Zelmer | ZCM2184X (Nerro 13Z016) | User manual | Zelmer ZCM2184X (Nerro 13Z016) User Manual

Zelmer ZCM2184X (Nerro  13Z016) User Manual
ZCM2184X
CM2184/13Z016
EKSPRES DO KAWY
кофеварка эспрессо
/ coffee maker
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EKSPRES DO KAWY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
KÁVOVAR ESPRESSO
11–18
19–26
51–59
КАВОВАРКА ЕСПРЕССО
60–68
EN USER MANUAL
27–34
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
EXPRESOR PENTRU CAFEA
КАФЕМАШИНА
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EXPRESSZ KÁVÉFŐZŐ
43–50
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
KÁVOVAR ESPRESSO
КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО
35–42
COFFEE MAKER
69–76
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników
produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko
oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną
uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi
prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS UŻYTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Nie
używaj
urządzenia
elektrycznego
z widocznymi uszkodzeniami, uszkodzonym
przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub uszkodzenia go w inny sposób. Jeżeli
zachodzi przypuszczenie, że urządzenie jest
uszkodzone to sprawdzenia, naprawy, regulacji urządzenia może dokonać jedynie przeszkolony personel autoryzowanego punktu
serwisowego.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu
serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie
przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego
punktu serwisowego.
●● Nigdy nie usuwaj uchwytu filtra podczas parzenia kawy ani też podczas pobierania wrzątku,
ponieważ urządzenie znajduje się pod ciśnieniem. Usunięcie uchwytu filtra podczas tych
czynności może doprowadzić do poparzenia
lub zranienia.
●● Dysza pary staje się bardzo gorąca podczas
spieniania mleka i przepływu wody. Może to
spowodować oparzenia, dlatego też należy
unikać jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z dyszą pary.
●● Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do
kawy, a także w razie pojawienia się problemów podczas procesu zaparzania kawy,
wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
●● Nie dotykaj gorących powierzchni ekspresu.
●● Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem pary, gorącej wody lub nalewanej kawy,
ponieważ może to prowadzić do oparzenia lub
zranienia.
●● Przed rozpoczęciem parzenia kawy upewnij się, że uchwyt filtra został prawidłowo
zamontowany.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez
dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
2
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci poniżej 8 lat bez nadzoru osób
dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać
czynności konserwacyjnych urządzenia. Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w
wieku poniżej 8 lat.
●● Urządzenie może być używane przez osoby
o ograniczonej zdolności fizycznej,czuciowej
i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącz-nie pod
nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
●● Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód
przyłączeniowy z gniazdka sieci. Pozwól na
ostygnięcie urządzenia.
●● W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia osób,
nie próbuj demontować urządzenia. Wewnątrz
ekspresu nie ma żadnych części do obsługi
przez użytkownika. Naprawy powinny być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany
personel.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
●● Nie używaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik napełniaj jedynie
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
zimną, filtrowaną, czystą i świeżą wodą. Użycie ciepłej lub gorącej
wody lub innych płynów może spowodować uszkodzenie urządzenia
lub być przyczyną zagrożenia. Przestrzegaj maksymalnej pojemności
zbiornika, która wynosi 1,5 l.
Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi
częściami ekspresu do kawy, włączając płytkę do podgrzewania filiżanek i dyszę pary.
Nie przesuwaj urządzenia kiedy jest włączone lub pracuje. Przed jego
przemieszczeniem wyłącz ekspres i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci.
Zawsze wyłączaj zasilanie przed włożeniem lub wyciągnięciem
wtyczki z gniazdka. Wtyczki nie należy wyciągać z gniazdka ciągnąc
za przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.
Zawsze wyłączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy urządzenie nie
będzie używane przez dłuższy czas oraz przed czyszczeniem.
Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został
sprawdzony przez wykwalifikowanego technika lub pracownika
serwisu.
Urządzenie zawsze powinno być podłączone do gniazdka sieci
elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek
ochronny i o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych
wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Nie umieszczaj urządzenia blisko źródła ciepła, płomienia, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki lub dotykał gorącej powierzchni.
Urządzenia nie stawiaj na mokrej lub gorącej powierzchni.
Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli tacka ociekowa lub kratka tacki
ociekowej są niewłaściwie zamontowane.
Urządzenia nie stawiaj w pobliżu gorącej kuchenki elektrycznej lub
gazowej ani wewnątrz piekarnika.
GW13-024_v05
●● Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.
●● Nie próbuj smarować urządzenia. Nie jest wymagane wykonywanie
żadnych dodatkowych prac konserwacyjnych tego ekspresu.
●● Zawsze upewnij się, czy w zbiorniku jest woda przed przystąpieniem
do użycia ekspresu.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie
●●
●●
●●
jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku
wykorzystania go do celów biznesu gastronowicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, opróżnij
zbiornik na wodę.
Nie używaj ekspresu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem
opisanym w instrukcji użytkowania.
Zbiornik wody nie powinien być otwarty podczas użytkowania.
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
DANE TECHNICZNE
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Pojemność zbiornika na wodę: max. 1,5 l.
Ekspres spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)
NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
1. Charakterystyka urządzenia
Ekspres zaparza kawę o wysokich walorach smakowych i aromacie, ponieważ zapewniona jest właściwa temperatura wody do zaparzania. Ekspres
został tak zaprojektowany, aby możliwa była obserwacja jego gotowości
do parzenia oraz samego procesu zaparzania kawy lub wytwarzania pary
do spieniania mleka.
Unikalnymi rozwiązaniami zastosowanymi w tym ekspresie są 2 systemy:
Perfect Brewing System oraz SmartPress System.
Perfect Brewing System dzięki dobraniu optymalnej temperatury parzenia oraz odpowiedniego stopnia sprasowania kawy zapewnia otrzymanie
napoju najwyższej jakości.
SmartPress System to zintegrowany system filtracyjny oraz automatyczne ubijanie kawy przed zaparzeniem dające w efekcie kawę o niepowtarzalnym smaku i aromacie z pyszną kremową pianką.
Przed pierwszym użyciem usuń etykietę zabezpieczającą otwór wypływu
wody z tacki ociekacza.
2. Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Odłączalny zbiornik na wodę z pokrywką
Płyta podgrzewająca filiżanki
Panel sterowania
Głowica parzenia
Ubijak do kawy
Uchwyt filtra
Kratka tacki ociekowej
Tacka ociekowa
Wskaźnik opróżnienia tacki ociekowej
Dysza pary/końcówka do cappuccino
Wylewka kawy
Pokrętło pary/wrzątku
Miarka z ubijakiem
Kubek 500 ml
GW13-024_v05
3
3. Panel sterowania
4. Napełnianie zbiornika wodą
UWAGA! Nalewaj wodę do zbiornika (1) tylko wtedy, gdy przewód
przyłączeniowy jest odłączony od sieci zasilającej. Zawór wbudowany w dolnej części zbiornika zapobiega wyciekaniu wody.
●● Wyjmij zbiornik na wodę (1) pociągając go do góry (Rys. 1).
●● Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę (1) i napełnij go świeżą, zimną
wodą (Rys. 2). Nie przekraczaj poziomu MAX.
●● Umieść zbiornik (1) na swoim miejscu i dociśnij.
●● Zamknij pokrywkę zbiornika (1).
●● Zbiornik można napełnić nie wyjmując go z ekspresu, np. nalewając
wodę z dzbanka.
Rys. 1
Rys. 2
OSTRZEŻENIE! Nie używaj ekspresu, kiedy zbiornik (1) jest pusty.
Przed rozpoczęciem procesu parzenia kawy zawsze upewnij się czy
w zbiorniku (1) znajduje się woda. Nie napełniaj zbiornika (1) gorącą
wodą. Ze względów higienicznych nie pozostawiaj na dłuższy czas
wody w zbiorniku.
OSTRZEŻENIE! Pamiętaj, aby nie dopuszczać do sytuacji, gdy
poziom wody w zbiorniku (1) będzie niski. Wtedy urządzenie przestanie pracować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który będzie trwał
aż do momentu napełnienia zbiornika (1) wodą, a na wyświetlaczu
zacznie migać wskaźnik
.
5. Podgrzewanie filiżanek
Użycie podgrzanej do odpowiedniej temperatury filiżanki przed procesem
zaparzania kawy zwiększa walory smakowe samej kawy tuż po jej przyrządzeniu jak i powstanie gęstej pianki na jej wierzchu.
Ekspres daje możliwość podgrzania filiżanki na 2 sposoby. Pierwszym
z nich jest podgrzanie naczynia przy pomocy wrzątku, który można uzyskać z dyszy pary/wrzątku (10) postępując zgodnie z pkt. 14.
Drugim sposobem jest umieszczenie filiżanek przed planowanym procesem parzenia kawy na płycie podgrzewającej (2) znajdującej się na górze
ekspresu.
UWAGA! Ekspres posiada zabezpieczenie przed niepotrzebnym poborem mocy i po 1 godzinie takiego stanu (bezruchu, bez przygotowywania naparu) automatycznie się wyłączy. Stąd płyta grzejna nie ma
w takim przypadku możliwości rozgrzewania się dłużej niż 1 godzinę.
A Przycisk włącz/wyłącz
B Przycisk: wyboru 1 lub 2 filiżanek/wyboru kawy w torebkach
ekspresowych/wyboru kawy mielonej
C Przycisk wyboru ilości kawy
D Przycisk wyboru temperatury
E Przycisk wyboru pary/wrzątku
F Przycisk parzenia
G Wskaźnik twardości wody
H Wskaźnik ilości kawy
I Wskaźnik trybu oczekiwania
J Wskaźniki pojedynczej/podwójnej filiżanki
K Wskaźnik pary
L Wskaźnik wrzątku
M Wskaźnik odkamieniania
N Wskaźnik poziomu temperatury
O Wskaźnik niskiego poziomu wody
P Wskaźnik trybu kawy mielonej
Q Wskaźnik trybu kawy w torebkach ekspresowych
R Wskaźnik włącz/wyłącz
6. Przed pierwszym użyciem (płukanie ekspresu)
Przed pierwszym użyciem urządzenia lub jeżeli nie było ono używane
przez dłuższy czas, należy przepłukać system.
6.1. Przepłukanie systemu dla funkcji espresso
6.1.1. Odłącz urządzenie od sieci zasilania.
6.1.2. Napełnij zbiornik na wodę (1) zgodnie z pkt. 4.
6.1.3. Zamontuj pusty uchwyt filtra (6) w głowicy parzenia (4), przekręcając zdecydowanym ruchem w prawo (Rys. 3).
Rys. 3
4
GW13-024_v05
6.1.4. Umieść naczynie na kratce tacki ociekowej (8), pod głowicą parzenia (5).
6.1.5. Umieść naczynie na kratce tacki ociekowej (7), pod głowicą parzenia (4).
6.1.5. Podłącz urządzenie do sieci zasilania wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci. Ekspres włączy się,
wyświetlacz oraz przycisk włącz/wyłącz
(A) podświetlą się,
a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik zasilania
6.1.6. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
dźwiękowy.
.
(A), rozlegnie się sygnał
6.1.7. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując,
że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
6.1.8. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy (osiągnięcia
odpowiedniej temperatury).
6.1.9. Wybierz maksymalną ilość kawy (w tym przypadku 60 ml) naciskając przycisk wyboru ilości kawy
(C). Po każdym wciśnięciu
tego przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu
po kolei pokażą się liczby: 30, 40, 50, 60, P1, P2, itd. Naciskaj
tyle razy aż pojawi się wskaźnik 60.
6.1.10. Wybierz dwie filiżanki kawy, naciskając przycisk wyboru pojedynczej/podwójnej filiżanki
(B). Po każdym wciśnięciu rozlegnie
się sygnał dźwiękowy. W przypadku wybrania podwójnej filiżanki na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
. W przypadku wybrania
pojedynczej filiżanki na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
6.1.11. Naciśnij przycisk parzenia
(F). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
6.1.12. Z urządzenia wydobędzie się wrzątek, a na wyświetlaczu pojawi
się wskaźnik
(po wybraniu podwójnej filiżanki) lub wskaź-
nik
(po wybraniu pojedynczej filiżanki).
6.1.13. Parzenie zostanie automatycznie zakończone po uzyskaniu
żądanej ilości wody. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
w przypadku wcześniejszego wybrania podwójnej filiżanki lub wskaźnik
w przypadku wcześniejszego wybrania pojedynczej filiżanki.
6.1.14. Powtórz krok 6.1.11 trzy razy.
6.2. Przepłukanie systemu dla funkcji pary
6.2.1. Sprawdź czy w zbiorniku (1) znajduje się woda. W przypadku jej
braku napełnij zbiornik na wodę (1) zgodnie z pkt. 4.
6.2.2. Naciśnij przycisk pary
(E). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
pres został przełączony w tryb pary.
oznajmiając, że eks-
6.2.3. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
6.2.4. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy z parą (osiągnięcia
odpowiedniej temperatury).
6.2.5. Pod dyszę pary (11) podstaw naczynie i przekręć regulator pary
(12) do pozycji
, tzn. przekręć go w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol
pokrył się ze
znacznikiem na obudowie ekspresu. Pozwól, aby urządzenie pracowało z włączoną funkcją pary przez ok. 1 minutę. Następnie ustaw
regulator pary (12) do pozycji OFF, tzn. przekręć go w kierunku
zgodnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol OFF pokrył
się ze znacznikiem na obudowie ekspresu. Opróżnij naczynie.
6.2.6. Powtórz krok 6.2.5 trzy razy.
UWAGA! Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
(A), rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. Zniknie z wyświetlacza wskaźnik
ekspres powrócił do trybu parzenia kawy.
informując, że
7. Ustawianie twardości wody
Ekspres do kawy ma zaprogramowane trzy ustawienia twardości wody:
niska (wskaźnik LO), średnia (wskaźnik MI) oraz wysoka (wskaźnik
HI). Domyślnie ustawiony jest poziom średni MI. Jeżeli chcesz zmienić poziom twardości wody, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru ilości
kawy
(C) przez 2 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy a wskaźnik twardości wody na wyświetlaczu zacznie migać. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wyboru ilości kawy
(C), któremu towarzyszy sygnał
dźwiękowy powoduje zmianę na wyświetlaczu poziomu twardości wody w
następującej kolejności: średni MI wysoki HI niski LO średni MI
wysoki HI, itd. Jeżeli wybierzesz przyciskiem np. poziom wysoki HI to
GW13-024_v05
nie naciskaj kolejny raz. Za 2 sekundy ustawienie zostanie automatycznie
zachowane i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Aby ustalić poziom twardości wody, użytkownik może wykonać próbę
przy użyciu testera dołączonego do ekspresu. Zanurz tester w wodzie na
1 sekundę. Po wyciągnięciu strzepnij nadmiar wody z testera i odczytaj
wynik po ok. 15 sekundach. Suchy tester posiada 1 zielony kwadrat. Po
zanurzeniu go w wodzie kwadrat zmienia barwę. Porównaj kolor zabarwionego kwadratu na testerze do kolorów umieszczonych na opakowaniu
testera. Kolor zielony oznacza wodę miękką (poziom niski), kolor brązowy
– wodę twardą (poziom średni), natomiast kolor pomarańczowy – wodę
bardzo twardą (poziom wysoki). Na podstawie otrzymanych wyników dokonaj ustawień twardości wody w ekspresie wg powyższych wskazówek.
8. Wybór zaprogramowanej pojemności parzonej kawy
Ekspres do kawy ma zaprogramowane 4 pojemności parzonej kawy:
30 ml, 40 ml, 50 ml oraz 60 ml. Pojemność kawy można wybrać naciskając
przycisk wyboru ilości kawy
(C). Po każdym wciśnięciu tego przycisku
rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ilość kawy będzie się zmieniać w następującej kolejności: 30 ml
40 ml
50 ml
60 ml
P1
P2
30 ml, itd.
UWAGA! P1 oraz P2 (Program 1 i 2) to specjalne funkcje pamięci,
które pozwalają zachować indywidualne ustawienia. Sposób ustawiania funkcji pamięci (P1 oraz P2) pokazano w pkt. 12.
9. Wybór temperatury parzonej kawy
Ekspres do kawy posiada 3 ustawienia temperatury parzenia kawy: temperatura niska (wskaźnik
), temperatura gorąca (wskaźnik
ratura bardzo gorąca (wskaźnik
) oraz tempe-
). Ustawienie temperatury można wybrać
naciskając przycisk wyboru temperatury
(D). Po każdym wciśnięciu tego
przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Temperatura będzie zmieniać się
w następującej kolejności: gorąca (wskaźnik
nik
)
niska (wskaźnik
)
)
bardzo gorąca (wskaź-
gorąca (wskaźnik
), itd.
10. Wybór trybu kawy w torebkach ekspresowych lub
trybu kawy mielonej
Ekspres do kawy posiada dwie możliwości przygotowania espresso:
1. z kawy w torebkach ekspresowych,
2. z kawy mielonej.
Aby uaktywnić tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk pojedynczej/
podwójnej filiżanki kawy
(B) przez 2 sekundy.
W zależności od poprzedniego ustawienia, urządzenie przełączy się
z trybu kawy w torebkach ekspresowych (wskaźnik
) na tryb kawy
mielonej (wskaźnik
) lub na odwrót. Każdorazowo tej zmianie będzie
towarzyszyć sygnał dźwiękowy.
11. Przygotowanie espresso
11.1. Odłącz urządzenie od sieci zasilania.
11.2. Napełnij zbiornik na wodę (1) zgodnie z pkt. 4.
11.3. Podłącz urządzenie do sieci zasilania wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci. Ekspres włączy się,
(A) podświetlą się, a na
wyświetlacz oraz przycisk włącz/wyłącz
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik zasilania
11.4. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
dźwiękowy.
.
(A), rozlegnie się sygnał
11.5. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
11.6. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy (osiągnięcia odpowiedniej temperatury).
11.7. Wybierz tryb kawy w torebkach ekspresowych lub tryb kawy mielonej, naciskając przycisk wyboru pojedynczej/podwójnej filiżanki
(B) przez 2 sekundy. Po każdym wciśnięciu rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
11.8. Wsyp kawę mieloną przy pomocy miarki (13) lub włóż kawę w torebkach ekspresowych do pojemnika uchwytu filtra (6).
11.9. Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra i ubij kawę przy pomocy ubijaka do kawy zamocowanego na ekspresie (5) lub ubijaka miarki
(13) (Rys. 4).
11.10. Zamocuj uchwyt filtra (6) w głowicy parzenia (4), przekręcając zdecydowanym ruchem w prawo (Rys. 3).
5
11.11. Umieść filiżankę lub filiżanki na kratce tacki ociekowej (7), bezpośrednio pod pojemnikiem uchwytu filtra (6).
11.12. Wybierz pojedynczą lub podwójną filiżankę kawy naciskając przycisk wyboru pojedynczej/podwójnej filiżanki
(B). Po każdym
wciśnięciu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
11.13. Dla pojedynczej filiżanki wyświetli się wskaźnik
, natomiast dla
podwójnej filiżanki wyświetli się wskaźnik
.
11.14. Ustaw pojemność espresso naciskając przycisk
(C) – patrz pkt. 8.
11.15. Ustaw żądaną temperaturę parzenia naciskając przycisk wyboru
temperatury
(D) – patrz pkt. 9.
11.16. Naciśnij przycisk parzenia
(F) i z urządzenia wydobędzie się
espresso. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
(dla pojedyn-
czej filiżanki) lub wskaźnik
(dla podwójnej filiżanki).
11.17. Parzenie zostanie automatycznie zakończone po uzyskaniu żądanej ilości kawy. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
lub
(w zależności od ostatniego ustawienia pojedynczej lub podwójnej filiżanki).
11.18. Zdejmij uchwyt filtra przekręcając go w lewą stronę (Rys. 5)
a następnie wyrzuć zużytą torebkę lub fusy (Rys. 6). Wyczyść filtr
przy użyciu wody (Rys. 7).
12.4. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
dźwiękowy.
(A), rozlegnie się sygnał
12.5. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
12.6. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy (osiągnięcia odpowiedniej temperatury).
12.7. Wybierz tryb kawy w torebkach ekspresowych lub tryb kawy mielonej, naciskając przycisk wyboru pojedynczej/podwójnej filiżanki
(B) przez 2 sekundy. Po każdym wciśnięciu rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
12.8. Wsyp kawę mieloną przy pomocy miarki (13) lub włóż kawę w torebkach ekspresowych do pojemnika uchwytu filtra (6).
12.9. Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra i ubij kawę przy pomocy ubijaka do kawy zamocowanego na ekspresie (5) lub ubijaka miarki
(13) (Rys. 4).
12.10. Zamocuj uchwyt filtra (6) w głowicy parzenia (4), przekręcając zdecydowanym ruchem w prawo (Rys. 3).
12.11. Umieść filiżankę lub filiżanki na kratce tacki ociekowej (7), bezpośrednio pod pojemnikiem uchwytu filtra (6).
12.12. Wybierz program P1 lub P2 naciskając przycisk wyboru ilości kawy
(C). Po każdym wciśnięciu tego przycisku rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
12.13. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk pojedynczej/podwójnej filiżanki kawy
(B) oraz przycisk wyboru temperatury
(D) przez 2 sekundy. Wskaźnik P1 lub P2 zacznie migać na
wyświetlaczu.
12.14. Wprowadź żądane ustawienia temperatury (patrz pkt. 9), trybu
kawy w torebkach ekspresowych lub kawy mielonej (patrz pkt. 10)
oraz wybierz pojedynczą (wskaźnik
) lub podwójną filiżankę
kawy (wskaźnik
) przyciskiem
(B).
12.15. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parzenia
(F). Nie zwalniaj przycisku zanim żądana ilość kawy nie zostanie uzyskana. Z urządzenia wydobędzie się espresso, a na wyświetlaczu pojawi się wskaź-
Rys. 4
nik
Rys. 5
(gdy została wybrana pojedyncza filiżanka) lub wskaźnik
(gdy została wybrana podwójna filiżanka). Po uzyskaniu
żądanej ilości kawy zwolnij przycisk parzenia
(F). Rozlegną
się dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
lub
.
12.16. Po zachowaniu ustawień przestanie migać wskaźnik P1 lub P2
i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
12.17. Zdejmij uchwyt filtra przekręcając go w lewą stronę (Rys. 5)
a następnie wyrzuć zużytą torebkę lub fusy (Rys. 6). Wyczyść filtr
przy użyciu wody (Rys. 7).
Rys. 6
UWAGA! Podczas przytrzymywania przycisku parzenia
(F)
pamiętaj, że po osiągnięciu przez ekspres maksymalnej pojemności
kawy dla pojedynczej filiżanki (ok. 90 ml), urządzenie samoczynnie
zatrzyma proces parzenia (rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe)
i zapamięta ustawienia.
Rys. 7
UWAGA! Jeżeli w zbiorniku (1) znajduje się zbyt mała ilość wody
w czasie parzenia kawy, ekspres przestanie pracować. Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik
oraz rozlegnie się powtarzający
sygnał dźwiękowy informujący o konieczności uzupełnienia wody.
Otwórz pokrywę zbiornika na wodę (1) i wlej wodę. Zaraz po uzupełnieniu wody, sygnał dźwiękowy ustanie a ekspres samoczynnie
dokończy proces parzenia kawy.
UWAGA! Podczas procesu programowania zwracaj uwagę, aby
migały wskaźniki P1 lub P2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wskaźniki P1 lub P2 przestaną migać, ponownie uaktywnij ten stan naciskając równocześnie przycisk pojedynczej/podwójnej filiżanki kawy
(B) oraz przycisk wyboru temperatury
(D) przez 2 sekundy
i dalej programuj ustawienia aż do momentu osiągnięcia pkt. 11.16.
UWAGA! W każdym momencie możliwe jest zatrzymanie procesu
UWAGA! W celu skasowania ustawień programu P1 lub P2 naciśnij
i przytrzymaj jednocześnie przycisk ustawiania temperatury przycisk
parzenia kawy. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz
wyboru temperatury
(A).
12. Sposób ustawienia funkcji pamięci (P1 oraz P2)
(D) oraz przycisk pary
(E).
13. Przygotowanie espresso z funkcją pamięci
Urządzenie posiada dwie pamięci, pozwalające zaprogramować wszystkie
indywidualne ustawienia łącznie z temperaturą, trybem kawy w torebkach
ekspresowych lub kawy mielonej, wyborem pojedynczej lub podwójnej filiżanki kawy oraz żądaną ilością (pojemnością) kawy.
Sposób programowania pamięci wykonuj następująco:
12.1. Odłącz urządzenie od sieci zasilania.
12.2. Napełnij zbiornik na wodę (1) zgodnie z pkt. 4.
12.3. Podłącz urządzenie do sieci zasilania wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci. Ekspres włączy się,
13.1. Odłącz urządzenie od sieci zasilania.
13.2. Napełnij zbiornik na wodę (1) zgodnie z pkt. 4.
13.3. Podłącz urządzenie do sieci zasilania wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci. Ekspres włączy się,
(A) podświetlą się, a na
13.5. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
wyświetlacz oraz przycisk włącz/wyłącz
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik zasilania
6
.
(A) podświetlą się, a na
wyświetlacz oraz przycisk włącz/wyłącz
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik zasilania
13.4. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
dźwiękowy.
.
(A), rozlegnie się sygnał
GW13-024_v05
13.6. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy (osiągnięcia odpowiedniej temperatury).
13.7. Wybierz ustawiony wcześniej program P1 lub P2 naciskając przycisk
(C) – patrz pkt. 8.
13.8. W zależności od tego, jaki tryb kawy (mielona czy w saszetkach)
został zapisany w programie P1 lub P2, wsyp kawę mieloną przy
pomocy miarki (13) lub włóż kawę w torebkach ekspresowych do
pojemnika uchwytu filtra (6).
13.9. Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra i ubij kawę przy pomocy ubijaka do kawy zamocowanego na ekspresie (5) lub ubijaka miarki
(13) (Rys. 4).
13.10. Zamocuj uchwyt filtra (6) w głowicy parzenia (4), przekręcając zdecydowanym ruchem w prawo (Rys. 3).
13.11. Umieść filiżankę lub filiżanki na kratce tacki ociekowej (7), bezpośrednio pod pojemnikiem uchwytu filtra (6).
(F) i z urządzenia wydobędzie się
13.12. Naciśnij przycisk parzenia
espresso. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
(dla pojedyn-
czej filiżanki) lub wskaźnik
(dla podwójnej filiżanki).
13.13. Parzenie zostanie automatycznie zakończone po uzyskaniu żądanej ilości kawy. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
lub
(w zależności od ustawienia programu P1 lub P2).
13.14. Zdejmij uchwyt filtra przekręcając go w lewą stronę (Rys. 5)
a następnie wyrzuć zużytą torebkę lub fusy (Rys. 6). Wyczyść filtr
przy użyciu wody (Rys. 7).
14. Przygotowanie wrzątku (gorącej wody)
Funkcja gorącej wody jest idealna do przygotowania np. gorącej czekolady,
napełniania dzbanka do kawy z tłoczkiem oraz czajniczka do herbaty.
14.1. Odłącz urządzenie od sieci zasilania.
14.2. Napełnij zbiornik na wodę (1) zgodnie z pkt. 4.
14.3. Podłącz urządzenie do sieci zasilania wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci. Ekspres włączy się,
(A) podświetlą się, a na
wyświetlacz oraz przycisk włącz/wyłącz
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik zasilania
14.4. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
dźwiękowy.
.
(A), rozlegnie się sygnał
14.5. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
14.6. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy (osiągnięcia odpowiedniej temperatury).
(E). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
14.7. Naciśnij przycisk pary
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
oznajmiając, że ekspres został przełączony w tryb pary. Ponownie naciśnij przycisk
pary
(E). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik
.
14.8. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
14.9. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy z parą (osiągnięcia
odpowiedniej temperatury).
14.10. Pod dyszę pary (10) podstaw filiżankę lub inne naczynie i ustaw
regulator pary (12) w pozycję
, tzn. przekręć go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol
pokrył się ze znacznikiem na obudowie ekspresu. Z dyszy (10)
popłynie wrzątek.
14.11. Aby wyłączyć nalewanie wrzątku/gorącej wody, ustaw ponownie
regulator pary (12) w pozycję OFF, tzn. przekręć go w kierunku
zgodnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol OFF pokrył
się ze znacznikiem na obudowie ekspresu.
14.12. Aby zakończyć pracę z funkcją wrzątku/gorącej wody, naciśnij
przycisk włącz/wyłącz
(A). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Z wyświetlacza zniknie wskaźnik
powrócił do trybu parzenia kawy.
GW13-024_v05
informując, że ekspres
UWAGA! Jeżeli w zbiorniku (1) znajduje się zbyt mała ilość wody,
z dyszy (10) nie będzie wydobywał się wrzątek. Na wyświetlaczu
zacznie migać wskaźnik
oraz rozlegnie się powtarzający sygnał
dźwiękowy informujący o konieczności uzupełnienia wody. Koniecznie ustaw regulator pary (13) w pozycję OFF, tzn. przekręć go w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol OFF
pokrył się ze znacznikiem na obudowie ekspresu. Otwórz pokrywę
zbiornika na wodę (1) i wlej wodę. Zaraz po uzupełnieniu wody,
sygnał dźwiękowy ustanie. Aby ponownie rozpocząć dozowanie
wrzątku, przekręć regulator pary (13) w pozycję
, tzn. przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby
symbol
pokrył się ze znacznikiem na obudowie ekspresu.
UWAGA! Przesuwanie dyszy pary/wrzątku (11) przeprowadzaj przy
pomocy specjalnej końcówki (Rys. 9). Dysza pary/wrzątku (11) jest
bardzo gorąca.
15. Przygotowanie pary (spienianie mleka)
Do spieniania mleka używa się funkcji pary. Para spełnia dwa zadania.
Para jednocześnie ogrzewa oraz miesza mleko z powietrzem nadając
mu delikatny, aksamitny wygląd. Podobnie, jak podczas parzenia kawy,
przy spienianiu mleka najlepsze efekty uzyskuje się w miarę upływu czasu
i nabrania przez użytkownika doświadczenia.
Wskazówka: Pamiętaj, że kawa stanowi podstawę wszystkich napojów
kawowych, a mleko jest tylko dodatkiem.
UWAGA! Zaleca się jako pierwsze sporządzenie kawy, a następnie
spienianie mleka.
Funkcja pary może być używana do podgrzewania napojów.
15.1. Przygotuj wcześniej espresso postępując zgodnie z pkt. 11 lub
pkt. 13.
15.2. Określ ilość potrzebnego mleka w oparciu o liczbę zaparzonych filiżanek lub rozmiaru dzbanka na mleko.
●● Wskazówka: Pamiętaj, że objętość mleka rośnie podczas jego
spieniania.
●● Wlej zimne, schłodzone mleko do dzbanka ze stali nierdzewnej,
napełniając go od 1/3 do 1/2 objętości.
●● Wskazówka: Przechowuj dzbanek ze stali nierdzewnej z mlekiem w lodówce tak, żeby było ono dobrze schłodzone. Pamiętaj, aby przed użyciem nie płukać dzbanka ciepłą wodą.
15.3. Naciśnij przycisk pary
(E). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
został przełączony w tryb pary.
oznajmiając, że ekspres
15.4. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
15.5. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy z parą (osiągnięcia
odpowiedniej temperatury).
15.6. Przepłucz dyszę pary/wrzątku (10) podstawiając pod nią inne
naczynie niż dzbanek z mlekiem postępując zgodnie z pkt. 6.2.5.
Dysza pary została wstępnie przepłukana.
15.7. Następnie umieść dyszę pary (10) w dzbanku z mlekiem tak
(Rys. 8), aby dysza znajdowała się około 1/2 cm poniżej powierzchni
mleka i uaktywnij spust pary przez obrócenie ponownie regulator
pary (13) w pozycję
, tzn. przekręć go w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol
pokrył
się ze znacznikiem na obudowie ekspresu.
●● Przechyl dzbanek tak, żeby dysza pary spoczywała w dzbanku
i obniżaj dzbanek do chwili znalezienia się końcówki dyszy
pary tuż poniżej powierzchni mleka. Spowoduje to rozpoczęcie
wytwarzania spienionego mleka.
●● Ważne: Nie pozwalaj na nierównomierny wylot pary, nie będzie
wtedy właściwego napowietrzenia piany. Aby tego uniknąć, unieś
dzbanek tak, żeby dysza pary schowała się głębiej w mleku.
Pamiętaj, że idealna konsystencja to miękka, aksamitna pianka.
●● W chwili kiedy mleko się ogrzeje i spieni, poziom mleka w dzbanku
zacznie rosnąć. Jeżeli to nastąpi, obniżaj dzbanek, zawsze utrzymując końcówkę dyszy pary tuż poniżej powierzchni mleka.
●● Z chwilą uzyskania pianki podnieś dzbanek tak, aby dysza pary
znalazła się pośrodku mleka.
●● Wskazówka: Ilość wymaganej pianki będzie się zmieniać
w zależności od rodzaju przygotowywanego napoju. Np. cappuccino wymaga większej ilość pianki niż napój kawowy na bazie
espresso, podawany z mlekiem spienionym parą.
●● Zamknij natychmiast parę, kiedy mleko zostanie podgrzane
do temperatury 60–65°C przez obrócenie regulatora pary (12)
7
w pozycję OFF, tzn. przekręć go w kierunku zgodnym do ruchu
wskazówek zegara tak, aby symbol OFF pokrył się ze znacznikiem na obudowie ekspresu.
●● Wskazówka: Jeżeli nie posiadasz termometru, dobrym wskazaniem osiągnięcia prawidłowej temperatury jest to, że nie można
przyłożyć dłoni do boku dzbanka na dłużej niż 3 sekundy.
●● Ważne: Nie zagotuj mleka.
●● Usuń dzbanek. Natychmiast przetrzyj dyszę pary (10) i jej końcówkę za pomocą czystej wilgotnej ścierki i przepłucz małą ilością pary postępując analogicznie jak w przypadku przed spienianiem mleka.
●● Trzymając dzbanek w ręku lekko stuknij dzbankiem o stół tak,
aby uwolnić pęcherzyki powietrza i następnie poruszaj dzbanek
ruchem kołowym do chwili, kiedy mleko stanie się błyszczące
i nie pozostaną w nim żadne pęcherzyki. Pomoże to w uzyskaniu
jednolitej konsystencji mleka i pianki.
15.8. Połącz spienione mleko z wcześniej przygotowanym espresso.
Cappuccino jest gotowe.
15.9. Po zakończeniu procesu wytwarzania pary naciśnij przycisk włącz/
wyłącz
(A). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Z wyświetlacza
zniknie wskaźnik
parzenia kawy.
informując, że ekspres powrócił do trybu
UWAGA! Jeżeli w zbiorniku (1) znajduje się zbyt mała ilość wody,
z dyszy (10) nie będzie wydobywał się wrzątek. Na wyświetlaczu
zacznie migać wskaźnik
oraz rozlegnie się powtarzający sygnał
dźwiękowy informujący o konieczności uzupełnienia wody. Koniecznie ustaw regulator pary (12) w pozycję OFF, tzn. przekręć go w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol OFF
pokrył się ze znacznikiem na obudowie ekspresu. Otwórz pokrywę
zbiornika na wodę (1) i wlej wodę. Zaraz po uzupełnieniu wody,
sygnał dźwiękowy ustanie. Aby ponownie rozpocząć dozowanie
pary, przekręć regulator pary (12) w pozycję
, tzn. przekręć go
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby symbol
pokrył się ze znacznikiem na obudowie ekspresu.
UWAGA! Przesuwanie dyszy pary/wrzątku (10) przeprowadzaj przy
pomocy specjalnej końcówki (Rys. 9). Dyszapary/wrzątku (10) jest
bardzo gorąca.
16. Funkcja automatycznego wyłączania
18. Odkamienianie
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób naturalny
pojawia się we wszystkich urządzeniach związanych z podgrzewaniem
wody. Dlatego też ekspres do kawy będzie wymagać okresowego usuwania kamienia. Po zużyciu pewnej określonej ilości wody przez ekspres
(ilość tej wody jest ściśle związana z jej stopniem twardości ustawionym
w ekspresie) na wyświetlaczu pojawi się migający wskaźnik
. Jego
pojawienie się na panelu sterowania wskazuje, że należy przeprowadzić
proces odkamieniania.
UWAGA! Odkamieniaj ekspres przynajmniej raz na 3 miesiące. Awarie powstałe w skutek nieodkamieniania urządzenia nie podlegają
naprawom w ramach gwarancji.
Roztwory do usuwania kamienia
Tradycyjnie do usuwania kamienia z ekspresu do kawy używa się następujących środków:
●● Roztworu kwasku cytrynowego
Rozpuść 2 łyżki (około 30 g) kwasku cytrynowego w 1 litrze wody.
●● Specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów lub tabletek.
Wskazówka: W przypadku płynów i tabletek postępuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu wymienionych środków.
18.1. Odłącz urządzenie od sieci zasilania.
18.2. Upewnij się, że ekspres całkowicie wystygł
18.3. Zdejmij zbiornik na wodę (1) oraz tackę ociekową (8) wraz
z kratką (7) z ekspresu do kawy (Rys. 11).
18.4. Ustaw ekspres do góry „nogami” i zdejmij kratkę filtracyjną z głowicy filtracyjnej (4) odkręcając kratkę przy użyciu odpowiedniego
wkrętaka (Rys. 12).
18.5. Wyczyść kratkę filtracyjną oraz głowicę filtracyjną (4), usuń kamień
oraz resztki kawy.
18.6. Ustaw ekspres z powrotem w pozycji pracy.
18.7. Napełnij zbiornik na wodę (1) wcześniej przygotowanym roztworem
z kwasku cytrynowego.
18.8. Zamknij pokrywę zbiornika na wodę (1), a następnie zamontuj
zbiornik (1) oraz tackę ociekową (8) wraz kratką (7) z powrotem
w ekspresie (Rys. 13).
18.9. Podłącz urządzenie do sieci zasilania wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci. Ekspres włączy się,
wyświetlacz oraz przycisk włącz/wyłącz
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik zasilania
(A) podświetlą się, a na
.
18.10. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
(A), rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
18.11. Wskaźnik na wyświetlaczu
zacznie wirować wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.
18.12. Kiedy wskaźnik
przestanie wirować, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do pracy (osiągnięcia odpowiedniej temperatury).
18.13. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk wyboru ilości kawy
(C)
Rys. 8
Rys. 9
Urządzenie wyłączy się automatycznie jeżeli nie będzie używane przez 30
minut. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz
(A), rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
17. Opróżnianie tacki ociekowej
Kiedy tacka ociekowa (8) napełni się wodą,
czerwony wskaźnik jej zapełnienia (9)
wzniesie się ponad kratkę ociekową (7).
Wysuń z ekspresu zespół tacki ociekowej (8) z kratką ociekową (7) i wylej wodę
(Rys. 10). Całość z powrotem umieść
w ekspresie.
Rys. 10
8
oraz przycisk wyboru pary/wrzątku
(E) przez 2 sekundy. Przesta-
nie migać wskaźnik odkamieniania
, natomiast rozpocznie wirowa-
nie wskaźnik
informując, że rozpoczął się proces odkamieniania.
18.14. Z głowicy parzenia (4) zacznie wydobywać się odkamieniony wrzątek.
18.15. Odczekaj, aż roztwór przepłynie przez głowice zaparzającą (4).
Potem zdejmij i wypłucz zbiornik (1) czystą wodą.
18.16. Umieść pusty pojemnik pod głowicą zaparzania (4), aby mógł do
niego spływać wrzątek.
18.17. Aby przeprowadzić etap czyszczenia, napełnij zbiornik na wodę (1)
czystą wodą do poziomu MAX oznaczonego na zbiorniku na wodę
(1). Zamknij pokrywę zbiornika na wodę (1), a następnie zamontuj
zbiornik z powrotem w ekspresie.
18.18. Z głowicy zaparzania (4) wydobywać się będzie wrzątek (następuje
proces płukania ekspresu).
18.19. Po zakończeniu procesu odkamieniania, wrzątek przestanie przepływać przez głowicę zaparzania (4) a ekspres automatycznie się
wyłączy.
18.20. Podświetli się przycisk włącz/wyłącz
(A) a wskaźnik zasilania
pojawi się na wyświetlaczu.
18.21. Odłącz ekspres od sieci zasilania.
18.22. Odczekaj, aż urządzenie całkowicie wystygnie.
18.23. Zdejmij zbiornik na wodę (1) oraz tackę ociekową (8) wraz
z kratką (7) z ekspresu do kawy (Rys. 11).
18.24. Ustaw ekspres do góry „nogami” i ponownie zamontuj kratkę filtracyjną na głowicę filtracyjną (4) przykręcając kratkę przy użyciu
odpowiedniego wkrętaka. (Rys. 14).
GW13-024_v05
18.25. Ustaw ponownie ekspres w pozycji pracy i zamontuj tackę ociekową
(8) wraz kratką (7) oraz zbiornik na wodę (1) w ekspresie (Rys. 13).
UWAGA! Podczas procesu odkamieniania wszystkie funkcje ekspresu nie są aktywne.
Rys. 14
19. Czyszczenie i konserwacja
Zawsze utrzymuj ekspres w czystości, aby zapewnić odpowiednią jakość
parzonej kawy i przedłużyć trwałość urządzenia.
1. Zanim przystąpisz do czyszczenia, wyłącz ekspres i odłącz go od sieci
zasilającej.
2. Zanim rozpoczniesz czyszczenie, pozwól by ekspres ostygł.
3. Nie zanurzaj ekspresu w wodzie ani żadnych innych płynach.
4. Nie myj żadnych części ekspresu w zmywarce do naczyń.
5. Przetrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką lub gąbką.
6. Zdejmij uchwyt filtra (6) z ekspresu a następnie usuń fusy. Wyczyść
uchwyt filtra (6) oraz filtr wilgotną szmatką lub gąbką.
7. Wysusz umyte części na powietrzu lub przy pomocy szmatki; nie susz
ich w piekarniku ani kuchence mikrofalowej.
8. Zdejmij kratkę tacki ociekowej (7) oraz tackę ociekową (8) z ekspresu
i opróżnij z nich wodę. Następnie wyczyść wilgotną szmatką lub gąbką.
9. Zdejmij końcówkę do cappuccino odkręcając ją i pociągając w dół.
Rys. 11
Rys. 12
Rys. 13
20. Przykładowe problemy podczas eksploatacji ekspresu
PROBLEM
Kawa wypływa z boku
uchwytu sitka
Kawa nie wypływa
Kawa jest nalewana
kroplami
GW13-024_v05
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Uchwyt filtra (6) nie jest odpowiednio zamocowany lub
nie jest wystarczająco dokręcony.
Upewnij się, że uchwyt filtra (6) jest prawidłowo ułożony
w głowicy parzenia (4) i dokręcony do oporu.
Na krawędzi filtra (6) znajdują się drobiny kawy.
Oczyść dookoła górną krawędź filtra (6) z kawy
Głowica do zaparzania (4) jest zabrudzona.
i wytrzyj do czysta głowicę (4).
Głowica (4) jest uszkodzona.
Wytrzyj głowicę (4) wilgotną ścierką.
Brak wody w zbiorniku wody.
Napełnij zbiornik (1) wodą.
Zbiornik wody (1) nie jest prawidłowo zainstalowany.
Wciśnij w dół zbiornik wody (1) , aby upewnić się, że jest
prawidłowo osadzony.
Pokrętło (12) jest ustawione w innej pozycji, np.
.
Upewnij się, czy pokrętło (12) znajduje się w pozycji OFF.
Sitko na głowicy może być zatkane.
Patrz Odkamienianie – pkt. 18.
Sitko we filtrze (6) jest zatkane. Kawa jest zbyt drobno
zmielona lub zbyt mocno ubita.
Opróżnij sitko we filtrze (6) i przepłucz je pod bieżącą
wodą. Wytrzyj głowicę do zaparzania (4) za pomocą
ścierki.
Kawa jest zmielona bardzo drobno lub zbyt mocno ubita.
Jeżeli używasz bardzo drobno zmieloną kawę, nie ubijaj
jej zbyt mocno.
Urządzenie jest zatkane przez osady wapna.
Patrz Odkamienianie – pkt. 18.
9
PROBLEM
Espresso nie ma
charakterystycznej pianki
Uchwyt poluzowuje się
podczas zaparzania
Brak pary z dyszy pary
Niewystarczająca ilość
spienionego mleka
Urządzenie nie działa
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Kawa jest zwietrzała lub sucha.
Użyj świeżej kawy. Po otwarciu kawy upewnij się,
że przechowujesz ją w szczelnym opakowaniu.
Kawa nie jest ubita wystarczająco mocno.
Ubij zmieloną kawę mocniej.
Kawa jest zbyt grubo zmielona.
Stosuj właściwie zmieloną kawę lub zmień markę kawy.
Niewystarczająca ilość kawy w sitku filtra (6).
Patrz Przygotowanie espresso – pkt. 11.
Kawa jest ubita zbyt mocno.
Ubij zmieloną kawę lżej.
Zmielona kawa jest zbyt drobna.
Zmień na grubszą kawę.
Uchwyt filtra (6) nie siedzi zbyt mocno, gdyż nie został
wystarczająco mocno dokręcony.
Upewnij się, że uchwyt filtra (6) włożony jest poprawnie
i dokręcony do oporu w głowicy (4).
Na krawędzi filtra (6) znajdują się drobiny kawy.
Oczyść dookoła górną krawędź filtra (6) z kawy
Głowica do zaparzania (4) jest zabrudzona.
i wytrzyj do czysta głowicę (4).
Głowica (4) jest uszkodzona.
Wytrzyj głowicę (4) wilgotną ścierką.
Dysza pary (10) jest zablokowana.
Wyczyść i przepłucz dyszę pary (10).
Mleko nie jest świeże.
Sprawdź, czy mleko jest świeże.
Temperatura mleka jest zbyt wysoka.
Sprawdź, czy mleko jest świeże.
Dzbanek.
Upewnij się, czy mleko jest odpowiednio schłodzone
przed użyciem.
Dysza pary (10) jest zablokowana.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów przy spienianiu,
użyj dołączonego dzbanka ze stali nierdzewnej i w miarę
możliwości przed użyciem ochłódź go lub przepłucz
zimną wodą.
Mleko zostało zagotowane.
Wyczyść i przepłucz dyszę pary (10).
Sitko w głowicy do zaparzania (4) może być zatkane.
Patrz Odkamienianie – pkt. 18.
Urządzenie jest zatkane przez osady kamienia.
Patrz Odkamienianie – pkt. 18.
Pamiętaj, że w przypadku innych uszkodzeń lub problemów, nie próbuj usuwać ich sam. W tym przypadku skontaktuj się z wykwalifikowanym
pracownikiem punktu serwisowego.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem
urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw
albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
GW13-024_v05
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli
výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost je
třeba věnovat bezpečnostním pokynům. Návod k obsluze pečlivě uschovejte, abyste jej mohli používat i později při používání spotřebiče.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ
KÁVOVARU-ESPRESO
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem nehrají.
●● Před čištěním spotřebiče, jeho montáží nebo
demontáží vždy vytáhněte přívodní šňůru z elektrické zásuvky. Nechte spotřebič vychladnout.
●● Kvůli snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob se nepokoušejte spotřebič rozebírat. Uvnitř kávovaru
nejsou žádné součástky, které smí seřizovat
uživatel. Opravy je třeba svěřit pouze autorizovanému personálu.
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nepoužívejte elektrický spotřebič s viditelným
poškozením, poškozeným přívodním kabelem,
po pádu spotřebiče nebo poškození jiným způsobem. Pokud existuje podezření, že spotřebič
je poškozený, pak kontrolu, opravu a seřízení
spotřebiče může provádět pouze vyškolený
personál autorizovaného servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem
nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak
nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava
může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se obraťte na
specializovaný servis.
●● Nikdy nesnímejte držák filtru během přípravy
kávy ani během nalévání vroucí vody, protože
spotřebič je pod tlakem. Během provádění
těchto činností může odstranění držáku filtru
vést k opaření nebo zranění.
●● Parní tryska je během šlehání mléka a nalévání
vody velmi horká. Mohlo by dojít k opaření, proto
se vyhýbejte přímému kontaktu s parní tryskou.
●● Vždy před čištěním kávovaru a v případě problémů během přípravy kávy spotřebič vypněte
a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů kávovaru.
●● Nedávejte ruce přímo pod proud páry, horké
vody nebo nalévané kávy, mohlo by dojít
k opaření nebo jinému zranění.
●● Před zahájením přípravy kávy se ujistěte, zda
byl správně namontován držák filtru.
●● Zařízení mohou obsluhovat děti starší 8 let,
pokud jsou pod dozorem nebo budou poučeny
o bezpečném používání zařízení a rozumí případnému nebezpečí. Děti mladší 8 let nesmí
bez dozoru dospělých osob čistit nebo provádět
údržbu zařízení. Zařízení a napájecí kabel uchovávejte na místě nepřístupném dětem mladším
8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po předchozím srozumitelném vyjasnění možného rizika
a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
GW13-024_v05
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození majetku
●● Spotřebič stavějte vždy na rovném, plochém povrchu.
●● Nepoužívejte kávovar bez vody v zásobníku. Do zásobníku nalévejte
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
pouze studenou, přefiltrovanou, čistou a čerstvou vodu. Použití teplé
nebo horké vody nebo jiných tekutin může způsobit poškození spotřebiče nebo způsobit ohrožení. Dodržujte maximální kapacitu zásobníku, která činí 1,5 l.
Zamezte kontaktu přívodní šňůry s horkými díly kávovaru, včetně plotýnky na ohřívání šálků a parní trysky.
Nepřemisťujte spotřebič, když je zapnutý nebo pracuje. Před přemístěním kávovar vypněte a vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky.
Před zapojením či vytažením vidlice ze zásuvky přístroj vždy tlačítkem vypněte. Vidlici nevytahujte za přívodní šňůru, při vytahování
držte samotnou vidlici.
Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat nebo jej budete čistit,
vždy jej vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
Nepoužívejte kávovar s prodlužovacím kabelem, pokud nebyl schválen kvalifikovaným technikem nebo pracovníkem servisu.
Spotřebič by měl být zapojen do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavý proud) vybavené ochranným kolíkem s napětím odpovídajícím
hodnotě na výrobním štítku.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Neumisťujte spotřebič blízko zdrojů tepla, otevřeného ohně, elektrického topného tělesa nebo na horký sporák. Nestavějte jej na žádný
jiný spotřebič.
Nedovolte, aby přívodní šňůra volně visela přes okraj stolu nebo
poličky, nebo aby se dotýkala horkých ploch.
Nestavějte spotřebič na mokrý nebo horký povrch.
Nepoužívejte spotřebič, pokud je špatně nainstalovaná odkapávací
miska nebo mřížka odkapávací misky.
Nestavějte spotřebič v blízkosti horkého elektrického nebo plynového
sporáku nebo do trouby.
Nenamáčejte spotřebič ve vodě ani žádné jiné kapalině.
Nepromazávejte spotřebič. Tento kávovar nevyžaduje provádění žádnou dodatečnou údržbu.
Před každým použitím kávovaru se vždy ujistěte, zda je v zásobníku voda.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič
●●
●●
●●
je určen k domácím použití. V případě jeho použití
k obchodním a gastronomickým účelům, se změní záruční podmínky.
Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte zásobník na vodu.
Nepoužívejte kávovar k jiným účelům, než ke kterým je určen, které
jsou popsány v návodu k obsluze.
Během používání spotřebiče nenechávejte otevřený zásobník na vodu.
Ujistěte se, že jste porozuměli výše uvedeným pokynům.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Kapacita zásobníku na vodu: max. 1,5 l.
Kávovar splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro požadavky
týkající se ekoprojektu.
11
1. O kávovaru
3. Ovládací panel
Kávovar připravuje kávu s vysokými chuťovými a aromatickými vlastnostmi, jelikož je zajištěna správná teplota vody pro přípravu. Kávovar byl
navržen tak, aby bylo možné sledovat jeho připravenost k přípravě kávy
a samotný proces přípravy kávy nebo vytváření páry na šlehání mléka.
V tomto kávovaru byla použita jedinečná řešení obsažená ve 2 systémech:
Perfect Brewing System a SmartPress System.
Perfect Brewing System díky výběru optimální teploty pro přípravu
a vhodného stupně upěchování kávy zaručuje přípravu nápoje nejvyšší
kvality.
SmartPress System je integrovaný filtrační systém a automatické pěchování kávy před přípravou, která umožňuje výrobu kávy neopakovatelné
chutí a vůně s výbornou krémovou pěnou.
2. Popis kávovaru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Vyjímatelný zásobník na vodu s poklicí
Plotýnka na ohřívání šálků
Ovládací panel
Hlava kávovaru
Pěchovadlo
Držák filtru
Mřížka odkapávací misky
Odkapávací miska
Ukazatel vyprázdnění odkapávací misky
Parní tryska/nástavec na cappuccino
Výtok kávy
Ovládací knoflík pára/horká voda
Odměrka s pěchovadlem
Konvička 500 ml
A Tlačítko zapnout/vypnout
B Tlačítko: volba 1 nebo 2 šálků/volba porcované kávy espreso/volba
mleté kávy
C Tlačítko volby množství kávy
D Tlačítko volby teploty
E Tlačítko volby pára/vařící voda
F Tlačítko přípravy
G Ukazatel tvrdosti vody
H Ukazatel množství kávy
I Symbol pohotovostního módu
J Symbol jeden/dva šálky
K Symbol páry
L Symbol vroucí vody
M Symbol odstraňování vodního kamene
N Symbol úrovně teploty
O Symbol nízké úrovně vody
P Symbol módu mleté kávy
Q Symbol módu porcované kávy espreso
R Symbol zapnout/vypnout
Před prvním použitím odstraňte ochranný štítek zajišťující otvor výtoku
vody z odkapávací mřížky
12
GW13-024_v05
4. Plnění zásobníku na vodu
POZOR! Vodu do zásobníku (1) nalévejte pouze tehdy, pokud je přívodní šňůra vytažena z elektrické zásuvky. Vestavěný ventil v dolní
části zásobníku brání vytékání vody.
●● Vytáhněte zásobník na vodu (1) směrem nahoru (Obr. 1).
●● Otevřete poklici zásobníku na vodu (1) a nalejte do něj čerstvou studenou vodu (Obr. 2). Nenalévejte na značku MAX.
●● Vložte zásobník (1) na místo a přitlačte.
●● Zavřete poklici zásobníku (1).
●● Zásobník lze naplnit bez nutnosti vyjímání z kávovaru, vodu lze např.
nalít z konvice.
6.1.5. Zapněte spotřebič do elektrické sítě vložením vidlice přívodní
šňůry do síťové zásuvky. Kávovar se zapne, rozsvítí se displej
(A), na displeji se objeví symbol
a tlačítko zapnout/vypnout
napájení
.
(A), zazní zvukový signál.
6.1.6. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
6.1.7. Symbol na displeji
var zahřívá.
se začne otáčet a to znamená, že se kávo-
6.1.8. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci (dosažení správné
teploty).
6.1.9. Zvolte maximální množství kávy (v tomto případě 60ml) stisknutím
tlačítka volby množství kávy
(C). Po každém stisknutí tohoto
tlačítka zazní zvukový signál a na displeji se postupně budou
objevovat čísla: 30, 40, 50, 60, P1, P2, atd. Mačkejte tlačítko,
dokud se neobjeví 60.
6.1.10. Zvolte dva šálky kávy stisknutím tlačítka volby jeden/dva šálky
(B). Po každém stisknutí zazní zvukový signál. V případě
volby dvou šálků se na displeji objeví symbol
. Pokud zvolíte jeden šálek, na displeji se objeví symbol
.
6.1.11. Stiskněte tlačítko přípravy
(F). Zazní zvukový signál.
6.1.12. Ze spotřebiče začne vytékat horká voda a na displeji se objeví
Obr. 1
Obr. 2
UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte kávovar, když je zásobník (1) prázdný.
Před zahájením přípravy kávy se vždy ujistěte, zda je v zásobníku (1)
voda. Nelijte do zásobníku (1) horkou vodu. Z hygienických důvodů
nenechávejte vodu v zásobníku příliš dlouho.
UPOZORNĚNÍ! Pamatujte si, aby nedošlo k situaci, že hladina vody
v zásobníku (1) bude nízká. V takovém případě kávovar přestane pracovat a zazní zvukový signál, který bude znít až do okamžiku naplnění zásobníku (1) vodou, na displeji začne blikat symbol
.
5. Ohřívání šálků
Používání šálků předehřátých na příslušnou teplotu před zahájením přípravy kávy zlepšuje chuťové vlastnosti kávy po její přípravě i vznik husté
pěny na jejím povrchu.
V kávovaru je možno předehřát šálky 2 způsoby. První z nich je předehřátí
šálku horkou vodou z trysky pára/vařící voda (10) podle postupu z bodu 14.
Druhá možnost je umístit šálky před plánovanou přípravou kávy na ohřívací plotýnce (2), která se nachází v horní části kávovaru.
POZOR! Kávovar je vybaven ochranou proti zbytečnému odběru
proudu a po uplynutí 1 hodiny takového stavu (nečinnost, bez přípravy nápoje) se automaticky vypne. Topná deska tedy nemůže hřát
déle než 1 hodinu.
6. Před prvním použitím (propláchnutí kávovaru)
Před prvním použitím spotřebiče nebo pokud nebyl dlouhou dobu používán je třeba propláchnout systém.
6.1. Propláchnutí systému pro funkci espreso
6.1.1. Vypněte spotřebič z elektrické sítě.
6.1.2. Naplňte zásobník na vodu (1) v souladu s bodem 4.
6.1.3. Do hlavy kávovaru (4) nainstalujte prázdný držák filtru (6), pevným
pootočením doprava (Obr. 3).
6.1.4. Na mřížku odkapávací misky (7) pod hlavou kávovaru (4) postavte
nádobku.
Obr. 3
GW13-024_v05
symbol
(po zvolení dvou šálků) nebo symbol
(po
zvolení jednoho šálku).
6.1.13. Příprava bude automaticky ukončena po získání požadovaného
množství vody. Zazní dva zvukové signály a na displeji se objeví
symbol
pokud jste dříve zvolili dva šálky, nebo symbol
, pokud jste dříve zvolili jeden šálek.
6.1.14. Opakujte třikrát krok 6.1.11.
6.2. Propláchnutí systému pro funkci páry
6.2.1. Zkontrolujte, zda je v zásobníku (1) voda. Pokud tam voda není,
doplňte zásobník (1) podle bodu 4.
6.2.2. Stiskněte tlačítko páry
se objeví symbol
módu páry.
6.2.3. Symbol na displeji
zahřívá.
(E). Zazní zvukový signál. Na displeji
, který oznamuje, že kávovar je uveden do
se začne otáčet a to znamená, že se kávovar
6.2.4. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci s párou (dosažení
správné teploty).
6.2.5. Pod parní trysku (10) postavte nádobu a otočte regulátor páry (12)
do polohy
, tzn. otočte jím proti směru pohybu hodinových
ručiček tak, aby se symbol
překrýval se značkou na krytu
kávovaru. Nechte spotřebič pracovat se zapnutou funkcí páry asi
1 minutu. Pak uveďte regulátor páry (12) do polohy OFF, tzn. otočte
jím ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol OFF
překrýval se značkou na krytu kávovaru. Vyprázdněte nádobku.
6.2.6. Opakujte třikrát krok 6.2.5.
POZOR! Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
signál. Na displeji zhasne symbol
vrátil do módu přípravy kávy.
(A), zazní zvukový
, a to znamená, že se kávovar
7. Nastavení tvrdosti vody
Kávovar má předprogramovány tři stupně nastavení tvrdosti vody: nízká
(symbol LO), střední (symbol MI) a vysoká (symbol HI). Továrně nastavený je střední stupeň MI. Pokud chcete změnit stupeň tvrdosti vody, stiskněte a podržte tlačítko volby množství kávy
(C) po dobu 2 vteřin. Zazní
zvukový signál a symbol tvrdosti vody na displeji začne blikat. Po každém
stisknutí tlačítka volby množství kávy
(C), při kterém zazní zvukový signál, se stupeň tvrdosti vody na displeji bude měnit v následujícím pořadí:
střední MI
vysoký HI
nízký LO
střední MI
vysoký HI, atd.
Pokud tlačítkem zvolíte např. vysoký stupeň HI, již je dále nemačkejte.
Za 2 vteřiny se nastavení automaticky uloží a zazní zvukový signál.
Chcete-li zjistit tvrdost vody, můžete udělat zkoušku pomocí testeru přiloženého ke kávovaru. Ponořte tester na 1 vteřinu do vody. Po vytažení
vytřepejte nadbytek vody z testeru a výsledek odečtěte asi za 15 vteřin.
Suchý tester má 1 zelený čtvereček. Po namočení do vody čtvereček mění
barvu. Porovnejte barvu zbarveného čtverečku na testeru s barvami na
obalu testeru. Zelená barva znamená měkkou vodu (nízký stupeň), hnědá
barva – tvrdou vodu (střední stupeň), zatímco oranžová barva – velmi
tvrdou vodu (vysoký stupeň). Na základě získaných výsledků proveďte
nastavení tvrdosti vody v kávovaru podle výše uvedených pokynů.
13
8. Volba naprogramovaného objemu připravované
kávy
Kávovar má naprogramovány 4 objemy připravované kávy: 30 ml, 40 ml,
50 ml a 60 ml. Objem kávy lze zvolit stisknutím tlačítka volby množství
kávy
(C). Po každém stisknutí tohoto tlačítka zazní zvukový signál.
Množství kávy se bude měnit v následujícím pořadí: 30 ml
40 ml
50 ml
60 ml
P1
P2
30 ml atd.
POZOR! P1 a P2 (Program 1 a 2) jsou speciální funkce paměti, které
umožňují zachování individuálních nastavení. Způsob nastavení
funkce paměti (P1 a P2) je znázorněn v bodě 12.
11.17. Příprava bude automaticky ukončena po získání požadovaného
množství kávy. Zazní dva zvukové signály a na displeji se objeví
symbol
nebo
(podle posledního nastavení jednoho
nebo dvou šálků).
11.18. Sundejte držák filtru otočením doleva (Obr 5) a odstraňte použitý
sáček nebo sedlinu (Obr. 6). Filtr vyčistěte pomocí vody (Obr. 7).
9. Volba teploty připravované kávy
Kávovar má 3 nastavení teploty pro přípravu kávy: nízká teplota (symbol
vysoká teplota (symbol
) a velmi vysoká teplota (symbol
),
). Teplotu lze
nastavit stisknutím tlačítka volby teploty
(D). Po každém stisknutí tohoto
tlačítka zazní zvukový signál. Teplota se bude měnit v následujícím pořadí:
vysoká (symbol
)
velmi vysoká (symbol
vysoká (symbol
), atd.
)
nízká (symbol
)
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
10. Volba módu porcované kávy espreso nebo módu
mleté kávy
Kávovar má k dispozici dvě možnosti přípravy espresa:
1. z porcované kávy espreso,
2. z mleté kávy.
Pro aktivaci této funkce stiskněte a podržte tlačítko jeden/dva šálky kávy
(B) na dobu 2 vteřin.
Podle předcházejícího nastavení se spotřebič přepne z módu porcované
kávy espreso (symbol
) do módu mleté kávy (symbol
pak. Tuto změnu bude vždy doprovázet zvukový signál.
) nebo nao-
11. Příprava kávy espreso
11.1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
11.2. Naplňte zásobník na vodu (1) podle bodu 4.
11.3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě vložením vidlice přívodní šňůry
do síťové zásuvky. Kávovar se zapne, rozsvítí se displej a tlačítko
zapnout/vypnout
(A) na displeji se objeví symbol napájení
11.4. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
11.5. Symbol na displeji
zahřívá.
.
(A), zazní zvukový signál.
se začne otáčet a to znamená, že se kávovar
11.6. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci (dosažení správné
teploty).
11.7. Zvolte mód porcovaná káva espreso nebo mletá káva stisknutím tlačítka volby jeden/dva šálky
(B) na dobu 2 vteřin. Po každém
stisknutí zazní zvukový signál.
11.8. Pomocí odměrky (13) nasypte mletou kávu nebo vložte porcovanou
kávu espreso do zásobníku držáku filtru (6).
11.9. Odstraňte nadbytek kávy z okraje filtru a upěchujte kávu pomocí
pěchovadla na kávu připevněného ke kávovaru (5) nebo pěchovadla odměrky (13) (Obr. 4).
11.10. Připevněte držák filtru (6) ke hlavě kávovaru (4), pevným pootočením doprava (Obr. 3).
11.11. Na mřížce odkapávací misky (7) přímo pod zásobníkem držáku filtru
(6) postavte šálek nebo šálky.
11.12. Zvolte jeden nebo dva šálky kávy stisknutím tlačítka volby jeden/dva
šálky
(B). Po každém stisknutí zazní zvukový signál.
11.13. Pro jeden šálek se zobrazí symbol
, pro dva šálky se zobrazí
symbol
.
11.14. Nastavte objem espresa stisknutím tlačítka
(C) – viz bod 8.
11.15. Nastavte požadovanou teplotu přípravy stisknutím tlačítka volby
teploty
(D) – viz bod 9.
11.16. Stiskněte tlačítko přípravy
(F) a ze spotřebiče začne vytékat
espreso. Na displeji se zobrazí symbol
symbol
14
(pro dva šálky).
(pro jeden šálek) nebo
POZOR! Pokud je v zásobníku (1) během přípravy kávy příliš malé
množství vody, kávovar přestane pracovat. Na displeji se rozbliká
symbol
a zazní opakovaný zvukový signál, který informuje o nutnosti doplnit vodu. Otevřete poklici zásobníku na vodu (1) a nalejte
vodu. Ihned po doplnění vody zvukový signál přestane a kávovar
automaticky dokončí proces přípravy kávy.
POZOR! Proces přípravy kávy lze zastavit v každém okamžiku. Stačí
pouze stisknout tlačítko zapnout/vypnout
(A).
12. Nastavení funkce paměti (P1 a P2)
Spotřebič má dvě paměti, které umožňují naprogramovat všechna individuální nastavení včetně teploty, módu porcované nebo mleté kávy, volby
jednoho nebo dvou šálků kávy a požadovaného množství (objem) kávy.
Postup při programování paměti:
12.1. Vypněte spotřebič ze sítě.
12.2. Naplňte zásobník na vodu (1) podle bodu 4.
12.3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě vložením vidlice přívodní šňůry
do síťové zásuvky. Kávovar se zapne, rozsvítí se displej a tlačítko
zapnout/vypnout
(A) a na displeji se objeví symbol napájení
12.4. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
12.5. Symbol na displeji
var zahřívá.
.
(A), zazní zvukový signál.
se začne otáčet a to znamená, že se kávo-
12.6. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci (dosažení správné
teploty).
12.7. Zvolte mód porcovaná káva espreso nebo mletá káva stisknutím
tlačítka volby jeden/dva šálky
(B) na dobu 2 vteřin. Po každém stisknutí zazní zvukový signál.
12.8. Pomocí odměrky (13) nasypte mletou kávu nebo vložte porcovanou
kávu espreso do zásobníku držáku filtru (6).
12.9. Odstraňte nadbytek kávy z okraje filtru a upěchujte kávu pomocí
pěchovadla na kávu připevněného ke kávovaru (5) nebo pěchovadla odměrky (13) (Obr. 4).
GW13-024_v05
12.10. Připevněte držák filtru (6) ke hlavě kávovaru (4), pevným pootočením doprava (Obr. 3).
12.11. Na mřížku odkapávací misky (7) přímo pod zásobníkem držáku filtru (6) postavte šálek nebo šálky.
12.12. Stisknutím tlačítka volby množství kávy
(C) zvolte program P1
nebo P2. Po každém stisknutí tohoto tlačítka zazní zvukový signál.
12.13. Stiskněte současně tlačítko jeden/dva šálky kávy
(B) a tlačítko volby teploty
(D) na dobu 2 vteřin. Symbol P1 nebo P2 na
displeji začne blikat.
12.14. Zadejte požadovaná nastavení teploty (viz bod 9), mód porcované
nebo mleté kávy (viz bod 10) a zvolte jeden (symbol
) nebo dva
šálky kávy (symbol
) tlačítkem
(B).
12.15. Stiskněte a podržte tlačítko přípravy
(F). Nepovolujte tlačítko,
dokud nezískáte požadované množství kávy. Z kávovaru vyteče
espreso a na displeji se zobrazí symbol
šálek) nebo symbol
(pokud zvolíte jeden
(pokud zvolíte dva šálky). Po získání
požadovaného množství kávy povolte tlačítko přípravy
(F).
Zazní dva zvukové signály a na displeji se zobrazí symbol
nebo
.
12.16. Po uložení nastavení přestane blikat symbol P1 nebo P2 a zazní
zvukový signál.
12.17. Sundejte držák filtru otočením vlevo (Obr. 5) a pak odstraňte použitý
sáček nebo sedlinu (Obr. 6). Filtr vyčistěte pomocí vody (Obr. 7).
POZOR! Během držení tlačítka přípravy
(F) pamatujte na to, že
po dosažení maximálního objemu kávy pro jeden šálek (ok. 240 ml)
kávovar automaticky zastaví proces přípravy (zazní dva zvukové signály) a uloží nastavení.
POZOR! Během procesu programování dbejte na to, aby blikaly symboly P1 nebo P2. Pokud z nějakého důvodu symboly P1 nebo P2
přestanou blikat, opět je aktivujte současným stisknutím tlačítka
jeden/dva šálky kávy
(B) a tlačítka volby teploty
(D) na dobu
2 vteřin a pokračujte v programování nastavení až do okamžiku dosažení bodu 11.16.
POZOR! Pro smazání nastavení programu P1 nebo P2 stiskněte
a podržte současně tlačítko nastavení teploty, tlačítko volby teploty
(D) a tlačítko páry
(E).
13. Příprava espresa s funkcí paměti
13.1. Vypněte kávovar ze sítě.
13.2. Naplňte zásobník na vodu (1) podle bodu 4.
13.3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě vložením vidlice přívodní šňůry
do síťové zásuvky. Kávovar se zapne, rozsvítí se displej a tlačítko
(A) a na displeji se objeví symbol napájení
zapnout/vypnout
13.4. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
13.5. Symbol na displeji
var zahřívá.
.
(A), zazní zvukový signál.
se začne otáčet a to znamená, že se kávo-
13.6. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci (dosažení správné
teploty).
13.7. Pomocí tlačítka
(C) zvolte dříve nastavený program P1 nebo
P2 - viz bod 8.
13.8. Podle toho, jaký mód přípravy kávy (mletá nebo porcovaná) byl
uložen do programu P1 nebo P2, nasypte pomocí odměrky (13)
mletou kávu do zásobníku držáku filtru (6) nebo tam vložte sáček
s porcovanou kávou.
13.9. Odstraňte nadbytek kávy z okraje filtru a upěchujte kávu pomocí
pěchovadla na kávu připevněného ke kávovaru (5) nebo pěchovadla odměrky (13) (Obr. 4).
13.10. Připevněte držák filtru (6) ke hlavě kávovaru (4), pevným pootočením doprava (Obr. 3).
13.11. Na mřížku odkapávací misky (7) přímo pod zásobníkem držáku filtru (6) postavte šálek nebo šálky.
13.12. Stiskněte tlačítko přípravy
GW13-024_v05
14. Příprava vařící (horké vody)
Funkce horká voda je ideální pro přípravu např. horké čokolády, naplnění
kávové nebo čajové konvice.
14.1. Vypněte kávovar ze sítě.
14.2. Naplňte zásobník na vodu (1) podle bodu 4.
14.3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě vložením vidlice přívodní šňůry
do síťové zásuvky. Kávovar se zapne, rozsvítí se displej a tlačítko
(A) a na displeji se objeví symbol napájení
zapnout/vypnout
.
14.4. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
14.5. Symbol na displeji
var zahřívá.
(A), zazní zvukový signál.
se začne otáčet a to znamená, že se kávo-
14.6. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci (dosažení správné
teploty).
14.7. Stiskněte tlačítko páry
se objeví symbol
(E). Zazní zvukový signál. Na displeji
, který oznamuje, že kávovar je uveden do
módu páry. Stiskněte tlačítko páry
(E) ještě jednou. Zazní zvu-
kový signál a na displeji se objeví symbol
14.8. Symbol na displeji
var zahřívá.
.
se začne otáčet a to znamená, že se kávo-
14.9. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci s párou (dosažení
správné teploty).
14.10. Pod parní trysku (10) postavte šálek nebo jinou nádobu a uveďte
regulátor páry (12) do polohy
, tzn. otočte jím proti směru
pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol
překrýval
se značkou na krytu kávovaru. Z trysky (10) začne vytékat vařící
voda.
14.11. Nalévání vařící/horké vody vypnete tak, že opět uvedete regulátor
páry (12) do polohy OFF, tzn. otočte jím ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol OFF překrýval se značkou na
krytu kávovaru.
14.12. Práci s funkcí vařící/horké vody ukončíte stisknutím tlačítka
zapnout/vypnout
symbol
kávy.
(A). Zazní zvukový signál. Na displeji zmizí
a to znamená, že se kávovar vrátil do módu přípravy
POZOR! Pokud je v zásobníku (1) příliš malé množství vody, z trysky
(10) nebude vytékat vařící voda. Na displeji se rozbliká symbol
zazní opakovaný zvukový signál, který informuje o nutnosti doplnit
vodu. Ihned uveďte regulátor páry (12) do polohy OFF, tzn. otočte
jím ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol OFF
překrýval se značkou na krytu kávovaru. Otevřete poklici zásobníku
na vodu (1) a nalijte do něj vodu. Ihned po doplnění vody zvukový
signál přestane. Pro další nalévání vařící vody uveďte regulátor páry
(12) do polohy
, tzn. otočte jím proti směru pohybu hodino-
vých ručiček tak, aby se symbol
krytu kávovaru.
překrýval se značkou na
POZOR! Posunování trysky pára/vařící voda (10) provádějte pomocí
speciálního nástavce (Obr. 9). Tryska pára/vařící voda (10) je velmi
horká.
(F) a ze spotřebiče začne vytékat
espreso. Na displeji se zobrazí symbol
symbol
13.13. Příprava bude automaticky ukončena po získání požadovaného množství kávy. Zazní dva zvukové signály a na displeji se
objeví symbol
nebo
(podle nastavení programu P1
nebo P2).
13.14. Sundejte držák filtru otočením doleva (Obr. 5) a odstraňte použitý
sáček nebo sedlinu (Obr. 6). Filtr vyčistěte pomocí vody (Obr. 7).
(pro jeden šálek) nebo
(pro dva šálky).
15
15. Příprava páry (šlehání mléka)
Ke šlehání mléka se používá pára. Pára plní dva úkoly. Pára současně
ohřívá a míchá mléko se vzduchem, čímž mu propůjčuje jemný sametový
vzhled. Obdobně jako u přípravy kávy, i při šlehání mléka se nejlepších
výsledků dosahuje až po jistém čase, když uživatel získá zkušenosti.
Tip: Nezapomeňte, že základem všech kávových nápojů je káva, mléko je
pouze doplněk.
Pozor! Doporučuje se nejprve připravit espreso a pak našlehat
mléko.
Funkci páry můžete používat k ohřívání nápojů.
15.1. Připravte nejprve kávu espreso podle postupu v bodech
11 nebo 13.
15.2. Stanovte množství potřebného mléka na základě počtu připravených šálků nebo rozměru džbánku na mléko.
●● Tip: Pamatujte na to, že objem mléka se během šlehání
zvětšuje.
●● Nalejte do džbánku z nerezové oceli studené, vychlazené mléko
a naplňte jej do 1/3 - 1/2 objemu.
●● Tip: Džbánek z nerezové oceli s mlékem uskladněte v chladničce tak, aby bylo mléko dobře vychlazené. Nevyplachujte
džbánek před použitím teplou vodou.
15.3. Stiskněte tlačítko páry
, tzn. otočte jím proti směru pohybu hodinových
ručiček tak, aby se symbol
překrýval se značkou na krytu
kávovaru.
●● Nakloňte džbánek tak, aby se parní tryska dostala do džbánku,
pak klesejte se džbánkem do okamžiku, kdy se konec parní
trysky ocitne těsně pod hladinou mléka. Tak dojde k zahájení
procesu šlehání mléka.
●● Důležité: Nedovolte, aby došlo k nerovnoměrnému vypouštění
páry, protože nedojde ke správnému provzdušnění pěny. Aby
k tomu nedošlo, zvedněte džbánek tak, aby se parní tryska schovala hlouběji v mléce. Pamatujte si, že ideální konzistence je
měkká, sametová pěna.
●● V okamžiku, kdy se mléko ohřeje a začne zpěňovat, hladina
mléka ve džbánku začne stoupat. Pokud k tomu dojde, snižujte
džbánek tak, aby byl konec parní trysky vždy těsně pod hladinou
mléka.
●● V okamžiku získání pěny zdvihněte džbánek tak, aby se parní
tryska nacházela uprostřed mléka.
●● Tip: Množství požadované pěny se bude měnit v závislosti na
druhu připravovaného nápoje. Např. cappuccino vyžaduje větší
množství pěny než kávový nápoj na bázi espresa, podávaný
s mlékem šlehaným párou.
●● Pokud se mléko ohřeje na teplotu 60–65°C, ihned uzavřete přívod páry uvedením regulátoru páry (12) do polohy OFF, tzn.
otočte jím ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol OFF překrýval se značkou na krytu kávovaru.
●● Důležité: Pokud nevlastníte teploměr, vhodným způsobem,
jak zjistit dosažení správné teploty je to, že neudržíte dlaň na
džbánku déle než 3 vteřiny.
●● Tip: Neuvádějte mléko do varu.
●● Vyjměte džbánek. Ihned otřete parní trysku (10) a její nástavec
pomocí čistého navlhčeného hadříku a propláchněte malým
množstvím páry stejným postupem jako před šleháním mléka.
●● Uchopte džbánek do ruky a lehce ním klepněte o stůl tak, aby se
uvolnily vzduchové bubliny, a pak pohybujte džbánkem otáčivým
pohybem tak dlouho, až mléko dostane lesklou podobu a nezůstanou v něm žádné bublinky. Pomůže to v dosažení kompaktní
konzistence mléka a pěny.
15.8. Smíchejte ušlehané mléko s dříve připraveným espresem. Cappuccino je hotové.
16
(A). Zazní zvukový signál. Na displeji zmizí symbol
znamená, že se kávovar vrátil do módu přípravy kávy.
a to
POZOR! Pokud je v zásobníku (1) příliš malé množství vody, z trysky
(10) nebude vytékat vařící voda. Na displeji se rozbliká symbol
zazní opakovaný zvukový signál, který informuje o nutnosti doplnit
vodu. Ihned uveďte regulátor páry (12) do polohy OFF, tzn. otočte
jím ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol OFF
překrýval se značkou na krytu kávovaru. Otevřete poklici zásobníku
na vodu (1) a nalijte do něj vodu. Ihned po doplnění vody zvukový
signál přestane. Pro další vypouštění páry uveďte regulátor páry (12)
do polohy
, tzn. otočte jím proti směru pohybu hodinových
ručiček tak, aby se symbol
kávovaru.
překrýval se značkou na krytu
POZOR! Posunování trysky pára/vařící voda (10) provádějte pomocí
speciálního nástavce (Obr. 9). Tryska pára/vařící voda (10) je velmi
horká.
(E). Zazní zvukový signál. Na displeji se
objeví symbol
který oznamuje, že kávovar je uveden do parního módu.
15.4. Symbol na displeji
se začne otáčet a to znamená, že se kávovar
zahřívá.
15.5. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci s párou (dosažení
správné teploty).
15.6. Propláchněte trysku pára/vařící voda (10), postavte pod ní jinou
nádobu než džbánek s mlékem a postupujte podle bodu 6.2.5.
Dojde k propláchnutí parní trysky.
15.7. Pak umístěte parní trysku (10) v džbánku s mlékem tak (Obr. 8),
aby se tryska nacházela asi 1/2 cm pod hladinou mléka a aktivujte vypouštění páry opětovným uvedením regulátoru páry (12)
do polohy
15.9. Po ukončení procesu tvorby páry stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
Obr. 8
Obr. 9
16. Funkce automatického vypínání
Přístroj se automaticky vypne, pokud nebude používán po dobu 30 minut.
Pro opětovné zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
zazní zvukový signál.
(A),
17. Vyprázdnění odkapávací misky
Jakmile se odkapávací miska (8) naplní
vodou, červený ukazatel jejího naplnění
(9) vystoupí nad mřížku misky (7). Vysuňte
z kávovaru soupravu odkapávací misky
(8) spolu s mřížkou odkapávací misky (7)
a vodu vylejte (Obr. 10). Soupravu vložte
zpět do kávovaru.
Obr. 10
18. Odstraňování vodního kamene
Kámen je povrchová usazenina minerálů, která přirozenou cestou vzniká
na všech zařízeních, kde se ohřívá voda. Proto také u kávovaru bude
nutné pravidelně odstraňovat kámen. Po spotřebování stanoveného
množství vody v kávovaru (množství vody úzce souvisí se stupněm tvrdosti vody nastaveným v kávovaru) se na displeji zobrazí blikající symbol
. Jeho zobrazení na ovládacím panelu signalizuje, že uživatel musí provést odstranění vodního kamene.
POZOR! Odstraňujte vodní kámen z přístroje minimálně jednou za
3 měsíce. Na závady způsobené neodstraněním vodního kamene se
nezvtahuje oprava v rámci záruky.
Roztoky na odstranění vodního kamene
Běžně se k odstraňování vodního kamene z kávovaru používají níže uvedené prostředky:
●● Roztok kyseliny citrónové
Rozpusťe 2 lžičky (cca 30 g) kyseliny citrónové v 1 litru vody.
●● Speciálně určené k tomuto účelu tekutiny nebo tablety.
Tip: V případě tekutin a tablet postupujte shodně s pokyny uvedenými na
balení těchto prostředků.
GW13-024_v05
18.1. Vypněte kávovar ze sítě.
18.2. Ujistěte se, zda je kávovar úplně vychladlý.
18.3. Vyjměte z kávovaru zásobník na vodu (1) a odkapávací misku (8)
s mřížkou (7) (Obr. 11).
18.4. Postavte kávovar vzhůru nohama a sejměte filtrační mřížku z filtrační hlavy (4). K sejmutí mřížky použijte vhodný šroubovák
(Obr. 12).
18.5. Vyčistěte filtrační mřížku a filtrační hlavu (4), odstraňte kámen
a zbytky kávy.
18.6. Postavte kávovar opět do pracovní polohy.
18.7. Naplňte zásobník na vodu (1) předem připraveným roztokem
z kyseliny citrónové.
18.8. Zavřete poklici zásobníku na vodu (1) a nainstalujte zásobník (1)
a odkapávací misku (8) s mřížkou (7) zpět do kávovaru (Obr. 13).
18.9. Zapněte spotřebič do elektrické sítě vložením vidlice přívodní šňůry
do síťové zásuvky. Kávovar se zapne, rozsvítí se displej a tlačítko
zapnout/vypnout
(A) na displeji se objeví symbol napájení
18.10. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
18.11. Symbol na displeji
var zahřívá.
Obr. 12
.
(A), zazní zvukový signál.
se začne otáčet a to znamená, že se kávo-
18.12. Když se symbol
přestane otáčet, zazní zvukový signál, který
oznamuje, že kávovar je připraven k práci (dosažení správné
teploty).
18.13. Stiskněte a podržte současně tlačítko volby množství kávy
(C)
a tlačítko volby pára/vařící voda
odstraňování vodního kamene
(E) na dobu 2 vteřin. Symbol
Obr. 13
, přestane blikat, místo toho se
začne otáčet symbol
což znamená, že začal proces odstraňování vodního kamene.
18.14. Z hlavy kávovaru (4) začne vytékat vařící roztok s kamenem.
18.15. Počkejte, až roztok vyteče hlavou kávovaru (4). Pak vyjměte zásobník (1) a vypláchněte jej čistou vodou.
18.16. Pod hlavou kávovaru (4) umístěte prázdnou nádobu, aby do ní
mohla odtékat vroucí voda.
18.17. Pro provedení čištění naplňte zásobník na vodu (1) čistou vodou po
značku MAX na zásobníku (1). Zavřete poklici zásobníku na vodu
(1), a nainstalujte zásobník zpět do kávovaru.
18.18. Z hlavy kávovaru (4) začne vytékat vařící voda (dochází k proplachování kávovaru).
18.19. Po ukončení procesu odstraňování kamene přestane vařící voda
protékat hlavou kávovaru (4) a kávovar se automaticky vypne.
18.20. Rozsvítí se tlačítko zapnout/vypnout
(A) a na displeji se objeví
symbol napájení
.
18.21. Odpojte kávovar od elektrické sítě.
18.22. Počkejte, až spotřebič úplně vychladne.
18.23. Vyjměte z kávovaru zásobník na vodu (1) a odkapávací misku (8)
s mřížkou (7) (Obr. 11).
18.24. Postavte kávovar vzhůru nohama a na filtrační hlavu (4) opět přišroubujte filtrační mřížku pomocí vhodného šroubováku. (Obr. 14).
18.25. Postavte kávovar opět do pracovní polohy a vložte do něj odkapávací misku (8) s mřížkou (7) a zásobník na vodu (1) (Obr. 13).
POZOR! Během procesu odstraňování kamene nejsou aktivní
všechny funkce kávovaru.
Obr. 14
19. Čištění a údržba
Kávovar udržujte v čistotě, abyste zaručili správnou kvalitu připravované
kávy a prodloužili trvanlivost spotřebiče.
1. Před zahájením čištění kávovar vypněte a vytáhněte vidlici z elektrické
zásuvky.
2. Než zahájíte čištění, nechte kávovar vychladnout.
3. Nenamáčejte kávovar do vody ani do jiných tekutin.
4. Nemyjte žádné součástky kávovaru v myčce na nádobí.
5. Otřete kryt spotřebiče vlhkým hadříkem nebo houbou.
6. Vyjměte z kávovaru držák filtru (6) a odstraňte sedlinu. Vyčistěte držák
filtru (6) a filtr vlhkým hadříkem nebo houbou.
7. Usušte umyté součástky na vzduchu nebo pomocí hadříku; nesušte je
v obyčejné ani mikrovlnné troubě.
8. Vyjměte z kávovaru mřížku odkapávací misky (7) a odkapávací misku
(8) a odstraňte z nich vodu. Pak je vyčistěte vlhkým hadříkem nebo
houbou.
9. Nástavec pro cappuccino sundejte tak, že jej vyšroubujete a vytáhnete
směrem dolů.
Obr. 11
GW13-024_v05
17
20. Przykładowe problemy podczas eksploatacji ekspresu
PROBLÉM
Káva teče stranou
držáku filtru
Káva nevytéká
Káva vytéká po kapkách
Espreso nemá
charakteristickou pěnu
Držák se během přípravy
kávy uvolňuje
Z trysky neproudí pára
Množství našlehaného
mléka je nedostatečné
Spotřebič nefunguje
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Držák filtru (6) není správně připevněn nebo dotažen.
Ujistěte se, že je držák filtru (6) správně nasazen do
hlavy kávovaru (4) a zda je dotažen na doraz.
Na okraji filtru (6) se nachází drobečky kávy.
Očistěte od kávy dokola horní hranu filtru (6) a vytřete
hlavu do čista (4).
Hlava kávovaru (4) je znečištěná.
Otřete hlavu (4) vlhkým hadříkem.
Hlava kávovaru (4) je poškozená.
Kontaktujte autorizovaný servis.
V zásobníku není voda.
Nalijte do zásobníku (1) vodu.
Zásobník na vodu (1) není správně vložen.
Zatlačte zásobník na vodu (1) směrem dolů a ujistěte se,
zda je správně vložen.
Ovládací knoflík (12) je nastaven do jiné polohy, např.
.
Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík (12) v poloze OFF.
Sítko hlavy může být ucpané.
Viz Odstraňování vodního kamene – bod 18.
Sítko ve filtru (6) je ucpané. Káva je namletá příliš jemně
nebo je příliš silně upěchovaná.
Vyprázdněte sítko ve filtru (6) a opláchněte je pod tekoucí
vodou. Utřete útěrkou hlavu kávovaru (4).
Káva je namletá příliš jemně nebo je příliš silně
upěchovaná.
Používáte-li příliš jemně mletou kávu, nepěchujte ji příliš
silně.
Kávovar je zanesen vápennými usazeninami.
Viz Odstraňování vodního kamene – bod 18.
Káva je zvětralá nebo suchá.
Použijte čerstvou kávu. Po otevření kávy zkontrolujte,
zda ji skladujete v neprodyšném obalu.
Káva není dostatečně upěchovaná.
Namletou kávu upěchujte silněji.
Káva je semletá příliš hrubě.
Používejte správně mletou kávu nebo změňte značku
kávy.
Nedostatečné množství kávy v sítku filtru (6).
Viz Příprava kávy espreso – bod 11.
Káva je příliš silně upěchovaná.
Namletou kávu upěchujte méně.
Namletá káva je příliš jemná.
Použijte hruběji namletou kávu.
Držák filtru (6) nesedí příliš pevně, protože nebyl
dostatečně dotažen.
Ujistěte se, zda je držák filtru (6) správně nasazen
v hlavě (4) a dotažen na doraz.
Na okraji filtru (6) se nachází drobečky kávy.
Očistěte od kávy dokola horní hranu filtru (6) a vytřete
hlavu do čista (4).
Hlava kávovaru (4) je znečištěná.
Otřete hlavu (4) vlhkým hadříkem.
Hlava kávovaru (4) je poškozená.
Kontaktujte autorizovaný servis.
Parní tryska (10) je ucpaná.
Vyčistěte a propláchněte parní trysku (10).
Mléko není čerstvé.
Zkontrolujte, zda je mléko čerstvé.
Teplota mléka je příliš vysoká.
Ujistěte se, zda je mléko před přípravou správně
vychlazené.
Džbánek.
Pro dosažení nejlepších výsledků při šlehání použijte
přiložený džbánek z nerezové oceli a pokud možno
jej před použitím ochlaďte nebo alespoň vypláchněte
studenou vodou.
Parní tryska (10) je ucpaná.
Vyčistěte a propláchněte parní trysku (10).
Mléko se začalo vařit.
Zkuste použít jiné čerstvé a vychlazené mléko.
Sítko hlavy kávovaru (4) může být ucpané.
Viz Odstraňování vodního kamene – bod 18.
Kávovar je zanesen usazeninami vodního kamene.
Viz Odstraňování vodního kamene – bod 18.
V případě výskytu jiných problémů nebo poškození se nepokoušejte o jejich samostatnou opravu. V takovém případě kontaktujte kvalifikovaného pracovníka servisu.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud
má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude
nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním
středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o.
18
je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení
u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska
značky ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu
s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo
z onstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW13-024_v05
SK
Vážení klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
tento výrobok.
Prosíme Vás, aby ste si starostlivo prečítali tento návod na obsluhu. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným predpisom. Návod na obsluhu si
odložte, aby ste ho mohli prečítať tiež používať počas neskoršieho používania výrobku.
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY POČAS POUŽÍVANIA
KÁVOVARU
NEBEZPEČENSTVO! / UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Nepožívajte elektrický prístroj s viditeľnými
poškodeniami, poškodeným elektrickým káblom, po páde prístroja alebo jeho poškodenia
iným spôsobom. Ak máte dojem, že prístroj je
poškodený, previerku, opravy, reguláciu zariadenia môže previesť len vyškolený personál
autorizovaného servisného miesta.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby,
aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava
môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Nikdy neodstraňujte rukoväť filtra počas varenia kávy ani počas odberu vriacej vody, pretože
prístroj je pod tlakom. Odstánenie rukoväti filtra počas tých činností môže viesť k popareniu
alebo zranieniu.
●● Tryska pary sa stáva veľmi horúca počas spenenia mlieka a preplyvu vody. Môže to zapríčiniť
oparenie, preto je potrebné vyhýbať sa akémukoľvek bezpostrednému kontaktu z tryskou pary.
●● Vždy pred čistením kávovaru a tiež ak vzniknú
problémy počas procesu zalievania kávy, vypnite kávovar a vytiahnite zástrčku z zásuvky.
●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov kávovaru.
●● Nevkladajte ruky priamo pod prúd pary, vriacej
vody alebo nalievanej kávy, pretože to môže
viesť k opareniu alebo zranieniu.
●● Pred začatím zalievania kávy sa presvedčte,
že rukoväť filtra bola riadne zamontovaná.
●● Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré dovŕšili
8 rok života, ak sú pod dohľadom dospelej
osoby, alebo ak boli príslušne preškolené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu riziká
súvisiace s jeho používaním. Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života, nemôžu bez dohľadu dospelej
osoby zariadenie používať ani čistiť. Zariadenie
a napájací kábel skladujte na mieste nedostupnom pre deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života.
●● Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
GW13-024_v05
schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne
oboznámené s používaním tohto zariadenia,
ale výlučne pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom
nehrali.
●● Pred čistením prístroja, jeho montáżou alebo
demontážou vždy vyberte elektrický kábel zo
zásuvky. Počkajte, pokiaľ prístroj ochladne.
●● Aby ste zmenšili riziko požiaru, úderu elektrickým
prúdom alebo zranienia osôb, neskúšajte demontovať prístroj. Vo vnútri kávovaru nie sú žiadne
časti, ktoré može obsluhovať užívateľ. Opravy
musí vykonať výlučne autorizovaný personál.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť škodu
na majetku
●● Vždy umiestnite prístroj na vodorovnom wyrovnanom povrchu.
●● Nepoužívaj kávovar bez vody v nádrži. Nádrž naplňte len studenou
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
filtrovanou čistou a čerstvou vodou. Používanie teplej alebo vriacej
vody alebo iných tekutín môže zapríčiniť poškodenie prístroja alebo
zapríčiniť nebezpečenstvo. Dodržujte maximálny objem nádrže, ktorý
predstavuje 1,5l.
Nedovoľte, aby sa stýkali elektrický kábel a horúce časti kávovaru,
vrátane dosky na ohrievanie šálok a trysky pary.
Nepresúvajte prístroj, kedy je zapnutý alebo pracuje. Pred jeho premiestnením vypnite kávovar a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Vždy vypnite elektrický prúd pred vložením alebo vytiahnutím
zástrčky z zásuvky. Zástrčky nevyťahute zo zásuvok poťahujúc za
elektrický kábel – držte samotnú zástrčku.
Vždy vypnite elektrický prúd a vytiahnite zástrčku, keď prístroj nebudete používať dlhší čas a pred čistením.
Nepoužívajte kávovar s predlžovačkou. Predlžovačku použite len
v prípade, ak ju preveril vykvalifikovaný technik alebo pracovník
servisu.
Prístroj vždy musí byť zapojený do zásuvky elektrickej siete (výlučne
premenlivého prúdu), ktorá má ochranný kolík v súlade s napätím
podaným na tabuľke znamienok prístroja.
Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Neumiestňujte prístroj blízko zdroja tepla, plameňa, elektrického
ohrievacieho telesa alebo na vriacej kuchynskej rúre. Neumiestňujte
na žiadnom inom prístroji.
Nedovoľte, aby elektrický kábel prístroja bol ovisnutý nad okrajom
stola alebo police alebo sa dotýkal horúceho povrchu.
Prístroj nekľadte na mokrom alebo horúcom povrchu.
Nepoužívajte prístroj, ak zásobník na kávový odpad alebo mriežka
zásobníka na kávový odpad sú nenáležite zamontované.
Prístroj nekľadte v blízkosti vriaceho elektrickeho alebo plynového
variča ani vo vnútri kuchynskej rúry.
Neponorujte prístroj vo vode alebo žiadnej inej tekutine.
Neskúšajte mazať prístroj. Nevykonávajte žiadne dodatočné konzervačné práce tohto kávovaru.
Pred používaním kávovaru sa vždy presvedčte, či v nádrži je voda.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Spotrebič
●●
je určený k použitiu v domácnosti. V prípade používania
spotrebiča na podnikateľské účely v rámci poskytovania stravovacích
služieb, záručné podmienky sa v takomto prípade podliehajú zmene.
Ak prístroj nie je dlhší čas používaný, vyprázdnite nádrž na vodu.
19
●● Nepoužívajte
●●
kávovar na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určením
opísaným v návode na obsluhu.
Nádrž na vodu nemôže byť počas používania otvorená.
Presvedčte sa, že vyššie uvedené inštrukcie ste pochopili.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametre sú uvedené v znamienkovej tabuľke výrobky.
Objem nádrže na vodu: max. 1,5 l.
Kávovar spĺňa požiadavky platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
1. Opis prístroja
Kávovar zalieva kávu s vysokými chuťovými hodnotami a arómou, pretože je zabezpečená zodpovedajúca teplota zalievanej vody. Kávovar
bol navrhnutý tak, aby bolo možné pozorovať jeho pripravenosť zalievať
kávu a samotný proces zalievania kávy alebo tvorenia pary pre spenenie
mlieka.
Výnimočnými riešeniami navrhnutými v kávovare sú 2 systémy: Perfect
Breving System a SmartPress System.
Perfect Breving System vďaka výberu optimálnej teploty zalievania
a zodpovedajúceho stupňa stlačenia kávy zabezpečuje získanie nápoju
najvyššej kvality.
SmartPress System je zintegrovaný filtračný systém a automatické stláčanie kávy pred zalievaním, ktoré dáva kávu s neopakovateľnou chuťou
a arómou s veľmi chutnou krémovou penou.
Pred prvým použitím odstráňte nálepku zabezpečujúcu otvor na odtok
vody z podnosu na odkvapkávanie.
3. Riadiaci panel
2. Zloženie prístroja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Odpojiteľná nádrž na vodu s prikrývkou
Doska ohrievajúca šálky
Riadiaci panel
Hlavica zalievania
Stláčadlo kávy
Rukoväť filtra
Mriežka zásobníka na kávový odpad
Zásobník na kávový odpad
Ukazovateľ čistenia zásobníka na kávový odpad
Tryska pary/výtok do cappuccino
Výtok kávy
Otočné tlačidlo pary/vriacej vody
Odmerka s koncovkou na stlačenie kávy (stláčadlom)
Pohár 500 ml
A Tlačidlo zapni/vypni
B Tlačidlo: výberu 1 alebo 2 šálok/výberu kávy v expresových
vrecúškach/výberu mletej kávy
C Tlačidlo výberu množstva kávy
D Tlačidlo výberu teploty
E Tlačidlo výberu pary/vriacej vody
F Tlačidlo zalievania
G Ukazovateľ tvrdosti vody
H Ukazovateľ množstva kávy
I Ukazovateľ funkcie čakania
J Ukazovateľ jednej/dvojitej šálky
K Ukazovateľ pary
L Ukazovateľ vriacej vody
M Ukazovateľ odstránenia kameňa
N Ukazovateľ úrovne teploty
O Ukazovateľ nízkej úrovne vody
P Ukazovateľ funkcie mletej kávy
Q Ukazovateľ funkcie kávy v expresových vrecúškach
R Ukazovateľ zapni/vypni
20
GW13-024_v05
4. Naplnenie nádrže vodou
POZOR! Vodu do nádrže nalievajte (1) len vtedy, ak elektrický kábel je
odpojený z elektrickej siete. Ventil zabudovaný v dolnej časti nádrže
zabraňuje vytekaniu vody.
●● Vyberte nádrž na vodu (1) poťahovaním smerom hore (Obr. 1).
●● Otvorte prikrývku nádrže na vodu (1) a naplňte ju čerstvou studenou
vodou (Obr. 2). Neprekračujte úroveň MAX.
●● Umiestnite nádrž (1) na svojom mieste a dotlačte.
●● Zatvorte prikrývku nádrža (1).
●● Nádrž môžete naplniť bez výberu z kávovaru napr. nalievajúc vodu
z džbánku.
Obr. 1
Obr. 2
UPOZORNENIE! Nepoužívajte kávovar, keď nádrž (1) je prázdna. Pred
začatím procesu zalievania kávy sa vždy presvedčte, či v nádržu (1)
je voda. Nenaplňujte nádrž (1) horúcou vodou. Z hygienických dôvodov nenechávajte vodu dlhší čas v nádrži.
UPOZORNENIE! Pamätajte, aby ste predchádzali situácii, keď úroveň
vody v nádrži (1) bude nízka. Vtedy prístroj prestane pracovať, bude
vydávať zvukový signál, ktorý bude trvať až do momentu naplnenia
nádrže (1) vodou a na displaji začne mihotať ukazovateľ
.
5. Ohrievanie šálok
6.1.4. Umiestnite riad na mriežke zásobníka na kávový odpad (7), pod
hlavicou zalievania (4).
6.1.5. Zapojte prístroj do elektrickej siete vkladajúc zástrčku elektrického kábla do zásuvky. Kávovar sa zapne, displej a tlačidlo
(A) sa vysvetlia a na displeji sa zobrazí ukazovateľ
zapni/vypni
zapnutia
.
6.1.7. Ukazovateľ na dispaji
sa teraz nahrieva.
sa začne krútiť informujúc, že kávovar
6.1.8. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať (dosiahnutie
zodpovedajúcej teploty).
6.1.9. Vyberte maximálne množstvo kávy (v tomto prípade 60 ml) stlačením tlačidla výberu množstva kávy
(C). Po každom stlačení tohto tlačidla budete počuť zvukový signál a na displaji sa
postupne ukážu čísla: 30, 40, 50, 60, P1, P2, atď. Stlačte toľkokrát až sa zobrazí ukazovateľ 60.
6.1.10. Vyberte dve šálky kávy stačením tlačidla výberu jednej/dvojitej
šálky
(B). Po každom stlačení budete počuť zvukový signál. Ak vyberiete dvojitú šálku na displaji sa zobrazí ukazovateľ
. Ak vyberiete jednu šálku na displaji sa zobrazí ukazovateľ
.
6.1.11. Stlačte tlačidlo zalievania
(F). Budete počuť zvukový signál.
6.1.12. Z prístroja vytečie vriaca voda a na displaji sa zobrazí ukazovateľ
(po výbere dvojitej šálky) alebo ukazovateľ
(po
výbere jednej šálky).
6.1.13. Zalievanie sa automaticky ukončí po získaní požadovaného množstva vody. Budete počuť dva zvukové signály a na displaji zobrazí
sa ukazovateľ
ak ste skôr vybrali dvojitú šálku alebo ukazovateľ
ak ste skôr vybrali jednu šálky.
6.1.14. Zopakujte krok 6.1.11. tri razy.
6.2. Prepláchnutie systému pre funkciu pary
6.2.1. Preverte, či sa v nádrži (1) nachádza voda. Ak nie, naplňte nádrž na
vodu (1) podľa bodu 4.
6.2.2. Stlačte tlačidlo pary
Použitie šálky, ktorá je ohriata do zodpovedajúcej teploty pred procesom
zalievania kávy, zväčšuje chuťové hodnoty samotnej kávy hneď po jej príprave a tiež vznik hustej peny na jej povrchu.
Kávovar dáva možnosť ohrevu šálky dvojakým spôsobom. Prvým z nich
je ohrev riadu pomocou vriacej vody, ktorú môžeme získať z trysky pary/
vriacej vody (10) postupujúc podľa bodu 14.
Druhým spôsobom je umiestnenie šálok pred plánovanym procesom
zalievania kávy na zohrievajúcej doskej (2), ktorá sa nachádza na vrchu
kávovaru.
POZOR! Expres má poistku pred nepotrebným odoberaním elektrickej energie a po 1 hodine takého stavu (nečinnosti, bez prípravy
vývaru) sa automaticky vypne. Preto sa vyhrievacia doska v takom
prípade nemôže hriať dlhšie než 1 hodinu.
(A), budete počuť zvukový signál.
6.1.6. Stlačte tlačidlo zapni/vypni
(E). Budete počuť zvukový signál. Na dis-
plaji sa zobrazí ukazovateľ
pojený na funkciu pary.
6.2.3. Ukazovateľ na displaji
teraz nahrieva.
oznamujúci, že kávovar bol pre-
sa začne krútiť informujúc, že kávovar sa
6.2.4. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať s parou (dosiahnutie
príslušnej teploty).
6.2.5. Pod trysku pary (10) postavte riad a pretočte regulátor pary (12) do
pozície
, tzn. pretočte ho v opačnom smere do smeru hodi-
Przed prvým použitím prístroja alebo ak prístroj nebol dlhší čas používaný,
prepláchnite systém.
nových ručičiek tak, aby sa symbol
pokrýval s označením
na kryte kávovaru. Nechajte prístroj pracovať s zapojenou funkciou
pary asi 1 minútu. Následne nastavte regulátor pary (12) do pozície
OFF, tzn. pretočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby
sa symbol OFF pokrýval s označením na kryte kávovaru. Vyčistite
riad.
6.2.6. Zopakujte krok 6.2.5. tri razy.
6.1. Prepláchnutie systému pre funkciu espresso
POZOR! Stlačte tlačidlo zapni/vypni
(A), budete počut zvukový
6.1.1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
6.1.2. Naplňte nádrž na vodu (1) podľa bodu 4.
6.1.3. Zamontujte prázdnu rukoväť filtra (6) v hlavicy zalievania (4), otáčajúc mocno vpravo (Obr. 3).
signál. Z displeja znikne ukazovateľ
vrátil do funkcie zalievania kávy.
informujúci, že kávovar sa
6. Pred prvým použitím (prepláchnutie kávovaru)
7. Nastavenie tvrdosti vody
Kávovar má zaprogramované tri nastavenia tvrdosti vody: nízka (ukazovateľ LO), stredná (okazovateľ MI) a vysoká (ukazovateľ HI). Prednastavená je stredná úroveň MI. Ak chcete zmeniť úroveň tvrdosti vody, stlačte
a podržte tlačidlo výberu množstva kávy
(C) asi 2 sekundy. Budete
počut zvukový signál a ukazovateľ tvrdosti vody na displeji začne mihať.
Každé stlačenie tlačidla výberu množstva kávy
(C), ktoré sprevádza
zvukový signál, zapríčiňuje na displeji zmenu úrovne tvrdosti vody v nasledujúcej postupnosti: stredná MI vysoká HI nízka LO stredná MI
vysoká HI, atď. Ak tlačidlom vyberiete napr. vysokú úroveň HI opakovane nestláčajte. Za 2 sekundy nastavenie bude automaticky uložené
a budete počut zvukový signál.
Obr. 3
GW13-024_v05
21
Aby ste nastavili úroveň tvrdosti vody, môžete vykonať skúšku používajúc
tester pripojený do kávovaru. Ponorte tester vo vode na 1 sekundu. Po
vytiahnutí striaste nadbytočnú vodu z testera a zaznačte výsledok po asi
15 sekundách. Suchý tester má 1 zelený štvorec. Po ponorení vo vode
štvorec zmení farbu. Porovnajte farbu zafarbeného štvorca na testere do
farieb umiestnených na obale testera. Zelená farba znamená mäkkú vodu
(nízka úroveň), hnedá farba – tvrdú vodu (stredná úroveň), avšak pomarančová farba – veľmi tvrdú vodu (vysoká úroveň). Na základe získaných
výsledkov vykonajte nastavenia tvrdosti vody v kávovare v súlade s vyššie
uvedenými inštrukciami.
11.13. Pre jednu šálku sa zobrazí ukazovateľ
, avšak pre dvojitú šálku
sa zobrazí ukazovateľ
.
11.14. Nastavte objem espresso stláčajúc tlačidlo
(C) – pozri bod 8.
11.15. Nastavte požadovanú teplotu zalievania stláčajúc tlačidlo výberu
8. Výber zaprogramovaného objemu zalievanej kávy
zovateľ
(pre dvojitú šálku).
11.17. Zalievanie sa automaticky ukončí po získaní požadovaného množstva kávy. Budete počut dva zvukové signály a na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
alebo
(v závislosti od ostatného nastavenia
jednej alebo dvojitej šálky).
11.18. Stiahnite rukoväť filtra otáčajúc ho doľava (Obr. 5) a následne
vyhoďte použité vrecko alebo kávové usadeniny (Obr. 6). Vyčistite
filter pod vodou (Obr. 7).
Kávovar ma zaprogramované 4 objemy zalievanej kávy: 30 ml, 40 ml,
50 ml a 60 ml. Objem kávy môžete vyberať stláčajúc tlačidlo výberu množstva kávy
(C). Po každom stlačení tohto tlačidla budete počut zvukový
signál. Množstvo kávy sa bude meniť v nasledujúcom poradí: 30 ml
40 ml
50 ml
60 ml
P1
P2
30 ml, atď.
POZOR! P1 a P2 (Program 1 a 2) sú špeciálne funkcie pamäti, ktoré
dovolujú zachovať individuálne nastavenia. Spôsob nastavenia funkcii pamäti (P1 a P2) je zobrazený v bode 12.
teploty
(D) – pozri bod 9.
11.16. Stlačte tlačidlo zalievania
(F) a z prístroja vytiekne espresso.
Na displaji sa zobrazí ukazovateľ
(pre jednu šálku) alebo uka-
9. Výber teploty zalievanej kávy
Kávovar má 3 nastavenia teploty zalievanej kávy: nízka teplota (ukazovateľ
),
horúca teplota (ukazovateľ
).
) a veľmi horúca teplota (ukazovateľ
Nastavenie teploty možete vyberať stláčajúc tlačidlo výberu teploty
(D).
Po každom stlačení tohto tlačidla budete počut zvukový signál. Teplota sa
bude meniť v nasledujúcom poradí: horúca (ukazovateľ
(ukazovateľ
)
nízka (ukazovateľ
)
)
veľmi horúca
horúca (ukazovateľ
), atď.
10. Výber funkcie kávy v expresových vrecúškach
alebo funkcie mletej kávy
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
Kávovar má dve možnosti prípravy espresso:
1. z kávy v expresových vrecúškach,
2. z mletej kávy.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte a podržte tlačidlo jednej/dvojitej
šálky kávy
(B) na asi 2 sekundy.
V závislosti od popredného nastavenia, prístroj sa prepne z funkcie kávy
v expresových vrecúškach (ukazovateľ
) na funkciu mletej kávy (ukazovateľ
) alebo opačne. Taká zmena bude vždy sprevádzaná zvukovým signálom.
11. Príprava espresso
11.1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
11.2. Naplňte nádrž na vodu (1) podľa bodu 4.
11.3. Zapojte prístroj do elektrickej siete vkladajúc zástrčku elektrického
kábla do zásuvky. Kávovar sa zapne, displey a tlačidlo zapni/vypni
(A) sa vysvetlia a na displeji sa zobrazí ukazovateľ zapnutia
11.4. Stlačte tlačidlo zapni/vypni
11.5. Ukazovateľ na displeji
nahrieva.
.
(A), budete počut zvukový signál.
sa začne krútiť informujúc, że kávovar sa
11.6. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať (dosiahnutie príslušnej teploty).
11.7. Vyberte funkciu kávy v expresových vrecúškach alebo funkciu mletej kávy, stláčajúc tlačidlo výberu jednej/dvojitej šálky
(B) na
asi 2 sekundy. Po každom stlačení budete počuť zvukový signál.
11.8. Nasypte mletú kávu pomocou odmerky (13) alebo vložte kávu
v expresových vrecúškach do nádoby rukoväti filtra (6).
11.9. Odstráňte nadbytok kávy z okraja filtra a stlačte kávu pomocou
kávového tlačidielka pripevneného do kávovaru (5) alebo tlačidielka
odmerki (odmerka s koncovkou na stlačenie kávy) (13) (Obr. 4).
11.10. Pripevnite rukoväť filtra (6) do hlavicy zalievania (4), otáčajúc mocno
vpravo (Obr. 3).
11.11. Umiestnite šálku alebo šálky na mriežke zásobníka na kávový
odpad (7), priamo pod nádobou rukoväte filtra (6).
11.12. Vyberte jednu alebo dvojitú šálku kávy stláčajúc tlačidlo výberu jednej/dvojitej šálky
(B). Po každom stlačení budete počuť zvukový signál.
22
POZOR! Ak v nádrži (1) je príliš malé množstvo vody v čase zalievania
kávy, kávovar prestane pracovať. Na displaji začne mihať ukazovateľ
a budete počuť opakovaný zvukový signál informujúci o nutnosti
doplnenia vody. Otvorte prikrývku nádrže na vodu (1) a vlejte vodu.
Hneď po doplnení vody, zvukový signál prestane a kávovar samostatne ukončí proces zalievania kávy.
POZOR! V každom momente môžete prerušiť proces zalievania kávy.
Stačí, ak stlačíte tlačidlo zapni/vypni
(A).
12. Spôsob nastavenia funkcie pamäti (P1 a P2)
Prístroj má dve pamäti, ktoré umožňujú zaprogramovať všetky individuálne nastavenia spolu s teplotou, funkciou kávy v expresových vrecúškach
alebo mletej kávy, výberom jednej alebo dvojitej šálky kávy a požadovaným množstom (objemom) kávy.
Spôsob programovania pamäti vykonajte nasledovne:
12.1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
12.2. Naplňte nádrž na vodu (1) podľa bodu 4.
12.3. Zapojte prístroj do elektrickej siete vkladajúc zástrčku
elektrického kábla do zásuvky. Kávovar sa zapne, displej a tlačidlo
(A) sa vysvetlia a na displeji sa zobrazí ukazovateľ
zapni/vypni
zapnutia
.
GW13-024_v05
12.4. Stlačte tlačidlo zapni/vypni
12.5. Ukazovateľ na displeji
nahrieva.
(A), budete počuť zvukový signál.
sa začne krútiť informujúc, że kávovar sa
12.6. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať (dosiahnutia príslušnej teploty).
12.7. Vyberte funkciu kávy v expresových vrecúškach alebo funkciu mletej kávy, stláčajúc tlačidlo výberu jednej/dvojitej šálky
(B) na
asi 2 sekundy. Po každom stlačení budete počuť zvukový signál.
12.8. Vsypte mletú kávu pomocou odmerky (13) alebo vložte kávu
v expresových vrecúčkach do nádoby rukoväťe filtra (6).
12.9. Odstráňte nadbytok kávy z okraja filtra a stlačte kávu pomocou
kávového tlačidielka pripevneného do kávovaru (5) alebo tlačidielka
odmerky (13) (Obr. 4).
12.10. Pripevnite rukoväť filtra (6) v hlavici zalievania (4), otáčajúc mocno
vpravo (Obr. 3).
12.11. Umiestnite šálku alebo šálky na mriežke zásobníka na kávový
odpad (7), priamo pod nádobou rukoväťe filtra (6).
12.12. Vyberte program P1 alebo P2 stláčajúc tlačidlo výberu množstva
kávy
(C). Po každom stlačení tohto tlačidla budete počuť zvukový signál.
12.13. Zároveň stlačte a podržte tlačidlo jednej/dvojitej šálky kávy
(B) a tlačidlo výberu teploty
(D) na asi 2 sekundy. Ukazovateľ
P1 alebo P2 začne mihať na displeji.
12.14. Vpíšte požadované nastavenia teploty (pozri pkt. 9), funkciu
kávy v expresových vrecúškach alebo mletej kávy (pozri pkt. 10)
a vyberte jednu (ukazovateľ
) alebo dvojitú šálku kávy (ukazovateľ
) tlačidlom
(B).
12.15. Stlačte a podržte tlačidlo zalievania
(F). Nepúštajte tlačidlo, pokiaľ nezískate požadované množstvo. Z prístroja vytiekne
espresso a na displaji sa zobrazí ukazovateľ
(keď bude
vybraná jedna šálka) alebo ukazovateľ
(keď bude vybraná
dvojitá šálka). Po získaní požadovaného množstva kávy pustite tlačidlo zalievania
(F). Budete počut dva zvukové signály a na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
alebo
.
12.16. Po uložení nastavení prestane mihať ukazovateľ P1 alebo P2
a budete počuť zvukový signál.
12.17. Stiahnite rukoväť filtra otáčajúc ho vľavo (Obr. 5) a následne
vyhoďte použité vrecúško alebo kávové usadeniny (Obr. 6). Vyčistite filter pod vodou (Obr. 7).
POZOR! Počas držania tlačidla zalievania
(F) pamätajte, že
ak kávovar dosiahne maximálny objem kávy pre jednu šálku (asi
240 ml), prístroj automaticky preruší proces zalievania (budete počuť
dva zvukové signály) a zapamätá si nastavenia.
POZOR! Počas procesu programovania dávajte pozor, aby mihali
ukazovatele P1 alebo P2. Ak z akýchkoľvek príčin ukazovatele P1
alebo P2 przestanú mihať, opätovne aktivujte tento stav stláčajúc
zároveň tlačidlo jednej/dvojitej šálky kávy
(B) a tlačidlo výberu
teploty
(D) na asi 2 sekundy a ďalej programujte nastavenia až do
momentu dosiahnutia bodu 11.16.
POZOR! Ak chcete vymazať nastavenia programu P1 alebo P2,
stlačte a podržte zároveň tlačidlo nastavenia teploty, tlačidlo výberu
teploty
(D) a tlačidlo pary
(E).
13. Príprava espresso s funkciou pamäti
13.1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
13.2. Naplňte nádrž na vodu (1) podľa bodu 4.
13.3. Zapojte prístroj do elektrickej siete vkladajúc zástrčku elektrického kábla do zásuvky. Kávovar sa zapne, displej a tlačidlo
(A) sa vysvetlia a na displaji sa zobrazí ukazovateľ
zapni/vypni
zapnutia
.
13.4. Stlačte tlačidlo zapni/vypni
13.5. Ukazovateľ na displeji
nahrieva.
(A), budete počuť zvukový signál.
sa začne krútiť informujúc, że kávovar sa
13.7. Vyberte skôr nastavený program P1 alebo P2 stláčajúc tlačidlo
(C) – pozri bod 8.
13.8. V závislosti od toho, aká funkcia kávy (mletá alebo vo vrecúškach)
bola zapísaná v programie P1 alebo P2, vsypte mletú kávu pomocou odmerky (13) alebo vložte kávu v expresových vrecúškach do
nádoby rukoväte filtra (6).
13.9. Odstráňte nadbytok kávy z okraja filtra a stlačte kávu pomocou
kávového tlačidielka pripevneného do kávovaru (5) alebo tlačidielka
odmerky (13) (Obr. 4).
13.10. Pripevnite rukoväť filtra (6) v hlavici zalievania (4), otáčajúc mocno
vpravo (Obr. 3).
13.11. Umiestnite šálku alebo šálky na mriežke zásobníka na kávový
odpad (7), priamo pod nádobou rukoväte filtra (6).
(F) a z prístroja vytečie espresso. Na
13.12. Stlačte tlačidlo zalievania
displaji sa zobrazí ukazovateľ
(pre jednu šálku) alebo ukazova-
teľ
(pre dvojitú šálku).
13.13. Zalievanie sa automaticky ukončí po získaní požadovaného množstva kávy. Budete počuť dva zvukové signály a na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
alebo
(v závislosti od nastavenia programu
P1 alebo P2).
13.14. Stiahnite rukoväť filtra otáčajúc ho vľavo (Obr. 5) a následne
vyhoďte použité vrecúško alebo kávové usadeniny (Obr. 6). Vyčistite filter pod vodou (Obr. 7).
14. Príprava vriacej vody
Funkcia horúcej vody je ideálna na prípravu napr. horúcej čokolády, naplnenie kávového džbánka s tlačidlom (slúži na oddelenie kávovej usadeniny od samotnej kávy) a čajového džbánka.
14.1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
14.2. Naplňte nádrž na vodu (1) podľa z bodu 4.
14.3. Zapojte prístroj do elektrickej siete vkladajúc zástrčku elektrického kábla do zásuvky. Kávovar sa zapne, displej a tlačidlo
(A) sa vysvetlia a na displaji sa zobrazí ukazovateľ
zapni/vypni
zapnutia
.
14.4. Stlačte tlačidlo zapni/vypni
(A), budete počuť zvukový signál.
14.5. Ukazovateľ na displejisa začne krútiť informujúc, że kávovar sa
nahrieva.
14.6. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať (dosiahnutia príslušnej teploty).
14.7. Stlačte tlačidlo pary
(E). Budete počuť zvukový signál. Na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
oznajmujúci, že kávovar bol
prestavený na funkciu pary. Opätovne stlačte tlačidlo pary
(E).
Budete počuť zvukový signál a na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
14.8. Ukazovateľ na displeji
nahrieva.
sa začne krútiť informujúc, że kávovar sa
14.9. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať s parou (dosiahnutia
príslušnej teploty).
14.10. Pod trysku pary (10) postavte šálku alebo iný riad a nastavte regulátor pary (12) do pozície
, tzn. pretočte ho v opačnom
smere do smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol
pokrýval s označením na kryte kávovaru. Z trysky (10)
vytečie vriaca voda.
14.11. Ak chcete vypnúť nalievanie vriacej vody, nastavte opätovne regulátor pary (12) do pozície OFF, tzn. pretočte ho v smere pohybu
hodinových ručičiek tak, aby sa symbol OFF pokrýval s označením
na kryte kávovaru.
14.12. Ak chcete ukončiť prácu s funkciou vriacej vody, stlačte tlačidlo
zapni/vypni
(A). Budete počuť zvukový signál. Z displeja zniknie
ukazovateľ
vania kávy.
informujúci, że kávovar sa vrátil do funkcie zalie-
13.6. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať (dosiahnutia príslušnej teploty).
GW13-024_v05
23
POZOR! Ak v nádrži (1) je príliš malé množstvo vody, z trysky (10)
nie bude vytekať vriaca voda. Na displaji začne mihať ukazovateľ
a budete počuť opakovaný zvukový signál informujúci o nutnosti
doplnenia vody. Nastavte nutne regulátor pary (12) do pozície OFF,
tzn. pretočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa
symbol OFF pokrýval s označením na kryte kávovaru. Otvorte prikrývku nádrže na vodu (1) a vlejte vodu. Hneď po doplnení vody, zvukový signál prestane. Ak chcete opätovne začať dávkovanie vriacej
vody, pretočte regulátor pary (12) do pozícii
, tzn. pretočte ho
v opačnom smere do smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa
symbol
pokrýval s označením na kryte kávovaru.
POZOR! Presúvanienie trysky pary/vriacej vody (10) vykonávate
pomocou špeciálnej koncovky (Obr. 9). Tryska pary/vriacej vody (10)
je veľmi horúca.
15. Príprava pary (spenenie mlieka)
Ak chcete speniť mlieko, používajte funkciu pary. Para spĺňa dve úlohy.
Para ohrieva a zároveň mieša mlieko so vzduchom dávajúc mu jemný
zamatový vzhľad. Podobne ako počas zalievania kávy aj pri spenení
mlieka užívateľ získava najlepšie výsledky s miňajúcim sa časom a získavaním skúseností.
Pokyn: Pamätajte, že káva predstavuje základ všetkých kávových nápojov a mlieko je len dodatkom.
Pozor! Odporúča sa ako prvé pripraviť kávu a následne speniť
mlieko.
Funkcia pary môže byť používaná na ohrievanie nápojov.
15.1. Pripravte skôr espresso postupujúc podľa bodu 11 alebo bodu 13.
15.2. Určite množstvo potrebného mlieka na základe počtu zalievaných
šálok alebo rozmeru džbánka na mlieko.
●● Pokyn: Pamätajte, že objem mlieka vzrastá počas jeho
spenenia.
●● Vlejte studené schladené mlieko do džbánka z nehrdzavejúcej
ocele naplňujúc ho od 1/3 do 1/2 objemu.
●● Pokyn: Uchovávajte džbánok z nehrdzavejúcej ocele s mliekom
v chladničke tak, aby mlieko bolo dobre schladené. Pamätajte,
aby ste pred použitím nepreplachovali džbánok teplou vodou.
15.3. Stlačte tlačidlo pary
●●
●●
●●
●●
24
(A). Budete počuť zvukový signál. Z displeja znikne ukazovateľ
informujúci, że kávovar sa vrátil do funkcie zalievania kávy.
POZOR! Ak v nádrži (1) je príliš málo vody, z trysky (10) nebude vytekať vriaca voda. Na displaji začne mihať ukazovateľ
a budete
počuť opakovaný zvukový signál informujúci o nutnosti doplnenia
vody. Nastavte nutne regulátor pary (12) do pozície OFF, tzn. pretočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol
OFF pokrýval s označením na kryte kávovaru. Otvorte prikrývku
nádrže na vodu (1) a vlejte vodu. Hneď po doplnení vody, zvukový
signál prestane. Ak chcete opätovne začať dávkovanie vriacej vody,
pretočte regulátor pary (12) do pozícii
, tzn. pretočte ho
v opačnom smere do smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa
symbol
pokrýval s označením na kryte kávovaru.
POZOR! Presúvanienie trysky pary/vriacej vody (10) vykonávajte
pomocou špeciálnej koncovky (Obr. 9). Tryska pary/vriacej vody (10)
je veľmi horúca.
sa začne krútiť informujúc, że kávovar sa
látor pary (12) do pozícii
, tzn. pretočte ho v opačnom smere
do smeru pohybu hodinových ručičiek smere tak, aby sa symbol
●●
15.9. Po ukončení procesu vytvárania pary stlačte tlačidlo zapni/vypni
oznamujúci, že kávovar bol pre-
15.5. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať s parou (dosiahnutie
príslušnej teploty).
15.6. Prepláchnite trysku pary/vriacej vody (10) stavajúc pod ňu iný riad
než džbánok z mliekom. Postupujte podľa bodu 6.2.5. Tryska pary
bola predbežne prepláchnutá.
15.7. Následné umiestnite trysku pary (10) do džbánka s mliekom tak
(Obr. 8), aby sa tryska nachádzala asi 1/2 cm pod povrchom mlieka
a aktivujte úpust pary prostredníctvom opätovného obrátenia regu-
●●
správnej teploty je to, že nemôžete priložiť dlaň k boku džbánka
na dlhšie než 3 sekundy.
●● Dôležité: Mlieko nevarte.
●● Odstráňte džbánok. Okamžite pretrite trysku pary (10) a jej koncovku pomocou čistej vlhkej utierky a prepláchnite malým množstvom pary postupujúc analogicky ako v prípade pred spenením
mlieka.
●● Držiac džbánok v ruke ľahko štrnigite džbánkom o stôl tak, aby
sa uvolnili vzduchové bubliny a následne pohýbajte džbánkom
dookola do chvíli, keď sa mlieko začne ligotať a nezostanú
v ňom žiadne bublinky. Pomôže to získať jednolité zloženie
mlieka a peny.
15.8. Zmiešajte spenené mlieko s skôr pripravením espresso. Cappuccino je hotové.
(E). Budete počuť zvukový signál. Na dis-
pleji sa zobrazí ukazovateľ
stavený na funkciu pary.
15.4. Ukazovateľ na displeji
nahrieva.
●● Pokyn: Ak nemáte teplomer, dobrým ukazovateľom dosiahnutia
pokrýval s označením na kryte kávovaru.
Nachýľte džbánok tak, aby tryska pary bola v džbánku a spúštajte džbánok až kým sa koncovka trysky pary nájde máličko
pod povrchom mlieka. V dôsledku toho sa začne tvoriť spenené
mlieko.
Dôležité: Nedovoľte, aby para unikala nerovnomerne. Vtedy
nebude zodpovedajúco navzdušnená pena. Aby ste tomu predišli, zdvihnite džbánok tak, že tryska pary sa schová hlbšie do
mlieka. Pamätajte, że ideálnou formou je mäkká zamatová pena.
Ak sa mlieko ohreje a spení, úroveň mlieka v džbánku začne
vzrastať. Ak sa to stane, spustite džbánok, vždy udržujte koncovku trysky pary máličko pod povrchom mleka.
Ak získate penu, zdvihnite džbánok tak, aby sa tryska pary
nachádzala v strede mlieka.
Pokyn: Množstvo požadovanej peny sa bude meniť v závislosti
od druhu pripravovaného nápoju. Napr. cappuccino vyžaduje
väčšie množstvo peny než kávový nápoj na základe espresso
podávaný s mliekom, ktoré je spenené parou.
Uzavrite okamžite paru, keď mleko bude ohriate na teplotu
60–65°C obrátením regulátora pary (12) do pozícii OFF, tzn.
pretočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa
symbol OFF pokrýval s označením na kryte kávovaru.
Obr. 8
Obr. 9
16. Funkcia automatického vypnutia
Zariadenie sa automaticky vypne v prípade, ak ho nebudete používať po
dobu 30 minút. Ak chcete opätovne zapnúť prístroj, stlačte tlačidlo zapni/
vypni
(A), budete počuť zvukový signál.
17. Vyprázdnenie zásobníka na kávový odpad
Keď sa zásobník na kávový odpad (8)
naplní vodou, červený ukazovateľ zaplnenia zásobníka (9) sa podnesie nad mriežku
zásobníka na kávový odpad (7). Vysuňte
z kávovaru súpravu zásobníka na kávový
odpad (8) s mriežkou zásobníka na kávový
odpad (7) a vylejte vodu (Obr. 10). Celok
opätovne umiestnite do kávovaru.
Obr. 10
GW13-024_v05
18. Odstránenie kameňa
Kameň je povrchova usadenina minerálov, ktorá sa prirodzeným spôsobom pojaví vo všetkých prístrojach spojených s ohrievaním vody. Preto tak
isto kávovar bude vyžadovať periodické odtraňovanie kameňa. Ak kávovar
spotrebuje určité množstvo vody (množstvo tej vody je úzko spojené so
stupňom jej tvrdosti nastaveným v kávovare), na displeji sa zobrazí miha-
POZOR! Počas procesu odstránenia kameňa všetky funkcie kávovaru nie sú aktívne.
júci ukazovateľ
. Jeho zobrazenie sa na ovládacom paneli informuje, že
užívateľ musí vykonať proces odstránenia kameňa.
POZOR! Odstraňovanie vodného kameňa z espressa vykonajte aspoň
raz v priebehu 3 mesiacov. Na poruchy, ku ktorým dôjde v dôsledku
neodstránenia vodného kamenia zo spotrebiča, sa záručne podmienky nevzťahujú.
Roztoky na odstránenie vodného kameňa
Tradične sa na odstránenie vodného kameňa z espressa používajú tieto
prostriedky:
●● Roztok kyseliny citrónovej
Rozpusťte 2 lyžice (približne 30 g) kyseliny citrónovej v 1 litry vody.
●● Iné špeciálne roztoky alebo tablety na odstránenie vodného kameňa.
Obr. 11
Pokyn: V prípade roztokov a tabliet sa riaďte podľa pokynov, ktoré sú uvedené na obale týchto prostriedkov.
18.1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
18.2. Presvedčte sa, že kávovar úplne vychladol.
18.3. Odstráňte nádrž na vodu (1) a zásobník na kávový odpad (8) spolu
s mriežkou (7) z kávovaru (Obr. 11).
18.4. Obráťte kávovar „hore nohami” a odstráňte filtračnú mriežku z filtračnej hlavice (4) odkrúcajúc mriežku pri použití zodpovedného
šrobováka (Obr. 12).
18.5. Vyčistite filtračnú mriežku a filtračnú hlavicu (4), odstráňte kameň
a zvyšky kávy.
18.6. Postavte kávovar naspäť do pracovnej polohy.
18.7. Naplňte nádrž na vodu (1) skôr pripraveným roztokom kyseliny
citronóvej.
18.8. Zamknite prikrývku nádrže na vodu (1) a následne zamontujte nádrž
(1) a zásobník na kávový odpad (8) spolu s mriežkou (7) naspäť do
kávovaru (Obr. 13).
18.9. Zapojte prístroj do elektrickej siete vkladajúc zástrčku elektrického
kábla do zásuvky. Kávovar sa zapne, displej a tlačidlo zapni/vypni
(A) sa vysvetlia a na displeji sa zobrazí ukazovateľ zapnutia
18.10. Stlačte tlačidlo zapni/vypni
Obr. 12
.
(A), budete počuť zvukový signál.
18.11. Ukazovateľ na displaji
sa začne krútiť informujúc, że kávovar sa
nahrieva.
18.12. Keď sa ukazovateľ
prestane krútiť, budete počuť zvukový signál
informujúci o pripravenosti kávovaru pracovať (dosiahnutia príslušnej teploty).
18.13. Zároveň stlačte a podržte tlačidlo výberu množstva kávy
(C) a tlačidlo výberu pary/vriacej vody
(E) na asi 2 sekundy. Prestane
mihať ukazovateľ odstránenia kameňa
, avšak začne sa krútiť
ukazovateľ
informujúci, że sa začal proces odstránenia kameňa.
18.14. Z hlavici zalievania (4) začne tiecť odkamenená vriaca voda.
18.15. Počkajte, kým roztok pretečie cez hlavicu zalievania (4). Potom
odstráňte a vypláchnite nádrž (1) čistou vodou.
18.16. Umiestnite prázdnu nádobu pod hlavicou zalievania (4), aby mohla
do nej stekať vriaca voda.
18.17. Ak chcete vykonať etapu čistenia, naplňte nádrž na vodu (1) čistou
vodou do úrovne MAX označenej na nádrži na vodu (1). Zamknite
prikrývku nádrže na vodu (1) a následne zamontujte nádrž späť
v kávovare.
18.18. Z pariacej hlavicy (4) bude vytekať vriaca voda (nasleduje proces
prepláchnutia kávovaru).
18.19. Po ukončení procesu odstránenia kameňa, vriaca voda prestane
tiecť cez hlavicu zalievania (4) a kávovar sa automaticky vypne.
18.20. Vysvetlí sa tlačidlo zapni/vypni
(A) a na displeji sa zobrazí ukazovateľ zapnutia
.
18.21. Odpojte kávovar z elektrickej siete.
18.22. Počkajte, pokiaľ prístroj úplne ochladne.
18.23. Odstráňte nádrž na vodu (1) a zásobník na kávový odpad (8) spolu
s mriežkou (7) z kávovaru (Obr. 11).
18.24. Postavte kávovar „hore nohami” a opätovne zamontujte filtračnú
mriežku na filtračnú hlavicu (4) prikrúcajúc mriežku používajúc zodpovedajúci šrobovák. (Obr. 14).
18.25. Postavte kávovar opäť v pracovnej polohe a zamontje zásobník na
kávový odpad (8) spolu s mriežkou (7) a nádrž na vodu (1) v kávovare (Obr. 13).
GW13-024_v05
Obr. 13
Obr. 14
19. Čistenie a údržba
Udržujte kávovar vždy čistý, aby ste zabezpečili zodpovedajúcu kvalitu
zalievanej kávy a predĺžili obdobie používania prístroja.
1. Skôr než začnete čistiť, vypnite kávovar a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Skôr než začnete čistiť, nechajte kávovar vychladnúť.
3. Neponárajte kávovar vo vode ani žiadnych iných tekutinách.
4. Neumývajte žiadne časti kávovaru v umývačke riadu.
5. Pretierajte kryt prístroja vlhkou handričkou alebo špongiou.
6. Odstráňte rukoväť filtra (6) z kávovaru a následne odstráňte kávové
usadeniny. Vyčistite rukoväť filtra (6) a filter vlhkou handričkou alebo
špongiou.
7. Osušte umyté časti na vzduchu alebo pomocou handričky; nesušte ich
v kuchynskej rúre ani v mikrovlnke.
8. Odstráňte mriežku zásobníka na kávový odpad (7) a zásobník na
kávový odpad (8) z kávovaru a vyprázdnite z nich vodu. Následne
vyčistite vlhkou handričkou alebo špongiou.
9. Odstráňte koncovku pre cappuccino odkrúcajúc ju a poťahujúc nadol.
25
20. Príkladové problémy počas používania kávovaru
PROBLEM
Káva vyteká z boku
rukoväti sitka
Káva nevyteká
Káva sa nalieva kvapkami
Espresso nemá
charakteristickú penu
Rukoväť sa hýbe počas
zalievania
Z trysky pary nevychádza
para
Nedostatočné množstvo
speneného mlieka
Prístroj nepracuje
MOŽNA PRÍČINA
AKO SI PORADIŤ, ČO UROBIŤ
Rukoväť filtra (6) nie je zodpovedajúco pripevnená alebo
nie je postačujúco zakrútená.
Presvedčte się, že rukoväť filtra (6) je riadne uložená
v hlavici zalievania (4) a zakrútená do konca.
Na okraji filtra (6) sa nachádzajú zvyšky kávy.
Očistite z kávy horný okraj filtra dookoła (6) a utrite na
čisto hlavicu (4).
Hlavica zalievania (4) je zašpinená.
Utrite hlavicu (4) vlhkou handričkou.
Hlavica (4) je poškodená.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
V nádrži vody nie je voda.
Naplňte nádrž (1) vodou.
Nádrž vody (1) nie je riadne zainštalovaná.
Vtlačte nádrž vody (1) nadol, aby ste sa presvedčili, že je
riadne osadená.
Otočné tlačídlo (12) je nastavené v inej pozícii, napr.
.
Presvedčte sa, či sa otočné tlačídlo (12) nachádza
v pozícii OFF.
Sitko na hlavici môže byť upchané.
Pozri Odstránenie kameňa – bod 18.
Sitko vo filtri (6) je upchané. Káva je zomletá na veľmi
drobno alebo príliš silno stlačená.
Vypráznite sitko vo filtri (6) a prepláchnite ho pod tečúcou
vodou. Utrite hlavicu zalievania (4) pomocou handričky.
Káva je zomletá na veľmi drobno alebo príliš silno
stlačená.
Ak používate veľmi drobno zomletú kávu, nestláčajte ju
príliš silno.
Usadeniny vápna upchali prístroj.
Pozri Odstraňovanie kameňa – bod 18.
Káva je zvetralá alebo suchá.
Poużite čerstvú kávu. Po otvorení kávy sa presvedčte, że
ju skladujete v tesnom obale.
Káva nie je stlačená postačujúco silno.
Stlačte silnejšie zomletú kávu.
Káva je zomletá príliš na hrubo.
Používajte náležite zomletú kávu alebo zmeňte značku
kávy.
Nepostačujúce množstvo kávy v sitku filtra (6).
Pozri Príprava espresso – bod 11.
Káva je stlačená príliš silno.
Stlačte zomletú kávu ľahšie.
Zomletá káva je príliš drobná.
Zmeňte na hrubšiu kávu.
Rukoväť filtra (6) nie sedí veľmi silno, keďže nebola
postačujúco silno dokrútená.
Presvedčte sia że rukoväť filtra (6) je vložená správne
a dokrútená v hlavici do konca (4).
Na okraji filtra (6) sa nachádzajú zvyšky kávy.
Očistite z kávy horný okraj filtra (6) dookoła a utrite na
čisto hlavicu (4).
Hlavica zalievania (4) je zašpinená.
Utrite hlavicu (4) vlhkou handričkou.
Hlavica (4) je poškodená.
Skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
Tryska pary (10) je zablokovaná.
Vyčistite a prepláchnite trysku pary (10).
Mlieko nie je čerstvé.
Preverte, či mlieko je čerstvé.
Teplota mlieka je príliš vysoká.
Presvedčte sa, či mlieko je dostatočne schladené pred
použitím.
Džbánok.
Za účelom dosiahnutia najlepších výsledkov pri spenení,
použite priložený džbánok z nehrdzavejúcej ocele
a podľa možností ho pred popužitím ochlaďte alebo
prepláchnite studenou vodou.
Tryska pary (10) je zablokovaná.
Vyčistite a prepláchnite trysku pary (10).
Mlieko sa prevarilo.
Skúste opätovne použiť čerstvé schladené mlieko.
Sitko hlavici zalievania (4) môže byť upchané.
Pozri Odstraňovanie kameňa – bod 18.
Usadeniny kameňa upchali prístroj.
Pozri Odstraňovanie kameňa – bod 18.
Pamätajte, že v prípade iných poškodení alebo problémov, neskúšajte ich odstraňovať sám. V takom prípade sa skontaktujte s vykvalifikovaným pracovníkom servisu.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak
bude nepoužiteľný. Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je zapojená
do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
26
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách.
Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia
zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho
oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam
alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW13-024_v05
HU
Tisztelt Felhasználó!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek
felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti
Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Fordítson
külön figyelmet a biztonsági előírásokra. Kérjük őrizze meg a használati
utasítást, hogy a későbbi használat során is fel tudja használni.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A KÁVÉFŐZŐ
HASZNÁLATÁHOZ
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem tartása sérülésekhez
vezet
●● Ne használja a készüléket, ha az, vagy a csatlakozó vezetéke sérült, a készülék korábban
leesett, vagy másképpen sérült. Ha fennáll
a készülék sérülésének veszélye, a javítást
csak márkaszervízben, megfelelően képzett
szerelő végezheti el.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál vagy szakszervizben, illetve
egy szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra
kiképzett szakember végezheti. A helytelenül
elvégzett javítás a használó számára komoly
veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Semmilyen körülmények között se próbálja
meg eltávolítani a szűrőkart, sem kávéfőzés,
sem forralt víz készítése közben, mivel az
ilyenkor nyomás alatt található. A szűrőkar eltávolítása, égési és egyéb sérüléseket okozhat.
●● A gőzölővég tejhabosítás és vízátfolyatás
során erősen felmelegszik. Ne érintse meg
a gőzölővéget, mert az égési sérüléseket
okozhat.
●● Minden tisztítás során, valamint bármilyen
hiba esetében kapcsolja ki és áramtalanítsa
a kávéfőzőt.
●● Ne érintse meg a forró felületeket.
●● Ne tegye a kezét a kiömlő forró gőz, víz, vagy
kávé útjába, mert az égési és egyéb sérüléseket okozhat.
●● Mielőtt megkezdené a kávéfőzést, győzödjön
meg róla, hogy a szűrőkar megfelelően lett-e
felhelyezve.
●● A készüléket használhatják 8 évnél idősebb
gyerekek, akik felügyelet alatt találhatók illetve
ki lettek oktatva a készülék biztonságos használatát illetően és tisztában vannak a használattal
kapcsolatos kockázatokkal. A 8 évnél fiatalabb
gyerekek felnőtt felügyelete nélkül nem tisztíthatják a készüléket illetve nem végezhetnek el
rajta karbantartási tevékenységet. A készüléket
és a tápkábelt 8 évnél fiatalabb gyerekek számára el nem érhető helyen kell tartani.
●● A berendezést használhatják fizikai, érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott
személyek, vagy olyanok akik nem ismerik
GW13-024_v05
a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről,
és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
●● Tisztítás, össze- és szétszerelés előtt áramtalanítsa a készüléket. Várja meg mi a készülék kihül.
●● Az esetleges tűz, vagy más sérülés elkerülése végett, ne próbálja szétszerelni, vagy
összerakni a készüléket. A készülék belsejében semmilyen a felhasználó által használható
rész sincs. A készülék szerelését kizárólag
márkaszervízben végezze.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek teszi ki
a tulajdonát
●● Mindig lapos, egyenletes felületre állítsa a készüléket.
●● Ne használja üres víztartállyal. A tartályt kizárólag, hideg, tiszta, szűrt
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
és friss vízzel töltse fel. Meleg, vagy forró víz, esetleg másnemű
folyadék használata sérülést és veszélyhelyzetet okozhat. Ne lépje
túl a megengedett, 1,5 literes vízmennyiséget a tartályban.
Ne hagyja, hogy a vezeték, a kávéfőző bármely forró felületével
érintkezésbe lépjen, mikor azok - a forralófelület, vagy a gőzölővég bekapcsolt állapotban vannak.
Ne tolja el a készüléket sem működés közben, sem bekapcsolt állapotban. Mielőtt elmozdítja, előbb kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
Csatlakozóaljatba történő mind be-, mind kikapcsoláskor előbb kapcsolja ki a készüléket. A csatlakozót sose húzza ki a vezeték segítségével, mindig fogja meg a csatlakozót magát.
Mielőtt a készüléket hosszabb időre félreállítja vagy tisztítja, kapcsolja ki és áramtalanítsa azt.
Ne használjon hosszabbítót, kivéve, ha azt a megfelelő szakember
ellenőrizte.
A berendezést az áramhálózatba (csak váltóáramos hálózatba) megfelelő földeléssel ellátot és feszültségű csatlakozóaljzatba kapcsolja.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy
külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Ne tegye a készüléket melegforrás, sugárzás, más elektromos készülék közelébe, vagy forró főzőlapra. Ne tegye más készülékbe.
Ne hagyja, hogy a csatlakozó vezetéke az asztal szélén lógjon, vagy
forró felülettel érintkezzen.
Ne tegye vizes vagy forró felületre.
Ne használja a készüléket, ha túlfolyó tálca, vagy annak kerete nincs
megfelelően felhelyezve.
Ne tegye a készüléket, tűzhely közelébe, vagy annak sütőterébe.
Ne helyezze a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.
A készüléket ne próbálja bekenni. A kávéfőző semmi egyéb pótlólagos karbantartást nem igényel.
Használat előtt mindig győzödjön meg róla, hogy van-e víz a víztartályban.
JAVASLAT
Információk a a termékről és felhasználási javaslatok
●● A
●●
●●
●●
termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális feltételek.
Ha hosszabb ideig használaton kívül van, ürítse ki a víztartályt.
Ne használja a kávéfőzőt a használati utasításnak nem megfelelően.
A víztartály ne legyen nyitva használat közben.
Bizonyosodjunk meg, hogy a fenti utasítokat betartottuk-e.
MŰSZAKI ADATOK
A műszaki paraméterek a termék ellenőrző tábláján fel vannak tüntetve.
A víztartály maxmimális befogadóképessége 1,5 l.
Az automata kávéfőző megfelel a normáknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
27
1. A készülék leírása
3. Vezérlőpanel
Az automata kávéfőző kitűnő ízű és illatú kávé főzésére alkalmas, mivel
megfelelő hőmérsékletű víz főzését teszi lehetővé. A automatát úgy tervezték, hogy megfigyelhető legyen a készenléti állapot, valamint a főzési
és a gőzölési és tejhabosításí folyamat egésze.
Egyedülálló megoldást jelentenek a következő rendszerek: Perfect
Brewing System és SmartPress System.
A Perfect Brewing System a megfelelő főzési hőmérséklet beállításának,
valamint a kávé megfelelő összetömörítésének köszönhetően kiváló minőségi ital készítése teszi lehetővé.
SmartPress System olyan intregrált szűrési rendszer, mely a fözés előtt
tömöríti a kávét, így egyedülálló izű és aromájú habos kávé készítését
teszi lehetővé.
2. A készülék felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Eltávolítható víztartály fedővel
Csészemelegítő lap
Vezérlőpanel
Főzőfej
Kávétömörítő
Szűrőkar
Túlfolyó tálca rácsa
Túlfolyó tálca
A túlfolyó tálca kiürítésnek jelzője
Gőzölővég/cappuccinovég
Kávékitöltő
Gőzölővég szabályozó
Mérőkanál tömörítővel
500 ml-es bögre
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Ki- és bekapcsoló gomb
Egy/két csésze kávét/filteres kávét/őrölt kávét választó gomb
A kávémennyiségét szabályozó gomb
A hőmérsékletszabályozó gomb
Gőzölést kiválasztó gomb
Kávéfőző gomb
Vízkeménység visszajelzője
Kávémennyiség visszajelzője
Készenléti állapot visszajelzője
Egy/két csésze kávé visszajelzője
Gőzölés visszajelzője
Forró víz visszajelzője
Vízkőeltávolítás visszajelzője
Hőmérséklet visszajelzője
Alacsony vízszint visszajelzője
Őröltkávé mód visszajelzője
Filtereskávé mód visszajelzője
Ki- és bekapcsolás visszajelzője
Az első használat előtt távolítsa el a csepegtető tálcáról a vízelvezető nyílását biztosító címkét.
28
GW13-024_v05
4. A víztartály feltöltése
VIGYÁZAT! A víztartályt (1) csak áramtalanított álapotban töltse
fel. A tartály aljában levő szelep megakadélyozza a víz kifolyását
a tartályból.
●● Felfelé húzva vegye ki a tartályt (1) (1. ábra).
●● Nyissa ki a víztartályt (1), töltse fel friss és hideg vízzel (2. ábra).
A vízszint ne lépje túl a MAX jelzést.
●● Helyezze vissza a tartályt (1) és nyomja a helyére.
●● Csukja le a tartály fedelét (1).
●● A tartályt kivétel nélkül is utántöltheti pl.: egy vizeskancsó segítségével.
6.1.6. Nyomja meg a ki- és bekapcsoló gombot
hallani.
6.1.7. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
6.1.8. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfelelő hőmérsékletet).
6.1.9. Válassza ki a maximális kávémennyiséget (ebben az esetben ez
60 ml) a kávémennyiségét szabályozó gomb
(C). Segítségével Minden gombnyomás után hangjelzést fog hallani és sorban
megjelennek a következő számok: 30, 40, 50, 60, P1, P2, stb.
Addig nyomkodja a gombot míg megjelenik a 60 jelzés.
6.1.10. Válasszon ki két csészényi mennyiséget az egy/két csésze kávét
választó gombbal
(B). Minden gombnyomás után a hangjelzést fog hallani. A két csészényi mennyiség kiválasztása utána
a
. jelzés fog megjelenni a képernyőn. Egy csésze esetében a
jel fog látszani.
6.1.11. Nyomja meg a kávéfőzés
(F). gombot. Hangjelzést fog hallani.
6.1.12. A készülék forralt vizet fog készíteni és a
1. ábra
2. ábra
VIGYÁZAT! Ne használja a kávéfőzőt üres víztartállyal (1). Kávéfőzés
előtt mindig ellenőrizze, hogy van-e a tartályban víz (1). Ne töltse fel
a tartályt (1) forró vízzel. Egészségügyi okoból ne hagyjon vizet hos�szabb ideig a tartályban.
VIGYÁZAT! Ne hagyja, hogy a tartályban (1) túl alacsonyra süllyedjen
a vízszint. Ilyen esetben a készülék leáll és hangjelzéssel jelez, mely
egészen addig tart, míg a tartály (1) feltöltésre kerül, valamint a kijelzőn a következő jelzés fog villogni
.
A megfelelő hőmérsékletre felmelegített csészék használata kiemeli
a kávé ízét és elősegíti a habképződést.
A kávéfőző kétféle módon is előmelegítheti a csészéket. Az egyik a forralt
vízes öblítés a gőzölővég segítségével (10) a 14. pontban leírtak szerint.
A másik lehetőség, hogy kávéfőzés előtt a csészéket a csészemelegítő
lapra (2) helyezzük, mely a kávéfőző tetején található.
VIGYÁZAT! A kávéfőző energiatakarékos használatot biztosító kapcsolóval rendelkezik, mely egy órával az utolsó használat (főzés, stb)
után kikapcsolja a készüléket. Ezért a főzőlap nem tud egy óránál
hosszabb ideig melegedni.
6. Első használat előtt (a kávéfőző öblítése)
Első használat előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használtuk a kávéfőzőt,
öblítsük át.
6.1. Presszókávé készítése előtti öblítés
6.1.1. Áramtalanítsa a készüléket.
6.1.2. Töltse fel a víztartályt (1) a 4. pontban leírtaknak megfelelően.
6.1.3. Illessze a helyére üresen a szűrőkart (6) a főzőfejen (4), határozottan jobbra fordítva azt. (3. ábra).
6.1.4. Helyezzen el egy edényt a túlfolyó tálcán (7), a főzőfej alatt (4).
6.1.5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba – dugja a csatlakozót az
aljzatba. A kávéfőző bekapcsol, a kijelző és a ki- és bekapcsolás
gomja
(A) vílágítani kezd, a kijelzőn megjelenik a
3. ábra
GW13-024_v05
jelzés.
jelzés fog meg-
jeleni (két csészényi mennyiség kiválasztása után), vagy
jelzés (egy csészényi mennyiség esetében).
6.1.13. A kávéfőzés automatikusan leáll a megfelelő mennyiségű víz elkészítése után. Két hangjelzést fog hallani és a kijelzőn megjelenik
a
jelzés, a két csészényi mennyiségű kávé kiválasztása
esetén, vagy a
jelzés egy csésze kiválasztása esetében.
6.1.14. Ismételje meg a 6.1.11. lépést háromszor.
6.2. Öblítés a gőzölés előtt
6.2.1. Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban (1). Ha nincs benne víz,
töltse fel a víztartályt (1) a 4. pontban leírtak alapján.
6.2.2. Nyomja meg a gőzölést kiválasztó gombot
hallani. A kijelzőn megjelenik a
főző átállt ebbe a módba.
5. Csészemelegítés
(A), hangjelzést fog
(E). Hangjelzést fog
elzés, jelezvén, hogy a kávé-
6.2.3. Mikor a kijelzőn forogni kezd a
jelzés, a készülék, ezzel jelzi,
hogy a kávéfőző a megfelelő hőmérsékletre melegszik.
6.2.4. Mikor a
jelzés leáll, hangjelzéssel jelzi a készülék, hogy a kávéfőző készen áll a gőzölésre (elérte a megfelelő hőmérsékletet).
6.2.5. A gőzölővég (10) alá helyezzen egy edényt és tekerje a gőzölővég
szabályozót (12) a
, helyzetbe, azaz forgassa az óramutató
járásával ellenkező irányba úgy, hogy a
jelzés egyvonalba
kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel. Hagyja a készüléket 1 percen keresztül bekapcsolt gőzölő funkcióval dolgozni. Ezután forgassa a gőzölést szabályozót (12) OFF, pozícióba, azaz forgassa
az óramutató járásával megegyezző irányba úgy, hogy az OFF jelzés egyvonalba kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel. Öntse ki az
edényt.
6.2.6. Ismételje meg a 6.2.5. lépést háromszor.
VIGYÁZAT! Nyomja meg a ki- és bekapcsolót
hallani. Eltűnik a kijelzőről a
visszaállt kávéfőzés módba.
(A), hangjelzést fog
jelzés, jelezvén, hogy a készülék
7. Vízkeménység beállítása
A kávéfőzőn három vízkeménység állítható: kicsi (LO jelzés), közepes
(MI jelzés) valamint a nagy (HI jelzés) vízkeménység. Alaphelyzetben közepesen MI kemény viz van beállítva. Ha meg akarja változtani a víz keménységét tartsa lenyomva két másodpercig a kávémennyiséget szabályozó gombot
(C) Hangjelzést fog hallani és a vízkeménység visszajelzője villogni
kezd. Minden gombnyomás a kávémennyiséget szabályozó gombbal
(C), mely hangjelzéssel jár együtt, megváltoztatja a kijelzőn, a vízkeménység
mértékét jelző visszajelzést, először: közepesről MI nagyra HI kicsire
LO közepesre MI nagyra HI, stb. Ha például a nagy vízkeménységet
HI választja ne nyomja meg újra a gombot, 2 másodperc elteltével a készülék megjegyzi az új beállítást és hangjelzéssel jelez.
Hogy helyesen állíthassa be a vízkeménységet, használja a mellékelt
tesztert. Lógassa egy pohár vízbe a tesztert legalább 1 másodpercig. Miután kiemelte a vízből, rázza le a felesleges vizet és 15 másodperc múlva
olvassa le az eredményt. A száraz teszteren egy zöld négyzet látható. Vízbeáztatás után a négyzet megváltoztatja a színét. Hasonlítsa össze a teszteren
található színt a teszterben találhatóval. A zöld szín (kis keménységű vizet
jelent), a barna – kemény vízet (közepesen kemény) míg a narancssárga–
nagyon kemény vizet (nagy vízkeménység). Ezen eredmények alapján
a megállapítható a kávéfőzőben használatos víz minősége.
29
8. A beprogramozott kávétérfogat kiválasztása
A kávéfőző 4 választható kávétérfogatra van beprogramozva: 30 ml,
40 ml, 50 ml oraz 60 ml. A kávé térfogatát a
(C). gomb nyomogatásával
választhatjuk ki. Minden gombnyomás után hangjelzés hallható. A kávétérfogat a következők szerint változik: 30 ml
40 ml
50 ml
60 ml
P1
P2
30 ml, stb.
VIGYÁZAT! P1 és P2 (Program 1 és 2) olyan speciális memória funkció, mely lehetővé teszi az egyéni beállítások elmentését. Ezen funkciók (P1 és P2) beállításának módját a 12. pontban találhatja meg.
9. A főzőtt kávé hőmérsékletének kiválasztása
11.18. Vegye le a szűrőtartályt balra elforgatva azt (5. ábra) majd dobja ki
az elhasznált filtert, vagy kávézaccot (6. ábra). Tiszta vízben öblítse
ki a szűrőt (7. ábra).
VIGYÁZAT! Ha a víztartályban (1) túl kevés a víz, a főzés során a kávéfőző leáll. A kijelzőn a
jelzés kezd el villogni és ismétlődő hangjelzés hívja fel a figyelmet a víz utánpótlásásra. Nyissa ki a fedelet (1) és
töltse fel vízzel. A víztartály feltöltése után a hangjelzés elhallgat és
a kávéfőző folytatja a munkáját.
VIGYÁZAT! A főzés során bármikor leállíthatjuk a kávéfőzőt a ki- és
bekapcsoló gomb segítségével
(A).
A kávéfőző 3 főzési hőmérséklettel rendelkezik: alacsony hőmérséklet
(
jelzés), forró (
jelzés) valamint nagyon forró (
jelzés). A hőmérsék-
letet a hőmérsékletszabályozó gombbal
(D). szabályozhatjuk. Minden
gombnyomás után hangjelzés hallható. A hőmérséklet a következők szerint
változik: forró (
forró (
jelzés)
nagyon forró (
jelzés)
alacsony (
jelzés)
jelzés), stb.
10. Őrölt vagy filteres kávé főzésének kiválasztása
A kávéfőző két presszókávé főzési lehetőséggel rendelkezik:
1. filteres kávéból,
2. őrölt kávéból.
Ahhoz, hogy aktiválhassa ezt a funkciót, tartsa két másodpercig lenyomva
az egy/két csészet választó gombot
(B) Az előzetes beállítástól függően a készülék filteresről (
jelzés) őrölt kávé módra vált (
vagy fordítva. Minden változást hangjelzés követ.
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
jelzés)
11. Presszókávé kávé készítése
11.1. Áramtalanítsa a készüléket.
11.2. Töltse fel a víztartályt (1) a 4. pontnak megfelelően.
11.3. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba – dugja a csatlakozót az
aljzatba. A kávéfőző bekapcsol, a kijelző és a ki- és bekapcsoló
(A) vílágítani kezd, a kijelzőn megjelenik
11.4. Nyomja meg a ki- és bekapcsoló gombot
hallani.
.
(A), hangjelzést fog
11.5. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
11.6. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfelelő
hőmérsékletet).
11.7. Válassza ki a filteres vagy őrölt kávé módot az egy/két csészet
választó gomb segítségével, melyet tartson lenyomva 2 másodpercig
(B) Minden gombnyomást hangjelzés követ.
11.8. Szórja a mérőkanál segítségével az őrölt kávét a szűrőtartó tartályába (13) vagy helyezzen bele egy filtert (6).
11.9. Távolítsa el a felesleges kávét a szűrő széléről i nyomkodja a szűrőbe a kávéfőzőhöz tartozó tömörítő segítségével (5) vagy a mérőkanál tömörítő részével (13) (4. ábra).
11.10. Helyezze vissza a szűrőfejet (6) a főzőfejre (4), határozottan jobbra
tekerve azt (3. ábra).
11.11. Helyezzen a túlfolyó rácsára egy vagy két csészét (7), közvetlenül
a szűrőfej alatt (6).
11.12. Válasszon egy vagy két csészényi mennyiséget az egy/két csészét választó gomb segítségével
(B). Minden gombnyomást
hangjelzés követ.
11.13. Egy csésze esetében a
, jelzés jelenik meg, kettő esetében
a
jelzés.
11.14. Állítsa be az presszókávé mennyiségét a
(C) gomb segítségével –
lásd a 8. pontot.
11.15. Állítsa be a kívánt főzési hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozó
gomb
(D) segítségével – lásd a 9. pontot.
11.16. Nyomja be a kávéfőzés gombját
kávét fog készíteni. A kijelzőn a
(F) és a készülék presszójelzés (egy csésze esetében)
vagy a
jelzés (két csésze esetében) fog megjelenni.
11.17. A megfelelő mennyiségű kávé elkészítése után a készülék leáll. Két
hangjelzést fog hallani és a kijelzőn megjelenik a
vagy a
jelzés (az utolsóként beállított kávé mennyiségétől függően).
30
12. A memórifunkciók beállítása (P1 vagy P2)
A készülék két memória funkcióval rendelkezik, melyek segítségével
egyénileg beállíthatja a főzés hőmérsékletét, a filteres vagy őrölt kávét,
valamint a főzendő kávé mennyiségét.
A memóriát a következőképpen programozhatja:
12.1. Áramtalanítsa a készüléket.
12.2. Töltse fel a víztartályt (1) a 4. pontban leírtak alapján.
12.3. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba – dugja a csatlakozót az
aljzatba. A kávéfőző bekapcsol, a kijelző és a ki- és bekapcsoló
(A) világítani kezd, a kijelzőn megjelenik
jelzés.
12.4. Nyomja meg a a ki- és bekapcsoló gombot
(A), hangjelzést fog
hallani.
12.5. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
12.6. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfelelő
hőmérsékletet).
12.7. Válassza ki a filteres vagy őrölt kávé módot az egy/két csészet
választó gomb segítségével, melyet tartson lenyomva 2 másodpercig
(B) Minden gombnyomást hangjelzés követ.
12.8. Szórja a mérőkanál (13) segítségével az őrölt kávét a szűrőtartó
tartályába vagy helyezzen bele egy filtert (6).
12.9. Távolítsa el a felesleges kávét a szűrő széléről és nyomkodja a szűrőbe a kávéfőzőhöz tartozó tömörítő segítségével (5) vagy a mérőkanál tömörítő részével (13) (4. ábra).
12.10. Helyezze vissza a szűrőtartályt (6) a főzőfejre (4), határozottan
jobbra tekerve azt (3. ábra).
12.11. Helyezzen a túlfolyó rácsára egy vagy két csészét (7), közvetlenül
a szűrőtartály alatt (6).
12.12. Válassza ki a P1 vagy P2 a kávémennyiséget választó kapcsolót
lenyomva tartva
(C) gombot. Minden gombnyomást hangjelzés
követ.
GW13-024_v05
12.13. Nyomja be és tartsa egyszerre lenyomva az egy/két csészét
választó gombot
(B) valamint a hőmérsékletszabályozó
gombot
(D) két másodpercig. Ekkor a P1 vagy P2 jelzés kezd
el villogni a kijelzőn.
12.14. Állítsa be a megfelelő főzési hőmérsékletet (lásd 9. pont), a filteres vagy őrölt kávét (lásd 10. pont), valamint válassz ki, hogy egy
(
jelzés) vagy két (
jelzés) csésze kávét szeretne
a
(B) gomb segítségével.
14. Forralt víz készítése
A forralt víz készítés funkciója kitűnen megfelel forró csokoládé készítéséhez, a kávépréssel ellátott kávéskancsó vagy a teáskancsó feltöltéséhez.
14.1. Áramtalanítsa a készüléket.
14.2. Töltse fel a víztartályt (1) a 4. pontban leírtaknak megfelelően.
14.3. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba – dugja a csatlakozót az
aljzatba. A kávéfőző bekapcsol, a kijelző és a ki- és bekapcsoló
(A) világítani kezd, a kijelzőn megjelenik
12.15. Nyomja meg és tartsa lenyomva a főzési gombot
(F). Ne
engedje el egészen addig, míg a megfelelő kávémennyiség meg
nem jelenik. A kávéfőző presszókávét fog főzni és a kijelzőn megjelenik a
jelzés (egy csésze kávé esetében) vagy a
jelzés (két csésze kávé esetében). A megfelelő mennyiségű kávé
elkészítése után a készülék leáll. Két hangjelzést fog hallani és
a kijelzőn megjelnik a
vagy a
jelzés.
12.16. A beállítások elmentése utána a P1 vagy P2 jelzés abbahgyja
a villódzást és hangjelzést fog hallani.
12.17. Vegye le a szűrőtartályt balra elforgatva azt (5. ábra) majd dobja ki
az elhasznált filtert, vagy kávézaccot (6. ábra). Tiszta vízben öblítse
ki a szűrőt (7. ábra).
14.6. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfeleő
hőmérsékletet).
14.7. Nyomja meg a a gőzölést kiválasztó gombot
(B), valamint a kőmérséklet szabályozó gomb
(D) egyidejű lenyomásával két másodpercen keresztül és programozza tovább a 11.16.
pontig leírtak szerint.
VIGYÁZAT! Ha törölni szeretné a
P1
vagy
P2
program beálításait
tartsa egyidejűleg lenyomva a hőmérséklet szabályozó
a gőzölést választó gombot
(D) és
(E).
13. Presszókávé készítése memóriafunkcióval
13.1. Áramtalanítsa a készüléket.
13.2. Töltse fel a víztartályt (1) a 4. pontban leírtaknak megfelelően.
13.3. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba – dugja a csatlakozót az
aljzatba. A kávéfőző bekapcsol, a kijelző és a ki- és bekapcsoló
(A) világítani kezd, a kijelzőn megjelenik
13.4. Nyomja meg a ki- és bekapcsoló gombot
hallani.
lasztó gombot
13.5. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
13.6. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfelelő
hőmérsékletet).
13.7. Válassza ki a megfelelő P1 vagy P2 programot a
(C) gomb
lenyomásával – lásd a 8. pont.
13.8. Attól függően, hogy milyen kávé (filteres vagy őrölt) lett beprogramozva a P1 vagy P2 programban, szórja a mérőkanál segítségével az őrölt kávét a szűrőtartóba (13) vagy helyezzen bele egy
filtert (6).
13.9. Távolítsa el a felesleges kávét a szűrő széléről és nyomkodja
a szűrőbe a kávéfőzőhöz tartozó tömörítő segítségével (5) vagy
a mérőkanál tömörítő részével (13) (4. ábra).
13.10. Helyezze vissza a szűrőtartályt (6) a főzőfejre (4), határozottan
jobbra tekerve azt (3. ábra).
13.11. Helyezzen a túlfolyó rácsára egy vagy két csészét (7), közvetlenül
a szűrőtartály alatt (6).
13.12. Nyomja meg és tartsa lenyomva a főzési gombot
(F). A kávé-
főző presszókávét fog főzni és a kijelzőn megjelenik a
jelzés
(egy csésze kávé esetében) vagy a
jelzés (két csésze
kávé esetében).
13.13. A megfelelő mennyiségű kávé elkészítése után a készülék leáll. Két
hangjelzést fog hallani és a kijelzőn megjelenik a
vagy a
jelzés (a P1 vagy P2 program beállításainak megfelelően).
13.14. Vegye le a szűrőtartályt, balra elforgatva azt (5. ábra) majd dobja
ki az elhasznált filtert, vagy kávézaccot (6. ábra). Tiszta vízben
öblítse ki a szűrőt (7. ábra).
GW13-024_v05
(E). Hangjelzést fog hallani. A kijelzőn megjele-
nik a
jelzés.
14.8. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
14.9. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfelelő
hőmérsékletet).
14.10. A gőzölővég (10) alá helyezzen egy edényt és tekerje a gőzölővég
szabályozót (12) a
, helyzetbe, azaz forgassa az óramutató
járásával ellenkező irányba úgy, hogy a
jelzés egy vonalba
kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel. A gőzölővégből (10) forró
víz fog folyni.
14.11. Ahhoz, hogy leállítsa a forralt víz folyását, forgassa a gőzölővég
szabályozót (12) OFF pozícióba, azaz forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, úgy, hogy az OFF jelzés egy vonalba
kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel.
14.12. Ahhoz, hogy befejezze a forró víz funkciót, nyomja meg a ki- és
bekapcsoló gombot
(A). Hangjelzést fog hallani. A kijelzőn kial-
szik a
jelzés ezzel jelezvén, hogy a kávéfőző visszaállt kávéfőző módba.
jelzés.
(A), hangjelzést fog
(E). Hangjelzést
fog hallani. A kijelzőn megjelenik a
jelzés, jelezvén, hogy
a kávéfőző átállt ebbe a módba. Újra nyomja meg a gőzölést kivá-
VIGYÁZAT! Míg lenyomva tartja a kávéfőzés gombot
(F) ne
felejtse el, hogy a készülék a maximálisan főzhető egy kávényi pres�szókávé elkészítése után (kb. 240 ml), automatikusan leállítja a kávéfőzést (két hangjelzést fog hallani) és megjegyzi a beállításokat.
VIGYÁZAT! Figyeljen a beprogramozás során arra, hogy villogjon
a P1 vagy P2 jelzés. Ha bármilyen okból abbahamarad a P1 vagy P2
jelzés villogása, aktiválja azt az egy/két csészet választó gomb
jelzés.
14.4. Nyomja meg a ki- és bekapcsoló gombot
(A), hangjelzést fog
hallani.
14.5. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
VIGYÁZAT! Ha a víztartályban (1) túl kevés a víz, a gőzölővégből (10)
nem fog forró víz folyni. A kijelzőn a
jelzés kezd el villogni és
ismétlődő hangjelzéssel hívja fel a figyelmet a víz pótlására. Állítsa
a gőzölővég szabályozót (12) mindenképpen az OFF pozícióba,
azaz forgassa az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy
az OFF jelzés egy vonalba kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel.
Nyissa ki a víztartály fedelét (1) és töltse fel vízzel. A víztartály feltöltése után a hangjelzés elhallgat. Ahhoz, hogy újra megkezdje a forró
víz készítést tekerje a gőzölővég szabályozót (12) a
helyzetbe,
azaz forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba úgy, hogy
a
jelzés egy vonalba kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel.
VIGYÁZAT! A gőzölővéget (10) csak a speciálisan előkészített végénél fogva mozgassa (9. ábra). A gőzölővég (10) nagyon forró.
15. Gőzölés (tej habosítása)
Tejhabosításra a gőzölés funkciót használja. A gőz két szerepet is betölt.
Egyrészt felmelegíti, másrészt összekeveri a tejet a levegővel, így bársonyos, lágy külsőt kölcsönöz neki. Hasonlóan a kávéfőzéshez a tejhabosítás során is idővel a felhasználó egyre jobb hatásfokot ér el.
Javaslat: Ne felejtse el, hogy a kávé minden kávé tartalmú ital alapja, míg
a tej csak mellékes adalék.
VIGYÁZAT! Előbb a kávéfőzés javasolt, majd csak utána habosítsuk
fel a tejet.
A gőzölés segítségével más italokat is melegíthetünk.
15.1. Készítsen presszókávét a 11. vagy 13. pontokban leírtak szerint.
15.2. Válassza ki a megfelelő mennyiségű tejet az elkészített csészék
száma vagy a tejesedény mérete alapján.
●● Javaslat: Ne felejtse el, hogy a tej térfogata a habosítás során
megnő.
●● Öntsön hideg, lehűtött tejet rozsdamentes acélból készült
edénybe és töltse fel 1/3 vagy 1/2 rész tejjel.
31
●● Javaslat: Tartsa a rozsdamentes acélból készült edényt a tejjel
a hűtőben úgy, hogy az jól le legyen hűtve. Használat előtt ne
öblítse ki az edényt meleg vízzel
15.3. Nyomja meg a a gőzölést választó gombot
hallani. A kijelzőn megjelenik a
főző átállt ebbe a módba.
(E). Hangjelzést fog
jelzés, jelezvén, hogy a kávé-
15.4. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
15.5. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfelelő
hőmérsékletet).
15.6. Öblítse ki a gőzölővéget (10) valamilyen más edényt aláhelyezve
a 6.2.5. pontban leírtaknak megfelelően. A gőzölővég előzetes tisztítása megtörtént.
15.7. Ezután helyezze a gőzölővéget (10) a tejesedénybe úgy (8. ábra),
hogy a vég 1/2 cm a tej felszíne alatt legyen. Kezdje meg a gőzölést a gőzölés szabályozót (12) a
helyzetbe tekerve, azaz
forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba úgy, hogy
a
jelzés egy vonalba kerüljön a kávéfőzőn található
jelzéssel.
●● Döntse az edényt úgy, hogy a gőzölővég az edényen feküdjön,
és addig süllyessze az edényt, míg a cső vége a tej felszíne alá
nem kerül, így megkezdődik a tej felhabosítása.
●● Fontos: Ne hagyja, hogy szabálytalanul jöjjön a gőz a csőből,
mert nem lesz megfelelő a hab levegőtartalma, hogy ezt elkerülje, emelje meg úgy az edényt, hogy a cső vége mélyebben
legyen a tejben. Ne felejtse el, hogy az ideális tejhab állaga lágy
és bársonyos.
●● Amikor a tej felmelegszik és felhabosodik a tej szintje az edényben elkezd megemelkedni. Amikor ez megtörténik tartsa úgy
az edényt, hogy a cső vége mindig épp csak a tej felszíne alatt
legyen.
●● Amint megjelenik a hab, tartsa úgy az edényt, hogy a cső vége
a tej közepében legyen.
●● Javaslat: Az elkészítendő hab mennyisége változni fog az ital
minőségétől függően. Pl. a cappuccinóhoz több hab kell, mint
más kávéalapú és tejhabbal felszolgált italok esetében.
●● Azonnal zárja el a gőzölővéget, amint a tej hőmérséklete eléri
60–65°C eltekerve a gőzölővég szabályozót (12) az OFF, helyzetbe, azaz forgassa az óramutató járásával egyező irányba
úgy, hogy az OFF jelzés egy vonalba kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel.
●● Javaslat: Ha nem rendelkezik hőmérővel akkor úgyis ellenőrizheti a tej hőmérsékletét, hogy megpróbálja megfogni az edény
falát, ha 3 másodpercnél tovább nem tudja rajta tartani a kezét,
akkor megfelelő a hőmérséklete.
●● Fontos: Ne főzze meg a tejet.
●● Vegye el az edényt.
●● Törölje meg a cső végét (10) egy tiszta nedves kendővel és
öblítse át úgy, mint azt tette a habosítás előtt.
●● Fogja az edényt a kezébe, finoman üsse az asztal lapjához,
hogy felszabaduljanak a tejben marad légbuborékok, majd forgassa körbe az edényben a tejet addig, míg a tej felszíne fényes
és buborékmentes nem lesz. Így sima állagú tejet és habot
kaphatunk.
15.8. Öntse a tejet a korábban előkészített presszókávéra. Kész
a cappuccino.
15.9. Miután befejezte a gőzölést nyomja meg a ki- és bekapcsoló gombot
(A). Hangjelzést fog hallani. A kijelzőről eltűnik a
jelzés, ezzel jelezve, hogy a kávéfőző visszaállt kávéfőző módba.
VIGYÁZAT! Ha a víztartályban (1) túl kevés a víz, a gőzölővégből (10)
nem fog forró víz folyni. A kijelzőn a
jelzés kezd el villogni és
ismétlődő hangjelzéssel hívja fel a figyelmet a víz pótlására. Állítsa
a páraszabályozót (12) mindenképpen az OFF pozícióba, azaz forgassa az óramutató járásával megegyezző irányba, úgy, hogy az OFF
jelzés egyvonalba kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel. Nyissa
ki a víztartály fedelét (1) és töltse fel vízzel. A víztartály feltöltése
után a hangjelzés elhallgat. Ahhoz, hogy újra megkezdje a forró víz
készítést tekerje a gőzölővég szabályozót (12) a
helyzetbe,
azaz forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba úgy, hogy
a
jelzés egyvonalba kerüljön a kávéfőzőn található jelzéssel.
VIGYÁZAT! A gőzölővéget (10) csak a speciálisan előkészített végénél fogva mozgassa (9. ábra). A gőzölővég (10) nagyon forró.
32
8. ábra
9. ábra
16. Automatikus kikapcsolás
A készülék automatikusan kikapcsol, ha 30 percen keresztül nem használják. Az újbóli bekapcsoláshoz nyomja meg a ki- és bekapcsoló gombot
(A), hangjelzést fog hallani.
17. A túlfolyó tálca ürítése
Amikor a túlfolyó tálca (8) megtellik vízzel,
a túlfolyó rácsa (9) fölé emelkedik a túlfolyás jelző (7). Távolítsa el a készülékből
a túlfolyót (8) a ráccsal együtt (7) és öntse ki
a felgyűlt vizet (10. ábra). Helyezze vissza
az egészet a kávéfőzőbe.
18. A vízkő eltávolítása
10. ábra
A vízkő minden vízmelegítési funkcióval ellátott berendézesen természetesen megjelenő ásványi ülledék. Ez okból a készülék időnként
vízkőeltávolítást igényel. Egy bizonyos vízmennyiség felhasználása után
(közvetlenül a víz keménységétől függően) a kijelzőn megjelenik és villogni kezd a
jelzés. Ennek megjelenése a vezérlőpanelen, azt jelenti,
hogy vízkőmentesíteni kell a készüléket.
VIGYÁZAT! Legalább 3 havonta vízkőtelenítse a kávéfőzőt.
A vízkötelenítés elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokra
a garancia nem terjed ki.
A vízkő eltávolítására szolgáló oldatok
Hagyományosan az alábbi oldatok használhatók a vízkő eltávolítására:
●● Citromsav oldat
Oldjon fel 2 kanál (körülbelül 30 g) citromsavat egy liter vízben.
●● Kifejezetten erre szolgáló folyadékok vagy tabletták.
Javaslat: Folyadékok vagy tabletták esetén járjon el az említett szerek
csomagolásán elhelyezett utasítások szerint.
18.1. Áramtalanítsa a készüléket.
18.2. Ellenőrizze, hogy teljesen kihűlt-e a készülék.
18.3. Vegye le a víztartályt (1) és a túlfolyó tálcáját (8) a ráccsal együtt (7)
a kávéfőzőről (11. ábra).
18.4. Állítsa „fejre” a kávéfőzőt és vegye le a szűrőtartályt a főzőfejről (4)
a megfelelő csavarók segítségével kitekerve (12. ábra).
18.5. Tisztítsa ki a szűrőtartályt és a szűrőfejet (4), távolítsa el a vízkövet
és a kávémaradékot.
18.6. Állítsa „talpra” a kávéfőzőt.
18.7. Töltse fel a víztartályt vízzel (1) és az előre elkészített citromsavas
oldattal.
18.8. Csukja le a víztartály fedelét (1), tegye a helyére a víztartályt (1)
a túlfolyó tálcát (8) a ráccsal együtt (7) (13. ábra).
18.9. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba – dugja a csatlakozót az
aljzatba. A kávéfőző bekapcsol, a kijelző és a ki- és bekapcsoló
gomb
(A) világítani kezd, a kijelzőn megjelenik
jelzés.
18.10. Nyomja meg a ki- és bekapcsoló gombot
(A), hangjelzést fog
hallani.
18.11. A kijelzőn forogni kezd
jelzés jelezvén, hogy a kávéfőző felkészül a készenléti állapotra.
GW13-024_v05
18.12. Mikor a
jelzés már nem forog, hangjelzést fog hallani, mely
jelzi, hogy a kávéfőző készenléti állapotban van (elérte a megfelelő
hőmérsékletet).
18.13. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kávémennyiséget szabályozógombot
(C) valamint a gőzölést kiválasztó gombot
másodpercig. Abbamarad a vízkőeltávolítás jelzése
(E) két
, azonnal
forogni kezd a kijelzőn
jelzés, jelezve, hogy megkezdte a vízkő
eltávolítását.
18.14. A főzőfejből (4) forró vízkőoldat fog kifolyni.
18.15. Várja meg míg átfolyik a főzőfejen (4). Ezután vegye ki és tiszta
vízzel öblitse át a víztartályt (1).
18.16. Tegyen egy iüres edényt a főzőfej alá (4), hogy kifolyhasson belőle
a forró víz.
18.17. A tisztításhoz töltse fel a víztartályt (1) tiszta vízzel a MAX jelig (1).
Csukja le a víztartály fedelét (1), majd tegye a helyére a víztartályt.
18.18. A főzőfejből (4) forró víz fog kifolyni (a kávéfőző öblítése).
18.19. A vízkő eltávolítása után nem folyik víz a főzőfejből (4) a kávéfőző
automatikusan kikapcsol.
18.20. Világítani kezd a ki- és bekapcsoló gomb
(A) a kijelzőn pedig
megjelenik a
jelzés.
18.21. Áramtalanítsa a készüléket.
18.22. Várja meg míg a készülék teljesen kihűl.
18.23. Vegye ki a víztartályt (1) , a túlfolyó tálcát (8) a ráccsal együtt
akávéfőzőből (7) (11. ábra).
18.24. Állítsa „fejre” a kávéfőzőt és szerelje a helyére a szűrőfejet (4)
a megfelelő csavaró segítségével. (14. ábra).
18.25. Állítsa talpra a kávéfőzőt és szerelje a helyére a túlfolyó tálcát (8)
a ráccsal együtt (7) valamint a víztartályt (1) (13. ábra).
VIGYÁZAT! A vízkő eltávolítása alatt a kávéfőző egyéb funkciói nem
aktívak.
14. ábra
19. Tisztítás és karbantartás
Mindig tartsa tisztán a készüléket, hogy ezzel is meghosszabbítsa annak
élettartalmát, valamint szinten tartsa a főzőtt kávé minőségét.
1. Mielőtt megkezdi a tisztítást, kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
2. Tisztítás előtt hagyja a kávéfőzőt kihűlni.
3. Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készüléket.
4. Ne mosogassa el egyetlen alkatrészét sem mosogatógépben.
5. A készülék külsejét törölje át tiszta, nedves kendővel.
6. Vegye le a szűrőkart (6) a kávéfőzőről és tisztítsa ki a kávézaccot.
Tisztítsa ki a szűrőkart (6) valamint a szűrőt egy nedves rongy vagy
szivacs segítségével.
7. Hagyja megszáradni a megtisztított alkatrészeket, ne szárítsa ki sütőben vagy mikorhullámú sütőben őket.
8. Vegye le a túlfolyó tálca rácsát (7) és a tálcát (8) majd öntse ki belőle
a vizet. Ezután törölje meg egy nedves kendővel vagy szivaccsal.
9. Vegye le a cappuccinóhoz szükséges véget, letekerve és lehúzva
a kávéfőzőről.
11. ábra
12. ábra
13. ábra
GW13-024_v05
33
20. A használat során esetlegesen felmerülő problémák
PROBLÉMA
A kávé a főzőfej mellett
folyik
Nem folyik a kávé
Csepegve folyik a kávé
Az presszókávénak nincs
habja
A szűrő fogója meglazul a
főzés során
Nem jön pára a
kifolyócsőből
Túl kevés a tej habja
A készülék nem működik
LEHETSÉGES OKOK
MIT TEHET?
A szűröakr (6) nem lett megfelelően felhelyezve vagy
a helyére tekerve.
Bizonyosodjon meg, hogy a szűrőkar (6) a főzőfej alatt
(4) megfelelően lett felhelyezve és a helyére tekerve.
A szűrő szélén (6) kávészemcsék találhatók.
Tisztítsa meg a szűrő felületét (6) és törölje tisztára
a fejet (4).
A főzőfej (4) koszos.
Törölje át a fejet (4) egy nedves ronggyal.
A főzőfej (4) megsérült.
Kérje márkaszervíz segítségét.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse fel a víztartályt (1).
A víztartály (1) nincs megfelelően a helyére illesztve.
Nyomja a helyére a víztartályt (1), hogy meggyőződjön
róla, hogy a helyén van-e.
A tekerőkapcsoló (12) nem a megfelelő pozícióban van,
pl.
.
Győződjön meg róla, hogy a tekerőkapcsoló az OFF
helyzetben van.
Eldugult a szűrő.
Lásd A vízkő eltávolítása - 18. pont.
A szűrő (6) eldugult. A kávé túl apró szemcséjű, vagy túl
erősen lett tömörítve.
Tisztítsa ki a szűrőt (6) öblítse át folyóvízben. Törölje át
a főzőfejet (4) egy ronggyal.
A kávé túl apró szemcséjű, vagy túl erősen lett tömörítve.
Ha nagyon apróra őrölt kávét használ, akkor ne tömörítse
túl erősen.
A készülék mészlerakódás miatt eldugult.
Lásd A vízkő eltávolítása - 18. pont.
A kávé kiszellőzött és száraz.
Használjon friss kávét. Kicsomagolás után tartsa a kávét
hermetikusan lezárva.
A kávé nincs elég erősen tömörítve.
Erősebben tömörítse az őrölt kávét.
A kávé túl nagy szemcséjű.
Használjon megfelelően őrölt kávét, vagy vegyen más
márkájút.
Nincs elég kávé a szűrőkarban (6).
Lásd Presszókávé készítés – 11. pont.
A kávé túl erősen lett tömörítve.
Ne tömörítse olyan erősen a kávét.
A kávé túl apró szemcséjű.
Használjon nagyobb szemcséjű kávét.
A szűrőkar (6) nem ül rendesen a helyén, mert nem lett
a helyére tekerve.
Győződjön meg róla, hogy a szűrőkar (6) helyesen lett
felhelyezve és teljesen a helyére tekerve a főzőfejben (4).
Szűrő karimáján (6) kávészemcsék találhatók.
Tisztítsa meg a szűrő karimáját (6) a kávétól i és törölje
tisztára fejet (4).
A főzőfej 0 koszos.
Törölje át a főzőfejet (4) egy nedves ronggyal.
A főzőfej (4) megsérült.
Kérje márkaszervíz segítségét.
A pára/forró víz kifolyócső (10) eldugult.
Tisztítsa ki a kifolyócsövet (10).
A tej nem friss.
Ellenőrizze, hogy friss-e a tej.
A tej túl meleg.
Győződjön meg, hogy felhasználás előtt, a tej
megfelelően le lett-e hűtve.
Kancsó.
A legjobb hatás érdekében használja a kávéfőzőhöz
kapott rozsdamentes acél edényt, melyet használat előtt
öblítsen ki hideg vízzel, vagy hűtse le a hűtőben.
A gőzölővég (10) eldugult.
Tisztítsa ki a gőzölővéget (10).
Felforrt a tej.
Használjon friss, hideg tejet.
A főzőfejben a szűrő (4) eldugult.
Lásd A vízkő eltávolítása - 18. pont.
A készülékben vízkőlerakódás van.
Lásd A vízkő eltávolítása - 18. pont.
Más jellegű sérüléseket és hibákat ne próbáljon önállóan megszüntetni. Ilyen esetekben mindig kérje a szervízben, szakember segítségét.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket
szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen. A fém alkatrészeket leadni
a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő
esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb
okokból történő módosítására.
34
GW13-024_v05
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar
accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire. În special indicaţiile privind mijloacele de siguranţă. Instrucţiunile de folosire trebuie păstrate,
în aşa fel încât întotdeauna să vă fie la îndemână ca să le puteţi reciti.
INDICAŢII CU PRIVIRE LA MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN
TIMPUL FOLOSIRII MAŞINII DE CAFEA
PERICOL! / ATENŢIONARE!
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate
şi de către persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub supraveghere sau dacă înainte de folosire le-au fost
explicate în mod foarte clar pericolele şi au fost
instruite cu privire la modul de folosire în siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel încât
copii să nu aibă posibilitatea de a se juca cu
acesta.
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu întrebuinţaţi maşina dacă are defecţiuni
vizibile, dacă cablul de alimentare este defect,
dacă maşina a căzut pe podea sau a rămas
defectată în orice alt fel. Dacă aveţi presupuneri că maşina este defectată atunci verificarea, repararea, regularea maşinii poate fi efectuată daor de către personal specializat de la
punctul de servis autorizat de producător.
●● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil
se deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o
persoană calificată pentru a evita pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai
de către personalul calificat. Reparaţiile făcute
incorect pot pune în pericol viaţa utilizatorului.
În cazul unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Nu înlăturaţi niciodată mânerul filtrului în timpul
pregătirii cafelei nici în timpul distribuirii apei
fierbinţi deoarece aparatul se află sub presiune.
Înlăturarea mânerului filtrului în timpul acestor
activităţi poate provoca arsuri sau accidentări.
●● Jetul de aburi este foarte fierbinte în timpul
spumării laptelui şi distribuirii apei. Poate provoca arsuri de aceea trebuie să aveţi grijă să
nu intraţi în contact direct cu jetul de aburi.
●● Întotdeauna înainte de a curăţa maşina de
cafea, cât şi în caz de probleme în timpul pregătirii cafelei, deconectaţi aparatul şi scoateţi
ştecărul din priza electrică.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale maşinii de
cafea.
●● Nu introduceţi mâinile direct sub jetul de aburi,
apa fierbinte sau cafelei în timpul turnării, doarece pot produce arsuri sau răniri.
●● Înainte de a începe pregătirii cafelei asiguraţivă dacă mânerul filtrului este corespunzător
montat (fixat).
●● Dispozitivul poate fi deservit de copii în vârstă
de 8 ani numai atunci când aceştia se află sub
supraveghere sau au primit instrucţiuni cu privire la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi
înţeleg care sunt pericolele aferente. Copii sub
vârsta de 8 ani nu por curăţa sau realiza activităţi de întreţinere a dispozitivului, fără supravegherea persoanelor adulte. Dispozitivul şi cablul
de alimentare trebuie depozitate în locuri care nu
se află la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
GW13-024_v05
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Aparatul trabuie plasat întotdeauna pe suprafeţe plate, netezi.
●● Nu întrebuinţaţi aparatul dacă în rezervor nu se găseşte apă. Umpleţi
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
rezervorul doar cu apă rece, filtrată, curată şi proaspătă. Folosind apa
caldă sau fierbinte sau alte lichide puteţi provoca defectarea aparatului sau situaţii periculoase. Respactaţi capacitatea maximă a rezervorului care este de 1,5 litri.
Fiţi atenţi la cablul electric să nu intre în contact cu părţile fierbinţi ale
maşinii de cafea, când daţi drumul la plita pentru încălzire a ceştilor
şi jetului de aburi.
Nu mutaţi maşina atunci când este conectată sau tocmai funcţionează. Înainte să o mutaţi deconectaţi maşina şi scoateţi ştecărul din
priza electrică.
Întotdeauna înainte să scoateţi ştecărul din priza electrică trebuie
să opriţi maşina. Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare – trebuie să apucaţi de ştecăr.
De fiecare dată când maşina nu va fi folosită pentru un timp mai îndelungat sau înainte de curăţare, opriţi maşina şi scoateţi ştecărul din
priza electrică.
Nu întrebuinţaţi pentru maşina de cafea prelungitor electric; poate fi
folosit doar în cazul în care a fost verificat de către un tehnician calificat sau de cineva de la service.
Maşina poate să fie conectată numai la reţeaua electrică (doar la curent
alternativ) dotată cu contact de protecţie şi la tensiunea corespunzătoare datelor înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a aparatului.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de
timp externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
Nu ţineţi aparatul aproape de surse de căldură, flacară, elemente
electrice de încălzire sau pe cuptor fierbinte. Nu ţineţi maşina pe nici
un alt dispozitiv.
Aveţi grijă ca cablul de alimentare al maşinii să nu atârne peste marginea mesei sau a raftului sau să atingă suprafeţe fierbinţi.
Nu puneţi maşina pe suprafeţe umede sau fierbinţi.
Nu întrebuinţa maşina dacă tăviţa pentru apa reziduală sau grilajul
tăviţei sunt montate în mod necorespunzător.
Nu puneţi maşina lângă aragazul fierbinte nici în interiorul cuptorului.
Nu introduceţi maşina în apă sau în orice fel de alt lichid.
Nu încercaţi să ungeţi maşina. Nu este nevoie să efectuaţi nici un fel
de lucrări de conservare ale maşinii.
De fiecare dată, înainte de a începe pregătirea cafelei asiguraţi-vă că
în rezervor se află apă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la
utilizarea acestuia
●● Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. În cazul în care acesta va
●●
●●
●●
fi folosit în cadrul afacerilor gastronomice, condiţiile de garanţie vor fi
modificate.
Dacă nu folosiţi aparatul pentru un timp mai îndelungat, goliţi rezervorul de apă.
Nu folosiţi maşina de cafea în disconcordanţă cu destinaţia ei
descrisă în instrucţiunile de folosire.
Rezervorul cu apă nu poate rămâne deschis în timpul întrebuinţării
maşinii.
Asiguraţi-vă dacă indicaţiile de mai sus Vă sunt clare.
35
INFORMAŢII TEHNICE
Paramentrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta pentru specificaţii tehnice ale
maşinii.
Capacitatea rezervorului cu apă: max. 1,5 l.
Maşina îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE)
NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
1. Caracteristicile aparatului
Maşina de cafea espresso pregăteşte o cafea foarte gustoasă şi aromată
deoarece apa care irigă cafeaua este la temparatura potrivită. Maşina
a fost proiectată în aşa fel încât să fie posibilă observarea procesului de
pregătire a cafelei sau producera aburilor pentru smumarea laptelui.
În construcţia maşinii de cafea au fost folosite două sisteme unice: Perfect
Brewing System şi SmartPress System.
Perfect Brewing System datorită alegerii temperaturii potrivite cu care
este irigată cafeaua şi potrivita ei presare asigură pregătirea unei băuturi
de calităţi superioare.
SmartPress System este un sistem integral de filtrare şi presare automată a cafelei înainte de irigare dând ca rezultat o cafea cu un gust şi
aromat unic împreună cu o spumă cremoasă gustoasă.
Înainte de prima folosire, îndepărtaţi eticheta care protejează gaura de
evacuare a apei din tava de colectare.
3. Panoul de control
2. Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rezervor de apă cu capac detaşabil
Plita pentru încălzirea ceştilor
Panou control
Dispozitiv de infuzie
Tasare cafea
Mânerul filtrului
Grilajul tăviţei pentru apa reziduală
Tăviţa pantru apa reziduală
Indicator de umplere a tăviţei
Tub de distribuire a aburilor/cappuccinator
Distribuitor de cafea
Manetă control aburi/clocot
Lingură măsură şi tasare
Cană pentru 500 ml
A Întrerupătorul pornit/oprit
B Butonul: alegerea 1 sau 2 ceşti/alegerea cafea capsule/alegerea cafea
măcinată
C Butonul pt. a alege cantitatea de cafea
D Butonul pt. a alege temperatura
E Butonul pt. a alege aburi/clocot
F Butonul pentru pregătire cafea
G Indicatorul durităţii apei
H Indicatorul cantităţii de cafea
I Indicatorul aşteptării
J Indicatorul o singură/dublă ceaşcă
K Indicatorul aburilor
L Indicatorul clocotului
M Indicatorul decalcifierii
N Indicatorul nivelului temparaturii
O Indicatorul nivelului scăzut de apă
P Indicatorul pentru cafea măcinată
Q Indicatorul pentru cafea capsule
R Indicatorul de oprire/pornire
36
GW13-024_v05
4. Umplerea rezervorului cu apă
ATENŢIE! Turnaţi apă în rezervor (1) doar dacă cablul de alimentare
este deconectat de la reţeaua electrică. Valva incorporată în partea
de jos a rezervorului nu permite scurgerea apei.
●● Scoateţi rezervorul de apă (1) trăgându-l în sus (Desen 1).
●● Ridicaţi capacul rezervorului de apă (1) şi umpleţi-l cu apă proaspătă şi
rece (Desen 2). Nu depăşiţi nivelul MAX.
●● Introduceţi rezervorul (1) la locul lui şi apăsaţi.
●● Închideţi capacul rezervorului (1).
●● Rezervorul poate fi umpult fără să îl scoateţi din maşină, de ex. turnând
apă dintr-un recipient.
Desen 1
Desen 2
AVERTIZARE! Nu întrebuinţaţi maşina de cafea dacă rezervorul (1)
este gol. Înainte de a începe procesul de pregătire a cafelei asiguraţivă de fiecare dată dacă în rezervor (1) se află apă. Nu umpleţi rezervorul (1) cu apă fierbinte. Din motive sanitare nu lasaţi apă în rezervor
pentru un timp mai îndelungat.
AVERTIZARE! Tineţi minte să nu permiteţi ca nivelul apei în rezervor (1) să fie scăzut. Atunci maşina se opreşte, se va auzi un semnal
sonor, pe care îl veţi auzi până nu veţi umple rezervorul cu apă (1), iar
pe panelul de control va apărea indicatorul
care va clipi.
6.1.4. Introduceţi un vas pe grilajul tăviţei pentru apa reziduală (7), sub
dispozitivul de infuzie (4).
6.1.5. Conectaţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va porni, panoul de control
şi butonul pornire/oprire
(A) se vor lumina, iar pe panou va
apărea indicatorul de alimentare
6.1.6. Apăsaţi butonul pornire/oprire
sonor.
.
(A), şi veţi auzi un semnal
6.1.7. Pe panou va apărea indicatorul
care se va învârtii acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
6.1.8. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata (atingerea temperaturii potrivite).
6.1.9. Alegeţi cantitatea maximă de cafea (în acest caz 60ml) apăsând
butonul cu care alegeţi cantitatea de cafea
(C). După fiecare
apăsare a acestui buton veţi auzi un semnal sonor iar pe panou
veţi vedea în ordine numerele: 30, 40, 50, 60, P1, P2, etc.
Apăsaţi de atâtea ori până va apărea indicatorul 60.
6.1.10. Alegeţi două ceşti de cafea, apăsând butonul care permite alegerea unei singure/duble ceşti
(B). După fiecare apăsare
a acestui buton veţi auzi un semnal sonor. În caz că alegeţi ceaşca
dublă pe panou va apărea indicatorul
. În caz că alegeţi
o singură ceaşca pe panou va apărea indicatorul
.
6.1.11. Apăsaţi butonul de comandă cafea
(F). Veţi auzi un semnal
sonor.
6.1.12. Din maşina de cafea se va scurge clocot iar pe panoul de control
va apărea indicatorul
(în caz că aţi ales ceaşca dublă)
sau indicatorul
(în caz că aţi ales o singură ceaşcă).
6.1.13. Pregătirea clocotului se va termina în mod automat o dată ce cantitatea de apă scursă va fi cea comandată. Veţi auzi un semnal
sonor clocot iar pe panoul de control va apărea indicatorul
în caz că aţi ales ceaşca dublă sau indicatorul
în caz că aţi
ales o singură ceaşcă.
6.1.14. Repetaţi pasul 6.1.11. de trei ori.
5. Încălzirea ceştilor
6.2. Clătirea sistemului pentru funcţia aburi
Încălzirea ceştilor la temperatura potrivită înaite de a începe procesul de
pregătire al cafelei asigură o aromă mai intensă a cafelei şi formarea unei
spume dense la suprafaţă.
Maşina de cafea oferă 2 moduri de încălzire a ceştilor. Primul mod este
încălzirea ceştii cu ajutorul clocotului care este produs de tubul de distribuire a aburilor/clocotului (10) aşa cum este indicat la punctul 14.
Al doilea mod este aranjarea ceştilor înainte de a începe pregătirea cafelei
pe plita pentru încălzirea a ceştilor (2) care se află în partea de sus a maşinii de cafea.
ATENŢIE! Expresul este dotat cu un sistem de combatere a consumului inutil de curent şi după o oră în această stare (de inactivitate,
când nu se pregăteşte nicio infuzie) se opreşte automat. De aceea, în
astfel de cazuri, plita nu se poate încălzi mai mult de 1 oră.
6.2.1. Verificaţi dacă în rezervor (1) se află apă. Dacă este gol umpleţi
rezervorul cu apă (1) aşa cum este indicate la punctul 4.
6. Înainte de prima întrebuinţare (clătirea maşinii)
Înainte de prima întrebuinţare a maşinii de cafea sau dacă nu a fost folosită un timp mai îndelungat, va trebui să clătiţi sistemul.
6.1. Clătirea sistemului pentru funcţia espresso
6.1.1. Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare.
6.1.2. Umpleţi rezervorul cu apă (1) conform punctului 4.
6.1.3. Montaţi mânerul cu filtru gol (6) în dispozitivul de infuzie (4), împingându-l în sus si apoi la dreapta până se potriveste pe poziţie
(Desen 3).
6.2.2. Apăsaţi butonul pentru aburi
(E). Veţi auzi un semnal sonor.
Pe panoul de control va apărea indicatorul
că maşina a trecut la sistemul de aburi.
ceea ce înseamnă
6.2.3. Indicatorul de pe panou
va începe să se învârte acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
6.2.4. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata să lucreze în sistemul
de aburi (atingerea temperaturii potrivite).
6.2.5. Sub tubul de distribuire a aburilor (10) introduceţi un vas şi rotiţi
manetă control aburi (12) până la poziţia
, adică trebuie
rotită în sens invers acelor de la ceas, astfel încât simbolul
să se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii. Lăsaţi ca
maşina să funcţioneze aprox. 1 minut cu funcţia aburi pornită. Apoi
rotiţi manetă control aburi (12) spre poziţia OFF, adică în sesul acelor de la ceas astfel încât simbolul OFF să se suprapună cu acelaş
simbol de pe carcasa maşinii. Goliţi vasul.
6.2.6. Repetaţi pasul 6.2.5. de trei ori.
ATENŢIE! Apăsaţi butonul de oprire/pornire
(A), veţi auzi un sem-
nal sonor. De pe panou va dispărea indicatorul
maşina de cafea a revenit la tribul de pregătire cafea.
informând că
7. Stabilirea durităţii apei
Desen 3
GW13-024_v05
Maşina de cafea are programate trei nivele pentru duritatea apei: scăzut
(indicatorul LO), mediu (indicatorul MI) şi ridicat (indicatorul HI). În mod
automat este stabilit nivelul mediu MI. Dacă vreţi să schimbaţi duritatea apei
apăsaţi butonul pt. a alege cantitatea de cafea
(C) timp de 2 secunde.
Veţi auzi un semnal sonor iar indicatorul pentru duritatea apei va începe să
clipească. De fiecare dată când veţi apăsa butonul pt. a alege cantitatea de
cafea
(C), veţi auzi un semnal sonor iar pe panoul de control indicatorul
durităţii apei se va schimba în ordinea următoare: mediu MI
ridicat HI
scăzut LO mediu MI ridicat HI, etc. Dacă veţi alege cu butonul de
exemplu nivelul înalt HI nu trebuie să mai apăsaţi. Peste 2 secunde alegerea va fi automat memorată şi veţi auzi un semnal sonor.
37
Pentru a stabili nivelul durităţii apei, puteţi face un test folosind testerul
care se află în cutia maşinii de cafea. Introduceţi testerul în apă timp de
1 secundă. După ce scoateţi testerul din apă scuturaţi-l şi aşteptaţi timp
de aprox. 15 secunde. Testerul uscat are 1 pătrat verde. După ce a rămas
introdus în apă îşi schimbă culoarea. Compară culoarea de pe tester cu
culorile indicate pe cutia testerului. Culoarea verde înseamnă că apa este
moale (nivel scăzut), culoarea maro – apa dură (nivel mediu), culoarea
portocalie – apa foarte dură (nivel ridicat). În funcţie de rezultatul obţinut
alege duritatea corespunzătoare a apei aşa cum a fost indicat mai sus.
11.12. Alegeţi o singură sau dublă ceaşcă de cafea apăsând butonul pentru alegerea unei singure/duble ceşti
(B). După fiecare apăsare veţi auzi un semnal sonor.
11.13. Pentru o singură ceaşcă se va afişa indicatorul
, iar pentru
ceaşca dublă se va afişa indicatorul
.
11.14. Stabiliţi cantitatea espresso apăsând butonul
(C) – vezi punctul 8.
11.15. Stabiliţi temperatura la care cafeaua va fi pregătită apăsând butonul
8. Alegerea programată a cantitaţii de cafea
11.16. Apăsaţi butonul pentru pregătire cafea
Maşina de cafea are programate 4 capacităţi pentru cantitatea de cafea
pregătită: 30 ml, 40 ml, 50 ml şi 60 ml. Cantitatea de cafea o puteţi alege
apăsând butonul pt. a alege cantitatea de cafea
(C). După fiecare apăsare a acestui buton veţi auzi un semnal sonor iar pe panou veţi vedea în
ordine numerele: 30 ml
40 ml
50 ml
60 ml
P1
P2
30 ml,
etc.
ATENŢIE! P1 şi P2 (Programul 1 şi 2) sunt funcţii speciale de memorare, care permit păstarea programelor individuale. Cum puteţi stabili
aceste programe (P1 şi P2) veţi afla la punctul 12.
9. Alegera temperaturii apei pentru pregătirea cafelei
(D) – vezi punctul 9.
pentru alegerea temreraturii
(F) şi din maşină se
va scurge espresso. Pe panou se va afişa indicatorul
(pentru
o singură ceaşcă) sau indicatorul
(pentru ceaşcă dublă).
11.17. Pregătirea cafelei se va termina în mod automat după obţinerea
numărului de cafele dorite. Veţi auzi două semnale sonore, iar pe
panou se va afişa indicatorul
sau
(în funcţie de alegera
efectuată ultima dată).
11.18. Scoateţi mânerul cu filtru rotind spre stânga (Desen 5) şi aruncaţi
casula uzată sau resturile de cafea (Desen 6). Curăţaţi filtrul sub jet
de apă (Desen 7).
Maşina de cafea are programmate 3 nivele ale temperaturii la care este
pregătită cafeaua: temperatura scăzută (indicatorul
), temperatura fier-
binte (indicatorul ) oraz temperatura foarte fierbinte (indicatorul ). Stabilirea temperaturii o puteţi alege apăsând butonul pt. a alege temperatura
(D). După fiecare apăsare a acestui buton veţi auzi un semnal sonor.
Temperatura se va schimba în următoarea ordine: fierbinte (indicatorul
foarte fierbinte (indicatorul
(indicatorul
)
scăzută (indicatorul
)
)
fierbinte
), etc.
10. Alegerea tipului de cafea: cafea capsule sau cafea
măcinată
Desen 4
Desen 5
Desen 6
Desen 7
Maşina de cafea are două posibilităţi pentru a pregătii cafeaua espresso:
1. din cafea în capsule,
2. din cafea măcinată.
Pentru a activa această funcţie, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul care permite alegerea unei singure/duble ceşti
(B) timp de 2 secunde.
În funcţie de alegerea pe care aţi făcut-o precedent, maşina va schimba
tipul de cafea de la cafea în capsule (indicatorul
) la cafea măcinată
(indicatorul
) sau invers. De fiecare dată când veţi schimba tipul de
cafea veţi auzi un semnal sonor.
11. Pregătirea espresso
11.1. Deconectaţi maşina de cafea de la sursa de alimentare.
11.2. Umpleţi rezervorul cu apă (1) aşa cum este indicat la punctul 4.
11.3. Conectaţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va porni, panoul de control şi
butonul pornire/oprire
indicatorul de alimentare
(A) se vor lumina, iar pe panou va apărea
.
11.4. Apăsaţi butonul pornire/oprire
(A), şi veţi auzi un semnal sonor.
11.5. Pe panou va apărea indicatorul
care se va învârtii acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
11.6. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata (atingerea temperaturii
potrivite).
11.7. Alegeţi tipul de cafea, cafea capsule sau cafea măcinată, ţinând
apăsat butonul
(B) timp de 2 secunde. După fiecare apăsare
veţi auzi un semnal sonor.
11.8. Introduceţi cafeaua măcinată cu ajutorul lingurii pentru măsură şi
tasare (13) sau introduceţi capsula de cafea în filtrul cu mâner (6).
11.9. Înlăturaţi surplusul de cafea de pe marginile filrului şi tasaţi cafeau
cu ajutorul tasatorului de cafea montat pe aparat (5) sau cu ajutorul
lingurii pentru măsură şi tasare (13) (Desen 4).
11.10. Montaţi filtrul cu mâner (6) în dispozitivul de infuzie (4), împingândul în sus si apoi la dreapta până se potriveste pe poziţie (Desen 3).
11.11. Introduceţi ceaşca sau ceştile pe grilajul tăviţei pentru apa reziduală
(7), direct sub filtru (6).
38
ATENŢIE! Dacă în rezervor (1) în timpul pregătirii cafelei se află o cantitate prea mică de apă, maşina de cafea se va opri. Pe panoul de
control va apărea indicatorul
veţi auzi un continuu semnal sonor
care vă informează că trebuie să umpleţi rezervorul cu apă. Ridicaţi
capacul rezervorului de apă (1) şi turnaţi apă. Imediat după completarea rezervorului, semnalul sonor se va opri iar maşina va porni şi va
termina să pregătească cafeaua.
ATENŢIE! În orice clipă puteţi opri procesul de pregătire a cafelei.
Este de ajuns să apăsaţi butonul de oprire/pornire
(A).
12. Stabilirea funcţiei de memorare (P1 şi P2)
Maşina de cafea are două funcţii de memorare, care permit programarea
tuturor criteriilor individuale inclusiv temperatura, tipul de cafea cafea capsule sau cafea măcinată, alegerea unei singure sau duble ceşti de cafea
cât şi cantitatea (volumul) de cafea.
Pentru a pregăti memorarea urmaţi următorii paşi:
12.1. Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare.
12.2. Umpleţi rezervorul cu apă (1) aşa cum este indicat la punctul 4.
12.3. Conectaţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va porni, panoul de control şi
butonul pornire/oprire
indicatorul de alimentare
(A) se vor lumina, iar pe panou va apărea
.
GW13-024_v05
12.4. Apăsaţi butonul pornire/oprire
(A), şi veţi auzi un semnal sonor.
12.5. Pe panou va apărea indicatorul
care se va învârtii acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
12.6. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata (atingerea temperaturii
potrivite).
12.7. Alegeţi tipul de cafea, cafea capsule sau cafea măcinată, ţinând
apăsat butonul
(B) timp de 2 secunde. După fiecare apăsare
veţi auzi un semnal sonor.
12.8. Introduceţi cafeaua măcinată cu ajutorul lingurii pentru măsură şi
tasare (13) sau introduceţi capsula de cafea în filtrul cu mâner (6).
12.9. Înlăturaţi surplusul de cafea de pe marginile filrului şi tasaţi cafeau
cu ajutorul tasatorului de cafea montat pe aparat (5) sau cu ajutorul
lingurii pentru măsură şi tasare (13) (Desen 4).
12.10. Montaţi filtrul cu mâner (6) în dispozitivul de infuzie (4), împingândul în sus si apoi la dreapta până se potriveste pe poziţie (Desen 3).
12.11. Introduceţi ceaşca sau ceştile pe grilajul tăviţei pentru apa reziduală
(7), direct sub filtru (6).
12.12. Alegeţi programul P1 sau P2 apăsând butonul cu care aleţi cantitatea de cafea
(C). După fiecare apăsare veţi auzi un semnal
sonor.
12.13. Apăsaţi şi ţineţi apasat concomitent butonul pentru o singură/dublă
ceaşcă de cafea
(B) şi butonul cu care alegeţi temperatura
(D) timp de 2 secunde. Indicatorul P1 sau P2 va înecepe să
pâlpâie pe panou.
12.14. Introduceţi parametrii doriţi temperatura (vezi punctul 9), tipul de
cafea cafea capsule sau cafea măcinată (vezi punctul 10) şi alegeţi o singură ceaşcă (indicatorul
) sau o ceaşcă dublă (indicatorul
) cu ajutorul butonului
(B).
12.15. Apăsaţi butonul pentru pregătire cafea
(F). Ţineţi apăsat acest
buton până ce în ceaşcă veţi avea cantiatea de cafea dorită. Din
maşină se va scurge espresso iar pe panou se va afişa indicatorul
(pentru o singură ceaşcă) sau indicatorul
(pentru
ceaşcă dublă). După ce aţi obţinut cantitatea de cafea dorită eliberaţi butonul
(F). Veţi auzi două semnale sonore, air pe panou
se va afişa indicatorul
sau
.
12.16. După ce parametri introduşi au fost reţinuţi indicatorul P1 sau P2
va termina să pâlpâie şi veţi auzi un semnal sonor.
12.17. Scoateţi mânerul cu filtru rotind spre stânga (Desen 5) şi aruncaţi
casula uzată sau resturile de cafea (Desen 6). Curăţaţi filtrul sub jet
de apă (Desen 7).
ATENŢIE! În timp ce ţineţi apăsat butonul pentru pregătire cafea
(F) ţineţi minte că o dată ce aparatul va produce cantitatea maximă
de cafea pentru o singură ceaşcă de cafea (aprox. 240 ml), se va
opri automat procesul de pregătire a cafelei (veţi auzi două semnale
sonore) şi va memora parametrii.
ATENŢIE! În timpul procesului de programare fiţi atenţi ca indicatorul
P1 sau P2 să pâlpâie. Dacă din orice fel de motive indicatorul sau
va înceta să pâlpâie, trebuie activat din nou apăsând concomitent
butonul pentru a alege o singură/dublă ceaşcă de cafea
(B) şi
butonul pentru a alege temperatura
(D) timp de 2 secunde şi continuaţi să programaţi parametri până ajungeţi la punctul 11.16.
ATENŢIE! Dacă doriţi să anulaţi parametri programului
P1
sau
apăsaţi concomitent butonul pentru alegerea temperaturii apei
şi butonul pentru alegerea aburilor
P2
(D)
(E).
13. Pregătirea espresso cu funcţia memorare
13.1. Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare.
13.2. Umpleţi rezervorul cu apă (1) aşa cum este indicat la punctul 4.
13.3. Conectaţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va porni, panoul de control şi
butonul pornire/oprire
indicatorul de alimentare
(A) se vor lumina, iar pe panou va apărea
.
13.4. Apăsaţi butonul pornire/oprire
(A), şi veţi auzi un semnal sonor.
13.5. Pe panou va apărea indicatorul
care se va învârtii acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
13.6. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata (atingerea temperaturii
potrivite).
GW13-024_v05
13.7. Alegeţi programul P1 sau P2 stabilit interior apăsând butonul
(C) – vezi punctul 8.
13.8. În funcţie de alegerea tipului de cafea (cafea capsule sau cafea
măcinată) pe care aţi efectuat-o stabilind programul P1 sau P2,
introduceţi cafeaua măcinată cu ajutorul lingurii pentru măsură şi
tasare (13) sau introduceţi capsula de cafea în filtrul cu mâner (6).
13.9. Înlăturaţi surplusul de cafea de pe marginile filrului şi tasaţi cafeau
cu ajutorul tasatorului de cafea montat pe aparat (5) sau cu ajutorul
lingurii pentru măsură şi tasare (13) (Desen 4).
13.10. Montaţi filtrul cu mâner (6) în dispozitivul de infuzie (4),împingându-l
în sus si apoi la dreapta până se potriveste pe poziţie (Desen 3).
13.11. Introduceţi ceaşca sau ceştile pe grilajul tăviţei pentru apa reziduală
(7), direct sub filtru (6).
13.12. Apăsaţi butonul pentru pregătire cafea
(F) şi din maşină se
va scurge espresso. Pe panou se va afişa indicatorul
(pentru
o singură ceaşcă) sau indicatorul
(pentru ceaşcă dublă).
13.13. Pregătirea cafelei se va termina în mod automat după obţinerea
numărului de cafele dorite. Veţi auzi două semnale sonore, air pe
panou se va afişa indicatorul
sau
(în funcţie de parametrii programului P1 sau P2).
13.14. Scoateţi mânerul cu filtru rotind spre stânga (Desen 5) şi aruncaţi
casula uzată sau resturile de cafea (Desen 6). Curăţaţi filtrul sub jet
de apă (Desen 7).
14. Pregătirea apei clocotite (a apei fierbinţi)
Funcţia apei fierbinţi este ideală pentru pregătirea de ex. a ciocolatei calde
sau umplerea ceainicului de fiert apă.
14.1. Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare.
14.2. Umpleţi rezervorul cu apă (1) aşa cum este indicat la punctul 4.
14.3. Conectaţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va porni, panoul de control şi
butonul pornire/oprire
(A) se vor lumina, iar pe panou va apărea
indicatorul de alimentare
.
14.4. Apăsaţi butonul pornire/oprire
(A), şi veţi auzi un semnal sonor.
14.5. Pe panou va apărea indicatorul
care se va învârtii acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
14.6. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata (atingerea temperaturii
potrivite).
14.7. Apăsaţi butonul pentru aburi
(E). Veţi auzi un semnal sonor. Pe
panou va apărea indicatorul
ceea ce înseamnă că maşina
a trecut la sistemul de aburi. Apăsaţi din nou butonul
(E). Veţi
auzi din nou un semnal sonor iar pe panou va apărea indicatorul
.
14.8. Pe panou va apărea indicatorul
care se va învârtii acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
14.9. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata să lucreze în sistemul
de aburi (atingerea temperaturii potrivite).
14.10. Sub tubul de distribuire a aburilor (10) introduceţi ceaşca sau un
vas şi rotiţi manetă control aburi (12) până la poziţia
, adică
trebuie rotită în sens invers acelor de la ceas, astfel încât simbolul
să se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii.
Din tubul de distribuire a aburilor (10) va curge clocot.
14.11. Pentru a opri curgerea apei clocotite/fierbinţi, rotiţi manetă control
aburi (12) spre poziţia OFF, adică în sesul acelor de la ceas astfel
încât simbolul OFF să se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii.
14.12. Pentru a finaliza întrebuinţarea funcţiei de folosire a apei clocotite/
fierbinţi, apăsaţi butonul de oprire/pornire
(A). Veţi auzi un sem-
nal sonor. De pe panou va dispărea indicatorul
informând că
maşina de cafea a revenit la tribul de pregătire cafea.
ATENŢIE! Dacă în rezervor (1) se află o cantitate prea mică de apă,
din tubul de distribuire a aburilor (10) nu va curge apă clocotită.
Pe panoul de control va apărea indicatorul
care va clipi, veţi auzi
un continuu semnal sonor care vă informează că trebuie să umpleţi
rezervorul cu apă. Rotiţi neapărat manetă control aburi (12) spre poziţia OFF, adică în sesul acelor de la ceas astfel încât simbolul OFF să
39
se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii. Ridicaţi capacul rezervorului de apă (1) şi turnaţi apă. Imediat după completarea
rezervorului, semnalul sonor se va opri. Pentru a reîncepe dozarea
apei fierbinţi, rotiţi manetă control aburi (12) spre poziţia
,
adică în sensul invers acelor de la ceas astfel încât simbolul
să se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii.
ATENŢIE! Pentru a deplasa tubul de distribuire a aburilor (10) apucaţi
de mânerul tubului (Desen 9). Tubul de distribuire a aburilor (10) este
foarte fierbinte.
15. Pregătirea aburilor (spumarea laptelui)
Pentru spumarea laptelui se foloseşte funcţia pentru aburi. Aburii îndeplinesc două funcţii. Aburii concomitent încălzesc şi amestecă laptele cu
aerul oferindu-i un aspect delicat, catifelat. La fel ca în cazul pregatirii
cafelei, şi în cazul spumării laptelui cele mai bune efecte le veţi obţine cu
timpul când veţi avea mai multă experienţă în folosirea aparatului.
●● Indicaţie: Dacă nu aveţi un termometru un mod simplu de a veri-
fica temperatura este să puneţi mâna pe vasul cu lapte şi să
vedeţi dacă o puteţi ţine mai mult de 3 secunde.
●● Important: Nu fierbeţi laptele.
●● Înlăturaţi vasul. Ştergeţi imediat tubul de distribuire al aburilor
(10) şi vârful lui cu ajutorul unei cârpe curate umede şi clătiţi cu
o cantitate mică de aburi analogic ca în cazul înainte de a spuma
laptele.
●● Ţinând vasul în mână loviţi uşor vasul de masă astfel încât băşicuţele cu aer să se elibereze şi apoi rotiţi vasul până când laptele
va fi strălucitor şi nu vor mai fi băşicuţe cu aer. Astfel laptele şi
spuma vor avea aceeaşi consistenţă.
15.8. Puneţi laptele spumat peste espresso pregătit anterior. Cappuccino
este gata.
15.9. După ce aţi terminat să spumaţi laptele apăsaţi butonul de oprire/
pornire
(A). Veţi auzi un semnal sonor. De pe panou va dispărea
Indicaţie: Ţineţi minte că cafeaua este elementul de bază al tuturor băuturilor pe care le pregătiţi, iar laptele este doar un adaos.
indicatorul
informând că maşina de cafea a revenit la tribul de
pregătire cafea.
ATENŢIE! Este indicat să pregătiţi mai întâi cafeaua, iar apoi să spumaţi laptele.
ATENŢIE! Dacă în rezervor (1) se află o cantitate prea mică de apă,
din tubul de distribuire a aburilor (10) nu va curge apă clocotită. Pe
Funcţia aburi poate fi filosită pentru a încălzii băuturile.
15.1. Pregătiţi mai întâi espresso urmând paşii de la punctul 11 sau
punctul 13.
15.2. Stabiliţi cantitatea de lapte de care aveţi nevoie în funcţie de numărul de ceşti de cafea pregătite sau în funcţie de mărimea vasului de
lapte.
●● Indicaţie: Ţineţi minte că laptele îşi măreşte volumul în timpul
spumării.
●● Turnaţi lapte rece într-un vas din metal inoxidabil, umplându-l de
la 1/3 până la 1/2 din volum.
●● Indicaţie: Păstraţi vasul din metal inoxidabil cu lapte la frigider,
astfel încât să fie întotdeauna răcit. Ţineţi minte să nu clătiţi
vasul cu apă caldă înainte de folosire.
panoul de control va apărea indicatorul
care va clipi, veţi auzi
un continuu semnal sonor care vă informează că trebuie să umpleţi
rezervorul cu apă. Rotiţi neapărat manetă control aburi (12) spre poziţia OFF, adică în sesul acelor de la ceas astfel încât simbolul OFF să
se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii. Ridicaţi capacul rezervorului de apă (1) şi turnaţi apă. Imediat după completarea
rezervorului, semnalul sonor se va opri. Pentru a reîncepe dozarea
15.3. Apăsaţi butonul pentru aburi
apei fierbinţi, rotiţi manetă control aburi (12) spre poziţia
,
adică în sensul invers acelor de la ceas astfel încât simbolul
să se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii.
ATENŢIE! Pentru a deplasa tubul de distribuire a aburilor (10) apucaţi
de mânerul tubului (Desen 9). Tubul de distribuire a aburilor (10) este
(E). Veţi auzi un semnal sonor. Pe
panoul de control va apărea indicatorul
maşina a trecut la sistemul de aburi.
ceea ce înseamnă că
15.4. Indicatorul de pe panou
va începe să se învârte acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
15.5. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal
sonor care informează că maşina este gata să lucreze în sistemul
de aburi (atingerea temperaturii potrivite).
15.6. Clătiţi tubul de distribuire al aburilor/clocotului (10) punând sul tub
un alt vas decât cel cu lapte şi acţionând conform punctului 6.2.5.
În acest fel tubul de distribuire al aburilor este clătit.
15.7. Apoi introduceţi tubul de distribuire al aburilor (10) în vasul cu lapte
(Desen 8), astfel încât tubul să se afle aprox 1/2 cm sub suprafaţa
laptelui şi activaţi aburii rotind maneta de control aburi/clocot (12)
spre poziţia
Desen 9
, în sensul invers acelor de la ceas astfel încât
simbolul
să se suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa
maşinii.
●● Aplecaţi vasul în aşa fel încât tubul de distribuire al aburilor să
se afle în vas şi coborâţi vasul până ce vârful tubului se va afla
aproape de suprafaţa laptelui. În acest fel va începe producerea
spumei.
●● Important: Nu permiteţi ca aburii să fie distribuiţi în mod neuniform, în acest fel laptele şi aerul nu vor fi amestecate în mod
uniform. Pentru a evita acest lucru ţineţi vasul în aşa fel încât
tubul de distribuire al aburilor să se afle mai adânc în lapte. Ţineţi
minte că consistenţa ideală este o spumă moale, catifelată.
●● În clipa în care laptele se încălzeşte şi se formează spuma, nivelul laptelui în vas începe să crească. Atunci trebuie să coborâţi
vasul astfel încât vârful tubului de distribuire al aburilor să se afle
întotdeauna imediat sub suprafaţa laptelui.
●● Odată ce spuma s-a format ridicaţi vasul în aşa fel încât tubul de
distribuire al aburilor să se afle în mijlocul laptelui.
●● Indicaţie: Cantitatea de spumă de care aveţi nevoie diferă în
funcţie de genul băuturii pe care aţi pregătit-o. De ex. pentru
cappuccino aveţi navoie de o cantitate mai mare de spumă decât
în cazul cafelei pe bază de espresso pe care o serviţi cu lapte
spumat.
●● Când laptele a ajuns la temperatura de 60–65°C opriţi imediat
aburii prin rotirea manetei de control aburi (12) spre poziţia OFF,
adică în sesul acelor de la ceas astfel încât simbolul OFF să se
suprapună cu acelaş simbol de pe carcasa maşinii.
40
Desen 8
foarte fierbinte.
16. Funcţia de oprire automată
Aparatul se opreşte automat dacă nu va fi utilizat timp de 30 de minute.
Pentru a o porni din nou, apăsaţi butonul de oprire pornire
un semnal sonor.
(A), veţi auzi
17. Golirea tăviţei pentru apa reziduală
Când tăviţa pentru apa reziduală (8) se va
umple cu apă, indicator roşu de umplere
a tăviţei (9) se va ridica deasupra gralajului (7).
Scoateţi din aparat tăviţa pentru apa reziduală (8) împreună cu grilajul (7) şi vărsaţi
apa (Desen 10). Apoi puneţi taviţa cu grilaj
la locul lor.
Desen 10
GW13-024_v05
18. Decalcifierea
Depunerile de calcar sunt formate din sedimente de minerale care în mod
normal apar la toate dispozitivele care încălzesc apă. De aceea şi maşina
de cafea necesită decalcifiere la intervale regulate de timp. După folosirea
unei cantităţi precise de apă (acestă cantitate depinde de nivelul durităţi
ATENŢIE! În timpul procesului de decalcifiere toate funcţiile maşinii
de cafea nu sunt active.
apei stabilit pentru maşina de cafea) pe panou va apărea indicatorul
care va clipi. Apariţa acestuia pe panoul de control indică faptul că trebuie
să efectuaţi procesul de decalcifiere.
ATENŢIE! Decalcifiaţi expresorul cel puţin o dată la 3 luni. Avariile
care vor apare din caza nedecalcifierii dispozitivului nu fac obiectul
reparaţiilor cuprinse de garanţie.
Soluţii pentru îndepărtarea pietrei
Tradiţional, pentru îndepărtarea pietrei din expresorul pentru cafea sunt
folosite următoarele substanţe:
●● Soluţie de acid citric
Dizolvaţi 2 linguri (circa 30 g) acid citric în 1 litru de apă.
●● Soluţii sau tablete special prevăzute pentru a fi folosite în acest scop.
Desen 11
Indicaţie: În cazul soluţiilor şi tabletelor procedaţi în conformitate cu indicaţiile care sunt amplasate pe ambalajele acestor produse.
18.1. Deconectaţi maşina de la sursa de alimentare.
18.2. Asiguraţi-vă că aparatul este în întregime răcit.
18.3. Scoateţi rezervorul de apă (1) şi tăviţa pentru apa reziduală (8) cu
grilaj (7) din maşina de cafea (Desen 11).
18.4. Aşezaţi maşina de cafea cu susul în jos şi scoateţi sita de filtrare
din dispozitivul de filtrare (4) deşurubaţi sita folosind o şurubelniţă
potrivită (Desen 12).
18.5. Curăţaţi sita de filtrare şi dispozitivul de filtrare (4), îndepărtaţi calcarul şi resturile de cafea.
18.6. Întorceţi maşina la poziţia normală de lucru.
18.7. Umpleţi rezervorul de apă (1) cu soluţia de decalcifiere pregătită
anterior pe baza acidului citric.
18.8. Închideţi capacul rezervorului de apă (1), apoi montaţi rezervorul de
apă (1), tăviţa pentru apa reziduală (8) împreună cu grilaj (7) înapoi
în maşina de cafea. (Desen 13).
18.9. Conectaţi maşina de cafea la sursa de alimentare introducând ştecărul cablului electric în priză. Maşina va porni, panoul de control şi
butonul pornire/oprire
Desen 12
(A) se vor lumina, iar pe panou va apărea
indicatorul de alimentare
.
18.10. Apăsaţi butonul pornire/oprire
(A), şi veţi auzi un semnal sonor.
18.11. Pe panou va apărea indicatorul
care se va învârtii acest lucru
însemnând că maşina de cafea tocmai se încălzeşte.
18.12. Când indicatorul
va termina să se învârte veţi auzi un semnal sonor
care informează că maşina este gata (atingerea temperaturii potrivite).
18.13. Apăsaţi butonul pentru a alege cantitatea de cafea
(C) concomitent cu butonul pentru aburi
(E) timp de 2 secunde. Indicatorul
decalcifierii nu va mai clipi
, dar indicatorul
va începe să se
învârte informând, că a început procesul de decalcifiere.
18.14. Din dispozitivul de infuzie (4) va începe să curgă soluţia de decalcifiere fierbinte.
18.15. Aşteptaţi până soluţia va termina să curgă prin dispozitivul de infuzie (4). Apoi scoateţi rezervorul de apă (1) şi clătiţi-l cu apă curată.
18.16. Introduceţi un vas gol sub dispozitivul de infuzie (4), ca soluţia de
decalcifiere fierbinte să se scurgă în el.
18.17. Pentru a începe procesul de curăţare, umpleţi rezervorul de apă (1)
cu apă curată până la nivelul MAX însemnat pe rezervorul de apă
(1). Închideţi capacul rezervorului de apă (1), iar apoi montaţi rezervorul înapoi în maşina de cafea.
18.18. Din dispozitivul de infuzie (4) va începe să curgă clocot (are loc
procesul de clătire al maşinii).
18.19. După ce procesul de decalcifiere s-a încheiat, clocotul va termina să
curgă prin dispozitivul de infuzie (4) iar maşina se va opri automat.
18.20. Butonul pornire/oprire se va lumina
(A) iar indicatorul de alimentare
se va arăta pe panou.
18.21. Decumplaţi maşina de la sursa de alimentare.
18.22. Aşteptaţi până maşina se va răcii în întregime.
18.23. Scoateţi rezervorul de apă (1) şi tăviţa pentru apa reziduală (8) cu
grilaj (7) din maşina de cafea (Desen 11).
18.24. Aşezaţi maşina de cafea cu susul în jos şi montaţi din nou sita de
filtrare în dispozitivul de filtrare (4) înşurubaţi sita folosind şurubelniţa potrivită (Desen 14).
18.25. Aşezaţi maşina de cafea în poziţia normală de lucru şi montaţi la loc
tăviţa pentru apa reziduală (8) cu grilaj (7) şi rezervorul de apă (1)
(Desen 13).
GW13-024_v05
Desen 13
Desen 14
19. Curăţarea si conservarea
Maşina de cafea trebuie să fie întotdeauna curată astfel încât calitatea
cafelei pregătite să fie cât mai bună şi durata de viaţă a maşinii să fie cât
mai lungă.
1. Înainte de a începe curăţarea opriţi maşina şi deconectaţi-o de la
sursa de alimentare.
2. Înainte de a începe curăţarea maşina de cafea trebuie să se răcească.
3. Nu introduceţi maşina în apă sau în orice fel de alt lichid.
4. Nu spălaţi nici un element al aparatului în maşina de spălat vase.
5. Ştergeţi carcasa maşinii cu o cârpă umedă sau burete umed.
6. Scoateţi filtrul cu mâner (6) din maşină şi înlăturaţi resturile de cafea.
Stergeţi mânerul filtrului (6) şi filtrul cu o cârpă umedă sau burete umed.
7. Lăsaţi elemetele să se usuce sau le puteţi usca cu ajutorul unei cârpe;
nu le uscaţi în cuptor sau în cuptorul cu microunde.
8. Scoateţi grilajul tăviţei pentru apa reziduală (7) şi tăviţa pentru apa
reziduală (8) din maşina de cafea şi vărsaţi lichidul adunat. Apoi curăţaţi cu o cârpă umedă sau burete umed.
9. Scoateţi capătul de cappuccino rotindu-l şi trăgând în jos.
41
20. Exemple de probleme care pot apărea în timpul utilizării maşinii de cafea
PROBLEME
Cafeaua se scurge pe lângă
mânerul filtrului
Cafeaua nu curge
Cafeaua curge încet sub
formă de picături
Espresso nu are spuma
caracteristică
Mânerul filtrului slăbeşte în
timpul pregătirii cafelei
Lipsă de aburi în tubul de
distribuire al aburilor
Prea puţin lapte spumat
Maşina de cafea nu
funcţionează
CAUZE POSIBILE
SOLUŢII, CE PUTEŢI FACE
Mânerul filtrului (6) nu este introdus (potrivit) în mod
corect sau nu este rotit până la capăt.
Asiguraţi-vă că mânerul filtrului (6) este introdus (potrivit)
în mod corect în dispozitivul de infuzie (4) şi este rotit
până la capăt.
Pe marginile filtrului (6) se găsesc resturi de cafea.
Curăţaţi cafeaua de pe marginile filtrului (6) şi ştergeţi
dispozitivul de infuzie (4)
Dispozitivul de infuzie (4) jest blocat.
Ştergeţi dispozitivul de infuzie (4) cu o cârpă umedă.
Dispozitivul de infuzie (4) jest defectat.
Consultaţi un punct de servis autorizat.
Lipsă de apă în rezervorul de apă.
Umpleţi rezervorul (1) cu apă.
Rezervorul de apă (1) nu este introdus în mod corect.
Apăsaţi rezervorul de apă (1), ca să vă asiguraţi că este
introdus în mod corect.
Maneta (12) indică o altă poziţie, de ex.
Asiguraţi-vă că maneta (12) se află în poziţia OFF.
.
Sita din dispozitiv poate fi blocată.
Vezi Decalcifierea – punctul 18.
Sita filtrului (6) este blocată. Cafeaua este prea mărunt
măcinată sau presată prea tare.
Goliţi sita filtrului (6) şi clătiţi-o sub jet de apă. Ştergeţi
dispozitivul de infuzie (4) cu o cârpă.
Cafeaua este prea mărunt măcinată sau presată prea
tare.
Dacă întrebuinţaţi o cafea măcinată foarte marunt nu
o presaţi pera tare.
Maşina este blocată de către depunerile de calcar.
Vezi Decalcifierea – punctul 18.
Cafeaua este veche sau uscată.
Întrebuinţaţi o cafea proaspătă. După ce aţi deschis
pachetul de cafea asiguraţi-vă că păstaţi cafeaua într-o
cutie impermeabilă.
Cafeaua nu a fost presată suficient de tare.
Presaţi cafeaua mai tare.
Cafeaua este prea gros măcinată.
Întrebuinţaţi o cafea măcinată corespunzător sau
schimbaţi marca de cafea.
Prea puţină cafea în sita filtrului (6).
Vezi Pregătirea espresso – punctul 11.
Cafeaua este presată prea tare.
Presaţi cafeaua mai uşor.
Cafeaua este prea mărunt măcinată.
Schimbaţi cafeaua cu o cafea mai gros măcinată.
Mânerul filtrului (6) nu este fixat în mod corect deoarece
nu a fost rotit până la capăt.
Asiguraţi-vă că mânerul filtrului (6) este introdus (potrivit)
în mod corect în dispozitivul de infuzie (4) şi este rotit
până la capăt.
Pe marginile filtrului (6) se găsesc resturi de cafea.
Curăţaţi cafeaua de pe marginile filtrului (6) şi ştergeţi
dispozitivul de infuzie (4)
Dispozitivul de infuzie (4) jest blocat.
Ştergeţi dispozitivul de infuzie (4) cu o cârpă umedă.
Dispozitivul de infuzie (4) jest defectat.
Consultaţi un punct de servis autorizat.
Tubul de distribuire al aburilor (10) este blocat.
Curăţaţi şi clătiţi tubul de distribuire al aburilor (10).
Laptele nu este proaspăt.
Verificaţi dacă laptele este proaspăt.
Temperatura laptelui este prea înaltă.
Asiguraţi-vă că laptele este rece îninate sa îl folosiţi.
Vasul.
Pentru a obţine cele mai bune efecte pentru spumarea
laptelui folosiţi vasul din oţel inoxidabil ataşat iar înainte
de folosire este indicat să puneţi vasul la loc rece sau să
îl clătiţi cu apă rece.
Tubul de distribuire al aburilor (10) este blocat.
Curăţaţi şi clătiţi tubul de distribuire al aburilor (10).
Laptele a fost fiert.
Încercaţi încă o dată întrebuinţând lapte proaspăt, rece.
Sita din dispozitivul de infuzie (4) poate fi blocată.
Vezi Decalcifierea – punctul 18.
Maşina poata fi blocată din cauza depunerilor de calcar.
Vezi Decalcifierea – punctul 18.
Ţineţi minte ca în caz de alte defecţiuni sau probleme să nu încercaţi să le rezolvaţi singuri. În acest caz consultaţi un personal specializat de
la punctul de servis autorizat.
ECOLOGIA – AI GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În
acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile
din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
42
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale
necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără
o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW13-024_v05
RU
Уважаемые клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди
пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особенно обратите внимание на указания по безопасности. Сохраните,
пожалуйста, эту инструкцию по эксплуатации с целью использования
её в дальнейшем.
УКАЗАНИЯ КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО
ВРЕМЯ ИСПОЛьЗОВАНИЯ КОФЕВАРКИ-ЭКСПРЕССО
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит травмами
●● Не используй электрического устройства
с видимыми повреждениями, поврежденным электрическим проводом, после падения устройства или других увечий. Если есть
подозрение, что устройство испорчено, то
все проверки, починки, регуляции устройства
может делать только подготовленный персонал авторизованного сервисного центра.
●● Если несъемный провод питания будет
поврежден, его следует заменить у производителя или у работника сервисной
службы или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал.
Неправильно проведённый ремонт может
стать причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения
неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Никогда не удаляй ручку фильтра во время
приготовления кофе, а также кипятка, так
как устройство находится под давлением.
Удаление фильтра во время этих операций
может привести к ожогам или ранам.
●● Сопло пара очень нагревается во время
приготовления молочной пенки и циркуляции воды. Это может привести к ожогам,
и поэтому нужно избегать какого-либо контакта с соплом.
●● Всегда перед чисткой кофеварки-экспресса,
а также если появляться какие-либо проблемы во время приготовления кофе, выключи
устройство и вытяни штепсель с розетки.
●● Не трогай горячих поверхностей экспресса.
●● Не помещай руки непосредственно под
струей пара, горячей воды или кофе, потому
что это может привести к ожогам или ранам.
●● Перед началом приготовления кофе, удостоверься что ручка фильтра правильно
установлена.
●● Устройством могут пользоваться дети
старше 8 лет под присмотром взрослых, или
же если их проинструктировали на предмет безопасной эксплуатации устройства,
и они осознали связанную с этим опасность.
GW13-024_v05
Запрещено давать детям младше 8 лет
чистить или выполнять какие-либо другие действия по уходу за устройством без присмотра
взрослых. Устройство и шнур питания хранить
в месте, недоступном для детей до 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица
с ограниченными физическими, сенсорными
и психическими возможностями, а также не
имеющие опыта работы с устройством, при
условии, что они будут это делать исключительно под присмотром либо после предварительного понятного объяснения возможных угроз и инструктажа по безопасному
пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы дети не
играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●● Всегда помещай устройство на плоской поверхности.
●● Никогда не используй устройства без воды в накопителе. Наполняй
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
накопитель только холодной, профильтрованной, чистой и свежей
водой. Использование тёплой или горячей воды может привести
к поломке фильтра или быть причиной опасности. Соблюдай максимальный объём накопителя, которым является 1,5 л.
Не допускай контакта электрического провода с горячими
частями кофеварки-экспресса, когда включается плита для
нагревания чашек и сопло пара.
Не перемещай устройства, когда оно включено или работает.
Перед его перемещением, выключи устройство и вытяни штепсель с розетки.
Всегда выключай питание перед тем как всунуть или вытянуть
штепсель с розетки. Штепсель нельзя вытягивать за провод,
нужно держать непосредственно за штепсельную вилку.
Всегда выключай питание и вытягивай штепсель, если устройство
не будет использовано длительное время или перед мытьем.
Не используй кофеварки-экспресса с удлинителем, удлинитель
можно использовать только если его проверил квалифицированный техник или работник сервиса.
Устройство всегда должно быть подключено к сети (только
переменный ток), розетка которой имеет охраняющий колышек
и с током соответствующем номинальной таблице устройства.
Устройство не предназначено для работы с использованием
внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Не помещай устройства вблизи источника тепла, пламени, электрического греющего элемента или на горячей духовке. Не помещай устройства на каком-либо другом устройстве..
Не позволяй, чтобы кабель питания свисал над краем стола или
полки, или касался горячей поверхности.
Не ставь устройство на мокрой или горячей поверхности.
Не используй устройства, если поднос для капель или решётка
подноса для капель неправильно установлены.
Не ставь устройства вблизи горячей электрической или газовой
плиты, а также внутри духовки.
Не погружай устройства в воду или в любую другую жидкость.
Не пробуй смазывать устройство. Не нужно никаких больше
работ по уходу за устройством.
Всегда удостоверься, что в накопителе есть достаточное количество воды перед началом работы устройства.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Прибор
●●
предназначен для домашнего использования. В случае
его использования с целью гастрономического предпринимательства условия гарантии будут изменены.
Если устройство не используется длительное время, из накопителя нужно вылить воду.
43
●● Не
●●
используй экспресса для целей несогласных с его назначением описанным в инструкции по эксплуатации.
Накопитель воды не должен быть открытым во время работы
устройства.
Нужно удостоверится, что все указания понятны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические параметры устройства находятся на номинальной
табличке изделия.
Обьём накопителя воды: максимально 1,5 л.
Экспресс удовлетворяет действующие нормы.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА № 1275/2008/ЕС
КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Перед первым включением снимите наклейку, предохраняющую
решетку поддона для капель.
1. Характеристика устройства
3. Панель управления
Экспресс заваривает кофе с высокими вкусовыми качествами и ароматом, так как обеспечивает правильную температуру воды для
заваривания. Экспресс запроектирован так, чтобы возможно было
наблюдать его готовность к завариванию, а также самого процесса
приготовления кофе или пары для вспенивания молока.
Уникальными разработками в этом экспрессе являются две системы:
Perfect Brewing System, а также SmartPress System.
Perfect Brewing System в связи с подбором оптимальной температуры заваривания и соответствующего уровня утрамбовки кофе обеспечивает получение напитка самого высшего качества.
SmartPress System это объединенная система фильтров, а также
автоматическая трамбовка кофе перед запариванием, которая дает
в эффекте кофе с неповторимым вкусом и ароматом с великолепной
кремовой пенкой.
2. Строение оборудования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Отсоединяющийся накопитель воды с крышкой
Плита для подогревания чашек
Панель управления
Заварочная головка
Трамбовка для кофе
Ручка фильтра
Решётка подноса для капель
Поднос для капель
Показатель освобождения подноса для капель
Сопло пара/наконечник для капучино
Разлив кофе
Ручка пара/кипятка
Мерка и трамбовка
Кувшин 500 мл
A Кнопка включить/выключить
B Кнопка выбора одной или двух чашек/выбора кофе в пакетиках/
выбора молотого кофе
C Кнопка выбора количества кофе
D Кнопка выбора температуры
E Кнопка выбора пара/кипятка
F Кнопка запаривания
G Указатель твёрдости воды
H Указатель количества кофе
I Указатель режима ожидания
J Указатель одной/двух чашек
K Указатель пара
L Указатель кипятка
M Указатель накипи
N Указатель уровня температуры
O Указатель низкого уровня воды
P Указатель режима молотого кофе
Q Указатель режима кофе в пакетиках
R Указатель включить/выключить
44
GW13-024_v05
4. Наполнение накопителя водой
ВНИМАНИЕ! Воду наливай в накопитель (1) только тогда, когда
провод вытянут из сети. Клапан встроенный в нижнюю часть
накопителя предотвращает вытекание воды.
●● Вытяни накопитель на воду (1) дёргая его вверх (Рис. 1).
●● Открой крышку накопителя на воду (1) и наполни его свежей, холодной водой (Рис. 2). Не превышай максимального уровня (МАХ).
●● Помести накопитель (1) на свое место и прижми.
●● Закрой крышку накопителя (1).
●● Накопитель можно наполнять не вытягивая его с экспресса, например наливая воду из кувшина.
Рис. 1
Рис. 2
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не используй кофеварку с пустым накопителем (1). Перед началом процесса заваривания кофе удостоверься, что в накопителе (1) находиться вода. Не наполняй накопителя (1) горячей водой. В связи с гигиеной, не оставляй воды
в накопителе на продолжительное время.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Помни, чтобы не допускать до ситуации,
когда уровень воды в накопителе (1) будет низким. Тогда устройство перестанет работать, раздастся звуковой сигнал, который
будет звучать до момента, когда накопитель (1) будет полным,
а на дисплее появиться знак
.
5. Подогревание чашек
Использование подогретой до соответствующей температуры чашки
подносит вкусовые качества самого кофе сразу после его приготовления и появление сверху густой пенки.
Первым из них является подогрев посуды при помощи кипятка, который
можна получить из сопла пары/кипятка (10), поступая согласно п. 14.
Вторым способом является размещение чашек перед планированным
процессом запаривания кофе на подогревающей плите (2), которая
находиться вверху экспресса.
ВНИМАНИЕ! Экспресс оборудован защитой от ненужного потребления мощности и через 1 час пребывания в таком состоянии
(бездействия, без приготовления заварки) автоматически выключится. Поэтому нагревательная плита в таком случае не будет
разогреваться дольше, чем в течение 1 часа.
6. Пользуясь первый раз (очистка)
Перед первым использованием устройства или если им не пользовались длительное время, нужно почистить систему.
6.1. Прополаскивание системы для функции экспрессо.
6.1.1. Выключи устройство из сети.
6.1.2. Наполни накопитель водой (1) согласно с п. 4.
6.1.3. Установи пустую ручку фильтра (7) в головке заваривания (4),
перекручивая уверенным движением в право (Рис. 3).
6.1.4. Размести посуду на решётке подноса для капель (7), под
головкой заваривания (4).
6.1.5. Подключи устройство к сети, вкладывая штепсель в розетку.
Кофеварка включится, дисплей, а также кнопка включи/
выключи
(A) будут подсвечены, а на дисплее появиться
знак подключения к электросети
.
6.1.6. Нажми на кнопку включи/выключи
(A), раздастся звуковой
сигнал.
6.1.7. Указатель на дисплее
начнет вращатся, указывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
6.1.8. Когда указатель
перестанет вращатся, раздастся звуковой сигнал, информирующий о том, что кофеварка-экспрессо
готова к использованию (нагрелась до нужной температуры).
6.1.9. Выбери максимальное количество кофе (в этом случае 60
мл) нажимая кнопку количества кофе
(C). После каждого
нажима этой кнопки раздастся звуковой сигнал, а на дисплее по очереди покажутся числа: 30, 40, 50, 60, P1, P2,
и т.д. Нажимай столько раз, чтобы показалось число 60.
6.1.10. Выбери две чашки кофе, нажимая кнопку выбора одной/двух
чашек
(B). После каждого нажима раздастся звуковой
сигнал. В случае выбора двух чашек на дисплее появиться
указатель
. В случае выбора одной чашки на дисплее
появиться указатель
.
6.1.11. Нажми кнопку заваривания
(F). Раздастся звуковой
сигнал.
6.1.12. С устройства потечёт кипяток, а на дисплее покажеться указатель
(после выбора двойной чашки) или указатель
(после выбора одной чашки).
6.1.13. Заваривание автоматически закончится, когда будет готово желаемое количество кипятка. Раздадутся два звуковые сигналы, а на
дисплее появится указатель
в случае выбора двойной
чашки или указатель
в случае выбора одной чашки.
6.1.14. Повтори шаги 6.1.11 три раза.
6.2. Полоскание системы для функции пара
6.2.1. Проверь накопитель (1), в котором должна быть вода. Если
воды нет, наполни накопитель на воду (1) согласно с п. 4.
6.2.2. Нажми кнопку пара
(E). Раздастся звуковой сигнал. На дис-
плее появится указатель
переключилась в режим пара.
6.2.3. Указатель на дисплее
кофеварка нагревается.
показывающий, что кофеварка
начнет вращаться, показывая, что
6.2.4. Когда указатель
перестанет вращаться, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка готова к работе
с паром (достижение соответственной температуры).
6.2.5. Под сопло пара (10) подставь посуду и перекрути регулятор
пара (12) до позиции
, это значит, что его надо перекрутить в противоположную сторону от часовой стрелки так,
чтобы символ
совпал с показателем на корпусе кофеварки. Позволь, чтобы устройство работало с функцией пара
приблизительно 1 минуту. Потом установи регулятор пара (12)
в позицию OFF, это значит, что его надо покрутить в сторону по
часовой стрелке так, чтобы символ OFF совпал с показателем
на корпусе кофеварки. Опорожни посуду.
6.2.6. Повтори шаг 6.2.5 три раза.
ВНИМАНИЕ! Нажми кнопку включи/выключи
(A), раздастся
звуковой сигнал. Исчезнет с дисплея указатель
информируя, что кофеварка вернулась в режим заваривания кофе.
7. Установление твёрдости воды
Рис. 3
GW13-024_v05
Кофеварка-экспрессо запрограммирована на три возможных твёрдости
воды: низкая (указатель LO), средняя (указатель MI) и высокая (указатель HI). Стандартно установлен средний уровень MI. Если хочешь
поменять уровень твёрдости воды, нажми и придержи кнопку выбора
количества кофе
(C) на протяжении 2 секунд. Раздастся звуковой
сигнал, а указатель твёрдости воды на дисплее начнёт мигать. Каждый
раз нажимая на указатель количества кофе
(C), вместе со звуковым сигналом, вызывает изменение уровня твёрдости воды в последующей очереди.: средний MI высокий HI низкий LO средний
MI высокий HI, и т.д. Если выберешь кнопкой например высокий
уровень HI, то не нажимай кнопку ещё раз. За 2 секунды установка
будет автоматически сохранена и раздастся звуковой сигнал.
45
Чтобы установить уровень твёрдости воды, пользователь может сделать тест прилагающийся к этой кофеварке. Погрузи тестер в воду на
одну секунду. После нужно вытянуть тестер из воды, стряхнуть избыток воды и прочитать результат по 15 секундах. Сухой тестер имеет
один зелёный квадрат. После погружения его в воду, квадрат изменит
цвет. Сравни цвет закрашеного квадрата на тестере с цветами на упаковке тестера. Зелёный цвет означает мягкую воду (низкий уровень),
коричневый цвет - твёрдую воды (средний уровень), а оранжевый
цвет - очень твёрдую воду (высокий уровень). На основании полученных результатов установи уровень твёрдости воды для кофеварки
согласно с предыдущими указаниями.
11.11. Размести чашку или чашки на решётке подноса для капель (7),
непосредственно под ёмкостью ручки фильтра (6).
11.12. Выбери одну или две чашки кофе нажимая кнопку выбора
одной или двух чашек кофе
(B). После каждого нажатия
раздастся звуковой сигнал.
11.13. Для одной чашки подсветится указатель
, а для двух чашек .
11.14. Установи объём кофеварки, нажимая кнопку
(C) – смотри п. 8.
11.15. Установи нужную температуру заваривания, нажимая кнопку
8. Выбор запрограммированного количества кофе
11.16. Нажми кнопку заваривания
В кофеварке-экспрессо запрограммировано 4 объёма завариваемого
кофе: 30 мл, 40 мл, 50 мл, а также 60 мл. Объём кофе можна выбрать
нажимая кнопку выбора количества кофе
(C). После каждого нажатия этой кнопки раздастся звуковой сигнал. Количество кофе будет
изменятся в такой очереди: 30 мл
40 мл
50 мл
60 мл
P1
P2
30 мл, и т.д.
ВНИМАНИЕ! P1 и P2 (Программа 1 и 2) - это специальные функции памяти, которые позволяют сохранить индивидуальную
установку. Способ установления функции памяти (P1 и P2) показано в п. 12.
выбора температуры
(D) – смотри п. 9.
(F) и с устройства начнёт выте-
кать экспрессо. На дисплее появится указатель
(для одной
чашки) или указатель
(для двух чашек).
11.17. Заваривание будет закончено, когда приготовится необходимое
количество кофе. Раздастся два звуковых сигнала, а на дисплее
появится указатель
или
(в зависимости от последнего установления одной или двух чашек).
11.18. Сними ручку фильтра, поворачивая его в левую сторону
(Рис. 5), а потом выкинь использованный пакетик или кофейную
гущу (Рис. 6). Очисти фильтр используя воду (Рис. 7).
9. Выбор температуры завариваемого кофе
Кофеварка имеет три возможные температуры заваривания кофе: низкая температура (указатель
), высокая температура (указатель
и очень высокая температура (указатель
)
). Установку температуры
можна выбрать, нажимая на кнопку выбора температуры
(D). После
каждого нажатия этой кнопки раздастся звуковой сигнал. Температура
будет изменятся в такой очереди: высокая температура (указатель
очень высокая температура (указатель
(указатель
)
)
)
низкая температура
высокая температура (указатель
), и т.д.
10. Выбор режима кофе в пакетиках или молотого
кофе
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Кофеварка-экспрессо имеет две возможности приготовления
экспрессо:
1. из кофе в пакетиках,
2. из молотого кофе.
Чтобы активировать этот режим, нажми и подержи кнопку одной/двух
чашек кофе
(B) на протяжении двух секунд.
В зависимости от прежнего режима, устройство переключится
с режима кофе в пакетиках (указатель
) на режим молотого кофе
(указатель
) или наоборот. Каждый раз при изменении раздастся
звуковой сигнал.
11. Приготовление экспрессо
11.1. Отключи устройство от сети.
11.2. Наполни накопитель водой (1) согласно с п. 4.
11.3. Подключи устройство к сети вкладывая штепсель в розетку.
Кофеварка включится, дисплей, а также кнопка включи/выключи
(A) подсветятся, а на дисплее покажется указатель сети
11.4. Нажми кнопку включи/выключи
сигнал.
.
(A), раздастся звуковой
11.5. Указатель на дисплее
начнёт вращатся, показывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
11.6. Когда указатель
перестанет вращатся, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка-экспрессо готова
к работе (достаточно нагрелась).
11.7. Выбери режим кофе в пакетиках или режим молотого кофе,
нажимая кнопку выбора одной/двух чашек
(B) на протяжении двух секунд. После каждого нажатия раздастся звуковой
сигнал.
11.8. Всыпь молотый кофе при помощи мерки (13) или положи кофе
в пакетиках в ёмкость ручки фильтра (6).
11.9. Убери избыток кофе с края фильтра и утрамбуй кофе при помощи
трамбовки в кофеварке (5) или трамбовки мерки (13) (Рис. 4).
11.10. Закрепи ручку фильтра (6) в головке запаривания (4), поворачивая уверенным движением вправо (Рис. 3).
46
ВНИМАНИЕ! Если в накопителе (1) находится мало воды, во
время заваривания кофе, экспресс перестанет работать. На дисплее начнёт мигать указатель
а также раздастя повторяющийся звуковой сигнал, информирующий о надобности добавления воды. Открой крышку накопителя воды (1) и влей воду.
Сразу после добавления воды, звуковой сигнал прекратится,
а кофеварка сама закончит процес заваривания кофе.
ВНИМАНИЕ! В каждый момент можно задержать процесс заваривания кофе. Для этого достаточно нажать кнопку включи/
выключи
(A).
12. Способ установления функции памяти (P1 и P2)
Устройство имеет две памяти, которые позволяют запрограммировать индивидуальные установки, включая температуру, режим кофе
в пакетиках или молотого кофе, выбор одной или двух чашек кофе,
а также объём кофе.
Способ программирования кофе производится следующим образом:
12.1. Отключи устройство от сети.
12.2. Наполни накопитель водой (1) согласно с п. 4.
12.3. Подключи устройство к сети вкладывая штепсель в розетку.
Кофеварка включится, дисплей, а также кнопка включи/выключи
(A) подсветятся, а на дисплее покажется указатель сети
.
GW13-024_v05
12.4. Нажми кнопку включи/выключи
сигнал.
(A), раздастся звуковой
12.5. Указатель на дисплее
начнёт вращатся, показывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
12.6. Когда указатель
перестанет вращатся, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка-экспрессо готова
к работе (достаточно нагрелась).
12.7. Выбери режим кофе в пакетиках или режим молотого кофе,
нажимая кнопку выбора одной/двух чашек
(B) на протяжении двух секунд. После каждого нажатия раздастся звуковой
сигнал.
12.8. Всыпь молотый кофе при помощи мерки (13) или положи кофе
в пакетиках в ёмкость ручки фильтра (6).
12.9. Убери избыток кофе с края фильтра и утрамбуй кофе при
помощи трамбовки в кофеварке (5) или трамбовки мерки (13)
(Рис. 4).
12.10. Закрепи ручку фильтра (6) в головке запаривания (4), поворачивая уверенным движением вправо (Рис. 3).
12.11. Размести чашку или чашки на решётке подноса для капель (7),
непосредственно под ёмкостью ручки фильтра (6).
12.12. Выбери программу P1 или P2 нажимая кнопку выбора количества кофе
(C). После каждого нажатия раздастся звуковой
сигнал.
12.13. Нажми и придержи одновременно кнопку выбора одной/двух
чашек кофе
(B) и кнопку выбора температуры
(D) на
протяжении двух секунд. Указатель P1 или P2 начнёт мигать
на дисплее.
12.14. Введи нужные установки температуры (смотри п. 9), режима
кофе в пакетиках или молотого кофе (смотри п. 10) и выбери
одну (указатель
) или двойную чашку кофе (указатель
) кнопкой
(B).
12.15. Нажми и придержи кнопку заваривания
(F). Не пускай
кнопку пока не будет готово нужное количество кофе. С устройства выльется экспрессо, а на дисплее появится указатель
(когда была выбрана одна чашка кофе) или указатель
(когда выбрана двойная чашка кофе). После получения нужного количества кофе, отпусти кнопку заваривания
(F).
Раздастся два звуковых сигнала, а на дисплее появится указатель
или
.
12.16. После сохранения установки перестанет мигать указатель P1
или P2 и раздастся звуковой сигнал.
12.17. Сними ручку фильтра, поворачивая его в левую сторону
(Рис. 5), а потом выкинь использованный пакетик или кофейную гущу (Рис. 6). Очисти фильтр используя воду (Рис. 7).
ВНИМАНИЕ! Во время придерживания кнопки заваривания
(F) помни, что после достижения максимального объёма кофе
для одной чашки, (приблизительно 240 мл), устройство самостоятельно закончит процесс заваривания (раздастся два звуковых
сигнала) и запомнит установку.
ВНИМАНИЕ! Во время процесса программирования, обращай
внимание на указатели P1 и P2. которые должны мигать. Если
по каким-либо причинам указатели P1 или P2 перестанут мигать,
активируй ещё раз этот режим нажимая одновременно кнопку
одной/двух чашек кофе
(B) и кнопку выбора температуры
(D) на протяжении двух секунд и дальше программируй установку до момента описаного в п. 11.16.
ВНИМАНИЕ! Чтобы уничтожить установку программы P1 или P2
нажми и придержи одновременно кнопку установки температуры
(D) и кнопку пара
(E).
13. Приготовление экспрессо с функцией памяти.
13.1. Отключи устройство от сети.
13.2. Наполни накопитель водой (1) согласно с п. 4.
13.3. Подключи устройство к сети, вкладывая штепсель в розетку.
Кофеварка включится, дисплей, а также кнопка включи/выключи
(A) подсветятся, а на дисплее покажется указатель сети
13.4. Нажми кнопку включи/выключи
сигнал.
.
(A), раздастся звуковой
13.5. Указатель на дисплее
начнёт вращаться, показывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
GW13-024_v05
13.6. Когда указатель
перестанет вращаться, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка-экспрессо готова
к работе (достаточно нагрелась).
13.7. Выбери установленную раньше программу P1 или P2 нажимая
кнопку
(C) – смотри п. 8.
13.8. В зависимости от того, какой режим кофе был выбран заранее (молотый или в пакетиках) в программе P1 или P2, всыпь
молотый кофе при помощи мерки (13) или положи кофе в пакетиках в ёмкость ручки фильтра (6).
13.9. Убери избыток кофе с края фильтра и утрамбуй кофе при
помощи трамбовки в кофеварке (5) или трамбовки мерки (13)
(Рис. 4).
13.10. Закрепи ручку фильтра (6) в головке заваривания (4), поворачивая уверенным движением вправо (Рис. 3).
13.11. Размести чашку или чашки на решётке подноса для капель (7),
непосредственно под ёмкостью ручки фильтра (6).
13.12. Нажми кнопку заваривания
(F) и с устройства начнёт выте-
кать экспрессо. На дисплее появится указатель
(для одной
чашки) или указатель
(для двух чашек).
13.13. Заваривание будет автоматически закончено, когда приготовится необходимое количество кофе. Раздастся два звуковых
сигнала, а на дисплее появится указатель
или
(в зависимости от последнего установления программы P1
или P2).
13.14. Сними ручку фильтра, поворачивая его в левую сторону
(Рис. 5), а потом выкинь использованный пакетик или кофейную гущу. (Рис. 6). Очисти фильтр используя воду (Рис. 7).
14. Приготовление кипятка (горячей воды)
Функция горячей воды идеальна например для приготовления горячего шоколада, наполнения кувшина для кофе с поршнем или чайника с чаем.
14.1. Отключи устройство от сети.
14.2. Наполни накопитель водой (1) согласно с п. 4.
14.3. Подключи устройство к сети, вкладывая штепсель в розетку.
Кофеварка включится, дисплей, а также кнопка включи/выключи
(A) посветятся, а на дисплее покажется указатель сети
14.4. Нажми кнопку включи/выключи
сигнал.
.
(A), раздастся звуковой
14.5. Указатель на дисплее
начнёт вращатся, показывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
14.6. Когда указатель
перестанет вращатся, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка-экспрессо готова
к работе (достаточно нагрелась)
14.7. Нажми кнопку пара
(E). Раздастся звуковой сигнал. На
дисплее покажется указатель
означающий, что кофеварка переключилась в режим пара. Снова нажми кнопку пара
(E). Раздастся звуковой сигнал, а на а дисплее покажется
указатель
.
14.8. Указатель на дисплее
начнёт вращатся, показывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
14.9. Когда указатель
перестанет вращатся, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка-экспрессо готова
к работе (достаточно нагрелась).
14.10. Под сопло пара (10) подставь чашку или другую ёмкость и установи регулятор пара (12) в позиции
, это значит перекрутить его в противоположную сторону от часовой стрелки
так, чтобы символ
совпал с обозначением на корпусе
устройства. Из сопла (10) потечёт кипяток.
14.11. Чтобы выключить наливание кипятка/горячей воды, установи
снова регулятор пара (12) в позицию OFF, это значит, что его
надо покрутить в сторону по часовой стрелке так, чтобы символ
OFF перекрылся с показателем на корпусе кофеварки.
14.12. Чтобы закончить работу с функцией кипятка/горячей воды,
нажми кнопку включи/выключи.
(A). Раздастся звуковой
сигнал. С дисплея исчезнет указатель
информируя, что
кофеварка вернулась в режим заваривания кофе.
47
ВНИМАНИЕ! Если в накопителе (1) находиться очень мало воды,
с сопла (10) не будет выливатся кипяток. На дисплее начнёт
мигать указатель
а также раздастя повторяющийся звуковой
сигнал, информирующий о надобности добавления воды. Обязательно установи регулятор пара (12) в позиции OFF, это значит,
что его надо покрутить в сторону по часовой стрелке так, чтобы
символ OFF совпал с показателем на корпусе кофеварки. Открой
крышку накопителя воды (1) и влей воду. Сразу после дополнения воды, сигнал перестанет звучать. Чтобы снова начать
дозирование кипятка, перекрути регулятор пара (12) в позицию
, это значит перекрутить его в противоположную сторону
от часовой стрелки так, чтобы символ
нием на корпусе устройства.
совпал с обозначе-
ВНИМАНИЕ! Передвижение сопла пара/кипятка (10) осуществляй
при помощи специального наконечника (Рис. 9). Сопло пары/
кипятка (10) очень горячее.
15. Приготовление пара (взбивание молока)
Для образования молочной пенки используется функция пара. Пара
исполняет два задания. Пара одновременно отогревает и смешивает
молоко с воздухом, надавая ему нежный, бархатный вид. Подобным
образом, как во время заваривания кофе, при образовании молочной
пенки основную роль играет время и опыт пользователя.
Указание: Помни, что кофе является основой всех кофейных напитков, а молоко служит прибавлением.
Внимание: Сначала лучше делать кофе, а потом вспенить молоко.
Функцию пара можно использовать для подогревания напитков.
15.1. Приготовь сначала экспрессо, следуя указаниям в пунктах
11 и 13.
15.2. Установи количество нужного молока опираясь на количестве
завареных кружек кофе и кувшина для молока.
●● Указание: Помни, что объём молока возрастает по мере его
превращения в пену.
●● Влей холодное, охлаждённое молоко в кувшин из нержавеющей стали, наполняя его от 1/3 до 1/2 объёма.
●● Указание: Храни кувшин из нержавеющей стали в холодильнике так, чтобы он был хорошо охлажден. Помни, чтобы
перед использованием не полоскать его тёплой водой.
15.3. Нажми кнопку пара
(E). Раздастся звуковой сигнал. На дис-
плее покажется указатель
переключилась в режим пара.
●● Сразу же закрой пар, когда молоко будет подогрето до уровня
60–65°C, вращая регулятор пара (12) в позицию OFF, это
значит повернуть его в сторону по часовой стрелке так, чтобы
символ OFF совпал с указателем на корпусе кофеварки.
●● Указание: Если не имееш термометра - правильной температурой является факт, что не можеш приложить ладони
к боку кувшина на более чем 3 секунды.
●● Важно: Не кипяти молока.
●● Удали кувшин. Сразу же протри сопло пара (10) и её наконечник при помощи чистой, влажной салфетки и сполосни
маленьким количеством пара поступая аналогично, как
в случае перед взбиванием молока.
●● Держа кувшин в руке, лёгко ударь кувшином о стол так,
чтобы выпустить пузырьки воздуха, а потом делай круговые
движения до момента, пока молоко не станет блестящим
и не останется в нем пузырьков воздуха. Это поможет получить однородную консистенцию молока и пены.
15.8. Соедини приготовленное молоко с раньше заваренным экспрессо. Капучино готово.
15.9. После окончания процесса приготовления пара, нажми кнопку
включи/выключи
(A). Раздастся звуковой сигнал. С дисплея
исчезнет указатель
информируя, что кофеварка вернулась в режим заваривания кофе.
ВНИМАНИЕ! Если в накопителе (1) находиться очень мало воды,
с сопла (10) не будет выливатся кипяток. На дисплее начнёт
мигать указатель
а также раздастя повторяющийся звуковой
сигнал, информирующий о надобности добавления воды. Обязательно установи регулятор пара (12) в позиции OFF, это значит,
что его надо покрутить в сторону по часовой стрелке так, чтобы
символ OFF перекрылся с показателем на корпусе кофеварки.
Открой крышку накопителя воды (1) и влей воду. Сразу после
дополнения воды, сигнал перестанет звучать. Чтобы снова
начать дозирование пара, перекрути регулятор пара (12) в позицию
, значит перекрутить его в противоположную сторону
от часовой стрелки так, чтобы символ
нием на корпусе устройства.
совпал с обозначе-
ВНИМАНИЕ! Передвижение сопла пара/кипятка (10) осуществляй
при помощи специального наконечника (Рис. 9). Сопло пары/
кипятка (10) очень горячее.
информируя, что кофеварка
15.4. Указатель на дисплее
начнёт вращатся, показывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
15.5. Когда указатель
перестанет вращатся, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка-экспрессо готова
к работе (достаточно нагрелась).
15.6. Прополосни сопло пара/кипятка (10) подставляя под него другую ёмкость (не кувшин для молока), поступая согласно п. 6.2.5.
Сопло пара ополоснуто.
15.7. Теперь размести сопло пара (10) в кувшине с молоком так,
(Рис. 8), чтобы сопло находилось приблизительно 1/2 см ниже,
чем поверхность молока и активируй спуск пара снова вращая
регулятор пара (12) в позицию
, это значит перекрутить
его в противоположную сторону от часовой стрелки так, чтобы
символ
совпал с обозначением на корпусе устройства.
●● Наклони кувшин так, чтобы сопло лежало в кувшине и снижай кувшин до момента, когда конец сопла пара будет находится сразу под поверхностью молока. Это послужит поводом для начала взбивания молока.
●● Важно: Не позволяй паре вылетать неравномерно, если
позволишь - пена не будет воздушной. Чтобы этого избежать, поднеси кувшин так, чтобы сопло пара в нем сильнее
спряталось. Помни, что идеальная консистенция - это мягкая, бархатная пена.
●● В моменте, когда молоко подогреется и вспенится, уровень
молока в кувшине начнёт расти. Если это наступит, опускай
кувшин, всегда удерживая конец сопла близко поверхности
молока.
●● В моменте получения пены поднеси кувшин так, чтобы сопло
находилось посередине линии молока.
●● Указание: Нужное количество пены будет изменятся в зависимости от вида приготовляемого напитка. Например, для
капучино нужно больше пены, чем для кофейного напитка на
базе экспрессо, который подается с молоком, взбитым паром.
48
Рис. 8
Рис. 9
16. Функция автоматического выключания
Устройство автоматически выключится, если не используется в течение 30 минут. Чтобы снова включить устройство, нажми кнопку
включи/выключи
(A), раздастся звуковой сигнал.
17. Очищение поднося
для капель
Когда поднос для капель (8) наполнится
водой, красный указатель её наполнения
(9) поднимется над решёткой. (7). Вынь
с экспресса целый набор подноса для
капель (8) с решёткой (7) и вылей воду
(Рис. 10). Всё вместе снова размести
в экспрессе.
Рис. 10
GW13-024_v05
18. Удаление накипи
Накипь - это серьёзное осаждение минералов, которые натурально
появляются в каждом устройстве кипятящим воду. Поэтому в кофеварке нужно время от времени удалять накипь. После использования
кофеваркой некоторого количества воды (количество этой воды непосредственно связанно с твёрдостью воды выбраной в кофеварке), на
ВНИМАНИЕ! Во время процесса удаления накипи все функции
кофеварки неактивны.
дисплее появится мигающий указатель
. Его появление на пульте
управления указывает, что следует провести процесс удаления накипи.
ВНИМАНИЕ! Проводите очистку кофеварки минимум один раз
в три месяца. Поломки впоследствии отсутствия очистки прибора от накипи не ремонтируются в границах гарантии.
Растворы для очистки от накипи
Обычно для очистки от накипи кофеварки используются следующие
средства:
●● Раствор лимонной кислоты
Растворите 2 ложки (около 30 г) лимонной кислоты 1 литре воды.
●● Специально предназначенные для этих целей жидкости или
таблетки.
Рис. 11
Указание: В случае жидкостей и таблеток поступайте согласно с указаниями на упаковке используемых средств.
18.1. Выключи устройство из сети.
18.2. Удостоверься, что кофеварка остыла.
18.3. Сними накопитель на воду (1) и поднос для капель (8) вместе
с решёткой (7) с кофеварки (Рис. 11).
18.4. Поставь экспресс вверх ногами и сними решётку фильтра с головки
фильтра (4) откручивая решётку при помощи отвёртки (Рис. 12).
18.5. Очисти решётку фильтра и головку фильтра (4), убери накипь
и остатки кофе.
18.6. Установи экспресс в позиции готовым к работе.
18.7. Наполни накопитель на воду (1) приготовленным раствором
с лимонной кислоты.
18.8. Закрой крышку накопителя на воду (1), а потом установи накопитель (1) и поднос для капель (8) вместе с решёткой (7) снова
в кофеварке. (Рис. 13).
18.9. Подключи устройство к сети, вкладывая штепсель в розетку.
Кофеварка включится, дисплей и кнопка включи/выключи
(A) замигают, а на дисплее появится указатель сети
18.10. Нажми кнопку включи/выключи
Рис. 12
.
(A), Раздастся звуковой сигнал.
18.11. Указатель на дисплее
начнёт вращатся, показывая, что
кофеварка-экспрессо нагревается.
18.12. Когда указатель
перестанет вращатся, раздастся звуковой сигнал, информирующий, что кофеварка-экспрессо готова
к работе (достаточно нагрелась).
18.13. Нажми и придержи одновременно кнопку выбора количества
кофе
(C) и кнопку пара/кипятка
(E) две секунды. Переста-
нет мерцать указатель удаления накипи
, но начнет вращатся
указатель
информируя, что начался процесс удаления накипи.
18.14. С головки запаривания (5) начнет выливаться кипяток вместе
с накипью.
18.15. Подожди, пока раствор проплывет через головку для запаривания (4). Потом сними и сполосни накопитель (1) чистой водой.
18.16. Размести пустой накопитель под головкой для запаривания (4),
чтобы там мог собиратся кипяток.
18.17. Чтобы провести этап чистки, влей чистую воду в накопитель
(1) до уровня MAX помеченого на накопителе воды (1). Закрой
крышку накопителя (1), а потом установи накопитель в экспрессе.
18.18. С головки запаривания (4) будет выходить кипяток (процесс
полоскания устройства).
18.19. После процесса удаления накипи, кипяток перестанет проплывать через головку запаривания (4), а устройство автоматически выключится.
18.20. Подсветится кнопка включи/выключи
(A) а указатель сети
покажется на дисплее.
18.21. Выключи экспресс с сети.
18.22. Подожди, пока устройство совершенно остынет.
18.23. Сними накопитель на воду (1) и поднос на капли (8) вместе
с решёткой (7) с экспресса (Рис. 11).
18.24. Поставь экспресс вверх дном и снова установи решётку фильтра на головку фильтра прикручивая решётку при помощи специальной отвёртки. (Рис. 14).
18.25. Установи устройство в рабочей позиции и установи поднос
на капли (8) вместе с решёткой (7) и накопителем на воду (1)
в устройстве (Рис. 13).
GW13-024_v05
Рис. 13
Рис. 14
19. Очистка и уход
Всегда держи кофеварку в чистоте, чтобы обеспечить соответствующее качество заварочного кофе и продлить время использования
устройства.
1. Перед тем, как приступишь к чистке, выключи кофеварку
и отключи от сети.
2. Перед тем, как приступишь к чистке, позволь кофеварке остынуть.
3. Не погружай экспресса в воде, а также в других жидкостях.
4. Нельзя мыть какие-либо части экспресса в посудомоечной машине.
5. Протри корпус устройства влажной салфеткой или губкой.
6. Сними ручку фильтра (6) с экспресса, а потом удали кофейную
гущу. Очисти ручку фильтра (6) и сам фильтр влажной салфеткой
или губкой.
7. Высуши чистые части на воздухе или при помощи салфетки, не
суши их в духовке или микроволновой печи.
8. Сними решётку подноса для капель (7) и поднос для капель (8) с экспресса и вылей воду. Потом очисти влажной салфеткой или губкой.
9. Сними наконечник для капучино откручивая его и потягивая вниз.
49
20. Примеры проблем во время использования кофеварки
ПРОБЛЕМА
Кофе вытекает со
стороны ручки ситечка
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
КАК НАЙТИ ВЫХОД, ЧТО ДЕЛАТь
Ручка фильтра (6) недостаточно прикреплена или
недостаточно прикручена.
Удостоверься, что ручка фильтра (6) правильно
уложена в головке до заваривания (4) и до конца
прикручена.
На краю фильтра (6) находятся остатки кофе.
Очисти целый верхний край фильтра (6) и очисти
головку (4).
Грязная головка для заваривания (4).
Вытри головку (4) влажной салфеткой.
Повреждение головки (4).
Свяжись с авторизованным сервисным пунктом.
Недостаток воды в накопителе.
Наполни накопитель (1) водой.
Накопитель воды (1) неправильно установлен.
Нажми внизу накопителя воды (1), чтобы проверить
правильно ли он установлен.
Ручка (12) установлена в другой позиции, например
Кофе не вытекает
Кофе наливается каплями
Экспрессо не имеет
характеристической
пенки
Ручка послабляется во
время заваривания
Пар не выходит из сопла
пара
Недостаточное
количество взбитого
молока
Устройство не работает
.
Удостоверься, что ручка (12) находится в позиции
OFF.
Ситечко на головке может быть засорено.
Смотри удаление накипи – п. 18.
Ситечко в фильтре (6) засорено. Кофе может быть
измелён чересчур мелко или чересчур сильно
утрамбован.
Опорожни ситечко в фильтре (6) и сполосни его под
проточной водой. Вытри головку до запаривания (4)
при помощи тряпки.
Кофе может быть измелён чересчур мелко или
чересчур сильно утрамбован.
Если используеш очень мелкий кофе, не
утрамбовывай его сильно.
Устройство закупорилось по причине осада кальция.
Смотри удаление накипи – п. 18.
Кофе обветренный или сухой.
Возьмы свежий кофе. После открытия кофе,
удостоверься, что он находиться в герметично
замкнутой емкости.
Кофе недостаточно утрамбован.
Сильнее утрамбуй кофе.
Кофе очень грубо измелён.
Используй соответственно молотый кофе или измени
брэнд кофе.
Недостаточное количество кофе в ситечке фильтра. (6).
Смотри Приготовление экспрессо – п. 11.
Кофе очень сильно утрамбован.
Только слегка утрамбуй кофе.
Кофе измельчён очень сильно.
Возьми более грубо молотый кофе.
Ручка фильтра (6) не сидит очень сильно, так как
недостаточно сильно прикручена.
Удостоверься, что ручка фильтра (6) правильно
вложена и до конца закручена в головке (4).
На краю фильтра (6) находятся остатки кофе.
Очисти целый верхний край фильтра (6) и очисти
головку (4).
Грязная головка для заваривания (4).
Вытри головку (4) влажной салфеткой.
Повреждение головки (4).
Свяжись с авторизованным сервисным пунктом.
Заблокировано сопло пара (10).
Очисти и сполосни сопло пара (10).
Несвежее молоко.
Проверь свежесть молока.
Очень высокая температура молока.
Проверь молоко - достаточно ли оно охлаждено
перед использованием.
Кувшин.
С целью достижения самого лучшего эффекта при
взбивании, используй прилагающийся кувшин из
нержавеющей стали и по мере возможности охлади
его или прополосни холодной водой.
Заблокировано сопло пара (10).
Очисти и сполосни сопло пара (10).
Молоко вскипятилось.
Попробуй ещё раз использовать свежее и хлажденное
молоко.
Ситечко на головке до заваривания (4) может быть
засорено.
Смотри удаление накипи – п. 18.
Устройство закупорилось по причине осада кальция.
Смотри удаление накипи – п. 18.
Помни, что в случае других повреждений или проблем, не пробуй чинить устройство сам. В этом случае свяжись с квалифицированным работником сервисного пункта.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий
пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе
вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
50
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой
момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых
норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW13-024_v05
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на
продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за експлоатация.
Особено внимание следва да се обърне на указанията по безопасност.
Съхранявайте инструкция за експлоатация, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшната експлоатация на изделието.
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
УПОТРЕБА НА ЕКСПРЕС ЗА КАФЕ
ОПАСНОСТ!/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не ползвайте електрическо устройство
с видими повреди, повреден захранващ
кабел, след падане на устройството или
след повреждане по друг начин. Ако предполагате, че устройството е повредено, то
може да бъде проверено, ремонтирано
и регулирано изключително от квалифициран персонал на оторизиран сервизен пункт.
●● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от служител на оторизиран
сервиз или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна
опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към
специализиран сервиз на.
●● Никога не отстранявайте дръжка на филтъра при запарване на кафето или при
вземане на врялата вода, тъй като устройството се намира под налягане. Отстраняване на дръжка на филтъра по време на
тези действия може да доведе до опарване
или нараняване.
●● Жигльор на пара става много горещ при
запенване на млякото и течение на водата.
Това може да предизвика опарване, затова
следва да се избягва всеки непосредствен
контакт с жигльора на пара.
●● Винаги преди почистване на експрес за кафе,
a също така при появяване на проблеми по
време на запарване на кафето, изключете
експреса и извадете щепсела от гнездото.
●● Не се докосвайте до горещи повърхности
на експреса.
●● Не поставяйте ръцете си непосредствено
под струя на пара, на гореща вода или на
наливано кафе, тъй като това може да води
до опарване или нараняване.
●● Преди да започнете запарване на кафето,
осигурете се дали дръжка на филтъра
е правилно монтирана.
●● Уредът може да се използва от деца не
по-малки от 8-годишна възраст, ако те са
GW13-024_v05
наблюдавани или са инструктирани относно
използването на уреда по безопасен начин
и разбират свързаните с това опасности. Деца
под 8 години не могат да почистват или да
извършват дейности по поддръжка на уреда
без надзор на възрастен. Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват на
място, недостъпно за деца под 8 години.
●● Устройството може да се използва от лица
с намалени физически, сетивни или психически способности, или с липса на опит
и знания за уреда, но само под надзор, или
след като по-рано са разбрали обясненията за
възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят с уреда.
●● Преди почистване, монтаж или демонтаж
на устройството винаги извадете присъединителния кабел от мрежовото гнездо. Почакайте устройството да изстине.
●● С цел намаляване на риск от пожар, поражение от електрически ток или нараняване
на хората, не се опитвайте да демонтирате устройството. Вътре в експреса няма
никакви части за обслужване от ползувателя. Ремонтите следва да се извършват
изключително от оторизирания персонал.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди вследствие на
неспазването
●● Винаги помествайте устройството върху плоска, равна повърхност.
●● Не употребявайте експреса без вода в резервоара. Напълвайте
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
резервоара единствено със студена, филтрирана, чиста и прясна
вода. Употреба на топла или гореща вода или на други течности
може да предизвика повреда на устройството или да стане причина на опасност. Спазвайте максимална вместимост на резервоара, която съставя 1,5 л.
Не допускайте контакт на присъединителния кабел с горещи
части на експреса за кафе, когато включвате плоча за стопляне
на чашките и жигльор за пара.
Не премествайте устройството, когато то е включено или работи.
Преди да го преместите, изключете експреса и извадете щепсела
от мрежовото гнездо.
Винаги изключвайте захранването преди слагане или изваждане
на щепсела от гнездото. Щепселът не следва да се изважда от гнездото с теглене на захранващия кабел – хващайте самия щепсел.
Винаги изключвайте захранването и изваждайте щепсела, когато
устройството не се употребява в течение на по-дълго време
и преди почистване.
Не използвайте експреса с удължител, освен ако удължителят
беше проверен от квалифициран техник или от сервизен работник.
Експресът винаги следва да е подключен към мрежово гнездо
(единствено за променлив ток), снабдено със защитен щифт
и с напрежението, съответстващо на това върху табелка за технически данни на устройството.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на
външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
Не поставяйте устройството близо до източник на топлината,
пламък, електрически нагревателен елемент или върху гореща
фурна. Не помествайте върху никакво друго устройство.
Не позволявайте захранващия кабел на устройството да виси
над край на масата или на рафта или да се докосва до горещата
повърхност.
Не поставяйте устройството върху мокра или гореща повърхност.
Не ползвайте устройството, ако поднос за оттичане или решетка
на подноса са неправилно монтирани.
Не помествайте устройството близо до горещ елекртически или
газов котлон или вътре във фурната.
51
●● Не
●●
●●
потапяйте устройството във вода или каквато и да е друга
течност.
Не се опитвайте да смазвате устройството. Този експрес не
изисква извършване на каквито и да е допълнителни работи по
поддържане.
Преди употреба на експреса винаги се осигурете дали в резервоара има вода.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Уреда е предназначен за домашна употреба. В случай на използ●●
●●
●●
ване за други цели, като кетъринг бизнес, гаранционните условия
се променят.
Ако устройството не се използва в течение на по-дълго време,
изпразнете резервоара за вода.
Не употребявайте експреса за целите, несъответстващи на описаното в инструкция предназначение.
Резервоарът за вода не следва да е отворен по време на
ползването.
Следва да се осигурите дали горните указания бяха разбрани.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите параметри са посочени върху табелка за технически
данни на продукта.
Вместимост на резервоара за вода: макс. 1,5 л.
Eкспресът съответства на изисквания на действащите норми.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
1. Характеристика на устройството
Експресът запарва кафето с високи вкусови и ароматни качества, тъй
като е осигурена съответна температура на вода за запарването. Експресът е проектиран така, че да може да се наблюдава готовност за
запарването и самият процес на запарване на кафето или произвеждане на пара за запенване на млякото.
Уникалните решения, приложени в този експрес, са 2 системи: Perfect
Brewing System и SmartPress System.
Perfect Brewing System благодарение на подбор на оптимална температура на запарването и на съответна степен на пресоване на
кафето гарантира получаване на напитка с най-високи качества.
SmartPress System е интегрирана филтрационна система и автоматично утъпкване на кафето преди запарване, ефект на което е кафе
с неповторим вкус и аромат с вкусна крем-пяна.
Преди да използвате за първи път, отстранете етикета, предпазващ
отвора за изтичане на вода от тавичката за събиране на вода.
2. Строеж на устройството
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
52
Отключаемият резервоар за вода с капак
Плоча за стопляне на чашките
Пулт за управление
Запарваща глава
Устройство за утъпкване на кафе
Дръжка на филтъра
Решетка на поднос за оттичане
Поднос за оттичане
Показател на опразване на подноса за оттичане
Жигльор на пара/накрайник за капучино
Наливане на кафе
Върток за пара/вряла вода
Мярка с устройство за утъпкване
Чаша 500 мл
GW13-024_v05
3. Пулт за управление
4. Напълване на резервоара с вода
ВНИМАНИЕ! Наливайте вода в резервоара (1) само когато присъединителният кабел е отключен от захранващата мрежа. Вграденият в долната част на резервоара клапан предотвратява изтичане на вода.
●● Извадете резервоара за вода (1) като го теглите нагоре (Рис. 1).
●● Отворете капак на резервоара за вода (1) и го напълнете с прясна,
студена вода (Рис. 2). Не превишавайте нивото MAX.
●● Поместете резервоара (1) на мястото и го притиснете.
●● Затворете капак на резервоара (1).
●● Резервоарът може да се напълни без да се изважда от експреса,
напр. с наливане на вода от канче.
Рис. 1
Рис. 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте експрес, когато резервоарът
(1) е празен. Преди да започнете да запарвате кафето, винаги се
осигурете дали в резервоара (1) се намира вода. Не напълвайте
резервоара (1) с гореща вода. По хигиенични причини не оставяйте вода в резервоара за по-дълго време.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Помнете да не допускате ситуация, когато
нивото на вода в резервоара (1) е ниско. Тогава устройството ще
престане да работи и ще чуете звуков сигнал, който ще трае до
напълване на резервоара (1) с вода, а върху дисплея ще почне
да мига показателят
.
5. Стопляне на чашките
Употреба на чашка, стоплена преди процеса на запарване на кафето
за съответна температура, повишава вкусови свойства на самото
кафе веднага след приготвяне и увеличава гъстата пена отгоре му.
Eкспресът създава възможност от 2 начина на стопляне на чашките.
Първият от тях е стопляне с помощта на вряла вода, която можете
да получите от жигльора на пара/вряла вода (10) като постъпвате
съгласно т. 14.
Вторият начин е поместване на чашките преди планиран процес на
запарване на кафето върху нагревателната плоча (2), която се намира
в горната част на експреса.
ВНИМАНИЕ! Експресът е предпазен от излишен разход на мощност и след 1 час такова състояние (бездействие, без запарване)
ще се изключи автоматично. Затова нагревателната плоча няма
в такъв случай възможност да се нагрява по-дълго от 1 час.
A Копче включване/изключване
B Копче: избор на 1 или 2 чашки/избор на кафе в експрес-торбички/
избор на мляно кафе
C Копче за избор на количество кафе
D Копче за избор на температура
E Копче за избор на пара/вряла вода
F Копче за запарване
G Показател на твърдост на вода
H Показател на количество кафе
I Показател на режим на очакване
J Показатели на единична/двойна чашка
K Показател на пара
L Показател на вряла вода
M Показател на отстраняване на камък
N Показател на ниво на температура
O Показател на ниско ниво на вода
P Показател на режим на мляно кафе
Q Показ. на режим на кафе в експрес-торбички
R Показател на включено/изключено
6. Преди първа употреба (изплакване)
Преди първа употреба на устройството или ако то не беше употребявано дълго време, системата трябва да се изплакне.
6.1. Изплакване на система за функция еспресо
6.1.1. Oтключете устройството от захранващата мрежа.
6.1.2. Напълнете резервоара за вода (1) съгласно т. 4.
6.1.3. Монтирайте празна дръжка на филтъра (7) в глава за запарване
(4), като я въртите решително надясно (Рис. 3).
Рис. 3
GW13-024_v05
53
6.1.4. Поместете съда върху решетка на подноса за оттичане (7), под
глава за запарване (4).
6.1.5. Подключете устройството към захранващата мрежа, като слагате щепсел на присъединителния кабел в мрежовото гнездо.
Експресът ще се включи, ще светне дисплеят и копчето включване/изключване
(A) а върху дисплея ще се появи показа-
тел за захранването
.
6.1.6. Натиснете копчето включване/изключване
звуков сигнал.
(A), ще чуете
6.1.7. Показател върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
6.1.8. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков
сигнал, който информира, че експресът е готов за работа (че
е постигната съответна температура).
6.1.9. Изберете максимално количество кафе (в случая 60 мл) като
натискате копчето за избор на количество кафе
(C). След
всяко натискане на това копче се чува звуков сигнал, а върху
дисплея ще се появят последователно цифри: 30, 40, 50, 60,
P1, P2, и т.н. Натискайте, докато се появи показателят 60.
6.1.10. Изберете две чашки кафе, като натискате копчето за избор на
единична/двойна чашка
(B). След всяко натискане ще
чуете звуков сигнал. При избор на двойна чашка върху дисплея ще се появи показателят
. При избор на единична
чашка върху дисплея ще се появи показателят
.
6.1.11. Натиснете копчето за запарване
(F). Ще чуете звуков
сигнал.
6.1.12. От устройството ще се добива вряла вода, а върху дисплея ще
се появи показателят
(след избор на двойна чашка)
или показателят
(след избор на единична чашка).
6.1.13. Запарването ще приключи автоматично след получаване на
желателното количество вода. Ще чуете два звукови сигнала,
а върху дисплея ще се появи показателят
при предварителен избор на двойна чашка или показателят
при
предварителен избор на единична чашка.
6.1.14. Повторете действие 6.1.11. три пъти.
6.2. Изплакване на система за функция пара
6.2.1. Проверете дали в резервоара (1) се намира вода. Ако липсва,
напълнете резервоара за вода (1) съгласно т. 4.
6.2.2. Натиснете копчето за пара
(E). Ще чуете звуков сигнал.
Върху дисплея ще се появи показателят
който съобщава,
че експресът е превключен към режима за пара.
6.2.3. Показател върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
6.2.4. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков
сигнал, който информира, че експресът е готов за работа с пара
(че е постигната съответна температура).
6.2.5. Поставете съда под жигльора за пара (10) и завъртете регулатора
на пара (12) в положение
, т.е. завъртете го срещу часов-
никова стрелка така, че символът
да съвпада с маркировката по корпус на експреса. Оставете устройството да работи
с включена функция пара за ок. 1 минута. След това поставете
регулатора на пара (12) в положение OFF, т.е. завъртете го
в посока на часовникова стрелка така, че символът OFF да съвпада с маркировката по корпус на експреса. Опразнете съда.
6.2.6. Повторете действие 6.2.5. три пъти.
ВНИМАНИЕ! Натиснете копчето включване/изключване
(A), ще
чуете звуков сигнал. От дисплея ще изчезне показателят
като
информира, че експресът се завърна към режима за запарване.
7. Поставяне на твърдост на вода
Експресът за кафе има три програмирани настройки за твърдост на
вода: ниска (показателят LO), средна (показателят MI) и висока (показателят HI). Предположената е настройка за средното ниво MI. Ако
искате да промените нивото на твърдост на вода, натиснете копчето
за избор на количество кафе
(C) и го придържете за 2 секунди.
Ще чуете звуков сигнал, а показателят за твърдост на вода върху
дисплея ще започне да мига. Всяко натискане на копчето за избор на
количество кафе
(C), съпроводено от звуков сигнал, предизвиква
промяна на нивото на твърдост на вода върху дисплея със следната
последователност: средно MI високо HI ниско LO средно MI
високо HI, и т.н. Ако изберете с копчето напр. високото ниво HI, не
54
натискайте за пореден път. След 2 секунди настройката ще се запише
автоматично и ще чуете звуков сигнал.
За да определите ниво на твърдост на вода, можете да проведете опит
с помощта на приложен към експреса тестер. Потопете тестер във
водата за 1 секунда. След изваждане премахнете от тестера излишна
вода и след ок. 15 секунди отчетете резултата. Сухият тестер има
1 зелен квадрат. След потапяне във вода квадратът променя цвета си.
Сравнете цвета на оцветения квадрат върху тестера с цветовете, поместени върху опаковка на тестера. Зелен цвят означава мека вода (ниско
ниво), кафяв цвят – твърда вода (средно ниво), а портокалов цвят много твърда вода (високо ниво). Въз основа на получените резултати
поставете твърдост на вода в експреса съгласно горните указания.
8. Избор на програмирана вместимост на
запарваното кафе
Eкспресът за кафе има 4 програмирани вместимости на запарваното
кафе: 30 мл, 40 мл, 50 мл и 60 мл. Вместимост на кафето може да се
избере с натискане на копчето за избор на количество кафе
(C).
След всяко натискане на това копче ще чуете звуков сигнал. Количество кафе ще се променя със следната последователност: 30 мл
40 мл
50 мл
60 мл
P1
P2
30 мл и т.н.
ВНИМАНИЕ! P1 и P2 (Програма 1 и 2) са специални функции памет,
които позволяват съхраняване на индивидуалните настройки.
Начин на поставяне на функция памет (P1 и P2) е показан в т. 12.
9. Избор на температура на запарваното кафе
Eкспресът за кафе има 3 настройки за температура на запарване:
ниска (показателят
зателят
), висока (показателят
) и много висока (пока-
). Температурата може да се избере с натискане на копчето
за избор на температура
(D). След всяко натискане на това копче
ще чуете звуков сигнал. Температурата ще се променя със следната
последователност: висока (показателят
лят
)
ниска (показателят
)
)
много висока (показате-
висока (показателят
), и т.н.
10. Избор на режима на кафе в експрес-торбички
или на мляно кафе
Eкспресът за кафе има две възможности от приготвяне на еспресо:
1. от кафе в експрес-торбички,
2. от мляно кафе.
За да активирате тази функция, натиснете копчето за единична/
двойна чашка кафе
(B) за 2 секунди.
В зависимост от предишната настройка устройството ще се превключи от режима на кафе в експрес-торбички (показателят
) към
режима на мляно кафе (показателят
) или обратно. Тази промяна
винаги ще се съпровожда от звуков сигнал.
11. Приготвяне на еспресо
11.1. Oтключете устройството от захранващата мрежа.
11.2. Напълнете резервоара за вода (1) съгласно т.4.
11.3. Подключете устройството към захранващата мрежа, като слагате щепсел на присъединителния кабел в мрежовото гнездо.
Eкспресът ще се включи, ще светне дисплеят и копчето включване/изключване
(A) a върху дисплея ще се появи показател
за захранването
.
11.4. Натиснете копчето включване/изключване
(A), ще чуете звуков сигнал.
11.5. Показателят върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
11.6. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков сигнал, който информира, че експресът е готов за работа
(че е постигната съответна температура).
11.7. Изберете режима на кафе в експрес-торбички или режима на
мляно кафе, като натискате копчето за избор на единична/
двойна чашка
(B) в течение на 2 секунди. След всяко
натискане ще чуете звуков сигнал.
11.8. Сипете мляното кафе с помощта на мярка (13) или сложете
кафето в експрес-торбички в съда на дръжка на филтъра (6).
11.9. Отстранете излишното кафе от края на филтъра и утъпкайте
кафето с помощта на прикрепения към експреса уред (5) или
с мярката (13) (Рис. 4).
11.10. Прикрепете дръжка на филтъра (6) в глава за запарване (4),
като въртите надясно (Рис. 3).
GW13-024_v05
11.11. Поместете чашката/чашките върху решетката (7), непосредствено под дръжка на филтъра (6).
11.12. Изберете единична или двойна чашка кафе, като натискате копчето за избор на единична/двойна чашка
(B). След всяко
натискане ще чуете звуков сигнал.
11.13. За единичната чашка ще се появи показателят
, а за двойната чашка ще се появи показателят
.
11.14. Поставете вместимостта на еспресо, като натискате копчето
(C) – виж т. 8.
11.15. Поставете желателна температура на запарването, като натискате копчето за избор на температура
11.16. Натиснете копчето за запарване
(D) – виж т. 9.
(F) и от устройството ще
се добива еспресо. Върху дисплея ще се появи показателят
(за единична чашка) или показателят
(за двойна чашка).
11.17. Запарването ще приключи автоматично след получаване на желателното количество кафе. Ще чуете два звукови сигнала, a върху
дисплея ще се появи показателят
или
(в зависимост
от последната настройка за единична или двойна чашка).
11.18. Свалете дръжка на филтъра, като я въртите наляво (Рис. 5)
а след това изхвърлете използваната торбичка или утайката
(Рис. 6). Изчистете филтъра с употреба на вода (Рис. 7).
12.4. Натиснете копчето включване/изключване
ков сигнал.
(A), ще чуете зву-
12.5. Показателят върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
12.6. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков
сигнал, който информира, че експресът е готов за работа (че
е постигната съответна температура).
12.7. Изберете режима на кафе в експрес-торбички или режима на
мляно кафе, като натискате копчето за избор на единична/
двойна чашка
(B) в течение на 2 секунди. След всяко
натискане ще чуете звуков сигнал.
12.8. Сипете мляното кафе с помощта на мярка (13) или сложете
кафето в експрес-торбички в съда на дръжка на филтъра (6).
12.9. Отстранете излишното кафе от края на филтъра и утъпкайте
кафето с помощта на прикрепения към експреса уред (5) или
с мярката (13) (Рис. 4).
12.10. Прикрепете дръжка на филтъра (6) в глава за запарване (4),
като въртите надясно (Рис. 3).
12.11. Поместете чашката/чашките върху решетката (7), непосредствено под дръжка на филтъра (6).
12.12. Изберете програма P1 или P2 като натискате копчето за избор
на количество кафе
(C). След всяко натискане на това копче
ще чуете звуков сигнал.
12.13. Натиснете едновременно копчето за единична/двойна чашка
кафе
(B) и копчето за избор на температура
(D) за
2 секунди. Върху дисплея ще започне да мига показателят P1
или P2.
12.14. Въведете желателни настройки за температура (виж т. 9),
режим на кафе в експрес-торбички или на мляно кафе (виж
т. 10) и изберете единична (показателят
) или двойна чашка
кафе (показателят
) с копчето
(B).
12.15. Натиснете и придържете копчето за запарване
(F). Не пускайте копчето докато не получите желателно количество кафе.
От устройството ще се добива еспресо, а върху дисплея ще се
Рис. 4
Рис. 5
появи показателят
(ако беше избрана единичната чашка)
или показателят
(ако беше избрана двойната чашка).
След получаване на желателно количество кафе пуснете
копчето за запарване
(F). Ще чуете два звукови сигнала,
а върху дисплея ще се появи показателят
или
.
12.16. След съхраняване на настройките показателят P1 или P2
престава да мига и ще чуете звуков сигнал.
12.17. Свалете дръжка на филтъра, като я въртите наляво (Рис. 5),
а след това изхвърлете използваната торбичка или утайката
(Рис. 6). Изчистете филтъра с употреба на вода (Рис. 7).
Рис. 6
Рис. 7
ВНИМАНИЕ! Ако в резервоара (1) по време на запарването се
намира много малко количество вода, експресът ще спре да
работи. Върху дисплея ще мига показателят
и ще чуете повтарящ се звуков сигнал, който информира за необходимост от
допълване на вода. Oтворете капака на резервоара (1) и налейте
водата. Веднага след допълване сигналът ще спре, а експресът
ще завърши запарването.
ВНИМАНИЕ! По всяко време можете да спрете процеса на запарването. Достатъчно е само да натиснете копчето включване/
изключване
(A).
12. Начин на поставяне на функция памет (P1 и P2)
Устройството има памет от две програми, които позволяват да се програмират всички индивидуални настройки, включително температура, режим
на кафе в експрес-торбички или на мляно кафе, избор на единична или
двойна чашка кафе и желателно количество (вместимост) на кафето.
Паметта се програмира по следния начин:
12.1. Oтключете устройството от захранващата мрежа.
12.2. Напълнете резервоара за вода (1) съгласно т.4.
12.3. Подключете устройството към захранващата мрежа, като слагате щепсел на присъединителния кабел в мрежовото гнездо.
Eкспресът ще се включи, ще светне дисплеят и копчето включване/изключване
тел за захранването
GW13-024_v05
(A) a върху дисплея ще се появи показа.
ВНИМАНИЕ! Като придържате копчето за запарване
(F) помнете, че след като експресът достигне максимална вместимост
на кафе за единичната чашка (ок. 240 мл), устройството автоматично ще спре процес на запарването (ще чуете два звукови сигнала) и ще запомни настройките.
ВНИМАНИЕ! При процес на програмирането обръщайте внимание да мигат показателите P1 или P2. Ако по каквато и да е причина показателите P1 или P2 престанат да мигат, активирайте
отново това състояние, като натискате едновременно копчето
за единична/двойна чашка кафе
(B) и копчето за избор на
температура
(D) за 2 секунди и програмирайте настройките понататък до достигане на т. 11.16.
ВНИМАНИЕ! За да изтриете настройки на програмата P1 или P2,
натиснете и придържете едновременно копчето за избор на температура
(D) и копчето за пара
(E).
13. Приготвяне на еспресо с функция памет
13.1. Oтключете устройството от захранващата мрежа.
13.2. Напълнете резервоара за вода (1) съгласно т. 4.
13.3. Подключете устройството към захранващата мрежа, като слагате щепсел на присъединителния кабел в мрежовото гнездо.
Eкспресът ще се включи, ще светне дисплеят и копчето включване/изключване
тел за захранването
(A) a върху дисплея ще се появи показа.
13.4. Натиснете копчето включване/изключване
ков сигнал.
(A), ще чуете зву-
55
13.5. Показателят върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
13.6. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков сигнал, който информира, че експресът е готов за работа
(че е постигната съответна температура).
13.7. Изберете предварително поставената програма P1 или P2
като натискате копчето
(C) – виж т. 8.
13.8. В зависимост от това, какъв режим на кафето (мляно или в експрес-торбички) е съхранен в програмата P1 или P2, сипете
мляно кафе с помощта на мярката (13) или сложете кафе в експрес-торбички в съда на дръжка на филтъра (6).
13.9. Отстранете излишното кафе от края на филтъра и утъпкайте
кафето с помощта на прикрепения към експреса уред (5) или
с мярката (13) (Рис. 4).
13.10. Прикрепете дръжка на филтъра (6) в глава за запарване (4),
като въртите надясно (Рис. 3).
13.11. Поместете чашката/чашките върху решетката (7), непосредствено под дръжка на филтъра (6).
13.12. Натиснете копчето за запарване
и от устройството ще се
добива еспресо. Върху дисплея ще се появи показателят
(за
единична чашка) или показателят
(за двойна чашка).
13.13. Запарването ще приключи автоматично след получаване на
желателното количество кафе. Ще чуете два звукови сигнала,
а върху дисплея ще се появи показателят
или
(в зависимост от настройка на програмата P1 или P2).
13.14. Свалете дръжка на филтъра, като я въртите наляво (Рис. 5),
а след това изхвърлете използваната торбичка или утайката
(Рис. 6). Изчистете филтъра с употреба на вода (Рис. 7).
14. Приготвяне на вряла (гореща) вода
Функция гореща вода е идеална за приготвяне напр. на горещ шоколад, за напълване на канчето за кафе с бутало и на чайниче.
14.1. Oтключете устройството от захранващата мрежа.
14.2. Напълнете резервоара за вода (1) съгласно т. 4.
14.3. Подключете устройството към захранващата мрежа, като слагате щепсел на присъединителния кабел в мрежовото гнездо.
Eкспресът ще се включи, ще светне дисплеят и копчето включване/изключване
(A) a върху дисплея ще се появи показа-
тел за захранването
.
14.4. Натиснете копчето включване/изключване
ков сигнал.
14.6. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков сигнал, който информира, че експресът е готов за работа
(че е постигната съответна температура).
(E). Ще чуете звуков сигнал.
Върху дисплея ще се появи показателят
който информира, че експресът е превключен към режима на пара. Натиснете отново копчето за пара
(E). Ще чуете звуков сигнал,
а върху дисплея ще се появи показателят
Върху дисплея ще започне да мига показателят
и ще чуете
повтарящ се звуков сигнал, който информира за необходимост
от допълване на вода. Непременно поставете регулатора на пара
(12) в положение OFF, т.е. в посока на часовникова стрелка така,
че символът OFF да съвпада с маркировката върху експреса.
Отворете капак на резервоара (1) и налейте водата. Веднага
след допълване на вода звуковият сигнал ще спре. За да започнете отново да дозирате врялата вода, завъртете регулатора на
пара (12) в положение
, т.е. в посока срещу часовникова
стрелка така, че символът
върху експреса.
.
да съвпада с маркировката
ВНИМАНИЕ! Жигльора на пара/вряла вода (10) премествайте
с помощта на специален накрайник (Рис. 9). Жигльорът на пара/
вряла вода е много горещ.
15. Приготвяне на пара (запенване на мляко)
За запенване на мляко се използва функция пара. Парата едновременно стопля млякото и го размесва с въздуха, като му придава деликатен вид. Както и при запарване на кафето, при запенване на млякото най-добри резултати се получават след време, с придобиване на
опит.
Указание: Помнете, че кафето е основа на всички напитки от кафе,
а млякото е само добавка.
Внимание: Препоръчва се първо да се приготви кафе, а след
това да се запенва мляко.
Функция пара може да се използва за стопляне на напитки.
15.1. Пригответе предварително еспресо, като постъпвате съгласно
т. 11 или т. 13.
15.2. Определете количество мляко въз основа на количество запарвани чашки или на размера на канчето.
●● Указание: Помнете, че при запенване на мляко обемът му
се увеличава.
●● Налейте охладено мляко в канче от неръждаема стомана;
напълвайте от 1/3 до 1/2 от неговия обем.
●● Указание: Съхранявайте канчето с мляко в хладилника
така, че да е добре охладено. Помнете преди употреба да не
изплаквате канчето с топла вода.
15.3. Натиснете копчето за пара
(A), ще чуете зву-
14.5. Показателят върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
14.7. Натиснете копчето за пара
ВНИМАНИЕ! Ако в резервоара (1) се намира много малко количество вода, от жигльора (10) няма да се добива врялата вода.
(E). Ще чуете звуков сигнал.
Върху дисплея ще се появи показателят
който информира, че експресът е превключен към режима на пара.
15.4. Показателят върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
15.5. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков
сигнал, който информира, че експресът е готов за работа с пара
(че е постигната съответна температура).
15.6. Изплакнете жигльора на пара/вряла вода (10) като поставяте под него съд, по-различен от канчето с мляко, и постъпвате съгласно т. 6.2.5. Жигльорът на пара е предварително
изплакнат.
15.7. След това поместете жигльора на пара (10) в канчето с мляко
така (Рис. 8), че жигльорът да се намира около 1/2 cм под
повърхност на млякото и активирайте изпускане на пара с пов-
14.8. Показателят върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
торно въртене на регулатора на пара (12) в положение
,
т.е. завъртете го в посока срещу часовникова стрелка така, че
14.9. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков
сигнал, който информира, че експресът е готов за работа с пара
(че е постигната съответна температура).
14.10. Поставете под жигльора на пара (10) чашка или друг съд
символът
да съвпада с маркировката върху корпус на
експреса.
●● Наведете канчето така, че жигльорът за пара да стои в канчето и понижавайте го, докато накрайник на жигльора се
окаже малко под повърхност на млякото. Това ще предизвиква запенване на млякото.
●● Важно: Не допускайте неравномерно изпускане на пара,
тогава няма да има съответна аерация на пяната. Вдигнете
канчето така, че жигльорът да се скрие по-дълбоко в млякото. Помнете, че идеалната консистенция е мека, кадифена
пяна.
●● Когато млякото се стопли и запени, нивото на мляко в канчето ще започне да расте. Ако това се случи, понижавайте
канчето, като винаги държите накрайник на жигльора малко
по-ниско от повърхност на млякото.
●● След получаване на пяна вдигнете канчето така, че жигльорът да се окаже по средата на мляко.
и поставете регулатора на пара (12) в положение
, т.е.
завъртете го в посока срещу часовникова стрелка, така, че символът
да съвпада с маркировката върху корпус на експреса. От жигльора (10) ще потече вряла вода.
14.11. За да изключите наливане на вряла/гореща вода, поставете
отново регулатора на пара (12) в положение OFF, т.е. завъртете го в посока на часовникова стрелка така, че символът
OFF да съвпада с маркировка върху корпус на експреса.
14.12. За да приключите работата с функция гореща/вряла вода, натиснете копчето включване/изключване
(A). Ще чуете звуков
сигнал. От дисплея ще изчезне показателят
което информира, че експресът се е завърнал към режима на запарването.
56
GW13-024_v05
●● Указание:
Количество изискуема пяна ще се променя
в зависимост от вид приготвяна напитка. Напр. капучино
изисква по-голямо количество пяна, отколкото напитка от
кафе-еспресо.
●● Веднага спрете парата, когато млякото се стопли до температура 60–65°C с обръщане на регулатора на пара (12)
в положение OFF, т.е. завъртете го в посока на часовникова
стрелка така, че символът OFF да съвпада с маркировката
върху корпус на експреса.
●● Указание: Ако нямате термометър, верният сигнал за достигане на съответна температура е, че канчето не може да се
докосне отстрани с длан за повече от 3 секунди.
●● Важно: Млякото не може да заври.
●● Отстранете канчето. Веднага протрете жигльора (12)
и накрайника му с помощта на чиста, влажна кърпичка
и изплакнете с малко пара, аналогично до изплакване преди
запенване на млякото.
●● Като държите канчето в ръка, чукнете леко масата с канчето
така, че да се освободят въздушни мехурчета и след това го
движете с кръгови движения, докато по млякото не остават
никакви мехурчета. Това ще помогне да се получи еднородна
консистенция на млякото и пяната.
15.8. Съединете запененото мляко с предварително подготвеното
еспресо. Капучино е готово.
15.9. След приключване на процес на произвеждане на парата натиснете копчето включване/изключване
(A). Ще чуете звуков
сигнал. От дисплея ще изчезне показателят
което информира, че експресът се е завърнал към режима на запарването.
ВНИМАНИЕ! Ако в резервоара (1) се намира много малко количество вода, от жигльора (10) няма да се добива врялата вода.
Върху дисплея ще започне да мига показателят
и ще чуете
повтарящ се звуков сигнал, който информира за необходимост
от допълване на вода. Непременно поставете регулатора на пара
(12) в положение OFF, т.е. в посока на часовникова стрелка така,
че символът OFF да съвпада с маркировката върху експреса.
Отворете капак на резервоара (1) и налейте водата. Веднага след
допълване на вода звуковият сигнал ще спре. За да започнете
отново да дозирате парата, завъртете регулатора на пара (12)
в положение
така, че символът
експреса.
, т.е. в посока срещу часовникова стрелка
да съвпада с маркировката върху
ВНИМАНИЕ! Жигльора на пара/вряла вода (10) премествайте
с помощта на специален накрайник (Рис. 9). Жигльорът на пара/
вряла вода е много горещ.
18. Отстраняване на камък
Камъкът е повърхностна утайка от минерали, която се появява по
естествен начин във всички устройства, свързани със стопляне на
вода. Затова експресът за кафе ще изисква периодично отстраняване
на камък. След изразходване от експрес на определено количество
вода (количество на тази вода е тясно свързано с поставената в експреса степен на твърдостта й) върху дисплея ще се появи мигащият
показател
. Появяването му върху пулта за управление показва, че
трябва да се проведе процесът на отстраняване на камък.
ВНИМАНИЕ! Премахвайте котления камък поне веднъж на
3 месеца. Аварии възникнали поради не премахването на котления камък от уреда, няма да бъдат направени в рамките на
гаранцията.
Разтвори за премахване на котлен камък
Традиционно за премахване на котления камък от уреда се използват
следните средства:
●● Разтвор с лимонена киселина
Разтворете 2 лъжици (около 30 g) лимонена киселина в 1 литър вода.
●● Специално предназначени за тази цел течности или таблетки.
Указание: Ако използвате течности или таблетки за премахване на
котления камък, постъпвайте според инструкциите за употреба, намираща се на тяхната опаковка.
18.1. Отключете устройството от захранващата мрежа.
18.2. Осигурете се дали експресът е напълно изстинал.
18.3. Свалете резервоара за вода (1) и подноса за оттичане (8)
заедно с решетката (9) от експреса (Рис. 11).
18.4. Поставете експреса «с краката нагоре» и свалете филтрационна решетка от филтрационната глава (4), като отвивате
решетката с помощта на съответна отвертка (Рис. 12).
18.5. Изчистете филтрационната решетка и филтрационната глава
(4), отстранете камъка и остатъци от кафе.
18.6. Поставете експреса обратно в работно положение.
18.7. Напълнете резервоара за вода (1) с предварително приготвен
разтвор от лимонена киселина.
18.8. Затворете капака на резервоара за вода (1), a след това монтирайте резервоара (1) и подноса за оттичане (8) заедно с решетката (7) обратно в експреса (Рис. 13).
18.9. Подключете устройството към захранващата мрежа, като слагате щепсел на присъединителния кабел в мрежовото гнездо.
Eкспресът ще се включи, ще светне дисплеят и копчето включване/изключване
(A) a върху дисплея ще се появи показа-
тел за захранването
.
18.10. Натиснете копчето включване/изключване
(A), ще чуете звуков сигнал.
18.11. Показателят върху дисплея
ще започне да се върти, като
показва, че експресът се нагрява.
18.12. Когато показателят
престане да се върти, ще чуете звуков сигнал, който информира, че експресът е готов за работа
(че епостигната съответна температура).
18.13. Натиснете едновременно копчето за избор на количество
кафе
(C) и копчето за избор на пара/вряла вода
2 секунди. Показателят за камък
Рис. 8
Рис. 9
16. Функция автоматично изключване
Устройството ще се изключи автоматично, ако не се използва в продължение на 30 минути. За да включите повторно устройството, натиснете
копчето включване/изключване
ще чуете звуков сигнал.
(A),
17. Изпразване на поднос за
оттичане
Когато подносът за оттичане (8) се
напълни с вода, червеният показател
на напълването му (9) ще се вдигне над
решетка за оттичане (7). Извадете от
експреса комплект на подноса за оттичане (8) с решетката (7) и излейте вода
(Рис. 10). Поместете комплекта обратно
в експреса.
GW13-024_v05
ще престане да мига, а пък
показателят
ще започне да се върти, което информира за
процес на отстраняване на камък.
18.14. От главата за запарване (4) ще започне да се добива вряла
вода без камък.
18.15. Изчакайте разтворът да протече през запарващата глава (4). След
това свалете резервоара (1) и го изплакнете със студена вода.
18.16. Поместете празния съд под главата за запарване (4), за да
може врялата вода да стича в него.
18.17. За да проведете етап на почистване, напълнете резервоара за
вода (1) с чиста вода до означеното върху резервоара за вода
(1) ниво MAX. Затворете капак на резервоара за вода (1), a след
това монтирайте резервоара обратно в експреса.
18.18. От главата за запарване (4) ще се добива вряла вода (извършва
се изплакване на експреса).
18.19. След приключване на процеса на отстраняване на камък врялата вода ще престане да протича през главата за запарване
(4), а експресът ще се изключи автоматично.
18.20. Ще светне копчето включване/изключване
Рис. 10
(E) за
(A) a върху дис-
плея ще се появи показателят за захранване
.
18.21. Oтключете устройството от захранващата мрежа.
18.22. Изчакайте устройството напълно да изстине.
57
18.23. Свалете резервоара (1) и подноса за оттичане (8) заедно
с решетката (7) от експреса (Рис. 11).
18.24. Поставете експреса «с краката нагоре» и отново монтирайте
филтрационна решетка върху филтрационната глава (4) с употреба на съответна отвертка. (Рис. 14).
18.25. Поставете експреса отново в работно положение и монтирайте
подноса за оттичане (8) заедно с решетката (7) и резервоара за
вода (1) в експреса (Рис. 13).
ВНИМАНИЕ! По време на процеса на отстраняване на камък нито
една от функции на експреса не е активна.
Рис. 13
Рис. 11
Рис. 14
19. Почистване и поддържане
Винаги държете експреса чист, за да осигурите високо качество на
кафето и да удължите трайност на устройството.
1. Преди да започнете почистването, изключете експреса и го отключете от захранващата мрежа.
2. Преди почистването оставете експреса да изстине.
3. Не потапяйте експреса във вода или други течности.
4. Не мийте никакви части на експреса в миячна машина.
5. Протрете корпуса на устройството с влажна кърпичка или гъба.
6. Свалете дръжка на филтъра (6) от експреса, а след това отстранете утайката. Изчистете дръжка на филтъра (6) и самия филтър
с влажна кърпичка или гъба.
7. Изсушете измитите части с въздух или с кърпичка; не ги сушете
във фурна или в микровълнова пещ.
8. Свалете решетка на подноса за оттичане (7) и подноса за оттичане (8) от експреса и отстранете вода от тях. След това изчистете с влажна кърпичка или гъба.
9. Свалете накрайника за капучино, като го отвивате и теглите надолу.
Рис. 12
20. Примерни проблеми при експлоатация на експреса
ПРОБЛЕМА
Кафето изтича отстрани
от дръжка на ситото
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
Дръжката на филтъра (6) не е правилно монтирана
или не е достатъчно притегната.
Осигурете се дали дръжка на филтъра (6) е правилно
поместена в главата за запарване (4) и притегната до
съпротивление.
По края на филтъра (6) има кафени трохи.
Почистете наоколо горния край на филтъра (6)
от кафето и изтрийте главата начисто (4).
Главата за запарване (4) е замърсена.
Изтрийте главата (4) с влажна кърпичка.
Главата (4) е повредена.
Свържете се с оторизиран сервизен пункт.
Няма вода в резервоара за вода.
Напълнете резервоара (1) с вода.
Резервоарът за вода (1) не е правилно инсталиран.
Притиснете резервоара за вода (1) надолу, за да
проверите дали е инсталиран правилно.
Върток (12) е поставен в друго положение, напр.
Кафето не изтича
Кафето се налива на
капки
58
НАЧИН НА РЕШАВАНЕ
.
Осигурете се дали върток (12) се намира в положение
OFF.
Сито на главата може да е запушено.
Вж. Отстраняване на камък – т. 18.
Сито във филтъра (6) е запушено. Кафето е много
ситно мляно или много силно утъпкано.
Опразнете сито на филтъра (6) и го изплакнете под
течаща вода. Изтрийте главата за запарване (4)
с кърпичка.
Кафето е много ситно мляно или много силно
утъпкано.
Ако използвате много ситно мляно кафе, не го
утъпквайте силно.
Устройството е запушено с варови утайки.
Вж. Отстраняване на камък – т. 18.
GW13-024_v05
ПРОБЛЕМА
Еспресо няма
характерна пяна
Дръжката се разхлабва
при запарването
Няма пара от жигльора
Недостатъчно
количество запенено
мляко
Устройството не работи
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
НАЧИН НА РЕШАВАНЕ
Кафето е изветряло или сухо.
Използвайте прясно кафе. След отваряне на кафето
осигурете се дали го съхранявате в херметична опаковка.
Кафето не е достатъчно утъпкано.
Утъпкайте мляното кафе по-силно.
Кафето е много едро мляно.
Употребявайте правилно мляно кафе или променете
марка на кафето.
Недостатъчно количество кафе в ситото (6).
Вж. Приготвяне на еспресо – т. 11.
Кафето е много силно утъпкано.
Утъпкайте мляното кафе по-леко.
Кафето е много ситно мляно.
Използвайте по-едро кафе.
Дръжката на филтъра (6) не е достатъчно притегната.
Осигурете се дали дръжка на филтъра (6) е правилно
сложена и притегната до съпротивление в главата (4).
По края на филтъра (6) има кафени трохи.
Почистете наоколо горния край на филтъра (6) от
кафето и изтрийте главата начисто (4).
Главата за запарване (4) е замърсена.
Изтрийте главата (4) с влажна кърпичка.
Главата (4) е повредена.
Свържете се с оторизиран сервизен пункт.
Жигльорът на пара (10) е блокиран.
Изчистете и изплакнете жигльора на пара (10).
Млякото не е прясно.
Проверете дали млякото е прясно.
Температура на млякото е много висока.
Осигурете се дали млякото е съответно охладено преди
употреба.
Канче.
За да достигнете най-добри ефекти при запенване,
използвайте приложеното канче от неръждаема
стомана и по възможност преди употреба го охладете
или изплакнете със студена вода.
Жигльорът на пара (10) е блокиран.
Изчистете и изплакнете жигльора на пара (10).
Mлякото е завряло.
Опитайте се повторно да употребите прясно, охладено
мляко.
Сито в главата за запарване (4) може да е запушено.
Вж. Отстраняване на камък – т. 18.
Устройството е запушено с варови утайки.
Вж. Отстраняване на камък – т. 18.
Помнете при други повреди или проблеми да не се опитвате да ги отстранявате сами. В този случай свържете се с квалифициран
работник от сервизен пункт.
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от
използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение,
или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби,
стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
GW13-024_v05
59
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до
спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо Вас уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід звернути на вказівки щодо техніки безпеки. Інструкцію
з експлуатації просимо зберегти для того, щоб можна було її використовувати також у процесі подальшої експлуатації виробу.
ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД
ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАВОВАРКИ-ЕКСПРЕСУ
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
●● Не використовуйте електричний пристрій
з видимими пошкодженнями, пошкодженим
кабелем живлення, після падіння приладу
або його пошкодження іншим способом.
Якщо виникне припущення, що пристрій
пошкоджений, то перевірки, ремонти, регулювання пристрою може виконувати тільки
спеціально підготовлений технічний персонал авторизованого сервісного пункту.
●● Якщо незйомний провід живлення буде
пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або
кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися
тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести
до виникнення серйозної небезпеки для
користувача. У разі виявлення дефектів,
треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Ніколи не усувайте ручку фільтру під час
запарювання кави, а також під час отримання кип‘ятку, оскільки пристрій перебуває
під тиском. Усування ручки фільтру під час
цих дій може призвести до отримання опіків
або поранення.
●● Сопло пари стає дуже гарячим під час спінювання молока і протікання води. Це може
призвести до отримання опіків, тому також
слід уникати будь-якого безпосереднього
контакту з соплом пари.
●● Завжди перед чищенням кавоварки-експресу,
а також у разі виникнення проблем під час
процесу запарювання кави, вимкніть кавоварку-експрес та витягніть вилку з розетки.
●● Не торкайтесь гарячих поверхонь кавоваркиекспресу.
●● Не підставляйте руки безпосередньо під
струмінь пари, гарячої води або кави, яка
наливається, оскільки це може призвести
до отримання опіків або поранення.
●● Перед початком запарювання кава переконайтеся в тому, що ручка фільтру правильно
встановлена.
●● Пристроєм можуть користуватися діти віком
від 8 років під наглядом дорослих, або
60
ж якщо їх проінструктували на предмет безпечної експлуатації пристрою, і вони усвідомили пов’язану з цим небезпеку. Заборонено давати дітям молодше 8 років чистити
або виконувати будь-які інші дії по догляду
за пристроєм без нагляду дорослих. Пристрій і шнур живлення зберігати в місці,
недоступному для дітей віком до 8 років.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими
фізичними, сенсорними й психічними можливостями, а також ті, хто має досвіду
роботи із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під наглядом
або після попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти не бавилися з пристроєм.
●● Перед чищенням пристрою, його монтажем
або демонтажем завжди витягуйте кабель
живлення з розетки електромережі. Дайте
спочатку пристрою охолонути.
●● З метою зменшення ризику пожежі, ураження електричним струмом або поранення
осіб, не намагайтесь демонтувати пристрій.
Всередині кавоварки-експресу немає ніяких
части, які б міг обслуговувати користувач.
Ремонти повинні проводитися виключно
авторизованим технічним персоналом.
УВАГА!
Недотримання загрожує псуванням майна
●● Завжди розташовуйте пристрій на пласкій рівній поверхні.
●● Не використовуйте кавоварку-експрес без води у резервуарі.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Резервуар наповнюйте тільки холодною, фільтрованою, чистою
та свіжою водою. Використання теплої або гарячої води чи інших
рідин може призвести до пошкодження пристрою або бути причиною виникнення небезпеки. Дотримуйтесь максимального об‘єму
резервуару, який становить 1,5 л.
Не допускайте до контакту з’єднувального кабелю з гарячими
частинами кавоварки-експресу, вмикаючи плитку для підігрівання
горняток та сопло пари.
Не пересовуйте пристрій, коли він ввімкнений або працює. Перед
його переміщенням вимкніть кавоварку-експрес і витягніть вилку
з розетки електромережі.
Завжди вимикайте живлення перед вставленням або витягуванням вилки з розетки. Вилку не слід витягувати з розетки електромережі, потягнувши за кабель живлення – схопіть за саму вилку.
Завжди вимикайте живлення та витягуйте вилку, коли пристрій не
буде використовуватися протягом тривалого часу, а також перед
чищенням.
Не використовуйте кавоварку-експрес з продовжувачем, якщо
тільки продовжувач не був перевірений кваліфікованим техніком
або працівником сервісного пункту.
Пристрій завжди повинен бути підключений до розетки електромережі (тільки перемінного струму), обладнаної захисним штифтом, а також з напругою, яка відповідає вказаній на інформаційній
табличці специфікації приладу.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного
управління.
Не розташовуйте пристрій поблизу від джерела тепла, відкритого
полум‘я, електричного нагрівального елементу або на гарячій
духовці. Не розташовуйте на будь-якому іншому пристрої.
Не допускайте, щоб кабель живлення пристрою звисав над краєм
столу чи полиці або торкався гарячої поверхні.
GW13-024_v05
●● Пристрій не можна ставити на мокру або гарячу поверхню.
●● Не використовуйте пристрій у випадку, якщо піднос для стікаючої
●●
●●
●●
●●
води або решітка підноса для стікаючої води установлені неналежним чином.
Не розташовуйте пристрій поблизу від гарячої електричної або
газової плити, а також всередині духовки.
Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.
Не намагайтеся змащувати пристрій. Не потрібно виконувати ніякі
додаткові роботи по догляду за даною кавоваркою-експресом.
Завжди перед початком використання кавоварки-експресу переконайтеся, чи в резервуарі є вода.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт і вказівки, що
стосуються експлуатації
●● Прилад
●●
●●
●●
призначений для домашнього вжитку. У випадку його
використання з метою гастрономічного підприємництва умови
гарантії буде змінено.
Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, то
опорожніть резервуар для води.
Не використовуйте кавоварку-експрес для цілей, що суперечать
її призначенню, описаному в інструкції з експлуатації.
Резервуар для води не повинен бути відкритий під час
експлуатації.
Слід переконатися, що вищевказані рекомендації були зрозумілі.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Технічні параметри вказані на інформаційній табличці специфікації
виробу.
Об‘єм резервуару для води: макс. 1,5 л.
Кавоварка-експрес відповідає вимогам діючих норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) №
1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
1. Характеристика пристрою
Кавоварка-експрес запарює каву з чудовими смаковими властивостями та ароматом, оскільки забезпечена відповідна температура води
для запарювання. Кавоварка-експрес запроектована таким чином,
щоб існувала можливість спостерігати за її готовністю до запарювання, а також за самими процесом запарювання кави або приготування пари для спінювання молока.
Унікальними рішеннями, які застосовані у цій кавоварці-експресі,
є 2 системи: Perfect Brewing System та SmartPress System.
Perfect Brewing System завдяки підбору оптимальної температури
запарювання та відповідного ступеня пресування кави забезпечує
отримання напою найвищої якості.
SmartPress System - це вбудована система фільтрування та автоматичного пресування кави перед запарюванням, результатом чого
є кава з неповторним смаком та ароматом з розкішною кремовою
піною.
Перед першим користуванням видаліть захисну етикетку отвору
виходу води з підносу для стікання.
2. Будова пристрою
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Резервуар для води, який виймається, з кришкою
Плита для підігрівання горняток
Панель управління
Головка для запарювання
Прес для кави
Ручка фільтру
Решітка підносу для стікання води
Піднос для стікання води
Відмітка опорожнення підносу для стікання води
Сопло пари/наконечник для капучіно
Отвір для витікання кави
Ручка регулювання пари/кип‘ятку
Мірна ложка з пресом
Кухоль 500 мл
GW13-024_v05
61
3. Панель управління
4. Наповнення резервуару водою
УВАГА! Наливайте воду в резервуар (1) тільки тоді, коли кабель
живлення відключений від електромережі. Клапан, що вбудований у нижній частині резервуару, запобігає витіканню води.
●● Вийміть резервуар для води (1), потягнувши його вгору (Мал. 1).
●● Відкрийте кришку резервуару для води (1) і наповніть його свіжою,
холодною водою (Мал. 2). Не перетинайте рівня MAX.
●● Установіть резервуар (1) на своє місце і дотисніть.
●● Закрийте кришку резервуару (1).
●● Резервуар можна наповнити, не виймаючи його з кавоваркиекспресу, нп., наливаючи воду з графину.
Мал. 1
Мал. 2
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте кавоварку-експрес, якщо
резервуар (1) порожній. Перед початком процесу запарювання
кави завжди перевірте, чи в резервуарі (1) є вода. Не наповнюйте
резервуар (1) гарячою водою. З огляду на гігієнічні причини не
залишайте воду в резервуарі на тривалий час.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пам‘ятайте про те, щоб не допускати ситуації,
коли рівень води у резервуарі (1) буде низьким. Тоді пристрій
перестане працювати, пролунає звуковий сигнал, який буде тривати аж до моменту наповнення резервуару (1) водою, а на дисплеї почне мигати індикатор
.
5. Підігрівання горняток
Використання підігрітого до відповідної температури перед процесом
запарювання кави горнятка збільшує смакові якості самої кави відразу
після її приготування, а також виникнення густої піни на його поверхні.
Кавоварка-експрес надає можливість підігрівання горняток 2 способами. Першим з них є підігрівання посуду за допомогою кип‘ятку, який
можна отримати з сопла пари/кип‘ятку (10), поступаючи згідно з п. 14.
Другий спосіб – це розміщення горняток перед запланованим процесом запарювання кави на плиті для підігрівання горняток (2), яка знаходиться на верху кавоварки-експресу.
УВАГА! Експрес обладнаний захистом від непотрібного споживання потужності і через 1 годину перебування в такому
стані (бездіяльності, без приготування заварки) автоматично
вимкнеться. Тому нагрівальна плита у такому випадку не буде
розігріватися довше, ніж протягом 1 години.
A Кнопка вмикання/вимикання
B Кнопка: вибору 1 або 2 горняток/вибору кави в експрес-пакетиках/
вибору меленої кави
C Кнопка вибору кількості кави
D Кнопка вибору температури
E Кнопка вибору пари/кип‘ятку
F Кнопка запарювання
G Індикатор твердості води
H Індикатор кількості кави
I Індикатор режиму очікування
J Індикатори одиночного/подвійного горнятка
K Індикатор пари
L Індикатор кип‘ятку
M Індикатор усунення каменю
N Індикатор рівня температури
O Індикатор низького рівня води
P Індикатор режиму меленої кави
Q Індикатор режиму кави w експрес-пакетиках
R Індикатор вмикання/вимикання
6. Перед першим використанням (промивання)
Перед першим використанням пристрою, або якщо він не використовувався протягом тривалого часу, слід промити систему.
6.1. Промивання системи для функції еспресо
6.1.1. Відключіть пристрій від мережі живлення.
6.1.2. Наповніть резервуар для води (1) відповідно до п. 4.
6.1.3. Установіть порожню ручку фільтра (6) в головку для заварювання (4), перекручуючи рішучим рухом в право (Мал. 3).
Мал. 3
62
GW13-024_v05
6.1.4. Поставте посуд на решітці підносу для стікання води (7), під
головкою для заварювання (4).
6.1.5. Підключіть пристрій до мережі живлення, вставляючи вилку
кабелю живлення в розетку електромережі. Кавоварка-експрес
(A)
ввімкнеться, дисплей та кнопка вмикання/вимиканн
засвітяться, на дисплеї появиться індикатор живлення
.
6.1.6. Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
(A), пролунає
звуковий сигнал.
6.1.7. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває в процесі нагрівання.
6.1.8. Коли індикатор
перестане крутитися, пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи (досягнення відповідної температури).
6.1.9. Виберіть максимальну кількість кави (у цьому випадку 60 мл),
натискаючи на кнопку вибору кількості кави
(C). Після кожного
натискання на цю кнопку пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї
по черзі з‘являться цифри: 30, 40, 50, 60, P1, P2, та ін. Натискайте стільки разів, аж поки не з‘явиться індикатор 60.
6.1.10. Виберіть два горнятка кави, натискаючи на кнопку вибору одиночного/подвійного горнятка
(B). Після кожного натискання пролунає звуковий сигнал. У випадку вибору подвійного
горнятка на дисплеї з‘явиться індикатор
. У випадку
вибору одиночного горнятка на дисплеї з‘явиться індикатор
.
6.1.11. Натисніть на кнопку запарювання
(F). Пролунає звуковий
сигнал.
6.1.12. З пристрою витече кип‘яток, а на дисплеї з‘явиться індикатор
(після вибору подвійного горнятка) або індикатор
(після вибору одиночного горнятка).
6.1.13. Запарювання буде автоматично закінчене після отримання
потрібної кількості води. Пролунають два звукові сигнали, а на
дисплеї з‘явиться індикатор
у випадку попереднього
вибору подвійного горнятка або індикатор
у випадку попереднього вибору одиночного горнятка.
6.1.14. Повторіть крок 6.1.11. три рази.
6.2. Промивання системи для функції пари
6.2.1. Перевірте, чи в резервуарі (1) є вода. У випадку її відсутності
наповніть резервуар для води (1) відповідно до п. 4.
6.2.2. Натисніть на кнопку пари
(E). Пролунає звуковий сигнал.
На дисплеї з‘явиться індикатор
інформуючи про те, що
кавоварка-експрес переключена в режим пари.
6.2.3. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває в процесі нагрівання.
Для того, щоб визначити рівень твердості води, користувач може виконати пробу за допомогою тестера, долученого до кавоварки-експресу.
Занурте тестер у воду на 1 секунду. Після виймання струсніть надлишок
води з тестера та прочитайте результат через біля 15 секунд. Сухий
тестер має 1 зелений квадрат. Після занурення його у воду квадрат змінює колір. Порівняйте колір зафарбованого квадрата на тестері з кольорами, що знаходяться на упаковці тестера. Зелений колір означає м‘яку
воду (низький рівень), коричневий колір – тверду воду (середній рівень),
натомість оранжевий колір – дуже тверду воду (високий рівень). На
підставі отриманих результатів виконайте установку твердості води
в кавоварці-експресі згідно вищевказаних рекомендацій.
8. Вибір запрограмованого об‘єму запарюваної кави
Кавоварка-експрес має запрограмовані 4 об‘єми запарюваної кави:
30 мл, 40 мл, 50 мл та 60 мл. Об‘єм кави можна вибрати, натискаючи
на кнопку вибору кількості кави
(C). Після кожного натискання на
цю кнопку пролунає звуковий сигнал. Кількість кави буде змінюватися
у наступній черговості: 30 мл
40 мл
50 мл
60 мл
P1
P2
30 мл, і т.д.
УВАГА! P1 та P2 (Програма 1 і 2) – це спеціальні функції пам‘яті,
котрі дозволяють зберегти індивідуальні установки. Спосіб установки функції пам‘яті (P1 та P2) показаний у п. 12.
9. Вибір температури запарюваної кави
Кавоварка-експрес має 3 установки температури запарюваної кави:
температура низька (індикатор
), температура гаряча (індикатор
та температура дуже гаряча (індикатор
)
). Установку температури
можна вибрати, натискаючи на кнопку вибору температури
(D).
Після кожного натискання на цю кнопку пролунає звуковий сигнал.
Температура буде змінюватися в наступній черговості: гаряча (індикатор
)
дуже гаряча (індикатор
гаряча (індикатор
)
низька (індикатор
)
), і т.д.
10. Вибір режиму кави в експрес-пакетиках або
режиму меленої кави
Кавоварка-експрес має дві можливості приготування еспресо:
1. з кави у експрес-пакетиках,
2. з меленої кави.
Для того, щоб ввімкнути ці функції, натисніть та притримайте кнопку
одиночного/подвійного горнятка кави
(B) протягом 2 секунд.
В залежності від попередньої установки, пристрій перемкнеться
з режиму кави в експрес-пакетиках (індикатор
) на режим меленої
6.2.4. Коли індикатор
перестане крутитися, пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи з парою (досягнення відповідної температури).
6.2.5. Під сопло пари (10) підставте посуд та поверніть ручку регу-
кави (індикатор
) або навпаки. Кожен раз ця зміна буде супроводжуватися звуковим сигналом.
лювання пари (12) у положення
, тобто покрутіть
її в напрямку проти руху годинникових стрілок так, щоб сим-
11.1. Відключіть пристрій від мережі живлення.
11.2. Наповніть резервуар для води (1) відповідно до п. 4.
11.3. Підключіть пристрій до мережі живлення, вставляючи вилку
кабелю живлення у розетку електромережі. Кавоварка-експрес
вол
зійшовся зі значком на корпусі кавоварки-експресу.
Дайте пристрою попрацювати з ввімкненою функцією пари протягом біля 1 хвилини. Потім установіть ручку регулювання пари
(12) у положення OFF, тобто покрутіть її у напрямку за рухом
годинникових стрілок так, щоб символ OFF зійшовся зі значком
на корпусі кавоварки-експресу. Опорожніть посуд.
6.2.6. Повторіть крок 6.2.5. три рази.
УВАГА! Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
(A), пролунає
звуковий сигнал. З дисплея зникне індикатор
, інформуючи,
що кавоварка-експрес повернулася у режим запарювання кави.
7. Установка твердості води
Кавоварка-експрес має запрограмовані три установки твердості води:
низька (індикатор LO), середня (індикатор MI) та висока (індикатор
HI). Довільно встановлений середній рівень MI. Якщо Ви хочете змінити рівень твердості води, то натисніть та притримайте кнопку вибору
кількості кави
(C) протягом 2 секунд. Пролунає звуковий сигнал,
а індикатор твердості води на дисплеї почне мигати. Щоразове натискання на кнопку вибору кількості кави
(C), яке супроводжується
звуковим сигналом, призводить до зміни на дисплеї рівня твердості
води у наступній черговості: середній MI високий HI низький LO
середній MI
високий HI, і т.д. Якщо Ви виберете кнопкою, нп.,
високий рівень HI, то не натискайте черговий раз. Через 2 секунди
установка буде автоматично збережена та пролунає звуковий сигнал.
GW13-024_v05
11. Приготування еспресо
(A)
ввімкнеться, дисплей та кнопка вмикання/вимикання
засвітяться, а на дисплеї з‘явиться індикатор живлення
11.4. Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
ковий сигнал.
.
(A), пролунає зву-
11.5. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває у процесі нагрівання.
11.6. Коли індикатор
перестане крутитися, то пролунає звуковий сигнал, інформуючи про готовність кавоварки-експресу до
роботи (досягнення відповідної температури).
11.7. Виберіть режим кави в експрес-пакетиках або режим меленої
кави, натискаючи на кнопку вибору одиночного/подвійного горнятка
(B) протягом 2 секунд. Після кожного натискання
пролунає звуковий сигнал.
11.8. Насипте мелену каву за допомогою мірної ложки (13) або вложіть каву в експрес-пакетиках до контейнера ручки фільтра (6).
11.9. Усуньте надлишок кави з краю фільтра та спресуйте каву за
допомогою пресу для кави, закріпленого на кавоварці-експресі
(5) або пресу мірної ложки (13) (Мал. 4).
11.10. Закріпіть ручку фільтра (6) в головці для запарювання (4), перекручуючи рішучим рухом вправо (Мал. 3).
63
11.11. Поставте горнятко або горнятка на решітці підносу для стікання
води (7), безпосередньо під контейнером ручки фільтра (6).
11.12. Виберіть одиночне або подвійне горнятко кави, натискаючи на
кнопку вибору одиночного/подвійного горнятка
(B). Після
кожного натискання пролунає звуковий сигнал.
11.13. Для одиночного горнятка засвітиться індикатор
, натомість
для подвійного горнятка засвітиться індикатор
.
11.14. Установіть об‘єм еспресо, натискаючи на кнопку
(C) –
дивіться п. 8.
11.15. Установіть потрібну температуру запарювання, натискаючи на
кнопку вибору температури
(D) – дивіться п. 9.
11.16. Натисніть на кнопку запарювання
(F) і з пристрою витече
еспресо. На дисплеї з‘явиться індикатор
(для одиночного
горнятка) або індикатор
(для подвійного горнятка).
11.17. Запарювання буде автоматично завершене після отримання
потрібної кількості кави. Пролунають два звукові сигнали, а на
дисплеї з‘явиться індикатор
або
(в залежності від
останньої установки одиночного або подвійного горнятка).
11.18. Зніміть ручку фільтра, перекручуючи його в ліву сторону
(Мал. 5), а потім викиньте використаний пакетик або кавову
гущу (Мал. 6). Почистіть фільтр за допомогою води (Мал. 7).
12.4. Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
(A), пролунає звуковий сигнал.
12.5. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває у процесі нагрівання.
12.6. Коли індикатор
перестане крутитися, то пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи (досягнення відповідної температури).
12.7. Виберіть режим кави в експрес-пакетиках або режим меленої
кави, натискаючи на кнопку вибору одиночного/подвійного горнятка
(B) протягом 2 секунд. Після кожного натискання
пролунає звуковий сигнал.
12.8. Насипте мелену каву за допомогою мірної ложки (13) або вложіть каву в експрес-пакетиках до контейнера ручки фільтра (6).
12.9. Усуньте надлишок кави з краю фільтра та спресуйте каву за
допомогою преса для кави, закріпленого на кавоварці-експресі
(5) або преса мірної ложки (13) (Мал. 4).
12.10. Закріпіть ручку фільтра (6) в головці для запарювання (4), перекручуючи рішучим рухом вправо (Мал. 3).
12.11. Поставте горнятко або горнятка на решітці підносу для стікання
води (7), безпосередньо під контейнером ручки фільтра (6).
12.12. Виберіть програму P1 або P2, натискаючи на кнопку вибору
кількості кави
(C). Після кожного натискання на цю кнопку
пролунає звуковий сигнал.
12.13. Натисніть та утримуйте одночасно кнопку одиночного/подвійного горнятка кави
(B) та кнопку вибору температури
(D) протягом 2 секунд. Індикатор P1 або P2 почне мигати на
дисплеї.
12.14. Введіть потрібну установку температури (дивіться п. 9), режим
кави в експрес-пакетиках або меленої кави (дивіться п. 10),
а також виберіть одиночне (індикатор
) або подвійне горнятко кави (індикатор
) кнопкою
(B).
12.15. Натисніть та утримуйте кнопку запарювання
(F). Не відпускайте кнопку доти, доки потрібна кількість кави не буде
отримана. З пристрою витече еспресо, а на дисплеї з‘явиться
індикатор
Мал. 4
Мал. 5
(коли буде вибране одиночне горнятко) або інди-
катор
(коли буде вибране подвійне горнятко). Після
отримання потрібної кількості кави відпустіть кнопку запарювання
(F). Пролунають два звукові сигнали, а на дисплеї
з‘явиться індикатор
або
.
12.16. Після збереження установок перестане мигати індикатор P1
або P2 та пролунає звуковий сигнал.
12.17. Зніміть ручку фільтра, перекручуючи його в ліву сторону
(Мал. 5), а потім викиньте використаний пакетик або кавову
гущу (Мал. 6). Почистіть фільтр за допомогою води (Мал. 7).
Мал. 6
Мал. 7
УВАГА! Якщо в резервуарі (1) знаходиться занадто мала кількість
води під час запарювання кави, то кавоварка-експрес перестане
працювати. На дисплеї почне мигати індикатор
та пролунає
звуковий сигнал, що буде повторюватися, який інформує про
необхідність доливання води. Відкрийте кришку резервуара для
води (1) і долийте води. Відразу після доливання води звуковий
сигнал припиниться, а кавоварка-експрес самостійно виконає
процес запарювання кави.
УВАГА! У будь-який момент можна зупинити процес запарювання
кави. Для цього досить тільки натиснути на кнопку вмикання/
вимикання
(A).
Пристрій має дві пам‘яті, які дозволяють запрограмувати всі індивідуальні установки, включно з температурою, режимом кави в експреспакетиках або меленої кави, вибором одиночного чи подвійного горнятка кави, а також потрібною кількістю (об‘ємом) кави.
Спосіб програмування пам‘яті наступний:
12.1. Відключіть пристрій від мережі живлення.
12.2. Наповніть резервуар для води (1) відповідно до п. 4.
12.3. Підключіть пристрій до мережі живлення, вставляючи вилку
кабелю живлення у розетку електромережі. Кавоварка-експрес
(A)
ввімкнеться, дисплей та кнопка вмикання/вимикання
64
УВАГА! Під час процесу програмування звертайте увагу на те, щоб
мигали індикатори P1 або P2. Якщо з яких-небудь причин індикатори P1 або P2 перестануть мигати, то слід повторно ввімкнути
цей стан, натискаючи одночасно на кнопку одиночного/подвійного горнятка кави
(B) та кнопку вибору температури
(D)
протягом 2 секунд, і далі програмуйте установки аж до моменту
досягнення п. 11.16.
УВАГА! З метою скасування установок програми P1 або P2
натисніть та утримуйте одночасно кнопку установки температури, кнопку вибору температури
12. Спосіб установки функції пам‘яті (P1 та P2)
засвітяться, а на дисплеї з‘явиться індикатор живлення
УВАГА! Під час утримування кнопки запарювання
(F)
пам‘ятайте про те, що після досягнення кавоваркою-експресом
максимального об‘єму кави для одиночного горнятка (біля
240 мл), пристрій самостійно зупинить процес запарювання (пролунають два звукові сигнали) і запам‘ятає установки.
.
(D) та кнопку пари
(E).
13. Приготування еспресо з функцією пам‘яті
13.1. Відключіть пристрій від мережі живлення.
13.2. Наповніть резервуар для води (1) відповідно до п. 4.
13.3. Підключіть пристрій до мережі живлення, вставляючи вилку
кабелю живлення у розетку електромережі. Кавоварка-експрес
(A)
ввімкнеться, дисплей та кнопка вмикання/вимикання
засвітяться, а на дисплеї з‘явиться індикатор живлення
.
13.4. Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
(A), пролунає звуковий сигнал.
13.5. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває у процесі нагрівання.
GW13-024_v05
13.6. Коли індикатор
перестане крутитися, то пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи (досягнення відповідної температури).
13.7. Виберіть попередньо установлену програму P1 або P2 натискаючи на кнопку
(C) – дивіться п. 8.
13.8. В залежності від того, який режим кави (мелена чи в експреспакетиках) був записаний у програмі P1 або P2, насипте
мелену каву за допомогою мірної ложки (13) або покладіть каву
в експрес-пакетиках у контейнер ручки фільтра (6).
13.9. Усуньте надлишок кави з краю фільтра та спресуйте каву за
допомогою пресу для кави, закріпленого на кавоварці-експресі
(5) або пресу мірної ложки (13) (Мал. 4).
13.10. Закріпіть ручку фільтра (6) в головці для запарювання (4), перекручуючи рішучим рухом в право (Мал. 3).
13.11. Поставте горнятко або горнятка на решітці підносу для стікання
води (7), безпосередньо під контейнером ручки фільтра (6).
13.12. Натисніть на кнопку запарювання
(F) і з пристрою витече
еспресо. На дисплеї з‘явиться індикатор
(для одиночного
горнятка) або індикатор
(для подвійного горнятка).
13.13. Запарювання буде автоматично закінчене після отримання
потрібної кількості кави. Пролунають два звукові сигнали, а на
дисплеї з‘явиться індикатор
або
(в залежності від
установок програми P1 або P2).
13.14. Зніміть ручку фільтра, перекручуючи його в ліву сторону
(Мал. 5), а потім викиньте використаний пакетик або кавову
гущу (Мал. 6). Почистіть фільтр за допомогою води (Мал. 7).
14. Приготування кип‘ятку (гарячої води)
Функція гарячої води являється ідеальною для приготування, нп.,
гарячого шоколаду, наповнення глечика для кави з поршнем, а також
заварювального чайника для чаю.
14.1. Відключіть пристрій від мережі живлення.
14.2. Наповніть резервуар для води (1) відповідно до п. 4.
14.3. Підключіть пристрій до мережі живлення, вставляючи вилку
кабелю живлення у розетку електромережі. Кавоварка-експрес
(A)
ввімкнеться, дисплей та кнопка вмикання/вимикання
засвітяться, а на дисплеї з‘явиться індикатор живлення
14.4. Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
ковий сигнал.
.
(A), пролунає зву-
14.5. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває у процесі нагрівання.
14.6. Коли індикатор
перестане крутитися, то пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи (досягнення відповідної температури).
(E). Пролунає звуковий сигнал.
14.7. Натисніть на кнопку пари
На дисплеї з‘явиться індикатор
, інформуючи про те, що
кавоварка-експрес переключена у режим пари. Повторно натисніть на кнопку пари
(E). Пролунає звуковий сигнал, а на дис-
плеї з‘явиться індикатор
.
14.8. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває у процесі нагрівання.
14.9. Коли індикатор
перестане крутитися, то пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи з парою (досягнення відповідної температури).
14.10. Під сопло пари (10) підставте горнятко або інший посуд і установіть ручку регулювання пари (12) у положення
, тобто
покрутіть її у напрямку протилежному до руху годинникових
стрілок так, щоб символ
зійшовся зі значком на корпусі
кавоварки-експресу. З сопла (10) потече кип‘яток.
14.11. Для того, щоб відключити наливання кип‘ятку/гарячої води,
знову установіть ручку регулювання пари (12) у положення
OFF, тобто покрутіть її у напрямку за рухом годинникових
стрілок так, щоб символ OFF зійшовся зі значком на корпусі
кавоварки-експресу.
14.12. Для того, щоб закінчити роботу з функцією кип‘ятку/гарячої
води, натисніть на кнопку вмикання/вимикання
(A). Пролу-
нає звуковий сигнал. З дисплею зникне індикатор
, інформуючи про те, що кавоварка-експрес повернулася у режим
запарювання кави.
GW13-024_v05
УВАГА! Якщо в резервуарі (1) знаходиться занадто мала кількість
води, то з сопла (10) не буде витікати кип‘яток. На дисплеї почне
мигати індикатор
та пролунає звуковий сигнал, що буде повторюватися, який інформує про необхідність доливання води. Необхідно встановити ручку регулювання пари (12) у положення OFF,
тобто покрутіть її у напрямку за рухом годинникових стрілок так,
щоб символ OFF зійшовся зі значком на корпусі кавоварки-експресу. Відкрийте кришку резервуара для води (1) і долийте води.
Відразу після доливання води звуковий сигнал припиниться. Для
того, щоб знову розпочати дозування кип‘ятку, покрутіть ручку
регулювання пари (12) у положення
, тобто покрутіть
її у напрямку протилежному до руху годинникових стрілок так, щоб
символ
зійшовся зі значком на корпусі кавоварки-експресу.
УВАГА! Пересування сопла пари/кип‘ятку (10) виконуйте за допомогою спеціального наконечника (Мал. 9). Сопло пари/кип‘ятку
(10) дуже гаряче.
15. Приготування пари (спінювання молока)
Для спінювання молока використовується функція пари. Пара виконує
два завдання. Пара одночасно підігріває та перемішує молоко з повітрям, надаючи йому делікатний, оксамитовий вигляд. Так само, як і під
час запарювання кави, при спінюванні молока найкращий ефект буде
отриманий по мірі спливу часу та здобування користувачем досвіду.
Вказівка: Пам‘ятайте, що кава складає основу всіх кавових напоїв,
а молоко є тільки додатком.
УВАГА! Рекомендується спочатку приготувати каву, а потім спінювати молоко.
Функція пари може бути використана для підігрівання напоїв.
15.1. Спочатку приготуйте еспресо, поступаючи відповідно до п. 11
або п. 13.
15.2. Визначте потрібну кількість молока на основі кількості запарених горняток або розміру глечика для молока.
●● Вказівка: Пам‘ятайте, що об‘єм молока збільшується під час
його спінювання.
●● Налийте холодне, охолоджене молоко в глечик з нержавіючої сталі, наповнюючи його від 1/3 до 1/2 об‘єму.
●● Вказівка: Зберігайте глечик з нержавіючої сталі з молоком в холодильнику так, щоб воно було добре охолоджене. Пам‘ятайте, щоб
перед використанням не мити глечик теплою водою.
15.3. Натисніть на кнопку пари
(E). Пролунає звуковий сигнал. На
дисплеї з‘явиться індикатор
інформуючи, що кавоваркаекспрес переключена в режим пари.
15.4. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває у процесі нагрівання.
15.5. Коли індикатор
перестане крутитися, то пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи з парою (досягнення відповідної температури).
15.6. Промийте сопло пари/кип‘ятку (10), підставивши під нього інший
посуд, ніж глечик з молоком, та поступаючи згідно з п. 6.2.5.
Сопло пари буде попередньо промите.
15.7. Потім помістіть сопло пари (10) в глечик з молоком так (Мал. 8),
щоб сопло знаходилося на приблизно 1/2 см нижче від поверхні
молока, і ввімкніть спуск пари шляхом повторного повороту
ручки регулювання пари (12) у положення
, тобто покрутіть її у напрямку протилежному до руху годинникових стрілок так, щоб символ
зійшовся зі значком на корпусі
кавоварки-експресу.
●● Перехиліть глечик таким чином, щоб сопло пари знаходилося у глечику, і знижуйте глечик до моменту, поки сопло
пари не опиниться трохи нижче поверхні молока. Це призведе до початку приготування спіненого молока.
●● Важливо: Не допускайте до нерівномірного вильоту пари,
оскільки тоді не буде відповідного наповнення повітрям піни.
Щоб уникнути цього, підніміть глечик так, щоб сопло пари
занурилося глибше у молоко. Пам‘ятайте, що ідеальна консистенція – це м‘яка, оксамитова пінка.
●● У момент, коли молоко нагріється та спіниться, рівень молока
у глечику почне зростати. Якщо це наступить, то слід знижувати глечик, завжди утримуючи наконечник сопла пари трохи
нижче поверхні молока.
●● Коли буде отримана пінка, підніміть глечик так, щоб сопло
пари опинилося посередині молока.
●● Вказівка: Кількість потрібної пінки буде змінюватися в залежності від виду напою, який приготовляється. Нп., капучіно
потребує більшої кількості пінки, ніж кавовий напій на базі
еспресо, який подається зі спіненим парою молоком.
65
●● Коли молоко буде підігріте до температури 60–65°C, негайно
закрийте пару шляхом повороту ручки регулювання пари (12)
у положення OFF, тобто покрутіть її у напрямку за рухом
годинникових стрілок так, щоб символ OFF зійшовся зі значком на корпусі кавоварки-експресу.
●● Вказівка: Якщо у Вас немає термометра, то доброю вказівкою досягнення правильної температури є те, що не можна
прикласти долоні до стінки глечика на більше, ніж 3 секунди.
●● Важливо: Не зваріть молоко.
●● Усуньте глечик. Відразу протріть сопло пари (10) і її наконечник за допомогою чистої вологої ганчірки та промийте невеликою кількістю пари, поступаючи аналогічно як у випадку
перед спінюванням молока.
●● Тримаючи глечик у руці, легенько стукніть глечиком об стіл
так, щоб вивільнити пухирці повітря, а потім порухайте глечиком рухом по колу до моменту, коли молоко стане блискучим
і в ньому не залишиться пухирців. Це допоможе отримати
однорідну консистенцію молока та пінки.
15.8. Змішайте спінене молоко з раніше приготовленим еспресо.
Капучіно готове.
15.9. Після закінчення процесу приготування пари натисніть на
кнопку вмикання/вимикання
(A). Пролунає звуковий сигнал.
З дисплея зникне індикатор
інформуючи про те, що кавоварка-експрес повернулася до режиму запарювання кави.
УВАГА! Якщо в резервуарі (1) знаходиться занадто мала кількість води, то з сопла (10) не буде виходити пара. На дисплеї
почне мигати індикатор
та пролунає звуковий сигнал, що
буде повторюватися, який інформує про необхідність доливання води. Необхідно встановити ручку регулювання пари (12)
у положення OFF, тобто покрутіть її у напрямку за рухом годинникових стрілок так, щоб символ OFF зійшовся зі значком на
корпусі кавоварки-експресу. Відкрийте кришку резервуара для
води (1) і долийте води. Відразу після доливання води звуковий
сигнал припиниться. Для того, щоб знову розпочати дозування
пари, покрутіть ручку регулювання пари (12) у положення
,
тобто покрутіть її у напрямку протилежному до руху годинникових стрілок так, щоб символ
пусі кавоварки-експресу.
зійшовся зі значком на кор-
УВАГА! Пересування сопла пари/кип‘ятку (10) виконуйте за допомогою спеціального наконечника (Мал. 9). Сопло пари/кип‘ятку
(10) дуже гаряче.
18. Усування каменю
Камінь – це поверхневий осад мінералів, який природнім способом
з‘являється у всіх пристроях, пов‘язаних з підігріванням води. Тому також
кавоварка-експрес буде вимагати періодичного усування каменю. Після
використання певної кількості води кавоваркою-експресом (кількість
води тісно пов‘язана з її ступенем твердості, встановленим у кавоварці)
на дисплеї з‘явиться мигаючий індикатор
. Його поява на панелі управління вказує на те, що необхідно виконати процес усування каменю.
УВАГА! Проводьте очистку кавоварки мінімум один раз на три
місяці. Поломки внаслідок відсутності очистки приладу від
накипу не підлягають ремонту в межах гарантії.
Розчини для очистки від накипу
Зазвичай для очистки від накипу кавоварки використовуются наступні
засоби:
●● Розчин лимонної кислоти
Розчиніть 2 ложки (близько 30 г) лимонної кислоти 1 літрі води.
●● Спеціально призначені для цієї мети рідини або таблетки.
Вказівка: У випадку рідин і таблеток дійте у відповідності із вказівками на упаковці використаних засобів.
18.1. Відключіть пристрій від мережі живлення.
18.2. Переконайтеся в тому, що кавоварка-експрес повністю охолонула.
18.3. Зніміть резервуар для води (1) та піднос для стікання води (8)
разом з решіткою для стікання води (7) з кавоварки-експресу
(Мал. 11).
18.4. Поставте кавоварку-експрес догори «ногами» і зніміть фільтруючу решітку з фільтруючої головки (4), відкручуючи решітку за
допомогою відповідної викрутки (Мал. 12).
18.5. Почистіть фільтруючу решітку та фільтруючу головку (4),
усуньте камінь та залишки кави.
18.6. Поставте кавоварку-експрес назад у робоче положення.
18.7. Наповніть резервуар для води (1) попередньо приготовленим
розчином лимонної кислоти.
18.8. Закрийте кришку резервуара для води (1), а потім установіть
резервуар (1) та піднос для стікання води (8) разом з решіткою
(7) назад у кавоварку-експрес (Мал. 13).
18.9. Підключіть пристрій до мережі живлення, вставляючи вилку
кабелю живлення у розетку електромережі. Кавоварка-експрес
(A)
ввімкнеться, дисплей та кнопка вмикання/вимикання
засвітяться, а на дисплеї з‘явиться індикатор живлення
.
18.10. Натисніть на кнопку вмикання/вимикання
(A), пролунає звуковий сигнал.
18.11. Індикатор на дисплеї
почне крутитися, вказуючи на те, що
кавоварка-експрес перебуває у процесі нагрівання.
18.12. Коли індикатор
перестане крутитися, то пролунає звуковий
сигнал, який інформує про готовність кавоварки-експресу до
роботи (досягнення відповідної температури).
18.13. Натисніть та утримуйте одночасно кнопку вибору кількості
кави
(C) та кнопку вибору пари/кип‘ятку
(E) протягом
2 секунд. Перестане мигати індикатор усунення каменю
Мал. 8
Мал. 9
16. Функція автоматичного вимикання
Пристрій автоматично вимкнеться, якщо не використовується протягом 30 хвилин. Щоб знову ввімкнути пристрій, натисніть на кнопку вмикання/вимикання
(A), пролунає звуковий сигнал.
17. Опорожнення підносу для
стікання води
Коли піднос для стікання води (8) наповниться водою, червоний індикатор його
заповнення (9) підніметься понад решітку
для стікання води (7). Висуньте з кавоварки-експресу комплект підносу для
стікання води (8) з решіткою для стікання
води (7) і вилийте воду (Мал. 10). Весь
комплект знову встановіть у кавоварку.
Мал. 10
66
,
натомість почне крутитися індикатор
інформуючи, що розпочався процес усування каменю.
18.14. З головки для запарювання (4) почне витікати кип‘яток з усуненим камінням.
18.15. Почекайте, поки розчин пройде через головку для запарювання
(4). Потім зніміть та промийте резервуар (1) чистою водою.
18.16. Поставте порожню ємкість під головкою для запарювання (4),
щоб в неї міг стікати кип‘яток.
18.17. Для того, щоб виконати етап чищення, наповніть резервуар для
води (1) чистою водою до рівня MAX, позначеного на резервуарі
для води (1). Закрийте кришку резервуару для води (1), а потім
установіть резервуар назад у кавоварку-експрес.
18.18. З головки для запарювання (4) буде витікати кип‘яток (наступає
процес промивання кавоварки-експресу).
18.19. Після закінчення процесу усування каміння кип‘яток перестане
витікати з головки для запарювання (4), а кавоварка-експрес
автоматично вимкнеться.
18.20. Засвітиться кнопка вмикання/вимикання
(A), а індикатор
живлення
з‘явиться на дисплеї.
18.21. Відключіть кавоварку-експрес від мережі живлення.
18.22. Почекайте, поки пристрій повністю охолоне.
18.23. Зніміть резервуар для води (1) та піднос для стікання води (8)
разом з решіткою (7) з кавоварки-експресу (Мал. 11).
18.24. Поставте кавоварку-експрес догори «ногами» та повторно встановіть фільтруючу решітку на фільтруючу головку (4), прикручуючи решітку за допомогою відповідної викрутки (Мал. 14).
GW13-024_v05
18.25. Поставте знову кавоварку-експрес у робоче положення та
встановіть піднос для стікання води (8) разом з решіткою (7) та
резервуар для води (1) в кавоварку-експрес (Мал. 13).
УВАГА! Під час процесу усування каменю всі функції кавоваркиекспресу неактивні.
Мал. 14
19. Чищення та догляд
Завжди утримуйте кавоварку-експрес у чистоті для того, щоб забезпечити відповідну якість запарюваної кави та продовжити строк експлуатації пристрою.
1. Перед початком чищення вимкніть кавоварку-експрес та відключіть від мережі живлення.
2. Перед початком чищення дайте кавоварці-експресу охолонути.
3. Не занурюйте кавоварку-експрес у воду чи будь-які інші рідини.
4. Не мийте жодні частини кавоварки-експресу в кухонній раковині.
5. Протріть корпус пристрою вологою ганчіркою або губкою.
6. Зніміть ручку фільтру (6) з кавоварки-експресу, а потім видаліть
кавову гущу. Почистіть ручку фільтру (6) та фільтр вологою ганчіркою або губкою.
7. Висушіть помиті частині на повітрі або за допомогою ганчірки; не
сушіть їх у духовці чи в мікрохвильовій пічці.
8. Зніміть решітку підносу для стікання води (7) та піднос для стікання води (8) з кавоварки-експресу і вилийте з них воду. Після
цього почистіть вологою ганчіркою або губкою.
9. Зніміть наконечник для капучіно, відкручуючи його та тягнучи вниз.
Мал. 11
Мал. 12
Мал. 13
20. Приклади проблем, що виникають під час експлуатації кавоварки-експресу
ПРОБЛЕМА
Кава витікає збоку ручки
сита
Кава не витікає
Кава наливається по
краплинах
GW13-024_v05
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ВИРІШИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Ручка фільтра (6) неналежно встановлена або не
досить докручена.
Переконайтеся в тому, що ручка фільтра (6)
правильно вставлена в головку для запарювання (4)
і докручена до упору.
На краю фільтра (6) знаходяться дробинки кави.
Почистіть довкола верхній край фільтра (6) від кави
і витріть до чиста головку (4).
Головка для запарювання (4) забруднена.
Витріть головку (4) вологою ганчіркою.
Головка (4) пошкоджена.
Зв‘яжіться з авторизованим сервісним пунктом.
Відсутня вода в резервуарі для води.
Наповніть резервуар (1) водою.
Резервуар води (1) неправильно встановлений.
Притисніть вниз резервуар води (1), щоб
переконатися, що він правильно встановлений.
Ручка (12) встановлена в іншому положенні, нп.,
.
Перевірте, чи ручка (12) знаходиться у положенні OFF.
Сито на головці може бути забите.
Дивіться Усування каменю – п. 18.
Сито в фільтрі (6) забите. Кава занадто дрібно
змелена або занадто сильно спресована.
Випорожніть сито в фільтрі (6) і промийте його під
проточною водою. Витріть головку для запарювання
(4) за допомогою ганчірки.
Кава змелена занадто дрібно або занадто сильно
спресована.
Якщо Ви використовуєте дуже дрібно змелену каву, то
не спресовуйте її занадто сильно.
Пристрій забитий вапняним осадом.
Дивіться Усування каменю – п. 18.
67
ПРОБЛЕМА
Еспресо не має
характерної пінки
Ручка розхитується
(ослаблюється) під час
запарювання
Відсутня пара з сопла пари
Недостатня кількість
спіненого молока
Пристрій не працює
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК ВИРІШИТИ, ЩО ЗРОБИТИ
Кава вивітрилася або суха.
Використовуйте свіжу каву. Після відкривання кави
переконайтеся, що вона зберігається Вами у щільно
закритій упаковці.
Кава не спресована достатньо сильно.
Спресуйте каву сильніше.
Кава занадто грубо змелена.
Застосовуйте відповідно змелену каву або змініть
марку кави.
Недостатня кількість кави у ситі фільтра (6).
Дивіться Приготування еспресо – п. 11.
Кава занадто сильно спресована.
Легше спресуйте змелену каву.
Змелена кава занадто дрібна.
Змініть на крупнішу каву.
Ручка фільтра (6) не тримається досить міцно,
оскільки не було достатньо сильно докручена.
Перевірте, чи ручка фільтра (6) вкладена правильно
і докручена до упору в головці (4).
На краю фільтра (6) знаходяться дробинки кави.
Почистіть довкола верхній край фільтра (6) від кави та
витріть до чиста головку (4).
Головка для запарювання (4) забруднена.
Витріть головку (4) вологою ганчіркою.
Головка (4) пошкоджена.
Зв‘яжіться з авторизованим сервісним пунктом.
Сопло пари (10) заблоковане.
Прочистіть і промийте сопло пари (10).
Молоко не свіже.
Перевірте, чи молоко свіже.
Температура молока занадто висока.
Перевірте, чи молоко відповідно охолоджене перед
використанням.
Глечик.
З метою досягнення найкращого ефекту при спінюванні, використовуйте долучений глечик з нержавіючої
сталі та по мірі можливості перед використанням
охолодіть його або промийте холодною водою.
Сопло пари (10) заблоковане.
Прочистіть і промийте сопло пари (10).
Молоко зварилося.
Спробуйте наступного разу використати свіже,
охолоджене молоко.
Сито в головці для запарювання (4) може бути забите.
Дивіться Усування каменю – п. 18.
Пристрій забитий кам‘яним осадом.
Дивіться Усування каменю – п. 18.
Пам‘ятайте, що у випадку інших ушкоджень або проблем, не намагайтеся їх усунути самостійно. У такому випадку зв‘яжіться з кваліфікованим працівником сервісного пункту.
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО ДОВКІЛЛЯ
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує
витрат. Для цього слід здати картонну упаковку у пункт
прийому макулатури та викинути поліетиленові пакети
у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
●● Транспорутвання
●●
●●
●●
●●
●●
●●
виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді
транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до
транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848
– в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на
упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання
обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним
та іншими причинами.
68
GW13-024_v05
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the
users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively
original Zelmer accessories. They have been specially designed for this
product.
We encourage you to read the following instruction manual carefully,
especially paying great attention to the safety instructions. The instruction
manual should be retained for future use of the espresso machine.
SAFETY INSTRUCTIONS
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Do not use the machine, if it has visible damage,
a damaged cord, after it has fallen down or has
been damaged in any other way. If you suspect
that the machine is damaged, its testing, repair,
adjustments should be carried out only by
a member of a qualified service staff.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by qualified
service personnel. Improper servicing may
cause a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified service
center.
●● Never remove the filter handle during brewing
coffee or hot water, as the machine is under
pressure. Removing the filter handle may end
in scalds or other injuries.
●● The steam nozzle becomes extremely hot
during milk foaming and water flow. It may
cause scalds, therefore it is vital to avoid any
direct contact with it.
●● When cleaning the espresso machine or in
case of any problems during brewing, it is
necessary to turn the machine off and pull the
plug out.
●● Do not touch the hot surfaces of the machine.
●● Do not place hands directly under a jet of
steam, hot water or poured coffee, as it may
result in scalds or other injuries.
●● Before brewing coffee make sure the filter
handle has been installed correctly.
●● This appliance can be used by children aged
from 8 years and above if they have been
given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children
unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and understand the hazards
involved.
GW13-024_v05
●● Children shall not play with the appliance.
●● Before cleaning the machine or its assembly/
disassembly it is always advisable to plug the
cord out of the socket and let the machine
cool off.
●● In order to minimize fire, electrocution or injury
hazard, do not try to disassemble the machine
on your own. The inner parts of the machine
are not meant to be operated by the user.
Any repairs should be carried out only by an
authorized staff.
CAUTION!
Not observance can result in damage to possessions
●● Always place the machine on a flat, even surface.
●● Do not use the espresso machine without any water in the water tank.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Fill the tank only with cold, filtered, clean and fresh water. Using warm
or hot water or other liquids may result in damage of the machine or
pose a threat. Refill the tank with no more than 1.5 liters.
Do not let the cord to come into contact with hot parts of the espresso
machine, including the cup-warming plate and steam nozzle.
Do not move the machine when it is on or working. Before moving the
espresso machine, turn it off and pull the plug out.
Always turn the machine off before plugging or unplugging it. The
plug should not be removed by the cord – grab the plug itself.
Always turn the power off and remove the plug when the machine is
cleaned or will not be used for a longer time.
Do not use the machine with an extension cord, unless it was checked
by a qualified technician or a service worker.
The machine should only be plugged to an AC electric grid of
a voltage in accordance with the requirements on the rating plate of
the machine through a grounded socket.
The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
Do not place the machine near sources of heat, flame, electric heaters
or on a hot oven. Do not place it on any other device.
Do not let the cord hang over a table or shelf or touch a hot surface.
Do not place the machine on a wet or hot surface.
Do not use the machine, if the drip tray or its grid are not properly installed.
Do not leave the machine in the vicinity of a hot electric/gas cooker
nor inside an oven.
Do not submerge the machine in water or any other liquid.
Do not try to grease the machine. There are no additional maintenance
works to be carried out for this espresso machine.
Make sure every time you want to use the machine there is water in
the tank.
SUGGESTION
Information on the product and suggestions for its use
●● The appliance is intended for domestic use. In case it is used for food
business purposes, the warranty conditions shall change.
●● If the machine is not used for a longer period, empty the water tank.
●● Do not use the espresso machine for purposes other than intended
described in the instruction manual.
●● The water tank should not be open during use.
Please make sure that the above instructions were comprehended.
TECHNICAL DATA
The technical data are given on the rating plate of the machine.
Water tank capacity: max. 1.5 l.
The espresso machine complies with the requirements of the current
standards.
This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on
eco-design requirements.
69
1. Machine specifications
3. Control panel
The espresso machine brews coffee of rich taste and aroma of high quality,
as the water used for the process is at perfect temperature. The machine
was designed to observe its readiness for brewing and percolation of
coffee, as well as steam production for foaming milk.
The espresso machine has two unique and innovatory systems: Perfect
Brewing System and SmartPress System.
Perfect Brewing System by choosing the optimum brewing temperature
and an adequate degree of coffee pressing provides you with the best
quality of beverage.
SmartPress System is an integrated filtering system with automatic
before-brewing coffee compression, which results in a beverage of unique
taste and aroma with a delicious creamy froth.
2. Machine design
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Removable covered water tank
Cup-warming plate
Control panel
Brew head
Coffee compressor
Filter handle
Drip tray grid
Drip tray
Drip tray emptiness gauge
Steam nozzle/cappuccino attachment
Coffee outflow
Steam/hot water control
Measuring cup with a whip
500 ml jug
A Power on/off button
B Single/double cup select button/ espresso instant bags mode/ground
coffee mode
C Coffee amount select button
D Temperature select button
E Steam/hot water select button
F Brew coffee button
G Water hardness indicator
H Coffee amount indicator
I Wait mode indicator
J Single/double cup indicator
K Steam indicator
L Hot water indicator
M Limescale removal indicator
N Temperature level indicator
O Low water level indicator
P Ground coffee mode indicator
Q Espresso instant bags mode indicator
R Power on/off indicator
Before start to use the appliance first time, remove the water release hole
protective label from the drip tray plate.
70
GW13-024_v05
4. Filling the water tank
CAUTION! Pour the water into the tank (1) only when the cord is
unplugged from the socket. The valve at the bottom part of the tank
prevents the water from leakage.
●● Remove the water tank (1) by pulling it upward (Fig. 1).
●● Open the cover of the water tank (1) and fill it up with fresh, cool water
(Fig. 2). Do not exceed the maximum (MAX) level.
●● Place the tank (1) in its place and press it.
●● Close the cover of the tank (1).
●● The tank may be filled without removing it from the machine, e.g. by
pouring the water out of a pitcher.
Fig. 1
Fig. 2
CAUTION! Do not use the espresso machine, when the tank (1) is
empty. Before brewing coffee it is vital to check whether there is
any water in the tank (1). Do not fill the tank (1) with hot water. Due
to hygienic reasons do not leave any water in the tank for longer
periods.
CAUTION! Remember to avoid low levels of water level in the tank
(1). In such a case the machine will stop working, give out a sound
signal, which will end only if the tank is filled (1), furthermore the
no-water indicator
will flash on the display panel.
the display panel and the power on/off button
the power on/off indicator
Using a cup warmed up to a certain temperature before brewing coffee
increases the taste of the coffee itself and creates a thick froth on its
surface.
The machines gives you two ways of warming up a cup. The first one is to
warm it by means of hot water coming out of the steam/hot water nozzle
(10) acting accordingly to paragraph 14.
The second way is to place the cups before the coffee brewing process on
the cup-warming plate (2) situated at the top of the espresso machine.
CAUTION! The coffee maker was designed with a power consumption
protection device, and after one hour of standing-by (with no coffee
making or other processes active), it automatically turns itself off.
This means that it is impossible for the heating panel to heat up for
more than one hour.
6. Before first use (rinsing the machine)
Before using the machine for the first time or if it has not been used for
a longer period, it is necessary to rinse it.
6.1. Rinsing the machine for the espresso function
6.1.1. Unplug the machine.
6.1.2. Fill the water tank (1) according to paragraph 4.
6.1.3. Attach the empty filter handle (6) to the brew head (4), by turning it
with a firm motion to the right (Fig. 3).
Fig. 3
(A) will flash, and
on the display panel will be lit.
6.1.6. Push the power on/off button
(A), you will hear a sound signal.
6.1.7. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
6.1.8. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
6.1.9. Choose the maximum amount of coffee (60 ml in our case) by
pressing the coffee amount select button
(C). After each push
you will hear a sound signal and the display panel will show the
following numbers in turn: 30, 40, 50, 60, P1, P2, etc. Push the
button as many times as it is necessary the indicator to show 60.
6.1.10. Choose double cup of coffee pressing the single/double cup select
button
(B). After each push you will hear a sound signal.
If you have chosen to select a double cup, the display panel will
indicate
. In case of a single cup the display panel will
indicate
.
6.1.11. Press the brew coffee button
(F). You will hear a sound
signal.
6.1.12. Hot water will come out of the machine and the display panel
will indicate
(after choosing a double cup) or
(after
choosing a single cup).
6.1.13. Brewing will be automatically stopped after a given amount of
water. You will hear two sound signals, and the display panel will
indicate
in case of choosing a double cup or
in case
of a single cup.
6.1.14. Repeat step 6.1.11. three times.
6.2. Rinsing the machine for the steam mode
6.2.1. Check if there is water in the water tank (1). If there is no water, fill
the water tank (1) according to paragraph 4.
6.2.2. Press the steam button
5. Warming up the cups
GW13-024_v05
6.1.4. Place a container on the drip tray grid (7), directly under the brew
head (4).
6.1.5. Plug the cord into the socket. The espresso machine will turn on,
(E).You will hear a sound signal. The
display panel will lit the
indicator, signalizing that the espresso
machine is now in steam mode.
6.2.3. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
6.2.4. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
6.2.5. Put a container under the steam nozzle (10) and turn the steam
control (12) to position
, i.e. turn it counterclockwise, so
the sign
will cover the casing of the espresso machine. Let
the machine work with the mode on for ca. 1 minute. Then turn the
steam control (12) to OFF, position, i.e. turn it clockwise, so the sign
OFF will cover the marker on the casing of the espresso machine.
Empty the container.
6.2.6. Repeat step 6.2.5. three times.
CAUTION! Push the power on/off button
(A), you will hear a sound
signal. The indicator
will go off on the display panel, signalizing
that the espresso machine has returned to the coffee brewing mode.
7. Adjusting water hardness
The espresso machine has been programmed with three levels of
water hardness: low (LO indicator), medium (MI indicator) and high
(HI indicator). The default level is set to MI medium. If you want to change
water hardness, press and hold the coffee amount select button
(C) for
2 seconds. You will hear a sound signal and the water hardness indicator
on the display panel will start to flash. Each time you push the coffee
amount select button
(C), which action is accompanied by a sound
signal water hardness level changes in the following order: medium MI
high HI low LO medium MI high HI, etc. If you choose to select
e.g. high HI level, do not push the button again. Wait 2 seconds and the
setting will be automatically saved and you will hear a sound signal.
To establish the current water hardness level, the user should to carry out
a test with a test apparatus supplied together with the espresso machine.
Put the test apparatus in the water for one second. After removing it from
the water shake the excess of water off and see the results after waiting
ca. 15 seconds. A dry test apparatus should have a green square space.
71
After getting it wet, the space should change its color. Compare the color
of the square space on the wet test apparatus with the color legend on the
packaging. A green color means that the water is soft, a brown color means
the water is hard (medium level) and an orange color means that the water
is extremely hard (high level). On the basis of your results adjust water
hardness in the espresso machine according to the above instructions.
11.15. Select temperature setting by pressing the temperature select button
8. Selecting a programmed amount of coffee
a double cup) or
(after choosing a single cup).
11.17. Brewing will automatically stop after the selected amount of coffee is
prepared. You will hear two sound signals and the display panel will
indicate
or
(depending on the last selection between
a single or a double cup).
11.18. Remove the filter handle by turning it to the left (Fig. 5) and throw
out the used bag or coffee grounds (Fig. 6). Clean the filter with
water (Fig. 7).
The espresso machine has 4 preprogrammed amounts of coffee: 30 ml,
40 ml, 50 ml and 60 ml. The amount of coffee may be selected by pressing
the coffee amount select button
(C). After each push you will hear
a sound signal. The amount of coffee changes in the following order: 30 ml
40 ml
50 ml
60 ml
P1
P2
30 ml, etc.
CAUTION! P1 and P2 (Program 1 and 2) are special memory
functions, which enable you to save your custom settings. The
method of setting the memory programs (P1 and P2) is shown in
paragraph 12.
(D) – see paragraph 9.
11.16. Push the brew coffee button
(F) and espresso will come out of
the machine. The display panel will indicate
(after choosing
9. Selecting temperature for the brewed coffee
The espresso machine has 3 temperature settings for brewing coffee: low
temperature (
indicator), high temperature (
high temperature (
select button
indicator) and extremely
indicator). The temperature setting by the temperature
(D). After each push of the button you will hear a sound
signal. The temperature changes in the following order: high (
extremely high (
indicator)
low (
indicator)
high (
indicator)
indicator), etc.
10. Selecting espresso instant bags mode or ground
coffee mode
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
The espresso machine has two modes for making coffee:
1. the espresso instant bags mode,
2. the ground coffee mode.
To active a mode press and hold the single/double cup select button
(B) for 2 seconds.
Depending on its previous setting the machine will change from the
espresso instant bags mode (
indicator) into the ground coffee mode
(
indicator) or the other way around. Each change will accompanied
by a sound signal.
11. Making espresso
11.1. Unplug the espresso machine from the power supply.
11.2. Fill the water tank (1) according to paragraph 4.
11.3. Plug the espresso machine by putting the cord into the socket. The
machine will turn on. The display panel and the power on/off button
(A) will flash. The display panel will indicate power is on
11.4. Push the power on/off button
.
(A), You will hear a sound signal.
11.5. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
11.6. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
11.7. Choose espresso instant bags mode or ground coffee mode by
pressing single/double cup select button
(B) for 2 seconds.
After each push you will hear a sound signal.
11.8. Pour ground coffee by means of a measuring cup (13) or insert
espresso instant bags into the filter handle container (6).
11.9. Remove the excess of coffee from the edge of the filter and
compress the coffee by the permanent coffee compressor (5) or the
whip of the measuring cup (13) (Fig. 4).
11.10. Attach filter handle (6) to the brew head (4), by turning it with a firm
motion to the right (Fig. 3).
11.11. Place a cup or cups on the drip tray grid (7), directly under the brew
head (4).
11.12. Choose a double cup of coffee pressing the single/double cup select
button
(B). After each push you will hear a sound signal.
11.13. If you have chosen to take a double cup, the display panel will
indicate
. In case of a single cup the display panel will
indicate
.
11.14. Select the amount of coffee by pressing the coffee amount select
button
(C) – see paragraph 8.
72
CAUTION! If the water in the water tank (1) runs out of water during
the coffee brewing process, the espresso machine will stop working.
The indicator
will flash on the display panel and you will hear
a repeating sound signal informing you about the necessity to fill
in water. Open the water tank cover (1) and pour in the water. After
replenishing water, the sound signal will stop and the espresso
machine will automatically finish the coffee brewing process.
CAUTION! It is possible to stop the coffee brewing process at any
given moment. It is enough to push the Power on/off button
(A).
12. Programming the memory function (P1 and P2)
The espresso machine has two memory modes letting you program your
custom settings including temperature, espresso instant bags mode or
ground coffee mode, selecting 1 or 2 cups and a given amount of coffee.
The programming process includes the following steps:
12.1. Unplug the espresso machine from the power supply.
12.2. Fill the water tank (1) according to paragraph 4.
12.3. Plug the espresso machine by putting the cord into the socket. The
machine will turn on. The display panel and the power on/off button
(A) will flash. The display panel will indicate power is on
12.4. Push the power on/off button
.
(A). You will hear a sound signal.
12.5. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
12.6. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
12.7. Choose espresso instant bags mode or ground coffee mode by
pressing single/double cup select button
(B) for 2 seconds.
After each push you will hear a sound signal.
GW13-024_v05
12.8. Pour ground coffee by means of a measuring cup (13) or insert
espresso instant bags into the filter handle container (6).
12.9. Remove the excess of coffee from the edge of the filter and
compress the coffee by the permanent coffee compressor (5) or the
whip of the measuring cup (13) (Fig. 4).
12.10. Attach filter handle (6) to the brew head (4), by turning it with a firm
motion to the right (Fig. 3).
12.11. Place a cup or cups on the drip tray grid (7), directly under the brew
head (4).
12.12. Select program P1 or P2 by pressing the coffee amount select
button
(C). After each push you will hear a sound signal.
12.13. Press and hold the single/double cup select button
(B) and
temperature select button
(D) for 2 seconds. P1 or P2 indicator
will flash on the display panel.
12.14. Select temperature setting (see paragraph 9), choose espresso
instant bags mode or ground coffee mode (see paragraph 10) and
the single cup (
indicator) or double cup (
indicator)
select button
(B).
12.15. Push the brew coffee button
(F). and espresso will come
out of the machine. The display panel will indicate
choosing a double cup) or
(after
(after choosing a single cup). After
getting the coffee release the brew coffee button
(F). You will
hear two sound signals and the display panel will indicate
or
.
12.16. After saving the settings P1 or P2 indicator will stop flashing and
you will hear a sound signal.
12.17. Remove the filter handle by turning it to the left (Fig. 5) and throw
out the used bag or coffee grounds (Fig. 6). Clean the filter with
water (Fig. 7).
CAUTION! While holding the brew coffee button
(F) remember
that after when a single cup is filled to the maximum (ca. 240 ml), the
machine will automatically stop the brewing process (you will hear
two sound signals) and save the settings.
CAUTION! During programming pay attention if the P1 or P2
indicator are flashing. If they stop flashing for any reason the P1
or P2 stops flashing, start programming mode again by pressing
and holding both the single/double cup select button
(B) and
temperature select button
up to paragraph 11.16.
(D) for 2 seconds and follow the steps
CAUTION! In order to delete the program
P1
and hold both the temperature select button
select button
or
P2
settings press
(D) and the steam
(E).
13. Making espresso using the memory function
13.1. Unplug the espresso machine from the power supply.
13.2. Fill the water tank (1) according to paragraph 4.
13.3. Plug the espresso machine by putting the cord into the socket.
The machine will turn on. The display panel and the power on/off
button
on
(A) will flash. The display panel will indicate power is
.
13.4. Push the power on/off button
(A), You will hear a sound signal.
13.5. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
13.6. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
13.7. Select program P1 or P2 by pressing the coffee amount select
button
(C) – see paragraph 8.
13.8. Depending on which coffee mode (ground or instant bags) has
been programmed for P1 or P2, pour ground coffee by means of
a measuring cup (13) or insert espresso instant bags into the filter
handle container (6).
13.9. Remove the excess of coffee from the edge of the filter and
compress the coffee by the permanent coffee compressor (5) or the
whip of the measuring cup (13) (Fig. 4).
13.10. Attach filter handle (6) to the brew head (4), by turning it with a firm
motion to the right (Fig. 3).
13.11. Place a cup or cups on the drip tray grid (7), directly under the brew
head (4).
GW13-024_v05
(F) and espresso will come out of
13.12. Push the brew coffee button
the machine. The display panel will indicate
(after choosing
a double cup) or
(after choosing a single cup).
13.13. The brewing process will be automatically stopped at the desired
amount of coffee. You will hear two sound signals and the display
panel will indicate
or
(depending on the settings of
program P1 or P2).
13.14. Remove the filter handle by turning it to the left (Fig. 5) and throw
out the used bag or coffee grounds (Fig. 6). Clean the filter with
water (Fig. 7).
14. Making hot water
Hot water mode is perfect for making e.g. hot chocolate, filling up a piston
coffee pot or a teapot.
14.1. Unplug the espresso machine from the power supply.
14.2. Fill the water tank (1) according to paragraph 4.
14.3. Plug the espresso machine by putting the cord into the socket.
The machine will turn on. The display panel and the power on/off
button
on
(A) will flash. The display panel will indicate power is
.
(A), You will hear a sound signal.
14.4. Push the power on/off button
14.5. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
14.6. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
14.7. Push the steam select button
(E). You will hear a sound
signal. The display panel will indicate
informing that the
steam mode has been turned on. Push the steam select button
(E) again. You will hear a sound signal and the display panel
will indicate
.
14.8. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
14.9. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
14.10. Put a container under the steam nozzle (10) and turn the steam
control (12) to position
, i.e. turn it counterclockwise, so the
sign
will cover the casing of the espresso machine. Hot
water will come out of the nozzle (10).
14.11. To turn the water off turn the steam control (12) to OFF, position,
i.e. turn it clockwise, so the sign OFF will cover the marker on the
casing of the espresso machine.
14.12. To end working with the hot water mode on, press power on/off
button
(A). You will hear a sound signal. The
indicator will
go off from the display panel, informing that the espresso machine
is back to the coffee brew mode.
CAUTION! If there is not enough water in the water tank (1), the nozzle
(10) will not produce hot water. The indicator
will flash on the
display panel and you will hear a repeating sound signal informing
you about the necessity to fill in water. Make sure to turn the water
off turn the steam control (12) to OFF position, i.e. turn it clockwise,
so the sign OFF will cover the marker on the casing of the espresso
machine. Open the water tank cover (1) and pour in the water. After
replenishing water, the sound signal will stop. To continue with the
hot water mode turn the steam control (12) to position
turn it counterclockwise, so the sign
the espresso machine.
, i.e.
will cover the casing of
CAUTION! Moving the steam/hot water nozzle (10) is possible only by
means of a special attachment (Fig. 9). The steam/hot water nozzle
(10) is extremely hot.
73
15. Making steam (foaming milk)
CAUTION! If there is not enough water in the water tank (1), the nozzle
Tip: Remember that coffee is the basis for all coffee-based beverages and
milk is only an addition.
(10) will not produce hot water. The indicator
will flash on the
display panel and you will hear a repeating sound signal informing
you about the necessity to fill in water. Make sure to turn the water
off turn the steam control (12) to OFF, position, i.e. turn it clockwise,
so the sign OFF will cover the marker on the casing of the espresso
machine. Open the water tank cover (1) and pour in the water. After
replenishing water, the sound signal will stop. To continue with the
Remark: It is advisable to make coffee first, then start foaming milk.
hot water mode turn the steam control (12) to position
The steam mode may be used for heating up beverages.
15.1. Make espresso according to paragraph 11 or paragraph 13.
15.2. Estimate the amount of milk needed on the base of the number of
cups of coffee or the size of a pot for milk.
●● Tip: Remember that the amount of milk increases during
foaming.
●● Pour in cool milk into a stainless pot, filling it up to 1/3 or 1/2 of
its capacity.
●● Tip: Keep the stainless pot with milk in a refrigerator for it to be
cool. Remember not to rinse the pot with hot water before use.
turn it counterclockwise, so the sign
the espresso machine.
In order to foam milk you have to use the steam mode. The function of the
steam is twofold. The steam heats up and mixes the milk with air, giving it
a smooth, velvet look. Similarly as in coffee brewing, foaming milk needs
some experience and you will achieve better results in time.
15.3. Press the steam mode select button
signal. The display panel will indicate
now in steam mode.
, i.e.
will cover the casing of
CAUTION! Moving the steam/hot water nozzle (10) is possible only by
means of a special attachment (Fig. 9). The steam/hot water nozzle
(10) is extremely hot.
(E). You will hear a sound
informing you that it is
15.4. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
15.5. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
15.6. Rinse the steam/hot water nozzle (10) by placing an other container
apart from the pot with milk and acting according to paragraph
6.2.5. The steam nozzle will be rinsed.
15.7. Place the steam nozzle (10) in the milk pot (Fig. 8) in such a way
that the nozzle is about 1/2 cm below the level of milk and activate
the steam trigger turn the steam control (12) to position
, i.e.
turn it counterclockwise, so the sign
will cover the casing of
the espresso machine.
●● Tilt the pot in such a way that the steam nozzle is placed in the
pot and gradually lower the pot until the nozzle is below the level
of milk. This will result in foaming milk.
●● Important: Do not allow for steam to go out unevenly, as milk
in such a case will not be foamed appropriately. To avoid such
a situation pick up the pot in such a way that the nozzle is placed
deeper in the milk. Remember that a foam should be ideally light
and soft.
●● When the milk is heated and foamed, its level will rise. When it
happens, lower the pot keeping the end of the nozzle under the
level of milk.
●● When the foam is done lift the pot in such a way that the nozzle
is placed in the middle of milk.
●● Tip: The amount of foam differs depending on the type of
prepared beverage. For example, cappuccino needs more foam
than an espresso-based coffee beverage served with foamed
milk.
●● Close off steam as soon as milk is heated up to 60–65°C turn the
steam control (12) to OFF position, i.e. turn it clockwise, so the
sign OFF will cover the marker on the casing of the espresso
machine.
●● Tip: If you have not got a thermometer, a good way to measure
the temperature is to touch the side of the pot. If the milk is hot
enough, you will not be able to hold your hand for more than
3 seconds..
●● Important: Do not boil the milk up.
●● Remove the pot. Immediately wipe the steam nozzle (10) and
its ending with a clean, wet cloth, as well as rinse it with a small
amount of steam as before the process of milk foaming.
●● Holding the pot in hand tap it on the table to release air bubbles
and then move it in circles till the milk is shiny and there are no
air bubbles visible. This will help to get a uniform consistency of
milk and foam.
15.8. Add the foamed milk to the espresso prepared earlier. Your
cappuccino is now ready.
15.9. To end working with the hot water mode on, press power on/off
button
(A). You will hear a sound signal. The
indicator will
go off from the display panel, informing that the espresso machine is
back to the coffee brew mode.
74
Fig. 8
Fig. 9
16. Automatic shutdown function
The machine will turn itself off automatically, if it is not used for over 30
minutes. To turn it on again press the power on/off button
should hear a sound signal afterwards.
(A) – you
17. Emptying the drip tray
When the drip tray (8) is filled with water,
its red emptiness gauge (9) will rise above
the drip tray grid (7). Pull out the drip tray
(8) with the grid (7) out of the espresso
machine and pour the water out (Fig. 10).
Place the accessories back in the machine.
Fig. 10
18. Removing limescale
Limescale is a mineral residue, which forms a natural deposit on all
devices responsible for heating up water. This is why limescale needs
to be removed from the espresso periodically. When a certain amount of
water is used by the machine (this amount depends on its hardness level
set in the machine) the display panel should indicate a flashing
. If you
see this highlighted on the control panel, you have to descale the device.
ATTENTION! Descale your coffee maker at least every 3 months. The
damages which are caused by failure to descale the appliance are
not subject to warranty repairs.
Descaling solutions
Traditionally, the following agents are used for removal of scale from coffee
makers:
●● Citric acid solution
Dissolve 2 spoonful (ca. 30 g) of citric acid in 1 l of water.
●● Specially designated liquids or tablets.
Hint: For liquids and tablets, follow the instructions shown on the packaging
of these products.
18.1. Unplug the espresso machine from the power supply.
18.2. Make sure that the espresso machine has cooled off.
18.3. Remove the water tank (1) and the drip tray (8) together with its grid
(7) from the espresso machine (Fig. 11).
GW13-024_v05
18.4. Place the espresso machine upside-down and undo the grid from
the filter head (4) by means of an appropriate screwdriver (Fig. 12).
18.5. Clean the filter grid and filter head (4), remove limescale and coffee
remains.
18.6. Place the espresso machine in the upright, working position.
18.7. Fill the water tank (1) with the prepared solution based on citric
acid.
18.8. Close the cover of the water tank (1), and then install the tank (1)
and the drip tray (8) with its grid (7) back into the espresso machine
(Fig. 13).
18.9. Plug the espresso machine by putting the cord into the socket.
The machine will turn on. The display panel and the power on/off
button
on
Fig. 12
(A) will flash. The display panel will indicate power is
.
18.10. Push the power on/off button
(A), You will hear a sound signal.
18.11. The
indicator on the display panel will begin to whirl, signalizing
that the espresso machine is heating up.
18.12. When the
indicator stops whirling, you will hear a sound signal
informing you that the machine is ready for use (has reached the
right temperature).
18.13. Press and hold both the coffee amount select button
(C) and the
steam/hot water select button
(E) for 2 seconds. The remove
limescale indicator will stop flashing
, while the indicator
will
start whirling informing that the process of removing limescale has
begun.
18.14. Hot water with removed limescale will pour out of the brew
head (4).
18.15. Wait before all the liquid comes out of the brew head (4). Then
remove and rinse the tank (1) with clean water.
18.16. Place an empty container under the brew head (4), so to let the hot
water flow into it.
18.17. To continue with the clearing process, fill the tank (1) with clean
water up to the maximum (MAX) level indicated on the water tank
(1). Close the cover of the water tank (1) and install it back in the
espresso machine.
18.18. Hot water will pour out of the brew head (4) (the espresso machine
rinses itself).
18.19. After the process of removing limescale hot water will stop pouring
our of the brew head (4) and the espresso machine will automatically
turn off.
18.20. Power on/off button
(A) will light up and the power indicator
will flash on the display panel.
18.21. Unplug the espresso machine from the power supply.
18.22. Make sure that the espresso machine has cooled off.
18.23. Remove the water tank (1) and the drip tray (8) together with its grid
(7) from the espresso machine (Fig. 11).
18.24. Place the espresso machine upside-down and screw down the grid
to the filter head (4) by means of a fitting screwdriver (Fig. 14).
18.25. Close the cover of the water tank (1), and then install the tank (1)
and the drip tray (8) with its grid (7) back into the espresso machine
(Fig. 13).
CAUTION! During the process of removing limescale all functions of
the espresso machine are disabled.
Fig. 13
Fig. 14
19. Cleaning and care
Always keep the espresso machine clean in order to provide high quality
of brewed coffee and extend the life-span of the machine.
1. Before you start cleaning, turn the espresso machine off and unplug it
from the power supply.
2. Make sure that the espresso machine has cooled off.
3. Do not immerse the espresso machine in water or any other liquids.
4. Do not wash any part of the espresso machine in a dishwasher.
5. Wipe the casing of the machine with a wet cloth or sponge.
6. Remove the filter handle (6) from the coffee machine and then remove
coffee grounds. Clean the filter handle (6) and the filter with a wet cloth
or sponge.
7. Dry the cleaned part on air or with the use of a cloth – do not dry them
in an oven or a microwave.
8. Remove the drip tray grid (7) and the drip tray (8) from the espresso
machine and pour water out of them. Then clean them with a wet cloth
or sponge.
9. Remove the cappuccino attachment by unscrewing it and pulling it
downwards.
Fig. 11
GW13-024_v05
75
20. Troubleshooting
ISSUE
Coffee flows out from the
back of the filter handle
Coffee does not flow out
Coffee is poured in drops
Espresso is without the
characteristic foam
The handle is loose during
the brewing process
No steam doming out of
the nozzle
Not enough foamed milk
The machine is not working
POSSIBLE CAUSE
POSSIBLE SOLUTION
The filter handle (6) is not attached properly or not
tightened enough.
Make sure that the filter handle (6) is properly placed in
the brew head (4) and is maximally tightened.
There are coffee grains on the edge of the filter handle
(6).
Clean the upper edge of the filter handle (6) from coffee
and wipe the brew head (4) clean.
The brew head (4) is dirty.
Wipe the brew head (4) with a wet cloth.
The brew head (4) is damaged.
Contact an authorized service center.
No water in the water tank (1).
Fill the tank (1) with water.
The water tank (1) is not properly installed.
Push the water tank (1) in making sure it is placed
correctly.
The control (12) is set to some other position, e.g.
.
Make sure that the control (12) is set to the OFF position.
The filter on the brew head (4) may be blocked.
See paragraph 18 – Removing limescale.
The sieve in the filter (6) is blocked. Coffee is too finely
ground or too compressed.
Empty the sieve in the filter (6) and rinse it in running
water. Wipe the brew head (4) with a cloth.
Coffee is too finely ground or too compressed.
If you use extremely fine ground coffee do not compress
it too much.
The machine is blocked by calcareous residues.
See paragraph 18 – Removing limescale.
Coffee is stale or dry.
Use fresh coffee. After opening a package of coffee be
sure it is stored in an airtight container.
Coffee is not compressed enough.
Compress the coffee harder.
Coffee is too coarsely ground.
Use properly ground coffee or change your coffee brand.
Not enough coffee in the sieve of the filter (6).
See paragraph 10 – Making espresso.
The coffee is compressed too much.
Compress the coffee more gently.
Coffee is too finely ground.
Change your coffee to a more coarsely ground.
The filter handle (6) does not fit tightly, as it was not
screwed hard enough.
Make sure that the filter handle (6) is properly placed in
the brew head (4) and is maximally tightened.
There are coffee grains on the edge of the filter handle
(6).
Clean the upper edge of the filter handle (6) from coffee
and wipe the brew head (4) clean.
The brew head (4) is dirty.
Wipe the brew head (4) with a wet cloth.
The brew head (4) is damaged.
Contact an authorized service center.
The steam nozzle (10) is blocked.
Clean and rinse the steam nozzle (10).
The milk is not fresh.
Make sure that the milk is fresh.
The temperature of milk is too high.
Make sure that the milk is properly cooled off before
being used.
The pot.
To achieve the best results in foaming use the stainless
steel pot delivered with the machine and as far as
possible try to cool it off and rinse it with cold water
before use.
The steam nozzle (10) is blocked.
Clean and rinse the steam nozzle (10).
The milk is boiled.
Try to use some fresh, cool milk.
The filter on the brew head (4) may be blocked.
See paragraph 18 – Removing limescale.
The machine is blocked with limescale.
See paragraph 18 – Removing limescale.
Remember that in case of any other damages or issues removing them on one’s own is forbidden. Instead contact a qualified member of
a service center.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling
paper container; put the polyethylene (PE) bags into
container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular
disposal centre, because of the dangerous elements of this
appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from
unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust
it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or
other reasons, without notifying in advance.
76
GW13-024_v05
GW13-024_v05
GW13-024_v05
GW13-024_v05
18 Bar
1
2
18 Bar
3
4
1,5 L
PL
1,5
1. Ciśnienie pompy 18 Bar 2. Kompatybilny z kawą mieloną
i saszetkami ESE 3. Pojemność zbiornika na wodę 1,5 L
4. Wysoka moc: 1130 - 1350 W
1,5 L- 1350 W
1130
1130
RU 1. Давление насоса 18 бар 2. Возможность использовать
молотый кофе или кофе в чалдах 3. Резервуар для воды
объемом 1,5 Л 4. Высокая мощность: 1130 - 1350 Вт
CZ 1. Tlak čerpadla 18 Bar 2. Kompatibilní s mletou kávou
BG 1. Налягане на помпата 18 Bar 2. Съвместим с мляно кафе
SK 1. Tlak čerpadla 18 Bar 2. Vhodné pre mletú kávu
UA 1. Тиск 18 бар 2. Сумісність з меленою кавою і пакетиками
HU 1. Szivattyú nyomás: 18 Bar 2. Őrölt kávéval és ESE
EN 1. 18 Bar pump pressure 2. Suitable for ground coffee and
a s kapslemi ESE 3.Objem nádržky na vodu 1,5 L 4. Vysoký
výkon: 1130 - 1350 W
a porciovanú kávu v ESE vrecúškach 3. Objem nádoby na
vodu 1,5 L 4. Vysoký výkon: 1130 - 1350 W
tasakokkal kompatibilis 3. 1,5 L-es víztartály 4. Teljesítmény:
1130 - 1350 W
и ESE сашета 3. Вместимост на водния резервоар 1,5 L
4. Висока мощност: 1130 - 1350 W
ESE 3. Ємність резервуара для води 1,5 Л 4. Висока
потужність: 1130 - 1350 Вт
ESE pods 3. 1,5 L water tank 4. High power: 1130 - 1350 W
RO 1. Presiune pompă 18 Bari 2. Compatibil cu cafea măcinată
şi plicuri ESE 3. Capacitatea recipientului pentru apă 1,5 L
4. Putere mare: 1130 - 1350 W
GW13-024_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising