Zelmer | ZSH10100 (SH1010) | User manual | Zelmer ZSH10100 (SH1010) User Manual

Zelmer ZSH10100 (SH1010) User Manual
SH1010
GOLARKA/SHAVER/ЭЛЕКТРОБРИТВА
GENTLE • RELIABLE • SECURE
OFF
ON
CHARGE
Touch screen
OFF
Battery supply
ON
CHARGE
USB Charging
)8//
CZAS ŁADOWANIA – 8 H
CHARGING TIME – 8 H
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ – 8 ЧАСОВ
WSKAŹNIK ŁADOWANIA
CHARGING INDICATOR
ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ
(037<
CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ – 40 MINUT
CORDLESS SHAVING TIME – 40 MINUTES
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ – 40 МИНУТ
MOŻLIWOŚĆ MYCIA POD WODĄ
WASHABLE
ВОЗМОЖНОСТЬ ЧИСТКИ ВОДОЙ
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym
użyciem golarki, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami
użytkowania i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie używaj urządzenia jeśli zauważysz, że golarka lub zasilacz są uszkodzone.
W takim przypadku oddaj golarkę do punktu serwisowego. Nie próbuj naprawiać
urządzenia samodzielnie.
Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone bądź wtyczka jest luźna
w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. W razie wystąpienia usterek należy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się sprzętem.
Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany oraz przed
rozpoczęciem czyszczenia golarki.
Nie wyciągaj zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
Nie używaj golarki podczas kąpieli.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia i zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła zasilania mokrymi rękami.
Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie zasilacza i przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem.
SH1010-001_v01
3
●● Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 100-240 V. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
●● Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie rozciągaj, nie wykręcaj oraz nie supłaj przewodu
●●
●●
●●
przyłączeniowego. Nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów oraz nie rozkładaj go pomiędzy takimi przedmiotami. Uszkodzenie przewodu grozi pożarem lub
porażeniem prądem.
Przed przystąpieniem do golenia sprawdź, czy folia lub blok ostrzy nie jest uszkodzony, gdyż uszkodzona folia lub ostrza mogą zranić twarz.
Nie dotykaj wewnętrznych elementów bloku ostrzy, ponieważ jego brzegi są ostre.
Golarka jest przeznaczona wyłącznie do golenia zarostu twarzy i nie jest przeznaczona do golenia innych części ciała (np. głowy). Stosowanie urządzenia niezgodnie
z przeznaczeniem grozi obrażeniami skóry i może doprowadzić do zmniejszenia
trwałości folii.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
wzrostu temperatury wewnątrz zasilacza.
●● Urządzenie jest przeznaczone jedynie do golenia i przycinania włosów naturalnych.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
4
Musi być stosowane wyłącznie do włosów ludzkich – nie stosuj do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
Po naładowaniu akumulatora, odłącz zasilacz i przewód przyłączeniowy.
Nie naciskaj zbyt mocno na folię tnącą, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia, a w konsekwencji do obrażeń skóry.
Nie wykorzystuj zasilacza golarki do ładowania innych urządzeń elektrycznych.
Przed myciem golarki pod bieżącą wodą odłącz ją od zasilacza i przewodu przyłączeniowego!
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do zasilania sieciowego jeśli temperatura pomieszczenia wynosi poniżej zera lub przekracza 40°C. Nie ładuj golarki
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu
elementów grzejnych (takich jak grzejnik).
Nie ładuj golarki w miejscu wilgotnym lub gdzie narażona jest na ochlapanie wodą.
Nie przechowuj golarki w wilgotnym miejscu gdzie może być narażona na ochlapanie
wodą, jak również w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura.
Aby wyczyścić korpus golarki, przetrzyj go ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem
delikatnego środka myjącego. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalników ani benzyny, ponieważ mogą zniszczyć elementy korpusu golarki wykonane z tworzywa.
Nie zostawiaj golarki bez nadzoru podczas ładowania.
SH1010-001_v01
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
●● Golarkę najlepiej jest ładować przy temperaturze otoczenia między 15°C a 35°C.
●● Używanie golarki do celów niezgodnych z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
●● Przed goleniem odtłuść skórę twarzy, tak aby zarost nie przyklejał się do folii tnącej
●●
●●
i nie powodował ocierania się o niego ostrzy. Jeśli folia jest zabrudzona, przed przystąpieniem do golenia należy ją wyczyścić (np. chusteczką higieniczną).
Podczas czyszczenia golarki, zwróć uwagę by nie nałożyć na ostrza i folię zbyt dużej
ilości olejku. Użycie zbyt dużej ilości olejku do ostrzy spowoduje zabrudzenie folii
tnącej. Przed przystąpieniem do golenia należy folię wyczyścić z nadmiaru olejku
(np. chusteczką higieniczną). Używaj olejku dostępnego w sprzedaży (np. olejku do
maszyn do szycia).
Symbol kranu oznacza, że golarka może być czyszczona pod bieżącą wodą,
jednak tylko i wyłącznie po odłączeniu od zasilania sieciowego.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Zasilacz zbudowany jest w II klasie izolacji, nie wymaga uziemienia.
Golarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
Akumulator: ogniwo 1 x Ni-MH, 800 mAh. Standardowy czas ładowania: 8 godzin. Zakres
temperatury pracy: 0-40°C.
SH1010-001_v01
5
Budowa i elementy golarki
13
1
2
3
4
12
5
6
11
7
8
10
9
1
2
3
4
5
6
7
6
Osłona głowicy
Folia tnąca
Zespół foli tnącej
Blok ostrzy
Głowica wibrująca
Przycisk do zdejmowania zespołu foli tnącej
Panel sterowania
8 Przełącznik dotykowy /
kontrolki ładowania akumulatora
9
10
11
12
13
Gniazdo USB
Osłona gniazda USB
Przewód przyłączeniowy
Zasilacz
Pędzelek
SH1010-001_v01
Obsługa i działanie golarki
ŁADOWANIE GOLARKI
Do ładowania golarki stosuj wyłącznie dołączony do niej zasilacz.
Aktywacja akumulatora
Przed pierwszym użyciem lub jeśli golarka nie była używana przez dłuższy czas, ładuj akumulator przez 10 godzin (do pełnego naładowania). Podczas kolejnego ładowania wystarczy około 8 godzin aby całkowicie naładować golarkę.
Golarkę należy naładować gdy kontrolki ładowania akumulatora zaczną
migać.
Informacje dotyczące „efektu pamięci” akumulatora
Aby uniknąć „efektu pamięci”, należy naładować golarkę dopiero po jej całkowitym rozładowaniu.
Czym jest „efekt pamięci”?
Jeśli akumulator Ni-MH zastosowany w golarce jest regularnie ładowany przed jego całkowitym rozładowaniem, spada jego pojemność. Zmniejsza się tym samym liczba możliwych
cykli golenia przed rozładowaniem golarki.
Co zrobić gdy wystąpi „efekt pamięci”?
Jeśli pełne naładowanie akumulatora pozwala na mniejszą niż wcześniej liczbę cykli golenia przed rozładowaniem golarki, należy całkowicie rozładować golarkę i ładować akumulator przez około 10 godzin. Powtórzenie tej czynności 2-3 razy pozwoli na odzyskanie pełnej
sprawności akumulatora. Jeśli „efekt pamięci” będzie się utrzymywał, konieczna może być
wymiana akumulatora na nowy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą golarki.
Trwałość akumulatora
●● Trwałość akumulatora wynosi około 4 lat, przy ładowaniu raz na tydzień. Trwałość
●●
będzie jednak krótsza, jeśli akumulator będzie ładowany częściej. Trwałość zależy
również od warunków użytkowania.
Gdy ładowanie akumulatora przez godzinę wystarcza na 2-3 cykle golenia, oznacza
to że akumulator będzie wkrótce wymagał wymiany na nowy. W tym celu należy
skontaktować się ze sprzedawcą golarki. Jeśli golarka nie była używana przez ponad
6 miesięcy, własności akumulatora pogorszą się wskutek samoczynnego rozładowania. Aby temu zapobiec zaleca się ładowanie nieużywanej golarki przynajmniej raz na
6 miesięcy.
SH1010-001_v01
7
Procedura ładowania
1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona. Nałóż osłonę głowicy.
Akumulator golarki nie jest ładowany, gdy golarka pracuje podpięta do
sieci.
2 Otwórz osłonę gniazda USB. Włóż końcówkę przewodu przyłączeniowego do gniazda
USB na spodzie golarki.
Aby uniknąć awarii, przed włożeniem końcówki przewodu przyłączeniowego upewnij się, że gniazdo w golarce jest suche.
Ładowanie za pomocą zasilacza
3a Włóż przewód przyłączeniowy do gniazda USB zasilacza.
4a Podłącz wtyczkę zasialcza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu).
– Po ok. 8 godzinach golarka jest w pełni naładowana.
– Podczas ładowania na panelu sterowania zapala się kolejno 5 kontrolek
ładowania informując o ładowaniu w toku.
5a Po naładowaniu odłącz zasilacz od źródła zasilania.
Odłączając nie ciągnij za przewód, ponieważ może to uszkodzić zasilacz.
Odłącz trzymając za zasilacz.
Ładowanie za pomocą złącza USB
3b Włóż przewód przyłączeniowy do gniazda USB w komputerze.
8
SH1010-001_v01
– Po ok. 8 godzinach golarka jest w pełni naładowana.
– Podczas ładowania na panelu sterowania zapala się kolejno 5 kontrolek
ładowania informując o ładowaniu w toku.
4b Po naładowaniu odłącz przewód od gniazda USB komputera.
Przy w pełni naładowanym akumulatorze golarka może pracować przez
ok. 40 minut.
Kontrolki ładowania akumulatora
●● Podczas ładowania:
Kontrolki ładowania akumulatora kolejno zaświecają się na zielono.
Po pełnym naładowaniu:
Kontrolki przestają świecić.
●●
– Aby zapobiec ewentualnym awariom, przed ładowaniem golarki upewnij
się, że wtyczka i gniazdko elektryczne nie są uszkodzone.
– Podczas ładowania, z korpusu golarki lub zasilacza może dobiegać nieznaczny szmer i mogą się one delikatnie nagrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi to wady golarki ani zasilacza.
EKSPLOATACJA
Golarka nie jest przystosowana do używania, gdy jest podłączona do zasilania sieciowego/złącza USB. Podłączenie do zasilania sieciowego/złącza
USB służy jedynie do ładowania akumulatora.
Jeśli folia tnąca jest zdeformowana lub uszkodzona wymień ją na nową
(patrz WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU OSTRZY). W przeciwnym razie
istnieje ryzyko skaleczenia skóry twarzy.
1 Ściągnij osłonę głowicy.
2 Włącz golarkę przesuwając palcem z dołu do góry przez więcej niż 3 kontrolki na prze-
łączniku dotykowym.
3 Przyciśnij delikatnie folię tnącą do skóry pod kątem
prostym, naciągnij skórę i przesuń golarkę delikatnie
w górę pod włos.
SH1010-001_v01
9
●● Podczas golenia nie przyciskaj folii tnącej zbyt mocno
●●
do skóry by nie stępić zbyt szybko lub nie uszkodzić
folii.
Aby ogolić wrażliwe części, takie jak broda, naciągnij
skórę ręką i przesuń golarkę w górę. Aby ogolić szyję,
unieś brodę by naciągnąć skórę.
4 Po użyciu wyłącz urządzenie przesuwając palcem z góry do doły po przełączniku dotykowym.
4 Wyczyść golarkę pędzelkiem (patrz „CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM”) lub pod bieżącą
wodą (patrz „MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ”). Po wyczyszczeniu, nałóż osłonę głowicy.
Zawsze wyłączaj golarkę, nawet jeśli kontrolki ładowania akumulatora
wskazuje rozładowanie akumulatora i golarka przestała działać.
Golarka może być wykorzystywana do golenia z użyciem mydła lub pianki
do golenia tylko w przypadku, gdy nie jest podpięta do zasilania sieciowego/złącza USB. Po każdorazowym goleniu z użyciem mydła lub pianki
należy wymyć elementy golarki (patrz „MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ”).
Czyszczenie i konserwacja golarki
Przed czyszczeniem i przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
odłącz przewód przyłączeniowy od golarki.
MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ
1 Wyłącz golarkę. Naciśnij jednocześnie przyciski
do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się
po obu stronach golarki i zdejmij zespół folii.
2 Włącz golarkę i wymyj ostrza w zimnej lub chłodnej wodzie. Po wymyciu, wyłącz golarkę i wytrzyj
ostrza (np. ręcznikiem).
3 Odstaw golarkę w przewiewne miejsce by
wyschła.
10
SH1010-001_v01
4 Zamocuj w uprzednio zajmowanym miejscu zespół
folii tnącej, uważając by nie dotykać folii tnącej.
Kropla olejku
na folię
5 Nałóż olejek do ostrzy na folię tnącą.
Używaj olejku dostępnego w sprzedaży (np. olejku
do maszyn do szycia).
6 Włącz golarkę na około 10 sekund, a następnie wytrzyj pozostałość olejku z folii tnącej
(np. chusteczką).
Przed wytarciem pozostałości olejku z folii wyłącz golarkę.
CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM
1 Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że golarka jest wyłączona. Naciśnij
jednocześnie przyciski do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach
golarki i zdejmij zespół folii.
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
SH1010-001_v01
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
11
2 Wyczyść pędzelkiem wnętrze zespołu folii tnącej, blok ostrzy oraz korpus golarki.
Aby wyjąć blok ostrzy należy pociągnąć go w górę.
Ostrza są ostre i mogą być przyczyną zranienia. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas wyjmowania i wkładania bloku ostrzy.
Folia tnąca
Blok ostrzy
Korpus
3 Po wyczyszczeniu zamontuj prawidłowo
blok ostrzy. Następnie zamontuj zespół folii
tnącej, uważając by nie dotknąć folii.
Niska jakość golenia i niepokojący dźwięk mogą świadczyć
o nieprawidłowo zamontowanym zespole folii tnącej.
4 Nasmaruj folię tnącą olejkiem do ostrzy.
12
SH1010-001_v01
WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU OSTRZY
Folia tnąca i blok ostrzy są elementami eksploatacyjnymi. Dla komfortowego i dokładnego
golenia zaleca się wymianę zestawu folii tnącej i bloku ostrzy przynajmniej raz w roku.
Korzystanie ze zużytych ostrzy lub folii, oprócz mało precyzyjnego golenia może doprowadzić do ich uszkodzenia, a w konsekwencji do skaleczenia skóry.
Czas między kolejnymi wymianami folii tnącej i bloku ostrzy jest czasem
orientacyjnym. Ich stopień zużycia zależy w dużej mierze od warunków
eksploatacji. Jeśli folia tnąca i blok ostrzy nie zapewniają dokładnego
golenia lub jeśli są uszkodzone lub zdeformowane należy je niezwłocznie
wymienić na nowe.
Przed wymianą folii tnącej i bloku ostrzy upewnij się, że golarka jest wyłączona.
Rekomendujemy używanie wyłącznie oryginalnych zamienników firmy Zelmer.
Zestaw zamienników nr SH1010111.
Zespół folii tnącej
Blok ostrzy
Zespół folii tnącej
1 ����������������������������������������������
Przyciśnij jednocześnie przyciski do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach golarki i zdejmij zespół folii.
2 �����������������������������������������������
Nałóż we właściwy sposób nowy zespół folii tnącej (kliknięcie sygnalizuje prawidłowe nałożenie).
Blok ostrzy
1 Zdejmij zespół folii tnącej (rys. 1).
2 Chwyć palcami z boku blok ostrzy
rys. 1
rys. 2
i pociągnij go do góry (rys. 2).
3 Nałóż i dociśnij do głowicy wibrującej
nowy blok ostrzy.
4 Zamontuj poprawnie zespół folii tnącej.
SH1010-001_v01
13
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż
znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem
dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
● salon firmowy – sprzedaż internetowa: salon@zelmer.pl
● wykaz punktów serwisowych: http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
14
SH1010-001_v01
SH1010-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising