Zelmer 41Z010 User Manual

Zelmer 41Z010 User Manual
PL
2–5
Instrukcja użytkowania
KUCHENKA ELEKTRYCZNA
Typ 41Z010; 41Z011
CZ
6–9
Návod k použití
ELEKTRICKÝ VAŘIČ
Typ 41Z010; 41Z011
SK
10–13
Návod na obsluhu
ELEKTRICKÁ
DVOJPLATNIČKA
Typ 41Z010; 41Z011
HU
14–17
RO
18–21
RU
22–25
Használati utasítás
Instrucţiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
VILLANYREZSÓ
CUPTOR ELECTRIC
ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
41Z010; 41Z011 Típus
Tip 41Z010; 41Z011
Tип 41Z010; 41Z011
BG
26–29
UA
30–34
EN
35–38
Инструкция за употреба
Інструкція з користування
User manual
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ГОТВАРСКА ПЕЧКА
ЕЛЕКТРОПЛИТА
ELECTRIC STOVE
Тип 41Z010; 41Z011
Type 41Z010; 41Z011
Тип 41Z010; 41Z011
PL
Szanowny Kliencie!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów
Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję użytkowania. Szczególną uwagę poświęć
wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania
urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia. Instrukcję
użytkowania zachowaj, aby można było z niej korzystać również w trakcie
późniejszego użytkowania urządzenia.
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . ................................................................. 2
Dane techniczne . .................................................................................................... 3
Budowa urządzenia ................................................................................................. 4
Obsługa i działanie .................................................................................................. 4
Czyszczenie i konserwacja .................................................................................... 5
Ekologia – Zadbajmy o środowisko! ....................................................................... 5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
–– Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji
użytkowania.
–– Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania
go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
–– Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu
przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym
na tabliczce znamionowej urządzenia.
–– Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy napięcie wyszczególnione na
tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
–– Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
–– Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
–– Urządzenie może być użytkowane wewnątrz pomieszczeń.
–– Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub obudowa są w sposób
widoczny uszkodzone.
–– Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać
gorącej powierzchni.
–– Odłącz wtyczkę urządzenia od gniazdka sieci elektrycznej, gdy nie jest używane
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on
być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego
punktu serwisowego.
–– Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnych innych płynach. Urządzenia
nie wolno myć w zmywarce.
2
GW41-002_v01
–– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby
niemające doświadczenia, lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
–– Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
–– Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników
czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
–– Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graficzne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
–– Na urządzeniu nie umieszczaj pustych pojemników, naczyń.
–– Nie używaj kuchenki elektrycznej w celu ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania
płynów lub materiałów szkodliwych, lotnych itp.
–– Kuchenki elektrycznej nie stawiaj obok miejsc z otwartym ogniem, grzejników lub
innych źródeł ciepła.
–– Nie wolno stosować akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Mogą
stanowić one niebezpieczeństwo dla użytkownika oraz powodować ryzyko
uszkodzenia urządzenia.
–– Nie wolno przesuwać urządzenia pociągając za przewód przyłączeniowy.
Upewnij się, że przewód przyłączeniowy nie został w żaden sposób zablokowany.
Przewodu nie wolno owijać wokół urządzenia ani go zginać.
–– Nie wolno przesuwać kuchenki elektrycznej podczas gotowania lub wtedy, kiedy
stoi na niej gorące naczynie kuchenne.
–– Upewnij się, że urządzenie wystygło przed czyszczeniem oraz przechowywaniem.
UWAGA: W trakcie użytkowania, powierzchnia urządzenia może być bardzo
gorąca. Podczas pracy posługuj się wyłączenie pokrętłami.
OSTRZEŻENIE: Gdy kuchenka jest włączona nie dotykaj dostępnych
powierzchni. Temperatura ich może być wysoka – grozi poparzeniem.
–– Urządzenie natychmiast odłącz od sieci zasilania w przypadku pojawienia się
pęknięcia. Urządzenie oddaj do wykwalifikowanego elektryka.
–– Upewnij się, że urządzenie nie dotyka do materiałów łatwopalnych takich jak
zasłony, ubranie, itp. ponieważ może to być przyczyną pożaru.
–– Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ zbyt mocno rozgrzany tłuszcz lub
olej może się zapalić.
–– W przypadku, gdy urządzenie pracuje pod okapem kuchennym stosuj się
do minimalnej odległości od okapu zalecanej przez producenta. Dobrze jest
zwiększyć tę odległość dwukrotnie.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Kuchenka elektryczna jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód
przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
GW41-002_v01
3
Budowa urządzenia
1. Płyty grzejne
2. Pokrętła zmiany temperatury
3. Lampki sygnalizacyjne
Obsługa i działanie
1. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do gniazda sieci upewnij się
czy pokrętła (2) znajdują się w pozycji 0.
Przed pierwszym użyciem urządzenia ustaw pokrętła (2) na maksymalnym
ustawieniu oraz pozostaw włączone urządzenie na ok. 10 minut. Wytworzy się
wówczas dym i może nastąpić przejściowe wydzielanie zapachów. Upewnij się,
że pomieszczenie jest wentylowane. Po ok. 10 minutach wyłącz płyty grzejne (1)
przekręcając pokrętła (2) do pozycji 0 i odczekaj aż całkowicie wystygną.
2. Zawsze używaj garnków o płaskich dnach, które mają dobry kontakt z płytą
grzejną. Naczynie do gotowania nie powinno być mniejsze od pola grzejnego.
UWAGA: Stawiaj garnek tylko z czystym i suchym dnem na czystej i suchej
płycie grzejnej.
3. Ustaw temperaturę wybranej płyty grzejnej lub obu jednocześnie, za pomocą
pokrętła (2), w tym momencie zaświeci się lampka sygnalizacyjna (3). Moc płytki
można regulować stopniowo przekręcając pokrętłem w prawo lub lewo.
Pozycja 0 – kuchenka wyłączona
Pozycja 1 – kuchenka włączona (temp. minimalna)
Pozycja 2,3 – temp. pośrednia
Pozycja 4 – temp. maksymalna
Po przekręceniu pokrętła zmiany temperatury do pozycji „1, 2, 3, 4” lampki
sygnalizacyjne zaświecą się. Po nagrzaniu się płyty w pozycjach „2, 3, 4”
i skręceniu pokrętła do pozycji „1” lampka sygnalizacyjna może zgasnąć, jednak
kuchenka nadal pracuje. Zachowaj wówczas wszelkie zasady ostrożności.
UWAGA: W celu wyłączenia kuchenki przekręć pokrętło do pozycji „0”.
4. Dzięki odpowiedniej budowie płyt, będą one utrzymywać ciepło po wyłączeniu
urządzenia. Może to zostać wykorzystane do utrzymania temperatury potraw po
4
GW41-002_v01
ugotowaniu lub w przypadku długich czasów gotowania można wyłączyć płyty
grzejne na 5–10 minut przed końcem gotowania. Zaoszczędzisz wówczas do
20% energii elektrycznej.
5. Po użyciu, przekręć pokrętło (2) do pozycji 0 i odłącz wtyczkę przewodu
zasilającego od sieci zasilania.
Czyszczenie i konserwacja
1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci zasilania i odczekaj aż
wystygnie.
2. Emaliowaną obudowę przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia
naczyń.
3. Zabrudzone płyty grzejne, spalone resztki potraw z płyt grzejnych czyść miękką
wilgotną szmatką.
UWAGA: Nie wolno czyścić urządzenia przy pomocy ostrych środków do
szorowania oraz druciaków, gdyż może to zniszczyć powłokę.
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest
to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe
przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania,
gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być
zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●●zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●●salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●●wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●●infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn
konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW41-002_v01
5
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální
příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajícím se bezpečnosti, aby během používání nedošlo k nehodám a poškození
přístroje. Návod k použití si uschovejte pro pozdější použití v průběhu používání
výrobku.
Obsah
Bezpečnostní pokyny .............................................................................................. 6
Technické údaje . ..................................................................................................... 7
Konstrukce .............................................................................................................. 8
Obsluha a provoz .................................................................................................... 8
Čištění a údržba ...................................................................................................... 9
Ekologicky vhodná likvidace . .................................................................................. 9
Bezpečnostní pokyny
–– Před použitím spotřebiče se seznamte se zněním celého návodu k použití.
–– Přístroj je určen pouze pro domácí použití. V případě využití pro podnikání
v gastronomii se záruční podmínky mění.
–– Před zahájením používání ověřte, zda napětí uvedené výrobním štítku odpovídá
napětí v elektrické sítí .
–– Přístroj umísťujte vždy na ploché, rovné ploše.
–– Nevytahujte zástrčku ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.
–– Spotřebič může být používán v interiérech.
–– Spotřebič nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně poškozen.
–– Napájecí kabel nemůže viset nad hranou stolu nebo kuchyňské linky nebo se
dotýkat horkých ploch.
–– Vypněte přístroj ze síťové zásuvky, není-li používám a před zahájením čištění.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn u výrobce, ve
specializovaném servisu nebo kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně
provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení.
V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis.
–– Spotřebič nesmí být ponořován do vody ani žádných jiných kapalin. Spotřebič
nelze umývat v myčce.
–– Spotřebič není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu
k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
–– Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
–– Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo
zvláštního systému dálkového ovládání.
6
GW41-002_v01
–– K mytí krytu nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí, mléka, past
apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních a grafických symbolů, jako jsou
označení, výstražné symboly apod.
–– Přístroj připojujte vždy pouze do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavého
proudu) vybavené ochranným kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeným
na výrobním štítku.
–– Nepokládejte na spotřebič prázdné nádoby, nádobí.
–– Nepoužívejte elektrický vařič pro ohřívání místností, kapalin nebo škodlivých,
těkavých materiálů apod.
–– Elektrický vařič neumísťujte vedle míst s otevřeným ohněm, topných těles nebo
jiných tepelných zdrojů.
–– Nepoužívejte příslušenství, která nejsou doporučená výrobcem. Mohou
představovat nebezpečí pro uživatele a způsobovat riziko poškození spotřebiče.
–– Nepřesouvejte spotřebič tahem za napájecí kabel. Ujistěte se, že napájecí kabel
nebyl žádným způsobem zablokován. Kabel nenavíjejte kolem spotřebiče ani jej
neohýbejte.
–– Nepřesunujte vařič během vaření nebo stojí-li na něm horká kuchyňská nádoba.
–– Ujistěte se, že spotřebič vystydnul před prováděním čištění a uschováním.
UPOZORNĚNÍ: V průběhu používání může být povrch spotřebiče velmi horký.
V průběhu provozu používejte výhradně ovládací kolečka.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je mikrovlnná trouba zapnuta, nedotýkejte se
jejího povrchu. Některé části mohou být horké.
–– Spotřebič okamžitě odpojte od napájecí sítě v případě, že se objeví praskliny.
Spotřebič předejte kvalifikovanému elektrikáři.
–– Ujistěte se, že se spotřebič nedotýká snadno hořlavých materiálů, jako jsou
záclony, oděvy apod., protože to může být příčinou požáru.
–– Dbejte zvláštní opatrnosti, protože příliš ohřátý tuk nebo olej se může zapálit.
–– V případě, že vařič pracuje pod odsávačem pár, dodržte minimální vzdálenost od
odsávače pár doporučovanou výrobcem. Doporučujeme tuto vzdálenost zvýšit
na dvojnásobek.
Ujistěte se, že výše uvedeným pokynům rozumíte.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Elektrický vařič je zařízením I. třídy vybaveným napájecím kabelem s ochranným
vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Tento přístroj splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
GW41-002_v01
7
Konstrukce
1. Varné plochy
2. Ovládací kolečka pro změnu teploty
3. Signalizační kontrolky
Obsluha a provoz
1. Před připojením zástrčky napájecího kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, zda
se ovládací kolečka (2) nacházejí v poloze 0.
Před prvním použitím spotřebiče nastavte ovládací kolečka (2) na maximální
výkon a ponechte je zapnutá asi 10 minut. Vznikne dým a přechodně mohou
vznikat nežádoucí pachy. Ujistěte se, že místnost je ventilovaná. Po asi 10
minutách varné plochy (1) vypněte otočením ovládacích koleček (2) do polohy 0
a vyčkejte, dokud zcela nevystydnou.
2. Vždy používejte nádobí s plochým dnem, které zaručuje dobry kontakt s varnou
plochou.
Nádobí na vaření nesmí být menší než je varná plocha.
UPOZORNĚNÍ: Používejte nádobí pouze s čistým a suchým dnem na čisté
a suché varné ploše.
3. Nastavte teplotu vybrané varné plochy nebo obou současně pomoci ovládacího
kolečka (2), rozsvítí se signalizační kontrolka (3). Výkon varné plochy lze
seřizovat plynule otáčením ovládacího kolečka vpravo nebo vlevo.
Poloha 0 – vypnutý vařič
Poloha 1 – vařič zapnutý (minimální teplota)
Poloha 2, 3 – střední teplota
Poloha 4 – maximální teplota
Po otočení ovládacího kolečka pro změnu teploty do polohy „1, 2, 3, 4” se rozsvítí
signalizační kontrolky. Po ohřátí plochy v polohách „2, 3, 4“ a otočení ovládacího
kolečky do polohy „1“ může signalizační kontrolka přestat svítit, ačkoli mikrovlnná
trouba stále pracuje. V těchto případech dbejte veškeré opatrnosti.
UPOZORNĚNÍ: Pro vypnutí mikrovlnné trouby otočte ovládacím kolečkem
do polohy „0”.
8
GW41-002_v01
4. Varné plochy díky své konstrukci udržují teplo i po vypnutí spotřebiče. Toho
lze využít pro udržování teploty připravených pokrmů nebo v případě dlouhého
vaření lze varné plochy vypnout již 5–10 minut před ukončením přípravy. Tímto
způsobem ušetříte až 20% elektrické energie.
5. Po použití přetočte ovládací kolečko (2) do polohy 0 a odpojte zástrčku
napájecího kabelu z napájecí sítě.
Čištění a údržba
1. Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčkejte, dokud nevychladne.
2. Smaltovanou plochu otřete vlhkou utěrkou s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
3. Zašpiněné varné plochy, spálené zbytky potravin z varných ploch očistěte
měkkou vlhkou utěrkou.
UPOZORNĚNÍ: Nečistěte spotřebič pomoci agresívních abrazivních přípravků
a drátěnek – mohlo by dojít k poškození povrchu.
Neponořujte přístroj ve vodě nebo v jiné kapalině.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu,
doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy
o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel
přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení
u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční
i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní
střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho
určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za
účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních,
obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW41-002_v01
9
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi
výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne
príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte
bezpečnostným pokynom tak, aby ste sa pri prevádzke spotrebiča vyhli úrazom
a/alebo jeho poškodeniu. Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadné neskoršie
použitie počas prevádzky spotrebiča.
Obsah
Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 10
Technické údaje . ................................................................................................... 11
Konštrukcia zariadenia .......................................................................................... 12
Obsluha a fungovanie ........................................................................................... 12
Čistenie a údržba .................................................................................................. 13
Ekologicky vhodná likvidácia ................................................................................. 13
Bezpečnostné pokyny
–– Pred začatím používania spotrebiča sa zoznámte s obsahom celého návodu na
obsluhu.
–– Spotrebič je určený na domáce použitie. V prípade použitia na účely stravovacích
zariadení sa záručné podmienky menia.
–– Pred začatím prevádzky skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku
zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
–– Vždy umiestňujte zariadenie na vodorovnom, rovnom povrchu.
–– Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel.
–– Spotrebič sa môže prevádzkovať v interiéroch.
–– Spotrebič sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel alebo teleso viditeľným
spôsobom poškodené.
–– Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky ani sa
dotýkať horúceho povrchu.
–– Vytiahnite zástrčku spotrebiča zo zásuvky elektrickej siete, ak ho nepoužívate
a pred začatím čistenia.
Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť nebezpečenstvu dajte ho
vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.
–– Neponárajte spotrebič do vody ani žiadnych iných tekutín. Spotrebič sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
–– Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’
neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
10
GW41-002_v01
–– Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
–– Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo
samostatného systému diaľkovej regulácie.
–– Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ako
napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť
informačné grafické prvky, ako napr.: označenia, výstražné značky a pod.
–– Spotrebič vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete (iba striedavého prúdu)
vybavenej ochranným kolíkom s napätím zodpovedajúcim uvedenému na
výrobnom štítku spotrebiča.
–– Na spotrebič neodkladajte prázdne nádoby, riad.
–– Elektrická dvojplatnička sa nesmie používať za účelom ohrievania priestorov
a zohrievania škodlivých, prchavých a pod. tekutín a látok.
–– Elektrickú dvojplatničku neumiestňujte v blízkosti miest s otvoreným ohňom,
vykurovacích telies alebo iných zdrojov tepla.
–– Nesmie sa používať príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom. Také
príslušenstvo môže byť nebezpečné pre užívateľa a spájať sa s nebezpečenstvom
poškodenia spotrebiča.
–– Spotrebič sa nesmie premiestňovať ťahaním za napájací kábel. Uistite sa, že
napájací kábel nebol ničím pritlačený. Kábel sa nesmie ovíjať o spotrebič, nesmie
sa ohýbať.
–– Elektrická dvojplatnička sa nesmie premiestňovať počas varenia alebo ak sa na
nej nachádza horúci kuchynský riad.
–– Pred čistením alebo uchovávaním sa uistite, že spotrebič vychladol.
POZOR: Počas prevádzky môže byť povrch zariadenia veľmi horúci. Počas
prevádzky používajte iba otočné prepínače.
VAROVANIE: Keď je rúra zapnutá, nedotýkajte sa dostupných plôch.
Ich teplota môže byť vysoká – hrozí to popálením.
–– V prípade prasknutia spotrebič okamžite odpojte od napájacej siete. Jeho opravou
poverte odborne spôsobilého elektrikára.
–– Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka horľavých materiálov ako závesy, odev
a pod., pretože môže to byť príčinou požiaru.
–– Buďte mimoriadne opatrní, pretože príliš silne rozohriaty tuk alebo olej sa môže
zapáliť.
–– V prípade, že prevádzkujete zariadenie pod kuchynským digestorom, dodržiavajte
minimálnu vzdialenosť od digestora odporúčanú výrobcom. Dobre je dvojnásobne
zväčšiť túto vzdialenosť.
Uistite sa, že ste pochopili hore uvedené poznámky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Elektrická dvojplatnička je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom
s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
GW41-002_v01
11
Konštrukcia zariadenia
1. Ohrievacie platničky
2. Otočné prepínače zmeny teploty
3. Signalizačné kontrolky
Obsluha a fungovanie
1. Pred pripojením zástrčky napájacieho kábla do sieťovej zásuvky sa uistite, či
otočné prepínače (2) sú v polohe 0.
Pred prvým použitím zariadenia otočné prepínače (2) dajte do maximálnej polohy,
zariadenie nechajte zapnuté cca. 10 minút. Vznikne dym a môže aj dočasne
vzniknúť nepríjemný pach. Uistite sa, že je miestnosť vetraná. Po uplynutí cca.
10 minút vypnite ohrievacie platničky (1) otočením prepínačov (2) do polohy 0,
počkajte až kým úplne nevychladnú.
2. Vždy používajte iba hrnce s plochými dnami, ktoré dobre priliehajú k ohrievacím
platničkám. Nádoba používaná na varenie nesmie byť menšia ako ohrievacia
platnička.
POZOR: Používajte iba hrniec s čistým a suchým dnom na čistej a suchej
ohrievacej platničke.
3. Nastavte teplotu vybranej varnej platničky alebo oboch súčasne pomocou
prepínača (2), v tejto chvíli sa rozsvieti signalizačná kontrolka (3). Výkon platničky
môžete postupne meniť otáčaním prepínača smerom doprava alebo doľava.
Poloha 0 – dvojplatnička vypnutá
Poloha 1 – dvojplatnička zapnutá (minimálna teplota)
Poloha 2, 3 – stredné teploty
Poloha 4 – maximálna teplota
Po otočení otočného prepínača teploty do polohy „1, 2, 3, 4” sa signalizačné
kontrolky rozsvietia. Po rozohriatí sa platničky v polohách „2, 3, 4” a otočení
prepínača do polohy „1” môže signalizačná kontrolka zhasnúť, ale sporák naďalej
funguje. Je potrebné teda dodržiavať všetky bezpečnostné zásady.
POZOR: Pre vypnutie sporáka treba otočný prepínač prepnúť do
polohy „0“.
12
GW41-002_v01
4. Vďaka svojej konštrukcii platničky budú udržiavať teplo po vypnutí zariadenia.
Môžete to využiť na udržiavanie teploty jedál po uvarení alebo v prípade dlhej
doby varenia varné platničky môžete vypnúť na 5–10 minút pred koncom varenia.
V takom prípade ušetríte až 20% elektrickej energie.
5. Po použití otočte prepínač (2) do polohy 0 a odpojte zástrčku napájacieho kábla
od napájacej siete.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, až kým
nevychladne.
2. Smaltové teleso utrite vlhkou prachovkou s prostriedkom na umývanie riadu.
3. Znečistené varné platničky, spálené zvyšky jedál z varných platničiek čistite
mäkkou vlhkou prachovkou.
POZOR: Spotrebič sa nesmie čistiť pomocou abrazívnych čistiacich
prostriedkov a drôtených pomôcok, pretože môžete poškodiť povrch.
Neponárajte spotrebič do vody ani žiadnych iných tekutí.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie.
Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to
určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej
siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku
patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na
ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov.
Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách.
Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou
prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia
zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho
oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo
z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW41-002_v01
13
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek
felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer
tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell
szentelni a biztonsági előírásoknak, hogy a készülék használata során a baleseteket
megelőzze és/vagy a készülék megsérülését elkerülje. A használati utasítást kérjük
megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások .............................................................................................. 14
Műszaki adatok ..................................................................................................... 15
A készülék szerkezeti felépítése ........................................................................... 16
A készülék kezelése és működése . ...................................................................... 16
Tisztítás és karbantartás ....................................................................................... 17
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket .......................................................... 17
Biztonsági előírások
–– A készülék üzembehelyezése előtt ismerkedjen meg a használati utasításban
leírtakkal.
–– A készülék háztartásbeli használatra készült. A vendéglátóipari felhasználása
esetén a garancia feltételei módosulnak.
–– A készülék üzembehelyezése előtt ellenőrizze, hogy a névleges adattábláján
feltüntetett feszültség értéke megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
–– A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre helyezze.
–– Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a hálózati konnektorból.
–– A készülék csak helyiségekben használható.
–– Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele vagy a külső burkolata
szemmel láthatólag sérült.
–– A hálózati csatlakozó kábel nem lóghat le az asztal vagy bútor lapjáról és nem
érhet forró felülethez.
–– A hálózati csatlakozó dugót húzza ki a konnektorból, ha a készüléket nem
használja vagy azt tisztítani kívánja.
Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg, annak javítását,
a balesetek elkerülése végett a gyártónak, szakszervíznek vagy szakembernek
kell elvégeznie.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet.
Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
–– A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. A készülék nem
mosogatható mosogatógépben.
–– A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy
a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező
személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük
14
GW41-002_v01
biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra
vonatkozóan utasítást adtak.
–– Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
–– A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön
távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
–– A külső borítás tisztításához ne használjon erős detergenseket emulzió, folyékony
súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok többek között eltávolíthatják
a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: jelzések,
figyelmeztető jelek, stb.
–– A készüléket mindig földelt (kizárólag váltóáramú) konnektorhoz csatlakoztassa,
amelynek feszültsége megegyezik a készülék névleges adattábláján megadott
feszültség értékével.
–– A készülékre ne tegyen üres edényeket, tálakat.
–– Ne használja a villanyrezsót a helyiség fűtésére, valamint káros folyadékok,
illóanyagok stb. melegítésére.
–– A villanyrezsót ne tegye nyílt láng, fűtőtest vagy más hőforrás közelébe.
–– Ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat. Azok a felhasználó
számára veszélyesek lehetnek és a készülék károsodását okozhatják.
–– Ne tegye arrébb a készüléket a hálózati csatlakozó vezetékét húzva. Ellenőrizze,
hogy a hálózati csatlakozó vezeték nincs-e beakadva. A vezetéket ne tekerje
a készülék köré és azt ne törje meg.
–– A villanyrezsót ne tegye arrébb a főzés közben, vagy amikor forró edény van
rajta.
–– A készülék tisztítása és eltevése előtt ellenőrizze, hogy az kihűlt-e.
FIGYELEM: A használat közben a készülék felforrósodhat. A működtetését
csak a szabályozógombokkal végezze.
FIGYELMEZTETÉS: Tartózkodjon a hozzáférhető felületek
érintésétől, ha a berendezés be van kapcsolva. Magas hőmérsékletük
égési sérüléseket okozhat.
–– Ha a készüléken repedést vesz észre, azt azonnal kapcsolja ki a konnektorból.
A készüléket vigye el szakképzett villanyszerelőhöz.
–– Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érjen gyúlékony anyagokhoz, mint pl. függöny,
ruha stb., mert ezzel tüzet okozhat.
–– Különösen ügyeljen a forró zsíradékra vagy olajra, mivel az könnyen lángra kap.
–– Abban az esetben, ha a készülék páraelszívó alatt működik, tartsa be
közöttük a gyártó által javasolt minimális távolságot. Ajánlatos ezt a távolságot
a kétszeresére növelni.
Győződjön meg arról, hogy a fenti utasításokat megértette-e.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A villanyrezsó az I. érintésvédelmi osztályba tartozik, földelt vezetékkel és földelt
csatlakozó dugóval rendelkezik.
A készülék az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültságű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
GW41-002_v01
15
A készülék szerkezeti felépítése
1. Főzőlapok
2. Hőfok szabályozógombjai
3. Jelzőlámpák
A készülék kezelése és működése
1. A hálózati dugónak a konnektorhoz történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a szabályozógombok (2) a 0 pozícióban legyenek.
A készülék első használata előtt állítsa a szabályozógombokat (2) a maximális
pozícióba és hagyja a készüléket bekapcsolva kb. 10 percig. Ekkor füst
keletkezhet és ideiglenesen kellemetlen szag érezhető. Ellenőrizze a helyiség
szellőzését. Kb. 10 perc után kapcsolja ki a főzőlapokat (1) a szabályozógombokat
(2) a 0 pozícióba állítva és várja meg, míg a lapok teljesen kihűlnek.
2. Mindig lapos fenekű, jó hővezető edényeket használjon.
A főzésre használt edények olyan átmérőjűek legyenek, hogy azok a főzőlapot
befedjék.
FIGYELEM: Csak tiszta és száraz fenekű edényt tegyen a tiszta és száraz
főzőlapra.
3. A szabályozógombokkal (2) állítsa be az egyik vagy mindkét főzőlap hőmérsékletét,
ebben a pillanatban felgyullad a jelzőlámpa (3). A főzőlap teljesítményét
a szabályozógomb jobb vagy bal oldali fokozatos elfordításával lehet szabályozni.
0 pozíció – a rezsó kikapcsolva
1 pozíció – a rezsó bekapcsolva (minimális hőfok)
2,3 pozíció – közepes hőfok
4 pozíció - maximális hőfok
A hőmérséklet beállítógombjának az „1, 2, 3, 4” pozícióba történő eltekerése
után a jelzőlámpák felgyulladnak. A főzőlap felmelegedése után, amikor
a beállítógomb a „2,3,4”-es pozícióban van és annak az „1”-es pozícióba való
elfordítása után a jelzőlámpa elaludhat, a tűzhely azonban továbbra is működik.
Ilyenkor mindig fokozott óvatosság szükséges.
FIGYELEM: A tűzhely kikapcsolása céljából forgassa el a beállítógombot
a „0” pozícióba.
16
GW41-002_v01
4. A főzőlapok megfelelő kiképzésének köszönhetően azok a készülék kikapcsolása
után is melegek maradnak. Ezt a tulajdonságukat fel lehet használni az ételek
melegen tartására a főzésük után, vagy a hosszabb idejű főzés befejezése előtt
5–10 perccel azokat ki lehet kapcsolni. Ilyenkor akár 20%-os energiamegtakarítás
is elérhető.
5. A használat után fordítsa el a szabályozógombot (2) a 0 pozícióba és húzza ki
a csatlakozó dugót a konnektorból.
Tisztítás és karbantartás
1. A tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és várja meg, míg
a készülék kihűl.
2. A zománcozott külső felületet törölje le mosogatószeres nedves ruhával.
3. A szennyezett főzőlapokat, az odaégett ételmaradékokat a főzőlapokról törölje le
nedves ruhával.
FIGYELEM: A készüléket nem szabad erős súrolószerekkel valamint fémes
dörzsszivaccsal tisztítani, mert azok a bevonatát megsérthetik.
A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból
való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való
igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW41-002_v01
17
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul
utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile
originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru
acest produs.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţǎ. O deosebitǎ atenţie se cuvine sǎ
acordaţi indicaţiilor privind siguranţa, astfel încât în timpul utilizǎrii produsului sǎ
preveniţi accidentele şi / sau sǎ evitaţi deteriorarea aparatului. Pǎstraţi instrucţiunile
de utilizare pentru a le putea utiliza şi mai târziu, când folosiţi aparatul.
Cuprins
Indicaţii privind siguranţa ....................................................................................... 18
Date tehnice .......................................................................................................... 20
Strctura aparatului ................................................................................................. 20
Utilizare şi funcţionare ........................................................................................... 20
Curǎţare şi pǎstrare . ............................................................................................. 21
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător ............................................................. 21
Indicaţii privind siguranţa
–– Înainte de a începe utilizarea aparatului, luaţi la cunosţinţǎ întregul conţinut al
instrucţiunilor de utilizare.
–– Aparatul este destinat utilizǎrii casnice. În cazul utilizǎrii sale în scopuri
gastronomice, condiţiile de garanţie se schimbǎ.
–– Înainte de a începe utilizarea, verificaţi dacǎ tensiunea înscrisǎ pe tǎbliţa cu
indicaţii tehnice corespunde tensiunii din reţeaua electricǎ.
–– Aşezaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţǎ platǎ, fǎrǎ denivelǎri.
–– Nu scoateţi ştecǎrul din priza electricǎ trǎgând de cablul de alimentare.
–– Aparatul poate fi utilizat în interiorul încǎperilor.
–– Nu puneţi în funcţiune aparatul dacǎ observaţi deteriorǎri ale cablului de
alimentare sau ale carcasei.
–– Cablul de alimentare nu trebuie sǎ atârne pe marginea mesei, a blatului, nici sǎ
atingǎ suprafeţe fierbinţi.
–– Scoateţi ştecǎrul din priza reţelei electrice atunci când aparatul nu este folosit
sau înainte de a începe curǎţarea sa.
Dacǎ cablul de alimentare fixat la aparat suferǎ deteriorǎri, acesta trebuie
schimbat într-o unitate de reparaţii specializatǎ sau de cǎtre o persoanǎ
calificatǎ, pentru a evita orice pericol. Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de cǎtre personalul calificat.
Reparaţiile executate în mod necorespunzǎtor pot pune grav în pericol
sǎnǎtatea utilizatorului. În cazul în care apar defecţiuni, trebuie sǎ vǎ adresaţi
unui punct de servis specializat.
–– Nu este permisǎ scufundarea aparatului în apǎ sau în orice alt lichid. Nu este
permisǎ spǎlarea aparatului în maşina de spǎlat vase.
–– Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu
18
GW41-002_v01
abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au
experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această
privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
–– Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
–– Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi
sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
–– Pentru spǎlarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi sub formǎ de emulsie,
suspensie, pastǎ etc. Acestea pot, printre altele, sǎ şteargǎ simbolurile grafice
informative înscrisǎ pe carcasǎ, cum ar fi diferitele marcaje, semnele de
avertizare etc.
–– Conectaţi întotdeauna aparatul la priza reţelei electrice (numai la curent alternativ)
prevǎzutǎ cu contact de protecţie şi care are tensiunea în conformitate cu cea
înscrisǎ pe tǎbliţa cu specificaţii tehnice a aparatului.
–– Nu aşezaţi pe aparat vase goale, vase de bucǎtǎrie.
–– Nu folosiţi cuptorul pentru a încǎlzi încǎperea sau pentru a încǎlzi lichide şi
materiale periculoase sau volatile etc.
–– Nu aşezaţi cuptorul electric lângǎ locurile cu foc deschis, calorifere sau alte surse
de cǎldurǎ.
–– Nu este permisǎ utilizarea unor accesorii nerecomandate de cǎtre producǎtor.
Acestea pot reprezenta o ameninţare pentru utilizator şi un risc de deteriorare
a aparatului.
–– Nu este permisǎ deplasarea aparatului trǎgând de cablul de alimentare.
Asiguraţi-vǎ cǎ nu este în nici un fel blocat cablul de alimentare. Nu este permisǎ
înfǎşurarea cablului de alimentare în jurul aparatului sau îndoirea sa.
–– Nu este permisǎ deplasarea cuptorului electric în timpul gǎtirii sau atunci când
sunt aşezate pe el vase de bucǎtǎrie fierbinţi.
–– Asiguraţi-vǎ cǎ aparatul s-a rǎcit înainte de a-l curǎţa sau de a-l depozita.
ATENŢIE: În timpul folosirii aparatului, suprafaţa aparatului poate fi foarte
fierbinte. În timpul utilizǎrii aparatului, folosiţi numai butoanele.
AVERTISMENT: Când cuptorul cu microunde este în funcţiune, nu
atingeţi suprafeţele de la intrare. Temperatura lor poate fi ridicată –
există riscul de arsuri.
–– Trebuie sǎ deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua electricǎ în cazul în care
apar fisuri. Aparatul trebuie dat la reparat unui electrician calificat.
–– Asiguraţi-vǎ cǎ aparatul nu ajunge în contact cu materiale uşor inflamabile,cum
ar fi draperii, haine etc., deoarece acest lucru poate provoca incendii.
–– Fiţi deosebit de atent(ǎ), deoarece grǎsimea sau uleiul foarte încǎlzite se pot
aprinde.
–– În cazul în care folosiţi aparatul sub hotǎ, pǎstraţi distanţa minimǎ de hotǎ
recomandatǎ de cǎtre producǎtor. Este bine sǎ aşezaţi aparatul la o distanţǎ
dublǎ decât cea minimǎ de hotǎ.
Asiguraţi-vǎ cǎ aţi înţeles bine aceste indicaţii.
GW41-002_v01
19
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe tǎbliţa cu indicaţii tehnice a produsului.
Cuptorul electric este un aparat din clasa I, prevǎzut cu cablu de alimentare cu
înveliş de protecţie şi contact de protecţie.
Aparatul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasǎ tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe tǎbliţa cu specificaţii tehnice.
Structura aparatului
1. Plite de încǎlzire
2. Potenţiometru pentru schimbarea
temperaturii
3. Becuri de semnalizare
Utilizare şi funcţionare
1. Înainte de a introduce ştecǎrul cablului de alimentare în priza electricǎ, asiguraţivǎ cǎ potenţiometrul (2) se aflǎ în poziţia 0.
Înainte de prima utilizare a aparatului, fixaţi potenţiometrul (2) la maximum şi
lǎsaţi aparatul pornit cca. 10 minute. Poate sǎ iasǎ fum şi pot sǎ fie emise diferite
mirosuri. Asiguraţi-vǎ cǎ încǎperea este ventilatǎ. Dupǎ cca. 10 minute, închideţi
plitele de încǎlzire (1) rotind potenţiometrul (2) în poziţia 0 şi aşteptaţi pânǎ se
rǎcesc complet.
2. Folosiţi întotdeauna oale cu fundul plat, care au un contact bun cu plita de încǎlzire.
Vasele în care se gǎteşte nu trebuie sǎ fie mai mici decât suprafaţa de încǎlzire
a plitei.
ATENŢIE: Folosiţi numai vase care au fundul uscat şi curat şi numai pe
o plitǎ curatǎ şi uscatǎ.
3. Reglaţi temperatura doritǎ a unei plite de încǎlzire sau a celor douǎ, cu ajutorul
potenţiometrului (2), în acel moment se aprinde becul de semnalizare (3). Puterea
plitelor poate fi reglatǎ treptat, rotind potenţiometrul la dreapta sau la stânga.
20
GW41-002_v01
Poziţia 0 – cuptorul este oprit
Poziţia 1 – cuptorul este pornit (temperaturǎ minimǎ)
Poziţia 2, 3 – temperaturǎ medie
Poziţia 4 – temperaturǎ maximǎ
După rotirea potenţiometrului pentru schimbarea temperaturii în poziţia „1, 2, 3,
4”, becurile de semnalizare se aprind. După ce se încălzesc plăcile în poziţiile
„2, 3, 4” şi rotirea potenţiometrului în poziţia „1”, becul de semnalizare se poate
stinge, însă cuptorul funcţionează în continuare. Respectaţi în acest timp toate
regulile de protecţie.
ATENŢIE: Pentru a opri cuptorul din funcţionare, rotiţi potenţiometrul în
poziţia „0”.
4. Datoritǎ construcţiei adecvate a plitelor, acestea vor pǎstra cǎldura şi dupǎ
închidere aparatului. Acest lucru poate fi folosit pentru pǎstrarea temperaturii
preparatelor sau în cazul unui timp de gǎtire îndelungat, plita poate fi opritǎ cu
5–10 minute înainte de încheierea gǎtirii. Economisiţi astfel pânǎ la 20% energie
electricǎ.
5. Dupǎ utilizare, rotiţi potenţiometrul (2) pânǎ în poziţia 0 şi scoateţi ştecǎrul
cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
Curăţare şi păstrare
1. Înainte de a curǎţa aparatul, deconectaţi-l de la reţeaua electricǎ şi aşteptaţi
pânǎ se rǎceşte.
2. Ştergeţi carcasa de email cu o cârpǎ umedǎ şi cu detergent lichid pentru spǎlarea
vaselor.
3. Curǎţaţi plitele murdare, îndepǎrtaţi resturile de mâncare arse cu o cârpǎ moale
umezitǎ.
ATENŢIE: Nu este permisǎ curǎţarea aparatului cu obiecte ascuţite pentru frecare
sau din sârmǎ, deoarece acestea pot distruge stratul protector al suprafeţelor.
Nu este permisǎ scufundarea aparatului în apǎ sau în vreun alt lichid.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător.
Acest lucru nu este nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase
pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii
aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără
o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive
ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW41-002_v01
21
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди
пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только
оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально
для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности во
избежание травмирования персонала и/или повреждений данного прибора.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Содержание
Указания по технике безопасности .................................................................... 22
Техническая характеристика .............................................................................. 23
Устройство электрической плитки ...................................................................... 24
Принцип действия и обслуживание ................................................................... 24
Очистка и консервация ....................................................................................... 25
Экология – Забота о окружающей среде ........................................................... 25
Указания по технике безопасности
–– Прежде чем пользоваться электрической плиткой, внимательно прочитайте
настоящую инструкцию по эксплуатации.
–– Электрическая плитка предназначена исключительно для домашнего
пользования. В случае использования электроплитки в профессиональном
гастрономическом бизнесе условия гарантии изменяются.
–– Перед включением электрической плитки убедитесь в том, что напряжение,
указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
–– Ставьте электроплитку всегда только на стабильную, ровную и плоскую
поверхность.
–– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
–– Разрешается пользоваться электроплиткой только в помещениях.
–– Не включайте прибор, если питающий сетевой провод или корпус имеют
видимые повреждения.
–– Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал со стола или столешницы
и не соприкасался с горячей поверхностью.
–– Всегда отсоединяйте прибор от питающей сети, если Вы им не пользуетесь
или перед очисткой.
Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы избежать
аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные
специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
–– Не погружайте питающий провод, вилку и сам прибор в воду или другие
жидкости, а также не мойте в посудомоечной машине.
–– Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными
физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
22
GW41-002_v01
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены
с инструкцией по эксплуатации прибора.
–– Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
–– Устройство не предназначено для работы с использованием внешних
выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
–– Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты
в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать
очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления,
предупреждающие знаки и т.п.
–– Подключайте электроплитку только к сети переменного тока с заземлением.
Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует
напряжению электросети.
–– Не ставьте на электроплитку пустую посуду или другие емкости.
–– Запрещается использовать электоплитку для обогрева помещений
и подогрева опасных, вредных, летучих и т.п. жидкостей или материалов.
–– Не ставьте электроплитку рядом с открытым огнем или вблизи кухонной
плиты, а также других источников тепла.
–– Во избежание телесных повреждений и повреждения прибора не используйте
принадлежности, не рекомендованные изготовителем.
–– Перемещая прибор, не тяните за питающий провод. Убедитесь, что
питающий провод не заблокирован. Не допускайте до перегибов питающего
сетевого провода и не наматывайте его вокруг прибора.
–– Не перемещайте электроплитку во время приготовления или если на ней
стоит горячая посуда.
–– Пред очисткой или прежде чем поместить прибор на хранение дайте
электроплитке остыть.
ВНИМАНИЕ: Во время приготовления поверхность электроплитки может
сильно нагреваться. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим
поверхностям, пользуйтесь только регуляторами температуры.
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны. Во избежание ожогов избегайте прикосновения к горячим поверхностям микроволновой печи во время ее работы.
–– В случае повреждения электроплитки немедленно отключите ее от сети
и передайте в пункт сервисного обслуживания для обследования, ремонта
или замены.
–– Не пользуйтесь плиткой рядом с легковоспламеняющимися предметами
(например, шторами, обоями, одеждой, полотенцами и т.п.) и не оставляйте
ее без присмотра.
–– Будьте осторожны, поскольку жир или растительное масло могут резко
вскипеть и выплеснуться на плитку.
–– В случае размещения плитки под кухонной вытяжкой, необходимо соблюдать
минимальное расстояние до вытяжки. Лучше всего увеличить это расстояние
в два раза.
Убедитесь, что Вам понятны все вышеприведенные указания.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Электрическая плитка имеет I класс изоляции. Питающий электропровод
и вилка имеют заземление.
Электроплитка отвечает требованиям действующих норм.
GW41-002_v01
23
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
Устройство электрической плитки
1. Нагревательные элементы
2. Терморегуляторы
3. Индикаторы работы
Принцип действия и обслуживание
1. Прежде чем вставить вилку питающего электропровода в розетку сети,
убедитесь, что регуляторы температуры (2) установлены в положение «0».
Перед первым использованием электроплитки переведите регуляторы
температуры (2) на максимальную температуру и оставьте прибор
включенным на ок. 10 минут. Вследствие присутствия на поверхности
электроплитки остаточной смазки возможно появление дыма, который
через некоторое время исчезнет. Убедитесь, что помещение вентилируется.
Спустя ок. 10 минут необходимо отключить нагревательные элементы (1),
переводя регуляторы температуры (2) в положение «0», и дать плитке
полностью остыть.
2. Для обеспечения тесного контакта с нагревательным элементом, при
приготовлении на электрической плитке используйте посуду с плоским
дном. Дно посуды должно быть больше нагревательного элемента.
ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется ставить посуду с грязным или
мокрым дном на чистые и сухие нагревательные элементы.
3. Установите температуру одного или обоих нагревательных элементов
одноврменно при помощи терморегулятора (2). Загорится индикатор
(3). Mощность нагрева можно регулировать полавно, поворотом
терморегулятора влево или вправо.
Положение 0 – электроплитка выключена
Положение 1 – электроплитка включена
(минимальная температура)
Положение 2, 3 – средняя температура
Положение 4 – максимальная температура
24
GW41-002_v01
При переводе регулятора температуры в положение «1, 2, 3, 4» загораются
контрольные индикаторы. После нагрева плитки в положениях «2, 3, 4»
и возврата терморегулятора в положение «1» индикатор может погаснуть,
однако плитка продолжает работу. В этом случае будьте особенно
осторожны.
ВНИМАНИЕ: Для выключения электрической плитки переведите
терморегулятор в положение «0».
4. Благодаря специальной конструкции нагревательных элементов, они
способны сохранять тепло также после выключения электроплитки. Это их
свойство можно использовать для сохранения уже готовых блюд в горячем
состоянии или в процессе длительного приготовления можно выключать
нагревательные элементы за 5–10 минут до готовности пищи. Таким
образом можно сэкономить до 20% электроэнергии.
5. После завершения приготовления переведите регулятор температуры (2)
в положение «0» и отсоедините питающий провод от сети.
Очистка и консервация
1. Перед очисткой всегда отсоединяйте электроплитку от питающей сети
и дайте ей полностью остыть.
2. Корпус электроплитки протирайте влажной тряпочкой, смоченной в воде
с добавлением средства для мытья посуды.
3. Для удаления легких пищевых загрязнений с нагревательных элементов
пользуйтесь мягкой, слегка влажной тряпочкой.
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения электроплитки запрещается
чистить ее поверхность абразивными средствами или с помощью
металлических мочалок. Не разрешается погружать электроплитку
в воду и другие жидкости.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой
момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм,
нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по
коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW41-002_v01
25
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти
Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само
оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за
тези продукти.
Прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание
обърнете на препоръките за безопасност, така че по време на използване
на уреда да избегнете нещастните случаи и/ или повредата на уреда. Моля
запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на
по-нататъшното използване на уреда.
Съдържание
Препоръки за безопасност . ................................................................................ 26
Технически данни ................................................................................................ 27
Устройство на уреда ............................................................................................ 28
Употреба и работа ............................................................................................... 28
Почистване и поддръжка .................................................................................... 29
Екология - грижа за околната среда .................................................................. 29
Препоръки за безопасност
–– Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието
на цялата инструкция за употреба.
–– Уредът е предназначен само за домашно използване. В случай че се
използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
–– Преди да започнете да използвате уреда, проверете дали напрежението,
дадено на информационната табелка, отговаря на напрежението на
електрическата мрежа.
–– Винаги поставяйте уреда върху плоска, равна повърхност.
–– Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
–– Уредът може да се използва вътре в помещения.
–– Не включвайте уреда, ако захранващият кабел или корпусът са видимо
повредени.
–– Захранващият кабел не бива да виси над ръба на масата или плота или да
се допира до горещи повърхности.
–– Изключете щепсела на уреда от електрическия контакт, когато не използвате
уреда или преди да започнете почистването му.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди, той трябва да бъде
сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран
специалист, за да се избегне евентуална опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти.
Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна
опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
–– Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца)
с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от
лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение
или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата,
отговорни за тяхната безопасност.
26
GW41-002_v01
–– Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
–– Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни
изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
–– За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати –
емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: обозначения, предупредителни знаци и др.
–– Винаги включвайте уреда в контакт на електрическата мрежа (само
с променлив ток) със заземяване и с напрежение съгласно даденото на
информационната табелка на уреда.
–– Не поставяйте върху уреда празни съдове.
–– Не използвайте електрическата готварска печка за отопление на помещения
и подгряване на вредни и летливи течности или материали и др.
–– Електрическата готварска печка не бива да се поставя близо до места
с открит огън, отоплителни уреди или други източници на топлина.
–– Не бива да се използват принадлежности, които не се препоръчват от
производителя. Те могат да представляват опасност за потребителя и да
предизвикат риск от повреда на уреда.
–– Уредът не бива да се премества с дърпане за захранващия кабел. Уверете
се, че захранващия кабел не е блокиран по някакъв начин. Кабелът не бива
да се навива около уреда или да се прегъва.
–– Електрическата готварска печка не бива да се премества по време на
готвене или когато върху нея има горещ готварски съд.
–– Уверете се, че уредът е изстинал преди почистване или прибиране за
съхранение.
ВНИМАНИЕ: По време на употреба повърхността на уреда може да бъде
много гореща. По време на работа използвайте само регулаторите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато печката е включена, не докосвайте
достъпните повърхности. Температурата им може да бъде
висока – има опасност от изгаряне.
–– Веднага изключете уреда от електричеството, в случай че се появи
пукнатина. Предайте уреда за поправка на квалифициран електротехник.
–– Уверете се, че уредът не се допира до леснозапалими материали като напр.
пердета, дрехи и др., тъй като това може да причини пожар.
–– Бъдете особено предпазливи, тъй като прекалено силно нагряната мазнина
или олио може да се запали.
–– В случай че уредът работи под кухненски аспиратор, той трябва да се намира
на минималното разстояние от аспиратора, препоръчвано от производителя.
Добре е това разстояние да се увеличи двукратно.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените упътвания.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Електрическата готварска печка е уред от клас І, със захранващ кабел
с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Уредът отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
GW41-002_v01
27
Устройство на уреда
1. Нагревателни котлони
2. Регулатори за промяна
на температурата
3. Сигнална лампа
Употреба и работа
1. Преди да включите щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт,
уверете се, че регулаторите (2) се намират на положение 0.
Преди първото използване на уреда настройте регулаторите (2) на
максимална настройка и оставете уреда включен за около 10 минути. Ще
започне да излиза дим и временно ще се отделя миризма. Уверете се, че
помещението има добра вентилация. След около 10 минути изключете
нагревателните котлони (1) със завъртане на регулаторите (2) на положение
0 и изчакайте да изстинат изцяло.
2. Винаги използвайте тенджери с плоско дъно, които имат добър контакт
с нагревателния котлон. Съдът за готвене не бива да бъде по-малък от
нагревателния котлон.
ВНИМАНИЕ:
При
поставяне
на
тенджерата
дъното
й и нагревателният котлон трябва да бъдат чисти и сухи.
3. Настройте температурата на избрания нагревателен котлон или на
двата едновременно с помощта на регулатора (2), в този момент ще
светне сигналната лампа (3). Мощността на котлона може да се регулира
постепенно със завъртане на регулатора надясно или наляво.
Положение 0 – изключена печка
Положение 1 – включена печка (минимална температура)
Положение 2, 3 – средна температура
Положение 4 – максимална температура
След завъртане на регулатора за промяна на температурата на положение
„1, 2, 3, 4” сигналните лампи светват. След нагряване на котлона на
положение „2, 3, 4” и завъртане на регулатора на положение „1” сигналната
лампа може да изгасне, но печката продължава да работи. Спазвайте
всички мерки за безопасност.
28
GW41-002_v01
ВНИМАНИЕ: За да изключите печката, завъртете регулатора на
положение „0”.
4. Благодарение на конструкцията на котлоните те поддържат топлина
след изключване на уреда. Това може да се използва за поддържане на
температурата на ястията след приготвянето им или в случай на дълго време
на готвене котлоните могат да се изключат 5–10 минути преди приключване
на готвенето. По този начин ще спестите до 20% от електрическата енергия.
5. След използване завъртете регулатора (2) на положение 0 и изключете
щепсела на захранващия кабел от електричеството.
Почистване и поддръжка
1. Преди почистване изключете уреда от електричеството и изчакайте да
изстине.
2. Изтрийте емайлирания корпус с влажна кърпа с препарат за миене на
съдове.
3. Замърсените нагревателни котлони и прегорелите остатъци от храна върху
котлоните почиствайте с мека влажна кърпа.
ВНИМАНИЕ: Уредът не бива да се почиства с помощта на абразивни
средства за почистване или телчета, тъй като така може да надраска
повърхността.
Уредът не бива да се потапя във вода или каквато и да било друга
течност.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка
в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове
изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за
унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да
навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от
използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или
неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW41-002_v01
29
UA
Шановний Клієнте!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти
користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально
для цього продукту.
Старанно прочитайте цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу зверніть
на вказівки з безпеки так, щоб під час користування обладнанням попередити
нещасливі події i/або уникнути пошкодження обладнання. Збережіть інструкцію
з користування, щоб скористатися нею під час користування у майбутньому.
Зміст
Вказівки з безпеки . .............................................................................................. 30
Технічні дані.......................................................................................................... 32
Складові частини обладнання ............................................................................ 32
Обслуговування і дія . .......................................................................................... 32
Очищення і зберігання ........................................................................................ 33
Екологія - дбаймо про навколишнє середовище! . ............................................ 33
Транспортування і зберігання.............................................................................. 34
Вказівки з безпеки
–– Перед початком користування, ознайомтесь з повним змістом інструкції
з користування.
–– Обладнання призначене для домашнього використання. У випадку його
використання для цілей бізнесу загального харчування, умови гарантії
змінюються.
–– Перед початком користування перевірте, чи напруга, вказана на щитку
відповідає напрузі електричної мережі.
–– Завжди встановлюйте обладнання на плоскій, рівній поверхні.
–– Не витягайте вилку з розетки, тримаючи за провід.
–– Обладнання може використовуватися усередині приміщень.
–– Не запускайте обладнання, якщо живильний провід або корпус мають помітні
пошкодження.
–– Кабель живлення не може звисати над краєм столу або робочої поверхні,
а також не може доторкатися до гарячих поверхонь.
–– Відключіть вилку обладнання від розетки електромережі, якщо не
користуєтесь ним та перед початком очищення.
Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає
заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи
кваліфікованою особою для попередження небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
–– Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітьми) з обмеженими
30
GW41-002_v01
фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають
досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не
пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами
відповідальними за їхню безпеку.
–– Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
–– Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачівтаймерів або окремої системи дистанційного управління.
–– Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді
емульсії, молочка, пасти та ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені
інформаційні графічні символи, тобто: позначення, попереджувальні знаки
та ін.;
–– Обладнання завжди підключайте до розетки електромережі (тільки
перемінного струму), оснащеної захисним штифтом з напругою, що
відповідає значенню напруги, вказаної на щитку обладнання.
–– Не покладайте на обладнанні порожні ємності чи посуд.
–– Не вживайте електроплиту для опалення приміщень та підігрівання рідин
або шкідливих летучих матеріалів та ін.
–– Не встановлюйте електроплиту біля місць з відкритим вогнем, нагрівників
або інших джерел тепла.
–– Не застосовуйте аксесуари, що не рекомендуються виробником. Вони можуть
нести користувачеві небезпеку i привести до пошкодження обладнання.
–– Не пересувайте обладнання, тягнучи за живильний кабель. Упевніться, що
приєднувальний кабель не був заблокований. Не обмотуйте кабель навколо
обладнання і не згинайте його.
–– Не переміщуйте електроплиту під час варіння або тоді, якщо на ній стоїть
гарячий кухонний посуд.
–– Перед початком очищування або зберігання, зачекайте до охолодження
обладнання.
УВАГА: Під час користування, поверхня обладнання може бути дуже
гарячою. Під час праці користуйтесь виключно регуляторами.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не торкайтеся ніяких поверхонь, коли піч
увімкнута. Температура елементів конструкції може бути
дуже висока – небезпека опіків.
–– Негайно відключіть обладнання від мережі живлення у разі появи тріщин.
Обладнання здайте кваліфікованому електрику.
–– Упевніться, що обладнання не доторкається до легкозаймистих матеріалів,
тобто штор, одягу та ін., тому що це може бути причиною пожежі.
–– Дотримуйтесь особливої обережності, тому що надто розігрітий жир або
масло може запалитися.
–– У випадку, якщо обладнання працює під кухонною витяжкою, дотримуйтесь
мінімальної відстані від витяжки, що рекомендується виробником. Добре
двократно збільшити цю відстань.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки є зрозумілими.
GW41-002_v01
31
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Електроплита є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним кабелем
з захисною жилою та вилкою з захисним контактом.
Обладнання виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини обладнання
1. Нагрівні плити
2. Регулятори температури
3. Сигналізаційні лампочки
Обслуговування і дія
1. Перед підключенням вилки кабелю живлення до розетки електромережі
упевніться чи регулятори (2) знаходяться у положенні 0.
Перед першим користуванням обладнанням, установіть регулятори (2) на
максимальне настроювання і залишіть включене обладнання на бл. 10
хвилин. Тоді утвориться дим і може виникнути тимчасове виділення запахів.
Упевніться, що приміщення оснащене вентиляційною системою. Через
близько 10 хвилин виключіть нагрівні плити (1), повертаючи регулятори (2)
у положення 0 i зачекайте до повного охолодження.
2. Завжди вживайте каструлі з плоским дном, що добре прилягають до
нагрівної плити.
Посуд для варіння не може бути меншим, ніж нагрівне поле.
УВАГА: Покладайте каструлю тільки з чистим і сухим дном на
чистій і сухій нагрівній плиті.
3. Установіть температуру вибраної нагрівної плити або обох одночасно,
за допомогою регулятора (2), у цей момент запалиться сигналізаційна
лампочка (3). Потужність плити можна регулювати поступово, повертаючи
рукояткою вправо або вліво.
32
GW41-002_v01
Положення 0 – електроплита виключена
Положення 1 – електроплита виключена
(мінімальна температура)
Положення 2, 3 – посередня температура
Положення 4 – максимальна температура
Після повернення регулятора зміни температури у положення „1, 2, 3, 4”
засвітяться сигналізаційні лампочки. Після нагріву плити у положенні „2,3,4”
i повернення регулятора у положення „1” сигналізаційна лампочка може
згаснути, однак піч надалі працює. Тоді дотримуйтесь будь-яких правил
обережності.
УВАГА: Для виключення печі поверніть регулятор у положення „0”.
4. Завдяки відповідній конструкції плит, вони зберігають тепло після виключення
обладнання. Це можна використати для підтримки температури страв після
процесу варіння або у випадку довгого часу варіння можна виключити
нагрівні плити на 5–10 хвилин до закінчення варіння. Зекономите тоді до
20% електроенергії.
5. Після користування, поверніть регулятор (2) у положення 0 i відключіть
вилку кабелю живлення від мережі.
Очищення і зберігання
1. Перед очищенням відключіть обладнання від електромережі і зачекайте до
охолодження.
2. Емальований корпус протріть вологою ганчіркою з доданням засобу для
миття посуду.
3. Забруднені нагрівні плити, пригорілі залишки страв усунути з поверхні
нагрівних плит м’якою зволоженою ганчірко.
УВАГА: Не очищуйте обладнання за допомогою абразивних засобів чи
дротяних губок, тому що це може пошкодити покриття.
У жодному разі не занурюйте обладнання у воду або будь-яку іншу
рідину.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи.
Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати
картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові
пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому,
адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для
навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
GW41-002_v01
33
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту
відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння
виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися
у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до
транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі
завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість
ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при
температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання
обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів,
директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
34
GW41-002_v01
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of
Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original
Zelmer accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important
safety instructions to avoid accidents and/or damage to the appliance. Keep this
User’s Guide for future reference.
Table of contents
Important safety instructions ................................................................................. 35
Technical parameters ............................................................................................ 36
Appliance features . ............................................................................................... 37
How to use ............................................................................................................ 37
Cleaning and maintenance . .................................................................................. 38
Ecology - Environmental protection . ..................................................................... 38
Important safety instructions
–– Read the entire instruction manual before operating the appliance.
–– The appliance is intended for household use only. The warranty conditions
change if the appliance is used in gastronomic business.
–– Before operating the appliance check if the voltage indicated on the rating plate
corresponds to the voltage of the mains supply.
–– Always place the appliance on a flat, even surface.
–– Do not unplug by pulling on cord.
–– The appliance may only be used indoors.
–– Do not operate the appliance if the cord or the housing are visibly damaged.
–– The cord cannot hang over the edge of the table or counter and cannot touch hot
surfaces.
–– Unplug the appliance when not in use and before cleaning.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
a service agent or a qualified person in order to avoid a hazard.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper
servicing may cause a serious hazard to the user. In case of defects please
contact a qualified service center.
–– Do not immerse the appliance in water or any other liquids. The appliance cannot
be washed in the dishwasher.
–– This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
–– Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
–– The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
–– Do not use abrasive detergents such as emulsions, cream cleaners, polishes, etc.
GW41-002_v01
35
to clean the housing. They may remove the graphic information symbols such as:
scales, marks, warning signs etc.
–– Plug the appliance only to a grounded AC electrical outlet with the voltage
corresponding to the voltage indicated on the rating plate.
–– Do not place empty containers and dishes on the appliance.
–– Never use the electric stove to heat rooms or to heat harmful or volatile etc.
liquids or materials.
–– Never place the electric stove near open fire, heaters or other sources of heat.
–– Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They
may pose a threat to the user and pose a risk of damage to the appliance.
–– Never move the appliance by pulling on cord. Make sure the cord cannot be caught
in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
–– Never move the electric stove during cooking or when a hot pot is standing on it.
–– Make sure the appliance has cooled down completely before cleaning and
storing.
CAUTION: The temperature of the accessible surfaces may be very high when
the appliance is in use. Handle only the knobs during operation.
WARNING: Do not touch the accessible surfaces when the oven is
operating. Their temperature may be high – risk of burns.
–– Immediately unplug the appliance if a crack appears. Make sure it is controlled by
a qualified electrician.
–– Make sure the appliance never comes into contact with inflammable materials
such as curtains, clothes, etc. as it may constitute a cause of fire.
–– Be extremely careful, as oil and fat preparations may catch fire when
overheated.
–– While using the appliance under a cooker hood, make sure to observe the minimal
distance advised by the manufacturer. It is wise to even double the distance.
Make sure that the above instructions have been understood.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The electric stove is a I class appliance equipped with a cord having a grounding
wire with a grounding plug.
The appliance meets the requirements of the applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
36
GW41-002_v01
Appliance features
1. Heating plates
2. Temperature adjustment knobs
3. Indicator lamps
How to use
1. Before plugging in the appliance make sure the knobs (2) are in the position 0.
Before initial use set the knobs (2) at the maximum setting and leave the
appliance switched on for about 10 minutes Smoke will develop and odors may
be temporarily generated. Make sure the room is ventilated. After about 10
minutes switch off the heating plates (1) by turning the knobs (2) to the 0 position
and wait until they cool down completely.
2. Always use flat-bottomed saucepans which make good contact with the heating
plates.
The saucepan should not be smaller than the heating plate.
NOTE: Place the pan only with a clean and dry bottom on a clean and dry
heating plate.
3. Set the temperature of the selected heating plate or both plates using the knob
(2) the indicator lamp (3) will come on. The power of the heating plate may be
gradually adjusted by turning the knob to the right or to the left.
Setting 0 – stove is switched off
Setting 1 – the stove is switched on (minimal temperature)
Setting 2, 3 – medium temperature
Setting 4 – maximum temperature
After turning the temperature setting knob to “1, 2, 3, 4” positions, the pilot lights
are on.
When you turn the knob to position “1”, after the plate is heated in “2, 3, 4”
positions, the pilot light can be off, however the cooker is still in operation. In
such case keep all safety rules.
REMARK: In order to switch off the cooker, turn the knob into “0” position.
GW41-002_v01
37
4. Due to the special plates’ construction, residual heat will remain after switching
off the appliance. This may be used to keep food warm after cooking or in case
of long cooking times you may wish to switch off the heating plates 5–10 minutes
before the end of the cooking process. This way you will be able to save up to
20% of electrical energy.
5. After use turn the knob (2) to the 0 setting an unplug the appliance.
Cleaning and maintenance
1. Unplug the appliance and wait until it cools down before cleaning.
2. Wipe the housing with a damp cloth with dishwashing liquid.
3. Use a soft damp cloth to clean dirty heating plates, and to remove burnt food
from the plates.
NOTE: Do not clean the appliance with any abrasive scouring pads or steel
wool as this will damage the finish.
Do not immerse the appliance in water or other liquid.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper
container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre,
because of the dangerous elements of this appliance, which can be
hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
38
GW41-002_v01
GW41-002_v01
GW41-002_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement