduses on lapsed.
●● Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
●● Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud
parandus võib põhjustada tõsist ohtu
kasutajale. Rikke kõrvaldamiseks
pöörduge teeninduskeskusse.
●● Ärge puudutage teekannu metallkorpust vee keetmise ajal – tõstke kannu,
hoides alati ainult käepidemest.
●● Vee sissevalamisel ärge kunagi ületage tähist „max”, või lubatud maksimaalse taseme tähist – keemise ajal
tuline vesi võib välja pritsida.
●● Ärge laske sisemisel vooluringil märjaks saada.
●● Olge ettevaatlikud kannust väljuva
auru suhtes vee keetmise ajal.
34
●● Enne puhastamist laske teekannul
täielikult maha jahtuda.
●● Seda seadet võivad kasutada lapsed
alates 8. eluaastast, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise kohta ja
nad mõistavad sellega seotud ohte.
Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega
hooldada. Seadet ja toitejuhet tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
●● Seadet võivad kasutada piiratud
füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste
võimetega või seadmega töötamise
kogemusi või teadmisi mitte omavad
inimesed, kuid ainult järelvalve all või
peale eelnevat, mõistetud, võimalike
ohtude selgitust ja seadme ohutut
kasutamist käsitlevat instrueerimist.
●● Tuleb veenduda, et lapsed seadmega ei mängiks.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Ühendage
seade alati vooluvõrgu (ainult vahelduvvool) pessa, mille pinge vastab seadme andmeplaadil
esitatule.
●● Paigaldage elektrikann alati kuivale, siledale ja kindlale pinnale; ärge jätke toitejuhet üle tööpinna serva
rippuma.
●● Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates juhtmest.
●● Teekannu võib kasutada ainult koos originaalalusega.
●● Teekann on ette nähtud ainult vee keetmiseks.
●● Ärge avage kannu mõne aja jooksul pärast kasutamist
– kannust väljuv aur on väga tuline.
●● Ärge pange teekannu kuumade asjade peale või
nende lähedusse.
●● Ärge kastke seadet ega alust vette vee sissevalamisel
või pesemisel.
●● Kui sisemised elektriosad või alus ise on saanud märjaks, siis enne teekannu sisselülitamist, tuleb neid korralikult kuivatada.
CKE850-002_v04
●● Ärge lülitage teekann sisse ilma veeta.
●● Enne kannu sisselülitamist sulgege kaas, muidu seade
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Enne esimest kasutamist tuleb veekeetja seest
puhtaks pesta (pesemise viis on kirjeldatud
juhendi hilisemas osas), täita veega kuni „max”
märgistuseni, keeta vett neli korda (iga kord
vett vahetades) ja uuesti puhtaks pesta.
ei lülitu automaatselt välja.
●● Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke. Seega võib eemaldada ka vajalikke graafilisi
infosümboleid: märgistusi, hoiatusmärke jne.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
JUHISED
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Seade on mõeldud koduseks ja samalaadseks kasutamiseks sellistes kohtades nagu:
●● poodide, kontorite ja muude tööruumide kööginurkades,
●● külaliste poolt hotellides, motellides ja teistes elamuobjektides,
●● turismitaludes,
●● “Bed and breakfast” tüüpi pansionaatides.
Seadme kasutamise puhul kaubanduseesmärkidel
gastronoomia vallas garantiitingimused muutuvad.
●● Ärge kasutage teekann ilma filtrita.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Maht: 1,7 liitrit.
ZELMERi veekeetja vastab nõutavatele normidele.
Seade vastab KOMISJONI MÄÄRUSES (EL) NR 1275/2008
kehtestatud ökodisaini nõuetele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
Elektriseade, ette nähtud kasutamiseks määratletud pingevahemikes (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
Ühilduvusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.zelmer.com.
Veekeetja ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tila
Korpus
Kahepoolne veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Kaane avamise nupp
Lülitikang (on-off)
Käepide
Filter
Ühendusjuhtme peidik
CKE850-002_v04
A
Veekeetja kasutamine ja toimimine
B
1 Vajutage kaanel (5) olevat nuppu ja avage veekeetja kaas.
2 Asetage filter (8) veekeetjasse – juhul, kui see oli eemaldatud.
3 Täiteke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on näha
näidikul (3)).
Ärge keetke näidiku (3) alumisest märgist väiksemat või ülemisest märgist suuremat veekogust.
4 Sulgege kaan.
5 Asetage veekeetja toitealusele (4).
6 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu maandatud
pistikupessa.
7 Lülita teekann sisse lülitile (6) vajutades – märgutuli süttib põlema.
8 Peale vee keemaminemist lülitub veekeetja automaatselt
välja, lüliti pöördub tagasi lähteasendisse – lamp kustub.
Kui soovite veekeetjat edasi kasutada, ei pea ühendusjuhet
pistikupesast kindlasti eemaldama.
Pöörake tähelepanu, et veega täitmisel ei ületaks veekeetja nominaalset mahutavust.
Tühja veekeetja ühendamise korral lülitab termolüliti pinge automaatselt välja.
Veekeetja uueks sisselülitamiseks peale jahtumist (umb 15 min), tuleb see aluselt eemaldada,
täita veega, asetada uuesti alusele ja lülitada,
hoovale (6) vajutades, sisse. Veekeetja jahtumist võib, sellesse külma vett valades, kiirendada.
Puhastamine ja hooldamine
C
Puhastage ainult külma veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik seinakontaktist välja.
2 Eemaldage filter (8) ja peske seda voolava vee all.
3 Puhastage seest märja, nõudepesuvahendiga niisutatud
lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sisemiselt ja välimiselt
seinalt pühkige neid äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputage veekeetjat puhta veega.
35
Arbatinuko viduje gali atsirasti įvairių nuosėdų:
panašios į rudis, pieno, juodos, kurios taip pat
gali buti ir vandenyje. Taip atsitinka dėl naturaliai esančių mineralų vandenyje (kalkės, geležis, magnis ir t.t.). Šios nosėdos atsiranda ne
dėl blogo įrenginio darbo, ir nedaro problemos
įrenginio naudojimui. Tuo atveju, kai atsiranda
daugiau nuosėdų, reikia jas pašalinti pagal
instrukcijos punktą “Nuosėdų šalinimas”.
Nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6-10
procentų actas arba citrinos rūgštis.
●● Atidarykite virdulio dangtelį.
●● Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto, arba pridėkite 40 g citrinos
rūgšties ir pripilkite iki pilno vandens. Įjunkite abatinuką.
●● Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip
apie 30 minučių.
●● Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.
●● Išimkite filtrą (8) ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu,
o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.
●● Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirinkite ir išpilkite vandenį.
●● Jeigu įrenginyje dar liko kokios nuosėdos, reikia jas išimti
virtuvine kempine ir gerai išplauti dar kartą, jeigu tai
nepadeda, visą procesą pakartoti.
Katlakivi mitte-eemaldamine võib põhjustada
teekannu kahjustusi.
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega. Ei ole see
raske ega liiga kallis. Selleks:
viige kartongist pakend vanapaberi kogumispunkti, visake polüetüleenkiled plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri.
Kasutuskõlbamatu seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote
koostisosad võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
36
CKE850-002_v04
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Special attention is necessary when
the kettle is used in the presence of
children.
●● Do not operate the appliance if the
power cord is damaged or the kettle
body is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Only qualified staff may make repairs
of the appliance. A wrongly done
repair my cause a serious threat
to the user. It may also result in
a cancellation of the warranty. In case
any defects occur, we recommend
that you take the appliance to
a specialist service point.
●● Do not touch the main body of the
kettle when water is boiling – use
only the handle to move it.
●● Do not fill the kettle beyond the
maximum fill indicator „max” – water
might spatter out of the kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the
connecting cord.
CKE850-002_v04
●● Mind the steam coming out of the
kettle while water is boiling.
●● Allow the kettle to cool completely
before cleaning it.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating plate.
●● Place the kettle on a stable, even and flat surface; the
connecting cord may not hang over the edge of the
surface on which the kettle is placed.
●● Do not remove the plug from the outlet by pulling by
the cord.
●● The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-specific.
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
37
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base,
carefully dry these elements before plugging the kettle
into the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● in shops, offices and other similar working
environments;
●● in farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
type environments;
●● in bed and breakfast type environments.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
●● Do not use the kettle without a filter.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1,7 liter capacity.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
This device complies with Commission Regulation (EC) no.
1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
For CE marking declaration of conformity please visit the
manufacturer's website at www.zelmer.com.
A
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spout
Kettle body
Dual water indicator
Revolving power base
Lid release button
On/off lever (on-off)
Handle
Anti-deposit filter
Storage space for the connecting cord
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the first use, wash the kettle inside
(for washing instructions see “Cleaning and
maintenance”), fill it with water up to the “max”
level, and let it boil four times (use fresh water
each time) and wash again.
Operating instructions of the electric
kettle
B
1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
2 Place the filter (8) in the kettle – if it was taken out before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water
(the level is visible on the indicator (3)).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (3).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (4).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin – the upper part of the kettle body will
light up.
7 Turn the kettle on by pressing the lever (6) – the indicator
light will come on.
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
Be careful not to fill up with water beyond the
nominal capacity when pouring water into the
kettle.
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off automatically by
a thermal device.
38
CKE850-002_v04
To switch on the kettle after it has cooled down
(about 15 min), remove it from the base, fill with
water, replace on the base and switch on by
pressing the switch (6). The cooling down of
the kettle can be accelerated by pouring cold
water into the kettle.
Cleaning and maintenance
C
Always clean a cold kettle!
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Remove filter (8) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
●● Open the lid.
●● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle
with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
●● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
●● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
●● Remove the filter (8) and rinse it under running water.
Replace the filter.
●● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
●● If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
Negligence in descaling the kettle may results
in its damage.
CKE850-002_v04
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
39
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement