Zelmer ZCM2057X (Subito CM2005M) User Manual

Zelmer ZCM2057X (Subito CM2005M) User Manual
instrukcja
użytkowania
user
manual
CM2005M
Subito
Ekspres ciśnieniowy
Espresso machine
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EKSPRES CIŚNIENIOWY
Typ CM2005M
CZ
MAGASNYOMÁSÚ KÁVÉFŐZŐ
CM2005M Típus
2–14
RO
NÁVOD K POUŽITÍ
KÁVOVAR
Typ CM2005M
SK
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО
28–40
UA
Tип CM2005M
67–79
80–92
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ПОМПОВА КАВОВАРКА
Тип CM2005M
54–66
RU
TLAKOVÝ KÁVOVAR
Тип CM2005M
41–53
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ЕКСПРЕС ПОД НАЛЯГАНЕ
MAŞINĂ PENTRU CAFEA SUB
PRESIUNE Tip CM2005M
15–27
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ CM2005M
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EN
93–105
USER MANUAL
ESPRESSO MACHINE
Type CM2005M
106–118
PL
Szanowni Klienci!
Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Jesteśmy przekonani, że na pewno docenią Państwo jakość
parzonej kawy oraz łatwość obsługi.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie
późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas
użytkowania ekspresu do kawy
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Nie
używaj urządzenia elektrycznego z widocznymi
uszkodzeniami, uszkodzonym przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub uszkodzenia go w inny
sposób. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie jest uszkodzone to sprawdzenia, naprawy, regulacji
urządzenia może dokonać jedynie przeszkolony personel autoryzowanego punktu serwisowego.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Nigdy nie usuwaj uchwytu sitka podczas parzenia
kawy ani też podczas podawania wrzątku, ponieważ
urządzenie znajduje się pod ciśnieniem. Usunięcie
uchwytu sitka podczas tych czynności może doprowadzić do poparzenia lub zranienia.
●● Dysza pary staje się bardzo gorąca podczas spieniania
mleka i przepływu wody. Może to spowodować oparzenia w przypadku kontaktu, dlatego też należy unikać
jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z dyszą pary.
●● Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do kawy, a także
w razie pojawienia się problemów podczas procesu parzenia kawy, wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
●● Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem
pary, gorącej wody lub nalewanej kawy, ponieważ
może to prowadzić do oparzenia lub zranienia.
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
2
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Zawsze
umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
●● Nie używaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik
napełniaj jedynie czystą i zimną wodą. Przestrzegaj
maksymalnej pojemności zbiornika.
●● Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami ekspresu do kawy, włączając płytkę do podgrzewania filiżanek i dyszę pary.
●● Zawsze wyłączaj zasilanie (przycisk „Power”) przed
włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.
Wtyczkę nie należy wyciągać z gniazdka ciągnąc za
przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.
●● Zawsze wyłączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
oraz przed czyszczeniem.
●● Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został sprawdzony przez wykwalifikowanego
technika lub pracownika serwisu.
●● Urządzenie zawsze powinno być podłączone do
gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny i o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej
powierzchni.
●● Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym
płynie.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Przeczytaj
uważnie i zachowaj niniejszą instrukcję
obsługi dostarczoną razem z urządzeniem.
●● Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały
zrozumiane.
CM2005-001_v02
Ekspres spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność zbiornika na wodę: max. 1,0 l.
Ekspres jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Budowa ekspresu
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
Uchwyt zbiornika na wodę
Zbiornik na wodę
Pokrywka
Łyżka do odmierzania kawy
Miejsce do przechowywania sitka
Płyta do podgrzewania filiżanek
Pokrętło sterowania
Podawanie pary
Przygotowanie do podawania pary
Pozycja wyłączenia i sygnalizator pracy
Wstępne podgrzewanie
Parzenie kawy
CM2005-001_v02
15
14
19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dysza pary
Tacka ociekowa ze wskaźnikiem zapełnienia
Siatka tacki ociekowej
Głowica do zaparzania
Wskaźnik poziomu wody
Uchwyt sitka
Dozownik
Silikonowa wkładka
Sitko do zaparzania pojedynczej kawy
Sitko do zaparzania podwójnej kawy
3
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed pierwszym użyciem ekspresu, wyczyść wszystkie
akcesoria za pomocą ciepłej wody z dodatkiem delikatnego
płynu do mycia naczyń. Przed ponownym zamontowaniem
dobrze wysusz wszystkie akcesoria.
W celu przygotowania urządzenia do pracy postępuj zgodnie
z poniższymi wskazówkami.
1 Otwórz pokrywę i wyjmij zbiornik na wodę.
2 Napełnij zbiornik świeżą, zimną wodą, nie przekraczając
poziomu MAX.
3 Napełniony zbiornik umieść w urządzeniu. Upewnij
się, czy zbiornik został prawidłowo zamocowany i zamknij
pokrywę.
Możliwe jest również uzupelnianie wody bez
wyjmowania zbiornika. W tym celu unieś
pokrywę i uzupełnij zbornik świeżą, zimną
wodą nie przekraczając poziomu MAX.
Zbiornik na wodę nie powinien być otwarty
podczas użytkowania.
4 Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania
(dane na tabliczce znamionowej urządzenia).
5 Po przekręceniu pokrętła sterowania w pozycję wstępnego podgrzewania, sygnalizator pracy zacznie migać sygnalizując rozgrzewanie i przygotowywanie urządzenia do pracy.
6 Do uchwytu sitka włóż dozownik, silikonową wkładkę
i wybrane sitko. Po włożeniu obróć sitko, aby wypustki znalazły się w wytłoczeniu uchwytu sitka (zapobiegnie to wypadaniu sitka z uchwytu).
Silikonową wkładkę umieszczaj wypukłą stroną
w dół.
4
CM2005-001_v02
7 Umieść uchwyt sitka (bez kawy) w urządzeniu i obróć do
oporu w prawo.
Jeśli będzie konieczne opróżnienie pojemnika obróć regulator w pozycję wstępnego podgrzewania, aby zatrzymać
operację. Aby wznowić działanie ponownie obróć na pozycję
parzenia kawy.
11 Opróżnij pojemnik z wodą i odejmij uchwyt sitka, przekręcając w lewo.
8 Pod głowicę do zaparzania podłóż odpowiednio duży
pojemnik, aby pomieścił wodę ze zbiornika na wodę.
Zachowaj szczególną ostrożność przy wylewaniu gorącej wody. Brak ostrożności grozi poparzeniem.
Parzenie kawy espresso
PODGRZEWANIE AKCESORIÓW
9 Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, sygnalizator
pracy przestanie migać.
Dla najlepszych rezultatów zalecamy, rozgrzanie filiżanki
oraz uchwytu sitka przed wsypaniem kawy. W celu podgrzania wymienionych elementów, postępuj według poniższych
wskazówek.
1 Wypełnij zbiornik na wodę, świeżą, zimną wodą, nie
przekraczając poziomu MAX.
10 Obróć pokrętło na pozycję parzenia kawy i pozwól aby
woda płynęła do pojemnika.
Kontynuuj pracę, aż do opróżnienia zbiornika na wodę, tj. do
poziomu min.
CM2005-001_v02
5
2 Do uchwytu sitka włóż dozownik, silikonową wkładkę
i wybrane sitko.
5 Gdy sygnalizator pracy przestanie migać, obróć regulator
w pozycję parzenia kawy. Kiedy filiżanka napełni się gorącą
wodą, obróć regulator w pozycję wstępnego podgrzewania.
Następnie opróżnij filiżankę.
3 Umieść uchwyt sitka (bez kawy) w urządzeniu i obróć do
oporu w prawo.
Zachowaj szczególną uwagę przy wylewaniu
gorącej wody. Brak ostrożności grozi poparzeniem.
6 Gdy ekspres przestanie pracować, odejmij uchwyt sitka,
przekręcając w lewo.
4 Pod głowicę do zaparzania podstaw pustą filiżankę.
i przekręć pokrętło sterowania w pozycje wstępnego podgrzewania
Jeśli urządzenie jest nagrzane, istnieje możliwość podgrzania filiżanek do kawy.
W tym celu umieść filiżanki dnem do góry na
płycie do podgrzewania filiżanek.
6
CM2005-001_v02
PARZENIE KAWY
Wybór kawy do parzenia ma duży wpływ na
smak i aromat napoju. Zalecamy używanie
wyłącznie kaw przeznaczonych do ekspresów
ciśnieniowych. Nie używaj kawy rozpuszczalnej ani kawy przeznaczonej do ekspresów przelewowych.
4 Umieść jedną lub dwie filiżanki pod głowicą zaparzania
i obróć pokrętło w pozycję parzenia kawy.
W calu zaparzenia kawy postępuj według poniższych wskazówek.
1 Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie „PODGRZEWANIE AKCESORIÓW”, nasyp kawę do wybranego
sitka. W tym celu użyj dołączonej do urządzenia łyżeczki do
odmierzania kawy.
5 Kiedy filiżanka napełni się odpowiednią ilością kawy,
obróć pokrętło w pozycję wstępnego podgrzewania lub jeśli
chcesz zakończyć pracę z urządzeniem obróć w pozycję
wyłączenia.
Jedna łyżeczka kawy wystarcza na jedną filiżankę kawy.
2 Upewnij się, że nadmiar kawy nie znajduje się na brzegach sitka. Może to zakłócić proces zaparzania kawy.
3 Umieść uchwyt sitka w głowicy zaparzania i obróć do
oporu w prawo.
Jeśli ekspres nie będzie używany dłuższy czas,
odłącz urządzenie od źródła zasilania.
Dodatkowe funkcje
FUNKCJA SPIENIANIA MLEKA
Ekspres wyposażony jest w dyszę pary, która pozwala na
spienianie mleka oraz podawanie gorącej wody.
Zachowaj ostrożność podczas pracy z dyszą
parową. Kontakt z gorącą wodą/parą, czy nagrzanymi elementami dyszy, grozi poparzeniem.
Mocne zaciśnięcie uchwytu w głowicy, zapobiegnie nieszczelności w trakcie parzenia kawy.
CM2005-001_v02
SPIENIANIE MLEKA
Aby użyć funkcji spieniania mleka postępuj według poniższych wskazówek.
1 Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody (patrz „PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY”) oraz czy pokrętło regulatora jest w pozycji wyłączenia.
7
2 Włącz urządzenie poprzez obrócenie pokrętła w pozycję przygotowania do podawania pary. Sygnalizator zacznie
migać.
3 Odegnij dyszę pary poza obrys ekspresu.
5 Końcówkę dyszy pary zanóż w mleku i przekręć pokrętło sterowania, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, do
pozycji maksymalnej (symbol podawania pary).
Dla najlepszych efektów, spieniaj zaczynając
od dna pojemnika i posuwaj się do góry. Uważaj aby dysza pozostawała cały czas w mleku.
6 Gdy uznasz, że mleko zostało wystarczająco spienione,
przekręć pokrętło podawania pary w pozycję początkową.
W pojemniku (o takiej wysokości, aby zmieścił się pod dyszę
pary) przygotuj około 90 ml mleka.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów
pojemnik i mleko powinny być zimne. Zalecane
jest mleko pasteryzowane lub UHT.
4 Sygnalizator pracy przestanie migać sygnalizując
nagrzanie się urządzenia do wymaganej temperatury.
7 Po każdym spienianiu mleka należy dokładnie wyczyścić
dyszę pary (patrz CZYSZCZENIE DYSZY PARY).
Przed czyszczeniem zaczekaj aż dysza ostygnie.
Nieczyszczenie dyszy może spowodować ograniczenie wydostawania się pary, a w szczególnych przypadkach całkowite zatkanie dyszy, co
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
8
CM2005-001_v02
Czyszczenie i konserwacja
2 Opróżnij tackę.
Nie myj w zmywarce łyżki do odmierzania, tacki
ociekowej, uchwytu sitka, sitek, zbiornika na
wodę ani żadnych innych elementów. Akcesoria i elementy ekspresu nie są przeznaczone do
mycia w zmywarce.
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, zawsze odłącz urządzenie od zasilania
i poczekaj aż ekspres wystygnie.
●
Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnych płóciennych ścierek z delikatnym płynem do naczyń lub samą
ciepłą wodą.
3 Po opróżnieniu tacki, odejmij metalową pokrywkę
i wyczyść pojemnik.
Użycie ostrych ścierek lub gąbek może spowodować porysowanie metalowych elementów
ekspresu.
●
●
●
Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu środków czyszczących.
Aby uniknąć osadzania się kamienia na ściankach zbiornika na wodę, po każdym użyciu, zaleca się przepłukanie i opróżnienie zbiornika na wodę.
Jeśli na zbiorniku na wodę zacznie osadzać się biały
nalot, przetrzyj go ścierką. Raz na jakiś czas przeprowadź odkamienianie urządzenia (patrz ODKAMIENIANIE EKSPRESU).
CZYSZCZENIE TACKI OCIEKOWEJ
Po zakończonej pracy z ekspresem opróżnij tackę ociekową.
Obecność wody w tacce ociekowej jest normalną sytuacją. Nie jest to objawem wycieku,
czy uszkodzenia urządzenia.
Jeśli jest to konieczne, do czyszczenia użyj delikatnego
płynu do mycia naczyń.
4 Przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu dokładnie wysusz tackę i metalową pokrywę.
5 Umieść tackę w ekspresie, pchając w stronę urządzenia.
1 W celu opróżnienia tacki ociekowej unieś ją lekko do
góry i pociągnij delikatnie do siebie.
Upewnij się czy tacka prawidłowo przylega do urządzenia,
w ten sposób unikniesz wycieku.
● Aby zapobiec przelaniu, opróżniaj tackę ociekową raz na
kilka kaw.
● Na tacce umieszczony jest czerwony wskaźnik, który
unosi się wraz z napełnianiem się pojemnika tacki. Jeśli
wskaźnik ten jest dobrze widoczny, konieczne jest opróżnienie tacki.
CM2005-001_v02
9
CZYSZCZENIE GŁOWICY ZAPARZAJĄCEJ
I UCHWYTU SITKA
●
Głowica zaparzająca i uchwyt sitka, powinny być czyszczone po każdym użyciu.
● Do czyszczenia używaj ciepłej wody z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń.
● Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu środków czyszczących.
● Uchwyt sitka może być myty pod bieżącą wodą.
● Jeśli nie używasz ekspresu, nie przechowuj uchwytu
sitka w pozycji zamkniętej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zużycia uszczelki.
1 Aby wyczyścić wewnętrzne części uchwytu sitka, obróć
sitko, aż wypustki na sitku natrafiąi na nacięcie i będzie możliwe odjęcie sitka.
●
●
Przed ponownym złożeniem dokładnie wysusz elementy.
Aby sitko umieścić w uchwycie sitka, wypustki muszą
pokryć się z wcięciami w uchwycie.
ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób
naturalny pojawia się we wszystkich urządzeniach, związanych z podgrzewaniem wody. Dlatego też ekspres do kawy
będzie wymagać okresowego usuwania kamienia. Zaleca
się, usuwanie kamienia z ekspresu do kawy co 4–6 miesięcy,
w zależności od częstości używania.
ROZTWORY DO USUWANIA KAMIENIA
Tradycyjnie do usuwania kamienia z ekspresu do kawy
używa się następujących środków:
● Roztwór octu
Wypełnij zbiornik w następujących proporcjach: 1/3 octu, 2/3
wody.
● Roztworu kwasku cytrynowego
Saszetkę kwasku cytrynowego rozpuść w ½ litra wody.
● Specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów lub
tabletek.
W przypadku płynów i tabletek postępuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu wymienionych środków.
2 Następnie wyjmij silikonową wkładkę.
3 Pod wkładką znajduje się dozownik, który teraz już
można swobodnie wyjąć.
10
Aby wykonać proces odkamieniania postępuj według poniższych wskazówek.
1 Umieść zbiornik z wybranym roztworem w ekspresie.
2 Zamontuj uchwyt sitka bez kawy w urządzeniu.
CM2005-001_v02
3 Przekręć pokrętło w pozycję przygotowania do podawania pary. Sygnalizator pracy zacznie migać sygnalizując
rozgrzewanie i przygotowywanie urządzenia do pracy.
4 Podstaw pojemnik pod dyszę pary.
5 Gdy sygnalizator pracy przestanie migać, przekręć
pokrętło sterowania przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
do pozycji maksymalnej (symbol podawania pary).
6 Pozwól wypływać roztworowi do około 50 ml i obróć
pokrętło sterowania do pozycji początkowej, aby wyłączyć
funkcję podawania pary.
7 Następnie podstaw pojemnik pod uchwyt sitka i obróc
pokrętło w pozycję parzenia kawy.
8 Po wylaniu około połowy roztworu ze zbiornika, odczekaj 15 minut. Kontynuuj proces do skończenia się roztworu
w zbiorniku.
W celu przerwania procesu, obróć pokrętło
w pozycję wstępnego podgrzewania lub pozycję wyłączenia.
9 Powtórz operację odkamieniania, napełniając zbiornik
czystą wodą.
Po procesie odkamieniania, wykonaj jeszcze
2-3 procesy czyszczenia z czystą wodą, tak jak
opisano w punkcie „PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY”.
CM2005-001_v02
11
CZYSZCZENIE DYSZY PARY
Jeżeli dysza jest poważnie zablokowana z powodu niedbałego używania, należy wyczyścić dyszę do spieniania mleka
i części gumowe.
5 Dokładnie nasuń metalową osłonę na gumowy uchwyt,
aby uniknąć nieszczelności.
Przed przystąpieniem do czyszczenia dyszy
pary upewnij się, że nie jest gorąca.
W celu dokładnego wyczyszczenia dyszy pary wykonaj
poniższe wskazówki.
1 Usuń metalową osłonę z dyszy pociągając delikatnie
w dół.
2 W rączce łyżki do odmierzania znajduje się klucz do
odkręcania dyszy. Za jego pomocą odkręć dyszę zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
3 Wyczyść wszystkie elementy pod ciepłą, bieżącą wodą
z użyciem delikatnego płynu do mycia naczyń. Przed ponownym złożeniem dokładnie wysusz poszczególne elementy.
Do przetkania dyszy użyteczna może być
szpilka lub igła.
4 Złóż ponownie wszystkie elementy w kolejności odwrotnej niż przy rozmontowywaniu.
12
CM2005-001_v02
Przykładowe problemy podczas eksploatacji ekspresu
PROBLEM
Kawa wypływa
z boku uchwytu
sitka
Kawa nie
wypływa
Kawa jest nalewana kroplami
Espresso nie ma
charakterystycznej pianki
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Uchwyt sitka nie jest odpowiednio zamocowany lub nie
jest wystarczająco dokręcony.
Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo ułożony w zespole
głowicy i dokręcony do oporu.
Na krawędzi wkładki sitka znajdują się drobiny kawy.
Oczyść dookoła górną krawędź sitka i wytrzyj z kawy do
czysta głowicę.
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Głowica jest uszkodzona.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Brak wody w zbiorniku wody.
Napełnij zbiornik wodą.
Zbiornik wody nie jest prawidłowo zainstalowany.
Dociśnij zbiornik wody, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzony.
Sitko na głowicy jest zatkane.
Patrz ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Sitko na kawę jest zatkane. Kawa jest zbyt drobno zmielona lub zbyt mocno ubita.
Opróżnij sitko i przepłucz je pod bieżącą wodą. Wytrzyj
głowicę do zaparzania za pomocą ścierki.
Kawa jest zmielona bardzo drobno lub zbyt mocno ubita.
Jeżeli używasz bardzo drobno zmieloną kawę, nie ubijaj
jej zbyt mocno.
Urządzenie jest zatkane przez osady wapna.
Patrz ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Kawa jest zwietrzała lub sucha.
Użyj świeżej kawy. Po otwarciu kawy upewnij się, że przechowujesz ją w szczelnym opakowaniu.
Kawa nie jest ubita wystarczająco mocno.
Ubij zmieloną kawę mocniej.
Kawa jest zbyt grubo zmielona.
Stosuj właściwie zmieloną kawę lub zmień markę kawy.
Niewystarczająca ilość kawy w sitku.
Patrz PARZENIE KAWY.
Kawa jest ubita zbyt mocno.
Ubij zmieloną kawę lżej.
Zmielona kawa jest zbyt drobna.
Zmień na grubszą kawę.
Uchwyt sitka nie siedzi zbyt mocno, gdyż nie został
wystarczająco mocno dokręcony.
Upewnij się, że uchwyt sitka włożony jest poprawnie
i dokręcony do oporu w głowicy.
Patrz PARZENIE KAWY.
Uchwyt poluzowuje się podczas
Na krawędzi wkładki sitka znajdują się drobiny kawy.
zaparzania
Kawa nie jest
gorąca
Brak pary
z dyszy pary
Głowica do zaparzania jest zabrudzona.
Wytrzyj głowicę wilgotną ścierką.
Głowica jest uszkodzona.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Gumowa uszczelka głowicy jest uszkodzona lub zużyta.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przed zaparzeniem kawy podgrzej filiżanki, sitka i uchwyt.
Patrz PARZENIE KAWY.
Sprawdź, czy mleko jest prawidłowo podgrzane podczas
spieniania. Upewnij się, aby mleko się nie zagotowało.
Patrz SPIENIANIE MLEKA.
Filiżanki, sitka lub głowica sitka są zimne.
Podczas robienia cappuccino lub latte, mleko nie jest
wystarczająco podgrzewane.
Dysza pary jest zablokowana.
Patrz Czyszczenie i konserwacja.
Mleko nie jest świeże.
Sprawdź, czy mleko jest świeże.
Upewnij się, czy mleko jest odpowiednio schłodzone
przed użyciem.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów przy spienianiu,
użyj dołączonego dzbanka ze stali nierdzewnej i w miarę
możliwości przed użyciem ochłódź go lub przepłucz zimną
wodą.
Temperatura mleka jest zbyt wysoka.
Niewystarczająca
ilość spienioDzbanek.
nego mleka
Dysza pary jest zablokowana.
Mleko zostało zagotowane.
CM2005-001_v02
Oczyść dookoła górną krawędź sitka i wytrzyj z kawy do
czysta głowicę.
Patrz Czyszczenie i konserwacja.
Użyj świeżego, schłodzonego mleka.
13
PROBLEM
Nierównomierne
napełnianie
filiżanek
Espresso ma
przypalony smak
Pompa nadmiernie hałasuje
Urządzenie nie
działa
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Upewnij się, czy kawa jest równomiernie ubita i sprawdź,
Nierównomierne napełnianie lub przerywany wypływ kawy. czy nie ma przeszkody w wypływie z otworów wylotowych
w głowicy do mocowania sitka.
Uszkodzona przegroda w uchwycie sitka.
Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Użyty nieodpowiedni rodzaj kawy.
Sprawdź inne gatunki kaw.
Urządzenie nie zostało przepłukane po usunięciu
Przepłucz urządzenie pełnym zbiornikiem wody aż do jego
kamienia.
opróżnienia przed zaparzaniem następnej kawy.
Brak wody w zbiorniku wody.
Napełnij zbiornik wodą.
Zbiornik wody nie jest prawidłowo założony.
Sprawdź czy zbiornik wody jest prawidłowo założony.
Sitko w głowicy do zaparzania może być zatkane.
Wyjmij głowicę sitka i oczyść zespół głowicy. Patrz Czyszczenie i konserwacja.
Urządzenie jest zatkane przez osady kamienia.
Patrz ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w
urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być
zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
14
CM2005-001_v02
CZ
Vážení zákazníci!
Gratulujeme k výběru našeho spotřebiče a vítáme mezi uživateli produktů značky Zelmer.
Jsme přesvědčeni, že určitě oceníte kvalitu připravované
kávy a snadnost obsluhy.
Prosíme o důkladné přečtění tohoto návodu k použití.
Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.
Zachovejte tento návod pro případné budoucí nahlédnutí.
Bezpečnostní pokyny pro používání kávovaru
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nepoužívejte elektrický spotřebič s viditelným poško-
zením, poškozeným přívodním kabelem, po pádu
spotřebiče nebo poškození jiným způsobem. Pokud
existuje podezření, že spotřebič je poškozený, pak
kontrolu, opravu a seřízení spotřebiče může provádět
pouze vyškolený personál autorizovaného servisu.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedená oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Nikdy nesnímejte držák sítka během přípravy kávy ani
během nalévání vroucí vody, jelikož spotřebič je pod
tlakem. Během těchto činností může snímání držáku
sítka vést k opaření nebo zranění.
●● Parní tryska se během šlehání mléka a průtoku vody
velmi zahřívá. V případě kontaktu může dojít k popálení, proto se trysky nikdy přímo nedotýkejte.
●● Vždy před čištěním kávovaru a v případě problémů
během přípravy kávy kávovar vypněte a odpojte od
sítě.
●● Nedávejte ruce přímo pod proud páry, horké vody ani
nalévané kávy, mohlo by dojít k opaření či jinému zranění.
●● Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti
nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej
pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
CM2005-001_v02
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Spotřebič postavte vždy na ploché, rovné podložce.
●● Nepoužívejte kávovar bez vody v zásobníku. Do
zásobníku nalévejte pouze čistou studenou vodu.
Dodržujte maximální kapacitu zásobníku.
●● Při zapínání plotýnek na předehřívání šálků a parní
trysky zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými
částmi kávovaru.
●● Před zapojením či vypojením zástrčky ze sítě přístroj
vždy vypínejte tlačítkem „Power”. Zástrčku nevytahujte
taháním za kabel, tahejte za zástrčku.
●● Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat nebo jej
budete čistit, vždy jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
●● Nepoužívejte kávovar s prodlužovacím kabelem,
nebyl-li zkontrolován kvalifikovaným technikem nebo
pracovníkem servisu.
●● Spotřebič musí být zapojen do elektrické zásuvky
(pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím odpovídajícím hodnotám na továrním štítku přístroje.
●● Nedovolte, aby přívodní kabel volně visel přes okraj
stolu či poličky nebo aby se dotýkal horkých ploch.
●● Neponořujte přístroj do vody ani jiných tekutin.
●● Přístroj není určen k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo odděleného systému dálkového
ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Přečtěte si pozorně tento návod dodávaný s přístrojem
a uschovejte jej.
●● Ujistěte se, že jste porozuměli všem výše uvedeným
pokynům.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Kapacita zásobníku na vodu: max. 1,0 l.
Kávovar je zařízení třídy I, vybavené přívodním kabelem
s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Kávovar splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
–– Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
15
Konstrukce kávovaru
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
15
14
19
18
Úchyt zásobníku vody
Zásobník vody
Kryt
Lžice pro dávkování kávy
Místo pro sítko
Ohřívač šálků
Ovladač
Výdej páry
Příprava k výdeji páry
Poloha zapnutí a kontrolka práce
Předběžný ohřev
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Vaření kávy
Tryska páry
Odkapávací tácek s ukazatelem naplnění
Síťka odkapávacího tácku
Vařící hlava
Ukazatel hladiny vody
Úchyt sítka
Odměrka
Silikonová vložka
Sítko pro vaření 1 šálku kávy
Sítko pro vaření 2 šálků kávy
CM2005-001_v02
Příprava spotřebiče k práci
Před prvním použitím kavováru vyčistěte všechna jeho příslušenství pomocí teplé vody s jemným prostředkem na mytí
nádobí. Před opětovnou montáží důkladně vysušte všechny
části.
Pro přípravu spotřebiče k práci dodržujte níže uvedené
pokyny.
1 Otevřte kryt a vyjměte zásobník vody.
2 Naplňte zásobník čerstvou studenou vodou tak, aby hladina nepřesáhla úroveň MAX.
3 Naplněný zásobník umístěte ve spotřebiči. Ujistěte se,
že byl zásobník správně upevněn a zavřete kryt.
Vodu lze doplnit rovněž bez vyjímání zásobníku. Pro tento účel zvedněte kryt a naplňte
zásobník čerstvou studenou vodou tak, aby
hladina nepřesáhla úroveň MAX.
Během provozu by zásobník vody neměl být
otevřen.
4 Připojte spotřebič k vhodnému zdroji napájení (údaje
jsou uvedeny na povinném štítku).
5 Po nastavení ovladače do polohy předběžného ohřevu
kontrolka práce začne blikat, což bude znamenat ohřev a připravenost spotřebiče k práci.
6 Do úchytu sítka vložte odměrku, silikonovou vložku
a zvolené sítko. Sítko otočte tak, aby výčnělky zapadly do
otvoru úchytu (což upevní sítko v úchytu).
Silikonovou vložku umístěte vypouklou stranou dolů.
CM2005-001_v02
17
7 Umístěte úchyt sítka (bez kávy) ve spotřebiči a otočte na
pravý doraz.
Pokud bude nezbytné vyprázdnění nádoby, otočte ovladač
do polohy předběžného ohřevu pro zastavení práce. Pro
opětovné zapnutí otočte ovladač do polohy vaření kávy.
11 Vyprázdněte nádobu a sejměte úchyt sítka otočením
doleva.
8 Pod vařící hlavou umístěte vhodnou nádobu, do níž se
vejde voda ze zásobníku.
Zachovejte opatrnost při vylévání horké vody.
Neopatrnost může zůsobit popálení.
Příprava kavy espresso
OHŘEV PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 Po dosažení vhodné teploty kontrolka práce přestane
blikat.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme ohřát šálek
a úchyt sítka před nasypáním kávy. Pro tento účel dodržujte
níže uvedený postup.
1 Naplňte zásobník čerstvou studenou vodou tak, aby hladina nepřesáhla úroveň MAX.
10 Otočte ovladač do polohy vaření kávy a nechte vodu
vytéct do nádoby.
Pokračujte až do vyprázdnění zásobníku, tj. do hladiny min.
18
CM2005-001_v02
2 Do úchytu sítka vložte odměrku, silikonovou vložku
a zvolené sítko.
5 Až kontrolka práce přestane blikat, otočte ovladač do
polohy vaření kávy. Až se šálek naplní horkou vodou, otočte
ovladač do polohy předběžného ohřevu. Pak vyprázdněte
šálek.
3 Úchyt sítka (bez kávy) umístěte ve spotřebiči a otočte na
pravý doraz.
Zachovejte opatrnost při vylévání horké vody.
Neopatrnost může zůsobit popálení.
6 Až spotřebič ukončí práci, sejměte úchyt sítka otočením
doleva.
4 Pod vařící hlavu postavte šálek a otočte ovladač do
polohy předběžného ohřevu.
Když je spotřebič teplý, lze ohřát šálky na
kávu.
Pro tento účel postavte šálky dnem nahoru na
ohřívač šálků.
CM2005-001_v02
19
VAŘENÍ KÁVY
Výběr kávy má velký vliv na chuť a aroma
nápoje. Doporučujeme používat pouze kávy
určené pro tlakové kávovary. Napoužívejte rozpustnou kávu ani kávu určenou pro překapávače.
4 Postavte jeden nebo dva šálky pod vařící hlavu a otočte
ovladač do polohy vaření kávy.
Pro přípravu kávy dodržujte níže uvedený postup.
1 Po provedení postupu uvedeného v kapitole „OHŘEV
PŘÍSLUŠENSTVÍ“ nasypte kávu do zvoleného sítka pomocí
lžice pro dávkování kávy.
5 Až se šálek naplní vhodným množstvím kávy, otočte
ovladač do polohy předběžného ohřevu nebo do polohy
vypnutí, pokud chcete ukončit práci se spotřebičem.
Jedna lžice kávy stačí na jeden šálek kávy.
2 Ujistěte se, že na okrajích sítka není přebytečné množství kávy, což by mohlo porušit proces vaření kávy.
3 Umístěte úchyt sítka ve vařící hlavě a otočte na pravý
doraz.
Pokud kávovar nebude používán po delší dobu,
odpojte jej od zdroje napájení.
Dodatečné funkce
FUNKCE ŠLEHÁNÍ MLÉKA
Spotřebič je vybaven parní tryskou, která umožňuje šlehání
mléka a výdej horké vody.
Zachovejte opatrnost během práce s parní tryskou. Při kontaktu s horkou vodou, párou nebo
horkými prvky trysky hrozí popálení.
Silné otočení úchytu na doraz zabraňuje netěsnosti během vaření kávy.
20
ŠLEHÁNÍ MLÉKA
Pro použití funkce šlehání mléka dodržujte níže uvedený
postup.
1 Před použitím funkce se ujistěte, že v zásobníku se
nachází postačující množství vody (viz „PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K PRÁCI“) a ovladač je v poloze vypnutí.
CM2005-001_v02
2 Zapněte spotřebič otočením ovladače do polohy přípravy
k výdeji páry. Kontrolka začne blikat.
3 Umístěte parní trysku mimo okraj kávovaru.
5 Parní trysku ponořte do mléka a otočte ovladač proti
směru hodinových ručiček, do maximální polohy (výdej
páry).
Pro dosažení nejlepších výsledků začněte šlehání ode dna nádoby a postupně se posouvejte
nahoru. Dávejte pozor na to, aby tryska byla
stále v mléku.
6 Po dosažení požadovaného stavu mléka otočte ovladač
do původní polohy.
V nádobě (vhodné výšky, aby se vešla pod parní trysku) připravte cca 90 ml mléka.
Pro dosažení nejlepších výsledků by nádoba
a mléko měly být studené. Doporučuje se pasterizované mléko nebo mléko UHT.
4 Kontrolka práce přestane blikat, což bude znamenat
vhodnou teplotu spotřebiče.
7 Po každém šlehání mléka důkladně vyčistěte parní
trysku (viz ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY).
Před čištěním nechte trysku vychladnout.
Nečištění trysky může způsobit omezení výdeje
páry a v některých případech i úplné ucpání
trysky, což může způsobit poškození spotřebiče.
CM2005-001_v02
21
Čištění a údržba
2 Vyprázdněte tácek.
Nemyjte v myčce lžici pro dávkování kávy,
odkapávací tácek, úchyt sítka, sítka, zásobník
vody ani žádné jiné prvky. Příslušenství a části
spotřebiče nejsou určeny pro mytí v myčce.
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze sítě
a nechte jej vychladnout.
●
K čištění používejte jemné plátěné utěrky s jemným prostředkem na mytí nádobí nebo pouhou teplou vodou.
Použití drsných utěrek či hub může způsobit
poškození kovových prvků spotřebiče.
●
●
●
3 Po vyprázdnění tácku sejměte kovový kryt a vyčistěte
nádobu.
Nepoužívejte drsné čistící prostředky ani prostředky na
základě alkoholu.
Pro zabránění usazování vodního kámene v zásobníku
vody se doporučuje opláchnout a vyprázdnit zásobník
vody.
Pokud se v zásobníku vody objeví bílá usazenina,
vytřete jej utěrkou. Občas odstraňujte vodní kámen ze
spotřebiče (viz ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KÁMENE).
ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍHO TÁCKU
Po ukončení práce se spotřebičem vyprázdněte odkapávací
tácek.
Voda v odkapávacím tácku je normální jev
a nesvědčí o odtoku ani o poškození spotřebiče.
1 Pro vyprázdnění odkápavacího tácku lehce jej zvedněte
a vytáhněte směrem k sobě.
Pokud to je nezbytné, použijte jemný prostředek na mytí
nádobí.
4 Před opětovným umístěním ve spotřebiči důkladně
vysušte tácek a kovový kryt.
5 Umístěte tácek v kávovaru tlačením směrem ke spotřebiči.
Ujistěte se, že tácek správně zapadá do spotřebiče, abyste
zabránili odtoku.
● Pro zabránění výtoku vždy vyprazdňujte odkapávací
tácek po přípravě několika káv.
● Na tácku se nachází červený ukazatel, který se zvedá,
když se nádoba tácku naplňuje. Pokud je tento ukazatel
dobře viditelný, tácek by měl být vyprázdněn.
22
CM2005-001_v02
ČIŠTĚNÍ VAŘÍCÍ HLAVY A ÚCHYTU SÍTKA
●
Vařící hlava a úchyt sítka by měly být čištěny po každém
použití.
● K čištění používejte teplou vodu s jemným prostředkem
na mytí nádobí.
● Nepoužívejte drsné čistící prostředky ani prostředky na
základě alkoholu.
● Úchyt sítka lze mýt pod tekoucí vodou.
● Pokud nepoužíváte kávovar, neuchovávejte úchyt sítka
v uzavřené poloze. Díky tomu zabráníte opotřebení těsnění.
1 Pro čištění vnitřních částí úchytu sítka otočte sítko.
Až výčnělky sítka zapadnou do drážky, vyjměte sítko.
●
●
Před opětovnou montáží důkladně vysušte prvky.
Aby sítko bylo umístěno v úchytu, výčnělky musí zapadnout do drážek v úchytu.
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KÁMENE
Vodní kámen je povrchová minerální usazenina, která se přirozeným způsobem objevuje ve všech zařízeních spojených
s ohřevem vody. Proto kávovar bude vyžadovat pravidelné
odstraňování vodního kámene. Doporučuje se odstraňovat
vodní kámen jednou za 4-6 měsíců, dle častosti používání.
ROZTOKY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KÁMENE
Pro odstraňování vodního kámene z kávovaru se tradičně
používají tyto prostředky:
● Roztok octa
Naplňte zásobník v těchto proporcích: 1/3 octa, 2/3 vody.
● Roztok citronové kyseliny
Jeden obal citronové kyseliny rozpusťte v 1/2 l vody.
● Speciální tektutiny nebo tablety určené pro tento účel.
V případě tekutin a tablet dodržujte postup uvedený na obalech těchto prostředků.
Pro odstranění vodního kámene dodržujte níže uvedený
postup.
1 Umístěte zásobník s roztokem ve spotřebiči.
2 Vyjměte silikonovou vložku.
2 Nasaďte úchyt sítka bez kávy.
3 Pod vložkou se nachází dávkovač, který teď můžete
vyjmout.
CM2005-001_v02
23
3 Otočte ovladač do polohy přípravy k výdeji páry. Kontrolka začne blikat, což bude znamenat ohřev a přípravu spotřebiče k práci.
4 Postavte nádobu pod parní trysku.
5 Až kontrolka přestane blikat, otočte ovladač proti směru
hodinových ručiček, do maximální polohy (výdej páry).
6 Nechte roztok vytékat do cca 50 ml a otočte ovladač do
původní polohy pro vypnutí výdeje páry.
7 Postavte nádobu pod úchyt sítka a otočte ovladač do
polohy vaření kávy.
8 Po vylití asi poloviny roztoku ze zásobníku počkejte
15 minut. Pokračujte v procesu do vylití celého roztoku ze
zásobníku.
Pro přerušení procesu otočte ovladač do
polohy předběžného ohřevu nebo vypnutí.
9 Zopakujte celý proces s naplněním zásobníku čistou
vodou.
Po odstranění vodního kámene proveďte ještě
2-3 čištění s čistou vodou dle kapitoly „PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K PRÁCI“.
24
CM2005-001_v02
ČIŠTĚNÍ PARNÍ TRYSKY
Pokud je tryska ucpaná z důvodu nepečlivého používání,
je třeba vyčistit trysku a její pryžové části.
5 Důkladně nasaďte kovový nástavec na pryžový úchyt
pro zabránění netěsnosti.
Před čištěním se ujistěte, že tryska není horká.
Pro důkladné vyčištění parní trysky dodržujte níže uvedený
postup.
1 Odstraňte kovový nástavec trysky opatrným vytažením
směrem dolů.
2 V rukojeti lžice se nachází klíč pro uvolňování trysky.
Pomocí klíče uvolněte trysku ve směru hodinových ručiček.
3 Vyčistěte všechny prvky pod teplou tekoucí vodou s použitím jemného prostředku na mytí nádobí. Před opětovnou
montáží důkladně vysušte všechny prvky.
Pro odstranění nečistot v trysce může být
vhodný špendlík nebo jehla.
4 Namontujte všechny prvky v opačném pořádku.
CM2005-001_v02
25
Problémy při provozu a jejich odstraňování
PROBLÉM
Káva vytéká
z boku držáku
sítka
Káva nevytéká
Káva teče po
kapkách
MOŽNÁ PŘÍČINA
ČINNOST
Držák sítka není patřičně připevněn nebo dotažen.
Ujistěte, se, že je držák správně nasazen a dotažen na
doraz.
Na okraji vložky sítka se nachází drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní okraj sítka a setřete do čista
kávu z hlavy.
Hlava kávovaru je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkou utěrkou.
Hlava je poškozena.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu.
Zásobník na vodu není správně vložen.
Zkontrolujte usazení zásobníku, případně jím zkuste
mírně pohnout.
Sítko hlavy je ucpané.
Viz ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE Z KÁVOVARU.
Sítko na kávu je ucpané. Káva je namletá příliš jemně
nebo je příliš silně upěchovaná.
Vyprázdněte sítko a opláchněte je pod tekoucí vodou.
Utřete utěrkou hlavu kávovaru.
Káva je namletá příliš jemně nebo je příliš silně upěchovaná.
Používáte-li příliš jemně mletou kávu, nepěchujte ji příliš
silně.
Přístroj je ucpaný vápennými usazeninami.
Viz ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE Z KÁVOVARU.
Káva je zvětralá nebo suchá.
Použijte čerstvou kávu. Po otevření kávu skladujte
v neprodyšném obalu.
Espreso postrádá Káva není dostatečně upěchována.
charakteristickou
Káva je namletá příliš na hrubo.
pěnu
Držák se během
přípravy kávy
uvolňuje
Káva není horká
26
Používejte správně mletou kávu nebo změňte značku
kávy.
Nedostatečné množství kávy v sítku.
Viz PŘÍPRAVA KÁVY.
Káva je příliš silně upěchována.
Namletá kávu upěchujte méně.
Káva je namletá příliš jemně.
Změňte na hrubší kávu.
Držák nesedí příliš silně, nebyl dostatečně dotažen.
Ujistěte se, že je držák sítka správně nasazen a dotažen
na doraz.
Viz PŘÍPRAVA KÁVY.
Na okraji vložky sítka se nachází drobečky kávy.
Očistěte kolem dokola horní okraj sítka a setřete do čista
kávu z hlavy.
Hlava kávovaru je znečištěná.
Otřete hlavu vlhkým hadříkem.
Hlava je poškozená.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Gumové těsnění hlavy je poškozené nebo opotřebované.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Šálky, sítka nebo hlava jsou studené.
Před přípravou kávy předehřejte šálky, sítko a držák.
Viz PŘÍPRAVA KÁVY.
Během přípravy cappuccina nebo latte není mléko
dostatečně teplé.
Zkontrolujte, zda se mléko při šlehání správně ohřívá.
Dbejte na to, aby se mléko nevařilo.
Viz ŠLEHÁNÍ MLÉKA.
Z trysky neproudí Parní tryska je ucpaná.
pára
Nedostatečné
množství našlehaného mléka
Mletou kávu upěchujte silněji.
Viz Čistění a údržba.
Mléko není čerstvé.
Zkontrolujte, zda je mléko čerstvé.
Teplota mléka je příliš vysoká.
Ujistěte se, zda je mléko před přípravou správně
vychlazené.
Konvička.
Nejlepší výsledek při šlehání mléka dosáhnete, když
použijete dodávanou konvičku z nerezové oceli, kterou
před použitím pokud možno ochlaďte nebo vypláchněte
studenou vodou.
Parní tryska je ucpaná.
Viz Čistění a údržba.
Mléko se začalo vařit.
Použijte čerstvé a vychlazené mléko.
CM2005-001_v02
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ČINNOST
Nerovnoměrně
naplněné šálky
Nerovnoměrné nebo přerušované nalévání kávy.
Zkontrolujte, zda je káva rovnoměrně upěchovaná a zda
nejsou ucpané výstupní otvory v hlavě pro upevnění sítka.
Poškozená přepážka v držáku sítka.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Byla použita nevhodná káva.
Zkuste jiný druh kávy.
Přístroj nebyl propláchnutý po odstranění kamene.
Před přípravou další kávy propláchněte přístroj plným
zásobníkem vody až do jeho vyprázdnění.
Čerpadlo je příliš
hlučné
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku vodu.
Zásobník na vodu není správně usazen.
Zkontrolujte usazení zásobníku na vodu.
Spotřebič
nefunguje
Sítko hlavy kávovaru může být ucpané.
Vyjměte hlavu a celý blok hlavy vyčistěte.
Viz Čistění a údržba.
Přístroj je ucpaný usazeninami kamene.
Viz ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE.
Espreso má připálenou příchuť
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
CM2005-001_v02
27
SK
Vážení Klienti!
Ďakujeme Vám za kúpu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi užívateľmi výrobkov Zelmer.
Sme presvedčení, že určite doceníte kvalitu parenej kávy
a jednoduchosť obsluhy.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny pre používanie kávovaru
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Nepoužívajte elektrické spotrebič s viditeľnými poško-
deniami, poškodeným elektrickým káblom, po páde
spotrebiča alebo ináč ak je poškodený. Ak máte
podozrenie, že spotrebič je poškodený, jeho kontrolu,
opravy a reguláciu môže vykonať len preškolený personál autorizovaného servisu.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Nikdy neodstraňujte držiak sitka počas parenia kávy
ani počas podávania horúcej vody, pretože spotrebič
je pod tlakom. Odstránenie držiaka sitka počas týchto
činností môže viesť k opareniu alebo zraneniu.
●● Parná tryska sa počas šľahania mlieka a prietoku vody
veľmi nahrieva. V prípade kontaktu sa môžete opariť,
preto sa parnej trysky nedotýkajte.
●● Vždy pred čistením kávovaru a tiež ak zistíte problémy
počas prípravy kávy, kávovar vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
●● Nevkladajte ruky priamo pod prúd pary, horúcej vody
alebo nalievanej kávy, pretože sa môžete opariť alebo
zraniť.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
28
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Spotrebič položte vždy na plochom rovnom povrchu.
●● Nepoužívajte kávovar bez vody v nádobe. Nádobu
naplňte len čistou a studenou vodou. Dodržujte maximálny objem nádoby.
●● Predchádzajte kontaktu elektrického prívodného kábla
s horúcimi časťami kávovaru. Zapínajte dosku na
ohrievanie šálok a parnú trysku.
●● Vždy vypínajte elektrické napätie (tlačidlo „Power”)
pred vložením alebo vytiahnutím elektrickej zástrčky zo
zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za
elektrický prívodný kábel – chyťte samotnú zástrčku.
●● Keď spotrebič nebudete používať dlhší čas a pred čistením, vždy ho vypnite a zástrčku vytiahnite.
●● Nepoužívajte kávovar s predlžovačkou. Výnimkou je,
ak predlžovačku skontroloval vykvalifikovaný technik
alebo pracovník servisu.
●● Spotrebič vždy zapnite do elektrickej zásuvky výlučne
striedavého napätia. Elektrická zásuvka musí mať
ochranný kolík a napätie, ktoré zodpovedá napätiu
uvedenému na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Elektrický prívodný kábel zariadenia nesmie ovisať
poza okraj stola alebo poličky alebo sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Neponárajte spotrebič vo vode ani v žiadnej inej tekutine.
●● Spotrebič nepoužívajte spolu s vonkajšími časovými
vypínačmi alebo osobitnou diaľkovou reguláciou.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Prečítajte si pozorne a uchovajte tento návod, ktorý ste
dostali spolu so zariadením.
sa, že ste pochopili vyššie uvedené
pokyny.
●● Presvedčte
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Objem nádoby na vodu: max. 1,0 l.
Kávovar je zariadením I triedy, ktoré má elektrický prívodný
kábel s ochrannou žilou a elektrickú zástrčku s ochranným
kolíkom.
Kávovar spĺňa požiadavky platných noriem.
Spotrebič je v súlade s požiadavkami direktív:
–– Elektrické nízkonapäťové spotrebič (LVD) – 2006/95/EC .
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený znakom CE na výrobnom štítku.
CM2005-001_v02
Zloženie kávovaru
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
Držiak nádoby na vodu
Nádoba na vodu
Veko
Kávová odmerka
Miesto na skladovanie sitka
Doska na ohrievanie šálok
Otočný regulátor
Dodávanie pary
Príprava na dodávanie pary
Poloha vypnutia a signalizátor práce
Úvodné ohrievanie
CM2005-001_v02
15
14
19
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Príprava kávy
Parná tryska
Odkvapkávacia miska s ukazovateľom naplnenia
Sitko odkvapkávacej misky
Hlava na prípravu kávy
Ukazovateľ úrovne vody
Držiak sitka
Dávkovač
Silikónová vložka
Sitko na prípravu jednej kávy
Sitko na prípravu dvoch káv
29
Príprava kávovaru
Pred prvým použitím kávovaru vyčistite všetky prídavné
zariadenia teplou vodou s prísadou jemnej tekutiny na umývanie riadu. Všetky prídavné zariadenia pred opätovným
zamontovaním dobre vysušte.
Ak chcete pripraviť kávovar, postupujte v súlade s dole uvedenými pokynmi.
1 Otvorte veko a vyberte nádobu na vodu.
2 Naplňte nádobu čerstvou studenou vodou. Neprekračujte
úroveň MAX.
3 Naplnenú nádobu umiestnite v spotrebiči. Presvedčte
sa, že nádoba je správne pripevnená a zatvorte veko.
Vodu môžete dopĺňať aj bez vyberania nádoby.
Zdvihnite veko a doplňte nádobu čerstvou studenou vodou. Neprekračujte úroveň MAX.
Plniaci otvor vody nesmie byť počas používania otvorený.
4 Zapojte spotrebič do vhodného zdroja napätia (pozrite
údaje na výrobnom štítku spotrebiča).
5 Pretočte otočný regulátor do polohy úvodného ohrievania. Signalizátor práce začne blikať. Signalizuje tak zohrievanie a pripravovanie spotrebiča.
6 Do držiaka sitka vložte dávkovač, silikónovú vložku
a vybrané sitko. Po vložení sitko obráťte tak, aby vypuklé
časti sitka zapadli do drážky držiaka sitka (predídete tým
vypadaniu sitka z držiaka).
Silikónovú vložku položte vypuklou stranou
smerom nadol.
30
CM2005-001_v02
7 Položte držiak sitka (bez kávy) v spotrebiči a obráťte ho
až na doraz vpravo.
Ak bude potrebné vyčistiť nádobu, otočte regulátor do polohy
úvodného ohrievania. Operácia sa zastaví. Ak chcete znovu
obnoviť operáciu, znovu otočte regulátor do polohy prípravy
kávy.
11 Vyčistite nádobu s vodou. Odoberte držiak sitka pretáčajúc ho vľavo.
8 Pod hlavu na prípravu kávy podložte zodpovedajúco
veľkú nádobu, aby sa tam zmestila voda z nádoby na vodu.
Dodržujte mimoriadnu opatrnosť pri vylievaní
horúcej vody. Ak nebudete opatrní, môžete sa
opariť.
Príprava kávy espresso
OHRIEVANIE PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ
9 Po dosiahnutí príslušnej teploty, signalizátor prestanie
blikať.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame Vám
pred nasypaním kávy zohriať šálky a držiak sitka. Pri ohrievaní uvedených prvkov postupujte podľa dole uvedených
pokynov.
1 Naplňte nádobu na vodu čerstvou studenou vodou.
Neprekračujte úroveň MAX.
10 Otočte regulátor do polohy prípravy kávy. Nechajte vodu
odtiecť do nádoby.
Pokračujte v činnosti až do vyprázdnenia nádoby na vodu,
tj. do úrovne min.
CM2005-001_v02
31
2 Do držiaka sitka vložte dávkovač, silikónovú vložku
a vybrané sitko.
5 Keď signalizátor práce prestane blikať, otočte regulátor do polohy príprava kávy. Keď sa šálka naplní horúcou
vodou, otočte regulátor do polohy úvodného ohrievania.
Potom vylejte vodu zo šálky.
3 Položte držiak sitka (bez kávy) do spotrebiča a otočte ho
na doraz vpravo.
Dodržujte mimoriadnu opatrnosť pri vylievaní
horúcej vody. Ak nebudete opatrní, môžete sa
opariť.
6 Keď kávovar prestanie pracovať, vyberte držiak sitka
pretáčajúc ho vľavo.
4 Pod hlavu na prípravu kávy postavte prázdnu šálku
a otočte regulátor do polohy úvodného ohrievania.
Ak je spotrebič zohriaty, máte možnosť zohriať
kávové šálky.
Položte šálky hore dnom na doske na ohrievanie šálok.
32
CM2005-001_v02
PRÍPRAVA KÁVY
Voľba kávy má veľký vplyv na chuť a arómu
nápoja. Odporúčame Vám používať výlučne
kávy, ktoré sú určené pre tlakové kávovary.
Nepoužívajte rozpustnú kávu ani kávu, ktorá je
určená pre prietokové kávovary.
4 Položte jednu alebo dve šálky pod hlavu na prípravu
kávy a otočte regulátor do polohy prípravy kávy.
Ak chcete kávu zapariť, postupujte podľa dole uvedených
pokynov.
1 Po vykonaní činnosti opísaných v bode „OHRIEVANIE
PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ”, nasypte kávu do vybraného
sitka. Použite na to kávovú odmerku, ktorá je dodávaná
spolu so spotrebičom.
5 Keď sa šálka naplní postačujúcim množstvom kávy,
otočte regulátor do polohy úvodného zohrievania alebo ak
chcete ukončiť prácu so spotrebičom, otočte regulátor do
polohy vypnutia.
Jedna lyžička kávy stačí na jednu šálku kávy.
2 Presvedčte sa, že na okrajoch sitka nie je priveľa kávy.
Môže to sťažiť prípravu kávy.
3 Položte držiak sitka do hlavy na prípravu kávy a otočte
ho až na doraz vpravo.
Ak kávovar nebudete dlhší čas používať, vypnite spotrebič zo zdroja elektrického napätia.
Dodatočné funkcie
FUNKCIA ŠLAHANIA MLIEKA
Kávovar má parnú trysku, ktorá umožňuje šľahať (speniť)
mlieko a podávať horúcu vodu.
Pri práci s parnou tryskou buďte opatrný. Ak sa
dotknete horúcej vody, pary alebo zohriatych
prvkov trysky, sa môžete opariť.
Držiak silne pritlačte do hlavy. Predídete tak
netesnosti počas prípravy kávy.
CM2005-001_v02
ŠLAHANIE MLEKA
Ak chcete použiť funkcie šľahania mlieka, postupujte podľa
pokynov uvedených dole.
1 Skôr než túto funkciu použijete, presvedčte sa, že
v nádobe je dostačujúce množstvo vody (pozri „PRÍPRAVA
SPOTREBIČA”) a otočný regulátor je v polohe vypnutia.
33
2 Zapnite spotrebič. Otočte regulátor do polohy prípravy na
podávanie pary. Signalizátor práce začne blikať.
3 Zahnite parnú trysku za okraj kávovaru.
5 Koncovku parnej trysky ponorte v mlieku a pretočte
otočný regulátor proti pohybu hodinových ručičiek do maximálnej polohy (symbol dodávania pary).
Ak chcete získať najlepšie výsledky, začnite
šľahať od dna nádoby a posúvajte sa smerom hore. Dávajte pozor, aby tryska bola stále
v mlieku.
6 Keď si myslíte, že mlieko je už dostatočne vyšľahané,
pretočte otočný regulátor dodávania pary do počiatočnej
polohy.
V nádobe pripravte asi 90 ml mlieka (nádoba ma byť taká
vysoká, aby sa zmestila pod trysku).
Ak chcete získať najlepšie výsledky, nádoba
a mlieko musia byť studené. Odporúčame Vám
pasterizované mlieko alebo UHT mlieko.
4 Signalizátor práce prestane blikať. Signalizuje tak zohriatie spotrebiča na požadovanú teploty.
7 Po každom spenení mlieka starostlivo vyčistite parnú
trysku (pozrite ČISTENIE TRYSKY PARY).
Pred čistením
vychladne.
počkajte,
pokiaľ
tryska
Ak trysku nebudete čistiť, môže sa obmedziť
výfuk pary a v mimoriadnych prípadoch sa
tryska môže úplne zapchať. Spotrebič sa môže
poškodiť.
34
CM2005-001_v02
Čistenie a údržba
2 Vyčistite misku.
Neumývajte v umývačke odmerku, odkvapkávaciu misku, držiak sitka, nádobu na vodu ani
žiadne iné prvky kávovaru. Prídavné zariadenia
a jednotlivé prvky kávovaru nie sú určené pre
umývanie v umývačke.
ČISTENIE ZARIADENIA
Skôr než začnete spotrebič čistiť, vždy ho
vypnite z elektrického napätia a počkajte, kým
kávovar ochladne.
●
Na čistenia spotrebiča používajte jemné plátenné handričky s jemnou tekutinou na umývanie riadu alebo
samotnú teplú vodu.
3 Po vyčistení misky stiahnite kovové veko a vyčistite
nádobu.
Použitím drsných handričiek alebo špongií
môžete porysovať kovové prvky kávovaru.
●
●
●
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani agresívne
čistiace prostriedky vyrobené na základe alkoholu.
Ak chcete predísť usádzaniu kameňa na stenách nádoby
na vodu, po každom použití Vám odporúčame prepláchnuť a vyčistiť nádobu na vodu.
Ak sa na nádobe na vodu začne usádzať biela usadenina, pretrite ju handričkou. Občas vykonajte odkamenenie spotrebiča (pozrite ODKAMENENIE KÁVOVARU).
ČISTENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY
Keď skončíte používať kávovar, vyčistite odkvapkávaciu
misku.
Voda v odkvapkávacej miske je normálna situácia. Nie je to prejav vytekania alebo poškodenia
spotrebiča.
1 Ak chcete vyčistiť odkvapkávaciu misku, zdvihnite ju
ľahko hore a potiahnite jemne k sebe.
Ak je to potrebné, na čistenia použite jemnú tekutinu na
umývanie riadu.
4 Misku a kovové veko pred opätovným položením v spotrebiči starostlivo vysušte.
5 Vložte misku do kávovaru. Stlačte ju smerom k spotrebiču.
Presvedčte sa, že miska správne prilieha k spotrebiču. Predídete tak vytekaniu.
● Ak sa chcete vyhnúť preliatiu, vyprázdnite odkvapkávaciu misku vždy po niekoľkých kávach.
● Na miske je umiestnený červený ukazovateľ, ktorý signalizuje naplnenie nádoby a misky. Ak tento ukazovateľ je
dobre viditeľný, vyčistite misku.
CM2005-001_v02
35
ČISTENIE HLAVY NA PRÍPRAVU KÁVY
A DRŽIAKA SITKA
●
Hlavu na prípravu kávy a držiak sitka musíte čistiť po
každom použití.
● Na čistenie používajte teplú vodu s prísadou jemnej
tekutiny na umývanie riadu.
● Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani agresívne
čistiace prostriedky vyrobené na základe alkoholu.
● Držiak sitka môžete umývať pod tečúcou vodou.
● Ak kávovar nepoužívate, neskladujte držiak sitka v zatvorenej polohe. Tesnenie sa tak zbytočne neničí.
1 Ak chcete vyčistiť vnútorné časti držiaka sitka, otáčajte
sitko až vpadne do drážky. Vtedy môžete sitko stiahnuť.
●
●
Pred opätovným zložením jednotlivé prvky starostlivo
vysušte.
Ak chcete vložiť sitko do držiaka sitka, úchyty na sitku
musia zapadnúť do drážok v držiaku.
ODKAMEŇANIE SPOTREBIČA
Kameň je povrchová usadenina minerálov, ktorý sa prirodzene tvorí vo všetkých zariadeniach spojených s ohrievaním vody. Preto tiež z kávovaru musíte pravidelne odstraňovať kameň. Odporúčame Vám odstrániť kameň z kávovaru
každé 4–6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania.
ROZTOKY NA ODSTRÁNENIE KAMEŇA
Tradične sa na odstránenie kameňa z kávovaru používajú
nasledujúce prostriedky:
● Roztok octu
Vyplňte nádobu v nasledujúcich pomeroch: 1/3 octu, 2/3
vody.
● Roztok kyseliny citrónovej
Vrecúško kyseliny citrónovej rozpustite v 1/2 litre vody.
● Tekutiny alebo tabletky špeciálne určené pre tento účel.
V prípade tekutín a tabletiek postupujte
v súlade s pokynmi, ktoré sa nachádzajú na
obale menovaných prostriedkov.
2 Následne vyberte silikónovú vložku.
3 Pod vložkou sa nachádza dávkovač, ktorý teraz už
môžete ľahko vybrať.
36
Ak vykonávate odkameňovanie, postupujte podľa dole uvedených pokynov.
1 Položte nádobu s vybraným roztokom v kávovare.
2 Pripevnite držiak sitka bez kávy do spotrebiča.
CM2005-001_v02
3 Otočte regulátor do polohy prípravy na dodávanie pary.
Signalizátor práce začne blikať signalizujúc zohrievanie
a prípravu zariadenia na prácu.
4 Postavte nádobu pod parnú trysku.
5 Keď signalizátor práce prestane blikať, pretočte otočný
regulátor proti pohybu hodinových ručičiek do maximálnej
polohy (symbol dodávania pary).
6 Nechajte vytiecť asi 50 ml roztoku a obráťte otočný regulátor do počiatočnej polohy. Vypnete tak funkciu dodávania
pary.
7 Následne postavte nádobu pod držiak sitka i obráťte
regulátor do polohy prípravy kávy.
8 Po vyliatí asi polovice roztoku z nádoby, počkajte
15 minút. Pokračujte v procese až do skončenia roztoku
v nádobe.
Ak chcete proces prerušiť, otočte regulátor
do polohy úvodného zohrievania alebo polohy
vypnutia.
9 Zopakujte operáciu odkameňania. Naplňte nádobu čistou vodou.
Po odkamenení vykonajte ešte 2-3 procesy čistenia s čistou vodou, tak ako je opísané v bode
„PRÍPRAVA SPOTREBIČA”.
CM2005-001_v02
37
ČISTENIE PARNEJ TRYSKY
Ak je tryska zablokovaná z dôvodu nedbalého používania,
vyčistite trysku šľahania mlieka a gumové časti.
5 Starostlivo nasuňte kovový ochranný štítok na gumový
držiak, aby ste predišli netesnosti.
Skôr než začnete čistiť parnú trysku, presvedčte sa, že tryska nie je horúca.
Aby ste poriadne vyčistili parnú trysku, vykonajte dole uvedené pokyny.
1 Odstráňte kovový ochranný štítok z trysky. Potiahnite ho
jemne nadol.
2 V rúčke odmerky sa nachádza kľúč pre odkrútenie
trysky. Kľúčom odkrúťte trysku v smere pohybu hodinových
ručičiek.
3 Vyčistite všetky prvky pod teplou tečúcou vodou s použitím jemnej tekutiny na umývanie riadu. Pred opätovným
zložením starostlivo vysušte jednotlivé prvky.
Na prepchanie trysky môžete použiť špendlík
alebo ihlu.
4 Zložte opätovne všetky prvky v opačnom poradí než ste
ich rozmontovali.
38
CM2005-001_v02
Príkladové problémy počas používania kávovaru
PROBLEM
MOŽNÁ PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Držiak sitka nie je primerane pripevnený alebo nie je
dostatočne priskrutkovaný.
Presvedčte sa, že držiak je správne nasadený v komplete
hlavy a dotiahnutý na doraz.
Na okraji vložky sitka sa nachádza trocha kávy.
Káva tečie z boku
Hlava na prípravu kávy je zašpinená.
držiaku sitka
Hlava je poškodená.
Káva netečie
Káva tečie po
kvapkách
Espresso nemá
charakteristickú
penu
Držiak sa uvoľnil
počas prípravy
kávy
Káva je studená
Z parnej trysky
nevychádza para
Nedostatočné
množstvo našľahaného mlieka
CM2005-001_v02
Vyčistite dookola horný okraj sitka a dosucha vytrite hlavu
z kávy.
Vytrite hlavu vlhkou handričkou.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebované.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
V nádobe na vodu nie je voda.
Naplňte nádobu na vodu.
Nádoba na vodu nie je správne osadená.
Stlačte nádobu na vodu nadol. Presvedčíte sa, či je
správne osadená.
Sitko hlavy môže byť upchané.
Pozrite ODKAMENENIE SPOTREBIČA.
Kávové sitko je upchané. Káva je príliš drobno zomletá
alebo píliš silne stlačená.
Vyprázdnite sitko a prepláchnite ho pod tečúcou vodou.
Handričkou pretrite hlavu na prípravu kávy.
Káva je zomletá príliš jemne alebo príliš silne stlačená.
Pokiaľ používate príliš jemne zomletú kávu, netlačte ju
príliš silne.
V zariadení je usadenina vápnika.
Pozrite ODKAMENENIE SPOTREBIČA.
Zomletá káva je príliš stará.
Používajte čerstvú kávu. Po otvorení kávu uchovávate
v tesne uzavretej nádobe.
Káva nie je dostatočne silne stlačená.
Silnejšie stlačte zomletú kávu.
Káva je príliš hrubo zomletá.
Používajte vhodne zomletú kávu alebo zmeňte značku
kávy.
Nedostatočné množstvo kávy v sitku.
Pozrite PRÍPRAVA KÁVY.
Káva je stlačená príliš silne.
Jemnejšie stlačte zomletú kávu.
Zomletá káva je príliš jemná.
Používajte hrubšie zomletú kávu.
Držiak sitka dobre nesedí, pretože nebol dostatočne
dotiahnutý.
Presvedčte sa, že držiak sitka je správne založený
a dotiahnutý na doraz.
Pozrite PRÍPRAVA KÁVY.
Na okraji vložky držiaku je použitá káva.
Vyčistite dookola horný okraj sitka a dosucha pretrite
hlavu z kávy.
Hlava na prípravu kávy je znečistená.
Pretrite hlavu vlhkou handričkou.
Hlava je poškodená.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Gumové tesnenie hlavy je poškodené alebo opotrebené.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Šálky, filtre alebo hlava filtra sú studené.
Pred prípravou kávy zohrejte šálky, filtre a držiak.
Pozrite PRÍPRAVA KÁVY.
Počas prípravy cappuccina alebo latte, mlieko nie je
dostatočne zohrievané.
Skontrolujte, či mlieko má počas šľahania správnu teplotu.
Dbajte o to, aby sa mlieko nevarilo.
Pozrite NAŠĽAHANIE MLIEKA.
Parná tryska je zablokovaná.
Pozrite Údržba a čistenie.
Mlieko nie je čerstvé.
Skontrolujte, či mlieko je čerstvé.
Teplota mlieka je príliš vysoká.
Presvedčte sa, že mlieko pred použitím je primerane
vychladené.
Kanvica.
Pri šľahaní mlieka je najvhodnejšie použiť dodávanú
kanvicu z nehrdzavejúcej ocele. Podľa možnosti pred
použitím ju vychlaďte alebo prepláchnite studenou vodou.
Parná tryska je zablokovaná
Pozrite Údržba a čistenie.
Mlieko sa varilo.
Použite čerstvé schladené mlieko.
39
PROBLEM
MOŽNÁ PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Šálky sú
nerovnomerne
naplňované
Nerovnomerné alebo prerušované nalievanie kávy.
Presvedčte sa, že káva je rovnomerné stlačená. Skontrolujte, či nie sú upchané výstupné otvory v hlave.
Poškodená priehradka v držiaku sitka.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Bol použitý nevhodný druh kávy.
Vyskúšajte iné druhy kávy.
Spotrebič nebol po odvápnení dostatočne vypláchnutý.
Pred ďalšou prípravou kávy prepláchnite spotrebič plnou
nádobou na vodu až k jej úplnému vyprázdneniu.
Pumpa je mimoriadne hlučná
V nádobe nie je voda.
Naplňte nádobu vodou.
Nádoba na vodu nie je správne osadená.
Skontrolujte či nádoba na vodu je správne osadená.
Prístroj
nefunguje
Sitko hlavy môže byť upchané.
Vyberte hlavu sitka a vyčistite celý blok.
Pozrite Čistenie a údržba.
Kamenné usadeniny zapchali spotrebič.
Pozrite ODKAMEŇANIE SPOTREBIČA.
Espresso má zlú
chuť
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
40
CM2005-001_v02
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjünk, hogy megvásárolta készülékünket és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
Biztosak vagyunk abban, hogy értékelni fogják a készülékünk
által főzött kávé minőségét és az elkészítés egyszerűségét.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Fordítson külön figyelmet a biztonsági előírásokra. Kérjük őrizze meg a használati utasítást, hogy azt
a készülék későbbi használata során is felhasználhassa.
Az expressz használata során betartandó
biztonsági intézkedések
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne használja a készüléket, ha az, vagy a hálozatikábel
láthatóan megsérült, ha leesett, vagy más módon
megsérülhetett. Ha felmerül, hogy a készülék megsérült, akkor mind ennek ellenőrzését, valamint javítását,
beállítását bízza szakszervízre.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék működése közben ne vegye ki a szűrő nyelét, mert az nyomás alatt található. A szűrő nyelénak
kivétele égési és egyéb sérüléseket okozhat.
●● A habosító tejhabosítás és vízkifújás közben felforrósodik. Ez, ha megérinti égési sérüléseket okozhat, ezért
kerülje a gőzkifújóval való érntekzést.
●● A készülék tisztítása előtt, valamint a kávéfőzési folyamat során felmerülő bármely probléma esetén áramtalanítsa azt.
●● Ne tegye a kezét közvetlenül a kifújt gőz, víz, vagy
kifolyó kávé útjába, mert az égéséi és egyéb sérülésekhez vezet.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent
mentális képességgel vagy a készülék használatára
vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
CM2005-001_v02
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket mindig lapos, sima felületre tegye.
●● Ne használja az expresszt, ha a víztartály üres.
●● Tartsa be a tartályon található MAX jelzést.
●● Ne hagyja, hogy a csatlakozókábel érintkezzen a kávé-
főző forró elemeivel, többek között a csészemelegítő
aljjal és a habosítóval.
●● Mindig kapcsolja ki a készüléket („Power” kapcsoló)
a konnektorba csatlakoztatás és és kihúzás előtt.
A kábelnél fogva sose húzza ki a csatlakozót a konnektorból – fogja meg magát a csatlakozót.
●● Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki, ha hos�szabb ideig nem használja azt, valamint minden tisztítás előtt.
●● Ne használja a készüléket hosszabítóval, hacsak azt
szakszervíz, vagy szakember nem ellenőrizte.
●● A készüléket csak földelt (váltóáramú)
elektromoshálózatba csatlakoztassa, mely megfelel
a készülék paraméter tábláján található értékeknek.
●● Ne hagyja, a készülék csatlakozókábele lelógjon
az asztal lapjáról, polcról, vagy forró felülettel érintkezzen.
●● Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba.
●● A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval felszerelt rendszerben.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● Olvassa el figyelmesen és tegye el ezt a használati
utasítást a készülékkel együtt.
oda, hogy a fenti javaslatok meg lettek-e
értve.
●● Figyeljen
Műszaki adatok
A készülék paramétertábljánák adatai.
A víztartály űrtérfogata: max. 1,0 l.
Az expressz I. oszt. termék, mely földelt csatlakozókábellel
és csatlakozóval rendelkezik.
Az expressz megfelel a jelenleg érvényben levő normáknak.
A készülék a megfelel a következő direktíváknak:
–– Alacsonyfeszültségű készülék (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék a paramétertáblán CE jelzéssel van ellátva.
41
A kávéfőző felépítése
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
42
15
14
19
18
A víztartály fogantyúja
Víztartály
Fedő
Kávémérő kanál
Szűrőtartó
Csészemelegítő lap
Tekerőkapcsoló
Gőzkifúvás
Gőzkifúvás előkészítése
Kikapcsolt állás és a munka visszajelzője
Előmelegítés
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Kávéfőzés
Gőzkifúvócső
Túlfolyótálca telítettségének visszajelzővel
Túlfolyótálca szűrője
Főzőfej
Vízszintjelző
Szűrőfogantyú
Adagoló
Szilikonbetét
Egy csésze kávé szűrője
Dupla kávé szűrője
CM2005-001_v02
A készülék munkábaállítása
A kávéfőző első használata előtt mosogatószeres meleg vízzel mossa el a készüléket minden tartozékát. Összeszerelés
előtt alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
A készülék munkábaállítása céljából kövesse az alábbi utasításokat.
1 Nyissa fel a víztartály fedelét.
A víztartály anélkül is feltölthető vízzel, hogy
azt kivennénk a készülékből. E célból emelje
meg a víztartály fedelét és töltse fel a víztartályt
friss, hideg vízzel úgy, hogy annak szintje ne
lépje túl a MAX jelzést.
A víztartály fedele ne legyen nyitva használat
közben.
4 Dugja be a készüléket a megfelelő csatlakozóaljzatba.
(az adatok a készülék paramétertábláján találhatók).
2 Töltse fel a víztartályt friss, hideg vízzel, de a víz szintje
ne lépje túl a MAX jelzést.
3 Helyezze a feltöltött víztartályt a készülékbe. Ellenőrizze,
hogy a tartály megfelelően a helyére lett-e illesztve és csukja
le a fedelét.
5 Forgassa a tekerőkapcsolót az előmelegítés pozícióba, ekkor a munka visszajelzője villogni kezd és felkészíti
a készüléket a működésre.
6 Helyezze be az adagolót, a szilikonbetét és a kiválasztott
szűrőt a szűrő fogantyújába. Behelyezés után fordítsa a szűrőt úgy, hogy az azon található kiszögellések a szűrő fogantyújának mélyedéseibe essenek. (Ezzel megelőzi a szűrő
kiesését).
A szilikonbetét a homorú oldalával lefelé kell
behelyezni.
CM2005-001_v02
43
7 Tegye a szűrő fogantyúját (kávé nélkül) a készülékbe és
fordítsa akadásig jobbra.
Ha szükséges ürítse ki a tartályt, ehhez forgassa a szabályozókapcsolót az előmelegítés pozícióba, hogy leállítsa
a munkafolyamatot. Az újraindításhoz forgassa a kávéfőzés
pozíciójába.
11 Ürítse ki a víztartályt és vegye ki a szűrő fogantyúját,
balra tekerve azt.
8 Tegyen a főzőfej alá egy megfelelően nagy edényt,
melybe belefér a víztartályban található víz.
Különösen figyeljen a forró víz kiöntése során.
A figyelmetlenség megégéshez vezethet.
Presszókávé főzése
A TARTOZÉKOK ELŐMELEGĺTÉSE
9 A megfelelő hőmérséklet elérésekor a munka visszajelzője abbahagyja a villogást.
A jobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy melegítse meg
a csészét, valamint a szűrő fogantyúját a kávé beszórása
előtt. E célból a kövesse az alábbi utasításokat.
1 Töltse fel a víztartályt friss, hideg vízzel úgy, hogy a víz
szintje ne lépje túl a MAX jelzést.
10 Forgassa a tekerőkapcsolót a kávéfőzés pozícióba és
hagyja, hogy a víz kifolyjon az edénybe.
Folytassa a munkát addig, míg a víztartály ki nem ürül, azaz
eléri a minimumot.
44
CM2005-001_v02
2 Helyezze be az adagolót, a szilikonbetét és a kiválasztott
szűrőt a szűrő fogantyújába.
5 Amikor a munka visszajelzője villogni kezd, forgassa
a tekerőkapcsolót a kávéfőzés pozíciójába. Amikor a csésze
megtellik forró vízzel, forgassa a tekerőkapcsolót az előmelegítés pozíciójába. Ezután ürítse ki a csészét.
3 Tegye a szűrő fogantyúját (kávé nélkül) a készülékbe és
fordítsa akadásig jobbra.
Különösen figyeljen a forró víz kiöntése során.
A figyelmetlenség megégéshez vezethet.
6 Amikor a kávéfőző leáll, vegye le a szűrő fogantyúját,
balra tekerve azt.
4 Tegyen egy üres csészét a főzőfej alá és forgassa el
a tekerőkapcsolót az előmelegítés pozíciójába.
Ha a készülék fel van melegedve, akkor fel lehet
melegíteni a kávéscsészét.
E célból tegye a csészét az aljával felfelé a csészemelegítő lapra.
CM2005-001_v02
45
KÁVÉFŐZÉS
A kávé minősége nagyban befolyásolja a főzőtt
kávé ízét és aromáját. Javasoljuk, hogy magasnyomású kávéfőzőhöz való kávét használjon.
Ne használjon vízben oldódó vagy átfolyó
kávéfőzőhöz való kávét.
4 Tegyen egy, vagy két kávéscsészét a főzőfej alá és
forgasa el a tekerőkapcsolót a kávéfőzés pozíciójába.
Kávéfőzés céljából kövesse az alábbi utasításokat.
1 „A TARTOZÉKOK ELŐMELEGĺTÉSE” pontban leírtak elvégzése után a szórjon kávét a kiválasztott szűrőbe.
E célra használja a kávémérő kanalat.
5 Amikor a kávéscsésze megtellik a megfelelő mennyiségű
kávéval, forgassa a tekerőkapcsolót az előmelegítés pozícióba vagy, abban az esetben, ha be akarja fejezni a főzést
forgassa a kikapcsolás pozícióba.
Egy mérőkanál kávé egy adag kávéhoz elegendő.
2 Ellenőrizze, hogy ne maradjon kávé a szűrő szélén, mert
az megzavarhatja a kávé főzésének folyamatát.
3 Tegye a szűrő fogantyúját a főzőfejbe és fordítsa akadásig jobbra.
Ha a kávéfőzőt hosszabb ideig nem akarja
használni, áramtalanítsa a készüléket.
Kiegészítő funkciók
TEJHABOSĺTÁS FUNKCIÓ
A kávéfőző gőzkifúvóval van felszerelve, mely tejhabosítást
és forróvíz adagolást tesz lehetővé.
Különösen figyeljen a gőzkifúvó használata
során, mert a kifolyó forró víz/gőz megégetheti.
A szűrő fogantyújának erős meghúzása, megelőzi az esetleges szivárgást a főzés során.
46
TEJHABOSĺTÁS
Tejhabosítás céljából kövesse az alábbi utasításokat.
1 Használat előtt ellenőrizze, hogy van-e elég víz a tartályban (lásd „A KÉSZÜLÉK MUNKÁBAÁLLÍTÁSA”) valamint
forgassa a tekerőkapcsolót a kikapcsolás pozícióba.
CM2005-001_v02
2 Kapcsolja be a készüléket a tekerőkapcsoló a gőzkészítés
pozícióba állításával. A visszajelző villogni kezd.
3 Fordítsa ki a gőzkifúvót a kávéfőzőtől.
5 A gőzkifúvó végét merítse a tejbe és forgassa a tekerőkapcsolót az óramutató járásával ellenkező irányba akadásig
(a gőzkifúlyás jelig).
A legjobb eredmény érdekében, a habosítást
az edény alján kezdje, majd haladjon benne felfelé. Figyeljen, hogy a cső vége végig a tejben
maradjon.
6 Amikor úgy gondolja, hogy a tej megfelelően habos, forgassa a tekerőkapcsolót a kezdeti pozícióba.
Egy olyan edényben, melynek elfér a gőzkifúvó alatt, készítsen elő 90 ml tejet.
A legjobb eredmény elérése érdekében, mind
a tej, mind az edény legyen lehűtve. Javasoljuk,
hogy használjon pasztőrizált, vagy UHT tejet.
4 A munka visszajelző abbahagyja a villogást miután
a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
7 Minden tejhabosítás után alaposan mossa el a gőzkifúvó
csövet (lásd A GŐZKIFÚVÓCSŐ TISZTĺTÁSA).
Tisztítás előtt várja meg, míg a cső kihűl.
A cső tisztításának elhanyagolása csökkentheti
a gőzadagolást, vagy akár el is tömődhet a cső,
ami a készülék sérüléséhez vezet.
CM2005-001_v02
47
Tisztítás és karbantartás
2 Ürítse ki a tálca tartalmát.
Ne mossogassa a kávémérő kanalat, a túlfolyótálcát, a szűrőket és a szűrő fogantyúját
és a víztartályt, valamint más alkatrészeket mosogatógépben. Az alkatrészek és
a kiegészítőtartozékok nem mososgathatók
mosogatógépben.
A KÉSZÜLÉK TISZTĺTÁSA
Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket és várja meg míg az kihűl.
●
A készülék tisztításához használjon puha anyagból
készült rongyot és lágy mosogatószert, vagy langyos
vizet.
3 A tálca kiürítése után vegye le a fém fedőlemezt és tisztítsa ki a tartót.
A durva rongyok és törlők használata során
megsérülhetnek a készülék fém felületi elemei.
●
●
●
Ne használjon agresszív, szemcsés vagy alkohol tartalmú tisztítószereket.
Hogy a víztartály falán ne alakuljon ki vízkőlerakódás
minden használat után öblítse ki a tartályt.
Ha a tartály felületén fehér lerakódás jelenik meg törölje
azt le egy ronggyal. Időről időre vízkőmentesítse a készüléket (lásd A KÁVÉFŐZŐ VĺZKŐMENTESĺTÉSE).
A TÚLFOLYÓTÁLCA TISZTĺTÁSA
A munka befelyezése után a ürítse ki a túlfolyótálcát.
A túlfolyó tálcán megjelenő víz normális jelenség. Nem szivárgás, vagy sérülés jelene.
1 A túlfolyótálca kiürítése céljából, emelje kissé fel és
húzza óvatosan magafelé.
Szükség esetén használjon lágy mosogatószert.
4 A tálca visszahelyezése előtt alaposan szárítsa meg
a tálcát és a fém fedőlapot.
5 Tegye vissza a kávéfőzőben a tálcát, a készülékbe
nyomva azt.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a tálca megfelelően a helyén
van-e, hogy elkerülje a szivárgást.
● A túlfolyás elkerülése végett néhány kávénként ürítse
azt ki.
● A tálcán egy piros jelzés látható, mely a tálca megteltével
együtt emelkedik. Ha a jel jól látható, akkor ki kell üríteni
a tálcát.
48
CM2005-001_v02
A FŐZŐFEJ ÉS A SZŰRŐ FOGANTYÚJÁNAK
TISZTĺTÁSA
●
A főzőfejet és a szűrő fogantyúját minden hasynálat után
tisztítsa ki.
● Tisztításhoz használjon, langyos, mosogatószeres vizet.
● Ne használjon agresszív, szemcsés vagy alkohol tartalmú tisztítószereket.
● A szűrő fogantyúja folyóvízben mosható.
● Ha nem használja a kávéfőzőt, a szűrő fogantyúját ne
tartsa lezárva, hogy így megelőzze a tömítés fölösleges
használatát.
1 A szűrő fogantyújának külső elemeinek tisztításához
forgassa el a szűrőt úgy, hogy annak kiszögellései a szűrő
mélyedéseiessenek, így az könnyen kivehető.
●
●
Összeszerelés előtt alaposan szárítsa meg az alkatrészeket.
A szűrőt a fogantyúba úgy lehet visszahelyezni, hogy
a kiszögellések a mélyedésekbe feküdjenek.
A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE
A vízkő olyan felületi ásványianyag lerakódás, mely természetes módon jelenik meg minden olyan készülék felületés,
mely vízet melegít. Ez okból a kávéfőzőt is rendszeresen
kell vízkőteleníteni. A használat gyakoriságától függően
a a kávéfőzőt 4–6 havonta kell vízkőteleníteni.
A VĺZKŐMENTESĺTÉSRE HASZNÁLHATÓ SZEREK
Hagyományosan a kávéfőzőket a következő szerekkel tisztíthatja meg a vízkőtől:
● Ecetoldat
Töltse fel a víztartályt 1/3 rész ecettel, 2/3 vízzel.
● Citromsav oldat
Oldjon fel egy zacskó citromsavport 1/2 liter vízben.
● Speciálisan erre a célra készült folyadékok és tabletták.
A folyadékok és tabletták esetében járjon el
a csomagolásukon található használati utasítás
szerint.
Vízkőmentesítés céljából járjon el a következők szerint.
1 Helyezze a víztartályt a kiválasztott oldattal a kávéfőzőbe.
2 Ezután vegye ki a szilikonbetétet.
3 A betét alatt található az adagoló, melyet ekkor szabadon ki lehet venni.
CM2005-001_v02
2 Szerelje fel a szűrő fogantyúját kávé nélkül a kávéfőzőre.
49
3 Forgassa a tekerőkapcsolót a gőzkifúvás pozíciójába.
A munka visszajelzőjevillogni kezd, ezzel jelezve, hogy
a készülék felkészül a munkára.
4 Tegyen egy edényt a gőzkifúvó cső alá.
5 Miután a munka visszajelzője a abbahagyja a villogást,
forgassa a tekerőkapcsolót az óramutató járásával ellenkező
irányba akadásig (gőzkifúvás jel).
6 Hagyjon kifolyni az kb. 50 ml oldatot majd forgassa
a tekerőkapcsolót a kezdeti pozícióba, majd kapcsolja ki
a gőzkifúvást.
7 Ezután helyezzen egy edényt a szűrő fogantyúja alá és
forgassa a kapcsolót a kávéfőzős pozíciójába.
8 Az oldat kb. felének kifolyása után várjon 15 percet.
Folytassa a foylamatot, míg ki nem ürül a tartály.
A folyamat megszakítása céljából forgassa
a kapcsolót az alaphelyzetbe, vagy a kikapcsolási pozícióba.
9 Ismételje meg a vízkőmentesítést tiszta vízzel töltve fel
a tartályt.
A vízkőtelenítés után ismételje meg a folyamatot 2-3-szor tiszta vízzel „A KÉSZÜLÉK
MUNKÁBAÁLLÍTÁSA” részben leírtaknak megfelelően.
50
CM2005-001_v02
A GŐZKIFÚVÓ TISZĺTÁSA
Ha a gőzkifúvó elszívódott a rendszertelen tisztításból kifolyólag, ki kell tisztítani a csövet és a gumi alkatrészeket.
5 Helyezze vissza pontosan a fém védőburkolatot a gumi
tartóra, hogy elkerülje a szivárgást.
Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a cső
kihűlt-e.
A cső alapos tisztítás érdekében kövesse a következő utasításokat.
1 Vegye le a fém védőburkot a csőről, finoman lefelé húzva
azt.
2 A mérőkanál nyelében van a cső lecsavarásához szükséges kulcs. Segítségével az óramutató járásával megegyező
irányba letekerheti a csővet.
3 Tisztítsa ki minden részét melge folyóvízben egy kis
mosogatószer segítségével. Mielőtt összerakná alaposan
szárítsa meg az alkatrészeket.
A cső tisztításához jól jöhet egy tű.
4 Rakja össze az összes alkatrészt a szétszereléssel
forított sorrendben.
CM2005-001_v02
51
A használat során felmerülő lehetséges problémák
PROBLÉMA
A kávé a szűrő
mellett kifolyik
Nem folyik ki
a kávé
Cseppekben
folyik csak
a kávé
A presszó- kávénak nincs habja
A szűrő nyele
meglazul főzés
közben
A kávé nem forró
Nem jön gőz
a habosítóból
Nem eléggé
habos tej
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A szűrő nyele nem lett megfelelően a helyére tekerve.
Győződjön meg róla, hogy a nyél helyesen lett a főzőfejre
feltéve.
A szűrő szélén kávészemcsék maradtak.
Tisztítsa meg a szűrő szélét és a főzőfejet.
A főzőfej elszennyeződött.
Törölje át főzőfejet egy nedves ronggyal.
A főzőfej elromlott.
Forduljon szakszervízhez.
A főzőfej tömítése elhasználódott
Forduljon szakszervízhez.
Nincs víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt vízzel.
A tartály helytelenül lett felszerelve.
Nyomja a helyére a tartályt.
A főzőfej szűrője eltömődött.
lásd: A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE.
A kávé szűrője eltömődött. A kávé túl apróra lett darálva,
vagy túl erősen lett belenyomva.
Öblítse ki a szűrőt folyó vízben, törölje meg a főzőfejet
egy ronggyal.
A kávé túl apróra lett darálva, vagy túl erősen lett
belenyomva.
Ha nagyon finomra darált kávét használ, ne nyomkodja
bele túlzottan a szűrőbe.
A készülék elvízkövesedett.
Lásd: A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE.
A kávé régi és kiszáradt.
Hazsnáljon friss kávét. Felbontás után győződjön meg
róla, hogy hermetikusan visszazárható edényben tárolja.
Nem lett megfelelően belenyomkodva.
Nyomkodja meg jobban.
A kávé túl durvára van őrölve.
Használjon megfelelően őrölt kávét, vagy használjon más
fajtát.
Nincs elég kávé a szűrőben.
Lásd: KÁVÉFŐZÉS.
A kávé erősen lett belenyomva.
Kevésbé nyomkodja bele.
A kávé túl finomra lett őrölve.
Használjon durvábban őrőlt kávét.
A szűrő meglazult, mert nem lett elég erősen a helyére
tekerve.
Győződjön meg róla, hogy a szűrő nyele megfelelően
a helyére lett tekerve.
Lásd: KÁVÉFŐZÉS.
A betét szélén kávészemcsék vannak.
Tisztítsa meg a betétet és a főzőfejet.
A főzőfej elszennyeződött.
Törölje át főzőfejet egy nedves ronggyal.
A főzőfej elromlott.
Forduljon szakszervízhez.
A főzőfej tömítése elhasználódott.
Forduljon szakszervízhez.
A csésze, a főzőfej, vagy a szűrő túl hideg.
Főzés előtt melegítse fel a csészét, főzőfejet és a szűrőt.
Lásd: KÁVÉFŐZÉS.
Cappuccino, vagy latte készítés során a tej nem lett
megfelelően felmelegítve.
Ellenőrizze, hogy a habosítás során megfelelően lett
felmelegítve, de a tej ne főjjön fel.
Lásd: HABOSĺTÁS.
A habosító eltömődött.
Lásd: Tisztítás és karbantartás.
A tej nem volt friss.
Győződjön meg róla, hogy a tej friss volt-e.
A tej túl forró.
Győződjen meg róla, hogy a tej megfelelően le volt hűtve
felhasználás előtt.
Tejesedény.
A legjobb eredmény elérése érdekében a habosításhoz
használja a mellékelt rozsdamentes tejesedényt, melyet
használat előtt hűtsön le, vagy öblítse ki hideg vízzel.
A habosító eltömődött.
Lásd: Tisztítás és karbantartás.
A tej felforrt.
Használjon, friss lehűtött tejet.
Nem egyforma
Egyenetlen vagy szakadozó kávé kitöltés.
mennyiségű kávé
folyik le
Megsérült szűrő nyelének elosztólapja.
52
Ellenőrizze, hogy a kávé egyöntetűen van-e belenyomva
a szűrőbe és nincs-e eldugulva a főzőfej, vagy a szűrő.
Forduljon szakszervízhez.
CM2005-001_v02
PROBLÉMA
A kávénak égett
íze van
Túl hangos
a pumpa
A készülék nem
működik
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
Nem megfelelő kávét használt.
Próbáljon ki egy másik fajtát.
Vízkőmentesítés után nem lett átöblítve.
Öblítse át a egy tartályni tiszta vízzel a következő
használat előtt.
Nincs víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt.
A tartály nem került megfelelően a helyére.
Győződjön meg róla, hogy a tartály megfelelően a helyére
lett-e téve.
A szűrő eltömődött.
Vegye le a főzőfejet és tisztítsa meg az egész egységet.
Lásd: Tisztítás és karbantartás.
A készülék elvízkövesedett.
Lásd: A KÉSZÜLÉK VĺZKŐMENTESĺTÉSE.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
CM2005-001_v02
53
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa
folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile
de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii referitoare la siguranţă în timpul
utilizării maşinii pentru cafea
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu folosiţi aparatul electric cu defecte vizibile, cu cablul
de alimentare deteriorat, după ce aparatul a căzut sau
a fost deteriorat în alt mod. În cazul de deteriorare
a aparatului verificările, reparaţiile, reglările acestuia
pot fi efectuate doar de personalul instruit al punctului
de service autorizat.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
firmei
●● Nu scoateţi niciodată mânerul sitei în timp ce preparaţi cafea sau în timp ce curge apa fierbinte, deoarece
aparatul este sub presiune. Îndepărtarea mânerului
sitei în timpul acestor activităţi poate provoca arsuri
sau răni. Duza de aburi devine foarte fierbinte atunci
când faceţi spumă de lapte sau când circulă apa. Acest
lucru poate duce la arsuri în caz de contact, de aceea
trebuie să evitaţi contactul direct cu duza de aburi.
●● Opriţi maşina de cafea şi scoateţi ştecherul din priză
de fiecare dată înainte de a curăţa aparatu precum şi
atunci când apar probleme în timp ce preparaţi cafea.
●● Nu aşezaţi mâna direct sub fluxul de aburi, apă fierbinte sau cafeaua turnată, deoarece acest lucru poate
provoca arsuri sau răni.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
54
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă plată şi netedă.
●● Nu folosiţi maşina de cafea fără apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul doar cu apă curată şi rece. Respectaţi capacitatea maximă a rezervorului.
●● Nu permiteţi contactul cablului de alimentare cu piesele fierbinţi ale maşinii de cafea, inclusiv plita pentru
încălzire ceşti şi duza de aburi.
●● Opriţi mereu alimentarea cu curent (butonul „Power”)
înainte de a introduce sau de a scoate ştecherul
din priză. Nu trageţi de cablul de alimentare pentru
a scoate ştecherul din priză – trageţi de ştecher.
●● Opriţi mereu alimentarea cu curent şi scoateţi ştecherul când aparatul nu va fi folosit o perioadă îndelungată
şi înainte de a-l curăţa.
●● Nu folosiţi un prelungitor pentru a conecta aparatul, cu
excepţia cazului în care a fost verificat de un tehnician
calificat sau de un angajat de la service.
●● Conectaţi aparatul doar la o priză de reţea (numai
curent alternativ) dotat cu un bolţ de protecţie şi cu
tensiune conformă cu cea indicaă pe plăcuţa nominală
a aparatului.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne deasupra
marginii mesei sau a raftului, sau să atingă suprafeţele
fierbinţi.
●● Nu cufundaţi aparatul în apă sau în orice alt lichid.
●● Aparatul nu a fost proiectat pentru utilizare cu întrerupătoare temporale externe sau cu sisteme de control
separate de la distanţă.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Citiţi
cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare
livrate împreună cu aparatul.
●● Trebuie să vă asiguraţi că aţi înţeles aceste indicaţii.
CM2005-001_v02
Maşina pentru cafea îndeplineşte cerinţele standardelor în
vigoare.
Aparatul este conform cu cerinţele directivelor:
– Aparat electric cu tensiune joasă (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul a fost însemnat cu marcajul CE pe plăcuţa nominală.
Informaţii technice
Parametrii tehnici sunt indicaţi pe plăcuţa nominală a produsului.
Volumul rezervorului pentru apă: max. 1,0 l.
Aparatul pentru cafea este un aparat de clasa I, dotat cu
cablu de conectare cu conductor de protecţie şi ştecher cu
contact de împământare.
Structură maşină pentru cafea
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
Mâner rezervor pentru apă
Rezervor pentru apă
Capac
Lingură pentru măsurat cafea
Spaţiu depozitare sită
Plită încălzire ceşti
Comutator comandă
Administrare aburi
Pregătire pentru administrare aburi
Poziţie oprit şi semnalizator de funcţionare
Încălzire iniţială
Fierbere cafea
CM2005-001_v02
15
14
19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Duză aburi
Tavă scurgere cu indicator de umplere
Sită tavă de scurgere
Capul dozei de fierbere
Indicator nivel de apă
Mâner sită
Dozator
Piesă silicon
Sită pentru fierbere 1 cafea
Sită pentru fierbere 2 cafele
55
Pregătire aparat pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a maşinii pentru cafea curăţaţi toate
accesoriile cu apă caldă cu puţin detergent delicat pentru
spălat vase. Înainte de a monta din nou piesele uscaţi exact
toate accesoriile.
Pentru a pregăti aparatul pentru utilizare trebuie să procedaţi
conform indicaţiilor de mai jos.
1 Deschideţi capacul şi scoateţi rezervorul pentru apă.
2 Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi rece, fără să
depăşiţi nivelul MAX.
3 Introduceţi rezervorul plin în aparat. Asiguraţi-vă că
rezervorul este montat corect şi închideţi capacul.
Există posibilitatea de a umple rezervorul
pentru apă fără a-l scoate. Pentru a face acest
lucru ridicaţi capacul şi umpleţi rezervorul cu
apă proaspătă i rece fără a depăşi nivelul MAX.
Rezervorul pentru apă nu trebuie să fie deschis
în timpul utilizării aparatului.
4 Conectaţi aparatul la sursa de alimentare corespunzătoare (informaţii pe placuţa nominală a aparatului).
5 După ce rotiţi comutatorul de comandă la poziţia de încălzire iniţială, semnalizatorul de utilizare începe să lumineze
intermitent şi semnalizează faptul că aparatul este încălzit şi
pregătit pentru utilizare.
6 Introduceţi dozatorul în mânerul sitei, piesa de silicon şi
sita selectată. După ce introduceţi rotiţi sita astfel încât proeminenţele să intre în adânciturile din mânerul sitei (acest
lucru nu permite ca sita să cadă din mâner).
Introduceţi piesa din silicon cu partea convexă
în jos.
56
CM2005-001_v02
7 Introduceţi mânerul site (fără cafea) în aparat şi rotiţi la
maxim în dreapta.
Dacă este necesar să goliţi recipientul rotiţi regulatorul la
poziţia de încălzire iniţială, pentru a opri operaţia. Pentru a relua funcţionarea rotiţi din nou la poziţia de fierbere
cafea.
11 Goliţi recipentul cu apă şi scoateţi mânerul sitei, pe care
trebuie să-l rotiţi în stânga.
8 Aşezaţi un recipient mare sub capul dozei de fierbere,
pentru a putea colecta apa din rezervorul pentru apă.
Aveţi mare atenţie atunci când vărsaţi apa fierbinte. În caz contrar există riscul de arsuri.
Fierbere cafea espresso
ÎNCĂLZIRE ACCESORII
9 După ce atinge temperatura corespunzătoare, semnalizatorul de funcţionare încetează să lumineze intermitent.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
încălziţi ceştile şi mânerul sitei înainte de a turna cafea. Pentru a încălzi piesele respective procedaţi conform indicaţiilor
de mai jos.
1 Umpleţi rezervorul pentru apă cu apă rece şi proaspătă
fără a depăşi nivelul MAX.
10 Rotiţi comutatorul la poziţia de fierbere cafea şi permiteţi
ca apa să se scurgă în recipient.
Continuaţi operaţia până ce rezervorul pentru apă se goleşte,
adică până ce atinge nivelul min.
CM2005-001_v02
57
2 Introduceţi dozatorul, piesa din silicon şi sita selectată în
mânerul sitei.
5 Atunci când semnalizatorul de fucnţionare încetează să
lumineze intermitent, rotiţi regulatorul la poziţia de fierbere
cafea. Atunci când ceaşca se umple cu apă fierbinte, rotiţi
regulatorul la poziţia de încălzire iniţială. Apoi goliţi ceaşca.
3 Aşezaţi mânerul sitei (fără cafea) în aparat şi rotiţi la
maxim în dreapta.
Fiţi extrem de atenţi atunci când vărsaţi apa
fierbinte. În caz contrar există riscul de arsuri.
6 Atunci când maşina pentru cafea se opreşte, scoateţi
mânerul sitei, pe care trebuie să-l rotiţi în stânga.
4 Aşezaţi o ceaşcă goală sub capul de fierbere şi rotiţi
comutatorul de comandă la poziţia de încălzire iniţială.
Atunci când aparatul este încălzit există posibilitatea de a încălzi ceştile pentru cafea.
Pentru a face acest lucru aşezaţi ceştile cu fundul în sus pe plita pentru încălzire ceşti.
58
CM2005-001_v02
FIERBERE CAFEA
Alegerea cafelei pentru fiert are o influenţă
foarte mare asupra gustului şi aromei băuturii. Vă recomandăm să folosiţi doar cafea
recomandată pentru maşinile pentru cafea sub
presiune. Nu folosiţi cafea solubilă şi nici cafea
destinată pentru alt tip de maşini pentru cafea.
4 Aşezaţi o ceaşcă sau două ceşti sub capul de fierbere şi
rotiţi comutatorul la poziţia de fierbere cafea.
Pentru a fierbe cafeaua procedaţi conform indicaţiilor de mai
jos.
1 După ce aţi efectuat acţiunile descrise la punctul „ÎNCĂLZIRE ACCESORII”, vărsaţi cafeaua în sita selectată. Pentru
a face acest lucru folosiţi linguriţa pentru măsurat cafea care
a fost ataşată la aparat.
5 Atunci când ceaşca se umple cu o cantitate corespunzătoare de cafea, rotiţi mânerul la poziţia de încălzire iniţială
sau dacă doriţi să terminaţi lucrul cu aparatul rotiţi la poziţia
oprită.
O linguriţă de cafea este suficientă pentru
o ceaşcă de cafea.
2 asiguraţi-vă că pe marginile sitei nu se află surplus
de cafea. Acest lucru poate perturba procesul de fierbere
a cafelei.
3 Introduceţi mânerul sitei în capul dozei de fierbere şi rotiţi
până la maxim în dreapta.
În cazul în care nu veţi folosi maşina pentru
cafea o perioadă îndelungată, decuplaţi aparatul de la sursa de alimentare.
Funcţii adiţionale
FUNCŢIA DE SPUMARE LAPTE
Maşina pentru cafea este dotată cu o duză pentru aburi,
datorită căreia puteţi să spumaţi laptele şi să administraţi
apă caldă.
Aveţi mare atenţie atunci când lucraţi cu duza de
aburi. În caz de contact cu apă fierbinte/aburi,
sau cu piesele fierbinţi ale duzei, există riscul de
arsuri.
Dacă strângeţi puternic mânerul în capul dozei
de fierbere preveniţi apariţia lipsei de etanşeitate în timp ce fierbeţi cafeaua.
CM2005-001_v02
SPUMARE LAPTE
Pentru a folosi funcţia de spumare lapte procedaţi conform
instrucţiunilor de mai jos.
1 Înainte de a folosi această funcţie verificaţi dacă în rezervor se află o cantitate suficientă de apă (vezi „PREGĂTIRE
APARAT PENTRU FUNCŢIONARE”) şi dacă comutatorul
regulatorului este la poziţia oprită.
59
2 Rotiţi comutatorul la poziţia de pregătire administrare de
aburi pentru a porni. Semnalizatorul începe să lumineze intermitent.
3 Scoateţi duza de aburi în afara perimetrului maşinii pentru cafea.
5 Cufundaţi capătul duzei pentru aburi în lapte şi rotiţi
comutatorul de comandă, în direcţia opusă acelor de ceas,
la maxim (simbolul de administrare aburi).
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, începeţi să spumaţi de la fundul recipientului în
sus. Aveţi grijă ca duza să rămână tot timpul
cufundată în lapte.
6 Atunci când consideraţi că laptele este spumat suficient,
rotiţi comutatorul de administrare de aburi la poziţia iniţială.
Într-un recipient (cu înălţimea care îi permite să fie aşezat
sub duza de aburi) pregătiţi aproximativ 90 ml de lapte.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate recipientul şi laptele trebuie să fie reci. Vă recomandăm să folosiţi lapte pasterizat sau UHT.
4 Semnalizatorul de funcţionare încetează să lumineze
intermitent ceea ce indică faptul că aparatul s-a încălzit la
temperatura necesară.
60
7 După fiecare spumare de lapte trebuie să curăţaţi exact
duza de aburi (vezi CURĂŢARE DUZĂ ABURI).
Înainte de a efectua acest lucru aşteptaţi până
ce duza se răceşte.
În cazul în care nu curăţaţi duza există pericolul de scădere a cantităţii de aburi, iar în caz
extrem se poate ajunge chiar la blocarea totală
a duzei, ceea ce poate duce la deteriorarea aparatului.
CM2005-001_v02
Curăţare şi întreţinere
2 Goliţi tava.
Nu spălaţi linguriţa pentru măsurat, tava de
scurgere, mânerul sitei, sitele, rezervorul pentru
apă şi nicio altă piesă în maşina de spălat vase.
Accesoriile şi alte piese din maşina pentru cafea
nu pot fi spălate în maşina de spălat vase.
CURĂŢARE APARAT
Înainte să curăţaţi aparatul decuplaţi-l de la
sursa de alimentare şi aşteptaţi până ce maşina
pentru cafea se răceşte.
●
Pentru a curăţa aparatul folosiţi pânze delicate cu puţin
detergent de spălat vase sau doar cu apă caldă.
Dacă folosiţi pânze aspre sau bureţi puteţi zgâria piesele metalice din maşina pentru cafea.
●
●
●
3 După ce aţi golit tava, ridicaţi capacul metalic şi curăţaţi
recipientul.
Nu folosiţi detergenţi agresivi, abrazivi sau pe bază de
alcool.
Pentru a evita depunerile de piatră pe pereţii rezervorului
pentru apă, vă recomandăm ca după fiecare utilizare să
clătiţi şi să goliţi rezervorul pentru apă.
Dacă pe rezervorul pentru apă apar urme albe trebuie să
le ştergeţi cu o pânză. La anumite intervale de timp trebuie să efectuaţi decalcifierea aparatului (vezi DECALCIFIERE MAŞINĂ PENTRU CAFEA).
CURĂŢARE TAVĂ PENTRU SCURGERE
După ce aţi utilizat maşina pentru cafea, goliţi tava pentru
scurgere.
Prezenţa apei în tava petnru scurgere este un
lucru normal. Nu este semnul unei scurgeri,
sau al deteriorării aparatului.
1 Pentru a goli tava de scurgere ridicaţi-o puţin şi trageţi-o
uşor spre dumneavoastră.
Dacă este necesar folosiţi un detergent delicat pentru spălat
vase.
4 Înainte să o aşezaţi din nou în aparat uscaţi bine tava şi
capacul metalic.
5 Introduceţi tava în maşina pentru cafea, împingeţi-o în
direcţia aparatului.
Asiguraţi-vă că tava este aşezată corect în aparat, astfel evitaţi scurgerile.
● Pentru a evita vărsarea de apă goliţi tava de scurgere
după ce aţi făcut câteva cafele.
● Pe tavă se află un indicator roşu care se ridică pe măsură
ce recipientul tăvii se umple. În cazul în care acest indicator este foarte vizibil trebuie să goliţi tava.
CM2005-001_v02
61
CURĂŢARE CAP DE FIERBERE ŞI MÂNER SITĂ
●
Capul de fierbere şi mânerul sitei trebuie să fie curăţate
după fiecare utilizare.
● Pentru a le curăţa trebuie să folosiţi apă caldă cu puţin
lichid delicat pentru spălat vase.
● Nu folosiţi detergenţi agresivi, abrazivi sau pe bază de
alcool.
● Mânerul sitei poate fi spălat sub jet de apă
● Dacă nu folosiţi maşina pentru cafea, nu ţineţi mânerul
sitei la poziţia închisă. Acest lucru vă permite să evitaţi
uzura inutilă a garniturii.
1 Pentru a curăţa piesele interne din mânerul sitei, rotiţi
sita, astfel încât proeminenţele de pe sită să intre în adâncituri şi să puteţi scoate sita.
●
●
Înainte de a monta din nou uscaţi bine piesele.
Pentru a introduce sita în mânerul sitei, proeminenţele trebuie să intre în adânciturile din mâner.
DECALCIFIERE APARAT
Calcarul reprezintă depunerea la suprafaţă de minerale,
care apare în mod natural pe toate aparatele ce încălzesc
apă. De acdeea şi maşina pentru cafea trebuie să fie supus
operaţiunii de decalcifiere la anumite intervale. Vă recomandăm să decalcifiaţi maşina pentru cafea la fiecare 4-6 luni, în
funcţie de cât de des este folosit.
SOLUŢII PENTRU DECALCIFIERE
În mod obişnuit pentru a decalcifia maşina pentru cafea trebuie să folosiţi următoarele substanţe:
● Soluţie de oţet
Umpleţi rezervorul cu o soluţie cu următoarele proporţii: 1/3
oţet, 2/3 apă.
● Soluţie de acid citric
Dizolvaţi un plic de acid citric în 1/2 litrii de apă.
● Lichide sau pastile speciale pentru acest scop.
În cazul lichidelor sau al pastilelor procedaţi
conform indicaţiilor menţionate pe ambalajul
substanţelor menţionate.
2 Apoi scoateţi garnitura din silicon.
3 Sub garnitură se află dozatorul, pe care puteţi să-l scoateţi cu uşurinţă acum.
62
Pentru a efectua procesul de decalcifiere trebuie să procedaţi conform instrucţiunilor de mai jos.
1 Aşezaţi rezervorul cu soluţia selectată în maşina pentru
cafea.
2 Montaţi mânerul sitei fără cafea în aparat.
CM2005-001_v02
3 Rotiţi comutatorul la poziţia de administrare aburi. Semnalizatorul de funcţionare începe să lumineze intermitent,
lucru care indică faptul că aparatul este încălzit şi pregătit
pentru utilizare.
4 Aşezaţi un recipient sub duza pentru aburi.
5 Atunci când semnalizatorul de funcţionare încetează să
lumineze intermitent, rotiţi comutatorul de comandă în direcţia opusă direcţiei acelor de ceas, până la poziţia maximă
(simbol aburi).
6 Permiteţi ca soluţia să se scurgă până la aproximativ
50 ml şi rotiţi comutatorul de comandă la poziţia iniţială, pentru a opri funcţia de administrare de aburi.
7 Apoi aşezaţi recipientul sub mânerul sitei şi rotiţi comutatorul la poziţia de fierbere cafea.
8 După ce se scurge aproximativ jumătate din soluţia din
rezervor, aşteptaţi 15 minute. Continuaţi procesul până ce se
termină soluţia din rezervor.
Pentru a întrerupe acest proces, rotiţi comutatorul la poziţia de încălzire iniţială sau la poziţia
oprită.
9 Repetaţi operaţia de decalcifiere, umpleţi rezervorul cu
apă curată.
După procesul de decalcifiere efectuaţi încă 2-3
operaţii de curăţare cu apă curată după modul
descris la punctul „PREGĂTIRE APARAT PENTRU FUNCŢIONARE”.
CM2005-001_v02
63
CURĂŢARE DUZĂ ABURI
În cazul în care duza este blocată sau a fost utilizată necorespunzător, trebuie să curăţaţi duza pentru aburi şi piesele
de cauciuc.
5 Introduceţi exact protecţia metalică pe mânerul din cauciuc pentru a evita lipsa de etanşeitate.
Înainte de a efectua curăţarea duzei pentru
aburi trebuie să vă asiguraţi că nu este fierbinte.
Pentru a curăţa exact duza pentru aburi respectaţi indicaţiile
de mai jos.
1 Scoateţi protecţia metalică, trageţi uşor în jos de
aceasta.
2 În mânerul linguriţei pentru măsurare cafea se află cheia
pentru deschidere a duzei. Folosiţi cheia pentru a desface
duza conform acelor de ceas.
3 Curăţaţi toate piesele cu un jet de apă caldă cu puţin
detergent delicat pentru vase. Înainte de a monta piesele
uscaţi-le bine.
Pentru a desfunda duza s-ar putea să aveţi
nevoie de un ac.
4 Montaţi din nou toate piesele în ordine inversă faţă de
demontare.
64
CM2005-001_v02
Tipuri de probleme care pot apărea în timpul utilizării maşinii pentru cafea
PROBLEMĂ
Cafeaua se
scurge din
partea laterală
a mânerului
Cafeaua nu curge
Cafeaua se
scurge doar
picături
Espresso nu are
spuma caracteristică
Mânerul joacă în
timpul preparării
Cafeaua nu este
fierbinte
Lipsă aburi din
duză
Cantitate insuficientă de lapte
spumat
Umplere inegală
ceşti
CM2005-001_v02
CAUZĂ POSIBILĂ
CE PUTEŢI FACE
Mânerul sitei nu este montat corespunzător sau nu este
strâns suficient de tare.
Asiguraţi-vă că mânerul este situat corespunzător în setul
capului dozei şi că este strâns la maxim.
Pe marginea sitei se află cafea.
Curăţaţi partea superioară a sitei si ştergeţi capul până
ce este curat.
Capul dozei este murdar.
Ştergeţi capul cu o pânză umedă.
Capul duzei este deteriorat.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Garnitura de cauciuc este deteriorată sau uzată.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Lipsă apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul cu apă.
Rezervorul cu apă nu este instalat corect.
Apăsaţi rezervorul cu apă pentru a vă asigura că este
montat corect.
Sita este blocată.
Vezi DECALCIFIERE APARAT.
Sita este blocată. Cafeaua este prea fină sau prea pisată.
Goliţi sita şi clătiţi-o cu un jet de apă. Ştergeţi capul douzei
de preparare cu o pânză.
Cafeaua este prea fină sau prea pisată.
Dacă folosiţi o ccafea prea fină nu o pisaţi prea tare.
Aparatul este blocat de depuneri de calcar.
Vezi DECALCIFIERE APARAT.
Cafeaua este aerisită sau prea uscată.
Folosiţi cafea proaspătă. După ce aţi deschis cafeaua
asiguraţi-vă că o păstraţi într-un ambalaj etanş.
Cafeaua nu este pisată suficient.
Pisaţi mai tare cafeaua măcinată.
Cafeaua este măcinată prea gros.
Folosiţi cafea corespunzătoare.
Cantitate insuficientă de cafea.
Vezi PREGĂTIRE CAFEA.
Cafeaua este pisată prea tare.
Pisaţi mai puţin cafeaua.
Cafeaua este prea fină.
Folosiţi o cafea mai groasă.
Mânerul nu este strâns suficient şi nu stă bine.
Asiguraţi-vă că mânerul este poziţionat corect şi că este
strâns suficient.
Vezi PREGĂTIRE CAFEA.
Pe marginea mânerului se află cafea.
Curăţaţi partea superioară a mânerului şi ştergeţi de
cafea cu.
Capul de preparare este murdar.
Ştergeţi capul de preparare cu o pânză umedă.
Capul de preparare este deteriorat.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Garnitura de cauciuc este deteriorată sau uzată.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
Ceştile, sita sau capul de preparare sunt reci.
Înaninte de preparare încălziţi ceştile, sita şi mânerul.
Vezi PREPARARE CAFEA.
În timpul preparării de cappuccino sau latte, laptele nu
este încălzit suficient.
Verificasţi dacă laptele este încălzit suficient în timpu
spumării. Asiguraţi-vă că laptele nu s-a fiert.
Vezi SPUMARE LAPTE.
Duza de aburi este blocată.
Vezi Curăţare şi întreţinere.
Laptele nu este proaspăt.
Verificaţi dacă laptele este proaspăt.
Temperatura laptelui este prea mare.
Asiguraţi-vă că laptele este răcit suficient înainte de
utilizare.
Vas.
Pentru a avea cele mai bune efecte la spumare folosiţi
un vas din oţel inoxidabil şi răciţi-l sau clătiţi-l cu apă în
măsura posibilităţilor înainte de utilizare.
Duza de aburi este blocată.
Vezi Curăţare şi întreţinere.
Laptele s-a fiert.
Folosiţi lapte proaspăt şi rece.
Ceştile sunt umplute inegal sau scurgerea de cafea se
întrerupe.
Asiguraţi-vă că aţi pisat egal cafeaua şi că nu există
blocaje înorificiile doei de preparare.
Garnitura din mâner este deteriorată.
Luaţi legătura cu un service autorizat.
65
PROBLEMĂ
CAUZĂ POSIBILĂ
CE PUTEŢI FACE
Cafea necorespunzătoare.
Verificaţi alte tipuri de cafea.
Aparatul nu a fost clătit după ce s-a îndepărtat calcarul.
Clătiţi aparatul cu rezervorul plin de apă până ce se
goleşte înaionte de a face următoarea cafea.
Pompa fage mult
zgomot
Lipsă apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul cu apă.
Zrezervorul este aşezat incorect.
Verificaţi dacă rezervorul este aşezat corect.
Aparatul nu
funcţionează
Sita în capul dozei de preparare poate fi blocat
Scoateţi capul dozei de preparare şi curăţaţi piesele.
Vezi Curăţare şi întreţinere.
Aparatul este blocat de depuneri de calcar.
Vezi DECALCIFIERE APARAT.
Espresso are un
gust ars
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
66
CM2005-001_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Мы благодарим Вас за покупку нашего прибора и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Мы убеждены, что Вы по достоинству оцените качество
приготовленного кофе и легкость в обслуживании прибора.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания по технике безопасности.
Сохраните инструкцию для использования ее в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасному использованию
кофемашины
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не используйте электрооборудование с видимыми
повреждениями, с поврежденным шнуром питания,
после падения или иного повреждения. Если возникает предположение, что устройство повреждено,
то его проверку, ремонт, регулировку могут произвести только квалифицированные специалисты
авторизованного сервисного центра.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае
возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Никогда не извлекайте фильтродержатель во время
варки кофе или подачи горячей воды, поскольку
устройство находится под давлением. Извлечение
фильтродержателя во время этих операций может
привести к травме или ожогам.
●● Паровое сопло очень сильно нагревается во время
вспенивания молока и подачи воды. Это может
привести к ожогам, поэтому следует избегать непосредственного контакта с паровым соплом.
●● Всегда выключайте кофемашину и вынимайте
вилку из розетки во время ее чистки или в случае
появления каких-либо проблем в процессе приготовления кофе.
●● Не вкладывайте руки непосредственно под струю
горячего пара, воды или кофе – это может привести к получению травмы или ожогам.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обуCM2005-001_v02
чены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Всегда
ставьте устройство на плоской, ровной
поверхности.
●● Не используйте кофемашину без воды в резервуаре. Наполняйте резервуар только чистой и холодной водой. Соблюдайте максимальную вместимость резервуара.
●● Не допускайте, чтобы шнур питания прикасался
к горячим частям кофемашины, в том числе к пластине для подогревания чашек и к паровому соплу.
●● Всегда отключайте питание (кнопка «Power») перед
тем как вставить или вынуть вилку из розетки.
●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не следует
тянуть за шнур питания, а только за саму вилку.
●● Всегда отключайте питание и вынимайте вилку
из розетки, когда устройство не используется
в течение длительного времени, а также перед его
очисткой.
●● Не используйте кофемашину с удлинителем, если
удлинитель не проверен квалифицированным техником или работником сервисного центра.
●● Подключайте кофемашину только к сети переменного тока с заземлением. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на маркировке, соответствует напряжению электросети.
●● Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал
со стола или с полки и не соприкасался с горячей
поверхностью.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
●● Оборудование не предназначено для работы
с внешним реле времени или отдельной системой
дистанционного управления.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Внимательно прочтите и сохраните данную инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству.
●● Убедитесь, что Вы поняли вышеизложенные рекомендации.
67
Кофемашина отвечает требованиям действующих стандартов.
Устройство соответствует требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие маркировано знаком соответствия СЕ на
табличке.
Технические данные
Технические характеристики приведены на маркировочной табличке устройства.
Объем резервуара для воды: макс. 1,0 л.
Кофемашина является устройством I класса изоляции,
оснащенным шнуром питания с заземлением и вилкой
с заземляющим контактом.
Описание прибора
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
14
19
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
68
15
18
Ручка резервуара для воды
Резервуар для воды
Крышка
Мерная ложка для кофе
Место для хранения фильтра
Панель для подогрева чашек
Регулятор выбора функций
Подача пара
Подготовка к подаче пара
Положение выключено и индикаторная лампа
Предварительный разогрев
Приготовление кофе
13 Трубка подачи пара
14 Поддон для сбора капель с индикатором уровня
воды
15 Решетка поддона для сбора капель
16 Варочная головка
17 Индикатор уровня воды
18 Фильтродержатель
19 Дозатор
20 Силиконовая прокладка
21 Фильтр для одинарной порции кофе
22 Фильтр для двойной порции кофе
CM2005-001_v02
Подготовка прибора к работе
Перед первым использованием кофемашины вымойте
все аксессуары при помощи теплой воды и мягкой жидкости для мытья посуды. Перед повторной установкой
хорошо высушите все аксессуары.
Для подготовки прибора к работе следуйте нижеизложенным указаниям.
1 Откройте крышку и извлеките резервуар для воды.
2 Наполните резервуар свежей холодной водой, не
превышая отметки MAX.
3 Наполненный резервуар установите в приборе. Убедитесь, что резервуар установлен правильно и закройте
крышку.
Наполнение водой возможно также без
извлечения резервуара. Для этого приоткройте крышку и наполните резервуар свежей холодной водой, не превышая отметки
MAX.
Резервуар для воды не должен быть
открытым во время работы прибора.
4 Подключите прибор к соответствующему источнику
питания (данные находятся на техническом шильде прибора).
5 После поворота регулятора выбора функций в положение предварительного разогрева, индикаторная лампа
начнет мигать, сигнализируя разогрев и подготовку прибора к работе.
6 Вставте дозатор, силиконовую прокладку и выбранный фильтр в фильтродержатель После установки
поверните фильтр таким образом, чтобы выступы входили в соответствующие углубления фильтродержателя
(для предотвращения выпадения фильтра из держателя).
Силиконовую прокладку следует устанавливать выпуклой стороной вниз.
CM2005-001_v02
69
7 Установите фильтродержатель (без кофе) в прибор
и поверните до упора вправо.
Если возникнет необходимость опорожнить контейнер,
поверните регулятор в положение предварительного
разогрева, чтобы остановить работу прибора. Для возобновления работы поверните регулятор в положение
приготовления кофе.
11 Опорожните контейнер с водой и снимите фильтродержатель, повернув его влево.
8 Подставьте под варочную головку контейнер соответствующего размера, чтобы поместил воду из резервуара для воды.
Соблюдайте особую безопасность при
сливе горячей воды. Несоблюдение правил
безопасности может привести к ожогам.
Приготовление эспрессо
9 Мигание индикаторной лампы прекратится после
достижения соответствующей температуры.
ПОДОГРЕВ АКСЕССУАРОВ
Для достижения лучших результатов рекомендуем подогреть чашки и фильтродержатель перед засыпанием
кофе. Для подогрева аксессуаров следуйте нижеизложенным указаниям.
1 Наполните резервуар свежей холодной водой, не
превышая отметки MAX.
10 Поверните регулятор в положение приготовления
кофе, чтобы вода вытекала в контейнер.
Подождите, пока резервуар для воды будет пустой, т.е.
до отметки Min.
70
CM2005-001_v02
2 Вставте дозатор, силиконовую прокладку и выбранный фильтр в фильтродержатель.
5 Когда индикаторная лампа прекратит мигать, поверните регулятор в положение приготовления кофе. После
наполнения чашки горячей водой, поверните регулятор
в положение предварительного разогрева. Затем опорожните чашку.
3 Установите фильтродержатель (без кофе) в прибор
и поверните до упора вправо.
Соблюдайте особую безопасность при
сливе горячей воды. Несоблюдение правил
безопасности может привести к ожогам.
6 После окончания работы кофемашины снимите
фильтродержатель, повернув его влево.
4 Поместите пустую чашку под варочную головку
и поверните регулятор выбора функций в положение
предварительного разогрева.
Если прибор разогрет, можно подогреть
чашки для кофе.
Для этого поместите чашки вверх дном на
панели для подогрева чашек.
CM2005-001_v02
71
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
Выбор кофе оказывает большое влияние
на вкус и аромат напитка. Мы рекомендуем использовать кофе, специально предназначенный для кофеварок и кофемашин.
Не используйте растворимый кофе или
кофе, предназначенный для фильтровых
кофеварок.
4 Поместите одну или две чашки под варочную головку
и поверните регулятор в положение приготовления
кофе.
Для приготовления кофе следуйте нижеизложенным указаниям.
1 После выполнения действий, описанных в параграфе
«ПОДОГРЕВ АКСЕССУАРОВ», засыпьте кофе в выбранный фильтр. Для этого используйте приложенную к прибору мерную ложку для кофе.
5 Когда чашка наполнится соответствующим количеством кофе, поверните регулятор в положение предварительного разогрева или, если хотите закончить работу
прибора, в положение выключено.
Одной ложки кофе достаточно для приготовления одной чашки кофе.
2 Убедитесь, что на краях решетки нет капель кофе.
Это может нарушить процесс приготовления кофе.
3 Установите фильтродержатель в варочную головку
и поверните до упора вправо.
Если Вы не будете пользоваться кофемашиной длительное время, отключите прибор от источника питания.
Дополнительные функции
ФУНКЦИЯ ВСПЕНИВАНИЯ МОЛОКА
Кофемашина оснащена трубкой подачи пара, которая
позволяет вспенивать молоко и подавать горячую воду.
Соблюдайте особую безопасность во
время работы с трубкой подачи пара. Контакт с горячей водой, горячим паром или
нагретыми частями трубки может привести к ожогам.
Сильное зажатие фильтродержателя
в оловке предотвратит возникновение
неплотности во время приготовления
кофе.
72
ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА
Для использования функции вспенивания молока следуйте нижеизложенным указаниям.
1 Перед использованием данной функции убедитесь,
что в резервуаре находится достаточное количество
воды (см. «ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ»), а регулятор находится в положении выключено.
CM2005-001_v02
2 Включите прибор, повернув регулятор в положение
подготовки к подаче пара. Индикаторная лампа начнет
мигать.
3 Поверните трубку подачи пара так, чтобы она выставала за прибор.
5 Конец трубки подачи пара опустите в молоко и поверните регулятор выбора функций против часовой стрелки
до максимального положения (символ подачи пара).
Для достижения лучших результатов
начинайте вспенивать молоко со дна
емкости, постепенно передвигая ее вниз.
Следите за тем, чтобы трубка все время
оставалась в молоке.
6 После вспенивания молока до нужной консистенции
поверните регулятор подачи пара в начальное положение.
Подготовьте около 90 мл молока в емкости такой величины, чтобы вместилась под трубку подачи пара.
Для достижения лучших результатов
емкость и молоко должны быть холодными. Мы рекомендуем использовать
пастеризованное молоко или UHT-молоко.
4 Мигание индикаторной лампы прекратится после
достижения прибором соответствующей температуры.
7 После каждого вспенивания молока следует тщательно очистить трубку подачи пара (см. ОЧИСТКА
ТРУБКИ ПОДАЧИ ПАРА).
Перед очисткой подождите, пока трубка
подачи пара остынет.
Ненадлежащая очистка трубки может
привести к ограничению потока пара,
а в некоторых случаях - к полному засорению трубки, что может привести
к повреждению прибора.
Очичистка и уход
Мерную ложку, поддон для сбора капель,
фильтродержатель, фильтры, резервуар
для воды и другие части кофемашины
запрещается мыть в посудомоечной
машине. Аксессуары и части кофемашины
не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
CM2005-001_v02
73
ОЧИСТКА ПРИБОРА
2 Вылейте воду из поддона.
Перед очисткой прибора всегда отключайте прибор от питания и подождите,
пока кофемашина остынет.
●
Для очистки прибора используйте мягкие ткани, мягкие жидкости для мытья посуды или только теплую
воду.
Использование твердых тканей и губок
может привести к царапинам наметаллических частях кофемашины.
●
●
●
Не используйте агрессивные чистящие средства
и средства на основе алкоголя.
Для предотвращения образования накипи на стенках
резервуара для воды, после каждого использования
прибора рекомендуется ополоснуть и опорожнить
резервуар.
Если на резервуаре для воды начинает образовываться белый налет, протрите его тканью.Время от
времени рекомендуется проводить удаление накипи
(см. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ).
3 После опорожнения поддона снимите металлическую
крышку и очистите емкость.
ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ
После окончания работы кофемашины вылейте остатки
воды из поддона для сбора капель.
Наличие воды в поддоне для сбора капель нормальное явление. Оно не является признаком утечки или повреждения прибора.
1 Для опорожнения поддона для сбора капель поднимите его слегка вверх и потяните по направлению
к себе.
Если это необходимо, для очистки используйте мягкую
жидкость для мытья посуды.
4 Перед повторным размещением в приборе тщательно высушите поддон и металлическую крышку.
5 Установите поддон в кофемашину, направляя его
в сторону прибора.
Убедитесь, что поддон правильно размещен в приборе,
это позволит предотвратить утечку.
● Для предотвращения переполнения поддона, каждые несколько чашек опорожняйте его.
● Поддон для сбора капель оснащен красным индикатором, который поднимается вверх одновременно
с наполнением емкости поддона. Если индикатор
хорошо заметен, необходимо опорожнить поддон.
74
CM2005-001_v02
ОЧИСТКА ВАРОЧНОЙ ГОЛОВКИ И ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЯ
●
Варочную головку и фильтродержатель следует
чистить после каждого использования.
● Для очистки используйте теплую воду и мягкую жидкость для мытья посуды.
● Не используйте агрессивные чистящие средства
и средства на основе алкоголя.
● Фильтродержатель можно мыть под проточной
водой.
● Если Вы не пользуетесь кофемашиной, не храните
фильтродержатель в закрытом состоянии. Это позволит избежать ненужного изнашивания прокладки.
1 Для очистки внутренних частей фильтродержателя
поверните фильтр до момента, когда можно будет его
извлечь.
●
●
Перед повторной установкой тщательно высушите все
части.
Для размещения фильтра в фильтродержателе,
выступы должны входить в соответствующие углубления держателя.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Накипь - это поверхностные отложения минералов, которые естественным образом появляются во всех приборах, используемых для подогрева воды. В связи с этим
также кофемашина будет нуждаться в периодическом
удалении накипи. Удалять накипь рекомендуется каждые 4-6 месяцев, в зависимости от частоты использования кофемашины.
РАСТВОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ
Обычно для удаления накипи в кофемашинах используются следующие средства:
● Раствор уксуса
Наполните резервуар раствором в следующих пропорциях: 1/3 уксуса, 2/3 воды.
● Раствор лимонной кислоты
Пакетик лимонной кислоты распустите в 1/2 литра воды.
● Специально предназначенные для этой цели жидкости или таблетки.
При применении жидкостей и таблеток
следуйте указаниям, изложенным на упаковках данных средств.
2 Затем выньте силиконовую прокладку.
3 Под прокладкой находится дозатор, который сейчас
можно легко извлечь.
CM2005-001_v02
Для удаления накипи следуйте нижеизложенным указаниям.
1 Установите резервуар с выбранным раствором
в кофемашину.
2 Установите фильтродержатель без кофе в прибор.
75
3 Поверните регулятор в положения подготовки для
подачи пара. Индикаторная лампа начнет мигать, сигнализируя разогрев и подготовку прибора к работе.
4 Поместите емкость под трубку подачи пара.
5 Когда индикаторная лампа прекратит мигать, поверните регулятор выбора функций против часовой стрелки
до максимального положения (символ подачи пара).
6 Подождите пока раствор вытечет до 50 мл и поверните регулятор выбора функций в начальное положения
для того, чтобы выключить функцию подачи пара.
7 Затем поместите емкость под фильтродержатель
и поверните регулятор в положение приготовления
кофе.
8 После того, как из резервуара вытечет около половины раствора, подождите 15 минут. Продолжайте данный процесс до тех пор, пока весь раствор не вытечет из
резервуара.
Для остановки процесса поверните регулятор в положение начального разогрева
или положение выключено.
9 Повторите процесс удаления накипи, наполняя
резервуар чистой водой.
После удаления накипи выполните еще 2-3
процесса очищения с чистой водой так,
как описано в параграфе «ПОДГОТОВКА
ПРИБОРА К РАБОТЕ».
76
CM2005-001_v02
ОЧИСТКА ТРУБКИ ПОДАЧИ ПАРА
Если из-за неаккуратного обращения трубка подачи пара
засорена, следует провести очистку трубки для вспенивания молока и резиновых частей.
5 Во избежание неплотности тщательно установите
металлическую оболочку на резиновый держатель.
Перед началом очистки трубки подачи
пара убедитесь, что она остыла.
Для тщательной очистки трубки подачи пара следуйте
нижеизложенным указаниям.
1 Снимите металлическую оболочку с трубки, потянув
ее аккуратно вниз.
2 В ручке мерной ложки находится ключ для откручивания трубки. С его помощью открутите трубку по часовой
стрелке.
3 Очистите все части теплой проточной водой и мягкой
жидкостью для мытья посуды. Перед повторной установкой хорошо высушите все части.
Для очистки трубки может пригодиться
игла или шпилька.
4 Собирите все части в обратной поочередности.
CM2005-001_v02
77
Некоторые проблемы при эксплуатации кофемашины
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Фильтродержатель установлен неправильно или недо- Убедитесь, что фильтродержатель правильно установстаточно закреплен.
лен в заварочной головке и затянут до упора.
Кофе вытекает
сбоку фильтродержателя
Кофе не
наливается
Кофе наливается каплями
На эспрессо нет
характерной
пены
Фильтродержатель ослабляется во время
приготовления
кофе
Кофе не горячий
На краю вкладки ситечка остаются частицы кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка и вытрите
дочиста заварочную головку.
Загрязнена заварочная головка.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Повреждена заварочная головка.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Резиновая прокладка заварочной головки повреждена
или изношена.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Нет воды в резервуаре для воды.
Наполните резервуар водой.
Резервуар для воды установлен неправильно.
Нажмите на резервуар воды, чтобы убедится в правильности его установки.
Забито ситечко на заварочной головке.
Смотрите раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ИЗ КОФЕМАШИНЫ.
Забито ситечко для кофе. Кофе или слишком мелкого
помола, или слишком сильно утрамбован.
Опорожните ситечко и промойте его под проточной
водой. Вытрите заварочную головку тряпочкой.
Кофе или слишком мелкого помола, или слишком
сильно утрамбован.
Если Вы используете кофе мелкого помола, то не
утрамбовывайте его слишком сильно.
Устройство загрязнено известковой накипью.
Смотрите раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ИЗ КОФЕМАШИНЫ.
Кофе старый или высохший.
Возьмите свежий кофе. После того, как Вы открыли
кофе, храните его в герметической упаковке.
Кофе недостаточно утрамбован.
Утрамбуйте кофе сильнее.
Кофе слишком крупного помола.
Используйте кофе правильного помола или поменяйте
сорт кофе.
Недостаточное количество кофе в ситечке.
Смотрите раздел ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ.
Кофе слишком сильно утрамбован.
Утрамбуйте кофе слабее.
Кофе слишком мелкого помола.
Возьмите кофе более крупного помола.
Фильтродержатель сидит недостаточно плотно,
поскольку не был до конца затянут.
Убедитесь, что фильтродержатель вставлен
правильно и затянут до упора в заварочной головке.
Смотрите раздел ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ.
На краю вкладки ситечка остаются частицы кофе.
Соберите излишек кофе с краев ситечка и вытрите
дочиста заварочную головку.
Загрязнена заварочная головка.
Протрите заварочную головку влажной тряпочкой.
Повреждена заварочная головка.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Резиновая прокладка заварочной головки повреждена
или изношена.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Чашки, ситечка или заварочная головка холодные.
Перед приготовлением кофе подогрейте чашки,
ситечка и фильтродержатель.
Смотрите раздел ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ.
Во время приготовления капучино или латте молоко
недостаточно подогрето.
Проверьте, правильно ли подогревается молоко
во время вспенивания. Следите, чтобы молоко не
закипело.
Смотрите раздел ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА.
Нет пара в паро- Паровое сопло забито.
вом сопле
78
Смотрите раздел Очистка и консервация.
CM2005-001_v02
ПРОБЛЕМА
Недостаточное
количество
вспененного
молока
Неравномерное
наполнение
У эспрессо подгорелый вкус
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Несвежее молоко.
Проверьте свежесть молока.
Слишком высокая температура молока.
Убедитесь, что молоко было охлаждено перед
использованием.
Кувшин.
Для достижения лучших эффектов при вспенивании
используйте приложенный в комплекте кувшин из
нержавеющей стали и по мере возможности охладите
его перед использованием или вымойте холодной
водой.
Паровое сопло забито.
Смотрите раздел Очистка и консервация.
Молоко закипело.
Возьмите свежее охлажденное молоко.
Неравномерное или прерывистое вытекание кофе.
Убедитесь, что кофе равномерно утрамбован и проверьте, не мешает ли что-либо протеканию кофе
между отверстиями головки и ситечком.
Повреждена перегородка в фильтродержателе.
Обратитесь в авторизованный пункт сервисного
обслуживания.
Используется несоответствующий сорт кофе.
Испробуйте другие сорта кофе.
Устройство не было промыто после удаления накипи.
Перед тем как заварить следующую порцию кофе,
промойте устройство полным резервуаром для воды
до его полного опорожнения.
Нет воды в резервуаре для воды.
Насос работает
слишком громко Резервуар для воды установлен неправильно.
Устройство не
работает
Наполните резервуар водой.
Проверьте, правильно ли установлен резервуар для
воды.
Забито ситечко в заварочной головке.
Выньте фильтродержатель и очистите узел заварочной
головки. Смотрите раздел Очистка и консервация.
Устройство загрязнено известковой накипью.
Смотрите раздел УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ИЗ КОФЕМАШИНЫ.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте
в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE)
выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика. Непригодный прибор
отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу
для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
CM2005-001_v02
79
BG
Уважаеми Клиенти!
Благодарим за покупка на нашето устройство и добре
дошли среди потребителите на продукти ZELMER.
Убедени сме, че сигурно ще оцените качеството на
запарваното кафе и леснота на обслужването.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция
за употреба. Трябва да обърнете особено внимание
на указанията относно безопасност. Моля, запазете
инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и при по-нататъшна употреба.
Указанията относно безопасност при
употреба на експрес за кафе
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не
ползвайте електроуреда с видими повреждения, повреден захранващ кабел, след падане на
устройството или друг вид повреда. Ако има предположение, че устройството е повредено, тогава
проверка, ремонт, регулация на устройството може
да се извършва единствено от квалифицирания
персонал на оторизиран сървизен пункт.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Никога не премахвайте дръжка на ситото при
запарване на кафето или по време на сервиране
на врялата вода, тъй като устройството е под налягане. Премахване на дръжка на ситото по време на
тези действия може да доведе до опарване или до
нараняване.
●● Дюзата за пара става много гореща при запенване
на млякото и течение на водата. В случай на контакт това може да предизвика опарвания, затова
трябва да се избягва какъвто и да е непосредствен
контакт с дюзата за пара.
●● Винаги преди почистване на експреса за кафе,
както и при появяване на проблеми при процес на
запарване на кафето, изключете експреса и извадете щепсела от гнездото.
●● Не слагайте ръцете непосредствено под струята
на пара, гореща вода или наливано кафе, тъй като
това може да доведе до опарване или до нараняване.
●● Този уред не е предназначен за използване от
лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както
и от лица без опит и познаване на уреда, освен
80
ако това не става под наблюдение или съгласно
с инструкцията за използване на уреда, предадена
от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Винаги
поставяйте устройството върху плоска
и равна повърхност.
●● Не употребявайте експреса без вода в резервоара.
Резервоара напълвайте винаги с чиста и студена
вода. Спазвайте максималната вместимост на
резервоара.
●● Не допускайте до контакт на присъединителния
кабел с горещите части на експреса за кафе,
когато включвате плочката за стопляне на чашките
и дюзата за пара.
●● Винаги изключвайте захранването (копчето
„POWER”), преди да сложите щепсела в гнездото
или да го извадите. Не изваждайте щепсела от
гнездото с дърпане на захранващия кабел – хващайте самия щепсел.
●● Винаги изключвайте захранването и изваждайте
щепсела, когато устройството няма да се използва
в течение на по-дълго време или преди почистването.
●● Не употребявайте експреса с удължител, освен ако
удължителят беше проверен от квалифицирания
техник или сървизен работник.
●● Устройството трябва винаги да бъде подключено
към мрежовото електрическо гнездо (изключително
за променлив ток), снабдено със защитен дюбел,
с напрежението, съответстващо на посоченото
върху табелката за технически данни на устройството.
●● Не позволявайте захранващият кабел на устройството да виси над края на масата или на полицата
или да се докосва до гореща повърхност.
●● Не потапяйте устройството във вода или в някаква
друга течност.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Прочетете
внимателно и запазете настоящата
инструкция за употреба, доставена заедно
с устройството.
●● Следва да се убедите, че указанията по-горе бяха
разбрани.
CM2005-001_v02
Експресът съответства на изискванията на съответните
норми.
Устройството съответства на изисквания на директивите:
– Електрическо устройство за ниско напрежение (LVD)
– 2006/95/ЕС.
– Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – 2004/108/ЕС.
Устройството е обозначено със знак СЕ върху табелката
за технически данни.
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни на продукта.
Вместимост на резервоара за вода: макс. 1,0 л.
Експресът е устройство от I клас, снабдено с присъединителния кабел със защитна жила и със щепсела със
защитен контакт.
Строеж на еспресо-машината
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
18
Дръжка на резервоара за вода
Резервоар за вода
Капак
Лъжица за отмерване на кафето
Място за съхраняване на ситото
Плоча за стопляне на чашките
Върток за управление
Подаване на парата
Приготвяне за подаване на парата
Положение на изключването и сигнализатор за работата
11 Предварително стопляне
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM2005-001_v02
15
14
19
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Запарване на кафето
Дюза за пара
Табла за оттичане с показател за запълване
Мрежа на таблата за оттичане
Глава за запарване
Показател на ниво на водата
Дръжка на ситото
Дозатор
Силиконова вложка
Сито за запарване на едно кафе
Сито за запарване на две кафета
81
Приготвяне на устройството за работа
Преди първа употреба на еспресо-машината изчистете
всички асесоари с помощта на топла вода с добавка на
меко миещо средство за съдове. Преди повторен монтаж добре изсушете всички асесоари.
За да приготвите устройството за работа, постъпвайте
съгласно указанията по-долу.
1 Отворете капака и извадете резервоара за вода.
2 Напълнете резервоара с прясна, студена вода, без
да превишавате нивото МАX.
3 Сложете напълнения резервоар в устройството. Осигурете се, че резервоарът е правилно закрепен, и затворете капака.
Възможно е също така да допълните вода
без да изваждате резервоара. За тази цел
вдигнете капака и допълнете резервоара
с прясна, студена вода, без да превишавате нивото МАX.
Резервоарът за вода не трябва да е отворен по време на употреба.
4 Подключете устройството към съответен източник на
захранването (данните върху табелката за технически
данни на устройството).
5 След като завъртите въртока за управление в положението на предварително стопляне, сигнализаторът за
работа ще започне да мига, с което сигнализира нагряване и подготовка на устройството за работа.
6 В дръжка на ситото сложете дозатора, силиконовата
вложка и избраното сито. След като сложите ситото,
обърнете го така, че издатините да попаднат в щамповката на дръжка на ситото (това ще предотврати изпадане
на ситото от дръжката).
Помествайте силиконовата вложка с изпъкналата страна надолу.
82
CM2005-001_v02
7 Поместете дръжката на ситото (без кафе) в устройството и завъртете надясно до съпротивление.
Ако бъде необходимо изпразването на съда, завъртете
регулатора в положението на предварително стопляне,
за да спрете операцията. За да възобновите действието,
завъртете го повторно в положението на запарване на
кафето.
11 Изпразнете съда с вода и свалете дръжка на ситото,
като я въртите наляво.
8 Сложете под главата за запарване съответно голям
съд, в който да се побере водата от резервоара за вода.
Бъдете особено предпазливи при изливане
на гореща вода. Липсата на предпазливост
създава опасност от опарване.
Запарване на еспресо-кафе
9 След достигане на съответната температура сигнализаторът за работа ще престане да мига.
СТОПЛЯНЕ НА АСЕСОАРИТЕ
За най-добри резултати препоръчваме стопляне на чашката и на дръжката на ситото, преди да се сипва кафето.
За да стоплите горепосочените елементи, постъпвайте
според долупосочените указания.
1 Напълнете резервоара за вода с прясна, студена
вода, без да превишавате нивото МАX.
10 Завъртете въртока в положението на запарване на
кафето и оставете водата да тече в съда.
Продължавайте това действие до опразване на резервоара за вода, т.е. до нивото МИН.
CM2005-001_v02
83
2 В дръжка на ситото сложете дозатора, силиконовата
вложка и избраното сито.
5 Когато сигнализаторът за работа престане да мига,
завъртете регулатора в положението на запарване
на кафето. Когато чашката се напълни с гореща вода,
завъртете регулатора в положението на предварително
стопляне. След това изпразнете чашката.
3 Поместете дръжката на ситото (без кафе) в устройството и завъртете надясно до съпротивление.
Бъдете особено предпазливи при изливане
на гореща вода. Липсата на предпазливост
създава опасност от опарване.
6 Когато еспресо-машината престане да работи, свалете дръжка на ситото, като я въртите наляво.
4 Сложете под главата за запарване празна чашка
и завъртете въртока за управление в положението на
предварително стопляне.
Ако устройството е нагрето, същества
възможност за стопляне на кафените
чашки.
За тази цел поместете чашките с дъното
нагоре върху плочата за стопляне на чашките.
84
CM2005-001_v02
ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО
Избор на кафето за запарване оказва
голямо влияние върху вкуса и аромата
на напитката. Препоръчваме да употребявате само кафета, предназначени за
еспресо-машини под налягане. Не използвайте разтворимо кафе или кафе, предназначено за преливни еспресо-машини.
За да запарите кафето, постъпвайте според долупосочените указания.
1 След като извършите действията, описани в точката «СТОПЛЯНЕ НА АСЕСОАРИТЕ», сипете кафето
в избраното сито. За тази цел употребете приложената
към устройството лъжичка за отмерване на кафе.
4 Поместете една или две чашки под главата за запарване и завъртете въртока в положението на запарване
на кафето.
5 Когато чашката се напълни със съответно количество кафе, завъртете въртока в положението на предварително стопляне или, ако искате да приключите работа
с устройството, завъртете го в положението на изключване.
Една лъжичка кафе е достатъчна за една
чашка кафе.
2 Осигурете се, че по краищата на ситото не се намира
излишно кафе. Това може да наруши процеса на запарване на кафето.
3 Поместете дръжката на ситото в главата за запарване и завъртете надясно до съпротивление.
Ако еспресо-машината не се употребява
в течение на по-дълго време, отключете
устройството от източника на захранването.
Допълнителни функции
ФУНКЦИЯ ЗА ЗАПЕНВАНЕ НА МЛЯКО
Еспресо-машината е снабдена с дюзата за пара, която
позволява запенване на мляко и сервиране на гореща
вода.
Бъдете предпазливи при работа с дюзата
за пара. Контакт с гореща вода/пара или
разгретите елементи на дюзата създава
опасност от опарване.
Силно стискане на дръжката в главата
предотвратява неплътност по време на
запарване на кафето.
CM2005-001_v02
ЗАПЕНВАНЕ НА МЛЯКО
За да използвате функцията за запенване на мляко,
постъпвайте според долупосочените указания.
1 Преди да се възползвате от тази функция, осигурете
се, че в резервоара има достатъчно количество вода (виж
«ПРИГОТВЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА РАБОТА») и че
въртокът на регулатора е в положението на изключване.
85
2 Включете устройството, като завъртите въртока
в положението на приготвяне за подаване на пара. Сигнализаторът ще започне да мига.
3 Изгънете дюзата за пара извън контур на еспресомашината.
5 Накрайник на дюзата за пара потопете в мляко
и завъртете въртока за управление, в посока срещу
часовниковата стрелка, към максималното положение
(символ на подаване на пара).
За най-добри ефекти запенвайте, като
започвате от дъното на съда и премествайте се нагоре. Внимавайте дюзата през
цялото време да остава в млякото.
6 Когато смятате, че млякото е достатъчно запенено,
завъртете въртока за подаване на пара към първоначалното положение.
Пригответе съд с около 90 мл мляко (с такава височина,
че да се побере под дюзата за пара).
За да получите най-добри резултати,
съдът и млякото трябва да са студени.
Препоръчва се пастеризирано мляко или
UHT.
4 Сигнализаторът за работа ще престане да мига, като
сигнализира нагряване на устройството до изискуемата
температура.
86
7 След всяко запенване на млякото следва щателно
да изчистите дюзата за пара (виж ПОЧИСТВАНЕ НА
ДЮЗАТА ЗА ПАРА).
Преди почистването изчакайте дюзата да
изстине.
Непочистване на дюзата може да предизвика ограничения в излизане на парата,
а в особени случаи пълно запушване на
дюзата, което може да предизвика повреда
на устройството.
CM2005-001_v02
Почистване и поддържане
2 Изпразнете таблата.
Не мийте с миячна машина лъжицата за
отмерване, таблата за оттичане, дръжка
на ситото, ситата, резервоара за вода
или някакви други елементи. Асесоарите
и елементите на еспресо-машината не са
предназначени за миене с миячна машина.
ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
Преди да започнете да почиствате
устройството,
винаги
отключете
устройството от захранването и изчакайте еспресо-машината да изстине.
●
За почистване на устройството употребявайте меки
платнени кърпички с меко миещо средство за съдове
или само с топла вода.
3 След изпразване на таблата свалете металния капак
и изчистете съда.
Употреба на остри кърпи или гъби може
да предизвика задраскване на металните
елементи на еспресо-машината.
●
●
●
Не употребявайте агресивни, абразивни миещи средства или миещите средства на база на алкохол.
За да избегнете натрупване на камък по стенките
на резервоара за вода, препоръчва се след всяка
употреба изплакване и изпразване на резервоара за
вода.
Ако върху резервоара за вода започне да се трупа бяла
утайка, протрете я с кърпичката. От време на време
отстранете камък от устройството (виж ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ ЕСПРЕСО-МАШИНАТА).
ПОЧИСТВАНЕ НА ТАБЛАТА ЗА ОТТИЧАНЕ
След приключване на работата с еспресо-машината
изпразнете таблата за оттичане.
Ако е необходимо, за почистването използвайте меко
миещо средство за съдове.
4 Преди повторно поместване в устройството щателно
изсушете таблата и металния капак.
5 Поставете таблата в еспресо-машината, като
я бутате към устройството.
Присъствие на вода в таблата за оттичане е нормална ситуация. Това не е симптом на изтичане или на повреда на устройството.
1 За да изпразните таблата за оттичане, вдигнете
я леко нагоре и леко дръпнете към себе си.
Осигурете се дали таблата правилно приляга към устройството, по този начин ще избегнете изтичането.
● За да предотвратите преливане, изпразвайте таблата за оттичане през по няколко кафета.
● Върху таблата е поместен червеният указател, който
се вдига заедно със запълване на съда на таблата.
Ако този показател е добре видим, необходимо е да
изпразните таблата.
CM2005-001_v02
87
ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВАТА ЗА ЗАПАРВАНЕ
И НА ДРЪЖКАТА НА СИТОТО
●
Главата за запарване и дръжката на ситото трябва
да се почистват след всяка употреба.
● За почистване употребявайте топла вода с добавка
на меко миещо средство за съдове.
● Не използвайте агресивни, абразивни миещи средства и тези на база на алкохол.
● Дръжката на ситото може да се мие под течаща
вода.
● Ако не ползвате еспресо-машината, не съхранявайте
дръжката на ситото в затворено положение. Това ще
позволи да се избегне излишно износване на уплътнението.
1 За да изчистите вътрешните части на дръжката на
ситото, обърнете ситото, докато издатините му попаднат
в насечката, за да бъде възможно сваляне на ситото.
●
●
Преди повторно сглобяване щателно изсушете елементите.
За да поместите ситото в дръжката на ситото, издатините трябва да съвпаднат с изрезите в дръжката.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК
ОТ УСТРОЙСТВОТО
Камъкът е повърхностна утайка от минерали, която по
естествен начин се появява във всички устройства, свързани със стопляне на вода. Затова еспресо-машината ще
изисква периодично отстраняване на камъка. Препоръчва
се отстраняване на камъка от еспресо-машината всеки
4 – 6 месеца, в зависимост от честотата на употреба.
РАЗТВОРИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪКА
Традиционно за отстраняване на камъка от еспресомашината се използват следните средства:
● Разтвор на оцет
Запълнете резервоара в следните пропорции: 1/3 оцет,
2/3 вода.
● Разтвор на лимонена киселина
Разтворете едно саше лимонена киселина в 1/2 литър
вода.
● Специално предназначени за тази цел средства –
течни или в таблетки.
При специалните средства постъпвайте
съгласно указанията, поместени върху
опаковките на горепосочените средства.
2 След това извадете силиконовата вложка.
3 Под вложката се намира дозаторът, който сега може
вече свободно да се извади.
88
За да проведете процеса на отстраняване на камък,
постъпвайте според указанията по-долу:
1 Поместете резервоар с избрания разтвор в еспресомашината.
2 Монтирайте в устройството дръжката на ситото (без
кафе).
CM2005-001_v02
3 Завъртете въртока в положението на приготвяне за
подаване на пара. Сигнализаторът за работа ще започне
да мига, с което сигнализира нагряване и приготвяне на
устройството за работа.
4 Поставете съда под дюзата за пара.
5 Когато сигнализаторът за работа престане да мига,
завъртете въртока за управление в посока срещу часовниковата стрелка, към максималното положение (символ
на подаване на пара).
6 Оставете разтвора да изтича до около 50 мл и завъртете въртока за управление в първоначалното положение, за да изключите функцията за подаване на пара.
7 След това поставете съда под дръжката на ситото
и завъртете въртока в положението на запарване на
кафето.
8 След изливане на около половина разтвор от резервоара изчакайте 15 минути. Продължавайте процеса,
докато свърши разтворът в резервоара.
За да спрете процеса, завъртете въртока
в положението на предварително стопляне или положението на изключване.
9 Повторете операцията на отстраняване на камък,
като напълвате резервоара с чиста вода.
След процеса на отстраняване на камък
изпълнете още 2-3 процеса на почистване
с чиста вода, както е описано в точката
«ПРИГОТВЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА
РАБОТА».
CM2005-001_v02
89
ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА ЗА ПАРА
Ако дюзата е сериозно блокирана поради небрежна
употреба, следва да изчистите дюзата за запенване на
мляко и гумените части.
5 Точно сложете металната защита върху гумената
дръжка, за да избегнете неплътност.
Преди започване на почистване на дюзата
за пара осигурете се, че не е гореща.
За да почистите добре дюзата за пара, изпълнете указанията по-долу.
1 Отстранете металната защита от дюзата, като я дърпате леко надолу.
2 В дръжка на лъжицата за отмерване се намира ключ
за отвинтване на дюзата. С неговата помощ отвинтете
дюзата в посока на часовниковата стрелка.
3 Изчистете всички елементи под топла, течаща вода
с използване на меко миещо средство за съдове. Преди
повторно сглобяване щателно изсушете отделните елементи.
За промушване на дюзата може да е пригодна игла или гвоздейче.
4 Повторно монтирайте всички елементи в обратната
последователност, отколкото при демонтаж.
90
CM2005-001_v02
Примерни проблеми при експлоатация на експреса
ПРОБЛЕМА
Кафето изтича
отстрани на
дръжката на
ситото
Кафето не
изтича
Кафето се
налива на капки
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
КАКВО ДА ПРАВИМ
Дръжката на ситото не е съответно закрепена или не
е достатъчно затегната.
Осигурете се, че дръжката е правилно сложена във
възела на главата и че е затегната до съпротивление.
По ръба на вложката за ситото се намират трохи кафе.
Очистете наоколо горния ръб на ситото и изтрете
начисто кафето от главата.
Главата за запарване е замърсена.
Протрете главата с влажна кърпичка.
Главата е повредена.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Гуменото уплътнение на главата е повредено или
износено.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара с вода.
Резервоарът за вода не е правилно инсталиран.
Притиснете резервоара за вода, за да се осигурите,
че е правилно поставен.
Ситото на главата е запушено.
Виж ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ УСТРОЙСТВОТО.
Ситото за кафе е запушено. Кафето е много ситно
смляно или много утъпкано.
Изпразнете ситото и го изплакнете под течаща вода.
Изтрете главата за запарване с помощта на кърпичка.
Кафето е много ситно смляно или много утъпкано.
Ако употребявате много ситно мляно кафе, не го
утъпквайте много силно.
Устройството е запушено от варови утай утайки.
Виж ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ УСТРОЙСТВОТО.
Кафето е изветряло или сухо.
Използвайте прясно кафе. След отваряне на кафето
осигурете се, че го съхранявате в плътна опаковка.
Кафето не е достатъчно утъпкано.
Еспресо няма
характерна пяна
Кафето е много едро смляно.
Дръжката се
разхлабва при
запарването
Кафето не
е горещо
Няма пара от
дюзата за пара
Недостатъчно
количество
запенено мляко
CM2005-001_v02
Утъпкайте мляното кафе по-силно.
Употребявайте съответно мляно кафе или променете
марка на кафето.
Недостатъчно количество кафе в ситото.
Виж ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО.
Кафето е много утъпкано.
Утъпкайте мляното кафе по-леко.
Смляното кафе е много ситно.
Използвайте по-едро кафе.
Дръжката на ситото не е съответно закрепена, тъй
като не е достатъчно затегната.
Осигурете се, че дръжката на ситото е правилно
сложена и затегната в главата до съпротивление.
Виж ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО.
По ръба на вложката за ситото се намират трохи кафе.
Очистете наоколо горния ръб на ситото и изтрете
начисто кафето от главата.
Главата за запарване е замърсена.
Протрете главата с влажна кърпичка.
Главата е повредена.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Гуменото уплътнение на главата е повредено или
износено.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Чашките, ситата или главата на ситото са студени.
Преди запарване на кафето стоплете чашките, ситата
и дръжката. Виж ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕТО.
При приготвяне на капучино или лате млякото не се
стопля достатъчно.
Проверете дали при запенването млякото е достатъчно стоплено. Осигурете се, че млякото не
е завряло. Виж ЗАПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО.
Дюзата за пара е блокирана.
Виж Почистване и поддържане.
Млякото не е прясно.
Проверете дали млякото е прясно.
Температурата на мляко е много висока.
Осигурете се дали млякото е съответно охладено
преди употреба.
Канче.
За да достигнете най-добри ефекти при запенването,
използвайте приложеното канче от неръждаема
стомана и по възможност преди употреба охладете го
или изплакнете със студена вода.
Дюзата за пара е блокирана.
Виж Почистване и поддържане.
Млякото е завряло.
Използвайте прясно, охладено мляко.
91
ПРОБЛЕМА
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
КАКВО ДА ПРАВИМ
Неравномерно
напълване на
чашките
Неравномерно напълване или прекъсвано изтичане
на кафе.
Осигурете се дали кафето е равномерно утъпкано
и проверете, няма ли пречка при изтичане от изходните отвори в главата за закрепване на ситото.
Повредена преграда в дръжката на ситото.
Свържете се с оторизиран сървизен пункт.
Използван е неподходящ вид кафе.
Проверете други видове кафе.
Устройството не е изплакнато след отстраняване на
камъка.
Изплакнете устройството с пълен резервоар за вода
до неговото изпразване преди запарване на следващото кафе.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара за вода.
Резервоарът за вода не е правилно сложен.
Проверете дали резервоарът за вода е правилно
сложен.
Ситото в главата за запарване може да е запушено.
Извадете главата на ситото и очистете възела на
главата. Виж Почистване и поддържане.
Устройството е запушено с утайки от камък.
Виж ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАМЪК ОТ УСТРОЙСТВОТО.
Вкусът на
еспресо
е изгорял
Помпата
излишно шуми
Устройството не
работи
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
92
CM2005-001_v02
UA
Шановні Клієнти!
Дякуємо за покупку нашого пристрою та вітаємо серед
користувачів товарами компанії Zelmer.
Ми переконані, що Ви безсумнівно оціните якість запарюваної кави та простоту обслуговування.
Просимо Вас уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід звернути на вказівки
щодо техніки безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти для того, щоб можна було її використовувати також у процесі подальшої експлуатації
виробу.
Вказівки щодо техніки безпеки під час
експлуатації кавоварки-експресу
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не
використовуйте електричний пристрій з видимими пошкодженнями, пошкодженим кабелем
живлення, після падіння пристрою або його пошкодження іншим способом. Якщо виникне припущення,
що пристрій пошкоджений, то перевірки, ремонти,
регулювання пристрою може проводити тільки спеціально підготовлений кваліфікований технічний
персонал авторизованого сервісного пункту.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Ніколи не усувайте ручку фільтра-сита під час запарювання кави, а також під час отримання кип‘ятку,
оскільки пристрій перебуває під тиском. Усування
ручки фільтра-сита під час цих дій може призвести
до отримання опіків або травм.
●● Сопло пари стає дуже гарячим під час спінювання
молока і протікання води. Це може призвести до
отримання опіків у випадку контакта, тому слід уникати будь-якого безпосереднього контакта з соплом
пари.
●● Завжди перед чищенням кавоварки-експресу,
а також у разі виникнення проблем під час процесу
запарювання кави, вимкніть кавоварку-експрес та
витягніть штепсельну вилку із розетки.
●● Не підставляйте руки безпосередньо під струмінь
пари, гарячої води або кави, яка наливається,
оскільки це може призвести до отримання опіків
або травм.
CM2005-001_v02
●● Не
дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Завжди
розташовуйте пристрій на пласкій рівній
поверхні.
●● Не використовуйте кавоварку-експрес без води
у резервуарі. Резервуар наповнюйте тільки чистою
та холодною водою. Дотримуйтесь максимального
об‘єму резервуару.
●● Не допускайте до контакту з’єднувального кабелю
з гарячими частинами кавоварки-експресу, з плиткою для підігрівання горняток та соплом пари
включно.
●● Завжди вимикайте подачу живлення (кнопка
«Power») перед вставленням або витягуванням
штепсельної вилки із розетки. Вилку не слід витягувати з розетки електромережі, потягнувши за
кабель живлення – схопіть за саму вилку.
●● Завжди вимикайте живлення та витягуйте вилку,
коли пристрій не буде використовуватися протягом
тривалого часу, а також перед чищенням.
●● Не використовуйте кавоварку-експрес з продовжувачем, якщо тільки продовжувач не був перевірений кваліфікованим техніком або працівником
сервісного пункту.
●● Пристрій завжди повинен бути підключений до розетки електромережі (тільки перемінного струму),
обладнаної захисним штифтом, а також з напругою,
яка відповідає вказаній на інформаційній табличці
специфікації приладу.
●● Не допускайте, щоб кабель живлення пристрою
звисав над краєм столу чи полиці або торкався
гарячої поверхні.
●● Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного управління.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Уважно
прочитайте та збережіть цю інструкцію
з експлуатації, доставлену разом з пристроєм.
●● Слід переконатися в тому, що всі вищевказані рекомендації були зрозумілі.
93
Кавоварка-експрес відповідає вимогам діючих норм.
Пристрій відповідає вимогам директив:
– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на інформаційній табличці
специфікації виробу.
Об‘єм резервуара для води: макс. 1,0 л.
Кавоварка-експрес є приладом класу I, обладнаним кабелем живлення з захисною жилою та вилкою із захисним
штифтом.
Будова кавоварки-експреса
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
18
Ручка резервуара для води
Резервуар для води
Кришка
Мірна ложка для дозування кави
Місце для зберігання фільтра-сита
Плита для підігрівання горняток
Ручка регулювання
Подача пари
Підготовка до подачі пари
Положення вимикання та сигналізатор режиму
роботи
11 Попереднє підігрівання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
94
15
14
19
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Запарювання кави
Сопло пари
Піднос для стікання води з індикатором заповнення
Сітка підносу для стікання води
Головка для запарювання
Індикатор рівня води
Ручка фільтра-сита
Дозатор
Силіконовий вкладиш
Фільтр-сито для запарювання одиночної кави
Фільтр-сито для запарювання подвійної кави
CM2005-001_v02
Підготовка пристрою до роботи
Перед першим використанням кавоварки-експреса
почистіть всі аксесуари за допомогою теплої води
з додаванням делікатної рідини для миття посуду. Перед
повторною установкою добре висушіть усі аксесуари.
З метою підготовки пристрою до роботи виконайте нижче
вказані рекомендації:
1 Відкрийте кришку та витягніть резервуар для води.
2 Наповніть резервуар свіжою, холодною водою, не
перевищуючи рівня МАКС (MAX).
3 Наповнений резервуар установіть у пристрій. Перевірте, чи резервуар правильно закріплений та закрийте
кришку.
Існує також можливість доливання води
без виймання резервуара. Для цього підніміть кришку та долийте у резервуар свіжу,
холодну воду, не перевищуючи рівня МАКС
(MAX).
Під час користування резервуар для води
не повинен бути відкритий.
4 Підключіть пристрій до відповідного джерела живлення (дані вказані та інформаційній табличці специфікації виробу).
5 Після повороту ручки регулювання у положення попереднього підігрівання, сигналізатор режиму роботи почне
блимати, сигналізуючи про розігрівання та підготовку пристрою до роботи.
6 У ручку фільтра-сита вставте дозатор, силіконовий вкладиш та вибраний фільтр-сито. Після установки
поверніть фільтр-сито так, щоб виступи потратили у пази
ручки фільтра-сита (це запобігає випаданню фільтрасита з ручки).
Силіконовий вкладиш розташуйте випуклою стороною вниз.
CM2005-001_v02
95
7 Установіть ручку фільтра-сита (без кави) у пристрій
та поверніть вправо до упору.
Продовжуйте роботу доти, доки резервуар для води спорожніє, тобто до рівня мін. (min).
Якщо виникне потреба випорожнення посудини для
води, то поверніть ручку регулювання у положення попереднього підігрівання, щоб зупинити операцію. Для того,
щоб знову продовжити процедуру, повторно поверніть
ручку регулювання у положення запарювання кави.
11 Випорожніть посудину з водою та зніміть ручку
фільтра-сита, повертаючи його вліво.
8 Під головку для запарювання кави підставте посудину відповідного розміру, щоб у неї помістилася вода із
резервуара для води.
Будьте особливо обережні під час виливання гарячої води. Необережність загрожує отриманням опіків.
Запарювання кави еспресо
9 Після досягнення відповідної температури сигналізатор режиму роботи перестане блимати.
ПІДІГРІВАННЯ АКСЕСУАРІВ
Для отримання найкращого результату рекомендуємо
підігріти горнятка та ручку фільтра-сита перед засипанням кави. З метою підігрівання цих елементів поступайте
згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Наповніть резервуар для води свіжою, холодною
водою, не перевищуючи рівня МАКС (MAX).
10 Поверніть ручку регулювання у положення запарювання кави та дозвольте, щоб вода стікала в посудину.
96
CM2005-001_v02
2 У ручку фільтра-сита вставте дозатор, силіконовий
вкладиш та вибране сито.
5 Коли сигналізатор режиму роботи перестане блимати, поверніть ручку регулювання у положення запарювання кави. Після того, як горнятко наповниться гарячою
водою, поверніть ручку регулювання у положення попереднього підігрівання. Потім випорожніть горнятко.
3 Установіть ручку фільтра-сита (без кави) в пристрій
та поверніть вправо до упору.
Будьте особливо обережні при виливанні
гарячої води. Необережність загрожує
отриманням опіків.
6 Коли кавоварка-експрес перестане працювати, зніміть ручку фільтра-сита, повертаючи її вліво.
4 Під головку для запарювання підставте порожнє горнятко.
Якщо пристрій нагрітий, то існує можливість підігрівання горняток для кави.
Для цього розкладіть горнятка догори
дном на плиті для підігрівання горняток.
CM2005-001_v02
97
ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ
Вибір кави для запарювання має великий
вплив на смак та аромат напою. Рекомендуємо використовувати виключно кави,
призначені для кавоварок-автоматів, що
працюють під тиском. Не вживайте ні
розчинну каву, ані каву, призначену для
кавоварок-експресів із вільним протіканням води.
Для того, щоб запарити каву, поступайте згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Після виконання процедури, описаної в пункті «ПІДІГРІВАННЯ АКСЕСУАРІВ», насипте каву у вибране сито.
З цією метою використайте додану до пристрою мірну
ложечку для дозування кави.
4 Поставте одне або два горнятка під головкою для
запарювання та поверніть ручку регулювання у положення запарювання кави.
5 Коли горнятко наповниться відповідною кількістю
кави, поверніть ручку регулювання у положення попереднього підігрівання або, якщо Ви хочете закінчити роботу
з пристроєм, поверніть у положення вимикання.
Одна ложечка кави вистачає на одне горнятко кави.
2 Перевірте, чи по краях фільтра-сита немає надміру
кави. Це може перешкоджати процесу запарювання
кави.
3 Установіть ручку фільтра-сита у головку для запарювання кави та поверніть вправо до упору.
Якщо кавоварка-експрес не буде використовуватися протягом тривалого часу,
необхідно відключити пристрій від джерела живлення.
Додаткові функції
ФУНКЦІЯ СПІНЮВАННЯ МОЛОКА
Кавоварка-експрес обладнана соплом пари, котре дозволяє спінювати молоко, а також подавати гарячу воду.
Будьте обережні під час праці з соплом пари.
Контакт з гарячою водою/парою або нагрітими елементами сопла загрожує отриманням опіків.
Сильне затискання ручки в головці запобігатиме нещільностям під час запарювання
кави.
98
СПІНЮВАННЯ МОЛОКА
Для того, щоб скористатися з функції спінювання молока,
поступайте згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Перед використанням цієї функції потрібно перевірити, чи в резервуарі є достатня кількість води (дивіться
«ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО РОБОТИ»), а також чи
ручка регулювання знаходиться у положенні вимикання.
CM2005-001_v02
2 Увімкніть пристрій, повертаючи ручку регулювання
у положення приготування до подавання пари. Сигналізатор почне блимати.
3 Відігніть сопло пари за межі корпусу кавоваркиекспреса.
5 Наконечник сопла пари занурте у молоко та поступово повертайте ручку регулятора у напрямку проти руху
годинникових стрілок, до максимального положення (значок пари).
Для досягнення найкращого ефекту розпочинайте спінювання від дна посудини та
пересувайтесь угору. Слідкуйте уважно за
тим, щоб сопло постійно залишалося зануреним у молоці.
6 Коли Ви вважатимете, що молоко достатньо спінене,
поверніть ручку подачі пари у початкове положення.
У посудині (такої висоти, щоб вона могла поміститися під
соплом пари) приготуйте близько 90 мл молока.
З метою отримання найкращих результатів посудина та молоко повинні бути
холодними. Рекомендується використовувати пастеризоване молоко або молоко,
котре було піддане високотемпературній
обробці (UHT).
4 Сигналізатор режиму роботи перестане блимати,
повідомляючи про нагрівання пристрою до потрібної температури.
7 Кожен раз після спінювання молока потрібно
ретельно почистити сопло пари (дивіться «ЧИЩЕННЯ
СОПЛА ПАРИ»).
Перед чищенням слід зачекати, доки сопло
охолоне.
Якщо сопло не чистити, то це може призвести до обмеження виходу пари, а в окремих випадках до повного затикання сопла,
наслідком чого може бути пошкодження
пристрою.
Чищення та догляд
Не мийте у посудомийній машині мірну
ложку для дозування кави, піднос для стікання води, ручку фільтра-сита, сита,
резервуар для води, а також будь-які інші
елементи. Аксесуари і елементи кавоваркиекспресу не призначені для миття у посудомийній машині.
CM2005-001_v02
99
ЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ
2 Випорожніть піднос.
Перед початком чищення пристрою завжди
слід відключити пристрій від джерела живлення та зачекати, доки кавоварка-експрес
охолоне.
●
Для чищення пристрою використовуйте м‘які полотняні ганчірки з делікатною рідиною для миття посуду
або лише теплою водою.
Використання абразивних ганчірок або
губок може призвести до виникнення
подряпин на металевих елементах
кавоварки-експреса.
●
●
●
Не використовуйте агресивні, абразивні миючі засоби,
а також миючі засоби на основі алкоголю.
Щоб уникнути відкладення каменю на стінках резервуара для води, рекомендується після кожного використання сполоснути та випорожнити резервуар для
води.
Якщо на резервуарі для води почне відкладатися
білий наліт, то протріть його ганчіркою. Один раз на
якийсь час слід провести усування каменю у пристрої
(дивіться «УСУВАННЯ КАМЕНЮ З КАВОВАРКИЕКСПРЕСУ»).
3 Після випорожнення підносу зніміть металеву кришку
та почистіть піднос.
ЧИЩЕННІ ПІДНОСУ ДЛЯ СТІКАННЯ ВОДИ
Після закінчення праці експреса випорожніть піднос для
стікання води.
Наявність води у підносі для стікання води
є нормальним явищем. Це не являється
ознакою витікання або пошкодження пристрою.
1 З метою випорожнення підносу для стікання води підніміть його трохи вгору та легко потягніть до себе.
Якщо необхідно, використайте для чищення делікатну
рідину для миття посуду.
4 Перед повторною установкою в пристрій ретельно
висушіть піднос і металеву кришку.
5 Установіть піднос у кавоварку-експрес, запихаючи
у бік пристрою.
Перевірте, чи піднос правильно прилягає до пристрою,
тим самим Ви уникнете витікання води.
● Щоб запобігти переливанню води, випорожнюйте піднос для стікання води один раз на кілька приготувань
кави.
● На підносі знаходиться червоний індикатор, котрий
піднімається одночасно з наповненням резервуару
підноса. Якщо цей індикатор добре помітний, то
необхідно випорожнити піднос.
100
CM2005-001_v02
ЧИЩЕННЯ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗАПАРЮВАННЯ ТА
РУЧКИ ФІЛЬТРА-СИТА
●
Головку для запарювання та ручку фільтра-сита
потрібно чистити після кожного використання.
● Для чищення використовуйте теплу воду з додаванням делікатної рідини для миття посуду.
● Не використовуйте агресивні, абразивні миючі засоби
або миючі засоби на основі алкоголю.
● Ручку фільтра-сита можна мити під проточною
водою.
● Якщо кавоварка-експрес не використовується, не зберігайте ручку фільтра-сита у закритому положенні. Це
дозволить уникнути непотрібного зносу прокладки.
1 Для того, щоб почистити внутрішні частини ручки
фільтра-сита, поверніть сито доти, доки воно не натрапить на заглиблення і можна буде від‘єднати сито.
●
●
Перед повторним складанням ретельно висушіть елементи.
Для того, щоб установити сито в ручці фільтра-сита,
виступи повинні збігатися із заглибленнями в ручці
фільтра-сита.
УСУВАННЯ КАМЕНЮ З ПРИСТРОЮ
Камінь - це поверхневий осад мінералів, котрий натуральним способом з‘являється у всіх пристроях, пов‘язаних із
підігріванням води. Тому кавоварка-експрес буде вимагати періодичного усування каменю. Рекомендується
усувати камінь із кавоварки-експресу кожні 4-6 місяців,
залежно від частоти користування.
РОЗЧИНИ ДЛЯ УСУВАННЯ КАМЕНЮ
Традиційно для усування каменю із кавоварки-експресу
використовуються наступні засоби:
● Розчин оцту
Наповніть резервуар у наступних пропорціях: 1/3 оцту,
2/3 води.
● Розчин лимонної кислоти
Пакетик лимонної кислоти слід розчинити в 1/2 літра води.
● Спеціально призначені для цього рідини або
таблетки.
У випадку рідин і таблеток поступайте
відповідно до рекомендацій, розміщених на
упаковках вказаних засобів.
2 Потім витягніть силіконовий вкладиш.
3 Під вкладишем знаходиться дозатор, котрий тепер
уже можна вільно вийняти.
CM2005-001_v02
Для того, щоб виконати процедуру усування каменю
поступайте згідно з вказаними нижче рекомендаціями.
1 Помістіть резервуар із вибраним розчином
у кавоварку-експрес.
2 Установіть ручку фільтра-сита без кави в пристрій.
101
3 Поверніть ручку регулювання у положення приготування до подачі пари. Сигналізатор режиму роботи почне
блимати, повідомляючи про розігрівання та підготовку
пристрою до роботи.
4 Підставте посудину під сопло пари.
5 Коли сигналізатор режиму роботи перестане блимати, поверніть ручку регулювання у напрямку проти
руху годинникових стрілок, до максимального положення
(значок подачі пари).
6 Дозвольте розчину витікати до близько 50 мл і поверніть ручку регулювання у початкове положення, щоб
вимкнути функцію подачі пари.
7 Потім підставте посудину під ручку фільтра-сита та
поверніть ручку регулювання у положення запарювання
кави.
8 Після виливання близько половини розчину із резервуара почекайте 15 хвилин. Продовжуйте процес до
закінчення розчину у резервуарі.
Для того, щоб зупинити процес, поверніть
ручку регулювання у положення попереднього підігрівання або у положення вимикання.
9 Повторіть операцію усування каменю, наповнюючи
резервуар чистою водою.
Після процесу усування каменю виконайте
ще 2-3 процеси чищення з чистою водою
так, як це описано в пункті «ПІДГОТОВКА
ПРИСТРОЮ ДО РОБОТИ».
102
CM2005-001_v02
ЧИЩЕННЯ СОПЛА ПАРИ
Якщо сопло серйозно забилося з приводу недбалого
користування, необхідно прочистити сопло для спінювання молока та гумові частини.
5 Ретельно натягніть металевий захисний корпус на
гумову ручку, щоб уникнути нещільності.
Перед початком чищення сопла пари переконайтеся у тому, що воно не гаряче.
З метою ретельного чищення сопла пари виконайте вказані нижче рекомендації.
1 Усуньте металевий захисний кожух з сопла, легко
потягнувши його вниз.
2 У ручці мірної ложки для дозування кави знаходиться
ключ для відкручування сопла. З його допомогою відкрутіть сопло згідно з напрямком руху годинникових стрілок.
3 Почистіть усі елементи під теплою проточною водою
з використанням делікатної рідини для миття посуду.
Перед повторним складанням ретельно висушіть окремі
елементи.
Для прочищення сопла можна використати
шпильку або голку.
4 Повторно зберіть усі елементи в черговості, протилежній до їх розбирання.
CM2005-001_v02
103
Приклади проблем під час експлуатації кавоварки-експресу
ПРОБЛЕМА
Кава витікає
з боку ручки
фільтра-сита
Кава не витікає
Кава наливається по
краплинах
Еспресо не має
характерної
пінки
Ручка фільтрасита послабляється під час
запарювання
Кава не гаряча
Відсутність
виходу пари
з сопла пари
104
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ВИПРАВИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Ручка фільтра-сита встановлена неналежним чином
або недостатньо міцно докручена.
Перевірте, чи ручка фільтра-сита правильно встановлена в комплексі головки і докручена до упору.
На краю вкладиша сита знаходяться частинки кави.
Почистіть довкола верхні краї сита та протріть головку
від кави начисто.
Головка для запарювання забруднена.
Протріть головку вологою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Відсутність води в резервуарі для води.
Наповніть резервуар водою.
Резервуар води неправильно встановлений.
Дотисніть резервуар води, щоб переконатися в тому,
що він правильно встановлений.
Сито на головці забите.
Дивіться УСУВАННЯ КАМЕНЮ З ПРИСТРОЮ.
Сито для кави забите. Кава занадто дрібно перемелена або занадто сильно спресована.
Випорожніть сито та промийте його під проточною
водою. Витріть головку для запарювання за допомогою
ганчірки.
Кава занадто дрібно перемелена або занадто сильно
спресована.
Якщо Ви використовуєте дуже дрібно змелену каву,
то не пресуйте її занадто сильно.
Пристрій забитий осадом вапна.
Дивіться УСУВАННЯ КАМЕНЮ З ПРИСТРОЮ.
Кава вивітрилася або суха.
Використайте свіжу каву. Після відкриття пачки кави
переконайтеся, що вона зберігається у герметичній
упаковці.
Кава не спресована достатньо сильно.
Сильніше спресуйте мелену каву.
Кава занадто грубо змелена.
Використовуйте відповідно змелену каву або змініть
марку кави.
Недостатня кількість кави у ситі.
Дивіться ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ.
Кава спресована занадто сильно.
Легше спресуйте мелену каву.
Мелена кава занадто дрібна.
Замініть її на каву грубішого помолу.
Ручка фільтра-сита не тримається достатньо міцно,
оскільки не була достатньо сильно докручена.
Перевірте, чи ручка фільтра-сита правильно встановлена в головці та докручена до упору.
Дивіться ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ.
На краю вкладиша сита знаходяться рештки часток
кави.
Почистіть довкола верхній край сита та протріть головку від кави на чисто.
Головка для запарювання забруднена.
Протріть головку вологою ганчіркою.
Головка пошкоджена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Гумова прокладка головки пошкоджена або зношена.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Горнятка, сита або головка сита холодні.
Перед запарюванням кави підігрійте горнятка, сита
і ручку фільтра-сита.
Дивіться ЗАПАРЮВАННЯ КАВИ.
Під час приготування капучіно або лате молоко недостатньо підігріте.
Перевірте, чи молоко правильно підігріте під час спінювання. Перевірте, чи молоко не зварилося.
Дивіться СПІНЮВАННЯ МОЛОКА.
Сопло пари заблоковане.
Дивіться Чищення і догляд.
CM2005-001_v02
ПРОБЛЕМА
Недостатня
кількість спіненого молока
Нерівномірне
наповнення
горняток
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ВИПРАВИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Молоко несвіже.
Перевірте, чи свіже молоко.
Температура молока занадто висока.
перевірте, чи молоко відповідно охолоджене перед
вживанням.
Глечик.
З метою досягнення найкращих результатів при спінюванні використайте доданий глечик із нержавіючої
сталі, а також, по мірі можливості, перед вживанням
охолодіть його або промийте холодною водою.
Сопло пари заблоковане.
Дивіться Чищення і догляд.
Молоко зварилося.
Використайте свіже, охолоджене молоко.
Нерівномірне наповнення або перерви при витіканні
кави.
Перевірте, чи кава рівномірно спресована і чи немає
перешкоди у витіканні з випускних отворів в головці
для установки сита.
Пошкоджена перегородка в ручці фільтра-сита.
Сконтактуйтеся з авторизованим пунктом сервісного
обслуговування.
Використано невідповідний сорт кави.
Еспресо має
пригорілий смак Пристрій не був промитий після усування каменю.
Насос занадто
галасує
Пристрій не
працює
Перевірте інші сорти кави.
Перед наступним запарюванням кави промийте
пристрій повним резервуаром для води аж до його
випорожнення.
Відсутність води у резервуарі для води.
Наповніть резервуар водою.
Резервуар для води неправильно встановлений.
Перевірте, чи резервуар для води правильно встановлений.
Сито у головці для запарювання може бути забите.
Витягніть головку сита та почистіть комплекс головки.
Дивіться Чищення і догляд.
Пристрій забитий осадом каменя.
Дивіться УСУВАННЯ КАМЕНЯ.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
CM2005-001_v02
105
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this user
manual for future reference.
Operational safety guidelines
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Never use this electrical appliance, if there are any
visible damages, the power cable is damaged, the
appliance has fallen or has been damaged in any other
way. If you suspect the appliance has been damaged,
it may only be checked, repaired or adjusted by
a qualified technician of an authorized service center.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Never remove the filter holder during coffee making
or pouring hot water, as the appliance works under
pressure. Removing the filter holder during the abovementioned operations may result in scalds or cuts.
●● The steam nozzle is extremely hot during foaming
milk and water flow. It is advisable to avoid any direct
contact of skin with the nozzle, as it may lead to
scalding.
●● Before cleaning the espresso machine, and in case of
any problems during coffee making, always turn off the
appliance and pull the plug out of the socket first.
●● Do not place your hands underneath steam, hot water
or poured coffee, as it may lead to scalds and burns.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
106
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● The appliance shall be placed on an even, flat surface
at all times.
●● Do not use the espresso machine without any water in
the container. The container should be filled with clean
and cold water only. Do not go over the maximum
capacity of the container.
●● Do not let the power cable touch the hot elements
of the espresso machine, when turning on the cup
hotplate and the steam nozzle.
●● Always turn off the appliance (by means of the Power
button) before plugging it in or out. You should not
unplug the appliance by pulling the power cable – grab
only the plug instead.
●● If the appliance is not used for a longer time or is going to
be cleaned, always remember to turn it off and unplug it.
●● Do not use an extension cord with the espresso
machine, unless it was checked by a qualified
technician or service staff member.
●● The appliance should be plugged into a power socket
with alternating current equipped with a safety pin, and
voltage compatible with the one given on the rating
plate of the appliance.
●● Do not let the power cable hang over the edge of
a table or shelf, nor touch hot surfaces.
●● Do not immerse the appliance in water or any other
liquid.
●● The appliance is not designed to work with exterior
time switches or separate remote control systems.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Read
this manual carefully and save it for future
reference.
●● Please make sure the above guidelines were
understood.
Technical Data
The technical data is given on the rating plate of the
appliance.
Water container capacity: max 1.0 l
The espresso machine is a 1st class appliance, equipped
with a power cable with a protective conduct and a plug with
a safety pin.
The espresso machine fulfills all the current standards.
The appliance is in conformity with the following directives:
–– Low Voltage Directive – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The rating plate of the appliance has the CE mark on it.
CM2005-001_v02
Design of the Espresso Machine
9
10
11
8
3
12
4
5
6
1
7
16
21
22
13
17
2
18
20
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Water container holder
Water container
Lid
Coffee scoop
Filter storage space
Cup hotplate
Control knob
Steam feeder
Steam preparation
Off position and work light
Preheating
CM2005-001_v02
15
14
19
18
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Coffee brewing
Steam nozzle
Dripping tray with filling gauge
Dripping tray grid
Brewing head
Water level gauge
Filter holder
Dispenser
Silicone pad
1-cup filter
2-cup filter
107
Before First Use
Before using the coffee maker for the first time clean all the
accessories with warm water and a gentle dishwashing liquid.
Thoroughly dry all the accessories before reassembling
them.
Follow these steps to prepare the appliance for its first use.
1 Open the lid and take out the water container.
2 Fill the container with fresh, cold water up to the MAX
level.
3 Place the filled container in the appliance. Make sure the
container is secured, and close the lid.
It is possible to fill in the water without
removing the container. In order to do this, lift
the lid, and pour fresh, cold water up to the
MAX level.
The water container should not be opened
during coffee making.
4 Plug the appliance into the appropriate power source
(data specified on the rating plate of the appliance).
5 After turning the control knob to the preheating position,
the work light starts flashing indicating the appliance is
heating and getting ready to work.
6 Place the dispenser, the silicone pad, and the desired
filter into the filter holder. Afterwards turn over the filter so
that the protrusions are placed in the nodules of the filter
holder (it prevents the filter from falling out of the holder).
Place the silicone pad always with its convex
side facing downward.
108
CM2005-001_v02
7 Place the filter holder (without the coffee in it) in the
appliance, and turn it home to the right.
Continue working until the water in the container reaches its
minimum level.
If it is necessary to empty the container, turn the knob to
the preheating position to stop the operation. To restart the
operation, turn the knob to the coffee brewing position.
11 Empty the water container, and remove the filter holder
by turning it to the left.
8 Place an appropriately large container (one which will
hold the amount of water from the water container) under the
brewing head.
Be extra careful while pouring out the hot water.
Non-compliance may result in scalding.
Making an Espresso
HEATING-UP THE ACCESSORIES
9 After reaching the desired temperature, the work light
stops flashing.
We recommend heating up the cup and the filter holder
before putting the coffee in to get the best results. In order to
heat-up these elements, follow these steps.
1 Fill the container with fresh, cold water up to the MAX
level.
10 Turn the knob to the coffee brewing position, and let the
water run into the container.
CM2005-001_v02
109
2 Place the dispenser, the silicone pad, and the desired
filter into the filter holder.
5 When the work light stops flashing, turn the knob to the
coffee brewing position. When the cup fills up with hot water,
turn the knob to the preheating position. Empty the cup
afterwards.
3 Place the filter holder (without the coffee in it) in the
appliance, and turn it home to the right.
Be extra careful while pouring out the hot water.
Non-compliance may result in scalding.
6 When the coffee maker stops working, remove the filter
holder by turning it to the left.
4 Place an empty cup under the brewing head, and turn
the control knob to the preheating position.
If the appliance is hot, you can heat the coffee
cups.
In order to do this, place the cups upside down
on the cup hotplate.
110
CM2005-001_v02
MAKING COFFEE
The choice of coffee has a significant influence
on the flavor and aroma of the beverage. We
recommend using only coffee dedicated for
pressure coffee makers. Do not use instant
coffee or coffee for pour-over maker.
4 Place one or two cups under the brewing head, and turn
the knob to the coffee brewing position.
Please follow these steps, to make coffee.
1 After completing the process described in the
HEATING-UP THE ACCESSORIES paragraph, put coffee
into the desired filter. Use the attached coffee scoop to do
this.
5 When the cup is filled with the appropriate amount of
coffee, turn the knob to the preheating position or if you want
to end working, turn the knob to the off position.
One scoop is enough for a single cup of
coffee.
2 Make sure there is no coffee on the edges of the filter. Its
excess may disrupt the process.
3 Place the filter holder in the brewing head, and turn it
home to the right.
If the appliance is not used for a longer time,
always remember to turn it off and unplug it.
Additional functions
FOAMING MILK FUNCTION
The coffee maker is equipped with a steam nozzle, which
allows you to foam milk, and serve hot water.
Remain extra careful when operating the steam
nozzle. Any contact with hot steam/water or hot
elements of the nozzle, may result in scalding.
By securing the holder in the brewing head,
you make sure there are no leaks during the
process.
CM2005-001_v02
FOAMING MILK
In order to use the foaming milk function, please follow these
steps.
1 Before using this function, make sure if there is enough
water in the water container (see Before First Use), and if the
control knob is in its off position.
111
2 Turn the appliance on by turning the knob to its steam
preparation position. The work light starts flashing.
3 Bend the steam nozzle out of the outline of the coffee
maker.
5 Immerse the end of the steam nozzle in the milk, and
gradually turn the control knob counter-clockwise to its
maximum setting (with the steam icon).
Start foaming from the bottom of the container
and move slowly upward for best results. Make
sure the nozzle is immersed in the milk the
whole time.
6 If you think the milk is foamed enough, turn the control
knob to its starting setting.
Pour about 90 ml of milk into a container – the container
should not be too high, as it needs to fit under the steam
nozzle.
We recommend both the container and the milk
to be cold to get the best results. We advise to
use pasteurized or UHT milk.
4 The work light stops flashing indicating the appliance
heated up to a desired temperature.
112
7 After each foaming, it is necessary to thoroughly clean
the steam nozzle (see CLEANING THE STEAM NOZZLE).
Make sure the steam nozzle cools off before
cleaning it.
Neglecting nozzle cleaning may limit the
amount of steam coming out of the nozzle,
and ultimately result in total nozzle blockage,
ending in the defect of the appliance.
CM2005-001_v02
Cleaning and Maintenance
2 Empty the tray.
Do not machine wash the coffee scoop, the
dripping tray, the filter holder, filters, the
water container or any other elements. All
the accessories and elements of the coffee
maker are not designed to be cleaned in
a dishwasher.
CLEANING THE APPLIANCE
Before cleaning make sure the appliance is
unplugged and has cooled off.
●
Use only fine cloths and gentle dishwashing liquid or
even clean, warm water alone to clean the appliance.
Using coarse cloths or sponges may lead to
scratching the metal elements of the coffee
maker.
●
●
●
3 After emptying the tray, remove the metal lid, and clean
the container.
Do not use aggressive, coarse or alcohol-based cleaning
agents.
In order to avoid limescale on the walls of the water
container, it is recommended to rinse and empty it after
each use.
If there is any white residue visible in the water container,
remove it with a cloth. Descale the appliance from time
to time (see DESCALING THE APPLIANCE).
CLEANING THE DRIPPING TRAY
After finishing work, empty the dripping tray.
It is nothing out of the ordinary for the tray to
be wet. It is not a sign of a leakage or defect of
the appliance.
1 In order to empty the dripping tray lift it upward a little bit,
and pull it gently towards you.
If it is necessary, use a delicate dishwashing liquid for the
cleaning process.
4 Thoroughly dry the tray and the metal lid before placing it
back into the appliance.
5 Place the tray in the appliance by pushing it towards the
appliance.
Make sure the tray is situated tightly in order to avoid in any
leakage.
● In order to avoid any liquid from spilling over, empty the
tray once every couple of operations.
● There is a red gauge indicating the level of liquid in the
tray container. If the gauge is clearly visible, the tray
needs to be emptied.
CM2005-001_v02
113
CLEANING THE BREWING HEAD AND THE
FILTER HOLDER
●
The brewing head and the filter holder should be cleaned
after each use.
● Use warm water with an addition of delicate dishwashing
liquid for cleaning.
● Do not use aggressive, coarse or alcohol-based cleaning
agents.
● The filter holder may be cleaned with running water.
● If you do not use the espresso machine, store the filter
holder closed. It will allow you to avoid unnecessary seal
wear.
1 In order to clean the inner elements of the filter holder,
turn the filter, until you find a cut which lets you remove the
filter.
●
●
Before reassembling the elements, dry them carefully.
In order to situate the filter in its holder, the insets must
overlap with the incisions on the holder.
DESCALING THE APPLIANCE
Limescale is a mineral residue found on surfaces of all
appliances with the function of water heating. This is why the
espresso machine needs descaling from time to time. We
advise to descale the espresso machine every 4-6 months,
depending on use.
DESCALING AGENTS
Traditionally the following agents are used to descale an
espresso machine:
● Vinegar solution
Fill the container in the following proportions: 1/3 vinegar, 2/3
water.
● Citric acid solution
Dissolve a packet of citric acid in half a liter of water.
● Dedicated liquids or tablets
In case of liquids and tablets act accordingly
to the guidelines provided on the label of
a product.
In order to descale the appliance, please follow the steps
below.
1 Place the container with the desired solution in the
espresso machine.
2 Next remove the silicone pad.
3 You will find the dispenser underneath the pad, which
now you can easily remove.
114
2 Install the filter holder, without any coffee in it, in the
appliance.
CM2005-001_v02
3 Turn the knob to the steam feeding position. The work
light starts flashing indicating the appliance is heating up and
getting ready to work.
4 Place the container under the steam nozzle.
5 When the work light stops flashing turn the control knob
counter-clockwise to its maximum setting (steam feeding
symbol).
6 Let the solution flow until ca. 50 ml is left, and then turn
the control knob to its starting position to turn the steam
feeding function off.
7 Next place the container under the filter holder, and turn
the knob to the coffee brewing position.
8 After pouring half of the solution out of the container, wait
15 minutes. Continue the process until there is no solution in
the container.
In order to discontinue the process, turn the
knob to the preheating position or the off
position.
9 Repeat descaling this time by filling the container with
clean water.
After descaling, continue with 2-3 cleaning
processes with clean water, as described in the
paragraph Before Use.
CM2005-001_v02
115
CLEANING THE STEAM NOZZLE
If the nozzle is clogged due to careless use, it is necessary
to clean it and its rubber elements.
5 Carefully put on the metal casing on the rubber holder to
avoid any leakiness.
Before cleaning the steam nozzle, make sure it
is not hot.
Please follow the steps below to thoroughly clean the steam
nozzle.
1 Remove the metal casing from the nozzle by pulling it
gently downward.
2 There is a key for unscrewing the nozzle hidden in the
coffee scoop. Use it to unscrew the nozzle by turning it
clockwise.
3 Clean all elements with warm, running water with an
addition of a gentle dishwashing liquid. Carefully dry each
and every element before reassembling them.
You may use a needle or a pin to unclog the
nozzle.
4 Reassemble all the elements in an order reverse to
disassembly.
116
CM2005-001_v02
Demonstration of problems encountered while using the espresso machine
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
POSSIBLE SOLUTION
The filter holder is incorrectly installed or screwed.
Make sure the holder is correctly situated in the brewing
head set, and screwed tightly home.
Coffee is
dripping from the There are grains of coffee on the edge of the filter pad.
side of the filter
The brewing head is dirty.
holder
The head is damaged.
Coffee does not
pour out
Coffee pours out
in drops
Espresso does
not have the
characteristic
froth
The holder is
going loose
during making
coffee
No steam is
coming from the
steam nozzle
Not enough
foamed milk
Contact an authorized service center.
Contact an authorized service center.
No water in the water container.
Fill the container with water.
The water container is incorrectly installed.
Press the water container to check whether it is correctly
installed.
The head filter is clogged.
See DESCALING THE APPLIANCE.
The coffee filter is clogged. Coffee is too finely ground or
too compressed.
Empty the filter and rinse it with running water. Dry the
brewing head with a cloth.
Coffee is too finely ground or too compressed.
If you use finely ground coffee, do not compress it too
much.
The appliance is clogged by limestone.
See DESCALING THE APPLIANCE.
Coffee is stale or dry.
Use fresh coffee. After opening coffee make sure that you
store it in an airtight container
Coffee is not compressed enough.
Compress the ground coffee more.
Coffee is too coarsely ground.
Use finely ground coffee or change the brand of your
coffee.
Not enough coffee in the filter.
See MAKING COFFEE.
Coffee is compressed too much.
Compress the ground coffee less.
The ground coffee is too fine.
Change coffee to a less fine type.
The filter holder is not situated tightly enough because it
was not screwed tightly.
Make sure the filter holder is situated correctly and
screwed tightly home in the brewing head.
See MAKING COFFEE.
There are grains of coffee on the edge of the filter pad.
Clean the edge around the filter, and wipe any traces of
coffee from the head clean.
The brewing head is dirty.
Wipe the head with a moist cloth.
The head is damaged.
Contact an authorized service center.
The rubber seal of the head is damaged or worn out.
Contact an authorized service center.
Before making coffee heat up cups, filter, and the holder.
See MAKING COFFEE.
Check if milk is heated during foaming. Make sure milk is
not boiling.
See MILK FOAMING.
During making cappuccino or latte, milk is not heated
enough.
The steam nozzle is blocked.
See Cleaning and Maintenance.
Milk is not fresh.
Milk temperature is too high.
Check if milk is fresh.
Make sure if milk is cool enough before use.
In order to get the best effects in foaming, use the
stainless steel jug, and if it is possible, cool it down or
rinse it with cold water.
The jug.
The steam nozzle is clogged.
Milk is boiled.
Coffee is poured Coffee is not evenly poured out or flows on and off.
out unevenly into
cups
Damaged barrier in the filter holder.
CM2005-001_v02
Wipe the head with a moist cloth.
The rubber seal of the head is damaged or worn out.
Cups, filters or the filter head are cold.
Coffee is not hot
Clean the edge around the filter, and wipe any traces of
coffee from the head clean.
See Cleaning and Maintenance.
Use fresh, cool milk.
Make sure coffee is evenly compressed, and check,
if there are no obstacles in the nozzles of the head.
Contact an authorized service center.
117
PROBLEM
Espresso has
a burnt taste
POSSIBLE CAUSE
POSSIBLE SOLUTION
Use an appropriate type of coffee.
Check other types of coffee.
Rinse the appliance with a full water container until it is
empty before making next coffee.
Fill the container with water.
The appliance has not been rinsed after descaling.
No water in the water container.
The pump is
making too much
The water container is not correctly installed.
noise
The appliance
does not work
Check if the water container is correctly installed.
The filter in the head may be clogged.
Remove the head of the filter, and clean the head set.
See Cleaning and Maintenance.
The appliance is clogged by limescale.
See DESCALING THE APPLIANCE.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
118
CM2005-001_v02
CM2005-001_v02
CM2005-001_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement