Zelmer ZCM1111X (CM1001D) User Manual

Zelmer ZCM1111X (CM1001D) User Manual
ZCM1111X
CM1111/CM1001D
EKSPRES PRZELEWOWY
капельная кофеварка
/ filter coffee maker
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EKSPRES PRZELEWOWY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–15
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR
84–97
КРАПЕЛЬНА КАВОВАРКА
98–111
EN USER MANUAL
FILTER COFFEE MAKER
43–56
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CAFETIERĂ
ШВАРЦ КАФЕМАШИНА
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
29–42
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ÁTFOLYÓS KÁVÉFŐZŐ
70–83
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
16–28
SK NÁVOD NA OBSLUHU
KÁVOVAR NA
PREKVAPKÁVANÚ KÁVU
КАПЕЛЬНАЯ КОФЕВАРКА
57–69
112–124
PL
Szanowni Klienci!
Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Jesteśmy przekonani, że na pewno docenią Państwo jakość
parzonej kawy oraz łatwość obsługi.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie
późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas
użytkowania ekspresu do kawy
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Nie używaj urządzenia elektrycznego z widocznymi uszkodzeniami,
uszkodzonym przewodem zasilającym, po upadku urządzenia lub
uszkodzeniu go w inny sposób.
Jeżeli zachodzi przypuszczenie,
że urządzenie jest uszkodzone to
sprawdzenia, naprawy, regulacji
urządzenia może dokonać jedynie
przeszkolony personel autoryzowanego punktu serwisowego.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
2
●● Zawsze przed czyszczeniem ekspresu, a także w razie pojawienia się
problemów podczas procesu parzenia kawy, wyłącz ekspres i wyciągnij
wtyczkę z gniazdka.
●● Nie umieszczaj rąk bezpośrednio
pod strumieniem nalewanej kawy,
ponieważ może to prowadzić do
oparzenia lub zranienia.
●● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
CM1001-001_v06
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Zawsze
umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
●● Zbiornik na wodę napełniaj jedynie czystą, zimną
wodą. Nie przekraczaj maksymalnej pojemności zbiornika.
●● Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami ekspresu.
●● Zawsze wyłączaj urządzenie przyciskiem włącz/wyłącz
(ON/OFF) przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.
Wtyczki nie należy wyciągać z gniazdka ciągnąc za
przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.
●● Zawsze wyłączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
oraz przed czyszczeniem.
●● Nie używaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został sprawdzony przez wykwalifikowanego
technika lub pracownika serwisu.
●● Urządzenie zawsze powinno być podłączone do
gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny i o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej
powierzchni.
●● Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym
płynie.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Instalacja elektryczna zasilająca urządzenie powinna
być zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem, a dodatkowo do zabezpieczenia linii zasilającej można użyć wyłącznika umożliwiającego odcięcie
dopływu prądu w sytuacji awaryjnej.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność zbiornika na wodę: max. 1,8 l.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w spra­wie wymogów dotyczących ekoprojektu.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki
dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystania go do celów biznesu
gastronowicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały
zrozumiane.
CM1001-001_v06
3
Budowa ekspresu
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pokrywa
Filtr stały
Zdejmowany wkład filtra
Filtr wody z filtrem węglowym
Pokrywka dzbanka
Dzbanek o pojemności 12 filiżanek / 1800 ml
Panel sterowania
Opcja nalewania bezpośredniego (Sneak-A-Cup®)
Płyta grzewcza (utrzymująca temperaturę kawy)
Schowek na kabel
Zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody
12
13
21
20
14
19
15
PANEL STEROWANIA
12
13
14
15
16
17
18
4
Wyświetlacz cyfrowy
Przycisk ustawiania minut (MIN)
Przycisk AUTO (opóźnienie zaparzania)
Przycisk parzenia 2-4 filiżanek kawy
Przycisk ustawiania intensywności parzenia kawy
Przycisk włącz/wyłącz (ON/OFF)
Przycisk automatycznego czyszczenia (AUTO CLEAN)
16
18
17
19 Przycisk automatycznego wyłączania
20 Przycisk programowania (PROG)
21 Przycisk ustawiania godzin (HOUR)
CM1001-001_v06
Przed pierwszym użyciem
5 Włóż wkład filtra do urządzenia.
1 Usuń opakowanie i nalepki z produktu.
2 Wszystkie części ruchome wyczyść zgodnie z rozdziałem CZYSZCZENIE I KONSERWACJA niniejszej instrukcji.
3 Otwórz pokrywę dzbanka i nalej świeżej, zimnej wody do
poziomu 12 filiżanek (MAX).
6 Włóż nylonowy filtr stały lub filtry papierowe do wkładu
filtra.
4 Wodę z dzbanka przelej do zbiornika znajdującego się
w urządzeniu.
7 Zamknij pokrywę.
CM1001-001_v06
5
8 Upewnij się, że pokrywka dzbanka jest zamknięta,
a następnie umieść pusty dzbanek na płycie grzewczej.
11 Wylej wodę z dzbanka, przepłucz filtr stały lub wyrzuć
filtr papierowy.
12 Wyłącz ekspres, odłącz z gniazdka i pozwól, aby ostygł.
9 Wyciągnij kabel zasilający ze schowka znajdującego się
z tyłu ekspresu, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka.
Przygotowanie urządzenia do pracy
FILTR WODY
Długość kabla zasilającego można dostosować
do swoich potrzeb.
• Aby zwiększyć długość kabla, chwyć za
niego (nie chwytaj za wtyczkę) i delikatnie
pociągnij do dołu i do siebie , do momentu
wyczucia oporu.
1 Rozpakuj filtr węglowy.
2 Zwolnij zatrzask koszyka filtra wody.
• Aby skrócić długość kabla, umieść jego
nadmiar w komorze z tyłu ekspresu. Następnie, w celu zablokowania w żądanej pozycji, pociągnij kabel do góry, aby znalazł się
w wycięciu.
10 Zagotuj wodę zgodnie z opisem zawartym w punkcie
PARZENIE KAWY – bez dodawania kawy.
Opisany proces pozwala oczyścić ekspres
z pyłu i osadów powstałych podczas produkcji
i montażu urządzenia.
6
CM1001-001_v06
3 Umieść filtr węglowy w koszyku filtra wody.
USTAWIANIE ZEGARA
1 Podłącz ekspres do odpowiedniego źródła zasilania
(dane na tabliczce znamionowej urządzenia).
4 Zamknij zatrzask koszyka filtra wody.
5 Umieść filtr wody (z zamontowanym filtrem węglowym)
w zbiorniku na wodę we wgłębieniu w prawym dolnym rogu
zbiornika.
2 Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się 12:00, znak „:”
będzie migać.
Nie trzeba ustawiać zegara, jeśli nie planuje się
korzystania z opcji CZASOWEGO PARZENIA
KAWY.
3 Aby zmienić ustawienie czasu, naciskaj przycisk ustawiania godzin (HOUR) oraz minut (MIN) do momentu ustawienia żądanej wartości.
Filtr węglowy należy wymieniać co 60 zaparzeń
lub co 2 miesiące od wyjęcia z opakowania.
CM1001-001_v06
7
Przytrzymanie przycisków również powoduje
zmianę wartości, bez konieczności ciągłego
wciskania.
3 Wodę z dzbanka przelej do zbiornika znajdującego się
w urządzeniu.
Jeśli urządzenie zostanie odłączone lub nastąpi
nawet chwilowa przerwa w dostawie energii
elektrycznej, może zaistnieć potrzeba ponownego ustawienia zegara.
Parzenie kawy
1 Otwórz pokrywę górną.
4 Dzbanek z zamkniętą pokrywką podstaw pod wylot kawy,
umieszczając na płycie grzewczej.
2 Dzbanek napełnij świeżą, zimną wodą do poziomu odpowiadającemu potrzebnej ilości kawy.
Upewnij się, że dzbanek jest prawidłowo dopasowany po wylotem kawy. Zapobiegnie to
wyciekom kawy.
Z tyłu ekspresu znajdują się na dwa otwory do
wylewu nadmiaru wody. Należy uważać, by nie
wlać za dużej ilości wody, gdyż nadmiar spłynie
otworami wylewowymi zalewając blat lub inną
powierzchnię roboczą.
8
CM1001-001_v06
5 Włóż wkład filtra do urządzenia.
6 Następnie włóż filtr stały lub filtr papierowy do wkładu
filtra.
8 Zamknij pokrywę.
9 Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka.
7 Dodaj odpowiednią ilość zmielonej kawy w zależności od
swoich preferencji.
10 Naciśnij przycisk ustawiania intensywności parzenia
kawy, aby wybrać mocną kawę. Dioda STRONG zaświeci
się, sygnalizując wybranie opcji.
Stosuj wyłącznie kawę odpowiednią dla tego
typu ekspresów. Ilość dodanej kawy zależy od
jakości kawy i indywidualnych preferencji użytkownika.
CM1001-001_v06
9
11 Ponownie naciśnij przycisk ustawiania intensywności
parzenia kawy, aby powrócić do parzenia kawy o normalnej
intensywności. Dioda STRONG zgaśnie.
Ustawieniem domyślnym ekspresu jest normalna intensywność parzenia.
12 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz (ON/OFF). Lampka
sygnalizacyjna zaświeci się i zacznie się proces parzenia
kawy.
14 Opróżnij wkład filtra od razu po ostygnięciu fusów,
a następnie zamknij pokrywę.
15 Ekspres utrzymuje temperaturę zaparzonej kawy przez
10-40 min., po czym automatycznie wyłączy się. (Patrz
rozdział UTRZYMYWANIE TEMP. KAWY – OPCJA AUTO
OFF).
Jeśli funkcja AUTO OFF nie zostanie zmieniona, ekspres wyłączy się po 40 minutach od
zakończenia procesu parzenia kawy.
W każdej chwili można wyłączyć ekspres wciskając przycisk włącz/wyłącz (ON/OFF).
Jeśli ekspres nie będzie używany dłuższy czas,
odłącz urządzenie od źródła zasilania.
PARZENIE 2-4 FILIŻANEK KAWY
Niniejsza funkcja służy do spowalniania procesu parzenia
w celu uzyskania lepszego, bardziej intensywnego smaku
kawy.
1 Do zbiornika na wodę wlej odpowiednią ilość wody
potrzebną do zaparzenia odpowiedniej ilości kawy (od 2 do
4 filiżanek).
13 Kiedy kawa przestanie płynąć do dzbanka, cykl parzenia
zostaje zakończony.
Rozlegnie się sekundowy sygnał dźwiękowy
oznaczający zakończenie cyklu parzenia kawy.
10
CM1001-001_v06
2 Wypełnij filtr stały lub filtr papierowy żądaną ilością kawy
mielonej.
UTRZYMYWANIE TEMPERATURY KAWY – FUNKCJA AUTO OFF
Po zaparzeniu kawy płyta grzewcza będzie utrzymywać temperaturę przez 10-40 min., a następnie urządzenie automatycznie wyłączy się.
Ekspres wyłączy się automatycznie po domyślnie 40 minutach, jeśli opcja AUTO OFF nie
zostanie zmieniona.
Funkcja AUTO OFF posiada 4 opcje do wyboru: 10, 20, 30
i 40 min.. Jest to czas, po którym urządzenie automatycznie
wyłączy się. Czas ten jest odliczany od momentu zakończenia parzenia kawy. Pozostawienie wybranej wartości na
około 2 sekundy powoduje zatwierdzenie jej.
3 Naciśnij przycisk parzenia 2-4 filiżanek kawy. Dioda nad
przyciskiem zaświeci się, sygnalizując wybranie funkcji.
CZASOWE PARZENIE KAWY
1 Aby rozpocząć proces czasowego parzenia kawy, postępuj według punktów 1 do 9 z rozdziału PARZENIE KAWY.
2 Upewnij się, że zegar został prawidłowo ustawiony (patrz
USTAWIANIE ZEGARA).
3 Naciśnij przycisk programowania (PROG).
Opcja ustawiania intensywności parzenia kawy
nie jest dostępna w tym trybie. Kawa
zostanie zaparzona standardowo.
4 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz ON/OFF. Dioda zaświeci
się i zacznie się proces parzenia kawy.
4 Na wyświetlaczu pojawi się wartość 0:00 lub ostatnio
zapamiętane ustawienie czasowe.
Ponowne naciśnięcie przycisku parzenia 2-4
filiżanek kawy anuluje funkcję.
CM1001-001_v06
11
5 Za pomocą przycisków ustawiania godzin (HOUR)
i ustawiania minut (MIN) ustaw godzinę rozpoczęcia procesu
zaparzania kawy.
DODATKOWE FUNKCJE
NALEWANIE BEZPOŚREDNIE (Sneak-A-Cup®)
Funkcja nalewania bezpośredniego pozwala na nalanie filiżanki kawy z dzbanka w czasie zaparzania kawy. Po wyjęciu dzbanka kawa przestaje wypływać. Wystarczy umieścić
dzbanek z powrotem na płycie grzewczej pod wylotem kawy
w przeciągu 30 sekund, a kawa ponownie zacznie przelewać
się do dzbanka.
Jeśli w przeciągu 30 sekund dzbanek nie zostanie ponownie umieszczony w ekspresie, nagromadzony we wkładzie filtra napar może się
przelać.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PARZENIA KAWY
●● Należy wymieszać kawę w dzbanku w celu uzyskania
pełnego smaku.
Jeśli godzina nie zostanie zmieniona zanim
zegar przestanie migać, ustawienie czasowe
powróci do aktualnej godziny. Aby ustawić
ponownie czas rozpoczęcia parzenia kawy,
naciśnij przycisk programowania (PROG)
i wprowadź wartość.
6 Naciśnij przycisk AUTO, aby rozpocząć czasowe parzenie kawy. Dioda wybranej opcji zaświeci się.
Aby sprawdzić ustawienie czasowe, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk PROG. Po
puszczeniu przycisku, zegar będzie wyświetlał
aktualny czas.
Aby zmienić ustawienie czasowe, należy nacisnąć przycisk AUTO — ustawienia zostaną
anulowane.
W celu ponownego ustawienia funkcji, postępuj
według punktów 3 do 6 z rozdziału CZASOWE
PARZENIE KAWY.
Aby natychmiast przejść do parzenia kawy
wystarczy nacisnąć przycisk ON/OFF.
12
●● Kawa, która zostaje nalana w czasie parzenia, może różnić się intensywnością od kawy po całym procesie.
●● W razie wątpliwości dot. ilości kawy należy zacząć od
zaparzenia 1 średniej łyżki kawy średnio mielonej.
●● Nigdy nie należy ponownie używać filtrów papierowych,
gdyż absorbują one zapach kawy i mogą spowodować
stęchły posmak w kolejnych parzeniach. Zużycie filtrów
papierowych może również powodować dziury w filtrach
i przedostawanie się fusów do świeżo parzonej kawy.
●● Otwarte opakowanie z kawą najlepiej przechowywać
w szczelnym pojemniku z dala od promieni słonecznych.
Najlepiej aby kawa była mielona bezspośrednio przed jej
parzeniem.
●● W przypadku pozostawienia dzbanka z kawą na płycie
grzewczej, należy usunąć fusy z wkładu filtra od razu po
ich ostygnięciu. Dzięki temu kawa nie nabierze gorzkawego posmaku.
●● W celu uzyskania aromatyzowanej kawy unikaj ziaren
aromatyzowanych lub pakowanych. Warto kupować
syropy aromatyczne i dodawać je bezpośrednio do
świeżo zaparzonej kawy tuż przed dodaniem mleka,
śmietanki czy cukru.
●● Zarówno dzbanek jak i wkład filtra należy płukać ciepłą wodą zaraz po użyciu. Pozwoli to na zachowanie
dobrego smaku kawy przy kolejnych parzeniach.
●● Ekspres należy utrzymywać w absolutnej czystości –
zabrudzenia mogą wpływać na smak kawy.
●● Do przygotowania naparu, który będzie użyty do przygotowania kawy mrożonej, do procesu parzenia należy dodać
dwukrotną ilość kawy. Lód rozrzedza intensywność kawy.
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia, zawsze
odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj aż
ekspres wystygnie.
●● Po każdym parzeniu kawy wyrzuć papierowy filtr z resztkami kawy lub oczyść filtr stały.
CM1001-001_v06
●
Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnych płóciennych ścierek z łagodnym płynem do naczyń lub samą
ciepłą wodą.
2 Włóż wkład filtra do urządzenia. Zamknij pokrywę.
Użycie ostrych ścierek lub gąbek może spowodować porysowanie powierzchni ekspresu.
●
Nie używaj agresywnych, ściernych lub na bazie alkoholu środków czyszczących.
Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem przepłukać urządzenie za pomocą wody z niewielką
ilością octu.
ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA
Kamień to powierzchniowy osad minerałów, który w sposób
naturalny pojawia się we wszystkich urządzeniach związanych z podgrzewaniem wody. Dlatego też ekspres do kawy
wymaga okresowego usuwania kamienia. Zaleca się usuwanie kamienia z ekspresu do kawy co 4-6 miesięcy, w zależności od częstości używania.
3 Umieść dzbanek w urządzeniu i włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka.
ROZTWORY DO USUWANIA KAMIENIA
Tradycyjnie do usuwania kamienia z ekspresu do kawy
używa się następujących środków:
● roztwór octu
Wypełnij zbiornik w następujących proporcjach: 1/3 octu,
2/3 wody.
● roztworu kwasku cytrynowego
Saszetkę kwasku cytrynowego rozpuść w 1/2 litra wody.
● specjalnie przeznaczone do tego celu płyny lub tabletki.
Przed włączeniem procesu odkamieniania
należy wyciągnąć filtr wody z filtrem węglowym.
1 Otwórz pokrywę i wlej jeden z wyżej wymienionych roztworów do zbiornika na wodę.
4 Nacisnąć przycisk automatycznego czyszczenia (AUTO
CLEAN), aby rozpocząć proces czyszczenia. Dioda nad
przyciskiem automatycznego czyszczenia (AUTO CLEAN)
zaświeci się, sygnalizując uruchomienie funkcji.
CM1001-001_v06
13
5 Część roztworu zostanie zaparzona, natomiat reszta
pozostanie w ekspresie przez 30 minut do zakończenia
cyklu parzenia.
6 Po zakończeniu procesu odkamieniania rozlegnie się trzykrotny sygnał dźwiękowy, a następnie urządzenie wyłączy się.
Cały cykl czyszczenia trwa 45-60 minut.
Po procesie odkamieniania, wykonaj jeszcze 2-3
procesy czyszczenia z czystą wodą, tak jak opisano w punkcie „Przed pierwszym użyciem”.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji ekspresu
Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, sprawdź czy poniższe wskazówki są pomocne. W innym przypadku nie próbuj
naprawiać urządzenia samemu tylko oddaj do wykwalifikowanego serwisu.
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
JAK ZARADZIĆ, CO ZROBIĆ
Ekspres nie włącza
się.
Ekspres nie został podłączony do zasilania.
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania
i został włączony przycisk włącz/wyłącz ON/OFF.
W zbiorniku na wodę może być za dużo wody.
Nie przekraczaj maksymalnej pojemności zbiornika na
wodę.
Pokrywa ekspresu nie jest dokładnie zamknięta.
Zamknij i dociśnij pokrywę.
Dzbanek nie jest precyzyjnie podstawiony pod wylot
wkładu filtra.
Upewnij się, że dzbanek jest umieszczony na płycie
grzewczej dokładnie na środku, pod wylotem wkładu
filtra.
Ekspres nie zaparza
kawy.
Pojemnik z wodą może być pusty.
Upewnij się, że w pojemniku znajduje się wystarczająca
ilość wody dla żądanej ilości filiżanek kawy.
Pokrywka nie chce
się zamknąć.
Możliwe, że wkład filtra jest źle założony.
Zdemontuj wkład filtra i założyć go ponownie
w urządzeniu.
Podczas procesu parzenia kawy, dzbanek został odjęty
na dłużej niż 30 sekund.
Odejmując dzbanek podczas parzenia kawy nie
przekraczaj dopuszczalnego czasu (patrz punkt
NALEWANIE BEZPOŚREDNIE).
Dzbanek może nie znajdować się centralnie na płycie
grzewczej.
Wyciągnij dzbanek i umieść go tak, aby spoczywał
w wytłoczeniu na płycie grzewczej.
W zaparzonej kawie
znajdują się fusy.
Filtr papierowy lub stały nie jest właściwie założony.
Włóż filtr papierowy lub filtr stały do wkładu filtra,
a następnie całość umieść w ekspresie.
Ekspres działa
powoli; kawa ma zły
smak.
Należy przeczyścić ekspres; użyto niewłaściwie
zmielonej kawy.
Postępuj wg instrukcji dot. czyszczenia ekspresu.
Używaj kawy przeznaczonej do ekspresów
przelewowych.
Brak wody w zbiorniku.
Napełnij zbiornik wodą.
Filtr stały lub filtr papierowy jest umieszczony
nieprawidłowo.
Upewnij się, że filtr stały lub filtr papierowy zamontowany
jest prawidłowo.
Kawa jest za drobna i zatyka filtr.
Stosuj kawę przeznaczoną do ekspresów przelewowych.
Urządzenie jest zatkane przez osady kamienia.
Zastosuj się do wskazówek opisanych w punkcie
ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA.
Ekspres przecieka.
Napar przelewa się
przez wkład filtra.
Kawa nie wypływa
lub wypływa bardzo
wolno.
14
CM1001-001_v06
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
CM1001-001_v06
15
CZ
Vážení zákazníci!
Gratulujeme k výběru našeho spotřebiče a vítáme mezi uživateli produktů značky Zelmer.
Jsme přesvědčeni, že určitě oceníte kvalitu připravované
kávy a snadnost obsluhy.
Prosíme o důkladné přečtění tohoto návodu k použití.
Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.
Zachovejte tento návod pro případné budoucí nahlédnutí.
Bezpečnostní pokyny pro používání kávovaru
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Nepoužívejte elektrický spotřebič
s viditelným poškozením, poškozeným přívodním kabelem, po pádu
spotřebiče nebo poškození jiným způsobem. Pokud existuje podezření, že
spotřebič je poškozený, pak kontrolu,
opravu a seřízení spotřebiče může
provádět pouze vyškolený personál
autorizovaného servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedená oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Vždy před čištěním kávovaru a v případě problémů během přípravy kávy
kávovar vypněte a odpojte od sítě.
●● Nedávejte ruce přímo pod proud páry,
horké vody ani nalévané kávy, mohlo
by dojít k opaření či jinému zranění.
●● Teplota dostupných ploch může být
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj v provozu.
16
●● Zařízení mohou obsluhovat děti starší
8 let, pokud jsou pod dozorem nebo
budou poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí případnému
nebezpečí. Děti mladší 8 let nesmí
bez dozoru dospělých osob čistit nebo
provádět údržbu zařízení. Zařízení
a napájecí kabel uchovávejte na místě
nepřístupném dětem mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič musí stát na plochém a rovném povrchu.
●● Nádržku na vodu naplňujte pouze čistou a studenou
vodou. Dodržujte maximální objem naplnění nádržky.
●● Dbejte na to, aby se přívodní kabal nedostal do kon-
taktu s horkými elementy kávovaru.
vypínejte spotřebič tlačítkem zapni/vypni (ON/
OFF) před vyjmutím zástrčky ze zásuvky. Zástrčku
nevytahujte ze zásuvky tahem za přívodní kabel –
uchopte přímo zástrčku.
●● Vždy odpojte napájení a vytáhněte zástrčku v době,
kdy nebude spotřebič používaný delší dobu a před
jeho čištěním.
●● Nepoužívejte kávovar s prodlužovačkou. Vyjímku tvoří
případ, kdy prodlužovačku zkontroloval odborný technik nebo zaměstnanec servisu.
●● Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem
s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.
●● Přívodní kabel nesmí viset mimo hranu stolu nebo
police, ani se nesmí dotýkat horkého povrchu.
●● Neponořujte spotřebič do vody, ani do žádné jiné tekutiny.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších
časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové
regulace.
●● Vždy
CM1001-001_v06
●
Elektrická instalace, která napájí spotřebič, by měla
být zabezpečena správně zvoleným zabezpečením.
K elektrickému vedení lze použít spínač umožňující
odpojení napájení v nouzové situaci.
POKYNY
Technické údaje
Technické parametry uvedené na typovém štítku výrobku.
Objem nádržky na vodu: max. 1,8 l.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●
●
Spotřebič je určen k domácím použití. V případě jeho
použití k obchodním a gastronomickým účelům, se
změní záruční podmínky.
Ujistěte se, že jsou výše uvedené pokyny srozumitelné.
Konstrukce kávovaru
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
1
2
3
4
5
6
Víko
Filtr stálý
Vyjímatelný držák filtru
Vodní filtr s uhlíkovým filtrem
Víko konvice
Konvice o objemu 12 šálků / 1800 ml
CM1001-001_v06
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Možnost přímého nalévání (Sneak-A-Cup®)
Ohřívací deska (udržuje teplotu kávy)
Schránka na kabel
Nádržka na vodu se stupnicí hladiny vody
17
OVLÁDACÍ PANEL
Před prvním použitím
1 Odstraňte obaly a samolepky z výrobku.
2 Všechny pohyblivé části vyšistěte shodně s kapitolou
v tomto návodu ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
3 Otevřete víko konvice a nalejte do ní čerstvou, studenou
vodu do úrovně 12 šálků (MAX).
12
13
21
20
14
19
15
16
18
17
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
18
Digitální displej
Tlačítko pro nastavení minut (MIN)
Tlačítko AUTO (odložená příprava)
Tlačíko pro přípravu 2-4 šálků kávy
Tlačítko nastavení intenzity přípravované kávy
Tlačítko zapni/vypni (ON/OFF)
Tlačítko automatického čištění (AUTO CLEAN)
Tlačítko automatického vypnutí
Tlačítko programování (PROG)
Tlačítko nastavení hodin (HOUR)
4 Vodu z konvice přelejte do nádržky, jež se nachází v přístroji.
CM1001-001_v06
5 Vložte držák filtru do přístroje.
6 Vložte nylonový stálý filtr, nebo papírové filtry do držáku
filtru.
7 Uzavřete víko.
8 Ujistěte se, že víko konvice je uzavřené a následně
vložte konvici na ohřívací desce.
9 Vyjměte přívodní kabel ze schránky, nacházející se
v zádní části kávovaru a vložte zástrčku do zásuvky.
Délku přívodního kabelu lze přízpůsobit podle
vlastních potřeb.
• Pro zvětšení délky kabelu jej uchopte
(nechytejte za zástrčku) a mírně táhněte
k sobě směrem dolů, dokud nepocítíte že je
nadoraz.
• Pro zkrácení délky kabelu, vložte jeho
přebytek do schránky v zadní části kávovaru. Následně, za účelem zajištění kabelu
v žádané poloze, zatáhněte kabel směrem
nahoru, aby se nacházel ve výřezu.
10 Uvařte vodu shodně s popisem obsaženým v bodu
PŘÍPRAVA KÁVY – bez dodávání kávy.
Popsaný proces umožňuje vyčistit kávovar
z prachu a nánosů, vzniklých během výroby
a montáži přístroje.
CM1001-001_v06
19
11 Vylejte vodu z konvice, propláchněte filtr stálý, nebo
vyhoďte papírový filtr.
3 Vložte uhlíkový filtr do košíku vodního filtru.
12 Vypněte kávovar, vyjměte zástrčku ze zásuvky a nechte
ho vychladnout.
4 Uzavřete západku košíku vodního filtru.
Příprava přístroje k použití
5 Vložte vodní filtr (s namontovaným uhlíkovým filtrem) do
nádržky na vodu do výklenku v pravém dolním rohu nádržky.
VODNÍ FILTR
1 Rozbalte uhlíkový filtr.
2 Uvolněte západku košíku vodního filtru.
Uhlíkový filtr vyměňujte po 60 spařeních kávy,
nebo každé 2 měsíce od okamžiku vyjmutí
z balení.
20
CM1001-001_v06
NASTAVENÍ HODIN
1 Připojte kávovar do vhodného napájecího zdroje (údaje
na typovém štítku spotřebiče).
Také přidržení tlačítek způsobí, bez nutnosti
opakovaného stisku, změnu hodnoty.
Jestliže bude přístroj odpojen, nebo nastane
výpadek elektrického proudu, pravděpodobně
bude nutné opět nastavit hodiny.
Příprava kávy
1 Otevřete hodní víko.
2 Na digitálním displeji se zobrazí 12:00, znak „:” bude blikat.
2 Do konvice nalejte čerstvou studenou vodu do úrovně,
která odpovídá požadovaném množství kávy.
Není nutné nastavit hodiny, jestliže neplánujete
využívat funkci PŘÍPRAVA KÁVY S ČASOVAČEM.
3 Pro změnu nastavení času, opakovaně stiskněte tlačítko
nastaveního hodin (HOUR) a minut (MIN), dokud nenastavite požadovanou hodnotu.
V zadní straně kávovaru se nachází dva otvory,
kterými vytéká přebytek vody. Dávejte tudíž
pozor, abyste nenalili příliš velké množství
vody, jelikož těmito otvory přebytek vody může
vytéct na kuchyňskou linku nebo jinou pracovní desku.
CM1001-001_v06
21
3 Vodu z konvice přelejte do nádržky nacházející se ve
spotřebiči.
5 Vložte držák filtru do přístroje.
6 Následně vložte filtr stálý nebo papírový filtr do držáku
na filtr.
4 Konvici uzavřenou víkem postavte pod výpusť kávy na
ohřívací desku.
7 Dodejte dostatečné množství mleté kávy, v závislosti na
vašich preferencích.
Ujistěte se, že je konvice dobře postavená pod
výpustí kávy. Zabráníte tak nechtěnému přelití
kávy.
Používejte výhradně kávu vhodnou do tohoto
typu kávovarů. Množství dodané kávy, záleží na
kvaltě kávy a individuálních preferencích uživatele.
22
CM1001-001_v06
8 Uzavřete víko.
11 Opět stiskněte tlačítko natavení intenzity přípravy kávy
pro návrat do funkce spaření kávy o normální intenzitě.
Dioda STRONG zhasne.
9 Vložte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky.
Výchozím nastavením kávovaru je normální
intenzita spaření.
12 Stiskněte tlačítko zapni/vypni (ON/OFF). Signalizační
kontrolka se rozsvítí a bude zahájen proces přípravy kávy.
10 Stiskněte tlačítko pro nastavení intenzity připavované
kávy, pro volbu silné kávy. Dioda STRONG se rozsvítí, čím
signalizuje volbu této funkce.
13 Kdy káva přestane téci do kovice, je cyklus přípravy kávy
ukončen.
Uslyšíte vteřinový zvukový signál, který znamená ukončení cyklu přípravy kávy.
CM1001-001_v06
23
14 Vyprázdněte vložku filtru ihned po vychladnutí kávové
sedliny a následně uzavřete víko.
15 Kávovar udržuje teplotu uvařené kávy 10-40 min., a poté
se automaticky vypne. (Viz kapitola UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY
KÁVY – FUNKCE AUTO OFF).
2 Naplňte stálý, nebo papírový filtr požadovaným množstvím mleté kávy.
3 Stiskněte tlačítko spaření 2-4 šálků kávy. Dioda nad tlačítkem se rozsvítí, čím signalizuje zvolení této funkce.
Jestliže funkce AUTO OFF nebude změněna,
kávovar se vypne po 40 minutách od ukončení
procesu přípravy kávy.
V každém okamžiku lze vypnout kávovar stisknutím tlačítka zapni/vypni (ON/OFF).
Jestliže kávovar nebudete delší dobu používat,
odpojte spotřebič ze zásuvky.
PŘÍPRAVA 2-4 ŠÁLKŮ KÁVY
Tato funkce slouží ke zpomalenému procesu přípravy, za
účelem získání lepší, intenzivnější chutě kávy.
1 Do nádržky na vodu nalejte dostatečné množství vody,
nezbytné pro přípavravu požadovaného množství kávy
(od 2 do 4 šálků kávy).
Funkce nastavení intenzity připravované kávy
není v tomto režimu dostupná. Káva
bude připravena standardně.
4 Stiskněte tlačítko zapni/vypni ON/OFF. Dioda se rozsvítí
a bude zahájen proces přípravy kávy.
Opětovné stisknutí tlačítka spaření 2-4 šálků
kávy anuluje funkci.
24
CM1001-001_v06
UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY KÁVY – FUNKCE AUTO
OFF
Po přípravě kávy bude ohřívací deska udržovat teplotu po
dobu 10-40 min. a následně se spotřebič automaticky vypne.
5 Pomocí tlačítek pro nastavení hodin (HOUR) a nastavení minut (MIN) nastavte hodinu zahájení procesu přípravy
kávy.
Kávovar se automaticky vypne po 40 minutách,
jestiže funkce AUTO OFF nebud změněna.
Funkce AUTO OFF má 4 možnosti: 10, 20, 30 i 40 min.. Je to
doba, po které se spotřebič automaticky vypne. Tato doba
se počítá od okamžiku, kdy bude ukončen proces přípravy
kávy. Ponechání zvolené hodnoty na cca 2 vteřiny, potvrdí
tuto volbu.
PŘÍPRAVA KÁVY S ČASOVAČEM
1 Pro zahájení procesu přípravy kávy s časovačem, postupujte shodně s body od 1 do 9 z kapitoly PŘÍPRAVA KÁVY.
2 Ujistěte se, že hodiny były správně nastaveny
(viz NASTAVENÍ HODIN).
3 Stiskněte tlačítko programování (PROG).
Jestliže nebude hodina změněna před tím, než
hodiny přestanou blikat, časové nastavení se
vrátí do původního stavu. Pro opětovné nastavení zahájení přípravy kávy s časovačem, stiskněte tlačítko programování (PROG) a zadejte
hodnotu.
6 Stiskněte tlačítko AUTO, pro zahájení přípravy kávy
s časovačem. Dioda vybrané funkce se rozsvítí.
4 Na displeji se zobrazí hodnota 0:00 nebo poslední zapamatované nastavení času.
Pro kontrolu časového nastavení, stiskněte
a přidržte tlačítko PROG. Po puštění tlačítka,
budou hodiny znázorňovat aktuální čas.
Pro změnu časového nastevní, stiskněte tlačítko AUTO — nastavení budou anulována.
Za účelem opětovného nastavní funkcí, postupujte shodně s body od 3 do 6 z kapitoly
PŘÍPRAVA KÁVY S ČASOVAČEM.
Pro volbu okamžité přípravy kávy, stačí stisknout tlačítko ON/OFF.
CM1001-001_v06
25
DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE
PŘÍMÉ NALÉVÁNÍ (Sneak-A-Cup®)
Funkce přímého nalévání umožňuje nalít šálek kávy z konvice v průběhu přípravy kávy. Po vyjmutí konvice, kava
přestává téct. Stačí umístit konvici zpět na ohřívací desku
pod výpustí kávy během 30 vteřin a káva opět začne téct
do konvice.
Jestliže v průběhu 30 vteřin nebude konvice
vložena zpět do kávovaru, nahromazená káva
ve filtru se může přelít.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPRAVY KÁVY
●● Je nutné promíchat kávu v konvici za účelem získání
lepší chutě.
●● Káva, která bude nalitá v průběhu přípravy, se může lišit
intenzitou od kávy po ukončení celého procesu.
●● V případě pochybností jak velké množství kávy použít,
začněte od použití 1 lžičky středně mleté kávy.
●● Nikdy nepoužívejte dvakrát jeden papírový filtr, jelikož
absorbuje zápach kávy a může způsobit zatuchlou chuť
při další přípravě kávy. V použitých papírových filtrech se
mohou tvořit otvory a kávová sedlina může proniknout
do čerstvě připravené kávy.
●● Otevřené balení s kávou skladujte v hermeticky uzavřené nádobě mimo dosah přímého slunečního záření.
Nejlepším řešením je mletí kávy krátce před jejím spařením.
●● V připadě ponechání konvice s kávou na ohřívací desce,
odstraňte kávovou sedlinu z filtru ihned po jejím vychladnutí. Díky tomu káva nebude mít nahořklou příchuť
●● Za účelem získání aromatizované kávy nepoužívejte
aromatizovaná ani balená zrna. Doporučujeme zakoupit aromatické sirupy a dodávat je přímo do čerstvě
připravené kávy před dodáním mléka, smetany nebo
cukru.
●● Jak konvici, tak i držák na filtr je nutné mýt pod teplou
vodou ihned po použití. Díky tomu zachováte dobrou
chuť kávy pri dalším použití kávovaru.
●● Kávovar udržujte v absolutní čistotě. Nečistoty mohou
ovlivňovat chuť kávy.
●● K připravení kávy, která bude použitá k přípravě ledové
kávy, přidejte do procesu přípravy dvojité množství kávy.
Led ředí intenzitu kávy.
Použitím ostrých utěrek nebo houbiček můžete
poškrábat povrch kávovaru.
●● Nepoužívejte agresivní a abrazivní čistící prostředky, ani
prostředky na bázi alkoholu.
Doporučujeme, abyste před prvním použitím
vypláchli spotřebič pomocí vody s malým
množstvím octu.
ODVÁPNĚNÍ SPOTŘEBIČE
Vodní kámen je povrchová usazenina minerálů, která se
přirozeným způsobem objevuje ve všech spotřebičích, které
ohřívají vodu. Proto také bude i váš kávovar vyžadovat
pravidelné odstraňování vodního kamene. Doporučujeme
odstraňovat vodní kámen z kávovaru každých 4-6 měsíců,
v závislosti na četnosti používání.
ROZTOKY NA ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE
Běžně se k odstraňování vodního kamene z kávovaru používají níže uvedené prostředky:
●● octový roztok
Naplňte nádržku v následujícím poměru: 1/3 octa, 2/3 vody.
●● roztok kyseliny citronové
Sáček kyseliny citronové rozpusťte v 1/2 litru vody.
●● speciálně určené k tomuto účelu tekutiny nebo tablety.
Před zapnutím procesu odvápnění, vyjměte
vodní filtr s uhlíkovým filtrem.
1 Otevřete víko a nalejte do nádržky na vodu jeden z výše
uvedených roztoků.
Čištění a údržba
Před zahájením čištění, vždy odpojte spotřebič
ze zásuvky a počkejte, dokud kávovar nevychladne.
●● Po každé přípravě kávy vyhoďte papírový filtr s kávovou
sedlinou, nebo vyčistěte filtr stálý.
čištění spotřebiče používejte šetrné plátěné utěrky
s šetrným přípravkem na nádobí nebo samotnou čistou
vodu.
●● K
26
CM1001-001_v06
2 Vložte držák filtru do přístroje. Uzavřete víko.
5 Část roztoku bude spařená a zbytek bude v kávovru dalších 30 minut do ukončení cyklu spaření.
Celý cyklus čištění trvá 45–60 minut.
6 Po ukončení procesu odvápnění uslyšíte tři zvukové signály a následně se spotřebič vypne.
Po procesu odvápnění proveďte ještě 2-3 procesy čištění s čistou vodou, tak jak je popsáno
v bodu „Před prvním použitím.
3 Vložte konvici do přístroje a připojte zástrčku do zásuvky
elektrické sítě.
4 Stiskněte tlačítko automatického čištění (AUTO CLEAN)
pro zahájení procesu čištění. Dioda nad tlačítkem automatického čištění (AUTO CLEAN) se rozsvítí, čím signalizuje
zapnutí funkce.
CM1001-001_v06
27
Problémy, které se mohou vyskytnout během používání kávovaru
Jestliže spotřebič správně nefunguje, zkontrolujte, zda jsou vám níže uvedené porady nápomocné. V opačném případě se
sami nesnažte přístoj opravit, ale odneste ho do odborného servisu.
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Kávovar se
nezapíná.
Kávovar nebyl připojen do zásuvky.
Ujistěte se, že spotřebič je připojen do zásuvky el. sítě
a bylo zapnuté tlačítko zapni/vypni ON/OFF.
V nádržce na vodu může příliš mnoho vody.
Nepřekračujte maximální objem nádržky na vodu.
Víko kávovaru není dobře uzavřené.
Uzavřete a přitlačte víko.
Konvice není precizně postavená pod výpusť držáku
na filtr.
Ujistěte se, že je konvice vložená na ohřívací desce
důkladně uprostřed pod výpustí držáku na filtr.
Kávovar
nepřekapává kávu.
Nádržka na vodu může být prázdná.
Ujistěte se, že v nádržce na vodu se nachází dostačující
množství vody pro požadované množství šálků kávy.
Víko se nechce
uzavřít.
Je možné, že držák na filtr je nesprávně vložený.
Demontujte držák na filtr a vložte ho ještě jednou do
spotřebiče.
Během procesu přípravy kávy, byla konvice vyjmuta na
déle než 30 vteřin.
Po vyjmutí konvice v průběhu přípravy kávy,
nepřekračujte dovolenou dobu (viz. bod PŘÍMÉ
NALÉVÁNÍ).
Konvice se nenachází přímo uprostřed ohřívací desky.
Vyjměte konvici a vložte ji tak, aby se nacházala na
vyznačeném místě na ohřívací desce.
V připravené kávě
se nachází kávová
sedlina.
Papírový nebo stálý filtr byl vložen nesprávně.
Vložte papírový nebo stálý filtr do držáku filtru
a následně celek vložte do kávovaru.
Kávovar pracuje
pomalu, káva má
špatnou chuť.
Je nutné vyčistit kávovar; byla použitá nevhodně mletá
káva.
Postupujte shodně s návodem o Čištění kávovru.
Používejte kávu určenou do překapávačů kávy.
V nádržce není voda.
Naplňte nádržku vodou.
Filtr stálý nebo filtr papírový je nesprávně vložený.
Ujistěte se , že je filtr stálý nebo filtr papírový vložen
správně.
Káva je velmi jemně namletá a ucpává filtr.
Používejte kávu určenou do překapávačů kávy.
Spotřebič je ucpaný nánosy vodního kamene.
Postupujte podle pokynů popsaných v bodu
ODVÁPNĚNÍ PŘÍSTROJE.
Kávovar přetéká.
Káva protéká
držákem na filtr.
Káva nevytéká,
nebo vytéká velmi
pomalu.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
28
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
CM1001-001_v06
SK
Vážení Klienti!
Ďakujeme Vám za kúpu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi užívateľmi výrobkov Zelmer.
Sme presvedčení, že určite doceníte kvalitu parenej kávy
a jednoduchosť obsluhy.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny pre používanie kávovaru
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Nepoužívajte elektrické spotrebič
s viditeľnými poškodeniami, poškodeným elektrickým káblom, po páde
spotrebiča alebo ináč ak je poškodený. Ak máte podozrenie, že spotrebič je poškodený, jeho kontrolu,
opravy a reguláciu môže vykonať len
preškolený personál autorizovaného
servisu.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Vždy pred čistením kávovaru a tiež
ak zistíte problémy počas prípravy
kávy, kávovar vypnite a vytiahnite
elektrickú zástrčku zo zásuvky.
CM1001-001_v06
●● Nevkladajte ruky priamo pod prúd
pary, horúcej vody alebo nalievanej
kávy, pretože sa môžete opariť alebo
zraniť.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● Zariadenie môžu ovládať deti, ktoré
dovŕšili 8 rok života, ak sú pod
dohľadom dospelej osoby, alebo ak
boli príslušne preškolené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu
riziká súvisiace s jeho používaním.
Deti, ktoré nedovŕšili 8 rok života,
nemôžu bez dohľadu dospelej osoby
zariadenie používať ani čistiť. Zariadenie a napájací kábel skladujte na
mieste nedostupnom pre deti, ktoré
nedovŕšili 8 rok života.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Spotrebič
umiestňujte iba na plochom a rovnom
povrchu.
●● Do nádoby na vodu lejte iba čistú a studenú vodu.
Neprekračujte maximálny objem nádoby.
29
●● Zabráňte styku prívodového kábla s horúcimi časťami
espressa.
nezabudnite na stlačenie tlačidla zapni/vypni
(ON/OFF) pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky zdroja
napätia. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky potiahnutím
za prívodový kábel - vyťahujte potiahnutím za zástrčku.
●● Nezabudnite vypnúť a vytiahnuť zástrčku spotrebiča,
ak ho nepoužívate dlhšiu dobu alebo pred jeho čistením.
●● Nepoužívajte espresso v prípade, že je zapojené
s sieti pomocou predlžovacieho kábla, alebo iba v tedy,
ak kábel bol preverený kvalifikovaným technikom
alebo zamestnancov servisného strediska.
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky rozvodu elektrického napätia (iba so striedavým prúdom), ktorý je vybavený ochranným kolíkom
a s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na
štítku spotrebiča.
●● Zabráňte tomu, aby prívodový kábel spotrebiča visel
nad okrajom pracovného stola alebo z poličky alebo sa
dotýkal horúceho povrchu.
●● Spotrebič neponárajte do vody ani inej tekutej látky.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými
časovými spínačmi alebo iným diaľkovým systém ovládania.
●● Zariadenie prívodu elektrickej energie zo zdroja napätia musí byť zabezpečené starostlivo zvoleným typom
ochrany spotrebiča spolu s bezpečnostným systémom
ochrany ako je bezpečnostný istič, ktorý v prípade
vzniku poruchy preruší prívod elektrického napätia.
●● Nikdy
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky sa v takomto prípade podliehajú zmene.
●● Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým vyššie uvedeným pokynom.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Objem nádoby na vodu: max. 1,8 l.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
30
CM1001-001_v06
Zloženie espressa
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Veko
Stály filter
Odoberateľná filtračná násada
Vodný filter s uhlíkovým filtrom
Veko džbánu
Džbán s objemom 12 šálok / 1800 ml
Ovládací panel
Funkcia priameho nalievania (Sneak-A-Cup®)
Ohrevná doska (udržiava stálu teplotu kávy)
Odkladací priestor na kábel
Nádoba na vodu s indikátorom hladiny vody
CM1001-001_v06
31
OVLÁDACÍ PANEL
Pred prvým použitím
1 Zo spotrebiča odstráňte balenie a nálepky.
2 Všetky pohyblivé komponenty umyte podľa návodu
v kapitole ČISTENIE A KONZERVÁCIA v tejto príručke.
3 Otvorte veko džbánu a nalejte doň čerstvú, studenú vodu
do úrovne 12 šálok (MAX).
12
13
21
20
14
19
15
16
18
17
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
32
Digitálny displej
Tlačidlo pre nastavenie minút (MIN)
Tlačidlo AUTO (oneskorená príprava kávy)
Tlačidlo pre prípravu 2-4 šálok kávy
Tlačidlo pre nastavenie intenzity pripravovanej kávy
Tlačidlo zapni/vypni (ON/OFF)
Tlačidlo pre automatické čistenie (AUTO CLEAN)
Tlačidlo pre automatické vypnutie
Tlačidlo pre programovanie (PROG)
Tlačidlo pre nastavenie hodín (HOUR)
4 Vodu z džbána prelejte do nádoby umiestnenej v spotrebiči.
CM1001-001_v06
5 Do spotrebiča nasaďte filtračnú násadu.
6 Stály nylonový filter alebo papierový vložte do filtračnej
sústavy.
8 Skontrolujte, či veko džbánu je zatvorené a následne
umiestnite prázdny džbán na ohrevnú dosku.
9 Vytiahnite prívodový kábel z priestoru na odkladanie,
ktorý sa nachádza v zadnej časti espressa a následne
zasuňte zástrčku do zásuvky zdroja napätia.
7 Zatvorte veko.
Dĺžku prívodového kábla môžete prispôsobiť
podľa potreby.
• Pre predĺženie dĺžky kábla, ho chyťte (nechytajte za zástrčku) a opatrne ho potiahnite
smerom nadol k sebe, na doraz.
• Pre skrátenie dĺžky kábla, zasuňte jeho prebytočnú do odkladacieho priestoru v zadnej
časti espressa. Následne, pre zaistenie kábla
v požadovanej dĺžke, potiahnite kábel smerom
nahor tak, aby sa zaistil v poistnom otvore.
10 Vodu prevarte podla návodu v bode PRÍPRAVA KÁVY –
bez pridania kávy.
Tento postup umožní vyčistiť espresso od prachu a nečistôt, ktoré sa do spotrebiča dostanú
počas jeho výroby a montáže.
CM1001-001_v06
33
11 Vodu z džbánu vylejte, prepláchnite stály filter alebo
vyhoďte papierový filter.
3 Do sitka na vodný filter vložte uhlíkový filter.
12 Vypnite espresso, odpojte ho od zdroja napätia, aby
mohol vychladnúť.
4 Zaistite poistku sitka na vodný filter.
Uvedenie spotrebiča do prevádzky
VODNÝ FILTER
5 Vodný filter umiestnite (spolu s nasadeným uhlíkovým
filtrom) do nádoby na vodu, do priehlbiny v pravom dolnom
rohu nádoby.
1 Rozbaľte uhlíkový filter.
2 Uvoľnite poistku sitka na vodný filter.
Uhlíkový filter je potrebné vymeniť po každej
60. príprave kávy alebo aspoň raz za 2 mesiace,
počnúc uvedením spotrebiča do prevádzky.
34
CM1001-001_v06
NASTAVENIE HODÍN
1 Zapojte espresso do vhodného zdroja napätia (údaje sú
uvedené na výrobnom štítku spotrebiča).
Pridŕžaním tlačidiel môžete rovnako meniť
hodnoty, bez toho aby ste musel tlačidlá opakovane stláčať.
V prípade, že zariadenie odpojíte od zdroja
napätia alebo dôjde k dočasnému prerušeniu
dodávky elektrickej energie, môže sa stať, že
hodiny bude musieť nastaviť znova.
Príprava kávy
1 Otvorte horné veko.
2 Na digitálnom displeji sa zobrazí 12:00, symbol „:” začne
blikať.
2 Do džbánu nalejte čerstvú, studenú vodu do úrovne,
podľa požadovaného množstva pripravenej kávy.
Hodiny nemusíte nastavovať, ak neplánujete
použiť funkciu ČASOVÁ PRÍPRAVA KÁVY.
3 Pre zmenu nastaveného času stláčajte tlačidlo pre
nastavenie hodín (HOUR) a minút (MIN), po dobu nastavenia požadovanej hodnoty.
V zadnej časti espressa sa nachádzajú dva
otvory pre vývod nadbytočného množstva
vody. Dbajte na to, aby ste do nádoby nenaliali
príliš veľké množstvo vody, ktorej prebytok
môže byť v takomto prípade odvedený cez
odvodové otvory na povrch pracovnej dosky
alebo na iný pracovný povrch.
CM1001-001_v06
35
3 Vodu z džbána prelejte do nádoby umiestnenej v spotrebiči.
5 Do spotrebiča nasaďte filtračnú násadu.
6 Následne vložte stály filter alebo papierový filtre do filtračnej násady.
4 Džbán so zatvoreným vekom umiestnite pod výtokovú
sústavu na kávu tak, že ho položíte na ohrevnú dosku.
7 V závislosti od Vašej voľby, nasypte požadované množstvo kávy.
Skontrolujte, či džbán je správne umiestnený
pod výtokovou sústavou na kávu. Vyhnete sa
tak vyliatiu kávy.
Používajte iba kávu, ktorá je vhodná pre tento
typ espressa. Množstvo kávy závisí od kvality
kávy a individuálnych preferencií používateľa.
36
CM1001-001_v06
8 Zatvorte veko.
11 Opäť stlačte tlačidlo pre nastavenie intenzity pripravovanej kávy, čím začnete pripravovať kávu s tradičnou intenzitou
chuti. Svetelný indikátor STRONG zhasne.
9 Zasuňte zásuvku prívodového kábla do zásuvky zdroja
napätia.
Predvolené nastavenie espressa je príprava
kávy s tradičnou intenzitou chuti.
12 Stlačte tlačidlo zapni/vypni (ON/OFF). Svetelný indikátor
sa zasvieti a proces prípravy kávy sa aktivuje.
10 Stlačte tlačidlo pre nastavenie intenzity pripravovanej
kávy, pomocou ktorého pripravíte silnú kávu. Svetelný indikátor STRONG sa zasvieti, signalizuje zvolenú funkciu.
13 Potom ako káva prestane vytekať do džbánu, sa cyklus
prípravy kávy ukončí.
Zaznie krátky zvukový signál, ktorý oznámi
ukončenie cyklu prípravy kávy.
CM1001-001_v06
37
14 Vyprázdnite filtračnú násadu hneď po vyhladnutí kávovej
usadeniny, a následne zatvorte veko.
15 Espresso udržiava stálu teplotu pripravenej kávy po
dobu 10-40 min., po ktorej uplynutí sa spotrebič automaticky
vypne. (Pozri kapitolu UDRŽIAVANIE TEPLOTY KÁVY –
FUNKCIA AUTO OFF).
2 Do stáleho alebo papierového filtra nasypte požadované
množstvo mletej kávy.
3 Stlačte tlačidlo pre prípravu 2-4 šálok kávy. Svetelný indikátor nad tlačidlom sa zasvieti, signalizuje zvolenú funkciu.
V prípade, že funkciu AUTO OFF neaktivujete,
espresso sa automaticky vypne po uplynutí
40 minútach od ukončenia procesu prípravy kávy.
Espresso môžete vypnúť kedykoľvek tak, že
stlačíte tlačidlo zapni/vypni (ON/OFF).
V prípade, že espresso nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte ho od zdroja napätia.
PRÍPRAVA 2-4 ŠÁLOK KÁVY
Táto funkcia slúži na spomalenie prípravy kávy, čím získate
jej lepšiu a výraznejšiu arómu.
1 Do nádoby na vodu nalejte potrebné množstvo vody,
s ktorou budete pripravovať požadované množstvo kávy
(od 2 do 4 šálok).
Možnosť nastavenia intenzity prípravy kávy
v tomto režime nie je dostupná. Káva
bude pripravená štandardným spôsobom.
4 Stlačte tlačidlo zapni/vypni ON/OFF. Svetelný indikátor
a zasvieti a aktivuje sa proces prípravy kávy.
Po opätovnom stlačení tlačidla pre prípravu 2-4
šálok kávy sa zvolená funkcia anuluje.
38
CM1001-001_v06
UDRŽIAVANIE STÁLEJ TEPLOTY KÁVY – FUNKCIA AUTO OFF
Po pripravení kávy, ohrevná doska bude udržiavať teplotu po
dobu 10 - 40 min., a následne sa spotrebič automaticky vypne.
5 Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín (HOUR) a pre
nastavenie minút (MIN) nastavte hodinu aktivácie prípravy
kávy.
Espresso sa automaticky vypne, na základe
predvolených nastavení, po uplynutí 40 minútach, a to v prípade, že nastavenia AUTO OFF
neznemíte.
Funkciu AUTO OFF môžete nastaviť na hodnoty: 10, 20, 30
i 40 min.. Ide o dobu, po uplynutí ktorej sa spotrebič automaticky vypne. Táto doba sa začne odratávať od momentu
ukončenia prípravy kávy. Pri ponechaní zvolenej hodnoty,
počas približne 2 sekúnd, sa nastavená hodnota potvrdí.
PRÍPRAVA KÁVY V PREDNASTAVENOM ČASE
1 Pre spustenie funkcie prípravy kávy v prednastavenom
čase, postupujte podľa pokynov v bodoch 1 až 9 v kapitole
PRÍPRAVA KÁVY.
2 Skontrolujte, či hodiny sú správne nastavené (pozri
NASTAVENIE HODÍN).
3 Stlačte tlačidlo programovanie (PROG).
V prípade, že nastavenú dobu nezmeníte počas
toho, ako číslice blikajú, hodnoty budú nastavené na aktuálny čas. Pre opätovné nastavenie
doby začiatku prípravy kávy, stlačte tlačidlo
programovanie (PROG) a nastavte požadované
hodnoty.
6 Stlačte tlačidlo AUTO, ktorým aktivujete funkciu prípravy
kávy v prednastavenom čase. Svetelný indikátor tejto funkcie sa zasvieti.
4 Na displeji sa zobrazí hodnota 0:00 alebo posledné uložené nastavenie času.
Ak chcete skontrolovať hodnoty prednastaveného času, stlačte a pridŕžte tlačidlo PROG.
Po uvoľnení tlačidla sa na hodinách zobrazí
aktuálny čas.
Pre zmenu nastavených hodnôt prednastaveného času stlačte tlačidlo AUTO – nastavenia
sa anulujú.
Pre opätovné nastavenie tejto funkcie, postupujte podla pokynov v bodoch 3 až 6 v kapitole
PRÍPRAVA KÁVY V PREDNASTAVENOM ČASE.
Ak chcete proces prípravy kávy aktivovať
okamžite, stačí ak stlačíte tlačidlo ON/OFF.
CM1001-001_v06
39
ĎALŠIE FUNKCIE
PRIAME NALIEVANIE (Sneak-A-Cup®)
Funkcia priameho nalievania umožňuje naliať kávu z džbánu
do šálky počas samotnej prípravy kávy. Po vybratí džbánu,
káva z espressa prestane tiecť. Stačí umiestniť džbán opäť
na ohrevnú dosku pod dávkovač kávy, v priebehu 30 sekúnd,
a káva začne samostatne vytekať do džbánu.
V prípade, že do 30 sekúnd džbán neumiestnite
naspäť do espressa, nazhromaždená káva vo
filtračnej sústave sa môže preliať.
●● Na čistenie spotrebiča používajte jemné plátené utierky
s jemným čistiacim prostriedkom na umývanie riadu
alebo s čistou teplou vodou.
Použitie ostrých utierok alebo špongií môže
spôsobiť poškodenie povrchu espressa.
●● Nepoužívajte dráždivé čistiace prostriedky na báze alkoholu.
Odporúčame pred prvým použitím prepláchnuť
spotrebič vodou s pridaním malého množstva
octu.
POKYNY K PRÍPRAVE KÁVY
ODSTRÁŇENIE VODNÉHO KAMEŇA
v džbáne premiešajte, čím získate lepšiu chuť
kávy.
●● Chuť kávy, ktorú nalejete do šálky ešte počas jej prípravy, sa môže líšiť od tej, ktorá je v džbáne po ukončení
celej prípravy.
●● V prípade pochybnosti o množstve kávy, začnite od prípravy 1 strednej lyžičky stredne mletej kávy.
●● Nikdy nepoužívajte tie isté použité papierové filtre, ktoré
do seba absorbujú chuť kávy a môžu byť príčinou zlej
chuti pri ďalšej príprave kávy. Opotrebované papierové
filtre môžu spôsobiť trhliny vo filtroch a únik kávových
usadením do čerstvo pripravenej kávy.
●● Najvhodnejší spôsob pre uskladnenie otvoreného balenia s kávou je jej umiestnenie do vzduchotesnej nádoby
mimo dosahu slnečných lúčov. Najoptimálnejšie je kávu
zomlieť krátko pred jej prípravou.
●● V prípade, že džbán s kávou ponecháte na ohrevnej
doske, odstráňte kávové usadeniny z filtra hneď ako
vychladnú. Vďaka tomu káva nebude mať nahorkastlú
chuť.
●● Ak chcete získať jemnú aromatickú chuť kávy, vyhnite sa
používaniu aromatizovaných alebo balených kávových
zŕn. Oplatí sa zakúpiť si aromatické sirupy a pridávať ich
do čerstvo pripravenej kávy, ešte pred pridaním mlieka,
smotany alebo cukru.
●● Džbán a filtračnú násadu umyte v teplej vode hneď po
ich použití. Postaráte sa tak o zachovanie dobrej chuti
káva pri jej ďalšej príprave.
●● Espresso je potrebné udržiavať v dokonalej čistote,
akékoľvek nečistoty by mohli mať vplyv na kvalitu chuti
kávy.
●● K príprave kávy, ktorú použijete na prípravu ľadovej kávy,
je potrebné pridať dvojnásobné množstvo kávy. Ľad riedi
intenzitu arómy kávy.
Vodný kameň je povrchová usadenina minerálov, ktorý sa
prirodzene vyskytuje vo všetkých zariadeniach, v ktorých
dochádza k zohrievaniu vody. Preto aj espresso si vyžaduje občasné odstránenie vodného kameňa. Z espressa
odporúčame odstraňovať vodný kameň každé 4–6 mesiace,
v závislosti od častosti jeho používania.
●● Kávu
ROZTOKY NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
Tradične sa na odstránenie vodného kameňa z espressa
používajú tieto prostriedky:
●● roztok octu
Nádobu na vodu naplňte roztokom v nasledujúcom pomere:
1/3 octu, 2/3 vody.
●● roztok kyseliny citrónovej
Sáčok kyseliny citrónovej rozpusťte v 1/2 litri vody.
●● iné špeciálne roztoky alebo tablety pre odstránenie vodného kameňa.
Pred spustením procesu odstránenia vodného
kameňa je potrebné vybrať vodný filter spolu
s uhlíkovým filtrom.
1 Otvorte veko a do nádoby na vodu nalejte jeden z vyššie
uvedených roztokov.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred samotným čistením, nikdy nezabudnite
odpojiť spotrebič od zdroja napätia a počka
kým vychladne.
●● Po každej príprave kávy, papierový filtre so zvyškami
kávy vyhoďte alebo vyčisťte stály filter.
40
CM1001-001_v06
2 Do spotrebiča nasaďte filtračnú násadu. Zatvorte veko.
5 Časť roztoku sa vyparí, zvyšná čas ostane v espresse
po dobu približne 30 minút do ukončenia celého cyklu.
Celý cyklus čistenia trvá približne 45-60 minút.
6 Po ukončení procesu odstraňovania vodného kameňa
zaznie trikrát po sebe zvukový signál a zariadenie sa vypne.
Po ukončení procesu odstraňovania vodného
kameňa, vykonajte ešte 2-3 čistenia s použitím
čistej vody tak, ako je uvedené v bode „Pred
prvým použitím”.
3 Džbán umiestnite do spotrebiča a zasuňte zástrčku prívodového kábla do zásuvky zdroja napätia.
4 Stlačte tlačidlo pre automatické čistenie (AUTO CLEAN),
ktorým aktivujete proces čistenia. Svetelný indikátor nad tlačidlom pre automatické čistenie (AUTO CLEAN) sa zasvieti,
čo signalizuje aktiváciu funkcie.
CM1001-001_v06
41
Príklady problémov počas prevádzky espressa
V prípade, že spotrebič nepracuje správne, pokúste sa riadiť podľa nižšie uvedených pokynov. V opačnom prípade sa nepokúšajte opraviť spotrebič samostatne, ale odovzdajte ho do kvalifikovaného servisného strediska.
PROBLÉM
MOŽNÁ PRÍČINA
AKO SI PORADIIČ, ČO TREBA SPRAVIŤ
Espresso sa nedá
zapnúť.
Espresso nebolo zapojené k zdroju napätia.
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k zdroju napätia
a či ste stlačili tlačidlo zapni/vypni ON/OFF.
V nádobe na vodu môže byť príliš veľké množstvo vody.
Neprekračujte maximálnu úroveň objemu nádoby na
vodu.
Veko espressa nie je zatvorené správne.
Zatvorte a dotlačte veko.
Džbán nie je umiestnený správne pod výtokom filtračnej
násady.
Skontrolujte, či je džbán umiestnený na ohrevnej doske
presne v jej strede, pod výtokom filtračnej násady.
Espresso nefiltruje
kávu.
Nádoba na vodu môže byť prázdna.
Skontrolujte, či v nádobe sa nachádza dostatočné
množstvo vody pre požadovaný počet šálok kávy.
Veko sa nedá
zatvoriť.
Filtračná násada môže byť zle založená.
Odoberte filtračnú násadu a zasuňte ju znova do
spotrebiča.
Espresso preteká.
Filtrovaná káva sa
vylieva cez filtračnú
sústavu.
Pri odoberaní džbánu počas filtrovania kávy
Počas filtrovania kávy došlo k vytiahnutiu džbánu na viac
neprekračujte prípustnú dobu (pozri bod PRIAME
ako 30 sekúnd.
NALIEVANIE).
Džbán môže byť umiestnený mimo stredu ohrevnej
dosky.
Vytiahnite džbán a umiestnite ho tak, aby sa nachádzal
v priehlbine ohrevnej dosky.
V pripravenej káve
sa nachádzajú
kávové usadeniny.
Papierový alebo stály filter boli založené nesprávnym
spôsobom.
Nasaďte papierový alebo stály filter do filtračnej násady
a potom ju celú zasuňte do espressa.
Espresso pracuje
pomaly, káva má zlú
chuť.
Je potrebné espresso vyčistiť, mohli ste použiť nevhodný Postupujte podla pokynov pre čistenie espressa.
typ mletej kávy.
Používajte iba typ kávy, ktorý je určený pre espressá.
V nádobe na vodu chýba voda.
Do nádoby nalejte vodu.
Stály alebo papierový filter je nasadený nesprávnym
spôsobom.
Káva z espressa
nevyteká alebo
vyteká príliš pomaly. Káva je príliš jemná a zanáša filter.
Zariadenie je zanesené vodným kameňom.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
42
Skontrolujte, či stály alebo papierový filter boli nasadené
správne.
Používajte iba taký typ kávy, ktorý je určený pre
espressá.
Riaďte sa pokynmi uvedenými v bode ODSTRÁŇENIE
VODNÉHO KAMEŇA.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
CM1001-001_v06
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjünk, hogy megvásárolta készülékünket és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
Biztosak vagyunk abban, hogy értékelni fogják a készülékünk által főzött kávé minőségét és az elkészítés egyszerűségét.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Fordítson külön figyelmet a biztonsági előírásokra. Kérjük őrizze meg a használati utasítást, hogy azt
a készülék későbbi használata során is felhasználhassa.
Az expressz használata során betartandó
biztonsági intézkedések
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Ne használja a készüléket, ha az,
vagy a hálozatikábel láthatóan megsérült, ha leesett, vagy más módon
megsérülhetett. Ha felmerül, hogy
a készülék megsérült, akkor mind
ennek ellenőrzését, valamint javítását, beállítását bízza szakszervízre.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék tisztítása előtt, valamint
a kávéfőzési folyamat során felmerülő bármely probléma esetén áramtalanítsa azt.
●● Ne tegye a kezét közvetlenül a kifújt
gőz, víz, vagy kifolyó kávé útjába,
mert az égéséi és egyéb sérülésekhez vezet.
CM1001-001_v06
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● A készüléket használhatják 8 évnél
idősebb gyerekek, akik felügyelet
alatt találhatók illetve ki lettek oktatva
a készülék biztonságos használatát
illetően és tisztában vannak a használattal kapcsolatos kockázatokkal.
A 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt
felügyelete nélkül nem tisztíthatják a
készüléket illetve nem végezhetnek
el rajta karbantartási tevékenységet.
A készüléket és a tápkábelt 8 évnél
fiatalabb gyerekek számára el nem
érhető helyen kell tartani.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre állítsa.
●● A víztartályba kizárólag tiszta, hideg vizet töltsön. Ne
töltse túl a tartályt a maximális szintnél.
●● Ne hagyja, hogy a hálózati kábel a presszó kávéfőző
forró alkatrészeivel érintkezzen.
●● Minden alkalommal kapcsolja ki a készüléket mielőtt
a dugaszt bedugja a hálózati dugaszolóaljzatba, vagy
kihúzza onnan. A dugaszt nem szabad a hálózati
kábelnél fogva kihúzni a dugaszolóaljzatból - magát
a dugaszt kell fogni.
●● Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja,
valamint a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki
43
az áramot, és húzza ki a dugaszt.
használja a presszó kávéfőzőt hosszabbítóval,
hacsak a hosszabbítót szakképzett technikus vagy
szerviz dolgozó nem ellenőrizte.
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű, földelt elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne hagyja, hogy a készülék hálózati vezetéke az asztal vagy a polc széle felett lógjon, illetve forró felülettel
érintkezzen.
●● Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy
külön távirányítóval.
●● A készüléket betápláló elektromos rendszert megfelelően megválasztott biztosítékkal kell biztosítani, ezen
túlmenően a betápláló áramkörön lehet alkalmazni egy
kapcsolót, amivel vészhelyzetekben le lehet választani
a berendezést a hálózatról.
●● Ne
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális
feltételek.
●● Győződjön meg róla, hogy a fenti utasításokat megértették.
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A víztartály űrtartalma: max. 1,8 l.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
44
CM1001-001_v06
Presszó kávéfőző felépítése
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fedél
Fix szűrő
Kivehető szűrőbetét
Szénszűrős vízszűrő
Kancsó fedele
12 csészényi / 1800 ml űrtartalmú kancsó
7 Vezérlő panel
Közvetlen kávétöltési opció (Sneak-A-Cup®)
Fűtőlap (hőmérsékleten tartja a kávét)
Rekesz a kábelnek
Víztartály vízszintjelzővel
CM1001-001_v06
45
Presszó kávéfőző felépítése
Az első használat előtt
1 Távolítsa el a csomagolást és a címkéket a termékről.
2 Minden mozgó alkatrészt tisztítson meg a jelen útmutató
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetének megfelelően.
3 Nyissa ki a kancsó fedelét, és öntse fel tiszta, hideg vízzel a 12 csésze (MAX) szintig.
12
13
21
20
14
19
15
16
18
17
VEZÉRLŐ PANEL
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
46
Digitális kijelző
Nyomógomb a percek beállításához (MIN)
AUTO nyomógomb (késleltetett lefőzés)
Nyomógomb 2-4 csésze kávé lefőzéséhez
Nyomógomb a kávélefőzés intenzitásának beállításához
Bekapcsolás/kikapcsolás nyomógomb (ON/OFF)
Automatikus tisztítás (AUTO CLEAN) nyomógomb
Automatikus kikapcsolás nyomógomb
Program (PROG) nyomógomb
Órákat beállító nyomógomb (HOUR)
4 A kancsóból öntse át a vizet a berendezésben található
tartályba.
CM1001-001_v06
5 Tegye be a szűrő betétjét a készülékbe.
6 Tegye be a műanyag, fix szűrőt vagy papír szűrőt a szűrő
betétjébe.
7 Zárja le a fedelet.
8 Győződjön meg róla, hogy a kancsó fedele zárva van,
majd helyezze az üres kancsót a melegítő lapra.
9 Húzza ki a hálózati kábelt a presszó kávéfőző hátuljában található rekeszből, majd dugja be a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatba.
A kábel hosszát az igényekhez lehet szabni.
• A kábel hosszának növeléséhez fogja azt
meg (a dugasznál fogva) és finoman húzza
lefelé és maga felé, egészen addig, amíg
ellenállást nem érez.
• A kábel hosszának csökkentéséhez helyezze
a fölösleges kábelt a presszó kávéfőző hátuljában található rekeszbe. Ezután, a kívánt
helyzetben történő rögzítéséhez, húzza meg
a kábelt felfelé, hogy a bevágásba kerüljön.
10 Forralja fel a vizet A KÁVÉ LEFŐZÉSE fejezetben leírtak
szerint – anélkül, hogy kávét tenne bele.
A leírt módon lehet kitisztítani a presszó kávéfőzőt a gyártás és összeszerelés közben keletkezett portól és üledéktől.
CM1001-001_v06
47
11 Öntse ki a vizet a kancsóból, öblítse át a fix szűrőt, vagy
dobja ki a papír szűrőt.
12 Kapcsolja ki a presszó kávéfőzőt, húzza ki a hálózati
dugaszolóaljzatból, és hagyja kihűlni.
A berendezés előkészítése használatra
3 Helyezze be a szénszűrőt a vízszűrő kosarába.
4 Zárja le a vízszűrő kosarának kapcsát.
5 Helyezze be a vízszűrőt (beszerelt szénszűrővel) a víztartályba, a tartály jobbalsó sarkában található mélyedésbe.
VÍZSZŰRŐ
1 Csomagolja ki a szénszűrőt.
2 Nyissa ki a vízszűrő kosarának kapcsát.
A vízszűrőt minden 60 lefőzés vagy a csomagolásból történő kivételtől számított 2 hónap
eltelte után ki kell cserélni újra.
48
CM1001-001_v06
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
1 Csatlakoztassa a presszó kávéfőzőt egy megfelelő áramforrásra (az adatok a berendezés adattábláján találhatók).
A gombok lenyomva tartásakor szintén változnak az értékek, nem kell tehát folyamatosan
nyomogatni.
Ha a készüléket leválasztják a hálózatról, vagy
pillanatnyi áramszünet következik be, előfordulhat, hogy újra be kell állítani az órát.
Kávé lefőzése
1 Nyissa ki a felső fedelet.
2 A digitális kijelzőn 12:00 jelenik meg, ahol a „:” jel villog.
2 A kancsót töltse fel hideg vízzel az igényelt mennyiségű
kávénak megfelelő szintig.
Nem kell beállítani az órát, ha nem tervezi használni a IDŐPONTRA TÖRTÉNŐ KÁVÉLEFŐZÉS
opciót.
3 Az idő beállításának módosításához nyomja meg az órát
beállító (HOUR), valamint a percet beállító gombot (MIN),
egészen addig, amíg a kívánt érték be nincs állítva.
A kávéfőző hátulsó részén található két nyílás
a fölös mennyiségű víz kiöntéséhez. Ügyeljen
arra, hogy ne töltsön be túl sok vizet, mivel
a fölös mennyiség a kiöntő nyílásokon keresztül kifolyik, elöntve a munkalapot vagy más
munkafelületet.
CM1001-001_v06
49
3 A kancsóból öntse át a vizet a berendezésben található
tartályba.
5 Tegye be a szűrő betétjét a készülékbe.
6 Majd tegye be a műanyag, fix szűrőt, vagy egy papír
szűrőt a szűrő betétjébe.
4 A zárt fedelű kancsót állítsa a kávékifolyó alá, a melegítő
lapra.
7 Tegyen be az ízlésének megfelelő mennyiségű, őrölt
kávét.
Győződjön meg róla, hogy a kancsó jól be van
igazítva a kávékifolyó alá. Ez elejét veszi annak,
hogy a kávé kicsepegjen.
Kizárólag ehhez a kávéfőző típushoz megfelelő
kávét használjon. A betöltendő kávé mennyisége a kávé minőségétől, és a kávéfőző használójának ízlésétől függ.
50
CM1001-001_v06
8 Zárja le a fedelet.
11 Ha újra megnyomja a kávélefőzés intenzitását beállító
gombot, a készülék visszatér normál erősségű kávé lefőzéséhez. A STRONG dióda kialszik.
9 Dugja be a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába.
A presszó kávéfőző alapértelmezett beállítással
normál erősségű kávét főz.
12 Nyomja meg bekapcsolás/kikapcsolás (ON/OFF) nyomógombot. A jelzőlámpa kigyullad, és megkezdődik a kávéfőzés folyamata.
10 Az erős kávé kiválasztásához nyomja meg a kávélefőzés intenzitását beállító gombot. A STRONG dióda kigyullad,
jelezve, hogy az opció ki van választva.
13 Amikor a kávé már nem folyik a kancsóba, a főzési ciklus
befejeződött.
A készülék egy másodpercig tartó hangjelzést
ad, ami a kávéfőzési ciklus befejeződését jelzi.
CM1001-001_v06
51
14 Amint kihűlt a zacc, azonnal ürítse ki a szűrő betétjét,
majd csukja le a fedelet.
2 Töltse be a fix szűrőbe vagy egy papír szűrőbe a kívánt
mennyiségű, őrölt kávét.
3 Nyomja meg a 2-4 csésze kávé lefőzése gombot. Kigyullad
a gomb feletti dióda, jelezve, hogy az opció ki van választva.
15 A presszó kávéfőző 10-40 perc, keresztül melegen tartja
a lefőzött kávét, azután automatikusan kikapcsol. (Lásd
A KÁVÉ MELEGEN TARTÁSA – AUTO OFF OPCIÓ).
Ha nem módosítják az AUTO OFF funkciót,
a presszó kávéfőző a kávé lefőzését követő
40 percnyi után kikapcsol.
A bekapcsolás/kikapcsolás (ON/OFF) gomb
megnyomásával bármikor ki lehet kapcsolni
a presszó kávéfőzőt.
Ha a presszó kávéfőzőt hosszabb ideig nem
fogja használni, válassza le a berendezést az
áramforrásról.
2-4 CSÉSZE KÁVÉ LEFŐZÉSE
Ez a funkció a lefőzési folyamat lassítására szolgál, hogy
jobb, intenzívebb ízű kávét kapjunk.
1 A víztartályba öntsön a kívánt mennyiségű kávé lefőzéséhez szükséges mennyiségű vizet (2-4 csészényit).
A kávéfőzés intenzitását beállító
opció
ebben az üzemmódban nem elérhető. A kávé
lefőzése standard módon történik.
4 Nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás (ON/OFF) gombot. A jelzőlámpa kigyullad, és megkezdődik a kávéfőzés
folyamata.
A 2-4 csésze kávé lefőzése gomb ismételt megnyomása törli ezt a funkciót.
52
CM1001-001_v06
A KÁVÉ MELEGEN TARTÁSA – AUTO OFF
FUNKCIÓ
5 Az óra (HOUR) és a perc (MIN) beállító gombokkal
állítsa be a kávé lefőzésének kezdő időpontját.
A lefőzése után a melegítő lap még 10-40 perc hosszat melegen tartja a kávét, majd automatikusan kikapcsol a készülék.
Ha nem módosították az AUTO OFF funkciót,
a presszó kávéfőző a kávé lefőzését követő 40
percnyi után kikapcsol.
Az AUTO OFF funkciónak 4 választható opciója van: 10,
20, 30 és 40 perc. Ez az az idő, ami után a készülék automatikusan kikapcsol. Az idő számolása a kávé lefőzésének
befejeződésétől kezdődik. Ha a kiválasztott értéket kb. 2
másodpercig változatlanul hagyja, az a jóváhagyását jelenti.
A KÁVÉ IDŐPONTRA TÖRTÉNŐ LEFŐZÉSE
1 A kávé időpontra történő lefőzésének megkezdéséhez
járjon el a KÁVÉ LEFŐZÉSE fejezet 1-9 pontjai szerint.
2 Győződjön meg róla, hogy az óra helyesen lett beállítva
(lásd AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSÁT).
3 Nyomja meg a programozás (PROG) gombot.
Ha nem módosítja az órát mielőtt a kijelzés
megszűnik villogni, az idő beállítása visszatér
az éppen aktuális időponthoz Ahhoz, hogy újra
beállíthassa a kávé lefőzésének kezdő időpontját, nyomja meg a programozás (PROG) gombot, és állítsa be az értéket.
6 Az időpontra beállított lefőzés megkezdéséhez nyomja
meg az AUTO gombot. A kiválasztott opció diódája világítani
kezd.
4 A kijelzőn megjelenik a 0:00 vagy az utoljára elmentett
időpont beállítás.
Az időpont beállítás ellenőrzéséhez nyomja
meg, és tartsa benyomva a PROG nyomógombot. Ha elengedi a gombot, akkor az óra az
aktuális időt mutatja.
Az időpont beállítás módosításához nyomja
meg az AUTO – gombot, ekkor a beállítások törlődnek.
A funkció ismételt beállításához járjon el
A KÁVÉ IDŐPONTRA TÖRTÉNŐ LEFŐZÉSE
fejezet 3-6 pontjai szerint.
A kávé azonnali lefőzéséhez elég megnyomni
az ON/OFF gombot.
CM1001-001_v06
53
TOVÁBBI FUNKCIÓK
AZONNALI KÁVÉTÖLTÉS (Sneak-A-Cup®)
Az azonnali kitöltés funkció lehetővé teszi, hogy a kávé lefőzése közben kávét lehessen önteni a kancsóból a kávéscsészébe. A kancsó elvétele után a kávé nem folyik ki tovább.
Elég a 30 másodpercen belül visszatenni a kancsót a melegítő lemezre, a kávékifolyó alá, és a kávé újra elkezd folyni
a kancsóba.
Ha 30 másodpercen belül nem teszik vissza
a kancsót a presszó kávéfőzőbe, a szűrőbetétben felgyűlő főzet túlfolyhat.
ÚTMUTATÁSOK A KÁVÉ LEFŐZÉSÉHEZ
●● A kancsóban lévő kávét fel kell keverni, hogy jobb íze
legyen.
●● A lefőzés közben kitöltött kávé ízének intenzitása különbözhet a teljes folyamatban lefőzött kávé ízétől.
●● Ha kétségei vannak a kávé mennyiségét illetően, először
1 kanál közepesen őrölt kávé lefőzésével kell kezdeni.
●● Soha nem szabad a papír szűrőt kétszer egymás után
használni, mivel a szűrő magába abszorbeálja a kávé
ízét, és dohos utóízt okozhat a következő lefőzéseknél.
Ha papír szűrőt használ, az ki is lyukadhat, és belekerülhet a zacc a frissen lefőzött kávéba.
●● A kinyitott csomagolású kávét légmentesen záró tartályban tartani, messze a napsugaraktól. A legjobb, ha
a kávét közvetlenül a lefőzés előtt őröli meg.
●● Ha a kávét a kancsóban hagyja, a melegítő lapon, el kell
távolítani a zaccot rögtön a kihűlése után a szűrőbetétből. Ennek köszönhetően a kávénak nem lesz keserű
utóíze.
●● Ha aromás kávét szeretne nyerni, kerülje az aromásított
vagy csomagolt szemes kávét. Érdemes aromás szirupokat vásárolni, és ezt adni a frissen lefőzött kávéhoz,
közvetlenül azelőtt, hogy tejet, tejszínt vagy cukrot tenne
bele.
●● Úgy a kancsót, mint a szűrőbetétet közvetlenül a használat után el kell mosni meleg vízben. Ezzel lehetővé válik,
hogy a további lefőzésekkor is megmaradjon a kávé jó
íze.
●● A presszó kávéfőzőt abszolút tisztán kell tartani, a szen�nyeződések befolyásolhatják a kávé ízét.
●● Amikor olyan főzetet készít, amit jeges kávéhoz fog
a későbbiekben felhasználni, a lefőzéshez dupla men�nyiségű kávét kell használni. A jég felhígítja a kávé ízének intenzitását.
●● A
készülék tisztításához használjon puha anyagból
készült törlőrongyot, enyhe mosogatószerrel vagy csak
tiszta meleg vízzel megnedvesítve.
Durva rongy vagy szivacs használatával karcolásokat okozhat a presszó kávéfőző felületén.
●● Ne használjon agresszív, súroló hatású vagy alkoholos
bázisú tisztítószereket.
Ajánlott a készüléket először egy kevés ecetet
tartalmazó vízzel átöblíteni.
A KÉSZÜLÉK VÍZKŐTELENÍTÉSE
Ez a kő ásványoknak a felületekre rakódó üledéke, amely
természetes úton megjelenik minden vízmelegítéssel üzemelő berendezésben. Ezért is a presszó kávéfőzőt időnként
vízkőteleníteni kell. Ajánlott a vízkövet a presszó kávéfőzőből 4-6 hónaponként eltávolítani, a használat gyakoriságától
függően.
VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLHATÓ OLDATOK
A vízkő eltávolításához a presszó kávéfőzőből a következő
oldatok használatosak:
●● ecetoldat
A tartályt a következő arányú oldattal töltse fel: 1/3 ecet,
2/3 víz.
●● citromsav oldat
Egy tasak citromsavat fel kell oldani 1/2 liter vízben.
●● kifejezetten erre a célra készült folyadékok vagy tabletták.
Mielőtt elkezdi a vízkőtelenítést, ki kell venni
a vízszűrőt a szénszűrővel.
1 Nyissa ki a fedelet, és öntse be a fenti oldatok valamelyikét a víztartályba.
Karbantartás és tisztítás
Mielőtt hozzáfog a berendezés tisztításához,
mindig áramtalanítsa a készüléket, és várja
meg, amíg a presszó kávéfőző kihűl.
●● Minden lefőzés után dobja ki a papír szűrőt a zaccal,
vagy tisztítsa ki a fix szűrőt.
54
CM1001-001_v06
2 Tegye be a szűrő betétjét a készülékbe. Zárja le a fedelet.
5 Az oldat egy része lefőzésre kerül, a másik része viszont
30 percig, a lefőzési ciklus befejeződéséig a presszó kávéfőzőben marad.
Az egész tisztítási ciklus 45-60 percet vesz
igénybe.
6 A vízkőtelenítés befejeződéskor háromszoros hangjelzés hallatszik, és a készülék automatikusan kikapcsol.
A vízkőtelenítés után végezzen még 2-3 tisztítást tiszta vízzel „Az első használat előtt” pontban elírtak szerint.
3 Helyezze be a kancsót a készülékbe, és dugja be a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába.
4 A tisztítási folyamat megkezdéséhez nyomja meg az
automatikus tisztítás (AUTO CLEAN) gombot. Kigyullad az
automatikus tisztítás (AUTO CLEAN) nyomógomb felett lévő
dióda, jelezve, hogy a funkció üzemben van.
CM1001-001_v06
55
Példák a presszó kávé használatakor előfordulható problémákra
Ha a készülék nem működik helyesen, ellenőrizze, hogy az alábbi tanácsok segítenek-e. Egyéb esetben ne próbálja önállóan
javítani a készüléket, hanem adja szakszervizbe.
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
MIT LEHET TENNI
A készülék nem
kapcsol be.
A kávéfőzőt nem dugták be a hálózati
dugaszolóaljzatba.
Győződjön meg róla, hogy rá van dugva a hálózatra,
és bekapcsolta a bekapcsolás/kikapcsolás ON/OFF
kapcsolót.
Túl sok víz lehet a víztartályban.
Ne töltse túl a tartályt a maximális szintnél.
Presszó kávéfőző
csöpög.
A presszó kávéfőző fedele nincs jól lecsukva.
Csukja le, és nyomja be a fedelet.
A kancsó nincs pontosan a szűrőbetét kifolyója alá
állítva.
Győződjön meg róla, hogy a kancsó pontosan a melegítő
lap közepére van állítva, a szűrőbetét kifolyója alá.
A presszó kávéfőző
nem főzi le a kávét.
Lehet, hogy üres a víztartály.
Győződjön meg róla, hogy a tartályban elég víz van
a kívánt mennyiségű kávé lefőzéséhez.
A fedél nem akar
lezáródni.
Lehet, hogy a szűrő betétje rosszul van behelyezve.
Vegye ki a szűrőbetétet, és helyezze be újra
a készülékbe.
A kávé lefőzése közben a kancsót több mint 30
másodpercre kivették.
Ha kiveszi a kancsót lefőzés közben, ne lépje túl a
megengedett időt (lásd a KÖZVETLEN KÁVÉTÖLTÉS
pontot).
Lehet, hogy a kancsó nincs a melegítő lap közepén.
Húzza ki a kancsót, és helyezze vissza úgy, hogy
a melegítő lapon lévő bemélyedésben legyen.
A lefőzött kávé
zaccos.
Nem jól van betéve a papír vagy a fix szűrő.
Tegye be a műanyag, fix szűrőt, vagy egy papír szűrőt
a szűrő betétjébe, majd az egészet helyezze be
a presszó kávéfőzőbe.
A presszó kávéfőző
lassan működik:
a kávénak rossz
íze van.
Ki kell tisztítani a presszó kávéfőzőt; nem megfelelő
őrölt kávét használt.
Járjon el a presszó kávéfőző tisztítására vonatkozó
útmutatás szerint. Kizárólag átfolyó kávéfőzőkhöz való
kávét használjon.
Nincs víz a tartályban.
Töltse meg a tartályt vízzel.
A főzet átfolyik
a szűrőbetéten.
A műanyag, fix szűrő vagy a papír szűrő nem jól van
Nem folyik ki a kávé, behelyezve a szűrő betétjébe.
vagy nagyon lassan
A kávé túl apró, és eltömi a szűrőt.
folyik ki.
A készüléket eltömte a vízkő.
Ellenőrizze, hogy a műanyag, fix szűrő vagy a papír szűrő
jól van-e behelyezve.
Kizárólag átfolyó kávéfőzőkhöz való kávét használjon.
Járjon el A KÉSZÜLÉK VÍZKŐTELENÍTÉSE pontban
leírtak szerint.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
56
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
CM1001-001_v06
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în
cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii referitoare la siguranţă în timpul
utilizării maşinii pentru cafea
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu folosiţi aparatul electric cu defecte
vizibile, cu cablul de alimentare deteriorat, după ce aparatul a căzut sau
a fost deteriorat în alt mod. În cazul
de deteriorare a aparatului verificările, reparaţiile, reglările acestuia pot
fi efectuate doar de personalul instruit
al punctului de service autorizat.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l
schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană
calificată pentru a evita pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Nu aşezaţi mâna direct sub fluxul
de aburi, apă fierbinte sau cafeaua
turnată, deoarece acest lucru poate
provoca arsuri sau răni.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● Dispozitivul poate fi deservit de copii
în vârstă de 8 ani numai atunci când
CM1001-001_v06
aceştia se află sub supraveghere
sau au primit instrucţiuni cu privire
la folosirea în siguranţă a dispozitivului şi înţeleg care sunt pericolele
aferente. Copii sub vârsta de 8 ani
nu por curăţa sau realiza activităţi de
întreţinere a dispozitivului, fără supravegherea persoanelor adulte. Dispozitivul şi cablul de alimentare trebuie
depozitate în locuri care nu se află la
îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi
mentale limitate şi de către persoanele
fără experienţă care nu cunosc dispozitivul, dar numai sub supraveghere
sau dacă înainte de folosire le-au fost
explicate în mod foarte clar pericolele
şi au fost instruite cu privire la modul
de folosire în siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul
trebuie să fie întotdeauna plasat pe
o suprafaţă plană şi stabilă.
●● Rezervorul trebuie umplut numai cu apă curată şi rece.
Nu depăşiţi capacitatea maximală a rezervorului.
●● Nu permiteţi ca, conductorul de alimentare cu curent electric să atingă părţile fierbinţi ale expresorului de cafea.
●● Întotdeauna opriţi dispozitivul cu ajutorul butonului pornit/oprit (ON/OFF) înainte de scoaterea ştecherului din
priză. Ştecherul nu trebuie scos din priză prin tragerea
cablului de alimentare – prindeţi cu mâna ştecherul şi
apoi scoateţi-l din priză.
●● Întotdeauna opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul din priză
atunci când dispozitivul nu este folosit pentru o perioadă
mai lungă de timp cât şi înainte de curăţarea acestuia.
●● Nu folosiţi expresorul cu prelungitor, în afara cazului în
care prelungitorul a fost verificat de către un tehnician
calificat sau de către un angajat al service-ului.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei
electrice (numai cea cu curent alternativ) echipată în pin
protector cu tensiune care este în conformitate cu cea
menţionată pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
57
●
●
●
●
Nu permiteţi ca, cablul de alimentare să atârne peste
muchia mesei sau a raftului sau să atingă suprafeţe fierbinţi.
Nu scufundaţi dispozitivul în apă şi nici în alte lichide.
Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin
cuplare la întrerupătoare externe de timp sau sisteme
separate de control de la distanţă.
Instalaţia electrică care alimentează dispozitivul cu
curent electric trebuie să fie protejată corespunzător cu
ajutorul unui element de protecţie corect ales şi suplimentar pentru asigurarea liniei de alimentare puteţi
folosi un întrerupător care va permite tăierea fluxului
de curent electric în situaţii de avarie.
●
Trebuie să vă asiguraţi că indicaţiile de mai sus au fost
corect înţelese.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Capacitatea rezervorului pentru apă: max. 1,8 l.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
INDICAŢII
●
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. În cazul în
care acesta va fi folosit în cadrul afacerilor gastronomice, condiţiile de garanţie vor fi modificate.
Construcţia cafetierei
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
1
2
3
4
5
6
58
Capac
Filtru fix
Cartuşul detaşabil al filtrului
Filtru de apă cu filtru carbon
Capac cană sticlă
Cană de sticlă cu capacitate de 12 ceşti / 1800 ml
9
7
8
9
10
11
Panoul de comandă
Opţiunea de turnare directă (Sneak-A-Cup®)
Plita de încălzire (menţine temperatura cafelei)
Locul pentru cablu
Rezervorul pentru apă cu indicatorul nivelului de apă
CM1001-001_v06
PANOUL DE COMANDĂ
Înainte de prima utilizare
12
13
21
20
14
19
1 Îndepărtaţi ambalajul şi auto-colantele de pe produs.
2 Toate piesele mobile trebuiesc curăţate în conformitate
cu capitolul CURĂŢARE ŞI CONSERVARE din prezenta
instrucţiune.
3 Deschideţi capacul cănii de sticlă şi turnaţi apă proaspătă şi rece până la nivelul a 12 ceşti (MAX).
15
16
18
17
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Display digital
Buton setare minute (MIN)
Buton AUTO (întârzierea pregătirii cafelei)
Buton pentru pregătirea a 2-4 ceşti de cafea
Buton setare intensitate pregătire cafea
Buton pornit/oprit (ON/OFF)
Buton curăţare automată (AUTO CLEAN)
Buton oprire automată
Buton pentru programare (PROG)
Buton setare ore (HOUR)
CM1001-001_v06
4 Apa din cana de sticlă a cafetierei trebuie turnată în recipientul pentru apă care se găseşte în interiorul dispozitivului.
59
5 Introduceţi cartuşul filtrului în interiorul dispozitivului.
6 Introduceţi filtrul fix din nailon sau filtrele de hârtie în cartuşul filtrului.
7 Închideţi capacul.
8 Asiguraţi-vă că, capacul cănii este închis şi apoi amplasaţi cana de sticlă goală pe plita de încălzire.
9 Scoateţi cablul de alimentare de la locul special prevăzut
pentru acesta care se află în partea din spate a expresorului
şi introduceţi ştecherul în priză.
Lungimea cablului de alimentare cu curent
electric poate fi adaptată la propriile nevoi.
• Pentru a mări lungimea cablului, prindeţi-l cu
grijă (nu apucaţi de ştecher) şi trageţi delicat
de acesta în jos şi apoi spre sine, până în
momentul în care veţi simţi rezistenţă.
• Pentru a scurta lungimea cablului de alimentare trebuie să îl introduceţi în locul special
prevăzut din spatele expresorului. Apoi, pentru a bloca cablul în poziţia aleasă trebuie să
trageţi de acesta în sus până ce acesta va
intra în despicătura special prevăzută.
10 Fierbeţi apa în conformitate cu descrierea cuprinsă în
punctul PREGĂTIREA CAFELEI – dar fără să adăugaţi cafea.
Procesul descris vă va permite să curăţaţi
expresorul de praf şi depunerile care au luat
naştere în timpul fabricaţiei şi a montajului dispozitivului.
60
CM1001-001_v06
11 Vărsaţi apa din cana de sticlă, clătiţi filtrul fix sau aruncaţi
filtrul de hârtie.
3 Amplasaţi filtrul carbon în coşul filtrului de apă.
12 Opriţi expresorul, scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi dispozitivul să se răcească.
4 Închideţi clema coşului filtrului de apă.
Pregătirea dispozitivului pentru funcţionare
5 Amplasaţi filtrul de apă (cu filtrul carbon montat) în rezervorul pentru apă în adâncitura din colţul drept din partea inferioară a rezervorului.
FILTRUL DE APĂ
1 Despachetaţi filtrul carbon.
2 Eliberaţi clema coşului filtrului de apă.
Filtrul carbon trebuie înlocuit după ce aţi pregătit
circa 60 de cafele sau din 2 în 2 luni din momentul în care acesta a fost scos din ambalaj.
CM1001-001_v06
61
SETAREA TIMER-ULUI (CEASULUI)
1 Conectaţi expresorul la sursa de alimentare cu curent
electric corespunzătoare (datele cu privire la sursa de alimentare se găsesc pe plăcuţa din fabricaţie a dispozitivului).
Apăsarea pentru o perioadă mai lungă a timp
a butoanelor, de asemenea, permite modificarea valorilor, fără a fi nevoie să apăsaţi de mai
multe ori.
Dacă dispozitivul va fi decuplat de la sursa de
alimentare sau dacă va avea loc o pauză în alimentarea cu curent electric poate va fi nevoie
să setaţi din nou ceasul.
Pregătirea cafelei
1 Deschideţi capacul expresorului.
2 Pe displayul digital va apare 12:00, semnul „:” va licări.
2 Umpleţi cana de sticlă cu apă proaspătă rece până la
nivelul care corespunde cantităţii de cafea pe care doriţi să
o pregătiţi.
Nu trebuie să setaţi ceasul dacă nu planificaţi
utilizarea opţiunii PREGĂTIREA CAFELEI LA
O ANUMITĂ ORĂ.
3 Pentru a modifica setarea orei, apăsaţi butonul setarea
orelor (HOUR) şi a minutelor (MIN) până în momentul în care
va fi setată valoarea dorită.
În partea din spate a expresorului se găsesc
două orificii prin care este vărsat surplusul de
apă. Trebuie să fiţi atenţi să nu turnaţi o cantitate prea mare de apă deoarece, surplusul de
apă va ieşi prin orificiile de evacuare a apei
udând blatul sau altă suprafaţă de lucru.
62
CM1001-001_v06
3 Apa din cana de sticlă trebuie turnată în recipientul pentru apă care se găseşte în interiorul dispozitivului.
5 Introduceţi cartuşul filtrului în interiorul dispozitivului.
6 Apoi introduceţi filtrul fix din nailon sau filtrul de hârtie în
cartuşul filtrului.
4 Cana de sticlă cu capacul închis trebuie plasată sub orificiul de scurgere a cafele, pe plita de încălzire.
7 Turnaţi cantitatea corespunzătoare de cafea în funcţie
de propriile preferinţe.
Asiguraţi-vă că, această cană se află exact sub
orificiul de scurgere a cafelei. Acest lucru va
împiedica scurgerea incorectă a cafelei.
Folosiţi numai cafeaua care este special produsă pentru acest tip de expresoare. Cantitatea
de cafea depinde de calitatea cafelei şi preferinţele individuale ale beneficiarului.
CM1001-001_v06
63
8 Închideţi capacul.
11 Apăsaţi din nou butonul de setare a intensităţii de pregătire a cafelei, pentru a vă putea reîntoarce la pregătirea cafelei de o intensitate normală. Dioda STRONG se va stinge.
9 Introduceţi ştecherul în priza de alimentare.
Setarea din fabricaţie a expresorului este intensitatea normală de pregătire a cafelei.
12 Apăsaţi butonul pornit/oprit (ON/OFF) Lampa de semnalizare se va aprinde şi va începe procesul de pregătire
a cafelei.
10 Apăsaţi butonul de setare a intensităţii de pregătire
a cafelei, pentru a alege cafeaua tare. Dioda STRONG se va
aprinde semnalizând selectarea opţiunii.
13 În momentul în care cafeaua nu se va mai scurge în
cana de sticlă ciclul de pregătire a cafelei va lua sfârşit.
Veţi auzi un semnal sonor care va dura
o secundă şi care semnalizează sfârşitul ciclului de pregătire a cafelei.
64
CM1001-001_v06
14 Curăţaţi cartuşul filtrului imediat ce zaţul s-a răcit şi apoi
închideţi capacul.
15 Expresorul menţine temperatura cafelei timp de 10-40
min., apoi se opreşte automat. (Vezi capitolul MENŢINEREA
TEMP. CAFELEI – OPŢIUNEA AUTO OFF).
2 Umpleţi filtrul fix sau filtrul de hârtie cu cantitatea corespunzătoare de cafea măcinată.
3 Apăsaţi butonul pentru pregătirea a 2-4 ceşti de cafea
Dioda de deasupra butonului se va aprinde, semnalizând
alegerea funcţiei respective.
Dacă funcţia AUTO OFF nu va fi modificată,
expresorul se va opri după 40 de minute după
ce procesul de pregătire a cafelei a luat sfârşit.
În orice moment puteţi opri expresorul prin
apăsarea butonului pornit/oprit (ON/OFF).
Dacă expresorul nu va fi utilizat pentru o perioadă
mai lungă de timp, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent electric.
PREGĂTIREA A 2-4 CEŞTI DE CAFEA
Această funcţie este folosită pentru a încetini procesul de
pregătire a cafelei pentru a obţine un gust mult mai bun şi
mai intens al cafelei.
1 În rezervorul pentru apă turnaţi cantitatea de apă corespunzătoare care este necesară pentru pregătirea unei anumite cantităţi de cafea (de la 2 până la 4 ceşti).
Opţiunea de setare a intensităţii cu care va fi
pregătită cafeaua
nu este accesibilă
în cadrul acestui trib. Puteţi pregăti numai
cafeaua standard.
4 Apăsaţi butonul pornit/oprit (ON/OFF) Lampa de semnalizare se va aprinde şi va începe procesul de pregătire a cafelei.
Apăsarea repetată a butonului pentru pregătirea
a 2-4 ceşti de cafea va anula această funcţie.
CM1001-001_v06
65
MENŢINEREA TEMPERATURII CAFELEI – FUNCŢIA AUTO OFF
După ce cafeaua va fi pregătită, plita de încălzire va menţine
temperatura acesteia timp de 10-40 min., după care dispozitivul se va opri automat.
5 Cu ajutorul butoanelor de setare a orelor (HOUR) şi de
setare a minutelor (MIN) setaţi ora la care trebuie să înceapă
procesul de pregătire a cafelei.
Expresorul se va opri automat după 40 de
minute, în cazul în care opţiunea AUTO OFF nu
va fi modificată.
Funcţia AUTO OFF posedă 4 opţiuni la alegere: 10, 20, 30 şi
40 min.. Aceste ore reprezintă timpul după care dispozitivul
se opreşte automat. Acest timp este socotit din momentul în
care a luat sfârşit pregătirea cafelei. Lăsarea valorii selectate
pentru o perioadă de circa 2 secunde înseamnă acceptarea
acestei valori.
PREGĂTIREA CAFELEI LA O ANUMITĂ ORĂ
1 Pentru a începe procesul de pregătire a cafelei la o anumită oră procedaţi în conformitate cu punctele de la 1 la 9 din
capitolul PREGĂTIREA CAFELEI.
2 Asiguraţi-vă că, ceasul a fost corect setat (vezi SETAREA CAESULUI).
3 Apăsaţi butonul pentru programare (PROG).
Dacă ora nu va fi modificată înainte ca ceasul
să se oprească din licărit, setarea timpului va
reveni la ora actuală. Pentru a seta din nou
timpul la care va începe procedeul de pregătire a cafelei apăsaţi butonul de programare
(PROG) şi introduceţi valoarea dorită.
6 Apăsaţi butonul AUTO, pentru a începe pregătirea cafelei la o anumită oră. Dioda opţiunii selectate se va aprinde.
4 Pe display va apare valoarea 00:00 sau ultima setare
a timpului care a fost memorată.
Pentru a verifica setările timpului, trebuie să
apăsaţi pentru o perioadă mai lungă de timp
butonul PROG. După ce veţi elibera butonul
ceasul va reda ora actuală.
Pentru a modifica setările timpului trebuie să
apăsaţi butonul AUTO – setările vor fi anulate.
Pentru a seta din nou funcţia procedaţi în conformitate cu punctele de la 3 la 6 din capitolul
PREGĂTIREA CAFELEI LA O ANUMITĂ ORĂ.
Pentru a trece la pregătirea imediată a cafelei
trebuie doar să apăsaţi butonul ON/OFF.
66
CM1001-001_v06
FUNCŢII SUPLIMENTARE
TURNARE DIRECTĂ (Sneak-A-Cup®)
Funcţia de turnare directă permite turnarea cafelei în ceaşcă
direct din cana de sticlă în acelaşi timp în care este pregătită cafeaua care se scurge în cana de sticlă. În momentul în
care ridicaţi cana de sticlă se opreşte scurgerea cafelei din
dispozitiv în cana de sticlă. În cazul în care puneţi la loc cana
de sticlă pe plita de încălzire în 30 de secunde de la ridicarea
acesteia de pe plită, cafeaua va începe să se scurgă din nou
din dispozitiv în cana de sticlă.
Dacă nu veţi amplasa pe plita de încălzire cana
de sticlă în 30 de secunde de la scoaterea acesteia din expresor, lichidul care s-a adunat în cartuşul filtrului poate să iasă în afara acestuia.
INDICAŢII CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA CAFELEI
●● Trebuie să amestecaţi cafeaua din cana de sticlă pentru
a obţine un gust plin.
●● Cafeaua care a fost turnată în ceaşcă în timpul procesului de pregătire a cafelei poate fi diferită de cafeaua care
rezultă la sfârşitul întregului proces.
●● În cazul în care veţi avea îndoieli cu privire la cantitatea
de cafea trebuie să începeţi de la pregătirea cafelei dintro singură lingură medie de cafea mediu măcinată.
●● Nu folosiţi de două ori acelaşi filtru de hârtie deoarece
acesta poate păstra mirosul cafelei pregătite anterior şi
cafeaua pregătită ulterior poate avea un gust neplăcut
Dacă filtrele sunt folosite de mai multe ori acest lucru
poate cauza producerea de găuri în filtre prin care se
poate scurge zaţul în cafeaua proaspăt pregătită.
●● Se recomandă, ca pachetul de cafea care a fost deja
deschis să fie păstrat într-un recipient la care nu au
acces razele solare. De preferabil ar fi ca, cafeaua să fie
măcinată chiar înainte de folosirea acesteia.
●● În cazul în care lăsaţi cana de sticlă pe plita de încălzire,
trebuie să îndepărtaţi zaţul din cartuşul filtrului imediat
ce acesta s-a răcit. Datorită acestui lucru cafeaua nu va
avea un gust amărui.
●● Pentru a obţine o cafea aromată nu folosiţi boabele
aromatizate artificial şi nici cele împachetate.. Se recomandă achiziţionarea de siropuri aromate care pot fi
adăugate direct la cafeaua proaspăt pregătită chiar înainte de adăugarea la aceasta a laptelui sau zahărului.
●● Atât cana de sticlă cât şi cartuşul filtrului trebuiesc clătite
cu apă caldă imediat după ce au fost folosite. Acest lucru
va permite păstrarea unui gust bun al cafelei în cazul
pregătirilor ulterioare a cafelei.
●● Expresorul trebuie să fie în permanenţă curat, deoarece
dacă va fi murdar acest fapt va avea influenţă asupra
gustului cafelei.
●● Pentru pregătirea infuziei care va fi folosită pentru pregătirea cafelei congelate, în timpul procesului de pregătire
a cafelei trebuie să turnaţi o cantitate dublă de cafea
măcinată. Gheaţa diluează intensitatea gustului cafelei.
CM1001-001_v06
Curăţare şi întreţinere
Înainte de a începe curăţarea dispozitivului,
întotdeauna trebuie să-l deconectaţi de la sursa
de alimentare cu curent electric şi să îl lăsaţi să
se răcească.
●● După fiecare proces de pregătire a cafelei aruncaţi fil-
trul de hârtie care conţine resturi de cafea sau curăţaţi
filtrul fix.
●● Pentru curăţarea dispozitivului trebuie să folosiţi cârpe
moi din bumbac cu detergent de vase delicat sau numai
apă caldă.
Utilizarea cârpelor sau a bureţilor asprii poate
cauza zgârierea suprafeţei expresorului.
●● Nu folosiţi detergenţi de curăţare agresivi, abrazivi sau
pe bază de alcool.
Se recomandă, ca înainte de prima pornire să
clătiţi dispozitivul cu apă caldă cu oţet.
DETARTRAREA DISPOZITIVULUI
Piatra depusă nu este nimic altceva decât o depunere de
minerale care în mod natural apare în interiorul tuturor dispozitivelor care au ca scop încălzirea apei. De aceea expresorul pentru cafea va necesita curăţarea periodică a acestor
depuneri. Se recomandă, ca înlăturarea pietrei din interiorul
cafetierei să aibă loc din 4 în 4 luni sau cel puţin din 6 în 6
luni, în funcţie de frecvenţa cu care este folosit dispozitivul.
SOLUŢII PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PIETREI
Tradiţional, pentru îndepărtarea pietrei din interiorul cafetierei sunt folosite următoarele soluţii:
●● soluţie de oţet
Umpleţi rezervorul cu următoarele proporţii: 1/3 oţet, 2/3 apă.
●● soluţie de sare de lămâie
Un pacheţel de acid citric trebuie dizolvat în 1/2 litru de apă.
●● lichide sau comprimate special concepute pentru acest
scop.
Înainte de pornirea procesului de detartrare trebuie să scoateţi filtrul de apă cu filtru carbon.
67
1 Deschideţi capacul şi turnaţi una din soluţiile sus menţionate în rezervorul pentru apă.
4 Apăsaţi butonul de curăţare automată (AUTO CLEAN),
pentru a începe procesul de curăţare. Dioda de deasupra
butonului pentru curăţare automată (AUTO CLEAN) se va
aprinde, ceea ce semnalizează pornirea acestei funcţii.
2 Introduceţi cartuşul filtrului în interiorul dispozitivului.
Închideţi capacul.
5 O parte a soluţiei se va scurge în cana de sticlă iar restul
va rămâne în interiorul expresorului pentru 30 de minute
până la sfârşitul ciclului de fierbere.
Întregul ciclu durează 45-60 de minute.
6 După ce procesul de detartrare a luat sfârşit veţi auzi un
triplu semnal sonor după care dispozitivul se va opri.
După realizarea procesului de detartrare realizaţi încă 2-3 procese de curăţare cu apă curată,
aşa cum este descris în punctul “Înainte de
prima folosire”.
3 Amplasaţi cana de sticlă în dispozitiv şi conectaţi la priză
cablul de alimentare cu curent electric.
68
CM1001-001_v06
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploatării
Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, verificaţi dacă indicaţiile de mai jos sunt utile. În caz contrar nu încercaţi să reparaţi
de unul singur dispozitivul ci duceţi-l la un service calificat.
PROBLEMA
CAUZA POSIBILĂ
CUM POATE FI REMEDIATĂ, CE TREBUIE FĂCUT
Expresorul nu
porneşte.
Expresorul nu a fost conectat la sursa de alimentare Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la sursa de
cu curent electric.
alimentat electric şi a fost apăsat butonul pornit/oprit ON/OFF.
În rezervorul pentru apă poate se fie prea multă apă.
Nu depăşiţi capacitatea maximală a rezervorului pentru apă.
Capacul expresorului nu este bine închis.
Închideţi capacul prin apăsarea acestuia.
Cana de sticlă nu este amplasată direct sub orificiul
de scurgere a cartuşului filtrului.
Asiguraţi-vă că, cana de sticlă este amplasată pe plita de
încălzire exact la mijloc, sub orificiul de scurgere cartuşului
filtrului.
Expresorul nu
pregăteşte cafeaua.
Rezervorul pentru apă poate fi gol.
Asiguraţi-vă că în rezervor este destulă apă pentru
pregătirea numărului dorit de ceşti de cafea.
Capacul nu poate fi
închis.
Există posibilitatea că, cartuşul filtrului este fixat
greşit.
Demontaţi cartuşul filtrului şi introduceţi-l din nou în
dispozitiv.
În timpul procesului de pregătire a cafelei cana de
sticlă a fost ridicată de pe plită pentru o perioadă de
timp mai lungă de 30 de secunde.
Ridicând cana de sticlă de pe plită în timpul desfăşurării
procesului de pregătire a cafelei nu depăşiţi timpul admisibil
(vezi punctul TURNARE DIRECTĂ).
cana de sticlă nu este amplasată pe mijlocul plitei
de încălzire.
Daţi la o parte cana de sticlă şi puneţi-o pe locul special
prevăzut pe plita de încălzire.
În cafeaua pregătită
se găsesc urme de
zaţ-.
Filtrul de hârtie sau filtrul fix sunt amplasate
incorect.
Introduceţi filtrul de hârtie sau filtrul fix în cartuşul filtrului şi
apoi montaţi totul în interiorul dispozitivului.
Expresorul
funcţionează prea
încet; cafeaua nu are
gust bun.
Procedaţi în conformitate cu instrucţiunea cu privire la
Trebuie curăţat expresorul; a fost folosită cafea care
curăţarea expresorului. Folosiţi numai cafeaua care este
a fost prost măcinată.
special pregătită pentru a fi folosită în astfel de dispozitive.
Din expresor se
scurge lichid.
Infuzia se revarsă
prin cartuşul filtrului.
În rezervor nu este apă.
Umpleţi rezervorul cu apă.
Filtrul fix sau filtrul de hârtie sunt amplasate
Cafeaua nu se scurge incorect.
sau se scurge foarte Cafeaua este mult prea măruntă şi astupă orificiile
lent.
filtrului.
Dispozitivul este înfundat din cauza depunerilor
de piatră.
Asiguraţi-vă că, filtrul fix sau filtrul de hârtie sunt montate
corect.
Folosiţi numai cafeaua care este special pregătită pentru
a fi folosită de astfel de dispozitive.
Urmaţi instrucţiunile descrise în punctul DETARTRAREA
DISPOZITIVULUI.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
CM1001-001_v06
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
69
RU
Уважаемые Пользователи!
Мы благодарим Вас за покупку нашего прибора и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Мы убеждены, что Вы по достоинству оцените качество
приготовленного кофе и легкость в обслуживании прибора.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания по технике безопасности.
Сохраните инструкцию для использования ее в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасному использованию
кофемашины
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит травмами
●● Не используйте электрооборудование с видимыми повреждениями, с поврежденным шнуром
питания, после падения или иного
повреждения. Если возникает
предположение, что устройство
повреждено, то его проверку,
ремонт, регулировку могут произвести только квалифицированные
специалисты
авторизованного
сервисного центра.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
70
●● Всегда выключайте кофемашину
и вынимайте вилку из розетки
во время ее чистки или в случае
появления каких-либо проблем
в процессе приготовления кофе.
●● Не вкладывайте руки непосредственно под струю горячего пара,
воды или кофе – это может привести к получению травмы или
ожогам.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой
когда оборудование работает.
●● Устройством могут пользоваться
дети старше 8 лет под присмотром
взрослых, или же если их проинструктировали на предмет безопасной эксплуатации устройства,
и они осознали связанную с этим
опасность. Запрещено давать
детям младше 8 лет чистить или
выполнять какие-либо другие действия по уходу за устройством без
присмотра взрослых. Устройство
и шнур питания хранить в месте,
недоступном для детей до 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
CM1001-001_v06
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей
имущества
●● Всегда
размещайте прибор на плоской, ровной
поверхности.
●● Резервуар для воды наполняйте только чистой,
холодной водой. Не превышайте максимальную
вместимость резервуара.
●● Не допускайте к контакту кабеля с горячими
частями кофеварки.
●● Всегда выключайте прибор кнопкой включение/
выключение (ON/OFF) перед вытягиванием вилки
из гнезда. Вилку не следует тянуть за кабель питания – беритесь за саму вилку.
●● Всегда выключайте питание и вытягивайте вилку,
когда прибор не будет использован в течении длительного периода времени, а также перед чисткой.
●● Не используйте кофеварку с удлинителем, разве
что удлинитель был проверен квалифицированным техником или работником сервиса.
●● Прибор всегда должен быть подключен к гнезду
электросети (исключительно переменного тока),
оборудованного охранным кольцом и с напряжением, соответствующим поданному на информационном табло прибора.
●● Не позволяйте, чтобы кабель питания прибора свисал над краем стола или столешни, либо касался
горячей поверхности.
●● Не погружайте прибор в воду или в какую-либо другую жидкость.
●● Прибор не предназначен к работе с использованием внешних временных выключателей или
отдельной системы дистанционной регуляции.
●● Электрическое зарядное оборудование прибора
должно быть обеспечено соответствующей защитой, а дополнительно к защите линии питания
можно использовать выключатель, который может
отключить ток в аварийной ситуации.
Технические параметры
Технические параметры поданы на информационном
табло изделия.
Вместимость резервуара для воды: макс. 1,8 л.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Прибор предназначен для домашнего использования. В случае его использования с целью гастрономического предпринимательства условия гарантии
будут изменены.
●● Следует убедиться, что вышеизложенные инструкции были поняты.
CM1001-001_v06
71
Строение кофеварки
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
Крышка
Постоянный фильтр
Съемный вкладыш фильтра
Фильтр воды с угольным фильтром
Крышка кувшина
Кувшин вместимостью 12 чашечек / 1800 мл
Панель управления
Опция непосредственного наливания (Sneak-A-Cup®)
Нагревательная плита (поддерживающая температуру кофе)
10 Контейнер для кабеля
11 Резервуар для воды с указанием уровня воды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
20
72
Цифровой монитор
Кнопка установки минут (MIN)
Кнопка AUTO (Отложенное запаривание)
Кнопка запаривания 2-4 чашечек кофе
Кнопка установки интенсивности запаривания кофе
Кнопка включение/выключение (ON/OFF)
14
19
15
16
18
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
12
13
14
15
16
17
13
21
17
18
19
20
21
Кнопка автоматической чистки (AUTO CLEAN)
Кнопка автоматического выключения
Кнопка программирования (PROG)
Кнопка установки часов (HOUR)
CM1001-001_v06
Перед первым использованием
5 Вложите вкладыш фильтра в прибор.
1 Уберите упаковку и наклейки из продукта.
2 Все движущиеся части очистите в соответствии
з разделом ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ этой продукции.
3 Откройте крышку кувшина и налейте свежую холодную воду до уровня 12 чашечек (MAX).
6 Вложите постоянный нейлоновый фильтр или бумажные фильтры во вкладыш фильтра.
4 Воду из кувшина перелейте в резервуар, который
находится в приборе.
7 Закройте крышку.
CM1001-001_v06
73
8 Убедитесь, что крышка кувшина закрыта, а потом
поместите пустой кувшин на нагревательной плите.
9 Вытяните кабель питания из контейнера, который находится сзади кофеварки, а потом вложите вилку в гнездо.
11 Вылейте воду из кувшина, прополощите постоянный
фильтр или выкиньте бумажный фильтр.
12 Выключите кофеварку, отключите от гнезда, чтобы
она охладилась.
Приготовление прибора к работе
Длина кабеля питания можно приспособить к своим потребностям.
• Чтобы увеличить длину кабеля, возьмитесь за него (не хватайтесь за вилку)
и осторожно потяните вниз и к себе, до
момента появления чувства опоры.
ФИЛЬТР ВОДЫ
1 Откройте угольный фильтр.
2 Освободите защелку корзины фильтра воды.
• Чтобы уменьшить длину кабеля, поместите его избыток в резервуаре сзади
кофеварки. Потом, с целью блокировки
в нужной позиции, потяните кабель
вверх, чтобы он находился в проеме.
10 Вскипятите воду согласно описанию в пункте ЗАВАРИВАНИЕ КОФЕ – без добавления кофе.
Описанный процесс позволяет очистить
кофеварку от пыли и осадков, которые
появились во время изготовления и монтажа прибора.
74
CM1001-001_v06
3 Поместите угольный фильтр в корзине фильтра воды.
УСТАНОВКА ЧАСОВ
1 Подключите кофеварку к соответствующему источнику
питания (данные на информационном табло прибора).
4 Закройте защелку корзины фильтра воды.
5 Поместите фильтр воды (с вмонтированным угольным фильтром) в резервуаре для воды в углублении
в правом нижнем углу резервуара.
2 На цифровом мониторе появится 12:00, знак „:” будет
мигать.
Не нужно устанавливать часы, если не
планируется использование опции ОТЛОЖЕННОГО ЗАВАРИВАНИЯ КОФЕ.
3 Чтобы изменить установки времени, нажимайте
кнопку установки часов (HOUR) и минут (MIN) до момента
установки необходимого значения.
Угольный фильтр следует менять после
каждых 60 заварок или каждые 2 месяца от
вытягивания из упаковки.
CM1001-001_v06
75
Удержание кнопок также приводит к смене
значений без необходимости постоянного
нажимания.
3 Воду из кувшина перелейте в резервуар, находящийся в приборе.
Если прибор будет отключен или наступит
даже минутный перерыв в снабжении элекрической энергии, может возникнуть необходимость повторной установки часов.
Заваривание кофе
1 Откройте верхнюю крышку.
4 Кувшин с закрытой крышкой подставьте под сопло
выхода кофе, помещая на нагревательной плите.
2 Кувшин наполните свежей холодной водой до уровня,
отвечающего необходимому количеству кофе.
Убедитесь, что кувшин правильно помещен под сопло выхода кофе. Это предупреждает вытекания кофе.
Сзади кофеварки находятся два отверстия для выливания избытка воды.
Следует быть осторожными, чтобы не
налить слишком много воды, потому что
избыток будет выливаться на поднос или
другую рабочую поверхность.
76
CM1001-001_v06
5 Вложите вкладыш фильтра в прибор.
6 Потом вложите постоянный фильтр или бумажный
фильтр во вкладыш фильтра.
8 Закройте крышку.
9 Вложите вилку кабеля питания в гнездо.
7 Добавьте соответствующее количество молотого
кофе в зависимости от своих предпочтений.
10 Нажмите кнопку установки интенсивности заваривания кофе, чтобы выбрать сильный кофе. Диод STRONG
засветится, сигнализируя выбор опции.
Используйте исключительно кофе, которое подходит для этого типа кофеварок.
Количество добавленного кофе зависит
от качества кофе и индивидуальных предпочтений пользователя.
CM1001-001_v06
77
11 Снова нажмите кнопку установки интенсивности
заваривания кофе, чтобы вернуться к заварке кофе нормальной интенсивности. Диод STRONG погаснет.
Установкой по умолчанию кофеварки является нормальная интенсивность заварки.
12 Нажмите кнопку включение/выключение (ON/OFF).
Сигнальная лампочка засветится и начнется процесс
заваривания кофе.
14 Опорожните вкладыш фильтра сразу после охлаждения кофейной гущи, а потом закройте крышку.
15 Кофеварка удерживает температуру заваренного
кофе в течении 10-40 минут, после чего автоматически
выключится. (См. раздел УДЕРЖАНИЕ ТЕМП. КОФЕ –
ОПЦИЯ AUTO OFF).
Если функция AUTO OFF не будет изменена,
кофеварка выключится через 40 минут
после окончания процесса заваривания кофе.
В каждую минуту можно выключить кофеварку, нажимая кнопку включение/выключение (ON/OFF).
Если кофеварка не будет использована
в течении длительного периода времени,
отключите прибор от источника питания.
ЗАВАРИВАНИЕ 2-4 ЧАШЕЧЕК КОФЕ
Эта функция служит для замедления процесса заваривания с целью получения лучшего, более интенсивного
вкуса кофе.
1 В резервуар для воды влейте соответствующее
количество воды, необходимое для заваривания соответствующего количества кофе (от 2 до 4 чашечек).
13 Когда кофе перестанет плыть в кувшин, цикл заваривания будет окончен.
Прозвучит секундный звуковой сигнал,
означающий окончание заваривания кофе.
78
CM1001-001_v06
2 Наполните постоянный или бумажный фильтр необходимым количеством молотого кофе.
УДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОФЕ – ФУНКЦИЯ
AUTO OFF
После заваривания кофе нагревательная плита будет
удерживать температуру в течении 10-40 минут, а потом
прибор автоматически выключится.
Кофеварка выключится автоматически
по умолчанию через 40 минут, если опция
AUTO OFF не будет изменена.
Функция AUTO OFF имеет 4 опции на выбор: 10, 20,
30 и 40 минут часа. Это время, после которого прибор
автоматически выключится. Это время отсчитывается
от момента завершения заваривания кофе. Оставление
выбранного значения на время около 2 секунд приводит
к ее подтверждению.
3 Нажмите кнопку заваривания 2-4 чашечек кофе. Диод
над кнопкой засветится, сигнализируя выбор функции.
ОТЛОЖЕННОЕ ЗАВАРИВАНИЕ КОФЕ
1 Чтобы начать процесс отложенного заваривания
кофе, действуйте согласно пунктов от 1 до 9 раздела
ЗАВАРИВАНИЕ КОФЕ.
2 Убедитесь, что часы были правильно установлены
(см. УСТАНОВКА ЧАСОВ).
3 Нажмите кнопку программирования (PROG).
Опция установки интенсивности заваривания кофе
не является доступной в этом режиме. Кофе будет заварен
стандартным образом.
4 Нажмите кнопку включение/выключение ON/OFF.
Диод засветится и начнется процесс заваривания кофе.
4 На мониторе появится значение 0:00 или последняя
сохраненная установка времени.
Повторное нажимание кнопки заваривания
2-4 чашечек кофе отменит функцию.
CM1001-001_v06
79
5 С помощью кнопок установки часов (HOUR) и установки минут (MIN) установите время начала процесса
заваривания кофе.
ПОДОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ НАЛИВАНИЕ (Sneak-A-Cup®)
Функция непосредственного наливания позволяет
наливать чашечки кофе из кувшина во время заваривания кофе. После вынимания кувшина кофе перестает
выплывать. Достаточно поместить кувшин повторно на
нагревательной плите под сопло выхода кофе в течении
30 секунд, и кофе снова начнет выливаться в кувшин.
Если в течении 30 секунд кувшин не будет
повторно помещен в кофеварку, заварка,
собранная в фильтре, может пролиться.
УКАЗАНИЯ,
КОФЕ
КАСАЮЩИЕСЯ
ЗАВАРИВАНИЯ
●● Следует менять кофе в кувшине с целью получения
Если время не будет изменено перед
тем, как часы перестанут мигать, установки времени вернутся к актуальному
времени. Чтобы установить повторно
время начала процесса заваривания кофе,
нажмите кнопку программирования (PROG)
и введите значение.
6 Нажмите кнопку AUTO, чтобы начать отложенное
заваривание кофе. Диод выбранной функции засветится.
Чтобы проверить установки времени,
следует нажать и удержать кнопку PROG.
После отпускания кнопки часы будут
высвечивать актуальное время.
Чтобы изменить установки времени, следует нажать кнопку AUTO — установки
будут отменены.
С целью повторного установления функции,
действуйте согласно пунктов от 3 до 6 раздела ОТЛОЖЕННОЕ ЗАВАРИВАНИЕ КОФЕ.
Чтобы сейчас же перейти к завариванию
кофе, достаточно нажать кнопку ON/OFF.
80
полного вкуса.
●● Кофе, который остается налитым во время заваривания, может отличаться интенсивностью вкуса от
кофе после прохождения процесса.
●● В случае возникновения сомнений, касающихся
количества кофе, следует начать от заваривания
1 средней ложки средне молотого кофе.
●● Никогда не следует использовать повторно бумажные фильтры, потому что они адсорбируют запах
кофе и могут привести к появлению тухлого привкуса при следующих завариваниях. Использование
бумажных фильтров может также привести к возникновению дыр в фильтрах и прохождению кофейной
гущи к свежезаваренному кофе.
●● Открытую упаковку с кофе лучше хранить в плотном
контейнере вдали от солнечных лучей. Лучше всего,
когда кофе молотый непосредственно перед завариванием.
●● В случае оставления кувшина с кофе на нагревательной плите, следует убрать кофейную гущу из
вкладыша фильтра сразу же после ее охлаждения.
Благодаря этому кофе не приобретет горьковатого
привкуса.
●● С целью получения ароматизированного кофе избегайте зерен ароматизированных или упакованных.
Стоит покупать ароматические сиропы и добавлять из непосредственно к свежее запаренному
кофе сразу перед добавлением молока, сливок или
сахара.
●● Как кувшин, так и вкладыш фильтра нужно мыть
в теплой воде сразу же после использования. Это
позволит сохранить хороший вкус кофе при следующих завариваниях.
●● Кофеварку следует держать в абсолютной чистоте,
загрязнения могут иметь влияние на вкус кофе.
●● Для приготовления заварки, которая будет использована для приготовления мороженого кофе, к процессу заваривания следует добавить двойное количество кофе. Лед разжижает интенсивность кофе.
CM1001-001_v06
Чистка и хранение
1 Откройте крышку и влейте один из выше описанных
растворов в резервуар для воды.
Перед началом чистки всегда отключите
прибор от питания и подождите, пока
кофеварка охладится.
●
●
После каждого заваривания кофе выкиньте бумажный фильтр с остатками кофе или очистите постоянный фильтр.
Для чистки прибора используйте нежные полотняные
тряпочки с нежным средством для мытья посуды или
самой теплой водой.
Использование острых тряпок или губок
может привести с появлению царапин на
поверхности кофеварки.
●
Не используйте агрессивные или на основе алкоголя
средства для чистки.
Рекомендуется, чтобы перед первым
использованием промыть прибор с помощью воды с небольшим количеством
уксуса.
2 Вложите вкладыш фильтра в прибор. Закройте
крышку.
ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ
Накипь является поверхностным осадком минералов,
который естественным образом появляется во всех
приборах, связанных с подогревом воды. Поэтому кофеварка требует регулярной очистки от накипи. Рекомендуется очистки от накипи из кофеварки каждые 4-6-месяцев, в зависимости от частоты использования.
РАСТВОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ
Традиционно для очистки от накипи кофеварки используются следующие средства:
● раствор уксуса
Наполните резервуар в следующей пропорции:
1/3 уксуса, 2/3 воды.
● раствор лимонной кислоты
Упаковку лимонной кислоты распустите в 1/2 литра
воды.
● специально предназначенные для этого жидкости
или таблетки.
3 Поместите кувшин в прибор и вложите вилку кабеля
питания в гнездо.
Перед включением процесса очистки от
накипи следует вытянуть фильтр воды
с угольным фильтром.
CM1001-001_v06
81
4 Нажмите кнопку автоматической очистки (AUTO
CLEAN), чтобы начать процесс очистки от накипи. Диод
над кнопкой автоматической очистки (AUTO CLEAN)
засветится, сигнализируя включение функции.
5 Часть раствора будет заварена, а остальная часть
останется в кофеварке в течении 30 минут до окончания
цикла заваривания.
Весь цикл очистки длится 45-60 минут.
6 После окончания процесса очистки от накипи прозвучит тройной звуковой сигнал, а потом выключится.
После очистки от накипи выполните еще
2-3 процесса очистки с чистой водой, так
как это описано в пункте «Перед первым
использованием».
Примеры проблем во время эксплуатации кофеварки
Если прибор не работает правильно, проверьте, помогут ли вам поданные ниже указания. В ином случае не пробуйте
ремонтировать прибор самостоятельно, а отдайте в квалифицированный сервисный центр.
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
КАК СПРАВИТЬСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Кофеварка не
выключается.
Кофеварка не была подключена к питанию.
Убедитесь, что прибор подключен к питанию и была
включена кнопка включение/выключение.
В резервуаре для воды слишком много воды.
Не превышайте максимальный уровень наполнения
резервуара для воды.
Кофеварка
протекает.
Крышка кофеварки не тщательно закрыта.
Закройте и дожмите крышку.
Кувшин не точно поставлен под сопло выхода
кофе.
Убедитесь, что кувшин помещен на нагревательной
плите посредине, под соплом вкладыша фильтра.
Кофеварка не
запаривает кофе.
Резервуар с водой может быть пустым.
Убедитесь, что в резервуаре находится достаточное
количество воды для необходимого количества кофе.
Крышка не хочет
закрыться.
Возможно, что вкладыш для фильтра плохо
установлен.
Снимите вкладыш фильтра и вложите его повторно
в прибор.
Во время процесса заваривания кофе кувшин был
вытянут дольше, чем на 30 секунд.
Снимая кувшин вовремя заваривания кофе,
не превышайте допустимое время (см. пункт
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ НАЛИВАНИЕ).
Кувшин может не находится в центре на
нагревательной плите.
Вытяните кувшин и разместите его так, чтобы он
находился в углублении нагревательной плиты.
Заварка
проливается сквозь
верх фильтра.
В заваренном кофе Бумажный или постоянный фильтр неправильно
находится кофейная установлен.
гуща.
Вложите бумажный или постоянный фильтр во
вкладыш фильтра, а потом всю конструкцию
поместите в кофеварку.
Кофеварка работает Следует прочистить кофеварку; использован
медленно; у кофе
несоответственно молотый кофе.
плохой вкус.
Действуйте согласно инструкции, касающейся очистки
кофеварки. Используйте кофе, предназначенный для
проточных кофеварок.
Отсутствие воды в резервуаре.
Постоянный или бумажный фильтр установлен
Кофе не выплывает неправильно.
или выплывает
Кофе слишком мелкий и забивает фильтр.
очень медленно.
Прибор забит накипью.
82
Наполните резервуар водой.
Убедитесь, что постоянный или бумажный фильтр
правильно установлен.
Используйте кофе, предназначенный для проточных
кофеварок.
Действуйте в соответствии с указаниями, описанными
в пункте ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ ПРИБОРА.
CM1001-001_v06
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
CM1001-001_v06
83
BG
Уважаеми Клиенти!
Благодарим за покупка на нашето устройство и добре
дошли среди потребителите на продукти ZELMER.
Убедени сме, че сигурно ще оцените качеството на
запарваното кафе и леснота на обслужването.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция
за употреба. Трябва да обърнете особено внимание
на указанията относно безопасност. Моля, запазете
инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и при по-нататъшна употреба.
Указанията относно безопасност при
употреба на експрес за кафе
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не
ползвайте
електроуреда
с видими повреждения, повреден
захранващ кабел, след падане
на устройството или друг вид
повреда. Ако има предположение, че устройството е повредено,
тогава проверка, ремонт, регулация на устройството може да се
извършва единствено от квалифицирания персонал на оторизиран
сървизен пункт.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за
потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете
към специализиран сервиз на.
●● Винаги преди почистване на експреса за кафе, както и при появя84
ване на проблеми при процес на
запарване на кафето, изключете
експреса и извадете щепсела от
гнездото.
●● Не слагайте ръцете непосредствено под струята на пара,
гореща вода или наливано кафе,
тъй като това може да доведе до
опарване или до нараняване.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока когато уреда работи.
●● Уредът може да се използва от
деца не по-малки от 8-годишна
възраст, ако те са наблюдавани
или са инструктирани относно
използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Деца под
8 години не могат да почистват
или да извършват дейности по
поддръжка на уреда без надзор
на възрастен. Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца
под 8 години.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
CM1001-001_v06
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени
вреди вследствие на
неспазването
●● Винаги
поставяйте уреда на равна, стабилна
повърхност.
●● Резервоара за вода напълнете с чиста, студена
вода. Не преминавайте максималното допустимо
количество вода в резервоара.
●● Не позволявайте захранващия кабел да е в контакт
с горещите части на кафемашината.
●● Винаги изключвайте уреда с превключвателя
(ON/OFF), преди да поставите или извадите щепсела от контакта. Щепсела не трябва да бъде
изваждан от контакта чрез издърпване за захранващия кабел - хванете щепсела
●● Винаги изключвайте машината и изваждайте щепсела от контакта, когато устройството няма да бъде
използвано за дълго време и преди почистване.
●● Не използвайте кафемашината с разклонител/удължител, освен ако удължаването е било тествано от
квалифициран техник или сервизен персонал.
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток), оборудван с щифт за заземяване, съвместим с напрежението както е посочено в табелката на устройството.
●● Не позволявайте захранващия кабел на устройството да е надвесен над ръба на масата или
рафтове или на допир с горещи повърхности
●● Не потапяйте уреда във вода или други течности.
●● Уреда не е предназначен за работа с външни
таймери или отделни външни устройва за дистанционно управление.
●● Захранващата мрежа снабдяваща уреда с електрическа енергия трябва да бъде съответно осигурена с предпазител, допълнително за да осигурите
захранващата линия можете да я снабдите с превключвател за бързо изключване на електрическото захранване в случаи на аварии.
Технически данни
Техническите спецификации се намират на табелката на
продукта.
Вместимост на резервоара за вода: максимално 1,8 литри.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уреда
е предназначен за домашна употреба.
В случай на използване за други цели, като кетъринг бизнес, гаранционните условия се променят.
●● Бъдете сигурни, че добре сте разбрали горе изредените указания.
CM1001-001_v06
85
Строеж на кафе машината
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
12
Капак
Постоянен филтър
Изваждащ се филтър
Филтър за вода филтър с активен въглен
Капак на каната
Кана с вместимост 12 чаши за кафе / 1800 ml
Управляващ панел
Опция непосредствено вливане на вода
(Sneak-A-Cup®)
9 Нагревателна плоча (поддържаща температурата на
кафето)
10 Място за прибиране на кабела
11 Резервоар за вода с индикатор за нивото на водата
1
2
3
4
5
6
7
8
20
86
Цифров дисплей
Бутон за настройка на минутите (MIN)
Бутон AUTO (по-късно запарване на кафе)
Бутон за запарване на кафе за 2-4 чаши за кафе
Бутон за настройка на интензивността на запарването на кафето
14
19
15
16
18
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
12
13
14
15
16
13
21
17
17
18
19
20
21
Бутон включи/изключи (ON/OFF)
Бутон автоматично изчистване (AUTO CLEAN)
Бутон автоматично изключване
Бутон за програмиране (PROG)
Бутон за настройка на часа (HOUR)
CM1001-001_v06
Преди първа употреба
5 Сложете филтъра в уреда.
1 Отстранете опаковката и всички лепенки от продукта.
2 Всички елементи на уреда изчистете съгласно с раздела ЧИСТЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ на тази инструкция за
употреба.
3 Отворете капака на каната и налейте прясна студена
вода до нивото на 12 чаши за кафе (MAX).
6 Сложете постоянния филтър или хартиени филтри.
4 Водата влейте в резервоара намиращ се в уреда.
7 Затворете капака.
CM1001-001_v06
87
8 Проверете дали капака на каната е затворен, след
което поставете празната кана на нагряващата се плоча.
11 Излейте водата от каната, изплакнете постоянния
филтър или изхвърлете хартиения филтър.
9 Извадете захранващия кабел от мястото за съхраняване в задната част на корпуса на уреда, и включете
щепсела в контакта.
12 Изключете кафе машината, извадете щепсела от
контакта и я оставете да изстине.
Дължината на захранващия кабел може да
бъде регулирана в зависимост от Вашите
нужди.
• За да удължите кабела, хванете го
(не дърпайте за щепсела) и внимателно
издърпайте надолу и към себе си, до
момента в който ще почувствате
съпротивление.
Приготвяне на уреда за работа
ВОДЕН ФИЛТЪР
1 Разопаковайте филтъра активен въглен.
2 Освободете затварящия механизъм на кошницата на
филтъра.
• За да намалите дължината на кабела,
след като го приберете в корпуса на
уреда, издърпайте кабела леко нагоре,
така, че да се намести в процепа, за да
се блокира в желаната от вас позиция.
10 Сварете водата съгласно с описанието намиращо се
в точка ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕ – без да сипвате кафе.
Този процес позволява на изчистване на
кафе машината от прахта която може
евентуално да се е събрала по време на производството или монтирането на уреда.
88
CM1001-001_v06
3 Сложете активния въглен в кошницата на филтъра.
НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА
1 Включете кафе машината към подходящ източник на
захранване (данните се намират на табелката на уреда).
4 Затворете кошницата на филтъра.
5 Поставете филтъра (заедно с филтъра активен
въглен) в резервоара за вода във вдлъбнатината
в десния долен ъгъл на резервоара.
2 На цифровия дисплей ще се появи 12:00, знака „:” ще
мига.
Няма нужда да настройвате часовника
ако не планирате използването на опцията ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕ В ОПРЕДЕЛЕНО
ВРЕМЕ.
3 За да смените настройките на часовника, натиснете
бутона за настройка на часовете (HOUR) и минутите (MIN)
до момента на настройване на желаните стойности.
Филтъра активен въглен трябва да бъде
сменен на всеки 60 запарвания на кафе или
на всеки 2 месеца.
CM1001-001_v06
89
Задържането на бутоните натиснати води
до смяна на стойностите на времето.
3 Водата от каната прелейте в резервоара намиращ се
в уреда.
Ако уреда бъде изключен или настъпи дори
минимално прекъсване в захранването
с електрическа енергия, трябва да настроите часовника отново.
Запарване на кафе
1 Отворете горния капак.
4 Каната със затворен капак поставете под изхода на
кафето, на нагряващата се плоча.
2 Налейте в каната прясна студена вода до нивото
отговарящо на нуждата от количеството на кафето.
Проверете дали каната е добре поставена
под изхода на кафето. Това ще предотврати изтичането на кафето.
Отзад в корпуса на уреда се намират
два отвора за изливане на излишната
вода. Моля внимавайте при вливането на
водата в резервоара, така, че да не преминава максимално допустимото количество, в противен случай водата изтича
през отворите заливайки кухненския плот
или друга повърхност на която се намира
кафе машината.
90
CM1001-001_v06
5 Сложете филтъра в уреда.
6 След това сложете постоянния филтър или хартиен
филтър.
8 Затворете капака.
9 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.
7 Сложете съответното количество смляно кафе
в зависимост от своите предпочитания.
10 Натиснете бутона за настройка на интензивността на
запарване на кафето, за да изберете силата на кафето.
Диода STRONG ще светне, сигнализиращ избора на
опцията.
Използвайте само кафе подходящо за
този тип кафе машина. Количеството на
кафето зависи от качеството на използваното кафе и от предпочитанията на
потребителя.
CM1001-001_v06
91
11 Повторно натискане на бутона за настройка на интензивността на запарване на кафето ще върне началните
настройки, диода STRONG ще изгасне.
14 След като изстинат остатъците от кафето изпразнете
филтъра и затворете капака.
15 Кафе машината поддържа температурата на готовото кафе през 10-40 минути, след което автоматично се
изключва. (вижте раздел ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА КАФЕТО – ОПЦИЯ AUTO OFF).
Подразбиращата се настройка на кафе
машината е нормална интензивност на
запарване на кафето.
12 Натиснете бутона включи/изключи (ON/OFF). Сигнализиращата лампичка ще светне и ще започне процеса
на запарване на кафето.
Ако функцията AUTO OFF не бъде променена, кафе машината се изключва автоматично 40 минути след завършването на
процеса на запарване на кафето.
По всяко време можете да изключите кафе
машината натискайки бутона включи/
изключи (ON/OFF).
Ако кафе машината не е използвана през
по-дълъг период от време, изключете
уреда от захранващата мрежа.
ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕ ЗА 2-4 ЧАШИ ЗА КАФЕ
Тази функция служи за забавяне на процеса на запарване на кафето с цел да се получи по-добър и по-интензивен вкус на кафето.
1 В резервоара за вода налейте съответното количество вода нужна за запарването на съответното количество кафе (от 2 до 4 чаши за кафе).
13 Когато кафето престане да тече, цикълът на запарване ще бъде завършен.
Ще се чуе кратък звуков сигнал, сигнализиращ край на цикъла на запарване на
кафето.
92
CM1001-001_v06
2 Напълнете постоянния филтър или хартиения филтър с желаното количество смляно кафе.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА КАФЕТО
– ФУНКЦИЯ AUTO OFF
След запарването на кафето, нагряващата се плоча
поддържа температурата на готовото кафе през 10-40
минути, след което автоматично се изключва.
Кафе машината се изключва автоматично
40 минути след завършването на процеса
на запарване на кафето, ако функцията
AUTO OFF не бъде променена.
3 Натиснете бутона за запарване на кафе за 2-4 чаши
за кафе. Диода над бутона ще светне, сигнализирайки,
че тази функция е активна.
Функцията AUTO OFF има 4 опции за избор: 10, 20, 30
и 40 минути. Това е времето, след изтичането на което
уреда се изключва автоматично. Времето се измерва от
момента на завършването на процеса на запарване на
кафето. Задържането на стойността на времето за по
дълго от 2 секунди е равностойно с потвърждаването на
избора на потребителя.
ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕ В ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
1 За да започнете процеса на запарване на кафето
в определено от Вас време действайте както е описано
в точките от 1 до 9 от раздела ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕ.
2 Проверете дали часовника е правилно настроен
вижте НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА).
3 Натиснете бутона за програмиране (PROG).
Опцията за настройка на интензивността
на запарване на кафето
не е достъпна в този режим на работа. Кафето
ще бъде запарвано стандартно.
4 Натиснете бутона включи/изключи ON/OFF. Диода ще
светне и процеса на запарване на кафето ще стартира.
4 На дисплея ще се появи 0:00 или последната
настройка при използването на тази функция.
Повторното натискане на бутона за
запарване на кафе за 2-4 чаши за кафе ще
анулира функцията.
CM1001-001_v06
93
5 С помощта на бутоните за настройка на часовете
(HOUR) и минутите (MIN) настройте времето на започването на процеса на запарване на кафето.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
НЕПОСРЕДСТВЕНО НАЛИВАНЕ (Sneak-A-Cup®)
Функцията непосредствено наливане позволява на наливане на кафе в чашата по време на запарване на кафето.
След изваждането на каната с кафето, кафето престава
да тече. Ако в продължение на 30 секунди сложите
обратно каната на нагревателната плоча под чучура за
изтичане на кафето, кафето ще започне отново да тече
в каната.
Ако в продължение на 30 секунди каната не
бъде поставена отново в кафемашината,
събраната във филтъра пара може да
прелее.
Ако часа не бъде променен преди да спре да
мига часовника, настройките на часовника
ще се върнат на текущото време. За да
настройте отново времето на започването на запарването на кафето, натиснете бутона за програмиране (PROG)
и въведете стойностите.
6 Натиснете бутона AUTO, за да стартирате запарването на кафето в определено време. Диода на избраната
опция ще свети.
За да проверите настройките, натиснете
и задръжте бутона PROG. След пускането
на бутона, часовника ще показва текущото време.
За да промените настройките на времето,
натиснете бутона AUTO — настройките
ще бъдат анулирани.
За да настройте отново функцията,
постъпвайте според точките от 3 до 6
от раздела ЗАПАРВАНЕ НА КАФЕ В ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.
За да преминете веднага към запарване на
кафето натиснете бутона ON/OFF.
94
УКАЗАНИЯ
КАФЕТО
КАСАЕЩИ
ЗАПАРВАНЕТО
НА
●● Разбъркайте кафето в каната, за да получите найдобър вкус.
●● Кафето, което е наляно по време на запарването,
може да има различен вкус от кафето получено след
завършване на процеса на запарване.
●● Ако имате съмнения във връзка с количеството
на кафето започнете от запарването на 1 средна
лъжица смляно кафе.
●● Никога не използвайте отново хартиените филтри,
понеже те абсорбират миризмата на кафето, и могат
да доведат до неприятен вкус на новото кафе или да
се разкъсат и да позволят на проникване на утайката
от кафето в каната.
●● След като отворите смляното кафе, съхранявайте го
в херметично затворен съд далеч от слънчева светлина. Най-добър вкус на кафето се получава, когато
зърната са смляни непосредствено преди запарването му.
●● Ако оставите каната с кафето на нагряващата се
плоча, премахнете остатъците от кафето от филтъра
след като изстинат. Ако ги оставите кафето в каната
може да получи горчив вкус.
●● За да получите ароматизирано кафе, избягвайте да
купувате ароматизирани зърна или смляно ароматизирано кафе. По добре е да купите ароматизиращи
сиропи и да ги добавите към вече готовото кафе
в каната преди да добавите захар, сметана или мляко.
●● Както каната така и изваждащия се филтър изплаквайте с топла вода винаги след използването на
кафе машината. Това ще позволи на запазването на
добрия вкус на кафето при следващото използване
на кафемашината.
●● Кафемашината трябва да бъде поддържана чиста,
замърсяванията могат да доведат до влошаване на
вкуса на кафето.
●● При приготвянето на разтвора, предназначен за
приготвяне на айскафе при запарването на кафето
сипете двойна порция кафе. Леда ще разреди
кафето.
CM1001-001_v06
Чистене и поддържане
1 Отворете капака и влейте един от горе изредените
разтвори в резервоара за вода.
Преди да започнете чистенето, изключете кафемашината от захранването
и изчакайте тя да изстине.
●
●
След всяко запарване на кафе изхвърлете хартиения филтър с остатъците от кафето или измийте
постоянния филтър.
За чистене на уреда използвайте само меки кърпи
и не агресивни миещи препарати или мийте само
с топла вода.
Използването на грапави гъби или кърпи
може да доведе до надраскване на повърхнината на кафемашината.
●
Не използвайте агресивни, изтъркващи или на основата на алкохола препарати за чистене.
Не използвайте агресивни, изтъркващи
или на основата на алкохола препарати за
чистене.
2 Сложете филтъра в уреда. Затворете капака.
ИЗЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК
Котленият камъкът е минерална утайка, която естествено се среща във всички устройства, свързани с загряването на топла вода. Ето защо, кафемашината изисква
периодично отстраняване на котления камък. Препоръчително е да се премахва котления камък от кафемашината на всеки 4-6 месеца, в зависимост от честотата на
употреба.
РАЗТВОРИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК
Традиционно, за отстраняване на котления камък от
кафемашината се прилагат следните мерки:
● разтвор на оцет
Напълнете резервоара в следните размери: 1/3 оцет,
2/3 вода.
● разтворът на лимонена киселина
Разтваря се пакетче лимонена киселина в 1/2 литър
вода.
● специално предназначени за тази цел таблетки.
3 Сложете каната в уреда и включете щепсела в контакта.
Преди да започнете процеса на премахване
на котления камък извадете от резервоара филтъра с активния въглен.
CM1001-001_v06
95
4 Натиснете бутона за автоматично чистене (AUTO
CLEAN), за да стартирате процеса на изчистването на
котления камък. Диода на бутона за автоматично чистене ще свети (AUTO CLEAN) сигнализирайки, че тази
функция е активна.
5 Част от разтвора ще бъде запарена, а останалото
количество ще остане в кафемашината през 30 минути
до завършването на цикъла на запарване.
Целият цикъл на изчистване продължава 45-60 минути.
6 След завършване на процеса на изчистване на котления камък ще се чуе трикратен звуков сигнал, след
което уреда се изключва.
След процеса на чистене на котления
камък извършете още 2-3 пъти процеса на
чистене само с вода, така, като е описано
в точка „Преди първа употреба”.
Примерни проблеми по време на обслужване на кафемашината
Ако устройството не работи правилно, проверете следните съвети дали са полезни. В противен случай не се опитвайте
да ремонтирате уреда самостоятелно, обърнете се за помощ към квалифициран персонал на обслужващ сервиз.
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
КАК ДА СЕ ОТСТРАНИ, КАКВО ДА СЕ ПРАВИ
Кафемашината не е свързана към електрическата
мрежа.
Уверете се, че устройството е включено
в захранващата мрежа и с бутона за включване /
изключване ON/OFF.
В резервоара за вода има прекалено много вода.
От кафемашината
има изтичания.
Не преминавайте максималното количество
допустимо за резервоара
Капака на кафемашината не е добре затворен.
Затворете и натиснете леко капака.
Каната не е добре поставена под чучура изхода на
кафето
Проверете дали каната е разположена на средата на
нагряващата се плоча точно под изхода на кафето.
Кафемашината не
запарва кафето
Резервоара с вода е празен.
Проверете дали в резервоара има достатъчно вода
за запарване на исканото количество кафе.
Капака не може да
се затвори.
Възможно е, че филтъра е лошо поставен.
Извадете филтъра и го сложете отново в уреда.
По време на процеса на запарване на кафето каната
е била извадена от уреда за по-дълъг период от 30
секунди.
Изваждайки каната по време на запарването на
кафето, не преминавайте допустимото време, вижте
точка НЕПОСРЕДСТВЕНО НАЛИВАНЕ НА КАФЕ).
Каната не се намира по средата на нагряващата се
плоча.
Извадете каната и я поставете на средата на
плочата под чучура на изхода на кафето.
В кафето се
намира утайка.
Хартиеният филтър или постоянния филтър са
неправилно поставени.
Извадете филтъра и го сложете отново в уреда.
Кафемашината
действа бавно,
кафето има лош
вкус.
Изчистете кафемашината; използвано
е неподходящо смляно кафе.
Следвайте инструкциите касаещи чистенето на
кафемашината, използвайте кафе подходящо за този
вид машини.
Липса на вода в резервоара.
Напълнете резервоара с вода.
Хартиеният филтър или постоянния филтър са
неправилно поставени.
Проверете дали хартиения филтър или постоянния
филтър са правилно поставени.
Кафето е ситно смляно и запушва филтъра на
кафемашината.
Използвайте кафе предназначено за този вид
машини.
Уреда е запушен от котлен камък.
Приложете указанията описани в раздела
ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.
Кафемашината не
се включва.
Разтвора с кафето
прелива през
филтъра.
Кафето не излиза,
или тече много
бавно.
96
CM1001-001_v06
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
CM1001-001_v06
97
UA
Шановні Клієнти!
Дякуємо за покупку нашого пристрою та вітаємо серед
користувачів товарами компанії Zelmer.
Ми переконані, що Ви безсумнівно оціните якість запарюваної кави та простоту обслуговування.
Просимо Вас уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід звернути на вказівки
щодо техніки безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти для того, щоб можна було її використовувати також у процесі подальшої експлуатації
виробу.
Вказівки щодо техніки безпеки під час
експлуатації кавоварки-експресу
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не використовуйте електричний
пристрій з видимими пошкодженнями, пошкодженим кабелем живлення, після падіння пристрою або
його пошкодження іншим способом. Якщо виникне припущення,
що пристрій пошкоджений, то
перевірки, ремонти, регулювання
пристрою може проводити тільки
спеціально підготовлений кваліфікований технічний персонал авторизованого сервісного пункту.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
98
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Завжди перед чищенням кавоварки-експресу, а також у разі
виникнення проблем під час процесу запарювання кави, вимкніть
кавоварку-експрес та витягніть
штепсельну вилку із розетки.
●● Не підставляйте руки безпосередньо під струмінь пари, гарячої
води або кави, яка наливається,
оскільки це може призвести до
отримання опіків або травм.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою коли обладнання працює.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років під наглядом
дорослих, або ж якщо їх проінструктували на предмет безпечної експлуатації пристрою, і вони
усвідомили пов’язану з цим небезпеку. Заборонено давати дітям
молодше 8 років чистити або виконувати будь-які інші дії по догляду
за пристроєм без нагляду дорослих. Пристрій і шнур живлення
зберігати в місці, недоступному
для дітей віком до 8 років.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
CM1001-001_v06
УВАГА!
Недотримання загрожує
псуванням майна
●● Завжди розміщуйте прилад на пласкій, рівній поверхні.
●● Резервуар для води наповнюйте лише чистою,
Технічні параметри
Технічні параметри подані на інформаційному табло
виробу.
Місткість резервуару для води: макс. 1,8 л.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
холодною водою. Не перевищуйте максимальну
місткість резервуару.
●● Не допускайте до контакту кабелю із гарячими частинами кавоварки.
●● Завжди виключайте прилад кнопкою включення/
виключення (ON/OFF) перед витяганням вилки із
гнізда. Вилку не слід тягнути за кабель живлення –
беріться за саму вилку.
●● Завжди виключайте живлення і витягайте вилку,
коли прилад не буде використовуватись протягом
тривалого періоду часу, а також перед чисткою.
●● Не використовуйте кавоварку з продовжувачем,
хіба що продовжувач був перевірений кваліфікованим техніком або працівником сервісу.
●● Прилад завжди повинен бути підключений до гнізда
електромережі (виключно змінного струму), оснащеного захисним кільцем і з напругою, що відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Не дозволяйте, щоб кабель живлення приладу
звисав над краєм столу чи стільниці, або торкався
гарячої поверхні.
●● Не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу
рідину.
●● Прилад не призначений для роботи з використання
зовнішніх часових вимикачів або окремої системи
дистанційної регуляції.
●● Електричний зарядний пристрій приладу повинен
бути забезпечений відповідним захистом, а додатково до захисту лінії живлення можна використовувати вимикач, який може відключити струм в аварійній ситуації.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт
і вказівки, що стосуються
експлуатації
●● Прилад
призначений для домашнього вжитку.
У випадку його використання з метою гастрономічного підприємництва умови гарантії буде змінено.
●● Слід переконатися, що вищенаведені інструкції
були зрозумілими.
CM1001-001_v06
99
Будова кавоварки
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Кришка
Постійний фільтр
Зйомний вкладиш фільтру
Фільтр води з вугільним фільтром
Кришка ковшика
Ковшик місткістю 12 чашечок / 1800 мл
Панель управління
Опція безпосереднього наливання (Sneak-A-Cup®)
Нагрівальна плита (підтримує температуру кави)
Контейнер для кабелю
Резервуар для води із поданням рівня води
20
Цифровий монітор
Кнопка установки хвилин (MIN)
Кнопка AUTO (Відкладене заварювання)
Кнопка заварювання 2-4 чашечок кави
Кнопка установки інтенсивності заварювання кави
Кнопка включення/виключення (ON/OFF)
100
14
19
15
16
18
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
12
13
14
15
16
17
13
21
17
18
19
20
21
Кнопка автоматичної очистки (AUTO CLEAN)
Кнопка автоматичного виключення
Кнопка програмування (PROG)
Кнопка установки годинника (HOUR)
CM1001-001_v06
Перед першим використанням
5 Вкладіть вкладиш фільтру в прилад.
1 Заберіть упаковку і наклейки із продукту.
2 Усі рухомі частини очистіть у відповідності з розділом
ЧИСТКА І ЗБЕРІГАННЯ цієї продукції.
3 Відкрийте кришку ковшика і налийте свіжу холодну
воду до рівня 12 чашечок (MAX).
6 Вкладіть постійний нейлоновий фільтр або паперові
фільтри до вкладиша фільтру.
4 Воду із ковшика перелийте в резервуар, який знаходиться в приладі.
7 Закрийте кришку.
CM1001-001_v06
101
8 Переконайтесь, що кришка ковшика закрита, а потім
помістіть пустий ковшик на нагрівальній плиті.
9 Вийміть кабель живлення із контейнера, який знаходиться позаду кавоварки, а потім вкладіть вилку в гніздо.
11 Вилийте воду із ковшика, прополощіть постійний
фільтр або викиньте паперовий фільтр.
12 Виключіть кавоварку, відключіть від гнізда, щоб вона
охолодилась.
Приготування приладу до роботи
ФІЛЬТР ВОДИ
Довжина кабелю живлення можна пристосувати до власних потреб.
• Щоб збільшити довжину кабелю,
візьміться за нього (не хапайтесь за
вилку) та обережно потягніть вниз і до
себе, до моменту появи почуття опори.
1 Відкрийте вугільний фільтр.
2 Вивільніть фіксатор кошика фільтру води.
• Щоб зменшити довжину кабелю, помістіть його надлишок в резервуарі позаду
кавоварки. Потім, з метою блокування
в потрібній позиції, потягніть кабель
вгору, щоб він знаходився в проміжку.
10 Закип’ятіть воду згідно опису в пункті ЗАВАРЮВАННЯ
КАВИ – без додавання кави.
Описаний процес дозволяє очистити кавоварку від пилу та осаду, які з’явились під
час виготовлення і монтажу приладу.
102
CM1001-001_v06
3 Помістіть вугільний фільтр в кошику фільтру води.
УСТАНОВКА ГОДИННИКА
1 Підключіть кавоварку до відповідного джерела живлення (дані на інформаційному табло приладу).
4 Закрийте фіксатор кошика фільтру води.
5 Помістіть фільтр води (із вмонтованим вугільним
фільтром) в резервуарі для води в заглибленні у правому
нижньому кутку резервуару.
2 На цифровому моніторі з’явиться 12:00, знак „:” буде
мигати.
Не потрібно встановлювати годинник,
якщо не планується використання опції
ВІДКЛАДЕНОГО ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ.
3 Щоб змінити установки часу, натискайте кнопку установки годинника (HOUR) і хвилин (MIN) до моменту установки необхідного значення.
Вугільний фільтр слід міняти після кожних
60 заварок або кожні 2 місяці від виймання із
упаковки.
CM1001-001_v06
103
Утримування кнопок також приводить до
зміни значень без необхідності постійного
натискання.
3 Воду із ковшика перелийте в резервуар, що знаходиться в приладі.
Якщо прилад буде відключений або наступить навіть хвилинна перерва в постачанні електричної енергії, може виникнути
необхідність повторної установки годинника.
Заварювання кави
1 Відкрийте верхню кришку.
4 Ковшик із закритою кришкою підставте під сопло
виходу кави, розміщуючи на нагрівальній плиті.
2 Ковшик наповніть свіжою холодною водою до рівня,
що відповідає необхідній кількості кави.
Переконайтесь, що ковшик правильно розміщений під сопло виходу кави. Це попереджує витікання кави.
Позаду кавоварки знаходяться два отвори
для виливання надлишку води. Слід бути
обережними, щоб не налити занадто
багато води, тому надлишок буде виливатися на піднос або іншу робочу поверхню.
104
CM1001-001_v06
5 Вкладіть вкладиш фільтру в прилад.
6 Потім вкладіть постійний фільтр або паперовий
фільтр до вкладишу фільтру.
8 Закрийте кришку.
9 Вкладіть вилку кабелю живлення у гніздо.
7 Додайте відповідну кількість меленої кави в залежності від власних вподобань.
10 Натисніть кнопку установки інтенсивності заварювання кави, щоб вибрати міцну каву. Діод STRONG засвітиться, сигналізуючи вибір опції.
Використовуйте виключно каву, що підходить для цього типу кавоварок. Кількість
доданої кави залежить від якості кави та
індивідуальних вподобань користувача.
CM1001-001_v06
105
11 Знову натисніть кнопку установки інтенсивності заварювання кави, щоб повернутися до заварки кави нормальної інтенсивності. Діод STRONG погасне.
Установкою за замовчуванням кавоварки
є нормальна інтенсивність заварки.
12 Натисніть кнопку включення/виключення (ON/OFF).
Сигнальна лампочка засвітиться і розпочнеться процес
заварювання кави.
14 Опорожніть вкладиш фільтру відразу після охолодження фусів, а потім закрийте кришку.
15 Кавоварка утримує температуру завареної кави
протягом 10-40 хвилин, після чого автоматично виключиться. (Див. розділ УТРИМАННЯ ТЕМП. КАВИ – ОПЦІЯ
AUTO OFF).
Якщо функція AUTO OFF не буде змінена,
кавоварка виключиться через 40 хвилин
після завершення процесу заварювання кави.
В кожен момент можна виключити кавоварку, натискаючи кнопку включення/
виключення (ON/OFF).
Якщо кавоварка не буде використовуватись протягом тривалого часу, відключіть прилад від джерела живлення.
ЗАВАРЮВАННЯ 2-4 ЧАШЕЧОК КАВИ
Ця функція служить для сповільнення процесу заварювання з метою отримання кращого, більш інтенсивного
смаку кави.
1 В резервуар для води влийте відповідну кількість
води, необхідну для заварювання відповідної кількості
кави (від 2 до 4 чашечок).
13 Коли кава перестане плити в ковшик, цикл заварювання буде завершений.
Прозвучить секундний звуковий сигнал, що
означає завершення заварювання кави.
106
CM1001-001_v06
2 Наповніть постійний або паперовий фільтр необхідною кількістю меленої кави.
УТРИМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ КАВИ – ФУНКЦІЯ AUTO OFF
Після заварювання кави нагрівальна плита буде утримувати температуру протягом 10-40 хвилин, а потім прилад
автоматично виключиться.
Кавоварка виключиться автоматично за
замовчуванням через 40 хвилин, якщо опція
AUTO OFF не буде змінена.
Функція AUTO OFF має 4 опції на вибір: 10, 20, 30 i 40
хвилин. Це час, після якого прилад автоматично виключиться. Цей час відраховується від моменту завершення
заварювання кави. Залишення обраного значення на час
біля 2 секунд приводить до її підтвердження.
3 Натисніть кнопку заварювання 2-4 чашечок кави. Діод
над кнопкою засвітиться, сигналізуючи вибір функції.
ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ
1 Щоб розпочати процес відкладеного заварювання
кави, дійте згідно пунктів від 1 до 9 розділу ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ.
2 Переконайтесь, годинник був правильно установлений (див. УСТАНОВКА ГОДИННИКА).
3 Натисніть кнопку програмування (PROG).
Опція установки інтенсивності заварювання кави
недоступна в цьому
режимі. Кава буде заварена стандартним
чином.
4 Натисніть кнопку включення/виключення ON/OFF. Діод
засвітиться і розпочнеться процес заварювання кави.
4 На моніторі з’явиться значення 0:00 або остання збережена установка часу.
Повторне натискання кнопки заварювання
2-4 чашечок кави відмінить функцію.
CM1001-001_v06
107
5 За допомогою кнопок установки годин (HOUR) і установки хвилин (MIN) встановіть час початку процесу заварювання кави.
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАЛИВАННЯ (Sneak-A-Cup®)
Функція безпосереднього наливання дозволяє наливати
чашечки кави із ковшика під час заварювання кави. Після
виймання ковшика кава перестає випливати. Достатньо
помістити ковшик повторно на нагрівальній плиті під
сопло виходу кави протягом 30 секунд, і кава знову почне
виливатися в ковшик.
Якщо протягом 30 секунд ковшик не буде
повторно розміщений в кавоварці, заварка,
зібрана у фільтрі, може пролитися.
ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ
●● Слід
Якщо час не буде змінено перед тим, як
годинник перестане мигати, установки
часу повернуться до актуального часу.
Щоб встановити повторно час початку
процесу заварювання кави, натисніть
кнопку програмування (PROG) та введіть
значення.
6 Натисніть кнопку AUTO, щоб розпочати відкладене
заварювання кави. Діод вибраної функції засвітиться.
Щоб перевірити установки часу, слід
натиснути й утримати кнопку PROG.
Після відпускання кнопки годинник буде
висвічувати актуальний час.
Щоб змінити установки часу, слід натиснути кнопку AUTO – установки будуть відмінені.
З метою повторного встановлення функції, дійте згідно пунктів від 3 до 6 розділу
ВІДКЛАДЕНЕ ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ.
Щоб негайно перейти до заварювання кави,
достатньо натиснути кнопку ON/OFF.
108
міняти каву в ковшику з метою отримання
повного смаку.
●● Кава, що налита під час заварювання, може відрізнятися за інтенсивністю смаку від кави після проходження процесу.
●● У випадку виникнення сумнівів щодо кількості кави
слід почати від заварювання 1 середньої ложки
середньомеленої кави.
●● Ніколи не слід використовувати повторно паперові
фільтри, тому що вони адсорбують запах кави і можуть
привести до появи тухлого присмаку при наступних
заварюваннях. Використання паперових фільтрів
може також привести до виникнення дір у фільтрах та
проходження фусів у свіжозаварену каву.
●● Відкриту упаковку кави краще зберігати в щільному контейнері на віддалі від сонячних променів. Краще всього,
коли кава змелена безпосередньо перед заварюванням.
●● У випадку залишення ковшика з кавою на нагрівальній плиті, слід прибрати фуси із вкладиша фільтру
відразу ж після їх охолодження. Завдяки цьому кава
не набуде гіркуватого присмаку.
●● З метою отримання ароматизованої кави уникайте
зерен ароматизованих або запакованих. Варто купувати ароматичні сиропи і додавати їх безпосередньо
до свіжозавареної кави відразу перед додаванням
молока, вершків або цукру.
●● Як ковшик, так і вкладиш фільтру потрібно мити в теплій
воді відразу ж після використання. Це дозволить зберегти добрий смак кави при наступних заварюваннях.
●● Кавоварку слід утримувати в абсолютній чистоті,
забруднення можуть мати вплив на смак кави.
●● Для приготування заварки, яка буде використана для
приготування мороженої кави, в процесі заварювання
слід додати подвійну кількість кави. Лід розріджує
інтенсивність кави.
Чистка та зберігання
Перед початком чистки завжди відключіть
прилад від живлення i зачекайте, поки кавоварка охолодиться.
●● Після кожного заварювання кави викиньте паперовий
фільтр із залишками кави або очистіть постійний фільтр.
CM1001-001_v06
●
Для чистки приладу використовуйте делікатні полотняні ганчірки з ніжним засобом для миття посуду або
самою теплою водою.
2 Вкладіть вкладиш фільтру в прилад. Закрийте
кришку.
Використання гострих ганчірок або губок
може привести до появи подряпин на
поверхні кавоварки.
●
Не використовуйте агресивні або на основі алкоголю
засоби для чистки.
Рекомендується, щоб перед першим використанням промити прилад з допомогою
води невеликою кількістю оцту.
ОЧИСТКА ВІД НАКИПУ
Накип - поверхневий осад мінералів, який природнім
чином з’являється у всіх приладах, пов’язаних із підігрівом води. Тому кавоварка вимагає регулярної очистки від
накипу. Рекомендується очистка від накипу із кавоварки
кожні 4-6-місяців, в залежності від частоти використання.
3 Поставте ковшик у прилад і вкладіть вилку кабелю
живлення в гніздо.
РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВІД НАКИПУ
Традиційно для очистки від накипу кавоварки використовуються наступні засоби:
● розчин оцту
Наповніть резервуар в наступній пропорції: 1/3 оцту,
2/3 води.
● розчин лимонної кислоти
Упаковку лимонної кислоти розчиніть в 1/2 літри води.
● спеціально призначені для цього рідини або
таблетки.
Перед включенням процесу очистки від
накипу слід витягнути фільтр води
з вугільним фільтром.
1 Вкладіть паперовий або постійний фільтр до вкладиша для фільтру, а потім закрийте кришку.
CM1001-001_v06
4 Натисніть кнопку автоматичної очистки (AUTO
CLEAN), щоб розпочати процес очистки від накипу. Діод
над кнопкою автоматичної очистки (AUTO CLEAN) засвітиться, сигналізуючи включення функції.
109
5 Частина розчину буде заварена, а решта залишиться
в кавоварці протягом 30 хвилин до завершення циклу
заварювання.
6 Після завершення процесу очистки від накипу прозвучить потрійний звуковий сигнал, а потім виключиться.
Весь цикл очистки тримає 45-60 хвилин.
Після очистки від накипу виконайте ще 2-3
процеси очистки з чистою водою, так як
це описано в пункті «Перед першим використанням».
Приклади проблем під час експлуатації кавоварки
Якщо прилад не працює правильно, перевірте, чи допоможуть вам наведені нижче вказівки. В іншому випадку не пробуйте ремонтувати прилад самостійно, а віддайте до кваліфікованого сервісного центру.
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
ЯК СПРАВИТИСЯ, ЩО РОБИТИ
Кавоварка не
виключається.
Кавоварка не була підключена до живлення.
Переконайтесь, що прилад підключено до живлення
і була включена кнопка включення/виключення.
В резервуарі для води занадто багато води.
Не перевищуйте максимальний рівень наповнення
резервуару для води.
Кришка кавоварки нещільно закрита.
Закрийте і дотисніть кришку.
Ковшик неточно поставлений під сопло виходу кави.
Переконайтесь, що ковшик розміщений на
нагрівальній плиті посередині, під соплом вкладиша
фільтру.
Кавоварка не
запарює каву.
Резервуар з водою може бути пустим.
Переконайтесь, що в резервуарі знаходиться
достатня кількість води для необхідної кількості кави.
Кришка не хоче
закритися.
Можливо, що вкладиш для фільтру погано
встановлений.
Зніміть вкладиш фільтру і вкладіть його повторно
в прилад.
Кавоварка
протікає.
Під час процесу заварювання кави ковшик було
Заварка
забрано на час довший, ніж 30 секунд.
проливається крізь
верх фільтру.
Ковшик може не знаходитися в центрі на нагрівальній
плиті.
Знімаючи ковшик під час заварювання кави,
не перевищуйте допустимий час (див. пункт
БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАЛИВАННЯ).
Вийміть ковшик і розмістіть його так, щоб він
знаходився в заглибленні нагрівальної плити.
В завареній каві
знаходяться фуси.
Паперовий або постійний фільтр неправильно
встановлений.
Вкладіть паперовий або постійний фільтр до
вкладишу фільтру, а потім всю конструкцію поставте
в кавоварку.
Кавоварка працює
повільно; у кави
поганий смак.
Слід прочистити кавоварку; використано
невідповідним чином мелену каву.
Дійте згідно інструкції щодо очистки кавоварки.
Використовуйте каву, призначену для проточних
кавоварок.
Відсутність води в резервуарі.
Наповніть резервуар водою.
Постійний або паперовий фільтр встановлено
неправильно.
Переконайтесь, що постійний або паперовий фільтр
правильно встановлений.
Кава занадто дрібна і забиває фільтр.
Використовуйте каву, призначену для проточних
кавоварок.
Прилад забитий накипом.
Дійте у відповідності із вказівками, описаними в пункті
ОЧИСТКА ВІД НАКИПУ ПРИЛАДУ.
Кава не випливає
або випливає дуже
повільно.
110
CM1001-001_v06
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспортування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
CM1001-001_v06
111
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this user
manual for future reference.
Operational safety guidelines
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Never use this electrical appliance,
if there is any visible damage, the
power cable is damaged, the appliance
has fallen or has been damaged in any
other way. If you suspect the appliance
has been damaged, it may only be
checked, repaired or adjusted by
a qualified technician of an authorized
service center.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by
qualified service personnel. Improper
servicing may cause a serious hazard
to the user. In case of defects please
contact a qualified service center.
●● Before cleaning the espresso
machine, and in case of any
problems during coffee making,
always turn off the appliance and
pull the plug out of the socket first.
●● Do not place your hands underneath
steam, hot water or poured coffee, as
it may lead to scalds and burns. The
temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
112
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless they
are older than 8 and supervised. Keep
the appliance and its cord out of reach
of children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always place the appliance on a flat, even surface.
●● Fill the water tank only with cold, fresh water. Do not
exceed the maximum level marked on the tank.
●● Do not allow the power cord to come into contact with
any hot parts of the appliance.
●● Before unplugging, always switch off the appliance by
pressing the ON/OFF button. Do not unplug by pulling
on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
●● Always switch off and unplug the appliance before
cleaning and if you do not intend to use it for a long
period of time.
●● Do not use an extension cord with the appliance
unless it has been checked by a qualified technician or
service personnel.
●● Plug the appliance to a grounded AC electrical outlet
with the voltage corresponding to the voltage indicated
on the rating plate.
●● Do not let the cord hang over a table or shelf or touch
a hot surface.
●● Do not submerge the machine in water or any other
liquids.
CM1001-001_v06
●
●
The appliance is not intended for use with any external
time switches or a separate remote control system.
The wiring supplying power to the appliance must be
provided with a suitable safety device. Additionally, the
wiring system can be provided with a shut off switch to
cut the power supply in case of emergency.
Technical data
Technical specifications are given on the rating plate of the
appliance.
Water tank capacity: max. 1.8 l.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●
●
The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
Make sure that you understand the above information.
Coffee Maker Features
1
2
4
7
3
11
5
8
6
10
9
1
2
3
4
5
6
Hinged lid
Permanent filter
Removable filter holder
Water filter with charcoal filter
Jug lid
Glass jug for up to 12 cups / 1800 ml
CM1001-001_v06
7
8
9
10
11
Control panel
Sneak-A-Cup® feature
Hotplate (keep warm function)
Cord storage compartment
Water tank with water level indicator
113
CONTROL PANEL
Before first use
12
13
21
20
14
19
1 Dispose of packaging materials and remove labels from
the device.
2 Clean all detachable parts as indicated in the CLEANING
& MAINTENANCE section of this user manual.
3 Lift up the hinged lid of the jug and fill it with fresh, cold
water up to the MAX level (12 cups).
15
16
18
17
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Digital display
Minute adjustment button (MIN)
AUTO button (delayed brewing)
Brew button (2-4 cups)
Coffee strength adjustment button
ON/OFF button
AUTO CLEAN button
Auto switch-off button
Programming button (PROG)
Hour adjustment button (HOUR)
114
4 Transfer the water from the jug into the water tank on the
appliance.
CM1001-001_v06
5 Insert the filter holder in the appliance.
6 Place the permanent nylon filter or a paper filter in the
filter holder.
7 Close the lid.
8 Make sure that the jug lid is in place. Put the empty jug
on the hotplate.
9 Pull the power cord out of the storage compartment
at the back of the appliance and insert the plug into a wall
socket.
The power cord may be adjusted to the required
length.
• To increase the length of the cord, take
hold of the cord (do not grasp the plug) and
gently pull it down and than all the way out
until you feel resistance.
• To reduce the cord, push excess cord into
the storage compartment at the back of the
appliance. After adjusting the length, lock
the cord by pulling it all the way up into the
cut-out section of the housing.
10 For the first use, operate the coffee maker with water
only, following the brewing instructions described below in
section BREWING COFFEE.
This process will allow you to remove dust
and debris generated during production and
assembly of your appliance.
CM1001-001_v06
115
11 Discard the water after brewing. Rinse permanent filter
or dispose of paper filter.
3 Place the charcoal filter in the basket.
12 Switch of the appliance, unplug and allow to cool.
4 Close the filter basket.
Preparing the appliance for operation
5 Install the water filter (with charcoal filter on) in an
opening located in the bottom right corner of the water tank.
WATER FILTER
1 Unpack the charcoal filter.
2 Open the water filter basket.
The charcoal filter should be replaced every 60
brews or every 2 months after opening.
116
CM1001-001_v06
SETTING THE TIME
1 Plug the appliance into a suitable power outlet (see rating
plate).
Settings can also be adjusted by pressing and
holding down buttons without having to press
them repeatedly.
It may be necessary to set the time again after
unplugging the appliance or even a short power
outage.
Brewing coffee
1 Open the hinged lid.
2 The display will show 12:00. The „:” symbol will flash.
2 Fill the jug with the desired amount of fresh, cold water.
It is not necessary to set the time unless you
intend to use the DELAYED BREWING feature.
3 Set the time by pressing the (HOUR) and (MIN) buttons
until correct time is displayed.
There are two holes at the back of the appliance
for draining excess water. Be careful not to
pour too much water into the tank. The excess
water will be discharged through the openings
onto the table top or other working surface.
CM1001-001_v06
117
3 Pour the water from the jug into the tank on the device.
5 Insert the filter holder in the appliance.
6 Place the permanent or paper filter in the holder.
4 With the lid closed, place the jug on the hotplate under
the coffee spout.
7 Spoon the required amount of ground coffee, depending
on your preference.
Make sure the jug is properly positioned under
the coffee spout to avoid spillage.
Use only coffee suitable for use with this type
of coffee makers. The amount of coffee you
add will depend on your individual preference.
118
CM1001-001_v06
8 Close the lid.
11 Press the strength adjustment button again to select
normal coffee strength. The STRONG indicator light will
turn off.
9 Insert the plug into the wall socket.
The default setting is NORMAL.
12 Press the ON/OFF button. The indicator light will come
on and brewing will start.
10 Press the strength adjustment button once to select
strong coffee. The STRONG indicator light will come on,
indicating that this option has been selected.
13 The brewing process ends when the coffee stops
dripping into the jug.
You will hear a short beep indicating the end of
the brewing process.
CM1001-001_v06
119
14 Remove paper filter from the filter holder as soon as the
coffee grounds have cooled, and then close the lid.
2 Spoon the desired amount of ground coffee into paper or
permanent filter.
3 Press 2-4 cups button. The indicator light over the button
will come on once the function has been selected.
15 The coffee maker will keep your coffee warm for 10-40
minutes, and will switch off automatically after this time (see
section KEEP WARM FEATURE – AUTO OFF).
If the AUTO OFF function has not been
modified, the appliance will switch off
automatically 40 minutes after brewing.
You can switch off the appliance any time by
pressing the ON/OFF button.
Always unplug the appliance if you do not
intend to use it for an extended period of time.
BREWING 2-4 CUPS OF COFFEE
This function makes the brewing process slower for better,
more intensive coffee flavour.
1 Fill the water tank with water in the amount required to
brew 2-4 cups of coffee.
The strength adjustment option
is
not available in this mode. The default coffee
strength is NORMAL.
4 Press the ON/OFF button. The indicator light will come
on and brewing will start.
Press 2-4 cups button again to cancel this
function.
120
CM1001-001_v06
KEEP-WARM FEATURE WITH AUTO OFF
Once the coffee has brewed, the hotplate will keep its
temperature for 10-40 minutes, and then the appliance will
switch-off automatically.
5 Set the time you want the coffee maker to start brewing
using HOUR and MIN buttons.
If the AUTO OFF function has not been modified,
the appliance will switch off automatically 40
minutes after brewing.
The AUTO-OFF may be adjusted between 10, 20, 30 and
40 minutes, i.e. the time after which the appliance will switch
off automatically. The countdown will start after completion
of the brewing process. New settings are saved 2 seconds
after entering.
DELAYED BREWING
1 To activate the delayed brewing feature, proceed as
described in section BREWING COFFEE, points 1-9.
2 Make sure that the correct time of day has been set
(see SETTING THE TIME).
3 Press the PROG button.
If the start time is not set before the clock stops
flashing, the display will go back to the current
time. To change the setting, press PROG button
again and set the start time for brewing.
6 Press the AUTO button to confirm your delayed brewing
settings. The relevant indicator light will come on.
4 The display will show 0:00 or the last saved time setting.
To check the time setting for delayed brewing,
press and hold the PROG button. The current
time will reappear on the display once the
button is released.
To change the time settings, press the AUTO
button – the settings will be cancelled.
To set up the delayed brewing feature, follow
the instructions given in section DELAYED
BREWING, points 3-6.
To start brewing right away, simply press the
ON/OFF button.
CM1001-001_v06
121
ADDITIONAL FUNCTIONS
Sneak-A-Cup®
The Sneak-A-Cup® feature allows you to pour a cup of coffee
when the brewing is still in progress. When you remove the
jug from the appliance, coffee stops dripping from the spout.
To continue brewing, simply replace the pot on the hotplate
within 30 seconds.
Coffee may overflow from the filter holder if
you fail to replace the jug within 30 seconds.
BREWING TIPS
●● Stir the coffee in the jug to get the full flavour.
●● If you sneak a cup of coffee when brewing is still in
progress, it may have different intensity of flavour than
the coffee available after the entire process has been
completed.
●● If you are not sure how much coffee you should add,
start with one spoon of medium ground coffee.
●● Never reuse paper filters. Paper may absorb the smell
of coffee and cause your coffee to smell musty in
subsequent brewing. Paper filters may become damaged
during use, letting coffee grounds pass into the freshly
brewed coffee.
●● Once opened, store your coffee bag in an airtight
container away from direct sunlight. It is best to grind the
coffee right before brewing.
●● If you leave the jug containing coffee on the hotplate,
remove coffee grounds from the filter holder as soon as
they have cooled to avoid bitter aftertaste.
●● If you want your coffee to have a special flavour, avoid
using flavoured or packed coffee. It is recommended to
buy flavouring syrup and add it directly to freshly ground
coffee right before adding milk, cream or sugar.
●● Rinse the jug and filter holder with warm water
immediately after use. This will help to preserve good
taste of your coffee in subsequent brewings.
●● Keep the appliance clean at all times. Failure to clean
your appliance may affect the taste of coffee.
●● When making ice coffee, brew double-strength coffee
using twice the amount of ground coffee you normally
use. Adding ice to the coffee will reduce its strength.
●● Never use harsh, abrasive or alcohol-based cleaners.
Before first use it is recommended to rinse
the appliance with water containing a small
amount of vinegar.
DESCALING
Build-up of mineral deposits is a natural process occuring in
all appliances which heat water. Therefore, the coffee maker
will need periodic descaling. It is recommended to descale
the appliance every 4 6 months, depending on how often you
use it.
DESCALING SOLUTIONS
The following agents are normally used for removing mineral
deposits from the coffee maker:
●● Vinegar solution
Fill the water tank with the following solution: 1/3 of vinegar,
2/3 of water.
●● Citric acid solution.
Dissolve one sachet of citric acid in 0.5 litre of water.
●● Special liquids or tablets.
Remove the water filter with charcoal filter
before descaling.
1 Lift off the lid and pour one of the above solutions into the
water tank.
Cleaning and maintenance
Always unplug the appliance and allow it to
cool before cleaning.
●● After each brewing, discard the paper filter together with
the grounds or clean the permanent filter.
cleaning, use only delicate cloths with a mild
detergent or warm water only.
●● When
Sharp cloths or sponges may scratch the
surface of the appliance.
122
CM1001-001_v06
2 Insert the filter holder in the appliance. Close the lid.
4 Press the AUTO CLEAN button to start cleaning. The
indicator light above the AUTO CLEAN button will come on.
3 Place the jug in the appliance and insert the plug into the
socket.
5 Part of the descaling solution will be dispensed into the
jug. The remaining amount will be retained in the appliance
for 30 minutes until the end of the cleaning process.
The cleaning process takes between 45-60
minutes.
6 After descaling you will hear three sound signals and the
device will switch off.
After descaling, it is recommended to repeat
the cleaning process 2-3 times using fresh
water, as described in section “Before First
Use.”
Troubleshooting
If the appliance is not operating properly, the following tips may be helpful. If not, do not attempt to repair the appliance on
your own and contact an authorised service centre.
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
SOLUTION
The appliance does
not work.
The appliance is not plugged.
Make sure that the appliance is plugged into a working
outlet and that it has been switched on by pressing the
ON/OFF button.
Too much water in the water tank.
Do not exceed the maximum capacity of the water tank.
The appliance leaks. The lid has not been closed properly.
Press the lid down tightly to close it.
The jug is not properly positioned under the filter holder.
Make sure that the jug is properly positioned at the
centre of the hotplate, right under the filter holder outlet.
The appliance does
not brew coffee.
The water tank is empty.
Make sure that the water tank is filled with enough water
to brew the desired number of coffee cups.
The lid won’t close.
The filter holder is not fixed properly.
Remove the filter holder and put it back into the
appliance.
CM1001-001_v06
123
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
SOLUTION
The jug was removed while brewing and not replaced
within 30 seconds.
If the jug is removed when brewing is in progress, make
sure to replace it within 30 seconds (see Sneak-A-Cup®
section).
The jug is not positioned centrally on the hotplate.
Pull out the jug and replace it so that it rests centrally in
the hollow section of the hotplate.
The freshly brewed
coffee contains
coffee grounds.
The permanent or paper filter is not properly inserted.
Place a paper or permanent filter in the filter holder and
insert the holder into the appliance.
It takes very long to
brew coffee. Coffee
does not taste well.
The appliance requires cleaning. Coffee type was not
suitable for use with filter coffee makers.
Follow the cleaning instructions. Only use coffee suitable
for use with filter coffee makers.
No water in the water tank.
Fill the water tank with water.
Coffee spills over
the filter holder.
No coffee comes out Paper or permanent filter is not positioned correctly.
or it comes out very
Coffee is too finely ground and clogs the filter.
slow.
Appliance is clogged by mineral deposits.
Check if the filter is positioned correctly.
Use coffee suitable for this type of coffee maker.
Follow the instructions in the DESCALING section.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
124
CM1001-001_v06
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
CM1001-001_v06
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
CM1001-001_v06
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
CM1001-001_v06
PL
CZ
SK
HU
RO
1
2
3
4
1. Regulacja mocy kawy 2. Płyta utrzymująca
ciepło, pokryta nieprzywierającą powłoką 3. Pojemność dzbanka - 1,8 L (12 filiżanek) 4. Wysoka moc: 975 W
1. Regulace intenzity kávy 2. Plocha udržující
teplo, potažená nepřilnavou vrstvou 3. Objem
džbánku - 1,8 L (12 šálků) 4. Vysoký výkon:
975 W
1. Nastavenie intenzity kávy 2. Doska na
udržiavanie stálej teploty s nepriľnavým povrchom 3. Objem nádoby - 1,8 L (12 šálok) 4. Vysoký
výkon: 975 W
1. Állítható kávéerősség 2. Letapadás gátló
bevonattal borított, melegen tartó lemez 3. A kancsó űrtartalma: 1,8 L (12 csésze) 4. Teljesítmény: 975 W
RU
BG
UA
EN
1. Регулировка крепости кофе 2. Панель,
удерживающая тепло, с антипригарным
покрытием 3. Объём кофейника - 1,8 Л
(12 чашек) 4. Высокая мощность: 975 Вт
1. Регулиране на силата на кафето 2. Плоча
поддържаща топлината, покрита с незалепващо
покритие 3. Вместимост на каната - 1,8 L
(12 чаши) 4. Висока мощност: 975 W
1. Регулювання міцності кави 2. Панель, що
утримує тепло, з антипригарним покриттям 3. Об’єм кофейника - 1,8 Л (12 горнят) 4. Висока
потужність: 975 Вт
1. Coffee strength regulation 2. Keep-warm plate
covered with a non-stick coating 3. Jug capacity
- 1,8 L (12 cups) 4. High power: 975 W
1. Regulator pentru taria cafelei 2. Placă pentru
menţinerea căldurii, acoperită cu strat care nu
aderă 3. Capacitatea cănii - 1,8 L (12 ceşti) 4. Putere mare: 975 W
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
CM1001-001_v06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement