Zelmer | ZCM2056X (Quatro CM2004M) | User manual | Zelmer ZCM2056X (Quatro CM2004M) User Manual

Zelmer ZCM2056X (Quatro CM2004M) User Manual
instrukcja
użytkowania
user
manual
CM2004M
Quatro
Ekspres ciśnieniowy
Espresso machine
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EKSPRES CIŚNIENIOWY
Typ CM2004M
CZ
MAGASNYOMÁSÚ KÁVÉFŐZŐ
CM2004M Típus
2–15
RO
NÁVOD K POUŽITÍ
KÁVOVAR
Typ CM2004M
SK
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО
30–43
UA
Tип CM2004M
72–85
86–99
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ПОМПОВА КАВОВАРКА
Тип CM2004M
58–71
RU
TLAKOVÝ KÁVOVAR
Тип CM2004M
44–57
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ЕКСПРЕС ПОД НАЛЯГАНЕ
MAŞINĂ PENTRU CAFEA SUB
PRESIUNE Tip CM2004M
16–29
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ CM2004M
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EN
100–113
USER MANUAL
ESPRESSO MACHINE
Type CM2004M
114–128
PL
Szanowni Klienci!
Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Jesteśmy przekonani, że na pewno docenią Państwo jakość
parzonej kawy oraz łatwość obsługi.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie
późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas
użytkowania ekspresu do kawy
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2
Nie używaj urządzenia elektrycznego z widocznymi
uszkodzeniami, uszkodzonym przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub uszkodzenia go w inny
sposób. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie jest uszkodzone to sprawdzenia, naprawy, regulacji
urządzenia może dokonać jedynie przeszkolony personel autoryzowanego punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nigdy nie usuwaj uchwytu sitka podczas parzenia
kawy ani też podczas podawania wrzątku, ponieważ
urządzenie znajduje się pod ciśnieniem. Usunięcie
uchwytu sitka podczas tych czynności może doprowadzić do poparzenia lub zranienia.
Dysza pary staje się bardzo gorąca podczas spieniania
mleka i przepływu wody. Może to spowodować oparzenia w przypadku kontaktu, dlatego też należy unikać
jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z dyszą pary.
Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do kawy, a także
w razie pojawienia się problemów podczas procesu parzenia kawy, wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem
pary, gorącej wody lub nalewanej kawy, ponieważ
może to prowadzić do oparzenia lub zranienia.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
Nie używaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik
napełniaj jedynie czystą i zimną wodą. Przestrzegaj
maksymalnej pojemności zbiornika.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami ekspresu do kawy, włączając płytkę do podgrzewania filiżanek i dyszę pary.
Zawsze wyłączaj zasilanie (przycisk „Power”) przed
włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.
Wtyczkę nie należy wyciągać z gniazdka ciągnąc za
przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.
Zawsze wyłączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
oraz przed czyszczeniem.
Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został sprawdzony przez wykwalifikowanego
technika lub pracownika serwisu.
Urządzenie zawsze powinno być podłączone do
gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny i o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej
powierzchni.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym
płynie.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
Przeczytaj uważnie i zachowaj niniejszą instrukcję
obsługi dostarczoną razem z urządzeniem.
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały
zrozumiane.
CM2004-001_v03
Ekspres spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność zbiornika na wodę: max. 1,0 l.
Ekspres jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Budowa ekspresu
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Uchwyt zbiornika na wodę
Zbiornik na wodę
Pokrywka
Łyżka do odmierzania kawy
Miejsce do przechowywania sitka
Płyta do podgrzewania filiżanek
Pokrętło regulatora (Obrót w lewo – para/gorąca woda)
Panel sterowania
Przycisk pojedynczej kawy
Przycisk podwójnej kawy
Przycisk Stand-by
Przycisk gorącej wody
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Przycisk pary
Dysza pary
Tacka ociekowa ze wskaźnikiem zapełnienia
Siatka tacki ociekowej
Głowica do zaparzania
Wskaźnik poziomu wody
Uchwyt sitka
Dozownik
Silikonowa wkładka
Sitko do zaparzania pojedynczej kawy
Sitko do zaparzania podwójnej kawy
3
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed pierwszym użyciem ekspresu, wyczyść wszystkie
akcesoria za pomocą ciepłej wody z dodatkiem delikatnego
płynu do mycia naczyń. Przed ponownym zamontowaniem
dobrze wysusz wszystkie akcesoria.
W celu przygotowania urządzenia do pracy postępuj zgodnie
z poniższymi wskazówkami.
1 Otwórz pokrywę i wyjmij zbiornik na wodę.
2 Napełnij zbiornik świeżą , zimną wodą, nie przekraczając
poziomu MAX.
Możliwe jest również uzupelnianie wody bez
wyjmowania zbiornika. W tym celu unieś
pokrywę i uzupełnij zbornik świeżą, zimną
wodą nie przekraczając poziomu MAX.
Otwór do napełniania wody nie powinien być
otwarty podczas użytkowania.
4 Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania
(dane na tabliczce znamionowej urządzenia).
5 Upewnij się że pokrętło regulatora znajduje się w pozycji
początkowej i wciśnij przycisk .
Przycisk
zacznie migać sygnalizując rozgrzewanie
i przygotowywanie urządzenia do pracy.
3 Napełniony zbiornik umieść w urządzeniu. Upewnij
się, czy zbiornik został prawidłowo zamocowany i zamknij
pokrywę.
6 Do uchwytu sitka włóż dozownik, silikonową wkładkę
i wybrane sitko.
Silikonową wkładkę umieszczaj wypukłą stroną
w dół.
4
CM2004-001_v03
7 Umieść uchwyt sitka (bez kawy) w urządzeniu i obróć do
oporu w prawo.
Powtórz operację 5 razy.
Jeśli będzie konieczne opróżnienie pojemnika wciśnij przycisk podwójnej kawy, aby zatrzymać operację. Aby wznowić
działanie ponownie wciśnij przycisk podwójnej kawy.
11 Opróżnij pojemnik z wodą i odejmij uchwyt sitka, przekręcając w lewo.
8 Pod głowicę do zaparzania podłóż odpowiednio duży
pojemnik, aby pomieścił wodę ze zbiornika na wodę.
Zachowaj szczególną ostrożność przy wylewaniu gorącej wody. Brak ostrożności grozi poparzeniem.
Parzenie kawy espresso
PODGRZEWANIE AKCESORIÓW
9 Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, przycisk
przestanie migać i zaświecą się pozostałe 4 przyciski wyboru.
10 Wciśnij przycisk podwójnej kawy i pozwól aby woda płynęła do pojemnika.
CM2004-001_v03
Dla najlepszych rezultatów zalecamy, rozgrzanie filiżanki
oraz uchwytu sitka przed wsypaniem kawy. W celu podgrzania wymienionych elementów, postępuj według poniższych
wskazówek.
1 Wypełnij zbiornik na wodę, świeżą, zimną wodą, nie
przekraczając poziomu MAX.
2 Wciśnij przycisk
aby włączyć urządzenie.
5
3 Do uchwytu sitka włóż dozownik, silikonową wkładkę
i wybrane sitko.
6 Wciśnij przycisk pojedynczej lub podwójnej kawy. Kiedy
filiżanka napełni się gorącą wodą i woda przestanie wypływać, opróżnij ją.
4 Umieść uchwyt sitka (bez kawy) w urządzeniu i obróć do
oporu w prawo.
Zachowaj szczególną uwagę przy wylewaniu
gorącej wody. Brak ostrożności grozi poparzeniem.
7 Gdy ekspres przestanie pracować, odejmij uchwyt sitka,
przekręcając w lewo.
5 Pod głowicę do zaparzania podstaw pustą filiżankę.
Jeśli urządzenie jest nagrzane, istnieje możliwość podgrzania filiżanek do kawy.
W tym celu umieść filiżanki dnem do góry na
płycie do podgrzewania filiżanek.
6
CM2004-001_v03
PARZENIE KAWY
Wybór kawy do parzenia ma duży wpływ na
smak i aromat napoju. Zalecamy używanie
wyłącznie kaw przeznaczonych do automatów
ciśnieniowych. Nie używaj kawy rozpuszczalnej ani kawy przeznaczonej do ekspresów przelewowych.
4 Umieść jedną lub dwie filiżanki pod głowicą zaparzania
i wybierz odpowiedni program zaparzania kawy (pojedyncza
lub podwójna kawa).
W calu zaparzenia kawy postępuj według poniższych wskazówek.
1 Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie „PODGRZEWANIE AKCESORIÓW”, nasyp kawę do wybranego
sitka. W tym celu użyj dołączonej do urządzenia łyżeczki do
odmierzania kawy.
Nie ubijaj kawy w sitku, tylko równomiernie
rozprowadź po całej powierzchni.
5 Kiedy filiżanka napełni się odpowiednią ilością kawy,
urządzenie zatrzyma się automatycznie.
Jedna łyżeczka kawy wystarcza na jedną filiżankę kawy.
2 Upewnij się, że nadmiar kawy nie znajduje się na brzegach sitka. Może to zakłócić proces zaparzania kawy.
3 Umieść uchwyt sitka w głowicy zaparzania i obróć do
oporu w prawo.
Ekspres jest domyślnie ustawiony, aby podawać około 60 ml kawy na filiżankę. W dowolnym momencie możliwe jest zatrzymanie
wypływania kawy poprzez ponowne wciśnięcie
wybranego programu.
Dodatkowe funkcje
REGULACJA ILOŚCI KAWY
Istnieje możliwość regulacji ilości podawanej kawy. W tym
calu należy podczas wyboru programu zaparzania, przytrzymać wybrany przycisk przez około 2 sekundy. Kawa będzie
wypływała, przycisk programu będzie migał, do momentu
ponownego wciśnięcia wybranego programu lub osiągnięcia
maksymalnej możliwej pojemności (dla 1 filiżanki lub 2 filiżanek 450 ml). Ustawiona wartość zostanie zapamiętana.
Aby zmienić zapamiętaną wartość należy powtórzyć wyżej
opisany proces.
Mocne zaciśnięcie uchwytu w głowicy, zapobiegnie nieszczelności w trakcie parzenia kawy.
CM2004-001_v03
Ekspres powróci do domyślnych ustawień po
odłączeniu i ponownym podłączeniu do źródła
zasilania.
7
FUNKCJA SPIENIANIA MLEKA I FUNKCJA GORĄCEJ WODY
4 Wybrany przycisk pary przestanie migać sygnalizując
nagrzanie się urządzenia do wymaganej temperatury.
Ekspres wyposażony jest w dyszę pary, która pozwala na
spienianie mleka oraz podawanie gorącej wody.
Zachowaj ostrożność podczas pracy z dyszą
parową. Kontakt z gorącą wodą/parą, czy nagrzanymi elementami dyszy, grozi poparzeniem.
SPIENIANIE MLEKA
Aby użyć funkcji spieniania mleka postępuj według poniższych wskazówek.
1 Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody (patrz „PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY”).
2 Po włączeniu urządzenia, zaczekaj aż przycisk
przestanie migać. Po podświetleniu się przycisków menu,
wybierz przycisk pary.
5 Końcówkę dyszy pary zanóż w mleku i przekręć stopniowo pokrętło regulatora, przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, do pozycji maksymalnej (symbol pary).
Dla najlepszych efektów, spieniaj zaczynając
od dna pojemnika i posuwaj się do góry. Uważaj aby dysza pozostawała cały czas w mleku.
3 Odegnij dyszę pary poza obrys ekspresu.
W pojemniku przygotuj około 90 ml mleka (o takiej wysokości, aby zmieścił się pod dyszę pary).
W celu uzyskania najlepszych rezultatów
pojemnik i mleko powinny być zimne. Zalecane
jest mleko pasteryzowane lub UHT.
8
6 Gdy uznasz, że mleko zostało wystarczająco spienione,
przekręć pokrętło regulatora w pozycję początkową.
7 Po każdym spienianiu mleka należy dokładnie wyczyścić
dyszę pary (patrz CZYSZCZENIE DYSZY PARY).
Przed czyszczeniem zaczekaj aż dysza ostygnie.
CM2004-001_v03
Nieczyszczenie dyszy może spowodować ograniczenie wydostawania się pary, a w szczególnych przypadkach całkowite zatkanie dyszy, co
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
GORĄCA WODA/WRZĄTEK
Funkcja gorącej wody jest idealna do przygotowania napoju
long black (espresso rozcieńczone gorącą wodą), gorącej
czekolady oraz napełniania dzbanka do kawy z tłoczkiem
oraz czajniczka do herbaty.
Aby otrzymać gorącą wodę postępuj według poniższych
wskazówek.
1 Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody (patrz „PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY”).
4 Wybrany przycisk gorącej wody przestanie migać sygnalizując nagrzanie się urządzenia do wymaganej temperatury.
5 Podstaw pojemnik na gorącą wodę pod dyszę pary
i przekręć stopniowo pokrętło regulatora przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, do pozycji maksymalnej (symbol pary).
2 Po włączeniu urządzenia, zaczekaj aż przycisk
przestanie migać. Po podświetleniu się przycisków menu,
wybierz przycisk gorącej wody.
6 Gdy uznasz, że otrzymałeś już wystarczającą ilość wody,
przekręć pokrętło regulatora w pozycję początkową.
3 Przygotuj pojemnik na gorącą wodę (filiżankę).
CM2004-001_v03
9
Czyszczenie i konserwacja
2 Opróżnij tackę.
Nie myj w zmywarce łyżki do odmierzania, tacki
ociekowej, uchwytu sitka, sitek, zbiornika na
wodę ani żadnych innych elementów. Akcesoria i elementy ekspresu nie są przeznaczone do
mycia w zmywarce.
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, zawsze odłącz urządzenie od zasilania
i poczekaj aż ekspres wystygnie.
●
Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnych płóciennych ścierek z delikatnym płynem do naczyń lub samą
ciepłą wodą.
3 Po opróżnieniu tacki, odejmij metalową pokrywkę
i wyczyść pojemnik.
Użycie ostrych ścierek lub gąbek może spowodować porysowanie metalowych elementów
ekspresu.
●
●
●
Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu środków czyszczących.
Aby uniknąć osadzania się kamienia na ściankach zbiornika na wodę, po każdym użyciu, zaleca się przepłukanie i opróżnienie zbiornika na wodę.
Jeśli na zbiorniku na wodę zacznie osadzać się biały
nalot, przetrzyj go ścierką. Raz na jakiś czas przeprowadź odkamienianie urządzenia (patrz ODKAMIENIANIE EKSPRESU).
CZYSZCZENIE TACKI OCIEKOWEJ
Po zakończonej pracy z ekspresem opróżnij tackę ociekową.
Obecność wody w tacce ociekowej jest normalną sytuacją. Nie jest to objawem wycieku,
czy uszkodzenia urządzenia.
Jeśli jest to konieczne, do czyszczenia użyj delikatnego
płynu do mycia naczyń.
4 Przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu dokładnie wysusz tackę i metalową pokrywę.
5 Umieść tackę w ekspresie, pchając w stronę urządzenia.
1 W celu opróżnienia tacki ociekowej unieś ją lekko do
góry i pociągnij delikatnie do siebie.
Upewnij się czy tacka prawidłowo przylega do urządzenia,
w ten sposób unikniesz wycieku.
● Aby zapobiec przelaniu, opróżniaj tackę ociekową raz na
kilka kaw.
● Na tacce umieszczony jest czerwony wskaźnik, który
unosi się wraz z napełnianiem się pojemnika tacki. Jeśli
wskaźnik ten jest dobrze widoczny, konieczne jest opróżnienie tacki.
10
CM2004-001_v03
CZYSZCZENIE GŁOWICY ZAPARZAJĄCEJ
I UCHWYTU SITKA
●
Głowica zaparzająca i uchwyt sitka, powinny być czyszczone po każdym użyciu.
● Do czyszczenia używaj ciepłej wody z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń.
● Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu środków czyszczących.
● Uchwyt sitka może być myty pod bieżącą wodą.
● Jeśli nie używasz ekspresu, nie przechowuj uchwytu
sitka w pozycji zamkniętej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zużycia uszczelki.
1 Aby wyczyścić wewnętrzne części uchwytu sitka, obróć
sitko, aż natrafi na nacięcie i będzie możliwe odjęcie sitka.
●
●
Przed ponownym złożeniem dokładnie wysusz elementy.
Aby sitko umieścić w uchwycie sitka, wypustki muszą
pokryć się z wcięciami w uchwycie.
ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób
naturalny pojawia się we wszystkich urządzeniach, związanych z podgrzewaniem wody. Dlatego też ekspres do kawy
będzie wymagać okresowego usuwania kamienia. Zaleca
się, usuwanie kamienia z ekspresu do kawy co 4–6 miesięcy,
w zależności od częstości używania.
ROZTWORY DO USUWANIA KAMIENIA
Tradycyjnie do usuwania kamienia z ekspresu do kawy
używa się następujących środków:
● Roztwór octu
Wypełnij zbiornik w następujących proporcjach: 1/3 octu, 2/3
wody.
● Roztworu kwasku cytrynowego
Saszetkę kwasku cytrynowego rozpuść w ½ litrze wody.
● Specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów lub
tabletek.
W przypadku płynów i tabletek postępuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu wymienionych środków.
2 Następnie wyjmij silikonową wkładkę.
3 Pod wkładką znajduje się dozownik, który teraz już
można swobodnie wyjąć.
CM2004-001_v03
Aby wykonać proces odkamieniania postępuj według poniższych wskazówek.
1 Umieść zbiornik z wybranym roztworem w ekspresie.
2 Zamontuj uchwyt sitka bez kawy w urządzeniu.
11
3 Podstaw pojemnik pod dyszę pary.
6 Wciśnij przycisk „Gorącej wody”.
7 Gdy przycisk „Gorącej wody” przestanie migać, przekręć
pokrętło regulacji przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
do pozycji maksymalnej (symbol pary).
4 Wciśnij przycisk
.
8 Pozwól wypływać roztworowi do około 50 ml i obróć
pokrętło regulacji do pozycji początkowej, aby wyłączyć
funkcję gorącej wody.
Przycisk
zacznie migać sygnalizując rozgrzewanie
i przygotowywanie urządzenia do pracy.
5 Kiedy przycisk
przestanie migać, podświetlą się
przyciski wyboru programu.
12
CM2004-001_v03
9 Następnie podstaw pojemnik pod uchwyt sitka i wciśnij
przycisk podwójnej kawy.
2 W rączce łyżki do odmierzania znajduje się klucz do
odkręcania dyszy. Za jego pomocą odkręć dyszę zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Wykonaj ten program 2 razy.
10 Po 2 cyklu odczekaj 15 minut i powtarzaj program do
skończenia się roztworu w zbiorniku.
11 Powtórz operację odkamieniania, napełniając zbiornik
czystą wodą.
3 Wyczyść wszystkie elementy pod ciepłą, bieżącą wodą
z użyciem delikatnego płynu do mycia naczyń. Przed ponownym złożeniem dokładnie wysusz poszczególne elementy.
Po procesie odkamieniania, wykonaj jeszcze
2-3 procesy czyszczenia z czystą wodą, tak jak
opisano w punkcie „PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY”.
Do przetkania dyszy użyteczna może być
szpilka lub igła.
4 Złóż ponownie wszystkie elementy w kolejności odwrotnej niż przy rozmontowywaniu.
5 Dokładnie nasuń metalową osłonę na gumowy uchwyt,
aby uniknąć nieszczelności.
CZYSZCZENIE DYSZY PARY
Jeżeli dysza jest poważnie zablokowana z powodu niedbałego używania, należy wyczyścić dyszę do spieniania mleka
i części gumowe.
Przed przystąpieniem do czyszczenia dyszy
pary upewnij się, że nie jest gorąca.
W celu dokładnego wyczyszczenia dyszy pary wykonaj
poniższe wskazówki.
1 Usuń metalową osłonę z dyszy pociągając delikatnie
w dół.
CM2004-001_v03
13
Przykładowe problemy podczas eksploatacji ekspresu
PROBLEM
Kawa wypływa
z boku uchwytu
sitka.
Kawa nie
wypływa.
Kawa jest nalewana kroplami.
Espresso nie ma
charakterystycznej pianki.
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Uchwyt sitka nie jest odpowiednio zamocowany lub nie
jest wystarczająco dokręcony.
Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo ułożony w zespole
głowicy i dokręcony do oporu.
Na krawędzi wkładki sitka znajdują się drobiny kawy.
Oczyść dookoła górną krawędź sitka i wytrzyj z kawy do
czysta głowicę.
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Głowica jest uszkodzona.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Brak wody w zbiorniku wody.
Napełnij zbiornik wodą.
Zbiornik wody nie jest prawidłowo zainstalowany.
Dociśnij zbiornik wody, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzony.
Sitko na głowicy jest zatkane.
Patrz ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Sitko na kawę jest zatkane. Kawa jest zbyt drobno zmielona lub zbyt mocno ubita.
Opróżnij sitko i przepłucz je pod bieżącą wodą. Wytrzyj
głowicę do zaparzania za pomocą ścierki.
Kawa jest zmielona bardzo drobno lub zbyt mocno ubita.
Jeżeli używasz bardzo drobno zmieloną kawę, nie ubijaj
jej zbyt mocno.
Urządzenie jest zatkane przez osady wapna.
Patrz ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Kawa jest zwietrzała lub sucha.
Użyj świeżej kawy. Po otwarciu kawy upewnij się, że
przechowujesz ją w szczelnym opakowaniu.
Kawa nie jest ubita wystarczająco mocno.
Ubij zmieloną kawę mocniej.
Kawa jest zbyt grubo zmielona.
Stosuj właściwie zmieloną kawę lub zmień markę kawy.
Niewystarczająca ilość kawy w sitku.
Patrz PARZENIE KAWY.
Kawa jest ubita zbyt mocno.
Ubij zmieloną kawę lżej.
Zmielona kawa jest zbyt drobna.
Zmień na grubszą kawę.
Uchwyt sitka nie siedzi zbyt mocno, gdyż nie został
wystarczająco mocno dokręcony.
Upewnij się, że uchwyt sitka włożony jest poprawnie
i dokręcony do oporu w głowicy.
Patrz PARZENIE KAWY.
Uchwyt poluzowuje się podczas
Na krawędzi wkładki sitka znajdują się drobiny kawy.
zaparzania.
Kawa nie jest
gorąca.
Brak pary
z dyszy pary.
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Głowica jest uszkodzona.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przed zaparzeniem kawy podgrzej filiżanki, sitka i uchwyt.
Patrz PARZENIE KAWY.
Sprawdź, czy mleko jest prawidłowo podgrzane podczas
spieniania. Upewnij się, aby mleko się nie zagotowało.
Patrz SPIENIANIE MLEKA.
Filiżanki, sitka lub głowica sitka są zimne.
Podczas robienia cappuccino lub latte, mleko nie jest
wystarczająco podgrzewane.
Dysza pary jest zablokowana.
Patrz Czyszczenie i konserwacja.
Mleko nie jest świeże.
Sprawdź, czy mleko jest świeże.
Upewnij się, czy mleko jest odpowiednio schłodzone
przed użyciem.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów przy spienianiu,
użyj dołączonego dzbanka ze stali nierdzewnej i w miarę
możliwości przed użyciem ochłódź go lub przepłucz zimną
wodą.
Temperatura mleka jest zbyt wysoka.
Niewystarczająca
ilość spienioDzbanek.
nego mleka.
Dysza pary jest zablokowana.
Mleko zostało zagotowane.
14
Oczyść dookoła górną krawędź sitka i wytrzyj z kawy do
czysta głowicę.
Patrz Czyszczenie i konserwacja.
Użyj świeżego, schłodzonego mleka.
CM2004-001_v03
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Upewnij się, czy kawa jest równomiernie ubita i sprawdź,
Nierównomierne napełnianie lub przerywany wypływ kawy. czy nie ma przeszkody w wypływie z otworów wylotowych
w głowicy do mocowania sitka.
Uszkodzona przegroda w uchwycie sitka.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Użyty nieodpowiedni rodzaj kawy.
Sprawdź inne gatunki kaw.
Espresso ma
Urządzenie nie zostało przepłukane po usunięciu
Przepłucz urządzenie pełnym zbiornikiem wody aż do jego
przypalony smak.
kamienia.
opróżnienia przed zaparzaniem następnej kawy.
Napełnij zbiornik wodą.
Pompa nadmier- Brak wody w zbiorniku wody.
Zbiornik wody nie jest prawidłowo założony.
Sprawdź czy zbiornik wody jest prawidłowo założony.
nie hałasuje.
Nierównomierne
napełnianie
filiżanek.
Urządzenie nie
działa.
Po załączeniu
urządzenia, przyciski cały czas
migają i brak
reakcji ekspresu
na wybranie
funkcji.
Sitko w głowicy do zaparzania może być zatkane.
Wyjmij głowicę sitka i oczyść zespół głowicy. Patrz Czyszczenie i konserwacja.
Urządzenie jest zatkane przez osady kamienia.
Patrz ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Pokrętło regulatora znajduje się w pozycji załączenia
Przekręć pokrętło regulatora w pozycję wyłączenia/
. początkową.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
CM2004-001_v03
15
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze.
Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste
jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny pro používání kávovaru
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
16
Nepoužívejte elektrický spotřebič s viditelným poškozením, poškozeným přívodním kabelem, po pádu
spotřebiče nebo poškození jiným způsobem. Pokud
existuje podezření, že spotřebič je poškozený, pak
kontrolu, opravu a seřízení spotřebiče může provádět
pouze vyškolený personál autorizovaného servisu.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
Nikdy nesnímejte držák sítka během přípravy kávy ani
během nalévání vroucí vody, jelikož spotřebič je pod
tlakem. Během těchto činností může snímání držáku
sítka vést k opaření nebo zranění.
Parní tryska se během šlehání mléka a průtoku vody
velmi zahřívá. V případě kontaktu může dojít k popálení, proto se trysky nikdy přímo nedotýkejte.
Vždy před čištěním kávovaru a v případě problémů
během přípravy kávy kávovar vypněte a odpojte od
sítě.
Nedávejte ruce přímo pod proud páry, horké vody ani
nalévané kávy, mohlo by dojít k opaření či jinému zranění.
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo
osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Spotřebič postavte vždy na ploché, rovné podložce.
Nepoužívejte kávovar bez vody v zásobníku. Do
zásobníku nalévejte pouze čistou studenou vodu.
Dodržujte maximální kapacitu zásobníku.
Při zapínání plotýnek na předehřívání šálků a parní
trysky zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými
částmi kávovaru.
Před zapojením či vypojením vidlice ze sítě přístroj
vždy vypínejte tlačítkem „Power”. Vidlici nevytahujte za
taháním za kabel, tahejte za vidlici.
Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat nebo
jej budete čistit, vždy jej vypněte a vytáhněte vidlici ze
zásuvky.
Nepoužívejte kávovar s prodlužovacím kabelem,
nebyl-li zkontrolován kvalifikovaným technikem nebo
pracovníkem servisu.
Spotřebič musí být zapojen do elektrické zásuvky
(pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím odpovídajícím hodnotám na továrním štítku přístroje.
Nedovolte, aby přívodní kabel volně visel přes okraj
stolu či poličky, nebo aby se dotýkal horkých ploch.
Neponořujte přístroj do vody ani jiných tekutin.
Přístroj není určen k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo odděleného systému dálkového
ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●
●
Přečtěte si pozorně tento návod dodávaný s přístrojem
a uschovejte jej.
Ujistěte se, že jste porozuměli všem výše uvedeným
pokynům.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Kapacita zásobníku na vodu: max. 1,0 l.
Kávovar je zařízení třídy I, vybavené přívodním kabelem
s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kolíkem.
Kávovar splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
– Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
CM2004-001_v03
Popis kávovaru
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Držák zásobníku na vodu
Zásobník na vodu
Víko
Odměrka na kávu
Místo na uložení sítka
Plotýnka na ohřívání šálků
Otočný knoflík regulátoru (otočení vlevo – pára/horká voda)
Ovládací panel
Tlačítko jedné kávy
Tlačítko dvou káv
Tlačítko Stand-by
Tlačítko horké vody
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tlačítko páry
Parní tryska
Odkapávací miska
Síťka odkapávací misky
Hlava kávovaru
Ukazatel hladiny vody
Držák sítka
Dávkovač
Silikonová vložka
Sítko pro přípravu jedné kávy
Sítko pro přípravu dvou káv
17
Příprava přístroje k práci
Před prvním použitím kávovaru vyčistěte veškeré příslušenství teplou vodou s přídavkem jemného přípravku na
mytí nádobí. Před opětovnou montáží veškeré příslušenství
dobře vysušte.
Za účelem přípravy přístroje k použití postupujte podle následujících pokynů.
1 Otevřete víko a vyjměte zásobník na vodu.
2 Naplňte zásobník čerstvou studenou vodou. Nepřekračujte úroveň MAX.
Vodu můžete doplnit také bez vytahování
zásobníku. Za tímto účelem zvedněte víko
a doplňte zásobník čerstvou studenou vodou
tak, abyste nepřekročili značku MAX.
Plnicí otvor na vodu nesmí být otevřený během
provozu přístroje.
4 Zapojte přístroj do vhodného napájecího zdroje (údaje
na továrním štítku přístroje).
5 Ujistěte se, že je knoflík ovládání v počáteční poloze
a stiskněte tlačítko .
Tlačítko
začne blikat, což znamená, že přístroj se zahřívá
a připravuje k práci.
3 Naplněný zásobník vložte do přístroje. Ujistěte se, zda je
zásobník správně upevněný a zavřete víko.
6 Do držáku sítka vložte dávkovač, silikonovou vložku
a vybrané sítko.
Silikonovou vložku vkládejte vypouklou stranou dolů.
18
CM2004-001_v03
7 Vložte držák sítka (bez kávy) do přístroje a otočte na
doraz směrem doprava.
Opakujte tento úkon 5x.
Pokud bude nutné nádobu vyprázdnit, stiskněte tlačítko dvou
káv a zastavte činnost. Pro obnovení činnosti opět stiskněte
tlačítko dvou káv.
11 Vyprázdněte nádobu s vodou a vyndejte držák sítka pootočením vlevo.
8 Pod hlavu kávovaru postavte přiměřeně velkou nádobu,
aby se do ní vešla voda ze zásobníku.
Při vylévání horké vody dbejte na zvýšenou
pozornost. Neopatrnost hrozí popálením.
Příprava kávy espreso
OHŘÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 Po dosažení přiměřené teploty tlačítko
kat a rozsvítí se ostatní 4 tlačítka volby.
přestane bli-
10 Stiskněte tlačítko dvou káv a nechte vodu vytékat do
nádoby.
CM2004-001_v03
Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme před nasypáním kávy předehřát šálky a držák sítka. Pro předehřátí
uvedených dílů postupujte podle následujících pokynů.
1 Naplňte zásobník na vodu čerstvou studenou vodou.
Nepřekračujte značku MAX.
2 Stisknutím tlačítka
zapněte přístroj.
19
3 Do držáku sítka vložte dávkovač, silikonovou vložku
a vybrané sítko.
4 Umístěte držák sítka (bez kávy) v přístroji a otočte na
doraz směrem doprava.
6 Stiskněte tlačítko jedné nebo dvou káv. Až se šálek naplní
horkou vodou a voda přestane vytékat, vyprázdněte jej.
Při vylévání horké vody dbejte na zvýšenou
pozornost. Neopatrnost hrozí popálením.
7 Jakmile kávovar přestane pracovat, vyjměte držák sítka
otočením vlevo.
5 Pod hlavu kávovaru postavte prázdný šálek.
Pokud se přístroj zahřál na provozní teplotu, je
možné ohřát šálky na kávu.
Za tímto účelem postavte šálky dnem vzhůru
na plotýnce na ohřívání šálků.
20
CM2004-001_v03
PŘÍPRAVA KÁVY
Volba kávy pro přípravu má velký vliv na chuť
a vůni nápoje. Doporučujeme používat pouze
kávy určené pro tlakové automaty. Nepoužívejte instantní kávu ani kávu určenou pro překapávače.
4 Umístěte jeden nebo dva šálky pod hlavou kávovaru
a zvolte příslušný program pro přípravu kávy (jedna nebo
dvě kávy).
Při přípravě kávy postupujte podle následujících pokynů.
1 Po provedení úkonů popsaných v bodu „OHŘÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ”, nasypte kávu do vybraného sítka. Pro tento
účel použijte odměrku na kávu, která je součástí příslušenství.
Nepěchujte kávu v sítku, pouze ji rovnoměrně
rozhrňte po celém povrchu.
5 Když se šálek naplní přiměřeným množstvím kávy, přístroj se automaticky zastaví.
Jedna lžička kávy stačí pro přípravu jednoho
šálku kávy.
2 Ujistěte se, zda na okraji sítka není nadbytek kávy. Může
to narušit proces přípravy kávy.
3 Vložte držák sítka do hlavy kávovaru a otočte na doraz
směrem doprava.
Výchozí nastavení kávovaru je takové, aby
naléval do šálku 60 ml kávy. Výdej kávy můžete
zastavit v libovolném okamžiku opětovným
stisknutím vybraného programu.
Dodatečné funkce
REGULACE MNOŽSTVÍ KÁVY
Existuje možnost regulace množství podávané kávy. Za tímto
účelem je třeba při volbě programu přípravy kávy podržet
vybrané tlačítko na asi 2 vteřiny. Káva bude vytékat, tlačítko
programu bude blikat až do okamžiku opětovného stisknutí
vybraného tlačítka nebo dosažení maximálního možného
objemu (pro 1 šálek nebo 2 šálky 450 ml). Nastavená hodnota bude uložena.
Pro změnu uložené hodnoty opakujte výše uvedený postup.
Pevné uchycení držáku v hlavě zabrání netěsnostem během přípravy kávy.
CM2004-001_v03
Kávovar se vrátí k výchozímu nastavení po
odpojení a opětovném připojení k napájecímu
zdroji.
21
FUNKCE ŠLEHÁNÍ MLÉKA A FUNKCE HORKÉ
VODY
4 Vybrané tlačítko páry přestane blikat, což znamená, že
přístroj se zahřál na požadovanou teplotu.
Kávovar je vybaven parní tryskou, která umožňuje šlehání
mléka a podávání horké vody.
Při práci s parní tryskou buďte opatrní. Kontakt
s horkou vodou/párou nebo horkými součástmi
trysky hrozí popálením.
ŠLEHÁNÍ MLÉKA
Pro použití funkce šlehání mléka postupujte podle následujících pokynů.
1 Před využitím této funkce se ujistěte, zda je v zásobníku
dostatečné množství vody (viz „PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE
K PRÁCI”).
2 Po zapnutí přístroje počkejte, až tlačítko
přestane
blikat. Po podsvícení tlačítek nabídky zvolte tlačítko páry.
5 Koncovku parní trysky ponořte do mléka a postupně
otáčejte otočným knoflíkem regulátoru proti směru pohybu
hodinových ručiček do maximální polohy (symbol páry).
Pro nejlepší výsledek šlehejte od dna nádoby
a pomalu pokračujte nahoru. Dbejte na to, aby
tryska byla po celou dobu ponořena v mléce.
3 Vychylte parní trysku mimo půdorys kávovaru.
V nádobě připravte cca 90 ml mléka (výška nádoby musí být
taková, aby se vešla pod parní trysku)
Pro dosažení nejlepšího výsledku musí být
nádoba a mléko studené. Doporučujeme pasterizované nebo UHT mléko.
22
6 Pokud se domníváte, že mléko je dostatečně našlehané,
otočte knoflíkem regulátoru do počáteční polohy.
7 Po každém šlehání mléka je třeba důkladně vyčistit parní
trysku (viz ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY).
Před čištěním počkejte, až tryska vychladne.
CM2004-001_v03
Nevyčištěná tryska může způsobit omezení
úniku páry a v některých případech úplné
ucpání trysky, což může způsobit poškození
přístroje.
HORKÁ/VAŘÍCÍ VODA
Funkce horké vody je ideální pro přípravu nápoje long black
(espreso zředěné horkou vodou), horké čokolády a plnění
konvice na kávu s pístkem a čajové konvice.
Pro získání horké vody postupujte podle následujících
pokynů.
1 Před využitím této funkce se ujistěte, zda je v zásobníku
dostatečné množství vody (viz „PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE
K PRÁCI”).
4 Vybrané tlačítko horké vody přestane blikat, což znamená, že přístroj se zahřál na požadovanou teplotu.
5 Pod parní trysku postavte nádobu na horkou vodu
a postupně otáčejte knoflíkem regulátoru proti směru pohybu
hodinových ručiček do maximální polohy (symbol páry).
2 Po zapnutí přístroje počkejte, až tlačítko
přestane
blikat. Po podsvícení tlačítek nabídky zvolte tlačítko horké
vody.
6 Pokud se domníváte, že již máte dostatečné množství
vody, otočte knoflíkem regulátoru do počáteční polohy.
3 Připravte nádobu na horkou vodu (šálek).
CM2004-001_v03
23
Čištění a údržba
2 Vyprázdněte misku.
Nemyjte v myčce odměrku na kávu, odkapávací
misku, držák sítka, sítka, zásobník na vodu ani
jiné součásti přístroje. Příslušenství a součástky kávovaru nejsou určeny k mytí v myčce
nádobí.
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Před zahájením čištění vždy odpojte přístroj od
sítě a počkejte, až vychladne.
●
K čištění přístroje používejte jemné plátěné utěrky navlhčené jemným přípravkem na mytí nádobí nebo pouze
teplou vodou.
Používání drsných utěrek nebo hub může
poškrábat kovové díly kávovaru.
●
●
●
3 Po vyprázdnění misky sejměte kovové víko a vyčistěte
nádobu.
Nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo alkohol obsahující čisticí prostředky.
Abyste zabránili usazování vodního kamene na stěnách
zásobníku na vodu po každém použití zásobník vypláchněte a vyprázdněte.
Pokud se v zásobníku na vodu začne usazovat bílý
povlak, setřete jej utěrkou. Jednou za nějakou dobu
proveďte odstranění vodního kamene (viz ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE Z KÁVOVARU).
ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY
Po ukončení práce s kávovarem vyprázdněte odkapávací
misku.
Přítomnost vody v odkapávací misce je normální. Nejde ani o únik ani o poškození přístroje.
1 Za účelem vyprázdnění odkapávací misky ji lehce zvedněte směrem vzhůru a mírně přitáhněte k sobě.
Pokud je to nutné, použijte k čištění jemný přípravek na mytí
nádobí.
4 Před opětovným vložením do přístroje misku i kovové
víko důkladně vysušte.
5 Vložte misku do kávovaru tak, že ji zatlačíte do přístroje.
Ujistěte se, zda je miska správně vložená do přístroje, zabráníte tak vytékání vody.
● Aby nedošlo k přelití, vyprazdňujte odkapávací misku
vždy po přípravě několika káv.
● Na misce je umístěn červený ukazatel, který stoupá
spolu se zaplňováním nádoby misky. Pokud je ukazatel
dobře viditelný, je nutno misku vyprázdnit.
24
CM2004-001_v03
ČIŠTĚNÍ HLAVY KÁVOVARU A DRŽÁKU SÍTKA
●
Hlavu kávovaru a držák sítka je nutné čistit po každém
použití.
● K čištění používejte teplou vodu s přídavkem jemného
přípravku na mytí nádobí.
● Nepoužívejte agresivní a drsné prostředky nebo čisticí
prostředky obsahující alkohol.
● Držák sítka můžete mýt pod tekoucí vodou.
● Pokud kávovar nepoužíváte, neukládejte držák sítka
v uzavřené poloze. Zabráníte tak předčasnému opotřebení těsnění.
1 Pro vyčištění vnitřních částí držáku sítka obraťte sítko
tak, aby lícovalo se zářezem a bylo možné je vyjmout.
●
●
Před opětovným smontováním všechny části důkladně
vysušte.
Abyste mohli sítko umístit v držáku sítka, výstupky musejí
lícovat se zářezy v držáku.
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE Z PŘÍSTROJE
Kámen je povrchová usazenina minerálů, která přirozenou
cestou vzniká ve všech zařízeních, kde se ohřívá voda. Proto
také u kávovaru bude nutné pravidelně odstraňovat kámen.
Doporučuje se, aby se kámen z kávovaru odstraňoval vždy
po 4–6 měsících podle toho, jak často se spotřebič používá.
PŘÍPRAVKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE
Tradičně se k odstraňování kamene z kávovaru používají
následující prostředky:
● Octový roztok.
Naplňte zásobník v následujícím poměru: 1/3 octa, 2/3 vody.
● Roztok kyseliny citrónové.
Sáček kyseliny citrónové rozpusťte v 0,5 l vody.
● Speciální tekutiny nebo tablety pro tento účel.
V případě tekutin a tablet postupujte podle
pokynů uvedených na obalech uvedených přípravků.
2 Pak vyjměte silikonovou vložku.
3 Pod vložkou se nachází dávkovač, který lze nyní také
pohodlně vyjmout.
CM2004-001_v03
Za účelem odstranění vodního kamene postupujte podle
následujících pokynů.
1 Umístěte nádobu s vybraným roztokem v kávovaru.
2 Upevněte držák sítka bez kávy v přístroji.
25
3 Pod parní trysku postavte vhodnou nádobu.
6 Stiskněte tlačítko „Horké vody”.
7 Jakmile tlačítko „Horké vody” přestane blikat, otočte
knoflíkem regulace proti směru pohybu hodinových ručiček
do maximální polohy (symbol páry).
4 Stiskněte tlačítko
.
8 Nechte vytéct asi 50 ml roztoku a vraťte knoflík regulace
do počáteční polohy, abyste vypnuli funkci horké vody.
Tlačítko
začne blikat, což znamená, že přístroj se zahřívá
a připravuje k práci.
5 Jakmile tlačítko
volby programu.
26
přestane blikat, podsvítí se tlačítka
CM2004-001_v03
9 Pak postavte nádobu pod držák sítka a stiskněte tlačítko
dvou káv.
2 V rukojeti odměrky na kávu se nachází klíč k odšroubování trysky. S jeho pomocí vyšroubujte trysku ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Opakujte tento program 2x
10 Po 2. cyklu počkejte 15 minut a program opakujte až do
vyčerpání vody v zásobníku.
11 Zopakujte postup odstraňování kamene se zásobníkem
naplněným čistou vodou.
3 Vyčistěte všechny díly v teplé tekoucí vodě s přídavkem
jemného přípravku na mytí nádobí. Před opětovným smontováním všechny díly důkladně vysušte.
Po odstranění vodního kamene s roztokem proveďte ještě 2-3 cykly čištění s čistou vodou tak,
jak je uvedeno v bodu „PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE
K PRÁCI”.
Ke zprůchodnění trysky se může hodit špendlík
nebo jehla.
4 Smontujte opět všechny díly v obráceném pořadí než při
rozebírání.
5 Přesně nasuňte kovový kryt na gumový držák tak, aby
nevznikla netěsnost.
ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY
Pokud je tryska ucpaná z důvodu nedbalosti při používání, je
nutno vyčistit trysku pro šlehání mléka a gumové součástky.
Před zahájením čištění parní trysky se ujistěte,
zda není horká.
Pro důkladné vyčištění parní trysky proveďte následující
postup
1 Odstraňte kovový kryt z trysky mírným zatáhnutím směrem dolů.
CM2004-001_v03
27
Problémy při provozu a jejich odstraňování
PROBLÉM
Káva vytéká
z boku držáku
sítka.
Káva nevytéká.
Káva teče po
kapkách.
MOŽNÁ PŘÍČINA
ČINNOST
Držák sítka není patřičně připevněn nebo dotažen.
Ujistěte, se, že je držák správně nasazen a dotažen na
doraz.
Na okraji vložky sítka se nachází drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní okraj sítka a setřete do čista
kávu z hlavy.
Hlava kávovaru je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkou utěrkou.
Hlava je poškozena.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu.
Zásobník na vodu není správně vložen.
Zkontrolujte usazení zásobníku, případně jím zkuste
mírně pohnout.
Sítko hlavy je ucpané.
Viz ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE Z KÁVOVARU.
Sítko na kávu je ucpané. Káva je namletá příliš jemně
nebo je příliš silně upěchovaná.
Vyprázdněte sítko a opláchněte je pod tekoucí vodou.
Utřete utěrkou hlavu kávovaru.
Káva je namletá příliš jemně nebo je příliš silně upěchovaná.
Používáte-li příliš jemně mletou kávu, nepěchujte ji příliš
silně.
Přístroj je ucpaný vápennými usazeninami.
Viz ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE Z KÁVOVARU.
Káva je zvětralá nebo suchá.
Použijte čerstvou kávu. Po otevření kávu skladujte
v neprodyšném obalu.
Espreso postrádá Káva není dostatečně upěchována.
charakteristickou
Káva je umletá příliš na hrubo.
pěnu.
Držák se během
přípravy kávy
uvolňuje.
Káva není horká.
28
Používejte správně mletou kávu nebo změňte značku
kávy.
Nedostatečné množství kávy v sítku.
Viz PŘÍPRAVA KÁVY.
Káva je příliš silně upěchována.
Umletou kávu upěchujte méně.
Káva je umletá příliš jemně.
Změňte na hrubší kávu.
Držák nesedí příliš silně, nebyl dostatečně dotažen.
Ujistěte se, že je držák sítka správně nasazen a dotažen
na doraz.
Viz PŘÍPRAVA KÁVY.
Na okraji vložky sítka se nachází drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní okraj sítka a setřete do čista
kávu z hlavy.
Hlava kávovaru je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkým hadříkem.
Hlava je poškozena.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Šálky, sítka nebo hlava jsou studené.
Před přípravou kávy předehřejte šálky, sítko a držák.
Viz PŘÍPRAVA KÁVY.
Během přípravy cappuccina nebo latte není mléko
dostatečně teplé.
Zkontrolujte, zda se mléko při šlehání správně ohřívá.
Dbejte na to, aby se mléko nevařilo.
Viz ŠLEHÁNÍ MLÉKA.
Z trysky neproudí Parní tryska je ucpaná.
pára.
Nedostatečné
množství našlehaného mléka.
Mletou kávu upěchujte silněji.
Viz Čistění a údržba.
Mléko není čerstvé.
Zkontrolujte, zda je mléko čerstvé.
Teplota mléka je příliš vysoká.
Ujistěte se, zda je mléko před přípravou správně
vychlazené.
Konvička.
Nejlepší výsledek při šlehání mléka dosáhnete, když
použijete dodávanou konvičku z nerezové oceli, kterou
před použitím pokud možno ochlaďte nebo vypláchněte
studenou vodou.
Parní tryska je ucpaná.
Viz Čistění a údržba.
Mléko se začalo vařit.
Použijte čerstvé a vychlazené mléko.
CM2004-001_v03
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ČINNOST
Nerovnoměrně
naplněné šálky.
Nerovnoměrné nebo přerušované nalévání kávy.
Zkontrolujte, zda je káva rovnoměrně upěchovaná a zda
nejsou ucpané výstupní otvory v hlavě pro upevnění sítka.
Poškozená přepážka v držáku sítka.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Espreso má
připálenou
příchuť.
Byla použita nevhodná káva.
Zkuste jiný druh kávy.
Přístroj nebyl propláchnut po odstranění kamene.
Před přípravou další kávy propláchněte přístroj plným
zásobníkem vody až do jeho vyprázdnění.
Čerpadlo je příliš
hlučné.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu.
Zásobník na vodu není správně usazen.
Zkontrolujte usazení zásobníku na vodu.
Spotřebič
nefunguje.
Sítko hlavy kávovaru může být ucpané.
Vyjměte hlavu a celý blok hlavy vyčistěte.
Viz Čistění a údržba.
Přístroj je ucpaný usazeninami kamene.
Viz ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE.
Po zapnutí
přístroje tlačítka
neustále blikají.
Espresso nereaguje na zvolení
funkce.
Knoflík ovládání je v zapnuté poloze
.
Otočte knoflíkem ovládání do vypnuté/počáteční polohy.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou
recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
CM2004-001_v03
29
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne
neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny pre používanie kávovaru
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●
●
●
●
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●
●
●
●
●
●
●
●
●
30
Nepoužívajte elektrické spotrebič s viditeľnými poškodeniami, poškodeným elektrickým káblom, po páde
spotrebiča alebo ináč ak je poškodený. Ak máte
podozrenie, že spotrebič je poškodený, jeho kontrolu,
opravy a reguláciu môže vykonať len preškolený personál autorizovaného servisu.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
Nikdy neodstraňujte držiak sitka počas parenia kávy
ani počas podávania horúcej vody, pretože spotrebič
je pod tlakom. Odstránenie držiaka sitka počas týchto
činností môže viesť k opareniu alebo zraneniu.
Parná tryska sa počas šľahania mlieka a prietoku vody
veľmi nahrieva. V prípade kontaktu sa môžete opariť,
preto sa parnej trysky nedotýkajte.
Vždy pred čistením kávovaru a tiež ak zistíte problémy
počas prípravy kávy, kávovar vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
Nevkladajte ruky priamo pod prúd pary, horúcej vody
alebo nalievanej kávy, pretože sa môžete opariť alebo
zraniť.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●
●
●
●
●
●
Spotrebič položte vždy na plochom rovnom povrchu.
Nepoužívajte kávovar bez vody v nádobe. Nádobu
naplňte len čistou a studenou vodou. Dodržujte maximálny objem nádoby.
Predchádzajte kontaktu elektrického prívodného kábla
s horúcimi časťami kávovaru. Zapínajte dosku na
ohrievanie šálok a parnú trysku.
Vždy vypínajte elektrické napätie (tlačidlo „Power”)
pred vložením alebo vytiahnutím elektrickej zástrčky zo
zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za
elektrický prívodný kábel – chyťte samotnú zástrčku.
Keď spotrebič nebudete používať dlhší čas a pred čistením, vždy ho vypnite a zástrčku vytiahnite.
Nepoužívajte kávovar s predlžovačkou. Výnimkou je,
ak predlžovačku skontroloval vykvalifikovaný technik
alebo pracovník servisu.
Spotrebič vždy zapnite do elektrickej zásuvky výlučne
striedavého napätia. Elektrická zásuvka musí mať
ochranný kolík a napätie, ktoré zodpovedá napätiu
uvedenému na výrobnom štítku spotrebiča.
Elektrický prívodný kábel zariadenia nesmie ovisať
poza okraj stola alebo poličky alebo sa dotýkať horúceho povrchu.
Neponárajte spotrebič vo vode ani v žiadnej inej tekutine.
Spotrebič nepoužívajte spolu s vonkajšími časovými
vypínačmi alebo osobitnou diaľkovou reguláciou.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●
●
Prečítajte si pozorne a uchovajte tento návod, ktorý ste
dostali spolu so zariadením.
Presvedčte sa, že ste pochopili vyššie uvedené
pokyny.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku. Objem nádoby na vodu: max. 1,0 l. Kávovar je zariadením I triedy, ktoré má elektrický prívodný kábel s ochrannou žilou a elektrickú zástrčku s ochranným kolíkom.
Kávovar spĺňa požiadavky platných noriem. Spotrebič je
v súlade s požiadavkami direktív:
– Elektrické nízkonapäťové spotrebič (LVD) – 2006/95/EC
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený znakom CE na výrobnom štítku.
CM2004-001_v03
Zloženie kávovaru
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Držiak nádoby na vodu
Nádoba na vodu
Veko
Kávová odmerka
Miesto na skladovanie sitka
Doska na ohrievanie šálok
Otočný regulátor (Obrátka vľavo – para / horúca voda)
Riadiaci panel
Tlačidlo jednej kávy
Tlačidlo dvoch káv
Tlačidlo Stand-by
Tlačidlo horúcej vody
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tlačidlo pary
Parná tryska
Odkvapkávacia miska s ukazovateľom naplnenia
Sitko odkvapkávacej misky
Hlava na prípravu kávy
Ukazovateľ úrovne vody
Držiak sitka
Dávkovač
Silikónová vložka
Sitko na prípravu jednej kávy
Sitko na prípravu dvoch káv
31
Príprava kávovaru
Pred prvým použitím kávovaru vyčistite všetky prídavné
zariadenia teplou vodou s prísadou jemnej tekutiny na umývanie riadu. Všetky prídavné zariadenia pred opätovným
zamontovaním dobre vysušte.
Ak chcete pripraviť kávovar, postupujte v súlade s dole uvedenými pokynmi.
1 Otvorte veko a vyberte nádobu na vodu.
2 Naplňte nádobu čerstvou studenou vodou. Neprekračujte
úroveň MAX.
Vodu môžete dopĺňať aj bez vyberania nádoby.
Zdvihnite veko a doplňte nádobu čerstvou
studenou vodou. Neprekračujte úroveň MAX.
Plniaci otvor vody nesmie byť počas používania otvorený.
Otwór do napełniania wody nie powinien być
otwarty podczas użytkowania.
4 Zapojte spotrebič do vhodného zdroja napätia (pozrite
údaje na výrobnom štítku spotrebiča).
5 Uistite sa, či je gombík na ovládanie v počiatočnej pozícii
a stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
začne blikať. Signalizuje tým nahrievanie a prípravu spotrebiča.
3 Naplnenú nádobu umiestnite v spotrebiči. Presvedčte
sa, že nádoba je správne pripevnená a zatvorte veko.
6 Do držiaka sitka vložte dávkovač, silikónovú vložku
a vybrané sitko.
Silikónovú vložku položte vypuklou stranou
nadol.
32
CM2004-001_v03
7 Položte držiak sitka (bez kávy) v spotrebiči a obráťte až
na doraz vpravo.
Ak bude potrebné vyčistiť nádobu, stlačte tlačidlo dvoch káv.
Operácia sa zastaví. Ak chcete znovu obnoviť operáciu,
znovu stlačte tlačidlo dvoch káv.
11 Vyčistite nádobu s vodou. Odoberte držiak sitka pretáčajúc vľavo.
8 Pod hlavu na prípravu kávy podložte zodpovedajúco
veľkú nádobu, aby sa tam zmestila voda z nádoby na vodu.
Dodržujte mimoriadnu opatrnosť pri vylievaní
horúcej vody. Ak nebudete opatrní, môžete sa
opariť.
Príprava kávy espresso
OHRIEVANIE PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ
9 Po dosiahnutí príslušnej teploty tlačidlo
kať a zasvietia sa zvyšné 4 tlačidlá výberu.
prestanie bli-
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame Vám
pred nasypaním kávy zohriať šálky a držiak sitka. Pri ohrievaní výmenných prvkov postupujte podľa dole uvedených
pokynov.
1 Naplňte nádobu na vodu čerstvou studenou vodou.
Neprekračujte úroveň MAX.
10 Stlačte tlačidlo dvojitej kávy. Voda vytečie do nádoby.
2 Stlačte tlačidlo
. Spotrebič sa zapne.
Zopakujte túto operáciu 5 razy.
CM2004-001_v03
33
3 Do držiaku sitka vložte dávkovač, silikónovú vložku
a vybrané sitk.
4 Položte držiak sitka (bez kávy) do spotrebiča a obráťte
až na doraz vpravo.
6 Stlačte tlačidlo jednej kávy alebo dvoch káv. Keď sa
šálka naplní horúcou vodou a voda prestane vytekať, vyčistite ju.
Dodržujte mimoriadnu opatrnosť pri vylievaní
horúcej vody. Ak nebudete opatrní, môžete sa
opariť.
7 Keď kávovar prestanie pracovať, vyberte držiak sitka
pretáčajúc ho vľavo.
5 Pod hlavou na prípravu kávy postavte prázdnu šálku.
Ak sa prístroj nahrial, môžete zohriať kávové
šálky. Položte šálky hore dnom na doske na
ohrievanie šálok.
Ku kávovaru je pripojená aj druhá odmerka
s dodatočnou funkciou stláčania kávy.
34
CM2004-001_v03
PRÍPRAVA KÁVY
Voľba kávy má veľký vplyv na chuť a arómu
nápoja. Odporúčame Vám používať výlučne
kávy, ktoré sú určené pre tlakové automaty.
Nepoužívajte rozpustnú kávu ani kávu, ktorá je
určená pre prietokové kávovary.
4 Položte jednu alebo dve šálky pod hlavu na prípravu
kávy a vyberte príslušný program zaparenia kávy (jedna
káva alebo dve kávy).
Ak chcete kávu zapariť, postupujte podľa dole uvedených
pokynov.
1 Po vykonaní činnosti opísaných v bode „OHRIEVANIE
PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ”, nasypte kávu do vybraného
sitka. Použite na to kávovú odmerku, ktorá je dodávaná
spolu so spotrebičom.
Kávu vo filtri nestláčajte, len ju rovnomerne
rozprestrite po celej ploche.
5 Keď sa šálka naplní postačujúcim množstvom kávy,
spotrebič sa automaticky zastaví.
Jedna lyžička kávy stačí na jednu šálku kávy.
2 Presvedčte sa, že na okrajoch sitka nie je priveľa kávy.
Môže to sťažiť prípravu kávy.
3 Položte držiak sitka do hlavy na prípravu kávy a obráťte
ho až na doraz vpravo.
Kávovar je prednastavený dávkovať asi 60 ml
kávy na šálku. V ľubovoľnom momente môžete
vytekanie kávy zastaviť opätovným stlačením
vybraného programu.
Dodatočné funkcie
REGULÁCIA MNOŽSTVA KÁVY
Máte možnosť regulovať množstvo podávanej kávy. Počas
výberu programu prípravy kávy pridržte vybrané tlačidlo asi
2 sekundy. Káva bude vytekať, tlačidlo programu bude blikať
až do momentu, keď znova stlačíte vybraný program alebo
kávovar naleje maximálne možný objem kávy (pre 1 šálku
alebo 2 šálky 450 ml). Nastavená hodnota sa zapamätá.
Ak chcete zmeniť zapamätanú hodnotu, zopakujte vyššie
opísaný proces.
Držiak silne pritlačte do hlavy. Predídete tak
netesnosti počas prípravy kávy.
CM2004-001_v03
Kávovar sa vráti do prednastavených hodnôt
po odpojení a opakovanom zapnutí do elektrického napätia.
35
FUNKCIA ŠLAHANIA MLIEKA A FUNKCIA HORÚCEJ VODY
4 Vybrané tlačidlo pary prestane blikať. Signalizuje tak
zohriatie spotrebiča na požadovanú teploty.
Ekspres wyposażony jest w dyszę pary, która pozwala na
Kávovar má parnú trysku, ktorá umožňuje šľahať (speniť)
mlieko a podávať horúcu vodu. spienianie mleka oraz podawanie gorącej wody.
Pri práci s parnou tryskou buďte opatrný. Ak
nebudete opatrný, môžete sa opariť. Ak sa
dotknete horúcej vody / pary alebo zohriatych
prvkov trysky, sa môžete opariť.
ŠLAHANIE MLEKA
Ak chcete použiť funkcie šľahania mlieka, postupujte podľa
pokynov uvedených dole.
1 Skôr než túto funkciu použijete, presvedčte sa, že
v nádobe je dostačujúce množstvo vody (pozri „PRÍPRAVA
SPOTREBIČA”).
2 Po zapnutí spotrebiča počkajte, pokiaľ tlačidlo
prestane
blikať. Po podsvetlení tlačidiel menu, vyberte tlačidlo pary.
5 Koncovku parnej trysky ponorte v mlieku a pretočte stupňovo otočný regulátor proti pohybu hodinových ručičiek do
maximálnej polohy (symbol pary).
Ak chcete získať najlepšie výsledky, šlahať
začnite od dna nádoby a posúvajte sa smerom hore. Dávajte pozor, aby tryska bola stále
v mlieku.
3 Zahnite parnú trysku za okraj kávovaru.
V nádobe pripravte asi 90 ml mlieka (nádoba ma byť taká
vysoká, aby sa zmestila pod trysku).
Ak chcete získať najlepšie výsledky, nádoba a
mlieko musia byť studené. Odporúčame Vám
pasterizované mlieko alebo UHT mlieko
36
6 Keď si myslíte, že mlieko je už dostatočne vyšľahané,
pretočte otočný regulátor do počiatočnej polohy.
7 Po každom spenení mlieka starostlivo vyčistite parnú
trysku (pozrite ČISTENIE TRYSKY PARY).
Pred čistením počkajte, pokiaľ tryska vychladne.
CM2004-001_v03
Ak trysku nebudete čistiť, môže sa obmedziť
výfuk pary a v mimoriadnych prípadoch sa
tryska môže úplne zapchať. Spotrebič sa môže
poškodiť.
HORÚCA VODA
Funkcia horúcej vody je ideálna na prípravu nápoja long
black (espresso rozriedené horúcou vodou), horúcej čokolády a na naplnenie kávového džbánka s pretláčačom a čajníka.
Ak chcete získať horúcu vodu, postupujte podľa dole uvedených pokynov.
1 Skôr než použijete túto funkciu, presvedčte sa, že
v nádobe je dostačujúce množstvo vody (pozrite „PRÍPRAVA
SPOTREBIČA”).
4 Zvolené tlačidlo horúcej vody prestane blikať a bude signalizovať zohriatie spotrebiča na požadovanú teplotu.
5 Postavte nádobu na horúcu vodu pod parnú trysku
a pretočte stupňovo otočný regulátor proti pohybu hodinových ručičiek do maximálnej polohy (symbol pary).
2 Po zapnutí spotrebiča počkajte, keď tlačidlo
prestane
blikať. Keď sa podsvetia tlačidlá menu, vyberte tlačidlo horúcej vody.
6 Keď si budete myslieť, že máte už postačujúce množstvo
vody, pretočte otočný regulátor do počiatočnej polohy.
3 Pripravte nádobu na horúcu vodu (napr. šálku)
CM2004-001_v03
37
Čistenie a údržba
2 Vyčistite misku.
Neumývajte v umývačke odmerku, odkvapkávaciu misku, držiak sitka, nádobu na vodu ani
žiadne iné prvky kávovaru. Prídavné zariadenia
a jednotlivé prvky kávovaru nie sú určené pre
umývanie v umývačke.
ČISTENIE ZARIADENIA
Skôr než začnete spotrebič čistiť, vždy ho vypnite a počkajte kým kávovar ochladne.
●
Na čistenia spotrebiča používajte jemné plátenné handričky s jemnou tekutinou na umývanie riadu alebo
samotnú teplú vodu.
Použitím drsných handričiek alebo špongií
môžete porysovať kovové prvky kávovaru.
●
●
●
3 Po vyčistení misky stiahnite kovové veko a vyčistite
nádobu.
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani agresívne
čistiace prostriedky vyrobené na základe alkoholu.
Ak chcete predísť usádzaniu kameňa na stenách nádoby
na vodu, po každom použití Vám odporúčame prepláchnuť a vyčistiť nádobu na vodu.
Ak sa na nádobe na vodu začne usádzať biela usadenina, pretrite ju handričkou. Občas vykonajte odkamenenie spotrebiča (pozrite ODKAMENENIE KÁVOVARU).
ČISTENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY
Keď skončíte používať kávovar, vyčistite odkvapkávaciu
misku.
Voda v odkvapkávacej miske je normálna situácia. Nie je to prejav vytekania alebo poškodenia
spotrebiča.
1 Ak chcete vyčistiť odkvapkávaciu misku, zdvihnite ju
ľahko hore a potiahnite jemne k sebe.
Ak je to potrebné, na čistenia použite jemnú tekutinu na
umývanie riadu.
4 Misku a kovové veko pred opätovným položením v spotrebiči starostlivo vysušte.
5 Vložte misku do kávovaru. Stlačte smerom k spotrebiču.
Presvedčte sa, že miska správne prilieha k spotrebiču. Predídete tak vytekaniu.
● Ak sa chcete vyhnúť preliatiu, vyprázdnite odkvapkávaciu misku vždy po niekoľkých kávach.
● Na miske je umiestnený červený ukazovateľ, ktorý signalizuje naplnenie nádoby a misky. Ak tento ukazovateľ je
dobre viditeľný, vyčistite misku.
38
CM2004-001_v03
ČISTENIE HLAVY NA PRÍPRAVU KÁVY
A DRŽIAKA SITKA
●
Hlavu na prípravu kávy a držiak sitka musíte čistiť po
každom použití.
● Na čistenie používajte teplú vodu s prísadou jemnej
tekutiny na umývanie riadu.
● Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani agresívne
čistiace prostriedky vyrobené na základe alkoholu.
Držiak sitka môžete umývať pod tečúcou vodou.
● Ak kávovar nepoužívate, neskladujte držiak sitka v zatvorenej polohe. Tesnenie sa tak zbytočne neničí.
1 Ak chcete vyčistiť vnútorné časti držiaka sitka, otáčajte
sitko až vpadne do drážky. Vtedy môžete sitko stiahnuťa.
●
●
Pri spätnej montáži dielov osušte.
Ak chcete vložiť sitko do držiaka sitka, úchyty na sitku
musia zapadnúť do drážok v držiaku.
ODKAMEŇANIE SPOTREBIČA
Kameň je povrchová usadenina minerálov, ktorý sa prirodzene tvorí vo všetkých zariadeniach spojených s ohrievaním vody. Preto tiež z kávovaru musíte pravidelne odstraňovať kameň. Odporúčame Vám odstrániť kameň z kávovaru
každé 4–6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania.
ROZTOKY NA ODSTRÁNENIE KAMEŇA
Tradične sa na odstránenie kameňa z kávovaru používajú
nasledujúce prostriedky:
● Roztok octu
Vyplňte nádobu v nasledujúcich pomeroch: 1/3 octu, 2/3
vody.
● Roztok kyseliny citrónovej.
Vrecúško kyseliny citrónovej rozpustite v ½ litre vody.
● Tekutiny alebo tabletky špeciálne určené pre tento účel.
V prípade tekutín a tabletiek postupujte
v súlade s pokynmi, ktoré sa nachádzajú na
obale menovaných prostriedkov.
2 Následne vyberte silikónovú vložku.
3 Pod vložkou sa nachádza dávkovač, ktorý teraz už
môžete ľahko vybrať.
CM2004-001_v03
Ak vykonávate odkameňovanie, postupujte podľa dole uvedených pokynov.
1 Položte nádobu s vybraným roztokom v kávovare.
2 Pripevnite držiak sitka bez kávy do spotrebiča.
39
3 Postavte nádobu pod parnú trysku.
6 Stlačte tlačidlo „Horúcej vody”.
7 Keď tlačidlo „Horúcej vody” prestanie blikať, pretočte
otočný regulátor proti pohybu hodinových ručičiek do maximálnej polohy (symbol pary).
4 Stlačte tlačidlo
.
8 Nechajte vytiecť asi 50 ml roztoku a obráťte otočný
regulátor do počiatočnej polohy. Vypnete tak funkciu horúcej
vody.
Tlačidlo
začne blikať a signalizovať zohrievanie a prípravu spotrebiča.
5 Keď tlačidlo
výberu programu.
40
prestane blikať, podsvetia sa tlačidlá
CM2004-001_v03
9 Následne postavte nádobu pod držiak sitka a stlačte tlačidlo dvoch káv.
2 V rúčke odmerky sa nachádza kľúč pre odkrútenie
trysky. Kľúčom odkrúťte trysku v smere pohybu hodinových
ručičiek.
Vykonajte tento program 2 razy.
10 Po 2 cykle počkajte 15 minút a opakujte program až
pokiaľ sa neskončí roztok v nádobe.
11 Zopakujte operáciu odkameňania. Naplňte nádobu čistou vodou.
3 Vyčistite všetky prvky pod teplou tečúcou vodou s použitím jemnej tekutiny na umývanie riadu. Pred opätovným
zložením starostlivo vysušte jednotlivé prvky
Po odkamenení vykonajte ešte 2-3 procesy čistenia s čistou vodou, tak ako je opísané v bode
„PRÍPRAVA SPOTREBIČA”.
ČISTENIE PARNEJ TRYSKY
Na prepchanie trysky môže byť užitočný
špendlík alebo ihla.
4 Zložte opätovne všetky prvky v opačnom poradí než ste
ich rozmontovali.
5 Starostlivo nasuňte kovový ochranný štítok na gumový
držiak, aby ste predišli netesnosti.
Ak je tryska zablokovaná z dôvodu nedbalého používania,
vyčistite trysku šľahania mlieka a gumové časti.
Skôr než začnete čistiť parnú trysku, presvedčte sa, že tryska nie je horúca.
Aby ste poriadne vyčistili parnú trysku, vykonajte dole uvedené pokyny.
1 Odstráňte kovový ochranný štítok z trysky. Potiahnite ho
jemne nadol.
CM2004-001_v03
41
Príkladové problémy počas používania kávovaru
PROBLEM
MOŽNÁ PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Držiak sitka nie je primerane pripevnený alebo nie je
dostatočne priskrutkovaný.
Presvedčte sa, že držiak je správne nasadený v komplete
hlavy a dotiahnutý na doraz.
Na okraji vložky sitka sa nachádza trocha kávy.
Káva tečie z boku
Hlava na prípravu kávy je zašpinená.
držiaku sitka.
Hlava je poškodená.
Káva netečie.
Káva tečie po
kvapkách.
Espresso nemá
charakteristickú
penu.
Držiak sa uvoľnil
počas prípravy
kávy.
Káva je studená.
42
Vytrite hlavu vlhkou handričkou.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebované.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
V nádobe na vodu nie je voda.
Naplňte nádobu na vodu.
Nádoba na vodu nie je správne osadená.
Stlačte nádobu na vodu nadol. Presvedčíte sa, či je
správne osadená.
Sitko hlavy môže byť upchané.
Pozrite ODKAMENENIE SPOTREBIČA.
Kávové sitko je upchané. Káva je príliš drobno zomletá
alebo píliš silne stlačená.
Vyprázdnite sitko a prepláchnite ho pod tečúcou vodou.
Handričkou pretrite hlavu na prípravu kávy.
Káva je zomletá príliš jemne alebo príliš silne stlačená.
Pokiaľ používate príliš jemne zomletú kávu, netlačte ju
príliš silne.
V zariadení je usadenina vápnika.
Pozrite ODKAMENENIE SPOTREBIČA.
Zomletá káva je príliš stará.
Používajte čerstvú kávu. Po otvorení kávu uchovávate
v tesne uzavretej nádobe.
Káva nie je dostatočne silne stlačená.
Silnejšie stlačte zomletú kávu.
Káva je príliš hrubo zomletá.
Používajte vhodne zomletú kávu alebo zmeňte značku
kávy.
Nedostatočné množstvo kávy v sitku.
Pozrite PRÍPRAVA KÁVY.
Káva je stlačená príliš silne.
Jemnejšie stlačte zomletú kávu.
Zomletá káva je príliš jemná.
Používajte hrubšie zomletú kávu.
Držiak sitka dobre nesedí, pretože nebol dostatočne
dotiahnutý.
Presvedčte sa, že držiak sitka je správne založený
a dotiahnutý na doraz.
Pozrite PRÍPRAVA KÁVY.
Na okraji vložky držiaku je použitá káva.
Vyčistite dookola horný okraj sitka a dosucha pretrite
hlavu z kávy.
Hlava na prípravu kávy je znečistená.
Pretrite hlavu vlhkou handričkou.
Hlava je poškodená.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebené.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Šálky, filtre alebo hlava filtra sú studené.
Pred prípravou kávy zohrejte šálky, filtre a držiak.
Pozrite PRÍPRAVA KÁVY.
Počas prípravy cappuccina alebo latte, mlieko nie je
dostatočne zohrievané.
Skontrolujte, či mlieko má počas šľahania správnu teplotu.
Dbajte o to, aby sa mlieko nevarilo.
Pozrite NAŠĽAHANIE MLIEKA.
Z parnej trysky
Parná tryska je zablokovaná.
nevychádza para.
Nedostatočné
množstvo našľahaného mlieka.
Vyčistite dookola horný okraj sitka a dosucha vytrite hlavu
z kávy.
Pozrite Údržba a čistenie.
Mlieko nie je čerstvé.
Skontrolujte, či mlieko je čerstvé.
Teplota mlieka je príliš vysoká.
Presvedčte sa, že mlieko pred použitím je primerane
vychladené.
Kanvica.
Pri šľahaní mlieka je najvhodnejšie použiť dodávanú
kanvicu z nehrdzavejúcej ocele. Podľa možnosti pred
použitím ju vychlaďte alebo prepláchnite studenou vodou.
Parná tryska je zablokovaná
Pozrite Údržba a čistenie.
Mlieko sa varilo.
Použite čerstvé schladené mlieko.
CM2004-001_v03
PROBLEM
MOŽNÁ PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Šálky sú
nerovnomerne
naplňované.
Nerovnomerné alebo prerušované nalievanie kávy.
Presvedčte sa, že káva je rovnomerné stlačená. Skontrolujte, či nie sú upchané výstupné otvory v hlave.
Poškodená priehradka v držiaku sitka.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Bol použitý nevhodný druh kávy.
Vyskúšajte iné druhy kávy.
Spotrebič nebol po odvápnení dostatočne vypláchnutý.
Pred ďalšou prípravou kávy prepláchnite spotrebič plnou
nádobou na vodu až k jej úplnému vyprázdneniu.
Pumpa je mimoriadne hlučná.
V nádobe nie je voda.
Naplňte nádobu vodou.
Nádoba na vodu nie je správne osadená.
Skontrolujte či nádoba na vodu je správne osadená.
Prístroj nefunguje.
Sitko hlavy môže byť upchané.
Vyberte hlavu sitka a vyčistite celý blok.
Pozrite Čistenie a údržba.
Kamenné usadeniny zapchali spotrebič.
Pozrite ODKAMEŇANIE SPOTREBIČA.
Espresso má zlú
chuť.
Po zapnutiu
prístroja tlačidlá
stále blikajú.
Kávovar nereaguje na výber
funkcie.
Gombík na ovládanie je v zapnutej polohe
.
Otočte gombíkom na ovládanie do vypnutej/počiatočnej
polohy.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
CM2004-001_v03
43
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati
utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági
előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni,
hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Az expressz használata során betartandó
biztonsági intézkedések
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
44
Ne használja a készüléket, ha az, vagy a hálozatikábel
láthatóan megsérült, ha leesett, vagy más módon
megsérülhetett. Ha felmerül, hogy a készülék megsérült, akkor mind ennek ellenőrzését, valamint javítását,
beállítását bízza szakszervízre.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
A készülék működése közben ne vegye ki a szűrő nyelét, mert az nyomás alatt található. A szűrő nyelénak
kivétele égési és egyéb sérüléseket okozhat.
A habosító tejhabosítás és vízkifújás közben felforrósodik. Ez, ha megérinti égési sérüléseket okozhat, ezért
kerülje a gőzkifújóval való érntekzést.
A készülék tisztítása előtt, valamint a kávéfőzési folyamat során felmerülő bármely probléma esetén áramtalanítsa azt.
Ne tegye a kezét közvetlenül a kifújt gőz, víz, vagy
kifolyó kávé útjába, mert az égéséi és egyéb sérülésekhez vezet.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A készüléket mindig lapos, sima felületre tegye.
Ne használja az expresszt, ha a víztartály üres.
Tartsa be a tartályon található MAX jelzést.
Ne hagyja, hogy a csatlakozókábel érintkezzen a kávéfőző forró elemeivel, többek között a csészemelegítő
aljjal és a habosítóval.
Mindig kapcsolja ki a készüléket („Power” kapcsoló)
a konnektorba csatlakoztatás és és kihúzás előtt.
A kábelnél fogva sose húzza ki a csatlakozót a konnektorból – fogja meg magát a csatlakozót.
Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki, ha hoszszabb ideig nem használja azt, valamint minden tisztítás előtt.
Ne használja a készüléket hosszabítóval, hacsak azt
szakszervíz, vagy szakember nem ellenőrizte.
A
készüléket
csak
földelt
(váltóáramú)
elektromoshálózatba csatlakoztassa, mely megfelel
a készülék paraméter tábláján található értékeknek.
Ne hagyja, a készülék csatlakozókábele lelógjon
az asztal lapjáról, polcról, vagy forró felülettel érintkezzen.
Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba.
A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval felszerelt rendszerben.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●
●
Olvassa el figyelmesen és tegye el ezt a használati
utasítást a készülékkel együtt.
Figyeljen oda, hogy a fenti javaslatok meg lettek-e
értve.
Műszaki adatok
A készülék paramétertábljánák adatai.
A víztartály űrtérfogata: max. 1,0 l.
Az expressz I. oszt. termék, mely földelt csatlakozókábellel
és csatlakozóval rendelkezik.
Az expressz megfelel a jelenleg érvényben levő normáknak.
A készülék a megfelel a következő direktíváknak:
– Alacsonyfeszültségű készülék (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék a paramétertáblán CE jelzéssel van ellátva.
CM2004-001_v03
Az expressz felépítése
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
A víztartály fogantyúja
Víztartály
Fedő
Mérőkanál kávéhoz
Szűrőtartó
Csészemelegítőlap
Forgókapcsoló (Balra – gőz/forró víz)
Irányítópult
Egy adag kávé gombja
Két adag kávé gombja
Stand-by kapcsoló
Forró víz gombja
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Gőzgomb
Habosítófej
Túlfolyótálca telítettség jelzővel
A túlfolyótálca rácsa
Főzőfej
Vízszint jelző
A szűrő nyele
Adagoló
Szilikonbetét
Egy adag kávé szűrője
Két adag kávé szűrője
45
Első használat előtt
Első használat előtt tisztítsa meg az expressz alkatrészeit
meleg, mosogatószeres vízzel. Mielőtt újra összeszereli jól
szárítsa meg a z alkatrészeket.
A készülék munkábahelyezése előtt kövesse az alábbi utasításokat.
1 Nyissa ki a fedőt, és vegye ki a víztartályt.
2 Töltse fel a tartályt friss, hideg vízzel, úgy hogy az ne
lépje túl a MAX jelzést.
A tartályt kivétel nélkül is fel lehet tölteni vízzel.
E célből emelje fel a fedőt és töltse fel a tartályt
friss, hideg vízzel, úgy hogy az ne lépje túl
a MAX jelzést.
A vízfeltöltő nyílás ne legyen nyitva használat
közben.
4 Csatlakoztassa a készüléket megfelelő áramforrásba
(Az adatokat lásd a paraméter táblán).
5 Bizonyosodjon meg róla, hogy a tekerőkapcsoló alaphelyzetben van-e, majd nyomja meg a gombot .
A gomb
villogni kezd, ezzel jelezve, hogy a készülék
melegszik és felkészül a működésre.
3 A feltöltött tartályt helyezze a készülékbe. Győződjön
meg róla, hogy a tartály helyes lett visszatéve a helyére és
csukja le a fedelét.
6 Helyezze be a szűrő nyelébe az adagolót, a szilikon
betétet és a kiválasztott szűrőt.
A szilikonbetétet homorú oldalával lefelé
helyezze a helyére.
46
CM2004-001_v03
7 Helyezze a szűrő nyelét (kávé nélkül) a készülékbe és
maximálisan fordítsa el jobbra.
Ismételje meg 5x.
Ha ki kell üríteni a tartályt, nyomja meg a dupla kávé gombját, hogy leállítsa a folyamatot.
11 Öntse ki a víztartályt, vegye ki a szűrő nyelét balra
tekerve azt.
8 A főzőfej alá tegyen egy megfelelően nagy edényt, hogy
elférjen benne víztartályba levő víz.
Különösen óvatosan öntse ki a forró vizet.
A figyelmetlenség megégéshez vezethet.
Eszpresszó főzése
A TARTOZÉKOK FELMELEGĺTÉSE
9 A megfelelő hőmérséklet elérése után a gomb
hagyja a villogást és felgyullad a 4 választógomb.
abba-
10 Nyomja meg a duplakávé gombját és hagyja, hogy a víz
kifolyjon az edénybe.
CM2004-001_v03
A legjobb eredmény elérése érdekében, javasoljuk a csésze
felmelegítését, valamint a szűrőfogót, mielőtt beleszórjuk
a kávét. A fenti alkatrészek felmelegítése céljából kövesse
az alábbi utasításokat.
1 Töltse fel a víztartályt, friss, hideg vízzel, úgy hogy az ne
lépje túl a MAX jelzést.
2 Nyomja meg a gombot
, hogy bekapcsolja a készüléket.
47
3 Helyezze bele az adagolót, szilikonbetét és a kiválasztott
szűrőt a szűrő nyelébe.
6 Nyomja meg az egy adag, vagy duplaadag kávé gombját
mikor a csésze megtellik forró vízzel és a víz már nem folyik,
öntse azt ki.
4 Helyezze a szűrő nyeleját (kávé nélkül) a készülékbe és
maximálisan fordítsa el jobbra.
Különösen óvatosan öntse ki a forró vizet.
A figyelmetlenség megégéshez vezethet.
7 Amikor az expressz már nem dolgozik, vegye ki a szűrő
nyelét, balra tekerve azt.
5 A főzőfej alá tegyen egy csészét.
Ha a készülék bemelegedett, lehetőség van
a kávéscsésze felmelegítésére.
A kávéfőzőhöz tartozik még egy kis mérőkanál
is a kávé megtöméséhez is.
48
CM2004-001_v03
KÁVÉFŐZÉS
A kávé kiválasztása nagy mértékben befolyásolja a főzőtt kávé ízét és aromáját. Javasoljuk, hogy csak magasnyomású kávéfőzőbe
való kávét használjon. Ne használjon azonnal
oldódó kávét, sem filteres kávéfőzőbe való
kávét.
4 Helyezzen egy vagy két csészét a főzőfej alá és válaszsza ki a megfelelő programot (egy adag, vagy két kávé).
A kávéfőzés érdekében a kövesse a követlkező lépéseket.
1 Miután elvégezte az „ALKATRÉSZEK FELMELEGĺTÉSE”
pontben szereplőket, szórjon kávét a kiválasztott szűrőbe.
Haszálja a készülékhez mellékelt kávéadagoló kanalat.
Ne tömködje a kávét a szűrőbe, hanem egyenletesen oszlassa el annak teljes felületén.
5 Amikor a csésze megtelik, a készülék automatikusan
leáll.
Egy kanál egy adag kávéhoz elegendő
.
2 Győződjün meg róla, hogy a kávészűrő szélén nincs
kávé, mert az megzavarhatja a főzést.
3 Helyezze a szűrő nyelét a főzőfejbe és maximálisan fordítsa el jobbra.
Az expressz egyszerre kb 60 ml kávét tölt
a csészébe. Bármikor leállítható a kávé adagolása a kiválasztott program gombjának újbóli
megnyomásával.
További funkciók
A KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK SZABÁLYOZÁS
Lehetőség van a kifolyó kávé mennyiségének bállítására.
E célból a kávéfőzés során tartsa a kiválasztott kávéfőzési
mód gombját 2 mp-ig lenyomva. A kávé ki fog folyni, a gomb
villogni kezd egészen addig, míg újra meg nem nyomja
a kiválasztott program gombját, vagy mikor eléri a maximális megengedett kifolyó kávé mennyiségét (egy csészének,
vagy két csészének 450 ml). Az így beállított mennyiséget
a készülék megjegyzi.
Ahhoz, hogy megváltoztassuk a kifolyó kávé mennyiségét,
ismételjük meg a fent leírtakat.
Áramtalanítás után az expressz visszáll alaphelyzetbe.
A fogantyú megszorításával megelőzhetjuk
a főzés közbeni szivárgást.
CM2004-001_v03
49
TEJHABOSĺTÓ ÉS FORRÓ VĺZ FUNKCIÓ
Az expressz habosítóval van felszerelve, mely lehetővé teszi
a tej felhabosítását és forró víz készítését.
4 Ha a kiválasztott gomb már nem villog a készülék elérte
a a megfelelő munkahőmérsékletet.
Bánjon óvatosan a habosítóval. Közvetlen érintkezés a forró gőzzel vagy vízzel égési sérülésekhez vezet.
TEJHABOSĺTÁS
Tejhabosítás céljából kövesse az alábbi utasításokat.
1 Mielőtt használná ezt a funkciót, győződjen meg róla,
hogy van-e elég víz a tartályban (lásd „ELSŐ HASZNÁLAT
ELŐTT”).
2 Miután a készüléket bekapcsolja, várja meg, míg
a gomb
abbahagyja a villogást. A menü gombok kivilágítása után válassza ki a habosítás funkciót.
3 Fordítsa el a habosítófejet az expresstől.
5 Tegye a habosító végét a tejbe és lassan tekerje el a forgókapcsolót, az óramutató járásával ellentétes irányba, egészen a maximális pozícióig (gőz jel).
A legjobb eredmény érdekében a tej habosítását kezdje az edény alján majd lassan emelje
fejjebb e fejet. Figyeljen, hogy a habosító végig
a tej felszíne alatt legyen.
6 Ha a tejet az ízlésének megfelelően felhabosította,
tekerje vissza a forgókapcsolót alapállásba.
Készítsen elő egy edényben kb. 90 ml tejet (olyan magas
edényben, mely elfér a habosítófej alatt).
A legjobb eredmény érdekében a tej jó, ha
hideg. Javasoljuk a pasztőrizált vagy UHT tejet.
50
7 Minden habosítás után a habosítófejet alaposan ki kell
tisztítani (lásd A HABOSÍTÓ TISZTĺTÁSA).
Tisztítás előtt várja meg, míg a cső kihűl.
CM2004-001_v03
A habosítófej, ha nincs megfelelően kitisztítva
kevesebb gőzt fog termelni vagy teljesen el is
dugulhat, ami a készülék sérüléséhez vezethet.
FORRÓ VĺZ/FORRALT VĺZ
A forróvíz funkció tökéletsen használható long black típusú
kávé főzéséhez (eszpresszo forró vízzel higítva), forró csokoládé készítéséhez, a francia kávéskanna, valamint a teáskanna feltöltéséhez forróvízzel
A forró víz elkészítéséhez kövesse az alábbi használati utasításokat.
1 Mielőtt használná ezt a funkciót, győződjen meg róla,
hogy van-e elég víz a tartályban (lásd „ELSŐ HASZNÁLAT
ELŐTT”).
4 A megfelelő hőmérséklet elérése után, a gomb abbahagyja a villogást.
5 Tegye az előkészített edényt a habosítófej alá és lassan
tekerje el a forgókapcsolót, az óramutató járásával ellentétes
irányba, egészen a maximális pozícióig (gőz jel).
2 Miután a készüléket bekapcsolja, várja meg, míg
a gomb
abbahagyja a villogást. A menü gombok kivilágítása után válassza ki a forró víz funkciót.
6 Ha elegendő mennyiségű vizet kapott lassan tekerje
vissza a forgókapcsolót alapállásba.
3 Készítsen elő egy edény a forró víz számára (csészét).
CM2004-001_v03
51
Tisztítás és karbantartás
2 Öntse ki belőle a vizet.
Ne mosogassa mosogatógépben a kávé adagolókanalat, a túlfolyó tálcát, a szűrő nyelét,
a szűrőket, és a víztartályt, valamint semmilyen
más alkatrészt. Az alkatrészek nem alkalmasak
mosogatógépben mosogatáshoz.
A KÉSZÜLÉK TISZĺTÁSA
Mielőtt tisztítani kezdené a a készüléket, minden esetben áramtalanítsa azt és várja meg míg
az kihűl.
●
Tiszításhoz használjon puha, anyagból készült törlőkendőt egy kis mosogatószeres vízben áztatva.
Durva szivacs, vagy rongy használata során
megsérülhetnek az expressz fém részei.
●
●
●
3 A tálca kiürítése után, vegye le a fém szűrőt és egy
rongyal törölje el.
Ne használjon agresszív tisztítószereket, durva felületű
rongyot, vagy alkohol tartalmú tisztítósszereket.
A vízkőlerakódás megelőzése érdekében minden használat után öblítse el és öntse ki a tartályból a vizet.
Ha a tartály felületén fehér lerakódás jelenik meg, rongygyal törölje le. Időről időre vízkőmentesítse a készüléket
(lásd: A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE).
A TÚLFOLYÓTÁLCA TISZTĺTÁSA
A munka végeztével ürítse ki a túlfolyó tálcát.
A túlfolyó tálcában megjelenő víz normális
jelenség. Nem jelent szivárgást, vagy sérülést.
1 A túlfolyótálca kiürítéséhez emelje kissé fel és húzza
magafelé.
Szükség esetén használjon mosogatószeres vizet a tisztításhoz.
4 Újabb használat előtt szárítsa meg a tálcát és a hozzátartozó szűrőt.
5 Tolja a tálcát a helyére a készülékben.
Gyüződjön meg róla, hogy a tálca megfelelően a helyére
került-e, hogy elkerülje az esetleges szivárgást.
● A túlfolyás megakadályozása érdekében, néhány kávé
lefőzése után üritse ki a tálcát.
● A tálcán egy túlfolyást jelző prios jel található, mely a víz
szintjével együtt emelkedik, mely ha már jól látható,
akkor a tálcát ki kell üríteni
52
CM2004-001_v03
A FŐZŐFEJ ÉS A SZŰRŐ NYELÉNEK TISZTÍTÁSA
●
A főzőfejet és a szűrő nyelét minden használat után ki
kell tisztítani.
● Tisztításukhoz használjon mosogatószeres meleg vizet.
● Ne használjon agresszív tisztítószereket, durva felületű
rongyot, vagy alkohol tartalmú tisztítósszereket.
● A szűrő nyele folyóvízben mosható.
● Ha nem használja az expresszt a szűrőt ne hagyja lezárt
pozícióban. Ezzel megelőzi a tömítések idő előtti elhasználódását.
1 A szűrő belsejének tisztításához fordítsa el a szűrőt,
annyira, hogy a bevágásba feküdjön, ekkor ki lehet azt venni
a helyéről.
●
●
Összeszerelés előtt jól szárítsa meg az alkatrészeket.
A szűrőt a szűrőtartóba kell tenni úgy, hogy a kitüremkedések a nyél mélyedéseiben legyenek.
VĺZKŐMENTESĺTÉS
A vízkő ásványianyag lerakódás, mely természetesen alakul
ki minden vízmelegítésre való készülékben. Ezért az expresszt időről időre vízkőmenesíteni kell. Javasoljuk a 4-6
havonta elvégezni a vízkőmentesítést a készülék használatának gyakoriságától függően.
VĺZKŐMENTESĺTÉSRE SZOLGÁLÓ FOLYADÉKOK
Hagyományosan a követlkezőket használhatja e cléból:
● Ecet
Töltse fel a tartályt 1/3 rész ecettel és 2/3 vízzel.
● Citromsav
A citromsavport oldja fel w ½ liter vízben.
● Speciális erre a célre kifejlesztett folyadékok és tabletták.
A speciálisan erre a célra kifejlesztett folyadékok és tabletták esetében járjon el azok használati utasítása szerint.
2 Vegye ki a szilikonbetét.
3 A betét alatt található az adagoló, melyet így könnyen ki
lehet venni.
CM2004-001_v03
Vízkőmentesítés céljából járjon el az alább utasításoknak
megfelelően.
1 Tegye a tartályt a kiválasztott szerrel feltöltve az expreszszbe.
2 Szerelje a helyére a szűrőnyelet.
53
3 Tegyen egy edényt a habosító alá.
6 Nyomja meg a „Forró víz” gombot.
7 Amikor a „Forró víz jel” abbakagyja a villogást, tekerje el
a forgókapcsolót, az óramutató járásával ellentétes irányba,
egészen a maximális pozícióig (gőz jel).
4 Nyomja meg a gombot
.
8 Hagyja hogy kb. 50 ml folyadék kifolyjon, majd fordítsa
el a tekerőkapcsolót alapállásba, így kikapcsolja a forróvíz
funkciót.
A gomb
villogása jelzi, hogy a készülék melegszik és felkészül a munkára.
5 Miután gomb
abbahagyja a villogást, a menü gombok világítani kezdenek.
54
CM2004-001_v03
9 Ezután tegyen egy edényt a szűrő nyele alá és nyomja
meg a két adag kávé gombját.
2 Az adagolókanál nyelében található a habosít kulcsa.
Segítségével az óramutató járásával megfelelő irányba
tekerve lecsavarhatja azt.
Ismételje meg az egész folyamatot kétszer.
10 Két ciklus után várjon 15 percet és ismételje meg a folyamatot egészen addig, míg a tartály ki nem ürül.
11 Töltse fel a tartályt tiszta vízzel és ismételje meg a vízkőmentesítést.
3 Tisztítson ki minden alkatrészt meleg, mosogatószeres
vízzel. Összeszerelés előtt alaposan szárítson meg minden
alkatrészt.
A vízkőmentesítés befejezése után még ismételje meg a folyamatot 2-3szor tiszta víz segítségével a „KÉSZÜLÉK MUNKÁBA ÁLLĺTÁSA”
pontban leírtaknak megfelelően.
A dugulások elhárításához használjon tűt.
4 Szerelje össze a habosítót fordított sorrendben, mint
ahogy azt szétszerelte.
5 Tegye fel jól a fém védőburkot a gumitartóra, hogy elkerülje a szivárgást.
A HABISĺTÓ TISZTĺTÁSA
Ha a habosító nem megfelelő karbantartás miatt eldugul,
ki kell azt, valamint a hozzátartozó gumicsöveket tisztítani.
Mielőtt nekiállna kitisztítani a habosítót,
győződjon meg róla, hogy az nem forró.
A habosító alapos kitisztításáshoz járjon el az alábbi utasítások szerint.
1 Vegye le a fém védőburkot, finoman lefelé húzva azt.
CM2004-001_v03
55
A használat során felmerülő lehetséges problémák
PROBLÉMA
A kávé a szűrő
mellett kifolyik.
Nem folyik ki
a kávé.
Cseppekben
folyik csak
a kávé.
A presszó- kávénak nincs habja.
A szűrő nyele
meglazul főzés
közben.
A kávé nem forró.
Nem jön gőz
a habosítóból.
Nem eléggé
habos tej.
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A szűrő nyele nem lett megfelelően a helyére tekerve.
Győződjön meg róla, hogy a nyél helyesen lett a főzőfejre
feltéve.
A szűrő szélén kávészemcsék maradtak.
Tisztítsa meg a szűrő szélét és a főzőfejet.
A főzőfej elszennyeződött.
Törölje át főzőfejet egy nedves ronggyal.
A főzőfej elromlott.
Forduljon szakszervízhez.
A főzőfej tömítése elhasználódott
Forduljon szakszervízhez.
Nincs víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt vízzel.
A tartály helytelenül lett felszerelve.
Nyomja a helyére a tartályt.
A főzőfej szűrője eltömődött.
lásd: A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE.
A kávé szűrője eltömődött. A kávé túl apróra lett darálva,
vagy túl erősen lett belenyomva.
Öblítse ki a szűrőt folyó vízben, törölje meg a főzőfejet
egy ronggyal.
A kávé túl apróra lett darálva, vagy túl erősen lett
belenyomva.
Ha nagyon finomra darált kávét használ, ne nyomkodja
bele túlzottan a szűrőbe.
A készülék elvízkövesedett.
Lásd: A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE.
A kávé régi és kiszáradt.
Hazsnáljon friss kávét. Felbontás után győződjön meg
róla, hogy hermetikusan visszazárható edényben tárolja.
Nem lett megfelelően belenyomkodva.
Nyomkodja meg jobban.
A kávé túl durvára van őrölve.
Használjon megfelelően őrölt kávét, vagy használjon más
fajtát.
Nincs elég kávé a szűrőben.
Lásd: KÁVÉFŐZÉS.
A kávé erősen lett belenyomva.
Kevésbé nyomkodja bele.
A kávé túl finomra lett őrölve.
Használjon durvábban őrőlt kávét.
A szűrő meglazult, mert nem lett elég erősen a helyére
tekerve.
Győződjön meg róla, hogy a szűrő nyele megfelelően
a helyére lett tekerve.
Lásd: KÁVÉFŐZÉS.
A betét szélén kávészemcsék vannak.
Tisztítsa meg a betétet és a főzőfejet.
A főzőfej elszennyeződött.
Törölje át főzőfejet egy nedves ronggyal.
A főzőfej elromlott.
Forduljon szakszervízhez.
A főzőfej tömítése elhasználódott.
Forduljon szakszervízhez.
A csésze, a főzőfej, vagy a szűrő túl hideg.
Főzés előtt melegítse fel a csészét, főzőfejet és a szűrőt.
Lásd: KÁVÉFŐZÉS.
Cappuccino, vagy latte készítés során a tej nem lett
megfelelően felmelegítve.
Ellenőrizze, hogy a habosítás során megfelelően lett
felmelegítve, de a tej ne főjjön fel.
Lásd: HABOSĺTÁS.
A habosító eltömődött.
Lásd: Tisztítás és karbantartás.
A tej nem volt friss.
Győződjön meg róla, hogy a tej friss volt-e.
A tej túl forró.
Győződjen meg róla, hogy a tej megfelelően le volt hűtve
felhasználás előtt.
Tejesedény.
A legjobb eredmény elérése érdekében a habosításhoz
használja a mellékelt rozsdamentes tejesedényt, melyet
használat előtt hűtsön le, vagy öblítse ki hideg vízzel.
A habosító eltömődött.
Lásd: Tisztítás és karbantartás.
A tej felforrt.
Használjon, friss lehűtött tejet.
Nem egyforma
Egyenetlen vagy szakadozó kávé kitöltés.
mennyiségű kávé
folyik le.
Megsérült szűrő nyelének elosztólapja.
56
Ellenőrizze, hogy a kávé egyöntetűen van-e belenyomva
a szűrőbe és nincs-e eldugulva a főzőfej, vagy a szűrő.
Forduljon szakszervízhez.
CM2004-001_v03
PROBLÉMA
A kávénak égett
íze van.
Túl hangos
a pumpa.
A készülék nem
működik.
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
Nem megfelelő kávét használt.
Próbáljon ki egy másik fajtát.
Vízkőmentesítés után nem lett átöblítve.
Öblítse át a egy tartályni tiszta vízzel a következő
használat előtt.
Nincs víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt.
A tartály nem került megfelelően a helyére.
Győződjön meg róla, hogy a tartály megfelelően a helyére
lett-e téve.
A szűrő eltömődött.
Vegye le a főzőfejet és tisztítsa meg az egész egységet.
Lásd: Tisztítás és karbantartás.
A készülék elvízkövesedett.
Lásd: A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE.
A készülék
bekapcsolása
után a gombok
folyamatosan
A tekerőkapcsoló bekapcsolt állapotban van
villognak és
a kávéfőző nem
reagál a kiválasztott funkciókra.
.
Fordítsa a tekerőkapcsolót alaphelyzetbe/kikapcsolt
állapotba.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
CM2004-001_v03
57
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa
folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile
de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii referitoare la siguranţă în timpul
utilizării maşinii pentru cafea
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●
●
●
●
●
●
●
●
58
Nu folosiţi aparatul electric cu defecte vizibile, cu cablul
de alimentare deteriorat, după ce aparatul a căzut sau
a fost deteriorat în alt mod. În cazul de deteriorare
a aparatului verificările, reparaţiile, reglările acestuia
pot fi efectuate doar de personalul instruit al punctului
de service autorizat.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
firmei
Nu scoateţi niciodată mânerul sitei în timp ce preparaţi cafea sau în timp ce curge apa fierbinte, deoarece
aparatul este sub presiune. Îndepărtarea mânerului
sitei în timpul acestor activităţi poate provoca arsuri
sau răni. Duza de aburi devine foarte fierbinte atunci
când faceţi spumă de lapte sau când circulă apa. Acest
lucru poate duce la arsuri în caz de contact, de aceea
trebuie să evitaţi contactul direct cu duza de aburi.
Opriţi maşina de cafea şi scoateţi ştecherul din priză
de fiecare dată înainte de a curăţa aparatu precum şi
atunci când apar probleme în timp ce preparaţi cafea.
Nu aşezaţi mâna direct sub fluxul de aburi, apă fierbinte sau cafeaua turnată, deoarece acest lucru poate
provoca arsuri sau răni.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă plată şi netedă.
Nu folosiţi maşina de cafea fără apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul doar cu apă curată şi rece. Respectaţi capacitatea maximă a rezervorului.
Nu permiteţi contactul cablului de alimentare cu piesele fierbinţi ale maşinii de cafea, inclusiv plita pentru
încălzire ceşti şi duza de aburi.
Opriţi mereu alimentarea cu curent (butonul „Power”)
înainte de a introduce sau de a scoate ştecherul
din priză. Nu trageţi de cablul de alimentare pentru
a scoate ştecherul din priză – trageţi de ştecher.
Opriţi mereu alimentarea cu curent şi scoateţi ştecherul când aparatul nu va fi folosit o perioadă îndelungată
şi înainte de a-l curăţa.
Nu folosiţi un prelungitor pentru a conecta aparatul, cu
excepţia cazului în care a fost verificat de un tehnician
calificat sau de un angajat de la service.
Conectaţi aparatul doar la o priză de reţea (numai
curent alternativ) dotat cu un bolţ de protecţie şi cu
tensiune conformă cu cea indicaă pe plăcuţa nominală
a aparatului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne deasupra
marginii mesei sau a raftului, sau să atingă suprafeţele
fierbinţi.
Nu cufundaţi aparatul în apă sau în orice alt lichid.
Aparatul nu a fost proiectat pentru utilizare cu întrerupătoare temporale externe sau cu sisteme de control
separate de la distanţă.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●
●
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare
livrate împreună cu aparatul.
Trebuie să vă asiguraţi că aţi înţeles aceste indicaţii.
Informaţii technice
Parametrii tehnici sunt indicaţi pe plăcuţa nominală a produsului.
Volumul rezervorului pentru apă: max. 1,0 l.
Aparatul pentru cafea este un aparat de clasa I, dotat cu
cablu de conectare cu conductor de protecţie şi ştecher cu
contact de împământare.
Maşina pentru cafea îndeplineşte cerinţele standardelor în
vigoare.
Aparatul este conform cu cerinţele directivelor:
– Aparat electric cu tensiune joasă (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul a fost însemnat cu marcajul CE pe plăcuţa nominală.
CM2004-001_v03
Structura maşinii pentru cafea
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Mâner rezervor pentru apă
Rezervor pentru apă
Capac
Lingură pentru măsurare cafea
Loc de depozitare sită
Plită pentru încălzire ceşti
Buton regulator (Rotaţie în stânga – aburi/apă fierbinte)
Panou control
Buton pentru o cafea
Buton pentru două cafele
Buton Stand-by
Buton apă fierbinte
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Buton aburi
Duză aburi
Tavă scurgere cu indicaţie de umplere
Sită tavă de scurgere
Capul dozei pentru preparare
Indicaţie nivel de apă
Mâner sită
Dozator
Garnitură de silicon
Sită pentru fierbere 1 cafea
Sită pentru fierbere 2 cafele
59
Pregătire aparat pentru funcţionare
Curăţaţi toate accesoriile cu apă caldă cu puţin detergent
pentru vase înainte de prima utilizare a maşinii pentru cafea.
Înainte de a monta din nou uscaţi bine toate accesoriile.
Pentru a pregăti aparatul pentru funcţionare procedaţi conform indicaţiilor de mai jos.
1 Deschideţi capacul şi scoateţi rezervorul pentru apă.
2 Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi rece, fără
a depăşi nivelul MAX.
Există posibilitatea de a completa apa fără
a scoate rezervorul. Pentru a face acest lucru
ridicaţi capacul şi umpleţi rezevorul cu apă
proaspătă şi rece fără a depăşi nivelul MAX.
Orificiul pentru umplerea apei nu poate fi deschis în timpul utilizării.
4 Cuplaţi aparatul la sursa de alimentare corespunzătoare
(informaţii pe plăcuţa nominală a aparatului).
5 Asiguraţi-vă că butonul regulatorului se află la poziţia iniţială şi apăsaţi butonul. .
Butonul
începe să lumineze intermitent, semnalizează
încălzirea şi pregătirea aparatului pentru funcţionare.
3 Aşezaţi rezervorul plin în aparat. Asiguraţi-vă că rezervorul a fost aşezat corect şi închideţi capacul.
6 Introduceţi dozatorul, garnitura de silicon şi sita aleasă în
mânerul sitei.
Aşezaţi garnitura de silicon cu partea convexă
în jos.
60
CM2004-001_v03
7 Aşezaţi mânerul sitei (fără cafea) în aparat şi învârtiţi
până ce simţiţi rezistenţă în dreapta.
Repetaţi acest lucru de 5 ori.
Dacă trebuie să vărsaţi apa din recipien apăsaţi butonul
pentru două cafele, pentru a opri această operaţie. Pentru
a porni din nou aparatul apăsaţi din nou butonul pentru două
cafele.
11 Goliţi recipientul cu apă şi învârtiţi mânerul cu sită în
stânga pentru a-l scoate.
8 Sub capătul dozei pentru pregătire aşezaţi un recipient
suficient de mare pentru a putea capta apa din rezervorul
pentru apă.
Aveţi mare atenţie atunci când se varsă apa
fierbinte. Imprudenţa poate provoca arsuri.
Preparare cafea espresso
ÎNCĂLZIRE ACCESORII
9 După ce atinge temperatura corespunzătoare, butonul
încetează să lumineze intermitent şi se aprind celelalte 4 butoane de selectare.
10 Apăsaţi butonul pentru două cafele şi lăsaţi-o să curgă în
recipient.
CM2004-001_v03
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
încălziţi ceaşca şi mânerul înainte de a vărsa cafeaua măcinată. Pentru a încălzi aceste elemente, procedaţi conform
indicaţiilor de mai jos.
1 Umpleţi rezervorul pentru apă cu apă proaspătă şi rece,
fără a depăşi nivelul MAX.
2 Apăsaţi butonul pentru a porni aparatul
.
61
3 În mânerul sitei introduceţi dozatorul, garnitura de silicon
şi sita aleasă.
6 Apăsaţi butonul pentru o cafea sau pentru două cafele.
Atunci când ceaşca se umple cu apă fierbine şi apa nu mai
curge, goliţi-o.
4 Aşezaţi mânerul sitei (fără cafea) în aparat şi învârtiţi
până la rezistenţă în dreapta.
Aveţi atenţie deosebită atunci când vărsaţi apa
fierbinte. Imprudenţa poate provoca arsuri.
7 Atunci când maşina pentru cafea se opreşte învârtiţi-l în
stânga pentru a scoate mânerul sitei.
5 Aşezaţi o ceaşcă goală sub capul dozei pentru preparare.
În cazul în care aparatul este cald aveţi posibiltatea de a încălzi ceştile pentru cafea.
Pentru a face acest lucru aşezaţi ceştile cu fundul în sus pe plita pentru încălzire ceşti.
62
CM2004-001_v03
PREPARARE CAFEA
Selectarea cafelei pentru preparare are o influenţă foarte mare asupra gustului şi aromei băuturii. Vă recomandăm să folosiţi numai cafea
specială pentru aparatele sub presiune. Nu
folosiţi cafea solubilă şi nici cafea pentru filtre
de cafea.
4 Aşezaţi o ceaşcă sau două sub capul dozei de preparare
şi selectaţi programul corespunzător de preparare de cafea
(o cafea sau două cafele).
Procedaţi conform indicaţiilor de mai jos pentru a prepara
cafea.
1 După ce aţi efectuat activităţile descrise la punctul
„ÎNCĂLZIRE ACCESORII”, turnaţi cafea pe sita aleasă.
Folosiţi linguriţa pentru măsurare cafea pentru a face acest
lucru.
Nu presaţi cafeaua în sită, aşezaţi-o uniform pe
toată suprafaţa.
5 Atunci când ceaşca se umple cu o cantitate corespunzătoare de cafea, aparatul se opreşte automat.
O linguriţă de cafea este suficientă pentru
o ceaşcă de cafea.
2 Asigraţi-vă că nu există surplus de cafea pe marginile sitei.
Acest lucru poate împiedica procesul de preparare a cafelei.
3 Aşezaţi mânerul sitei pe capul dozei de preparare şi
învârtiţi până la rezistenţă în dreapta.
Maşina pentru cafea este setată implicit pentru a doza aproximativ 60 ml de cafea pentru
o ceaşcă. În orice moment puteţi opri scurgerea de cafea, apăsaţi din nou pe butonul pentru
programul selectat.
Funcţii adiţionale
SETARE CANTITATE DE CAFEA
Există posibilitatea de setare a cantităţii de cafea turnată.
Pentru a face acest lucru trebuie să ţineţi apăsaţi butonul
de selectare a programului timp de aproximativ 2 secunde.
Cafeaua va curge, butonul programului va lumina intermitent până ce apăsaţi din nou programul selectat sau când
ajungeţi la capacitatea maximă (pentru 1 ceaşcă sau 2 ceşti
450 ml).
Valoarea setată va fi memorată. Pentru a schimba valoarea
memorată trebuie să repetaţi procesul descris mai sus.
Strângeţi puternic mânerul în capul dozei pentru a preveni lipsa de etanşeitate în timpul preparării de cafea.
CM2004-001_v03
Maşina pentru cafea va reveni la setările implicite după decuplarea şi cuplarea din nou a aparatului la sursa de alimentare cu curent.
63
FUNCŢIA DE SPUMARE LAPTE ŞI FUNCŢIA DE
APĂ FIERBINTE
Maşina pentru cafea este dotată cu o duză pentru aburi care
permite spumarea laptelui şi turnarea de apă fierbinte.
4 Butonul pentru aburi selectat încetează să lumineze
intermitent ceea ce înseamnă că aparatul s-a încălzit până
la temperatura necesară.
Aveţi atenţie deosebită atunci când folosiţi
duza pentru aburi. Atingerea apei/aburilor fierbinţi sau a elementelor fierbinţi ale duzei poate
provoca arsuri.
SPUMARE LAPTE
Pentru a folosi funcţia de spumare a laptelui trebuie să procedaţi conform indicaţiilor de mai jos.
1 Înainte de a folosi această funcţie trebuie să vă asiguraţi
că în rezervor este o cantitate suficientă de apă (vezi „PREGĂTIRE APARAT PENTRU FUNCŢIONARE”).
2 După ce porniţi aparatul, aşteptaţi până ce butonul
încetează să lumineze intermitent. Selectaţi butonul pentru
aburi după ce se luminează butoanele de meniu.
5 Aşezaţi capătul duzei pentru aburi în lapre şi învârtiţi
treptat butonul regulatorului, în sensul opus sensului acelor
de ceas, până la poziţia maximă (simbol aburi).
Pentru a obţine cele mai bune rezultate începeţi
să spumaţi de la fundul recipientului în sus.
Aveţi grijă ca duza să rămână tot timpul în lapte.
3 Scoateţi duza pentruu aburi în afara limitelor maşinii
pentru cafea.
Pregătiţi aproximati 90 ml de lapte în recipient (cu înălţimea
care îi permite să se afle sub duza pentru aburi).
Pentru a obţine cele mai bune rezultate recipientul şi laptele trebuie să fie reci. Vă recomandăm să folosiţi lapte pasteurizat sau UHT.
64
6 Atunci când consideraţi că laptele s-a spumat suficient
învârtiţi butonul regulatorului la poziţia iniţială.
7 După fiecare spumare a laptelui curăţaţi bine duza pentru aburi (vezi CURĂŢARE DUZĂ ABURI).
Înainte de a curăţa aşteptaţi până când duza se
răceşte.
CM2004-001_v03
Dacă nu curăţaţi duza cantitatea de aburi se
poate reduce, iar în unele cazuri duza se poate
bloca total, ceea ce poate strica aparatul.
4 Butonul pentru apă caldă selectat încetează să lumineze
intermitent şi semnalizează faptul că aparatul s-a încălzit
până la temperatura necesară.
APĂ CALDĂ/FIERBINTE
Funcţia de apă fierbinte este ideală pentru a pregăti băutura
long black (espresso diluat cu apă caldă), ciocolată caldă sau
pentru a umple vasul pentru cafea cu piston sau ceainicul.
Pentru a obţine apă caldă trebuie să procedaţi conform indicaţiilor de mai jos.
1 Înainte de a folosi această funcţie trebuie să vă asiguraţi
că în rezervor este o cantitate suficientă de apă (vezi „PREGĂTIRE APARAT PENTRU FUNCŢIONARE”)
5 Aşezaţi recipientul pentru apă caldă sub duza pentru
aburi şi învârtiţi treptat regulatorul în direcţia opusă acelor de
ceas, până la poziţia maximă (simbol aburi).
2 După ce porniţi aparatul, aşteptaţi până ce butonul
nu mai luminează intermitent. După ce se aprind butoanele
din meniu, selectaţi butonul pentru apă caldă.
6 Când consideraţi că aţi obţinut o cantitate suficientă de
apă, învârtiţi regulatorul la poziţia iniţială.
3 Pregătiţi recipientul pentru apă caldă (ceaşcă).
CM2004-001_v03
65
Curăţare şi întreţinere
2 Goliţi tava.
Nu spălaţi în maşina de spălat vase: lingura pentru măsurare, tava de scurgere, mânerul sitei,
sitele, rezervorul pentru apă şi nicio altă piesă.
Accesoriile şi elementele maşinii pentru cafea
nu pot fi spălate în maşina pentru spălat vase.
CURĂŢARE APARAT
Înainte de a începe să curăţaţi aparatul, decuplaţi-l de la sursa de alimentare şi aşteptaţi
până ce pentru cafea se răceşte.
●
Folosiţi bureţi fini pentru a curăţa aparatul cu puţin detergent pentru vase sau doar cu apă caldă
Dacă folosiţi bureţi duri sau pânze aspre puteţi
zgâria elementele metalice ale maşinii pentru
cafea.
●
●
●
3 După ce aţi golit tavai, scoateţi capacul metalic şi curăţaţi
rezervorul.
Nu folosiţi substanţe de curăţare agresive, abrazive sau
pe bază de alcool.
Pentru a evita depunerile de calcar pe pereţii rezervorului pentru apă, vă recomandăm ca după fiecare utilizare
să clătiţi şi să goliţi rezervorul pentru apă.
Dacă pe rezervorul pentru apă apar depuneri albe ştergeţi-le cu pânza. La anumite intervale efectuaţi decalcifierea aparatului (vezi DECALCIFIERE MAŞINĂ PENTRU
CAFEA).
CURĂŢARE TAVĂ PENTRU SCURGERE
După ce terminaţi de utilizat maşina pentru cafea goliţi tava
pentru scurgere.
Prezenţa apei în tava pentru scurgere este
o situaţie normală. Acest lucru nu este simptomul sgurgerii sau a deteriorării aparatului.
Dacă este necesar folosiţi un lichid delicat pentru spălat
vase.
4 Înainte de a aşeza din nou în aparat uscaţi bine tava şi
capacul metalic.
5 Aşezaţi tava în maşina pentru cafea, împingeţi înspre
aparat.
1 Pentru a goli tava de scurgere ridicaţi-o puţin şi trageţi-o
spre dumneavoastră.
Asiguraţi-vă că tava este aşezată bine pe aparat, astfel puteţi
evita scurgerile.
● Pentru a evita umplerea, goliţi tava după ce faceţi câteva
cafele.
● Pe tavă se află un indicator roşu care se ridică odată cu
umplerea rezervorului tăvii. Dacă acest semn este vizibil
trebuie să goliţi tava.
66
CM2004-001_v03
CURĂŢARE CAP DOZĂ PREPARARE ŞI MÂNER
SITĂ
●
Capul dozei de preparare şi mânerul sitei trebuie să fie
curăţate după fiecare utilizare.
● Pentru a curăţa folosiţi apă caldă cu puţin lichid delicat
pentru spălat vase.
● Nu folosiţi aubstanţe de curăţare agresive, abrazive sau
pe bază de alcool.
● Mânerul sitei poate fi spălat doar sub un jet de apă.
● Dacă nu folosiţi maşina pentru cafea nu ţineţi mânerul
sitei în poziţia închisă. Acest lucru vă permite să evitaţi
utilizarea inutilă a garniturii.
1 Pentru a curăţa piesele externe ale mânerulului sitei,
învârtiţi sita, până ce ajungeţi la adâncitură şi puteţi să
o scoateţi.
●
●
Înainte de a monta din nou uscaţi bine piesele.
Pentru a monta sita în mânerul sitei proeminenţele trebuie
să intre în adânciturile din mâner.
DECALCIFIERE APARAT
Calcarul reprezintă depunerile de minerale la suprafaţă care
apare în mod natural pe toate aparatele care încălzesc apă.
De aceea maşina pentru cafea va necesita să fie decalcifiată
la anumite intervale. Vă recomandăm să decalcifiaţi aparatul
la fiecare 4–6 luni în funcţie de intensitatea de utilizare.
SOLUŢII PENTRU DECALCIFIERE
În mod obişnuit pentru decalcifierea maşinii pentru cafea se
folosesc următoarele substanţe:
● Soluţie de oţet
Umpleţi rezervorul în următoarele proporţii: 1/3 oţet, 2/3 apă.
● Soluţie de acid citric.
Dizolvaţi un plic de acid citric în ½ litru de apă.
● Lichide, pastile speciale.
În cazul lichidelor şi a pastilelor procedaţi conform indicaţiilor de pe ambalajele substanţelor
menţionate.
Pentru a efectua procesul de decalcifiere procedaţi conform
indicaţiilor de mai jos.
1 Aşezaţi rezervorul cu soluţia selectată în maşina pentru
cafea.
2 Apoi scoateţi garnitura de silicon.
3 Sub garnitură se află dozatorul, pe care îl puteţi scoate
acum.
CM2004-001_v03
2 Montaţi mânerul sitei fără cafea în aparat.
67
3 Aşezaţi un recipient sub duza pentru aburi.
6 Apăsaţi butonul „Apă caldă”.
7 Atunci când butonul „Apă caldă” nu mai luminează intermitent, învârtiţi butonul de reglare în direcţia opusă acelor de
ceas, la poziţia maximă (simbol aburi).
4 Apăsaţi butonul
.
8 Permiteţi soluţiei să se scurgă până la 50 ml şi învârtiţi
butonul la poziţia iniţială pentru a opri funcţia de apă caldă.
Butonul
începe să lumineze intermitent şi semnalizează
încălzirea şi pregătirea aparatului pentru funcţionare.
5 Atunci când butonul
încetează să lumineze intermitent, se vor lumina butoanele de selectare a programului.
68
CM2004-001_v03
9 Apoi aşezaţi recipientul sub mânerul sitei şi apăsaţi butonul pentru două cafele.
2 În mânerul linguriţei pentru măsurare se află cheia pentru desfiletare a duzei. Desfiletaţi duza în sensul acelor de
ceas.
Efectuaţi acest program de 2 ori.
10 După al 2 ciclu aşteptaţi 15 minute şi repetaţi programul
până ce se termină soluţia din rezervor.
11 Reperaţi operaţia de decalcifiere, umpeţi rezervorul cu
apă curată.
3 Curăţaţi toate piesele sub un jet de apă curentă cu detergent lichid pentru vase. Înainte de a monta din nou uscaţi
bine toate piesele.
După procesul de decalcifiere efectuaţi încă 2-3
operaţii de curăţare cu apă curată cum a fost
descris la punctul „PREGĂTIRE APARAT PENTRU FUNCŢIONARE”.
Pentru a străpunge duza puteţi folosi un ac.
4 Aşezaţi din nou toate piesele în ordinea opusă celei de
demontare.
5 Aşezaţi exact capacul metalic pe garnitura de cauciuc,
pentru a evita lipsa de etanşeitate.
CURĂŢARE DUZĂ ABURI
Dacă duza este blocată datorită utilizării necorespunzătoare,
trebuie să curăţaţi duza de spumare lapte şi piesele de cauciuc.
Înainte de a curăţa duza pentru aburi asiguraţivă că nu este fierbinte.
Pentru a curăţa exact duza de aburi respectaţi următoarele
indicaţii.
1 Ridicaţi capacul metalic de pe duză, trageţi-l relicat în jos.
CM2004-001_v03
69
Tipuri de probleme care pot apărea în timpul utilizării maşinii pentru cafea
PROBLEMĂ
Cafeaua se
scurge din
partea laterală
a mânerului.
Cafeaua nu
curge.
Cafeaua se
scurge doar
picături.
Espresso nu are
spuma caracteristică.
CAUZĂ POSIBILĂ
CE PUTEŢI FACE
Mânerul sitei nu este montat corespunzător sau nu este
strâns suficient de tare.
Asiguraţi-vă că mânerul este situat corespunzător în setul
capului dozei şi că este strâns la maxim.
Pe marginea sitei se află cafea.
Curăţaţi partea superioară a sitei si ştergeţi capul până
ce este curat.
Capul dozei este murdar.
Ştergeţi capul cu o pânză umedă.
Capul duzei este deteriorat.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Garnitura de cauciuc este deteriorată sau uzată.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Lipsă apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul cu apă.
Rezervorul cu apă nu este instalat corect.
Apăsaţi rezervorul cu apă pentru a vă asigura că este
montat corect.
Sita este blocată.
Vezi DECALCIFIERE APARAT.
Sita este blocată. Cafeaua este prea fină sau prea pisată.
Goliţi sita şi clătiţi-o cu un jet de apă. Ştergeţi capul douzei
de preparare cu o pânză.
Cafeaua este prea fină sau prea pisată.
Dacă folosiţi o ccafea prea fină nu o pisaţi prea tare.
Aparatul este blocat de depuneri de calcar.
Vezi DECALCIFIERE APARAT.
Cafeaua este aerisită sau prea uscată.
Folosiţi cafea proaspătă. După ce aţi deschis cafeaua
asiguraţi-vă că o păstraţi într-un ambalaj etanş.
Cafeaua nu este pisată suficient.
Pisaţi mai tare cafeaua măcinată.
Cafeaua este măcinată prea gros.
Folosiţi cafea corespunzătoare.
Cantitate insuficientă de cafea.
Vezi PREGĂTIRE CAFEA.
Cafeaua este pisată prea tare.
Pisaţi mai puţin cafeaua.
Cafeaua este prea fină.
Folosiţi o cafea mai groasă.
Mânerul nu este strâns suficient şi nu stă bine.
Asiguraţi-vă că mânerul este poziţionat corect şi că este
strâns suficient.
Vezi PREGĂTIRE CAFEA.
Mânerul joacă în
timpul preparării. Pe marginea mânerului se află cafea.
Cafeaua nu este
fierbinte.
Lipsă aburi din
duză.
Cantitate insuficientă de lapte
spumat.
Umplere inegală
ceşti.
70
Curăţaţi partea superioară a mânerului şi ştergeţi de
cafea cu.
Capul de preparare este murdar.
Ştergeţi capul de preparare cu o pânză umedă.
Capul de preparare este deteriorat.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Garnitura de cauciuc este deteriorată sau uzată.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Ceştile, sita sau capul de preparare sunt reci.
Înaninte de preparare încălziţi ceştile, sita şi mânerul.
Vezi PREPARARE CAFEA.
În timpul preparării de cappuccino sau latte, laptele nu
este încălzit suficient.
Verificasţi dacă laptele este încălzit suficient în timpu
spumării. Asiguraţi-vă că laptele nu s-a fiert.
Vezi SPUMARE LAPTE.
Duza de aburi este blocată.
Vezi Curăţare şi întreţinere.
Laptele nu este proaspăt.
Verificaţi dacă laptele este proaspăt.
Temperatura laptelui este prea mare.
Asiguraţi-vă că laptele este răcit suficient înainte de
utilizare.
Vas.
Pentru a avea cele mai bune efecte la spumare folosiţi
un vas din oţel inoxidabil şi răciţi-l sau clătiţi-l cu apă în
măsura posibilităţilor înainte de utilizare.
Duza de aburi este blocată.
Vezi Curăţare şi întreţinere.
Laptele s-a fiert.
Folosiţi lapte proaspăt şi rece.
Ceştile sunt umplute inegal sau scurgerea de cafea se
întrerupe.
Asiguraţi-vă că aţi pisat egal cafeaua şi că nu există
blocaje înorificiile doei de preparare.
Garnitura din mâner este deteriorată.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
CM2004-001_v03
PROBLEMĂ
CAUZĂ POSIBILĂ
CE PUTEŢI FACE
Cafea necorespunzătoare.
Verificaţi alte tipuri de cafea.
Aparatul nu a fost clătit după ce s-a îndepărtat calcarul.
Clătiţi aparatul cu rezervorul plin de apă până ce se
goleşte înaionte de a face următoarea cafea.
Pompa fage mult
zgomot.
Lipsă apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul cu apă.
Zrezervorul este aşezat incorect.
Verificaţi dacă rezervorul este aşezat corect.
Aparatul nu
funcţionează.
Sita în capul dozei de preparare poate fi blocat
Scoateţi capul dozei de preparare şi curăţaţi piesele.
Vezi Curăţare şi întreţinere.
Aparatul este blocat de depuneri de calcar.
Vezi DECALCIFIERE APARAT.
Espresso are un
gust ars.
După cuplarea
aparatului, butoanele vor lumina
intermitent tot
timpul şi lipseşte Butonul regulatorului se află la poziţia pornită
reacţia maşinii de
cafea la selectarea funcţiei.
.
Rotiţi butonul regulatorului la poziţia oprit/iniţială.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
CM2004-001_v03
71
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание
необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею
можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасному использованию
кофемашины
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●
●
●
●
●
●
●
●
72
Не используйте электрооборудование с видимыми
повреждениями, с поврежденным шнуром питания,
после падения или иного повреждения. Если возникает предположение, что устройство повреждено,
то его проверку, ремонт, регулировку могут произвести только квалифицированные специалисты
авторизованного сервисного центра.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае
возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
Никогда не извлекайте фильтродержатель во время
варки кофе или подачи горячей воды, поскольку
устройство находится под давлением. Извлечение
фильтродержателя во время этих операций может
привести к травме или ожогам.
Паровое сопло очень сильно нагревается во время
вспенивания молока и подачи воды. Это может
привести к ожогам, поэтому следует избегать непосредственного контакта с паровым соплом.
Всегда выключайте кофемашину и вынимайте
вилку из розетки во время ее чистки или в случае
появления каких-либо проблем в процессе приготовления кофе.
Не вкладывайте руки непосредственно под струю
горячего пара, воды или кофе – это может привести к получению травмы или ожогам.
Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануаль-
●
ными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Всегда ставьте устройство на плоской, ровной
поверхности.
Не используйте кофемашину без воды в резервуаре. Наполняйте резервуар только чистой и холодной водой. Соблюдайте максимальную вместимость резервуара.
Не допускайте, чтобы шнур питания прикасался
к горячим частям кофемашины, в том числе к пластине для подогревания чашек и к паровому соплу.
Всегда отключайте питание (кнопка «Power») перед
тем как вставить или вынуть вилку из розетки.
Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не следует
тянуть за шнур питания, а только за саму вилку.
Всегда отключайте питание и вынимайте вилку
из розетки, когда устройство не используется
в течение длительного времени, а также перед его
очисткой.
Не используйте кофемашину с удлинителем, если
удлинитель не проверен квалифицированным техником или работником сервисного центра.
Подключайте кофемашину только к сети переменного тока с заземлением. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на маркировке, соответствует напряжению электросети.
Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал
со стола или с полки и не соприкасался с горячей
поверхностью.
Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Оборудование не предназначено для работы
с внешним реле времени или отдельной системой
дистанционного управления.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●
●
Внимательно прочтите и сохраните данную инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству.
Убедитесь, что Вы поняли вышеизложенные рекомендации.
CM2004-001_v03
Кофемашина отвечает требованиям действующих стандартов.
Устройство соответствует требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC
Изделие маркировано знаком соответствия СЕ на
табличке.
Технические данные
Технические характеристики приведены на маркировочной табличке устройства.
Объем резервуара для воды: макс. 1,0 л.
Кофемашина является устройством I класса изоляции,
оснащенным шнуром питания с заземлением и вилкой
с заземляющим контактом.
Устройство кофемашины
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Ручка резервуара для воды
Резервуар для воды
Крышка
Мерная ложка для кофе
Место для хранения ситечка
Пластина для подогрева чашек
Ручка регулятора (Поворот влево - пар/горячая вода)
Панель управления
Кнопка приготовления одной чашки кофе
Кнопка приготовления двух чашек кофе
Кнопка Stand-by
Кнопка горячей воды
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Кнопка пара
Паровое сопло
Поддон для стекания воды с индикатором наполнения
Решетка поддона
Заварочная головка
Индикатор уровня воды
Фильтродержатель
Дозатор
Силиконовая вкладка
Ситечко для заваривания одной чашки кофе
Ситечко для заваривания двух чашек кофе
73
Подготовка устройства к работе
Перед первым использованием кофемашины протрите
все принадлежности теплой водой с добавлением мягкого моющего средства для посуды. Перед установкой
высушите все принадлежности.
Для подготовки устройства к работе следуйте приведенным ниже инструкциям.
1 Откройте крышку и выньте резервуар для воды.
2 Наполните резервуар свежей, холодной водой, не
выше чем до отметки MAX.
3 Наполненный резервуар поместите в устройстве.
Убедитесь в том, резервуар правильно закреплен
и закройте крышку.
Можно также доливать воду не вынимая
резервуара. Для этого поднимите крышку
и долейте в резервуар свежей холодной
воды, не выше чем до отметки MAX.
Отверстие для наполнения резервуара
водой должно быть закрыто во время
работы кофемашины.
4 Подключите устройство к соответствующему источнику питания (данные на маркировочной табличке
устройства).
5 Убедитесь в том, что вороток регулятора находится
в начальном положении и нажмите кнопку .
Кнопка
начнет мигать, сигнализируя разогрев и подготовку устройства к работе.
6 В фильтродержатель вложите дозатор, силиконовую
вкладку и выбранное ситечко.
Силиконовую вкладку вкладывайте выпуклой стороной вниз.
74
CM2004-001_v03
7 Вставьте фильтродержатель (без кофе) в устройство
и поверните до упора вправо.
Повторите эту операцию 5 раз.
Если возникнет необходимость опорожнить емкость,
нажмите кнопку приготовления двух чашек кофе, чтобы
остановить операцию. Для того, чтобы возобновить операцию, вновь нажмите кнопку приготовления двух чашек кофе.
11 Опорожните емкость с водой и снимите фильтродержатель, поворачивая его влево.
8 Под заварочную головку подставьте достаточно
большую емкость, чтобы в ней поместилась вода из
резервуара для воды.
Будьте особенно осторожны выливая
горячую воду. Неосторожность может
привести к ожогам.
Приготовление кофе эспрессо
ПОДОГРЕВ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
9 После достижения соответствующей температуры
кнопка
перестанет мигать и загорятся 4 оставшиеся
кнопки выбора режима.
10 Нажмите кнопку двойного кофе и позвольте чтобы
вода стекала в емкость.
CM2004-001_v03
Для того, чтобы получить наилучший результат, рекомендуется подогреть чашки и фильтродержатель перед
тем, как всыпать в него кофе. Для подогрева этих элементов действуйте в соответствии с приведенными ниже
инструкциями.
1 Наполните резервуар свежей, холодной водой, не
выше чем до отметки MAX.
2 Нажмите кнопку
, чтобы включить устройство.
75
3 В фильтродержатель вложите дозатор, силиконовую
вкладку и выбранное ситечко.
4 Вставьте фильтродержатель (без кофе) в устройство
и поверните до упора вправо.
6 Нажмите кнопку приготовления одной или двух чашек
кофе. Когда чашка наполнится горячей водой и вода
перестанет течь, опорожните ее.
Будьте особенно осторожны выливая
горячую воду. Неосторожность может
привести к ожогам.
7 Когда кофемашина перестанет работать, снимите
фильтродержатель, поворачивая его влево.
5 Под заварочной головкой поставьте пустую чашку.
Если прибор нагрет, существует возможность подогрева чашек для кофе.
Для этого следует разместить чашки
вверх дном на платформе для подогрева
чашек.
76
CM2004-001_v03
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
Выбор кофе имеет большое влияние на
вкус и аромат напитка. Рекомендуется
использовать только сорта кофе, предназначенные для заваривания в кофемашинах
под давлением. Не используйте растворимый кофе и кофе, предназначенный для
проливных кофеварок.
4 Поместите одну или две чашки под заварочной
головкой и выберите соответствующую программу приготовления кофе (одна или две чашки).
Для приготовления кофе действуйте в соответствии
с приведенными ниже инструкциями.
1 После завершения действий, описанных в пункте
«ПОДОГРЕВ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ», насыпьте кофе
в выбранное ситечко. Для этого используйте прилагаемую к устройству мерную ложку.
Не следует уплотнять кофе в ситце,
равномерно распределяйте кофе по всей
поверхности.
Одной ложки достаточно для приготовления одной чашки кофе.
2 Убедитесь, что на краях ситечка нет излишков кофе.
Это может нарушить процесс приготовления кофе.
3 Поместите фильтродержатель в заварочную головку
и поверните до упора вправо.
5 Когда чашка наполнится соответствующим количеством кофе, машина автоматически остановится.
Кофемашина по умолчанию установлена
на подачу около 60 мл кофе на одну чашку.
В любой момент можно остановить вытекание кофе, вновь нажимая кнопку выбранной программы.
Дополнительные функции
РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА КОФЕ
Вы можете регулировать количество подаваемого кофе.
Для этого следует во время выбора программы приготовления кофе удержать выбранную кнопку в нажатом
состоянии в течение около 2 секунд. Кофе будет течь,
а кнопка выбранной программы будет мигать до тех пор,
пока Вы вновь ее не нажмете или пока не будет достигнут
максимально возможный объем (для 1 чашки или 2 чашек
450 мл). Установленное значение будет сохранено.
Для изменения сохраненного значения, повторите процесс, описанный выше.
Сильный зажим фильтродержателя предотвратит утечку пара в процессе заваривания кофе.
CM2004-001_v03
Кофемашина вернется к установкам по
умолчанию после ее выключения и повторного подключения к источнику питания.
77
ФУНКЦИЯ ВСПЕНИВАНИЯ МОЛОКА И ФУНКЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
4 Выбранная кнопка пара перестанет мигать, сигнализируя нагревание устройства до необходимой температуры.
Кофемашина оснащена паровым соплом, которое дает
возможность вспенивания молока и подачу горячей воды.
Будьте осторожны при работе с паровым
соплом. Контакт с горячей водой/паром
или с разогретыми частями сопла может
привести к ожогам.
ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА
Для использования функции вспенивания молока действуйте в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
1 Перед использованием этой функции убедитесь, достаточное ли количество воды находится в резервуаре (смотрите раздел «ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ»).
2 После включения устройства подождите пока
кнопка
перестанет мигать. После того, как включится
подсветка кнопок выбора режима, выберите кнопку пара.
3 Отведите паровое сопло за границы контура кофемашины.
В емкости подготовьте около 90 мл молока (емкость
должна быть такой высоты, чтобы поместиться под
паровым соплом).
Для достижения наилучших результатов, емкость и молоко должны быть
холодными. Рекомендуется использовать
пастеризованное молоко или молоко UHT.
78
5 Наконечник парового сопла погрузите в молоко
и плавно поверните ручку регулятора против часовой
стрелки в крайнее положение (символ пара).
Для достижения наилучших результатов
вспенивайте молоко начиная со дна емкости и перемещаясь вверх. Следите за тем,
чтобы сопло все время было погружено
в молоко.
6 Когда Вы решите, что молоко уже достаточно вспенилось, поверните ручку регулятора в исходное положение.
7 После каждой операции вспенивания молока следует
тщательно очистить паровое сопло (смотрите раздел
ОЧИСТКА ПАРОВОГО СОПЛА).
Перед очисткой подождите пока сопло
остынет.
CM2004-001_v03
Неочищенное сопло может ограничить
выход пара, а в некоторых случаях привести
к полному перекрытие сопла, что может
стать причиной повреждения устройства.
ГОРЯЧАЯ ВОДА/КИПЯТОК
Функция горячей воды идеальна для приготовления
напитка long black (эспрессо разбавленный горячей
водой), горячего шоколада, а также для наполнения
кофейника с поршнем или заварочного чайника.
Для получения горячей воды действуйте в соответствии
с приведенными ниже инструкциями.
1 Перед использованием этой функции убедитесь,
достаточное ли количество воды находится в резервуаре (смотрите раздел «ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА
К РАБОТЕ»).
4 Выбранная кнопка горячей воды перестанет мигать,
сигнализируя нагревание устройства до необходимой
температуры.
5 Подставьте емкость для горячей воды под паровое
сопло и плавно поверните ручку регулятора против часовой стрелки в крайнее положение (символ пара
2 После включения устройства подождите пока
кнопка
перестанет мигать. После того, как включится
подсветка кнопок выбора режима, выберите кнопку горячей воды.
6 Когда Вы решите, что получили достаточное количество воды, поверните ручку регулятора в исходное положение.
3 Подготовьте емкость для горячей воды (чашку).
CM2004-001_v03
79
Очистка и консервация
2 Опорожните поддон.
Не мойте в посудомоечной машине мерную
ложку, поддон для стекания воды, фильтродержатель, ситечка, резервуар для
воды или любые другие детали кофемашины. Принадлежности и детали кофемашины не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА
Всегда, перед тем как приступить
к очистке устройства, отключите устройство от источника питания и подождите
пока оно остынет.
●
3 После опорожнения поддона снимите металлическую крышку и очистите емкость.
Для очистки устройства используйте мягкую ткань
с мягким средством для мытья посуды или просто
теплую воду.
Использование грубой ткани или губки
может привести к царапинам на металлических деталях кофемашины.
●
●
●
Не используйте агрессивные, абразивные чистящие
средства и средства на спиртовой основе.
Для того, чтобы избежать образования осадка на
стенках резервуара для воды, после каждого использования рекомендуется промыть и опорожнить
резервуар для воды.
Если на стенках резервуара для воды начнет образовываться белый налет, протрите его тканью.
Время от времени производите удаление накипи из
устройства (смотрите раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
ИЗ КОФЕМАШИНЫ).
ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ СТЕКАНИЯ ВОДЫ
В случае необходимости используйте для очистки мягкое
средство для мытья посуды.
4 Перед тем как вновь поместить поддон и металлическую крышку в кофемашину, тщательно высушите их.
5 Поместите поддон в кофемашину, двигая его в сторону устройства.
После окончания работы с кофемашиной опорожните
поддон для стекания воды.
Наличие воды в поддоне - нормальное явление. Это не является признаком протекания или повреждения устройства.
1 Для того, чтобы опорожнить поддон для стекания
воды, слегка поднимите его вверх и потяните на себя.
Убедитесь в том, что поддон правильно прилегает
к устройству, таким образом Вы избежите протекания.
● Для предотвращения переполнения опорожняйте
поддон через каждые несколько порций кофе.
● На поддоне находится красный индикатор, который
поднимается по мере наполнения емкости поддона.
Если индикатор хорошо виден, необходимо опорожнить поддон.
80
CM2004-001_v03
ОЧИСТКА ЗАВАРОЧНОЙ ГОЛОВКИ И ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЯ
●
Заварочную головку и фильтродержатель следует
чистить после каждого использования.
● Для очистки используйте теплую воду с добавлением
мягкого моющего средства для посуды.
● Не используйте агрессивные, абразивные чистящие
средства и средства на спиртовой основе.
● Фильтродержатель можно мыть под проточной водой.
● Если вы не пользуетесь кофемашиной, не храните
фильтродержатель в закрытом положении. Это
позволит предотвратить преждевременный износ
уплотнителя.
1 Для того, чтобы очистить внутреннюю часть фильтродержателя, поверните ситечко до упора, что позволит
вынуть его из фильтродержателя.
●
●
Перед повторной сборкой тщательно высушите элементы.
Для того, чтобы ситечко вошло в фильтродержатель,
выступы на нем должны совпасть с выемками в фильтродержателе.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ИЗ КОФЕМАШИНЫ
Накипь - это поверхностный минеральный осадок,
который естественным образом появляется во всех
устройствах, связанных с подогревом воды. Поэтому
кофемашина требуют периодического удаления накипи.
Рекомендуется удалять накипь из кофемашины каждые
4-6 месяцев, в зависимости от частоты использования.
РАСТВОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ
Традиционно для удаления накипи из кофемашины
используются следующие средства:
● Раствор уксуса.
Наполните резервуар для воды в следующих пропорциях: 1/3 уксуса, 2/3 воды.
● Раствор лимонной кислоты.
Растворите пакетик лимонной кислоты в 1/2 л воды.
● Жидкости и таблетки, специально предназначенные
для этой цели.
В случае применения жидкостей и таблеток следуйте инструкциям на их упаковке.
2 Затем выньте силиконовую вкладку.
3 Под вкладкой находится дозатор,который теперь
можно легко вынуть.
CM2004-001_v03
Для удаления накипи действуйте в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
1 Поместите резервуар с выбранным раствором
в кофемашину.
2 Установить фильтродержатель без кофе в кофемашине.
81
3 Подставьте емкость под паровое сопло.
6 Нажмите кнопку «Горячая вода».
7 Когда кнопка «Горячая вода» перестанет мигать
поверните ручку против часовой стрелки стрелки в крайнее положение (символ пара).
4 Нажмите кнопку
.
8 Позвольте, чтобы вытекло около 50 мл раствора
и поверните ручку регулировки в исходное положение,
чтобы выключить функцию горячей воды.
Кнопка
начнет мигать, сигнализируя разогрев и подготовку устройства к работе.
5 Когда кнопка
перестанет мигать, засветятся
кнопки выбора программы.
82
CM2004-001_v03
9 Затем поставьте емкость под фильтродержатель
и нажмите кнопку приготовления двух чашек кофе.
Выполните эту программу 2 раза
10 После 2 цикла подождите 15 минут и повторяйте программу, пока раствор в резервуаре для воды не закончится.
11 Повторите операцию удаления накипи, наполнив
резервуар чистой водой.
После завершения процесса удаления накипи
выполните еще 2-3 процесса промывки
чистой водой, как это описано в разделе
«ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ».
ОЧИСТКА ПАРОВОГО СОПЛА
Если сопло сильно засорилось по причине небрежного
использования, следует очистить паровое сопло и резиновые детали.
2 В ручке мерной ложки находится ключ для отвинчивания сопла. С его помощью отвинтите сопло по направлению часовой стрелки.
3 Очистите все детали под теплой проточной водой
с использованием мягкого жидкого средства для мытья
посуды. Перед повторной сборкой тщательно высушите
все элементы.
Для очистки отверстия сопла можно применить булавку или иглу.
4 Соберите все детали в последовательности, обратной последовательности разборки.
5 Аккуратно наденьте металлическую крышку на резиновую ручку, чтобы предотвратить неплотное прилегание.
Перед тем как приступить к очистке парового сопла, убедитесь, что оно не горячее.
Для того, чтобы тщательно очистить паровое сопло,
выполните следующие инструкции.
1 Снимите металлическую крышку с сопла, осторожно
потянув ее вниз.
CM2004-001_v03
83
Некоторые проблемы при эксплуатации кофемашины
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Фильтродержатель установлен неправильно или недо- Убедитесь, что фильтродержатель правильно установстаточно закреплен.
лен в заварочной головке и затянут до упора.
Кофе вытекает
сбоку фильтродержателя.
Кофе не наливается.
Кофе наливается каплями.
На эспрессо нет
характерной
пены.
Фильтродержатель ослабляется во время
приготовления
кофе.
Кофе не горячий.
На краю вкладки ситечка остаются частицы кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка и вытрите
дочиста заварочную головку.
Загрязнена заварочная головка.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Повреждена заварочная головка.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Резиновая прокладка заварочной головки повреждена
или изношена.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Нет воды в резервуаре для воды.
Наполните резервуар водой.
Резервуар для воды установлен неправильно.
Нажмите на резервуар воды, чтобы убедится в правильности его установки.
Забито ситечко на заварочной головке.
Смотрите раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ИЗ КОФЕМАШИНЫ.
Забито ситечко для кофе. Кофе или слишком мелкого
помола, или слишком сильно утрамбован.
Опорожните ситечко и промойте его под проточной
водой. Вытрите заварочную головку тряпочкой.
Кофе или слишком мелкого помола, или слишком
сильно утрамбован.
Если Вы используете кофе мелкого помола, то не
утрамбовывайте его слишком сильно.
Устройство загрязнено известковой накипью.
Смотрите раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ИЗ КОФЕМАШИНЫ.
Кофе старый или высохший.
Возьмите свежий кофе. После того, как Вы открыли
кофе, храните его в герметической упаковке.
Кофе недостаточно утрамбован.
Утрамбуйте кофе сильнее.
Кофе слишком крупного помола.
Используйте кофе правильного помола или поменяйте
сорт кофе.
Недостаточное количество кофе в ситечке.
Смотрите раздел ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ.
Кофе слишком сильно утрамбован.
Утрамбуйте кофе слабее.
Кофе слишком мелкого помола.
Возьмите кофе более крупного помола.
Фильтродержатель сидит недостаточно плотно,
поскольку не был до конца затянут.
Убедитесь, что фильтродержатель вставлен
правильно и затянут до упора в заварочной головке.
Смотрите раздел ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ.
На краю вкладки ситечка остаются частицы кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка и вытрите
дочиста заварочную головку.
Загрязнена заварочная головка.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Повреждена заварочная головка.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Резиновая прокладка заварочной головки повреждена
или изношена.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Чашки, ситечка или заварочная головка холодные.
Перед приготовлением кофе подогрейте чашки,
ситечка и фильтродержатель.
Смотрите раздел ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ.
Во время приготовления капучино или латте молоко
недостаточно подогрето.
Проверьте, правильно ли подогревается молоко
во время вспенивания. Следите, чтобы молоко не
закипело.
Смотрите раздел ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА.
Нет пара в паро- Паровое сопло забито.
вом сопле.
84
Смотрите раздел Очистка и консервация.
CM2004-001_v03
ПРОБЛЕМА
Недостаточное
количество
вспененного
молока.
Неравномерное
наполнение.
У эспрессо подгорелый вкус.
Насос работает
слишком
громко.
Устройство не
работает.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Несвежее молоко.
Проверьте свежесть молока.
Слишком высокая температура молока.
Убедитесь, что молоко было охлаждено перед
использованием.
Кувшин.
Для достижения лучших эффектов при вспенивании
используйте приложенный в комплекте кувшин из
нержавеющей стали и по мере возможности охладите
его перед использованием или вымойте холодной
водой.
Паровое сопло забито.
Смотрите раздел Очистка и консервация.
Молоко закипело.
Возьмите свежее охлажденное молоко.
Неравномерное или прерывистое вытекание кофе.
Убедитесь, что кофе равномерно утрамбован и проверьте, не мешает ли что-либо протеканию кофе
между отверстиями головки и ситечком.
Повреждена перегородка в фильтродержателе.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Используется несоответствующий сорт кофе.
Испробуйте другие сорта кофе.
Устройство не было промыто после удаления накипи.
Перед тем как заварить следующую порцию кофе,
промойте устройство полным резервуаром для воды
до его полного опорожнения.
Нет воды в резервуаре для воды.
Наполните резервуар водой.
Резервуар для воды установлен неправильно.
Проверьте, правильно ли установлен резервуар для
воды.
Забито ситечко в заварочной головке.
Выньте фильтродержатель и очистите узел заварочной
головки. Смотрите раздел Очистка и консервация.
Устройство загрязнено известковой накипью.
Смотрите раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ИЗ КОФЕМАШИНЫ.
После включения устройства
кнопки все
Вороток регулятора находится в положении включевремя мигают
ния
.
и экспресс не
реагирует на
выбор функции.
Поверните вороток регулятора в положение выключения/начальное положение.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте
в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE)
выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика. Непригодный прибор
отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу
для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
CM2004-001_v03
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
85
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките
за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на понататъшното използване на уреда.
Указанията относно безопасност при
употреба на експрес за кафе
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●
●
●
●
●
●
●
●
86
Не ползвайте електроуреда с видими повреждения, повреден захранващ кабел, след падане на
устройството или друг вид повреда. Ако има предположение, че устройството е повредено, тогава
проверка, ремонт, регулация на устройството може
да се извършва единствено от квалифицирания
персонал на оторизиран сървизен пункт.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
Никога не премахвайте дръжка на ситото при
запарване на кафето или по време на сервиране
на врялата вода, тъй като устройството е под налягане. Премахване на дръжка на ситото по време на
тези действия може да доведе до опарване или до
нараняване.
Дюзата за пара става много гореща при запенване
на млякото и течение на водата. В случай на контакт това може да предизвика опарвания, затова
трябва да се избягва какъвто и да е непосредствен
контакт с дюзата за пара.
Винаги преди почистване на експреса за кафе,
както и при появяване на проблеми при процес на
запарване на кафето, изключете експреса и извадете щепсела от гнездото.
Не слагайте ръцете непосредствено под струята
на пара, гореща вода или наливано кафе, тъй като
това може да доведе до опарване или до нараняване.
Този уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както
●
и от лица без опит и познаване на уреда, освен
ако това не става под наблюдение или съгласно
с инструкцията за използване на уреда, предадена
от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Винаги поставяйте устройството върху плоска
и равна повърхност.
Не употребявайте експреса без вода в резервоара.
Резервоара напълвайте винаги с чиста и студена
вода. Спазвайте максималната вместимост на
резервоара.
Не допускайте до контакт на присъединителния
кабел с горещите части на експреса за кафе,
когато включвате плочката за стопляне на чашките
и дюзата за пара.
Винаги изключвайте захранването (копчето
„POWER”), преди да сложите щепсела в гнездото
или да го извадите. Не изваждайте щепсела от
гнездото с дърпане на захранващия кабел – хващайте самия щепсел.
Винаги изключвайте захранването и изваждайте
щепсела, когато устройството няма да се използва
в течение на по-дълго време или преди почистването.
Не употребявайте експреса с удължител, освен ако
удължителят беше проверен от квалифицирания
техник или сървизен работник.
Устройството трябва винаги да бъде подключено
към мрежовото електрическо гнездо (изключително
за променлив ток), снабдено със защитен дюбел,
с напрежението, съответстващо на посоченото
върху табелката за технически данни на устройството.
Не позволявайте захранващият кабел на устройството да виси над края на масата или на полицата
или да се докосва до гореща повърхност.
Не потапяйте устройството във вода или в някаква
друга течност.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●
●
Прочетете внимателно и запазете настоящата
инструкция за употреба, доставена заедно
с устройството.
Следва да се убедите, че указанията по-горе бяха
разбрани.
CM2004-001_v03
Експресът съответства на изискванията на съответните
норми.
Устройството съответства на изисквания на директивите:
– Електрическо устройство за ниско напрежение (LVD)
– 2006/95/ЕС.
– Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – 2004/108/ЕС.
Устройството е обозначено със знак СЕ върху табелката
за технически данни.
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни на продукта.
Вместимост на резервоара за вода: макс. 1,0 л.
Експресът е устройство от I клас, снабдено с присъединителния кабел със защитна жила и със щепсела със
защитен контакт.
Строеж на експреса
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
Дръжка на резервоара за вода
Резервоар за вода
Капак
Лъжица за отмерване на кафето
Място за съхраняване на ситото
Плоча за стопляне на чашките
Върток на регулатора (оборот вляво – пара/гореща
вода)
Панел за управление
Копче за едно кафе
Копче за две кафета
Копче Stand-by
CM2004-001_v03
16
15
20
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Копче за гореща вода
Копче за пара
Дюза за пара
Табла за оттичане с показател за запълване
Мрежа на таблата за оттичане
Глава за запарване
Показател на ниво на водата
Дръжка на ситото
Дозатор
Силиконова вложка
Сито за запарване на едно кафе
Сито за запарване на две кафета
87
Приготвяне на устройството за работа
Преди първа употреба на експреса изчистете всички асесоари с помощта на топла вода с добавка на меко миещо
средство за съдове. Преди повторен монтаж добре изсушете всички асесоари.
За да приготвите устройството за работа, постъпвайте
съгласно указанията по-долу.
1 Отворете капака и извадете резервоара за вода.
2 Напълнете резервоара с прясна, студена вода, без
да превишавате нивото МАХ.
Възможно е също така да допълните вода
без да изваждате резервоара. За тази цел
вдигнете капака и допълнете резервоара
с прясна, студена вода, без да превишавате нивото МАХ.
Отвор за допълване на вода не трябва да
е отворен по време на употреба.
4 Подключете устройството към съответен източник на
захранването (данните върху табелката за технически
данни на устройството).
5 Осигурете се че върток на регулатора се намира
в първоначалното положение и натиснете копчето. .
Копчето
ще започне да мига, с което сигнализира,
че устройството се нагрява и се готви за работа.
3 Сложете напълнения резервоар в устройството. Осигурете се, че резервоарът е правилно закрепен, и затворете капака.
6 В дръжка на ситото сложете дозатора, силиконовата
вложка и избраното сито.
Помествайте силиконовата вложка с изпъкналата страна надолу.
88
CM2004-001_v03
7 Поместете дръжката на ситото (без кафе) в устройството и завъртете надясно до съпротивление.
Повторете операцията 5 пъти.
Ако бъде необходимо изпразването на резервоара,
натиснете копчето за две кафета, за да спрете операцията. За да възобновите действието, натиснете повторно
копчето за две кафета.
11 Изпразнете резервоара с вода и свалете дръжка на
ситото, като я въртите наляво.
8 Сложете под главата за запарване съответно голям
съд, в който да се побере водата от резервоара за вода.
Бъдете особено предпазливи при изливане
на гореща вода. Липсата на предпазливост
създава опасност от опарване.
Запарване на еспресо-кафе
СТОПЛЯНЕ НА АСЕСОАРИТЕ
9 След достигане на съответната температура копчето
ще престане да мига и ще светнат останалите
4 копчета за избор.
10 Натиснете копчето за две кафета и оставете водата
да тече в резервоара.
CM2004-001_v03
За най-добри резултати препоръчваме стопляне на чашката и на дръжката на ситото, преди да се сипва кафето.
За да стоплите горепосочените елементи, постъпвайте
според долупосочените указания.
1 Напълнете резервоара за вода с прясна, студена
вода, без да превишавате нивото МАX.
2 Натиснете копчето
за да включите устройството.
89
3 В дръжка на ситото сложете дозатора, силиконовата
вложка и избраното сито
4 Поместете дръжката на ситото (без кафе) в устройството и завъртете надясно до съпротивление.
6 Натиснете копчето за едно или две кафета. Когато
чашката се напълни с гореща вода и водата престане да
тече, изпразнете я.
Бъдете особено предпазливи при изливане
на гореща вода. Липсата на предпазливост
създава опасност от опарване.
7 Когато експресът престане да работи, свалете
дръжка на ситото, като я въртите наляво.
5 Сложете под главата за запарване празна чашка.
Ако устройството е нагрето, същества
възможност за стопляне на кафени чашки.
За тази цел поместете чашките с дъното
нагоре върху плитката за стопляне на
чашки.
90
CM2004-001_v03
ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО
Избор на кафето за запарване оказва
голямо влияние върху вкуса и аромата
на напитката. Препоръчваме да употребявате само кафета, предназначени за
автомати под налягане. Не използвайте
разтворимо кафе или кафе, предназначено
за преливни експреси.
4 Поместете една или две чашки под главата за запарване и изберете съответна програма за запарване на
кафето (едно или две кафета).
За да запарите кафето, постъпвайте според долупосочените указания.
1 След като извършите действията, описани в точката «СТОПЛЯНЕ НА АСЕСОАРИТЕ», сипете кафето
в избраното сито. За тази цел употребете приложената
към устройството лъжичка за отмерване на кафе.
Не утъпквайте кафе в ситото, а го разместете равномерно по цялата повърхност.
Една лъжичка кафе е достатъчна за една
чашка кафе.
2 Осигурете се, че по краищата на ситото не се намира
излишно кафе. Това може да наруши процеса на запарване на кафето.
3 Поместете дръжката на ситото в главата за запарване и завъртете надясно до съпротивление.
5 Когато чашката се напълни със съответно количество кафе, устройството автоматично ще спре.
Експресът по предположение е поставен
така, че да подава около 60 мл кафе за една
чашка. Всеки момент е възможно да спрете
течение на кафето с повторно натискане
на избраната програма.
Допълнителни функции
РЕГУЛАЦИЯ НА КОЛИЧЕСТВО КАФЕ
Същества възможност за регулация на количество сервирано кафе. За тази цел следва при избор на програма
за запарването да придържите избраното копче в течение на около 2 секунди. Кафето ще изтича, копчето за
програмата ще мига до повторно натискане на избраната
програма или до достигане на максималната възможна
вместимост (за 1 чашка или 2 чашки 450 мл). Поставената стойност ще се съхрани.
За да промените съхранената стойност, следва да поторите гореописания процес.
Силно стискане на дръжката в главата
предотвратява неплътност по време на
запарване на кафето.
CM2004-001_v03
Експресът ще се върне към предполагаемите регулации след отключване и повторно подключване към източника на
захранването.
91
ФУНКЦИЯ ЗА ЗАПЕНВАНЕ НА МЛЯКО И ФУНКЦИЯ ЗА ГОРЕЩА ВОДА
Експресът е снабден с дюзата за пара, която позволява
запенване на мляко и сервиране на гореща вода.
4 Избраното копче за пара ще престане да мига, като
сигнализира нагряване на устройството до изискуемата
температура.
Бъдете предпазливи при работа с дюзата
за пара. Контакт с гореща вода/пара или
разгретите елементи на дюзата създава
опасност от опарване.
ЗАПЕНВАНЕ НА МЛЯКО
За да използвате функцията за запенване на мляко,
постъпвайте според долупосочените указания.
1 Преди да се възползвате от тази функция, осигурете
се, че в резервоара има достатъчно количество вода (виж
«ПРИГОТВЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА РАБОТА»).
2 След включване на устройството изчакайте, докато
копчето
престане да мига. След светване на копчетата на меню изберете копчето за пара.
5 Накрайник на дюзата за пара потопете в мляко
и постепенно завъртете въртока на регулатора, в посока
срещу часовниковата стрелка, към максималното положение (символ на пара).
За най-добри ефекти запенвайте, като
започвате от дъното на съда и премествайте се нагоре. Внимавайте дюзата през
цялото време да остава в млякото.
3 Изгънете дюзата за пара извън контур на експреса.
6 Когато смятате, че млякото е достатъчно запенено,
завъртете въртока на регулатора към първоначалното
положение.
Пригответе съд с около 90 мл мляко (с такава височина,
че да се побере под дюзата за пара).
7 След всяко запенване на млякото следва щателно
да изчистите дюзата за пара (виж ПОЧИСТВАНЕ НА
ДЮЗАТА ЗА ПАРА).
За да получите най-добри резултати, съдът
и млякото трябва да са студени. Препоръчва се пастеризирано мляко или UHT.
92
Преди почистването изчакайте дюзата да
изстине.
CM2004-001_v03
Непочистване на дюзата може да предизвика ограничения в излизане на парата,
а в особени случаи пълно запушване на
дюзата, което може да предизвика повреда
на устройството.
ГОРЕЩА/ВРЯЛА ВОДА
Функцията за гореща вода е идеална за приготвяне на
напитка long black (еспресо разбавено с гореща вода),
на горещ шоколад, за напълване на канчето за кафе
с бутало и на чайниче за чай.
За да получите гореща вода, постъпвайте според долупосочените указания.
1 Преди да се възползвате от тази функция, осигурете
се, че в резервоара има достатъчно количество вода (виж
«ПРИГОТВЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА РАБОТА»).
4 Избраното копче за гореща вода ще престане да
мига, като сигнализира нагряване на устройството до
изискуемата температура.
5 Поставете съда за гореща вода под дюзата за пара
и постепенно завъртете въртока на регулатора, в посока
срещу часовниковата стрелка, към максималното положение (символ на пара).
2 След включване на устройството изчакайте, докато
копчето
престане да мига. След светване на копчетата на меню изберете копчето за гореща вода.
6 Когато смятате, че сте получили вече достатъчно
количество вода, завъртете въртока на регулатора към
първоначалното положение.
3 Пригответе съд (чашка) за гореща вода.
CM2004-001_v03
93
Почистване и поддържане
2 Изпразнете таблата.
Не мийте с миячна машина лъжицата за
отмерване, таблата за оттичане, дръжка
на ситото, ситата, резервоара за вода
или някакви други елементи. Асесоарите
и елементите на експреса не са предназначени за миене с миячна машина.
ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
Преди да започнете да почиствате устройството винаги отключете устройството
от захранването и изчакайте ексреса да
изстине.
●
За почистване на устройството употребявайте меки
платнени кърпички с меко миещо средство за съдове
или само с топла вода.
3 След изпразване на таблата свалете металния капак
и изчистете съда.
Употреба на остри кърпи или гъби може
да предизвика задраскване на металните
елементи на експреса.
●
●
●
Не употребявайте агресивни, абразивни миещи средства или миещите средства на база на алкохол.
За да избегнете натрупване на камък по стенките на
резервоара за вода, препоръчва се след всяка употреба изплакване и изпразване на резервоара за вода.
Ако върху резервоара за вода започне да се трупа
бяла утайка, протрете я с кърпичката. От време
на време отстранете камък от устройството (виж
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ ЕКСПРЕСА).
ПОЧИСТВАНЕ НА ТАБЛАТА ЗА ОТТИЧАНЕ
След приключване на работата с експрес изпразнете
таблата за оттичане.
Ако е необходимо, за почистването използвайте меко
миещо средство за съдове.
4 Преди повторно поместване в устройството щателно
изсушете таблата и металния капак.
5 Поставете таблата в експреса, като я бутате към
устройството.
Присъствие на вода в таблата за оттичане е нормална ситуация. Това не е симптом на изтичане или на повреда на устройството.
1 За да изпразните таблата за оттичане, вдигнете
я леко нагоре и леко дръпнете към себе си.
Осигурете се дали таблата правилно приляга към устройството, по този начин ще избегнете изтичането.
● За да предотвратите преливане, изпразвайте таблата за оттичане през по няколко кафета.
● Върху таблата е поместен червеният указател, който
се вдига заедно със запълване на съда на таблата.
Ако този показател е добре видим, необходимо е да
изпразните таблата.
94
CM2004-001_v03
ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВАТА ЗА ЗАПАРВАНЕ
И НА ДРЪЖКАТА НА СИТОТО
●
Главата за запарване и дръжката на ситото трябва
да се почистват след всяка употреба.
● За почистване употребявайте топла вода с добавка
на меко миещо средство за съдове.
● Не използвайте агресивни, абразивни миещи средства и тези на база на алкохол.
● Дръжката на ситото може да се мие под течаща
вода.
● Ако не ползвате експреса, не съхранявайте дръжката
на ситото в затворено положение. Това ще позволи
да се избегне излишно износване на уплътнението.
1 За да изчистите вътрешните части на дръжката на
ситото, обърнете ситото, докато попадне в насечката, за
да бъде възможно сваляне на ситото.a.
●
●
Преди повторно сглобяване щателно изсушете елементите.
За да поместите ситото в дръжката на ситото, издатините трябва да съвпаднат с изрезите в дръжката.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ УСТРОЙСТВОТО
Камъкът е повърхностна утайка от минерали, която по
естествен начин се появява във всички устройства, свързани със стопляне на вода. Затова експресът за кафе ще
изисква периодично отстраняване на камъка. Препоръчва
се отстраняване на камъка от експреса за кафе всеки
4 – 6 месеца, в зависимост от честотата на употреб.
РАЗТВОРИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪКА
Традиционно за отстраняване на камъка от експреса за
кафе се използват следните средства:
● Разтвор на оцет
Запълнете резервоара в следните пропорции: 1/3 оцет,
2/3 вода.
● Разтвор на лимонена киселина
Разтворете едно саше лимонена киселина в ½ литър вода.
● Специално предназначени за тази цел средства –
течни или в таблетки.
При специалните средства постъпвайте
съгласно указанията, поместени върху
опаковките на горепосочените средства.
2 След това извадете силиконовата вложка.
3 Под вложката се намира дозаторът, който сега може
вече свободно да се извади.
CM2004-001_v03
За да проведете процеса на отстраняване на камък,
постъпвайте според указанията по-долу:
1 Поместете резервоар с избрания разтвор в експреса.
2 Монтирайте в устройството дръжката за ситото (без
кафе).
95
3 Поставете съда под дюзата на пара.
6 Натиснете копчето за гореща вода.
7 Когато копчето за гореща вода престане да мига,
завъртете въртока за регулация в посока срещу часовниковата стрелка, към максималното положение (символ
на пара).
4 Натиснете копчето
.
8 Оставете разтвора да изтича до около 50 мл и обърнете въртока за регулация в първоначалното положение,
за да изключите функцията за гореща вода.
Копчето
ще започне да мига, с което сигнализира, че
устройството се нагрява и се готви за работа.
5 Когато копчето
престане да мига, ще светнат копчетата за избор на програма.
96
CM2004-001_v03
9 След това поставете съда под дръжката на ситото
и натиснете копчето за две кафета.
Изпълнете тази програма 2 пъти.
10 След втория цикъл изчакайте 15 минути и повтаряйте
програмата, докато свърши разтворът в резервоара.
11 Повторете операцията на отстраняване на камък,
като напълвате резервоара с чиста вода.
След процеса на отстраняване на камък
изпълнете още 2 – 3 процеса на почистване с чиста вода, както е описано в точката «ПРИГОТВЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА
РАБОТА»
ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА ЗА ПАРА
2 В дръжка на лъжицата за отмерване се намира ключ
за отвинтване на дюзата. С неговата помощ отвинтете
дюзата в посока на часовниковата стрелка.
3 Изчистете всички елементи под топла, течаща вода
с използване на меко миещо средство за съдове. Преди
повторно сглобяване щателно изсушете отделните елементи.
За промушване на дюзата може да е пригодна игла или гвоздейче.
4 Повторно монтирайте всички елементи в обратната
последователност, отколокото при демонтаж.
5 Точно сложете металната защита върху гумената
дръжка, за да избегнете неплътност.
Ако дюзата е сериозно блокирана поради небрежна
употреба, следва да изчистите дюзата за запенване на
мляко и гумените части.
Преди започване на почистване на дюзата
за пара осигурете се, че не е гореща.
За да почистите добре дюзата за пара, изпълнете указанията по-долу.
1 Отстранете металната защита от дюзата, като я дърпате леко надолу.
CM2004-001_v03
97
Примерни проблеми при експлоатация на експреса
ПРОБЛЕМА
Кафето изтича
отстрани на
дръжката на
ситото.
Кафето не
изтича.
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
КАКВО ДА ПРАВИМ
Дръжката на ситото не е съответно закрепена или не
е достатъчно затегната.
Осигурете се, че дръжката е правилно сложена във
възела на главата и че е затегната до съпротивление.
По ръба на вложката за ситото се намират трохи кафе.
Очистете наоколо горния ръб на ситото и изтрете
начисто кафето от главата.
Главата за запарване е замърсена.
Протрете главата с влажна кърпичка.
Главата е повредена.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Гуменото уплътнение на главата е повредено или
износено.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара с вода.
Резервоарът за вода не е правилно инсталиран.
Притиснете резервоара за вода, за да се осигурите,
че е правилно поставен.
Ситото на главата е запушено.
Виж ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ УСТРОЙСТВОТО.
Ситото за кафе е запушено. Кафето е много ситно
смляно или много утъпкано.
Изпразнете ситото и го изплакнете под течаща вода.
Изтрете главата за запарване с помощта на кърпичка.
Кафето е много ситно смляно или много утъпкано.
Кафето се
налива на капки.
Устройството е запушено от варови утай утайки.
Еспресо няма
характерна
пяна.
Дръжката се
разхлабва при
запарването.
Кафето не
е горещо.
Няма пара от
дюзата за пара.
Виж ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ УСТРОЙСТВОТО.
Кафето е изветряло или сухо.
Използвайте прясно кафе. След отваряне на кафето
осигурете се, че го съхранявате в плътна опаковка.
Кафето не е достатъчно утъпкано.
Утъпкайте мляното кафе по-силно.
Кафето е много едро смляно.
Употребявайте съответно мляно кафе или променете
марка на кафето.
Недостатъчно количество кафе в ситото.
Виж ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО.
Кафето е много утъпкано.
Утъпкайте мляното кафе по-леко.
Смляното кафе е много ситно.
Използвайте по-едро кафе.
Дръжката на ситото не е съответно закрепена, тъй
като не е достатъчно затегната.
Осигурете се, че дръжката на ситото е правилно
сложена и затегната в главата до съпротивление.
Виж ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО.
По ръба на вложката за ситото се намират трохи кафе.
Очистете наоколо горния ръб на ситото и изтрете
начисто кафето от главата.
Главата за запарване е замърсена.
Протрете главата с влажна кърпичка.
Главата е повредена.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Гуменото уплътнение на главата е повредено или
износено.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Чашките, ситата или главата на ситото са студени.
Преди запарване на кафето стоплете чашките, ситата
и дръжката. Виж ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО.
При приготвяне на капучино или лате млякото не се
стопля достатъчно.
Проверете дали при запенването млякото е достатъчно стоплено. Осигурете се, че млякото не
е завряло. Виж ЗАПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО.
Дюзата за пара е блокирана.
Виж Почистване и поддържане.
Млякото не е прясно.
Проверете дали млякото е прясно.
Температурата на мляко е много висока.
Осигурете се дали млякото е съответно охладено
преди употреба.
Недостатъчно
количество
Канче.
запенено мляко.
98
Ако употребявате много ситно мляно кафе, не го
утъпквайте много силно.
За да достигнете най-добри ефекти при запенването,
използвайте приложеното канче от неръждаема
стомана и по възможност преди употреба охладете го
или изплакнете със студена вода.
Дюзата за пара е блокирана.
Виж Почистване и поддържане.
Млякото е завряло.
Използвайте прясно, охладено мляко.
CM2004-001_v03
ПРОБЛЕМА
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
КАКВО ДА ПРАВИМ
Неравномерно
напълване на
чашките.
Неравномерно напълване или прекъсвано изтичане
на кафе.
Осигурете се дали кафето е равномерно утъпкано
и проверете, няма ли пречка при изтичане от изходните отвори в главата за закрепване на ситото.
Повредена преграда в дръжката на ситото.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Използван е неподходящ вид кафе.
Проверете други видове кафе.
Устройството не е изплакнато след отстраняване на
камъка.
Изплакнете устройството с пълен резервоар за вода
до неговото изпразване преди запарване на следващото кафе.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара за вода.
Резервоарът за вода не е правилно сложен.
Проверете дали резервоарът за вода е правилно
сложен.
Ситото в главата за запарване може да е запушено.
Извадете главата на ситото и очистете възела на
главата. Виж Почистване и поддържане.
Устройството е запушено с утайки от камък.
Виж ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ УСТРОЙСТВОТО.
Вкусът на
еспресо
е изгорял.
Помпата
излишно шуми.
Устройството не
работи.
След включване
на устройството
копчетата
постоянно мигат Върток на регулатора се намира в положение на
и машината
включване
.
не реагира
на избора на
функция.
Завъртете въртока на регулатора към положение на
изключването/първоначално положение.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
CM2004-001_v03
99
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за
необхідністю скористатися нею під час користування
у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки під час
експлуатації кавоварки-експресу
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●
●
●
●
●
●
●
100
Не використовуйте електричний пристрій з видимими пошкодженнями, пошкодженим кабелем
живлення, після падіння пристрою або його пошкодження іншим способом. Якщо виникне припущення,
що пристрій пошкоджений, то перевірки, ремонти,
регулювання пристрою може проводити тільки спеціально підготовлений кваліфікований технічний
персонал авторизованого сервісного пункту.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
Ніколи не усувайте ручку фільтра-сита під час запарювання кави, а також під час отримання кип‘ятку,
оскільки пристрій перебуває під тиском. Усування
ручки фільтра-сита під час цих дій може призвести
до отримання опіків або травм.
Сопло пари стає дуже гарячим під час спінювання
молока і протікання води. Це може призвести до
отримання опіків у випадку контакта, тому слід уникати будь-якого безпосереднього контакта з соплом
пари.
Завжди перед чищенням кавоварки-експресу,
а також у разі виникнення проблем під час процесу
запарювання кави, вимкніть кавоварку-експрес та
витягніть штепсельну вилку із розетки.
Не підставляйте руки безпосередньо під струмінь
пари, гарячої води або кави, яка наливається,
оскільки це може призвести до отримання опіків
або травм.
●
●
Не дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Завжди розташовуйте пристрій на пласкій рівній
поверхні.
Не використовуйте кавоварку-експрес без води
у резервуарі. Резервуар наповнюйте тільки чистою
та холодною водою. Дотримуйтесь максимального
об‘єму резервуару.
Не допускайте до контакту з’єднувального кабелю
з гарячими частинами кавоварки-експресу, з плиткою для підігрівання горняток та соплом пари
включно.
Завжди вимикайте подачу живлення (кнопка
«Power») перед вставленням або витягуванням
штепсельної вилки із розетки. Вилку не слід витягувати з розетки електромережі, потягнувши за
кабель живлення – схопіть за саму вилку.
Завжди вимикайте живлення та витягуйте вилку,
коли пристрій не буде використовуватися протягом
тривалого часу, а також перед чищенням.
Не використовуйте кавоварку-експрес з продовжувачем, якщо тільки продовжувач не був перевірений кваліфікованим техніком або працівником
сервісного пункту.
Пристрій завжди повинен бути підключений до розетки електромережі (тільки перемінного струму),
обладнаної захисним штифтом, а також з напругою,
яка відповідає вказаній на інформаційній табличці
специфікації приладу.
Не допускайте, щоб кабель живлення пристрою
звисав над краєм столу чи полиці або торкався
гарячої поверхні.
Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного управління.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●
●
Уважно прочитайте та збережіть цю інструкцію
з експлуатації, доставлену разом з пристроєм.
Слід переконатися в тому, що всі вищевказані рекомендації були зрозумілі.
CM2004-001_v03
Кавоварка-експрес відповідає вимогам діючих норм.
Пристрій відповідає вимогам директив:
– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на інформаційній табличці
специфікації виробу.
Об‘єм резервуара для води: макс. 1,0 л.
Кавоварка-експрес є приладом класу I, обладнаним кабелем живлення з захисною жилою та вилкою із захисним
штифтом.
Будова кавоварки-експресу
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Ручка резервуара для води
Резервуар для води
Кришка
Мірна ложка для дозування кави
Місце для зберігання фільтра-сита
Плита для підігрівання горняток
Ручка регулювання (Поворот вліво – пара/гаряча вода)
Панель управління
Кнопка одиночної кави
Кнопка подвійної кави
Кнопка режиму очікування Stand-by
Кнопка гарячої води
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Кнопка пари
Сопло виходу пари
Піднос для стікання води із індикатором заповнення
Сітка підносу для стікання води
Головка для запарювання
Індикатор рівня води
Ручка фільтра-сита
Дозатор
Силіконовий вкладиш
Фільтр-сито для запарювання одиночної кави
Фільтр-сито для запарювання подвійної кави
101
Підготовка пристрою до роботи
Перед першим використанням кавоварки-експресу почистіть всі аксесуари за допомогою теплої води з додаванням делікатної рідини для миття посуду. Перед повторною установкою добре висушіть усі аксесуари.
Для підготовки пристрою до роботи поступайте відповідно до нижче вказаних рекомендацій.
1 Відкрийте кришку та витягніть резервуар для води.
2 Наповніть резервуар свіжою, холодною водою, не
перевищуючи рівня МАКС (MAX).
3 Наповнений резервуар установіть у пристрій. Перевірте, чи резервуар правильно закріплений та закрийте
кришку.
Існує також можливість доливання води
без виймання резервуара. Для цього підніміть кришку та долийте у резервуар свіжу,
холодну воду, не перевищуючи рівня МАКС
(MAX).
Отвір для наповнення водою не повинен
бути відкритий під час користування пристроєм.
4 Підключіть пристрій до відповідного джерела живлення (дані на інформаційній табличці специфікації пристрою).
5 Перевірте, чи ручка регулювання знаходиться
у початковому положенні, та натисніть на кнопку .
Кнопка
почне блимати, сигналізуючи про розігрівання
та підготовку пристрою до роботи.
6 У ручку фільтра-сита вставте дозатор, силіконовий
вкладиш та вибране сито.
Силіконовий вкладиш розташовуйте випуклою стороною вниз.
102
CM2004-001_v03
7 Установіть ручку фільтра-сита (без кави) у пристрій
та поверніть вправо до упору.
Повторіть операцію 5 разів.
Якщо буде необхідно випорожнити посудину, то натисніть на кнопку подвійної кави, щоб зупинити операцію.
Для того, щоб знову продовжити процедуру, повторно
натисніть на кнопку подвійної кави.
11 Випорожніть посудину з водою та зніміть ручку
фільтра-сита, повертаючи його вліво.
8 Під головку для запарювання підставте посудину відповідного розміру, щоб помістилася вода із резервуара
для води.
Будьте особливо обережні при виливанні
гарячої води. Необережність загрожує
отриманням опіків.
Запарювання кави еспресо
ПІДІГРІВАННЯ АКСЕСУАРІВ
9 Після досягнення відповідної температури кнопка
перестане блимати та засвітяться інші 4 кнопки вибору.
10 Натисніть на кнопку подвійної кави і дозвольте, щоб
вода стікала у посудину.
CM2004-001_v03
Для отримання найкращого результату рекомендуємо
розігріти горнятка та ручку фільтра-сита перед засипанням кави. З метою підігрівання вказаних елементів поступайте згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Наповніть резервуар для води свіжою, холодною
водою, не перевищуючи рівня МАКС (MAX).
2 Натисніть на кнопку
, щоб увімкнути пристрій.
103
3 У ручку фільтра-сита вставте дозатор, силіконовий
вкладиш та вибране сито.
4 Установіть ручку фільтра-сита (без кави) в пристрій
та поверніть вправо до упору.
6 Натисніть на кнопку одиночної або подвійної кави.
Коли горнятко наповниться гарячою водою і вода перестане витікати, вилийте воду з горнятка.
Будьте особливо обережні при виливанні
гарячої води. Необережність загрожує
отриманням опіків.
7 Коли кавоварка-експрес перестане працювати, зніміть ручку фільтра-сита, повертаючи її вліво.
5 Під головку для запарювання підставте порожнє горнятко.
Якщо пристрій нагрітий, то існує можливість підігріву чашок для кави.
Для цього необхідно розмістити чашки
отвором униз на платформі для підігрівання чашок.
104
CM2004-001_v03
ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ
Вибір кави для запарювання має великий
вплив на смак та аромат напою. Рекомендуємо використовувати виключно кави, призначені для кавоварок-автоматів, що працюють під тиском. Не вживайте ні розчинну
каву, ані каву, призначену для кавоварокекспресів із вільним протіканням води.
4 Поставте одне або два горнятка під головкою для
запарювання та виберіть відповідну програму запарювання кави (одиночна або подвійна кава).
Для того, щоб запарити каву, поступайте згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Після виконання процедури, описаної в пункті «ПІДІГРІВАННЯ АКСЕСУАРІВ», насипте каву у вибране сито.
З цією метою використайте додану до пристрою мірну
ложечку для дозування кави.
Не варто ущільнювати кави в ситечку, рівномірно розподіляйте каву по всій поверхні.
Одна ложечка кави вистачає на одне горнятко кави.
2 Перевірте, чи по краях фільтра-сита немає надміру
кави. Це може перешкоджати процесу запарювання кави.
3 Установіть ручку фільтра-сита у головку для запарювання кави та поверніть вправо до упору.
5 Коли горнятко наповниться відповідною кількістю
кави, пристрій зупиниться автоматично.
Кавоварка-експрес має заводську установку
на подавання близько 60 мл кави у горнятко.
У будь-який момент можна зупинити витікання кави шляхом повторного натискання
на кнопку вибраної програми.
Додаткові функції
РЕГУЛЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ КАВИ
Існує можливість регулювання кількості кави, що подається. З цією метою потрібно під час вибору програми
запарювання притримати вибрану кнопку протягом
близько 2 секунд. Кава буде витікати, кнопка програми
буде блимати до моменту повторного натискання на
вибрану програму або досягнення максимально можливого об‘єму (для 1 горнятка або 2 горняток 450 мл).
Установлене значення буде занесено у пам‘ять. Щоб
змінити занесене в пам‘ять значення, потрібно повторити
описаний вище процес.
Сильне затискання ручки в головці запобігатиме нещільностям під час запарювання
кави.
CM2004-001_v03
Експрес повернеться до заводських установок після відключення та повторного
підключення до джерела живлення.
105
ФУНКЦІЯ СПІНЮВАННЯ МОЛОКА ТА ФУНКЦІЯ
ГАРЯЧОЇ ВОДИ
4 Вибрана кнопка пари перестане блимати, сигналізуючи нагрівання пристрою до потрібної температури.
Кавоварка-експрес обладнана соплом пари, котре дозволяє спінювати молоко, а також подавати гарячу воду.
Будьте обережні під час праці з соплом пари.
Контакт з гарячою водою/парою або нагрітими елементами сопла загрожує отриманням опіків.
СПІНЮВАННЯ МОЛОКА
Для того, щоб скористатися з функції спінювання молока,
поступайте згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Перед використанням цієї функції потрібно перевірити, чи в резервуарі є достатня кількість води (дивіться
«ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО РОБОТИ.
2 Після вмикання пристрою зачекайте, доки кнопка
перестане блимати. Після того, як засвітяться кнопки
меню, виберіть кнопку пари.
3 Відігніть сопло пари за межі корпусу експресу.
5 Наконечник сопла пари занурте у молоко та поступово повертайте ручку регулятора у напрямку проти руху
годинникових стрілок, до максимального положення (значок пари).
Для досягнення найкращого ефекту розпочинайте спінювання від дна посудини та
пересувайтесь угору. Слідкуйте уважно за
тим, щоб сопло постійно залишалося зануреним у молоці.
6 Коли Ви вважатимете, що молоко достатньо спінене,
поверніть ручку регулятора у початкове положення.
У посудині приготуйте близько 90 мл молока (до такої
висоти, щоб вона помістилася під соплом пари).
З метою отримання найкращих результатів
посудина та молоко повинні бути холодними.
Рекомендується використовувати пастеризоване молоко або молоко, котре було піддане високотемпературній обробці (UHT).
106
7 Кожен раз після спінювання молока потрібно ретельно
почистити сопло пари (дивіться ЧИЩЕННЯ СОПЛА ПАРИ).
Перед чищенням слід зачекати, доки сопло
охолоне.
CM2004-001_v03
Якщо сопло не чистити, то це може призвести до обмеження виходу пари, а в окремих випадках до повного затикання сопла,
наслідком чого може бути пошкодження
пристрою.
ГАРЯЧА ВОДА/КИП‘ЯТОК
Функція гарячої води є ідеальною для приготування
напою «лонг блек» (еспресо розведене гарячою водою),
гарячого шоколаду і наповнення глечика для кави з поршнем, а також заварювального чайника для чаю.
Для того, щоб отримати гарячу воду, поступайте згідно
з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Перед використанням цієї функції перевірте, чи
у резервуарі знаходиться достатня кількість води
(дивіться «ПРИГОТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ДО ПРАЦІ»).
4 Вибрана кнопка гарячої води перестане блимати,
сигналізуючи про те, що пристрій нагрівся до потрібної
температури.
5 Підставте посуд для гарячої води під сопло пари та
поступово повертайте ручку регулятора у напрямку проти
руху годинникових стрілок, до максимального положення
(значок пари).
2 Після ввімкнення пристрою зачекайте, доки кнопка
перестане блимати. Після того, як засвітяться кнопки
меню, виберіть кнопку гарячої води.
6 Коли Ви ствердите, що отримана достатня кількість
води, поверніть ручку регулятора у початкове положення.
3 Приготуйте посуд для гарячої води (горнятко).
CM2004-001_v03
107
Чищення та догляд
2 Випорожніть піднос.
Не мийте у посудомийній машині мірну
ложку для дозування кави, піднос для стікання води, ручку фільтра-сита, сита,
резервуар для води, а також будь-які інші
елементи. Аксесуари і елементи кавоваркиекспресу не призначені для миття у посудомийній машині.
ЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ
Перед початком чищення пристрою завжди
слід відключити пристрій від джерела живлення та зачекати, доки експрес охолоне.
●
Для чищення пристрою використовуйте м‘які полотняні ганчірки з делікатною рідиною для миття посуду
або лише теплою водою.
3 Після випорожнення підносу зніміть металеву кришку
та почистіть піднос.
Використання абразивних ганчірок або губок
може призвести до виникнення подряпин на
металевих елементах кавоварки-експресу.
●
●
●
Не використовуйте агресивні, абразивні миючі засоби,
а також миючі засоби на основі алкоголю.
Щоб уникнути відкладення каменю на стінках резервуара для води, рекомендується після кожного використання сполоснути та випорожнити резервуар для води.
Якщо на резервуарі для води почне відкладатися білий
наліт, то протріть його ганчіркою. Один раз на якийсь
час слід провести усування каменю у пристрої (дивіться
«УСУВАННЯ КАМЕНЮ З КАВОВАРКИ-ЕКСПРЕСУ»).
ЧИЩЕННІ ПІДНОСУ ДЛЯ СТІКАННЯ ВОДИ
Після закінчення праці експреса випорожніть піднос для
стікання води.
Якщо необхідно, використайте для чищення делікатну
рідину для миття посуду.
4 Перед повторною установкою в пристрій ретельно
висушіть піднос і металеву кришку.
5 Установіть піднос у кавоварку-експрес, запихаючи
у бік пристрою.
Наявність води у підносі для стікання води
є нормальним явищем. Це не являється
ознакою витікання або пошкодження пристрою.
1 З метою випорожнення підносу для стікання води підніміть його трохи вгору та легко потягніть до себе.
Перевірте, чи піднос правильно прилягає до пристрою,
тим самим Ви уникнете витікання води.
● Щоб запобігти переливанню води, випорожнюйте
резервуар підносу один раз на кілька приготувань кави.
● На підносі знаходиться червоний індикатор, котрий
піднімається одночасно з наповненням резервуару
підноса. Якщо цей індикатор добре помітний, то
необхідно випорожнити піднос.
108
CM2004-001_v03
ЧИЩЕННЯ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗАПАРЮВАННЯ ТА
РУЧКИ ФІЛЬТРА-СИТА
●
Головку для запарювання та ручку фільтра-сита
потрібно чистити після кожного використання.
● Для чищення використовуйте теплу воду з додаванням делікатної рідини для миття посуду.
● Не використовуйте агресивні, абразивні миючі засоби
або миючі засоби на основі алкоголю.
● Ручку фільтра-сита можна мити під проточною
водою.
● Якщо кавоварка-експрес не використовується, не зберігайте ручку фільтра-сита у закритому положенні. Це
дозволить уникнути непотрібного зносу прокладки.
1 Для того, щоб почистити внутрішні частини ручки
фільтра-сита, поверніть сито доти, доки воно не натрапить на заглиблення і можна буде від‘єднати сито.
●
●
Перед повторним складанням ретельно висушіть елементи.
Для того, щоб установити сито в ручці фільтра-сита,
виступи повинні збігатися із заглибленнями в ручці
фільтра-сита.
УСУВАННЯ КАМЕНЮ З ПРИСТРОЮ
Камінь - це поверхневий осад мінералів, котрий натуральним способом з‘являється у всіх пристроях, пов‘язаних із
підігріванням води. Тому кавоварка-експрес буде вимагати періодичного усування каменю. Рекомендується
усувати камінь із кавоварки-експресу кожні 4 - 6 місяців,
залежно від частоти користування.
РОЗЧИНИ ДЛЯ УСУВАННЯ КАМЕНЮ
Традиційно для усування каменю із кавоварки-експресу
використовуються наступні засоби:
● Розчин оцту
Наповніть резервуар у наступних пропорціях: 1/3 оцту,
2/3 води.
● Розчин лимонної кислоти
Пакетик лимонної кислоти слід розчинити в ½ літра води.
● Спеціально призначені для цього рідини або таблетки.
У випадку рідин і таблеток поступайте
відповідно до рекомендацій, розміщених на
упаковках вказаних засобів.
2 Потім витягніть силіконовий вкладиш.
3 Під вкладишем знаходиться дозатор, котрий тепер
уже можна вільно вийняти.
CM2004-001_v03
Для того, щоб виконати процедуру усування каменю
поступайте згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Помістіть резервуар із вибраним розчином у кавоваркуекспрес.
2 Установіть ручку фільтра-сита без кави в пристрій.
109
3 Підставте посудину під сопло пари.
6 Натисніть на кнопку «Гаряча вода».
7 Коли кнопка «Гаряча вода» перестане блимати, поверніть ручку регулювання у напрямку проти руху годинникових стрілок, до максимального положення (значок пари).
4 Натисніть на кнопку
.
8 Дозвольте розчину витікати до близько 50 мл і поверніть ручку регулювання у початкове положення, щоб
вимкнути функцію гарячої води.
Кнопка
почне блимати, сигналізуючи про розігрівання
та підготовку пристрою до праці.
5 Коли кнопка
перестане блимати, засвітяться
кнопки вибору програми.
110
CM2004-001_v03
9 Потім підставте посудину під ручку фільтра-сита та
натисніть на кнопку подвійної кави.
2 У ручці мірної ложки для дозування кави знаходиться
ключ для відкручування сопла. З його допомогою відкрутіть сопло згідно з напрямком руху годинникових стрілок.
Виконайте цю програму 2 рази.
10 Після 2 циклу зачекайте 15 хвилин та повторюйте
програму до закінчення розчину в резервуарі.
11 Повторіть операцію усування каменю, наповнюючи
резервуар чистою водою.
3 Почистіть усі елементи під теплою проточною водою
з використанням делікатної рідини для миття посуду.
Перед повторним складанням ретельно висушіть окремі
елементи.
Після процесу усування каменю виконайте
ще 2 - 3 процеси чищення з чистою водою
так, як це описано в пункті «ПІДГОТОВКА
ПРИСТРОЮ ДО ПРАЦІ».
ЧИЩЕННЯ СОПЛА ПАРИ
Для прочищення сопла можна використати
шпильку або голку.
4 Повторно зберіть усі елементи в черговості, протилежній до їх розбирання.
5 Ретельно натягніть металевий захисний корпус на
гумову ручку, щоб уникнути нещільності.
Якщо сопло серйозно заблоковане з приводу недбалого
користування, необхідно прочистити сопло для спінювання молока та гумові частини.
Перед початком чищення сопла пари переконайтеся у тому, що воно не гаряче.
З метою ретельного чищення сопла пари виконайте вказані нижче рекомендації.
1 Усуньте металевий захисний кожух з сопла, легко
потягнувши його вниз.
CM2004-001_v03
111
Приклади проблем під час експлуатації кавоварки-експресу
ПРОБЛЕМА
Кава витікає
з боку ручки
фільтра-сита.
Кава не витікає.
Кава наливається по
краплинах.
Еспресо не має
характерної
пінки.
Ручка фільтрасита послабляється під час
запарювання.
Кава не гаряча.
Відсутність
виходу пари
з сопла пари.
112
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ВИПРАВИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Ручка фільтра-сита встановлена неналежним чином
або недостатньо міцно докручена.
Перевірте, чи ручка фільтра-сита правильно встановлена в комплексі головки і докручена до упору.
На краю вкладиша сита знаходяться частинки кави.
Почистіть довкола верхні краї сита та протріть головку
від кави начисто.
Головка для запарювання забруднена.
Протріть головку вологою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Відсутність води в резервуарі для води.
Наповніть резервуар водою.
Резервуар води неправильно встановлений.
Дотисніть резервуар води, щоб переконатися в тому,
що він правильно встановлений.
Сито на головці забите.
Дивіться УСУВАННЯ КАМЕНЮ З ПРИСТРОЮ.
Сито для кави забите. Кава занадто дрібно перемелена або занадто сильно спресована.
Випорожніть сито та промийте його під проточною
водою. Витріть головку для запарювання за допомогою
ганчірки.
Кава занадто дрібно перемелена або занадто сильно
спресована.
Якщо Ви використовуєте дуже дрібно змелену каву, то
не пресуйте її занадто сильно.
Пристрій забитий осадом вапна.
Дивіться УСУВАННЯ КАМЕНЮ З ПРИСТРОЮ.
Кава вивітрилася або суха.
Використайте свіжу каву. Після відкриття пачки кави
переконайтеся, що вона зберігається у герметичній
упаковці.
Кава не спресована достатньо сильно.
Сильніше спресуйте мелену каву.
Кава занадто грубо змелена.
Використовуйте відповідно змелену каву або змініть
марку кави.
Недостатня кількість кави у ситі.
Дивіться ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ.
Кава спресована занадто сильно.
Легше спресуйте мелену каву.
Мелена кава занадто дрібна.
Замініть її на каву грубішого помолу.
Ручка фільтра-сита не тримається достатньо міцно,
оскільки не була достатньо сильно докручена.
Перевірте, чи ручка фільтра-сита правильно встановлена в головці та докручена до упору.
Дивіться ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ.
На краю вкладиша сита знаходяться рештки часток
кави.
Почистіть довкола верхній край сита та протріть головку від кави на чисто.
Головка для запарювання забруднена.
Протріть головку вологою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Горнятка, сита або головка сита холодні.
Перед запарюванням кави підігрійте горнятка, сита
і ручку фільтра-сита.
Дивіться ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ.
Під час приготування капучіно або лате молоко недостатньо підігріте.
Перевірте, чи молоко правильно підігріте під час спінювання. Перевірте, чи молоко не зварилося.
Дивіться СПІНЮВАННЯ МОЛОКА.
Сопло пари заблоковане.
Дивіться Чищення і догляд.
CM2004-001_v03
ПРОБЛЕМА
Недостатня
кількість спіненого молока.
Нерівномірне
наповнення
горняток.
Еспресо має
пригорілий
смак.
Насос занадто
галасує.
Пристрій не
працює.
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ВИПРАВИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Молоко несвіже.
Перевірте, чи свіже молоко.
Температура молока занадто висока.
перевірте, чи молоко відповідно охолоджене перед
вживанням.
Глечик.
З метою досягнення найкращих результатів при спінюванні використайте доданий глечик із нержавіючої
сталі, а також, по мірі можливості, перед вживанням
охолодіть його або промийте холодною водою.
Сопло пари заблоковане.
Дивіться Чищення і догляд.
Молоко зварилося.
Використайте свіже, охолоджене молоко.
Нерівномірне наповнення або перерви при витіканні
кави.
Перевірте, чи кава рівномірно спресована і чи немає
перешкоди у витіканні з випускних отворів в головці
для установки сита.
Пошкоджена перегородка в ручці фільтра-сита.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Використано невідповідний сорт кави.
Перевірте інші сорти кави.
Пристрій не був промитий після усування каменю.
Перед наступним запарюванням кави промийте
пристрій повним резервуаром для води аж до його
випорожнення.
Відсутність води у резервуарі для води.
Наповніть резервуар водою.
Резервуар для води неправильно встановлений.
Перевірте, чи резервуар для води правильно встановлений.
Сито у головці для запарювання може бути забите.
Витягніть головку сита та почистіть комплекс головки.
Дивіться Чищення і догляд.
Пристрій забитий осадом каменя.
Дивіться УСУВАННЯ КАМЕНЯ.
Після ввімкнення
пристрою
кнопки постійно
блимають і від- Ручка регулювання знаходиться у ввімкненому
сутня реакція
положенні
.
кавоваркиекспресу на
вибрані функції.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
CM2004-001_v03
Поверніть ручку регулювання у вимкнене/початкове
положення.
●● Під
час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
113
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay
special attention to important safety instructions. Keep
this instruction manual for future reference.
Operational safety guidelines
Danger! / Warning!
Health hazard
●
●
●
●
●
●
●
●
●
114
Never use this electrical appliance, if there are any
visible damages, the power cable is damaged, the
appliance has fallen or has been damaged in any other
way. If you suspect the appliance has been damaged,
it may only be checked, repaired or adjusted by
a qualified technician of an authorized service center.
If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
Never remove the filter holder during coffee making
or pouring hot water, as the appliance works under
pressure. Removing the filter holder during the abovementioned operations may result in scalds or cuts.
The steam nozzle is extremely hot during foaming
milk and water flow. It is advisable to avoid any direct
contact of skin with the nozzle, as it may lead to
scalding.
Before cleaning the espresso machine, and in case of
any problems during coffee making, always turn off the
appliance and pull the plug out of the socket first.
Do not place your hands underneath steam, hot water
or poured coffee, as it may lead to scalds and burns.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
The appliance shall be placed on an even, flat surface
at all times.
Do not use the espresso machine without any water in
the container. The container should be filled with clean
and cold water only. Do not go over the maximum
capacity of the container.
Do not let the power cable touch the hot elements
of the espresso machine, when turning on the cup
hotplate and the steam nozzle.
Always turn off the appliance (by means of the Power
button) before plugging it in or out. You should not
unplug the appliance by pulling the power cable – grab
only the plug instead.
If the appliance is not used for a longer time or is going to
be cleaned, always remember to turn it off and unplug it.
Do not use an extension cord with the espresso
machine, unless it was checked by a qualified
technician or service staff member.
The appliance should be plugged into a power socket
with alternating current equipped with a safety pin, and
voltage compatible with the one given on the rating
plate of the appliance.
Do not let the power cable hang over the edge of
a table or shelf, nor touch hot surfaces.
Do not immerse the appliance in water or any other
liquid.
The appliance is not designed to work with exterior
time switches or separate remote control systems.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●
●
Read this manual carefully and save it for future
reference.
Please make sure the above guidelines were
understood.
Technical Data
The technical data is given on the rating plate of the
appliance.
Water container capacity: max 1.0 l
The espresso machine is a 1st class appliance, equipped
with a power cable with a protective conduct and a plug with
a safety pin.
The espresso machine fulfills all the current standards.
The appliance is in conformity with the following directives:
– Low Voltage Directive – 2006/95/EC.
– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The rating plate of the appliance has the CE mark on it.
CM2004-001_v03
Design of the Espresso Machine
3
4
7
5
6
1
7
9
10
11
12
8
13
17
22
23
14
18
2
19
21
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
Water container holder
Water container
Lid
Coffee scoop
Filter storage space
Cup hotplate
Control knob (turn left for steam/hot water)
Control panel
1-cup button
2-cup button
Stand-by button
Hot water button
CM2004-001_v03
16
15
20
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Steam button
Steam nozzle
Dripping tray with filling gauge
Dripping tray grid
Brewing head
Water level gauge
Filter holder
Dispenser
Silicone pad
1-cup filter
2-cup filter
115
Before Use
Before using the espresso machine for the first time clean all
the accessories with warm water and a gentle dishwashing
liquid. Dry thoroughly all the accessories before reassembling
them
Follow these steps to prepare the appliance for its first use.
1 Open the lid and take out the water container.
2 Fill the container with fresh, cold water up to the MAX
level.
It is possible to fill in the water without
removing the container. In order to do this,
lift the lid, and pour fresh, cold water into the
container up to the MAX level.
The water filling hole should not be opened
during coffee making.
4 Plug the appliance into the appropriate power source
(data specified on the rating plate of the appliance).
5 Ensure that the control knob is in the starting position
and press the
button.
The
button starts to flash indicating the appliance is
heating-up and getting ready to operate.
3 Place the filled container in the appliance. Make sure the
container is secured, and close the lid.
6 Place the dispenser, the silicone pad, and the desired
filter into the filter holder.
Place the silicone pad always with its convex
side facing downward.
116
CM2004-001_v03
7 Place the filter holder (without the coffee in it) in the
appliance, and turn it home to the right.
Repeat the process 5 times.
If it is necessary to empty the container, press the 2-cup
button in order to stop the process. In order to restart the
process, press the 2-cup button once again.
11 Empty the water container, and remove the filter holder
by turning it to the left.
8 Place an appropriately large container (one which will
hold the amount of water from the water container) under the
brewing head.
Be extra careful while pouring out the hot water.
Non-compliance may result in scalding.
Making an Espresso
HEATING-UP THE ACCESSORIES
9 After reaching an appropriate temperature the
stops flashing, and 4 optional buttons will turn on.
button
10 Press the 2-cup button, and let the water pour down into
the container.
CM2004-001_v03
We recommend heating up the cup and the filter holder
before putting the coffee in to get the best results. In order to
heat-up these elements, follow these steps.
1 Fill the water container with fresh, cold water up to the
MAX level.
2 Press the
button to turn the appliance on.
117
3 Place the dispenser, the silicone pad, and the desired
filter into the filter holder.
6 Press the 1-cup or the 2-cup button. When the cup is
filled with hot water, and the water stops pouring, empty the
cup.
4 Place the filter holder (without the coffee in it) in the
appliance, and turn it home to the right.
Be extra careful while pouring out the hot water.
Non-compliance may result in scalding.
7 When the espresso machine stops working, remove the
filter holder by turning it to the left.
5 Place an empty cup under the brewing head.
If the device has warmed up, it is possible to
heat the coffee cups.
To do this, place the cups upside down on the
cup warming tray.
118
CM2004-001_v03
MAKING COFFEE
The choice of coffee has a significant influence
on the flavor and aroma of the beverage. We
recommend using only coffee for pressure
coffee makers. Do not use instant coffee or
coffee for pour-over coffee makers.
4 Place one or two cups under the brewing head, and
select the desired coffee program (1-cup or 2-cup).
Please follow these steps, to make coffee.
1 After completing the process described in the HEATING-UP
THE ACCESSORIES paragraph, put coffee into the desired
filter. Use the attached coffee scoop to do this.
Do not compress coffee in the filter but
distribute it evenly all over the surface.
5 When the cup is filled with the appropriate amount of
coffee, the appliance stops automatically.
One scoop is enough for a single cup of coffee.
2 Make sure there is no coffee on the edges of the filter. Its
excess may disrupt the process.
3 Place the filter holder in the brewing head, and turn it
home to the right.
The espresso machine is set by default to pour
60 ml of coffee per cup. In any given moment
you may stop the coffee, by pressing again the
selected program button.
Additional Functions
ADJUSTING THE AMOUNT OF COFFEE
You may adjust the amount of coffee you put in the machine.
In order to this, when selecting a coffee program, please
press and hold a selected program for ca. 2 seconds. The
coffee starts pouring, the button will flash, until it is pressed
once again or filling the desired capacity (for 1-cup or 2-cup
450 ml). The given value will be saved.
In order to change the saved value, you have to repeat the
above process.
By securing the holder in the brewing head,
you make sure there are no leaks during the
process.
CM2004-001_v03
The espresso machine returns to its default
setup, after unplugging it from and plugging it
in to the power source again.
119
FOAMING MILK FUNCTION AND HOT WATER
FUNCTION
4 The select steam button stops flashing indicating the
appliance has reached the necessary temperature.
The espresso machine is equipped with a steam nozzle,
which allows you to foam milk, and pour hot water.
Remain extra careful when operating the steam
nozzle. Any contact with hot steam/water or hot
elements of the nozzle, may result in scalding.
FOAMING MILK
In order to use the foaming milk function, please follow these
steps.
1 Before using this function, make sure if there is enough
water in the water container (see Before Use).
2 After turning the appliance off, wait until the
button
stops flashing. After the menu buttons light up, select the
steam button.
5 Immerse the end of the steam nozzle in the milk, and
gradually turn the control knob counterclockwise to its
maximum setting (with the steam icon).
Start foaming from the bottom of the container,
and move slowly upward for best results. Make
sure the nozzle is immersed in the milk the
whole time.
3 Bend the steam nozzle out of the outline of the espresso
machine.
Pour about 90 ml of milk into a container – the container should
not be too high, as it needs to fit under the steam nozzle.
We recommend both the container and the
milk to be cold to get the best results. We also
recommend pasteurized or UHT milk.
120
6 If you think the milk is foamed enough, turn the control
knob to its starting setting.
7 After each foaming, it is necessary to clean thoroughly
the steam nozzle (see CLEANING THE STEAM NOZZLE).
Make sure the steam nozzle cools off before
cleaning it.
CM2004-001_v03
Neglecting nozzle cleaning may limit the
amount of steam coming out of the nozzle,
and ultimately result in total nozzle blockage,
ending in the defect of the appliance.
4 The selected Hot Water button stops flashing, indicating
the appliance has reached the necessary temperature.
HOT/BOILING WATER
The hot water function is ideal for making a long black (an
espresso mixed with hot water), hot chocolate or filling
a piston coffee jug or a tea pot.
In order to obtain hot water, follow these steps.
1 Before using this function, make sure if there is enough
water in the water container (see Before Use).
5 Place the container under the end of the steam nozzle,
and gradually turn the control knob counterclockwise to its
maximum setting (with the steam icon).
2 After turning the appliance off, wait until the
button
stops flashing. After the menu buttons light up, select the Hot
Water button.
6 When you feel, you have enough water, turn the control
knob to its starting position.
3 Prepare a container for hot water (a cup).
CM2004-001_v03
121
Cleaning and Maintenance
2 Empty the tray.
Do not machine wash the coffee scoop, the
dripping tray, the filter holder, filters, the
water container or any other elements. All the
accessories and elements of the espresso
machine are not designed to be cleaned in
a dishwasher.
CLEANING THE APPLIANCE
Before cleaning make sure the appliance is
unplugged and has cooled off.
●
Use only fine cloths and gentle dishwashing liquid or
even clean, warm water alone to clean the appliance.
Using coarse cloths or sponges may lead to
scratching the metal elements of the espresso
machine.
●
●
●
3 After emptying the tray, remove the metal lid, and clean
the container.
Do not use aggressive, coarse or alcohol-based cleaning
agents.
In order to avoid limescale on the walls of the water
container, it is recommended to rinse and empty it after
each use.
If there is any white residue visible in the water container,
remove it with a cloth. Descale the appliance from time
to time (see DESCALING THE APPLIANCE).
CLEANING THE DRIPPING TRAY
After finishing work, empty the dripping tray.
It is nothing out of the ordinary for the tray to
be wet. It is not a sign of a leakage or defect of
the appliance.
1 In order to empty the dripping tray, lift it upwards a little
bit, and pull it gently towards you.
If it is necessary, use a delicate dishwashing liquid for the
cleaning process.
4 Dry thoroughly the tray and the metal lid before placing it
back into the appliance.
5 Place the tray in the appliance by pushing it towards the
appliance.
Make sure the tray is situated tightly in order to avoid in any
leakage.
● In order to avoid any liquid from spilling over, empty the
tray once every couple of operations.
● There is a red gauge indicating the level of liquid in the
tray container. If the gauge is clearly visible, the tray
needs to be emptied.
122
CM2004-001_v03
CLEANING THE BREWING HEAD AND THE FILTER
HOLDER
●
The brewing head and the filter holder should be cleaned
after each use.
● Use warm water with an addition of delicate dishwashing
liquid for cleaning.
● Do not use aggressive, coarse or alcohol-based cleaning
agents.
● The filter holder may be cleaned with running water.
● If you do not use the espresso machine, store the filter
holder closed. It will allow protecting the seal from
unnecessary wearing out.
1 In order to clean the inner elements of the filter holder,
turn the filter, until you find a cut which lets you remove the
filter.
●
●
Before reassembling the elements, dry them carefully.
In order to situate the filter in its holder, the insets must
overlap with the incisions on the holder.
DESCALING THE APPLIANCE
Limescale is a mineral residue found on surfaces of all
appliances with the function of water heating. This is why the
espresso machine needs descaling from time to time. We
advise to descale the espresso machine every 4-6 months,
depending on use.
DESCALING AGENTS
Traditionally the following agents are used to descale an
espresso machine:
● Vinegar solution
Fill the container in the following proportions: 1/3 vinegar, 2/3
water.
● Citric acid solution
Dissolve a packet of citric acid in half a liter of water.
● Dedicated liquids or tablets
In case of liquids and tablets act accordingly
to the guidelines provided on the label of these
products.
In order to descale the appliance, please follow the steps
below.
1 Place the container with the desired solution into the
espresso machine.
2 Next remove the silicone pad.
3 You will find the dispenser underneath the pad, which
now you can easily remove..
CM2004-001_v03
2 Install the filter holder without any coffee in the appliance.
123
3 Place the container under the steam nozzle.
6 Press the Hot Water button.
7 When the Hot Water button stops flashing, turn the
control knob counterclockwise to its maximum setting (with
the steam icon).
4 Press the
button.
8 Let the solution flow until ca. 50 ml is left, and then turn
the control knob to its start position to turn the hot water
function off.
The
button starts to flash indicating the appliance is
heating-up and getting ready to operate.
5 When the
button stops flashing, all the select
program buttons lit up.
124
CM2004-001_v03
9 Next place the container under the filter holder, and press
the 2-cup button.
2 There is a key for unscrewing the nozzle situated in
the coffee scoop. Use it to unscrew the nozzle by turning it
clockwise.
Repeat the process twice.
10 After the second cycle wait 15 minutes, and repeat the
process again and again, until there is no solution in the
container left.
11 Repeat descaling this time by filling the container with
clean water.
3 Clean all elements with warm, running water with an
addition of a gentle dishwashing liquid. Carefully dry each
and every element before reassembling them
After descaling, continue with 2-3 cleaning
processes with clean water, as described in the
paragraph Before Use.
You may use a needle or a pin to unclog the
nozzle.
4 Reassemble all the elements in an order reverse to
disassembly.
5 Carefully put on the metal casing on the rubber holder to
avoid any leakiness.
CLEANING THE STEAM NOZZLE
If the nozzle is clogged due to careless use, it is necessary
to clean it and its rubber elements.
Before cleaning the steam nozzle, make sure it
is not hot.
Please follow the steps below to thoroughly clean the steam
nozzle.
1 Remove the metal casing from the nozzle by pulling it
gently downwards.
CM2004-001_v03
125
Demonstration of problems encountered while using the espresso machine
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
POSSIBLE SOLUTION
The filter holder is incorrectly installed or screwed.
Make sure the holder is correctly situated in the brewing
head set, and screwed tightly home.
Coffee is
dripping from the There are grains of coffee on the edge of the filter pad.
side of the filter
The brewing head is dirty.
holder.
The head is damaged.
Coffee does not
pour out.
Coffee pours out
in drops.
Espresso does
not have the
characteristic
froth.
The holder is
going loose
during making
coffee.
No steam is
coming from the
steam nozzle.
Not enough
foamed milk.
Contact an authorized service center.
Contact an authorized service center.
No water in the water container.
Fill the container with water.
The water container is incorrectly installed.
Press the water container to check whether it is correctly
installed.
The head filter is clogged.
See DESCALING THE APPLIANCE.
The coffee filter is clogged. Coffee is too finely ground or
too compressed.
Empty the filter and rinse it with running water. Dry the
brewing head with a cloth.
Coffee is too finely ground or too compressed.
If you use finely ground coffee, do not compress it too
much.
The appliance is clogged by limestone.
See DESCALING THE APPLIANCE.
Coffee is stale or dry.
Use fresh coffee. After opening coffee make sure that you
store it in an airtight container
Coffee is not compressed enough.
Compress the ground coffee more.
Coffee is too coarsely ground.
Use finely ground coffee or change the brand of your
coffee.
Not enough coffee in the filter.
See MAKING COFFEE.
Coffee is compressed too much.
Compress the ground coffee less.
The ground coffee is too fine.
Change coffee to a less fine type.
The filter holder is not situated tightly enough because it
was not screwed tightly.
Make sure the filter holder is situated correctly and
screwed tightly home in the brewing head.
See MAKING COFFEE.
There are grains of coffee on the edge of the filter pad.
Clean the edge around the filter, and wipe any traces of
coffee from the head clean.
The brewing head is dirty.
Wipe the head with a moist cloth.
The head is damaged.
Contact an authorized service center.
The rubber seal of the head is damaged or worn out.
Contact an authorized service center.
Before making coffee heat up cups, filter, and the holder.
See MAKING COFFEE.
Check if milk is heated during foaming. Make sure milk is
not boiling.
See MILK FOAMING.
During making cappuccino or latte, milk is not heated
enough.
The steam nozzle is blocked.
See Cleaning and Maintenance.
Milk is not fresh.
Milk temperature is too high.
Check if milk is fresh.
Make sure if milk is cool enough before use.
In order to get the best effects in foaming, use the
stainless steel jug, and if it is possible, cool it down or
rinse it with cold water.
The jug.
The steam nozzle is clogged.
Milk is boiled.
Coffee is poured Coffee is not evenly poured out or flows on and off.
out unevenly into
cups.
Damaged barrier in the filter holder.
126
Wipe the head with a moist cloth.
The rubber seal of the head is damaged or worn out.
Cups, filters or the filter head are cold.
Coffee is not hot.
Clean the edge around the filter, and wipe any traces of
coffee from the head clean.
See Cleaning and Maintenance.
Use fresh, cool milk.
Make sure coffee is evenly compressed, and check,
if there are no obstacles in the nozzles of the head.
Contact an authorized service center.
CM2004-001_v03
PROBLEM
Espresso has
a burnt taste.
POSSIBLE CAUSE
POSSIBLE SOLUTION
Use an appropriate type of coffee.
Check other types of coffee.
Rinse the appliance with a full water container until it is
empty before making next coffee.
Fill the container with water.
The appliance has not been rinsed after descaling.
No water in the water container.
The pump is
making too much
The water container is not correctly installed.
noise.
The appliance
does not work.
After switching
on the device,
the buttons
constantly
blink and the
coffee maker is
unresponsive to
the selection of
functions.
Check if the water container is correctly installed.
The filter in the head may be clogged.
Remove the head of the filter, and clean the head set.
See Cleaning and Maintenance.
The appliance is clogged by limescale.
See DESCALING THE APPLIANCE.
The control knob is in the switching on position
.
Turn the control knob to the off / start position.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
CM2004-001_v03
127
CM2004-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising