Zelmer | ZGE0800B (40Z010) | User manual | Zelmer ZGE0800B (40Z010) User Manual

Zelmer ZGE0800B (40Z010) User Manual
●● Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem
elektrycznym zawsze wymontuj termostat przed zanurzeniem urządzenia
w wodzie.
●● Nie zanurzaj czujnika temperatury, przewodu zasilania ani wtyczki
w wodzie ani w żadnym innym płynie.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym
na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli jest to
konieczne, można użyć przedłużacza (3-żyłowego)
przewodzącego prąd o natężeniu min. 10 A.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie używaj tylko z orginalnym termostatem –
przewodem zasilającym i akcesoriami.
●● Zapewnij odpowiednią ilość miejsca nad i po bokach
grilla w celu umożliwienia swobodnego przepływu
powietrza. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało się z zasłonami, tapetami, ubraniem,
ręcznikami lub innymi materiałami łatwopalnymi. Nie
używaj pod szafkami lub zasłonami. Wymagana jest
ostrożność w przypadku powierzchni, gdzie ciepło
może stanowić problem – zalecana jest podkładka termoizolacyjna.
●● Nie stawiaj urządzenia na lub w pobliżu otwartego
ognia, gorącego palnika lub rozgrzanego piekarnika.
●● Nie używaj w tym sprzęcie węgla drzewnego lub
podobnych materiałów opałowych.
●● Przed użyciem upewnij się, że tacka ociekowa i grill są
właściwie zamontowane na podstawie.
●● Nie używaj grilla bez zamontowanej tacki ociekowej.
●● Nie przesuwaj grila ciągnąc za przewód zasilający.
●● Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający dotykał gorących części.
●● Do obracania produktów spożywczych należy używać najlepiej drewnianych, nieostrych przyborów
kuchennych, aby nie porysować nieprzywierającej
powierzchni.
●● W przypadku potrzeby użycia ostrych przyrządów
kuchennych i noży, np. w celu przekrojenia podczas
smażenia, ściągnij wcześniej produkt z rusztu.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego niezamierzonym powrotem do stanu wyjściowego zabezpie40Z010-001_v04
czenia termicznego, sprzętu nie wolno zasilać poprzez
zewnętrzny łącznik taki jak programowalny łącznik
czasowy, lub przyłączać do obwodu regularnie załączanego i wyłączanego przez dostawcę energii.
●● Nie wolno przykrywać płyty grzewczej folią aluminiową, przykrywką, itp., gdyż może to spowodować
nagromadzenie się ciepła i uszkodzić plastikowe części oraz powłokę.
●● Czasami konieczne jest ręczne odprowadzenie
tłuszczu do kanału odprowadzającego, do tego celu
zawsze używaj drewnianych, nieostrych przyrządów.
●● Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie myj części urządzenia w zmywarce.
●● Po umyciu wysusz dokładnie urządzenie. Upewnij
się, że jest całkowicie suche przed zmontowaniem
termostatu.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie
i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego,
wewnątrz pomieszczeń.
grzewcza pokryta jest nieprzywierającą specjalną warstwą, dlatego do przewracania produktów
nie używaj ostrych narzędzi. Stosuj tylko drewniane
miękkie szpatułki.
●● Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest
zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym
prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA lub
zaopatrzenie się w specjalne gniazdko z takim zabezpieczeniem. W tym zakresie zwróć się do specjalisty
elektryka.
●● Podczas smażenia kilku porcji tłustych potraw, może
zajść potrzeba opróżnienia tacki ociekowej.
●● Stosuj się do zalecanego ustawienia temperatury.
Jeżeli jest to konieczne, temperaturę możesz regulować w trakcie smażenia.
●● Część
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
A
Grill – Płyta grzewcza
Wyjmowana tacka ociekowa
Kanał odprowadzający tłuszcz
Termostat wraz z przewodem zasilania
Lampka kontrolna
Uchwyty żaroodporne
5
●● W celu równomiernego wysmażenia, zaleca się ustawie-
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących eko­
projektu.
Montaż
B
Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie
naklejki z urządzenia oraz dokładnie je wyczyścić (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
●● Upewnij się, że gniazdo płyty grzewczej i wtyczka termostatu są suche.
●● Sprawdź drożność kanału odprowadzającego tłuszcz (3).
W razie potrzeby udrożnij go i usuń zanieczyszczenia.
1 Do grilla (1) zamontuj tackę ociekową (2).
2 Przed użyciem, płytę grzewczą (1) posmaruj niewielką
ilością oleju i rozprowadź go za pomocą ręcznika papierowego.
3 Umieść termostat wraz z przewodem zasilającym (4)
w gnieździe urządzenia. Upewnij się, że pokrętło termostatu
znajduje się w pozycji „OFF”.
4 Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci.
Uruchomienie urządzenia
●● Ustaw
termostat (4) na żądanej temperaturze
(„I” do „V”).
„I” = najniższa temperatura.
„V” = najwyższa temperatura.
Podczas nagrzewania się grilla włączy się lampka kontrolna
(5). Po nagrzaniu się urządzenia do odpowiedniej temperatury, lampka zgaśnie i wyłączy się grzałka. Grill będzie od
czasu do czasu się nagrzewać, aby utrzymać ustawioną
temperaturę.
Przy pierwszym użyciu materiały konserwujące
zostaną spalone, więc może wydobywać się
krótkotrwały nieprzyjemny zapach w początkowej fazie grillowania.
Nie wolno przenosić gorącego urządzenia podczas pracy! Najpierw je wyłącz i odczekaj aż
ostygnie. Przenoś tylko za specjalne żaroodporne uchwyty.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Zalecane jest, aby w celu poprawienia właściwości nieprzywierających powierzchni płyty przecierać ją przed
opiekaniem produktów olejem jadalnym.
●● Płyta grillująca (1) jest idealna do przyrządzania jajek,
szynki, pomidorów, cebuli, itp. Nadaje się również świetnie do utrzymywania potraw w cieple.
6
nie 3–4 poziom lub wg potrzeby.
●● Przed położeniem produktów na płytę rozgrzej wcześniej
grill (chyba, że przepis zaleca inaczej).
●● Przyrządzając kruche potrawy (np. rybę) można po przyprawieniu zawinąć ją w folię aluminiową.
smażenia na grillu najlepiej nadają się miękkie
kawałki mięsa.
●● Mięso można wcześniej marynować, aby nadać mu kruchości.
●● Do przewracania produktów na grillu należy używać
specjalnych szczypiec lub łopatki, a nie wolno stosować
ostrych widelców.
●● Smażonych produktów nie należy zbyt często obracać.
W przypadku, gdy produkty uzyskają brązowy kolor po
obu stronach, należy dokończyć smażenie przy niższej
temperaturze. W ten sposób produkty nie wyschną
i będą równomiernie wysmażone.
●● Gdy produkty nie będą od razu skonsumowane można je
utrzymać w cieple na ustawie 1 poziomu.
●● Do
Nie wolno kroić produktów na grillu, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki nieprzywierającej.
Po zakończeniu pracy
●● Aby
wyłączyć urządzenie, należy ustawić termostat
w pozycji „OFF”.
●● Po użyciu, urządzenie należy zawsze odłączać od sieci
zasilania. Należy odczekać aż urządzenie wystygnie
przed demontażem i czyszczeniem.
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed schowaniem wymyj i dokładnie wytrzyj wszystkie
części urządzenia.
●● Upewnij się, że wtyczka oraz płyta grzewcza są suche
przed podłączeniem termostatu do płyty grzewczej.
W razie konieczności, dokładnie wytrzyj je suchą szmatką
i pozostaw przez dłuższą chwilę do wyschnięcia.
Termostat
●● Pod żadnym pozorem woda nie może dostać się do środka
termostatu! Nie czyść go pod bieżącą wodą i nie zanurzaj!
Termostat czyść tylko przy pomocy wilgotnej szmatki.
Płyta grzewcza
●● Pod
żadnym pozorem nie używaj żrących środków
czyszczących, zmywaków ze środkiem do szorowania,
druciaków itp., ponieważ mogą one uszkodzić powłokę
nieprzywierającą.
●● Uporczywy brud usuń przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Tacka ociekowa
●● Podstawę oraz tackę ociekowa czyść przy pomocy wilgotnej ściereczki lub pod bieżącą wodą.
Wyrób nie jest przeznaczony do mycia w zmywarkach!
40Z010-001_v04
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
40Z010-001_v04
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Pokyny k používání si laskavě uschovejte, abyste do nich
mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání topinkovače.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
úraz
●● Napájecí a prodlužovací kabel nesmí
přijít do styku s vodou ani jinými
tekutinami.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí
kabel, tělo přístroje, termostat nebo
rošt zjevně poškozen. Před každým
zapnutím ověřte vizuálně stav spotřebiče.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit
u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak
nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Přístroj umísťujte pouze na suchých,
plochých, stabilních a žáruvzdorných
plochách.
8
●● Nedotýkejte se zástrčky a ovládače
teploty, máte-li mokré ruce.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů.
●● Teplota dostupných ploch může být
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj
v provozu.
●● Před přenášením gril vypněte.
Po jeho vychlazení je přenášejte za
tepelně izolované rukojeti v kuchyňských chňapkách, protože rukojeti
mohou být stále ještě horké. Zachovejte zvláštní opatrnost!
●● Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let, osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité
zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled
nebo budou poučeny o bezpečném
používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály.
Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Při odnímání tácku dbejte opatrnosti,
dobře zajistěte plochy pod grilem,
věnujte pozornost horkému tuku
nebo jiným horkým tekutinám.
●● Vyčkejte do doby, než spotřebič
vychladne před čištěním a demontáží.
●● Před ponořením do vody vždy vymontujte termostat, vyvarujete se tak riziku
zasažení elektrickým proudem.
●● Neponořujte teplotní čidlo, napájecí kabel ani zástrčky ve vodě, ani
v žádné jiné tekutině.
40Z010-001_v04
POZOR!
●● Po umytí spotřebič důkladně vysušte. Ujistěte se, že je
před namontováním termostatu zcela suchý.
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Zařízení vždy připojte do elektrické zásuvky (pouze
střídavého proudu) s ochranným kolíkem, s napětím
odpovídajícím uvedenému na výkonovém štítku zařízení. Je-li to nutné, použijte prodlužovací kabel s proudem min. intenzity 10 A.
●● Nevytahujte elektrickou vidlici ze síťové zásuvky
tahem za napájecí kabel.
●● Přístroj používejte pouze s originálním termostatem,
napájecím kabelem a příslušenstvím.
●● Zajistěte potřebný prostor nad a po stranách grilu pro
volné proudění vzduchu. Nedovolte, aby v průběhu
používání se spotřebič dotýkal záclon, tapet, oděvů,
ručníků nebo jiných hořlavých materiálů. Nepoužívejte
pod závěsnými skříňkami nebo záclonami. Tam, kde
vznikající teplo může být na závadu, použijte termoizolační podložky.
●● Není dovoleno přístroj umísťovat na nebo v blízkosti
otevřeného ohně, horkého hořáku nebo rozpálené trouby.
●● Nepoužívejte na tomto spotřebiči uhel nebo podobné
topivo.
●● Před použitím se ujistěte, že odkapávací tácek a gril
jsou řádně namontovány na základně.
●● Nepoužívejte gril bez namontovaného odkapávacího
tácku.
●● Nepřesouvejte gril tahem za napájecí kabel.
●● Dbejte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých částí.
●● K otáčení potravin používejte nejlépe dřevěné, tupé
kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškrábání grilovací plochy.
●● V případě potřeby použití ostrých kuchyňských předmětů a nožů, např. za účelem rozkrájení v průběhu
smažení, sundejte nejdříve produkt z roštu.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Aby nedošlo k ohrožení způsobenému nežádoucím
návratem tepelné pojistky do původní polohy, spotřebič
nesmí být napájen přes vnější vypínač, jako je např.
programovatelný časový spínač, ani nesmí být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínaný a vypínaný
dodavatelem elektrické energie.
●● Není dovoleno zakrývat topnou plochu hliníkovou plochou, přikrývkou apod. neboť by mohlo dojít k nahromadění tepla a poškození plastových dílů a krytů.
●● Občas je nutné ručně odvést nadbytečný tuk do drážky
pro odtok tuku. K tomuto účelu používejte vždy dřevěné, tupé předměty.
●● K mytí vnějších povrchů nepoužívejte agresivní čisticí
přípravky ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo
by dojít k odstranění informačních grafických symbolů,
jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod.
●● Nemyjte díly spotřebiče v myčce.
40Z010-001_v04
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Přístroj je určen pro domácí použití v interiérech.
●● Ohřívaná část je ošetřená zvláštní nepřilnavou vrstvou,
proto nepoužívejte k otáčení připravovaných pokrmů
ostré nástroje. Používejte pouze dřevěné, měkké
špachtle.
●● Pro zajištění dodatečné ochrany se doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně proudovým chráničem
(RCD) s nominálním proudem nepřekračujícím 30 mA
nebo použít speciální zásuvku s touto ochranou. V této
věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
●● V průběhu smažení několika porcí může vystát potřeby
vyprázdnění odkapávacího tácku.
●● Používejte doporučené hodnoty teplot. Je-li to nutné,
můžete teplotu regulovat i během smažení.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
A
Gril grilovací plocha
Odnímatelný odkapávací tácek
Drážka pro odvádění tuku
Termostat s napájecím kabelem
Signalizační kontrolka
Žáruvzdorné rukojeti
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Montáž
B
Před prvním použitím odstraňte z přístroje veškeré nálepky a důkladně jej vyčistěte (viz kapitola Čištění a údržba).
●● Ujistěte se, že zásuvka grilovací plochy a zástrčka ter-
mostatu jsou suché.
průchodnost drážky pro odvádění tuku (3).
V případě potřeby jej zprůchodněte a odstraňte nečistoty.
1 Ke grilu (1) použijte odkapávací tácek (2).
2 Před použitím promažte grilovací plochu (1) menším
množstvím oleje a rozprostřete s použitím papírové utěrky.
3 Umístěte termostat spolu s napájecím kabelem (4)
v zásuvce přístroje. Ujistěte se, že ovládací kolečko termostatu se nachází v poloze „OFF”.
4 Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
●● Ověřte
9
Zapínání přístroje
Čištění a údržba
●● Nastavte
●● Před uskladněním omyjte a vytřete všechny části spo-
termostat (4) na požadovanou teplotu
(„I” až „V”).
„I” = nejnižší teplota.
„V” = nejvyšší teplota.
V průběhu ohřívání grilu se zapne signalizační kontrolka
(5). Po zahřátí přístroje na nastavenou teplotu, signalizační
kontrolka zhasne a topné těleso se vypne. Gril se bude pravidelně ohřívat a udržovat nastavenou teplotu.
Při prvním použití dojde k vypálení konzervačních látek. Na začátku grilování proto může
vznikat nepříjemný zápach.
Nepřenášejte horký přístroj během provozu!
Nejprve jej vypněte a vyčkejte až vychladne.
Přenášejte pouze uchopením za speciálními
žáruvzdorné rukojeti.
Pokyny pro používání
●● Pro zlepšení vlastností potřete nepřilnavou grilovací plochu jedlým olejem.
●● Grilovací plocha (1) je ideální pro přípravu vajec, šunky,
rajčat, cibule, apod. Je vhodná také pro udržování potravin v teple.
●● Pro dosažení rovnoměrného vysmažení doporučujeme
použití 3–4 teplotního stupně s úpravou podle potřeby.
●● Před umístěním produktů na grilovací plochu gril nejprve
rozehřejte (pokud recept nedoporučuje jinak).
●● Křehké pokrmy (např. ryby) lze během přípravy zabalit
do alobalu.
●● Pro smažení na grilu jsou nejvhodnější měkké kousky
masa.
●● Maso lze nejprve naložit, aby bylo křehčí.
●● K obracení připravovaných pokrmů na grilovací ploše
používejte speciální kleště nebo lopatky, nepoužívejte
ostré vidličky.
●● Smažené produkty neotáčejte příliš často. Získají-li produkty hnědou barvu na obou stranách, dokončete smažení při nižší teplotě. Tímto způsobem produkty nevyschnou a budou rovnoměrně vysmaženy.
●● Nebudou-li produkty ihned spotřebovány lze je ponechat
v teple na stupni 1 nastavení.
Na grilu nelze produkty krájet, aby nedošlo
k poškození nepřilnavé vrstvy.
Po vypnutí přístroje
●● Přístroj vypněte nastavením termostatu do polohy „OFF”.
●● Po použití vypněte vždy přístroj z napájecí sítě. Před
čištěním a demontáží vyčkejte, dokud spotřebič
nevychladne.
10
třebiče.
●● Ujistěte se, že zástrčka a grilovací plocha jsou před připojením termostatu ke grilovací ploše suché. V případě
nutnosti, je důkladně vytřete suchou utěrkou a ponechte
po delší dobu vyschnout.
Termostat
●● Za žádných okolností nesmí voda proniknout dovnitř termostatu! Nečistěte jej pod tekoucí vodou a neponořujte!
Termostat čistěte pouze vlhkou utěrkou.
Grilovací plocha
●● Za žádných okolností nepoužívejte agresivní čisticí přípravky, abrazivní přípravky, drátěnky apod., neboť mohou
poškodit ochrannou, nepřilnavou vrstvu grilovací plochy.
●● Silné nečistoty odstraňte vlhkou utěrkou.
Odkapávací tácek
●● Základnu
a odkapávací tácek čistěte vlhkou utěrkou
nebo pod tekoucí vodou.
Výrobek není určen k mytí v myčkách!
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního
systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
40Z010-001_v04
SK
Vážení zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania hriankovača.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a vhodného
používania zariadenia
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO!/
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Napájací a ani predlžovací kábel
nesmie prísť do styku s vodou ani
s inými kvapalinami.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak
sú napájací kábel ako aj výstuž,
termostat alebo rošt viditeľným spôsobom poškodené. Pred každým
zapnutím je potrebné zariadenie
vizuálne skontrolovať.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
40Z010-001_v04
●● Zariadenie vždy umiestňujte na
suchom, plochom, stabilnom a ohňnovzdornom povrchu.
●● Nedotýkajte sa zástrčky a regulátora
teploty, ak máte mokré ruky.
●● Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● V prípade potreby prenášania, gril
najprv vypnite. Po vychladnutí ho
preneste pomocou ohňovzdorných
držiakov s použitím kuchynských
rukavíc, pretože držiaky môžu byť aj
naďalej horúce. Buďte opatrní!
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti
vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby
s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby,
ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym
dozorom a po ich predošlom poučení
o bezpečnom používaní spotrebiča
a s tým spojených rizikách. Deti by sa
so spotrebičom nemali hrať. Čistenie
a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Pri vyberaní tácky buďte opatrní,
dobre zabezpečte povrch pod grilom, dávajte pozr na horúci tuk alebo
iné horúce tekutiny.
●● Pred čistením a demontážou počkajte, kým zariadenie vychladne.
●● Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu
úrazu elektrickým prúdom, pred
ponorením zariadenia do vody,
odmontujte termostat.
11
●● Neponárajte snímače teploty, napájacieho kábla ani zástrčku do vody
ani do inej tekutiny.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Zariadenie
vždy pripojte do elektrickej zásuvky (len
striedavého prúdu) s ochranným kolíkom, s napätím,
ktoré zodpovedá uvedenému na výkonovom štítku
zariadenia. Ak je to nutné, je možné použiť predlžovací kábel (3-žilový), ktorý prevádza prúd s napätím
min. 10 A.
●● Nevyťahujte zásuvku z elektrickej zástrčky ťahaním za
kábel.
●● Zariadenie používajte jedine s originálnym termostatom – napájacím káblom a doplnkami.
●● Zabezpečte dostatok miesta nad ako aj po bokoch
grilu, aby ste zabezpečili voľný pohyb vzduchu. Nedovoľte, aby sa zariadenie počas používania dotýkalo
záclon, tapiet, odevov, uterákov alebo iných horľavých materiálov. Nepoužívajte ho pod skrinkami alebo
záclonami. Vyžaduje sa pozornosť v prípade povrchov,
kde teplo môže predstavovať problém – odporúčaná je
termoizolačná podložka.
●● Neklaďte zariadenie na alebo v blízkosti otvoreného
ohňa, horúceho sporáka alebo rozohriatej rúry.
●● Na tomto zariadení nepoužívajte drevené uhlie alebo
podobné vykurovacie materiály.
●● Pred použitím sa ubezpečte, že odtoková tácka a gril
sú vhodne namontované na základe.
●● Nepoužívajte gril bez namontovanej odtokovej tácky.
●● Neprenášajte gril ťahajúc za napájací kábel.
●● Dávajte pozor, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich častí.
●● Na obrátenie potravinárskych výrobkov používajte
tupé kuchynské nástroje, najvhodnejšie sú drevené,
aby ste nepoškriabali nepripekajúci sa povrch.
●● Ak budete musieť použiť ostré kuchynské nástroje
a nože, napr. za účelom prekrojenia počas pečenia,
výrobok najprv preložte z roštu na iné miesto.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Ak chcete predísť nechcenému návratu k východziemu
stavu tepelnej poistky, spotrebič nesmiete zapínať
pomocou vonkajších spínačov ako je programovaľný
časový spínač alebo pripájať k obvodu, ktorý dodávateľ energie pravidelne zapína a vypína.
●● Grilovaciu plochu neprikrývajte hliníkovou fóliou, prikrývkou atď., môže sa nahromadiť teplo a poškodiť
plastové časti ako aj náter.
12
●● Občas je nutrné ručné odvádzanie tuku do odvádzacieho kanálu, na tento účel používajte vždy drevené,
tupé nástroje.
●● Na umývanie vonkajších elementov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky také ako emulzie, mliečko,
pasty atď. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť
informačné grafické prvky, ako napr.: označenia,
výstražné značky a pod.
●● Neumývajte časti zariadenia v umývačke riadu.
●● Po umytí zariadenie dôkladne osušte. Ubezpečte sa,
že pred namontovaním termostatu je zariadenie úplne
suché.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Zariadenie je určené na domáce použitie, vo vnútri
miestností.
●● Grilovacia časť je pokrytá špeciálnou nepripekajúcou
sa vrstvou, preto na obracanie výrobkov nepoužívajte
ostré nástroje. Používajte jedine drevené, mäkké
varechy.
●● Na zabezpečenie dodatočnej ochrany odporúčame
nainštalovať v elektrickom obvode prúdový chránič
(RCD) s nominálnym premenlivým prúdom, ktorý
neprekračuje 30 mA alebo si zadovážte špeciálnu
zásuvku s takýmto zabezpečením. V tejto oblasti sa
obráťte na špecializovaného elektrikára.
●● Počas pečenia niekoľkých mastných pokrmov môže
byť nutné vyprázdnenie odtokovej tácky.
●● Dodržiavajte odporúčané nastavenia teploty. Ak je to
nutné, teplotu môžete regulovať počas pečenia.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
A
Gril – Grilovacia plocha
Odnímateľná odtoková tácka
Kanál odvádzajúci tuk
Termostat spolu s napájacím vedením
Kontrolka
Ohňovzdorné držiaky
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Gril spĺňa požiadavky vhodných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
40Z010-001_v04
Montáž
B
Pred prvým použitím odstráňte všetky nálepky
zo zariadenia a dôkladne ho vyčistite (pozri
„Čistenie a údržba”).
●● Ubezpečte sa, že zásuvka grilovacej plochy a zástrčka
termostatu sú suché.
●● Skontrolujte, či kanál dovádzajúci tuk (3) nie je upchatý.
V prípade potreby ho prečistite a odstráňte nečistoty.
1 Do grilu (1) namontuje odtokovú tácku (2).
2 Grilovaciu plochu pred použitím (1) natrite malým množstvo oleju a rozotrite ho pomocou papierovej utierky.
3 Termostat spolu s napájacím káblom (4) umiestnite do
zásuvky zariadenia. Ubezpečte sa, že prepínač termostatu
sa nachádza v pozícii „OFF”.
4 Napájací kábel pripojte do elektrickej siete.
Zapnutie zariadenia
●● Nastavte termostat (4) na požadovanú teplotu („I” do „V”).
„I” = najnižšia teplota.
„V” = najvyššia teplota.
Počas nahrievania grilu sa zapne kontrolka (5). Po nahriatí
zariadenia na vhodnú teplotu, kontrolka zhasne a vypne sa
ohrievač (Ohrievadlo). Gril sa bude každú chvíľu nahrievať,
aby sa udržala nastavená teplota.
Pri prvom použití budú konzervačné materiály
spálené, čo môže spôsobiť vylučovanie krátkodobého nepríjemného zápachu pri počiatočnej
fáze grilovania.
Nie je dovolené prenášať horúce zariadenie
počas práce! Najprv ho vypnite a počkajte kým
vychladne. Prenášajte pomocou špeciálnych
ohňovzdorných držiakov.
Exploatačné pokyny
●● Aby ste zlepšili nepripekajúce vlastnosti povrchu grilovacej plochy, mali by ste ju pred opekaním výrobkov pretrieť jedlým olejom.
●● Grilovacia plocha (1) je ideálna na prípravu vajíčok,
šunky, paradajok, cibule atď. Je vhodná taktiež na udržiavanie potravín v teple.
●● Za účelom rovnomerného vysmážania, odporúča sa
nastavenie 3–4 úrovne alebo podľa potreby.
●● Pred uložením produktov na grilovaciu plochu, gril najprv
rozohrejte (iba ak recept odporúča iný spôsob).
●● Pri príprave jemných jedál (napr. ryby), po dodaní korenín ju môžete zabaliť do hliníkovej fólie.
●● Na pečenie na grile sú najvhodnejšie mäkké kúsky
mäsa.
●● Mäso je možné marinovať, aby bolo mäkšie.
40Z010-001_v04
●● Na obracanie výrobkov na grile je potrebné používať
špeciálne štipce alebo lopatky, nepoužívajte ostré vidličky.
●● Pečené výrobky neobracajte príliš často. V prípade, že
výrobky budú mať hnedú farbu na obidvoch stranách, je
potrebné pečenie ukončiť pri nižšej teplote. Týmto spôsobom výrobky nevyschnú a budú rovnomerne upečené.
●● Ak výrobky nebudú ihneď skonzumované, je možné udržiavať ich v teple pri nastavení 1 úrovne.
Nekrájajte výrobky na grile, aby ste sa vyhli
poškodeniu nepripekajúceho sa povrchu.
Po ukončení práce
●● Aby ste zariadenie vypli, je potrebné nastaviť termostat
na pozíciu „OFF”.
●● Po použití je potrebné zariadenie vypnúť z elektrickej
siete. Pred demontážou a čistením je potrebné počkať až kým zariadenie vychladne.
Čistenie a údržba
●● Pred uschovaním umyjte a dôkladne utrite všetky časti
zariadenia.
●● Ubezpečte sa, že zásuvka ako aj grilovacia plocha sú
pred pripojením termostatu do grilovacej plochy suché.
V prípade nutnosti ju dôkladne utrite suchou handričkou
a nechajte ju úplne vyschnúť.
Termostat
●● Za
žiadnych podmienok sa voda nesmie dostať do
vnútra termostatu! Nečistite ho pod tečúcou vodou
a neponárajte ho! Termostat čistite iba pomocou vlhkej
handričky.
Grilovacia plocha
●● Za
žiadnych podmienok nepoužívajte leptavé čistiace
prostriedky, hubky na drhnutie, drôtené kefy atď., pretože môžu poškodiť nepripekajúci povrch.
●● Nepríjemnú špinu odstráňte pomocou vlhkej handričky.
Odtoková tácka
●● Grilovací základ ako aj odtokovú tácku čistite pomocou
vlhkej handričky alebo pod tečúcou vodou.
Výrobok nie je určený na umývanie v umývačkach riadu!
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
13
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
14
40Z010-001_v04
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a kenyérpirító
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Kérjük az berendezés használatának megkezdése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy az alulírott útmutatót
megértette.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A csatlakozó kábel és a hosszabító
nem érintkezhet vízzel vagy egyéb
folyadékkal.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha
a hálózati csatlakozó kábele, a külső
burkolata, termosztátja vagy a grillrácsa szemmel láthatólag sérült.
A készüléket minden egyes bekapcsolása előtt vizuálisan ellenőrizni kell.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását csak arra
kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készüléket csak száraz, lapos, stabil és hőálló felületre állítsa.
●● A csatlakozó dugóhoz és a hőfokszabályozóhoz ne nyúljon nedves kézzel.
40Z010-001_v04
●● Ne nyúljon a forró felületekhez.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● Ha a grillt másik helyre kívánja
tenni, előtte kapcsolja ki. A kihűlése
után edényfogó kesztyűt használva
a hőálló fogantyújánál fogva tegye
másik helyre, mert a fogantyúk
továbbra is forrók lehetnek. Legyen
nagyon óvatos!
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A tálca kivételekor fokozottan ügyeljen, jól biztosítsa be a grill alatti felületet, vigyázzon a forró zsírra vagy
más forró folyadékra.
●● A készüléket a tisztítása vagy szétszerelése előtt hagyja kihűlni.
●● Az áramütés veszélyének elkerülése
céljából, mielőtt a készüléket vízbe
meríti, a termosztátot mindig szerelje
ki belőle.
●● A hőérzékelőt, a hálózati csatlakozó
kábelt és dugót sohasem merítse
vízbe vagy más folyadékba.
15
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket mindig földelt konnektorhoz (csakis váltakozó áramú) kell csatlakoztatni, melynek hálózati
feszültsége megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel. 10 A erősségű áram vezetésére
alkalmas hosszabbító (3-eres vezetékű).
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A készüléket csak az eredeti termosztáttal - hálózati
csatlakozó kábellel és tartozékokkal - használja.
●● A szabad légáramlás biztosítása céljából hagyjon
elegendő helyet a grill felett és mellett. Ügyeljen arra,
hogy a készülék a használata közben ne érintkezzen
függönyökkel, tapétával, ruhával, törülközőkkel vagy
más gyúlékony anyagokkal. A grillt ne használja fali
szekrények vagy sötétítőfüggönyök alatt. Különösen
óvatosnak kell lenni olyan felületek esetében is, ahol
a magas hőmérséklet problémát jelenthet – ilyenkor
ajánlatos hőszigetelő alátétet használni.
●● A készüléket tilos nyílt lángra vagy annak közelébe,
forró fűtőlap vagy forró sütő közelébe helyezni.
●● Ebben a készülékben ne használjon faszenet vagy
más, hasonló típusú tüzelőanyagot.
●● A használat előtt ellenőrizze, hogy a csepegtető
tálca és a grill a talprészre a megfelelő módon van-e
felszerelve.
●● Ne használja a grillt a csepegtető tálca nélkül.
●● Ne tegye arrébb a grillt a hálózati csatlakozó vezetékénél húzva.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó kábel ne
érjen a forró részekhez.
●● Az ételek megfordításához használjon tompa eszközöket, nehogy a tapadásgátló bevonattal ellátott felületeket megkarcolja. Erre a célra a legjobban a fából
készült konyhai eszközök felelnek meg.
●● Ha hegyes konyhai eszközöket vagy kést kell használnia, pl. az étel elvágására a sütés alatt, előtte vegye le
az ételt a grillrácsról.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső
időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert
csatlakoztatni.
●● Annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a termikus
védelem véletlenűl a kiindulási állapotba visszakerüljön, a berendezés üzemeltetéséhez nem lehet külső
csatlakozót (pl. programozott időzítő) használni vagy
olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amit az energiaszolgáltató rendszeresen ki- és bekapcsol.
●● A sütőlapot nem szabad alufóliával, fedővel stb. letakarni, mert az a hő felhalmozódását és a műanyagból
készült részek valamint a bevonat sérülését okozhatja.
●● Időnként szükség van a zsír kézi elvezetésére a zsírelvezető csatornába. Erre a célra mindig fából készült,
tompa eszközöket használjon.
16
●● A külső burkolat mosogatásához ne használjon erős
detergenseket, emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai
jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
●● A készülék részeit ne mosogassa mosogatógépben.
●● A készüléket a mosogatása után szárítsa meg alaposan. A termosztát beszerelése előtt ellenőrizze, hogy
a készülék teljesen száraz-e.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készülék háztartásbeli, helyiségben történő használatra készült.
●● A sütőrész tapadásgátló bevonattal készült, ezért az
étel megfordításánál ne használjon hegyes eszközöket. Csak puha, fából készült szedőlapátot használjon.
●● Néhány adagnyi zsíros étel sütése alatt szükség lehet
a csepegtető tálca kiürítésére.
●● Néhány adagnyi zsíros étel sütése alatt szükség lehet
a csepegtető tálca kiürítésére.
●● Tartsa be a javasolt hőfokbeállításokat. Ha szükség
van rá, a hőfokot szabályozhatja a sütés alatt is.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
A
Grill - Sütőlap
Kivehető csepegtető tálca
Zsírelvezető csatorna
Termosztát hálózati csatlakozó kábellel
Jelzőlámpa
Hőálló fogantyúk
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
Összeszerelés
B
Az első használat előtt a készülékről távolítsa
el az összes címkét és a készüléket alaposan
tisztítsa meg (ld. a „Tisztítás és karbantartás”
c. részt).
●● Ellenőrizze, hogy a sütőlap csatlakozó aljzata és a termosztát dugója szárazak legyenek.
40Z010-001_v04
●● Ellenőrizze,
hogy a zsírelvezető csatorna (3) nincs-e
eldugulva. Szükség esetén távolítsa el a benne lévő
szennyeződéseket.
1 A grillre (1) szerelje fel a csepegtető tálcát (2).
2 A használat előtt a sütőlapra (1) öntsön egy kis mennyiségű étolajat és papírtörülközővel kenje szét rajta.
3 A termosztátot a csatlakozó kábellel együtt (4) helyezze
a készüléken lévő csatlakozóaljzatra. Ellenőrizze, hogy a termosztát beállítógombja az „OFF” pozícióban legyen.
4 A hálózati kábelt csatlakoztassa a konnektorhoz.
A készülék beindítása
●● Állítsa
a termosztátot (4) a kívánt hőmérsékletre
(„I” – „V”).
„I” = legalacsonyabb hőmérséklet.
„V” = legmagasabb hőmérséklet.
A grill felmelegedése során felgyullad a jelzőlámpa (5). Ha
a készülék a megfelelő hőfokra felmelegszik, a jelzőlámpa
kialszik, a fűtőelem pedig kikapcsol. A grill időről-időre melegedni fog, hogy a beállított hőmérsékletet tartsa.
Az első használat során a konzerváló anyagok
a hő hatására elégnek, ezért egy rövid ideig
a grillezés kezdeti fázisában kellemetlen szag
érezhető.
A működése közben tilos a grill helyét változtatni! Először kapcsolja ki és várja meg, míg
kihűl. Csak a hőálló fogantyúinál fogva vigye
másik helyre.
Működtetési utasítások
●● A tapadásgátló
bevonatos sütőlapok tulajdonságainak
a javítása céljából a sütés előtt ajánlatos azokat étolajjal
bekenni.
●● A grillező lap (1) kiválóan alkalmas tojás, sonka, paradicsom, hagyma stb. készítésére. Tökéletesen megfelel az
ételek melegen tartására is.
●● Az egyenletes sütés céljából a 3–4. vagy a szükség szerinti fokozatra való beállítás javasolt.
●● Mielőtt az ételt a sütőlapra helyezi, előtte melegítse fel
a grillt (hacsak az étel receptje nem javasolja másképpen).
●● Könnyen széteső ételek (pl. hal) készítésekor a befűszerezésük után ajánlatos azokat alufóliába csavarni.
●● A grillen való sütésre leginkább a puha húsdarabok
alkalmasak.
●● A húst korábban be lehet pácolni, hogy a sütés után is
puha maradjon.
●● Az ételek megfordításához a grillen speciális ételcsipeszt vagy szedőlapátot használjon, tilos hegyes villát
használni.
●● A sütött ételeket nem kell túl gyakran forgatni. Amikor
az ételek mindkét oldalukon barna színűek, a sütést az
alacsonyabb hőfokon kell befejezni. Ily módon az ételek
nem száradnak ki és egyenletesen lesznek megsütve.
40Z010-001_v04
●● Ha az ételeket nem fogyasztják azonnal, melegen tarthatók a készüléket az 1. fokozatra állítva.
Az ételeket tilos a grillen vágni, nehogy
a tapadásgátló bevonat megsérüljön.
Használat után
●● A készülék kikapcsolása céljából a termosztátot állítsa
az „OFF” pozícióba.
●● A használat után a készüléket mindig ki kell kapcsolni
a konnektorból. A készüléket a tisztítása vagy szétszerelése előtt hagyja kihűlni.
Tisztítás és karbantartás
●● Mielőtt a készüléket elteszi, mossa el alaposan és az
összes részét törölje szárazra.
●● Ellenőrizze, hogy a sütőlap és a csatlakozó dugó szárazak legyenek, mielőtt a termosztátot a sütőlaphoz
csatlakoztatja. Szükség esetén törölje meg őket száraz
ruhával és tegye félre egy időre, hogy megszáradjanak.
Termosztát
●● A termosztát belsejébe víz semmiféle módon nem kerülhet! Ne tisztítsa folyó víz alatt és ne merítse vízbe! A termosztátot csak nedves ruhával lehet tisztítani.
Sütőlap
●● Semmi esetre sem használjon maró hatású tisztítószereket, súrolószivacsot, drótos súrolót stb., mert azok
a tapadásgátló bevonatot megsérthetik.
●● Az erős szennyezést nedves ruhával távolítsa el.
Csepegtető tálca
●● A talprészt valamint a csepegtető tálcát nedves ruhával
vagy folyó víz alatt tisztítsa.
A termék mosogatógépben nem mosogatható!
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás
után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
17
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de faţă. O atenţie
deosebită se cuvine acordată indicaţiilor privind siguranţa.
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea
folosi şi mai târziu, în timpul utilizării toaster-ului.
Indicaţii privind siguranţa şi utilizarea
adecvată a aparatului
Înainte să începeţi să utilizaţi aparatul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Cablul de alimentare şi prelungitorul
nu trebuie să intre în contact cu apa
sau cu un alt lichid.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul în
cazul în care constataţi deteriorarea cablului de alimentare sau când
observaţi deteriorări ale carcasei,
ale termostatului sau ale grătarului.
Înainte de fiecare utilizare, trebuie să
verificaţi vizual aparatul.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile maşinii trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot reprezenta un
pericol important pentru utilizator.
În cazul în care apar defecţiuni, vă
sfătuim să vă adresaţi unui punct
specializat de servis.
18
●● Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă uscată, plană, stabilă şi rezistentă la foc.
●● Nu atingeţi ştecărul şi regulatorul pentru temperatură când aveţi mâinile ude.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● În cazul în care este necesară deplasarea grilului, în prealabil închideţi-l.
După ce s-a răcit, apucaţi-l de mânerul rezistent la foc, folosind o mănuşă
de bucătărie, pentru că mânerul poate
fi în continuare fierbinte. Manevraţi grilul cu mare atenţie!
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Când luaţi tava de scurgere, fiţi deosebit de atent(ă), aveţi grijă la suprafaţa de sub gril, la grăsimea fierbinte
sau la alte lichide fierbinţi.
●● Aşteptaţi să se răcească total aparatul înainte de a-l curăţa sau de a-l
demonta.
40Z010-001_v04
●● Pentru a evita riscul de electrocutare,
întotdeauna montaţi termostatul înainte de cufundarea aparatului în apă.
●● Nu cufundaţi senzorul de temperatură, cablul de alimentare, nici ştecărul în apă sau în alt lichid.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) echipată
în pin protector cu tensiune care este în conformitate
cu cea menţionată pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului. Dacă este necesar, puteţi folosi un prelungitor
(trifazic) cu puterea de minimum 10 A.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Folosiţi aparatul numai cu termostatul, cablul de alimentare şi accesoriile originale.
●● Asiguraţi spaţiul necesar deasupra şi pe marginile grilului, pentru a face posibilă circulaţia liberă a aerului.
Este interzis ca, în timpul utilizării sale, aparatul să
se atingă de draperii, tapet, haine, prosoape sau alte
materiale uşor inflamabile. Nu folosiţi grilul sub dulapuri suspendate sau draperii. Trebuie să fiţi atent(ă)
la suprafaţa pe care este amplasat grilul; acolo unde
căldura poate constitui o problemă, se recomandă
folosirea unei suprafeţe termoizolante.
●● Nu este permisă aşezarea aparatului pe foc deschis,
pe un arzător sau un cuptor fierbinte sau în apropierea
acestora.
●● Nu folosiţi în acest gril cărbune de lemn sau alte combustibile.
●● Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că tava de scurgere şi
grilul sunt bine montate pe suport.
●● Nu folosiţi grilul fără a monta tava de scurgere.
●● Nu deplasaţi grilul trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să intre în contact cu
părţile fierbinţi.
●● Pentru a întoarce produsele alimentare, este mai bine
să folosiţi ustensile de bucătărie de lemn, neascuţite,
pentru a nu zgâria suprafaţa acoperită cu un strat
împotriva lipirii.
●● Dacă este nevoie să folosiţi ustensile de bucătărie
ascuţite şi cuţite, de ex. pentru a tăia produsele în timpul prăjirii lor, luaţi mai întâi produsul de pe grătar.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Pentru a evita pericolul ce poate rezulta datorită returului neintenţionat la starea iniţială de protecţie termică,
40Z010-001_v04
echipamentul nu poate fi alimentat printr-un conector
extern cum ar fi un comutator de timp programabil, sau
să-l conectaţi la un circuit pornit şi oprit în mod regulat
de către furnizorul de energie.
●● Nu este permisă acoperirea plăcii de încălzire cu folie
de aluminiu sau cu un capac etc., deoarece acest lucru
ar putea provoca acumularea de căldură şi ar putea
deteriora componentele de plastic sau statul protector.
●● Uneori este nevoie ca manual să îndreptaţi grăsimea
în canalul de scurgere; pentru aceasta folosiţi ustensile
de lemn, neascuţite.
●● Pentru spălarea elementelor exterioare, nu folosiţi
detergenţi agresivi, sub formă de emulsii, lichide, paste
ş.a. Acestea pot, printre altele să şteargă simbolurile
grafice înscrise pe acestea, precum: scale, simboluri,
semne de avertizare ş.a.
●● Nu spălaţi componentele aparatului în maşina de
spălat.
●● După spălare, lăsaţi aparatul să se usuce complet.
Asiguraţi-vă că este complet uscat înainte de a monta
termostatul.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Grilul este destinat utilizării casnice, în spaţii exterioare.
●● Componenta
de înfierbântare este acoperită cu
un strat special împotriva lipirii, de aceea, pentru
a întoarce produsele, nu folosiţi obiecte ascuţite. Utilizaţi numai ustensile din lemn moale.
●● Pentru a asigura o protecţie suplimentară, se recomandă instalarea în circuit a unui dispozitiv diferenţial
(RCD) cu o diferenţă nominală de curent care să nu
depăşească 30 mA sau alimentarea la o priză specială
dotată cu o astfel de protecţie. Pentru aceasta trebuie
să vă adresaţi unui electrician calificat.
●● Când se prăjesc câteva porţii ale unui fel de mâncare
gras, poate să fie nevoie să goliţi tava de scurgere.
●● Utilizaţi reglarea temperaturii recomandată. Dacă este
necesar, puteţi regla temperatura în timpul prăjirii.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
A
Gril – Placă de înfierbântare
Tavă de scurgere detaşabilă
Canal pentru scurgerea grăsimii
Termostat împreună cu cablul de alimentare
Bec de control
Mânere rezistent la foc
19
●● Pentru o prăjire uniformă, se recomandă reglarea a 3–4
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Montarea
B
Înainte de prima utilizare, scoateţi toate autocolantele de pe aparat şi curăţaţi-l bine (a se
vedea „Curăţarea şi păstrarea aparatului”).
●● Asiguraţi-vă că priza plăcii de înfierbântare şi ştecărul
termostatului sunt uscate.
●● Verificaţi canalul de scurgerea a grăsimii (3), să nu fie
înfundat. Dacă este nevoie, desfundaţi-l şi îndepărtaţi
impurităţile.
1 Montaţi la gril (1) tava de scurgere (2).
2 Înainte de utilizare, ungeţi placa de înfierbântare (1) cu
puţin ulei şi întindeţi-l cu un prosop de hârtie.
3 Introduceţi termostatul împreună cu cablul de alimentare
(4) în priza aparatului. Asiguraţi-vă că potenţiometrul termostatului se află în poziţia „OFF”.
4 Conectaţi cablul de alimentare la priza reţelei electrice.
Punerea în funcţiune a aparatului
●● Reglaţi termostatul (4) la temperatura dorită („I” do „V”).
„I” = temperatura cea mai joasă.
„V” = temperatura cea mai ridicată.
Atunci când se înfierbântă grilul, becul de control se
aprinde (5). După ce aparatul s-a înfierbântat la temperatura
dorită, becul se stinge şi se deconectează rezistenţa. Grilul
se va reînfierbânta din când în când pentru a păstra temperatura reglată.
La prima utilizare, se ard substanţele de conservare ale grilului, aşa că este posibil ca, în
prima fază de prepare, pentru puţin timp, să
iasă un miros neplăcut.
Este interzisă deplasarea aparatului fierbinte
în timpul utilizării sale! Mai întâi decuplaţi-l de
la reţeaua electrică, pe urmă aşteptaţi până se
răceşte. Deplasaţi aparatul numai ţinând de
mânerele rezistente la foc.
Indicaţii de exploatare
●● Se recomandă ca, pentru a întreţine stratul împotriva lipirii de pe suprafaţa plăcii, să o ştergeţi cu ulei comestibil
înainte de prăjirea produselor.
●● Placa pentru gril (1) este ideală pentru prepararea ouălor, a şuncii, a roşiilor, a cebei etc. Este de asemenea
adecvată pentru păstrarea caldă a preparatelor.
20
nivele sau după cum este necesar.
●● Înainte de a aşeza produsele pe placa de înfierbântare,
înfierbântaţi mai devreme grilul (numai dacă reţeta nu
recomandă altceva).
●● Pentru prepararea produselor fragede (de ex. peşte),
după ce aţi pus condimentele, acestea pot fi înfăşurate
în folie de aluminiu.
●● Pentru prăjirea pe gril se potrivesc cel mai bine bucăţile
moi de carne.
●● Carnea poate fi mai devreme marinată, pentru a o face
mai fragedă.
●● Pentru a întoarce produsele pe gril, trebuie să utilizaţi un
cleşte special sau o ustensilă de bucătărie, nu este permisă folosirea furculiţelor ascuţite.
●● Nu trebuie să întoarceţi foarte des produsele prăjite.
Când produsele se rumenesc pe ambele părţi, trebuie
să continuaţi prăjirea la o temoeratură mai mică. Astfel,
produsele nu se usucă şi vor fi prăjite uniform.
●● Când preparatele nu vor fi consumate imediat, pot fi păstrate calde fixându-se nivelul 1 de temperatură.
Este interzis să tăiaţi produsele pe gril, pentru
a nu deteriora stratul protector împotriva lipirii!
După încheierea utilizării
●● Pentru a opri aparatul, trebuie să fixaţi termostatul în
poziţia „OFF”.
aţi încheiat utilizarea aparatului, trebuie întotdeauna să îl deconectaţi de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică. Trebuie să aşteptaţi ca aparatul să
se răcească total, înainte de a-l demonta şi curăţa.
●● Când
Curăţarea şi păstrarea aparatului
●● Înainte
de depozitarea aparatului, scoateţi şi ştergeţi
bine toate părţile sale.
●● Asiguraţi-vă că ştecărul şi placa de înfierbântare sunt
uscate înainte de conectarea termostatului la placa de
înfierbântare. Dacă este este necesar, ştergeţi bine placa
cu o cârpă uscată şi lăsaţi-o mai mult timp să se usuce.
Termostatul
●● Este
absolut interzisă pătrunderea apei interiorul termostatului! Nu-l spălaţi sub jet de apă şi nici nu-l cufundaţi în apă. Curăţaţi termostatul numai ştergându-l cu
o cârpă uşor umezită.
Placa de înfierbântare
●● Este interzisă folosirea de substanţe de curăţare abrazive, de spălătoare abrazive, de sârmă, pentru că acestea pot distruge stratul protector împotriva lipirii.
●● Ştergeţi murdăria persistentă cu o cârpă udă.
Tava de scurgere
●● Curăţaţi suportul şi tava de scurgere cu o cârpă udă sau
sub jet de apă.
40Z010-001_v04
Produsul nu a fost astfel conceput încât să
poată fi spălat în maşina de spălat vase!
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
40Z010-001_v04
21
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не допускайте попадания воды или
других жидкостей на удлинитель
и сетевой электропровод.
●● Не включайте прибор, если питающий сетевой провод, корпус, термостат или решетка гриля имеют
видимые повреждения. Перед
каждым включением необходимо
осмотреть прибор визуально.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
22
●● Используйте и ставьте гриль
только на сухую, ровную и термостойкую поверхность.
●● Не прикасайтесь к вилке питающего сетевого провода и термостату мокрыми или влажными
руками.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям гриля.
●● Открытые поверхности тостера
нагреваются в момент его работы.
●● Всегда отключайте гриль в случае,
если его необходимо переместить
на другое место. Даже если гриль
остынет, его ручки могут быть еще
горячими, поэтому при перемещении гриля пользуйтесь кухонными
прихватами или рукавицами.
Будьте особенно осторожны!
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых. шнуром должно храниться
в месте, недоступном для детей,
младше 8 лет.
●● Будьте осторожны, вынимая лоток
для стекающего жира. Предохраняйте поверхность под грилем,
обращайте внимание на горячий
жир и другие горячие жидкости.
●● Перед очисткой и разборкой дайте
грилю остыть.
40Z010-001_v04
●● Во избежание поражения электрическим током всегда снимайте
термостат перед погружением
прибора в воду.
●● Запрещается погружать термостат
и сетевой электропровод с вилкой
в воду или другие жидкости.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Устройство
всегда необходимо подключать
в розетку (только переменного тока) с заземлением
и напряжением, указанным на заводской табличке
устройства. Если это необходимо, можно использовать удлинитель (3-жильный) на ток мин. 10 А.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Используйте прибор только с оригинальным термостатом, сетевым электропроводом и аксессуарами.
●● Установите гриль так, чтобы сверху и вокруг него
было достаточно пространства для циркуляции
воздуха. Не пользуйтесь прибором рядом с легковоспламеняющимися предметами (например,
шторами, обоями, одеждой, полотенцами и т.п.).
Не ставьте прибор под навесными шкафами и полками. На поверхностях нестойких к воздействию
высоких температур пользуйтесь теплоизолирующей подставкой.
●● Не ставьте гриль рядом с открытым огнем или
вблизи кухонной плиты, а также в таких местах, где
он может соприкасаться с горячей духовкой.
●● В процессе приготовления продуктов на электрическом гриле запрещается использовать древесный
уголь и другое подобное топливо.
●● Перед началом приготовления убедитесь, что
гриль и лоток для стекающего жира установлены
правильно.
●● Не используйте гриль без лотка для стекающего
жира.
●● Перемещая прибор, не тяните за питающий провод.
●● Убедитесь, что питающий электропровод не соприкасается с какой-либо горячей поверхностью.
●● Для переворачивания продуктов всегда используйте деревянные лопатки или другие аксессуары,
чтобы не повредить антипригарное покрытие гриля.
●● Если во время приготовления необходимо использовать ножи или другие острые кухонные аксессуары, напр., чтобы порезать продукт на порции,
необходимо предварительно снять продукт с гриля.
40Z010-001_v04
●● Устройство не предназначено для работы с исполь-
зованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Во избежание опасности, вызванной неумышленным возвратом термического предохранителя
в исходное положение, запрещается подавать
питание на устройство с помощью внешнего
выключателя, такого как внешний программируемый временной выключатель, или подключать
к электросети, которая регулярно отключается
и подключается к напряжению поставщиком электроэнергии.
●● Не разрешается накрывать нагревательную плиту
алюминиевой фольгой, крышкой и т.п., поскольку
это может привести к аккумуляции тепла внутри
и деформации пластиковых деталей и покрытия.
●● Иногда приходится очищать гриль от жира вручную. Пользуйтесь для этого деревянными лопатками, скребками и подобными аксессуарами.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не мойте элементы электрического гриля в посудомоечной машине.
●● После каждого мытья гриль необходимо тщательно
просушить. Прежде чем установить термостат, убедитесь, что все элементы гриля абсолютно сухие.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Гриль предназначаен для домашнего пользования.
Не используйте прибор вне помещения.
●● Непригорающая нагревательная пластина покрыта
специальным антипригарным покрытием, поэтому
всегда используйте деревянные лопатки, с помощью которых Вы можете переворачивать продукты, не повреждая поверхность гриля.
●● Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в цепи питания гриля дополнительное разностнотоковое устройство защиты
(RCD) (> 30 мА) или установить специальную
розетку с такой защитой. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
●● Возможно, что в случае приготовления нескольких
порций жирных продуктов необходимо будет слить
жир с лотка несколько раз.
●● Готовьте продукты с соблюдением рекомендованного температурного режима. В случае необходимости можно регулировать температуру в ходе
обжаривания.
23
Устройство гриля
1
2
3
4
5
6
A
Гриль – нагревательная пластина
Съемный лоток для стекающего жира
Желобок для стекания жира
Tермостат с сетевым проводом
Индикатор нагрева
Термоизолированные ручки
Рекомендации по приготовлению
●● Для улучшения антипригарных свойств покрытия пла-
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Moнтаж
B
Перед первым пользованием необходимо
удалить с прибора все имеющиеся защитные пленки и наклейки и тщательно его
очистить (см. раздел „Очистка и консервация»).
●● Убедитесь, что разъем термостата и гнездо для его
установки в нагревательной пластине полностью
сухие.
●● Проверьте проходимость желобка для стекания жира
(3) и прочистите в случае надобности.
1 Установите в гриле (1) лоток для стекающего жира (2).
2 Перед использованием смажьте нагревательную
пластину гриля (1) небольшим количеством растительного масла и разотрите бумажным полотенцем.
3 Вставьте термостат с сетевым электропроводом (4)
в предназначенное для него гнездо. Убедитесь, что регулятор термостата находится в положении «OFF».
4 Вложите вилку сетевого питающего провода
в розетку.
Первое включение
●● Установите на термостате (4) необходимую температуру («I» до «V»).
«I» = минимальная температура.
«V» = максимальная температура.
Нагрев гриля сигнализируется включением индикатора нагрева (5). Когда гриль нагревается до необходимой температуры, выключается нагревательный
элемент и индикатор гаснет. Затем индикатор будет то
включаться,то выключаться, показывая что температура
поддерживается на нужном уровне.
При первом включении гриля, на начальном
этапе приготовления Вы можете почувствовать неприятный запах сгораемых
заводских смазочных средств.
24
Не перемещайте и не переносите гриль
во время приготовления! Сначала нужно
выключить прибор и дать ему стыть.
Перемещайте только за специальные термоизолированные ручки.
стины, рекомендуется протереть ее перед приготовлением небольшим количеством растительного масла.
●● Нагревательная пластина гриля (1) специально разработана для приготовления рыбы, яиц, ветчины,
грибов, помидоров, лука и т.д. Она также удобна для
сохранения продуктов горячими.
●● Для равномерного обжаривания рекомендуется
выбрать 3–4 режим или во Вашему усмотрению.
●● Прежде чем положить продукты на решетку гриля,
дайте грилю хорошо нагреться (разве что в рецепте
приготовления рекомендуется иначе).
●● Нежные продукты, напр., рыбу, можно приправить
и готовить на гриле, завернув ее в фольгу.
●● Для обжаривания на гриле лучше всего подходят
кусочки мягкого мяса.
●● Замаринованное мясо становится мягче и нежнее.
●● Приготовляя продукты на гриле, следует использовать специальные щипцы или деревянные лопатки,
а не острые вилки.
●● Не переворачивайте обжариваемые продукты слишком часто. Когда на поверхности продукта с обеих
сторон образуется поджаристая корочка, нужно снизить температуру и продолжать обжаривание при
более низкой температуре. Таким образом продукты
равномерно прожариваются и не высыхают.
●● Чтобы продукты сохранить горячими, их можно хранить в тепле, установив 1 режим.
Запрещается резать продукты непосредственно на гриле, чтобы не повредить
антипригарное покрытие.
Окончание работы
●● Чтобы
выключить гриль, необходимо переключить
термостат в положение «OFF».
●● После использования всегда отключайте прибор от
электросети. Прежде чем приступить к разборке
и очистке, дайте грилю остыть.
Очистка и консервация
●● Перед тем, как поместить гриль на хранение, промойте и тщательно просушите все элементы гриля.
подсоединением термостата убедитесь, что
разъем термостата и нагревательная пластина
сухие. В случае необходимости тщательно протрите
их сухой тряпочкой и подождите, пока они полностью
не высохнут.
●● Перед
40Z010-001_v04
Teрмостат
●● Ни в коем случае вода не может попасть внутрь термостата! Запрещается погружать термостат в воду
и мыть под струей воды! Всегда очищайте термостат
только с помощью влажной тряпочки.
Нагревательная пластина
●● Категорически
запрещается использовать для
очистки металлические мочалки, едкие чистящие
средства, чистящие порошки и т.п., поскольку они
могут повредить антипригарное покрытие.
●● Сильно загрязненные поверхности протирайте влажной тряпочкой.
Лоток для стекающего жира
●● Основание и лоток для жира всегда очищайте с помощью влажной тряпочки или мойте под струей воды.
Прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине!
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
40Z010-001_v04
25
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на тостера.
Указания относно безопасността
и правилната експлоатация на уреда
Преди да започнете да ползвате устройството,
запознайте се със съдържание на цялата
инструкция за експлоатация.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Захранващият кабел и удължителят не трябва да имат контакт
с вода както и с други течности.
●● Не включвай уреда в случай на установяване на повреда на захранващия кабел както и когато корпусът,
термостатът или скарата видимо са
повредени. Преди всяко включване
визуално провери уреда.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Ремонтът на уреда може да бъде
извършван само от обучен персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозна опасност на потребителя.
В случай на възникване на дефе26
кти се, обърнете към специализиран сервизен пункт.
●● Уредът да се поставя само върху
суха, плоска, стабилна и термоустойчива повърхност.
●● Не пипай щепсела и регулатора
на температурата когато ръцете
са ти влажни.
●● Не пипай горещите повърхности.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока когато уреда работи.
●● В случай на преместване на
грила,го изключи. След изстиване
го премести, хващайки го за термоустойчивите дръжки и използвайки
кухненските ръкавици, понеже
дръжките още могат да бъдат
горещи. Обърни особено внимание!
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● При изваждане на тавата бъди
внимателен, добре предпази
повърхността под грила, пази
се от мазнината или от другите
горещи течности.
40Z010-001_v04
●● Изчакай уредът да изстине преди
почистването и демонтажа.
●● За да се избегне риска от поражение с електрически ток, винаги
демонтирай термостата преди
потапяне на уреда във вода.
●● Не потапяй датчика на температурата, захранващия кабел,
както и щепсела във вода, както
и в каквато и да било друга течност.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени
вреди вследствие на
неспазването
●● Винаги
включвайте уреда към електрически контакт със заземяване (само към електрическа мрежа
с променлив ток) с напрежение съответстващо на
посоченото в информационната табела на уреда.
Ако е необходимо, може да бъде използван удължител (3- жичен) с преминаващ ток със сила на
тока 10 А.
●● Не изваждай щепсела от гнездото чрез теглене на
кабела.
●● Уредът използвай само с оригинален термостат –
захранващ кабел и аксесоари.
●● Гарантирай достатъчно място над и отстрани на
грила за да има свободно преминаване на въздуха.
Не допускай по време на използването уреда да
се допира до пердета, тапети, дрехи, кърпи или
други лесно запалими материали. Не включвай под
шкафчета или под пердетата. Необходимо е да се
обърне внимание на повърхността на поставяне
на уреда, където топлината може да създава проблеми – препоръчва се да се използва термоизолационна подложка.
●● Уредът не трябва да се поставя върху или в близост
до огън, горяща газова горелка или затоплена фурна.
●● В този уред не използвай дървени въглища или
други топлинни материали.
●● Преди включване провери, дали тавата събираща
течностите и грилът са правилно монтирани към
основата.
●● Не използвай уреда без да е монтирана тавата
събираща течностите.
●● Не премествай грила чрез теглене на захранващия
кабел.
●● Не допускай, захранващия кабел да допира до
горещите части.
40Z010-001_v04
●● За
обръщане на хранителните продукти найдобре да се използват дървени, неостри кухненски
прибори, за да не се надраскат незагарящите
повърхности.
●● В случай на необходимост да бъдат използвани
остри кухненски прибори и ножове, напр. с цел
разрязване по време на пърженето, предварително
извади продукта от скарата.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● За да се избегне опасност, предизвикана от
непреднамерено завръщане на термичната защита
към изходното положение, уредът не може да се
захранва посредством външен изключвател, като
програмируем временен изключвател, или да
се подключва към веригата, редовно включаема
и изключаема от доставчика на енергия.
●● Не трябва нагревателната плоча да се покрива
с алуминиево фолио, капак и т.н., понеже това
може да доведе до нагряване и повреждане на
пластмасовите елементи и покритието.
●● От време на време е необходимо ръчно обиране
на мазнината от отвеждащия канал, за тази цел
използвай дървени неостри прибори.
●● За миенето на външните елементи не използвай
агресивни детергенти във вид на емулсии, пяна,
паста и т.н. Между другото те могат да заличат
нанесените информационни графични знаци като:
скала, обозначения, предупредителни знаци и т.н.
●● Не мий елементите на уреда в миялна машина.
●● След измиването внимателно подсуши уреда.
Увери се, че уредът е напълно сух преди монтирането на термостата.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уредът е предназначен за домакинско използване.
●● Нагревателната част е покрита с незагарящ спе-
циален слой, за това за обръщане на продуктите
не използвай остри прибори. Използвай само дървени меки шпатули.
●● За да бъде осигурена допълнителна защита се
препоръчва да бъде инсталирано в електрическата верига, устройство за диференциране на
тока (RCD) с номинален диференциран ток не
превишаващ 30 mA или инсталираното специално
щепселно гнездо с такава защита. За тази цел се
обърни към специалист електротехник.
●● По време на пърженето на няколко мазни парчета,
може да възникне необходимост тавата да бъде
изпразнена.
●● Съобразявай се с препоръчваните температури за
нагласяне. Ако това е необходимо, температурата
може да я регулираш по време на пърженето.
27
Съставни елементи на уреда
1
2
3
4
5
6
A
Грил – Нагревателна плоча
Изваждаща се тава събираща течности
Канал отвеждащ мазнина
Термостат заедно с захранващ кабел
Контролна лампичка
Термоустойчиви дръжки
Експлоатационни указания
●● Препоръчва
Технически данни
Техническите параметри са дадени върху табелката на
изделието.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Монтаж
B
Преди първото използване на уреда
отстрани всички лепенки както и внимателно го почисти (гледай “Почистване
и консервация”).
●● Увери се, че щепселовото гнездо на нагревателната
плоча и щепселът на термостата са сухи.
проводимостта на канала отвеждащ мазнина (3). В случай на необходимост го почисти
и отстрани замърсяванията.
1 Към грила (1) монтирай тавата събираща течности (2).
2 Преди използването, нагревателната плоча (1)
намажи с малко количество олио и го разнеси с помощта
на хартиена кърпичка.
3 Постави термостата заедно със захранващия кабел
(4) в гнездото на уреда. Увери се, че врътката на термостата се намира в позиция „OFF”.
4 Включи захранващия кабел в гнездото на ел. мрежата.
●● Провери
Включване на уреда
●● Нагласи термостата (4) на желаната температура
(„I” до „V”).
„I” = най- ниска температура.
„V” = най- висока температура.
По време на нагряването на грила ще се включи контролна лампичка (5). След нагряването на уреда до
определена температура, лампичката ще изгасне
и нагревателят ще се изключи. Грилът от време на
време ще се нагрява, за да поддържа нагласената температура.
При първото използване на уреда, консервиращите материали ще изгорят, следователно може да се появи краткотрайна
неприятна миризма в началната фаза на
използването.
28
Не трябва да се пренася по време на
работа! Най напред го изключи изчакай да
изстине. Пренасяй го хващайки за термоустойчивите дръжки.
се, с цел да бъдат подобрени свойствата на незагаряне на повърхността на плочата, да
се намаже с олио преди пържене на продуктите.
●● Плочата на грила (1) е идеална за приготвяне на яйца,
шунка, домати, кромид лук и т.н. Също така за поддържане на ястията при определена температура.
●● С цел равномерно пържене, се препоръчва нагласяне на 3–4 ниво или спрямо нуждите.
●● Преди поставянето на продуктите върху плочата,
грилът предварително да бъде загрят (освен ако
рецептата за подготвяне не е друга).
●● Подготвяйки крехки ястия (напр. риба) може след слагане на подправките да се завие в алуминиево фолио.
●● За пържене върху грила най- добре стават меки парчета месо.
●● Месото предварително може да се маринова, за да
стане по- крехко.
●● За обръщане на продуктите върху грила трябва да се
използват специални щипки или лопатки, а не трябва
да се използват остри вилици.
●● Пържените продукти не трябва много често да се
обръщат. В случай, когато продуктите и от двете
страни покафенеят, пърженето трябва да се
довърши при по- ниска температура. В този случай
продуктите няма да се изсушат и ще бъдат равномерно изпържени.
●● Когато продуктите няма да бъдат веднага консумирани, могат да бъдат поддържани топли на позиция 1.
Не трябва да се режат продуктите върху
грила, за да се избегне повреждане на незагарящото покритие.
Завършване на работата
●● За да се изключи уреда, термостатът трябва да се
нагласи в позиция „OFF”.
използването, уредът винаги трябва да се
изключи от захранващата мрежа. Трябва да се
изчака уредът да изстине преди демонтажа
и почистването.
●● След
Почистване и консервация
●● Преди
прибиране на уреда, измий и внимателно
избърши всичките части на уреда.
●● Увери се, че щепселът и нагревателната плоча са
сухи преди включване на термостата към нагревателната плоча. В случай на необходимост, ги избърши
със суха кърпа и ги остави за по- дълго време да
изсъхнат.
40Z010-001_v04
Термостат
●● При
никакви обстоятелства водата не трява да
проникне вътре в термостата. Не го почиствай под
течаща вода и не го потапяй. Термостатът да се
почиства само с влажна кърпа.
Нагревателна плоча
●● При никакви обстоятелства не използвай разяждащи,
почистващи средства, гъби с грапава повърхност,
тел за почистване и т.н., понеже могат да повредят
незагарящото покритие.
●● Трудно отстранимите замърсявания отстрани
с помощта на влажна кърпа.
Тава събираща течности
●● Основата и тавата да се почистват с помощта на
влажна кърпа или под течаща вода.
Изделието не е предназначено за миене
в миялни машини!
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
40Z010-001_v04
29
UA
Шановний Клієнте!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
тостером у майбутньому.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування обладнанням
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не допускайте контакту кабеля
живлення та подовжувача з водою
чи іншими рідинами.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний кабель, корпус, термостат або решітка мають помітні
пошкодження. Перед кожним
запуском перевірте візуально
обладнання.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
30
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Обладнання встановлюйте тільки
на сухій, плоскій, стабільній та
жаростійкій поверхні.
●● Не доторкайтесь до вилки i регулятора температури мокрими руками.
●● Не торкайтеся до гарячих поверхонь.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою коли обладнання працює.
●● За необхідністю переміщення
гріля, насамперед виключіть його.
Після охолодження перенесіть
гріль тримаючи за жаростійкі ручки
кухонними рукавицями, тому, що
ручки можуть залишатися гарячими. Дотримуйтесь особливої
обережності!
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Не
допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без
нагляду дорослих.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Під час виймання підносу дотримуйтесь обоережності, забезпечіть належним чином поверхню під
грілем, зверніть увагу на гарячий
жир або іншу гарячу рідину.
40Z010-001_v04
●● Перед початком очищування або
демонтажу, зачекайте до охолодження обладнання.
●● Для попередження ризику ураження
струмом, проведіть демонтаж термостату перед зануренням гріля
у воду.
●● Ніколи не занурюйте датчик температури, живильний кабель чи
вилку у воду або іншу рідину.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Пристрій
необхідно підключати в розетку (тільки
змінного струму) з заземленням і напругою, зазначеними на табличці пристрою. За необхідністю,
можна використати подовжувач (з 3 жилами), що
проводить струм напругою не менш 10 A.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Користуйтесь обладнанням тільки з оригінальним
термостатом – живильним проводом і аксесуарами.
●● Забезпечіть відповідну площу над і по боках гріля
для надання можливості свобідного руху повітря.
Не допускайте контакту обладнання під час його
праці зі шторами, шпалерами, одягом, рушниками або іншими легкозаймистими матеріалами.
Не користуйтесь грілем під шафками або завісами.
Необхідно дотримуватися обережності у випадку
поверхонь, де тепло може складати проблему –
рекомендується термоізоляційна підкладка.
●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу відкритого вогню, гарячого пальника або розігрітої духовки.
●● Не вживайте деревне вугілля або подібні опалювальні матеріали.
●● Перед користуванням, упевніться, що піднос
для стікання i гріль встановлені належним чином
в основі.
●● Не користуйтесь грілем без встановленого підноса
для стікання.
●● Не пересувайте гріль, тягнучи за живильний кабель.
●● Не допускайте, щоб живильний кабель доторкався
до гарячих частин.
●● Для перевертання харчових продуктів користуйтесь
краще за все дерев’яним негострим кухонним приладдям для попередження утворення подряпин на
поверхні, що не прилипає.
●● У разі необхідності скористатися гострим кухонним
приладдям i ножами, напр. для розрізання під час
смаження, зніміть раніше продукт з решітки.
40Z010-001_v04
●● Пристрій не призначений для роботи з використан-
ням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● З метою уникнення небезпеки, викликаної ненавмисним поверненням термічного запобіжника
у вихідне положення, забороняється подавати
живлення на пристрій за допомогою зовнішнього
вимикача, такого як зовнішній програмований часовий вимикач, або підключати до електромережі,
котра регулярно відключається та підключається до
напруги постачальником електроенергії.
●● Не закривайте нагрівну плиту алюмінієвою плівкою,
кришкою та ін., тому що це може привести до нагромадження тепла і пошкодити пластикові частини та
покриття.
●● Іноді необхідно забезпечити ручним способом відведення жиру у канал відведення, з цією метою
користуйтесь дерев’яним негострим кухонним приладдям.
●● Для зовнішніх елементів не застосовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте частини гріля у посудомийній машині.
●● Після очищення, старанно осушіть обладнання.
Перед монтажом термостату упевніться, що гріль
повністю висушений.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Обладнання призначене для домашнього використання, усередині приміщень.
●● Нагрівна частин покрита спеціальним шаром, що
не прилипає, тому для перевертання продукту не
користуйтесь гострим приладдям. Користуйтесь
тільки дерев’яними м’якими шпателями.
●● Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується встановити у електричному контурі пристрій з запобіжником RCD з номінальним нульовим
струмом, що не перевищує 30 mA або придбати
спеціальну розетку з вищевказаним захисним пристроєм; З цього питання необхідно звернутися до
спеціаліста електрика.
●● Під час смаження декількох порцій жирних страв,
може появитися необхідність спорожнити піднос
для стікання.
●● Дотримуйтесь рекомендованої настройки температури. За необхідністю, можете регулювати температуру під час смаження.
31
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
A
Гріль – Нагрівна плита
Піднос для стікання, що виймається
Канал відведення жиру
Термостат разом з проводом живлення
Контрольна лампочка
Жаростійкі ручки
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Монтаж
B
Перед першим користуванням видаліть
будь-які наклейки з поверхні обладнання
і очистіть його старанно (дивись «Очищування і зберігання»).
●● Упевніться, що гніздо нагрівної плити i вилка термостату повністю висушені.
прохідність каналу відведення жиру (3).
За необхідністю зробіть його прохідним i усуньте
забруднення.
1 Для гріля (1) встановіть піднос для стікання (2).
2 Перед користуванням, нагрівну плиту (1) потрібно
змазати невеликою кількістю масла і розведіть його за
допомогою паперового рушника.
3 Помістіть термостат разом з проводом живлення (4)
у гнізді обладнання. Упевніться, що регулятор термостату знаходиться у положенні «OFF».
4 Підключіть живильний кабель до розетки.
●● Перевірте
Запуск обладнання
●● Установіть
термостат (4) на потрібну температуру
(«I» do «V»).
«I» = найнижча температура.
«V» = найвища температура.
Під час нагріву гріля включиться контрольна лампочка (5). Після нагріву обладнання до відповідної температури, лампочка згасне і виключиться грілка. Гріль від
часу до часу буде нагріватися для підтримки встановленої температури.
Під час першого користування консервуючі
матеріали будуть спалюватися, у зв’язку
з чим буде розповсюджуватися неприємний запах у початковій фазі грілювання.
Не переносіть гаряче обладнання під час
його праці! Насамперед виключіть його
і зачекайте до його охолодження. Переносіть тільки тримаючи за жаростійкі ручки.
32
Вказівки з експлуатації
●● Для збереження властивостей поверхонь, що не при-
липають, рекомендується протирати плити продовольчим маслом перед обжарюванням продуктів.
●● Плита для грілювання (1) є ідеальною для приготування яєць, шинки, помідорів, цибулі та ін. Використовується також для підтримки тепла готових страв.
●● Для рівномірного обжарення, рекомендується встановити 3–4 рівень або за потребою.
●● Перед покладенням продуктів на нагрівну плиту, розігріть гріль (якщо інше не передбачено рецептурою).
●● Для приготування крихких страв (напр. риби) можна
після додання приправ обмотати їх алюмінієвою плівкою.
●● Для смаження на грілі краще за все вживати м’які
шматки м’яса.
●● М’ясо можна попередньо маринувати для надання
йому крихкості.
●● Для перевертання продукту на грілі користуйтесь
спеціальними щипцями або шпателями, не вживайте
гострі виделки.
●● Не перевертайте надто часто смажені продукти.
Якщо продукти з обох боків будуть коричневого
кольору, закінчіть смаження при більш низькій температурі. Цим способом можна попередити надмірне
висихання продуктів і забезпечити рівномірне обжарення.
●● Можлива підтримка тепла страв, якщо вони не будуть
спожиті безпосередньо після приготування, шляхом
встановлення 1 рівня.
Не допускайте розрізування продуктів
на грілі для попередження пошкодження
покриття, що не прилипає.
Після закінчення праці
●● Для
виключення обладнання установіть термостат
у положення «OFF».
●● Після користування відключіть гріль від мережі живлення. Перед початком очищування або демонтажу, зачекайте до охолодження обладнання.
Очищення і зберігання
●● Перед
покладенням у місце зберігання, старанно
очистіть і витріть усі частини обладнання.
●● Перед підключенням термостату до плити, упевніться, що вилка і нагрівна плита повністю висушені.
●● За необхідністю, старанно витріть їх сухою ганчіркою
і залишіть для висихання.
Термостат
●● У жодному разі не допускайте попадання води усередину термостату! Не очищуйте його під проточною
водою і не занурюйте у воду! Термостат очищуйте
тільки за допомогою зволоженої ганчірки.
40Z010-001_v04
Нагрівна плита
●● У жодному разі не вживайте абразивні очищувальні
засоби, ганчірки з засобом для шурування дротяні щітки та ін., тому що вони можуть пошкодити
покриття, що не прилипає.
●● Сильне забруднення усуньте за допомогою зволоженої ганчірки.
Піднос для стікання
●● Основу і піднос для стікання очищуйте за допомогою
зволоженої ганчірки або під проточною водою.
Виріб непристосований до миття у посудомийній машині!
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
40Z010-001_v04
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
33
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety and proper use instructions
Before using the device, read the whole content of the
manual.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● The supplying cord and extension
cord can not be in touch with water
or other liquids.
●● Do not start up the appliance, in
case the supplying cord or housing,
thermostat and grill are visibly
damaged. Make a visual inspection
before each start-up.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Improper repair can result in serious
hazard for a user. In case of defects
we recommend you to contact
qualified service desk.
●● Place the appliance only at dry, flat,
firm and heat-resistant surface.
●● Do not touch the plug and temperature
adjustment knob with wet hands.
●● Do not touch hot surfaces.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating.
●● If necessary to remove the grill, at first
unplug it. After cooling down, move
34
carrying with handles using kitchen
gloves, as the handles can be still hot.
Take special safety measures!
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
●● Be careful when removing the tray,
protect well the surface under the
grill, be careful with hot fat and other
hot liquids.
●● Let the appliance cool down before
cleaning or disassembling.
●● Always disassemble thermostat
before immersing in water to avoid
electric shock.
●● Do not immerse temperature sensor,
supplying cord or plug neither in
water nor in any other liquid.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always
connect the appliance to the power socket
(alternating current only) equipped with a grounding
prong, with a voltage indicated on the name plate. You
may use an extension cord (3 conductors) conducting
current intensity min. 10 A.
●● Do not unplug pulling by the cord.
●● Use the appliance with original thermostat only – with
supplying cord and accessories.
40Z010-001_v04
●● Keep
the proper space over and around the grill
to provide an easy air flow. Do not let the appliance
touch curtains, wall-paper, cloths, towels or other
combustible materials during operation. Do not use
under cupboards or curtains. Be careful in case of
surface sensitive for heat – thermo isolating pad is
recommended.
●● Do not place the appliance on or near open fire, hot
burner or heated oven.
●● It is not allowed to use charcoal or similar combustive
materials.
●● Before usage make sure that grease drip tray and grill
are properly assembled on the base.
●● Do not use your grill without grease drip tray
assembled.
●● Do not move the grill pulling by supplying cord.
●● Do not let the supplying cord touch hot surfaces.
●● Use not sharp, the best wooden utensils to turn the
food, in order to avoid scratching non-sticking surface.
●● In case it is necessary to use sharp utensils and
knives, i.e. to cut something when grilling, at first
remove the product from the grill.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● In order to avoid any risk posed by an unintentional
return to the initial state of thermal protection, the
equipment is not to be supplied via an external switch,
such as a programmable timer switch, or connected
to the circuit regularly enclosed and disabled by the
power supply.
●● It s not allowed to cover the heating plate with
aluminium foil, lid, etc, which can result with heat
accumulation and damage plastic parts and the layer.
●● Sometimes it is necessary to move the fat manually to
fat drainage, in order to do it, use always wooden, not
pointed utensils.
●● Do not use aggressive detergents like cream, milk,
paste etc. to clean the casing. They can remove graphic
symbols such as: scales, marking, caution signs, etc.
●● Do not wash the parts in dishwasher.
●● Dry thoroughly after cleaning. Make sure the appliance
is completely dry before thermostat assembling.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The appliance is intended for household use, indoors
only.
●● The heating surface is coated with special non-stick
layer; therefore do not use sharp utensils for turning
grilled products. Use only soft wooden spatula.
●● In order to provide additional protection, it is
recommended to install the residual current device
40Z010-001_v04
(RCD) with nominal residual power not exceeding
30 mA. You should contact the professional electrician
in this concern.
●● While cooking some fatty dishes, it can be necessary
to empty the grease drip tray.
●● Apply the recommended temperature setting. You can
adjust the temperature during grilling if necessary.
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
A
Heating plate – grids
Grease drip tray
Fat drainage
Thermostat with supplying cord
Pilot lamp
Heat-resistant handles
Technical parameters
Technical parameters are included at the name plate.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
Assembling
B
Remove all stickers before first usage and
clean the appliance thoroughly (see: “Cleaning
and maintenance”).
●● Make sure hat the heating plate socket and thermostat
plug are dry.
●● Check if the fat drainage (3) is permeable, clean it and
remove dirt if necessary.
1 Install the grease drip tray (2) at the grill (1).
2 Apply a small amount of oil on the heating plate (1)
before usage and distribute it with paper towel.
3 Insert the thermostat with supplying cord (4) in the
appliance socket. Make sure that the thermostat knob is in
“OFF” position.
4 Connect the supplying cord to the mains supply outlet.
Start-up
●● Set
the thermostat (4) for desired temperature
(”I” to “V”).
“I” = the lowest temperature.
“V” = the highest temperature.
During warming up the pilot light (5) glows. When the
appliance reaches the set temperature, the light goes off and
the heater shall switch off. The grill heat up from time to time,
in order to keep the set temperature.
During first usage, the preserving materials
shall be burnt which can cause short emission
of unpleasant smell at the initial stage of
grilling.
35
It is not allowed to move the hot appliance
during operation! At first switch off and wait
until it cools down. Move with heat-resistant
handles only.
Operation guidelines
●● It is recommended to wipe the surface with edible oil
before grilling products in order to improve the nonsticking properties.
●● The grilling plate (1) is perfect for preparing eggs, ham,
tomatoes, onion, etc. It is also excellent for keeping the
dishes warm.
●● The 3–4 level is recommended in order to obtain uniform
grilling.
●● Heat the grill before putting the products on (unless the
receipt requires otherwise).
●● When preparing tender dishes (i.e. fish) after applying
spices you can wrap it with aluminium foil.
●● Soft pieces of meat are the best for grilling.
●● You can marinate meat in advance, to make it tenderer.
●● Use special tongs or spatula for turning products on grill,
it is not allowed to use pointer forks.
●● Do not turn the grilled products to often. In case they get
brown on both sides, finish grilling at lower temperature.
Thanks to it the products shall not get dry and they shall
be uniformly grilled.
●● In case the products are not instantly consumed, you can
keep them warm with 1 level setting.
●● Remove severe dirt with damp cloth. Use a soft bottle
brush for cleaning the grill.
Grease drip tray
●● Clean the grease drip tray with damp cloth or under
running water.
The appliance is not intended for being washed
in dishwashers!
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
It is not allowed to cut the products on the grill,
in order to prevent the damages of non- stick
layer.
After operation
●● Set the thermostat in “OFF” position in order to switch off
the appliance.
disconnect form mains after usage. Let the
appliance cool down before disassembling and
cleaning.
●● Always
Cleaning and maintenance
●● Wash and wipe thoroughly all parts before storage.
●● Make sure that the plug and heating plate is
dry
before connecting the thermostat to the heating plate.
If necessary, wipe thoroughly with dry cloth and leave for
drying for a while.
Thermostat
●● On no account allow the water get inside the thermostat!
Do not clean under running water and do not immerse!
Clean the thermostat with damp cloth only.
Heating plate
●● It is forbidden to use caustic cleaning agents, scourers
with scouring agents, wire wool, etc., as they can
damage non-stick surface.
36
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
40Z010-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising