Zelmer | 41Z012 | User manual | Zelmer 41Z012 User Manual

Zelmer 41Z012 User Manual
instrukcja
użytkowania
user
manual
41Z012
Kuchenka indukcyjna
Induction cooker
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KUCHENKA INDUKCYJNA
Typ 41Z012
CZ
INDUKCIÓS TŰZHELY
41Z012 Típus
2–4
RO
NÁVOD K POUŽITÍ
INDUKČNÍ SPORÁK
Typ 41Z012
SK
11–13
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip 41Z012
5–7
RU
20–22
UA
INDUKČNÝ SPORÁK
8–10
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ
ПАНЕЛЬ Tип 41Z012
17–19
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ІНДУКЦІЙНА ПІЧ
Тип 41Z012
14–16
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ИНДУКЦИОННА ГОТВАРСКА
ПЕЧКА Tип 41Z012
CUPTOR CU INDUCŢIE
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 41Z012
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EN
23–25
USER MANUAL
INDUCTION COOKER
Type 41Z012
26–28
PL
Szanowny Kliencie!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów
Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę
należy poświęcić wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...............................................................................2
Dane techniczne..................................................................................................................2
Charakterystyka urządzenia................................................................................................3
Budowa urządzenia.............................................................................................................3
Podłączenie do źródła zasilania..........................................................................................3
Obsługa...............................................................................................................................3
Instrukcje dla poszczególnych funkcji..................................................................................3
Informacje dodatkowe.........................................................................................................4
Rozwiązywanie problemów.................................................................................................4
Czyszczenie i konserwacja..................................................................................................4
Ekologia – Zadbajmy o środowisko.....................................................................................4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Nie używaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania zamkniętych puszek. Puszka
może eksplodować. Wcześniej usuń przynajmniej pokrywę.
●● Nie przesuwaj kuchenki indukcyjnej podczas gotowania lub wtedy, kiedy stoi na niej
gorące naczynie kuchenne.
●● Nie umieszczaj na kuchence przedmiotów metalowych, tj. noży, widelców, łyżek,
pokrywek, gdyż mogą stać się gorące.
●● Jeżeli zobaczysz jakiekolwiek pęknięcie lub zarysowanie szklanej powierzchni płyty,
niezwłocznie odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia.
●● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa
jest w sposób widoczny uszkodzona.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Niektóre elementy nagrzewają się podczas trybu pracy. Nie dotykaj gorących części
urządzenia. Istnieje ryzyko poparzenia!
●● Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed czyszczeniem.
●● Kuchenka indukcyjna może być niebezpieczna dla osób z rozrusznikiem serca oraz
z aktywnymi implantami. Powstające podczas pracy kuchenki pole magnetyczne
może zakłócić ich pracę. Odnośnie prawidłowej pracy rozrusznika serca skontaktuj
się z jego producentem lub lekarzem.
●● Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub
po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się
urządzeniem. Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności
konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
●● Nie używaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania
płynów lub materiałów szkodliwych, lotnych itp.
●● Nigdy nie gotuj żywności w folii aluminiowej. Nigdy nie stawiaj żywności opakowanej
w folię aluminiową lub na tackach aluminiowych na płycie indukcyjnej, gdyż podgrzane aluminium stopi się i uszkodzi urządzenie.
●● Na urządzeniu nie umieszczaj pustych pojemników, naczyń.
●● Kuchenki indukcyjnej nie umieszczaj obok urządzeń lub przedmiotów, które wytwarzają pole magnetyczne (np. radia, telewizora, itp.).
2
●● Kuchenki indukcyjnej nie stawiaj obok miejsc z otwartym ogniem, grzejników lub
innych źródeł ciepła.
●● Odłącz wtyczkę urządzenia od gniazdka sieci elektrycznej, gdy nie jest używane
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj urządzenia i przewodu zasilającego
w wodzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji
obsługi.
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania
go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Urządzenie może być użytkowane wewnątrz pomieszczeń.
●● Kuchenka indukcyjna przeznaczona jest do przygotowywania i podgrzewania potraw
przy zastosowaniu odpowiednich naczyń kuchennych.
●● Średnica dna naczynia indukcyjnego powinna wynosić 12-24 cm.
●● Istnieje liczna grupa drobnych przedmiotów, które mogą zostać potraktowane przez
urządzenie, jako naczynie indukcyjne. W takim przypadku kuchenka zacznie nagrzewać się i przenosić ciepło na leżące na nim przedmioty.
●● Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Kuchenka indukcyjna jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy
z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Charakterystyka urządzenia
Kuchenka indukcyjna Zelmer jest urządzeniem służącym do gotowania i podgrzewania
potraw. Działa na zasadzie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Pomiędzy powierzchnią płyty kuchenki, a umieszczonym na niej naczyniem indukcyjnym generowane jest pole
magnetyczne wytwarzające ciepło, które pozwala na podgrzanie potrawy znajdującej się
wewnątrz naczynia.
Kuchenkę indukcyjną można stosować wyłącznie do garnków i patelni przeznaczonych
dla kuchni indukcyjnych. Wytworzenie pola magnetycznego zależy od materiału, z którego
jest wykonany spód garnka. Do użytku nadają się tylko garnki ferromagnetyczne (ze stalowym lub żeliwnym spodem). Aby sprawdzić czy dane naczynie nadaje się do używania na
kuchence indukcyjnej można wykorzystać magnes. Jeżeli „przyczepia się” do dna naczynia może ono być wykorzystane do gotowania indukcyjnego.
Zalecane jest używanie garnków i patelni marki Zelmer przeznaczonych do
współpracy z płytami indukcyjnymi. Listę naszych produktów znajdziesz
na stronie internetowej www.zelmer.pl.
Wybierając naczynia, które posiadają te znaki na dnie, lub na opakowaniu masz pewność, że są one przeznaczone do współpracy
z kuchenką indukcyjną.
Zalety indukcji:
●● Bardzo krótki czas nagrzewania. Po zdjęciu naczynia z płyty następuje automatyczne
wstrzymanie nagrzewania.
ponownym postawieniu naczynia na płytę nastąpi automatyczne wznowienie
nagrzewania. Szybka reakcja przy zmianie mocy.
●● Łatwe czyszczenie i konserwacja płyty grzewczej.
●● Płyty grzewcze nie nagrzewają się, nie ma zagrożenia pożarem.
●● Ciepło wytwarzane jest tylko w garnku, przez co energię zużywa się tylko do
gotowania.
●● Mniejsze zużycie energii. Skrócony czas gotowania.
●● Po
GW41-004_v02
Budowa urządzenia
Obsługa
Dla każdej z poniżej opisanych funkcji zawsze używaj odpowiedniego
naczynia przeznaczonego do kuchenki indukcyjnej. Średnica dna naczynia
powinna wynosić 12-24 cm.
1 Danie należy włożyć do naczynia, które następnie należy umieścić na środku płyty
ceramicznej kuchenki indukcyjnej. Po podłączeniu urządzenia do prądu zapalą się na
sekundę wszystkie wskaźniki, a wyświetlacz 4-cyfrowy pokaże „
”, po czym
zacznie migać kodem „
”. Wskaźnik przycisku „ON/OFF” miga, co oznacza, że
kuchenka nie została jeszcze włączona.
2 Jeśli po naciśnięciu po raz pierwszy przycisku „ON/OFF” (włącz/wyłącz) w przeciągu
1 minuty nastąpi naciśnięcie przycisku „Power” (moc) lub „Temp” (temperatura) urządzenie sprawdzi, czy na płycie znajduje się naczynie.
W przypadku, gdy na płycie nie będzie naczynia, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu ukaże się kod „
”; kuchenka indukcyjna automatycznie opuści wybrany
tryb po 1 minucie, w przypadku, gdy nie będzie znajdować się na niej naczynie, a następnie przejdzie w tryb oczekiwania. W przypadku, gdy na płycie w przeciągu tej 1 minuty
pojawi się naczynie, kuchenka automatycznie zacznie pracę.
3 Po skończeniu pracy kuchenki należy nacisnąć przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć
urządzenie. Po wyłączeniu kuchenki i odczekaniu, aż wentylator przestanie pracować,
urządzenia można odłączyć od źródła zasilania.
4 W czasie używania kuchenki, należy przestrzegać następujących zaleceń:
●● Tryb podtrzymywania temperatury może być używany wyłącznie dla trybu „Temp” na
ośmiu poziomach: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C i 240°C.
●● W trybie podtrzymywania temperatury wartości nominalne mogą różnić się od wartości
faktycznych w związku z kształtem i materiałem użytego naczynia.
●● Standardowe naczynie do użycia z tą kuchenką indukcyjną to naczynie ze stali nierdzewnej typu 202 z wielokrotnymi dnami. W zależności od doboru naczynia osiągnie
się inne parametry wydajności grzewczej.
●● Moc można ustawić na 8 poziomach: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W,
1700 W i 2000 W. Maks. moc jest uzyskiwana w trybie „Power”.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Płyta indukcyjna
Wskaźnik gorącej płyty – Plate Hot
Przycisk blokady rodzicielskiej – Child Lock
Przycisk wyboru temperatury – Temp.
Wyświetlacz LED wskazujący poziom mocy (100, 300, 600, 800, 1000, 1400, 1700,
2000) lub temperaturę (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) lub czas pracy urządzenia (00:00 – 23:59)
Przyciski +/– ustawienia poziomu mocy, temperatury lub czasu
Przycisk wyboru mocy – Power
Przycisk odliczania – Time
Przycisk ON/OFF („włącz/wyłącz”)
Podłączenie do źródła zasilania
1 Połóż odpowiednie naczynie na płycie indukcyjnej.
2 Podłączenie kuchenki do źródła zasilania jest sygnalizowane poprzez jednorazowy
ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. W tym samym czasie wszystkie funkcyjne lampki kontrolne oraz lampki mocy grzewczej zaświecą się na okres około 1 sekundy, a następnie zgasną. Lampka kontrolna „włącz/wyłącz” będzie świecić pulsacyjne. Jedynym przyciskiem
reagującym jest przycisk „włącz/wyłącz”, pozostałe przyciski nie reagują.
3 Gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu, naciśnij przycisk „włącz/wyłącz”,
zabrzmi wtedy jednorazowy ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zaświeci
się znak „
”. Elektryczny wentylator jest wyłączony, co oznacza, że urządzenie
znajduje się w trybie gotowym do użycia.
4 W czasie jednej minuty, od naciśnięcia przycisku „włącz/wyłącz”, można wybrać daną
funkcję. Wybrana funkcja będzie podświetlona na wyświetlaczu. Jeżeli w czasie 1 minuty,
żadna funkcja nie zostanie aktywowana, urządzenie automatycznie wyłączy się.
5 Po wybraniu odpowiedniej funkcji, jeżeli na płycie indukcyjnej nie zostanie umieszczone żadne naczynie, rozlegnie się ostrzegawczy pulsacyjny sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol „
”. Lampka funkcyjna będzie świecić stałym światłem, zaś lampki mocy grzewczej będą świecić pulsacyjnie. Po upływie 1 minuty, jeżeli na
płycie indukcyjnej w dalszym ciągu nie będzie żadnego naczynia, urządzenie automatycznie wyłączy się. Jeżeli zaś, w czasie 1 minuty, naczynie zostanie umieszczone na płycie,
urządzenie sprawdzi czy naczynie jest odpowiednie i po 3 sekundach zacznie realizować
zadaną wcześniej funkcję gotowania.
Instrukcje dla poszczególnych funkcji
Tryb wyboru mocy („Power”)
Po naciśnięciu przycisku „Power” można wybrać żądane ustawienie poziomu mocy, co
zostanie potwierdzone zapaleniem się odpowiedniego wskaźnika.
Domyślna moc jest ustawiona na 800 W. Wartość jest pokazana na wyświetlaczu w czasie pracy kuchenki. Moc można ustawić na 8 poziomach: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W,
1000 W, 1400 W, 1700 W i 2000 W. Aby zwiększyć poziom mocy należy nacisnąć przycisk
„+”, aby ustawienie zmniejszyć „–”.
Wskaźnik gorącej płyty („Plate Hot ”)
Kiedy temperatura płyty przekracza 60°C lub system indukcyjny kuchenki jest włączony,
pali się wskaźnik „Plate Hot”.
Blokada rodzicielska („Child Lock”)
W trybie pracy kuchenki (po uprzednim wybraniu jednej z dostępnych funkcji „Temp”,
„Power” lub „Time”) należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Child Lock” (blokada rodzicielska) przez 2 sekundy, aż zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
Po włączeniu tego trybu kuchenka nie będzie reagować na dotyk (poza przyciskami
„ON/OFF” i „Child Lock”. Aby wyłączyć tryb zabezpieczenia, należy ponownie nacisnąć
i przytrzymać przycisk „Child Lock” przez 2 sekundy, aż odpowiedni wskaźnik nie zgaśnie.
Tryb wyboru temperatury („Temp”)
Po naciśnięciu przycisku „Temp” można wybrać żądany poziom temperatury, co zostanie
potwierdzone zapaleniem się odpowiedniego wskaźnika.
Domyślna temperatura jest ustawiona na 160°C. Wartość jest pokazana na wyświetlaczu w czasie pracy kuchenki. Temperaturę można ustawić na następujących poziomach:
60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C i 240°C.
Do wybrania żądanej wartości służą przyciski „+” i „–”. Po dojściu do maks. temperatury
przycisk „+” zostaje dezaktywowany. Temperaturę można wtedy obniżyć tylko naciskając
przycisk „–”. Po dojściu do min. temperatury przycisk „–” zostaje dezaktywowany. Najwyższa osiągalna temperatura to 240°C, a zmiana mocy następuje automatycznie wraz ze
zmianą ustawienia temperatury.
Tryb odliczania („Time”)
Po wybraniu trybu „Time” (odliczanie) w trybie „Power” lub „Temp” zacznie migać wskaźnik
trybu. Należy wybrać czas, po którym kuchenka automatycznie się wyłączy.
Domyślna wartość to 15 minut (00:15). Gdy zaczną migać cyfry godzin, należy nacisnąć
„+” lub „–” dla ustawienia wartości 0-23; następnie po naciśnięciu w przeciągu 5 sekund
przycisku „Time”, zapalą się cyfry minut, podczas gdy cyfry godzin przestaną migać.
Każde pojedyncze naciśnięcie przycisku „+” lub „–” odpowiednio zwiększa lub zmniejsza
ustawiany czas odliczania o jedną minutę. Zakres minutowy to wartości 00-59. Przy naciśnięciu przycisku „+” lub „–” przez więcej niż 2 sekundy, zwiększanie lub zmniejszanie
czasu w minutach odbywa się szybciej i bez sygnału dźwiękowego.
Jeśli w przeciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty przycisk „+” lub „–” ustawienie odliczania zostanie automatycznie zakończone. Wskaźnik trybu przestanie migać, a na ekranie
pojawi się ustawiony czas (maks. wartość to 23 godz. 59 minut – 23:59). Po zakończeniu czasu odliczania rozlegnie się kilkukrotny sygnał dźwiękowy, wskaźnik trybu zacznie
migać, a wentylator będzie pracował jeszcze przez chwilę, po czym się wyłączy. Wskaźnik
trybu wyłączy się razem z kuchenką.
Przy ustawianiu czasu odliczania sygnał dźwiękowy rozlega się przy każdorazowym naciśnięciu przycisku „+” lub „–”; gdy przycisk naciśnięty
zostanie przez ponad 2 sekundy nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
GW41-004_v02
3
Przy przełączeniu trybu odliczania na inny tryb, ustawiany czas zostanie
anulowany (wskaźnik trybu odliczania wyłączy się). Kuchenka przejmuje
domyślne ustawienia danego trybu.
Po ustawieniu czasu odliczania w trybach wyboru mocy lub temperatury
można nacisnąć odpowiednio przycisk „Power” lub „Temp”, aby pokazać
wartość temperatury na wyświetlaczu. Wartość temperatury można ustawić w przeciągu 5 sekund za pomocą przycisków „+” i „–”. Jeśli jednak
w przeciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub zostanie
naciśnięty przycisk „Time”, na wyświetlaczu pojawi się ustawienie czasu
odliczania.
Informacje dodatkowe
Alarm dźwiękowy
1 W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, włącza się sygnał alarmowy:
alarm trwa przez 10 sekund.
2 W przypadku nieprawidłowości niezwiązanych z urządzeniem, na wyświetlaczu pojawia się symbol „
”, aż do wyłączenia urządzenia bądź znalezienia przyczyny.
3 Gdy urządzenie zostało podłączone do źródła zasilania, bądź zostało 2 godziny do
automatycznego wyłączenia się, następuje jedno sekundowy sygnał dźwiękowy, zaś przy
ręcznej zmianie funkcji gotowania następuje sygnał dźwiękowy o długości 0,2 sekund.
4 Sygnał wskazujący zakończenie ustawienia danej funkcji to jednokrotny sygnał dźwiękowy trwający 0,2 sekundy.
Wentylator chłodzący
1 Wentylator nie uruchomi się, jeżeli nie jest przeprowadzana jakakolwiek funkcja
gotowania.
2 Wentylator automatycznie się włączy po wybraniu danej funkcji gotowania oprócz
ustawień wstępnych oraz funkcji utrzymania ciepła.
3 Odpowiedni czujnik temperatury decyduje czy należy włączyć wentylator, czy też nie.
●● Gdy temperatura zwoju mocy wyjściowej osiągnie ≥ 55°C, to system ochrony spowoduje uruchomienie wentylatora.
●● W przypadku, gdy temperatura zwoju mocy wyjściowej osiągnie < 55°C, to wentylator
nie będzie uruchomiony.
11 W przypadku pęknięcia powierzchni, należy natychmiast wyłączyć kuchenkę, aby
zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym.
12 Nie należy kłaść metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki czy pokrywki,
na płycie, gdyż mogą one nagrzać się i poparzyć użytkownika.
Rozwiązywanie problemów
Opis problemu
Czynności sprawdzające
Po włączeniu kuchenki do
prądu nie słychać sygnału
dźwiękowego, ani nie zaświeca
się wskaźnik mocy.
1. Należy upewnić się, że kuchenka została podłączona
prawidłowo.
2. Należy upewnić się, że naczynie zostało umieszczone na
środku płyty.
3. Należy upewnić się, że użyte gniazdko jest sprawne.
Sygnał dźwiękowy rozlega się
nieprzerwanie, a urządzenie
wyłącza się po 15 sekundach.
1. Należy sprawdzić, czy naczynie jest odpowiednie do użycia
z kuchenką indukcyjną.
2. Należy sprawdzić, czy naczynie zostało umieszczone na środku
płyty.
3. Należy sprawdzić, czy średnica naczynia jest większa niż 8 cm.
Kuchenka
grzać.
przestała
1. Należy sprawdzić, czy temperatura otoczenia nie jest wysoka.
2. Należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie zostały
zablokowane.
3. Po osiągnięciu żądanej temperatury, urządzenie przestaje grzać
i przechodzi w tryb podtrzymywania temperatury.
4. Możliwe, że włączył się system zabezpieczający, należy odczekać 10 minut przed dalszym użytkowaniem.
W trybie podtrzymywania temperatury nie można zmienić
temperatury.
1. Należy sprawdzić, czy spód naczynia jest płaski, bez zagłębienia pośrodku.
Nigdy nie należy naprawiać samodzielnie kuchenki. W przypadku uszkodzenia urządzenie należy oddać do najbliższego punktu serwisowego.
Czyszczenie i konserwacja
Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci zasilania i odczekaj aż
wystygnie.
System zabezpieczeń i powiadomień o błędach
W przypadku błędów urządzenia, z wyłączeniem kodów błędów podanych poniżej, dany
wskaźnik włącza się na stałe, podczas gdy reszta wskaźników jest wyłączona.
1 Zabezpieczenie przed brakiem naczynia, nieodpowiednim naczyniem lub o nieodpowiednich wymiarach (średnicy poniżej 12 cm):
W przypadku, gdy użytkownik zdejmie z płyty naczynie lub chce użyć za małego naczynia,
kuchenka wyda z siebie sygnał dźwiękowy, po czym natychmiast odetnie dopływ mocy. Na
wyświetlaczu pojawi się kod „
”.
2 Zabezpieczenie IGBT (temp. wew. kuchenki) przed przegrzaniem:
Jeśli temperatura IGBT (tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką) przekroczy normę,
a czujnik otworzy obwód, kuchenka automatycznie odetnie moc wyjściową. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się kod „ ”. Kuchenka nie wyjdzie z trybu
awaryjnego automatycznie, potrzebne jest sterowanie ręczne.
3 Zabezpieczenie przed wysokim napięciem:
Jeśli napięcie wyniesie lub przekroczy 265 V, kuchenka automatycznie odetnie moc wyjściową. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się kod „
”.
4 Zabezpieczenie przed niskim napięciem:
Jeśli napięcie wyniesie 165 V lub mniej, kuchenka automatycznie odetnie moc wyjściową.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się kod „
”.
5 Zabezpieczenie czujnika pomiarowego:
Jeśli czujnik wykryje, że obwód jest otwarty, na wyświetlaczu pojawi się kod „
”. W przypadku spięcia w obwodzie, na wyświetlaczu pojawi się kod „
”.
6 Zabezpieczenie przed przegrzaniem:
Jeśli w czasie pracy spód naczynia przekroczy dozwoloną temperaturę, kuchenka automatycznie odetnie moc wyjściową. Nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, ale na wyświetlaczu pojawi się kod „
” (temp. graniczna to 300–350°C; zabezpieczenie najczęściej
chroni przed pozostawianiem na włączonej kuchence pustego naczynia).
7 Zabezpieczenie przed pozostawieniem urządzenia włączonego (ograniczone przy
używaniu funkcji podgrzewania i smażenia):
Jeśli kuchenka w czasie 2 godzin pracy nie otrzyma żadnych poleceń, urządzenie automatycznie wyłączy się, aby zapobiec wypadkom, które mogą się wydarzyć pod nieobecność
użytkownika.
8 Zabezpieczenie przed użyciem zbyt małego naczynia:
Przy standardowym napięciu roboczym (165–265 V), kuchenka nie oddaje mocy w przypadku, gdy na płycie umieszczono naczynie o średnicy 8 cm. Kuchenka oddaje moc
w przypadku, gdy na płycie umieszczono naczynie o średnicy 12 cm.
9 W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on być wymieniony przez producenta, serwisanta lub inne osoby wykwalifikowane w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
10 Nie zaleca się używania zdalnych urządzeń do regulacji czasu czy innej kontroli
kuchenki.
4
nagle
Do mycia używaj łagodnego detergentu. Do mycia obudowy nie używaj
agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie
jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie!
Nie czyść płyty indukcyjnej za pomocą pary. Uderzenie pary może uszkodzić urządzenie.
●● Usuwaj wszystkie składniki oraz okruchy z płyty za pomocą wilgotnej szmatki.
●● Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że urządzenie całkowicie wystygło i jest
suche.
●● Powierzchnia wentylacji: brud należy usuwać za pomocą bawełnianego patyczka,
a jeśli występują osady z oleju, to wpierw należy użyć płynu do mycia naczyń.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW41-004_v02
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání spotřebiče.
Obsah
Bezpečnostní pokyny..........................................................................................................5
Technické údaje...................................................................................................................5
Popis spotřebiče..................................................................................................................5
Konstrukce spotřebiče.........................................................................................................6
Připojení k napájecím zdroji................................................................................................6
Obsluha...............................................................................................................................6
Návod k jednotlivým funkcím...............................................................................................6
Doplňující informace............................................................................................................7
Řešení problemu.................................................................................................................7
Čištění a údržba..................................................................................................................7
Ekologicky vhodná likvidace................................................................................................7
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí/Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví
●● Nepoužívejte
indukční vařič k ohřevu uzavřených plechovek. Plechovka může
vybuchnout. Před ohřevem sejměte alespoň víko.
●● Nemanipulujte indukčním vařičem během provozu a když na něm stojí horká varná
nádoba.
●● Neodkládejte na vařiči kovové předměty, tzn. nože, vidličky, lžíce, poklice atd.,
mohou se ohřát a můžete se opařit.
●● Jestliže si povšimnete jakýchkoliv prasklin nebo rýh na skleněném povchu desky,
okamžitě odpojte zástrčku z elektrické sítě. Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
●● Nezapínejte spotřebič, pokud je přívodní kabel poškozený, nebo pokud je spotřebič
jinak viditelně poškozen.
●● Jesliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho vyměnit u výrobce nebo ve
specializovaném servisu proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí
úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli velmi vážným nebezpečím úrazu.
●● V případě výskytu závady se obraťte na odborný servis.
●● Některé elementy se během provozu ohřívají. Nedotýkejte se horkých dílů spotřebiče. Hrozí nebezpečí opaření!
●● Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
●● Indukční vařič může být nebezpečný osobám s kardiostimulátory a s aktivními
implantáty. Magnetické pole vznikající během provozu vařiče, může jejich práci
ovlivňovat. Ohledně správné práce kardiostimulátoru se kontaktujte s jeho výrobcem, nebo vaším lékařem.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením
a osoby, jež nemají žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat spotřebič
pouze pod dohledem, nebo po předchozím poučení o možném riziku a seznámení s
bezpečeným používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že budou pod přísným dohledem.
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič poškodit
●● Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za kabel.
●● Přívodní kabel nesmí viset ze stolu nebo z pracovní desky, ani se nesmí dotýkat
žádného horkého povrchu.
●● Nemyjte pod tekoucí vodou, ani neponořujte spotřebič a jeho přívodní kabel do
vody.
●● K mytí spotřebiče nepoužívejte agresivní čistící přípravky v podobě emulsí, mléka,
pasty atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako
jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
●● Spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod k použití.
●● Spotřebič je určen pouze k domácímu použití. V případě, že bude používán ke gastronomickým obchodním účelů, změní se podmínky záruky .
●● Spotřebič je určený pro použití v uzavřených místnostech. Indukční vařič je určen
k vaření a ohřevu potravin při použití vhodných varných nádob.
●● Průměr dna indukčního nádobí by mělo mít velikost v rozmezí 12-24 cm.
●● Existuje velká skupina drobných předmětů, které může tento spotřebič považavat
za indukční nádobí. V takovém případě, se vařič začne ohřívat a přenášet teplo na
předměty, které jsou na něm položeny.
●● Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Technické údaje
Technické parametry uvedené na typovém štítku výrobku.
Indukční vařič je zařízením I třídy s přívodním kabelem s ochranným vodičem.
Spotřebič splňuje požadavky platných norem
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Popis spotřebiče
Indukční vařič Zelmer je spotřebič, jež slouží k vaření a ohřevu potravin. Pracuje na principu elektromagnetické indukce. Mezi povrchem desky vařiče a na něj umístěnou indukční
varnou nádobou, je generováno magnetické pole vytvářející teplo, které umožňuje ohřev
potravin uvnitř varné nádoby.
Indukční vařič lze používat pouze při použití hrnců a pánví určených pro indukční sporáky. Vytvoření magnetického pole záleží na materiálu, ze kterého je vyrobeno dno varné
nádoby. K použití jsou vhodné pouze feromagnetické nádoby (s ocelovým nebo litinovým
dnem). Chcete-li provést test, zda je daná varná nádoba vhodná pro použití na indukčním
vařiči, přiložte k jejímu dnu magnet. Jestliže se „přichytí” ke dnu nádoby, můžete jí použít
na indukční vařič.
Doporučujeme používat hrnce a pánve značky Zelmer, určené pro spolupráci s indukčními deskami. Seznam našich výrobků najdete na internetové straně www.zelmer.pl.
Při volbě varných nádob, které mají na dně, nebo na obale toto označení, máte jistotu, že jsou určeny ke spolupráci s indukčním
vařičem.
Výhody indukce:
●● Velmi krátká zahřívací doba. Po sejmutí varné nádoby z desky nastane automatické
přerušení ohřevu.
●● Po opětovném postavení nádoby na desku, nastane automatické obnovení ohřevu.
Rychlá reakce při změně výkonu.
●● Snadné čištění a údržba varné desky.
●● Varné desky se neohřívají, tudíž nehrozí riziko požáru.
●● Vytvářené teplo je pouze v hrnci, čímž se energie spotřebovává pouze na vaření.
●● Menší spotřeba energie. Kratší doba vaření.
●● Spotřebič musí být vždy postaven na plochém a rovném povrchu..
●● Nepoužívejte indukční vařič k vytápění místnostní a ohřevu škodlivých a těkavých
látek a materiálů atd.
●● Nikdy nevařte potraviny v hliníkové fólii. Nikdy nestavte potraviny zabalené do hliníkové fólie nebo na hliníkovém tácku na indukční desce. Ohřátý hliník se roztaví
a poškodí spotřebič.
●● Na spotřebič nestavte prázdné nádoby a náčiní.
●● Indukční vařič nestavte vedle přístrojů, ani předmětů, které vytvářejí magnetické
pole (např. rádia, televizory atd.)
●● Indukční vařič nestavte vedle místa s otevřeným ohněm, vedle raidátorů, ani jiných
zdrojů tepla.
●● Odpojte spotřebič ze zásuvky elektrické sítě, kdy jej nepoužíváte, a nebo před zahájením čištění.
GW41-004_v02
5
Konstrukce spotřebiče
Obsluha
Pro každou z níže popsaných funkcí vždy používejte varnou nádobu
vhodnou pro práci s indukční deskou. Průměr nádoby musí mít velikost
12-24 cm.
1 Potraviny vložte do varné nádoby, kterou následně umístíte uprostřed keramické
varné zóny indukčního vařiče. Po zapojení spotřebiče do zásuvky se na 1 vteřinu rozsvítí
všechny kontrolky a 4 –číselný displej zobrazí „
”, poté začne blikat kód „
”.
Ukazatel tlačítka „ON/OFF” bliká, a to znamená, že vařič ještě nebyl zapnutý.
2 Jestliže poprvé stisknete tlačítko „ON/OFF” (zapni/vypni) a do 1 minuty stisknete
tlačítko „Power” (výkon) nebo „Temp” (teplota), vařič zkontroluje, zda se na jeho desce
nachází varná nádoba.
V případě, že na desce žádná nádoba není, se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí kód „
”; indukční vařič automaticky opustí zvolený režim po 1 minutě, kdy se na
něm nebude nádoba nacházet a přejde do pohotovostního režimu. V případě, že se v průběhu té 1 minuty na desce objeví varná nádoba, vařič se automaticky uvede do provozu.
3 Po ukončení práce, stiskněte tlačítko „ON/OFF” a vypněte spotřebič. Po vypnutí vařiče
počkejte, dokud ventilátor nepřestane pracovat a odpojte spotřebič ze zásuvky elektrické
sítě.
4 Během používání vařiče dodržujte následující doporučení:
●● Režim udržování teploty může být používaný pouze pro režim „Temp” na osmi úrovních: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C a 240°C.
●● V režimu udržování teploty se mohou nominální hodnoty lišit od skutečných hodnot
v závislosti na tvaru a materiálu použité varné nádoby.
●● Standardní varná nádoba pro použití s tímto indukčním vařičem, je nádoba z nerezové
oceli typ 202 s vícevrstvým dnem. V závislosti na výběru nádoby dosáhnete odlišných
výkonových parametrů ohřevu.
●● Výkon můžete nastavit na 8 úrovních: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W,
1700 W a 2000 W. Max. výkon získáte v režimu „Power”.
1
Návod k jednotlivým funkcím
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Indukční deska
Kontrolka horké desky – Plate Hot
Tlačítko dětské pojistky – Child Lock
Tlačítko pro volbu teploty – Temp.
Displej LED zobrazující stupeň výkonu (100, 300, 600, 800, 1000, 1400, 1700, 2000)
nebo teplotu (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) nebo čas práce spotřebiče (00:00
– 23:59)
Tlačítka +/– nastavení stupně výkonu, teploty nebo času
Tlačítko volby výkonu – Power
Tlačítko odpočítávání – Time
Tlačítko ON/OFF („zapni/vypni”)
Připojení ke zdroji napětí
1 Položte příslušnou varnou nádobu na indukční desku.
2 Připojení vařiče k napájecímu zdroji je signalizováno jedním zvukovým signálem.
Všechny kontrolky funkcí a kontrolky výkonu ohřevu se současně rozsvítí na cca 1 vteřinu
a následně zhasnou. Kontrolka „zapni/vypni” bude blikat. Jediným reagujícím tlačítkem je
tlačítko „zapni/vypni”, ostatní tlačítka nereagují.
3 Kdy je spotřebič zapojen do zásuvky, stiskněte tlačítko „zapni/vypni”, zazní jeden
zvukový výstražný signál a na displeji se zobrazí znak „
”. Elektrický ventilátor je
vypnutý, a to znamená, že se spotřebič nachází v pohotovnostním režimu.
4 Během jedné minuty, od stisknutí tlačítka „zapni/vypni”, můžete zvolit příslušnou
funkci. Vybraná funkce bude zobrazena na displeji. Jestliže do 1 minuty nebude žádná
funkce aktivována, spotřebič se automaticky vypne.
5 Jestliže na desce nebude umístěna žádná varná nádoba po výběru příslušné funkce,
uslyšíte pulzující výstražný zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol „
”. Kontrolka funkce bude svítit nepřetržitě a kontrolky
stupně ohřevu budou blikat. Jestliže po uplynutí 1 minuty na indukční desce i nadále
nebude žádná varná nádoba, spotřebič se automaticky vypne. Jestliže však během
1 minuty, bude na desce varná nádoba umístěna, spotřebič zkontroluje, zda je nádoba
vhodná a po 3 vteřinách začne realizovat předem nastavenou funkci vaření.
Režim volby výkonu („Power”)
Po stisknutí tlačítka „Power” lze zvolit požadované nastavení stupně výkonu, co bude
potvrzeno rozsvícením příslušného ukazatele.
Výchozí výkon je nastaven na 800 W. Hodnota je znázorněna na displeji, kdy je vařič
v provozu. Výkon lze nastavit na 8 stupních: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000
W, 1400 W, 1700 W a 2000 W. Pro zvýšení stupně výkonu stiskněte tlačítko „+”, pro jeho
snížení „–”.
Ukazatel horké desky („Plate Hot ”)
Kdy teplota desky překročí 60°C , nebo je indukční systém vařiče zapnutý, je rozsvícena
kontrolka „Plate Hot”.
Dětská pojistka („Child Lock”)
Kdy je vařič v provozu (po předchozí volbě jedné z dostupných funkcí „Temp”, „Power”
nebo „Time”) stiskněte a přidržte tlačítko „Child Lock” (dětská pojistka) na 2 vteřiny, dokud
se nerozsvítí příslušný ukazatel.
Po zapnutí tohoto režimu vařič nebude reagovat na dotyk (mimo tlačítek „ON/OFF”
a „Child Lock”. Pro deaktivaci dětské pojistky opět stiskněte a přidržte tlačítko „Child Lock”
na 2 vteřiny, dokud ukazatel nezhasne.
Režim volby teploty („Temp”)
Po stisknutí tlačítka „Temp” lze zvolit požadovanou teplotu, co bude potvrzeno rozsvícením příslušného ukazatele.
Výchozí teplota je nastavená na 160°C. Hodnota je zobrazená na displeji, kdy je vařič
v provozu. Teplotu lze nastavit na následující hodnoty: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C,
180°C, 200°C, 220°C a 240°C.
K navolení požadované hodnoty slouží tlačítka „+” a „–”. Po dosažení max. teploty,bude
tlačítko „+” deaktivováno. Teplotu lze snížit pouze stisknutím tlačítka „–”. Po dosažení
min. te ploty, bude tlačítko „–” deaktivováno. Maximální teplota je 240°C a změna výkonu
nastává automaticky spolu změnou nastavení teploty.
Režim časovače („Time”)
Po zvolení režimu „Time” (časovač) v režimu „Power” nebo „Temp” začne blikat ukazatel
režimu. Zvolte čas, po kterém se vařič automaticky vypne.
Výchozí hodnota je 15 minut (00:15). Kdy začnou blikat číslice hodin, stiskněte tlačítko „+”
nebo „–” pro nastavení hodnoty 0-23; následně po stisknutí do 5 vteřin tlačítka„Time”, se
rozsvítí číslice minut, kdy číslice hodin přestanou blikat.
Každé jednotlivé stisknutí tlačítka „+”nebo „–” zvýší nebo sníží nastavovaný čas odpočítávání o jednu minutu. Rozsah minut je 00-59. Při stisknutí tlačítka „+” nebo „–” více než na 2
vteřiny, zvyšování a snižování času v minutách je rychlejší a bez zvukového signálu.
Jestliže v průběhu 5 vteřin nebude stisknuté tlačítko „+” nebo „–”nastavení časovače bude
automaticky ukončeno. Ukazatel režimu přestane blikat a na displeji se zobrazí nastavený
čas (max. hodnota je 23 hod. 59 minut – 23:59). Po ukončení času odpočítávání uslyšíte
zvukový signál, ukazatel režimu začne blikat a ventilátor bude ještě nějakou dobu v provozu a později se vypne. Ukazatel režimu se vypne současně s vařičem.
Při nastavování času časovače uslyšíte zvukový signál při každém stisknutí tlačítka „+”nebo „–”; jestliže je stisknete tlačítko na více než 2 vteřiny,
probíhá rychlé nastavení času bez zvukového signálu.
6
GW41-004_v02
Při přepnutí režimu časovače na jiný režim, bude nastavený čas anulovaný. (ukazatel režimu časovače se vypne). Vařič se se přepne do výchozího nastavení daného režimu.
Po nastavení časovače, v režimu volby výkonu nebo teploty, lze stisknout
tlačítko „Power” nebo „Temp” tak, aby se zobrazila hodnota teploty na displeji. Hodnotu teploty lze nastavit během 5 vteřin pomocí tlačítek „+” a „–”.
Jestli však během 5 vteřin nestisknete žádné tlačítko, nebo bude stisknuto
tlačitko „Time”, na displeji se zobrazí nastavený čas časovače.
Doplňující informace
Zvukový alarm
Řešení problemu
Popis problému
Kontrolní činnosti
Po zapnutí vařiče do el. proudu
se neozve zvukový signál
a nerozsvítí se kontrolky výkonu.
1. Ujistěte se, že byl vařič správně připojen do el. sítě.
2. Ujistěte se, že jste varnou nádobu postavili uprostřed vařiče.
3. Ujistěte se, že použitá zásuvka je funkční.
Zvukový signál je nepřetžitý
a spotřebič se po 15 vteřinách
vypíná.
1. Zkontrolujte, zde je nádoba vhodná pro použití na indukční
desce.
2. Zkontrolujte, zda byla nádoba postavena uprostřed desky.
3. Zkontrolujte, zda je průměr vané nádoby větší než 8 cm.
Vařič náhle přestal hřát.
1. Zkontrolujte, zda teplota prostředí není příliš vysoká.
2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpány ventilační otvory.
3. Po dosažení požadované teploty, přestává spotřebič hřát
a přechází do režimu udržování teploty.
4. Je možné, že se zapnula bezpečnostní pojistka. Počkejte 10
minut před dalším použitím.
V režimu udržování teploty nelze
změnit stupeň teploty.
1. Zkontrolujte, zde je dno nádoby ploché bez prohlubně
uprostřed.
1 V případě, že se vyskytnou jakékoliv závady při práci vařiče, zapne se signál alarmu:
alarm trvá 10 vteřin.
2 V případě závad nesouvisejících se spotřebičem, se na displeji zobrazí symbol „ ”,
až do momentu vypnutí spotřebiče, nebo nalezení příčiny.
3 Jestliže byl spotřebič zapojený do napájecího zdroje, nebo zůstaly 2 hodiny do automatického vypnutí vařiče, ozve se 1 vteřinový zvukový signál a při manuální změně funkce
vaření se ozve zvukový signál o délce 0,2 vteřin.
4 Signál signalizující ukončení nastavené funkce, je jeden zvukový signál trvající 0,2
vteřiny.
Chladící ventilátor
1 Ventilátor se nezapne, jestliže není zapnuta jakákoliv funkce vaření.
2 Ventilátor se automaticky zapne po zvolení dané funkce vaření mimo výchozích nastavení a fukce udržování teploty.
3 Příslušné teplotní čidlo rozhoduje, zde je nutné zapnout ventilátor nebo není.
●● Kdy hodnota teploty indukční cívky dosáhne ≥ 55°C, ochranný systém spustí
ventilátor.
●● V případě, že hodnota indukční cívky dosáhne < 55°C, se ventilár nespustí.
Systém zabezpečení a oznámení o závadách
V případě závad spotřebiče, mimo kódů závad uvedených níže, se rozsvítí daný ukazatel,
zatímco zbývající ukazatelé zhasnou.
1 Zabezpečení před chybějící varnou nádobou, nevhodnou varnou nádobou, nebo
o nádobách o nevhodných rozměrech (průměr menší než 12 cm):
V případě, kdy uživatel sejme varnou nádobu z desky, nebo chce použít příliš malou
nádobu, vařič spustí zvukový signál, poté bude okamžitě přerušeno napájení. Na displeji
se zobrazí kód „
”.
2 Zabezpečení IGBT (teplota uvnitř vařiče) před přehřátím:
Jestliže teplota IGBT (biopolární tranzistor s izolovaným hradlem) přesáhne normu a čidlo
otevře obvod, vařič automaticky přeruší výstupní výkon. Uslyšíte zvukový signál a na displeji se zobrazí kód „
”. Vařič nevypne nouzový režim automaticky, je zapotřebí manuální ovládání.
3 Zabezpečení před vysokým napětím:
Jestliže napětí dosáhne nebo překočí 265 V, vařič automaticky přeruší vstupní výkon.
Uslyšíte zvukový signál a na displeji se zobrazí kód „
”.
4 Zabezpečení před nízkým napětím:
Jestliže napětí dosáhne 165 V, nebo méně, vařič automaticky přeruší vstupní výkon. Uslyšíte zvukový signál a na displeji se zobrazí kód „
”.
5 Zabezpečení měřícího čidla:
Jestliže senzor detekuje, že je obvod otevřen, zobrazí se na displej kód „
”. V případě
zkratu v obvodu, zobrazí se na displeji kód „
”.
6 Zabezpečení před přehřátím:
Jestliže během provozu dno varné nádoby přesáhne přípustnou teplotu, vařič automaticky
přeruší vstupní výkon. Neozve se zvukový signál, ale na displeji se zobrazí kód „
”
(teplotní limit je 300–350°C; zabezpečení nejčastěji chrání před ponecháním na zapnutém
vařiči prázdné varné nádoby).
7 Zabezpečení před ponecháním zapnutého spotřebiče (omezené při použití funkce
ohřevu a smažení):
Jestliže vařič během 2 hodin práce neobdrží žádný příkaz, spotřebič se automaticky
vypne, aby nedošlo k nehodám, které se mohou stát v době nepřítomnosti uživatele.
8 Zabezpečení před použitím příliš malé nádoby:
Při standardním provozním napětí (165–265 V), se vyřič nezapne v případě, že je na
desce umístěna varná nádoba o průměru 8 cm. Vařič se zapne v případě, kdy bude na
desce umístěna varná nádoba o průměru min.12 cm.
9 V případě poškození přívodního kabelu se obraťte na výrobce, autorizovaný servis,
nebo odborného opraváře, aby nedošlo k úrazu.
10 Nedoporučuje se použití systému dálkového ovládání k nastavení času nebo jiné kontroly vařiče.
11 V přpadě prasknutí povrchu, okamžitě vypněte vařič. Vyvarujete se tak nebezpečí
úrazu elektrickým poudem.
12 Neodkládejte kovové předměty, jako např. nože, vidličky, lžíce a poklice na desce.
Mohou se ohřát a můžete se opařit.
GW41-004_v02
Nikdy sami neopravujte vařič. V případě závady na spotřebiči se obraťte na
nejbližší odborný servis.
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte spotřebič z elektrické sítě a počkejte, až vychladne.
K mytí desky nepoužívejte agresivní čistící přípravky v podobě emulsí,
mléka, pasty atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
Neponořujte spotřebič do vody!
Nečistěte indučkní desku pomocí parního čističe. Pára může poškodit
spotřebič.
●● Všechny nečistoty a drobečky odstraňujte z desky pomocí vlhkého hadříku.
●● Před uschováním spotřebiče se ujistěte, že spotřebič vychladnul a že je suchý.
●● Povrch ventilace: nečistoty odstraňujte pomocí vatové tyčinky. Jestliže jsou na desce
usazeniny oleje, použijte přípravek na mytí nádobí.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a rozhodně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběrných surovin. Obal z polyetylénu (PE, PEHD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
7
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov odporúčame Vám používať výlučne originálne
doplnky k spotrebičom spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Osobitnú pozornosť venujte informáciám týkajúcim sa bezpečnosti, aby ste počas používania spotrebiča predišli úrazu
alebo poškodeniu zariadenia.
Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie v prípade potreby počas neskoršieho používania spotrebiča.
Obsah
Bezpečnostné pokyny.........................................................................................................8
Technické údaje...................................................................................................................8
Funkcie spotrebiča..............................................................................................................8
Komponenty spotrebiča.......................................................................................................9
Pripojenie k zdroju napätia..................................................................................................9
Obsluha ..............................................................................................................................9
Pokyny k jednotlivým režimom............................................................................................9
Ďalšie informácie...............................................................................................................10
Riešenie problémov...........................................................................................................10
Čstenie a údržba...............................................................................................................10
Ekologicky vhodná likvidácia.............................................................................................10
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Upozornenia!
Ak ich nebudete dodržiavať, môže to spôsobiť zranenia osôb
●● Nepoužívajte indukčnú varnú dosku k zohrievaniu neotvorených konzerv. Konzerva
môže explodovať. Pred zohrievaním konzervy otvorte jej uzáver.
●● Nepremiestňujte indukčnú varnú dosku počas varenia alebo ak je na nej položený
horúci kuchynský riad.
●● Na indukčnú varnú dosku neklaďte kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžice,
pokrývky, pretože sa môžu zohriať.
●● V prípade, že na spotrebiči je viditeľná akákoľvek prasklina alebo došlo k poškodeniu povrchu dosky, ihneď vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky, aby ste tak
zabránili nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom.
●● Neuvádzajte spotrebič do činnosti v prípade, že prívodový kábel alebo plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
●● V prípade, že prívodový kábel je poškodený vymeňte ho priamo u výrobcu, v špecializovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, čím sa vyhnete riziku
vzniku nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby. Chybne vykonaná
oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa.
●● V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko.
●● Niektoré súčasti spotrebiča sa počas jeho prevádzky zohrievajú. Nedotýkajte sa
horúcich častí spotrebiča. Predstavujú nebezpečenstvo popálenia!
●● Pred čistením spotrebič nechajte vychladnúť.
●● Indukčná varná doska môže byť nebezpečná pre ľudí s kardiostimulátorom a aktívnymi zdravotníckymi implantátmi. Počas prevádzky varnej dosky vzniká magnetické
pole, ktoré môže nepriaznivo pôsobiť na ich funkciu. Pokiaľ ide o správnu funkciu
kardiostimulátora, obráťte sa na výrobcu alebo lekára.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte deťom, aby
sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku
viac ako osem rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do zásuvky rozvodu elektrického
napätia (iba so striedavým prúdom), ktorý je vybavený ochranným kolíkom a s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Spotrebič umiestňujte iba na plochom a rovnom povrchu.
●● Nepoužívajte indukčnú varnú dosku za účelom ohrievania priestorov a zohrievania
plynov alebo škodlivých, prchavých látok a pod.
●● Nikdy nevarte potraviny zabalené v hliníkovej fólii. Na indukčnú varnú dosku nikdy
neklaďte potraviny zabalené do hliníkovej fólie alebo na hliníkových táckach, ktoré
by sa vplyvom tepla mohli roztaviť a tak poškodiť spotrebič.
●● Na spotrebič neklaďte prázdne nádoby a riad.
●● Indukčnú varnú dosku neumiestňujte pri zariadeniach, ktoré vytvárajú magnetické
pole (napr. rádia, televízor, a pod.).
8
●● Indukčnú varnú dosku neumiestňujte na miestach v blízkosti otvoreného ohňa, pri
ohrievačoch a iných zdrojoch tepla.
●● Vytiahnite zástrčku spotrebiča zo zásuvky rozvodu elektrického napätia v prípade,
že varič už nepoužívate alebo pred jeho čistením.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky potiahnutím za kábel.
●● Prívodový kábel nesmie voľne visieť nad okrajom stola alebo kuchynského dresu
a nesmie sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ho spolu s prívodovým káblom vo vode.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné grafické symboly, a pod.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systémom ovládania.
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Pred začatím práce so spotrebičom
sa podrobne oboznámte s obsahom tohto
návodu na použitie.
●● Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade používania spotrebiča na
podnikateľské účely v rámci poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky
v takomto prípade podliehajú zmene.
●● Spotrebič sa môže používať vo vnútorných priestoroch. Indukčná varná doska je
určená k príprave a zohrievaniu jedál s použitím vhodného kuchynského riadu.
●● Priemer dna používanej nádoby by mal byť 12-24 cm.
●● Jestvuje široká škála drobných predmetov, na ktoré tento spotrebič môže pôsobiť
ako na indukčnú nádobu. V takomto prípade varná doska sa začne zohrievať a prenesie tepelnú energiu na predmety, ktoré sú na nej položené.
●● Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým vyššie uvedeným pokynom.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Indukčná varná doska je spotrebičom I triedy, ktorý je vybavený prívodovým káblom
s nulovým vodičom na uzemnenie a bezpečnostnou zástrčkou.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Nízkonapäťový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Funkcie spotrebiča
Indukčná varná doska Zelmer je zariadením, ktoré slúži k vareniu a zohrievaniu jedál. Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Medzi povrchom indukčnej dosky a na nej
umiestnenou indukčnou nádobou sa vytvára magnetické pole meniace energiu na tepelnú,
ktorá zohrieva potraviny umiestnené v nádobe.
Indukčnú varnú dosku môžete používať výlučne spolu s hrncami a panvicami, ktoré sú
určené pre indukčné varné dosky. Vytvorenie magnetického poľa závisí od použitého
materiálu, z ktorého je vyrobené dno hrnca. Používajte iba kuchynský riad z feromagnetickým dnom (oceľovým alebo železným dnom). Za účelom zistenia či daný kuchynský riad
je vhodný pre indukčnú varnú dosku môžete použiť magnet. V prípade, že magnet sa na
dno nádoby „prilepí“, takáto nádoba je vhodná k indukčnému vareniu.
Odporúčame používať hrnce a panvice značky Zelmer, ktoré sú určené pre
indukčné varné dosky. Zoznam našich výrobkov nájdete na internetovej
adrese www.zelmer.pl.
Pri voľbe kuchynského riadu, ktoré je označené týmto označením,
na dne alebo na balení výrobku, si môžete byť istý správnou voľbou
pre Vašu indukčnú varnú dosku.
Výhody indukčného varenia:
●● Veľmi krátka doba zohrievania. Po odobratí varnej nádoby z indukčnej dosky sa ohrievanie automaticky zastaví.
●● Po opätovnom položený varnej nádoby na indukčnú dosku sa ohrievanie automaticky
zapne. Rýchlo reaguje na nastavenie sily ohrevu.
●● Varná doska sa ľahko čistí a konzervuje.
●● Varná doska sa nezohrieva, nepredstavuje riziko vzniku požiaru.
●● Teplo vzniká iba vo varnej nádobe, preto je energia využívaná jedine na účely varenia.
●● Nižšia spotreba energie. Skrátená doba varenia.
GW41-004_v02
Komponenty spotrebiča
Obsluha
Pre každú z funkcií popísaných nižšie, používajte vhodnú varnú nádobu
určenú pre indukčné varné dosky. Priemer dna používanej nádoby by mal
byť 12-24 cm.
1 Pripravované jedlo vložte do nádoby, ktorú umiestnite v strede keramickej dosky
indukčného variča. Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa na sekundu zasvietia
všetky kontrolné svietidlá a na digitálnom panely sa zobrazí „
”, a neskôr začne
blikať kód „
”. Ukazovateľ vypínača „ON/OFF” bliká, čo znamená, že varič nie je
ešte zapnutý.
2 Ak po prvom stlačení vypínača „ON/OFF” (zapni/vypni) v priebehu 1 minúty stlačíte tlačidlo „Power” (sila ohrevu) alebo „Temp” (teplota) zariadenie identifikuje prípadnú nádobu
na variči.
V prípade ak na varnej doske sa nenachádza žiadna nádoba, budete počuť zvukový signál
a na displeji sa zobrazí kód „
” - indukčný varič automaticky preruší zvolený program
v priebehu 1 minúty. V prípade ak sa na doske nebude nachádzať nádoba - následne sa
automaticky nastaví na pohotovostný program. V prípade ak na doske v priebehu 1 minúty
položíte varnú nádobu, spotrebič automaticky začne pracovať.
3 Po ukončení práce variča je potrebné stlačiť vypínať „ON/OFF”, a tak vypnúť zariadenie. Po vypnutí variča počkajte kým neprestane pracovať ventilátor, potom môžete spotrebič odpojiť od zdroja napätia.
4 Počas používania variča je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania:
●● Režim udržiavania teploty môže byť používaná iba spolu s funkciou „Temp” na jej
ôsmich stupňoch: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C a 240°C.
●● V režime udržiavania teploty sa nominálne hodnoty môžu líšiť od reálnych hodnôt,
v závislosti od tvaru a materiálu, z ktorého je vyhotovená nádoba, ktorú použijete.
●● Štandardné nádoby, ktoré sú určené pre indukčný varič sú vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele typu 202 s niekoľko-vrstvovým dnom. Výhrevné hodnoty závisia od typu
zvolenej nádoby.
●● Tepelný výkon môžete regulovať na 8 stupňoch: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W,
1400 W, 1700 W a 2000 W. Najvyšší tepelný výkon môžete získať v režime „Power”.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Indukčná doska
Ukazovateľ horúcej dosky – Plate Hot
Tlačidlo rodičovskej zámky – Child Lock
Tlačidlo pre nastavenie teploty – Temp.
Svetelná dióda LED, ktorá signalizuje hodnoty tepelného výkonu (100, 300, 600, 800,
1000, 1400, 1700, 2000) alebo teplotu (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) alebo
trvanie činnosti zariadenia (00:00 – 23:59)
Tlačidlo +/– pre nastavenie hodnôt výkonu, teploty alebo času
Tlačidlo pre nastavenie hodnôt tepelného výkonu – Power
Tlačidlo pre nastavenie odratávania – Time
Tlačidlo ON/OFF („zapni/vypni”)
Pripojenie k zdroju napätia
1 Položte vhodnú nádobu na indukčnú varnú dosku.
2 Zapojenie k zdroju elektrického napätia je signalizované jednorazovým výstražným
zvukovým znamením. Súčasne sa zasvietia všetky signálne a kontrolné diódy spolu s signalizačnou diódou tepelného výkonu a to po dobu približne 1 sekundy, a následne zhasnú.
Kontrolná dióda „zapni/vypni” bude blikať. Jediným regulačným tlačidlom je tlačidlo „zapni/
vypni”, ostatné tlačidlá nie sú určené k nastavovaniu hodnôt.
3 Ak je zariadenie je zapojené k zdroju napätia, stlačte tlačidlo „zapni/vypni”, budete
počuť jednorazový výstražný zvukový signál a na displeji sa zobrazí „
”. Elektrický
ventilátor je vypnutý, čo znamená, že zariadenie je nastavené v režime, v ktorom ho
môžete začať používať.
4 Do jednej minúty od stlačenia tlačidla „zapni/vypni”, môžete nastaviť Vami zvolenú
funkciu. Zvolená funkcia bude zviditeľnená na displeji. V prípade, že do 1 minúty neaktivujete žiadnu funkciu, zariadenie sa automaticky vypne.
5 Po nastavení požadovanej funkcie, v prípade, že na varnej indukčnej doske nie je
umiestnená žiadna nádoba, budete počuť prerušovaný výstražný tón.
Na displeji sa zobrazí symbol „
”. Dióda označujúca vybranú funkciu bude svietiť neprerušovane, kým dióda označujúca tepelný výkon začne blikať. Po 1 minúte, v prípade, že
na indukčnej varnej doske nebude položená žiadna nádoba, zariadenie sa automaticky
vypne. Naopak, ak do 1 minúty položíte na indukčnú dosku nádobu, zariadenie identifikuje vhodnosť nádoby a v priebehu 3 sekúnd začne vykonávať predtým zvolenú funkciu
varenia.
GW41-004_v02
Pokyny k jednotlivým režimom
Nastavenie tepelného výkonu v režime („Power”)
Po stlačení tlačidla „Power” môžete pokračovať vo výbere požadovaného tepelného
výkonu, ktorý bude potvrdený rozsvietením príslušného svetelného signálu.
Predvolený tepelný výkon je nastavený na hodnotu 800 W. Hodnota je viditeľná na displeji
počas práce varnej dosky. Tepelný výkon môžete regulovať na 8 stupňoch: 100 W, 300 W,
600 W, 800 W, 1000W, 1400 W, 1700 W a 2000 W. V prípade, ak chcete zvýšiť tepelný
výkon je potrebne stlačiť tlačidlo „+”, tlačidlo „–“ pre zníženie tepelného výkonu.
Ukazovateľ horúcej dosky („Plate Hot ”)
Ak teplota varnej dosky prekročí 60°C alebo indukčný systém variča je zapnutý, zasvieti
sa ukazovateľ „Plate Hot”.
Rodičovská zámka („Child Lock”)
Počas činnosti indukčného variča (po zvolení jedného z dostupných režimov „Temp”,
„Power“ alebo „Time”) je potrebné stlačiť a chvíľu podržať tlačidlo „Child Lock” (rodičovský
zámok) v trvaní 2 sekúnd, kým sa nezasvieti príslušná signalizačná dióda.
Po zapnutí tohto režimu indukčný varič nebude reagovať na dotyk (okrem tlačidiel
„ON/OFF” a „Child Lock”). Ak chcete vypnúť bezpečnostný režim, je potrebné opäť stlačiť
a chvíľu podržať tlačidlo „Child Lock” v trvaní 2 sekúnd, kým príslušná signalizačná dióda
nezhasne.
Nastavenie teploty v režime („Temp”)
Po stlačení tlačidla „Temp” môžete pokračovať vo výbere požadovanej teploty, ktorá bude
potvrdená rozsvietením príslušného svetelného signálu.
Predvolená teplota je nastavená na 160°C. Hodnota je viditeľná na displeji počas práce
varnej dosky. Teplotu môžete regulovať zvolením nasledujúcich stupňov: 60°C, 120°C,
140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C a 240°C.
Pre výber požadovanej hodnoty použite tlačidlá „+” a „–”. Po nastavení maximálnej teploty
sa tlačidlo „+” deaktivuje. Teplotu môžete znížiť stlačením tlačidla „–”. Po nastavení minimálnej teploty sa tlačidlo „–” deaktivuje. Najvyššia nastaviteľná teplota je 240°C, pričom
zmena výkonu nastáva automaticky spolu so zmenenou nastavenia teploty.
Režim odpočítavania („Time”)
Po zvolení režimu „Time” (odpočítavanie) v režime „Power” alebo „Temp” začne blikať
ukazovateľ zvoleného režimu. Je potrebné nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa varič automaticky vypne.
Predvolená hodnota je nastavená 15 minút (00:15). Ak na displeji začnú blikať číslice
hodín, je potrebné stlačiť „+” alebo „–”, ktorými zvolíte hodnotu 0-23. Následne v priebehu 5 sekúnd po stlačení tlačidla „Time”, začnú blikať číslice minút - vtedy číslice hodín
neblikajú.
Každé jednotlivé stlačenie tlačidla „+” alebo „–” predlžuje alebo skracuje nastavovaný čas
po jednej minúte. Minútový rozsah je 00-59. Pri stlačení tlačidla „+” alebo „–” po dobu
dlhšiu ako 2 sekundy, predlženie alebo skrátenie času v minútach prebieha rýchlejšie bez
zvukového signálu.
Ak počas 5 sekúnd nestlačíte tlačidlo „+” alebo „–” nastavenie odpočítavania bude automaticky ukončené. Ukazovateľ režimu prestane blikať a na displeji sa zobrazí nastavený
čas (najvyššia hodnota je 23 hod. a 59 min. – 23:59) Po uplynutí času odrátavania zaznie
niekoľkokrát za sebou zvukový signál, ukazovateľ režimu začne blikať, pričom ventilátor
ešte pracuje a až po chvíli sa vypne. Ukazovateľ režimu sa vypne spolu s indukčnou varnou doskou.
9
Pri nastavovaní času odpočítavania zaznie zvukový signál pri každom stlačení tlačidla „+” alebo „–”, ak tlačidlo podržíte stlačené po dobu dlhšiu ako
2 sekundy, signál nezaznie.
V prípade prestavenia odpočítavacieho režimu na iný režim, nastavený
čas sa vynuluje (ukazovateľ režimu odpočítavania sa vypne). Varič nastaví
predvolené hodnoty zvoleného režimu.
Po nastavení odpočítavania v režime výberu tepelného výkonu alebo
teploty môžete stlačiť podľa želania tlačidlo „Power” alebo „Temp”, kedy
sa Vám na displeji zobrazia tepelné hodnoty. Hodnoty nastavenej teploty
môžete meniť v priebehu 5 sekúnd pomocou tlačidiel „+” i „–”. V prípade
ak v priebehu 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo alebo stlačíte tlačidlo
„Time”, na displeji sa zobrazí čas odpočítavania.
Ďalšie informácie
Zvuková signalizácia
1 V prípade, že zariadenie nepracuje správne, zapne sa zvukové výstražné znamenie:
výstraha znie počas 10 sekúnd.
2 V prípade, že dôjde k chybe, ktorá nesúvisí priamo so zariadením, na displeji sa
zobrazí symbol „
”, a to do doby, kým sa zariadenie nevypne alebo sa neodstráni daná
príčina.
3 V prípade, že zariadenie bolo pripojené k zdroju napätia alebo k automatickému vypnutiu zariadenia zostávajú ešte 2 hodiny, zaznie jednosekudový zvukový signál, ale pri
ručnej zmene režimu varenia zaznie zvukový signál s dĺžkou trvania 0,2 sekundy.
4 Signál, ktorý oznamuje ukončenie nastavenia daného režimu je jeden krátky zvukový
signál, ktorý trvá 0,2 sekundy.
Chladiaci ventilátor
1 Ventilátor sa nezapne, ak nie je spustený ktorýkoľvek režim varenia.
2 Ventilátor sa automaticky vypne po zvolení daného režimu varenia, netýka sa prednastavených nastavení a režimu udržiavania tepla.
3 Špeciálny snímač teploty rozhoduje o zapnutí alebo vypnutí ventilátora.
●● Ak teplota dosiahne hranicu ≥ 55°C, ochranný systém spustí do činnosti ventilátor.
●● V prípade, ak teplota dosiahne hodnoty < 55°C, ventilátor sa nezapne.
9 V prípade, že dôjde k poškodeniu prívodového kábla, je potrebné, aby ste ho dali vymeniť priamo u výrobcu, v servisnom stredisku alebo u inej kvalifikovanej osoby, s cieľom predísť možným rizikám.
10 Neodporúčame používať iné externé zariadenia pre reguláciu času alebo pre akúkoľvek inú funkciu zariadenia.
11 V prípade vzniku praskliny na povrchu dosky je potrebné, aby ste spotrebič okamžite
vypli, čím predídete nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
12 Nikdy neklaďte na povrch dosky kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžice alebo
pokrievky, ktoré sa môžu nahriať a spôsobiť tak popáleniny používateľovi.
Riešenie problémov
Opis problému
Kontrolné činnosti
Po zapojení variča k sieti elektrického napätia, varič nevydal
zvukový signál a nezasvietila
sa kontrolka napätia.
1. Je potrebné skontrolovať správnosť pripojenia variča k sieti.
2. Skontrolujte či nádoba bola umiestená v strede varnej dosky.
3. Ubezpečte sa či elektrická zásuvka je pod napätím.
Zvukový signál je neprerušovaný a zariadenia sa vypína
po 15 sekundách.
1. Skontrolujte vhodnosť nádoby pre indukčný varič.
2. Skontrolujte či nádoba bola umiestená v strede varnej dosky.
3. Overte či priemer dna nádoby je väčší ako 8 cm.
Varič náhle prestal zohrievať.
1. Skontrolujte či teplota vonkajšieho prostredia nie je príliš
vysoká.
2. Skontrolujte či ventilačné otvory nie sú zablokované.
3. Po dosiahnutí požadovanej teploty zariadenie prestanie hriať
a prepne sa do režimu udržiavania teploty.
4. Je možné, že bol spustený zabezpečovací systém. V takom prípade je potrebné počkať 10 minút pred ďalším použitím.
V režime udržiavania teploty
nie je možné nastavenie teploty meniť.
1. Je potrebné skontrolovať, či dno nádoby je ploské, bez preliačiny v strede.
Nikdy neopravujte varič sami. V prípade, že dôjde k poškodeniu spotrebiča
je potrebné zaniesť ho do najbližšieho servisného strediska.
Čstenie a údržba
Pred čistením, zariadenie vytiahnite zo zdroja napätia a počkajte kým
vychladne.
Bezpečnostný systém a systém poskytovania informácií o chybách
V prípade výskytu chýb na zariadení, okrem tých, ktoré sú nižšie uvedené spolu s príslušnými kódmi, sa dané signalizačné zariadenie, ktorého chyba sa týka, dlhodobo rozsvieti,
kým ostatné signalizačné zariadenia sú vypnuté.
1 Zabezpečenie pred chýbajúcou nádobou, nesprávnou nádobou alebo nádobou
s nevyhovujúcimi rozmermi (s priemerom menej ako 12 cm):
V prípade, že používateľ odoberie z varnej dosky nádobu alebo chce použiť príliš malú
nádobu, varič vydá zvukový signál a okamžite preruší tok energie. Na displeji sa zobrazí
symbol „
”.
2 Zabezpečenie IGBT (teplota vnútorného prostredia variča) pred prehriatím:
V prípade, že teplota IGBT (bipolárneho tranzistora s izolovaným hradlom) prekročí stanovený limit, a snímač otvorí obvod, varič automaticky preruší tok prúdu zo zdroja napätia.
Spotrebič vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí kód „
”. Varič neukončí havarijný
režim automaticky, je potrebné ho prestaviť ručne.
3 Zabezpečenie pred vysokým napätím:
V prípade, že napätie dosiahne alebo prekročí 265 V, varič automaticky preruší prívod
napätia. Spotrebič vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí kód „
”.
4 Zabezpečenie pred nízkym napätím:
V prípade, že napätie dosiahne 165 V alebo menej, varič automaticky preruší prívod napätia. Spotrebič vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí kód „
”.
5 Zabezpečenie snímacieho senzora:
V prípade, že snímač identifikuje otvorený obvod, na displeji sa zobrazí kód „ ”. V prípade vzniku skratu na obvode, na displeji sa zobrazí kód „
”.
6 Zabezpečenie pred prehriatím:
V prípade, že počas práce spotrebiča, dno použitej nádoby prekročí povolenú teplotu,
varič automaticky preruší prívod napätia. Varič nevydá zvukový signál, ale na displeji sa
zobrazí kód „ “ (hraničná teplota je stanovená na 300–350°C, toto zabezpečenie je
najčastejšie využívané v prípade ponechania prázdnej nádoby na variči).
7 Zabezpečenie pred ponechaním zapnutého spotrebiča (s obmedzením pri použití
režimu zohrievania a fritovania):
V prípade, že varič po dobu 2 hodín nezaznamená žiadne príkazy, spotrebič sa automaticky vypne, s cieľom predísť možnému nebezpečenstvu, ku ktorému by mohlo dôjsť
počas neprítomnosti používateľa.
8 Zabezpečenie pred použitím príliš malej nádoby:
Pri štandardnom pracovnom napätí (165–265 V), varič neaktivuje premenu energie
v prípade, že na doske bola umiestnená nádoba s priemerom menším ako 8 cm. Varič
naopak aktivuje premenu energie v prípade, že na doske bola umiestnená nádoba
s priemerom 12 cm.
10
Na čistenie používajte nedráždivé čistiace prostriedky. Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií,
tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, a pod.
Neponárajte spotrebič do vody!
Nečisťte indukčnú dosku pomocou pary. Styk dosky s parou môže spotrebič poškodiť.
●● Všetky nečistoty a omrvinky odstraňujte z dosky pomocou navlhčenej handričky.
●● Pred odložením spotrebiča sa ubezpečte, či zariadenie dostatočne vychladlo a je
suché.
●● Povrch ventilátora: nečistoty odstráňte pomocou vatovej tyčinky a v prípade, že sa na
otvoroch vyskytujú olejové usadeniny, predtým aplikujte čistiaci prostriedok.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy
ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje
s jeho určením alebo v dôsledku jeho nesprávneho používania.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho
upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov. obchodných, estetických dôvodov a iných
dôvodov.
GW41-004_v02
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük olvassák el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Különös a biztonságra vonatkozó utasításoknak kell figyelmet szentelni, hogy a készülék használata közben meg
lehessen előzni a baleseteket és/vagy el lehessen kerülni a berendezés megsérülését.
A kezelési utasítást kérjük úgy őrizzék meg, hogy a készülék későbbi használata közben
is bele tudjanak nézni.
Tartalomjegyzék
A biztonságra vonatkozó irányelvek.................................................................................. 11
Műszaki adatok.................................................................................................................. 11
A készülék jellemzői.......................................................................................................... 11
A berendezés felépítése....................................................................................................12
Csatlakoztatás a hálózathoz..............................................................................................12
Kezelés..............................................................................................................................12
Utasítások az egyes funkciókhoz......................................................................................12
További információk...........................................................................................................13
Problémák megoldása.......................................................................................................13
Karbantartás és tisztítás....................................................................................................13
Ökológia – Óvjuk a környezetet.........................................................................................13
A biztonságra vonatkozó irányelvek
Veszély! / Figyelmeztetés!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● Ne használja az indukciós főzőlapot zárt dobozok melegítésére. A doboz felrobbanhat. Előbb vegye le legalább a fedőt.
●● Ne tolja el az indukciós főzőlapot főzés közben vagy akkor, amikor egy forró edény
van rajta.
●● Ne helyezzen fém tárgyakat, pl. kést, villát, kanalat, fedőt a főzőlapra, mivel ezek
felforrósodhatnak.
●● Ha bármilyen repedést, karcot vesz észre a lap üveg felületén, haladéktalanul húzza
ki a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
●● Ne helyezze üzembe a berendezést, ha a hálózati kábel, vagy a gép teste láthatóan
sérült.
●● Ha a hálózati vezeték megsérül, azt a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel újra kell cseréltetni, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet a használó számára.
●● Meghibásodás esetén forduljon speciális szervizhez.
●● Némelyik alkatrész üzemelés közben felforrósodik. Ne érjen a berendezés forró
részeihez. Égési sérülést szenvedhet!
●● Tisztítás előtt hagyja a kihűlni a készüléket.
●● Az indukciós főzőlap veszélyes lehet azokra, akiknek szívritmus szabályzója vagy
aktív implantátumuk van. A főzőlap üzemelése közben keletkező mágneses mező
megzavarhatja a működésüket. A szívritmus szabályzó megfelelő működésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot annak gyártójával vagy az orvosával.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben
korlátozott személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal
és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek
és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják a berendezést.
Nem szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc
év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják
a berendezést.
Figyelem!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével járhat
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból a kábelnél fogva.
●● A kábel nem lóghat az asztal vagy a konyhai munkalap pereme felett, és nem érhet
forró felülethez.
●● Ne merítse a készüléket, sem annak hálózati kábelét víz alá, és ne mosogassa
a készüléket folyóvízben.
●● A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív detergenseket emulzió, tej,
paszta stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jeleket, információkat, jelöléseket, figyelmeztető jelzéseket stb.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
Útmutatás
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
●● A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa el a kezelési utasítást.
●● A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén
változnak a garanciális feltételek.
●● A készülék használható beltérben. Az indukciós főzőlap ételek megfelelő edényben
történő készítéséhez és melegítéséhez készült.
●● Az indukciós edény aljának átmérője 12-24 cm legyen.
●● Számos olyan kis tárgy létezik, amit a készülék indukciós edénynek észlelhet. Ilyen
esetben a főzőlap el kezd melegedni, és elkezdi melegíteni a rajta fekvő tárgyakat.
●● Győződjön meg róla, hogy a fenti utasítást megértették.
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
Az indukciós főzőlap I. szigetelési osztályú készülék, védő érrel rendelkező vezetékkel és
védőérintkezős dugasszal van ellátva.
A készülék megfelel az hatályos szabványoknak.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) –2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A készülék jellemzői
A Zelmer indukciós főzőlap ételek készítéséhez és melegítéséhez szolgáló készülék.
Elektromágneses indukció elvén működik. A főzőlap és a rajta lévő indukciós edény felülete között hőt fejlesztő mágneses tér keletkezik, ami felmelegíti az edényben található
ételt.
Az indukciós főzőlapot kizárólag indukciós tűzhelyekhez készült edényekkel és serpenyőkkel lehet használni. A létrejövő mágneses tér attól az anyagtól függ, amiből az edény
alja készült. Kizárólag ferromágneses (acélból vagy öntöttvasból készült fenekű) idények
használhatók. Azt, hogy egy adott edény használható-e az indukciós főzőlapon, egy mágnessel lehet ellenőrizni. Ha az „odatapad” az edény aljához, az edény használható indukciós főzéshez.
Ajánljuk, indukciós főzőlapokhoz készült Zelmer edények használatát.
A termékeink listáját a www.zelmer.pl weblapon találja meg.
Amikor kiválasztja az edény, aminek az alján vagy csomagolásán
megtalálható ez a jel, biztos lehet benne, hogy az indukciós tűzhelyekhez készült.
Az indukció előnyei:
●● Nagy rövid felmelegedési idő. Ha leveszi az edényt a főzőlapról, automatikusan megszűnik a hevítés.
●● Amint visszateszi az edényt a főzőlapra, automatikusan újra melegíteni kezdi. Gyorsan reagál teljesítmény változására.
●● A főzőlap könnyen tisztítható és karbantartható.
●● A főzőlap nem forrósodik fel, nincs tűzveszély.
●● Hő csak az edényben keletkezik, így az energia kizárólag főzésre fordítódik.
●● Csökken az energiafelhasználás. Rövidebb főzési idő.
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű, földelt,
elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre állítsa.
●● Ne használja az indukciós főzőlapot helyiségek fűtésére, mérgező, illékony stb.
folyadékok vagy anyagok melegítésére.
●● Soha ne főzzön ételt alufóliában. Soha ne tegyen alumínium fóliába csomagolt vagy
alumíniumtálcán lévő élelmiszert az indukciós főzőlapra, mivel a felforrósodó alumínium megolvad, és károsítja a berendezést.
●● A készülékre ne helyezze üres edényt.
●● Az indukciós főzőlapot ne helyezze olyan berendezés vagy tárgy mellé, amelyik
mágneses mezőt állít elő (pl. rádió, televízió készülék stb.)
●● Az indukciós főzőlapot ne tegye nyílt láng, fűtőtest vagy más hőforrás mellé.
●● Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani akarja azt, húzza ki a készülék
dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
GW41-004_v02
11
A berendezés felépítése
Kezelés
Az alább felsorolt összes funkcióhoz mindig használjon megfelelő, indukciós főzőlaphoz készült edényt. Az edény aljának átmérője 12-24 cm
legyen.
1 Az étel bele kell helyezni az edénybe, majd azt el kell helyezni az indukciós főzőlap
kerámia lapjának közepén. A készülék hálózatra csatlakoztatása után egy másodpercre
felgyullad az összes kontroll lámpa, a négy számjegyes kijelzőn „
” látszik, majd el
kezd villogni a „
” kóddal. Az „ON/OFF” nyomógomb lámpája villog, ami azt jelenti,
hogy a főzőlap még nincs bekapcsolva.
2 Ha az „ON/OFF” gomb első alkalommal történő megnyomását követő 1 percen belül
megnyomják a „Power” (teljesítmény) vagy a „Temp” (hőmérséklet) gombot, a készülék
ellenőrzi, hogy a lapon van-e edény.
Ha a lapon nincs edény, felhangzik egy figyelmeztető hangjelzés, és a kijelzőn megjelenik a „ ” kód, a főzőlap 1 perc után automatikusan kilép a kiválasztott módból, ha
nem kerül rá edény, majd átlép készenléti üzemmódba. Abban az esetben, amikor a lapra
1 percen belül edény kerül, a főzőlap automatikusan üzembe lép.
3 Amikor a főzőlap befejezi a munkát, meg kell nyomni az „ON/OFF” gombot, hogy
kikapcsoljuk a készüléket. Miután kikapcsolta főzőlapot, és megvárta, hogy a ventilátor
leálljon, a készüléket le lehet választani az elektromos hálózatról.
4 A főzőlap használatakor a következő ajánlásokat kell betartani:
●● A hőmérséklettartási üzemmódot csak a „Temp” üzemmódban lehet használni, nyolc
hőmérsékleten: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C és 240°C.
●● A hőmérséklettartási üzemmódban a használt edény alakjától és anyagától függően
tényleges értékek eltérhetnek a névlegesektől.
●● Az ehhez a főzőlaphoz normál esetben 202 típusú, rozsdamentes acélból készült,
többrétegű aljjal rendelkező edények használandók. A választott edénytől függően
más fűtési paraméterek érhetők el.
●● A teljesítményt 8 szintből lehet választani: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W,
1400 W, 1700 W és 2000 W. A max. teljesítményt „Power” üzemmódban lehet elérni.
1
Utasítások az egyes funkciókhoz
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Indukciós főzőlap
Forró főzőlap kijelzése – Plate Hot
Szülői blokk nyomógombja – Child Lock
Hőmérsékletválasztó nyomógomb – Temp.
A teljesítményszintet (100, 300, 600, 800, 1000, 1400, 1700, 2000) vagy a hőmérsékletet (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) illetve a készülék üzemelésének idejét
(00:00 – 23:59) mutató LED kijelző
Teljesítményszintet, hőmérsékletet vagy időt beállító +/– nyomógombok
Teljesítményszint kiválasztó nyomógomb – Power
Visszaszámlálás nyomógomb – Time
ON/OFF („bekapcsolás/kikapcsolás”) nyomógomb
Csatlakoztatás a hálózathoz
1 Tegyen egy megfelelő edény az indukciós főzőlapra.
2 A főzőlap csatlakoztatását a hálózatra egy egyszeri, figyelmeztető hang jelzi. Ekkor
az összes funkció ellenőrző lámpája és a fűtőteljesítmény lámpája kigyullad körülbelül 1 másodpercre, majd kialszik. A „bekapcsolás/kikapcsolás” ellenőrző lámpa villog.
Az egyetlen reagáló nyomógomb a „bekapcsolás/kikapcsolás”, a többi nyomógomb nem
reagál.
3 Amikor a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózatra, nyomja meg a „bekapcsolás/kikapcsolás” gombot, ekkor megszólal az egyszeri, figyelmeztető hangjelzés, és
a kijelzőn megjelenik a „
” jelzés. Az elektromos ventilátor ki van kapcsolva, ami azt
jelenti, hogy a készülék használatra kész állapotban van.
4 A „bekapcsolás/kikapcsolás” gomb megnyomásától számított egy percen belül lehet
kiválasztani az adott funkciót. A kiválasztott funkció megjelenik a kijelzőn. Ha 1 percen
belül nem választ ki semmilyen funkciót, a készülék azonnal kikapcsol.
5 A megfelelő funkció kiválasztása után, ha a lapra nem helyeznek semmilyen edényt,
megszólal egy pulzáló hangjelzés.
A kijelzőn megjelenik a „ ” szimbólum. A funkció lámpa állandó fénnyel ég, míg a fűtési
teljesítmény lámpa villog. 1 perc eltelte után, ha a lapra továbbra sem tesznek edényt,
a készülék automatikusan kikapcsol. Azonban, ha 1 percen belül, edényt tesznek a lapra,
a készülék ellenőrzi, hogy az megfelelő-e, és 3 másodpercen belül elkezd főzni.
12
Teljesítmény kiválasztása („Power”)
A „Power” gomb megnyomása után lehet kiválasztani a kívánt teljesítményt, amit a megfelelő jelzőlámpa kigyulladása igazol.
Az alapértelmezett teljesítmény a 800 W. Az értéket a főzőlap működése közben a kijelző
mutatja. A teljesítményt 8 szintből lehet választani: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W,
1400 W, 1700 W i 2000 W. A teljesítmény növeléséhez a „+” gombot, a csökkentéséhez
a „–” gombot kell megnyomni.
Forró főzőlap kijelzése („Plate Hot”)
Amikor a lap hőmérséklete meghaladja a 60°C-ot, vagy a főzőlap indukciós rendszere be
van kapcsolva, világít a „Plate Hot” jelzés.
Szülői blokk („Child Lock”)
A főzőlap adott üzemmódjában (miután kiválasztotta a „Temp”, „Power” vagy „Time” funkciók egyikét) meg kell nyomni, és 2 másodpercig benyomva kell tartani a „Child Lock”
(szülői retesz) gombot, amíg kigyullad a megfelelő jelzés.
Ennek az üzemmódnak a bekapcsolása után a főzőlap (az „ON/OFF” és a „Child Lock”
gombokon kívül) nem reagál a gombnyomásra. A védelem kikapcsolásához meg kell
nyomni, és 2 másodpercig benyomva kell tartani a „Child Lock” gombot, egészen addig,
amíg a lámpa elalszik.
Hőmérsékletválasztó nyomógomb („Temp”)
A „Power” gomb megnyomása után lehet kiválasztani a kívánt teljesítményt, amit a megfelelő jelzőlámpa kigyulladása igazol.
Az alapértelmezett hőmérséklet 160°C-ra van beállítva. Az értéket a kijelző mutatja,
amikor a főzőlap működik. A hőmérsékletet a következő értékekre lehet beállítani: 60°C,
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C és 240°C.
A kívánt érték kiválasztásához a „+” és „–” gombok szolgálnak. Amikor eléri a max. hőmérsékletet a „+” nyomógomb inaktívvá válik. A hőmérsékletet ekkor csak csökkenteni lehet
a „–” nyomógombbal Amikor eléri a min. hőmérsékletet a „–” nyomógomb inaktívvá válik.
Az elérhető legmagasabb hőmérséklet 240°C, a teljesítmény pedig automatikusan változik a beállított hőmérséklettel.
Visszaszámlálási üzemmód („Time”)
Ha a „Power” vagy a „Temp” üzemmódban kiválasztja a „Time” (visszaszámlálás) üzemmódot, elkezd villogni az üzemmód jelzőlámpája. Be kell állítani az időt, ami után a főzőlap
automatikusan kikapcsol.
Az alapértelmezett 15 perc (00:15). Amikor elkezdenek villogni az órák számjegyei, meg
kell nyomni a „+” vagy „–” gombot egy 0-23 közötti érték beállításához, majd a beállítás
után 5 másodpercen belül meg kell nyomni a „Time” gombot, amire elkezdenek villogni
a percen számjegyei, míg az órák számjegyei abbahagyják a villogást.
A „+” vagy „–” gomb mindegyes megnyomásával egy perccel növelni vagy csökkenteni
lehet a beállított időt. A perceket 00-59 tartományban lehet állítani. Ha a „+” vagy „–” gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig tartja benyomva, akkor a percek gyorsabban változnak és hangjelzés nélkül.
Ha 5 másodpercen belül nem nyomják meg a „+” vagy „–” gombot, a visszaszámlálás
beállítása automatikusan befejeződik. Az üzemmód jelzőlámpája abbahagyja a villogást,
és a képernyőn megjelenik a beállított idő (a max. érték 23 óra 59 perc – 23:59). A vis�szaszámolt idő letelte után többszörös hangjelzés hallatszik, az üzemmód jelzőlámpája
elkezd villogni, a ventilátor még egy kis ideig működik, majd kikapcsol. Az üzemmód jelzőlámpája a főzőlappal együtt kikapcsol.
GW41-004_v02
A visszaszámlálási idő beállításakor hangjelzés hallatszik a „+” vagy a „–”
nyomógomb minden egyes megnyomásakor; ha pedig a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig tartják megnyomva, nem hallatszik hangjelzést.
Ha a visszaszámlálási üzemmódból egy másik üzemmódba kapcsol át,
a beállított idő törlődik (a visszaszámlálási üzemmód jelzőlámpája kialszik). A főzőlap az adott üzemmód alapértelmezett beállítását veszi fel.
A visszaszámlálási idő beállítása után a teljesítmény vagy az idő beállításának üzemmódjában meg lehet nyomni megfelelően a „Power” vagy
a „Time” gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a hőmérséklet értéke.
A hőmérséklet értékét 5 másodpercen belül be lehet állítani a „+” és a „–”
gombokkal. Ha azonban 5 másodpercen belül nem nyomnak meg semmilyen nyomógombot, vagy a „Time” gombot nyomják meg, a kijelzőn megjelenik a visszaszámlálási idő beállítása.
További információk
Hangriasztás
1 A berendezés nem megfelelő működése esetén hangriasztás kapcsol be: a riasztás
10 másodpercig tart.
2 A berendezéstől független hiba esetén a kijelzőn a „ ” szimbólum jelenik meg,
mindaddig, amíg ki nem kapcsolják a berendezést, vagy meg nem találják a hiba okát.
3 Amikor a berendezést csatlakoztatták az elektromos hálózatra, vagy 2 óra maradt az
automatikus kikapcsolásig, egy 1 másodperces hangjelzés hallható, míg a főzési funkció
kézzel történő állításakor 0,2 másodperces hangjelzés hallatszik.
4 Az adott funkció beállításának végét egy 0,2 másodpercig tartó, rövid hang jelzi.
10 Nem ajánlott távirányítót használni az idő vagy a főzőlap más szabályzó egységének
vezérlésére.
11 A felület megrepedése esetén azonnal ki kell kapcsolni a főzőlapot, hogy elkerüljük az
áramütés veszélyét.
12 Ne helyezzen fém tárgyakat, pl. kést, villát, kanalat, fedőt a főzőlapra, mivel ezek felforrósodhatnak, és megégethetik az üzemeltetőt.
Problémák megoldása
A probléma leírása
Ellenőrző műveletek
A főzőlap csatlakoztatása után
a hálózatra, nem hallható hangjelzés, és nem világít a teljesítményt jelző lámpa.
1. Meg kell győződni róla, hogy a főzőlapot megfelelően
csatlakoztatták.
2. Meg kell győződni róla, hogy az edényt a lap közepére
állították.
3. Meg kell győződni róla, hogy a használt dugaszolóaljzat
működőképes.
Folyamatos hangjelzés hallatszik, a berendezés pedig 15
másodperc után kikapcsol.
1. Meg kell győződni róla, hogy indukciós főzőlaphoz való edényt
használ.
2. Meg kell győződni róla, hogy az edényt a lap közepére
állították.
3. Meg kell győződni róla, hogy az edény aljának átmérője
nagyobb 8 cm-nél.
A főzőlap hirtelen abbahagyta
a melegítést.
1. Ellenőrizni kell, hogy a Környezet hőmérséklete nem túl
magas -e.
2. Ellenőrizni kell, hogy a szellőző nyílásokat nem takarták-e le.
3. A kívánt hőmérséklet elérésekor a berendezés nem melegít
tovább, hanem átáll hőtartási üzemmódba.
4. Lehetséges, hogy bekapcsolt a védelmi rendszer, és várni kell
10 percet, mielőtt tovább használja a berendezést.
Hőtartás üzemmódban nem lehet
a hőmérsékletet változtatni.
1. Meg kell győződni róla, hogy az edény alja nem lapos-e,
nincs a közepén bemélyedés.
Hűtő ventilátor
1 A ventilátor nem indul be, ha nem működik valamilyen főzési funkció.
2 Ventilátor automatikusan bekapcsol egy adott főzési funkció kiválasztása után, kivéve
az előzetes beállításokat, valamint a hőtartási funkciót.
3 Megfelelő hőérzékelő dönt arról, hogy be kell-e kapcsolni a ventilátort, vagy sem.
●● Amikor a kimeneti tekercs hőmérséklete eléri a ≥ 55°C-ot, akkor a védelmi rendszer
beindítja a ventilátort.
●● Abban az esetben, ha a kimeneti tekercs hőmérséklete < 55°C-nál, akkor a ventilátor
nem indul be.
Soha nem szabad önállóan javítani a főzőlapot. Ha a berendezés megsérült, azt be kell adni a legközelebbi szervizbe.
Karbantartás és tisztítás
Tisztítás előtt válassza le a berendezést az elektromos hálózatról, és várja,
amíg kihűl.
Védelmi és hibákról értesítő rendszer
A berendezés hibáinak esetében, kivéve az alább megadott hibakódokat, az adott jelzőlámpa folyamatosan világít, míg a többi ki van kapcsolva.
1 Nincs edény, nem megfelelő edény vagy nem megfelelő méretű edény (átmérője
12 cm alatti) elleni védelem:
Abban az esetben, ha leveszik a lapról az edényt, vagy túl kicsi edényt akarnak használni, a főzőlap hangjelzést ad, majd azonnal kikapcsolja az áramot. A kijelzőn megjelenik
a„
” kód.
2 IGBT (főzőlap belső hőm.) túlhevülés elleni védelem:
Ha az IGBT (bipoláris, szigetelt kapus tranzisztor) hőmérséklete túllépi a normát, az érzékelő megnyitja az áramkört, a főzőlap automatikusan kikapcsolja a kimeneti teljesítményt.
Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik a „
” kód. A főzőlap nem lép ki automatikusan a vészhelyzeti üzemmódból, azt kézzel kell elvégezni.
3 Túlfeszültség elleni védelem:
Ha a feszültség eléri vagy meghaladja a 265 V-ot, a főzőlap automatikusan kikapcsolja
a kimeneti teljesítményt. Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik a „
” kód.
4 Túl alacsony feszültség elleni védelem:
Ha a feszültség 165 V vagy annál kisebb, a főzőlap automatikusan kikapcsolja a kimeneti
teljesítményt. Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik a „
” kód.
5 Mérő érzékelő védelme:
Ha az érzékelő érzékeli, hogy az áramkör nyitva van, a kijelzőn megjelenik a „ ” kód.
Ha az áramkör feszültség alatt van, a kijelzőn a „
” kód jelenik meg.
6 Túlhevülés elleni védelem:
Ha működés közben az edény aljának a hőmérséklete túllépi a megengedett feszültséget,
a főzőlap automatikusan kikapcsolja a kimeneti teljesítményt. Nem szólal meg hangjelzés,
de a kijelzőn megjelenik az „
” kód (a határhőmérséklet 300-350°C; a védelem pedig
az ellen véd, hogy a bekapcsolt főzőlapon üres edény maradjon).
7 Védelem a berendezés bekapcsolva hagyása ellen (melegítés és sütés funkciókra
korlátozva):
Ha a főzőlap 2 órás üzemelési idő alatt nem kap semmilyen utasítást, a berendezés automatikusan kikapcsol, hogy elejét vegye az olyan baleseteknek, amelyek az üzemeltető
távollétében következhetnek be.
8 Túl kis edény használata elleni védelem:
Standard üzemi feszültségnél (165–265 V) a főzőlap nem ad le teljesítményt abban az
esetben, ha a lapra olyan edényt tesznek, amelyek aljának átmérője 8 cm. A főzőlap akkor
ad le teljesítményt, ha a helyezett edény aljának átmérője 12 cm.
9 Ha a hálózati kábel megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónál, szervizben vagy más szakképzett személlyel ki kell cseréltetni újra.
GW41-004_v02
Lemosáshoz használjon enyhe tisztítószert. A burkolat mosogatásához ne
használjon agresszív detergenseket emulzió, tej, paszta stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jeleket, információkat, jelöléseket, figyelmeztető jelzéseket stb.
Nem szabad a készüléket víz alá meríteni!
Ne tisztítsa az indukciós lapot gőzzel segítségével. A gőz tönkreteheti
a berendezést.
●● A morzsákat és egyéb szennyeződéseket egy nedves ronggyal tisztítsa le.
●● Mielőtt elrakja a készüléket, győződjön meg róla, hogy az teljesen kihűlt, és száraz.
●● Szellőzés felületei: a szennyeződést pamutvattás pálcikával kell eltávolítani, ha pedig
olaj rakódott le, akkor előbb mosogatószert kell használni.
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez se nem
nehéz, se nem túl költséges.
Ehhez:
A karton csomagolást kartonhulladékot gyűjtő helyre kell leadni. A műanyag
(PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe. A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben lévő
veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!!!
Az importőr/gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használatból vagy a nem megfelelő
kezelésből eredő esetleges károkért.
Az importőr/gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokhoz, szabványokhoz, direktívákhoz
való igazodás érdekében, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítson a terméken.
13
RO
Stimate Client!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă, pentru a putea, în timpul utilizării dispozitivului,
să preveniţi accidentele şi / sau să evitaţi deteriorarea acestuia.
Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de
asemenea, în timpul utilizării ulterioare a dispozitivului.
Cuprins
Indicaţii cu privire la siguranţa...........................................................................................14
Date tehnice......................................................................................................................14
Trăsături caracteristice ale dispozitivului...........................................................................14
Construcţia dispozitivului...................................................................................................15
Conectarea la sursa de alimentare....................................................................................15
Deservire...........................................................................................................................15
Instrucţiuni specifice pentru fiecare funcţie în parte..........................................................15
Informaţii suplimentare......................................................................................................16
Soluţionarea problemelor..................................................................................................16
Curăţare şi întreţinere........................................................................................................16
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător.....................................................................16
Indicaţii cu privire la siguranţa
Pericol! / Avertizare!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Nu folosiţi plita de gătit cu inducţie pentru încălzirea conservelor închise. Conserva
poate exploda. Înainte de a o încălzi aceasta trebuie deschisă.
●● Nu mişcaţi plita de gătit cu inducţie în timpul procesului de gătit şi nici atunci când pe
●● Plita de gătit cu inducţie nu poate fi amplasată în apropierea dispozitivelor sau obiectelor care produc câmp magnetic (de ex. radio, televizor, etc.).
●● Plita de gătit cu inducţie nu poate fi amplasată în apropierea locurilor cu foc deschis,
radiatoare sau alte surse de căldură.
●● Scoateţi ştecherul dispozitivului din priza reţelei electrice atunci când acesta nu este
folosit şi în cazul în care doriţi să îl curăţaţi.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu curent electric trăgând de
cablu.
●● Cablul de alimentare nu poate atârna peste muchia mesei sau a blatului şi nu poate
atinge suprafeţe fierbinţi.
●● Nu spălaţi dispozitivul sub jet de apă şi nu introduceţi în apă nici dispozitivului şi nici
cablul de alimentare al acestuia.
●● Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc
pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
Indicaţie
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la utilizare
●● Înainte
de a începe folosirea dispozitivului luaţi la cunoştinţă cuprinsul întregii
instrucţiuni de deservire.
●● Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. În cazul în care acesta va fi folosit în
cadrul afacerilor gastronomice, condiţiile de garanţie vor fi modificate.
●● Dispozitivul poate fi folosit în încăperi. Plita de gătit cu inducţie este prevăzută pentru a fi utilizată pentru pregătirea şi încălzirea mâncărurilor folosind numai vase de
bucătărie corespunzătoare.
●● Diametrul fundului vasului cu inducţie ar trebui să aibă 12-24 cm.
●● Există un grup larg de produse mărunte care pot fi tratate de către dispozitiv ca fiind
vase cu inducţie. În acest caz plita de gătit începe să se încălzească şi să transmită
căldura obiectelor care se găsesc pe suprafaţa ei.
●● Asiguraţi-vă că, indicaţiile de mai sus au fost înţelese.
aceasta se găseşte un vas de gătit fierbinte.
●● Nu amplasaţi pe plita de gătit obiecte din metal, aşa cum ar fi: cuţite, furculiţe, linguri,
capace, deoarece acestea pot deveni fierbinţi.
●● Dacă veţi observa orice fel de fisură sau zgârietură pe suprafaţa de sticlă a plitei,
scoateţi imediat ştecherul cablului de alimentare din priză cu scopul de a evita riscul
de electrocutare.
●● Nu puneţi în funcţiune dispozitivul, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau în cazul în care carcasa este vizibil deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare ne-decuplabil, este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit la producător sau într-un atelier de reparaţii de specialitate sau de către
o persoană calificată, cu scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile
efectuate ne-corespunzător pot cauza ameninţări grave pentru utilizator.
●● În cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi legătura cu centru de service de
specialitate.
●● Unele elemente să încălzesc în timpul tribului de funcţionare. Nu atingeţi părţile fierbinţi ale dispozitivului. Există risc de arsuri!
●● Înainte de curăţare dispozitivul trebuie lăsat să se răcească.
●● Plita de gătit cu inducţie poate fi periculoasă pentru persoanele cu stimulatoare cardiace şi pentru cele cu implanturi active. Câmpul magnetic care ia naştere în timpul
funcţionării plitei de gătit poate perturba funcţionarea acestora. În ceea ce priveşte
funcţionarea corectă a stimulatorului cardiac, luaţi legătura cu producătorul acestuia
sau cu medicul.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere sau după ce le-au fost explicate
pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copii să se joace cu dispozitivul. Se permite ca
dispozitivul să fie curăţat şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt ani,
cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
Atenţie!
Ne-respectarea poate cauza deteriorarea bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu
curent alternativ) echipată în pin protector cu tensiune care este în conformitate cu
cea menţionată pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie să fie întotdeauna plasat pe o suprafaţă plană şi stabilă.
●● Nu folosiţi plita de gătit cu inducţie pentru încălzirea încăperilor şi încălzirea lichidelor sau materialelor periculoase, volatile etc.
●● Niciodată nu gătiţi mâncăruri care sunt ambalate în folie alimentară de aluminiu.
Niciodată nu amplasaţi pe plita de gătit cu inducţie alimente ambalate în folie alimentară de aluminiu sau care se găsesc pe tăvi de aluminiu, deoarece, când acestea se
încălzesc aluminiul se topeşte şi poate deteriora dispozitivul.
●● Pe suprafaţa dispozitivului nu amplasaţi recipiente, vase goale.
14
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Plita de gătit cu inducţie este un dispozitiv din clasa I, echipat cu un cablu de conectare cu
conductor de protecţie şi ştecher cu bolţ protector cu legătură la pământ.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Trăsături caracteristice ale dispozitivului
Plita de gătit cu inducţie Zelmer este un dispozitiv care foloseşte la pregătirea şi încălzirea
mâncărurilor. Funcţionează pe baza principiului de inducţie electromagnetică. Între suprafaţa plitei de gătit şi vasul cu inducţie amplasat pe plită este generat un câmp magnetic
care dă naştere la căldură, care la rândul ei permite încălzirea mâncării care se găseşte
în acest vas.
Plita de gătit cu inducţie poate fi folosită numai pentru cratiţele şi tigăile care sunt prevăzute pentru acest gen de plite. generarea câmpului magnetic depinde de materialul din
care este confecţionat fundul cratiţei. Pot fi folosite numai cratiţele ferromagnetice (cu fund
din oţel sau fontă). Pentru a verifica dacă un anume vas poate fi folosit pentru plita de
gătit cu inducţie puteţi folosi un magnet. Dacă acesta „se va lipi” de fundul vasului atunci
înseamnă că, acesta poate fi folosit pentru gătitul cu inducţie.
Se recomandă folosirea cratiţelor şi tigăilor Zelmer special prevăzute pentru conlucrarea cu plitele de gătit cu inducţie. Lista cu produsele noastre
se găseşte pe pagina www.zelmer.pl.
Alegând vasele care au aceste semne pe fund sau pe ambalaj veţi
avea siguranţa că acestea sunt prevăzute pentru a conlucra cu plita
de gătit cu inducţie.
Avantajele inducţiei:
●● Un timp foarte scurt de încălzire După ce vasul a fost dat la o parte de pe plită aceasta
nu mai produce căldură.
●● În cazul în care pe plită este amplasat din nou vasul aceasta începe din nou să producă căldură. Reacţie rapidă în cazul modificării puterii de încălzire.
●● Curăţarea şi întreţinerea simplă a plitei de gătit.
●● plitele de gătit nu se încălzesc şi nu există pericol de incendii.
●● Căldura este generată numai în vas, de aceea energia este folosită numai pentru
gătit.
●● Un mai mic consum de energie. Reducerea timpului de gătire.
GW41-004_v02
Construcţia dispozitivului
Deservirea
Pentru fiecare funcţie descrisă în continuare folosiţi întotdeauna numai
vasul corespunzător prevăzut pentru plita de gătit cu inducţie. Diametrul
fundului vasului cu inducţie ar trebui să aibă 12-24 cm.
1 Mâncarea trebuie pusă în vasul care apoi trebuie amplasat în centrul plitei ceramice
cu inducţie. După conectarea dispozitivului la reţeaua de curent electric se vor aprinde
pentru o secundă toţi indicatorii, iar displayul cu 4 cifre va arăta „
”, după care va
începe să licărească codul „
”. Indicatorul butonului „ON/OFF” licăreşte, ceea ce
înseamnă că, plita nu a fost încă pusă în funcţiune.
2 Dacă după apăsarea pentru prima dată a butonului „ON/OFF” (pornit/oprit) în timp de
1 minut va fi apăsat butonul „Power” (putere de încălzire) sau „Temp” (temperatura) dispozitivul va verifica dacă pe plită se găseşte vasul corespunzător.
În cazul în care pe plită nu se va afla nici un vas, veţi auzi un semnal sonor, iar pe display
va apare codul „
”; plita de gătit cu inducţie va ieşi automat din tribul ales după circa
1 minut, în cazul în care pe plită nu va fi amplasat nici un vas şi apoi va trece în tribul de
aşteptare. În cazul în care pe plită veţi amplasa un vas într-o perioadă de timp de 1 minut,
plita de gătit va începe automat să funcţioneze.
3 După ce plita de gătit nu mai funcţionează trebuie să apăsaţi butonul „ON/OFF”, pentru a opri dispozitivul. După ce pliat de gătit a fost oprită şi după ce funcţionarea ventilatorului a luat sfârşit, dispozitivele pot fi deconectate de la sursa de alimentare.
4 Atunci când plita de gătit este folosită trebuie să respectaţi următoarele recomandări:
●● Tribul de menţinere a temperaturii poate fi folosit numai pentru tribul „Temp” pe opt
nivele: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C şi 240°C.
●● În tribul de menţinere a temperaturii valorile nominale pot diferi de valorile de fapt în
funcţie de forma şi materialul vasului folosit.
●● Vasul standard care poate fi folosit împreună cu această plită de gătit cu inducţie este
vasul din oţel inoxidabil de tip 202 cu mai multe funduri. În funcţie de vasul care a fost
ales veţi atinge alţi parametrii în ceea ce priveşte eficienţa de încălzire.
●● Puterea de încălzire poate fi setată pe 8 niveluri: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W,
1000 W, 1400 W, 1700 W şi 2000 W. Max. puterea de încălzire este obţinută în tribul
„Power”.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Plita cu inducţie
Indicatorul plitei fierbinţi – Plate Hot
Butonul blocadei împotriva copiilor – Child Lock
Butonul de selectare a temperaturii – Temp.
Display LED care indică nivelul puterii de încălzire (100, 300, 600, 800, 1000, 1400,
1700, 2000) sau temperatura (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) sau timpul de
funcţionare a dispozitivului (00:00 – 23:59)
Butoanele +/– setarea nivelului puterii de încălzire, temperaturii sau a timpului
Butonul alegerii puterii de încălzire – Power
Butonul de scurgere a timpului – Time
Butonul ON/OFF („pornit/oprit”)
Conectarea la sursa de alimentare
1 Amplasaţi pe plita de inducţie vasul corespunzător.
2 Conectarea plitei de gătit la sursa de alimentare este semnalizată printr-un singur semnal sonor de avertizare. În acelaşi timp, toate diodele funcţionale de control cât şi diodele
care semnalizează puterea de încălzire se vor aprinde pentru o perioadă de 1 secundă
şi apoi se vor stinge. Dioda de control „pornit/oprit” va licări pulsativ. Unicul buton care
reacţionează este „pornit/oprit”, restul butoanelor nu reacţionează.
3 Atunci când dispozitivul este cuplat la sursa de curent, apăsaţi butonul „pornit/oprit”,
veţi auzi numai pentru o dată un semnal sonor de avertizare, iar pe display va apare simbolul „
”. Ventilatorul electric este oprit ceea ce înseamnă că dispozitivul se află în
tribul gata pregătit pentru funcţionare.
4 În timp de un minut de la apăsarea butonului „pornit/oprit”, puteţi alege funcţia dorită.
Funcţia selectată va fi iluminată pe display. Dacă în timp de un minut nici o funcţie nu va fi
selectată, atunci dispozitivul se va opri automat.
5 După selectarea funcţiei corespunzătoare, dacă pe plita de gătit cu inducţie nu va fi
amplasat nici un vas, veţi auzi un semnal de avertizare pulsativ.
Pe display va apare simbolul „
”. Dioda funcţională va fi aprinsă continuu, iar diodele
puterii de încălzire vor lumina pulsativ. Dacă după scurgerea 1 minut, pe plita de gătit
cu inducţie nu se găseşte în continuare nici un vas, dispozitivul se va opri automat. Dar
dacă în timp de 1 minut, pe plită va fi amplasat vasul, dispozitivul va verifica dacă acesta
este corespunzător şi după 3 secunde va începe să realizeze funcţia care a fost selectată
anterior.
GW41-004_v02
Instrucţiuni specifice pentru fiecare funcţie în parte
Tribul de selectare a puterii de încălzire („Power”)
După apăsarea butonului „Power” puteţi selecta setările dorite ale puterii de încălzire, fapt
care va fi confirmat de indicatorul corespunzător care se va aprinde.
Puterea de încălzire presupusă este setată pe 800 W. Valoarea respectivă este redată pe
display în timpul funcţionării plitei. Puterea de încălzire poate fi setată pe 8 nivele: 100 W,
300 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W, 1700 W şi 2000 W. Pentru a mării puterea de
încălzire trebuie apăsat butonul „+”, pentru a micşora setarea „–”.
Indicatorul plitei fierbinţi („Plate Hot ”)
În cazul în care temperatura plitei depăşeşte 60°C sau sistemul de inducţie al plitei este
pornit, va fi aprins indicatorul „Plate Hot”.
Blocada împotriva copiilor („Child Lock”)
În tribul de funcţionare a plitei de gătit (după ce anterior a fost aleasă una din funcţiile
accesibile „Temp”, „Power” sau „Time”) trebuie apăsat pentru o perioadă mai lungă de timp
butonul „Child Lock” (blocada împotriva copiilor) timp de 2 secunde, până în momentul în
care se va aprinde indicatorul corespunzător.
După pornirea acestui trib plita de gătit nu va reacţiona la atingere(în afara butoanelor
„ON/OFF” şi „Child Lock”. Pentru a opri tribul de siguranţă, trebuie să apăsaţi din nou pentru o perioadă mai lungă de timp butonul „Child Lock” pentru 2 secunde, până în momentul
în care se va stinge indicatorul corespunzător.
Tribul de selectarea a temperaturii („Temp”)
După apăsarea butonului „Temp” puteţi alege nivelul de temperatură dorit, fapt care va fi
confirmat prin aprinderea indicatorului corespunzător.
Temperatura presupusă este setată pentru 160°C. Valoarea respectivă este redată pe display în timpul funcţionării plitei. Temperatura poate fi setată la următoarele niveluri: 60°C,
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C şi 240°C.
Pentru setarea valorii dorite puteţi folosi butoanele „+” şi „–”. După ce a fost selectată
temperatura maximă butonul „+” este dezactivat. În acest caz temperatura poate fi micşorată numai prin apăsarea butonului „–”. După ce a fost atinsă temperatura minimă butonul
„–” este dezactivat. Temperatura cea mai înaltă care poate fi atinsă este cea de 240°C,
iar modificarea puterii de încălzire are loc automat, împreună cu modificarea setărilor
temperaturii.
Tribul de scurgere a timpului („Time”)
După selectarea tribului „Time” (scurgerea timpului) în tribul „Power” sau „Temp” va începe
să licărească indicatorul tribului. Trebuie să selectaţi timpul după scurgerea căruia plita de
gătit se va opri.
Valoarea suprapusă este de 15 minute (00:15). În momentul în care vor începe să licărească cifrele orelor, trebuie să apăsaţi „+” sau „–” pentru setarea valorii 0-23; apoi după
apăsarea într-un timp de 5 secunde a butonului „Time”, se vor aprinde cifrele minutelor, în
timp ce cifrele orelor nu vor mai licări.
De fiecare dată când este apăsat „+” sau „–” se va lungi sau se va scurta timpul care
trebuie să se scurgă cu un minut. Intervalul minutelor este cuprins între 00-59. În cazul
apăsării butonului „+” sau „–” pentru o perioadă de timp mai lungă de 2 secunde, lungirea
sau scurtarea timpului în minute va avea loc mai rapid şi fără semnal sonor.
Dacă în timp de 5 secunde nu va fi apăsat butonul „+” sau „–” setarea scurgerii timpului
va lua sfârşit automat. Indicatorul tribului nu va mai licări, pe ecran va apare timpul setat
15
(valoarea max. este de 23 de ore 59 minute – 23:59). După ce timpul setat se va scurge
veţi auzi mai multe semnale sonore, indicatorul tribului va începe să licărească iar ventilatorul va mai funcţiona o perioadă de timp după care se va opri. Indicatorul tribului se va
opri o dată cu plita de gătit.
În cazul setării timpului care se scurge semnalul sonor va fi auzit de fiecare dată când va fi apăsat „+” sau „–”; în cazul în care butonul va fi apăsat pentru o perioadă de timp mai lungă de 2 secunde nu veţi auzi nici un
semnal sonor.
În cazul trecerii de la tribul de scurgerea timpului la alt trib, timpul setat
va fi anulat (indicatorul tribului de scurgere a timpului se va opri). Plita de
gătit va primi setările presupuse ale tribului selectat.
După ce a fost setat timpul care trebuie să se scurgă în triburile de selectare a puterii de încălzire sau a temperaturii puteţi apăsa butonul „Power”
sau „Temp”, pentru a arăta valoare temperaturii de pe display. Valoarea
temperaturii poate fi setată în 5 secunde cu ajutorul butoanelor „+” şi „–”.
Dacă totuşi în 5 secunde nu va fi apăsat nici un buton sau va fi apăsat
butonul „Time”, pe display va apare setarea timpului care trebuie să se
scurgă.
Informaţii suplimentare
Alarma sonoră
1 În cazul în care dispozitivul nu funcţionează corespunzător va porni semnalul de
alarmă: alarma durează 10 secunde.
2 În cazul unor neregularităţi legate de funcţionarea dispozitivului pe display va apare
simbolul „
”, până în momentul opririi dispozitivului sau până ce vom găsi cauza.
3 În cazul în care dispozitivul a fost conectat la sursa de alimentare sau au mai rămas
2 ore până la oprirea automată a acestuia, veţi auzi un semnal sonor care durează
1 secundă, iar în cazul modificării manuale a funcţiei de gătit veţi auzi un semnal sonor
care va dura 0,2 secundă.
4 Semnalul care indică sfârşitul unei anume funcţii este un semnal sonor care durează
0,2 secundă.
8 Protecţia împotriva folosirii unui vas prea mic:
În cazul tensiunii standard de funcţionare (165-265 V), plita de gătit nu generează putere
de încălzire atunci când pe plită a fost amplasat un vas cu diametrul de 8 cm. Plita de
gătit generează putere de încălzire atunci când pe plită se găseşte un vas cu diametrul
de 12 cm.
9 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat acesta trebuie înlocuit de către producător, lucrătorul service-ului sau alte persoane calificate pentru a evita pericolele.
10 Nu se recomandă folosirea nici unor dispozitive de comandă de la distanţă pentru
reglarea timpului sau pentru alt gen de control asupra plitei de gătit.
11 În cazul în care suprafaţa a crăpat, plita de gătit trebuie imediat oprită, pentru a evita
pericolul de electrocutare.
12 Nu se recomandă amplasarea pe suprafaţa plitei a obiectelor din metal aşa cum ar fi:
cuţite, furculiţe, linguri sau capace, deoarece acestea se pot încălzi şi utilizatorul se poate
frige.
Soluţionarea problemelor
Descrierea problemei
Activităţi de verificare
După ce plita de gătit a fost
conectată la sursa de alimentare cu curent electric nu se
aude nici un semnal sonor şi
nici nu se aprinde indicatorul
puterii de încălzire
1. Trebuie să vă asiguraţi că, plita de gătit a fost conectată corect.
2. Trebuie să vă asiguraţi că vasul a fost amplasat în centrul plitei.
3. Trebuie să vă asiguraţi că priza nu este defectă.
Semnalul sonor nu se opreşte
deloc iar dispozitivul se opreşte
după 15 secunde.
1. Trebuie să verificaţi dacă vasul folosit este cel corespunzător
pentru plitele de gătit cu inducţie
2. Trebuie să vă asiguraţi că vasul a fost amplasat în centrul plitei.
3. Trebuie să verificaţi dacă diametrul vasului este mai mare de
8 cm.
Plita de gătit nu mai încălzeşte
1. Trebuie să verificaţi dacă temperatura mediului nu este prea
înaltă.
2. Trebuie să verificaţi dacă orificiile de aerisire nu sunt blocate
3. După ce a atins temperatura dorită dispozitivul nu mai încălzeşte şi trece în tribul de menţinere a temperaturii.
4. Este posibil că va porni sistemul de protecţie, trebuie să aşteptaţi 10 minute înainte de folosirea în continuare.
În tribul de menţinere a temperaturii nu poate fi modificată
temperatura.
1. Trebuie să verificaţi dacă fundul vasului este plat, fără adâncitură în centru.
Ventilatorul de răcire
1 Ventilatorul nu va porni dacă nu este pornită nici o funcţie de gătire.
2 Ventilatorul va porni automat după ce a fost selectată o anume funcţie de gătit în afara
setărilor preliminare şi a funcţiei de menţinere a căldurii.
3 Un senzor corespunzător al temperaturii decide dacă ventilatorul trebuie pornit sau nu.
●● În momentul în care temperatura bobinei puterii de încălzire de ieşire atinge ≥ 55°C,
atunci sistemul de protecţie cauzează punerea în funcţiune a ventilatorului.
●● În cazul în care, temperatura bobinei puterii de încălzire de ieşire atinge < 55°C, atunci
ventilatorul nu va fi pornit.
Sistemul de siguranţă şi de comunicare a erorilor
W przypadku błędów urządzenia, z wyłączeniem kodów błędów podanych poniżej, dany
wskaźnik włącza się na stałe, podczas gdy reszta wskaźników jest wyłączona.
1 Protecţia împotriva lipsei vasului, a unui vas necorespunzător sau cu dimensiuni necorespunzătoare (diametrul mai mic de 12 cm):
În cazul în care utilizatorul dă la o parte vasul sau doreşte să folosească un vas prea mic,
plita de gătit va scoate un semnal sonor, după care va tăia fluxul puterii de încălzire. Pe
display va apare codul „
”.
2 Protecţia IGBT (temp. interioară a plitei de gătit) împotriva supraîncălzirii:
Dacă temperatura IGBT (a tranzistorului bipolar cu poartă izolată) depăşeşte norma, iar
senzorul deschide circuitul, plita de gătit va tăia automat puterea de încălzire de ieşire. Veţi
auzi un semnal sonor iar pe display va apare codul „
”. Plita de gătit nu va ieşi din tribul
de avarie automat, este necesară comanda manuală.
3 Protecţia împotriva tensiunii înalte:
Dacă tensiunea atinge sau depăşeşte 265 V, plita de gătit va tăia automat puterea de
încălzire de ieşire. Veţi auzi un semnal sonor iar pe display va apare codul „
”.
4 Protecţia împotriva tensiunii joase:
Dacă tensiunea este de 165 V sau mai puţin, plita de gătit va tăia automat puterea de
încălzire de ieşire. Veţi auzi un semnal sonor iar pe display va apare codul „
”.
5 Protecţia senzorului de măsurare:
Dacă senzorul va detecta că circuitul este deschis pe display va apare codul „ ”.
În cazul unui scurtcircuit pe circuit, pe display va apare codul „
”.
6 Protecţia împotriva supraîncălzirii:
Dacă în timpul funcţionării fundul vasului va depăşi temperatura permisă plita de gătit va
tăia automat puterea de încălzire de ieşire. Nu veţi auzi nici un semnal sonor dar pe display va apare codul „ ” (temp. limită este de 300–350°C; cel mai des protejează împotriva lăsării pe plita de gătit pornită a vaselor goale).
7 Protecţia împotriva lăsării dispozitivului pornit (limitată în cazul folosirii funcţiei de
încălzire şi prăjire):
Dacă plita de gătit nu primeşte nici un fel de dispoziţii pe o perioadă de 2 ore, atunci
dispozitivul se va opri automat pentru a preveni accidentele care pot avea loc atunci când
utilizatorul nu se află la faţa locului.
16
Se interzice repararea plitei de gătit de către utilizator. În cazul în care dispozitivul s-a defectat acesta trebuie transmis către un punct de service.
Curăţare şi întreţinere
Înainte de curăţare dispozitivul trebuie deconectat de la reţeaua de alimentare cu curent electric şi trebuie să aşteptaţi până ce se va răci.
Pentru spălare folosiţi detergenţi delicaţi. Pentru spălarea carcasei nu
folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea
pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe carcasa
dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
Este interzisă scufundarea dispozitivului în apă!
Nu curăţaţi plita cu inducţie cu ajutorul aburilor. Aburii pot defecta
dispozitivul.
●● Îndepărtaţi toate murdăriile şi resturile de pe plită cu ajutorul unei cârpe umede.
●● Înainte de a ascunde dispozitivul asiguraţi-vă că acesta este perfect răcit şi este
uscat.
●● Suprafaţa de aerisire: mizeria trebuie îndepărtată cu ajutorul unui beţişor din bumbac,
iar dacă există depuneri uleioase, atunci trebuie să folosiţi detergent pentru spălarea
vaselor.
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil, nici
prea scump.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie predate la maculatură. Pungile din polietilenă
(PE) aruncaţi-le în containerul pentru plastic Dispozitivul uzat predaţi-l la un
punct de primire corespunzător, deoarece, componentele periculoase care
se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!!!
Importatorul, producătorul nu este răspunzător de eventualele prejudicii cauzate de utilizarea incorectă
a dispozitivului sau de deservirea eronată a acestuia.
Importatorul, producătorul îşi rezervă dreptul de a introduce modificări ale produsului în orice moment,
fără a anunţa despre acest lucru în prealabil, cu scopul de a-l adapta la legislaţia , normele şi directivele
în vigoare sau din motive constructive, comerciale, estetice şi altele.
GW41-004_v02
RU
Уважаемый клиент!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем среди пользователей продукции Zelmer.
В целях получения наилучших результатов рекомендуем использовать исключительно оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особенное внимание следует обратить на указания по безопасности, чтобы во время использования
прибора избежать несчастных случаев и/или предупредить повреждение прибора.
Инструкцию просим сберечь, чтобы при необходимости использовать её в будущем.
Список содержания
Указания по безопасности..............................................................................................17
Технические параметры..................................................................................................17
Характеристика прибора.................................................................................................17
Строение прибора...........................................................................................................18
Подключение к источнику питания.................................................................................18
Обслуживание..................................................................................................................18
Инструкция по подключению отдельных функций........................................................18
Дополнительная информация........................................................................................19
Решение проблем............................................................................................................19
Очистка и хранение.........................................................................................................19
Экология – позаботимся об окружающей среде...........................................................19
Указания по безопасности
Опасность! / Предупреждение!
Несоблюдение грозит травмами
●● Не используйте индукционную электроплиту для нагревания закрытых консерв.
Консервы могут взорваться. Перед нагреванием снимите крышку.
●● Не перемешайте индукционную плиту во время готовки или тогда, когда на ней
●● Не ставьте индукционную электроплиту рядом с приборами или предметами,
генерирующими магнитное поле (например, радио, телевизором и т.п.).
●● Не ставьте индукционную электроплиту рядом с местами с открытым огнем,
нагревателями или другими источниками тепла.
●● Отключите штепсель кабеля питания прибора от гнезда электросети, когда он
не используется, а также перед началом чистки.
●● Не вытягивайте штепсель кабеля питания из гнезда электросети, дергая за
кабель.
●● Кабель питания не может свисать над краем стола или столешницы, а также
притрагиваться к горячей поверхности.
●● Не мойте под проточной водой и не погружайте прибор и кабель питания
в воду.
●● Для мытья корпуса не используйте агрессивные средства в виде эмульсии,
молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, такие как отметки, знаки предупреждения и т.п.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием внешних временных
выключателей или отдельной системы удаленного регулирования.
Указания
Информация о продукте и указания по эксплуатации
●● Перед
началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей
инструкции по эксплуатации.
●● Прибор предназначен к использованию в домашних условиях. В случае использования в целях гастрономического бизнеса условия гарантии изменяются.
●● Прибор может использоваться внутри помещений. Индукционная электроплита предназначена для приготовления и подогрева блюд с использованием
соответствующей кухонной посуды.
●● Диаметр дна индукционной посуды должен быть 12-24 см.
●● Существует многочисленная группа мелких предметов, которые могут быть
восприняты прибором в качестве индукционной посуды. В таком случае плита
начнет нагреваться и переносить тепло на предметы, которые лежат на ней.
●● Убедитесь, что вышеизложенные указания понятны Вам.
стоит горячая кухонная посуда.
●● Не ставьте на плите металлические предметы, то есть ножи, вилки, ложки,
крышки, потому что они могут нагреваться.
●● Если Вы заметите какие-нибудь трещины или царапины на стеклянной поверхности плиты, сразу же отключите штепсель кабеля питания от электрогнезда
в целях предупреждения риска поражения.
●● Не включайте прибор, если кабель питания поврежден или корпус видимо
поврежден.
●● Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен у производителя
или в специализированном сервисном центре, или квалифицированным лицом
в целях предупреждения угрозы.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. Неправильно
выполненный ремонт может вызвать серьезную угрозу для пользователя.
В случае возникновения неполадок необходимо обратится в специализированный сервисный центр.
●● Некоторые элементы нагреваются во время работы. Не трогайте горячие части
прибора. Существует риск возникновения ожогов!
●● Оставьте прибор для охлаждения перед чисткой.
●● Индукционная плита может быть опасной для лиц с электрокардиостимуляторами сердца и активными имплантантами. Магнитное поле, создаваемое
во время работы плиты, может нарушить их работу. По поводу правильной
работы электрокардиостимулятора необходимо проконсультироваться с его
изготовителем или врачем.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими
и интеллектуальными способностями, а также не обладающие соответствующими опытом и знанием могут пользоваться прибором исключительно под присмотром или после получения соответствующих инструкции по его безопасной
эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Допускается очистка
прибора и уход за нем детьми старше 8 лет исключительно под соответствующим присмотром.
Технические параметры
Технические параметры поданы на информационном табло прибора.
Индукционная электроплита принадлежит к приборам класса I, она снабжена кабелем питания с изоляцией и штепселем с безопасной стыковкой.
Прибор выполняет все требования существующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический низковольтный прибор (LVD) – 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Изделие помечено знаком CE на информационном табло.
Характеристика прибора
Индукционная электроплита Zelmer – это прибор, служащий для приготовления
и подогревания блюд. Плита действует на основании явления электромагнитной
индукции. Между поверхностью плиты и установленной на ней индукционной посудой генерируется магнитное поле, которое выделяет тепло, позволяющее подогревать блюдо, находящееся внутри посуды.
Индукционную плиту можно использовать исключительно для кастрюль и сковородок, предназначенных для индукционных электроплит. Образование магнитного
поля зависит от материала, из которого изготовлены кастрюли. Для использования
подходят исключительно ферромагнитные кастрюли (со стальным или гелиевым
низом). Чтобы проверить, подходит ли данная посуда для использования на индукционной электроплите, можно использовать магнит. Если он «цепляется» ко дну
посуды, она может быть использована для индукционного приготовления блюд.
Рекомендуется использование кастрюль и сковородок марки Zelmer,
предназначенных для взаимодействия с индукционными электроплитами. Список наших продуктов можно найти на веб-сайте
www.zelmer.pl.
Выбирая посуду, которая имеет эти знаки на дне или на упаковке, Вы можете бути уверенны, что они предназначены для
взаимодействия с индукционной электроплитой.
Внимание!
Несоблюдение грозит порчей имущества!
●● Прибор всегда необходимо подключать к электрогнезду (только переменного
тока), оборудованному кольцом безопасности с напряжением, которое соответствует поданному на табло прибора.
●● Всегда размещайте прибор на плоской ровной поверхности.
●● Не используйте индукционную электроплиту для нагревания помещений
и нагревания вредных, летучих веществ и материалов.
●● Никогда не готовьте еду в алюминиевой фольге. Никогда не ставьте еду, упакованную в алюминиевую фольгу или на алюминиевых подставках на индукционную электроплиту, поскольку нагретый алюминий растает и может повредить прибор.
●● Не ставьте на прибор пустые контейнеры, посуду.
GW41-004_v02
Преимущества индукции:
●● Очень
короткое время нагревания. После снятия посуды с плиты наступает
отключение нагревания.
●● После повторного размещения посуды на плите наступает возобновление нагревания. Быстрая реакция при смене мощности.
●● Легкая очистка и хранение нагревательной плиты.
●● Нагревательные плиты не нагреваются, нет угрозы возникновения пожара.
●● Тепло образовывается только в кастрюле, поэтому энергия используется только
для приготовления.
●● Меньшее использование энергии. Сокращенное время приготовления.
17
Строение прибора
Обслуживание
Для каждой из перечисленных ниже функций всегда используйте
соответствующую посуду, предназначенную для индукционной
электроплита. Диаметр посуды должен быть 12-24 см.
1 Блюдо следует вложить в посуду, которую потом необходимо разместить на
середине плиты керамической индукционной электроплиты. После подключения
прибора к электричеству на секунду загораются все указатели, а 4-цифровой индикатор показывает „
”, после чего начнет мигать кодом „
”. Указатель
кнопки „ON/OFF” мигает, что означает, что плита еще не включена.
2 Если после первого нажатия кнопки „ON/OFF” (включение/выключение) на протяжении 1 минуты будет произведено нажатие кнопки „Power” (мощность) или „Temp”
(температура) прибор проверит, есть ли на плите посуда.
В случае, если на плите не окажется посуды, прозвучит звуковой сигнал, а на индикаторе появится код „ ”; индукционная электроплита автоматически покинет
выбранный режим после 1 минуты и перейдет в состояние ожидания. В случае, если
на протяжении 1 минуты появится посуда, плита автоматически начнет работу.
3 После окончания работы плиты следует нажать кнопку „ON/OFF”, чтобы выключить прибор. После выключения плиты и ожидания, чтобы перестал работать вентилятор, прибор можно отключить от источника питания.
4 Во время использования плиты следует придерживаться следующих рекомендаций:
●● Режим поддержания температуры может использоваться только для режима „Temp”
на восьми уровнях: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C и 240°C.
●● В режиме поддержания температуры номинальные значения могут отличаться
от фактических значений в связи с формой и материалом посуды, которая
используется.
●● Стандартная посуда для использования с этой индукционной электроплитой –
это посуда из нержавеющей стали типа 202 с многочисленным дном. В зависимости от подбора посуды будут подучены разные параметры теплоотдачи.
●● Мощность можно выставить на 8 уровнях: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W,
1400 W, 1700 W и 2000 W. Максимальная мощность получается в режиме „Power”.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Индукционная электроплита
Указатель горячей плиты – Plate Hot
Кнопка родительской блокировки – Child Lock
Кнопка выбора температуры – Temp.
Индикатор LED, указывающий уровень мощности (100, 300, 600, 800, 1000, 1400,
1700, 2000) или температуру (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240), или время
работы прибора (00:00 – 23:59)
Кнопки +/– установок уровня мощности, температуры или времени.
Кнопка выбора мощности – Power
Кнопка отсчета – Time
Кнопка ON/OFF („включение/выключение”)
Подключение к источнику питания
1 Поставьте соответствующую посуду на индукционной электроплите.
2 Подключение плиты к источнику питания сигнализируется одноразовым предупредительным звуковым сигналом. В то же самое время все функциональные контрольные лампочки и лампочки нагревательной мощности загораются на период
около 1 секунды, а потом затухают. Контрольная лампочка „включение/выключение” буде светится пульсационно. Единственной кнопкой, которая реагирует, будет
кнопка „включение/выключение”, другие кнопки не реагируют.
3 Когда прибор подключен к источнику электричества, нажмите кнопку „включение/
выключение”, тогда прозвучит одноразовый предупредительный звуковой сигнал,
а на индикаторе появиться знак „
”. Электрический вентилятор выключен, что
означает, что прибор находится в режиме, готовом к использованию.
4 Во время одной минуты, от нажатия кнопки „включение/выключение”, можно
выбрать данную функцию. Выбранная функция будет подсвечена на индикаторе.
Если на протяжении 1 минуты ни одна функция не будет активирована, прибор автоматически выключится.
5 После выбора соответствующей функции, если на индукционной электроплите
не будет установлена никакая посуда, появится предупредительный пульсационный
звуковой сигнал.
На индикаторе появится символ „ ”. Функциональная лампочка засветится
постоянным светом, а лампочки нагревательной мощности будут светится пульсационно. После 1 минуты, если на индукционной электроплите и дальше не будет
установлена никакая посуда, прибор автоматически отключится. Если же, во время
1 минуты, посуда будет установлена на плите, прибор проверит, соответствует ли
посуда и после 3 секунд начнет реализовывать заданную предварительно функцию
приготовления.
18
Инструкции по отдельным функциям
Режим выбора мощности („Power”)
После нажатия кнопки „Power” можно выбрать желаемую установку уровня мощности, что будет подтверждено загоранием соответствующего указателя.
Мощность по умолчанию выставлена на 800 W. Значение указывается на указателях
во время работы плиты. Мощность можно выставить на 8 уровнях: 100 W, 300 W,
600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W, 1700 W и 2000 W. Чтобы увеличить уровень мощности, следует нажать кнопку „+”, чтобы уменьшить установку „–”.
Указатель горячей плиты („Plate Hot ”)
Когда температура плиты превышает 60°C или индукционная система плиты включена, загорается указатель „Plate Hot”.
Родительская блокировка („Child Lock”)
В режиме работы плиты (после предварительного выбора одной из доступных функций „Temp”, „Power” или „Time”) следует нажать и удержать кнопку „Child Lock” (родительская блокировка) на протяжении 2 секунд, пока не засветится соответствующий
указатель.
После включения этого режима плита не будет реагировать на дотрагивание
(за исключением кнопок „ON/OFF” и „Child Lock”). Чтобы включить изменения установок, необходимо нажать и удержать „Child Lock” на протяжении 2 секунд, пока соответствующий указатель не исчезнет.
Выбор температуры („Temp”)
После нажатия кнопки „Temp” можно выбрать желаемый уровень температуры, которая будет подтверждена загоранием соответствующего указателя.
Температура за умолчанием выставлена на 160°C. Значение указывается на индикаторе во время работы плиты. Температуру можно выставить на следующих уровнях: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C и 240°C.
Для выбора желаемого значения служат кнопки „+” i „–”. После получения максимальной температуры кнопка „+” дезактивируется. Тогда температуру можно только
понизить, нажимаю кнопку „–”. После получения минимальной температуры кнопка
„–” дезактивируется. Наивысшая возможная температура 240°C, а смена мощности
проходит автоматически вместе со сменой установки температуры.
Отсчет („Time”)
После выбора опции „Time” (отсчет) в режиме „Power” или „Temp” начнет мигать указатель
режима. Следует выбрать время, после которого плита автоматически выключится.
Значение за умолчанием установлено на 15 минут (00:15). Когда начнут мигать
цифры часов, следует нажать „+” или „–” для установки значения 0-23; потом после
нажимания на протяжении 5 секунд кнопки „Time” загорятся цифры минут, в то время
как цифры часов перестанут мигать.
Каждое отдельное нажатие кнопки „+” или „–” соответственно увеличивает или уменьшает установленное время отсчета на одну минуту. Диапазон минут это значения
00-59. При нажатии кнопки „+” или „–” на протяжении более, чем 2 секунд, увеличение
или уменьшение времени в минутах проходит быстрее и без звукового сигнала.
Если на протяжении 5 секунд не будет нажата кнопка „+” или „–”, установка отсчета
будет автоматически завершена. Указатель режима перестанет мигать, а на экране
появится установленное время (макс. значение – 23 ч. 59 минут – 23:59). После
GW41-004_v02
завершения времени отсчета прозвучит звуковой сигнал, указатель статуса начнет
мигать, а вентилятор будет работать еще на протяжении минуты, после чего выключится. Указатель режима выключится вместе с плитой.
При установке времени отсчета звуковой сигнал звучит при каждом нажимании кнопки „+” или „–”; если кнопка будет нажиматься
больше 2 секунд, - звуковой сигнал не будет звучать.
При переключении режима отсчета на другой режим, время будет
аннулировано (указатель режима отсчета выключится). Плита
принимает установки за умолчанием данного режима.
После установки времени отсчета в режимах выбора мощности
или температуры можно нажать соответственно кнопку „Power”
или „Temp”, чтобы показать значение температуры на индикаторе.
Значение температуры можно установить на протяжении 5 секунд
с помощью кнопок „+” и „–”. Если же, однако, на протяжении 5 секунд
не будет нажата никакая кнопка или будет нажата кнопка „Time”, на
индикаторе появится установка времени отсчета.
Дополнительная информация
Звуковая сигнализация
1 В ситуации неправильной работы прибора включается звуковая сигнализация:
Сигнализация работает на протяжении 10 секунд.
2 В случае неисправностей, не связанных с прибором, на индикаторе появляется
символ„
”, вплоть до выключения прибора или нахождения причины.
3 Если прибор подключен к источнику питания, наступает односекундный звуковой
сигнал, в то время как при ручной смене функции готовки наступает звуковой сигнал
длиной 0,2 секунды.
4 Сигнал, указывающий на окончание установки данной функции, - это одноразовый звуковой сигнал длительностью 0,2 секунды.
8 Обеспечение перед использованием слишком малой посуды:
При стандартном рабочем напряжении (165-265 V), плита не подает мощность в случае, если на ней установлено посуду диаметром 8 см. Плита подает мощность в случае, если на ней установлена посуда диаметром 12 см.
9 В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен изготовителем,
сервисным центром или другими лицами, квалифицированными в целях предупреждения угрозы.
10 Не рекомендуется использование удаленных приборов регуляции времени или
другого контроля плиты.
11 В случае появления трещин на поверхности следует тут же выключить плиту,
чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
12 Не следует размещать металлические предметы, такие как ножи, вилки,
ложки или крышки, на плите, поскольку они могут нагреться и вызвать ожоги
у пользователя.
Решение проблем
Описание проблемы
Диагностика
После
отключения
плиты к электричеству
не слышно звукового
сигнала и не загорается
указатель мощности.
1. Следует проверить, правильно ли подключена плита.
2. Следует проверить, что посуда установлена посредине плиты.
3. Следует проверить, что электрогнездо рабочее.
Звуковой сигнал звучит
непрерывно, а прибор
выключается после 15
секунд
1. Следует проверить, соответствует ли посуда использованию
с индукционной электроплитой.
2. Следует проверить, что посуда установлена посредине плиты.
3. Следует проверить, какой диаметр посуды (больше ли, чем 8 см).
Плита внезапно перестает греть.
1. Следует проверить, не слишком ли высока температура среды.
2. Следует проверить, не заблокированы ли вентиляционные
отверстия.
3. После постижения желаемой температуры прибор перестает
греть и переходит в режим поддержания температуры.
4. Возможно, включилась система безопасности, необходимо подождать 10 минут перед дальнейшим использованием.
В режиме поддержания
температуры нельзя
менять температуру.
1. Следует проверить, что посуда плоская, без выемок посредине.
Охлаждающий вентилятор
1 Вентилятор не включится, если не включена какая-нибудь функция
приготовления.
2 Вентилятор автоматически включится после выбора данной функции приготовления, кроме предварительных установок и функции удержания тепла.
3 Соответствующий индикатор температуры решает, нужно ли включить вентилятор, или нет.
●● Когда входная температура достигнет ≥ 55°C, система безопасности приведет
к включению вентилятора.
●● В случае, когда входная температура досягнет < 55°C, вентилятор не будет
включаться.
Система обеспечения и информирования об ошибках
В случае возникновения ошибок прибора, за исключением ошибок кодов ошибок,
указанных ниже, данный указатель включается на постоянном основании, в то
время, когда остальные показатели отключены.
1 Обеспечение перед отсутствием посуды, несоответствующей посудой ил несоответствующего размера (диаметр меньше 12 см):
В случае, когда пользователь снимет с плиты посуду или хочет использовать слишком маленькую посуду, плита издает звуковой сигнал, после чего сразу выключит
мощность. На индикаторе появиться код „
”.
2 Обеспечение IGBT (темп. внутр. плиты) перед перегреванием:
Если температура IGBT (биполярного транзистора с изолированным входом) превысит норму, а индикатор откроет корпус, плита автоматически отключит входную
мощность. Прозвучит звуковой сигнал, а на индикаторе появится код „
”. Плита не
выйдет из аварийного режима автоматически, необходимо ручное руководство.
3 Обеспечение перед высоким напряжением:
Если напряжение будет равно или превысит 265 V, плита автоматически отключит
выходную мощность. Прозвучит звуковой сигнал, а на индикаторе появится код „ ”.
4 Обеспечение перед низким напряжением:
Если напряжение будет равно 165 V или меньше, плита автоматически отключит
выходную мощность. Прозвучит звуковой сигнал, а на индикаторе появится код „ ”.
5 Обеспечение индикатора открывания:
Если индикатор обнаружит, что корпус открыт, на табло индикатора высветится код
„ ”. В случае короткого замыкания в корпусе на индикаторе появиться код „
”.
6 Обеспечение перед перегреванием:
Если во время работы низ посуды превысит позволенную температуру, плита автоматически отключит выходную мощность. Не прозвучит звуковой сигнал, но на индикаторе появиться код „
” (граничная темп. – 300-350°C; обеспечение чаще всего
хранит перед оставлением на включенной плите пустой посуды).
7 Обеспечение перед оставлением прибора включенным (ограничено при использовании функции подогрева и жарки):
Если плита на протяжении 2 часов не получит никаких команд, прибор автоматически выключится, чтобы предупредить несчастные случаи, которые могут иметь
место во время отсутствия пользователя.
GW41-004_v02
Никогда не следует самостоятельно ремонтировать плиту. В случае повреждения прибор следует отдать в ближайший сервисный
центр.
Чистка и хранение
Перед чисткой отключите прибор от электросети и подождите,
пока она остынет.
Для мытья используйте мягкие моющие средства. Для мыться
корпуса не используйте агрессивные моющие средства в виде
эмульсии, молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные
информационные символы, такие как обозначения, предупредительные знаки и т.п.
Нельзя погружать прибор в воду!
Не чистите индукционную электроплиту с помощью пара. Действие пара может повредить прибор.
●● Убирайте все крошки с поверхности плиты с помощью влажной тряпочки.
●● Перед тем, как спрятать прибор, проверьте, что он полностью охлажденный
и сухой.
●● Поверхность вентиляции, грязь следует убирать с помощью ватной палочки,
а если выступают осадки масла, то прежде всего следует использовать средство
для мыться посуды.
Экология – позаботимся о среде
Каждый пользователь может присоединиться к охране окружающей
среды. Это не трудно и не дорого.
С этой целью:
Картонные упаковки сдайте на макулатуру. Полиэтиленовые кульки
(PE) выбросьте в контейнер для пластика. Использованные приборы
отдайте в соответственный пункт хранения, поскольку опасные элементы, находящиеся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте прибор с бытовым мусором!!!
Импортер/изготовитель не отвечает за возможные повреждения, в результате использования прибора, которое не отвечает его предназначению или впоследствии неправильного
обслуживания.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право на модификацию изделия в каждый
момент, без предварительного оповещения, в целях достижения соответствия с законами,
нормами и директивами или по конструкционным, торговым и другим причинам.
19
BG
Уважаеми потребителю!
Благодарим Ви, че избрахте нашият продукт, и добре дошли сред потребителите на
продуктите на Zelmer.
За най-добри резултати, препоръчваме Ви да използвате само оригинални аксесоари Zelmer. Те са проектирани специално за този продукт.
Моля, прочетете това ръководство за употреба. Особено внимание обърнете на
инструкциите за безопасност, така че когато използвате устройството да се предотврати авария и / или да се избегнат щети или наранявания.
Това ръководство за употреба се препоръчва да се запази, така че да можете да го
използвате и по време на по-нататъшно използване на устройството.
Съдържание
Препоръки касаещи безопасността...............................................................................20
Технически данни............................................................................................................20
Характеристика на уреда................................................................................................20
Строеж на уреда..............................................................................................................21
Свързване със захранващата мрежа.............................................................................21
Обслужване......................................................................................................................21
Инструкции за отделните функции.................................................................................21
Допълнителни информации............................................................................................22
Решение на проблеми.....................................................................................................22
Почистване и поддръжка................................................................................................22
Екология – Да се погрижим за околната среда.............................................................22
Препоръки касаещи безопасността
Опасност! / Предупреждение!
Неспазването може да доведе до нещастни случаи
●● Не
използвайте индукционния котлон за затопляне на неотворени консерви. Консервата може да избухне. По-рано свалете капачката(отворете
консервата).
●● Не поставяйте на котлона метални предмети по време на готвене или когато
на него се намира горещ кухненски съд за готвене.
●● Не поставяйте на котлона метални предмети, такива като: ножове, вилици,
лъжици, капаци понеже могат те да се нагорещят.
●● Ако забележите пукнатини или надраскване на повърхността на стъклената
плоча на котлона, незабавно изключете захранващия кабел от контакта за да
се избегне риска от токов удар.
●● Не включвайте уреда ако захранващия кабел е повреден или корпуса на котлона е видимо повреден.
●● Ако захранващия кабел се повреди, то трябва да бъде заменен от производителя или в специализиран сервиз, или ремонтиран от квалифицирано лице, за
да се избегне опасността от нещастен случай.
●● Ремонтите на уреда могат да се провеждат само от обучен персонал.
Неправилно извършени ремонти могат да доведат до сериозна опасност за
потребителя.
●● В случай на неизправности, обърнете се към специализиран сервизен център.
●● Някои елементи се нагряват по време на използване на уреда. Не докосвайте
горещите части на уреда. Има риск от изгаряне!
●● Изчакайте уреда да изстине преди да започнете да го чистите.
●● Индукционния котлон може да бъде опасен за лица с пейсмейкъри, както
и активни импланти. В резултат на работата на уреда се създава магнетично
поле, което може да прекъсне работата на тези съоръжения. За да проверите
правилното функциониране на пейсмейкъра, обърнете се към производителя
или лекар.
●● Деца над осем годишна възраст, лица с ограничени умствени, сетивни или
физически способности и лица без опит и нужните знания могат да използват
уреда само под надзора или след по-ранно обяснение на възможните рискове
и опасности и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не позволявайте
на деца да си играят с уреда. Деца над осем годишна възраст могат да почистват или извършват действия по поддръжка на устройството само под надзор.
●● Не поставяйте индукционния котлон в близост до уреди, които създават магнетично поле (например радио, телевизор и др.).
●● Не поставяйте индукционния котлон в близост до места с открит огън, нагреватели или други източници на топлина.
●● Преди почистване на уреда или ако не го използвате , винаги изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта
●● Не изваждайте щепсела от контакта чрез издърпване за захранващия кабел.
●● Захранващия кабел не може да виси над ръба на маса, стол или над горещи
повърхнини.
●● Не мийте под течаща вода, нито не натопявайте във вода този уред и неговия
захранващ кабел.
●● За миене на корпуса не използвайте агресивни препарати като емулсии, млека,
пасти и др. Могат те да изчистят нанесените информации и графични символи,
такива като: означения, предупреждаващи знакове и др.
●● Уреда не е предназначен за използване със съоръжения за външно изключване (таймери) или отделени системи за дистанционно управление.
Забележка
Информация за продукта и насоки касаещи използването на уреда
●● Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно инструкцията
за обслужване.
●● Уреда е предназначен за използване в домашни условия, в случай на използване в гастрономически пункт, условията на гаранцията се променят.
може да се използва в закрити помещения. Индукционния котлон
е предназначен за готвене и загряване на хранителни продукти с помощта на
подходящи съдове за готвене.
●● Диаметъра на съдовете за готвене на индукционния котлон трябва да е около
12-24 см.
●● Налице е голяма група от малки предмети, които могат да бъдат изтълкувани
от уреда като индукционни съдове. В този случай котлона може да се нагрее
и да пренесе своята топлина на предметите намиращи се на него.
●● Бъдете сигурни, че сте разбрали добре указанията написани по-горе.
●● Уредът
Технически данни
Техническите спецификации са подадени на табелката на продукта.
Индукционния котлон е от клас I, оборудван с кабелна връзка със защитен проводник и щепсел за контакт със заземяване.
Това устройство е съобразено с приложимите стандарти.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
–– Електрически уред ниско напрежение (LVD) – 2006/95/ЕC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕC.
Продуктът маркиран със знака CE върху табелката на производителя.
Характеристика на уреда
Индукционния котлон Zelmer е устройство, използвано за приготвяне и подгряване
на храна. Той работи на принципа на електромагнитната индукция. Между повърхността на плочата на котлона и поставеният на нея съд за готвене се генерира магнитното поле, което произвежда топлина, която ви позволява да се нагрява храната
във вътрешността на съда за готвене.
Индукционния котлон може да се използва само със тенджери и тигани, предназначени за индукционно готвене. Генерираното магнитното поле зависи от материала,
от който е направено дъното на съда за готвене. За използване са подходящи само
феромагнитни тенджери (със стомана или чугун отдолу). За да проверите дали готварския съд е подходящ за използване на индукционния котлон можете да използвате магнит. Ако „остава” на дъното на съда може да се използва за индукционно
готвене.
Препоръчва се използването на тенджери и тигани на фирмата
Zelmer предназначени за работа на индукционни плочи. Списък на
нашите продукти можете да намерите на интернет страницата
www.zelmer.pl.
Избирайки съдове които имат този знак на дъното или на опаковката, можете да сте сигурни, че са предназначени за готвене
на индукционни котлони.
Внимание!
Неспазването води до имуществени щети
●● Включвайте уреда винаги към електрически контакт (само с променлив ток)
съоръжен с предпазващ щифт с напрежение съгласно подаденото на табелката на уреда.
●● Винаги поставяйте уреда на равна и плоска повърхнина.
●● Не използвайте индукционния котлон за отопление на помещения или за подгряване на леснозапалими течности или материали, лесно изпаряващи се течности или други подобни.
●● Никога не гответе храна в алуминиево фолио. Никога не поставяйте храни,
опаковани в алуминиево фолио или алуминиеви тави на индукционния котлон,
защото нагретия алуминий ще се стопи и може да повреди котлона.
●● Не поставяйте на котлона празни съдове.
20
Предимства на индукцията:
●● Много кратко време за загряване. След отстраняване на ястието от котлона
автоматично ще спре нагряването.
●● След повторното поставяне на съдове на котлона ще се подновява автоматично
нагряването. Бърза реакция при смяна на мощността.
●● Лесно почистване и поддръжка на нагревателната плоча.
●● Котлона не се нагрява, няма опасност от пожар.
●● Топлина се произвежда само в съда за готвене, енергията се използва само за
готвене
●● Намалена консумация на енергия. Намаляване на времето за готвене.
GW41-004_v02
Строеж на уреда
Обслужване
За всяка от функциите, описани по-долу, винаги използвайте подходящ съд за готвене, предназначен за индукционен котлон. Дъното
на съда трябва да бъде с диаметър 12-24 cm.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Индукционна плоча
Показател за гореща плоча – Plate Hot
Бутон за блокиране пред деца – Child Lock
Бутон за избор на температурата – Temp.
Дисплей LED показващ степента на мощността (100, 300, 600, 800, 1000, 1400,
1700, 2000) или температурата (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) или времето
на работа на уреда (00:00 – 23:59)
Бутони +/– за настройка на степента на мощността, температурата или времето
Бутон за избор на мощността – Power
Бутон за отмерване на времето – Time
Бутон ON/OFF („включи/изключи”)
Свързване със захранващата мрежа
1 Сложете съда за готвене на индукционния котлон.
2 Свързването на котлона към източника на захранване е сигнализирано с еднократен предупреждаващ звуков сигнал. В същото време, всички функционални контролни лампички и лампички за мощността на нагряване светват за около 1 секунда
и след това изгасват. Контролната лампа „ON/OFF” ще свети пулсиращо. Единственият бутон който реагира в този момент е „ON/OFF”, останалите бутони не реагират.
3 Когато устройството е свързано към източника на захранване, натиснете бутона
„On/Off”, това е сигнализирано с еднократен предупредителен звуков сигнал и на
дисплея ще светне знака „
”. Електрическият вентилатор е изключен, което
означава, че котлона е готов за употреба.
4 По време на една минута от натискането на бутона „ON/OFF”, можете да изберете дадена функция. Избраната функция ще се освети на дисплея. Ако в продължение на 1 минута не е активирана нито една функция, устройството автоматично се
изключва.
5 След като изберете подходящата функция, ако на индукционния котлони не
бъде поставен никакъв съд за готвене, ще чуете предупредителен пулсиращ звуков
сигнал.
На дисплея се показва символа „ ”. Функционалната лампа ще свети постоянно,
лампите за мощността на нагряването ще светят пулсиращо. След 1 минута, ако на
индукционния котлон все още няма съд за готвене, устройството автоматично се
изключва. Ако в продължение на 1 минута, съда за готвене е поставен на котлона,
устройството ще провери дали готварския съд е подходящ за готвене и след около
3 секунди започва да реализира функцията на готвене.
GW41-004_v02
1 Ястието трябва да бъде поставено в съд, който след това трябва да бъде поставен в средата на стъкло керамичния индукционен котлон. След свързването на котлона към захранването на секунда светват всички датчици, а 4-цифровия дисплей
ще покаже „
” след което започва да мига кода „
”. Индикатора на
бутона „ON/OFF” мига, което показва, че котлона все още не е активиран.
2 Ако след като натиснете за първи път бутона „ON/OFF” (включване / изключване)
и в рамките на една минута натиснете бутона „Power” (мощност) или бутона „Temp”
(температура), устройството ще провери дали на котлона се намира съд за готвене.
Ако на диска на котлона няма съд за готвене, ще чуете звуков сигнал и на дисплея ще
се покаже код „ ” индукционния котлон автоматично ще напусне избрания режим
за готвене след изтичането на 1 минута, ако на него не бъде поставен съд за готвене,
а след това ще се намира в режим на готовност. Ако на диска на котлона се появи съд
за готвене в рамките на една минута, котлона започва да работи автоматично.
3 След завършването на работата на котлона натиснете бутона „ON/OFF”, за да
изключите уреда. След като изключите котлона и изчакате до спирането на работата
на вентилатора, можете да изключите уреда от захранващата мрежа.
4 При използване на котлона, трябва да се спазва следното:
●● Режима за поддържане на температурата може да се използва само при режима
„Temp” на осем нива: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C и 240°C.
●● В режима за поддържане на температурата, номиналните стойности могат да
се различават от реалните стойности в зависимост от формата и материала на
използваните съдове за готвене.
●● Стандартен съд за използване с индукционния котлон е този от неръждаема
стомана тип 202 с много дъна. В зависимост от избора на съда за готвене се
постигат различни параметри на ефективност на нагряване.
●● Мощността може да бъде определена на 8 нива: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W,
1000 W, 1400 W, 1700 W и 2000 W. Максималната мощност се получава в режим
на работа „Power”.
Инструкции за отделните функции
Режим на избор на мощността („Power”)
След натискане на бутона „Power”, можете да изберете желаното ниво на мощност,
което ще бъде потвърдено със светване на съответния показател.
По подразбиране е зададена мощност до 800 W. Тази стойност е показана на дисплея, когато котлона работи. Мощността може да бъде определена на 8 нива: 100 W,
300 W, 600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W, 1700 W и 2000 W. За да се увеличи нивото на
мощност, натиснете бутона „+”, за да се намали натиснете бутона „–”.
Индикатор за горещ котлон („Plate Hot ”)
Когато температурата на плочата на котлона премине над 60°С или индукционната
система на котлона е активирана, индикатора светва („Plate Hot”)
Блокировка за родителски контрол („Child Lock”)
По време на работата на котлона (след като изберете един от наличните функции
„Temp”, „Power” или „Time”), натиснете и задръжте „Child Lock” (Блокировка за родителски контрол) за 2секунди, докато индикаторът светне.
Когато активирате този режим индукционния котлон няма да реагира на допир
(с изключение на бутоните „ON/OFF” и „Заключване за деца”. За да изключите
режим на защита, отново натиснете и задръжте „Child Lock” за 2 секунди, докато
индикаторът изгасне.
Режим за избор на температура („Temp”)
След натискане на бутона „Temp” можете да изберете желаното ниво на температура, което ще бъде потвърдено със светване на съответния показател.
По подразбиране е зададена температура 160°C. Стойността се показва на дисплея,
когато котлона работи. Температурата може да се определя на следните нива: 60°C,
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C и 240°C.
За да изберете желаната стойност, използвайте бутоните „+” и „–”. След достигане на
максималната температура „+” бутона е деактивиран. Температурата може да бъде
намалена само при натискане на „–”. Когато достигнете минималната температура
„–” бутона е деактивиран. Най-високата постижима температура е 240°C, промяната
на мощността става автоматично с промяната на настройки те на температурата.
Режим на отброяване („Time”)
Ако изберете „Time” (броене) в „Power” или „Temp” ще започне да мига показателя на
режима. Изберете времето, след което котлона ще се изключи автоматично.
По подразбиране е 15 минути (00:15). Когато цифрите на часът започнат да мигат,
натиснете „+” или „–” за да настроите стойността на 0-23, а след това, след това
натиснете в продължение на 5 секунди „Time”, ще светнат цифрите на минутите,
а цифрите на часовете спират да мигат. Всяко едно натискане на бутона „+” или „–”
съответно се увеличава или намалява определено време от една минута. Диапазона от стойности е 00-59 минути. При натискане на бутона „+” или „–” през повече
от 2 секунди, увеличаването или намаляването на времето в минути се извършва
бързо и без звуков сигнал.
Ако в рамките на 5 секунди не натиснете бутон „+” или „–” определянето на отброяването ще бъде автоматично прекратено. Индикаторът на режима ще спре да мига
и на дисплея се показва определеното време (максимална стойност е 23 часа 59
минути – 23:59). След изтичането на определеното време се появява многокра-
21
тен звуков сигнал, индикаторът на режима ще започне да мига, а вентилатора ще
работи за известно време, след това се изключва. Индикаторът на режима ще се
изключи заедно с котлона.
При определяне на времето звуковият сигнал се появява всеки път
при натискане на бутона „+” или „–” Когато бутона е натиснат
в продължение на 2 секунди, няма звуков сигнал.
При преминаване от един режим към друг режим на работа, определеното време ще бъде анулирано (индикаторът на режима отброяване ще се изключи). Котлона се превключва на режим по подразбиране на дадения тип.
След определяне на времето в режима на избора на мощността
или температурата можете да натиснете съответния бутон
„Power” или „Temp”, за да се появи стойността на температурата
на дисплея. Температурата може да бъде настроена в рамките
на 5секунди с помощта на бутона „+” или „–”. Ако в рамките на
5 секунди не натиснете произволен бутон или натиснете „Time”,
на дисплея ще се появи настройката на отброяването на времето.
Допълнителни информации
Звукова аларма
1 В случаи на неправилна работа на уреда се включва звукова аларма: алармата
продължава да звучи през 10 секунди.
2 В случай на нередности, които не са свързани с устройството, на дисплея се
показва символа „ ” докато не изключите устройството или не намерите причината.
3 Когато устройството се свързва към източник на захранване, или са останали
2 часа до автоматичното изключване на уреда се появява за 1 секунда звуков сигнал, при ръчна промяна на функцията за готвене се появява звуков сигнал с дължина 0,2 секунди.
4 Сигнала сигнализиращ край на настройките на дадената функция е еднократен
звуков сигнал с дължина 0,2 секунди.
Охлаждащ вентилатор
1 Вентилатора не се включва, когато не е включена никаква функция на готвене.
2 Вентилатора автоматично се включва, когато е избрана функция на готвене,
освен при началните настройки и функцията за поддържане на топлината.
3 Съответен температурен датчик определя дали да се включи вентилатора или не.
●● Когато температурата на бобината на изходна мощност достига ≥ 55°C, защитната система ще включи вентилатора.
●● Когато температурата на бобината на изходна мощност достига <55°C, вентилаторът не работи.
Охранителна система и съобщения за грешки
В случай на грешка в устройството, с изключение на кодове за грешка, изброени
по-долу, индикаторът се появява постоянно, докато останалите индикатори са
изключени.
1 Защита от липса на съд за готвене, не съответстващ съд за готвене или съд за
готвене с не съответстващи размери (диаметър под 12 см):
Когато потребителят премахне съда за готвене от котлона или иска да използва прекалено малък съд, котлона издава звуков сигнал, след което незабавно изключва
захранването. На дисплея се появява код „
”.
2 IGBT защита (вътрешна температура на котлона) от прегряване:
Ако температурата на IGBT (биполярен транзистор с изолиран гейт) надвишава нормата, а сензора отвори веригата автоматично ще изключи мощността на котлона.
Ще се появи звуков сигнал и на дисплея ще се покаже код „
”. Котлона не може да
излезе автоматично от този авариен режим, има нужда от ръчно управление.
3 Защита от високо напрежение:
Ако напрежението достига или надвишава 265 V, котлона ще се изключи автоматично. Ще се появи звуков сигнал и на дисплея ще се покаже код „
”.
4 Защита от ниско напрежение:
Ако напрежението е 165 V или по-малко, котлона ще изключи автоматично изходната мощност. Ще се появи звуков сигнал и на дисплея ще се покаже код „
”.
5 Защита от системния сензор:
Ако сензорът отчете, че веригата е отворена, на дисплея ще се покаже код „
”.
В случай на късо съединение във веригата, на дисплея ще се покаже код „
”.
6 Защита от прегряване:
Ако по време на работа дъното на съда надхвърля допустимата температура, котлона ще изключи автоматично изходната мощност. Не се чува звуков сигнал , но на
дисплея се появява код „ ” (температурата е на границата 300-350°C; защитата
най- често предпазва от оставянето на котлона на празен съд за готвене).
7 Защита срещу оставянето на уреда включен (ограничена функционалност, когато
се използва за затопляне и пържене):
Ако котлона работи в продължение на 2 часа и не получава никакви команди, устройството автоматично се изключва за предотвратяване на инциденти, които може да
се случат в случаи на отсъствието на потребителя.
22
8 Защита срещу използването на прекалено малък съд за готвене:
При стандартно работно напрежение (165-265 V), котлона не предава мощност,
когато са поставени на него прекалено малки съдове за готвене с диаметър 8 см. Котлона започва да произвежда мощност, когато съда има диаметър от 12сантиметра.
9 В случай на повреда на кабела, той трябва да бъде заменен от производителя,
техник или други квалифицирани лица, с цел да се избегне опасност.
10 Не се препоръчва за използване дистанционно устройства за контрол на време
или други видове управление на котлона.
11 В случаите на повърхностни пукнатини, незабавно изключете котлона, за да се
предотврати рискът от токов удар.
12 Не поставяйте метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци, на котлона, тъй като те могат да загряват и да изгорят потребителя.
Решение на проблеми
Описание на проблема
Действия за проверка
Когато включите котлона
към електрическата мрежа
не се чува звук, нито светва
датчика на мощността.
1. Уверете се, че котлона е включена правилно.
2. Уверете се, че съда за готвене е поставен в средата на
котлона.
3. Уверете се, че контакта не е повреден
Звуковият сигнал непрекъснато звучи, а след 15
секунди уреда се изключва.
1. Проверете дали съда е подходящ за употреба с индукционен котлон.
2. Проверете дали съда е поставен на средата на плочата на
котлона.
3. Проверете дали диаметъра на съда е по-голям от 8 см.
Котлона изведнъж престава
да нагряа.
1. Уверете се, че температурата на околната среда не е прекалено висока.
2. Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
3. След достигане на настроената температура, устройството ще спре да нагрява и единствено ще поддържа
температурата.
4. Възможно е, че системата за сигурност се е включила,
изчакайте 10 минути преди по-нататъшна употреба.
В режим на поддържане на
температурата не може да
бъде променена стойността
на температурата.
1. Проверете дали дъното на съда за готвене е плоско, без
вдлъбнатини по средата.
Никога не се опитвайте да ремонтирате котлона сами. В случай на
повреда на устройството трябва да се обърнете към най-близкия
оторизиран сервизен център.
Почистване и поддръжка
Преди почистване, изключете устройството от контакта и изчакайте, докато се охлади.
За почистване използвайте мек почистващ препарат. За миене на
корпуса не използвайте агресивни детергенти под формата на емулсии, лосиони, кремове и т.н. Те могат да премахнат информацията
и графичните символи, като знаци, предупредителни символи и т.н.
Не потапяйте във вода!
Не почиствайте плочата с помощта на пара под налягане. Ударът
на парата може да повреди индукционната плоча.
●● Премахвайте всички замърсявания и трохи от плочата на котлона с влажна
кърпа.
●● Преди
да приготвите уреда за съхранение, уверете се, че устройството
е напълно сухо и студено
●● Повърхностна вентилация: замърсяванията трябва да бъдат премахнати
с клечка за уши (с памук) а ако има масло, най-напред използвайте течност за
миене на съдове.
Екология – Да се погрижим за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазване на околната среда. Това не е нито
трудно, нито прекалено скъпо.
За да направите това:
Картонените опаковки предайте като хартиени отпадъци. Чували, полиетилен (PE) изхвърлете в контейнера за пластмасови отпадъци. Старият изхабен котлон предайте в съответния пункт за приемане на стари
електрически уреди, тъй като съдържа опасни компоненти и може да
бъде опасен за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!!!
Вносителят / производителят не носи отговорност за вреди, причинени от използването на
устройство несъвместими с неговото предназначение или на неправилна експлоатация.
Вносителят / Производителят си запазва правото да променя продукта по всяко време, без
предварително уведомление, поради изпълнението на регламенти, стандарти, директиви,
или дизайн, търговски, естетически причини, и др.
GW41-004_v02
UA
Шановний клієнте!
Вітаємо із вибором нашого приладу та ласкаво просимо до спільноти користувачів
продукції Zelmer.
З метою отримання найкращих результатів рекомендуємо використовувати лише
оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу слід звернути на вказівки з безпеки, щоб під час використання приладу запобігти нещасним
випадкам і/або запобігти пошкодженню приладу.
Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності скористатися з неї у майбутньому.
Список змісту
Вказівки щодо безпеки........................................................................................................
Технічні параметри..............................................................................................................
Характеристика приладу.....................................................................................................
Будова приладу...................................................................................................................
Підключення до джерела живлення...................................................................................
Обслуговування...................................................................................................................
Інструкція з підключення окремих функцій........................................................................
Додаткова інформація.........................................................................................................
Очистка і зберігання............................................................................................................
Екологія – подбаймо про середовище...............................................................................
●● Не розміщуйте індукційну електроплиту поряд з місцями з відкритим вогнем,
нагрівачами або іншими джерелами тепла.
●● Відключіть вилку кабелю живлення приладу від гнізда електромережі, коли він
не використовується, а також перед початком очистки.
●● Не витягайте вилки кабелю живлення з гнізда електромережі, смикаючи за
кабель.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу або стільниці, а також торкатися гарячої поверхні.
●● Не мийте під проточною водою та не занурюйте прилад і кабель живлення
у воді.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, паст і т.п. Вони можуть усунути нанесені інформаційні графічні
символи, такі як позначення, знаки попередження і т.п.
●● Прилад не призначений для роботи із використанням зовнішніх часових вимикачів або окремої системи віддаленої регуляції.
Вказівки
Інформація про продукт та вказівки щодо використання
●● Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції
з використання.
●● Прилад призначений для використання у домашніх умовах. У випадку викорис-
Консерви можуть вибухнути. Перед нагріванням змініть кришку.
тання з метою гастрономічного бізнесу умови гарантії змінюються.
може використовуватись всередині приміщень. Індукційна електроплита призначена для приготування та нагрівання страв з використанням відповідного кухонного посуду.
●● Діаметр дна індукційного посуду повинен становити 12-24 см.
●● Існує багаточисельна група дрібних предметів, які можуть бути сприйняті приладом у якості індукційного посуду. В такому разі плита почне нагріватись
і переносити тепло на предмети, що лежать на ній.
●● Переконайтеся, що вищенаведені вказівки зрозумілі для Вас.
на ній стоїть гарячий кухонний посуд.
Технічні характеристики
Вказівки щодо безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не використовуйте індукційну електроплиту для нагрівання закритих консерв.
●● Не пересувайте індукційну електроплиту під час приготування їжі або тоді, коли
●● Не ставте на плиті металевих предметів, тобто ножів, вилок, ложок, кришок,
тому що вони можуть нагріватися.
●● Якщо Ви помітите які-небудь тріщини або подряпини на скляній поверхні плити,
негайно відключіть вилку кабелю живлення від елекрогнізда з метою уникнення
ризику ураження.
●● Не вмикайте прилад, якщо кабель живлення пошкоджений або корпус помітно
пошкоджений.
●● Якщо кабель живлення пошкоджений, то він повинен бути замінений у виробника або у спеціалізованому сервісному центрі, або кваліфікованою особою
з метою уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати лише вишколений персонал. Неправильно
виконаний ремонт може спричинити поважну загрозу для користувача. В разі
виникнення неполадок необхідно звернутися до спеціалізованого сервісного
центру.
●● Деякі елементи нагріваються під час роботи. Не торкайтеся гарячих частин
приладу. Існує ризик опіків!
●● Залишіть прилад до охолодження перед очисткою.
●● Індукційна електроплита може бути небезпечною для осіб з електрокардіостимуляторами серця та активним імплантатами. Магнітне поле, що утворюється
під час роботи плити, може порушити їх роботу. Стосовно правильної роботи
електрокардіостимулятора необхідно проконсультуватися з його виробником
або лікарем.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями, а також особи, що не мають відповідного досвіду
та знань, можуть використовувати прилад виключно під наглядом або після
попереднього пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється
очистка приладу та виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років за умови
відповідного нагляду.
Увага!
Недотримання загрожує псуванням майна!
●● Прилад завжди необхідно підключати до електрогнізда (тільки змінного струму),
оснащеного кільцем безпеки із напругою, що відповідає поданій на табло
приладу.
●● Завжди розміщуйте прилад на пласкій рівній поверхні.
●● Не використовуйте індукційну електроплиту для нагрівання приміщень та нагрівання шкідливих, летких рідин та матеріалів.
●● Ніколи не готуйте їжу в алюмінієвій фользі. Ніколи не ставте їжу, запаковану
в алюмінієву фольгу або на алюмінієвих підставках, на індукційну електроплиту, оскільки нагрітий алюміній розтане і може пошкодити прилад.
●● Не ставте на прилад пустих контейнерів, посуду.
●● Не розміщуйте індукційну електроплиту поряд з приладами або предметами,
що утворюють магнітне поле (наприклад, радіо, телевізором і т.п.).
GW41-004_v02
●● Прилад
Технічні характеристики подані на інформаційному табло приладу.
Індукційна електроплита належить до приладів класу I, вона оснащена кабелем живлення з ізоляцією та вилкою із безпечним стиком.
Прилад виконує усі вимоги існуючих норм.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено знаком CE на інформаційному табло.
Характеристика приладу
Індукційна електроплита Zelmer – це прилад, що служить для приготування та підігрівання страв. Плита діє на основі явища електромагнітної індукції. Між поверхнею
плити та розміщеним на ній індукційним посудом генерується магнітне поле, що
утворює тепло, яке дозволяє підігрівати страву, що знаходиться всередині посуду.
Індукційну електроплиту можна використовувати лише для каструль та сковорідок,
призначених для індукційних електроплит. Утворення магнітного поля залежить від
матеріалу, з якого виготовлені каструлі. Для використання підходять лише феромагнітні каструлі (зі сталевим або гелевим низом). Щоб перевірити, чи даний посуд
підходить для використання на індукційній електроплиті, можна використати магніт.
Якщо він «чіпляється» до дна посуду, він може бути використаний для індукційного
приготування страв.
Рекомендується використання каструль і сковорідок марки Zelmer,
призначених для взаємодії з індукційними електроплитами. Перелік
наших продуктів можна знайти на веб-сайті www.zelmer.pl.
Обираючи посуд, що має ці знаки на дні або на упаковці, Ви
можете бути впевнені, що вони призначені для взаємодії з індукційною електроплитою.
Переваги індукції:
●● Дуже короткий час нагрівання. Після зняття посуду з плити настає відключення
нагрівання.
●● Після повторного розміщення посуду на плиті настане відновлення нагрівання.
Швидка реакція при зміні потужності.
●● Легка очистка та зберігання нагрівальної плити.
●● Нагрівальні плити не нагріваються, немає загрози виникнення пожежі.
●● Тепло утворюється лише у каструлі, тому енергія використовується лише для
приготування.
●● Менше використання енергії. Скорочений час приготування.
23
Будова приладу
Обслуговування
Для кожної із наведених нижче функцій завжди використовуйте відповідний посуд, призначений для індукційної електроплити. Діаметр
дна посуду повинен становити 12-24 см.
1 Страву слід вкласти до посуду, який в подальшому необхідно розмістити на
середині плити керамічної індукційної електроплити. Після підключення приладу
до струму на секунду загоряються усі вказівники, а 4-цифровий індикатор покаже
„
”, після чого почне мигати кодом „
”. Вказівник кнопки „ON/OFF” мигає,
що означає, що плита ще не включена.
2 Якщо після першого натискання кнопки „ON/OFF” (включення/виключення) протягом 1 хвилини відбудеться натиснення кнопки „Power” (потужність) або „Temp” (температура) прилад перевірить, чи на плиті знаходиться посуд.
У випадку, якщо на плиті не буде посуду, пролунає звуковий сигнал, а на індикаторі
з’явиться код „
”; індукційна електроплита автоматично покине вибраний режим
після 1 хвилини і перейде у стан очікування. У випадку, якщо на плиті протягом 1 хвилини з’явиться посуд, плита автоматично розпочне роботу.
3 Після закінчення роботи плити слід натиснути кнопку „ON/OFF”, щоб виключити
прилад. Після виключення плити та очікування, щоб перестав працювати вентилятор, прилад можна відключити від джерела живлення.
4 Під час використання плити слід дотримуватися наступних рекомендацій:
●● Режим підтримання температури може використовуватись лише для режиму „Temp”
на восьми рівнях: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C i 240°C.
●● У режимі підтримання температури номінальні величини можуть відрізнятися від фактичних величин у зв’язку із формою та матеріалом посуду, що
використовується.
●● Стандартний посуд для використання з цією індукційною електроплитою – це
посуд із нержавіючої сталі типу 202 з багаточисельними днами. У залежності від
підбору посуду буде досягнуто інші параметри тепловіддачі.
●● Потужність можна виставити на 8 рівнях: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W,
1400 W, 1700 W i 2000 W. Максимальна потужність отримується у режимі „Power”.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Індукційна електроплита
Вказівник гарячої плити – Plate Hot
Кнопка батьківського блокування – Child Lock
Кнопка вибору температури – Temp.
Індикатор LED, що вказує на рівень потужності (100, 300, 600, 800, 1000, 1400,
1700, 2000) або температуру (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240), або час
роботи приладу (00:00 – 23:59)
Кнопки +/– установок рівня потужності, температури або часу.
Кнопка вибору потужності – Power
Кнопка відліку – Time
Кнопка ON/OFF („включення/виключення”)
Підключення до джерела живлення
1 Поставте відповідний посуд на індукційній електроплиті.
2 Підключення плити до джерела живлення сигналізується одноразовим попереджувальним звуковим сигналом. В той самий час всі функціональні контрольні лампи
та лампи нагрівальної потужності загоряються на період біля 1 секунди, а потім згасають. Контрольна лампа „включення/виключення” буде світитися пульсаційно. Єдиною кнопкою, що реагує, є кнопка „включення/виключення”, інші кнопки не реагують.
3 Коли прилад підключений до джерела електрики, натисніть кнопку „включення/
виключення”, тоді прозвучить одноразовий попереджувальний звуковий сигнал, а на
індикаторі висвітлиться знак „
”. Електричний вентилятор виключений, що
означає, що прилад знаходиться у режимі, готовому до використання.
4 Під час однієї хвилини, від натиснення кнопки „включення/виключення”, можна
вибрати дану функцію. Вибрана функція буде підсвічена на індикаторі. Якщо протягом
1 хвилини жодна функція не буде активована, прилад автоматично виключиться.
5 Після вибору відповідної функції, якщо на індукційній електроплиті не буде розміщено жоден посуд, з’явиться попереджувальний пульсаційний звуковий сигнал.
На індикаторі з’явиться символ „
”. Функціональна лампочка засвітиться постійним
світлом, а лампочки нагрівальної потужності світитимуться пульсаційно. Після 1 хвилини, якщо на індукційній електроплиті і далі не будо розміщено жодного посуду,
прилад автоматично виключиться. Якщо ж, під час 1 хвилини, посуд буде розміщено
на плиті, прилад перевірить, чи посуд є відповідним і після 3 секунд почне реалізовувати задану попередньо функцію приготування.
24
Інструкції для окремих функцій
Режим вибору потужності („Power”)
Після натиснення кнопки „Power” можна обрати бажану установку рівня потужності,
що буде підтверджено загорянням відповідного вказівника.
Потужність за замовчуванням виставлена на 800 W. Величина вказується на вказівниках під час роботи плити. Потужність можна виставити на 8 рівнях: 100 W, 300 W,
600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W, 1700 W i 2000 W. Щоб збільшити рівень потужності,
слід натиснути кнопку „+”, щоб зменшити установку „–”.
Вказівник гарячої плити („Plate Hot ”)
Коли температура плити перевищує 60°C або індукційна система плити включена,
загоряється вказівник „Plate Hot”.
Батьківське блокування („Child Lock”)
У режимі роботи плити (після попереднього обрання однієї із доступних функцій
„Temp”, „Power” або „Time”) слід натиснути і притримати кнопку „Child Lock” (батьківське блокування) протягом 2 секунд, доки засвітиться відповідний вказівник.
Після включення цього статусу плита не реагуватиме на дотик (поза кнопками
„ON/OFF” i „Child Lock”). Щоб включити зміни установок, потрібно натиснути і притримати кнопку „Child Lock” протягом 2 секунд, поки відповідний вказівник не згасне.
Вибір температури („Temp”)
Після натискання кнопки „Temp” можна обрати бажаний рівень температури, що буде
підтверджено загорянням відповідного вказівника.
Температура за замовчуванням виставлена на 160°C. Величина вказується на індикаторі під час роботи плити. Температуру можна виставити на наступних рівнях:
60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C i 240°C.
Для вибору бажаної величини служать кнопки „+” i „–”. Після досягнення максимальної температури кнопка „+” дезактивується. Тоді температуру можна тільки понизити,
натискаючи кнопку „–”. Після досягнення мінімальної температури кнопка „–” дезактивується. Найвища можлива температура 240°C, а зміна потужності відбувається
автоматично разом із зміною установки температури.
Відлік („Time”)
Після вибору опції „Time” (відлік) у статусі „Power” або „Temp” почне мигати вказівник
режиму. Слід вибрати час, після якого плита автоматично виключиться.
Величина за замовчування встановлена на 15 хвилин (00:15). Коли почнуть мигати
цифри годин, слід натиснути „+” або „–” для встановлення величини 0-23; потім після
натискання протягом 5 секунд кнопки „Time” загоряться цифри хвилин, в той час як
цифри годин перестануть мигати.
Кожне окреме натискання кнопки „+” або „–” відповідно збільшує або зменшує встановлений час відліку на одну хвилину. Діапазон хвилин це величини 00-59. При
натисканні кнопки „+” або „–” протягом більше, ніж 2 секунд, збільшення або зменшення часу в хвилинах відбувається швидше і без звукового сигналу.
Якщо протягом 5 секунд не буде натиснута кнопка „+” або „–”, установка відліку буде
автоматично завершена. Вказівник режиму перестане мигати, а на екрані з’явиться
встановлений час (макс. величина – 23 год. 59 хвилин – 23:59). Після завершення
часу відліку пролунає кількаразовий звуковий сигнал, вказівник статусу почне мигати,
а вентилятор працюватиме ще протягом хвилини, після чого виключиться. Вказівник
статусу виключиться разом із плитою.
GW41-004_v02
При встановленні часу відліку звуковий сигнал лунає при кожному
натисканні кнопки „+” або „–”; якщо кнопка натискатиметься понад
2 секунди, - звуковий сигнал не лунатиме.
При переключенні режиму відліку на інший режим, час буде анульовано (вказівник режиму відліку виключиться). Плита приймає установки за замовчуванням даного режиму.
Після встановлення часу відліку в режимах вибору потужності
або температури можна натиснути відповідно кнопку „Power”
або „Temp”, щоб показати величину температури на індикаторі.
Величину температури можна встановити протягом 5 секунд за
допомогою кнопок „+” i „–”. Якщо, однак, протягом 5 секунд не буде
натиснуто жодної кнопки або буде натиснуто кнопку „Time”, на
індикаторі з’явиться установка часу відліку.
Додаткова інформація
Звукова сигналізація
1 У ситуації неправильної роботи приладу включається звукова сигналізація: Сигналізація триває протягом 10 секунд.
2 У випадку несправностей, не пов’язаних із приладом, на індикаторі з’являється
символ „
”, аж до виключення приладу або знаходження причини.
3 Якщо прилад підключено до джерела живлення або залишилось 2 години до автоматичного відключення, наступає односекундний звуковий сигнал, в той час як при
ручній зміні функції приготування наступає звуковий сигнал тривалістю 0,2 секунди.
4 Сигнал, що вказує на закінчення установки даної функції, - це одноразовий звуковий сигнал, що триває 0,2 секунди.
11 У випадку появи тріщин на поверхні слід негайно виключити плиту, щоб запобігти
небезпеці ураження електричним струмом.
12 Не слід розміщувати металеві предмети, такі як ножі, вилки, ложки чи кришки, на
плиті, оскільки вони можуть нагрітись і спричинити опіки у користувача.
Вирішення проблем
Опис проблеми
Діагностична діяльність
Після підключення плити
до струму не чути звукового
сигналу та не загоряється
вказівник потужності.
1. Слід переконатися, що плита була підключена правильно.
2. Слід переконатися, що посуд розміщений на середині плити.
3. Слід переконатися, що електрогніздо робоче.
Звуковий сигнал лунає
неперервно, а прилад
виключається після 15
секунд
1. Слід переконатися, чи посуд є відповідним для використання
з індукційною електроплитою.
2. Слід переконатися, чи посуд розміщений посередині плити.
3. Слід перевірити, чи діаметр посуду більший за 8 см.
Плита раптово перестала
гріти.
1. Слід перевірити, чи температура середовища не є висока.
2. Слід перевірити, чи вентиляційні отвори не були заблоковані.
3. Після досягнення бажаної температури прилад перестає гріти
і переходить в режим підтримання температури.
4. Можливо, що включилася система безпеки, слід перечекати
10 хвилин перед подальшим використанням.
В режимі підтримання температури не можна змінювати температури.
1. Слід перевірити, чи низ посуду плаский, без заглибин
посередині.
Ніколи не слід самостійно ремонтувати плиту. У випадку пошкодження прилад слід віддати до найближчого сервісного центру.
Охолоджувальний вентилятор
1 Вентилятор не включиться, якщо не включена яка-небудь функція приготування.
2 Вентилятор автоматично включиться після вибору даної функції приготування,
окрім попередніх установок та функції утримання тепла.
3 Відповідний індикатор температури вирішує, чи потрібно включити вентилятор, чи ні.
●● Коли вхідна температура досягне ≥ 55°C, система безпеки приведе до включення вентилятора.
●● У випадку, коли вхідна температура досягне < 55°C, вентилятор не включатиметься.
Очистка і зберігання
Перед очисткою відключіть прилад від електромережі і зачекайте,
поки вона вистигне.
Система забезпечення і повідомлення про помилки
У випадку виникнення помилок приладу, за виключенням помилок кодів помилок,
поданих нижче, даний вказівник включається на постійній основі, в той час коли
решта вказівників виключена.
1 Забезпечення перед відсутністю посуду, невідповідним посудом або невідповідного розміру (діаметром менше 12 см):
У випадку, коли користувач зніме з плити посуд або хоче використати нанадто
малий посуд, плита видає звуковий сигнал, після чого відразу відключить потужність.
На індикаторі з’явиться код „
”.
2 Забезпечення IGBT (темп. всер. плити) перед перегріванням:
Якщо температура IGBT (біполярного транзистора з ізольованим входом) перевищить норму, а індикатор відкриє корпус, плита автоматично відключить вихідну
потужність. Пролунає звуковий сигнал, а на індикаторі з’явиться код „
”. Плита не
вийде з аварійного режиму автоматично, потрібне ручне керування.
3 Забезпечення перед високою напругою:
Якщо напруга становитиме або перевищить 265 V, плита автоматично відключить
вихідну потужність. Пролунає звуковий сигнал, а на індикаторі з’явиться код „
”.
4 Забезпечення перед низькою напругою:
Якщо напруга становитиме 165 V або менше, плита автоматично відключить вихідну
потужність. Пролунає звуковий сигнал, а на індикаторі з’явиться код „
”.
5 Забезпечення індикатора відкривання:
Якщо індикатор виявить, що корпус відкритий, на табло індикатора висвітлиться код
„ ”. У випадку короткого замикання в корпусі на індикаторі з’явиться код „
”.
6 Забезпечення перед перегріванням:
Якщо під час роботи низ посуду перевищить дозволену температуру, плита автоматично відключить вихідну потужність. Не пролунає звуковий сигнал, але на індикаторі
з’явиться код „
” (гранична темп. – 300-350°C; забезпечення найчастіше оберігає
перед залишенням на включеній плиті пустого посуду).
7 Забезпечення перед залишенням приладу включеним (обмежене при використанні функції підігрівання та смаження):
Якщо плита протягом 2 годин не отримає жодних команд, прилад автоматично
виключиться, щоб запобігти нещасним випадкам, які можуть мати місце під час відсутності користувача.
8 Забезпечення перед вживанням занадто малого посуду:
При стандартній робочій напрузі (165–265 V), плита не подає потужності у випадку,
якщо на ній розміщено посуд діаметром 8 см. Плита подає потужність у випадку,
якщо на плиті розміщений посуд діаметром 12 см.
9 У випадку пошкодження кабелю живлення, він повинен бути замінений виробником,
сервісним центром або іншими особами, кваліфікованими для уникнення небезпеки.
10 Не рекомендується вживання жодних віддалених приладів регуляції часу або
іншого контролю плити.
GW41-004_v02
Для миття використовуйте м’які миючі засоби. Для миття корпусу
не використовуйте агресивних миючих засобів у вигляді емульсії,
молочка, пат і т.п. Вони можуть усунути нанесені інформаційні символи, такі як позначення, знаки попередження тощо.
Не можна занурювати прилад у воду!
Не чистіть індукційну електроплиту за допомогою пари. Дія пари
може пошкодити прилад.
●● Усувайте усі складники та кришки з плити за допомогою вологої ганчірки.
●● Перед хованням приладу переконайтеся, що прилад повністю охолоджений
і сухий.
●● Поверхню вентиляції, бруд слід усувати за допомогою ватної палички, а якщо
виступають осади з олії, то передусім слід використати засіб для миття посуду.
Екологія – подбаймо про середовище
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не
є ані складно, ані занадто дорого.
З цією метою:
Картонні упаковки здайте на макулатуру. Поліетиленові кульки (PE)
викиньте у контейнер для пластику. Використані прилади віддайте до
відповідного пункту зберігання, оскільки небезпечні складники, що знаходяться у приладі, можуть становити загрозу для середовища.
Не викидайте прилад із побутовим сміттям!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватися усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил, які діють для конкретного виду транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунута можливість переміщення виробів всередині транспортного засобу.
●● Під час транспортування залізничним транспортом перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663 або ГОСТ 19848 – у разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалюваних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні відповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену використанням приладу, що не
відповідає його призначенню або внаслідок неправильного обслуговування.
Імпортер/виробник залишає за собою право на модифікацію виробу в кожен момент, без попереднього повідомлення, з метою досягнення відповідності з законами, нормами та директивами або з конструкційних, торгівельних та інших причин.
25
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions
so as to prevent accidents and/or to avoid damage to the appliance during its use.
Please retain this user manual for future reference.
Table of contents
Safety instructions.............................................................................................................26
Technical data....................................................................................................................26
Appliance features.............................................................................................................26
Appliance controls and indicators......................................................................................27
Connecting to the electricity supply...................................................................................27
Operation...........................................................................................................................27
Instructions for particular functions....................................................................................27
Additional information........................................................................................................28
Troubleshooting.................................................................................................................28
Cleaning and maintenance................................................................................................28
Ecology – Protect the environment....................................................................................28
Safety instructions
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Do not use the induction hob to heat unopened cans. Such a can may explode. First,
remove at least the can cover.
●● Do not move the induction hob while cooking or when there is a hot pan on it.
●● Do not place any metal items, such as knives, forks, spoons, caps, on the induction
hob, as they may become hot.
you notice any crack or scratch on the glass surface of the induction hob,
immediately unplug the appliance in order to avoid an electric shock hazard.
●● Do not turn the appliance on when the power cord is damaged or the housing shows
visible damage.
●● If the non-detachable power cord is damaged, it should be replaced by the
manufacturer or at a specialist service centre or by a qualified person in order to
avoid any hazards.
●● The appliance may only be repaired by qualified service personnel. Improper repair
may result in a serious hazard to the user.
●● In case of defects contact a specialist service centre.
●● Certain parts of the appliance become very hot during its use. Do not touch the hot
parts of the appliance. There is a risk of burns!
●● Leave the appliance to cool down before cleaning.
●● The induction hob may be dangerous for a person who has a pacemaker or other
active implants. Their operation may be disrupted by the magnetic field generated by
the induction hob. Consult the pacemaker manufacturer or a doctor regarding their
proper operation before using the induction hob.
●● This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
unless they are aged from 8 years and above and supervised.
●● If
Warning!
Risk of property damage
●● Connect the appliance only to the alternating current mains socket equipped with an
●● Do not immerse the appliance and the power cord
in water and do not wash them
under running water.
●● Do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream cleaners, polishes, etc.
to clean the housing. They may remove the graphic information symbols such as
marks, warning signs, etc.
●● The appliance is not intended for operation with the use of remote time-lag switches
or a separate remote control system.
Hint
Tips and information about the product and its use
●● Before starting to use the appliance, become familiar with the whole content of this
user manual.
●● The appliance is intended for domestic use. In case of using it for commercial
purposes the warranty conditions will change.
●● Do not use the induction hob outdoors. The appliance is designed for preparing and
warming foods placed in proper kitchen utensils.
●● The induction hob is suitable for pans with a base diameter of 12-24 cm.
●● There are a lot of small objects that can be identified by the appliance as an induction
vessel. In such case the induction hob will start to heat and distribute the heat on the
objects placed on it.
●● Make sure that you have understood the above safety instructions.
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate of the product.
The induction hob is built in class I and is equipped with a power cord with a protective
conductor and a grounding plug.
The appliance meets the requirements of the applicable standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with the CE symbol on the rating plate.
Appliance features
The Zelmer induction hob is an appliance used for cooking and heating foods. It works on
the principle of electromagnetic induction. A magnetic field generated between the surface
of the hob plate and the pan placed on it produces heat which allows the food inside the
pan to be heated.
The induction hob can be used only with pots and pans that are suitable for induction
cooking. The magnetic field generation depends on the type of material the pan base
is made of. Ferromagnetic pots and pans (with the base made of steel or iron) are only
suitable for induction cooking. In order to make sure that a given pan is suitable for
induction cooking you can use a magnet. If the magnet holds to the pan base, the pan can
be used for induction cooking.
You are advised to use Zelmer pots and pans which are suitable for
induction hob use. A list of our products can be found at www.zelmer.pl.
By selecting a pan with these symbols on the pan bottom or on its
packaging you will be sure that it is suitable for induction hob use.
Induction advantages:
●● Very short heating time. Once the pan is moved away the hob plate will stop heating.
●● After putting the pan back on the hob plate the heating will be automatically restored.
Quick reaction to changes in power settings.
●● Easy cleaning and maintenance of the hob plate.
●● The hob plate does not heat up, there is no fire hazard.
●● Heat is generated in the pot only, therefore the energy is used for cooking only.
●● Lower energy consumption. Shorter cooking time.
earthed contact with the voltage compatible to that indicated on the rating plate of
the appliance.
●● Always place the appliance on a flat, even surface.
●● Do not use the induction hob to heat rooms or harmful liquids, volatile
substances, etc.
●● Never cook food in aluminium foil. Never leave the food packed in aluminium foil or
on aluminium trays on the induction plate, because the heated aluminium will melt
and damage the appliance.
●● Do not place empty containers or pans on the appliance.
●● Do not place the induction hob in the vicinity of devices that generate magnetic fields
(e.g. radio, television sets, etc.).
●● Do not place the induction hob in the vicinity of a naked flame, heater or other heat
sources.
●● Unplug the appliance when not in use or before starting cleaning it.
●● Do not disconnect the plug from the mains socket by pulling the power cord.
●● Do not let the power cord hang over the edge of the table or work surface or touch
hot surfaces.
26
GW41-004_v02
Appliance controls and indicators
Operation
For each function described below, always use a pan suitable for induction
cooking. The pan base diameter should be 12-24 cm.
1 Place the pan with food centrally onto the ceramic plate of the induction hob. After
plugging the appliance in all indicator lamps will light for a second and the four-digit display
will show “
”, and then it will start to flash with the code “
”. The “ON/OFF”
indicator lamp flashes, which means that the induction hob has not been turned on yet.
2 If, within 1 minute after pressing the “ON/OFF” button for the first time, either the
“Power” or “Temp” button is pressed, the appliance will check whether there is a pan on
the hob plate.
In the case there is no pan on the hob plate, a warning sound will be heard and the code
“ ” will appear on the display; the induction hob will automatically exit the selected
mode after 1 minute in the case there is no pan on the hob plate, and then it will go in the
standby mode. In the case a pan has been placed on the hob plate within 1 minute, the
induction hob will automatically start working.
3 Turn off the induction hob when you have finished cooking by pressing the “ON/OFF”
button. After turning the induction hob off and waiting until the fan stops operating, the
appliance can be disconnected from the electricity supply.
4 When using the induction hob, observe the following guidelines:
●● The temperature maintenance mode can only be used with one of the following eight
“Temp” settings: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C and 240°C.
●● In the temperature maintenance mode the nominal values may differ from the actual
values depending on the cookware shape and material.
●● Pans made of stainless steel type 202 with multiple bottoms are standard cookware to
be used with this induction hob. Depending on cookware selection different levels of
heating capacity are achieved.
●● The power can be set to one of the 8 levels: 100 W, 300 W, 600 W, 800 W, 1000 W,
1400 W, 1700 W and 2000 W. The maximum power is achieved in the “Power” mode.
1
Instructions for particular functions
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
Hob plate
Plate Hot indicator
Child Lock button
Temp. selection button
LED display showing the level of power (100, 300, 600, 800, 1000, 1400, 1700, 2000)
or temperature (60, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240) or appliance working time
(00:00 – 23:59)
+/– buttons for setting the level of power, temperature or time
Power selection button
Time selection button
ON/OFF button
Connecting to the electricity supply
1 Place a suitable pan on the hob plate.
2 After plugging the induction hob in you will hear a single warning sound. At the same
time, all function indicator lamps and heat power lamps will light for a period of about
1 second, and then they will go out. The “ON/OFF” indicator lamp will flash. The “ON/OFF”
button is the only operable button, the remaining buttons are inoperable.
3 When the appliance is plugged in, press the “ON/OFF” button. You will hear a single
warning sound and the display will read “
”. The electric fan is turned off, which
means that the appliance is in the standby mode.
4 Within one minute after pressing the “ON/OFF” button you can select the desired
function. The selected function will be highlighted on the display. If no function has been
selected within one minute, the appliance will be automatically turned off.
5 If, after selecting the desired function, no pan has been placed on the hob plate,
a warning beep will sound.
The symbol “ ”. will appear on the display. The function indicator lamp will light steadily
while the heat power lamps will flash. If, within one minute, there is still no pan on the hob
plate, the appliance will be automatically turned off. If, within one minute, a pan is placed
on the hob plate, the appliance will check whether the pan is suitable for induction cooking
and after three seconds it will start to perform the cooking function set earlier.
GW41-004_v02
Power selection mode (“Power”)
After pressing the “Power” button you can select the desired power level, which will be
confirmed by lighting the corresponding indicator lamp.
The default power is set to 800 W. The selected value is shown on the display during the
operation of the induction hob. The power can be set to one of the 8 levels: 100 W, 300 W,
600 W, 800 W, 1000 W, 1400 W, 1700 W and 2000 W. In order to increase the power level,
press the “+” button, to decrease the setting, press “–”.
Plate hot indicator (“Plate Hot ”)
When the temperature exceeds 60°C or the hob induction system is turned off, the “Plate
Hot” indicator will light.
“Child Lock”
In the induction hob working mode (after one of the available functions: ,”Temp”, ”Power”
or ”Time” has been selected), press the “Child Lock” button for 2 seconds, until the
corresponding indicator lamp will light.
After turning this mode on, the induction hob will not react to touching (except for “ON/OFF”
and “Child Lock” buttons. In order to turn the protection off, press the “Child Lock” button
again for 2 seconds, until the corresponding indicator lamp will go out.
Temperature selection mode (“Temp”)
After pressing the “Temp” button, you can select the desired temperature level, which will
be confirmed by lighting the corresponding indicator lamp.
The default temperature is set to 160°C. The selected value is shown on the display during
the operation of the induction hob. The temperature can be set to one of the following
levels: 60°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C and 240°C.
Use the “+” and “–” buttons to select the desired temperature value. When you reach
the maximum temperature setting, the “+” button will be disabled. Then, you can only
decrease the temperature setting by pressing the “–” button. When you reach the minimum
temperature setting, the “–” button will be disabled. The highest possible temperature
setting is 240°C, and the power will be automatically adjusted along with the change in
temperature setting.
Countdown mode (“Time”)
After selecting the “Time” mode (countdown) in the “Power” or “Temp” mode, the mode
indicator lamp will start flashing. Select the time period after which the induction hob will
be automatically turned off.
The default setting is 15 minutes (00:15). When the hour digits start flashing, press the “+”
or “–” button to select a value from 0-23; then within 5 seconds after the “Time” button has
been pressed, the minute digits will light while the hour digits will stop flashing.
Each single press of the “+” or “–” button will respectively increase or decrease the set
countdown time by one minute. The minute range is from 00-59. After pressing the “+” or
button for more than 2 seconds, the minute setting will increase or decrease more quickly
without the sound signal.
If the “+” or “–” button has not been pressed within 5 seconds, the countdown setting will be
completed. The mode indicator lamp will stop flashing, and the set time will appear on the
display (the maximum value is 23 hours 59 minutes – 23:59). After finishing the countdown
the multiple sound signal will be heard, the mode indicator lamp will start flashing, and the
fan will continue to operate for a while and then it will be turned off. The mode indicator
lamp will be turned off along with the induction hob.
27
When setting the countdown time the sound signal will be heard after each
press of the “+” or “–” button; when the button is pressed for more than
2 seconds there will be no sound signal.
When switching from the countdown mode to another mode, the time
being set will be cancelled (the countdown indicator lamp will go out). The
induction hob will use the default settings of the new mode.
After setting the countdown time in the power or temperature selection
modes, you can press the “Power” or “Temp” button respectively in order
to show the temperature value on the display. The temperature value may
be set within 5 seconds by means of the “+” and “–” buttons. If, within
5 seconds, no button has been pressed or the “Time” button has been
pressed, the countdown time setting will appear on the display.
10 The use of remote time control devices or other remote controls is not recommended.
11 In the case of surface crack, immediately turn off the induction hob to prevent the
electric shock hazard.
12 Do not place any metal items, such as knives, forks, spoons, caps, on the hob plate,
as they may become hot and burn the user.
Troubleshooting
Problem description
Checking activities
After the appliance is plugged
in, no sound signal can be
heard and the power indicator
fails to light up.
1. Make sure that the induction hob has been properly plugged in.
2. Make sure that the pan has been placed in the centre of the hob
plate.
3. Make sure that the mains socket is efficient.
A sound signal is emitted
continuously and the appliance
turns off after 15 seconds.
1. Make sure that the pan is suitable for induction hob use.
2. Make sure that the pan has been placed in the centre of the hob
plate.
3. Make sure that the pan base diameter is greater than 8 cm.
1 In the case of improper operation of the appliance a sound signal will be set off:
The signal will last for 10 seconds.
The induction hob suddenly
stopped heating.
2 In the case of irregularities not connected with the appliance, the symbol “ ” will
appear on the display until the appliance is turned off or the problem is rectified.
3 When the appliance is plugged in or 2 hours before turning it automatically off, a onesecond sound signal is heard. When manually changing the cooking function you can hear
a sound signal lasting 0.2 seconds.
4 A signal indicating the end of particular function setting is a single sound signal lasting
0.2 seconds.
1. Check to make sure that the ambient temperature is not too
high.
2. Check to make sure that vent holes are not blocked.
3. After reaching the desired temperature, the appliance stops
heating and goes in the temperature maintenance mode.
4. The protection system might have turned on; wait 10 minutes
and then try to use the appliance again.
Temperature
cannot
be
changed in the temperature
maintenance mode.
1. Check to make sure that the pan bottom is flat, without a cavity
in the centre.
Additional information
Sound signals
Cooling fan
1 The fan will not start to operate unless any of the cooking functions is being performed.
2 The fan will automatically turn on after a particular cooking function has been selected,
except for the initial settings and heat maintenance function.
3 The temperature sensor decides whether to turn the fan on or not.
●● When the temperature of the power output coil is ≥ 55°C, the protection system will
cause the fan to turn on.
●● When the temperature of the power output coil is < 55°C, the fan will not turn on.
Never attempt to repair the induction hob on your own. In case of damage,
contact the nearest service centre.
Cleaning and maintenance
Unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning.
Use a mild detergent for cleaning. For cleaning the casing, do not use
abrasive cleaners, such as emulsions, creams, pastes, etc. They may
remove graphic information symbols, such as marks, warning signs, etc.
System of protections and error messages
In the case of appliance errors, excluding the error codes given below, a particular indicator
will light steadily while the rest of indicators will be turned off.
1 The protection against the lack of pan, improper pan or improper pan size (below
12 cm in diameter):
When the user takes the pan off the hob plate or attempts to use a too-small pan, the
induction hob will emit a sound signal and will immediately cut the electricity supply. The
code “
” will appear on the display.
2 The IGBT protection (inside the induction hob) against overheating:
When the IGBT (insulated gate bipolar transistor) temperature exceeds the standard value
and the sensor opens the circuit, the induction hob will automatically cut off the output
power. A sound signal will be heard, and the code “
”. will appear on the display. The
induction hob will not exit the emergency mode automatically, manual control is needed.
3 Protection against high voltage:
If the voltage is equal to or higher than 265 V, the induction hob will automatically cut off
the output power. A sound signal will be heard, and the code “
” will appear on the
display.
4 Protection against low voltage:
If the voltage is equal to or less than 165 V, the induction hob will automatically cut off the
output power. A sound signal will be heard, and the code “
” will appear on the display.
5 Protection for the sensor:
If the sensor detects that the circuit is open, the code “
” will appear on the display. In
the case of short circuit, the code “
” will appear on the display.
6 Protection against overheating:
If, during induction hob operation, the bottom of the pan exceeds the temperature limit, the
appliance will automatically cut off the output power. There will be no sound signal and the
code “ ” will appear on the display (the temperature limit is 300-350°C; the protection
safeguards from leaving an empty pan on the induction hob when it is turned on).
7 Protection against leaving the appliance turned on (restricted when using reheating
and frying functions):
If the induction hob does not receive any commands during 2 hours of operation, the
appliance will automatically turn off to prevent possible accidents during the user’s
absence.
8 Protection against using too-small cookware:
At the standard working voltage (165-265 V), the induction hob did not give up power
when a pan with 8 cm in diameter was placed on the hob plate. The induction hob gave up
power when a pan with 12 cm diameter was placed on the hob plate.
9 When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service
personnel or other qualified persons in order to avoid safety hazard.
28
Do not immerse the appliance in water!
Do not clean the hob plate with the use of a steam cleaner. The burst of
steam can damage the appliance.
●● Remove dust and food particles from the hob plate using a damp cloth.
●● Before putting the appliance into storage, make sure it is cool and dry.
●● Vent hole area: remove dirt using cotton sticks, and if there are oil deposits, use
a washing-up liquid first.
Ecology – Protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is neither difficult
nor too expensive. To this end:
Have the carton packaging recycled at the recycling centre. Put the
plastic bags into the plastic (PE) waste container. When worn out, bring
the appliance to the appropriate waste collection centre as some of its
components can be hazardous to the environment.
Do not dispose of the appliance with household waste!!!
The importer/manufacturer does not accept liability for any damages resulting from unintended use or
improper operation of the appliance.
The importer/manufacturer reserves the right to modify the product at any time, without prior notice,
in order to adjust it to legal regulations, standards and directives or due to structural, commercial,
aesthetic and other reasons.
GW41-004_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising