Zelmer | ZFS1005L | User manual | Zelmer ZFS1005L User Manual

Zelmer ZFS1005L User Manual
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
RO
RU
UA
Alexis
EN
Krajalnica
Slicer
Alexis
Krajalnica
Slicer
PL
CZ
SK
RO
RU
UA
EN
Linia Produktów Product Line
PL
CZ
SK
RO
RU
UA
EN
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KRAJALNICA
Typ 493
4–6
493-145_v01
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÝ KRÁJEČ
Typ 493
7–09
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ELEKTRICKÝ KRÁJAČ
Typ 493
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
10–12
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EN USER MANUAL
DISPOZITIV DE TĂIERE PENTRU
ALIMENTE Tip 493
13–15
УНИВЕPCAЛЬНАЯ
ЛOМТEPEЗКA Tип 493
16–18
УНIВEPCAЛЬНA OВOЧEPIЗКА
Тип 493
19–22
ELECTRIC SLICER
Type 493
23–25
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
4
5
9
1
PL
3
4
2
7
8
6
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania. Krajalnica służy do użytku w gospodarstwie
domowym. Jest urządzeniem, przy pomocy którego można
szybko i bez wysiłku pokroić: pieczywo, wędliny, mięso bez
kości, sery, owoce i warzywa.
●
●
●
●
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania krajalnicy
B
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
1
2
3
4
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
5
6
7
●
C
●
●
1
2
3
●
●
D
1
2
3
4
●
4
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania krajalnicy w obecności dzieci.
Nigdy nie blokuj przycisku wyłącznika. Stwarza to niebezpieczeństwo okaleczenia jak również grozi uszkodzeniem urządzenia.
Przed czyszczeniem krajalnicy zawsze wyjmij przewód
przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Nie dociskaj małych produktów ręką.
Do dociskania końcówek krojonego produktu (np. końcowe kromki chleba) oraz małych kawałków (o wymiarach do 60 mm), stosuj wyłącznie dociskacz.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania, należy
wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Zachowaj szczególną ostrożność przy demontażu,
myciu i montażu noża.
Włączając krajalnicę zwróć szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie lewej dłoni na obudowie i poprawne
wciśnięcie przycisku wyłącznika.
Nie zdejmuj resztek pozostałych na nożu przy włączonym urządzeniu.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Krajalnicę podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego
230 V.
Nie zanurzaj krajalnicy w wodzie ani nie myj jej pod
bieżącą wodą.
Zwracaj uwagę na przewód przyłączeniowy, który nie
może przylegać do ciepłych powierzchni, np. kuchenek
gazowych czy elektrycznych.
Przed przystąpieniem do pracy sprawdź poprawność
założenia noża.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością krojonego produktu ani silnym jego przyciskaniem
(dociskaczem).
Używaj krajalnicy wyłącznie do krojenia żywności.
Nie używaj krajalnicy do krojenia: suchego pieczywa,
mrożonej żywności, mięsa z kośćmi, owoców z twardymi pestkami (np. moreli, śliw, itp.), produktów
zawiniętych w folię aluminiową lub folię z tworzywa
sztucznego.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
Do czyszczenia noża używaj miękkiej szczoteczki lub
pędzelka.
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
● ham, ham sausage into slices about 2 mm thick,
● hard cured meats, salami into slices about 1 mm thick.
● Usability of the device is mostly based on knife condition.
Avoid slicing hard products as it causes quick blunting
of the knife.
The slicer must not be used for slicing:
● frozen food, meat with bones,
● fruit with hard stones e.g. apricots, plums, etc.,
● products wrapped in foil or plastic wrap.
Cleaning and maintenance
(Fig. D)
1 After finishing work turn the slicer off and disconnect the
connecting cord.
2 Set the regulator in a position corresponding to thickness
of slicing 0 mm. Such setting prevents from accidental
access to the knife.
● After every use the slicer should be cleaned and dried.
● Wipe the drive with damp cloth and washing-up liquid.
It must not be immersed in water or washed in running
water.
● After slicing cheese, cured meats and vegetables
especially wash the following elements:
● Plastic parts wash in warm water and washing-up
liquid,
● Metal parts wash in hot water and washing-up liquid.
● Dry the washed parts carefully.
● If the slicer should be thoroughly cleaned you must
first disassemble the knife, carriage and regulator.
Disassembly is done in reverse order than the assembly.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
To disassembly the carriage from the table you should:
3 Press the blockade until resistance and pull the carriage
out of the table guides.
4 Dismantle the knife turning the handle right until
resistance and pull ‘it’ towards yourself.
● After dismantling the knife you should remove the
leftovers with a brush.
● Wash remnants of fat or other stains visible on the knife
using brush and running water holding the knife by the
handle.
● Dry the knife carefully after washing. Knife blades are
very sharp.
● Install the clean knife into the body by putting it into
socket and turning knife handle left until noticeable
resistance.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
493-145_v01
493-145_v01
25
Dane techniczne
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Zakres grubości krojenia
od 0 do 15 mm
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
10 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem
30 minut
Hałas urządzenia (LWA):
75 dB/A
Krajalnice typ: 493.5, 493.6 zbudowane są w II klasie izola-
●● Krajalnica nie jest przeznaczona do użytku w zakła-
dach zbiorowego żywienia.
musi być używana z wykorzystaniem ślizgowego stołu podajnika (wózka) i dociskacza, chyba
że jest to niemożliwe z uwagi na wielkość i kształt
produktu.
●● Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij
z gniazdka sieci.
●● Oczyść krajalnicę po każdorazowym jej użyciu.
●● Krajalnica
cji, nie wymagają uziemienia.
Krajalnice ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Typy krajalnic ZELMER
Nastawiak
Typ krajalnicy
Tacka
Stolik
Blacha
Tworzywo Aluminium Tworzywo
chromoniklowa
Stały
Składany
Wózek
Ukośny stały Tworzywo
Blacha
chromoniklowa
Nóż do
szynki
493.5
–
+
+
–
–
–
+
–
+
○
493.6
–
+
–
+
–
–
+
–
+
+
○ – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach
Opis urządzenia
(Rys. A)
Krajalnica do krojenia produktów spożywczych składa się z:
Układu napędowego, w którego skład wchodzi:
1 Korpus.
2 Stolik z blokadą wózka z elementami z blachy
chromoniklowej.
3 Przycisk wyłącznika z blokadą wyłącznika.
4 Nastawiak z pokrętłem do nastawiania grubości krojenia.
5 Nóż krążkowy z uchwytem zaciskowym (do zamocowania noża w napędzie) wykonany ze stali nierdzewnej o ząbkowanej krawędzi charakteryzujący się dużą
sztywnością i twardością oraz pozwalający kroić różne
produkty z jednakowo dobrym skutkiem.
oraz pozostałych elementów:
6 Wózka z tworzywa sztucznego (z elementami chromoniklowymi dla typu 493.5, 493.6). Wózek jest łatwo zdejmowalny ze stolika krajalnicy.
7 Dociskacza, który służy do podtrzymywania produktów
o niewielkich rozmiarach. Podobnie jak wózek, dociskacz zabezpiecza dłoń obsługującego przed dostępem
do obracającego się noża.
8 Tacki wykonanej z blachy chromoniklowej dla typu 493.6
lub z tworzywa sztucznego dla wszystkich pozostałych
493-145_v01
krajalnic umieszczanej podczas krojenia obok krajalnicy
tak, aby ukrojone plastry swobodnie się na niej układały.
9 Krajalnica typ 493.6, wyposażona jest w specjalny nóż
do szynki. Ponadto krajalnice typ 493.6 posiadają dodatkowe zabezpieczenie, tzn. nie uruchomią się, jeżeli
wózek nie zostanie umieszczony na stoliku.
Przygotowanie krajalnicy do pracy
(Rys. B)
1 Ustaw krajalnicę w miejscu zapewniającym jej wygodną
obsługę, w pobliżu gniazdka sieci tak, aby wyłącznik można
było naciskać kciukiem lewej ręki, a jednocześnie w prawej
trzymać produkt do krojenia lub dociskacz przytrzymujący
ten produkt. Blat powinien być suchy o dobrej przyczepności. Krajalnica nie może przesuwać się podczas pracy.
2 Nastawiak ustaw w położeniu odpowiadającym nastawie
grubości krojenia równej 0 mm.
3 Wsuń wózek w prowadnicę stolika aż do zatrzaśnięcia
się blokady.
4 Połóż produkt przeznaczony do krojenia na wózku.
5 Na wózku zamontuj dociskacz.
6 Nastaw żądaną grubość krojenia przy pomocy pokrętła
w zakresie od 0 do 15 mm
7 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
5
Uruchomienie krajalnicy
(Rys. C)
1 Lewą ręką naciśnij wyłącznik do oporu, w kierunku zgodnym z oznaczeniem naniesionym na krajalnicy.
2 Po zwolnieniu przycisku wraca on samoczynnie do pierwotnego położenia a krajalnica zatrzymuje się.
3 Prawą ręką, dociskając produkt, przesuwaj go wraz
z wózkiem (i dociskaczem) od siebie do końca zasięgu
wózka, po czym powróć i czynność powtarzaj w zależności
od przewidzianej do pokrojenia ilości plastrów lub kromek.
Rady dotyczące krojenia
●● Produkt
przeznaczony do krojenia układaj na wózku
w położeniu zapewniającym uzyskanie plastrów o żądanym kształcie (np. ukośnie).
●● Produkty zbyt dużych rozmiarów (nie mieszczące się
na wózku) potnij na mniejsze części, które łatwo można
popychać dociskaczem, eliminując w ten sposób niebezpieczeństwo skaleczenia się nożem.
●● Przed krojeniem żółtego sera przetrzyj nóż mokrą ściereczką (unikając kontaktu dłoni z ostrzem). Podczas tej
czynności krajalnica musi być bezwzględnie wyłączona. Ser nie będzie przyklejał się do noża.
●● Orientacyjne grubości krojenia określają symbole
umieszczone przy nastawiaku (pieczywo, ser, wędliny).
Producent krajalnicy zaleca krojenie poszczególnych
produktów w następujący sposób:
●● pieczywo na kromki o grubości ok. 10 mm,
●● sery i wędliny półtwarde (kiełbasy: żywiecka, jałowcowa, krakowska) na plastry o grubości ok. 3 mm,
●● szynka, baleron na plastry o grubości ok. 2 mm,
●● wędliny twarde, salami, sucha krakowska na plastry
o grubości ok. 1 mm.
●● O użyteczności decyduje w znacznym stopniu stan noża.
Unikaj krojenia twardych produktów. Powoduje to szybkie tępienie noża.
Nie wolno używać krajalnicy do krojenia:
●● mrożonej żywności, mięsa z kośćmi,
●● owoców z twardymi pestkami, np. moreli, śliwek, itp.,
●● produktów zawiniętych w folię aluminiową lub folię
z tworzywa sztucznego.
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. D)
1 Po zakończeniu pracy wyłącz krajalnicę i wyjmij przewód
przyłączeniowy z gniazdka sieci.
2 Pokrętłem ustaw nastawiak w położeniu odpowiadającym nastawie grubości krojenia równej 0 mm. Takie ustawienie zabezpiecza przed przypadkowym dostępem do noża.
●● Krajalnicę po każdorazowym użyciu należy wyczyścić
i wytrzeć do sucha.
●● Napęd przetrzyj wilgotną szmatką płynem do mycia
naczyń. Nie wolno zanurzać go w wodzie ani myć pod
bieżącą wodą.
●● Szczególnie po krojeniu: sera, wędlin i warzyw umyj elementy urządzenia:
6
●● części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń,
●● części metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń
●● Dokładnie wysusz umyte części.
●● Jeżeli zachodzi konieczność dokładnego wyczyszczenia
krajalnicy należy uprzednio dokonać demontażu noża,
wózka i nastawiaka. Demontaż tych części odbywa się
w odwrotny sposób do ich montażu.
W przypadku demontażu wózka ze stolika należy:
3 Wcisnąć blokadę do oporu i wysunąć wózek z prowadnic
stolika.
4 Nóż zdemontuj obracając uchwyt w prawo aż do oporu
i pociągnij „go” do siebie.
●● Po zdjęciu noża pędzelkiem należy usunąć resztki żywności pozostałe na nim.
●● Pozostałości tłuszczu lub inne zabrudzenia widoczne na
nożu myj szczoteczką pod bieżącą wodą trzymając nóż
za uchwyt.
●● Po umyciu bardzo ostrożnie wytrzyj nóż do sucha. Ostrza
noża są bardzo ostre.
●● Czysty nóż zamontuj w korpusie poprzez włożenie go do
gniazda i obrócenie uchwytu noża w lewo aż do wyczuwalnego oporu.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
493-145_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Důkladně se prosím seznamte s tímto návodem k obsluze.
Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Tento
návod doporučujeme uschovat pro případ dalšího použití. Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Používá se
k rychlému a jednoduchému krájení pečiva, uzenin, masa
bez kostí, sýrů, ovoce a zeleniny.
Pokyny pro bezpečně a správné používání
kráječe
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny
srozumitelné.
Nebezpečí/Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví
●● Nezapínejte spotřebič v případě, že přívodní šňůra je
poškozená nebo je viditelně poškozen kryt spotřebiče.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Buďte zvlášť opatrní při práci s kráječem v přítomnosti
dětí.
●● Nikdy neblokujte tlačítko vypínače. Můžete si způsobit
úraz nebo poškodit kráječ.
●● Před přistoupením k čištění, vždy vyjměte zástrčku ze
síťové zásuvky.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo
osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod
dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Nepřisouvejte malé kousky krájených produktu rukou.
●● K přisouvání malých kousků (např. konečků salámu
a chleba – do 60 mm) používejte vždy tlačítko.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od
napájení.
493-145_v01
●● Zvlášť opatrně přistupujte k demontáži, mytí a montáži
nože.
●● Před zapnutím kráječe dbejte na vhodné položení levé
ruky na krytu kráječe a správné zmáčknutí tlačítka
vypínače.
●● Neodstraňujte zbytky zachycené na noži v případě, že
je přístroj zapnutý.
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●● Zástrčku
ze zásuvky nevytahujte škubnutím za přívodní šňůru.
●● Kráječ připojujte pouze k síti střídavého napětí 230 V.
●● Neponořujte kráječ ve vodě ani jej neomývejte pod
tekoucí vodou.
●● Dbejte na přívodní šňůru, aby se nedotýkala horkých
povrchů, např. varných ploch elektrických nebo plynových sporáku.
●● Před uvedením kráječe do chodu, zkontrolujte, je li
správně nasazen nůž.
●● Nepřetěžujte kráječ nadměrným množstvím krájeného
produktu nebo silným přítlakem.
●● Kráječ používejte pouze ke krájení potravin.
●● Nepoužívejte kráječ ke krájení suchého pečiva, mražených potravin, masa s kostí, ovoce s tvrdými peckami
(např. meruněk, broskvi apod.), produktů zabalených
do alobalu a plastové fólie.
●● Při čištění krytu kráječe nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky, jako emulze, pasty apod. Mohlo by dojít
např. k odstranění popisů na přístroji, grafických značek apod.
●● K čištění nože použijte měkký kartáček nebo štětec.
●● Kovové části nejsou určené pro mytí v myčkách
nádobí. Agresivní mycí prostředky používané v myčce
způsobují na kovových částech kráječe tmavé skvrny.
Tyto části myjte ručně s použitím klasických prostředků
na mytí nádobí.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Kráječ
není určen pro použití v gastronomických
zařízeních.
●● Kráječ musí být používán zároveň s vozíkem a tlačítkem, toto neplatí v případě, že to znemožňuje velikost
nebo tvar krájeného produktu.
●● Po ukončení práce vyjměte zástrčku ze síťové
zásuvky.
●● Čistěte kráječ po každém použití.
7
Typy kráječů ZELMER
Typ kráječe
Nastavitelná deska
Tácek
Stolek
Vozík
Nůž na
krájení
šunky
Umělá
hmota
Slitina
hliníku
Umělá
hmota
Chromniklová
ocel
Umělá
hmota
Slitina
hliníku
Chromniklová
Umělá hmota
Umělá hmota
ocel
493.5
–
+
+
–
–
–
+
–
+
○
493.6
–
+
–
+
–
–
+
–
+
+
○ – doplňkové příslušenství, které lze zakoupit v prodejnách se spotřebiči
Technické údaje
Příprava kráječe k použití
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku produktu.
Rozsah tloušťky krájení
0 až 15 mm
Přípustná doba nepřetržitého provozu
10 minut
Minimální přestávka před dalším použitím
30 minut
Hlučnost (LWA):
75 dB/A
Kráječe typ: 493.5, 493.6 jsou konstruovány v izolační třídě II
a nevyžadují zemnění.
Kráječe ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj vyhovuje nařízením:
–– Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Popis přístroje
(Obr. A)
Kráječ ke krájení potravinových výrobků se skládá z:
Pohonné jednotky, kterou tvoří:
1 Korpus.
2 Stolek se zarážkou pro vozík s prvky z chromniklové
oceli.
3 Tlačítko vypínače.
4 Nastavitelná deska s knoflíkem pro nastavení tloušťky
plátků.
5 Nůž – krájecí kotouč s upevňovacím prvkem (pro
upevnění nože v pohonné jednotce) vyroben z nerezové
oceli s ozubeným okrajem, je tvrdý a pevný, umožňuje
krájet různé produkty se stejně dobrým výsledkem.
a ostatního vybavení:
6 Umělohmotného vozíku (s prvky z chromniklové oceli –
typ 493.5 a 493.6), vozík lze snadno sejmout ze stolku
kráječe.
7 Tlačítka, které slouží k přisouvání malých kousků. Tlačítko, stejně jako vozík, chrání ruku před nebezpečím
poranění otáčejícím se nožem.
8 Tácku vyrobeného z chromniklového plechu pro typ
493.6 nebo z plastu pro všechny ostatní kráječe umísťovaného během krájení vedle kráječe tak, aby se krájené
plátky na něm volně vršily.
9 Kráječ typ 493.6 je vybaven speciálním nožem na krájení
šunky. Kromě toho kráječe typ 493.6 mají pojistku proti
spuštění v případě, že vozík není umístěn na stolku.
8
(Obr. B)
1 Postavte kráječ na místě, kde budete mít k němu volný
přístup, v blízkosti elektrické zásuvky. Kráječ umístěte tak, aby
jste mohli palcem levé ruky zmáčknout tlačítko a zároveň pravou rukou držet krájený produkt nebo tlačítkem přisouvat krájený produkt k noži. Povrch musí být suchý a dobře přilnavý.
Kráječ se při krájení nesmí pohybovat po povrchu stolu.
2 Nastavitelnou desku nastavte do polohy odpovídající tloušťce řezu 0 mm.
3 Nasuňte vozík do vodicí drážky stolku až se zarážky
zacvaknou.
4 Položte produkt určený ke krájení na vozíku.
5 K vozíku připojte přítlačný díl.
6 Nastavte požadovanou tloušťku plátku v rozmezí 0 mm
až 15 mm.
7 Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
Uvedení kráječe do provozu
(Obr. C)
1 Levou zmáčkněte vypínač až na doraz, ve směru označeném na kráječi.
2 Po uvolnění se vypínač automaticky vrátí do původní
polohy a kráječ se vypne.
3 Pravou rukou přisuňte produkt k noži a přesouvejte jej
zároveň s vozíkem (a tlačítkem) směrem od sebe až na
konec, pak přesuňte vozík dopředu a úkon opakujte podle
potřeby a požadovaného množství plátku nebo krajíců.
Doporučení pro krájení
●● Produkt určený ke krájení položte na vozík tak, aby byl
zaručen požadovaný tvar plátku (např. zešikma).
●● Produkty příliš velké, které by se nevešly na vozík, roz-
krojte na menší části, které lze snadno přisouvat tlačítkem. Zmenšíte tak riziko poranění otáčejícím se nožem.
●● Než začnete krájet tvrdý sýr, potřete nůž vlhkým hadříkem (nedotýkejte se rukou nože). Při tomto úkonu
musí být kráječ bezpodmínečně vypnutý. Sýr se
nebude lepit k noži.
●● Symboly umístěné vedle nastavitelné desky určují přibližnou tloušťku řezu (pečivo, sýr, uzeniny). Výrobce kráječe
doporučuje krájet potraviny následujícím způsobem:
●● pečivo na krajíčky o tloušťce 10 mm,
493-145_v01
●● sýry a poloměkké uzeniny (klobásky) na plátky o tloušťce 3 mm,
●● šunka, šunkový apod. na plátky o tloušťce 2 mm,
●● tvrdé uzeniny, debrecinka, krkovička, uzené rolky na
plátky o tloušťce 1 mm.
●● Na kvalitu řezu má vliv ostří nože, vyvarujte se proto
krájení tvrdých produktů, způsobilo by to rychlé otupení
nože.
Kráječ nelze používat ke krájení:
●● mražených produktů, masa s kostí,
●● ovoce s tvrdými peckami např. meruňky, švestky, atd.,
●● produktů zabalených do alobalu nebo do fólie.
Čištění a údržba
(Obr. D)
1 Po ukončení práce vypněte kráječ a vytáhněte přívodní
šňůru ze zásuvky.
2 Knoflíkem nastavte desku do polohy odpovídající tloušťce krájení 0 mm. Toto nastavení znemožňuje přístup
k noži a tím i případné poranění.
●● Kráječ po každém použití vyčistěte a usušte.
●● Pohonnou jednotku otřete vlhkým hadříkem s použitím
prostředku na mytí nádobí. Kráječ není dovoleno ponořovat do vody ani omývat pod tekoucí vodou.
●● Zvláště když jste krájeli sýr, uzeniny a zeleninu, je nutné
umýt části kráječe:
●● umělohmotné části umyjte v teplé vodě s použitím
prostředku na mytí nádobí,
●● kovové části myjte v horké vodě s použitím prostředku
na mytí nádobí
●● Umyté části důkladně osušte.
●● Pokud je nutno kráječ důkladně vyčistit, je nutno nejdříve
odmontovat nůž, vozík a nastavitelnou desku. Demontáž
těchto části proveďte v opačným sledu k montáži.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Při demontáži vozíku postupujte takto:
3 Zmáčkněte blokádu na doraz a vyjměte vozík ze stolku.
4 Nůž odmontujete tak, že otočíte úchytku nože doprava
až na doraz a potáhnete směrem k sobě.
●● Po sejmutí, odstraňte z nože pomoci štětečku zbytky
potravin.
●● Zbytky tuku a jiné nečistoty myjte pod tekoucí vodou
a nůž přitom držte za úchyt.
●● Po umytí opatrně osušte nůž. Pozor, ostří nože je velmi
ostré.
●● Čistý nůž umístěte v korpusu, vložte jej do pouzdra
a otočte úchyt nože vlevo až na doraz.
Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené
nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění konstrukčních, estetických
nebo jiných změn za účelem přizpůsobení výrobku požadavkům
norem, nařízení nebo z důvodů obchodních a dalších, bez předchozího oznámení těchto změn.
493-145_v01
9
SK
Vážení klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov Vám odporúčame používať výlučne originálne doplnky k spotrebičom
spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Žiadame Vás o pozorné prečítanie tohto návodu na použitie.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať bezpečnostným
pokynom. Návod na použitie žiadame uchovať, aby ho bolo
možné použiť aj počas doby ďalšieho používania výrobku.
Krájač je určený na použitie v domácnostiach. Je zariadením, ktorým je možné krájať rýchlo a bez zbytočného úsilia:
pečivo, údeniny, mäso bez kosti, syry, ovocie a zeleninu.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania krájača
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Nezapínajte zariadenie, ak je prívodná šnúra poškodená alebo kryt je poškodený viditeľným spôsobom.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Osobitnú ostražitosť venujte práci s krájačom v prítomnosti detí.
●● Nikdy neblokujte tlačidlo vypínača. Vzniká nebezpečenstvo poranenia, ako aj hrozí poškodenie zariadenia.
●● Pred čistením krájača vždy vyberte prívodnú šnúru zo
sieťovej zásuvky.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za
ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Nepritláčajte malé produkty rukou.
●● Na pritláčanie koncov rezaného produktu (napríklad
konce chleba) a malých kúskov (s rozmerom do 60
mm) používajte výlučne pritláčajúcu časť.
10
●● Pred
výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania,
zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Buďte zvlášť pozorní pri demontáži, umývaní a montáži noža.
●● Pri zapínaní krájača venujte osobitnú pozornosť správnemu uloženiu ľavej dlane na kryte, ako aj správnemu
zatlačeniu tlačidla vypínača.
●● Nevyberajte zvyšky, ktoré ostali na noži pri zapnutom
zariadení.
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
prívodnú šnúru.
●● Krájač zapájajte len do siete striedavého prúdu 230 V.
●● Neponárajte krájač do vody a ani ho neumývajte pod
tečúcou vodou.
pozor na prívodnú šnúru, ktorá sa nesmie
dotýkať teplých povrchov, napríklad plynových alebo
elektrických sporákov.
●● Pred začatím práce skontrolujte, či je nôž správne
namontovaný.
●● Nepreťažujte zariadenie nadmerným množstvom krájaného produktu, ani jeho príliš silným pritláčaním (pritláčajúcou časťou).
●● Krájač používajte výlučne na krájanie potravín.
●● Nepoužívajte krájač na krájanie: suchého pečiva,
mrazených potravín, mäsa s kosťou, ovocia s tvrdými
kôstkami (napr. marhule, slivky atď.), produktov zabalených do hliníkovej fólie alebo plastovej fólie.
●● Na umývanie krytu nepoužívajte agresívne detergenty
vo forme emulzií, mliečka, pást a pod. Môžu okrem
iného odstrániť nanesené informačné grafické symboly
také ako: stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
●● Na čistenie noža používajte mäkkú kefku alebo štetec.
●● Neumývajte kovové časti v umývačkách riadu. Agresívne čistiace prostriedky používané v týchto zariadeniach spôsobujú tmavnutie vyššie uvedených častí.
Umývajte ručne použitím tradičných saponátových
prostriedkov na umývanie riadu.
●● Dávajte
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
spotrebiča
●● Krájač
nie je určený na používanie v prevádzkach
verejného stravovania.
●● Krájač sa musí používať spolu s klzným stolom podávača (vozíka) a pritláčajúcej časti, jedine že to nie je
možné vzhľadom na veľkosť a tvar produktu.
●● Po ukončení práce vyberte prívodnú šnúru zo sieťovej
zásuvky.
●● Po každom použití krájač očistite.
493-145_v01
Typy krájačov ZELMER
Typ krájača
Nastavovač
Plast
Zliatina
hliníka
493.5
–
493.6
–
Podnos
Stolík
Plast
Chróm-niklový
plech
+
+
+
–
Vozík
Plast
Chróm-niklový
plech
Plast
Nôž na
krájanie
šunky
–
+
–
+
○
–
+
–
+
+
Plast
Zliatina
hliníka
–
–
+
–
○ – doplnkové príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť v predajniach so spotrebičmi
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Rozsah hrúbky krájania
od 0 do 15 mm
Dovolený čas nepretržitej práce
10 minút
Doba prestávky pred opätovným používaním
30 minút
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Krájače typ: 493.5 a 493.6 sú konštruované v II. triede izolácie, nevyžadujú uzemnenie.
Krájače Zelmer spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
– 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Popis zariadenia
(Obr. A)
Krájač na krájanie potravinárskych produktov pozostáva z:
Pohonu – ktorý pozostáva z:
1 Krytu.
2 Stolíka s blokádou vozíka s prvkami z chróm – niklového
plechu.
3 Tlačidla vypínača.
4 Otočného nastavovača pre nastavenie hrúbky krájania.
5 Kotúčového noža s držiakom na upínanie (pre montáž
noža na pohon), zhotoveného z nehrdzavejúcej ocele
s ozubenou hranou charakteristickou veľkou pevnosťou
a tvrdosťou, dovoľujúcim krájať rôzne produkty s rovnako dobrým účinkom.
aj ostatných prvkov:
6 Plastového vozíka (s prvkami z chróm – niklového plechu u typu 493.5 a 493.6). Vozík sa zo stolíka krájača
ľahko demontuje.
7 Pritláčajúcej časti, ktorá je určená na pridržiavanie produktov malej veľkosti. Podobne ako vozík, pritláčajúca
časť chráni dlaň obsluhy pred zásahom otáčajúceho sa
noža.
8 Tácky z chrómniklovej ocele pre typ 493.6 alebo umelohmotnej ocele pre všetky ostatné krájače, ktorá sa
493-145_v01
nachádza počas krájania vedľa krájača tak, aby sa jednotlivé plátky na nej voľne ukladali.
9 Krájač typ 493.6, je vybavený špeciálnym nožom na šunku.
Okrem toho krájače typ 493.6 majú poistku proti spusteniu
v prípade, že vozík nie je umiestnený na stolíku.
Príprava krájača na prácu
(Obr. B)
1 Uložte krájač na miesto umožňujúce pohodlnú obsluhu
v blízkosti sieťovej zásuvky, aby vypínač bolo možné zatláčať palcom ľavej ruky a súčasne v pravej ruke držať produkt
určený na krájanie alebo pritláčajúcu časť pridržiavajúcu
tento produkt. Doska stolíka musí byť suchá a mať dobrú
priľnavosť. Krájač sa nesmie počas práce presúvať.
2 Nastavovač nastavte do polohy hrúbky rezania rovnej
0 mm.
3 Zasuňte vozík do vedenia stolíka až do zacvaknutia
blokády.
4 Položte produkt určený na krájanie na vozík.
5 Na vozík namontujte pritáčajúcu časť.
6 Otočným nastavovačom nastavte žiadanú hrúbku krájania v rozsahu od 0 do 15 mm.
7 Zasuňte zástrčku prívodnej šnúry do sieťovej zásuvky.
Zapnutie krájača
(Obr. C)
1 Ľavou rukou zatlačte vypínač na doraz v smere podľa
označenia na krájači.
2 Po uvoľnení tlačidla sa samočinne vracia do východiskovej polohy a krájač sa zastaví.
3 Pravou rukou pritláčajúc produkt posúvajte ho spolu
s vozíkom (a pritláčajúcou časťou) v smere od seba do
konca dosahu vozíka a následne sa vráťte, pričom činnosť
opakujte v závislosti od predpokladaného množstva plátkov
alebo krajcov na pokrájanie.
Odporúčania týkajúce sa krájania
●● Produkt určený na krájanie uložte na vozík do polohy
zaručujúcej dosiahnutie plátkov požadovaného tvaru
(napr. šikmo).
●● Produkty príliš veľkých rozmerov (ktoré sa nezmestia na
vozík) pokrájajte na menšie kúsky, ktoré je možné ľahko
pritláčať pritláčajúcou časťou, vylučujúc tým nebezpečenstvo poranenia nožom.
11
●● Pred krájaním tvrdého syra pretrite nôž mokrou utierkou
(predchádzať kontaktu dlane s ostrím noža). Počas tejto
činnosti krájač musí byť bezpodmienečne vypnutý.
Syr sa nebude lepiť na nôž.
●● Orientačné hrúbky krájania určujú symboly umiestnené
vedľa nastavovača (pečivo, syr, údeniny). Výrobca krájača doporučuje krájať jednotlivé produkty nasledujúcim
spôsobom:
●● pečivo na krajce hrúbky cca 10 mm,
●● syry a polotvrdé údeniny na kolieska hrúbky cca 3 mm,
●● šunka, rolovaná šunka na plátky hrúbky 2 mm,
●● tvrdé údeniny, salámy, suché klobásy na plátky hrúbky
1 mm.
●● O užitočnosti rozhoduje vo veľkej miere stav noža. Vyhýbajte sa krájaniu tvrdých produktov. Spôsobuje to rýchle
otupovanie noža.
Krájač sa nesmie používať na krájanie:
●● mrazených potravín, mäsa s kosťami,
●● ovocia s tvrdými kôstkami, napr. marhule, slivky atď.,
●● produkty zabalené do hliníkovej alebo plastovej fólie.
Čistenie a údržba
(Rys. D)
1 Po ukončení práce vypnite krájač a vytiahnite prívodnú
šnúru zo sieťovej zásuvky.
2 Otočným nastavovačom nastavte ho do polohy zodpovedajúcej nastaveniu hrúbky krájania rovnej 0 mm. Takéto
nastavenie chráni pred prípadným prístupom k nožu.
●● Krájač po každom použití je potrebné vyčistiť a vytrieť
dosucha.
●● Pohon pretrite vlhkou utierkou so saponátom na umývanie riadu. Nesmie sa ponárať do vody, ani umývať
pod tečúcou vodou.
●● Hlavne po krájaní: syra, údenín a zeleniny umyť časti
zariadenia:
●● plastové časti umývajte v teplej vode s prísadou saponátu na umývanie riadu,
●● kovové časti umývajte v horúcej vode s prísadou
saponátu na umývanie riadu.
●● Umyté časti dôkladne vysušte.
●● Ak je potrebné dôkladné vyčistenie krájača, je potrebné
predtým zdemontovať nôž, vozík a nastavovač. Demontáž týchto častí sa uskutočňuje opačným spôsobom, ako
ich montáž.
V prípade demontáže vozíka zo stola je potrebné:
3 Zatlačiť blokádu na doraz a vysunúť vozík z vedenia stolíka.
4 Nôž zdemontujte otáčaním držiaka vpravo na doraz
a potiahnite ho k sebe.
●● Po vybratí noža je potrebné štetcom odstrániť zvyšky
potravín, ktoré na ňom ostali.
●● Zvyšky tuku alebo iné nečistoty viditeľné na noži umyte
kefkou pod tečúcou vodou držiac nôž za držiak.
●● Po umytí veľmi opatrne vytrite nôž dosucha. Ostrie noža
je veľmi ostré.
●● Čistý nôž namontujte do telesa vložením do hniezda
a otočením držiaka noža vľavo až na citeľný doraz.
12
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
493-145_v01
RO
Stimaţi clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei
Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire.
În special indicaţiile privind mijloacele de siguranţă. Instrucţiunile de folosire trebuie păstrate, în aşa fel încât întotdeauna
să vă fie la îndemână ca să le puteţi reciti. Maşina de tăiat
este folosită în gospodăria casnică. Cu ajutorul ei puteţi în
scurt timp să taiaţi fără probleme: pâine, mezeluri, carnea
fără os, brânzeturi, fructe şi zarzavaturi.
Privind măsurile de siguranţă şi folosirea
corespunzătoare a feliatorului de alimente
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine
înţelese.
Pericol! / Avertizare!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Nu pune în funcţiune feliatorul în cazul când cablul este
defectat, sau se vede că carcasa este defectă.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Păstrează o mare prudenţă în timpul folosirii feliatorului în special când sunt copii în apropiere.
●● Nu bloca niciodată comutatorul. Acest lucru poate provoca răniri cât şi distrugerea feliatorului.
●● Înainte să curăţaţi feliatorul, scoateţi întotdeauna cablul
din contact.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale
sau psihice limitate sau de către persoanele care nu
au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă
nu au fost instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
●● Nu apăsa produsele de mărime mică cu mâna.
●● Pentru apăsarea capetelor produselor tăiate (de ex.
ultimele felii de pâine) sau bucăţile mici (de mărime
până în 60 mm) trebuie folosit apăsătorul.
493-145_v01
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să opriţi
aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Fii atent în special în timpul demontării, spălării şi montării cuţitului.
●● Înainte de a pune feliatorul în mişcare fii atent cum
aşezi mâna stângă pe carcasă şi la apăsarea corectă
a butonului de pornire.
●● Nu înlătura resturile de pe cuţit, când feliatorul este
pus în funcţiune.
Atenţie!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Nu scoate ştecărul din priză, trăgând de cablu.
●● Feliatorul trebuie să fie conectat la curent 230 V.
●● Nu introduceţi feliatorul în apă şi nu spălaţi-l sub jetul
de apă.
●● Fii atent ca cablul de alimentare, să nu intre în contact cu
suprafeţele calde, de ex. aragazul sau aragazul electric.
●● Înainte de a începe lucrul, verifică dacă cuţitul este
corect introdus.
●● Nu supraîncărca dispozitivul cu o cantitate mare de
produs şi nici nu apăsa prea tare cu apăsătorul.
feliatorul numai la tăierea produselor
alimentare.
●● Nu folosi feliatorul pentru tăierea pâinii uscate, alimentelor îngheţate, cărnii cu os, fructelor cu sâmburi tari
(de ex. caise, prune etc), produselor învelite în folie de
aluminiu sau folie din materiale plastice.
●● La spălarea carcasei, nu folosi detergenţi agresivi sub
formă de emulsii, paste etc. Prin folosirea lor se pot
şterge simbolurile grafice – de ex. liniuţele gradate,
însemnările, semnele de avertizare.
●● Pentru curăţarea cuţitului foloseşte o pensulă sau
o periuţă moale.
●● Nu spăla porţiunile de metal în maşina de spălat vase.
Detergenţii agresivi, provoacă închiderea la culoare
a acestor elemente. Spălarea lor trebuie efectuată
manual, prin folosirea mijloacelor tradiţionale de spălat
vase.
●● Foloseşte
Indicaţie
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire
la utilizare
●● Feliatorul nu este destinat pentru a fi folosit în instituţiile de alimentaţie publică.
●● Feliatorul trebuie folosit împreună cu masa de alunecare (căruciorul) şi apăsătorul, dacă acest lucru este
posibil luând în vedere mărimea şi forma produsului.
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din
priză.
●● Curăţă feliatorul după fiecare întrebuinţare.
13
Tipurile de feliatoare ZELMER
Tipul
de maşină
Reglaj
Material
plastic
493.5
493.6
Tăviţa
Măsuţa
Căruciorul
Aluminiu
Material
plastic
Tablă cromnichel
Material plastic
Cuţit
pentru
şuncă
–
–
+
–
+
○
–
–
+
–
+
+
Aluminiu
Material
plastic
Tablă cromnichel
Material
plastic
–
+
+
–
–
+
–
+
○ – echipament suplimentar care poate fi cumpărat în magazine
Informaţii tehnice
Parametri tehnici sunt evidenţiaţi pe tăbliţa caracteristică
a produsului.
Posibilitatea de tăiere
– grosimea de la 0 la 15 mm
Perioada de lucru neîntreruptă
10 minute
Perioada de pauză înainte de următoarea folosire 30 minute
Nivelul zgomotului (LWA):
75 dB/A
Feliatoarele de tipul: 493.5, 493.6 sunt construite în clasa II
de izolare, nu au nevoie de izolare la sol.
Feliatoarele ZELMER sunt în conformitate cu normele în
vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu directivele:
–– Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC)
– 2004/108/EC.
Produsul a fost marcat cu semnul CE pe tăbliţa
caracteristică.
Descrierea dispozitivului
(Desen A)
Feliatoarul pentru produsele alimentare se compune din:
Sistemul de propulsie, în cadrul căruia intră:
1 Carcasa.
2 Măsuţa cu blocajul căruciorului cu elemente din tablă
crom-nichel.
3 Butonul comutatorului.
4 Regulatorul cu mâner pentru limitarea grosimii tăierii.
5 Cuţit circular cu mâner de strângere (pentru fixarea cuţitului în sistemul de propulsie), executat din oţel inoxidabil
cu o suprafaţă dinţată. Îl caracterizează o mare duritate
şi rigiditate, ceea ce permite tăierea diferitelor produse
cu aceeaşi exactitate.
şi alte elemente:
6 Căruciorul din material plastic (cu elemente crom-nichel
pentru tipurile 493.5, 493.6). Căruciorul poate fi uşor dat
jos de pe măsuţa maşinii de tăiat.
7 Apăsătorul, care serveşte la ţinerea produselor de mărimi
reduse. La fel ca şi căruciorul, apăsătorul nu permite ca
mâna utilizatorului să aibă acces la cuţitul circular.
8 Tăviţa, făcută din tablă din crom-nichel pentru tipul 493.6
ca şi/sau din materiale plastice pentru toate celelalte
14
tipuri de maşini de tăiat în aşa fel, ca feliile tăiate să cadă
în întregime pe suprafaţa ei.
9 Tăietor de alimente tip 493.6, dotat cu cuţit special pentru şuncă. În plus, feliatoarele de tip 493.6 mai conţin şi
o asigurare suplimentară, adică nu pornesc, dacă căruciorul nu este fixat pe măsuţă.
Pregătirea feliatorului pentru întrebuinţare
(Desen B)
1 Aşează feliatorul astfel încât să ai un loc confortabil de
muncă, în apropierea unei prize, în aşa fel, ca degetul mare
al mâinii stângi să poată apăsa întrerupătorul, iar totodată cu
dreapta să poţi ţine produsul de tăiat sau apăsătorul de ţinut
produsul. Blatul trebuie să fie uscat şi aderent. Maşina nu
poate să se mişte în timpul lucrului.
2 Regulatorul trebuie pus în poziţia grosimii de tăiere 0 mm.
3 Introduceţi căruciorul în calea de ghidare a măsuţei până
la închiderea blocadei.
4 Aşează produsul destinat tăierii pe cărucior.
5 Montează apăsătorul pe cărucior.
6 Fixează grosimea de tăiere dorită cu ajutorul mânerului
de la 0 la 15 mm.
7 Introduceţi cablul electric în priză.
Punerea în funcţiune a feliatorului de
alimente
(Desen C)
1 Cu mâna stângă apasă comutatorul până la capăt, în
direcţia indicată pe dispozitiv.
2 După eliberarea lui, se reîntoarce automat la aşezarea
primă, iar maşina se opreşte.
3 Cu mâna dreaptă apăsând produsul şi deplasază-l
împreună cu căruciorul de la tine până la capătul maxim al
căruciorului, după care reîntoarcete şi repetă mişcările în
funcţie de cantitatea de felii dorite.
Sfaturi în privinţa tăierii
●● Produsul de tăiat, trebuie aşezat pe cărucior în poziţia
care permite obţinerea de felii cu forma dorită (de ex.
oblică).
●● Produsele prea mari (care nu încap pe cărucior), trebuie
porţionate, astfel încât să poată fi cu uşurinţă apăsate cu
493-145_v01
apăsătorul, în felul acesta eliminând pericolul de rănire
cu cuţitul.
●● Înaintea tăierii caşcavalului, şterge cuţitul cu o cârpă
umedă (ai grijă să nu atingi lama cuţitului). În timpul
acestei operaţiuni feliatorul trebuie să fie decuplat. Caşcavalul nu o să se lipească de cuţit.
●● Grosimile orientative de tăiere sunt prezentate de simbolurile care sunt înscrise pe regulator (produsele de panificaţie, brânzeturile, mezelurile). Producătorul feliatorului recomandă tăierea următoarelor produse în modul următor:
●● pâinea în felii cu o grosime de cca 10 mm,
●● brânzeturile şi mezelurile semitari, în felii cu grosimea
de cca 3 mm,
●● şunca, muşchiul ţigănesc în felii cu grosimea de cca
2 mm,
●● mezelurile tari, salami, mezelurile uscate în felii cu
grosimea de cca 1 mm.
●● Despre utilitatea feliatorului decide şi în mod special
starea cuţitului. Feriţi-vă să tăiaţi produsele rigide. Acest
lucru produce tocirea cuţitului.
Nu aveţi voie să folosiţi feliatorul pentru a tăia:
●● alimentele îngheţate, cărnea cu os,
●● fructele cu sâmburi tari, de ex. prune, caise etc.,
●● produsele învelite în folie de aluminiu sau folie din
materiale plastice.
Curăţarea şi conservarea
●● Resturile de grăsime sau de murdărie de pe cuţit, trebuie
spălate cu o periuţă sub un jet de apă, ţinând cuţitul de
mâner.
●● După spălare, şterge cuţitul cu atenţie. Lama cuţitului
este foarte tăioasă.
●● Cuţitul curăţat trebuie montat în carcasă, aşezându-l în
cuibul săuşi învârtirea mânerului cuţitului în stânga, până
simţiţi o rezistenţă.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În
acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
(Desen D)
1 După terminarea tăierii şi terminarea lucrului, decuplaţi
feliatorul şi scoateţi cablul din contact.
2 Cu ajutorul mânerului, aşează regulatorul astfel încât
grosimea tăierii să fie 0 mm. În acest fel nu veţi avea acces
la cuţit.
●● Feliatorul, după fiecare folosire trebuie curăţat şi şters
până la uscare.
●● Sistemul de propulsie ştergeţi-l cu o cârpă umedă, înmuiată într-un detergent de spălat vase. Nu este permis să
introduceţi feliatorul în apă sau sub jetul de apă.
●● În special după tăierea brânzeturilor, a mezelurilor şi
a zarzavaturilor, trebuie spălate:
●● porţiunile din materiale plastice spală-le cu apă călduţă cu un adaos de detergent de spălat vase,
●● porţiunile din metal spală-le în apă fierbinte cu adaos
de detergent de spălat vase.
●● Elementele spălate trebuie bine uscate.
●● Dacă este necesară curăţarea exactă a feliatorului,
atunci demontaţi cuţitul, căruciorul şi regulatorul. Demontarea acestor părţi este inversă montajului.
În cazul demontării căruciorului trebuie:
3 Să apăsaţi blocajul până la capăt şi scoateţi căruciorul
din calea de ghidare.
4 Cuţitul se demonteză învârtind mânerul înspre dreapta
până la capăt şi apoi trage „de el” către tine.
●● După demontarea cuţitului, cu o pensulă trebuie înlăturate toate resturile de alimente de pe el.
493-145_v01
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
15
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим Вас внимательно прочитать настоящую инструкцию по эксплуатации. Особенное внимание следует
уделить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим Вас сохранить, чтобы Вы могли ней
пользоваться также в ходе дальнейшей эксплуатации.
Саморезка предназначена для использования в домашнем хозяйстве. Она является устройством, с помощью
которого можна быстро и без усилий порезать: хлеб, копчёности, мясо без кости, сыры, фрукты и овощи.
Указания по безопасности и надлежащей
эксплуатации саморезки
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
Следует убедиться, что нижеследующие указания понятны.
Опасность! / Предупреждение!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает повреждениями
●● Не включайте устройство, если провод питания по-
вреждён или корпус имеет видимые повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае
возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Будьте особенно осторожны во время использования саморезки в присутствии детей.
●● Никогда не блокируйте кнопки выключателя. Это
создает опасность нанесения увечья, а также грозит повреждением устройства.
●● Перед очисткой саморезки всегда выньте из розетки электросети соединителный провод.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными
и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обуче-
16
ны и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации
прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть
прибором.
●● Не дожимайте маленькие продукты рукой.
●● Для дожимания концов продукта, которые режете
(например, конечные кромки хлеба), а также маленьких кусков (размерами до 60 мм) используйте
исключительно прижим.
●● Перед заменой оснащения или приближения к движущимся частям следует выключить устройство
и отключить его от питания.
●● Будьте особенно осторожными во время демонтажа, мытья и установки ножа.
●● Включая саморезку, особое внимание обратите на
правильное положение левой ладони на корпусе
и правильное нажатие на кнопку выключателя.
●● Не снимайте остатков, которые остались на ноже,
при включённом устройстве.
Внимание!
Несоблюдение нижеследующих указаний
угрожает порчей имущества
●● Не вынимайте вилку из розетки электросети, дёргая за провод.
●● Саморезку подключайте только к электросети с переменным током 230 V.
●● Не погружайте в воду и мойте её под проточной
водой.
●● Обращайте внимание на соединительный провод,
который не может прилегать к тёплым поверхностям, например, газовых или электрических плит.
●● Перед началом работы проверьте правильность
установки ножа.
●● Не перегружайте устройство слишком большим
количеством резанного продукта, а также его сильным прижиманием (дожиманием).
●● Используйте саморезку только для резания пищи.
●● Не используйте саморезки для резания: сухого хлеба, мороженных продуктов, мяса с костями, фруктов с твёрдыми косточками (например, абрикосов,
слив и др.), продуктов, завёрнутых в алюминиевую
фольгу или фольгу из пластика.
●● Для мытья корпуса не используйте агрессивные детергенты в виде эмульсии, молочка, пасты и др. Они
могут, среди прочего, удалить нанесённые информационные графические символы, такие как шкала,
обозначения, предупредительные знаки и др.
●● Для чистки ножа используйте мягкую щётку или
кисточку.
●● Не мойте металлические части в автоматических
мойках. Агрессивные чистящие средства, используемые в этих устройствах, вызывают потемнение
вышеуказанных частей. Мойте их вручную с использованием традиционных жидкостей для посуды.
493-145_v01
Технические характеристики
Указания
Информация о продукте и указания по
эксплуатации
Технические характеристики указаны на щитке изделия.
Диапазон толщины резания:
от 0 до 15 мм
Допустимое время беспрерывной работы:
10 минут
Время перерыва перед повторным
использованием:
30 минут
Шумность устройства (LWA):
75 dB/A
Саморезки типов: 493.5, 493.6 построены во II классе
●● Саморезка не предназначена для использования
на предприятиях общественного питания.
●● Саморезка должна эксплуатироваться с использо-
ванием скользящего стола подавателя (тележки)
и прижима, разве что это невозможно в связи с размером и формой продукта.
●● После окончания работы соединительный провод
выньте из розетки электросети.
●● Очищайте саморезку после каждого её
использования.
изоляции, не требуют заземления.
Саморезки ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Устройство отвечает требованиям директив:
–– Устройство электрическое низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком CE на щитке.
Типы саморезок ZELMER
Задатчик
Тип саморезки
Пластмасса
493.5
493.6
Поднос
Столик
Тележка
Алюминий
Пластмасса
Хромоникелевая жесть
Пласт-масса
Нож для
ветчины
–
–
+
–
+
○
–
–
+
–
+
+
Алюминий
Пластмасса
Хромоникелевая жесть
Пластмасса
–
+
+
–
–
+
–
+
○ – дополнительное оснащение, которое можно приобрести в магазине
Описание устройства
(Рис. A)
Саморезка для резания пищевых продуктов состоит из:
Приводной системы, в состав которой входят:
1 Корпус.
2 Столик с блокадой тележки с элементами из хромоникелевой жести.
3 Кнопка выключателя.
4 Задатчик с поворотной ручкой для установки толщины резания.
5 Дисковой нож с зажимным держателем (для закрепления ножа в приводе), изготовленный из нержавеющей
стали с зубчатой кромкой, который отличается жёсткостью и твёрдостью, а также позволяющий резать
разные продукты с одинаково хорошим результатом.
и остальных элементов:
6 Тележки из пластмассы (с хромоникелевыми элементами для типов 493.5, 493.6). Тележка является
легко демонтируемой со столика саморезки.
7 Прижима, который предназначен для поддержания
продуктов небольших размеров. Так же, как и тележка, прижим защищает ладонь обслуживающего от
доступа к крутящемуся ножу.
8 Подноса, изготовленного из хромоникелевой жести
для типа 493.6, а также из пластмассы для всех
493-145_v01
остальных саморезок, устанавливаемого во время
резания так, чтобы нарезанные ломти свободно ложились на него.
9 Ломтерезка тип 493.6 оснащена специальным ножом
для нарезки ветчины. Кроме того, саморезки типа
493.6 имеют дополнительную защиту, т.е. не включаются, если тележка не будет помещена на столике.
Подготовка саморезки к работе
(Рис. B)
1 Установите саморезку в месте, обеспечивающем её
выгодное обслуживание, поблизости от розетки электросети так, чтобы на выключатель можна было нажимать
большим пальцем левой руки, а одновременно в правой
держать продукт для резания или прижим, придерживающий этот продукт. Столешница должна быть сухой
с хорошей прицепностью. Саморезка не может передвигаться во время работы.
2 Задатчик установите в положении, отвечающем установленной толщине резания, равной 0 мм.
3 Установите тележку в направляющую столика вплоть
до защёлкивания блокады.
4 Положите продукт, предназначенный для резания,
на тележку.
5 На тележке закрепите прижим.
6 Установите требуемую толщину резания с помощью
поворотной ручки в диапазоне от 0 до 15 мм.
17
7 Вставьте вилку соединительного провода в розетку
электросети.
Включение саморезки
(Рис. C)
1 Левой рукой нажмите на выключатель до упора в направлении согласно с обозначением, нанесённым на
саморезку.
2 После освобождения кнопки она самопроизвольно
возвращается в предыдущее положение, а саморезка
останавливается.
3 Правой рукой прижать продукт, передвигая его вместе с тележкой (и прижимом) от себя до конца радиуса
действия тележки, после чего вернуться и действия повторить в зависимости от предвиденного для нарезки
количества ломтей или кромок.
Советы относительно резания
●● Продукт, предназначенный для резания, положите на
тележку в положении, обеспечивающем получение
кромок требуемой формы (например, наискось).
●● Продукты слишком больших размеров (которые не
помещаются на тележке) порежьте на меньшие части,
которые легко можна дожимать прижимом, исключая
тем самым опасность получения увечий от ножа.
●● Перед резанием голландского сыра протрите нож мокрой тряпкой (избегая контакта ладони с остриём). Во
время этого действия саморезка безусловно должна быть выключена. Сыр не будет прилипать к ножу.
●● Приблизительную толщину резания определяют символы, которые находятся около задатчика (хлеб, сыр,
копчёности). Производитель саморезки рекомендует
резать отдельные продукты следующим способом:
●● хлеб на кромки толщиной ок. 10 мм,
●● сыры и копчёности полутвёрдые (колбаса „Живецка”, „Яловцова”, „Краковска”) на кромки толщиной
ок. 3 мм,
●● ветчина, рулет на кромки толщиной ок. 2 мм,
●● твёрдые копчёности, салями, сухую колбасу на
кромки толщиной ок. 1 мм.
●● О пригодности решает в значительной степени состояние ножа. Избегайте резания твёрдых продуктов.
Это вызывает быстрое затупление ножа.
Нельзя использовать саморезку для резания:
●● замороженных продуктов, мяса с костями,
●● фруктов с твёрдыми косточками, например, абрикосов, слив и др.,
●● продуктов, завёрнутых в алюминиевую фольгу
или фольгу из пластика.
Чистка и консервация
(Рис. D)
1 После окончания работы выключите саморезку
и выньте соединительный провод из розетки электросети.
2 Регулировочной ручкой установите задатчик в положении, отвечающему установке толщины резания
равной 0 мм. Такая установка защищает от случайного
доступа к ножу.
18
●● Саморезку после каждого использования следует почистить и вытереть насухо.
●● Привод протрите влажной тряпкой с жидкостью для
мытья посуды. Нельзя погружать его в воду, а также мыть в проточной воде.
●● Особенно после резания: сыра, копчёностей и овощей вымойте элементы устройства:
●● части из пластика мойте в тёплой воде с додаванием жидкости для мытья посуды,
●● металлические части мойте в горячей воде с додаванием жидкости для мытья посуды.
Тщательно
высушите помытые части.
●●
●● Если возникает необходимость тщательной чистки саморезки, следует сначала произвести демонаж ножа,
тележки и задатчика. Демонтаж этих частей производится способом, противоположным к их монтажу.
В случае демонтажа тележки со столика следует:
3 Нажать на блокаду до упора и высунуть тележку из
направляющих столика.
4 Нож демонтировать, поворачивая зажим вправо
вплоть до упора и потянуть его „на себя”.
●● После снятия ножа кисточкой следует удалить остатки продуктов, которые на нём накопились.
●● Остатки жира или другие видимые загрязьнения на
ноже смойте щёткой под проточной водой, держа
нож за зажим.
●● После мытья очень осторожно вытрите нож насухо.
Острие ножа является очень острым.
●● Чистый нож вмонтируйте в корпус путём его установки в гнездо и поворота зажима ножа влево пока не
почувствуете упор.
Экология – забота о окружающей среде
Любой пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий или затрат.
Поэтому, картонные упаковки сдавайте
в пункт сбора макулатуры, полиэтиленовые
мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Отработанный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!!!
Производитель не несёт ответственности за возможный
ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Производитель оставляет за собой право модифицировать
изделие в любое время, без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с юридическими нормами,
нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
493-145_v01
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися
нею в процесі подальшої експлуатації приладу.
Скиборізка призначена для застосування у домашньому
господарстві. За допомогою цього приладу можна швидко
і без особливих зусиль нарізати хліб, копчені ковбаси,
м’ясо без кістки, сир, овочі і фрукти.
Рекомендації щодо безпечної та
правильної експлуатації скиборізки
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки
зрозумілі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання може призвести до
травмування
●● Забороняється
вмикати пристрій з пошкодженим
проводом живлення або корпусом.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник
або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення
небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Слід бути особливо обережним при використанні
скиборізки в присутності дітей.
●● Забороняється блокувати кнопку вимикача. Це
може призвести до поранень користувача та пошкодження пристрою.
●● Перед чищенням скиборізки слід обов’язково витягнути провід живлення з електророзетки.
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
493-145_v01
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Забороняється притискати малі продукти рукою.
●● Щоб притиснути залишки продукту, що нарізається
(напр. окраєць хліба) та маленькі шматочки (розміром до 60 мм) слід обов’язково використовувати
дотискач.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його від
електромережі.
●● Слід зберігати особливу обережність знімаючи,
миючи і монтуючи ніж.
●● Включаючи скиборізку, слід звернути особливу
увагу на правильне положення лівої долоні на корпусі та правильне натискання кнопки вимикача.
●● Забороняється знімати рештки, що залишилися на
ножі, при ввімкненому пристрої.
Увага!
Недотримання може призвести до пошкодження майна
●● Забороняється
витягати штепсель з електророзетки, тягнучи за провід.
●● Скиборізку можна підключати лише до електромережі змінного струму 230 В.
●● Забороняється занурювати скиборізку у воді та
мити її під проточною водою.
●● Звертайте увагу на провід живлення, який не повинен прилягати до гарячих поверхонь, напр. газових
або електричних плит.
●● Перед початком роботи необхідно перевірити, чи
правильно встановлений ніж.
●● Забороняється перевантажувати пристрій, подаючи
надмірну кількість продукту або занадто сильно
тиснучи на дотискач.
●● Скиборізку можна використовувати виключно для
нарізання харчових продуктів.
●● Забороняється використовувати скиборізку для
нарізання: сухого хлібу, заморожених продуктів,
м’яса з кістками, фруктів з твердими кістками (напр.
абрикос, слив тощо), продуктів, загорнутих в алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку.
●● Для чищення корпуса не застосовувати їдкі миючі
засоби (емульсії, креми, пасти тощо). Вони можуть
пошкодити нанесені на корпус інформаційні графічні символи: шкали, позначки, застережні знаки
тощо.
●● Для чищення ножа слід використовувати м’які
щіточки або пензлі.
●● Забороняється мити металеві елементи в посудомийній машині. Їдкі миючі засоби, що застосовуються для цього, спричиняють потемніння. Тому
металеві елементи слід мити вручну зі звичайною
рідиною для миття посуду.
19
Технічні параметри
Вказівки
Інформація про
з експлуатації
продукт
і
вказівки
●● Скиборізка
не призначена для використання
в закладах громадського харчування.
●● Користуватися скиборізкою слід за допомогою рухомого стола (візка) і дотискача, якщо це дозволяє
розмір і форма продукту.
●● Після завершення роботи вийміть кабель живлення
із гнізда електромережі.
●● Скиборізку слід чистити після кожного
використання.
Моделі хліборізок ZELMER
Регулятор
Технічні параметри наведені на номінальній панелі
пристрою.
Товщина нарізки
від 0 до 15 мм
Допустимий час безперервної роботи
10 хвилин
Тривалість перерви перед повторним
використанням
30 хвилин
Гучність пристрою (LWA):
75 дБ/А
Моделі скиборізки 493.5 і 493.6 належать до ІІ класу ізоляції, не вимагають заземлення.
Скиборізка “ZELMER” відповідає вимогам стандартів.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC)
– 2004/108/EC.
На номінальній панелі прилад позначений символом СЕ.
Піднос
Столик
Візок
Typ krajalnicy
Пластмаса
Алюмінієвий
сплав
Пластмаса
Хромоніке-лева
бляха
Пластмаса
Алюмінієвий
сплав
Пластмаса
Хромонікелева бляха
Пластмаса
Ніж для
в’язких
продуктів
493.5
–
+
+
–
–
–
+
–
+
○
493.6
–
+
–
+
–
–
+
–
+
+
○ – додаткове оснащення, можна купити в магазинах електропобутової техніки
Опис пристрою
(Мал. A)
Скиборізка для нарізання продуктів складається з:
Привідної системи, до складу якої входять:
1 Корпус.
2 Столик з блокуванням візка з елементами з хромонікелевої бляхи.
3 Кнопка вимикача.
4 Регулятор з ручкою-коліщатком для встановлення
товщини нарізки.
5 Дисковий ніж із затискним тримачем (для кріплення
ножа на приводі), виготовлений з нержавіючої сталі,
що має зубчастий край, характеризується високою
міцністю і твердістю та дозволяє нарізати різні продукти з однаково відмінним результатом.
та інших елементів:
6 Пластмасового візка (з хромонікелевими елементами
– модель 493.5 і 493.6). Візок легко знімається зі столика скиборізки.
7 Дотискача, що служить для притримування продуктів
невеликого розміру. Так як і візок, дотискач захищає долоню користувача від контактів з ножем, що
обертається.
8 Підноса, виготовленого з хромонікелевої бляхи
(модель 493.6) або з пластмаси (всі інші моделі),
20
який під час роботи встановлюється біля скиборізки
в такий спосіб, щоб нарізані скибки вільно лягали на
нього.
9 Різальна машина тип 493.6, оснащена спеціальним
ножем для шинки. Також скиборізки моделі 493.6 має
додатковий ступінь захисту, а саме: - скиборізки не
ввімкнеться, поки штовхач не буде встановлений на
столику скиборізки.
Підготовка скиборізки до роботи
(Мал. B)
1 Скиборізку слід поставити в місці, що забезпечує
її зручну експлуатацію, біля розетки електромережі
таким чином, щоби вимикач можна було натискати великим пальцем лівої руки, а правою одночасно тримати
продукт, який треба різати, або дотискач, що притримує
цей продукт. Поверхня столу має бути сухою, з хорошим
зчепленням – скиборізка не повинна рухатися під час
роботи.
2 Встановити регулятор в положення, що відповідає
товщині нарізки 0 мм.
3 Вставити візок у напрямні столика так, щоб спрацювало блокування.
4 Покласти на візок продукт, призначений для
нарізання.
5 На візку становити дотискач.
493-145_v01
6 Виставити бажану товщину нарізання від 0 до 15 мм
за допомогою ручки-коліщатка.
7 Штепсель проводу живлення увімкнути в розетку.
Запуск скиборізки
(Мал. C)
1 Лівою рукою слід натиснути вимикач до упору,
в напрямку, позначеному на хліборізці.
2 Після звільнення кнопки вона автоматично повертається у вихідне положення, а скиборізка зупиняється.
3 Дотискаючи продукт правою рукою, слід пересувати
його разом з візком (і дотискачем) від себе до кінця ходу
візка, після чого повернутися назад, і повторювати процес в залежності від бажаної кількості нарізаних скибок.
Поради щодо нарізання
●● Продукт, призначений для нарізання, слід класти на
візок в положенні, що забезпечить отримання скибок
бажаної форми (напр. скісної).
●● Продукти занадто великого розміру (що не поміщаються на візку) слід порізати на менші частини, котрі
можна легко штовхати дотискачем, уникаючи таким
чином небезпеки порізатися ножем.
●● Перед нарізанням твердого сиру ніж слід протерти
мокрою ганчіркою (уникаючи контакту долоні з лезом).
В цей момент скиборізка має бути обов’язково
вимкнена. Сир не буде приклеюватися до ножа.
●● Орієнтовну товщину нарізання позначають символи,
намальовані біля регулятора (хліб, сир, копчені ковбаси). Виробник скиборізки рекомендує такі варіанти
нарізання окремих продуктів:
●● хліб скибками товщиною бл.10 мм,
●● сири і напівтверді ковбаси (ковбаси: живецька, ялівцева, краківська) - скибками товщиною бл. 3 мм,
●● шинку, рулет скибками товщиною бл. 2 мм,
●● тверді ковбаси, салямі, суху краківську скибками
товщиною 1 мм.
●● Ефективність пристрою в значній мірі визначає стан
ножа. Слід уникати нарізання твердих продуктів. Це
призводить до швидкого отупіння ножа.
Забороняється застосовувати скиборізку для
нарізання:
●● заморожених продуктів, м’яса з кістками,
●● фруктів з твердими кісточками (абрикосів, слив
тощо).,
●● продуктів, загорнутих у алюмінієву фольгу або
поліетиленову плівку.
Чищення і консервація
●● Щоразу після використання скиборізку слід вичистити
і витерти на сухо.
протерти вологою ганчіркою з рідиною для
миття посуду. Забороняється занурювати привід
у воду або мити його під проточною водою.
●● Особливо після нарізання: сиру, ковбас і овочів
помити елементи пристрою:
●● пластмасові елементи слід мити у теплій воді
з рідиною для миття посуду,
●● металеві елементи - у гарячій воді з рідиною для
миття посуду
Добре
висушити вимиті елементи.
●●
●● В разі необхідності ретельного чищення скиборізки
слід попередньо демонтувати ніж, візок та регулятор.
Демонтаж відбувається у зворотній послідовності
монтажу.
●● Привід
У випадку демонтажу візка зі столика:
3 натиснути блокування до упору і витягнути візок
з напрямних столика.
4 Демонтувати ніж, повертаючи тримач вправо до
упору, і потягнувши його “до себе”.
●● Після демонтажу ножа пензликом усунути рештки
продуктів, що залишилися на ньому.
●● Рештки жиру або інші забруднення на ножі слід мити
щіточкою під проточною водою, тримаючи ніж за
тримач.
●● Після миття дуже обережно витерти ніж досуха.
●● Чистий ніж встановити на корпус, вставляючи його
у гніздо і повертаючи тримач ножа вліво до відчутного упору.
Екологія – давайте дбати про довкілля!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури та викинути поліетиленові
пакети у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Забороняється викидати разом з комунальними
відходами!!!
(Мал. D)
1 Вимкнути скиборізку і витягнути провід живлення
з електророзетки.
2 За допомогою коліщатка встановити регулятор
в положення, що відповідає товщині нарізки 0 мм. Таке
положення захищає від випадкового контакту з ножем.
493-145_v01
21
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені
застосуванням пристрою не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних, естетичних та інших причин.
22
493-145_v01
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read the instruction manual carefully. Pay particular
attention to safety instructions. Keep this instruction, so that
you may be able to use it later. The slicer is designed to use
in the house-hold. With his equipment you can quickly and
effortlessly slice bread, cured meat, meat, cheese, fruit and
vegetables.
Instructions for safety and proper use of the
slicer
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Do not start operating the device if the power main is
damaged or the casing is noticeably damaged.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Exercise special caution while using the slicer in the
presence of children.
●● Never block the switch button. It poses a risk of injury
as well as device damage.
●● Before cleaning the slicer always disconnect the
connecting cord.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
●● Do not press small products with your hand.
●● Use only the clamp to press on ends of sliced product
(e.g. end slices of bread) and small pieces (up to 60 mm).
●● Turn off the device and unplug it from an outlet before
replacing the equipment or approaching moving parts
during use.
493-145_v01
●● Exercise special caution while dismantling, cleaning
and installation of the knife.
●● Turning the slicer on pay special attention to proper
position of left hand on the casing and proper pressing
the switch button.
●● Do not remove the leftovers from the knife when the
device is on.
Warning!
Risk of property damage
●● Do not pull the plug out the socket by the cord.
●● The slicer may only be connected to alternating current
230 V.
●● Do not immerse the slicer in water and do not clean it
with running water.
attention to connecting cord, which should not
touch warm surfaces, e.g. electric or gas cookers.
●● Check whether the knife is properly installed before
you start to work.
●● Do not overload the device with excessive load of
sliced product or hard pressing (with a clamp).
●● Use the slicer only for food.
●● Do not use the slicer to slice: stale bread, frozen food,
meat with bones, fruit with hard stones (apricots,
plums, etc.), products wrapped in foil or plastic wrap.
●● Do not use aggressive detergents such as emulsion,
milk or polish to clean the casing. They may, among
other things, remove informa-tion graphical symbols
such as scales, markings, warning signs.
●● Use soft brush to clean the knife.
●● Do not wash the metal parts in dishwasher. Aggressive
cleaning substances used in dishwashers cause
darkening of those parts. Clean the parts manually with
traditional washing-up liquids.
●● Pay
Tip
Product information and tips on use
●● The
slicer is not intended to use in cafeterias or
restaurants.
●● The slicer must be used together with sliding table
feeder (carriage) and clamp, unless it is impossible
because of the prod-uct’s shape and size.
●● After finishing work disconnect the connecting cord.
●● Clean the slicer after every use.
23
ZELMER Slicer types
Typ krajalnicy
Regulator
Tray
Table
Aluminium
Material
493.5
–
+
+
–
–
–
+
–
+
○
493.6
–
+
–
+
–
–
+
–
+
+
Technical data
Aluminium
Material
Material
Preparing the slicer for work
Technical parameters are given on product data plate.
Thickness slice range
from 0 to 15 mm
Maximum uninterrupted working time
10 minutes
Break time before repeated use
30 minutes
Noise of device (LWA):
75 dB/A
Slicer types: 493.5, 493.6 are build in isolation class II, they
do not require ground.
ZELMER slicers meet the requirements of binding norm.
The device is in agreement with the following directives:
–– Low voltage electrical device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-magnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The device is marked with CE sign on data plate.
Device description
Material
Chromiumnickel sheet
Ham knife
Material
○ – additional equipment, which you can buy in shops
(Fig. A)
The food slicer consists of:
Driving system which includes:
1 Body.
2 Table with carriage blockade with elements from
chromium-nickel sheet.
3 Switch button.
4 Regulator with a crank to regulate the thickness of
slicing.
5 Circular knife with clamp handle (for mounting the knife
in a drive) made from stainless steel, with serrate edge,
very stiff and hard, which can slice different products with
equally good effect.
and other components:
6 Plastic carriage (with chromium-nickel elements for types
294.5NM-silver line, 294.6). The carriage can be easily
removed from slicer table.
7 Clamp, that serves for holding small products. Similarly
to carriage, the clamp protects user’s hand from rotating
knife.
8 Tray, made from chromium-nickel sheet for type 493.6 or
plastic for all other slicers, placed during slicing next to
the slicer, so that slices fall freely into it.
9 The slicer type 493.6 is equipped with special knife
for slicing ham. Moreover, type 493.6 has additional
protection, i.e. it will not start working until the carriage is
placed on the table.
24
Carriage
Chromiumnickel sheet
(Fig. B)
1 Put the slicer in a place comfortable to operate it, near
the socket, so that the switch button can be pressed with left
tumb, and a product or the clamp can be held in right hand.
Kitchen countertop should be dry and have good grip. The
slicer cannot move while working.
2 Set the regulator in a position corresponding to thickness
of slicing 0 mm.
3 Insert the carriage into table guide until blockade snaps.
4 Put the product on the carriage.
5 Install the clamp on the carriage.
6 Set the required thickness of slicing within the range
0-15 mm using the crank.
7 Put the plug of connecting cord into socket.
Starting the slicer
(Fig. C)
1 Press the switch button with left hand until resistance, in
the direction marked on the slicer.
2 After releasing the switch goes back to its original
position and the slicer stops.
3 Pressing the product with right hand move it together with
the carriage (and clamp) from you until the end of carriage
range, move it back and repeat the activity as many times as
many slices you want to have.
Directions for slicing
●● Put the product on the carriage in such position so as to
obtain slices of required shape (e.g. obliquely).
●● Too big products (which cannot be placed on the carriage)
cut into smaller parts, which may be easily pushed with
a clamp, what eliminates the risk of injury from the knife.
●● Before slicing cheese wipe the knife with wet cloth
(avoiding touching the knife with your hands). During
wiping the slicer must always be disconnected.
Cheese will not stick to the knife.
●● Approximate thickness of slicing is defined by symbols
next to the regulator (bread, cheese, cured meat).
Manufacturer of the slicer recommends slicing products
as follows:
●● bread into slices about 10 mm thick,
●● cheese and semi-soft cured meats into slices about
3 mm,
493-145_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising