Zelmer | ZCM1000X (CM1000X) | User manual | Zelmer ZCM1000X (CM1000X) User Manual

Zelmer ZCM1000X (CM1000X) User Manual
ZCM1000X
CM1000
EKSPRES PRZELEWOWY
капельная кофеварка
/ filter coffee maker
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EKSPRES PRZELEWOWY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR
КРАПЕЛЬНА КАВОВАРКА
17–24
49–56
33–40
57–64
EN USER MANUAL
FILTER COFFEE MAKER
25–32
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CAFETIERĂ
ШВАРЦ КАФЕМАШИНА
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ÁTFOLYÓS KÁVÉFŐZŐ
41–48
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
10–16
SK NÁVOD NA OBSLUHU
KÁVOVAR NA
PREKVAPKÁVANÚ KÁVU
КАПЕЛЬНАЯ КОФЕВАРКА
65–72
PL
Szanowni Klienci!
Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Jesteśmy przekonani, że na pewno docenią Państwo jakość
parzonej kawy oraz łatwość obsługi.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie
późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas
użytkowania ekspresu do kawy
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Nie używaj urządzenia elektrycznego z widocznymi uszkodzeniami,
uszkodzonym przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub
uszkodzenia go w inny sposób.
Jeżeli zachodzi przypuszczenie,
że urządzenie jest uszkodzone to
sprawdzenia, naprawy, regulacji
urządzenia może dokonać jedynie
przeszkolony personel autoryzowanego punktu serwisowego.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
2
●● Zawsze przed czyszczeniem ekspresu, a także w razie pojawienia się
problemów podczas procesu parzenia kawy, wyłącz ekspres i wyciągnij
wtyczkę z gniazdka.
●● Nie umieszczaj rąk bezpośrednio
pod strumieniem nalewanej kawy,
ponieważ może to prowadzić do
oparzenia lub zranienia.
●● Temperatura
dostępnych
powierzchni może być wyższa gdy
sprzęt pracuje.
●● Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejdzym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Czyszczenie urządzenia oraz wykoanywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane
przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat
i zapewni się nad nimi odpowiedni
nadzór. Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym nalezy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej 8 roku życia.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
CM1000-001_v04
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Zawsze
umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
●● Zbiornik na wodę napełniaj jedynie czystą i zimną
wodą. Przestrzegaj maksymalnej pojemności zbiornika.
●● Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami ekspresu.
●● Zawsze wyłączaj zasilanie (przycisk „ON/OFF”) przed
włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.
Wtyczki nie należy wyciągać z gniazdka ciągnąc za
przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.
●● Zawsze wyłączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
oraz przed czyszczeniem.
●● Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został sprawdzony przez wykwalifikowanego
technika lub pracownika serwisu.
●● Urządzenie zawsze powinno być podłączone do
gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny i o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej
powierzchni.
●● Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym
płynie.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Ekspres spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w spra­wie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystania go do celów biznesu
gastronowicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały
zrozumiane.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność zbiornika na wodę: max. 1,25 l.
Ekspres jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
CM1000-001_v04
3
Budowa ekspresu
5
3
9
4
10
6
8
1
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Przycisk ON/OFF
Lampka sygnalizacyjna
Pokrywa górna ekspresu
Zdejmowany wkład filtra
Uchwyt/blokada wkładu filtra
Wskaźnik poziomu wody
Dzbanek
Pokrywa dzbanka
Zbiornik na wodę
Komora na wkład filtra
CM1000-001_v04
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem ekspresu, wyczyść wszystkie
akcesoria za pomocą ciepłej wody z dodatkiem delikatnego
płynu do mycia naczyń.
Zaleca się, aby za pierwszym razem przepłukać urządzenie
trzy razy za pomocą wody z niewielką ilością octu, a następnie raz samą czystą wodą.
3 Otwórz pokrywę dzbanka i napełnij go świeżą, zimną
wodą do poziomu odpowiadającemu potrzebnej ilości kawy.
Przygotowanie urządzenia do pracy
W celu przygotowania urządzenia do pracy postępuj zgodnie
z poniższymi wskazówkami.
1 Otwórz pokrywę górną ekspresu.
4 Wodę z dzbanka przelej do zbiornika znajdującego się
w urządzeniu.
2 Wyjmij dzbanek.
5 Dzbanek z zamkniętą pokrywką podstaw pod wylot kawy.
Upewnij się, że dzbanek jest prawidłowo dopasowany pod wylotem kawy. Zapobiegnie to
wyciekom kawy.
CM1000-001_v04
5
Parzenie kawy
3 Zamknij pokrywę ekspresu.
W celu zaparzenia kawy postępuj według poniższych wskazówek.
1 Umieść papierowy filtr w koszu.
4 Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania
(dane odnośnie źródła zasilania znajdziesz na tabliczce znamionowej urządzenia).
2 Następnie wsyp preferowaną kawę mieloną i zamknij
pokrywę górną.
5 W celu uruchomienia procesu zaparzania wciśnij przycisk „ON/OFF”. Lampka sygnalizacyjna zaświeci się informując o pracy ekspresu.
Wybór kawy do parzenia ma duży wpływ na
smak i aromat napoju. Zalecamy używanie
wyłącznie kaw przeznaczonych do ekspresów
przelewowych.
6
CM1000-001_v04
6 Zaczekaj aż cała kawa spłynie do dzbanka. Urządzenie
jeszcze przez 2 godziny będzie podtrzymywało optymalną
temperaturę kawy, a następnie automatycznie wyłączy się.
Jeśli chcesz zakończyć pracę z ekspresem wciśnij przycisk
ON/OFF. Lampka sygnalizacyjna zgaśnie informując o wyłączeniu urządzenia.
2 Odblokuj zdejmowany wkład filtra unosząc jego uchwyt.
Jeśli ekspres nie będzie używany dłuższy czas,
odłącz urządzenie od źródła zasialania.
Automatyczne wyłączanie auto off
Fabrycznie urządzenie ma ustawione automatyczne wyłączenie po 35 minutach, co oznacza, że ekspres po upływie
35 minut od ostatniego użycia wyłączy się.
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, zawsze odłącz urządzenie od zasilania
i poczekaj aż ekspres wystygnie.
●
●
3 Wyjmij wkład filtra i opróżnij ze zużytego filtra i kawy.
Po każdym parzeniu kawy wyrzuć papierowy filtr z resztkami kawy.
Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnych płóciennych ścierek z łagodnym płynem do naczyń lub samą
ciepłą wodą.
Użycie ostrych ścierek lub gąbek może spowodować porysowanie metalowych elementów
ekspresu.
●
Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu środków czyszczących.
Czyszczenie zdejmowanego wkładu filtra
1 Otwórz górną pokrywę ekspresu.
4 Umieść pusty wkład filtra w komorze.
CM1000-001_v04
7
5 Lekko dociśnij i zablokuj wkład filtra opuszczając jego
uchwyt.
Saszetkę kwasku cytrynowego rozpuść w ½ litra wody.
● Specjalnie przeznaczonych do tego celu płynów lub
tabletek.
Po procesie odkamieniania, wykonaj jeszcze
2-3 procesy czyszczenia z czystą wodą, tak jak
opisano w punkcie „Przygotowanie urządzenia
do pracy”.
6 Zamknij pokrywę ekspresu.
ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób
naturalny pojawia się we wszystkich urządzeniach, związanych z podgrzewaniem wody. Dlatego też ekspres do kawy
będzie wymagać okresowego usuwania kamienia. Zaleca
się, usuwanie kamienia z ekspresu do kawy co 4–6 miesięcy, w zależności od częstości używania.
ROZTWORY DO USUWANIA KAMIENIA
Tradycyjnie do usuwania kamienia z ekspresu do kawy
używa się następujących środków:
● Roztwór octu
Wypełnij zbiornik w następujących proporcjach: 1/3 octu,
2/3 wody.
● Roztworu kwasku cytrynowego
8
CM1000-001_v04
Przykładowe problemy podczas eksploatacji ekspresu
Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, sprawdź czy poniższe wskazówki są pomocne. W innym przypadku nie próbuj
naprawiać urządzenia samemu tylko oddaj do wykwalifikowanego serwisu.
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Ekspres nie jest włączony.
Wciśnij przycisk ON/OFF.
Urządzenie nie Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona.
pracuje.
Kawa nie
wypływa
lub wypływa
bardzo wolno.
Sprawdź , czy wtyczka jest prawidłowo podłączona
do odpowiedniego źródła zasilania.
Brak napięcia w gniazdku.
Sprawdź czy w gniazdu jest napięcie.
Podłącz do innego gniazdka.
Brak wody w zbiorniku.
Napełnij zbiornik wodą.
Filtr jest umieszczony nieprawidłowo.
Upewnij się, że umieszczony filtr zamontowany jest
prawidłowo.
Kawa jest za drobna i zatyka filtr.
Stosuj kawę przeznaczoną do ekspresów
przelewowych.
Urządzenie jest zatkane przez osady kamienia.
Zastosuj się do wskazówek opisanych w punkcie
ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Pro Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
CM1000-001_v04
9
CZ
Vážení zákazníci!
Gratulujeme k výběru našeho spotřebiče a vítáme mezi uživateli produktů značky Zelmer.
Jsme přesvědčeni, že určitě oceníte kvalitu připravované
kávy a snadnost obsluhy.
Prosíme o důkladné přečtění tohoto návodu k použití.
Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.
Zachovejte tento návod pro případné budoucí nahlédnutí.
Bezpečnostní pokyny pro používání kávovaru
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Nepoužívejte elektrický spotřebič
s viditelným poškozením, poškozeným přívodním kabelem, po pádu
spotřebiče nebo poškození jiným
způsobem. Pokud existuje podezření, že spotřebič je poškozený, pak
kontrolu, opravu a seřízení spotřebiče může provádět pouze vyškolený
personál autorizovaného servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedená oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Vždy před čištěním kávovaru a v případě problémů během přípravy kávy
kávovar vypněte a odpojte od sítě.
●● Nedávejte ruce přímo pod proud páry,
horké vody ani nalévané kávy, mohlo
by dojít k opaření či jinému zranění.
●● Teplota dostupných ploch může být
10
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj v provozu.
●● Spotřebič mohou používat děti
starší 8 let výhradně pod dohledem,
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Čistit spotřebič a provádět jeho
údržbu nesmí děti mladší 8 let, starším dětem musí být zajištěn náležitý
dohled. Spotřebič s přívodní šňůrou
uchovávejte v místě nedustupným
dětem mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič postavte vždy na ploché, rovné podložce.
●● Do zásobníku nalévejte pouze čistou studenou vodu.
Dodržujte maximální kapacitu zásobníku.
●● Zabraňte styku napájecího přívodu s horkými prvky
kávovaru.
●● Před zapojením či vypojením zástrčky ze sítě přístroj
vždy vypínejte tlačítkem „ON/OFF”. Zástrčku nevytahujte taháním za kabel, tahejte za zástrčku.
●● Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat nebo jej
budete čistit, vždy jej vypněte a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
●● Nepoužívejte kávovar s prodlužovacím kabelem,
nebyl-li zkontrolován kvalifikovaným technikem nebo
pracovníkem servisu.
●● Spotřebič musí být zapojen do elektrické zásuvky
(pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím
odpovídajícím hodnotám na továrním štítku přístroje.
●● Nedovolte, aby přívodní kabel volně visel přes okraj
stolu či poličky nebo aby se dotýkal horkých ploch.
CM1000-001_v04
●● Neponořujte přístroj do vody ani jiných tekutin.
●● Přístroj není určen k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo odděleného systému dálkového
ovládání.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácím použití. V případě jeho
použití k obchodním a gastronomickým účelům, se
změní záruční podmínky.
●● Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Kapacita zásobníku na vodu: max. 1,25 l.
Kávovar je zařízení třídy I, vybavené přívodním kabelem
s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Kávovar splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
Konstrukce kávovaru
5
3
4
9
10
8
6
7
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
Tlačítko ON/OFF
Signalizační kontrolka
Horní víko kávovaru
Vyjímatelný držák filtru
Úchyt/blokáda držáku filtru
Ukazatel hladiny vody
Konvice
Víko konvice
Nádrž na vodu
Komora na držák filtru
11
Před prvním použitím
Před prvním použitím kávovaru umyjte všechna příslušenství
pomocí teplé vody s šetrným přípravkem na mytí nádobí.
Doporučujeme, aby jste před prvním použitím vypláchli přístro třikrát pomocí vody s malým množstvím octa a následne
jednou pouze čistou vodou.
3 Otevřete víko konvice a naplňte ji čerstvou, studenou
vodou v takovém množství, které odpovídá vaší požadované
spotřebě kávy.
Příprava spotřebiče k použití
Za účelem přípravy spotřebiče k použití, postupujte shodně
s níže uvedenými pokyny.
1 Otevřete horní víko kávovaru.
4 Vodu z konvice přelejte do nádržky nácházející se v přístroji.
2 Vyjměte konvici.
5 Konvici s uzavřeným víkem postavte pod překapávač.
Ujistěte se, že je konvice správně postavená
pod překapávačem. Zabráníte tak úniku kávy
mimo konvici.
12
CM1000-001_v04
Příprava kávy
3 Uzavřete víko kávovaru.
Za účelem přípravy kávy postupujte shodně s níže uvedenými pokyny.
1 Vložte papírový filtr do držáku.
4 Připojte spotřebič do vhodného napájecího zdroje (údaje
týkající se napájecího zdroje se nacházejí na typovém štítku
spotřebiče).
2 Následně nasypte oblíbenou mletou kávu a uzavřete
horní víko.
5 Za účelem spuštění procesu přípravy kávy, stiskněte
tlačítko „ON/OFF”. Signalizační kontrolka se rozsvítí a tím
informuje, že je kávovar v provozu.
Výběr kávy má velký vliv na chuť a aroma
nápoje. Doporučujeme používat kávu určenou
do překapávacích kávovarů.
CM1000-001_v04
13
6 Počkejte dokud celá káva nenateče do konvice. Spotřebič bude ještě 2 hodiny udržovat optimální teplotu kávy
a následně se automaticky vypne.
Jestliže si přejete ukončit práci s kávovarem, stiskněte tlačítko ON/OFF. Signalizační kontrolka zhasne, čím informuje
o vypnutí spotřebiče.
2 Odblokujte vyjímatelný držák filtru zatažením za úchyt.
Jestliže nebude kávovar delší dobu používán,
odpojte spotřebič ze zásuvky.
Automatické vypínání auto off
Zařízení má továrně nastavené automatické vypnutí po 35
minutách, což znamená, že espreso se vypne po uplynutí 35
minut od posledního použití.
Čištění a údržba
Před zahájením čištění, odpojte přístroj vždy ze
zásuvky a počkejte, dokud nevychladne.
●
●
3 Vyjměte držák fultru a vyjměte použitý filtr a kávu.
Po každé přípravě kávy vyhoďte papírový filtr s kávovou
sedlinou.
K čištění spotřebiče používejte jemné plátěné hadříky
s šetrným přípravkem na nádobí nebo samotno čistou
teplou vodu.
Použitím drátěnek nebo ostrých houbiček
můžete poškrábat kovové elementy kávovaru.
●
Nepoužívejte agresivní, abrazívní, ani čistící prostředky
na bázi alkoholu.
Čištění vyjímatelného držáku filtru
1 Otevřete horní víko kávovaru.
4 Vložte držák filtru do komory.
14
CM1000-001_v04
5 Lehce přitlačte a zablokujte držák filtru zaklapnutím
úchytu.
Sáček kyseliny citronové rozpusťte v ½ litru vody.
● Speciálně určené k tomuto účelu tekutiny nebo tablety.
Po odstranění vodního kamene s roztokem
proveďte ještě 2-3 cykly čištění s čistou vodou
tak, jak je uvedeno v bodu „Příprava spotřebiče
k použití”.
6 Uzavřete kryt kávovaru.
ODVÁPNĚNÍ PŘÍSTROJE
Vodní kámen je povrchová usazenina minerálů, která se
přirozeným způsobem objevuje ve všech spotřebičích, které
ohřívají vodu. Proto také bude i váš kávovar vyžadovat
pravidelné odstraňování vodního kamene. Doporučujeme
odstraňovat vodní kámen z kávovaru každých 4-6 měsíců,
v závislosti na četnosti používání.
ROZTOKY NA ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
Běžně se k odstraňování vodního kamene z kávovaru používají níže uvedené prostředky:
● Octový roztok
Naplňte zásobník v následujícím poměru: 1/3 octa, 2/3 vody.
● Roztok kyseliny citronové
CM1000-001_v04
15
Problémy, které se mohou vyskytnout během používání kávovaru
Jestliže spotřebič správně nefunguje, zkontrolujte , zda jsou vám níže uvedené porady nápomocné. V opačném případě se
sami nesnažte přístoj opravit, ale odneste ho do odborného servisu.
PROBLÉM
Spotřebič
nefunguje.
MOŽNÁ PŘÍČINA
ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Kávovar není zapnutý.
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Zástrčka není správně vložená do zásuvky.
Zkontrolujte, zda je zástrčka správně vložená do
zásuvky elektrické sítě.
Chybí napětí v zásuvce.
Zkontrolujte, zda je v zásuvce el. proud. Připojte
spotřebič do jiné zásuvky.
V nádržce není voda.
Naplňte nádržku vodou.
Káva nevytéká, Je nesprávně vložený filtr.
nebo vytéká
Káva je velmi jemně namletá a ucpává filtr.
velmi pomalu.
Spotřebič je ucpaný nánosy vodního kamene.
Ujistěte se, že je filtr vložen správně.
Používejte kávu určenou do překapávačů kávy.
Postupujte podle pokynů popsaných v bodu
ODVÁPNĚNÍ PŘÍSTROJE.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
16
CM1000-001_v04
SK
Vážení Klienti!
Ďakujeme Vám za kúpu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi užívateľmi výrobkov Zelmer.
Sme presvedčení, že určite doceníte kvalitu parenej kávy
a jednoduchosť obsluhy.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny pre používanie kávovaru
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Nepoužívajte elektrické spotrebič
s viditeľnými poškodeniami, poškodeným elektrickým káblom, po páde
spotrebiča alebo ináč ak je poškodený. Ak máte podozrenie, že spotrebič je poškodený, jeho kontrolu,
opravy a reguláciu môže vykonať len
preškolený personál autorizovaného
servisu.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Vždy pred čistením kávovaru a tiež
ak zistíte problémy počas prípravy
kávy, kávovar vypnite a vytiahnite
elektrickú zástrčku zo zásuvky.
CM1000-001_v04
●● Nevkladajte ruky priamo pod prúd
pary, horúcej vody alebo nalievanej
kávy, pretože sa môžete opariť alebo
zraniť.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● Spotrebič môžu používať deti vo
veku viac ako 8 rokov, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení
o pravidlách bezpečnosti pri práci so
spotrebičom. Spotrebič nesmú čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu deti,
je to dovolené iba deťom, vo veku
viac ako 8 rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby. Spotrebič spolu
s napäťovým káblom prechovávajte
v bezpečnej vzdialenosti a mimo
dosahu detí vo veku menej ako
8 rokov.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
17
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Spotrebič položte vždy na plochom rovnom povrchu.
●● Nádobu naplňte len čistou a studenou vodou. Dodr-
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Spotrebič je v súlade s požiadavkami direktív:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený znakom CE na výrobnom štítku.
žujte maximálny objem nádoby.
●● Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí kávovaru.
●● Vždy vypínajte elektrické napätie (tlačidlo „ON/OFF”)
pred vložením alebo vytiahnutím elektrickej zástrčky
zo zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za elektrický prívodný kábel – chyťte samotnú
zástrčku.
●● Keď spotrebič nebudete používať dlhší čas a pred čistením, vždy ho vypnite a zástrčku vytiahnite.
●● Nepoužívajte kávovar s predlžovačkou. Výnimkou je,
ak predlžovačku skontroloval vykvalifikovaný technik
alebo pracovník servisu.
●● Spotrebič vždy zapnite do elektrickej zásuvky výlučne
striedavého napätia. Elektrická zásuvka musí mať
ochranný kolík a napätie, ktoré zodpovedá napätiu
uvedenému na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Elektrický prívodný kábel zariadenia nesmie ovisať
poza okraj stola alebo poličky alebo sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Neponárajte spotrebič vo vode ani v žiadnej inej tekutine.
●● Spotrebič nepoužívajte spolu s vonkajšími časovými
vypínačmi alebo osobitnou diaľkovou reguláciou.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky sa v takomto prípade podliehajú zmene.
●● Je potrebné, aby ste vyššie uvedeným pokynom porozumeli správne.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Objem nádoby na vodu: max. 1,25 l.
Kávovar je zariadením I triedy, ktoré má elektrický prívodný
kábel s ochrannou žilou a elektrickú zástrčku s ochranným
kolíkom.
Kávovar spĺňa požiadavky platných noriem.
18
CM1000-001_v04
Zloženie kávovaru
5
3
4
9
10
6
1
8
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
Tlačidlo ON/OFF
Svetelný indikátor
Vrchný kryt kávovaru
Odnímateľný nástavec na filter
Držiak/poistka nástavca na filter
Ukazovateľ hladiny vody
Nádoba na kávu
Vrchnák nádoby
Nádoba na vodu
Zásobník pre nástavec na filter
19
Pred prvým použitím
Pred prvým použitím kávovaru očistite všetky jeho súčasti
pomocou teplej vody s pridaním čistiaceho prostriedku na
umývanie riadu.
Odporúčame, aby ste pred prvým použitím, kávovar trikrát
opláchli vodou s pridaním malého množstva octu a následne
ho prepláchli iba raz čistou vodou.
3 Otvorte vrchnák nádoby na kávu a naplňte ho čerstvou,
studenou vodou, podľa požadovaného množstva kávy.
Príprava kávovaru k činnosti
Aby ste pripravili spotrebič k jeho činnosti, riaďte sa nižšie
uvedenými pokynmi.
1 Otvorte vrchný kryt kávovaru.
4 Vodu prelejte do nádoby na vodu, ktorá je súčasťou
spotrebiča.
2 Vyberte nádobu na kávu.
5 Nádobu na kávu so zatvoreným vrchnákom vložte pod
ústie vývodu kávy.
Skontrolujte, či nádoba na kávu je umiestnená
presne pod ústim vývodu na kávu. Vyhnete sa
tak nežiaducemu vyliatiu kávy.
20
CM1000-001_v04
Príprava kávy
3 Zatvorte kryt kávovaru.
Pri samotnej príprave kávy sa riaďte nižšie uvedenými
pokynmi.
1 Umiestnite papierový filter do košíka.
4 Zapojte spotrebič k príslušnému zdroju napätia (údaje
o zdroji napätia sú uvedené na typovom štítku spotrebiča).
2 Následne doň nasypte Vašu obľúbenú mletú kávu
a zatvorte vrchný kryt.
5 Proces prípravy kávy spustíte stlačením tlačidla „ON/
OFF”. Svetelný indikátor sa zasvieti a informuje Vás o práve
prebiehajúcej činnosti kávovaru
Voľba kávy má významný vplyv na chuť
a arómu pripravovaného nápoja. Odporúčame
Vám používať výlučne kávu, ktorá je určená pre
prekvapávacie kávovary.
CM1000-001_v04
21
6 Počkajte, až kým sa nádoba nenaplní všetkou kávou.
Spotrebič bude ešte po dobu 2 hodín udržiavať optimálnu
teplotu kávy a následne sa automaticky vypne.
Ak si želáte kávovar vypnúť skôr, stlačte tlačidlo ON/OFF.
Svetelný indikátor sa vypne a informuje Vás o vypnutí spotrebiča.
2 Odistite odnímateľný nástavec na filter potiahnutím za
jeho držiak.
V prípade, že kávovar nebudete používať dlhšiu
dobu, vytiahnite spotrebič zo zdroja napätia.
Automatické vypínanie auto off
Automatické vypnutie zariadenia je továrensky nastavené
na 35 minút, to znamená, že expres sa po 35 minútach od
posledného použitia automaticky vypne.
Čistenie a konzervácia
Pred samotným čistením spotrebiča, vždy
odpojte zariadenie od zdroja napätia a počkajte,
kým kávovar vychladne.
●
●
Po každej pripravenej káve vyhoďte papierový filter so
zvyškami kávy.
Na čistenie spotrebiča používajte jemné, platené utierky
s jemným prostriedkom na umývanie riadu alebo iba
teplú vodu.
3 Vytiahnite nástavec na filter a vyprázdnite použitý filter
a kávu.
Drsné utierky alebo špongie by mohli porysovať kovové časti kávovaru.
●
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo
prostriedky s obsahom piesku alebo alkoholu.
Čistenie odnímateľného nástavca na filter
1 Otvorte vrchný kryt kávovaru.
4 Zasuňte prázdny nástavec na filter do vnútra kávovaru.
22
CM1000-001_v04
5 Jemne dotlačte a zaistite nástavec na filter zatlačením
jeho držiaka.
Vrecúško kyseliny citrónovej rozpusťte v ½ litra vody.
● Pomocou na to určených prípravkov alebo tabliet.
Po odkamenení vykonajte ešte 2-3 procesy čistenia s čistou vodou, tak ako je opísané v bode
„Príprava kávovaru k činnosti”.
6 Zatvorte kryt kávovaru.
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
Vodný kameň je povrchová usadenina minerálov, ktorá sa
prirodzene vyskytuje na všetkých spotrebičoch, v ktorých
dochádza k zohrievaniu vody. Rovnako aj tento kávovar si
bude vyžadovať priebežné odstránenie vodného kameňa.
Z kávovaru odporúčame odstraňovať vodný kameň raz za
4-6 mesiace, podľa častosti používania spotrebiča.
PRÍPAVOK NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
K odstráneniu vodného kameňa sa najčastejšie používajú
nasledujúce prípravky:
● Roztok octu
Nádobu na vodu naplňte v nasledovných pomeroch:
1/3 octu, 2/3 vody.
● Roztok kyseliny citrónovej
CM1000-001_v04
23
Príklady problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania spotrebiča
V prípade, že spotrebič nepracuje správne, riaďte sa pomocou nižšie uvedených pokynov. Ak sa Vám pomocou týchto pokynov nepodarí spotrebič opraviť, nepokúšajte sa o jeho opravu Vy sami, ale odovzdajte ho do kvalifikovaného servisného
centra.
PROBLÉM
Spotrebič
nepracuje.
Z kávovaru
nevyteká káva
alebo vyteká
príliš pomaly.
MOŽNÁ PRÍČINA
AKO POSTUPOVAŤ, ČO TREBA UROBIŤ
Kávovar nie je zapnutý.
Stlačte tlačidlo ON/OFF.
Zástrčka nie je zapojená správne.
Skontrolujte, či zástrčka je vložene do zdroja
napätia správne.
V zásuvke chýba napätie.
Skontrolujte, či zásuvka je pod napätím. Kávovar
zapojte k inému zdroju napätia.
V nádobe chýba voda.
Do nádoby nalejte vodu.
Filter je založený nesprávnym spôsobom.
Skontrolujte, či filter je nasadený správne.
Káva je príliš jemná a upcháva filter.
Použite kávu, ktorá je určená pre kávovary.
Spotrebič je upchaný vodným kameňom.
Riaďte sa pokynmi uvedenými v bode
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
24
CM1000-001_v04
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjünk, hogy megvásárolta készülékünket és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
Biztosak vagyunk abban, hogy értékelni fogják a készülékünk által főzött kávé minőségét és az elkészítés egyszerűségét.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Fordítson külön figyelmet a biztonsági előírásokra. Kérjük őrizze meg a használati utasítást, hogy azt
a készülék későbbi használata során is felhasználhassa.
Az expressz használata során betartandó
biztonsági intézkedések
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Ne használja a készüléket, ha az,
vagy a hálozatikábel láthatóan megsérült, ha leesett, vagy más módon
megsérülhetett. Ha felmerül, hogy
a készülék megsérült, akkor mind
ennek ellenőrzését, valamint javítását, beállítását bízza szakszervízre.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék tisztítása előtt, valamint
a kávéfőzési folyamat során felmerülő bármely probléma esetén áramtalanítsa azt.
●● Ne tegye a kezét közvetlenül a kifújt
gőz, víz, vagy kifolyó kávé útjába,
mert az égéséi és egyéb sérülésekhez vezet.
CM1000-001_v04
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek, de kizárólag
felügyelettel, vagy miután érthetően
kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak
8 évesek, és megfelelő felügyelet
vannak. Az eszközt a hálózati kábelével együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket mindig lapos, sima felületre tegye.
●● A víztartályt csakis tiszta, hideg vízzel töltse fel. Tartsa
be a tartályon jelzett maximális térfogatot.
●● Ne hagyja, hogy a csatlakozókábel hozzáérjen a kávéfőző forró felületeihez.
●● Mindig kapcsolja ki a készüléket („ON/OFF” kapcsoló)
a konnektorba csatlakoztatás és és kihúzás előtt.
A kábelnél fogva sose húzza ki a csatlakozót a konnektorból – fogja meg magát a csatlakozót.
●● Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki, ha hos�szabb ideig nem használja azt, valamint minden tisztítás előtt.
25
●● Ne használja a készüléket hosszabítóval, hacsak azt
szakszervíz, vagy szakember nem ellenőrizte.
készüléket
csak
földelt
(váltóáramú)
elektromoshálózatba csatlakoztassa, mely megfelel
a készülék paraméter tábláján található értékeknek.
●● Ne hagyja, a készülék csatlakozókábele lelógjon az
asztal lapjáról, polcról, vagy forró felülettel érintkezzen.
●● Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba.
●● A készülék nem használható külső időkapcsolóval
vagy más távkapcsolóval felszerelt rendszerben.
●● A
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális
feltételek.
●● Győződjön meg róla, hogy a fenti utasítást megértette.
Műszaki adatok
A készülék paramétertábljánák adatai.
A víztartály űrtérfogata: max. 1,25 l.
Az expressz I. oszt. termék, mely földelt csatlakozókábellel
és csatlakozóval rendelkezik.
Az expressz megfelel a jelenleg érvényben levő normáknak.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék a megfelel a következő direktíváknak:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék a paramétertáblán CE jelzéssel van ellátva.
26
CM1000-001_v04
Presszó kávéfőző felépítése
5
3
4
9
10
6
8
1
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
ON/OFF („bekapcsolás/kikapcsolás”) nyomógomb
Jelzőlámpa
A presszó kávéfőző fedele
Kivehető szűrőbetét
A szűrőbetét fogantyúja/retesze
Vízszint jelzése
Kancsó
Kancsó fedele
Víztartály
Szűrőbetét kamrája
27
Az első használatbavétel előtt
A presszó kávéfőző első használatbavétele előtt enyhe
mosogatószeres, meleg vízzel mosson el minden alkatrészt.
Ajánlott először egy kevés ecetet tartalmazó vízzel háromszor átöblíteni, majd egyszer tiszta vízzel.
3 Nyissa ki a kancsó fedelét, és töltse meg friss, hideg,
a kívánt mennyiségű kávéhoz szükséges mennyiségű vízzel.
A berendezés előkészítése használatra
A berendezés használatra történő felkészítéséhez járjon el
az alábbi útmutatás szerint.
1 Nyissa ki a presszó kávéfőző fedelét.
4 A kancsóból öntse át a vizet a berendezésben található
tartályba.
2 Vegye ki a kancsót.
5 A zárt fedelű kancsót állítsa a kávékifolyó alá.
Győződjön meg róla, hogy a kancsó jól be van
igazítva a kávékifolyó alá. Ez elejét veszi annak,
hogy a kávé kifolyjon.
28
CM1000-001_v04
Kávé lefőzése
3 Zárja le a presszó kávéfőző fedelét.
A kávé lefőzéséhez az alábbiak szerint kell eljárni:
1 Helyezzen egy papír szűrőt a kosárba.
4 Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő áramforrásra
(az áramforrásra vonatkozó adatokat a berendezés adattábláján találja).
2 Majd töltse be az Ön által kívánt őrölt kávét, és zárja le
a fedelet.
5 A lefőzés folyamatának megindításához nyomja meg az
„ON/OFF” gombot. A jelzőlámpa kigyullad, informálva arról,
hogy a kávéfőző működik.
A lefőzésre kiválasztott kávé nagyban befolyásolja az ital ízét és illatát. Ajánljuk, hogy kizárólag átfolyó kávéfőzőkhöz való kávét használjon.
CM1000-001_v04
29
6 Várja meg, amíg az összes kávé lefolyik a kancsóba.
A berendezés még 2 órán keresztül optimális hőmérsékleten
tartja a kávét, majd automatikusan kikapcsol.
Ha ki szeretné kapcsolni a presszó kávéfőzőt, nyomja meg
az ON/OFF nyomógombot. A jelzőlámpa elalszik, jelezve,
hogy a berendezés kikapcsolt.
2 A fogantyú felemelésével reteszelje ki a kivehető szűrőt.
Ha a presszó kávéfőzőt hosszabb ideig nem
fogja használni, csatlakoztassa le a berendezést az áramforrásról.
Az automatikus auto off kikapcsolás
A készülék alapértelmezetten be van állítva automatikus
kikapcsolásra 35 perc elteltével, ami azt jelenti, hogy 35
perccel az utolsó használatot követően a kávéfőző kikapcsol.
Karbantartás és tisztítás
Mielőtt hozzáfog a berendezés tisztításához,
mindig áramtalanítsa a készüléket, és várja
meg, amíg a presszó kávéfőző kihűl.
●
●
3 Vegye ki ki a szűrőbetétet, és távolítsa el belőle a használt szűrőt és kávét.
Minden lefőzés után dobja ki a papír szűrőt a zaccal.
A készülékhez használjon puha anyagból készült törlőrongyot, enyhe tisztítószerrel vagy csak tiszta meleg
vízzel megnedvesítve.
Durva rongy vagy szivacs használatával megkarcolhatja a presszó kávéfőző fém elemeit.
●
Ne használjon agresszív, dörzsölő vagy alkohol alapú
tisztítószereket.
A kivehető szűrőbetét tisztítása
1 Nyissa ki a presszó kávéfőző fedelét.
4 Helyezzen egy üres szűrőbetétet a szűrőkamrába.
30
CM1000-001_v04
5 Könnyedén nyomja be, és a fogantyújának leengedésével rögzítse a szűrőbetétet.
A vízkőmentesítés befejezése után még ismételje meg a folyamatot 2-3szor tiszta víz segítségével a „A berendezés előkészítése használatra” pontban leírtaknak megfelelően.
6 Zárja le a presszó kávéfőző fedelét.
A KÉSZÜLÉK VÍZKŐTELENÍTÉSE
Ez a kő ásványok üledéke felületi üledéke, amely természetes úton megjelenik minden vízmelegítéssel üzemelő berendezésben. Ezért is a presszó kávéfőzőt időnként vízkőteleníteni kell. Ajánlott a presszó kávéfőzőből 4-6 hónaponként
eltávolítani, a használat gyakoriságától függően.
VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLHATÓ OLDATOK
A vízkő eltávolításához hagyományosan a következő oldatok
használatosak:
● Ecetoldat
Töltse fel a tartályt a következő arányban: 1/3 ecet, 2/3 víz.
● Citromsav oldat
Egy tasak citromsavat fel kell oldani ½ liter vízben.
● Kifejezetten erre a célra készült folyadékok vagy tabletták.
CM1000-001_v04
31
Példák a presszó kávé használatakor előfordulható problémákra
Ha a készülék nem jól működik, ellenőrizni kell, hogy az alábbi tanácsok valamelyike nem segít-e. Egyéb esetben nem próbálja önállóan javítani a készüléket, hanem adja szervizbe.
PROBLÉMA
A készülék
nem működik.
Nem folyik ki
a kávé, vagy
nagyon lassan
folyik ki.
LEHETSÉGES OK
MIT LEHET TENNI
A presszó kávéfőző nincs bekapcsolva.
Nyomja meg az ON/OFF nyomógombot.
A dugasz nem jól van bedugva.
Ellenőrizze, hogy a dugasz jól van-e bedugva
a megfelelő áramforrásba.
Nincs feszültség a dugaszolóaljzatban.
Ellenőrizze, hogy van-e feszültség
a dugaszolóaljzatban. Csatlakoztassa más
dugaszolóaljzatba.
Nincs víz a tartályban.
Töltse fel a tartályt.
A szűrő nem jól van behelyezve.
Győződjön meg róla, hogy a behelyezett szűr jól
van beszerelve.
A kávé túl apró, és eltömi a szűrőt.
Kizárólag átfolyó kávéfőzőkhöz való kávét
használjon.
A készüléket eltömte a vízkő.
Alkalmazza A KÉSZÜLÉK VÍZKŐTELENÍTÉSE
pontban leírtakat.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
32
CM1000-001_v04
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în
cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii referitoare la siguranţă în timpul
utilizării maşinii pentru cafea
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu folosiţi aparatul electric cu
defecte vizibile, cu cablul de alimentare deteriorat, după ce aparatul
a căzut sau a fost deteriorat în alt
mod. În cazul de deteriorare a aparatului verificările, reparaţiile, reglările acestuia pot fi efectuate doar de
personalul instruit al punctului de
service autorizat.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune
în pericol viaţa utilizatorului. În cazul
unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Nu aşezaţi mâna direct sub fluxul
de aburi, apă fierbinte sau cafeaua
turnată, deoarece acest lucru poate
provoca arsuri sau răni.
CM1000-001_v04
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● Dispozitivul poate fi folosit de către
copii care au împlinit cel puţin 8 ani
dar numai sub supraveghere sau
după ce în prealabil le-au fost explicate în mod foarte clar pericolele
care pot avea loc şi instruirea acestora cu privire la folosirea în siguranţă a dispozitivului. Curăţarea şi
conservarea dispozitivului nu trebuie
realizată de către copii cu excepţia
cazului în care aceştia au peste 8
ani şi sunt corespunzător supravegheate. Dispozitivul împreună cu
cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un loc care nu se află la
îndemâna copiilor care nu au împlinit
vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă plată şi netedă.
●● Umpleţi rezervorul doar cu apă curată şi rece. Respectaţi capacitatea maximă a rezervorului.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atingă piesele fierbinţi
din aparat.
33
●● Opriţi
mereu alimentarea cu curent (butonul „ON/
OFF”) înainte de a introduce sau de a scoate ştecherul din priză. Nu trageţi de cablul de alimentare pentru
a scoate ştecherul din priză – trageţi de ştecher.
●● Opriţi mereu alimentarea cu curent şi scoateţi ştecherul când aparatul nu va fi folosit o perioadă îndelungată
şi înainte de a-l curăţa.
●● Nu folosiţi un prelungitor pentru a conecta aparatul, cu
excepţia cazului în care a fost verificat de un tehnician
calificat sau de un angajat de la service.
●● Conectaţi aparatul doar la o priză de reţea (numai
curent alternativ) dotat cu un bolţ de protecţie şi cu
tensiune conformă cu cea indicaă pe plăcuţa nominală
a aparatului.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne deasupra
marginii mesei sau a raftului, sau să atingă suprafeţele
fierbinţi.
●● Nu cufundaţi aparatul în apă sau în orice alt lichid.
●● Aparatul nu a fost proiectat pentru utilizare cu întrerupătoare temporale externe sau cu sisteme de control
separate de la distanţă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. În cazul în
care acesta va fi folosit în cadrul afacerilor gastronomice, condiţiile de garanţie vor fi modificate.
●● Trebuie să vă asiguraţi că indicaţiile de mai sus au fost.
Informaţii technice
Parametrii tehnici sunt indicaţi pe plăcuţa nominală a produsului.
Volumul rezervorului pentru apă: max. 1,25 l.
Aparatul pentru cafea este un aparat de clasa I, dotat cu
cablu de conectare cu conductor de protecţie şi ştecher cu
contact de împământare.
Maşina pentru cafea îndeplineşte cerinţele standardelor în
vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul este conform cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul a fost însemnat cu marcajul CE pe plăcuţa nominală.
34
CM1000-001_v04
Construcţia cafetierei
5
3
4
9
10
6
1
8
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
Butonul ON/OFF
Lama de semnalizare
Capacul superior al cafetierei
Cartuşul detaşabil al filtrului
Mânerul/blocada cartuşului filtrului
Indicatorul nivelului de apă
Cana de sticlă a cafetierei
Capac cană cafetieră
Recipient pentru apă
Spaţiu pentru cartuşul filtrului
35
Înainte de prima folosire
Înainte de prima folosire a cafetierei trebuie să curăţaţi toate
accesoriile cu apă caldă cu adaos de detergent delicat pentru vase.
Se recomandă, ca înainte de prima pornire să clătiţi dispozitivul de trei ori cu apă caldă cu oţet şi o dată numai cu apă
curată.
3 Deschideţi capacul cănii de sticlă a cafetierei şi umpleţi-o
cu apă proaspătă rece până la nivelul care corespunde cantităţii de cafea pe care doriţi să o pregătiţi.
Pregătirea dispozitivului pentru funcţionare
Cu scopul de a pregăti dispozitivul pentru funcţionare trebuie
să procedaţi în conformitate cu indicaţiile de mai jos.
1 Deschideţi capacul superior al cafetierei.
4 Apa din cana de sticlă a cafetierei trebuie turnată în recipientul pentru apă care se găseşte în interiorul dispozitivului.
2 Scoateţi cana de sticlă a cafetierei.
5 Cana de sticlă cu capacul închis trebuie plasată sub orificiul de scurgere a cafelei.
Asiguraţi-vă că, această cană se află exact sub
orificiul de scurgere a cafelei. Acest lucru va
împiedica scurgerea incorectă a cafelei.
36
CM1000-001_v04
Pregătirea cafelei
3 Închideţi capacul superior al cafetierei.
Pentru a pregăti cafeaua procedaţi în conform indicaţiilor de
mai jos.
1 Introduceţi filtrul de hârtie în coş.
4 Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare cu curent
electric corespunzătoare (datele cu privire la sursa de alimentare se găsesc pe plăcuţa din fabricaţie a dispozitivului).
2 Apoi turnaţi cafeaua măcinată pe care o preferaţi şi
închideţi capacul superior.
5 Pentru a porni procedeul de pregătire a cafelei apăsaţi
butonul „ON/OFF”. Lama de semnalizare se va aprinde informându-vă că, cafetiera este în stare de funcţionare.
Cafeaua pe care o alegeţi are o foarte mare
influenţă asupra gustului ţi aromei băuturii. Vă
recomandăm să folosiţi numai tipurile de cafea
care sunt special prevăzute pentru a fi folosite
în cafetiere.
CM1000-001_v04
37
6 Aşteptaţi până ce toată cantitatea de cafea se scurge în
cana de sticlă a cafetierei. Dispozitivul va menţine temperatura optimală a cafelei pe o perioadă de 2 ore, apoi se va
opri automat.
Dacă doriţi să opriţi dispozitivul trebuie să apăsaţi din nou
ON/OFF. Lampa de semnalizare se va stinge informându-vă
astfel, că dispozitivul nu se află în stare de funcţionare.
2 Deblocaţi cartuşul demontabil al filtrului ridicând mânerul
acestuia.
Dacă cafetiera nu va fi utilizată pentru o perioadă
mai lungă de timp, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent electric.
Oprirea automată auto off
Din fabrică dispozitivul este setat să se oprească automat
după 35 minute, ceea ce înseamnă că, după 35 minute de la
ultima utilizare, expresorul se va opri.
Curăţare şi întreţinere
Înainte de a începe curăţarea dispozitivului,
întotdeauna trebuie să-l deconectaţi de la sursa
de alimentare cu curent electric şi să îl lăsaţi să
se răcească.
●
●
3 Scoateţi cartuşul filtrului şi aruncaţi filtrul de hârtie şi
cafeaua vechi.
După sfârşitul fiecărui procedeu de pregătire a cafelei
trebuie să aruncaţi filtrul de hârtie în care se află resturile
de cafea.
Pentru curăţarea dispozitivului trebuie să folosiţi cârpe
moi din bumbac cu detergent de vase delicat sau numai
apă caldă.
Utilizarea cârpelor sau a bureţilor asprii poate
cauza zgârierea elementelor metalice ale cafetierei.
●
Nu folosiţi detergenţi de curăţare agresivi, abrazivi sau
pe bază de alcool.
Curăţarea cartuşului demontabil al filtrului
1 Deschideţi capacul superior al cafetierei
38
4 Amplasaţi cartuşul gol în spaţiul pentru filtru din interiorul
dispozitivului.
CM1000-001_v04
5 Apăsaţi delicat şi blocaţi cartuşul filtrului lăsând în jos
mânerul acestuia.
Un pacheţel de acid citric trebuie dizolvat īn ½ litru de apă.
● Lichide sau comprimate special concepute pentru acest
scop.
După procesul de decalcifiere efectuaţi încă 2-3
operaţii de curăţare cu apă curată cum a fost
descris la punctul „Pregătirea dispozitivului
pentru funcţionare”.
6 Închideţi capacul superior al cafetierei.
DETARTRAREA DISPOZITIVULUI
Piatra depusă nu este nimic altceva decât o depunere de
minerale care în mod natural apare în interiorul tuturor dispozitivelor care au ca scop încălzirea apei. De aceea cafetiera
va necesita curăţarea periodică a acestor depuneri. Se recomandă, ca înlăturarea pietrei din interiorul cafetierei să aibă
loc din 4 în 4 luni sau cel puţin din 6 în 6 luni, în funcţie de
frecvenţa cu care este folosit dispozitivul.
SOLUŢII PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PIETREI
Tradiţional, pentru îndepărtarea pietrei din interiorul cafetierei sunt folosite următoarele soluţii:
● Soluţie de oţet
Umpleţi rezervorul cu următoarele proporţii: 1/3 oţet, 2/3 apă.
● Soluţie de acid citric
CM1000-001_v04
39
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploatării cafetierei
Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, verificaţi dacă indicaţiile de mai jos sunt utile. În caz contrar nu încercaţi să reparaţi
de unul singur dispozitivul ci duceţi-l la un service calificat.
PROBLEMA
CAUZA POSIBILĂ
CUM POATE FI REMEDIATĂ, CE TREBUIE FĂCUT
Cafetiera nu este pornită.
Apăsaţi butonul ON/OFF.
Dispozitivul nu Ştecherul nu este fixat corect.
funcţionează.
Cafeaua nu se
scurge sau se
scurge foarte
lent.
Verificaţi dacă ştecherul este fixat corect în sursa
corespunzătoare de alimentare cu curent electric.
Lipsa tensiunii în priză.
Verificaţi dacă în priză este tensiune. Introduceţi
ştecherul în altă priză.
În rezervor nu este apă.
Umpleţi rezervorul cu apă.
Filtrul este amplasat greşit.
Asiguraţi-vă că filtrul introdus este montat
corespunzător.
Cafeaua este mult prea măruntă şi astupă
orificiile filtrului.
Folosiţi numai cafeaua care este special pregătită
pentru a fi folosită de astfel de dispozitive.
Dispozitivul este înfundat din cauza depunerilor
de piatră.
Procedaţi conform indicaţiilor descrise în punctul
DETARTRAREA DISPOZITIVULUI.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici scump.
În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
40
CM1000-001_v04
RU
Уважаемые Пользователи!
Мы благодарим Вас за покупку нашего прибора и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Мы убеждены, что Вы по достоинству оцените качество
приготовленного кофе и легкость в обслуживании прибора.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания по технике безопасности.
Сохраните инструкцию для использования ее в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасному использованию
кофемашины
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит травмами
●● Не используйте электрооборудование с видимыми повреждениями, с поврежденным шнуром
питания, после падения или иного
повреждения. Если возникает
предположение, что устройство
повреждено, то его проверку,
ремонт, регулировку могут произвести только квалифицированные
специалисты
авторизованного
сервисного центра.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
CM1000-001_v04
●● Всегда выключайте кофемашину
и вынимайте вилку из розетки
во время ее чистки или в случае
появления каких-либо проблем
в процессе приготовления кофе.
●● Не вкладывайте руки непосредственно под струю горячего пара,
воды или кофе – это может привести к получению травмы или
ожогам.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой
когда оборудование работает.
●● Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет при условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Дети не должны чистить устройство и выполнять другие действия
по уходу за ним, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся
под надлежащим присмотром.
Устройство с проводом питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
41
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей
имущества
●● Всегда
ставьте устройство на плоской, ровной
поверхности.
●● Наполняйте резервуар только чистой и холодной
водой. Соблюдайте максимальную вместимость
резервуара.
●● Не допускайте контакта присоединительного
кабеля с горячими частями кофеварки.
●● Всегда отключайте питание (кнопка «ON/OFF»)
перед тем как вставить или вынуть вилку из
розетки.
●● Для того, чтобы вынуть вилку из розетки, не следует тянуть за шнур питания, а только за саму
вилку.
●● Всегда отключайте питание и вынимайте вилку из
розетки, когда устройство не используется в течение длительного времени, а также перед его очисткой.
●● Не используйте кофемашину с удлинителем, если
удлинитель не проверен квалифицированным техником или работником сервисного центра.
●● Подключайте кофемашину только к сети переменного тока с заземлением. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на маркировке, соответствует напряжению электросети.
●● Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал
со стола или с полки и не соприкасался с горячей
поверхностью.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
●● Оборудование не предназначено для работы
с внешним реле времени или отдельной системой
дистанционного управления.
Технические данные
Технические характеристики приведены на маркировочной табличке устройства.
Объем резервуара для воды: макс. 1,25 л.
Кофемашина является устройством I класса изоляции,
оснащенным шнуром питания с заземлением и вилкой
с заземляющим контактом.
Кофемашина отвечает требованиям действующих стандартов.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Устройство соответствует требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие маркировано знаком соответствия СЕ на
табличке.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Прибор предназначен для домашнего использования. В случае его использования с целью гастрономического предпринимательства условия гарантии
будут изменены.
●● Следует убедиться, что вышеизложенные указания
понятны.
42
CM1000-001_v04
Строение кофеварки
5
3
9
4
10
6
8
1
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
Кнопка ON/OFF
Сигнальная лампочка
Верхняя крышка кофеварки
Снимаемый вкладыш фильтра
Захват/блокировка вкладыша фильтра
Указатель уровня воды
Кувшин
Крышка кувшина
Резервуар для воды
Контейнер для вкладыша фильтра
43
Перед первым использованием
Перед первым использованием кофеварки почистите
все аксессуары с помощью теплой воды с добавлением
мягкого средства для мыться посуды. Рекомендуется
промыть первый раз прибор три раза с помощью воды
с небольшим количеством уксуса, а потом один раз
чистой водой.
3 Откройте крышку кувшина и наполните его свежей
холодной водой до уровня, отвечающего необходимому
количеству кофе.
Подготовка прибора к работе
В целях подготовки прибора к работе действуйте
согласно нижеизложенных указаний.
1 Откройте верхнюю крышку кофеварки.
4 Воду из кувшина перелейте в резервуар, который
находится в приборе.
2 Выньте кувшин.
5 Кувшин с закрытой крышкой подставьте под выход
кофе.
Убедитесь, что кувшин правильно расположен под выходом кофе. Это предупредит вытекания кофе.
44
CM1000-001_v04
Заварка кофе
3 Закройте крышку кофеварки.
В целях заварки кофе действуйте согласно нижеизложенных указаний.
1 Разместите бумажный фильтр в корзине.
4 Подключите прибор к соответствующему источнику
питания (данные относительно источника питания Вы
можете найти на информационном табло прибора).
2 Потом всыпьте молотый кофе и закройте верхнюю
крышку.
5 В целях запуска процесса заварки кофе нажмите
кнопку „ON/OFF”. Сигнальная лампочка загорится,
информируя о работе кофеварки.
Выбор кофе для заварки имеет большое
влияние на вкус и аромат напитка. Рекомендуем использование исключительно
сортов кофе, предназначенных для проточных кофеварок.
CM1000-001_v04
45
6 Подождите, пока все кофе вытечет в кувшин. Прибор
еще в течении 2 часов будет поддерживать оптимальную
температуру кофе, а потом автоматически выключится.
Если Вы хотите закончить работу с кофеваркой, нажмите
кнопку ON/OFF. Сигнальная лампочка погаснет, информируя о выключении прибора.
2 Разблокируйте снимаемый вкладыш фильтра, поднимая его захват.
Если кофеварка не будет использована
в течении длительного периода, отключите ее от источника питания.
Автоматическое выключение auto off
По умолчанию установлено автоматическое выключение
через 35 минут, это означает, что экспресс выключится
через 35 минут с момента последнего его использования.
Чистка и хранение
Перед началом чистки прибора выключите
прибор от питания и подождите, пока
кофеварка остынет.
●
●
3 Выньте вкладыш фильтра и опорожните от использованного фильтра для кофе.y.
После каждой запарки кофе выбросьте бумажный
фильтр с остатками кофе.
Для чистки прибора используйте нежные полотняные
тряпочки с мягким средством для мыться посуды или
самой водой.
Использование острых ержиков или губок
может привести к царапинам на металлических элементах кофеварки.
●
Не используйте агрессивные, вытирающие или на
основе спирта средств для чистки.
Чистка снимаемого вкладыша фильтра
1 Откройте верхнюю крышку кофеварки.
4 Разместите пустой вкладыш фильтра в камере.
46
CM1000-001_v04
5 Легко дожмите и заблокируйте вкладыш фильтра,
опуская его захват.
Упаковку лимонной кислоты растворите в ½ литра воды.
● Специальные предназначенные для этих целей жидкости или таблетки.
После завершения процесса удаления
накипи выполните еще 2-3 процесса промывки чистой водой, как это описано в разделе «Подготовка прибора к работе».
6 Закройте крышку кофеварки.
ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ ПРИБОРА
Накипь является поверхностным осадком минералов,
который естественным путем появляется во всех приборах, связанных с подогревом воды. Поэтому кофеварка
также будет требовать периодической очистки от накипи.
Рекомендуется очистка от накипи каждые 4-6 месяцев,
в зависимости от частоты использования.
РАСТВОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ
Традиционно для очистки от накипи с кофеварки используются следующие средства:
● Раствор уксуса
Наполните резервуар в следующих пропорциях:
1/3 уксуса, 2/3 воды.
● Раствор лимонной кислоты
CM1000-001_v04
47
Примеры проблем во время эксплуатации кофеварки
Если прибор не работает правильно, проверьте, помогут ли вам нижеизложенные указания. В другом случае не пробуйте ремонтировать прибор самостоятельно, а отдайте в квалифицированный сервисный центр.
ПРОБЛЕМА
Прибор не
работает.
Кофе не
выходит или
выходит
очень
медленно.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
ЧТО ДЕЛАТЬ
Кофеварка не включена.
Нажмите кнопку ON/OFF.
Штепсель неправильно подключен.
Проверьте, правильно ли подключен штепсель
к соответствующему источнику питания.
Нет напряжения в гнезде.
Проверьте, есть ли в гнезде напряжение.
Подключите к другому гнезду.
Нет воды в резервуаре.
Наполните резервуар водой.
Фильтр расположен неправильно.
Убедитесь, что фильтр монтирован правильно.
Кофе слишком мелкий и забивает фильтр.
Используйте кофе, предназначенное для
проточных кофеварок.
Прибор забит полностью накипью.
Действуйте согласно указаниям в пункте
ОЧИСТКА ПРИБОРА ОТ НАКИПИ.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
48
CM1000-001_v04
BG
Уважаеми Клиенти!
Благодарим за покупка на нашето устройство и добре
дошли среди потребителите на продукти ZELMER.
Убедени сме, че сигурно ще оцените качеството на
запарваното кафе и леснота на обслужването.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция
за употреба. Трябва да обърнете особено внимание
на указанията относно безопасност. Моля, запазете
инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и при по-нататъшна употреба.
Указанията относно безопасност при
употреба на експрес за кафе
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не
ползвайте
електроуреда
с видими повреждения, повреден
захранващ кабел, след падане
на устройството или друг вид
повреда. Ако има предположение, че устройството е повредено,
тогава проверка, ремонт, регулация на устройството може да се
извършва единствено от квалифицирания персонал на оторизиран
сървизен пункт.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
CM1000-001_v04
●● Винаги преди почистване на експреса за кафе, както и при появяване на проблеми при процес на
запарване на кафето, изключете
експреса и извадете щепсела от
гнездото.
●● Не слагайте ръцете непосредствено под струята на пара,
гореща вода или наливано кафе,
тъй като това може да доведе до
опарване или до нараняване.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока когато уреда работи.
●● Устройството може да се използва
от деца на възраст от най-малко
8 години, но само под надзор или
след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване
на уреда. Почистването на уреда
и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да
се извършват от деца, освен ако
не са завършили 8 години и имат
осигурен
съответен
надзор.
Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за
уреда, но само под надзор, или след
като по-рано са разбрали обясненията за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно
използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
49
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени
вреди вследствие на
неспазването
●● Винаги
поставяйте устройството върху плоска
и равна повърхност.
●● Резервоара напълвайте винаги с чиста и студена
вода. Спазвайте максималната вместимост на
резервоара.
●● Не допускайте контакт на присъединителния кабел
с горещите части на еспресо-машината.
●● Винаги изключвайте захранването (копчето „ON/
OFF”), преди да сложите щепсела в гнездото или
да го извадите. Не изваждайте щепсела от гнездото с дърпане на захранващия кабел – хващайте
самия щепсел.
●● Винаги изключвайте захранването и изваждайте
щепсела, когато устройството няма да се използва
в течение на по-дълго време или преди почистването.
●● Не употребявайте експреса с удължител, освен ако
удължителят беше проверен от квалифицирания
техник или сървизен работник.
●● Устройството трябва винаги да бъде подключено
към мрежовото електрическо гнездо (изключително
за променлив ток), снабдено със защитен дюбел,
с напрежението, съответстващо на посоченото
върху табелката за технически данни на устройството.
●● Не позволявайте захранващият кабел на устройството да виси над края на масата или на полицата
или да се докосва до гореща повърхност.
●● Не потапяйте устройството във вода или в някаква
друга течност.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни часовникови прекъсвачи или на
отделна система за дистанционна регулация.
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни на продукта.
Вместимост на резервоара за вода: макс. 1,25 л.
Експресът е устройство от I клас, снабдено с присъединителния кабел със защитна жила и със щепсела със
защитен контакт.
Експресът съответства на изискванията на съответните
норми.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Устройството съответства на изисквания на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – 2004/108/ЕС.
Устройството е обозначено със знак СЕ върху табелката
за технически данни.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт
и указания относно
ползването му
●● Уреда
е предназначен за домашна употреба.
В случай на използване за други цели, като кетъринг бизнес, гаранционните условия се променят.
●● Уверете се, че всички инструкции са добре разбрани.
50
CM1000-001_v04
Строеж на Еспресото
5
3
9
4
10
6
8
1
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
Бутон ON/OFF
Сигнализираща лампа
Горен капак на еспресото
Изваждащ се елемент на филтъра
Дръжка/блокада на филтъра
Индикатор за нивото на водата
Кана
Капак на каната
Съд за вода
Камера на филтъра
51
Преди първата употреба
Преди да използвате уреда за първи път, измийте всички
аксесоари с топла вода и деликатен препарат за миене
на съдове.
Препоръчително е, преди първото използване да изплакнете устройството три пъти с вода и малко оцет, и на
края само с чиста вода.
3 Отворете капака на каната и я напълнете със прясна
студена вода до нивото отбелязващо нужното количество вода.
Подготовка на устройството за работа
За да подготвите устройството за работа, следвайте
стъпките по-долу.
1 Отворете горния капак на устройството.
4 Водата от каната прелейте до съда за вода намиращ
се в еспресо машината.
2 Извадете каната.
5 Каната със затворен капак поставете под изхода на
кафето.
Уверете се, че каната е добре поставена
под мястото на изтичането на кафето.
Това ще предотврати изтичането на
кафето извън каната.
52
CM1000-001_v04
Запарване на кафе
3 Затворете капака на еспресо машината.
За да запарите кафето постъпвайте както следва.
1 Сложете хартиен филтър в коша на филтъра.
4 Свържете уреда към съответния източник на захранване (данните касаещи източника на захранване се
намират на таблицата на уреда).
2 След това сипете предпочитаното от вас смляно
кафе и затворете горния капак.
5 За да стартирате процеса на запарване на кафето
натиснете бутона „ON/OFF”. Сигнализиращата лампичка
ще се запали, показвайки, че уреда работи.
Избора на кафето за запарване има голямо
влияние на вкуса и аромата на готовото
кафе. Препоръчваме да използвате само
кафета предназначени за този вид еспресо
машина.
CM1000-001_v04
53
6 Почакайте докато всичкото кафе изтече в каната.
Уреда ще поддържа оптималната температура на
кафето още през два часа, след което ще се изключи
автоматично.
Ако искате да завършите работата с еспресо машината
натиснете бутона ON/OFF. Сигнализиращата лампа ще
изгасне, информирайки по този начин, че уреда е изключен.
2 Отблокирайте изваждащия с елемент на филтъра
и го извадете издърпвайки нагоре за дръжката.
Ако няма да използвате еспресо машината
през продължителен период от време –
изключете я от захранващата мрежа.
Автоматично изключване auto off
Уредът е фабрично настроен за автоматично изключване след изтичане на 35 минути, което означава, че
след изтичане на 35 минути от последното използване
кафемашината ще се изключи.
Чистене и поддържане
Преди да започнете да чистите уреда
изключете го от захранващата мрежа
и почакайте да изстине.
●
●
3 Извадете филтъра и извадете използвания хартиен
филтър и остатъците от кафе в него.
След всяко запарване на кафе, изхвърлете хартиения филтър с остатъците от кафе в него.
За чистене на уреда използвайте само меки кърпи,
деликатен миещ препарат за менен на съдове
и топла вода.
Използването на груби и остри кърпи или
гъби може да доведе до надраскване на
металните части на уреда.
●
Не използвайте агресивни, изтъркващи или на основата на алкохола средства за чистене.
Чистене на изваждащия се елемент на
филтъра
1 Отворете горния капак на еспресо машината.
54
4 Сложете празния филтър в камерата.
CM1000-001_v04
5 Леко натиснете за да се блокира изваждащия се елемент на филтъра, пуснете дръжката.
Една опаковка лимонена киселина разтворете в ½ литра
вода.
● Специално предназначени за тази цел таблетки или
течности.
След процеса на отстраняване на камък
изпълнете още 2 – 3 процеса на почистване с чиста вода, както е описано в точката «Подготовка на устройството за
работа»
6 Затворете капака на еспресо машината.
ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК
Котления камък е повърхностна утайка от минерали,
която по натурален начин се появява във всички уреди
при които водата се нагрява. Затова еспресо машината
изисква периодично премахване на котления камък. Препоръчва се премахването на котления камък от еспресо
машината на всеки 4–6 месеца, в зависимост от честотата на използване.
РАЗТВОРИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК
Обикновено за премахване на котления камък от
еспресо машината се използват следните методи:
● Разтвор с оцет
Напълнете съда в следните пропорции: 1/3 оцет, 2/3 вода.
● Разтвор с лимонена киселина
CM1000-001_v04
55
Примерни проблеми по време на експлоатация на уреда
Ако устройството не работи правилно, проверете дали съветите по-долу са полезни. В противен случай, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами – обърнете се към квалифициран сервизен специалист.
ПРОБЛЕМ
Уреда не
работи.
Кафето не
изтича или
изтича много
бавно.
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ
Еспресо машината не е включена.
Натиснете бутона ON/OFF.
Щепсела не е включен правилно.
Проверете дали щепсела е правилно включен
към съответстващ контакт.
Липса на напрежение в контакта.
Проверете дали в контакта има напрежение.
Включете уреда към друг контакт.
Липса на вода в съда за вода.
Напълнете съда с вода.
Филтърът е неправилно поставен.
Проверете дали филтъра е правилно монтиран.
Кафето е прекалено дребно смляно и запушва
филтъра.
Използвайте кафета предназначени за
съответните еспресо машини.
Уредът е запушен от котлен камък.
Приложете съветите описани в раздела
ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
56
CM1000-001_v04
UA
Шановні Клієнти!
Дякуємо за покупку нашого пристрою та вітаємо серед
користувачів товарами компанії Zelmer.
Ми переконані, що Ви безсумнівно оціните якість запарюваної кави та простоту обслуговування.
Просимо Вас уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід звернути на вказівки
щодо техніки безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти для того, щоб можна було її використовувати також у процесі подальшої експлуатації виробу.
Вказівки щодо техніки безпеки під час
експлуатації кавоварки-експресу
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не використовуйте електричний
пристрій з видимими пошкодженнями, пошкодженим кабелем живлення, після падіння пристрою або
його пошкодження іншим способом. Якщо виникне припущення,
що пристрій пошкоджений, то
перевірки, ремонти, регулювання
пристрою може проводити тільки
спеціально підготовлений кваліфікований технічний персонал авторизованого сервісного пункту.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
CM1000-001_v04
●● Завжди перед чищенням кавоварки-експресу, а також у разі
виникнення проблем під час процесу запарювання кави, вимкніть
кавоварку-експрес та витягніть
штепсельну вилку із розетки.
●● Не підставляйте руки безпосередньо під струмінь пари, гарячої
води або кави, яка наливається,
оскільки це може призвести до
отримання опіків або травм.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою коли обладнання працює.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років за умови, що
вони будуть робити це виключно
під наглядом або після попереднього зрозумілого пояснення
можливих загроз та інструктажу
з безпечного використання пристрою. Діти не повинні чистити
пристрій та виконувати інші дії
з догляду за ним, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під належним наглядом.
Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
57
УВАГА!
Недотримання загрожує
псуванням майна
●● Завжди
розташовуйте пристрій на пласкій рівній
поверхні.
●● Резервуар наповнюйте тільки чистою та холодною
водою. Дотримуйтесь максимального об‘єму резервуару.
●● Не допускайте контакту приєднувального кабелю
з гарячими частинами кавоварки.
●● Завжди вимикайте подачу живлення (кнопка «ON/
OFF») перед вставленням або витягуванням штепсельної вилки із розетки. Вилку не слід витягувати
з розетки електромережі, потягнувши за кабель
живлення – схопіть за саму вилку.
●● Завжди вимикайте живлення та витягуйте вилку,
коли пристрій не буде використовуватися протягом
тривалого часу, а також перед чищенням.
●● Не використовуйте кавоварку-експрес з продовжувачем, якщо тільки продовжувач не був перевірений кваліфікованим техніком або працівником
сервісного пункту.
●● Пристрій завжди повинен бути підключений до розетки електромережі (тільки перемінного струму),
обладнаної захисним штифтом, а також з напругою,
яка відповідає вказаній на інформаційній табличці
специфікації приладу.
●● Не допускайте, щоб кабель живлення пристрою
звисав над краєм столу чи полиці або торкався
гарячої поверхні.
●● Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу
рідину.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх часових вимикачів (таймерів) або
окремої системи дистанційного управління.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на інформаційній табличці
специфікації виробу.
Об‘єм резервуара для води: макс. 1,25 л.
Кавоварка-експрес є приладом класу I, обладнаним
кабелем живлення з захисною жилою та вилкою із захисним штифтом.
Кавоварка-експрес відповідає вимогам діючих норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт
і вказівки, що стосуються
експлуатації
●● Прилад
призначений для домашнього вжитку.
У випадку його використання з метою гастрономічного підприємництва умови гарантії буде змінено.
●● Слід переконатися, що вищенаведені вказівки
є зрозумілими.
58
CM1000-001_v04
Будова кавоварки
5
3
4
9
10
6
1
8
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
Кнопка ON/OFF
Сигнальна лампочка
Верхня кришка кавоварки
Змінний вкладиш фільтру
Захват/блокування вкладиша фільтру
Вказівник рівня води
Ковшик
Кришка ковшика
Резервуар для води
Контейнер для вкладиша фільтру
59
Перед першим використанням
Перед першим використанням кавоварки почистіть всі
аксесуари за допомогою теплої води із додаванням
м’якого засобу для миття посуду.
Рекомендується промити перший раз прилад три рази
за допомогою води з невеликою частиною оцту, а потім
один раз чистою водою.
3 Відкрийте кришку ковшика і наповніть його свіжою
холодною водою до рівня, що відповідає необхідній кількості кави.
Підготовка приладу до работи
З метою підготовки приладу до роботи дійте згідно нижченаведених вказівок.
1 Відкрийте верхню кришку кавоварки.
4 Воду із ковшика перелийте в резервуар, який знаходиться у приладі.
2 Вийміть ковшик.
5 Ковшик із закритою кришкою підставте під вихід кави.
Переконайтеся, що ковшик правильно розміщений під виходом кави. Це попередить
витікання кави.
60
CM1000-001_v04
Заварка кави
3 Закрийте кришку кавоварки.
З метою заварки кави дійте згідно наведених нижче вказівок.
1 Розмістіть паперовий фільтр у кошику.
4 Підключіть прилад до відповідного джерела живлення
(дані стосовно джерела живлення Ви можете знайти на
інформаційному табло приладу).
2 Потім всипте мелену каву і закрийте верхню кришку.
5 З метою запуску процесу заварки кави натисніть
кнопку „ON/OFF”. Сигнальна лампочка запалає, інформуючи про роботу кавоварки.
Вибір кави для заварки має значний вплив
на смак і аромат напою. Рекомендуємо
використання виключно сортів кави, призначених для протічних кавоварок.
CM1000-001_v04
61
6 Почекайте, поки вся кава витече в ковшик. Прилад
ще протягом 2 годин буде підтримувати оптимальну температуру кави, а потім автоматично виключиться.
Якщо Ви хочете завершити роботу з кавоваркою, натисніть кнопку ON/OFF. Сигнальна лампочка згасне, інформуючи про виключення приладу.
2 Розблокуйте змінний вкладиш фільтру, піднімаючи
його захват.
Якщо кавоварка не буде використовуватись протягом тривалого часу, відключіть її від джерела живлення.
Автоматичне вимкнення auto off
За умовчанням встановлено автоматичне вимкнення
через 35 хвилин, це означає, що експрес вимкнеться
через 35 хвилин з моменту останнього його використання.
Чистка і зберігання
Перед початком чистки приладу виключіть прилад від живлення і зачекайте, доки
кавоварка вистигне.
●
●
3 Вийміть вкладиш фільтру і випорожніть від використаного фільтру для кави.
Після кожної запарки кави викиньте паперовий фільтр
із залишками кави.
Для чистки приладу використовуйте м’які полотняні
ганчірки із м’яким засобом для миття посуду або
самою водою.
Використання гострих йоржиків або губок
може призвести до подряпин на металевих
елементах кавоварки.
●
Не використовуйте агресивні, стираючі або на основі
спирту засоби для чистки.
Чистка змінного вкладиша фільтру
1 Відкрийте верхню кришку кавоварки.
4 Розмістіть пустий вкладиш фільтру в камері.
62
CM1000-001_v04
5 Легко дотисніть і заблокуйте вкладиш фільтру, опускаючи його захват.
Упаковку лимонної кислоти розчиніть в ½ литра води.
● Спеціальні, призначені для цих цілей рідини або
таблетки.
Після процесу усування каменю виконайте
ще 2 - 3 процеси чищення з чистою водою
так, як це описано в пункті «Підготовка
приладу до работи».
6 Закрийте кришку кавоварки.
ОЧИСТКА ВІД НАКИПУ ПРИЛАДУ
Накип - це поверховний осад мінералів, який природнім
шляхом з’являється у всіх приладах, пов’язаних із підігрівом води. Тому кавоварка також буде вимагати періодичної очистки від накипу. Рекомендуєтся очистка від накипу
кожні 4-6 місяців, в залежності від частоти використання.
РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВІД НАКИПУ
Традиційно для очистки від накипу з кавоварки використовуються наступні засоби:
● Розчин оцту
Наповніть резервуар у наступних пропорціях: 1/3 оцту,
2/3 води.
● Розчин лимонної кислоти
CM1000-001_v04
63
Приклад проблем під час експлуатації кавоварки
Якщо прилад не працює правильно, перевірте, чи допоможуть вам наведені нижче вказівки. В іншому випадку не пробуйте ремонтувати прилад самостійно, а віддайте в кваліфікований сервісний центр.
ПРОБЛЕМА
Прилід не
працює.
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЩО РОБИТИ
Кавоварка не включена.
Натисніть кнопку ON/OFF.
Вилка неправильно підключена.
Відсутня напруга в гнізді.
Відсутня вода в резервуарі.
Кава не
виходить або
виходить
дуже
повільно.
Фільтр розміщений неправильно.
Кава занадто дрібна і забиває фільтр.
Прилад забитий повністю накипом.
Перевірте, чи правильно підключена вилка до
відповідного джерела живлення.
Перевірте, чи є в гнізді напруга. Підключіть до
іншого гнізда.
Наповніть резервуар водою.
Переконайтесь, що фільтр змонтований
правильно.
Використовуйте каву, призначену для
проточных кавоварок.
Дійте згідно вказівок в пункті ОЧИСТКА
ПРИЛАДУ ВІД НАКИПУ.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспортування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалювальних складських
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
64
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
CM1000-001_v04
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this user
manual for future reference.
Operational safety guidelines
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Never use this electrical appliance,
if there is any visible damage,
the power cable is damaged, the
appliance has fallen or has been
damaged in any other way. If you
suspect the appliance has been
damaged, it may only be checked,
repaired or adjusted by a qualified
technician of an authorized service
center.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
●● Before cleaning the espresso
machine, and in case of any
problems during coffee making,
always turn off the appliance and
pull the plug out of the socket first.
●● Do not place your hands underneath
steam, hot water or poured coffee,
as it may lead to scalds and burns.
CM1000-001_v04
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● The appliance shall be placed on an even, flat surface
at all times.
container should be filled with clean and cold
water only. Do not go over the maximum capacity of
the container.
●● Do not let the power cord touch the hot parts of the
coffee maker.
●● Always turn off the appliance (by means of the ON/
OFF button) before plugging it in or out. You should not
unplug the appliance by pulling the power cable – grab
only the plug instead.
●● If the appliance is not used for a longer time or is going
to be cleaned, always remember to turn it off and
unplug it.
●● The
65
●● Do
not use an extension cord with the espresso
machine, unless it was checked by a qualified
technician or service staff member.
●● The appliance should be plugged into a power socket
with alternating current equipped with a safety pin, and
voltage compatible with the one given on the rating
plate of the appliance.
●● Do not let the power cable hang over the edge of
a table or shelf, nor touch hot surfaces.
●● Do not immerse the appliance in water or any other
liquid.
●● The appliance is not designed to work with exterior
time switches or separate remote control systems.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
●● Make sure that you understand the above information.
Technical Data
The technical data is given on the rating plate of the
appliance.
Water container capacity: max 1.25 l
The espresso machine is a 1st class appliance, equipped
with a power cable with a protective conduct and a plug with
a safety pin.
The espresso machine fulfills all the current standards.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance is in conformity with the following directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The rating plate of the appliance has the CE mark on it.
66
CM1000-001_v04
Appliance parts
5
3
4
9
10
6
8
1
7
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM1000-001_v04
ON/OFF button
Indicator light
Hinged lid
Removable filter holder
Filter holder handle/lock
Water level indicator
Glass jug
Jug lid
Water tank
Filter holder chamber
67
Before first use
Before using your coffee maker for the first time, wash all
accessories in warm water with a mild detergent.
During first use it is recommended to rinse the coffee maker
three times with water with a small amount of vinegar, and
then once with clean water.
3 Lift up the jug lid and fill the jug with the required amount
of fresh, cold water.
Preparing the appliance for operation
In order to prepare your appliance for operation, follow the
instructions below.
1 Lift the hinged lid of the coffee maker.
4 Pour the water from the jug into the water tank in the
appliance.
2 Slide out the jug.
5 Put the jug with the closed lid under the coffee nozzle.
Make sure that the jug sits correctly under the
coffee nozzle to avoid spills.
68
CM1000-001_v04
Brewing coffee
3 Close the hinged lid of your coffee maker.
To brew coffee, follow the instructions below.
1 Place a paper filter in the filter holder.
4 Plug the appliance into the mains (information on power
connection requirements can be found on the rating plate of
the appliance).
2 Spoon the required amount of ground coffee into the filter
and close the hinged lid.
5 In order to start the brewing process, press the “ON/
OFF” button. The indicator light will come on indicating that
the coffee is brewing.
The flavour and aroma of your coffee will
depend on the type of coffee you select. For
best results, we recommend ground coffee for
use with drip coffee makers.
CM1000-001_v04
69
6 Wait for the coffee to finish dripping into the jug. The
coffee maker will keep your coffee warm for 2 hours after
brewing, then it will turn off automatically.
If you want to turn off the coffee maker press the ON/OFF
button. The indicator light will come off, indicating that the
appliance is turned off.
2 Unlock the removable filter holder by lifting its handle.
If you are not using your coffee maker for
a longer period of time, unplug it from the
mains.
Auto power off
By default the appliance is set to automatically switch off
after 35 minutes since it was last used.
Cleaning and maintenance
Always unplug the appliance and allow to cool
before cleaning.
●
●
After each brewing, dispose of the paper filter along with
the grounds.
For cleaning, only use delicate cloths with a mild
detergent or warm water only.
3 Take out the filter holder and remove the used filter and
coffee grounds.
Sharp cloths or sponges may scratch the metal
parts of the coffee maker.
●
Never use harsh, abrasive or alcohol-based cleaners.
Cleaning removable filter holder
1 Lift up the hinged lid of the coffee maker.
4 Place the empty filter holder in the chamber.
70
CM1000-001_v04
5 Gently press and lock the filter holder by lowering the
handle.
After descaling, continue with 2-3 cleaning
processes with clean water, as described in
the paragraph “Preparing the appliance for
operation”.
6 Close the hinged lid of the coffee maker.
DESCALING
Mineral deposits naturally build up in all appliances which
heat water. Therefore, the coffee maker will need periodic
descaling. We recommend that the coffee maker is descaled
every 4-6 months, depending on how often you use it.
DESCALLING SOLUTIONS
The following agents are usually used for removing mineral
deposits from the coffee maker:
● Vinegar solution
Fill the water tank with the following solution: 1/3 of vinegar,
2/3 of water.
● Citric acid solution
Dissolve a sachet of citric acid in 0.5 litre of water.
● Special liquids or tablets.
CM1000-001_v04
71
Troubleshooting
If the appliance is not operating properly, check if the below recommendations can help. If not, do not attempt to repair the
appliance on your own and contact an authorised service centre.
PROBLEM
The coffee
maker does
not work.
POSSIBLE CAUSE
SOLUTION
The appliance is not turned on.
Press the ON/OFF button.
The plug is not plugged in appropriately.
Check if the plug is appropriately plugged to the
socket.
No voltage in the socket.
Check if there is voltage in the socket. Try plugging
the appliance to another socket.
No water in the water tank.
Fill the water tank with water.
No coffee
Filter is not put in correctly.
comes out or it
comes out very Coffee is too finely ground and it clogs the filter.
slow.
Appliance is clogged by mineral deposits.
Check if the filter is put in correctly.
Use coffee suitable for this type of coffee maker.
Follow the instructions in the DESCALLING
section.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
72
CM1000-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
CM1000-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
CM1000-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
CM1000-001_v04
6
1
2
1,25 L
3
4
1,25 L
PL
1. Wysoka moc: 1400 W 2. System szybkiego
parzenia kawy 3. Pojemność dzbanka - 1,25 L
(10 filiżanek) 4. Płyta utrzymująca ciepło, pokryta
nieprzywierającą powłoką
RU
1. Высокая мощность: 1400 Вт 2. Система
быстрого заваривания кофе 3. Объём - 1,25 Л
(10 чашек) 4. Панель, удерживающая тепло,
с антипригарным покрытием
CZ
1. Vysoký výkon: 1400 W 2. Systém rychlé přípravy
kávy 3. Objem - 1,25 L (10 šálků) 4. Plocha
udržující teplo, potažená nepřilnavou vrstvou
BG
SK
1. Vysoký výkon: 1400 W 2. Systém rýchlej
prípravy kávy 3. Objem - 1,25 L (10 šálok) 4. Doska na udržiavanie stálej teploty
s nepriľnavým povrchom
1. Висока мощност: 1400 W 2. Система за
бързо запарване на кафето 3. Обем - 1,25 L
(10 чаши) 4. Плоча поддържаща топлината,
покрита с незалепващо покритие
UA
1. Висока потужність: 1400 Вт 2. Система
швидкого приготування кави 3. Об’єм - 1,25 Л
(10 горнят) 4. Панель, що утримує тепло,
з антипригарним покриттям
EN
1. High power: 1400 W 2. Fast brewing system
3. Jug capacity - 1,25 L (10 cups) 4. Keep-warm
plate covered with a non-stick coating
HU
RO
1. Teljesítmény: 1400 W 2. Gyors kávélefőző
rendszer 3. Űrtartalom: 1,25 L (10 csésze) 4. Letapadás gátló bevonattal borított, melegen
tartó lemez
1. Putere mare: 1400 W 2. Sistemul de pregătire
rapidă a cafelei 3. Capacitate - 1,25 L (10 ceşti) 4. Placă pentru menţinerea căldurii, acoperită cu
strat care nu aderă
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
CM1000-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising