Zelmer ZCK1272X (17Z018) User Manual

Zelmer ZCK1272X (17Z018) User Manual

UWAGA!

Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elek trycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzą­ dzenia oraz wyposażonym w kołek ochronny.

Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.

Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.

Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.

Używaj czajnika tylko do gotowania wody.

Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary wodnej na zewnątrz czajnika.

Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich pobliżu.

Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej w wodzie podczas napełniania lub mycia.

W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je wysusz.

Nie uruchamiaj czajnika bez wody.

Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała wówczas automatyczny wyłącznik.

Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergen tów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne sym bole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.

Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddziel nego układu zdalnej regulacji.

WSKAZÓWKA

Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:

● w sklepach, urzędach i innych podobnych miej scach pracy; w gospodarstwach rolnych; w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach

● mieszkalnych; w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.

W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.

17Z018-001_v06

Nie używaj czajnika bez filtra.

Czajnik bardzo szybko gotuje wodę i pobiera około

10 A prądu z instalacji elektrycznej.

Sprawdź, czy zastosowane bezpieczniki sieci, przysto sowane są do takiego poboru prądu. W czasie gotowa nia wody odłącz inne urządzenia z tego obwodu.

Dane techniczne

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.

Pojemność 1,7 litra.

Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMI -

SJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.

A

Budowa czajnika

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

3

4

1

2

Lampka

Korpus stalowy

Dzióbek

Blokada pokrywki

Pokrywka

Obudowa rączki

Rączka

Wskaźnik poziomu wody

Wyłącznik

Podstawa korpusu

Przewód przyłączeniowy

Schowek na przewód przyłączeniowy

Filtr antyosadowy

Podstawka zasilająca

Przygotowanie czajnika do pracy

Przed pierwszym użyciem czajnika należy umyć go wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej części instrukcji), napełnić wodą do poziomu „max”, a następnie czterokrotnie zagotować wodę (każdorazowo świeżą porcję) i ponownie umyć.

Obsługa i działanie czajnika

B

1

2

Naciśnij przycisk na pokrywce

(4)

i otwórz pokrywę czajnika.

Umieść filtr

(13)

w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.

3

Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom widoczny jest na wskaźniku

(8)

).

Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub powyżej górnego poziomu na wskaźniku (8).

4

5

Zamknij pokrywkę.

Postaw czajnik na podstwce zasilającej

(14)

.

5

6

Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci z kołkiem ochronnym.

7

Włącz czajnik naciskając dźwignię

(9)

– zaświeci się lampka sygnalizacyjna.

8

Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie, wyłącznik powróci do pozycji wyjściowej – lampka zgaśnie.

Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączenio wego z gniazdka zasilającego.

Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać znamionowej pojemności czajnika podczas nalewania wody.

W przypadku załączenia pustego czajnika nastąpi automatyczne odłączenie napięcia przez wyłącznik termiczny.

W celu ponownego włączenia czajnika po ostygnięciu (ok. 15 min), należy zdjąć go z pod stawy, nalać wody, ponownie go tam postawić i włączyć czajnik naciskając wyłącznik (9).

Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wle wając do niego zimną wodę.

Czyszczenie i konserwacja

C

Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku na około 30 minut.

Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.

Wyjmij filtr

(13)

i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.

Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj, a następnie wylej wodę.

Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga należy powtórzyć cały proces.

Zaniechanie odkamieniania czajnika może spo wodować jego uszkodzenie.

Ekologia – Zadbajmy o środowisko

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kar tonowe przekaż na makulaturę, worki z poliety lenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu nie bezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!

Czyść tylko zimny czajnik!

1

Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.

2

Wyjmij filtr

(13)

.

3

Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.

W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych i zewnętrz nych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.

4

Czajnik wypłucz czystą wodą.

Wewnątrz czajnika mogą występować różne osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne, które również mogą unosić się na wodzie. Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów natural nie występujących w wodzie (wapń, magnez, żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo wodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią problemu w jego użytkowaniu. W przypadku większego nagroma dzenia osadów, należy je usunąć według punktu „Rozpuszczanie kamienia”.

6

Rozpuszczanie kamienia

W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się

6­10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.

Otwórz pokrywkę

(5)

czajnika.

Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g kwa sku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz czajnik.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do prze pisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

17Z018-001_v06

CZ

Vážení zákazníci!

Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.

Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.

Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.

Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.

Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné použití varné konvice

Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsa hem celého návodu k použití.

NEBEZPEČÍ!/POZOR!

Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz

Dbejte zvýšené opatrnosti při použití konvice v přítomnosti dětí.

Pokud je přívodní šňůra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.

Jesliže je neoddělitelná přívodní

šňůra poškozená, je nutné ji vymě nit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.

Neodborně provedená oprava může způsobit poruchu přístroje, který pak může být nebezpečný pro uživatele.

V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.

V průběhu vaření vody se nedotý kejte kovových části konvice, při pře nášení uchopte konvici za rukojeť.

Nenaplňujte konvici vodou nad značku

„max“

, může to způsobit náhlé a nekontrolované vylití horké vody v průběhu vaření.

Dbejte aby nedošlo k namočení pří vodní šňůry a zástrčky.

Buďte opatrní, v průběhu vaření vychází z konvice horká pára, hrozí nebezpečí opaření.

Před čištěním nechte varnou konvici vychladnout.

Zařízení mohou obsluhovat děti starší 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo budou poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí případ nému nebezpečí. Děti mladší 8 let nesmí bez dozoru dospělých osob čistit nebo provádět údržbu zařízení.

Zařízení a napájecí kabel uchová vejte na místě nepřístupném dětem mladším 8 let.

Spotřebič mohou používat osoby s fyzickým, senzorickým a mentál ním omezením a osoby nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči, ale výhradně pod dohledem nebo po předchozím srozumitelném vyjasnění možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.

Ujistěte se, že si děti se spotřebičem nehrají.

POZOR!

Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození majetku

Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě

(pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.

Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.

Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za šňůru.

Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem

ZELMER určeným k danému typu konvice.

Konvici používejte pouze k vaření a ohřívání vody.

Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.

Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blíz kosti.

17Z018-001_v06

7

8

Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici ani podstavec do vody.

V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před dalším použitím důkladně osušit.

Nezapínejte prázdnou konvici.

Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungo valo by automatické vypínání.

K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze, pasty, apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé popisy a piktogramy uvedené na spotřebiči.

Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálko vého ovládání.

8

9

7

Rukojeť

Stupnice

Vypínač

10

Spodní část konvice

11

Přívodní šňůra

12

13

Schránka na přívodní šňůru

Filtr proti usazeninám

14

Podstavec

Příprava a použití varné konvice

Před prvním použitím vymyjte vnitřek konvice

(způsob popsán v jiné části návodu), potom naplňte konvici vodou až do úrovně „MAX“ a uveďte vodu do varu, vodu vyměňte a opět uveďte do varu. Tento úkon opakujte 4x.

POKYNY

Informace o výrobku a pokyny k použití

Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným

účelům v takových místnostech jako jsou:

● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných místech na pracovišti, pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech, agroturistických hospodářstvích,

● penziony typu „bed and breakfast“.

Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční podmínky.

Nepoužívejte konvici bez filtru.

Konvičky velmi rychle přivádějí vodu k varu a odběr proude se pohybuje kolem 10 A.

Zkontrolujte jestli vaše síť a jištění je přizpůsobené takovému odběru proudu. V průběhu používání varné konvice nepoužívejte jiné spotřebiče na stejném síťo vém okruhu.

Technické údaje

Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého přístroje.

Pojemność 1,7 litra.

Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro požadavky týkající se ekoprojektu.

A

Korpus konvičky

3

4

1

2

5

6

Kontrolka

Ocelový plášť

Nálevka

Zámek víka

Víko

Povrch rukojeti

Obsluha a provoz konvičky

B

1

Zmáčknete tlačítko pro otevření víka

(4)

– víko konvičky se otevře.

2

Pokud jste vytáhnuli filtr

(13)

, nasaďte jej zpět na své místo.

3

Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina je viditelná na stupnici

(8)

).

Nevařte menší množství vody než ukazuje spodní část stupnice (8).

4

5

6

Zavřete víko.

Postavte konvici na podstavec

(14)

.

Zasuňte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.

7

Zmáčknutím tlačítka zapněte konvičku

(9)

– kontrolka se rozsvítí.

8

Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne, vypínač se vrátí do původní pozice, kontrolka zhasne.

Budete li konvici pravidelně používat není nutno vytahovat zástrčku ze zásuvky.

Dbejte aby nebyla překročená maximální pří pustná hladina vody v konvici.

V případě zapnutí prázdné konvice, dojde k automatickému vypnutí konvice tepelnou pojist kou.

Za účelem opětovného zapnutí konvice po vychladnutí (cca 15 min.), ji sejměte z pod stavce, nalejte do ní vodu, postavte zpět na podstavec a zapněte konvici vypínačem.

Vychladnutí konvice lze urychlit, jestliže do ní nalejete studenou vodu.

17Z018-001_v06

Čištění a údržba

Čistěte konvici jen pokud je ochlazená!

C

1

2

Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.

Vyjměte filtr

(13)

.

3

Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím pro středkem na nádobí.

Vodní nános na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete hadříkem smáčeným v octu.

4

Potom konvici propláchněte čistou vodu.

Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé, které mohou plavat na hladině vody. Příčinou jsou minerály, které se přirozeně vyskytují ve vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabar vení není způsobeno špatnou prací přístroje a nestanoví žádné zábrany v dalším používání.

V případě většího nahromazení nánosů, je odstraňte podle bodu „Odstraňování vodního kamene”.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříz nutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.

Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.

BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektiv ního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy

Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.

Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních stře discích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky

ZELMER – viz. www.zelmer.cz

Odstraňování vodního kamene

V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6­10 procentní ocet nebo kyselinu citrónovou.

Otevřete víko

(5)

konvice.

Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo přidejte do konvice

40 g kyseliny citrónové a dolejte doplna vodou. Zapněte konvici.

Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte v konvici cca 30 minut.

Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.

Vyjměte filtr

(13)

, umyjte ho pod tekoucí vodou a následně ho vložte na své místo.

Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu a následně vodu vylejte.

Jestliže zůstaly ve spotřebiči ještě zbytky nánosu, vyčis těte ho houbičkou a umyjte vodou, jestliže to nepomůže, je nutné celý proces opakovat.

Vodní kámen je nutno pravidelně odstraňovat, v opačném případě může dojít k poškození varné konvice.

Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE­HD, PE­LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.

17Z018-001_v06

Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zaří zení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.

Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího ozná mení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpi sům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, este tických nebo jiných důvodů.

9

SK

Vážení zákazníci!

Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.

Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám pou žívat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.

Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj v ďalšom období používania výrobku.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho používania elektrickej varnej kanvice

Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte s obsahom celého návodu na obsluhu.

NEBEZPEČENSTVO! /

UPOZORNENIE!

Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť

Dodržuj zvláštnu opatrnosť počas práce s kanvicou za prítomnosti detí.

Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený, alebo je viditeľne poškodená izolácia.

V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu, v autorizovanom servis nom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku porane nia prúdom.

Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa.

V prípade poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.

Nedotýkaj sa kovového telesa kan vice počas varenia – na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.

Nenapĺňaj kanvicu nad úroveň

„max“

, alebo nad maximálne ozna -

10

● čený objem – počas varenia môže z nej vriaca voda vystrekovať.

Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku napájacieho kábla.

Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas varenia dostáva von.

Pred čistením má kanvica úplne vychladnúť.

Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré dovŕšili 8 rok života, ak sú pod dohľadom dospelej osoby, alebo ak boli príslušne preškolené o bezpeč nom používaní zariadenia a chápu riziká súvisiace s jeho používaním.

Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života, nemôžu bez dohľadu dospelej osoby zariadenie používať ani čistiť. Zaria denie a napájací kábel skladujte na mieste nedostupnom pre deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života.

Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslo vými alebo mentálnymi schopnos ťami, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používa ním tohto zariadenia, ale výlučne pod stálym dozorom alebo po ich predo -

šlom starostlivom oboznámení s mož nými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.

Dbajte na to, aby sa deti so spotrebi čom nehrali.

POZOR!

Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť škodu na majetku

Spotrebič zapájajte iba do zásuvky rozvodu elektrickej energie (so striedavým prúdom) s napätím zhodným s údajmi na typovom štítku spotrebiča a vybavenou bezpečnostným kolíkom.

17Z018-001_v06

Kanvicu postavte vždy na stabilnom, rovnom a plo chom povrchu; napájací kábel nemôže visieť cez hrany stola alebo cez pracovnú dosku linky, ani sa nesmie dotýkať horúcich povrchov.

Nevyťahuj zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.

Kanvica môže byť používaný iba s pripojenou napája cou podložkou, určenou pre daný typ.

Kanvicu používaj iba na varenie vody.

Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže nastať stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkaj -

šej strane kanvice.

Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich blízkosti.

Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody počas napĺňania alebo umývania.

V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným zapojením do siete ich dôkladne vysuš.

Nezapínaj kanvicu bez vody.

Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy nebude fungovať automatický vypínač.

Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty v podobe emulzií, mliečka, pást atď. Tieto môžu okrem iného odstrániť informačné grafické symboly ako stup nice, označenia, výstražné znaky a pod.

Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.

POKYN

Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú používania

Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na

účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:

● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kancelá riach a v iných pracovných priestoroch, pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,

● v agroturistických zariadeniach,

V prípade, ak bude používané za účelom gastrono mického biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.

Nepoužívaj kanvicu bez filtra.

V kanviciach veľmi rýchle zovrie voda a odber elektric kého prúdu sa pohybuje okolo 10 A.

Prever, či použité sieťové poistky sú prispôsobené na takýto odber výkonu.

17Z018-001_v06

Technické údaje

Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.

Menovitý objem: 1,7 l.

Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIA -

DENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na eko dizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.

A

Korpus kanvice

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

3

4

1

2

Žiarovka

Kovové teleso

Lievik

Blokáda veka

Veko

Kryt úchytky

Úchytka

Ukazovateľ hladiny vody

Vypínač

Podložka telesa

Prípojný kábel

Schránka na prívodovú šnúru

Vodoznak so stupnicou

Napájacia podložka

Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie a činnosť

Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra umyť (spôsob umytia uvedený v ďalšej časti návodu), naplniť vodou na úroveň „max“ a následne štyrikrát uvariť vodu (zakaždým novú dávku) a opätovne umyť.

Obsluha a prevádzka kanvice

B

1

Stlačte tlačítko na otváranie veka

(4)

– veko kanvice sa otvorí.

2

Uložiť filter

(13)

do kanvice – pokiaľ bol predtým vybratý.

3

Naplň kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je viditeľná na ukazovateli

(8)

).

Nevar vodu v množstve pod dolnou hladinou na ukazovateli (8).

4

Zatvor pokrievku.

5

Postav kanvicu na napájaciu podložku

(14)

.

6

Zasuň zástrčku prípojného kábla do sieťovej zásuvky s ochranným kolíkom.

7

Stlačením tlačítka zapnite kanvicu

(9)

– signálne sve tielko sa rozsvieti.

8

Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.

Pokiaľ sa predpokladá ďalšie používanie kanvice, nie je nutné vyťahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej zásuvky.

11

Treba dbať na to, aby nebol prekročený meno vitý objem kanvice počas nalievania vody.

V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kan vice, termostatický vypínač automaticky pre ruší tok elektrickej energie.

Pre opätovné použitie kancice po jej vychlad nutí (pribl. 15 min.), je potrebné ju odobrať z konzoly, naliať do nej vodu, postaviť na pôvodné miesto a zapnúť kanvicu stlačením vypínača (9). Chladenie rýchlovarnej kanvice môžete urýchliť tak, že do jej vnútra nalejete studenú vodu.

Čistenie a údržba

Čistiť iba studenú kanvicu!

C

1

2

Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.

Vyber filter

(13)

.

3

Vonkajšie plochy čistiť mäkkou handričkou navlhčenou prípravkom na umývanie riadu.

Na odstránenie usadenín vodného kameňa z vnútorných i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou v octe.

4

Kanvicu opláchni čistou vodou.

Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhro maždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi, mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magné zium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prí pade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode

„Odstraňovanie vodného kameňa”.

Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu vylejte.

V prípade, že v kanvici zostali ešte nejaké usadeniny, je potrebné ju vytrieť utierkou a opláchnuť vodou. Ak by to nepomáhalo, zopakujte celý proces odnova.

Zanedbanie odstraňovania vodného kameňa z kanvice môže spôsobiť jeho poškodenie.

Ekologicky vhodná likvidácia

Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu

(PE, PE­HD, PE­LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.

Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyra dený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstrá nenie (odrezanie), prístroj tak bude nepouži teľný.

Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.

Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.

Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.

BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospot rebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.

Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servis ných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doru čené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH

SERVISOV.

Odstraňovanie vodného kameňa

V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa použí vame 6­10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.

Otvorte veko

(5)

rýchlovarnej kanvice.

Do kanvice nalejte 0,5 l octu alebo nasypte 40 g kyseliny citrónovej a doplňte vodou po hornú hranicu. Rýchlo varnú kanvicu zapnite.

Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu približne 30 minút.

Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.

Vyberte filter

(13)

a umyte ho pod tečúcou vodou.

Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.

12

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použi tím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.

Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchod ných, dizajnových alebo iných dôvodov.

17Z018-001_v06

HU

Tisztelt Vásárló!

Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.

A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy hasz náljon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a ter mékhez lettek kifejlesztve.

Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasí tást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírások nak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.

Az elektromos vízforraló biztonságos és helyes használatával kapcsolatos előírások

A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást.

VESZÉLY! / VIGYÁZAT!

A biztonsági előírások be nem tartása sérülésekhez vezet

Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül óvatosan.

Tartózkodjon a vízforraló bekapcso lásától, amennyiben a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan meg lett rongálva.

Ha a fixen beépített hálózati veze ték megsérül, azt ­ a veszélyhelyzet elkerülése érdekében ­ a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell cseréltetni újra.

A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végez heti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén for duljon a szakszervízhez.

Tartózkodjon a vízforraló fémtestének

érintésétől főzés közben, ehelyett használja a készülék fogantyúját.

Nem szabad a tartályt a „

max

” fel irat, vagy a megjelölt maximális űrtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.

17Z018-001_v06

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön érintkezésbe víz zel vagy bármi más folyadékkal.

Ügyeljen a forralás közben felszálló gőzökre.

Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, akik felügyelet alatt találhatók illetve ki lettek oktatva a készülék biztonságos használatát illetően és tisztában vannak a hasz nálattal kapcsolatos kockázatokkal.

A 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt felügyelete nélkül nem tisztíthatják a készüléket illetve nem végezhet nek el rajta karbantartási tevékeny séget. A készüléket és a tápkábelt

8 évnél fiatalabb gyerekek számára el nem érhető helyen kell tartani.

A berendezést használhatják fizikai,

érzékelési és pszichikai képessége ikben korlátozott személyek, vagy olyanok akik nem ismerik a készü léket, vagy nincs tapasztalatuk vele, de kizárólag felügyelettel, vagy miu tán érthetően kioktatták őket a lehet séges veszélyekről, és elmagyaráz ták nekik, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni.

Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.

VIGYÁZAT!

Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek teszi ki a tulajdonát

A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján fel tüntetett feszültségű, és földeléssel ellátott elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).

Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre; a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról, vagy a konyhai munkalapról és nem érhet forró felülethez.

13

Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.

A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal szabad működtetni.

A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.

Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat a készülék külsején.

Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is tárolja forró tárgyak közelében.

A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás köz ben tilos vízbe tenni.

A belső elektromos részek, és az aljzat elöntése esetén újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa ki a készüléket.

Ne használja a készüléket víz nélkül.

Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata megszakító nem fog működni.

Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió, tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.

Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető jelzéseket, és ehhez hasonlókat.

A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoz tatni.

Kanna építése

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

Működés jelző LED

Acél test

Tölcsér

Fedél retesz kapcsoló

Fedél

A kanna fogantyújának borítója

Fogantyú fogórész

Vízszínt jelző

Kapcsoló (ki­és bekapcsoló gomb)

Aljzat

11

12

13

Hálózati kábel

Kábelfeltekerés

Lerakodás ellenes vízszűrő

14

Csatlakozó alapzat

A

A készülék előkészítése, bekapcsolása és működése

Első használatbavétel előtt mossa le a készü lék külsejét (a lemosás módját ld. a használati

útmutató további részében), töltse fel a készü lék tartályát a „max” szintig, majd ezt követően négyszer egymás után forraljon fel benne vizet

(mindig új adagot). Ezt követően újra mossa le a készüléket.

JAVASLAT

Információk a a termékről és felhasználási javaslatok

A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken tör ténő felhasználásra készült, mint például:

● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb munkahelyeken, hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei

által történő igénybevételre,

● falusi vendéglátási szálláshelyeken,

„bed and breakfast” típusú panziókban.

A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia fel tételei módosulnak.

Ne használja a készüléket szűrő nélkül.

A vízforroló nagyon gyorsan forralja fel a vizet és a vil lanyberendezésből átveszi kb. 10 A­t.

Ellenőrizze, hogy az alkalmazott hálózati biztosítékok alkalmasak­e az ilyen volumenű áramfelvételre.

Műszaki adataik

A műszaki paraméterek a törzslapon olvashatók.

Névleges űrtartalom: 1,7 l.

A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK

SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követel ményekről.

14

Vízforraló működése és kezelése

B

1

Nyomja be a fedő gombját – vízforralófedő kinyílik.

2

Helyezze bele a szűrőt a készülékbe – amennyiben előtte el lett távolítva.

3

Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.

(A vízszint magassága a skálán látható

(8)

).

Ne forraljon a vízszintjelző (8) alsó jelénél alacsonyabb vagy a felső szintjét meghaladó mennyiségű vizet.

4

5

Zárja le a felelet.

Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.

6

Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval fel szerelt konnektorhoz.

7

Nyomja be a kart, hogy bekapcsolja a vízforralót

(9)

– a működést jelző LED fel fog gyulladni.

8

Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatiku san le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti hely zetbe – a LED jelző kialszik.

Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szük séges kihúzni a konnektorból.

17Z018-001_v06

A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a készülék tartályának névleges űrtartalmát.

A vízkő eltávolítás elmulasztása a készülék meghibásodásához vezethet.

Üres készülék bekapcsolása esetén a bizton sági termosztát automatikusan megszakítja az

áramellátást.

Miután a vízforraló kihűlt (kb. 15 perc), az ismé telt bekapcsolásához le kell venni a talpáról, fel kell önteni vízzel, majd visszatenni, és a kap csoló megnyomásával be kell kapcsolni (9).

A teafőző kihűlését meg lehet gyorsítani, ha hideg vizet öntenek bele.

Tisztítás és karbantartás

C

1

Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.

2

Vegye ki a szűrőt

(13)

.

3

Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe mártott puha ruhadarabbal.

Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és külső felületéről a leülepedett vízkövet.

4

Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.

A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad elvé gezni!

A teafőző belsejében különféle üledékek kelet kezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete, amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszí nére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok

(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik.

Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés hibás működése okozza, és nem jelentenek problémát a használatában. Nagyobb mennyi ségű üledék felgyülemlése esetén azt a „Vízkő oldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell távolítani.

Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket

A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulla dékgyűjtő helyre.

A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.

A fém alkatrészeket leadni a MÉH­be.

Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!

Vízkőoldás

A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani. Erre a célra 6­10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet használni.

Nyissa fel a vízforraló fedelét

(5)

.

Öntsön a teafőzőbe 0,5 l ecetet, vagy adjon a teafőzőhöz

40 g citromsavat, és töltse fel teljesen vízzel. Kapcsolja be a teafőzőt.

Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőző ben körülbelül 30 percre.

Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.

Vegye ki a szűrőt

(13)

, és mossa el folyó víz alatt, majd tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.

Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd

öntse ki a vizet.

Ha a készülékben maradt még valami üledék, azt egy szivaccsal ki kell törölni, ha pedig ez nem segít, meg kell ismételni az egész eljárást.

17Z018-001_v06

Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendel tetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.

Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogsza bályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.

15

RO

Stimaţi Clienţi!

Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun­ venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.

Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.

Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.

Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării apara tului.

Indicaţii privind siguranţa şi folosirea adecvată a fierbătorului electric

Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate instrucţiunile de utilizare.

PERICOL! / ATENŢIONARE!

Nerespectarea regulilor poate provoca răni

Fiţi deosebit de atent când folosiţi fierbătorul în preajma copiilor.

Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul de alimentare prezintă defecţiuni sau dacă obser vaţi deteriorări ale carcasei sale.

În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se deteriorează trebuie să­l schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.

Reparaţiile aparatului pot fi efectu ate numai de către personalul cali ficat. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care intervin defecţiuni, adresaţi­vă punctului specializat de servis.

Nu atingeţi carcasa metalică a apa ratului în timp ce apa se fierbe – folo siţi numai mânerul fierbătorului pen tru a­l muta.

Nu umpleţi fierbătorul peste capaci tatea maximă marcată pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi marginile vasului.

Fiţi atent(ă) să nu udaţi ştecărul cablului de alimentare.

Fiţi atent(ă) la aburul care se degajă

în timpul fierberii.

Înainte de curăţare, fierbătorul tre buie lăsat să se răcească complet.

Dispozitivul poate fi deservit de copii

în vârstă de 8 ani numai atunci când aceştia se află sub supraveghere sau au primit instrucţiuni cu privire la folosirea în siguranţă a dispoziti vului şi înţeleg care sunt pericolele aferente. Copii sub vârsta de 8 ani nu por curăţa sau realiza activităţi de întreţinere a dispozitivului, fără supravegherea persoanelor adulte.

Dispozitivul şi cablul de alimentare trebuie depozitate în locuri care nu se află la îndemâna copiilor sub vâr sta de 8 ani.

Acest dispozitiv poate fi folosit de persoane cu capacităţi fizice, sen zoriale şi mentale limitate şi de către persoanele fără experienţă care nu cunosc dispozitivul, dar numai sub supraveghere sau dacă înainte de folosire le­au fost explicate în mod foarte clar pericolele şi au fost instru ite cu privire la modul de folosire în siguranţă a dispozitivului.

Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel încât copii să nu aibă posibilitatea de a se juca cu acesta.

16

17Z018-001_v06

ATENŢIE!

Nerespectarea poate provoca pagube materiale

Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului şi echipată în pin protector.

Aşezaţi tot timpul ceainicul pe o suprafaţă stabilă, netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să atingă suprafaţa fierbinte.

Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul de alimentare.

Ceainicul poate fi folosit doar când este cuplat la suportul de alimentare prevăzut pentru tipul respectiv de aparat.

Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.

Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei – pot fi degajaţi vapori de apă.

Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apro pierea lor.

Nu puneţi în apă nici baza de alimentare, nici fierbăto rul, atunci când îl umpleţi sau îl spălaţi.

În cazul în care aţi turnat apă peste elementele elec trice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare, uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea punere în funcţiune a fierbătorului.

Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.

Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu funcţionează întrerupătorul automat.

Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise, pre cum standardele, marcajele, semnele de avertizare ş.a.

Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.

Tipul de fierbător prezentat în instrucţiunile de faţă fierbe foarte repede apa, la o intensitate a curentului de cca. 10 A în instalaţia electrică.

Verificaţi dacă toate contactele de protecţie sunt adec vate unui asemenea nivel al intensităţii curentului.

Când se fierbe apa, decuplaţi alte aparate de la acel circuit electric.

Date tehnice

Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii teh nice a produsului.

Capacitatea vasului – 1,7 l.

Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI

(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire la eco­proiect.

A

Structura ceainicului

2

3

4

5

1

6

Bec de control

Carcasă

Ciocul vasului

Buton pentru deschiderea capacului

Capac

Carcasa mânerului

7

8

9

10

Mânerul fierbătorului electric

Indicator pentru nivelul apei

Comutator Pornire/Oprire

Baza de alimentare

11

12

13

14

Cablu de alimentare

Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare

Filtru împotriva depunerilor de calcar

Bază de alimentare detaşabilă

Pregătirea fierbătorului pentru utilizare

Înainte de prima utilizare a fierbătorului, acesta trebuie spălat pe dinăuntru (modul de spălare este descris la punctul „Curăţare şi conser vare”). Umpleţi fierbătorul cu apă până la nive lul maxim, fierbeţi de patru ori apă (de fiecare dată schimbaţi apa) şi pe urmă spălaţi.

INDICAŢII

Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia

Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în locuri de genul:

● bucătărie anexă pentru personal în magazine, biro uri şi alte medii de lucru, oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit, gospodării agroturistice,

● pensionate tip „bed and breakfast”.

În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale

în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.

Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.

17Z018-001_v06

Modalitatea de utilizare şi funcţionarea fierbătorului

B

1

Apăsaţi butonul capacului

(4)

– se deschide capacul fier bătorului electric.

2

Aşezaţi filtrul

(13)

în fierbător – dacă a fost scos mai înainte.

3

Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul este vizibil pe indicator

(8)

).

17

Nu fierbeţi o cantitate mai mică de apă decât nivelul minim prevăzut sau mai mare decât nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe indicator (8)).

4

Închideţi capacul.

5

Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare

(14)

.

6

Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei electrice prevăzute cu contact de protecţie.

7

Puneţi în funcţiune fierbătorul apăsând butonul

(9)

– se aprinde beculeţul de semnalizare.

8

După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat; comutatorul revine la poziţia iniţială, beculeţul se stinge.

Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric, nu este necesară scoaterea ştecărului din priza electrică.

Trebuie să fiţi atent(ă), să nu depăşiţi nivelul maxim de umplere ind icat, atunci când turnaţi apa.

În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbăto rul gol, va avea loc decuplarea automată a ten siunii cu ajutorul întrerupătorului termic.

Pentru a porni din nou ceainicul după ce acesta s-a răcit (circa 15 minute), trebuie să îl daţi la o parte de pe baza detaşabilă de alimentare, turnaţi apă, puneţi-l la loc pe baza de alimen tare şi puneţi în funcţiune ceainicul prin apă sarea întrerupătorului (9). Răcirea fierbătorului electric poate fi grăbită turnându-se în el apă rece.

Curăţarea şi păstrarea aparatului

Curăţaţi fierbătorul numai când e rece!

C

1

2

Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priză.

Scoateţi filtrul

(13)

.

3

Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi, muiate în oţet.

4

Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară şi cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi­o cu o cârpă muiată în oţet.

Clătiţi fierbătorul cu apă curată.

În interiorul fierbătorului electric pot apare dife rite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de asemenea, pot să plutească deasupra apei din ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care sunt prezente în mod natural în apă (calciu, magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt cauzate de funcţionarea necorespunzătoare a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei mai mari acumulări de depuneri, acestea tre buiesc îndepărtate în conformitate cu punctul

„Dizolvarea pietrei”.

18

Îndepărtarea depunerilor de calcar

În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbăto rului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi oţet de 6­10 procente sau sare de lămâie.

Se deschide capacul

(5)

ceainicului.

Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi 40 g de sare de lămâie şi umpleţi dispozitivul cu apă. Puneţi fierbătorul electric în funcţiune.

Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi­o în fierbător pen tru o perioadă de circa 30 de minute.

După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul elec tric cu apă curată.

Scoateţi filtrul

(13)

şi spălaţi­l sub un jet de apă curentă, apoi introduceţi­l în locul de unde l­aţi scos.

Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi­o, apoi vărsaţi apa fiartă din fierbător.

În cazul în care aţi observat că în interiorul dispozitivului mai există depuneri, acestea trebuiesc curăţate cu ajuto rul unui burete cu apă, dacă acest lucru nu ajută atunci trebuie să repetaţi din nou întregul proces.

Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe fierbător poate conduce la deteriorarea sa.

Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător

Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi­o la maculatură, pungile din polietilen

(PE) aruncaţi­le în container pentru plastic.

Aparatul folosit duceţi­l la punctul de colec tare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul

înconjurător.

Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!

Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevede rile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.

17Z018-001_v06

RU

Уважаемые Пользователи!

Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и при ветствуем среди пользователей товарами Zelmer.

Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компа нии Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.

Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструк цией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользо ваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.

Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации электрического чайника

До начала эксплуатации устройства озна комьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.

ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил грозит травмами

Если во время работы прибора рядом находятся дети, необходимо проявлять особую осторожность.

Не включайте прибор, если пита ющий подсоединительный про вод или корпус имеют видимые повреждения.

Если несъемный провод питания будет поврежден, его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным лицом, чтобы избежать возможных угроз.

Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специ алисты. Неправильно выполнен ный ремонт может создать серьез ную угрозу для пользователя.

В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специ ализированный сервисный пункт.

17Z018-001_v06

Не дотрагивайтесь до металличе ского корпуса чайника во время кипячения – для переноса при бора используйте исключительно ручку чайника.

Не заливайте воду свыше отметки

«max»

– если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться.

Следите за тем, чтобы вода не попала на вилку питающего сете вого провода.

Избегайте контакта с горячим паром.

Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть.

Устройством могут пользоваться дети старше 8 лет под присмотром взрослых, или же если их проин структировали на предмет без опасной эксплуатации устройства, и они осознали связанную с этим опасность. Запрещено давать детям младше 8 лет чистить или выполнять какие­либо другие дей ствия по уходу за устройством без присмотра взрослых. Устройство и шнур питания хранить в месте, недоступном для детей до 8 лет.

Устройством могут пользоваться лица с ограниченными физиче скими, сенсорными и психическими возможностями, а также не имею щие опыта работы с устройством, при условии, что они будут это делать исключительно под присмо тром либо после предварительного понятного объяснения возможных угроз и инструктажа по безопас ному пользованию устройством.

Необходимо проследить, чтобы дети не играли с устройством.

19

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности

Прибор всегда подключайте к гнезду электросети

(только переменного тока) с напряжением, соответ ствующим поданному на информационном табло при бора, а также оборудованного безопасным кольцом.

Ставьте чайник всегда на стабильной, равной и плоской поверхности; питательный провод не может висеть над краем стола или плиты ни при касаться к горячей поверхности.

Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.

Чайник может использоваться только с приложен ной подставкой электропитания, предназначенной для данного типа.

Используйте чайник только для кипячения воды.

Не открывайте крышку чайника непосредственно после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.

Не ставьте чайник на горячие поверхности или вблизи них.

Во время мытья или наполнения чайника не погру жайте его в воду.

В случае, если вода зальет внутренние электриче ские элементы или подставку, перед следующим включением чайника в сеть его необходимо тща тельно осушить.

Не включайте чайник без воды.

Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой – не сработает автоматический выключатель.

Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очища емую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.

Устройство не предназначено для работы с исполь зованием внешних выключателей­таймеров или отдельной системы дистанционного управления.

СОВЕТЫ

Информация о изделии и рекомендации по его применению

Устройство предназначено для бытового использова ния и аналогичного применения в таких местах, как:

● кухни для персонала в магазинах, офисах и дру гой рабочей среде, гостями в гостиницах, мотелях и других жилых объектах,

● агротуристических хозяйствах, пансионатах типа «bed and breakfast».

В случае использования прибора в профессио нальном гастрономическом бизнесе условия гаран тия изменяются.

20

Не эксплуатируйте чайник без фильтра.

Тип чайника, к которому относится настоящая инструкция, очень быстро нагревает воду – потре бление тока ок. 10 A.

Проверьте сетевые предохранители, которые должны быть рассчитаны на такой расход мощно сти. Убедитесь, что во время кипячения воды вме сте с чайником в ту же самую электрическую цепь не включены другие приборы.

Техническая характеристика

Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.

Емкость 1,7 литра.

Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №

1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.

A

Устройство электрического чайника

10

11

12

13

14

8

9

6

7

3

4

5

1

2

Cигнальный индикатор

Стальной корпус

Носик

Блокада крышки

Крышка

Покрытие ручки

Ручка

Указатель уровня воды

Выключатель

Основание корпуса

Питающий провод

Отделение для питающего провода

Сетчатый фильтр для очистки воды

Подставка

Подготовка чайника к работе

Перед первым включением чайника его необходимо вымыть внутри (способ мытья описан в разделе «Очистка и кон сервация»), наполнить водой до макси мального уровня, a затем четыре раза вскипятить в нем воду (каждый раз све жую) и снова вымыть.

Принцип действия и обслуживание чайника

B

1

Нажмите на кнопку

(4)

– крышка чайника откроется.

2

Вставьте в чайник фильтр

(13)

, если он был ранее вынут.

3

Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды

(8)

).

17Z018-001_v06

Не наполняйте чайник ниже минимальной отметки и выше максимальной на указа теле уровня воды (8).

4

5

Закройте крышку.

Поставьте чайник на подставку

(14)

.

6

Вложите вилку сетевого провода в розетку с зазем лением.

7

Включите чайник выключателем

(9)

– должен заго реться сигнальный индикатор.

8

Когда вода закипит, чайник выключится автомати чески. Выключатель вернется в исходное положение – индикатор погаснет.

Если предусмотрена дальнейшая эксплуатация чайника, не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.

Наливая в чайник воду необходимо сле дить за тем, чтобы не превысить макси мального уровня воды.

В случае включения пустого чайника сработает термический выключатель и отключит напряжение питания.

С целью включения чайника после осты вания (около 15 мин.) следует снять с подставки, налить воды, повторно поставить его туда и включить чайник, нажимая включатель (9). Процесс можно ускорить, наливая в чайник холодную воду.

Удаление накипи

Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6­10­про центный уксус или лимонная кислота.

Oткpoйтe кpышкy

(5)

чайникa.

Влейте в чайник 0,5 л уксуса или добавьте в чайник

40 г лимонной кислоты и добавьте дополна воды.

Включите чайник.

Вскипятите приготовленный таким образом раствор и оставьте в чайнике на около 30 минут.

Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой водой.

Выньте фильтр

(13)

и вымойте под проточной водой, после чего вложите его в прежнее место.

Наполните чайник свежей водой, повторно вскипя тите, а потом вылейте воду.

Если в приборе остался еще какой­нибудь осадок, следует вытереть его губкой и промыть водой, когда это не помогает, следует повторить весь процесс.

Несвоевременное удаление накипи может привести к повреждению чайника.

Экология – Позаботимся о среде

Каждый пользователь может сделать свой вклад в охрану окружающей среды. Это не трудно и не дорого. С этой целью:

Картонную упаковку передайте на макула туру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте в контейнер для пластика.

Использованный прибор отдайте в соответствующий пункт хранения, потому что опасные элементы, которые находятся в приборе, могут быть угрозой для окружаю щей среды.

Не выбрасывайте устройство вместе с быто выми отходами!

Очистка и консервация

C

1

Выньте вилку питающего электропровода из розетки.

2

Извлеките фильтр

(13)

.

3

Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой

(может быть увлажнена средством для мытья посуды).

С целью удаления осадка от воды с наружных и внутрен них поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлаж ненной уксусом.

4

Ополосните чайник чистой водой.

Перед oчисткой дайте чайнику полностью остыть!

Внутри чайника могут появляться раз ные осадки: ржавоподобные, молочные, черные, которые также могут подни маться на воде. Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом выступающих в воде (кальций, магний, железо и т.п.). Изменения цвета не вызваны плохой работой прибора и не являются проблемой в его использовании.

В случае большего нагромождения осадков следует их устранить согласно с пунктом

«Удаление накипи».

17Z018-001_v06

Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.

Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами закона, стан дартами, директивами или из конструкционных, коммерческих, эстетических и других соображений.

21

BG

Уважаеми клиенти!

Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потре бителите на продукти Zelmer.

За постигане на най­добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата

Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.

Моля прочетете внимателно тази инструкция за упо треба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по­нататъш ното използване на уреда.

Препоръки за безопасност и правилно използване на електрическата кана

Преди да започнете да ползвате устройството, запознайте се със съдържание на цялата инструкция за експлоатация.

ОПАСНОСТ!/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от телесни повреди вследствие на неспазването

Бъдете особено внимателни по време на работа с каната в при съствието на деца.

Не включвайте каната, ако захран ващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.

Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от служител на оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегне всяка опасност.

Уредът може да бъде попра вян само от обучени специали сти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сери озна опасност за потребителя.

В случай на неизправност се обър нете към специализиран сервиз на.

Не се докосвайте до металния корпус на каната по време на гот венето – за пренасяне използвайте изключително дръжка на каната.

22

Не препълвайте каната над нивото

„max”

– по време на кипене вря щата вода може да пръска.

Внимавайте да не намокрите щеп села на захранващия кабел.

Пазете се от излизащата по време на кипене пара.

Преди почистване каната трябва изцяло да изстине.

Уредът може да се използва от деца не по­малки от 8­годишна въз раст, ако те са наблюдавани или са инструктирани относно използва нето на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опас ности. Деца под 8 години не могат да почистват или да извършват дейности по поддръжка на уреда без надзор на възрастен. Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца под 8 години.

Устройството може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или психически способно сти, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор, или след като по­рано са разбрали обяснени ята за възможните рискове и указа нията и инструкциите за безопасно използване на уреда.

Уверете се, че децата не си играят с уреда.

ВНИМАНИЕ!

Опасност от имуществени вреди вследствие на неспазването

Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт

(само променлив ток) оборудван със щифт за зазе мяване, съвместим с напрежението както е посо чено върху табелката на устройството.

17Z018-001_v06

Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна и плоска повърхност; захранващият кабел не може да виси над край на масата или на плота нито да се докосва до гореща повърхност.

Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.

Каната може да се употребява само с приложената захранваща подставка, предназначена за дадения тип.

Използвайте каната само за кипване на вода.

Не отваряйте капака веднага след кипване на водата – кондензираната водна пара може да изтече извън каната.

Не слагайте каната върху горещи предмети или близо до тях.

Не потапяйте каната или захранващата й основа във вода по време на напълване или миене.

В случай на заливане с вода на вътрешните електрически елементи, както и на захранващата основа, преди да включите каната отново към елек тричеството, добре я изсушете.

Не включвайте каната без вода.

Не използвайте каната с отворен капак – в такъв слу чай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.

За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати – емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените информа ционни символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.

Устройството не е предназначено за работа с упо треба на външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.

УКАЗАНИЕ

Информация за продукт и указания относно ползването му

Уредът е предназначен за домашна употреба и подобно приложение на места като:

● в кухни за персонал в магазини, офиси и други работни среди, от гости на хотели, мотели и други жилищни обекти,

● агро­туристически стопанства, пансион тип „bed and breakfast“.

В случай, че се използва в заведение за обществено хранене, условията на гаранцията се променят.

Не използвайте каната без филтър.

Типът кана, за който се отнася тази инструкция, много бързо кипва вода и изразходва около 10 A ток от електрическата инсталация.

Проверете дали мрежовите предпазители са приго дени за такава консумация на мощност. По време на кипване на вода изключете другите уреди от същата верига.

17Z018-001_v06

Технически данни

Техническите параметри са дадени на информацион ната табелка на уреда.

Вместимост 1,7 литра.

Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)

NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.

A

Устройство на електрическата кана

2

3

6

7

1

4

5

Лампа

Стоманен корпус

Устие

Блокировка на капака

Капак

Горна част на дръжката

Дръжка

8

9

Индикатор на нивото на водата

Превключвател

10

11

Основа на корпуса

Захранващ кабел

12

Място за захранващия кабел

13

Филтър срещу утайки

14

Захранваща основа

Подготовка на каната за работа

Преди първото използване на каната или след продължителен период, в който не е използвана, тя трябва да се измие отвън (начинът на миене е описан в точка

„Почистване и поддръжка”), напълнете каната с вода до максималното ниво, а след това четири пъти кипнете вода (всеки път наливайте прясна) и отново я измийте.

Употреба и работа на каната

B

1

Натиснете бутона на капака

(4)

– ще се отвори капа кът на каната.

2

Поставете филтъра

(13)

в каната – ако е бил изваден преди това.

3

Напълнете каната с необходимото количество вода

(нивото се вижда на индикатора

(8)

.

Не наливайте вода под долното или над горното ниво на индикатора (8).

4

5

Затворете капака.

Поставете каната върху захранващата основа

(14)

.

6

Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електри чески контакт със заземяване.

7

Включете каната с натискане на превключвателя

(9)

– контролната лампа ще светне.

23

8

След кипване на водата каната ще се изключи авто матично, а превключвателят ще се върне на изходното положение – лампата ще изгасне.

Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо щепселът на захранващия кабел да се изважда от елек трическия контакт.

Винаги внимавайте да не надвишавате номиналната вместимост на каната при наливане на вода.

В случай, че включите каната когато е празна, терморелето автоматично изключва захранването.

За да включите отново каната, след като изстине (около 15 минути), свалете я от основата, влейте вода, сложете я на осно вата и я включете натискайки бутона (9).

Изстиването на каната може да се ускори с наливане на студена вода в нея.

Кипнете така приготвения разтвор и оставете в каната за около 30 минути.

Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.

Извадете филтъра

(13)

и го измийте под течаща вода, след което го сложете отново на неговото място.

Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я излейте.

Ако в уреда е останала още някаква утайка, изчис тете я с кърпа и измийте с вода уреда, ако това не помага, повторете целият процес.

Ако котленият камък не се отстранява от каната, това може да доведе до повре датай.

Почистване и поддръжка

C

1

Извадете щепсела на захранващия кабел от елек трическия контакт.

2

Извадете филтъра

(13)

.

3

Външните повърхности чистете с помощта на мека кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове.

За да отстраните котления камък от вътрешните и външните стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена с оцет.

4

Изплакнете каната с чиста вода.

Почиствайте каната само когато е сту дена.

Вътре в каната могат да се появят раз лични утайки: подобни на ръжда, млечни, черни, които също могат да плуват във водата. Това става във връзка с естест веното съдържание на минерали във водата (калций, магнезий, желязо и др.).

Тези утайки не се появяват поради лошата работа на уреда и не пречат при неговото използване. Ако утайките се натрупат в по-големи количества, пре махнете ги така като е описано в точка

„Отстраняване на котлен камък”.

Екология – Грижа за околната среда

Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контей нер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в кон тейнер за пластмаса.

Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни еле менти, които могат да навредят на околната среда.

Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!

Отстраняване на котления камък

В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната, отстранете го. За тази цел се използва 6­10 процентов оцет или лимонена киселина.

Oтвopи пoкpитиeтo

(5)

на чaйникa.

Влейте в каната 0,5 л оцет или сипете в каната 40 г лимонена киселина и напълнете каната с вода.

Включете уреда.

24

Производителят не отговаря за евентуални повреди, предиз викани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.

Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпъл нение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.

17Z018-001_v06

UA

Шановні Клієнти!

Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво про симо до спільноти користувачів товарів Zelmer.

Для того, щоб отримати найкращі результати, ми реко мендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.

Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації, приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користа тися нею в процесі подальшої експлуатації приладу.

Вказівки з безпеки і відповідного користування електрочайником

Перед початком експлуатації пристрою ознайом теся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.

НЕБЕЗПЕКА! /

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Недотримання вимог загрожує травмами

Дотримуйтесь особливої обереж ності під час роботи з електрочай ником у присутності дітей.

Не вмикайте обладнання, якщо мережевий кабель або корпус пошкоджені.

Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено, його слід замі нити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфіко ваною особою з метою уникнення загрози.

Ремонт обладнання може вико нуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно прове дений ремонт може призвести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сер вісного центру.

Підчас кип’ятіння не торкайтесь металевого корпусу чайника – для

● переміщення користуйтесь лише ручкою чайника.

Не переповнювати електрочай ник за рівень

«max»

– під час кип’ятіння чайника вода може виприснути.

Будьте уважні, щоб не намочити вилку приєднувального кабелю.

Уникайте контакту з парою, що виходить під час кип’ятіння.

Перед очищуванням, зачекайте до повного охолодження чайника.

Пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років під наглядом дорослих, або ж якщо їх проін структували на предмет безпеч ної експлуатації пристрою, і вони усвідомили пов’язану з цим небез пеку. Заборонено давати дітям молодше 8 років чистити або вико нувати будь­які інші дії по догляду за пристроєм без нагляду дорос лих. Пристрій і шнур живлення зберігати в місці, недоступному для дітей віком до 8 років.

Пристроєм можуть особи з обме женими фізичними, сенсорними й психічними можливостями, а також ті, хто має досвіду роботи із пристроєм, за умови, що вони будуть робити це виключно під наглядом або після попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання пристрою.

Необхідно прослідкувати, щоб діти не бавилися з пристроєм.

17Z018-001_v06

25

УВАГА!

Недотримання загрожує пошкодженням майна

Прилад завжди підключайте до гнізда електроме режі (лишее змінного струму) із напругою, що від повідає поданій на інформаційному табло приладу, а також оснащеного безпечним кільцем.

Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та плас кій поверхні; приєднувальний кабель живлення не може звисати над краєм стола або кухонної стільниці, а також не може доторкатися до гарячої поверхні.

Не витягайте вилку з розетки тримаючись за кабель.

Електрочайником можна користуватися тільки разом з доданою підставкою живлення, призначе ною для даного типу.

Використовувати чайник тільки для кип’ятіння води.

Не відкривайте кришку безпосередньо після кип’ятіння води – конденсована водяна пара може стікати назовні чайника.

Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та поблизу таких предметів.

Не занурюйте електрочайник і підставку живлення у воду під час наповнення або миття.

У разі залиття водою внутрішніх електричних еле ментів, а також підставки живлення, перед повтор ним включенням електрочайника до мережі ста ранно їх висушіть.

Не вмикайте електрочайник, у якому немає води.

Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою – в такому випадку автоматичний вимикач не спрацює.

Для миття корпусу не використовувати агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформа ційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.

Пристрій не призначений для роботи з використан ням зовнішніх вимикачів­таймерів або окремої сис теми дистанційного управління.

ВКАЗІВКА

Інформація про продукт та вказівки щодо користування

Пристрій призначений для побутового використання і аналогічного застосування в таких місцях, як:

● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому робочому середовищі, гості в готелях, мотелях та інших житлових об’єктах, агротуристичні господарства, пансіонати типу «bed and breakfast».

26

У випадку його використання для цілей діяльності із загального харчування, умови гарантії змінюються.

Не запускайте електрочайник без встановленого фільтра.

Тип електрочайника, якого стосується ця інструкція дуже швидко кип’ятить воду i відбирає близько 10 A струму від електроустановки.

Перевірте, чи застосовані запобіжники мережі, пристосовані до цього відбору потужності. Під час кип’ятіння води відключіть інше обладнання від цього контуру.

Технічні дані

Технічні параметри наведені на номінальній панелі виробу.

Номінальний об’єм 1,7 л.

Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)

№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.

A

Складові частини електрочайника

12

13

14

10

11

8

9

6

7

4

5

1

2

3

Лампочка

Сталевий корпус

Носик

Блокування кришки

Кришка

Верх ручки

Ручка

Індикатор рівня води

Вимикач

Основа корпуса

Провід живлення

Сховище для живильного кабелю

Протиосадовий фільтр

Підставка живлення

Підготовлення електрочайника до праці

Перед першим користуванням електро чайником або після довготривалої пере рви у користуванні, потрібно умити його всередині (спосіб миття вказаний у пункті

«Очищення та зберігання»), наповнити водою до максимального рівня, a потім чотирикратно скип’ятити воду (кожен раз свіжу порцію) i повторно умити.

Обслуговування і робота чайника

B

1

Натисніть кнопку кришки

(4)

– відкриється кришка чайника.

2

Установіть фільтр раніше був вийнятий.

(13)

в електрочайнику – якщо

3

Наповнити електрочайник потрібною кількістю води

(рівень видимий на показнику

(8)

).

17Z018-001_v06

Не кип’ятити воду кількістю нижче ниж нього або вище верхнього рівня на індика торі (3).

4

5

Закрити кришку.

Помістити електрочайник на підставку живлення

(14)

.

6

Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із захисним штифтом.

7

Уключіть чайник натискаючи важіль

(9)

– вмикається сигнальна лампочка.

8

Після скип’ятіння води, електрочайник автоматично виключиться, вимикач повертається у вихідне положення

– лампочка згасне.

Якщо передбачається подальша експлуатація чайника, немає необхідності виймати вилку приєднувального кабелю з розетки.

Звертайте увагу, щоб не перевищувати номінальну ємність електрочайника під час наповнення водою.

У разі включення порожнього чайника від бувається автоматичне відключення напруги термічним вимикачем.

З метою включення чайника після охоло дження (біля 15 хв.) слід зняти з підставки, налити води, повторно поставити його туди та включити чайник, натискаючи вмикач (9). Охолодження можна приско рити, наповнюючи чайник холодною водою.

Видалення накипу

У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чай ника, необхідно видалити накип. З цією метою викорис товується 6­10­процентний оцет або лимонна кислота.

Вiдкpити кpишкy

(5)

чaйникa.

Влийте в чайник 0,5 л оцту або додайте до чайника

40 г лимонної кислоти і долийте воду до максималь ного рівня. Включіть чайник.

Закип’ятіть таким чином приготований розчин і зали шіть в чайнику на близько 30 хвилин.

Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.

Вийміть фільтр

(13)

і вимийте під проточною водою, після чого вкладіть його на попереднє місце.

Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть, а потім вилийте воду.

Якщо у приладі залишився ще якийсь осад, слід його витерти губкою і промити водою. Якщо рештки осаду не вдається усунути таким чином, необхідно повто рити весь процес.

Невидалення каменю може привести до пошкодження електрочайника.

Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище

Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт при йому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.

Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт при йому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.

Не викидайте пристрій разом із побутовими від ходами!

Очищення і зберігання

C

Очищувати тілько холодний електрочай ник!

1

2

Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.

Вийміть фільтр

(13)

.

3

Зовнішні поверхні очищувати за допомогою м’якої ганчірки, зволоженої засобом для миття посуди.

Для видалення водного осаду з внутрішніх та зовнішніх стінок чайника, протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.

4

Виполоскати чайник чистою водою.

Всередині чайника можуть з’явитись різні види осаду: іржавого, молочного або чор ного кольору, які також можуть потра пляти у воду. Це відбувається у зв’язку із наявністю мінералів, що природнім чином виступають у воді (кальцій, магній, залізо і т.п.). Такі плями не спричинені поганою роботою приладу і не становлять пере шкоди в його використанні. У випадку нагромадження великої кількості осаду, слід усунути його згідно пункту «Вида лення накипу».

Транспортування і зберігання

Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.

Під час перевезення повинна бути усунена можли вість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.

Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контей нерах дрібними чи повагонними відправками.

Під час транспортування виробів на пласких піддо нах вимоги до транспортування повинні відповідати

ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.

17Z018-001_v06

27

Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упко ваних виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.

Вироби повинні зберігатися у опалювальних склад ских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.

Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ

15150.

Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.

Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.

Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з кон струкційними, торговельними, естетичними та іншими при чинами.

28

17Z018-001_v06

LT

Gerbiamieji klientai!

Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju.

Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent

šiam prietaisui.

Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypa tingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.

Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.

Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo instrukcijos

Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su sunaudojimosi instrukcijos pilnu turiniu.

PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!

Nesilaikymas gali sukelti pažeidimus

Niekuomet nepalikite veikiančio prie taiso be priežiūros. Stebėkite, kad vaikai nežaistu su prietaisu.

Nejunkite virdulio, jei maitinimo lai das yra sugadintas ar jo izoliacija yra akivaizdžiai pažeista.

Jeigu neatjungtas įtampos laidas buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis turi būti pakeistas gamintojo bei ser viso punkto darbuotojo, arba kvalifi kuoto asmens tam, kad galima būtų išvengti pavojaus.

Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas. Dėl netin kamai atliktų remonto darbų gali kilti pavojus naudotojui. Pasireiškus gedimams, reikia kreiptis į speciali zuotą servisą.

Virinimo metu nelieskite virdulio metalinio korpuso – norėdami per kelti virdulį į kitą vietą, laikykite jį už rankenos.

Nepripildykite virdulio aukščiau atžy mos „

max

” arba virš pažymėtos mak -

17Z018-001_v06

● simalios talpos atžymos – užviręs vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.

Saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo laido kištuko.

Saugokitės virimo metu besiveržian čių garų.

Prieš valant virdulys turi būti visiškai atvėsęs.

Prietaisą gali naudoti vaikai nuo

8 metų, jeigu jie prižiūrimi ar jiems paaiškinta, kaip saugiau naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susi jusias grėsmes. Vaikai iki 8 metų be suaugusiųjų priežiūros negali valyti ar prižiūrėti prietaiso. Prietaisą ir maitinimo laidą laikyti vaikams iki

8 metų nepasiekiamoje vietoje.

Ierīci drīkst izmantot personas ar taustes, fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai kurām nav pieredzes vai zināšanu par ierīces darbu, bet tikai stingrā uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem saprotamiem izskai drojumiem par iespējamām bries mām un norādēm attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu.

Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārlie cinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.

DĖMESIO!

Nesilaikymas gali sukelti turto sugadinimą

Įrenginį junkite tiktai prie (kintamosios srovės) elektros tinklo lizdo su apsauginiu įžeminimu, kurio įtampa ati tinka gamyklinėje lentelėje nurodytą vertę.

Virdulį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio paviršiaus; maitinimo laidas negali kaboti nusviręs nuo stalo ar darbinio paviršiaus nei liestis su karšto pavir -

šiumi.

Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.

Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso tipui.

29

Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.

Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo – garų kondensato lašai gali nubėgti ant virdulio išorinio paviršiaus.

Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.

Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maiti nimo pagrindo į vandenį.

Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maiti nimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus vėl galima naudotis virduliu.

Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.

Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet nesuveiks automatinis išjungiklis.

Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panai kinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius: padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.

Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.

Virdulio konstrukcija

2

3

4

5

6

7

1

8

9

10

Lemputė

Plieninis korpusas

Snapelis

Dangtelio fiksatorius

Dangtelis

Rankenos korpusas

Rankena

Vandens lygio indikatorius

Išjungiklis

Korpuso pagrindas

11

12

13

Maitinimo laidas

Ertmė prijungimo laidui laikyti

Nuosėdų šalinimo filtras

14

Maitinimo pagrindas

A

Virdulio parengimas darbui

Prie naudojant virdulį pirmą kartą, išplaukite jo vidų (plovimo būdas aprašomas tolesniame instrukcijos skyriuje), pripildykite iki atžymos

„max”, keturis kartus užvirinkite vandenį (kas kart pripilkite šviežio vandens) ir vėl išplaukite.

NURODYMAS

Informacija apie produktą ir naudojimo nurodymai

Įrengimas skirtas naudotis buityje ir panašios paskir ties vietose tokiose kaip:

● virtuvinė įranga parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalui, viešbučių, motelių ir panašių gyvenamų objektų svečiams,

● agroturistinėse sodybose,

„bed and breakfast“ tipo pensijonatuose.

Vartojant jį gastronominio biznio tikslais, garantijos sąlygos keičiasi.

Nenaudokite virdulio be filtro.

Tipų, kuriems yra skirta ši instrukcija, virduliai vandenį užvirina labai greitai ir jiems reikalinga maždaug iki

10 A stiprumo srovė.

Patikrinkite, ar Jūsų elektros kontūre instaliuoti tinkami saugikliai, pritaikyti tokiam galios poreikiui. Vandens virinimo metu išjunkite kitus į tą patį kontūrą įjungtus prietaisus.

Techniniai duomenys

Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokš telėje.

Talpa: 1,7 l.

Prietaisas atitinka KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) NR.

1275/2008 nuostatas dėl ekologinio projektavimo reikalavimų.

Virdulio aptarnavimas ir funkcionavimas

B

1

Nuspausk fiksatorių dangtelyje

(4)

– atsidarys virdulio dangtelis.

2

Įdėk į virdulį filtrą

(13)

jeigu anksčiau buvo išimtas.

3

Įpilk į virdulį reikiamą kiekį vandens (lygis matomas indi katoriuje

(8)

).

Nevirink vandens jeigu jo kiekis yra žemiau apatinio arba aukščiau viršutinio indikatoriaus

(8) lygio.

4

5

Uždaryk dangtelį.

Pastatyk virdulį ant maitinimo pagrindo

(14)

.

6

Padėklo prijungiamojo laido kištuką įsprausk į elektros tinklo rozetę su įžeminimo gnybtu.

7

Įjung virdulį tuo tikslu įspaudžiant išjungiklį

(9)

– užsi žiebs įjungimo indikatoriaus lemputė.

8

Užvirus vandeniui, virdulys automatiškai išsijungia, išjun giklis grįžta į pradinę poziciją – lemputė užgęsta.

Jeigu yra numatomas tolesnis virdulio panaudojimas, nėra būtina ištraukti prijungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo rozetės.

Pilant vandenį būtina stebėti, kad neviršytumėt nustatytos virdulio talpos.

30

17Z018-001_v06

Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis temperatūrinis išjungiklis ir prietaisas automa tiškai išsijungia.

Siekiant iš naujo įjungti arbatinuką po ataušimo

( maždaug 15 min.) reikia nuimti arbatinuką nuo pagrindo, pripildyti vandeniu, vėl pastatyti ant pagrindo ir įjungti jį, paspaudžiant mygtuką

(9). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį

šalto vandens.

Valymas ir priežiūra

Valykite tiktai šaltą virdulį!

C

1

2

Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.

Išimkite filtrą

(13)

.

3

Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrė kintu indų plovimo skysčiu.

Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.

4

Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu.

Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega kaasnevad setted: roostetaolised, piima, mustad. See toimib seoses looduslikult vees esinevate mineraalidega (kaltsium, magnee sium, raud jms.). Taolised värvimuutused ei ole tingitud seadme väärast töötamisest ja ei ole selle kasutamisel probleemiks. Setete suu rema kogunemise korral tuleb need eemaldada vastavalt punktile „Katlakivi lahustamine”.

Ekologija: rūpinkimės aplinka!

Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplin kos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:

Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polie tileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.

Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!

Katlakivi lahustamine

Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks kasutatakse 6­10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.

Avage kaas

(5)

.

Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või valage sellesse 40 g sidrunhapet ja täitke veega. Lülitage veekeetja sisse.

Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes 30 minutiks seisma.

Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.

Eemaldage filter

(13)

, peske voolava vee all ja paigal dage seejärel tagasi.

Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema ja valage vesi seejärel välja.

Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud tuleb see nuustikuga üle pühkida ja veega läbi pesta, kui ka see ei aita, tuleb kogu toimingut korrata.

Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali per kaisti ir sugesti.

17Z018-001_v06

Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudo jimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.

Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakte ristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos ir kitomis sąlygomis.

31

LV

Cienījamie pircēji!

Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam

Zelmer lietotāju vidū.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli

Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību pieversiet drošības norādījumiem. Saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Elektriskajas tējkannas drošības un pareizas lietošanas nosacījumi

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!

Neievērošana var izraisīt ievainojumus

Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu bērnu klātbūtnē.

Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības vads, vai apakšdaļai ir redzami bojā jumi.

Gadījumā, ja neatvienojamais baro -

šanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamības, tas ir jānomaina ražotā jam, servisa parstāvim vai kvalificē tiem speciālistiem.

Ierīces remontu var veikt tikai kvalifi cēta apkope. Nepareizs remonts var būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir kāds defekts kontaktējiet ar speciali zēto servisa punktu.

Nepieskarieties tējkannas korpusam izmantošanas laikā – celiet tējkannu aiz tās roktura.

Neiepildiet tējkannā ūdenī virs mak simālā līmeņa norādes – vārīšanas laikā ūdens var izlīt pa snīpi.

Uzmanieties, lai neievietotu kontakt dakšu uz šķidrumu.

Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens iet kārsti tvaiki!

Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.

Ierīci drīkst izmantot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, ja vien tie atrodas pieaugušo personu uzraudzībā vai arī ir tikuši informēti par drošas lietošanas nosacījumiem un apzinās draudus, kas saistīti ar ierīces izmantošanu. Bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu, nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt ar tās uzturēšanu saistītas darbības. Ierīci un strāvas padeves vadu jāuzglabā maziem bērniem nepieejamā vietā, ja vien bērni nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ierīci drīkst izmantot personas ar taustes, fiziskiem un psihiskiem trau cējumiem vai personas, kas nepār zin vai kurām nav pieredzes vai zināšanu par ierīces darbu, bet tikai stingrā uzraudzībā vai pēc iepriek -

šējiem saprotamiem izskaidroju miem par iespējamām briesmām un norādēm attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu.

Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārlieci nātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.

UZMANĪBU!

Neievērošana var izraisīt bojājumus īpašumam

Ierīci vienmēr pieslēdziet strāvas (tikai mainīgas strā vas) padevei ar strāvas drošinātāju, kādas spriegums atbilst tam norādītam datu plāksnītē.

Tējkanna jāuzstāda uz stabilas, līdzenas un plakanas virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda vai darba virsmas malai, un pieskarties karstai virsmai.

Neizņemtiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.

Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo pamatni.

Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.

Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks var plūst no tējkannas.

Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to tuvumā.

32

17Z018-001_v06

Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīša nas un tīrīšanas laikā.

Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžā vējiet tos.

Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.

Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neiz slēdzas automātiski.

Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nakā dus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas līdzekļus. Ar to jūz varat noplēst svarīgu informāciju no tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus un tt.

Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzē jiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.

8

9

7

Rokturis

Ūdens līmeņa rādītājs

Slēdzis

10

Korpusa pamatne

11

Elektrības vads

12

13

Pievienošanas vada slēptuve

Filtrs pret nogulsnēm

14

Barošanas pamatne

Tējkannas sagatavošana lietošanai

Pirms izmantošanas izmazgājiet tējkannu iekšā

(tīrīšanas apraksts tālākā instrukcijas daļā), ielejiet ūdeni līdz “max” līmenim, uzvāriet ūdeni četras reizes (ikreiz jaunu porciju) un vēlreiz izmazgājiet.

NORĀDĪJUMS

Informācija par produktu un lietošanas norādījumi

Ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un pub liskās vietās, tādās kā:

● virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba vietās, viesu mājās, viesnīcās un citos dzīvojamos objektos,

● agrotūrisma saimniecībā,

“bed and breakfast” veida ēstuvēs.

Ja ierīce ir lietota gastronomijas biznesa mērķiem, garantijas nosacījumi mainās.

Neizmantojiet tējkannu bez filtra.

Tējkannu tipi, kurus apraksta šī instrukcija, ļoti ātri vārā ūdeni un patērē ap 10 A no elektriskās strāvas pade ves.

Pārliecinieties, vai jūsu mājas elektrosistēma un elek troķēde, kurai ir pievienota tējkanna, spēj izturēt šādu elektrības patēriņa slodzi. Ūdens vārīšanas laikā atvie nojiet citas ierīces no šīs elektroķēdes.

Tehniskas informācijas

Techniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.

Tilpums: 1,7 l.

Ierīce atbilst KOMISIJAS REGULAS (EK) NR. 1275/2008 nosacījumiem attiecībā uz ekodizaina prasībām.

A

Tējkannas konstrukcija

1

2

3

4

5

6

Lampiņa

Tērauda korpuss

Snīpis

Vāciņa blokēšana

Vāciņš

Roktura apvalks

Tējkannas apkalpošana un darbība

B

1

2

Piespiediet pogu uz vāka

(4)

, lai atvērt tējkannas vāku.

Novietojiet filtru

(13)

tējkannā – ja agrāk bija noņemts.

3

Uzpildiet tējkannu ar attiecīgu ūdens daudzumu (līmenis norādīts uz rādītāja

(8)

).

Nedrīkst vārīt ūdeni, kad ūdens līmenis ir zemāks par apakšēju vai augstāks par augšēju rādītāja līmeņu (8).

4

5

Slēdziet vāku.

Novietojiet tējkannu uz pamata

(14)

.

6

Pieslēdziet pievienošanas vadu pie elektrību ligzdas ar iezemēšanas mietiņu.

7

Ieslēdziet tējkannu, spiežot sviru

(9)

– signāllampiņa iedegsies.

8

Pēc ūdens uzvārīšanas tējkanna izslēgs automātiski, ieslēdzējs pārslēgs automātiski uz izejas pozīciju – lampiņa nodzīs.

Ja ir paredzēta tālākā tējkannas lietošana, nav vajadzīgi atslēgt tējkannas elektrības vadu no elektroapgādes ligzdas.

Pievērsiet uzmanību, lai neiepildītu tējkannā ūdeni virs maksimālā līmeņa norādes.

Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termis kais slēdzis automātiski to izslēgs.

Lai pēc atdzišanas ierīci atkal ieslēgtu (apm.,

15 min), noņemiet tējkannu no pamatnes, pie pildiet ar ūdeni, novietojiet uz pamatnes un ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas slēdzi (9). Tēj kannas atdzišanu var paātrināt, ielejot aukstu ūdeni.

17Z018-001_v06

33

Tīrīšana un konservācija

Mazgājiet tējkannu tikai kad tā atvēsinās!

C

1

2

Izslēdziet tējkannu no rozetes.

Izvelciet filtru

(13)

.

3

Ārējas tējkannas virsmas mazgājiet ar mīkstu vīšķi, kurā izšķīdināts viegls tīrīšanas līdzeklis.

Ja tējkannas iekšā paradās nosēdumi izmantojiet vīški ar etiķi.

4

Tējkannu izskalojiet ar karsto ūdeni.

Tējkannas iekšā var atrasties dažādi nogul snējumi: rūsgani, piena-balti, melni, kuri var arī peldēt pa ūdens virsu. Tas ir saistīts ar dabīgo minerālvielu klātbūtni ūdenī (kalcijs, magnijs, dzelzs u. tml.). Odbarwienia te nie są spo wodowane złą pracą urządzenia i nie stano wią problemu w jego użytkowaniu. Gadījumā, kad nogulsnējumu ir pārāk daudz, likvidējiet to saskaņā ar punktu „Katlakmens šķīdināšana”.

Katlakmens šķīdināšana

Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālik vidē. Lietojiet 6­10 procentu etiķi vai citronskābi.

Atvēret tējkannas vāciņu

(5)

.

Pielejiet uz tējkannu 0,5 l etiķa vai pieberiet 40 g cit ronskābes un uzpildiet tējkannu līdz maksimālam līme nim. Ieslēdziet tējkannu.

Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā uz apm. 30 minūtēm.

Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.

Izņemiet filtru

(13)

un nomazgājiet zem tekoša ūdens.

Pēc tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.

Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.

Gadījumā, ja ierīcē atstāja kaut kādi nogulsnējumi, noberzējiet tējkannu ar sūkli un nomazgājiet ar ūdeni, un ja rezultāts nebūs apmierinošs, atkārtojiet visu procesu.

Nenoņemts katlakmens var sabojāt tējkannu.

Ekoloģija – vides aizsardzība

Ikviens lietotājs var parūpēties par apkārtē jās vides aizsardzību. Tas nav ne dārgi, ne sarežģīti. Lai to paveiktu: kartona iepakojumus nododiet makulatūrā, polietilēna (PE) maisiņus izmetiet plastmasas izstrādājumiem paredzē tajos konteineros.

Nolietotās ierīces nododiet attiecīgos atkritumu savākšanas un pārstrādes punktos, jo tajās esošās bīstamās sastāvdaļas var radīt draudus apkārtējai videi.

Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!

34

Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces eks pluatācijas.

Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās nor mas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.

17Z018-001_v06

ET

Kallid kliendid!

Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast

Zelmeri toodete kasutajate hulka.

Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote jaoks.

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutus juhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele.

Elektriteekannu ohutuse ja sihipärase kasutamise juhised

Enne masina kasutamise alustamist tutvu kogu kasu tusjuhendi sisuga.

OHTLIK! / HOIATUS!

Eiramine põhjustab vigastusi

Olge eriti ettevaatlik seadme kasuta misel, kui läheduses on lapsed.

Ärge kasutage seadet, kui selle toi tejuhe või seade ise on kahjustatud.

Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe saab vigastada, tuleb see, riskide vältimiseks, tootja juures või teenin dusettevõttes kvalifitseeritud isiku poolt välja vahetada.

Seadet tohib parandada ainult kvali fitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada tõsist ohtu kasutajale. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusse.

Ärge puudutage teekannu metallkor pust vee keetmise ajal – tõstke kannu, hoides alati ainult käepidemest.

Vee sissevalamisel ärge kunagi üle tage tähist „

max

”, või lubatud maksi maalse taseme tähist – keemise ajal tuline vesi võib välja pritsida.

Ärge laske sisemisel vooluringil mär jaks saada.

Olge ettevaatlikud kannust väljuva auru suhtes vee keetmise ajal.

17Z018-001_v06

Enne puhastamist laske teekannul täielikult maha jahtuda.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, kui neid valva takse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.

Alla 8­aastased lapsed ei tohi sea det ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Seadet ja toitejuhet tuleb hoida alla 8­aastastele lastele kätte saamatus kohas.

Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste võimetega või seadmega töötamise kogemusi või teadmisi mitte omavad inimesed, kuid ainult järelvalve all või peale eelnevat, mõistetud, võimalike ohtude selgitust ja seadme ohutut kasutamist käsitlevat instrueerimist.

Tuleb veenduda, et lapsed sead mega ei mängiks.

TÄHELEPANU!

Eiramine põhjustab seadme kahjustamist

Ühendage seade alati elektrivõrku (ainult vahelduvvo luvõrku) ning maandatud pistikupessa kooskõlas sead mel oleval tabelil toodud infoga.

Asetage teekann alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele pinnale; toitejuhe ei või rippuda laua serva või plaadi kohal ega puutuda kuuma pinda.

Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates juhtmest.

Teekannu võib kasutada ainult koos originaalalusega.

Teekann on ette nähtud ainult vee keetmiseks.

Ärge avage kannu mõne aja jooksul pärast kasutamist

– kannust väljuv aur on väga tuline.

Ärge pange teekannu kuumade asjade peale või nende lähedusse.

Ärge kastke seadet ega alust vette vee sissevalamisel või pesemisel.

Kui sisemised elektriosad või alus ise on saanud mär jaks, siis enne teekannu sisselülitamist, tuleb neid kor ralikult kuivatada.

Ärge lülitage teekann sisse ilma veeta.

35

Enne kannu sisselülitamist sulgege kaas, muidu seade ei lülitu automaatselt välja.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks abrasii vseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vede likke. Seega võib eemaldada ka vajalikke graafilisi infosümboleid: märgistusi, hoiatusmärke jne.

Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalü lititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.

JUHISED

Info toote kohta ja kasutusjuhised

Seade on mõeldud koduseks ja samalaadseks kasuta miseks sellistes kohtades nagu:

● poodide, kontorite ja muude tööruumide kööginur kades, külaliste poolt hotellides, motellides ja teistes ela muobjektides,

● turismitaludes,

“Bed and breakfast” tüüpi pansionaatides.

Seadme kasutamise puhul kaubanduseesmärkidel gastronoomia vallas garantiitingimused muutuvad.

Ärge kasutage teekann ilma filtrita.

Kiirkeedukannud saavutavad umbes 10 A voolutugevust.

Veenduge, et Teie kodus olev elektrisüsteem ja voo luvõrk, millesse kann lülitatud on, tuleb toime sellise voolutarbimisega. Ärge pange samaaegselt vooluringi, kuhu kann on lülitatud, mitut teist seadet.

Teekannu tööks ettevalmistamine

Enne esmakasutamist tuleb teekann seest kor ralikult ära pesta (pesemisviis on kirjeldatud kasutusjuhendis allpool), täita maksimaalse tasemeni veega, lasta veel neli korda keeta

(igakord vahetada vett) ja kannu uuesti pesta.

Teekannu kasutamisjuhis

B

1

Vajuta kaanel olevale nupule

(4)

, nii et see avaneb.

2

Paiguta filter

(13)

teekannu – kui see oli enne välja võetud.

3

Täida kann vajalikul hulgal veega (veetase on nähtaval näituril).

Ära keeda vett alla minimaalst või maksimaalse veetaseme hulka näituril.

4

5

6

Pane kaas kinni.

Pane kann toitealusele

(14)

.

Pane toitejuhtme pistik maandatud kontakti.

7

Lülita teekann sisse lülitile

(9)

vajutades – märgutuli süt tib põlema.

8

Pärast vee keetmist lülitub teekann automaatselt välja, lüliti liigub tagasi algasendisse ja lamp kustub.

Kui tahate kannu edasi kasutada, ei ole toitejuhtme pistiku kontaktist väljavõtmine vajalik.

Vee sissevalamisel tuleb jälgida, et mitte üle tada lubatud veekoguse taset.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed on ära toodud toote andmeplaadil.

Maht: 1,7 liitrit.

Seade vastab KOMISJONI MÄÄRUSES (EL) NR 1275/2008 kehtestatud ökodisaini nõuetele.

A

Teekannu ehitus

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

1

2

3

4

Märgutuli

Teraskorpus

Tila

Kaaneblokeerimisnupp

Kaas

Käepidemekate

Käepide

Veetaseme näidik

Lüliti

Korpuse alus

Toitejuhe

Toitejuhtme paigutuskoht

Katlakivi filter

Toitealus

36

Tühja veekeetja ühendamise korral lülitab ter molüliti pinge automaatselt välja.

Veekeetja uueks sisselülitamiseks peale jahtu mist (umb 15 min), tuleb see aluselt eemaldada, täita veega, asetada uuesti alusele ja lülitada, hoovale (9) vajutades, sisse. Veekeetja jahtu mist võib, sellesse külma vett valades, kiiren dada.

Puhastamine ja hooldus

Puhasta ainult külm kann!

C

1

Võtke toitejuhe vooluvõrgust välja.

2

Võtke filter kannust välja

(13)

.

3

Teekannu välispinda puhastage pehme, nõupesemisva hendis niisutatud lapiga.

Veeplekkide eemaldamiseks kannu seest­ ja väljastpoolt kasutage äädikas niisutatud lappi.

4

Loputage kann puhta veega.

17Z018-001_v06

Arbatinuko viduje gali atsirasti įvairių nuosėdų: panašios į rudis, pieno, juodos, kurios taip pat gali buti ir vandenyje. Taip atsitinka dėl natura liai esančių mineralų vandenyje (kalkės, gele žis, magnis ir t.t.). Šios nosėdos atsiranda ne dėl blogo įrenginio darbo, ir nedaro problemos įrenginio naudojimui. Tuo atveju, kai atsiranda daugiau nuosėdų, reikia jas pašalinti pagal instrukcijos punktą “Nuosėdų šalinimas”.

Nuosėdų šalinimas

Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6­10 procentų actas arba citrinos rūgštis.

Atidarykite virdulio dangtelį

(5)

.

Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto, arba pridėkite 40 g citrinos rūgšties ir pripilkite iki pilno vandens. Įjunkite abatinuką.

Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip apie 30 minučių.

Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.

Išimkite filtrą

(13)

ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu, o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.

Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirin kite ir išpilkite vandenį.

Jeigu įrenginyje dar liko kokios nuosėdos, reikia jas išimti virtuvine kempine ir gerai išplauti dar kartą, jeigu tai nepadeda, visą procesą pakartoti.

Katlakivi mitte-eemaldamine võib põhjustada teekannu kahjustusi.

Keskkonnakaitse

Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega.

Ei ole see raske ega liiga kallis. Selleks: viige kartongist pakend vanapaberi kogumis punkti, visake polüetüleenkiled plastikpaken dite jaoks ettenähtud konteineri.

Kasutuskõlbamatu seade tuleb ümbertöötlemi seks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote koostisosad võivad kahjustada keskkonda.

Ära viska seadet välja olmejäätmetega!

Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutami sest.

Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus, esteetika jm).

17Z018-001_v06

37

EN

Dear Customers!

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product.

We urge that you read this user’s manual carefully. Special attention needs to be paid to the safety precautions. Please save this manual so it can be referred to in the future use of the product.

Safety precautions and instructions on the proper use of the electric kettle

Before using the device, read the whole content of the manual.

DANGER! / WARNING!

Health hazard

Special attention is necessary when the kettle is used in the presence of children.

Do not operate the appliance if the power cord is damaged or the kettle body is visibly damaged.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Only qualified staff may make repairs of the appliance. A wrongly done repair my cause a serious threat to the user. It may also result in a cancellation of the warranty. In case any defects occur, we recommend that you take the appliance to a specialist service point.

Do not touch the metal body of the kettle when in use – only use the handle to move the kettle.

Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator

„max”

– water might spatter out of the kettle.

Be careful not to wet the plug of the connecting cord.

38

Mind the steam coming out of the kettle while water is boiling.

Allow the kettle to cool completely before cleaning it.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

CAUTION!

Not observance can result in damage to possessions

Always plug in the appliance to a mains outlet

(alternating current only) with the voltage corresponding to that indicated on the appliance rating plate and equipped with a grounding prong.

Always place the kettle on a stable, even, and flat surface; the power cord may not hang loosely off the edge of a table or any other work surface, nor touch a heated surface.

Do not remove the plug from the outlet by pulling by the cord.

The kettle can only be operated with the original power base, each base is type­specific.

Use the kettle for boiling water only.

17Z018-001_v06

Do not open the lid immediately after water has boiled

– steam might condense and appear on the exterior of the kettle.

Do not place the kettle on or near hot objects.

Do not immerse the kettle or the power base in water when filling or washing the electric kettle.

In the event that water gets into the inside electric elements of the kettle, or onto the power base, carefully dry these elements before plugging the kettle into the mains.

Do not operate the kettle when empty.

Do not use the kettle with the lid open – the automatic shut off will not work then.

Do not use any abrasive cleaning agents such as emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle body. They might remove graphic information symbols such as: scales, marks, warning signs, etc.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote­control system.

4

5

8

9

3

6

7

Spout

Lid release button

Lid

Handle cover

Handle

Water level indicator

On/off button

10

Base of the kettle

11

Supplying cord

12

13

Storage space for the connecting cord

Anti­deposit filter

14

Base

Preparation of the electric kettle for operation

Before the first use, wash the kettle inside

(for washing instructions see “Cleaning and maintenance”), fill it with water up to the “max” level, and let it boil four times (use fresh water each time) and wash again.

SUGGESTION

Information on the product and suggestions for its use

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

● in shops, offices and other similar working environments; in farm houses; by clients in hotels, motels and other residential

● type environments; in bed and breakfast type environments.

In case it is used for food business purposes, the warranty conditions shall change.

Do not use the kettle without a filter.

The kettle type covered by this user’s manual brings water to boil very quickly and draws up to 10 A of current from the mains.

Check that the mains fuses used can cope with this level of power consumption. While boiling water, unplug all other appliances from this circuit.

Technical data

The technical parameters are given on the data plate of the product.

1.7 liter capacity.

This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco­design requirements.

Structure of the kettle

1

2

Control light

Metal casing

A

Operating instructions of the electric kettle

B

1

Press the lid button

(4)

– the kettle lid will open.

2

Place the filter (

13

) in the kettle – if it was taken out before.

3

Fill the kettle up with the desired amount of water

(the level is visible on the indicator

(8)

).

Do not boil the water if it is below the minimum level or beyond the maximum level on the indicator (

8

).

4

5

Close the lid.

Place the kettle on the power base

(14)

.

6

Put the plug of the connecting cord into a mains socket with an earth pin – the upper part of the kettle body will light up.

7

Turn the kettle on by pressing the lever

(9)

– the indicator light will come on.

8

The kettle switches off automatically when the water has reached the boiling point, the lever switch returns to its starting position – the light comes off.

If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary to remove the plug of the connecting cord from the power socket.

Be careful not to fill up with water beyond the nominal capacity when pouring water into the kettle.

17Z018-001_v06

39

In the event that an empty kettle is switched on, it will be switched off automatically by a thermal device.

To switch on the kettle after it has cooled down

(about 15 min), remove it from the base, fill with water, replace on the base and switch on by pressing the switch (9). The cooling down of the kettle can be accelerated by pouring cold water into the kettle.

Cleaning and maintenance

Always clean a cold kettle!

C

Ecology – environment protection

Each user can protect the natural environment.

It is neither difficult nor expensive.

In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene

(PE) bags into container for plastic.

When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.

Do not dispose the appliance with the municipal waste!

1

Remove the plug of the connecting cord from the power socket.

2

Take out the filter

(13)

.

3

Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened with washing­up liquid.

In order to remove the build­up of hard water film from the outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth moistened with vineger.

4

Rinse the kettle with fresh water.

Various black-coloured, rusty, milky, etc. deposits may form inside the kettle and float on the water. This is caused by minerals occurring naturally in water (calcium, magnesium, iron, etc.). Such discoloration is not caused by faulty operation of the appliance and does not affect its use. In case of substantial accumulation of mineral deposits, proceed as described in the

“Descaling” section.

Descaling

In the event that scale builds up on the bottom of the kettle, it needs to be removed. For this purpose use 6­10% vinegar or citric acid.

Open the lid

(5)

.

Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle with water up to the maximum level. Switch on the kettle.

Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for

30 minutes.

Empty the kettle and rinse it with fresh water.

Remove the filter

(13)

and rinse it under running water.

Replace the filter.

Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty the kettle.

If sediment is still visible in the kettle, remove it with a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful, repeat the descaling process.

Negligence in descaling the kettle may results in its damage.

40

The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.

17Z018-001_v06

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement