Zelmer | ZCM2052B | User manual | Zelmer ZCM2052B User Manual

Zelmer ZCM2052B User Manual
PL
2–10
Instrukcja użytkowania
EKSPRES DO KAWY
ZELMER Typ 13Z014
CZ
11–18
SK
19–26
HU
27–34
RO
35–43
Návod k obsluze
Návod na použitie
Kezelési utasítás
Instrucţiuni de folosire
ESPRESSO
ZELMER Typ 13Z014
KÁVOVAR
ZELMER Typ 13Z014
PRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ
ZELMER Típus 13Z014
ESPRESSO DE CAFEA
ZELMER Tip 13Z014
RU
44–51
BG
52–59
Инструкция по
эксплуатации
Инструкция за
експлоатация
КОФЕМАШИНА
ZELMER Тип 13Z014
ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
ZELMER Тип 13Z014
UA
60–68
EN
69–76
Інструкція з експлуатації
User manual
ЕСПРЕСО – КАВОВАРКА
ZELMER Тип 13Z014
ESPRESSO MACHINE
ZELMER Type 13Z014
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników
produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko
oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną
uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi
prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS UŻYTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY
●● Nie
używaj urządzenia elektrycznego z widocznymi uszkodzeniami,
uszkodzonym przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub
uszkodzenia go w inny sposób. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że
urządzenie jest uszkodzone to sprawdzenia, naprawy, regulacji urządzenia może dokonać jedynie przeszkolony personel autoryzowanego
punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Przeczytaj uważnie i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi dostarczoną
razem z urządzeniem.
●● Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
●● Nie używaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik napełniaj jedynie
czystą i zimną wodą. Przestrzegaj maksymalnej pojemności zbiornika,
która wynosi 1,2l.
●● Nigdy nie usuwaj uchwytu sitka podczas parzenia kawy ani też podczas
pobierania wrzątku, ponieważ urządzenie znajduje się pod ciśnieniem.
Usunięcie uchwytu sitka podczas tych czynności może doprowadzić do
poparzenia lub zranienia.
●● Dysza pary staje się bardzo gorąca podczas spieniania mleka i przepływu wody. Może to spowodować oparzenia w przypadku kontaktu,
dlatego też należy unikać jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu
z dyszą pary.
●● Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do kawy a także w razie pojawienia się problemów podczas procesu zaparzania kawy, wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
●● Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi
częściami ekspresu do kawy, włączając dyszę pary.
●● Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem pary, gorącej wody lub
nalewanej kawy, ponieważ może to prowadzić do oparzenia lub zranienia.
●● Zawsze wyłączaj zasilanie (przycisk ) przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki z gniazdka. Wtyczkę nie należy wyciągać z gniazdka
ciągnąc za przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.
●● Zawsze wyłączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas oraz przed czyszczeniem.
●● Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został
sprawdzony przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.
●● Urządzenie zawsze powinno być podłączone do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny
i o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie używaj ekspresu do celów innych niż zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji użytkowania.
●● Nie umieszczaj urządzenia blisko źródła ciepła, płomienia, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj
na żadnym innym urządzeniu.
●● Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
●● Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu,
chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
2
DANE TECHNICZNE
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Moc urządzenia: 1250 W przy 230 V.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l.
Ekspres jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Ekspres spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
− Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
− Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
O EKSPRESIE DO KAWY
Ekspres zaparza kawę o wysokich walorach smakowych i aromacie, ponieważ zapewniona jest właściwa temperatura wody do zaparzania 92–94°C.
Ekspres został tak zaprojektowany, aby możliwa była obserwacja jego gotowości do zaparzania kawy lub wytwarzania pary do spieniania mleka.
OPIS URZĄDZENIA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Zbiornik na wodę o pojemności 1,2l
Wyjmowany zbiornik na wodę w celu ułatwienia napełniania, wyjmowany do góry.
Przycisk (przełącznik) gorąca woda/para
Dysza pary
Nasadka do spieniania mleka
Gumowa nasadka została zaprojektowana tak, aby ułatwiać sporządzanie zwartej, gęstej pianki z mleka w ciągu kilku sekund. Używaj
jej zawsze do spieniania mleka.
Uchwyt sitka
Blokada sitka
Jest bardzo pomocna podczas wysypywania zuzytej kawy ze sitka.
Podtrzymuje ona bowiem sitko w uchwycie przy odwracaniu.
Miarka z ubijakiem
Sitko na 1 filiżankę, sitko na 2 filiżanki
Tacka ociekowa
Może być wyjmowana w celu łatwiejszego oczyszczenia.
Kratka przelewowa
Może być wyjmowana w celu łatwiejszego oczyszczenia.
Pokrętło regulatora
Obrót w lewo – espresso z głowicy, obrót w prawo – gorąca woda
lub para z dyszy.
Lampka włącz/wyłącz
Przycisk (wyłącznik) włącz/wyłącz
Lampka stanu gotowości
Zwróć uwagę, że podczas normalnej pracy tacka ociekowa (I) będzie
się napełniać wodą. Sprawdzaj ją regularnie i w razie konieczności
opróżniaj, aby uniknąć przelania.
GW13-014_v02
OBSŁUGA PULPITU STERUJĄCEGO
Przycisk włącz/wyłącz (M)
Włącz ekspres do kawy naciskając przycisk
(M). Lampka sygnalizacyjna (L) zaświeci się na czerwono, natomiast lampka stanu gotowości (N)
zacznie migać.
Uwaga: Przed włączeniem ekspresu do kawy upewnij się, czy pokrętło
regulatora (K) znajduje się w położeniu 0 (wyłączony).
Kiedy ekspres do kawy jest gotowy do pracy, lampka stanu gotowości (N)
zgaśnie.
Uwaga: Pamiętaj, że jeżeli lampka stanu gotowości (N) miga, oznacza to,
że ekspres do kawy nie osiągnął właściwej temperatury pracy.
W celu wyłączenia ekspresu wystarczy nacisnąć przycisk (M).
Uwaga: Pod dyszę pary (C) podstaw odpowiednie naczynie.
Aby otrzymać gorącą wodę/wrzątek, obróć pokrętło regulatora (K) w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji . Podczas tego
procesu świeci się lampka stanu gotowości (N).
Aby wyłączyć nalewanie gorącej wody/wrzątku ustaw pokrętło ponownie
w położeniu 0.
ESPRESSO
Kiedy ekspres jest włączony – wciśnięty przycisk (M) (świeci się lampka
włącz/wyłącz (L)), a przycisk gorąca woda/para
(B) jest w pozycji
„wyciśnięty”
(lampka stanu gotowości (N) nie świeci) – urządzenie
znajduje się w trybie espresso.
Jeżeli wcześniej używano funkcji para, ustaw przycisk gorąca woda/para
(B) w położeniu „wyciśnięty”
. Z chwilą uzyskania odpowiedniej
temperatury przez ekspres przestanie migać i zgaśnie lampka stanu gotowości (N). Ekspres jest gotowy do zaparzania kawy.
Uwaga: Pod głowicę zaparzania podstaw filiżankę/filiżanki.
Aby zaparzyć espresso (włączenie pompki), obróć pokrętło regulatora (K)
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji
. Podczas tego procesu świeci się lampka stanu gotowości (N).
Aby wyłączyć pompkę (zatrzymać proces parzenia/nalewania kawy),
ustaw pokrętło ponownie w położeniu 0.
PARA
Kiedy ekspres jest włączony – wciśnięty przycisk (M) (świeci się lampka
włącz/wyłącz (L)), a przycisk gorąca woda/para
(B) jest w pozycji
„wciśnięty”
(lampka stanu gotowości (N) nie świeci) – urządzenie
znajduje się w trybie para.
Jeżeli wcześniej używano funkcji espresso lub gorąca woda, ustaw przycisk gorąca woda/para
(B) w położeniu „wciśnięty”
. Z chwilą uzyskania odpowiedniej temperatury przez ekspres przestanie migać i zgaśnie
lampka stanu gotowości (N). Ekspres jest gotowy do funkcji pary.
Aby rozpocząć dozowanie pary obróć pokrętło regulatora (K) w kierunku
zgodnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji . Podczas tego procesu świeci się lampka stanu gotowości (N). Aby wyłączyć dozowanie pary
ustaw pokrętło ponownie w położeniu 0.
GORĄCA WODA/WRZĄTEK
KRÓTKI PRZEWODNIK OBSŁUGI EKSPRESU DO KAWY
Kiedy ekspres jest włączony – wciśnięty przycisk (M) (świeci się lampka
włącz/wyłącz (L)), a przycisk gorąca woda/para
(B) jest w pozycji
„wyciśnięty”
(lampka stanu gotowości (N) nie świeci) – urządzenie
znajduje się w trybie gorąca woda.
Jeżeli wcześniej używano funkcji para, ustaw przycisk gorąca woda/para
(B) w położeniu „wyciśnięty”
. Z chwilą uzyskania odpowiedniej
temperatury przez ekspres przestanie migać i zgaśnie lampka stanu gotowości (N). Ekspres jest gotowy do pracy.
Poniższe rysunki mają na celu pomoc Państwu w użytkowaniu ekspresu.
Każdy z rysunków ma swój numer. W treści niniejszego podręcznika użytkowania, będą odwołania do tychże rysunków, tak więc zostały one ponumerowane w celu łatwości i wygody ich użycia.
Na przykład: Napełnij zbiornik na wodę (1) zimną wodą – nie mineralną.
Za każdym razem, kiedy zobaczą Państwo takie numery, proszę zapoznać
się z rysunkami.
Przygotowanie ekspresu do kawy – sporządzanie espresso
GW13-014_v02
Napełnij zbiornik zimną wodą do znaczka MAX.
Upewnij się, że pokrętło regulatora (K)
znajduje się położeniu 0. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego
prądu przemiennego 230V.
Naciśnij przycisk
(M), aby włączyć
ekspres do kawy. Zaświeci się lampka
włącz/wyłącz (L). Zacznie migać lampka
stanu gotowości (N).
Wybierz odpowiednie sitko na 1 filiżankę lub na 2 filiżanki (zależnie od swoich
preferencji) i umieść metalowe sitko (H)
w uchwycie sitka (E).
WSKAZÓWKA: Napełnij metalowe sitko
zmieloną kawą przy pomocy miarki (G).
Ubij kawę lekko ubijakiem, tzn. płaską
częścią miarki (G). Nie ubijaj kawy zbyt
mocno.
3
Oczyść pierścień uchwytu sitka (E)
z nadmiaru kawy. Zapewni to prawidłowe zamocowanie uchwytu sitka (E)
w głowicy do zaparzania.
Uwaga: Espresso wymaga drobniej zmielonej kawy niż zwykłej kawy
ziarnistej.
Umieść uchwyt sitka (E) w głowicy (nieznacznie po lewej stronie).
Uwaga: występy na uchwycie (E) muszą
się znaleźć w wybraniach w głowicy.
Obróć uchwyt sitka (E) w prawo, do oporu.
Ostrzeżenie: Upewnij się, że uchwyt sitka
(E) jest zamocowany w głowicy prawidłowo.
Jeżeli nie jesteś pewny, nie uruchamiaj urządzenia. Raczej wyjmij uchwyt sitka (E) i włóż
go ponownie w sposób opisany powyżej, aż
do jego prawidłowego umieszczenia.
Umieść jedną lub dwie filiżanki pod dwoma wylotami uchwytu sitka (E).
Obróć pokrętło regulatora (K) w lewo
w pozycję
, jak tylko przestanie migać
i zgaśnie lampka stanu gotowości (N). Jeżeli kawa została odpowiednio zmielona
i prawidłowo ubita, to uzyskanie ciemnego
espresso z pianką „crema” na wierzchu,
nie powinno potrwać dłużej niż około 30
sekund. Podczas tego procesu świeci się
lampka stanu gotowości (N).
Obróć pokrętło regulatora (K) ponownie
w prawo w pozycję 0, aby zakończyć
proces parzenia kawy.
Spienianie mleka
4
Upewnij się, że pokrętło regulatora (K)
znajduje się położeniu 0 i wciśnięty jest
przycisk
(M). Zgaszona lampka (N)
informuje o stanie gotowości ekspresu.
Naciśnij przycisk gorąca woda/para
(B), aby ustawić ekspres do kawy w trybie
para (pozycja
).
Przepłucz dyszę podstawiając pod dyszę (C) naczynie i obracając pokrętło
regulatora (K) do pozycji pary .
Wyłącz parę przez obrócenie pokrętła regulacji (K) do pozycji 0.
Napełnij mały dzbanek lub kubek ze
stali nierdzewnej w ilości 1/3 lub 1/2
pojemności świeżym, zimnym mlekiem
oraz nałóż na dyszę pary (C) nasadkę
do spieniania mleka (D).
Uwaga: METALOWA DYSZA PARY
MOŻE BYĆ GORĄCA.
Unieś dzbanek do zanurzenia dyszy pary
do 1/2 cm w mleku.
Ostrzeżenie: PODCZAS SPIENIANIA,
DZBANEK/KUBEK STANIE SIĘ BARDZO
GORĄCY.
GW13-014_v02
Obróć pokrętło regulatora (K) do pozycji
i wyreguluj przepływ pary tak (zanurzając dyszę pary w mleku głębiej lub
płycej), aby uzyskać żądaną piankę.
Obróć pokrętło regulatora (K) do pozycji 0,
aby zmniejszyć ciśnienie do chwili podwojenia objętości mleka. Górną połowę będzie stanowić mleko spienione, a dolną
połowę mleko parowane.
Wskazówka: Nałóż łyżeczką piankę do
filiżanek z kawą espresso. Dodaj mleko
w płynie. Cappuccino powinno składać
się z 1/3 kawy, 1/3 gorącego mleka i 1/3
pianki.
Upewnij się, że pokrętło regulatora (K)
znajduje się położeniu 0 i wciśnięty jest
przycisk
(M). Zgaszona lampka (N)
informuje o stanie gotowości ekspresu.
Sprawdź, aby przycisk gorąca woda/para
(B) był w pozycji „wyciśnięty”
.
Dzięki temu urządzenie znajduje się w trybie gorąca woda/wrzątek.
Umieść dyszę pary (C) wewnątrz kubka.
Ostrzeżenie: PODCZAS NALEWANIA
DZBANEK/KUBEK STANIE SIĘ BARDZO GORĄCY.
Obróć pokrętło regulatora (K) do pozycji .
Z dyszy pary (C) wypłynie gorąca woda.
Podczas tego procesu świeci się lampka
stanu gotowości (N).
Gorąca woda/wrzątek
Kiedy uzyskasz wystarczającą ilość gorącej wody, obróć pokrętło regulatora
(K) w pozycję 0. Wyjmij filiżankę lub naczynie spod dyszy (C).
Ostrzeżenie: Kiedy zaparzanie jest
zakończone i pokrętło regulatora (K)
znajdzie się w pozycji 0 to nadmiar pary
pod ciśnieniem może zostać zwolniony
do tacki ociekowej. Jest to normalne
zjawisko.
Czyszczenie
Usuń kratkę (J) i tackę ociekową (I).
Oczyść te części w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń. Nie myj w zmywarce do naczyń. Może być to przyczyną deformacji tych części.
GW13-014_v02
Jeżeli wewnętrzna część pierścienia sitka jest częściowo lub całkowicie pokryta
zmieloną kawą, oczyść ją przez przepuszczenie części lub całego zbiornika wody.
5
PRZYGOTOWANIE EKSPRESU PRZED PIERWSZYM
UŻYCIEM (OPIS)
1. Umieść ekspres na suchym i nieruchomym podłożu.
2. Upewnij się, że tacka ociekowa (I) i kratka (J) znajdują się na swoich
miejscach.
3. Napełnij zbiornik ekspresu do kawy wodą.
Istnieją dwa sposoby napełnienia zbiornika wodą:
a) Unieś pokrywkę zbiornika wody znajdującą się w górnej części
ekspresu do kawy i używając np. dzbanka, napełnij go świeżą
zimną wodą lub wodą filtrowaną i zamknij pokrywę.
b) Alternatywnie możliwe jest wyjęcie zbiornika wody i napełnienie
go świeżą zimną wodą. W tym celu unieś pokrywę, chwyć za
uchwyt zbiornika i wysuń go z ekspresu. Następnie napełnij go
świeżą zimną wodą lub wodą filtrowaną (1). Wstaw na miejsce
zbiornik wody i zamknij pokrywę.
Uwaga: Przed włączeniem ekspresu upewnij się, że pokrętło regulatora (K) znajduje się w położeniu 0 (wyłączony) (2).
4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego prądu przemiennego 230V. Naciśnij przycisk
(M), aby włączyć ekspres do kawy
(3). Włącz ekspres do kawy naciskając przycisk (M). Lampka sygnalizacyjna (L) zaświeci się na czerwono, natomiast lampka stanu
gotowości (N) zacznie migać. Kiedy ekspres do kawy jest gotowy do
pracy, lampka stanu gotowości (N) zgaśnie.
Uwaga: Pamiętaj, że jeżeli lampka stanu gotowości (N) miga, oznacza to, że ekspres do kawy nie osiągnął właściwej temperatury pracy.
Uwaga: Przy pierwszym użyciu urządzenia lub kiedy urządzenie nie
było używane przez dłuższy czas, szczególnie ważne jest przepłukanie ekspresu.
5. W tym celu włóż do uchwytu sitko (H) dla jednej lub dwóch filiżanek.
Załóż uchwyt sitka (E) w głowicy do zaparzania (6).
6. Umieść wystarczająco duży pojemnik pod obydwoma otworami napełniającymi (7). Upewnij się, że ekspres do kawy znajduje się w trybie espresso to znaczy, że wciśnięty jest przycisk
(M) (świeci się
lampka włącz/wyłącz (L)), a przycisk gorąca woda/para
(B) jest
w pozycji „wyciśnięty”
(lampka stanu gotowości (N) nie świeci).
7. Obróć pokrętło regulatora (K) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
(8) do pozycji espresso
i pozwól na wypływ wody aż do opróżnienia całego pojemnika wody. Podczas tego procesu świeci się lampka
stanu gotowości (N).
PARZENIE KAWY ESPRESSO (OPIS)
Przed rozpoczęciem przygotowań do parzenia kawy upewnij się, że ekspres do kawy znajduje się w trybie espresso to znaczy, że świeci się czerwona lampka zasilania (L), a lampka stanu gotowości (N) zgaśnie.
Aby uzyskać dobre walory smakowe kawy, można wstępnie ogrzać filiżanki, uchwyt sitka i sitko następująco:
Wstępne podgrzewanie uchwytu (E) z sitkiem (H)
1. Napełnij zbiornik wody zimną wodą (1) i uruchom urządzenie (3).
2. Wybierz odpowiednie sitko (H) i umieść je w uchwycie (E) (4).
Wskazówka: Do jednej porcji kawy zastosuj mniejsze sitko (dla jednej filiżanki), a większe dla dwóch porcji kawy.
3. Weź uchwyt sitka (E), przytrzymaj go pod głowicą i przepłucz wodą,
obracając pokrętło regulatora (K) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji espresso
(8) w celu rozpoczęcia przepływu wody
i obróć je z powrotem do położenia 0, aby wyłączyć urządzenie (9).
4. Pozwól na wyschnięcie uchwytu sitka.
Wstępne podgrzewanie naczyń
5. Filiżanki można podgrzać, napełniając je gorącą wodą. Upewnij się,
że ekspres do kawy znajduje się w trybie espresso to znaczy, że
wciśnięty jest przycisk
(M) (świeci się lampka włącz/wyłącz (L)),
a przycisk gorąca woda/para
(B) jest w pozycji „wyciśnięty”
(lampka stanu gotowości (N) nie świeci). Umieść dyszę pary
(C) wewnątrz filiżanki. Obróć pokrętło regulatora (K) do pozycji
w celu rozpoczęcia przepływu gorącej wody z dyszy pary (C). Aby zatrzymać ten proces, ustaw pokrętło w pozycję 0. Wylej gorącą wodę
z filiżanek.
Zaparzanie kawy
6. Sprawdź czy w zbiorniku jest zimna woda. Jeżeli jej nie ma lub jest jej
bardzo niewiele, napełnij zbiornik zimną wodą (1) i uruchom urządzenie (3).
7. Przy użyciu dostarczonej miarki (G), umieść drobno zmieloną kawę
w sitku.
8. Drugą stroną (płaską powierzchnią) miarki (G) ubij lekko kawę z obrotem o 90 stopni, aby wypełnić dno. Powoduje to uszczelnienie ubitej
kawy.
6
9. Usuń nadmiar kawy, aby maksymalnie była na równo z krawędzią sitka (H) (5).
Ważne: Upewnij się, aby w sitku (H) nie było zbyt dużej ilości kawy.
Wskazówka: Dawkowanie kawy i stopień ubicia powinny pozostawać
za każdym razem takie same. Od gruboziarnistości zmielonej kawy
zależy czas nalewania zaparzonej kawy. Im drobniejsza kawa, tym
szybkość nalewania mniejsza.
Wskazówka: Upewnij się, że przy ubijaniu kawy płaska część miarki
(G) jest sucha. W przypadku wilgotnej tej końcówki może dojść do
zlepiania się cząsteczek kawy.
Uwaga: Zyt drobno zmielona kawa może spowodować zatkanie się
otworów w sitku (H) i braku przepływu kawy.
10. Włóż uchwyt sitka (E) do głowicy i obróć w prawo do oporu (6).
11. Podstaw filiżanki poniżej otworów do nalewania uchwytu (E) (7).
Uwaga: Sprawdź, czy ekspres do kawy jest gotowy do użycia. Pamiętaj, że jeżeli lampka stanu gotowości (N) miga to znaczy, że ekspres
nie jest jeszcze w stanie gotowości do pracy.
12. Aby rozpocząć proces nalewania kawy, obróć pokrętło regulatora (K)
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji espresso
(8).
Podczas tego procesu świeci się lampka stanu gotowości (N). W celu
zatrzymania tego procesu obróć pokrętło z powrotem do położenia 0 (9).
Wskazówka: Idealnie zaparzona kawa jest ciemna i karmelowa
z czerwonawymi pobłyskami. W dużym stopniu jest zależna od jakości użytej kawy. Podawaj kawę świeżo zaparzoną, zawsze gorącą.
Obsługa ekspresu po zaparzeniu kawy
13. Obróć uchwyt sitka (E) w lewo i usuń go z głowicy.
14. Opróżnij sitko (H) ze zużytej kawy. Przy tej czynności przytrzymaj sitko przyciskając kciukiem blokadę sitka (F).
Wskazówka: Po każdym użyciu ekspresu do kawy, zaleca się przepłukanie głowicy małą ilością wody. Spowoduje to spłukanie zużytej
kawy, która przywarła do spodniej strony głowicy. W tym celu wystarczy obrócić pokrętło do pozycji espresso
i pozwolić na swobodny
przepływ wody.
PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA (OPIS)
Do spieniania mleka używa się funkcji pary. Para spełnia dwa zadania. Po
pierwsze ogrzewa mleko. Po drugie para miesza powietrze dając w efekcie delikatny, aksamitny wygląd.
Podobnie, jak podczas parzenia kawy, przy spienianiu mleka najlepsze efekty uzyskuje się w miarę czasu i nabrania przez użytkownika doświadczenia.
Wskazówka: Pamiętaj, że kawa stanowi podstawę wszystkich napojów
kawowych, a mleko jest tylko dodatkiem.
Uwaga: Zaleca się jako pierwsze sporządzenie espresso, a następnie
spienianie mleka.
Przed rozpoczęciem procesu spieniania mleka upewnij się, że ekspres do kawy
znajduje się w trybie pary to znaczy, że wciśnięty jest przycisk (M) (świeci się
lampka włącz/wyłącz (L)), a przycisk gorąca woda/para
(B) jest w pozycji „wciśnięty”
(lampka stanu gotowości (N) nie świeci (10) (11)).
1. Sprawdź czy w zbiorniku jest zimna woda. Jeżeli jej nie ma lub jest jej
bardzo niewiele, napełnij zbiornik zimną wodą (1).
2. Określ ilość potrzebnego mleka w oparciu o liczbę zaparzonych filiżanek lub rozmiaru dzbanka na mleko.
Wskazówka: Pamiętaj, że objętość mleka rośnie podczas jego
spieniania.
3. Wlej zimne, schłodzone mleko do dzbanka ze stali nierdzewnej, napełniając go od 1/3 do 1/2 objętości (14).
Wskazówka: Przechowuj dzbanek ze stali nierdzewnej z mlekiem
w lodówce tak, żeby było ono dobrze schłodzone. Pamiętaj, aby
przed użyciem nie płukać dzbanka ciepłą wodą.
4. Przepłucz dyszę pary wodnej (C) podstawiając pod dyszę (C) naczynie i obracając pokrętło regulatora (K) do pozycji pary (12). Wyłącz
parę przez obrócenie pokrętła (K) do pozycji 0 (13).
5. Odchyl dyszę pary (C) na bok urządzenia i nałóż na dyszę (C) nasadkę do spieniania mleka (D).
6. Umieść dyszę pary w mleku tak, aby dysza znajdowała się około
1/2 cm poniżej powierzchni i uaktywnij spust pary przez obrócenie
pokrętła regulatora (K) do pozycji (15) (16).
7. Przechyl dzbanek tak, żeby dysza pary spoczywała w dzbanku i obniżaj dzbanek do chwili znalezienia się końcówki dyszy pary tuż poniżej
powierzchni mleka. Spowoduje to rozpoczęcie wytwarzania spienionego mleka.
Uwaga: Nie pozwalaj na nierównomierny wylot pary, nie będzie wtedy
właściwego napowietrzenia piany. Aby tego uniknąć, unieś dzbanek
tak, żeby dysza pary schowała się głębiej w mleku. Pamiętaj, że idealna konsystencja to miękka, aksamitna pianka.
8. W chwili kiedy mleko się ogrzeje i spieni, poziom mleka w dzbanku
zacznie rosnąć. Jeżeli to nastąpi, obniżaj dzbanek, zawsze utrzymując końcówkę dyszy pary tuż poniżej powierzchni mleka.
GW13-014_v02
9. Z chwilą uzyskania pianki podnieś dzbanek tak, aby dysza pary znalazła się pośrodku mleka.
Wskazówka: Ilość wymaganej pianki będzie się zmieniać w zależności od rodzaju przygotowywanego napoju. Np. cappucino wymaga
większej ilość pianki niż napój kawowy na bazie espresso, podawany
z mlekiem spienionym parą.
10. Zamknij natychmiast parę, kiedy mleko zostanie podgrzane do temperatury 60–65°C przez obrócenie pokrętła regulatora (K) w pozycję 0 (17).
Wskazówka: Jeżeli nie posiadasz termometru, dobrym wskazaniem
osiągnięcia prawidłowej temperatury jest to, że nie można przyłożyć
dłoni do boku dzbanka na dłużej niż 3 sekundy.
Ważne: Nie zagotuj mleka.
11. Usuń dzbanek, ściągnij z dyszy (C) parowej nasadkę do spieniania
mleka (D), którą po każdorazowym użyciu umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń udrażniając wszystkie otwory. Natychmiast przetrzyj dyszę pary (C) i jej końcówkę za pomocą czystej
wilgotnej ścierki i przepłucz małą ilością pary.
12. Trzymając dzbanek w ręku lekko stuknij dzbankiem o stół tak, aby
uwolnić pęcherzyki powietrza i następnie poruszaj dzbanek ruchem
kołowym do chwili, kiedy mleko stanie się błyszczące i nie pozostaną
w nim żadne pęcherzyki. Pomoże to w uzyskaniu jednolitej konsystencji mleka i pianki.
UŻYWANIE FUNKCJI GORĄCEJ WODY
Funkcja gorącej wody jest idealna do przygotowania napoju long black
(espresso rozcieńczone gorącą wodą), gorącej czekolady oraz napełniania dzbanka do kawy z tłoczkiem oraz czajniczka do herbaty.
Uwaga: Przed użyciem funkcji gorącej wody upewnij się, że nasadka do
spieniania mleka (D) jest zdjęta z dyszy pary (C).
1. Napełnij zbiornik wody zimną wodą (1).
Włącz ekspres (3). Podczas używania funkcji gorącej wody konieczne jest, aby ekspres do kawy był w trybie gorąca woda to znaczy, że
wciśnięty jest przycisk
(M) (świeci się lampka włącz/wyłącz (L)),
a przycisk gorąca woda/para
(B) jest w pozycji „wyciśnięty”
(lampka stanu gotowości (N) nie świeci) (18) (19).
2. Umieść filiżankę lub naczynie pod dyszą gorącej wody/pary i uruchom funkcję gorącej wody obracając pokrętło regulatora (K) do
pozycji
(20) (21). Podczas tego procesu świeci się lampka stanu
gotowości (N).
3. Z chwilą napełnienia się filiżanki lub naczynia wymaganą ilością gorącej wody, zamknij gorącą wodę obracając pokrętło regulatora (K) do
pozycji 0 (22).
4. Wyjmij filiżankę lub naczynie a dyszę pary (C) pozostaw nad tacką
ociekową (I).
PRZYKŁADOWE PRZEPISY KAWY ESPRESSO
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso to skoncentrowana, mocna kawa z warstwą pianki na powierzchni – znanej jako „crema” (warstwa brązowej
pianki). Espresso stanowi podstawę wszystkich napojów kawowych. Jego odmiany są uzyskiwane przez dodawanie różnych ilości mleka i pianki.
●● Przygotuj szklaną filiżankę do espresso 90 ml lub małą filiżankę do kawy.
●● Nalej pojedyncze espresso (30–35 ml).
LONG BLACK
Standardowe espresso z dodatkiem gorącej wody, podawane w normalnej filiżance do kawy lub kubku. Gorąca woda jest
dodawana jako pierwsza tak, żeby została zachowana warstewka” crema”.
●● Przygotuj filiżankę 190 ml.
●● Nalej do niej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dolej do smaku gorącej wody.
MACCHIATO
Macchiato, nazwa pochodzi od włoskiego słowa oznaczającego „plamę”. Tradycyjnie podawane jako standardowe espresso z łyżeczką mleka na powierzchni i małą ilością pianki („crema”) pośrodku.
●● Przygotuj szklaną filiżankę do espresso 90 ml lub małą filiżankę do kawy.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj łyżeczkę mleka na powierzchnię.
FLAT WHITE
Innym ulubionym napojem kawowym jest flat white, napój na bazie espresso, z mlekiem spienionym na parze, podawany
w normalnej filiżance do kawy lub kubku. Warstwa spienionego mleka na powierzchni powinna mieć 2 mm, aby izolować
kawę.
●● Przygotuj filiżankę 190 ml.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj spienione mleko.
CAFFÈ LATTE
Espresso zmieszane z parowanym mlekiem; zazwyczaj podawana w szklanym naczyniu. Warstwa spienionego mleka na
górnej powierzchni powinna mieć 10 mm, aby izolować kawę.
●● Przygotuj naczynie szklane 220 ml lub filiżankę.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj spienione mleko.
CAPPUCCINO
Ten wspaniały napój to espresso z dodatkiem spienionego mleka, z pianką i posypany kakao. Powstały tak napój, to
w dwóch trzecich kawa z mlekiem, a w jednej trzeciej pianka.
●● Przygotuj filiżankę 190–240 ml.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Zachowaj proporcję dwie trzecie kawy z mlekiem, jedna trzecia pianki.
●● Posyp na wierzch kakao.
GW13-014_v02
7
CAFFE MOCHA
Sporządzona w podobny sposób jak, cappucino ale z dodatkiem czekolady do picia. Wystarczy wprost dodać czekoladę
do espresso i zamieszać przed dodaniem mleka spienionego na parze i pianki.
●● Przygotuj filiżankę 190–240 ml.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj dwie łyżeczki czekolady do picia.
●● Dodaj mleko spienione na parze.
●● Zachowaj proporcję dwie trzecie kawy z mlekiem, jedna trzecia pianki.
CON PANNA
Odmiana oryginalnej kawy wiedeńskiej, ten wspaniały napój to espresso z dodatkiem bitej śmietany. Może zostać również
posypana cynamonem lub czekoladą.
●● Przygotuj filiżankę 190 ml.
●● Nalej pojedyncze lub podwójne espresso.
●● Dodaj bitą śmietanę.
●● Posyp cynamonem lub czekoladą.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
USUWANIE KAMIENIA
Ważne jest regularne czyszczenie ekspresu. Pozwoli to na utrzymanie wysokiej jakości zaparzanej kawy. Zalecamy systematyczne czyszczenie po
każdym parzeniu kawy. A mianowicie:
●● Przepłukanie wodą zespołu głowicy.
●● Przepłukanie parą dyszy parowej (C).
●● Wytarcie do czysta dyszy parowej (C) za pomocą wilgotnej ścierki, natychmiast po użyciu ekspresu.
●● Wyjęcie sitka (H) z uchwytu (E) i umycie go wraz z oczyszczeniem
otworów sitka (H).
●● Opróżnienie i przepłukanie tacki ociekowej (I).
Ważne: Nigdy nie myj części ekspresu i akcesoriów w zmywarce.
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób naturalny
pojawia się we wszystkich urządzeniach, związanych z podgrzewaniem
wody. Dlatego też ekspres do kawy będzie wymagać okresowego usuwania kamienia.
Uwaga: Odkamieniaj ekspres przynajmniej raz na 3 miesiące. Awarie powstałe w skutek nieodkamieniania urządzenia nie podlegają naprawom
w ramach gwarancji.
Roztwory do usuwania kamienia
Wyjmij kratkę (J) i tackę ociekową (I) (23). Myj wodą z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń, opłucz i osusz.
Uwaga: Upewnij się, że po wyjęciu i założeniu tacki ociekowej (I) i kratki
(J) wkładka znajduje się na właściwym miejscu.
Tradycyjnie do usuwania kamienia z ekspresu do kawy używa się następujących środków:
●● Roztworu kwasku cytrynowego
Rozpuść 2 łyżki (około 30 g) kwasku cytrynowego w 1 litrze wody.
●● Specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów lub tabletek.
Wskazówka: W przypadku płynów i tabletek postępuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu wymienionych środków.
Czyszczenie zespołu głowicy, uchwytu sitka (E) i sitka (H)
Usuwanie kamienia z ekspresu do kawy
Sitko (H) i uchwyt sitka (E) przepłucz ciepłą wodą, każdorazowo po ich
użyciu i następnie osusz.
W celu oczyszczenia zespołu głowicy ze zużytej kawy, przepłucz go wodą,
przetrzyj głowicę i wewnętrzny pierścień wilgotną szmatką. W przypadku,
gdy otwory w sitku są zatkane kawą, użyj delikatnej szczotki.
Uwaga: Upewnij się, że ekspres do kawy jest wyłączony i przewód zasilający jest odłączony od gniazdka sieci.
1. Wyjmij zbiornik na wodę i przepłucz go do czysta. W zależności od
stosowanego roztworu do usuwania kamienia, postępuj następująco:
A. Tabletki do usuwania kamienia z ekspresów do kawy
Wlej do zbiornika około 1l ciepłej wody i umieść w nim tabletki
do usuwania kamienia w ilości zalecanej przez producenta. Po
rozpuszczeniu się tabletek (trwa to około 5–7 minut) załóż ponownie zbiornik.
B. Płyn do usuwania kamienia
Wlej do zbiornika wody około 1l ciepłej wody. Dodaj płyn do
usuwania kamienia w ilości zalecanej przez producenta i załóż
zbiornik.
2. W przypadku, gdyby uchwyt sitka (E) był zamocowany w zespole głowicy usuń go, przepłucz starannie pod bieżącą wodą i odłóż na bok.
3. Przy użyciu wkrętaka, odkręć sitko od spodu zespołu głowicy.
4. Wyjmij sitko, podkładkę, wkręt oraz uszczelkę i odłóż je na bok,
w bezpieczne miejsce.
Ważne: Uważaj, aby nie zgubić sitka, podkładki, wkrętu i uszczelki po
zdemontowaniu zespołu głowicy.
5. Przy użyciu małej delikatnej szczotki oczyść obszar zaparzania głowicy, usuwając wszystkie drobinki kawy.
6. Umieść wystarczająco duży pojemnik pod zespołem głowicy.
7. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieci i włącz ekspres naciskając przycisk (M).
Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli miga lampka gotowości (N) oznacza to, że ekspres do kawy znajduje się w stanie osiągania temperatury pracy. Z chwilą uzyskania przez ekspres prawidłowej temperatury lampka gotowości (N) przestanie migać i zgaśnie. Oznacza to, że
ekspres do kawy osiągnął odpowiednią temperaturę i jest gotowy do
pracy.
8. Obróć pokrętło regulatora (K) do pozycji espresso
i pozwól, aby
połowa roztworu odkamieniającego przepłynęła przez zespół głowicy.
Ważne: Nie wylewaj roztworu odkamieniającego przez dyszę pary (C).
Uwaga: W zależności od rozmiaru pojemnika pod zespołem głowicy,
może być konieczne jego opróżnienie podczas tego procesu.
9. Obróć pokrętło (K) w położenie 0 w celu zatrzymania przepływu (po
przepływie około połowy roztworu) i następnie naciśnij przycisk (M)
wyłączając urządzenie.
Czyszczenie tacki ociekowej (I) i kratki (J)
Uszczelka gumowa głowicy
Uszczelka głowicy znajduje się od spodu zespołu głowicy i uszczelnia
uchwyt sitka (E) podczas nalewania kawy.
Uwaga: Podczas długich okresów przerw w używaniu ekspresu zaleca się,
aby uchwyt sitka (E) nie pozostawał w zespole głowicy, ponieważ może to
zmniejszyć trwałość uszczelki.
Naturalne jest, że po pewnym czasie uszczelka traci swoją elastyczność
i wymaga wymiany. Oznaką zużycia uszczelki jest brak szczelności pomiędzy uchwytem sitka (E) a głowicą (widoczna para wokół zespołu głowicy podczas nalewania espresso).
Uwaga: Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym jeżeli uważasz, że uszczelka zespołu głowicy wymaga wymiany.
Elementy zewnętrzne
Przetrzyj urządzenie tylko wilgotną ścierką i wytrzyj do sucha. Nie używaj
szczotek i ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować powierzchnie zewnętrzne.
Czyszczenie dyszy pary (C)
Utrzymanie w czystości dyszy pary (C) jest istotne do zapewnienia maksymalnej sprawności funkcji pary. Nawarstwienie się np. zaschniętego mleka
na dyszy (C) pogorszy jej zdolność do parowania i spieniania.
Ważne: Przetrzyj do czysta dyszę (C) za pomocą wilgotnej ścierki natychmiast po każdym użyciu i przepłucz małą ilością pary.
W przypadku, gdyby mleko zaschło na dyszy pary (C), owiń dyszę (C)
czystą wilgotną szmatką, obróć dyszę (C) nad tackę ociekową (I) i włącz
parę na około 10 sekund. Następnie pozostaw ścierkę na dyszy (C) przez
około 5 minut do jej namoknięcia. Powtórz ten proces, jeżeli zabrudzenie
wciąż pozostaje.
Ważne: Nigdy nie wolno czyścić dyszy pary (C) za pomocą zmywaka
ściernego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dyszy.
8
GW13-014_v02
Uwaga: W zależności od rozmiaru naczynia pod głowicą do zaparzania, może być konieczne jego opróżnianie podczas tego procesu.
15. Po zakończeniu usuń pojemnik spod zespołu głowicy i wytrzyj dokładnie cały zespół głowicy.
16. Ostrożnie zamontuj gumową uszczelkę, sitko i podkładkę w głowicy,
w kolejności odwrotnej do ich demontażu. Dokręć do oporu śrubokrętem wkręt mocujący.
17. Napełnij zbiornik wody świeżą wodą (1) i załóż go w ekspresie. Urządzenie jest gotowe do dalszej eksploatacji.
10. Pozostaw ekspres na około 10–15 minut, aby zadziałał roztwór
odkamieniający.
11. Następnie naciśnij przycisk (M). Ekspres zostanie włączony.
12. Obróć pokrętło regulatora (K) w pozycję espresso
i pozwól na przepłynięcie pozostałej części roztworu odkamieniającego przez głowicę.
13. Wyjmij zbiornik wody z urządzenia i przepłucz dokładnie pod bieżącą wodą upewniając się, że zostały usunięte wszystkie ślady roztworu odkamieniającego. Napełnij czystą wodą zbiornik (1) i załóż go
w ekspresie.
14. Włącz ekspres przyciskiem
(M) i obróć pokrętło regulatora (K) do
pozycji espresso
. Pozwól na przepłynięcie całej czystej wody
przez głowicę. Proces ten powtórz 2 razy.
PRZYKŁADOWE PROBLEMY PODCZAS EKSPLOATACJI EKSPRESU
PROBLEM
Kawa wypływa z boku uchwytu
sitka
Kawa nie wypływa
Kawa jest nalewana kroplami
Espresso nie ma charakterystycznej pianki
Uchwyt poluzowuje się podczas
zaparzania
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Uchwyt sitka (E) nie jest odpowiednio zamocowany lub nie jest
wystarczająco dokręcony.
Upewnij się, że uchwyt (E) jest prawidłowo ułożony w zespole
głowicy i dokręcony do oporu. Patrz Parzenie kawy espresso
– str. 6.
Na krawędzi wkładki sitka (H) znajdują się drobiny kawy.
Oczyść dookoła górną krawędź sitka (H) i wytrzyj z kawy do
czysta głowicę.
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Głowica jest uszkodzona.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Brak wody w zbiorniku wody.
Napełnij zbiornik wodą (1).
Zbiornik wody nie jest prawidłowo zainstalowany.
Wciśnij w dół zbiornik wody, aby upewnić się, że jest prawidłowo
osadzony.
Pokrętło (K) jest ustawione w innej pozycji, np.
.
Upewnij się, czy pokrętło regulatora (K) znajduje się w pozycji
Sitko na głowicy może być zatkane.
Patrz Usuwanie kamienia – str. 8.
Sitko na kawę (H) jest zatkane. Kawa jest zbyt drobno zmielona
lub zbyt mocno ubita.
Opróżnij sitko (H) i przepłucz je pod bieżącą wodą. Wytrzyj głowicę do zaparzania za pomocą ścierki.
Kawa jest zmielona bardzo drobno lub zbyt mocno ubita.
Jeżeli używasz bardzo drobno zmieloną kawę, nie ubijaj jej zbyt
mocno.
Urządzenie jest zatkane przez osady wapna.
Patrz Usuwanie kamienia – str. 8.
Kawa jest zwietrzała lub sucha.
Użyj świeżej kawy. Po otwarciu kawy upewnij się, że przechowujesz ją w szczelnym opakowaniu.
Kawa nie jest ubita wystarczająco mocno.
Ubij zmieloną kawę mocniej.
Kawa jest zbyt grubo zmielona.
Stosuj właściwie zmieloną kawę lub zmień markę kawy.
Niewystarczająca ilość kawy w sitku (H).
Patrz Parzenie kawy espresso – str. 6.
Kawa jest ubita zbyt mocno.
Ubij zmieloną kawę lżej.
Zmielona kawa jest zbyt drobna.
Zmień na grubszą kawę.
.
Upewnij się, że uchwyt sitka (E) włożony jest poprawnie i dokręcoUchwyt sitka (E) nie siedzi zbyt mocno, gdyż nie został wystarcza- ny do oporu w głowicy.
jąco mocno dokręcony.
Patrz Parzenie kawy espresso – str. 6.
Na krawędzi wkładki sitka (H) znajdują się drobiny kawy.
Oczyść dookoła górną krawędź sitka (H) i wytrzyj z kawy do
czysta głowicę.
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Głowica jest uszkodzona.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Filiżanki, sitka (H) lub głowica sitka są zimne.
Przed zaparzeniem kawy podgrzej filiżanki, sitka i uchwyt. Patrz
Parzenie kawy espresso – str. 6.
Kawa jest zbyt zimna
Sprawdź, czy mleko jest prawidłowo podgrzane podczas spieniaPodczas robienia cappuccino lub latte, mleko nie jest wystarczająnia. Upewnij się, aby mleko się nie zagotowało. Patrz Przygotoco podgrzewane.
wanie spienionego mleka – str. 6.
Brak pary z dyszy pary
Dysza pary (C) jest zablokowana.
Patrz Konserwacja i czyszczenie – str. 8.
Mleko nie jest świeże.
Sprawdź, czy mleko jest świeże.
Temperatura mleka jest zbyt wysoka.
Upewnij się, czy mleko jest odpowiednio schłodzone przed
użyciem.
Dzbanek.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów przy spienianiu, użyj dołączonego dzbanka ze stali nierdzewnej i w miarę możliwości przed
użyciem ochłódź go lub przepłucz zimną wodą.
Dysza pary jest zablokowana.
Patrz Konserwacja i czyszczenie – str. 8.
Mleko zostało zagotowane.
Spróbuj ponownie użyć świeże, schłodzone mleko.
Nierównomierne napełnianie lub przerywany wypływ kawy.
Upewnij się, czy kawa jest równomiernie ubita i sprawdź, czy nie
ma przeszkody w wypływie z otworów wylotowych w głowicy do
mocowania sitka.
Uszkodzona przegroda w uchwycie sitka (E).
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Użyty nieodpowiedni rodzaj kawy.
Sprawdź inne gatunki kaw.
Urządzenie nie zostało przepłukane po usunięciu kamienia.
Przepłucz urządzenie pełnym zbiornikiem wody aż do jego opróżnienia przed zaparzaniem następnej kawy.
Brak wody w zbiorniku wody.
Napełnij zbiornik wodą (1).
Zbiornik wody nie jest prawidłowo założony.
Sprawdź czy zbiornik wody jest prawidłowo założony.
Sitko (H) w głowicy do zaparzania może być zatkane.
Wyjmij uchwyt sitka (E) i oczyść zespół głowicy. Patrz Konserwacja i czyszczenie – str. 8.
Urządzenie jest zatkane przez osady kamienia.
Patrz Usuwanie kamienia – str. 8.
Niewystarczająca ilość spienionego mleka
Nierównomierne napełnianie
filiżanek
Espresso ma przypalony smak
Pompa nadmiernie hałasuje
Urządzenie nie działa
GW13-014_v02
9
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez
wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
GW13-014_v02
CZ
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli
výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze
originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento
výrobek.
O KÁVOVARU
Kávovar připravuje kávu s vysokými chuťovými a aromatickými vlastnostmi, jelikož je zajištěna správná teplota vody 92–94 °C. Kávovar byl
navržen tak, aby bylo vidět, že je připraven připravovat kávu nebo vytvářet
páru na šlehání mléka.
přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost je
třeba věnovat bezpečnostním pokynům. Návod k použití si uschovejte,
abyste jej mohli používat i později při používání spotřebiče.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ KÁVOVARU
●● Nepoužívejte
elektrický spotřebič s viditelným poškozením, poškozeným přívodním kabelem, po pádu spotřebiče nebo poškození jiným
způsobem. Pokud existuje podezření, že spotřebič je poškozený, pak
kontrolu, opravu a seřízení spotřebiče může provádět pouze zaškolený
personál autorizovaného servisu.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba,
aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se obraťte na specializovaný
servis.
●● Přečtěte si pečlivě tento návod dodávaný spolu spotřebičem a uschovejte si je pro pozdější použití.
●● Spotřebič vždy ustavujte na rovnou plochu.
●● Nepoužívejte kávovar bez vody. Do zásobníku nalévejte pouze čistou studenou vodu. Dodržujte maximální kapacitu zásobníku, která činí 1,2 l.
●● Nikdy nesnímejte držák sítka během přípravy kávy ani během nalévání vroucí vody, jelikož spotřebič je pod tlakem. Během těchto činností
může snímání držáku sítka vést k opaření nebo zranění.
●● Parní tryska je během šlehání mléka a nalévání vody zahřátá na velmi
vysokou teplotu. V případě kontaktu může dojít k opaření, proto se trysky nedotýkejte.
●● Vždy před mytím kávovaru a v případě problémů během přípravy kávy
kávovar vypněte a odpojte ze sítě.
●● Při zapínání trysky zamezte kontaktu přívodní šňůry s horkými díly kávovaru.
●● Nedávejte ruce přímo pod proud páry, horké vody či nalévané kávy,
mohlo by dojít k opaření či jinému zranění.
●● Před zapojením či vypojením zástrčky ze sítě přístroj vždy tlačítkem
vypínejte. Zástrčku nevytahujte za kabel, vždy držte samotnou zástrčku.
●● Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat nebo jej budete čistit,
vždy jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
●● Nepoužívejte kávovar s prodlužovacím kabelem, nebyl-li zkontrolován
kvalifikovaným technikem nebo pracovníkem servisu.
●● Spotřebič by měl být zapojen do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím odpovídajícím hodnotám na
výrobním štítku.
●● Nepoužívejte kávovar k jinému účelu, než ke kterému je určen a který
je uveden v návodě k použití.
●● Neumisťujte spotřebič blízko zdrojů tepla, otevřeného ohně, topného
tělesa nebo na horký sporák. Nestavte jej na žádný jiný spotřebič.
●● Nedovolte, aby přípojná šňůra volně visela přes okraj stolu či poličky
nebo aby se dotýkala horkých ploch.
●● Nenamáčejte spotřebič ve vodě ani žádné jiné kapalině.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů
nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Ujistěte se, že jste pochopili výše uvedené pokyny.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Příkon zařízení: 1250 W při 230 V.
Kapacita zásobníku na vodu: 1,2 l.
Kávovar je zařízení třídy I, vybavený přívodním kabelem s ochranným
vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Kávovar splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
−
Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
−
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
GW13-014_v02
POPIS ZAŘÍZENÍ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Nádoba na vodu o objemu 1,2 l
Vyjímatelný zásobník na vodu, snadno se naplňuje vodou, vyjímá se
nahoru.
Tlačítko (přepínač) horká voda/pára
Tryska
Nástavec ke šlehání mléka
Gumový nástavec byl navržen tak, aby usnadnil přípravu hutné a husté mléčné pěny během několika sekund. Používejte ji vždy k našlehání mléka.
Držák sítka
Zámek sítka
Pomáhá při vyprazdňování sítka od použité kávy. Přidržuje totiž sítko
v držáku při obracení.
Odměrka s pěchovadlem
Sítko na 1 šálek, sítko na 2 šálky
Odkapávací miska
Může se vyjímat, aby se dala snáze umýt.
Mřížka
Při mytí se může se vyjímat.
Knoflík ovládání
Otočení vlevo – z hlavy teče espreso, vpravo – z trysky proudí horká
voda nebo pára.
Kontrolka zap./vyp.
Tlačítko (vypínač) zapnout/vypnout
Kontrolka připravenosti
Povšimněte si, prosím, že b ěhem obvyklé činnosti se odkapávací
miska (I) bude naplňovat vodou. Pravidelně ji kontrolujte a v případě
potřeby ji vyprazdňujte, aby nepřetekla.
OBSLUHA OVLÁDACÍHO PANELU
Tlačítko zapnout/vypnout (M)
Zapněte kávovar tlačítkem (M). Rozsvítí se červená kontrolka (L) a začne blikat kontrolka stavu připravenosti (N).
Upozornění: Před zapnutím kávovaru se ujistěte, zda je knoflík (K) v poloze 0 (vypnuto).
Až bude kávovar připraven k činnosti, zhasne kontrolka připravenosti (N).
Upozornění: Nezapomeňte, že když bliká kontrolka připravenosti (N), tak
to znamená, že kávovar ještě nedosáhl pracovní teploty.
Kávovar se vypíná tlačítkem (M).
11
ESPRESO
Když je kávovar vypnut – je zmáčknuto tlačítko
(M), svítí kontrolka zapnuto/vypnuto (L) a tlačítko horká voda/pára
(B) je v poloze „vymáčknuto“
, tedy kontrolka připravenosti (N) nesvítí – zařízení je v
režimu espreso.
Pokud se předtím používala funkce pára, nastavte tlačítko horká voda/
pára
(B) do polohy „vymáčknuto“
. Až kávovar dosáhne příslušné teploty, kontrolka připravenosti (N) přestane blikat a zhasne. Kávovar
je připraven.
Upozornění: Pod hlavu přístroje postavte šálek či šálky.
Při přípravě espresa (zapnutí čerpadla) otočte knoflík ovládání (K) proti
směru hodinových ručiček do polohy
. Během této činnosti svítí kontrolka připravenosti (N).
Čerpadlo se vypíná (zastavuje se příprava či nalévání kávy) přepnutím
knoflíku do polohy 0.
HORKÁ VODA
Chcete-li horkou vodu, otočte knoflík ovládání (K) proti směru hodinových
ručiček do polohy . Během této činnosti svítí kontrolka připravenosti (N).
Horká voda se vypíná přepnutím knoflíku do polohy 0.
PÁRA
Když je kávovar vypnut – je zmáčknuto tlačítko
(M), svítí kontrolka zapnuto/vypnuto (L) a tlačítko horká voda/pára
(B) je v poloze „zmáčknuto“
, tedy kontrolka připravenosti (N) nesvítí – zařízení je v režimu
pára.
Pokud se předtím používala funkce espreso nebo horká voda, nastavte
tlačítko horká voda/pára
(B) do polohy „zmáčknuto“
. Až kávovar dosáhne příslušné teploty, kontrolka připravenosti (N) přestane blikat
a zhasne. Kávovar je připraven.
Výdej páry se zahájí přepnutím ovládání (K) ve směru hodinových ručiček
do polohy . Během této činnosti svítí kontrolka připravenosti (N). Výdej
páry se vypíná přepnutím knoflíku do polohy 0.
Když je kávovar vypnut – je zmáčknuto tlačítko
(M), svítí kontrolka zapnuto/vypnuto (L) a tlačítko horká voda/pára
(B) je v poloze „vymáčknuto“
, tedy kontrolka připravenosti (N) nesvítí – zařízení je v
režimu horká voda.
Pokud se předtím používala funkce pára, nastavte tlačítko horká voda/
pára
(B) do polohy „vymáčknuto“
. Až kávovar dosáhne příslušné teploty, kontrolka připravenosti (N) přestane blikat a zhasne. Kávovar
je připraven.
Upozornění: Pod trysku s párou (C) postavte vhodnou nádobu.
KRÁTKÝ PRŮVODCE OBSLUHOU KÁVOVARU
Níže uvedené obrázky ilustrují používání kávovaru. Každý obrázek má své číslo. Na tyto obrázky se bude text odvolávat, proto byly očíslovány.
Příklad: Naplňte zásobník na vodu (1) studenou vodou – nikoliv minerální.
Vždy, když budou uvedená takováto čísla, podívejte se na příslušný obrázek.
Přichystání kávovaru – příprava espresa
12
Naplňte zásobník studenou vodou do značky
MAX.
Zkontrolujte, zda je ovládání (K) v poloze
0. Zapojte přívodní šňůru do elektrické sítě
o střídavém napětí 230 V.
Stisknutím tlačítka
(M) kávovar zapnete.
Rozsvítí se kontrolka zapnuto/vypnuto (L).
Kontrolka připravenosti (N) začne blikat.
Zvolte příslušné sítko na jeden či dva šálky
(podle svých preferencí) a vložte kovové sítko
(H) do držáku (E).
DOPORUČENÍ: Pomocí odměrky (G) nasypte
do kovového sítka mletou kávu. Kávu lehce
upěchujte pěchovadlem, tedy plochou částí
odměrky (G). Kávu nepěchujte příliš silně.
Prsten držáku sítka (E) očistěte od přebytků
kávy. Tím se zajistí správné uchycení držáku
sítka (E) v hlavě kávovaru.
Upozornění: Na espreso je zapotřebí jemněji
mletá káva než obyčejná zrnková káva.
Vložte držák sítka (E) do hlavy (nepatrně
vlevo).
Upozornění: výčnělky na držáku (E) musejí
zapadnout do jamek v hlavě.
Otočte držák sítka (E) vpravo až na doraz.
Upozornění: Zkontrolujte, zda je držák sítka
(E) v hlavě správně uchycen. Pokud si nejste
jisti, spotřebič nespouštějte. Raději držák sítka
(E) vyjměte a znovu ho podle výše uvedeného
postupu vložte, dokud nebude správně sedět.
GW13-014_v02
Postavte jeden nebo dva šálky pod výtokové
otvory držáku sítka (E).
Jakmile přestane blikat a zhasne kontrolka
připravenosti (N), otočte ovládání (K) doleva
do polohy
. Pokud byla káva příslušně
umleta a správně upěchována, pak by příprava tmavého espresa s pěnou „crema“ na
hladině neměla trvat déle než asi 30 sekund.
Během této činnosti svítí kontrolka připravenosti (N).
Otočte ovládání (K) opět vpravo do polohy 0
a ukončete přípravu kávy.
Našlehání mléka
GW13-014_v02
Zkontrolujte, zda je ovládání (K) v poloze 0
a zda je stisknuto tlačítko
(M). Zhasnutá
kontrolka (N) informuje o stavu připravenosti
kávovaru.
Stisknutím tlačítka horká voda/pára
(B) přepnete kávovar do režimu pára (poloha
).
Pod trysku (C) postavte nějakou nádobu, otočte knoflíkem (K) do polohy pára .
Otočte knoflíkem (K) do polohy 0 a páru
vypněte.
Nalijte do třetiny nebo poloviny konvičky
z nerezové oceli čerstvé studené mléko a na
parní trysku (C) nasaďte nástavec na šlehání
mléka (D).
Upozornění: KOVOVÁ PARNÍ TRYSKA MŮŽE
BÝT HORKÁ.
Zvedněte konvičku, aby tryska byla ponořená
asi 1/2 cm do mléka.
Upozornění: BĚHEM ŠLEHÁNÍ SE KONVIČKA ZAHŘEJE NA VELMI VYSOKOU
TEPLOTU.
Otočte knoflík (K) do polohy
a upravte průtok páry tak, aby se vytvářela požadovaná
pěna (ponořováním trysky hlouběji či mělčeji
do mléka).
Otočte knoflík (K) do polohy 0, aby se snížil
tlak, než se objem mléka zdvojnásobí. Horní
polovina bude představovat našlehané mléko,
dolní polovina pak horké.
Tip: Naložte lžičkou pěnu do šálků s espresem. Přilijte mléko. Cappuccino by se mělo
skládat z 1/3 kávy, 1/3 horkého mléka a 1/3
pěny.
13
Horká voda
Zkontrolujte, zda je ovládání (K) v poloze 0
a zda je stisknuto tlačítko
(M). Zhasnutá
kontrolka (N) informuje o stavu připravenosti
kávovaru.
Zkontrolujte, zda je tlačítko horká voda/pára
(B) v poloze „vymáčknuto“
. Pak
se spotřebič nachází v režimu horká voda.
Vložte trysku (C) do hrnku.
Upozornění: BĚHEM NALÉVÁNÍ SE HRNEK
ZAHŘEJE NA VELMI VYSOKOU TEPLOTU.
Otočte knoflík (K) do polohy . Z trysky (C)
začne téct horká voda. Během této činnosti
svítí kontrolka připravenosti (N).
Až nateče požadované množství horké vody,
přepněte ovládání (K) do polohy 0. Vyjměte
nádoby zpod trysky (C).
Upozornění: Pokud je příprava ukončena
a ovládání (K) je v poloze 0, pak se přebytečná pára pod tlakem se může uvolnit do odkapávací misky. To je běžný jev.
Čistění
Vyjměte mřížku (J) a odkapávací misku (I).
Umyjte tyto díly v teplé vodě s příměsí saponátu. Nemyjte je v myčce. Díly by se mohly
zdeformovat.
PŘÍPRAVA KÁVOVARU PŘED PRVNÍM POUŽITÍM (POPIS)
1. Postavte kávovar na suché a pevné místo.
2. Ujistěte se, že odkapávací miska (I) a mřížka (J) jsou na svém místě.
3. Nalijte do zásobníku kávovaru vodu.
Nádobu je možné naplnit dvěma způsoby:
a) Zvedněte víko zásobníku, které je v horní části kávovaru např.
z konvičky jej naplňte čerstvou studenou vodou nebo vodou filtrovanou a přiklopte víko.
b) Alternativně je možné zásobník na vodu vyjmout a naplnit jej
čerstvou studenou vodou. Zvedněte pokličku, uchopte držadlo
zásobníku a vyjměte jej z kávovaru. Následně do něj nalijte čerstvou studenou vodu nebo vodu filtrovanou (1). Nádobu vložte
nazpět a zavřete víko.
Upozornění: Před zapnutím kávovaru se ujistěte, zda je knoflík (K)
v poloze 0 (vypnuto) (2).
4. Zapojte přívodní šňůru do elektrické sítě o střídavém napětí 230 V.
Stisknutím tlačítka
(M) kávovar zapnete. Zapněte kávovar tlačítkem (M). Rozsvítí se červená kontrolka (L) a začne blikat kontrolka
stavu připravenosti (N). Až bude kávovar připraven k činnosti, zhasne
kontrolka připravenosti (N).
Upozornění: Nezapomeňte, že když bliká kontrolka připravenosti (N),
tak to znamená, že kávovar ještě nedosáhl pracovní teploty.
Upozornění: Před prvním použití nebo nebyl-li kávovar delší dobu
používán, je nutné jej propláchnout.
5. Vložte tedy do držáku sítko (H) pro jeden či dva šálky. Nasaďte držák
sítka (E) do hlavy (6).
14
Pokud je vnitřní část prstence sítka částečně
či zcela pokryta mletou kávou, propláchněte ji
vodou ze zásobníku.
6. Postavte dostatečně velkou nádobu pod oběma plnícími otvory (7).
Přesvědčte se, že je kávovar v režimu espreso, tedy je zmáčknuto tlačítko
(M), svítí kontrolka zapnuto/vypnuto (L) a tlačítko horká
voda/pára
(B) je v poloze „vymáčknuto“
a kontrolka připravenosti (N) nesvítí.
7. Otočte knoflík (K) proti směru hodinových ručiček (8) do polohy espreso
a nechejte vodu vytéct, až bude celý zásobník na vodu prázdný. Během této činnosti svítí kontrolka připravenosti (N).
PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESO (POPIS)
Před zahájení přípravy se ujistěte se, že se kávovar nachází v režimu espreso, tedy že svítí červená kontrolka (L) kontrolka připravenosti (N) zhasne.
Aby se dosáhlo dobrých chuťových vlastností kávy, doporučuje se následujícím způsobem předehřát šálky, držák sítka i sítko:
Předehřátí držáku (E) se sítkem (H)
1. Naplňte zásobník na vodu (1) studenou vodou a zapněte spotřebič (3).
2. Zvolte příslušné sítko (H) a vložte do držáku (E) (4).
Tip: Na jednu porci kávy použijte menší sítko (na jeden šálek), větší
pak na dvě kávy.
3. Uchopte držák sítka (E), přidržte jej pod hlavou, otočte ovládání (K) proti
směru hodinových ručiček do polohy espreso
(8), držák propláchněte a znovu přepněte ovládání do polohy 0 a zařízení vypněte (9).
4. Nechejte držák sítka vyschnout.
Předehřívání šálků
5. Šálky je možné předehřát horkou vodou. Přesvědčte se, že je kávovar
v režimu espreso, tedy je zmáčknuto tlačítko
(M), svítí kontrolka
GW13-014_v02
zapnuto/vypnuto (L) a tlačítko horká voda/pára
(B) je v poloze
„vymáčknuto“
a kontrolka připravenosti (N) nesvítí. Vložte trysku
(C) do šálku. Přepnutím ovládání (K) do polohy začne z trysky (C) téct
voda. Zastavíte ji přepnutím do polohy 0. Vylijte horkou vodu z šálků.
Vlastní příprava kávy
6. Zkontrolujte, zda je v zásobníku studená voda. Pokud není nebo jí je
málo, doplňte zásobník studenou vodou (1) a spotřebič zapněte (3).
7. Pomocí odměrky (G) dodávané s kávovarem nasypte jemně mletou
kávu do sítka.
8. Druhou stranou (plochou) odměrky (G) za otáčení o 90 stupňů kávu
zlehka upěchujte, aby dno bylo vyplněné. Tím se káva utěsní.
9. Zarovnejte kávu vůči okraji sítka, přebytečnou kávu odstraňte (H) (5).
Důležité: Ujistěte se, že v sítku (H) není kávy příliš mnoho.
Tip: Dávkování kávy a míra upěchování by měly být vždy stejné. Na
míře jemnosti mletí kávy záleží doba nalévání nápoje. Čím je káva
jemněji mletá, tím rychleji se nalije.
Tip: Ujistěte se, že je plochá část odměrky (G) při pěchování kávy
suchá. Je-li navlhlá, může se káva přichytávat.
Upozornění: Příliš jemně mletá káva může ucpat otvory v sítku (H),
kterými nebude moci nápoj protékat.
10. Vložte držák sítka (E) do hlavy a otočte doprava až na doraz (6).
11. Pod otvory v držáku postavte šálky (E) (7).
Upozornění: Zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití. Nezapomeňte, že když bliká kontrolka připravenosti (N), tak to znamená,
že kávovar ještě nedosáhl pracovní teploty.
12. Výdej kávy se zahájí přepnutím ovládání (K) proti směru hodinových
ručiček do polohy espreso
(8). Během této činnosti svítí kontrolka
připravenosti (N).Zastavíte jej otočením ovládání zpět do polohy 0 (9).
Tip: Ideálně připravená káva je tmavá, karamelová a načervenale se
leskne. Do značné míry závisí na kvalitě použité kávy. Kávu podávejte čerstvě připravenou a vždy horkou.
Činnosti po přípravě kávy
13. Otočte držák sítka (E) vlevo a vyndejte jej z hlavy.
14. Vysypte ze sítka (H) použitou kávu. Při této činnosti přidržujte sítko
tak, že palcem přimáčknete zámek sítka (F).
Tip: Po každém použití kávovaru se doporučuje hlavu propláchnout
hlavu malým množstvím vody. Vyplaví se tak použitá káva, která se
přichytila ke spodní části hlavy. Přepněte ovládání do polohy espreso
a nechejte protékat vodu.
ŠLEHÁNÍ MLÉKA – MLÉČNÁ PĚNA (POPIS)
Ke šlehání mléka se používá pára. Pára plní dva úkoly. Za prvé ohřívá
mléko. Za druhé pára smíchává mléko se vzduchem, čímž mu dává jemný
sametový vzhled.
Obdobně jako u přípravy kávy, i při šlehání mléka se nejlepších výsledků
dosahuje až po jistém čase, poté, co uživatel nabude zkušenosti.
Tip: Mějte na paměti, že káva je základ všech kávových nápojů, mléko je
jen doplněk.
Upozornění: Doporučuje se nejprve připravit espreso a pak našlehat mléko.
Než začnete se šleháním mléka, přesvědčte se, že je kávovar v režimu
páry, tedy je zmáčknuto tlačítko (M), svítí kontrolka zapnuto/vypnuto (L)
a tlačítko horká voda/pára
(B) je v poloze „stisknuto“
a kontrolka připravenosti (N) nesvítí (10) (11).
1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku studená voda. Pokud není nebo jí je
málo, doplňte do zásobníku studenou vodu (1).
2. Určete množství potřebného mléka podle počtu šálků připravované
kávy nebo velikosti konvičky na mléko.
Tip: Nezapomeňte, že objem mléka během šlehání roste.
3. Nalijte studené mléko do 1/3 až 1/2 konvičky z nerezové oceli (14).
Tip: Konvičku z nerezové oceli s mlékem přechovávejte v chladničce,
aby mléko bylo dobře vychlazené. Před použitím konvičku nevyplachujte teplou vodou.
4. Pod trysku (C) postavte nějakou nádobu, otočte knoflíkem (K) do polohy pára
(12) a trysku (C) propláchněte. Otočte knoflíkem (K) do
polohy 0 a páru vypněte (13).
5. Odsuňte trysku (C) stranou a nasaďte na ni nástavec na šlehání mléka (D).
6. Vložte trysku do mléka tak, aby se nacházela asi půl centimetru pod
hladinou a otočením ovládání (K) do polohy zapněte páru (15) (16).
7. Nakloňte konvičku tak, aby tryska byla v konvičce a snižte konvičku, aby
se ústí trysky ocitlo těsně pod hladinou mléka. Mléko se začne šlehat.
Upozornění: Nenechávejte páru unikat nerovnoměrně, pěna pak nebude rovnoměrná. Zvedněte konvičku tak, aby se tryska dostala hlouběji do mléka. Ideální konzistence je měkká sametová pěna.
8. Jakmile se mléko ohřeje a našlehá, hladina mléka v konvičce začne
stoupat. Až k tomu dojde, spouštějte pomalu konvičku dolů, aby se
ústí trysky pořád nacházelo těsně pod hladinou mléka.
9. Jakmile je mléko našlehané, zvedněte konvičku tak, aby se tryska
ocitla uprostřed mléka.
Tip: Potřebné množství pěny závisí na druhu připravovaného nápoje.
Např. cappuccino potřebuje více pěny než kávový nápoj na bázi espresa podávaný s našlehaným mlékem.
10. Jakmile je mléko ohřáté na teplotu 60–65°C, ihned páru vypněte tak,
že otočíte knoflík (K) do polohy 0 (17).
Tip: Nemáte-li teploměr, dobrým znamením dosažení správné teploty
je to, že nelze přiložit dlaň ke stěně konvičky na déle než 3 sekundy.
Důležité: Mléko se nesmí začít vařit.
11. Odstavte konvičku, z trysky (C) stáhněte šlehací nástavec (D), kterou
vždy po použití umyjte v teplé vodě s příměsí saponátu a vyčistěte
všechny otvory. Ihned také čistým vlhkým hadříkem přetřete trysku
(C) a její koncovku a propláchněte malým množstvím páry.
12. Ťukněte zlehka konvičkou o stůl, aby se uvolnily vzduchové bublinky
a pak pohybujte konvičkou dokola, dokud mléko nebude lesklé a nezmizí všechny bublinky. Dosáhne se tím homogenní konzistence mléka a pěny.
FUNKCE HORKÁ VODA
Funkce horká voda je ideální pro přípravu nápoje long black (espreso zředěné horkou vodou), horké čokolády a naplnění kávové či čajové
konvičky.
Upozornění: Před použitím funkce horká voda se přesvědčte, že je
z trysky (C) sejmut šlehací nástavec (D).
1. Naplňte zásobník studenou vodou (1).
Zapněte kávovar (3). Během používání funkce horká voda je nutné,
aby kávovar byl v režimu horká voda, tedy aby bylo stisknuto tlačítko
(M), svítila kontrolka zapnuto/vypnuto (L), tlačítko horká voda/pára
(B) bylo v poloze „vymáčknuto“
a kontrolka připravenosti
(N) nesvítila (18) (19).
2. Postavte šálek pod trysku a otočením ovládání (K) do polohy
zapněte funkci horká voda (20) (21). Během této činnosti svítí kontrolka připravenosti (N).
3. Jakmile do šálku nateče požadované množství vody, otočte ovládání
(K) do polohy 0 a horkou vodu zastavte (22).
4. Vyjměte šálek a trysku (C) ponechejte nad odkapávací miskou (I).
PŘÍKLADY PŘEDPISŮ NA KÁVU ESPRESO
ESPRESO (SHORT BLACK)
Espreso je koncentrovaná silná káva s vrstvou našlehaného mléka na povrchu – „crema“ (vrstva hnědé pěny). Espreso
představuje základ pro všechny kávové nápoje. Jeho varianty se získávají různým množstvím mléka a pěny.
●● Připravte si skleničku na espreso 90 ml nebo malý kávový šálek.
●● Nalijte jednoduché espreso (30–35 ml).
LONG BLACK
Standardní espreso s přídavkem horké vody, podává se v normálním kávovém šálku nebo hrnku. Horká voda se dává
jako první, aby zůstala vrstvička „crema“.
●● Připravte si šálek 190 ml.
●● Nalijte do něj jednoduché či dvojité espreso.
●● Podle chuti přilijte vodu.
GW13-014_v02
15
MACCHIATO
Název macchiato je odvozen od italského slova znamenajícího „skvrnu“. Tradičně se podává jako standardní espreso se
lžičkou mléka na hladině a malým množstvím pěny („crema“) uprostřed.
●● Připravte si skleničku na espreso 90 ml nebo malý kávový šálek.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte lžičku mléka na hladinu.
FLAT WHITE
Dalším oblíbeným kávovým nápojem je flat white, nápoj na bázi espresa s našlehaným mlékem, který se podává v normálním kávovém šálku nebo hrnečku. Vrstvička našlehaného mléka na hladině by měla být tlustá 2 mm, aby izolovala
kávu.
●● Připravte si šálek 190 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte našlehané mléko.
CAFFÈ LATTE
Espreso smíchané s našlehaným mlékem, obvykle se podává ve skleničce. Vrstva našlehaného mléka na hladině by
měla být tlustá 10 mm, aby izolovala kávu.
●● Připravte si skleničku nebo šálek o objemu 220 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte našlehané mléko.
CAPPUCCINO
Tento vynikající nápoj je espreso s našlehaným mlékem, pěnou a posypaný kakaem. Takto vzniklý nápoj je ze dvou třetin
káva s mlékem a z jedné třetiny mléčná pěna.
●● Připravte si šálek 190–240 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Zachovejte poměr dvě třetiny kávy s mlékem a jedna třetina mléčné pěny.
●● Na povrchu posypte kakaem.
CAFFE MOCHA
Připravuje se obdobně jako cappuccino, ale s příměsí horké čokolády. Stačí dodat čokoládu přímo do espresa, zamíchat
a přidat našlehané mléko s pěnou.
●● Připravte si šálek 190–240 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte dvě lžičky horké čokolády.
●● Přidejte našlehané mléko.
●● Zachovejte poměr dvě třetiny kávy s mlékem a jedna třetina mléčné pěny.
CON PANNA
Obměna originální vídeňské kávy, vynikající nápoj skládající se z espresa a šlehačky. Může se také posypat skořicí či
čokoládou.
●● Připravte si šálek 190 ml.
●● Připravte jednoduché či dvojité espreso.
●● Přidejte šlehačku.
●● Posypte skořicí nebo čokoládou.
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pravidelné čištění kávovaru je velmi důležité. Zůstane tak zachována
vysoká kvalita nápojů. Doporučujeme systematicky čistit po každé přípravě kávy. Konkrétně:
●● Propláchnout hlavu vodou.
●● Propláchnout párou trysku (C).
●● Ihned po použití pečlivě utřít vlhkou utěrkou trysku (C).
●● Vyjmout sítko (H) z držáku (E) a umýt jej, pročistit otvory v sítku (H).
●● Vyprázdnit a opláchnout odkapávací misku (I).
Důležité: Nikdy nemyjte díly kávovaru a příslušenství v myčce.
Čistění odkapávací misky (I) a mřížky (J)
Vyjměte mřížku (J) a odkapávací misku (I) (23). Umyjte je vodou s příměsí
jemného saponátu, opláchněte a nechejte vyschnout.
Upozornění: Ujistěte se, že po vynětí a opětovném vložení odkapávací
misky (I) a mřížky (J) se vložka nachází na správném místě.
Čistění hlavy, držáku sítka (E) a sítka (H)
Sítko (H) a držák sítka (E) po každém použití propláchněte teplou vodou
a nechejte vyschnout.
Použitou kávu z hlavy odstraňte propláchnutím vodou, přetřete hlavu
i vnitřní prsten vlhkým hadříkem. Jsou-li otvory v sítku ucpané kávou,
použijte jemný kartáček.
16
Gumové těsnění hlavy
Těsnění hlavy se nachází v dolní části bloku hlavy a těsní držák sítka (E)
během nalévání nápoje.
Upozornění: Pokud nebudete delší dobu kávovar používat, doporučuje se
nenechávat držák sítka (E) v bloku hlavy, jelikož to může životnost těsnění
zkrátit.
Je přirozené, že po jisté době těsnění ztrácí svou pružnost a je nutné je
vyměnit. Příznakem opotřebení těsnění je netěsnost mezi držákem sítka
(E) a hlavou (při nalévání káva uniká kolem bloku hlavy).
Upozornění: Pokud máte pocit, že těsnění by se mělo vyměnit, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
Vnější části
Přetřete vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Nepoužívejte různé kartáče
ani brusné čisticí prostředky, mohly by poškrábat vnější plochy.
Čistění trysky (C)
Pro zajištění maximální funkčnosti funkce páry je nezbytné udržovat trysku
(C) v čistotě. Nánosy například zaschlého mléka na trysce (C) zhorší její
schopnost vytvářet páru a šlehat mléko.
Důležité: Ihned po každém použití čistým vlhkým hadříkem přetřete trysku
(C) a její koncovku a propláchněte malým množstvím páry.
Pokud na trysce (C) mléko už zaschlo, oviňte trysku (C) vlhkým hadříkem,
přetočte trysku (C) nad odkapávací misku (I) a asi na 10 sekund zapněGW13-014_v02
te páru. Pak nechejte hadřík na trysce (C) asi 5 minut, aby se nečistota
odmočila. V případě potřeby celý proces opakujte.
Důležité: Tryska (C) se nesmí nikdy čistit žádným brusným prostředkem či
drátěnkou, mohlo by to způsobit poškození trysky.
ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE
Kámen je povrchová usazenina minerálů, který přirozenou cestou vzniká
ve všech zařízeních, kde se ohřívá voda. Proto také u kávovaru bude nutné pravidelně odstraňovat kámen.
Upozornění: Odstraňujte vodní kámen z přístroje minimálně jednou za
3 měsíce. Na závady způsobené neodstraněním vodního kamene se nezvtahuje oprava v rámci záruky.
Roztoky na odstranění vodního kamene
Běžně se k odstraňování vodního kamene z kávovaru používají níže uvedené prostředky:
● Roztok kyseliny citrónové
Rozpusťe 2 lžičky (cca 30 g) kyseliny citrónové v 1 litru vody.
● Speciálně určené k tomuto účelu tekutiny nebo tablety.
Tip: V případě tekutin a tablet postupujte shodně s pokyny uvedenými na
balení těchto prostředků.
Odstraňování kamene z kávovaru
Upozornění: Ujistěte se, že je kávovar vypnut a odpojen ze zásuvky.
1. Vyjměte zásobník na vodu a důkladně jej propláchněte. V závislosti na
použitém přípravku na odstraňování kamene postupujte následovně:
A. Tablety na odstranění kamene z kávovarů
Do zásobníku nalijte asi 1 l teplé vody a vložte do něj tablety na
odstraňování kamene v množství doporučeném výrobcem. Po
rozpuštění tablet (přibližně 5–7 minut) zásobník znovu nasaďte.
B. Tekutý přípravek na odstraňování kamene
Do zásobníku nalijte asi 1 l teplé vody. Přidejte tekutý přípravek
na odstraňování kamene v množství doporučeném výrobcem.
2. Pokud je v hlavě nasazen držák sítka (E), sundejte jej a pečlivě jej
propláchněte pod tekoucí vodou a odložte stranou.
3. Pomocí šroubováčku odmontujte sítko z dolní části hlavy.
4. Vyjměte sítko, podložku, šroubek a těsnění a odložte je na bezpečné
místo stranou.
Důležité: Sítko, podložku, šroubek ani těsnění po demontáži bloku
hlavy neztraťte.
5. Pomocí jemného kartáčku očistěte oblast hlavy a odstraňte veškeré
zbytky kávy.
6. Pod hlavu položte dostatečně velkou nádobu.
7. Zapojte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky a tlačítkem
(M) kávovar zapněte.
Upozornění: Nezapomeňte, že když bliká kontrolka připravenosti
(N), tak to znamená, že kávovar ještě nedosáhl pracovní teploty. Až
kávovar dosáhne příslušné teploty, kontrolka připravenosti (N) přestane blikat a zhasne. Znamená to, že kávovar dosáhl správné teploty
a je připraven k činnosti.
8. Přepněte ovládání (K) do polohy espreso
a nechejte vytéct polovinu roztoku přes hlavu.
Důležité: Nevypouštějte přípravek přes trysku (C).
Upozornění: V závislosti na objemu nádoby pod hlavou může být
nutné ji během této činnosti vyprázdnit.
9. Přepněte ovládání (K) do polohy 0 a zastavte vypouštění (po protečení
asi poloviny přípravku) a posléze spotřebič vypněte tlačítkem (M).
10. Nechejte přípravek asi 10–15 minut působit.
11. Pak stiskněte tlačítko (M). Kávovar se zapne.
12. Přepněte ovládání (K) do polohy espreso
a nechejte přes hlavu
vytéct zbývající část roztoku.
13. Vyjměte nádobu na vodu a důkladně ji propláchněte pod tekoucí vodou, abyste se ujistili, že byly odstraněny veškeré stopy po prostředku
na odstraňování kamene. Naplňte zásobník (1) čistou vodou a vložte
do kávovaru.
14. Tlačítkem
(M) kávovar zapněte a otočte ovládání (K) do polohy
espreso
. Nechejte přes hlavu protéct všechnu čistou vodu. Tuto
činnost dvakrát zopakujte.
Upozornění: V závislosti na objemu nádoby pod hlavou může být
nutné ji během tohoto procesu vyprázdnit.
15. Po ukončení odstavte nádoby zpod hlavy a pečlivě vytřete celý blok
hlavy.
16. Opatrně nasaďte gumové těsnění, sítko i podložku do hlavy v opačném pořadí, než v jakém se demontovaly. Šroubovákem šroubek
dotáhněte.
17. Naplňte zásobník čerstvou vodou (1) a vložte do kávovaru. Zařízení
je připraveno k dalšímu použití.
PROBLÉMY PŘI PROVOZU A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
PROBLÉM
Káva teče stranou držáku sítka
Káva neteče
Káva teče po kapkách
MOŽNÁ PŘÍČINA
ČINNOST
Držák sítka (E) není patřičně připevněn nebo dotažen.
Ujistěte, se, že je držák (E) správně nasazen a dotažen na doraz.
Viz Příprava kávy espreso – str. 14.
Na okraji vložky sítka (H) se nacházejí drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní část sítka (H) a kávu z hlavy setřete.
Hlava je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkým hadříkem.
Hlava je poškozena.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu (1).
Zásobník na vodu není správně usazen.
Zkontrolujte usazení zásobníku, případně jím zkuste mírně
pohnout.
Ovládání (K) je v jiné poloze, např.
Zkontrolujte, zda je ovládání (K) v poloze
.
Sítko hlavy může být ucpané.
Viz Odstraňování kamene – str. 17.
Sítko na kávu (H) je zanesené. Káva je namletá příliš jemně nebo
je příliš silně upěchovaná.
Vyprázdněte sítko (H) a opláchněte je pod tekoucí vodou. Utřete
utěrkou hlavu.
Káva je namletá příliš jemně nebo je příliš silně upěchovaná.
Používáte-li příliš jemně mletou kávu, nepěchujte ji příliš silně.
Zařízení je zanesené vápennými usazeninami.
Viz Odstraňování kamene – str. 17.
Káva je zvětralá nebo suchá
Použijte čerstvou kávu. Po otevření kávu skladujte v neprodyšném
obalu.
Espreso nemá charakteristickou Káva není dostatečně upěchována.
pěnu
Káva je umletá příliš hrubě
Držák se během přípravy kávy
uvolňuje
GW13-014_v02
.
Mletou kávu upěchujte silněji.
Používejte správně mletou kávu nebo změňte značku kávy.
Nedostatečné množství kávy v sítku (H).
Viz Příprava kávy espreso – str. 14.
Káva je příliš silně upěchována
Mletou kávu upěchujte méně.
Káva je umletá příliš jemně.
Změňte na hrubší kávu.
Držák (E) nesedí příliš silně, nebyl dostatečně dotažen.
Ujistěte, se, že je držák (E) správně nasazen a dotažen na doraz.
Viz Příprava kávy espreso – str. 14.
Na okraji vložky sítka (H) se nachází drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní část sítka (H) a kávu z hlavy setřete.
Hlava je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkým hadříkem.
Hlava je poškozena.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
17
PROBLÉM
Káva je příliš studená
Z trysky neproudí pára
Nedostatečné množství našlehaného mléka
Nerovnoměrně naplněné šálky
Espreso má příchuť připáleniny
Čerpadlo je příliš hlučné
Spotřebič nefunguje
MOŽNÁ PŘÍČINA
ČINNOST
Jsou studené šálky, sítko (H) nebo hlava.
Před přípravou kávy šálky, sítko a držák předehřejte. Viz Příprava
kávy espreso – str. 14.
Během přípravy cappuccina nebo latte není mléko dostatečně
teplé.
Zkontrolujte, zda má mléko při přípravě správnou teplotu. Dbejte,
aby se mléko nevařilo. Viz Našlehání mléka – str. 15.
Tryska (C) je ucpaná.
Viz Čistění a údržba – str. 16.
Mléko není čerstvé.
Zkontrolujte, zda je mléko čerstvé.
Teplota mléka je příliš vysoká.
Ujistěte se, zda je mléko před přípravou správně vychlazené.
Konvička.
Nejvhodnější je při šlehání mléka používat dodávanou konvičku
z nerezové oceli, kterou před použitím pokud možno ochladíte
nebo vypláchnete studenou vodou.
Tryska je ucpaná
Viz Čistění a údržba – str. 16.
Mléko se začalo vařit.
Zkuste použít znovu čerstvé a vychlazené mléko.
Nerovnoměrné nebo přerušované nalévání kávy.
Zkontrolujte, zda je káva rovnoměrně upěchovaná a zda nejsou
ucpané otvory v hlavě.
Poškozená přepážka v držáku sítka (E).
Kontaktujte autorizovaný servis.
Byla použita nevhodná káva.
Zkuste jiný druh kávy.
Zařízení nebylo po odstraňování kamene dostatečně
propláchnuto.
Před další přípravou kávy propláchněte spotřebič plným zásobníkem vody až do jeho úplného vyprázdnění.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu (1).
Zásobník na vodu není správně usazen.
Zkontrolujte usazení zásobníku na vodu.
Sítko hlavy (H) může být ucpané.
Vyjměte držák sítka (E) a celý blok hlavy vyčistěte. Viz Čistění
a údržba – str. 16.
Zařízení je zanesené usazeninami.
Viz Odstraňování kamene – str. 17.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o.
je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení
u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční
i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení
v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení,
upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím
nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
18
GW13-014_v02
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme Vás, by ste sa dôkladne oboznámili s obsahom tohto návodu na
obsluhu. Predovšetkým dajte pozor na bezpečnostné pokyny. Návod na
obsluhu uschovajte, aby možno bolo ho využiť počas používania výrobku.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POČAS POUŽĺVANIA
KÁVOVARU
●● Nepoužívajte elektrický spotrebič s viditeľnými poškodeniami, poškode-
ným napájacím vodičom, po úpadku zariadenia alebo poškodenia iným
spôsobom. Keď je predpoklad, že zariadenie je poškodené, kontrolu,
opravu, reguláciu zariadenia môže jedine vykonať pracovník autorizovaného servisného strediska.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre
používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Prečítajte si pozorne a uchovajte tento návod na obsluhu dodaný spolu
so zariadením.
●● Prístroj vždy používajte na plochom, rovnom povrchu.
●● Prístroj neuvádzajte do prevádzky bez vody v nádržke. Nádržku naplňujte jedine čistou a studenou vodou. Dodržiavajte maximálny objem
nádržky, ktorý je 1,2 l.
●● Nikdy neodstraňujte držiak filtra počas výroby kávy ani počas čerpania
vriacej vody, pretože zariadenie je pod tlakom. Odstránenie držiaka filtra počas týchto činnosti môže spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
●● Parná tryska sa počas napeňovania mlieka a prietoku vody stavá veľmi
horucá. Môže to spôsobiť popáleniny, preto vyhýbajte sa akemúkoľvek
priameho kontaktu s parnou tryskou.
●● Vždy pred čistením prístroja aj tiež v prípade výskytu problémov počas
výroby kávy, vypníte prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
●● Vyhýbajte sa kontaktu prívodného vodiča s horúcimi dielcami prístroja,
pri zapinaní parnej trysky.
●● Nedavájte ruky priamo pod zdroj pary, horúcej pary alebo nalievanej
kávy, pretože môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.
●● Vždy vypínajte napájanie (tlačidlo ) pred zasunutím alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahom za
napájací vodič – chytajte za samu zástrčku.
●● Vždy vypínajte napájanie a vyťahujte zástrčku, keď prístroj cez dlhý
čas nebude používaný, aj pred čistením.
●● Nepoužívajte prístroj s predlžovaciou šnúrou, iba ak šnúra bol kontrolovaná odborníkom alebo pracovníkom servisu.
●● Prístroj by mal vždy byť napojený na zásuvku elektrickej siete (jedine
striedavého prúdu) vybavenú ochranným kolíkom a s napätím uvedeným na štítku zariadenia.
●● Prístroj používajte len v súlade s jeho určením opísanom v návode na
obsluhu.
●● Prístroj nepoužívajte v blízkosti tepelného zdroja, otvoreného ohňa,
elektrického tepelného spotrebiča alebo na horúcich plochách. Nepoužívajte na žiadnom inom zariadení.
●● Nenechávajte napájaci vodič prístroja voľne visieť nad okrajom stola
alebo police, aby sa dotykal horúcej plochy.
●● Neponárajte zariadenie do vody alebo do inej tekutiny.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo
s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná
za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani
spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Presvedčte sa, či vyššie uvedené pokyny boli pre vás zrozumiteľné.
GW13-014_v02
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametre sú uvedené na továrenskom štítku výrobku.
Výkon zariadenia: 1250 W pri 230 V.
Objem nádržky na vodu: 1,2 l.
Kávovar je zariadenie triedy I, vybavené prívodnym vodičom s ochrannou
žilou a zásuvkou s ochranným kontaktom.
Kávovar vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v zhode s požiadavkami smerníc:
−
Elektrické zariadenie s nízkym napätím (LVD) – 2006/95/EC.
−
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok má CE označenie na továrenskom štítku.
O KÁVOVARE
Kávovar pripravuje veľmi aromatickú a chutnú kávu, pretože je zaistená
vhodná teplota vody pre prípravu 92–94°C. Kávovar bol tak projektovaný, aby možno bolo sledovať jeho schopnosť prípravy kávy alebo prípravy
pary na napenenie mlieka.
OPIS PRĺSTROJA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Nádržka na vodu s objemom 1,2l
Odoberateľná nádržka na vodu pre uľahčenie naplnenia, odoberateľná smerom hore.
Tlačidlo (prepínač) horúca voda/para
Parná tryska
Nasadenie na napenenie mlieka
Gumové nasadenie bolo projektované takým spôsobom, aby uľahčiť
prípravu za niekoľko sekúnd zovretej, hustej peny z mlieka. Vždy ho
používajte pre napenenie mlieka.
Držiak filtra
Blokáda filtra
Je veľmi pomocná počas vysypavania použitej kávy z filtra. Udržiava
filter v držiaku počas otáčania.
Odmerka s ubíjadlom
Filter na 1 šálku, filter na 2 šálky
Miska na odkvápkavanie
Môže byť odobratá pre jednoduchšie čistenie.
Mriežka na odkvapkávania
Môže byť odobratá pre jednoduchšie čistenie.
Vypínač regulátora
Otočenie doľava – espresso z hlavy, otočenie doprava – horúca
voda alebo para z trysky.
Kontrolka zapníte/vypníte
Tlačidlo (vypínač) zapníte/vypníte
Kontrolka stavu pripravenosti
Dajte pozor, že počas obyčajnej práce miska pre odkvapkávanie (I)
sa bude naplňovať vodou. Pravidelne ju kontrolujte a v nevyhnutnom
prípade vyprázdnite, aby sa vyhnúť preliatiu.
19
OBSLUHA OVLÁDACIEHO PANELA
Tlačidlo zapnutie/vypnutie (M)
Zapníte prístroj stalčením tlačidla (M). Kontrolka (L) sa rozsvieti na červeno, namiesto toho kontrolka stavu pripravenosti (N) začne blikať.
Pozor: Pred zapnutím prístroja presvedčte sa, či vypínač regulátora (K) je
v polohe 0 (vypnuté).
Keď prístroj je schopný práce, kontrolka stavu pripravenosti (N) zhasne.
Pozor: Pamätajte, že keď kontrolka stavu pripravenosti (N) bliká, to znamená, že prístroj nezískal vhodnú teplotu práce.
Pre vypnutie prístroja stlačte tlačidlo (M).
(B) v polohe „stlačené”
. Keď prístroj dosiahne potrebnú teplotu, prestane blikať a zhasne kontrolka stavu pripravenosti (N). Prístroj je
schopný práce.
Pozor: Pod parnú trysku (C) postavte vhodnú nádobu.
Pre prípravu horúca voda/vriaca voda, otočte vypínač regulácie (K) v súlade so smerom pohybu hodinových ručičiek do polohy . Počas tohto
procesu sa svieti kontrolka stavu pripravenosti (N).
Aby vypnúť nalievanie horúcej vody/vriacej vody opakovane nastavte
vypínač do polohy 0.
ESPRESSO
Keď prístroj je zapnutý – stlačené tlačidlo (M) (svieti kontrolka zapnutie/
vypnutie (L)), a tlačidlo horúca voda/para
(B) je v polohe „stlačený”
(kontrolka stavu pripravenosti (N) sa nesvieti) – zariadenie je v režime espresso.
Keď skôr bola používaná funkcia para, nastavte tlačidlo horúca voda/para
(B) v polohe „stlačené”
. Keď prístroj dosiahne potrebnú teplotu, prestane blikať a zhasne kontrolka stavu pripravenosti (N). Prístroj je
schopný pripravovať kávu.
Pozor: pod hlavu výroby postavte šálku/šálky.
Pre prípravu espressa (zapnutie pumpy), otočte vypínač regulácie (K)
proti smeru pohybu hodinových ručičiek do polohy
. Počas tohto procesu sa svieti kontrolka stavu pripravenosti (N).
Aby vypnúť pumpu (zastaviť prípravu/nalievanie kávy), opakovane nastavte vypínač do polohy 0.
PARA
Keď prístroj je zapnutý – stlačené tlačidlo
(M) (rozsvieti sa kontrolka
zapnutie/vypnutie (L)), a tlačidlo horúca voda/para
(B) je v polohe
„stlačené”
(kontrolka stavu pripravenosti (N) sa nesvieti) – zariadenie
je v režime para.
Keď skôr bola používaná funkcia espresso alebo horúca voda, nastavte
tlačidlo horúca voda/para
(B) v polohe „stlačené”
. Keď prístroj
dosiahne potrebnú teplotu, prestane blikať a zhasne kontrolka stavu pripravenosti (N). Prístroj je schopný pripravovať paru.
Aby začať dávkovanie pary otočte vypínač regulátora (K) v súlade so
smerom pohybu hodinových ručičiek do polohy . Počas tohto procesu
sa svieti kontrolka stavu pripravenosti (N). Aby vypnúť dávkovanie pary
opakovane nastavte vypínač do polohy 0.
HORÚCA VODA/VRIACA VODA
Keď prístroj je zapnutý – stlačené tlačidlo (M) (svieti kontrolka zapnutie/
vypnutie (L)), a tlačidlo horúca voda/para
(B) je v polohe „stlačený”
(kontrolka stavu pripravenosti (N) sa nesvieti) – zariadenie je v režime horúca voda.
Keď skôr bola používaná funkcia para, nastavte tlačidlo horúca voda/para
KRÁTKY SPRIEVODCA OBSLUHY KÁVOVARU
Nižšie uvedené výkresy majú Vám pômocť pri používaní prístroja. Každý výkres má svoje číslo. Obsah tejto príručky bude obsahovať odkazy do týchto
výkresov, teda boli očíslené pre ľahkosť a pohodlie ich použitia.
Napríklad: Naplňte nádržku na vodu (1) studenou vodou – nie minerálnou.
V každom prípade, keď uvidíte takéto čísla, oboznámte sa s výkresmi.
Príprava kávovaru – príprava espressa
20
Naplňte nádržku studenou vodou do označenia MAX.
Presvedčte sa, že vypínač regulátora (K) je
v polohe 0. Pripojte napájaci vodič na sieťovú zástrčku striedavého prúdu 230V.
Stlačte tlačidlo
(M), aby vypnúť prístroj.
Rozsvieti sa kontrolka zapinanie/vypninanie
(L). Začne blikať kontrolka stavu pripravenosti (N).
Zvoľte vhodný filter na 1 šálku alebo na 2
šálky (podľa svojích potrieb) a nasaďte kovový filter (H) do držiaku filtra (E).
POKYN: Do kovového filtra vložte zomletú
kávu pomocou odmerky (G). Ľahko stlačte
kávu ubíjadlom, tzn. plochou časťou odmerky (G). Netlačte kávu príliš silno.
GW13-014_v02
Vyčiste krúžok držiaku filtra (E) zo zvýškov použitej kávy. Toto zabezpečí správne pripevnenie držiaku filtra (E) v hlave na
prípravu.
Pozor: Espresso si vyžaduje drobnozrnnú
zomletú kávu ako obyčajnú zrnnú kávu.
Nasaďte držiak filtra (E) do hlavy (nebadateľné na ľavej strane).
Pozor: výstupky na držiaku (E) musia byť
v otvoroch v hlave.
Otočte držiak filtra (E) úplne doprava.
Upozornenie: Presvedčte sa, že držiak filtra
(E) je správne pripevnený v hlave. Keď nie
ste istí, neuvádzajte do chodu zariadenie.
Skôr vyberte držiak filtra (E) a opakovane ho
nasaďte hore uvedeným spôsobom, až do
jeho správneho umiestnenia.
Postavte jednu alebo dve šálky pod výstupmi držiaku filtra (E).
Otočte vypínač regulátora (K) doľava do polohy
, keď len prestane blikať a zhasne
kontrolka stavu pripravenosti (N). Keď káva
bola vhodne zomletá a správne stlačená,
získanie tmavého espressa s penou „crema”
na povrchu, by nemalo trvať dlhšie ako cca
30 sekúnd. Počas tohto procesu sa svieti
kontrolka stavu pripravenosti (N).
Otočte vypínač regulátora (K) opakovane
doprava do polohy 0, aby zakončiť prípravu
kávy.
Napenenie mlieka
GW13-014_v02
Presvedčte sa, že vypínač regulátora (K)
je v polohe 0 a je stlačené tlačidlo
(M).
Zhasnutá kontrolka (N) informuje o stave pripravenosti prístroja.
Stlačte tlačidlo horúca voda/para
(B),
aby nastaviť prístroj v režime para (poloha
).
Prepláchnite trysku postavením pod trysku
(C) nádoby a otočením vypínača regulátora
(K) do polohy pary .
Vypníte paru otočením vypínača regulácie
(K) do polohy 0.
Naplňte malú kanvicu alebo pohár z nehrdzavejúcej ocele vo vzťahu 1/3 alebo 1/2
objemu čerstvým, studeným mliekom a na
parnú trysku (C) nasaďte nasadenie na napenenie mlieka (D).
Pozor: KOVOVÁ PARNÁ TRYSKA MÔŽE
BYŤ HORÚCA.
Zdvihnite kanvicu aby parná tryska sa ponorila 1/2 cm do mlieka.
Upozornenie: POČAS NAPENENIA, KANVICA/POHÁR BUDE VEĽMI HORÚCA.
Otočte vypínač regulátora (K) do polohy
a regulujte prietok pary takým spôsobom
(ponorte parnú trysku do mlieka hlbšie alebo
plytšie), aby získať požadovanú penu.
Otočte vypínač regulátora (K) do polohy 0,
aby znížiť tlak do chvíle zdvojenia objemu
mlieka. Hornú polovicu bude tvoriť napenené mlieko, a spodnú polovicu mlieko napenené parou.
Pokyn: Lyžičkou naložte penu do šálok
s espressom. Pridajte horúce mlieko. Cappuccino by sa malo skladať z 1/3 kávy, 1/3
horúceho mlieka a 1/3 peny.
21
Horúca voda/vriaca voda
Presvedčte sa, že vypínač regulátora (K)
je v polohe 0 a je stalčené tlačidlo
(M).
Zhasnutá kontrolka (N) informuje o stave pripravenosti pristroja.
Kontrolujte, aby tlačidlo horúca voda/
para
(B) bolo v polohe „stalčené”
. Vďaka tomu prístroj je v režime horúca voda/vriaca voda.
Dajte parnú trysku (C) do vnútra pohára.
Upozornenie: POČAS NALIEVANIA, KANVICA/POHÁR BUDE VEĽMI HORÚCA.
Otočte vypínač regulátora (K) do polohy
. Z parnej trysky (C) vyplynie horúca voda.
Počas tohto procesu sa svieti kontrolka stavu pripravenosti (N).
Keď získate dostatočné množstvo horúcej
vody, otočte vypínač regilátora (K) do polohy
0. Vyberte šálku alebo nádobu spod trysky
(C).
Upozornenie: Keď príprava je zakončená a
vypínač regulátora (K) je v polohe 0 to zvýšok pary pod tlakom môže byť uvoľnený do
misky na odkvapkávanie. Jest to obyčajný
zjav.
Čistenie
Vyberte mriežku (J) a misku na odkavapkávanie (I). Vyčiste tieto dielce s teplou vodou
s tekutinou na umývanie riadu. Neumývajte
v umývačke riadu. Toto môže deformovať
tieto dielce.
PRÍPRAVA KÁVOVARU PRED PRVÝM POUŽITÍM (OPIS)
1. Prístroj postavte na suchom a nepohyblivom povrchu.
2. Presvedčte sa, či miska (I) a mriežka (J) na odkvapkávanie sú na
svojom mieste.
3. Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou.
Existujú dva spôsoby naplňovania nádržky na vodu:
a) Zdvihnite veko nádržky nachádzajúce sa v hornej časti kávovaru
a s použitím napr. kanvice, naplňte ju čerstvou studenou vodou
alebo filtrovanou vodou a zatvorte veko.
b) Alternatívne možno vybrať nádržku na vodu a naplniť ju čerstvou
studenou vodou. Pre tento účel zdvihnite veko a používajúc ho
ako držiak, vysuňte nádržku na vodu. Potom naplňte ju čerstvou
studenou vodou alebo filtrovanou vodou. Postavte nádržku na
vodu na miesto a zatvorte veko.
Pozor: Pred zapnutím prístroja presvedčte sa, či vypínač regulátora
(K) je v polohe 0 (vypnuté) (2).
4. Pripojte napájací vodič na sieťovú zásuvku striedavého prúdu 230 V.
Stlačte tlačidlo (M), aby zapnúť prístroj (3). Zapníte prístroj stlačením tlačidla (M). Rozsvieti sa červená kontrolka (L), namiesto toho
kontrolka stavu pripravenosti (N) začne blikať. Keď prístroj je schopný
práce, kontrolka stavu pripravenosti (N) zhasne.
Pozor: Pamätajte, že keď kontrolka stavu pripravenosti (N) bliká, to
znamená, že prístroj nedosiahol potrebnú hodnotu práce.
Pozor: Pri prvom použití zariadenia alebo keď zariadenie nebolo dlhšiu dobu používané, veľmi dôležité je opláchnutie prístroja.
22
Keď vnútorná časť krúžku filtra je čiastočne
alebo úplne pokrytá zomletou kávou, vyčiste ju preliatim časti alebo celej nádržky na
vodu.
5. Nasaďte do držiaka filter (H) pre jednu alebo dve šálky. Naložte držiak
filtra (E) v hlave na výrobu (6).
6. Postavte dostatočne veľkú nádobu pod dva otvory na naplňovanie
(7). Presvedčte sa, či prístroj je v režime espresso to znamená, že
je stlačené tlačidlo
(M) (svieti sa kontrolka zapnutie/vypnutie (L)),
a tlačidlo horúca voda/para
(B) je v polohe „stlačené”
(kontrolka stavu pripravenosti (N) nesvieti).
7. Otočte vypínač regulácie (K) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
(8) do polohy espresso
i dovoľte na prietok vody do prázdnej celej nádržky na vodu. Počas tohto procesu sa svieti kontrolka stavu
pripravenosti (N).
PRÍPRAVA ESPRESSA (OPIS)
Pred začatím výroby kávy presvedčte sa, že prístroj je v režime espresso
to znamená, že svieti sa červená kontrolka napájania (L), a kontrolka stavu pripravenosti (N) zhasne.
Pre získanie aromatickej kávy, odporučame začiatočne ohriať šálky, držiak
filtra a filter nasledujúco:
Začiatočné ohrievanie držiaku (E) s filtrom (H)
1. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou (1) a dajte do prevádzky
zariadenie (3).
2. Zvoľte vhodný filter (H) a nasaďte ho do držiaka (E) (4).
Pokyn: Pre jednu dávku kávy použijte menší filter (pre jednu šálku),
a väčšie pre dve dávky kávy.
GW13-014_v02
3. Vyberte držiak filtra (E), pridržite ho pod hlavou a opláchnite vodou,
otočte vypínač regulácie (K) proti smeru pohybu hodinových ručičiek
do polohy espresso
(8) pre začatie prietoku vody a opakovane ju
otočte do polohy 0, aby vypnúť prístroj (9).
4. Nechajte vyschnuť držiak filtra.
Začiatočné ohrievanie nádob
5. Šálky možno aj ohriať naplnením ich horúcou vodou. Presvedčte sa,
že prístroj je v režime espresso to znamená, že je stlačené tlačidlo
(M) (svieti sa kontrolka zapnutie/vypnutie (L)), a tlačidlo horúca voda/
para
(B) je v polohe „stlačené”
(kontrolka stavu pripravenosti (N) sa nesvieti). Dajte parnú trysku (C) do vnútra šálky. Otočte
vypínač regulátora (K) do polohy pre začatie prietoku horúcej vody
z parnej trysky (C). Aby zastaviť tento proces, nastavte vypínač do
polohy 0. Vylejte horúcu vodu zo šálok.
Príprava kávy
6. Kontrolujte či v nádržke je studená voda. Keď nie je voda alebo je veľmi malo vody, naplňte nádržku studenou vodou (1) a dajte zariadenie
do prevádzky (3).
7. Odmerkou (G) naplňte filter drobno zomletou kávou.
8. Druhou stranou (plochým povrchom) odmerky (G) pritlačte ľahko
kávu s otočením o 90 stupňov, aby naplniť dno. Toto spôsobí utesnenie stlačenej kávy.
9. Odstráňte prípadný prebýtok kávy, aby bola rovno s okrajom držiaku
filtra (H) (5).
Dôležité: Presvedčte sa, aby v držiaku filtra (H) nebolo príliš veľké
množstvo kávy.
Pokyn: Dávkovanie kávy a miera pritlačenia by v každom prípade mala
byť rovná. Od veľkosti zŕn zomletej kávy závisí doba nalievania pripravenej kávy. Kým drobnejšia káva, tým rýchlosť nalievania je menšia.
Pokyn: Presvedčte sa, či pri tlačení kávy je plochá časť odmerky (G)
suchá. V prípade, že koncovka bude vlhká môže dôjsť k zlepovaní
čiastok kávy.
Pozor: Príliš drobno zomletá káva môže spôsobiť zapchatie otvotov
filtra (H) a blokovanie prietoku kávy.
10. Držiak filtra (E) nasaďte do hlavy a otočte celkom doprava (6)
11. Šálky podstavte pod otvory na nalievanie držiaku (E) (7).
Uwaga: Kontrolujte, či prístroj je schopný prevádzky. Pamätajte, že
keď kontrolka stavu pripravenosti (N) bliká to znamená, že prístroj nie
je ešte schopný prevádzky.
12. Aby začať nalievanie kávy, otočte vypínač regulácie (K) proti smeru
pohybu hodinových ručičiek do polohy espresso
(8). Počas tohto procesu sa svieti kontrolka stavu pripravenosti (N). Pre zastavenie
tohto procesu opakovane otočte vypínač do polohy 0 (9).
Pokyn: Ideálne pripravená káva je tmavá a karamelová s červeným
leskom. Vo veľkej miere závisí od kvality použitej kávy. Podávajte
kávu čerstvo pripravenú, vždy horúcu.
Obsluha kávovaru po príprave kávy
13. Otočte držiak filtra (E) doľava a vyberte ho z hlavy.
14. Vyčiste držiak filtra (H) z použitej kávy. Pri tejto činnosti pridržite filter
tlačiac palcom blokádu filtra (F).
Pokyn: Po každom použití prístroja, odporúča sa opláchnuť hlavu
malým množstvom vody. Bude to spôsobiť vypláchnutie použitej kávy,
ktorá sa prilepila do spodnej strany hlavy. Pre tento účel stačí otočiť
vypínač do polohy espresso
a dovoliť na voľný prietok vody.
PRÍPRAVA NAPENENÉHO MLIEKA (OPIS)
Pre napenenie mlieka sa používa funkciu pary. Para spÍňa dve úlohy.
Po prvé zohrieva mlieko. Po druhé para mieša vzduch dajúc jemný,
zamatový výzor.
Obdobne, ako pri výrobe kávy, pri napenení mlieka sa najlepšie výsledky získavá s uplynutím času a získaním skusenosti užívateľom.
Pokyn: Pamätajte, že káva je základom všetkých kávových nápojov
a mlieko je len dodatok.
Pozor: Odporúča sa ako prvé pripraviť espresso, a potom napenenie
mlieka.
Pred začatím napenenia mlieka presvedčte sa, či prístroj je v režime
pary to znamená, že stlačené je tlačidlo (M) (svieti sa kontrolka zapnutie/vypnutie (L)), a tlačidlo horúca voda/para
(B) je v polohe „stlačené”
(kontrolka stavu pripravenosti (N) sa nesvieti (10)
(11)).
1. Kontrolujte či v nádržke je studená voda. Keď nie je alebo je veľmi
malo, naplňte nádržku studenou vodou (1).
2. Určte množstvo potebného mlieka na základe počtu pripravovaných
šálok alebo veľkosti kanvice na mlieko
Pokyn: Pamätajte, že objem mlieka sa zvýšuje počas nepeňovania
mlieka
GW13-014_v02
3. Nalejte studené, ochladené mlieko do kanvice z nehrdzavejúcej ocele, naplňajúc ju od 1/2 do 2/3 objemu (14).
Pokyn: Uchovávajte kanvicu z nehrdzavejúcej ocele s mliekom
v chladničke takým spôsobom, aby bolo dobre ochladené. Pamätajte,
aby pred použitím neoplachovať kanvicu teplou vodou.
4. Opláchnite parnú trysku (C) postavením pod trysku (C) nádoby a otočením vypínača regulácie (K) do polohy pary
(12). Vypnite paru
stlačením vypínača do polohy 0 (13).
5. Dajte parnú trysku (C) na bok zariadenia a nasaďte na trysku (C) nasadenie na napeňovanie mlieka (D).
6. Parnú trysku ponorte do mlieka takým spôsobom, aby tryska bola cca
jeden centimeter nižšie povrchu a aktivujte vypustenie pary stlačením
vypínača regulácie (K) do polohy (15) (16).
7. Prechýlte kanvicu takým spôsobom, aby parná tryska bola v kanvici
a znížujte kanvicu kým koncovka parnej trysky nebude nižšie hladiny
mlieka. Bude to spôsobiť začatie výroby napeneného mlieka.
Pozor: Zábraňte nerovnomernému výstupu pary, vtedy nebude vhodné prevzdušnenie peny. Aby sa tomu vyhnúť, zdvihnite kanvicu takým
spôsobom, aby parná tryska sa hlbšie ponorila do mlieka. Pamätajte,
že ideálna konzistencia je mäkká, zamatová pena.
8. Keď mlieko sa zohreje a napení sa, úroveň mlieka sa v kanvici začne
zvýšovať. Keď to sa vyskytne, znížujte kanvicu, vždy udržiavajte koncovku parnej trysky blízko nižšie hladiny mlieka.
9. Keď získate penu zdvihnite kanvicu takým spôsobom, aby parná
tryska bola v strede mlieka.
Pokyn: Množstvo želanej peny bude sa meniť podľa druhu pripravovaného nápoja. Napr. cappucino vyžaduje väčšie množstvo peny ako
kávový nápoj na základe espressa, servírovaný s mliekom napeneným parou.
10. Keď mlieko bude ohriate do teploty 60–65°C, okamžite zatvorte paru
stlačením vypínača (K) do polohy 0 (17).
Pokyn: Keď nemate teplomer, dobrým ukazovateľom dosiahnutia potrebnej teploty je situácia, v ktorej sa nemožno dotknúť boku kanvice
dlhšie ako 3 sekúndy.
Dôležité: Neuveďte do varu mlieko.
11. Odstráňte kanvicu, vyberte z parnej trysky (C) nasadenie na napenenie mlieka (D), ktoré po každom použití umývajte teplou vodou s tekutinou na mytie riadu, čistiac všetky otvory. Okamžite vyčiste parnú
trysku (C) a jej koncovku pomocou čistej vlhkej handričky a opláchnite malým množstvom pary.
12. Držiac kanvicu v ruke ľahko búchnite kanvicou o stôl takým spôsobom, aby oslobodiť bublinky vzduchu a potom pohybujte kanvicou
kruhovým pohybom do chvíle, keď mlieko bude sa lesknúť a nebudú
v ňom žiadne bublinky. Pomôže to získať homogénnu konzistenciu
mlieka a peny.
POUŽÍVANIE FUNKCIE HORÚCEJ VODY
Funkcia horúcej vody je výnimočná pre prípravu nápoja long black (espresso rozriedené horúcou vodou), horúcej čokolády aj naplňovanie kanvice na kávu s piestikom, aj čajníka na čaj.
Pozor: Pred použitím funkcie horúcej vody sa presvedčte, či nasadenie na
napenenie mlieka (D) je vybraté z parnej trysky (C).
1. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou (1).
Zapníte prístroj (3). Pri používaní funkcie horúcej vody je nevyhnutné, aby prístroj bol v režime horúca voda to znamená, že je stlačené
tlačidlo (M) (svieti sa kontrolka zapnutie/vypnutie (L)), a tlačidlo horúca voda/para
(B) je v polohe „stlačené”
(kontrolka stavu
pripravenosti (N) sa nesvieti) (18) (19).
2. Postavte šálku alebo nádobu pod parnú trysku horúcej vody/pary
a uveďte do chodu funkciu horúcej vody otočením vypínača regulácie (K) do polohy (20) (21). Počas tohto procesu sa svieti kontrolka
stavu pripravenosti (N).
3. Po naplnení šálky alebo nádoby potrebným množstvom horúcej vody,
odpojte horúcu vodu otočením vypínača regulácie (K) do polohy 0 (22).
4. Vyberte šálku alebo nádobu a parnú trysku (C) nechajte nad miskou
na odkvapkávanie (I).
23
RECEPTY NA ESPRESSO
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso to koncentrovaná, silná káva s vrstvou peny na povrchu – známa ako „crema” (vrstva hnedej peny). Espresso je
základ všetkých kávových nápojov. Jeho druhy sa získavá pridaním rôzného množstva mlieka a peny.
●● Pripravte sklenenú šálku na espresso 90 ml alebo malú šálku na kávu.
●● Nalejte klasické espresso (30–35 ml).
LONG BLACK
Štandardné espresso s dodatkom horúcej vody, servírované v obyčajnej šálke na kávu alebo v pohári. Horúca voda je
dodavaná ako prvá takým spôsobom, aby bola udržaná vrstva” crema”.
●● Pripravte šálku 190 ml.
●● Nalejte do nej klasické alebo dvojité espresso.
●● Podľa chuti horúcu vodu.
MACCHIATO
Macchiato, názov pochádza od talianského slova znamenajúceho „škvrnu”. Tradične je servírované ako štandardné
espresso s lyžičkou mlieka na povrchu a malým množstvom peny („crema”) v strede.
●● Pripravte sklenenú šálku na espresso 90 ml alebo malú šálku na kávu.
●● Nalejte klasické alebo dvojité espresso.
●● Pridajte lyžičku mlieka na povrch.
FLAT WHITE
Iným obľubeným kávovým nápojom je flat white, nápoj na základe espressa, s napeneným mliekom, servírovaný
v obyčajnej šálke na kávu alebo v pohári. Vrstva napeneného mlieka by na povrchu mala mať 2 mm, aby izolovať kávu.
●● Pripravte šálku 190 ml.
●● Nalejte klasické alebo dvojité espresso.
●● Pridajte napenené mlieko.
CAFFÈ LATTE
Espresso zmiešané s napeneným mliekom; obyčajne servírované v sklenenej nádobe. Vrstva napeneného mlieka by na
hornom povrchu mala mať 10 mm, aby izolovať kávu.
●● Pripravte sklenenú nádobu 220 ml alebo šálku.
●● Nalejte klasické alebo dvojité espresso.
●● Pridajte napenené mlieko.
CAPPUCCINO
Tento výnikajúci nápoj je espresso s dodatkom napeneného mlieka, s penou i posypaný kakaom. Obdržaný nápoj,
je v dvoch tretinách káva s mliekom, a v jednej tretine pena.
●● Pripravte šálku 190–240 ml.
●● Nalejte klasické alebo dvojité espresso.
●● Dodržite pomer dve tretiny kávy s mliekom, jedna tretina peny.
●● Vrch posypte kakaom.
CAFFE MOCHA
Pripravená obdobným spôsobom ako cappucino, ale s dodatkom čokolády na pitie. Stači priamo pridať čokoládu do
espressa i zamiešať pred pridaním napeneného mlieka a peny.
●● Pripravte šálku 190–240 ml.
●● Nalejte klasické alebo dvojité espresso.
●● Pridajte dve lyžičky čokolády na pitie.
●● Pridajte mlieko napenené na pare.
●● Dodržite pomer dve tretiny kávy s mliekom, jedna tretina peny.
CON PANNA
Druh originálnej viedenskej kávy, tento výnikajúci nápoj to espresso s dodatkom šľahačky. Môže byť aj posypaná škoricou
alebo čokoládou.
●● Pripravte šálku 190 ml.
●● Nalejte klasické alebo dvojité espresso.
●● Pridajte šľahačku.
●● Posypte škoricou alebo čokoládou.
24
GW13-014_v02
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Dôležité je pravidelné čistenie prístroja. Toto zaistí vysokú kvalitu pripravovanej kávy. Odporúča sa systematické čistenie po každej výrobe kávy.
Predovšetkým:
●● Prepláchnite vodou sadu hlavy.
●● Prepláchnite parou parnú trysku (C).
●● Dosucha pretrite parnú trysku (C) pomocou vlhkej handričky, okamžite
po použití prístroja.
●● Vyberte filter (H) z držiaku (E) a umyte ho spolu s čistením otvorov filtra
(H).
●● Vyprázdnite a oplchánite misku na odkvapkávanie (I).
Dôležite: Nikdy neumývajte dielce prístroja a príslušenstvo v umývačke
riadu.
Čistenie misky (I) a mriežky (J) na odkvapkávanie
Vyberte misku (J) a mriežku na odkvapkávanie (I) (23). Umývajte vodou
s jemným čistiacim prostriedkom, prepláchnite a vysušte
Pozor: Presvedčte sa, že sa vložka po vybratí a nasadení misky (I)
a mriežky (J) na odkavapkávanie nachádza na vhodnom mieste.
Čistenie sady hlavy, držiaku filtra (E) a filtra (H)
Filter (H) a držiak filtra (E) prepláchnite teplou vodou, vždy po použití a potom vysušte.
Aby vyčistiť sadu hlavy z použitej kávy, prepláchnite ju vodou, pretrite hlavu a vnútorný krúžok vlhkou handričkou. V prípade, v ktorom otvory vo filtri
sú zapchaté kávou, použijte jemnú kefku.
Gumové tesnenie hlavy
Tesnenie hlavy je na spodnej strane sady hlavy a utesňuje držiak filtra (E)
počas nalievania kávy.
Pozor: Keď prístroj nie je používaný dlhšiu dobu odporučujeme, aby držiak filtra (E) neostaval v sade hlavy, pretože toto môže znížiť trvanlivosť
tesnenia.
Je samozrejme, že po istej dobe tesnenie stráca svoju pružnosť a vyžaduje výmenu. Príznakom opotrebenia tesnenia je nedostatok tesnosti medzi
držiakom filtra (E) a hlavou (viditeľná para okolo sady hlavy počas nalievania espressa).
Pozor: Kontaktujte sa s najbližsím autorizovaným servisným strediskom keď myslite, že tesnenie sady hlavy si vyžaduje výmenu.
Vonkajšie elementy
Dosucha pretrite zariadenie len vlhkou handričkou. Nepoužívajte kefky
a brúsne čistiace prostriedky, pretože môžu zničiť vonkajšie povrchy.
Čistenie parnej trysky (C)
Udržanie v čistote parnej trysky (C) je dôležité pre zaistenie maximálnej
schopnosti funkcie pary. Navrstvenie napr. zoschnutého mlieka na tryske
(C) zníži jej schopnosť na parenie a napeňovanie.
Dôležité: Okamžite po každom použití dosucha pretrite trysku (C) pomocou vlhkej handričky a prepláchnite malym množstvom pary.
V prípade, keby mlieko zaschlo na parnej tryske (C), oviňte trysku (C) čistou vlhkou handričkou, otočte trysku (C) nad misku na odkapkávanie (I)
a zapnite paru na cca 10 sekúnd. Potom nechajte handričku na tryske (C)
cez cca 5 minút do jej nasiaknutia. Opakujte tento postup, keď zašpinenie
ďalej ostáva.
Dôležité: Nemožno čistiť parnú trysku (C) pomocou brúsnych prostriedkov, pretože môže poškodiť trysku.
ODVÁPŇOVANIE
Kameň to povrchová usadenina minerálov, ktorý sa prirodzene vykytuje
na všetkých zariadeniach, spojených so zohrievaním vody. Preto prístroj
bude vyžadovať periodicke odvápňovanie.
Pozor: Odstraňovanie vodného kameňa z espressa vykonajte aspoň
raz v priebehu 3 mesiacov. Na poruchy, ku ktorým dôjde v dôsledku neodstránenia vodného kamenia zo spotrebiča, sa záručne podmienky
nevzťahujú.
Odvápňovanie espresso-kávovaru
Pozor: Presvedčte sa, že prístroj je vypnutý a napájací vodič je vytiahnutý
zo sieťovej zásuvky.
1. Vyberte nádržku na vodu a prepláchnite ju dosucha. Podľa používaného roztoku na odvápňovanie, konajte nasledujúco:
A. Tabletky proti odvápňovaniu espresso – kávovarov
Nalejte do nádržky 1,5l teplej vody a dajte do nej tabletky proti
odvápňovaniu v množstve odporučaným výrobcom. Po rozpustení sa tabletiek (cca 5–7 minút) opakovane nasaďte nádržku.
B. Tekutina na odvápňovanie
Nalejte do nádržky cca 1,5l teplej vody. Pridajte tekutinu na
odvápňovanie v množsvte odporučaným výrobcom a nasaďte
nádržku.
2. V prípade, keby, držiak filtra (E) bol pripevnený v sade hlavy, odstráňte ho, opatrne prepláchnite pod tečúcou a odložte na bok.
3. Pomocou skrutkovača odskrutkujte filter od spodnej strany sady
hlavy.
4. Vyberte filter, podložku, skrutku aj tesnenie a odložte ich na bok, na
bezpečnom mieste.
Dôležité: Davájte pozor, aby ste po demontáže sady hlavy nestratili
filter, podložku, skrutku a tesnenie.
5. Pomocou malej jemnej kefky vyčiste oblasť sparovania hlavy, odstraňujúc všetkú použitú zomletú kávu.
6. Pod sadou hlavy postavte dostatočne veľkú nádobu.
7. Zasuňte zástrčku napájaceho vodiča do sieťovej zásuvky a zapnite
prístroj stlačením tlačidla (M).
Pozor: Pamätajte, že keď bliká kontrolka stavu pripravenosti (N) to
znamená, že prístroj je v stave dosahovania teploty práce. Keď prístroj dosiahne potrebnú teplotu kontrolka pripravenosti (N) prestane
blikať a zhasne. To znamená, že prístroj dosiahol potrebnú teplotu
a je schopný práce.
8. Otočte vypínač regulácie (K) do polohy espresso
a dovoľte, aby
polovica roztoku na odvápňovanie pretiekla cez sadu hlavy.
Dôležité: Nevylievajte roztok cez parnú trysku (C).
Pozor: Podľa veľkosti nádržky pod sadou hlavy, nevyhnutné môže
byť jej vyprázdnenie počas tohto procesu
9. Otočte vypínač (K) do polohy 0 pre zastavenie prietoku (po prietoku cca polovice roztoku) a potom stlačte tlačidlo
(M) vypínajúc
zariadenie.
10. Nechajte prístroj cca 10–15 minút, aby zafungoval roztok na
odvápňovanie.
11. Potom stlačte tlačidlo (M). Prístroj sa vypne.
12. Stlačte vypínač regulácie (K) do polohy espresso
a dovoľte na
prietok cez hlavu ostatnej časti roztoku na odvápňovanie.
13. Vyberte nádržku na vodu zo zariadenia a dôkladne prepláchnite pod
tečúcou vodou a presvedčte sa, že boli odstránené všetky stopy roztoku. Naplňte nádržku čistou vodou (1) a nasaďte ju do prístroja.
14. Zapníte prístroj tlačidlom
(M) a otočte vypínač regulácie (K) do
polohy espresso
. Dovoľte na prietok cez hlavu celej čistej vody.
Tento proces opakujte 2 krát.
Pozor: Podľa veľkosti nádržky pod hlavou na sparovanie, bude nevyhnutné jej vyprázdnenie počas tohto procesu.
15. Po zakončení odstráňte nádržku spod sady hlavy a dôkladne pretrite
celú sadu hlavy.
16. Opatrne do hlavy montujte gumové tesnenie, filter a vložku, v opačnom poradí do ich demontáže. Skrutkovačom úplne priskrutkujte pripevňovaciu skrutku.
17. Naplňte nádržku čerstvou vodou (1) a nasaďte ju do prístroja. Zariadenie je schopné ďalšej prevádzky.
Roztoky na odstránenie vodného kameňa
Tradične sa na odstránenie vodného kameňa z espressa používajú tieto
prostriedky:
●● Roztok kyseliny citrónovej
Rozpusťte 2 lyžice (približne 30 g) kyseliny citrónovej v 1 litry vody.
●● Iné špeciálne roztoky alebo tablety na odstránenie vodného kameňa.
Pokyn: V prípade roztokov a tabliet sa riaďte podľa pokynov, ktoré sú uvedené na obale týchto prostriedkov.
GW13-014_v02
25
MOŽNÉ PORUCHY PRI PREVÁDZKE KÁVOVARU
PORUCHA
Káva tečie z boku držiaku filtra
Káva netečie
Káva pretieka kvápkami
MOŽNÁ PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Držiak filtra (E) nie je primerane pripevnený alebo nie je
dostatočne priskrutkovaný.
Presvedčte sa, že držiak (E) je správne uložený v sade hlavy a úplne
priskrutkovaný. Viď Príprava espressa – str. 22.
Na okraji vložky filtra (H) je použitá káva.
Vyčiste okolo horný okraj filtra (H) a dosucha vytierajte hlavu z kávy.
Hlava na prípravu je zašpinená.
Vytierajte hlavu vlhkou handričkou.
Hlava je poškodená.
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebené.
Kontaktujte sa sv autorizovaným servisným strediskom.
Nie je voda v nádržke na vodu.
Naplňte nádržku vodou (1).
Nádržka na vodu nie je správne inštalovaná.
Nadol stlačte nádržku na vodu, aby sa presvedčiť, či je správne
osadená.
Vypínač (K) je nastavený v inej polohe, napr.
Presvedčte sa, či vypínač regulácie (K) je v polohe
.
Viď Odvápňovanie – str. 25.
Filter na kávu (H) je zapchatý. Káva je príliš drobno zomletá
alebo píliš silne stlačená.
Vyprázdnite filter (H) a prepláchnite ho pod tečúcou vodou. Handričkou
pretrite hlavu na sparovanie.
Káva je zomletá príliš jemne alebo príliš silne stlačená.
Pokiaľ používaté príliš jemne zomletú kávu, netlačte ju príliš silne.
V zariadení je usadenina vápnika.
Viď Odvápňovanie – str. 25.
Zomletá káva je príliš stará.
Používajte čerstvú kávu. Po otvorení kávy presvedčte sa, že ju uschovávate v tesne uzavretej nádobe.
Espresso nemá charakteristickú Káva nie je dostatočne silne stlačená.
penu
Káva je príliš hrubo zomletá.
Držiak sa uvoľnil počas výroby
kávy
.
Filter na hlave môže byť zapchatý.
Silnejšie stlačte zomletú kávu.
Používajte vhodne zomletú kávu alebo zmeňte značku kávy.
Nedostatočné množstvo kávy v filtri. (H).
Viď Príprava espressa – str. 22.
Káva je stlačená príliš silne.
Jemnejšie stlačte zomletú kávu.
Zomletá káva je príliš jemná.
Používajte hrubšie zoletú kávu.
Držiak filtra (E) nie je príliš silne osadený, pretože nebol
dostatočne silne priskrutkovaný.
Presvedčte sa, že držiak filtra (E) je správne založený a úplne priskrutkovaný v hlave.
Viď Príprava espressa – str. 22.
Na okraji vložky držiaku (H) je použitá káva.
Vyčiste okolo horný okraj filtra (H) a dosucha pretrite hlavu z kávy.
Hlava na prípravu je znečistená.
Pretrite hlavu vlhkou handričkou.
Hlava je poškodená.
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebené.
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Šálky, filtre (H) alebo hlava filtra je studená.
Pred výrobou kávy zohrejte šálky, filtre a držiak.
Viď Príprava espressa – str. 22.
Káva je studená
Kontrolujte, či mlieko je správne zohrievané počas napeňovania.
Počas prípravy cappuccina alebo latte, mlieko nie je dostatočPresvedčte sa, či mlieko nebolo uvedené do varu. Viď Príprava napene zohrievané.
neného mlieka – str. 23.
Chýba para z parnej trysky
Parná tryska (C) je blokovaná
Viď Údržba a čistenie – str. 25.
Mlieko nie je čerstvé.
Kontrolujte, či mlieko je čerstvé.
Teplota mlieka je príliš vysoká.
Presvedčte sa, či mlieko pred použitím je primerane ochladené.
Kanvica.
Pre získanie najlepších výsledkov počas napeňovania, použijte pripojenú kanvicu z nehrdzavejúcej ocele a podľa možnosti pred použitím
ochlaďte ju alebo prepláchnite studenou vodou.
Parná tryska je blokovaná
Viď Údržba a čistenie – str. 25.
Mlieko bolo uvedené do varu.
Skúste opakovane použiť čerstvé, ochladené mlieko.
Nerovnomerné naplňovanie alebo prerušované tiečenie kávy.
Presvedčte sa, či káva je rovnomerné stlačená a kontrolujte, či nie sú
prekážky v prietoku z výstupných otvorov v hlave na pripevnenie filtra.
Poškodená priehradka v držiaku filtra (E).
Kontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
Bol použitý nevhodný druh kávy.
Vyskušajte iné druhy kávy.
Po odvápňovaní prístroj nebol dostatočne vypláchnutý
Prepláchnite zariadenie plnou nádržkou na vodu aż k jej vyprázdnení
pred výrobou nasledujúcej kávy.
V nádržke nie je voda.
Naplňte nádržku vodou. (1).
Nádržka na vodu nie je správne nasadená.
Kontrolujte či nádržka na vodu je správne nasadená.
Filter (H) v hlave na výrobu môže byť zapchatý.
Vyberte hlavu filtra (E) a vyčiste hlavu sady. Viď Údržba a čistenie
– str. 25.
V prístroji sú usadeniny kameňa.
Viď Odvápňovanie – str. 25.
Nedostatočné množstvo napeneného mlieka
Šálky sú nerovnomerne
naplňované
Espresso má zlú chuť
Pumpa je nezvyklo hlučná
Prístroj nefunguje
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové
zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
26
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy
ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané
poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM
ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku
použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW13-014_v02
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti
Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük
megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A KÁVÉFŐZŐ BIZTONSÁGOS ÉS MEGFELELŐ
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
●● Az elektromos készüléket ne használja, ha az szemmel láthatólag sérült, a hálózati csatlakozó kábele sérült, amennyiben leesett vagy más
károsodás érte. Ha annak a gyanúja merül fel, hogy a készülék megsérült, ellenőrzését, javítását, beállítását csak a szervíz szakképzett
dolgozója végezheti el.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
MŰSZAKI ADATOK
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A készülék teljesítménye: 1250 W 230 V feszültségnél.
A víztartály térfogata: 1,2 l.
A kávéfőző az I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ami azt jelenti, hogy a készülék hálózati csatlakozó vezetéke és dugója földeléssel rendelkezik.
A kávéfőző az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
−
Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
−
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A KÁVÉFŐZŐRŐL
A kávéfőző kitűnő ízű és aromás kávé főzésére alkalmas, mivel a kávéfőzéshez szükséges ideális hőmérsékletű, 92–94°C-os vizet biztosít.
A kávéfőző olyan kialakítású, hogy figyelemmel lehessen kísérni készenléti állapotát a kávé főzésére vagy a tej habosításához szükséges gőz
képzésére.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Olvassa el figyelmesen és őrizze meg a készülékhez csatolt használati
utasítást.
●● A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre helyezze.
●● A kávéfőzőt ne használja üres víztartállyal. A tartályt csak tiszta, hideg
vízzel töltse fel. Ügyeljen a tartály maximális űrtartalmára, ami 1,2 l.
●● A szűrőtartót sohasem távolítsa el a kávé főzése vagy a forró víz kien-
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
gedése alatt, mivel a berendezés magas nyomás alatt áll. A szűrőtartó
eltávolítása a fenti műveletek végzése alatt forrázási vagy egyéb sérülést okozhat.
A gőzfúvóka a tej habosítása során és a víz engedése alatt felforrósodik. Megérintése égési sérülést okozhat, ezért a gőzfúvókával kerülni
kell bármiféle közvetlen kapcsolatot.
A kávéfőző tisztítása előtt mindig, de akkor is, ha a kávéfőzés alatt valamilyen rendellenességet tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és a hálózati dugóját húzza ki a konnektorból.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó kábel ne érjen a készülék
forró részeihez, beleértve a gőzfúvókát is.
Ne tegye a kezét közvetlenül a gőzsugár, a forró víz vagy a kifolyó kávé
alá, mivel az forrázási vagy egyéb sérülést okozhat.
Mindig kapcsolja ki a készüléket ( nyomógomb) mielőtt a hálózati dugót a konnektorba dugja vagy abból kihúzza. A hálózati dugót mindig
a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, ne pedig a kábelt húzva.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja valamint a tisztítása
előtt a hálózati csatlakozó kábelt mindig húzza ki a konnektorból.
Ne használja a kávéfőzőt hosszabító kábellel, kivéve, ha a hosszabítót
villanyszerelő vagy a szervíz dolgozója ellenőrizte.
A készüléket minden esetben földelt (kizárólag váltóáramú) konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek a feszültsége megegyezik a készülék
névleges adattábláján megadott értékkel.
A kávéfőzőt csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
A készüléket ne tegye olyan helyre, ahol magas hő, láng, elektromos
hősugárzó vagy forró sütő hatásának van kitéve. Ne tegye más készülékre sem.
A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy ne lógjon le az asztal vagy polc
éles széléről, vagy éppen forró felületet érintsen.
A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással
nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy
külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Győződjön meg arról, hogy a fenti utasításokat megértette-e.
GW13-014_v02
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
1,2l térfogatú víztartály
A víztartály felfelé kivehető, hogy megtöltése könnyebb legyen.
A forró víz/gőz
nyomógombja (kapcsológombja)
Gőzfúvóka
Tartozék a tej habosításához
A gumiból készült kiegészítő tartozék olyan kiképzésű, hogy a tejből
néhány másodperc alatt könnyen sűrű, homogén habot képezzen.
Mindig használja a tej habosításához.
Szűrőtartó
Szűrőzár
Nagyon hasznos a használt kávé kiszórásakor a szűrőből. Ez ugyanis a szűrőt a tartóban tartja az elfordításakor.
Mérőkanál kávétömörítővel
Szűrőszita 1 csészéhez, szűrőszita 2 csészéhez
Csepptálca
A csepptálca a könnyebb tisztítása érdekében kivehető.
Csepegtető rács
A csepegtető rács a könnyebb tisztítása érdekében kivehető.
Beállító gomb
Balra fordítva – eszpresszó a kávéfőző fejből, jobbra fordítva – forró
víz vagy gőz a fúvókából.
Bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa
Bekapcsolás/kikapcsolás nyomógombja (kapcsológombja)
Készenléti állapot jelzőlámpája
Ne felejtse el, hogy a normális működés során a csepptálca (I) vízzel
telik meg. Rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén, a kiömlés
megelőzése céljából, ürítse ki.
27
A VEZÉRLŐ PANEL KEZELÉSE
Be-/Ki-kapcsológomb (M)
Kapcsolja be a kávéfőzőt a (M) gomb megnyomásával. A jelzőlámpa (L)
piros színnel felgyullad, a készenléti jelzőlámpa (N) villogni kezd.
Figyelem: A kávéfőző bekapcsolása előtt ellenőrizni kell, hogy a beállító
gomb (K) a 0 (kikapcsolt) helyzetben van-e.
Amikor a kávéfőző működésre kész, a készenléti jelzőlámpa (N) kialszik.
Figyelem: Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a készenléti jelzőlámpa
(N) villog, azt jelenti, hogy a kávéfőző még nem érte el a megfelelő működési hőmérsékletét.
A kávéfőző kikapcsolása céljából elegendő a (M) gombot megnyomni.
gombját a „kinyomott” pozícióba
. Amikor a kávéfőző eléri a megfelelő hőmérsékletet, a készenléti jelzőlámpa (N) villogása megszűnik, majd
a lámpa kialszik. A kávéfőző működésre kész.
Figyelem: A gőzfúvóka (C) alá helyezze be a megfelelő edényt.
A forró/forrásban lévő víz kiengedése céljából fordítsa el a beállító gombot (K) az óramutató járásával megfelelő irányban a pozícióba. E művelet során a készenléti jelzőlámpa (N) világít.
A forró/forrásban lévő víz kifolyásának a leállítása céljából a gombot állítsa vissza a 0 helyzetbe.
ESZPRESSZÓ
Amikor a kávéfőző bekapcsolt állapotban van – a
(M) gomb be van
nyomva (a bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa (L) világít), a forró víz/
gőz
(B) gombja pedig a „kinyomott” pozícióban
van (a készenléti jelzőlámpa (N) nem világít) – a készülék az eszpresszó módban van.
Ha korábban a gőz funkcióját használta, állítsa a forró víz/gőz
(B)
gombját a „kinyomott” pozícióba
. Amikor a kávéfőző eléri a megfelelő hőmérsékletet, a készenléti jelzőlámpa (N) villogása megszűnik, majd
a lámpa kialszik. A kávéfőző a kávé főzésére készen áll.
Figyelem: A kávéfőző fej alá tegye be a csészét/csészéket.
Az eszpresszó kávé főzése (a szivattyú bekapcsolása) céljából fordítsa
el a beállító gombot (K) az óramutató járásával ellentétes irányban, a
pozícióba. E művelet során a készenléti jelzőlámpa (N) világít.
A szivattyú kikapcsolása (a kávéfőzési folyamat megállítása) céljából
a gombot állítsa vissza a 0 helyzetbe.
GŐZ
Amikor a kávéfőző bekapcsolt állapotban van – a
(M) gomb be van
nyomva (a bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa (L) világít), a forró víz/
gőz
(B) gombja pedig a „benyomott” pozícióban
van (a készenléti jelzőlámpa (N) nem világít) – a készülék a gőz üzemmódban van.
Ha korábban az eszpresszó vagy forró víz funkcióját használta, állítsa
a forró víz/gőz
(B) gombját a „benyomott” pozícióba
. Amikor
a kávéfőző eléri a megfelelő hőmérsékletet, a készenléti jelzőlámpa (N)
villogása megszűnik, majd a lámpa kialszik. A kávéfőző a gőz funkcióra
készen áll.
A gőz adagolásának a megkezdése céljából a beállító gombot (K) fordítsa
el az óramutató járásával megegyező irányban a
pozícióba. E művelet
során a készenléti jelzőlámpa (N) világít. A gőz adagolásának a kikapcsolása céljából a gombot állítsa vissza a 0 helyzetbe.
FORRÓ/FORRÁSBAN LÉVŐ VÍZ
Amikor a kávéfőző bekapcsolt állapotban van – a
(M) gomb be van
nyomva (a bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa (L) világít), a forró víz/
gőz
(B) gombja pedig a „kinyomott” pozícióban
van (a készenléti jelzőlámpa (N) nem világít) – a készülék a forró víz módban van.
Ha korábban a gőz funkcióját használta, állítsa a forró víz/gőz
(B)
A KÁVÉFŐZŐ RÖVID KEZELÉSI UTASÍTÁSA
Az alábbiakban bemutatott ábrák célja az, hogy a kávéfőző használatához segítséget nyújtsanak Önöknek. Minden ábra számmal van jelölve. A kezelési
utasítás tartalmi részében ezekre az ábrákra való utalások fordulnak elő, vagyis számozásuk a könnyebb és kényelmesebb tájékozódást szolgálja.
Például: Töltse meg a víztartályt (1) hideg vízzel – nem ásványvízzel.
Minden egyes esetben, ha Önök ezekkel a számokkal találkoznak, ismerkedjenek meg a nekik megfelelő ábrákkal.
A kávéfőző üzembehelyezése előtti előkészület – eszpresszó kávé készítése
28
Töltse meg a víztartályt hideg vízzel a MAX
jelzésig.
Ellenőrizze, hogy a beállító gomb (K) a 0 pozícióban legyen. Csatlakoztassa a hálózati kábelt
a 230V feszültségű váltóáramú konnektorhoz.
A kávéfőző bekapcsolása céljából nyomja
meg a
(M) gombot. Felgyullad a bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa (L). A készenléti jelzőlámpa (N) elkezd villogni.
Válassza ki a megfelelő szűrőszitát 1 vagy 2
csészéhez (igénye szerint) és tegye be a fémből
készült szűrőszitát (H) a szűrőtartóba (E).
TANÁCS: A fém szűrőszitába az őrölt kávét
a mérőkanállal (G) töltse. A kávét nyomkodja
le egy kicsit a a kávétömörítővel, azaz a mérőkanál (G) lapos részével. A kávét ne nyomkodja le túl erősen.
GW13-014_v02
Tisztítsa meg a szűrőtartó (E) peremét
a felesleges kávétól. Ez a szűrőtartónak (E)
a főzőfejhez történő megfelelő felerősítését
biztosítja.
Figyelem: Az eszpresszó kávé készítése
céljából a szokásosnál finomabbra őrölt kávéra van szükség.
A szűrőtartót (E) tegye be a főzőfejbe (egy kicsit bal oldalról).
Figyelem: A szűrőtartó (E) füleinek a főzőfej
nyílásaiba kell illeszkedniük.
Fordítsa el a szűrőszitát (E) jobbra, ütközésig.
Figyelmeztetés: Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó (E) a megfelelő módon legyen betéve a főzőfejbe. Ha nem biztos benne, ne indítsa be
a készüléket. Inkább vegye ki a szűrőtartót (E)
és próbálja meg ismét betenni az előbb leírt
módon, mindaddig kísérletezve, míg a megfelelő módon lesz behelyezve.
A szűrőtartó (E) kifolyó nyílásai alatt helyezzen el egy vagy két csészét.
Fordítsa el a beállító gombot (K) balra a
pozícióba, mindjárt, amikor a készenléti jelzőlámpa (N) villogása abbamarad és a lámpa
kialszik. Ha a kávé megfelelő őrlésű és jól van
lenyomkodva, a sötét színű, a tetején „crema”
habos eszpresszó kávé készítésének nem
szabad kb. 30 másodpercnél tovább tartania.
E művelet során a készenléti jelzőlámpa (N)
világít.
Fordítsa el ismét a beállító gombot (K) jobbra a 0 pozícióba, hogy a kávéfőzési műveletet befejezze.
A tej habosítása
GW13-014_v02
Ellenőrizze, hogy a beállító gomb (K) a 0
pozícióban legyen, a kapcsológomb
(M)
pedig be legyen nyomva. A kialudt lámpa (N)
arról tájékoztat, hogy a kávéfőző a készenléti
állapotban van.
Nyomja meg a forró víz/gőz
(B) nyomógombját, hogy a kávéfőzőt a gőz funkciójára
állítsa át (
pozíció).
Öblítse át a fúvókát (C) edényt helyezve alája és a beállító gombot (K) a gőz
pozíciójába fordítva.
Zárja el a gőzt a beállító gombot (K) a 0 pozícióba fordítva.
Töltse meg a rozsdamentes acélból készült
kis kancsót vagy bögrét annak 1/3 vagy 1/2
részéig friss, hideg tejjel és tegye fel a tej
habosítására szolgáló tartozékot (D) a gőzfúvókára (C).
Figyelem: A FÉM GŐZFÚVÓKA FORRÓ
LEHET.
Emelje fel a kancsót egészen addig, míg
a gőzfúvóka a tejben 1/2 cm mélyen lesz.
Figyelmeztetés: A TEJ HABOSÍTÁSA
KÖZBEN A KANCSÓ/BÖGRE NAGYON
FELFORRÓSODIK.
Fordítsa el a beállító gombot (K) a
pozícióba és állítsa be a gőz áramlását úgy
(a gőzfúvókat a tejbe jobban vagy kevésbé
merítve), hogy a kívánt habot nyerje.
Fordítsa el a beállító gombot (K) a 0 pozícióba,
hogy a nyomást csökkentse, egészen addig,
míg a tej térfogata duplájára növekszik. A felső
réteget a habosított tej fogja alkotni, az alsó felét pedig a gőzölt tej.
Tanács: Egy kiskanállal tegyen habot az eszpresszó kávéval megtöltött csészékbe. Öntsön
hozzá tejet. A cappuccino-nak 1/3 rész kávéból, 1/3 rész forró tejből és 1/3 rész habból kell
állnia.
29
Forró/forrásban lévő víz
Győződjön meg arról, hogy a beállító gomb
(K) a 0 pozícióban legyen, a kapcsológomb
(M) pedig be legyen nyomva. A kialudt
lámpa (N) arról tájékoztat, hogy a kávéfőző
a készenléti állapotban van.
Ellenőrizze, hogy a forró víz/gőz
(B)
gombja „kinyomott” állapotban
legyen.
Ennek következtében a készülék a forró víz/
gőz üzemmódban van.
Tegye be a gőzfúvókát (C) a bögrébe.
Figyelmeztetés: A TÖLTÉS KÖZBEN A KANCSÓ/BÖGRE NAGYON FELFORRÓSODIK.
Fordítsa el a beállító gombot (K) a
pozícióba. A gőzfúvókából (C) elkezd kifolyni a forró
víz. E művelet során a készenléti jelzőlámpa
(N) világít.
Amikor az elegendő mennyiségű forró víz
kifolyik, fordítsa el a beállító gombot (K) a 0
pozícióba. Vegye ki a csészét vagy edényt
a fúvóka (C) alól.
Figyelmeztetés: Amikor a kávé főzését
befejezi és a beállító gomb (K) a 0 pozícióban található, a felesleges, nyomás alatt
lévő gőzmennyiség kifolyhat a csepptálcára.
Ez normális jelenség.
Tisztítás
Vegye ki a csepegtető rácsot (J) és csepptálcát (I). Tisztítsa meg ezeket a részeket mosogatószeres meleg vízben. Ne mosogassa
őket mosogatógépben. Abban ezek a részek
deformálódhatnak.
A KÁVÉFŐZŐ ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ELSŐ HASZNÁLAT
ELŐTT (LEÍRÁS)
1. Tegye a kávéfőzőt száraz és stabil helyre.
2. Ellenőrizze, hogy a csepptálca (I) és a csepegtető rács (J) a helyükön
vannak-e.
3. Töltse meg a kávéfőző víztartályát vízzel.
A víztartály kétféle módon tölthető meg vízzel:
a) Emelje fel a kávéfőző felső részében található víztartály fedelét
és pl. kancsóból, töltse meg friss hideg vízzel vagy szűrt vízzel,
majd csukja le a fedelet.
b) Lehetőség van a víztartály kivételére is és megtöltésére friss
vízzel. Ebből a célból emelje fel a fedelet, fogja meg a tartály
fogantyúját és csúsztassa ki a kávéfőzőből. Ezután töltse meg
friss hideg vízzel vagy szűrt vízzel (1). Tegye vissza a víztartályt
és csukja be a fedelet.
Figyelem: A kávéfőző bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a beállító
gomb (K) a 0 pozícióban (kikapcsolva) (2) legyen.
4. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a 230V feszültségű váltóáramú konnektorhoz. Nyomja meg a
(M) gombot, hogy a kávéfőzőt bekapcsolja (3). Kapcsolja be a kávéfőzőt a
(M) gombot megnyomva.
A jelzőlámpa (L) piros színnel felgyullad, a készenléti jelzőlámpa (N)
pedig villogni kezd. Amikor a kávéfőző üzemelésre kész állapotban
van, a készenléti jezlőlámpa (N) kialszik.
Figyelem: Ne felejtse el, hogy amikor a készenléti jelzőlámpa (N)
villog, ez azt jelenti, hogy a kávéfőző még nem érte el a megfelelő
működési hőmérsékletét.
30
Ha a szűrőszita gyűrűjének a belső részét
részben vagy teljesen őrölt kávé borítja, tisztítsa meg a tartályban lévő víz egy részének vagy
teljes egészének az átengedése segítségével.
Figyelem: A készülék első használatakor, vagy ha a készüléket hos�szabb ideig nem használta, a kávéfőző átöblítése különösen fontos.
5. Ebből a célból a tartóba tegye be a szűrőt (H) egy vagy két csésze
számára. Helyezze be a szűrőtartót (E) a kávéfőző fejbe (6).
6. Helyezzen be egy megfelelő nagyságú edényt a két kifolyó nyílás (7)
alá. Ellenőrizze, hogy a kávéfőző az eszpresszó üzemmódban vane, azaz, be legyen nyomva a
(M) gomb (a bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa (L) világít), a forró víz/gőz
(B) nyomógombja
pedig a kinyomott”
pozícióban van-e (a készenléti jelzőlámpa
(N) nem világít).
7. Fordítsa el a beállító gombot (K) az óramutató járásával ellentétes irányban (8) az eszpresszó
pozícióig és az összes vizet engedje kifolyni
a tartályból. E művelet során a készenléti jelzőlámpa (N) világít.
ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE (LEÍRÁS)
A kávé készítése előtt ellenőrizze, hogy a kávéfőző az eszpresszó üzemmódban van-e, azaz világít-e a bekapcsológomb (L) piros lámpája, a készenléti jelzőlámpa pedig (N) kialudt-e.
Ha zamatos kávét akar kapni, ajánlatos a csészét, a szűrőtartót és a szűrőszitát az alábbi módon előmelegíteni:
A szűrőtartó (E) és szűrőszita (H) előmelegítése
1. Töltse meg a víztartályt (1) hideg vízzel és indítsa be a készüléket (3).
2. Válassza ki a megfelelő szűrőt (H) és helyezze be a tartóba (E) (4)
Tanács: Egy adag (egy csésze) kávéhoz a kisebb szűrőt használja,
a nagyobbikat két adag kávéhoz.
GW13-014_v02
3. Fogja kezébe a szűrőtartót (E), tartsa a főzőfej alá és öblítse át vízzel,
a beállító gombot (K) az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítva az eszpresszó
pozícióig (8), hogy a víz elkezdjen folyni,
majd fordítsa vissza a 0 helyzetbe, hogy a készüléket kikapcsolja (9).
4. Várja meg, hogy a szűrőtartó megszáradjon.
Az edények előmelegítése
5. A csészéket fel lehet melegíteni, mégpedig forró vízzel megtöltve
őket. Ellenőrizze, hogy a kávéfőző az eszpresszó üzemmódban vane, azaz, be legyen nyomva a
(M) gomb (a bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa (L) világít), a forró víz/gőz
(B) nyomógombja
pedig a kinyomott”
pozícióban van-e (a készenléti jelzőlámpa
(N) nem világít). Tegye be a gőzfúvókát (C) a csészébe. Fordítsa el
a beállító gombot (K) a pozícióba, hogy a forró víz elkezdjen kifolyni a gőzfúvókából (C). A művelet leállítása céljából állítsa a beállító
gombot a 0 pozícióba. Öntse ki a forró vizet a csészékből.
Kávé készítése
6. Ellenőrizze, hogy a tartályban van-e hideg víz. Ha nincs, vagy csak
kevés van, töltse meg a tartályt hideg vízzel (1) és indítsa be a készüléket (3).
7. A mellékelt mérőkanállal (G) szórja be a finomra őrölt kávét a szűrőbe.
8. A mérőkanál (G) másik oldalával (a lapos felületével) könnyedén
nyomkodja le a kávét 90 fokos fordulattal, hogy az kitöltse a szűrő
alját. Ez azt eredményezi, hogy a kávé tömör lesz.
9. A felesleges kávét szórja ki, hogy az a szűrő (H) peremével egy szintbe essen (5).
Fontos: Vigyázzon arra, hogy a szűrőben (H) ne legyen túl nagy
mennyiségű kávé.
Tanács: A kávé adagolása és annak lenyomkodási mértéke minden
egyes esetben ugyanolyan legyen. A kávészemek őrlési fokától függ
a készített kávé kifolyási ideje. Minél finomabbra van a kávé darálva,
annál rövidebb a kifolyási idő.
Tanács: Ügyeljen arra, hogy a kávé lenyomkodása során a mérőkanál (G) lapos része száraz legyen. Ha nedves, a kávéőrlemény darabkái összeragadhatnak.
Figyelem: A túl finomra őrölt kávé a szűrő (H) nyílásainak az eldugulását okozhatja, ezáltal megakadályozva a kávé átfolyását.
10. Helyezze be a szűrőtartót (E) a főzőfejbe és fordítsa el jobbra, ütközésig (6)
11. Tegye a csészéket a tartó (E) alatti kifolyó nyílások alá (7).
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a kávéfőző működésre kész állapotban
van-e. Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a készenléti jelzőlámpa
(N) villog, azt jelenti, hogy a kávéfőző még nincs üzemelésre kész
állapotban.
12. A kávé kiengedésének a megkezdése céljából fordítsa el a beállító
gombot (K) az óramutató járásával ellentétes irányban az eszpresszó
pozícióig (8). E művelet során a készenléti jelzőlámpa (N) világít.
A művelet leállítása céljából a gombot fordítsa vissza a 0 helyzetbe (9).
Tanács: Az ideális kávé sötét, karamell-színű, pirosas csillogással.
Ez nagy mértékben a felhasznált kávé minőségétől függ. Mindig frissen főzött, forró kávét szolgáljon fel.
A kávéfőző kezelése a kávé főzése után
13. A szűrőtartót (E) fordítsa el balra és vegye ki a főzőfejből.
14. A szűrőből (H) szórja ki a használt kávét. Ennél a műveletnél fogja
meg a szűrőt, a szűrőzárat (F) pedig nyomja meg a hüvelykujjával.
Tanács: A kávéfőző minden egyes használata után ajánlatos a főzőfejet kevés vízzel átöblíteni. Ez azt eredményezi, hogy a főzőfej alsó
részére tapadt szemcsemaradványok eltávoznak belőle. Ebből a célból elegendő a beállító gombot az eszpresszó
pozícióig elfordítani és a vizet szabadon megengedni.
A HABOSÍTOTT TEJ KÉSZÍTÉSE (LEÍRÁS)
A tej habosításához a gőz funkciót kell alkalmazni. A gőznek két szerepe
van. Először is a tejet felmelegíti. Másodszor pedig a gőz a tejet levegővel
keveri el, ami finomságot, bársonyosságot kölcsönöz neki.
A kávé főzéséhez hasonlóan, a tej habosítása során a legjobb eredmény
egy bizonyos idő elteltével, a felhasználó által szerzett tapasztalatok függvényében érhető el.
Tanács: Ne felejtse el, hogy a kávé a kávétartalmú italok alapvető eleme,
a tej csak adalék.
Figyelem: Ajánlatos előbb az eszpresszó kávét elkészíteni és csak azután
habosítani a tejet.
A tej habosítása előtt ellenőrizze, hogy a kávéfőző a gőz üzemmódban
van-e, azaz be van-e nyomva a
(M) gomb (a bekapcsolást/kikapcsolást jelző lámpa (L) világít), a forró víz/gőz
(B) nyomógombja pedig
a „benyomott”
pozícióban legyen (a készenléti jelzőlámpa (N) nem
világít (10) (11)).
GW13-014_v02
1. Ellenőrizze, hogy a tartályban van-e hideg víz. Ha nincs, vagy csak
kevés van, töltse meg a tartályt hideg vízzel (1).
2. A csészék száma vagy a tejeskancsó mérete alapján határozza meg
a szükséges tej mennyiségét.
Tanács: Ne felejtse el, hogy a tej térfogata a habosítás során
növekszik.
3. Öntse be a hideg, vagy lehűtött tejet a rozsdamentes acélból készült
tejeskancsóba, annak 1/3 – 1/2 részéig töltve (14).
Tanács: A rozsdamentes acélból készült tejeskancsót a hűtőszekrényben tárolja, hogy a tej jól le legyen hűtve. A tejeskancsót a használata előtt ne öblítse meleg vízzel.
4. Öblítse át a gőzfúvókát (C) a fúvóka (C) alá egy edényt helyezve
és a beállító gombot (K) elfordítva a gőz
pozícióba (12). Zárja el
a gőzt a beállító gombot (K) a 0 pozícióba fordítva (13).
5. Húzza el a gőzfúvókát (C) a készülék oldalára és a gőzfúvókára (C)
helyezze fel a a tej habosításának tartozékát (D).
6. A gőzfúvókát helyezze be a tejbe úgy, hogy az kb. 1/2 cm mélyen
legyen, majd indítsa be gőzadagolót a beállító gombnak (K) a
pozícióba történő elfordításával (15) (16).
7. Döntse meg a kancsót úgy, hogy a gőzfúvóka a kancsóban legyen és
a kancsót engedje lefelé mindaddig, míg a gőzfúvóka vége éppenhogy a tej felszíne alatt lesz. Ez beindítja a habosított tej képzését.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a gőz egyenletes ütemben kerüljön
a tejbe, mert akkor a hab nem fog felesleges légbuborékokat tartalmazni. E célból a kancsót emelje meg annyira, hogy a gőzfúvóka
mélyebbre kerüljön a tejbe. Ne felejtse el, hogy az ideális hab állaga
lágy, bársonyos.
8. Abban a pillanatban, amikor a tej felmelegszik és habzani kezd, a tej
szintje a kancsóban megnövekszik. Ha ez bekövetkezik, engedje lefelé a kancsót úgy, hogy a gőzfúvóka mindvégig a tejben legyen.
9. Amikor már hab képződött, emelje fel a kancsót úgy, hogy a gőzfúvóka a tej közepén legyen.
Tanács: A szükséges hab mennyisége változni fog, attól függően,
hogy milyen típusú forró italt készítünk. Pl. a cappuccino nagyobb
mennyiségű habot igényel, mint az eszpresszó alapú kávéital, amelyet habosított tejjel szolgálunk fel.
10. Zárja el azonnal a gőzt, amikor a tej 60–65°C-ra melegszik, a beállító
gombot (K) a 0 helyzetbe fordítva (17).
Tanács: Ha nincs hőmérője, a megfelelő hőfok elérésének a legjobb
mutatója az, hogy a tenyerét a kancsó oldalán nem tudja 3 másodpercnél tovább tartani.
Fontos: Ne forralja fel a tejet.
11. Vegye ki a kancsót, húzza le a gőzfúvókáról (C) a tej habosításának
a tartozékát (D), amelyet minden egyes használat után el kell mosni mosogatószeres meleg vízben, azért, hogy a nyílásai ne legyenek eldugulva. Ezután törölje meg egyből tiszta nedves ruhával a gőzfúvókát (C) és
a fúvóka végét, majd eresszen át rajta egy kis mennyiségű gőzt.
12. A kancsót kézben tartva üsse annak fenekét óvatosan az asztal lapjához, hogy a légbuborékok eltávozzanak, majd végezzen körkörös
mozdulatokat a kancsóval mindaddig, míg a tej fényes lesz és nam
maradnak benne légbuborékok. Ez lehetővé teszi, hogy a tej és a hab
homogén konzisztenciájú legyen.
A FORRÓ VÍZ FUNKCIÓJA
A forró víz funkciója ideális a long black ital (eszpresszó, forró vízzel hígítva), forró csokoládé készítéséhez, valamint a kancsónak a dugattyús kézi
kávéfőző edényének és a teáskannának a forró vízzel való feltöltéséhez.
Figyelem: A forró víz funkciójának beindítása előtt ellenőrizze, hogy a tej
habosításának a tartozéka (D) le van-e véve a gőzfúvókáról (C).
1. Töltse meg a víztartályt hideg vízzel (1).
Kapcsolja be a kávéfőzőt (3). A forró víz funkciójának az alkalmazása közben a kávéfőzőnek a forró víz üzemmódban kell lennie, azaz
be legyen nyomva a
(M) gomb (a bekapcsolást/kikapcsolást jelző
lámpa (L) világít), a forró víz/gőz
(B) nyomógombja pedig a „kinyomott”
pozícióban legyen (a készenléti jelzőlámpa (N) nem
világít) (18) (19).
2. Helyezzen egy csészét vagy edényt a forró víz/gőz fúvókája alá és
indítsa be a forró víz funkcióját a beállító gombot (K) a
pozícióba fordítva (20) (21). E művelet során a készenléti jelzőlámpa (N)
világít.
3. Abban a pillanatban, amikor a csésze vagy az edény a kívánt men�nyiségű forró vízzel megtelik, zárja el a forró vizet a beállító gombot
(K) a 0 pozícióba fordítva (22).
4. Vegye ki a csészét vagy az edényt a gőzfúvókát (C) pedig hagyja
a csepptálca (I) felett.
31
ESZPRESSZÓ KÁVÉ RECEPTEK
ESZPRESSZÓ (SHORT BLACK)
Az eszpresszó tömény, erős kávé a tetején „crema” néven ismert (barna) habréteggel. Az eszpresszó alkotja az összes
kávéital alapját. Annak változatai a különböző mennyiségű tej és hab hozzáadásával keletkeznek.
●● Készítsen elő egy 90 ml-es eszpresszó üvegcsészét vagy egy kis kávés csészét.
●● Öntsön szimpla mennyiségű eszpresszó kávét a csészébe (30–35 ml).
LONG BLACK
A hagyományos eszpresszó, forró víz hozzáadásával, normális kávés csészében vagy kávés bögrében felszolgálva.
A forró vizet adjuk hozzá először úgy, hogy a” crema” réteg megmaradjon.
●● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Ízlés szerint öntsön hozzá forró vizet.
MACCHIATO
A macchiato név az olasz „folt” szóból ered. Hagyományosan mint rendes eszpresszó kávét szolgáljuk fel egy kiskanálnyi tejjel a tetején és kis mennyiségű habbal („crema”) a közepén.
●● Készítsen elő egy 90 ml-es, üvegből készült eszpresszó kávés csészét vagy egy kis kávés csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● A tetejére öntsön egy kiskanálnyi tejet.
FLAT WHITE
Egy másik kedvelt kávéital a flat white, az eszpresszó alapú ital, gőzzel habosított tejjel, normális kávés csészében
vagy kávés bögrében felszolgálva. A habosított tejnek 2 mm vastagságúnak kell lennie, hogy a kávét izolálja.
●● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Adja hozzá a habosított tejet.
CAFFÈ LATTE
Az eszpresszó a gőzölt tejjel van összekeverve; rendszerint üvegedényben felszolgálva. A habosított tejnek 10 mm
vastagságúnak kell lennie, hogy a kávét izolálja.
●● Készítsen elő egy 220 ml-es üvegedényt vagy csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Adja hozzá a habosított tejet.
CAPPUCCINO
Ez a kiváló ital az eszpresszó habosított tej hozzáadásával, habbal valamint kakaóval megszórva. Az így keletkezett ital
kétharmad részben tejes kávé, egyharmad része pedig hab.
●● Készítsen elő egy 190–240 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Tartsa be a kétharmad rész tejes kávé, egyharmad rész hab arányt.
●● A tetejére szórjon kakaót.
CAFFE MOCHA
A cappuccinóhoz hasonló módon készül, de folyékony csokoládé hozzáadásával. Elegendő egyszerűen csak csokoládét hozzáönteni az eszpresszóhoz és a gőzzel habosított tej és hab hozzáadása előtt elkeverni.
●● Készítsen elő egy 190–240 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Adjon hozzá két kiskanál folyékony csokoládét.
●● Adja hozzá a gőzzel habosított tejet.
●● Tartsa be a kétharmad rész tejes kávé, egyharmad rész hab arányt.
CON PANNA
Az eredeti bécsi kávé változata, ez a kiváló ital az eszpresszó tejszínhab hozzáadásával. A tetejére fahéjat vagy reszelt
csokoládét lehet szórni.
●● Készítsen elő egy 190 ml-es csészét.
●● Töltsön szimpla vagy dupla mennyiségű eszpresszó kávéadagot.
●● Adja hozzá a tejszínhabot.
●● A tetejére szórjon fahéjat vagy reszelt csokoládét.
32
GW13-014_v02
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Fontos a kávéfőzőt rendszeresen tisztítani. Ez biztosítja a főzött kávé minőségének a megőrzését. Javasoljuk a készülék tisztítását minden egyes
kávéfőzés után. Mégpedig:
●● A főzőfejet vízzel kiöblíteni.
●● A gőzfúvókát (C) gőzzel átfúvatni.
●● A gőzfúvókát (C) közvetlenül a kávéfőző használata után nedves ruhával tisztára törölni.
●● A szitát (H) a szűrőtartóból (E) kivenni és megtisztítani, beleértve a szita (H) nyílásainak a tisztítását is.
●● A csepptálcát (I) kiüríteni és leöblíteni.
Fontos: A kávéfőző részeit és tartozékait sohasem mosogassa
mosogatógépben.
A csepptálca (I) és csepegtető rács (J) tisztítása
Vegye ki a csepegtető rácsot (J) és a csepptálcát (I) (23). Mossa el enyhe
mosogatószeres vízben, öblítse le majd szárítsa meg.
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a kivételük majd visszahelyezésük után
a csepptálca (I) és a csepegtető rács (J) a megfelelő helyen legyen.
A főzőfej, szűrőtartó (E) és szűrőszita (H) tisztítása
A szűrőszitát (H) és a szűrőtartót (E) minden egyes használat után öblítse
át meleg vízzel, majd szárítsa meg őket.
A főzőfejet a használt kávétól való megtisztítása céljából öblítse le vízzel,
a főzőfejet és a tömítő gyűrűt törölje meg nedves ruhával. Abban az esetben, ha a szita nyílásait kávé tömíti el, használjon egy puha kefét.
A főzőfej gumi tömítése
A főzőfej tömítése a főzőfej alsó részén található és a szűrőtartót (E) tömíti
a kávé kifolyásakor.
Figyelem: Ha a kávéfőző használatában hosszabb szünetek vannak,
ajánlatos a szűrőtartót (E) a főzőfejből kivenni, mivel az a tömítő élettartamát megrövidítheti.
Az egy természetes eset, hogy bizonyos idő elteltével a tömítő gyűrű elveszíti rugalmasságát és cseréje elengedhetetlenné válik. A tömítés elhasználódásának a jele az, hogy a szűrőtartó (E) és a főzőfej már nem zár
szorosan (az eszpresszó kifolyásakor a főzőfej körül gőz jelenik meg).
Figyelem: Ha úgy véli, hogy a főzőfej tömítőjét ki kell cserélni, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi szakszervízzel.
Külső elemek
Törölje meg a készüléket nedves ruhával majd törölje szárazra. Ne használjon kefét vagy súrolószereket, mert azok a készülék külső burkolatát
megkarcolhatják.
A gőzfúvóka (C) tisztítása
A gőzfúvókának (C) a tisztán tartása a gőz funkció maximális működőképességének a biztosítása érdekében igen fontos. A gőzfúvókán (C) pl.
a rászáradt tejnek a felgyülemlése gyengíti annak gőzölési és habosítási
képességét.
Fontos: Törölje tisztára a fúvókát (C) nedves ruhával közvetlenül a készülék használata után és eresszen át rajta egy kis mennyiségű gőzt.
Abban az esetben, ha a tej rászáradt a gőzfúvókára (C), csavarjon egy
nedves ruhadarabot a fúvókára (C), a fúvókát (C) irányítsa a csepptálca (I)
fölé, majd kapcsolja be a gőzt kb. 10 másodpercre. Hagyja a ruhát a fúvókán (C) még kb. 5 percig, egészen addig míg azt átáztatja. Ha a szennyeződés továbbra is megmarad, ismételje meg ezt a műveletet.
Fontos: Sohasem szabad a gőzfúvókát (C) súroló mosogatószivaccsal
tisztítani, mert az a fúvóka sérülését okozhatja.
A vízkő eltávolítása
A vízkő ásványi anyagok lerakódása, ami természetes módon megjelenik
minden készülékben, amelyeknek egyik feladata a vízmelegítés. Ezért is
a kávéfőzőből időnként el kell távolítani a vízkövet.
Figyelem: Legalább 3 havonta vízkőtelenítse a kávéfőzőt. A vízkötelenítés
elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
A vízkő eltávolítása a kávéfőzőből
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a kávéfőző ki van-e kapcsolva és a hálózati
dugója ki van-e húzva a konnektorból.
1. Vegye ki a víztartályt és jól öblítse ki. A használt vízkőoldótól függően
végezze el az alábbi műveleteket:
A. Vízkőoldó tabletták kávéfőzőkhöz
A tartályba öntsön kb. 1l meleg vizet és tegye bele a gyártó által
javasolt mennyiségű tablettát. A tabletták feloldódása után (ami
kb. 5-7 percig tart) tegye vissza a tartályt a helyére.
B. Folyékony vízkőoldó
A víztartályba öntsön be kb.1l meleg vizet. Adja hozzá a folyékony vízkőoldót a gyártó által javasolt mennyiségben és tegye
vissza a tartályt a helyére.
2. Abban az esetben, ha a szűrőtartó (E) a főzőfejhez lenne felerősítve,
vegye le, öblítse le alaposan folyóvíz alatt és tegye félre.
3. Csavarkulcs segítségével csavarja le a szitát a főzőfej alsó részéről.
4. Vegye ki a szitát, az alátétet, a csavart és a tömítőt, majd tegye őket
félre, biztonságos helyre.
Fontos: Ügyeljen arra, nehogy a szita, az alátét, a csavar és a tömítő
a főzőfejről történt leszerelése után elvesszen.
5. Egy puha kiskefe segítségével tisztítsa meg a főzőfej főzőrészét és
távolítsa el a kávéőrlemény apró szemcséit róla.
6. A főzőfej alá helyezzen egy megfelelő nagyságú edényt.
7. Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz és kapcsolja be a
(M) gombot megnyomva.
Figyelem: Nem szabad elfelejteni, hogy ha a készenléti jelzőlámpa
(N) villog, azt jelenti, hogy a kávéfőző a működési hőmérsékletét még
nem érte el. Abban a pillanatban, amikor a kávéfőző eléri a megfelelő
hőmérsékletet, a készenléti jelzőlámpa (N) villogása megszűnik, majd
a lámpa kialszik. Ez azt jelenti, hogy a kávéfőző a kívánt hőmérsékletet elérte és működésre kész.
8. Fordítsa el a beállító gombot (K) az eszpresszó
pozícióig és engedje át a vízkőoldó felét a főzőfejen.
Fontos: A vízkőoldót ne engedje át a gőzfúvókán (C).
Figyelem: A főzőfej alá tett edény méretétől függően azt szükség
esetén a folyamat végzése közben ki kell üríteni.
9. Az oldat kifolyásának a leállítása céljából fordítsa el a gombot (K) a 0
pozícióba (amikor az oldatnak kb. a fele kifolyt) és nyomja meg a
(M) gombot, amivel a készüléket kikapcsolja.
10. Hagyja így a kávéfőzőt még 10-15 percig, hogy a vízkőoldó kifejtse
a megfelelő hatását.
11. Ezután nyomja meg a (M) gombot. A kávéfőző bekapcsol.
12. Fordítsa el a beállító gombot (K) az eszpresszó
pozícióba és engedje ki a vízkőoldó fennmaradt részét a főzőfejen.
13. Vegye ki a víztartályt a készülékből és alaposan öblítse ki folyóvíz alatt, ellenőrizve, hogy nem maradtak-e nyomok a vízkőoldó
után. Töltse meg a víztartályt tiszta vízzel (1) és helyezze vissza
a készülékbe.
14. Kapcsolja be a kávéfőzőt a
(M) gombbal és fordítsa el a beállító
gombot (K) az eszpresszó
pozícióig. Engedje átfolyni az egész
tiszta vízmennyiséget a főzőfejen. Ezt a műveletet végezze el 2-szer.
Figyelem: A főzőfej alá tett edény méretétől függően azt szükség
esetén a folyamat végzése közben ki kell üríteni.
15. A művelet befejezése után a főzőfej alól vegye ki az edényt és az
egész főzőfejet törölje meg alaposan.
16. Óvatosan szerelje fel a főzőfejre a gumi tömítést, a szitát és az alátétet, a leszerelésükhöz képest fordított sorrendben. A tartócsavart csavarja be csavarhúzóval egészen ütközésig.
17. A víztartályt töltse meg friss vízzel (1) és helyezze vissza a kávéfőzőbe. A készülék a további használatra készen áll.
A vízkő eltávolítására szolgáló oldatok
Hagyományosan az alábbi oldatok használhatók a vízkő eltávolítására:
●● Citromsav oldat
Oldjon fel 2 kanál (körülbelül 30 g) citromsavat egy liter vízben.
●● Kifejezetten erre szolgáló folyadékok vagy tabletták.
Tanács: Folyadékok vagy tabletták esetén járjon el az említett szerek csomagolásán elhelyezett utasítások szerint.
GW13-014_v02
33
A KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA SORÁN ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ HIBÁK
PROBLÉMA
A kávé kifolyik a szűrőtartó
oldalánál
Nem folyik ki a kávé
A kávé csak csöpögve jön ki
Az eszpresszó kávénak nincs
jellegzetes habja
A szűrőtartó a kávéfőzés
során meglazul
A kávé túl hideg
A gőzfúvókából nem jön gőz
Túl kevés habosított tej
A csészék nem egyforma
mértékben töltődnek meg
Az eszpresszó kávé égett ízű
A szivattyú túl zajos
A készülék nem működik
LEHETSÉGES OKOK
MEGOLDÁS
A szűrőtartó (E) nincs helyesen beillesztve vagy nincs megfelelően rögzítve.
Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó (E) a főzőfejre megfelelően van-e
illesztve és ütközésig van-e elfordítva. Ld. Eszpresszó kávé
készítése – 30. old.
A szűrőtartó szitájának (H) a peremén őrölt kávé található.
Tisztítsa meg körben a szita (H) felső peremét és a főzőfejről
törölje le a kávét.
A főzőfej szennyezett.
Törölje meg a főzőfejet nedves ruhával.
A főzőfej megsérült.
Forduljon a márkaszervízhez.
A főzőfej gumi tömítése megsérült vagy elhasználódott.
Forduljon a márkaszervízhez.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse meg a tartályt vízzel (1).
A víztartály nem a megfelelő módon lett betéve.
Nyomja erősen lefelé a víztartályt, hogy az a megfelelő helyzetben legyen.
A beállító gomb (K) más pozícióban van, pl.
Ellenőrizze, hogy a beállító gomb (K) a
.
pozícióban van-e.
A főzőfej szűrőszitája el lehet dugulva.
Ld. A vízkő eltávolítása – 33. old.
A kávé szűrője (H) eltömődött. A kávé túl finom őrlésű vagy túl
erősen van lenyomkodva.
Ürítse ki a szűrőt (H) és folyóvíz alatt öblítse ki. Törölje meg
a kávé főzőfejet ruhával.
A kávé túl finom őrlésű vagy túl erősen van lenyomkodva.
Ha túl finomra őrölt kávét használ, ne nyomkodja le túl erősen.
A készülék a vízkő üledékétől eldugult.
Ld. A vízkő eltávolítása – 33. old.
A kávé állott vagy száraz.
Használjon friss kávét. A kávé csomagolásának a kinyitása után
tárolja szorosan záródó dobozban.
A kávé nincs elég erősen lenyomkodva.
Az őrölt kávét nyomkodja le erősebben.
A kávé túlságosan durva őrlésű.
Megfelelő őrlésű kávét használjon vagy változtasson a kávé
márkáján.
A szűrőben (H) nincs megfelelő mennyiségű kávé.
Ld. Eszpresszó kávé készítése – 30. old.
A kávé túl erősen van lenyomkodva.
Az őrölt kávét kevésbé tömörítse.
A kávéőrlemény túl finom.
Változtassa durvább őrlésű kávéra.
A szűrőtartó (E) nem elég stabil, mivel nem lett elég erősen
becsavarva.
Ellenőrizze a szűrőbetét (E) behelyezését, és hogy egészen
ütközésig be lett-e csavarva a főzőfejbe.
Ld. Eszpresszó kávé készítése – 30. old.
A szűrőtartó szitájának (H) a peremén őrölt kávé található.
Tisztítsa meg körben a szita (H) felső peremét és a főzőfejről
törölje le a kávét.
A főzőfej szennyezett.
Törölje meg a főzőfejet nedves ruhával.
A főzőfej megsérült.
Forduljon a márkaszervízhez.
A főzőfej gumi tömítése megsérült vagy elhasználódott.
Forduljon a márkaszervízhez.
A csészék, a szűrőszita (H) vagy a szűrőtartó hideg.
A kávé főzése előtt melegítse elő a csészéket, a szűrőszitát és
a szűrőtartót. Ld. Eszpresszó kávé készítése – 30. old.
A cappuccino vagy latte készítése közben a tej nincs kellően
felmelegítve.
Ellenőrizze, hogy a tej a habosításakor megfelelően legyen
felmelegítve. Ügyeljen arra, hogy a tej ne forrjon fel. Ld. A habosított tej készítése – 30. old.
A gőzfúvóka (C) eldugult.
Ld. Karbantartás és tisztítás – 33. old.
A tej nem friss.
Ellenőrizze, hogy friss-e a tej.
A tej hőmérséklete túl magas.
Ellenőrizze, hogy a tej a felhasználás előtt megfelelő módon le
van-e hűtve.
Kancsó.
A legjobb eredmény elérése céljából a tej habosítása során
használja a mellékelt rozsdamentes acélból készült kancsót, és
lehetőség szerint a felhasználása előtt hűtse le vagy öblítse ki
hideg vízzel.
A gőzfúvóka eldugult.
Ld. Karbantartás és tisztítás – 33. old.
A tej felforrt.
Próbáljon meg ismét friss, lehűtött tejet használni.
Egyenetlen töltés vagy szünetek a kávé kifolyásában.
Ellenőrizze, hogy a kávé egyenletesen van-e lenyomkodva és
a kifolyó kávé nem ütközik-e valamilyen akadályba a főzőfej
kifolyó nyílásai és a szűrőtartó között.
A szűrőtartó (E) választófala megsérült.
Forduljon a márkaszervízhez.
Nem megfelelő minőségű kávé használata.
Ellenőrizze más fajtájú kávéval.
A készülék a vízkő eltávolítása után nem lett kiöblítve.
Öblítse át a készüléket teli víztartállyal és engedje le belőle az
összes vizet, mielőtt újból kávét készít.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse meg a tartályt vízzel (1).
A víztartály nem a megfelelő módon lett betéve.
Ellenőrizze, hogy a víztartály a megfelelő módon van-e betéve.
A főzőfej szűrőszitája (H) el lehet tömődve.
Vegye ki a szűrőtartót (E) és a fejrészt tisztítsa meg. Ld. Karbantartás és tisztítás – 33. old.
A készülék a vízkő üledékétől eldugult.
Ld. A vízkő eltávolítása – 33. old.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket
szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
34
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű
használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,
irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és
egyéb okokból történő módosítására.
GW13-014_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar
accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine
să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să
păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
INDICAŢII PRIVIND SIGURANŢA ÎN TIMPUL FOLOSIRII
APARATULUI ESPRESSO PENTRU CAFEA
●● Nu folosiţi aparatul electric dacă aţi observat defecţiuni; deteriorări ale
cablului de alimentare, după ce aparatul a fost lovit (prin cădere) sau
deteriorat în vreun fel. Dacă există bănuiala că aparatul are defecţiuni,
verificarea, repararea şi reglarea sa pot fi efectuate numai de către personalul calificat al unui punct de servis autorizat.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să
fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii
periculoase.
DATE TEHNICE
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Puterea aparatului: 1250 W; 230 V.
Capacitatea recipientului pentru apă: 1,2 l.
Aparatul espresso pentru cafea este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu de alimentare cu înveliş de protecţie şi ştecăr cu contact de protecţie.
Aparatul espresso pentru cafea îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–
Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–
Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Aparatul are înscris semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
DESPRE APARATUL ESPRESSO PENTRU CAFEA
Aparatul espresso pentru cafea prepară o cafea deosebit de bună la gust
şi de aromată, deoarece asigură temperatura optimă de prepare a cafelei,
de 92–94°C. Aparatul espresso pentru cafea a fost astfel proiectat încât
este posibilă observarea începerii preparării cafelei sau producerea aburului pentru spuma de lapte.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului
specializat al firmei.
●● Citiţi cu atenţie şi păstraţi aceste intrucţiuni primite împreună cu aparatul.
●● Aşezaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plată, fără denivelări.
●● Nu folosiţi aparatul espresso pentru cafea fără apă în recipient. Umpleţi
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
recipientul numai cu apă curată, rece. Respectaţi capacitatea maximă
a recipientului, care este de 1,2 l.
Nu scoateţi niciodată maneta pentru sită în timpul preparării cafelei, nici
în timpul trecerii apei fierbinţi prin cafea, deoarece aparatul se află sub
presiune. Scoaterea manetei în timpul acestor acţiuni poate provoca
arsuri sau răniri.
Vaporizatorul se poate încălzi foarte tare în timp ce se prepară spuma
de lapte şi trece apa fierbinte. Atingerea sa accidentală poate provoca
arsuri; de aceea trebuie evitată orice atingere directă a vaporizatorului.
Întotdeauna înainte de curăţarea aparatului espresso pentru cafea şi, de
asemenea, în cazul în care apar probleme în timpul preparării cafelei,
închideţi aparatul espresso pentru cafea şi scoateţi ştecărul din priză.
Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafeţele fierbinţi ale aparatului espresso pentru cafea, mai ales cu vaporizatorul.
Nu puneţi mâinile direct sub jetul de abur, sub apa fierbinte sau cafeaua care curge, doarece acest lucru poate provoca arsuri şi răniri.
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua de alimentare electrică (butonul ) înainte de a scoate ştecărul din priză. Nu scoateţi niciodată ştecărul
din priză trăgând de cablul de alimentare – prindeţi numai de ştecăr.
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua de alimentare electrică şi
scoateţi ştecărul din priză atunci când aparatul nu va fi folosit mai mult
timp sau înainte de curăţare.
Nu folosiţi aparatul espresso pentru cafea cu prelungitor decât dacă
acesta a fost verificat de către un tehnician calificat sau de către un
lucrător la servis.
Aparatul trebuie conectat numai la reţea electrică (şi numai la curent
alternativ) prevăzută cu contact de protecţie şi la tensiunea corespunzătoare celei înscrise în eticheta sa cu specificaţii tehnice.
Nu-i daţi aparatului espresso pentru cafea altă destinaţie decât cea
precizată în instrucţiunile de utilizare.
Nu aşezaţi aparatul aproape de o sursă de căldură, de flacără, aproape
de încălzitoare electrice sau deasupra cuptorului fierbinte. Nu-l aşezaţi
peste nici un alt dispozitiv.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau
a suprafeţei pe care aţi aşezat aparatul sau să vină în contact cu suprafeţe fierbinţi.
Nu turnaţi apă sau orice alt lichid peste aparat.
Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care
copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre
persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele
rǎspunzǎtoare de siguranţa lor.
Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp
externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine indicaţiile oferite mai devreme.
GW13-014_v02
DESCRIEREA APARATULUI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Recipient pentru apă, cu o capacitate de 1,2 l
Recipient detaşabil pentru apă, în scopul facilitării umplerii cu apă;
recipientul se scoate trăgând în sus.
Buton (întrerupător) pentru apă fierbinte/abur
Vaporizator
Accesoriu pentru spumarea laptelui
Accesoriul de cauciuc a fost proiectat în aşa fel încât să facă mai uşoară
prepararea unei spume de lapte consistente, dese, în câteva secunde.
Folosiţi întotdeauna acest accesoriu pentru spumarea laptelui.
Maneta sitei
Blocada sitei
Este foarte utilă atunci când se goleşte sita de zaţul de cafea. Şi
aceasta datorită faptului că menţine imobilă sita în manetă.
Măsură pentru cafea cu parte de presare
Sită pentru o ceaşcă, sită pentru două ceşti
Tăviţă de scurgere
Poate fi scoasă, pentru a fi curăţată mai uşor.
Grătar de scurgere
Poate fi scos, pentru a fi curăţat mai uşor.
Buton de reglare
Mişcare la stânga – espresso cu utilizarea capului de preparare, mişcare la dreapta – apă fierbinte sau abur cu utilizarea vaporizatorului.
Beculeţ Pornire/Oprire
Buton (întrerupător) Pornire/Oprire
Beculeţ care indică dacă aparatul este gata de funcţionare
Fiţi atent (ă) la faptul că, în timpul utilizării normale, tăviţa de scurgere
(I) se va umple cu apă. Verificaţi-o în mod regulat şi, dacă este nevoie, scoateţi-o şi goliţi-o, pentru a evita scurgerea apei.
35
UTILIZAREA PANOULUI DE COMANDĂ
Buton Pornire/Oprire (M)
Puneţi în funcţiune aparatul espresso pentru cafea apăsând butonul
(M). Beculeţul de semnalizare (L) se aprinde în culoarea roşie, în vreme
ce beculeţul care indică dacă aparatul este gata pentru funcţionare (N)
începe să clipească.
Atenţie: Înainte de a pune în funcţiune aparatul espresso pentru cafea,
asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglare (K) se află în poziţia 0 (închis).
Când aparatul espresso pentru cafea este gata de funcţionare, beculeţul
care indică dacă aparatul este gata pentru funcţionare (N) se stinge.
Atenţie: Reţineţi că, dacă beculeţul care indică dacă aparatul este gata
pentru funcţionare (N) clipeşte, aceasta înseamnă că aparatul espresso
pentru cafea nu a atins temperatura adecvată pentru funcţionare.
Pentru a scoate din funcţiune aparatul espresso pentru cafea este de
ajuns să apăsaţi butonul (M).
Dacă a fost folosită mai devremefuncţia aburi, fixaţi butonul apă/aburi
(B) în poziţie „neapăsată”
. În momentul în care a fost atinsă
temperatura adecvată de către aparatul espresso pentru cafea, beculeţul
care indică dacă aparatul este gata pentru funcţionare (N) încetează să
mai clipească şi se stinge. Aparatul espresso pentru cafea este gata pentru de funcţionare.
Atenţie: Aşezaţi sub vaporizator (C) vasele adecvate.
Pentru a opri apa fierbinte/care fierbe, rotiţi potenţiometrul de reglare
(K) în sensul mişcării acelor de ceasornic, până în poziţia . În timpul
acestui proces se aprinde beculeţul care indică dacă aparatul este gata
de funcţionare.
Pentru a opri curgerea apei fierbinţi/care fierbe, fixaţi mai departe potenţiometrul de reglare în poziţia 0.
ESPRESSO
Cînd aparatul espresso pentru cafea este pus în funcţiune – este apăsat
butonul
(M) (se aprinde beculeţul Pornire/Oprire (L)), iar butonul pentru apă fierbinte/aburi
(B) este în poziţia „neapăsat”
(beculeţul
care indică dacă aparatul este gata pentru funcţionare (N) nu este aprins)
– aparatul se află în regim espresso.
Dacă mai devreme a fost folosită funcţia aburi, fixaţi butonul pentru apă
fierbinte/aburi
(B) în poziţia „neapăsat”
. În momentul în care
a fost atinsă temperatura adecvată de către aparatul espresso pentru cafea, beculeţul care indică dacă aparatul este gata pentru funcţionare (N)
încetează să mai clipească şi se stinge. Aparatul espresso pentru cafea
este gata pentru prepararea cafelei.
Atenţie: Aşezaţi sub capul pentru prepararea cafelei ceaşca de cafea/
ceştile.
Pentru a prepara espresso (punerea în funcţiune a pompei), rotiţi potenţiometrul
de reglare (K) în sens invers mişcării acelor de ceasornic, până în poziţia
. În
timpul acestui proces se aprinde beculeţul care indică dacă aparatul este gata de
funcţionare.
Pentru a opri pompa (pentru a opri procesul de preparare/turnare a cafelei), fixaţi mai departe potenţiometrul în poziţia 0.
ABURI
Când aparatul espresso pentru cafea este pus în funcţiune – este apăsat
butonul (M) (se aprinde beculeţul Pornire/Oprire (L)), iar butonul pentru
apă fierbinte/aburi
(B) este în poziţia „apăsat”
(beculeţul care
indică dacă aparatul este gata de funcţionare (N) nu este aprins) – aparatul se află în regim aburi.
Dacă mai devreme a fost folosită funcţia espresso sau apă ferbinte, fixaţi
butonul pentru apă fierbinte/aburi
(B) în poziţia „apăsat”
. În
momentul în care a fost atinsă temperatura adecvată de către aparatul espresso pentru cafea, beculeţul care indică dacă aparatul este gata pentru
funcţionare (N) încetează să mai clipească şi se stinge. Aparatul espresso
pentru cafea este gata pentru prepararea cafelei.
Pentru a începe dozarea aburului, rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în
sensul mişcării acelor de ceasornic, până în poziţia . În timpul acestui
proces se aprinde beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare. Pentru a opri dozarea aburului, fixaţi mai departe potenţiometrul
în poziţia 0.
APĂ FIERBINTE/CARE FIERBE
Când aparatul espresso pentru cafea este pus în funcţiune – este apăsat
butonul (M) (se aprinde beculeţul Pornire/Oprire (L)), iar butonul pentru
apă fierbinte/aburi
(B) este în poziţie „neapăsată”
(beculeţul
care indică dacă aparatul este gata de funcţionare (N) nu luminează) –
aparatul se află în regim apă fierbinte.
SCURT GHID DE UTILIZARE A APARATULUI ESPRESSO PENTRU CAFEA
Desenele care urmează îşi propun să vă ajute în utilizarea aparatului espresso pentru cafea. Fiecare desen este numerotat. În cuprinsul acestui mic ghid,
se vor face referiri la aceste desene, de aceea ele au fost numerotate, pentru a face consultarea lor mai uşoară şi mai comodă.
Spre exemplu: Umpleţi recipientul pentru apă (1) cu apă rece – nu minerală. De fiecare dată când întâlniţi un asemenea număr, vă rugăm să consultaţi desenele.
Pregătirea aparatului espresso pentru cafea – prepararea unui espresso
Umpleţi recipientul cu apă rece, până la semnul MAX.
36
Asiguraţi-vă că potenţiometrul pentru reglare
(K) se află în poziţia 0. Conectaţi cablul de
alimentare la priza electrică, la reţeaua de
curent alternativ 230V.
GW13-014_v02
Apăsaţi butonul
(M), pentru a pune în
funcţiune aparatul espresso pentru cafea. Se
aprinde beculeţul Pornire/Oprire (L). Începe
să clipească beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare (N).
Alegeţi sita adecvată, pentru o ceaşcă sau
două de cafea (în funcţie de preferinţele
dumneavoastră) şi aşezaţi sita metalică (H)
în maneta sitei (E).
INDICAŢII: Umpleţi sita metalică cu cafea
măcinată, cu ajutorul măsurii pentru cafea
(G). Apăsaţi uşor cafeaua cu partea de presare, adică cu partea plată a măsurii pentru
cafea (G). Nu presaţi prea tare.
Curăţaţi colierul manetei pentru sită (E) de
cafeaua în exces. Asiguraţi-vă că aţi montat
în mod adecvat maneta pentru sită (E) în capul pentru prepararea cafelei.
Atenţie: Pentru a prepara un espresso este
nevoie de cafea măcinată mai fin decât cafeaua măcinată în mod obişnuit.
Aşezaţi maneta pentru sită (E) în capul pentru prepararea cafelei (puţin spre stânga).
Atenţie: profilurile manetei pentru sită (E)
trebuie să intre în cele ale capului pentru prepararea cafelei.
Rotiţi maneta pentru sită (E) spre dreapta,
până simţiţi rezistenţă.
Avertisment: Asiguraţi-vă că maneta pentru
sită (E) este bine fixată în capul pentru prepararea cafelei. Este preferabil să scoateţi
maneta pentru sită (E) şi să o fixaţi din nou,
în modul descris mai înainte, până este bine
montată.
Aşezaţi una sau două ceşti sub ambele orificii
de curgere a cafelei din maneta pentru sită
(E).
Rotiţi potenţiometrul de reglare (K) spre stânga, în poziţia
, imediat ce beculeţul care
indică dacă aparatul este gata de funcţionare
(N) încetează să mai clipească şi se stinge.
Dacă cafeaua a fost măcinată şi presată în
mod corespunzător, atunci obţinerea unui
espresso închis la culoare, cu „caimac” la suprafaţă nu ar trebui să dureze mai mult de 30
secunde. În timpul acestui proces se aprinde
beculeţul care indică dacă aparatul este gata
de funcţionare.
Rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în continuare spre dreapta, în poziţia 0, pentru a încheia procesul de preparare a cafelei.
Prepararea spumei de lapte
GW13-014_v02
Asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglare
(K) se află în poziţia 0, iar butonul
(M)
este apăsat. Beculeţul stins (N) indică dacă
aparatul espresso pentru cafea este gata de
funcţionare.
Apăsaţi butonul pentru apă fierbinte/aburi
(B), pentru a fixa aparatul espresso
pentru cafea în regim aburi (poziţia
).
Spălaţi vaporizatorul (C) aşezând sub el un
vas şi rotind potenţiometrul de reglare (K) în
poziţia aburi .
Opriţi aburul rotind potenţiometrul de reglare
(K) în poziţia 0.
37
Umpleţi micul vas cu cioc sau cana cu fund
inoxidabil la 1/3 sau 1/2 din volum cu lapte
proaspăt, rece şi montaţi la vaporizator (C)
accesoriul pentru spumarea laptelui (D).
Atenţie: VAPORIZATORUL DE METAL POATE FI FIERBINTE.
Ridicaţi vasul cu cioc până când vaporizatorul intră în lapte aproape 1 cm.
Avertisment: ÎN TIMPUL SPUMĂRII LAPTELUI, VASUL CU CIOC/CANA SE ÎNFIERBÂNTĂ FOARTE MULT.
Rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în poziţia
şi reglaţi direcţia jetului de abur (introducând vaporizatorul mai mult în lapte sau ridicându-l), pentru a obţine spuma dorită.
Rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în poziţia
0, pentru a micşora presiunea, până la dublarea volumului laptelui. Primul strat va fi
lapte spumat şi al doilea lapte fiert.
Indicaţie: Puneţi o liguriţă de spumă de lapte în cafeaua espresso. Pe urmă mai turnaţi
lapte. Cappuccino trebuie să conţină 1/3 cafea, 1/3 lapte fierbinte i 1/3 spumă.
Apă fierbinte/care fierbe
Asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglare (K)
se află în poziţia 0 şi este apăsat butonul
(M). Beculeţul stins (N) indică dacă aparatul
este gata de funcţionare.
Verificaţi dacă butonul pentru apă fierbinte/
aburi
(B) se află în poziţia „neapăsat”
. Datorită acestui fapt, aparatul se află
în regim apă fierbinte/apă care fierbe.
Introduceţi vaporizatorul (C) în cană.
Avertisment: ÎN TIMPUL CURGERII APEI,
VASUL CU CIOC/CANA SE ÎNFIERBÂNTĂ
FOARTE MULT.
Rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în poziţia
. Din vaporizator (C) va curge apă fierbinte. În timpul acestui proces se aprinde beculeţul care indică dacă aparatul este gata de
funcţionare.
Când aţi obţinut o cantitate suficientă de apă
fierbinte, rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în
poziţia 0. Aşezaţi o ceaşcă sau un vas sub
vaporizator (C).
Avertisment: Când s-a încheiat prepararea
cafelei şi potenţiometrul de reglare (K) se află
în poziţia 0, excesul de aburi sub presiune
poate fi deversat în tăviţa de scurgere. Este
un fenomen normal acesta.
Curăţarea
Scoateţi grătarul (J) şi tăviţa de scurgere (I).
Spălaţi aceste componente cu apă caldă şi
detergent pentru vase. Nu le spălaţi în maşina pentru spălat vase. Acest lucru ar putea
conduce la deformarea acestor componente
38
Dacă partea interioară a colierului sitei este
parţial sau total acoperită cu cafea măcinată,
curăţaţi-o lăsând să curgă o parte sau toată
apă din recipientul pentru apă.
GW13-014_v02
PREGĂTIREA APARATULUI ESPRESSO PENTRU CAFEA
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE (DESCRIERE)
1. Aşezaţi aparatul espresso pentru cafea pe o suprafaţă uscată şi stabilă.
2. Asiguraţi-vă că tăviţa de scurgere (I) şi grătarul (J) sunt montate la
locul lor.
3. Umpleţi rezervorul aparatului espresso pentru cafea cu apă.
Există două modalităţi de a umple rezervorul pentru apă:
a) Ridicaţi capacul recipientului pentru apă plasat în partea de sus
a aparatului espresso pentru cafea şi folosind de ex. vasul cu
cioc, umpleţi-l cu apă rece sau apă filtrată şi închideţi capacul.
b) O altă posibilitate este să scoateţi recipientul pentru apă şi să-l
umpleţi cu apă rece, proaspătă. Pentru aceasta, ridicaţi capacul,
prindeţi recipientul de mâner şi scoateţi-l din aparatul espresso
pentru cafea. Pe urmă, umpleţi-l cu apă rece sau apă filtrată (1).
Puneţi la loc recipientul pentru apă şi închideţi capacul.
Atenţie: Înainte de punerea în funcţiune a aparatului espresso pentru
cafea, asiguraţi-vă că potenţiometrul pentru reglare (K) se află în poziţia 0 (închis) (2).
4. Conectaţi cablul de alimentare la priza reţelei electrice, de curent alternativ 230V. Apăsaţi butonul
(M), pentru a pune în funcţiune paratul espresso pentru cafea (3). Puneţi în funcţiune aparatul espresso
pentru cafea apăsând butonul (M). Beculeţul de semnalizare (L) se
aprinde în culoarea roşie, iar beculeţul care indică dacă aparatul este
gata de funcţionare (N) începe să clipească. Când aparatul espresso
pentru cafea este gata de funcţionare, beculeţul care indică acest lucru (N) se stinge.
Atenţie: Reţineţi că, dacă beculeţul care indică dacă aparatul este
gata de funcţionare (N) clipeşte, aceasta înseamnă că aparatul espresso pentru cafea nu a atins temperatura adecvată pentru funcţionare.
Atenţie: Înainte de prima utilizare a aparatului espresso pentru cafea
sau când acesta nu a fost folosit mult timp, este deosebit de importantă spălarea sa.
5. Pentru aceasta, introduceţi în manetă sita (H) pentru o ceaşcă sau două.
Montaţi maneta pentru sită (E) în capul pentru prepararea cafelei (6).
6. Puneţi un vas suficient de mare sub ambele orificii de scurgere (7).
Asiguraţi-vă că aparatul espresso pentru cafea se află în regim espresso, ceea ce înseamnă că (M) este apăsat (este aprins butonul
Pornire/Oprire (L)), iar butonul pentru apă fierbinte/aburi
(B)
este în poziţia „neapăsat”
(beculeţul care indică dacă aparatul
este gata de funcţionare (N) nu luminează).
7. Rotiţi potenţiometrul pentru reglare (K) în sens invers mişcării acelor
de ceasornic (8) până la poziţia
şi lăsaţi să curgă apa până când
recipientul pentru apă se goleşte complet. În timpul acestui proces se
aprinde beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare.
PREPARAREA CAFELEI ESPRESSO (DESCRIERE)
Înainte de a începe pregătirile pentru prepararea cafelei, asiguraţi-vă că
aparatul espresso pentru cafea se află în regim espresso, ceea ce înseamnă că beculeţul roşu indicând alimentarea cu energie (L) este aprins, iar
beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare (N) s-a stins.
Pentru a obţine o cafea gustoasă, puteţi mai întâi să încălziţi ceştile, maneta sitei şi sita, în modul următor:
Preîncălzirea manetei (E) cu sită (H)
1. Umpleţi recipientul pentru apă cu apă rece (1) şi puneţi aparatul în
funcţiune (3).
2. Alegeţi sita (H) decvată şi montaţi-o în capul dozator (E) (4)
Indicaţii: Pentru o singură porţie de cafea, folosiţi sita mai mică (pentru o singură ceaşcă), iar cea mai mare pentru două porţii.
3. Scoateţi maneta pentru sită (E), ţineţi-o sub capul pentru prepararea
cafelei şi lăsaţi să curgă peste ea apă, rotind potenţiometrul de reglare (K) în sens invers mişcării acelor de ceasornic, până în poziţia
espresso
(8) pentru ca apa să înceapă să curgă; rotiţi-l înapoi în
poziţia 0, pentru a scoate aparatul din funcţiune (9).
4. Lăsaţi să se răcească maneta pentru sită.
Preîncălzirea vaselor
5. Ceştile pot fi încălzite prin umplerea lor cu apă caldă. Asiguraţi-vă că
aparatul espresso pentru cafea se află în regim espresso, ceea ce
înseamnă că butonul
(M) este apăsat (se aprinde beculeţul Pornire/Oprire (L)), iar butonul pentru apă fierbinte/aburi
(B) este în
poziţie „neapăsat”
(beculeţul care indică dacă aparatul este gata
de funcţionare (N) este stins). Aşezaţi vaporizatorul (C) în interiorul
ceştilor. Rotiţi potenţiometrul pentru reglare (K) în poziţia pentru ca
prin vaporizator (C) să înceapă să curgă apă fierbinte. Pentru a opri
acest proces, fixaţi potenţiometrul în poziţia 0. Goliţi ceştile de apa
fierbinte.
GW13-014_v02
Prepararea cafelei
6. Verificaţi dacă este apă rece în recipientul pentru apă. Dacă nu este
apă sau este foarte puţină, umpleţi recipientul cu apă rece (1) şi puneţi în funcţiune aparatul (3).
7. Folosind măsura (G) cu care este dotat aparatul, puneţi cafeaua măcinată fin în sită.
8. Cu cealaltă parte (suprafaţa plată) a măsurii (G) presaţi uşor cafeaua,
cu mişcări la 90 de grade, pentru a umple complet sita. Astfel cafeaua
presată formează o masă compactă.
9. Îndepărtaţi excesul de cafea, astfel încât să nu depăşească marginea
sitei (H) (5).
Important: Asguraţi-vă că nu aţi pus în sită (H) prea multă cafea.
Indicaţii: Dozarea cafelei şi gradul de presare trebuie să rămână de
fiecare dată aceleaşi. Durata de curgere a cafelei depinde de cât de
mare este măcinată cafeaua. Cu cât cafeaua este măcinată mai fin,
cu atât durata de curgere este mai mică.
Indicaţii: Asiguraţi-vă înainte de presarea cafelei că suprafaţa plată a măsurii (G) este uscată. Dacă suprafaţa acestui accesoriu este
umedă, cafeaua se poate lipi de ea.
Atenţie: În cazul în care cafeaua este prea fin măcinată, se pot înfunda ochiurile sitei (H) şi cafeaua preparată poate să nu mai curgă.
10. Puneţi maneta pentru sită (E) în capul pentru prepararea cafelei şi
răsuciţi până simţiţi rezistenţă (6).
11. Aşezaţi ceştile sub orificiile de curgere ale manetei (E) (7).
Atenţie: Verificaţi dacă aparatul espresso pentru cafea este gata de
funcţionare. Reţineţi că, dacă beculeţul care indică dacă aparatul este
gata de funcţionare (N) clipeşte, aceasta înseamnă că aparatul espresso nu este încă gata de funcţionare.
12. Pentru a începe procesul de turnare a cafelei, rotiţi potenţiometrul de
reglare (K) în sens invers acelor de ceasornic, până în poziţia espresso
(8). În timpul acestui proces se aprinde beculeţul care indică
dacă aparatul este gata de funcţionare. În timpul acestui proces se
aprinde beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare.
Pentru a opri acest proces, rotiţi potenţiometrul în sens invers, în poziţia 0 (9).
Indicaţii: Cafeaua ideal preparată este închisă la culoare, cu reflexe
roşiatice. Depinde în mare măsură de calitatea cafelei utilizate. Serviţi
cafeaua proaspăt preparată, întotdeauna fierbinte.
Întreţinerea aparatului espresso pentru cafea după prepararea cafelei
13. Rotiţi maneta pentru sită spre stânga (E) şi scoateţi-o din capul pentru prepararea cafelei.
14. Goliţi sita (H) de zaţul de cafea. În timpul acestei operaţiuni, ţineţi sita
imobilă apăsând blocada sitei (F).
Indicaţii: După fiecare utilizare a aparatului espresso pentru cafea,
se recomandă spălarea capului pentru prepararea cafelei, cu puţină
apă. Astfel este îndepărtat zaţul care s-a lipit de partea din spate a capului pentru prepararea cafelei. Pentru aceasta este suficient să rotiţi
potenţiometrul în poziţia espresso
şi să lăsaţi apa să curgă.
PREPARAREA SPUMEI DE LAPTE (DESCRIERE)
Pentru prepararea spumei de lapte se foloseşte funcţia aburi. Aburul îndeplineşte două funcţiuni. Pe de o parte, încălzeşte laptele. Pe de altă parte,
amestecă aerul, dând în final laptelui un aspect delicat şi catifelat.
Ca şi în cazul preparării cafelei, în timpul spumării laptelui, cel bun efect se
obţine în funcţie de timpul alocat şi de priceperea utilizatorului.
Indicaţii: Reţineţi că baza tuturor băuturilor preparate rămâne cafeaua, iar
laptele este numai un adaos.
Atenţie: Se recomandă ca mai întâi să se prepare cafeaua espresso şi, pe
urmă, să se spumeze laptele.
Înainte de a începe procesul de spumare a laptelui, asiguraţi-vă că aparatul espresso pentru cafea se află în regim aburi, ceea ce înseamnă că
butonul
(M) este apăsat (se aprinde beculeţul Pornire/Oprire (L)), iar
butonul pentru apa fierbinte/aburi
(B) este în poziţia „apăsat”
(beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare (N) nu este
aprins (10) (11)).
1. Verificaţi dacă în recipientul pentru apă este apă rece. Dacă nu este
apă sau este prea puţină, umpleţi recipientul cu apă rece (1).
2. Determinaţi cantitatea necesară de lapte, ţinând seama de câte ceşti
de cafea doriţi să preparaţi sau de dimensiunile vasului pentru lapte.
Indicaţii: Reţineţi că volumul laptelui se măreşte în timpul spumării
sale.
3. Turnaţi lapte rece (sau răcit) în vasul cu fund inoxidabil, umpleţi-l de la
1/3 până la 1/2 din volumul său (14).
Indicaţii: Ţineţi vasul cu fund inoxidabil cu lapte în frigider, astfel încât laptele să fie bine răcit. Reţineţi: înainte de utilizare, să nu clătiţi
vasul cu apă caldă.
39
4. Clătiţi vaporizatorul (C) aşezând sub el un vas şi rotind potenţiometrul
de reglare (K) în poziţia aburi
(12). Opriţi formarea aburului prin
rotirea potenţiometrului (K) în poziţia 0 (13).
5. Înclinaţi vaporizatorul (C) spre marginea aparatului şi montaţi la vaporizator (C) accesoriul pentru spumarea laptelui (D).
6. Introduceţi vaporizatorul în lapte la o adâncime de circa 1/2 cm şi activaţi producerea aburului prin rotirea potenţiometrului de (K) în poziţia
(15) (16).
7. Înclinaţi vasul astfel încât vaporizatorul să fie în „ciocul” vasului şi coborâţi puţin vasul până când capătul vaporizatorului ajunge imediat sub
suprafaţa laptelui. Aceasta conduce la începerea producerii spumei.
Atenţie: Nu daţi drumul unei cantităţi prea mari de abur, pentru că,
atunci, spuma nu va avea consistenţa dorită. Pentru a evita acest lucru, ridicaţi vasul astfel încât vaporizatorul să intre mai mult în lapte.
Reţineţi că ideala consistenţă este cea a spumei moi, catifelate.
8. În momentul în care laptele se încălzeşte şi se face spumă, nivelul său
în vas începe să crească. Dacă se întâmplă acest lucru, coborâţi vasul,
păstrând întotdeauna capătul vaporizatorului puţin cufundat în lapte.
9. În momentul în care s-a obţinut spuma, ridicaţi vasul în aşa fel încât
vaporizatorul să ajungă în lapte.
Indicaţii: Cantitatea de spumă de lapte dorită se schimbă în funcţie
de băutura preparată. De ex., pentru cappucino este necesară o cantitate mai mare de spumă decât pentru băuturile preparate pe bază de
espresso, cu adaos de spumă de lapte obţinută cu ajutorul aburului.
10. Închideţi imediat aburul dacă laptele a fost încălzit până la temperatura
60–65°C, prin rotirea potenţiometrului de reglare (K) în poziţia 0 (17).
Indicaţii: Dacă nu aveţi termometru, un bun indicator al atingerii temperaturii adecvate este faptul că nu puteţi ţine mâna pe marginea vasului mai mult de 3 secunde.
Important: Nu fierbeţi laptele.
11. Luaţi vasul, scoateţi din vaporizator (C) accesoriul pentru spumarea
laptelui (D), pe care, după fiecare utilizare, spălaţi-l cu apă caldă şi
detergent lichid pentru vase, curăţând de impurităţi fiecare orificiu.
Ştegeţi imediat vaporizatorul (C) şi accesoriul cu ajutorul unei cârpe
curate, uşor umezite şi daţi drumul unei cantităţi mici de abur.
12. Luaţi vasul, bateţi-l uşor de masă pentru a elimina bulele de aer, rotiţi
pe urmă vasul până când laptele apare ca o suprafaţă lucitoare şi nu
rămân în el bule de aer. Aceasta ajuta la obţinerea unei consistenţe
uniforme a laptelui şi a spumei.
UTILIZAREA FUNCŢIEI APĂ FIERBINTE
Funcţia pentru apă fierbinte este ideală pentru prepararea băuturii long
black (espresso la care s-a adăugat apă fierbinte), a ciocolatei fierbinţi şi
pentru umplerea vasului pentru cafea şi a ceainicului.
− Atenţie: Înainte de folosirea funcţiei pentru apă fierbinte, asiguraţi-vă
că accesoriul pentru producerea spumei de lapte (D) a fost detaşat de la
vaporizator (C).
1. Umpleţi recipientul pentru apă cu apă rece (1).
Puneţi în funcţiune aparatul espresso pentru cafea (3). În timpul utilizării funcţiei apă fierbinte este absolut necesar ca aparatul espresso
pentru cafea să se afle în regim apă fierbinte, ceea ce înseamnă că
butonul
(M) este apăsat (se aprinde beculeţul Pornire/Oprire (L)),
iar butonul pentru apă fierbinte/abur
(B) este în poziţia „neapăsat”
(beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare (N) nu este aprins) (18) (19).
2. Aşezaţi o ceaşcă sau un vas sub vaporizator/distribuitorul de apă
fierbinte şi activaţi funcţia apă fierbinte rotind potenţiometrul de reglare (K) în poziţia
(20) (21). În timpul acestui proces se aprinde
beculeţul care indică dacă aparatul este gata de funcţionare.
3. Când în ceaşcă sau în vas a curs cantitatea necesară de apă fierbinte, închideţi apa fierbinte rotind potenţiometrul de reglare (K) până în
poziţia 0 (22).
4. Luaţi ceaşca sau vasul, iar vaporizatorul (C) puneţi-l pe tăviţa de scurgere (I).
REŢETE DE CAFEA ESPRESSO OFERITE SPRE EXEMPLU
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso este o cafea tare, concentrată, cu un strat de spumă la suprafaţă – numită „caimac” (un strat de spumă maronie).
Espresso stă la baza tuturor băuturilor cu cafea. Modificările sale sunt obţinute prin adăugarea unor cantităţi diferite de
lapte şi spumă de lapte.
●● Preparaţi într-o ceaşcă pentru espresso de 90 ml sau într-o ceaşcă mică de cafea.
●● Turnaţi espresso simplu (30–35 ml).
LONG BLACK
Espresso standard cu adaos de apă fierbinte, servit în ceşti normale de cafea sau în căni. Apa fierbinte se toarnă prima,
pentru a se păstra stratul de „caimac”.
●● Preparaţi într-o ceaşcă 190 ml.
●● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi după gust apă fierbinte.
MACCHIATO
Macchiato, numele vine de la cuvântul italian care înseamnă „pată”. În mod tradiţional, este servit ca un espresso standard
cu o linguriţă de lapte la suprafaţă şi o cantitate mică de „caimac” în mijloc.
●● Preparaţi într-o ceaşcă pentru espresso de 90 ml sau într-o ceaşcă mică de cafea.
●● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi o linguriţă de lapte la suprafaţă.
FLAT WHITE
O altă băutură pe bază de cafea îndrăgită este flat white, băutură pe bază de espresso, cu spumă de lapte obţinută prin jet
de abur. Se serveşte în ceaşcă normală pentru cafea sau în cană. Stratul de spumă de la suprafaţă trebuie să aibă 2 mm,
pentru a izola cafeaua.
●● Pregătiţi în ceaşcă de 190 ml.
●● Turnaţi mai în ea un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi spumă de lapte.
40
GW13-014_v02
CAFFÈ LATTE
Espresso amestecat cu spumă de lapte obţinută prin abur; de obicei băutura este servită în vas de sticlă. Stratul de spumă
de lapte de la suprafaţă trebuie să aibă 10 cm, pentru a izola cafeaua.
●● Pregătiţi în vas de sticlă de 220 ml sau în ceaşcă.
●● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi spumă de lapte.
CAPPUCCINO
Această extraordinară băutură este espresso cu adaos de spumă de lapte, cu spumă şi cacao presărată. Băutura se prepară astfel: două treimi cafea cu lapte şi o treime spumă.
●● Se pregăteşte în ceşti de 190-240 ml.
●● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
●● Păstraţi proporţia două treimi cafea cu lapte, o treime spumă.
●● Presăraţi cacao.
CAFFE MOCHA
Pregătită în acelaşi mod ca şi capucino, dar cu un adaos de ciocolată de băut. E de ajuns să adăugaţi ciocolată la espresso
şi să amestecaţi înainte de a adăuga lpuma de lapte la abur şi spuma.
●● Preparaţi în ceşti de 190–240 ml.
●● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi două linguriţe de ciocolată de băut.
●● Adăugaţi spumă de lapte obţinută la abur.
●● Păstraţi proporţia două treimi cafea cu lapte, o treime spumă.
CON PANNA
O modificare a originalei cafele vieneze, această extraordinară băutură este espresso cu adaos de frişcă. Se poate presăra, de asemenea, scorţişoară sau ciocolată.
●● Preparaţi în ceaşcă de 190 ml.
●● Turnaţi un espresso simplu sau dublu.
●● Adăugaţi frişcă.
●● Presăraţi scorţişoară sau ciocolată.
PĂSTRAREA ŞI CURĂŢAREA
Importantă este curăţarea periodică a aparatului espresso pentru cafea. Acest
lucru permite păstrarea calităţii superioare a cafelei preparate. Recomandăm
curăţarea sistematică, după fiecare preparare a cafelei. Şi în special:
●● Clătirea cu apă a ansamblului capului pentru prepararea cafelei.
●● Curăţarea cu abur a vaporizatorului (C).
●● Ştergerea vaporizatorului (C) cu ajutorul unei cârpe umede, imediat
după utilizarea aparatului espresso pentru cafea.
●● Scoaterea sitei (H) din manetă (E) şi spălarea ei, curăţarea ochiurilor
sitei (H).
●● Golirea şi spălarea tăviţei de scurgere (I).
Important: Nu spălaţi niciodată părţi ale aparatului espresso pentru cafea
şi accesoriile sale în maşina de spălat.
Curăţarea tăviţei de scurgere (I) şi a grătarului (J)
Scoateţi grătarul (I) şi tăviţa de scurgere (I). Spălaţi-le cu apă şi cu un delicat detergent lichid pentru vase, clătiţi şi uscaţi.
Atenţie: Asiguraţi-vă că, după scoaterea şi repunerea tăviţei (I) de scurgere şi a grătarului (J), capacul este bine fixat la locul său.
Curăţarea ansamblului capului pentru prepararea cafelei, a manetei
pentru (E) şi a sitei (H)
Clătiţi cu apă caldă sita (H) şi maneta pentru sită (E) după fiecare utilizare
şi lăsaţi-le să se usuce.
Pentru a curăţa ansamblul capului pentru prepararea cafelei de zaţul de
cafea, clătiţi-l cu apă, ştergeţi capul şi interiorul colierului cu o cârpă uşor
umezită. În cazul în care ochiurile sitei pentru cafea sunt înfundate cu cafea, folosiţi o periuţă moale.
Garnitura de cauciuc a capului pentru prepararea cafelei
Garnitura capului pentru prepararea cafelei se află sub ansamblul capului
dozator şi etanşeizează maneta pentru sită (E) în timpul curgerii cafelei.
Atenţie: În timpul perioadelor lungi de nefolosire a aparatului espresso
pentru cafea, se recomandă ca maneta pentru sită (E) să nu rămână în
ansamblul capului pentru prepararea cafelei, pentru că acest lucru micşorează durata de folosinţă a garniturii.
Este normal ca, după un anumit timp, garnitura să-şi piardă elasticitatea şi
să trebuiască schimbată. Semnul uzării garniturii este lipsa de etanşeitate
între maneta pentru sită (E) şi capul pentru prepararea cafelei (se pot observa aburi în jurul ansamblului capului pentru prepararea cafelei în timpul
turnării cafelei espresso).
GW13-014_v02
Atenţie: Contactaţi cel mai apropiat punct de servis autorizat dacă
observaţi că ar trebui schimbată garnitura de la ansamblul capului
pentru prepararea cafelei.
Elemente exterioare
Ştergeţi aparatul numai cu o cârpă uşor umezită şi uscaţi. Nu folosiţi perii
şi substanţe abrazive de curăţare, pentru că acestea pot zgâria suprafeţele exterioare.
Curăţarea vaporizatorului (C)
Păstrarea vaporizatorului (C) curat este absolut necesară pentru a asigura
maxima eficienţă a funcţiei abur. Acoperirea vaporizatorului (C) cu depuneri, de pildă cu lapte uscat, îi reduce capacitatea de a produce abur şi
spumă de lapte. Important: Ştergeţi cu o cârpă umedă vaporizatorul (C)
imediat după fiecare folosire şi curăţaţi-l cu o cantitate mică de abur.
În cazul în care laptele s-a uscat pe vaporizator (C), înfăşuraţi-l într-o cârpă curată, umezită, întoarceţi-l deasupra tăviţei de scurgere şi porniţi aburul pentru 10 secunde. Pe urmă lăsaţi cârpa pe vaporizator aproximativ
5 minute, până se îmbibă cu apă. Repetaţi procedura dacă depunerile de
impurităţi sunt persistente.
Important: Nu curăţaţi niciodată vaporizatorul (C) cu ajutorul unui spălător abraziv, deoarece acest lucru ar putea să provoace distrugerea
vaporizatorului.
ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR
Depunerile de calcar reprezintă depuneri de minerale care, în mod natural, apar în toate aparatele care au legătură cu încălzirea apei. De aceea
aparatul espresso pentru cafea va necesita îndepărtări periodice ale depunerilor de calcar.
Atenţie: Decalcifiaţi expresorul cel puţin o dată la 3 luni. Avariile care vor
apare din caza nedecalcifierii dispozitivului nu fac obiectul reparaţiilor cuprinse de garanţie.
Soluţii pentru îndepărtarea pietrei
Tradiţional, pentru îndepărtarea pietrei din expresorul pentru cafea sunt
folosite următoarele substanţe:
●● Soluţie de acid citric
Dizolvaţi 2 linguri (circa 30 g) acid citric în 1 litru de apă.
●● Soluţii sau tablete special prevăzute pentru a fi folosite în acest scop.
Indicaţii: În cazul soluţiilor şi tabletelor procedaţi în conformitate cu indicaţiile care sunt amplasate pe ambalajele acestor produse.
41
Îndepărtarea depunerilor de calcar din aparatul espresso pentru cafea
Atenţie: Asiguraţi-vă că aparatul espresso pentru cafea de cafea este
scos din funcţiune, iar cablul de alimentare este scos din priza reţelei
electrice.
1. Scoateţi recipientul pentru apă şi clătiţi-l foarte bine. În funcţie de modalitatea de îndepărtare a depunerilor de calcar, procedaţi în modul
următor:
A. Tablete pentru îndepărtarea depunerilor de calcar din aparatele
espresso pentru cafea.
Turnaţi în recipient aprox. 1l de apă caldă şi puneţi tableta pentru
îndepărtarea depunerilor de calcar în ea, în cantitatea recomandată de către producător. După ce tableta se dizolvă (poate dura
cca. 5-7 minute) puneţi la loc recipientul pentru apă.
B. Lichid pentru îndepărtarea depunerilor de calcar
Turnaţi în recipientul pentru apă cca. 1l de apă caldă. Adăugaţi
lichid pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, în cantitatea recomandată de producător şi puneţi la loc recipientul pentru apă.
2. În cazul în care maneta pentru sită (E) a fost fixată la ansamblul
capului dozator, scoateţi-o, clătiţi-o atent sub jet de apă şi puneţi-o
deoparte.
3. Folosind o şurubelniţă, deşurubaţi sita de sub ansamblul capului pentru prepararea cafelei.
4. Luaţi sita, capacul, şurubul şi garnitura şi puneţi-le deoparte, într-un
loc sigur.
Important: Fiţi atent (ă) să nu rătăciţi sita, capacul, şurubul şi garnitura, după demontarea ansamblului capului dozator.
5. Folosind o periuţă moale, curăţaţi spaţiul de preparare a cafelei din
capul dozator, înlăturând toate urmele de cafea.
6. Puneţi un vas suficient de mare sub ansamblul capului de preparare
a cafelei.
7. Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei electrice şi
puneţi în funcţiune aparatul espresso pentru cafea, apăsând butonul
(M).
Atenţie: Trebuie să reţineţi că, dacă beculeţul care indică dacă aparatul este gata de utilizare (N) începe să clipească, aceasta înseamnă
că aparatul espresso pentru cafea a atins temperatura de funcţionare. Din momentul în care aparatul espresso pentru cafea a atins
temperatura adecvată, beculeţul care indică dacă aparatul este gata
de funcţionare (N) încetează să mai clipească şi se stinge. Aceasta înseamnă că aparatul espresso pentru cafea a atins temperatura
adecvată şi este gata de funcţionare.
8. Rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în poziţia
şi lăsaţi să curgă
jumătate din soluţia pentru îndepărtarea depunerilor de calcar prin
ansamblul capului de preparare a cafelei.
Important: Nu lăsaţi să curgă soluţia pentru îndepărtarea depunerilor
de calcar prin vaporizator (C).
Atenţie: În funcţie de dimensiunile recipientului aşezat sub ansamblul
capului pentru prepararea cafelei, poate fi necesară golirea sa în timpul acestui proces.
9. Rotiţi potenţiometru (K) în poziţia 0 pentru a opri curgerea soluţiei
(după ce a curs circa jumătate din ea) şi pe urmă apăsaţi butonul
(M) pentru a scoate din funcţiune aparatul.
10. Lăsaţi aparatul espresso pentru cafea închis circa 10–15 minute, pentru ca soluţia pentru îndepărtarea depunerilor de calcar să
funcţioneze.
11. Pe urmă apăsaţi butonul (M). Aparatul espresso pentru cafea este
pus în funcţiune.
12. Rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în poziţia espresso
şi lăsaţi să
curgă şi restul soluţiei pentru îndepărtarea depunerilor de calcar prin
capul de preparare a cafelei.
13. Luaţi recipientul pentru apă din aparat şi clătiţi-l bine sub jet de apă,
asigurându-vă că nu au rămas urme de soluţie pentru îndepărtarea
depunerilor de calcar. Umpleţi recipientul (1) cu apă curată şi puneţi-l
la loc în aparatul espresso pentru cafea.
14. Puneţi în funcţiune aparatul espresso pentru cafea apăsând butonul
(M) şi rotiţi potenţiometrul de reglare (K) în poziţia espresso
. Lăsaţi să curgă toată apa curată prin capul de preparare a cafelei. Repetaţi de două ori acest proces.
Atenţie: În funcţie de dimensiunile recipientului aşezat sub ansamblul
capului pentru prepararea cafelei, poate fi necesară golirea sa în timpul acestui proces.
15. După încheierea acestui proces, luaţi vasul de sub ansamblul capului
de preparare a cafei şi ştergeţi bine întreg ansamblul capului de preparare a cafelei.
16. Montaţi cu atenţie garnitura de cauciuc, sita şi capacul la capul pentru
prepararea cafelei, procedând invers ca la demontarea lor. Înşurubaţi
până simţiţi rezistenţă şurubul de fixare.
17. Umpleţi recipientul pentru apă (1) cu apă proaspătă şi puneţi-l în aparatul espresso pentru cafea. Aparatul este gata pentru a fi utilizat în
continuare.
PROBLEME CE POT INTERVENI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII APARATULUI ESPRESSO PENTRU CAFEA (EXEMPLE)
PROBLEMA
Cafeaua curge pe la marginea
manetei pentru sită
Nu curge cafeaua
Cafeaua curge sub formă de
picături
Espresso nu are spuma
caracteristică
42
CAUZA POSIBILĂ
CUM SĂ REMEDIAŢI, CE SĂ FACEŢI
Maneta pentru sită (E) nu este bine fixată sau nu este suficient
înşurubată.
Asiguraţi-vă că maneta (E) este corect montată în ansamblul capului
pentru prepararea cafelei. A se vedea – Prepararea cafelei espresso – pagina 39.
Pe marginea recipientului pentru sită (H) sunt urme de cafea.
Curăţaţi de jur împrejur marginea de sus a sitei (H) şi ştergeţi bine
capul pentru prepararea cafelei.
Capul pentru prepararea cafelei este murdar.
Ştergeţi capul pentru prepararea cafelei cu o cârpă uşor umezită.
Capul pentru prepararea cafelei a suferit deteriorări.
Contactaţi un punct autorizat de servis.
Garnitura de cauciuc a capului pentru prepararea cafelei este
deteriorată sau uzată.
Contactaţi un punct autorizat de servis.
Nu este apă în recipientul pentru apă.
Umpleţi recipientul pentru apă (1).
Recipientul pentru apă nu este instalat în mod corespunzător.
Împingeţi în jos recipientul pentru apă, pentru a vă asigura că este
bine aşezat.
Potenţiometrul (K) este fixat în altă poziţie, de ex.
.
Asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglare (K) se află în poziţia
.
Sita din capul de preparare a cafelei poate fi înfundată.
A se vedea Îndepărtarea depunerilor de calcar – pag. 41.
Sita pentru cafea (H) este înfundată. Cafeaua este prea fin
măcinată sau a fost prea tare presată.
Goliţi sita (H) şi spălaţi-o sub jet de apă. Ştergeţi capul pentru prepararea cafelei cu o cârpă.
Cafeaua este prea fin măcinată sau a fost prea tare presată.
Dacă folosiţi cafea foarte fin măcinată, nu o presaţi prea tare.
Aparatul este înfundat de depunerile de calcar.
A se vedea Îndepărtarea depunerilor de calcar – pag. 41.
Cafeaua este veche sau prea uscată.
Folosiţi cafea proaspătă. După deschiderea pachetului de cafea,
asiguraţi-vă că îl veţi păstra închis ermetic.
Cafeaua nu este presată destul de puternic.
Presaţi cafeaua mai puternic.
Cafeaua este măcinată prea mare.
Folosiţi cafea măcinată în mod corespunzător sau schimbaţi marca
de cafea.
O cantitate insuficientă de cafea în sită (H).
A se vedea Prepararea cafelei – pag. 39.
GW13-014_v02
PROBLEMA
CAUZA POSIBILĂ
CUM SĂ REMEDIAŢI, CE SĂ FACEŢI
Cafeaua este presată prea tare.
Folosiţi o linguriţă pentru a amesteca cafeaua.
Cafeaua este măcinată prea fin.
Schimbaţi cafeaua cu una măcinată mai mare.
Maneta pentru sită (E) este slăbită pentru că nu a fost înşurubată în mod corespunzător.
Asiguraţi-vă că maneta (E) este corect montată şi înşurubată până la
capăt în capul pentru prepararea cafelei.
A se vedea Prepararea cafelei espresso – pag. 39.
Pe marginea sitei (H) se află urme de cafea.
Curăţaţi de jur-împrejur marginea de sus a sitei (H) şi ştergeţi bine
de cafea capul de preparare a cafelei.
Capul de preparare a cafelei este murdar.
Ştergeţi capul de preparare a cafelei cu o cârpă uşor umezită.
Capul de preparare a cafelei este deteriorat.
Contactaţi un punct autorizat de servis.
Garnitura de cauciuc a capului de preparare a cafelei este
deteriorată sau uzată.
Contactaţi un punct autorizat de servis.
Ceştile, sita (H) sau capul pentru prepararea cafelei sunt prea
reci..
Înainte de prepararea cafelei, preîncălziţi ceştile, sita şi maneta. A se
vedea Prepararea cafelei espresso – pag. 39.
În timpul preparării unui cappuccino sau latte, laptele nu a fost
încălzit suficient.
Verificaţi dacă laptele este încălzit în mod suficient în timpul spumării
sale. Aveţi grijă ca laptele să nu se fiarbă. A se vedea Prepararea
spumei de lapte – pag. 39.
Vaporizatorul (C) este blocat.
A se vedea Păstrarea şi curăţarea – pag 41.
Laptele nu este proaspăt.
Verificaţi dacă laptele nu este proaspăt.
Temperatura laptelui este prea mare.
Verificaţi dacă laptele este răcit în mod corespunzător înainte de
utilizare.
Vasul
Pentru a obţine cele mai bune rezultate în spumarea laptelui, folosiţi
vasul cu fund inoxidabil din dotarea aparatului şi, pe cât posibil,
înainte de a-l folosi, răciţi-l sau clătiţi-l cu apă rece.
Vaporizatorul este blocat.
A se vedea Păstrarea şi curăţarea – pag 41.
Laptele s-a fiert.
Încercaţi din nou, folosind lapte proaspăt, rece.
Ceştile nu se umplu la fel sau cafeaua încetează să mai curgţ.
Asiguraţi-vă că aţi presat în mod uniform cafeaua şi că nu există
obstacole în curgerea cafelei preparate în orificiile de curgere din
capul de prindere a sitei.
Defectarea distributorului de cafea din maneta pentru sită (E).
Contactaţi un punct autorizat de servis.
Folosirea unei cafele neadecvate.
Încercaţi alte tipuri de cafea.
Espresso are un gust de ars
Aparatul nu a fost spălat după ce s-au folosit substanţe pentru
îndepărtarea depunerilor de calcar.
Spălaţi aparatul înainte de prepararea următoarei cafele; umpleţi
recipientul şi lăsaţi-l să se golească în întregime.
Pompa face un zgomot prea
mare
Nu este apă în recipientul pentru apă.
Umpleţi recipientul pentru apă (1).
Recipientul pentru apă nu este fixat în mod corespunzător.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este corect montat.
Sita (H) din capul pentru prepararea cafelei poate fi înfundată.
Scoateţi maneta pentru sită (E) şi curăţaţi ansamblul capului pentru
prepararea cafelei. A se vedea Conservarea şi curăţarea – pag. 41.
Aparatul este înfundat de depunerile de calcar.
A se vedea Îndepărtarea depunerilor de calcar – pag. 41.
Maneta este slăbită în timpul
preparării cafelei
Cafeaua este prea rece
Vaporizatorul nu produce abur
O cantitate insuficientă de
spumă de lapte
Ceştile nu se umplu la fel
Aparatul nu funcţionează
ECOLOGIA – AI GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În
acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile
din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare
a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii
sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment
– fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi
directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW13-014_v02
43
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно
было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕМАШИНЫ
●● Запрещается
пользоваться прибором, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения, а также в случае других неполадок или если он упал на пол. Если Вы
подозреваете, что прибор неисправный, передайте его в пункт сервисного обслуживания для обследования, ремонта или замены,
поскольку ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его
должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Mощность прибора: 1250W при 230V.
Объем резервуара для воды: 1,2 л.
Кофемашина имеет I класс изоляции. Питающий электропровод
и вилка имеют заземление.
Кофемашина отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной овместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
КОФЕМАШИНА
Кофе, приготовленный в кофемашине, обладает высокими вкусовыми качествами и исключительным ароматом, поскольку в процессе
приготовления кофе обеспечивается температура воды, необходимая
для заваривания кофе 92–94°C. Кофемашина запроектирована таким
образом, чтобы можно было наблюдать за температурой воды и в
нужный момент начать процесс заваривания кофе или производство
пара для вспенивания молока.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт
может стать причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Пожалуйста,
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
внимательно прочтите и сохраните настоящую инструкцию по обслуживанию.
Ставьте кофемашину только на стабильную и ровную поверхность.
Не включайте кофемашину, если в резервуаре нет воды. Наполняйте резервуар чистой, холодной водой. Не заливайте воду свыше максимальной емкости, которая составляет 1,2 л.
Никогда не извлекайте фильтродержатель во время варки кофе
или подачи горячей воды, поскольку эти процессы происходят под
давлением. Извлечение фильтродержателя во время этих операций может привести к получению травмы или ожогам.
Будьте внимательны! Паровое сопло сильно нагревается во время
вспенивания молока и подачи воды. Во избежание ожогов не прикасайтесь непосредственно к паровому соплу.
Всегда выключайте кофемашину и вынимайте вилку из розетки в случае появления каких-либо проблем в процессе приготовления кофе.
Следите за тем, чтобы сетевой питающий провод не прикасался
к горячим элементам кофемашины, в том числе к паровому соплу.
Не вкладывайте руки непосредственно под струю горячего пара, воды
или кофе – это может привести к получению травмы или ожогам.
Всегда отключайте питание (кнопка ) перед тем, как вложить или
вынуть вилку питающего электропровода из розетки. Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь,
или перед очисткой.
Не пользуйтесь удлинителем. Если же Вы все-таки подключаете
кофемашину через сетевой удлинитель, его должен проверить квалифицированный механик или сотрудник сервиса.
Подключайте кофемашину только к сети переменного тока с заземлением. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на
маркировке, соответствует напряжению электросети.
Используйте кофемашину только в целях, предусмотренных инструкцией.
Не ставьте кофемашину рядом с обогревательными приборами,
открытым огнем или на горячую духовку, а также на какой-либо
другой прибор.
Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал со стола или
столешницы, не соприкасался с горячей поверхностью.
Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут
обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Убедитесь, что Вам понятны все приведенные выше указания.
44
OПИСАНИЕ ПРИБОРА
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Резервуар для воды емкостью 1,2 л
Для облегчения заполнения съемный резервуар для воды можно
извлечь, потянув его вверх.
Кнопка (переключатель) горячая вода/пар
Паровое сопло
Наконечник для вспенивания молока
Резиновая насадка запроектирована таким образом, чтобы
можно было без усилия за несколько секунд приготовить плотную густую пену. Для вспенивания молока всегда пользуйтесь
наконечником-капучинатором.
Фильтродержатель
Блокада ситечка
Блокада очень пригодна при удалении использованного кофе.
При переворачивании фильтродержателя с ситечком необходимо
придержать пальцем блокаду.
Mерная ложка с плоской частью (темпер)
Ситечко для 1 чашки, cитечко для 2 чашек
Поддон для капель
Поддон для капель можно без труда вынуть для очистки.
Решетчатая подставка для чашек
Решетчатую подставку для чашек можно без труда вынуть для очистки.
Регулятор
Поворот влево – эспрессо из сопла, поворот вправо – пар или
горячая воды из сопла.
Индикатор включить/выключить
Кнопка (выключатель) включить/выключить
Индикатор состояния готовности
Следует помнить о том, что во время нормальной работы кофемашины поддон для капель (I) будет наполняться водой. Поверяйте
его регулярно. В случае заполнения выньте поддон и слейте воду.
GW13-014_v02
OБСЛУЖИВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОРЯЧАЯ ВОДА/КИПЯТОК
Кнопка включить/выключить (M)
Включите кофемашину, нажимая на кнопку (M). При этом индикатор
(L) загорится красным цветом и начнет пульсировать индикатор состояния готовности (N).
Внимание: Прежде чем включить кофемашину необходимо убедиться, что регулятор (K) находится в положении 0 (выключен).
Kогда индикатор готовности (N) погаснет, это значит, что кофемашина
готова к работе.
Внимание: Необходимо помнить, что пока пульсирует индикатор готовности (N), это значит, что кофемашина еще не достигла необходимой рабочей температуры.
Чтобы выключить кофемашину, достаточно нажать нажать на кнопку
(M).
Когда кофемашина включена, а это значит, что нажата кнопка
(M)
(светится индикатор включить/выключить (L)), a кнопка горячая вода/
пар
(B) находится в «отжатом» положении
(индикатор готовности (N) не светится) – прибор находится в режиме горячая вода.
Если ранее использовался режим пар, необходимо отжать кнопку горячая вода/пар
(B) в «отжатое» положение
. Когда индикатор состояния готовности (N) перестанет пульсировать и погаснет, это значит,
что кофемашина нагрелась до нужной температуры и готова к работе.
Внимание: Поставьте соответствующий сосуд по паровое сопло (C).
Чтобы получить горячую воду/кипяток, поверните регулятор (K)
в направлении по часовой стрелке до положения . Во время данного процесса светится индикатор состояния готовности (N).
Чтобы прекратить налив горячей воды/кипятка переведите регулятор снова в положение 0.
ЭСПРЕССО
Когда кофемашина включена, а это значит, что нажата кнопка
(M) (светится индикатор включить/выключить (L)), а кнопка горячая
вода/пар
(B) находится в «отжатом» положении
(индикатор готовности (N) не светится) – кофемашина находится в режиме
эспрессо.
Если ранее использовался режим пар, необходимо отжать кнопку горячая вода/пар
(B) в «отжатое» положение
. Когда индикатор состояния готовности (N) перестанет пульсировать и погаснет, это
значит, что кофемашина нагрелась до нужной температуры и готова
к работе.
Внимание: Поставьте чашку/чашки под наливные отверстия в заварочной головке.
Для приготовления эспрессо (включить насос), поверните регулятор
(K) в направлении против часовой стрелки до положения
. Во время данного процесса светится индикатор состояния готовности (N).
Чтобы выключить насос (прекратить процесс заваривания/налива
кофе), переведите регулятор снова в положение 0.
ПАР
Когда кофемашина включена, а это значит, что нажата кнопка
(M)
(светится индикатор включить/выключить (L)), a кнопка горячая вода/
пар
(B) находится в «нажатом» положении
(индикатор готовности (N) не светится) – прибор находится в режиме пар.
Если ранее использовался режим эспрессо или горячая вода, необходимо нажать на кнопку горячая вода/пар
(B) в «нажатое» положение
. Когда индикатор состояния готовности (N) перестанет
пульсировать и погаснет, это значит, что кофемашина нагрелась до
нужной температуры и готова к работе в режиме пар.
Чтобы начать дозирование пара, поверните регулятор (K) в направлении по часовой стрелке до положения . Во время данного процесса светится индикатор состояния готовности (N). Чтобы прекратить
дозирование пара, переведите регулятор снова в положение 0.
KРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
КОФЕМАШИНЫ
Ниже размещенные рисунки помогут Вам в обслуживании кофемашины. Kаждый рисунок имеет свой номер. Далее в тексте нашего
руководства по обслуживанию будут сноски к этим рисункам, именно
поэтому они пронумерованы для удобства их нахождения.
Например: Наполните резервуар для воды (1) холодной водой – не
минеральной.
Всегда, когда в тексте появятся такие номера, просим ознакомиться
с соответствующими рисунками.
Подготовка кофемашины – приготовление кофе эспрессо
GW13-014_v02
Наполните резервуар холодной водой до
отметки MAX.
Убедитесь, что регулятор (K) находится в положении 0. Вложите вилку сетевого провода в розетку питающей сети переменного тока 230V.
Нажмите на кнопку
(M), чтобы включить прибор. Загорится индикатор включить/выключить (L). Начнет пульсировать
индикатор состояния готовности (N).
Выберите нужное ситечко (для 1 чашки или 2
чашек) (H) и поместите его в фильтродержатель
(E).
ВНИМАНИЕ: Пользуясь мерной ложкой (G), насыпьте молотый кофе в ситечко фильтра. Второй
стороной (плоской поверхностью) мерной ложки
слегка утрамбуйте кофе. Не утрамбовывайте его
в ситечке слишком сильно.
45
Соберите излишек кофе с краев фильтродержателя (Е). Благодаря этому
фильтродержатель будет правильно установлен в заварочной головке и затянут
до упора.
Внимание: Для кофе эспрессо необходим кофе более мелкого помола, чем
для обычного кофе.
Поставьте одну или две чашки под наливные отверстия в заварочной головке (E).
Поместите фильтродержатель (E) в заварочную
головку (чуть слева).
Внимание: Выступы на фильтродержателе (E)
должны попасть в углубления в заварочной
головке.
Поверните фильтродержатель (E) вправо до упора.
Внимание: Убедитесь, что фильтродержатель
(Е) правильно установлен в заварочной головке.
Если у Вас имеютсся сомнения, не включайте
кофемашину. Извлеките фильтродержатель (Е)
и снова поместите его в заварочную головку, как
это описано выше. Повторяйте, пока он не будет
установлен правильно.
Поверните регулятор (K) влево до положения
, как только перестанет пульсировать и погаснет индикатор состояния готовности (N). Если
кофе смолот и утрамбован правильно, то приготовление черного эспрессо с пенкой «сrema»
должно занять не более 30 секунд. Во время
данного процесса светится индикатор состояния готовности (N).
Чтобы закончить процесс заваривания
кофе, переведите регулятор (K) снова
в положение 0.
Вспенивание молока
46
Убедитесь, что регулятор (K) находится
в положении 0 и нажата кнопка
(M).
Kогда индикатор готовности (N) погаснет, это значит, что кофемашина готова
к работе.
Нажмите на кнопку горячая вода/пар
(B),
чтобы перевеести кофемашину в режим пар (положение
) .
Поставьте под заварочную головку сосуд
и промойте сопло (C), поворачивая регулятор (K) до положения пара .
Чтобы выключить подачу пара, поверните регулятор (K) до положения 0.
Налейте охлажденное, холодное молоко
в кувшин из нержавеющей стали, наполняя от 1/3 до 1/2 oбъема и наденьте на
паровое сопло (С) насадку-наконечник
для вспенивания молока (D).
Внимание: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПАРОВОЕ СОПЛО МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧИМ.
Погрузите наконечник-капучинатор в молоко на
глубину ок. 1/2 см.
Внимание: ВО ВРЕМЯ ВСПЕНИВАНИЯ МОЛОКА КУВШИН СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ.
Поверните регулятор (K) до положения
и отрегулируйте подачу пара так,
чтобы получить необходимую пену (погружая наконечник-капучинатор в молоко
глубже или мельче).
Переведите регулятор (K) в положение 0, чтобы уменьшить давление до момента, пока объем молока не удвоится. Верхний слой это будет
вспененное молоко, а нижний – молоко подогретое паром.
Внимание: Аккуратно положите ложку пены
в чашку с эспрессо. Добавьте молоко. Капучино
это обычно 1/3 эспрессо, 1/3 горячего молока
и 1/3 молочной пены.
GW13-014_v02
Горячая вода/кипяток
Убедитесь, что регулятор (K) находится
в положении 0 и нажата кнопка
(M).
Kогда индикатор готовности (N) погаснет, это значит, что кофемашина готова
к работе.
Убедитесь, что кнопка горячая вода/пар
(B) находится в «отжатом» положении
. Кофемашина находится в режиме горячая
вода/кипяток.
Погрузите наконечник-капучинатор парового сопла (C) в кувшин.
Внимание: ВО ВРЕМЯ НАЛИВА КУВШИН СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ.
Поверните регулятор (K) до положения
. Из
парового сопла (C) потечет горячая вода. Во
время данного процесса светится индикатор состояния готовности (N).
Когда нальется достаточное количество
горячей воды, переведите регулятор (K)
в положение 0. Заберите чашку или другой сосуд из-под парового сопла (C).
Внимание: Когда процесс заваривания
кофе закончится и регулятор (K) будет
находиться в положении 0, избыток пара
под давлением может слиться в поддон
для капель. Это нормальное явление.
Очистка
Снимите решетчатую подставку для чашек (J) и поддон для капель (I). Промойте в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды. Запрещается мыть
элементы кофемашины и принадлежности в посудомоечной машине, т.к. это может привести к их деформации.
ПОДГОТОВКА КОФЕМАШИНЫ К ПЕРВОМУ
ВКЛЮЧЕНИЮ (OПИСАНИЕ)
1. Поставьте кофемашину на стабильную и ровную поверхность.
2. Убедитесь, что поддон для капель (I) и решетчатая подставка для
чашек (J) находятся на своих местах.
3. Наполните резервуар водой.
Существуют два способа наполнения резервуара водой:
a) Откройте крышку резервуара для воды, которая находится
в верхней части кофемашины, и с помощью, например, кувшина наполните резервуар свежей холодной водой или отфильтрованной водой и закройте крышку.
b) Aльтернативно можно вынуть резервуар для воды и наполнить свежей холодной водой. Для этого откройте крышку
и используя ее как ручку извлеките резервуар. Затем наполните его свежей холодной водой или отфильтрованной водой. Вставьте резервуар на место и закройте крышку.
Внимание: Прежде чем включить кофемашину необходимо убедиться, что регулятор (K) находится в положении 0 (выключен) (2).
4. Вложите вилку сетевого электропровода в розетку питающей сети
230V. Чтобы включить кофемашину нажмите на кнопку (M) (3).
Включите кофемашину, нажимая на кнопку (M). При этом загорится красный индикатор (L) и и начнет пульсировать индикатор
готовности (N). Kогда индикатор готовности (N) погаснет, это значит, что кофемашина готова к работе.
Внимание: Необходимо помнить, что пока пульсирует индикатор готовности (N), это значит, что кофемашина еще не готова к работе.
Внимание: Перед первым включением кофемашины, а также
GW13-014_v02
Если внутренние стенки ситечка частично или
полностью покрыты остатками кофе, рекомендуется пропустить через ситечко часть или полный
резервуар воды.
после длительного перерыва в эксплуатации, всегда необходимо
промыть систему чистой водой.
5. С этой целью выберите нужное ситечко (Н) (для 1 чашки или
2 чашек) и поместите его в фильтродержатель. Поместите фильтродержатель (E) в заварочную головку (6).
6. Подставьте достаточно большой сосуд под наливные отверстия
в заварочной головке (7). Убедитесь, что кофемашина находится
в режиме эспрессо, а это значит, что нажата кнопка
(M) (светится индикатор включить/выключить (L)), a кнопка горячая вода/
пар
(B) находится в «отжатом» положении
(индикатор
готовности (N) не светится).
7. Поверните регулятор (K) в направлении против часовой стрелки
(8) до положения эспрессо
и слейте воду через кофемашину,
вплоть до опорожнения резервуара. Во время данного процесса
светится индикатор состояния готовности (N).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЭСПРЕССО (OПИСАНИЕ)
Прежде чем приступить к приготовлению кофе, убедитесь, что кофемашина находится в режиме эспрессо, а это значит, что должен
светиться красный индикатор включить/выключить (L), a индикатор
готовности к работе (N) должен погаснуть.
Чтобы улучшить вкус кофе, рекомендуется предварительно подогреть
фильтродержатель, ситечко и чашки, следующим способом:
Предварительный подогрев фильтродержателя (E) и ситечка (H)
1. Наполните резервуар для воды (1) холодной водой и включите
кофемашину (3).
2. Выберите нужное ситечко (H) и поместите в фильтродержатель (E) (4).
47
Внимание: Для одной порции кофе используйте меньшее ситечко (для одной чашки кофе), a большее для двух порций.
3. Придержите фильтродержатель (E) с ситечком под заварочной
головкой и промойте водой, поворачивая регулятор (К) в направлении против часовой стрелки до положения эспрессо
(8),
чтобы включить подачу воды, а чтобы закончить процесс, поверните назад до положения 0 (9).
4. Дайте фильтродержателю высохнуть.
Предварительный подогрев посуды
5. Чашки можно подогреть, ополаскивая их горячей водой. Убедитесь, что кофемашина находится в режиме эспрессо, а это
значит, что нажата кнопка
(M) (светится индикатор включить/
выключить (L)), a копка горячая вода/пар
(B) находится
в «отжатом» положении
(индикатор готовности (N) не светится). Погрузите наконечник-капучинатор (C) в чашку. Поверните
регулятор (K) до положения , чтобы начать подачу воды из парового сопла (C). Чтобы прервать этот процесс, переведите регулятор в положение 0. Вылейте горячую воду из чашек.
Заваривание кофе
6. Убедитесь, что резервуар наполнен холодной водой. Если резервуар пуст или воды в нем немного, наполните резервуар (1) холодной водой и включите прибор (3).
7. Пользуясь мерной ложкой (G), насыпьте молотый кофе в ситечко
фильтра.
8. Второй стороной (плоской поверхностью) мерной ложки (G) слегка утрамбуйте кофе, сделав пару круговых движений на 90 градусов, чтобы заполнить ситечко до дна. Это уплотняет кофе.
9. Соберите излишек кофе с краев ситечка, чтобы кофе был на одном уровне с краем ситечка (H) (5).
Внимание: Убедитесь, чтобы в ситечке (H) не было слишком
много кофе.
Внимание: Порция и степень утрамбовки должны каждый раз
быть одинаковыми. Oт степени помола кофе зависит время налива заваренного кофе. Чем мельче кофе, тем медленнее наливается кофе.
Внимание: При утрамбовке кофе в ситечке плоская часть мерной ложки (G) должна быть сухая, в противном случае кофе может слипаться.
Внимание: Слишком мелко смолотый кофе может забить отверстия ситечка (H) и задержать протекание воды.
10. Поместите фильтродержатель (E) в заварочную головку и поверните вправо до упора (6).
11. Подставьте чашки под наливные отверстия в заварочной головке (E) (7).
Внимание: Убедитесь, что кофемашина готова к работе. Необходимо помнить, что пока пульсирует индикатор состояния готовности (N), это значит, что кофемашина еще не готова к работе.
12. Чтобы начать налив кофе, поверните регулятор (K) в направлении
против часовой стрелки до положения эспрессо
(8). Во время
данного процесса светится индикатор состояния готовности (N).Чтобы прервать этот процесс, переведите регулятор в положение 0 (9).
Внимание: Идеально заваренный кофе имеет цвет темной карамели с красноватым оттенком. В большой степени зависит от качества используемого кофе. Подавайте свежезаваренный кофе
– всегда горячий.
Oбслуживание кофемашины после приготовления кофе
13. Поверните фильтродержатель (E) влево и вниз и извлеките из заварочной головки.
14. Удалите из ситечка (H) использованный кофе. При этом необходимо придержать пальцем блокаду ситечка (F).
Внимание: Рекомендуется после каждой заварки кофе промыть
заварочную головку водой, чтобы смыть остатки кофе, которые
могли прилипнуть с нижней стороны головки. Для этого достаточно повернуть регулятор до положения экспрессо
и позволить
на свободное протекание воды.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО МОЛОКА
(OПИСАНИЕ)
Для вспенивания молока используется режим пара. Пар выполняет
две задачи. Во-первых, подогревает молоко. Во-вторых, пар смешивает воздух и дает деликатный бархатистый вид.
Подобно, как и при заваривании кофе, при вспенивании молока наилучшие эффекты достигаются по мере, как пользователь набирает опыт.
Внимание: Помните, что кофе является основной составляющей всех
кофейных напитков, а молоко это только добавка.
Внимание: Рекомендуется эспрессо всегда готовить первым – перед
вспениванием молока.
Перед тем, как начать процесс вспенивания молока, убедитесь, что
кофемашина готова к работе, а это значит, что нажата кнопка
(M)
48
(светится индикатор включить/выключить (L)), a кнопка горячая вода/
пар
(B) находится в «отжатом» положении
(индикатор готовности (N) не светится (10) (11)).
1. Убедитесь, что резервуар наполнен холодной водой. Если резервуар пуст или воды в нем немного, наполните резервуар (1).
2. Oпределите количество необходимого молока из расчета на количество чашек кофе или исходя из размера кувшина для молока.
Внимание: Помните, что во время вспенивания объем молока
увеличивается.
3. Налейте охлажденное, холодное молоко в кувшин из нержавеющей стали, наполняя от 1/3 до 1/2 объема (14).
Внимание: Храните стальной кувшин с молоком в холодильнике,
чтобы молоко было холодным. Помните, чтобы перед использованием не мыть кувшин теплой водой.
4. Подставьте сосуд под паровое сопло (С). Промойте паровое сопло (C) поворачивая регулятор (К) до положения пара (12). Чтобы выключить подачу пара, переведите регулятор (К) в положение 0 (13).
5. Oтведите паровое сопло (С) в бок и наденьте наконечниккапучинатор для вспенивания молока (D).
6. Погрузите наконечник парового сопло в молоко на глубину ок. 1/2
см и активируйте спуск пара, поворачивая регулятор (К) до положения (15) (16).
7. Наклоните кувшин так, чтобы наконечник-капучинатор оказался
в носике кувшина и непосредственно под поверхностью молока.
При этом начнется процесс вспенивания молока.
Внимание: Не допускайте до неравномерного выхода пара, поскольку в этом случае воздух может быть смешан в недостаточном количестве. Чтобы этого избежать, поднимите кувшин так,
чтобы паровое сопло глубже погрузилось в молоко. Помните, что
идеальная консистенция пены мягкая и бархатистая.
8. По мере, как молоко будет нагреваться и вспениваться, уровень
молока в кувшине начнет подниматься. Если так станет, снизьте
кувшин, всегда следите, чтобы наконечник парового сопла находился ниже поверхности молока.
9. Поднимите кувшин так, чтобы наконечник погрузился до середины молока.
Внимание: Количество пены зависит от вида приготовляемого
кофе. Например, для капучино требуется больше пены, чем для
кофейного напитка на базе эспрессо, который подается с молоком, вспененным паром.
10. Немедленно перекройте подачу пара, когда молоко подогреется до
температуры 60–65°C, переводя регулятор (К) в положение 0 (17).
Внимание: Если у Вас нет термометра, хорошим показателем
достижения необходимой температуры будет то, что нельзя прикоснуться к боку кувшина на более, чем 3 секунды.
Внимание: Не доводите молоко до кипения
11. Уберите кувшин, снимите с парового сопла (C) наконечник для
вспенивания молока (D), который после каждого использования
нужно промыть в теплой воде со средством для мытья посуды,
чтобы прочистить все отверстия. Немедленно протрите паровое
сопло (C) и наконечник влажной тряпочкой, а затем пропустите
через него небольшое количество пара.
12. Легко постучите кувшином о стол, чтобы избавиться от пузырьков
воздуха, а затем покачайте кувшином круговым движением, пока молоко не станет гладким и блестящим, и пока не выйдут все пузырьки.
Это поможет получить однородную консистенцию молока и пены.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Режим горячей воды идеален для приготовления напитка long black
(кофе эспрессо, разбавленный горячей водой), горячего шоколада и наполнения бокала для кофе с поршнем, а также заварочного чайничка.
Внимание: Перед использованием режима горячей воды убедитесь,
что наконечник-капучинатор (D) снят с парового сопла (C).
1. Наполните резервуар холодной водой (1).
Включите кофемашину (3). При использовании режима горячей
воды необходимо, чтобы кофемашина находилась в режиме горячей воды, а это значит, что должна быть нажата кнопка (M)
(светится индикатор включить/выключить (L)), a кнопка горячая
вода/пар
(B) находится в «отжатом» положении
(индикатор готовности (N) не светится) (18) (19).
2. Поставьте чашку или другую посуду под сопло пара/горячей воды
и включите режим горячей воды, поворачивая регулятор (K) до
положения
(20) (21). Во время данного процесса светится индикатор состояния готовности (N).
3. Когда чашки или другая посуда будут наполнены необходимым
количеством горячей воды, перекройте подачу горячей воды, переводя регулятор (K) в положение 0 (22).
4. Снимите чашки или другую посуду, а паровое сопло (C) оставьте
над поддоном для капель (I).
GW13-014_v02
НЕКОТОРЫЕ PЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ ЭСПРЕССО
ЭСПРЕССО (SHORT BLACK)
Эспрессо это концентрированный, очень крепкий кофе с молочной пеной орехового цвета – которую называют
«crema». Эспрессо – основа основ кофейного меню. Разновидности кофе эспрессо отличаются различным количеством молока и пены.
●● Приготовьте стеклянную чашку для эспрессо 90 мл или маленькую кофейную чашечку.
●● Налейте порцию эспрессо (30–35 мл).
LONG BLACK
Стандартный эспрессо с доббавлением горячей воды – подается в обычной кофейной чашке или бокале. Горячая
вода добавляется первой, чтобы сохранилась пена «crema».
●● Приготовьте чашку 190 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте горячую воду по Вашему вкусу.
МАКИАТО (MACCHIATO)
Mакиато – классический эспрессо, разбавленный «пятнышком» горячего молока (macchia переводится как «пятнышко»). Tрадиционно подается как классический эспрессо с ложечкой молока на поверхности и небольшим количеством
пены („crema”) посередине.
●● Приготовьте стеклянную чашку для эспрессо 90 мл или маленькую кофейную чашечку.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавте сверху ложечку молока.
FLAT WHITE
Одним из наиболее любимых видов кофе является flat white, напиток на базе эспрессо с вспененным паром молоком,
который подается в обычной кофейной чашке или бокале. Шапка молока на поверхности должна иметь 2 мм, чтобы
изолировать кофе.
●● Приготовьте чашку 190 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте вспененное молоко.
КОФЕ ЛАТТЕ (CAFFÈ LATTE)
Эспрессо, смешанное с вспененным молоком; обычно подается в стеклянной посуде. Шапка вспененного молока на
поверхности должна иметь 10 мм, чтобы изолировать кофе.
●● Приговьте стеклянный сосуд 220 мл или чашку.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте вспененное молоко.
КАПУЧИНО (CAPPUCCINO)
Этот великолепный напиток состоит на треть из кофе эспрессо, на треть – из вспененного молока и еще на треть – из
молочной пены. Все это можно украсить тертым шоколадом, корицей или ванилью.
●● Приготовьте чашку 190–240 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Соблюдайте пропорцию – две трети кофе с молоком, одна треть молочной пены.
●● Посыпьте сверху какао.
КОФЕ МОККО (CAFFE MOCHA)
Приготовляется подобно, как капуччино, только с добавлением горячего шоколада. Достаточно добавить в кофе эспрессо горячий шоколад, перемешать и добавить вспененное молоко и молочную пену.
●● Приготовьте чашку 190–240 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте две ложечки горячего шоколада.
●● Добавьте вспененное паром молоко.
●● Соблюдайте пропорцию – две трети кофе с молоком, одна треть молочной пены.
ЭСПРЕССО КОНПАННА (CON PANNA)
Это разновидность классического кофе по-венски – эспрессо со взбитыми сливками. Можно украсить корицей или
шоколадом.
●● Приготовьте чашку 190 мл.
●● Налейте одну или двойную порцию эспрессо.
●● Добавьте взбитые сливки.
●● Посыпьте корицей или тертым шоколадом.
GW13-014_v02
49
ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ
Важно, чтобы регулярно очищать кофемашину. Это позволит сохранять высокое качество приготовляемого кофе. Рекомендуем систематическую очистку после каждой заварки кофе. A именно:
●● Пропустите воду через заварочную головку.
●● Пропустите воду через паровое сопло (C).
●● Вытирайте паровое сопло (C) дочиста влажной тряпочкой, немедленно после использования кофемашины.
●● Извлеките ситечко (H) из фильтродержателя (E), вымойте его
и прочистите отверстия в ситечке (H).
●● Oпорожните и промойте поддон для капель (I).
Внимание: Запрещается мыть элементы кофемашины и принадлежности в посудомоечной машине.
Очистка поддона для капель (I) и решетчатой подставки (J)
Снимите решетчатую подставку (J) и поддон для капель (I) (23). Промойте водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Ополосните
и просушите.
Внимание: Убедитесь, что после снятия и установки поддона для капель (I) и решетчатой подставки (J) пластиковый вкладыш находится
на своем месте.
Очистка заварочной головки, фильтродержателя (E) и ситечка (H)
После каждого использования промойте ситечко (H) и фильтродержатель (E) теплой водой и осушите.
Чтобы очистить узел заварочной головки от остатков кофе, промойте его водой, протрите головку и внутреннее уплотнительное кольцо
влажной тряпочкой. В случае, если отверстия в ситечке забиты остатками кофе, прочистите его с помощью мягкой щеточки.
Резиновое уплотнение заварочной головки
Уплотнительная прокладка находится снизу заварочной головки и уплотняет фильтродержатель (E) во время налива кофе.
Внимание: На то время, пока кофемашина не будет использоваться,
рекомендуется не оставлять фильтродержатель (Е) в заварочной головке, поскольку это может уменьшить срок эксплуатации уплотнения.
Совершенно естественно, что через некоторое время уплотнение теряет свою эластичность и требует замены. Признаком износа уплотнения является негерметичность между фильтродержателем (Е) и головкой (вокруг заварочной головки во время налива кофе эспрессо
появляется пар).
Внимание: Если считаете, что уплотнительная прокладка в заварочной головке требует замены, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным пунктом.
Наружные элементы
Прибор нужно сначала протирать только влажной тряпочкой, а затем
вытирать насухо. Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты, которые могут поцарапать очищаемую
поверхность.
Очистка парового сопла (C)
Содержание парового сопла (С) в чистоте является очень важным
для обеспечения максимальной исправности функции подачи пара.
Скапливание засохшего молока на сопле (C) значительно ухудшает
подачу пара и вспенивание.
Внимание: После каждого использования немедленно протрите сопло (C) влажной тряпочкой, а затем пропустите через него небольшое
количество пара.
В случае, если молоко засохнет на паровом сопле (C), оберните паровое сопло (C) на несколько минут влажной тканью, направьте на
поддон для капель (I) и на 10 минут включите подачу пара. Затем оставьте тряпочку на сопле (C) на ок. 5 минут, чтобы намокла. В случае
надобности повторите процесс.
Внимание: Запрещается очищать сопло с помощью острых мочалочек, так как можно повредить сопло (C).
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Накипь, которая образуется на поверхности (выпавшие в осадок минеральные вещества), естественным образом появляется во всех
устройствах, предназначенных для подогрева воды. Поэтому и кофемашина также требует периодического удаления накипи.
Внимание: Проводите очистку кофеварки минимум один раз в три
месяца. Поломки впоследствии отсутствия очистки прибора от накипи
не ремонтируются в границах гарантии.
Растворы для очистки от накипи
●● Специально
блетки.
предназначенные для этих целей жидкости или та-
Внимание: В случае жидкостей и таблеток поступайте согласно с
указаниями на упаковке используемых средств.
Удаление накипи в кофемашинах
Внимание: Убедитесь, что кофемашина выключена, а вилка сетевого
питающего провода вынута из розетки.
1. Извлеките резервуар для воды и вымойте его дочиста. В зависимости от того, какой раствор будет использоваться для удаления
накипи, поступайте следующим образом:
A. Tаблетки для удаления накипи в кофемашинах
Налейте в резервуар около 1 л теплой воды и вложите таблетки для удаления накипи в количестве, которое рекомендует изготовитель. Когда таблетки растворятся (через 5–7
минут) установите резервуар на место.
B. Жидкость для удаления накипи
Налейте в резервуар около 1 л теплой воды. Добавьте жидкость для удаления накипи в количестве, которое рекомендует изготовитель и установите резервуар на место.
2. В случае, если фильтродержатель (Е) находится в заварочной
головке – извлеките его, тщательно промойте под струей воды
и отложите в сторону.
3. С помощью отвертки отвинтите ситечко от заварочной головки
4. Выньте ситечко, шайбу, винт и уплотнительную прокладку и отложите в сторону, в безопасное место.
Внимание: Следите за тем, чтобы при разборке заварочной головки не потерять ситечко, шайбу, винт или уплотнение.
5. Чтобы очистить узел заварочной головки от остатков кофе, воспользуйтесь мягкой щеточкой.
6. Поставьте большой сосуд под заварочную головку.
7. Вложите вилку сетевого электропровода в розетку и включите кофемашину, нажимая на кнопку (M).
Внимание: Необходимо помнить, что пока пульсирует индикатор состояния готовности (N), это значит, что кофемашина еще
не достигла необходимой рабочей температуры. Когда индикатор
состояния готовности (N), перестанет пульсировать и погаснет,
это значит, что кофемашина нагрелась до нужной температуры
и готова к работе.
8. Поверните регулятор (K) до положения эспрессо
и пропустите через заварочную головку половину очищающего раствора.
Внимание: Не вылевайте очищающий раствор через паровое
сопло (C).
Внимание: В зависимости от размера сосуда под заварочной головкой, возможно, что его нужно будет опорожнить несколько раз
во время процесса.
9. Чтобы прервать протекание раствора (когда будет слита уже половина), переведите регулятор (K) в положение 0, а затем включите прибор, нажимая на кнопку (M).
10. Оставьте кофемашину на 10-15 минут, чтобы подействовал
оставшийся в ней очищающий раствор.
11. Нажмите на кнопку (M). Кофемашина включится.
12. Поверните регулятор (K) до положения эспрессо
и пропустите через заварочную головку следующую порцию раствора.
13. Извлеките резервуар для воды и тщательно промойте струей
воды. Убедитесь, что в резервуаре не остались остатки раствора. Наполните резервуар (1) чистой водой и установите
в кофемашину.
14. Включите кофемашину, нажимая на кнопку
(M), и поверните
регулятор (K) до положения эспрессо
. пропустите серез паровое сопло и заварочную головку 2 полных резервуара чистой
воды.
Внимание: В зависимости от размера сосуда под заварочной головкой, возможно, что его нужно будет опорожнить несколько раз
во время процесса.
15. Закончив процесс удаления накипи, заберите сосуд из-под заварочной головки и тщательно протрите весь узел заварочной
головки.
16. Аккуратно установите уплотнительное кольцо, ситечко и шайбу
в заварочную головку, в порядке, обратном очерёдности их демонтажа. Привинтите до упора с помощью отвертки.
17. Наполните резервуар (1) свежей водой и установите на место.
Кофемашина готова к дальнейшей эксплуатации.
Обычно для очистки от накипи кофеварки используются следующие
средства:
●● Раствор лимонной кислоты.
Растворите 2 ложки (около 30 г) лимонной кислоты 1 литре воды.
50
GW13-014_v02
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕМАШИНЫ
ПРОБЛЕМА
Kофе вытекает сбоку
фильтродержателя
Kофе не наливается
Kофе капает по капельке
На эспрессо нет характерной
пены
Фильтродержатель слабо
закрепляется
Kофе слишком холодный
Отсутствие пара в паровом
сопле
Недостаточное количество
вспененного молока
Неравномерное наполнение
чашек
Эспрессо имеет пережженный
вкус
Слишком громко работает
насос
Кофемашина не работает
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Фильтродержатель (E) установлен неправильно или не достаточно закреплен.
Убедитесь, что фильтродержатель (E) правильно установлен
в заварочной головке и затянут до упора. См. Приготовление
кофе эспрессо – стр. 47.
На краю ситечка (Н) остаются частицы кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка (Н) и вытрите дочиста
заварочную головку.
Загрязнена заварочная головка.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Повреждена заварочная головка.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Повреждение или износ уплотнительной прокладки.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Резервуар для воды пуст.
Наполнить резервуар (1) водой.
Неправильно установлен резервуар для воды.
Убедитесь, что резервуар установлен правильно.
Pегулятор (К) установлен в неправильном положении, напр.
.
Убедитесь, что регулятор (К) находится в положении
.
Может быть забито ситечко.
См. Удаление накипи – стр. 50.
Может быть забито ситечко (Н). Кофе или слишком сильно
утрамбовано, или слишком мелкого помола.
Oчистите и промойте ситечко (Н) под струей воды. Вытрите
заварочную головку тряпочкой.
Кофе или слишком сильно утрамбовано, или слишком мелкого Если используете кофе мелкого помола, то не утрамбовывайпомола.
те его в ситечке слишком сильно.
Кофемашина загрязнена известковой накипью.
См. Удаление накипи – стр. 50.
Kофе старый или высохший.
Возьмите свежий кофе. Убедитесь, что храните кофе в герметичной упаковке.
Kофе недостаточно утрамбован.
Сильней утрамбуйте кофе.
Kофе слишком крупного помола.
Пользуйтесь кофе более мелкого помола или смените мерную
ложку.
В ситечке (Н) слишком мало кофе.
См. Приготовление кофе эспрессо – стр. 47.
Kофе слишком сильно утрамбован.
Утрамбуйте кофе слабее.
Кофе слишком мелкого помола.
Возьмите кофе более крупного помола.
Фильтродержатель (Е) установлен неплотно, т.к. не до конца
затянут.
Убедитесь, что фильтродержатель (Е) установлен правильно
и до конца затянут в заварочной головке.
См. Приготовление кофе эспрессо – стр. 47.
На краю ситечка (Н) остаются частицы кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка (Н) и вытрите дочиста
заварочную головку.
Загрязнена заварочная головка.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Повреждена заварочная головка.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Повреждение или износ уплотнительной прокладки.
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Слишком холодные чашки, ситечко (H) или головка.
Перед завариванием кофе подогрейте чашки, ситечко и фильтродержатель. См. Приготовление кофе эспрессо – стр. 47.
Во время приготовления капучино или латте молоко недостаточно подогревается.
Убедитесь, что молоко правильно подогревается во время
вспенивания. Не доводите молоко до кипения. См. Приготовление вспененного молока – стр. 48.
Заблокировано паровое сопло (С).
См. Очистка и консервация – стр. 50.
Несвежее молоко.
Проверьте свежесть молока.
Слишком высокая температура молока.
Убедитесь, что молоко было охлаждено перед
использованием.
Кувшин.
Для достижения лучших эффектов при вспенивании используйте приложенный в комплекте стальной кувшин и по мере
возможности охладите его перед использованием или вымойте холодной водой.
Заблокировано паровое сопло.
См. Очистка и консервация – стр. 50.
Молоко вскипятилось.
Возьмите свежее охлажденное молоко и вспеньте еще раз.
Неравномерное или прерывистое вытекание кофе.
Убедитесь, что кофе равномерно утрамбован и проверьте, не
мешает ли что-нибудь протеканию кофе между отверстиями
головки и ситечком.
Поврежден фильтродержатель (Е).
Обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Используется несоответствующий сорт кофе.
Испробуйте другие сорта кофе.
Кофемашина не промыта после удаления накипи.
Перед следующим завариванием кофе промойте кофемашину
полным резервваром воды.
Резервуар для воды пуст.
Наполнить резервуар (1) водой.
Неправильно установлен резервуар для воды.
Убедитесь, что резервуар правильно установлен.
Может быть забито ситечко (Н) в заварочной головке.
Выньте фильтродержатель (Е) и очистите узел заварочной
головки. См. Очистка и консервация – стр. 50.
Слишком большое количество накипи.
См. Удаление накипи – стр. 50.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей
среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий
пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе
вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
GW13-014_v02
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб,
причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
51
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на
продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани
специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено
внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете
инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на
по-нататъшното използване на уреда.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
●● Не
използвайте електрическия уред, ако има видими повреди,
повреден захранващ кабел, ако е паднал или е бил повреден по
друг начин. Ако има вероятност уредът да е повреден, проверката,
поправката и регулирането на уреда може да се извърши само от
обучени служители на оторизиран сервиз.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва
да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на
уреда.
Мощност на уреда: 1250 W при 230 V.
Вместимост на резервоара за вода: 1,2 л.
Еспресо-машината е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно
жило и щепсел с предпазен контакт.
Еспресо-машината отговаря на изискванията на действащите
стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
ЗА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
Еспресо-машината приготвя кафе с високи вкусови качества и аромат,
тъй като осигурява подходяща температура на водата за приготвянето му: 92-94°C. Еспресо-машината е проектирана така, че да се вижда
нейната готовност за приготвяне на кафе или за образуване на пара
за разпенване на мляко.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна
опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
●● Прочетете
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
внимателно и запазете тази инструкция за употреба,
приложена към уреда.
Винаги поставяйте уреда върху гладка, равна повърхност.
Не използвайте еспресо-машината без вода в резервоара. Пълнете резервоара само с чиста, студена вода. Не надвишавайте максималната вместимост на резервоара, която е 1,2 л.
Никога не сваляйте дръжката на цедката по време на приготвяне
на кафето или при наливане на вряла вода, тъй като уредът е под
налягане. Свалянето на дръжката на цедката по време на тези
процеси може да доведе до изгаряне или нараняване.
Дюзата на парата се нагрява много силно по време на разпенване на млякото и преминаването на вода. Това може да доведе до
изгаряния в случай на контакт, затова избягвайте всеки непосредствен контакт с дюзата на парата.
Винаги преди почистване на еспресо-машината, а също и в случай
на възникване на проблеми по време на приготвянето на кафе изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта.
Не позволявайте захранващият кабел да влезе в контакт с горещите части на еспресо-машината, включително дюзата на парата.
Не слагайте ръцете си непосредствено под дюзата на парата, горещата вода или течащото кафе, тъй като това може да доведе до
изгаряния или нараняване.
Винаги изключвайте захранването (бутона ), преди да пъхнете
или извадите щепсела от контакта. Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за захранващия кабел – хванете самия щепсел.
Винаги изключвайте захранването и изваждайте щепсела, когато
няма да използвате уреда по-продължително време, както и преди
почистването му.
Не използвайте еспресо-машината с удължител, освен ако удължителят не е проверен от квалифициран електротехник или служител на сервиза.
Уредът трябва винаги да се включва в контакт на електрическата
мрежа (само с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
Не използвайте еспресо-машината за цели, различни от нейното
предназначение, описано в инструкцията за употреба.
Не слагайте уреда близо до източници на топлина, пламък, електрически нагревателни елементи или гореща фурна. Не го слагайте върху никакъв друг уред.
Не допускайте захранващият кабел да виси от ръба на масата или
полицата или да докосва горещи повърхности.
Не потапяйте уреда във вода или каквато и да било друга течност.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число
деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако
това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната
безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни
временни изключватели или на отделна система за дистанционна
регулация.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените упътвания.
52
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Резервоар за вода с вместимост 1,2 л
Свалящ се резервоар за вода – изважда се нагоре за по-лесно
напълване.
Бутон (превключвател) гореща вода/пара
Дюза за пара
Приставка за разпенване на мляко
Гумената приставка е проектирана така, че да се улесни приготвянето на устойчива, гъста пяна от мляко в продължение на няколко секунди. Използвайте я винаги за разпенване на мляко.
Дръжка на цедката
Блокировка на цедката
Много помага при изсипване на използваното кафе от цедката.
Тя задържа цедката в дръжката при обръщане.
Мерителна лъжица с приспособление за натъпкване
Цедка за 1 чаша, цедка за 2 чаши
Тавичка за стичане на вода
Може да се извади с цел по-лесно почистване.
Решетка за стичане
Може да се извади с цел по-лесно почистване.
Регулатор
Завъртане наляво – еспресо от приставката, завъртане надясно
– гореща вода или пара от дюзата.
Лампа включено/изключено
Бутон (превключвател) включване/изключване
Лампа за състоянието на готовност
Обърнете внимание, че по време на нормална работа тавичката
за стичане на вода (I) ще се пълни с вода. Проверявайте я редовно и в случай на необходимост я изпразвайте, за да не прелее.
GW13-014_v02
УПОТРЕБА НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ
Бутон включване/изключване (M)
Включете еспресо-машината с натискане на бутона (M). Сигналната
лампа (L) ще светне червено, а лампата за състоянието на готовност
(N) ще започне да премигва.
Внимание: Преди включване на еспресо-машината се уверете, че регулаторът (K) отстрани на уреда е на положение 0 (изключено).
Когато еспресо-машината бъде готова за работа, лампата за състоянието на готовност (N) ще изгасне.
Внимание: Не забравяйте, че ако лампата за състоянието на готовност (N) премигва, това означава, че еспресо-машината не е достигнала подходящата работна температура.
За да изключите еспресо-машината, достатъчно е да натиснете бутона (M).
Ако преди това е била използвана функцията пара, превключете бутона гореща вода/пара
(B) на положение “ненатиснат”
. В момента, когато еспресо-машината достигне съответната температура,
лампата за състоянието на готовност (N) ще престане да премигва
и ще изгасне. Еспресо-машината е готова за работа.
Внимание: Сложете подходящ съд под дюзата на парата (C).
За да получите гореща вода/вряла вода, завъртете регулатора (K) по
посока на часовниковата стрелка на положение . По време на този
процес свети лампата за състоянието на готовност (N).
За да изключите наливането на гореща вода/вряла вода, завъртете
регулатора обратно на положение 0.
ЕСПРЕСО
Когато еспресо-машината е включена – натиснат е бутонът (M) (свети лампата включване/изключване (L)), а бутонът гореща вода/пара
(B) е в положение “ненатиснат”
(лампата за състоянието
на готовност (N) не свети) – уредът се намира в режим еспресо.
Ако преди това е била използвана функцията пара, превключете бутона гореща вода/пара
(B) на положение „ненатиснат”
. В момента, когато еспресо-машината достигне съответната температура,
лампата за състоянието на готовност (N) ще престане да премигва
и ще изгасне. Еспресо-машината е готова за приготвяне на кафе.
Внимание: под приставката за приготвяне на кафе сложете чашка/
чашки.
За да приготвите еспресо (за включване на помпата), завъртете регулатора (K) по посока обратна на часовниковата стрелка на положение
.
По време на този процес свети лампата за състоянието на готовност (N).
За да изключите помпата (за прекъсване на процеса на приготвяне/
наливане на кафе), завъртете регулатора обратно на положение 0.
ПАРА
Когато еспресо-машината е включена – натиснат е бутонът (M) (свети лампата включване/изключване (L)), а бутонът гореща вода/пара
(B) е в положение “натиснат”
(лампата за състоянието на
готовност (N) не свети) – уредът се намира в режим пара.
Ако преди това е била използвана функцията еспресо или гореща
вода, превключете бутона гореща вода/пара
(B) на положение
“натиснат”
. В момента, когато еспресо-машината достигне съответната температура, лампата за състоянието на готовност (N) ще
престане да премигва и ще изгасне. Еспресо-машината е готова за
функцията пара.
За да започнете дозирането на парата, завъртете регулатора (K) по
посока на часовниковата стрелка на положение . По време на този
процес свети лампата за състоянието на готовност (N). За да изключите дозирането на парата, завъртете регулатора обратно на положение 0.
ГОРЕЩА ВОДА/ВРЯЛА ВОДА
Когато еспресо-машината е включена – натиснат е бутонът (M) (свети лампата включване/изключване (L)), а бутонът гореща вода/пара
(B) е в положение “ненатиснат”
(лампата за състоянието
на готовност (N) не свети) – уредът се намира в режим гореща вода.
КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
Рисунките, представени по-долу, имат за цел да Ви помогнат при употреба на еспресо-машината. Всяка от рисунките има свой номер. В наръчника за употреба има препратки към тези рисунки, затова те са номерирани с цел по-лесно и удобно ползване.
Например: Напълнете резервоара за вода (1) със студена вода – не минерална.
Всеки път, когато видите такива номера, моля запознайте се с рисунките.
Подготовка на еспресо-машината – приготвяне на еспресо
GW13-014_v02
Напълнете резервоара със студена вода
до обозначението MAX.
Уверете се, че регулаторът (K) се намира
в положение 0. Включете захранващия кабел
в електрически контакт с променлив ток 230V.
Натиснете бутона
(M), за да включите
еспресо-машината. Ще светне лампата
включване/изключване (L). Ще започне
да премигва лампата за състоянието на
готовност (N).
Изберете съответната цедка за 1 чашка или
за 2 чашки (в зависимост от предпочитанията)
и поставете металната цедка (H) в дръжката
на цедката (E).
ПРЕПОРЪКА: Напълнете металната цедка
със смляно кафе с помощта на мерителната
лъжица (G). Леко натъпчете кафето с приспособлението за натъпкване, т.е. с плоската част
на мерителната лъжица (G). Не натъпквайте
кафето прекалено силно.
53
Почистете пръстена на дръжката на цедката (Е) от излишното кафе. Това осигурява правилно прикрепване на дръжката на
цедката (Е) в приставката за приготвяне
на кафе.
Внимание: Еспресо-машината работи със
ситно смляно кафе.
Сложете дръжката на цедката (Е) в приставката (малко по-вляво).
Внимание: издатините в дръжката (Е) трябва
да попаднат във вдлъбнатините в приставката.
Завъртете дръжката на цедката (E) надясно
докрай.
Предупреждение: Уверете се, че дръжката
на цедката (E) е правилно поставена в приставката. Ако не сте сигурни, не включвайте
уреда. По-добре свалете дръжката на цедката
(Е) и я поставете отново по начина, описан погоре, така, че да бъде правилно поставена.
Сложете една или две чашки под двата
отвора на дръжката на цедката (Е).
Завъртете регулатора (K) наляво на положение
, веднага щом престане да премигва
и изгасне лампата за състоянието на готовност (N). Ако кафето е подходящо смляно
и добре натъпкано, получаването на еспресо
с тъмен цвят и каймак „crema” на повърхността не бива да трае повече от 30 секунди. По
време на този процес свети лампата за състоянието на готовност (N).
Завъртете регулатора (К) отново надясно
на положение 0, за да приключите процеса на приготвяне на кафето.
Разпенване на мляко
54
Уверете се, че регулаторът (K) се намира в положение 0 и е натиснат бутонът
(M). Изгасналата лампа (N) означава,
че еспресо-машината е в състояние на
готовност.
Натиснете бутона гореща вода/пара
(B), за да настроите еспресо-машината на режим пара (положение
).
Изплакнете дюзата, като поставите под
дюзата (С) съд и завъртите регулатора (К)
на положение пара .
Изключете парата със завъртане на регулатора (К) на положение 0.
Напълнете малка каничка или канче от
неръждаема стомана до 1/3 или 1/2 от
вместимостта с прясно, студено мляко
и поставете на дюзата на парата (C) приставката за разпенване на мляко (D).
Внимание: МЕТАЛНАТА ДЮЗА НА ПАРАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ГОРЕЩА.
Повдигнете каничката така, че дюзата на парата да бъде потопена до 1/2 в млякото.
Предупреждение: ПО ВРЕМЕ НА РАЗПЕНВАНЕ КАНИЧКАТА/КАНЧЕТО СИЛНО СЕ
НАГРЯВА.
Завъртете регулатора (K) на положение
и регулирайте изпускането на парата така (с потапяне на дюзата на парата
в млякото по-дълбоко или по-плитко), че
да получите желаната пяна.
Завъртете регулатора (К) на положение 0, за
да намалите налягането, докато количеството на млякото не се удвои. Горната половина
ще представлява разпенено мляко, а долната – мляко, поддадено на въздействието на
парата.
Препоръка: Сложете с лъжичка пяна в чашките еспресо. Добавете течно мляко. Капучиното се състои от 1/3 кафе, 1/3 горещо мляко
и 1/3 пяна.
GW13-014_v02
Гореща вода/вряла вода
Уверете се, че регулаторът (K) се намира в положение 0 и е натиснат бутонът
(M). Изгасналата лампа (N) означава,
че еспресо-машината е в състояние на
готовност.
Проверете дали бутонът гореща вода/пара
(B) се намира в положение “ненатиснат”
. При това положение уредът ще
се намира в режим гореща вода/вряла вода.
Пъхнете дюзата на парата (С) вътре
в чашата.
Предупреждение: ПО ВРЕМЕ НА НАЛИЛВАНЕ КАНИЧКАТА/ЧАШАТА СИЛНО
СЕ НАГРЯВА.
Завъртете регулатора (K) на положение . От
дюзата на парата (С) ще изтече гореща вода.
По време на този процес свети лампата за
състоянието на готовност (N).
Когато изтече достатъчно количество гореща вода, завъртете регулатора (К) на
положение 0. Извадете чашата или съда
от под дюзата (С).
Предупреждение: Когато приключите
приготвянето на кафето и регулаторът (К)
се намира в положение 0, излишното количество пара под налягане може да изтече в тавичката за стичане на вода. Това
е нормално явление.
Почистване
Извадете решетката (J) и тавичката за
стичане на вода (I). Почистете тези части
с топла вода с препарат за миене на съдове. Не ги мийте в съдомиялна машина.
Това може да причини деформация на
тези части.
ПОДГОТОВКА НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА ПРЕДИ
ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ (ОПИСАНИЕ)
1. Поставете еспресо-машината на суха и неподвижна повърхност.
2. Уверете се, че тавичката за стичане на вода (I) и решетката (J) са
на своите места.
3. Напълнете резервоара на еспресо-машината с вода.
Съществуват два начина за напълване на резервоара с вода:
a) Повдигнете капака на резервоара за вода, намиращ се в горната част на еспресо-машината и с помощта на кана или
друг съд го напълнете с прясна студена вода или филтрирана вода и затворете капака.
b) Възможно е също резервоарът за вода да се извади и да се
напълни с прясна, студена вода. За тази цел повдигнете капака, хванете резервоара за дръжката и го извадете от еспресо-машината. След това го напълнете с прясна, студена
вода или филтрирана вода (1). Поставете обратно резервоара за вода и затворете капака.
Внимание: Преди включване на еспресо-машината се уверете,
че регулаторът (K) се намира в положение 0 (изключено) (2).
4. Включете захранващия кабел в електрически контакт с променлив ток 230V. Натиснете бутона
(M), за да включите еспресомашината (3). Еспресо-машината се включва с натискане на бутона
(M). Сигналната лампа (L) ще светне червено, а лампата
за състоянието на готовност (N) ще започне да премигва. Когато
еспресо-машината бъде готова за работа, лампата за състоянието на готовност (N) ще изгасне.
Внимание: Не забравяйте, че ако лампата за състоянието на
готовност (N) премигва, това означава, че еспресо-машината не
е достигнала подходящата работна температура.
Внимание: При първото използване на уреда или когато уредът
GW13-014_v02
Ако вътрешната част на пръстена на цедката е
отчасти или изцяло покрита със смляно кафе,
почистете го, като оставите да изтече част от
водата или цялата вода от резервоара.
не е бил използван по-продължително време, особено важно
е той да се изплакне.
5. За тази цел сложете в дръжката цедката (H) за една или две чашки. Поставете дръжката на цедката (Е) в приставката за приготвяне на кафе (6).
6. Поставете достатъчно голям съд под двата отвора за пълнене (7).
Уверете се, че еспресо-машината се намира в режим еспресо, т.е.
натиснат е бутонът
(M) (свети лампата включване/изключване
(L)), а бутонът гореща вода/пара
(B) е в положение „ненатиснат”
(лампата за състоянието на готовност (N) не свети).
7. Завъртете регулатора (К) в посока обратна на часовниковата
стрелка (8) на положение еспресо
и оставете водата да изтече, докато не се изпразни целият резервоар за вода. По време на
този процес свети лампата за състоянието на готовност (N).
ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО (ОПИСАНИЕ)
Преди да пристъпите към приготвяне на кафе, уверете се, че еспресомашината се намира в режим еспресо, т.е. свети червената лампа на захранването (L), а лампата за състоянието на готовност (N) е изгаснала.
За постигане на най-добри вкусови качества на кафето се препоръчва
предварителното подгряване на чашките, дръжката на цедката и цедката по следния начин:
Предварително подгряване на дръжката (Е) с цедката (H)
1. Напълнете резервоара за вода със студена вода (1) и включете
уреда (3).
2. Изберете подходящата цедка (H) и я сложете в дръжката (E) (4).
Препоръка: За една порция кафе използвайте по-малката цедка
(за една чашка), а по-голямата – за две порции кафе.
3. Вземете дръжката на цедката (E), придръжте я под приставката
и я изплакнете с вода, като завъртите регулатора (K) по посока
55
обратна на часовниковата стрелка на положение еспресо
(8),
за да започнете източването на водата, и го завъртете обратно на
положение 0, за да изключите уреда (9).
4. Оставете дръжката на цедката да изсъхне.
Предварително подгряване на съдовете
5. Чашките могат да се подгреят, като се напълнят с гореща вода. Уверете се, че еспресо-машината се намира в режим еспресо, т.е. натиснат е бутонът (M) (свети лампата включване/изключване (L)),
а бутонът гореща вода/пара
(B) е в положение „ненатиснат”
(лампата за състоянието на готовност (N) не свети). Пъхнете
дюзата на парата (С) вътре в чашката. Завъртете регулатора (K) на
положение , за да започнете източването на горещата вода от дюзата на парата (C). За да спрете този процес, настройте регулатора
на положение 0. Излейте горещата вода от чашките.
Приготвяне на кафе
6. Проверете дали в резервоара има студена вода. Ако няма или
е прекалено малко, напълнете резервоара със студена вода (1)
и включете уреда (3).
7. Сипете с мерителната лъжица (G) от комплекта ситно смляно
кафе в цедката.
8. С обратната страна (равната повърхност) на мерителната лъжица (G) леко натъпчете кафето със завъртане на 90 градуса, за да
се попълни дъното. Така натъпканото кафе се уплътнява.
9. Отстранете излишното кафе, така че да бъде равно с ръба на
цедката (H) (5).
Важно: Уверете се, че в цедката (H) няма прекалено много кафе.
Препоръка: Дозирането на кафето и степента на натъпкване трябва всеки път да бъдат еднакви. От степента на смилане на кафето
зависи времето на наливане на готовото кафе. Колкото по-ситно
смляно е кафето, толкова скоростта на наливане е по-малка.
Препоръка: Уверете се, че при натъпкване на кафето равната
повърхност на мерителната лъжица (G) е суха. Ако приспособлението е влажно, по него могат да се полепят частици кафе.
Внимание: Прекалено ситно смляното кафе може да доведе до запушване на отворите в цедката (H) и кафето да не може да изтече.
10. Поставете дръжката на цедката (E) в приставката и я завъртете
надясно докрай (6).
11. Сложете чашките под отворите за наливане на дръжката (E) (7).
Внимание: Проверете дали еспресо-машината е готова за използване. Не забравяйте, че ако лампата за състоянието на готовност (N) премигва, това означава, че еспресо-машината още
не е готова за работа.
12. За да започнете процеса на наливане на кафе, завъртете регулатора (K) в посока обратна на часовниковата стрелка на положение еспресо
(8). По време на този процес свети лампата за
състоянието на готовност (N). За да спрете този процес, завъртете регулатора обратно на положение 0 (9).
Препоръка: Идеално приготвеното кафе е тъмно на цвят, карамелено, с червеникави отблясъци. В голяма степен зависи от качеството
на използваното кафе. Сервирайте кафето прясно, винаги горещо.
След приготвянето на кафе
13. Завъртете дръжката на цедката (Е) наляво и я свалете от
приставката.
14. Изсипете от цедката (H) използваното кафе. При тези действия
придръжте цедката, като притиснете с палец блокировката на
цедката (F).
Препоръка: След всяко използване на еспресо-машината се
препоръчва изплакването на приставката с малко вода. Благодарение на това се изплаква използваното кафе, което е залепнало
от долната страна на приставката. За тази цел е достатъчно да
завъртите регулатора на положение еспресо
и да оставите
водата свободно да тече.
РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКО (ОПИСАНИЕ)
За разпенване на млякото се използва функцията за пара. Парата
служи за две цели: подгрява млякото и смесва млякото с въздух, като
в резултат се получава фина, кадифена пяна.
Както при приготвяне на кафето, така и при разпенване на млякото
най-добри ефекти се постигат с течение на времето и придобиване на
опит от страна на потребителя.
Препоръка: Не забравяйте, че кафето е най-важно във всички напитки на базата на кафе, а млякото е само добавка.
Внимание: Препоръчва се първо да се приготви еспресо, а след това
да се разпени мляко.
Преди да започнете процеса на разпенване на млякото, уверете се,
че еспресо-машината се намира в режим пара, т.е. натиснат е бутонът
(M) (свети лампата включване/изключване (L)), а бутонът гореща вода/пара
(B) е в положение “натиснат”
(лампата за
състоянието на готовност (N) не свети (10) (11)).
56
1. Проверете дали в резервоара има студена вода. Ако няма или е
прекалено малко, напълнете резервоара със студена вода (1).
2. Определете количеството необходимо мляко в зависимост от
броя на приготвените чашки или размера на каната за мляко.
Препоръка: Не забравяйте, че обемът на млякото нараства по
време на разпенването му.
3. Налейте студено, охладено мляко в каничка от неръждаема стомана, като я напълните от 1/3 до 1/2 от обема й (14).
Препоръка: Съхранявайте млякото в каничка от неръждаема
стомана в хладилника така, че да бъде добре охладено. Преди
използване не бива да изплаквате каничката с топла вода.
4. Изплакнете дюзата на водната пара (C), като сложите под дюзата (C)
съд и завъртите регулатора (К) на положение пара
(12). Изключете парата със завъртане на регулатора (K) на положение 0 (13).
5. Преместете дюзата на парата (C) встрани на уреда и поставете
на дюзата (C) приставката за разпенване на мляко (D).
6. Сложете дюзата на парата в млякото така, че тя да се намира
около 1/2 см под повърхността, и включете парата със завъртане
на регулатора (K) на положение (15) (16).
7. Наклонете каничката така, че дюзата на парата да бъде в устието
на каничката и свалете надолу каничката така, че накрайникът на
дюзата на парата да бъде малко под повърхността на млякото.
Така млякото ще започне да се разпенва.
Внимание: Не допускайте парата да излиза неравномерно, тъй
като няма да се образува хубава пяна. За да избегнете това,
вдигнете каничката така, че дюзата на парата да бъде по-дълбоко в млякото. Не забравяйте, че идеалната консистенция е мека,
кадифена пяна.
8. Когато млякото загрее и се разпени, нивото на млякото в каничката започва да се увеличава. Щом това стане, свалете каничката надолу, но накрайникът на дюзата на парата винаги трябва да
бъде малко под повърхността на млякото.
9. Когато пяната стане готова, вдигнете каничката така, че дюзата
на парата да бъде в средата на млякото.
Препоръка: Количеството на необходимата пяна зависи от вида
на напитката, която приготвяте. Например за капучино трябва повече пяна отколкото за напитка на базата на еспресо, сервирана
с мляко, разпенено с пара.
10. Спрете веднага парата, когато млякото се подгрее до температура 60-65°C, със завъртане на регулатора (К) на положение 0 (17).
Препоръка: Ако нямате термометър, добър показател за достигане на тази температура е това, че не можете да държите ръката
си отстрани на каничката повече от 3 секунди.
Важно: Не допускайте млякото да заври.
11. Махнете каничката, свалете от парната дюза (С) приставката за
разпенване на мляко (D), която трябва след всяко използване да
се измие с топла вода с препарат за миене на съдове и да се
отпушат всичките й отвори. Веднага изтрийте дюзата на парата
(C) и накрайника й с чиста, влажна кърпа и я изплакнете с малко
количество пара.
12. Държейки каничката в ръка, леко я чукнете в масата така, че да
освободите въздушните мехурчета, а след това я движете с кръгово движение така, че млякото да стане блестящо и да не останат никакви мехурчета в него. Така ще се постигне хомогенна
консистенция на млякото и пяната.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ГОРЕЩА ВОДА
Функцията гореща вода е идеална за приготвяне на напитката long
black (еспресо, разредено с гореща вода), горещ шоколад или за напълване на кана за кафе с преса или чайник за чай.
Внимание: Преди използване на функцията гореща вода се уверете,
че приставката за разпенване на мляко (D) е свалена от дюзата на
парата (C).
1. Напълнете резервоара за вода със студена вода (1).
Включете еспресо-машината (3). По време на използване на
функцията гореща вода еспресо-машината трябва непременно
да бъде в режим гореща вода, т.е. да бъде натиснат бутонът
(M) (свети лампата включване/изключване (L)), а бутонът гореща
вода/пара
(B) е в положение „ненатиснат”
(лампата за
състоянието на готовност (N) не свети) (18) (19).
2. Сложете чашка или съд под дюзата на горещата вода/парата
и включете функцията гореща вода, като завъртите регулатора
(К) на положение (20) (21). По време на този процес свети лампата за състоянието на готовност (N).
3. Когато чашката или съдът се напълнят с необходимото количество гореща вода, спрете горещата вода със завъртане на регулатора (К) на положение 0 (22).
4. Махнете чашката или съда, а дюзата на парата (С) оставете над
тавичката за стичане на вода (I).
GW13-014_v02
ПРИМЕРНИ РЕЦЕПТИ ЗА КАФЕ ЕСПРЕСО
ЕСПРЕСО – КЪСО КАФЕ (SHORT BLACK)
Еспресото е концентрирано, силно кафе с кафява пяна на повърхността, наричана каймак („crema”). На базата
на еспресото се приготвят всички останали напитки с кафе. Неговите разновидности се получават с добавяне на
различни количества мляко и пяна.
●● Пригответе стъклена чашка за еспресо 90 мл или малка чашка за кафе.
●● Налейте единично еспресо (30-35 мл).
ДЪЛГО КАФЕ (LONG BLACK)
Обикновено еспресо с гореща вода, сервирано в обикновена чашка за кафе или по-голяма чаша. Горещата вода
се налива най-напред така, че да се запази каймакът „crema”.
●● Пригответе чашка 190 мл.
●● Налейте в нея единично или двойно еспресо.
●● Допълнете гореща вода на вкус.
МАКИАТО (MACCHIATO)
Названието макиато произхожда от италианската дума със значение „петно”. Обикновено се сервира като обикновено еспресо, с лъжичка мляко на повърхността и малко каймак („crema”) в средата.
●● Пригответе стъклена чашка за еспресо 90 мл или малка чашка за кафе.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете лъжичка мляко на повърхността.
FLAT WHITE
Друга любима напитка е flat white, напитка на базата на еспресо, с мляко, разпенено с пара, сервирана в обикновена чашка за кафе или в по-голяма чаша. Слоят разпенено мляко на повърхността трябва да бъде 2 мм, за да
изолира кафето.
●● Пригответе чашка 190 мл.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете разпенено мляко.
КАФЕ ЛАТЕ (CAFFÈ LATTE)
Еспресо, смесено с мляко, разпенено с пара, обикновено се сервира в стъклена чаша. Слоят разпенено мляко на
повърхността трябва да бъде 10 мм, за да изолира кафето.
●● Пригответе стъклена чаша 220 мл или чашка за кафе.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете разпенено мляко.
КАПУЧИНО (CAPPUCCINO)
Тази чудесна напитка представлява еспресо с разпенено мляко, с пяна, посипана с какао. 2/3 от нея е кафе
с мляко, а 1/3 – пяна.
●● Пригответе чаша 190-240 мл.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Спазвайте пропорцията: 2/3 кафе с мляко, 1/3 пяна.
●● Посипете повърхността с какао.
КАФЕ МОКА (CAFFE MOCHA)
Приготвя се по подобен начин като капучиното, но се добавя шоколад за пиене. Достатъчно е да добавите шоколада за пиене в еспресото и да го разбъркате, преди да добавите млякото, разпенено с пара, и пяната.
●● Пригответе чаша 190-240 мл.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете две лъжички шоколад за пиене.
●● Добавете млякото, разпенено с пара.
●● Спазвайте пропорцията: 2/3 кафе с мляко, 1/3 пяна.
КАФЕ С БИТА СМЕТАНА (CON PANNA)
Разновидност на оригиналното виенско кафе, тази чудесна напитка представлява еспресо с добавена бита сметана. Може да се посипе с канела или шоколад.
●● Пригответе чашка 190 мл.
●● Налейте единично или двойно еспресо.
●● Добавете бита сметана.
●● Посипете с канела или шоколад.
GW13-014_v02
57
ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
Важно е еспресо-машината да се почиства редовно. Това дава възможност за запазване на високото качество на приготвяното кафе.
Препоръчва се и систематичното почистване след всяко приготвяне
на кафе. А именно:
●● Изплакване с вода на приставката за приготвяне на кафе.
●● Изплакване с пара на дюзата за пара (С).
●● Изтриване на дюзата за пара (С) с влажна кърпа веднага след използване на еспресо-машината.
●● Сваляне на цедката (H) от дръжката (Е) и измиването й, почистване на отворите на цедката (H).
●● Изпразване и изплакване на тавичката за стичане на вода (I).
Важно: В никакъв случай не мийте частите и принадлежностите на
еспресо-машината в съдомиялна машина.
Почистване на тавичката за стичане на вода (I) и решетката (J)
Свалете решетката (J) и тавичката за стичане на вода (I) (23). Измийте ги с вода с препарат за миене на съдове, изплакнете ги и ги
подсушете.
Внимание: Уверете се, че след сваляне и поставяне обратно на тавичката за стичане на вода (I) и решетката (J), те се намират на мястото си.
Почистване на модула на приставката, дръжката на цедката (E)
и цедката (H)
Изплакнете с топла вода цедката (H) и дръжката на цедката (E) всеки
път след използването им и ги подсушете.
За да почистите модула на приставката от използваното кафе, изплакнете го с вода, претрийте приставката и вътрешния пръстен с влажна кърпа. Ако отворите в цедката са запушени с кафе, използвайте мека четка.
Гумен уплътнител на приставката
Уплътнителят на приставката се намира отдолу на модула на приставката и уплътнява дръжката на цедката (E) по време на наливане
на кафето.
Внимание: Когато еспресо-машината не се използва по-продължително време, препоръчително е дръжката на цедката (E) да не остава
в модула на приставката, тъй като това може да намали трайността
на уплътнителя.
Естествено, след известно време уплътнителят губи своята еластичност и се налага смяната му. Признак на изхабяването на уплътнителя
е липсата на уплътняване между дръжката на цедката (E) и приставката (вижда се пара около модула на приставката по време на наливане на кафето).
Внимание: Обърнете се към най-близкия оторизиран сервиз, ако
смятате, че уплътнителят на модула на приставката се нуждае от
смяна.
Външни части
Изтрийте уреда само с влажна кърпа и го подсушете. Не използвайте
четки и абразивни почистващи средства, тъй като те могат да надраскат външните повърхности.
Почистване на дюзата на парата (С)
Поддържането на дюзата на парата (C) чиста е от съществено значение за осигуряване на максимална ефективност на функцията за
пара. Напластяването на засъхнало мляко върху дюзата (C) влошава
способността й да изпуска пара и да разпенва млякото.
Важно: Почистете дюзата (C) с влажна кърпа веднага след всяко използване и я изплакнете с малко количество пара.
В случай че млякото е засъхнало на дюзата на парата (C), обвийте
дюзата (C) с чиста, влажна кърпа, завъртете дюзата (C) над тавичката
за стичане на вода (I) и включете парата за около 10 секунди. След
това оставете кърпата върху дюзата (C) за около 5 минути, докато не
се намокри. Повторете това, ако замърсяването не е отстранено.
Важно: Никога не почиствайте дюзата на парата (C) с помощта на абразивни средства, тъй като това може да доведе до повреда на дюзата.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК
Котленият камък представлява повърхностно наслояване на минерали, което по естествен начин се появява във всички уреди за подгряване на вода. Затова от еспресо-машината трябва периодически да
се отстранява котленият камък.
Внимание: Премахвайте котления камък поне веднъж на 3 месеца.
Аварии възникнали поради не премахването на котления камък от
уреда, няма да бъдат направени в рамките на гаранцията.
Разтвори за премахване на котлен камък
Традиционно за премахване на котления камък от уреда се използват
следните средства:
●● Разтвор с лимонена киселина.
Разтворете 2 лъжици (около 30 g) лимонена киселина в 1 литър вода.
●● Специално предназначени за тази цел течности или таблетки.
58
Препоръка: Ако използвате течности или таблетки за премахване на
котления камък, постъпвайте според инструкциите за употреба, намираща се на тяхната опаковка.
Отстраняване на котления камък от еспресо-машината
Внимание: Уверете се, че еспресо-машината е изключена и захранващият й кабел е изключен от електрическия контакт.
1. Свалете резервоара за вода и го изплакнете. В зависимост от използвания разтвор за отстраняване на котления камък направете
следното:
A. Таблетки за отстраняване на котления камък от еспресо-машини
Налейте в резервоара около 1 л топла вода и сложете в нея
таблетките за отстраняване на котления камък – спазвайте
препоръчваното от производителя количество. След разтваряне на таблетките (това трае около 5-7 минути) поставете
резервоара обратно.
B. Течен препарат за отстраняване на котления камък
Налейте в резервоара за вода около 1 л топла вода. Добавете препарат за отстраняване на котления камък – спазвайте
количеството, препоръчвано от производителя – и поставете
резервоара обратно.
2. В случай че дръжката на цедката (E) е монтирана в модула на
приставката, свалете я, изплакнете я внимателно с течаща вода
и я оставете настрани.
3. С помощта на отвертка развъртете цедката отдолу на модула на
приставката.
4. Свалете цедката, подложката, винта и уплътнителя и ги оставете
настрани, на безопасно място.
Важно: Внимавайте да не изгубите цедката, подложката, винта
и уплътнителя след демонтиране на модула на приставката.
5. С помощта на малка мека четка почистете мястото за приготвяне
на кафе на приставката, като отстраните всички остатъци от кафе.
6. Сложете достатъчно голям съд под модула на приставката.
7. Включете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт и включете еспресо-машината с натискане на бутона (M).
Внимание: Не забравяйте, че ако премигва лампата за състоянието на готовност (N), това означава, че еспресо-машината
се намира в процес на загряване до работната си температура.
В момента, когато еспресо-машината достигне съответната температура, лампата за състоянието на готовност (N) ще престане
да премигва и ще изгасне. Това означава, че еспресо-машината
е достигнала подходящата температура и е готова за работа.
8. Завъртете регулатора (K) на положение еспресо
оставете половината разтвор за отстраняване на котления камък да изтече
от модула на приставката.
Важно: Не източвайте разтвора за отстраняване на котления камък през дюзата за пара (C).
Внимание: В зависимост от размера на съда под модула на
приставката може да се окаже необходимо изпразването му по
време на този процес.
9. Завъртете регулатора (K) на положение 0, за да спрете изтичането (след изтичане на половината разтвор), а след това натиснете
бутона (M), за да изключите уреда.
10. Оставете еспресо-машината за около 10-15 минути, за да може
разтворът да отстрани котления камък.
11. След това натиснете бутона
(M). Еспресо-машината ще се
включи.
12. Завъртете регулатора (K) на положение еспресо
и оставете
останалият разтвор за отстраняване на котления камък да изтече
от приставката.
13. Свалете резервоара за вода от уреда и внимателно го изплакнете с течаща вода; уверете се, че няма остатъци от разтвора за отстраняване на котления камък. След това напълнете резервоара
(1) с чиста вода и го сложете в еспресо-машината.
14. Включете еспресо-машината с бутона
(M) и завъртете регулатора (K) на положение еспресо
. Оставете цялата чиста вода
да изтече през приставката. Повторете този процес 2 пъти.
Внимание: В зависимост от размера на съда под приставката може
да се окаже необходимо изпразването му по време на този процес.
15. След приключването на този процес махнете съда, който е бил
под модула на приставката, и щателно изтрийте целия модул на
приставката.
16. Внимателно монтирайте гумения уплътнител, цедката и подложката в приставката, по ред, обратен на свалянето им. Затегнете
винта докрай с отвертка.
17. Напълнете резервоара за вода с прясна вода (1) и го поставете
в еспресо-машината. Уредът е готов за по-нататъшно използване.
GW13-014_v02
ПРИМЕРНИ ПРОБЛЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСПРЕСО-МАШИНАТА
ПРОБЛЕМ
Кафето изтича отстрани на
дръжката на цедката
Кафето не изтича
Кафето тече на капки
Еспресото няма характерната
пяна (каймак)
Дръжката се разхлабва по
време на приготвяне на кафе
Кафето е прекалено студено
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
Дръжката на цедката (E) не е правилно монтирана или не е
достатъчно затегната.
Уверете се, че дръжката (E) е правилно сложена в модула
на приставката и е затегната докрай. Виж Приготвяне на
еспресо – стр. 55.
На ръба на вложката на цедката (H) има частици кафе.
Почистете целия горен ръб на цедката (H) и изтрийте кафето
от приставката.
Приставката за приготвяне на кафе е замърсена.
Изтрийте приставката с влажна кърпа.
Приставката е повредена.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Гуменият уплътнител на приставката е повреден или изхабен.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара с вода (1).
Резервоарът за вода не е правилно поставен.
Натиснете надолу резервоара за вода, за да се уверите, че
е правилно поставен.
Регулаторът (K) е настроен на друго положение, напр.
.
Цедката за кафе (H) е запушена. Кафето е прекалено ситно
смляно или прекалено силно натъпкано.
Изпразнете цедката (H) и я изплакнете с течаща вода. Изтрийте приставката за приготвяне на кафе с кърпа.
Кафето е прекалено ситно смляно или прекалено силно
натъпкано.
Ако използвате много ситно смляно кафе, не го натъпквайте
прекалено силно.
Уредът е запушен от котлен камък.
Виж Отстраняване на котления камък – стр. 58.
Кафето е изветряло или сухо.
Използвайте прясно кафе. След отваряне на кафето го съхранявайте в плътно затворен съд.
Кафето не е натъпкано достатъчно.
Натъпчете смляното кафе по-силно.
Кафето е прекалено едро смляно.
Използвайте подходящо смляно кафе или сменете марката
кафе.
Недостатъчно количество кафе в цедката (H).
Виж Приготвяне на еспресо – стр. 55.
Кафето е прекалено силно натъпкано.
Натъпчете смляното кафе по-леко.
Кафето е прекалено ситно смляно.
Сменете кафето с по-едро смляно.
Дръжката на цедката (E) се разхлабва, понеже не е затегната
достатъчно силно.
Уверете се, че дръжката на цедката (E) е правилно сложена
и е затегната докрай в приставката.
Виж Приготвяне на еспресо – стр. 55.
На ръба на вложката на цедката (H) има частици кафе.
Почистете целия горен ръб на цедката (H) и изтрийте кафето
от приставката.
Приставката за приготвяне на кафе е замърсена.
Изтрийте приставката с влажна кърпа.
Приставката е повредена.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Гуменият уплътнител на приставката е повреден или изхабен.
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Чашките, цедката (H) или приставката на цедката са студени.
Преди приготвяне на кафето подгрейте чашките, цедките
и дръжката. Виж Приготвяне на еспресо – стр. 55.
При приготвяне на капучино или кафе лате млякото не е
подгряно достатъчно.
Проверете дали млякото е достатъчно подгряно по време на
разпенване. Внимавайте млякото да не заври. Виж Разпенване на мляко – стр. 56.
Виж Поддържане и почистване – стр. 58.
Млякото не е прясно.
Проверете дали млякото е прясно.
Температурата на млякото е прекалено висока.
Уверете се, че млякото е достатъчно охладено преди
използване.
За постигане на най-добри резултати при разпенване използвайте каничката от неръждаема стомана в комплекта и по
възможност я охладете преди използване или я изплакнете
със студена вода.
Недостатъчно количество разпенено мляко
Каничката.
Еспресото има вкус на
прегоряло
Помпата е прекалено шумна
Уредът не работи.
.
Виж Отстраняване на котления камък – стр. 58.
От дюзата на парата не излиза Дюзата на парата (C) е запушена.
пара
Неравномерно напълване на
чашките
Уверете се, че регулаторът (K) се намира на положение
Цедката на приставката може да е запушена.
Дюзата на парата е запушена.
Виж Поддържане и почистване – стр. 58.
Млякото е завряло.
Опитайте отново – използвайте прясно, охладено мляко.
Неравномерно напълване или прекъсване на изтичането на
кафето.
Уверете се, че кафето е равномерно натъпкано и проверете
дали няма запушване в изходящите отвори в приставката за
монтиране на цедката.
Повредена преграда в дръжката на цедката (E).
Обърнете се към оторизиран сервиз.
Използван е неподходящ вид кафе.
Опитайте с други видове кафе.
Уредът не е изплакнат след отстраняване на котления камък.
Изплакнете уреда с пълен резервоар вода, докато не се
изпразни, преди отново да приготвите кафе.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара с вода (1).
Резервоарът за вода не е правилно поставен.
Проверете дали резервоарът за вода е правилно поставен.
Цедката (H) в приставката може да е запушена.
Свалете дръжката на цедката (Е) и почистете модула на приставката. Виж Поддържане и почистване – стр. 58.
Уредът е запушен от котлен камък.
Виж Отстраняване на котления камък – стр. 58.
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
GW13-014_v02
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
59
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до
спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо
зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування
у майбутньому.
ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ТА КОРИСТУВАННЯ
КАВОВАРКОЮ
●● Не
користуйтесь електрообладнанням з видимими дефектами,
пошкодженим живильним кабелем, після падіння або будь-якого
іншого пошкодження. Якщо є підозріння, що обладнання пошкоджене, тоді перевірка, ремонт, наладка обладнання повинна проводитися тільки персоналом авторизованого сервісного центру,
який пройшов навчання.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Потужність обладнання: 1250 W при 230 V.
Бункер для води: 1,2 л.
Кавоварка є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним кабелем з захисною жилою та вилкою з захисним контактом.
Кавоварка виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
ПРО КАВОВАРКУ
Кавоварка варить каву, що характеризується високими смаковими
якостями i і ароматом, тому що забезпечується відповідна температура води для заварки 92–94°C. Кавоварка була розроблена таким
чином, щоб була можливість спостерігати за готовості до заварки кави
або утворення пари для приготування молочної піни.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення,
то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести
до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Прочитайте
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
старанно і збережіть цю інструкцію з обслуговування,
що додається до обладнання.
Установлюйте кавоварку на плоскій, рівній поверхні.
Не запускайте кавоварку без води в бункері. Бункер наповнювати
тільки чистою і холодною водою. Дотримуйтесь максимальної ємності бункера, що складає 1,2 л.
Не усувайте держатель сита під час варіння кави, а також під час
відбору кип’ятка, тому що обладнання знаходиться під тиском. Усунення держателя ситечка під час цих дій може привести до опіків
або поранення.
Сопло пари стає дуже гарячим під час утворення молочної піни i протікання води. Це може привести до опіків у випадку контакту, тому необхідно уникати будь-якого безпосереднього контакту із соплом пари.
Перед очищенням кавоварки, а також у разі появлення проблем
під час процесу варіння кави, виключіть кавоварку і витягніть вилку
з розетки.
Не допускайте контакту приєднувального кабелю з гарячими частинами кавоварки, включаючи сопло пари.
Не покладайте рук безпосреденьо під потік пари, гарячої води або
кави, що наливається, тому що це може приветси до опіків або поранення.
Виключіть живлення (кнопка ) перед вставленням або вийманням
вилки з розетки. Не виймайте вилку шляхом тягнення за живильний кабель – тягніть тільки за вилку.
Завжди виключайте живлення і витягайте вилку з мережної розетки, якщо не будете користуватися обладнанням протягом довготривалого часу або перед його очищенням.
Не користуйтесь кавоваркою з продовжувачем, хіба що продовжувач був перевірений кваліфікованим техніком або працівником сервісного центру.
Обладнання повинно підключатися до розетки електромережі (тільки перемінного струму), оснащеної захисним штифтом, з напругою,
що відповідає вказаному на щитку значенню напруги.
Користуватися пристроєм тільки за його призначенням, вказаним
у цій інструкції з користування.
Не встановлюйте обладнання поблизу джерел тепла, полум’я,
електричного нагрівного елементу або на гарячій духовці. Не встановлюйте на будь-якому іншому обладнанні.
Не допускайте, щоб живильний кабель звисав за край столу або
полиці, доторкався до гарячих поверхонь.
У жодному разі не занурювати обладнання у воду або будь-яку
іншу рідину;
Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми)
з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх
вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАДНАННЯ
А.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
Бункер для води місткістю 1,2 л
Бункер для води, що виймається уверх для полегшення
наповнення.
Кнопка (перемикач) гаряча вода/пара
Сопло пари
Насадка для утворення молочної піни
Гумова насадка була розроблена так, щоб полегшити приготування компактної, густої молочної піни протягом декількох секунд.
Вживайте її для утворення молочної піни.
Держатель сита
Блокада сита
Дуже корисна під час висипування вжитої кави із сита. Тому що
вона підтримує сито у держателі при поверненні.
Мірка з трамбувальним пристроєм
Сито для 1 чашки, сито для 2 чашек
Піднос для стікання
Може вийматися для більш легкого очищення.
Переливна решітка
Може вийматися для більш легкого очищення.
Регулятор
Поворот вліво – еспресо з головки, поворот вправо – пара або
гаряча вода із сопла.
Лампочка включіть/виключіть
Кнопка (вимикач) уключіть/виключіть
Лампочка стану готовносіт
Зверніть увагу, що під час нормальної праці піднос для стікання
(I) буде наповнюватися водою. Перевіряйте його регулярно і за
необхідністю спорожніть для попередження переливання.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки є зрозумілими.
60
GW13-014_v02
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТУ УПРАВЛІННЯ
Кнопка включіть/виключіть (M)
Включіть кавоварку, натискаючи кнопку
(M). Сигналізаційна лампочка (L) запалиться червоним кольором, натомість лампочка стану
готовності (N) почне мигати.
Увага: Перед запуском кавоварки, необхідно упевнитися, чи регулятор (K) знаходиться у положенні 0 (виключений).
Якщо кавоварка готова до праці, лампочка стану готовності (N) згасне.
Увага: Пам’ятайте, що лампочка стану готовності (N) мигає, це означає,
що каваоваркою не було досягнуто відповідної робочої температури.
Для виключення кавоварки вистачить натиснути кнопку (M).
Якщо раніш була вживана функція пара, установіть кнопку гаряча
вода/пара
(B) у положенні „витиснутий”
. З моменту досягнення кавоваркою відповідної температури, перестане мигати і згасне
лампочка стану готовності (N). Кавоварка готова до праці.
Увага: Під сопло пари (C) установіть відповідну ємність.
Для отримання гарячої води/кип’ятка, поверніть регулятор (K) у напрямку, відповідно до руху годинникових стрілок у положення . Під
час цього процесу світиться лампочка стану готовності (N).
Для виключення наливання гарячої води/кип’ятка, установіть регулятор повторно у положенні 0.
ЕСПРЕСО
Якщо кавоварка включена – натиснута кнопка
(M) (світиться лампочка уключіть/виключіть (L)), a кнопка гаряча вода/пара
(B)
є у положенні „витиснутий”
(лампочка стану готовності (N) не світиться) – обладнання знаходиться у режимі eспресо.
Якщо раніш була вживана функція пара, установіть кнопку гаряча
вода/пара
(B) у положенні „витиснутий”
. З моменту досягнення кавоваркою відповідної температури, перестане мигати і згасне
лампочка стану готовності (N). Кавоварка готова до заварки кави.
Увага: Під головку заварки установіть чашку/чашки.
Для заварки еспресо (включення насоса), поверніть регулятор (K)
у напрямку, противному руху годинникових стрілок у положення
.
Під час цього процесу світиться лампочка стану готовності (N).
Для виключення насоса (припинення процесу заварки/наливання
кави), установіть регулятор повторно у положення 0.
ПАРА
Якщо кавоварка включена – натиснута кнопка
(M) (світиться лампочка уключіть/виключіть (L)), a кнопка гаряча вода/пара
(B)
є у положенні „витиснутий”
(лампочка стану готовності (N) не світиться) – обладнання знаходиться у режимі пара.
Якщо раніш була вживана функція еспресо або гаряча вода, установіть кнопку гаряча вода/пара
(B) у положенні „втиснутий”
.
З моменту досягнення кавоваркою відповідної температури, перестане мигати і згасне лампочка стану готовності (N). Кавоварка готова до
функції пари.
Для початку дозування пари поверніть регулятор (K) у напрямку, відповідно до руху годинникових стрілок у положення . Під час цього
процесу світиться лампочка стану готовності (N). Для виключення дозування пари, установіть регулятор повторно у положенні 0.
ГАРЯЧА ВОДА/КИП’ЯТОК
Якщо кавоварка включена – натиснута кнопка
(M) (світиться лампочка уключіть/виключіть (L)), a кнопка гаряча вода/пара
(B)
є у положенні „витиснутий”
(лампочка стану готовності (N) не світиться) – обладнання знаходиться у режимі гаряча вода.
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КАВОВАРКИ
Нижчевказані рисунки мають цель допомогти Вам користуватися кавоваркою. Кожен із рисунків має свій номер. У змісті цього посібника з користування, будуть посилання на ці рисунки, тому вони були пронумеровані для легкого і зручного користування ними.
Наприклад: Наповніть бак для води (1) холодною водою – не мінеральною.
Кожен раз як побачите ці номери, ознайомтесь, будь-ласка з рисунками.
Підготування кавоварки – заварка еспресо
GW13-014_v02
Наповніть бак холодною водою до позначення MAX.
Упевніться, що регулятор (K) знаходиться
у положенні 0. Підключіть живильний кабель
до розетки перемінного струму 230V.
Натисніть кнопку
(M) для включення кавоварки. Засвітиться лампочка уключіть/
виключіть (L). Почне мигати лампочка стану готовності (N).
Виберіть відповідне сито для 1 чашки або
для 2 чашек (у залежності від потреби) i помістіть металеве сито (H) у держателі сита
(E).
ВКАЗІВКА: Наповніть металеве сито змеленою кавою за допомогою мірки (G). Утрамбуйте каву легко трамбувальним пристроєм,
тобто плоскою частиною мірки (G). Не трамбуйте надто сильно.
61
Очистіть кільце держателя сита (E) від
надмірної кількості кави. Це забезпечить
правильне кріплення держателя сита (E)
у головці для заварки.
Увага: Еспресо вимагає дрібно змеленої
кави, більш ніж звичайної зернистої кави.
Помістіть держатель сита (E) у головці (незначно з лівого боку).
Увага: виступи на держателі (E) повинні знаходитися у канавках головки.
Поверніть держатель ситечка (E) вправо до
опору.
Попередження: Упевніться, що держатель
ситечка (E) закріплений у головці правильно.
Якщо Ви не переконані, не запускайте обладнання. Швидше вийміть держатель ситечка
(E) i покладіть його повторно у вищевказаний
спосіб, до його правильного встановлення.
Помістіть одну або дві чашки під двумя
виходами держателя ситечка (E).
Поверніть регулятор (K) вліво у положення
, як тільки перестане мигати i згасне лампочка стану готовності (N). Якщо кава була
змелена й утрамбована належним чином,
то приготування темного еспресо з пінкою
„crema” наверху, не повинно тривати більш
як бл. 30 секунд. Під час цього процесу світиться лампочка стану готовності (N).
Поверніть регулятор (K) повторно вправо
у положення 0, для закінчення процесу заварки кави.
Утворення молочної піни
62
Упевніться, що регулятор (K) знаходиться
у положенні 0 i втиснута кнопка
(M). Погашена лампочка (N) інформує про стан
готовності кавоварки.
Натисніть кнопку гаряча вода/пара
(B), для встановлення кавоварки у режимі
пар (положення
).
Прополоскайте сопло, підкладаючи під
сопло (C) ємність i поверніть регулятор
(K) у положення пари .
Виключіть пару шляхом повернення регулятора (K) у положення 0.
Наповніть малий дзбанок або кварту з нержавіючої сталі у кількості 1/3 або 1/2
ємності свіжим, холодним молоком і покладіть на сопло пари (C) насадку для
утворення піни (D).
Увага: МЕТАЛЕВЕ СОПЛО ПАРИ МОЖЕ
БУТИ ГАРЯЧИМ.
Піднесіть дзбанок для занурення сопла пари
до 1/2 см у молоці.
Попередження: ПІД ЧАС УТВОРЕННЯ
ПІНИ, ДЗБАНОК/КВАРТА СТАНЕ ДУЖЕ
ГАРЯЧИМ.
Поверніть регулятор (K) у положення
i проведіть регулювання витрати пари так
(занурюючи сопло пари у молоці глибже
або мілкіше), щоб отримати бажану піну.
Поверніть регулятор (K) у положення 0, для
зменшення тиску до моменту подвоєння
об’єму молока. Верхню половину буде складати молоко з піною, a нижню половину молоко, що піддається дії пари.
Вказівка: Накладіть ложечкою пінку у чашки з еспресо – кавою. Додайте рідке молоко.
Капучіно повинно складатися з 1/3 кави, 1/3
гарячого молока та 1/3 пінки.
GW13-014_v02
Гаряча вода/кип’яток
Упевніться, що регулятор (K) знаходиться
у положенні 0 i натиснута кнопка
(M).
Погашена лампочка (N) інформує про
стан готовності кавоварки.
Перевірте, щоб кнопка гаряча вода/пара
(B) була у положенні „витиснута”
. Завдяки тому обладнання знаходиться у режимі гаряча вода/кип’яток.
Помістіть сопло пари (C) усередині
кварти.
Попередження: ПІД ЧАС НАЛИВАННЯ ДЗБАНОК/КВАРТА СТАНЕ ДУЖЕ
ГАРЯЧИМ.
Поверніть регулятор (K) у положення
.
З сопла пари (C) виплине гаряча вода. Під
час цього процесу світиться лампочка стану
готовності (N).
Якщо досягнете достатньої кількості гарячої води, поверніть регулятор (K) у положення 0. Вийміть чашку або посуд з-під
сопла (C).
Попередження: Коли заварка закінчена
і регулятор (K) знаходиться у положенні 0,
тоді надмір пари під тиском може звільнитися у піднос для стікання. Це нормальне
явище.
Очищування
Усуньте решітку (J) i піднос для стікання
(I). Очистіть ці частини у теплій воді з засобом для миття посуди. Не мийте у посудомийній машині. Це може бути причиною
деформації цих частин.
ПРИГОТУВАННЯ КАВОВАРКИ ПЕРЕД ПЕРШИМ
ВИКОРИСТАННЯМ (ОПИС)
1. Помістіть кавоварку на сухій та нерухомій основі.
2. Упевніться, що піднос для стікання (I) i решітка (J) знаходяться на
своєму місці.
3. Наповніть бак кавоварки водою.
Існують два способи наповнення баку водою:
a) Піднесіть кришку баку води, що знаходиться у верхній частині кавоварки і вживаючи напр. дзбанок, наповніть його свіжою
холодною водою або фільтрованою водою і закрийте кришку.
b) Альтернативно є можливість вийняти бак води і наповнити
його свіжою холодною водою. З цією метою піднесіть кришку,
схопіть за ручку баку і висуньте його з кавоварки. Далі наповніть його свіжою холодною водою або фільтрованою водою
(1). Уставте на місце бункер води і закрийте кришку.
Увага: Перед включенням кавоварки упевніться, що регулятор
(K) знаходиться у положенні 0 (виключений) (2).
4. Підключіть живильний кабель до розетки перемінного струму
230V. Натисніть кнопку (M), щоб включити кавоварку (3). Уключіть кавоварку, натискаючи кнопку (M). Сигналізаційна лампочка (L) засвітиться червоним кольором, натомість лампочка стану готовності (N) почне мигати. Якщо кавоварка готова до праці,
лампочка стану готовності (N) згасне.
Увага: Пам’ятайте, що лампочка стану готовності (N) мигає, це
означає, що кавоваркою не було досягнуто відповідної робочої
температури.
GW13-014_v02
Якщо внутрішня частина кільця сита частково або повністю покрита змеленою кавою,
очистіть її шляхом прополоскання частини
або повністю бункеру для води.
Увага: При першому користуванні обладнанням або якщо ви не
користувалися обладнанням протягом довготривалого часу, особливо важливим є прополоскати кавоварку.
5. З цією метою установіть ситечко у держатель (H) для одної чи двох
чашек. Установіть держатель ситечка (E) у головці для заварки (6).
6. Помістіть достатньо велику ємність під обидва наповнюючі отвори (7). Упевніться, що кавоварка знаходиться у режимі eспресо
тобто, що натиснута кнопка
(M) (світиться лампочка включіть/
виключіть (L)), a кнопка гаряча вода/пара
(B) є у положенні
„витиснута”
(лампочка стану готовності (N) не світиться).
7. Поверніть регулятор (K) у напрямку, противному до руху годинникових стрілок (8) у положення еспресо
i забезпечіть вихід
води до повного спорожнення баку для води. Під час цього процесу світиться лампочка стану готовності (N).
ЗАВАРКА КАВИ – ЕСПРЕСО (OПИС)
Перед початком заварки кави упевніться, що кавоварка знаходиться
у режимі eспресо тобто, що світиться червона лампочка живлення
(L), a лампочка стану готовності (N) згасне.
Для досягнення добрих смакових якостей кави, можна попередньо нагріти чашки, держатель ситечка і і ситечко таким чином:
Попереднє підігрівання держателя (E) з ситечком (H)
1. Наповніть бак води холодною водою (1) i запустіть обладнання (3).
2. Виберіть відповідне ситечко (H) i помістіть його у держателі (E) (4).
Вказівка: Для одної порції кави застосуйте менше ситечко (для
одної чашки), a більше для двох порцій кави.
63
3. Схопіть держатель ситечка (E), притримайте його під головкою
i прополоскайте водою, повертаючи регулятор (K) у напрямку
противному до руху годинникових стрілок у положення еспресо
(8) для початку проходу води і поверніть його назад у положення 0, для виключення обладнання (9).
4. Залишіть до висихання держателя ситечка.
Попереднє підігрівання посуду
5. Є можливість підігріти чашки, наповнюючи їх гарячою водою. Упевніться, що кавоварка знаходиться у режимі eспресо тобто, що натиснута кнопка
(M) (світиться лампочка включіть/виключіть (L)),
a кнопка гаряча вода/пара
(B) є у положенні „витиснута”
(лампочка стану готовності (N) не світиться). Помістіть сопло пари (C)
усередині чашки. Поверніть регулятор (K) у положення для початку
проходу гарячої води з сопла пари (C). Для припинення даного процесу, установіть регулятор у положення 0. Вилийте гарячу воду з чашек.
Заварка кави
6. Перевірте наявніть холодної води у баку. У разі відсутності води
або недостатньої кількості холодної води, наповніть бак холодною
водою (1) i запустіть обладнання (3).
7. За допомогою доданої мірки (G), помістіть дрібно змелену каву
у ситечку.
8. Другим боком (плоскою поверхнею) мірки (G) утрамбуйте легко
каву з поверненням на 90 градусів для заповнення днища. Це
приводить до ущільнення утрамбованої кави.
9. Усуньте надмір кави, щоб максимально була нарівні з краєм ситечка (H) (5).
Важливе: Упевніться, щоб у ситечку (H) не було надто великої
кількості кави.
Вказівка: Дозування кави і ступінь утрамбування повинні кожен
раз залишитися без змін. Від розміру зернистості змеленої кави
залежить час наливання завареної кави. Чим дробніша кава, тим
менша швидкість наливання.
Вказівка: Упевніться, що під час трамбування кави плоска частина мірки (G) є сухою. Зволоження цього наконечника приводить
до зліплювання часточек кави.
Увага: Надто дрібно змелена кава може привести до закупорення
отворів у ситечку (H) i відсутності проходу кави.
10. Установіть держатель ситечка (E) у головці і поверніть вправо до
упору (6)
11. Підставте чашки нижче отворів для наливання (E) (7).
Увага: Перевірте, чи кавоварка готова для використання. Якщо
лампочка стану готовності (N) мигає, це означає, що кавоварка
ще не є у стані готовності до праці.
12. Для запуску процесу наливання кави, поверніть регулятор (K)
у напрямку противному руху годинникових стрілок у положення
еспресо
(8). Під час цього процесу світиться лампочка стану
готовності (N). Для припинення цього процесу поверніть регулятор назад у положення 0 (9).
Вказівка: Ідеально заварена кава має темний і карамельний колір з червонуватими поблисками. У великій степені це залежить від
якості кави. Подавайте свіжо заварену каву, обов’язково гарячу.
Обслуговування кавоварки після заварки кави
13. Поверніть держатель ситечка (E) вліво й усуньте його з головки.
14. Спорожніть ситечко (H) від використаної кави. Виконуючи цю дію
притримайте ситечко притискаючи великим пальцем блокаду ситечка (F).
Вказівка: Після кожного користиування кавоваркою, рекомендується прополоскати головку невеликою кількістю води. Це забезпечує очищення від кави, пригорілої до нижньої частини головки. З цією метою вистачить повернути регулятор у положення
eспресо
і допустити свобідний прохід води.
ПРИГОТУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПІНИ (ОПИС)
Для утворення молочної піни застосовується функція пари. Пара виконує дві задачі. По – перше нагріває молоко. По – друге пара змішує
повітря і в результаті надає делікатний, бархатний вигляд.
Подібно, як під час заварки кави, при утворенні молочної піни найкращі
результати досягаються в міру часу і набування досвіду користувачем.
Вказівка: Пам’ятайте, що кава складає базу для усіх кавових напоїв,
а молоко є тільки добавкою.
Увага: Рекомендується як перше приготувати еспресо, а потім утворити молочну піну.
Перед початком процесу утворення молочної піни упевніться, що кавоварка знаходиться у режимі пари, тобто натиснута кнопка
(M)
(світиться лампочка включіть/виключіть (L)), a кнопка гаряча вода/
пара
(B) є у положенні „втиснута”
(лампочка стану готовності (N) не світиться (10) (11)).
64
1. Перевірте чи у бункері є холодна вода. У разі відсутності або недостатньої кількості води, наповніть бункер для води (1) холодною водою.
2. Визначіть кількість потрібного молока, ураховуючи число заварених чашок або розмір дзбанка для молока.
Вказівка: Пам’ятайте, що об’єм молока збільшується під час його
спінення.
3. Влийте холодне, охолоджене молоко у дзбанок із нержавіючої
сталі, наповнюючи його від 1/3 до 1/2 об’єму (14).
Вказівка: Зберігайте дзбанок із нержавіючої сталі з молоком у холодильнику так, щоб воно було охолоджене належним чином.
Пам’ятайте, щоб перед використанням не полоскати дзбанок теплою водою.
4. Прополоскайте сопло водної пари (C), підкладаючи під сопло (С)
ємність i поверніть регулятор (К) у положення пари
(12). Виключіть пару шляхом повернення регулятора (K) у положення 0 (13).
5. Відхиліть сопло пари (С) на бік обладнання i встановіть на сопло
(С) насадку для утворення молочної піни (D).
6. Помістіть сопло пари в молоці таким чином, щоб сопло знаходилося близько 1/2 см нижче поверхні i запустіть спуск пари шляхом
повернення регулятором (K) у положення (15) (16).
7. Наклоніть дзбанок так, щоб сопло пари знаходилося у дзбанку
i спускайте дзбанок до моменту появи наконечника сопла пари
тут же нижче поверхні молока. Це приведе до початку утворення
молочної піни.
Увага: Не допускайте нерівномірного виходу пари, у противному
разі здійснюватиметься неправильна аерація піни. Для попередження неправильної аерації, піднесіть дзбанок, щоб сопло пари
сховалося більш глибоко у молоці. Пам’ятайте, що ідеальна консистенція це м’яка, оксамитова пінка.
8. У момент якщо молоко нагріється i спіниться, рівень молока у дзбанку почне збільшуватися. У такому випадку, спускайте дзбанок, утримуючи наконечник сопла пари зараз нижче поверхні молока.
9. З моменту отримання піни піднесіть дзбанок так, щоб сопло пари
знаходилося посередині молока.
Вказівка: Кількість потрібної піни буде змінюватися у залежності
від виду напою. Напр. cappucino вимагає більшої кількості піни,
ніж кавовий напій на базі еспресо, що подається з молоком, що
спінюється парою.
10. Закрийте негайно пару, якщо молоко підігріється до температури
60–65°C шляхом повернення регулятором (K) у положення 0 (17).
Вказівка: При відсутності термометру, добрим показанням досягнення відповідної температури є те, що неможливо доторкатися
руками до боку стінки дзбанка більш як 3 секунди.
Важливе: Не заварюйте молоко.
11. Усуньте дзбанок, зніміть зі сопла (С) пари насадку для утворення молочної піни (D), яку після кожного використання необхідно
умити в теплій воді з доданням засобу для миття кухонної посуди,
очищаючи усі отвори. Негайно протерти сопло пари (С) i його наконечник за допомогою чистої зволоженої ганчірки i прополоскати
невеликою кількістю пари.
12. Тримаючи дзбанок в руці легко стукніть ним у стіл, щоб звільнити
пузирі повітря i далі обертати дзбанком круговим рухом до моменту, якщо молоко стане блискучим без пузирів. Це допоможе
отримати однорідну консистенцію молока і піни.
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Функція гарячої води є ідеальною для приготування напою long black
(еспресо розчинене гарячою водою), гарячого шоколаду та наповнення дзбанка для кави з поршнем та чайника для чаю.
Увага: Перед застосуванням функції гарячої води упевніться, що насадка для спінення молока (D) знята з сопла пари (С).
1. Наповніть бак води холодною водою (1).
Включіть кавоварку (3). Перед використанням функції гарячої
води необхідно, щоб кавоварка знаходилася у режимі гарячої
води, тобто була натиснута кнопка
(M) (світиться лампочка включіть/виключіть (L)), a кнопка гаряча вода/пара
(B)
є у положенні „втиснута”
(лампочка стану готовності (N) не
світиться (18) (19)).
2. Помістити чашку або посуд під сопло гарячої води/пари і запустити функцію гарячої води шляхом повернення регулятора (K)
у положення
(20) (21). Під час цього процесу світиться лампочка стану готовності (N).
3. З моменту наповнення чашки або посуду потрібною кількістю гарячої води, закрийте гарячу воду шляхом повернення регулятора
(K) у положення 0 (22).
4. Вийміть чашку або посуд, а сопло пари (С) залишіть над підносом
для стікання (І).
GW13-014_v02
ПРИКЛАДОВІ РЕЦЕПТУРИ ЕСПРЕСО – КАВИ
ЕСПРЕСО (SHORT BLACK)
Еспресо це концентрована, міцна кава з шаром пінки на поверхні – відомої як „crema” (шар коричневої пінки). Еспресо складає базу усіх кавових напоїв. Його різновидність залежить від кількості доданого молока і пінки.
●● Підготуйте скляну чашку для еспресо 90мл або малу чашку для кави.
●● Налийте окреме еспресо (30–35мл).
LONG BLACK
Стандартне еспресо з добавкою гарячої води, подається у звичайній чашці для кави або кухлі. Гаряча вода добавляється як перша так, щоб зберегти шар” crema”.
●● Підготуйте чашку 190мл.
●● Налийте в чашку окреме або подвійне еспресо.
●● Долийте до смаку гарячу воду.
MACCHIATO
Macchiato, найменування походить від італьянського слова, що значить „пляму”. Традиційно подається як стандартне
еспресо з ложечкою молока на поверхні i невеликою кількістю пінки („crema”) посередині.
●● Підготуйте скляну чашку для еспресо 90мл або малу чашку для кави.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте ложечку молока на поверхню.
FLAT WHITE
Іншим улюбленим кавовим напоєм є flat white, напій на базі еспресо, з молоком, що спінюється парою, подається
у звичайній чашці для кави або кухлі. Шар спіненого молока на повехні повинен складати 2 мм для ізолювання кави.
●● Підготуйте чашку 190мл.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте спінене молоко.
CAFFÈ LATTE
Еспресо змішане з молоком, що спінюється парою; переважно подається у скляному посуді. Шар спіненого молока
на верхній повехні повинен складати 10 мм для ізолювання кави.
●● Підготуйте скляний посуд 220мл або чашку.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте спінене молоко.
CAPPUCCINO
Цей чудовий напій це еспресо з добавкою спіненого молока, з пінкою і посипаний какао. Вказаний напій це у двох
третіх кава з молоком, а в одній третій пінка.
●● Підготуйте чашку 190–240мл.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Збережіть співвідношення дві треті кави з молоком, одна третя пінки.
●● Посипайте наверху какао.
CAFFE MOCHA
Готується в подібний спосіб, як cappucino, але з добавкою рідкого шоколаду. Вистачить тільки додати шоколад до
еспресо і замішати перед доданням молока, спіненого парою та пінки.
●● Підготуйте чашку 190–240мл.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте дві ложечки рідкого шоколаду.
●● Додайте молоко, спінене парою.
●● Збережіть співвідношення дві треті кави з молоком, одна третя пінки.
CON PANNA
Варіант оригінальної віденської кави, цей чудовий напій – це еспресо espresso з добавкою збитих вершків. Можна
її також посипати корицею або шоколадом.
●● Підготуйте чашку 190мл.
●● Налийте окреме або подвійне еспресо.
●● Додайте збиті вершки.
●● Посипайте корицею або шоколадом.
GW13-014_v02
65
КОНСЕРВАЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ
Дуже важливо регулярно проводити очищення кавоварки. Це дозволить зберегти високу якість кави, що заварюється. Рекомендується
систематично очищувати кавоварку після кожної заварки кави. Тобто:
●● Прополоскати водою блок головки.
●● Прополоскати парою сопло пари (С).
●● Витерти дочиста сопло пари (С) за допомогою зволоженої ганчірки,
негайно пілся закінчення користування кавоваркою.
●● Вийняти ситечко (Н) з держателя (Е) i умити його разом з очищенням отворів ситечка (Н).
●● Спорожнити і виполоскати підніс для стікання (І).
Важливе: Не мийте частини кавоварки та аксесуари у посудомийній
машині.
Очищення підносу для стікання (I) i решітки (J)
Вийміть решітку (J) і підніс для стікання (І) (23). Мийте водою з доданням делікатного засобу для миття посуду, сполосніть і осушіть.
Увага: Упевніться, що після виймання і встановлення підносу для стікання (І) і решітки (J), вкладка знаходиться на відповідному місці.
Очищення блоку головки, держателя ситечка (Е) і ситечка (Н)
Ситечко (Н) і держатель ситечка (Е) сполосніть теплою водою, кожен
раз після закінчення користування і осушіть.
Для очищення блоку головки від використаної кави, прополоскайте
його водою, протріть головку i внутрішнє кільце зволоженою ганчіркою. Якщо отвори у ситечку закупорені кавою, скористуйтесь делікатною щіткою.
Гумова прокладка головки
Прокладка головки знаходиться знизу блоку головки й ущільнює держатель ситечка (Е) під час наливання кави.
Увага: Протягом довготривалої перерви у користуванні кавоваркою,
рекомендується, щоб держатель ситечка (Е) не залишався у блоку головки, тому що це може зменшити стійкість прокладки.
Є натуральною властивістю, що через деякий час прокладка втрачає
свою еластичність і вимагається її заміна. Ознакою зносу прокладки
є відсутність щільності поміж держателем ситечка (Е) та головкою (видима пара вколо блоку головки під час наливання еспресо).
Увага: Якщо вважаєте, що прокладка блоку головки вимагає заміни, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
Зовнішні елементи
Протріть обладнання тільки зволоженою ганчіркою і витріть досуха.
Не вживайте щітки та абразивні миючі засоби, тому що вони можуть
викликати подряпини на зовнішніх поверхнях.
Очищення сопла пари (С)
Збереження у чистоті сопла пари (С) є суттєвим для забезпечення
максимальної надійності функції пари. Нагромадження напр. висохлого молока на соплі (С) погіршить його здатність парування і спінення.
Важливе: Витерти дочиста сопло пари (С) за допомогою зволоженої
ганчірки, негайно пілся закінчення користування кавоваркою, прополоскати невеликою кількістю пари.
У разі висихання молока на соплі пари (С), обмотайте сопло (С) чистою зволоженою ганчіркою, поверніть сопло (С) над піднос для стікання (І) і включіть пару на близько 10 секунд. Залишіть ганчірку на
соплі (С) протягом близько 5 хвилин для її намокнення. Повторіть цей
процес, якщо забруднення не було видалено.
Важливе: Забороняється очищувати сопло пари (С) за допомогою
абразивної миючої ганчірки, тому що це може приветси до пошкодження сопла.
УСУВАННЯ КАМЕНЮ
Камінь це поверхневий осад мінералів, що натуральним способом нагромаджується в обладнанні, де відбувається підігрів води. Тому вимагається періодичне усування каменю, нагромадженого у кавоварці.
Увага: Проводьте очистку кавоварки мінімум один раз на три місяці.
Поломки внаслідок відсутності очистки приладу від накипу не підлягають ремонту в межах гарантії.
Розчини для очистки від накипу
Усування каменю з кавоварки
Увага: Упевніться, що кавоварка виключена i живильний кабель відключений від розетки.
1. Вийміть бункер для води і прополоскайте його дочиста. У залежності від застосованого розчину для усування каменю, виконуйте
такі дії:
A. Таблетки для усування каменю з кавоварки
Влийте в бункер близько 1л теплої води i помістіть в ньому
таблетки для усування каменю кількістю, рекомендованою
виробником. Після розчинення таблеток (через близько 5–7
хвилин) повторно установіть бункер.
B. Рідина для усування каменю
Влийте в бункер для води близько 1л теплої води. Додайте
засіб для усування каменю кількістю, рекомендованою виробником і установіть бункер.
2. Якщо держатель ситечка (Е) закріплений у блоку головки, усуньте
його, прополоскайте старанно під проточною водою i покладіть
збоку.
3. При застосуванні викрутки, відгвинтіть ситечко знизу блоку
головки.
4. Вийміть ситечко, підкладку, гвинт та прокладку і покладіть на бік
у безпечне місце.
Важливе: Зверніть увагу, щоб не загубити ситечко, підкладку,
гвинт та прокладку після демонтажу блоку головки.
5. Після вживання малої делікатної щітки, очистіть зону заварки головки, усуваюч усі дрібки кави.
6. Помістіть достатньо велику ємність під блоком головки.
7. Вставте вилку живильного кабелю в розетку і запустіть кавоварку
натискаючи кнопку (M).
Увага: Якщо мигає лампочка готовності (N) це вказує на те, що
кавоварка знаходиться у стані досягання відповідної робочої температури. З моменту досягнення кавоваркою відповідної температури, перестане мигати і згасне лампочка стану готовності (N).
Це означає, що було досягнуто кавоваркою відповідної температури i вона готова до праці.
8. Поверніть регулятор (K) у положення еспресо
i забезпечіть
проходження половини розчину для видалення каменю через
блок головки.
Важливе: Не виливайте розчин для видалення каменю через сопло пари (C).
Увага: У залежності від розміру ємності під блоком головки, може
виникнути необхідність спорожнити її під час цього процесу.
9. Поверніть регулятор (K) у положення 0 для припинення проходження (після проходження близько половини розчину) i далі натисніть кнопку (M) виключаючи обладнання.
10. Залишіть кавоварку на близько 10–15 хвилин, для задіяння розчину для усування каменю.
11. Далі натисніть кнопку (M). Кавоварка включиться.
12. Поверніть регулятор (K) у положення еспресо
i забезпечіть
проходження іншої частини розчину для видалення каменю через
головку.
13. Вийміть бункер для води з кавоварки і прополоскайте старанно
під проточною водою, упевніться, що були видалені усі сліди розчину для усування каменю. Наповніть бункер для води чистою водою (1) i встановіть його в кавоварку.
14. Уключіть кавоварку кнопкою (M) i поверніть регулятор (K) у положення еспресо
. Забезпечіть проходження цілої чистої води
через головку. Цей процес повторіть 2 рази.
Увага: У залежності від розміру ємності під головкою, може виникнути необхідність спорожнити її під час цього процесу.
15. Після закінчення усуньте ємність із-під блоку головки i витріть старанно блок головки.
16. Обережно встановіть гумову прокладку, ситечко і підкладку у головці, навпаки до їхнього демонтажу. Затягнути до упору гвинтовертом кріпильний гвинт.
17. Наповніть бункер для води свіжою водою (1) i встановіть його
в кавоварку. Кавоварка готова до подальшої експлуатації.
Зазвичай для очистки від накипу кавоварки використовуются наступні
засоби:
●● Розчин лимонної кислоти.
Розчиніть 2 ложки (близько 30 г) лимонної кислоти 1 літрі води.
●● Спеціально призначені для цієї мети рідини або таблетки.
Вказівка: У випадку рідин і таблеток дійте у відповідності із вказівками
на упаковці використаних засобів.
66
GW13-014_v02
ПРИКЛАДОВІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАВОВАРКИ
ПРОБЛЕМА
Кава витікає збоку держателя
ситечка
Кава не витікає
Кава наливається краплями
Еспресо не має характерної
пінки
Держатель послабляється під
час заварки
Кава надто холодна.
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ПОРАДИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Держатель ситечка (Е) закріплений неправильно або недостатньо затягнутий.
Упевніться, що держатель (Е) правильно встановлений у блоку
головки і затягнутий до упору. Подивись Заварка еспресо –
кави – стор. 63.
На краю вкладки ситечка (Н) знаходяться дрібки кави.
Очистіть навколо верхній край ситечка (Н) і витріть дочиста
головку.
Головка для заварки забруднена.
Витріть головку зволоженою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Відсутність води у бункері для води.
Наповніть бункер водою (1).
Бункер для води встановлений неправильно.
Втисніть униз бункер для води, щоб упевнитися у правильності
його установки.
Регулятор (К) встановлений в іншому положенні, напр.
.
Нерівномірне наповнення
чашок
Еспресо має пригорілий смак
Насос надмірно шумить
Обладнання не працює
GW13-014_v02
.
Ситечко на головці може бути закупореним.
Подивись Усування каменю – стор. 66.
Ситечко для кави (Н) закупорене. Кава надто дрібно змелена
або сильно трамбована.
Спорожніть ситечко (Н) і прополоскайте його під проточною
водою. Витріть головку для заварки за допомогою ганчірки.
Кава змелена дуже дрібно або надто сильно трамбована.
Якщо вживаєте дуже дрібно змелену каву, не трамбуйте її
надто сильно.
Обладнання закупорене осадами вапна.
Подивись Усування каменю – стор. 66.
Кава вивітріла або суха.
Вжийте свіжу каву. Після відкриття кави, упевніться, що зберігаєте її у щільному упакуванні.
Кава недостатньо сильно трамбована.
Утрамбуйте сильніше змелено каву.
Кава надто грубо змелена.
Застосовуйте каву змелену належним чином або змініть марку
кави.
Недостатня кількість кави у ситечку (Н).
Подивись Заварка еспресо – кави – стор. 63.
Кава надто сильно утрамбована.
Утрамбуйте більш легко змелено каву.
Змелена кава є надто дрібною
Замініть на більш грубо змелену каву.
Держатель ситечка (Е) не закріплений належним чином, тому
що не був достатньо сильно дотягнутий.
Упевніться, що держатель ситечка (Е) правильно встановлений і затягнутий до упору у головці.
Подивись Заварка еспресо – кави – стор. 63.
На краю вкладки ситечка (Н) знаходяться дрібки кави.
Очистіть навколо верхній край ситечка (Н) і витріть дочиста
головку.
Головка для заварки забруднена.
Витріть головку зволоженою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Чашки, ситечка (Н) або головка ситечка є холодними.
Перед заваркою кави, підігрійте чашки, ситечко і держатель.
Подивись Заварка еспресо – кави – стор. 63.
Під час приготування cappuccino або latte, молоко недостатньо
підігріте.
Перевірте, чи молоко підігріте належним чином під час його
спінення. Не допускайте заварювання молока. Подивись Приготування спіненого молока – стор. 64.
Відсутність пари із сопла пари Сопло пари (С) заблоковане.
Недостатня кількість спіненого молока
Упевніться, чи регулятор (К) знаходиться у положенні
Подивись Kонсервація й очищення – стор. 66.
Молоко несвіже.
Перевірте, чи молоко є свіжим.
Температура молока надто висока.
Упевніться, чи молоко перед вживанням охолоджене належним чином.
Дзбанок.
Для досягнення найкращих ефектів під час спінення, користуйтесь доданим дзбанком із нержавіючої сталі і за можливістю перед використанням охолодіть його або прополоскайте
холодною водою.
Сопло пари заблоковане.
Подивись Kонсервація й очищення – стор. 66.
Молоко заварилося.
Попробуйте повторно вжити свіже, охолоджене молоко.
Нерівномірне наповнення або переривчасте витікання кави.
Упевніться, чи кава рівномірно утрамбована і перевірте, чи
немає перешкоди для виходу з отворів у головці для кріплення
ситечка.
Пошкоджена перегородка у держателі ситечка (Е).
Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Вжито невідповідний вид кави.
Перевірте інші види кави.
Кавоварка не була прополоскана після усування каменю.
Прополоскайте кавоварку повним бункером води до його спорожнення перед заваркою наступної кави.
Відсутність води у бункері для води.
Наповніть бункер водою (1).
Бункер для води встановлений неправильно.
Перевірте, чи бункер для води встановлений правильно.
Ситечко (Н) у головці для заварки може бути закупореним.
Вийміть головку ситечка (Е) і очистіть блок головки. Подивись
Kонсервація й очищення – стор. 66.
Обладнання закупорене осадами каменю.
Подивись Усування каменю – стор. 66.
67
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому
макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
●● Транспорутвання
●●
●●
●●
●●
●●
●●
виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді
транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до
транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848
– в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів
(кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його неналежного
обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним,
естетичним та іншими причинами.
68
GW13-014_v02
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the
users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively
original Zelmer accessories. They have been specially designed for this
product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special attention needs
to be paid to the safety precautions. Please save this manual so it can be
referred to in the future use of the product.
SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING THE ESPRESSO
MACHINE
●● Do not use the appliance if it is visibly damaged, if it has a damaged
power cord, after it has fallen down or been damaged in any other way.
If believed to be damaged, the appliance can be tested, repaired or
regulated only by qualified staff of an authorised service center.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be
replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified
person in order to avoid any hazards.
TECHNICAL DATA
The technical parameters are given on the data plate of the product.
Power rating: 1250 W at 230 V.
Capacity of the water tank: 1.2 l.
The espresso machine is a class I appliance equipped with a connecting
cord with a protective conductor and a plug with an earth contact.
The espresso machine meets the requirements of the standards in force.
The appliance is compliant with the requirements of the following
directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC
The product is affixed with a CE Mark on the data plate.
ABOUT THE ESPRESSO MACHINE
The espresso machine brews coffee of rich aroma and taste, as the right
brewing temperature of water, 92–94°C, is ensured. The espresso machine
was designed so that its readiness to brew coffee or produce steam for
frothing milk can be watched.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel.
Improper servicing may cause a serious hazard to the user. In case of
defects please contact a qualified service center.
●● Carefully read this user’s manual provided with the appliance and save
it for future reference.
●● Always place the appliance on a flat, even surface.
●● Do not use the espresso machine without water in the water tank. Fill
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
the water tank with clean and cold water only. Do not fill beyond the
maximum capacity of the water tank, which is 1.2 l.
Never remove the filter holder when brewing coffee or collecting boiling
water because the appliance is under pressure. Removing the filter
holder may result in burning or hurting oneself.
The steam wand gets very hot during milk frothing and water flowing.
This may cause burns in case of contact, therefore avoiding any direct
contact with the steam wand is advised.
Before cleaning the espresso machine and in the event that a problem
occurs during the coffee brewing process, always turn off the espresso
machine and remove the plug from the socket.
When turning on the cup warming plate and the steam wand, do not
allow any contact between the connecting cord and the hot parts of the
espresso machine.
Never place hands under a stream of steam, hot water, or coffee poured
as it may result in burning or hurting oneself.
Always disconnect power (button ) before inserting the plug into or
removing it from the socket. Do not the remove the plug from the socket
by pulling the connecting cord – grip the plug only.
Always disconnect power and unplug the appliance when it is not going
to be used for a longer period of time and before cleaning.
Never use the espresso machine with an extension cord, unless the
extension cord has been tested by a qualified electrician or a service
center engineer.
The appliance should always be plugged into an electric socket
(alternating current only) equipped with a safety pin and whose voltage
is compliant with the value given on the data plate of the appliance.
Do not use the espresso machine for anything other than its intended
use described in the user’s manual.
Do not place the appliance near a heat source, a fire, an electric heating
element or on a hot stove. Do not place it on another appliance.
Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table
or shelf, or touch a hot surface.
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
Ensure that the above guidelines are understood.
GW13-014_v02
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
1.2l water tank
Removable water tank to facilitate filling up. Lift to remove.
Hot water/steam
button (switch)
Steam wand
Frothing attachment
A rubber attachment was designed to facilitate making compact, thick
froth from milk in just a few seconds. Always use it for frothing
milk.
Filter holder
Filter lock
It is especially helpful when emptying used coffee from the filter as it
keeps the filter in the holder when turning.
Measuring spoon with tamper
1 cup filter, 2 cup filter
Drip tray
It can be removed to facilitate cleaning.
Flow grid
It can be removed to facilitate cleaning.
Regulator knob
Turn to the left – espresso from the brew head, turn to the right – hot
water or steam from the wand.
On/off pilot light
On/off button (switch)
Standby pilot light
Mind that the drip tray (I) will fill up with water in the course of normal
operation. Check it on a regular basis and empty it as and when
necessary to avoid overflowing.
69
OPERATION OF THE CONTROL PANEL
On/off button (M)
Turn the espresso machine on by pressing button (M). The pilot light (L)
will illuminate in red, and the standby light (N) will start flashing.
Warning: Before turning the espresso machine on, check that the regulator
knob (K) is in position 0 (off).
When the espresso machine is ready to operate, the standby pilot light (N)
will come off.
Warning: Remember that if the standby pilot light (N) flashes, it indicates
that the espresso machine has not reached the right temperature for
operation.
To turn the espresso machine off, simply press button (M).
If the steam function has been used before, set the hot water/steam
button (B) in the “pushed out” position
. The moment the espresso
machine has reached the right temperature, the standby light (N) will stop
flashing and will come off. The espresso machine is ready to operate.
Notice: Place a suitable dish under the steam wand (C).
To obtain hot water/steam, turn the regulator knob (K) clockwise into position .
The standby light (N) is illuminated during this process. To turn off the
pouring of hot/boiling water, re-set the knob into position 0.
ESPRESSO COFFEE
When the espresso machine is turned on – button is pushed in (M) (the
on/off light is illuminated (L)), and the hot water/steam button
(B) is
in the” pushed out” position
(the standby light (N) is not illuminated) –
the appliance is in the espresso mode.
If the steam function has been used before, set the hot water/steam button
(B) in the “pushed out” position
. The moment the espresso
machine has reached the right temperature, the standby light (N) will stop
flashing and will come off. The espresso machine is ready for brewing.
Notice: Place a cup/cups under the brew head.
To brew espresso (turning on the pump), turn the regulator knob (K)
anticlockwise into position
. The standby light (N) is illuminated during
this process.
To turn off the pump (to stop the coffee brewing/pouring process), re-set
the knob into position 0.
STEAM
When the espresso machine is on – button is pushed in (M) (the on/off
pilot light is illuminated (L)), and the hot water/steam
button (B) is in
the “pushed in” position
(the standby light (N) is not illuminated) – the
appliance is in the steam mode.
If the espresso or hot water function has been used before, set the
hot water/steam
button (B) in the “pushed in” position”
. The
moment the espresso machine has reached the right temperature, the
standby light (N) will stop flashing and will come off. The espresso machine
is ready for the steam function.
To start steam dosing, turn the regulator knob (K) clockwise into position
. The standby light (N) is illuminated during this process. To turn of
steam dosing, re-set the knob into position 0.
HOT/BOILING WATER
When the espresso machine is on – button is pushed in (M) (the on/off
light is illuminated (L)), and the hot water/steam
button (B) is in the
“pushed out”
position (the standby pilot light (N) is not illuminated) –
the appliance is in the hot water mode.
A SHORT GUIDE TO USING THE ESPRESSO MACHINE
The pictures below are intended to help you use the espresso machine. Each picture has its number. The content of the guide will make references to
these pictures, therefore they have been numbered to ensure they are easy and comfortable to use.
For example: Fill up the water tank (1) with cold water – do not use mineral water.
Each time you see such numbers, please refer to the relevant pictures.
Preparing the espresso machine – making espresso
70
Fill up the water tank up to the MAX
indicator.
Ensure that the regulaot knob (K) is in position
0. Plug the power cord into a 230 V alternating
current mains socket.
Press button
(M) to turn on the espresso
machine. The on/off pilot light will illuminate
(L). The standby pilot light will start flashing
(N).
Select a filter suitable for 1 cup or 2 cups
(depending on your preferences) and place the
metal filter (H) in the filter holder (E).
TIP: Fill up the metal filter with ground coffee
using the measure (G). Tamp the coffee lightly
with the temper, i.e. the flat part of the measuring
spoon (G). Do not tamp the coffee too firmly.
GW13-014_v02
Clean the rim of the filter holder (E) to
remove any excess coffee. This will ensure
that the filter holder (E) is properly fixed in
the brew head.
Notice: Espresso requires coffee which has
been ground more finely than regular bean
coffee.
Place the filter holder (E) in the brew head
(slightly to the left).
Notice: projections on the holder (E) must fit in
the slots of the brew head.
Turn the filter holder (E) all the way to the right.
Warning: Ensure that the filter holder (E) is
correctly fixed in the brew head. If you are not
sure, do not operate the appliance, but remove
the filter holder (E) and replace it following the
procedure described above until it is properly
placed.
Place one or two cups under the two outlets
of the filter holder (E).
Turn the regulator knob (K) to the left into
position
as soon as the standby pilot light
stops flashing and comes off (N). If the coffee
has been properly ground and tamped, then
obtaining espresso with the „crema” foam on top
should take no longer than about 30 seconds.
The standby light (N) is illuminated during this
process.
Turn the regulator knob (K) into position 0
again to finish the coffee brewing process.
Frothing milk
GW13-014_v02
Ensure that the regulator knob (K) is in
position 0 and button
is pushed in (M).
The turned off pilot light (N) indicates the
standby mode of the espresso machine.
Press the hot water/steam button
(B) to
set the espresso machine in the steam mode
(position
).
Rinse the steam wand by placing a dish under
the steam wand (C) and turning the regulator
knob (K) into the steam position .
Turn off the steam by turning the regulator knob
(K) into position 0.
Fill up a stainless steel jug or cup with fresh
cold milk up to 1/3 or 1/2 of its capacity and
place the frothing attachment (D) onto the
steam wand (C).
Warning: THE METAL STEAM WAND MAY
BE HOT.
Lift the jug so that the steam wand is immersed
about 1/2 cm below the surface of the milk.
Warning: THE JUG/CUP WILL GET VERY HOT
DURING FROTHING.
Turn the regulator knob (K) into position
and regulate the steam flow (by immersing
the steam wand in milk nearer to or further
from its surface) to obtain the froth required.
Turn the regulator knob (K) into position 0 to
reduce the pressure until the volume of the milk
has doubled. The top part will be frothed milk
and the bottom part will be steamed milk.
Tip: Spoon the froth into cups with espresso
coffee. Add liquid milk. A cappuccino should be
1/3 of coffee, 1/3 of hot milk and 1/3 of froth.
71
Hot water/steam
Ensure that the regulator knob (K) is in
position 0 and button
is pushed in (M).
The turned off pilot light (N) indicates that
the espresso machine is ready to operate.
Ensure that the hot water/steam button
(B) is in the” pushed out” position
. Then
the appliance is in the hot/boiling water mode.
Place the steam wand (C) inside the cup.
Warning: THE JUG/CUP WILL GET VERY
HOT DURING POURING.
Turn the regulator knob (K) into position
.
Hot water will flow out of the steam wand (C).
The standby light (N) is illuminated during this
process.
When a sufficient amount of water has been
obtained, turn the regulator knob (K) into
position 0. Remove the cup or dish from
under the steam wand (C).
Warning: When the brewing has been
completed and the regulator knob (K) is in
position 0, excess steam under pressure
may be released into the drip tray. It is
normal.
Cleaning
Remove the grid (J) and the drip tray (I).
Clean these part in warm water with washingup liquid. Do not wash in a dishwasher as it
may deform these parts.
PREPARING THE ESPRESSO MACHINE FOR ITS FIRST
USE (DESCRIPTION)
1. Place the espresso machine on a dry and stable surface.
2. Check that the drip tray (I) and the grid (J) are in place.
3. Fill up the water tank with water.
There are two ways of filling the tank up with water:
a) Lift the lid of the water tank; it is in the top part of the espresso
machine and using e.g. a jug, fill it up with fresh cold water or
with filtered water and close the lid.
b) Alternatively, the water tank can be taken out and filled up with
fresh cold water. To do this, lift the lid and using it as a handle,
slide the water tank out. Next, fill it up with fresh cold water or
with filtered water (1). Replace the water tank and close the lid.
Warning: Before turning the espresso machine on, check that the
regulator knob (K) is in position 0 (off) (2).
4. Plug in the connecting cord into a 230 V alternating current mains
socket. Press button (M) to turn on the espresso machine (3). Turn
on the espresso machine by pressing button (M). The pilot light (L)
will illuminate in red, whereas the standby pilot light will start flashing.
When the espresso machine is ready to operate, the standby pilot
light (N) will come off.
Warning: Remember that if the standby pilot light (N) flashes, it
indicates that the espresso machine has not reached the right
temperature for operation.
72
If the inner part of the rim of the filter is partially
or completely covered with ground coffee, clean
it by flowing part or all of the water tank content
through.
Notice: When using the appliance for the first time of when it has not
been in used for a longer period of time, it is particularly important that
the espresso machine is rinsed.
5. To do this, place a filter for one or two cups in the holder (H). lace the
filter holder (E) in the brew head (6).
Place a sufficiently large container under the two filling outlets (7).
Check that the espresso machine is in the espresso mode, that is
that button
is pushed in (M) (the on/off light is illuminated (L)) and
the hot water/steam button
(B) is in the “pushed out” position
(the standby pilot light (N) is off).
7. Turn the regulator knob (K) anticlockwise (8) into the espresso position
and allow the water to flow until the whole container has been
emptied. The standby light (N) is illuminated during this process.
BREWING ESPRESSO (DESCRIPTION)
Before starting preparations for brewing coffee, check that the espresso
machine is in the espresso mode, i.e. that the red power light (L) is on and
the standby light (N) comes off.
To obtain a flavour-rich coffee, the cups, the filter holder and the filter may
be pre-heated in the following manner:
Pre-heating the filter holder (E) with the filer (H)
1. Fill up the water tank with cold water (1) and turn on the appliance (3).
2. Select a suitable filter (H) and place it in the holder (E) (4)
Tip: Use a smaller filter (for one cup) for one coffee, and a bigger one
for two coffees.
GW13-014_v02
3. Take the filter holder (E), hold it under the brew head and rinse it with
water by turning the regulator knob (K) anticlockwise to the espresso
position
(8) position to start the flow of water and turn it back into
position 0 to turn off the appliance (9).
4. Allow the filter holder to dry.
Pre-heating cups
5. Cups may be pre-heated by filling them up with hot water. Check that
the espresso machine is in the espresso mode, that is that button
is pushed in (M) (the on/off pilot light is illuminated (L)), and the hot
water/steam button
(B) is in the “pushed out” position
(the
standby mode light (N) is not illuminated). Place the steam wand (C)
inside a cup. Turn the regulator knob (K) into position
to start the
flow of water from the steam wand (C). To stop the process, set the
knob into position 0. Pour the hot water out of the cups.
Brewing coffee
6. Check if there is cold water in the tank. If there is no or little water, fill
up the tank with cold water (1) and turn on the appliance (3).
7. Using the measure provided (G), put finely ground coffee in the filter.
8. Using the other end (the flat end) of the measure (G) press the coffee
down lightly making a 90 degree turn, to fill the bottom. It will tighten
the tamped coffee.
9. Remove any excess coffee so it is level with the rim of the filter (H)
(5).
Important: Ensure there is not too much coffee in the filter (H).
Tip: Doses of coffee and the degree to which coffee is tamped should
be the same each time. The pouring time of brewed coffee depends
on the coarseness of ground coffee. The finer the coffee, the lower
the pouring speed.
Tip: Check that the flat end of the measure (G) is dry when tamping
coffee. If it is damp, coffee particles may stick together.
Warning: Too finely ground coffee may block the holes of the filter (H)
and stop the coffee flow.
10. Place the filter holder (E) in the brew head and turn it all the way to
the right (6)
11. Place cups under the pouring outlets of the holder (E) (7).
Warning: Check that the espresso machine is ready to use.
Remember that if the standby pilot light (N) flashes, it means that the
espresso machine is not ready to use yet.
12. To resume the coffee pouring process, turn the regulator knob (K)
anticlockwise into the espresso
(8). The standby light (N) is
illuminated during this process. To stop the process, turn the regulator
knob into position 0 (9).
Tip: Perfectly brewed coffee is dark, caramel with reddish highlights.
It largely depends on the quality of coffee used. Always serve freshly
brewed, hot coffee.
After brewing
13. Turn the filter holder (E) to the left and remove it from the brew head.
14. Empty the used coffee from the filter (H). When emptying, hold the
filter by pressing the filter lock (F) with a thumb.
Tip: After each use of the espresso machine, we recommend that
brew head is rinsed with a small amount of water. This will wash off
the used coffee which has stuck to the bottom part of the brew head.
To do this, simply turn the regulator knob into the espresso position
and run a short flow of water.
FROTHING MILK (DESCRIPTION)
The steam function is used for frothing milk. Steam performs two functions.
Firstly, it warms milk. Secondly, it mixes milk with air which gives it
a delicate, smooth appearance.
As is the case with brewing coffee, the best results with frothing milk are
achieved with time as the user gains experience.
Tip: Remember that coffee is the basis of all coffee beverages, and milk is
only an addition.
Notice: It is recommended that espresso is prepared first, and milk is
frothed afterwards.
Before the milk frothing process, check that the espresso machine is in the
steam mode, that is that button (M) is pushed in (the on/off pilot light is
illuminated (L)), and the hot water/steam button
(B) is in the “pushed
in” position
(the standby mode light (N) is not illuminated (10) (11)).
1. Check if there is cold water in the tank. If there is no or little water, fill
up the tank with cold water (1).
2. Determine the amount of milk needed based on the number of cups
of coffee brewed or on the size of the milk jug.
Tip: Remember that the volume of milk increases during frothing.
GW13-014_v02
3. Pour cold, cooled down milk into a stainless steel jug filling it up to 1/2
or 2/3 of its capacity (14).
Tip: Store a stainless steel jug with milk in a fridge so that the milk
is well cooled down. Remember not to rinse the jug with warm water
before use.
4. Rinse the steam wand (C) by placing a dish under it (C) and by
turning the regulator knob (K) into the steam position
(12). Turn off
the steam by turning the regulator knob (K) into position 0 (13).
5. Move the steam wand (C) to the side of the appliance and attach the
milk frothing attachment (D) onto the steam wand (C).
6. Immerse the steam wand in milk so that the wand is about 1/2 cm
below the surface and activate steam dosing by turning the regulator
knob (K) into position (15) (16).
7. Hold the frothing jug at an angle so that the steam wand sits in the
jug and lower the jug until the end of the steam wand is immersed just
below the surface of milk. This will start the milk frothing process.
Warning: Do not allow an uneven outflow of steam, or the froth will
not be properly aired. To avoid it, lift the jug so that the steam wand is
deeper immersed in milk. Remember that the ideal texture of milk is
soft, smooth froth.
8. The moment the milk has warmed up and frothed, the level of milk
in the jug will start rising. If this happens, start lowering the jug but
always keep the end of the steam wand immersed just under the milk
surface.
9. The moment froth has been obtained, lift the jug so that the steam
wand is in the middle of milk.
Tip: The amount of froth required will change depending on the type
of beverage prepared. E.g. a cappuccino requires more froth than
a coffee beverage on the basis of an espresso served with steam
frothed milk.
10. Immediately after milk has been warmed up to 60-65°C, turn off the
steam by turning the regulator knob (K) into position 0 (17).
Tip: If you do not have a thermometer, a good indication of reaching
the right temperature is if you cannot keep a hand against the jar for
longer than 3 seconds.
Important: Do not boil the milk.
11. Remove the jug and take the frothing attachment (D) off the steam
wand (C). After each use, clean the wand in warm water with the
addition of washing-up liquid. Clear all its outlets. Promptly wipe the
steam wand (C) and its end with a clean damp cloth and rinse with
a small amount of steam.
12. Holding the jug in one hand tap it lightly on the table so as to release
air bubbles and then move the jug in a circular motion until milk gets
shiny and there are no bubbles in it. This will help obtain a uniform
texture of milk and froth.
USING THE HOT WATER FUNCTION
The hot water function is perfect for preparing the long black drink
(espresso diluted with hot water), hot chocolate and for filling a coffee
plunger or a tea pot.
Warning: Before using the hot water function, check that the milk frothing
attachment (D) has been taken off the steam wand (C).
1. Fill up the water tank with cold water (1).
Turn on the espresso machine (3). It is important that the espresso
machine is in the hot water mode when using the hot water function,
which means that button
is pushed in (M) (the on/off pilot light is
illuminated (L)), and the hot water/steam button
(B) is in the
“pushed out” position
(the standby mode pilot light (N) is not
illuminated) (18) (19).
2. Place a cup or a dish under the steam/hot water wand and activate
the hot water function by turning the regulator knob (K) into position
(20) (21). The standby light (N) is illuminated during this process.
3. The moment the cup or dish has been filled with the desired amount
of hot water, close the hot water by turning the regulator knob (K) into
position 0 (22).
4. Take out the cup or dish and leave the steam wand (C) over the drip
tray (I).
73
SAMPLE ESPRESSO RECIPES
ESPRESSO (SHORT BLACK)
Espresso is a strong concentrated coffee with a layer of foam on the surface known as” crema” (a layer of brown foam).
Espresso is the basis of all coffee beverages. Its varieties are obtained by adding different amounts of milk and froth.
●● Prepare a glass 90 ml espresso cup or a small coffee cup.
●● Pour in a single espresso (30–35 ml).
LONG BLACK
Standard espresso with the addition of hot water, served in a regular coffee cup or in a mug. Hot water is added first so
that the layer of “crema” is kept.
●● Prepare a 190 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add hot water to taste.
MACCHIATO
Macchiato, the name comes from an Italian word meaning a “spot”. Traditionally served as a standard espresso with
a spoonful of milk on the surface and a little foam (“crema”) in the middle.
●● Prepare a 90 ml glass espresso cup or a small coffee cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add a spoonful of milk on the top.
FLAT WHITE
Another favourite coffee beverage is a flat white, a beverage on the basis of espresso, with steam frothed milk, served in
a regular coffee cup or in a mug. The layer of frothed milk should be 2 mm thick to insulate the coffee.
●● Prepare a 190 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add frothed milk.
CAFFÈ LATTE
Espresso mixed with steamed milk; usually served in a glass. A layer of frothed milk on the top should be 10 mm thick to
insulate coffee.
●● Prepare a 220 ml glass or cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add frothed milk.
CAPPUCCINO
This fabulous beverage is an espresso with the addition of frothed milk, froth and sprinkled with cocoa. A beverage
produced this way is two thirds of coffee and one third of froth.
●● Prepare a 190–240 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Observe the proportions: two thirds of coffee and one third of froth.
●● Sprinkle with cocoa.
CAFFE MOCHA
Prepared similarly to a cappuccino, but with the addition of drinking chocolate. Just add chocolate to an espresso and mix
before adding frothed milk and froth.
●● Prepare a 190–240 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add two spoonfuls of drinking chocolate.
●● Add steam frothed milk.
●● Observe the proportions: two thirds of coffee with milk, one third of foam.
CON PANNA
A variety of the original Vienna coffee, this fabulous beverage is an espresso with the addition of whipped cream. It may
also be sprinkled with cinnamon or chocolate.
●● Prepare a 190 ml cup.
●● Pour in a single or double espresso.
●● Add whipped cream.
●● Sprinkle with cinnamon or chocolate.
74
GW13-014_v02
MAINTENANCE AND CLEANING
It is important that the espresso machine is regularly cleaned. It will ensure
a high quality of the coffee brewed. We recommend that the machine is
cleaned after each brewing. Procedure:
●● Rinse the brew head unit.
●● Rinse the steam wand with steam (C).
●● Wipe the steam wand (C) clean with a damp cloth immediately after the
espresso machine has been used.
●● Take out the filter (H) from the handle (E) and wash it, clean the holes
of the filter (H).
●● and wash it, clean the holes of the filter (I).
Important: Never wash parts and accessories of the espresso machine in
a dishwasher.
2.
3.
4.
Cleaning the drip tray (I) and the grid (J)
Take out the grid (J) and the drip tray (I) (23). Wash with water with the
addition of some mild washing-up liquid, rinse and dry.
Warning: Ensure that after taking out and replacing the drip tray (I) and
the grid (J) the insert is in the right place.
Cleaning the brew head unit, the filter holder and (E) and the filter (H)
Rinse the filter (H) and the filter holder (E) with warm water after each use
and dry.
To clean the brew head unit from used coffee, rinse it with water, wipe the
head and the internal ring with a damp cloth. If the holes of the filter are
blocked with coffee, use a delicate brush.
5.
6.
7.
Rubber seal of the brew head
The seal of the brew head is at the bottom of the brew head unit and it
seals the filter holder (E) coffee is poured.
Warning: It is recommended that the filter holder (E) is not left in the brew
head unit during long breaks in the use of the espresso machine, as it may
reduce the durability of the seal.
It is natural that a seal loses its elasticity and needs replacing. A lack of
tightness between the filter holder (E) and the brew head (steam is visible
around the brew head unit when pouring espresso) is an indication that the
seal is worn out.
Warning: Contact the nearest authorised service center if you think
that the seal of the brew head unit needs replacing.
Outer elements
Wipe the appliance with a damp cloth and dry it. Do not use any brushes
or abrasive cleaning agents as they may scratch outer surfaces.
Cleaning the steam wand (C)
Keeping the steam wand (C) clean is essential to ensure the maximum
performance of the steam function. Deposits of e.g. dried milk on the wand
(C) will decrease its steaming and frothing capacity.
Important: Wipe the wand (C) clean with a damp cloth and rinse with
a little steam after each use.
Should milk have dried on the steam wand (C), wrap the wand (C) with
a clean damp cloth, place the wand (C) above the drip tray (I) and turn
on steam for about 10 seconds. Next, leave the cloth on the wand (C) for
about 5 minutes until it soaks. If there still is dirt on the wand, repeat the
procedure.
Important: Never clean the steam wand (C) with an abrasive scourer as it
may damage the wand.
DESCALING
Scale is a mineral build-up which naturally occurs on all appliances
connected with heating water. Therefore the espresso machine will require
descaling on a regular basis.
Warning: Descale your coffee maker at least every 3 months. The
damages which are caused by failure to descale the appliance are not
subject to warranty repairs.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pour about 1l of warm water into the water tank and put in
a suitable number of descaling tablets, as recommended by the
manufacturer. When the tablets have dissolved (it takes about
5-7 minutes), replace the tank.
B. Descaling liquid
Pour about 1.5l of warm water into the water tank. Add a suitable
amount of the descaling agent, as recommended by the
manufacturer and replace the tank.
If the filter holder (E) is in the brew head unit, take it out, rinse
thoroughly under running water and put it aside.
Using a screwdriver, unscrew the filter from the bottom of the filter
holder unit.
Take out the filter, the washer, the screw, and the seal and put them
aside in a safe place.
Important: Be careful not to lose the filter, the washer, the screw or
the seal after disassembling the brew head unit.
Using a small delicate brush, clean the brewing area of the head
removing all coffee particles.
Place a sufficiently big container under the brew head unit.
Insert the plug of the connecting cord in a mains socket and switch on
the espresso machine by pressing button (M).
Warning: Remember that if the standby pilot light (N) flashes, it means
that the espresso machine is in the course of reaching the operating
temperature. The moment the espresso machine has reached the
right temperature, the standby pilot light (N) will stop flashing and will
come off. It indicates that the espresso machine has reached the right
temperature and is ready to operate.
Turn the regulator knob (K) into the espresso position
and allow
half of the decaling solution to flow through the brew head unit.
Important: Do not run the descaling solution through the steam
wand (C).
Warning: Depending on the size of the container under the brew
head unit, it may be necessary to empty it during the process.
Turn the regulator knob (K) into position 0 to stop the flow (after about
half of the solution has flowed through) and then press button
(M)
and turn off the appliance.
Leave the espresso machine for about 10-15 minutes thus allowing
the descaling agent to work.
Next, press button (M). This will turn on the espresso machine.
Turn the regulator knob (K) into the espresso position
and allow
the rest of the descaling solution to flow through the brew head unit.
Take out the water tank from the appliance and rinse it thoroughly
under running water. Check that all traces of the descaling solution
have been removed. Fill up the tank with fresh water (1) and place it
in the espresso machine.
Turn on the espresso machine with button (M) and turn the regulator
knob (K) into the espresso position
. Allow all of the fresh water to
flow through the brew head. Repeat the procedure twice.
Warning: Depending on the size of the container under the brew
head unit, it may be necessary to empty it during the process.
When the process has finished, remove the container from under the
brew head and wipe the whole brew head unit thoroughly.
Carefully install the rubber seal, the filter, and the washer in the brew
head, following their disassembling procedure in reverse order. Using
a screwdriver, tighten the fastening screw home.
Fill the tank up with fresh water (1) and replace it in the espresso
machine. The appliance is ready for further use.
Descaling solutions
Traditionally, the following agents are used for removal of scale from coffee
makers:
●● Citric acid solution
Dissolve 2 spoonful (ca. 30 g) of citric acid in 1 l of water.
●● Specially designated liquids or tablets.
Notice: For liquids and tablets, follow the instructions shown on the
packaging of these products.
Descaling the espresso machine
Warning: Ensure that the espresso machine is switched off and the
connecting cord is disconnected from the socket.
1. Take out the water tank and rinse it clean. Depending on the descaling
agent used, follow the steps below:
A. Espresso machine descaling tablets
GW13-014_v02
75
TROUBLE SHOOTING
PROBLEM
Coffee runs out around the
edge of the filter holder
POSSIBLE CAUSE
HOW TO FIX, WHAT TO DO
Filter holder (E) is not inserted in the brew head properly or is not
tightened properly.
Ensure the holder (E) is properly inserted in the brew head unit
and tightened home. See Brewing espresso – p. 71.
There are coffee particles around the filter rim (H).
Clean the rim of the filter (H) and wipe all coffee from the brew
head.
Brew head is dirty.
Wipe the brew head with a damp cloth.
Brew head is damaged.
Contact an authorised service center.
Rubber seal of the head is damaged or worn out.
Contact an authorised service center.
No water in the water tank.
Fill up the tank with water (1).
Water tank is not properly installed.
Coffee does not run through
Coffee filters out in drops
Espresso does not have
characteristic foam
Holder loosens during brewing
Knob (K) is set into a different position, e.g.
Press the tank down to ensure it sits properly.
Ensure the regulator knob (K) is in position
.
See Descaling – p. 74.
Coffee filter (H) is blocked. Coffee is ground too finely or tamped
too firmly.
Empty the filter (H) and rinse it under running water. Wipe the brew
head with a cloth.
Coffee is ground very finely or tamped too firmly.
If you use very finely ground coffee, do not tamp it too firmly.
The appliance is blocked with scale build-up.
See Descaling – p. 74.
Coffee is stale or dry.
Use fresh coffee. After opening the coffee, ensure it is stored in
a tight container.
Coffee is not tamped firmly enough.
Tamp coffee more firmly.
Coffee is ground too coarsely.
Use properly ground coffee or change coffee brand.
Not enough coffee in the filter (H).
See Brewing espresso – p. 71.
Coffee is tamped too firmly.
Tamp ground coffee less firmly.
Coffee is ground too finely.
Change to coarser coffee.
Ensure coffee holder (E) is placed correctly and tightened home in
Filter holder (E) does not sit firmly as it has not been tightened firm the brew head.
enough.
See Brewing espresso – p. 71.
There are coffee particles around the filter rim (H).
Oczyść dookoła górną krawędź sitka (H) i wytrzyj z kawy do czysta
głowicę.
Brew head is dirty.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Brew head is damaged.
Contact an authorised service center.
Rubber seal of the brew head is damaged or worn out.
Contact an authorised service center.
Cups, filters (H) or filter head are cold.
Before brewing, pre-heat cups, filters and holder. See Brewing
espresso – str. 71.
When making cappuccino or latte, milk is not heated enough.
Check if milk is properly heated during frothing. Ensure that milk
does not boil. See Frothing milk –p. 72.
Steam wand (C) is blocked.
See Maintenance and cleaning – p. 74.
Milk is not fresh.
Check if milk is fresh.
Temperature of milk is too high.
Check that milk is properly cooled before use.
Jug.
To obtain best results when frothing, use the stainless steel jug
provided and cool it down or rinse with cold water if possible.
Steam wand is blocked.
See Maintenance and cleaning – p. 74.
Milk has been boiled.
Try to use fresh, cooled milk.
Uneven distribution or interrupted outflow of coffee.
Check if coffee is evenly tamped and check if anything obstructs
the outlets in the head for fixing the filter.
Damaged partition in filter holder (E).
Contact an authorised service center.
Coffee used is unsuitable.
Try other coffee brands.
Appliance was not rinsed after descaling.
Before brewing next coffee, rinse the appliance with a tankfull of
water, allow tank to empty completely.
No water in water tank.
Fill up water tank with water (1).
Water tank is not properly inserted.
Check if water tank is properly inserted.
Filter (H) in brew head may be blocked.
Take out filter holder (E) and clean brew head unit. See
Maintenance and cleaning – p. 74.
Appliance is blocked with scale build-up.
See Descaling – p. 74.
Coffee is too cold
No steam from steam wand
Not enough frothed milk
Uneven distribution of coffee
into cups
Espresso has burnt taste
Pump makes too much noise
Appliance does not work
.
Filter on the brew head may be blocked.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling
paper container; put the polyethylene (PE) bags into
container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
76
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting
from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in
order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade,
aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW13-014_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising