Zelmer ZCK1174X User Manual

Zelmer ZCK1174X User Manual
ZCK1174X
ZCK1174
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–7
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE 8–11
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 12–15
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
LV
16–19
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
ET
20–23
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
28–31
24–27
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
32–35
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
36–39
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
40–43
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
44–47
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
48–51
ZCK1174X
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Funkcjonalny czajnik elektryczny
z obudową ze stali nierdzewnej.
Функциональный электрический чайник
с корпусом из нержавеющей стали.
Functional stainless steel electric kettle.
www.zelmer.com
A
1
5
6
13
12
4
2
7
9
3
8
11
10
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
C
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!/
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj czajnika do nieuziemionego źródła zasilania, gdyż może
to spowodować porażenie prądem.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagro4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
żenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj metalowego korpusu
czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „MAX” – w czasie gotowania
wrząca woda może z niego wypryskiwać.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
ZCK1174X-001_v03
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Urządzenie podłączaj wyłącznie do źródła zasilania
z uziemieniem. Jeżeli gniazdo nie posiada uziemienia,
skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie
zmieniaj wtyczki, ani nie używaj adapterów.
●● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać nad
brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
●● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
●● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
●● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu się
wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary wodnej na zewnątrz czajnika.
●● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
●● Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je wysusz.
●● Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
ZCK1174X-001_v03
●● Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
●● Napełnionego czajnika nie należy przechylać do tyłu,
ponieważ woda może się wylać przez wylot pary. Jeżeli
tak się stanie, czajnik przed włączeniem należy wytrzeć.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
●● Przed podniesieniem z podstawy, czajnik należy zawsze
wyłączyć.
●● Nie wyjmuj wtyczki przewodu zasilającego z gniazda
podczas pracy urządzenia. Należy je najpierw wyłączyć.
●● Wnętrze urządzenia należy często czyścić w celu usunięcia kamienia. Należy pamiętać, że używanie zakamienionego czajnika może powodować usterki.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki
dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
●● przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych,
●● gospodarstwa agroturystyczne,
●● pensjonaty typu „bed and breakfast”.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie używaj czajnika bez filtra.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
A
Dzióbek
Obudowa
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Pokrywa czajnika
Przycisk otwierania pokrywki
Wyświetlacz LCD
gotowanie wody
utrzymywanie ciepła
czas gotowania wody
5
utrzymywania ciepła to maksymalnie 60 minut. Aby wyłączyć
funkcję utrzymywania ciepła, należy ten parametr ustawić na
„00”.
Przycisk wyboru programu gotowania
Przyciski ustawień
Przycisk włącz/wyłącz
Filtr antyosadowy
12 Schowek na przewód przyłączeniowy
13 Rączka
8
9
10
11
Czajnik przed włączeniem programu utrzymywania ciepła gotuje wodę do wcześniej ustawionej temperatury miga ikonka
, następnie
przełącza się do temperatury jaką ma utrzymywać, miga ikonka
.
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika umyj go
wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej
części instrukcji), napełnij wodą do poziomu
„MAX”, a następnie czterokrotnie zagotuj wodę
(każdorazowo świeżą porcję) i ponownie umyj.
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Pociągnij przycisk (6) zgodnie ze strzałką, otworzy się
pokrywka czajnika.
2 Umieść filtr (11) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej „MIN” lub
powyżej „MAX” poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę (5).
5 Postaw czajnik na podstawce zasilającej (4). Włóż
wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci
z kołkiem ochronnym.
6 Włącz czajnik naciskając przycisk (10) – Podświetli się
kolorem niebieskim wyświetlacz LCD (7) i zacznie migać
ikonka
. Po pewnym czasie podświetlenie wyłącza się
(miga ikonka
). Urządzenie wyłączy się samoczynnie po
ugotowaniu wody.
7 Czajnik posiada trzy funkcje:
gotowanie wody , utrzymywanie ciepła
i czas gotowania wody . Wybrany tryb wyświetla się na wyświetlaczu LCD (7). Funkcję można zmienić za pomocą przycisku
wyboru programu gotowania (8). Podczas ustawiania, podświetla się wyświetlacz LCD na niebiesko, a ikona wybranej
funkcji wyświetla się na wyświetlaczu.
8 Ustawienia domyślne: gotowanie wody do 100°C, funkcja utrzymywania ciepła jest wyłączona.
Ustawiając parametry gotowania, temperaturę wody można
ustawić od 40°C do 100°C; jedno naciśnięcie przycisku
zmienia temperaturę o 5°C. Ustawioną temperaturę można
zmienić naciskając przyciski ustawień (9). Wybrana temperatura wody jest widoczna na wyświetlaczu LCD.
9 Ustawiając program utrzymywania ciepła, temperaturę
wody można ustawić od 40°C do 90°C, gdy wcześniej
została ustawiona temperatura gotowania wody na 100°C.
W przypadku gdy temperatura gotowania została ustawiona
np. na 50°C to temperaturę utrzymywania ciepła można
ustawić w zakresie od 40°C do 50°C; jedno naciśnięcie
przycisku zmienia temperaturę o 5°C. Ustawioną temperaturę można zmienić naciskając przyciski ustawień (9). Czas
6
10 Czas gotowania wody można ustawić od 3 s do 6 s. Jest
to czas liczony od momentu gdy woda zacznie się gotować
(zacznie wrzeć) do momentu samoczynnego wyłączenia się
czajnika. Czas ten można zmienić naciskając przyciski ustawień (9).
Ustawienie to jest skuteczne wyłącznie, gdy temperatura gotowania wody jest wyższa niż 95°C
i gdy w czajniku znajduje się 1,7 L wody.
11 Po zakończeniu programowania ustawień, naciśnij przycisk (10). W trybie pracy, ikona funkcji pracy miga; wybrana
temperatura wody jest widoczna na wyświetlaczu LCD. Po
rozpoczęciu grzania, wewnątrz czajnika zapala się niebieska lampka. Ponowne naciśnięcie przycisku (10), powoduje
powrót do trybu ustawień.
12 Urządzenie wyłączy się samoczynnie po osiągnięciu
ustawionej temperatury wody. Kontrolka wyłączy się.
Podczas gotowania lub utrzymywania ciepła,
zdjęcie i ponowne umieszczenie czajnika na
podstawie powoduje skasowanie wszystkich
poprzednich ustawień. Urządzenie samoczynnie powróci do ustawień domyślnych (patrz
B 8 ). Aby użyć funkcji gotowania lub utrzymywania ciepła, należy ponownie ustawić
odpowiedni program.
Jeśli woda ostygnie, aby ponownie ją zagotować (lub podgrzać), należy ponownie włączyć
czajnik.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie
jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.
Zwróć uwagę, aby nie przekraczać maksymalnej
pojemności czajnika podczas nalewania wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny. W celu ponownego
włączenia czajnika po ostygnięciu (ok. 15 min),
zdejmij go z podstawy, nalej wody, ponownie go tam postaw i włącz czajnik naciskając
przycisk (10). Nie napełniaj gorącego czajnika
zimną wodą lub vice versa.
Unikaj dużych różnic temperatur podczas napełniania czajnika.
ZCK1174X-001_v03
Czyszczenie i konserwacja
C
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (11) i wymyj go pod bieżącą wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą i złóż urządzenie wyłącznie
po całkowitym wysuszeniu wszystkich części.
kowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne, które
również mogą unosić się na wodzie. Dzieje się
tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń, magnez,
żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spowodowane
złą pracą urządzenia i nie stanowią problemu
w jego użytkowaniu. W przypadku większego
nagromadzenia osadów, należy je usunąć
według punktu „Rozpuszczanie kamienia”.
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (6).
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g
kwasku cytrynowego i dolej wody do poziomu „MAX”.
Włącz czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr (11) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad wytrzyj go
gąbką i przemyj wodą, gdy to nie pomaga powtórz cały
proces.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznaZCK1174X-001_v03
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů ohrožujete
své zdraví
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití
konvice v přítomnosti dětí.
●● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice
poškozená, konvici nepoužívejte.
●● Nezapojujte varnou konvici k neuzemněnému napájecímu zdroji, jelikož může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
●● Nepřipojujte zástrčku do zásuvky
mokrýma rukama.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis
nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
●● Opravy na přístroji může provádět
pouze proškolený perzonál. Neodborně provedená oprava může být
nebezpečná pro uživatele. V případě
poruchy se obraťte na autorizovaný
servis ZELMER.
●● V průběhu vaření vody se nedotýkejte kovových části konvice, při přenášení uchopte konvici za rukojeť.
8
●● Nedotýkejte se horkých ploch. Plocha spotřebiče je horká i po jeho
vypnutí.
●● Nenaplňujte konvici vodou nad
značku „MAX“, v okamžiku varu může
horká voda vystříknout z konvice.
●● Dbejte, aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
●● Buďte opatrní na horkou párku, která
vychází z konvice v průběhu varu.
●● Před čištěním nechte varnou konvici
vychladnout.
●● Neotevírejte víko v okamžiku, kdy se
voda vaří.
●● Před čištěním spotřebiče vždy
vyjměte přívodní kabel ze zásuvky
elektrické sítě.
●● Zařízení mohou obsluhovat děti
starší 8 let, pokud jsou pod dozorem
nebo budou poučeny o bezpečném
používání zařízení a rozumí případnému nebezpečí. Děti mladší 8 let
nesmí bez dozoru dospělých osob
čistit nebo provádět údržbu zařízení.
Zařízení a napájecí kabel uchovávejte na místě nepřístupném dětem
mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
ZCK1174X-001_v03
POZOR!
POKYNY
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Přístroj zapojujte výhradně do napájecího zdroje
s uzemněním. Není-li zásuvka uzemněna, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikáře. Nevyměňujte zástrčku, ani
nepoužívejte adaptéry.
●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Spotřebič musí být používán pouze uvnitř místností.
●● Konvici lze používat pouze s originálním napájecím
podstavcem, určeným k danému typu konvice.
●● Konvici používejte pouze k vaření vody.
●● Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
●● Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
●● Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
●● V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
●● Nezapínejte prázdnou konvici.
●● Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo by automatické vypínání.
●● Naplněnou varnou konvici nenaklánějte dozadu, protože se může vylít voda otvorem pro výstup páry. Jestliže se tak stane, varnou konvici před zapnutím otřete.
●● K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty
a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze,
pasty, apod. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu
informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice,
označení, výstražné znaky atd.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Varnou konvici vždy nejdříve vypněte a teprve poté ji
nadzvedněte z podstavce.
●● Nevytahujte zástrčku přívodní šňůry z elektrické
zásuvky během provozu přístroje. V prvé řadě konvici
vypněte.
●● Z přístroje je nutné často odstraňovat nánosy z vodního kamene. Mějte na paměti, že používáním konvice
s usazeným vodním kamenem může dojít k závadě
přístroje.
ZCK1174X-001_v03
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při jeho použítí k obchodním účelům, nebo v gastrono
mických zařízeních, se mění záruční podmínky.
●● Nepoužívejte konvici bez filtru.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Objem 1,7 l.
Popis konvice
1
2
3
4
5
6
7
A
Výlevka
Plášť
Stupnice hladiny vody
Otočný napájecí podstavec
Víko konvice
Tlačítko pro otevírání víka
Displej LCD
var vody
udržování teploty
čas varu vody
Tlačítko volby programu varu
Tlačítka nastavení
Tlačítko zapni/vypni
Filtr proti usazeninám
12 Schránka na přívodní šňůru
13 Rukojeť
8
9
10
11
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím varnou konvici uvnitř
umyjte (způsob mytí je popsán v další
části návodu), naplňte ji do úrovně „MAX”,
a následně čtyřikrát uveďte vodu do varu
(pokaždé čerstvou vodu) a opět umyjte.
9
Obsluha a provoz konvice
B
1 Stiskněte tlačítko (6) shodně s šipkou, víko konvice se
otevře.
2 Pokud jste vytáhli filtr (11), nasaďte jej zpět na své místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je znázorněná na stupnici (3)).
Neuvádějte vodu do varu v množství pod hladinu „MIN” nebo nad „MAX” na stupnici (3).
4 Zavřete víko (5).
5 Postavte konvici na napájecí podstavec (4). Zasuňte
zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
6 Zapněte varnou konvici stisknutím tlačítka (10) – Displej LCD (7) se modře podsvítí a začne blikat ikona
. Po
určité době se podsvícení vypne (bliká ikona
). Přístroj
se automaticky vypne po uvedení vody do varu.
7 Konvice je vybevena třemi funkcemi:
var vody
, udržování teploty
a čas varu vody .
Zvolená funkce je znázorněna na displeji LCD (7). Funkce
lze změnit pomocí tlačítka volby programu varu (8). Během
nastavení je displej LCD modře podsvícen a ikona zvolené
funkce je znázorněna na displeji.
8 Výchozí nastavení: var vody do 100°C, funkce udržování
teploty je vypnutá.
Při nastavení parametrů varu, lze teplotu vody nastavit od
40°C do 100°C; jedno stisknutí tlačítka změní teplotu o 5°C.
Nastavenou teplotu lze změnit stisknutím tlačítek pro nastavení (9). Zvolená teplota vody je znázorněná na displeji LCD.
9 Při nastavení programu udržování teploty, lze teplotu
vody nastavit od 40°C do 90°C ,pokud byla dříve nastavená
teplota varu vody na 100°C. V případě, že byla teplota varu
vody nastavená např. na 50°C, lze teplotu udržování teploty
nastavit v rozmezí od 40°C do 50°C; jedno stisknutí tlačítka
změní telotu o 5°C. Nastavenou teplotu lze změnit stisknutím tlačítek pro nastavení (9). Čas udržování teploty je max.
60 minut. Pro vypnutí funkce udržování teploty, nastavte
parametr na „00“.
Varná konvice, před zapnutím programu udržování teploty, uvede vodu do varu na předem
nastavenou teplotu, bliká ikona
, následně
se přepne na teplotu jakou má udržet a bliká
ikonka
.
10 Dobu vaření vody můžete nastavit na 3 až 6 s. Je to
doba počítána od okamžiku, kdy voda začne vařit (začne
vřít) do okamžiku automatického vypnutí konvice. Tuto dobu
můžete měnit stlačováním tlačítek nastavení (9).
Toto nastavení je účinné pouze, když je teplota
varu vody vyšší než 95°C a když je v konvici
1,7 l vody.
11 Po ukončení programování, stiskněte tlačítko (10).
V provozním režimu ikona funkce bliká: zvolená teplota vody
je znázorněna na displeji LCD. Po zahájení ohřevu, se kon-
10
vice uvnitř modře podsvítí. Opětovným stisknutím tlačítka
(10) se vrátíte do režimu nastavení.
12 Přístroj se automaticky sám vypne po dosažení nastavené teploty vody. Kontrolka se vypne.
Během varu vody nebo během udržování
teploty, sejmutí a opětovné umístění varné
konvice na podstavci způsobí anulování
všech předchozích nastavení. Varná konvice
se automaticky vrátí k výchozímu nastavení
(viz. B 8 ). Pro využítí funkce varu nebo udržování teploty, ještě jednou nastavte požadovaný
program.
Jestli voda vychladne, za účelem opětovného
uvedení do varu (nebo ohřátí), opět zapněte
konvici.
Jestliže plánujete další použití konvice, není nutné vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Dejte pozor, abyste nepřesáhli maximální objem
kovice při nalévání vody.
V případě zapnutí prázdné konvice, dojde k automatickému vypnutí konvice tepelnou pojistkou.
Pro opětovné zapnutí konvice po vychladnutí
(cca 15 min), ji sejměte z podstavce, nalejte
vodu, postavte na podstavec a zapněte konvici
stisknutím tlačítka (10). Nenaplňujte horkou konvici studenou vodou a naopak.
Vyvarujte se velkých tepelných rozdílů při naplňování varné konvice.
C
Čištění a údržba
Čistěte pouze zcela vychladlou konvici!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (11) a umyjte ho pod tekoucí vodou.
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní kámen na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem navlhčeným v octu.
4 Konvici propláchněte čistou vodu a sestavte přístroj
výhradně po předchozím úplném vysušení všech dílů.
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují ve
vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení
není způsobeno špatnou prací přístroje a nestanoví žádné zábrany v dalším používání (6). V případě většího nahromazení nánosů, je odstraňte
podle bodu „Odstraňování vodního kamene”.
ZCK1174X-001_v03
Odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
●● Otevřete víko pomocí tlačítka (6).
●● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo dodejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte vodou do úrovně „MAX”.
Zapněte konvici.
●● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
●● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
●● Vyjměte filtr (11), umyjte ho pod tekoucí vodou
a následně ho vložte na své místo.
●● Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
●● Jestliže v konvici zůstal ještě nános, otřete ho houbičkou
a umyjte vodou. Jestliže to nepomůže, celý proces opakujte ještě jednou.
Jestliže nebude z konvice ostraňován vodní
kámen, může dojít k jejímu poškození.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodu.
ZCK1174X-001_v03
11
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Tento návod na použitie si uschovajte pre prípadnú potrebu
počas neskoršieho používania spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny a odporúčania pre správne
používanie rýchlovarnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne
oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Zachovajte osobitnú pozornosť
počas práce s rýchlovarnou kanvicou v prítomnosti detí.
●● Neuvádzajte spotrebič do činnosti
v prípade, že prívodový kábel alebo
plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
●● Rýchlovarnú kanvicu nikdy nezapájajte do zásuvky bez uzemnenia,mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom.
●● Zástrčku nezasúvajte do zásuvky
mokrými rukami.
●● V prípade, že prívodový kábel je
poškodený, vymeňte ho priamo
u výrobcu, v špecializovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, čím sa vyhnete riziku vzniku
nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať
výlučne kvalifikované osoby. Chybne
vykonaná oprava zariadenia môže
12
predstavovať vážnu hrozbu pre jeho
používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● Nedotýkajte sa kovového korpusu
rýchlovarnej kanvice počas varenia –
kanvicu prenášajte iba za jej držiak.
●● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Povrch spotrebiča zostáva
horúci aj po jeho vypnutí.
●● Do rýchlovarnej kanvice nelejte vodu
nad úroveň „MAX” – počas varenia sa
horúca voda môže z kanvice vyliať.
●● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla neodstala voda.
●● Vyhnite sa kontaktu s vystupujúcou
parou zo spotrebiča počas varenia.
●● Pred čistením, by kanvica mala byť
dostatočne chladná.
●● Počas varenia vody, nikdy neodkrývajte horný uzáver.
●● Pred čistením, nikdy nezabudnite
odpojiť prívodový kábel spotrebiča
zo zásuvky zdroja napätia.
●● Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré
dovŕšili 8 rok života, ak sú pod
dohľadom dospelej osoby, alebo ak
boli príslušne preškolené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu
riziká súvisiace s jeho používaním.
Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života,
nemôžu bez dohľadu dospelej osoby
zariadenie používať ani čistiť. Zariadenie a napájací kábel skladujte na
mieste nedostupnom pre deti, ktoré
nedovŕšili 8 rok života.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
ZCK1174X-001_v03
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod
stálym dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách
bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
●● Naplnenú rýchlovarnú kanvicu nenachyľujte dozadu,
mohlo by dôjsť k vyliatiu vody cez vývod pary. Ak by
k tomu došlo, rýchlovarnú kanvicu pred zapnutím utrite.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, a pod.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným diaľkovým systém ovládania.
●● Kanvicu pred zodvihnutímz podstavca najprv vypnite.
●● Nevyťahujte zástrčku prívodového kábla zo zásuvky
počas činnosti spotrebiča.Spotrebič najprv vypnite.
●● Vnútro spotrebiča čistite pravidelne, aby ste z neho
odstránili vodný kameň. Používanie kanvice s usadeným vodným kameňom je príčinou porúch.
POKYNY
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Spotrebič zapájajte iba k zdroju napätia s ochranným
uzemnením.Ak zásuvka nie je vybavená uzemnením,
obráťte sana kvalifikovaného elektroinštalatéra. Nikdy
nevymieňajte zástrčku a nepoužívajte adaptér.
●● Rýchlovarnú kanvicu klaďte iba na stabilnom a rovnom
povrchu. Prívodový káble nesmie voľne visieť spoza
okraja pracovnej dosky a dotýkať sa horúcich povrchov.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky zdroja energie
potiahnutím za prívodový kábel.
●● Spotrebič sa môže používať iba vo vnútorných priestoroch.
●● Rýchlovarná kanvica sa môže používať iba spolu s
konzolou, ktorá je určená pre konkrétny typ spotrebiča.
●● Rýchlovarnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
●● Veko kanvice neotvárajte bezprostredne po zovretí
vody – mohlo by dôjsť k úniku kondenzovanej vodnej
pary na povrch kanvice.
●● Rýchlovarnú kanvicu neumiestňujte na horúce plochy
alebo v ich blízkosti.
●● Pri plnení vody alebo počas umývania, neponárajte
rýchlovarnú kanvicu ani jej konzolu do vody.
●● V prípade vniknutia vody do vnútorných elektrických
komponentov alebo do konzoly, rýchlovarnú kanvicu
pred jej opätovným použitím dôkladne vysušte.
●● Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do prevádzky v prípade, že v nej nie je voda
●● Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte v prípade, že jej
veko nie je zatvorené – v takomto prípade, automatický spínač nie je aktívny.
ZCK1174X-001_v03
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu spotrebiča
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
V prípade používania spotrebiča na podnikateľské účely
v rámci poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky, v takomto prípade podliehajú zmene.
●● Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do činnosti bez aplikácie filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku
výrobku.
Objem 1,7 litra.
Zloženie rýchlovarnej kanvice
1
2
3
4
5
6
7
A
Výlevka
Vonkajší plášť
Indikátor úrovne hladiny vody
Otáčaví stredový konektor
Veko rýchlovarnej kanvice
Tlačidlo pre otvorenie veka
LCD displej
varenie vodyudržiavanie
teploty
čas varenia vody
8 Tlačidlo pre výber programu varenia
13
hodnotu udržiavania stálej teploty môžete nastavovať v rozpätí od 40°C do 50°C; stlačením tlačidla jedenkrát sa teplota
zmení o 5°C. Nastavenú teplotu môžete zmeniť pomocou
tlačidiel výberu (9). Maximálna doba pre udržiavanie stálej
teploty je 60 minút. Funkciu udržiavania stálej teploty vypnete tak, že túto hodnotu nastavíte na „00“.
9 Tlačidlá výberu
10 Tlačidlo zapni/vypni
11 Filter na usadeniny
12 Úložný priestor na prívodový kábel
13 Držiak
Uvedenie rýchlovarnej kanvice do prevádzky
Pred prvým použitím, kanvicu umyte z vnútra
(postup pri umývaní kanvice je uvedený v ďalšej časti návodu), naplňte vodou po úroveň
„MAX”,anásledne vodu nechajte štyrikrát
zovrieť (vždy čerstvú vodu)a opäť kanvicu
umyte.
Obsluha a prevádzka rýchlovarnej
kanvice
B
1 Potiahnite tlačidlo (6) v smere šípky, veko rýchlovarnej
kanvice sa otvorí.
2 Do rýchlovarnej kanvice umiestnite filter (11) – v prípade,
že ste ho pred tým vybrali.
3 Do rýchlovarnej kanvice nalejte požadované množstvo
vody (úroveň hladiny bude viditeľný na indikátore (3)).
Vodu neprevárajte, ak jej hladina je pod úrovňou „MIN”alebo nad úrovňou „MAX” (3).
4 Zatvorte veko (5).
5 Rýchlovarnú kanvicu položte na konzolu (4). Zasuňte
zástrčku prívodového kábla do zásuvky zdroja napätia, ktorý
je vybavený bezpečnostným kolíkom.
6 Rýchlovarnú kanvicu zapnite stlačením tlačidla (10)
– LCD displej (7) sa zasvieti na modro a indikátor
varenia začne blikať. Po uplynutí určitého času podsvietenie
zhasne (indikátor
bude naďalej blikať). Spotrebič sa
automaticky vypne po prevarení vody.
7 Rýchlovarná kanvica má tri funkcie:
prevarenie vody
, udržiavanie teploty
adĺžka vareniavody . Zvolená funkcia sa zobrazí na LDC displeji (7).
Funkcie môžete meniť pomocou tlačidla pre výber programu
varenia (8). Počas nastavovania LCD displej svieti na modro
a na displeji sa zobrazí ikonazvolenej funkcie.
8 Predvolené nastavenie: varenie vody do 100°C, funkcia
udržiavanie teplty je vypnutá.
Pri nastavovaní parametrov pre varenie,požadovanú teplotu
vody možete nastaviť v rozpätí od 40°C do 100°C; tlačením
tlačidla jedenkrát sa teplota zmení o 5°C. Nastavenú teplotu
môžete zmeniť pomocou tlačidiel výberu (9). Nastavená teplota sa zobrazí na LCD displeji.
9 Pri nastavovaní programu pre udržiavanie stálej teploty,požadovanú teplotu vody môžete nastaviť v rozpätí od 40°C
do 90°C, v prípade, ak teplota pre varenie vody bola pred
tým nastavená na hodnotu 100°C. V prípade, ak teplota pre
varenie vody bola nastavená napríklad na hodnotu 50°C,
14
Pred aktiváciou programu pre udržiavanie teploty, kanvica zohreje vodu na vopred nastavenú
teplotu, bliká indikátor
, potom sa nastaví na
teplotu, ktorú má udržiavať, bliká indikátor
.
10 Trvanie varenia vody sa dá nastaviť od 3 s do 6 s. Tento
čas sa počíta od chvíle, keď sa voda začne variť (začne
vrieť), po automatické vypnutie kanvice. Tento čas sa dá
zmeniť stláčaním tlačidiel nastavení (9).
Toto nastavenie je efektívne iba vtedy, keď je
teplota varenia vody vyššia ako 95°C, a keď je
v kanvici 1,7 l vody.
11 Poukončení nastavovania funkcií,stlačte tlačidlo (10).
V pracovnom režimeindikátor danej činnosti bliká;nastavená
teplota vody sa zobrazí na LCD displeji. Po začatí zohrievania vody, sa vo vnútri kanvice zasvieti modré svetlo.Opätovným stlačením tlačidla (10) sa vrátite späť do nastavení.
12 Spotrebič sa automaticky vypne po zohriatí vody na
nastavenú teplotu. Svetelný indikátor zhasne.
V prípade, ak počas varenia alebo udržiavania
stálej teploty vody, kanvicu odoberiete a opäť
postavíte na podstavec, dôjde k zrušeniu všetkých nastavení. Spotrebič automaticky nenastaví
predvolené nastavenia (pozri bod B 8 ).
Pre obnovenie funkcie varenia vody alebo udržiavania stálej teploty,musíte znovu nastaviť
požadovaný program.
V prípade, ak voda ochladne a vy ju chcete
opäť uviesť do varu(alebo zohriať), kanvicu
musíte opäť zapnúť.
Ak plánujete rýchlovarnú kanvicu použiť ešte raz, zástrčku
prívodového kábla nemusíte vyťahovať zo zásuvky zdroja
napätia.
Dbajte na to, aby ste počas plnenia vody
neprekročili maximálny prípustný objem kanvice.
V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice, termostatický vypínač automaticky preruší
tok elektrickej energie. Po ochladení (okolo15min), pred opätovným zapnutím kanvice, kanvicu odoberte z podstavca,nalejtevodu,postavte
ju späť na podstavec a kanvicu zapnite pomocou tlačidla (10). Do horúcej kanvice nelejte studenú vodu alebo naopak.
Vyhnite sa vysokým rozdielom teploty pri plnení
kanvice vodou.
ZCK1174X-001_v03
Čistenie a údržba
C
K čisteniu rýchlvarnej kanvice môžete pristúpiť
iba ak dostatočne vychladla!
1 Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
2 Vytiahnite filter (11) a umyte ho pod tečúcou vodou.
3 Vonkajší povrch kanvice utrite mäkkou navlhčenou utierkou s malým množstvom čistiaceho prostriedku na umývanie
riadu.
Na odstránenie vodného kameňa z vnútorných stien kanvice
použite utierku namočenú v octe.
4 Kanvicu opláchnite čistou vodou aspotrebič zložte iba po
dôkladnom osušení všetkých jeho častí.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného
kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré sa vo
vode vyskytujú prirodzene (vápnik, magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia nie sú
spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča
a nepredstavujú riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je
potrebné ich odstrániť podľa pokynov v bode
„Odstraňovanie vodného kameňa”.
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
●● Otvorte veko kanvice pomocou tlačidla (6).
●● Do kanvice nalejte 0,5l octu alebo nasypte 40g kyseliny
citrónovej a doplnte vodou po úroveň „MAX”. Rýchlovarnú kanvicu zapnite.
●● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
●● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
●● Vyberte filter (11) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
●● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
●● V prípade, ak v spotrebiči zostali ešte nejaké usadeniny,
utrite ho pomocou špongie a opláchnite vodou. Ak sa
Vám usadeniny nepodarilo odstrániť, zopakujte celý
postup ešte raz.
Ponechanie vodného kameňa vo vnútri kanvice
môže spôsobiť jej poškodenie.
ZCK1174X-001_v03
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
15
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Ezek kifejezetten ehhez
a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
Az elektromos vízforraló biztonságos és helyes
használatával kapcsolatos előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● Gyermekek jelenlétében bánjon
a vízforralóval rendkívül óvatosan.
●● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel
sérült, vagy a szigetelés szemmel
láthatóan meg lett rongálva.
●● Ne csatlakoztassa a vízforralót földeletlen hálózatra, mivel ez áramütés veszélyével járhat.
●● Ne dugja a dugaszt nedves kézzel
a hálózati dugaszolóaljzatba.
●● Ha a fixen bekötött tápkábel sérült,
a balesetek megelőzése céljából
a cserével a készülék gyártóját,
szakszervizt vagy a szakembert kell
megbízni.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a ZELMER szervízéhez.
●● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés közben, ehe16
lyett használja a készülék fogantyúját.
●● Ne érintse a felforrósodott felületeket.
A készülék felületei még a kikapcsolás után is forrók maradnak.
●● Nem szabad a tartályt a „MAX” felirat, vagy a megjelölt maximális
űrtartalom fölé tölteni folyadékkal,
hogy a forrásban levő víz ne fusson
ki a tartályból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
dugója ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
●● Ügyeljen a forralás közben felszálló
gőzökre.
●● Tisztítás előtt hagyja a készüléket
teljesen kihűlni.
●● Nem szabad levenni a fedelet, ha
a víz forr.
●● A berendezés tisztítása előtt mindig
húzza ki a hálózati vezeték dugaszát
a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● A készüléket használhatják 8 évnél
idősebb gyerekek, akik felügyelet
alatt találhatók illetve ki lettek oktatva
a készülék biztonságos használatát
illetően és tisztában vannak a használattal kapcsolatos kockázatokkal.
A 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt
felügyelete nélkül nem tisztíthatják
a készüléket illetve nem végezhetnek el rajta karbantartási tevékenységet. A készüléket és a tápkábelt
8 évnél fiatalabb gyerekek számára
el nem érhető helyen kell tartani.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele, de
kizárólag felügyelettel, vagy miután
érthetően kioktatták őket a lehetséZCK1174X-001_v03
ges veszélyekről, és elmagyarázták
nekik, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert használni.
●● Mielőtt felemeli a talpat, a vízforralót mindig ki kell kapcsolni.
●● Ne húzza ki a hálózati kábel dugaszát a dugaszolóaljzatból, amikor a készülék üzemben van. Előbb ki kell
kapcsolni.
●● A készülék belsejét gyakran kell tisztítani a vízkő eltávolítása érdekében. Emlékezni kell rá, hogy vízköves
vízforraló használata meghibásodást okozhat.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
a vagyontárgy sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● A készüléket kizárólag földeléssel ellátott áramforrásra
csatlakoztassa. Ha a dugaszolóaljzat nincs földelve,
forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne cserélje ki
a dugaszt, és ne használjon adaptert.
●● Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre;
a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról, vagy
a konyhai munkalapról, és nem érhet forró felülethez.
●● Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból
a kábelnél fogva.
●● A berendezést csak beltérben szabad használni.
●● A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
●● A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
●● Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
●● Ne állítsa a készüléket forró tárgyakra, vagy azok közelébe.
●● A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
●● A belső elektromos részek és az aljzat elöntése
esetén, újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa
ki a készüléket.
●● Ne használja a készüléket víz nélkül.
●● Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
●● A megtöltött vízforralót ne döntse hátra, mivel ilyenkor
a víz kifolyhat a gőz kilépő nyílásán. Ha így történik,
a vízforralót szárazra kell törölni, mielőtt bekapcsolja.
●● Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
ZCK1174X-001_v03
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia fel
tételei módosulnak.
●● Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
Műszaki adatok
A műszaki paraméterek a termék adattábláján olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
Vízforraló építése
1
2
3
4
5
6
7
A
Csőr
Ház
Vízszínt jelző
Forgó, áramellátó alátét
A vízforraló fedele
Fedőnyitó gomb
LCD kijelző
vízforralás
melegen tartás
vízforralás ideje
Vízforralási program kiválasztó gombja
Beállító gomb
Kapcsoló gomb
Lerakodás ellenes vízszűrő
12 Tápkábel-tartó
13 Fogantyú
8
9
10
11
17
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
A vízforraló első használata előtt mosd ki belülről (hogy hogyan kell kimosni, az az útmutató
további részében található), töltse fel „MAX”
szintig, majd négyszer forralja fel a vizet (minden alkalommal frisset), és újra mossa el.
Vízforraló működése és kezelése
B
1 Húzza meg a (6) gombot a nyíl irányában, – vízforraló
fedője kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt (11) a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
Ne forraljon a (3) kijelzőn látható „MIN” szintnél
kevesebb, vagy a „MAX” szintnél több vizet.
4 Zárja le a felelet (5).
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára (4). Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt
konnektorhoz.
6 A (10) gomb megnyomásával kapcsolja be a vízforralót
– Kék színnel kigyullad az LCD kijelző (7), és elkezd villogni
az ikon
. Egy idő után a háttérvilágítás kikapcsol (villog
az ikon
). A készülék a víz felforrása után önműködően
kikapcsol.
7 A vízforralónak három funkciója van:
vízforralás
, melegen tartás
és vízforralási idő
A kiválasztott üzemmód megjelenik az - LCD kijelzőn (7).
A funkciót a forralási program kiválasztó gombjával (8) lehet
megváltoztatni. Beállításkor kéken kigyullad az LCD kijelző,
a kiválasztott funkció ikonja pedig megjelenik a kijelzőn.
8 Alap beállítás: vízforralás 100°C-ig, melegen tartási
funkció ki van kapcsolva.
A forralási paraméterek beállításakor a víz hőmérsékletét
40°C és 100°C között lehet beállítani; a gomb egyszeri
megnyomásával a hőmérséklet 5°C - kal változik. A beállított hőmérsékletet a beállító gomb (9) megnyomásával lehet
változtatni. A kiválasztott vízhőmérséklet az LCD kijelzőn
látható.
9 A melegen tartási program beállításakor a víz hőmérsékletét 40°C és 90°C között lehet állítani, ha korábban
a vízforralás hőmérséklete 100°C-ra lett beállítva. Abban az
esetben, ha a forralás hőmérséklete pl. 50°C-ra lett beállítva,
akkor a melegen tartási funkcióban a hőmérsékletet 40°C és
50°C közötti tartományban lehet állítani; egy gombnyomás
5°C - kal módosítja a beállítást. A beállított hőmérsékletet
a beállító gombot (9) megnyomva lehet változtatni. A melegen tartás ideje max. 60 perc. A melegen tartási funkciót
a „00” beállításával kapcsolhatja ki.
18
A vízforraló a melegen tartási funkció kikapcsolása előtt felfőzi a vizet a beállított hőmérsékletre, az ikon villog
, majd átkapcsol arra
a hőmérsékletre, amit tartania kell, az ikon villog
.
10 A víz főzési idejét be lehet állítani a 3 és 6 másodperc
közötti tartományban. Ezt az időszakaszt attól a pillanattól
számítjuk, amikor is a víz felforrt, s egészen addig tart, amíg
a vízforraló ki nem lett kapcsolva. Ezt az időszakaszt módosítani lehet a szabályzó gombok (9) beállításával.
Ez a beállítás csak akkor eredményes, amikor
a víz főzési hőmérséklete magasabb, mint 95°C
s a vízforralóban 1,7 L víz található.
11 A beállítások programozásának befejezése után nyomja
meg a (10) gombot. Ebben az üzemmódban az üzemelés
ikonja villog; a kiválasztott vízhőmérséklet az LCD kijelzőn
látható. A forralás megkezdése után a vízforraló belsejében
kigyullad egy kéken világító lámpa. Ha újra megnyomja
a (10) gombot, visszatér a beállítási üzemmódba.
12 A készülék magától kikapcsol, amikor a víz hőmérséklete
eléri a beállított értéket. Az ellenőrző lámpa kialszik.
Ha forralás vagy melegen tartás közben leveszi a vízforralót a talpról, majd visszateszi, az
előző összes beállítás törlődik. A készülék
önműködően visszatér az alapértelmezett
beállításokhoz (lásd B 8 ). A forralási vagy
melegen tartási funkció használatához újra be
állítani a megfelelő programot.
Ha a víz kihűl, ahhoz, hogy újra fel lehessen
forralni (vagy felmelegíteni), újra be kell kapcsolni a vízforralót.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vízforralót.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja
az áramellátást. Hogy újra be tudja kapcsolni
a vízforralót a kihűlés után (kb. 15 perc), le kell
venni a talpról, vizet kell bele önteni, majd vis�sza kell tenni, és megnyomva a (10) gombot, be
kell kapcsolni. Ne töltsön a forró vízforralóba
hideg vizet vagy fordítva.
Kerülje a nagy hőmérsékletkülönbségeket
a vízforraló megtöltésekor.
Tisztítás és karbantartás
C
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad elvégezni!
ZCK1174X-001_v03
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (11) és folyóvízben mossa el.
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse ki a készüléket tiszta vízzel és csak akkor rakja
össze, ha minden alkatrésze teljesen megszáradt.
A teafőző belsejében különféle üledékek keletkezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete,
amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszínére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok
(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik. Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés hibás
működése okozza, és nem jelentenek problémát
a használatában. Nagyobb mennyiségű üledék
felgyülemlése esetén azt a „Vízkőoldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell távolítani.
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani.
Erre a célra 6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet
használni.
●● A (6) nyomógomb segítségével nyissa ki a fedelet.
●● Öntsön a vízforralóba 0,5 l ecetet, vagy adjon a vízforralóba 40 g citromsavat, és töltse fel vízzel a „MAX” szintig.
Kapcsolja be a teafőzőt.
●● Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
●● Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
●● Vegye ki a szűrőt (11), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
●● Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
●● Ha a készülékben maradt még valamilyen üledék, törölje
ki egy szivaccsal, és öblítse át vízzel, és ha ez nem
segít, ismételje meg az egész eljárást.
A vízkő eltávolításának elmulasztása a készülék meghibásodásához vezethet.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
ZCK1174X-001_v03
Az gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
19
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei
Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm
să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania
Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest
produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare. Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
dispozitivului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierbătorului electric
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Fiţi deosebit de atenţi când folosiţi
fierbătorul în preajma copiilor.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul
electric dacă cablul de alimentare
prezintă defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
●● Nu cuplaţi fierbătorul la o sursă de
curent neîmpământată deoarece acest
lucru poate duce la electrocutare.
●● Nu conectaţi ştecherul la priza de alimentare având mâinile umede.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii
se va defecta, va trebui să fie înlocuit
cu un cablu nou la producător sau la
un punct de service specializat sau
de către personal calificat pentru
a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile dispozitivului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune serios în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul în
care intervin defecţiuni, adresaţi-vă
20
punctului specializat de service.
●● Nu atingeţi carcasa metalică a dispozitivului în timp ce apa fierbe – folosiţi numai mânerul fierbătorului pentru a-l muta.
●● Nu atingeţi suprafeţele încălzite.
Suprafaţa dispozitivului este fierbinte
chair şi după ce acesta a fost oprit.
●● Nu umpleţi fierbătorul peste nivelul
„MAX” marcat pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi marginile vasului.
●● Fiţi atenţi să nu udaţi ştecherul cablului
de alimentare.
●● Fiţi atenţi la aburul care se degajă în
timpul fierberii.
●● Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie lăsat să se răcească complet.
●● Nu se recomandă ridicarea capacului
în momentul în care apa fierbe.
●● Înainte de a începe curăţarea dispozitivului, întotdeauna trebuie să scoateţi
cablul de alimentare din priză.
●● Dispozitivul poate fi deservit de copii
în vârstă de 8 ani numai atunci când
aceştia se află sub supraveghere
sau au primit instrucţiuni cu privire
la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi înţeleg care sunt pericolele
aferente. Copii sub vârsta de 8 ani
nu por curăţa sau realiza activităţi
de întreţinere a dispozitivului, fără
supravegherea persoanelor adulte.
Dispozitivul şi cablul de alimentare
trebuie depozitate în locuri care nu
se află la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
ZCK1174X-001_v03
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
●● Nu înclinaţi spre spate fierbătorul plin deoarece apa se
poate scurge prin ofiriciul pentru aburi. În cazul în care
se întâmplă acest lucru trebuie să ştergeţi fierbătorul
înainte de pornire.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi,
sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de avertizare ş.a.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Înainte de a-l ridica de pe suport trebuie să opriţi mereu
fierbătorul.
●● Nu scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză
atunci când aparatul este în funcţiune. Trebuie să-l
opriţi mai întâi.
●● Curăţaţi des aparatul pentru a elimina depunerile de
calcar. Utilizarea fierbătorului cu depuneri de calcar
poate duce la apariţia unor defecţiuni.
ATENŢIE!
INDICAŢIE
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Cuplaţi aparatul doar la surse de alimentare cu împământare. În cazul în care priza nu este prevăzută cu
împământare luaţi legătura cu un electrician calificat.
Nu schimbaţi ştecherul şi nu folosiţi adaptori.
●● Întotdeauna aşezaţi fierbătorul pe o suprafaţă stabilă,
netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să
atingă suprafaţa fierbinte.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai în interiorul încăperilor.
●● Fierbătorul electric poate fi folosit doar când este
cuplat la suportul de alimentare detaşabil prevăzut
pentru tipul respectiv de dispozitive.
●● Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
●● Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori fierbinţi de apă.
●● Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea acestora.
●● Nu scufundaţi în apă baza de alimentare şi nici fierbătorul, atunci când acestea sunt umplute sau spălate.
●● În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
●● Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
●● Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
ZCK1174X-001_v03
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la utilizare
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii
tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Construcţia fierbătorului electric
1
2
3
4
5
6
7
A
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei
Bază de alimentare detaşabilă
Capac fierbător
Buton pentru deschiderea capacului
Afişaj LCD
fierbere apă
menţinere căldură
durată fierbere apă
21
Temperatura setată poate fi schimbată cu butoanele de
setare (9). Durata de menţinere a căldurii poate fi de maxim
60 de minute. Pentru a opri funcţia de menţinere a căldurii
trebuie să setaţi acest parametru la valoarea „00”.
Buton selectare program de fierbere
Butoane setări
Buton pornit/oprit
Filtru împotriva depunerilor de calcar
12 Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
13 Mâner
8
9
10
11
Fierbătorul înainte de a porni programul de
menţinere a căldurii încălzeşte apa la la temperatura setată anterior pictograma
, se
aprinde, iar apoi se cuplează la temperatura pe
care trebuie să o menţină şi luminează intermitent pictograma
.
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a firbătorului trebuie
să-l spălaţi în interior (modul de spălare este
descris în continuarea instrucţiunilor), umpleţi
cu apă până la nivelul „MAX”, iar apoi fierbeţi
de patru ori apă (de fiecare dată o porţie proaspătă) şi spălaţi din nou.
Deservirea şi funcţionarea fierbătorului
B
1 Trageţi butonul (6) conform săgeţii, se deschide capacul
fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (11) în fierbător – dacă a fost scos mai înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
Nu fierbeţi apă în cantitate sub nivelul „MIN”
sau peste „MAX” de pe indicator (3).
4 Închideţi capacul (5).
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
6 Porniţi fierbătorul cu butonul (10) – Se aprinde culoarea
albastră pe afişajul LCD (7) şi începe să lumineze intermitent pictograma
. După un anumit interval luminatul se
opreşte (pictograma luminează intermitent
). Aparatul se
opreşte automat după ce apa se fierbe.
7 Fierbătorul are trei funcţii:
fierbere apă
, menţinere temperatură
şi durată de
fierbere a apei . Modul selectat apare pe afişajul LCD (7).
Puteţi schimba funcţia cu butonul de selectare a programului
de fierbere (8). Atunci când setaţi se aprinde afişajul LCD cu
albastru, iar pictograma funcţiei selectate se aprinde pe afişaj.
8 Setările implicite: fierbere a apei la 100°C, funcţia de
menţinere a temperaturii este oprită.
Atunci când setaţi parametri de fierbere, temperatura apei
poate fi selectată între 40°C şi 100°C; o apăsare a butonului schimbă temperatura cu 5°C. Temperatura setată poate
fi schimbată cu butoanele de setare (9). Temperatura apei
apare pe afişajul LCD.
9 La programul de menţinere a căldurii, temperatura apei
poate fi setată între 40°C şi 90°C, atunci când temperatura
de fierbere a fost setată la 100°C. În cazul în care temperatura de fierbere a fost setată de ex. la 50°C temperatura de
menţinere a căldurii poate fi setată în intervalul între 40°C şi
50°C; o apăsare a butonului schimbă temperatura cu 5°C.
22
10 Timpul de fierbere a apei poate fi setat de la 3 s până
la 6 s. Este timpul socotit din momentul când apa începe să
fiarbă (fierbe) până în momentul în care ceainicul se va opri
automat. Acest timp poate fi schimbat prin apăsarea tastelor
de setare (9).
Această setare este eficientă numai atunci când
temperatura de fierbere a apei este mai mare de
95°C şi când în ceainic se află 1,7 L apă.
11 După ce aţi terminat de programat setările apăsaţi butonul (10). În modul de operare, pictograma funcţiei de operare
luminează intermitent; temperatura selectată a apei este vizibilă pe afişajul LCD. După ce aţi începul să încălziţi, în interiorul fierbătorului se aprinde becul albastru. Dacă apăsaţi din
nou butonul (10), reveniţi la modul de selectare a setărilor.
12 Aparatul se opreşte automat după atingerea temperaturii
setate. Becul se stinge.
Atunci când încălziţi sau menţineţi temperatura,
ridicarea şi amplasarea din nou a fierbătorului
pe suport duce la ştergerea tuturor setărilor
anterioare. Aparatul nu revine automat la setările
implicite (vezi B 8 ). Pentru a folosi funcţia de
încălzire sau de menţinere a temperaturii trebuie
să setaţi din nou programul corespunzător.
Atunci când apa se răceşte, pentru a o fierbe
din nou (sau încălzi), trebuie să porniţi din nou
fierbătorul.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecherului din priza electrică.
Aveţi grijă să nu depăşiţi volumul maxim al fierbătorului atunci când turnaţi apă.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, va avea loc decuplarea automată
a tensiunii cu ajutorul întrerupătorului termic.
Pentru a porni din nou fierbătorul după răcire
(cca. 15 min), trebuie să-l ridicaţi de pe suport,
să turnaţi apă, să-l aşezaţi din nou acolo şi să-l
porniţi apăsând butonul (10). Nu umpleţi fierbătorul fierbinte cu apă rece sau vice versa.
Evitaţi diferenţele mari de temperatură atunci
când umpleţi fierbătorul.
ZCK1174X-001_v03
Curăţarea şi conservarea dispozitivului
C
Curăţaţi fierbătorul numai când acesta este
rece!
1 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (11) şi spălaţi-l sub un jet de apă.
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară şi
cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă muiată
în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată strângeţi aparatu doar
după ce toate piesele s-au uscat.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
În interiorul fierbătorului electric pot apare diferite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de
asemenea, pot să plutească deasupra apei din
ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care
sunt prezente în mod natural în apă (calciu,
magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare
a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de
probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei
mai mari acumulări de depuneri, acestea trebuiesc îndepărtate în conformitate cu punctul
„Dizolvarea pietrei”.
Vízkőoldás
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
●● Deschideţi capacul cu ajutorul butonului (6).
●● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi în fierbător 40 g
de acid citric şi turnaţi apă până la nivelul „MAX”. Puneţi
fierbătorul electric în funcţiune.
●● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
●● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
●● Scoateţi filtrul (11) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
●● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
●● În cazul în care în aparat rămân depuneri ştergeţi-le cu
un burete şi spălaţi cu apă, atunci când acest lucru nu
are succes repetaţi procesul.
Ne-îndepărtarea depunerilor de calcar din fierbător poate conduce la deteriorarea acestuia.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării dispozitivului în neconformitate cu destinaţia sa sau
ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
ZCK1174X-001_v03
23
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Следует обратить особое внимание на указания по безопасности. Просим сохранить
инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной
эксплуатации электрического чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение
нижеследующих указаний
угрожает повреждениями
●● Соблюдайте особую осторожность
если во время работы прибора рядом находятся дети.
●● Не включайте прибор, если провод питания или корпус имеют видимые повреждения.
●● Не подключайте штепсель в розетку электросети мокрыми руками.
●● Не подключайте чайник к незаземленному источнику питания, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
●● В случае повреждения неотделяемого провода питания, провод
должен заменяться производителем, специализированным сервисным центром либо квалифицированным лицом во избежание
возникновения опасности.
●● Ремонт прибора должен выпол24
няться только квалифицированными специалистами. Неправильно выполненный ремонт может
создать серьезную угрозу для
пользователя. В случае неполадок обратитесь в специализированный сервисный пункт ZELMER.
●● Не прикасайтесь к металлическому корпусу чайника во время кипячения – для переноса прибора
используйте исключительно ручку
чайника.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхность прибора
остается горячей даже после его
выключения.
●● Не заливайте воду выше отметки
«MAX» – если чайник переполнен,
кипящая вода может перелиться
через край.
●● Обратите внимание, чтобы вода
не попала на вилку провода
питания.
●● Избегайте контакта с горячим
паром.
●● Перед oчисткой чайник должен
полностью остыть.
●● Не следует открывать крышку,
если вода кипит.
●● Перед очисткой прибора всегда
выньте провод питания из розетки.
●● Устройством могут пользоваться
дети старше 8 лет под присмотром взрослых, или же если их
проинструктировали на предмет
безопасной эксплуатации устройства, и они осознали связанную
с этим опасность. Запрещено давать детям младше 8 лет чистить
или выполнять какие-либо другие
действия по уходу за устройством
без присмотра взрослых. Устройство
ZCK1174X-001_v03
и шнур питания хранить в месте, недоступном для детей до 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение
нижеследующих указаний
угрожает порчей имущества
●● Прибор
всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке прибора.
●● Прибор можно подключать только к источнику питания с заземлением. Если розетка без заземления,
обратитесь к квалифицированному электрику. Нельзя заменять штепсель и использоватьадаптеры.
●● Всегда ставьте чайник на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; провод питания не должен
висеть над краем стола или плиты или прикасаться
к горячей поверхности.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Прибор должен быть использован исключительно
внутри помещений.
●● Чайник может использоваться только с приложенным основанием для электропитания, предназначенным для данного типа.
●● Используйте чайник только для кипячения воды.
●● Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
●● Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
ZCK1174X-001_v03
●● Не погружайте чайника и основания в воду во время мойки или наполнения.
●● В случае, если вода зальет внутренние электрические
элементы или основание, перед следующим включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
●● Не включайте чайник без воды.
●● Не применяйте чайник с открытой крышкой –автоматический выключатель не сработает.
●● Наполненный чайник нельзя наклонять назад, поскольку вода может проливаться сквозьотверстие
для выхода пара. Если такое произойдет, перед
включением чайник следует вытереть.
●● Не рекомендуется использовать для мойки корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть информационные
графические символы: шкалы, маркировку, предупреждающие знаки и т.п.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
●● Перед тем, как снять чайник с подставки, его следует выключить.
●● Не вынимайте штепсель шнура питанияиз розетки
во время работы прибора. Чайник сначала нужно
выключить.
●● Прибор изнутри необходимо часто чистить, чтобы
удалить накипь. Следует помнить, что применение
чайника с накипью может повредить прибор.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания по эксплуатации
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах,
как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
В случае использования прибора в профессио
нальном гастрономическом бизнесе, условия га
рантии изменяются.
●● Не применяйте чайник без фильтра.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Объем: 1,7 литра.
25
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
6
7
Носик
Корпус
Указатель уровня воды
Вращающееся основание
Крышка чайника
Кнопка, открывающая крышку чайника
Жидкокристаллический индикатор
A
кипячение воды
поддержка тепла
8
9
10
11
12
13
длительность кипячения воды
Кнопка выбора программы кипячения
Кнопки настроек
Кнопкавкл./выкл.
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отсек для провода питания
Ручка
Подготовка чайника к работе
Перед первым использованием чайника его
нужно вымыть изнутри(способ мытья
описан в дальнейшей части инструкции),
наполнить водой до уровня «MAX», а затем четырежды вскипятить воду (каждый раз свежую порцию) и снова вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
B
1 Потяните кнопку (6) по указанию стрелки, крышка
чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (11), если он был ранее вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (3)).
Не кипятите воду в количестве ниже уровня «MIN» или выше «MAX» (3).
4 Закройте крышку (5).
5 Поставьте чайник на основание (4). Вложите вилку
сетевого провода в розетку с заземлением.
6 Включите чайник путем нажатия кнопки (10) – Включится голубая подсветка индикатора (7) и начнет мигать
иконка. Через некоторое время подсветка выключается (мигает иконка). Прибор выключаетсясамостоятельно после закипания воды.
7 У чайника есть три функции:
кипячение воды
, поддержка тепла
и время кипячения воды . Выбранный режим отображается на
индикаторе (7). Функцию можно изменить при помощи
кнопки выбора программы кипячения (8). Во время на-
26
стройки жидкокристаллический индикатор подсвечивается голубым цветом, и горит иконка избранной функции.
8 Настройки по умолчанию:кипячение воды до100°C,
функция поддерживания тепла выключена.
При настройке параметров кипячения,температуру воды
можно установить от 40°C до 100°C; одно нажатие кнопки
изменяет температуру на 5°C. Установленную температуру можно изменить нажатием кнопки настроек (9). Избранная температура воды отображается на индикаторе.
9 При настройке программы поддерживания тепла,
температуру воды можно установить от 40°C до 90°C,
если предварительно была установлена температура
кипячения воды на 100°C. В случае если температура
кипячения была установлена, к примеру, на 50°C, то
температуру поддерживания тепла можно установить
в пределах от 40°C до 50°C; одно нажатие кнопки изменяет температуру на 5°C. Установленную температуру можно изменить путем нажатия кнопки настроек (9).
Длительность поддерживания тепла составляет максимум60минут. Чтобы выключить функцию поддерживания
тепла,этот параметр следует установить на «00».
Чайник перед включением программы поддержания температуры закипятит воду
до ранее заданной температуры, при
этом будет мигать пиктограмма
,
после этого чайник переключается на режим поддержания заданной температуры,
и при это будет мигать пиктограмма
.
10 Время кипячения воды можно установить от 3 до 6
секунд. Это время, отсчитываемое с момента, когда
вода начинает кипеть, до момента автоматического отключения чайника. Это время можно изменить с помощью кнопок настройки (9).
Эта настройка действует только тогда,
когда температура кипячения воды выше
95°С, и в чайнике находится 1,7 л воды.
11 По окончании программирования настроекнажмите
кнопку (10). В режиме работы иконка рабочей функции
мигает; выбранная температура воды отображается на
индикаторе. После начала нагревания внутри чайника
загорается голубая лампочка. Путем повторного нажатия кнопки (10) можно вернуться в режим настроек.
12 Прибор выключится самостоятельнопосле достижения установленной температуры воды. Контрольная
лампочка погаснет.
Во время кипячения или поддерживания
тепла,снятие и повторная установка чайника на основании приведет к сбросу всех
предыдущих настроек.Прибор самостоятельно вернется к настройкам по умолчанию (см. B 8 ). Чтобы воспользоваться
функцией кипячения или поддерживания
тепла,следует заново настроить соответствующую программу.
ZCK1174X-001_v03
Если вода остынет – чтобы повторно ее
вскипятить (или подогреть), следует снова включить чайник.
Если собираетесь продолжать пользоваться чайником,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
Обратите внимание,что нельзя наливать
в чайник воды больше указанного максимального объема.
В случае включения пустого чайника
сработает термический выключатель
и отключит напряжение питания. С целью повторного включения чайника после
остывания (ок.15мин.), следует снять его
с основания, налить воды, снова установить его на основаниеи включить чайник,
нажав кнопку (10). Не заполняйте горячий
чайник холодной водой и наоборот.
Не допускайте значительных перепадов
температур во время наполнения чайника.
Очистка и консервация
C
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку провода питания из розетки.
2 Снимите фильтр (11) и промойте его под струей воды.
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой со средством для мытья посуды.
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Прополощите чайник чистой водой и сложите прибор, предварительно тщательно высушив все части.
Внутри чайника могут появляться разные
осадки: ржавоподобные, молочные, черные, которые также могут подниматься
на воде. Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом
выступающих в воде (кальций, магний,
железо и т.п.). Из менения цвета не вызваны плохой работой прибора и не являются
проблемой в его использовании. В случае
большего нагромождения осадков следует
их устранить согласно с пунктом «Удаление накипи».
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
ZCK1174X-001_v03
●● Откройте крышку с помощью кнопки (6).
●● Налейте в чайник 0,5 луксуса или насыпьте в него
40г лимонной кислоты, затем долейте воды до уровня «MAX». Включите чайник.
●● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
●● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой
водой.
●● Выньте фильтр (11) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
●● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
●● Если в приборе остался еще какой - либо осадок,
протрите его губкой и промойте водой. Если это не
поможет – повторите весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
27
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продуктите Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за
да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното
използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за
употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Бъдете особено внимателни по
време на работа с каната в присъствието на деца.
●● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Не включвайте каната към контакт
без заземяване, това може да предизвика токов удар.
●● Не включвайте щепсела в контакта
с мокри ръце.
●● Ако постоянния захранващ кабел
се повреди, следва да бъде заменен от производителя, в специализирано ремонтно предприятие
или от квалифицирано лице, за да
се избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран
само от обучени специалисти. Неправилно извършените ремонти
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
28
неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Не докосвайте металния корпус на
каната по време на варенето – при
пренасяне използвайте изключително дръжката на каната.
●● Не докосвайте горещите повърхности. Корпуса на уреда е горещ
дори след неговото изключване.
●● Не препълвайте каната над нивото „MAX” – по време на кипене
врящата вода може да пръска.
●● Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
●● Пазете се от излизащата по време
на кипене пара.
●● Преди почистване каната трябва
изцяло да изстине.
●● Не отваряйте капака по време на
варене на водата.
●● Преди да започнете чистенето на
уреда, винаги изваждайте щепсела от захранващия контакт.
●● Уредът може да се използва от
деца не по-малки от 8-годишна
възраст, ако те са наблюдавани
или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните
с това опасности. Деца под 8 години не могат да почистват или да
извършват дейности по поддръжка на уреда без надзор на възрастен. Уредът и захранващият кабел
трябва да се съхраняват на място,
недостъпно за деца под 8 години.
●● Устройството може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или психически способно сти, или с липса на опит
и знания за уреда, но само под
надзор, или след като по-рано
ZCK1174X-001_v03
са разбрали обясненията за възможните рискове и указанията
и инструкциите за безопасно използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна температура и на височина
не надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др.
Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционно управление.
●● Преди вдигане от основата, каната трябва да бъде
най-напред изключена.
●● Не изваждайте щепсела на захранващия кабел от
контакта по време на работа на уреда. Най-напред
го изключете.
УКАЗАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение съгласно с данните намиращи се в табелката на уреда.
●● Включвайте уреда само към източник на захранване със заземяване. Ако контакта няма заземяване,
свържете се с квалифициран електромонтьор. Не
сменяйте щепсела, и не използвайте разклонители.
●● Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна
и плоска повърхност; захранващият кабел не може
да виси над край на масата или на плота нито да се
докосва до гореща повърхност.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Уреда е предназначен за употреба в закрити
помещения.
●● Каната може да се употребява само с приложената захранваща подставка, предназначена за дадения тип.
●● Използвайте каната само за кипване на вода.
●● Не отваряйте капака веднага след кипване на водата – кондензираната водна пара може да изтече
извън каната.
●● Не слагайте каната върху горещи предмети или близо до тях.
●● Не потапяйте каната или захранващата й основа във
вода по време на напълване или миене.
●● В случай на заливане с вода на вътрешните електрически елементи, както и на захранващата основа,
преди да включите каната отново към електрическото захранване, добре я изсушете.
●● Не включвайте каната без вода.
●● Не използвайте каната с отворен капак – в такъв случай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.
●● Напълнената кана не трябва да се накланя назад,
понеже водата може да изтече през отвора за излизане на парата. Ако се стигне до това, изтрийте
добре каната преди включване.
ZCK1174X-001_v03
Информация за продукта
и указания касаещи неговото
използване
●● Уредът е предназначен за домашна употреба и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за обществено хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Не използвайте каната без филтър.
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Устройство на електрическата кана
1
2
3
4
5
6
7
A
Устие
Корпус
Индикатор за нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Капак на каната
Бутон за отваряне на капака
Дисплей LCD
Варене на вода
поддържане на топлина
време на варене на водата
8 Бутон за избор програма на варене
9 Бутони настройка
29
10
11
12
13
на поддържане на топлина може да се настрои в диапазон от 40°C до 50°C; едно натискане на бутона променя
температурата с 5°C. Въведената темп. може да се промени чрез натискане на бутоните за настройка (9). Време
на поддържане на темп. е максимално 60 минути. За да
изключите тази функция, настройте параметрите и на „00“.
Бутон вкл./изкл
Филтър срещу утайки
Място за захранващия кабел
Дръжка
Подготовка на каната за работа
Преди първа употреба, измийте каната отвътре (метода на миене е описан
в тази инструкция), напълнете с вода до
«MAX» след това сварете четири пъти
водата (всеки път прясна вода) след това
измийте.
Употреба и работа на каната
B
1 Плъзнете бутона (6) по посока на стрелката, ще се
отвори капакът на каната.
2 Поставете филтъра (11) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
Не варете вода в количества по-малки от
нивото „MIN” или по-големи от нивото
„MAX” намиращи се на индикатора(3).
4 Затворете капака (5).
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
6 Включете каната натискайки бутона (10) – Дисплея
LCD ще се освети на синьо (7) и ще започне да мига иконата
. Cлед известно време светлината на дисплея
изгасва (мига
иконата). Уреда се изключва сам след
сваряване на водата.
7 Електрическата кана има 3 функции:
варене на вода
, поддържане на топлина
и време на варене на вода . Избрания режим се появява
на дисплея LCD (7). Функциите могат да бъдат сменени
с помощта на бутоните за избор на програма за варене
(8). По време на настройка се осветява дисплея LCD със
синя светлина, а иконата на избраната функция се появява на дисплея.
8 Настройките по подразбиране за готвене вода до
100°C, функцията за запазване на топлината е изключена. При настройка параметрите на варене, температурата на водата може да се настрои от 40°C до 100°C,
едно натискане на бутона променя температурата с 5°C.
Въведената температура може да се промени чрез натискане на бутоните за настройка (9). Избраната температура на водата се появява на дисплея LCD.
9 Използвайки програма за поддържане на темп. на водата може да се настрой от 40°C до 90°C, при настройка
на темп. на варене на водата на 100°C. Ако темп. на варене на водата е настроена на например 50°C то темп.
30
Преди включване на програмата за поддържане на темп. каната загрява водата
до по-рано настроената темп. на варене
мига иконата , след това поддържа зададената температура,мига иконата .
10 Времето за кипване на водата може да се настрои
от 3 до 6 секунди. Това време се отброява от момента
на кипване на водата до момента на автоматичното изключване на електрическата кана. Това време може да
се промени чрез натискане на бутона за настройки (9).
Тази настройка е ефективна само, когато температурата на кипване на водата
е по-висока от 95°C и когато в каната има
1,7 литра вода.
11 След завършване на настройките, натиснете бутона
(10). В режим на работа, иконата на функцията мига, темп.
на водата се появява на дисплея LCD. След започване на
нагряването, вътре в каната светва синя лампа. Натискането отново на бутона (10), връща до режим настройки.
12 Уреда се изключва сам след достигане на настроената темп. на водата. Контролната лампа се изключва.
По време на варене или поддържане на
темп., свалянето и поставянето на каната на основата води до ликвидиране на
всички настройки. Уреда автоматично се
връща към подразбиращи се настройки
(вижте B 8 ). За да използвате функцията варене или поддръжка, трябва отново
да настроите програмата.
Ако водата изстине, за да сварите отново
(или нагреете), включете отново каната.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
Обърнете внимание да не преминавате
максималното ниво на каната при напълване с вода.
В случай, че включите каната когато
е празна, терморелето автоматично изключва захранването. За да включите отново каната след като изстине (около 15
мин), свалете я от основата, влейте вода,
сложете я на основата и включете каната
с бутона (10). Не вливайте студена вода
до горещата кана или vice versa (обратно).
ZCK1174X-001_v03
Избягвайте големите разлики в темп. по
време на напълване на каната.
C
Почистване и поддръжка
Почиствайте
е студена!
каната
само
когато
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (11) и го измийте под течаща
вода.
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове. За да
отстраните котления камък от вътрешните и външните
стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода използвайте каната
само след като всички нейни елементи са изсъхнали.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (waste electrical and electronic equipment
– WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат правилата
за връщане и рециклиране на използваното оборудване
в съответствие с действащите закони в ЕС. Трябва да се
обърнете към специализиран магазин на дребно, който
ще Ви информира за местата за утилизация.
Вътре в каната могат да се появят различни утайки: подобни на ръжда, млечни,
черни, които също могат да плуват във
водата. Това става във връзка с естественото съдържание на минерали във водата (калций, магнезий, желязо и др.). Тези
утайки не се появяват поради лошата
работа на уреда и не пречат при неговото
използване. Ако утайките се натрупат
в по-големи количества, премахнете ги
така като е описано в точка „Отстраняване на котлен камък”.
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
●● Отворете капака с помощта на бутона (6).
●● Влейте в каната 0,5 l оцет или сипете в каната 40 g
лимонена киселина, влейте вода до нивото „MAX”.
Включете уреда.
●● Кипнете така приготвения разтвор и оставете в каната за около 30 минути.
●● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
●● Извадете филтъра (11) и го измийте под течаща
вода, след което го сложете отново на неговото
място.
●● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
●● Ако в уреда е останал още котлен камък, изтрийте го
с гъба и изплакнете с вода, ако има нужда повторете
целия процес.
Ако котленият камък не бъде отстраняван от каната, това може да доведе до повредата и.
ZCK1174X-001_v03
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, не съответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
31
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу необхідно звернути на правила
безпеки. Збережіть будь ласка інструкцію, щоб у разі
необхідності скористатися нею підчас подальшого користування приладом.
Правила безпеки і відповідного
користування електричним чайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання може призвести
до травмування
●● Будьте особливо обережні під час
використання чайника в присутності дітей.
●● Не вмикайте обладнання, якщо
мережевий кабель або корпус
пошкоджені.
●● Не підключайте чайник до незаземленого джерела живлення,оскільки
це може призвести до ураження
струмом.
●● Не підключайте вилку в гніздо
електромережі мокрими руками.
●● Якщо буде пошкоджений стаціонарний кабель живлення, його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня,
або кваліфікована особа з метою
уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки кваліфікованим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
32
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Підчас кипіння не торкайтесь металевого корпусу чайника – для переміщення використовуйте лише ручку чайника.
●● Не торкайтеся нагрітих поверхонь. Поверхня приладу залишається гарячою навіть після його
виключення.
●● Не переповнюйте електричний
чайник понад рівень «MAX» – під
час кипіння чайника вода може
розбризкуватись.
●● Будьте уважні, щоб не намочити
вилку приєднувального кабелю.
●● Уникайте контакту з парою, що виходить під час кипіння.
●● Перед очищуванням, зачекайте до
повного охолодження чайника.
●● Не слід відкривати кришку підчас
кипіння води.
●● Перед чисткою приладу завжди
виймайте кабель живлення із гнізда мережі.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років під наглядом
дорослих, або ж якщо їх проінструктували на предмет безпечної експлуатації пристрою, і вони
усвідомили пов’язану з цим небезпеку. Заборонено давати дітям молодше 8 років чистити або виконувати будь-які інші дії по догляду за
пристроєм без нагляду дорослих.
Пристрій і шнур живлення зберігати в місці, недоступному для дітей
віком до 8 років.
ZCK1174X-001_v03
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними й психічними можливостями, а також ті,
хто має досвіду роботи із пристроєм,
за умови, що вони будуть робити це
виключно під наглядом або після
попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу
з безпечного використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
●● Не вмикайте електричний чайник, у якому немає води.
●● Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
в такому випадку автоматичний вимикач не спрацює.
●● Повний чайник не можна перехиляти назад, оскільки вода може розлитися крізь отвір для виходу
пари.Якщотаке станеться,чайник перед увімкненням слід витерти.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін.
Вони можуть між ін. усунути наявні інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Перед тим, як зняти чайник з підставки,його завжди
слід вимикати.
●● Не виймайте з розетки вилку шнура живлення під
час роботи приладу.Чайник спочатку слід вимкнути.
●● Прилад слід часто чистити зсередини, щоб усунути
накип.Потрібно пам’ятати,що використання чайника
з накипом може призвести до поломки приладу.
УВАГА!
ВКАЗІВКИ
Недотримання може призвести
до пошкодження майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Прилад слід підключати виключно до джерела живлення із заземленням.Якщо розетка без заземлення,
зверніться до кваліфікованого електрика. Не можна
замінювати вилку,ні використовувати адаптери.
●● Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; кабель живлення не може звисати над
краєм стола або кухонної стільниці, а також не може
торкатися до гарячої поверхні.
●● Не витягайте вилку з розетки, тримаючись за кабель.
●● Прилад повинен використовуватись виключно всередині приміщень.
●● Електричний чайник можна використовувати тільки
разом з підставкою живлення, що входить у комплект, призначеною для даного типу.
●● Використовуйте чайник виключно для кип’ятіння води.
●● Не відкривайте кришку безпосередньо після кип’ятіння
води – конденсована водяна пара може стікати по зовнішній поверхні чайника і призвести до опіків.
●● Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та поблизу таких предметів.
●● Не занурюйте електричний чайник і підставку живлення у воду під час наповнення або миття.
●● У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електричного чайника до мережі
старанно їх висушіть.
ZCK1174X-001_v03
Інформація про продукт
і вказівки з експлуатації
●● Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу „bed and breakfast».
У випадку його використання для підприєм- ницької
діяльності у сфері громадського харчування, умови
гарантії змінюються.
●● Не використовуйте електричний чайник без встановленого фільтра.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Складові частини електричного
чайника
1
2
3
4
5
6
A
Носик
Корпус
Індикатор рівня води
Підставка живлення, що обертається
Кришка чайника
Кнопка для відкриття кришки
33
9 При налаштуванні програми підтримання тепла, температуру води можна встановити від 40°C до 90°C, якщо
попередньо була встановлена температура кип’ятіння
води 100°C. У випадку, якщо температура кип’ятіння
води була встановлена, наприклад на 50°C, то температуру підтримування тепла можна встановити у діапазонівід 40°C до 50°C; одне натискання кнопки змінює температуру на 5°C. Встановлену температуру можна змінити,
натискаючи кнопки налаштувань (9). Максимальна тривалість підтримування тепла складає 60 хвилин. Щоб увімкнути функцію підтримуваннятепла,цей параметр слід
встановити на «00».
7 Рідкокристалічний індикатор
кип’ятіння води
підтримування теплатривалість
8
9
10
11
12
13
кип’ятіння води
Кнопка вибору програми кип’ятіння
Кнопки налаштувань
Кнопка вкл./викл
Фільтр проти осаду
Відсік для кабелю живлення
Ручка
Підготовка електричного чайника до роботи
Перед першим використанням чайника помийте його зсередини (спосіб
миття описано у подальшій частині
інструкції),налийте води до рівня «MAX»,
а тоді чотири рази закип’ятіть воду (кожного разу свіжу порцію) та знову вимийте.
Обслуговування і робота чайника
B
1 Потягніть кнопку (6) за стрілкою, відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (11) в електричному чайнику –
якщо раніше він був вийнятий.
3 Наповніть чайник необхідною кількістю води (рівень
знаходиться на індикаторі (3)).
Не кип’ятіть воду в кількості нижче рівня
«MIN» або вищепозначки «MAX» (3).
4 Закрийте кришку (5).
5 Встановіть чайник на підставку живлення (4). Вставте
вилку кабелю живлення до розетки із заземленням.
6 Увімкніть чайник кнопкою (10) – І ндикатор (7) засвітиться голубим кольоромта почне блимати іконка
.
Через деякий час підсвітка вимикається (блимає іконка
). Прилад вимикається самостійнопісля кип’ятіння
води.
7 Чайник має три функції:
кип’ятіння води
, підтримування теплаітривалість
кип’ятіння води . Обраний режим відображається
на індикаторі (7). Функцію можна змінити за допомогою
кнопки вибору програми кип’ятіння (8). Під часналаштування індикатор підсвічується голубим світлом,і горить
іконка обраної функції.
8 Налаштування за замовчуванням:кип’ятіння води до
100°C, функція утримування тепла вимкнена.
При налаштуванні параметрів кип’ятіння,температуру
води можна встановити від 40°C до 100°C; одне натискання кнопки змінює температуру на 5°C. Встановлену
температуру можна змінити, натискаючи кнопки налаштування (9). Обрана температура води відображається
на індикаторі.
34
Перед увімкненням програми підтримування тепла чайник кип’ятить воду до
попередньо встановленої температури,
блимає іконка
, тоді переходить до
температури,яку він має підтримувати,
блимає іконка
.
10 Час кип’ятіння води можна встановити від 3 до 6 секунд. Це час, який відраховується з моменту, коли вода
починає кипіти, до моменту автоматичного відключення
чайника. Цей час можна змінити за допомогою кнопок налаштування (9).
Це налаштування діє тільки тоді, коли
температура кип’ятіння води вище 95°С,
і в чайнику знаходиться 1,7 л води.
11 Після завершення програмування налаштувань, натисніть кнопку (10). В режимі роботи іконка функції роботи блимає; обрана температура води відображається на
індикаторі. Після початку нагрівання всередині чайника
загорається голуба лампочка. Щоб повернутися у режим
налаштування, слід повторно н тиснути кнопку (10).
12 Після досягнення встановленої температури води,
прилад вимикається самостійно. Контрольна лампочка
гасне.
Зняття і повторне встановлення чайника
на підставку під час кип’ятіння або підтримування тепла призводить до скасування
всіх попередніх налаштувань.Прилад автоматично повернеться до налаштувань за
замовчуванням (див B 8 ). Щоб скористатися функцією кип’ятіння чи підтримування тепла, слід повторно налаштувати
відповідну програму.
Якщо вода охолоне,для повторного її
кип’ятіння(або підігрівання),чайник слід
знову увімкнути.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку кабелю живлення
з розетки.
Зверніть увагу, що при наповнюванні чайника не слід перевищувати максимального
об’єму, вказаного відміткою.
ZCK1174X-001_v03
У разі включення порожнього чайника відбувається автоматичне відключення напруги термічним вимикачем. Щоб знову ввімкнути чайник після вистигання (бл.15хв.),
слід зняти його з підставки,налити
води,поставити на підставкута увімкнути
чайник кнопкою (10). Не наливайте холодну
воду у гарячий чайник і навпаки.
Не допускайте значних перепадів температур під час наповнення чайника.
Очищення і зберігання
C
Очищувати тільки холодний чайник!
1 Вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
2 Витягніть фільтр (11) та промийте його під проточною
водою.
3 Зовнішні поверхні очищуйте за допомогою м’якої ганчірки, зволоженої засобом для миття посуду.
Для видалення водяного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, необхідно протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Промити чайник чистою водою та скласти прилад, повністю висушивши всі його частини.
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного кольору, які також можуть потрапляти
у воду. Це відбувається у зв’язку із наявністю мінералів, що природнім чином виступають у воді (кальцій, магній, залізо і т.п.).
Такі плями не спричинені поганою роботою
приладу і не становлять перешкоди в його
використанні. У випадку нагромадження
великої кількості осаду, слід усунути його
згідно пункту «Видалення накипу».
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
●● Відкрийте кришку за допомогою кнопки (6).
●● Налийте в чайник 0,5 лоцту, або насипте 40 г лимонної кислоти та налийте води до рівня «MAX». Включіть чайник.
●● Закип’ятіть таким чином приготований розчин
і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
●● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
●● Вийміть фільтр (11) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
●● Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
ZCK1174X-001_v03
●● Якщо у приладі ще залишився якийсь осад, протріть
його губкою та промийте водою.Якщо це не допомагає – повторіть увесь процес.
Несвоєчасне видалення накипу може привести до пошкодження електричного
чайника.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення запакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складання виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання незгідно з його призначенням або
його неналежного обслуговування.
Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування його до юридичних норм, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, комерційними, естетичним та
іншими причинами.
35
LT
Vážený zákazník!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti ir vadovautisi šia naudojimosi
instrukcija. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į darbo saugumo nurodymus. Išsaugokite naudojimosi instrukciją, kad
prireikus galėtumėte ja vadovautis gaminio tolimesniame
eksploatavime.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos nuorodos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos sąlygomis.
PAVOJUS! / ĮSPĖJIMAI!
Saugumo sąlygų nesilaikymas gali
sukelti pažeidimus
●● Būtina laikytis ypatingų atsargumo
priemonių, naudojantis prietaisu, kai
šalia yra vaikų.
●● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas ar jo izoliacija yra
akivaizdžiai pažeista.
●● Nepajunginėkite įrengimo prie neįžeminto įtampos tinklo – tai gali sukelti
elektros srovės nutrenkimu.
●● Nejunkite elektros maitinimo laido kištuko į elektros lizdą šlapiomis rankomis.
●● Sugedus instaliuotam maitinimo laidui, saugumo sumetimais jis turi būti
keičiamas gamintojo, specializuoto
serviso, arba kvalifikuoto specialisto,
siekiant išvengti galimo pavojaus.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik
apmokytas personalas. Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali
kilti pavojus naudotojui. Pasireiškus
gedimams, prašome kreiptis į specializuotą ZELMER punktą.
●● Virinimo metu nelieskite virdulio metalinio korpuso – norėdami perkelti vir36
dulį į kitą vietą, laikykite jį už rankėlės.
●● Neliesti įkaitintų paviršių. Įrenginio paviršius lieka karštas ir po jo išjungimo.
●● Nepripildykite vandens aukščiau
atžymos „MAX” arba virš pažymėtos
maksimalios talpos atžymos – užviręs
vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
●● Dėmesio, saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo laido kištuko.
●● Dėmesio, saugokitės, kad virimo
metu neižsiveržtų garai.
●● Prieš valant virdulys turi būti visiškai
atvėsęs.
●● Negalima atidarinėti dangtelio, jeigu
vanduo verda.
●● Prieš valant įrengimą visada reikia
išjungti elektros laidą iš elektros tiklo
lizdo.
●● Prietaisą gali naudoti vaikai nuo
8 metų, jeigu jie prižiūrimi ar jiems
paaiškinta, kaip saugiau naudoti
prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusias grėsmes. Vaikai iki 8 metų be
suaugusiųjų priežiūros negali valyti
ar prižiūrėti prietaiso. Prietaisą ir
maitinimo laidą laikyti vaikams iki
8 metų nepasiekiamoje vietoje.
●● Ierīci drīkst izmantot personas ar
taustes, fiziskiem un psihiskiem
traucējumiem vai personas, kas
nepārzin vai kurām nav pieredzes
vai zināšanu par ierīces darbu, bet
tikai stingrā uzraudzībā vai pēc
iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un norādēm attiecībā uz drošu
ierīces izmantošanu.
●● Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
●● Prietaisą galima naudoti tik patalpose,
kambario temperatūroje ir ne didesniame nei 2000 m v. j. l. aukštyje.
ZCK1174X-001_v03
DĖMESIO!
Darbo ir saugumo taisyklių
nesilaikymas gali sukelti įrengimo
gedimą!
●● Įrengimą visada prijunkite prie elektros tinklo lizdo (keičiamo (AC) prie įtampos srovės, atitinkančios tik nurodytoje įrengimo lentelėje).
●● Įrengimą galima prijungti tik prie įtampos lizdo su įžeminimu. Jeigu įtampos lizdas neturi įžeminimo susisiekite su kvalifikuotu elektriku. Nekeiskite kito, nenaudokite adaptorių.
●● Virdulį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio
paviršiaus; maitinimo laidas negali kaboti nusviręs nuo
stalo ar darbinio paviršiaus ar liestis prie karšto paviršiaus.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Įrengimas gali būti naudojamas tik patalpų viduje.
●● Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu
maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso
tipui.
●● Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
●● Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
garų kondensato lašai gali ištekėti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
●● Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
●● Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo pagrindo į vandenį.
●● Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus
vėl galima naudotis virduliu.
●● Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
●● Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
●● Pripildyto arbatinuko negalima palenkti atgal, kadangi
vanduo gali pradėti tekėti per angą, skirtą garų išmetimui. Jeigu taip atsitiko, arbatinuką prieš naudojimąsi
reikia nusausinti.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius:
padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Prieš pakeliant nuo pagrindo arbatinuką, įrengimas
visada turi būti išjungtas.
●● Neišiminėkite įtampos laido kištuko iš įtampos lizdo
įrengimo darbo metu. Reikia prieš tai jį išjungti.
●● Įrengimo vidų reikia dažnai valyti, kad galima būtų
išvengti akmens nuosėdų susidarymo. Reikia prisiminti, kad naudojant užkalkėjusį arbatinuką \ galima
sukelti gedimus.
ZCK1174X-001_v03
NURODYMAS
Informacija apie produktus ir
naudojimosi instrukcija
●● Įrengimas
skirtas naudotis tik namų sąlygomis bei
panašioms vietoms, tokioms kaip:
●● parduotuvių, biurų, ir kitų darbo vietų personalui virtuvinėms reikmėms naudotis,
●● viešbučių, motelių ir kitų gyvenamų objektų svečiams,
●● agroturistinėse sodybose,
●● pensionatų tipui „bed and breakfast”.
Vartojant jį gastronominio biznio tikslais, garantijos
sąlygos keičiasi.
●● Nenaudokite virdulio be filtro.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo
plokštelėje.
Nominalus tūris: 1,7 l.
Virdulio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
A
Snapelis
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Arbatinuko dangtelis
Dangtelio atvėrimo mygtukas
LCD apšvietėjas
Vanduo verda
šilumos laikymas
8
9
10
11
12
13
vandens virimo laikas
Virimo programos pasirinkimas
Nustatymo mygtukas
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Nuosėdų filtras
Maitinimo laido vieta
Rankenėlė
Virdulio parengimas darbui
Prieš naudodami arbatinuką pirmą kartą
išplaukite jo vidų (valymo būdas yra aprašytas
tolimesnėje instrukcijos dalyje), pripildykite
vandenį iki „MAX” lygio, paskui keturis kartus
užvirinkite vandenį (kiekvieną kartą nauja porcija vandens) ir vėl išvalykite.
37
Virdulio aptarnavimas ir darbas
B
1 Pasukite mygtuką (6) atitinkamai pagal strėlytę, arbatinuko dangtelis atsidarys.
2 Įdėkite į virdulį filtrą (11) – jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite virdulį reikiamu kiekiu vandens (vandens
lygis matomas skalėje (3)).
Nevirkite vandens, jeigu yra pripildytas žemiau
„MIN” arba aukščiau „MAX” lygio ant nuorodos (3).
4 Uždarykite dangtelį (5).
5 Pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo (4). Įkiškite
laido kištuką į tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
6 Įjunkite arbatinuką, nuspaudžiant mygtuką (10) – Užsidegs
mėlyna spalva apšvietėjas LCD (7) ir pradės mirgsėti
piktograma. Po kurio laiko apšvietimas išsijungia (mirgsi
piktograma). Vandeniui užvirus, įrengimas savarankiškai išsijungs.
7 Arbatinukas turi tris funkcijas:
vandens virimo
, šilumos palaikymo
ir vandens
virimo laikas . Pasirinkta eiga matosi ant LCD apšvietėjo
(7). Funkcijas galima keisti paspaudus pasirinktos virimo
programos mygtuką (8). Nustatymo metu, įsijungia apšvietėjas LCD mėlynai, o piktograma pasirinktos funkcijos šviečiasi
ant apšvietėjo.
8 Nuspėjami nustatymai: vandens virimas iki 100°C, šilumos palaikymo funkcija yra išjungta.
Nustatant virimo parametrus, vandens temperatūra galima
nustatyti nuo 40°C iki 100°C; vienas mygtuko paspaudimas
pakeičia temperatūrą iki 5°C. Nustatytą temperatūrą galimą
keisti paspaudžiant nustatymų mygtuką (9). Pasirinkta vandens temperatūra yra ant apšvietėjo LCD.
9 Nustatant šilumos palaikymo programą, vandens temperatūrą galima nustatyti nuo 40°C iki 90°C, kai anksčiau buvo
nustatyta vandens virimo temperattūra 100°C. Tuo atveju kai
virimo temperatūra buvo nustatyta pav. 50°C, tai vandens
šilumos temperatūrą galima nustatyti nuo 40°C iki 50°C;
vienas mygtuko nuspaudimas keičia temperatūrą apie 5°C.
Nustatyti temperatūrą galima keisti paspaudus nustatymų
mygtuką (9). Šilumos palaikymo maksimalus laikas tai apie
60 minučių. Tam ,kad palaikyti šilumos palaikymo funkciją,
reikia tą parametrą nustatyti „00“.
Arbatinukas, prieš įjungiant šilumos palaikymo
temperatūros programą, kaitina vandenį iki
anksčiau nustatytos temperatūros, mirgsint
piktogramai, paskui persijungia prie temperatūros, kurią reikia palaikyti, mirgsint piktogramai
.
10 Vandens virimo trukmę galima nustatyti nuo 3 s iki 6 s.
Tai yra laikas, kuris skaičiuojamas nuo tada, kai vanduo pradeda virti, iki tada, kai virdulys savaime išsijungia. Šią trukmę
galima keisti paspaudus parinkčių mygtukus (9).
11 Po programavimo nustatymo pabaigos, nuspauskite
mygtuką (10). Darbo eigoje, dabo funkcijos lemputė mirgsi;
pasirinkta vandens temperatūra yra matoma ant LCD
apšvietėjo. Prasidėjus kaitinimui, arbatinuko viduje užsidega
mėlyna lemputė. Pakartotinai nuspaudus mygtuką (10), grįžtama prie pradinės nustatymų eigos.
12 Įrengimas išsijungia savarankiškai, pasiekus reikiamą
vandens temperatūrą. Kontrolinė lemputė užgesta.
Virimo metu arba šilumos palaikymo metu,
arbatinuko nuėmimas ir uždėjimas ant
pagrindo panaikina anksčiau nustatytus parametrus. Įrengimas savaime negrįžta prie ankstesnių nustatymų. (žiūrėti B 8 ). Tam, kad
galima būtų naudoti virimo funkciją arba šilumos palaikymo funkciją, reikia iš naujo nustatyti atitinkamą programą.
Jeigu vanduo ataušta, pakartotinam virimui (ar
pašildymui), reikia iš naujo įjungti arbatinuką.
Jeigu ketinate toliau naudotis virduliu, nebūtina ištraukti maitinimo laido kištuko iš lizdo.
Atkreipkite dėmesį, kad neperpyldyti maksimalios arbatinuko talpos vandens pripildymo
metu.
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis
temperatūrinis išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia. Norint iš naujo įjungti arbatinuką vandeniui ataušus (maždaug po 15 min),
reikia nuimti jį nuo pagrindo, pripilti vandens iš
naujo, pastatyti ant pagrindo, įjungti arbatinuką
paspaudus mygtuką (10). Nepripilkite karšto
vandens į šaltą arbatinuką arba vice versa.
Venkite didelių temperatūrų skirtumų arbatinuko
pripildymo vandeniu metu.
Valymas ir priežiūra
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (11) ir nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu ir sudėkite įrengimą
tik tuomet kai visos dalys bus visiškai sausos.
Parinktis veikia tik tada, jeigu vandens virimo
temperatūra viršija 95°C ir virdulyje yra 1,7 l
vandens.
38
ZCK1174X-001_v03
Arbatinuko viduje gali atsirasti įvairių nuosėdų:
panašios į rudis, pieno, juodos, kurios taip pat
gali buti ir vandenyje. Taip atsitinka dėl naturaliai esančių mineralų vandenyje (kalkės, geležis, magnis ir t.t.). Šios nosėdos atsiranda ne
dėl blogo įrenginio darbo, ir nedaro problemos
įrenginio naudojimui. Tuo atveju, kai atsiranda
daugiau nuosėdų, reikia jas pašalinti pagal instrukcijos punktą „Nuosėdų šalinimas”.
Nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6-10 procentų actas arba citrinos rūgštis.
●● Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį (6).
●● Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto arba pridėkite 40 g citrinos
rūgšties ir įpilkite vandens iki „MAX” lygio. Įjunkite abatinuką.
●● Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip
apie 30 minučių.
●● Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.
●● Išimkite filtrą (11) ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu,
o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.
●● Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirinkite ir išpilkite vandenį.
●● Jei įrengime liks dar kokios nors nuosėdos, nuvalykite
jas sausa kempine ir nuskalaukite vandeniu. Tuo atveju
kai tai nepadės, pakartokite visą procesą iš naujo.
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugęsti.
Utilizavimas
Atliekas reikėtų utilizuoti aplinkai nekenksmingu būdu. Šis prietaisas ženklinamas vadovaujantis Europos direktyva 2012/19/ES dėl
elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ
atliekos – elektros ir elektroninės įrangos atliekos). Direktyvoje pateikiamos gairės nurodo
įrangos atliekų grąžinimo ir perdirbimo pagal ES galiojančius
teisės aktus tvarką. Kreiptis į specializuotą mažmeninės
prekybos parduotuvę, kuri pateiks informaciją apie atliekų
utilizavimo vietas.
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
ZCK1174X-001_v03
39
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
BĪSTAMI! / UZMANĪBU!
Neievērošanas gadījumā var
rasties veselības traucējumi
●● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu
bērnu klātbūtnē.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības
vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
●● Elektrisko ierīci drīkst ieslēgt tikai
iezemētā kontaktligzdā, pretējā gadījumā draud elektriskās strāvas trieciens.
●● Nedrīkst pieslēgt kontaktdakšu ar
mitrām rokām.
●● Ja barošanas vads ir bojāts, tas
jānomaina ražotājam, specializētai
apkopei vai kvalificētai personai lai
izvairītos no bīstamām situācijām.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var
būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nepieskarieties tējkannas metāla
korpusam izmantošanas laikā –
celiet tējkannu aiz tās roktura.
40
●● Nepieskarieties pie karstām virsmām. Tējkannas virsmas ir karstas
arī pēc ierīces izslēgšanas.
●● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksimālā līmeņa norādes „MAX” – vārīšanas laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
●● Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz šķidrumu.
●● Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens
iet kārsti tvaiki!
●● Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
●● Nedrīkst atvērt vāku ūdens vārīšanas laikā.
●● Pirms ierīces tīrīšanas atslēdziet
kontaktdakšu no ligzdas.
●● Ierīci drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu, ja vien
tie atrodas pieaugušo personu
uzraudzībā vai arī ir tikuši informēti
par drošas lietoš anas nosacījumiem
un apzinās draudus, kas saistīti ar
ierīces izmantošanu. Bērni, kas nav
sasnieguši 8 gadu vecumu, nedrīkst
tīrīt ierīci vai veikt ar tās uzturēšanu
saistītas darbības. Ierīci un strāvas
padeves vadu jāuzglabā maziem
bērniem nepieejamā vietā, ja vien
bērni nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
●● Ierīci drīkst izmantot personas ar taustes, fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai
kurām nav pieredzes vai zināšanu par
ierīces darbu, bet tikai stingrā uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un norādēm attiecībā
uz drošu ierīces izmantošanu.
●● Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
●● Ierīci drīkst izmantot tikai telpās, istabas temperatūrā un augstumā, kas
nepārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa.
ZCK1174X-001_v03
NORĀDĪJUMS
UZMANĪBU!
Neievērošanas gadījumā var
izraisīt kaitējumus Jūsu īpašumam
●● Ierīci
drīkst pieslēgt tikai pie maiņstrāvas elektrības
tīkla ar spriegumu atbilstošu norādītam uz ierīces
nominālas tabuliņas.
●● Pieslēdziet ierīci tikai pie iezemēta enerģijas avota. Ja
kontaktligzda nav iezemēta, kontaktējieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā gadījumā nemainiet pats kontaktdakšu un nelietojiet adapteri.
●● Tējkanna jāuzstāda uz stabilas, līdzenas un plakanas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda
vai darba virsmas malai, un pieskarties karstai virsmai.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
●● Ierīce var būt lietota tikai telpu iekšā.
●● Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
pamatni.
●● Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
●● Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
●● Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
●● Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
●● Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
●● Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
●● Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neizslēdzas automātiski.
●● Ja tējkanna ir piepildīta ar ūdeni, nesasveriet to, jo
ūdens var izlīt pa tvaiku izplūdes vietu. Ja ūdens ir izlijis, noteikti noslaukiet ierīci sausu.
●● Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus utt.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
●● Pirms tējkannas noņemšanas no pamatnes, noteikti to
izslēdziet.
●● Ja ierīce darbojas, neizņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Vispirms tējkanna ir jāizslēdz
●● Ierīces iekšpuse bieži ir jātīra, lai tajā nesakrājas kaļķakmens nogulšņi. Ja ierīcē ir sakrājies kaļķakmens, tā
var sabojāties.
Informācija par produktu
un lietošanas pamācība
●● Ierīce ir paredzēta lietošanai mājas saimniecībā, vai
arī lietojama tādas vietās kā:
●● veikala, biroja vai citu darba vietu virtuvēs,
●● viesnīcās, citos dzīvojamos objektos,
●● agrotūrisma saimniecībās,
●● „bed and breakfast” veida pansjonātos.
Ja ierīce ir lietota gastronomijas biznesa mērķiem,
garantijas nosacījumi mainās.
●● Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,7 l.
Tējkannas uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
A
Snīpis
Apvalks
Ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida pamatne
Tējkannas vāks
Vāciņa atvēršanas poga
LCD ekrāns
ūdens vārīšana
siltuma uzturēšana
8
9
10
11
12
13
ūdens vārīšanas laiks
vārīšanās programmas izvēles slēdzis
Uzstādīšanas slēdzis
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Filtrs pret nosēdumiem
Elektrības vada nodalījums
Rociņa
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms pirmās lietošanas reizes izmazgājiet tējkannu no iekšpuses (tējkannas mazgāšanas
veids ir aprakstīts turpmākajā lietošanas instrukcijas daļā), ielejiet ūdeni līdz „MAX” norādei, četras reizes uzvāriet ūdeni (katru reizi to
nomainot) un atkārtoti izmazgājiet tējkannu.
Tējkannas ieslēgšana un darbošanās
B
1 Pavelciet slēdzi (6) saskaņā ar bultas norādi, un tējkannas vāciņš atvērsies.
2 Novietojiet filtru (11) tējkannā – ja agrāk tika izņemts.
3 Ielejiet ūdeni līdz nepieciešamajām līmenim (līmenis ir
redzams rādītājā (3)).
ZCK1174X-001_v03
41
Nevāriet ūdeni, ja tā tilpums ir mazāks par
„MIN” vai lielāks par „MAX” norādi (3).
4 Aizveriet vāciņu (5).
5 Uzstādiet tējkannu uz barošanas bāzes (4). Pieslēdziet
elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai ar strāvas drošinātāju.
6 Ieslēdz tējkannu, nospiežot ieslēgšanas slēdzi (10) –
LCD ekrāns (7) iedegsies zilā krāsā un sāks mirgot
. Pēc
kāda laika ekrāns izslēgsies (mirgošana paliek
). Ierīce
pati izslēgsies, kad ūdens būs uzvārījies.
7 Tējkannai ir 3 funkcijas:
, siltuma uzturēšana
un ūdens vārīŪdens vārīšana
šanas laiks . Vajadzīgā funkcija parādās uz LCD ekrāna
(7). Funkciju var mainīt ar vārīšanās programmas izvēles
slēdzi (8). Izvēloties programmu, LCD ekrāns iedegas zilā
krāsā, funkcija parādās uz ekrāna.
8 Automātiskā uzstādīšana: ūdens vārīšana līdz 100°C,
siltuma uzturēšanas funkcija ir izslēgta.
Izvēloties vārīšanās parametrus, temperatūru var uzstādīt no
40°C līdz 100°C; nospiežot slēdzi vienu reizi, temperatūra
mainās par 5°C. Uzstādīto temperatūru var mainīt, nospiežot uzstādīšanas slēdžus (9). Uzstādītā ūdens temperatūra
parādās uz LCD ekrāna.
9 Izvēloties siltuma uzturēšanas programmu, temperatūru
var uzstadīt no 40°C līdz 90°C, ja iepriekš temperatūra ir
uzstādīta uz ūdens vārīšanos 100°C. Situācijā, ja vārīšanās
tepmeratūra ir uzstādīta piem., uz 50°C, siltuma uzturēsanas
programmu var uzstādīt no 40°C līdz 50°C; nospiežot slēdzi
vienu reizi, temperatūra mainās par 5°C. Uzstādīto temperatūru var mainīt, nospiežot uzstādīšanas slēdžus (9). Siltuma
uzturēšanas laiks ir maksimāli 60 minūtes. Lai izslēgtu siltuma uzturēšanas funkciju, uzslēdziet parametru uz „00”.
Tējkanna pirma siltuma uzturēšanas programmas ieslēgšanas vāra ūdeni līdz iepriekš uzstādītai temperatūrai mirgo gaismiņa
, pēc tam
pārslēdzas uz temperatūru, kāda ir jāuztur,
mirgo gaismiņa
.
10 Ūdens vārīšanās laiku iespējams iestatīt no 3 s līdz 6 s.
Tas ir laiks, kas tiek aprēķināts no ūdens vārīšanās brīža
(sāk burbuļot) līdz elektriskās tējkannas automātiskas izslēgšanās brīdim. Šo laiku iespējams mainīt, nospiežot iestatījumu taustiņus (9).
Šis iestatījums ir efektīva opcija vienīgi tādā
gadījumā, ja ūdens vārīšanās temperatūra ir
augstāka par 95°C, un ja tējkanna ir piepildīta
ar 1,7 L ūdens.
11 Beidzot uzstādīšanas programēšanu, nospiediet slēdzi
(10). Ja ierīce ir ieslēgta, darba funkcijas gaismiņa mirgo;
izvēlētā ūdens temperatūra ir redzama uz LCD ekrāna.
Sākot tējkannai sildīt, tās iekšpusē iedegas sila gaisma.
Noslēdzot vēl vienu reizi slēdzi (10), var uzsākt atkal funkciju
uzstadīšanu.
12 Ierīce izslēdzas automātiski, ja tā ir sasniegusi uzstādīto
temperatūru. Kontrole izslēdzas.
42
Vārot ūdeni vai uzturot siltumu, noņemot tējkannu no pamatnes vai to atliekot atpakaļ, zūd
visi iepriekš uzstādītie parametri. Ierīcei tiek
automātiski uzstādīti pamata parametri (sk.
B 8 ). Lai izmantotu ūdens vārīšanas vai siltuma uzturēšanas funkciju, tā atbilstoši ir jāuzstāda.
Ja ūdens atdziest, lai to uzvārītu (vai uzsildītu),
tējkanna atkārtoti ir jāieslēdz.
Ja paredzēta tālāka tējkannas lietošana, nevajag izņemt
elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Uzmanies, lai piepildot tējkannu ar ūdeni, tas
nepārsniedz maksimālo līmeni.
Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs. Lai ieslēgtu
tējkannu, kad tā ir atdzisusi (pēc 15 min.),
noņemiet to no pamatnes, piepildiet ar ūdeni,
uzlieciet uz pamatnes un ieslēdziet ierīci, piespiežot slēdzi (10). Nelejiet aukstu ūdeni karstā
tējkannā, kā arī karstu ūdeni aukstā tējkannā.
Izvairieties no lielām temperatūras atšķirībām,
piepildot tējkannu ar ūdeni.
Tīrīšana un konservācija
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (11) un izmazgājiet zem tekoša ūdens.
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni un montējot ierīci,
visām sastāvdaļām ir jābūt pilnīgi sausām
Tējkannas iekšā var atrasties dažādi nogulsnējumi: rūsgani, piena-balti, melni, kuri var arī
peldēt pa ūdens virsu. Tas ir saistīts ar dabīgo
minerālvielu klātbūtni ūdenī (kalcijs, magnijs, dzelzs u. tml.). Krāsas izmaiņas neizraisa
nepareizs ierīces darbs, un nerada problēmas
tās lietošanā. Gadījumā, kad nogulsnējumu ir
pārāk daudz, likvidējiet to saskaņā ar punktu
„Katlakmens šķīdināšana”.
Katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Lietojiet 6-10 procentu etiķi vai citronskābi.
●● Atveriet vāciņu ar pogu (6).
ZCK1174X-001_v03
●● Ielejiet tējkannā 0,5 l etiķi vai ieber 40 g citronskābi un
ielej ūdeni līdz norādei „MAX”. Ieslēdziet tējkannu.
●● Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā
uz apm. 30 minūtēm.
●● Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
●● Izņemiet filtru (11) un nomazgājiet zem tekoša ūdens.
Pēc tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.
●● Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.
●● Ja tējkannā ir palikuši nogulšņi, izskalo tos ar ūdeni. Ja
tas nepalīdz, atkārto tīrīšanas procesu vēlreiz.
Katlakmens noņemšanas nolaidība var novest
līdz tējkannas bojāšanai.
Utilizācija
Utilizācija jārealizē dabai draudzīgā veidā.
Ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – izlietotas elektriskās un elektroniskās aparatūras). Šajā Direktīvā ietvertās pamatnostādnes
attiecas uz izlietoto iekārtu atpakaļ atdošanu un otrreizējo
pārstrādi saskaņā ar ES spēkā esošajiem noteikumiem.
Lūdzu griezties specializētā mazumtirdzniecības punktā, lai
saņemtu informāciju par iekārtu utilizācijas vietām.
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
ZCK1174X-001_v03
43
ET
Lugupeetud Kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
ainult ettevõtte Zelmer originaalvaruosi. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote tarvis.
Palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutusnõuetele. Kasutusjuhend
palume toote edaspidiste kasutuste korraks säilitada.
Elektrilise veekeetja ohutust ja õiget
kasutamist käsitlevad juhtnöörid
Enne masina kasutamise alustamist tutvuge kogu
kasutusjuhendi sisuga.
OHT! / HOIATUS!
Eiramine võib põhjustada
vigastusi
●● Olge eriti ettevaatlikud veekeetjat
laste läheduses kasutades.
●● Ärge käivitage seadet kui toitejuhe
või korpus on silmnähtavalt vigastatud.
●● Ärge ühendage veekeetjat maandamata toiteallikaga, see võib põhjustada elektrilöögi ohtu.
●● Ärge sisestage pistikut võrgupessa
märgade kätega.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või spetsiaalses parandusettevõttes kvalifitseeritud isiku poolt välja vahetada.
●● Seadme parandamist võib teostada
ainult väljaõpetatud personal. Valesti
teostatud parandus võib olla kasutajale tõsiseks ohuallikaks. Vigade ilmnemisel pöörduge ZELMER-i spetsialiseeritud teeninduspunkti.
●● Ärge puutuge veekeetja metallkorpust keetmise ajal - kandmiseks
kasutage ainult veekeetja käepidet.
44
●● Ärge puutuge kuumutatud pindu.
Seadme pind püsib kuumana isegi
peale väljalülitamist.
●● Ärge täitke veekeetjat üle taseme
„MAX” – keetmise ajal võib keev vesi
välja pritsida.
●● Jälgige, et ühendusjuhtme pistik
märjaks ei saaks.
●● Olge ettevaatlik keetmise ajal eralduva auru suhtes.
●● Enne puhastamist peab veekeetja
olema täiesti jahtunud.
●● Vee keemise ajal ei tohi kaant avada.
●● Enne masina puhastamist võtke
ühendusjuhe alati võrgupesast välja.
●● Seda seadet võivad kasutada lapsed
alates 8. eluaastast, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise kohta ja
nad mõistavad sellega seotud ohte.
Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega
hooldada. Seadet ja toitejuhet tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
●● Seadet võivad kasutada piiratud
füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste võimetega või seadmega töötamise kogemusi või teadmisi mitte
omavad inimesed, kuid ainult järelvalve all või peale eelnevat, mõistetud, võimalike ohtude selgitust
ja seadme ohutut kasutamist käsitlevat instrueerimist.
●● Tuleb veenduda, et lapsed seadmega
ei mängiks.
●● Seadet võib kasutada üksnes ruumides, ruumitemperatuuril ja mitte kõrgemal kui 2000 m merepinnast.
ZCK1174X-001_v03
TÄHELEPANU!
MÄRKUS
Eiramine võib põhjustada varalisi
kahjusid
●● Ühendage
seade alati vooluvõrgu (ainult vahelduvvool) pessa, mille pinge vastab seadme andmeplaadil
esitatule.
●● Ühendage seade ainult maandatud toiteallikaga. Kui
pesal maandus puudub võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge vahetage pistikut ega kasutage
adaptereid.
●● Asetage veekeetja alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele pinnale; toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna
ääre kohal ega puutuda kuumade pindade vastu.
●● Ärge tõmmake pistikut võrgupesast juhetpidi välja.
●● Seadet võib kasutada ainult siseruumides.
●● Veekeetjat võib kasutada ainult koos sellele seadmetüübile ette nähtud kaasasoleva toitealusega.
●● Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks.
●● Ärge avage kaant vahetult peale vee keetmist - kondenseerunud veeaur võib voolata veekeetjast välja.
●● Ärge asetage veekeetjat kuumadele esemetele ja
nende lähedusse.
●● Ärge kastke veekeetjat ega toitealust, täitmise või
pesemise ajal, vette.
●● Väliste elektrielementide ja toitealuse veega ülevalamise korral tuleb veekeetja, enne järgmist vooluvõrku
ühendamist, hoolikalt kuivatada.
●● Ärge käivitage ilma veeta veekeetjat.
●● Ärge kasutage avatud kaanega veekeetjat - automaatne väljalülitus ei hakka tööle.
●● Täidetud veekeetjat ei tohi kallutada tahapoole, sest
vesi võib auruavast välja voolata. Juhul kui nii juhtub
tuleb veekeetja enne kasutamist kuivaks pühkida.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid
pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul.
Need võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
●● Seade ei ole ette nähtud tööks koos väliste aeglülitite
või eraldiasetseva reguleerimissüsteemiga.
●● Enne aluselt tõstmist tuleb veekeetja alati välja lülitada.
●● Ärge eemaldage toitejuhtme pistikut pesast seadme
töötamise ajal. See tuleb eelnevalt välja lülitada.
●● Seadme sisemust tuleb katlakivi kõrvaldamiseks sageli
puhastada. Tuleb meeles pidada, et katlakivi settega
veekeetja kasutamine võib põhjustada selle töös tõrkeid.
ZCK1174X-001_v03
Informatsioon toote kohta ja
kasutamist käsitlevad märkused
●● Seade on mõeldud koduseks ja samalaadseks kasutamiseks sellistes kohtades nagu:
●● poodide, kontorite ja muude tööruumide kööginurkades,
●● külaliste poolt hotellides, motellides ja teistes elamuobjektides,
●● turismitaludes,
●● “Bed and breakfast” tüüpi pansionaatides.
Selle kasutamisel gastronoomiliseks äritegevuseks
garantiitingimsed muutuvad.
●● Ärge kasutage veekeetjat ilma filtrita.
Tehnilised andmed
Tehnilised näitajad on esitatud toote andmeplaadil.
Maht 1,7 liitrit
Veekeetja ehitus
1
2
3
4
5
6
7
A
Tila
Korpus
Veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Veekeetja kaas
Kaane avamise nupp
LCD kuvar
vee keetmine
soojashoid
8
9
10
11
12
13
veekeetmise aeg
Keetmisprogrammi valiku nupp
Seadete nupud
Sisse/välja nupp
Filter
Ühendusjuhtme peidik
Käepide
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Enne veekeetja esimest kasutust peske selle
sisemus (pesemine on kirjeldatud juhendi
edaspidises osas), täitke veega tasemeni
„MAX”, keetke seejärel neli korda läbi (iga kord
värske veega) ja peske uuesti.
45
Veekeetja kasutamine ja toimimine
B
1 Tõmmake nuppu (6) noolega näidatud suunas, avades
sellega veekeetja kaane.
2 Paigaldage veekeetjasse filter (11) – kui see on eelnevalt
välja võetud.
3 Täitke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on nähtav
näidikul (3)).
Ärge keetke näidiku (3) märgist „MIN” väiksemat või märki „MAX” ületavat veekogust.
4 Sulgege kaas (5).
5 Asetage veekeetja toitealusele (4). Sisestage ühendusjuhtme pistik maandusega võrgupessa.
6 Lülitage veekeetja, nupule (10) vajutades, sisse – LCD
kuvari (7) taustvalgus helendab siniselt ja vilkuma hakkab
ikoonike
. Teatud aja möödudes, taustvalgus kustub (vilgub ikoonike
). Peale vee keema minekut lülitub seade
automaatselt välja.
7 Veekeetjal on kolm funktsiooni:
vee keetmine
, soojashoid
ja keetmise aeg . Valitud režiim kuvatakse LCD kuvaril (7). Funktsioone võib vahetada keetmisprogrammi valiku nupu (8) abil. Seadistamise
ajal helendab LCD kuvar sinise taustvalgusega ja valitud
funktsiooni ikoonike kuvatakse kuvarile.
8 Vaikimisi seaded: vee keetmine kuni 100°C, soojashoiu
funktsioon on välja lülitatud. Seadistades keetmise parameetreid võib veetemperatuure seada vahemikus 40°C kuni
100°C; üks nupuvajutus muudab temperatuuri 5°C võrra.
Määratud temperatuuri võib muuta vajutades seadete nuppudele (9). Valitud veetemperatuur on nähtav LCD kuvaril.
9 Seadistades soojashoiu programmi, võib veetemperatuuri seada vahemikus 40°C kuni 90°C, kui veekeetmise
temperatuur on eelnevalt seatud temperatuurile 100°C.
Juhul kui keetmistemperatuuriks on seatud nt 50°C, tuleb
soojashoiu temperatuur seada vahemikku 40°C kuni 50°C;
üks nupuvajutus muudab temperatuuri 5°C võrra. Määratud
temperatuuri võib muuta vajutades seadete nuppudele (9).
Soojashoiu aeg on maksimaalselt 60 minutit. Soojashoiu
funktsiooni väljalülitamiseks tuleb see parameeter seadistada näidule „00”.
Veekeetja keedab vee, enne soojashoiu programmi siselülitamist, eelnevalt määratud temperatuurini, vilgub ikoonike
, seejärel lülitub
ümber soojashoiu temperatuurile, vilgub ikoonike
.
10 Vee keetmise aega võib seadistada vahemikus 3 s kuni
6 s. Aega arvestatake vee keema hakkamise hetkest kuni
kannu automaatse väljalülitumiseni. Seda aega võib muuta,
vajutades seadete nuppudele (9).
See seadistus toimib ainult siis, kui vee keemistemperatuur ületab 95°C ja kui kannus on
1,7 L vett.
46
11 Peale seadete programmeerimist vajutage nupule (10).
Töörežiimis tööfunktsiooni ikoon vilgub; valitud temperatuur
kuvatakse LCD kuvaril. Peale kuumutamise algust süttib
veekeetja sisemuses sinine tuli. Uuesti nupule (10) vajutamine tingib tagasipöördumise seadete režiimi. Seade lülitub
peale seatud temperatuurini jõudmist automaatselt välja.
Kontroll-lamp lülitub välja.
12 Seade lülitub peale määratud veetemperatuuri saavutamist automaatselt välja. Kontroll-lamp kustub.
Keetmise või soojashoiu ajal põhjustab veekeetja aluselt tõstmine ja tagasi asetamine
kõikide eelnevate seadete kustutamise. Seade
pöördub vaikimisi seadetesse tagasi automaatselt (vaata B 8 ). Keetmise või soojashoiu
funktsiooni kasutamiseks tuleb vastav programm uuesti seadistada.
Vee jahtumise korral tuleb selle uuesti keetmiseks (või soojendamiseks) veekeetja uuesti
sisse lülitada.
Veekeetja edasise kasutamise korral ei ole ühendusjuhtme
toitepesast eemaldamine tingimata vajalik.
Pöörake tähelepanu sellele, et veega täitmise
ajal ei ületataks veekeetja maksimaalset mahtu.
Tühja veekeetja ühendamise korral lülitab termolüliti pinge automaatselt välja. Veekeetja
uueks sisselülitamiseks, peale jahtumist
(umb 15 min), tuleb see aluselt eemaldada,
täita veega, asetada uuesti alusele ja lülitada,
nupule (10) vajutades, sisse. Ärge täitke kuuma
veekeetjat külma veega või vastupidi.
Veekeetjat täites vältige temperatuuride suuri
erinevusi.
C
Puhastamine ja hooldamine
Puhastage ainult jahtunud veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik toitepesast välja.
2 Võtke välja filter (11) ja peske see voolava vee all.
3 Välispind puhastage pehme, nõudepesuvahendiga niisutatud lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sise- ja välisseinalt pühkige need üle äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputage veekeetja puhta veega ja pange seade kokku
alles peale kõikide osade täielikku kuivamist.
Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega
kaasnevad setted: roostetaolised, piima, mustad. See toimib seoses looduslikult vees esinevate mineraalidega (kaltsium, magneesium,
ZCK1174X-001_v03
raud jms.). Taolised värvimuutused ei ole
tingitud seadme väärast töötamisest ja ei ole
selle kasutamisel probleemiks. Setete suurema
kogunemise korral tuleb need eemaldada vastavalt punktile „Katlakivi lahustamine”.
Katlakivi lahustamine
Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks
kasutatakse 6-10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.
●● Avage nupu (6) abil kaas.
●● Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või lisage sellesse
40 g sidrunihapet ja täike veega kuni tasemeni „MAX”.
Lülitage veekeetja sisse.
●● Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes
30 minutiks seisma.
●● Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.
●● Eemaldage filter (11), peske voolava vee all ja paigaldage seejärel tagasi.
●● Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema
ja valage vesi seejärel välja.
●● Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud pühkige see nuustikuga üle ja peske veega läbi, kui ka see
ei aita, tuleb kogu toimingut korrata.
Katlakivi eemaldamata jätmine võib põhjustada
seadme kahjustusi.
Utiliseerimine
Utiliseerimist tuleb teostada keskkonda
säästval meetodil. See seade on märgistatud
kooskõlas Euroopa Direktiiviga 2012/19/EL
elektri- ja elektroonilistest seadmetest tekkinud jääkide kohta (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiiv sätestab
kasutatud seadmete tagastamise ja taaskasutamise reeglid
kooskõlas Euroopa Liidus kehtivate eeskirjadega. Pöörduge
spetsialiseeritud jaemüügikaupluse poole, kus teavitatakse
teid utiliseerimise kohtadest.
Tootja ei kanna vastutust seadme mittesihtotstarbelisest kasutamisest või selle ebaõigest teenindamisest tulenevate võimalike kahjustuste eest.
Tootja jätab endale seadme modifitseerimise õiguse vabaltvalitud
hetkel, ilma eelneva hoiatamiseta, kohandamaks seda õiguslike ettekirjutustega, normidega, direktiividega või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel eesmärkidel.
ZCK1174X-001_v03
47
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Special attention should be kept
when using the kettle in the presence
of children.
●● Do not operate the kettle if the power
cord is damaged or if there is any
visible damage to the kettle body.
●● Do not plug the kettle to an
ungrounded outlet as this may cause
an electric shock.
●● Do not plug the power cord with wet
hands.
●● If the non-detachable power cord
is damaged, it should be replaced
by the manufacturer, an authorised
service point or a qualified person in
order to avoid any hazards.
●● Only qualified staff may repair the
appliance. Improper repair may
cause a serious threat to the user.
In case of any defects, contact an
authorised ZELMER service point.
●● Do not touch the metal body of the
kettle when in use; move the kettle
only using the handle.
●● Do not touch any hot surfaces of
48
the kettle. Surfaces remain hot even
after the device is switched off.
●● Do not fill the kettle beyond the
maximum fill indicator ”MAX” – water
might spatter out of the kettle.
●● Be careful not to wet the plug of the
power cord.
●● Steam coming out of the kettle
when the water is boiling may cause
scalding.
●● Allow the kettle to cool completely
before cleaning.
●● Do not open the lid while the water
is boiling.
●● Always remove the plug from the
mains before cleaning the kettle.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8
and supervised. Keep the appliance
and its cord out of reach of children
aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
ZCK1174X-001_v03
WARNING!
TIP
Risk of property damage
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Always plug the appliance to a grounded outlet. If an
outlet is not grounded, contact a qualified electrician.
Do not modify the plug and/or use any adapters.
●● Always place the kettle on a stable, smooth, flat
surface; the power cord must not hang loosely off the
edge of a table (or any other work surface) or touch
a heated surface.
●● Do not remove the plug from the mains by pulling by
the cord.
●● This appliance is intended for indoor use only.
●● The kettle can only be operated with the original power
base (each base is type-specific).
●● Use the kettle for boiling water only.
●● Do not open the lid right after the water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
●● Do not place the kettle on or near hot objects.
●● Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
●● If water gets into any electric elements inside the kettle
or onto the base, carefully dry these elements before
plugging the kettle to the mains.
●● Do not operate the kettle when empty.
●● Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
●● Do not tilt the kettle back when it is filled with water,
as water may pour out through the steam outlet. If this
happens, dry the kettle thoroughly before switching it
on again.
●● Do not use any abrasive cleaning agents – such
as emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the
kettle body. They might remove graphic information
symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Always switch off the kettle before lifting it off the base.
●● Do not unplug the kettle when it is in operation. Switch
off the kettle first.
●● The inside of the kettle should be cleaned regularly to
remove limescale. Limescale may cause malfunctions.
Product information and tips
on use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
●● farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●● bed and breakfast type environments.
In case it is used for food business purposes, the war
ranty conditions change.
●● Do not use the kettle without the filter.
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate
of the product.
1.7 litre capacity.
Kettle elements
1
2
3
4
5
6
7
A
Spout
Kettle body
Water level indicator
360° swivel base
Lid
Lid release button
LCD display
boiling water
keep warm
8
9
10
11
12
13
boiling time
Boiling program selection button
Settings button
On/Off button
Filter
Ühendusjuhtme peidik
Handle
Preparing the kettle for operation
Before first use, wash the inside of the
kettle (follow the procedure described in the
following sections), fill it with water to the
„MAX” level. Then boil water four times (use
fresh water each time) and clean the inside of
the kettle again.
ZCK1174X-001_v03
49
Operating the kettle
B
1 Pull the lid release button (6) in the direction indicated by
the arrow. The kettle lid will open.
2 Place the filter (11) in the kettle (if it is not in place).
3 Fill the kettle with the desired amount of water (the level
is visible on the indicator (3)).
Do not boil water if the water level is below the
MIN or above the MAX indicator (3).
4 Close the lid (5).
5 Place the kettle on the base (4). Plug the kettle to
a socket provided with an earth pin.
6 Switch on the kettle by pushing button (10) – the LCD
display (7) will turn blue and the
icon will flash. After
some time the illumination will go out (the
icon will keep
flashing). The kettle will switch off automatically after boiling.
7 The kettle has three functions:
boiling water
, keep warm
and boiling time . The
selected mode is displayed on the LCD display (7). Functions
can be changed using the boiling program selection button
(8). During boiling, the LCD display will turn blue, and the
icon of the selected function will appear on the display.
8 Default settings: boiling water to 100°C, the keep warm
function in on.
When setting boiling parameters, water temperature may
be adjusted from 40°C to 100°C (each time the button is
pressed the temperature changes by 5°C). The temperature
setting may be changed by pressing the settings buttons (9).
The selected boiling temperature is shown on the LCD display.
9 When setting the keep warm temperature, water
temperature may be set between 40°C and 90°C, if the
previous temperature setting was 100°C. If boiling
temperature was set for example to 50°C, the keep warm
temperature may be set from 40°C to 50°C (each time the
button is pressed the temperature changes by 5°C). The
set temperature may be changed by pressing the settings
buttons (9). The maximum duration of the keep warm
function is 60 minutes. In order to switch off the keep warm
function, set this parameter to “00”.
When the keep warm function is on, the kettle
boils water to the preset temperature (the
icon flashes) and then switches to the preset
keep warm temperature (the
icon flashes).
10 Water boiling time can be set from 3 seconds to
6 seconds. The time is measured from the moment the water
starts to boil until the kettle automatically shuts down. You
can adjust the time by pressing settings buttons (9).
This setting is effective only when the water
boiling temperature exceeds 95°C and the
kettle is filled with 1.7 l of water.
11 When finished programming the settings, press button
(10). When in the operation mode, the operation function icon
50
flashes; the selected water temperature is shown on the LCD
display. When heating starts, a blue light comes on inside the
kettle. To go back to the settings mode, press button (10) button.
12 The appliance will switch off automatically after reaching
the set temperature. The light will go out.
During boiling or when the keep warm function
is on, if you lift the kettle off the base and put
it back on, all previous settings will be reset.
The appliance will automatically go back to
default settings (see B 8 ). To use the boiling
function or the keep warm function, select an
appropriate program again.
If water cools down, switch on the kettle again
to boil or heat water again.
If you plan to use the kettle again soon, it is not necessary
to remove the plug from the mains.
Make sure that the maximum kettle capacity is
not exceeded when the kettle is filled with water.
In the event that an empty kettle is switched on,
it will be switched off automatically by a thermal
device. In order to switch on the kettle again
after it cools down (approx. 15 minutes), lift it off
the base, fill with water, put the kettle back on
the base and switch on by pressing button (10).
Do not fill a hot kettle with cold water (and the
other way around).
When filling the kettle, avoid high temperature
differences.
Cleaning and maintenance
C
Always allow the kettle to cool down completely
before cleaning!
1 Unplug the kettle from the mains.
2 Remove the filter (11) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth and
washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp
cloth and vinegar.
4 Rinse the kettle with fresh water and assemble the
appliance only after all parts have been dried thoroughly.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
ZCK1174X-001_v03
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
●● Open the lid by pressing the lid release button (6).
●● Pour in 0.5 l of vinegar (or add 40 g of citric acid) and fill
the kettle with water to the MAX level. Switch on the kettle.
●● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
●● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
●● Remove the filter (11) and rinse it under running water.
Replace the filter.
●● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
●● Wipe any remaining limescale with a sponge and rinse
the inside of the kettle with water. Repeat the whole
process in necessary.
The kettle should be descaled periodically
to avoid its possible damage.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
The manufacturer is not liable for any damages resulting from
improper use or handling of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any time
and without prior notice in order to adjust it to valid law regulations,
norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other
reasons.
ZCK1174X-001_v03
51
1
2
3
PL
1. Solidna obudowa ze stali nierdzewnej
2. Wyjmowany filtr zatrzymujący osady 3. Regulacja i podtrzymywanie temperatury wody
RU
1. Прочный корпус из нержавеющей стали 2. Съемный фильтр от накипи 3. Регулировка
и поддержание температуры воды
CZ
1. Plášť z nerezové oceli 2. Vyjímatelný filtr, který
zachycuje usazeniny 3. Nastavení a udržování
teploty vody
BG
SK
1. Robustný plášť z nerezovej ocele 2. Vyberateľný
filter zadržiavajúci usadeniny 3. Nastavenie
a udržiavanie teploty vody
1. Солиден корпус от неръждаема стомана
2. Изваждаем филтър, задържащ утайки
3. Регулиране и поддържане на температурата
на водата
UA
1. Rozsdamentes acélból készült, erős
ház 2. Kivehető üledékfogó szűrő 3. A víz
hőmérsékletének szabályozása és megtartása
1. Міцний корпус із нержавіючої сталі 2. З’ємний
фільтр проти накипу 3. Регулювання та підтримка
температури води
EN
1. Solid stainless steel housing 2. Removable antiscale filter 3. Temperature control and keep-warm
function
HU
1. Carcasă solidă din inox 2. Filtru detaşabil pentru
reţinerea depunerilor 3. Reglarea şi menţinerea
temperaturii apei
ZCK1174X-001_v03
RO
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement