Zelmer | ZCM2051X (Supremo 13Z013) | User manual | Zelmer ZCM2051X (Supremo 13Z013) User Manual

Zelmer ZCM2051X (Supremo 13Z013) User Manual
2–12
PL
Instrukcja użytkowania
EKSPRES DO KAWY
ZELMER Typ 13Z013
13–23
CZ
SK
24–34
HU
35–45
RO
46–56
Návod k obsluze
Návod na použitie
Kezelési utasítás
Instrucţiuni de folosire
ESPRESSO
ZELMER Typ 13Z013
KÁVOVAR
ZELMER Typ 13Z013
PRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ
ZELMER Típus 13Z013
ESPRESSO DE CAFEA
ZELMER Tip 13Z013
RU
57–67
BG
68–79
UA
80–91
EN
92–102
Инструкция по эксплуатации
Инструкция за експлоатация
Інструкція з експлуатації
User manual
КОФЕМАШИНА
ZELMER Тип 13Z013
ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
ZELMER Тип 13Z013
ЕСПРЕСО - КАВОВАРКА
ZELMER Тип 13Z013
ESPRESSO MACHINE
ZELMER Type 13Z013
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników
produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko
oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną
uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi
prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Przeczytaj uważnie i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi dostarczoną
razem z urządzeniem.
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
Nie używaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik napełniaj jedynie
czystą i zimną wodą. Przestrzegaj maksymalnej pojemności zbiornika,
która wynosi 2,1l.
Nigdy nie usuwaj uchwytu sitka podczas parzenia kawy ani też podczas
pobierania wrzątku, ponieważ urządzenie znajduje się pod ciśnieniem.
Usunięcie uchwytu sitka podczas tych czynności może doprowadzić do
poparzenia lub zranienia.
Dysza pary staje się bardzo gorąca podczas spieniania mleka i przepływu
wody. Może to spowodować oparzenia w przypadku kontaktu, dlatego też
należy unikać jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z dyszą pary.
Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do kawy a także w razie pojawienia się problemów podczas procesu zaparzania kawy, wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi
częściami ekspresu do kawy, włączając płytkę do podgrzewania filiżanek i dyszę pary.
Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem pary, gorącej wody
lub nalewanej kawy, ponieważ może to prowadzić do oparzenia lub
zranienia.
Zawsze wyłączaj zasilanie (przycisk POWER) przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki z gniazdka. Wtyczki nie należy wyciągać z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.
Zawsze wyłączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas oraz przed czyszczeniem.
Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został
sprawdzony przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.
Urządzenie zawsze powinno być podłączone do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny
i o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie używaj ekspresu do celów innych niż zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji użytkowania.
Nie umieszczaj urządzenia blisko źródła ciepła, płomienia, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj
na żadnym innym urządzeniu.
Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
Nie używaj urządzenia elektrycznego z widocznymi uszkodzeniami,
uszkodzonym przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub
uszkodzenia go w inny sposób. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że
urządzenie jest uszkodzone to sprawdzenia, naprawy, regulacji urządzenia może dokonać jedynie przeszkolony personel autoryzowanego
punktu serwisowego.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Ostrzeżenie: Zbiornik wody nie powinien być otwarty podczas
użytkowania.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu,
chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
2
DANE TECHNICZNE
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Moc urządzenia: 1050 W przy 230 V.
Pojemność zbiornika na wodę: 2,1 l.
Ekspres jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Ekspres spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
− Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
− Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
O EKSPRESIE DO KAWY
Ekspres zaparza kawę o wysokich walorach smakowych i aromacie, ponieważ zapewniona jest właściwa temperatura wody do zaparzania 92–
94°C. Ekspres został tak zaprojektowany, aby możliwa była obserwacja
jego gotowości do zaparzania kawy lub wytwarzania pary do spieniania
mleka.
OPIS URZĄDZENIA
1. Płyta do podgrzewania
Wstępne podgrzewanie aż 9 filiżanek do kawy.
2. Pulpit sterujący
Łatwy w użyciu pulpit sterujący pokazujący gotowość do parzenia kawy. Przyciski MANUAL, pojedyncze espresso
, podwójne
, PROGRAM oraz lampka zasilania.
espresso
3. Głowica do zaparzania
4. Uchwyt sitka
5. Wskaźnik poziomu wody
Wskaźnik poziomu wody w tacce ociekowej wskazuje poziom jej napełnienia. Górna część wskaźnika ma czerwony pasek dla łatwiejszej
identyfikacji.
6. Miarka
7. Ubijak
8. Zbiornik na wodę o pojemności 2,1l
Wyjmowany zbiornik na wodę w celu ułatwienia napełniania, wyjmowany do góry.
9. Pokrętło regulatora
Obrót w lewo – gorąca woda z dyszy, obrót w prawo – para z dyszy.
10. Dysza pary
11. Nasadka do spieniania mleka
Gumowa nasadka została zaprojektowana tak, aby ułatwiać sporządzanie zwartej, gęstej pianki z mleka w ciągu kilku sekund. Używaj
jej zawsze do spieniania mleka.
12. Miejsce na wysokie filiżanki
Miejsce pomiędzy uchwytem sitka i tacką ociekową jest przeznaczone do umieszczenia nawet wysokich filiżanek.
GW13-013_v03
13. Wyjmowana tacka ociekowa
Tacka ociekowa i kratka mogą zostać wyjęte w celu łatwiejszego
oczyszczenia.
14. Nóżki gumowe przeciwpoślizgowe
Zapewniają stabilne ustawienie urządzenia oraz zapobiegają jego
przesunięciom lub porysowaniu powierzchni stołu.
15. Sitko na 1 filiżankę
16. Sitko na 2 filiżanki
17. Kubek 500 ml
OBSŁUGA PULPITU STERUJĄCEGO
POJEDYNCZE ESPRESSO
Funkcja pojedynczego espresso
zapewnia automatyczne sporządzenie jednej kawy espresso.
Wskazówka: Dla przygotowania pojedynczego espresso używaj sitka dla
1 filiżanki (mniejszego).
Z chwilą, kiedy ekspres nagrzeje się, tzn. krawędzie zewnętrzne przycisków MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
świecą ciągłym światłem, naciśnij przycisk pojedynczego espresso
. Spowoduje to automatyczne rozpoczęcie i zakończenie nalewania
kawy espresso do 1 filiżanki.
Dla pojedynczego espresso urządzenie zostało zaprogramowane do
nalewania 60 ml kawy.
Po wciśnięciu przycisku pojedynczego espresso
zgaśnie podświetlenie wokół przycisków MANUAL i podwójnego espresso
i rozpocznie się proces nalewania kawy. Świecić się będą tylko przyciski POWER
i pojedynczego espresso
.
Uwaga: Nie jest potrzebne ponowne naciśnięcie przycisku pojedynczego
espresso
, aby zatrzymać proces nalewania espresso. Ekspres zatrzyma nalewanie automatycznie.
PODWÓJNE ESPRESSO
PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ POWER
Włącz ekspres do kawy naciskając przycisk POWER. Lampka sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem POWER zaświeci się na czerwono.
Równocześnie zacznie migać podświetlenie wokół zewnętrznej krawędzi
przycisku POWER informując, że ekspres jest w trybie osiągania żądanej
temperatury pracy.
Uwaga: Przed włączeniem ekspresu do kawy należy upewnić się, czy pokrętło z boku urządzenia znajduje się w położeniu 0 (wyłączony).
Kiedy podświetlenie przycisku POWER przestanie migać i będzie świecić ciągłym światłem oznacza to, że ekspres jest gotowy do zaparzenia
espresso. Równocześnie ciągłym światłem zaświecą się zewnętrzne krawędzie wokół każdego z przycisków MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
.
Funkcja podwójnego espresso
zapewnia automatyczne sporządzenie dwóch kaw espresso.
Wskazówka: Dla przygotowania dwóch espresso używaj sitka dla 2 filiżanek (większego).
Z chwilą, kiedy ekspres nagrzeje się, tzn. krawędzie zewnętrzne przycisków MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
świecą ciągłym światłem, naciśnij przycisk podwójnego espresso
. Spowoduje to automatyczne rozpoczęcie i zakończenie nalewania kawy espresso do 2 filiżanek po 60 ml do każdej.
Po wciśnięciu przycisku podwójnego espresso
zgaśnie podświetlenie wokół przycisków MANUAL i pojedynczego espresso
i rozpocznie się proces nalewania kawy. Świecić się będą tylko przyciski POWER
i podwójnego espresso
.
Uwaga: Nie jest potrzebne ponowne naciśnięcie przycisku podwójnego
espresso
, aby zatrzymać proces nalewania espresso. Ekspres zatrzyma nalewanie automatycznie.
Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli miga podświetlenie wokół zewnętrznej
krawędzi przycisku POWER oznacza to, że ekspres do kawy nie osiągnął
właściwej temperatury. Dopiero ciągłe świecenie oznajmia, że ekspres jest
gotowy do użycia. W celu wyłączenia ekspresu wystarczy nacisnąć przycisk POWER.
PRZYCISK MANUAL
Przycisk MANUAL pozwala na pełną kontrolę procesu czasu nalewania
kawy z ekspresu. Użyj go z chwilą, kiedy ekspres nagrzeje się, a krawędzie zewnętrzne przycisków MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
świecą ciągłym światłem. Zaraz po naciśnięciu
przycisku MANUAL gasną podświetlenia wokół przycisków pojedynczego
espresso
i podwójnego espresso
. Jedynie podświetlone będą
przyciski POWER i MANUAL. W tym samym czasie rozpocznie się proces
nalewania kawy.
PRZYCISK PROGRAM
Funkcja PROGRAM pozwala użytkownikowi na ustawianie długości czasu nalewania espresso. Dzięki temu można ustawiać intensywność kawy
związaną z indywidualnymi upodobaniami smakowymi użytkownika. Użycie (programowanie) funkcji PROGRAM – patrz PROGRAMOWANIE
EKSPRESU (str. 11).
Po aktywowaniu funkcji PROGRAM zgaśnie podświetlenie wokół przycisku MANUAL. Świecić się będą przyciski POWER, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
oraz przycisk PROGRAM.
Ponowne naciśnięcie przycisku MANUAL spowoduje zatrzymanie nalewania kawy.
Uwaga: Jeżeli nie jest podświetlony przycisk MANUAL a wokół przycisku
POWER miga światło oznacza to, że ekspres nie osiągnął wymaganej
temperatury pracy.
GW13-013_v03
3
KRÓTKI PRZEWODNIK OBSŁUGI EKSPRESU DO KAWY
Poniższe rysunki mają na celu pomoc Państwu w użytkowaniu ekspresu. Każdy z rysunków ma swój numer. W treści niniejszego podręcznika użytkowania będą odwołania do tychże rysunków, tak więc zostały one ponumerowane w celu łatwości i wygody ich użycia.
Na przykład: Napełnij zbiornik na wodę (1) (2) (3) (4) (5) zimną wodą – nie mineralną.
Za każdym razem, kiedy zobaczą Państwo takie numery, proszę zapoznać się z rysunkami.
Przygotowanie ekspresu do kawy – płukanie układu
Otwórz pokrywę zbiornika wody.
Napełnij zimną wodą i zamknij pokrywę.
Lub wyjmij zbiornik wody.
Napełnij zimną wodą.
Włóż zbiornik wody i zamknij pokrywę.
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie.
Gdy na panelu sterowania podświetlą się przyciski
,
, ekspres do kawy
POWER, MANUAL,
jest gotowy do użycia.
Podgrzewanie filiżanek na płycie.
Wybierz odpowiednie sitko i umieść je w uchwycie.
Umieść uchwyt sitka w głowicy.
Uwaga: Występy na uchwycie muszą się znaleźć
w wybraniach w głowicy.
Obróć uchwyt sitka w prawo, do oporu.
Podstaw duże naczynie pod otworami wylotowymi.
Naciśnij przycisk MANUAL i przepuść ok. 0,5l wody.
Wyłącz nalewanie wody (pompkę) naciskając ponownie
przycisk MANUAL.
4
GW13-013_v03
Parzenie kawy espresso
Wybierz odpowiednie sitko i umieść je w uchwycie.
Przytrzymaj uchwyt sitka i przepłucz wodą, aby go
wstępnie podgrzać.
Wsyp drobno zmieloną kawę do sitka.
Ubij kawę.
Przetrzyj krawędź sitka i usuń drobiny zmielonej kawy.
Umieść uchwyt sitka w głowicy.
Uwaga: Występy na uchwycie muszą .się znaleźć
w wybraniach w głowicy.
Obróć uchwyt sitka w prawo, do oporu.
Umieść filiżanki pod otworami wylotowymi uchwytu.
Naciśnij przycisk MANUAL.
W tym samym czasie rozpocznie się proces nalewania
kawy. Ponowne naciśnięcie przycisku MANUAL spowoduje zatrzymanie nalewania kawy.
Naciśnij przycisk pojedynczego espresso
.
W tym samym czasie rozpocznie się proces nalewania
kawy. Po wypełnieniu się filiżanki 60 ml kawy ekspres
zatrzyma nalewanie kawy automatycznie.
Naciśnij przycisk podwójnego espresso
.
W tym samym czasie rozpocznie się proces nalewania
kawy. Po wypełnieniu się 2 filiżanek 120 ml kawy ekspres zatrzyma nalewanie kawy automatycznie.
Wyjmij uchwyt sitka przez obrócenie go w lewo
i pociągnięcie w dół.
Usuń z sitka zużytą kawę.
GW13-013_v03
5
Spienianie mleka
Przepłucz dyszę podstawiając pod dyszę naczynie
i obracając pokrętło regulacji zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do pozycji pary .
Wyłącz parę przez obrócenie pokrętła do pozycji 0.
Odsuń dyszę pary na bok urządzenia i nałóż na dyszę
nasadkę do spieniania mleka.
Umieść dyszę pary w mleku około 1 cm poniżej
powierzchni i ponownie uruchom regulatorem
dozowanie pary – pozycja .
Przechyl dzbanek tak, aby dysza pary znalazła
się w „dzióbku” i umieść dyszę tuż poniżej
powierzchni mleka.
Podnieś dzbanek tak, aby dysza znalazła się
pośrodku mleka.
Zamknij parę przez obrócenie pokrętła do pozycji 0
(wyłączenie).
Ściągnij nasadkę do spieniania mleka i umyj ją w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Dyszę pary
wytrzyj wilgotną ścierką a następnie przepłucz małą
ilością pary.
Gorąca woda/wrzątek
Umieść filiżankę na tacce ociekowej pod dyszą pary
i uruchom funkcję gorącej wody przez obrócenie
.
pokrętła regulacji do pozycji
Zamknij gorącą wodę przez obrócenie pokrętła do
pozycji wyłączenia 0.
Pozostaw dyszę pary/gorącej wody nad tacką
ociekową.
Wsyp drobno zmieloną kawę do sitka.
Ubij kawę.
Programowanie
Wybierz odpowiednie sitko i umieść je w uchwycie.
6
GW13-013_v03
Umieść uchwyt sitka w głowicy.
Uwaga: Występy na uchwycie muszą się znaleźć
w wybraniach w głowicy.
Obróć uchwyt sitka w prawo, do oporu.
Naciśnij przycisk pojedynczego espresso
.
W tym samym czasie rozpocznie się proces nalewania
kawy. Z chwilą osiągnięcia wymaganej przez użytkow, aby
nika ilości kawy, naciśnij ponownie przycisk
zatrzymać proces nalewania.
Naciśnij przycisk podwójnego espresso
.
W tym samym czasie rozpocznie się proces nalewania
kawy. Z chwilą osiągnięcia wymaganej przez użytkownika ilości kawy w 2 filiżankach, naciśnij ponownie
, aby zatrzymać proces nalewania.
przycisk
Naciśnij przycisk PROGRAM.
Czyszczenie
Wyjmij kratkę tacki ociekowej.
Wyjmij tackę ociekową, wymyj ją i ponownie załóż.
Upewnij się, czy wkładka z tworzywa jest we właściwym
miejscu na tacce ociekowej.
Wyjmij zbiornik wody.
Pod zbiornikiem wody na podstawie są dwie przetyczki
do czyszczenia
sitek na kawę – kolor szary oraz dyszy pary – kolor
czarny.
Użyj szarej przetyczki do czyszczenia otworów
sitek do kawy.
Owiń dyszę pary wilgotną ścierką i włącz parę
na 10 sekund.
Wyjmij czarną przetyczkę do czyszczenia dyszy
parowej z podstawy.
Włóż przetyczkę do otworu dyszy pary w jej
dolnej części.
GW13-013_v03
7
PRZYGOTOWANIE EKSPRESU PRZED PIERWSZYM
UŻYCIEM (OPIS)
1. Umieść ekspres na suchym i nieruchomym podłożu.
2. Upewnij się, że tacka ociekowa i kratka znajdują się na swoich
miejscach.
3. Napełnij zbiornik ekspresu do kawy wodą.
Istnieją dwa sposoby napełnienia zbiornika wodą:
a) Unieś pokrywkę zbiornika wody znajdującą się w górnej części
ekspresu do kawy (1) i używając np. dzbanka, napełnij go świeżą zimną wodą lub wodą filtrowaną (2) i zamknij pokrywę.
b) Alternatywnie możliwe jest wyjęcie zbiornika wody i napełnienie
go świeżą, zimną wodą. W tym celu unieś pokrywę i używając
ją jako uchwytu, wysuń zbiornik wody (3). Następnie napełnij go
świeżą, zimną wodą lub wodą filtrowaną (4). Wstaw na miejsce
zbiornik wody i zamknij pokrywkę (5).
4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego prądu przemiennego 230V. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć ekspres do
kawy (6). Zaświeci się czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem POWER oraz zacznie migać podświetlenie wokół zewnętrznej krawędzi przycisku POWER informując, że ekspres
jest włączony i podgrzewany. Kiedy podświetlenie przycisku POWER
przestanie migać i będzie świecić ciągłym światłem, oznacza to, że
ekspres jest gotowy do zaparzenia espresso. Równocześnie ciągłym
światłem zaświecą się zewnętrzne krawędzie wokół każdego z przycisków MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
(7).
Uwaga: Przed włączeniem ekspresu upewnij się, że pokrętło regulacji z boku ekspresu znajduje się w położeniu 0 (wyłączony).
5. Umieść filiżanki lub inne naczynia na płytce do podgrzewania (8).
Uwaga: Przy pierwszym użyciu urządzenia lub kiedy urządzenie nie
było używane przez dłuższy czas, szczególnie ważne jest przepłukanie ekspresu.
6. W tym celu włóż do uchwytu sitko dla jednej lub dwóch filiżanek (9).
Załóż uchwyt sitka w głowicy do zaparzania (10) (11).
7. Umieść wystarczająco duży pojemnik pod obydwoma otworami napełniającymi (12).
8. Upewnij się, że ekspres do kawy znajduje się w trybie espresso to
znaczy, że ciągłym światłem świecą się zewnętrzne krawędzie wokół przycisków POWER, MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
.
Wskazówka: Należy pamiętać, że jeżeli miga podświetlenie wokół
zewnętrznej krawędzi przycisku POWER, to znaczy, że ekspres nie
jest jeszcze w stanie gotowości do pracy. Dopiero ciągłe świecenie
się zewnętrznych krawędzi wokół przycisków POWER, MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
daje sygnał
gotowości ekspresu do pracy.
9. Naciśnij przycisk MANUAL (13) i pozwól na wypływ wody przez urządzenie aż do opróżnienia całego pojemnika wody.
Uwaga: Wskutek zadziałania systemu bezpieczeństwa (ograniczenie
do 250 ml) użytkownik musi kilkakrotnie nacisnąć przycisk MANUAL,
aby opróżnić cały zbiornik wody.
PARZENIE KAWY ESPRESSO (OPIS)
Aby uzyskać dobre walory smakowe kawy, zaleca się wstępnie ogrzać filiżanki, uchwyt sitka i sitko następująco:
Wstępne podgrzewanie uchwytu z sitkiem
1. Napełnij zbiornik wody (1) (2) (3) (4) (5) zimną wodą i uruchom urządzenie (6).
2. Wybierz odpowiednie sitko i umieść je w uchwycie (9) (14) (10) (11).
Wskazówka: Do jednej porcji kawy zastosuj mniejsze sitko (dla jednej filiżanki), a większe dla dwóch porcji kawy.
3. Weź uchwyt sitka, przytrzymaj go pod głowicą i przepłucz wodą, naciskając przycisk MANUAL w celu rozpoczęcia przepływu wody. Aby zatrzymać proces przepłukiwania ponownie naciśnij przycisk MANUAL (15).
4. Pozwól na wyschnięcie uchwytu sitka.
Wstępne podgrzewanie naczyń
5. Jeżeli urządzenie jest włączone od dłuższego czasu, podgrzej na
płycie wstępnie filiżanki/naczynia szklane, to pomoże w zachowaniu
pianki zaparzonej kawy (8).
6. Filiżanki można również podgrzać, napełniając je gorącą wodą (12)
(13). Naciśnij przycisk MANUAL w celu rozpoczęcia przepływu wody.
Aby zatrzymać ten proces ponownie naciśnij przycisk MANUAL. Wylej gorącą wodę z filiżanek.
Zaparzanie kawy
7. Sprawdź czy w zbiorniku jest zimna woda. Jeżeli jej nie ma lub jest jej
bardzo niewiele, napełnij zbiornik (1) (2) (3) (4) (5) zimną wodą i uruchom urządzenie (6).
8
8. Przy użyciu dostarczonej miarki umieść drobno zmieloną kawę w sitku (16).
9. Drugą stroną (płaską powierzchnią) miarki ubij lekko kawę (17) z obrotem o 90 stopni, aby wypełnić dno. Powoduje to uszczelnienie ubitej kawy.
10. Usuń nadmiar kawy, aby była na równo z krawędzią sitka (18).
Ważne: Upewnij się, aby w sitku nie było zbyt dużej ilości kawy.
Wskazówka: Dawkowanie kawy i stopień ubicia powinny pozostawać
za każdym razem takie same. Od gruboziarnistości zmielonej kawy
zależy czas nalewania zaparzonej kawy. Im drobniejsza kawa, tym
szybkość nalewania mniejsza.
Wskazówka: Upewnij się, że przy ubijaniu kawy płaska część miarki
jest sucha. W przypadku wilgotnej tej końcówki może dojść do zlepiania się cząsteczek kawy.
Uwaga: Zyt drobno zmielona kawa może spowodować zatkanie się
otworów w sitku i braku przepływu kawy.
11. Włóż uchwyt sitka do głowicy i obróć w prawo do oporu (19) (20).
12. Podstaw filiżanki poniżej otworów do nalewania uchwytu (21).
Uwaga: Sprawdź, czy ekspres do kawy jest gotowy do użycia, to
znaczy, że ciągłym światłem świecą się zewnętrzne krawędzie wokół
przycisków POWER, MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
.
13. Aby rozpocząć proces nalewania kawy w trybie ręcznym (daje to pełną kontrolę nad długością czasu nalewania kawy espresso), naciśnij
przycisk MANUAL. W celu zatrzymania w trybie ręcznym nalewania
kawy naciśnij ponownie przycisk MANUAL (22).
14. Aby rozpocząć proces nalewania kawy w trybie automatycznym
(wcześniej zaprogramowanym), naciśnij przycisk
(23) (przy wyborze 1 filiżanki) lub przycisk
(24) (przy wyborze 2 filiżanek). Po
wypełnieniu się filiżanek ekspres zatrzyma się automatycznie.
Wskazówka: Idealnie zaparzona kawa jest ciemna i karmelowa
z czerwonawymi pobłyskami. W dużym stopniu jest zależna od jakości użytej kawy. Podawaj kawę świeżo zaparzoną, zawsze gorącą.
Obsługa ekspresu po zaparzeniu kawy
15. Obróć uchwyt sitka w lewo i usuń go z głowicy (25).
16. Opróżnij sitko ze zużytej kawy (26).
Wskazówka: Po każdym użyciu ekspresu do kawy, zaleca się
przepłukanie głowicy małą ilości wody przy uchwycie sitka wyjętym
z głowicy do zaparzania. Spowoduje to spłukanie zużytej kawy, która
przywarła do spodniej strony głowicy, jak również zapewni także prawidłową temperaturą wody do następnego parzenia espresso. W tym
celu naciśnij przycisk MANUAL i przepuść niewielką ilość wody do
naczynia.
PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA (OPIS)
Do spieniania mleka używa się funkcji pary. Para spełnia dwa zadania.
Po pierwsze ogrzewa mleko. Po drugie para miesza mleko z powietrzem,
dając w efekcie delikatny, aksamitny wygląd.
Podobnie, jak podczas parzenia kawy, przy spienianiu mleka najlepsze efekty uzyskuje się w miarę czasu i nabrania przez użytkownika
doświadczenia.
Wskazówka: Pamiętaj, że kawa stanowi podstawę wszystkich napojów
kawowych a mleko jest tylko dodatkiem.
Uwaga: Zaleca się jako pierwsze sporządzenie espresso, a następnie
spienianie mleka.
Uwaga: Przed rozpoczęciem procesu spieniania mleka upewnij się, czy
ekspres do kawy jest gotowy do użycia to znaczy, że ciągłym światłem
świecą się zewnętrzne krawędzie wokół przycisków POWER, MANUAL,
pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
.
1. Sprawdź czy w zbiorniku jest zimna woda. Jeżeli jej nie ma lub jest jej
bardzo niewiele, napełnij zbiornik (1) (2) (3) (4) (5) zimną wodą.
2. Określ ilość potrzebnego mleka w oparciu o liczbę zaparzonych filiżanek lub rozmiaru dzbanka na mleko.
Wskazówka: Pamiętaj, że objętość mleka rośnie podczas jego
spieniania.
3. Wlej zimne, schłodzone mleko do dzbanka ze stali nierdzewnej, napełniając go od 1/2 do 2/3 objętości.
Wskazówka: Przechowuj dzbanek ze stali nierdzewnej z mlekiem
w lodówce tak, żeby było ono dobrze schłodzone. Pamiętaj, aby
przed użyciem nie płukać dzbanka ciepłą wodą.
4. Przepłucz dyszę pary wodnej podstawiając pod dyszę naczynie
i obracając pokrętło regulacji do pozycji pary
(27). Wyłącz parę
przez obrócenie pokrętła do pozycji 0 (28).
5. Odchyl dyszę pary na bok urządzenia i nałóż na dyszę nasadkę do
spieniania mleka (29).
6. Umieść dyszę pary w mleku tak, aby dysza znajdowała się około jeden centymetr poniżej powierzchni i uaktywnij spust pary przez obrócenie pokrętła regulacji do pozycji (30).
GW13-013_v03
7. Przechyl dzbanek tak, żeby dysza pary spoczywała w dzióbku dzbanka i obniżaj dzbanek do chwili znalezienia się końcówki dyszy pary
tuż poniżej powierzchni mleka. Spowoduje to rozpoczęcie wytwarzania spienionego mleka.
Uwaga: Nie pozwalaj na nierównomierny wylot pary, nie będzie wtedy
właściwego napowietrzenia piany. Aby tego uniknąć, unieś dzbanek
tak, żeby dysza pary schowała się głębiej w mleku. Pamiętaj, że idealna konsystencja to miękka, aksamitna pianka.
8. W chwili kiedy mleko się ogrzeje i spieni, poziom mleka w dzbanku
zacznie rosnąć. Jeżeli to nastąpi, obniżaj dzbanek, zawsze utrzymując końcówkę dyszy pary tuż poniżej powierzchni mleka (31).
9. Z chwilą uzyskania pianki podnieś dzbanek tak, aby dysza pary znalazła się pośrodku mleka (32).
Wskazówka: Ilość wymaganej pianki będzie się zmieniać w zależności od rodzaju przygotowywanego napoju. Np. cappuccino wymaga
większej ilość pianki niż napój kawowy na bazie espresso, podawany
z mlekiem spienionym parą.
10. Zamknij natychmiast parę, kiedy mleko zostanie podgrzane do temperatury 60–65°C przez obrócenie pokrętła regulacji w pozycję 0
(33).
Wskazówka: Jeżeli nie posiadasz termometru, dobrym wskazaniem
osiągnięcia prawidłowej temperatury jest to, że nie można przyłożyć
dłoni do boku dzbanka na dłużej niż 3 sekundy.
Ważne: Nie zagotuj mleka.
11. Usuń dzbanek, ściągnij z dyszy parowej nasadkę do spieniania mleka, którą po każdorazowym użyciu umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń udrażniając wszystkie otwory. Natychmiast
przetrzyj dyszę pary i jej końcówkę za pomocą czystej wilgotnej ścierki (34) i przepłucz małą ilością pary.
12. Trzymając dzbanek w ręku lekko stuknij dzbankiem o stół tak, aby
uwolnić pęcherzyki powietrza i następnie poruszaj dzbanek ruchem
kołowym do chwili, kiedy mleko stanie się błyszczące i nie pozostaną
w nim żadne pęcherzyki. Pomoże to w uzyskaniu jednolitej konsystencji mleka i pianki.
UŻYWANIE FUNKCJI GORĄCEJ WODY
Funkcja gorącej wody jest idealna do przygotowania napoju long black
(espresso rozcieńczone gorącą wodą), gorącej czekolady oraz napełniania dzbanka do kawy z tłoczkiem oraz czajniczka do herbaty.
Uwaga: Przed użyciem funkcji gorącej wody upewnij się, że nasadka do
spieniania mleka jest zdjęta z dyszy pary.
1. Napełnij zbiornik wody (1) (2) (3) (4) (5) zimną wodą.
2. Włącz ekspres (6). Lampka sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem POWER zaświeci się na czerwono. Równocześnie zacznie migać podświetlenie wokół zewnętrznej krawędzi przycisku POWER informując, że ekspres jest trybie osiągania żądanej temperatury pracy.
3. Odchyl dyszę pary do boku urządzenia upewnij się, że nasadka do
spieniania mleka jest zdjęta z dyszy pary.
4. Kiedy podświetlenie przycisku POWER przestanie migać i będzie
świecić ciągłym światłem oznacza to, że ekspres jest gotowy do zaparzenia espresso. Równocześnie ciągłym światłem zaświecą się zewnętrzne krawędzie wokół każdego z przycisków MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
.
5. Umieść filiżankę lub naczynie pod dyszą pary/gorącej wody i uruchom funkcję gorącej wody obracając pokrętło regulacji w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji
(35).
6. Z chwilą napełnienia się filiżanki lub naczynia wymaganą ilością gorącej wody, zamknij gorącą wodę obracając pokrętło regulacji do pozycji 0 (36).
7. Wyjmij filiżankę lub naczynie a dyszę pary pozostaw nad tacką ociekową (37).
PROGRAMOWANIE EKSPRESU
Ekspres pozwala na programowanie czasu procesu nalewania kawy, aby
możliwe było dostosowanie do własnych potrzeb użytkownika (głównie
chodzi o smak czy intensywność kawy).
Tradycyjnie ekspres został zaprogramowany dla pojedynczego espresso
(60 ml) i podwójnego espresso
(120 ml). Jednak użytkownik
może zaprogramować swoje własne ustawienia dla funkcji pojedynczego
espresso
albo dla funkcji podwójnego espresso
postępując wg
poniższych wskazówek.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
kawę w sitku (39). Za pomocą ubijaka (drugi koniec miarki) ubij zmieloną kawę (40). Nie ubijaj zbyt mocno.
Uwaga: Upewnij się, aby nie przepełnić sitka zbyt dużą ilością kawy.
Wytrzyj krawędź dookoła sitka i usuń z niej kawę (18).
Umieść uchwyt sitka w głowicy do zaparzania urządzenia (41). Następnie przekręć uchwyt w prawo do oporu (42).
Naciśnij przycisk PROGRAM. Wszystkie podświetlenia będą się
świecić z wyjątkiem przycisku MANUAL (43).
Umieść 1 filiżankę na tacce ociekowej tak, aby znajdowała się bezpośrednio pod głowicą (43).
Naciśnij przycisk pojedynczego espresso
i uruchom nalewanie
kawy espresso (44).
Po naciśnięciu przycisku pojedynczego espresso
, zgasną podświetlenia przycisków MANUAL i podwójnego espresso
,
natomiast zaświecą się podświetlenia wokół zewnętrznych krawędzi
przycisków POWER i pojedynczego espresso
.
Nalej kawę do żądanego poziomu. Z chwilą osiągnięcia wymaganej
ilości, naciśnij ponownie przycisk pojedynczego espresso
. Spowoduje to zatrzymanie nalewania kawy. Pojawi się dwukrotny sygnał
dźwiękowy, oznaczający nowe ustawienie dla funkcji pojedynczego
espresso
, które zostało zaprogramowane i zapisane w pamięci
urządzenia. Będzie migać podświetlenie przycisku PROGRAM.
Następnie urządzenie powróci do stanu gotowości.
Programowanie podwójnego espresso
1. Napełnij zbiornik wody (1) 2) (3) (4) (5) zimną wodą.
2. Włącz ekspres (6). Lampka sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem POWER zaświeci się na czerwono. Równocześnie zacznie migać podświetlenie wokół zewnętrznej krawędzi przycisku POWER informując, że ekspres jest trybie osiągania żądanej temperatury pracy.
3. Przygotuj uchwyt sitka. Wybierz sitko dla 2 filiżanek (38) i umieść je
w oprawce sitka (14). Używając dostarczonej miarki umieść zmieloną
kawę w sitku (39). Za pomocą ubijaka (drugi koniec miarki) ubij zmieloną kawę (40). Nie ubijaj zbyt mocno.
Uwaga: Upewnij się, żeby nie przepełnić sitka zbyt dużą ilością kawy.
Wytrzyj krawędź dookoła sitka i usuń z niej kawę (18).
4. Umieść uchwyt sitka w głowicy do zaparzania urządzenia (41). Następnie przekręć uchwyt w prawo do oporu (42).
5. Naciśnij przycisk PROGRAM. Wszystkie podświetlenia będą się
świecić z wyjątkiem przycisku MANUAL (43).
6. Umieść 2 filiżanki na tacce ociekowej tak, aby znajdowały się bezpośrednio pod głowicą (43).
7. Naciśnij przycisk podwójnego espresso
i uruchom nalewanie
kawy espresso (45).
8. Po naciśnięciu przycisku podwójnego espresso
, zgasną podświetlenia przycisków MANUAL i pojedynczego espresso
, natomiast zaświecą się podświetlenia wokół zewnętrznych krawędzi przycisków POWER i podwójnego espresso
.
9. Nalej kawę do żądanego poziomu. Z chwilą osiągnięcia wymaganej
ilości naciśnij ponownie przycisk podwójnego espresso
. Spowoduje to zatrzymanie nalewania kawy. Pojawi się dwukrotny sygnał
dźwiękowy, oznaczający nowe ustawienie dla funkcji podwójnego
espresso
, które zostało zaprogramowane i zapisane w pamięci urządzenia. Będzie migać podświetlenie przycisku PROGRAM.
10. Następnie urządzenie powróci do stanu gotowości.
Powrót do ustawień fabrycznych
Aby powrócić do oryginalnych ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące kroki:
1. Naciśnij przycisk PROGRAM.
2. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski MANUAL i PROGRAM przez około 5 sekund.
3. Po około 5 sekundach lub po usłyszeniu 4 sygnałów dźwiękowych
podświetlenie wokół krawędzi przycisku PROGRAM będzie migać.
4. Zwolnij przyciski MANUAL i PROGRAM. Ekspres powróci do ustawień fabrycznych pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
.
Programowanie pojedynczego espresso
1. Napełnij zbiornik wody (1) (2) (3) (4) (5) zimną wodą.
2. Włącz ekspres (6). Lampka sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem POWER zaświeci się na czerwono. Równocześnie zacznie migać podświetlenie wokół zewnętrznej krawędzi przycisku POWER informując, że ekspres jest trybie osiągania żądanej temperatury pracy.
3. Przygotuj uchwyt sitka. Wybierz sitko dla 1 filiżanki (38) i umieść je
w oprawce sitka (14). Używając dostarczonej miarki umieść zmieloną
GW13-013_v03
9
PRZYKŁADOWE PRZEPISY KAWY ESPRESSO
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso to skoncentrowana, mocna kawa z warstwą pianki na powierzchni – znanej jako „crema” (warstwa brązowej
pianki). Espresso stanowi podstawę wszystkich napojów kawowych. Jego odmiany są uzyskiwane przez dodawanie różnych ilości mleka i pianki.
● Przygotuj szklaną filiżankę do espresso 90 ml lub małą filiżankę do kawy.
● Nalej pojedyncze espresso (60-65 ml).
LONG BLACK
Standardowe espresso z dodatkiem gorącej wody, podawane w normalnej filiżance do kawy lub kubku. Gorąca woda jest
dodawana jako pierwsza tak, żeby została zachowana warstewka” crema”.
● Przygotuj filiżankę 190 ml.
● Nalej do niej pojedyncze lub podwójne espresso.
● Dolej do smaku gorącej wody.
MACCHIATO
Macchiato, nazwa pochodzi od włoskiego słowa oznaczającego „plamę”. Tradycyjnie podawane jako standardowe espresso z łyżeczką mleka na powierzchni i małą ilością pianki („crema”) pośrodku.
● Przygotuj szklaną filiżankę do espresso 90 ml lub małą filiżankę do kawy.
● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
● Dodaj łyżeczkę mleka na powierzchnię.
FLAT WHITE
Innym ulubionym napojem kawowym jest flat white, napój na bazie espresso, z mlekiem spienionym na parze, podawany
w normalnej filiżance do kawy lub kubku. Warstwa spienionego mleka na powierzchni powinna mieć 2 mm, aby izolować
kawę.
● Przygotuj filiżankę 190 ml.
● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
● Dodaj spienione mleko.
CAFFÈ LATTE
Espresso zmieszane z parowanym mlekiem; zazwyczaj podawana w szklanym naczyniu. Warstwa spienionego mleka na
górnej powierzchni powinna mieć 10 mm, aby izolować kawę.
● Przygotuj naczynie szklane 220 ml lub filiżankę.
● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
● Dodaj spienione mleko.
CAPPUCCINO
Ten wspaniały napój to espresso z dodatkiem spienionego mleka, z pianką i posypany kakao. Powstały tak napój, to
w dwóch trzecich kawa z mlekiem, a w jednej trzeciej pianka.
● Przygotuj filiżankę 190–240 ml.
● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
● Zachowaj proporcję dwie trzecie kawy z mlekiem, jedna trzecia pianki.
● Posyp na wierzch kakao.
CAFFE MOCHA
Sporządzona w podobny sposób jak, cappuccino ale z dodatkiem czekolady do picia. Wystarczy wprost dodać czekoladę
do espresso i zamieszać przed dodaniem mleka spienionego na parze i pianki.
● Przygotuj filiżankę 190–240 ml.
● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
● Dodaj dwie łyżeczki czekolady do picia.
● Dodaj mleko spienione na parze.
● Zachowaj proporcję dwie trzecie kawy z mlekiem, jedna trzecia pianki.
CON PANNA
Odmiana oryginalnej kawy wiedeńskiej, ten wspaniały napój to espresso z dodatkiem bitej śmietany. Może zostać również
posypana cynamonem lub czekoladą.
● Przygotuj filiżankę 190 ml.
● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
● Dodaj bitą śmietanę.
● Posyp cynamonem lub czekoladą.
10
GW13-013_v03
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ważne jest regularne czyszczenie ekspresu. Pozwoli to na utrzymaniu wysokiej jakości zaparzanej kawy. Zalecamy systematyczne czyszczenie po
każdym parzeniu kawy. A mianowicie:
● Przepłukanie wodą zespołu głowicy.
● Przepłukanie parą dyszy parowej.
● Wytarcie do czysta dyszy parowej za pomocą wilgotnej ścierki natychmiast po użyciu ekspresu.
● Wyjęcie sitka z uchwytu i umycie go wraz z oczyszczeniem otworów sitka.
● Opróżnienie i przepłukanie tacki ociekowej.
Ważne: Nigdy nie myj części ekspresu i akcesoriów w zmywarce.
Czyszczenie tacki ociekowej i siatki
Wyjmij kratkę i tackę ociekową (46) (47). Myj wodą z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń, opłucz i osusz.
Uwaga: Upewnij się, że po wyjęciu i założeniu tacki ociekowej i kratki
wkładka znajduje się na właściwym miejscu (48).
Czyszczenie zespołu głowicy, uchwytu sitka i sitka
Sitko i uchwyt sitka przepłucz ciepłą wodą, każdorazowo po ich użyciu
i następnie osusz.
W celu oczyszczenia zespołu głowicy ze zużytej kawy, przepłucz go wodą,
przetrzyj głowicę i wewnętrzny pierścień wilgotną szmatką. W przypadku,
gdy otwory w sitku są zatkane kawą, użyj delikatnej szczotki.
Ważne: Jeżeli otwory sitka są nadal zatkane, użyj szarej przetyczki
umieszczonej pod zbiornikiem wody na podstawie (49) (50). Przetyczkę
czyszczącą wkładaj w pojedyncze otwory w dolnej części sitka (51).
Uszczelka gumowa głowicy
Uszczelka głowicy znajduje się od spodu zespołu głowicy i uszczelnia
uchwyt sitka podczas nalewania kawy.
Uwaga: Podczas długich okresów przerw w używaniu ekspresu zaleca
się, aby uchwyt sitka nie pozostawał w zespole głowicy, ponieważ może to
zmniejszyć trwałość uszczelki.
Naturalne jest, że po pewnym czasie uszczelka traci swoją elastyczność
i wymaga wymiany. Oznaką zużycia uszczelki jest brak szczelności pomiędzy uchwytem sitka a głowicą (widoczna para wokół zespołu głowicy
podczas nalewania espresso).
Uwaga: Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym jeżeli uważasz, że uszczelka zespołu głowicy wymaga
wymiany.
Płytka do podgrzewania filiżanki i elementy zewnętrzne
Przetrzyj urządzenie tylko wilgotną ścierką i wytrzyj do sucha. Nie używaj
szczotek i ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować powierzchnie zewnętrzne.
Czyszczenie dyszy pary
Utrzymanie w czystości dyszy pary jest istotne do zapewnienia maksymalnej sprawności funkcji pary. Nawarstwienie się np. zaschniętego mleka na
dyszy pogorszy jej zdolność do parowania i spieniania.
Ważne: Przetrzyj do czysta dyszę za pomocą wilgotnej ścierki natychmiast
po każdym użyciu i przepłucz małą ilością pary.
W przypadku, gdyby mleko zaschło na dyszy pary, owiń dyszę czystą wilgotną szmatką, obróć dyszę nad tackę ociekową i włącz parę na około 10
sekund (52). Następnie pozostaw ścierkę na dyszy przez około 5 minut do
jej namoknięcia. Powtórz ten proces, jeżeli zabrudzenie wciąż pozostaje.
Ważne: Nigdy nie wolno czyścić dyszy pary za pomocą zmywaka ściernego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dyszy.
W przypadku, gdyby dysza pary pozostawała dalej zatkana, razem z ekspresem dostarczona jest czarna przetyczka czyszcząca umieszczona na
podstawie pod zbiornikiem wody (49) (53).
Przetyczkę czyszczącą włóż do otworu w dolnej części dyszy (54). W przypadku, gdyby dysza pary pozostała dalej zatkana, odkręć końcówkę dyszy
pary. Oczyść ponownie dyszę używając czarnej przetyczki czyszczącej
i następnie przepłucz ją pod bieżącą wodą.
USUWANIE KAMIENIA
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób naturalny
pojawia się we wszystkich urządzeniach, związanych z podgrzewaniem
wody. Dlatego też ekspres do kawy będzie wymagać okresowego usuwania kamienia.
Uwaga: Odkamieniaj ekspres przynajmniej raz na 3 miesiące. Awarie powstałe w skutek nieodkamieniania urządzenia nie podlegają naprawom
w ramach gwarancji.
Roztwory do usuwania kamienia
Tradycyjnie do usuwania kamienia z ekspresu do kawy używa się następujących środków:
● Roztworu kwasku cytrynowego
Rozpuść 2 łyżki (około 30 g) kwasku cytrynowego w 1 litrze wody.
● Specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów lub tabletek.
Wskazówka: W przypadku płynów i tabletek postępuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu wymienionych środków.
GW13-013_v03
Usuwanie kamienia z ekspresu do kawy
Uwaga: Upewnij się, że ekspres do kawy jest wyłączony i przewód zasilający jest odłączony od gniazdka sieci.
1. Wyjmij zbiornik na wodę i przepłucz go do czysta. W zależności od
stosowanego roztworu do usuwania kamienia, postępuj następująco:
A. Tabletki do usuwania kamienia z ekspresów do kawy
Wlej do zbiornika około 1l ciepłej wody i umieść w nim tabletki
do usuwania kamienia w ilości zalecanej przez producenta. Po
rozpuszczeniu się tabletek (trwa to około 5–7 minut) załóż ponownie zbiornik.
B. Płyn do usuwania kamienia
Wlej do zbiornika wody około 1l ciepłej wody. Dodaj płyn do
usuwania kamienia w ilości zalecanej przez producenta i załóż
zbiornik.
2. W przypadku, gdyby uchwyt sitka był zamocowany w zespole głowicy
usuń go, przepłucz starannie pod bieżącą wodą i odłóż na bok.
3. Przy użyciu wkrętaka, odkręć sitko od spodu zespołu głowicy.
4. Wyjmij sitko, podkładkę, wkręt oraz uszczelkę i odłóż je na bok,
w bezpieczne miejsce.
Ważne: Uważaj, aby nie zgubić sitka, podkładki, wkrętu i uszczelki po
zdemontowaniu zespołu głowicy.
5. Przy użyciu małej delikatnej szczotki oczyść obszar zaparzania głowicy, usuwając wszystkie drobinki kawy.
6. Umieść wystarczająco duży pojemnik pod zespołem głowicy.
7. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieci i włącz ekspres naciskając przycisk POWER.
Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli miga podświetlenie przycisku POWER, oznacza to, że ekspres do kawy znajduje się w stanie osiągania temperatury pracy. Z chwilą uzyskania przez ekspres prawidłowej temperatury podświetlenie przycisku POWER przestanie migać
i będzie świecić ciągłym światłem. Równocześnie ciągłym światłem
zaświecą się zewnętrzne krawędzie wokół każdego z przycisków MANUAL, pojedynczego espresso
i podwójnego espresso
.
8. Naciśnij przycisk MANUAL i pozwól, aby połowa roztworu odkamieniającego przepłynęła przez zespół głowicy.
Ważne: Wskutek zadziałania systemu bezpieczeństwa (ograniczenie
do 250 ml), użytkownik musi kilkakrotnie nacisnąć przycisk MANUAL,
aby opróżnić z połowy roztworu zbiornik wody.
Uwaga: W zależności od rozmiaru pojemnika pod zespołem głowicy,
może być konieczne jego opróżnienie podczas tego procesu.
9. Po przepływie około połowy roztworu naciśnij przycisk MANUAL zatrzymując przepływ roztworu.
10. Obróć pokrętło regulatora do pozycji i pozwól na przepłynięcie roztworu przez dyszę pary przez około 2 minuty.
11. Po 2 minutach zatrzymaj urządzenie naciskając przycisk POWER.
12. Następnie ustaw pokrętło regulatora pary w pozycję 0.
13. Pozostaw ekspres na około 10–15 minut, aby zadziałał roztwór
odkamieniający.
14. Następnie naciśnij przycisk POWER. Ekspres zostanie włączony.
15. Naciśnij przycisk MANUAL i pozwól, aby kolejna część roztworu odkamieniającego przepłynęła przez zespół głowicy.
Uwaga: Cały czas pamiętaj systemie bezpieczeństwa.
16. Ponownie naciśnij przycisk MANUAL zatrzymując przepływ roztworu.
17. Obróć pokrętło regulatora do pozycji i pozwól na przepłynięcie roztworu przez dyszę pary przez około 3–4 minuty.
18. Po tym czasie ustaw pokrętło regulatora pary w pozycję 0.
19. Aby zakończyć cały proces odkamieniania naciśnij jeszcze raz przycisk MANUAL, aby pozostała, ostatnia część roztworu przepłynęła
przez zespół głowicy.
Uwaga: Cały czas pamiętaj systemie bezpieczeństwa.
20. Usuń i opróżnij pojemniki znajdujące się pod głowicą i dyszą pary. Po
opróżnieniu ustaw je ponownie pod głowicą i dyszą pary.
21. Wyjmij zbiornik wody z urządzenia i przepłucz dokładnie pod bieżącą
wodą upewniając się, że zostały usunięte wszystkie ślady roztworu
odkamieniającego. Napełnij czystą wodą zbiornik i załóż go w ekspresie (1) (2) (3) (4) (5).
22. Postępując zgodnie ze wskazówkami, jak w przypadku procesu odkamieniania przepuść przez głowicę i dyszę pary 2 pełne zbiorniki czystej wody.
Uwaga: Cały czas pamiętaj systemie bezpieczeństwa.
Uwaga: W zależności od rozmiaru naczynia pod głowicą do zaparzania, może być konieczne jego opróżnianie podczas tego procesu.
23. Po zakończeniu usuń pojemnik spod zespołu głowicy i wytrzyj dokładnie cały zespół głowicy.
24. Ostrożnie zamontuj gumową uszczelkę, sitko i podkładkę w głowicy,
w kolejności odwrotnej do ich demontażu. Dokręć do oporu śrubokrętem wkręt mocujący.
25. Napełnij zbiornik wody świeżą wodą i załóż go w ekspresie. Urządzenie jest gotowe do dalszej eksploatacji.
11
PRZYKŁADOWE PROBLEMY PODCZAS EKSPLOATACJI EKSPRESU
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
Uchwyt sitka nie jest odpowiednio zamocowany lub nie jest wystarczająco dokręcony.
Kawa wypływa z boku uchwytu
sitka
Na krawędzi wkładki sitka znajdują się drobiny kawy.
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Głowica jest uszkodzona.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Brak wody w zbiorniku wody.
Zbiornik wody nie jest prawidłowo zainstalowany.
Kawa nie wypływa
Upewnij się, czy pokrętło regulacji znajduje się w pozycji 0.
Pokrętło jest ustawione w pozycji .
Sitko na głowicy może być zatkane.
Sitko na kawę jest zatkane. Kawa jest zbyt drobno zmielona lub
zbyt mocno ubita.
Kawa jest nalewana kroplami
Kawa jest zmielona bardzo drobno lub zbyt mocno ubita.
Urządzenie jest zatkane przez osady wapna.
Kawa jest zwietrzała lub sucha.
Espresso nie ma charakterystycznej pianki
Uchwyt poluzowuje się podczas
zaparzania
Kawa nie jest ubita wystarczająco mocno.
Kawa jest zbyt grubo zmielona.
Niewystarczająca ilość kawy w sitku.
Kawa jest ubita zbyt mocno.
Zmielona kawa jest zbyt drobna.
Uchwyt sitka nie siedzi zbyt mocno, gdyż nie został wystarczająco
mocno dokręcony.
Na krawędzi wkładki sitka znajdują się drobiny kawy.
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Głowica jest uszkodzona.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Filiżanki, sitka lub głowica sitka są zimne.
Kawa jest zbyt zimna
Brak pary z dyszy pary
Niewystarczająca ilość spienionego mleka
Podczas robienia cappuccino lub latte, mleko nie jest wystarczająco podgrzewane.
Dysza pary jest zablokowana.
Mleko nie jest świeże.
Temperatura mleka jest zbyt wysoka.
Dzbanek.
Dysza pary jest zablokowana.
Mleko zostało zagotowane.
Nierównomierne napełnianie
filiżanek
Nierównomierne napełnianie lub przerywany wypływ kawy.
Uszkodzona przegroda w uchwycie sitka.
Użyty nieodpowiedni rodzaj kawy.
Espresso ma przypalony smak
Pompa nadmiernie hałasuje
Urządzenie nie działa
Urządzenie nie zostało przepłukane po usunięciu kamienia.
Brak wody w zbiorniku wody.
Zbiornik wody nie jest prawidłowo założony.
Sitko w głowicy do zaparzania może być zatkane.
Urządzenie jest zatkane przez osady kamienia.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym
celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki
z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo ułożony w zespole głowicy
i dokręcony do oporu. Patrz Parzenie kawy espresso – str. 8.
Oczyść dookoła górną krawędź sitka i wytrzyj z kawy do czysta
głowicę.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Napełnij zbiornik wodą.
Wciśnij w dół zbiornik wody, aby upewnić się, że jest prawidłowo
osadzony.
Patrz Usuwanie kamienia – str. 11.
Opróżnij sitko i przepłucz je pod bieżącą wodą. Wytrzyj głowicę do
zaparzania za pomocą ścierki. Szarą przetyczką udrożnij otwory
sitka i ponownie napełnij kawą lżej ubijając.
Jeżeli używasz bardzo drobno zmieloną kawę, nie ubijaj jej zbyt
mocno.
Patrz Usuwanie kamienia – str. 11.
Użyj świeżej kawy. Po otwarciu kawy upewnij się, że przechowujesz ją w szczelnym opakowaniu.
Ubij zmieloną kawę mocniej.
Stosuj właściwie zmieloną kawę lub zmień markę kawy.
Patrz Parzenie kawy espresso – str. 8.
Ubij zmieloną kawę lżej.
Zmień na grubszą kawę.
Upewnij się, że uchwyt sitka włożony jest poprawnie i dokręcony
do oporu w głowicy.
Patrz Parzenie kawy espresso – str. 8.
Oczyść dookoła górną krawędź sitka i wytrzyj z kawy do czysta
głowicę.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przed zaparzeniem kawy podgrzej filiżanki, sitka i uchwyt. Patrz
Parzenie kawy espresso – str. 8.
Sprawdź, czy mleko jest prawidłowo podgrzane podczas spieniania. Upewnij się, aby mleko się nie zagotowało. Patrz Przygotowanie spienionego mleka – str. 8.
Patrz Konserwacja i czyszczenie – str. 11.
Sprawdź, czy mleko jest świeże.
Upewnij się, czy mleko jest odpowiednio schłodzone przed użyciem.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów przy spienianiu, użyj dołączonego dzbanka ze stali nierdzewnej i w miarę możliwości przed
użyciem ochłódź go lub przepłucz zimną wodą.
Patrz Konserwacja i czyszczenie – str. 11.
Spróbuj ponownie użyć świeże, schłodzone mleko.
Upewnij się, czy kawa jest równomiernie ubita i sprawdź, czy nie
ma przeszkody w wypływie z otworów wylotowych w głowicy do
mocowania sitka.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Sprawdź inne gatunki kaw.
Przepłucz urządzenie pełnym zbiornikiem wody aż do jego opróżnienia przed zaparzaniem następnej kawy.
Napełnij zbiornik wodą.
Sprawdź czy zbiornik wody jest prawidłowo założony.
Wyjmij głowicę sitka i oczyść zespół głowicy. Patrz Konserwacja
i czyszczenie – str. 11.
Patrz Usuwanie kamienia – str. 11.
DANE KONTAKTOWE:
● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez
wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
12
GW13-013_v03
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli
výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze
originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento
výrobek.
přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost je
třeba věnovat bezpečnostním pokynům. Návod k použití si uschovejte,
abyste jej mohli používat i později při používání spotřebiče.
O KÁVOVARU
Kávovar připravuje kávu s vysokými chuťovými a aromatickými vlastnostmi, jelikož je zajištěna správná teplota vody 92–94°C. Kávovar byl navržen
tak, aby bylo vidět, že je připraven připravovat kávu nebo vytvářet páru na
šlehání mléka.
POPIS ZAŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ KÁVOVARU
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Přečtěte si pečlivě tento návod dodávaný spolu spotřebičem a uschovejte si je pro pozdější použití.
Spotřebič vždy ustavujte na rovnou plochu.
Nepoužívejte kávovar bez vody. Do zásobníku nalévejte pouze čistou studenou vodu. Dodržujte maximální kapacitu zásobníku, která činí 2,1 l.
Nikdy nesnímejte držák sítka během přípravy kávy ani během nalévání
vroucí vody, jelikož spotřebič je pod tlakem. Během těchto činností
může snímání držáku sítka vést k opaření nebo zranění.
Parní tryska je během šlehání mléka a nalévání vody zahřátá na velmi
vysokou teplotu. V případě kontaktu může dojít k opaření, proto se trysky nedotýkejte.
Vždy před mytím kávovaru a v případě problémů během přípravy kávy
kávovar vypněte a odpojte ze sítě.
Při zapínání plotýnek na předehřívání šálků a trysky zamezte kontaktu
přívodní šňůry s horkými díly kávovaru.
Nedávejte ruce přímo pod proud páry, horké vody či nalévané kávy,
mohlo by dojít k opaření či jinému zranění.
Přístroj vždy vypínejte tlačítkem POWER před zapojením či vypojením
zástrčky ze sítě. Zástrčku nevytahujte za kabel, vždy držte samotnou
zástrčku.
Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat nebo jej budete čistit,
vždy jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nepoužívejte kávovar s prodlužovacím kabelem, nebyl-li zkontrolován
kvalifikovaným technikem nebo pracovníkem servisu.
Spotřebič by měl být zapojen do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím odpovídajícím hodnotám na
výrobním štítku.
Nepoužívejte kávovar k jinému účelu, než ke kterému je určen a který
je uveden v návodě k použití.
Neumisťujte spotřebič blízko zdrojů tepla, otevřeného ohně, topného
tělesa nebo na horký sporák. Nestavte jej na žádný jiný spotřebič.
Nedovolte, aby přípojná šňůra volně visela přes okraj stolu či poličky
nebo aby se dotýkala horkých ploch.
Nepoužívejte elektrický spotřebič s viditelným poškozením, poškozeným přívodním kabelem, po pádu spotřebiče nebo poškození jiným
způsobem. Pokud existuje podezření, že spotřebič je poškozený, pak
kontrolu, opravu a seřízení spotřebiče může provádět pouze zaškolený
personál autorizovaného servisu.
Nenamáčejte spotřebič ve vodě ani žádné jiné kapalině.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit
výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Upozornění: zásobník vody by neměl být během práce otevřen.
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů
nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Ujistěte se, že výše uvedené pokyny byly pochopeny.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Příkon zařízení: 1050 W při 230 V.
Kapacita zásobníku na vodu: 2,1 l.
Kávovar je zařízení třídy I, vybavený přívodním kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Kávovar splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
– Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
GW13-013_v03
1. Plotýnka na předehřívání šálků
Předehřátí až 9 šálků.
2. Ovládací panel
Přehledný ovládací panel ukazující stav připravenosti.
Tlačítka MANUAL, jednoduché espreso
, dvojité espreso
,
PROGRAM a kontrolka napájení.
3. Hlava
4. Držák sítka
5. Ukazatel úrovně vody
Ukazatel hladiny vody v odkapávací misce ukazuje úroveň jejího
zaplnění. Horní část ukazatele má kvůli snazší identifikaci červený
proužek.
6. Odměrka
7. Pěchovadlo
8. Nádoba na vodu o objemu 2,1 l
Vyjímatelný zásobník na vodu, snadno se naplňuje vodou, vyjímá se
nahoru.
9. Knoflík ovládání
Vlevo – horká voda z trysky, vpravo – pára z trysky.
10. Tryska
11. Nástavec ke šlehání mléka
Gumový nástavec byl navržen tak, aby usnadnil přípravu hutné a husté mléčné pěny během několika sekund. Používejte ji vždy k našlehání mléka.
12. Prostor na vysoké skleničky
Prostor mezi držákem sítka a odkapávací miskou je určen na šálky
i vysoké skleničky.
13. Vyjímatelná odkapávací miska
Odkapávač i mřížka se mohou snadno vyjmout a vyčistit.
14. Protiskluzové gumové nožičky
Zajišťují stabilní ustavení spotřebiče a brání jeho přesunutí či poškrábání plochy stolu.
15. Sítko na 1 šálek 16. Sítko na 2 šálky
17. Konvička 500 ml
13
OBSLUHA OVLÁDACÍHO PANELU
Tlačítko zapnout/vypnout POWER
Upozornění: Nalévání nápoje není nutné zastavovat opětovným stisknutím tlačítka jednoduchého espresa
. Kávovar zastaví nalévání
automaticky.
DVOJITÉ ESPRESO
Funkce dvojitého espresa
zajistí automatickou přípravu dvou káv
espreso.
Tip: K přípravě dvou espres používejte sítko pro 2 šálky (větší).
Až se kávovar zahřeje, tzn. až se rozsvítí obrysy tlačítek MANUAL, jednoduchého espresa
a dvojitého espresa
, stiskněte tlačítko jednoduchého espresa. Automaticky se nalijí dvě porce kávy espreso po 60
ml do 2 šálků.
Po stisknutí tlačítka dvojitého espresa
zhasnou obrysy tlačítek
MANUAL a jednoduchého espresa
a začne se nalévat káva. Budou
svítit pouze tlačítka POWER a dvojité espreso
.
Zapněte kávovar tlačítkem POWER. Červená kontrolka pod tlačítkem
POWER se rozsvítí. Zároveň začne blikat obrys tlačítka POWER, že kávovar se zahřívá na pracovní teplotu.
Upozornění: Před zapnutím kávovaru se ujistěte, zda je boční knoflík
v poloze 0 (vypnuto).
Když přestane blikat tlačítko POWER a bude svítit nepřerušovaně, znamená to, že kávovar může připravovat espreso. Zároveň se rozsvítí obrysy
tlačítek MANUAL, jednoduchého espresa
i dvojitého espresa
Upozornění: Nalévání nápoje není nutné zastavovat opětovným stisknutím tlačítka dvojité espreso
. Kávovar zastaví nalévání
automaticky.
TLAČÍTKO PROGRAM
Upozornění: Nezapomeňte, že když bliká obrys tlačítka POWER, tak to
znamená, že kávovar ještě nedosáhl pracovní teploty. Teprve nepřerušované světlo oznamuje, že je zařízení připraveno k použití. Kávovar se
vypíná tlačítkem POWER.
Funkce PROGRAM dovoluje uživateli nastavit délku času nalévání espresa. Díky tomu je možné nastavit individuálně podle vkusu uživatele, jak
bude káva silná. Použití (programování) funkce PROGRAM – viz PROGRAMOVÁNÍ KÁVOVARU (str. 11).
Po aktivování funkce PROGRAM zhasne obrys tlačítka MANUAL. Budou
svítit pouze tlačítka POWER a jednoduché espreso
, dvojité espreso
a tlačítko PROGRAM.
TLAČÍTKO MANUAL
Tlačítko MANUAL umožňuje plnou kontrolu času nalévání kávy z přístroje.
Použijte jej, když je kávovar zahřátý a svítí obrysy tlačítek MANUAL, jednoduchého espresa
a dvojitého espresa
. Hned po stisknutí tlačítka MANUAL zhasnou obrysy tlačítek jednoduchého espresa
a dvojitého espresa
. Budou svítit pouze tlačítka POWER a MANUAL.
Káva se začne nalévat.
Opětovným stisknutím tlačítka MANUAL se přestane nalévat káva.
Upozornění: Pokud nesvítí tlačítko MANUAL a tlačítko POWER bliká,
znamená to, že kávovar nedosáhl požadované pracovní teploty.
JEDNODUCHÉ ESPRESO
Funkce jednoduchého espresa
zajistí automatickou přípravu jedné
kávy espreso.
Tip: K přípravě jednoduchého espresa používejte sítko na 1 šálek
(menší).
Až se kávovar zahřeje, tzn. až se rozsvítí obrysy tlačítek MANUAL, jednoduchého espresa
a dvojitého espresa
, stiskněte tlačítko jedno. Automaticky se nalije porce kávy espreso do 1 šálku.
duché espreso
Pro jednoduché espreso bylo zařízení naprogramováno na 60 ml
kávy.
Po stisknutí tlačítka jednoduchého espresa
zhasnou obrysy tlačítek
MANUAL i dvojitého espresa
a začne se nalévat káva. Budou svítit pouze tlačítka POWER a jednoduché espreso
.
14
GW13-013_v03
KRÁTKÝ PRŮVODCE OBSLUHOU KÁVOVARU
Níže uvedené obrázky ilustrují používání kávovaru. Každý obrázek má své číslo. Na tyto obrázky se bude text odvolávat, proto byly očíslovány.
Například: Naplňte zásobník na vodu (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou – ne minerální.
Vždy, když budou uvedená takováto čísla, podívejte se na příslušný obrázek.
Příprava kávovaru – opláchnutí
Otevřete víko nádoby na vodu.
Naplňte studenou vodou a zavřete víko.
Nebo vyjměte nádobu na vodu.
Naplňte studenou vodou.
Vložte nádobu na vodu a zavřete víko.
Stisknutím tlačítka POWER spotřebič zapněte.
Když se na ovládacím panelu rozsvítí tlačítka POWER,
,
, kávovar je připraven k použití.
MANUAL,
Předehřívání šálků na plotýnce.
Zvolte příslušné sítko a vložte do držáku.
Nasaďte držák sítka do hlavy.
Upozornění: Výčnělky na držáku musejí zapadnout do
jamek v hlavě.
Otočte držák sítka vpravo až na doraz.
Postavte velkou nádobu pod hubičkami.
Stiskněte tlačítko MANUAL a nechte odtéct asi 0,5 l
vody. Opětovným stisknutím tlačítka MANUAL vodu
zastavte.
GW13-013_v03
15
Příprava kávy espreso
Zvolte příslušné sítko a vložte do držáku.
Přidržte držák a sítko propláchněte vodou, aby se
mohlo předehřát.
Nasypte do sítka jemně mletou kávu.
Upěchujte ji.
Otřete okraj sítka a odstraňte drobečky kávy.
Nasaďte držák sítka do hlavy.
Upozornění: Výčnělky na držáku musejí zapadnout do
jamek v hlavě.
Otočte držák sítka vpravo až na doraz.
Položte šálky pod výtokovými otvory držáku.
Stiskněte tlačítko MANUAL.
Káva se začne nalévat. Opětovným stisknutím tlačítka
MANUAL se přestane nalévat káva.
Stiskněte tlačítko jednoduché espreso
.
Káva se začne nalévat. Kávovar odměří do šálku 60 ml
kávy.
Stiskněte tlačítko dvojité espreso
.
Káva se začne nalévat. Kávovar odměří do 2 šálků po
120 ml kávy.
Vyjměte držák sítka tak, že jej otočíte vlevo a vytáhnete
směrem dolů.
Ze sítka odstraňte kávu.
16
GW13-013_v03
Našlehání mléka
Pod trysku postavte nějakou nádobu, otáčejte knoflíkem
ve směru hodinových ručiček do polohy pára
a propláchněte trysku.
Otočte knoflíkem do polohy 0 a páru vypněte.
Odsuňte trysku stranou a nasaďte na ni nástavec na
šlehání mléka.
Vložte trysku do mléka asi 1 cm pod hladinu a ovládáním znovu spusťte dávkování páry – poloha .
Nakloňte konvičku tak, aby se tryska ocitla v zobáčku
a trysku vložte těsně pod hladinu mléka.
Zvedněte konvičku tak, aby se tryska ocitla uprostřed
mléka.
Otočte knoflíkem do polohy 0 a vypněte páru.
Stáhněte šlehací nástavec a umyjte jej v teplé vodě
se saponátem. Trysku otřete vlhkým hadříkem a pak
propláchněte malým množstvím páry.
Horká voda
Postavte šálek na odkapávací misku pod trysku
zapněte funkci
a otočením ovládání do polohy
horká voda.
Otočte knoflíkem do polohy 0 a zastavte vodu.
Nechejte trysku nad odkapávací miskou.
Nasypte do sítka jemně mletou kávu.
Upěchujte ji.
Programování
Zvolte příslušné sítko a vložte do držáku.
GW13-013_v03
17
Nasaďte držák sítka do hlavy.
Upozornění: Výčnělky na držáku musejí zapadnout
do jamek v hlavě.
Otočte držák sítka vpravo až na doraz.
Stiskněte tlačítko jednoduché espreso
.
Káva se začne nalévat. Až nateče požadované
množství kávy, zastavte ji opětovným stisknutím
.
tlačítka
.
Stiskněte tlačítko dvojité espreso
Káva se začne nalévat. Až do obou šálků nateče
požadované množství kávy, zastavte nalévání
.
opětovným stisknutím tlačítka
Stiskněte tlačítko PROGRAM.
Čistění
18
Vyjměte mřížku odkapávací misky.
Vyjměte odkapávací misku, umyjte ji a znovu vložte.
Ujistěte se, zda vložka z umělé hmoty je na správném
místě na odkapávací misce.
Vyjměte nádobu na vodu.
Pod nádobou na vodu jsou dvě čistítka – šedé na sítka,
černé na trysku.
Šedé použijte na čistění otvorů sítek.
Omotejte trysku vlhkou utěrkou a zapněte na
10 sekund páru.
Vyjměte z podstavce černé čistítko.
Vložte čistítko do otvoru trysky dole.
GW13-013_v03
PŘÍPRAVA KÁVOVARU PŘED PRVNÍM POUŽITÍM (POPIS)
1. Postavte kávovar na suché a pevné místo.
2. Ujistěte se, že odkapávací miska a mřížka jsou na svém místě.
3. Nalijte do zásobníku kávovaru vodu.
Nádobu je možné naplnit dvěma způsoby:
a) Zvedněte víko zásobníku, které je v horní části kávovaru (1) např.
z konvičky jej naplňte čerstvou studenou vodou nebo vodou filtrovanou (2) a přiklopte víko.
b) Alternativně je možné vyjmout zásobník na vodu a naplnit jej
čerstvou studenou vodou. Zvedněte víčko, použijte jej jako
držadlo a vysuňte zásobník (3). Následně do něj nalijte čerstvou
studenou vodu nebo vodu filtrovanou (4). Nádobu vložte nazpět
a zavřete víko (5).
4. Zapojte přívodní šňůru do elektrické sítě o střídavém napětí 230 V.
Stisknutím tlačítka POWER kávovar zapnete (6). Pod tlačítkem
POWER se rozsvítí červená kontrolka a začne blikat obrys tlačítka
POWER, že kávovar je zapnut a zahřívá se. Když tlačítko POWER
přestane blikat a bude svítit nepřerušovaně, znamená to, že kávovar
může připravovat espreso. Zároveň se rozsvítí obrysy tlačítek MANUAL, jednoduchého espresa
a dvojitého espresa
(7).
Upozornění: Před zapnutím kávovaru se ujistěte, zda je boční
knoflík v poloze 0 (vypnuto).
5. Položte na předehřívací plotýnku šálky (8).
Upozornění: Před prvním použití nebo nebyl-li kávovar delší dobu
používán, je nutné jej propláchnout.
6. Vložte tedy do držáku sítko pro jeden či dva šálky (9). Nasaďte držák
sítka do hlavy (10) (11).
7. Postavte dostatečně velkou nádobu pod oběma plnícími otvory (12).
8. Ujistěte se, že kávovar se nachází v režimu espreso, tedy že nepřerušovaně svítí tlačítka POWER, MANUAL, jednoduché espreso
a dvojité espreso
.
Tip: Nezapomeňte, že když bliká obrys tlačítka POWER, tak to znamená, že kávovar ještě není připraven k činnosti. Teprve nepřerušované světlo obrysů tlačítek POWER, MANUAL, jednoduché espreso
a dvojité espreso
dává znamení, že kávovar je připraven.
9. Stiskněte tlačítko MANUAL (13) a nechte vodu vytéct přes zařízení
do úplného vyprázdnění zásobníku na vodu.
Upozornění: Vzhledem k bezpečnostním opatřením (omezení na
250 ml) musí uživatel stisknout tlačítko MANUAL postupně několikrát, aby vyprázdnil celý zásobník na vodu.
PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESO (POPIS)
Aby se dosáhlo dobrých chuťových vlastností kávy, doporučuje se následujícím způsobem předehřát šálky, držák sítka i sítko:
Předehřátí držáku se sítkem
1. Naplňte zásobník na vodu (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou a zapněte spotřebič (6).
2. Zvolte příslušné sítko a vložte do držáku (9) (14) (10) (11).
Tip: Na jednu porci kávy použijte menší sítko (na jeden šálek), větší
pak na dvě kávy.
3. Uchopte držák sítka, podržte jej pod hlavou a propláchněte vodou
pomocí stisknutí tlačítka MANUAL. Vodu zastavíte opětovným stisknutím tlačítka MANUAL (15).
4. Nechejte držák sítka vyschnout.
Předehřívání šálků
5. Je-li spotřebič už jistou dobu zapnut, můžete šálky či skleničky předehřát na plotýnce, pomůže to zachovat pěnu na kávě (8).
6. Šálky je možné předehřát také horkou vodou (12) (13). Tlačítkem
MANUAL pustíte vodu. Opětovným stisknutím tlačítka MANUAL
vodu zastavíte. Vylijte horkou vodu z šálků.
Příprava kávy
7. Zkontrolujte, zda je v zásobníku studená voda. Pokud není nebo jí je
málo, doplňte zásobník studenou vodou (1) (2) (3) (4) (5) a spotřebič
zapněte (6).
8. Pomocí odměrky (součást dodávky) nasypte jemně mletou kávu do
sítka (16).
9. Druhou stranou (plochou) odměrky za otáčení o 90 stupňů kávu zlehka upěchujte (17), aby bylo vyplněné dno.
10. Zarovnejte kávu vůči okraji sítka, přebytečnou kávu odstraňte (18).
Důležité: Ujistěte se, že v sítku není kávy příliš mnoho.
Tip: Dávkování kávy a míra upěchování by měly být vždy stejné. Na
míře jemnosti mletí kávy záleží doba nalévání nápoje. Čím je káva
jemněji mletá, tím rychleji se nalije.
GW13-013_v03
11.
12.
13.
14.
Tip: Ujistěte se, že je plochá část odměrky při pěchování kávy suchá.
Je-li navlhlá, může se káva přichytávat.
Upozornění: Příliš jemně mletá káva může ucpat otvory v sítku, kterými nebude moci nápoj protékat.
Vložte držák sítka do hlavy a otočte doprava až na doraz (19)(20).
Pod otvory v držáku postavte šálky (21).
Upozornění: Zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití, tedy
zda nepřerušovaně svítí tlačítka POWER, MANUAL, jednoduché
espreso
a dvojité espreso
.
Chcete-li začít nalévat kávu v režimu ručního ovládání (plná kontrola
délky nalévání kávy espreso), stiskněte tlačítko MANUAL. Nalévání
kávy v manuálním režimu zastavíte opětovným stisknutím tlačítka
MANUAL (22).
Nalít nápoj v automatickém režimu (naprogramovaném) můžete stisknutím tlačítka
(23) (při volbě 1 šálku) nebo tlačítka
(24)
(2 šálky). Po naplnění šálků se kávovar automaticky zastaví.
Tip: Ideálně připravená káva je tmavá a karamelová a načervenale
se leskne. Do značné míry závisí na kvalitě použité kávy. Kávu podávejte čerstvě připravenou a vždy horkou.
Obsluha kávovaru po přípravě kávy
15. Otočte držák sítka vlevo a vyndejte jej z hlavy (25).
16. Vysypte ze sítka použitou kávu (26).
Tip: Po každém použití kávovaru se doporučuje vyjmout držák z hlavy a hlavu propláchnout hlavu malým množstvím vody. Vypláchne se
tak použitá káva, která se přichytila ke spodní části hlavy a zajistí to
také správnou teplotu vody pro přípravu dalšího espresa. Stiskněte
tlačítko MANUAL a nechejte odtéct trochu vody do nádoby.
ŠLEHÁNÍ MLÉKA – MLÉČNÁ PĚNA (POPIS)
Ke šlehání mléka se používá pára. Pára plní dva úkoly. Za prvé ohřívá
mléko. Za druhé pára smíchává mléko se vzduchem, čímž mu dává jemný
sametový vzhled.
Obdobně jako u přípravy kávy, i při šlehání mléka se nejlepších výsledků
dosahuje až po jistém čase, poté, co uživatel získá zkušenosti.
Tip: Mějte na paměti, že káva je základ všech kávových nápojů, mléko je
jen doplněk.
Upozornění: Doporučuje se nejprve připravit espreso a pak našlehat mléko.
Upozornění: Než začnete šlehat mléko, zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití, tedy zda nepřerušovaně svítí tlačítka POWER, MANUAL, jednoduché espreso
a dvojité espreso
.
1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku studená voda. Pokud není nebo jí je
málo, doplňte do zásobníku studenou vodu (1) (2) (3) (4) (5).
2. Určete množství potřebného mléka podle počtu šálků připravované
kávy nebo velikosti konvičky na mléko.
Tip: Nezapomeňte, že objem mléka během šlehání roste.
3. Nalijte studené mléko do 1/2 až 2/3 konvičky z nerezové oceli.
Tip: Konvičku z nerezové oceli s mlékem přechovávejte v chladničce,
aby mléko bylo dobře vychlazené. Před použitím konvičku nevyplachujte teplou vodou.
4. Pod trysku postavte nějakou nádobu, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček do polohy pára
(27). Otočte knoflíkem do polohy 0
a vypněte páru (28).
5. Odsuňte trysku stranou a nasaďte na ni nástavec na šlehání mléka
(29).
6. Vložte trysku do mléka tak, aby se nacházela asi jeden centimetr pod
hladinou a otočením ovládání do polohy
zapněte páru (30).
7. Nakloňte konvičku tak, aby tryska byla v zobáčku konvičky a snižte
konvičku, aby se ústí trysky ocitlo těsně pod hladinou mléka. Mléko
se začne šlehat.
Upozornění: Nenechávejte páru unikat nerovnoměrně, pěna pak
nebude rovnoměrná. Zvedněte konvičku tak, aby se tryska dostala
hlouběji do mléka. Ideální konzistence je měkká sametová pěna.
8. Jakmile se mléko ohřeje a našlehá, hladina mléka v konvičce začne
stoupat. Až k tomu dojde, spouštějte pomalu konvičku dolů, aby se
ústí trysky pořád nacházelo těsně pod hladinou mléka (31).
9. Jakmile je mléko našlehané, zvedněte konvičku tak, aby se tryska
ocitla uprostřed mléka (32).
Tip: Potřebné množství pěny závisí na druhu připravovaného nápoje.
Např. cappuccino potřebuje více pěny než kávový nápoj typu espreso
podávaný s našlehaným mlékem.
10. Jakmile je mléko ohřáté na teplotu 60–65 °C, ihned páru vypněte tak,
že otočíte knoflík do polohy 0 (33).
Tip: Nemáte-li teploměr, dobrým znamením dosažení správné teploty
je to, že nelze přiložit dlaň ke stěně konvičky na déle než 3 sekundy.
Důležité: Mléko se nesmí začít vařit.
11. Odstavte konvičku, z trysky stáhněte šlehací nástavec, kterou vždy
po použití umyjte v teplé vodě s příměsí saponátu a vyčistěte všech-
19
ny otvory. Ihned také čistým vlhkým hadříkem přetřete trysku a její
koncovku (34) a propláchněte malým množstvím páry.
12. Ťukněte zlehka konvičkou o stůl, aby se uvolnily vzduchové bublinky
a pak pohybujte konvičkou dokola, dokud mléko nebude lesklé a nezmizí všechny bublinky. Dosáhne se tím homogenní konzistence mléka a pěny.
Horká voda
Funkce horká voda je ideální pro přípravu nápoje long black (espreso zředěné horkou vodou), horké čokolády a naplnění kávové či čajové konvičky.
Upozornění: Před použitím této funkce se přesvědčte, že je z trysky sejmut šlehací nástavec.
1. Naplňte zásobník studenou vodou (1) (2) (3) (4) (5).
2. Zapněte kávovar (6). Červená kontrolka pod tlačítkem POWER se
rozsvítí. Zároveň začne blikat obrys tlačítka POWER, že kávovar se
zahřívá na pracovní teplotu.
3. Odkloňte trysku stranou a přesvědčte se, že je z trysky sejmut šlehací
nástavec.
4. Když přestane blikat tlačítko POWER a bude svítit nepřerušovaně,
znamená to, že kávovar může připravovat espreso. Zároveň se rozsvítí obrysy tlačítek MANUAL, jednoduchého espresa
a dvojitého
espresa
.
5. Postavte šálek pod tryskou a otočením ovládání proti směru hodinových ručiček do polohy
zapněte funkci horká voda (35).
6. Jakmile do šálku nateče požadované množství vodu, otočte ovládání
do polohy 0 a horkou vodu zastavte (36).
7. Vyjměte šálek a trysku ponechejte nad odkapávací miskou (37).
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM. Budou svítit všechna tlačítka, kromě
tlačítka MANUAL (43).
6. Na odkapávací misku postavte 2 šálky tak, aby se nacházely přímo
pod hlavou (43).
7. Stiskněte tlačítko dvojitého espresa
, káva se začne nalévat
(45).
8. Po stisknutí tlačítka dvojitého espresa
zhasnou obrysy tlačítek
MANUAL a jednoduchého espresa
, svítit budou tlačítka POWER
a dvojité espreso
.
9. Nalijte požadované množství kávy. Pak znovu stiskněte tlačítko dvojité espreso
. Nalévání kávy se zastaví. Přístroj dvakrát pípne
na znamení nového nastavení pro funkci dvojitého espresa
,
které se uložilo do paměti spotřebiče. Obrys tlačítka PROGRAM bude
blikat.
10. Pak se zařízení vrátí do stavu připravenosti.
Návrat k továrnímu nastavení
Původní nastavení z továrny je možné vrátit následujícím postupem:
1. Stiskněte tlačítko PROGRAM.
2. Stiskněte a přidržte současně po dobu asi 5 sekund tlačítka MANUAL
a PROGRAM.
3. Po přibližně 5 sekundách nebo po 4 pípnutích začne blikat obrys tlačítka PROGRAM.
4. Uvolněte tlačítka MANUAL a PROGRAM. Kávovar se vrátí k továrnímu nastavení jednoduchého espresa
i dvojitého espresa
.
Programování kávovaru
U kávovaru je možné naprogramovat dobu nalévání kávy, takže se dá
uzpůsobit podle potřeb uživatele (jedná se zejména o chuť kávy, zda má
být slabší či silnější).
Standardně je kávovar nastaven na jednoduché espreso
(60 ml)
i dvojité espreso
(120 ml). Uživatel si však může naprogramovat
vlastní nastavení pro jednoduché espreso
či dvojité espreso
podle následujícího postupu.
Programování jednoduchého espresa
1. Naplňte zásobník studenou vodou (1) (2) (3) (4) (5).
2. Zapněte kávovar (6). Červená kontrolka pod tlačítkem POWER se
rozsvítí. Zároveň začne blikat obrys tlačítka POWER, že kávovar se
zahřívá na pracovní teplotu.
3. Připravte si držák sítka. Zvolte sítko pro 1 šálek (38) a vložte je do objímky (14). Pomocí dodávané odměrky nasypte do sítka mletou kávu
(39). Pěchovadlem (druhý konec odměrky) mletou kávu upěchujte
(40), ale ne příliš.
Upozornění: Sítko nepřeplňte přílišným množstvím kávy. Otřete okraj
kolem sítka a odstraňte z něj kávu (18).
4. Nasaďte držák sítka do hlavy (41). Poté otočte držák sítka vpravo až
na doraz (42).
5. Stiskněte tlačítko PROGRAM. Budou svítit všechna tlačítka kromě
tlačítka MANUAL (43).
6. Na odkapávací misku postavte 1 šálek tak, aby se nacházel přímo
pod hlavou (43).
7. Stiskněte tlačítko jednoduchého espresa
, káva se začne nalévat
(44).
8. Po stisknutí tlačítka jednoduchého espresa
zhasnou obrysy tlačítek MANUAL a dvojitého espresa
, svítit budou tlačítka
POWER a jednoduché espreso
.
9. Nalijte požadované množství kávy. Pak znovu stiskněte tlačítko jednoduché espreso
. Nalévání kávy se zastaví. Přístroj dvakrát pípne na znamení nového nastavení pro funkci jednoduchého espresa
, které se uložilo do paměti spotřebiče. Obrys tlačítka PROGRAM
bude blikat.
10. Pak se zařízení vrátí do stavu připravenosti.
Programování dvojitého espresa
1. Naplňte zásobník studenou vodou (1) (2) (3) (4) (5).
2. Zapněte kávovar (6). Červená kontrolka pod tlačítkem POWER se
rozsvítí. Zároveň začne blikat obrys tlačítka POWER, že kávovar se
zahřívá na pracovní teplotu.
3. Připravte si držák sítka. Zvolte sítko pro 2 šálky (38) a vložte jej do
objímky (14). Pomocí dodávané odměrky nasypte mletou kávu do sítka (39). Pěchovadlem (druhý konec odměrky) mletou kávu upěchujte
(40), ale ne příliš.
Upozornění: Sítko nepřeplňte přílišným množstvím kávy. Otřete okraj
kolem sítka a odstraňte z něj kávu (18).
4. Nasaďte držák sítka do hlavy (41). Poté otočte držák sítka vpravo až
na doraz (42).
20
GW13-013_v03
PŘÍKLADY PŘEDPISŮ NA KÁVU ESPRESO
ESPRESO (SHORT BLACK)
Espreso je koncentrovaná silná káva s vrstvou našlehaného mléka na povrchu – „crema“ (vrstva hnědé pěny). Espreso
představuje základ pro všechny kávové nápoje. Jeho varianty se získávají různým množstvím mléka a pěny.
● Připravte si skleničku na espreso 90 ml nebo malý kávový šálek.
● Nalijte jednoduché espreso (60-65 ml).
LONG BLACK
Standardní espreso s přídavkem horké vody, podává se v normálním kávovém šálku nebo hrnku. Horká voda se dává
jako první, aby zůstala vrstvička „crema“.
● Připravte si šálek 190 ml.
● Nalijte do něj jednoduché či dvojité espreso.
● Podle chuti přilijte vodu.
MACCHIATO
Název macchiato je odvozen od italského slova znamenajícího „skvrnu“. Tradičně se podává jako standardní espreso se
lžičkou mléka na hladině a malým množstvím pěny („crema“) uprostřed.
● Připravte si skleničku na espreso 90 ml nebo malý kávový šálek.
● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
● Přidejte lžičku mléka na hladinu.
FLAT WHITE
Dalším oblíbeným kávovým nápojem je flat white, nápoj na bázi espresa s mlékem našlehaným párou, který se podává
v normálním kávovém šálku nebo hrnečku. Vrstva našlehaného mléka na hladině by měla mít 2 mm, aby izolovala kávu.
● Připravte si šálek 190 ml.
● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
● Přidejte našlehané mléko.
CAFFÈ LATTE
Espreso smíchané s našlehaným mlékem, obvykle se podává ve skleničce. Vrstva našlehaného mléka na hladině by
měla mít 10 mm, aby izolovala kávu.
● Připravte si skleničku nebo šálek o objemu 220 ml.
● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
● Přidejte našlehané mléko.
CAPPUCCINO
Tento vynikající nápoj je espreso s našlehaným mlékem a posypaný kakaem. Takto vzniklý nápoj je ze dvou třetin káva
s mlékem a z jedné třetiny mléčná pěna.
● Připravte si šálek 190–240 ml.
● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
● Zachovejte poměr dvě třetiny kávy s mlékem a jedna třetina mléčné pěny.
● Na povrchu posypte kakaem.
CAFFE MOCHA
Připravuje se obdobně jako cappuccino, ale s příměsí čokoládového sirupu. Stačí přímo dodat čokoládu do espresa,
zamíchat a přidat mléko a mléčnou pěnu.
● Připravte si šálek 190–240 ml.
● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
● Přidejte dvě lžičky čokoládového sirupu.
● Přidejte našlehané mléko.
● Zachovejte poměr dvě třetiny kávy s mlékem a jedna třetina mléčné pěny.
CON PANNA
Obměna originální vídeňské kávy, vynikající nápoj skládající se z espresa a šlehačky. Může se také posypat skořicí či
čokoládou.
● Připravte si šálek 190 ml.
● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
● Přidejte šlehačku.
● Posypte skořicí nebo čokoládou.
GW13-013_v03
21
A.
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pravidelné čištění kávovaru je velmi důležité. Zachová se tak vysoká kvalita nápojů. Doporučujeme systematicky čistit po každé přípravě kávy.
Konkrétně:
● Propláchnout hlavu vodou.
● Propláchnout párou trysku.
● Ihned po použití pečlivě utřít vlhkou utěrkou trysku.
● Vyjmout sítko z držáku a umýt jej, pročistit otvory v sítku.
● Vyprázdnit a opláchnout odkapávací misku.
Důležité: Nikdy nemyjte díly kávovaru v myčce.
Čistění odkapávací misky a mřížky.
Vyjměte mřížku a odkapávací misku (46) (47). Umyjte je vodou s příměsí
jemného saponátu, opláchněte a nechejte vyschnout.
Upozornění: Ujistěte se, že po vynětí a opětovném vložení odkapávací
misky a mřížky se vložka nachází na správném místě (48).
Čistění hlavy, držáku sítka a sítka
Sítko a držák sítka po každém použití propláchněte teplou vodou a nechejte vyschnout.
Použitou kávu z hlavy odstraňte propláchnutím vodou, přetřete hlavu
i vnitřní prsten vlhkým hadříkem. Jsou-li otvory v sítku ucpané kávou,
použijte jemný kartáček.
Důležité: Jsou-li otvory v sítku nadále neprůchodné, použijte šedé čistítko, které se nachází na podstavci pod zásobníkem na vodu (49) (50).
Čistítkem pročisťujte jednotlivé otvory v dolní části sítka (51).
Gumové těsnění hlavy
Těsnění hlavy se nachází v dolní části bloku hlavy a těsní držák sítka
během nalévání nápoje.
Upozornění: Během delších přestávek v používání kávovaru se doporučuje nenechávat držák sítka v bloku hlavy, jelikož to může zkrátit životnost
těsnění.
Je přirozené, že po jisté době těsnění ztrácí svou pružnost a je nutné je
vyměnit. Příznakem opotřebení těsnění je netěsnost mezi držákem sítka
a hlavou (při nalévání káva uniká kolem bloku hlavy).
Upozornění: Pokud máte pocit, že těsnění by bylo vhodné vyměnit,
kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
Plotýnka na předehřívání šálků a vnější části
Přetřete vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Nepoužívejte kartáče ani
brusné čisticí prostředky, mohly by poškrábat vnější plochy.
Čistění trysky
Pro zajištění maximální funkčnosti funkce páry je nezbytné udržovat trysku
v čistotě. Nánosy například zaschlého mléka na trysce zhorší její schopnost vytvářet páru a šlehat mléko.
Důležité: Ihned po každém použití čistým vlhkým hadříkem přetřete trysku
a její koncovku a propláchněte malým množstvím páry.
Pokud na trysce mléko už zaschlo, oviňte trysku vlhkým hadříkem, přetočte trysku nad odkapávací misku a asi na 10 sekund zapněte páru (52). Pak
nechejte hadřík na trysce asi 5 minut, aby se nečistota odmočila. V případě potřeby celý proces opakujte.
Důležité: Tryska se nesmí nikdy čistit žádným brusným prostředkem či
drátěnkou, mohlo by to způsobit poškození trysky.
Pokud by byla tryska nadál ucpaná, použijte černé čistítko, které je dodáváno s přístrojem a nachází se na podstavci pod zásobníkem na vodu (49)
(53).
Vložte čistítko do otvoru trysky dole (54). Kdyby tryska zůstala stále ucpaná, trysku odšroubujte. Znovu trysku pročistěte černým čistítkem a pak
propláchněte pod tekoucí vodou.
ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE
Kámen je povrchová usazenina minerálů, který přirozenou cestou vzniká
ve všech zařízeních, kde se ohřívá voda. Proto také u kávovaru bude nutné pravidelně odstraňovat kámen.
Upozornění: Odstraňujte vodní kámen z přístroje minimálně jednou za
3 měsíce. Na závady způsobené neodstraněním vodního kamene se nezvtahuje oprava v rámci záruky.
Roztoky na odstranění vodního kamene
Běžně se k odstraňování vodního kamene z kávovaru používají níže uvedené prostředky:
● Roztok kyseliny citrónové
Rozpusťe 2 lžičky (cca 30 g) kyseliny citrónové v 1 litru vody.
● Speciálně určené k tomuto účelu tekutiny nebo tablety.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tablety na odstranění kamene z kávovarů
Do zásobníku nalijte asi 1 l teplé vody a vložte do něj tablety na
odstraňování kamene v množství doporučeném výrobcem. Po
rozpuštění tablet (přibližně 5–7 minut) zásobník znovu nasaďte.
B. Tekutý přípravek na odstraňování kamene
Do zásobníku nalijte asi 1 l teplé vody. Přidejte tekutý přípravek
na odstraňování kamene v množství doporučeném výrobcem.
Pokud je v hlavě nasazen držák sítka, sundejte jej a pečlivě jej propláchněte pod tekoucí vodou a odložte stranou.
Pomocí šroubováčku odmontujte sítko z dolní části hlavy.
Vyjměte sítko, podložku, šroubek a těsnění a odložte je na bezpečné
místo stranou.
Důležité: Sítko, podložku, šroubek ani těsnění po demontáži bloku
hlavy neztraťte.
Pomocí jemného kartáčku očistěte oblast hlavy a odstraňte veškeré
zbytky kávy.
Pod hlavu položte dostatečně velkou nádobu.
Zapojte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky a tlačítkem POWER kávovar zapněte.
Upozornění: Nezapomeňte, že když bliká obrys tlačítka POWER,
tak to znamená, že kávovar ještě nedosáhl pracovní teploty. Jakmile kávovar dosáhne správné teploty, tlačítko POWER přestane blikat
a bude svítit nepřerušovaně. Zároveň se rozsvítí obrysy tlačítek MANUAL, jednoduchého espresa
a dvojitého espresa
.
Stiskněte tlačítko MANUAL a nechte vytéct polovinu roztoku přes
hlavu.
Důležité: Vzhledem k bezpečnostním opatřením (omezení na 250
ml) musí uživatel stisknout tlačítko MANUAL postupně několikrát,
aby protekla polovina roztoku ze zásobníku na vodu.
Upozornění: V závislosti na objemu nádoby pod hlavou může být
nutné ji během tohoto procesu vyprázdnit.
Po odtečení asi poloviny roztoku tlačítkem MANUAL průtok zastavte.
10. Otočte ovládání do polohy
a nechejte protékat roztok přes parní
trysku po dobu asi 2 minut.
11. Po 2 minutách zařízení zastavte tlačítkem POWER.
12. Pak nastavte ovládání páry do polohy 0.
13. Nechejte přípravek asi 10–15 minut působit.
14. Pak stiskněte tlačítko POWER. Kávovar se zapne.
15. Stiskněte tlačítko MANUAL a nechejte odtéct další část přípravku
přes hlavu.
Upozornění: Nezapomeňte na bezpečnostní opatření.
16. Dalším stisknutím tlačítka MANUAL zastavte průtok.
17. Otočte ovládání do polohy
a nechejte protékat přípravek přes trysku po dobu asi 3-4 minut.
18. Pak nastavte ovládání páry do polohy 0.
19. Odstraňování kamene ukončíte opětovným stisknutím tlačítka MANUAL, aby zbývající část přípravku vytekla přes hlavu.
Upozornění: Nezapomeňte na bezpečnostní opatření.
20. Odstraňte a vyprázdněte nádoby pod hlavou a tryskou. Po vyprázdnění je znovu pod hlavu a trysku postavte.
21. Vyjměte nádobu na vodu a důkladně ji propláchněte pod tekoucí vodou, abyste se ujistili, že byly odstraněny veškeré stopy po prostředku na odstraňování kamene. Naplňte zásobník na vodu čistou vodou
a vložte jej do kávovaru (1) (2) (3) (4) (5).
22. Podle výše uvedeného postupu nechejte protéct přes hlavu a trysku
dva plné obsahy zásobníku čisté vody.
Upozornění: Nezapomeňte na bezpečnostní opatření.
Upozornění: V závislosti na objemu nádoby pod hlavou může být
nutné ji během tohoto procesu vyprázdnit.
23. Po ukončení odstavte nádoby zpod hlavy a pečlivě vytřete celý blok
hlavy.
24. Opatrně nasaďte gumové těsnění, sítko i podložku do hlavy v opačném pořadí, než když se demontovaly. Šroubovákem šroubek
dotáhněte.
25. Naplňte zásobník čistou čerstvou vodou a vložte do kávovaru. Zařízení je připraveno k dalšímu použití.
Tip: V případě tekutin a tablet postupujte shodně s pokyny uvedenými na
balení těchto prostředků.
Odstraňování kamene z kávovaru
Upozornění: Ujistěte se, že je kávovar vypnut a odpojen ze zásuvky.
1. Vyjměte zásobník na vodu a důkladně jej propláchněte. V závislosti na
použitém přípravku na odstraňování kamene postupujte následovně:
22
GW13-013_v03
PROBLÉMY PŘI PROVOZU A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
PROBLÉM
Káva teče stranou držáku sítka
Káva neteče
Káva teče po kapkách
Možná příčina
ČINNOST
Držák sítka není patřičně připevněn nebo dotažen.
Ujistěte, se, že je držák správně nasazen a dotažen na doraz.
Viz Příprava kávy espreso – str. 19.
Na okraji vložky sítka se nachází drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní část sítka a kávu z hlavy setřete.
Hlava je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkým hadříkem.
Hlava je poškozena.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu.
Zásobník na vodu není správně usazen.
Zkontrolujte usazení zásobníku, případně jím zkuste mírně
pohnout.
Ovládání je v poloze
Zkontrolujte, zda je ovládání v poloze 0.
.
Sítko hlavy může být ucpané.
Viz Odstraňování kamene – str. 22.
Sítko na kávu je zanesené. Káva je namletá příliš jemně nebo je
příliš silně upěchovaná.
Vyprázdněte sítko a opláchněte je pod tekoucí vodou. Utřete
utěrkou hlavu. Šedým čistítkem zprůchodněte otvory v sítku a opětovně sítko naplňte a kávu upěchujte mírněji.
Káva je namletá příliš jemně nebo je příliš silně upěchovaná.
Používáte-li příliš jemně mletou kávu, nepěchujte ji příliš silně.
Zařízení je zanesené vápennými usazeninami.
Viz Odstraňování kamene – str. 22.
Káva je zvětralá nebo suchá.
Použijte čerstvou kávu. Po otevření kávu skladujte v neprodyšném
obalu.
Espreso nemá charakteristickou Káva není dostatečně upěchována.
pěnu
Káva je umletá příliš hrubě.
Držák se během přípravy kávy
uvolňuje
Káva je příliš studená
Z trysky neproudí pára
Nedostatečné množství našlehaného mléka
Nerovnoměrně naplněné šálky
Espreso má příchuť připáleniny
Čerpadlo je příliš hlučné
Spotřebič nefunguje
Mletou kávu upěchujte silněji.
Používejte správně mletou kávu nebo změňte značku kávy.
Nedostatečné množství kávy v sítku.
Viz Příprava kávy espreso – str. 19.
Káva je příliš silně upěchována.
Mletou kávu upěchujte méně.
Káva je umletá příliš jemně.
Změňte na hrubší kávu.
Držák nesedí příliš silně, nebyl dostatečně dotažen.
Ujistěte, se, že je držák správně nasazen a dotažen na doraz.
Viz Příprava kávy espreso – str. 19.
Na okraji vložky sítka se nachází drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní část sítka a kávu z hlavy setřete.
Hlava je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkým hadříkem.
Hlava je poškozena.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Jsou studené šálky, sítko nebo hlava.
Před přípravou kávy šálky, sítko a držák předehřejte. Viz Příprava
kávy espreso – str. 19.
Během přípravy cappuccina nebo latte není mléko dostatečně
teplé.
Zkontrolujte, zda má mléko při přípravě správnou teplotu. Dbejte,
aby se mléko nevařilo. Viz Našlehání mléka – str. 19.
Tryska je ucpaná.
Viz Čistění a údržba – str. 22.
Mléko není čerstvé.
Zkontrolujte, zda je mléko čerstvé.
Teplota mléka je příliš vysoká.
Ujistěte se, zda je mléko před přípravou správně vychlazené.
Konvička.
Nejvhodnější je při šlehání mléka používat dodávanou konvičku
z nerezové oceli, kterou před použitím pokud možno ochladíte
nebo vypláchnete studenou vodou.
Tryska je ucpaná.
Viz Čistění a údržba – str. 22.
Mléko se začalo vařit.
Zkuste použít znovu čerstvé a vychlazené mléko.
Nerovnoměrné nebo přerušované nalévání kávy.
Zkontrolujte, zda je káva rovnoměrně upěchovaná a zda nejsou
ucpané otvory v hlavě.
Poškozená přepážka v držáku sítka.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Byla použita nevhodná káva.
Zkuste jiný druh kávy.
Zařízení nebylo po odstraňování kamene dostatečně
propláchnuto.
Před další přípravou kávy propláchněte spotřebič plným zásobníkem vody až do jeho úplného vyprázdnění.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu.
Zásobník na vodu není správně usazen.
Zkontrolujte usazení zásobníku na vodu.
Sítko hlavy může být ucpané.
Vyjměte hlavu a celý blok vyčistěte. Viz Čistění a údržba – str. 22.
Zařízení je zanesené usazeninami.
Viz Odstraňování kamene – str. 22.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má
být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje
se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o.
je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení
u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční
i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
GW13-013_v03
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení
v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení,
upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím
nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
23
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme Vás, by ste sa dôkladne oboznámili s obsahom tohto návodu na
obsluhu. Predovšetkým dajte pozor na bezpečnostné pokyny. Návod na
obsluhu uschovajte, aby možno bolo ho využiť počas používania výrobku.
O ESPRESSO - KÁVOVARE
Kávovar pripravuje aromatickú a veľmi chutnú kávu, pretože je zaistená
vhodná teplota vody pre prípravu 92–94°C. Kávovar bol tak projektovaný,
aby možno bolo sledovať jeho schopnosti na výrobu kávy alebo prípravy
pary pre napenenie mlieka.
OPIS PRÍSTROJA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POČAS POUŽĺVANIA KÁVOVARU
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prečítajte si pozorne a uchovajte tento návod na obsluhu dodaný spolu
so zariadením.
Prístroj vždy používajte na plochej, rovnej ploche.
Prístroj neuvádzajte do prevádzky bez vody v nádržke. Nádržku naplňujte jedine čistou a studenou vodou. Dodržiavajte maximálny objem
nádržky, ktorý je 2,1l.
Nikdy neodstraňujte držiak filtra počas výroby kávy ani počas čerpania
vriacej vody, pretože zariadenie je pod tlakom. Odstránenie držiaku filtra počas týchto činnosti môže spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Parná tryska sa počas napeňovania mlieka a prietoku vody stavá veľmi
horucá. Môže to spôsobiť popáleniny v prípade dotyku, preto vyhýbajte
sa akemúkoľvek priameho kontaktu s parnou tryskou.
Vždy pred čistením prístroja aj tiež v prípade výskytu problémov počas
výroby kávy, vypníte prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Vyhýbajte sa kontaktu prívodného vodiča s horucimi dielcami prístroja,
zapínajúc platňu ohrievaciu šálky a parnú trysku
Nedavájte ruky priamo pod zdroj pary, horúcej pary alebo nalievanej
kávy, pretože môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
Vždy vypínajte napájanie (tlačidlo POWER) pred zasunutím alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahom
za napájací vodič – chytajte za samu zástrčku
Vždy vypínajte napájanie a vytiahnite zástrčku, keď prístroj cez dlhý
čas nebude používaný, aj pred čistením.
Nepoužívajte prístroj s predlžovaciou šnúrou, iba ak šnúra bola kontrolovaná odborníkom alebo pracovníkom servisu.
Prístroj by mal vždy byť napojený na zásuvku elektrickej siete (jedine
striedavého prúdu) vybavenú ochranným kolíkom i s napätím uvedeným na štítku zariadenia.
Prístroj používajte len v súlade s jeho určením opísanom v návode na
obsluhu.
Prístroj nepoužívajte v blízkosti tepelného zdroja, otvoreného ohňa,
elektrického tepelného spotrebiča alebo na horúcich plochách. Nepoužívajte na žiadnom inom zariadení.
Nenechávajte napájaci vodič prístroja voľne visieť nad okrajom stola
alebo police, aby sa dotykal horúcej plochy.
Nepoužívajte elektrický spotrebič s viditeľnými poškodeniami, poškodeným napájacím vodičom, po úpadku zariadenia alebo poškodenia iným
spôsobom. Keď je predpoklad, že zariadenie je poškodené, vykonať
kontrolu, opravu, reguláciu zariadenia môže jedine pracovník autorizovaného servisného strediska.
Neponárajte zariadenie do vody alebo do inej tekutiny.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Upozornenie: Nádržka na vodu by nemala byť otvorená počas používania.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná
za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani
spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Presvedčte sa, či vyššie uvedené pokyny boli pre vás zrozumiteľné.
O TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametre sú uvedené na továrenskom štítku výrobku.
Výkon zariadenia: 1050 W pri 230 V.
Objem nádržky na vodu: 2,1 l.
Kávovar je zariadenie triedy I, vybavené prívodnym vodičom s ochrannou
žilou a zásuvkou s ochranným kontaktom.
Kávovar vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v zhode s požiadavkami smerníc:
– Elektrické zariadenie s nízkym napätím (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok má CE označenie na továrenskom štítku.
24
1. Ohrievacia platňa
Začiatočné ohrievanie až 9 šálok kávy.
2. Ovládací panel
Ľahký pre použitie ovládací panel ukazujúci schoponosť výroby kávy.
Tlačidlá MANUAL, jednotné espresso
, dvojité espresso
,
PROGRAM aj kontrolka napájania.
3. Hlava na výrobu
4. Držiak filtra
5. Ukazovateľ stavu vody
Ukazovateľ stavu vody v miske na odkvapkávanie ukazuje stav jej naplnenia. Horná časť ukazovateľa má červený pásik pre jednoduhšiu
identifikáciu.
6. Odmerka
7. Ubíjadlo
8. Nádržka na vodu s objemom 2,1l
Odoberateľná nádržka na vodu pre uľahčenie naplnenia, odoberateľná smerom hore.
9. Kľuka regulátora
Otáčanie doľava – horúca voda z trysky, otáčanie doprava – para z trysky.
10. Parná tryska
11. Nasadenie na napenenie mlieka
Gumové nasadenie bolo projektované takým spôsobom, aby uľahčiť
prípravu za niekoľko sekúnd zovretej, hustej peny z mlieka. Vždy ho
používajte na napenenie mlieka.
12. Miesto na vysoké šálky
Miesto medzi držiakom filtra a miskou na odkvapkávanie je určené aj
pre vysoké šálky.
13. Odoberateľná miska na odkvapkávanie
Miska a mriežka na odkvapkávanie môžu byť vybraté pre jednoduhšie čistenie.
14. Gumové protišmykové nôžky
Zabezpečujú stabilne nastavenie zariadenia aj predchádzajú jeho posunutiu alebo zničeniu povrchu stola.
15. Filter na 1 šálku
16. Filter na 2 šálky
17. Pohár 500 ml
GW13-013_v03
OBSLUHA OVLÁDACIEHO PANELA
Tlačidlo zapnutie/vypnutie POWER
Po stlačení tlačidla jednotného espresso
zhasne podsvetlenie okolo
tlačidiel MANUAL a dvojitého espresso
a začne sa nalievanie
kávy. Svietiť budú len tlačidlá POWER a jednotného espresso
.
Pozor: Nie je potrebné opakované stlačenie tlačidla jednotného espresso
, aby zastaviť nalievanie espresso. Prístroj automaticky zastaví
nalievanie.
DVOJITÉ ESPRESSO
Zapníte prístroj stlačením tlačidla POWER. Kontrolka umiestnená pod tlačidlom POWER rozsvieti na červeno. Súčasne začne blikať podsvetlenie
okolo vonkajšieho okraju tlačidla POWER informujúc, že prístroj je v režime dosahovania požadovanej teploty práce.
Pozor: Pred zapnutím prístroja presvedčte sa, či vypínač na boku zariadenia je v polohe 0 (vypnuté).
Keď podsvetlenie tlačidla POWER prestane blikať a bude stále svietiť to
znamená, že prístroj je schopný prípravy espressa. Zároveň stálym svetlom budú svietiť vonkajšie okraje okolo každého tlačidla MANUAL, jednotného espressa
a dvojitého espressa
.
Funkcia dvojitého espresso
zaisťuje automatickú prípravu dvoch
espresso káv.
Pokyn: Pre prípravu dvoch espresso používajte filter pre 2 šálky (väčší).
Keď sa prístroj nahreje, tzn. vonkajšie okraje tlačidiel MANUAL, jednotného espresso
a dvojitého espresso
svetia stálym svetlom,
stlačte tlačidlo dvojitého espresso
. Bude to spôsobiť automatické
začatie a zakončenie nalievania espressa do 2 šálok po 60 ml do každej.
Po stlačení tlačidla dvojitého espresso
zhasne podsvetlenie okolo
tlačidiel MANUAL a jednotného espresso
a začne sa nalievanie kávy.
Svietiť sa budú len tlačidlá POWER a dvojitého espresso
.
Pozor: Nie je potrebné opakované stlačenie tlačidla dvojitého espresso
, aby zastaviť nalievanie espresso. Prístroj automaticky zastaví
nalievanie.
TLAČIDLO PROGRAM
Pozor: Pamätajte, že pokiaľ bliká podsvetlenie okolo vonkajšieho okraju
tlačidla POWER to znamená, že prístroj nedosahol potrebnú teplotu. Stále
svietenie informuje, že prístroj je schopný na používanie. Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo POWER.
Funkcia PROGRAM dáva užívateľovi možnosť nastavovať dÍžku nalievania espressa. Vďaka tomu možno nastaviť intenzitu kávy spojenú s indywidualnymi upodobaniami smakowymi užívateľa. Použitie (programovanie)
funkcie PROGRAM – viď PROGRAMOVANIE PRÍSTROJA (str. 11).
Po aktivovaní funkcie PROGRAM zhasne podsvetlenie okolo tlačidiel MANUAL. Svietiť sa bud tlačidlá POWER, jednotného espresso
a dvojitého espresso
aj talčidlo PROGRAM.
TLAČIDLO MANUAL
Tlačidlo MANUAL dovoľuje úplne kontrolovať čas nalievania kávy z kávovaru. Použijte ho v momente, keď prístroj sa nahreje, a vonkajšie okraje
tlačidiel MANUAL, jednotného espressa
a dvojitého espressa
stále svetia. Hneď po stlačení tlačidla MANUAL hasnú podsvetlenia okolo tlačidiel jednotného espressa
a dvojitého espressa
. Jedine
podsvetlené budú POWER a MANUAL. V tom istom čase sa začne proces nalievania kávy.
Opakované stlačenie tlčidla MANUAL spôsobí zastavenie nalievania
kávy.
Pozor: Keď nie je podsvetlené tlačidlo MANUAL a okolo tlačidla POWER
bliká svetlo to znamená, že prístroj nedosahol potrebnú teplotu.
JEDNOTNÉ ESPRESSO
Funkcia jednotného espressa
zaisťuje automatickú prípravu jeného
espressa.
Pokyn: Pre prípravu jednotného espressa používajte filter pre 1 šálku
(menší).
Keď prístroj sa nahreje, tzn. vonkajšie okraje tlačidiel MANUAL, jednotného espresso
a dvojitého espresso
svetia stálym svetlom, stlačte tlačidlo jednotného espresso
. Bude to spôsobiť automatické začatie
a zakončenie nalievania espressa do 1 šálky.
Pre jednotné espresso bol prístroj programovaný na nalievanie 60 ml
kávy.
GW13-013_v03
25
KRÁTKY SPRIEVODCA OBSLUHY KÁVOVARU
Nižšie uvedené výkresy majú Vám pômocť pri používaní prístroja. Každý výkres má svoje číslo. Obsah tejto príručky bude obsahovať odkazy do týchto
výkresov, teda boli očíslené pre ľahkosť a pohodlie ich použitia.
Napríklad: Naplňte nádržku na vodu (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou – nie minerálnou.
V každom prípade, keď uvidíte takéto čísla, oboznámte sa s výkresmi.
Príprava kávovaru – opláchovanie sústavy
Otvorte veko nádržky na vodu.
Naplňte studenou vodou i zatvorte veko.
Alebo vyberte nádržku na vodu.
Naplňte studenou vodou.
Nasaďte nádržku na vodu a zatvorte veko.
Stlačte tlačidlo POWER, aby vypnúť prístroj.
Keď na ovládacom paneli sa podsvietia tlačidlá
,
, prístroj je schopný
POWER, MANUAL,
výroby.
Ohrievanie šálok na platni.
Zvolte vhodný filter a nasaďte ho do držiaku.
Nasaďte držiak filtra do hlavy.
Pozor: Výstupky na držiaku musia byť v otvoroch
v hlave.
Otočte držiak filtra celkom doprava.
Postavte veľkú nádobu pod výstupné otvory.
Stlačte tlačidlo MANUAL a prelejte cca 0,5l vody.
Vypníte nalievanie vody (pumpu) opakovaným
stlačením tlačidla MANUAL.
26
GW13-013_v03
Príprava espresso
Zvolte vhodný filter a nasaďte ho do držiaku.
Pridržite držiak filtra a opláchnite vodou, aby ho
úvodne zohriať.
Do filtra vložte drobno zomletú kávu.
Pritlačte kávu.
Vyčiste okraj filtra a odstráňte zvýšky použitej
zomletej kávy.
Nasaďte držiak filtra do hlavy.
Pozor: Výstupky na držiaku musia byť v otvoroch
v hlave.
Otočte držiak filtra celkom doprava.
Postavte šálky pod výstupné otvory držiaku.
Stlačte tlačidlo MANUAL.
V tom istom čase sa začne nalievanie kávy. Opakované
stlačenie tlačidla MANUAL spôsobí zastavenie
nalievania kávy.
Stlačte tlačidlo jednotného espresso
.
V tom istom čase sa začne nalievanie kávy.
Po naplnení šálky 60 ml kávy prístroj automatický
zastaví nalievanie kávy.
Stlačte tlačidlo dvojitého espresso
.
V tom istom čase sa začne nalievanie kávy.
Po naplnení 2 šálok 120 ml kávy prístroj automaticky
zastaví nalievanie kávy.
Vyberte držiak filtra stlačením ho doľava
a poťahnutím nadol.
Vyčiste filter z použitej kávy.
GW13-013_v03
27
Napenenie mlieka
Prepláchnite trysku postavením pod trysku nádoby
a otočením vypínača regulácie so smerom pohybu
hodinových ručičiek do polohy pary .
Vypnite paru otočením vypínača do polohy 0.
Dajte parnú trysku na bok zariadenia a na trysku
nasaďte nasadenie na napeňovanie mlieka.
Ponorte parnú trysku do mlieka cca 1 cm nižšie hladiny
a opakovane regulátorom uveďte do chodu dávkovanie
pary – poloha .
Prechýlte kanvicu takým spôsobom, aby parná tryska
bola v „lieviku” a ponortre trysku do mlieka.
Zdvíhnite kanvicu takým spôsobom, aby tryska bola
v strede mlieka.
Vypnite paru otočením vypínača do polohy 0
(vypinanie).
Vyberte nasadenie na napeňovanie mlieka a umyte ho
v teplej vode s tekutinou pre umývanie riadu. Parnú
trysku pretrite vlhkou handričkou a potom prepláchnite
malým množstvom pary.
Horúca voda/vriaca voda
Postavte šálku na miske pre odkvapkávanie pod
parnou tryskou a spuste funkciu horúcej vody otočením
.
vypínača regulácie do polohy
Vypnite horúcu vodu otočením vypínača do polohy
vypnutia 0.
Nechajte parnú trysku/horúcej vody nad miskou pre
odkvapkávanie.
Do filtra nasypte jemne zomletú kávu.
Stlačte kávu.
Programovanie
Zvolte vhodný filter a nasaďte ho do držiaku.
28
GW13-013_v03
Nasaďte držiak filtra do hlavy.
Pozor: Výstupky na držiaku musia byť v otvoroch
v hlave.
Otočte držiak filtra celkom doprava.
Stlačte tlačidlo jednotného espresso
.
V tom istom čase sa začne nalievanie kávy. Po získaní
užívateľom požadovaného množstva kávy, opakovane
stlačte tlačidlo
, aby zastaviť nalievanie.
.
Stlačte tlačidlo dvojitého espresso
V tom istom čase sa začne nalievanie kávy. Po získaní
užívateľom požadovaného množstva kávy v 2 šálkoch,
opakovane stlačte tlačidlo
, aby zastaviť
nalievanie.
Stlačte tlačidlo PROGRAM.
Čistenie
Vyberte mriežku misky na odkvapkávanie.
Vyberte misku na odkvapkávanie, vyberte ju
a opakovane nasaďte.
Presvedčte sa, či umelohmotná vložka je na vhodnom
mieste v miske na odkvapkávanie.
Vberte nádržku na vodu.
Pod nádržkou na vodu na podklade sú dva pretkávacie
prístroje na čistenie
filtrov na kávu – sivá farba aj parnej trysky – čierna
farba.
Použijte sivý pretkávaci prístroj na čistenie otvorov
filtrov na kávu.
Oviňte parnú trysku vlhkou handričkou i na 10 sekúnd
zapníte paru.
Vyberte z podkladu čierny pretkávací prístroj na čistenie parnej trysky.
Vložte pretkávací prístroj do otvoru parnej trysky v jej
spodnej časti.
GW13-013_v03
29
PRÍPRAVA KÁVOVARU PRED PRVÝM POUŽITÍM (OPIS)
1. Prístroj postavte na suchom a nepohyblivom povrchu.
2. Presvedčte sa, či miska a mriežka na odkvapkávanie sú na svojom
mieste.
3. Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou.
Existujú dva spôsoby naplňovania nádržky na vodu:
a) Zdvíhnite veko nádržky na vodu nachádzajúcej sa v hornej časti
kávovaru (1) a s použitím napr. kanvice, naplňte ju čerstvou studenou vodou alebo filtrovanou vodou (2) a zatvorte veko.
b) Alternatívne možno vybrať nádržku na vodu a naplniť ju čerstvou
studenou vodou. Pre tento účel zdvíhnite veko a používajúc ho
ako držiak, vysuňte nádržku na vodu (3). Potom naplňte ju čerstvou studenou vodou alebo filtrovanou vodou (4). Postavte nádržku na vodu na miesto a zatvorte veko (5).
4. Pripojte napájací vodič na sieťovú zásuvku stiedavého prúdu 230V.
Stlačte tlačidlo POWER, aby vypnúť kávovar (6). Rozsvieti sa červená kontrolka umiestnená pod tlačidlom POWER aj začne blikať
podsvetlenie okolo vonkajšieho okraju tlačidla POWER informujúc, že
zariadenie je vypnuté a ohrievané. Keď podsvetlenie tlačidla POWER
prestane blikať a bude svietiť stálym svetlom, to znamená, že prístroj
je schopný pripravovať espresso. Zároveň stálym svetlom budú svietiť vonkajšie okraje okolo každého z tlačidiel MANUAL, jednotného
espresso
a dvojitého espresso
(7).
Pozor: Pred zapnutím prístroja presvedčte sa, že vypínač regulácie na boku prístroja sa nachádza v polohe 0 (vypnuté).
5. Postavte šálky alebo iné nádoby na ohrievacej platni (8).
Pozor: Pri prvom použití zariadenia alebo keď zariadenie nebolo dlhšiu dobu používané, veľmi dôležité je opláchnutie prístroja.
6. Nasaďte do držiaka filter pre jednu alebo dve šálky (9). Naložte držiak
filtra v hlave na výrobu (10) (11).
7. Postavte dostatočne veľkú nádobu pod dva otvory na naplňovanie (12).
8. Presvedčte sa, že prístroj je v režime espresso to znamená, že stálym svetlom svietia vonkajšie okraje okolo tlačidiel POWER, MANUAL, jednotného espresso
a dvojitého espresso
.
Pokyn: Pamätajte, że keď bliká podsvetlenie vonkajšieho okraju
tlačidla POWER, to znamená, že prístroj nie je schopný prevádzky.
Stále svietenie vonkajších okrajov okolo tlačidiel POWER, MANUAL,
jednotného espresso
a dvojitého espresso
davá signál
prevádzkyschopnosti.
9. Stlačte tlačidlo MANUAL (13) a dovoľte na prietok vody cez zariadenie až do vyprázdnenej celej nádržky na vodu.
Pozor: V dôsledku zafungovania bezpečnostného systému (obmedzenie do 250 ml) musí užívateľ niekoľkokrát stlačiť tlačidlo MANUAL, aby vyprázdniť celú nádržku na vodu.
PRÍPRAVA ESPRESSA (OPIS):
Pre získanie aromatickej kávy, odporučame nasledujúco začiatočne ohriať
šálky, držiak filtra a filter:
Začiatočné ohrievanie držiaka s filtrom
1. Naplňte nádržku na vodu (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou a dajte do
prevádzky zariadenie (6).
2. Zvoľte vhodný filter a nasaďte ho do držiaka (9) (14) (10) (11).
Pokyn: Pre jednu dávku kávy použijte menší filter (pre jednu šálku),
a väčšie pre dve dávky kávy.
3. Zoberte držiak filtra, pridržite ho pod hlavou a prepláchnite vodou,
stlačením tlačidla MANUAL pre začatie prietoku vody. Aby zastaviť
prepláchovanie opakovane stlačte tlačidlo MANUAL (15).
4. Nechajte vyschnúť držiak filtra.
Začiatočné ohrievanie nádob
5. Keď prístroj je vypnutý dlhšiu dobu, na platni začiatočne ohrejte šálky/
sklené nádoby, pomôže v udržaní peny prípravenej kávy (8).
6. Šálky možno aj ohriať naplnením ich horúcou vodou (12) (13). Stlačte
tlačidlo MANUAL pre začatie prietoku vody. Aby zastaviť tento proces
opakovane stlačte tlačidlo MANUAL. Vylejte horúcu vody zo šálok.
Príprava kávy
7. Kontrolujte či nádržke je studená voda. Keď nie je voda alebo je veľmi
malo vody, naplňte nádržku (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou a dajte
zariadenie do prevádzky (6).
8. Odmerkou naplňte držiak filtra (16) zomletou kávou.
9. Druhou stranou (plochým povrchom) odmerky ľahko pritlačte kávu
(17) s otočením o 90 stupňov, aby naplniť dno. Toto spôsobí utesnenie ubitej kávy.
10. Odstráňte prípadný prebýtok kávy, aby bola rovno s okrajom držiaku
filtra (18).
Dôležité: Presvedčte sa, aby v držiaku filtra nebolo príliš veľké množstvo kávy.
30
11.
12.
13.
14.
Pokyn: Dávkovanie kávy a miera pritlačenia by v každom prípade
mala byť rovná. Od veľkosti zŕn zomletej kávy závisí doba nalievania pripravenej kávy. Kým drobnejšia káva, tým rýchlosť nalievania
je menšia.
Pokyn: Presvedčte sa, či pri tlačení kávy plochá časť odmerky je
suchá. V prípade, že koncovka bude vlhká môže dôjsť k zlepovaní
čiastok kávy.
Pozor: Príliš drobno zomletá káva môže spôsobiť zapchatie otvotov
filtra a blokovanie prietoku kávy.
Držiak filtra nasaďte do hlavy a otočte úplne doprava (19)(20).
Postavte šálky nižšie otvorov na nalievanie držiaku (21).
Pozor: Kontrolujte, či prístroj je schopný prevádzky, to znamená, že
stálym svetlom sa svietia vonkajšie okraje okolo tlačidiel POWER,
MANUAL, jednotného espresso
a dvojitého espresso
.
Aby začať nalievanie kávy v ručnom režime (dáva to plnú kontrolu
nad dĺžkou nalievania espressa), stlačte tlačidlo MANUAL. Pre zastavenie nalievania kávy v ručnom réžime opakovane stlačte tlačidlo
MANUAL (22).
Aby začať nalievanie kávy v automatickom režime (skôr programovanom), stlačte tlačidlo
(23) (pri voľbe 1 šálky) alebo tlačidlo
(24) (pri voľbe 2 šálok). Po naplnení šálok sa prístroj automaticky
zastaví.
Pokyn: Ideálne pripravená káva je tmavá a karamelová s červeným
leskom. Vo veľkej miere závisí od kvality použitej kávy. Podávajte
kávu čerstvo pripravenú, vždy horúcu.
Obsluha kávovaru po príprave kávy
15. Otočte držiak filtra doľava a vyberte ho z hlavy (25).
16. Vyčiste držiak filtra z použitej kávy (26).
Pokyn: Po každom použití prístroja, odporúča sa opláchnuť hlavu
malým množstvom vody. Bude spôsobiť vypláchnutie použitej kávy,
ktorá sa prilepila do spodnej strany hlavy, ako aj zaistí správnu teplotu
vody pre nasledujúcu prípravu espressa. Pre účel stlačte tlačidlo MANUAL a dovľte na voľný prietok vody do nádoby.
PRÍPRAVA NAPENENÉHO MLIEKA (OPIS)
Pre napenenie mlieka sa používa funkciu pary. Para spÍňa dve úlohy. Po prve
zohrieva mlieko. Po druhe para mieša vzduch dajúc jemný, zamatový výzor.
Obdobne, ako pri výrobe kávy, pri napenení mlieka sa najlepšie výsledky
získavá s uplynutím času a získaním skusenosti užívateľom.
Pokyn: Pamätajte, že káva je základom všetkých kávových nápojov
a mlieko je len dodatok.
Pozor: Odporúča sa ako prvé pripraviť espresso, a potom napenenie
mlieka.
Pozor: Pred začatím napeňovania mlieka presvedčte sa, či prístroj je
schopný prevádzky to znamená, že stálym svetlom sa svietia vonkajšie
okraje okolo tlačidiel POWER, MANUAL, jednotného espresso
a dvojitého espresso
.
1. Kontrolujte či v nádržke je studená voda. Keď nie je voda alebo je
veľmi malo, naplňte nádržku (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou.
2. Určte množstvo potebného mlieka na základe počtu pripravovaných
šálok alebo veľkosti kanvice na mlieko.
Pokyn: Pamätajte, že objem mlieka sa zvýšuje počas nepeňovania
mlieka.
3. Nalejte studené, ochladené mlieko do kanvice z nehrdzavejúcej ocele, naplňajúc ju od 1/2 do 2/3 objemu
Pokyn: Uchovávajte kanvicu z nehrdzavejúcej ocele s mliekom
v chladničke takým spôsobom, aby bolo dobre ochladené. Pamätajte,
aby pred použitím neoplachovať kanvicu teplou vovou.
4. Prepláchnite parnú trysku podstavením pod trysku nádoby a otočením vypínača regulácie do polohy pary
(27). Vypnite paru otočením vypínača do polohy 0 (28).
5. Dajte parnú trysku na bok zariadenia a nasaďte na trysku nasadenie
na napeňovanie mlieka (29).
6. Parnú trysku ponorte do mlieka takým spôsobom, aby tryska bola cca
jeden centimeter nižšie povrchu a aktivujte vypustenie pary stalčením
vypínača regulácie do polohy
(30).
7. Prechýlte kanvicu takým spôsobom, aby parná tryska bol v „lieviku”
kanvice a znížujte kanvicu kým koncovka parnej trysky nebude nižšie
hladiny mlieka. Bude to spôsobiť začatie výroby napeneného mlieka.
Pozor: Zábraňte nerovnomernému výstupu pary, vtedy nebude vhodné prevzdušnenie peny. Aby sa tomu vyhnúť, zdvíhnite kanvicu takým
spôsobom, aby parná tryska sa hlbšie ponorila do mlieka. Pamätajte,
že ideálna konzistencia je mäkká, zamatová pena.
8. Keď mlieko sa zohreje a napení sa, úroveň mlieka v kanvici sa začne
zvýšovať. Keď to sa vyskytne, znížujte kanvicu, vždy udržiavajte koncovku parnej trysky blízko nižšie hladiny mlieka (31).
9. Keď získate penu, zdvíhnite kanvicu takým spôsobom, aby parná
tryska bola v strede mlieka (32).
GW13-013_v03
Pokyn: Množstvo želanej peny bude sa meniť podľa druhu pripravovaného nápoja. Napr. cappucino vyžaduje väčšie množstvo peny ako
kávový nápoj na základe espressa, servírovaný s mliekom napeneným parou.
10. Okamžite zatvorte paru, keď mlieko bude ohriate do teploty 60–65°C
stlačením vypínača regulácie do polohy 0 (33).
Pokyn: Keď nemate teplomer, dobrým ukazovateľom dosiahnutia potrebnej teploty je situácia, v ktorej sa nemožno dotknúť boku kanvice
dlhšie ako 3 sekúndy.
Dôležité: Neuveďte mlieko do varu.
11. Odstráňte kanvicu, vyberte z parnej trysky nasadenie na napenenie
mlieka, ktoré po každom použití umývajte teplou vodou s tekutinou na
mytie riadu čistiac všetky otvory. Okamžite vyčiste parnú trysku a jej
koncovku pomocou čistej vlhkej handričky (34) a prepláchnite malým
množstvom pary.
12. Držiac kanvicu v ruke ľahko búchnite kanvicou o stôl takým spôsobom, aby oslobodiť bublikny vzduchu a potom pohybujte kanvicou
kruhovým pohybom do chvíli, keď mlieko bude sa lesknúť a nebudú
v ňom žiadne bublinky. Pomôže to zísakť homogénnu konzistenciu
mlieka a peny.
POUŽĺVANIE FUNKCIE HORÚCEJ VODY
Funkcia horúcej vody je vynikajúca pre prípravu nápoja long black (espresso rozriedené horúcou vodou), horúcej čokolády aj naplňovanie kanvice na kávu s piestikom, aj čajníka na čaj.
Pozor: Pred použitím funkcie horúcej vody sa presvedčte, či nasadenie na
napenenie mlieka je vybraté z parnej trysky.
1. Naplňte nádržku na vodu (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou.
2. Vypnite prístroj (6). Kontrolka umiestnená pod tlačidlom POWER sa
zasvieti na červeno. Súčasne začne blikať podsvetlenie okolo vonkajšieho okraju tlačidla POWER informujúc, že prístroj je v režime dosahovania požadovanej teploty práce.
3. Odchýlte parnú trysku na boku zariadenia presvedčte sa, že nasadenie na napeňovanie mlieka je vybraté z parnej trysky.
4. Keď podsvetlenie tlačidla POWER prestane blikať a bude svietiť
stálym svetlom to znamená, že prístroj je schopný výroby espressa.
Zároveň stálym svetlom sa zasvietia vonkajšie okraje okolo každého
a dvojitého espresso
z tlačidiel MANUAL, jednotného espresso
.
5. Postavte šálku alebo nádobu pod parnú trysku/horúcej vody a spuste
funkciu horúcej vody otočením tlačidla regulácie proti smeru pohybu
(35).
hodinových ručičiek do polohy
6. Po naplnení šálky alebo nádoby potrebným množstvom horúcej vody,
odpojte horúcu vodu otočením vypínača regulácie do polohy 0 (36).
7. Vyberte šálku alebo nádobu a parnú trysku nechajte nad miskou na
odkvapkávanie (37).
PROGRAMOVANIE KÁVOVARU
Prístroj má možnosť programovať dobu nalievania kávy, aby bolo možné
prispôsobenie k vlastným potrebám užívateľa (hlavne ide o chuť alebo intenzitu kávy).
Tradične prístroj bol programovaný pre jednotné espresso
(60 ml)
a dvojité espresso
(120 ml). Avšak užívateľ môže programovať svoje vlastné nastavenia pre funkciu jednotného espresso
alebo pre funkciu dvojitého espresso
konajúc podľa nižšie uvedených pokynov.
9. Nalejte kávu na požadovanú úroveň. Keď získate požadované množstvo, opakovane stlačte tlačidlo jednotného espresso
. Zastaví
sa nalievanie kávy. Vyskytne sa dvojitý zvukový signál, znamenajúci nové nastavenie pre funkciu jednotného espresso
, ktoré bolo
programované a zapísané v pamäti zariadenia. Bude blikať podsvetlenie tlačidla PROGRAM.
10. Potom zariadenie zase bude prevádzkyschopné.
Programovanie dvojitého espresso
1. Naplňte nádržku na vodu (1) 2) (3) (4) (5) studenou vodou
2. Zapníte prístroj (6). Kontrolka umiestnená pod tlačidlom POWER sa
zasvieti na červeno. Zároveň začne blikať podsvietlenie okolo vonkajšieho okraju tlačidla POWER informujúc, že prístroj je v režime dosahovania požadovanej teploty práce.
3. Pripravte držiak filtra. Zvolte filter pre 2 šálky (38) a nasaďte ho do
držiaku filtra (14). Odmerkou naplňte filter (39) zomletou kávou. Pomocou ubíjadla (druhý koniec odmerky) stlačte zomletú kávu (40).
Netlačte príliš silne.
Pozor: Presvedčte sa, aby nepreplniť filter píliš veľkým množstvom
kávy. Odstáňte kávu z okrajov filtra (18).
4. Nasaďte držiak filtra do hlavy zariadenia (41). Potom otočte držiak
úplne doprava (42).
5. Stlačte tlačidlo PROGRAM. Všetky podsvetlenia budú sa svietiť, s výnimkou tlačidiel MANUAL (43).
7. Postavte 2 šálky na miske na odkvapkávanie, aby priamo boli pod
hlavou (43).
8. Stlačte tlačidlo dvojitého espresso
a spuste nalievanie espressa (45).
9. Po stlačení tlačidla dvojitého espresso
, zhasnú podsvetlenia tlačidiel MANUAL a jednotného espresso
, namiesto toho
sa zasvietia podsvetlenia tlačidiel okolo vonkajších okrajov tlačidiel
POWER a dvojitého espresso
.
10. Nalejte kávu na požadovanú úroveň. Keď získate požadované množstvo opakovane stlačte tlačidlo dvojitého espresso
. Zastaví
sa nalievanie kávy. Vyskytne sa dvojitý zvukový signál, znamenajúci
nové nastavenie pre funkciu dvojitého espresso
, ktoré bolo
programované a zapísané v pamäti zariadenia. Bude blikať podsvetlenie tlačidla PROGRAM.
11. Potom zariadenie zase bude prevádzkyschopné.
Návrat k výrobným nastaveniam
Aby sa vrátiť k originálnym výrobným nastaveniam, vykonajte nasledujúce
kroky:
1. Stlačte tlačidlo PROGRAM.
2. Stlačte a súčasne pridržite dvá tlačidlá MANUAL i PROGRAM cez
cca 5 sekúnd.
3. Po cca 5 sekundách alebo po počutí 4 zvukových signáloch podsvetlenie okolo okrajov tlačidla PROGRAM začne blikať.
4. Uvoľnite tlačidlá MANUAL i PROGRAM. Prístroj sa vráti k výrobným
nastaveniam jednotného espresso
a dvojitého espresso
.
Programovanie jednotného espresso
1. Naplňte nádržku na vodu (1) (2) (3) (4) (5) studenou vodou.
2. Zapnite prístroj (6). Kontrolka umiestnená pod tlačidlom POWER sa
zasvieti na červeno. Súčasne začne blikať podsvetlenie okolo vonkajšieho okraju tlačidla POWER informujúc, že prístroj je v režime dosahovania teploty práce.
3. Pripravte držiak filtra. Zvolte filter pre 1 šálku (38) a nasaďte ho do
držiaku filtra (14). Odmerkou naplňte filter (39) zomletou kávou. Pomocou ubíjadla (druhý koniec odmerky) stlačte zomletú kávu (40).
Netlačte príliš silne.
Pozor: Presvedčte sa, aby nepreplniť filter píliš veľkým množstvom
kávy. Odstáňte kávu z okrajov filtra (18).
4. Nasaďte držiak filtra do hlavy zariadenia (41). Potom otočte držiak
úplne doprava (42).
5. Stlačte tlačidlo PROGRAM. Všetky podsvetlenia budú sa svietiť, s výnimkou tlačidiel MANUAL (43).
6. Postavte 1 šálku na miske pre odkvapkávanie takým spôsobom, aby
priamo bola pod hlavou (43).
7. Stlačte tlačidlo jednotného espresso
a spuste nalievanie espressa (44).
8. Po stlačení tlačidla jednotného espresso
, zhasnú podsvetlenia
tlačidiel MANUAL a dvojitého espresso
, namiesto toho sa zasvietia podsvetlenia okolo vonkajších okrajov tlačidiel POWER a jednotného espresso
.
GW13-013_v03
31
RECEPTY NA ESPRESSO
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso to koncentrovaná, silná káva s vrstvou peny na povrchu – známa ako „crema” (vrstva hnedej peny). Espresso
je základ všetkých kávových nápojov. Jeho druhy sa získavá pridaním rôzného množstva mlieka a peny.
● Pripravte sklenenú šálku na espresso 90ml alebo malú šálku na kávu.
● Nalejte jednotlivé espresso (60-65 ml).
LONG BLACK
Štandartné espresso s dodatkom horúcej vody, servírované v obyčajnej šálke na kávu alebo v pohári. Horúca voda je
pridávaná ako prvá takým spôsobom, aby bola udržaná vrstva ”crema”.
● Pripravte šálku 190ml.
● Nalejte do nej jednotné alebo dvojité espresso.
● Podľa chute dolejte horúcu vodu.
MACCHIATO
Macchiato, názov pochadzá od talianského slova znamenajúceho „škvrnu”. Tradične je servírované ako štandardné espresso s lyžičkou mlieka na povrchu a malým množstvom peny („crema”) v strede-uprostred.
● Pripravte sklenenú šálku na espresso 90ml alebo malú šálku na kávu.
● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
● Pridajte lyžičku mlieka na povrch.
FLAT WHITE
Iným obľubeným kávovým nápojom je flat white, nápoj na základe espressa, s mliekom napeneným na pare, servírovaný
v obyčajnej šálke na kávu alebo v pohári. Vrstva napeneného mlieka by na povrchu mala mať 2 mm, aby izolovať kávu.
● Pripravte šálku 190ml.
● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
● Pridajte napenené mlieko.
CAFFÈ LATTE
Espresso zmiešané s napeneným mliekom; obyčajne servírované v sklenenej nádobe. Vrstva napeneného mlieka by na
hornom povrchu mala mať 10 mm, aby izolovať kávu.
● Pripravte sklenenú nádobu 220ml alebo šálku.
● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
● Pridajte napenené mlieko.
CAPPUCCINO
Tento výnikajúci nápoj je espresso s dodatkom napeneného mlieka, s penou i posypaný kakaom. Obdržaný nápoj, je
v dvoch tretinách káva s mliekom, a v jednej tretine pena.
● Pripravte šálku 190–240ml.
● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
● Dodržite proporciu dve tretiny kávy s mliekom, jedna tretina peny.
● Vrch posypte kakaom.
CAFFE MOCHA
Pripravená obdobným spôsobom ako cappucino, ale s dodatkom čokolády na pitie. Stači priamo pridať čokoládu do espressa i zamiešať pred pridaním mlieka napeneného na pare a peny.
● Pripravte šálku 190–240ml.
● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
● Pridajte dve lyžičky čokolády na pitie.
● Pridajte mlieko napenené na pare.
● Dodržite proporciu dve tretiny kávy s mliekom, jedna tretina peny.
CON PANNA
Druh originálnej viedenskej kávy, tento výnikajúci nápoj to espresso s dodatkom šľahačky. Môže byť aj posypaná škoricou alebo čokoládou.
● Pripravte šálku 190ml.
● Nalejte jednotné alebo dvojité espresso.
● Pridajte šľahačku.
● Posypte škoricou alebo čokoládou.
32
GW13-013_v03
DRŽBA A ČISTENIE
Dôležité je pravidelné čistenie prístroja. Toto zaistí vysokú kvalitu pripravovanej kávy. Odporúča sa systematické čistenie po každej výrobe kávy.
Predovšetkým:
● Prepláchnite vodou sadu hlavy.
● Prepláchnite parou parnej trysky.
● Dočista pretrite parnú trysku pomocou vlhkej handričky, okamžite po
použití prístroja.
● Vyberte filter z držiaku a umyte ho spolu s čistením otvorov filtra.
● Vyprázdnite a oplchánite misku na odkvapkávanie.
Dôležite: Nikdy neumývajte dielce prístroja a príslušenstvo v umývačke riadu.
Čistenie misky a mriežky na odkvapkávanie
Vyberte mriežku a misku na odkvapkávanie (46) (47). Umývajte vodou
s jemným čistiacim prostriedkom, prepláchnite a vysušte.
Pozor: Presvedčte sa, že sa vložka po vybratí a nasadení misky a mriežky
na odkavapkávanie nachádza na vhodnom mieste (48).
Čistenie sady hlavy, držiaku filtra a filtra
Vždy po použití filter a držiak filtra prepláchnite teplou vodou, a potom vysušte. Aby vyčistiť sadu hlavy z použitej kávy, prepláchnite ju vodou, pretrite hlavu a vnútorný krúžok vlhkou handričkou. V prípade, v ktorom otvory
vo filtri sú zapchaté kávou, použijte jemnú kefku.
Dôležite: Keď otvory filtra sú ďalej zapchaté, použijte sivý pretkávací prístroj umiestnený pod nádržkou na vodu na podklade (49) (50). Pretkávací
čistiaci prístroj vkladajte do jednotlivých otvorov v spodnej časti filtra (51).
Gumové tesnenie hlavy
Tesnenie hlavy je na spodnej strane sady hlavy a utesňuje držiak filtra počas nalievania kávy.
Pozor: Keď prístroj nie je používaný dlhšiu dobu odporučujeme, aby držiak
filtra neostaval v sade hlavy, pretože toto môže znížiť trvanlivosť tesnenia.
Je samozrejme, že po istej dobe tesnenie stráca svoju pružnosť a vyžaduje výmenu. Príznakom opotrebenia tesnenia je nedostatok tesnosti medzi
držiakom filtra a hlavou (viditeľná para okolo sady hlavy počas nalievania
espressa).
Pozor: Kontaktujte sa s najbližsím autorizovaným servisným strediskom keď myslite, že tesnenie sady hlavy si vyžaduje výmenu.
Ohrievacia platňa šálky a vonkajšie elementy
Dosucha pretrite zariadenie len vlhkou handričkou. Nepoužívajte kefky
a brúsne čistiace prostriedky, pretože môžu zničiť vonkajšie povrchy.
Čistenie parnej trysky
Udržanie v čistote parnej trysky je dôležité pre zaistenie maximálnej
schopnosti funkcie pary. Navrstvenie, napr. zoschnutého mlieka na tryske,
zníži jej schopnosť výroby pary a napeňovania.
Dôležité: Okamžite po každom použití dosucha pretrite trysku vlhkou handričkou a prepláchnite malym množstvom pary.
V prípade, keby mlieko zaschlo na parnej tryske, oviňte trysku čistou vlhkou
handričkou, otočte trysku nad misku na odkavapkávanie a zapnite paru na
cca 10 sekúnd (52). Potom nechajte handričku na tryske cez cca 5 minút
do jej nasiaknutia. Opakujte tento postup, keď zašpinenie ďalej ostáva.
Dôležité: Nemožno čistiť parnú trysku pomocou brúsnych prostriedkov,
pretože môže poškodiť trysku.
V prípade, keby parná tryska bola ďalej zapchatá, je spolu s prístrojom
dodaný čierny pretkávací čistiaci prístroj umiestnený na podklade pod nádržkou na vodu (49) (53).
Pretkávací čistiací prístroj vložte do otvoru v spodnej časti trysky (54).
V prípade, keby parná tryska bola ďalej zapchatá, odskrutkujte koncovku
parnej trysky. Opakovane vyčiste trysku používajúc čierny pretkávaci čistiaci prístroj a potom ju prepláchnite tečúcou vodou.
ODVÁPŇOVANIE
Kameň to povrchová usadenina minerálov, ktorý sa prirodzene vykytuje
na všetkých zariadeniach, spojených so zohrievaním vody. Preto prístroj
bude vyžadovať periodicke odvápňovanie.
Pozor: Odstraňovanie vodného kameňa z espressa vykonajte aspoň
raz v priebehu 3 mesiacov. Na poruchy, ku ktorým dôjde v dôsledku neodstránenia vodného kamenia zo spotrebiča, sa záručne podmienky
nevzťahujú.
Roztoky na odstránenie vodného kameňa
Tradične sa na odstránenie vodného kameňa z espressa používajú tieto
prostriedky:
● Roztok kyseliny citrónovej
Rozpusťte 2 lyžice (približne 30 g) kyseliny citrónovej v 1 litry vody.
● Iné špeciálne roztoky alebo tablety na odstránenie vodného kameňa.
Pokyn: V prípade roztokov a tabliet sa riaďte podľa pokynov, ktoré sú uvedené na obale týchto prostriedkov.
GW13-013_v03
Odvápňovanie espresso-kávovaru
Pozor: Presvedčte sa, že prístroj je vypnutý a napájací vodič je vytiahnutý
zo sieťovej zásuvky.
1. Vyberte nádržku na vodu a prepláchnite ju dosucha. Podľa používaného roztoku na odvápňovanie, konajte nasledujúco:
A. Tabletky proti odvápňovaniu espresso – kávovarov
Nalejte do nádržky 1,5l teplej vody a dajte do nej tabletky proti
odvápňovaniu v množstve odporučaným výrobcom. Po rozpustení sa tabletiek (cca 5–7 minút) opakovane nasaďte nádržku.
B. Tekutina na odvápňovanie
Nalejte do nádržky cca 1,5l teplej vody. Pridajte tekutinu na
odvápňovanie v množsvte odporučaným výrobcom a nasaďte
nádržku.
2. V prípade, keby, držiak filtra bol pripevnený v sade hlavy, odstráňte
ho, opatrne prepláchnite pod tečúcou a odložte na bok.
3. Pomocou skrutkovača odskrutkujte filter od spodnej strany sady hlavy.
4. Vyberte filter, podložku, skrutku aj tesnenie a odložte ich na bok, na
bezpečnom mieste.
Dôležité: Davájte pozor, aby ste po demontáže sady hlavy nestratili
filter, podložku, skrutku a tesnenie.
5. Pomocou malej jemnej kefky vyčiste oblasť sparovania hlavy, odstraňujúc všetkú použitú zomletú kávu.
6. Pod sadou hlavy postavte dostatočne veľkú nádobu.
7. Zasuňte zástrčku napájacého vodiča na sieťovú zásuvku a zapnite
prístroj stlačením tlačidla POWER.
Pozor: Pamätajte, že keď bliká podsvetlenie tlačidla POWER, to znamená, že prístroj je v stave dosahovania teploty práce. Keď prístroj
získa potrebnú teplotu podsvetlenie tlačidla POWER prestane blikať
a bude svietiť stálym svetlom. Zároveň stálym svetlom sa zasvietia
vonkajšie okraje okolo každého z tlačidiel MANUAL, jednotného espresso
a dvojitého espresso
.
8. Stlačte tlačidlo MANUAL a dovoľte, aby polovica roztoku na odvápňovanie pretiekla cez sadu hlavy.
Dôležité: V dôsledku zafungovania bezpečnostného systému (obmedzenie do 250 ml), užívateľ musí niekoľkokrát stlačiť tlačidlo MANUAL, aby vyprázdniť nádržku na vodu z polovice roztoku.
Pozor: Podľa veľkosti nádržky pod sadou hlavy, nevyhnutné môže
byť jej vyprázdnenie počas tohto procesu.
9. Po prietoku cca polovice roztoku stlačte tlačidlo MANUAL zastavujúc
prietok roztoku.
10. Otočte vypínač regulátora do polohy
a dovoľte na prietok roztoku
cez parnú trysku cez cca 2 minúty.
12. Po 2 minútach zastavte zariadenie stlačením tlačidla POWER.
13. Potom nastavte vypínač pary do polohy 0.
14. Nechajte prístroj na cca 10–15 minút, aby zafungoval roztok na
odvápňovanie.
15. Potom stlačte tlačidlo POWER. Prístroj bude zapnutý.
16. Stlačte tlačidlo MANUAL a dovoľte, aby ďalšia časť roztoku na odvápňovanie pretiekla cez sadu hlavy.
Pozor: Celý čas pamätajte o bezpečnostnom systéme.
16. Opakovane stlačte tlačidlo MANUAL zastavením prietoku roztoku.
17. Otočte vypínač do polohy
a dovoľte na prietok roztoku cez parnú
trysku cez cca 3–4 minúty.
18. Po tejto dobe nastavte vypínač regulátora pary do polohy 0.
19. Aby zakončiť celý proces odvápňovania ešte raz stlačte tlačidlo MANUAL, aby ostatná, posledná časť roztoku pretiekla cez sadu hlavy.
Pozor: Celý čas pamätajte o bezpečnostnom systéme.
20. Odstráňte a vyprázdnite nádoby náchadzajúce sa pod hlavou a parnou tryskou. Po vyprázdnení opakovane ich postavte pod hlavou
a parnou tryskou.
21. Vyberte nádržku na vodu zo zariadenia a dôkladne prepláchnite pod
tečúcou vodou a presvedčte sa, že boli odstránené všetky stopy roztoku. Naplňte nádržku čistou vodou a nasaďte ju do prístroja (1) 2) (3)
(4) (5).
22. Konajúc v súlade s pokynmi, ako pri odvápňovaní, prelejte cez hlavu
a parnú trysku 2 plné nádržky čistej vody.
Pozor: Celý čas pamätajte o bezpečnostnom systéme.
Pozor: Podľa veľkosti nádržky pod hlavou na sparovanie, bude nevyhnutné jej vyprázdnenie počas tohto procesu.
23. Po zakončení odstráňte nádržku spod sady hlavy a dôkladne pretrite
celú sadu hlavy.
24. Opatrne do hlavy montujte gumové tesnenie, filter a vložku, v opačnom poradí do ich demontáže. Skrutkovačom úplne priskrutkujte pripevňovaciu skrutku.
25. Naplňte nádržku čerstvou vodou a nasaďte ju do prístroja. Zariadenie
je schopné ďalšej prevádzky
33
MOŽNÉ PORUCHY PRI PREVÁDZKE KÁVOVARU
PORUCHA
Káva tečie z boku držiaku filtra
Káva netečie
MOŽNÁ PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Držiak filtra nie je primerane pripevnený alebo nie je dostatočne
priskrutkovaný.
Presvedčte sa, že držiak je správne uložený v sade hlavy a úplne
priskrutkovaný. Viď Príprava espressa – str. 30.
Na okraji vložky filtra je použitá káva.
Vyčiste okolo horný okraj filtra a dosucha vytierajte hlavu z kávy.
Hlava na prípravu je zašpinená.
Vytierajte hlavu vlhkou handričkou.
Hlava je poškodená.
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebené.
Kontaktujte sa sv autorizovaným servisným strediskom.
Nie je voda v nádržke na vodu.
Naplňte nádržku vodou.
Nádržka na vodu nie je správne inštalovaná.
Nadol stlačte nádržku na vodu, aby sa presvedčiť, či je správne
osadená.
Vypínač je nastavený v inej polohe, napr.
Presvedčte sa, či vypínač regulácie je v polohe 0.
.
Filter na hlave môže byť zapchatý.
Viď Odvápňovanie – str. 33.
Vyprázdnite filter a prepláchnite ho pod tečúcou vodou. HandričFilter na kávu je zapchatý. Káva je príliš drobno zomletá alebo píliš kou pretrite hlavu na sparovanie. Sivým pretkávacím čistiacim
silne stlačená.
prístrojom vyčiste otvory filtra a opakovane naplňte kávou zľahka
pritlačajúc.
Káva pretieka kvápkami
Káva je zomletá príliš jemne alebo príliš silne stlačená .
Pokiaľ používaté príliš jemne zomletú kávu, netlačte ju príliš silne.
V zariadení je usadenina vápnika.
Viď Odvápňovanie – str. 33.
Zomletá káva je príliš stará.
Používajte čerstvú kávu. Po otvorení kávy presvedčte sa, že ju
uschovávate v tesne uzavretej nádobe.
Espresso nemá charakteristickú Káva nie je dostatočne silne stlačená.
penu
Káva je príliš hrubo zomletá.
Držiak sa uvoľnil počas výroby
kávy
Káva je studená
Chýba para z parnej trysky
Nedostatočné množstvo napeneného mlieka
Šálky sú nerovnomerne
naplňované
Espresso má zlú chuť
Pumpa je nezvyklo hlučná
Prístroj nefunguje
Silnejšie stlačte zomletú kávu.
Používajte vhodne zomletú kávu alebo zmeňte značku kávy.
Nedostatočné množstvo kávy v filtri.
Viď Príprava espressa – str. 30.
Káva je stlačená príliš silne.
Jemnejšie stlačte zomletú kávu.
Zomletá káva je príliš jemná.
Používajte hrubšie zoletú kávu.
Držiak filtra nie je príliš silne osadený, pretože nebol dostatočne
silne priskrutkovaný.
Presvedčte sa, že držiak filtra je správne založený a úplne priskrutkovaný v hlave.
Viď Príprava espressa – str. 30.
Na okraji vložky držiaku je použitá káva.
Vyčiste okolo horný okraj filtra a dosucha pretrite hlavu z kávy.
Hlava na prípravu je znečistená.
Pretrite hlavu vlhkou handričkou.
Hlava je poškodená.
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebené.
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Šálky, filtre alebo hlava filtra je studená.
Pred výrobou kávy zohrejte šálky, filtre a držiak.
Viď Príprava espressa – str. 30.
Počas prípravy cappuccina alebo latte, nie je mlieko dostatočne
zohrievané.
Kontrolujte, či mlieko je správne zohrievané počas napeňovania.
Presvedčte sa, či mlieko nebolo uvedené do varu. Viď Príprava
napeneného mlieka – str. 30.
Parná tryska je blokovaná.
Viď Údržba a čistenie – str. 33.
Mlieko nie je čerstvé.
Kontrolujte, či mlieko je čerstvé.
Teplota mlieka je príliš vysoká.
Presvedčte sa, či mlieko pred použitím je primerane ochladené.
Kanvica.
Pre získanie najlepších výsledkov počas napeňovania, použijte
pripojenú kanvicu z nehrdzavejúcej ocele a podľa možnosti pred
použitím ochlaďte ju alebo prepláchnite studenou vodou.
Parná tryska je blokovaná
Viď Údržba a čistenie – str. 33.
Mlieko bolo uvedené do varu.
Skuste opakovane použiť čerstvé, ochladené mlieko.
Nerovnomerné naplňovanie alebo prerušované tiečenie kávy.
Presvedčte sa, či káva je rovnomerné stlačená a kontrolujte, či nie
sú prekážky v prietoku z výstupných otvorov v hlave na pripevnenie filtra.
Poškodená priehradka v držiaku filtra.
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Bol použitý nevhodný druh kávy.
Vyskušajte iné druhy kávy.
Po odvápňovaní prístroj nebol dostatočne vypláchnutý
Prepláchnite zariadenie plnou nádržkou na vodu aż k jej vyprázdnení pred výrobou nasledujúcej kávy.
V nádržke nie je voda.
Naplňte nádržku vodou.
Nádržka na vodu nie je správne nasadená.
Kontrolujte či nádržka na vodu je správne nasadená.
Filter v hlave na výrobu môže byť zapchatý.
Vyberte hlavu filtra a vyčiste hlavu sady. Viď Údržba a čistenie
– str. 33.
V prístroji sú usadeniny kameňa.
Viď Odvápňovanie – str. 33.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové
zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA
spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov
u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
34
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané
poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM
ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku
použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW13-013_v03
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti
Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük
megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A KÁVÉFŐZŐRŐL
A kávéfőző kitűnő ízű és aromás kávé főzésére alkalmas, mivel a kávéfőzéshez szükséges megfelelő hőmérsékletű, 92–94°C-os vizet biztosít.
A kávéfőző olyan kialakítású, hogy a kávéfőzésre vagy a tej habosításához
szükséges gőz képzésére kész állapotát figyelemmel lehessen kísérni.
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A KÁVÉFŐZŐ BIZTONSÁGOS ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Olvassa el figyelmesen és őrizze meg a készülékhez csatolt használati
utasítást.
A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre helyezze.
A kávéfőzőt ne használja üres víztartállyal. A tartályt csak tiszta, hideg
vízzel töltse fel. Ügyeljen a tartály maximális űrtartalmára, ami 2,1l.
A szűrőtartót sohasem távolítsa el a kávé főzése vagy a forró víz kiengedése alatt, mivel a berendezés magas nyomás alatt áll. A szűrőtartó eltávolítása a fenti műveletek végzése alatt forrázási vagy egyéb
sérülést okozhat.
A gőzfúvóka a tej habosítása során és a víz engedése alatt felforrósodik. Megérintése égési sérülést okozhat, ezért a gőzfúvókával kerülni
kell bármiféle közvetlen kapcsolatot.
A kávéfőző tisztítása előtt mindig, de akkor is, ha a kávéfőzés alatt
valamilyen rendellenességet tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és
a hálózati dugóját húzza ki a konnektorból.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó kábel ne érjen a készülék forró
részeihez, beleértve a csésze melegítő lapját valamint a gőzfúvókát is.
Ne tegye a kezét közvetlenül a gőzsugár, a forró víz vagy a kifolyó kávé
alá, mivel az forrázási vagy egyéb sérülést okozhat.
Mindig kapcsolja ki a készüléket (POWER nyomógomb) mielőtt a hálózati dugót a konnektorba dugja vagy abból kihúzza. A hálózati dugót mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, ne pedig a kábelt húzva.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja valamint a tisztítása
előtt a hálózati csatlakozó kábelt mindig húzza ki a konnektorból.
Ne használja a kávéfőzőt hosszabító kábellel, kivéve, ha a hosszabítót
villanyszerelő vagy a szervíz dolgozója ellenőrizte.
A készüléket minden esetben földelt (kizárólag váltóáramú) konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek a feszültsége megegyezik a készülék
névleges adattábláján megadott értékkel.
A kávéfőzőt csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
A készüléket ne tegye olyan helyre, ahol magas hő, láng, elektromos hősugárzó vagy forró sütő hatásának van kitéve. Ne tegye más
készülékre sem.
A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy ne lógjon le az asztal vagy polc
éles széléről, vagy éppen forró felületet érintsen.
Az elektromos készüléket ne használja, ha az szemmel láthatólag
sérült, a hálózati csatlakozó kábele sérült, amennyiben leesett vagy
más károsodás érte. Ha annak a gyanúja merül fel, hogy a készülék
megsérült, ellenőrzését, javítását, beállítását csak a szervíz szakképzett dolgozója végezheti el.
A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
Figyelmeztetés: A víztartálynak a használat közben zárt állapotban
kell lennie.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással
nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy
külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Győződjön meg arról, hogy a fenti utasításokat megértette-e.
MŰSZAKI ADATOK
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A készülék teljesítménye: 1050 W 230 V feszültségnél.
A víztartály térfogata: 2,1 l.
A kávéfőző az I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ami azt jelenti, hogy a készülék hálózati csatlakozó vezetéke és dugója földeléssel rendelkezik.
A kávéfőző az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
GW13-013_v03
1. Melegítő lap
Összesen 9 kávéscsésze előmelegítésére alkalmas.
2. Vezérlő panel
A kávéfőzés készenléti állapotát mutató egyszerű kezelésű vezérlő
panel.
A MANUAL nyomógombok, a szimpla eszpresszó
, a dupla eszpreszó
, PROGRAM valamint a bekapcsolást jelző lámpa.
3. Főzőfej
4. Szűrőtartó
5. Vízszintjelző
A csepptálca vízszintjelzője annak telítettségi szintjét mutatja. A mutató felső része a könnyebb leolvasás érdekében piros színű csíkkal
rendelkezik.
6. Mérőkanál
7. Kávétömörítő
8. 2,1l térfogatú víztartály
A víztartály felfelé kivehető, hogy megtöltése könnyebb legyen.
9. Beállító gomb
Balra fordítva – forró víz a fúvókából, jobbra fordítva – gőz
a fúvókából.
10. Gőzfúvóka
11. Tartozék a tej habosításához
A gumiból készült kiegészítő tartozék olyan kiképzésű, hogy a tejből
néhány másodperc alatt könnyen sűrű, homogén habot képezzen.
Mindig használja a tej habosításához.
12. Hely a magas falú csészéknek
A szűrőtartó és a csepptálca közötti hely még a magas falú csészék
elhelyezésére is alkalmas.
13. Kivehető csepptálca
A csepptálca és csepegtető rács a könnyebb tisztításuk érdekében
kivehetők.
14. Tapadókorongos gumi lábak
Biztosítják a készülék stabil elhelyezését és meggátolják annak elcsúszását vagy az asztallap karcolását.
15. Szűrőszita 1 csészéhez
16. Szűrőszita 2 csészéhez
17. 500 ml-es bögre
35
A VEZÉRLŐ PANEL KEZELÉSE
POWER Be-/Ki-kapcsológomb
A szimpla eszpresszó céljából a készülék 60 ml kávé töltésére van
beprogramozva.
A szimpla eszpresszó
gombjának a benyomása után a MANUAL gombok körüli és a dupla eszpresszó
gombjának a megvilágítása kialszik és megkezdődik a kávé töltése. Ekkor csak a POWER és a szimpla
eszpresszó
nyomógombjai világítanak.
Figyelem: A töltési folyamat leállítása céljából a szimpla eszpresszó
nyomógombjának az újbóli megnyomására nincs szükség. A kávéfőző
a töltést automatikusan leállítja.
DUPLA ESZPRESSZÓ
Kapcsolja be a kávéfőzőt a POWER gomb megnyomásával. A POWER
gomb alatti jelzőlámpa piros színnel felgyullad. Ugyanakkor a POWER
gomb peremének a megvilágítása villogni kezd, arról informálva, hogy
a kávéfőző a kívánt hőmérséklet elérésének az üzemmódjában van.
Figyelem: A kávéfőző bekapcsolása előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék
oldalán található gomb a 0 (kikapcsolt) helyzetben van-e.
Amikor a POWER gomb megvilágítása már nem villog tovább, hanem
folyamatosan világít, ez azt jelenti, hogy a kávéfőző az eszpresszó kávé
főzésére kész. Ugyanakkor folyamatosan kezdenek világítani a MANUAL
gombok, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok
peremei is.
A dupla eszpresszó
funkciója két adag eszpresszó kávé automatikus készítését biztosítja.
Tanács: A dupla eszpresszó készítéséhez használja a szűrőszitát 2 csészéhez (a nagyobbat).
Abban a pillanatban, amikor a kávéfőző felmelegszik és a MANUAL gombok, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok ún.
külső peremei folytonosan világítanak, nyomja meg a dupla eszpresszó
nyomógombját. Ez az eszpresszó kávénak a 2 csészébe történő töltését automatikusan beindítja majd leállítja, mindkettőbe 60 ml-t
töltve.
A dupla eszpresszó
gombjának a benyomása után a MANUAL
gombok körüli és a szimpla eszpresszó
gombjának a megvilágítása
kialszik és megkezdődik a kávé töltése. Ekkor csak a POWER és a dupla
nyomógombjai világítanak.
eszpresszó
Figyelem: A töltési folyamat leállítása céljából a dupla eszpresszó
nyomógombjának az újbóli megnyomására nincs szükség. A kávéfőző
a töltést automatikusan leállítja.
Figyelem: Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a POWER gomb peremének a megvilágítása villog, azt jelenti, hogy a kávéfőző még nem érte
el a megfelelő hőmérsékletet. Csak a folyamatos megvilágítás jelenti azt,
hogy a kávéfőző használatra kész. A kávéfőző kikapcsolása céljából elegendő a POWER gombot megnyomni.
MANUAL NYOMÓGOMB
A MANUAL nyomógomb lehetővé teszi a kávéfőzőből a kávé kifolyási
folyamatának a teljeskörű ellenőrzését. Abban a pillanatban használja,
amikor a kávéfőző felmelegedik, a MANUAL gombok, a szimpla eszpreszszó
és dupla eszpresszó
gombok peremének a megvilágítása
pedig folytonos. A MANUAL gomb megnyomása után azonnal a szimpla
eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok peremének a megvilágítása kialszik. Egyedül a POWER és MANUAL gombok lesznek megvilágítva. Ebben a pillanatban a kávé elkezd kifolyni.
PROGRAM NYOMÓGOMB
A PROGRAM funkció a felhasználónak lehetővé teszi az eszpresszó töltési idejének a beállítását. Ennek köszönhetően a felhasználó egyéni ízlésének megfelelően lehet szabályozni a főzött kávé erősségét. A PROGRAM
(programozási) funkció alkalmazása – ld. A KÁVÉFŐZŐ PROGRAMOZÁSA (11. old.).
A PROGRAM funkció beindítása után a MANUAL gomb peremének
a megvilágítása kialszik. Ekkor a POWER, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
valamint a PROGRAM gombok fognak
világítani.
A MANUAL gomb ismételt megnyomása a kávé kifolyását leállítja.
Figyelem: Ha a MANUAL gomb nincs megvilágítva, a POWER gomb pereme pedig villog, azt jelenti, hogy a kávéfőző még nem érte el a megfelelő
működési hőmérsékletét.
SZIMPLA ESZPRESSZÓ
A szimpla eszpresszó
funkciója egy adag eszpresszó kávé automatikus készítését biztosítja.
Tanács: A szimpla eszpresszó készítéséhez használja a szűrőszitát 1 csészéhez (a kisebbet).
Abban a pillanatban, amikor a kávéfőző felmelegszik és a MANUAL gombok, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok ún.
külső peremei folytonosan világítanak, nyomja meg a szimpla eszpresszó
gombját. Ez az eszpresszó kávénak az 1 csészébe történő töltését
automatikusan beindítja majd leállítja.
36
GW13-013_v03
A KÁVÉFŐZŐ RÖVID KEZELÉSI UTASÍTÁSA
Az alábbiakban bemutatott ábrák célja az, hogy a kávéfőző használatához segítséget nyújtsanak Önöknek. Minden ábra számmal van jelölve. A kezelési
utasítás tartalmi részében ezekre az ábrákra való utalások fordulnak elő, vagyis számozásuk a könnyebb és kényelmesebb tájékozódást szolgálja.
Például: Töltse meg a víztartályt (1) (2) (3) (4) (5) hideg vízzel – nem ásványvízzel.
Minden egyes esetben, ha Önök ezekkel a számokkal találkoznak, ismerkedjenek meg a nekik megfelelő ábrákkal.
A kávéfőző üzembehelyezése előtti előkészület – a rendszer öblítése
Nyissa ki a víztartály fedelét.
Töltse meg hideg vízzel és csukja le a fedelet.
Vagy vegye ki a víztartályt.
Töltse meg hideg vízzel.
Tegye be a víztartályt és csukja le a fedelet.
Nyomja meg a POWER gombot, hogy a készüléket
bekapcsolja.
Amikor a vezérlő panelen megvilágítódnak a POWER,
,
nyomógombok, a kávéfőző
MANUAL,
használatra kész.
A csészék felmelegítése a melegítő lapon.
Válassza ki a megfelelő szűrőt és helyezze
be a tartóba.
Helyezze be a szűrőtartót a főzőfejbe.
Figyelem: A szűrőtartó füleinek a főzőfej nyílásaiba kell
illeszkedniük.
A szűrőtartót fordítsa el jobbra, ütközésig.
A kifolyó nyílások alá helyezzen egy nagy edényt.
Nyomja meg a MANUAL gombot és eresszen át kb.
0,5l vizet. A MANUAL gomb ismételt megnyomásával
állítsa le a víz folyását (a szivattyút).
GW13-013_v03
37
Eszpresszó kávé készítése
Válassza ki a megfelelő szűrőt és tegye be a tartóba.
Fogja meg a szűrőtartót és öblítse át vízzel, hogy
felmelegedjen.
A szűrőszitába szórjon finomra őrölt kávét.
A kávét nyomkodja le.
Törölje le a szűrő peremét és távolítsa el a kávéőrlemény apró szemcséit róla.
A szűrőtartót helyezze be a főzőfejbe.
Figyelem: A szűrőtartó füleinek a főzőfej nyílásaiba kell
illeszkedniük.
A szűrőtartót fordítsa el jobbra, ütközésig.
A szűrőtartó kifolyó nyílásai alá tegye be a csészéket.
Nyomja meg a MANUAL gombot.
Ebben a pillanatban megindul a kávé töltése.
A MANUAL gomb ismételt megnyomása a kávé
töltésének a leállítását okozza.
Nyomja meg a szimpla eszpresszó
.
gombját. Ebben a pillanatban megindul a kávé töltése.
A 60 ml-es csésze megtöltése után a kávéfőző a kávé
töltését automatikusan leállítja.
Nyomja meg a dupla eszpresszó
gombját.
Ebben a pillanatban megindul a kávé töltése. A két
120 ml-es csésze megtöltése után a kávéfőző a kávé
töltését automatikusan leállítja.
Vegye ki a szűrőtartót azt balra fordítva és lefelé húzva.
A szűrőtartóból szórja ki a használt kávét.
38
GW13-013_v03
A tej habosítása
Kapcsolja ki a gőzt a beállító gombnak a 0 helyzetbe
történő elfordításával.
A gőzfúvókát tolja a készülék oldalára és a fúvókára
helyezze fel a tej habosításának tartozékát.
A gőzfúvókát helyezze be a tejbe kb. 1 cm mélyen,
majd ismét indítsa be a gőzadagolást a gombbal –
pozíció.
A kancsót döntse meg úgy, hogy a gőzfúvóka a kancsó
„csőrében” legyen és a gőzfúvókát helyezze egy kicsit
a tej felszíne alá.
Emelje fel a kancsót úgy, hogy a gőzfúvóka a tej
közepén legyen.
Zárja el a gőzt a beállító gombnak a 0 pozícióba való
elfordításával (kikapcsolás).
Húzza le a tej habosítására szolgáló tartozékot és
mossa el meleg, mosogatószeres vízben. A gőzfúvókát
törölje meg nedves ruhával, majd kis mennyiségű
gőzzel öblítse át.
Tegyen egy edényt a fúvóka alá és öblítse ki a fúvókát,
majd a beállító gombot az óramutató járásával megpozíciójáig.
egyező irányban fordítsa el a gőz
Forró/forrásban lévő víz
A csészét tegye a gőzfúvóka alatti csepptálcára és
indítsa be a forró víz funkcióját, a beállító gombot a
pozíciójába fordítva.
Zárja el a forró vizet a gombnak a kikapcsolást jelentő 0
helyzetbe való elfordításával.
A gőz/forró víz fúvókáját hagyja a csepptálca felett.
A szűrőszitába szórjon finomra őrölt kávét.
A kávét nyomkodja le.
Programozás
Válassza ki a megfelelő szűrőt és tegye be a tartóba.
GW13-013_v03
39
A szűrőtartót helyezze be a főzőfejbe.
Figyelem: A szűrőtartó füleinek a főzőfej nyílásaiba kell
illeszkedniük.
A szűrőtartót fordítsa el jobbra, ütközésig.
Nyomja meg a szimpla eszpresszó
gombját.
Ebben a pillanatban megindul a kávé töltése. Amikor
a felhasználó igénye szerinti mennyiségű kávé kifolyik,
a töltés leállítása céljából ismét nyomja meg a
gombot.
gombját.
Nyomja meg a dupla eszpresszó
Ebben a pillanatban megindul a kávé töltése. Amikor
a felhasználó igénye szerinti mennyiségű kávé kifolyik
a 2 csészébe, a töltés leállítása céljából ismét nyomja
gpmbot.
meg a
Nyomja meg a PROGRAM nyomógombot.
Tisztítás
Vegye ki a csepegtető rácsot.
Vegye ki a csepptálcát, mosogassa el, majd helyezze
vissza.
Ellenőrizze, hogy a műanyag betét a csepptálcán
a megfelelő helyen legyen.
Vegye ki a víztartályt.
A víztartály alatt a készülék fenekén két tisztítótű található – a kávé szűrőszitájának – szürke színű valamint
a gőzfúvókának – fekete színű – a tisztításához.
A szürke tisztítótű segítségével tisztítsa meg a kávé
szűrőszitájának a nyílásait.
A gőzfúvókára csavarjon egy nedves ruhadarabot, majd
kapcsolja be a gőzt 10 másodpercre.
Vegye elő a gőzfúvókának a tisztítására szolgáló
fekete tisztítótűt.
A tisztítótűt dugja be alulról a gőzfúvóka nyílásába.
40
GW13-013_v03
A KÁVÉFŐZŐ ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLAT
ELŐTT (LEÍRÁS)
1. Tegye a kávéfőzőt száraz és stabil helyre.
2. Ellenőrizze, hogy a csepptálca és a csepegtető rács a helyükön
vannak-e.
3. Töltse meg a kávéfőző víztartályát vízzel.
A víztartály kétféle módon tölthető meg vízzel:
a) Emelje fel a kávéfőző felső részében található víztartály fedelét
(1) és pl. kancsóból, töltse meg friss hideg vízzel vagy szűrt vízzel (2), majd csukja le a fedelet.
b) Lehetőség van a víztartály kivételére is és megtöltésére friss vízzel. Ebből a célból emelje fel a fedelet és fogantyúként használva húzza ki a víztartályt (3). Ezután töltse meg friss hideg vízzel
vagy szűrt vízzel (4). Tegye vissza a víztartályt és csukja be a fedelet (5).
4. A hálózati kábelt csatlakoztassa a 230V feszültségű váltóáramú konnektorhoz. Nyomja meg a POWER gombot, hogy a kávéfőzőt beindítsa
(6). Felgyullad a POWER gomb alatti piros lámpa és a POWER gomb
peremének megvilágítása villogni kezd, arról informálva, hogy a kávéfőző be van kapcsolva és a vizet melegíti. Amikor a POWER gomb
megvilágítása már nem villog tovább, hanem folyamatosan világít, azt
jelenti, hogy a kávéfőző az eszpresszó kávé főzésére kész. Ugyanakkor folyamatosan kezdenek világítani a MANUAL gombok, a szimpla
eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok peremei is (7).
Figyelem: A kávéfőző bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kávéfőző oldalán lévő beállító gomb a 0 (kikapcsolt) helyzetben
legyen.
5. A csészéket vagy más edényeket tegye a melegítő lapra (8).
Figyelem: A készülék első használatakor, vagy ha a készüléket hoszszabb ideig nem használta, a kávéfőző átöblítése különösen fontos.
6. Ebből a célból a tartóba tegye be a szűrőt egy vagy két csésze számára (9). Helyezze be a szűrőtartót a kávéfőző fejbe (10) (11).
7. Helyezzen be egy megfelelő nagyságú edényt a két kifolyó nyílás alá (12).
8. Ellenőrizze, hogy a kávéfőző az eszpresszó módban van-e, azaz
folyamatosan világítanak-e a POWER, MANUAL gombok, a szimpla
eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok külső peremei.
Tanács: Nem szabad elfelejteni, hogy hogy amikor POWER gomb
peremének a megvilágítása villog, azt jelenti, hogy a kávéfőző még
nem kész a működésre. Csak a POWER, MANUAL gombok peremének, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gomboknak a megvilágítása jelzi azt, hogy a kávéfőző működésre kész.
9. Nyomja meg a MANUAL gombot (13) és az összes vizet engedje kifolyni a tartályból.
Figyelem: A biztonsági rendszer működésbe lépésének következtében (250 ml-es korlátozás), a víztartály kiürítésének a céljából a felhasználónak többször is meg kell nyomnia a MANUAL gombot.
ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE (LEÍRÁS)
Ha zamatos kávét akar kapni, ajánlatos a csészét, a szűrőtartót és a szűrőszitát az alábbi módon előmelegíteni:
A szűrőtartó és szita előmelegítése
1. Töltse meg a víztartályt (1) (2) (3) (4) (5) hideg vízzel és indítsa be
a készüléket (6).
2. Válassza ki a megfelelő szűrőt és helyezze be a a tartóba (9) (14)
(10) (11).
Tanács: Egy adag (egy csésze) kávéhoz a kisebb szűrőt használja,
a nagyobbikat két adag kávéhoz.
3. Fogja kezébe a szűrőtartót, tartsa a főzőfej alá és öblítse át vízzel,
a MANUAL gombot megnyomva, hogy a víz elkezdjen folyni. Az öblítési folyamat leállítása céljából nyomja meg ismét a MANUAL gombot (15).
4. Várja meg, hogy a szűrőtartó megszáradjon.
Az edények előmelegítése
5. Ha a készülék hosszabb ideje be van kapcsolva, a melegítő lapon
végezze el a csésze/üvegedény előmelegítését, ez segít abban, hogy
a főzött kávé habos maradjon (8).
6. A csészéket is fel lehet melegíteni, mégpedig forró vízzel megtöltve
őket (12) (13). Nyomja meg a MANUAL gombot, hogy a víz elkezdjen
folyni. A folyamat leállítása céljából nyomja meg ismét a MANUAL
gombot. Öntse ki a csészékből a forró vizet.
Kávé készítése
7. Ellenőrizze, hogy a tartályban van-e hideg víz. Ha nincs, vagy csak
kevés van, töltse meg a tartályt (1) (2) (3) (4) (5) hideg vízzel és indítsa be a készüléket (6).
8. A mellékelt mérőkanállal szórja be a finomra őrölt kávét a szűrőbe (16).
9. A mérőkanál másik oldalával (a lapos felületével) könnyedén nyomkodja le a kávét (17) 90 fokos fordulattal, hogy az kitöltse a szűrő
alját. Ez azt eredményezi, hogy a kávé tömör lesz.
GW13-013_v03
10. A felesleges kávét szórja ki, hogy az a szűrő peremével egy szintbe
essen (18).
Fontos: Vigyázzon arra, hogy a szűrőben ne legyen túl nagy mennyiségű kávé.
Tanács: A kávé adagolása és annak lenyomkodási mértéke minden
egyes esetben ugyanolyan legyen. A kávészemek őrlési fokától függ
a készített kávé kifolyási ideje. Minél finomabbra van a kávé darálva,
annál rövidebb a kifolyási idő.
Tanács: Ügyeljen arra, hogy a kávé lenyomkodása során a mérőkanál lapos része száraz legyen. Ha nedves, a kávéőrlemény darabkái
összeragadhatnak.
Figyelem: A túl finomra őrölt kávé a szűrő nyílásainak az eldugulását
okozhatja, ezáltal megakadályozva a kávé átfolyását.
11. Helyezze be a szűrőtartót a főzőfejbe és fordítsa el jobbra, ütközésig
(19) (20).
12. Tegye a csészéket a tartó alatti kifolyó nyílások alá (21).
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a kávéfőző működésre kész állapotban
van-e, azaz folyamatosan világítanak-e a POWER, MANUAL gombok, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok
külső peremei.
13. A kávé kézi kiengedésének megkezdése céljából (ez az eszpresszó
kávé töltési időhosszának a teljeskörű ellenőrzését biztosítja), nyomja
meg a MANUAL gombot. A kávé kézi töltésének a leállítása céljából
nyomja meg ismét a MANUAL gombot (22).
14. A kávé (korábban beprogramozott) automatikus töltésének a beindítása céljából nyomja meg a
gombot (23) (1 csésze kiválasztása
esetén) vagy a
gombot (24) (2 csésze kiválasztása esetén).
A csészék megtelése után a kávéfőző automatikusan leáll.
Tanács: Az ideális kávé sötét, karamell-színű, pirosas csillogással.
Ez nagy mértékben a felhasznált kávé minőségétől függ. Mindig frissen főzött, forró kávét szolgáljon fel.
A kávéfőző kezelése a kávé főzése után
15. A szűrőtartót fordítsa el balra és vegye ki a főzőfejből (25).
16. A szűrőből szórja ki a használt kávét (26).
Tanács: A kávéfőző minden egyes használata után ajánlatos a főzőfejet kevés vízzel átöblíteni a szűrőtartónak a főzőfejből való kivétele
után. Ez azt eredményezi, hogy a főzőfej alsó részére tapadt szemcsemaradványok eltávoznak belőle, továbbá biztosítja a megfelelő hőmérsékletet a következő eszpresszó kávé főzéséhez. Ebből a célból nyomja meg a MANUAL gombot és eresszen át egy kis vizet az edénybe.
A HABOSÍTOTT TEJ KÉSZÍTÉSE (LEÍRÁS)
A tej habosításához a gőz funkciót kell alkalmazni. A gőznek két szerepe
van. Először is a tejet felmelegíti. Másodszor pedig a gőz a tejet levegővel
keveri el, ami finomságot, bársonyosságot kölcsönöz neki.
A kávé főzéséhez hasonlóan, a tej habosítása során a legjobb eredmény
egy bizonyos idő elteltével, a felhasználó által szerzett tapasztalatok függvényében érhető el.
Tanács: Ne felejtse el, hogy a kávé a kávétartalmú italok alapvető eleme,
a tej csak adalék.
Figyelem: Ajánlatos előbb az eszpresszó kávét elkészíteni és csak azután
habosítani a tejet.
Figyelem: A tej habosítása előtt ellenőrizze, hogy a kávéfőző működésre
kész állapotban van-e, azaz folyamatosan világítanak-e a POWER, MANUAL gombok, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok külső peremei.
1. Ellenőrizze, hogy a tartályban van-e hideg víz. Ha nincs, vagy csak
kevés van, töltse meg a tartályt (1) (2) (3) (4) (5) hideg vízzel.
2. A csészék száma vagy a tejeskancsó mérete alapján határozza meg
a szükséges tej mennyiségét.
Tanács: Ne felejtse el, hogy a tej térfogata a habosítás során növekszik.
3. Öntse be a hideg, vagy lehűtött tejet a rozsdamantes acélból készült
tejeskancsóba, annak 1/2 – 2/3 részéig töltve.
Tanács: A rozsdamentes acélból készült tejeskancsót a hűtőszekrényben tárolja, hogy a tej jól le legyen hűtve. A tejeskancsóra a használata előtt ne engedjen meleg vizet.
4. Tegyen a gőzfúvóka alá egy edényt és öblítse át a fúvókát a beállító gombnak a gőz
pozíciójába való elfordításával (27). A gőzt
a gombnak a 0 helyzetbe történő elfordításával kapcsolja ki (28).
5. A gőzfúvókát tolja a készülék oldalára és a fúvókára helyezze fel a tej
habosításának tartozékát (29).
6. A gőzfúvókát tegye be a tejbe úgy, hogy a fúvóka a tej felszíne alatt
kb. egy centiméterre legyen, majd engedje meg a gőzt a beállító
gombnak a
pozícióba történő elfordításával (30).
7. Döntse meg a kancsót úgy, hogy a gőzfúvóka a kancsó csőrében
legyen és a kancsót engedje lefelé mindaddig, míg a gőzfúvókának
a vége éppenhogy a tej felszíne alatt lesz. Ez beindítja a habosított tej
képzését.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a gőz egyenletes ütemben kerüljön
a tejbe, mert akkor a hab nem fog felesleges légbuborékokat tartal-
41
8.
9.
10.
11.
12.
mazni. E célból a kancsót emelje meg annyira, hogy a gőzfúvóka
mélyebbre kerüljön a tejbe. Ne felejtse el, hogy az ideális hab állaga
lágy, bársonyos.
Abban a pillanatban, amikor a tej felmelegszik és habzani kezd, a tej
szintje a kancsóban megnövekszik. Ha ez bekövetkezik, engedje lefelé a kancsót úgy, hogy a gőzfúvóka mindvégig a tejben legyen (31).
Amikor már hab képződött, emelje fel a kancsót úgy, hogy a gőzfúvóka a tej közepén legyen (32).
Tanács: A szükséges hab mennyisége változni fog, attól függően,
hogy milyen típusú forró italt készítünk. Pl. a cappuccino nagyobb
mennyiségű habot igényel, mint az eszpresszó alapú kávéital, amelyet habosított tejjel szolgálunk fel.
Zárja el azonnal a gőzt, amikor a tej 60–65°C-ra melegszik, a beállító
gombot a 0 helyzetbe fordítva (33).
Tanács: Ha nincs hőmérője, a megfelelő hőfok elérésének a legjobb
mutatója az, hogy a tenyerét a kancsó oldalán nem tudja 3 másodpercnél tovább tartani.
Fontos: Ne forralja fel a tejet.
Vegye ki a kancsót, húzza le a gőzfúvókáról a tej habosításának a tartozékát, amelyet minden egyes használat után el kell mosni mosogatószeres meleg vízben, azért, hogy a nyílásai ne legyenek eldugulva.
Ezután törölje meg egyből tiszta nedves ruhával a gőzfúvókát és a fúvóka végét (34), majd eresszen át rajta egy kis mennyiségű gőzt.
A kancsót kézben tartva üsse annak fenekét óvatosan az asztal lapjához, hogy a légbuborékok eltávozzanak, majd végezzen körkörös
mozdulatokat a kancsóval mindaddig, míg a tej fényes lesz és nam
maradnak benne légbuborékok. Ez lehetővé teszi, hogy a tej és a hab
homogén konzisztenciájú legyen.
A FORRÓ VÍZ FUNKCIÓJA
A forró víz funkciója ideális a long black ital (eszpresszó, forró vízzel hígítva), forró csokoládé készítéséhez, valamint a kancsónak a dugattyús kézi
kávéfőző edényének és a teáskannának a forró vízzel való feltöltéséhez.
Figyelem: A forró víz funkciójának beindítása előtt ellenőrizze, hogy a tej
habosításának a tartozéka le van-e véve a gőzfúvókáról.
1. Töltse meg a víztartályt (1) (2) (3) (4) (5) hideg vízzel.
2. Kapcsolja be a kávéfőzőt (6). A POWER gomb alatti jelzőlámpa piros
színnel felgyullad. Ugyanakkor a POWER gomb peremének a megvilágítása villogni kezd, arról informálva, hogy a kávéfőző a kívánt hőmérséklet elérésének az üzemmódjában van.
3. A gőzfúvókát tolja a készülék oldalára és ellenőrizze, hogy tej habosításának a tartozéka le van-e véve a gőzfúvókáról.
4. Amikor a POWER gomb megvilágítása már nem villog tovább, hanem folyamatosan világít, azt jelenti, hogy a kávéfőző az eszpresszó
kávé főzésére kész. Ugyanakkor folyamatosan kezdenek világítani
a MANUAL gombok, a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gombok peremei is.
5. Tegyen egy csészét vagy edényt a gőz/forró víz fúvókája alá és indítsa be a forró víz funkcióját a beállító gombot az óramutató járásával
ellentétes irányban a
pozícióba fordítva (35).
6. Abban a pillanatban, amikor a csésze vagy az edény a kívánt menynyiségű forró vízzel megtelik, zárja el a forró vizet a beállító gombot
a 0 pozícióba fordítva (36).
7. Vegye ki a csészét vagy az edényt, a fúvókát pedig hagyja a csepptálca fölött (37).
A KÁVÉFŐZŐ PROGRAMOZÁSA
A kávéfőző lehetővé teszi a kávé töltési idejének a programozását, hogy
a felhasználó igényeihez lehessen alkalmazni (főleg a kávé zamatáról és
erősségéről van szó).
A kávéfőző hagyományosan a szimpla eszpresszóra
(60 ml) és dupla
eszpresszóra
(120 ml) lett beprogramozva. Ettől függetlenül a felhasználó saját maga is beprogramozhatja a kávéfőzőt a szimpla eszpreszszóra
vagy a dupla eszpresszó
funkciójára, amit az alábbi módon végezhet el.
5. Nyomja meg a PROGRAM gombot. Az összes gomb megvilágítása
működésbe lép a MANUAL gomb kivételével (43).
6. Helyezzen 1 csészét a csepptálcára úgy, hogy az közvetlenül a főzőfej alatt legyen (43).
7. Nyomja meg a szimpla eszpresszó
gombját és indítsa be az
eszpresszó kávé töltését (44).
8. A szimpla eszpresszó
gomb megnyomása után a MANUAL gomgombjának a megvilágítása kialbok és a dupla eszpresszó
szik, viszont felgyullad a POWER és a szimpla eszpresszó gomb
pereme.
9. Töltsön kávét a kívánt mennyiségben. Amikor a kívánt mennyiséget eléri, ismét nyomja meg a szimpla eszpresszó
gombját. Ez
a kávé töltésének a leállítását okozza. Kettős hangjelzés hallható,
ami a szimpla eszpresszó
funkciójának a készülékbe beprogramozott és általa memorizált új beállítását jelzi. A PROGRAM gomb
megvilágítása villogni kezd.
10. Ezt követően a készülék visszatér a készenléti állapotba.
A dupla eszpresszó
programozása
1. Töltse meg a víztartályt (1) (2) (3) (4) (5) hideg vízzel.
2. Kapcsolja be a kávéfőzőt (6). A POWER gomb alatti jelzőlámpa piros
színnel felgyullad. Ugyanakkor a POWER gomb peremének a megvilágítása villogni kezd, arról informálva, hogy a kávéfőző a kívánt hőmérséklet elérésének az üzemmódjában van.
3. Készítse elő a szűrőtartót. Válassza ki a szűrőszitát 2 csésze számára (38) és tegye be a szűrőszita tartójába (14). A mellékelt mérőkanállal szórja be az őrölt kávét a szűrőbe (39). A kávétömörítő (a mérőkanál másik vége) segítségével nyomkodja le az őrölt kávét (40). Ne
nyomkodja le túl erősen.
Figyelem: Vigyázzon arra, hogy a szűrőben ne legyen túl nagy mennyiségű kávé. A szűrő peremét törölje le és távolítsa el róla a kávét (18).
4. Helyezze be a szűrőtartót a főzőfejbe (41). Ezután a szűrőtartót fordítsa el jobbra, ütközésig (42).
5. Nyomja meg a PROGRAM gombot. Az összes gomb megvilágítása
működésbe lép a MANUAL gomb kivételével (43).
6. Helyezzen 2 csészét a csepptálcára úgy, hogy azok közvetlenül a főzőfej alatt legyenek (43).
7. Nyomja meg a dupla eszpresszó
gombját és indítsa be az
eszpresszó kávé töltését (45).
8. A dupla eszpresszó
gomb megnyomása után a MANUAL
gombok és a szimpla eszpresszó
gombjának a megvilágítása kialszik, viszont felgyullad a POWER és a dupla eszpresszó
pereme.
9. Töltsön kávét a kívánt mennyiségben. Amikor a kívánt mennyiséget
eléri, ismét nyomja meg a dupla eszpresszó
gombját. Ez
a kávé töltésének a leállítását okozza. Kettős hangjelzés hallható,
ami a dupla eszpresszó
funkciójának a készülékbe beprogramozott és általa memorizált új beállítását jelzi. A PROGRAM gomb
megvilágítása villogni kezd.
10. Ezt követően a készülék visszatér a készenléti állapotba.
Visszatérés a gyári beállításra
Az eredeti gyári beállításra való visszatérés céljából az alábbi lépéseket
kell elvégezni:
1. Nyomja meg a PROGRAM gombot.
2. Nyomja meg és kb. 5 másodpercig tartsa együtt benyomva
a MANUAL és PROGRAM gombokat.
3. Kb. 5 másodperc vagy 4 hangjelzés után a PROGRAM gomb külső
peremének a megvilágítása villogni kezd.
4. Engedje ki a MANUAL és PROGRAM gombokat. A kávéfőző viszszatér a szimpla eszpresszó
és dupla eszpresszó
gyári
beállítására.
A szimpla eszpresszó
programozása
1. Töltse meg a víztartályt (1) (2) (3) (4) (5) hideg vízzel.
2. Kapcsolja be a kávéfőzőt (6). A POWER gomb alatti jelzőlámpa piros
színnel felgyullad. Ugyanakkor a POWER gomb peremének a megvilágítása villogni kezd, arról informálva, hogy a kávéfőző a kívánt hőmérséklet elérésének az üzemmódjában van.
3. Készítse elő a szűrőtartót. Válassza ki a szűrőszitát 1 csésze számára (38) és tegye be a szűrőszita tartójába (14). A mellékelt mérőkanállal szórja be az őrölt kávét a szűrőbe (39). A kávétömörítő (a mérőkanál másik vége) segítségével nyomkodja le az őrölt kávét (40). Ne
nyomkodja le túl erősen.
Figyelem: Vigyázzon arra, hogy a szűrőben ne legyen túl nagy mennyiségű kávé. A szűrő peremét törölje le és távolítsa el róla a kávét (18).
4. Helyezze be a szűrőtartót a főzőfejbe (41). Ezután a szűrőtartót fordítsa el jobbra, ütközésig (42).
42
GW13-013_v03
ESZPRESSZÓ KÁVÉ RECEPTEK
ESZPRESSZÓ (SHORT BLACK)
Az eszpresszó tömény, erős kávé a tetején „crema” néven ismert (barna) habréteggel. Az eszpresszó alkotja az összes
kávéital alapját. Annak változatai a különböző mennyiségű tej és hab hozzáadásával keletkeznek.
● Készítsen elő egy 90 ml-es eszpresszó csészét vagy egy kis kávés csészét.
● Öntsön szimpla mennyiségű eszpresszó kávét a csészébe (60-65 ml).
LONG BLACK
A hagyományos eszpresszó, forró víz hozzáadásával, normális kávés csészében vagy kávés bögrében felszolgálva.
A forró vizet adjuk hozzá először úgy, hogy a” crema” réteg megmaradjon.
● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
● Ízlés szerint öntsön hozzá forró vizet.
MACCHIATO
A macchiato név az olasz „folt” szóból ered. Hagyományosan mint rendes eszpresszó kávét szolgáljuk fel egy kiskanálnyi
tejjel a tetején és kis mennyiségű habbal („crema”) a közepén.
● Készítsen elő egy 90 ml-es, üvegből készült eszpresszó kávés csészét vagy egy kis kávés csészét.
● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
● A tetejére öntsön egy kiskanálnyi tejet.
FLAT WHITE
Egy másik kedvelt kávéital a flat white, az eszpresszó alapú ital, gőzzel habosított tejjel, normális kávés csészében vagy
kávés bögrében felszolgálva. A habosított tejnek 2 mm vastagságúnak kell lennie, hogy a kávét izolálja.
● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
● Adja hozzá a habosított tejet.
CAFFÈ LATTE
Az eszpresszó a gőzölt tejjel van összekeverve; rendszerint üvegedényben felszolgálva. A habosított tejnek 10 mm vastagságúnak kell lennie, hogy a kávét izolálja.
● Készítsen elő egy 220 ml-es üvegedényt vagy csészét.
● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
● Adja hozzá a habosított tejet.
CAPPUCCINO
Ez a kiváló ital az eszpresszó habosított tej hozzáadásával, habbal valamint kakaóval megszórva. Az így keletkezett ital
kétharmad részben tejes kávé, egyharmad része pedig hab.
● Készítsen elő egy 190–240 ml-es csészét.
● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
● Tartsa be a kétharmad rész tejes kávé, egyharmad rész hab arányt.
● A tetejére szórjon kakaót.
CAFFE MOCHA
A cappuccinóhoz hasonló módon készül, de folyékony csokoládé hozzáadásával. Elegendő egyszerűen csak csokoládét
hozzáönteni az eszpresszóhoz és a gőzzel habosított tej és hab hozzáadása előtt elkeverni.
● Készítsen elő egy 190–240 ml-es csészét.
● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
● Adjon hozzá két kiskanál folyékony csokoládét.
● Adja hozzá a gőzzel habosított tejet.
● Tartsa be a kétharmad rész tejes kávé, egyharmad rész hab arányt.
CON PANNA
Az eredeti bécsi kávé változata, ez a kiváló ital az eszpresszó tejszínhab hozzáadásával. A tetejére fahéjat vagy reszelt
csokoládét lehet szórni.
● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
● Adja hozzá a tejszínhabot.
● A tetejére szórjon fahéjat vagy reszelt csokoládét.
GW13-013_v03
43
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Fontos a kávéfőzőt rendszeresen tisztítani. Ez biztosítja a főzött kávé minőségének a megőrzését. Javasoljuk a készülék tisztítását minden egyes
kávéfőzés után. Mégpedig:
● A főzőfejet vízzel kiöblíteni.
● A gőzfúvókát gőzzel átfúvatni.
● A gőzfúvókát közvetlenül a kávéfőző használata után nedves ruhával
tisztára törölni.
● A szitát a szűrőtartóból kivenni és megtisztítani, beleértve a szita nyílásainak a tisztítását is.
● A csepptálcát kiüríteni és leöblíteni.
Fontos: A kávéfőző részeit és tartozékait sohasem mosogassa
mosogatógépben.
A csepegtető rács és a csepptálca tisztítása
Vegye ki a csepegtető rácsot és a csepptálcát (46) (47). Mossa el enyhe
mosogatószeres vízben, öblítse le majd szárítsa meg.
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a kivételük majd visszahelyezésük után
a csepegtető rács és a csepptálca a megfelelő helyen legyen (48).
A főzőfej, szűrőtartó és szűrőszita tisztítása
A szűrőszitát és a szűrőtartót minden egyes használat után öblítse át meleg vízzel, majd szárítsa meg őket.
A főzőfejet a használt kávétól való megtisztítása céljából öblítse le vízzel,
a főzőfejet és a tömítő gyűrűt törölje meg nedves ruhával. Abban az esetben, ha a szita nyílásait kávé tömíti el, használjon egy puha kefét.
Fontos: Ha a szita nyílásai továbbra is el vannak dugulva, használja
a készülék fenekén, a víztartály alatt található szürke tisztítótűt (49) (50).
A tisztítótűt dugja az egyes nyílásokba a szita alsó része felől (51).
A főzőfej gumi tömítése
A főzőfej tömítése a főzőfej alsó részén található és a szűrőtartót tömíti
a kávé kifolyásakor.
Figyelem: Ha a kávéfőző használatában hosszabb szünetek vannak,
ajánlatos a szűrőtartót a főzőfejből kivenni, mivel az a tömítő élettartamát
megrövidítheti.
Az egy természetes eset, hogy bizonyos idő elteltével a tömítő gyűrű elveszíti rugalmasságát és cseréje elengedhetetlenné válik. A tömítés elhasználódásának a jele az, hogy a szűrőtartó és a főzőfej már nem zár szorosan (az eszpresszó kifolyásakor a főzőfej körül gőz jelenik meg).
Figyelem: Ha úgy véli, hogy a főzőfej tömítőjét ki kell cserélni, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi szakszervízzel.
A csésze melegítő-lap és a külső elemek
Törölje meg a készüléket nedves ruhával majd törölje szárazra. Ne használjon kefét vagy súrolószereket, mert azok a készülék külső burkolatát megkarcolhatják.
A gőzfúvóka tisztítása
A gőzfúvókának a tisztán tartása a gőz funkció maximális működőképességének a biztosítása érdekében igen fontos. A gőzfúvókán pl. a rászáradt
tejnek a felgyülemlése gyengíti annak gőzölési és habosítási képességét.
Fontos: Törölje tisztára a fúvókát nedves ruhával közvetlenül a készülék
használata után és eresszen át rajta egy kis mennyiségű gőzt.
Abban az esetben, ha a tej rászáradt a gőzfúvókára, csavarjon egy nedves ruhadarabot a fúvókára, a fúvókát irányítsa a csepptálca fölé, majd
kapcsolja be a gőzt kb. 10 másodpercre (52). Hagyja a ruhát a fúvókán
még kb. 5 percig, egészen addig míg azt átáztatja. Ha a szennyeződés
továbbra is megmarad, ismételje meg ezt a műveletet.
Fontos: Sohasem szabad a gőzfúvókát súroló mosogatószivaccsal tisztítani, mert az a fúvóka sérülését okozhatja.
Arra az esetre, ha a gőzfúvóka továbbra is el lenne dugulva, a kávéfőzőhöz mellékelve van egy fekete tisztítótű, amely a készülék alján, a víztartály alatt található (49) (53).
A tisztítótűt dugja be alulról a fúvóka nyílásába (54). Abban az esetben,
ha a gőzfúvóka továbbra is el lenne dugulva, csavarja le a fúvóka végét.
Ismét tisztítsa ki a fúvókát a fekete tisztítótű segítségével, majd folyóvíz
alatt öblítse ki.
A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA
A vízkő ásványi anyagok lerakódása, ami természetes módon megjelenik
minden készülékben, amelyeknek egyik feladata a vízmelegítés. Ezért is
a kávéfőzőből időnként el kell távolítani a vízkövet.
Figyelem: Legalább 3 havonta vízkőtelenítse a kávéfőzőt. A vízkötelenítés
elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
A vízkő eltávolítására szolgáló oldatok
Hagyományosan az alábbi oldatok használhatók a vízkő eltávolítására:
● Citromsav oldat
Oldjon fel 2 kanál (körülbelül 30 g) citromsavat egy liter vízben.
● Kifejezetten erre szolgáló folyadékok vagy tabletták.
Tanács: Folyadékok vagy tabletták esetén járjon el az említett szerek csomagolásán elhelyezett utasítások szerint.
44
A vízkő eltávolítása a kávéfőzőből
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a kávéfőző ki van-e kapcsolva és a hálózati
dugója ki van-e húzva a konnektorból.
1. Vegye ki a víztartályt és jól öblítse ki. A használt vízkőoldótól függően
végezze el az alábbi műveleteket:
A. Vízkőoldó tabletták kávéfőzőkhöz
A tartályba öntsön kb. 1l meleg vizet és tegye bele a gyártó által
javasolt mennyiségű tablettát. A tabletták feloldódása után (ami
kb. 5-7 percig tart) tegye vissza a tartályt a helyére.
B. Folyékony vízkőoldó
A víztartályba öntsön be kb.1l meleg vizet. Adja hozzá a folyékony vízkőoldót a gyártó által javasolt mennyiségben és tegye
vissza a tartályt a helyére.
2. Abban az esetben, ha a szűrőtartó a főzőfejhez lenne felerősítve, vegye le, öblítse le alaposan folyóvíz alatt és tegye félre.
3. Csavarkulcs segítségével csavarja le a szitát a főzőfej alsó részéről.
4. Vegye ki a szitát, az alátétet, a csavart és a tömítőt, majd tegye őket
félre, biztonságos helyre.
Fontos: Ügyeljen arra, nehogy a szita, az alátét, a csavar és a tömítő
a főzőfejről történt leszerelése után elvesszen.
5. Egy puha kiskefe segítségével tisztítsa meg a főzőfej főzőrészét és
távolítsa el a kávéőrlemény apró szemcséit róla.
6. A főzőfej alá helyezzen egy megfelelő nagyságú edényt.
7. Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz és kapcsolja be a készüléket a POWER gombot megnyomva.
Figyelem: Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a POWER gombnak
a megvilágítása villog, azt jelenti, hogy a kávéfőző még nem érte el
a megfelelő hőmérsékletet. Abban a pillanatban, amikor a kávéfőző
a megfelelő hőmérsékletet eléri, a POWER gomb már nem villog
tovább, hanem folyamatosan világít. Ugyanakkor folyamatosan kezdenek világítani a MANUAL gombok, a szimpla eszpresszó
és
dupla eszpresszó
gombok peremei is.
8. Nyomja meg a MANUAL gombot és engedje át a vízkőoldó felét
a főzőfejen.
Fontos: A biztonsági rendszer működésbe lépésének következtében
(250 ml-es korlátozás), a víztartály teljes kiürítésének a céljából a felhasználónak többször is meg kell nyomnia a MANUAL gombot.
Figyelem: A főzőfej alá tett edény méretétől függően azt szükség
esetén a folyamat végzése közben ki kell üríteni.
9. A vízkőoldó kb. felének a kifolyása után nyomja meg a MANUAL
gombot, hogy az oldat kifolyását leállítsa.
10. Fordítsa el a beállító gombot a
pozícióba és engedje meg, hogy
a vízkőoldó kb. 2 percen keresztül a gőzfúvókán keresztül folyjon.
11. 2 perc után állítsa le a készüléket a POWER gomb megnyomásával.
12. Ezután a gőzszabályozó gombot fordítsa el a 0 pozícióba.
13. Hagyja így a kávéfőzőt még 10-15 percig, hogy a vízkőoldó kifejtse
a megfelelő hatását.
14. Ezt követően nyomja meg a POWER gombot. A kávéfőző bekapcsol.
15. Nyomja meg a MANUAL gombot és engedje át a vízkőoldó következő adagját a főzőfejen.
Figyelem: Egész idő alatt ne feledkezzen meg a biztonsági
rendszerről.
16. Ismét nyomja meg a MANUAL gombot, ami a vízkőoldó átfolyását leállítja.
17. Fordítsa el a beállító gombot a
pozícióba és engedje át a vízkőoldót a gőzfúvókán kb. 3–4 percen keresztül.
18. Ezt követően a beállító gombot állítsa a 0 pozícióba.
19. A vízkőmentesítés folyamatának a befejezése céljából még egyszer
nyomja meg a MANUAL gombot, hogy a vízkőoldó utolsó, maradék
része a főzőfejen keresztül távozzon.
Figyelem: Egész idő alatt ne feledkezzen meg a biztonsági rendszerről.
20. Vegye ki a főzőfej és a gőzfúvóka alatti edényeket és ürítse ki őket.
A kiürítésük után tegye vissza őket a főzőfej és a gőzfúvóka alá.
21. Vegye ki a víztartályt a készülékből és alaposan öblítse ki folyóvíz
alatt, ellenőrizve, hogy nem maradtak-e nyomok a vízkőoldó után.
Töltse meg a víztartályt tiszta vízzel és helyezze vissza a készülékbe
(1) 2) (3) (4) (5).
22. Az utasításoknak megfelelően, a vízkő eltávolítási folyamatához hasonlóan eljárva, a főzőfejen és a gőzfúvókán engedjen át 2 tartálynyi
tiszta vizet.
Figyelem: Egész idő alatt ne feledkezzen meg a biztonsági rendszerről.
Figyelem: A főzőfej alá tett edény méretétől függően azt szükség
esetén a folyamat végzése közben ki kell üríteni.
23. A művelet befejezése után a főzőfej alól vegye ki az edényt és az
egész főzőfejet törölje meg alaposan.
24. Óvatosan szerelje fel a főzőfejre a gumi tömítést, a szitát és az alátétet, a leszerelésükhöz képest fordított sorrendben. A tartócsavart csavarja be csavarhúzóval egészen ütközésig.
25. A víztartályt töltse meg friss vízzel és helyezze vissza a kávéfőzőbe.
A készülék a további használatra készen áll.
GW13-013_v03
A KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA SORÁN ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ HIBÁK
PROBLÉMA
A kávé kifolyik a szűrőtartó
oldalánál
Nem folyik ki a kávé
A kávé csak csöpögve jön ki
Az eszpresszó kávénak nincs
jellegzetes habja
A szűrőtartó a kávéfőzés során
meglazul
A kávé túl hideg
A gőzfúvókából nem jön gőz
Túl kevés habosított tej
A csészék nem egyforma mértékben töltődnek meg
Az eszpresszó kávé égett ízű
A szivattyú túl zajos
A készülék nem működik
LEHETSÉGES OKOK
MEGOLDÁS
A szűrőtartó nincs helyesen beillesztve vagy nincs megfelelően
rögzítve.
Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó a főzőfejre megfelelően van-e
illesztve és ütközésig van-e elfordítva. Ld. Eszpresszó kávé
készítése – 41. old.
A szűrőtartó szitájának a peremén őrölt kávé található.
Tisztítsa meg körben a szita felső peremét és a főzőfejről törölje
le a kávét.
A főzőfej szennyezett.
Törölje meg a főzőfejet nedves ruhával.
A főzőfej megsérült.
Forduljon a márkaszervízhez.
A főzőfej gumi tömítése megsérült vagy elhasználódott.
Forduljon a márkaszervízhez.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse meg a tartályt vízzel.
A víztartály nem a megfelelő módon lett betéve.
Nyomja erősen lefelé a víztartályt, hogy az a megfelelő helyzetben
legyen.
A beállító gomb a
Ellenőrizze, hogy a beállító gomb a 0 pozícióban van-e.
pozícióba van állítva.
A főzőfej szűrőszitája el lehet dugulva.
Ld. A vízkő eltávolítása – 44. old.
A kávé szűrője eltömődött. A kávé túl finom őrlésű vagy túl erősen
van lenyomkodva.
Ürítse ki a szűrőt és folyóvíz alatt öblítse ki. Törölje meg a kávé
főzőfejet ruhával. A szürke tisztítótűvel tisztítsa ki a szűrő nyílásait
és ismét töltse meg a szűrőt kávéval, könnyedén lenyomkodva.
A kávé túl finom őrlésű vagy túl erősen van lenyomkodva.
Ha túl finomra őrölt kávét használ, ne nyomkodja le túl erősen.
A készülék a vízkő üledékétől eldugult.
Ld. A vízkő eltávolítása – 44. old.
A kávé állott vagy száraz.
Használjon friss kávét. A kávé csomagolásának a kinyitása után
tárolja szorosan záródó dobozban.
A kávé nincs elég erősen lenyomkodva.
Az őrölt kávét nyomkodja le erősebben.
A kávé túlságosan durva őrlésű.
Megfelelő őrlésű kávét használjon vagy változtasson a kávé
márkáján.
A szűrőben nincs megfelelő mennyiségű kávé.
Ld. Eszpresszó kávé készítése – 41. old.
A kávé túl erősen van lenyomkodva.
Az őrölt kávét kevésbé tömörítse.
A kávéőrlemény túl finom.
Változtassa durvább őrlésű kávéra.
A szűrőtartó nem elég stabil, mivel nem lett elég erősen
becsavarva.
Ellenőrizze a szűrőbetét behelyezését, és hogy egészen ütközésig
be lett-e csavarva a főzőfejbe.
Ld. Eszpresszó kávé készítése – 41. old.
A szűrőtartó szitájának a peremén őrölt kávé található.
Tisztítsa meg körben a szita felső peremét és a főzőfejről törölje
le a kávét.
A főzőfej szennyezett.
Törölje meg a főzőfejet nedves ruhával.
A főzőfej megsérült.
Forduljon a márkaszervízhez.
A főzőfej gumi tömítése megsérült vagy elhasználódott.
Forduljon a márkaszervízhez.
A csészék, a szűrőszita vagy a szűrőtartó hideg.
A kávé főzése előtt melegítse elő a csészéket, a szűrőszitát és
a szűrőtartót. Ld. Eszpresszó kávé készítése – 41. old.
A cappuccino vagy latte készítése közben a tej nincs kellően
felmelegítve.
Ellenőrizze, hogy a tej a habosításakor megfelelően legyen felmelegítve. Ügyeljen arra, hogy a tej ne forrjon fel. Ld. A habosított
tej készítése – 41. old.
A gőzfúvóka eldugult.
Ld. Karbantartás és tisztítás – 44. old.
A tej nem friss.
Ellenőrizze, hogy friss-e a tej.
A tej hőmérséklete túl magas.
Ellenőrizze, hogy a tej a felhasználás előtt megfelelő módon le
van-e hűtve.
Kancsó.
A legjobb eredmény elérése céljából a tej habosítása során
használja a mellékelt rozsdamentes acélból készült kancsót, és
lehetőség szerint a felhasználása előtt hűtse le vagy öblítse ki
hideg vízzel.
A gőzfúvóka eldugult.
Ld. Karbantartás és tisztítás – 44. old.
A tej felforrt.
Próbáljon meg ismét friss, lehűtött tejet használni.
Egyenetlen töltés vagy szünetek a kávé kifolyásában.
Ellenőrizze, hogy a kávé egyenletesen van-e lenyomkodva és a kifolyó kávé nem ütközik-e valamilyen akadályba a főzőfej kifolyó
nyílásai és a szűrőtartó között.
A szűrőtartó választófala megsérült.
Forduljon a márkaszervízhez.
Nem megfelelő minőségű kávé használata.
Ellenőrizze más fajtájú kávéval.
A készülék a vízkő eltávolítása után nem lett kiöblítve.
Öblítse át a készüléket teli víztartállyal és engedje le belőle az
összes vizet, mielőtt újból kávét készít.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse meg a tartályt vízzel.
A víztartály nem a megfelelő módon lett betéve.
Ellenőrizze, hogy a víztartály a megfelelő módon van-e betéve.
A főzőfej szűrőszitája el lehet tömődve.
Vegye ki a szűrőszita fejét és a fejrészt tisztítsa meg. Ld. Karbantartás és tisztítás – 44. old.
A készülék a vízkő üledékétől eldugult.
Ld. A vízkő eltávolítása – 44. old.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket
szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
GW13-013_v03
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű
használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,
irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és
egyéb okokból történő módosítására.
45
RO
Stimati Clienti!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar
accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine
să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să
păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
INDICAŢII PRIVIND SIGURANŢA ÎN TIMPUL FOLOSIRII
APARATULUI ESPRESSO DE CAFEA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Citiţi cu atenţie şi păstraţi aceste intrucţiuni primite împreună cu aparatul.
Aşezaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plată, fără denivelări.
Nu folosiţi aparatul espresso de cafea fără apă în recipient. Umpleţi
recipientul numai cu apă curată, rece. Respectaţi capacitatea maximă
a recipientului, care este de 2,1l.
Nu scoateţi niciodată maneta pentru sită în timpul preparării cafelei, nici
în timpul trecerii apei fierbinţi prin cafea, deoarece aparatul se află sub
presiune. Scoaterea manetei în timpul acestor acţiuni poate provoca
arsuri sau răniri.
Vaporizatorul se poate încălzi foarte tare în timp ce se prepară spuma
de lapte şi trece apa fierbinte. Atingerea sa accidentală poate provoca
arsuri; de aceea trebuie evitată orice atingere directă a vaporizatorului.
Întotdeauna înainte de curăţarea aparatului espreso pentru cafea şi, de
asemenea, în cazul în care apar probleme în timpul preparării cafelei,
închideţi aparatul espresso pentru cafea şi scoateţi ştecărul din priză.
Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafeţele fierbinţi ale aparatului espresso de cafea. Aveţi grijă de acest lucru decuplând plita pentru preîncălzirea ceştilor şi vaporizatorul.
Nu puneţi mâinile direct sub jetul de abur, apa fierbinte sau cafeaua
care curge, doarece acest lucru poate provoca arsuri şi răniri.
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua de alimentare electrică
(butonul POWER) înainte de a scoate ştecărul din priză. Nu scoateţi
niciodată ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare – prindeţi
numai de ştecăr
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua de alimentare electrică şi
scoateţi ştecărul din priză atunci când aparatul nu va fi folosit mai mult
timp sau înainte de curăţare.
Nu folosiţi aparatul espresso de cafea cu prelungitor decât dacă acesta
a fost verificat de către un tehnician calificat sau de către un lucrător la
servis.
Aparatul trebuie conectat numai la reţea electrică (şi numai la curent
alternativ) prevăzută cu contact de protecţie şi la tensiunea corespunzătoare celei înscrise în eticheta sa cu specificaţii tehnice.
Nu-i daţi aparatului espresso de cafea altă destinaţie decât cea precizată în instrucţiunile de utilizare.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau
a suprafeţei pe care aţi aşezat aparatul sau să vină în contact cu suprafeţe fierbinţi.
Nu folosiţi aparatul electric dacă aţi observat defecţiuni; deteriorări ale
cablului de alimentare, după ce aparatul a fost lovit (prin cădere) sau
deteriorat în vreun fel. Dacă există bănuiala că aparatul are defecţiuni,
verificarea, repararea şi reglarea sa pot fi efectuate numai de către personalul calificat al unui punct de servis autorizat.
Nu turnaţi apă sau orice alt lichid peste aparat.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat
sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Avertisment: Recipientul pentru apă nu trebuie să fie deschis în
timpul utilizării.
Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care
copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre
persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele
rǎspunzǎtoare de siguranţa lor.
Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp
externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine indicaţiile de mai sus.
46
DATE TEHNICE
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice
a produsului.
Puterea aparatului: 1050 W; 230 V;
Capacitatea recipientului pentru apă: 2,1 l;
Aparatul espresso de cafea este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu
de alimentare cu înveliş de protecţie şi tecăr cu contact de protecţie.
Aparatul espresso de cafea îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate eectromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Aparatul are înscris semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
DESPRE APARATUL ESPRESSO DE CAFEA
Aparatul espresso de cafea prepară o cafea deosebit de bună la gust şi
de aromată, deoarece asigură temperatura optimă de prepare a cafelei,
de 92–94°C. Aparatul espresso de cafea a fost astfel proiectat încât este
posibilă observarea temperaturii apei pe display-ul LCD şi începerea preparării cafelei sau producerea aburului pentru spuma de lapte.
DESCRIEREA APARATULUI
1. Plită de preîncălzire
Preîncălzeşte până la 9 ceşti de cafea
2. Tablou de comandă
Tablou de comandă cu display LCD uşor manevrabil, care indică momentul când aparatul este gata pentru pregătirea cafelei. Apăsaţi MANUAL, espresso simplu
, espresso dublu
, PROGRAM şi
beculeţul pentru aliumentare.
3. Cap dozator pentru prepararea cafelei
4. Maneta sitei
5. Indicator pentru nivelul de apă
Indicatorul pentru nivelul de apă din tava de scurgere arată nivelul
umplerii ei. Partea de sus a indicatorului are o bandă roşie, pentru a fi
mai uşor identificat.
6. Dispozitiv de măsurare
7. Mojar
8. Recipient pentru apă cu o capacitate de 2,1l
Recipient detaşabil pentru apă, pentru a facilita umplerea sa cu apă,
scoaterea sa.
9 Potenţiometru de reglaj
Rotire la stânga – espresso/apă fierbinte, rotire la dreapta – abur
sau apă fierbinte din vaporizator.
10. Vaporizator
11. Accesoriu pentru spuma de lapte
Accesoriul cauciucat a fost proiectat pentru a facilita producerea unei
spume dense, consistente din lapte, în câteva secunde.
Folosiţi-l întotdeauna pentru a produce spumă de lapte.
12. Loc pentru ceşti înalte
Spaţiul dintre maneta sitei şi tava de scurgere este destinat chiar şi
utilizării de ceşti înalte.
GW13-013_v03
13. Tavă de scurgere detaşabilă
Tava de scurgere şi grilajul pot fi scoase pentru a facilita curăţarea.
14. Picioruşe de cauciuc, care previn alunecarea
Asigură stabilitatea aşezării aparatului şi previne alunecarea sa, precum şi zgârierea suprafeţei mesei.
15. Sită pentru o ceaşcă
16. Sită pentru două ceşti
17. Cană pentru 500 ml
UTILIZAREA TABLOULUI DE COMANDĂ
Buton Pornire/Oprire POWER
ESPRESSO SIMPLU
Funcţia espresso simplu
asigură prepararea automată a unei singure
cafele espresso.
Indicaţie: Pentru prepararea unui espresso simplu, folosiţi sita pentru
o singură ceaşcă (mai mică).
Din momentul în care aparatul espresso se încălzeşte cum semnalează
marginile interioare a butoanelor MANUAL, simbolurile espresso simplu
şi espresso dublu
luminează integral, apăsaţi butonul pentru
espresso simplu
. Astfel, în mod automat va începe şi se va încheia
curgerea cafelei espresso într-o ceaşcă.
Pentru un espresso simplu, aparatul a fost programat pentru curgerea a 60 ml de cafea.
După apăsarea butonului pentru espresso simplu
, se stinge lumina din
jurul butoanelor MANUAL şi espresso dublu
şi începe procesul de
curgere a cafelei. Vor lumina numai butoanele POWER şi espresso simplu
.
Atenţie: Nu este necesară apăsarea ulterioară a butonului pentru espresso simplu
, pentru a opri procesul de curgere a cafelei. Aparatul espresso opreşte curgerea în mod automat.
ESPRESSO DUBLU
Puneţi în funcţiune aparatul aparatul espresso de cafea apăsând butonul
POWER. Beculeţul de semnalizare al butonului POWER se aprinde în culoarea roşie. De asemenea, începe să clipească linia luminoasă din jurul
marginii interioare a butonului POWER, care indică faptul că aparatul se
află în regim de atingere a temperaturii optime pentru lucru.
Atenţie: Înainte de a pune în funcţiune aparatul espresso de cafea, trebuie să vă asiguraţi că potenţiometrul din colţul aparatului se află în poziţia
0 (închis).
Când linia luminoasă din jurul marginii interioare a butonului POWER încetează să clipească şi va lumina integral, aceasta înseamnă că aparatul
espresso de cafea este gata pentru prepararea cafelei espresso. Tot integral luminează marginea interioară din jurul fiecăruia dintre butoanele
MANUAL, pentru un espresso simplu
şi pentru unul dublu
.
Atenţie: Trebuie reţinut că, atunci când clipeşte linia luminoasă din jurul
marginii interioare a butonului POWER, aceasta semnalează faptul că
aparatul espresso de cafea nu a atins temperatura optimă. Abia atunci
când luminează integral semnalează faptul că aparatul espresso de cafea este gata pentru utilizare. Pentru a scoate din funcţiune aparatul, e de
ajuns să apăsaţi butonul POWER.
BUTONUL MANUAL
Funcţia espresso dublu
asigură prepararea automată a două cafele espresso.
Indicaţie: Pentru a prepara două espresso, folosiţi sita pentru două ceşti
(mai mare).
Din momentul în care aparatul espresso se încălzeşte, cum semnalează
marginile interioare a butoanelor MANUAL, simbolurile espresso simplu
şi espresso dublu
luminează integral, apăsaţi butonul pentru
espresso dublu
.. Astfel, în mod automat va începe şi se va încheia
curgerea cafelei espresso în fiecare dintre ceşti, câte 60 ml fiecare.
După apăsarea butonului pentru espresso dublu
, se stinge lumina
din jurul butoanelor MANUAL şi espresso simplu
şi începe procesul
de curgere a cafelei. Vor lumina numai butoanele POWER şi espresso
espresso dublu
.
Atenţie: Nu este necesară apăsarea ulterioară a butonului pentru espresso dublu
, pentru a opri procesul de curgere a cafelei. Aparatul
espresso opreşte curgerea în mod automat.
BUTONUL PROGRAM
Funcţia PROGRAM îi permite utilizatorului să fixeze durata curgerii cafelei. Datorită acestui fapt, poate stabili tăria cafelei, în funcţie de preferinţele individuale, de gusturile utilizatorului. Folosirea (programarea) funcţiei
PROGRAM –
a se vedea PROGRAMAREA APARATULUI ESPRESSO (pag. 11). După activarea funcţiei PROGRAM se stinge lumina din jurul butonului MANUAL. Vor lumina butoanele POWER, espresso
simplu
, espresso dublu
şi
butonul PROGRAM.
Butonul MANUAL permite controlul complet asupra procesului, în timpul
curgerii cafelei din aparatul espresso de cafea. Folosiţi-l în momentul în
care aparatul espresso se încălzeşte, iar marginea interioară a butoanelor
POWER, afişajele pentru espresso simplu
şi espresso dublu
luminează integral. Imediat după apăsarea butonului MANUAL, se stinge
lumina din jurul butoanelor espresso simplu
şi espresso dublu
.
Luminat vor rămâne numai butoanele POWER i MANUAL. În acelaşi moment începe procesul de curgere a cafelei.
Apăsând mai departe butonul MANUAL, se opreşte curgerea cafelei.
Atenţie: Dacă butonul MANUAL nu este luminat şi în jurul butonului
POWER clipeşte lumina, acestea înseamnă că aparatul espresso nu
a atins temperatura cerută pentru funcţionare.
GW13-013_v03
47
SCURT GHID DE UTILIZARE A APARATULUI ESPRESSO DE CAFEA
Desenele prezentate în continuare îşi propun să vă ajute în folosirea aparatului espresso. Fiecare dintre desene are numărul său. În cuprinsul acestui
ghid se va face referire la ceste desene, aşadar ele au fost numerotate, pentru o utilizare mai uşoară şi mai comodă.
De exemplu: Umpleţi recipientul pentru apă (1) (2) (3) (4) (5) cu apă rece – nu minerală.
De fiecare dată, când veţi întâlni un astfel de număr, vă rugăm să consultaţi desenele..
Pregătirea aparatului espresso pentru cafea – splălarea aparatului
Deschideţi capacul recipientului pentru apă.
Umpleţi cu apă rece şi închideţi capacul.
Sau scoateţi recipientul pentru apă.
Umpleţi cu apă rece.
Puneţi la loc recipientul pentru apă şi închideţi capacul.
Apăsaţi butonul POWER, pentru a scoate din funcţiune
aparatul.
Când pe tabloul de comandă se luminează butoanele
,
, aparatul espresso
POWER, MANUAL,
de cafea este gata pentru utilizare.
Preîncălzirea ceştilor pe plita de preîncălzire.
Alegeţi sita adecvată şi fixaţi-o în manetă.
Aşezaţi maneta pentru sită în capul dozator.
Atenţie: Profilurile de pe manetă trebuie să se
corespundă celor de pe capul dozator.
Rotiţi maneta sitei spre dreapta, până simţiţi rezistenţă.
Aşezaţi vase mari sub orificiile de curgere.
Apăsaţi butonul MANUAL şi turnaţi cca 0,5l apă. Opriţi
curgerea apei apăsând din nou butonul MANUAL.
48
GW13-013_v03
Prepararea cafelei espresso
Alegeţi sita adecvată şi aşezaţi-o în manetă.
Luaţi maneta pentru sită şi clătiţi-o cu apă pentru
a o preîncălzi.
Puneţi cafea măcinată fin în sită.
Apăsaţi bine cafeaua.
Verificaţi marginea sitei şi ştergeţi urmele de cafea
măcinată.
Aşezaţi maneta pentru sită în capul dozator. Atenţie:
Profilurile de pe manetă trebuie să se corespundă celor
de pe capul dozator.
Rotiţi maneta sitei spre dreapta, până simţiţi rezistenţă.
Aşezaţi ceştile sub orificiile de curgere ale manetei.
Apăsaţi butonul MANUAL.
În acelaşi moment începe procesul de curgere a cafelei.
Apăsând încă o dată butonul MANUAL, se opreşte
curgerea cafelei.
Apăsaţi butonul espresso simplu
.
Apăsaţi butonul espresso dublu
.
În acelaşi moment începe procesul de curgere a cafelei. În acelaşi moment începe procesul de curgere a cafelei.
După ce se umple ceaşca de 60 ml de cafea aparatul
După ce se umplu două ceşti cu câte ceaşca de 120 ml
espresso opreşte curgerea cafelei în mod automat.
de cafea, aparatul espresso opreşte curgerea cafelei în
mod automat.
Scoateţi maneta pentru sită rotind-o spre stânga şi
trăgând în jos.
Îndepărtaţi din sită zaţul de cafea.
GW13-013_v03
49
Producerea spumei de lapte
Curăţaţi vaporizatorul, aşezând sub el un vas şi rotind
potenţiometrul de reglaj în sensul mişcării acelor de
ceasornic, până în poziţia abur .
Închideţi aburul prin rotirea potenţiometrului în poziţia 0.
Trageţi vaporizatorul spre marginea paratului şi montaţi
la el accesoriul pentru producerea spumei de lapte.
Introduceţi vaporizatorul în lapte, cam la 1 cm. de la suprafaţă şi pe urmă puneţi în funcţiune regulatorul dozării
aburului – poziţia .
Înclinaţi vasul în aşa fel încât vaporizatorul să ajungă
în „ciocul” vasului; plasaţi vaporizatorul aproape de
suprafaţa laptelui.
Ridicaţi vasul, astfel încât vaporizatorul să intre în lapte.
Opriţi aburul rotind potenţiometrul în poziţia 0
(închidere).
Scoateţi accesoriul pentru producerea spumei de lapte
şi spălaţi-l cu apă caldă şi detergent lichid pentru vase.
Ştergeţi vaporizatorul cu o cârpă umedă şi pe urmă
curăţaţi-l cu o cantitate mică de abur.
Apă fierbinte/care fierbe
Puneţi ceaşca pe tava de scurgere sub vaporizator şi
porniţi funcţia apă fierbinte rotind potenţiometrul de
.
reglaj în poziţia
Închideţi apa fierbinte rotind potenţiometrul în poziţia
închis, 0.
Puneţi vaporizatorul/ţeava de apă fierbinte pe tava de
scurgere.
Puneţi cafea măcinată fin în sită.
Presaţi cafeaua.
Programare
Alegeţi sita adecvată şi aşezaţi-o în manetă.
50
GW13-013_v03
Aşezaţi maneta pentru sită în capul dozator. Atenţie:
Profilurile de pe manetă trebuie să se corespundă celor
de pe capul dozator.
Rotiţi maneta sitei spre dreapta, până simţiţi rezistenţă.
Apăsaţi butonul PROGRAM.
Apăsaţi butonul espresso simplu
.
Apăsaţi butonul espresso dublu
.
În acelaşi moment începe procesul de curgere a cafelei. În acelaşi moment începe procesul de curgere a cafelei.
După se obţine cantitatea de cafea dorită de utilizator,
După se obţine cantitatea de cafea dorită de utilizator,
apăsaţi din nou butonul
, pentru a opri curgerea
în două ceşti, apăsaţi din nou butonul
, pentru
cafelei.
a opri curgerea cafelei.
Curăţare
Scoateţi grilajul tavei de scurgere.
Scoateţi tava de scurgere, spălaţi-o şi puneţi-o la loc.
Asiguraţi-vă că recipientul cu materia primă se află la
locul adecvat pe tava de scurgere.
Scoateţi recipientul pentru apă.
Sub recipientul pentru apă, pe suport, se găsesc două
vergele pentru curăţat orificiile;
Pentru sita pentru cafea – de culoare gri,
Pentru vaporizator – de culoare neagră.
Folosiţi vergeaua gri pentru a curăţa orificiile sitei.
Acoperiţi vaporizatorul cu o cârpă umedă şi daţi drumul
la abur zece secunde.
Folosiţi vergeaua neagră pentru curăţarea vaporizatorului de pe suport.
Folosiţi vergeaua neagră pentru curăţarea
vaporizatorului de pe suport.
GW13-013_v03
51
PREGĂTIREA APARATULUI ESPRESSO DE CAFEA
PENTRU PRIMA UTILIZARE (DESCRIERE)
1. Aşezaţi aparatul espresso de cafea pe o suprafaţă uscată, stabilă.
2. Asiguraţi-vă că tava de scurgere şi grătarul sunt bine montate.
3. Umpleţi recipientul aparatului espresso de cafea. Există două posibilităţi de umplere a recipientului pentru apă.
a) Ridicaţi capacul recipientului pentru apă care se află în partea de
sus a aparatului espresso de cafea (1) şi, folosind un vas, umpleţi-l cu apă proaspătă sau apă filtrată (2) şi închideţi capacul.
b) O alternativă ar putea fi să scoateţi recipientul pentru apă şi să-l
umpleţi direct cu apă proaspătă. Pentru aceasta, ridicaţi capacul
şi folosindu-l ca pe un mâner, trageţi recipientul pentru apă (3).
Pe urmă umpleţi-l cu apă rece, proaspătă sau cu apă filtrată (4).
Puneţi la loc recipientul pentru apă şi închideţi capacul (5).
4. Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei electrice,
la curent alternativ de 230V. Apăsaţi butonul POWER pentru a pune
în funcţiune aparatul espresso de cafea (6). Se va aprinde beculeţul
roşu de semnalizare de sub butonul POWER şi va începe să clipească lumina din jurul marginii interioare a butonului POWER, anunţând
că aparatul espresso este pornit şi încăzit. Când lumina din jurul
marginii interioare a butonului POWER încetează să mai clipească şi
se aprinde integral, se semnalizează faptul că aparatul espresso de
cafea este încălzit şi gata de prepararea cafelei espresso. Împreună
cu lumina integrală din jurul marginii interioare a fiecăruia dintre butoanele MANUAL, se aprind espresso simplu
şi espresso dublu
(7).
Atenţie: Înainte de punerea în funcţiune a aparatului espresso de cafea, asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglaj se află în poziţia 0 (închis).
5. Aşezaţi ceştile sau un alt vas pe plita de preîncălzire (8).
Atenţie: Înainte de prima utilizare a aparatului sau când aparatul nu
a fost folosit pentru mult timp, deosebit de importantă este clătirea
aparatului espresso de cafea.
6. Pentru aceasta, puneţi în manetă pentru sită pentru o ceaşcă de cafea sau două (9). Montaţi maneta în capul dozator pentru prepararea
cafelei (10) (11).
7. Aşezaţi un vas suficient de mare sub cele două orificii de umplere (12).
8. Asiguraţi-vă că aparatul espresso de cafea este programat în regim
espresso, ceea ce înseamnă că se aprind că luminează integral marginea din jurul butoanelor POWER, MANUAL, espresso simplu
espresso dublu
.
Indicaţie: Trebuie reţinut că dacă încă mai clipeşte lumina din jurul
marginii interioare a butonului POWER, taceasta înseamnă că aparatul espresso de cafea nu este încă gata de utilizare. Numai luminarea
integrală, continuă a marginilor din jurul butoanelor POWER, MANUAL, espresso simplu
şi espresso dublu
semnalizează că
aparatul espresso de cafea este gata de utilizare
9. Apăsaţi butonul MANUAL (13) şi lăsaţi să curgă apa până la golirea
totală a recipientului pentru apă.
Atenţie: Ca urmare a acţiunii sistemului de siguranţă (limitarea la
250 ml), utilizatorul trebuie să apese de câteva ori butonul MANUAL,
pentru agoli în întregime recipientul pentru apă.
PREPARAREA CAFELEI ESPRESSO (DESCRIERE)
Pentru a obţine o cafea de cea mai calitate, în ce priveşte gustul, trebuie
să preîncălziţi ceştile, maneta pentru sită şi sita, în modul următor:
Preîncălzirea manetei pentru sită
1. Umpleţi recipientul pentru apă (1) (2) (3) (4) (5) cu apă rece şi puneţi
în funcţiune aparatul (6).
2. Alegeţi sita potrivită şi montaţi-o în manetă (9) (14) (10) (11).
Indicaţie: Pentru o singură porţie de cafea folosiţi sita mai mică (pentru o singură ceaşcă), pe cea mai mare pentru două porţii de cafea.
3. Luaţi maneta cu sită, ţineţi-o sub capul dozator şi clătiţi cu apă, apăsaţi butonul MANUAL pentru ca apa să înceapă să curgă. Apăsaţi din
noubutonul MANUAL pentru a opri aparatul (15).
4. Lăsaţi să se usuce maneta pentru sită.
Preîncălzirea vaselor
5. Dacă aparatul este pus în funcţiune de mult timp, preîncălziţi pe
plită ceştile/vasele de sticlă; ajută la păstrarea spumei cafelei
preparate (8).
6. Ceştile pot fi de asemenea preîncălzite umplându-le cu apă caldă
(12) (13). Apăsaţi butonul MANUAL pentru ca apa să înceapă să curgă. Pentru a opri acest proces, apăsaţi din nou butonul MANUAL.
Vărsaţi apa fierbinte din ceaşcă.
Prepararea cafelei
7. Verificaţi dacă este apă rece în recipientul pentru apă. Dacă nu este
sau este prea puţină, umpleţi recipientul (1) (2) (3) (4) (5) cu apă rece
şi puneţi în funcţiune aparatul (6).
8. Folosind instrumentul de măsurare, puneţi cafeaua fin măcinată în
sită (16).
52
9. Cu cealaltă parte (suprafaţa plană) a instrumentului de măsurare,
apăsaţi uşor cafeaua (17), cu mişcări de 90 de grade, pentru a umple
complet sita. Aceasta duce la compactarea cafelei apăsate.
10. Îndepărtaţi cafeaua în exces şi cea rămasă pe marginile sitei (18).
Important: Asiguraţi-vă că în sită nu aţi pus prea multă cafea.
Recomandare: Dozarea cafelei şi presarea ei trebuie să fie de fiecare dată aceleaşi. Timpul de preparare a cafelei depinde de cât de
mare este măcinată cafeaua. Cu cât cafeaua este mai fin măcinată,
cu atât timpul de preparare este mai mare.
Recomandare: Asiguraţi-vă înainte de apăsarea cafelei că partea
plană a instrumentului de măsurare este uscată. Dacă suprafaţa
plană este umedă, cafeaua măcinată se poate strânge, lipi, formând
cocoloaşe.
Atenţie: Cafeaua prea fin măcinată poate provoca înfundarea orificiilor, oprind curgerea cafelei preparate.
11. Montaţi maneta cu sită în capul de dozare şi rotiţi la dreapta, până
simţiţi rezistenţă (19) (20).
12. Aşezaţi ceştile sub orificiile de umplere ale manetei (21).
Atenţie: Verificaţi dacă aparatul espresso pentru cafea este gata de
utilizare, ceea ce înseamnă luminarea integrală, continuă a marginilor
din jurul butoanelor POWER, MANUAL, espresso simplu
şi espresso dublu
.
13. Pentru a începe procesul turnării cafelei în regim manual (care dă un
control deplin asupra duratei de curgere a cafelei espresso), apăsaţi
butonul MANUAL. Pentru a opri curgerea cafelei în regim manual,
apăsaţi din nou butonul MANUAL (22).
14. Pentru a începe procesul turnării cafelei în regim automat (programat
mai înainte), apăsaţi butonul
(23) (pentru a alege o ceaşcă) sau
butonul
(24) (pentru allege două ceşti). După umplerea ceştilor, aparatul se opreşte în mod automat.
Indicaţie: Cafeaua ideal preparată este carmel închis, cu tente roşiatice. Într-o mare măsură depinde de calitatea cafelei folosite. Cafeaua
se serveşte când e proaspăt preparată, întotdeaua fierbinte.
Obsługa ekspresu po zaparzeniu kawy
15. Rotiţi maneta cu sită spre stânga şi scoateţi-o din capul dozator (23).
16. Goliţi sita de zaţul de cafea (26).
Recomandare: După fiecare utilizare a espresso-ului de cafea, trebuie să clătiţi capul dozator cu puţină apă. Astfel se îndepărtează
zaţul de cafea care s-a lipit de capul dozator. Pentru aceasta este
suficient să apăsaţi butonul MANUAL şi să puneţi o cantitate potrivită
de apă în vas.
PREGĂTIREA PENTRU PRODUCEREA SPUMEI DE LAPTE
(DESCRIERE)
Pentru producerea spumei de lapte se foloseşte funcţia abur. Aburul îndeplineşte două funcţii. Mai întâi, încălzeşte laptele. În al doilea rând, amestecă aerul, dând un aspect catifelat, delicat.
Ca în cazul preparării cafelei, cele mai bune rezultate se obţin în prepararea spumei de lapte în funcţie de timp şi de priceperea dobândită de
utilizator. Indicaţie: Reţineţi, cafeaua constituie baza tuturor băuturilor cu
cafea, iar laptele este numai un adaos.
Atenţie: Se recomandă mai întâi prepararea cafelei espresso şi, pe urmă,
prepararea spumei de lapte.
Uwaga: Înainte de a începe procesul de preparare a spumei, verificaţi dacă
aparatul espresso pentru cafea este gata de utilizare, ceea ce înseamnă
luminarea integrală, continuă a marginilor din jurul butoanelor POWER,
MANUAL, espresso simplu
şi espresso dublu
.
1. Verificaţi dacă este apă rece în recipientul pentru apă. Dacă nu este
sau este prea puţină, umpleţi recipientul (1) (2) (3) (4) (5) cu apă
rece.
2. Determinaţi cantitatea necesară de lapte, raportându-vă la numărul
de ceşti de cafea preparate sau la dimensiunea vasului pentru lapte.
Indicaţie: Reţineţi faptul că volumul laptelui se măreşte în timpul preparării spumei.
3. Turnaţi lapte rece, răcit în vasul din metal inoxidabil; umpleţi-l până de
la ½ până la 2/3 din volumul său.
Indicaţie: Ţineţi vasul din metal inoxidabil în care aţi pus laptele în
frigider, pentru ca laptele să fie bine răcit. Amintiţi-vă ca, înainte de
utilizare, să nu spălaţi vasul cu apă caldă.
4. Clătiţi vaporizatorul cu apă; aşezaţi sub vaporizator un vas şi rotiţi potenţiometrul de reglare în poziţia abur
. (27) Închideţi aburul rotind
potenţiometrul în poziţia 0 (28).
5. Trageţi vaporizatorul spre marginea aparatului şi montaţi la el accesoriul pentru producerea spumei de lapte (29).
6. Puneţi vaporizatorul în lapte, la aproape un centimetru de suprafaţă şi
activaţi clapeta pentru abur prin rotirea potenţiometrului de reglare în
poziţia
(30).
7. Înclinaţi vasul astfel încât vaporizatorul să fie în „ciocul” vasului şi
coborâţi puţin vasul până când capătul vaporizatorului ajunge imediat sub suprafaţa laptelui. Aceasta conduce la începerea producerii
spumei.
GW13-013_v03
8.
9.
10.
11.
12.
Atenţie: Nu daţi drumul unei cantităţi prea mari de abur, pentru că,
atunci, spuma nu va avea consistenţa dorită. Reţineţi că ideala consitenţă este cea a spumei moi, catifelate.
În momentul în care laptele se încălzeşte şi se face spumă, nivelul
său în vas începe să crească. Dacă se întâmplă acest lucru, coborâţi
vasul, păstrând întotdeauna capătul vaporizatorului puţin cufundat în
lapte (31).
În momentul în care s-a obţinut spuma, ridicaţi vasul în aşafel încât
vaporizatorul să ajungă în lapte (32).
Indicaţie: Cantitatea necesară de spumă se schimbă în funcţie de
tipul de băutură preparată. De ex., pentru cappucino este necesară
o cantitate mai mare de spumă decât pentru cafeaua espresso, servită cu spumă de lapte preparată cu abur.
Închideţi imediat aburul dacă laptele a fost încălzit până la 60–65°C,
prin rotirea potenţiometrului de reglaj în poziţia 0 (33).
Indicaţie: Dacă nu aveţi termometru, un bun indicator al atingerii
temperaturii adecvate este faptul că nu poţi ţine mâna pe marginea
vasului mai mult de 3 secunde.
Important: Nu fierbeţi laptele.
Scoateţi vasul, demontaţi de la vaporizator accesoriul pentru spumarea laptelui, pe care, după fiecare utilizare, îl spălaţi cu apă caldă şi
puţin detergent lichid pentru vase, curăţând de impurităţi fiecare orificiu. Imediat ştergeţi vaporizatorul şi capătul său cu o cârpă umedă,
curată (34) şi daţi drumul unei cantităţi mici de abur.
Luaţi vasul, bateţi-l uşor de masă pentru a elimina bulele de aer, rotiţi
pe urmă vasul până când laptele apare ca o suprafaţă lucitoare şi nu
rămân în el bule de aer. Aceasta ajuta la obţinerea unei consistenţe
uniforme a laptelui şi a spumei.
UTILIZAREA FUNCŢIEI APĂ FIERBINTE
Funcţia pentru apă fierbinte este ideală pentru prepararea băuturii long
black (espresso la care s-a adăugat apă fierbinte), ciocolatei fierbinţi şi
pentru umplerea vasului pentru cafea şi a ceainicului.
Atenţie: Înainte de folosirea funcţiei pentru apă fierbinte, asiguraţi-vă
că accesoriul pentru producerea spumei de lapte a fost detaşat de la
vaporizator.
1. Umpleţi recipientul pentru apă cu apă rece (1) (2) (3) (4) (5).
2. Puneţi în funcţiune aparatul espresso pentru cafea (6). Becul de
semnalizare de sub butonul POWER se aprinde în culoarea roşie.
De asemenea, începe să clipească lumina din jurul marginii interioare
a butonului POWER, semnalând faptul că aparatul espresso de cafea
este în regim de atingere a temperaturii optime pentru funcţionare.
3. Îndreptaţi vaporizatorul spre marginea aparatului, asiguraţi-vă că accesoriul pentru aţi scos accesoriul pentru producerea spumei de lapte.
4. Când lumina butonului POWER încetează să mai clipească şi luminează integral, continuu, aceasta înseamnă că aparatul espresso de
cafea este gata pentru prepararea cafelei. De asemenea, luminează integral, continuu a marginile din jurul fiecăruia dintre butoanele
POWER, espresso simplu
şi espresso dublu
.
5. Aşezaţi ceaşca sau vasul sub vaporizator/distribuitorul de apă fierbinte şi derulaţi funcţia apă fierbinte rotind potenţiometrul de reglare în
sens invers mişcării acelor de ceasornic, până în poziţia
(35).
6. În momentul în care ceştile sau vasul s-au umplut cu cantitatea necesară de apă fierbinte, închideţi apa fierbinte aducând potenţiometrul
de reglare în poziţia 0 (36).
7. Luaţi ceştile sau vasul, iar vaporizatorul puneţi-l pe tava de scurgere (37).
POGRAMAREA APARATULUI ESPRESSO PENTRU CAFEA
Aparatul espresso pentru cafea permite programarea timpului procesului
de curgere a cafelei, pentru ca să poată fi adaptat la trebuinţele personale
ale utilizatorului. (în special e vorba despre gust şi tăria cafelei).
În mod tradiţional, aparatul espresso pentru cafea a fost programat pentru
espresso simplu
(60 ml) şi espresso dublu
(120 ml). Totuşi,
utilizatorul poate săşi programeze propriile reglaje ale funcţiei espresso
simplu
sau pentru espresso dublu
, procedând conform indicaţiilor următoare:
4. Apăsaţi butonul PROGRAM. Toate afişajele vor fi luminoase, cu excepţia butonului MANUAL (43).
5. Puneţi o ceaşcă pe tava de scurgere, astfel încât să se afle direct sub
capul dozator (43).
6. Apăsaţi butonul pentru espresso simplu
şi porniţi curgerea cafelei
espresso (44).
7. După apăsarea butonului pentru espresso simplu
, se stinge lumina
butoanelor MANUAL şi espresso dublu
, în schimb luminează
marginea interioară din jurul butoanelor POWER şi espresso simplu
.
8. Turnaţi cafea până la nivelul dorit. Când a fost obţinută cantitatea
dorită de cafea, apăsaţi în continuare butonul espresso
. Aceasta
duce la oprirea curgerii cafelei. Se aude de două ori un semnal sonor,
ceea ce semnalează noi reglaje pentru funcţia espresso simplu
,
care au fost programate şi înscrise în memoria calculatorului. Va începe să clipească lumina butonului PROGRAM.
9. Pe urmă, aparatul revine la gata de utilizare.
Programarea pentru espresso dublu
1. Umpleţi recipientul pentru apă cu apă rece (1) (2) (3) (4) (5).
2. Puneţi în funcţiune aparatul espresso pentru cafea (6). Becul de
semnalizare de sub butonul POWER se aprinde în culoarea roşie.
De asemenea, începe să clipească lumina din jurul marginii interioare
a butonului POWER, semnalând faptul că aparatul espresso de cafea
este în regim de atingere a temperaturii optime pentru utilizare.
3. Pregătiţi maneta pentru sită. Alegeţi sita pentru două ceşti (38) şi aşezaţi-o în suportul pentru sită (14). Folosind instrumentul de măsurare primit cu aparatul, puneţi cafea măcinată în sită (39). Cu ajutorul
mojarului (a doua parte a dispozitivului de măsurare) presaţi cafeaua
(40). Nu presaţi prea puternic.
Atenţie: Asiguraţi-vă să nu puneţi prea multă cafea în sită. Ştergeţi
marginea în jurul sitei şi îndepărtaţi de pe ea resturile de cafea (18).
4. Montaţi maneta pentru sită în capul dozator de preparare a cafelei al. aparatului (41). Pe urmă rotţi maneta la dreapta, până întâlniţi rezistenţă (42).
5. Apăsaţi butonul PROGRAM. Toate afişajele vor lumina, cu excepţia
butonului Wszystkie podświetlenia będą się MANUAL (43).
6. Puneţi două ceşti pe tava de scurgere astfel încât aă se afle direct
sub capul dozator (43).
7. Apăsaţi butonul espresso dublu
şi porniţi curgerea cafelei espresso (45).
8. După apăsarea butonului espresso dublu
, se stinge lumina
butoanelor MANUAL şi espresso simplu
, în schimb se aprinde
imediat lumina în jurul marginii interioare a butoanelor POWER şi espresso dublu
.
9. Turnaţi cafea în cantitatea dorită. Când s-a atins cantitatea dorită,
apăsaţi din nou butonul espresso
. Se opreşte curgerea cafelei. Se vor auzi două semnale sonore, care anunţă noile reglaje
pentru funcţia espresso dublu, care au fost programate şi salvate în
meroria aparatului.
10. Pe urmă, aparatul revine la gata de utilizare.
Întoarcerea la reglajele din fabrică
Pentru a vă întoarce la reglajele originale, din fabrică, trebuie să executaţi
următorii paşi:
1. Apăsaţi butonul PROGRAM.
2. Apăsaţi şi ţineîi apăsat în acelaşi timp, preţ de cca. 5 secunde, două
butoane MANUAL şi PROGRAM.
3. După 5 secunde sau după ce auziţi 4 semnale sonore, lumina din
jurul marginii butonului PROGRAM începe să clipească.
4. Daţi drumul butoanelor MANUAL i PROGRAM. Aparatul espresso de
cafea revine la reglajele din fabrică pentru espresso simplu
espresso dublu
.
Programarea pentru espresso simplu
1. Umpleţi recipientul pentru apă cu apă rece (1) (2) (3) (4) (5).
2. Puneţi în funcţiune aparatul espresso pentru cafea (6). Becul de
semnalizare de sub butonul POWER se aprinde în culoarea roşie.
De asemenea, începe să clipească lumina din jurul marginii interioare
a butonului POWER, semnalând faptul că aparatul espresso de cafea
este în regim de atingere a temperaturii optime pentru utilizare.
3. Pregătiţi maneta cu sită. Alegeţi sita potrivită pentru o ceaşcă (38) şi aşezaţi-o în suport. Folosind instrumentul de măsurare primit cu aparatul,
puneţi cafea măcinată în sită (39). Cu ajutorul mojarului (a doua parte
a dispozitivului de măsurare) presaţi cafeaua. Nu presaţi prea puternic.
Atenţie: Asiguraţi-vă că nu aţi supraumplut sita cu o cantitate prea
mare de cafea. Ştergeţi marginilr în jurul sitei şi îndepărtaţi de pe ea
cafeaua (18).
3. Aşezaţi maneta în capul dozator pentru prepararea cafelei al aparatului
(41). Pe urmă rotiţi maneta spre dreapta, până simţiţi rezistenţă (42).
GW13-013_v03
53
PREŢETE DE CAFEA ESPRESSO OFERITE SPRE EXEMPLU
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso este o cafea tare, concentrată, cu un strat de spumă la suprafaţă – numită „caimac” (un strat de spumă maronie). Espresso stă la baza tuturor băuturilor cu cafea. Modificările sale sunt obţinute prin adăugarea unor cantităţi diferite
de lapte şi spumă de lapte.
● Preparaţi într-o ceaşcă pentru espresso de 90 ml sau într-o ceaşcă mică de cafea.
● Turnaţi espresso simplu (60-65 ml).
LONG BLACK
Espresso standard cu adaos de apă fierbinte, servit în ceşti normale de cafea sau în căni. Apa fierbinte se toarnă prima,
pentru a se păstra stratul de „caimac”.
● Preparaţi într-o ceaşcă 190 ml.
● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
● Adăugaţi după gust apă fierbinte.
MACCHIATO
Macchiato, numele vine de la cuvântul italian care înseamnă „pată”. În mod tradiţional, este servit ca un espresso standard cu o linguriţă de lapte la suprafaţă şi o cantitate mică de „caimac” în mijloc.
● Preparaţi într-o ceaşcă pentru espresso de 90 ml sau într-o ceaşcă mică de cafea.
● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
● Adăugaţi o linguriţă de lapte la suprafaţă.
FLAT WHITE
O altă băutură pe bază de cafea îndrăgită este flat white, băutură pe bază de espresso, cu spumă de lapte obţinută prin
jet de abur. Se serveşte în ceaşcă normală pentru cafea sau în cană. Stratul de spumă de la suprafaţă trebuie să aibă
2 mm, pentru a izola cafeaua.
● Pregătiţi în ceaşcă de 190 ml.
● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
● Adăugaţi spumă de lapte.
CAFFÈ LATTE
Espresso amestecat cu spumă de lapte obţinută prin abur; de obicei băutura este servită în vas de sticlă. Stratul de spumă de lapte de la suprafaţă trebuie să aibă 10 cm, pentru a izola cafeaua.
● Pregătiţi în vas de sticlă de 220 ml sau în ceaşcă.
● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
● Adăugaţi spumă de lapte.
CAPPUCCINO
Această extraordinară băutură este espresso cu adaos de spumă de lapte, cu spumă şi cacao presărată. Băutura se prepară astfel: două treimi cafea cu lapte şi o treime spumă.
● Se pregăteşte în ceşti de 190-240 ml.
● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
● Păstraţi proporţia două treimi cafea cu lapte, o treime spumă.
● Presăraţi cacao.
CAFFE MOCHA
Pregătită în acelaşi mod ca şi capucino, dar cu un adaos de ciocolată de băut. E de ajuns să adăugaţi ciocolată la espresso şi să amestecaţi înainte de a adăuga lpuma de lapte la abur şi spuma.
● Preparaţi în ceşti de 190–240 ml.
● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
● Adăugaţi două linguriţe de ciocolată de băut.
● Adăugaţi spumă de lapte obţinută la abur.
● Păstraţi proporţia două treimi cafea cu lapte, o treime spumă.
CON PANNA
O modificare a originalei cafele vieneze, această extraordinară băutură este espresso cu adaos de frişcă. Se poate presura, de asemenea, sorţişoară sau ciocolată.
● Preparaţi în ceaşcă de 190 ml.
● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
● Adăugaţi frişcă.
● Presăraţi scorţişoară sau ciocolată.
54
GW13-013_v03
PĂSTRAREA ŞI CURĂŢAREA
Importantă este curăţarea periodică a aparatului espresso de cafea. Acest
lucru permite păstrarea calităţii superioare a cafelei preparate. Recomandăm curăţarea sistematică, după fiecare preparare a cafelei. Şi în special:
● Clătirea cu apă a ansamblului capului dozator.
● Curăţarea cu abur a vaporizatorului.
● Ştergerea vaporizatorului cu ajutorul unei cârpe umede, imediat după
utilizarea aparatului espresso de cafea.
● Scoaterea sitei din manetă şi spălarea ei, curăţarea orificiilor sitei.
● Golirea şi spălarea tăvii de scurgere.
Important: Nu spălaţi niciodată părţi ale aparatului espresso de cafea
şi accesorii în maşina de spălat.
Curăţarea tăvii de scurgere şi a grătarului
Scoateţi grătarul şi tava de scurgere (46) (47). Spălaţi-le cu apă şi cu un
delicat detergent lichid pentru vase, clătiţi şi uscaţi.
Atenţie: Asiguraţi-vă că, după scoaterea şi repunerea tăvii de scurgere şi a grătarului, acoperitoarea este bine fixată la locul său (48).
Curăţarea ansamblului capului dozator, a manetei pentru sită şi a sitei
Clătiţi sita şi maneta pentru sită cu apă caldă, de fiecare dată după utilizarea lor şi pe urmă uscaţi-le.
Pentru a curăţa ansamblul capului dozator de zaţul de cafea, clătiţi-l cu
apă, ştergeţi capul dozator şi inelul interior cu o cârpă umedă. În cazul în
care orificiile sitei sunt înfundate cu cafea, folosiţi o perie delicată.
Important: Dacă orificiile sitei sunt în continuare înfundate, folosiţi vergeaua de culoare gri care se află sub recipientul de apă, pe support (49),
(50). Introduceţi, pe rând, vergeaua de curăţare în orificiile din partea de
sus a sitei (51).
Garnitura de cauciuc a capului dozator
Garnitura capului dozator se află sub ansamblul capului dozator şi etanşeizează maneta pentru sită în timpul curgerii cafelei.
Atenţie: În timpul perioadelor lungi de nefolosire a aparatului espresso pentru, se recomandă ca maneta pentru sită să nu rămână în ansamblul capului
dozator, pentru că acest lucru micşorează durata de folosinţă a garniturii.
Este normal ca, după un anumit timp, garnitura să-şi piardă etanşeitatea şi
să trebuiască schimbată. Semnul uzării garniturii este lipsa de etanşeitate
între maneta pentru sită şi capul dozator (se pot observa aburi în jurul ansamblului capului dozator în timpul turnării cafelei espresso).
Atenţie: Contactaţi cel mai apropiat punct de servis autorizat dacă observaţi că ar trebui schimbată garnitura de la ansamblul cap dozator.
Plita pentru preîncălzirea ceştilor şi a elementele interne
Ştergeţi aparatul numai cu o cârpă umedă şi uscaţi, tot prin ştergere. Nu
folosiţi perii şi materiale abrazive de curăţare, pentru că ar putea zgâria
suprafeţele exterioare.
Curăţarea vaporizatorului
Păstrarea vaporizatorului curat este absolut necesară pentru a asigura
maxima eficienţă a funcţiei abur. Acoperirea vaporizatorului cu depuneri,
de pildă cu lapte uscat îi reduce capacitatea de a produce abur şi spumă
de lapte. Important: Ştergeţi cu o cârpă umedă vporizatorul imediat după
fiecare folosire şi curăţaţi cu o cantitate mică de abur.
În cazul în care laptele s-a uscat pe vaporizator, înfăşuraţi-l într-o cârpă
curată, umezită, întoarceţi-l deasupra tăvii de scurgere şi porniţi aburul
pentru 10 secunde (52). Pe urmă lăsaţi cârpa pe vaporizator aproximativ
5 minute, până se îmbibă cu apă. Repetaţi procedura dacă depunerile de
impurităţi sunt persistente.
Important: Nu curăţaţi niciodată vaporizatorul cu ajutorul unui spălător abraziv, deoarece acest lucru ar putea să provoace distrugerea
vaporizatorului.
În cazul în care vaporizatorul este mai departe înfundat, folosiţi vergeaua
de culoare neagră oferită împreună cu aparatul, aflată sub recipientul de
apă (49) (53).
Introduceţi vergeaua de curăţare în orificiul din partea superioară a vaporizatorului (54). În cazul în care vaporizatorul rămâne mai departe înfundat,
deşurubaţi-i capătul. Curăţaţi mai departe vaporizatorul folosind vergeaua
de curăţare de culoare neagră şi, pe urmă, clătiţi sub jet de apă.
Îndepărtarea depunerilor de piatră
Piatra reprezintă depuneri de minerale care, în mod natural, apar în toate
aparatele care au legătură cu încălzirea apei. De aceea aparatul espresso
de cafea va necesita îndepărtări periodice ale depunerilor de piatră. Se
recomandă ca piatra formată în aparatul espresso de cafea să fie îndepărtată o dată la fiecare 4-6 luni; în funcţie şi de cât de frecventă este
utilizarea aparatului.
SOLUŢII PENTRU ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE PIATRĂ
Depunerile de calcar reprezintă depuneri de minerale care, în mod natural, apar în toate aparatele care au legătură cu încălzirea apei. De aceea
aparatul espresso pentru cafea va necesita îndepărtări periodice ale depunerilor de calcar.
Atenţie: Decalcifiaţi expresorul cel puţin o dată la 3 luni. Avariile care vor
apare din caza nedecalcifierii dispozitivului nu fac obiectul reparaţiilor cuprinse de garanţie.
GW13-013_v03
Soluţii pentru îndepărtarea pietrei
Tradiţional, pentru îndepărtarea pietrei din expresorul pentru cafea sunt
folosite următoarele substanţe:
● Soluţie de acid citric
Dizolvaţi 2 linguri (circa 30 g) acid citric în 1 litru de apă.
● Soluţii sau tablete special prevăzute pentru a fi folosite în acest scop.
Indicaţii: În cazul soluţiilor şi tabletelor procedaţi în conformitate cu indicaţiile care sunt amplasate pe ambalajele acestor produse.
Îndepărtarea depunerilor de calcar din aparatul espresso pentru cafea
Atenţie: Asiguraţi-vă că aparatul espresso pentru cafea de cafea este
scos din funcţiune, iar cablul de alimentare este scos din priza reţelei
electrice.
1. Scoateţi recipientul pentru apă şi clătiţi-l foarte bine. În funcţie de modalitatea de îndepărtare a depunerilor de calcar, procedaţi în modul
următor:
A. Tablete pentru îndepărtarea depunerilor de calcar din aparatele
espresso pentru cafea.
Turnaţi în recipient aprox. 1l de apă caldă şi puneţi tableta pentru
îndepărtarea depunerilor de calcar în ea, în cantitatea recomandată de către producător. După ce tableta se dizolvă (poate dura
cca. 5-7 minute) puneţi la loc recipientul pentru apă.
B. Lichid pentru îndepărtarea depunerilor de calcar
Turnaţi în recipientul pentru apă cca. 1l de apă caldă. Adăugaţi
lichid pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, în cantitatea recomandată de producător şi puneţi la loc recipientul pentru apă.
2. În cazul în care maneta pentru sită a fost fixată la ansamblul capului
dozator, scoateţi-o, curăţaţi-o atent sub jet de apă şi puneţi-o deoparte.
3. Folosind o şurubelniţă, deşurubaţi sita de sub ansamblul capului dozator.
4. Luaţi sita, capacul, şurubul şi garnitura şi puneţi-le deoparte, într-un
loc sigur.
Important: Fiţi atent (ă) să nu rătăciţi sita, capacul, şurubul şi garnitura, după demontarea ansamblului capului dozator.
5. Folosind o perie delicată, curăţaţi spaţiul de preparare a cafelei din
capul dozator, înlăturând toate urmele de cafea.
6. Puneţi un vas suficient de mare sub ansamblul capului dozator.
7. Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei electrice
şi puneţi în funcţiune aparatul espresso de cafea, apăsând butonul
POWER.
Atenţie: Trebuie să reţineţi că, dacă clipeşte lumina butonului
POWER, aceasta înseamnă că aparatul espresso pentru cafea se
află în regim de atingere a temperaturii optime de funcţionare. În momentul în care aparatul espresso pentru cafea a atins temperatura
optimă, lumina butonului POWER încetează să mai clipească şi va
lumina integral, continuu. De asemenea, vor lumina intergral, continuu, marginile din jurul fiecărui buton MANUAL, espresso simplu
şi espresso dublu
.
8. Apăsaţi butonul MANUAL şi lăsaţi ca jumătate din lichidul pentru îndepărtarea pietrei să curgă prin ansamblul capului dozator.
Important: Ca urmare a funcţionării sistemului de siguranţă (limitare
la 250 ml), utilizatorul trebuie să apese de câteva ori butonul MANUAL, pentru a goli de la jumătate încolo soluţia pentru îndepărtarea
pietrei, din recipientul de apă.
Atenţie: În funcţie de dimensiunea vasului pe care l-aţi pus sub ansamblul capului dozator, poate fi necesar să-l goliţi în timpul acestei
operaţiuni.
9. După ce a curs aproape jumătate din soluţie, apăsaţi butonul
MANUAL oprind curgerea soluţiei.
10. Rotiţi potenţiometrul de reglaj în poziţia
şi lăsaţi să curgă soluţia
prin vaporizator aproape 2 minute.
11. Dpă două minute, opriţi aparatul, apăsând butonul POWER.
12. Pe urmă aduceţi potenţiometrul regulatorului de abur în poziţia 0.
13. Lăsaţi aparatul espresso de cafea cca. 10-15 minute, să acţioneze
soluţia de îndepărtare a pietrei.
14. Apăsaţi pe urmă butonul POWER. Aparatul espresso de cafea este
închis.
15. Apăsaţi butonul MANUAL şi lăsaţi ca soluţia pentru eliminarea pietrei
să se scurgă prin ansamblul capului dozator. Atenţie: Amintiţi-vă întotdeauna de sistemul de siguranţă.
16. Apăsaţi pe urmă butonul MANUAL, oprind curgerea soluţiei.
17. Rotiţi potenţiometrul în poziţia
şi lăsaţi să treacă soluţia prin vaporizator timp de 3-4 minute.
18. După aceasta, fixaţi potenţiometrul regulatorului de apă în poziţia 0.
19. Pentru a încheia întregul proces de eliminare a pietre, eliminaţi încă
o dată butonul MANUAL, pentru ca soluţia rămasă să curgă prin ansamblul capului dozator.
Atenţie: Amintiţi-vă tot timpul de sistemul de protecţie.
20. Scoateţi şi goliţi recipientul care se află sub capul dozator şi vaporizator. După golire, aşezaţi-l la loc sub capul dozator şi vaporizator.
21. Scoateţi recipientul de apă din aparat şi clătiţi-l bine, sub jet de apă,
asigurându-vă că au fost eliminate toate urmele de soluţie de îndepărtat piatra. Umpleţi-l din nou cu apă curată şi montaţil în aparatu
espresso de cafea (1) (2) (3) (4) (5).
55
22. Procedând în acord cu indicaţile, ca în cazul procesului de îndepărtare a pietrei, puneţi sub capul dozator şi vaporizator 2 recipiente cu
apă curată.
Atenţie: Amintiţi-vă tot timpul de sistemul de protecţie.
Atenţie: În funcţie de dimensiunea vasului de sub capul de preparare
a cafelei, poate fi necesar să-l goliţi în timpul acestui proces.
23. După încheierea procesului, scoateţi recipientul de sub ansamblul capului dozator şi ştergeţi bine tot ansamblul.
24. Montaţi cu atenţie garnitura de cauciuc, sita şi capacul în capul dozator, procedând invers ca la demontare. Înşurubaţi până simţiţi rezistenţă şurubul de fixare.
25. Umpleţi recipientul pentru apă cu apă proaspătă şi puneţi-l în aparatul
espresso de cafea. Aparatul este gata să fie utilizat mai departe.
PROBLEME CE POT INTERVENI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII APARATULUI ESPRESSO DE CAFEA (EXEMPLE)
PROBLEMA
CAUZA POSIBILĂ
Maneta pentru sită nu este bine fixată sau nu este suficient
înşurubată.
Cafeaua curge pe la marginea
manetei pentru sită
Pe marginea recipientului pentru sită sunt de urme de cafea.
Capul dozator pentru prepararea cafelei este murdar.
Capul dozator a suferit deteriorări.
Garnitura de cauciuc a capului dozator este deteriorată sau uzată.
Nu este apă în recipientul pentru apă.
Recipientul pentru apă nu este instalat în mod corespunzător.
Nu curge cafeaua
Potenţiometrul este fixat în altă poziţie, de ex.
Sita din capul dozator este înfundată.
Asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglare se găseşte în poziţia 0.
.
Sita pentru cafea este înfundată. Cafeaua este prea fin măcinată
sau prea puternic presată.
Cafeaua curge sub formă de
picături
Cafeaua este măcinată prea fin sau prea puternic presată.
Aparatul este înfundat de depunerile de calcar.
Cafeaua este veche sau prea uscată.
Espresso nu are spuma
caracteristică
Cafeaua nu este presată îndeajuns de puternic.
Cafeaua este măcinată prea mare.
Nu este suficientă cafea în sită.
Cafeaua este presată prea puternic.
Cafeaua este măcinată prea fin.
Maneta este slăbită în timpul
preparării cafelei
Maneta pentru sită este slăbită, deoarece nu a fost destul de bine
înşurubată.
Pe marginea recipientului pentru sită se află urme de cafea.
Capul dozator pentru prepararea cafelei este murdar.
Capul dozator este defect.
Garnitura de cauciuc este deteriorată sau uzată.
Ceştile, sita sau maneta sunt reci.
Cafeaua este prea rece
Vaporizatorul nu formează abur
O cantitate insuficientă de spumă de lapte
În timpul preparării cafelei cappuccino sau latte, laptele nu este
îndeajuns încălzit.
Vaporizatorul este blocat.
Laptele nu este proaspăt.
Temperatura laptelui este prea mare.
Vasul.
Vaporizatorul este blocat.
Laptele s-a fiert.
Umplere diferită a ceştilor
Cafeaua espresso are un gust
de ars
Pompa face un zgomot prea
mare
Aparatul nu funcţionează
Umplerea diferită a ceştilor sau oprirea curgerii cafelei.
Defectarea distributorului de cafea din maneta pentru sită.
Folosirea unui tip de cafea nepotrivit.
Aparatul nu a fost spălat după îndepărtarea pietrei.
Nu este apă în recipientul pentru apă.
Recipientul pentru apă nu este bine montat.
Sita capului dozator pentru prepararea cafelei poate fi înfundată.
Aparatul este blocat de depunerile de piatră.
CUM SĂ REMEDIEZI, CE SĂ FACI
Asiguraţi-vă că maneta este corect montată în ansamblul capului
dozator. A se vedea – Prepararea cafelei espresso – pagina 9.
Curăţaţi de jur împrejur marginea de sus a sitei şi ştergeţi bine
capul dozator.
Ştergeţi capul dozator cu o cârpă umedă.
Contactaţi un punct de servis autorizat.
Contactaţi un punct de servis autorizat.
Umpleţi recipientul pentru apă.
Împingeţi în jos recipientul pentru apă, pentru a vă asigura că este
bine aşezat.
Vezi Îndepărtarea depunerilor de piatră – pagina 55.
Goliţi sita şi clătiţi-o sub apă curgătoare. Ştergeţi capul dozator cu
o cârpă. Cu vergeaua gri desfundaţi orificiile sitei; umpleţi-o mai
apoi cu cafea şi presaţi uşor.
Dacă folosiţi cafea foarte fin măcinată, nu o presaţi prea tare.
A se vedea Îndepărtarea pietrei – pagina 55.
Folosiţi cafea proaspătă. După desfacere, asiguraţi-vă că o păstraţi într-un ambalaj etanş.
Presaţi cafeaua măcinată mai puternic.
Utilizaţi cafea măcinată în mod corespunzător sau schimbaţi
marca de cafea.
A se vedea Prepararea cafelei espresso – pagina 52.
Presaţi uşor cafeaua măcinată.
Schimbaţi pentru cafea măcinată mai mare.
Asiguraţi-vă că maneta pentru sită este bine fixată şi înşurubată
până la capăt în capul dozator.
A se vedea Prepararea cafelei espresso – pagina 52.
Curăţaţi de jur împrejur marginea sitei şi ştergeţi capul dozator de
cafea.
Ştergeţi capul dozator cu o cârpă umedă.
Contactaţi un punct servis autorizat.
Contactaţi un punct servis autorizat.
Înainte de prepararea cafelei preîncălziţi ceştile, sita şi maneta.
A se vedea Prepararea cafelei espresso – pagina 52.
Verificaţi dacă laptele este suficient încălzit în timpul spumării sale.
Asiguraţi-vă că laptele nu s-a fiert. A se vedea Prepararea spumei
de lapte – pagina 52.
A se vedea Păstrarea şi curăţarea – pagina 55.
Verificaţi dacă laptele este proaspăt.
Asiguraţi-vă că laptele a fost răcit corespunzător înainte de utilizare.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate în producerea spumei de
lapte, folosiţi vasul prevăzut la aparat, din metal inoxidabil şi, în măsura posibilităţilor, înainte de utilizare, răciţi-l sau clătiţi-l cu apă rece.
Vezi Păstrare şi curăţare – pagina 55.
Încercaţi să folosiţi mai departe lapte proaspăt, răcit.
Asiguraţi-vă că aţi presat în mod uniform cafeaua şi că nu există
obstacole în curgerea cafelei preparate în orificiile de curgere din
capul de prindere a sitei.
Contactaţi un punct de servis autorizat.
Încercaţi alte tipuri de cafea.
Spălaţi aparatul înainte de prepararea următoarei cafele; umpleţi
recipientul şi lăsaţi-l să se golească în întregime.
Umpleţi recipientul pentru apă.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este bine montat.
Scoateţi capul dozator cu sita şi curăţaţi ansamblul. A se vedea
Conservarea şi curăţarea – pagina 55.
A se vedea Conservarea şi curăţarea – pagina 55.
ECOLOGIA – AI GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În
acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile
din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc
în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
56
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare
a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii
sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment
– fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi
directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW13-013_v03
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно
было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕМАШИНЫ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Пожалуйста, внимательно прочтите и сохраните настоящую инструкцию по обслуживанию.
Ставьте кофемашину только на стабильную и ровную поверхность.
Не включайте кофемашину, если в резервуаре нет воды. Наполняйте резервуар чистой, холодной водой. Не заливайте воду свыше максимальной емкости, которая составляет 2,1 л.
Никогда не извлекайте фильтродержатель во время варки кофе
или подачи горячей воды, поскольку эти процессы происходят под
давлением. Извлечение фильтродержателя во время этих операций может привести к получению травмы или ожогам.
Будьте внимательны! Паровое сопло сильно нагревается во время
вспенивания молока и подачи воды. Во избежание ожогов не прикасайтесь непосредственно к паровому соплу.
Всегда выключайте кофемашину и вынимайте вилку из розетки в случае появления каких-либо проблем в процессе приготовления кофе.
Следите за тем, чтобы сетевой питающий провод не прикасался
к горячим элементам кофемашины, в том числе к полке для подогрева чашек и паровому соплу.
Не вкладывайте руки непосредственно под струю горячего пара, воды
или кофе – это может привести к получению травмы или ожогам.
Всегда отключайте питание (кнопка POWER) перед тем, как вложить или вынуть вилку питающего электропровода из розетки. Не
вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь,
или перед очисткой.
Не пользуйтесь удлинителем. Если же Вы все-таки подключаете
кофемашину через сетевой удлинитель, его должен проверить квалифицированный механик или сотрудник сервиса.
Подключайте кофемашину только к сети переменного тока с заземлением. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на
маркировке, соответствует напряжению электросети
Используйте кофемашину только в целях, предусмотренных инструкцией.
Не ставьте кофемашину рядом с обогревательными приборами,
открытым огнем или на горячую духовку, а также на какой-либо
другой прибор.
Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал со стола или
столешницы, не соприкасался с горячей поверхностью.
Запрещается пользоваться прибором, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения, а также в случае других неполадок или если он упал на пол. Если Вы
подозреваете, что прибор неисправный, передайте его в пункт сервисного обслуживания для обследования, ремонта или замены,
поскольку ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты.
Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная
мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Внимание: Всегда плотно закрывайте крышку резервуара для
воды во время эксплуатации кофемашины.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут
обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Убедитесь, что Вам понятны все приведенные выше указания.
GW13-013_v03
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Mощность прибора: 1050 W при 230 V.
Объем резервуара для воды: 2,1 л.
Кофемашина имеет I класс изоляции. Питающий электропровод
и вилка имеют заземление.
Кофемашина отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
КОФЕМАШИНА
Кофе, приготовленный в кофемашине, обладает высокими вкусовыми качествами и исключительным ароматом, поскольку в процессе
приготовления кофе обеспечивается температура воды, необходимая
для заваривания кофе 92–94°C. Кофемашина запроектирована таким
образом, чтобы можно было наблюдать за температурой воды на дисплее LCD и в нужный момент начать процесс заваривания кофе или
производство пара для вспенивания молока.
OПИСАНИЕ ПРИБОРА
1. Полка для подогрева чашек
Возможен подогрев до 9 чашек.
2. Панель управления
Простая в обращении панель управления, сигнализирующим готовность к приготовлению кофе.
Кнопки MANUAL, 1 чашка эспрессо
, 2 чашки эспрессо
,
ПРОГРАММА и светоиндикатор.
3. Заварочная головка
4. Фильтродержатель
5. Указатель уровня воды
Указатель уровня воды в поддоне для капель показывает его заполнение. В верхней части указателя имеется красная отметка для
облегчения идентификации.
6. Mерная ложка
7. Плоская часть мерной ложки (темпер)
8. Резервуар для воды емкостью 2,1 л
Для облегчения заполнения съемный резервуар для воды можно
извлечь, потянув его вверх.
9. Pегулятор
Поворот влево – эспрессо/горячая воды из сопла, поворот вправо – пар или горячая воды из сопла.
10. Паровое сопло
11. Наконечник для вспенивания молока
Резиновая насадка запроектирована таким образом, чтобы можно было без усилия за несколько секунд приготовить плотную
густую пену. Для вспенивания молока всегда пользуйтесь
наконечником-капучинатором.
57
12. Mесто для высоких чашек
Mесто между фильтродержателем и поддоном для капель, рассчитанное для высоких чашек.
13. Съемный поддон для капель
Поддон для капель и решетчатую подставку для чашек можно без
труда вынуть для очистки.
14. Противоскользящие резиновые ножки
Обеспечивают стабильное положение прибора, а также препятствуют его перемещению и повреждению поверхности стола.
15. Ситечко для 1 чашки
16. Ситечко для 2 чашек
17. Кувшин 500 мл
OБСЛУЖИВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопка включить/выключить POWER
Если Вы снова нажмете на кнопку MANUAL, налив кофе прекратится.
Внимание: Если кнопка MANUAL не подсвечивается, а вокруг кнопки
POWER пульсирует подсветка, это значит, что кофемашина не достигла температуры, необходимой для выбранного Вами режима.
1 ЧАШКА ЭСПРЕССО
Реэим 1 чашки эспрессо
обеспечивает автоматическое приготовление одной чашки кофе эспрессо.
Внимание: Для приготовления одной чашки эспрессо воспользуйтесь
ситечком для 1 чашки (меньшим).
Когда кофемашина нагреется, т.е. наружные края кнопок MANUAL,
1 чашки эспрессо
и 2 чашек эспрессо
будут светиться непрерывно, нажмите на кнопку 1 чашки эспрессо
. Начнется автоматический процесс налива кофе для 1 чашки эспрессо.
Для одной чашки эспрессо кофемашина запрограммирована на
порцию 60 мл кофе.
При нажатии кнопки 1 чашки эспрессо
прекратится подсветка вокруг кнопок MANUAL и 2 чашек эспрессо
и начнется процесс
налива кофе. Будут подсвечиваться только кнопки POWER и 1 чашки
эспрессо
.
Внимание: Чтобы прекратить процесс налива эспрессо, нет необходимости снова нажимать на кнопку 1 чашки эспрессо
. Процесс закончится автоматически.
2 ЧАШКИ ЭСПРЕССО
Включите кофемашину, нажимая на кнопку POWER. При этом индикатор под кнопкой POWER загорится красным цветом. Одновременно
начнет пульсировать подсветка вокруг наружного края кнопки POWER,
сигнализируя, что кофемашина находится в режиме нагрева до необходимой рабочей температуры.
Внимание: Прежде чем включить кофемашину необходимо убедиться, что регулятор сбоку прибора находится в положении 0
(выключен).
Когда подсветка кнопки POWER перестанет пульсировать и станет
светиться непрерывно, это значит, что кофемашина готова для приготовления эспрессо. Одновременно, непрерывным светом начнут подсвечиваться наружные края вокруг каждой кнопки MANUAL, 1 чашки
эспрессо
и 2 чашки эспрессо
.
Режим 2 чашек эспрессо
обеспечивает автоматическое приготовление 2 чашек кофе эспрессо.
Внимание: Для приготовления двойного эспрессо воспользуйтесь ситечком для 2 чашек (большим).
Когда кофемашина нагреется, т.е. наружные края кнопок MANUAL,
1 чашки эспрессо
и 2 чашек эспрессо
будут светиться
непрерывно, нажмите на кнопку 2 чашек эспрессо
. Начнется автоматический процесс налива для 2 чашек эспрессо, по 60 мл
в каждую.
При нажатии кнопки 2 чашек эспрессо
прекратится подсветка
вокруг кнопок MANUAL и 1 чашки эспрессо
и начнется процесс
налива кофе. Будут подсвечиваться только кнопки POWER и 2 чашки
эспрессо
.
Внимание: Чтобы прекратить процесс налива эспрессо, нет необходимости снова нажимать на кнопку 2 чашек эспрессо
. Процесс
закончится автоматически.
КНОПКА PROGRAM
Внимание: Необходимо помнить, что пока пульсирует подсветка вокруг наружного края кнопки POWER, это значит, что кофемашина не
достигла температуры, необходимой для Выбранного Вами режима.
Готовность коффемашины к работе сигнализируется непрерывной
подсветкой. Чтобы выключить кофемашину, достаточно нажать нажать на кнопку POWER.
КНОПКА MANUAL
Режим PROGRAM позволяет пользователям регулировать продолжительность налива кофе эспрессо. Благодаря этому Вы можете
регулировать крепость кофе по Вашему вкусу. Использование (програмирование) режима PROGRAM – см. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОФЕМАШИНЫ (стр. 11).
При включении режима PROGRAM прекратится подсветка вокруг кнопки MANUAL. Будут подсвечиваться только кнопки POWER, 1 чашки
эспрессо
и 2 чашек эспрессо
, а также кнопка PROGRAM.
Кнопка MANUAL позволяет полностью контролировать процесс налива кофе. Ею необходимо воспользоваться тогда, когда кофемашина
нагреется, а наружные края кнопок MANUAL, 1 чашки кофе эспрессо
и 2 чашек эспрессо
начнут светиться непрерывно. Сразу
после нажатия кнопки MANUAL прекратится подсветка вокруг кнопок
1 чашки эспрессо
и 2 чашек эспрессо
. Будут подсвечиваться только кнопки POWER и MANUAL. В это же время начнется процесс налива кофе.
58
GW13-013_v03
KОРОТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОФЕМАШИНЫ
Ниже размещенные рисунки помогут Вам в обслуживании кофемашины. Kаждый рисунок имеет свой номер. Далее в тексте нашего руководства
по обслуживанию будут сноски к этим рисункам, именно поэтому они пронумерованы для удобства их нахождения.
Например: Наполните резервуар для воды (1) (2) (3) (4) (5) холодной водой – не минеральной.
Всегда, когда в тексте появятся такие номера, просим ознакомиться с соответсвующими рисунками.
Подготовка кофемашины – промывка системы
Oткройте крышку резервуара для воды.
Наполните резервуар холодной водой и закройте
крышку.
Или извлеките резервуар для воды.
Наполните холодной водой.
Установите резервуар для воды на место и закройте
крышку.
Нажмите на кнопку POWER, чтобы включить
прибор.
Когда на панели управления подсветятся кнопки
,
, это значит, что
POWER, MANUAL,
кофемашина готова к работе.
Подогрев чашек на полке.
Выберите нужное ситечко и поместите его
в фильтродержатель.
Поместите фильтродержатель в заварочную головку
Внимание: Выступы на фильтродержателе должны
попасть в углубления в заварочной головки.
Поверните фильтродержатель слева направо
до упора.
Поставьте большой сосуд под заварочную головку.
Нажмите на кнопку MANUAL и пропустите ок. 0,5 л
воды. Чтобы выключить налив воды (насос), нажмите еще раз на кнопку MANUAL.
GW13-013_v03
59
Приготовление кофе эспрессо
Выберите нужное ситечко и поместите его
в фильтродержатель.
Придержите фильтродержатель и пропустите через
него воду, чтобы его предварительно разогреть.
Насыпьте в ситечко мелко смолотый кофе.
Утрамбуйте кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка.
Поместите фильтродержатель в заварочную
головку.
Внимание: Выступы на фильтродержателе должны
попасть в углубления в заварочной головке.
Поверните фильтродержатель вправо до упора.
Поставьте чашки под наливные отверстия в заварочной головке.
Нажмите на кнопку MANUAL.
В этот момент начнется процесс наливания кофе.
Если Вы снова нажмете на кнопку MANUAL, налив
кофе прекратится.
Нажмите на кнопку 1 чашки эспрессо
.
Начнется процесс наливания кофе. Когда чашка
60 мл наполнится кофе, кофемашина автоматически
прекратит налив кофе.
Нажмите на кнопку 2 чашек эспрессо
.
Начнется процесс наливания кофе. Когда обе чашки
по 120 мл наполнятся кофе, кофемашина автоматически прекратит налив кофе.
Извлеките фильтродержатель, поворачивая его
влево и вниз.
Удалите из ситечка использованный кофе.
60
GW13-013_v03
Вспенивание молока
Поставьте под заварочную головку сосуд и промойте
сопло, поворачивая регулятор в положение .
Выключите пар, переводя рукоятку в положение 0.
Oтведите паровое сопло в бок и наденьте насадкунаконечник для вспенивания молока.
Погрузите наконечник-капучинатор на глубину ок.
1 см и еще раз с помощью регулятора включите
дозирование пара – положение .
Наклоните кувшин так, чтобы наконечник сопла
оказался в носике кувшина и непосредственно под
поверхностью молока.
Поднимите кувшин так, чтобы наконечник сопла
погрузился до середины молока.
Закройте подачу пара, переводя регулятор
в положение 0 (выключен).
Снимите наконечник для вспенивания молока
и промойте в теплой воде с небольшим количеством
средства для мытья посуды. Протрите паровое
сопло влажной тряпочкой, а затем пропустите через
него небольшое количество пара.
Горячая вода/кипяток
Поставьте чашку на поддон для капель под паровое
сопло и включите режим горячей воды, переводя
.
регулятор в положение
Закройте горячую воду, переводя регулятор
в положение 0.
Оставьте паровое сопло над поддоном для капель.
Насыпьте в ситечко мелко смолотый кофе.
Утрамбуйте кофе.
Программирование
Выберите нужное ситечко и поместите его
в фильтродержатель.
GW13-013_v03
61
Поместите фильтродержатель в заварочную головку.
Внимание: выступы на фильтродержателе должны
попасть в углубления в заварочной головке.
Поверните фильтродержатель вправо до упора.
Нажмите на кнопку PROGRAM.
Нажмите на кнопку 2 чашек эспрессо
Нажмите на кнопку 1 чашки эспрессо
.
.
Начнется процесс наливания кофе. Когда нальется
Начнется процесс наливания кофе. Когда в обе
нобходимое Вам количество кофе, нажмите снова на чашки нальется нобходимое Вам количество кофе,
, чтобы прекратить процесс налива.
, чтобы прекратить
кнопку
нажмите снова на кнопку
процесс налива.
Очистка
62
Снимите решетчатую подставку для чашек с
поддона для капель.
Извлеките поддон для капель, промойте и вставьте
на место.
Убедитесь, что пластиковый вкладыш находится
на своем месте на поддоне для капель.
Извлеките резервуар для воды.
Под резервуаром для воды, на подставке
закреплены две шпильки: серая – для очистки
ситечек для кофе, черная – для очистки парового
сопла.
Прочистите отверстия в ситечке с помощью серой
шпильки.
Oберните паровое сопло на несколько минут
влажной тканью и на 10 минут включите
подачу пара.
Выньте из подставки черную шпильку для очистки
парового сопла.
Вставьте шпильку в отверстие в нижней части
парового сопла.
GW13-013_v03
ПОДГОТОВКА КОФЕМАШИНЫ К ПЕРВОМУ
ВКЛЮЧЕНИЮ (OПИСАНИЕ)
1. Поставьте кофемашину на стабильную и ровную поверхность.
2. Убедитесь, что поддон для капель и решетчатая подставка для чашек находятся на своих местах.
3. Наполните резервуар водой.
Существуют два способа наполнения резервуара водой:
a) Откройте крышку резервуара для воды, которая находится
в верхней части кофемашины (1), и с помощью, например,
кувшина наполните резервуар свежей холодной водой или отфильтрованной водой (2) и закройте крышку.
b) Aльтернативно можно вынуть резервуар для воды и наполнить свежей холодной водой. Для этого откройте крышку и используя ее как ручку извлеките резервуар (3). Затем наполните его свежей холодной водой или отфильтрованной водой
(4). Вставьте резервуар на место и закройте крышку (5).
4. Вложите вилку сетевого электропровода в розетку питающей сети
230 V. Чтобы включить кофемашину нажмите на кнопку POWER
(6). При этом загорится красный индикатор под кнопкой POWER
и начнет пульсировать подсветка вокруг наружного края кнопки
POWER, информируя, что кофемашина включена и в данный момент подогревается. Когда подсветка кнопки POWER прекратит
пульсировать и начнет светиться непрерывно, это значит, что кофемашина нагрелась до нужной температуры и готова к работе.
Одновременно, непрерывным светом начнут подсвечиваться наружные края вокруг каждой кнопки MANUAL, 1 чашки эспрессо
и 2 чашек эспрессо
(7).
Внимание: Перед тем, как включить кофемашину, убедитесь,
что регулятор сбоку кофемашины находится в положении
0 (выключен).
5. Поставьте чашки или другую посуду на полке для подогрева чашек (8).
Внимание: Перед первым включением кофемашины, а также после длительного перерыва в эксплуатации, всегда необходимо промыть систему чистой водой.
6. С этой целью выберите нужное ситечко и поместите его в фильтродержатель (9). Поместите фильтродержатель в заварочную головку (10) (11).
7. Подставьте достаточно большой сосуд под наливные отверстия
в заварочной головке (12).
8. Убедитесь, что кофемашина установлена в режим эспрессо, а это
значит, что должны непрерывно подсвечиваться наружные края
вокруг кнопок POWER, MANUAL, 1 чашка эспрессо
и 2 чашки
эспрессо
.
Внимание: Необходимо помнить, что пока пульсирует подсветка
вокруг наружных краев кнопки POWER, это значит, что кофемашина еще не готова к работе. Готовность кофемашины к работе
сигнализируется непрерывной подсветкой наружных краев вокруг
кнопок POWER, MANUAL, 1 чашки эспрессо
и 2 чашек эспрессо
.
9. Нажмите на кнопку MANUAL (13) и слейте воду через кофемашину, вплоть до опорожнения резервуара.
Внимание: Поскольку может сработать система защиты (ограничение до 250 мл), необходимо несколько раз нажмать на кнопку
MANUAL, чтобы полностью опорожнить резервуар для воды.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЭСПРЕССО (OПИСАНИЕ)
Чтобы улучшить вкус кофе, рекомендуется предварительно подогреть
фидьтродержатель, ситечко и чашки, следующим способом:
Предварительный подогрев фильтродержателя и ситечка
1. Неаполните резервуар для воды (1) (2) (3) (4) (5) холодной водой
и включите кофемашину (6).
2. Выберите нужное ситечко и поместите в фильтродержатель (9)
(14) (10) (11).
Внимание: Для одной порции кофе используйте меньшее ситечко
(для одной чашки), а большее для двух порций.
3. Придержите фильтродержатель с ситечком под заварочной головкой и промойте водой, нажимая на кнопку MANUAL, чтобы включить подачу воды. А чтобы закончить процесс, снова нажмите на
кнопку MANUAL (15).
4. Дайте фильтродержателю высохнуть.
Предварительный подогрев посуды
5. Если кофемашина включена уже длительное время, то на полке
для чашек можно предварительно подогреть чашки/стеклянную
посуду, что поможет дольше сохранить пену на кофе (8).
6. Для подогрева чашек можно также воспользоваться паровым соплом (12) (13). Нажмите на кнопку MANUAL, чтобы начать подачу воды. Чтобы прервать этот процесс, снова нажмите на кнопку
MANUAL. Вылейте горячую воду из чашек.
Заваривание кофе
7. Убедитесь, что резервуар наполнен холодной водой. Если резерGW13-013_v03
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
вуар пуст или воды в нем немного, наполните резервуар (1) (2) (3)
(4) (5) холодной водой и включите прибор (6).
Пользуясь мерной ложкой, насыпьте молотый кофе в ситечко
фильтра (16).
Второй стороной (плоской поверхностью) мерной ложки слегка утрамбуйте кофе (17), сделав пару круговых движений на 90 градусов, чтобы заполнить ситечко до дна. Это уплотняет кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка, чтобы кофе был на одном
уровне с краем (18).
Внимание: Убедитесь, чтобы в ситечке не было слишком много кофе.
Внимание: Порция и степень утрамбовки должны каждый раз
быть одинаковыми. Oт степени помола кофе зависит время налива заваренного кофе. Чем мельче кофе, тем медленнее наливается кофе.
Внимание: При утрамбовке кофе в ситечке плоская часть мерной ложки должна быть сухая, в противном случае кофе может
слипаться.
Внимание: Слишком мелко смолотый кофе может забить отверстия ситечка и задержать протекание воды.
Установите фильтродержатель в заварочную головку и поверните
вправо до упора (19) (20).
Подставьте чашки под наливные отверстия в заварочной головке (21).
Внимание: Убедитесь, что кофемашина готова к работе, а это
значит, что должны непрерывно подсвечиваться наружные края
вокруг кнопок POWER, MANUAL, 1 чашки эспрессо
и 2 чашек
эспрессо
.
Чтобы начать наливать кофе в ручном режиме (а это дает возможность полностью контролировать продолжительность налива кофе
эспрессо), нажмите на кнопку MANUAL. С целью прекращения налива кофе в ручном режиме нажмите снова на кнопку MANUAL (22).
Чтобы начать налив кофе в автоматическом режиме (запрограммированном заранее), нажмите на кнопку
(23) (при выборе
1 чашки) или на кнопку
(24) (при выборе 2 чашек). Когда
чашки заполнятся, кофемашина прекратит налив автоматически.
Внимание: Идеально заваренный кофе имеет цвет темного карамели с красноватым оттенком. В большой степени зависит от
качества используемого кофе. Подавайте свежезаваренный кофе
– всегда горячий.
Oбслуживание кофемашины после приготовления кофе
15. Поверните фильтродержатель влево и вниз и извлеките из заварочной головки (25).
16. Удалите из ситечка использованный кофе (26).
Внимание: Рекомендуется после каждой заварки кофе промыть
заварочную головку водой, чтобы смыть остатки кофе, которые
могли прилипнуть с нижней стороны головки, а также обеспечит
правильнукю температуру воды для следующего заваривания
кофе. Для этого нажмите на кнопку MANUAL и немного воды слейте в сосуд.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА (OПИСАНИЕ)
Для вспенивания молока используется режим пара. Пар выполняет
две задачи. Во-первых, подогревает молоко. Во-вторых, пар смешивает воздух и дает деликатный бархатистый вид.
Подобно, как и при заваривании кофе, при вспенивании молока наилучшие эффекты достигаются по мере, как пользователь набирает опыт.
Внимание: Помните, что кофе является основной составляющей всех
кофейных напитков, а молоко это только добавка.
Внимание: Рекомендуется эспрессо всегда готовить первым – перед
вспениванием молока.
Внимание: Перед тем, как начать процесс вспенивания молока, убедитесь, что кофемашина готова к работе, а это значит, что должны
непрерывно подсвечиваться наружные края вокруг кнопок POWER,
MANUAL, 1 чашки эспрессо
и 2 чашек эспрессо
.
1. Убедитесь, что резервуар наполнен водой. Если резервуар пуст
или воды в нем немного, наполните резервуар (1) (2) (3) (4) (5) холодной водой.
2. Oпределите количество необходимого молока из расчета на количество чашек кофе или исходя из размера кувшина для молока.
Внимание: Помните, что во время вспенивания объем молока
увеличивается.
3. Налейте охлажденное, холодное молоко в кувшин из нержавеющей стали, наполняя от 1/2 до 2/3 oбъема.
Внимание: Храните стальной кувшин с молоком в холодильнике,
чтобы молоко было холодным. Помните, чтобы перед использованием не мыть кувшин теплой водой.
4. Подставьте сосуд под паровое сопло. Промойте паровое сопло,
поворачивая регулятор до положения пара
(27). Чтобы выключить подачу пара, переведите регулятор в положение 0 (28).
5. Oтведите паровое сопло в бок и наденьте наконечник-капучинатор
для вспенивания молока (29).
63
6. Погрузите наконечник парового сопло в молоко на глубину ок.
1 см и активируйте спуск пара, поворачивая регулятор до положения
(30).
7. Наклоните кувшин так, чтобы наконечник-капучинатор оказался
в носике кувшина и непосредственно под поверхностью молока.
При этом начнется процесс вспенивания молока.
Внимание: Не допускайте до неравномерного выхода пара, поскольку в этом случае воздух может быть смешан в недостаточном
количестве. Чтобы этого избежать, поднимите кувшин так, чтобы
паровое сопло глубже погрузилось в молоко. Помните, что идеальная консистенция пены мягкая и бархатистая.
8. По мере, как молоко будет нагреваться и вспениваться, уровень
молока в кувшине начнет подниматься. Если так станет, снизьте
кувшин, всегда следите, чтобы наконечник парового сопла находился ниже поверхности молока (31).
9. Поднимите кувшин так, чтобы наконечник погрузился до середины молока (32).
Внимание: Количество пены зависит от вида приготовляемого
кофе. Например, для капучино требуется больше пены, чем для
кофейного напитка на базе эспрессо, который подается с молоком, вспененным паром.
10. Немедленно перекройте подачу пара, когда молоко подогреется до температуры 60–65°C, переводя регулятор в положение 0
(33).
Внимание: Если у Вас нет термометра, хорошим показателем
достижения необходимой температуры будет то, что нельзя прикоснуться к боку кувшина на более, чем 3 секунды.
Внимание: Не доводите молоко до кипения.
11. Уберите кувшин, снимите с парового сопла наконечник для вспенивания молока, который после каждого использования нужно
промыть в теплой воде со средством для мытья посуды, чтобы
прочистить все отверстия. Немедленно протрите паровое сопло
и наконечник влажной тряпочкой (34), а затем пропустите через
него небольшое количество пара.
12. Легко постучите кувшином о стол, чтобы избавиться от пузырьков
воздуха, а затем покачайте кувшином круговым движением, пока
молоко не станет гладким и блестящим, и пока не выйдут все пузырьки. Это поможет получить однородную консистенцию молока
и пены.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Режим горячей воды идеален для приготовления напитка long black
(кофе эспрессо, разбавленный горячей водой), горячего шоколада и наполнения бокала для кофе с поршнем, а также заварочного
чайничка.
Внимание: Перед использованием режима горячей воды убедитесь,
что наконечник-капучинатор снят с парового сопла.
1. Наполните резервуар (1) (2) (3) (4) (5) холодной водой.
2. Включите кофемашину (6). Индикатор под кнопкой POWER загорится красным светом. Одновременно начнет пульсировать подсветка вокруг наружного края кнопки POWER, информируя, что
кофемашина включена и в данный момент подогревается.
3. Oтведите паровое сопло в бок и убедитесь, что в парового сопла
снят наконечник-капучинатор.
4. Kогда подсветка кнопки POWER перестанет пульсировать и будет
светиться непрерывно, это значит, что кофемашина готова для
приготовления эспрессо. Одновременно, непрерывным светом начнут подсвечиваться наружные края вокруг каждой кнопки
MANUAL, 1 чашки эспрессо
и 2 чашек эспрессо
.
5. Поставьте чашку или другую посуду под сопло пара/горячей воды
и включите режим горячей воды, поворачивая регулятор до положения
(35).
6. Когда чашки или другая посуда будут наполнены необходимым количеством горячей воды, перекройте подачу горячей воды, переводя регулятор в положение 0 (36).
7. Снимите чашки или другую посуду, а паровое сопло оставьте над
поддоном для капель (37).
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОФЕМАШИНЫ
Кофемашина позволяет запрограммировать продолжительность процесса налива кофе, чтобы Вы могли приготовить кофе по своему вкусу (соответствующей крепости и вкуса).
Стандартно кофемашина запрограмирована на приготовление 1 чашки эспрессо
(60 мл) и 2 чашек эспрессо
(120 мл). Однако,
пользователь сам может запрограммировать свои собственные параметры для режима 1 чашки эспрессо
или для режима 2 чашек
эспрессо
, в соответствии со следующими приведенными ниже
указаниями.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ровать подсветка вокруг наружного края кнопки POWER, сигнализируя, что кофемашина находится в режиме нагрева до необходимой рабочей температуры.
Приготовьте фильтродержатель. Выберите ситечко для 1 чашки
(38) и поместите его в фильтродержатель (14). Используя приложенную мерную ложку, насыпьте в ситечко смолотый кофе (39).
Второй стороной (плоской поверхностью) мерной ложки слегка
утрамбуйте кофе (40).
Внимание: Убедитесь, что в ситечке нет излишка кофе. Соберите
излишек кофе с краев ситечка (18).
Поместите фильтродержатель в заварочную головку (41). Затем
поверните фильтродержатель вправо до упора (42).
Нажмите на кнопку PROGRAM. При этом будут светиться все подсветки, за исключением кнопки MANUAL (43).
Поставьте 1 чашку на поддон для капель непосредственно под заливную головку (43).
Нажмите на кнопку 1 чашки эспрессо
и включите процесс налива кофе эспрессо (44).
При нажатии на кнопку 1 чашки эспрессо
, погаснут подсветки
кнопок MANUAL и 2 чашек эспрессо
, но загорится подсветка вокруг наружных краев кнопок POWER и 1 чашка эспрессо
.
Налейте кофе до нужного объема. Когда нальется необходимое
количество, снова нажмите на кнопку 1 чашки эспрессо
. Налив
кофе прекратится. Два раза раздастся звуковой сигнал, обозначающий установку новых параметров для режима 1 чашки экспрессо
, которые сохраняся в памяти прибора. Начнет пульсировать
подсветка кнопки PROGRAM.
Затем прибор вернется в состояние готовности.
Программирование 2 чашек эспрессо
1. Наполните резервуар для воды (1) (2) (3) (4) (5) холодной водой.
2. Включите кофемашину (6). При этом индикатор под кнопкой
POWER загорится красным цветом. Одновременно начнет пульсировать подсветка вокруг наружного края кнопки POWER, сигнализируя, что кофемашина находится в режиме нагрева до необходимой рабочей температуры.
3. Приготовьте фильтродержатель. Выберите ситечко для 2 чашек
(38) и поместите его в фильтродержатель (14). Используя приложенную мерную ложку, насыпьте в ситечко смолотый кофе (39).
Второй стороной (плоской поверхностью) мерной ложки слегка
утрамбуйте кофе (40).
Внимание: Убедитесь, что в ситечке нет излишка кофе. Соберите
излишек кофе с краев ситечка (18).
4. Поместите фильтродержатель в заварочную головку (41). Затем
поверните фильтродержатель вправо до упора (42).
5. Нажмите на кнопку PROGRAM. При этом будут светиться все подсветки, за исключением кнопки MANUAL (43).
6. Поставьте обе чашки на поддон для капель непосредственно под
заливную головку (43).
7. Нажмите на кнопку 2 чашек эспрессо
и включите процесс
налива кофе эспрессо (45).
8. При нажатии на кнопку 2 чашек эспрессо
, погаснут подсветки кнопок MANUAL и 1 чашки эспрессо
, но загорится подсветка
вокруг наружных краев кнопок POWER и 2 чашек эспрессо
.
9. Налейте кофе до нужного объема. Когда нальется необходимое
количество, снова нажмите на кнопку 2 чашек эспрессо
.
Налив кофе прекратится. Два раза раздастся звуковой сигнал, обозначающий установку новых параметров для режима 2 чашек
эспрессо
, которые сохраняся в памяти прибора. Начнет
пульсировать подсветка кнопки PROGRAM.
10. Затем прибор вернется в состояние готовности.
Возврат к заводским настройкам
Чтобы вернуться к оригинальным заводским настройкам, необходимо
сделать следующее:
1. Нажать на кнопку PROGRAM.
2. Нажать и придержать одновременно две кнопки MANUAL
и PROGRAM в течение ок. 5 секунд.
3. Через ок. 5 секунд или после 4-х звуковых сигналов подсветка вокруг края кнопки PROGRAM начнет пульсировать.
4. Отпустите кнопки MANUAL и PROGRAM. Кофемашина вернется
к заводским настройкам режимов 1 чашки эспрессо
и 2 чашек
эспрессо
.
Программирование 1 чашки эспрессо
1. Наполните резервуар для воды (1) (2) (3) (4) (5) холодной водой.
2. Включите кофемашину (6). При этом индикатор под кнопкой
POWER загорится красным цветом. Одновременно начнет пульси-
64
GW13-013_v03
НЕКОТОРЫЕ PЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ЭСПРЕССО
ЭСПРЕССО (SHORT BLACK)
Эспрессо это концентрированный, очень крепкий кофе с молочной пеной орехового цвета – которую называют
«crema». Эспрессо – основа основ кофейного меню. Разновидности кофе эспрессо отличаются различным количеством молока и пены.
● Приготовьте стеклянную чашку для эспрессо 90 мл или маленькую кофейную чашечку.
● Налейте порцию эспрессо (60-65 мл).
LONG BLACK
Стандартный эспрессо с доббавлением горячей воды – подается в обычной кофейной чашке или бокале. Горячая
вода добавляется первой, чтобы сохранилась пена «crema».
● Приготовьте чашку 190 мл.
● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
● Добавьте горячую воду по Вашему вкусу.
МАКИАТО (MACCHIATO)
Mакиато – классический эспрессо, разбавленный «пятнышком» горячего молока (macchia переводится как «пятнышко»). Tрадиционно подается как классический эспрессо с ложечкой молока на поверхности и небольшим количеством пены („crema”) посередине.
● Приготовьте стеклянную чашку для эспрессо 90 мл или маленькую кофейную чашечку.
● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
● Добавте сверху ложечку молока.
FLAT WHITE
Одним из наиболее любимых видов кофе является flat white, напиток на базе эспрессо с вспененным паром молоком, который подается в обычной кофейной чашке или бокале. Шапка молока на поверхности должна иметь 2 мм,
чтобы изолировать кофе.
● Приготовьте чашку 190 мл.
● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
● Добавьте вспененное молоко.
КОФЕ ЛАТТЕ (CAFFÈ LATTE)
Эспрессо, смешанное с вспененным молоком; обычно подается в стеклянной посуде. Шапка вспененного молока
на поверхности должна иметь 10 мм, чтобы изолировать кофе.
● Приговьте стеклянный сосуд 220 мл или чашку.
● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
● Добавьте вспененное молоко.
КАПУЧИНО (CAPPUCCINO)
Этот великолепный напиток состоит на треть из кофе эспрессо, на треть – из вспененного молока и еще на треть
– из молочной пены. Все это можно украсить тертым шоколадом, корицей или ванилью.
● Приготовьте чашку 190–240 мл.
● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
● Соблюдайте пропорцию – две трети кофе с молоком, одна треть молочной пены.
● Посыпьте сверху какао.
КОФЕ МОККО (CAFFE MOCHA)
Приготовляется подобно, как капуччино, только с добавлением горячего шоколада. Достаточно добавить в кофе
эспрессо горячий шоколад, перемешать и добавить вспененное молоко и молочную пену.
● Приготовьте чашку 190–240 мл.
● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
● Добавьте две ложечки горячего шоколада.
● Добавьте вспененное паром молоко.
● Соблюдайте пропорцию – две трети кофе с молоком, одна треть молочной пены.
ЭСПРЕССО КОНПАННА (CON PANNA)
Это разновидность классического кофе по-венски – эспрессо со взбитыми сливками. Можно украсить корицей
или шоколадом.
● Приготовьте чашку 190 мл.
● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
● Добавьте взбитые сливки.
● Посыпьте корицей или тертым шоколадом.
GW13-013_v03
65
ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ
Важно, чтобы регулярно очищать кофемашину. Это позволит сохранять высокое качество приготовляемого кофе. Рекомендуем систематическую очистку после каждой заварки кофе. A именно:
● Пропустите воду через заварочную головку.
● Пропустите воду через паровое сопло.
● Вытирайте паровое сопло дочиста влажной тряпочкой, немедленно после использования кофемашины.
● Извлеките ситечко из фильтродержателя, вымойте его и прочистите отверстия в ситечке.
● Снимите решетчатую подставку под чашки, опорожните поддон
для капель и промойте их.
Внимание: Запрещается мыть элементы кофемашины и принадлежности в посудомоечной машине.
Очистка поддона для капель и решетчатой подставки
Снимите решетчатую подставку и извлеките поддон для капель (46)
(47). Промойте водой с добавлением жидкости для мытья посуды.
Ополосните и просушите.
Внимание: Убедитесь, что пластиковый вкладыш находится на своем
месте на поддоне для капель (48).
Очистка заварочной головки, фильтродержателя и ситечка
После каждого использования промойте ситечко и фильтродержатель
теплой водой и осушите.
Чтобы очистить узел заварочной головки от остатков кофе, промойте его водой, протрите головку и внутреннее уплотнительное кольцо
влажной тряпочкой. В случае, если отверстия в ситечке забиты остатками кофе, прочистите его с помощью мягкой щеточки.
Внимание: Если не удалось до конца очистить ситечко щеточкой,
воспользуйтесь серой шпилькой, которая закреплена на подставке
под резервуаром для воды (49) (50). Прочищайте шпилькой отдельные отверстия в нижней части ситечка (51).
Резиновое уплотнение заварочной головки
Уплотнительная прокладка находится снизу заварочной головки
и уплотняет фильтродержатель во время налива кофе.
Внимание: На то время, пока кофемашина не будет использоваться,
рекомендуется не оставлять фильтродержатель в заварочной головке, поскольку это может уменьшить срок эксплуатации уплотнения.
Совершенно естественно, что через некоторое время уплотнение теряет свою эластичность и требует замены. Признаком износа уплотнения является негерметичность между фильтродержателем и головкой
(вокруг заварочной головки во время налива кофе появляется пар).
Внимание: Если считаете, что уплотнительная прокладка в заварочной головке требует замены, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным пунктом.
Полка для подогрева чашек и другие наружные элементы
Прибор нужно сначала протирать только влажной тряпочкой, а затем
вытирать насухо. Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты, которые могут поцарапать очищаемую
поверхность.
Очистка парового сопла
Содержание парового сопла в чистоте является очень важным для
обеспечения максимальной исправности функции подачи пара. Скапливание засохшего молока на сопле значительно ухудшает подачу
пара и вспенивание.
Внимание: После каждого использования немедленно протрите сопло с влажной тряпочкой, а затем пропустите через него небольшое
количество пара.
В случае, если молоко засохнет на паровом сопле, оберните паровое
сопло на несколько минут влажной тканью и на 10 минут включите
подачу пара (52). Затем оставьте тряпочку на сопле на ок. 5 минут,
чтобы намокла. В случае надобности повторите процесс.
Внимание: Запрещается очищать сопло с помощью остых мочалочек, так как можно повредить сопло.
В случае, если не удалось до конца очистить сопло, воспользуйтесь
черной шпилькой, которая закреплена на подставке под резервуаром
для воды (49) (53).
Вставьте шпильку в отверстие в нижней части парового сопла (54).
В случае надобности отвинтите носок сопла. Очистите с помощью
черной шпильки, а затем промойте проточной водой.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Накипь, которая образуется на поверхности (выпавшие в осадок минеральные вещества), естественным образом появляется во всех
устройствах, предназначенных для подогрева воды. Поэтому и кофемашина также требует периодического удаления накипи.
Внимание: Проводите очистку кофеварки минимум один раз в три
месяца. Поломки впоследствии отсутствия очистки прибора от накипи
не ремонтируются в границах гарантии.
Растворы для очистки от накипи
Обычно для очистки от накипи кофеварки используются следующие
средства:
66
●
Раствор лимонной кислоты.
Растворите 2 ложки (около 30 г) лимонной кислоты 1 литре воды.
● Специально предназначенные для этих целей жидкости или таблетки.
Внимание: В случае жидкостей и таблеток поступайте согласно
с указаниями на упаковке используемых средств.
Удаление накипи в кофемашинах
Внимание: Убедитесь, что кофемашина выключена, а вилка сетевого
питающего провода вынута из розетки.
1. Извлеките резервуар для воды и вымойте его дочиста. В зависимости от того, какой раствор будет использоваться для удаления
накипи, поступайте следующим образом:
A. Tаблетки для удаления накипи в кофемашинах
Налейте в резервуар около 1 л теплой воды и вложите таблетки для удаления накипи в количестве, которое рекомендует
изготовитель. Когда таблетки растворятся (через 5–7 минут)
установите резервуар на место.
B. Жидкость для удаления накипи
Налейте в резервуар около 1 л теплой воды. Добавьте жидкость для удаления накипи в количестве, которое рекомендует изготовитель и установите резервуар на место.
2. В случае, если фильтродержатель находится в заварочной головке
– извлеките его, тщательно промойте под струей воды и отложите
в сторону.
3. С помощью отвертки отвинтите ситечко от заварочной головки.
4. Выньте ситечко, шайбу, винт и уплотнительную прокладку и отложите в сторону, в безопасное место.
Внимание: Следите за тем, чтобы при разборке заварочной головки не потерять ситечко, шайбу, винт или уплотнение.
5. Чтобы очистить узел заварочной головки от остатков кофе, воспользуйтесь мягкой щеточкой.
6. Поставьте большой сосуд под заварочную головку.
7. Вложите вилку сетевого электропровода в розетку и включите кофемашину кнопкой POWER.
Внимание: Необходимо помнить, что пока пульсирует подсветка
кнопки POWER, это значит, что кофемашина не достигла температуры, необходимой для Выбранного Вами режима. Когда подсветка кнопки POWER перестанет пульсировать и станет светиться непрерывно, это значит, что кофемашина готова для приготовления
эспрессо. Одновременно, непрерывным светом начнут подсвечиваться наружные края вокруг каждой кнопки MANUAL, 1 чашки
эспрессо
и 2 чашек эспрессо
.
8. Нажмите на кнопку MANUAL и пропустите через кофемашину половину очищающего раствора.
Внимание: Поскольку может сработать система защиты (ограничение до 250 мл), необходимо несколько раз нажимать на кнопку
MANUAL, чтобы полностью опорожнить резервуар для воды.
Внимание: В зависимости от размера сосуда под заварочной головкой, возможно, что его нужно будет опорожнить несколько раз
во время процесса.
9. Чтобы прервать протекание раствора (когда будет слита уже половина), нажмите на кнопку MANUAL, чтобы выключить слив
раствора.
10. Поверните регулятор до положения
и ок. 2 минут пропускайте
раствор через паровое сопло.
11. Через 2 минуты остановите прибор, нажимая на кнопку POWER.
12. Затем переведите регулятор в положение 0.
13. Оставьте кофемашину на 10-15 минут, чтобы подействовал оставшийся в ней очищающий раствор.
14. Нажмите на кнопку POWER. Кофемашина выключится.
15. Нажмите на кнопку MANUAL и пропустите через заварочную головку следующую порцию раствора.
Внимание: Помните о системе защиты.
16. Снова нажмите на кнопку MANUAL, чтобы задержать слив раствора.
17. Поверните регулятор до положения
и в течение 3-4 минут пропустите раствор через заварочную головку.
18. Затем переведите регулятор в положение 0.
19. Чтобы закончить процесс удаления накипи, нажмите еще раз на
кнопку MANUAL и пропустите весь оставшийся раствор через заварочную головку.
Внимание: Помните о системе защиты.
20. Снимите и опорожните сосуды, которые были установлены под заварочной головкой и паровым соплом. Опорожнив, снова поставьте на место.
21. Извлеките резервуар для воды и тщательно промойте струей
воды. Убедитесь, что в резервуаре не остались остатки раствора.
Наполните резервуар чистой водой и установите в кофемашину (1)
2) (3) (4) (5).
22. Действуя в соответствии с указаниями, как в процессе удаления
накипи, пропустите серез паровое сопло и заварочную головку
2 полных резервуара чистой воды.
Внимание: Помните о системе защиты.
GW13-013_v03
Внимание: В зависимости от размера сосуда под заварочной головкой, возможно, что его нужно будет опорожнить несколько раз
во время процесса.
23. Закончив процесс удаления накипи, заберите сосуд из-под заварочной головки и тщательно протрите весь узел заварочной головки.
24. Аккуратно установите уплотнительное кольцо, ситечко и шайбу
в заварочную головку, в порядке, обратном очерёдности их демонтажа. Привинтите до упора с помощью отвертки.
25. Наполните резервуар свежей водой и установите на место. Кофемашина готова к дальнейшей эксплуатации.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕМАШИНЫ
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Фильтродержатель установлен неправильно или не достаточно закреплен.
Kофе вытекает сбоку
фильтродержателя
Kофе не наливается
На краю фильтродержателя остаются частицы кофе.
Загрязнена заварочная головка.
Повреждена заварочная головка.
Повреждение или износ уплотнительной прокладки.
Резервуар для воды пуст.
Неправильно установлен резервуар для воды.
Pегулятор установлен в неправильном положении, напр.
Может быть забито ситечко.
.
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Убедитесь, что фильтродержатель правильно установлен
в заварочной головке и затянут до упора. См. Приготовление
кофе эспрессо – стр. 63.
Соберите излишек кофе с краев ситечка и вытрите дочиста
заварочную головку.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания
Наполнить резервуар водой.
Убедитесь, что резервуар установлен правильно.
Убедитесь, что регулятор находится в положении 0.
См. Удаление накипи – стр. 66.
Oчистите и промойте ситечко под струей воды. Вытрите заварочную головку тряпочкой. Серой шпилькой прочистите отверстия и снова насыпьте кофе в ситечко и утрамбуйте слабее..
Кофе или слишком сильно утрамбовано, или слишком мелкого Если используете кофе мелкого помола, то не утрамбовывайпомола.
те его в ситечке слишком сильно.
Кофемашина загрязнена известковой накипью.
См. Удаление накипи – стр. 66.
Возьмите свежий кофе. Убедитесь, что храните кофе в гермеKофе старый или высохший.
тичной упаковке.
Kофе недостаточно утрамбован.
Сильней утрамбуйте кофе.
Пользуйтесь кофе более мелкого помола или смените мерную
Kофе слишком крупного помола.
ложку.
В ситечке слишком мало кофе.
См. Приготовление кофе эспрессо – стр. 63.
Kофе слишком сильно утрамбован.
Утрамбуйте кофе слабее.
Кофе слишком мелкого помола.
Возьмите кофе более крупного помола.
Убедитесь, что фильтродержатель установлен правильно и до
Фильтродержатель установлен неплотно, т.к. не до конца
конца затянут в заварочной головке.
затянут.
См. Приготовление кофе эспрессо – стр. 63.
Соберите излишек кофе с краев ситечка и вытрите дочиста
На краю фильтродержателя остаются частицы кофе.
заварочную головку.
Загрязнена заварочная головка.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Повреждена заварочная головка.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Повреждение или износ уплотнительной прокладки.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Перед завариванием кофе подогрейте чашки, ситечко и фильСлишком холодные чашки, ситечко и фильтродержатель.
тродержатель. См. Приготовление кофе эспрессо – стр. 63.
Убедитесь, что молоко правильно подогревается во время
Во время приготовления капучино или латте молоко недоставспенивания. Не доводите молоко до кипения. См. Приготовточно подогревается.
ление вспененного молока – стр. 63.
Заблокировано паровое сопло.
См. Очистка и консервация – стр. 66.
Может быть забито ситечко. Кофе или слишком сильно утрамбовано, или слишком мелкого помола.
Kофе капает по капельке
На эспрессо нет характерной
пены
Фильтродержатель слабо
закрепляется
Kофе слишком холодный
Отсутствие пара в паровом
сопле
Несвежее молоко.
Слишком высокая температура молока.
Недостаточное количество
вспененного молока
Кувшин.
Заблокировано паровое сопло.
Молоко вскипятилось.
Неравномерное наполнение
чашек
Неравномерное или прерывистое вытекание кофе.
Поврежден фильтродержатель.
Используется несоответствующий сорт кофе.
Эспрессо имеет пережженный
вкус
Кофемашина не промыта после удаления накипи.
Слишком громко работает
насос
Кофемашина не работает
Резервуар для воды пуст.
Неправильно установлен резервуар для воды.
Может быть забито ситечко в заварочной головке.
Слишком большое количество накипи.
Проверьте свежесть молока.
Убедитесь, что молоко было охлаждено перед
использованием.
Для достижения лучших эффектов при вспенивании используйте приложенный в комплекте стальной кувшин и по
мере возможности охладите его перед использованием или
вымойте холодной водой.
См. Очистка и консервация – стр. 66.
Возьмите свежее охлажденное молоко и вспеньте еще раз.
Убедитесь, что кофе равномерно утрамбован и проверьте, не
мешает ли что-нибудь протеканию кофе между отверстиями
головки и ситечком.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Испробуйте другие сорта кофе.
Перед следующим завариванием кофе промойте кофемашину
полным резервваром воды.
Наполнить резервуар водой.
Убедитесь, что резервуар правильно установлен.
Выньте фильтродержатель и очистите узел заварочной головки. См. Очистка и консервация – стр. 66.
См. Удаление накипи– стр. 66.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей
среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
– Непригодный прибор отдайте в соответствующий
пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе
вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
GW13-013_v03
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб,
причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
67
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на
продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани
специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено
внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете
инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на
по-нататъшното използване на уреда.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Прочетете внимателно и запазете тази инструкция за употреба,
приложена към уреда.
Винаги поставяйте уреда върху гладка, равна повърхност.
Не използвайте еспресо-машината без вода в резервоара. Пълнете резервоара само с чиста, студена вода. Не надвишавайте максималната вместимост на резервоара, която е 2,1 л.
Никога не сваляйте дръжката на цедката по време на приготвяне
на кафето или при наливане на вряла вода, тъй като уредът е под
налягане. Свалянето на дръжката на цедката по време на тези
процеси може да доведе до изгаряне или нараняване.
Дюзата на парата се нагрява много силно по време на разпенване на млякото и преминаването на вода. Това може да доведе до
изгаряния в случай на контакт, затова избягвайте всеки непосредствен контакт с дюзата на парата.
Винаги преди почистване на еспресо-машината, а също и в случай
на възникване на проблеми по време на приготвянето на кафе изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта.
Не позволявайте захранващият кабел да влезе в контакт с горещите части на еспресо-машината, включвайки плочата за подгряване
на чашките и дюзата на парата.
Не слагайте ръцете си непосредствено под дюзата на парата, горещата вода или течащото кафе, тъй като това може да доведе до
изгаряния или нараняване.
Винаги изключвайте захранването (бутона POWER), преди да пъхнете или извадите щепсела от контакта. Не изваждайте щепсела от
контакта с дърпане за захранващия кабел – хванете самия щепсел.
Винаги изключвайте захранването и изваждайте щепсела, когато
няма да използвате уреда по-продължително време, както и преди
почистването му.
Не използвайте еспресо-машината с удължител, освен ако удължителят не е проверен от квалифициран електротехник или служител на сервиза.
Уредът трябва винаги да се включва в контакт на електрическата
мрежа (само с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
Не използвайте еспресо-машината за цели, различни от нейното
предназначение, описано в инструкцията за употреба.
Не слагайте уреда близо до източници на топлина, пламък, електрически нагревателни елементи или гореща фурна. Не го слагайте върху никакъв друг уред.
Не допускайте захранващият кабел да виси от ръба на масата или
полицата или да докосва горещи повърхности.
Не използвайте електрическия уред, ако има видими повреди,
повреден захранващ кабел, ако е паднал или е бил повреден по
друг начин. Ако има вероятност уредът да е повреден, проверката,
поправката и регулирането на уреда може да се извърши само от
обучени служители на оторизиран сервиз.
Не потапяйте уреда във вода или каквато и да било друга течност.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да
е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Предупреждение: Резервоарът за вода не бива да бъде отворен по време на използване.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число
деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако
това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната
безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни
временни изключватели или на отделна система за дистанционна
регулация.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените упътвания.
68
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на
уреда.
Мощност на уреда: 1050 W при 230 V.
Вместимост на резервоара за вода: 2,1 л.
Еспресо-машината е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно
жило и щепсел с предпазен контакт.
Еспресо-машината отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
– Нисковолтови електрически съоръжения (LVD) – 2006/95/ЕС.
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
ЗА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
Еспресо-машината приготвя кафе с високи вкусови качества и аромат, тъй като осигурява подходяща температура на водата за приготвянето му: 92–94°C. Еспресо-машината е проектирана така, че да се
вижда нейната готовност за приготвяне на кафе или за образуване на
пара за разпенване на мляко.
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1. Плоча за подгряване
Предварително подгряване на 9 чашки за кафе.
2. Контролен панел
Лесен за използване контролен панел, показващ готовността за
приготвяне на кафе.
Бутони MANUAL, единично еспресо
, двойно еспресо
,
PROGRAM и лампа на захранването.
3. Приставка за приготвяне на кафе
4. Дръжка на цедката
5. Индикатор на нивото на водата
Индикаторът на нивото на водата в тавичката за стичане на вода
показва нивото на напълването й. Горната част на индикатора има
червена лента за по-лесна идентификация.
6. Мерителна лъжица
7. Приспособление за натъпкване на кафето
8. Резервоар за вода с вместимост 2,1 л
Свалящ се резервоар за вода – изважда се нагоре за по-лесно
напълване.
9. Регулатор
Завъртане наляво – гореща вода от дюзата, завъртане надясно
– пара от дюзата.
10. Дюза за пара
11. Приставка за разпенване на мляко
Гумената приставка е проектирана така, че да се улесни приготвянето на устойчива, гъста пяна от мляко в продължение на няколко
секунди. Използвайте я винаги за разпенване на мляко.
12. Място за високи чашки
Мястото между дръжката на цедката и тавичката за стичане на
вода е предназначено за слагане дори на високи чашки.
GW13-013_v03
13. Изваждаща се тавичка за стичане на вода
Тавичката за стичане на вода и решетката могат да се изваждат за
по-лесно почистване.
14. Гумени застопоряващи крачета
Осигуряват стабилно разполагане на уреда и предотвратяват преместването му или надраскването на повърхността на масата.
15. Цедка за 1 чашка
16. Цедка за 2 чашки
17. Чаша 500 мл
УПОТРЕБА НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ
Бутон включване/изключване POWER
ЕДИНИЧНО ЕСПРЕСО
Функцията единично еспресо
дава възможност за автоматично
приготвяне на едно кафе еспресо.
Препоръка: За приготвяне на единично еспресо използвайте цедката
за 1 чашка (по-малката).
В момента, когато еспресо-машината загрее, т.е. външните ръбове на
бутоните MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
светнат с постоянна светлина, натиснете бутона за единично еспресо
. Това ще доведе до автоматично започване и приключване на наливането на кафето в 1 чашка.
За единичното еспресо уредът е програмиран за наливане на 60
мл кафе.
След натискане на бутона за единично еспресо
изгасва осветлението около бутоните MANUAL и двойно еспресо
и започва
процесът на наливане на кафе. Остават да светят само бутоните
POWER и единичното еспресо
.
Внимание: Не е необходимо повторното натискане на бутона за единично еспресо
, за да спрете процеса на наливане на еспресото.
Уредът ще спре наливането автоматично.
ДВОЙНО ЕСПРЕСО
Включете еспресо-машината с натискане на бутона POWER. Сигналната лампа, разположена под бутона POWER, ще светне червено.
Същевременно ще започне да премигва осветлението около външния
ръб на бутона POWER, което означава, че еспресо-машината е в режим на достигане на желаната работна температура.
Внимание: Преди включване на еспресо-машината се уверете, че регулаторът отстрани на уреда е на положение 0 (изключено).
Когато осветлението на бутона POWER спре да премигва и светне
с постоянна светлина, това означава, че еспресо-машината е готова
за приготвяне на кафе. Същевременно с постоянна светлина светват
и външните ръбове около всеки от бутоните MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
.
Функцията двойно еспресо
дава възможност за автоматично
приготвяне на две кафета еспресо.
Препоръка: За приготвяне на две кафета еспресо използвайте цедката за 2 чашки (по-голямата).
В момента, когато еспресо-машината загрее, т.е. външните ръбове
на бутоните MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
светнат с постоянна светлина, натиснете бутона за двойно еспресо
. Това ще доведе до автоматично започване и приключване на
наливането на кафето в 2 чашки по 60 мл всяка.
След натискане на бутона за двойно еспресо
изгасва осветлението около бутоните MANUAL и единично еспресо
и започва процесът на наливане на кафе. Остават да светят само бутоните POWER
и двойното еспресо
.
Внимание: Не е необходимо повторното натискане на бутона за двойно еспресо
, за да спрете процеса на наливане на еспресото.
Уредът ще спре наливането автоматично.
Внимание: Не забравяйте, че ако премигва осветлението около външния ръб на бутона POWER, това означава, че еспресо-машината не
е загряла до подходящата температура. Едва постоянната светлина
означава, че еспресо-машината е готова за използване. За да изключите еспресо-машината, достатъчно е да натиснете бутона POWER.
БУТОН MANUAL
Бутонът MANUAL дава възможност за пълен контрол на процеса
и времето на наливане на кафето от еспресо-машината. Използвайте
го в момента, когато еспресо-машината загрее, а външните ръбове на
бутоните MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
светнат с постоянна светлина. Веднага след натискане на бутона
MANUAL изгасва осветлението около бутоните на единичното еспресо
и двойното еспресо
. Осветени ще останат само бутоните POWER и MANUAL. В същото това време ще започне процесът на
наливане на кафето.
БУТОН PROGRAM
Функцията PROGRAM дава възможност на потребителя да настрои
продължителността на времето на наливане на еспресото. Благодарение на това може да се настрои интензивността на кафето според
индивидуалните вкусови предпочитания на потребителя. Използване
(програмиране) на функцията PROGRAM – виж ПРОГРАМИРАНЕ НА
ЕСПРЕСО-МАШИНАТА (стр. 11).
След активиране на функцията PROGRAM ще изгасне осветлението
около бутона MANUAL. Ще светят бутоните POWER, единичното еспресо
и двойното еспресо
, както и бутонът PROGRAM.
С повторно натискане на бутона MANUAL се спира наливането на
кафето.
Внимание: Ако не е осветен бутонът MANUAL, а около бутона
POWER светлината премигва, това означава, че еспресо-машината
не е загряла до необходимата работна температура.
GW13-013_v03
69
КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
Рисунките, представени по-долу, имат за цел да Ви помогнат при употреба на еспресо-машината. Всяка от рисунките има свой номер. В наръчника за употреба има препратки към тези рисунки, затова те са номерирани с цел по-лесно и удобно ползване.
Например: Напълнете резервоара за вода (1) (2) (3) (4) (5) със студена вода – не минерална.
Всеки път, когато видите такива номера, моля запознайте се с рисунките.
Подготовка на еспресо-машината – изплакване на системата
Отворете капака на резервоара за вода.
Напълнете го със студена вода и затворете капака.
Или свалете резервоара за вода.
Напълнете го със студена вода.
Сложете резервоара за вода и затворете капака.
Натиснете бутона POWER, за да включите уреда.
Когато на контролния панел светнат бутоните
,
, еспресо-машината
POWER, MANUAL,
е готова за използване.
Подгряване на чашките на плочата.
Изберете подходящата цедка и я сложете
в дръжката.
Сложете дръжката на цедката в приставката.
Внимание: Издатините в дръжката трябва да
попаднат във вдлъбнатините в приставката.
Завъртете дръжката на цедката надясно докрай.
Поставете голям съд под изходящите отвори.
Натиснете бутона MANUAL и източете около 0,5 л
вода. Изключете наливането на водата (помпата)
с повторно натискане на бутона MANUAL.
70
GW13-013_v03
Приготвяне на еспресо
Изберете подходящата цедка и я сложете
в дръжката.
Придръжте дръжката на цедката и я изплакнете
с вода, за да я подгреете предварително.
Сипете ситно смляно кафе в цедката.
Натъпчете кафето.
Изтрийте ръба на цедката, за да махнете от него
смляното кафе.
Сложете дръжката на цедката в приставката.
Внимание: Издатините в дръжката трябва да
попаднат във вдлъбнатините в приставката.
Завъртете дръжката на цедката надясно докрай.
Поставете чашките под изходящите отвори на
дръжката.
Натиснете бутона MANUAL.
В същото време ще започне процесът на наливане
на кафето. Повторното натискане на бутона
MANUAL ще спре наливането на кафето.
Натиснете бутона за единично еспресо
.
В този момент ще започне процесът на наливане на
кафето. След напълване на чашката с 60 мл кафе
еспресо-машината ще спре наливането на кафе
автоматично.
Натиснете бутона за двойно еспресо
.
В този момент ще започне процесът на наливане на
кафето. След напълване на 2 чашки с 120 мл кафе
еспресо-машината ще спре наливането на кафе
автоматично.
Свалете дръжката на цедката, като я завъртите
наляво и я дръпнете надолу.
Изсипете от цедката използваното кафе.
GW13-013_v03
71
Разпенване на мляко
Изплакнете дюзата – поставете под нея съд
и завъртете регулатора по посока на часовниковата
стрелка на положение пара .
Изключете парата със завъртане на регулатора на
положение 0.
Преместете дюзата на парата встрани на уреда
и поставете на дюзата приставката за разпенване
на мляко.
Сложете дюзата на парата в млякото на около 1 см
под повърхността и отново включете с регулатора
.
дозирането на парата – положение
Наклонете каничката така, че дюзата на парата
да бъде в устието й и сложете дюзата малко под
повърхността на млякото.
Вдигнете каничката така, че дюзата да бъде в средата на млякото.
Изключете парата със завъртане на регулатора на
положение 0 (изключено).
Свалете приставката за разпенване на млякото
и я измийте с топла вода с препарат за миене на
съдове. Изтрийте дюзата на парата с влажна кърпа,
а след това я изплакнете с малко количество пара.
Гореща вода/вряла вода
Сложете чашката на тавичката за стичане на вода
под дюзата на парата и включете функцията за
гореща вода със завъртане на регулатора
.
на положение
Изключете горещата вода със завъртане на
регулатора на изключено положение 0.
Оставете дюзата на парата/горещата вода над
тавичката за стичане на вода.
Сипете ситно смляно кафе в цедката.
Натъпчете кафето.
Програмиране
Изберете подходящата цедка и я сложете
в дръжката.
72
GW13-013_v03
Сложете дръжката на цедката в приставката.
Внимание: Издатините в дръжката трябва да
попаднат във вдлъбнатините в приставката.
Завъртете дръжката на цедката надясно докрай.
Натиснете бутона за единично еспресо
.
В този момент ще започне процесът на наливане на
кафето. Когато налеете желаното количество кафе,
, за да спрете процеса
натиснете отново бутона
на наливане.
Натиснете бутона за двойно еспресо
.
В този момент ще започне процесът на наливане на
кафето. Когато налеете желаното количество кафе
, за да
в 2 чашки, натиснете отново бутона
спрете процеса на наливане.
Натиснете бутона PROGRAM.
Почистване
Свалете решетката на тавичката за стичане на вода.
Извадете тавичката за стичане на вода, измийте
я и отново я сложете.
Уверете се, че пластмасовата вложка е на мястото
си в тавичката за стичане на вода.
Свалете резервоара за вода.
Под резервоара за вода в основата има две
приспособления за почистване на
цедките за кафе – сив цвят и на дюзата на парата –
черен цвят.
Използвайте сивото приспособление за почистване
на отворите на цедките за кафе.
Обвийте дюзата на парата с влажна кърпа
и включете парата за 10 секунди.
Извадете черното приспособление за почистване
на дюзата на парата от основата.
Пъхнете приспособлението в отвора на дюзата
на парата в долната й част.
GW13-013_v03
73
ПОДГОТОВКА НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА ПРЕДИ
ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ (ОПИСАНИЕ)
1. Поставете еспресо-машината на суха и неподвижна повърхност.
2. Уверете се, че тавичката за стичане на вода и решетката са на
своите места.
3. Напълнете резервоара на еспресо-машината с вода.
Съществуват два начина за напълване на резервоара с вода:
a) Повдигнете капака на резервоара за вода, намиращ се в горната част на еспресо-машината (1) и с помощта на кана или
друг съд го напълнете с прясна студена вода или филтрирана
вода (2) и затворете капака.
b) Възможно е също резервоарът за вода да се извади и да се
напълни с прясна, студена вода. За тази цел повдигнете капака и го използвайте като дръжка, за да издърпате резервоара
за вода (3). След това напълнете резервоара с прясна, студена вода или филтрирана вода (4). Поставете обратно резервоара за вода и затворете капака (5).
4. Включете захранващия кабел в електрически контакт с променлив ток 230V. Натиснете бутона POWER, за да включите еспресомашината (6). Ще светне червената контролна лампа под бутона
POWER и ще започне да премигва осветлението около външния
ръб на бутона POWER, което означава, че еспресо-машината
е включена и загрява. Когато осветлението на бутона POWER
престане да премигва и светне с постоянна светлина, това означава, че еспресо-машината е готова за приготвяне на кафе. Същевременно с постоянна светлина ще светнат външните ръбове
около всеки от бутоните MANUAL, единично еспресо
и двойно
еспресо
(7).
Внимание: Преди включване на еспресо-машината се уверете, че регулаторът отстрани на уреда е на положение 0
(изключен).
5. Сложете чашките или други съдове на плочата за подгряване (8).
Внимание: При първото използване на уреда или когато уредът
не е бил използван по-продължително време, особено важно е той
да се изплакне.
6. За тази цел сложете в дръжката цедката за една или две чашки
(9). Поставете дръжката на цедката в приставката за приготвяне
на кафе (10) (11).
7. Сложете достатъчно голям съд под двата отвора за наливане (12).
8. Уверете се, че еспресо-машината е в режим еспресо, т.е. че външните ръбове около бутоните POWER, MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
светят с постоянна светлина.
Препоръка: Не забравяйте, че ако осветлението около външния
ръб на бутона POWER премигва, това означава, че еспресо-машината още не е готова за работа. Едва постоянната светлина на
външните ръбове около бутоните POWER, MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
сигнализират готовността на
еспресо-машината за работа.
9. Натиснете бутона MANUAL (13) и източете водата от уреда, докато не се изпразни целият резервоар за вода.
Внимание: Тъй като системата за безопасност ще се включи (ограничение до 250 мл), потребителят трябва няколко пъти да натисне
бутона MANUAL, за да изпразни целия резервоар за вода.
ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО (ОПИСАНИЕ)
За постигане на най-добри вкусови качества на кафето се препоръчва
предварителното подгряване на чашките, дръжката на цедката и цедката по следния начин:
Предварително подгряване на дръжката с цедката
1. Напълнете резервоара за вода (1) (2) (3) (4) (5) със студена вода
и включете уреда (6).
2. Изберете подходящата цедка и я сложете в дръжката (9) (14) (10) (11).
Препоръка: За една порция кафе използвайте по-малката цедка
(за една чашка), а по-голямата – за две порции кафе.
3. Хванете дръжката на цедката, задръжте я под приставката и я изплакнете с вода, като натиснете бутона MANUAL, за да започне
водата да тече. За да спрете процеса на изплакване, натиснете отново бутона MANUAL (15).
4. Оставете дръжката на цедката да изсъхне.
Предварително подгряване на съдовете
5. Ако уредът е включен по-дълго време, предварително подгрейте
на плочата чашките/стъклените съдове, това дава възможност пяната на готовото кафе да се запази (8).
6. Чашките могат да се подгреят и като се напълнят с гореща вода
(12) (13). Натиснете бутона MANUAL, за да започне водата да
тече. За да спрете този процес, натиснете отново бутона MANUAL.
Излейте горещата вода от чашките.
Приготвяне на кафе
7. Проверете дали в резервоара има студена вода. Ако няма или
е прекалено малко, напълнете резервоара (1) (2) (3) (4) (5) със студена вода и включете уреда (6).
74
8. Сипете с мерителната лъжица от комплекта ситно смляно кафе
в цедката (16).
9. С обратната страна (равната повърхност) на мерителната лъжица
леко натъпчете кафето (17) със завъртане на 90 градуса, за да се
попълни дъното. Така натъпканото кафе се уплътнява.
10. Отстранете излишното кафе, така че да бъде равно с ръба на цедката (18).
Важно: Уверете се, че в цедката няма прекалено много кафе.
Препоръка: Дозирането на кафето и степента на натъпкване трябва всеки път да бъдат еднакви. От степента на смилане на кафето
зависи времето на наливане на готовото кафе. Колкото по-ситно
смляно е кафето, толкова скоростта на наливане е по-малка.
Препоръка: Уверете се, че при натъпкване на кафето равната повърхност на мерителната лъжица е суха. Ако приспособлението
е влажно, по него могат да се полепят частици кафе.
Внимание: Прекалено ситно смляното кафе може да доведе до
запушване на отворите в цедката и кафето да не може да изтече.
11. Поставете дръжката на цедката в приставката и я завъртете надясно докрай (19) (20).
12. Сложете чашките под отворите за наливане на дръжката (21).
Внимание: Проверете дали еспресо-машината е готова за използване,
т.е. че външните ръбове около бутоните POWER, MANUAL, единично
еспресо
и двойно еспресо
светят с постоянна светлина.
13. За да започнете процеса на наливане на кафе в ръчен режим
(това дава пълен контрол над продължителността на времето на
наливане на еспресото), натиснете бутона MANUAL. За да спрете наливането на кафето в ръчен режим, натиснете отново бутона
MANUAL (22).
14. За да започнете процеса на наливане на кафето в автоматичен режим (предварително програмиран), натиснете бутона
(23) (за
1 чашка) или бутона
(24) (за 2 чашки). След напълване на
чашките еспресо-машината ще спре автоматично.
Препоръка: Идеално приготвеното кафе е тъмно на цвят, карамелено, с червеникави отблясъци. В голяма степен зависи от качеството
на използваното кафе. Сервирайте кафето прясно, винаги горещо.
След приготвянето на кафе
15. Завъртете дръжката на цедката наляво и я свалете от приставката
(25).
16. Изсипете от цедката използваното кафе (26).
Препоръка: След всяко използване на еспресо-машината се препоръчва изплакването на приставката с малко вода при свалена от
приставката цедка. Благодарение на това се изплаква използваното кафе, което е залепнало от долната страна на приставката,
и се осигурява подходяща температура на водата за приготвяне на
следващо еспресо. За тази цел натиснете бутона MANUAL и източете малко вода в съд.
РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО (ОПИСАНИЕ)
За разпенване на млякото се използва функцията за пара. Парата
служи за две цели: подгрява млякото и смесва млякото с въздух, като
в резултат се получава фина, кадифена пяна.
Както при приготвяне на кафето, така и при разпенване на млякото
най-добри ефекти се постигат с течение на времето и придобиване на
опит от страна на потребителя.
Препоръка: Не забравяйте, че кафето е най-важно във всички напитки на базата на кафе, а млякото е само добавка.
Внимание: Препоръчва се първо да се приготви еспресо, а след това
да се разпени мляко.
Внимание: Преди да започнете процеса на разпенване на млякото се
уверете, че еспресо-машината е готова за използване, т.е. че външните ръбове около бутоните POWER, MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
светят с постоянна светлина.
1. Проверете дали в резервоара има студена вода. Ако няма или
е прекалено малко, напълнете резервоара (1) (2) (3) (4) (5) със студена вода.
2. Определете количеството необходимо мляко в зависимост от броя
на приготвените чашки или размера на каничката за мляко.
Препоръка: Не забравяйте, че обемът на млякото нараства по
време на разпенването му.
3. Налейте студено, охладено мляко в каничка от неръждаема стомана, като я напълните от 1/2 до 2/3 от обема й.
Препоръка: Съхранявайте млякото в каничка от неръждаема стомана в хладилника така, че да бъде добре охладено. Преди използване не бива да изплаквате каничката с топла вода.
4. Изплакнете дюзата на водната пара, като сложите под нея съд
и завъртите регулатора на положение пара
(27). Изключете парата със завъртане на регулатора на положение 0 (28).
5. Преместете дюзата на парата встрани на уреда и поставете на дюзата приставката за разпенване на мляко (29).
6. Сложете дюзата на парата в млякото така, че тя да се намира около един сантиметър под повърхността, и включете парата със завъртане на регулатора на положение
(30).
GW13-013_v03
7. Наклонете каничката така, че дюзата на парата да бъде в устието на каничката и свалете надолу каничката така, че накрайникът
на дюзата на парата да бъде малко под повърхността на млякото.
Така млякото ще започне да се разпенва.
Внимание: Не допускайте парата да излиза неравномерно, тъй като
няма да се образува хубава пяна. За да избегнете това, вдигнете
каничката така, че дюзата на парата да бъде по-дълбоко в млякото.
Не забравяйте, че идеалната консистенция е мека, кадифена пяна.
8. Когато млякото загрее и се разпени, нивото на млякото в каничката
започва да се увеличава. Щом това стане, свалете каничката надолу, но накрайникът на дюзата на парата винаги трябва да бъде
малко под повърхността на млякото (31).
9. Когато пяната стане готова, вдигнете каничката така, че дюзата на
парата да бъде в средата на млякото (32).
Препоръка: Количеството на необходимата пяна зависи от вида
на напитката, която приготвяте. Например за капучино трябва повече пяна отколкото за напитка на базата на еспресо, сервирана
с мляко, разпенено с пара.
10. Спрете веднага парата, когато млякото се подгрее до температура
60–65°C, със завъртане на регулатора на положение 0 (33).
Препоръка: Ако нямате термометър, добър показател за достигане на тази температура е това, че не можете да държите ръката си
отстрани на каничката повече от 3 секунди.
Важно: Не допускайте млякото да заври.
11. Махнете каничката, свалете от парната дюза приставката за разпенване на мляко, която трябва след всяко използване да се измие с топла вода с препарат за миене на съдове и да се отпушат всичките
й отвори. Веднага изтрийте дюзата на парата и накрайника й с чиста,
влажна кърпа (34) и я изплакнете с малко количество пара.
12. Държейки каничката в ръка, леко я чукнете в масата така, че да
освободите въздушните мехурчета, а след това я движете с кръгово движение така, че млякото да стане блестящо и да не останат
никакви мехурчета в него. Така ще се постигне хомогенна консистенция на млякото и пяната.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ГОРЕЩА ВОДА
Функцията гореща вода е идеална за приготвяне на напитката long
black (еспресо, разредено с гореща вода), горещ шоколад или за напълване на кана за кафе с преса или чайник за чай.
Внимание: Преди използване на функцията гореща вода се уверете, че
приставката за разпенване на мляко е свалена от дюзата на парата.
1. Напълнете резервоара за вода (1) (2) (3) (4) (5) със студена вода.
2. Включете еспресо-машината (6). Контролната лампа под бутона
POWER ще светне червено. Същевременно ще започне да премигва осветлението около външния ръб на бутона POWER, което
означава, че еспресо-машината е в режим за достигане на желаната работна температура.
3. Преместете дюзата на парата встрани на уреда и се уверете,
че приставката за разпенване на мляко е свалена от дюзата на
парата.
4. Когато осветлението на бутона POWER престане да премигва
и светне с постоянна светлина, това означава, че еспресо-машината е готова за приготвяне на кафе. Същевременно с постоянна
светлина ще светнат външните ръбове около всеки от бутоните
MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
.
5. Сложете чашка или съд под дюзата на парата/горещата вода
и включете функцията гореща вода, като завъртите регулатора по
посока обратна на часовниковата стрелка на положение
(35).
6. Когато чашката или съдът се напълнят с необходимото количество гореща вода, спрете я със завъртане на регулатора на положение 0 (36).
7. Махнете чашката или съда, а дюзата на парата оставете над тавичката за стичане на вода (37).
ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
Еспресо-машината дава възможност за програмиране на времето на наливане на кафе, така че да бъде пригодено за индивидуалните нужди на
потребителя (става въпрос основно за вкуса и интензивността на кафето).
Традиционно еспресо-машината е програмирана за единично еспресо
(60 мл) и двойно еспресо
(120 мл). Потребителят обаче
може да програмира собствени настройки за функцията единично еспресо
или за функцията двойно еспресо
като следва упътванията по-долу.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
нието за натъпкване на кафето (обратната страна на мерителната
лъжица) натъпчете смляното кафе (40). Не го натъпквайте прекалено силно.
Внимание: Не препълвайте цедката с прекалено голямо количество кафе. Изтрийте ръба около цедката и отстранете от него кафето (18).
Сложете дръжката на цедката в приставката за приготвяне на
кафе (41). След това завъртете дръжката надясно докрай (42).
Натиснете бутона PROGRAM. Всички бутони ще бъдат осветени
с изключение на бутона MANUAL (43).
Сложете 1 чашка на тавичката за стичане на вода така, че да се
намира точно под приставката (43).
Натиснете бутона за единично еспресо
и включете наливането
на кафето (44).
След натискане на бутона за единично еспресо
няма да бъдат
осветени бутоните MANUAL и двойно еспресо
, а ще бъдат осветени външните ръбове на бутоните POWER и единично
еспресо
.
Налейте кафето до желаното ниво. Когато налеете желаното количество кафе, натиснете отново бутона за единично еспресо
.
Така ще спрете наливането на кафето. Ще чуете двоен звуков сигнал, който означава нова настройка за функцията единично еспресо
, програмирана и записана в паметта на уреда. Ще премигва
осветлението на бутона PROGRAM.
След това уредът ще се върне в състояние на готовност.
Програмиране на двойно еспресо
1. Напълнете резервоара за вода (1) (2) (3) (4) (5) със студена вода.
2. Включете еспресо-машината (6). Контролната лампа под бутона
POWER ще светне червено. Същевременно ще започне да премигва осветлението около външния ръб на бутона POWER, което
означава, че еспресо-машината е в режим за достигане на желаната работна температура.
3. Пригответе дръжката на цедката. Вземете цедката за 2 чашки (38)
и я сложете на мястото й (14). С помощта на мерителната лъжица
от комплекта сипете смляно кафе в цедката (39). С приспособлението за натъпкване на кафето (обратната страна на мерителната
лъжица) натъпчете смляното кафе (40). Не го натъпквайте прекалено силно.
Внимание: Не препълвайте цедката с прекалено голямо количество кафе. Изтрийте ръба около цедката и отстранете от него кафето (18).
4. Сложете дръжката на цедката в приставката за приготвяне на
кафе (41). След това завъртете дръжката надясно докрай (42).
5. Натиснете бутона PROGRAM. Всички бутони ще бъдат осветени
с изключение на бутона MANUAL (43).
6. Сложете 2 чашки на тавичката за стичане на вода така, че да се
намират точно под приставката (43).
7. Натиснете бутона за двойно еспресо
и включете наливането на кафето (45).
8. След натискане на бутона за двойно еспресо
няма да бъдат осветени бутоните MANUAL и единично еспресо 1 , а ще
бъдат осветени външните ръбове на бутоните POWER и двойно
еспресо
.
9. Налейте кафето до желаното ниво. Когато налеете желаното количество кафе, натиснете отново бутона за двойно еспресо
.
Така ще спрете наливането на кафето. Ще чуете двоен звуков сигнал, който означава нова настройка за функцията двойно еспресо
, програмирана и записана в паметта на уреда. Ще премигва осветлението на бутона PROGRAM.
10. След това уредът ще се върне в състояние на готовност.
Връщане към фабричните настройки
За да се върнете към оригиналните фабрични настройки, извършете
следното:
1. Натиснете бутона PROGRAM.
2. Натиснете и задръжте същевременно двата бутона MANUAL
и PROGRAM за около 5 секунди.
3. След около 5 секунди или след като чуете 4 звукови сигнала, осветлението около ръбовете на бутона PROGRAM ще премигва.
4. Пуснете бутоните MANUAL и PROGRAM. Еспресо-машината ще
се върне към фабричните настройки за единично еспресо
и двойно еспресо
.
Програмиране на единично еспресо
1. Напълнете резервоара за вода (1) (2) (3) (4) (5) със студена вода.
2. Включете еспресо-машината (6). Контролната лампа под бутона
POWER ще светне червено. Същевременно ще започне да премигва осветлението около външния ръб на бутона POWER, което
означава, че еспресо-машината е в режим за достигане на желаната работна температура.
3. Пригответе дръжката на цедката. Вземете цедката за 1 чашка (38)
и я сложете на мястото й (14). С помощта на мерителната лъжица
от комплекта сипете смляно кафе в цедката (39). С приспособлеGW13-013_v03
75
ПРИМЕРНИ РЕЦЕПТИ ЗА КАФЕ ЕСПРЕСО
ЕСПРЕСО – КЪСО КАФЕ (SHORT BLACK)
Еспресото е концентрирано, силно кафе с кафява пяна на повърхността, наричана каймак („crema”). На базата
на еспресото се приготвят всички останали напитки с кафе. Неговите разновидности се получават с добавяне на
различни количества мляко и пяна.
● Пригответе стъклена чашка за еспресо 90 мл или малка чашка за кафе.
● Налейте единично еспресо (60-65 мл).
ДЪЛГО КАФЕ (LONG BLACK)
Обикновено еспресо с гореща вода, сервирано в обикновена чашка за кафе или по-голяма чаша. Горещата вода
се налива най-напред така, че да се запази каймакът „crema”.
● Пригответе чаша 190 мл.
● Налейте в нея единично или двойно еспресо.
● Допълнете гореща вода на вкус.
МАКИАТО (MACCHIATO)
Названието макиато произхожда от италианската дума със значение „петно”. Обикновено се сервира като обикновено еспресо, с лъжичка мляко на повърхността и малко каймак („crema”) в средата.
● Пригответе стъклена чашка за еспресо 90 мл или малка чашка за кафе.
● Налейте единично или двойно еспресо.
● Добавете лъжичка мляко на повърхността.
FLAT WHITE
Друга любима напитка е flat white, напитка на базата на еспресо, с мляко, разпенено с пара, сервирана в обикновена чашка за кафе или в по-голяма чаша. Слоят разпенено мляко на повърхността трябва да бъде 2 мм, за да
изолира кафето.
● Пригответе чаша 190 мл.
● Налейте единично или двойно еспресо.
● Добавете разпенено мляко.
КАФЕ ЛАТЕ (CAFFÈ LATTE)
Еспресо, смесено с мляко, разпенено с пара, обикновено се сервира в стъклена чаша. Слоят разпенено мляко на
повърхността трябва да бъде 10 мм, за да изолира кафето.
● Пригответе стъклена чаша 220 мл или чашка за кафе.
● Налейте единично или двойно еспресо.
● Добавете разпенено мляко.
КАПУЧИНО (CAPPUCCINO)
Тази чудесна напитка представлява еспресо с разпенено мляко, с пяна, посипана с какао. 2/3 от нея е кафе с мляко, а 1/3 – пяна.
● Пригответе чаша 190–240 мл.
● Налейте единично или двойно еспресо.
● Спазвайте пропорцията: 2/3 кафе с мляко, 1/3 пяна.
● Посипете повърхността с какао.
КАФЕ МОКА (CAFFE MOCHA)
Приготвя се по подобен начин като капучиното, но се добавя шоколад за пиене. Достатъчно е да добавите шоколада за пиене в еспресото и да го разбъркате, преди да добавите млякото, разпенено с пара, и пяната.
● Пригответе чаша 190–240 мл.
● Налейте единично или двойно еспресо.
● Добавете две лъжички шоколад за пиене.
● Добавете млякото, разпенено с пара.
● Спазвайте пропорцията: 2/3 кафе с мляко, 1/3 пяна.
КАФЕ С БИТА СМЕТАНА (CON PANNA)
Разновидност на оригиналното виенско кафе, тази чудесна напитка представлява еспресо с добавена бита сметана. Може да се посипе с канела или шоколад.
● Пригответе чаша 190 мл.
● Налейте единично или двойно еспресо.
● Добавете бита сметана.
● Посипете с канела или шоколад.
76
GW13-013_v03
ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК
Важно е еспресо-машината да се почиства редовно. Това дава възможност за запазване на високото качество на приготвяното кафе.
Препоръчва се и систематичното почистване след всяко приготвяне
на кафе. А именно:
● Изплакване с вода на приставката за приготвяне на кафе.
● Изплакване с пара на дюзата за пара.
● Изтриване на дюзата за пара с влажна кърпа веднага след използване на еспресо-машината.
● Сваляне на цедката от дръжката и измиването й, почистване на
отворите й.
● Изпразване и изплакване на тавичката за стичане на вода.
Важно: В никакъв случай не мийте частите и принадлежностите на
еспресо-машината в съдомиялна машина.
Котленият камък представлява повърхностно наслояване на минерали, което по естествен начин се появява във всички уреди за подгряване на вода. Затова от еспресо-машината трябва периодически да
се отстранява котленият камък.
Внимание: Премахвайте котления камък поне веднъж на 3 месеца.
Аварии възникнали поради не премахването на котления камък от
уреда, няма да бъдат направени в рамките на гаранцията.
Почистване на тавичката за стичане на вода и решетката
Свалете решетката и тавичката за стичане на вода (46) (47). Измийте ги с вода с препарат за миене на съдове, изплакнете ги и ги
подсушете.
Внимание: Уверете се, че след сваляне и поставяне обратно на тавичката за стичане на вода и решетката, те се намират на мястото си (48).
Почистване на модула на приставката, дръжката на цедката
и цедката
Изплакнете с топла вода цедката и дръжката на цедката всеки път
след използването им и ги подсушете.
За да почистите модула на приставката от използваното кафе, изплакнете го с вода, претрийте приставката и външния пръстен с влажна кърпа. Ако отворите в цедката са запушени с кафе, използвайте
мека четка.
Важно: Ако отворите на цедката все още са запушени, използвайте
сивото приспособление, разположено под резервоара за вода върху
основата (49) (50). Пъхайте приспособлението за почистване в отделните отвори в долната част на цедката (51).
Гумен уплътнител на приставката
Уплътнителят на приставката се намира отдолу на модула на приставката и уплътнява дръжката на цедката по време на наливане на
кафе.
Внимание: Когато еспресо-машината не се използва по-продължително време, препоръчително е дръжката на цедката да не остава
в модула на приставката, тъй като това може да намали трайността
на уплътнителя.
Естествено, след известно време уплътнителят губи своята еластичност и се налага смяната му. Признак на изхабяването на уплътнителя
е липсата на уплътняване между дръжката на цедката и приставката
(вижда се пара около модула на приставката по време на наливане
на кафето).
Внимание: Обърнете се към най-близкия оторизиран сервиз, ако
смятате, че уплътнителят на модула на приставката се нуждае от
смяна.
Плоча за подгряване на чашките и външни елементи
Изтрийте уреда само с влажна кърпа и го подсушете. Не използвайте
четки и абразивни почистващи средства, тъй като те могат да надраскат външните повърхности.
Почистване на дюзата на парата
Поддържането на дюзата на парата чиста е от съществено значение
за осигуряване на максимална ефективност на функцията за пара.
Напластяването на засъхнало мляко върху дюзата влошава способността й да изпуска пара и да разпенва млякото.
Важно: Почистете дюзата с влажна кърпа веднага след всяко използване и изплакнете с малко количество пара.
В случай че млякото е засъхнало на дюзата на парата, обвийте дюзата с чиста, влажна кърпа, завъртете дюзата над тавичката за стичане
на вода и включете парата за около 10 секунди (52). След това оставете кърпата върху дюзата за около 5 минути, докато не се намокри.
Повторете това, ако замърсяването не е отстранено.
Важно: Никога не почиствайте дюзата на парата с помощта на абразивни средства, тъй като това може да доведе до повреда на дюзата.
В случай че дюзата на парата продължава да бъде запушена, в комплект с еспресо-машината има черно приспособление за почистване,
разположено върху основата под резервоара за вода (49) (53).
Пъхнете приспособлението за почистване в отвора в долната част
на дюзата (54). В случай че дюзата на парата продължава да е запушена, развъртете накрайника на дюзата на парата. Почистете отново
дюзата с помощта на черното приспособление за почистване, а след
това я изплакнете с течаща вода.
GW13-013_v03
Разтвори за премахване на котлен камък
Традиционно за премахване на котления камък от уреда се използват
следните средства:
● Разтвор с лимонена киселина.
Разтворете 2 лъжици (около 30 g) лимонена киселина в 1 литър вода.
● Специално предназначени за тази цел течности или таблетки.
Препоръка: Ако използвате течности или таблетки за премахване на
котления камък, постъпвайте според инструкциите за употреба, намираща се на тяхната опаковка.
Отстраняване на котления камък от еспресо-машината
Внимание: Уверете се, че еспресо-машината е изключена и захранващият й кабел е изключен от електрическия контакт.
1. Свалете резервоара за вода и го изплакнете. В зависимост от използвания разтвор за отстраняване на котления камък направете
следното:
A. Таблетки за отстраняване на котления камък от еспресо-машини
Налейте в резервоара около 1 л топла вода и сложете в нея
таблетките за отстраняване на котления камък – спазвайте
препоръчваното от производителя количество. След разтваряне на таблетките (това трае около 5-7 минути) поставете
резервоара обратно.
B. Течен препарат за отстраняване на котления камък
Налейте в резервоара за вода около 1 л топла вода. Добавете препарат за отстраняване на котления камък – спазвайте
количеството, препоръчвано от производителя – и поставете
резервоара обратно.
2. В случай че дръжката на цедката е монтирана в модула на приставката, свалете я, изплакнете я внимателно с течаща вода и я оставете настрани.
3. С помощта на отвертка развъртете цедката отдолу на модула на
приставката.
4. Свалете цедката, подложката, винта и уплътнителя и ги оставете
настрани, на безопасно място.
Важно: Внимавайте да не изгубите цедката, подложката, винта
и уплътнителя след демонтиране на модула на приставката.
5. С помощта на малка мека четка почистете мястото за приготвяне
на кафе на приставката, като отстраните всички остатъци от кафе.
6. Сложете достатъчно голям съд под модула на приставката.
7. Включете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт
и включете еспресо-машината с натискане на бутона POWER.
Внимание: Не забравяйте, че ако премигва осветлението около
външния ръб на бутона POWER, това означава, че еспресо-машината се намира в процес на загряване до работната си температура. Когато еспресо-машината достигне подходящата температура,
осветяването на бутона POWER престава да премигва и светва
с постоянна светлина. Същевременно с постоянна светлина ще
светнат външните ръбове около всеки от бутоните MANUAL, единично еспресо
и двойно еспресо
.
8. Натиснете бутона MANUAL и оставете половината разтвор
за отстраняване на котления камък да изтече от модула на
приставката.
Важно: Тъй като системата за безопасност ще се включи (ограничение до 250 мл), потребителят трябва няколко пъти да натисне
бутона MANUAL, за да изпразни половината резервоар за вода.
Внимание: В зависимост от размера на съда под модула на приставката може да се окаже необходимо изпразването му по време
на този процес.
9. След изтичане на около половината разтвор натиснете бутона
MANUAL, за да спрете изтичането на разтвора.
10. Завъртете регулатора на положение
и оставете разтворът да
тече през дюзата на парата за около 2 минути.
11. След 2 минути спрете уреда с натискане на бутона POWER.
12. След това настройте регулатора на парата на положение 0.
13. Оставете еспресо-машината за около 10-15 минути, за да може
разтворът да отстрани котления камък.
14. След това натиснете бутона POWER. Еспресо-машината ще се
включи.
15. Натиснете бутона MANUAL и оставете още една част от разтвор за отстраняване на котления камък да изтече от модула на
приставката.
Внимание: Не забравяйте за системата за безопасност.
16. Отново натиснете бутона MANUAL, за да спрете изтичането на
разтвора.
77
17. Завъртете регулатора на положение
и оставете разтворът да
тече през дюзата на парата за около 3-4 минути.
18. След това настройте регулатора на парата на положение 0.
19. За да приключите целия процес на отстраняване на котления
камък, натиснете още веднъж бутона MANUAL, за да може останалата, последна част на разтвора да изтече от модула на
приставката.
Внимание: Не забравяйте за системата за безопасност.
20. Изпразнете съдовете, намиращи се под приставката и дюзата на
парата. След изпразването им ги сложете отново под приставката
и дюзата на парата.
21. Свалете резервоара за вода от уреда и внимателно го изплакнете
с течаща вода; уверете се, че няма остатъци от разтвора за отстраняване на котления камък. След това напълнете резервоара
с чиста вода и го сложете в еспресо-машината (1) 2) (3) (4) (5).
22. Следвайте упътванията като при процеса на отстраняване на
котления камък и източете през приставката и дюзата на парата
2 пълни резервоара чиста вода.
Внимание: Не забравяйте за системата за безопасност.
Внимание: В зависимост от размера на съда под приставката
може да се окаже необходимо изпразването му по време на този
процес.
23. След приключването на този процес махнете съда, който е бил
под модула на приставката, и щателно изтрийте целия модул на
приставката.
24. Внимателно монтирайте гумения уплътнител, цедката и подложката в приставката, по ред, обратен на свалянето им. Затегнете винта докрай с отвертка.
25. Напълнете резервоара за вода с прясна вода и го поставете в еспресо-машината. Уредът е готов за по-нататъшно използване.
ПРИМЕРНИ ПРОБЛЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
ПРОБЛЕМ
Кафето изтича отстрани на
дръжката на цедката
Кафето не изтича
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
Уверете се, че дръжката е правилно сложена в модула на
Дръжката на цедката не е правилно монтирана или не е достаприставката и е затегната докрай. Виж Приготвяне на еспретъчно затегната.
со – стр. 74.
Почистете целия горен ръб на цедката и махнете кафето от
На ръба на вложката на цедката има частици кафе.
приставката.
Приставката за приготвяне на кафе е замърсена.
Изтрийте приставката с влажна кърпа.
Приставката е повредена.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Гуменият уплътнител на приставката е повреден или изхабен. Обърнете се към оторизиран сервиз.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара с вода.
Натиснете надолу резервоара за вода, за да се уверите, че
Резервоарът за вода не е правилно поставен.
е правилно поставен.
Регулаторът е настроен на положение .
Цедката на приставката може да е запушена.
Цедката за кафе е запушена. Кафето е прекалено ситно смляно или прекалено силно натъпкано.
Кафето тече на капки
Кафето е прекалено ситно смляно или прекалено силно
натъпкано.
Уредът е запушен от котлен камък.
Кафето е изветряло или сухо.
Еспресото няма характерната
пяна (каймак)
Дръжката се разхлабва по
време на приготвяне на кафе
Кафето не е натъпкано достатъчно.
Кафето е прекалено едро смляно.
Недостатъчно количество кафе в цедката.
Кафето е прекалено силно натъпкано.
Кафето е прекалено ситно смляно.
Дръжката на цедката се разхлабва, понеже не е затегната
достатъчно силно.
На ръба на вложката на цедката има частици кафе.
Приставката за приготвяне на кафе е замърсена.
Приставката е повредена.
Гуменият уплътнител на приставката е повреден или изхабен.
Чашките, цедката или приставката на цедката са студени.
Кафето е прекалено студено
При приготвяне на капучино или кафе лате млякото не
е подгряно достатъчно.
От дюзата на парата не излиза Дюзата на парата е запушена.
пара
Млякото не е прясно.
Температурата на млякото е прекалено висока.
Недостатъчно количество разпенено мляко
Каничката.
Дюзата на парата е запушена.
Млякото е завряло.
Неравномерно напълване на
чашките
Еспресото има вкус на
прегоряло
ПРОБЛЕМ
Помпата е прекалено шумна
Уредът не работи.
Неравномерно напълване или прекъсване на изтичането на
кафето.
Повредена преграда в дръжката на цедката.
Използван е неподходящ вид кафе.
Уредът не е изплакнат след отстраняване на котления камък.
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
Няма вода в резервоара за вода.
Резервоарът за вода не е правилно поставен.
Цедката на приставката може да е запушена.
Уредът е запушен от котлен камък.
78
Уверете се, че регулаторът се намира на положение 0.
Виж Отстраняване на котления камък – стр. 77.
Изпразнете цедката и я изплакнете с течаща вода. Изтрийте приставката за приготвяне на кафе с кърпа. Със сивото
приспособление отпушете отворите на цедката и отново я
напълнете с кафе, като не го натъпквате толкова силно.
Ако използвате много ситно смляно кафе, не го натъпквайте
прекалено силно.
Виж Отстраняване на котления камък – стр. 74.
Използвайте прясно кафе. След отваряне на кафето го съхранявайте в плътно затворен съд.
Натъпчете смляното кафе по-силно.
Използвайте подходящо смляно кафе или сменете марката кафе.
Виж Приготвяне на еспресо – стр. 74.
Натъпчете смляното кафе по-леко.
Сменете кафето с по-едро смляно.
Уверете се, че дръжката е правилно сложена и е затегната
докрай в приставката.
Виж Приготвяне на еспресо – стр. 74.
Почистете целия горен ръб на цедката и махнете кафето от
приставката.
Изтрийте приставката с влажна кърпа.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Преди приготвяне на кафе подгрейте чашките, цедките
и дръжката. Виж Приготвяне на еспресо – стр. 74.
Проверете дали млякото е достатъчно подгряно по време на
разпенване. Внимавайте млякото да не заври. Виж Разпенване на мляко – стр. 74.
Виж Поддържане и почистване – стр. 77.
Проверете дали млякото е прясно.
Уверете се, че млякото е достатъчно охладено преди
използване.
За постигане на най-добри резултати при разпенване използвайте каничката от неръждаема стомана в комплекта и по
възможност я охладете преди използване или я изплакнете
със студена вода.
Виж Поддържане и почистване – стр. 77.
Опитайте отново – използвайте прясно, охладено мляко.
Уверете се, че кафето е равномерно натъпкано и проверете
дали няма запушване в изходящите отвори в приставката за
монтиране на цедката.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Опитайте с други видове кафе.
Изплакнете уреда с пълен резервоар вода, докато не се
изпразни, преди отново да приготвите кафе.
МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
Напълнете резервоара с вода.
Проверете дали резервоарът за вода е правилно поставен.
Свалете приставката на цедката и почистете модула на приставката. Виж Поддържане и почистване – стр. 77.
Виж Отстраняване на котления камък – стр. 77.
GW13-013_v03
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW13-013_v03
79
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до
спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо
зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування
у майбутньому.
ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ТА КОРИСТУВАННЯ
КАВОВАРКОЮ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Прочитайте старанно і збережіть цю інструкцію з обслуговування,
що додається до обладнання.
Установлюйте кавоварку на плоскій, рівній поверхні.
Не запускайте кавоварку без води в бункері. Бункер наповнювати
тільки чистою і холодною водою. Дотримуйтесь максимальної ємності бункера, що складає 2,1 л.
Не усувайте держатель сита під час варіння кави, а також під час
відбору кип’ятка, тому що обладнання знаходиться під тиском. Усунення держателя ситечка під час цих дій може привести до опіків
або поранення.
Сопло пари стає дуже гарячим під час утворення молочної піни
i протікання води. Це може привести до опіків у випадку контакту,
тому необхідно уникати будь-якого безпосереднього контакту із соплом пари.
Перед очищенням кавоварки, а також у разі появлення проблем
під час процесу варіння кави, виключіть кавоварку і витягніть вилку
з розетки.
Не допускайте контакту приєднувального кабелю з гарячими частинами кавоварки, включаючи пластину для підігріву чашок і сопло
пари.
Не покладайте рук безпосреденьо під потік пари, гарячої води або
кави, що наливається, тому що це може приветси до опіків або поранення.
Виключіть живлення (кнопка POWER) перед вставленням або вийманням вилки з розетки. Не виймайте вилку шляхом тягнення за
живильний кабель – тягніть тільки за вилку.
Завжди виключайте живлення і витягайте вилку з мережної розетки, якщо не будете користуватися обладнанням протягом довготривалого часу або перед його очищенням.
Не користуйтесь кавоваркою з продовжувачем, хіба що продовжувач був перевірений кваліфікованим техніком або працівником сервісного центру.
Обладнання повинно підключатися до розетки електромережі (тільки перемінного струму), оснащеної захисним штифтом, з напругою,
що відповідає вказаному на щитку значенню напруги.
Користуватися пристроєм тільки за його призначенням, вказаним
у цій інструкції з користування.
Не встановлюйте обладнання поблизу джерел тепла, полум’я,
електричного нагрівного елементу або на гарячій духовці. Не встановлюйте на будь-якому іншому обладнанні.
Не допускайте, щоб живильний кабель звисав за край столу або
полиці, доторкався до гарячих поверхонь.
Не користуйтесь електрообладнанням з видимими дефектами,
пошкодженим живильним кабелем, після падіння або будь-якого
іншого пошкодження. Якщо є підозріння, що обладнання пошкоджене, тоді перевірка, ремонт, наладка обладнання повинна проводитися тільки персоналом авторизованого сервісного центру,
який пройшов навчання.
У жодному разі не занурювати обладнання у воду або будь-яку
іншу рідину;
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то
його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Попередження: Бункер для води не повинен бути відкритим
під час користування ним.
Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними
здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть
під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу
користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх
вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки є зрозумілими.
80
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Потужність обладнання: 1050 W при 230 V.
Бункер для води: 2,1 l.
Кавоварка є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним кабелем з захисною жилою та вилкою з захисним контактом.
Кавоварка виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
ПРО КАВОВАРКУ
Кавоварка варить каву, що характеризується високими смаковими
якостями i і ароматом, тому що забезпечується відповідна температура води для заварки 92–94°C. Кавоварка була розроблена таким
чином, щоб була можливість спостерігати за готовості до заварки кави
або утворення пари для приготування молочної піни.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ
1. Пластина для підігріву
Попередній підігрів навіть 9 чашок для кави.
2. Пульт управління
Легкий у використанні пульт управління, що вказує на готовність до
заварки кави.
Кнопки MANUAL, окреме еспресо
, подвійне еспресо
,
ПРОГРАМА та контрольне живлення.
3. Головка для заварки
4. Ручка ситечка
5. Показник рівня води
Показник рівня води у підносі для стікання, вказує рівень його наповнення. Верхня частина індикатора має червону полосу для більш
легкої ідентифікації.
6. Мірка
7. Збивалка
8. Бункер для води місткістю 2,1 л
Бункер для води, що виймається уверх для полегшення
наповнення.
9. Регулятор
Поворот вліво – гаряча вода із сопла, поворот вправо – пара із
сопла.
10. Сопло пари
11. Насадка для утворення молочної піни
Гумова насадка була розроблена так, щоб полегшити приготування
компактної, густої молочної піни протягом декількох секунд. Вживайте її для утворення молочної піни.
12. Місце для високих чашок
Місце поміж держателем ситечка і підносом для стікання, призначене для покладення навіть високих чашок.
GW13-013_v03
13. Піднос для стікання, що виймається
Піднос для стікання і решітка можуть вийматися для полегшення
очищення.
14. Гумові ножки проти ковзання
Забезпечують стабільну установку обладнання і запобігають його
переміщенню або утверенню подряпин на поверхні столу.
15. Ситечко на 1 чашку
16. Ситечко на 2 чашки
17. Кухоль 500 мл
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТУ УПРАВЛІННЯ
Кнопка включіть/виключіть POWER
ОКРЕМЕ ЕСПРЕСО
Функція окремого еаспресо
забезпечує автоматичне приготування
одної кави еспресо.
Вказівка: Для приготування окремого еспресо, вживайте ситечко для
1 чашки (менше).
З моменту, якщо кавоварка нагріється, тобто зовнішні краї кнопок
MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
освітлюють безперервним світлом, натисніть кнопку окремого еспресо
. Це
приведе до автоматичного запуску i закінчення наливання кави еспресо у 1 чашку.
Для окремого еспресо обладнання було розроблене для наливання 60 мл кави.
Після натиснення кнопки окремого еспресо
згасне підсвітка вколо кнопок MANUAL i подвійного еспресо
i запуститься процес
наливання кави. Будуть світитися тільки кнопки POWER i окремого
еспресо
.
Увага: Немає необхідності повторно натиснути кнопку окремого еспресо
, для припинення процесу наливання еспресо. Кавоварка автоматично припиняє наливання.
ПОДВІЙНЕ ЕСПРЕСО
Включіть кавоварку, натискаючи кнопку POWER. Сигналізаційна лампочка встановлена під кнопкою POWER запалиться у червоний колір.
Одночасно почне мигати підсвітка навколо зовнішнього краю кнопки
POWER інформуючи, що кавоварка знаходиться у режимі досягнення
потрібної робочої температури.
Увага: Перед запуском кавоварки, необхідно упевнитися, чи регулятор збоку обладнання знаходиться у положенні 0 (виключений).
Якщо підсвітка кнопки POWER перестане мигати і буде освітлювати
безперервним світлом це означає, що кавоварка готова до заварки
еспресо. При цьому безперервним світлом будуть освітлювати зовнішні краї вколо кожної з кнопок MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
.
Функція подвійного еспресо
забезпечує автоматичне приготування двох чашок кави еспресо.
Вказівка: Для приготування двох чашок кави еспресо, вживайте ситечко для 2 чашок (більше за розміром).
З моменту, якщо кавоварка нагріється, тобто зовнішні краї кнопок
MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
освітлюють безперервним світлом, натисніть кнопку подвійного еспресо
. Це приведе до автоматичного запуску i закінчення наливання
кави еспресо у 2 чашки по 60 мл у кожну.
Після натиснення кнопки подвійного еспресо
згасне підсвітка
вколо кнопок MANUAL i окремого еспресо
i запуститься процес
наливання кави. Будуть світитися тільки кнопки POWER i подвійного
еспресо
.
Увага: Немає необхідності повторно натиснути кнопку подвійного
еспресо
, для припинення процесу наливання еспресо. Кавоварка автоматично припиняє наливання.
КНОПКА ПРОГРАМА
Увага: Якщо мигає підсвітка вколо зовнішнього краю кнопки POWER
це вказує на недосягнення кавоваркою відповідної температури.
Щойно безперервне освітлення вказує, що кавоварка готова до використання. Для виключення кавоварки вистачить натиснути кнопку
POWER.
КНОПКА MANUAL
Кнопка MANUAL дозволяє здійснювати повний контроль за процесом
часу наливання кави з кавоварки. Натисніть її якщо кавоварка нагріється, a зовнішні краї кнопок MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
освітлюють безперервним світлом. Негайно після
натиснення кнопки MANUAL гаснуть підсвітки вколо кнопок окремого
еспресо
i подвійного еспресо
. Підсвітлюються тільки кнопки
POWER i MANUAL. Одночасно починається процес наливання кави.
Функція ПРОГРАМА надає користувачу можливість установити час
наливання еспресо. Завдяки тому, можна установити інтенсивність
кави, відповідно до індивідуальних смакових потреб користувача. Застосування (установлення) функції ПРОГРАМА – подивись УСТАНОВЛЕННЯ КАВОВАРКИ (стор. 11).
Після запуску функції ПРОГРАМА згасне підсвітка вколо кнопки
MANUAL. Будуть світитися кнопки POWER, окремого еспресо
і подвійного еспресо
та кнопка ПРОГРАМА.
Повторне натиснення кнопки MANUAL приведе до припинення наливання кави.
Увага: При відсутності підсвітки кнопки MANUAL, якщо вколо кнопки
POWER мигає вогник, це вказує на недосягнення кавоваркою відповідної робочої температури.
GW13-013_v03
81
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КАВОВАРКИ
Нижчевказані рисунки мають цель допомогти Вам користуватися кавоваркою. Кожен із рисунків має свій номер. У змісті цього посібника з користування, будуть посилання на ці рисунки, тому вони були пронумеровані для легкого і зручного користування ними.
Наприклад: Наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5) холодною водою – не вживати мінеральну воду.
Кожен раз як побачите ці номери, ознайомтесь, будь-ласка з рисунками.
Підготування кавоварки – полоскання системи
Відкрити кришку бункеру для води.
Наповнити холодною водою і закрити кришку.
Або виймати бункер для води.
Наповнити холодною водою.
Установити бункер для води і закрити кришку.
Натиснути кнопку POWER, щоб включити
обладнання.
Якщо на пульті управління будуть підсвітлюватися
,
, кавоварка
кнопки POWER, MANUAL,
готова до користування нею.
Підігрівання чашок на плиастині.
Виберіть відповідне ситечко й установіть його
в держателі.
Помістити держатель ситечка у головці.
Увага: Виступи на держателі повинні знаходитися
у канавках головки.
Поверніть держатель ситечка вправо до опору.
Помістіть велику ємність під вихідними отворами.
Натисніть кнопку MANUAL i пропустіть близько 0,5л
води. Виключіть наливання води (насос) натискаючи
повторно кнопку MANUAL.
82
GW13-013_v03
Заварка еспресо – кави
Виберіть відповідне ситечко й установіть його в
держателі.
Притримати держатель ситечка і прополоскати
водою для його попереднього підігріву.
Всипати дрібно змелену каву у ситечко.
Взбивати каву.
Протерти край ситечка й усунути дрібки
змеленої кави.
Помістити держатель ситечка у головці.
Увага: Виступи на держателі повинні знаходитися
у канавках головки.
Поверніть держатель ситечка вправо до опору.
Помістити чашки під вихідними отворами держателя.
Натиснути кнопку MANUAL.
Одночасно починається процес наливання кави.
Повторне натиснення кнопки MANUAL приведе до
припинення наливання кави.
Натисніть кнопку окремого еспресо
.
Одночасно починається процес наливання кави.
Після наповнення чашки 60 мл кави кавоварка
автоматично припиняє наливання кави.
Натисніть кнопку подвійного еспресо
.
Одночасно починається процес наливання кави.
Після наповнення 2 чашок 120 мл кави кавоварка
автоматично припиняє наливання кави.
Вийміть держатель ситечка шляхом повернення
його вліво і потягнення униз.
Усуньте із ситечка витрачену каву.
GW13-013_v03
83
Утворення молочної піни
Прополоскайте сопло, підкладаючи під сопло
ємність i поверніть регулятор у напрямку руху
годинникових стрілок у положення пари .
Виключіть пару шляхом повернення регулятора
у положення 0.
Відсуньте сопло пари на бік обладнання i встановіть
на сопло насадку для утворення молочної піни.
Помістити сопло пари у молоку близько 1 см
нижче поверхні і повторно запустити регулятором
дозування пари – положення .
Наклонити дзбанок так, щоб сопло пари знаходилося
у „носику” i помістити сопло нижче поверхні молока.
Піднести дзбанок так, щоб сопло знаходилося
посередині молока.
Закрити пару шляхом повернення регулятора
у положення 0 (виключення).
Зняти насадку для утворення молочної піни й умити
її у теплій воді з доданням засобу для миття кухонної
посуди. Сопло пари витерти зволоженою ганчіркою,
прополоскати невеликою кількістю пари.
Гаряча вода/кип’яток
Помістити чашку на підносі для стікання під соплом
пари і запустити функцію гарячої води шляхом
.
повернення регулятора у положення
Закрити гарячу воду шляхом повернення регулятора
у положення 0 (виключення).
Залишити сопло пари/гарячої води над підносом
для стікання.
Всипати дрібно змелену каву у ситечко.
Взбивати каву.
Установлення
Виберіть відповідне ситечко й установіть його
в держателі.
84
GW13-013_v03
Помістити держатель ситечка у головці.
Увага: Виступи на держателі повинні знаходитися
у канавках головки.
Поверніть держатель ситечка вправо до опору.
Натисніть кнопку окремого еспресо
.
Одночасно починається процес наливання кави.
З моменту досягнення користувачем потрібної
, для
кількості кави, натисніть повторно кнопку
припинення процесу наливання.
Натисніть кнопку подвійного еспресо
.
Одночасно починається процес наливання кави.
З моменту досягнення користувачем потрібної
кількості кави у 2 чашках, натисніть повторно кнопку
, для припинення процесу наливання.
Натиснути кнопку ПРОГРАМА.
Очищення
Вийміть решітку підносу для стікання.
Вийміть піднос для стікання, вийміть і повторно
установіть.
Необхідно упевнитися, чи пластмасова вкладка
знаходиться у відповідному місці на підносі для
стікання.
Вийміть бункер для води.
Під бункером для води на основі є дві чеки для
очищення
ситечка для кави – колір сірий та сопла пари – колір
чорний.
Скористайтесь сірою голкою для очищення отворів
ситечок для кави.
Обмотати сопло пари зволоженою ганчіркою
і включити пару на 10 секунд.
Вийміть чорну голку для очищення сопла пари
з основи.
Вставте голку в отвір сопла пари в його нижній
частині.
GW13-013_v03
85
ПІДГОТУВАННЯ КАВОВАРКИ ПЕРЕД ПЕРШИМ
КОРИСТУВАННЯМ (ОПИС)
1. Помістити кавоварку на сухій і нерухомій основі.
2. Упевніться, що піднос для стікання і решітка знаходяться на своєму місці.
3. Наповнити водою бункер для води кавоварки.
Є два способи наповнення бункера водою:
a) Піднести кришку бункера для води, що знаходиться у верхній
частині кавоварки (1) i користуючись напр. дзбанком, наповнити бункер свіжою холодною водою або фільтрованою водою
(2) i закрити кришку.
b) Альтеративно є можливість вийняти бункер для води i наповнити його свіжою холодною водою. З цією метою піднесіть
кришку i користуючись нею як ручкою, висуньте бункер для
води (3). Далі наповніть його свіжою холодною водою або
фільтрованою водою (4). Установіть на місце бункер для води
і закрийте кришку (5).
4. Підключіть живильний кабель до мережної розетки перемінного
струму 230V. Натисніть кнопку POWER для включення кавоварки (6). Запалиться червона сигналізаційна лампочка під кнопкою
POWER і почне мигати підсвітка вколо зовнішнього краю кнопки
POWER iнформуючи, що кавоварка включена і підігрівається. Якщо
підсвітка кнопки POWER перестане мигати і буде освітлювати безперервним світлом це означає, що кавоварка готова до заварки
еспресо. При цьому безперервним світлом будуть освітлювати зовнішні краї вколо кожної з кнопок MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
.
Увага: Перед запуском кавоварки, необхідно упевнитися,
чи регулятор збоку обладнання знаходиться у положенні 0
(виключений).
5. Помістити чашки та інший посуд на пластині для підігріву (8).
Увага: Перед першим користуванням обладнанням або якщо кавоварка не використовувалася протягом довготривалого часу, необхідно її прополоскати.
6. З цією метою установіть у держатель ситечко для одної або двох
чашок (9). Установіть держатель ситечка у головці для заварки (10)
(11).
7. Помістіть достатньо велику ємність під обома наповнюючими отворами (12).
8. Упевніться, що кавоварка знаходиться у режимі eспресо – це вказує, що безперервно світяться зовнішні краї вколо кнопок POWER,
MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
.
Вказівка: Якщо мигає підсвітка вколо зовнішнього краю кнопки
POWER це вказує, що кавоварка ще не готова до праці. Щойно
безперервне підсвітлювання зовнішніх країв вколо кнопок POWER,
MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
дає
сигнал готовності до праці.
9. Натисніть кнопку MANUAL (13) i допустіть вихід води через кавоварку до повного спорожнення бункера для води.
Увага: В результаті задіяння системи безпеки (обмеження до
250 мл) користувачу потрібно декілька раз натиснути кнопку
MANUAL для повного спорожнення бункеру для води.
ЗАВАРКА ЕСПРЕСО – КАВИ (ОПИС)
Для отримання добрих смакових якостей кави, рекомендується попередньо підігріти чашки, держатель ситечка і ситечко, таким чином:
Попередній підігрів держателя з ситечком
1. Наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5) холодною водою і запустіть обладнання (6).
2. Виберіть відповідне ситечко й установіть його в держателі (9) (14)
(10) (11).
Вказівка: Для одної порції кави застосовуйте менше ситечко (для
одної чашки), а більше за розміром для двох порцій кави.
3. Схопіть держатель ситечка, притримайте його під головкою i прополоскайте водою, натискаючи кнопку MANUAL для початку проходу води. Для припинення процесу полоскання поторно натисніть
кнопку MANUAL (15).
4. Залишіть держатель ситечка до висихання.
Попередній підігрів посуду
5. Якщо обладнання працює протягом довготривалого часу, здійсніть
попередній підігрів чашок/скляного посуду, це допоможе зберегти
пінку завареної кави (8).
6. Чашки можна підігрівати також шляхом наповнення їх гарячою водою (12) (13). Натисніть кнопку MANUAL для запуску проходу води.
Для припинення цього процесу, поторно натисніть кнопку MANUAL.
Вилийте гарячу воду з чашок.
Заварювання кави
7. Перевірте чи у бункері є холодна вода. У разі відсутності або недостатньої кількості води, наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5)
холодною водою і запустіть обладнання (6).
86
8. За допомогою мірки, що додається помістіть дрібно змелену каву
у ситечко (16).
9. Другим боком (плоскою поверхнею) мірки утрамбувати легко каву
(17) з поворотом на 90 градусів, щоб заповнити дно. Це забезпечує
ущільнення утрамбованої кави.
10. Усуньте надмір кави, щоб була нарівні з крає ситечка (18).
Важливе: Упевніться, що у ситечку немає надмірної кількості кави.
Вказівка: Дозування кави і ступінь трамбування повинно залишатися без змін. Від розміру зерна змеленої кави залежить час наливання завареної кави. Чим дрібніше змелена кава, тим менша
швидкість наливання.
Вказівка: Упевніться, що при трамбуванні кави плоска частина
мірки є сухою. У разі зволоженого наконечника, часточки кави можуть зліпюватися.
Увага: Надто дрібно змелена кава може привести до закупорення
отворів у ситечку і відсутності протікання кави.
11. Покладіть держатель ситечка в головку і поверніть вправо до опору (19) (20).
12. Підставте чашки нижче наливаючих отворів держателя (21).
Увага: Перевірте, чи кавоварка готова до використання, тобто безперервним світлом будуть освітлювати зовнішні краї вколо кнопок
POWER, MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
.
13. Для запуску процесу наливання кави у ручному режимі (це забезпечує повний контроль часу наливання кави еспресо), натисніть
кнопку MANUAL. Для припинення наливання кави у ручному режимі, натисніть повторно кнопку MANUAL (22).
14. Для запуску процесу наливання кави в автоматичному режимі (попередньо встановленому), натисніть кнопку
(23) (при виборі
1 чашки) або кнопку
(24) (при виборі 2 чашок). Після наповнення чашок кавоварка автоматично виключається.
Вказівка: Ідеально заварена кава має темний і карамельний колір з червонуватими поблисками. У великій степені це залежить від
якості кави. Подавати свіжо заварену каву, обов’язково гарячу.
Обслуговування кавоварки після заварки кави
15. Поверніть держатель ситечка вліво й усуньте його з головки (25).
16. Спорожніть ситечко від використаної кави (26).
Вказівка: Після кожного користиування кавоваркою, рекомендується прополоскати головку невеликою кількістю води, при цьому
держатель ситечка виймається з головки. Це забезпечує очищення
від використаної кави, пригорілої до нижньої частини головки, а також правильну температуру води для наступної заварки еспресо.
З цією метою натисніть кнопку MANUAL i пропустіть невелику кількість води у посуд.
ПРИГОТУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПІНИ (ОПИС)
Для утворення молочної піни застосовується функція пари. Пара виконує дві задачі. По – перше нагріває молоко. По – друге пара змішує
молоко з повітрям і в результаті надає делікатний, бархатний вигляд.
Подібно, як під час заварки кави, при утворенні молочної піни найкращі результати досягаються в міру часу і набування досвіду
користувачем.
Вказівка: Пам’ятайте, що кава складає базу для усіх кавових напоїв,
а молоко є тільки добавкою.
Увага: Рекомендується як перше приготувати еспресо, а потім утворити молочну піну.
Увага: Перед початком процесу спінення молока, перевірте, чи кавоварка готова до використання, тобто безперервним світлом будуть
освітлювати зовнішні краї вколо кнопок POWER, MANUAL, окремого
еспресо
i подвійного еспресо
.
1. Перевірте чи у бункері є холодна вода. У разі відсутності або недостатньої кількості води, наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5)
холодною водою.
2. Визначіть кількість потрібного молока, ураховуючи число заварених чашок або розмір дзбанка для молока.
Вказівка: Пам’ятайте, що об’єм молока збільшується під час його
спінення.
3. Влийте холодне молоко у дзбанок із нержавіючої сталі, наповнюючи його від 1/2 до 2/3 об’єму.
Вказівка: Зберігайте дзбанок із нержавіючої сталі з молоком
у холодильнику так, щоб воно було охолоджене належним чином.
Пам’ятайте, щоб перед використанням не полоскати дзбанок теплою водою.
4. Прополоскайте сопло водної пари, підкладаючи під сопло ємність
i поверніть регулятор у положення пари
(27). Виключіть пару
шляхом повернення регулятора у положення 0 (28).
5. Відхиліть сопло пари на бік обладнання i встановіть на сопло насадку для утворення молочної піни (29).
6. Помістіть сопло пари в молоці таким чином, щоб сопло знаходилося близько один сантиметр нижче поверхні i запустіть спуск пари
шляхом повернення регулятором у положення
(30).
GW13-013_v03
7. Наклоніть дзбанок так, щоб сопло пари знаходилося у носику
дзбанка i спускайте дзбанок до моменту появи наконечника сопла
пари тут же нижче поверхні молока. Це приведе до початку утворення молочної піни.
Увага: Не допускайте нерівномірного виходу пари, у противному
разі здійснюватиметься неправильна аерація піни. Для попередження неправильної аерації, піднесіть дзбанок, щоб сопло пари
сховалося більш глибоко у молоці. Пам’ятайте, що ідеальна консистенція це м’яка, оксамитова пінка.
8. У момент якщо молоко нагріється i спіниться, рівень молока
у дзбанку почне збільшуватися. У такому випадку, спускайте дзбанок, утримуючи наконечник сопла пари зараз нижче поверхні молока (31).
9. З моменту отримання піни піднесіть дзбанок так, щоб сопло пари
знаходилося посередині молока (32).
Вказівка: Кількість потрібної піни буде змінюватися у залежності
від виду напою. Напр. cappucino вимагає більшої кількості піни, ніж
кавовий напій на базі еспресо, що подається з молоком, що спінюється парою.
10. Закрийте негайно пару, якщо молоко підігріється до температури
60–65°C шляхом повернення регулятором у положення 0 (33).
Вказівка: При відсутності термометру, добрим показанням досягнення відповідної температури є те, що неможливо доторкатися
руками до боку стінки дзбанка більш як 3 секунди.
Важливе: Не заварюйте молоко.
11. Усуньте дзбанок, зніміть зі сопла пари насадку для утворення молочної піни, яку після використання необхідно умити в теплій воді
з доданням засобу для миття кухонної посуди, очищаючи усі отвори. Негайно протерти сопло пари i його наконечник за допомогою
чистої зволоженої ганчірки (34) i прополоскати невеликою кількістю
пари.
12. Тримаючи дзбанок в руці легко стукніть ним у стіл, щоб звільнити
пузирі повітря i далі обертати дзбанком круговим рухом до моменту, якщо молоко стане блискучим без пузирів. Це допоможе отримати однорідну консистенцію молока і піни.
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Функція гарячої води є ідеальною для приготування напою long black
(еспресо розчинене гарячою водою), гарячого шоколаду та наповнення дзбанка для кави з поршнем та чайника для чаю.
Увага: Перед застосуванням функції гарячої води упевніться, що насадка для спінення молока знята з сопла пари.
1. Наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5) холодною водою.
2. Включіть кавоварку (6). Сигналізаційна лампочка встановлена під
кнопкою POWER запалиться у червоний колір. Одночасно почне
мигати підсвітка навколо зовнішнього краю кнопки POWER інформуючи, що кавоварка знаходиться у режимі досягнення потрібної
робочої температури.
3. Відсуньте сопло пари на бік обладнання, упевніться, що насадка
для спінення молока знята з сопла пари.
4. Якщо підсвітка кнопки POWER перестане мигати і буде освітлювати
безперервним світлом це означає, що кавоварка готова до заварки
еспресо. При цьому безперервним світлом будуть освітлювати зовнішні краї вколо кожної з кнопок MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
.
5. Помістити чашку або посуд під сопло пари/гарячої води і запустити
функцію гарячої води шляхом повернення регулятора у напрямку,
противному руху годинникових стрілок у положення
(35).
6. З моменту наповнення чашки або посуду потрібною кількістю води,
закрийте гарячу воду шляхом повернення регулятора у положення
(0) (36).
7. Вийміть чашку або посуд, а сопло пари залишіть над підносом для
стікання (37).
УСТАНОВЛЕННЯ КАВОВАРКИ
Кавоварка дозволяє встановлювати час процесу наливання кави, щоб
надати можливість пристосувати його до потреб користувача (передусім йдеться про смак чи інтенсивність кави).
Традиційно кавоварка була розроблена для окремого еспресо
(60 мл) i подвійного еспресо
(120 мл). Однако користувач може
встановити свої власні настроювання для функції окремого еспресо
або для функції подвійного експресо
дотримуючись наведених нижче вказівок.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
додається, помістіть змелену каву у ситечко (39). За допомогою
трамбувального пристрою (другий наконечник мірки) утрамбуйте
змелену каву (40). Не трамбуйте надто сильно.
Увага: Упевніться, щоб не переповнити ситечко надто великою
кількістю кави. Витріть край вколо ситечка й усуньте з нього каву
(18).
Установіть держатель ситечка у головці для заварки (41). Далі поверніть держатель ситечка вправо до опору (42).
Натиснути кнопку ПРОГРАМА. Усі підсвітки будуть діяти за винятком кнопки MANUAL (43).
Покладіть 1 чашку на піднос для стікання таким чином, щоб знаходилася безпосередньо під головкою (43).
Натисніть кнопку окремого еспресо
i запустіть наливання кави
еспресо (44).
Після натиснення кнопки окремого еспресо
, згасне підсвітка
кнопок MANUAL i подвійного еспресо
, натомість запалиться підсвітка вколо зовнішніх країв кнопок POWER і окремого еспресо
.
Налийте каву до потрібного рівня. З моменту досягнення потрібної
кількості, повторно натисніть кнопку окремого еспресо
. Це приведе до припинення наливання кави. З’явиться двократний звуковий сигнал, що позначає нове настроювання для функції окремого
еспресо
, що було встановлено і записано у пам’яті обладнання. Буде мигати підсвітка кнопки ПРОГРАМА.
Потім обладнання повернеться у стан готовості.
Установлення подвійного еспресо
1. Наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5) холодною водою.
2. Включіть кавоварку (6). Сигналізаційна лампочка встановлена під
кнопкою POWER запалиться у червоний колір. Одночасно почне
мигати підсвітка навколо зовнішнього краю кнопки POWER інформуючи, що кавоварка знаходиться у режимі досягнення потрібної
робочої температури.
3. Підготуйте ручку ситечка. Виберіть ситечко для 2 чашок (38) i покладіть його у держатель ситечка (14). За допомогою мірки, що
додається, помістіть змелену каву у ситечко (39). За допомогою
трамбувального пристрою (другий наконечник мірки) утрамбуйте
змелену каву (40). Не трамбуйте надто сильно.
Увага: Упевніться, щоб не переповнити ситечко надто великою
кількістю кави. Витріть край вколо ситечка й усуньте з нього каву
(18).
4. Установіть держатель ситечка у головці для заварки (41). Далі поверніть держатель ситечка вправо до опору (42).
5. Натиснути кнопку ПРОГРАМА. Усі підсвітки будуть діяти за винятком кнопки MANUAL (43).
6. Покладіть 2 чашки на піднос для стікання таким чином, щоб знаходилися безпосередньо під головкою (43).
7. Натисніть кнопку подвійного еспресо
i запустіть наливання
кави еспресо (45).
8. Після натиснення кнопки подвійного еспресо
, згаснуть
підсвітки кнопок MANUAL i окремого еспресо
, натомість запаляться підсвітки вколо зовнішніх країв кнопок POWER і подвійного
еспресо
.
9. Налийте каву до потрібного рівня. З моменту досягнення потрібної кількості, повторно натисніть кнопку подвійного еспресо
. Це приведе до припинення наливання кави. З’явиться двократний
звуковий сигнал, що позначає нове настроювання для функції подвійного еспресо
, що було встановлено і записано у пам’яті
обладнання. Буде мигати підсвітка кнопки ПРОГРАМА.
10. Потім обладнання повернеться у стан готовості.
Повернення до настроювань виробника
Для повернення до оригінальних настроювань виробника, потрібно
виконати такі дії:
1. Натиснути кнопку ПРОГРАМА.
2. Натиснути і притримати одночасно дві кнопки MANUAL i PROGRAM
протягом близько 5 секунд.
3. Через близько 5 секунд або якщо почуєте 4 звукові сигнали, підсвітка навколо краю кнопки ПРОГРАМА буде мигати.
4. Звільніть кнопки MANUAL i ПРОГРАМА. Кавоварка повертається до настроювань виробника окремого еспресо
i подвійного
еспресо
.
Установлення окремого еспресо
1. Наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5) холодною водою.
2. Включіть кавоварку (6). Сигналізаційна лампочка встановлена під
кнопкою POWER запалиться у червоний колір. Одночасно почне
мигати підсвітка навколо зовнішнього краю кнопки POWER інформуючи, що кавоварка знаходиться у режимі досягнення потрібної
робочої температури.
3. Підготуйте ручку ситечка. Виберіть ситечко для 1 чашки (38) i покладіть його у держатель ситечка (14). За допомогою мірки, що
GW13-013_v03
87
ПРИКЛАДОВІ РЕЦЕПТУРИ ЕСПРЕСО – КАВИ
ЕСПРЕСО (SHORT BLACK)
Еспресо це концентрована, міцна кава з шаром пінки на поверхні – відомої як „crema” (шар коричневої пінки).
Еспресо складає базу усіх кавових напоїв. Його різновидність залежить від кількості доданого молока і пінки.
● Підготуйте скляну чашку для еспресо 90 мл або малу чашку для кави.
● Налийте окреме еспресо (60-65 мл).
LONG BLACK
Стандартне еспресо з добавкою гарячої води, подається у звичайній чашці для кави або кухлі. Гаряча вода добавляється як перша так, щоб зберегти шар” crema”.
● Підготуйте чашку 190 мл.
● Налийте в чашку окреме або подвійне еспресо.
● Долийте до смаку гарячу воду.
MACCHIATO
Macchiato, найменування походить від італьянського слова, що значить „пляму”. Традиційно подається як стандартне еспресо з ложечкою молока на поверхні i невеликою кількістю пінки („crema”) посередині.
● Підготуйте скляну чашку для еспресо 90 мл або малу чашку для кави.
● Налийте окреме або подвійне еспресо.
● Додайте ложечку молока на поверхню.
FLAT WHITE
Іншим улюбленим кавовим напоєм є flat white, напій на базі еспресо, з молоком, що спінюється парою, подається
у звичайній чашці для кави або кухлі. Шар спіненого молока на повехні повинен складати 2 мм для ізолювання
кави.
● Підготуйте чашку 190 мл.
● Налийте окреме або подвійне еспресо.
● Додайте спінене молоко.
CAFFÈ LATTE
Еспресо змішане з молоком, що спінюється парою; переважно подається у скляному посуді. Шар спіненого молока
на верхній повехні повинен складати 10 мм для ізолювання кави.
● Підготуйте скляний посуд 220 мл або чашку.
● Налийте окреме або подвійне еспресо.
● Додайте спінене молоко.
CAPPUCCINO
Цей чудовий напій це еспресо з добавкою спіненого молока, з пінкою і посипаний какао. Вказаний напій це у двох
третіх кава з молоком, а в одній третій пінка.
● Підготуйте чашку 190–240 мл.
● Налийте окреме або подвійне еспресо.
● Збережіть співвідношення дві треті кави з молоком, одна третя пінки.
● Посипайте наверху какао.
CAFFE MOCHA
Готується в подібний спосіб, як cappucino, але з добавкою рідкого шоколаду. Вистачить тільки додати шоколад до
еспресо і замішати перед доданням молока, спіненого парою та пінки.
● Підготуйте чашку 190–240 мл.
● Налийте окреме або подвійне еспресо.
● Додайте дві ложечки рідкого шоколаду.
● Додайте молоко, спінене парою.
● Збережіть співвідношення дві треті кави з молоком, одна третя пінки.
CON PANNA
Варіант оригінальної віденської кави, цей чудовий напій – це еспресо espresso з добавкою збитих вершків. Можна
її також посипати корицею або шоколадом.
● Підготуйте чашку 190 мл.
● Налийте окреме або подвійне еспресо.
● Додайте збиті вершки.
● Посипайте корицею або шоколадом.
88
GW13-013_v03
ОЧИЩЕННЯ І КОНСЕРВАЦІЯ
Дуже важливо регулярно проводити очищення кавоварки. Це дозволить зберегти високу якість кави, що заварюється. Рекомендується
систематично очищувати кавоварку після кожної заварки кави. Тобто:
● Прополоскати водою блок головки.
● Прополоскати парою сопло пари.
● Витерти дочиста сопло пари за допомогою зволоженої ганчірки, негайно пілся закінчення користування кавоваркою.
● Вийняти ситечко з держателя i умити його разом з очищенням отворів ситечка.
● Спорожнити і виполоскати підніс для стікання.
Важливе: Не мийте частини кавоварки та аксесуари у посудомийній
машині.
Очищення підносу для стікання і сітки
Вийміть решітку і підніс для стікання (46) (47). Мийте водою з доданням делікатного засобу для миття посуду, сполосніть і осушіть.
Увага: Упевніться, що після виймання і встановлення підносу для стікання і решітки, вкладка знаходиться на відповідному місці (48).
Очищення блоку головки, держателя ситечка і ситечка
Ситечко і держатель ситечка сполосніть теплою водою, кожен раз після закінчення користування і осушіть.
Для очищення блоку головки від використаної кави, прополоскайте його
водою, протріть головку i внутрішнє кільце зволоженою ганчіркою. Якщо
отвори у ситечку закупорені кавою, скористуйтесь делікатною щіткою.
Важливе: Якщо отвори ситечка все ж таки закупорені, скористуйтесь
сірою голкою, що знаходиться під бункером для води на основі (49)
(50). Голку вколювати в окремі отвори у нижній частині ситечка (51).
Гумова прокладка головки
Прокладка головки знаходиться знизу блоку головки й ущільнює держатель ситечка під час наливання кави.
Увага: Протягом довготривалої перерви у користуванні кавоваркою,
рекомендується, щоб держатель ситечка не залишався у блоку головки, тому що це може зменшити стійкість прокладки.
Є натуральною властивістю, що через деякий час прокладка втрачає
свою еластичність і вимагається її заміна. Ознакою зносу прокладки
є відсутність щільності поміж держателем ситечка та головкою (видима пара вколо блоку головки під час наливання еспресо).
Увага: Якщо вважаєте, що прокладка блоку головки вимагає заміни, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
Пластина для підігріву чашок та зовнішні елементи
Протріть обладнання тільки зволоженою ганчіркою і витріть досуха.
Не вживайте щітки та абразивні миючі засоби, тому що вони можуть
викликати подряпини на зовнішніх поверхнях.
Очищення сопла пари
Збереження у чистоті сопла пари є суттєвим для забезпечення максимальної надійності функції пари. Нагромадження напр. висохлого
молока на соплі погіршить здатність парування і спінення.
Важливе: Витерти дочиста сопло пари за допомогою зволоженої ганчірки, негайно пілся закінчення користування кавоваркою, прополоскати невеликою кількістю пари.
У разі висихання молока на соплі пари, обмотайте сопло чистою зволоженою ганчіркою, поверніть сопло над піднос для стікання і включіть пару на близько 10 секунд (52). Залишіть ганчірку на соплі протягом близько 5 хвилин для її намокнення. Повторіть цей процес, якщо
забруднення не було видалено.
Важливе: Забороняється очищувати сопло пари за допомогою абразивної миючої ганчірки, тому що це може приветси до пошкодження
сопла.
У разі подальшого закупорення сопла пари, разом з кавоваркою поставляється чорна голка для очищення, встановлена на основі під
бункером для води (49) (53).
Голку вколювати в отвір у нижній частині сопла (54). У разі подальшого закупорення сопла пари, відгвинтіть наконечник сопла пари. Очистіть повторно сопло за допомогою чорної голки і прополоскайте його
під проточною водою.
УСУВАННЯ КАМЕНЮ
Камінь це поверхневий осад мінералів, що натуральним способом нагромаджується в обладнанні, де відбувається підігрів води. Тому вимагається періодичне усування каменю, нагромадженого у кавоварці.
Увага: Проводьте очистку кавоварки мінімум один раз на три місяці.
Поломки внаслідок відсутності очистки приладу від накипу не підлягають ремонту в межах гарантії.
Розчини для очистки від накипу
Зазвичай для очистки від накипу кавоварки використовуются наступні
засоби:
● Розчин лимонної кислоти.
Розчиніть 2 ложки (близько 30 г) лимонної кислоти 1 літрі води.
● Спеціально призначені для цієї мети рідини або таблетки.
GW13-013_v03
Вказівка: У випадку рідин і таблеток дійте у відповідності із вказівками
на упаковці використаних засобів.
Усування каменю з кавоварки
Увага: Упевніться, що кавоварка виключена i живильний кабель відключений від розетки.
1. Вийміть бункер для води і прополоскайте його дочиста. У залежності від застосованого розчину для усування каменю, виконуйте
такі дії:
A. Таблетки для усування каменю з кавоварки
Влийте в бункер близько 1л теплої води i помістіть в ньому
таблетки для усування каменю кількістю, рекомендованою виробником. Після розчинення таблеток (через близько 5–7 хвилин) повторно установіть бункер.
B. Рідина для усування каменю
Влийте в бункер для води близько 1л теплої води. Додайте
засіб для усування каменю кількістю, рекомендованою виробником і установіть бункер.
2. Якщо держатель ситечка закріплений у блоку головки, усуньте його,
прополоскайте старанно під проточною водою i покладіть збоку.
3. При застосуванні викрутки, відгвинтіть ситечко знизу блоку головки.
4. Вийміть ситечко, підкладку, гвинт та прокладку і покладіть на бік
у безпечне місце.
Важливе: Зверніть увагу, щоб не загубити ситечко, підкладку, гвинт
та прокладку після демонтажу блоку головки.
5. Після вживання малої делікатної щітки, очистіть зону заварки головки, усуваюч усі дрібки кави.
6. Помістіть достатньо велику ємність під обома наповнюючими отворами (12).
7. Вставте вилку живильного кабелю в розетку і запустіть кавоварку
натискаючи кнопку POWER.
Увага: Якщо мигає підсвітка кнопки POWER це вказує на те, що
кавоварка знаходиться у стані досягання відповідної робочої температури. З моменту досягнення кавоваркою правильної температури підсвітка кнопки POWER перестане мигати i буде освітлювати
безперервним світлом. При цьому безперервним світлом будуть
освітлювати зовнішні краї вколо кожної з кнопок MANUAL, окремого еспресо
i подвійного еспресо
.
8. Натисніть кнопку MANUAL i допустіть, щоб половина розчину для
усування каменю пройшла через блок головки.
Важливе: В результаті задіяння системи безпеки (обмеження
до 250 мл) користувачу потрібно декілька раз натиснути кнопку MANUAL для спорожнення бункеру для води від половини
розчину.
Увага: У залежності від розміру ємності під блоком головки, може
виникнути необхідність спорожнити її під час цього процесу.
9. Після проходу близько половини розчину, натисніть кнопку
MANUAL затримуючи прохід розчину.
10. Поверніть регулятор у положення
i допустіть прохід розчину через сопло пари протягом близько 2 хвилин.
11. Через 2 хвилини припиніть обладнання, натискаючи кнопку
POWER.
12. Далі установіть регулятор пари у положенні 0.
13. Залишіть кавоварку на близько 10–15 хвилин, для задіяння розчину для усування каменю.
14. Натисніть кнопку POWER. Кавоварка включиться.
15. Натисніть кнопку MANUAL i допустіть, щоб наступна частина розчину для усування каменю пройшла через блок головки.
Увага: Пам’ятайте про систему безпеки.
16. Повторно натисніть кнопку MANUAL затримуючи прохід розчину.
17. Поверніть регулятор у положення
i допустіть прохід розчину через сопло пари протягом близько 3-4 хвилин.
18. Далі установіть регулятор пари у положенні 0.
19. Для закінчення процесу усування каменю, натисніть ще раз кнопку
MANUAL, щоб забезпечити протікання останньої частини розчину
через блок головки.
Увага: Пам’ятайте про систему безпеки.
20. Усуньте і спорожніть ємності, що знаходяться під головкою і соплом
пари. Після спорожнення установіть їх повторно під головку і сопло
пари.
21. Вийміть бункер для води з кавоварки і прополоскайте старанно під
проточною водою, упевніться, що були видалені усі сліди розчину
для усування каменю. Наповніть бункер для води (1) (2) (3) (4) (5)
чистою водою й установіть його у кавоварці.
22. Дотримуючись вказівок, як у випадку усування каменю, пропустіть
через головку і сопло пари 2 повні бункери чистої води.
Увага: Пам’ятайте про систему безпеки.
Увага: У залежності від розміру ємності під головкою, може виникнути необхідність спорожнити її під час цього процесу.
23. Після закінчення усуньте ємність із-під блоку головки i витріть старанно блок головки.
89
24. Обережно встановіть гумову прокладку, ситечко і підкладку у головці, навпаки до їхнього демонтажу. Затягнути до упору гвинтовертом кріпильний гвинт.
25. Наповніть бункер для води свіжою водою i встановіть його в кавоварку. Кавоварка готова до подальшої експлуатації.
ПРИКЛАДОВІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАВОВАРКИ
ПРОБЛЕМА
Кава витікає збоку держателя
ситечка
Кава не витікає
Кава наливається краплями
Еспресо не має характерної
пінки
Держатель послабляється під
час заварки
Кава надто холодна.
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ПОРАДИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Держатель ситечка закріплений неправильно або недостатньо
затягнутий.
Упевніться, що держатель правильно встановлений у блоку
головки і затягнутий до упору. Подивись Заварка еспресо –
кави – стор. 86.
На краю вкладки ситечка знаходяться дрібки кави.
Очистіть навколо верхній край ситечка і витріть дочиста
головку.
Головка для заварки забруднена.
Витріть головку зволоженою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Відсутність води у бункері для води.
Наповніть бункер водою.
Бункер для води встановлений неправильно.
Втисніть униз бункер для води, щоб упевнитися у правильності
його установки.
Регулятор встановлений у положенні
.
Ситечко на головці може бути закупореним.
Подивись Усування каменю – стор. 89.
Ситечко для кави закупорене. Кава надто дрібно змелена або
сильно трамбована.
Спорожніть ситечко і прополоскайте його під проточною
водою. Витріть головку для заварки за допомогою ганчірки.
Сірою голкою очистіть отвори ситечка i повторно наповніть
кавою легко трамбуючи.
Кава змелена дуже дрібно або надто сильно трамбована.
Якщо вживаєте дуже дрібно змелену каву, не трамбуйте її
надто сильно.
Обладнання закупорене осадами вапна.
Подивись Усування каменю – стор. 89.
Кава вивітріла або суха.
Вжийте свіжу каву. Після відкриття кави, упевніться, що зберігаєте її у щільному упакуванні.
Кава недостатньо сильно трамбована.
Утрамбуйте сильніше змелено каву.
Кава надто грубо змелена.
Застосовуйте каву змелену належним чином або змініть марку
кави.
Недостатня кількість кави у ситечку.
Подивись Заварка еспресо – кави – стор. 86.
Кава надто сильно утрамбована.
Утрамбуйте більш легко змелено каву.
Змелена кава є надто дрібною.
Замініть на більш грубо змелену каву.
Держатель ситечка не закріплений належним чином, тому що
не був достатньо сильно дотягнутий.
Упевніться, що держатель ситечка правильно встановлений
і затягнутий до упору у головці.
Подивись Заварка еспресо – кави – стор. 86.
На краю вкладки ситечка знаходяться дрібки кави.
Очистіть навколо верхній край ситечка і витріть дочиста
головку.
Головка для заварки забруднена.
Витріть головку зволоженою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Чашки, ситечка або головка ситечка є холодними.
Перед заваркою кави, підігрійте чашки, ситечко і держатель.
Подивись Заварка еспресо – кави – стор. 86.
Під час приготування cappuccino або latte, молоко недостатньо
підігріте.
Перевірте, чи молоко підігріте належним чином під час його
спінення. Не допускайте заварювання молока. Подивись Приготування спіненого молока – стор. 86.
Відсутність пари із сопла пари Сопло пари заблоковане.
Недостатня кількість спіненого молока
Нерівномірне наповнення
чашок
Еспресо має пригорілий смак
Насос надмірно шумить
Обладнання не працює
90
Упевніться, чи регулятор знаходиться у положенні 0.
Подивись Kонсервація й очищення – стор. 89.
Молоко несвіже.
Перевірте, чи молоко є свіжим.
Температура молока надто висока.
Упевніться, чи молоко перед вживанням охолоджене належним чином.
Дзбанок.
Для досягнення найкращих ефектів під час спінення, користуйтесь доданим дзбанком із нержавіючої сталі і за можливістю
перед використанням охолодіть його або прополоскайте
холодною водою.
Сопло пари заблоковане.
Подивись Kонсервація й очищення – стор. 89.
Молоко заварилося.
Попробуйте повторно вжити свіже, охолоджене молоко.
Нерівномірне наповнення або переривчасте витікання кави.
Упевніться, чи кава рівномірно утрамбована і перевірте, чи
немає перешкоди для виходу з отворів у головці для кріплення
ситечка.
Пошкоджена перегородка у держателі ситечка.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Вжито невідповідний вид кави.
Перевірте інші види кави.
Кавоварка не була прополоскана після усування каменю.
Прополоскайте кавоварку повним бункером води до його спорожнення перед заваркою наступної кави.
Відсутність води у бункері для води.
Наповніть бункер водою.
Бункер для води встановлений неправильно.
Перевірте, чи бункер для води встановлений правильно.
Ситечко у головці для заварки може бути закупореним.
Вийміть головку ситечка і очистіть блок головки. Подивись
Kонсервація й очищення – стор. 89.
Обладнання закупорене осадами каменю.
Подивись Усування каменю – стор. 89.
GW13-013_v03
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому
макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді
транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до
транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848
– в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів
(кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його неналежного
обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним,
естетичним та іншими причинами.
GW13-013_v03
91
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the
users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively
original Zelmer accessories. They have been specially designed for this
product.
We urge that you read this user’ s manual carefully. Special attention
needs to be paid to the safety precautions. Please save this manual so it
can be referred to in the future use of the product.
ABOUT THE ESPRESSO MACHINE
The espresso machine brews coffee of rich aroma and taste, as the
perfect brewing temperature of water, 92–94°C, is ensured. The espresso
machine was designed so that its readiness to brew coffee or produce
steam for frothing milk can be watched.
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING THE ESPRESSO
MACHINE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Carefully read this user’ s manual provided with the appliance and save
it for future reference.
Always place the appliance on a flat, even surface.
Do not use the espresso machine without water in the water tank. Fill
the water tank with clean and cold water only. Do not fill beyond the
maximum capacity of the water tank, which is 2.1 l.
Never remove the filter holder when brewing coffee or collecting boiling water because the appliance is under pressure. Removing the filter
holder may result in burning or hurting oneself.
The steam wand gets very hot during milk frothing and water flowing.
This may cause burns in case of contact, therefore avoiding any direct
contact with the steam wand is advised.
Before cleaning the espresso machine and in the event that a problem
occurs during the coffee brewing process, always turn off the espresso
machine and remove the plug from the socket.
When turning on the cup warming plate and the steam wand, do not
allow any contact between the connecting cord and the hot parts of the
espresso machine.
Never place hands under a stream of steam, hot water, or coffee poured
as it may result in burning or hurting oneself.
Always disconnect power (POWER button) before inserting the plug
into or removing it from the socket. Do not the remove the plug from the
socket by pulling the connecting cord – grip the plug only.
Always disconnect power and unplug the appliance when it is not going
to be used for a longer period of time and before cleaning.
Never use the espresso machine with an extension cord, unless the
extension cord has been tested by a qualified electrician or a service
center engineer.
The appliance should always be plugged into an electric socket
(alternating current only) equipped with a safety pin and whose voltage
is compliant with the value given on the data plate of the appliance.
Do not use the espresso machine for anything other than its intended
use described in the user’ s manual.
Do not place the appliance near a heat source, a fire, an electric heating
element or on a hot stove. Do not place it on another appliance.
Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table
or shelf, or touch a hot surface.
Do not use the appliance if it is visibly damaged, if it has a damaged
power cord, after it has fallen down or been damaged in any other way.
If believed to be damaged, the appliance can be tested, repaired or
regulated only by qualified staff of an authorised service center.
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
If the undetachable power cord gets damaged, it should be replaced by
a specialist repair shop in order to avoid danger.
Warning: The water tank should not be open when the appliance
is in use.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
Ensure that the above guidelines are understood.
TECHNICAL DATA
The technical parameters are given on the data plate of the product.
Power rating: 1050 W at 230 V.
Capacity of the water tank: 2.1 l.
The espresso machine is a class I appliance equipped with a connecting
cord with a protective conductor and a plug with an earth contact.
The espresso machine meets the requirements of the standards in force.
The appliance is compliant with the requirements of the following directives:
− The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
− Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
92
1. Cup warming plate
Pre-warming of up to 9 coffee cups.
2. Control panel
Easy to use control panel which shows readiness to brew coffee.
MANUAL, single espresso
, double espresso
, PROGRAM
buttons and power light.
3. Brew head
4. Filter holder
5. Water level indicator
The water level indicator in the drip tray indicates how full the tray is.
The upper part of the indicator has a red stripe for easier identification.
6. Measuring spoon
7. Tamping end of the measuring spoon
8. 2.1l water tank
Removable water tank to facilitate filling up. Lift to remove.
9. Regulator knob
Turn to the left – hot water from the steam wand, turn to the right –
steam from the steam wand.
10. Steam wand
11. Frothing attachment
A rubber attachment was designed to facilitate making compact, thick
froth from milk in just a few seconds. Always use it for frothing milk.
12. Large cup height
The space between the filter holder and the drip tray is intended for
placing even high cups.
13. Removable drip tray
The drip tray and the grid can be removed to facilitate cleaning.
14. Rubber antislip legs
They ensure that the appliance is stable and prevent it from moving
and scratching the table top.
15. 1 cup filter
16. 2 cup filter
17. 500 ml mug
GW13-013_v03
OPERATION OF THE CONTROL PANEL
On/off POWER button
After pressing the single espresso
button, the illumination around the
MANUAL button and around the double espresso
button will go
out and the coffee pouring process will resume. Only the POWER and the
single espresso
buttons will be lit.
Notice: It is not necessary to press the single espresso
button again to
stop the coffee pouring process. The espresso machine will stop pouring
automatically.
DOUBLE ESPRESSO
Turn the espresso machine on by pressing the POWER button. The
signal light below the POWER button will illuminate in red. At the same
time, illumination around the outer edge of the POWER button will flash,
which indicates that the espresso machine is in the course of reaching the
temperature required.
Warning: Before turning the espresso machine on, check that the knob on
the side of the appliance is in position 0 (off).
When the illumination of the POWER button stops flashing, it will change
to continuous light, which indicates that the espresso machine is ready for
brewing. At the same time, the outer edges around each of the MANUAL
buttons, single espresso
and double espresso
buttons will light
up.
The double espresso
function automatically prepares two
espressos.
Tip: To prepare two espressos, use the 2 cup filter holder (the bigger
one).
The moment the espresso machine has heated up, i.e. the MANUAL, single
espresso
and double espresso
buttons light up (continuous
light), press the double espresso
button. The coffee pouring
process of espresso into two cups, 60 ml each, will be automatically
started and finished.
After pressing the double espresso
button, the illumination around
the MANUAL button and the single espresso
button will go out and
the coffee pouring process will resume. Only the POWER and the double
espresso
buttons will be lit.
Notice: It is not necessary to press the double espresso
button
again to stop the coffee pouring process. The espresso machine will stop
pouring automatically.
PROGRAM BUTTON
Warning: Remember that the illumination around the outer edge of the
POWER button flashes, it indicates that the espresso machine has not
reached the right temperature. Only the continuous light signals that the
machine is ready to use. To turn the espresso machine off, simply press
the POWER button.
MANUAL BUTTON
The PROGRAM function allows the user to set the length of the coffee
pouring time. This allows the user to programme the intensity of coffee
according to their individual taste. Using the PROGRAM function
(programming) – see PROGRAMMING THE ESPRESSO MACHINE
(p. 11).
After activating the PROGRAM function, the illumination around the
MANUAL button will go out. The POWER, the single espresso
and
the double espresso
buttons, as well as the PROGRAM button
will remain lit.
The MANUAL button allows a full control of the time of the coffee pouring
process. Use it when the espresso machine has heated up and the outer
edges of the MANUAL, single espresso
and double espresso
buttons light up (continuous light). Immediately after the MANUAL button
has been pressed, the illumination around the single espresso
and
the double espresso
comes off. Only the POWER and MANUAL
buttons remain illuminated. The coffee pouring process will resume.
Pressing the MANUAL button again stops the coffee pouring process.
Warning: If the MANUAL button is not illuminated, and a light around the
POWER button flashes, it means the espresso machine has not reached
the required operating temperature.
SINGLE ESPRESSO
The single espresso function
automatically prepares one espresso.
Tip: To prepare a single espresso, use the 1 cup filter holder (the smaller
one).
The moment the espresso machine has heated up, i.e. the MANUAL, single
espresso
and double espresso
buttons light up (continuous
light), press the single espresso
button. The coffee pouring process of
an espresso into 1 cup will be automatically started and finished.
For a single espresso, the appliance has been pre-programmed to
pour 60 ml of coffee.
GW13-013_v03
93
A SHORT GUIDE TO USING THE ESPRESSO MACHINE
The pictures below are intended to help you use the espresso machine. Each picture has its number. The content of the guide will make references to
these pictures, therefore they have been numbered to ensure they are easy and comfortable to use.
For example: Fill up the water tank (1) (2) (3) (4) (5) with cold water – do not use mineral water.
Each time you see such numbers, please refer to the relevant pictures.
Preparing the espresso machine – rinsing the system
Open the lid of the water tank.
Fill up with cold water and close the lid.
Or take out the water tank.
Fill up with cold water.
Replace the water tank and close the lid.
Press the POWER button to switch on the appliance.
When these buttons light up on the control panel:
,
, the espresso
POWER, MANUAL,
machine is ready to use.
Warming cups on the plate.
Choose a suitable filter and place it in the filter holder.
Place the filer holder in the brew head.
Notice: Projections on the holder must fit in the slots of
the brew head.
Turn the filter holder all the way to the right.
Place a large cup under the outlets.
Press the MANUAL button and run a flow of about 0.5 l
water. Turn off the water flow (the pump) by pressing
the MANUAL button again.
94
GW13-013_v03
Brewing espresso
Choose a suitable filter and place it in the filter holder.
Hold the filter holder and rinse it with water
to pre-heat it.
Pour finely ground coffee into the filter.
Tamp the coffee.
Clean the rim of the filter holder to remove any excess
ground coffee.
Place the filer holder in the brew head.
Notice: Projections on the holder must fit in the slots
of the brew head.
Turn the filter holder all the way to the right.
Place cups under the outlets of the holder.
Press the MANUAL button.
The coffee pouring process will resume. Press the
MANUAL button again to stop the coffee pouring
process.
Press the single espresso
button.
The coffee pouring process will resume. When the
cup has been filled with 60 ml of coffee, the espresso
machine will stop automatically.
Press the double espresso
button.
The coffee pouring process will resume. When 2 cups
have been filled with 120 ml of coffee each, the
espresso machine will stop automatically.
Take out the coffee holder by turning it to the left and
pulling it down.
Remove the used coffee from the filter.
GW13-013_v03
95
Frothing milk
Rinse the steam wand by placing a cup under the wand
and turning the regulator knob clockwise to the steam
position .
Turn the steam off by turning the knob to position 0.
Move the steam wand to the side of the appliance and
attach the milk frothing attachment to the wand.
Immerse the steam wand in milk, about 1 cm
below the surface, and activate the steam dosing
again – position .
Hold the frothing jug at an angle so that the steam wand
sits in the „spout” and immerse the wand just below the
surface of milk.
Lift the jug so the steam wand is in the middle
of the milk.
Stop the steam by turning the knob to position 0 (off).
Take off the frothing attachment, wash it in warm water
with the addition of washing-up liquid. Wipe the steam
wand with a damp cloth and rinse with a little steam.
Hot water/boiling water
Place a cup on the drip tray under the steam wand and
activate the hot water function by turning the regulator
.
knob to position
Turn off the hot water by turning the knob to the off
position 0.
Leave the steam/hot water wand over the drip tray.
Pour finely ground coffee into the filter.
Tamp the coffee.
Programming
Choose a suitable filter and place it in the filter holder.
96
GW13-013_v03
Place the filter holder in the brew head.
Notice: Projections on the holder must fit in the slots of
the brew head.
Turn the filter holder all the way to the right.
Press the single espresso
button.
The coffee pouring process will resume. The moment
the desired amount of coffee has been poured, press
button
again to stop the pouring process.
button.
Press the double espresso
The coffee pouring process will resume. The moment
the desired amount of coffee has been poured into
2 cups, press button
again to stop the pouring
process.
Press the PROGRAM button.
Cleaning
Remove the grid from the drip tray.
Remove the drip tray, wash it and replace it.
Check that the plastic insert is in the right place on the
drip tray.
Take out the water tank.
On the base under the water tank there are two pins
– a grey one for cleaning coffee filters, and a black one
for cleaning the steam wand.
Use the grey pin to clean the holes of the coffee filter.
Wrap the steam wand with a damp cloth and turn on
steam for 10 seconds.
Take out the black pin for cleaning the steam wand
from the base.
Insert the pin for the steam wand into the bottom part
of the wand.
GW13-013_v03
97
PREPARING THE ESPRESSO MACHINE FOR ITS FIRST
USE (DESCRIPTION)
1. Place the espresso machine on a dry and stable surface.
2. Check that the drip tray and the grid are in place.
3. Fill the water tank up with water.
There are two ways of filling the tank up with water:
a) Lift the lid of the water tank; it is in the top part of the espresso
machine (1), and using e.g. a jug, fill it up with fresh cold water or
with filtered water (2) and close the lid.
b) Alternatively, the water tank can be taken out and filled up with
fresh cold water. To do this, lift the lid and using it as a handle, slide
the water tank out (3). Next, fill it up with fresh cold water or with
filtered water (4). Replace the water tank and close the lid (5).
4. Plug the connecting cord in a 230V alternating current mains socket.
Press the POWER button to turn the espresso machine on (6). A red
signal light placed below the POWER button will come on and the
illumination around the outer edge of the POWER button will start
flashing indicating that the espresso machine is on and is being heated.
When the illumination of the POWER button stops flashing and will
give continuous light, it means that the espresso machine is ready for
brewing espresso. At the same time, the outer edges of each of the
MANUAL, the single espresso
and the double espresso
buttons will light up (continuous light).
Warning: Before turning the espresso machine on, check that the
regulator knob on the side of the espresso machine is in position
0 (off).
5. Place cups or other dishes on the warming plate (8).
Notice: When using the appliance for the first time, or when the
appliance has not been used for a longer time, it is crucial that the
espresso machine is rinsed.
6. To do this, place a one or two cup filter in the holder (9). Place the filter
holder in the brew head (10) (11).
7. Place a sufficiently large container under both filling outlets (12).
8. Check that the espresso machine is in the espresso mode, i.e. the
outer edges around the POWER, MANUAL, single espresso
and
double espresso
buttons are lit (continuous light).
Tip: Remember that if the illumination around the outer edges of the
POWER button flashes, it means that the espresso machine is not
ready to use yet. Only the continuous illumination of the outer edges
around the POWER, MANUAL, single espresso
and double
espresso
buttons indicates that the espresso machine is ready
to use.
9. Press the MANUAL button (13) and allow water to flow out of the
appliance until the water tank has been emptied completely.
Notice: Due to the activation of the safety system (limitation to 250 ml),
the user must press the MANUAL button several times to empty the
tank completely.
BREWING ESPRESSO (DESCRIPTION)
To obtain a flavour-rich coffee, we recommend that the cups, the filter
holder and the filter are pre-heated in the following manner:
Pre-heating the filter holder
1. Fill up the water tank (1) (2) (3) (4) (5) with cold water and turn on the
appliance (6).
2. Choose a suitable filter and place it in the holder (9) (14) (10) (11).
Tip: Use a smaller filter (for one cup) for one coffee, and a bigger one
for two coffees.
3. Take the filter holder, hold it under the brew head and rinse it with water
by pressing the MANUAL button to start the flow of water. To stop the
rinsing process, press the MANUAL button again (15).
4. Allow the filter holder to dry.
Pre-heating cups
5. If the appliance has been on for a longer time, pre-heat cups/glassware
on the plate – it will help keep the froth of the brewed coffee (8).
6. Cups can also be pre-heated by filling them with hot water (12) (13).
Press the MANUAL button to start the flow of water. To stop the
process, press the MANUAL button again. Pour the hot water out of
the cups.
Brewing coffee
7. Check if there is cold water in the tank. If there is no or little water, fill up
the tank (1) (2) (3) (4) (5) with cold water and turn the appliance on (6).
8. Using the measure provided, put finely ground coffee in the filter (16).
9. Using the other end (the flat end) of the measure, press the coffee down
lightly making a 90 degree turn (17) to fill the bottom. It will tighten the
tamped coffee.
10. Remove any excess coffee so it is level with the rim of the filter (18).
Important: Ensure there is not too much coffee in the filter.
Tip: Doses of coffee and the degree to which coffee is tamped should
be the same each time. The pouring time of brewed coffee depends
98
11.
12.
13.
14.
on the coarseness of ground coffee. The finer the coffee, the lower the
pouring speed.
Tip: Check that the flat end of the measure is dry when tamping coffee.
If it is damp, coffee particles may stick together.
Warning: Too finely ground coffee may block the holes of the filter and
stop the coffee flow.
Place the filter holder in the brew head and turn it all the way to the right
(19) (20).
Place cups under the pouring outlets of the holder (21).
Warning: Check that the espresso machine is ready to use, i.e. that the
outer edges around the POWER, MANUAL, single espresso
and
double espresso
buttons are lit up (continuous light).
To resume pouring coffee in the manual mode (which gives a full control
of the espresso pouring time), press the MANUAL button. To stop coffee
pouring in the manual mode, press the MANUAL button again (22).
To resume pouring coffee in the automatic mode (pre-programmed),
press button
(23) (for 1 cup) or button
(for 2 cups) (24).
When the cups are full, the espresso machine will stop automatically.
Tip: Perfectly brewed coffee is dark, caramel with reddish highlights.
It largely depends on the quality of coffee used. Always serve freshly
brewed, hot coffee.
After brewing
15. Turn the filter holder to the left and remove it from the brew head (25).
16. Empty the used coffee from the filter (26).
Tip: After each use of the espresso machine, we recommend that the
filter holder is removed from the head and the brew head is rinsed with
a small amount of water at the contact point between the head and the
filter holder. This will wash off the used coffee which has stuck to the
bottom part of the brew head and will ensure the right temperature of
water for next brewing. To do this, press the MANUAL button and run
a short flow of water into a dish.
FROTHING MILK (DESCRIPTION)
The steam function is used for frothing milk. Steam performs two functions. Firstly, it warms milk. Secondly, it mixes milk with air which gives it
a delicate, smooth appearance.
As is the case with brewing coffee, the best results with frothing milk are
achieved with time as the user gains experience.
Tip: Remember that coffee is the basis of all coffee beverages, and milk is
only an addition.
Notice: It is recommended that espresso is prepared first, and milk is
frothed afterwards.
Warning: Before the milk frothing process, check that the espresso
machine is ready to use, i.e. that the outer edges of the POWER,
MANUAL, single espresso
and double espresso
buttons are
lit (continuous light).
1. Check if there is cold water in the tank. If there is no or little water, fill up
the tank (1) (2) (3) (4) (5) with cold water.
2. Determine the amount of milk needed based on the number of cups of
coffee brewed or on the size of the milk jug.
Tip: Remember that the volume of milk increases during frothing.
3. Pour cold, cooled down milk into a stainless steel jug filling it up to 1/2
or 2/3 of its capacity.
Tip: Store a stainless steel jug with milk in a fridge so that the milk
is well cooled down. Remember not to rinse the jug with warm water
before use.
4. Rinse the steam wand by placing a dish under it and by turning the
regulator knob to the steam position
(27). Turn off the steam by
turning the knob to position 0 (28).
5. Move the steam wand to the side of the appliance and attach the milk
frothing attachment (29).
6. Immerse the steam wand in milk so that the wand is about 1 cm below
the surface and activate steam dosing by turning the regulator knob
into position
(30).
7. Hold the frothing jug at an angle so that the steam wand sits in the
„spout” and lower the jug until the end of the steam wand is immersed
just below the surface of milk. This will start the milk frothing process.
Warning: Do not allow an uneven outflow of steam, or the froth will
not be properly aired. To avoid it, lift the jug so that the steam wand is
deeper immersed in milk. Remember that the ideal texture of milk is
soft, smooth froth.
8. The moment the milk has warmed up and frothed, the level of milk in the
jug will start rising. If this happens, start lowering the jug but always keep
the end of the steam wand immersed just under the milk surface (31).
9. The moment froth has been obtained, lift the jug so that the steam
wand is in the middle of milk (32).
Tip: The amount of froth required will change depending on the type of
beverage prepared. E.g. a cappuccino requires more froth than a coffee
beverage on the basis of an espresso served with steam frothed milk.
10. Immediately after milk has been warmed up to 60–65°C, turn off the
steam by turning the regulator knob to position 0 (33).
GW13-013_v03
Tip: If you do not have a thermometer, a good indication of reaching
the right temperature is if you cannot keep a hand against the jar for
longer than 3 seconds.
Important: Do not boil the milk.
11. Remove the jug and take the frothing attachment off the steam wand.
After each use, clean the wand in warm water with the addition of
washing-up liquid. Clear all its outlets. Promptly wipe the steam wand
and its end with a clean damp cloth (34) and rinse with a small amount
of steam.
12. Holding the jug in one hand tap it lightly on the table so as to release
air bubbles and then move the jug in a circular motion until milk gets
shiny and there are no bubbles in it. This will help obtain a uniform
texture of milk and froth.
USING THE HOT WATER FUNCTION
The hot water function is perfect for preparing the long black drink
(espresso diluted with hot water), hot chocolate and for filling a coffee
plunger or a tea pot.
Warning: Before using the hot water function, check that the milk frothing
attachment has been taken off the steam wand.
1. Fill up the tank (1) (2) (3) (4) (5) with cold water.
2. Turn on the espresso machine (6). The pilot light placed under the
POWER button will illuminate in red. AT the same time, the illumination
around the outer edge of the POWER button will start flashing which
indicates that the espresso machine is in the course of reaching the
right operating temperature.
3. Move the steam wand to the side of the appliance and check that the
milk frothing attachment has been taken off the steam wand.
4. When the illumination of the POWER button stops flashing and gives
continuous light, it means that the espresso machine is ready for
brewing espresso. At the same time the outer edges around each
of the MANUAL, single espresso
and double espresso
buttons will light up (continuous light).
5. Place a cup or a dish under the steam/hot water wand and activate
the hot water function by turning the regulator knob anticlockwise to
position
(35).
6. The moment the cup or dish has been filled with the desired amount
of hot water, close the hot water by turning the regulator knob to
position 0 (36).
7. Take out the cup or dish and leave the steam wand over the drip tray
(37).
PROGRAMMING THE ESPRESSO MACHINE
Programming a double espresso
1. Fill up the water tank (1) 2) (3) (4) (5) with cold water.
2. Turn on the espresso machine (6). The signal light placed below the
POWER button will illuminate in red. At the same time, the illumination
around the edge of the POWER button will start flashing indicating
that the espresso machine is in the course of reaching the desired
operating temperature.
3. Prepare the filter holder. Choose a filter for 2 cups (38) and place it
in the filter holder (14). Using the measure provided, place ground
coffee in the filter (39). Press the coffee down using the tamper (the
other end of the measure) (40). Do not tamp to hard.
Notice: Check that you do not put too much coffee in the filter. Wipe
the rim of the filter and remove coffee from it (18).
4. Place the filter holder in the brew head of the appliance (41). Next
turn the holder all the way to the right (42).
5. Press the PROGRAM button. All the illuminations apart from the
MANUAL button will illuminate (43).
6. Place 2 cups directly under the brew head on the drip tray (43).
7. Press the double espresso
button and activate the espresso
pouring process (45).
8. After the double espresso
button has been pressed, the
illumination of the MANUAL and the single espresso
buttons will
go out, and the illumination around the outer edges of the POWER
and the double espresso
buttons will come on.
9. Pour the coffee to the desired level. The moment the desired level
is reached, press the double espresso
button. It will stop the
coffee pouring process. A double sound signal will be heard which will
indicate a new setting for the double espresso
function that
has been pre-programmed and saved in the memory of the appliance.
The illumination of the PROGRAM button will flash.
10. Next the appliance will return to the standby mode.
Restoring factory settings
To restore factory settings, follow the steps below:
1. Press the PROGRAM button.
2. Press and hold the two buttons: MANUAL and PROGRAM together
for about 5 seconds.
3. After about 5 seconds or after hearing 4 sound signals, the illumination
around the edges of the PROGRAM button will flash.
4. Release the MANUAL and PROGRAM buttons. The espresso
machine will restore the factory settings for a single espresso
and
a double espresso
.
The espresso machine allows to programme the coffee pouring time
so that it is possible to adapt it to the user’ s individual needs (it mainly
concerns the taste or the intensity of coffee).
Originally, the espresso machine has been programmed for a single
espresso
(60 ml) and a double espresso
(120 ml). However,
the use can programme their own settings for the single espresso function
or for the double espresso function
by following the instructions
below.
Programming a single espresso
1. Fill up the water tank (1) (2) (3) (4) (5) with cold water.
2. Turn on the espresso machine (6). The pliot light placed below the
POWER button will illuminate in red. At the same time, the illumination
around the edge of the POWER button will start flashing indicating
that the espresso machine is in the course of reaching the desired
operating temperature.
3. Prepare the filter holder. Choose a filter for 1 cup (38) and place it
in the filter holder (14). Using the measure provided, place ground
coffee in the filter (39). Press the coffee down using the tamper (the
other end of the measure) (40). Do not tamp to hard.
Notice: Check that you do not put too much coffee in the filter. Wipe
the rim of the filter and remove coffee from it (18).
4. Place the filter holder in the brew head of the appliance (41). Next
turn the holder all the way to the right (42).
5. Press the PROGRAM button. All the illuminations apart from the
MANUAL button will come on (43).
6. Place 1 cup directly under the brew head on the drip tray (43).
7. Press the single espresso
button and activate the espresso
pouring process (44).
8. After the single espresso
button has been pressed, the illumination
of the MANUAL and double espresso
buttons will go out, and
the illumination around the outer edges of the POWER and the single
espresso
buttons will come on.
9. Pour the coffee to the desired level. The moment the desired level
button. It will stop the
is reached, press the single espresso
coffee pouring process. A double sound signal will be heard which will
indicate a new setting for the single espresso
function that has
been pre-programmed and saved in the memory of the appliance.
The illumination of the PROGRAM button will flash.
10. Next the appliance will return to the standby mode.
GW13-013_v03
99
SAMPLE ESPRESSO RECIPES
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso is a strong concentrated coffee with a layer of foam on the surface known as” crema” (a layer of brown foam).
Espresso is the basis of all coffee beverages. Its varieties are obtained by adding different amounts of milk and froth.
● Prepare a glass 90 ml espresso cup or a small coffee cup.
● Pour in a single espresso (60–65 ml).
LONG BLACK
Standard espresso with the addition of hot water, served in a regular coffee cup or in a mug. Hot water is added first so
that the layer of “crema” is kept.
● Prepare a 190 ml cup.
● Pour in a single or double espresso.
● Add hot water to taste.
MACCHIATO
Macchiato, the name comes from an Italian word meaning a “spot”. Traditionally served as a standard espresso with
a spoonful of milk on the surface and a little foam (“crema”) in the middle.
● Prepare a 90 ml glass espresso cup or a small coffee cup.
● Pour in a single or double espresso.
● Add a spoonful of milk on the top.
FLAT WHITE
Another favourite coffee beverage is a flat white, a beverage on the basis of espresso, with steam frothed milk, served in
a regular coffee cup or in a mug. The layer of frothed milk should be 2 mm thick to insulate the coffee.
● Prepare a 190 ml cup.
● Pour in a single or double espresso.
● Add frothed milk.
CAFFÈ LATTE
Espresso mixed with steamed milk; usually served in a glass. A layer of frothed milk on the top should be 10 mm thick to
insulate coffee.
● Prepare a 220 ml glass or cup.
● Pour in a single or double espresso.
● Add frothed milk.
CAPPUCCINO
This fabulous beverage is an espresso with the addition of frothed milk, froth and sprinkled with cocoa. A beverage produced this way is 2/3 of coffee and 1/3 of froth.
● Prepare a 190–240 ml cup.
● Pour in a single or double espresso.
● Observe the proportions: 2/3 of coffee and 1/3 of froth.
● Sprinkle with cocoa.
CAFFE MOCHA
Prepared similarly to a cappuccino, but with the addition of drinking chocolate. Just add chocolate to an espresso and mix
before adding frothed milk and froth.
● Prepare a 190–240 ml cup.
● Pour in a single or double espresso.
● Add two spoonfuls of drinking chocolate.
● Add steam frothed milk.
● Observe the proportions: 2/3 of coffee with milk, 1/3 of foam.
CON PANNA
A variety of the original Vienna coffee, this fabulous beverage is an espresso with the addition of whipped cream. It may
also be sprinkled with cinnamon or chocolate.
● Prepare a 190 ml cup.
● Pour in a single or double espresso.
● Add whipped cream.
● Sprinkle with cinnamon or chocolate.
100
GW13-013_v03
MAINTENANCE AND CLEANING
Descaling the espresso machine
It is important that the espresso machine is regularly cleaned. It will ensure
a high quality of the coffee brewed. We recommend that the machine is
cleaned after each brewing. Procedure:
● Rinse the brew head unit.
● Rinse the steam wand with steam.
● Wipe the steam wand clean with a damp cloth immediately after the
espresso machine has been used.
● Take out the filter from the handle and wash it, clean the holes of the
filter.
● Empty and rinse the drip tray.
Important: Never wash parts and accessories of the espresso machine
in a dishwasher.
Warning: Ensure that the espresso machine is switched off and the
connecting cord is disconnected from the socket.
1. Take out the water tank and rinse it clean. Depending on the descaling
agent used, follow the steps below:
A. Espresso machine descaling tablets
Pour about 1l of warm water into the water tank and put in
a suitable number of descaling tablets, as recommended by the
manufacturer. When the tablets have dissolved (it takes about
5-7 minutes), replace the tank.
B. Descaling liquid
Pour about 1.5l of warm water into the water tank. Add a suitable
amount of the descaling agent, as recommended by the
manufacturer and replace the tank.
2. If the filter holder is in the brew head unit, take it out, rinse thoroughly
under running water and put it aside.
3. Using a screwdriver, unscrew the filter from the bottom of the filter
holder unit.
4. Take out the filter, the washer, the screw, and the seal and put them
aside in a safe place.
Important: Be careful not to lose the filter, the washer, the screw or the
seal after disassembling the brew head unit.
5. Using a small delicate brush, clean the brewing area of the head
removing all coffee particles.
6. Place a sufficiently big container under the brew head unit.
7. Insert the plug of the connecting cord in the mains socket and switch on
the espresso machine by pressing the POWER button.
Warning: Remember that if the illumination around the POWER button
flashes, it means that the espresso machine is in the course of reaching
the operating temperature. The moment the espresso machine has
reached the right temperature, the illumination of the POWER button
will stop flashing and will give continuous light. At the same time, the
outer edges of each of the MANUAL, the single espresso
and the
double espresso
buttons will light up (continuous light).
8. Press the MANUAL button and allow half of the decaling solution to
flow through the brew head unit.
Important: Due to the activation of the safety system (limitation to
250 ml), the user must press the MANUAL button several times to
empty half of the solution from the tank.
Warning: Depending on the size of the container under the brew head
unit, it may be necessary to empty it during the process.
9. After about half of the solution has flowed through, press the MANUAL
to stop the flow of the solution.
10. Turn the regulator knob to position
and allow the solution to run
through the steam wand for about 2 minutes.
11. Stop the appliance after 2 minutes by pressing the POWER button.
12. Next set the regulator knob into position 0.
13. Leave the espresso machine for about 10-15 minutes allowing the
descaling agent to work.
14. Next press the POWER button. The espresso machine will be switched
on.
15. Press the MANUAL button and allow the next portion of the descaling
solution to flow through the brew head unit.
Warning: Always remember about the safety system.
16. Press the MANUAL button again to stop the flow of the solution.
17. Turn the regulator knob to position
and allow the solution to flow
through the steam wand for about 3-4 minutes.
18. After this time, set the regulator knob in position 0.
19. To finish the whole descaling process, press the MANUAL button again
so that the last portion of the solution can flow through the brew head
unit.
Warning: Always remember about the safety system.
20. Take out and empty the containers placed below the brew head and the
steam wand. When they have been emptied, replace them under the
brew head and the steam wand.
21. Take out the water tank from the appliance and thoroughly rinse it under
running water. Check that all traces of the descaling solution have been
removed. Fill up the tank with fresh water and place it in the espresso
machine (1) 2) (3) (4) (5).
22. Following the same procedure as with the descaling process, run 2 full
tanks of clean water through the brew head and the steam wand.
Warning: Always remember about the safety system.
Warning: Depending on the size of the container under the brew head
unit, it may be necessary to empty it during the process.
23. When the process has finished, remove the container from under the
brew head and wipe the whole brew head unit thoroughly.
24. Carefully install the rubber seal, the filter, and the washer in the brew
head, following their disassembling procedure in reverse order. Using
a screwdriver, tighten the fastening screw home.
25. Fill the tank up with fresh water and replace it in the espresso machine.
The appliance is ready for further use.
Cleaning the drip tray and the grid
Take out the grid and the drip tray (46) (47). Wash with water with the
addition of some mild washing-up liquid, rinse and dry.
Warning: Ensure that after taking out and replacing the drip tray and grid
the insert is in the right place (48).
Cleaning the brew head unit, the filter holder and the filter
Rinse the filter and the filter holder with warm water and dry after each
use.
To clean the brew head unit from used coffee, rinse it with water, wipe the
head and the internal ring with a damp cloth. If the holes of the filter are
blocked with coffee, use a delicate brush.
Important: If the holes of the filter are still blocked, use the grey pin placed
on the base, under the water tank (49) (50). Insert the cleaning pin into the
holes in the bottom part of the filter (51).
Rubber seal of the brew head
The seal of the brew head is at the bottom of the brew head unit and it
seals the filter holder when coffee is poured.
Warning: It is recommended that the filter holder is not left in the brew
head unit during long breaks in the use of the espresso machine, as it may
reduce the durability of the seal.
It is natural that a seal loses its elasticity and needs replacing. A lack of
tightness between the filter holder and the brew head (steam is visible
around the brew head unit when pouring espresso) is an indication that the
seal is worn out.
Warning: Contact the nearest authorised service center if you think
that the seal of the brew head unit needs replacing.
Cup warming plate and outer elements
Wipe the appliance with a damp cloth and dry it. Do not use any brushes
or abrasive cleaning agents as they may scratch outer surfaces.
Cleaning the steam wand
Keeping the steam wand clean is essential to ensure the maximum
performance of the steam function. Deposits of e.g. dried milk on the wand
will decrease its steaming and frothing capacity.
Important: Wipe the wand clean with a damp cloth and rinse with a little
steam after each use.
Should milk have dried on the steam wand, wrap the wand with a clean
damp cloth, place the wand above the drip tray and turn on steam for about
10 seconds (52). Next, leave the cloth on the wand for about 5 minutes
until it soaks. If there still is dirt on the wand, repeat the procedure.
Important: Never clean the steam wand with an abrasive scourer as it
may damage the wand.
In the event that the steam wand is still blocked, a black cleaning pin is
provided with the espresso machine. It is placed on the base under the
water tank (49) (53).
Insert the cleaning pin in the outlet at the bottom of the wand (54). If the
steam wand is still blocked, unscrew the end of the steam wand. Clean the
wand again using the black cleaning pin and then rinse it under running
water.
DESCALING
Scale is a mineral build-up which naturally occurs on all appliances
connected with heating water. Therefore the espresso machine will require
descaling on a regular basis.
Warning: Descale your coffee maker at least every 3 months. The
damages which are caused by failure to descale the appliance are not
subject to warranty repairs.
Descaling solutions
Traditionally, the following agents are used for removal of scale from coffee
makers:
● Citric acid solution
Dissolve 2 spoonful (ca. 30 g) of citric acid in 1 l of water.
● Specially designated liquids or tablets.
Notice: For liquids and tablets, follow the instructions shown on the
packaging of these products.
GW13-013_v03
101
TROUBLE SHOOTING
PROBLEM
Coffee runs out around the
edge of the filter holder
Coffee does not run through
Coffee filters out in drops
POSSIBLE CAUSE
HOW TO FIX, WHAT TO DO
Filter holder is not inserted in the brew head properly or is not
tightened properly.
Ensure the holder is properly inserted in the brew head unit and
tightened home. See Brewing espresso – p. 97.
There are coffee particles around the filter rim.
Clean the rim of the filter and wipe all coffee from the brew head.
Brew head is dirty.
Wipe the brew head with a damp cloth.
Brew head is damaged.
Contact an authorised service center.
Rubber seal of the head is damaged or worn out.
Contact an authorised service center.
No water in the water tank.
Fill up the tank with water.
Water tank is not properly installed.
Press the tank down to ensure it sits properly.
Knob is in position
.
Filter on the brew head may be blocked.
See Descaling – p. 100.
Coffee filter is blocked. Coffee is ground too finely or tamped too
firmly.
Empty the filter and rinse it under running water. Wipe the brew
head with a cloth. Clear the holes of the filter using the grey pin
and re-fill with coffee. Tamp less firmly.
Coffee is ground very finely or tamped too firmly.
If you use very finely ground coffee, do not tamp it too firmly.
The appliance is blocked with scale build-up.
See Descaling – p. 97.
Coffee is stale or dry.
Use fresh coffee. After opening the coffee, ensure it is stored in
a tight container.
Espresso does not have charac- Coffee is not tamped firmly enough.
teristic foam
Coffee is ground too coarsely.
Holder loosens during brewing
Not enough frothed milk
Uneven distribution of coffee
into cups
Espresso has burnt taste
Pump makes too much noise
Appliance does not work
Tamp coffee more firmly.
Use properly ground coffee or change coffee brand.
Not enough coffee in the filter.
See Brewing espresso – p. 97.
Coffee is tamped too firmly.
Tamp ground coffee less firmly.
Coffee is ground too finely.
Change to coarser coffee.
Filter holder does not sit firmly as it has not been tightened firm
enough.
Ensure coffee holder is placed correctly and tightened home in the
brew head.
See Brewing espresso – p. 97.
There are coffee particles around the filter rim.
Clean the rim of the filter and clean coffee from the brew head.
Brew head is dirty.
Wipe the brew head with a damp cloth.
Brew head is damaged.
Contact an authorised service center.
Rubber seal of the brew head is damaged or worn out.
Contact an authorised service center.
Cups, filter or filter head are cold.
Before brewing, pre-heat cups, filters and holder. See Brewing
espresso – str. 97.
When making cappuccino or latte, milk is not heated enough.
Check if milk is properly heated during frothing. Ensure that milk
does not boil. See Frothing milk –p. 97.
Coffee is too cold
No steam from steam wand
Ensure regulator knob is in 0 position.
Steam wand is blocked.
See Maintenance and cleaning – p. 100.
Milk is not fresh.
Check if milk is fresh.
Temperature of milk is too high.
Check that milk is properly cooled before use.
Jug.
To obtain best results when frothing, use the stainless steel jug
provided and cool it down or rinse with cold water if possible.
Steam wand is blocked.
See Maintenance and cleaning – p. 100.
Milk has been boiled.
Try to use fresh, cooled milk.
Uneven distribution or interrupted outflow of coffee.
Check if coffee is evenly tamped and check if anything obstructs
the outlets in the head for fixing the filter.
Damaged partition in filter holder.
Contact an authorised service center.
Coffee used is unsuitable.
Try other coffee brands.
Appliance was not rinsed after descaling.
Before brewing next coffee, rinse the appliance with a tankfull of
water, allow tank to empty completely.
No water in water tank.
Fill up water tank with water.
Water tank is not properly inserted.
Check if water tank is properly inserted.
Filter in brew head may be blocked.
Take out filter head and clean brew head unit. See Maintenance
and cleaning – p. 100.
Appliance is blocked with scale build-up.
See Descaling – p. 100.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PRO TECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling
paper container; put the polyethylene (PE) bags into
container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular
disposal centre, because of the dangerous elements
of this appliance, which can be hazardous for natural
environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting
from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in
order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade,
aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
102
GW13-013_v03
GW13-013_v03
GW13-013_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising