Zelmer ZCK3171X User manual

Zelmer ZCK3171X User manual
ZCK3171X
ZCK3171
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
electric kettle
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
4–6
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
7–9
ZCK3171X
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
electric kettle
Bezpieczny i niezawodny czajnik elektryczny wykonany ze stali nierdzewnej.
Safe and reliable stainless steel electric kettle.
www.zelmer.com
A
8
1
5
2
7
3
6
4
9
4
B
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
C
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj korpusu czajnika podczas
gotowania – do przenoszenia używaj
wyłącznie uchwytu czajnika.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad poziom
„max” – w czasie gotowania wrząca
woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
● Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane przez
osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
ZCK3171X-001_v01
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie
zawsze podłączaj do gniazdka sieci
elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
●● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewmątrz
pomieszczeń.
●● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną
podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
●● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
●● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu
się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary
wodnej na zewnątrz czajnika.
●● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
●● Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
●● Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
ZCK3171X-001_v01
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do
użytku domowego oraz podobnego
zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych
podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych
pomieszczeniach mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg
ze śniadaniem.
W przypadku wykorzystywania urządzenia do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie używaj czajnika bez filtra.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Dzióbek
Obudowa
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Przycisk otwierania pokrywki
Dźwignia włączenia (0-I ze wskaźnikiem zasilania)
Rączka
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika należy
umyć go wewnątrz (sposób mycia opisano
w dalszej części instrukcji), napełnić wodą
do poziomu „max”, a następnie czterokrotnie
zagotować wodę (każdorazowo świeżą porcję)
i ponownie umyć.
5
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Naciśnij przycisk (5), otworzy się pokrywka czajnika.
2 Umieść filtr (8) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej dolnego lub
powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę.
5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (4).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (6) – zaświeci się
wskaźnik zasilania.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie, dźwignia włączenia powróci do pozycji wyjściowej
– wskaźnik zasilania zgaśnie.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie
jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.
Należy zwracać uwagę, aby nie przekraczać
maksymalnej pojemności czajnika podczas
nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny.
W celu ponownego włączenia czajnika po
ostygnięciu (ok. 15 min), należy zdjąć go z podstawy, nalać wody, ponownie go tam postawić
i włączyć czajnik naciskając włącznik (6). Ostygnięcie czajnika można przyspieszyć wlewając
do niego zimną wodę.
Czyszczenie i konserwacja
C
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (8) i wymyj go pod bieżącą wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne, które
również mogą unosić się na wodzie. Dzieje się
tak w związku z obecnością minerałów natural-
6
nie występujących w wodzie (wapń, magnez,
żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spo­wodowane
złą pracą urządzenia i nie stanowią problemu
w jego użytkowaniu. W przypadku większego
nagroma­dzenia osadów, należy je usunąć
według punktu „Rozpuszczanie kamienia”.
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (5).
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g
kwasku cytrynowego i dolej wody do pełna. Włącz
czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (8) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad należy
go wytrzeć gąbką i przemyć wodą, gdy to nie pomaga
należy powtórzyć cały proces.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
ZCK3171X-001_v01
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Special attention should be kept
when using the kettle in the presence
of children.
●● Do not operate the kettle if the power
cord is damaged or if there is any
visible damage to the kettle body.
●● Do not plug the power cord with wet
hands.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Only qualified staff may repair the
appliance. Improper repair may
cause a serious threat to the user.
In case of any defects, contact an
authorised ZELMER service point.
●● Do not touch the main body of the
kettle when water is boiling – use
only the handle to move it.
●● Do not touch any hot surfaces of
the kettle. Surfaces remain hot even
after the device is switched off.
●● Do not fill the kettle beyond the
maximum fill indicator "max” – water
might spatter out of the kettle.
ZCK3171X-001_v01
●● Be careful not to wet the plug of the
power cord.
●● Steam coming out of the kettle when
the water is boiling may cause scalding.
●● Allow the kettle to cool completely
before cleaning.
●● Do not open the lid while the water
is boiling.
●● Always remove the plug from the
mains before cleaning the kettle.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
7
To switch on the kettle after it has cooled down
(about 15 min), remove it from the base, fill with
water, replace on the base and switch on by
pressing the switch (6). The cooling down of
the kettle can be accelerated by pouring cold
water into the kettle.
Cleaning and maintenance
C
Always allow the kettle to cool down completely
before cleaning!
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
1 Unplug the kettle from the mains.
2 Remove the filter (8) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth and
washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp
cloth and vinegar.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
● Open the lid by pressing the lid release button (5).
● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle
with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
● Remove the filter (8) and rinse it under running water.
Replace the filter.
● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
● If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
The kettle should be descaled periodically to
avoid its possible damage.
ZCK3171X-001_v01
The manufacturer is not liable for any damages resulting from
improper use or handling of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any time
and without prior notice in order to adjust it to valid law regulations,
norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other
reasons.
9
●● Always
place the kettle on a stable, smooth, flat
surface; the power cord must not hang loosely off the
edge of a table (or any other work surface) or touch
a heated surface.
●● Do not remove the plug from the mains by pulling by
the cord.
●● This appliance is intended for indoor use only.
●● The kettle can only be operated with the original power
base (each base is type-specific).
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid right after the water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● If water gets into any electric elements inside the kettle
or onto the base, carefully dry these elements before
plugging the kettle to the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not use any abrasive cleaning agents – such as
emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the
kettle body. They might remove graphic information
symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
●● in shops, offices and other similar
working environments;
●● in farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
●● in bed and breakfast type
environments.
Different warranty conditions apply
when appliance is used for catering.
●● Do not use the kettle without the filter.
8
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate of the
product.
1.7 litre capacity.
A
Kettle elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spout
Kettle body
Water level indicator
360° swivel base
Lid release button
On/off switch (0-I with power indicator)
Handle
Anti-deposit filter
Cord storage
Preparing the kettle for operation
Before first use, wash the kettle inside
(for washing instructions see the “Cleaning and
maintenance” section), fill it with water up to the
“max” level, boil water four times (each time use
fresh water) and wash the kettle inside again.
Operating the kettle
B
1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
2 Place the filter (8) in the kettle (if it is not in place).
3 Fill the kettle with the desired amount of water (the level
is visible on the indicator (3)).
Do not boil the water if it is below the minimum
level or beyond the maximum level on the
indicator (3).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the base (4).
6 Plug the kettle to a socket provided with an earth pin.
7 Turn the kettle on by pressing the switch (6) – the power
indicator light will come on.
8 After the water is boiled, the kettle will switch off
automatically, the lever switch will return to its starting
position and the power indicator will go off.
If you plan to use the kettle again soon, it is not necessary to
remove the plug from the mains.
Make sure that the maximum kettle capacity
is not exceeded when the kettle is filled with
water.
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off automatically by
a thermal device.
ZCK3171X-001_v01
PL
1
2
3
4
1. Dwustronny wskaźnik poziomu wody
2. Antypoślizgowa podstawa ze schowkiem
na przewód 3. Wyjmowany filtr antywapienny
4. Obrotowa baza
EN
1. Water level indicator on both sides 2. Non-slip
base with power cord storage compartment
3. Removable anti-scale filter 4. Swivel base
ZCK3171X-001_v01
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement