Zelmer | ZMW4130X (29Z016) | User manual | Zelmer ZMW4130X (29Z016) User Manual

Zelmer ZMW4130X (29Z016) User Manual
PL
1–8
Instrukcja użytkowania
Kuchenka mikrofalowa
ZELMER Typ 29Z016
CZ
9–15
SK
16–22
HU
23–29 RO
30–36
Návod k obsluze
Návod na použitie
Kezelési utasítás
Instrucţiuni de folosire
Mikrovlnná trouba
ZELMER Typ 29Z016
Mikrovlná rúra
ZELMER Typ 29Z016
Mikrohullámú sütő
ZELMER 29Z016 Típus
Cuptor cu microunde
ZELMER Tip 29Z016
RU
37–44
BG
45–52
UA
53–60
EN
61–67
Инструкция по эксплуатации
Инструкция за експлоатация
Інструкція з експлуатації
User manual
Микроволновая печь
ZELMER Tип 29Z016
Микровълнова печка
ZELMER Tип 29Z016
Мікрохвильова піч
ZELMER Tип 29Z016
Microwave oven
ZELMER Type 29Z016
PL
Szanowny kliencie!
Spis treści
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę poświęć wskazówkom bezpieczeństwa.
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii
mikrofal ...................................................................................................... 1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ........................................... 2
Instalacja ................................................................................................... 2
Instrukcje dotyczące uziemienia . .............................................................. 2
Zakłócenia radiowe ................................................................................... 2
Blokada „rodzicielska” ............................................................................... 3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ....................................................... 3
Zanim wezwiesz serwis ............................................................................. 3
Dane techniczne . ...................................................................................... 3
Wymogi norm ............................................................................................ 3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ........................................................ 3
Wskazówki dotyczące naczyń ................................................................... 3
Budowa kuchenki ...................................................................................... 3
Panel sterowania – opis ............................................................................ 4
Ustawianie funkcji kuchenki ...................................................................... 5
Funkcja ustawienie zegara . ................................................................. 5
Funkcja generatora pary ...................................................................... 5
Funkcja gotowania na parze ................................................................ 5
Funkcja podgrzewania mikrofalami ...................................................... 6
Funkcja rozmrażania wg wagi .............................................................. 6
Funkcja grill halogenowy i kombinacja – grill i mikrofale – system
light wave ............................................................................................. 6
Funkcja gotowania automatycznego .................................................... 6
Funkcja gotowania wieloetapowego .................................................... 8
Funkcja samooczyszczania ................................................................. 8
Komora ceramiczna ............................................................................. 8
Odkamienianie .......................................................................................... 8
Ekologia – zadbajmy o środowisko ........................................................... 8
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który
znajduje się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią
kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się
brudu lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
● „spaczenia”.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podanych niżej
podstawowych zasad bezpieczeństwa:
1. Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza
kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal, przestrzegaj zasad:
2. OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione lub spaczone drzwi, uszkodzone
uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
1. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
2. Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego
230V, wyposażonego w kołek ochronny.
3. Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie używaj żrących substancji chemicznych lub oparów w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych lub laboratoryjnych.
4. OSTRZEŻENIE: Nie używaj pustej kuchenki.
5. Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku jego wadliwego działania
lub jeżeli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.
OSTRZEŻENIE: Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie
uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
6. OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po przekazaniu im odpowiednich instrukcji, które
umożliwią dziecku skorzystanie z kuchenki w bezpieczny sposób
i zrozumienie niebezpieczeństwa związanego z niewłaściwym jej
użytkowaniem.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
–– Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym
pojemniku, obserwuj pracę kuchenki z uwagi na możliwość powstania zapłonu.
–– Przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki
usuń z nich wszelkie druciane wiązadła.
–– W przypadku zauważenia dymu wyłącz urządzenie i odłącz od
źródła zasilania. W celu stłumienia płomieni nie otwieraj drzwiczek.
–– Nie używaj wnętrza kuchenki do przechowywania produktów. Nie
zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest
używane.
8. OSTRZEŻENIE: Nie podgrzewaj płynu lub innych produktów
żywnościowych w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Może to
spowodować ich eksplozję.
9. Przy podgrzewaniu napojów w kuchence mikrofalowej gotujący płyn
może zawrzeć wybuchowo z opóźnieniem, zachowaj więc szczególną ostrożność podczas przenoszenia pojemnika.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3. Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która
wytrzyma jej wagę oraz najcięższych możliwych produktów przeznaczonych do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie narażaj kuchenki mikrofalowej na działanie wysokiej temperatury
lub wilgoci oraz nie stawiaj w pobliżu materiałów łatwopalnych.
5. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ
powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp 20 cm, 10 cm za kuchenką
i 5 cm po bokach. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych
urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
6. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest
uszkodzony, nie przechodzi pod kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą
powierzchnią oraz czy nie zwisa poza
krawędź stołu czy blatu.
7. Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak,
aby w nagłych wypadkach możliwe było
łatwe odłączenie urządzenia od źródła
zasilania.
8. Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki
na wolnym powietrzu.
9. Urządzenie to nie może być używane przez osoby (w tym dzieci)
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi oraz z brakiem
doświadczenia lub wiedzy dopóki nie zostaną przeszkolone o instrukcji użytkowania przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
10. Nie pozwalaj aby dzieci bawiły się urządzeniem.
11. Kuchenka mikrofalowa posiada właściowość zatrzymywania się w połowie czasu opiekania na grilu, przypomnienie aby np. obrócić opiekane mięso. Należy wtedy ponownie aktywować działanie opiekania
naciskając przycisk START.
12. Nie dotykaj płyty ceramicznej ponieważ podczas gotowania nagrzewa się.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA
Urządzenie należy uziemić. Kuchenka jest wyposażona w przewód przyłączeniowy z wtyczką uziemiającą.
1. Przewód podłącz do właściwie zainstalowanego i uziemionego ściennego gniazda zasilania.
10. Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części
kuchenki lub przybory powodując nawet poparzenia skóry.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
11. W kuchence nie podgrzewaj jajek w skorupkach lub ugotowanych
na twardo całych jajek. Mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu
podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
12. Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości, jabłka i kasztany nakłuj przed gotowaniem.
13. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt zamieszaj
i wstrząśnij. Przed podaniem sprawdź temperaturę w celu uniknięcia
poparzeń.
14. Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła
z podgrzanej żywności. Do przenoszenia naczyń stosuj odpowiednie
uchwyty.
15. Przed zastosowaniem sprawdź czy urządzenia nadają się do użycia
w kuchence mikrofalowej.
16. OSTRZEŻENIE: Prace związane z konserwacją lub naprawą kuchenki, które obejmują zdjęcie osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofal są niebezpieczne w związku, z czym powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
17. Nie dotykaj otworów powietrznych w trakcie pracy urządzenia.
18. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
19. Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
2
Kuchenka powinna być używana w osobnym obwodzie elektrycznym.
Uwagi: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego, skontaktuj
się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
OSTRZEŻENIE: Zarówno producent jak i sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe
w wyniku niezastosowania się do instrukcji dotyczących podłączenia
do zasilania elektrycznego.
Kolory przewodów w kablu głównym mają następujący kod:
Żółto-zielony = Uziemienie
Niebieski = Neutralny
Brązowy = Fazowy
ZAKŁÓCENIA RADIOWE
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników
radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
1. Wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki.
2. Zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej.
3. Przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika.
4. Odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika.
5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego
tak, aby kuchenka i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci
elektrycznej.
BLOKADA „RODZICIELSKA”
Funkcja blokada „rodzicielska” zapobiega włączaniu kuchenki przez małe
dzieci bez nadzoru. Aby ustawić blokadę przed dzieckiem:
1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL (6) (Zatrzymaj/Anuluj) przez 3 sekundy, potem usłyszysz sygnał i pojawi się lampka wskaźnika .
2. W stanie blokady, kuchenka nie działa.
Aby anulować blokadę przed dzieckiem:
1. Naciśnij przycisk STOP/CANCEL (6) (Zatrzymaj/Anuluj) przez 3 sekundy, następnie usłyszysz sygnał dźwiękowy, a lampka wskaźnika
zgaśnie.
CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę
przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2. Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj
łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących w sprayu
i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić,
pokryć smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3. Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki. Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki, uważaj by woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4. Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące
części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje
ścierne.
5. Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci
emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia,
znaki ostrzegawcze, itp.
6. Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia
używaj wilgotnej, miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu
włączeniu kuchenki, panel sterujący czyść przy otwartych drzwiczkach.
7. Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji, jest to normalne zjawisko.
8. Co pewien czas wyciągaj i myj ociekacz oleju. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń albo w zmywarce.
9. Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut
gotuj w kuchence ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny
w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj na pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
10. Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej
sprawie do SERWISU.
11. Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności. Niestosowanie
się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia stanu powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność,
i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
ZANIM WEZWIESZ SERWIS
Jeżeli kuchenka nie działa:
1. Sprawdź, czy kuchenka jest pewnie podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie, wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją
z powrotem.
2. Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się
bezpiecznik automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko sieciowe, podłączając do niego
inne urządzenie.
3. Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany
oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4. Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte poprzez blokady
drzwiczek. W przeciwnym razie energia mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
JEŻELI PO WYKONANIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI KUCHENKA
NADAL NIE DZIAŁA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM. NIE
NALEŻY SAMODZIELNIE REGULOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ KUCHENKI.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Moce:
Moc znamionowa mikrofal
Częstotliwość
Wymiary zewnętrzne
230V ~50Hz,
1400W (Mikrofale)
850W (Grill - Light wave)
1250W (Generator pary)
900W
2450MHz
310mm×565mm×406mm
Wymiary wnętrza kuchenki
Pojemność kuchenki
Waga netto
214mm×332mm×346mm
23 l
Około 19 kg
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować je z informacjami przedstawionymi na tabliczce
znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych
danych nie będą uwzględniane.
WYMOGI NORM
Kuchenka mikrofalowa ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
GOTOWANIE MIKROFALOWE – WSKAZÓWKI
1. Starannie rozłóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na
obrzeżach naczynia.
2. Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone
produkty mogą wytwarzać dym lub zapalić się.
3. Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed pryskaniem i zapewnia równomierne gotowanie.
4. Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania takich produktów jak kurczak czy hamburgery. Duże
produkty, takie jak pieczeń należy obrócić, co najmniej raz.
5. W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak klopsiki. Produkty należy obrócić, a te ułożone po
środku należy przesunąć na obrzeża.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania
w kuchence mikrofalowej jest materiał „przeźroczysty” dla mikrofal, umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1. Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami - mikrofale nie przenikają przez metal.
2. Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3. Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń
kwadratowych/podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4. Odsłonięte obszary chroń przed przypaleniem osłaniając je wąskimi
paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo folii i zachować odległość min. 3 cm między folią,
a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające
się do stosowania w kuchence
mikrofalowej
Papier do pieczenia
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Mikrofale
Gril
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
BUDOWA KUCHENKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Blokada drzwiczek
Okno kuchenki
Dolna płyta
Metalowy ruszt
Panel sterowania
Grzałka grilla
Generator pary
Ociekacz oleju
„Korytko” na wodę
3
PANEL STEROWANIA - OPIS
1. Wyświetlacz menu
–– Na ekranie wyświetlany jest: zegar, czas gotowania i symbole funkcji.
2. STEAM MICRO. (gotowanie na parze)
–– Używaj do ustawiania programu gotowania na parze.
3. LT. WAVE/COMB. (grill halogenowy/kombinacja: grill+mikrofale)
–– Używaj do ustawiania gotowania za pomocą grilla halogenowego lub
gotowania kombinowanego.
4. MICROWAVE (grill + mikrofale)
–– Używaj do ustawiania programu gotowania mikrofalowego.
5. DEFROST/CLOCK (rozmrażanie/ustawianie zegara)
–– Używaj do ustawiania czasu i rozmrażania
6. STOP/CANCEL (zatrzymaj/anuluj)
–– Naciśnij, aby anulować ustawienie lub wyzerować kuchenkę przed
ustawieniem programu gotowania.
–– Naciśnij raz, aby czasowo przerwać gotowanie lub dwa razy, aby anulować gotowanie.
–– Przytrzymaj, aby ustawić blokadę rodzicielską.
7. START
–– Naciśnij, aby rozpocząć program lub ustawić funkcję szybkiego gotowania. Przekręcamy pokrętło do ustawienia czasu, menu lub wagi.
4
A
Zegar
B
Gotowanie jednoetapowe/Kombinacja 1/Kombinacja 2
C
Gotowanie wieloetapowego
D
Gotowanie wieloetapowego
E
Rozmrażanie
F
Podgrzewanie mikrofalami
G
Grill halogenowy
H
Gotowanie na parze
I
Blokada rodzicielska
J
Jednostka wagi (gramy)
K
Wyświetlacz cyfrowy (czas lub wartości ustawień)
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
USTAWIANIE FUNKCJI KUCHENKI
Po podłączeniu do zasilania usłyszysz sygnał dźwiękowy i uruchomi się wyświetlacz. Jeśli naciśniesz jakikolwiek przycisk lub przekręcisz pokrętło (7)
system przejdzie w tryb oczekiwania na ustawienie czasu na wyświetlaczu
cyfrowym (przekręć pokrętło (7) w prawo) oraz na wybranie menu (przekręć
pokrętło (7) w lewo). Jeśli nie nastąpi żadne działanie po paru minutach pokaz wyświetlacza zostanie wstrzymany i przejdzie w tryb oczekiwania.
1. Funkcja ustawienia zegara
Zegar można ustawić w systemie 12-to lub 24-ro godzinnym. Aby ustawić
aktualny czas w trybie oczekiwania:
Pływak powinien być regularnie czyszczony. Zabronione jest w trakcie czyszczenia wyjmowanie i przekręcanie pływaka. Przed czyszczeniem zbiornika na wodę (3) poczekaj aż się ochłodzi.
Nie dotykaj powierzchni szybko nagrzewających się w celu uniknięcia poparzenia.
Jeżeli w zbiorniku na wodę (3) jest woda uważaj, aby jej nie rozlać
w trakcie przenoszenia urządzenia.
Aby wyciągnąć pokrywę zbiornika na wodę (1), naciśnij dwa przyciski otwierające (4) na górze jeden w kierunku drugiego i podnieś pokrywę do
góry. Następnie za występ z boku pociągnij do góry zbiornik na wodę (3).
–– Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci z kołkiem
ochronnym.
–– Naciśnij i przytrzymaj przycisk DEFROST/CLOCK (5) przez 3 sekundy.
–– Wskaźnik zegara będzie migać na ekranie.
–– Na wyświetlaczu pojawi się napis Hr24.
–– Naciśnij przycisk DEFROST/CLOCK (5), aby ustawić system 12 godzinny.
–– Naciśnij przycisk DEFROST/CLOCK (5) ponownie, aby ustawić system
24 godzinny.
–– Przekręć pokrętło (7) w prawo, aby ustawić godzinę.
–– Zatwierdź przyciskiem DEFROST/CLOCK (5).
–– Przekręć pokrętło (7) w prawo, aby ustawić minuty.
–– Zatwierdź przyciskiem DEFROST/CLOCK (5).
–– Na ekranie wyświetli się ustawiona godzina.
2. Funkcja generatora pary
a) Zastosowanie generatora pary
W specjalnym pojemniku na wodę (będącym integralną częścią kuchenki) tworzy się para, która wdmuchiwana jest do wnętrza kuchenki. Jest to
unikalne rozwiązanie na rynku polskim. Para tworzona jest bowiem w kuchence, podczas gdy inne kuchenki (reklamujące gotowanie na parze) po
prostu dołączają zamykany pojemnik, w którym tworzy się para.
Niektóre z korzyści:
–– Można w łatwy sposób przyrządzić potrawy (np. ziemniaki na parze,
mrożonki warzywne, itp.)
–– Potrawa nie nasiąka tłuszczem, jak w czasie smażenia (wchłania wtedy ponad 60% tłuszczu z patelni!).
–– Składniki mineralne oraz witaminy nie są wypłukiwane przez wodę
(w taki sposób zniszczeniu ulec może nawet 75% witaminy C!) i nie
przechodzą do wywaru, jak dzieje się to w czasie gotowania.
–– Danie nie przypala się, nie przywiera do naczynia, nie traci koloru i zapachu, zachowuje również apetyczną konsystencję, bo nie wysycha
ani nie nasiąka wodą.
b) Instalacja pokrywy zbiornika na wodę
Uwaga: Przed pierwszym gotowaniem na parze, zalecane jest umycie
zbiornika na wodę (3) i jego pokrywy (1), aby mieć pewność, że są
czyste. Elementy składowe generatora pary (patrz rysunek obok):
––
––
––
––
––
––
Pokrywa zbiornika na wodę (1).
Zbiornik na wodę (3).
Czujnik minimalnego poziomu wody (2).
Wskaźnik poziomu wody (5).
Przyciski otwierające (4).
Obudowa zbiornika na wodę (6).
Uwaga: Nie zanurzaj zbiornika na wodę (3) w wodzie ani żadnym innym
płynie. Nie myj zbiornika na wodę (3) pod bieżącą wodą. W przypadku
zamoczenia styków i/lub obudowy generatora (dolnej części zbiornika) przed ponownym użyciem pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
Do zbiornika na wodę (3) wlewaj tylko „zwykłą” wodę (z kranu).
Poziom wody w zbiorniku (3) powinien zawierać się w przedziale MINMAX.
Upewnij się, że pływak działa prawidłowo zanim zamontujesz w odpowiednim miejscu pokrywkę zbiornika na wodę (1).
Upewnij się, że w zbiorniku na wodę (3) jest wystarczająca ilość wody
oraz, że jest prawidłowo zamontowany przed rozpoczęciem używania
funkcji pary. Gdy urządzenie pracuje przy wykorzystaniu funkcji pary
nie podnoś pokrywki zbiornika na wodę (1). Nie otwieraj pojemnika
na wodę zaraz po skończonym procesie, aby uniknąć poparzenia lub
innego niebezpieczeństwa.
Zanim dolejesz wody do urządzenia po sygnale zakończenia pracy,
odczekaj chwilę, następnie ostrożnie podnieś pokrywkę zbiornika na
wodę (1) i kubkiem dolej wody. Zabronione jest dolewanie wody lub
trzymanie w rękach pokrywki (1) w trakcie gotowania lub zaraz po
zakończonym procesie.
Woda w zbiorniku nie powinna być dłużej używana niż przez 24 godziny. Jeśli kuchnia mikrofalowa znajdzie się w temperaturze poniżej
0°C, wtedy należy opróżnić zbiornik z wody.
Po oczyszczeniu zbiornika (3) i pokrywy (1), włóż ponownie zbiornik do
obudowy (6). Aby zainstalować pokrywę zbiornika na wodę, wstaw pokrywę (1) do zbiornika (3) i dociśnij. Upewnij się, że zaczepy (A) prawidłowo „zaskoczyły” po obu stronach zbiornika na wodę, ponieważ tylko
wtedy może zostać uruchomiona funkcja gotowania na parze. W innym
przypadku para wydostanie się przez otwór wylotowy zbiornika.
c) Instalacja korytka na
wodę (3)
Zanim użyjesz funkcji gotowania na parze, upewnij się, że
„korytko” na wodę (2) zostało
zainstalowane w kuchence mikrofalowej. Jeśli „korytko” na
wodę (2) napełnione jest wodą,
należy je opróżnić. Użyj do tego
suchej szmatki, aby wybrać pozostałą wodę lub wyjmij „korytko”. Sposób wyjmowania korytka na wodę:
–– Otwórz drzwiczki kuchenki
(1) pod maksymalnym kątem.
–– Naciśnij dwa przyciski (C)
i powoli wyciągnij korytko.
–– Po wyjęciu korytka na wodę
(2) i opróżnieniu go, zainstaluj go ponownie.
Sposób instalacji korytka:
–– Otwórz drzwiczki kuchenki (1) pod maksymalnym kątem.
–– Nakieruj klamry (B) na „korytku” (2) na kwadratowe otwory (A)
w spodzie kuchenki i włóż „korytko” na miejsce.
3. Funkcja gotowanie na parze
–– Otwórz pokrywę zbiornika na wodę (1),
nalej kubkiem odpowiednią ilość wody
do zbiornika a następnie zamknij pokrywę (musi ona zostać zamknięta, w innym
razie funkcja gotowania na parze nie zostanie uruchomiona).
Uwaga: Ilość wody nie może przekraczać
poziomu MAX, ani być niższa niż poziom
MIN na wskaźniku poziomu wody (2).
Jeśli poziom wody jest zbyt niski nie możesz
rozpocząć gotowania na parze lub będziesz
zmuszony w krótkim czasie dolać wody.
Z drugiej strony, jeśli poziom wody jest za
wysoki, woda może przelać się do wnętrza
kuchenki.
5
–– Włącz kuchenkę do sieci, otwórz drzwiczki i umieść potrawę, która ma
być gotowana na środku dolnej płyty wewnątrz kuchenki, a następnie
zamknij drzwiczki.
–– Wybierz gotowanie na parze STEAM MICRO. (2), na ekranie pokaże
się ikona 1S oraz
.
–– Następnie przekręć pokrętło (7), aby wybrać czas (10s-30min.).
–– Naciśnij przycisk START (7), aby rozpocząć gotowanie.
Na przykład, aby ustawić kuchenkę na 12 minut gotowania używając tej
funkcji:
––
––
––
–– Naciśnij przycisk STEAM MICRO. (2).
–– Przekręć pokrętło (7), aby ustawić 12 minut.
–– Naciśnij przycisk START (7).
OSTRZEŻENIE:
Zabronione jest otwieranie pokrywy (1) podczas gotowania na parze
ze względu na możliwość oparzenia się.
–– Jeśli poziom wody spadnie w trakcie gotowania poniżej wartości MIN
na podziałce skali, system czasowo wyłączy się, zacznie wydawać
dźwiękowe sygnały ostrzegawcze, a symbol gotowania na parze będzie migać by przypomnieć użytkownikowi, że ma dolać wody. Działa to z opóźnieniem czasowym, aby uniknąć poparzenia gorącą parą.
Ostrożnie otwórz pokrywę i dolej odpowiednią ilość wody, zamknij pokrywę, poczekaj aż podniesie się wskaźnik poziomu wody, a następnie
naciśnij przycisk START (7), kuchnia będzie gotować przez pozostałą
ilość ustawionego czasu.
–– Podczas gotowania na parze, para może wydobywać się z kratki wentylacyjnej na górze zbiornika, a po zakończeniu gotowania jej nadmiar
może pozostawać we wnętrzu kuchenki; niewielka ilość kropli wody
może się zbierać na dole drzwiczek. Otwórz drzwiczki powoli, aby krople wody nie wylały się na zewnątrz.
–– Gdy gotowanie na parze przekroczy 30 minut, „korytko” pod drzwiami
powinno zostać opróżnione z wody.
4. Funkcja podgrzewania mikrofalami
Funkcja standardowego podgrzania mikrofalami
–– Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci z kołkiem
ochronnym.
–– Przekręć pokrętło (7) w prawo, aby wybrać żądany czas.
–– Pokaże się ikona 1S i
oraz ustawiony czas w sekundach i minutach.
–– Naciśnij przycisk START (7), aby rozpocząć podgrzewanie.
Funkcja gotowanie mikrofalowe z regulacją mocy mikrofal
–– Naciśnij przycisk MICROWAVE (4) kilka razy, aby wybrać poziom mocy
gotowania – pokaże się ikona 1S oraz .
–– Następnie użyj pokrętła (7), aby ustawić żądany czas gotowania (10s95min.).
–– Naciśnij przycisk START (7), aby rozpocząć gotowanie.
Wybieranie poziomu mocy mikrofal:
Naciśnij przycisk
MICROWAVE
MOC MIKROFAL
(GOTOWANIA)
Raz
Dwa razy
3 razy
4 razy
5 razy
6 razy
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
Przykładowy sposób ustawienia gotowanie mikrofalami – 20 minut przy
60% mocy mikrofali:
–– Naciśnij przycisk MICROWAVE (4) 3 razy.
–– Przekręć pokrętło (7), aby ustawić czas gotowania 20:00 (20min.).
–– Naciśnij przycisk START (7).
5. Funkcja rozmrażanie wg wagi
Rozmrażanie wg wagi pozwala na ustawienie wagi potrawy, a wtedy system sam decyduje ile potrzebuje na to czasu.
Oto następujące etapy:
–– Naciśnij przycisk DEFROST/CLOCK (5) – pokażą się ikony 1S,
,
oraz waga 100g.
–– Przekręć pokrętło (7), aby ustawić wagę rozmrażania (100g-1800g).
–– Naciśnij przycisk START (7), aby rozpocząć proces rozmrażania.
–– Do tej funkcji można używać ociekacz oleju (8) – str. 3.
UWAGA:
–– Jeśli chcesz całkowicie rozmrozić zamrożoną potrawę w kuchence
mikrofalowej, rozmrażanie może następować nierównomiernie ze
względu na różnice w grubości lub kształcie potrawy. Może wystąpić
kapanie, a czasem część potrawy gotuje się, chociaż reszta pozostaje
6
––
zamrożona. W rzeczywistości nie powinno się całkowicie rozmrażać potraw, ale 70% rozmrożenia w kuchence jest zupełnie wystarczające do przygotowania do gotowania.
Rozmrażaj etapami, z przerwami na obrócenie położenia potrawy na
tacy (talerzu).
Aby rozmrozić tłuste mięso, podgrzej w krótkim czasie w kuchence
i pozostaw w temperaturze pokojowej lub podgrzewaj z przerwami aż
do całkowitego rozmrożenia.
Gdy rozmrażasz całego kurczaka lub jakąś potrawę o nieregularnym
kształcie, owiń nogi lub cienkie części folią aluminiową. W innym przypadku cienkie części rozmrożą się szybciej i mogą zostać ugotowane
zanim inne części się rozmrożą. W przypadku dużych porcji mięsa owiń
boki folią aluminiową tak, że będą równomiernie rozmrażane jedynie
przez pionowe mikrofale.
W czasie rozmrażania należy czasami usuwać lód.
6. Funkcja grill halogenowy i kombinacja – grill i mikrofale
– system light wave
Unikalny system light wave w Polsce, opiera się na:
–– Grillu halogenowym.
–– Specjalnym rozchodzeniu się fal mikrofalowych.
–– Specjalnie zaprojektowanej komorze.
Funkcja grilla posiada emiter fal, który znajduje się w górnej części komory kuchenki. Rozprowadza miliony promieni świetlnych rozchodzących się
równomiernie w różne strony, które odbijają się wewnątrz specjalnie zaprojektowanej komory. Dno kuchenki wyłożone jest ceramiką, przez którą
przechodzą promienie mikrofal. Kuchenka nie posiada talerza obrotowego
gdyż nie jest on potrzebny. Przy takiej konstrukcji kuchenki promienie dochodzą do każdej cząstki potrawy bez konieczności jej obracania.
Korzyści:
–– Szybkość podgrzewania – 30% szybciej niż w standardowej kuchence.
–– Szybki wzrost temperatury – temperatura w kuchence z systemem light
wave osiąga temp. 100 stopniu w 10 sek.(versus standardowa kuchenka 80 stopni w tym samym czasie).
–– Zachowuje 98% oryginalnych składników odżywczych (standardowa
kuchenka 90%).
–– Zapewnia równomierne gotowanie dzięki połączeniu mikrofal i systemu
light wave.
GRILL – LIGHT WAVE
Przy użyciu grila halogenowego, źródłem ciepła jest lampa halogenowa
i jest to odpowiednia funkcja do gotowania cienkich plastrów mięsa, polędwicy wołowej i kiełbasek, itp.
UWAGA: Przy tej funkcji zawsze stosuj ociekacz oleju (8) – str. 3.
Przykład gotowania z użyciem grila halogenowego przez 12 minut:
–– Naciśnij raz przycisk LT. WAVE/COMB. (3) – pokażą się ikony 0:00, 1S
oraz
.
–– Przekręć pokrętło (7), aby ustawić czas gotowania dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się 12:00 (12min., zakres czasu 10s-90min.).
–– Naciśnij przycisk START (7), aby proces się rozpoczął.
KOMBINACJA 1 (fale mikrofalowe i gril halogenowy)
Ustawienie mocy w kombinacji 1 to 30% czasu gotowania mikrofalowego,
70% grilowania. Ta kombinacja jest przydatna do gotowania ryby, ziemniaków, potraw panierowanych, itp. Aby gotować z użyciem kombinacji mocy
mikrofalowej i grila halogenowego przez 25 minut, postępuj następująco:
–– Dwukrotnie naciśnij przycisk LT. WAVE/COMB. (3) – pokażą się ikony
1S, ,
oraz Co-1.
–– Przekręć pokrętło (7), aby ustawić czas 25:00 (zakres czasu 10s95min.).
–– Naciśnij przycisk START (7), aby proces się rozpoczął.
KOMBINACJA 2 (fale mikrofalowe i gril halogenowy)
Ustawienie mocy w kombinacji 2 to 55% czasu gotowania mikrofalowego,
45% grilowania. Używaj do puddingów, omletów, pieczonych ziemniaków
i drobiu. Aby gotować z użyciem tej kombinacji, postępuj następująco:
–– Naciśnij 3 razy przycisk LT. WAVE/COMB. (3) – pokażą się ikony 1S,
,
oraz Co-2.
–– Przekręć pokrętło (7), aby ustawić czas gotowania 12:00 (zakres czasu 10s-95min.).
–– Naciśnij przycisk START (7) , aby proces się rozpoczął.
7. Funkcja gotowania automatycznego
–– System posiada 24 pozycyjne menu. W trybie oczekiwania przekręcaj
pokrętło (7) w lewo – wyświetli się menu z migającą ikoną „popcorn”,
aby wybrać kod potrawy (patrz tabelka poniżej). Przyciśnięcie przycisku START (7) oznacza zatwierdzenie i przejście do zatwierdzania wg:
wagi, pojemności (1-250ml–1 szkl., 2-500ml-2 szkl., 3-750ml-3 szkl.)
lub 1-1 szt. 2-2 szt.
Etapy działania:
–– Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci z kołkiem
ochronnym.
–– Przekręć pokrętło (7) w lewo, aby wybrać żądaną potrawę – zostanie
podświetlona pozycja menu, wskaźnik zegara
i ikona 1S.
–– Naciśnij przycisk START (7), aby zatwierdzić.
–– Wybierz wagę, pojemność lub liczbę sztuk potrawy przekręcając pokrętło (7) – pokaże się ikona 1S i waga, pojemność lub liczba sztuk.
–– Naciśnij przycisk START (7), aby rozpocząć podgrzewanie.
Kod
12
Kody gotowania automatycznego/Menu
Kod
Potrawa/tryb
gotowania
13
Grillowana kukurydza
14
Grilled Corn
Hot dog
15
Uwagi
Standardowa torebka z supermarketu (100g)
Popcorn
Ryż z dodatkami
2
Congee
Odgrzewana pizza
3
4
5
Reheat Pizza
Zupa
Soup
Grilowane kawałki
kurczaka
Grilled Chicken Piece
6
Grilowany filet
z kurczaka
Grilled Chicken Steak
Należy zapewnić odpowiednią ilość wody
i ryżu (50g-150g).
Przy warunkach przechowywania w lodówce
(150g-300g)
Hot Dog
Umieść bezpośrednio na górnym ruszcie,
w środku czasu gotowania użytkownik musi
przewrócić potrawę i nacisnąć START, aby
rozpocząć następny etap gotowania
(200g-600g).
7
Przy tym ustawieniu usłyszysz sygnał
dźwiękowy w środku czasu gotowania by
przypomnieć, że użytkownik musi przewrócić
potrawę i nacisnąć START, aby rozpocząć
Grilled Whole Chicken
następny etap gotowania (800g-1400g).
8
Przy tym ustawieniu usłyszysz sygnał
dźwiękowy w środku czasu gotowania by
przypomnieć, że użytkownik musi przewrócić
potrawę i nacisnąć START, aby rozpocząć
Grilled Chicken Wings
następny etap gotowania (200g-700g).
9
Grilled Meat
10
Grillowane szaszłyki
mięsne
Grilled Meat Skewers
11
17
Steamed Chicken
Mięso na parze
18
Steamed Meat
Cała ryba na parze
19
Steamed Whole Fish
Krewetki na parze
20
21
Steamed Shrimp
Automatyczne
podgrzewanie
Auto Reheat
Dżem brzoskwiniowy
22
Peach Jam
Grilowane skrzydełka
z kurczaka
Grillowane kawałki
ryby
Grilled Fish Piece
Przy tym ustawieniu usłyszysz sygnał
dźwiękowy w środku czasu gotowania by
przypomnieć, że użytkownik musi przewrócić
potrawę i nacisnąć START, aby rozpocząć
następny etap gotowania (200g-700g).
Umieść szaszłyki bezpośrednio na górnym
ruszcie, usłyszysz sygnał dźwiękowy
w środku czasu gotowania by przypomnieć,
że użytkownik musi przewrócić potrawę
i nacisnąć START, aby rozpocząć następny
etap gotowania (200g-600g).
Umieść kawałki ryby bezpośrednio na
górnym ruszcie, usłyszysz sygnał dźwiękowy
w środku czasu gotowania by przypomnieć,
że użytkownik musi przewrócić potrawę
i nacisnąć START, aby rozpocząć następny
etap gotowania (100g-500g).
Umieść wołowinę bezpośrednio na górnym
ruszcie, usłyszysz sygnał dźwiękowy
w środku czasu gotowania by przypomnieć,
że użytkownik musi przewrócić potrawę
i nacisnąć START, aby rozpocząć następny
etap gotowania (200g-700g).
Umieść kiełbaski bezpośrednio na górnym
ruszcie, usłyszysz sygnał dźwiękowy
w środku czasu gotowania by przypomnieć,
że użytkownik musi przewrócić potrawę
i nacisnąć START, aby rozpocząć następny
etap gotowania (100g-500g).
Umieść kukurydzę bezpośrednio na górnym
ruszcie, usłyszysz sygnał dźwiękowy
w środku czasu gotowania by przypomnieć,
że użytkownik musi przewrócić potrawę
i nacisnąć START, aby rozpocząć następny
etap gotowania (200g-800g).
Umieść hot dog bezpośrednio na górnym
ruszcie, usłyszysz sygnał dźwiękowy
w środku czasu gotowania by przypomnieć,
że użytkownik musi przewrócić potrawę
i nacisnąć START, aby rozpocząć następny
etap gotowania (100g-500g).
Świeży tost (1,2)
Toast
Kurczak na parze
Kurczak grilowany
w całości
Grilowane mięso
Uwagi
Tost
16
Porcja 200~250ml (1-3).
Umieść bezpośrednio na górnym ruszcie,
w środku czasu gotowania użytkownik musi
przewrócić potrawę i nacisnąć START, aby
rozpocząć następny etap gotowania
(200g-700g).
Grillowane kiełbaski
szynkowe
Grilled Ham Sausage
Popcorn
1
Grillowana wołowina/
baranina
Grilled Beef Mutton
WSKAZÓWKI:
–– Nie gotuj/podgrzewaj/rozmrażaj bezpośrednio na płycie kuchenki – użyj
odpowiedniego pojemnika.
–– Stałe/gęste potrawy nie mogą być gotowane zamrożone, ponieważ
będą przypalone wzdłuż krawędzi, zanim środek osiągnie zadaną temperaturę.
–– Przykrywaj folią aluminiową potrawy podczas gotowania/podgrzewania. Dzięki temu potrawy nie będą wysuszone i nie będą pryskać/wylewać się.
–– Rozszczelnij pokrywki/przedziuraw folię przykrywającą zanim ugotujesz/podgrzejesz przykrytą potrawę.
–– Wymieszaj lub przewróć jedzenie w połowie gotowania/ rozmrażania,
aby równomiernie rozprowadzić ciepło.
Potrawa/tryb
gotowania
Dżem jabłkowy
23
Apple Jam
Wino truskawkowe
24
Strawberry Wine
Umieść kawałki kurczaka w naczyniu
ceramicznym, położonym na ceramicznej
płycie mikrofalowej, 700ml, (200g-700g).
Umieść mięso w naczyniu ceramicznym,
położonym na ceramicznej płycie
mikrofalowej, 700ml, (200g-700g).
Umieść całą rybę w naczyniu ceramicznym,
położonym na ceramicznej płycie
mikrofalowej; 700ml, (200g-700g).
Umieść krewetki w naczyniu ceramicznym,
położonym na ceramicznej płycie
mikrofalowej, 700ml, (200g-700g).
Przy warunkach przechowywania w lodówce,
użyj naczyń do mikrofalówki lub folii
plastikowej, (100g-1000g).
Składniki: brzoskwinie: 4 sztuki, cukier: 1/2
szklanki, woda: 2 szklanki.
Etap 1: umyj brzoskwinie, zdejmij skórkę,
potnij na odpowiednie kawałki;
Etap 2: włóż brzoskwinie, wodę, cukier
do żaroodpornego pojemnika i umieść
w kuchence przed uruchomieniem tego
programu.1 szklanka to 250ml, (1).
Składniki: jabłka: 4 sztuki, cukier: 150g, sok
z cytryny: 1 szklanka.
Etap 1: umyj jabłka, zdejmij skórkę, potnij na
odpowiednie kawałki;
Etap 2: umieść jabłka w żaroodpornym
pojemniku dodaj sok z cytryny i cukier, dobrze
wymieszaj i przykryj przed uruchomieniem
tego programu.1 szklanka to 250ml, (1).
Składniki: truskawki: 500g, cukier: 1 lub 2
szklanki, cytryna: 4 kawałki, wino ryżowe:
5 szklanek.
Etap 1: umyj truskawki obierz szypułki
i wysusz, umyj cytrynę, zdejmij skórkę i pokrój
na kawałki;
Etap 2: umieść w żaroodpornym pojemniku
dodaj cukier i wino ryżowe przykryj i gotuj na
wysokim poziomie mocy przez podany czas.
Etap 3: na jeden dzień umieść w przykrytej
butli, dodaj wodę sodową przed podaniem.
1 szklanka to 250ml, (1).
7
8. Funkcja gotowania wieloetapowego
W tej kuchence możesz ustawić gotowanie wieloetapowe. Użytkownik
może wprowadzić naraz 3 programy gotowania.
Składniki programu:
I etap: mikrofala, grill halogenowy i ich kombinacje
II etap: mikrofala, grill halogenowy i ich kombinacje
III etap: mikrofala, grill halogenowy i ich kombinacje
Przykład ustawienia:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Etapy:
–– Wprowadź program gotowania MICROWAVE (według opisu w punkcie
6 – Funkcja gotowanie mikrofalowe z regulacją mocy mikrofal). Zaświeci się symbol 1S i .
–– Wprowadź program gotowania LT. WAVE (według opisu w punkcie 8
– Funkcja grill halogenowy i kombinacja – grill i system light wave).
Zaświeci się symbol 2S i
.
–– Wprowadź program LIGHT WAVE/COMB. (według opisu w punkcie 8
– Funkcja grill halogenowy i kombinacja – grill i system light wave).
Zaświeci się symbol 3S,
oraz .
–– Naciśnij przycisk START (7) by rozpocząć.
9. Funkcja samooczyszczania
Wystarczy włączyć funkcję pary, a bród sam rozpuści się na ściankach
mikrofali. Następnie wystarczy wytrzeć wnętrze ściereczką.
Korzyści:
–– Wygoda przy czyszczeniu.
–– Higiena użytkowania.
10. Komora ceramiczna
Komora ceramiczna szybko się rozgrzewa. Ponadto jest trwała, nie podatna na zarysowania i antybakteryjna.
Korzyści:
–– Można przygotować potrawy 30% szybciej.
ODKAMIENIANIE
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie zbiornika na
wodę (3), należy kamień usunąć, aby zwiększyć sprawność urządzenia.
Do tego celu stosuje się 6% lub 10% ocet z wodą w proporcji 50%/50%.
–– Otwórz pokrywę zbiornika (1).
–– Wlej do zbiornika 0,5 l roztworu i wybierz funkcję gotowania na parze
(pkt. 3).
–– Pozostaw roztwór w zbiorniku na około 30 minut.
–– Wylej roztwór, a zbiornik wypłucz czystą wodą.
–– Napełnij zbiornik świeżą wodą, wybierz funkcję gotowania na parze
(pkt. 3) ponownie, i następnie wylej wodę.
–– W przypadku pozostania kamienia na dnie, powtórz powyższe czynności.
–– Zaniechanie odkamieniania zbiornika może spowodować jego
uszkodzenie.
–– Wnętrze komory wytrzyj miękką ściereczką.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie
oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące
się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
–– wyroby/akcesoria  sklep internetowy:
–– części zamienne:
2. Sprawy handlowe:
3. Biuro reklamacji:
www.zelmer.pl,
e-mail: salon@zelmer.pl
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
tel (017) 865-81-02
e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
(017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
8
CZ
Vážení zákazníci
Přečtěte si důkladně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte
pokynům týkajícím se bezpečnosti.
Návod k použití si uschovejte pro pozdější použití v průběhu používání
výrobku.
Níže vepište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na přístroji a tento
údaj uschovejte.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OCHRANU PROTI PŮSOBENÍ
MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ
1.
Neprovozujte přístroj s otevřenými dvířky.
Vzniká nebezpečí kontaktu s mikrovlnným zářením. V žádném případě nelze odpojovat nebo měnit bezpečnostní mechanismy.
2.
Mezí přední částí přístroje a dvířky neumísťujte žádné předměty,
dbejte, aby se ve spojích neshromažďovaly nečistoty nebo zbytky
čisticích přípravků.
3.
Nepoužívejte přístroj, je-li poškozený. Je velmi důležité, aby se
dvířka zavírala přesně a nevykazovala žádná poškození:
● pantů a západek (prasknutí nebo uvolnění),
● těsnění dvířek a povrchu spojů,
● prohnutí.
4.
Úkony spojené s regulací nebo opravou přístroje může provádět
pouze kvalifikovaný personál servisu.
Obsah
Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti působení mikrovlnného záření ....... 9
Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti ............................................ 9
Instalace ................................................................................................... 9
Pokyny týkající se uzemnění ................................................................... 10
Rádiová rušení ........................................................................................ 10
Rodičovská pojistka . .............................................................................. 10
Čištění – údržba a obsluha . .................................................................... 10
Než zavoláte do servisu .......................................................................... 10
Technické údaje . .................................................................................... 10
Požadavky norem . .................................................................................. 10
Příprava pokrmů – pokyny ...................................................................... 10
Pokyny k nádobí ...................................................................................... 10
Konstrukce ............................................................................................. 11
Ovládací panel  popis .............................................................................. 11
Nastavení funkcí . .................................................................................... 12
Funkce nastavení hodin ..................................................................... 13
Funkce parního generátoru ................................................................ 13
Funkce ohřevu na páře ...................................................................... 13
Funkce mikrovlnného ohřívání .......................................................... 13
Funkce rozmrazování podle hmotnosti .............................................. 13
Funkce halogenového grilu a kombinace gril a mikrovlny – systém light
wave ................................................................................................... 13
Funkce automatického vaření ........................................................... 14
Funkce postupného vaření . .............................................................. 15
Funkce samočištění ........................................................................... 15
Keramická komora ............................................................................. 15
Odvápňování ........................................................................................... 15
Ekologie – péče o životní prostředí ......................................................... 15
VAROVÁNÍ: Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy zařízení může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis.
6. VAROVÁNÍ: Děti mohou mikrovlnnou troubu používat bez dohledu výhradně na základě uvedených pokynů pro bezpečné používání mikrovlnné trouby a pochopení nebezpečí spojených s nesprávným používáním.
7. Pro snížení rizika vzniku požáru dbejte následujících pokynů:
– Během ohřívání potravin v plastové nebo papírové nádobě, sledujte činnost mikrovlnné trouby, zda nedošlo k zahoření.
– Před vložením papírových nebo plastových tašek do mikrovlnné
trouby odstraňte veškeré drátěné díly.
– Zjistíte-li dým, vypněte a odpojte přístroj ze zdroje napájení. Neotevírejte dveře, aby nedošlo k zesílení plamenů.
– Nepoužívejte vnitřku mikrovlnné trouby k přechovávání produktů.
Neponechávejte papírové produkty, nádoby nebo kuchyňské příbory a potraviny vevnitř mikrovlnné trouby, je-li zařízení používáno.
8. VAROVÁNÍ: Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v těsně uzavřených nádobách. Mohlo by dojít k explozi.
9. Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může být vařící se tekutina
rozstříknutá se zpožděním; zachovejte proto zvláštní opatrnost při
přenášení nádoby.
10. V mikrovlnné troubě potraviny nesmažte. Horký olej může zničit části
mikrovlnné trouby nebo příbory a způsobit popáleniny.
11. V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce ve skořápkách nebo celá, na
tvrdo uvařená vejce. Mohou vybuchnout i po skončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
12. Potraviny pokryté silnou kůrkou, jako jsou brambory, tykve v celku,
jablka a kaštany před vařením propíchejte.
13. Obsah láhví pro krmení děti a sklenic pro nemluvňata vždy protřepejte. Před podáváním zkontrolujte preventivně teplotu pokrmu, aby
nedošlo k popálení.
14. Kuchyňské nádobí se může nahřívat v důsledku pronikání tepla z ohřívaných potravin. K přenášení nádob používejte vhodné chňapky.
15. Před použitím ověřte, zda jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
16. VAROVÁNÍ: Činnosti související s údržbou nebo opravou mikrovlnné trouby, které zahrnují odnímání krytu chránicího proti mikrovlnnému záření, jsou nebezpečné; z tohoto důvodu by je měla
provádět pouze kvalifikovaná osoba.
17. V průběhu provozu zařízení se nedotýkejte ventilačních otvorů.
18. Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej
pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
19. Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
INSTALACE
1. Ověřte, zda z vnitřku mikrovlnné trouby byly odstraněny veškeré obaly.
2. VAROVÁNÍ: Ověřte, zda nejsou zjevné žádné známky poškození,
jako jsou ohnuté nebo zborcené dveře, poškození těsnění dveří
a dotykové povrchy, prasknuté nebo uvolnění panty a západky
na dveřích, prohnutí uvnitř trouby nebo ve dveřích.
V případě jakýchkoliv poškození přístroj nepoužívejte a kontaktujte kvalifikované zaměstnance servisního střediska.
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
3. Mikrovlnnou troubu umístěte na rovné, stabilní ploše, která troubu udrží
včetně nejtěžších výrobků určených k vaření v mikrovlnné troubě.
Při používání elektrospotřebičů dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
4. Mikrovlnnou troubu nevystavujte působení vysokých teplot nebo vlhka a nevystavujte ji v blízkosti hořlavých materiálů.
VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, poranění elektrickým proudem, vzniku požáru, poranění nebo vystavení se působení mikrovlnného záření dodržujte tyto pokyny:
1. Mikrovlnná trouba je určená pouze pro domácí použití.
2. Přístroj připojujte pouze do zásuvky střídavého proudu 230V vybavené ochranným kolíkem.
3. Přístroj používejte výhradně v souladu s jeho určením, způsobem
uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte v přístroji agresivní chemické látky nebo plyny. Mikrovlnná trouba není určena pro průmyslové
nebo laboratorní účely.
5. Pro správnou funkci přístroje zajistěte potřebné proudění vzduchu.
Nad mikrovlnou troubou ponechte volný
prostor 20 cm, 10 cm za přístrojem a 5
cm po bocích. Nezakrývejte a nezacpávejte ventilační otvory přístroje. Neodnímejte nožky.
4. VAROVÁNÍ: Nezapínejte prázdnou troubu.
6. Ověřte, zda napájecí šňůra není poškozená, není vedená pod přístrojem nebo
nad jakoukoliv horkou nebo ostrou plochou, nevisí-li přes hranu stolu nebo kuchyňské desky.
5. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenou napájecí šňůrou nebo
zástrčkou, v případně vadného fungování, poškozený pádem nebo
jiným způsobem.
7. Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak,
aby v náhlých případech bylo možné odpojení přístroj od zdroje napájení.
9
8. Nepoužívejte a nepřechovávejte přístroj na volném vzduchu.
9. Zařízení nemohou používat osoby (včetně děti) s omezenými fyzickými schopnostmi, duševními schopnostmi a bez zkušeností a poznatků, nebudou-li proškoleny o způsobu používání přístroje osobami,
které zodpovídají za jejich bezpečnost.
10. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
11. Mikrovlnná trouba je vybavená funkcí přerušením v polovině opékání
na grilu pro připomenutí nutnosti obrátit opékané maso. Opékač poté
aktivujte opětovně zmáčknutím tlačítko START.
12. Nedotýkejte se keramické desky, neboť se v průběhu provozu ohřívá.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ
Zařízení musí být uzemněné. Přístroj je vybaven napájecí šňůrou se zemnící zástrčkou.
1. Napájecí šňůru připojte k řádně nainstalované a uzemněné nástěnné
zásuvce.
V případě vzniku zkratu snižuje uzemnění riziko poranění elektrickým
proudem.
Přístroj musí být používán v samostatném elektrickém obvodu.
VAROVÁNÍ: V případě chybného připojení existuje riziko poranění
elektrickým proudem.
Poznámky: V případě jakýchkoliv otázek týkajících se uzemnění nebo
návodu k obsluze a připojení k napájení kontaktujte kvalifikovaného elektromontéra nebo zaměstnance servisního střediska.
VAROVÁNÍ: Výrobce a prodejce nenesou odpovědnost za poškození
přístroje nebo úrazy vzniklé následkem nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze a pokynů týkajících se připojení k elektrické síti.
Barvy vodičů v hlavním kabelu znamenají:
žlutozelený = uzemnění
modrý = nulový
hnědý = fáze
RÁDIOVÁ RUŠENÍ
7. Kondenzuje-li vodní pára na vnitřní nebo vnější straně dvířek, setřete
ji měkkou utěrkou. Ke kondenzaci pár dochází, je-li mikrovlnná trouba
v provozu při vysoké vlhkosti. Za této situace se jedná o běžný jev.
8. Pravidelně vytahujte a čistěte odkapávač oleje. Mývejte ho v teplé
vodě s přídavkem přípravku na nádobí nebo v myčce.
9. Pro odstranění nepříjemných pachů v mikrovlnné troubě vařte po
dobu 5 minut šťávu a slupku z citronu ve 200 ml vody. Vnitřek důkladně setřete suchou, měkkou utěrkou.
10. Je-li nutná výměny vnitřní žárovky, obraťte se s touto záležitostí na
SERVIS.
11. Mikrovlnnou troubu pravidelně myjte a odstraňujte zbytky potravin.
Nedodržování výše uvedených pokynů může vést k poškození povrchu a následnému omezení životnosti a vzniku nebezpečných situací.
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU
Mikrovlnná trouba nefunguje:
1. Ověřte, zda mikrovlnná trouba je správně zapojena do síťové zásuvky. Pokud ne, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 10 sekund
a zasuňte ji zpět.
2. Ověřte, zda nedošlo ke spálení pojistky nebo zda se nesepnula automatická pojistka. Pracují-li výše uvedená zařízení správně, ověřte
síťovou zásuvku zapojením jiného elektrozařízení.
3. Ověřte, zda je ovládací panel řádně naprogramován a zda byl nastaven časový spínač.
4. Ověřte, zda byly dobře zavřeny dvířka se zajištěním. V opačném případě nebude energie mikrovln uvolňována do mikrovlnné trouby.
POKUD PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚKONŮ MIKROVLNNÁ
TROUBA I NADÁLE NEPRACUJE, OBRAŤTE SE NA SERVIS. MIKROVLNNOU TROUBU SAMOSTATNĚ NENASTAVUJE A NEOPRAVUJTE.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí
Výkon
Nominální výkon mikrovln
Kmitočet
Vnější rozměry
230V ~50Hz,
1400 W (Mikrovlny)
850 W (Grill – Light wave)
1250 W (Generátor páry)
900W
2450MHz
310 mm×565 mm×406 mm
Vnitřní rozměry
Objem
Hmotnost
214 mm×332 mm×346 mm
23 l
asi 19 kg
Provoz přístroje může rušit rádiové, televizní nebo podobné přístroje.
Rušení lze omezit nebo odstranit následujícím způsobem:
1. Vyčistěte dvířka a kontaktní plochy přístroje.
2. Změňte nastavení rádiové nebo televizní antény.
3. Změňte polohu přístrojů vůči sobě.
4. Odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače.
5. Zapojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba
a přijímač byly napájeny z jiného elektrického obvodu.
RODIČOVSKÁ POJISTKA
Funkce „rodičovská pojistka“ zabraňuje použití trouby malými dětmi bez
dohledu. Pojistku nastavte takto:
1. Zmáčkněte tlačítko STOP/CANCEL (6) (Zastavit/Zrušit) po dobu
3 sekund, uslyšíte zvukový signál a rozsvítí se kontrolka ukazatele .
2. Po použití pojistky je přístroj mimo provoz.
Pojistku zrušíte takto:
1. Zmáčkněte tlačítko STOP/CANCEL (6) (Zastavit/Zrušit) po dobu
3 sekund, uslyšíte zvukový signál a kontrolka ukazatele přestane svítit.
ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA A OBSLUHA
1. Před zahájením čištění vypněte mikrovlnnou troubu a vytáhněte
napájecí šňůru ze síťové zásuvky.
2. Vnitřek mikrovlnné trouby udržujte čistý. Dojde-li k zašpinění vnitřních
stěn mikrovlnné trouby, odstraňte zbytky jídel nebo rozlité tekutiny
vlhkou utěrkou. V případě silného zašpinění použijte šetrný mycí přípravek. Nepoužívejte čisticí přípravky ve spreji nebo jiné silné čisticí
přípravky (může dojít ke vzniku skvrn, šmouh nebo zmatnění povrchu
přístroje a dvířek).
3. Vnější plochy přístroje čistěte vlhkou utěrkou. Dbejte, aby voda nepronikala ventilačními otvory dovnitř přístroje (mohlo by dojít k poškození
dílů nacházejících se uvnitř.
4. Obě strany dvířek, okna, těsnění dvířek a přiléhající díly přetírejte vlhkou utěrkou a odstraňte veškeré zbytky jídel a rozlité tekutiny.
Nepoužívejte čisticí přípravky obsahující abrazivní látky.
5. K mytí krytu nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí,
mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních grafických symbolů, jako jsou dílce, označení, výstražné symboly apod.
6. Dbejte, aby nedošlo k navlhnutí ovládacího panelu. K čištění používejte vlhkou, měkkou utěrku. Ovládací panel čistěte s otevřenými
dvířky, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
10
* Výše uvedené údaje se mohou měnit. Uživatel by proto měl tyto údaje
ověřit na výrobním štítku přístroje. Jakékoliv reklamace týkající se chyb
výše uvedených údajů nebudou brány na zřetel.
POŽADAVKY NOREM
Mikrovlnná trouba ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) 2006/95/EC
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
PŘÍPRAVA POKRMŮ – POKYNY
1. Potraviny pečlivě rozložte. Největší části umístěte po okrajích nádoby.
2. Ověřujte v průběhu vaření. Vařte nejkratší uvedenou dobu, bude-li
to nutné, vaření prodlužte. Silně připálené potraviny mohou vytvářet
dým a vznítit se.
3. Potraviny během vaření přikryjte. Přikrytí chrání proti postříkání
a zajišťuje rovnoměrné vaření.
4. V průběhu vaření potraviny otáčejte, aby se vaření u takových potravin, jako je kuře nebo hamburgery, zrychlilo. Velké kusy potraviny,
jako je pečeně, otočte alespoň jednou.
5. V polovině doby přípravy změňte polohu připravovaných potravin.
Produkty umístěné nahoře přesuňte dolů a ty, které jsou umístěny
uprostřed, přesuňte na okraj.
POKYNY K NÁDOBÍ
V mikrovlnné troubě používejte nádoby a příbory k tomu určené. Ideálním materiálem na nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě je
průhledný materiál umožňující pronikání energie stěnami nádoby a ohřívání potravin.
1. Nepoužívejte kovové nástroje nebo nádoby s kovovými prvky. Mikrovlny kovem neprocházejí.
2. Před vařením v mikrovlnné troubě odstraňte obaly z recyklovaného
papíru, protože tento papír může obsahovat kovové částice, které
mohou způsobit jiskření nebo dokonce požár.
3. Doporučujeme používat kulaté nebo oválné nádoby místo nádoby
čtvercových nebo podélných, neboť potraviny se v rozích nádob častěji připalují.
4. Odkryté plochy chraňte před připálením úzkými proužky alobalu.
Mějte však na paměti, abyste nepoužívali příliš mnoho alobalu
a zachovávejte vzdálenost min 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.
Níže uvedený seznam vám usnadní výběr nádob a příborů.
Kuchyňské vybavení
Žáruvzdorné sklo
Sklo náchylné na působení tepla
Žáruvzdorná keramika
Plastové nádoby vhodné pro
použití v mikrovlnných troubách
Papír na pečení
Kovový podnos
Kovový rošt
Alobal a fóliové nádobí
Mikrovlny
Grilování
Kombinované vaření
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
KONSTRUKCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pojistka dvířek
Okno (průhled)
Dolní plocha
Kovový rošt
Ovládací panel
Topné těleso grilu
Generátor páry
Odkapávač oleje
„Korýtko” na vodu
Automatická
nabídka
OVLÁDACÍ PANEL - POPIS
1. Displej
–– Na displeji se zobrazuje: čas, doba vaření a symboly funkcí.
2. STEAM MICRO. (vaření na páře)
–– Používejte jej pro nastavování vaření na páře.
3. LT. WAVE/COMB. (gril halogenový/kombinace: gril+mikrovlny)
–– Používejte k nastavování halogenového grilu nebo kombinovaného
vaření.
4. MICROWAVE (gril + mikrovlny)
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
–– K použití pro nastavování programu mikrovlnného vaření.
5. DEFROST/CLOCK (rozmrazování/nastavení hodin)
–– Používejte k nastavení času a rozmrazování.
6. STOP/CANCEL (zastavit/zrušit)
–– Použijte pro zrušení aktuálního nastavení a vynulování před nastavením programu vaření.
–– Zmáčkněte jednou pro přerušení provozu nebo dvakrát pro vypnutí.
–– Přidržte pro nastavení rodičovské pojistky.
7. START
–– Zmáčkněte pro nastavení programu nebo nastavení funkce rychlého
vaření. Otáčejte kolečkem pro nastavení času, funkcí nebo hmotnosti.
11
b) Umístění víka nádržky na vodu
Upozornění: Před prvním vařením na páře doporučujeme umýt nádržku na vodu (3) i její víko (1), aby byly čisté. Díly parního generátoru
(viz obrázek vedle):
––
––
––
––
––
––
Víko nádržky na vodu (1).
Nádržka na vodu (3).
Čidlo minimální úrovně vody (2).
Ukazatel úrovně vody (5).
Tlačítka pro otevření (4).
Kryt nádržky na vodu (6).
Upozornění: Neponořuje nádržku na vodu (3) ve vodě ani žádné jiné
tekutině. Nemyjte nádržku na vodu (3) pod tekoucí vodou. Dojde-li
ke smáčení kontaktů nebo krytů generátoru (dolní části nádržky),
ponechte před opětovným použitím důkladně vyschnout.
A
Hodiny
Do nádržky na vodu (3) nalévejte pouze „obyčejnou” vodu (z vodovodu).
B
Jednoetapová příprava/Kombinace 1/ Kombinace 2
Úroveň vody v nádržce (3) se musí pohybovat v rozmezí MIN-MAX.
C
Postupné vaření
D
Postupné vaření
E
Rozmrazování
F
Mikrovlnné ohřívání
G
Halogenový gril
H
Ohřev na páře
I
Rodičovská pojistka
J
Jednotka hmotnosti (gramy)
K
Digitální displej (čas nebo hodnota nastavení)
NASTAVENÍ FUNKCÍ
Po zapnutí do napájení uslyšíte zvukový signál a dojde k zapnutí displeje. Zmáčknete-li jakékoliv tlačítko nebo otočíte-li ovládacím kolečkem (7)
systém přejde k nastavení času na digitálním displeji (otočte ovládacím
kolečkem (7) vpravo) a k výběru menu (otočte ovládacím kolečkem (7)
vlevo). Nebude-li proveden žádný úkon, displej se po několika minutách
vypne a přejde do pohotovostního režimu.
1. Funkce nastavení hodin
Hodiny lze nastavit ve 12 nebo 24 hodinovém režimu. Při nastavení aktuálního času v pohotovostním režimu postupujte takto:
Před usazením víka nádržky na vodu (1) se ujistěte se, že plovák řádně funguje.
Před použitím funkce páry se ujistěte, že v nádržce na vodu (3) je
dostatečné množství voda a že nádržka je řádně namontována. Pracuje-li zařízení se zapnutou funkcí páry, nezvedejte víko nádržky na
vodu (1). Neotevírejte nádržku na vodu ihned po vypnutí, abyste předešli riziku popálení nebo jinému nebezpečí.
Než dolijete vodu do zařízení po signálu ukončení provozu, vyčkejte
chvíli, poté zvedněte opatrně víko nádržky na vodu (1) a dolijte vodu.
Je zakázáno dolévání vody nebo přidržování víka (1) v průběhu vaření nebo ihned po vypnutí.
Voda v nádržce nesmí být používána déle než po dobu 24 hodin. Ocitne-li se mikrovlnná trouba v prostředí s teplotou nižší než 0°C, nutno
nádržku s vodou vyprázdnit.
Plovák by měl být pravidelně čištěn. Je zakázané vytahování a otáčení plováku v průběhu čištění. Před čištěním nádržky na vodu (3)
vyčkejte dokud se nezchladí.
Nedotýkejte se rychle se zahřívajících ploch, abyste se vyvarovali
opaření.
Je-li v nádržce na vodu (3) voda, dbejte, aby nedošlo k jejímu vylití při
přenášení přístroje.
Pro odklopení víka nádržky na vodu (1), zmáčkněte dvě tlačítka otevírání
(4) v horní části k sobě a zvedněte víko nahoru. Poté za výstupek na boku
potáhněte nahoru nádržku na vodu (3).
–– Zasuňte vidlici napájecí šňůry do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
–– Zmáčkněte a přidržte tlačítko DEFROST/CLOCK (5) po dobu 3
sekund.
–– Ukazatel hodin bude na displeji blikat.
–– Na displeji se objeví nápis Hr24.
–– Zmáčkněte tlačítko DEFROST/CLOCK (5), pro nastavení 12 hodinového režimu.
–– Zmáčkněte tlačítko DEFROST/CLOCK (5) opakovaně, pro nastavení
24 hodinového režimu.
–– Otočte ovládacím kolečkem (7) vpravo pro nastavení hodin.
–– Potvrďte tlačítkem DEFROST/CLOCK (5).
–– Otočte ovládacím kolečkem (7) vpravo pro nastavení minut.
–– Potvrďte tlačítkem DEFROST/CLOCK (5).
–– Na displeji se zobrazí nastavená hodina.
2. Funkce parního generátoru
a) Použití parního generátoru
Ve speciální nádobě na vodu (která je nedílnou součástí mikrovlnné trouby) se vytváří pára, která je zaváděná dovnitř trouby. Jedná se o unikátní
řešení na trhu. Pára se totiž vytváří přímo v mikrovlnné troubě, na rozdíl
od jiných (reklamujících vaření na páře), kde je pouze připojena uzavřená
nádoba, ve které se tvoří pára.
Některé z přínosů řešení:
–– Lze tak snadno připravit některé druhy potravin (např. brambory na
páře, mraženou zeleninu apod.)
–– Potraviny nenasáknou tukem, jako v případě smažení (tehdy pohlcují
60% tuku z pánve!).
–– Minerální složky a vitamíny nejsou vyplachovány vodou (tímto způsobem může docházet až 75% ztrátě vitaminu C!) a nepřecházejí do
varu, jak je tomu v případě vaření.
–– Jídla se nepřipalují, nepřilepují k nádobí, neztrácejí barvu a vůni,
zachovávají také chuťovou konzistenci, protože nevysýchají a nevsakují vodu.
12
Po vyčištění nádržky (3) a víka (1) vložte opětovně vodní nádržku do krytu (6). Víko nádržky na vodu (1) vložte na nádržku (3) a domáčkněte. Ujistěte se, že úchytky (A) správně „zapadly” na obou stranách nádržky na
vodu, protože pouze tehdy může dojít ke spuštění funkce vaření na páře.
V opačném případě se pára uvolňuje otvory v nádrži.
c) Instalace žlábku pro odvádění vody
Než použijete funkci vaření na
páře, ujistěte se, že žlábek na
vodu (2) byl v mikrovlnné troubě
řádně nainstalován. Je-li žlábek
na vodu (2) naplněn vodou, je
nutno ji vylít. Použijte k tomu
suchou utěrku, odstraňte zbylou
vodu nebo vyndejte žlábek. Způsob vytahování žlábku na vodu:
–– Otevřete dvířka trouby (1) co
nejvíce.
–– Zmáčkněte dvě tlačítka (C)
a žlábek pomalu vytáhněte.
–– Po vytažení žlábku na vodu
(2) a jeho vyprázdnění jej
vložte zpět.
Způsob instalace žlábku:
–– Otevřete dvířka trouby (1)
co nejvíce.
–– Otočte úchytky (B) na žlábku (2) ke čtvercovým otvorům (A) na spodní straně trouby a vložte žlábek na místo.
3. Funkce vaření na páře
–– Otevřete kryt nádrže na vodu (1), nalijte
z kelímku odpovídající množství vody
do nádržky, poté kryt uzavřete (musí být
uzavřen, v opačném případě se funkce
vaření na páře nespustí).
Upozornění: Množství vody nesmí přesahovat nad úroveň MAX nebo být nižší než je
úroveň MIN na ukazateli úrovně vody (2).
Je-li úroveň vody příliš nízká nemůžete
vaření na páře zahájit neboť byste byli
nuceni v krátké době dolít vodu. Naopak, jeli úroveň vody příliš vysoká, může se voda
vylít do mikrovlnné trouby.
–– Zapněte mikrovlnnou troubu do sítě, otevřete dvířka a umístěte potraviny, které
chcete ohřívat doprostřed dolní desky uvnitř mikrovlnné trouby, poté
dvířka trouby zavřete.
–– Zvolte vaření na páře STEAM MICRO. (2), na displeji se zobrazí ikonka 1S a
.
–– Poté otočte ovládací kolečko (7) a zvolte časový interval (10 s - 30
min).
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) a zahajte vaření.
Například pro nastavení trouby na 12 minut vaření postupujte takto:
–– Zmáčkněte tlačítko STEAM MICRO. (2).
–– Otočte ovládací kolečko (7) a nastavte 12 minut.
–– Zmáčkněte tlačítko START (7).
VÝSTRAHA:
Je zakázáno otevírat kryt (1) v průběhu vaření na páře z důvodu rizika
opaření.
–– Klesne-li v průběhu vaření úroveň vody pod vyznačenou hodnotu MIN
na stupnici, systém se vypne, začne vydávat zvukové výstražné signály a symbol vaření na páře bude blikat, aby uživateli připomenul, že
mám dolít vodu. K signalizaci dochází s časovým zpožděním z důvodu
prevence opaření horkou párou. Opatrně otevřete kryt a dolijte odpovídající množství vody, kryt uzavřete, vyčkejte, než se ukazatel úrovně
vody zvýší a poté zmáčkněte tlačítko START (7), trouba bude v provozu zbytek nastaveného času.
–– V průběhu vaření na páře se pára může uvolňovat ventilační mřížkou
v horní části nádržky a po skončení vaření může její přebytek zůstat
uvnitř trouby; menší množství vodních kapek se může vytvořit v dolní
části dveří. Otevřete dvířka pomalu, aby se kapky neslily dovnitř.
–– Je-li vaření na páře delší 30 minut, vodu ze žlábku pod dvířky nutno
vylít.
4. Funkce ohřívání mikrovlnami
Funkce standardního ohřívání mikrovlnami
–– Vložte zástrčku napájecí šňůry do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
–– Otočte ovládací kolečko (7) vpravo a zvolte požadovaný časový interval.
–– Objeví se ikona 1S a
a nastavený čas v sekundách a minutách.
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) a zahajte ohřívání.
Funkce mikrovlnného vaření s regulací výkonu mikrovln
–– Zmáčkněte tlačítko MICROWAVE (4) několikrát a zvolte úroveň výkonu
vaření – zobrazí se ikona 1S a .
–– Poté použijte ovládací kolečko (7) a nastavte požadovaný čas (10 s
-95 min).
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) a zahajte vaření.
Volba úrovně výkonu mikrovln:
Zmáčkněte tlačítko
MICROWAVE
VÝKON MIKROVLN
(VAŘENÍ)
Jednou
Dvakrát
3-krát
4-krát
5-krát
6-krát
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
Příklad nastavení mikrovlnného vaření – 20 minut při 60% výkonu mikrovln:
–– Zmáčkněte tlačítko MICROWAVE (4) 3-krát.
–– Otočte ovládací kolečko (7) a zvolte dobu vaření 20:00 (20 min).
–– Zmáčkněte tlačítko START (7).
5. Funkce rozmrazování podle hmotnosti
Rozmrazování podle hmotnosti umožňuje nastavení hmotnosti potravin
a poté systém již sám stanoví potřebnou dobu.
Jedná se o následující etapy:
–– Zmáčkněte tlačítko DEFROST/CLOCK (5) – objeví se ikony 1S,
,
a hmotnost 100 g.
–– Otočte ovládací kolečko (7) a nastavte hmotnost rozmrazování (100 g
-1800 g).
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) a zahajte proces rozmrazování.
–– K této funkci lze používat odkapávač oleje (8) – str. 3.
UPOZORNĚNÍ:
–– Chcete-li zcela rozmrazit zmražené potraviny v mikrovlnné troubě,
může rozmrazování probíhat nerovnoměrně z důvodu rozdílné tloušťky
nebo tvaru potraviny. Může se vyskytnout kapání, někdy se část potraviny vaří, ačkoli ostatní části zůstávají zmraženy. Potraviny se v mikrovlnné troubě nemají rozmrazovat zcela - 70% rozmrazení v mikrovlnné troubě je pro vaření potravin zcela postačující.
–– Rozmrazujte potraviny postupně s přestávkami na otáčení potravin na
talíři.
–– Mastné kusy masa ohřívejte krátce v mikrovlnné troubě a ponechte je
při pokojové teplotě nebo je ohřívejte s přestávkami do úplného rozmražení.
–– Rozmrazujete-li celé kuře nebo nějaké jiné suroviny nepravidelného
tvaru, zabalte běháky a tenké části do alobalu. V opačném případě se
tenké části rozmrazí rychleji a mohou se upéct ještě dřív, než se ostatní
části rozmrazí. V případě velkých porcí masa obalte boky alobalem tak,
že budou rovnoměrně rozmrazovány pouze svislými mikrovlnami.
–– V průběhu rozmrazování je občas nutné odstranit led.
6. Funkce halogenového grilu a kombinace – gril a mikrovlny
– systém light wave
Unikátní systém light wave tvoří:
–– Halogenový gril.
–– Zvláštní vedení mikrovlnných vln.
–– Speciálně připravená komora.
Funkce grilu je vybavena zvláštním zářičem, který se nachází v horní
části komory mikrovlnné trouby. Vede miliony světelných vln rovnoměrně
do různých stran, které se odrážejí uvnitř ve vnitřku speciálně připravené
komory. Dno mikrovlnné trouby je keramické a umožňuje průchod mikrovlnného záření. Mikrovlnná trouba není vybavená otočným talířem, protože
není potřeba. Při tomto uspořádání mikrovlnné trouby je záření vedeno do
všech míst potraviny bez nutnosti otáčení.
Přínosy:
–– Rychlost ohřívání - 30% rychleji než ve standardní mikrovlnné troubě.
–– Rychlý nárůst teploty – teplota v mikrovlnné troubě se systémem light
wave dosahuje teplotu 100 stupňů během 10 sekund (standardní přístroje dosahují za stejnou dobu 80 stupňů).
–– Uchovává 98% originální výživových látek (standardní mikrovlnná trouba 90%).
–– Zajišťuje rovnoměrný ohřev spojení mikrovln a systému light wave.
GRILL – LIGHT WAVE
Při použití halogenového grilu je zdrojem tepla halogenová lampa jako
vhodný způsob pro vaření tenkých plátků masa, hovězí svíčkové a párků
apod.
13
UPOZORNĚNÍ: U této funkce používejte vždy odkapávač oleje (8)
– str. 3.
Kód
Příklad vaření s použitím halogenového grilu po dobu 12 minut:
–– Zmáčkněte jednou tlačítko LT. WAVE/COMB. (3) – zobrazí se ikony
0:00, 1S a
.
–– Otočte ovládací kolečko (7) a nastavte dobu vaření dokud se na displeji neobjeví 12:00 (12 min, časový interval 10 s – 90 min).
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) pro spuštění procesu.
KOMBINACE 1 (mikrovlnné záření a halogenový gril)
Nastavení výkonu v kombinaci 1 představuje 30% doby mikrovlnného ohřívání a 70% grilování. Tato kombinace je vhodná k přípravě ryb, brambor,
obalovaných potravin apod. Při přípravě jídel v kombinaci mikrovlnného
záření a halogenového grilu, postupujte následovně:
–– Zmáčkněte dvakrát tlačítko LT. WAVE/COMB. (3) – zobrazí se ikony
1S, a ,
a Co-1.
–– Otočte ovládací kolečko (7) a nastavte dobu 25:00 (časový interval
10 s - 95 min).
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) pro spuštění procesu.
5
–– Zmáčkněte 3-krát tlačítko LT. WAVE/COMB. (3) – zobrazí se ikony 1S,
,
a Co-2.
–– Otočte ovládací kolečko (7) a nastavte dobu ohřevu 12:00 (časový
interval 10 s - 95 min).
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) pro spuštění procesu.
6
7
8
Postup:
–– Vložte zástrčku napájecí šňůry do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
–– Otočte ovládací kolečko (7) vlevo a zvolte požadovanou potravinu
– dojde k rozsvícení položky menu, ukazatel hodin
a ikona 1S.
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) pro potvrzení volby.
–– Zvolte hmotnost, objem nebo počet kusů potraviny otočením ovládacího kolečka (7) – objeví se ikona 1S a hmotnost, objem nebo počet
kusů.
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) a zahajte ohřívání.
POKYNY
–– Nevařte/neohřívejte/nerozmrazujte přímo na desce trouby - použijte
vhodné nádobí.
–– Pevné nebo husté potraviny nemohou být připravovány zmražené, protože se budou připalovat podél hran do doby, než se střední část ohřeje
na požadovanou teplotu.
–– Během vaření/ohřívání přikryjte potraviny alobalem. Nedojde tak k
vysušování potravin, potraviny nebudou stříkat nebo se vylévat.
–– Uvolněte těsně uzavřená víka, proděravte fólií chránící potraviny, než
je začnete vařit nebo ohřívat.
–– V polovině doby přípravy nebo rozmrazování potraviny zamíchejte
nebo otočte, aby došlo k rovnoměrnému rozvedení tepla.
Kódy pro automatické vaření (Menu)
Kód
Potravina/způsob
přípravy
10
2
Congee
Ohřívaná pizza
3
4
14
11
Reheat Pizza
Polévka
Soup
Grilované kousky
ryb
Grilované hovězí/
jehněčí
Za podmínek přechovávání v chladničce
(150 g – 300 g)
Porce 200-250 ml (1-3).
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál pro připomenutí nutnosti potraviny
otočit, poté zmáčkněte START a zahajte další
fázi přípravy (200 g - 700 g).
Umístěte kousky ryb přímo na horním roštu.
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál jako připomenutí nutnosti potraviny
otočit. Poté zmáčkněte START a zahajte další
fázi přípravy (100 g - 500 g).
Umístěte maso přímo na horním roštu.
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál pro připomenutí nutnosti potraviny
otočit. Poté zmáčkněte START a zahajte další
fázi přípravy (200 g - 700 g).
Umístěte párky přímo na horním roštu.
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál, jako připomenutí nutnosti potraviny
otočit. Poté zmáčkněte START a zahajte další
Grilled Ham Sausage
fázi přípravy (100 g - 500 g).
Grilované šunkové
párky
Grilovaná kukuřice
14
Grilled Corn
Hot dog
15
Hot Dog
Umístěte kukuřici přímo na horním roštu.
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál, jako připomenutí nutnosti potraviny
otočit. Poté zmáčkněte START a zahajte další
fázi přípravy (200 g - 800 g).
Umístěte hot dog přímo na horním roštu.
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál, jako připomenutí nutnosti potraviny
otočit. Poté zmáčkněte START a zahajte další
fázi přípravy (100 g - 500 g).
Toust
16
Čerstvý toust (1,2)
Toast
Kuře na páře
17
Steamed Chicken
Maso na páře
18
Nutno zajistit odpovídající množství vody
a rýže (50 g-150 g).
Umístěte přímo na horním roštu, v polovině
doby přípravy potraviny otočte a zmáčkněte
START pro zahájení další fáze přípravy
(200 g -600 g).
Umístěte špízy přímo na horním roštu.
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál pro připomenutí nutnosti potraviny
otočit. Poté zmáčkněte START a zahajte další
Grilled Meat Skewers
fázi přípravy (200 g - 600 g).
Grilled Beef Mutton
13
Umístěte přímo na horním roštu, v polovině
doby přípravy potraviny otočte a zmáčkněte
START pro zahájení další fáze přípravy
(200 g -700 g).
Grilovaná masové
špízy
Grilled Fish Piece
12
Poznámky
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
signál pro připomenutí nutnosti potraviny
otočit, poté zmáčkněte START a zahajte další
fázi přípravy (800 g - 1400 g).
Grilled Whole Chicken
Grilovaná kuřecí
V polovině doby přípravy uslyšíte zvukový
křidýlka
signál pro připomenutí nutnosti potraviny
otočit, poté zmáčkněte START a zahajte další
fázi přípravy (200 g - 700 g).
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Steamed Meat
Celá ryba na páře
Standardní sáček ze supermarketu (100 g)
Popcorn
Rýže s přísadami
Grilled Chicken Steak
Kuře grilované
vcelku
9
Poznámky
Popcorn
1
Grilované filé
z kuřete
Grilované maso
7. Funkce automatického ohřevu
–– Systém má 24 položek menu. V pohotovostním režimu otáčejte ovládacím kolečkem (7) vlevo – zobrazí se menu s blikající ikonou „popcorn”; zvolte kód potraviny (viz tabulka níže). Zmáčknutí tlačítka START
(7) znamená potvrzení volby a přechod k potvrzení hmotnosti, objemu
(1-250 ml – 1 sklenice, 2-500 ml - 2 sklenice, 3-750 ml-3 sklenice) nebo
1-1 ks. 2-2 ks.
Grilované kousky
kuřete
Grilled Chicken Piece
KOMBINACE 2 (mikrovlnné záření a halogenový gril)
Nastavení výkonu v kombinaci 2 představuje 55% doby mikrovlnného
ohřívání a 45% grilování. Používejte v případě pudinků, omelet, pečených
brambora a drůbeže. Při vaření s použitím této kombinace, postupujte
následovně:
Potravina/způsob
přípravy
19
Steamed Whole Fish
Krevety na páře
20
21
Steamed Shrimp
Automatické
ohřívání
Auto Reheat
Umístěte kousky kuřete v keramickém nádobí
na keramickou desku mikrovlnky, 700 ml
(200 g – 700 g)
Umístěte maso v keramickém nádobí na
keramickou desku mikrovlnky, 700 ml
(200 g - 700 g)
Umístěte celou rybu v keramickém nádobí na
keramickou desku mikrovlnky, 700 ml
(200 g - 700 g)
Umístěte krevety v keramickém nádobí na
keramickou desku mikrovlnky, 700 ml
(200 g - 700 g)
Při přechovávání v chladničce použijte nádobí
určené do mikrovlnné trouby nebo plastovou
fólií (100 g – 1000 g).
Potravina/způsob
přípravy
Kód
Poznámky
Složení: broskve: 4 kusy, cukr: 1/2 sklenice,
voda: 2 sklenice.
Etapa 1: umyj broskve, oloupejte slupku,
pokrájejte na kousky;
Etapa 2: vložte broskev, vodu, cukr do
žáruvzdorné nádoby a umístěte ji v
mikrovlnce před zapnutím tohoto programu.1
sklenice odpovídá 250 ml, (1).
Broskvový džem
22
Peach Jam
Složení: jablka: 4 ks, cukr 150 g, citronová
šťáva: 1 sklenice.
Etapa 1: umyjte jablka, oloupejte slupku,
pokrájejte ji na kousky;
Etapa 2: umístěte jablka do žáruvzdorné
nádoby, přidejte citronovou šťávu, dobře
rozmíchejte a přikryjte před spuštěním tohoto
programu.1 sklenice odpovídá 250 ml, (1).
Jablečný džem
23
Apple Jam
Složení: jahody: 500 g, cukr 1 nebo 2
sklenice, citron 4 kousky, rýžové víno:
5 sklenic.
Etapa 1: umyjte jahody, odstraňte stopky
a vysušte, umyjte citron, oloupejte slupku
a pokrájejte na kousky;
Etapa 2: umístěte v žáruvzdorné nádobě,
přidejte cukr a rýžové víno, přikryjte a vařte
uvedenou dobu s vysokým výkonem.
Etapa 3: na jeden umístěte v zakryté láhvi,
přidejte vodu se sodíkem.
1 sklenice odpovídá 250ml, (1).
Jahodové víno
24
Strawberry Wine
–– V případě, že vápenaté usazeniny i nadále zůstávají na dně nádržky,
opakujte celý postup ještě jednou.
–– Neodstraňování usazenin z nádržky může způsobit její poškození.
–– Vnitřek otřete měkkou utěrkou.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého
papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak
bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy
o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá
na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do
kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční
i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN
8. Funkce postupného ohřevu
V této mikrovlnné troubě můžete používat funkci postupného ohřevu.
Uživatel může najednou zadat 3 programy přípravy.
Úrovně programu:
I. etapa: mikrovlnné záření, halogenový gril a jejich kombinace
II. etapa: mikrovlnné záření, halogenový gril a jejich kombinace
III. etapa: mikrovlnné záření, halogenový gril a jejich kombinace
Příklad nastavení:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Postup:
–– Nastavte program MICROWAVE (podle popisu v bodě 6 - funkce mikrovlnného záření s nastavování výkonu mikrovlnného záření). Rozsvítí
se symbol 1S a .
–– Nastavte program LT. WAVE (podle popisu uvedeného v bodě 8 - funkce halogenový gril a kombinace – gril a systém light wave). Rozsvítí se
symbol 2S a
.
–– Nastavte program LIGHT WAVE/COMB. (podle popisu uvedeného
v bodě 8 - funkce halogenový gril a kombinace – gril a systém light
wave). Rozsvítí se symbol 3S 3S,
a .
–– Zmáčkněte tlačítko START (7) pro zapnutí funkce.
9. Funkce samočištění
Postačí zapnout funkci páry a nečistoty na stěnách se automaticky rozpustí. Poté postačí otřít vnitřek utěrkou.
Přínosy:
–– Pohodlné čištění.
–– Hygienické používání.
10. Keramická komora
Keramická komora se rychle zahřívá. Kromě toho má dlouhou životnost, je
odolná proti poškrábání a je antibakteriální.
Přínosy:
–– Potraviny lze připravovat o 30% rychleji.
ODVÁPŇOVÁNÍ
V případě vzniku vápenatých usazenin na dně nádržky na vodu (3), nutno usazeniny odstranit a zvýšit tak účinnosti přístroje. K tomuto účelu se
používá 6% nebo 10% roztok octu s vodou v poměru 50%/50%.
––
––
––
––
––
Otevřete víko nádržky (1).
Vlijte do nádržky 0,5 l roztoku a zvolte funkci vaření na páře (bod 3).
Ponechte roztoku v nádržce po dobu asi 30 minut.
Roztok vylijte a nádržku vypláchněte čistou vodou.
Naplňte nádržku čerstvou vodou, zvolte funkci vaření na páře (bod 3)
a poté opětovně vodu vylijte.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho
určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za
účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
15
SK
Vážení zákazníci!
Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Na nižšie označenom mieste vpíšte VÝROBNÉ ČÍSLO, ktoré sa nachádza na spotrebiči a tieto informácie si uchovajte do budúcna.
VÝROBNÉ
ČÍSLO:
VÝSTRAHA: Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo
vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.
6. VÝSTRAHA: Deti môžu používať rúru bez dohľadu, iba ak boli
riadne zoznámené s príslušnými pokynmi, ktoré im umožnia používať rúru bezpečným spôsobom a uvedomiť si nebezpečenstvá spojené s jej nesprávnym používaním.
7. Pre zmenšenie rizika vzniku požiaru vo vnútri rúry:
BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI
MIKROVLNNEJ ENERGIE
1. Nepoužívajte rúru pri otvorených dvierkach.
Spája sa to s nebezpečenstvom účinku mikrovlnného žiarenia. V
žiadnom prípade sa nesmú obchádzať ani upravovať zabezpečujúce mechanizmy.
2. Medzi prednou časťou rúry a dvierkami sa nesmú umiestňovať
žiadne predmety, ani sa nesmú nechávať znečistenia či pozostatky
čistiacich prostriedkov na styčných plochách.
3. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Je veľmi dôležité, aby sa
dvierka zatvárali tesne a neboli poškodené:
● pánty a zámky (nesmú byť prasknuté ani uvoľnené),
● tesnenia dvierok a styčné plochy,
● dvierka nesmú byť vykrivené.
– Počas ohrievania jedál v plastovej alebo papierovej nádobe pozorujte prácu rúry, pretože je nebezpečenstvo vznietenia nádoby.
– Pred vložením papierových alebo plastových vreciek do rúry odstráňte z nich všetky drôtené viazacie prvky.
– V prípade spozorovania dymu vypnite zariadenie a odpojte ho od
zdroja napájania. Neotvárajte dvierka pre hasenie plameňov.
– Rúru nepoužívajte na uchovávanie potravín. Nenechávajte papierové výrobky, riad a príbor alebo potraviny vo vnútri rúry, ak zariadenie nepoužívate.
8. VÝSTRAHA: Tekutiny alebo iné potraviny sa nesmú zohrievať v tesne uzatvorených nádobách. Toto môže zapríčiniť ich explóziu.
9. Pri zohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre môže vriaca tekutina začať
vrieť s oneskorením, preto buďte mimoriadne opatrní pri prenášaní
nádoby.
10. V rúre sa nesmie vyprážať na oleji. Horúci olej môže zničiť časti rúry
alebo príbor, môže dokonca popáliť pokožku.
4. Práce spojené s reguláciou a opravou rúry môžu realizovať iba odborne spôsobilí servisní technici.
11. V rúre sa nesmú zohrievať vajcia v škrupinkách alebo uvarené natvrdo celé vajcia. Môžu vybuchnúť aj po ukončení zohrievania v mikrovlnnej rúre.
Obsah
12. Potraviny s hrubou kožou, ako napr. zemiaky, celé tekvice, jablká
a gaštany je potrebné pred varením prepichnúť.
Bezpečnostné zásady týkajúce sa ochrany proti mikrovlnnej energie........ 16
Dôležité bezpečnostné pokyny................................................................. 16
Inštalácia.................................................................................................. 16
Pokyny týkajúce sa uzemnenia................................................................ 17
Rádiové rušenie....................................................................................... 17
Detská poistka.......................................................................................... 17
Čistenie - údržba a obsluha...................................................................... 17
Pred privolaním servisu............................................................................ 17
Technické údaje........................................................................................ 17
Požiadavky noriem................................................................................... 17
Varenie pomocou mikrovĺn – poznámky................................................... 17
Poznámky týkajúce sa nádob................................................................... 18
Konštrukcia mikrovlnnej rúry.................................................................... 18
Ovládací panel - popis.............................................................................. 18
Nastavenie funkcií mikrovlnej rúry............................................................ 19
Funkcia nastavenie hodín................................................................... 19
Funkcia generátora pary..................................................................... 19
Funkcia varenia na pare...................................................................... 20
Funkcia zohrievania mikrovlnami........................................................ 20
Funkcia rozmrazovania podľa hmotnosti............................................. 20
Funkcia halogénový gril a kombinácia – gril a mikrovlny – systém light
wave ................................................................................................... 20
Funkcia automatického varenia........................................................... 21
Funkcia viacetapového varenia........................................................... 22
Funkcia automatického čistenia.......................................................... 22
Keramická komora.............................................................................. 22
Odstraňovanie kameňa............................................................................ 22
Ekológia – chráňme životné prostredie.................................................... 22
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Počas obsluhy elektrického zariadenia dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné pokyny:
VÝSTRAHA: Pre zmenšenie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zranenia alebo vystavenia účinku mikrovlnnej energie,
dodržiavajte tieto zásady:
1. Mikrovlnná rúra je určená iba na domáce použitie.
2. Rúru pripájajte iba do zásuvky striedavého prúdu 230V s ochranným
kolíkom.
3. Zariadenie používajte iba v súlade s jeho určením spôsobom uvedeným v tomto návode. Nepoužívajte v zariadení žiadne leptavé chemické látky alebo ich výpary. Rúra nie je určená na priemyselné alebo
laboratórne účely.
4. VÝSTRAHA: Nepoužívajte prázdnu rúru.
5. Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím vodičom
alebo zásuvkou, ako aj v prípade jeho nesprávneho fungovania alebo
ak spadlo alebo sa poškodilo iným spôsobom.
16
13. Obsah kojeneckých fliaš a pohárov s detskou výživou vymiešajte a pretrepte. Pred podaním skontrolujte teplotu, čím predídete popáleniu.
14. Kuchynský riad sa môže zohriať vo výsledku preniku tepla zo zohriatých potravín. Na prenášanie nádob používajte vhodné držadlá.
15. Pred použitím skontrolujte, či sa riad môže používať v mikrovlnnej rúre.
16. VÝSTRAHA: Práce spojené s údržbou alebo opravou rúry, ktoré
zahrňujú sňatie krytu zabezpečujúceho proti účinku mikrovlnnej
energie sú nebezpečné, preto ich musia vykonávať iba odborne
spôsobilé osoby.
17. Nedotýkajte sa vetracích otvorov počas prevádzky zariadenia.
18. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami,
alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila
o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
19. Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
INŠTALÁCIA
1. Uistite sa, že všetky obaly sú odstránené zvnútra rúry.
2. VÝSTRAHA: Uistite sa, že na rúre nie sú žiadne stopy po poškodení, ako napr. vykrivené alebo inak poškodené dvierka, poškodené tesnenia dvierok a styčné plochy, prasknuté alebo uvoľnené pánty alebo zámky dvierok, prehĺbenia vo vnútri rúry alebo
v dvierkach.
V prípade akýchkoľvek poškodení sa zariadenie nesmie používať, obráťte sa na odborne spôsobilých servisných technikov.
3. Mikrovlnnú rúru umiestnite na rovnom, pevnom povrchu, ktorý vydrží jej hmotnosť a hmotnosť najťažších potravín, ktoré je možné variť
v mikrovlnnej rúre.
4. Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vysokej teploty alebo vlhkosti a neumiestňujte v blízkosti horľavých
materiálov.
5. Pre zaistenie správneho fungovania rúry
zaistite primerané prúdenie vzduchu.
Nad rúrou nechajte priestor 20 cm, 10
cm za rúrou i 5 cm po bokoch. Neprikrývajte a nezapchávajte vetracie otvory zariadenia. Nedemontujte nožičky.
6. Skontrolujte, či napájací vodič nie je poškodený, neprechádza pod rúrou alebo
nad nejakým horúcim povrchom či ostrou
hranou a či nevisí cez hranu stola alebo
pracovnej dosky.
7. Zaistite jednoduchý prístup k zásuvke tak, aby v urgentných prípadoch bolo možné jednoducho odpojiť zariadenie od zdroja napájania.
8. Nepoužívajte ani neuchovávajte rúru vonku.
9. Toto zariadenie nesmú používať osoby (deti) fyzicky a psychicky postihnuté a také, ktoré nedisponujú primeranými skúsenosťami a zručnosťami, až kým nebudú zaškolené podľa návodu na použitie osobami, ktoré nesú zodpovednosť za ich bezpečnosť.
10. Deti sa nesmú hrať so zariadením.
11. Mikrovlnná rúra je vybavená funkciou zastavenia sa v polovici času
opekania, aby ste nezabudli napr. obrátiť opekané mäso. Vtedy opäť
aktivujte opekanie stlačením tlačidla ŠTART.
12. Nedotýkajte sa keramickej dosky, pretože sa počas varenia zohrieva.
POKYNY TÝKAJÚCE SA UZEMNENIA
Zariadenie je potrebné uzemniť. Mikrovlnná rúra je vybavená napájacím
vodičom s uzemňujúcou zástrčkou.
1. Vodič pripájajte do náležite nainštalovanej a uzemnenej nástennej
napájacej zásuvky.
V prípade skratu zmenšuje uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom.
okrem iného zotrieť informačné grafické prvky, ako napr.: mierky,
označenia, výstražné značky a pod.
6. Ovládací panel sa nesmie zvlhčovať. Na čistenie používajte vlhkú,
jemnú prachovku. Pre zamedzenie náhodného zapnutia rúry čistite
ovládací panel pri otvorených dvierkach.
7. Pokiaľ sa na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok zráža vodná
para, utrite ju pomocou mäkkej prachovky. K zrážaniu môže dôjsť, ak
mikrovlnnú rúru prevádzkujete v podmienkach vysokej vlhkosti. V takomto prípade je to normálny jav.
8. Pravidelne vyberajte a umývajte odkvapkávač tuku. Umývajte ho
v teplej vode s čistiacim prostriedkom alebo v umývačke riadu.
9. Pre odstránenie nepríjemného pachu zvnútra rúry varte v nej po dobu
5 min. cca. 200 ml vody so šťavou a kôrou z jedného citróna v miske
vhodnej na použitie v mikrovlnnej rúre. Vnútro dôkladne utrite pomocou suchej, mäkkej prachovky.
10. Ak je potrebné vymeniť vnútornú žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
11. Pravidelne čistite rúru a odstraňujte usadené potraviny. Nedodržiavanie hore uvedených pokynov môže zapríčiniť poškodenie stavu povrchov, čo zase môže skrátiť životnosť zariadenia a zapríčiniť vznik
nebezpečných situácií.
Mikrovlnnú rúru napojte na samostatný elektrický obvod.
VÝSTRAHA: V prípade nesprávneho pripojenia je riziko úrazu elektrickým prúdom.
Poznámky: V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uzemnenia alebo
spôsobu pripojenia na elektrické napájanie sa obráťte na odborne spôsobilého elektrikára alebo servisného technika.
VÝSTRAHA: Výrobca a predávajúci nie sú zodpovední za poškodenie
rúry alebo zranenia vo výsledku nedodržiavania pokynov týkajúcich
sa pripojenia na elektrické napájanie.
Farby vodičov v hlavnom kábli majú nasledujúci kód:
Žlto-zelený = Uzemnenie
Modrý = Neutrálny
Hnedý = Fázový
RÁDIOVÉ RUŠENIE
PRED PRIVOLANÍM SERVISU
Ak mikrovlnná rúra nefunguje:
1. Zistite, či je rúra správne pripojená do elektrickej zásuvky. Ak nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a opäť ju zasuňte.
2. Skontrolujte, či sa poistka neprepálila alebo či sa nevypla automatická
poistka v elektrickej sieti. Ak hore uvedené poistky fungujú správne,
skontrolujte sieťovú zásuvku, pripájajúc do nej iné zariadenie.
3. Skontrolujte, či je ovládací panel správne naprogramovaný a či časový spínač je správne nastavený.
4. Skontrolujte, či dvierka boli dôkladne uzatvorené zámkami dvierok.
V opačnom prípade sa v rúre nezapne mikrovlnná energia.
AK NAPRIEK VYKONANIU HORE UVEDENÝCH ČINNOSTÍ RÚRA NAĎALEJ NEFUNGUJE, OBRÁŤTE SA NA SERVIS. NENASTAVUJTE ANI
NEOPRAVUJTE MIKROVLNNÚ RÚRU SAMI.
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže byť príčinou rušenia rádiových a televíznych prijímačov a podobných zariadení.
Rušenie môžete obmedziť alebo odstrániť následovným spôsobom:
1. Očistite dvierka a styčné plochy rúry.
2. Zmeňte nastavenia rádiovej alebo televíznej prijímacej antény.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacie napätie
Príkon
Menovitá výkon mikrovĺn
Frekvencia
Vonkajšie rozmery
230V ~50Hz,
1400W (Mikrovlny)
850W (Gril - Light wave)
1250W (Generátor pary)
900W
2450MHz
310mm×565mm×406mm
Rozmery vnútra rúry
Objem rúry
Hmotnosť bez obalu
214mm×332mm×346mm
23 L
Około 19 kg
3. Premiestnite mikrovlnnú rúru na iné miesto.
4. Odsuňte mikrovlnnú rúru od prijímača.
5. Pripojte mikrovlnnú rúru do inej elektrickej zásuvky, aby boli rúra a prijímač napájané z rôznych obvodov elektrickej siete.
DETSKÁ POISTKA
Funkcia detská poistka predchádza zapnutiu rúry malými deťmi bez dohľadu. Pre zapnutie detskej poistky:
1. Stlačte tlačidlo STOP/CANCEL (6) (Zastaviť/Zrušiť) a pridržte ho po
dobu cca. 3 sek., potom počujete signál a rozsvieti sa symbol indikátora .
2. Pri zapnutej poistke rúra nefunguje.
Pre zrušenie detskej poistky:
1. Stlačte tlačidlo STOP/CANCEL (6) (Zastaviť/Zrušiť) a pridržte ho po
dobu cca. 3 sek., potom počujete signál a zhasne symbol indikátora .
ČISTENIE – ÚDRŽBA A OBSLUHA
1. Pred začatím čistenia vypnite rúru a vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo sieťovej zásuvky.
2. Vnútro rúry udržiavajte čisté. V prípade znečistenia vnútorných stien
rúry odstráňte ich alebo rozliatu tekutinu pomocou vlhkej utierky.
V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nesmú sa používať čistiace prostriedky v rozprašovači a iné silné čistiace prostriedky, pretože môžu zapríčiniť vznik škvŕn, šmúh alebo
zmatnenie povrchu rúry a dvierok.
3. Vonkajšie povrchy rúry čistite pomocou vlhkej utierky. Pre zamedzenie poškodenia súčiastok nachádzajúcich sa vo vnútri rúry dávajte
pozor, aby voda nestekala cez vetracie otvory do jej vnútra.
4. Obidve strany dvierok, okienka, tesnenia dvierok a susediace prvky
často utierajte vlhkou utierkou pre odstránenie všetkých pozostatkov
potravín a tekutín.
Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.
5. Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto prostriedky môžu
* Hore uvedené údaje sa môžu zmeniť, užívateľ ich musí porovnať s informáciami uvedenými na výrobnom štítku zariadenia. Na žiadne reklamácie
týkajúce sa chýb v týchto údajoch sa neprihliada.
POŽIADAVKY NORIEM
Mikrovlnná rúra ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
VARENIE POMOCOU MIKROVĹN – POZNÁMKY
1. Starostlivo rozložte potraviny. Najhrubšie časti uložte na okraji nádoby.
2. Skontrolujte dobu varenia. Varte najkratšiu možnú dobu a ak to bude
potrebné, predlžujte dobu varenia. Silne pripálené potraviny môžu
vytvárať dym alebo sa vznietiť.
3. Počas varenia je potrebné potraviny prikryť. Prikrytie zabezpečuje
proti vylievaniu sa a zaisťuje rovnomerné varenie.
4. Počas varenia obracajte potraviny, aby ste urýchlili varenie takých jedál, ako napr. kurča alebo hamburgery. Väčšie produkty, ako napr.
pečené mäso je potrebné obrátiť aspoň jeden raz.
5. Po uplynutí polovice doby varenia zmeňte uloženie takých potravín
ako napr. fašírky. Jedlá obracajte, tie, ktoré sú umiestnené v strede,
presuňte na okraje.
17
POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA NÁDOB
V mikrovlnnej rúre používajte riad a príbor, ktoré sú k tomu prispôsobené.
Ideálnym materiálom na riad do mikrovlnnej rúry je materiál, ktorý umožňuje prenik mikrovlnnej energie cez nádobu za účelom zohriatia potravín.
1. Nepoužívajte kovové príbory alebo nádoby s kovovými prvkami – mikrovlny neprechádzajú cez kovy.
2. Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte obaly z recyklovaného papiera, pretože môžu obsahovať kovové čiastky, ktoré môžu byť príčinou vzniku iskier a/alebo požiaru.
3. Odporúča sa používanie okrúhlych/ oválnych nádob namiesto štvorcových/ obdĺžnikových nádob, pretože sa potraviny v rohoch najčastejšie pripaľujú.
4. Odkryté časti chráňte proti pripáleniu prikrytím úzkymi pásmi alobalu.
Pamätajte sa však, aby ste nepoužívali priveľa alobalu a nechali vzdialenosť min. 3 cm medzi alobalom a vnútornými stenami
rúry.
Nižšie uvedený zoznam zjednoduší výber správneho riadu a príboru.
Kuchynský riad a príbory
Mikrovlny
Gril
Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Žiaruvzdorné sklo
Sklo, ktoré nie je odolné voči teplu
Keramické žiaruvzdorné výrobky
Plastové nádoby vhodné pre
mikrovlnné rúry
Papier na pečenie
Kovová tácka
Kovový rošt
Alobal a nádobky z alobalu
KONŠTRUKCIA MIKROVLNNEJ RÚRY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zámok dvierok
Okno mikrovlnnej rúry
Dolná doska
Kovový rošt
Ovládací panel
Ohrievacie teleso grilu
Generátor pary
Odkvapkávač tuku
Nádobka na vodu
OVLÁDACÍ PANEL - POPIS
1. Displej menu
–– Na displeji sa zobrazujú: hodiny, doba varenia a symboly funkcií.
Automatické
menu
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
2. STEAM MICRO (Varenie na pare)
–– Používajte na nastavenie programu varenia na pare.
3. LT. WAVE/COMB. (halogénový gril /kombinácia: gril + mikrovlny)
–– Používajte na zapnutie varenia pomocou halogénového grilu alebo pri
kombinovanom varení.
4. MICROWAVE (gril + mikrovlny)
–– Používajte na nastavenie programu varenia pomocou mikrovĺn.
5. DEFROST/CLOCK (rozmrazovanie /nastavenie hodín)
–– Používajte pre nastavenie hodín a rozmrazovanie
6. STOP/CANCEL (Zastaviť /zrušiť)
–– Stlačte pre zrušenie nastavenia alebo pre zrušenie všetkých nastavení
pred nastavením programu varenia.
–– Stlačte raz, aby ste dočasne prerušili varenie alebo dva razy, aby ste
zrušili varenie.
–– Pridržte pre zapnutie detskej poistky.
7. ŠTART
–– Stlačte pre spustenie programu alebo pre nastavenie funkcie rýchleho
varenia. Otočte regulátor pre nastavenie času, menu, hmotnosti.
18
b) Montáž krytu nádržky na vodu
Pozor: Pred prvým varením na pare sa odporúča umyť nádržku na
vodu (3) a jej kryt (1), vďaka čomu budete istí, že sú čisté. Jednotlivé
zložky generátora pary (pozri obrázok vedľa):
––
––
––
––
––
––
Kryt nádržky na vodu (1).
Nádržka na vodu (3).
Snímač minimálnej hladiny vody (2).
Ukazovateľ hladiny vody (5).
Tlačidlá otvárania (4).
Teleso nádržky na vodu (6).
Pozor: Neponárajte nádržku na vodu (3) do vody ani do žiadnej inej
tekutiny. Nádržka na vodu (3) sa nesmie umývať pod tečúcou vodou.
V prípade zmočenia kontaktov a/alebo krytu generátora (dolnej časti
nádržky) pred opätovným použitím ju nechajte úplne vychladnúť.
A
Hodiny
B
Jednoetapové varenie/ Kombinácia 1./ Kombinácia 2.
C
Viacetapové varenie
D
Viacetapové varenie
E
Rozmrazovanie
F
Ohrievanie pomocou mikrovĺn
G
Halogénový gril
H
Varenie na pare
I
Detská poistka
J
Jednotka hmotnosti (gramy)
K
Číslicový displej (čas alebo hodnoty nastavení)
NASTAVENIE FUNKCIÍ MIKROVLNNEJ RÚRY
Po pripojení do napájania počujete zvukový signál a zapne sa displej. Po
stlačení akéhokoľvek tlačidla alebo po otočení regulátora (7) sa systém
prepne do režimu očakávania na nastavenie hodiny na číslicovom displeji
(otočte regulátor (7) smerom doprava) a na nastavenie menu (otočte regulátor (7) smerom doľava). V prípade nečinnosti sa po niekoľkých minútach displej vypne a prejde do režimu očakávania.
1. Funkcia nastavenia hodín
Hodiny môžete nastaviť v systéme 12 alebo 24 hodín. Pre nastavenie hodín v režime očakávania:
Do nádržky na vodu (3) nalievajte iba obyčajnú vodu (z vodovodu).
Hladina vody v nádržke (3) musí byť medzi MIN-MAX.
Pred namontovaním na vhodnom mieste krytu nádržky na vodu (1)
sa uistite, že plavák funguje správne.
Pred začatím používania funkcie pary sa uistite, že v nádržke na vodu
(3) sa nachádza dostatočné množstvo vody a že je riadne namontovaná. Ak zariadenie prevádzkujete pri využití funkcie pary nezdvíhajte
kryt nádržky na vodu (1). Neotvárajte nádržku na vodu hneď po ukončení varenia, čím predídete popáleniu alebo inému nebezpečenstvu.
Pred doliatím vody do zariadenia po signále ukončenia práce, počkajte chvíľu, potom opatrne zdvihnite kryt nádržky na vodu (1) a pohárom dolejte vodu. Je zakázané dolievať vodu alebo držať v dlani kryt
nádobky (1) počas varenia alebo hneď po jeho ukončení.
Voda v nádržke sa nesmie používať dlhšie ako 24 hodín. Ak mikrovlnná rúra sa bude nachádzať v teplote nižšej ako 0°C, pred tým vylejte
vodu z nádržky.
Pravidelne čistíte plavák. Počas čistenia sa plavák nesmie vyberať
ani obracať. Pred čistením nádržky na vodu (3) počkajte, kým nevychladne.
Nedotykajte sa povrchov, ktoré sa rýchlo ohrievajú, čím predídete
popáleniu.
Ak je v nádržke na vodu (3) voda, dávajte pozor, aby ste ju nerozliali
počas prenášania zariadenia.
Pre vybratie krytu nádržky na vodu (1) stlačte dve tlačidlá otvárania (4)
v hornej časti smerom jeden k druhému a zdvihnite kryt. Potom potiahnite
hore za výstup z boku nádržku na vodu (3).
–– Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky s ochranným
kolíkom.
–– Stlačte a pridržte tlačidlo DEFROST/CLOCK (5) cez 3 sekundy.
–– Indikátor hodín bude blikať na displeji.
–– Na displeji sa zobrazí Hr24.
–– Stlačte tlačidlo DEFROST/CLOCK (5), pre nastavenie 12-hodinového
systému.
–– Opätovne stlačte tlačidlo DEFROST/CLOCK (5), pre nastavenie 24hodinového systému.
–– Otočte regulátor (7) doprava pre nastavenie hodiny.
–– Potvrďte tlačidlom DEFROST/CLOCK (5).
–– Otočte regulátor (7) doprava pre nastavenie minút.
–– Potvrďte tlačidlom DEFROST/CLOCK (5).
–– Na displeji sa zobrazí nastavený čas.
2. Funkcia generátora pary
a) Použitie generátora pary
V špeciálnej nádobke na vodu (ktorá je neoddeliteľnou súčiastkou rúry) sa
vytvára para, ktorá prúdi dovnútra rúry. Je to unikátne riešenie na našom
trhu. Para sa vytvára v samotnej rúre, iní výrobcovia (ktorí reklamujú varenie na pare) jednoducho pripájajú uzatváranú nádobu, v ktorej sa vytvára
para.
Niektoré výhody:
Po očistení nádržky (3) a krytu (1) vložte nádržku naspäť do telesa (6).
Pre namontovanie krytu nádržky na vodu naložte kryt (1) na nádržku (3)
a pritlačte. Uistite sa, že zámky (A) správne zapadli na oboch stranách
nádržky na vodu, pretože iba vtedy je možné zapnúť funkciu varenia na
pare. V opačnom prípade začne para unikať výstupným otvorom nádržky.
–– Môžete jednoduchým spôsobom pripravovať jedlá (napr. zemiaky na
pare, zmrazenú zeleninu a pod.)
–– Jedlo nenasiakne tukom ako pri vyprážaní (vtedy absorbuje viac ako
60% tuku z panvice!).
–– Minerálne zložky a vitamíny sa nevyplachujú vodou (týmto spôsobom
sa môže zničiť až 75% vitamínu C!) a neunikajú do vody ako v prípade
tradičného varenia.
–– Jedlo sa nepripáli, neprilepí k nádobe, nestratí farbu a vôňu, zachováva
príjemnú konzistenciu, lebo nevyschne ani nenasiakne vodou.
19
c) Namontovanie nádobky na vodu (3)
Pred zapnutím funkcie varenia
na pare sa uistite, že nádobka
na vodu (2) bola namontovaná
v mikrovlnnej rúre. Ak je nádobka na vodu (2) plná, vyprázdnite ju. Použite suchú utierku alebo vyberte nádobku. Postup pri
vyberaní nádobky na vodu:
–– Maximálne otvorte dvierka
rúry (1).
–– Stlačte dve tlačidlá (C)
a opatrne vyberte nádobku.
–– Po vytiahnutí nádobky na
vodu (2) a po jej vyprázdnení ju opäť vložte.
–– Postup pri montovaní nádobky:
–– Maximálne otvorte dvierka
rúry (1).
–– Spony (B) na nádobke (2)
naložte na štvorcové otvory
(A) v dne rúry a vložte nádobku na jej miesto.
3. Funkcia varenia na pare
–– Otvorte kryt nádržky na vodu (1), nalejte pohárom primerané množstvo vody
do nádržky a potom zatvorte kryt (musíte
ho zatvoriť, v opačnom prípade funkcia
varenia na pare sa nezapne).
Pozor: Množstvo vody nesmie presahovať
hladinu MAX, ani byť nižšie ako MIN na
ukazovateli hladiny vody (2).
Ak bude hladina vody príliš nízka, nebudete
môcť začať variť na pare alebo budete musieť po krátkej dobe dolievať vodu. Na druhej strane, ak je hladina vody príliš vysoká,
sa voda môže vyliať dovnútra rúry.
–– Zapnite rúru do siete, otvorte dvierka a vložte jedlo, ktoré chcete uvariť,
umiestnite ho v strednej časti dolnej dosky vo vnútri rúry a zatvorte dvierka.
–– Zvoľte program varenie na pare STEAM MICRO. (2), na displeji sa zobrazí ikona 1S a
.
–– Potom otočte regulátor (7), pre nastavenie doby varenia (10s – 30min.).
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
Pre nastavenie rúry na napr. 12 minút varenia s použitím tejto funkcie:
–– Stlačte tlačidlo STEAM MICRO. (2).
–– Otočte regulátor (7) a zvoľte 12 minút.
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7).
VÝSTRAHA:
Kryt (1) sa počas varenia na pare nesmie otvárať, pretože sa môžete
popáliť.
–– Ak klesne hladina vody počas varenia pod hodnotu MIN na mierke,
systém sa pozastaví, zapnú sa výstražné signály a symbol varenia na
pare bude blikať, čím upozorní užívateľa, aby dolial vodu. Táto funkcia
sa zapne s určitým oneskorením pre zamedzenie rizika popálenia sa
horúcou parou. Opatrne otvorte kryt a nalejte potrebné množstvo vody,
zatvorte kryt, počkajte, až sa zdvihne ukazovateľ hladiny vody a stlačte
tlačidlo ŠTART (7), rúra bude pokračovať vo varení do konca nastavenej doby varenia.
–– Počas varenia na pare táto môže unikať cez vetraciu mriežku v hornej
časti nádržky, a po ukončení varenia jej zvyšok môže zostať vo vnútri
rúry; malé množstvo kvapiek vody sa môže zraziť v dolnej časti dvierok. Opatrne otvorte dvierka, aby sa kvapky vody nevyliali von.
–– Ak varenie na pare presiahne 30 minút, vyprázdnite nádobku pod
dvierkami.
4. Funkcia zohrievania mikrovlnami
Funkcia štandardného zohrievania mikrovlnami
–– Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky s ochranným
kolíkom.
–– Otočte regulátor (7) doprava pre nastavenie požadovanej doby varenia.
–– Zobrazí sa symbol 1S a
a zvolená doba varenia v sekundách a minútach.
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
20
Funkcia varenia s použitím mikrovĺn s reguláciou ich výkonu
–– Stlačte tlačidlo MICROWAVE (4) niekoľkokrát, čím nastavíte výkon
mikrovĺn – zobrazí sa ikona 1S a .
–– Potom použite regulátor (7) a nastavte požadovanú dobu varenia (10s
– 95min.).
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
Nastavenie výkonu mikrovĺn:
Stlačte tlačidlo
MICROWAVE
Jedenkrát
Dvakrát
Trikrát
Štyrikrát
Päťkrát
Šesťkrát
VÝKON MIKROVĹN
(VARENIA)
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
Ukážka: spôsob nastavenia varenia s použitím mikrovĺn – 20 minút pri
60% výkone mikrovĺn:
–– Stlačte tlačidlo MICROWAVE (4) trikrát.
–– Otočte regulátor (7) a nastavte dobu varenia 20:00 (20 min.).
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7).
5. Funkcia rozmrazovania podľa hmotnosti
Rozmrazovanie podľa hmotnosti umožňuje nastaviť hmotnosť jedla, v takom prípade systém sám nastaví požadovanú dobu.
Jednotlivé etapy:
–– Stlačte tlačidlo DEFROST/CLOCK (5) – zobrazia sa symboly 1S,
a hmotnosť 100g.
–– Otočte regulátor (7) a nastavte hmotnosť (100g-1800g).
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite rozmrazovať.
–– S touto funkciou môžete použiť odkvapkávač tuku (8) – str. 3.
,
POZOR:
–– Ak chcete v mikrovlnnej rúre úplne rozmraziť zmrazené jedlo, pamätajte sa, že rozmrazovanie môže byť nerovnomerné kvôli rozdielom
v hrúbke a tvare jedla. Jedlo môže začať kvapkať, a občas sa časť začne variť, aj keď ostatné časti sú stále zmrazené. Preto by ste nemali
úplne rozmrazovať jedlá, 70% rozmrazenia v rúre je dostatočné
pre prípravu jedla na varenie.
–– Rozmrazujte etapami s prestávkami na obrátenie jedla na tácke (tanieri).
–– Pre rozmrazenie tučného mäsa, zohrejte ho krátko v rúre a nechajte
pri izbovej teplote alebo zohrievajte s prestávkami, až kým sa úplne
nerozmrazí.
–– Ak rozmrazujete celé kurča alebo nejaké jedlo s nepravidelným tvarom,
nohy alebo tenké časti oviňte do alobalu. V opačnom prípade sa tenké
časti rozmrazia rýchlejšie a sa môžu upiecť ešte pred rozmrazením ostatných častí. V prípade veľkých kusov mäsa bočné časti prikryte alobalom tak, že sa kus mäsa bude rozmrazovať iba zvislými mikrovlnami.
–– Počas rozmrazovania pravidelne odstraňujte ľad.
6. Funkcia halogénový gril a kombinácia – gril a mikrovlny
– systém light wave
Unikátny na našom trhu systém light wave sa zakladá na:
–– Halogénovom grile.
–– Špeciálnom šírení sa mikrovlnnej energie.
–– Špeciálne navrhnutej komore.
Funkcia gril využíva žiarič, ktorý sa nachádza v hornej časti komory rúry.
Vyžaruje obrovské množstvo svetelných lúčov, ktoré sa šíria rovnomerne
vo všetkých smeroch a sa odrážajú vo vnútri špeciálne navrhnutej komory.
Dno rúry je obložené keramikou, cez ktorú prenikajú mikrovlny. Mikrovlnná
rúra nie je vybavená otočným tanierom, pretože tento nie je potrebný. Pri
takomto riešení rúry prenikajú lúče do každej čiastočky jedla bez potreby
jeho obracania.
Výhody:
–– Rýchlosť zohrievania väčšia o 30% v porovnaní so štandardnou rúrou.
–– Rýchly rast teploty – teplota v rúre so systémom light wave dosahuje
výšku 100 stupňov v priebehu 10 sek. (štandardná rúra dosiahne v rovnakom čase 80 stupňov).
–– Zachováva 98% originálnych výživných látok (štandardná rúra 90%).
–– Zaisťuje rovnomerné varenie vďaka spojeniu mikrovĺn a systému light
wave.
GRIL - LIGHT WAVE
Pri použití halogénového grilu je zdrojom tepla halogénový žiarič, táto funkcia je vhodná najmä pre tenké plátky mäsa, sviečkovicu, klobásky a pod.
POZOR: Pri tejto funkcii vždy používajte odkvapkávač tuku (8) – str. 3.
Ukážka: varenie s použitím halogénového grilu, doba 12 minút:
–– Stlačte jedenkrát tlačidlo LT. WAVE/COMB. (3) – zobrazia sa symboly
0:00, 1S a
.
–– Otočte regulátor (7) pre nastavenie doby varenia, až kým sa na displeji nezobrazí 12:00 (12min., rozsah možného nastavenia 10s – 90min.).
Kód
Jedlo/ režim
varenia
Grilované kuracie filé
6
Grilled Chicken Steak
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
KOMBINÁCIA 1 (mikrovlny a halogénový gril)
Nastavenie výkonu v kombinácii 1: 30% doby varenia pomocou mikrovĺn,
70% grilovanie. Táto kombinácia je vhodná pre varenie ryby, zemiakov,
obaľovaných jedál a pod. Ukážka: 25 minútové varenie s použitím mikrovĺn a halogénového grilu:
–– Dvakrát stlačte tlačidlo LT. WAVE/COMB. (3) – zobrazia sa symboly
1S, ,
a Co-1.
–– Otočte regulátor (7) a nastavte dobu varenia na 25:00 (rozsah 10s
– 95min.).
Grilované kurča celé
7
Grilled Whole Chicken
8
Grilled Chicken Wings
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
KOMBINÁCIA 2 (mikrovlny a halogénový gril)
Nastavenie výkonu v kombinácii 2: 55% doby varenia pomocou mikrovĺn,
45% grilovanie. Používajte na pudingy, omelety, opekané zemiaky a hydinu. Varenie s použitím tejto kombinácie:
–– Stlačte trikrát tlačidlo LT. WAVE/COMB. (3) – zobrazia sa symboly 1S,
,
oraz Co-2.
–– Otočte regulátor (7) a nastavte dobu varenia na 12:00 (rozsah 10s
– 95min.).
Grilované kuracie
krídelká
Grilované mäso
9
Grilled Meat
10
Grilované mäsové
šašlíky
Grilled Meat Skewers
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
7. Funkcia automatického varenia
–– Systém je vybavený 24-polohovým menu. V režime očakávania otočte
regulátor (7) smerom doľava – zobrazí sa menu s blikajúcim symbolom „popcorn“ a zvoľte kód jedla (pozri tabuľka nižšie). Stlačenie tlačidla ŠTART (7) znamená potvrdenie a prepnutie na potvrdzovanie
podľa: hmotnosti, objemu (1 – 250 ml – 1 pohár, 2 – 500 ml – 2 poháre,
3 – 750 ml – 3 poháre) alebo 1 – 1 kus 2 – 2 kusy.
Grilované kusy ryby
11
Grilled Fish Piece
Postup:
–– Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky s ochranným
kolíkom.
–– Otočte regulátor (7) smerom doľava a vyberte požadované jedlo –
rozsvieti sa položka menu, hodiny
a symbol 1S.
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) pre potvrdenie.
–– Nastavte hmotnosť, objem alebo počet kusov jedla otočením regulátor
(7) – zobrazí sa symbol 1S a hmotnosť, objem alebo počet kusov.
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
12
Grilled Beef Mutton
13
–– Nevarte/ nezohrievajte/ nerozmrazujte priamo na doske rúry – použite
vhodnú nádobku.
–– Tuhé/ husté jedlá sa nesmú variť zmrazené, pretože sa na okrajoch
pripália a stredná časť nedosiahne požadovanú teplotu.
Grilovaná kukurica
14
–– Počas varenia/ zohrievania prikrývajte jedlá alobalom. Vďaka tomu sa
nevysušia a sa nebudú rozstrekovať/ vylievať.
Grilled Corn
–– Pokrievky nesmú byť tesne naložené/ prepichnite alobal pred varením/
zohrievaním prikrytého jedla.
–– Vymiešajte alebo otočte jedlo v polovici varenia/ rozmrazovania, aby
teplo rovnomerne preniklo.
Hot dog
15
Kódy automatického varenia/ Menu
Jedlo/ režim
varenia
2
Congee
Zohrievanie pizze
3
5
Zaistite vhodné množstvo vody a ryže
(50g-150g).
Soup
17
Steamed Chicken
Mäso na pare
18
Grilované kusy
kuracieho mäsa
Grilled Chicken Piece
Porcia 200~250ml (1-3).
Umiestnite bezprostredne na hornom rošte,
v polovici času varenia užívateľ musí obrátiť
jedlo a stlačiť ŠTART, aby pokračoval
v nasledujúcej etape varenia (200g-700g).
Pri tomto nastavení počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(800g-1400g).
Pri tomto nastavení počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(200g-700g).
Pri tomto nastavení počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(200g-700g).
Umiestnite šašlíky bezprostredne na hornom
rošte, počujete zvukový signál v polovici
doby varenia, aby ste nezabudli obrátiť
jedlo a stlačiť ŠTART pre pokračovanie
v nasledujúcej etape varenia (200g-600g).
Umiestnite kusy ryby bezprostredne
na hornom rošte, počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(100g-500g).
Umiestnite hovädzie mäso bezprostredne
na hornom rošte, počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(200g-700g).
Umiestnite klobásky bezprostredne
na hornom rošte, počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(100g-500g).
Umiestnite kukuricu bezprostredne
na hornom rošte, počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(200g-800g).
Umiestnite hot-doga bezprostredne
na hornom rošte, počujete zvukový
signál v polovici doby varenia, aby ste
nezabudli obrátiť jedlo a stlačiť ŠTART pre
pokračovanie v nasledujúcej etape varenia
(100g-500g).
Čerstvá hrianka (1,2)
Toast
Kurča na pare
Steamed Meat
Celá ryba na pare
Po vybratí z chladničky (150g-300g)
Reheat Pizza
Polievka
Umiestnite bezprostredne na hornom rošte,
v polovici času varenia užívateľ musí obrátiť
jedlo a stlačiť ŠTART, aby pokračoval
v nasledujúcej etape varenia (200g-600g).
Hrianka
16
Štandardné balenie zo supermarketu (100g)
Popcorn
Ryža so zeleninou
4
Hot Dog
Poznámky
Pukance
1
Grilované šunkové
klobásky
Grilled Ham Sausage
ODPORÚČANIA:
Kód
Grilované hovädzie/
baranie mäso
Poznámky
19
Steamed Whole Fish
Krevety na pare
20
Steamed Shrimp
Umiestnite kúsky kurčaťa v keramickej
nádobe umiestnenej na keramickej
mikrovlnnej doske, 700ml, (200g-700g).
Umiestnite mäso v keramickej nádobe
umiestnenej na keramickej mikrovlnnej
doske, 700ml, (200g-700g).
Umiestnite celú rybu v keramickej nádobe
umiestnenej na keramickej mikrovlnnej
doske, 700ml, (200g-700g).
Umiestnite krevety v keramickej nádobe
umiestnenej na keramickej mikrovlnnej
doske, 700ml, (200g-700g).
21
Jedlo/ režim
varenia
Kód
Poznámky
Automatické
zohrievanie
21
V prípade uchovávania v chladničke, použite
nádoby vhodné pre mikrovlnnú rúru alebo
umelohmotnú fóliu, (100g-1000g).
Auto Reheat
Broskyňový džem
22
Peach Jam
Zloženie: broskyne: 4 kusy, cukor: 1/2
pohára, voda: 2 poháre.
1. etapa: broskyne umyte, ošúpte, rozrežte na
vhodné kúsky;
2. etapa: vložte broskyne, vodu, cukor
do žiaruvzdornej nádoby a vložte do rúry
pred spustením tohto programu. 1 pohár je
250ml, (1).
Jablkový džem
23
Apple Jam
Jahodové víno
24
Strawberry Wine
Zloženie: jablká: 4 kusy, cukor: 150g, šťava
z citróna: 1 pohár.
1. etapa: jablká umyte, ošúpte, rozrežte na
vhodné kúsky;
2. etapa: umiestnite jablká v žiaruvzdornej
nádobe, pridajte šťavu z citróna a cukor,
dobre vymiešajte a prikryte pred spustením
tohto programu. 1 pohár je 250ml, (1).
Zloženie: jahody: 500g, cukor: 1 alebo 2
poháre, citrón: 4 kúsky, ryžové víno:
5 pohárov.
1. etapa: umyte jahody, odstráňte stopky
a osušte, umyte citrón, ošúpte a rozrežte na
kúsky;
2. etapa: umiestnite v žiaruvzdornej nádobe,
pridajte cukor a ryžové víno, prikryte a varte
uvedenú dobu pri vysokom stupni výkonu.
3. etapa: na jeden deň umiestnite v prikrytej
fľaši, pred podaním pridajte sýtenú vodu.
1 pohár je 250ml, (1).
–– Nechajte pôsobiť roztok v nádržke po dobu cca. 30 minút.
–– Vylejte roztok, a nádržku vypláchnite čistou vodou.
–– Naplňte nádržku čerstvou vodou, nastavte funkciu varenia na pare (bod
3) opätovne a vylejte vodu.
–– V prípade, že na dne bude ešte kameň, opakujte hore uvedené úkony.
–– V prípade, že nebudete pravidelne odstraňovať kameň, nádržka sa
môže poškodiť.
–– Vnútro komory utrite mäkkou prachovkou.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové
zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej
odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER
SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov.
Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané
poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM
ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
8. Funkcia viacetapového varenia
V tejto rúre je možné nastaviť viacetaopvé varenie. Užívateľ môže zadať
3 programy varenia na jeden raz.
Etapy programu:
I. etapa: mikrovlny, halogénový gril a ich kombinácie
II. etapa: mikrovlny, halogénový gril a ich kombinácie
III. etapa: mikrovlny, halogénový gril a ich kombinácie
Ukážkové nastavenia:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Etapy:
–– Zadajte program varenia MICROWAVE (podľa opisu v bode 6 - Funkcia
mikrovlnné varenie s reguláciou výkonu mikrovĺn). Rozsvieti sa symbol
1S a .
–– Zadajte program varenia LT. WAVE (podľa popisu v bode 8 - Funkcia
halogénový gril a kombinácia – gril a systém light wave). Rozsvieti sa
symbol 2S a
.
–– Zadajte program LIGHT WAVE/COMB. (podľa popisu v bode 8 - Funkcia halogénový gril a kombinácia – gril a systém light wave). Rozsvieti
sa symbol 3S,
a .
–– Stlačte tlačidlo ŠTART (7) a začnite variť.
9. Funkcia automatického čistenia
Stačí zapnúť funkciu pary, a znečistenia na stienkach rúry sa samy rozpustia. Potom stačí utrieť vnútro prachovkou.
Výhody:
–– Pohodlné čistenie.
–– Hygienicky čistá rúra.
10. Keramická komora
Keramická komora sa rýchlo zohrieva. Okrem toho sa vyznačuje dlhou životnosťou, je odolná voči poškriabaniu a má antibakteriálny účinok.
Výhody:
–– Možnosť pripraviť jedlá 30% rýchlejšie.
ODSTRAŇOVANIE KAMEŇA
V prípade vzniku kameňa na dne nádržky na vodu (3), odstráňte kameň,
čím zlepšíte účinnosť zariadenia. Pre očistenie použite 6% alebo 10% ocot
s vodou v pomere 50%/ 50%.
–– Otvorte kryt nádržky (1).
–– Nalejte do nádržky 0,5 l roztoku a nastavte funkciu varenie na pare
(bod 3).
22
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných,
obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
HU
Tisztelt Vásárlók!
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet
kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
Az alábbi kijelölt helyre írja be a mikrohullámű sütőn található SOROZATSZÁMOT és őrizze meg ezt az információt.
SOROZATSZÁM:
A MIKROHULLÁMÚ ENERGIA HATÁSA ELLENI VÉDELEMRE
VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
1. Ne használja a sütőt, ha nyitva van az ajtaja.
Az a mikrohullámú sugárzással való közvetlen érintkezés veszélyét hordozza magában. Semmiféleképpen nem szabad a biztosító
mechanizmusokat megkerülni vagy azokat önállóan módosítani.
2. A sütő eleje és az ajtaja közé ne tegyen semmiféle tárgyat és ne
engedje meg, hogy a szenny vagy a tisztítószerek maradványai az
érintkezési felületeken gyűljenek össze.
3. Ne használjon sérült készüléket. Nagyon fontos, hogy az ajtó pontosan záródjon és rajta semmiféle sérülés ne legyen:
● a zsanérokon és zárszerkezeteken (repedések vagy lazulások),
● az ajtó tömítésein vagy az érintkezési felületeken,
● „megvetemedés”.
4. A sütő szabályozásával vagy javításával kapcsolatos munkákat
csak a szervíz szakképzett dolgozói végezhetik.
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS: Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén hívja a szakszervíz dolgozóját.
6. FIGYELMEZTETÉS: A gyerekek a mikrohullámú sütőt csak akkor
használhatják felügyelet nélkül, ha előtte a megfelelő kezelési
utasításokkal megismerkedtek, ami lehetővé teszi, hogy a gyermek a sütőt biztonságosan használja, tudatában a helytelen
használatából eredő veszélyeknek.
7. A sütő belső terében keletkezhető tűz veszélyének az elkerülése céljából:
–– Kísérje figyelemmel a sütő működését, ha az élelmiszert műanyagból
vagy papírból készült edényben melegíti, mivel az meggyulladhat.
–– Mielőtt a papír vagy műanyag zacskót behelyezi a sütőbe, távolítsa el
róla a drótzárakat.
–– Ha a sütő füstölni kezd, azonnal kapcsolja ki a készüléket és a csatlakozó dugót húzza ki a konnektorból. A sütő ajtaját a lángok elfojtása
céljából ne nyissa ki.
–– A sütő belső terét ne használja tárolási célra. Ha a készüléket nem
használja, a sütőben ne hagyjon papírból készült termékeket, edényeket és evőeszközöket vagy élelmiszert.
8. FIGYELMEZTETÉS: Ne melegítsen folyadékot vagy más élelmiszert szorosan záródó edényekben. Azok szétrobbanhatnak.
9. Az italok melegítésekor a mikrohullámú sütőben a folyadék forrása
egy bizonyos időeltolódással történhet, így kiömölhet, ezért fokozottan ügyeljen, amikor az edényt viszi.
10. A mikrohullámú sütőben ne süssön zsíradékon élelmiszert. A forró
olaj tönkreteheti a sütő részeit vagy a konyhai eszközöket, sőt a bőr
égési sérüléseit is okozhatja.
A mikrohullámú energia hatása elleni védelemre vonatkozó biztonsági
szabályok ............................................................................................... 23
Fontos biztonsági figyelmeztetések ........................................................ 23
Üzembehelyezés ..................................................................................... 23
A földelésre vonatkozó utasítások ........................................................... 24
Rádiós zavarok . ...................................................................................... 24
„Szülői” zár .............................................................................................. 24
Tisztítás – karbantartás és üzemeltetés................................................... 24
Mielőtt hívja a szervízt ............................................................................. 24
Műszaki adatok ....................................................................................... 24
Szabványügyi előírások .......................................................................... 24
Mikrohullámú főzés – útmutatás . ............................................................ 25
Az edényekre vonatkozó útmutatások .................................................... 25
A mikrohullámú sütő szerkezeti felépítése .............................................. 25
Kezelőpanel – leírás ................................................................................ 25
A mikrohullámú sütő funkcióinak a beállítása . ........................................ 26
Az óra beállítási funkciója .................................................................. 26
A gőzképző funkciója ......................................................................... 26
Ételek párolási funkciója .................................................................... 27
A mikrohullámú ételmelegítés funkciója ............................................. 27
A súly szerinti felolvasztás funkciója .................................................. 27
A halogén grill funkció és a light wave rendszer – a grill és a mikrohullám – kombinációja ........................................................................... 28
Automata főzési funkció ..................................................................... 28
Többszakaszos főzési funkció ........................................................... 29
Öntisztító funkció . .............................................................................. 29
Kerámia bevonatú belső tér ............................................................... 29
Vízkőmentesítés ...................................................................................... 29
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket ............................................. 29
11. A sütőben ne melegítsen tojást a héjában vagy a héjában főtt kemény
tojást. A tojások a sütőben még a melegítés befejezése után is szétrobbanhatnak.
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
1. Ellenőrizze, hogy a sütő belsejében nem maradt-e csomagolóanyag.
Az elektromos készülék használata során tartsa be az alapvető biztonsági
szabályokat:
2. FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek-e
sérülési nyomok, mint például az ajtó megvetemedése vagy elferdülése, az ajtó tömítéseinek valamint az érintkezési felületeknek a sérülése, repedt vagy meglazult ajtózsanérok és zárszerkezetek, horpadások a sütő belsejében vagy az ajtaján.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés, tűzveszély vagy
a mikrohullámú energia hatása következtében bekövetkezhető sérülések elkerülése végett tartsa be az alábbi szabályokat:
1. A mikrohullámú sütő kizárólag háztartásbeli használatra készült.
2. A sütőt kizárólag a 230V feszültségű váltóáramú, földelt konnektorhoz
csatlakoztassa.
3. A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően, a használati
utasításában leírtak szerint használja. A készülékben ne használjon
maró hatású vagy párolgó vegyszereket. A mikrohullámú sütő nem
ipari vagy laboratóriumi célra készült.
4. FIGYELMEZTETÉS: Ne működtesse a sütőt üresen.
5. Sohasem használja a sütőt, ha annak hálózati kábele vagy csatlakozó dugója sérült, ha nem megfelelő módon működik, leesett vagy
más károsodás érte.
12. A vastag héjú élelmiszereket, mint pl. burgonyát, egész tököt, almát
és gesztenyét, a főzés előtt villával szurkálja meg.
13. A bébiüvegek és bébitápszerek üvegeinek tartalmát a melegítés előtt
keverje meg és az üveget rázza fel. Az etetés előtt az égési sérülések
elkerülése céljából ellenőrizze azok hőmérsékletét.
14. A konyhai edények az élelmiszer melegítése során a hő hatására felmelegedhetnek. Az edények kivételénél használjon megfelelő edényfogót.
15. A használat előtt ellenőrizze, hogy az edények alkalmasak-e a mikrohullámú sütőben való használatra.
16. FIGYELMEZTETÉS: A karbantartással és javítással összefüggő
műveletek, amikor a mikrohullámú energia elleni védelmet szolgáló védőburkolatot el kell távolítani, veszélyesek, ezért az ilyen
jellegű munkát kizárólag csak szakképzett személy végezheti.
17. A készülék működése közben ne nyúljon annak szellőző nyílásaihoz.
18. A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással
nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
19. A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy
külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
ÜZEMBEHELYEZÉS
Ne használja a készüléket, ha azon bármilyen sérülést tapasztal
és értesítse erről a szervíz szakképzett dolgozóját.
3. A mikrohullámú sütőt tegye egyenletes, stabil felületre, amely kibírja
a készülék valamint a benne készítendő legnehezebb ételek együttes
súlyát.
4. A mikrohullámú sütőt ne tegye ki magas hőmérséklet vagy nedvesség hatásának és ne helyezze gyúlékony anyagok közelébe.
5. A sütő helyes működésének a biztosítása céljából ügyeljen a készülék megfelelő szellőzésének a biztosítására. A sütő felett hagyjon 20
cm-es, mögötte 10 cm-es, oldalt pedig 5-5 cm-es távolságot. A szellőző nyílásokat ne fedje le és ne dugja be őket. Ne szerelje le a készülék lábait.
23
6. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó
kábel nincs-e megsérülve, nincs-e a sütő
alatt vagy bármilyen forró vagy éles felületen, és hogy nem lóg-e le az asztallap
vagy polc széléről.
7. Biztosítsa a konnektorhoz való hozzáférhetőséget, hogy sürgős esetben a készüléket a hálózati konnektorból gyorsan
ki lehessen kapcsolni.
8. Ne használja és ne tárolja a mikrohullámú sütőt a szabadban.
9. Ez a készülék nem a fizikailag, szellemileg korlátozott személyek (gyerekek)
által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem
rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak
a használat előtt a biztonságukért felelős személy ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
10. Ne engedje meg, hogy a gyermekek a készülékkel játsszanak.
11. A mikrohullámú sütő olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy a grillsütés idejének a felénél leáll, hogy figyelmeztessen pl. az étel megfordításának a szükségességére. Ilyenkor a készüléket ismét be kell
indítani a START gombbal.
12. Ne nyúljon a kerámia főzőlaphoz, mert az a főzés ideje alatt felmelegszik.
A FÖLDELÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
A készülék földelést igényel. A sütő földelt csatlakozó vezetékkel és dugóval rendelkezik.
1. A hálózati kábelt a megfelelő fali földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét. A mikrohullámú sütőt ajánlatos külön áramkörre csatlakoztatni.
FIGYELMEZTETÉS: A nem megfelelő csatlakoztatás esetén fennáll az
áramütés veszélye.
Megjegyzés: A földelésre vagy a hálózati konnektorhoz való csatlakoztatásra vonatkozó bármilyen kérdés esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a szervíz dolgozójához.
FIGYELMEZTETÉS: Úgy a gyártó, mint az eladó nem vállal magára
felelősséget a mikrohullámú sütő sérüléséért vagy személyi sérülésekért, ha azokat a készüléknek a használati utasításban leírtakkal
nem megegyező hálózati csatlakoztatása okozta.
A fő csatlakozó kábel vezetékeinek a színei az alábbiakra utalnak:
Sárga-zöld = Földelés
Kék = Nullvezeték
Barna = Fázis
A mikrohullámú sütő az üzemelése közben a rádió, televízió és hozzájuk
hasonló készülékek működésében zavart okozhat.
Ezeket a zavarokat az alábbi módon lehet korlátozni vagy kizárni:
Tisztítsa meg a sütő ajtaját és érintkezési felületeit.
Változtassa meg a rádió- vagy TV-antenna beállítását.
Tegye át a mikrohullámú sütőt egy másik helyre.
Tolja el a mikrohullámú sütőt a vevőkészülék közeléből.
A mikrohullámú sütőt csatlakoztassa egy másik konnektorhoz, úgy,
hogy a sütő és a vevőkészülék áramellátása különböző áramkörökről
történjen.
„SZÜLŐI” ZÁR
A „szülői” zár megakadályozza, hogy a felügyelet nélkül hagyott gyerekek
a készüléket bakapcsolják. A zár beállítása céljából:
1. Nyomja meg a STOP/CANCEL (6) gombot (Leállítás/Törlés) 3 másodpercig, majd hangjelzés hallatszik és felgyullad a
mutató.
2. A zár bekapcsolt állapotában a mikrohullámú sütő nem működik.
A zár beprogramozásának a törlése céljából:
1. Nyomja meg a STOP/CANCEL (6) (Leállítás/Törlés) gombot 3 másodpercig, majd hangjelzés hallatszik, a mutató kialszik.
TISZTÍTÁS – KARBANTARTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS
1. A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és a hálózati csatlakozó dugót húzza ki a konnektorból.
2. A sütő belsejét tisztán kell tartani. A sütő belső falainak a szennyeződése esetén távolítsa el az ételdarabokat, a kiömlött folyadékot pedig
törölje fel nedves ruhával. Erős szennyezés esetén használjon kímélő
hatású mosogatószert. Ne használjon spray jellegű tisztítószereket
és más erős tisztítószereket, mert azok foltokat, csíkokat hagyhatnak
maguk után, vagy a sütőnek és az ajtajának az elszíneződését okozhatják.
24
A sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa. A sütő belsejében lévő
részegységek károsodásának az elkerülése céljából ügyeljen arra,
hogy a készülék belsejébe a szellőző nyílásokon keresztül ne csepegjen víz.
4.
Az ajtó mindkét oldalát, az üvegrészt, az ajtó tömítéseit és a velük
szomszédos részeket gyakran törölje le nedves ruhával, hogy azokon
ne legyenek ételmaradványok vagy kiömlött folyadékok.
Ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
5.
A külső borító tisztításához ne használjon erős detergenseket, emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai
jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
6.
Ne engedje meg, hogy a kezelőpanel benedvesedjen. A tisztításához
használjon nedves, puha törlőruhát. A készülék véletlenszerű bekapcsolásának a megakadályozása céljából a kezelőpanel tisztítását
a sütő nyitott ajtaja mellett végezze.
7.
Ha a vízgőz az ajtó belső vagy külső oldalán kezd lecsapódni, törölje
le puha ruhával. A pára lecsapódására akkor kerül sor, ha a mikrohullámú sütő magas páratartalmú környezetben működik. Ilyen esetben
ez normális jelenség.
8.
Bizonyos időközönként húzza ki és mossa el az olajfelfogó tálcát. Mosogassa meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben.
9.
A sütőből jövő kellemetlen szagok eltüntetése céljából a sütőben főzzön 5 percig kb. 200 ml mennyiségű ivóleves vizet egy citrom héjával,
egy olyan tálban, ami alkalmas a sütőben való használatra. A sütő
belsejét törölje meg száraz, puha törlőruhával.
10. Ha szükség van a belső térben lévő villanyégő cseréjére, forduljon
a SZERVÍZHEZ.
11. A sütőt rendszeresen tisztítsa és távolítsa el az ételmaradványokat.
A fenti utasítások be nem tartása a felületek állapotának a sérülését
okozhatja, ami pedig kedvezőtlen hatással lehet a készülék élettartamára és veszélyes helyzeteket teremthet.
MIELŐTT HÍVJA A SZERVÍZT
Ha a készülék nem működik:
1. Ellenőrizze, hogy a sütő a hálózati konnektorhoz megfelelő módon
van-e csatlakoztatva. Ha nem, húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, várjon 10 másodpercig és ismét dugja be.
2. Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték vagy az automata nem
vágott-e ki. Ha a fenti biztosítékok helyesen működnek, ellenőrizze
a hálózati konnektort, ahhoz egy másik készüléket csatlakoztatva.
3. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel a megfelelő módon van-e beprogramozva valamint azt, hogy az időbeállító a megfelelő pozícióban van-e.
RÁDIÓS ZAVAROK
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4. Ellenőrizze az ajtót, hogy az pontosan be legyen zárva az ajtózárral.
Az ellenkező esetben a mikrohullámú energia nem jut be a sütőtérbe.
AMENNYIBEN A FENTI MŰVELETEK ELVÉGZÉSE UTÁN A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TOVÁBBRA SEM MŰKÖDIK, FORDULJON A SZERVÍZHEZ.
A SÜTŐT NEM SZABAD ÖNÁLLÓAN SZABÁLYOZNI VAGY JAVÍTANI.
MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség
Teljesítmény-fokozatok
A mikrohullámok névleges
teljesítménye
Frekvencia
Külső méretek
A sütőtér méretei
A sütő űrtartalma
Nettó súly
230V ~50Hz,
1400W (Mikrohullám)
850W (Grill - Light wave)
1250W (Gőzképző)
900W
2450MHz
310mm×565mm×406mm
214mm×332mm×346mm
23 L
Około 19 kg
* A fenti adatok megváltozhatnak, aminek következtében a felhasználónak
ellenőriznie kell a készülék névleges adattábláján feltüntetett információkat. Az ezen adatokban előforduló esetleges hibákat érintő reklamációk
nem fogadhatók el.
SZABVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK
A ZELMER mikrohullámú sütő az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
KEZELŐPANEL - LEÍRÁS
MIKROHULLÁMÚ FŐZÉS – ÚTMUTATÁS
1. Az élelmiszereket helyezze el pontosan. A legvastagabb részeket az
edény szélső részére tegye.
2. Ellenőrizze a főzési időt. A főzést a megadott időtartomány alsó határértéke szerint végezze, és ha szükséges, a főzési időt hosszabbítsa
meg. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, vagy meg is gyulladhatnak.
3. A termékeket a főzés során le kell takarni. A lefedésük megelőzi
a fröcskölésüket és biztosítja az egyenletes főzésüket.
4. A főzés során az anyagokat forgatni kell, hogy a főzési folyamat olyan
ételek, mint csirke vagy hamburgerek esetében gyorsabb legyen.
A nagyobb méretű ételeket, mint például sült hús, legalább egyszer
meg kell fordítani.
5. A főzési idő felénél olyan élelmiszerek, mint húsgombócok elhelyezkedését meg kell változtatni. A fenti részeket alulra, az edény közepén elhelyezkedőket pedig az edény szélére kell tolni.
AZ EDÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOK
1. Menü kijelző
–– A kijelző monitoron az alábbiak jelennek meg: óra, főzési idő és a funkciók jelei.
2. STEAM MICRO. (párolt ételek készítése)
–– A párolt ételek készítési programjának a beállításához használja.
3. LT. WAVE/COMB. (halogén grill/kombináció: grill+mikrohullám)
–– A halogén grill segítségével való főzés vagy a kombinált üzemmód beállítására használja.
4. MICROWAVE (grill + mikrohullám)
–– A mikrohullámú főzés beállítására használja.
5. DEFROST/CLOCK (felolvasztás/az óra beállítása)
–– Az idő és felolvasztás beállítására használja.
6. STOP/CANCEL (leállítás/törlés)
–– Nyomja meg, hogy a beállítást törölje vagy a sütőt nullázza a főzési
program beállítása előtt.
A mikrohullámú sütőben használjon arra alkalmas edényeket és „eszközöket”. Az edény ideális anyaga a sütőben alkalmazható „átlátszó” műanyag,
ami lehetővé teszi az energia áthatolását az edény falán az élelmiszer felmelegítése céljából.
–– Nyomja meg egyszer, hogy a főzést egy időre félbeszakítsa, vagy kétszer, hogy a főzést törölje.
1. Ne használjon fém eszközöket vagy edényeket, amelyeknek fémből
készült részei vannak – a mikrohullámok a fémen nem hatolnak át.
–– Nyomja meg, hogy a program beinduljon vagy a gyors főzés funkcióját
be lehessen állítani. A beállító gombot az idő, menü vagy a súly beállítására tekerjük.
2. A mikrohullámú sütőben történő főzés megkezdése előtt a készülékről távolítsa el a másodlagos felhasználásból eredő papír csomagolóanyagot, mivel abban fémrészecskék lehetnek, amelyek szikrázást
és/vagy tüzet okozhatnak.
–– Tartsa benyomva, hogy a szülői zárat beállíthassa.
7. START
3. Javasoljuk kerek vagy ovális edényeket használni, a négyszögletes/
hosszúkás edényekkel szemben, mivel az étel az edények sarkában
gyakrabban ég oda.
4. Az étel fedetlen részeit az odaégéstől védje vékony alufólia-csíkokkal. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ne használjon túl sok
fóliát és tartsa be a min. 3 cm távolságot a fólia és a sütő belső
falai között.
Az alábbi táblázat segítségül szolgálhat a megfelelő edények és eszközök
megválasztásánál.
Konyhai eszközök
Hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámia-eszközök
A mikrohullámú sütőben való
használatra alkalmas műanyag
edények
Sütőpapír
Fémtálca
Fémrács
Alufólia és fóliából készült edények
Mikrohullámok
Grill
Kombinált
üzemmód
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ajtózár
Sütőablak
Alsó lap
Fémrács
Kezelőpanel
A grill fűtőeleme
Gőzképző
Olajfelfogó tálca
Vizes „csatorna”
A
Óra
B
Egyszakaszos főzés/Kombináció 1/Kombináció 2
C
Többszakaszos főzés
D
Többszakaszos főzés
E
Felolvasztás
F
Mikrohullámú ételmelegítés
G
Halogén grill
H
Ételek párolása
I
Szülői zár
J
Mértékegység (gramm)
K
Digitális kijelző (idő vagy a beállítási értékek)
25
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ FUNKCIÓINAK BEÁLLÍTÁSA
A készülék hálózati csatlakoztatása után hangjelzés hallható és működésbe lép a kijelző. Ha bármelyik gombot megnyomja vagy elfordítja a beállító
gombot (7), a rendszer a digitális kijelzőn az idő beállításának a készenléti állapotára (fordítsa el a beállító gombot (7) jobbra) valamint a menü
kiválasztására tér át (fordítsa el a beállító gombot (7) balra). Ha nem indul be semmiféle művelet, néhány perc után a kijelző leáll és a készenléti
állapotra tér át.
1. Az óra beállítási funkciója
Az órát 12- vagy 24-órás rendszerre lehet beállítani. A pontos időnek a készülék készenléti állapotában való beállításához:
–– Csatlakoztassa a készüléket a földelt hálózati konnektorhoz.
–– Nyomja meg és tartsa benyomva 3 másodpercig a DEFROST/CLOCK
(5) gombot.
–– Az óra kijelzője elkezd villogni a monitoron.
–– A kijelzőn megjelenik a Hr24 felirat.
–– A 12-órás rendszer beállítása céljából nyomja meg a DEFROST/
CLOCK (5) gombot.
–– A 24-órás rendszer beállítása céljából nyomja meg még egyszer
a DEFROST/CLOCK (5) gombot.
–– Az óra beállítása céljából fordítsa el a beállító gombot (7) jobbra.
–– Nyugtázza a beállítást a DEFROST/CLOCK (5) gombbal.
–– A percek beállítása céljából fordítsa el a beállító gombot (7) jobbra.
–– Nyugtázza a beállítást a DEFROST/CLOCK (5) gombbal.
–– A kijelzőn megjelenik a beállított idő.
2. A gőzképző funkciója
a) A gőzképző alkalmazása
Egy külön edényben (ami a mikrohullámú sütő integrált részét alkotja) gőz
képződik, amely a sütő belsejébe fúvódik. A lengyel piacon ez egy páratlan megoldás. A gőz ugyanis a sütőben képződik, míg más mikrohullámú
sütőkhöz (amelyek az ételpárolást reklámozzák) egyszerűen csak hozzátartozik a zárható edény, amelyben pára képződik.
Az előnyei közül néhány:
Automatikus
menü
Popcorn
Congee
–– Könnyen készíthetők ételek (pl. párolt burgonya, mirelit zöldségek, stb.)
–– Az ételek nem szívnak magukba zsíradékot, mint a sütés során (olyankor a serpenyőből a zsíradék 60%-át magukba szívják!).
–– Az ásványi anyagokat és vitaminokat a víz nem öblíti ki (ilyen módon
a C-vitaminnak akár 75%-a megsemmisülhet!) és nem kerülnek át a főzőlébe, mint ahogyan az a főzés alatt történik.
–– Az étel nem ég oda, nem ragad az edény falához, nem veszíti el a színét és illatát, megőrzi étvágygerjesztő konzisztenciáját, mivel nem szárad ki, de vizet sem szív magába.
b) A víztartály fedelének a felszerelése
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Figyelem: Az első ételpárolásnál ajánlatos a víztartályt (3) és fedelét
(1) elmosni, hogy tisztaságukat érintően semmiféle kétség ne merülhessen fel. A gőzképző alkotórészei (ld. a mellékelt ábrán):
––
––
––
––
––
––
A víztartály fedele (1).
Víztartály (3).
A minimális vízszint érzékelője (2).
Vízszint jelző (5).
Nyitógombok (4).
A víztartály burkolata (6).
Figyelem: A víztartályt (3) ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
A víztartályt (3) ne mossa folyó víz alatt. Ha az érintkezéseket és/vagy
a gőzképző berendezést (a tartály alsó részén) víz éri, a következő
használat előtt várja meg, míg azok teljesen megszáradnak.
A víztartályba (3) csak „rendes” (csap)vizet öntsön.
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
26
A tartályban (3) a vízszintnek a MIN-MAX közé kell esnie.
Ellenőrizze, hogy az úszó megfelelően működik-e, mielőtt a tartály fedelét (1) a megfelelő helyre felszereli.
Ellenőrizze, hogy a tartályban (3) elegendő mennyiségű víz van-e,
valamint azt, hogy az a megfelelő módon van-e behelyezve, mielőtt
a gőzfunkciót beindítja. Ne emelje fel a víztartály fedelét (1), ha a készülék a gőzfunkcióval működik. Ne nyissa fel a víztartályt közvetlenül a folyamat befejezése után, hogy a forrázási sérülést vagy egyéb
veszélyeket elkerülje.
Mielőtt vizet tölt a készülékbe a működés befejezése utáni hangjelzés után, várjon egy pillanatig, majd óvatosan nyissa fel a víztartály
fedelét (1) és töltse meg egy bögrével. A főzés alatt vagy közvetlenül
a főzési folyamat befejezése után a víz utántöltése vagy a tartály fedelének (1) a kézbentartása tilos.
A tartályban lévő vizet nem szabad 24 órán hosszabb időn keresztül
használni. Ha a mikrohullámú sütő 0°C hőmérséklet alatti helyen van,
akkor a víztartályt ki kell üríteni.
Az úszót rendszeresen tisztítani kell. A tisztítás ideje alatt tilos az
úszót kivenni vagy elfordítani. A víztartály (3) tisztítása előtt várja
meg, míg az kihűl.
Ne nyúljon a gyorsan felmelegedő felületekhez, mert azok égési sérüléseket okozhatnak.
Ha a víztartályban (3) víz van, ügyeljen arra, nehogy a víz kiloccsanjon, ha a készüléket más helyre viszi.
A víztartály fedelének (1) a kivétele céljából nyomja el a fent található két
nyitógombot (4) egymással szemben és emelje fel a fedelet. Ezután az
oldalsó pereménél fogva emelje fel a víztartályt (3).
–– Válassza ki a párolt ételek készítését STEAM MICRO. (2), a kijelzőn
megjelenik a 1S és
ikon.
–– Ezután, az idő kiválasztása céljából (10s-30 min.), fordítsa el a beállító
gombot (7).
–– A főzés beindítása céljából nyomja meg a START (7) gombot.
Például, ha a mikrohullámú sütőt a 12 perces főzésre kívánja beállítani,
használja ezt a funkciót:
–– Nyomja meg a STEAM MICRO. (2) gombot.
–– A 12 perc beállítása céljából fordítsa el a beállító gombot (7).
–– Nyomja meg a START (7) gombot.
FIGYELMEZTETÉS:
A forrázási sérülés veszélye miatt a főzés alatt a fedelet (1) tilos felnyitni.
–– Ha a főzés alatt a víz szintje a skálabeosztás MIN szintje alá esik,
a rendszer ideiglenesen kikapcsol, figyelmeztető hangjelzések hallhatók, az ételek párolási funkciójának a jele pedig a kijelzőn elkezd villogni, figyelmeztetve a felhasználót arra, hogy vizet kell hozzátöltenie. Ez
egy kis időeltolódással lép működésbe, hogy a forró gőz nehogy sérülést okozzon. Óvatosan nyissa fel a fedelet és töltsön a tartályba megfelelő mennyiségű vizet, csukja be a fedelet, várja meg, míg a vízszint
jelző felemelkedik, majd nyomja meg a START (7) gombot, a készülék
a beállított idő fennmaradt részében tovább fog főzni.
–– Az étel párolása során a gőz a tartály felső részén található szellőzőrácson
keresztül távozhat, a főzés befejezése után pedig annak feleslege a sütő
belsejében maradhat; kis mennyiségben vízcseppek gyűlhetnek össze az
ajtó alsó részén. Lassan nyissa ki az ajtót, hogy a víz ne ömöljön ki.
–– Ha az étel párolása meghaladja a 30 percet, az ajtó alatti „csatornából”
a vizet el kell távolítani.
4. A mikrohullámú ételmelegítés funkciója
A tartály (3) és fedél (1) tisztítása után helyezze vissza a tartályt a burkolatába (6). A fedél felhelyezése céljából a víztartályra, tegye rá a fedelet
(1) a tartályra (3) és nyomja rá. Ellenőrizze, hogy a szorítókampók (A)
a víztartály mindkét oldalán „bekattantak-e” a helyükre, mivel az ételpárolási funkció csak ebben az esetben indítható be. Ellenkező esetben a gőz
a tartály kimeneti nyílásán távozik.
c) A vizes csatorna (3) felszerelése
Az ételpárolási funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a vizes „csatorna” (2) be van-e
szerelve a mikrohullámú sütőbe.
Ha a vizes „csatorna” (2) megtelt vízzel, ki kell üríteni. A víz kitörléséhez használjon száraz ruhát vagy vegye ki a „csatornát”.
A csatornát az alábbi módon
lehet kivenni:
–– Nyissa ki a sütő ajtaját (1)
a lehető legnagyobb szögben.
–– Nyomja meg a két gombot
(C) és a csatornát lassan húzza ki.
–– A vizes csatornát (2) a kivétele után ürítse ki, majd tegye
vissza a helyére.
A csatorna beszerelési módja:
–– Nyissa ki a sütő ajtaját (1) a lehető legnagyobb szögben.
–– A zárókapcsokat (B) a „csatornán” (2) irányítsa a sütő alján található
négyszögalakú nyílásokra (A) és tegye be a „csatornát” a helyére.
3. Ételek párolási funkciója
–– Nyissa fel a víztartály (1) fedelét és
öntsön bögrével megfelelő mennyiségű
vizet a tartályba, majd csukja vissza a
fedelet (azt be kell zárni, mert ellenkező
esetben az ételpárolási funkció nem indul be).
Figyelem: A víz mennyisége nem haladhatja meg a MAX szintet, de a vízszint jelző
(2) MIN jelzése alatt sem lehet.
Ha a víz szintje túlságosan alacsony, az
ételek párolását nem lehet megkezdeni
vagy rövid időn belül vizet kell hozzátölteni.
Másrészről viszont, ha a vízszint túl magas,
a víz kiömölhet a sütő belsejébe.
–– Csatlakoztassa a sütőt a hálózathoz,
nyissa ki az ajtaját és a készítendő ételt
tegye be a sütőben található alsó főzőlapra, majd zárja be az ajtót.
A standard mikrohullámú ételmelegítés funkciója
–– Csatlakoztassa a hálózati kábelt a földelt konnektorhoz.
–– A kívánt időtartam kiválasztása céljából fordítsa el a beállító gombot
(7) jobbra.
–– Megjelenik a 1S és
ikon valamint a beállított idő másodpercekben és
percekben.
–– Nyomja meg a START (7) gombot, hogy az ételmelegítés beinduljon.
A mikrohullámok teljesítményének a szabályozásával történő mikrohullámú főzési funkció
–– A főzési teljesítmény kiválasztása céljából nyomja meg néhányszor
a MICROWAVE (4) gombot – megjelenik a 1S valamint a
ikon.
–– Ezután, a kívánt főzési idő beállításához (10s-95min.) használja a beállító gombot (7).
–– A főzés megkezdése céljából nyomja meg a START (7) gombot.
A mikrohullámok teljesítmény-fokozatának a kiválasztása:
Nyomja meg a
MICROWAVE gombot
Egyszer
Kétszer
3-szor
4-szer
5-ször
6-szor
A MIKROHULLÁMOK (FŐZÉS)
TELJESÍTMÉNYE
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
A mikrohullámú főzés beállítási módjának a példája – 20 perc a mikrohullámok 60%-os teljesítményénél:
–– Nyomja meg 3-szor a MICROWAVE (4) gombot.
–– A főzési idő – 20:00 (20 perc) – beállítása céljából fordítsa el a beállító
gombot (7).
–– Nyomja meg a START (7) gombot.
5. A súly szerinti felolvasztás funkciója
A súly szerinti felolvasztás funkciója lehetőséget nyújt az étel súlyának
a beállítására, és akkor a rendszer saját maga választja meg, mennyi időre van szüksége ehhez.
A műveletek a következők:
–– Nyomja meg a DEFROST/CLOCK (5) gombot – megjelennek az alábbi
ikonok: 1S,
,
valamint a 100g súly.
–– A felolvasztási súly (100g-1800g) beállítása céljából fordítsa el a beállító gombot (7).
–– A felolvasztási folyamat beindítása céljából nyomja meg a START (7)
gombot.
–– Ennél a funkciónál felhasználható az olajfelfogó tálca (8) – 3 old.
FIGYELEM:
–– Ha a fagyasztott ételt a mikrohullámú sütőben teljesen fel kívánja olvasztani, a felolvasztás, az étel vastagságának a különbözőségéből
vagy formájából kifolyólag egyenetlenül történhet. Az étel csöpöghet,
időnként pedig az étel egy része akár főhet is, míg a többi része fagy-
27
––
––
––
––
va marad. Az ételeket igazából nem kell teljesen felolvasztani, de
azok 70%-os felolvasztásának már teljesen elengendőnek kell lennie ahhoz, hogy az étel főzésre kész állapotban legyen.
A felolvasztást szakaszosan végezze, szüneteket tartva, hogy az ételeket a tálcán (tányéron) meg lehessen fordítani.
A zsíros hús felolvasztása céljából azt a sütőben rövid ideig melegítse
és hagyja szobahőmérsékleten vagy szünetekkel olvassza, mindaddig,
míg az teljesen felolvad.
Ha egész csirkét vagy szabálytalan alakú ételt olvaszt fel, a csirke lábait vagy a vékony részeket csavarja be alufóliával. Ellenkező esetben a vékony részek gyorsabban felolvadnak és megfőhetnek, mielőtt
a többi rész felolvad. Nagy adagú húsadagok esetében az oldalait csavarja be alufóliával úgy, hogy azokat egyenlő mértékben kizárólag csak
a függőleges mikrohullámok olvasszák fel.
A felolvasztás alatt a jeget időnként el kell távolítani.
6. A halogén grill funkció és a light wave rendszer – a grill és
a mikrohullám – kombinációja
A Lengyelországban egyedülálló light wave rendszer alapját az alábbiak
alkotják:
–– Halogén grill.
–– A mikrohullámok különleges terjedése.
–– A különleges kiképzésű sütőrész.
A grill funkció hullámkibocsátóval rendelkezik, amely a sütő felső részében
található. Az a fénysugarak millióit bocsátja ki, melyek a különböző irányokba egyenlő mértékben terjednek, és amelyek a különleges kiképzésű
sütőtér belsejében visszaverődnek. A sütő alsó része kerámiából készült,
amelyen keresztül a mikrohullámok áthatolnak. A mikrohullámú sütőnek
nincsen forgó tányérja, mivel az nem szükséges. A sütő ilyen konstrukciója mellett a sugarak az étel minden részecskéjéhez eljutnak, ezért nincs
szükség annak forgatására.
Előnyök:
–– A melegítés gyorsasága – 30%-kal gyorsabb, mint a hagyományos
mikrohullámú sütőkben.
–– A hőmérséklet gyors emelkedése – a hőmérséklet a light wave rendszerű sütőben a 100 fokot 10 s alatt éri el (szemben a hagyományos
sütővel, amely ugyanennyi idő alatt csak 80 fokra melegszik).
–– Megőrzi az eredeti tápanyagok 98%-át (a hagyományos sütő 90%-ot).
–– Biztosítja az egyenletes főzést a mikrohullámoknak a light wave rendszerrel való összekapcsolása révén.
és a súly, űrtartalom (1-250ml–1 pohár, 2-500ml-2 pohár, 3-750ml-3 pohár) vagy 1-1 db, 2-2 db szerinti nyugtázására való átmenetet jelenti.
A műveletek a következők:
–– Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a földelt konnektorhoz.
–– A kívánt étel kiválasztása céljából fordítsa el a beállító gombot (7)
– megvilágítódik a menü pozíciója, az óra kijelzője
és a 1S ikon.
–– Nyugtázás céljából nyomja meg a START (7) gombot.
–– A beállító gomb (7) elfordításával válassza ki a súlyt, térfogatot vagy
az étel darabszámát – megjelenik a 1S ikon és a súly, térfogat vagy
darabszám.
–– A melegítés beindítása céljából nyomja meg a START (7) gombot.
TANÁCSOK:
–– Ne főzzön/melegítsen/olvasszon fel közvetlenül a sütő lapján – használjon megfelelő edényt.
–– A szilárd/sűrű ételeket fagyasztott állapotban nem szabad főzni, mert
a széleken megéghetnek, mielőtt a középső részeik a kívánt hőmérsékletet elérik.
–– A főzés/melegítés során az ételeket takarja le alufóliával. Ennek köszönhetően az ételek nem száradnak ki és nem fognak fröcskölni/kiömleni.
–– A fedélen hagyjon egy kis rést/lyukassza ki a fóliát, mielőtt a letakart
ételt főzni/melegíteni kezdi.
–– Keverje meg vagy fordítsa meg az ételt a főzési/felolvasztási idő felénél, hogy a hő egyenletesen érje.
Az automata főzés kódjai/Menü
Kód
Popcorn
1
Popcorn
Rizs zöldségekkel
2
Congee
Felmelegített pizza
4
5
A halogén grill alkalmazásával történő 12 perces főzés példája:
–– Nyomja meg egyszer a LT. WAVE/COMB. (3) gombot – megjelennek
az alábbi ikonok: 0:00, 1S és
.
–– Az idő beállítása céljából fordítsa el a beállító gombot (7) mindaddig,
míg a kijelzőn megjelenik a 12:00 (12min., az időtartomány 10s-90min.).
–– A folyamat beindítása céljából nyomja meg a START (7) gombot.
KOMBINÁCIÓ 1 (mikrohullámok és halogén grill)
KOMBINÁCIÓ 2 (mikrohullámok és halogén grill)
A 2. kombináció teljesítményének a beállítása 55% mikrohullámú főzési és
45% grillezési időt jelent. Azt pudingok, omlettek, sültburgonya, és baromfi
főzésére használja. Ennek a kombinációnak a használata céljából az alábbi módon kell eljárni:
–– Nyomja meg 3-szor a LT. WAVE/COMB. (3) gombot – megjelennek az
alábbi ikonok 1S, ,
és Co-2.
–– A 12:00 perces főzési idő beállítása céljából fordítsa el a beállító gombot (7) (az időtartomány 10s-95min.).
–– A folyamat beindítása céljából nyomja meg a START (7) gombot.
28
Grillezett
csirkedarabok
6
Grilled Chicken Steak
Egész grillcsirke
7
Grilled Whole Chicken
Grillezett csirkeszárny
8
Grilled Chicken Wings
Grillezett hús
9
Grilled Meat
Grillezett saslik
10
Grilled Meat Skewers
7. Automata főzési funkció
–– A rendszer 24 pozíciós menüvel rendelkezik. A készenléti állapotban
fordítsa el a beállító gombot (7) balra – megjelenik a menü a „popcorn” villogó ikonjával, hogy ki lehessen választani az étel kódját (ld. az
alábbi táblázatot). A START (7) gomb megnyomása annak nyugtázását
Soup
Grillezett csirkefilé
Az 1. kombináció teljesítményének a beállítása 30% mikrohullámú főzési
és 70% grillezési időt jelent. Ez a kombináció halak, burgonya, panírozott
ételek stb. készítésére alkalmas. A mikrohullámok és halogén grill kombinációjával történő 25 perces főzés céljából az alábbi módon kell eljárni:
–– Nyomja meg kétszer a LT. WAVE/COMB. (3) gombot – megjelennek az
alábbi ikonok: 1S, ,
és Co-1.
–– A 25:00 perces idő beállítása céljából fordítsa el a beállító gombot (7),
(az időtartomány 10s-95min.).
–– A folyamat beindítása céljából nyomja meg a START (7) gombot.
Reheat Pizza
Leves
Grilled Chicken Piece
FIGYELEM: Ennél a funkciónál mindig használja az olajfelfogó tálcát
(8) – 3. old.
Megjegyzések
Szupermarketben kapható standard tasak
(100g)
Biztosítani kell a megfelelő mennyiségű vizet
és rizst (50g-150g).
A hűtőben való tárolásnál (150g-300g)
3
GRILL – LIGHT WAVE
A halogén grill használatakor a meleg forrása a halogén lámpa és az a vékony szeletű húsok, marha bélszín és virsli stb. főzésére alkalmas funkció.
Étel/elkészítési mód
Grillezett haldarabok
11
Grilled Fish Piece
200~250ml adag(1-3).
Közvetlenül a felső rácson helyezze el,
a főzési idő felénél az ételt meg kell fordítani és
a START gombot benyomni, hogy beinduljon
a főzés következő szakasza (200g-700g).
Közvetlenül a felső rácson helyezze el,
a főzési idő felénél az ételt meg kell fordítani és
a START gombot benyomni, hogy beinduljon
a főzés következő szakasza (200g-600g).
Ennél a beállításnál a program idejének
a felénél hangjelzés hallatszik, hogy
figyelmeztessen az étel megfordításának
a szükségességére, majd a START gombot
be kell nyomni, hogy beinduljon a főzés
következő szakasza (800g-1400g).
Ennél a beállításnál a program idejének
a felénél hangjelzés hallatszik, hogy
figyelmeztessen az étel megfordításának
a szükségességére, majd a START gombot
be kell nyomni, hogy beinduljon a főzés
következő szakasza (200g-700g).
Ennél a beállításnál a program idejének
a felénél hangjelzés hallatszik, hogy
figyelmeztessen az étel megfordításának
a szükségességére, majd a START gombot
be kell nyomni, hogy beinduljon a főzés
következő szakasza (200g-700g).
A saslikot közvetlenül a felső rácson helyezze
el, a főzési idő felénél hangjelzés hallatszik,
hogy figyelmeztessen az étel megfordításának
a szükségességére, majd a START gombot
meg kell nyomni, hogy beinduljon a főzés
következő szakasza (200g-600g).
A haldarabokat közvetlenül a felső rácson
helyezze el, a főzési idő felénél hangjelzés
hallatszik, hogy figyelmeztessen az étel
megfordításának a szükségességére, majd a
START gombot meg kell nyomni, hogy beinduljon
a főzés következő szakasza (100g-500g).
Kód
12
Étel/elkészítési mód
Grillezett marhahús/
bárányhús
Grilled Beef Mutton
13
Grillezett
sonkakolbász
Grilled Ham Sausage
Grillezett kukorica
14
Grilled Corn
Hot dog
15
Hot Dog
Megjegyzések
A húst közvetlenül a felső rácson helyezze
el, a főzési idő felénél hangjelzés hallatszik,
hogy figyelmeztessen az étel megfordításának
a szükségességére, majd a START gombot
meg kell nyomni, hogy beinduljon a főzés
következő szakasza (200g-700g).
A kolbászt közvetlenül a felső rácson helyezze
el, a főzési idő felénél hangjelzés hallatszik,
hogy figyelmeztessen az étel megfordításának
a szükségességére, majd a START gombot
meg kell nyomni, hogy beinduljon a főzés
következő szakasza (100g-500g).
A kukoricát közvetlenül a felső rácson
helyezze el, a főzési idő felénél hangjelzés
hallatszik, hogy figyelmeztessen az étel
megfordításának a szükségességére, majd
a START gombot meg kell nyomni, hogy
beinduljon a főzés következő szakasza
(200g-800g).
A hot dog-ot közvetlenül a felső rácson
helyezze el, a főzési idő felénél hangjelzés
hallatszik, hogy figyelmeztessen az étel
megfordításának a szükségességére, majd
a START gombot meg kell nyomni, hogy
beinduljon a főzés következő szakasza
(100g-500g).
Pirítós
16
Friss pirítós (1,2)
Toast
Párolt csirke
17
Steamed Chicken
Párolt hús
18
Steamed Meat
Párolt egész hal
19
Steamed Whole Fish
Párolt garnélarákok
20
Steamed Shrimp
Automata melegítés
21
Auto Reheat
Őszibarackdzsem
22
Peach Jam
Almadzsem
23
Apple Jam
Eperbor
24
Strawberry Wine
Helyezze el a csirkedarabokat egy kerámia
edényben és tegye azt a mikrohullámú
kerámia főzőlapjára, 700ml, (200g-700g).
Helyezze el a húst egy kerámia edényben
és tegye azt a mikrohullámú kerámia
főzőlapjára, 700ml, (200g-700g).
Helyezze el az egész halat egy kerámia
edényben és tegye azt a mikrohullámú
kerámia főzőlapjára; 700ml, (200g-700g).
Helyezze el a garnélarákokat egy kerámia
edényben és tegye azt a mikrohullámú
kerámia főzőlapjára, 700ml, (200g-700g).
A hűtőben való tárolási körülmények
esetében használjon mikrohullámú edényeket
vagy műanyagfóliát, (100g-1000g).
Hozzávalók: őszibarack: 4 darab, cukor: 1/2
pohár, víz: 2 pohár.
1. szakasz: mossa meg a barackot, húzza le
a héját, vágja össze megfelelő darabokra;
2. szakasz: a barackot, vizet, cukrot tegye be
egy hőálló edénybe és ennek a programnak
a beindítása eőtt tegye be azt a sütőbe.
1 pohár az 250ml, (1).
Hozzávalók: alma: 4 darab, cukor: 150g,
citromlé: 1 pohár.
1. szakasz: mossa meg az almát, hámozza
meg, vágja össze megfelelő darabokra;
2. szakasz: tegye be az almát hőálló
edénybe, adja hozzá a citromlevet és
a cukrot, és ennek a programnak a beindítása
előtt jól keverje össze, majd tegyen rá fedőt.1
pohár az 250ml, (1).
Hozzávalók: eper: 500g, cukor: 1 vagy
2 pohár, citrom: 4 szelet, rizsbor: 5 pohár.
1. szakasz: mossa meg az epret és
távolítsa el a cipkákat, majd hagyja, hogy
megszáradjon, mossa meg a citromot,
hámozza meg és vágja fel szeletekre;
2. szakasz: tegye be hőálló edénybe, adja
hozzá a cukrot és a rizsbort, fedje le és
a megadott időn keresztül főzze magas
teljesítmény-fokozaton.
3. szakasz: egy napra tegye nagy üvegbe,
amit fedjen le, a felszolgálás előtt pedig adjon
hozzá szódavizet.
1 pohár az 250ml, (1).
8. Többszakaszos főzési funkció
Ebben a mikrohullámú sütőben lehetőség van a többszakaszos főzés beállítására. A felhasználó egyszerre 3 főzési programot vezethet be.
A programok részei:
I. szakasz: mikrohullám, halogén grill és azok kombinációi
II. szakasz: mikrohullám, halogén grill és azok kombinációi
III. szakasz: mikrohullám, halogén grill és azok kombinációi
A beállítás példája:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Szakaszok:
–– Állítsa be a MICROWAVE főzési programot (a 6. pontban leírtak szerint
- A mikrohullámok teljesítményének a szabályozásával történő mikrohullámú főzési funkció). Felgyullad a 1S és
jel.
–– Állítsa be a LT. WAVE programot (a 8. pontban leírtak szerint - A halogén grill funkció és a light wave rendszer – a grill és a mikrohullám
– kombinációja). Felgyullad a 2S és
jel.
–– Állítsa be a LIGHT WAVE/COMB. programot (a 8. pontban leírtak szerint - A halogén grill funkció és a light wave rendszer – a grill és a mikrohullám – kombinációja). Felgyullad a 3S,
és
jel.
–– A beindítás céljából nyomja meg a START (7) gombot.
9. Öntisztító funkció
Elegendő a gőz funkcióját bekapcsolni, a mikrohullámú sütő falain a szen�nyeződés saját maga feloldódik. Ezt követően elegendő a sütő belsejét
ruhával letörölni.
Előnyök:
–– Könnyű tisztítás.
–– Higiénikus felhasználás.
10. Kerámia bevonatú belső tér
A kerámia bevonatú belső tér gyorsan felmelegszik. Ezen kívül tartós, nem
karcolódik és baktériumellenes.
Előnyök:
–– Az ételeket 30%-kal gyorsabban lehet elkészíteni.
VÍZKŐMENTESÍTÉS
Ha a víztartály (3) fenekén mészkőlerakódás jelenik meg, a készülék
hatékony működésének a biztosítása céljából a vízkövet el kell távolítani. Ebből a célból használjon 6% vagy 10%-os ecetet vízzel 50%/50%-os
hígítási arányban.
–– Nyissa fel a víztartály fedelét (1).
–– Öntse be a tartályba a 0,5 l mennyiségű oldatot és válassza ki az ételpárolás funkcióját (3. pont).
–– Hagyja az oldatot a tartályban kb. 30 percre.
–– Öntse ki az oldatot, a tartályt pedig öblítse ki tiszta vízzel.
–– Töltse meg a tartályt friss vízzel, ismét válassza ki az ételpárolási funkciót (3. pont), majd öntse ki a vizet.
–– Ha a tartály fenekén vízkő marad, ismételje meg a fenti műveleteket.
–– A tartály vízkőmentesítésének az elmulasztása annak sérülését
okozhatja.
–– A sütőrész belsejét törölje ki puha ruhával.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
29
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine
să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să
păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
În locul indicat mai jos, scrieţi NUMĂRUL DE SERIE care se găseşte
pe cuptorul cu microunde şi păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ PRIVIND PROTECŢIA ÎMPOTRIVA
ACŢIUNII ENERGIEI MICROUNDE
1. Nu folosiţi cuptorul cu uşiţa deschisă. Există pericolul contactului
direct cu radiaţiile microunde. Sub nici o formă nu este permisă neutilizarea mecanismelor de protecţie sau modificarea lor de către
utilizator.
2. Nu aşezaţi nici un obiect între partea din faţă a cuptorului şi uşiţă,
nu permiteţi depunerea de murdărie sau de resturi de substanţe de
curăţare pe suprafaţa contactului.
3. Nu utilizaţi un aparat defect. Extrem de importat este ca uşiţa să se
închidă în mod corespunzător şi să nu prezinte nici o defecţiune.
● închizătoarele şi încuietoarele de siguranţă (să nu aibă distanţări, să nu fie slăbite)
● îmbinarea uşiţelor şi suprafaţa contactului;
● „curbări”.
4. Reglarea sau repararea cuptorului pot fi efectuate numai de către
lucrători calificaţi ai servisului.
Cuprins
Indicaţii de siguranţă privind protecţia împotriva acţiunii energiei
microunde . ............................................................................................. 30
Recomandări importante privind siguranţa............................................... 30
Instalarea . ............................................................................................... 30
Instrucţiuni privind împământarea ........................................................... 31
Perturbări radio......................................................................................... 31
Blocarea accesului copiilor ...................................................................... 31
Curăţare – conservare şi întreţinere......................................................... 31
Până la anunţarea SERVISULUI.............................................................. 31
Date tehnice ............................................................................................ 31
Norme în vigoare...................................................................................... 32
Gătirea cu microunde – indicaţii............................................................... 32
Indicaţii privitoare la veselă ..................................................................... 32
Structura cuptorului.................................................................................. 32
Panou de comandă – descriere .............................................................. 32
Reglarea funcţiilor cuptorului cu microunde ............................................ 33
Funcţia reglării ceasului ..................................................................... 33
Funcţia generator de abur................................................................... 33
Funcţia gătire cu abur ........................................................................ 34
Funcţia încălzire cu microunde .......................................................... 34
Funcţia decongelare în funcţie de greutate......................................... 34
Funcţia grill halogenat şi combinaţia – grill şi microunde – sistem light
wave ................................................................................................... 35
Funcţia gătire automată ..................................................................... 35
Funcţia gătire în mai multe etape........................................................ 36
Funcţia autocurăţare .......................................................................... 36
Compartiment ceramic ....................................................................... 36
Înlăturarea depunerilor de calcar.............................................................. 36
Ecologia – să avem grijă de mediu.......................................................... 36
5. Nu folosiţi niciodată aparatul dacă are cablul de alimentare sau ştecărul deteriorate, precum şi în cazul unei funcţionări defectuoase sau
dacă a căzut sau a fost deteriorat într-un alt mod.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Repararea aparatului poate fi efectuată numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în mod
serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar defecţiuni,
adresaţi-vă punctului special de servis.
6. AVERTISMENT: Copiii pot folosi cuptorul cu microunde fără a fi
spravegheaţi numai după ce li s-a făcut instructajul corespunzător care să le permită să utilizeze cuptorul într-un mod sigur, cu
înţelegerea exactă a pericolelor ce decurg din folosirea sa incorectă.
7. Pentru a micşora riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
–– În timpul încăzirii mâncărurilor în recipiente de plastic sau de hârtie, observaţi modul în care funcţionează cuptorul, fiind atenţi la
posibilitatea de aprindere.
–– Înainte de a introduce în cuptor pungi de plastic sau de hârtie,
scoateţi din ele to-ate elementele de prindere din metal.
–– În cazul în care observaţi că iese fum, închideţi aparatul şi decuplaţi-l de la sursa de alimentare. Nu deschideţi uşiţa pentru a stinge flăcările.
–– Nu folosiţi spaţiul din interiorul cuptorului pentru a depozita produse. Nu lăsaţi obiecte de hârtie, veselă sau ustensile de bucătărie
în interiorul cuptorului când aparatul nu este folosit.
8. AVERTISMENT: Nu încăziţi lichidele sau alte produse alimentare
în vase închise ermetic. Acest lucru poate provoca explozia lor.
9. În timpul încăzirii băuturilor în cuptorul cu microunde, lichidele pot să
stropească cu întârziere, de aceea aveţi deosebită grijă când scoateţi
recipientul.
10. Nu prăjiţi alimente în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate
distruge părţi ale cuptorului sau ale ustensilelor şi poate cauza chiar
arsuri ale pielii.
11. Nu încălziţi în cuptorul cu microunde ouă în coajă, nici ouă fierte tari,
întregi. Acestea pot exploda chiar şi după ce s-a terminat încălzirea în
cuptorul cu microunde.
12. Produsele alimentare acoperite cu o coajă groasă – precum cartofii,
dovleceii întregi, merele şi castanele – trebuie înţepate în mai multe
locuri înainte de a fi gătite.
13. Conţinutul sticluţelor pentru hrănirea sugarilor şi al borcănaşelor trebuie amestecat şi agitat. Înainte de hrănire, verificaţi temperatura,
pentru a evita arsurile.
14. Vesela de bucătărie se poate înfierbânta de la mâncarea fierbinte.
Pentru a lua vasele, folosiţi mânerele adecvate.
15. Înainte de utilizare, verificaţi dacă ustensilele sunt potrivite folosirii în
cuptorul cu microunde.
16. AVERTISMENT: Operaţiunile legate de întreţinerea sau repararea
cuptorului cu microunde care necesită scoaterea carcasei de
protecţie împotriva acţiunii energiei microunde sunt periculoase
şi, de aceea, trebuie efectuate de către o persoană calificată.
17. Nu atingenţi orificiile pentru aerisire în timpul funcţionării aparatului.
18. Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care
copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre
persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele
rǎspunzǎtoare de siguranţa lor.
Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
19. Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de
timp externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
RECOMANDĂRI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
INSTALAREA
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podanych niżej
podstawowych zasad bezpieczeństwa:
1. Asiguraţi-vă că toate ambalajele au fost scoase din interiorul cuptorului cu microunde.
AVERTISMENT: Pentru a reduce pericolul de arsuri, de electrocutare,
de incendiu, rănire sau de îmbolnăvire din cauza energiei microunde,
respectaţi următoarele reguli:
2. AVERTISMENT: Verificaţi dacă nu există vreo urmă de deteriorare, precum îndoiri, deformări ale uşiţei, deteriorări ale îmbinărilor
uşiţei sau ale suprafeţei contactului, închizători şi încuietori de
siguranţă slăbite, denivelări în interiorul cuptorului cu microunde sau ale suprafeţei uşiţei.
1. Cuptorul cu microunde este destinat numai folosirii casnice.
2. Cuptorul cu microunde se conectează numai la priza electrică a reţelei de curent electric alternativ, prevăzută cu contact de protecţie.
3. Folosiţi aparatura numai potrivit destinaţiei sale, aşa cum este descrisă în instrucţiunile de faţă. Nu folosiţi substanţe chimice corozive
sau care emit vapori în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat
încălzirii, gătirii şi uscării hranei. Cuptorul nu este destinat utilizării industriale sau de laborator.
4. AVERTISMENT: Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
30
În cazul observării oricărei deteriorări, nu folosiţi aparatul şi contactaţi lucrătorii calificaţi ai unui servis.
3. Aşezaţi cuptorul cu microunde pe o suprafaţă plană, stabilă, care
poate să îi susţină atât greutatea cât şi pe cea a celor mai grele produse destinate gătirii în cuptorul cu microunde.
4. Nu expuneţi cuptorul cu microunde acţiunii temperaturii înalte sau
a umidităţii, nu-l plasaţi în apropierea materialelor uşor inflamabile.
5. Pentru o funcţionare corespunzătoare a cuptorului cu microunde, asiguraţi
o circulaţie corespunzătoare a aerului.
Lăsaţi deasura cuptorului cu microunde
un spaţiu de 20 cm, 10 cm. în faţa cuptorului cu microunde şi 5 cm. pe laturi. Nu
acoperiţi cuptorul cu microunde, nu astupaţi orificiile de ventilare ale aparatului.
Nu scoateţi picioruşele aparatului.
6. Verificaţi dacă cablul de alimentare nu
este deteriorat, nu este trecut pe sub
cuptorul cu microunde sau peste orice
suprafaţă fierbinte sau tăioasă, dacă nu
atârnă peste marginea mesei sau a suprafeţei pe care este aşezat aparatul.
7. Asiguraţi accesul uşor la priza electrică pentru ca, în cazul unor accidente, să fie posibilă decuplarea rapidă şi facilă a aparatului de la
sursa de alimentare.
8. Nu folosiţi cuptorul cu microunde în aer liber.
9. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii, persoane cu abilităţi fizice reduse sau cu deficienţe, nici de către persoanele lipsite
de experienţă sau de cunoştinţele necesare folosirii aparatului, până
nu sunt instruite de către cei răspunzători de siguranţa lor. Nu lăsaţi
niciodată aparatul fără supraveghere în timpul utilizării sale.
10. Nu le permiteţi copiilor să se joace cu acest aparat.
11. Cuptorul cu microunde posedă funcţia de oprire la mijlocul duratei de
preparare a grill-ului, de avertizare ca, de exemplu, să întoarceţi carnea prăjită. Pentru a activa funcţia de prăjire, trebuie să apăsaţi în
continuare butonul START.
12. Nu atingeţi placa ceramică pentru că, în timpul gătirii, aceasta se înfierbântă.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎMPĂMÂNTAREA
Aparatul trebuie împământat. Cuptorul cu microunde este dotat cu cablu
de alimentare prevăzut cu ştecăr de împământare.
1. Conectaţi cablul la priza de alimentare cu energie electrică corect instalată şi împământată.
În cazul unui scurt-circuit, înpământarea micşorează riscul de electrocutare.
Cuptorul electric trebuie folosit în circuit electric separat.
AVERTISMENT: În cazul conectării incorecte la reţeaua de alimentare,
există riscul electrocutării.
Observaţii: În cazul în care aveţi orice întrebare referitoare la împământare sau la instrucţiunile referitoare la conectarea la reţeaua de alimentare,
contactaţi un electrician calificat sau un lucrător la servis.
AVERTISMENT: Atât producătorul, cât şi vânzătorul nu sunt răspunzători de deteriorările cuptorului sau de rănirile provocate de nerespectarea instrucţiunilor privind conectarea la reţeaua de alimentare
cu energie electrică.
Culorile conductorilor în cablul principal au următorul cod:
Galben-verzui = Împământare
Albastru = Neutru
Maro = Fazat
PERTURBĂRI RADIO
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate provoca perturbări receptoarelor radio, tv sau echipamentelor similare.
Puteţi limita sau elimina perturbările în modul următor:
1.
2.
3.
4.
5.
Curăţaţi uşiţa şi suprafaţa de contact a cuptorului cu microunde.
Schimbaţi reglajele radio sau ale antenei tv receptoare.
Deplasaţi cuptorul cu microunde faţă de staţia de recepţie.
Luaţi cuptorul cu microunde de lângă staţia de recepţie.
Conectaţi cuptorul cu microunde la altă priză electrică, astfel încât cuptorul şi staţia de recepţie să fie alimentate fiecare la alt circuit electric.
CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI ÎNTREŢINERE
1. Înainte de începerea curăţării cuptorului, scoateţi ştecărul din priza
electrică.
2. Trebuie să păstraţi curat interiorul cuptorului. În cazul în care pereţii
interiori ai cuptorului se murdăresc, ştergeţi bucăţile de alimente sau
lichidul vărsat cu o cârpă umedă. În cazul unei acumulări mai mari de
murdărie, folosiţi un detergent uşor. Nu folosiţi mijloace de curaţare
sub formă de spray sau alte mijloace de curăţare puternice, pentru că
acestea pot păta, lăsa urme sau şterge luciul suprafeţei cuptorului cu
microunde şi al uşiţei.
3. Curăţaţi suprafaţa interioară a cuptorului cu ajutorul unei cârpe umede. Pentru a evita deteriorarea subsistemelor din interiorul cuptorului
cu microune, aveţi grijă să nu pătrundă apa prin orificiile de ventilare,
în interiorul său.
4. Ştergeţi frecvent cu o cârpă umedă ambele părţi ale uşiţei, geamul,
îmbinările uşiţei şi părţile dimprejur, pentru a elimina orice rămăşiţă
de mâncare sau de lichid vărsat.
Nu utilizaţi substanţe de curăţare care conţin elemente abrazive.
5. Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de
emulsii, lichid, paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise pe ea, precum: standardele, marcajele, semnele
de avertizare ş.a.
6. Nu lăsaţi să se umezească panoul de comandă. Pentru curăţarea sa,
folosiţi o cârpă udă, moale. Pentru a preveni punerea în funcţiune accidentală a cuptorului cu microunde, curăţaţi panoul de comandă cu
uşiţa deschisă.
7. Dacă se abureşte uşiţa pe partea interioară sau exterioară, ştergeţi-o
cu o cârpă moale. Aburirea se poate produce atunci când cuptorul cu
microunde funcţionează în condiţii de umezeală crescută. Într-o asemenea situaţie, aburirea este un fenomen normal.
8. La anumite intervale de timp, scoateţi platoul de sticlă şi spălaţi-l.
Spălaţi-l cu apă călduţă şi detergent lichid pentru vase sau în maşina
de spălat vase.
9. Pentru a elimina mirosul neplăcut din cuptorul cu microunde, fierbeţi
timp de cinci minute în el cca. 200 l de apă cu zeama şi coaja de la
o lămâie, în vasul pentru încălzirea hranei în cuptorul cu microunde.
Ştergeţi interiorul bine cu o cârpă moale, uscată.
10. Dacă este necesară schimbarea becului din interior, adresaţi-vă pentru acest lucru SERVISULUI.
11. Curăţaţi cu regularitate cuptorul cu microunde şi ştergeţi depunerile de
mâncare. Nerespectarea regulilor de mai sus poate conduce la deteriorarea suprafeţei, ceea ce poate avea o influenţă negativă asupra produselor alimentare preparate şi poate conduce la situaţii periculoase.
ÎNAINTE DE A ANUNŢA SERVISUL
Dacă nu funcţionează cuptorul cu microunde:
1. Verificaţi dacă cuptorul este corect conectat la priza electrică. Dacă
nu, scoateţi ştecărul din priză, aşteptaţi zece secunde şi reintroduceţil la loc.
2. Verificaţi dacă siguranţa nu este arsă sau dacă nu s-a decuplat în
mod automat siguranţa. Dacă siguranţa de mai înainte funcţionează
corect, verificaţi priza electrică conectând la ea un alt aparat.
3. Verificaţi dacă panoul de comandă este corect programat şi dacă programatorul de timp a fost reglat.
4. Verificaţi dacă uşiţa a fost închisă în mod corespunzător cu ajutorul
sistemului închidere-blocare. În caz contrar, nu se furnizează energie
microunde cuptorului.
DACĂ, DUPĂ EXECUTAREA ACESTOR OPERAŢIUNI, CUPTORUL CU
MICROUNDE ÎN CONTINUARE NU FUNCŢIONEAZĂ, CONTACTAŢI
SERVISUL. NU TREBUIE SĂ REGLAŢI SINGUR(Ă) SAU SĂ REPARAŢI
SINGUR(Ă) CUPTORUL CU MICROUNDE.
DATE TEHNICE
Alimentare cu energie
Putere
Putere nominală microunde
Frecvenţa
Dimensiuni exterioare
230V ~50Hz,
1400V (Microunde)
850V (Grill - Light wave)
1250V: (Generator abur)
900W
2450MHz
310mm×565mm×406mm
Dimensiuni interioare
Capacitatea cuptorului cu microunde
Greutatea netto
214mm×332mm×346mm
23 L
Około 19 kg
BLOCAREA ACCESULUI COPIILOR
Funcţia pentru blocarea accesului copiilor asigură împotriva punerii în
funcţiune a cuptorului cu microunde de către copiii mici, fără supraveghere. Pentru a selecta această funcţie ce blochează accesul copiilor:
1. Apăsaţi butonul STOP/CANCEL (6) timp de 3 sec, se va auzi un semnal şi se va aprinde beculeţul indicator .
2. Atunci când este activată funcţia de blocare, cuptorul cu microunde
nu funcţionează.
Pentru a anula funcţia de blocare a accesului copiilor:
3. Apăsaţi butonul STOP/CANCEL (6) timp de 3 sec, se va auzi un semnal şi se va stinge beculeţul indicator .
* • Datele enumerate mai sus pot suferi modificări; de aceea, utilizatorul
va trebui să le verifice pe eticheta cu specificaţii tehnice. Orice reclamaţie
privitoare la erori prezente în aceste date nu va fi luată în consideraţie.
31
PANOU DE REGLARE - DESCRIERE
NORME ÎN VIGOARE
Cuptorul cu microunde ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
1. Meniu ecran
Aparatul corespunde cerinţelor directivelor:
–– Pe ecran sunt afişate: ceasul, timpul de gătire şi simbolurile funcţiilor.
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC
2. STEAM MICRO. (gătire cu aburi)
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta de specificaţii tehnice.
3. LT. WAVE/COMB. (grill halogenat/Combinaţie : grill+microunde)
GĂTIREA CU MICROUNDE – INDICAŢII
1. Aşezaţi adecvat produsele alimentare. Părţile cele mai groase aşezaţi-le la marginile vasului.
2. Verificaţi timpul pentru gătit. Gătiţi în timpul cel mai scurt recomandat
şi, dacă se dovedeşte necesar, prelungiţi gătirea. Produsele prea prăjite pot scoate fum sau se pot aprinde.
3. Produsele trebuie acoperite în timpul gătirii. Acoperirea asigură împotriva „stropirii” şi asigură gătirea în mod egal.
4. În timpul gătirii, trebuie să întoarceţi produsele, pentru a grăbi procesul de gătire a unor produse precum puiul sau hamburgerii. Produsele mai mari, precum friptura, trebuie întoarse cel puţin o dată.
5. La jumătatea gătitului, trebuie să schimbaţi aşezarea produselor alimentare precum chiftelele. Produsele aşezate sus trebuie aduse jos,
iar cele aflate la mijloc trebuie împinse la margine.
INDICAŢII PRIVIND VESELA
–– Folosiţi pentru reglarea funcţiei gătire cu abur.
–– Folosiţi pentru gătirea cu ajutorul grillului halogenat sau pentru gătirea
combinată.
4. MICROWAVE (grill + microunde)
–– Folosiţi pentru reglarea programului de gătire cu microunde.
5. DEFROST/CLOCK (decongelare/ reglarea ceasului)
–– Folosiţi pentru reglarea ceasului şi pentru decongelare.
6. STOP/CANCEL (stop/anulează)
–– Apăsaţi pentru a anula reglarea sau pentru a aduce cuptorul cu microunde la zero înainte de reglarea programului de gătire.
–– Apăsaţi o dată pentru a opri gătirea sau de două ori, pentru a anula
gătirea.
–– Apăsaţi mai îndelung pentru blocarea accesului copiilor.
7. START
–– Apăsaţi pentru a începe programul sau pentru a regla funcţia gătirii rapide. Rotiţi butonul pentru reglarea timpului, a meniului sau a greutăţii.
Folosiţi în cuptorul cu microunde vesela şi „ustensilele” destinate acestei
utilizări. Materialul ideal pentru vesela potrivită utilizării în cuptorul cu microunde este materialul transparent, care face posibilă pătrunderea energiei prin recipient, pentru a încălzi alimentele.
1. Nu folosiţi ustensile de metal sau vase cu terminaţii metalice – microundele nu trec prin metal.
2. Înainte de a găti în cuptorul cu microunde, îndepărtaţi ambalajul din
hârtie reciclată, pentru că ar putea conţine aşchii de metal care pot
provoca scântei şi/ sau incendiu.
3. Se recomandă folosirea unor vase rotunde/ ovale în locul celor pătrate/ dreptunghiulare, deoarece în colţuri, de obicei, mâncarea se arde.
4. Protejaţi părţile descoperite de ardere prin acoperire cu fâşii de folie
de aluminiu. Trebuie totuşi să vă amintiţi să nu utilizaţi prea multă folie
şi să păstraţi o distanţă de minimum 3 cm. între folie şi pereţii interni
ai cuptorului cu microunde.
Lista prezentată mai în continuare face mai uşoară alegerea veselei şi
a ustensilelor adecvate
Ustensile de bucătărie
Sticlă rezistentă la foc
Sticlă nerezistentă la temperaturi
ridicate
Produse ceramice rezistente la foc
Ustensile din plastic indicate utilizării
în cuptorul cu microunde
Hârtie pentru copt
Placă metalică
Grătar
Folia de aluminiu şi recipiente din folie
Microunde Grill
Da
Nu
Da
Nu
32
Dispozitiv de închidere-blocare
Geamul cuptorului
Placa de jos
Grătar de metal
Panou de comandă
Dispozitiv de încălzire a grill-ului
Generator de aburi
Picurător de ulei
„Tăviţă” pentru apă
Ceas
B
Gătire într-o singură etapă/Combinaţia 1/ Combinaţia 2
Da
Nu
C
Gătire în mai multe etape
D
Gătire în mai multe etape
E
Decongelare
F
Încălzire cu microunde
G
Grill halogenat
H
Gătire cu aburi
I
Blocarea accesului copiilor
J
Unitate de măsurare a greutăţii (grame)
K
Display (timp sau valoarea reglării)
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
STRUCTURA CUPTORULUI CU MICROUNDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A
Gătire
combinată
REGLAREA FUNCŢIILOR CUPTORULUI CU MICROUNDE
După conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică, se aude un
semnal sonor şi porneste display-ul. Dacă apăsaţi oricare buton sau rotiţi
potenţiometrul (7), sistemul trece în regim de aşteptare a reglării timpului
(rotiţi potenţiometrul (7) la dreapta) şi pentru alegerea meniului (rotiţi potenţiometrul (7) la stânga). Dacă nu se efectuează nici o operaţiune timp
de câteva minute, display-ul nu mai afişează nimic şi trece în stand by.
1. Funcţia de reglare a ceasului
Ceasul poate fi reglat în sistem 12 sau 24 ore. .Pentru a regal timpul actual
în regim stand by:
–– Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza electrică prevăzută
cu contact de protecţie.
–– Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul DEFROST/CLOCK (5) timp de 3 secunde.
–– Indicatorul ceasului începe să clipească pe ecran.
–– Pe display apare afişajul Hr24.
–– Apăsaţi butonul DEFROST/CLOCK (5), pentru a regla sistemul 12 ore.
–– Apăsaţi butonul DEFROST/CLOCK (5) în continuare, pentru a regla
sistemul 24 ore.
–– Rotiţi potenţiometrul (7) la dreapta, pentru a regla ora.
–– Confirmaţi apăsând butonul DEFROST/CLOCK (5).
–– Rotiţi potenţiometrul (7), pentru a regla minutele.
–– Confirmaţi apăsând butonul DEFROST/CLOCK (5).
–– Pe ecran va fi afişată ora reglată.
2. Funcţia generator de aburi
a) Folosirea generatorului de aburi
În recipientul special pentru apă (care constituie o componentă integrată
a cuptorului) se formează aburul care va fi răspândit în interiorul cuptorului.
Această soluţie este unică pe piaţa poloneză. În fapt, aburul format este în
cuptor, în vreme ce alte cuptoare (prezentate drept cuptoare care gătesc
cu abur) pur şi simplu adaugă un recipient în care se formează aburul.
Câteva dintre avantaje:
Meniu
automat
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
–– Pot fi cu uşurinţă preparate felurile de mâncare (de ex. cartofi înăbuşiţi,
legume congelate ş.a.)
–– Preparatul nu se îmbibă de grăsime, ca în cazul prăjirii (când absoarbe
până la 60% grăsime din tigaie!).
–– Conţinutul de minerale şi vitamine nu va fi diluat de către apă (în acest
mod, pierderile se pot ridica până la 75% vitamina C!) şi nu ajung în
zeamă, aşa cum se întâmplă în cazul gătirii.
–– Preparatul nu se arde, nu dă peste marginile vasului, nu-şi pierde culoarea şi gustul, îşi păstrează o consistenţă apetisantă, pentru că nici
nu se usucă, nu se îmbibă de apă.
b) Instalarea capacului pentru recipientul pentru apă
Atenţie: Înainte de prima gătire cu abur, este recomandată spălarea
recipentului pentru apă (3) şi a capaculu său (1), pentru a fi siguri că
sunt curate. Componentele generatorului de aburi (a se vedea desenul alăturat):
––
––
––
––
––
––
Capacul recipientului pentru apă (1).
Recipient pentru apă (3).
Senzor pentru nivelul minimal de apă (2).
Indicator pentru nivelul de apă (5).
Butoane pentru deschidere (4).
Carcasa recipientului pentru apă (6).
Atenţie: Nu scufundaţi recipientul pentru apă (3) în apă, nici în orice
alt lichid. Nu spălaţi recipientul pentru apă (3) sub jet de apă. În cazul
în care contactele sau/ şi carcasa generatorului se udă (partea de jos
a recipientului), lăsaţi-l să se usuce în totalitate înainte de utilizare.
În recipientul pentru apă (3) turnaţi numai apă „obişnuită” (de la robinet).
Nivelul apei din recipient (3) trebuie să se situeze în intervalul MIN
– MAX.
Asiguraţi-vă că flotorul funcţionează în mod corespunzător înainte de
a monta capacul recipientului pentru apă (1) la locul cuvenit.
Înainte de a începe utilizarea funcţiei aburi, asiguraţi-vă că în recipientul pentru apă (3) se află o cantitate suficientă de apă, că acesta
este montat în mod corespunzător. Când aparatul funcţionează folosind funcţia aburi, nu ridicaţi capacul recipientului pentru apă (1). Nu
deschideţi recipientul pentru apă imediat după încheierea procesului,
pentru a evita arsurile sau alte pericole. Înainte de a turna apă în aparat după semnalul de încheiere a funcţionării, aşteptaţi câteva momente, pe urmă cu grijă ridicaţi capacul recipientului şi turnaţi apă
cu o cană. Este interzisă turnarea apei în timpul gătirii sau apucarea
capacului imediat încheierea procesului.
33
Apa din recipient nu trebuie folosită mai mult de 24 de ore. Dacă cuptorul cu microunde se află la o temperatură mai mică de 0°C, atunci
recipientul pentru apă trebuie golit.
–– Conectaţi cuptorul la reţeaua de alimentare cu energie electrică, deschideţi uşiţa şi puneţi alimentele de preparat în mijlocul plăcii de jos
a cuptorului cu microunde, pe urmă închideţi uşiţa.
Flotorul trebuie să fie curăţat cu regularitate. Este interzisă scoaterea şi răsucirea flotorului în timpul utilizării. Înainte de curăţarea recipientului pentru apă (3), aşteptaţi ca acesta să se răcească.
–– Alegeţi gătirea cu abur STEAM MICRO (2), pe ecran apar afişate iconurile 1S şi
.
Pentru a evita arsurile, nu atingeţi suprafeţele care se înfierbântă uşor.
Dacă în recipientul pentru apă (3) se află apă, aveţi grijă să nu o vărsaţi în timp ce deplasaţi aparatul.
Pentru a scoate capacul recipientului pentru apă (1), apăsaţi cele două
butoane de deschidere (4) de sus, unul în direcţia celuilalt şi ridicaţi capacul. Pe urmă, ridicaţi recipientul pentru apă (3), prinzându-l de profilul de
pe margine.
–– Pe urmă rotiţi potenţiometrul (7), pentru a alege timpu de gătire
(10 s. –30 min.)
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru a începe gătirea.
–– De exemplu, pentru a regla cuptorul cu microunde la 12 minute timp de
gătire, folosiţi următoarea funcţie:
–– Apăsaţi butonul STEAM MICRO. (2).
–– Rotiţi potenţiometrul (7) pentru a regla 12 minute.
–– Apăsaţi butonul START (7).
AVERTISMENT:
Este interzisă deschiderea capacului (1) în timpul gătirii cu aburi, deoarece există riscul de arsuri.
–– Dacă, în timpul gătirii, nivelul apei scade sub nivelul MIN pe indicatorul
scalei, sistemul uneori se opreşte, emite semnale sonore de avertisment iar simbolul gătirii cu abur începe să clipească, pentru a-i reaminti utilizatorului că trebuie să adauge apă. Funcţionează cu un interval
de timp întârziere, pentru a evita arsurile din cauza aburului fierbinte.
Deschideţi cu grijă capacul şi adăugaţi cantitatea potrivită de apă, aşteptaţi până când se indică un nivel crescut al apei, pe urmă apăsaţi
butonul START (7); cuptorul va funcţiona întregul interval de timp rămas (în funcţie de reglaj).
–– În timpul gătirii cu abur, acesta poate ieşi prin grilajul ventilaţiei din
partea de sus a rezervorului; după încheierea gătirii, excesul de aburi
poate rămâne în interiorul cuptorului, se pot aduna picături de apă în
partea de jos a uşiţei. Deschideţi uşiţa încet, pentru ca aceste picăuri
să nu curgă în afară.
–– Când gătirea cu aburi depăţeşte 30 de minute., „tăviţa” de sub uşiţă
trebuie golită de apă.
După curăţarea recipientului (3) şi a capacului (1), montaţi la loc recipientul în carcasă (6). Pentru a instala capacul (1), aşezaţi-l pe recipient şi
apăsaţi. Asiguraţi-vă că toate clipsurile de prindere (A) au „ajuns la loc”
pe ambele părţi, pentru că numai atunci poate fi pornită funcţia gătire cu
aburi. Altfel, aburul va ieşi prin orificiile de ieşire ale recipientului.
c) Înstalarea „tăviţa ului” pentru apă (3)
Înainte de utilizarea funcţiei gătirii cu abur, asiguraţi-vă că a fost
instalată în cuptorul cu microunde „tăviţa” pentru apă (2).
Dacă această „tăviţă” pentru
apă (2) este plină, trebuie să
o goliţi. Folosiţi pentru aceasta
o cârpă uscată sau scoateţi „tăviţa”. Modul de a scoate „tăviţa”
pentru apă:
–– Deschideţi portiţa cuptorului (1) cât mai larg posibil.
–– Apăsaţi cele două butoane
(C) şi scoateţi încet „tăviţa”.
–– După scoaterea „tăviţei”
pentru apă (2) şi golirea sa,
instalaţi-o la loc. Modul de instalare a tăviţei:
–– Deschideţi uşiţa cuptorului
(1) cât mai larg posibil.
–– Îndreptaţi clema (B) de pe „tăviţă” (2) spre orificiul pătrat (A) din partea
de jos a cuptorului cu microunde şi fixaţi „tăviţa” la locul său.
3. Funcţia gătire cu aburi
–– Deschideţi capacul recipientului pentru apă (1), turnaţi cu o cană cantitatea
necesară de apă în recipient şi pe urmă
închideţi capacul (trebuie să fie închis
pentru că, altfel, funcţia gătire cu aburi
nu va fi pornită).
Atenţie: Cantitatea de apă nu trebuie să
depăţească nivelul MAX, nici să nu fie mai
mică decât nivelul MIN de pe indicatorul
nivelului de apă (2).
Dacă nivelul apei este prea scăzut, nu poate
începe gătirea cu aburi sau veţi fi obligat, în
scurt timp, să adăugaţi apă. Pe de altă parte, dacă nivelul apei este prea ridicat, apa
poate să curgă în interiorul cuptorului.
34
4. Funcţia gătire cu microunde
Funcţia încălzirii standard cu microunde
Introduceţi ştecărul cablului de alimentare cu energie electrică în priza prevăzută cu contact de protecţie.
–– Rotiţi potenţiometrul (7), pentru a alege timpul de gătire dorit.
–– Vor fi afişate iconurile 1S şi , precum şi timpul reglat, în minute şi secunde.
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru a începe încălzirea.
Funcţia gătire cu microunde cu reglarea puterii microunde
–– Apăsaţi butonul MICROWAVE (4) de câteva ori, pentru a alege nivelul
de putere de gătire – vor apărea afişat icon-urile 1S şi .
–– Pe urmă folosiţi potenţiometrul (7), pentru a regla timpul dorit de gătire
(10 s.-95 min.).
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru a începe gătirea.
Alegeţi nivelul puterii microunde:
Apăsaţi butonul
MICROWAVE
Puterea microunde
(gătire)
O dată (1)
De două ori (2)
3 ori
4 ori
5 ori
6 ori
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
Exemplu de reglare a gătirii cu microunde – 20 minut la 60% puterea
energiei microunde:
–– Apăsaţi butonul MICROWAVE (4) de 3 ori.
–– Rotiţi potenţiometrul (7), pentru a regla timpul de gătire 20:00 (20 min.).
–– Apăsaţi butonul START (7).
5. Funcţia decongelare după greutate
Decongelarea după greutate permite reglarea greutăţii alimentelor, pentru
ca sistemul să decidă singur de cât timp are nevoie pentru această operaţiune.
Iată etapele următoare:
–– Apăsaţi butonul DEFROST/CLOCK (5) – vor fi afişate icon-urile 1S,
,
şi greutatea 100g.
–– Rotiţi potenţiometrul (7), pentru a regla greutatea produsului de decongelat (100g-1800g).
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru a începe procesul de decongelare.
–– La această funcţie puteţi utiliza picurătorul de ulei (8) – pag. 3.
ATENŢIE:
–– Dacă doriţi să decongelaţi în totalitate în cuptorul cu microunde produsul congelat, decongelarea se poate face neuniform, datorită diferenţelor de grosime sau formei neregulate a produsului. Se pot produce
picurări, iar câteodată o parte a alimentului se găteşte, în vreme ce
restul rămâne îngheţat. În fapt, nu trebuie să decongelaţi în întregime produsul, însă o decongelare de 70% în cuptorul cu microunde
este pe deplin suficientă pentru a pregăti gătirea.
–– Decongelaţi produsul în etape, cu pauze pentru a întoarce produsul
aşezat pe placă (platou).
–– Pentru a decongela carne grasă, încălziţi-o puţin în cuptor şi lăsaţi-o la
temperatura camerei sau încălziţi-o cu pauze, până la decongelarea
totală.
–– Când decongelaţi puiul întreg sau un preparat cu o formă neregulată,
acoperiţi picioarele sau părţile mai subţiri cu folie de aluminiu. Altfel,
părţile mai subţiri se decongelează mai repede şi se pot găti, învreme
ce alte părţi se decongelează. În cazul unor bucăţi mari de carne, înveliţi-le în folie de aluminiu, astfel încât să se decongeleze uniform, sub
acţiunea microundelor verticale.
–– În timpul decongelării, trebuie din când în când să scoateţi gheaţa.
6. Funcţia grill halogenat şi combinaţia – grill şi microunde
– sistemul light wave
Sistemul unic light wave în Polonia se sprijină pe:
–– Grill halogenat.
–– Speciala dispersie a microundelor
–– Compartimentul special proiectat.
Funcţia grill posedă un emiţător de unde, aflat în partea de sus a compartimentului cuptorului cu microunde. Asigură dirijarea a milioane de raze luminoase dispersate uniform în diferite direcţii, care se lovesc de interiorul
special proiectat al compartimentului.
Cuptorul nu este prevăzut cu platou rotativ, pentru că nu este necesar.
Această construcţie a cuptorului asigură dispersia microundelor şi pătrunderea lor în orice parte a produsului, fără a mai fi necesară rotirea.
Avantaje:
–– Încălzire rapidă – cu 30% mai rapidă decât în cuptorul clasic.
–– Creşterea rapidă a temperaturii – temperatura în cuptorul cu sistem light atinge temperatura de 100 de grade C. în 10 sek.(faţă de versiunea
standard a cuptorului, 80 de grade în acelaşi timp).
–– Păstrează 98% din conţinutul original al. produselor (cuptorul standard
doar 90%).
–– Asigură o gătire uniformă datorită combinaţiei microunde – system light
wave.
GRILL – LIGHT WAVE
La utilizarea grill-ului halogenat, sursa de căldură este lampa halogenă;
este o funcţie adecvată pentru gătirea feliilor subţiri de carne, fileului de
vită, cârnaţilor etc.
ATENŢIE Pentru această funcţie, folosiţi întotdeauna picurătorul de
ulei (8) – pag. 3.
7. Funcţia gătirii automate
–– Sistemul posedă un meniu de 24 de poziţii. În regim stand by, rotiţi
potenţiometrul (7) la stânga – va fi afişat meniul cu icon-ul „popcorn”
care clipeşte; pentru a alege codul preparatului (a se vedea tabelul ce
urmează)/ Apăsarea butonului START (7) semnifică confirmarea după:
greutate, capacitate (1-250ml–1 pahar, 2-500ml-2 pahare, 3-750ml-3
pahare) sau 1-1 buc. 2-2 buc.
Etapele operaţiunii:
–– Introduceţi ştecărul în priza electrică prevăzută cu contact de protecţie.
–– Rotiţi potenţiometrul (7) la stânga, pentru a alege produsul dorit – vor
fi afişate poziţia în meniu, indicatorul ceas
şi icon-ul 1S.
–– Apăsaţi butonul START (7) pentru a confirma.
–– Alegeţi greutatea, volumul sau numărul de bucăţi ale produsului, rotind
potenţiometrul (7) –apar icon-ul 1S , greutatea, volumul şi numărul de
bucăţi.
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru a începe încălzirea.
INDICAŢII:
–– Nu gătiţi/ decongelaţi/ încălziţi aşezând produsele direct pe placa cuptorului – folosiţi pentru acest lucru recipientul potrivit.
–– Preparatele solide/ consistente nu pot fi gătite congelate, deoarece vor fi
prea prăjite pe margini, în timp ce mijlocul ajunge la temperatura dorită.
–– Acoperiţi produsele cu folie de aluminiu în timpul gătirii/ încălzirii. Datorită ei, preparatul nu va fi prea uscat şi nici nu va curge/ nu va stropi.
–– Tăiaţi capacul/ găuriţi folia acoperitoare dacă gătiţi/ încălziţi un produs
ambalat/ acoperit.
–– Schimbaţi locul sau întoarceţi mâncarea la jumătatea timpului de gătire/ decongelare, pentru a se încălzi în mod uniform.
Cod gătire automată/ Meniu
Cod
Orez cu adaosur
2
Congee
Încălzire Pizza
3
Reheat Pizza
4
5
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru ca procesul să înceapă.
Bucăţi de pui la
grătar
6
Grilled Chicken Steak
Trebuie să asiguraţi cantitatea adecvată de
orez şi de apă (50g-150g).
În funcţie de condiţiile păstrării în frigider
(150g-300g)
Porţie de 200~250ml (1-3).
Puneţi produsul direct pe partea de sus
a grătarului; la jumătatea timpului de
preparare, utilizatorul trebuie să întoarcă
bucăţile şi să apese START, pentru a începe
următoarea etapă de gătire (200g-700g).
Puneţi produsul direct pe partea de sus
a grătarului; la jumătatea timpului de
preparare, utilizatorul trebuie să întoarcă
bucăţile şi să apese START, pentru a începe
următoarea etapă de gătire (200g-600g).
7
La această reglare, veţi auzi un semnal sonor la
mijlocul timpului de preparare, care reaminteşte
faptul că utilizatorul trebuie să întoarcă
Grilled Whole Chicken produsul şi să apese START, pentru a începe
următoarea etapă de gătire (800g-1400g).
8
La această reglare, veţi auzi un semnal sonor la
mijlocul timpului de preparare, care reaminteşte
faptul că utilizatorul trebuie să întoarcă
Grilled Chicken Wings produsul şi să apese START, pentru a începe
următoarea etapă de gătire (200g-700g).
Pui întreg la grătar
Aripi de pui la grătar
COMBINAŢIA 2 (microunde şi grill halogenat)
–– Apăsaţi de 3 ori butonul LT. WAVE/COMB. (3) – vor fi afişate icon-urile
1S, ,
şi Co-2.
–– Rotiţi potenţiometrul (7), pentru a regla timpul de gătire 12:00 (în intervalul de timp 10 s.-95 min.).
Soup
File de pui la grătar
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru ca procesul să înceapă.
Reglarea puterii în combinaţia - 2 până la 55% din timpul de gătirepentru
gătirea cu microunde, 45% pentru grill. Folosiţi pentru pudding-uri, omlete,
cartofi copţi şi carne de pui. Pentru a găti folosind această combinaţie,
procedaţi în modul următor:
Supă
Grilled Chicken Piece
COMBINAŢIA 1 (microunde şi grill halogenat)
–– Apăsaţi de două ori butonul LT. WAVE/COMB. (3) –vor fi afişate iconurile 1S, ,
şi Co-1.
–– Rotiţi potenţiometrul (7), pentru a regla timpul de gătire 25:00 (în intervalul de timp 10 s.-95 min.).
Pungi standard de la magazin.
Popcorn
–– Apăsaţi butonul START (7), pentru ca procesul să înceapă.
Reglarea puterii în combinaţia 1 - 30% din timp pentru gătirea cu microunde,
70% pentru gril. Această combinaţie este destinată gătirii peştelui, cartofilor,
preparatelor pane etc. Pentru a găti folosind combinaţia puterii microunde şi
a grill-ului halogenat, timp de 25 de minute, procedaţi în modul următor:
Observaţii
Popcorn
1
Exemplu de utilizare a grill-ului halogenat timp de 12 minute:
–– Apăsaţi o dată butonul LT. WAVE/COMB. (3) – vor fi afişate icon-urile
0:00, 1S şi
.
–– Rotiţi potenţiometrul (7), pentru a regla timpul de gătire, până pe display apare afişat 12:00 (12 min., în intervalul de timp10s-90min.).
Produs/ mod de
gătire
Carne la grătar
9
Grilled Meat
La această reglare, veţi auzi un semnal sonor la
mijlocul timpului de preparare, care reaminteşte
faptul că utilizatorul trebuie să întoarcă
produsul şi să apese START, pentru a începe
următoarea etapă de gătire (200g-700g).
Puneţi frigăruile direct pe partea de sus a
grătarului, veţi auzi un semnal sonor la mijlocul
timpului de preparare, care reaminteşte faptul
că utilizatorul trebuie să întoarcă produsul şi
Grilled Meat Skewers să apese START, pentru a începe următoarea
etapă de gătire (200g-600g).
Frigărui
10
35
Cod
11
Produs/ mod de
gătire
Bucăţi de peşte la
grătar
Grilled Fish Piece
Grătar de vită/ batal
12
Grilled Beef Mutton
13
Cârnaţi cu şuncă la
grătar
Grilled Ham Sausage
Porumb copt
14
Grilled Corn
Hot dog
15
Hot Dog
Observaţii
Puneţi bucăţile de peşte direct pe partea
superioară a grătarului, veţi auzi un semnal
sonor la mijlocul timpului de preparare, care
reaminteşte faptul că utilizatorul trebuie să
întoarcă produsul şi să apese START, pentru
a începe următoarea etapă de gătire
(100g-500g).
Puneţi carnea direct pe partea superioară a
grătarului, veţi auzi un semnal sonor la mijlocul
timpului de preparare, care reaminteşte faptul
că utilizatorul trebuie să întoarcă produsul şi
să apese START, pentru a începe următoarea
etapă de gătire (200g-700g).
Puneţi cârnaţii direct pe partea superioară
a grătarului, veţi auzi un semnal sonor
la mijlocul timpului de preparare, care
reaminteşte faptul că utilizatorul trebuie să
întoarcă produsul şi să apese START, pentru
a începe următoarea etapă de gătire
(100g-500g).
Puneţi porumbul direct pe partea superioară
a grătarului, veţi auzi un semnal sonor
la mijlocul timpului de preparare, care
reaminteşte faptul că utilizatorul trebuie să
întoarcă produsul şi să apese START, pentru
a începe următoarea etapă de gătire
(200g-800g).
Puneţi hot-dog-ul direct pe partea superioară
a grătarului, veţi auzi un semnal sonor
la mijlocul timpului de preparare, care
reaminteşte faptul că utilizatorul trebuie să
întoarcă produsul şi să apese START, pentru
a începe următoarea etapă de gătire
(100g-500g).
Toast
16
Tasturi proaspete (1,2)
Toast
Pui înăbuşit
17
Steamed Chicken
Carne înăbuşită
18
Steamed Meat
Peşte întreg înăbuşit
19
Steamed Whole Fish
Creveţi gătiţi la aburi
20
Steamed Shrimp
21
Încălzire automată
Auto Reheat
Auto Reheat
Gem de piersici
22
Peach Jam
Gem de mere
23
Apple Jam
36
Puneţi bucăţile de pui într-un vas ceramic,
aşezaţi vasul pe placa ceramică a cuptorului
cu microunde, 700ml, (200g-700g).
Puneţi carnea şntr-un vas ceramic, aşezaţi
vasul pe placa ceramică a cuptorului cu
microunde, 700ml, (200g-700g).
Puneţi peştele întreg într-un vas ceramic,
aşezaţi vasul pe placa ceramică a cuptorului
cu microunde, 700ml, (200g-700g).
Puneţi creveţii într-un vas ceramic, aşezaţi
vasul pe placa ceramică a cuptorului cu
microunde, 700ml, (200g-700g).
În funcţie de condiţiile păstrării în frigider,
folosiţi vase în cuptorul cu microunde sau
folie (100g-1000g).
Compoziţie: piersici: 4 buc., zahăr: 1/2 pahar,
apă: 2pahare.
Etapa 1: spălaţi piersicile, decojiţi-le, tăiaţi-le în
felii potrivite.
Etapa 2:puneţi piersicile, apa, zahărul într-un
vas rezistent la temperaturi înalte şi introduceţi-l
în cuptorul cu microunde înainte de pornirea
acestui program.1 pahar = 250ml, (1).
Compoziţie: mere: 4 buc., zahăr: 150g, zeamă
de lămâie: un pahar
Etapa 1: spălaţi merele, decojiţi-le, tăiaţi-le în
felii potrivite.
Etapa 2: aşezaţi merele, zahărul, zeama de
lămâie într-un vas rezistent la temperaturi
înalte, amestecaţi bine şi acoperiţi, înainte de
pornirea acestui program. 1 pahar = 250ml, (1).
Cod
Produs/ mod de
gătire
Vin de căpşuni
24
Strawberry Wine
Observaţii
Compoziţie: căpşuni: 500g, zahăr: 1 sau 2
pahare, lămâie: 4 pahare, vin de orez:
5 pahare.
Etapa 1:spălaţi căpşunile, scoateţi codiţele şi
lăsaţi-le să se usuce , spălaţi lămâia, decojiţio şi tăiaţi-o în felii;
Etapa 2: puneţi totul într-un vas rezistent la
temperaturi ridicate, adăugaţi zhărul ş ivinul
de orez gătiţi la nivelul înalt de putere, durata
adecvată.
Etapa 3: Lăsaţi o zi produsul într-o sticlă
închisă. Serviţi cu apă carbogazoasă.
1 pahar = 250ml, (1).
8. Funcţia gătirii în mai multe etape
La acest cuptor, puteţi regla funcţia gătire în mai multe etape. Utilizatorul
poate folosi simultan 3 programe de gătire
Alcătuirea programului:
I etapă: microunde, grill halogenat şi combinaţia dintre ele
II etapă: microunde, grill halogenat şi combinaţia dintre ele
III etapă: microunde, grill halogenat şi combinaţia dintre ele
Exemplu de reglare:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Etape:
–– Alegeţi programul de gătire MICROWAVE (potrivit descrierii de la punctul 6 – Funcţia de gătire cu microunde, cu reglarea puterii energiei microunde). Sunt afişate simbolurile 1S şi .
–– Alegeţi programul de gătire LT. WAVE (potrivit descrierii de la punctul
8 - Funcţia grill halogenat şi combinaţia dintre ele – grill şi sistem light
wave). Sunt afişate simbolurile 2S şi
.
–– Alwegeţi programul LIGHT WAVE/COMB. (potrivit descrierii de la punctul 8 - Funcţia grill halogenat şi combinaţia dintre ele – grill şi sistem
light wave). nt afişate simbolurile 3S,
şi .
–– Apăsaţi butonul START (7) pentru pornire.
9. Funcţia autocurăţare
Este de ajuns să porniţi funcţia aburi şi murdăria singură se duce de pe pereţii cuptorului cu microunde. Pe urmă, e de ajuns să ştergeţi cu o cârpă.
Avantaje:
–– Curăţare comodă.
–– Utilizare igienică.
10. Compartiment ceramic
Compartimentul ceramic se încălzeşte rapid. În plus, este rezistent, nu se
zgârie şi are proprietăţi antibacteriene.
Avantaje:
–– Preparatele pot fi pregătite cu 30% mai repede.
ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR
În cazul apariţiei depunerilor de calcar pe fundul recipientului pentru apă
(3), depunerile trebuie îndepărtate pentru a mări capacitatea de funcţionare a aparatului. Pentru aceasta, folosiţi oţet 6% sau 10% cu apă, în proporţie de 50%/50%.
–– Ridicaţi capacul recipientului (1).
–– Turnaţi în recipient 0,5 l soluţie şi alegeţi funcţia gătire cu aburi (pct. 3).
–– Lăsaţi soluţia în recipient cca. 30 de minute.
–– Vărsaţi soluţia, iar recipientul spălaţi-l cu apă curată.
–– Umpleţi recipientul cu apă proaspătă, alegeţi funcţia gătire cu aburi
(pct. 3) şi, pe urmă, vărsaţi apa.
–– În cazul în care au mai rămas depuneri de calcar pe dundul recipientului, repetaţi operaţiunea.
–– Neîndepărtarea depunerilor de calcar de pe recipient poate determina deteriorarea sa.
–– Îtergeţi interiorul compartimentului cuptorului cu microunde cu o cârpă.
ECOLOGIA – AI GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător.
Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container
pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător
deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat
pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce
ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
RU
Уважаемые Пользователи !
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно
было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
В обозначенном ниже месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР микроволновой печи и сохраните эту информацию на будущее.
СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР:
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ
1. Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при открытой дверце, т.к. Вы можете подвергнуть себя воздействию микроволновой энергии. Катерогически запрещается обходить или
самостоятельно модифицировать механизмы защиты.
2. Не помещайте посторонние предметы между дверцей и торцевой частью печи. Следите за тем, чтобы на внутренней поверхности дверцы и на уплотнительной прокладке не скапливалась
грязь и остатки чистящих средств.
3. Не пользуйтесь поврежденной микроволновой печью. Особенно важно, чтобы дверца плотно закрывалась и не имела какихлибо повреждений. Не пользуйтесь печью, если:
● дверца прибора погнута,
● шарниры дверцы разболтаны или на них имеются заметные
трещины и вмятины,
● повреждены уплотнения и уплотняющие поверхности дверцы.
4. Ремонт и регулировку прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты сервиса.
Содержание
Правила безопасности и защиты от воздействия микроволновой
энергии ................................................................................................... 37
Указания по технике безопасности ...................................................... 37
Установка................................................................................................ 37
Указания по заземлению . ..................................................................... 38
Радиопомехи .......................................................................................... 38
Функция блокады для защиты от детей . ............................................ 38
Очистка – консервация и обслуживание ............................................. 38
Перед тем, как обратиться в сервисную службу . ............................... 38
Соответствие нормам . .......................................................................... 38
Техническая характеристика ................................................................ 39
Указания по приготовлению пищи в микроволновой печи ................. 39
Выбор посуды ........................................................................................ 39
Устройство микроволновой печи .......................................................... 39
Панель управления – oписание . .......................................................... 39
Выбор режимов микроволновой печи .................................................. 40
Таймер .............................................................................................. 40
Парогенератор .................................................................................. 40
Режим приготовления пищи на пару ............................................... 41
Режим микроволнового подогрева .................................................. 41
Режим размораживания по весу ..................................................... 42
Режим галогенового гриля и комбинированного приготовления
– система «light wave» . .................................................................... 42
Режим автоматического приготовления . ........................................ 42
Режим многоэтапного приготовления ............................................. 43
Режим самоочистки .......................................................................... 44
Керамическая камера ..................................................................... 44
Удаление накипи . .................................................................................. 44
Экология – забота о окружающей среде ........................................... 44
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время использования прибора всегда соблюдайте нижеприведенные основные правила техники безопасности:
ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током, получения травм, а также подвергания себя воздействию микроволновой энергии, необходимо строго соблюдать следующие правила:
1. Микроволновая печь предназначена исключительно для домашнего пользования.
2. Подключайте печь только к сети переменного тока 230V с заземлением.
3. Используйте печь только в целях, предусмотренных инструкцией. Не помещайте в печь какие-либо агрессивные и химические
вещества. Данный тип микроволновой печи предназначен только
для подогрева, приготовления пищи и сушки. Запрещается использовать печь в промышленных или лабораторных целях.
4. ВНИМАНИЕ: Не включайте микроволновую печь, когда она
пустая.
5. Запрещается пользоваться печью с поврежденным сетевым
электропроводом или вилкой, а также, если печь упала или имеет повреждения иного характера.
ВНИМАНИЕ: Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во
избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
6. ВНИМАНИЕ: Дети могут пользоваться печью только под надзором взрослых или если им объяснят, как пользоваться
печью, и они смогут безопасно пользоваться ею, осознавая
возможную опасность в случае неправильного использования микроволновой печи.
7. Для того, чтобы снизить риск возгорания внутри микроволновой
печи:
–– Разогревая продукты в пластиковых или бумажных упаковках,
периодически контролируйте процесс, т.к. пластик или бумага
могут загореться.
–– Снимите закрепляющую проволоку и скрепки с бумажных и пластиковых пакетов перед тем, как поместить их внутрь печи.
–– В случае, если заметите дым, не открывайте дверцу, чтобы не
дать огню возможность распространиться, а выключите печь
и отсоедините ее от питающей сети.
–– Микроволновая печь не может использоваться как место для
хранения каких-либо предметов. Если Вы не используете
печь, не оставляйте внутри бумажную посуду, кухонные принадлежности или продукты питания.
8. ВНИМАНИЕ: Не разрешается разогревать продукты в закрытых консервных банках или закупоренных бутылках. Плотно
закрытые емкости могут взорваться.
9. При подогреве напитков или воды в микроволновой печи может
произойти перегрев жидкости выше точки кипения без выделения
пузырьков. При извлечении нагретой жидкости может произойти
всплеск кипятка. Вынимайте посуду с напитками аккуратно, с соблюдением особой осторожности.
10. Не используйте микроволновую печь для поджаривания. Горячее
масло может повредить части изделия и посуду или даже обжечь
кожу.
11. Не разогревайте в печи яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, т.к. они могут взорваться.
12. Продукты с плотной кожурой, такие как картофель, целые кабачки, яблоки и каштаны рекомендуется при приготовлении в микроволновой печи предварительно прокалывать.
13. Размешивайте или взбалтывайте содержимое бутылочек с детским питанием. Во избежание ожогов перед кормлением проверяйте его температуру.
14. Кухонная посуда может нагреваться в микроволновой печи. Вынимайте ее осторожно, пользуйтесь кухонными прихватами.
15. Перед использованием проверьте посуду, чтобы убедиться, что
она подходит для микроволновой печи.
16. ВНИМАНИЕ: Все работы, связанные с ремонтом или техобслуживанием микроволновой печи, требующие снятия
кожуха излучателя микроволн, являются опасными для
здоровья. Ремонт должен осуществлять только квалифицированный специалист по ремонту микроволновой техники.
17. Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям во время работы
печи.
18. Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут
обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
19. Устройство не предназначено для работы с использованием
внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
УСТАНОВКА
1. Убедитесь, что при распаковке в печи не остались поставляемые
с ней принадлежности и упаковочные материалы.
2. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что печь не имеет каких-либо дефектов, например, деформации или перекоса дверцы, повреждения уплотнений или уплотнительных поверхностей дверцы, поломанных петель и защелок дверцы, а также вмятин
на дверцах и внутренних поверхностях печи.
При обнаружении каких-либо дефектов не включайте печь
и обратитесь в службу сервиса.
37
3. Установите печь на ровной стабильной поверхности, которая
должна выдержать собственный вес печи и вес самых тяжелых
продуктов, которые будут использоваться в процессе приготовления в микроволновой печи.
4. Не подвергайте печь воздействию высоких температур и влажности, а также не устанавливайте рядом с легковоспламеняющимися предметами.
5. Обеспечьте доступ воздуха для вентиляции, а также не закрывайте и не
блокируйте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние над
печью должно составлять не менее 20
cм. С задней стороны печи – не менее
10 см, и не менее 5 cм с правой и левой стороны микроволновой печи. Не
снимайте ножки печи.
6. Убедитесь, что питающий электропровод печи не поврежден, не касается
внешней поверхности корпуса и не соприкасается с какой-либо горячей или острой поверхностью.
7. Розетка должна находиться в непосредственной близости от
микроволновой печи, чтобы в случае необходимости можно было
немедленно отключить печь от питающей сети.
8. Запрещается пользоваться печью вне помещения.
9. Не разрешайте пользоваться микроволновой печью детям и лицам с ограниченными физическими и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут
обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации микроволновой печи. Не оставляйте работающую печь без присмотра.
10. Не позволяйте детям играть с печью.
11. Когда истечет половина времени приготовления на гриле, микроволновая печь остановит приготовление и напомнит о том, что
приготовляемый продукт следует перевернуть. Для возобновления приготовления необходимо нажать на кнопку START.
12. Во избежание ожогов не прикасайтесь к керамической поверхности, которая сильно нагревается во время приготовления пищи.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ
Микроволновая печь должна быть заземлена. Питающий электропровод и вилка печи имеют заземление.
1. Подсоедините электропровод к правильно установленной розетке с заземлением.
При коротком замыкании заземление снижает риск поражения
электрическим током.
Рекомендуем, чтобы питание микроволновой печи осуществлялось от отдельной цепи.
ВНИМАНИЕ: Неправильное подсоединение микроволновой печи
может привести к поражению электрическим током.
Замечание: Если инструкция по заземлению и установке микроволновой печи Вам не до конца понятна и у Вас возникли какие-либо вопросы, просим пригласить квалифицированного электрика или обратиться в службу сервиса.
ВНИМАНИЕ: Как изготовитель, так и продавец не несут ответственности за повреждение микроволновой печи и возможный
ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний по
подсоединению печи к питающей сети.
Цвета проводов в главном кабеле имеют цвет соответственно:
Желто-зеленый = Заземление
Синий = Нейтральный
Коричневый = Фазовый.
РАДИОПОМЕХИ
Микроволновая печь может быть источником радиопомех, влияющих на
работу радиоприемников, телевизоров и других подобных приборов.
Помехи можно ограничить или предотвратить следующим образом:
1. Перед началом эксплуатации внутреннюю поверхность печи,
дверцу и уплотнение следует протереть влажной тряпочкой.
2. Установите принимающую антенну радиоприемника или телевизора в другом месте.
3. Измените расположение печи по отношению к этим приборам.
4. Oтодвиньте микроволновую печь от прибора.
5. Включите микроволновую печь и прибор в разные розетки таким
образом, чтобы приборы не мешали в эксплуатации друг другу.
ФУНКЦИЯ БЛОКАДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ
Этот режим позволяет предотвратить вмешательство детей в работу
печи, когда они остаются без присмотра. Для установки блокады:
38
1. Нажмите на кнопку STOP/CANCEL (6) (Стоп/Отмена) и держите
3 сек. Раздастся звуковой сигнал и начнет светиться символ блокады .
2. В состоянии блокады микроволновая печь не включается.
Чтобы снять блокаду:
1. Нажмите на кнопку STOP/CANCEL (6) (Стоп/Отмена) и держите
3 сек., пока не раздастся звуковой сигнал, а символ блокады не
погаснет.
ОЧИСТКА – KOНСЕРВАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Перед очисткой микроволновую печь следует выключить и вынуть вилку питающего электропровода из розетки.
2. Микроволновую печь необходимо содержать в чистоте. Загрязненную внутреннюю поверхность печи, дверцу и уплотнения
следует протирать влажной тряпочкой. В случае сильного загрязнения используйте мягкие детергенты. Не используйте аэрозоли
и концентрированные чистящие средства, т.к. они могут повредить поверхность дверцы или печи либо оставить на ней пятна
и разводы, а также сделать поверхность матовой.
3. Наружную поверхность микроволновой печи протирайте влажной тряпочкой. Избегайте повреждения элементов, находящихся
внутри печи. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи.
4. Дверцы с обеих сторон, смотровое окно печи и соседние элементы peгуляpнo протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить остатки пищи и вытереть разлитую жидкость.
Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
5. Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные
детергенты в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
6. Нельзя допускать до попадания влаги на панель управления.
Протирайте панель мягкой влажной тряпочкой. При чистке панели управления оставьте дверцу печи открытой во избежание случайного включения печи.
7. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите
его с помощью мягкой тряпочки. Появление конденсата может
быть обусловлено использованием печи в условиях повышенной
влажности. В данном случае это нормальное явление.
8. Регулярно вынимайте и мойте лоток для жира с добавлением
жидкости для мытья посуды или в посудомоечной машине.
9. Если в камере микроволновой печи появился неприятный запах,
необходимо вскипятить в ней в течение ок. 5 минут ок. 200 мл воды
с соком из одного лимона и лимонной цедрой. Затем внутренние
поверхности необходимо вытереть насухо мягкой тряпочкой.
10. В случае, если возникнет необходимость замены лампочки внутри печи, следует обратиться в службу сервиса.
11. Регулярно очищайте печь и удаляйте из нее остатки пищи. Невыполнение приведенных выше правил может привести к повреждению поверхности печи, а тем самым уменьшить срок ее службы и привести к опасным ситуациям.
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ
Если печь не работает:
1. Убедитесь, что печь включена в сеть правильно. Если нет, выньте
вилку питающего электропровода из розетки, подождите 10 секунд и вложите еще раз.
2. Проверьте предохранитель печи. Убедитесь, что предохранитель
исправный и не включился автоматический предохранитель.
Если данная защита работает правильно, проверьте подачу напряжения в сетевую розетку, включая в нее какой-либо другой
электроприбор.
3. Убедитесь, что панель управления и таймер запрограммированы
правильно.
4. Убедитесь, что дверцы плотно прилегают к корпусу. В противном
случае произойдет утечка микроволновой энергии.
ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНИЛИ ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ ОПЕРАЦИИ, А ПЕЧЬ
ВСЕ-ТАКИ НЕ РАБОТАЕТ, ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ.
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
Микроволновая печь ZELMER отвечает требованиям действующих
норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Напряжение питания
Потребляемая энергия
Номинальная выходная
мощность (микроволны)
Частота
Внешние габаритные
размеры (мм)
Внутренние размеры (мм)
Объем
Вес нетто
УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
230V ~50Hz,
1400W (Микроволны)
850W (Гриль - Light wave)
1250W (Парогенератор)
900W
1. Блокада дверцы
2450MHz
310mm×565mm×406mm
6. Нагревательный
элемент гриля
214mm×332mm×346mm
23 л
ок. 19 кг
8. Лоток для жира
2. Oкно печи
3. Нижняя плита
4. Решетка для гриля
5. Панель управления
7. Парогенератор
* Приведенные выше данные могут быть изменены, в связи с чем
пользователь должен сравнить их с параметрами, указанными на заводском щитке микроволновой печи. Какие-либо претензии в отношении ошибок в этих данных рассматриваться не будут.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ
В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - OПИСАНИЕ
1. Поместите продукты в печь. Чтобы добиться равномерного приготовления, рекомендуется класть продукт толстой стороной
к внешнему краю поддона.
2. Проверьте время приготовления. Установите наименьшее время
приготовления. В случае необходимости время приготовления
можно продлить. Пригоревшие продукты могут стать причиной
задымления или возгорания.
1. Дисплей меню
–– На дисплее высвечивается время, таймер и символы функций.
2. STEAM MICRO (приготовление на пару)
–– Используется для выбора режима приготовления на пару.
3. LT. WAVE/COMB. (галогеновый гриль/комбинация: гриль+
микроволны)
3. Для ускорения процесса приготовления, а также для предотвращения разбрызгивания рекомендуется накрывать продукты
крышкой или пленкой.
–– Используется для приготовления с помощью галогенового гриля
или в режиме комбинированного приготовления.
4. Такие продукты, как целые цыплята или гамбургеры, необходимо
переворачивать, чтобы верх и низ прожаривались равномерно.
Крупные куски мяса необходимо перевернуть, по крайней мере,
один раз.
–– Используется для выбора режима микроволнового приготовления.
5. В половине процесса приготовления необходимо перемешать такие продукты, как тефтели. Те, которые были сверху, должны оказаться снизу, а те, которые были в центре - переложите на край.
ВЫБОР ПОСУДЫ
Для приготовления пищи в микроволновой печи необходимо пользоваться посудой и кухонными принадлежностями, подходящими для
микроволновых печей. Идеальным материалом для посуды являются прозрачные материал, т.к. обеспечивают быстрое проникновение
микроволн.
1. Нельзя использовать металлические кухонные принадлежности
и металлическую посуду, а также посуду с рисунком, нанесенным металлосодержащими красками – микроволны не проникают
сквозь металл.
4. MICROWAVE (гриль + микроволны)
5. DEFROST/CLOCK (размораживание/таймер)
–– Используется для выбора времени и размораживания.
6. STOP/CANCEL (Стоп/Отмена)
–– Нажмите, чтобы сбросить настройку или обнулить параметры печи
перед выбором программы приготовления.
–– Нажмите один раз, чтобы на время прервать процесс приготовления, или два раза, чтобы отменить процесс приготовления.
–– Придержите, чтобы включить функцию блокады для защиты от детей.
7. START
–– Нажмите, чтобы запустить программу или выбрать режим быстрого приготовления. Переведите регулятор в положение: таймер,
меню, вес.
2. Не помещайте в печь продукты, упакованные в бумагу из вторсырья, т.к. упаковка может содержать металлические примеси,
которые могут вызвать искрение и/или возгорание.
3. Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду, вместо квадратных или прямоугольных, т.к. пища в углах посуды чаще
пригорает.
4. Во избежание чрезмерного воздействия микроволн открытые
части приготавливаемой пищи можно прикрыть тонкими полосками алюминиевой фольги. Будьте осторожны - не используйте
слишком много фольги и следите за тем, чтобы расстояние
между фольгой и внутренними поверхностями печи составляло не менее 3 см.
Представленная ниже таблица поможет Вам правильно выбрать
посуду.
Кухонная посуда
Жаропрочная стеклянная
Обычная стеклянная
Жаропрочная керамическая
Пластиковая посуда, пригодная
для микроволновой печи
Кухонная бумага
Металлические лотки
Решетка для гриля
Алюминиевая фольга
и алюминиевые лотки
Обычный
Комбинирежим
рованное
Гриль
микроволприготовленовой печи
ние
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
A
Время
B
Одноэтапное приготовление/Kомбинация 1/Koмбинация 2
C
Многоэтапное приготовление
D
Многоэтапное приготовление
E
Размораживание
F
Разогрев с помощью микроволн
G
Галогеновый гриль
H
Приготовление на пару
I
Блокада для защиты от детей
J
Единица веса (в граммах)
K
Цифровой дисплей (время или выбранные параметры)
39
ВЫБОР РЕЖИМОВ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
После подсоединения печи к питающей сети раздастся звуковой сигнал и включится дисплей. Если на этом этапе будет нажата какая-либо
кнопка или Вы переведете регулятор (7), система перейдет в режим
ожидания установки времени на цифровом дисплее (перевести регулятор (7) вправо) или на выбор меню (переведите регулятор (7) влево). После нескольких минут бездействия дисплей перейдет в режим
ожидания.
1. Установка текущего времени
Время может отображаться в 12- или 24-часовом формате. Чтобы установить текущее время, в режиме ожидания:
–– Вложите вилку в розетку с заземлением.
–– Нажмите и придержите кнопку DEFROST/CLOCK (5) в течение
3 секунд.
–– На дисплее начнет пульсировать указатель времени.
–– Появится надпись Hr24.
–– Нажмите на кнопку DEFROST/CLOCK (5), чтобы выбрать 12-часовой формат.
–– Еще раз нажмите на кнопку DEFROST/CLOCK (5), чтобы выбрать
24-часовой формат.
–– Переведите регулятор (7) вправо, чтобы установить час.
–– Подтвердите кнопкой DEFROST/CLOCK (5).
–– Переведите регулятор (7) вправо, чтобы установить минуты.
–– Подтвердите кнопкой DEFROST/CLOCK (5).
–– На дисплее будет высвечиваться текущее время.
2. Парогенератор
a) Использование парогенератора
Пар образуется в специальной емкости (неотъемлемой части микроволновой печи) и подается непосредственно внутрь печи. Это
уникальное решение на польском рынке, тогда как в других печах
(рекламирующих приготовление на пару) просто прилагается закрывающийся контейнер, в котором образуется пар.
Некоторые достоинства:
–– Приготовление пищи на пару отличается экономией времени. Например, можно быстро приготовить картофель на пару, замороженные овощи и т.п.
Автоменю
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
–– Пища не пропитывается лишними жирами, используемыми при
жарке (когда пища впитывает со сковороды более 60 % жира!).
–– При паровой обработке в пище сохраняется больше витаминов,
минералов и питательных веществ, которые в процессе варки теряются, переходя в воду (таким образом может разрушиться даже
до 75% витамина C!) .
–– Кроме того, при готовке на пару пища не пригорает, не прилипает
к стенкам посуды и сохраняет цвет. Продукты не теряют влагу и остаются сочными, нежными и ароматными.
b) Установка крышки на емкость для воды
Внимание: Перед первым приготовлением пищи на пару рекомендуется вымыть емкость для воды (3) и ее крышку (1), чтобы
убедиться, что они чистые.
Элементы парогенератора (см. рисунок рядом):
–– Крышка емкости для воды (1).
–– Емкость для воды (3).
–– Датчик минимального уровня воды (2).
–– Указатель уровня воды (5).
–– Открывающий механизм (4).
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
40
–– Корпус емкости для воды (6).
Внимание: Не погружайте емкость для воды (3) в воду или в какие-либо другие жидкости. Не мойте емкость (3) под струей воды.
В случае попадания воды на стыки и/или корпус парогенератора
(нижняя часть емкости), перед следующим включением дайте им
полностью высохнуть.
Наполняйте емкость (3) только “обычной” водой (водопроводной).
Уровень воды в емкости (3) должен поддерживаться в пределе
MIN-MAX.
Прежде чем установить крышку емкости (1) на место, убедитесь,
что уровнемер функционирует правильно.
Прежде чем включить режим приготовления на пару, проверьте
правильность установки емкости для воды (3) и убедитесь, что
в емкость налито достаточное количество воды. Не снимайте
крышку (1) с емкости для воды во время приготовления. Во из-
бежание ожогов или других опасных ситуаций не открывайте емкость для воды сразу после окончания процесса приготовления.
Не наполняйте емкость непосредственно после сигнала об окончании работы, подождите несколько минут и только потом осторожно снимите крышку (1) с емкости для воды и долейте воду
из кувшина. Запрещается доливать воду или брать в руки крышку (1) во время или непосредственно после окончания процесса
приготовления.
Вода в емкости не должна использоваться дольше, чем 24 часа.
Если микроволновая печь окажется при температуре ниже 0°C,
необходимо слить воду из емкости.
Уровнемер необходимо регулярно очищать. Во время очистки запрещается извлекать и переворачивать уровнемер. Перед очисткой емкости для воды (3) дайте ей полностью остыть.
Во избежание ожогов не прикасайтесь к быстронагревающимся
поверхностям.
Если в емкости для воды (3) имеется вода, следите за тем, чтобы
ее не разлить во время перемещения устройства.
Чтобы снять крышку (1) с резервуара для воды, нажмите на два фиксатора открывающего механизма (4) в верхней части в направлении
один к другому и снимите крышку, поднимая ее вверх. Затем за выступ сбоку извлеките емкость для воды (3).
3. Режим приготовления пищи на пару
–– Снимите крышку с емкости для воды
(1), наполните емкость водой и закройте крышку. Крышка должна быть
плотно закрыта, в противном случае режим приготовления на пару не
включится.
Внимание: Не наполняйте емкость
ниже минимальной отметки MIN и выше отметки MAX на указателе уровня
воды (2).
Приготовление на пару нельзя начать,
если уровень воды будет слишком низкий,
или Вы будете вынуждены через некоторое время долить воду. С другой стороны, если уровень воды слишком высокий,
вода может выплеснуться внутрь печи.
–– Включите печь, откройте дверцу и поставьте приготовляемое блюдо в центре керамической плиты. Затем закройте дверцу.
–– Установите режим приготовления на пару STEAM MICRO (2). На
дисплее появится икона 1S и
.
–– Затем регулятором (7) установите нужное время (10сек-30мин).
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать процесс приготовления.
Например, чтобы настроить печь на 12 минут приготовления в данном
режиме:
–– Нажмите на кнопку STEAM MICRO. (2).
–– Затем регулятором (7) установите время 12 минут.
–– Нажмите на кнопку START (7).
ВНИМАНИЕ:
Во избежание ожогов не снимайте крышку (1) с емкости для воды
во время приготовления.
–– Если уровень воды во ремя приготовления снизится ниже отметки
MIN, система выключится на время и начнет издавать предостерегающие звуковые сигналы, а символ приготовления на пару начнет
пульсировать, напомная пользователю, что нужно долить воду. Эта
функция действует с задержкой, чтобы избежать возможных ожогов горячим паром. Осторожно откройте дверцу и долейте необходимое количество воды. Закройте дверцу, подождите, пока указатель уровня воды поднимется, и только тогда нажмите на кнопку
START (7). Микроволновая печь продолжит процесс приготовления
в соответствии с установленным временем.
Очистив емкость (3) и крышку (1), установите емкость на свое место в корпусе (6). Чтобы плотно закрыть емкость для воды крышкой
(1), вставьте ее в емкость (3) и прижмите. Убедитесь, что фиксаторы
(A) правильно закрепились с обеих сторон емкости, поскольку только в этом случае может быть включен режим приготовления пищи на
пару. В противном случае пар будет выходить через выходное отверстие емкости.
c) Установка лотка для воды (2)
Прежде чем включить режим
приготовления на пару, проверьте правильность установки лотка для воды (2). Если
в лотке (2) имеется вода, опорожните его. Для этой цели
можно использовать сухую
тряпочку, чтобы собрать всю
оставшуюся воду, или просто
вынуть лоток. Лоток вынимается следующим способом:
–– Максимально
откройте
дверцу печи (1).
–– Нажмите на два фиксатора (C) и осторожно выньте
лоток.
–– Опорожните лоток для
воды (2) и вставьте на
место.
Способ установки лотка:
–– Максимально
откройте
дверцу печи (1).
–– Установите лоток (2) так, чтобы защелки (B) совпали с квадратными отверстиями (A) снизу микроволновой печи, и вставьте лоток
на место.
–– Во время приготовления на пару пар может выходить через вентиляционную решетку в верхней части емкости, а после окончания
процесса приготовления его излишек может скапливаться внутри
печи. Несколько капель воды может осесть на дверце, поэтому открывайте дверцу аккуратно, чтобы капли воды не вылились наружу.
–– Если приготовление на пару превысит 30 минут, необходимо опорожнить лоток для воды, расположенный под дверцей.
4. Режим микроволнового подогрева
Режим стандартного микроволнового подогрева
–– Вложите вилку сетевого провода в розетку (розетка должна иметь
заземляющий штырь).
–– Переведите регулятор (7) вправо, чтобы установить необходимое
время.
–– Появится икона 1S и , а также время в минутах и секундах.
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать подогрев.
Режим микроволнового приготовления с регулировкой уровня
мощности микроволн
–– Несколько раз нажмите на кнопку MICROWAVE (4), чтобы выбрать
уровень мощности микроволнового приготовления – появится икона 1S и .
–– Затем регулятором (7) установите нужное время (10сек-95мин).
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать процесс приготовления.
Выбор мощности микроволн:
Нажмите на кнопку
MICROWAVE
МОЩНОСТЬ
МИКРОВОЛН
1 раз
2 раза
3 раза
4 раза
5 раз
6 раз
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
41
Например, чтобы настроить печь на 20 минут приготовления с мощностью микроволн 60%:
–– Затем регулятором (7) установите нужное время 12:00 (временной диапазон 10сек -90мин).
–– Нажмите 3 раза на кнопку MICROWAVE (4).
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать процесс приготовления.
–– Затем регулятором (7) установите нужное время 20:00 (20мин).
KОМБИНАЦИЯ 1 (микроволны и галогеновый гриль)
–– Нажмите на кнопку START (7).
5. Режим размораживания по весу
Программа размораживания по весу рассчитывает необходимое время размораживания, исходя из заданного веса продукта.
Выполните следующее:
Расход мощности в режиме комбинированного приготовления «1» это
30% времени – микроволновой режим, 70% времени - гриль. Используется для приготовления рыб, картофеля, панированных продуктов
и т.п. Для приготовления в режиме комбинации микроволн и галогенового гриля в течение 25 минут выполните следующее:
,
–– Два раза нажмите на кнопку LT. WAVE/COMB. (3) – появятся иконы
1S, ,
и надпись Co-1.
–– Затем регулятором (7) установите вес размораживаемого продукта (100г-1800г).
–– Затем регулятором (7) установите нужное время 25:00 (временной диапазон 10сек -95мин).
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать процесс размораживания.
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать процесс приготовления.
–– В этом режиме можно использовать лоток для жира (8) – стр. 3.
KOMБИНАЦИЯ 2 (микроволны и галогеновый гриль)
ВНИМАНИЕ:
Расход мощности в режиме комбинированного приготовления «2» это
55% времени – микроволновой режим, 45% времени – гриль. Используется для приготовления омлетов, печеного картофеля и мяса птицы.
Для приготовления в режиме данной комбинации в течение 12 минут
выполните следующее:
–– Нажмите на кнопку DEFROST/CLOCK (5) – появятся иконы 1S,
и вес 100г.
–– Наибольшая трудность при размораживании в микроволновой
печи заключается в неравномерном оттаивании в связи с разницей в форме и толщине продукта. Образующаяся во время размораживания жидкость может нагреваться и иногда часть продукта
начинает вариться, тогда как остальная часть остается замороженной. В действительности не следует размораживать продукты
полностью, вполне достаточно разморозить продукты на 70%,
чтобы они были пригодны для приготовления.
–– Размораживайте продукты этапами, с перерывом, переворачивая
продукты на блюде (лотке).
–– Чтобы разморозить жирное мясо, быстро подогрейте его в микроволновой печи и оставьте при комнатной температуре, или подогревайте с перерывами до полной разморозки.
–– Чтобы разморозить целого цыпленка или какой-либо продукт нерегулярной формы, оберните ножки и другие тонкие части алюминиевой фольгой. В противном случае тонкие части продукта разморозятся быстрее и могут свариться, пока разморозятся остальные
элементы продукта. Бока крупных кусков мяса прикройте алюминиевой фольгой, чтобы размораживание происходило равномерно
только с помощью вертикальных микроволн.
–– Во время размораживания иногда необходимо удалять лед.
6. Режим галогенового гриля и комбинированного
приготовления – система «light wave»
Уникальная система «light wale» в Польше базирует на:
–– Галогеновом гриле.
–– Специальном распространении микроволн.
–– Специально запроектированной камере.
При работе печи в режиме гриля тепло излучается нагревательными
элементами, расположенными в верхней части печной камеры, распространяющими миллионы световых лучей равномерно в разных направлениях, которые отражаются внутри специально запроектированной камеры. Дно печи имеет керамическое покрытие, через которое
проникают микроволны. Печь не имеет поворотного стола, поскольку
он в этом случае не нужен. При такой конструкции микроволновой
печи излучение доходит до каждой частицы продукта без необходимости его врещения.
Выгода:
–– Быстрый подогрев – на 30% быстрее, чем в стандартной микроволновой печи.
–– Быстрое повышение температуры – печь с системой «light wale»
нагреватеся до температуры 100оС за 10 секунд, тогда как стандартные печи нагреваются за это время только до температуры
80°С.
–– В приготовленных продуктах сохраняется 98% полезных веществ,
тогда как в стандартные печи сохраняют только 90%.
–– Благодаря сочетанию микроволн и системы «light wale» обеспечивается равномерное приготовление.
ГРИЛЬ – LIGHT WAVE
В режиме приготовления с использованием галогенового гриля источником тепла является галогеновая лампа. Эта функуция идеальна
для приготовления тонких кусков мяса, стейков, колбасок и т.п.
ВНИМАНИЕ: В этом режиме всегда используйте лоток для жира
(8) – стр. 3.
Например, чтобы настроить печь на 12 минут приготовления в режиме галогенового гриля:
–– Нажмите на кнопку LT. WAVE/COMB. (3) – появятся иконы 0:00, 1S
oraz
.
42
–– Три раза нажмите на кнопку LT. WAVE/COMB. (3) – появятся иконы
1S, ,
и надпись Co-2.
–– Затем регулятором (7) установите нужное время 12:00 (временной диапазон 10сек-95мин).
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать процесс приготовления.
7. Режим автоматического приготовления
–– В память микроволновой печи введены 24 автоматические программы приготовления, отображенные на дисплее. В режиме ожидания переведите регулятор (7) влево – появится меню с пульсирующей иконой «попкорн», чтобы выбрать код блюда (см. таблицу
ниже). Нажатие кнопки START (7) oбозначает подтверждение введенного параметра и переход к подтверждению соотв. веса, объема (1-250мл–1 ст., 2-500мл-2 ст., 3-750мл-3 ст.) или количества
1-1 шт. 2-2 шт.
Этапы операции:
–– Вложите вилку сетевого провода в розетку (розетка должна иметь
заземляющий штырь.
–– Переведите регулятор (7) влево, чтобы выбрать нужное блюдо – будет подсвечиваться позиция меню, указатель времени
и икона 1S.
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы подтвердить параметры.
–– Регулятором (7) выберите вес, объем или количество штук.
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать подогрев.
ВНИМАНИЕ:
–– Запрещается готовить/подогревать/размораживать продукты непосредственно на дне печи – используйте для этого соответствующую посуду.
–– Крупные/плотные продукты при сильном и быстром нагреве не могут готовиться замороженными, так как пока середина достигнет
требуемой температуры, края могут подогреть.
–– Прикрывайте готовящиеся блюда кусочками алюминиевой фольги
для предотвращения их пересушивания или разбрызгивания/выливания.
–– Прежде чем вставить продукты в печь для приготовления, снимите
с продукта оболочку или обертку, или сделайте отверстия в фольге, которой прикрываете продукт.
–– Перемешивайте или переворачивайте продукты в половине процесса приготовления/размораживания, чтобы равномерно распределить тепло.
Автоменю
Код
Блюдо/Режим
приготовления
Примечание
Попкорн
1
Стандартный пакет из супермаркета (100г)
Popcorn
Рис с приправами
2
Congee
Подогрев пиццы
3
Reheat Pizza
Необходимо обеспечить соответствующее
количество воды и риса (50г-150г).
При условии хранения в холодильнике
(150г-300г)
Код
4
5
Блюдо/Режим
приготовления
Супы
Soup
Цыпленок
порционный- гриль
Grilled Chicken Piece
Филе курицы- гриль
6
Grilled Chicken Steak
Курица- гриль
7
Grilled Whole Chicken
8
Куриные крылышкигриль
Grilled Chicken Wings
Мясо- гриль
9
Grilled Meat
10
Шашлыки из мяса на
гриле
Grilled Meat Skewers
Рыба -гриль
11
Grilled Fish Piece
12
Говядина/баранина
-гриль
Grilled Beef Mutton
Колбаски-гриль
13
Grilled Ham Sausage
Кукуруза -гриль
14
Grilled Corn
Хот-дог
15
Hot Dog
Примечание
Порция 200~250мл (1-3).
Положите кусочки непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления необходимо перевернуть
кусочки и нажать на START, чтобы
продолжить приготовление (200г-700г).
Положите филе непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления необходимо перевернуть
кусочки и нажать на START, чтобы
продолжить приготовление (200г-600г).
В этом режиме в половине приготовления
раздастся звуковой сигнал, оповещающий
о том, что необходимо перевернуть
продукт и нажать на START, чтобы
продолжить приготовление (800г-1400г).
В этом режиме в половине приготовления
раздастся звуковой сигнал, оповещающий
о том, что необходимо перевернуть
продукт и нажать на START, чтобы
продолжить приготовление (200г-700г).
В этом режиме в половине приготовления
раздастся звуковой сигнал, оповещающий
о том, что необходимо перевернуть
продукт и нажать на START, чтобы
продолжить приготовление (200г-700г).
Положите шашлыки непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления раздастся звуковой сигнал,
оповещающий о том, что необходимо
перевернуть продукт и нажать на START,
чтобы продолжить приготовление
(200г-600г).
Положите мясо непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления раздастся звуковой сигнал,
оповещающий о том, что необходимо
перевернуть продукт и нажать на START,
чтобы продолжить приготовление
(200г-700г).
Положите колбаски непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления раздастся звуковой сигнал,
оповещающий о том, что необходимо
перевернуть продукт и нажать на START,
чтобы продолжить приготовление
(100г-500г).
Положите кукурузу непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления раздастся звуковой сигнал,
оповещающий о том, что необходимо
перевернуть продукт и нажать на START,
чтобы продолжить приготовление
(200г-800г).
Положите хот-доги непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления раздастся звуковой сигнал,
оповещающий о том, что необходимо
перевернуть продукт и нажать на START,
чтобы продолжить приготовление
(100г-500г).
Свежий тост (1,2)
Toast
Блюдо/Режим
приготовления
Цыпленок на пару
17
Steamed Chicken
Мясо на пару
18
Steamed Meat
Рыба на пару
(целая)
19
Steamed Whole Fish
Kреветки на пару
20
Steamed Shrimp
21
Aвтоматический
разогрев
Auto Reheat
Персиковый джем
22
Peach Jam
Яблочный джем
23
Apple Jam
Положите куски рыбы непосредственно
на верхнюю решетку. В половине
приготовления раздастся звуковой сигнал,
оповещающий о том, что необходимо
перевернуть продукт и нажать на START,
чтобы продолжить приготовление
(100г-500г).
Toсты
16
Код
Клубничное вино
24
Strawberry Wine
Примечание
Положите кусочки цыпленка
в керамическую посуду и поставьте
в микроволновую печь на керамическую
плиту, 700мл, (200г-700г).
Положите мясо в керамическую посуду
и поставьте в микроволновую печь на
керамическую плиту, 700мл, (200г-700г).
Положите рыбу в керамическую посуду
и поставьте в микроволновую печь на
керамическую плиту; 700мл, (200г-700г).
Положите креветки в керамическую посуду
и поставьте в микроволновую печь на
керамическую плит, 700мл, (200г-700г).
При условии хранения в холодильнике
используйте посуду или пакеты, пригодные
для микроволновой печи, (100г-1000г).
Ингредиенты: персики: 4 штуки, сахар: 1/2
стакана, вода: 2 стакана.
Этап 1: персики вымыть, снять кожицу,
разрезать на кусочки;
Этап 2: положить персики, сахар и воду
в жаропрочную посуду и поставьте
в микроволновую печь. Затем включить
данную программу. 1 стакан = 250мл, (1).
Ингредиенты: яблоки: 4 штуки, сахар: 150г,
лимонный сок: 1 стакан.
Этап 1: яблоки вымыть, очистить от
кожуры, разрезать на кусочки;
Этап 2: положить яблоки в жаропрочную
посуду, добавить сахар и лимонный
сок, тщательно перемешать и прикрыть
крышкой. Затем включить данную
программу. 1 стакан = 250мл, (1).
Ингредиенты: клубника: 500г, сахар: 1 или
2 стакана, лимон: 4 ломтика, рисовое вино:
5 стаканов.
Этап 1: клубнику вымыть, очистить от
хвостиков, осушить, лимон вымыть, снять
кожицу и разрезать на ломтики;
Этап 2: положить клубнику в жаропрочную
посуду, добавить сахар и рисовое вино,
прикрыть крышкой и варить на высокой
мощности необходимое время.
Этап 3: перелейте вино в закрытую
бутыль и оставьте на один день. Перед
употреблением добавить газированную
воду. 1 стакан = 250мл, (1).
8. Режим многоэтапного приготовления
Можно запрограммировать микроволновую печь на последовательное
приготовление максимум в три этапа.
Этапы программы:
I этап: микроволны, галогеновый гриль и их комбинации.
II этап: микроволны, галогеновый гриль и их комбинации
III этап: микроволны, галогеновый гриль и их комбинации
Например:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Этапы:
–– Введите программу MICROWAVE (согл. описанию пкт. 6 – Режим
микроволнового приготовления с регулировкой уровня мощности
микроволн). Загорится символ 1S и .
–– Введите программу LT. WAVE (согл. описанию пкт. 8 - Режим галогенового гриля и комбинированного приготовления – система
«light wale»). Загорится символ 2S и
.
–– Введите программу LIGHT WAVE/COMB. (согл. описанию пкт. 8
- Режим галогенового гриля и комбинированного приготовления
– система «light wale»). Загорится символ 3S,
и .
–– Нажмите на кнопку START (7), чтобы начать процесс приготовления.
43
9. Режим самоочистки
Достаточно включить режим приготовления на пару, а грязь растворится на стенках камеры микроволновой печи. Затем нужно только
вытереть камеру внутри тряпочкой.
Выгода:
–– Простой уход за печью.
–– Обеспечивает идеальную чистоту.
10. Kерамическая камера
Kерамическое покрытие камеры быстро нагревается, кроме того, является прочным и обладает антибактерицидными свойствами.
Выгода:
–– Mожно приготовить пищу быстрее на 30%.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Если на дне емкости для воды (3) появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется раствор 6 % или 10 %
уксуса с водой в пропорции 50%/50%.
–– Снимите крышку емкости (1).
–– Залейте в емкость 0,5 л раствора и установите режим приготовления на пару (пкт. 3).
–– Оставьте раствор в емкости на ок. 30 минут.
–– Затем уксус нужно слить, а емкость промыть чистой водой .
–– Снова наполните емкость свежей водой и еще раз установите режим приготовления на пару (пкт. 3), затем вылейте воду.
–– В случае, если на дне емкости еще останется накипь, действия
нужно повторить.
–– Несвоевременное удаление накипи может привести к повреждению емкости.
–– Емкость внутри протрите мягкой тряпочкой.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей
среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим,
эстетическим и другим причинам.
44
BG
Уважаеми клиенти!
Прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност.
Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате
и по време на по-нататъшното използване на уреда.
На определеното за целта място по-долу напишете СЕРИЙНИЯ
НОМЕР, който се намира на печката, и го запазете за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МИКРОВЪЛНОВАТА ЕНЕРГИЯ
1. Не използвайте печката с отворена врата.
Има опасност от пряк контакт с микровълновото лъчение. В никакъв случай не бива да се свалят или самостоятелно да се
преправят предпазните механизми.
2. Не слагайте никакви предмети между предната част на печката
и вратичката, не допускайте да се събират замърсявания или
остатъци от почистващи препарати на допирната повърхност.
3. Не използвайте уреда, ако е повреден. Много е важно вратата
да се затваря добре и да няма никакви повреди:
● на пантите и затварящите механизми (да няма пукнатини
и прекалено хлабави връзки),
● уплътнителите на вратата и допирните повърхности,
● изкривявания.
4. Регулирането и поправянето на печката могат да извършват
само квалифицирани сервизни служители.
Съдържание
Правила за безопасност за предпазване от въздействието на микровълновата енергия.................................................................................. 45
Важни правила за безопасност............................................................. 45
Инсталиране........................................................................................... 45
Инструкция за заземяване..................................................................... 46
Смущения на радиосигнала.................................................................. 46
Заключване за защита от деца.............................................................. 46
Почистване - поддръжка и употреба..................................................... 46
Преди да се обърнете към сервиза....................................................... 46
Технически данни................................................................................... 46
Изисквания на стандартите................................................................... 47
Готвене с микровълни - упътвания........................................................ 47
Препоръки относно съдовете................................................................ 47
Устройство на печката............................................................................ 47
Контролен панел - описание.................................................................. 47
Настройка на функциите на печката..................................................... 48
Функция настройка на часовника..................................................... 48
Функция парогенератор..................................................................... 48
Функция варене на пара................................................................... 49
Функция подгряване с микровълни.................................................. 49
Функция размразяване според теглото........................................... 50
Функция халогенен грил и комбинирано готвене – грил и микровълни – система light wave...................................................................... 50
Функция автоматично готвене.......................................................... 50
Функция многоетапно готвене.......................................................... 51
Функция самопочистване.................................................................. 51
Керамична фурна.............................................................................. 52
Отстраняване на котления камък.......................................................... 52
Екология - грижа за околната среда...................................................... 52
ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
По време на използване на електрическия уред спазвайте основните
правила за безопасност:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За намаляване на риска от изгаряне, токов
удар, пожар, наранявания или излагане на въздействието на микровълновата енергия, спазвайте следните правила:
1. Микровълновата печка е предназначена само за домашно използване.
2. Включвайте печката само към мрежа с променлив ток 230V, към
контакт със заземяване.
3. Ползвайте уреда само съгласно предназначението му, по начина,
описан в настоящата инструкция. Не използвайте разяждащи химически вещества или изпарения в уреда. Печката не е предназначена за промишлени и лабораторни цели.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте печката празна.
5. В никакъв случай не използвайте уреда, ако захранващият кабел
или щепселът му е повреден, когато не работи както трябва, паднал е или е повреден по друг начин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти.
Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна
опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Децата могат да използват печката без
наблюдение само след като са получили съответните упътвания, които им дават възможност да използват печката по
безопасен начин и да осъзнават опасностите, свързани с неправилното й използване.
7. За да ограничите риска от пожар във вътрешността на печката:
–– По време на подгряване на храните в пластмасови и хартиени
съдове внимателно наблюдавайте работата на печката, тъй
като има вероятност от възпламеняване.
–– Преди да сложите хартиени или пластмасови торбички в печката, махнете от тях всички телчета.
–– В случай че забележите дим, изключете уреда и го изключете
от източника на захранване. Не отваряйте вратата, за да гасите пламъците.
–– Не използвайте вътрешността на печката за съхраняване на продукти. Не оставяйте хартиени материали, съдове, кухненски прибори или храна вътре в печката, когато уредът не се използва.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подгрявайте течности или други хранителни продукти в плътно затворени съдове. Това може да
доведе до експлодирането им.
9. При подгряване на напитки в микровълновата печка врящата течност може да изкипи със закъснение, затова бъдете особено внимателни при пренасяне на съда с течността.
10. Не пържете храни в печката. Горещото олио може да повреди частите на печката или приборите и да доведе до изгаряния на кожата.
11. Не подгрявайте в печката яйца с черупка или твърдо сварени
цели яйца. Те могат да избухнат дори след изключване на подгряването в микровълновата печка.
12. Хранителните продукти, покрити с дебела обелка, като напр. картофи, цели тиквички, ябълки и кестени, трябва да се продупчат
преди готвене.
13. Разбъркайте и разклатете съдържанието на бутилките и бурканчетата за бебета. Преди хранене проверете температурата, за да
избегнете изгарянията.
14. Кухненските съдове могат да се нагреят в резултат от топлообмена с подгряната храна. За пренасяне на съдовете използвайте
подходящи принадлежности за хващане.
15. Преди използване проверете дали съдовете са подходящи за използване в микровълнова печка.
16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддръжката и поправката на печката,
свързани със сваляне на екрана, предпазващ от въздействието на микровълновата енергия, са опасни, затова трябва да
се извършват само от квалифицирани специалисти.
17. Не докосвайте вентилационните отвори по време на работа на
уреда.
18. Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число
деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако
това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната
безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
19. Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
ИНСТАЛИРАНЕ
1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени от
вътрешността на печката.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверете дали няма някакви следи от
повреди, като напр. изкривена или огъната врата, повредени
уплътнители на вратата или допирната повърхност, пукнати или разхлабени панти и затварящи механизми на вратата,
вдлъбнатини вътре в печката или на вратата.
В случай на каквито и да било повреди не използвайте уреда
и се обърнете към квалифициран сервизен служител.
3. Поставете микровълновата печка върху равна, стабилна повърхност, която ще издържи теглото й и възможно най-тежките продукти, предназначени за готвене в микровълновата печка.
45
4. Не излагайте микровълновата печка на въздействието на висока
температура или влага и не я поставяйте близо до леснозапалими материали.
5. За да работи печката правилно, осигурете свободно движение на въздуха.
Оставете над печката разстояние от
20 см, зад печката 10 см и по 5 см от
двете й страни. Не покривайте и не запушвайте вентилационните отвори на
уреда. Не сваляйте крачетата.
6. Проверете дали захранващият кабел
не е повреден, не минава под печката или над някаква гореща повърхност
или остър ръб и не виси от ръба на
масата или плота.
7. Осигурете лесен достъп до контакта така, че при спешен случай
да бъде възможно лесното изключване на уреда от източника на
захранване.
8. Не използвайте и не съхранявайте печката навън.
9. Уредът не бива да се използва от лица (в това число деца) с ограничени физически или умствени възможности, без опит и познания, докато не бъдат запознати с инструкцията за употреба от
лицата, отговорни за тяхната безопасност.
10. Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
11. Микровълновата печка може да спре след изтичане на половината време за препичане (грил), за да напомни, че месото трябва
да се обърне. В такъв случай е необходимо печенето да се включи отново с натискане на бутона START.
12. Не докосвайте керамичния плот, понеже по време на готвене той
се нагрява.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ
Уредът трябва да бъде заземен. Печката има захранващ кабел с щепсел със заземяване.
1. Включете кабела към правилно инсталиран и заземен стенен
контакт за захранване.
В случай на късо съединение заземяването намалява риска от
токов удар.
Печката трябва да се използва в отделна електрическа верига.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случай на неправилно свързване има риск
от токов удар.
Забележки: Ако имате някакви въпроси относно заземяването или
упътванията за свързване към електрическото захранване, обърнете
се към квалифициран електротехник или сервизен служител.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Както производителят, така и продавачът не
носят отговорност за повреда на печката или наранявания, възникнали в резултат от неспазване на упътванията относно свързването към електрическото захранване.
Цветовете на проводниците в основния кабел означават следното:
Жълто-зелен = Заземяване
Син = Неутрален
Кафяв = Фаза
СМУЩЕНИЯ НА РАДИОСИГНАЛА
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения на
сигнала на радио- и телевизионните приемници и др. подобни уреди.
Смущенията могат да се ограничат или елиминират по следния начин:
1. Почистете вратата и допирните повърхности на печката.
2. Сменете настройките на радио- и телевизионната приемна антена.
3. Преместете микровълновата печка спрямо приемника.
4. Отдалечете микровълновата печка от приемника.
5. Свържете микровълновата печка към друг електрически контакт
така, че печката и приемникът да бъдат захранвани от различни
електрически вериги.
ПОЧИСТВАНЕ - ПОДДРЪЖКА И УПОТРЕБА
1. Преди започване на почистването изключете печката и извадете
щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2. Вътрешността на печката трябва да се поддържа чиста. В случай
на замърсяване на вътрешните стени на печката отстранете парчетата храна или разлените течности с влажна кърпа. В случай
на силно замърсяване използвайте слаб миещ препарат. Не използвайте почистващи препарати в спрей и други силни почистващи препарати, тъй като те могат да направят петна или следи
по повърхността на печката и вратата или да я направят матова.
3. Външната повърхност на печката почиствайте с помощта на
влажна кърпа. За да избегнете повредата на модулите, намиращи се вътре в печката, внимавайте във вътрешността й да не
проникне вода през вентилационните отвори.
4. Двете страни на вратата, прозорчето, уплътнителите на вратата
и прилежащите им части претрийте с влажна кърпа, за да отстраните всички остатъци от храна или разлени течности.
Не използвайте абразивни почистващи препарати.
5. За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи
препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят
нанесените информационни символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
6. Не позволявайте контролният панел да се навлажни. За почистване използвайте влажна, мека кърпа. За да не включите случайно печката, почиствайте контролния панел при отворена врата.
7. Ако от вътрешната или външната страна на вратата започне да
се събира кондензирана водна пара, изтрийте я с мека кърпа.
Може да се стигне до кондензиране, ако микровълновата печка
работи при висока влажност. В такъв случай това е нормално явление.
8. От време на време изваждайте и измивайте тавичката за стичане
на мазнина. Мийте я с топла вода с препарат за миене на съдове
или в съдомиялна машина.
9. За да отстраните неприятната миризма от печката, оставете да
ври 5 минути в печката около 200 мл вода със сок и кората на
един лимон в купичка, подходяща за използване в микровълнова
печка. Внимателно изтрийте вътрешността със суха, мека кърпа.
10. Ако е необходимо да се смени вътрешната крушка, обърнете се
към СЕРВИЗА.
11. Редовно почиствайте печката и отстранявайте остатъците от храна. Неспазването на горепосочените препоръки може да доведе
до повреда на повърхността, което пък може неблагоприятно да
повлияе на състоянието на уреда и да доведе до опасни ситуации.
ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА
Ако печката не работи:
1. Проверете дали печката е правилно включена към електрическия
контакт. Ако не е, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и го включете отново.
2. Проверете дали предпазителят не е изгорял или не се е изключил
автоматичният предпазител. Ако всичко работи правилно, проверете електрическия контакт, като включите в него друг уред.
3. Проверете дали контролният панел е програмиран както трябва
и дали програматорът е настроен.
4. Проверете дали вратата е добре затворена със затварящия й механизъм. В противен случай микровълновата енергия няма да
бъде пренесена до вътрешността на печката.
АКО СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА ТЕЗИ МЕРКИ ПЕЧКАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА
НЕ РАБОТИ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ СЕРВИЗА. НЕ БИВА ДА РЕГУЛИРАТЕ ИЛИ ПОПРАВЯТЕ ПЕЧКАТА САМОСТОЯТЕЛНО.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Захранващо напрежение
Мощност
ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА
Функцията заключване за защита от деца предотвратява включването
на печката от малки деца, оставени без наблюдение. За да настроите
заключването за защита:
1. Натиснете бутона STOP/CANCEL (6) (Стоп/ Отказ) за 3 секунди,
после ще чуете сигнал и ще се появи лампата на индикатора .
2. След заключване печката не работи.
За да анулирате заключването за защита:
1. Натиснете бутона STOP/CANCEL (6) (Стоп/ Отказ) за 3 секунди,
после ще чуете сигнал, а лампата на индикатора ще изгасне.
46
Номинална мощност на
микровълните
Честота
Външни размери
Размери на вътрешността
на печката
Вместимост на печката
Нетно тегло
230V ~50Hz,
1400W (Микровълни)
850W (Грил - Light wave)
1250W (Парогенератор)
900W
2450MHz
310mm×565mm×406mm
214mm×332mm×346mm
23 л
Около 19 кг
* Горепосочените данни могат да се променят, затова потребителят
трябва да ги сравни с информацията, дадена на информационната
табелка на печката. Каквито и да било рекламации, отнасящи се за
грешки в тези данни, няма да бъдат разглеждани.
ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТИТЕ
Микровълновата печка ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
ГОТВЕНЕ С МИКРОВЪЛНИ - УПЪТВАНИЯ
УСТРОЙСТВО НА ПЕЧКАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Блокировка на вратата
Прозорче на печката
Долна плоча
Метална скара
Контролен панел
Нагревател на
грила
7. Парогенератор
8. Тавичка за стичане на мазнина
9. Съд за стичане
на вода
1. Старателно подредете хранителните продукти. Най-дебелите
части подредете по краищата на съда.
2. Проверете времето на готвене. Гответе в продължение на найкраткото посочено време и ако се окаже необходимо, удължете
готвенето. От силно прегорелите продукти може да излиза дим
и те могат да се запалят.
1. Дисплей на менюто
3. Продуктите трябва да се покрият преди готвене. Капакът предпазва от пръскане и осигурява равномерно готвене.
–– На екрана се появяват: часовникът, времето на готвене и символите на функциите.
4. По време на готвене продуктите трябва да се обръщат, за да се
ускори процесът на готвене на продукти като напр. пиле или хамбургер. Големите продукти като напр. парчета месо трябва да се
обърнат поне веднъж.
2. STEAM MICRO. (варене на пара)
5. В средата на готвенето сменете подреждането на хранителни
продукти като напр. кюфтета. Продуктите, подредени отгоре,
преместете надолу, а тези, които са били по средата, преместете
в краищата.
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДОВЕТЕ
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ - ОПИСАНИЕ
–– Използва се за настройка на програмата за варене на пара.
3. LT. WAVE/COMB. (халогенен грил/ комбинирано готвене:
грил+микровълни)
–– Използва се за настройка на готвенето с помощта на халогенния
грил или комбинираното готвене.
4. MICROWAVE (грил+микровълни)
–– Използва се за настройка на програмата за готвене с микровълни.
5. DEFROST/CLOCK (размразяване/ настройка на часовника)
В микровълновата печка използвайте съдове и помощни материали,
предназначени за тази цел. Идеален материал за съдове, подходящи
за използване в микровълновата печка, е прозрачният материал, даващ възможност за проникване на енергията през съда с цел подгряване на храната.
–– Използва се за настройка на времето и размразяването
6. STOP/CANCEL (стоп/ отказ)
–– Натиснете, за да анулирате настройката или да ресетнете печката
преди настройка на програмата за готвене.
1. Не използвайте метални прибори или съдове с метален ръб - микровълните не проникват през метала.
–– Натиснете веднъж, за да прекъснете готвенето за малко, или два
пъти, за да анулирате готвенето.
2. Преди готвене в микровълновата печка отстранете опаковките от
рециклирана хартия, тъй като те могат да съдържат метални частици, които могат да предизвикат искрене и дори пожар.
–– Задръжте бутона, за да се задейства заключването за защита от
деца.
7. START
3. Препоръчва се използване на кръгли/ овални съдове вместо квадратните или правоъгълните, тъй като храната в ъглите на съдовете най-често прегаря.
–– Натиснете, за да започне програмата или да настроите функцията
за бързо готвене. Завъртете регулатора за настройка на времето,
менюто или теглото.
4. Откритите места предпазвайте от прегаряне, като ги обвиете
с тънки парчета алуминиево фолио. Внимавайте обаче да не използвате прекалено много фолио и да оставите разстояние
поне 3 см между фолиото и вътрешните стени на печката.
Представеният по-долу списък ще улесни избора на подходящи съдове и помощни материали.
Кухненски съдове и материали
Огнеупорно стъкло
Стъкло, неустойчиво на топлина
Огнеупорни керамични съдове
Пластмасови съдове за
използване в микровълнови
печки
Хартия за печене
Метален поднос
Метална скара
Алуминиево фолио и съдове от
фолио
Микровълни
Грил
Комбинирано
готвене
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
A
Часовник
B
Едноетапно готвене/ Комбинация 1/ Комбинация 2
C
Многоетапно готвене
D
Многоетапно готвене
E
Размразяване
F
Подгряване с микровълни
G
Халогенен грил
H
Варене на пара
I
Заключване за защита от деца
J
Единица тегло (грамове)
K
Цифров часовник (време или стойности на настройките)
47
НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИИТЕ НА ПЕЧКАТА
След включване към захранването ще чуете звуков сигнал и дисплеят
ще се включи. Ако натиснете произволен бутон или завъртите регулатора (7), системата ще премине в режим на очакване за настройка на
времето на цифровия дисплей (завъртете регулатора (7) надясно) и за
избор на меню (завъртете регулатора (7) наляво). Ако не последва
никакво действие, след няколко минути дисплеят ще прекъсне работа
и ще премине в режим на очакване.
1. Функция за настройка на часовника
Часовникът може да се настрои в 12 или 24-часова система. За да
настроите текущото време в режим на очакване:
–– Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт
със заземяване.
–– Натиснете и задръжте бутона DEFROST/CLOCK (5) в продължение на 3 секунди.
–– Индикаторът на часовника ще пулсира на екрана.
–– На дисплея ще се появи надпис Hr24.
–– Натиснете бутона DEFROST/CLOCK (5), за да настроите 12-часова система.
–– Натиснете бутона DEFROST/CLOCK (5) отново, за да настроите
24-часова система.
–– Завъртете регулатора (7) надясно, за да настроите часа.
–– Потвърдете с бутона DEFROST/CLOCK (5).
–– Завъртете регулатора (7) надясно, за да настроите минутите.
–– Потвърдете с бутона DEFROST/CLOCK (5).
–– На дисплея ще се изпише настроеното време.
2. Функция парогенератор
a) Приложение на парогенератора
В специалния съд за вода (представляващ неделима част от печката) се образува пара, която влиза във вътрешността на печката. Това
е уникално решение на нашия пазар. Парата се образува в самата
печка, докато другите печки (рекламиращи функцията варене на пара)
просто добавят затворен съд, в който се образува пара.
Ето някои от предимствата:
Автоматично
меню
–– Можете по лесен начин да приготвите ястията (напр. картофи на
пара, замразени зеленчуци и др.)
–– Ястията не се напояват с мазнина като по време на пържене (тогава попиват над 60% от мазнината в тигана!).
Popcorn
Congee
–– Минералните съставки и витамини не се изплакват от водата (по
такъв начин може да се унищожи дори 75% от витамин С!) и не
остават в бульона, както това става при варене.
Reheat Pizza
Soup
–– Ястията не прегарят, не залепват за съдовете, не губят цвета и миризмата си, запазват вкусовите си качества, тъй като не изсъхват
и не попиват вода.
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
b) Инсталиране на капака на резервоара за вода
Внимание: Преди първото варене на пара се препоръчва да се
измие резервоарът за вода (3) и неговият капак (1), за да сте сигурни, че са чисти. Съставните части на парогенератора (виж рисунката отстрани):
–– Капак на резервоара за вода (1).
–– Резервоар за вода (3).
–– Сензор за минимално ниво на водата (2).
–– Индикатор на нивото на водата (5).
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
48
–– Бутони за отваряне (4).
–– Корпус на резервоара за вода (6).
Внимание: Не потапяйте резервоара за вода (3) във вода или каквато и да било друга течност. Не мийте резервоара за вода (3)
с течаща вода. В случай че намокрите контактите и/ или корпуса
на генератора (долната част на резервоара) преди повторно използване го оставете изцяло да изсъхне.
В резервоара за вода (3) наливайте само обикновена вода (от водопровода).
Нивото на водата в резервоара (3) трябва да бъде между обозначенията MIN-MAX.
Уверете се, че поплавъкът работи правилно, преди да монтирате
на съответното място капака на резервоара за вода (1).
Уверете се, че в резервоара за вода (3) има достатъчно количество вода и че е правилно монтиран, преди да започнете използването на функцията за пара. Когато уредът работи с използване
на функцията за пара, не вдигайте капака на резервоара за вода
(1). Не отваряйте резервоара за вода веднага след приключване на процеса на варене, за да избегнете изгарянията или други
опасности.
Преди да долеете вода в уреда след сигнала за приключване на
работа, изчакайте малко, след това внимателно повдигнете капака на резервоара за вода (1) и долейте вода с чаша. Забранено
е да доливате вода или да държите в ръце капака (1) по време на
варене или веднага след приключването му.
Водата в резервоара не бива да се използва повече от 24 часа.
Ако микровълновата печка се намира при температура под 0°C,
тогава трябва да се изпразни резервоарът за вода.
Поплавъкът трябва редовно да се почиства. Забранява се изваждането и завъртането на поплавъка по време на почистване.
Преди почистване на резервоара за вода (3) изчакайте той да изстине.
Не докосвайте бързо нагряващите се повърхности, за да не се
изгорите.
Ако в резервоара за вода (3) има вода, внимавайте да не я разлеете по време на пренасяне на уреда.
За да свалите капака на резервоара за вода (1), натиснете двата
бутона за отваряне (4) отгоре по посока един срещу друг и вдигнете
капака нагоре. След това дръпнете нагоре за издатината отстрани резервоара за вода (3).
Внимание: Количеството вода не бива
да надвишава нивото MAX и не бива да
бъде по-малко от нивото MIN на индикатора на нивото на водата (2).
Ако нивото на водата е прекалено ниско,
не можете да започнете варенето на пара
или ще трябва след малко да долеете
вода. От друга страна, ако нивото на водата е прекалено високо, водата може да
се излее във вътрешността на печката.
–– Включете печката към електричеството, отворете вратата и сложете хранителните продукти, които искате да
сварите, в средата на долната плоча
вътре в печката, а след това затворете вратата.
–– Изберете варене на пара STEAM MICRO. (2), на екрана ще се появи икона 1S и
.
–– След това завъртете регулатора (7), за да изберете времето
(10 сек. – 30 мин.).
–– Натиснете бутона START (7), за да започнете варенето.
Например, за да настроите печката на 12 минути варене с тази функция:
–– Натиснете бутона STEAM MICRO. (2).
–– Завъртете регулатора (7), за да настроите 12 минути.
–– Натиснете бутона START (7).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Забранено е отварянето на капака (1) по време на варене на пара,
тъй като може да се изгорите.
–– Ако нивото на водата спадне по време на варене под нивото MIN
на скалата, системата временно ще се изключи и ще започне да
издава предупредителни звукови сигнали, а символът на варенето
на пара ще премигва, за да напомни на потребителя, че трябва
да долее вода. Това действа със закъснение с цел избягване на
изгарянето с гореща пара. Внимателно отворете капака и долейте
съответното количество вода, затворете капака, изчакайте да се
вдигне индикаторът на нивото на водата, а след това натиснете бутона START (7), печката ще продължи да работи останалата част
от настроеното време.
След почистване на резервоара (3) и капака (1), поставете отново
резервоара в корпуса (6). За да инсталирате капака на резервоара
за вода, поставете капака (1) в резервоара (3) и го натиснете. Уверете се, че прикрепващите елементи (А) са прикрепени правилно от
двете страни на резервоара за вода, тъй като само тогава може да се
включи функцията за варене на пара. В противен случай парата ще
излезе от изходящия отвор на резервоара.
c) Инсталиране на съда за стичане на вода (3)
Преди да използвате функцията за варене на пара, уверете
се, че съдът за стичане на
вода (2) е поставен в микровълновата печка. Ако съдът за стичане на вода (2) е
пълен с вода, изпразнете го.
Използвайте за тази цел суха
кърпа, за да съберете останалата вода или извадете съда.
Начин за изваждане на съда
за вода:
–– Отворете вратата на печката (1) максимално.
–– Натиснете двата бутона (C)
и бавно извадете съда.
–– След изваждане на съда
за вода (2) и изпразването
му го поставете отново.
Начин за поставяне на съда:
–– Отворете вратата на печката (1) максимално.
–– Насочете прикрепващите елементи (B) на съда (2) към квадратните отвори (A) в дъното на печката и поставете съда за стичане
на вода на мястото му.
3. Функция варене на пара
–– Отворете капака на резервоара за вода (1), налейте с чаша съответното количество вода в резервоара, а след това затворете
капака (трябва да се затвори, иначе функцията за варене на пара
няма да се задейства).
–– По време на варенето на пара парата може да излиза от вентилационната решетка отгоре на резервоара, а след приключване на
варенето част от нея може да остане във вътрешността на печката; незначително количество кондензирана вода може да се събира в долната част на вратата. Отворете вратата бавно, за да не се
излеят капките вода навън.
–– Когато варенето на пара е по-продължително от 30 минути, водата
от съда за стичане на вода под вратата трябва да се излее.
4. Функция подгряване с микровълни
Функция за стандартно подгряване с микровълни
–– Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със
заземяване.
–– Завъртете регулатора (7) надясно, за да изберете желаното време.
–– Ще се появи иконата 1S и
и настроеното време в секунди и минути.
–– Натиснете бутона START (7), за да започнете подгряването.
Функция готвене с микровълни с регулиране на мощността на
микровълните
–– Натиснете бутона MICROWAVE (4) няколко пъти, за да изберете
нивото на мощност на готвенето – ще се появи иконата 1S и .
–– След това използвайте регулатора (7), за да настроите желаното
време на готвене (10 сек. – 95 мин.).
–– Натиснете бутона START (7), за да започнете готвенето.
Избиране на нивото на мощност на микровълните:
Натиснете бутона
MICROWAVE
МОЩНОСТ НА МИКРОВЪЛНИТЕ
(НА ГОТВЕНЕ)
Веднъж
Два пъти
3 пъти
4 пъти
5 пъти
6 пъти
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
Примерен начин на настройка на готвенето с микровълни – 20 минути
при 60% мощност на микровълните:
–– Натиснете бутона MICROWAVE (4) 3 пъти.
49
–– Завъртете регулатора (7), за да настроите времето на готвене
20:00 (20 мин.).
–– Натиснете бутона START (7).
5. Функция размразяване според теглото
Размразяването според теглото дава възможност за настройка на
теглото на хранителните продукти, а тогава системата сама решава,
колко време е нужно за това.
Етапите са следните:
–– Натиснете бутона DEFROST/CLOCK (5) – ще се появят иконите
1S,
,
и теглото 100 г.
–– Завъртете регулатора (7), за да настроите теглото на продукта за
размразяване (100 г – 1800 г).
–– Натиснете бутона START (7), за да започнете размразяването.
–– За тази функция можете да използвате тавичката за стичане на
мазнина (8) – стр. 3.
ВНИМАНИЕ:
–– Ако искате изцяло да размразите замразения продукт в микровълновата печка, размразяването може да бъде неравномерно предвид разликите в дебелината или формата на продукта. Той може
да капе, а понякога част от него може да започне да се пече, въпреки че останалата част е замразена. В действителност продуктите не бива изцяло да се размразяват, 70% размразяване в печката
е напълно достатъчно за приготвяне за печене.
–– Размразявайте на етапи, прекъсвайте, за да обърнете продуктите
на чинията.
–– За да размразите тлъсто месо, подгрейте го за кратко в печката
и го оставете в стайна температура или го подгрявайте с прекъсвания до пълното му размразяване.
–– Когато размразявате цяло пиле или някакъв продукт с неправилна
форма, обвийте краката на пилето или тънките части с алуминиево
фолио. В противен случай тънките части ще се размразят по-бързо
и могат да се изпекат, преди другите части да се размразят. При
големите порции месо обвийте страничните части с алуминиево
фолио така, че да се размразяват равномерно само от вертикалните микровълни.
–– По време на размразяване махайте от време на време леда.
6. Функция халогенен грил и комбинирано готвене – грил
и микровълни – система light wave
Уникалната на нашия пазар система light wave представлява:
–– Халогенен грил.
–– Специално разпределение на микровълните.
–– Специално проектирана фурна.
Функцията грил има емитер на вълните, който се намира в горната
част на фурната на печката. Излъчва милиони светлинни лъчи, които
се разпръскват равномерно на различни страни и се отразяват вътре
в специално проектираната фурна. Дъното на печката е облицовано
с керамика, през която преминава микровълновото лъчение. Печката
няма въртяща чиния, тъй като тя не е необходима. При такава конструкция на печката лъчите достигат до всяка частица на хранителните продукти, без те да трябва да се обръщат.
Предимства:
–– Бързина на подгряване – 30% по-бързо отколкото в стандартна
печка.
–– Бързо увеличаване на температурата – температурата в печка
със системата light wave достига стойност 100 градуса за 10 сек.
(за разлика от стандартната печка, която за същото време достига
80 градуса).
–– Запазва 98% от хранителните съставки (стандартната печка запазва 90%).
–– Осигурява равномерно готвене благодарение на комбинацията на
микровълни и системата light wave.
ГРИЛ – LIGHT WAVE
Когато се използва халогенният грил, източникът на топлина е халогенната лампа; тази функция е подходяща за приготвяне на тънки
парчета месо, телешко филе, наденици и др.
ВНИМАНИЕ: При използване на тази функция трябва да се постави тавичката за стичане на мазнина (8) – стр. 3.
Пример за готвене с помощта на халогенния грил в продължение на
12 минути:
–– Натиснете веднъж бутона LT. WAVE/COMB. (3) – ще се появят иконите 0:00, 1S и
.
–– Завъртете регулатора (7), за да настроите времето на готвене, докато на дисплея не се появи 12:00 (12 мин., интервал на времето
10 сек. – 90 мин.).
–– Натиснете бутона START (7), за да започне процесът на готвене.
50
КОМБИНАЦИЯ 1 (микровълни и халогенен грил)
Настройката на мощността в комбинация 1 е 30% от времето готвене
с микровълнова енергия, 70% печене с грил. Тази комбинация е подходяща за приготвяне на риба, картофи, панирани ястия и др. За да
използвате комбинацията на микровълнова енергия и халогенен грил
в продължение на 25 минути, направете следното:
–– Два пъти натиснете бутона LT. WAVE/COMB. (3) – ще се появят
иконите 1S, ,
и Co-1.
–– Завъртете регулатора (7), за да настроите времето 25:00 (интервал на времето 10 сек. - 95 мин.).
–– Натиснете бутона START (7), за да започне процесът на готвене.
КОМБИНАЦИЯ 2 (микровълни и халогенен грил)
Настройката на мощността в комбинация 2 е 55% от времето готвене
с микровълнова енергия, 45% печене с грил. Използва се за пудинги,
омлети, печени картофи и птици. За да използвате тази комбинация,
направете следното:
–– Натиснете 3 пъти бутона LT. WAVE/COMB. (3) – ще се появят иконите 1S, ,
oraz и Co-2.
–– Завъртете регулатора (7), за да настроите времето на готвене на
12:00 (интервал на времето 10 сек. - 95 мин.).
–– Натиснете бутона START (7), за да започне процесът на готвене.
7. Функция автоматично готвене
–– Системата има меню с 24 настройки. В режим на очакване завъртете регулатора (7) наляво – ще се покаже менюто с премигваща
икона „Popcorn”, за да изберете кода на ястието (виж таблицата подолу). Натискането на бутона START (7) означава потвърждение
и преминаване към потвърждаване според теглото, вместимостта
(1 – 250 мл – 1 чаша, 2 – 500 мл - 2 чаши, 3 – 750 мл - 3 чаши) или
1 - 1 бр. 2 - 2 бр.
Етапите са следните:
–– Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт
със заземяване.
–– Завъртете регулатора (7) наляво, за да изберете желаното ястие
– ще светне настройката на менюто, индикаторът на часовника
и иконата 1S.
–– Натиснете бутона START (7), за да потвърдите.
–– Изберете теглото, вместимостта или броя продукти със завъртане на регулатора (7) – ще се появи иконата 1S и теглото, вместимостта или броя продукти.
–– Натиснете бутона START (7), за да започнете подгряването.
ПРЕПОРЪКИ:
–– Не гответе/ не подгрявайте/ не размразявайте направо върху плочата на печката – използвайте подходящ съд.
–– Твърдите/ гъсти ястия не бива да бъдат готвени замразени, тъй
като ще прегорят по краищата, преди средата им да достигне зададената температура.
–– Покрийте ястията с алуминиево фолио по време на готвене/ подгряване. Благодарение на това ястията няма да бъдат изсушени
и няма да пръскат или да изкипят.
–– Отхлупете леко капака/ надупчете фолиото, преди да сложите покритото ястие за готвене/ подгряване.
–– Разбъркайте или обърнете храната по средата на готвенето/ размразяването, за да може топлината да се разпространи равномерно.
Кодове за автоматично готвене/ Меню
код
Ястие/ режим на
готвене
Пуканки
1
Popcorn
Китайски ориз
2
Congee
Подгряване на пица
3
4
5
Reheat Pizza
Супа
Soup
Забележки
Стандартна торбичка от супермаркета
(100 г)
Сложете съответното количество вода
и ориз (50 г – 150 г).
При условие че се съхранява в хладилник
(150 г – 300 г)
Порция 200~250 мл (1-3).
Сложете направо върху горната скара,
след изтичане на половината време на
печене месото трябва да се обърне и да се
натисне START, за да започне следващият
Grilled Chicken Piece
етап на печене (200 г – 700 г).
Печени парчета
пиле
код
Ястие/ режим на
готвене
Забележки
6
Сложете направо върху горната скара,
след изтичане на половината време на
печене месото трябва да се обърне и да се
натисне START, за да започне следващият
Grilled Chicken Steak
етап на печене (200 г – 600 г).
7
При тази настройка ще чуете звуков сигнал
след изтичане на половината време на
Цяло печено пиле
печене, който ще ви напомни да обърнете
ястието и да натиснете START, за да
Grilled Whole Chicken преминете към следващия етап на печене
(800 г – 1400 г).
8
Печено пилешко
филе
При тази настройка ще чуете звуков сигнал
Печени пилешки
след изтичане на половината време на
крилца
печене, който ще ви напомни да обърнете
ястието и да натиснете START, за да
Grilled Chicken Wings преминете към следващия етап на печене
(200 г – 700 г).
Печено месо
9
Grilled Meat
10
Печени шишчета от
месо
Grilled Meat Skewers
Печени парчета риба
11
Grilled Fish Piece
12
Печено телешко/
агнешко месо
Grilled Beef Mutton
13
Печени шункови
наденици
Grilled Ham Sausage
Печена царевица
14
Grilled Corn
Хот-дог
15
Hot Dog
При тази настройка ще чуете звуков сигнал
след изтичане на половината време на
печене, който ще ви напомни да обърнете
ястието и да натиснете START, за да
преминете към следващия етап на печене
(200 г – 700 г).
Сложете шишчетата направо върху
горната скара, след изтичане на
половината време на печене ще чуете
звуков сигнал, който ще ви напомни, че
шишчетата трябва да се обърнат и да се
натисне START, за да започне следващият
етап на печене (200 г – 600 г).
Сложете месото направо върху горната
скара, след изтичане на половината време
на печене ще чуете звуков сигнал, който ще
ви напомни, че месото трябва да се обърне
и да се натисне START, за да започне
следващият етап на печене (200 г – 700 г).
Сложете надениците направо върху
горната скара, след изтичане на
половината време на печене ще чуете
звуков сигнал, който ще ви напомни, че
те трябва да се обърнат и да се натисне
START, за да започне следващият етап на
печене (100 г – 500 г).
Сложете царевицата направо върху
горната скара, след изтичане на
половината време на печене ще чуете
звуков сигнал, който ще ви напомни, че
тя трябва да се обърне и да се натисне
START, за да започне следващият етап на
печене (200 г – 800 г).
17
Steamed Chicken
Месо на пара
18
Steamed Meat
Забележки
Сложете цялата риба в керамичен съд,
поставете го върху керамичната плоча на
микровълновата печка, 700 мл,
(200 г – 700 г).
19
Steamed Whole Fish
Сложете скаридите в керамичен съд,
поставете го върху керамичната плоча на
микровълновата печка, 700 мл,
(200 г – 700 г).
Скариди на пара
20
Steamed Shrimp
21
Автоматично
претопляне
При условие че храната се съхранява
в хладилника; използвайте съдове за
микровълнова печка или пластмасово
фолио, (100 г – 1000 г).
Auto Reheat
22
Съставки: праскови: 4 броя, захар: 1/2
чаша, вода: 2 чаши.
Етап 1: измийте прасковите, обелете ги,
нарежете ги на подходящи парчета;
Етап 2: сложете прасковите, водата
и захарта в огнеупорен съд и го поставете
в печката, после включете програмата.
1 чаша е 250 мл, (1).
Конфитюр от
праскови
Peach Jam
23
Съставки: ябълки: 4 броя, захар: 150 г,
лимонов сок: 1 чаша.
Етап 1: измийте ябълките, обелете ги,
нарежете ги на подходящи парчета;
Етап 2: сложете ябълките в огнеупорен
съд, прибавете лимоновия сок и захарта,
разбъркайте добре и похлупете съда,
преди да включите програмата. 1 чаша
е 250 мл, (1).
Ябълков
конфитюр
Apple Jam
Ягодово вино
24
Strawberry Wine
Съставки: ягоди: 500 г, захар: 1 или 2 чаши,
лимон: 4 парчета, оризово вино: 5 чаши.
Етап 1: измийте ягодите, изчистете
дръжките им и ги подсушете, измийте
лимона, обелете го и го нарежете на
парчета;
Етап 2: сложете ги в огнеупорен съд,
прибавете захар и оризово вино
и включете на високо ниво на мощност за
даденото време.
Етап 3: оставете един ден в затворена
бутилка, добавете газирана вода преди
сервиране.
1 чаша е 250 мл, (1).
8. Функция многоетапно готвене
В тази печка има възможност за настройка на многоетапно готвене.
Потребителят може да въведе наведнъж 3 програми за готвене.
Етапи на програмата:
І етап: микровълни, халогенен грил и техните комбинации
II етап: микровълни, халогенен грил и техните комбинации
III етап: микровълни, халогенен грил и техните комбинации
Пример за настройка:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Етапи:
Прясна печена филийка (1, 2)
–– Въведете програма за готвене MICROWAVE (съгласно описанието
в точка 6 – Функция готвене с микровълни с регулиране на мощността на микровълните). Ще светне символът 1S и .
–– Въведете програмата за готвене LT. WAVE (съгласно описанието
в точка 8 - Функция халогенен грил и комбинирано готвене – грил
и система light wave). Ще светне символът 2S и
.
–– Въведете програма LIGHT WAVE/COMB. (съгласно описанието
в точка 8 - Функция халогенен грил и комбинирано готвене – грил
и система light wave). Ще светне символът 3S,
и .
–– Натиснете бутона START (7), за да започнете готвенето.
Сложете парчетата пиле в керамичен съд,
поставете го върху керамичната плоча на
микровълновата печка, 700 мл,
(200 г – 700 г).
Достатъчно е да включите функцията на парата, а замърсяванията
на стените на печката сами ще се размекнат. След това е достатъчно
вътрешността да се изтрие с кърпа.
Сложете хот-дога направо върху горната
скара, след изтичане на половината време
на печене ще чуете звуков сигнал, който
ще ви напомни, че той трябва да се обърне
и да се натисне START, за да започне
следващият етап на печене (100 г – 500 г).
Toast
Пиле на пара
Ястие/ режим на
готвене
Цяла риба на пара
Сложете парчетата риба направо
върху горната скара, след изтичане на
половината време на печене ще чуете
звуков сигнал, който ще ви напомни, че
те трябва да се обърнат и да се натисне
START, за да започне следващият етап на
печене (100 г – 500 г).
Препечена филийка
16
код
Сложете месото в керамичен съд,
поставете го върху керамичната плоча на
микровълновата печка, 700 мл,
(200 г – 700 г).
9. Функция самопочистване
Предимства:
–– Удобство при почистване.
–– Хигиенично използване.
51
10. Керамична фурна
Керамичната фурна бързо се нагрява. Освен това е трайна, устойчива
на надраскване и антибактериална.
Предимства:
–– Ястията могат да се приготвят 30% по-бързо.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК
В случай че се появи котлен камък на дъното на резервоара за вода
(3), необходимо е той да се отстрани, за да може уредът да работи подобре. За тази цел се използва 6% или 10% оцет с вода в пропорция
50%/ 50%.
–– Отворете капака на резервоара (1).
–– Налейте в резервоара 0,5 л разтвор и изберете функцията варене
на пара (точка 3).
–– Оставете разтвора в резервоара за около 30 минути.
–– Излейте разтвора и изплакнете резервоара с чиста вода.
–– Напълнете резервоара с прясна вода, изберете функцията варене
на пара (точка 3) отново, а след това излейте водата.
–– Ако е останал котлен камък на дъното, повторете гореописаните
действия.
–– Ако котленият камък не се отстранява от резервоара, това
може да доведе до повредата му.
–– Вътрешността на фурната изтрийте с мека кърпа.
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за
рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
52
UA
Шановні Клієнти!
Старанно прочитайте цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу
зверніть на вказівки з безпеки.
Інструкцію просимо зберегти, щоб, за необхідністю, скористатися нею
під час користування у майбутньому.
У визначеному нижче місці запишіть СЕРІЙНИЙ НОМЕР, що вказується на печі і збережіть цю інформацію.
СЕРІЙНИЙ
НОМЕР:
ПРАВИЛА З БЕЗПЕКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАХИСТУ
ВІД ДІЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ
1. Не користуйтесь піччю при відкритих дверцях.
Це несе ризик безпосереднього контакту з мікрохвильовим випромінюванням. Забороняється обминати та самостійно модифікувати захисні механізми.
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не включати порожню піч.
5. Не користуйтесь обладнанням з пошкодженим електропроводом
або пошкодженою вилкою, а також після виявлення його дефектної
роботи та інших пошкоджень, у т.ч. що виникли внаслідок падіння.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний
кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою
уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести
до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру ZELMER.
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Діти можуть користуватися піччю без нагляду виключно після ознайомлення з відповіною інструкцією і вказівками, що забезпечують безпечне користування
і зрозуміння небезпеки, що виникає в результаті невідповідного користування.
7. Для зменшення небезпеки виникнення пожежі усередині печі:
2. Не покладайте будь-які предмети між передньою частиною печі
та дверцями, а також не допускайте нагромадження бруду або
залишків миючих засобів на поверхнях контакту.
– Під час підігрівання харчових продуктів у пластиковій або паперовій посуді, спостерігайте за роботою печі, ураховуючи
можливість займання.
3. Не користуйтесь пошкодженим обладнанням. Дуже важливе,
щоб дверці щільно закривалися і не виявляли будь-яке пошкодження:
– Перед покладенням паперових або пластикових торбинок усередину печі, необхідно усунути з них будь-які дротяні зав’язки.
● петель i затисків (відсутність тріщин або послаблень),
● прокладок дверців та поверхні контакту,
● „викривлення”
4. Роботи, пов’язані з наладкою або ремонтом печі, можуть проводитися тільки кваліфікованими працівниками сервісного центру.
Зміст
Правила з безпеки, що стосуються захисту від дії мікрохвильової
енергії...................................................................................................... 53
Важливі вказівки, що стосуються безпеки............................................ 53
Установлення ......................................................................................... 53
Вказівки, що стосуються заземлення.................................................... 54
Радіозавади . .......................................................................................... 54
Блокада для захисту дітей. ................................................................... 54
Очищення – зберігання та обслуговування ......................................... 54
Перед тим, як викликати сервісну службу ........................................... 54
Технічні дані ........................................................................................... 54
Вимоги стандартів ................................................................................. 55
Мікрохвильове готування - вказівки ..................................................... 55
Вказівки щодо посуду ............................................................................ 55
Складові частини печі ........................................................................... 55
Панель управління - опис . .................................................................... 55
Установлення функцій печі ................................................................... 56
Функція установлення годинника .................................................... 56
Функція генератора пари . ................................................................ 56
Функція готування парою ................................................................. 57
Функція підігріву мікрохвилями ........................................................ 57
Функція розморожування за вагою .................................................. 57
Функція галогеновий гріль і комбінація – гріль та мікрохвилі – система light wave ...................................................................................... 58
Функція автоматичного готування ................................................... 58
Функція багатоетапового готування . ............................................... 59
Функція самоочищування . ............................................................... 59
Керамічна камера ............................................................................. 59
Усування каменю ................................................................................... 59
Екологія - дбаймо про навколишнє середовище . ............................... 59
Транспортування і зберігання................................................................ 60
ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ
Під час обслуговування електрообладнання, необхідно дотримуватися нижчевказаних основних правил з безпеки:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зменшення небезпеки опіку, ураження
електричним струмом, пожежі, поранення або надмірного впливу
мікрохвильової енергії, треба дотриуватися правил:
1. Мікрохвильова піч призначена виключно для домашнього використання.
2. Піч підключайте тільки до розетки перемінного струму 230V, оснащеної захисним штифтом.
3. Користуйтесь обладнанням виключно за його призначенням,
у спосіб вказаний у цій інструкції. Не застосовуйте їдкі хімічні речовини або випари в обладнанні. Піч не призначена для промислових або лабораторійних цілей.
– Якщо помітите дим, виключіть обладнання i відключіть його
від джерела живлення. Не відкривайте дверці для придушення
полум’я.
– Не використовуйте камеру печі для зберігання продуктів. Не
залишайте паперові речі, посуд та кухонні прибори або харчові
продукти усередині печі, якщо не користуєтеся обладнанням.
8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не рекомендується підігрівати речовини
або інші харчові продукти у щільно закритих ємностях. Це
може привести до вибуху.
9. Під час підігрівання нопоїв у мікрохвильовій печі кипляча рідина
може вибризнути з затримкою, тому необхідно дотримуватися
особливої обережності під час переносу посудини.
10. Не допускається смажити продукти у печі. Гаряче масло може пошкодити частини печі або прибори, може привести навіть до опіків шкіри.
11. Не рекомендується підігрівати у печі яйця в шкаралупах або цілі
круті яйця. Вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання у мікрохвильовій печі.
12. Харчові продукти з товстою шкуркою, тобто картопля, кабачки повністю, яблуки і каштани перед готування потрібно наколювати.
13. Уміст пляшок для годування та банок для немовлят перемішати
і встряхнути. Перед подачею, перевірте температуру для попередження опіків.
14. Кухонні посудини можуть також підігрітися внаслідок тепловіддачі
продуктів. Для переносу посудин користуйтеся відповідними ручками.
15. Перед застосуванням перевірте, чи обладнання придається для
використання у мікрохвильовій печі.
16. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Роботи, пов’язані з консервацією або ремонтом печі, що включають знімання захисту від дії мікрохвильової енергії є небезпечними, у зв’язку з чим повинні виконуватися виключно кваліфікованою особою.
17. Не доторкайтесь до отворів повітря під час роботи обладнання.
18. Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не
будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за
їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
19. Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх
вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
УСТАНОВЛЕННЯ
1. Упевніться, що із середини печі були взяті будь-які остатки упаковки.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перевірте, чи немає жодних слідів пошкоджень, тобто викривлені дверці, пошкоджені прокладки дверців та поверхня контакту, послаблені петлі і затиски дверців,
наявність тріщин, вдавлення усередині печі або у дверцях.
У випадку будь-яких пошкоджень, не користуйтеся обладнанням і зверніться до кваліфікованих працівників сервісного центру.
53
3. Мікрохвильову піч установіть на рівній, стабільній поверхні, що
витримає її вагу та найбільш тяжких можливих продуктів призначених для готування у мікрохвильовій печі.
4. Не піддавайте мікрохвильову піч дії високої температури або вологості, не встановлюйте її поблизу легкозаймистих матеріалів.
5. Для правильної роботи печі, забезпечіть відповідний прохід повітря. Над
піччю потрібно забезпечити відстань 20
см, 10 см за піччю i 5 см по бокам. Не
закривайте вентиляційні отвори обладнання. Не знімайте ножки.
6. Перевірте, чи живильний кабель не пошкоджений, не прокладений під піччю
або над будь-якою гарячою або гострою
поверхнею, а також чи не звисає за край
столу чи верхньої дошки меблів.
7. Забезпечіть легкий доступ до розетки,
щоб у разі надзвичайних ситуацій була можливість негайно відключити обладнання від джерела живлення.
8. Не користуйтесь і не зберігайте піч на вільному повітрі.
9. Обладнання не призначене для користування дітьми та особами
з обмеженими фізичними, чуттєвими здібностями, які не мають досвіду або знання, доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
10. Забороняється дітям грати з обладнанням.
11. Мікрохвильова піч може припиняти свою роботу після половини
часу обжарення на грілі, пригадаючи напр. про необхідність перевернути м’ясо. Тоді потрібно повторно запустити дію обжарення,
натискаючи кнопку START.
12. Не дотокайтесь до керамічної плити, тому що під час готування
вона нагрівається.
ВКАЗІВКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ
Обладнання потрібно заземлити. Піч оснащена приєднувальним проводом із заземляючою вилкою.
1.
Кабель підключіть до встановленої належним чином і зазмеленої
розетки живлення.
У разі короткого замикання, заземлення зменшує ризик ураження
електричним струмом.
Піч повинна використовуватися в окремому електричному контурі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі невідповідного підключення, існує небезпека ураження електричним струмом.
Примітки: У разі будь-яких запитів, що стосуються заземлення або
вказівок відносно підключення до електричного живлення, зверніться
до кваліфікованого електрика або працівника сервісного центру.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Як виробник, так і продавець не несуть відповідальності за пошкодження печі або тілесні пошкодження, що
виникли в результаті недотримання вказівок щодо підключення
до електричного живлення.
Кольори проводів у головному кабелі мають такий код:
Жовто-зелений = Заземлення
Синій = Нейтральний
Коричневий = Фазовий
РАДІОЗАВАДИ
Робота мікрохвильової печі може привести до завад радіоприймачів
чи телевізійних приймачів та інших приладів.
Завади можна обмежити або виключити таким способом:
ОЧИЩЕННЯ – ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Перед початком очищування виключіть мікрохвильову піч i вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
2. Зберігайте піч у чистоті. У разі забруднення внутрішніх стінок печі
усуньте шматки продуктів або розлиту рідину зволоженою ганчіркою. У разі сильного забруднення застосовуйте м’який миючий
засіб. Не застосовуйте очищувальні засоби у вигляді спрею та
інші сильні миючі засоби, тому, що вони можуть привести до утворення плям, смуг або матовості поверхні печі і дверців.
3. Зовнішню поверхню печі очистити за допомогою зволоженої ганчірки. Для попередження пошкодження блоків, що знаходяться
усередині печі, зверніть увагу, щоб вода не проходила через вентиляційні отвори усередину печі.
4. Обидві сторони дверців, віконца, прокладки дверців та інші частини біля них часто протирайте зволоженою гінчіркою, щоб видалити залишки харчових продуктів і розлиту рідину.
Не застосовуйте миючі засоби, що містять абразивні речовини.
5. Для миття корпусу не використовувати агресивні миючі засоби
у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін. вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.;
6. Не допускайте зволоження панелі управління. Для очищення обладнання, користуватися м’ягкою, зволоженою ганчіркою. Для
попередження випадкового включення печі, панель управління
очищайте при відкритих дверцях.
7. Якщо конденсована водна пара починає осідати на внутрішній
або зовнішній частинах дверців, зітріть її за допомогою м’якої ганчірки. Конденсація можлива, якщо піч працює в умовах високої
вологості. У даній ситуації це нормальне явище.
8. Через деякий час, вийміть і очистіть посуд для стікання масла.
Вимийте її у теплій воді з доданням засобу для миття кухонної
посуди або у посудомийній машині.
9. Для усунення неприємного запаху із печі, протягом 5 хвилин
кип’ятіть близько 200 мл води з лимонною коркою і соком у мисці,
пристосованій для підігріву у мікрохвильовій печі. Старанно витерти камеру печі за допомогою сухої, м’якої ганчірки.
10. За необхідністю заміни внутрішньої лампи розжарювання, зверніться з цією метою до СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.
11. Потрібно регулярно очищувати піч і усувати осади харчових продуктів. Недотримання вищевказаних правил може привести до
пошкодження стану поверхні, що може негативно вплинути на живучість і нести ризик виникнення небезпечних ситуацій.
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИКЛИКАТИ СЕРВІСНУ СЛУЖБУ
Якщо піч не працює:
1. Перевірте, чи піч правильно підключена до мережної розетки.
Якщо ні, треба витягнути вилку з розетки, зачекати 10 секунд,
а потім вставити її повторно.
2. Перевірте, чи запобіжник не перегорілий або чи не виключився
автоматичний запобіжник. Якщо вищевказані запобіжники діють
правильно, перевірте мережну розетку шляхом підключення іншого обладнання.
3. Перевірте, чи панель управління встановлений відповідним чином, а також чи був встановлений програматор часу.
4. Упевніться, що дверці були щільно закриті шляхом вживання блокади дверців. У противному разі мікрохвильова енергія не буде
направлена у піч.
ЯКЩО ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ВИЩЕВКАЗАНИХ ДІЙ, ПІЧ ВСЕ ТАКИ НЕ
ПРАЦЮЄ, НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
1. Очистити дверці і контактні поверхні печі.
2. Змінити настроювання радіотелевізійної антени.
3. Переустановити мікрохвильову піч відносно приймача.
4. Відсунути мікрохвильову піч від приймача.
5. Підключити мікрохвильову піч до іншої розетки таким чином, щоб
піч і приймач живилися від іншого електричного кола.
БЛОКАДА ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
Функція захисту дітей запобігає включенню печі малими дітьми без нагляду. Щоб установити блокаду для захисту дітей:
1. Натисніть кнопку STOP/CANCEL (6) (Припинити/Відмінити) протягом
3 секунд, потім почуєте сигнал і появиться лампочка індикатора .
2. У стані блокади піч не працює.
Щоб відмінити блокаду для захисту дітей:
1. Натисніть кнопку STOP/CANCEL (6) (Припинити/Відмінити) протягом 3 секунд, потім почуєте звуковий сигнал і лампочка індикатора згасне.
54
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Напруга живлення
Потужність
Номінальна потужність мікрохвиль
Частота
Зовнішні розміри
230V ~50Hz,
1400W (Мікрохвилі)
850W (Гріль - Light wave)
1250W (Генератор пари)
900W
2450MHz
310mm×565mm×406mm
Розміри камери печі
Ємність печі
Вага нетто
214mm×332mm×346mm
23 Л
Близько 19 кг
* Вищевказані дані можуть змінитися, у зв’язку з чим користувач повинен перевірити їх з інформацією, вказаною на щитку обладнання.
Будь-які рекламації щодо помилок у цих даних не приймаються.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ - ОПИС
ВИМОГИ СТАНДАРТІВ
Мікрохвильова піч ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
1. Дисплей меню
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– На екрані висвітлюється: годинник, час готування i символи функцій.
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС
2. STEAM MICRO. (готування парою)
Продукт позначен знаком CE на щитку.
–– Вживайте для встановлення програми готування парою.
МІКРОХВИЛЬОВЕ ГОТУВАННЯ - ВКАЗІВКИ
3. LT. WAVE/COMB. (гріль галогеновий/комбінація: гріль+мікрохвилі)
1. Старанно розмістіть харчові продукти. Найбільш товсті частини
покладіть на краях посудини.
–– Вживайте для встановлення готування за допомогою галогенового
гріля або комбінованого готування.
2. Перевірте час готування. Готуйте протягом найбільш короткого
часу і за необхідністю, продовжуйте готування. Сильно пригорілі
продукти можуть витворювати дим або запалюватися.
4. MICROWAVE (гріль + мікрохвилі)
3. Продукти потрібно закрити під час готування. Кришка захищає від
“виплескування” і забезпечує рівномірне готування.
4. Під час готування перевертайте продукти, щоб прискорити процес готування продуктів, напр. курча чи гамбургери. Великі порції, такі як печеня, перевертайте не менше одного разу.
5. У половині часу готування необхідно змінити розміщення продуктів, таких як тюфтельки. Продукти потрібно перевернути, а розміщені посередині пересунути на край.
–– Вживайте для встановлення програми мікрохвильового готування.
5. DEFROST/CLOCK (розморожування/встановлення годинника)
–– Вживайте для встановлення часу і розморожування.
6. STOP/CANCEL (припинити/відмінити)
–– Натисніть, щоб відмінити настроювання або занулити піч перед
установленням програми готування.
–– Натисніть раз, щоб тимчасово припинити готування або два рази,
щоб відмінити готування.
–– Притримайте, щоб встановити блокаду для захисту дітей.
7. СТАРТ
ВКАЗІВКИ ЩОДО ПОСУДУ
У мікрохвильовій печі використовуйте посуд і „прибори” для того пристосовані. Ідеальним матеріалом для посуду, що використовується
у мікрохвильовій печі є прозорий матеріал, що уможливлює проникання енергії через ємність для підігріву харчових продуктів.
1. Не застосовуйте металеві інструменти або посуд з металевою обробкою - мікрохвилі не проникають через метал.
–– Натисніть, щоб запустити програму або встановити функцію швидкого готування. Поверніть регулятор для встановлення часу, меню
або ваги.
2. Перед готуванням у мікрохвильовій печі потрібно усунути упакування з паперу, що отримується в результаті утилізації, тому що
воно може містити металеві частинки, які приведуть до виникнення іскор i/або пожежі.
3. Рекомендується вживати круглі /овальні посудини замість квадратних/поздовжніх, тому що продукти у кутах посудини часто
пригорають.
4. Відкриті зони захищайте від пригорання, закриваючи їх вузькими
полосами алюмінієвої плівки. Однак, необхідно пам’ятати, щоб
не вживати надмірної кількості плівки і забезпечити відстань не
менш, як 3 см між плівкою та внутрішніми стінками печі.
Нижчевказаний список полегшить вибір відповідного посуду і приборів.
Кухонні прибори
Жаростійке скло
Скло нестійке до тепла
Жаростійкі керамічні вироби
Пластикові посудини для
використання у мікрохвильовій печі
Папір для випічки
Металевий піднос
Металева решітка
Алюмінієва плівка і плівковий посуд
Мікрохвилі
Гріль
Готування
комбіноване
так
ні
так
так
ні
так
так
ні
так
так
так
ні
ні
ні
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПЕЧІ
1. Блокада дверців
2. Віконце печі
3. Нижня плита
4. Металева решітка
5. Панель управління
6. Грілка гріля
7. Генератор пари
8. Посуд для стікання
масла
9. “Корито” для води
ні
ні
так
так
так
ні
ні
ні
ні
ні
A
Годинник
B
Одноетапне готування/Комбінація 1/Комбінація 2
C
Багатоетапне готування
D
Багатоетапне готування
E
Розморожування
F
Підігрівання мікрохвилями
G
Галогеновий гріль
H
Готування парою
I
Блокада для захисту дітей
J
Одиниця ваги (г)
K
Цифровий дисплей (час або значення настроювань)
55
УСТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ПЕЧІ
Після підключення до живлення почуєте звуковий сигнал і запуститься
дисплей. Після натиснення будь-якої кнопки або повернення регулятора (7) система перейде у режим очікування встановлення часу на
цифровому дисплеї (поверніть регулятор (7) вправо) та вибору меню
(поверніть регулятор (7) вліво). Якщо через декілька хвилин не буде
виконана жодна дія, висвітлювання індикатора буде припинено i перейде у режим очікування.
1. Функція установлення годинника
Годинник можна встановити у 12 або 24 - годинній системі. Для встановлення актуального часу у режимі очікування:
–– Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із захисним
штифтом.
–– Натисніть і притримайте кнопку DEFROST/CLOCK (5) протягом
3 секунд.
–– Індикатор годинника буде мигати на екрані.
–– На дисплеї з’явиться напис Hr24.
–– Натисніть кнопку DEFROST/CLOCK (5), щоб встановити 12-годинну систему.
–– Натисніть кнопку DEFROST/CLOCK (5) повторно, щоб встановити
24-годинну систему.
–– Поверніть регулятор (7) вправо, щоб встановити годину.
–– Ппідтвердіть кнопкою DEFROST/CLOCK (5).
–– Поверніть регулятор (7) вправо, щоб встановити хвилини.
–– Ппідтвердіть кнопкою DEFROST/CLOCK (5).
–– На екрані висвітиться встановлений час.
2. Функція генератора пари
a) Застосування генератора пари
У спеціальному бункері для води (що є невід’ємною частиною печі)
утворюється пара, що вдувається усередину печі. Це унікальне рішення на польському ринку. Пара утворюється у печі, при цьому інші печі
(що рекламують готування парою) звичайно додають закриту ємність,
у якій утворюється пара.
Деякі вигоди:
Автоматичне
меню
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
–– Можна легким способом приготувати страви (напр. картопля на
парі, заморожені овочі та ін.)
–– Страва не поглинає жиру, як під час смаження (поглинає більш, як
60% жиру зі сковороди)
–– Мінеральні компоненти та вітаміни не виполоскуються водою (таким способом втрачається навіть 75% вітаміну C!) i не переходять
до відвару, як це робиться під час готування.
–– Страва не пригорає, не прилипає до посуду, не втрачає кольору
і запаху, зберігає також апетичну консистенцію, тому що не висихає
і не вбирає воду.
b) Встановлення кришки бункера для води
УВАГА: Перед першим готуванням парою, рекомендується умити
бункер для води (3) i його кришку (1). Складові елементи генератора пари (дивись рисунок поруч):
––
––
––
––
––
––
Кришка бункера для води (1).
Бункер для води (3).
Датчик мінімального рівня води (2).
Індикатор рівня води (5).
Кнопки для відкриття (4).
Корпус бункера для води (6).
УВАГА: Не занурюйте бункер для води (3) у воду або будь-яку іншу
рідину. Не мийте бункер для води (3) під проточною водою. У разі
замочення контактів i/або корпуса генератора (нижньої частини
бункера) перед повторним використанням залишіть до повного
висихання.
У бункер для води (3) вливайте тільки „звичайну” воду (з крану).
Рівень води у бункері (3) повинен міститися у межах MIN-MAX.
Перед тим, як встановите у відповідному місці кришку бункера
для води (1), упевніться, що поплавок працює правильно.
Упевніться, що у бункері для води (3) є достатня кількість води,
а також що він правильно встановлений перед початком вживання функції пари. Якщо обладнання працює при використанні
функції пари не підносіть кришку бункера для води (1). Не відкривайте бункер для води негайно після закінчення процесу, щоб
уникнути опіків або іншої небезпеки.
Перед тим, як долити воду в обладнання після сигналу закінчення праці, зачекайте хвилинку, потім обережно піднесіть кришку
бункера для води (1) i долийте воду. Забороняється доливати
воду або тримати в руках кришку (1) під час готування або негайно після закінчення процесу.
Вода в бункері придатна тільки протягом 24 годин. Якщо мікро-
56
хвильова піч знаходиться при температурі менш, як 0°C, тоді потрібно спорожнити бункер від води.
Необхідно регулярно очищувати поплавок. Забороняється під
час очищування виймати і повертати поплавок. Перед очищенням бункера для води (3) зачекайте до моменту охолодження.
Не доторкайтесь до поверхонь, що швидко нагріваються, щоб
уникнути опіків.
Якщо у бункері для води (3) є вода, зверніть увагу, щоб її не розлити під час переносу обладнання.
Щоб вийняти кришку бункера для води (1), натисніть дві відкриваючі
кнопки (4) наверху одну у напрямку другої i піднесіть кришку уверх.
Далі за виступ збоку потягніть уверх бункер для води (3).
–– Виберіть готування парою STEAM
MICRO. (2), на екрані з’являється ікона 1S та
.
–– Далі поверніть регулятор (7), щоб вибрати час (10s-30хв.).
–– Натисніть кнопку START (7), щоб почати готування.
Наприклад, щоб установити піч на 12 хвилин готування, вживаючи цю функцію:
–– Натисніть кнопку STEAM MICRO. (2).
–– Поверніть регулятор (7), щоб установити 12 хвилин.
–– Натисніть кнопку START (7).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Забороняється відкривати кришку (1)
під час готування парою, ураховуючи можливість опіків.
–– Якщо рівень води зменшиться під час готування менше вартості
MIN на шкалі, система тимчасово виключиться, почне видавати
звукові попереджувальні сигнали, a символ готування парою буде
мигати, щоб пригадати користувачеві, що він має долити воду. Це
діє з часовою затримкою, щоб уникнути опіків гарячою парою. Обережно відкрийте кришку i долийте відповідну кількість води, закрийте кришку, зачекайте до підвищення показника рівня води, a потім
натисніть кнопку START (7), піч буде готувати протягом встановленого часу, що залишився.
–– Під час готування парою, пара може виходити з вентиляційної решітки наверху бункеру, a після закінчення готування її надмір може
залишитися усередині печі; невелика кількість крапель води може
нагромаджуватися внизу дверів. Відкрийте дверці повільно, щоб
краплі води не виливалися назовні.
–– Якщо готування парою перевищить 30 хвилин, „корито” перед
дверцями потрібно спорожнити від води.
4. Функція підігріву мікрохвилями
Після очищення бункера (3) i кришки (1), установіть повторно бункер у корпус (6). Щоб встановити кришку бункера для води, помістіть
кришку (1) у бункер (3) i дотисніть. Упевніться, що зачепи (A) правильно „заскочили” з обох боків бункеру для води, тому що тільки тоді
можна запустити функцію готування на парі. В іншому випадку пара
вийде через вихідний отвір бункеру.
c) Установлення корита для води (3)
Перед тим, як виберете функцію
готування на парі, упевніться,
що „корито” для води (2) було
встановлено у мікрохвильовій печі. Якщо „корито” для
води (2) наповнене водою, потрібно його спорожнити. Скористуйтесь сухою ганчіркою,
щоб усунути залишки води або
вийміть „корито”. Спосіб виймання корита для води:
–– Відкрийте дверці печі (1)
під максимальним кутом.
–– Натисніть дві кнопки (C)
i повільно витягніть корито.
–– Після виймання корита
для води (2) i спорожнення
його, установіть його повторно.
Спосіб встановлення корита:
–– Відкрийте дверці печі (1) під максимальним кутом.
–– Направьте клямри (B) на „кориті” (2) на квадратні отвори (A) унизу печі i помістіть „корито” у своє місце.
3. Функція готування парою
–– Відкрийте кришку бункеру для води (1), налийте квартою відповідну кількість води до бункеру для води, далі закрийте кришку
(її потрібно закрити, у противному разі функція готування парою не
запуститься).
УВАГА: Кількість води не може перевищувати рівня MAX, і бути
менше рівня MIN на індикаторі рівня води (2).
Якщо рівень води є надто низьким не можете запустити процес готування парою або вам буде необхідно протягом коротокого часу долити
воду. Натомість, якщо рівень води є надто високим, вода може дістатися усередину печі.
–– Підключіть піч до мережі, відкрийте дверці i помістіть страву, що
буде варитися посередині нижньої плити усередині печі, a далі закрийте дверці.
Функція стандартного підігріву мікрохвилями
–– Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із захисним
штифтом.
–– Поверніть регулятор (7) вправо, щоб вибрати потрібний час.
–– Появиться ікона 1S i
та встановлений час у секундах і хвилинах.
–– Натисніть кнопку START (7), щоб почати підігрівання.
Функція мікрохвильове готування з регулюванням потужності мікрохвиль
–– Натисніть кнопку MICROWAVE (4) декілька раз, щоб вибрати рівень
потужності готування – появиться ікона 1S та .
–– Далі вжийте регулятор (7), щоб встановити потрібний час готування (10s-95хв.).
–– Натисніть кнопку START (7), щоб почати готування.
Вибір рівня потужності мікрохвиль:
Натисніть кнопку
MICROWAVE
Раз
Два рази
3 раз
4 раз
5 раз
6 раз
ПОТУЖНІСТЬ МІКРОХВИЛЬ
(ГОТУВАННЯ)
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
Прикладовий спосіб установлення готування мікрохвилями – 20 хвилин при 60% потужності мікрохвиль:
–– Натисніть кнопку MICROWAVE (4) 3 рази.
–– Поверніть регулятор (7), щоб встановити час готування 20:00
(20хв.).
–– Натисніть кнопку START (7).
5. Функція розморожування за вагою
Розморожування за вагою дозволяє встановити вагу страви, a тоді
система самостійно вирішує скільки потрібно для того часу.
Це такі етапи:
–– Натисніть кнопку DEFROST/CLOCK (5) – появляться ікони 1S,
,
та вага 100г.
–– Поверніть регулятор (7), щоб встановити вагу розморожування
(100г-1800г).
–– Натисніть кнопку START (7), щоб почати процес розморожування.
–– Для цієї функції можна застосовувати посуд для стікання масла
(8) – стор. 3.
УВАГА:
–– Якщо хочете повністю розморозити заморожену страву у мікрохвильовій печі, розморожування може здійснюватися нерівномірно,
57
––
––
––
––
враховуючи різниці за товщиною або формою страви. Може виникнути капання, а іноді частина страви готується, при цьому решта
залишається замороженою. Не рекомендується повністю розморожувати страви, але 70% розмороження у печі вважається
достатнім для приготування для варки.
Розморожування проводити етапами, з перервою для перевернення страви на тарілці.
Щоб розморозити м’ясо з великою кількістю жиру, потрібно підігрівати його протягом короткого часу у печі i залишити при кімнатній
температурі або підігрівати з перервами до повного розмороження.
Під час розморожування цілого м’яса курчат або будь-якої страви
нерегулярної форми, обмотайте ніжки або тонкі частини алюмінієвою плівкою. В іншому випадку тонкі частини розморозяться швидше і можуть зваритися поки інші частини розморозяться. у випадку
великих порцій м’яса, обмотайте боки алюмінієвою плівкою так, що
будуть рівномірно розморожуватися тільки вертикальними мікрохвилями.
Під час розморожування від часу до часу усувайте лід.
6. Функція галогеновий гріль і комбінація – гріль та мікрохвилі – система light wave
Унікальна система light wave у Польщі, спирається на:
–– Галогеновому грілі.
–– Спеціальному розподілу мікрохвиль.
–– Спеціально розробленій камері.
Функція гріля має емітер мікрохвиль, що знаходиться у верхній частині
камери печі. Розподіляє мільйони світлових променів, що розходяться рівномірно у різні сторони, що відбиваються усередині спеціально
розробленої камери. Днище печі оброблене керамікою, через яку проходять промені мікрохвиль. Піч не має обертальної тарілки, тому що
вона є непотрібною. При цій конструкції печі промені доходять до кожної частинки страви без необхідності її перевернення.
Вигоди:
–– Швидкість підігріву – 30% швидше, ніж у стандартній печі.
–– Швидке збільшення температури – температура у печі з системою light wave досягає температури 100 градусів протягом 10 сек.
(versus стандартна піч 80 градусів протягом того ж самого часу).
–– Зберігає 98% оригінальних харчових компонентів (стандартна піч
90%).
–– Забезпечує рівномірне готування завдяки поєднанню мікрохвиль
і системи light wave.
ГРІЛЬ – LIGHT WAVE
При використанні галогенового гріля, джерелом тепла є галогенова
лампа і це є відповідна функція для готування тонких шматків м’яса,
свинячої полядвиці і ковбасок та ін.
УВАГА: при цій функції завжди користуйтесь посудом для стікання масла (8) – стор. 3.
Приклад готування з використанням галогенового гріля протягом 12
хвилин:
–– Натисніть один раз кнопку LT. WAVE/COMB. (3) – появляться ікони
0:00, 1S та
.
–– Поверніть регулятор (7), щоб встановити час готування доки на
дисплеї не появиться 12:00 (12хв., діапазон часу 10s-90хв.).
–– Натисніть кнопку START (7) для запуску процесу.
КОМБІНАЦІЯ 1 (мікрохвилі та галогеновий гріль)
Установлення потужності у комбінації 1 це 30% часу мікрохвильового готування, 70% грілювання. Ця комбінація придатна для готування
риби, картоплі, панірованих страв та ін. Щоб готувати з застосуванням
комбінації мікрохвильової потужності i галогенового гріля протягом 25
хвилин, потрібно виконати такі дії:
–– Двократно натисніть кнопку LT. WAVE/COMB. (3) – появляться ікони 1S, ,
та Co-1.
–– Поверніть регулятор (7), щоб встановити час 25:00 (діапазон часу
10s-95хв.).
–– Натисніть кнопку START (7) для запуску процесу.
КОМБІНАЦІЯ 2 (мікрохвилі та галогеновий гріль)
Установлення потужності у комбінації 2 це 55% часу мікрохвильового
готування, 45% грілювання. Застосовуйте для пудингів, омлетів, жареної картоплі i м’яса з домашньої птиці. Щоб готувати з застосуванням
цієї комбінації, виконуйте такі дії:
–– Натисніть 3 рази кнопку LT. WAVE/COMB. (3) – появляться ікони
1S, ,
та Co-2.
–– Поверніть регулятор (7) для встановлення часу готування 12:00
(діапазон часу 10s-95хв.).
–– Натисніть кнопку START (7) для запуску процесу.
7. Функція автоматичного готування
–– Система має 24 позиційне меню. У режимі очікування поверніть
регулятор (7) вліво – висвітлюється меню з мигаючою іконкою
58
„popcorn”, щоб вибрати код страви (дивись таблиця нижче). Натиснення кнопки START (7) позначає підтвердження і перехід до
затвердження за: вагою, ємністю (1-250мл–1 скл., 2-500мл-2 скл.,
3-750мл-3 скл.) або 1-1 шт. 2-2 шт.
Етапи виконання:
–– Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки із захисним
штифтом.
–– Поверніть регулятор (7) вліво, щоб вибрати потрібну страву – підсвітлюється позиція меню, показник годинника
i ікона 1S.
–– Натисніть кнопку START (7), щоб підтвердити.
–– Виберіть вагу, ємність або число штук страви повертаючи регулятор (7) – появиться ікона i вага, ємність або число штук.
–– Натисніть кнопку START (7) для запуску підігріву.
ВКАЗІВКИ:
–– Не допускайте готування/підігрівання/розморожування безпосередньо на плиті печі - користуйтесь відповідною посудиною.
–– Тверді/густі страви не можуть піддаватися термічній обробці замороженими, це приведе до пригорання вздовж країв, поки засіб досягне заданої температури.
–– Продукти потрібно закрити алюмінієвою плівкою під час готування/
підігрівання. Завдяки тому страви не будуть висушеними і не будуть бризкати/виливатися.
–– Легко піднесіть кришку /продірявіть закриваючу плівку перед тим,
як зварите/підігрієте закриту страву.
–– Перемішайте або переверніть страву після половини часу готування/ розморожування, щоб рівномірно розвести тепло.
Коди автоматичного готування/Меню
Код
Страва/режим
готування
Попкорн
1
Popcorn
Рис з добавками
2
Congee
Відігріта піцца
3
4
5
Reheat Pizza
Суп
Soup
Обжарені шматки
курчати
Grilled Chicken Piece
6
Обжарене філе
з курчати
Grilled Chicken Steak
Примітки
Стандартна торбинка із супермаркету
(100г)
Необхідно забезпечити відповідну кількість
води і рису (50g-150g).
В умовах зберігання у холодильнику
(150г-300г)
Порція 200~250мл (1-3).
Помістіть безпосередньо на верхній
решітці, після половини часу готування
користувач повинен перевернути страву
і натиснути кнопку START для запуску
наступного етапу готування (200г-700г).
Помістіть безпосередньо на верхній
решітці, після половини часу готування
користувач повинен перевернути страву
і натиснути кнопку START для запуску
наступного етапу готування (200г-600г).
При цьому настроюванні почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути START
Grilled Whole Chicken
для запуску наступного етапу готування
(800г-1400г).
Обжарене курча ціле
7
8
Обжарені крильця
з курчати
Grilled Chicken Wings
Обжарене м’ясо
9
Grilled Meat
10
Обжарені м’ясні
шашлики
Grilled Meat Skewers
При цьому настроюванні почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути START
для запуску наступного етапу готування
(200г-700г).
При цьому настроюванні почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути START
для запуску наступного етапу готування
(200г-700г).
Помістіть шашлики безпосередньо
на верхній решітці, почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути кнопку
START для запуску наступного етапу
готування (200г-600г).
Код
11
Страва/режим
готування
Обжарені шматки
риби
Grilled Fish Piece
12
Обжарена
яловичина/баранина
Grilled Beef Mutton
13
Обжарені шинкові
ковбаски
Grilled Ham Sausage
Обжарена кукурудза
14
Grilled Corn
Хот - дог
15
Hot Dog
Примітки
Помістіть шматки риби безпосередньо
на верхній решітці, почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути кнопку
START для запуску наступного етапу
готування (100г-500г).
Помістіть яловичину безпосередньо
на верхній решітці, почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути кнопку
START для запуску наступного етапу
готування (200г-700г).
Помістіть ковбаски безпосередньо
на верхній решітці, почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути кнопку
START для запуску наступного етапу
готування (100г-500г).
Помістіть кукурудзу безпосередньо
на верхній решітці, почуєте звуковий
сигнал після половини часу готування,
щоб пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути кнопку
START для запуску наступного етапу
готування (200г-800г).
Помістіть хот - дог безпосередньо на
верхній решітці, почуєте звуковий сигнал
після половини часу готування, щоб
пригадати, що користувач повинен
перевернути страву і натиснути кнопку
START для запуску наступного етапу
готування (100г-500г).
Тост
16
Свіжий тост (1,2)
Toast
Курча на парі
17
Steamed Chicken
М’ясо на парі
18
Steamed Meat
Ціла риба на парі
19
Steamed Whole Fish
Креветки на парі
20
Steamed Shrimp
21
Автоматичне
підігрівання
Auto Reheat
Персиковий джем
22
Peach Jam
Яблучний джем
23
Apple Jam
Помістіть шматки курчати у керамічній
посудині, покладеній на керамічній
мікрохвильовій плиті, 700мл, (200г-700г).
Помістіть м’ясо у керамічній посудині,
покладеній на керамічній мікрохвильовій
плиті, 700мл, (200г-700г).
Помістіть цілу рибу у керамічній посудині,
покладеній на керамічній мікрохвильовій
плиті, 700мл, (200г-700г).
Помістіть креветки у керамічній посудині,
покладеній на керамічній мікрохвильовій
плиті, 700мл, (200г-700г).
В умовах зберігання у холодильнику,
вживайте посуд для мікрохвильової печі
або пластикову плівку, (100г-1000г).
Компоненти: персики: 4 штуки, цукор:
1/2 склянки, вода: 2 склянки.
Етап 1: умийте персики, очистіть від шкірки,
поріжте на відповідні шматки;
Етап 2: покладіть персики, воду, цукор у
жаростійку посудину i покладіть у піч перед
запуском цієї програми. 1 склянка це 250мл, (1).
Компоненти: яблуки: 4 штуки, цукор:
150г, лимонний сік: 1 склянка.
Етап 1: умийте яблуки, очистіть від шкірки,
поріжте на відповідні шматки;
Етап 2: покладіть яблуки у жаростійку
посудину, додайте лимонний сік і цукор,
старанно розмішайте i прикрийте перед
запуском цієї програми. 1 склянка це
250мл, (1).
Код
Страва/режим
готування
Полуничне вино
24
Strawberry Wine
Примітки
Компоненти: полуниці: 500г, цукор: 1 або 2
склянки, лимон: 4 шматки, рисове вино:
5 склянок.
Етап 1: умийте полуниці, очистіть від
квітконіжок, осушіть, умийте лимон, очистіть
від шкірки і поріжте на шматки;
Етап 2: помістіть у жаростійку посудину,
додайте цукор і рисове вино, прикрийте
і готуйте на високому рівні потужності
протягом вказаного часу.
Етап 3: на один день помістіть у закритий
балон, перед подачею додайте газовану воду.
1 склянка це 250мл, (1).
8. Функція багатоетапового готування
У цій печі можете встановити багатоетапове готування. Користувач
може увести нараз 3 програми готування.
Компоненти програми:
I етап: мікрохвилі, галогеновий гріль та їхні комбінації
II етап: мікрохвилі, галогеновий гріль та їхні комбінації
IIІ етап: мікрохвилі, галогеновий гріль та їхні комбінації
Приклад настроювання:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Eтапи:
–– Уведіть програму готування MICROWAVE (за описом у пункті 6
– Функція мікрохвильове готування з регулюванням потужності мікрохвиль). Запалиться символ 1S i .
–– Уведіть програму готування LT. WAVE (за описом у пункті 8 - Функція галогеновий гріль i комбінація – гріль і система light wave). Запалиться символ 2S i
.
–– уведіть програму LIGHT WAVE/COMB. (за описом у пункті 8 - Функція галогеновий гріль i комбінація – гріль і система light wave). Запалиться символ 3S,
oraz .
–– Натисніть кнопку START (7) для запуску.
9. Функція самоочищування
Вистачить включити функцію пари, а бруд самостійно зникне зі стінок
печі. Далі вистачить витерти камеру печі ганчіркою.
Вигоди:
–– Легко очищується.
–– Гігієна користування
10. Керамічна камера
Керамічна камера швидко нагрівається. Крім цього характеризується
стійкістю, неподатливою на утворення подряпин, антибактеріальна.
Вигоди:
–– Можна приготувати страви 30% швидше.
УСУВАННЯ КАМЕНЮ
У разі нагромадження вапняного осаду на дні бункеру для води (3),
необхідно видалити камінь для збільшення надійності обладнання.
З ією метою застосовується 6% або 10% оцет з водою у співвідношенні 50%/50%.
–– Відкрийте кришку бункеру для води (1).
–– Влийте у бункер 0,5 л розчину і виберіть функцію готування на парі
(п. 3).
–– Залишіть розчин у бункері на близько 30 хвилин.
–– Вилийте розчин, а бункер виполоскайте чистою водою.
–– Наповніть бункер свіжою водою, виберіть функцію готування на
парі (п. 3) повторно і вилийте воду.
–– Якщо камінь залишився на дні, повторіть вказані вище дії.
–– Невидалення каменю може привести до пошкодження.
–– Камеру печі витріть м’якою ганчіркою.
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони
природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для
цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для
пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже
його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
59
ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді
транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до
транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848
– в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів
(кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання
обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив
або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
60
EN
Dear Customers!
Please read these instructions carefully. Pay special attention to important
safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
Write the SERIAL NUMBER indicated on the oven in the box below
and keep for future reference.
SERIAL
NUMBER:
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
1. Do not attempt to operate this oven with the door open since opendoor operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any objects between the oven front face and the door
or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important
that the oven door close properly and there is no damage to the:
● hinges and latches (broken or loosened),
● door seals and sealing surfaces,
● “deformities”
4. The oven can be adjusted or repaired only by properly qualified
service personnel.
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave
energy ..................................................................................................... 61
Important safety instructions ................................................................... 61
Installation................................................................................................ 61
Grounding instructions ............................................................................ 62
Radio interference ................................................................................... 62
Child lock ................................................................................................. 62
Cleaning and maintenance . .................................................................... 62
Before you contact the service center ..................................................... 62
Technical parameters .............................................................................. 62
Norm requirements . ................................................................................ 62
Microwave cooking - tips ......................................................................... 62
Kitchen utensils - tips .............................................................................. 62
Microwave oven features ........................................................................ 63
Control panel – description . .................................................................... 63
Setting the oven functions ....................................................................... 64
Setting the clock ................................................................................. 64
The steam generator .......................................................................... 64
Steam cooking ................................................................................... 64
Microwave heating ............................................................................. 65
Defrosting according to weight ........................................................... 65
Halogen grill and combination – grill and microwaves – light wave
system . .............................................................................................. 65
Automatic cooking .............................................................................. 65
Multi stage cooking ............................................................................ 66
Self-cleaning ...................................................................................... 66
Ceramic chamber ............................................................................... 66
Lime scale removal ................................................................................. 66
Ecology – environmental protection ........................................................ 67
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
While using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to
persons or exposure to excessive microwave energy follow the precautions:
1. The microwave oven is intended for household use only.
2. Plug the oven only to a grounded 230 V electrical outlet.
3. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This
oven is especially designed to heat, cook and dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
6. WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the
child is able to use the oven in a safe way and understand the
hazards of improper use.
7. To reduce the risk of fire inside the oven:
–– While heating food in plastic or paper containers, carefully attend
the oven due to the possibility of ignition.
–– Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing
them in the oven.
–– If smoke is observed, switch off and unplug the appliance. Do not
open the door in order to stifle any flames.
–– Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the oven
when it is not used.
8. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in tightly
sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore take care when handling the container.
10. Do not use the oven to fry food. Hot oil may damage the oven parts or
accessories and even cause skin burns.
11. Eggs in shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the
microwave oven since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows,
apples and chestnuts before cooking.
13. Stir and shake the contents of feeding bottles and baby food jars.
Check the temperature before consumption in order to avoid burns.
14. Kitchen utensils may become hot due to the heat from the food. Use
appropriate handles while handling them.
15. Before using check if the utensils are suitable for use in microwave
ovens.
16. WARNING: Microwave oven maintenance and repair which involves removing the cover which gives protection against exposure to microwave energy is dangerous, therefore it can only be
performed by a qualified person.
17. Do not touch the ventilation openings during operation.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
INSTALLATION
1. Make sure all wrappings have been removed from the inside of the
oven.
2. WARNING: Check for damage such as a door that is not lined up
correctly, damage to door seals and sealing surfaces, broken or
loosened hinges or latches, dents inside the oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact
the qualified service personnel.
3. Place the microwave oven on an even and stable surface that is
strong enough to hold the oven and the heaviest foods you put in it.
4. Do not expose the microwave oven to high temperatures and humidity. Do not place the oven near flammable materials.
5. For the oven to work properly provide an
appropriate airflow. Leave a clearance of
20 cm above the oven, and a clearance
of 10 cm behind the oven. .A clearance
of 5 cm is required between the oven and
any adjacent walls. Do not cover or block
the ventilation openings. Do not remove
the legs.
4. WARNING: Do not operate an empty oven.
6. Make sure the cord is not damaged, is
not placed under the oven or above any
hot or sharp surface and does not hang
over the table or counter.
5. Do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug,
if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
7. Ensure an easy access to the outlet so
that it is possible to easily unplug the appliance in case of emergency.
WARNING: If the non-detachable part of the cord is damaged, it
should be replaced by the producer or at a proper service point or by
a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel.
Improper servicing may cause a serious hazard to the user. In case of
defects please contact a qualified ZELMER service center.
8. Do not use and store the oven outdoors.
9. The appliance cannot be operated by persons with limited physical or
sense abilities (including children) and lack of experience or knowledge until they are properly instructed by a responsible person.
10. Do not allow children to play with the appliance.
61
11. The microwave oven has a function to stop in the middle of the cooking time and a reminder to e.g. turn the cooked meat. To reactivate
the appliance press START.
12. During operation the ceramic plate becomes hot. Do not touch it.
GROUNDING INSTRUCTIONS
The appliance must be grounded. The oven is equipped with a cord having
a grounding wire with a grounding plug.
1. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and
grounded.
In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of
electric shock by providing an escape wire for the electric current.
The oven should be used in a separate electric circuit.
WARNING: Improper plugging can result in the risk of an electric
shock.
Notice: In case of any doubts concerning the grounding or plugging instructions contact a qualified electrician or serviceman.
WARNING: Both the manufacturer and the seller do not accept any
liability for any oven damages or injuries resulting from not following
the plugging instructions.
The wire colors in the cord have the following code:
Yellow-green = Grounding
Blue = Neutral
Brown = Phase
RADIO INTERFERENCE
Operating the microwave oven may cause interference to the radio, TV or
similar equipment.
Interference can be reduced or removed in the following way:
1. Clean the door and sealing surfaces of the oven.
2. Adjust the receiving antenna of the radio and television.
3. Move the microwave oven so that it changes its position towards the
receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that the microwave
oven and the receiver are on different branch circuits.
CHILD LOCK
The child lock prevents little children from switching the appliance unsupervised. To set the child lock:
1. Keep pressing the STOP/CANCEL (6) button for 3 seconds, you will
hear a beep and the control lamp
will light.
2. The oven does not operate when blocked.
To unblock the microwave oven:
1. Keep pressing the STOP/CANCEL (6) button for 3 seconds, you will
hear a beep and the control lamp will switch off.
CLEANING AND MAINTAINENECE
1. Switch off and unplug the oven before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. If necessary remove the food deposits or spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use
a mild detergent to remove heavier soil. Do not use spray cleaners
and other strong cleaning agents as they may stain, tarnish or leave
streaks on the surface of the oven and door.
3. Clean the outside surface with a damp cloth. To avoid damaging the
subassemblies inside the oven make sure that water does not leak to
the inside of the oven ventilation openings.
4. Regularly wipe both sides of the door and window, the door seals and
neighboring parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled
liquid.
Do not use abrasive cleaners.
5. Do not use abrasive detergents such as emulsions, cream cleaners,
polishes, etc. to clean the housing. They may remove the graphic information symbols such as scales, marks, warning signs etc.
6. Do not allow the control panel to moisten. To clean use only a soft,
damp cloth. In order to avoid accidental starting of the oven open the
door before cleaning the control panel.
7. If condensed water vapor begins to appear on the inside or outside of
the door, wipe it with a soft cloth. Condensation may occur when the
microwave oven is operating under high humidity conditions. In such
a case it is a normal situation.
8. Take out and clean the oil drip pan every once in a while. Wash it in
warm water with dishwashing liquid or in the dishwasher.
9. To get rid of odors inside the oven boil about 200 ml of water with
lemon juice and lemon peel in a microwave safe bowl for 5 minutes.
Thoroughly dry the inside of the oven with a dry, soft cloth.
62
10. If it is necessary to replace the inside light bulb, turn to a service
center.
11. Regularly clean the oven and remove food deposits. Failure to follow
these instructions may lead to a degradation of the surface which may
affect the lifespan of the appliance and lead to a dangerous situation.
BEFORE YOU CONTACT THE SERVICE CENTER
If the oven does not work:
1. Make sure the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance, wait 10 seconds and plug it in again.
2. Check if the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above function properly check the electrical outlet by plugging a different electrical appliance.
3. Check if the control panel is properly programmed and the time set.
4. Check if the door is properly closed and latched. The microwave energy shall not be otherwise supplied to the oven.
IF AFTER PERFORMING THE ABOVE ACTIONS THE OVEN STILL
DOES NOT WORK CONTACT THE SERVICE CENTER. A MICROWAVE
OVEN SHOULD NEVER BE ADJUSTED OR REPAIRED BY A ‘DO-ITYOURSELF’ REPAIR PERSON.
TECHNICAL PARAMETERS
Voltage
Power
Rated input power (microwaves)
Frequency
External dimensions
230V ~50Hz,
1400W (Microwaves)
850W (Grill - Light wave)
1250W (Steam generator)
900W
2450MHz
310mm×565mm×406mm
Internal dimensions
Oven capacity
Net weight
214mm×332mm×346mm
23 l
About 19 kg
* The above parameters are subject to change therefore the user should
verify them with the information on the rating label. Any customer complaints regarding errors in these parameters shall not be considered.
NORM REQUIREMENTS
ZELMER microwave oven fulfills the requirements of the existing norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
MICROWAVE COOKING – TIPS
1. Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2. Check the cooking time. Cook for the shortest indicated time and if
necessary prolong cooking. Heavily burned products may generate
smoke or ignite.
3. Cover food while cooking. The cover shall prevent the food from
“splashing out” and ensure even cooking.
4. During cooking turn products in order to speed up the cooking process of food such as chicken or hamburgers. Turn large products such
as roast meat at least once.
5. Change the arrangement of food products such as meatballs in the
middle of the cooking period. Products placed on the top should be
moved to the bottom and those in the middle should be moved towards the edges of the dish.
KITCHEN UTENSILS- TIPS
Use only microwave safe dishes and kitchen utensils. The ideal material
to use in the microwave oven is a transparent one, as it allows energy to
infiltrate through the container and heat the food.
1. Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do
not infiltrate through metal.
2. Before cooking remove wrappings made of recycled paper, as it may
contain metal particles which may cause arcing and/or fire.
3. We advise you to use oval/round dishes instead of square/rectangular
ones as food in the corners of the dish burns more often.
4. Protect exposed areas by covering them with narrow stripes of aluminum foil. Remember, however, not to use too much foil and to keep
the foil at least 3 cm away from the oven walls.
The list below shall make the choice of the right dishes and kitchen utensils easier:
Kitchen utensils
Microwaves
Grill
Combination
mode
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
No
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramic utensils
Microwave safe plastic dishes
Parchment paper
Metal tray
Metal gridiron
Aluminum foil and foil containers
MICROWAVE OVEN FEATURES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Door safety lock
Oven window
Bottom plate
Metal gridiron
Control panel
Grill heater
Steam generator
Oil drip pan
Water trough
CONTROL PANEL - DESCRIPTION
1. Display
–– The clock, cooking time and function symbols are displayed on the
screen.
2. STEAM MICRO.
–– Use to set the steam cooking program.
3. LT. WAVE/COMB. (halogen grill/combination: grill+microwaves)
–– Use to set the halogen grill or the combination mode.
4. MICROWAVE (grill + microwaves)
–– Use to set the microwave cooking program.
5. DEFROST/CLOCK
Auto-menu
–– Use to set the time and defrosting program.
6. STOP/CANCEL
–– Press to cancel the setting or to reset the oven before programming.
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef/Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Steamed Chicken
Steamed Meat
Steamed Whole Fish
Steamed Shrimp
Auto Reheat
Peach Jam
Apple Jam
Strawberry Wine
–– Press once to temporarily stop cooking or press twice to cancel cooking.
–– Press and hold to set the child lock.
7. START
–– Press to start a program or to set the quick cooking mode. Turn the
knob to set the time, menu or weight
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Clock
Single stage cooking/Combination mode 1/Combination mode 2
Multi stage cooking
Multi stage cooking
Defrosting
Microwave heating
Halogen grill
Steam cooking
Child lock
Weight units (grams)
Digital display (time or settings)
63
SETTING THE OVEN FUNCTIONS
After plugging you will hear a beep and the display will turn on. If you press
any button or turn the knob (7) the system will start running in the standby
mode and will wait for the time to be set on the digital display (turn the
knob (7) right) and the menu to be selected (turn the knob (7) left). If no
action is taken the display will start to run in a standby mode after a few
minutes and no items shall be displayed.
To take out the water container lid (1) press the two open buttons (4) on
the top towards each other and lift the lid. Next take out the water container (3) by pulling the protrusion on the side upwards.
1. Setting the clock
The clock can be set in a 12 or 24 hour mode. To set the current time in
the standby mode:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Plug in the appliance to a grounded electrical outlet.
Press and hold the DEFROST/CLOCK (5) button for 3 seconds.
The clock indicator will begin flashing.
The display will show Hr24.
Press the DEFROST/CLOCK (5) button to set the 12 hour mode.
Press the DEFROST/CLOCK (5) button again to set the 24 hour mode.
Turn the knob (7) right to set the hour.
Confirm by pressing the DEFROST/CLOCK (5) button.
Turn the knob (7) right to set the minutes.
Confirm by pressing the DEFROST/CLOCK (5) button.
The set time will be displayed.
2. The steam generator
a) Steam generator use
Steam which is blown into the inside of the oven is generated in a special
water container (which is an integral part of the oven). This is a unique solution on the Polish market, as steam is generated inside the oven. Other
ovens (which are advertised as having the function of steam cooking) only
have a closed container attached in which steam is generated.
Some advantages:
–– It’s easy to prepare food (e.g. steamed potatoes, frozen vegetables,
etc.)
–– The food is not soaked with fat as when fried (over 60 of fat from the
pan is absorbed during frying!)
–– Minerals and vitamins are not rinsed by water (even 75% of vitamin C
gets wiped out!) and do not get over to the stock as in case of cooking.
–– Food does not get burned, does not stick to the dish, does not lose
the color and smell and it retains an appetizing consistency, because it
does not dry out and is not soaked with water.
b) Water container installation
Warning: We advise you to wash the water container (3) and its lid (1)
before initial steam cooking to be sure they are clean. Steam generator parts (see illustration):
––
––
––
––
––
––
Water container lid (1).
Water container (3).
Minimal water level sensor (2).
Water level indicator (5).
Open buttons (4).
Water container housing (6).
Attention: Do not immense the water container (3) in water or any other liquid. Do not wash the water container (3) under running water. If
the sealing surfaces and/or generator housing (the lower part of the
container) get wet, leave to dry thoroughly before using.
Pour only “normal” tap water to the container (3).
The water level in the container (3) should be in the MIN-MAX range.
Make sure the float is properly functioning before you properly install
the water container lid (1).
Make sure there is enough water in the water container (3) and that it
is properly installed before using the steam function. To not open the
water container lid (1) when the appliance is operating in the steam
cooking mode. Do not open the water container after operation to
avoid burns or other hazards.
After you hear a beep indicating the end of operation, wait a while
before you pour water into the appliance. Carefully lift the water container lid (1) and pour water using a cup. Do not pour water or hold
the lid (1) during cooking or directly afterwards.
The water in the container should not be used longer than 24 hours.
If the microwave oven is stored in temperature below 0°C pour water
out of the container.
The float should be regularly cleaned. Do not take out or turn the float
during cleaning. Wait for the water container (3) to cool before cleaning.
Do not touch surfaces that heat quickly in order to avoid burns.
If there is water in the water container (3) pay attention not to spill it
while moving the appliance.
64
After cleaning the container (3) and the lid (1) insert the container back
to the housing (6). To install the water container lid place the lid (1) in
the container (3) and press. Make sure the fastening hooks (A) properly
click into place on both sides of the water container, because otherwise
the steam cooking function cannot be started and the steam will escape
through the outlet opening of the container.
c) Water trough (3) installation
Before you use the steam cooking function make sure the
water trough (2) is properly
installed in the microwave oven.
Empty the water trough (2) if
it is filled with water. Use a dry
cloth or take out the trough. To
take out the water trough:
–– Open the oven door (1) as
widely as possible.
–– Press two buttons (C) and
slowly take out the trough.
–– After taking out and emptying the water trough (2) install it once again.
Water trough installation:
–– Open the oven door (1) as
widely as possible.
–– Direct the clasps (B) on the trough (2) to the square openings (A) on
the bottom of the oven and put the trough into place.
3. Steam cooking
–– Open the water container (1) lid and
using a cup pour a sufficient amount of
water into the container. Next, close the
lid (the lid must be closed otherwise the
steam cooking function will not start).
Attention: The amount of water cannot exceed the MAX level and cannot be lower
than the MIN level on the water level indicator (2).
If the water level is too low you cannot start
the steam cooking or you will have to add
water shortly. On the other hand if the water
level is too high the water can spill over to
the inside of the oven.
–– Plug the oven, open the door and place the food to be cooked in the
middle of the bottom plate inside the oven and close the door.
–– Select steam cooking STEAM MICRO (2), the icon 1S and
displayed.
–– Next, turn the knob (7) to select the time (10s-30min.).
–– Press START (7) to start cooking.
In order to set the oven to cook for 12 minutes using this function:
–– Press STEAM MICRO. (2).
–– Turn the knob (7) to set 12 minutes.
–– Press START (7).
will be
WARNING:
Do not open the lid (1) while cooking in order to avoid burns.
–– If the water level drops below MIN during cooking the system will temporarily switch off and start to beep and the steam cooking symbol will
begin to flash in order to remind the user to pour water. This function
works with a time delay in order to avoid getting burned with hot steam.
Carefully open the lid and pour a sufficient amount of water, wait until
the water level indicator rises and press START (7). The oven will cook
for the remaining amount of the set time.
–– While steam cooking the steam may escape through the ventilation
openings on the top of the container and after cooking the excess of
steam may remain inside the oven. A small amount of water drops may
collect on the bottom of the door. Slowly open the door so that the water drops don’t get spilled outside.
–– If steam cooking exceeds 30 minutes, the trough under the door should
be emptied of water.
4. Microwave heating
Standard microwave heating
–– Plug the appliance into a grounded electrical outlet.
–– Turn the knob (7) right to set the desired time.
–– The icons 1S and
and the set time in seconds and minutes will be
displayed.
–– Press START (7) to start heating.
Microwave cooking with microwave power control
–– Press the MICROWAVE (4) button a few times to select the cooking
power level - the icon 1S and
will be displayed.
–– Next, use the knob (7) to set the desired cooking time (10s-95min.).
–– Press START (7) to start cooking.
Choosing the microwave power level:
Press the MICROWAVE
button
Once
Twice
3 times
4 times
5 times
6 times
MICROWAVE COOKING
POWER
P-HI (100%)
P-80%
P-60%
P-40%
P-20%
P-00 (0%)
Exemplary microwave cooking setting - 20 minutes 60% microwave power:
–– Press the MICROWAVE (4) button 3 times.
–– Turn the knob (7) to set the cooking time 20:00 (20min.).
–– Press START (7).
5. Defrosting according to weight
Defrosting according to weight allows setting the weight of the food and
the system decides how much time it needs to defrost.
In order to do so:
–– Press the DEFROST/CLOCK (5) button – icons 1S,
,
and 100g
will be displayed.
–– Turn the knob (7) to set the weight (100g-1800g).
–– Press START (7) to start defrosting.
–– You can use the oil drip pan (8) – page 3.
ATTENTION:
The grill has a wave emitter which is situated in the upper part of the oven
chamber. It distributes millions of light rays which are evenly dispersed to
various sides and which are reflected inside the specially designed chamber. The bottom of the oven is covered with ceramics through which the
microwaves get through. The oven does not have a turntable because it is
not necessary. Due to such a construction the microwaves get through to
all parts of the food without the need of turning it.
Advantages:
–– The speed of heating – 30% faster than in a standard microwave oven.
–– Fast temperature increase – the temperature in the oven with the light
wave system reaches 100 degrees in 10 sec. (versus standard oven 80
degrees during the same amount of time).
–– Retains 98% of the original nutrition elements (standard oven 90%).
–– Ensures even cooking thanks to combining the microwaves with the
light wave system
GRILL – LIGHT WAVE
While using the halogen grill the source of heat comes from the halogen
lamp. It is an appropriate mode to cook thin slices of meat, beef sirloin and
sausages, etc.
ATTENTION: While using this mode always use the oil drip pan (8)
– page 3.
An example of halogen grill cooking for 12 minutes:
–– Press the LT. WAVE/COMB. (3) button once– the icons 0:00, 1S and
will be displayed.
–– Turn the knob (7) to set the cooking time until the display will show
12:00 (12min., time range 10s-90min.).
–– Press START (7) to start the process.
COMBINATION 1 (microwaves and halogen grill)
The power setting in combination 1 is 30% of microwave cooking time and
70% of grilling time. This combination is useful to cook fish, potatoes, dishes coated with breadcrumbs, etc. To cook using the combination of microwave power and the halogen grill for 25 minutes follow the procedure:
–– Press the LT. WAVE/COMB. (3) button twice – the icons 1S, ,
oraz Co-1.
–– Turn the knob (7) to set the time 25:00 (time range 10s-95min.).
–– Press START (7) to start the process.
COMBINATION 2 (microwaves and halogen grill)
The power setting in combination 2 is 55% of microwave cooking time and
45% of grilling time. Use for puddings, omelets, baked potatoes and poultry. To cook using this combination follow the procedure:
–– Press the LT. WAVE/COMB. (3) button three times – the icons 1S, ,
and Co-2 will be displayed.
–– Turn the knob (7) to set the cooking time 12:00 (time range 10s95min.).
–– Press START (7) to start the process.
7. Automatic cooking
–– The system has 24 positions in the menu. Turn the knob (8) in the
standby mode left – the menu with a flashing “popcorn” icon will be
displayed, to select the food code (see table below). Confirm by pressing START (7) and go on to confirm according to weight, capacity (7)
(1-250ml–1 cup., 2-500ml-2 cups., 3-750ml-3 cups.) or 1-1 piece 2-2
pieces.
–– If you want to completely defrost food in the microwave oven, the defrosting process may be uneven due to the differences in the thickness
or the shape of the food. Dripping may occur; sometimes a part of
the food may start to cook although the rest of it remains frozen. The
food should not be completely defrosted, 70% is enough to prepare for
cooking.
Stages:
–– Defrost in stages and turn the food while defrosting.
–– Select the weight, capacity or number of food pieces by turning the
knob (7) – the icon 1S together with the weight, capacity or number of
pieces will be displayed.
–– To defrost fat meat, heat for a short period of time in the oven and leave
in room temperature or heat with breaks until the food is completely
defrosted.
–– Plug the appliance to a grounded electrical outlet.
–– Turn the knob (7) left to select the desired food – the menu position,
clock indicator
and icon 1S will be displayed.
–– Press START (7) to confirm.
–– Press START (7) to start heating.
–– While defrosting a whole chicken or food of an uneven shape, cover the
legs or the thin parts with aluminum foil. Otherwise the thin parts will
defrost faster and may be cooked before the remaining parts defrost. In
case of large portions of meat cover the sides with aluminum foil so that
they are only defrosted by vertical microwaves.
TIPS:
–– While defrosting, remove the ice every once in a while.
–– Cover food with aluminum foil while cooking/heating. The food will not
be dried out and will not splash out/spill out.
6. The halogen grill and combination – grill and microwaves
– light wave system
The unique light wave system in Poland is based on:
–– The halogen grill.
–– Special microwave dispersion.
–– Specially designed chamber.
–– Do not cook, heat or defrost directly on the kitchen plate – use an appropriate container.
–– Solid / thick foods cannot be cooked frozen because they will be burned
along the edges before the center reaches the desired temperature.
–– Slit the covers / pierce the covering foil before cooking/heating the covered food.
–– Stir or turn the food in the middle of the cooking/defrosting time to
evenly spread the heat.
65
Automatic cooking codes/Menu
Code Food/cooking mode
Code Food/cooking mode
Remarks
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
66
Popcorn
Congee
Reheat Pizza
Soup
Grilled Chicken Piece
Grilled Chicken Steak
Grilled Whole Chicken
Grilled Chicken Wings
Grilled Meat
Grilled Meat Skewers
Grilled Fish Piece
Grilled Beef Mutton
Grilled Ham Sausage
Grilled Corn
Hot Dog
Toast
Standard bag (100g)
Make sure there is enough water and rice
(50g-150g).
Refrigerator storing conditions (150g-300g)
20
21
Steamed Whole Fish
Put the fish in a ceramic dish and place the
dish on the ceramic microwave plate 700ml,
(200g-700g).
Steamed Shrimp
Put the shrimps in a ceramic dish and place
the dish on the ceramic microwave plate
700ml, (200g-700g).
Auto Reheat
Refrigerator storing conditions, use
microwave safe dishes or plastic wrap
(100g-1000g).
Ingredients peaches: 4, sugar: ½ cup, water:
2 cups.
Stage 1: wash and peel peaches, cut into
appropriate pieces,
Stage 2: put peaches, water, sugar to a heatresistant container and place in the oven before
starting this program. 1 cup is 250ml, (1).
Portion 200~250ml (1-3).
Place directly on the upper gridiron, turn the
food in the middle of the cooking time and
press START to start the next cooking stage
(200g-700g).
Place directly on the upper gridiron, turn the
food in the middle of the cooking time and
press START to start the next cooking stage
(200g-600g).
22
Peach Jam
23
In this setting you will hear a beep in the
middle of the cooking time reminding to
turn the food. Press START to start the next
cooking stage (200g-700g).
Place the food directly in the upper gridiron.
You will hear a beep in the middle of the
cooking time reminding to turn the food.
Press START to start the next cooking stage
(200g -600g).
Place the fish pieces directly in the upper
gridiron. You will hear a beep in the middle of
the cooking time reminding to turn the food.
Press START to start the next cooking stage
(100g-500g).
Place the beef directly in the upper gridiron.
You will hear a beep in the middle of the
cooking time reminding to turn the food.
Press START to start the next cooking stage
(200g-700g).
Place the sausages directly in the upper
gridiron. You will hear a beep in the middle of
the cooking time reminding to turn the food.
Press START to start the next cooking stage
(100g-500g).
Place the corn directly in the upper gridiron.
You will hear a beep in the middle of the
cooking time reminding to turn the food.
Press START to start the next cooking stage
(200g-800g).
Place the hot dogs directly in the upper
gridiron. You will hear a beep in the middle of
the cooking time reminding to turn the food.
Press START to start the next cooking stage
(100g-500g).
Fresh toast (1,2)
24
Ingredients: apples: 4, sugar: 150g, lemon
juice: 1 cup.
Stage 1: wash and peel apples, cut into
appropriate pieces,
Stage 2: put apples in a heat-resistant
container, add lemon juice and sugar, stir well
and cover before starting this program, 1 cup
is 250ml, (1).
Apple Jam
In this setting you will hear a beep in the
middle of the cooking time reminding to
turn the food. Press START to start the next
cooking stage (800g-1400g).
In this setting you will hear a beep in the
middle of the cooking time reminding to
turn the food. Press START to start the next
cooking stage (200g-700g).
Remarks
Strawberry Wine
Ingredients: strawberries: 500g, sugar: 1 or 2
cups, lemon: 4 pieces, rice wine: 5 cups
Stage 1: wash strawberries, remove stems
and dry, wash and peel lemon cut into pieces.
Stage 2: put in a heat-resistant container, add
sugar and rice wine, cover and cook at high
power of the given time.
Stage 3: put in a covered demijohn for one
day, add soda water before serving.
1 cup is 250ml, (1).
8. Multi stage cooking
You can set the multi stage cooking in this oven. You can enter 3 cooking
programs at a time.
Program components:
Stage I: microwave, halogen grill and their combinations
Stage II: microwave, halogen grill and their combinations
Stage III: microwave, halogen grill and their combinations
Setting example:
MICROWAVE---LT. WAVE---LT. WAVE/COMB. Stages:
–– Enter the MICROWAVE cooking program (according to the description
in point 6 – microwave cooking with microwave power control) the symbol 1S and
will be displayed.
–– Enter the LT. WAVE cooking program (according to the description in
point 8 - the halogen grill and combination – grill and light wave system). The symbol 2S and
will be displayed.
–– Enter the LIGHT WAVE/COMB program (according to the description in
point 8 - the halogen grill and combination – grill and light wave system.
The symbol 3S,
and
will be displayed.
–– Press START (7) to start.
9. Self-cleaning
Just switch on the steam function and the soil will automatically melt on the
walls of the oven. Next, wipe the inside of the oven with a cloth.
Advantages:
–– Easy cleaning
–– Hygienic use
10. Ceramic chamber
The ceramic chamber heats quickly. It is also durable, not prone to scratches and antibacterial.
Advantages:
–– Food can be prepared 30% quicker.
Steamed Chicken
Put the chicken pieces in a ceramic dish and
place the dish on the ceramic microwave
plate 700ml, (200g-700g).
Steamed Meat
Put the meat in a ceramic dish and place the
dish on the ceramic microwave plate 700ml,
(200g-700g).
LIME SCALE REMOVAL
If lime residue is observed on the bottom of the water container (3), it
needs to be removed to increase the efficiency of the appliance. In order
to remove lime scale use a mixture of 6% or 10% vinegar with water in
a 50%/50% proportion.
–– Open the container lid (1).
–– Pour 0,5 l of the mixture to the container and select the steam cooking
mode (point 3).
–– Leave the mixture in the container for 30 minutes.
–– Pour the mixture out and rinse the the container with clean water.
–– Fill the container with fresh water, select the steam cooking mode (point
3) again and finally pour out the water.
–– If lime scale remains on the bottom, repeat the above actions.
–– Failure to remove lime scale from the container may lead to its
damage.
–– Wipe the inside of the chamber with a soft cloth.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor
expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
67
GW29-018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising