Zelmer | ZMW3132B (MW4063DS) | User manual | Zelmer ZMW3132B (MW4063DS) User Manual

Zelmer ZMW3132B (MW4063DS) User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Kuchenka mikrofalowa MW4063DS
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Mikrovlnná trouba MW4063DS
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Mikrovlnná rúra MW4063DS
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MW4063DS Mikrohullámú sütő
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Cuptor cu microunde MW4063DS
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Микровълнова печка MW4063DS
EN USER MANUAL
Microwave oven MW4063DS
2–7
8–13
14–19
20–25
26–31
32–37
38–43
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal ....................................................................................................................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................2
Instalacja .............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia . ........................................................................................3
Zakłócenia radiowe .............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa . ...............................................................................3
Dane techniczne...................................................................................................................3
Wymogi norm.......................................................................................................................3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ..................................................................................4
Funkcje dodatkowe .............................................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń . ...........................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego . ..............................................................................4
Zanim wezwiesz serwis . .....................................................................................................4
Budowa kuchenki ................................................................................................................4
Panel sterowania . ...............................................................................................................5
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara . .......................................................................................................5
Włączanie kuchenki........................................................................................................5
Gotowanie mikrofalowe . ...............................................................................................5
Grillowanie ....................................................................................................................6
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill) ..................................................................6
Szybkie rozpoczęcie gotowania ....................................................................................6
Rozmrażanie wg wagi ...................................................................................................6
Rozmrażanie wg czasu .................................................................................................6
Minutnik . .......................................................................................................................6
Menu automatyczne (auto menu) .................................................................................6
Tabela menu automatycznego ................................................................................6
Gotowanie wieloetapowe ..............................................................................................7
Informacje dodatkowe....................................................................................................7
Ekologia – Zadbajmy o środowisko . ...................................................................................7
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany
w niniejszej instrukcji. Nie korzystaj ze żrących substancji chemicznych lub oparów
w urządzeniu. Ten typ kuchenki służy w szczególności do podgrzewania, gotowania
i suszenia żywności. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych lub
laboratoryjnych.
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką,
jak również w przypadku jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone lub
uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone, kuchenka nie może pracować
do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
●● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
●● Przy podgrzewaniu napojów w kuchence mikrofalowej gotujący płyn może zostać
wyrzucony z opóźnieniem, zachowaj więc szczególną ostrożność podczas przenoszenia pojemnika. Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet poparzenia skóry.
●● W kuchence nie podgrzewaj jajek w skorupkach lub ugotowanych na twardo całych
jajek. Mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
●● Gdy kuchenka jest włączona nie dotykaj dostępnych powierzchni.
Temperatura ich może być wysoka – grozi poparzeniem.
●● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, związanych
ze zdejmowaniem pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
●● Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych,
sensorycznych lub mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego
korzystania z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze kuchenki mikrofalowej! Pełni ona
rolę ochronną przed promieniowaniem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenka przeznaczona jest do użytkowania jako wolnostojąca, nie należy umieszczać jej w szafce.
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym pojemniku
obserwuj pracę kuchenki z uwagi na możliwość powstania zapłonu,
●● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
●● w przypadku wydzielania się dymu wyłącz kuchenkę lub wyciągnij wtyczkę
z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
●● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Podczas pracy urządzenia temperatura zewnętrznych powierzchni może być wysoka.
Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Podczas używania urządzenie staje się gorące. Należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki.
●● Nie wolno stosować oczyszczacza na parę wodną.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
MW-005_v01
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Przed zastosowaniem sprawdź, czy naczynia nadają się do użycia w kuchence
mikrofalowej.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ powietrza. Nad
kuchenką zostaw odstęp min. 30 cm, min. 7,5 cm za kuchenką i min. 7,5 cm z jednego
boku, drugi bok musi być odsłonięty. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych
urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod kuchenką
lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu
czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj, by
woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię po prostu oczyścić za pomocą łagodnego detergentu.
Pierścień obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
Podczas ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby
umieścić go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do
SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia stanu powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dane techniczne
Parametry techniczne urządzenia
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Mikrofale) 1000 W (Grill)
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal
800 W
Częstotliwość
2450 MHz
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
Wymiary zewnętrzne (mm)
485 (D) x 410 (S) x 293 (W)
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
314 (D) x 348 (S) x 221 (W)
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Pojemność kuchenki
23 litry
Talerz obrotowy
Średnica = 270 mm
Masa netto
Około 14,6 kg
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
●● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
●● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
●● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
●● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
●● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
MW-005_v01
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować
je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Wymogi norm
Kuchenka mikrofalowa ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
Zanim wezwiesz serwis
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
Funkcje dodatkowe
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Stop/
Clear. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Jeżeli po podpięciu kuchenki mikrofalowej do zasilania, nie został ustawiony na zegarze
czas, wówczas po włączeniu blokady rodzicielskiej na wyświetlaczu oprócz symbolu
pojawi się również
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Stop/Clear. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest
materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Podczas grillowania odsłonięte obszary potrawy chroń przed przypaleniem osłaniając
je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo
folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Ręcznik jednorazowy
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Mikrofale
Grill
Budowa kuchenki
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Oś obrotowa
Zespół pierścienia obrotowego
Szklany talerz obrotowy
Okienko
Drzwiczki
Blokada bezpieczeństwa – odcina zasilanie w momencie otwarcia drzwiczek w trakcie
pracy kuchenki
8 Ruszt metalowy
9 Płytka mikowa
10 Grzałka grilla
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Test naczyń kuchennych:
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
10
4
9
1
6
5
3
2
7
8
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej. Nie należy ograniczać ruchu
talerza.
Szklany talerz
Piasta (spód)
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia
obrotowego.
Zespół
pierścienia
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnoobrotowego
ścią należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
Oś obrotowa
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
4
MW-005_v01
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ustawianie zegara
Ekran wyświetlacza: zegar + wskaźniki
Microwave (Mikrofale)
Grill/Combi. (Grill/Gotowanie kombinacyjne)
Time Defrost (Rozmrażanie wg czasu)
Weight Defrost (Rozmrażanie wg wagi)
Stop/Clear (Zatrzymanie/Anulowanie)
Clock/Kitchen Timer (Ustawianie zegara/Minutnik)
Przycisk zwiększania wartości
Przycisk zmniejszania wartości
Start/+30Sec./Confirm (Start/+30 s/Potwierdzenie)
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się napis
„
” i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
1 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer. Cyfry godziny zaczną migać i na wyświetlaczu
pojawi się lampka kontrolna zegara
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić godzinę. Można ustawić cyfry od 0 do 23.
Naciśnij przycisk
, na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 0 do 23. Naciśnij
, na
wyświetlaczu pojawią się cyfry od 23 do 0.
3 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer. Cyfry minut zaczną migać.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić minuty. Można ustawić cyfry od 0 do 59.
Naciśnij przycisk
, na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 0 do 59. Naciśnij
, na
wyświetlaczu pojawią się cyfry od 59 do 0.
5 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer, aby zakończyć ustawianie czasu. Lampka
kontrolna zegara zgaśnie. Zaświeci się symbol „:” i na wyświetlaczu pojawi się czas.
AUTO MENU
(Automatyczne menu)
(Pizza)
Ustawienia utrzymują się tak długo jak kuchenka jest podłączona do
gniazda sieciowego (a dopływ prądu utrzymany).
2
3
Aby zmienić ustawienia zegara, powtórz kroki 1-5.
4
5
Naciśnięcie przycisku Stop/Clear podczas ustawiania zegara spowoduje,
że ustawienia automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
6
7
(Mięso)
Po podłączeniu urządzenia do odpowiedniego źródła zasilania i przed rozpoczęciem
programowania kuchenki mikrofalowej najpierw umieść potrawę w jej komorze i zamknij
drzwiczki.
(Warzywa)
(Makaron)
1
Gotowanie mikrofalowe
���������������������������������������������������������������������
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
(Ziemniaki)
1 Naciśnij przycisk Microwave, aby wybrać wymagany poziom mocy. Na wyświetlaczu
pojawi się napis „
”. Zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Aby wybrać wymaganą inną moc mikrofal, np. P80, naciskaj przycisk Microwave lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „
”.
3 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić moc mikrofal.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas gotowania. Można ustawić czas gotowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
5 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
(Ryby)
(Napoje)
(Popcorn)
Włączanie kuchenki
9
8
10
PRZYKŁAD
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofal 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Microwave. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” i symbole
i
.
2 Aby wybrać wymaganą moc mikrofal P80, naciśnij jeszcze raz przycisk lub naciskaj
przyciski
, do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu „
”.
3 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić moc mikrofal, na wyświetlaczu pojawi
się napis „
”.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić na wyświetlaczu czas 20:00 (20 minut).
Na wyświetlaczu pojawi się zadany czas.
5 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MOCY MIKROFAL
EKRAN WYŚWIETLACZA: WSKAŹNIKI – SYGNALIZACJA
Wyświetlacz
Mikrofale
Zegar
Grill
Minutnik
Rozmrażanie czasowe
Automatyczne gotowanie
Rozmrażanie wg wagi
Moc mikrofali
MW-005_v01
Blokada rodzicielska
P100
P80
P50
100%
50%
80%
Moc mikrofal Bardzo Wysoka
Średnia
wysoka
Moc grilla
-
-
-
Uwaga:
Obok podano ilości sekund / minut, o jakie
można zmieniać ustawienie czasu przy
poszczególnych wartościach czasowych.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Niska
10%
Bardzo
niska
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minuty
co 5 sekund
1 – 5 minut
co 10 sekund
5 – 10 minut
co 30 sekund
10 – 30 minut
co 1 minutę
30 – 95 minut
co 5 minut
Waga w gramach
5
Grillowanie
Grillowanie jest szczególnie użyteczne w przypadku cienkich plastrów mięsa, steków,
kotletów, kebabów, kiełbasek i kawałków kurczaka. Jest również użyteczne w przypadku
tostów i dań panierowanych.
1 Naciśnij Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis „ ” oraz symbol
.
2 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić funkcję.
3 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas grillowania. Można ustawić czas grillowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
4 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć grillowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program grillowania. W tym samym czasie na
wyświetlaczu widoczny będzie symbol
oraz pozostały czas grillowania.
Po upływie połowy zadanego czasu grillowania rozlegnie się podwójny
sygnał dźwiękowy (jest to normalne zjawisko w tym trybie pracy). W celu
uzyskania lepszego efektu grillowania, naciśnij przycisk Stop/Clear, aby
wstrzymać pracę kuchenki, po czym otwórz drzwiczki i obróć jedzenie na
drugą stronę. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk Start/+30Sec./
Confirm aby wznowić pracę kuchenki.
5 W przypadku przedłużania czasu pracy za pomocą przycisku Start/+30Sec./Confirm,
podwójny sygnał dźwiękowy rozlegnie się w połowie poprzednio ustawionego czasu, a nie
w połowie czasu zwiększonego np. o 30 sekund.
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)
1 Naciśnij Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ ”.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję, naciskaj przycisk Grill/Combi. do czasu pojawienia się
na wyświetlaczu napisu „
” lub „
” oraz symboli
i
, lub naciskaj przyciski
do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu „
” lub „
”
oraz symboli
i
.
= 55% czasu – gotowanie mikrofalowe 45% czasu – grillowanie
= 36% czasu – gotowanie mikrofalowe 64% czasu – grillowanie
3 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić funkcję.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas gotowania. Można ustawić czas gotowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
5 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program. W tym samym czasie na wyświetlaczu
widoczne będą symbole
i
, oraz pozostały czas gotowania.
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
Minutnik
1 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis
” i zaświeci się lampka kontrolna
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić odpowiedni czas minutnika. Maksymalny
czas minutnika wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby zakończyć ustawianie.
4 Po osiągnięciu ustawionego czasu rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy i zgaśnie lampka kontrolna
, na wyświetlaczu pojawi się bieżący (aktualny) czas.
„
Minutnik jest to osobny tryb pracy kuchenki, niezależny od zegara.
Menu automatyczne (auto menu)
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk
lub
, aby
wybrać menu automatyczne gotowania. Menu można wybrać wg poniższej tabeli w następujący sposób:
Naciskając przyciski
,
wybierz: Pizza – Mięso – Warzywa – Makaron – Ziemniaki
– Ryba – Napoje – Popcorn, a na wyświetlaczu pojawi się napis „
”, ..., „
”.
2 Po wybraniu menu automatycznego na wyświetlaczu na wyświetlaczu zacznie migać
symbol programu automatycznego np. A-1
, a także symbole
,
.
Wybrany program menu zatwierdź naciskając przycisk Start/+30Sec./Confirm.
3 Naciśnij przycisk
lub
, aby wybrać wagę żywności do gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
4 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program gotowania. W tym samym czasie wyłączony zostanie symbol , a na wyświetlaczu widoczne będą symbole
,
oraz
pozostały czas gotowania.
5 Po zakończeniu gotowania, rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”. Jeśli zegar został wcześniej ustawiony, na wyświetlaczu
wyświetli się aktualny czas.
PRZYKŁAD
Aby ustawić menu automatyczne na gotowanie 350 g ryby, wykonaj następujące czynności:
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk
lub
, aby
wybrać menu automatyczne gotowania. Naciskając przyciski
,
wybierz „
”
(Ryba).
2 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić program menu automatycznego.
3 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić na wyświetlaczu wagę 350 g.
4 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
Szybkie rozpoczęcie gotowania
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk Start/+30Sec./
Confirm, aby włączyć gotowanie na 30 sekund przy pełnej mocy, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
2 Podczas grillowania, gotowania mikrofalowego i kombinacyjnego oraz rozmrażania wg
czasu, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm przedłuży czas pracy
o kolejne 30 sekund.
3 Podczas trwania programu wybranego z Auto Menu lub rozmrażania wg wagi przedłużanie czasu o kolejne 30 sekund nie jest możliwe (dostępne).
Rozmrażanie wg wagi
1 Naciśnij przycisk Weight Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”
i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić ciężar żywności do rozmrożenia. Na
wyświetlaczu pojawi się symbol oraz liczby w kolejności 100–200 ... 1900–2000 (
)
lub liczby w odwrotnej kolejności (
).
3 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program rozmrażania. W tym samym czasie na
wyświetlaczu migać będą symbole
,
oraz pozostały czas rozmrażania.
PROGRAM
A-1 Pizza
A-2 Mięso
A-3 Warzywa
A-4 Makaron
A-5 Ziemniaki
A-6 Ryba
Rozmrażanie wg czasu
1 Naciśnij przycisk Time Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” i zaświecą
się lampki kontrolne
i
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas rozmrażania. Można ustawić czas
rozmrażania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
3 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Zaświecą się
lampki kontrolne
i
. Moc podczas rozmrażania wg czasu to P30, jest to wartość
niezmienna.
6
A-7 Napoje
A-8 Popcorn
MASA,
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU
CZAS TRWANIA
PROGRAMU [s]
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (w 450 ml zimnej wody)
17:30
100 g (w 800 ml zimnej wody)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 filiżanka (120 ml)
1:25
2 filiżanki (240 ml)
2:25
3 filiżanki (360 ml)
3:30
50 g
1:40
85 g
2:25
100 g
2:30
Wyniki gotowania przy pomocy menu automatycznego są uzależnione od takich czynników jak kształt i rozmiar produktu żywnościowego, preferencji dotyczących przygotowania określonych produktów oraz sposobu ułożenia produktu w kuchence. Jeżeli nie będą
Państwo w pełni zadowoleni z wyników gotowania, należy dostosować czas gotowania do
własnych potrzeb.
MW-005_v01
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 2 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego,
jeżeli rozmrażanie jest jednym z etapów gotowania, program rozmrażania zostanie włączony automatycznie jako pierwszy. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
Gotowanie automatyczne nie może być jednym z programów gotowania
wieloetapowego.
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić rozmrażanie na 5 minut a następnie gotować przez 7 minut przy mocy
mikrofal 80%. Wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Time Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas rozmrażania 5:00.
3 Naciśnij Microwave. Na wyświetlaczu pojawi napis „
”.
4 Aby wybrać moc mikrofal P80, naciśnij jeszcze raz przycisk Microwave lub naciskaj
przycisk
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „
”.
5 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić moc mikrofal, na wyświetlaczu pojawi
się napis „
”.
6 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.
7 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy oznajmujący początek rozmrażania, na wyświetlaczu odliczany będzie
czas rozmrażania. Drugi sygnał dźwiękowy informuje o rozpoczęciu gotowania. Zakończenie gotowania wieloetapowego sygnalizowane będzie pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym.
Informacje dodatkowe
1 Każdą uruchomioną operację można przerwać poprzez naciśnięcie przycisku Stop/
Clear. Aby kontynuować przerwaną pracę, naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm. Dwu­
krotne naciśnięcie przycisku Stop/Clear zakończy operację.
2 Podczas grillowania, gotowania mikrofalowego lub kombinacyjnego naciśnij przycisk
Microwave. Bieżący tryb pracy mikrofali pojawi się na wyświetlaczu na 3 sekundy.
3 W trybie gotowania lub rozmrażania, po naciśnięciu przycisku Clock/Kitchen Timer,
na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina. Po 3 sekundach wskazania powrócą do
poprzedniego stanu.
3 Jeżeli podczas pracy kuchenki, zostały otworzone drzwiczki, po ich zamknięciu naci­
śnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby wznowić pracę kuchenki.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
MW-005_v01
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................8
Důležité bezpečností pokyny................................................................................................8
Instalace...............................................................................................................................9
Pokyny k uzemnění..............................................................................................................9
Rádiové rušení.....................................................................................................................9
Čištění – údržba a obsluha...................................................................................................9
Technické údaje....................................................................................................................9
Požadavky norem.................................................................................................................9
Vaření s mikrovlnami – pokyny...........................................................................................10
Doplňující funkce................................................................................................................10
Pokyny týkajcí se nádobí....................................................................................................10
Montáž skleněného otočného talíře....................................................................................10
Než zavoláte servis............................................................................................................10
Konstrukce trouby...............................................................................................................10
Ovládací panel....................................................................................................................11
Nastavení funkcí mikrovlnné trouby:
Nastavení hodin...........................................................................................................11
Zapnutí mikrovlnné trouby............................................................................................11
Vaření s mikrovlnami ...................................................................................................11
Grilování.......................................................................................................................12
Kombinovaný ohřev (mikrovlny + gril)..........................................................................12
Rychlý start..................................................................................................................12
Rozmrazování váhové..................................................................................................12
Rozmrazování časové..................................................................................................12
Časovač.......................................................................................................................12
Automatické menu (auto menu)...................................................................................12
Tabulka automatického menu ...............................................................................12
Vaření ve více etapách.................................................................................................13
Doplňující informace.....................................................................................................13
Ekologicky vhodná likvidace...............................................................................................13
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená. Vystavujete se tak riziku přímého mikrovlnného záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat
bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy,
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
8
Důležité bezpečností pokyny
Během používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny. Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení se
působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
Nebezpečí!/Varování!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v tomto
návodu k použití. Nepoužívejte žádné chemické žíraviny ani výpary ve spotřebiči.
Tento typ mikrovlnné trouby slouží především k ohřevu, vaření a sušení potravin.
Trouba není určená k průmyslovým ani laboratorním účelům.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou, ani
v případě, kdy je spotřebič jinak viditelně poškozený.
●● Jestliže je neoddělitelný přívodní kabel poškozený, je nutné ho vyměnit u výrobce,
nebo ve specializovaném servisu proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Jestliže jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte mikrovlnou troubu,
dokud ji neopraví kvalifikovaný opravář.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to
způsobit výbuch.
●● Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě, může vařící tekutina s opožděním vykypět. Dbejte tudíž zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou. V mikrovlnné troubě
nesmažte. Vařící olej může zničit díly mikrovlnné trouby, nebo nádobí, kterým se
můžete opařit.
●● V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce, nebo natvrdo uvařená celá vejce. Mohou
vybuchnout dokonce po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
●● Kdy je trouba v provozu, nedotýkejte se jejích vnějších ploch. Jejich
teplota může být příliš vysoká a můžete se opařit.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu vysokých teplot nahřát. K přenášení
nádobí používejte úchyty nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce, při kterých je nezbytné sejmout bezpečnostní kryt chránící před působením
mikrovlnného záření, jsou nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný
technik.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením
a osoby, jež nemají žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat spotřebič
pouze pod dohledem, nebo po předchozím vysvětlení možných ohrožení a poučení
bezpečeného používání spotřebiče. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čistit
a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že
budou pod přísným dohledem.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře mikrovlnné trouby! Plní
ochrannou funkci před zářením.
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič poškodit
●● Mikrovlnná trouba není určená k vestavbě, není dovoleno ji umístit do skříňky.
●● Mikrovlnnou troubu zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V,
vybavené ochranným kolíkem.
●● Nepoužívejte prázdnou troubu.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● při ohřívání potravin v plastové, nebo papírové nádobě, sledujte práci trouby
z důvodu možnosti vzniku vznícení,
●● před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů,
●● v případě, že si povšimnete kouře, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky.
Neotvírejte dvířka za účelem likvidace ohně,
●● neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, kdy spotřebič nepoužíváte.
●● Během práce trouby může být teplota vnějších ploch vysoká. Kabel musí vést zdála
od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Během používání je spotřebič horký. Dbejte tudíž na to, abyste se nedotkli topných
těles uvnitř mikrovlnné trouby.
●● Je zakázáno používat k čištění parní čistič.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit
spotřebič.
MW-005_v01
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Mikrovlnná trouba je určená pouze k domácímu použití.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Před použitím zkontrolujte, jestli je nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv přemětů a potravin jako
např. chleba, sušenky atd.
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z mikrovlnné trouby.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé, nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte odborný servis.
3 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
4 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad, nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
5 Za účelem správné funkce mikrovlnné trouby, zajistěte řádný přívod vzduchu. Nad
troubou ponechte vzdálenost min. 30 cm, min. 7,5 mm za troubou a 7,5 cm z jedné boční
strany. Druhá boční strana musí být zcela odkrytá. Nezakrývejte, ani neucpávejte ventilační otvory spotřebiče. Neodstraňujte nohy spotřebiče.
6 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
7 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
8 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
9 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
Pokyny k uzemnění
Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky elektrické sítě vybavené ochranným kolíkem.
Zapojení do zásuvky bez kolíku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V připadě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a uzemněný.
2 Prodlužovačku položte zdála od horkých a ostrých povrchů tak, aby nemohla být
náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění, nebo návodů týkajících se
připojení do el. sítě, kontaktujte odborného elekrikáře nebo zaměstnance
servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Rádiové rušení
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
●● vyčistit dvířka a všechny kontaktní plochy trouby,
●● změňte rádiové nebo televizní nastavení příjímací antény,
●● přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač,
●● odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače,
●● připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
MW-005_v01
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu, nebo pod vlivem jejich působení
může povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a kontaktní části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
V případě čištění těsnění dvířek, záhybů a kontaktních ploch, je zakázáno
používat látky, které mohou poškodit těsnění, a tak způsobit únik mikrovln.
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba pracuje
ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí, nebo v myčce.
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového roleru
v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může
mít vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
Technické údaje
Technické parametry spotřebiče
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln
800 W
Frekvence
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
485 (D) x 410 (S) x 293 (W)
Rozměry vnitřku trouby (mm)
314 (D) x 348 (S) x 221 (W)
Kapacita trouby
23 litrů
Otočný talíř
Průměr = 270 mm
Čistá hmotnost
Cca 14,6 kg
* Výše uvedené údaje mohou být změněny, a proto je uživatel musí porovnat s informacemi uvedenými
na typovém štítku mikrovlnné trouby. Jakékoliv reklamace týkající se chyb těchto údajů nebou uznány.
Požadavky norem
Mikrovlnná trouba ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
9
Vaření s mikrovlnami – pokyny
Než zavoláte servis
1 Pečlivě vložte potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích
nádoby.
2 Zkontrolujte dobu vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgery, by
se potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např.
karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na
okraj.
Doplňující funkce
Normální stav:
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
4 Jestliže je skleněný talíř při provozu hlučný, zkontrolujte čistotu trouby a jednotku
kruhového roleru. Čistěte shodně s pokyny uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
Pokud trouba nefunguje:
DĚTSKÁ POJISTKA – zabezpečení před přístupem dětí
Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte a 3 vteřiny přidržte tlačítko Stop/Clear. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje zapnutí dětské bezpečnostní pojistky. Na displeji se zobrazí symbol
.
Jestliže po zapojení mikrovlnné trouby do zásuvky elektrické sítě nebyl nastavený čas,
zobrazí na displeji po zapnutí dětské pojistky kromě symbolu
také
.
Vypnutí pojistky: Při zapnuté pojistce stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko Stop/Clear. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje vypnutí pojistky.
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka, nebo jestli se nezapnula automatická
pojistka. Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak, že
do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda jsou dvířka důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Pokyny týkajcí se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí, jež je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě, je materiál průhledný,
který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové náčini ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož
můžou obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rohách nádobí se rychleji připalují.
4 Během grilování odkryté plochy chraňte před připálením přikrytím úzkými pásky
alobalu. Pamatujte však, že nesmí být alobalu příliš mnoho a dodržujte vzdálenost min.
3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
Kuchyňské nádobí
Mikrovlny
Gril
Kombinované
vaření
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Sklo žáruvzdorné
Sklo tepelně neodolné
Žáruvzdorné keramické nádoby
Plastové nádobí vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě
Papírová utěrka
Kovový tác
Kovový rošt
Hliníková fólie a fóliové nádoby
Konstrukce trouby
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Hřídel
Kruhový roler
Skleněný otočný talíř
Průhledové okénko
Dvířka
Bezpečnostní pojistka – přeruší napájení ve chvíli otevření dvířek během práce mikrovlnné trouby
8 Kovový rošt
9 Slídová destička
10 Topné těleso grilu
10
4
9
1
6
Test kuchyňského nádobí:
1 Do nádoby nalejte 1 sklenici studené vody (250 ml) a vložte ji dovnitř mikrovlnné
trouby.
2 Vařte na nejvyšším výkonu po dobu jedné minuty.
3 Po uplynutí nastaveného času opatrně zkontrolujte teplotu nádoby/náčiní. Jestliže
bude na dotyk teplé, nepoužívejte jej k vaření v mikrovlnné troubě.
Nevařte déle než jednu minutu.
10
3
2
7
8
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby
na skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
5
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový roler
Hřídel
MW-005_v01
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nastavení hodin
Displej: hodiny + ukazatele
Microwave (Mikrovlny)
Grill/Combi. (Grill/Kombinovaný ohřev)
Time Defrost (Rozmrazování časové)
Weight Defrost (Rozmrazování váhové)
Stop/Clear (Zastavení/Anulování)
Clock/Kitchen Timer (Nastavení hodin/Časovač)
Tlačítko zvyšující hodnotu
Tlačítko snižující hodnotu
Start/+30Sec./Confirm (Start/+30 s/Potvrzení)
Po připojení mikrovlnné trouby do el. sítě, se na displeji zobrazí nápis „
” a uslyšíte
jeden zvukový signál.
1 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer. Číslice hodin začnou blikat a na displeji se
zobrazí kontrolka hodin
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení hodin. Lze nastavit číslice od 0 do 23.
Stiskněte tlačítko
, na displeji se zobrazí číslice od 0 do 23. Stiskněte
, na displeji
se zobrazí číslice od 23 do 0.
3 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer. Číslice minut začnou blikat.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení minut. Lze nastavit číslice od 0 do 59.
Stiskněte tlačítko
, na displeji se zobrazí číslice od 0 do 59. Stiskněte
, na displeji
se zobrazí číslice od 59 do 0.
5 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer, pro ukončení nastavování času. Kontrolka
hodin zhasne. Rozsvítí se symbol „:” a na displeji se zobrazí aktuální čas.
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Pizza)
Nastavení bude aktuální tak dlouho, dokud bude mikrovlnná trouba připojena do elektrické sítě (a pokud nebude přerušen přívod el. proudu).
2
3
Za účelem nového nastavení hodin, opakujte kroky 1-5.
4
5
Stisknutím tlačítka Stop/Clear během nastavování hodin, se nastavení
automaticky vrátí do původního stavu.
6
7
(Maso)
Po připojení spotřebiče do vhodného napájecího zdroje a před zahájením programování
mikrovlnné trouby, nejdříve vložte do její komory jídlo a uzavřete dvířka.
(Zelenina)
(Těstoviny)
Vaření s mikrovlnami
1
K vaření s mikrovlnami nepoužívejte rošt! Před vařením s mikrovlnami vždy
vyjměte rošt z mikrovlnné trouby.
1 Stiskněte tlačítko Microwave pro volbu požadovaného stupně výkonu. Na displeji se
zobrazí nápis „
”. Rozsvítí se kontrolky
a
.
(Brambory)
2 Pro volbu jiného výkonu mikrovln, např. P80, stiskněte tlačítko Microwave nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení doby vaření. Lze nastavit dobu vaření
od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut).
5 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm pro zahájení vaření.
(Ryby)
(Nápoje)
(Popcorn)
Zapnutí mikrovlnné trouby
9
8
10
PŘÍKLAD
Pro nastavení vaření na 20 minut při výkonu mikrovln 80% proveďte následující činnosti:
1 Stiskněte tlačítko Microwave. Na displeji se zobrazí nápis „
” a symboly
a
.
2 Pro volbu požadovaného výkonu mikrovln P80, stiskněte ještě jednou tlačítko, nebo
opakovaně stiskněte tlačítka
, dokud se na displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln, na displeji se zobrazí
nápis „
”.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení doby vaření 20:00 (20 minut). Na displeji se zobrazí nastavený čas.
5 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm pro zahájení vaření.
TABULKA VÝKONU MOCI MIKROVLN
Displej
DISPLEJ: UKAZATELE – SIGNALIZACE
Mikrovlny
Hodiny
Gril
Časovač
Rozmrazování časové
Automatický ohřev
Rozmrazování váhové
Dětská pojistka
Výkon mikrovln
Gramáž
MW-005_v01
Výkon
mikrovln
Výkon grilu
P100
P80
P50
100%
50%
80%
Velmi
Vysoká Střední
vysoká
-
-
-
Pozor:
Vedle jsou uvedeny vteřiny/minuty, o jaké
lze změnit nastavení času při jednotlivých
časových hodnotách.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízká
10%
Velmi
nízká
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minuty
co 5 vteřin
1 – 5 minut
co 10 vteřin
5 – 10 minut
co 30 vteřin
10 – 30 minut
co 1 minutu
30 – 95 minut
co 5 minut
11
Grilování
Grilování je zvláště užitečné v případě tenkých plátků masa, steaků, karbanátků, klobásek,
kousků kuřete. Je také užitené v případě topinek a obalovaných jídel.
1 Stiskněte Grill/Combi.. Na displeji se zobrazí nápis „ ” a symbol
.
2 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení funkce.
3 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení doby grilování. Lze nastavit dobu grilování od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut).
4 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm pro zahájení grilování. Uslyšíte zvukový signál a zapne se program grilování. Ve stejné chvíli se na displeji zobrazí symbol
a čas,
který zbývá do ukončení grilování.
Po uplynutí poloviny zadaného času grilování uslyšíte dvojitý zvukový signál (je to běžný jev v tomto režimu práce). Za účelem získání lepšího efektu
grilování, stiskněte tlačítko Stop/Clear pro přerušení práce trouby, otevřete
dvířka a otočte jídlo na druhou stranu. Po uzavření dvířek stiskněte tlačítko
Start/+30Sec./Confirm pro obnovení práce mikrovlnné trouby.
5 V případě prodloužení doby práce pomocí tlačítko Start/+30Sec./Confirm, se ozvou
dva zvukové signály v polovině původně nastavené doby a ne v polovině prodloužené
doby, např. o 30 vteřin.
Kombinovaný ohřev (mikrovlny + gril)
1 Stiskněte Grill/Combi.. Na displeji se zobrazí nápis „ ”.
2 Pro volbu požadované funkce opakovaně stiskněte tlačítko Grill/Combi., dokud se na
displeji nezobrazí nápis „
” nebo „
” a symboly
a
, nebo stiskněte
opakovaně tlačíka
, dokud se na displeji nezobrazí nápis „
” nebo „
”
a symboly
a
.
= 55% doby – vaření mikrovlnami 45% doby – grilování
= 36% doby – vaření mikrovlnami 64% doby – grilování
3 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení funkce.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení doby vaření. Lze nastavit dobu vaření
od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut).
5 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál
a bude spuštěn program. Zároveň se na displeji zobrazí symboly
a
a čas, který
zbývá do ukončení vaření.
Jelikož se spotřebič nahřívá v režimu kombinovaného vaření na vysokou
teplotu, mohou děti používat mikrovlnnou troubu pouze pod dohledem
dospělé osoby.
Časovač
1 Stiskněte dvakrát tlačítko Clock/Kitchen Timer. Na displeji se zobrazí nápis „
”
a rozsvítí se kontrolka
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení požadovaného času časovače. Maximální čas časovače je 95 minut.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm pro ukončení nastavení.
4 Po dosažení nastaveného času uslyšíte zvukový signál
displeji se zobrazí aktuální čas.
Časovač je samostatný režim práce mikrovlnné trouby, nezávislý na hodinách.
Automatické menu (auto menu)
1 Jestliže se trouba nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko
, nebo
pro volbu menu automatického ohřevu. Menu lze zvolit podle níže znázorněné tabulky
následující způsobem:
Stisknutím tlačítek
,
zvolte: Pizza – Maso – Zelenina – Těstoviny – Brambory –
Ryba – Nápoje – Popcorn, a na displeji se zobrazí nápis „
”, ..., „
”.
2 Po volbě automatického menu na displeji začne blikat symbol automatického programu
např. A-1
, a také symboly
,
. Zvolený program potvrďte stisknutím tlačítka Start/+30Sec./Confirm.
3 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro volbu hmotnosti jídla určeného k vaření. Na displeji se zobrazí symbol .
4 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál
a zapne se program vaření. Ve stejné době se rozsvítí symbol a na displeji budou zobrazeny symboly
,
a čas zbývající do ukončení vaření.
5 Po ukončení vaření uslyšíte pět zvukových signálů. Na displeji se zobrazí nápis
„
”. Jestliže hodiny byly dříve nastaveny, na displeji se zobrazí aktuální čas.
PŘÍKLAD
Pro nastavení automatického menu na vaření 350 g ryby, proveďte následující činnosti:
1 Jestliže se trouba nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko
, nebo
,
pro volbu automatického menu vaření. Stiskněte tlačítka
,
zvolte „
” (Ryba).
2 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení programu automatického menu.
3 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení na displeji váhy 350 g.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zahájení vaření.
TABULKA AUTOMATICKÉHO MENU
Rychlý start
1 Jestliže je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm
pro spuštění vaření na 30 vteřin na plný výkon trouby, každým dalším stisknutím tlačítka
Start/+30Sec./Confirm, prodloužíte dobu práce o dalších 30 vteřin. Maximální doba vaření
činí 95 minut.
2 Během grilování, vaření s mikrovlnami, kombinovaného ohřevu, a časového rozmrazování, každé každé další stisknutí Start/+30Sec./Confirm, prodlouží dobu práce o dalších
30 vteřin.
3 Během trvání programu vybraného z Auto Menu, nebo váhového rozmrazování, prodloužení času o dalších 30 vteřin není možné (dostupné).
Rozmrazování váhové
1 Stiskněte tlačítko Weight Defrost. Na displeji se zobrazí nápis „
” a rozsvítí se
kontrolky
a
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení hmotnosti potravin určených k rozmrazení. Na displeji se zobrazí symbol a číslice v pořadí 100–200 ... 1900–2000 (
),
nebo číslice v opačném pořadí (
).
3 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zahájení rozmrazování. Uslyšíte zvukový signál a zapne se program rozmrazování. Ve stejné chvíli na displeji budou blikat
symboly
,
, a čas do ukončení rozmrazování.
Rozmrazování časové
1 Stiskněte tlačítko Time Defrost. Na displeji se zobrazí nápis „
” a rozsvítí se
kontrolky
a
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení doby rozmrazování. Lze nastavit dobu
rozmazování od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut).
3 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm pro zahájení rozmrazování. Rozsvítí se kontrolky
a
. Výkon během rozmrazování podle času je P30, je to hodnota stálá.
a zhasne kontrolka, na
PROGRAM
A-1 Pizza
A-2 Maso
A-3 Zelenina
A-4 Těstoviny
A-5 Brambory
A-6 Ryba
A-7 Nápoje
A-8 Popcorn
HMOTNOST, OBJEM PRODUKTU
DÉLKA TRVÁNÍ
PROGRAMU [s]
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (ve 450 ml studené vody)
17:30
100 g (ve 800 ml studené vody)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 šálek (120 ml)
1:25
2 šálky (240 ml)
2:25
3 šálky (360 ml)
3:30
50 g
1:40
85 g
2:25
100 g
2:30
Výsledky vaření pomocí automatického menu jsou závislé na takových faktorech jako
je tvar a velikost potravin, preferenci týkající se určených produktů a způsobu položení
produktu v mikrovlnné troubě. Jestliže nebudete zcela spokojeni s výsledky vaření, tehdy
přízpůsobte délku vaření k vlastním potřebám.
12
MW-005_v01
Vaření ve více etapách
Lze nastavit maximálně 2 etapy vaření. V případě vaření ve více etapách, je-li rozmrazování jednou z etap vaření, bude program rozmrazování automaticky zapnutý jako první.
Po ukončení jedné etapy, uslyšíte zvukový signál a bude spuštěná další etapa.
Automatické vaření nemůže být jedním z programů vaření etapami.
PŘÍKLAD
Chcete-li nastavit rozmrazování na 5 minut a následně vařit po dobu 7 minut při výkonu
mikrovln 80%, postupujte následovně:
1 Stiskněte tlačítko Time Defrost. Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení doby rozmrazování 5:00.
3 Stiskněte Microwave. Na displeji se zobrazí nápis „
”.
4 Pro volbu výkonu mikrovln P80, stiskněte ještě jednou tlačítko Microwave, nebo opakovaně stiskněte tlačítko
nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis „
”.
5 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln, na displeji se zobrazí
nápis „
”.
6 Stiskněte tlačítko
nebo
pro nastavení doby vaření na 7 minut.
7 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál, oznamující zahájení rozmrazování, na displeji bude odpočítávána doba rozmrazování.
Druhý zvukový signál informuje o zahájení vaření. Ukončení vaření etapami bude signalizováno pěti zvukovými signály.
Doplňující informace
1 Každou zapnutou operaci lze přerušit stisknutím tlačítka Stop/Clear. Pro pokračování
přerušené operace stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm. Dvojí stisknutí tlačítka Stop/
Clear ukončí operaci.
2 Během grilování, vaření s mikrovlnami, nebo kombinovaného ohřevu, stiskněte tlačítkok Microwave. Aktuální výkon mikrovln se zobrazí na displeji na 3 vteřiny.
3 Podobn v režimu va ení nebo rozmrazování, se po stisknutí tla ítka Clock/Kitchen
Timer na displeji zobrazí aktuální as. Po 3 vte inách se ukazatele vrátí do původního
stavu.
4 Jestliže byly během práce mikrovlnné trouby otevřená dvířka, stiskněte po jejich uzavření tlačítko Start/+30Sec./Confirm, čím obnovíte práci trouby.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
MW-005_v01
13
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov odporúčame Vám používať výlučne originálne
doplnky k spotrebičom spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie, počas
neskoršieho používania spotrebiča.
Do nižšie vyznačeného miesta opíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré je uvedené na mikrovlnnej
rúre a uchovajte ho v prípade potreby v budúcnosti.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie...............................14
Dôležité bezpečnostné odporúčania..................................................................................14
Inštalácia............................................................................................................................15
Pokyny o uzemnení spotrebiča..........................................................................................15
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn.............................................................................................15
Čistenie – údržba a obsluha...............................................................................................15
Technické údaje..................................................................................................................15
Požiadavky noriem.............................................................................................................15
Mikrovlnné varenie – pokyny..............................................................................................16
Dodatočné funkcie..............................................................................................................16
Pokyny k použitiu varných nádob.......................................................................................16
Aplikácia skleneného otočného taniera..............................................................................16
Skôr ako zavoláte servis.....................................................................................................16
Časti mikrovlnnej rúry.........................................................................................................16
Ovládací panel....................................................................................................................17
Nastavenie funkcií mikrovlnnej rúry:
Nastavenie hodín.........................................................................................................17
Zapojenie mikrovlnnej rúry...........................................................................................17
Mikrovlnné varenie.......................................................................................................17
Grilovanie.....................................................................................................................18
Kombinované varenie (mikrovlny + gril).......................................................................18
Funkcia rýchleho varenia.............................................................................................18
Rozmrazovanie podľa váhy..........................................................................................18
Časové rozmrazovanie.................................................................................................18
Minútovník....................................................................................................................18
Automatické menu (Auto menu)...................................................................................18
Tabuľka automatického menu ...............................................................................18
Viacfázové varenie.......................................................................................................19
Ďalšie informácie..........................................................................................................19
Ekologicky vhodná likvidácia..............................................................................................19
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte ak má otvorené dvierka.
Jestvuje riziko bezprostredného kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade
neodstraňujte ani samostatne neupravujte bezpečnostné prvky spotrebiča.
2 Medzi prednou časťou mikrovlnnej rúry a dvierkami neumiestňujte žiadne predmety,
zabráňte usadzovaniu špiny alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktnej ploche.
3 Nepoužívajte spotrebič v prípade jeho poškodenia. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka
zatvárali správne a nemali žiadne z nasledujúcich poškodení:
●● poškodenie závesov a záklopiek (bez prasklín alebo ich uvoľnenia),
●● poškodenie tesnenia dvierok a kontaktnej plochy,
●● „deformácie”.
4 Všetky činnosti spojené s nastavením alebo opravou mikrovlnnej rúry môžu vykonávať
iba kvalifikovaní servisní pracovníci.
14
Dôležité bezpečnostné odporúčania
Počas používania elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné zásady.
Za účelom zníženia rizika oparenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia alebo vystavenia pôsobeniu mikrovlnnej energie dodržujte nasledujúce zásady:
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete zapríčiniť poranenie osôb
●● Spotrebič používajte iba na účely, na ktoré bol vyrobený, spôsobom tak, ako je uve-
dené v tomto návode. V spotrebiči nepoužívajte žiadne korozívne chemikálie alebo
výpary. Tento typ mikrovlnnej rúry slúži najmä na zohrievanie, varenie a sušenie
pokrmov. Mikrovlnná rúra nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú jeho prívodový kábel alebo zástrčka poškodené,
alebo v prípade jeho chybnej činnosti, po jeho náraze na podlahu alebo ak došlo
k jeho poškodeniu iným spôsobom.
●● V prípade, že prívodový kábel je poškodený vymeňte ho priamo u výrobcu, v špecializovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, čím sa vyhnete riziku
vzniku nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby. Chybne vykonaná
oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa. V prípade
poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● V prípade, že dvierka alebo ich tesnenie sú poškodené, mikrovlnnú rúru nesmiete
používať do doby ich opravy kvalifikovaným pracovníkom.
●● Tekutiny a iné potravinové produkty nezohrievajte v uzavretých nádobách, ktoré by
mohli explodovať.
●● Pri zohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre, horúca tekutina môže vyvrieť s oneskorením, preto bude obzvlášť opatrný počas prenášania nádoby. V mikrovlnnej rúre
nevyprážajte potraviny. Horúci olej môže zničiť jednotlivé časti mikrovlnnej rúry alebo
spôsobiť popáleniny kože.
●● V mikrovlnnej rúre nezohrievajte vajíčka v škrupinke alebo celé, na tvrdo uvarené,
vajíčka. Môžu explodovať, dokonca aj po ukončení zohrievania v mikrovlnnej rúre.
●● Počas činnosti mikrovlnnej rúry sa nedotýkajte jej povrchu. Môžu sa
nahriať na vysokú teplotu – riziko popálenia.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov s pokrmom pre deti by ste mali premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu pred samotným podávaním jedla tak, aby ste sa vyhli popáleniu.
●● Kuchynské nádoby sa môžu zohriať, v dôsledku pôsobenia tepla zo zohriatych pokrmov. Na premiestňovanie nádob používajte vhodné držiaky.
●● Vykonávanie akýchkoľvek servisných prác alebo opráv, ktoré sú spojené s odobratím
krytu prúdenia mikrovlnnej energie, je nebezpečné a môže byť realizované iba kvalifikovanými osobami.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení s možnými
rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa
hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku viac
ako osem rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Neodstraňujte kryciu sľudovú dosku, ktorá je umiestnená v komore mikrovlnnej rúry.
Plní ochrannú funkciu pre pôsobením žiarenia.
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako samostatne stojaci spotrebič, nie je
určená na montáž do kuchynskej linky.
●● Mikrovlnnú rúru zapojte do zásuvky zdroja so striedavým prúdom 230 V s bezpečnostným kolíkom.
●● Neuvádzajte mikrovlnnú rúru do činnosti v prípade, že je prázdna.
●● Aby ste znížili riziko vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry:
●● počas zohrievania potravín v plastových alebo papierových obaloch, pozorujte
činnosť mikrovlnnej rúry vzhľadom na fakt, že môže dôjsť k ich splanutiu,
●● pred vložením papierových alebo plastových obalov do mikrovlnnej rúry, odstráňte
z nich všetky kovové svorky,
●● ak sa v mikrovlnnej rúre vytvára dym, vytiahnite zo zásuvky prívodový kábel
a dvierka nechajte zatvorené, čím dôjde k stlmeniu plameňa,
●● vo vnútri mikrovlnnej rúry nenechávajte papierové výrobky, nádoby a iné kuchynské predmety alebo potraviny, v prípade, že ju nepoužívate.
●● Počas činnosti spotrebiča, jeho vonkajšie časti sa môžu zohriať. Prívodový kábel by
mal viesť mimo rozohriateho povrchu a nesmie byť zavesený na žiadnych častiach
mikrovlnnej rúry.
●● Počas činnosti sa spotrebič nahrieva. Je potrebné dbať na to, aby výhrevné prvky vo
vnútri mikrovlnnej rúry neboli zakryté.
●● Spotrebič nečisťte čistiacim zariadením na vodnú paru.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systém ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu, ktorá je umiestnená na vnútornej strane dvierok. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
MW-005_v01
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Mikrovlnná rúra je určená iba na použitie v domácnosti.
●● Potraviny v šupke také, ako sú zemiaky, jablká alebo gaštany, pred varením narežte.
●● Zabráňte rozvareniu pripravovaného jedla.
●● Pred použitím kuchynských nádob skontrolujte, či sú vhodné na varenie v mikrovlnnej rúre.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uskladnenie akýchkoľvek predmetov napr. chleba,
zákuskov a pod.
Inštalácia
1 Skontrolujte, či ste vybrali celé balenie z vnútornej časti mikrovlnnej rúry.
2 Odoberte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a vonkajšieho plášťa mikrovlnnej rúry.
Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú známky poškodenia také, ako pokrivené alebo vylámané dvierka, poškodené tesnenie dvierok a dotykovej plochy, puknuté alebo uvoľnené závesy, priehlbiny na mikrovlnnej rúre alebo
v dvierkach.
V prípade, že na spotrebiči sú akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho
a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka.
3 Mikrovlnnú rúru položte na rovnú a stabilnú plochu, ktorá je schopná uniesť jej váhu
a váhu najťažších produktov určených na varenie v mikrovlnnej rúre.
4 Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vlhkosti a v jej dosahu neumiestňujte ľahko
horľavé predmety, ako aj nad alebo v blízkosti zariadení emitujúcich teplo.
5 Ak chcete aby mikrovlnná rúra pracovala správne, zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu.
Nad mikrovlnnou rúrou zabezpečte odstup min. 30 cm, min. 7,5 cm za mikrovlnnou rúrou
a min. 7,5 cm z jednej strany, druhá strana musí byť odkrytá. Nezakrývajte a neupchávajte
ventilačné otvory spotrebiča. Neodoberajte nožičky.
6 Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak v nej nie je umiestnený sklenený tanier a otočný prstenec, ktorý má byť umiestnený v správnej polohe.
7 Skontrolujte, či prívodový kábel nie je poškodený, či sa nenachádza pod mikrovlnnou
rúrou alebo neprechádza nad inými horúcimi alebo ostrými predmetmi a či voľne nevisí za
okrajom stola alebo pracovnej dosky.
8 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke zdroja napätia tak, aby v nevyhnutnom prípade bolo možné rýchle odpojenie zariadenia od zdroja napätia.
9 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte a neskladujte na voľnom priestranstve.
Pokyny o uzemnení spotrebiča
Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným
kolíkom. Pripojenie do zásuvky bez bezpečnostného kolíka môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
V prípade, že dôjde k skratu, uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Mikrovlnnú rúru odporúčame používať so samostatným elektrickým obvodom.
V prípade použitia predlžovacieho kábla:
1 Predlžovací kábel by mal byť trojžílový so zástrčkou a zásuvka by mala byť vybavená
uzemňovacím vodičom.
2 Predlžovací kábel umiestnite mimo horúcich a ostrých predmetov a tak, aby nemohol
byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
Chybné zapojenie kábla predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne uzemnenia alebo pokynov o pripojení k zdroju napätia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.
Výrobca ako aj predávajúci nepreberajú zodpovednosť za poškodenú
mikrovlnnú rúru alebo zranenia, ku ktorým dôjde nedodržaním pokynov
o zapojení spotrebiča k zdroju napätia.
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn
Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové prijímače, televízory
a podobné zariadenia.
Tento negatívny vplyv môžete odstrániť alebo obmedziť nasledujúcim spôsobom:
●● vyčisťte dvierka a dotykovú plochu mikrovlnnej rúry,
●● zmeňte nastavenia rádia alebo televíznej antény,
●● premiestnite mikrovlnnú rúru mimo dosahu prijímača,
●● posuňte mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača,
●● mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky zdroja napätia tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli napájané z rôznych zdrojov napätia.
MW-005_v01
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred začatím čistenia vypnite mikrovlnnú rúru a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky zdroja napätia.
2 Vnútro mikrovlnnej rúry je potrebné udržiavať čisté. V prípade znečistenia vnútorného
panelu mikrovlnnej rúry, odstráňte kúsky jedál alebo rozliate tekutiny pomocou navlhčenej utierky. V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte
čistiace prostriedky v spreji a iné agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu na povrchu
mikrovlnnej rúry a dvierok zanechať škvrny, šmuhy alebo zmeniť odtieň povrchu.
3 Vonkajšok mikrovlnnej rúry očisťte pomocou navlhčenej utierky.
Aby ste sa vyhli poškodeniu jednotlivých komponentov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnnej rúry dbajte na to, aby sa voda nedostala do jej vnútra cez ventilačné otvory.
4 Obidve strany dvierok, okienko, tesnenie dvierok a súčasti v ich blízkosti, utrite vlhkou
handričkou tak, aby ste odstránili všetky zvyšky jedál alebo rozliatu tekutinu.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými časticami.
V prípade čistenia tesnenia dvierok, priehlbín a priľnavých častí, nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli poškodiť tesnenie a spôsobiť únik mikrovĺn.
5 Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždiacimi čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly, výstražné znaky a pod.
6 Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Na čistenie použite vlhkú a mäkkú
utierku. Aby ste sa vyhli náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry, ovládací panel čisťte
s otvorenými dvierkami.
7 V prípade, že sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok, utrite ju pomocou mäkkej utierky.
Ku kondenzácii vodnej pary môže dôjsť v prípade, ak mikrovlnná rúra sa používa v priestoroch s vysokou vlhkosťou. V takomto prípade ide o normálny jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umyte ho v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie kuchynského riadu alebo v umývačke riadu.
9 Za účelom odstránenia nežiaduceho zvuku, otáčací prstenec a dno vnútra mikrovlnnej rúry čisťte pravidelne. Dolný povrch jednoducho očistíte pomocou jemného čistiaceho
prostriedku. Otáčací prstenec umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu alebo v umývačke riadu. Počas opätovného nasadenia otáčacieho prstenca do mikrovlnnej rúry dbajte na to, aby ste ho umiestnili na správnom mieste.
10 Aby ste mohli odstrániť nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry, varte po dobu 5 minút
približne 200 ml vody so citrónovou šťavou a kôrou z jedného citróna v miske určenej na
varenie v mikrovlnnej rúre.
Vnútro mikrovlnnej rúry dôkladne utrite pomocou suchej a mäkkej utierky.
11 V prípade, že je potrebné vymeniť žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
12 Mikrovlnnú rúru čisťte pravidelne a odstraňujte z nej zvyšky jedál.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu povrchu mikrovlnnej rúry, čo môže mať následne nepriaznivý dopad na životnosť spotrebiča a viesť k vzniku nebezpečenstva.
Technické údaje
Technické parametre spotrebiča
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Menovitý výkon mikrovlnnej rúry
800 W
Frekvencia
2450 MHz
Vonkajšie rozmery (mm)
485 (D) x 410 (S) x 293 (W)
Rozmery varného priestoru (mm)
314 (D) x 348 (S) x 221 (W)
Objem mikrovlnnej rúry
23 litrov
Otáčací tanier
Priemer = 270 mm
Čistá hmotnosť
Približne 14,6 kg
* Vyššie uvedené údaje môžu byť zmenené, v tejto súvislosti by ich mal zákazník porovnať s údajmi,
ktoré sa nachádzajú na typovom štítku, ktorý je umiestnený na mikrovlnnej rúre. Akékoľvek reklamácie,
ktoré sa vzťahujú na chyby v technických údajoch, nebudú akceptované.
Požiadavky noriem
Mikrovlnná rúra Zelmer spĺňa požiadavky platných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
– Nízkonapäťový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
15
Mikrovlnné varenie – pokyny
Skôr ako zavoláte servis
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch
nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín
z nádoby a zabezpečí rovnomerné varenie.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny, ako sú napríklad mäsové guľky.
Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné premiestniť nadol a tie, ktoré sú
umiestnené v strede na kraje nádoby.
Dodatočné funkcie
Normálny stav:
1 Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové a televízne prijímače.
Tieto negatívne vplyvy sú podobné vplyvom, ktoré vytvárajú elektrické spotrebiče také, ako
mixér, ventilátor, vysávač a pod.
2 Pri varení s nastavením nízkeho výkonu mikrovĺn sa intenzita vnútorného osvetlenia
mikrovlnnej rúry môže znížiť.
3 Pri tepelnom spracovaní potravín, z pripravovaného pokrmu môže vychádzať vodná
para. Väčšina vodnej pary je odvádzaná cez ventilačné otvory. Avšak časť kondenzovanej
vodnej pary sa môže usádzať na chladných častiach mikrovlnnej rúry (napr. na dvierkach).
4 Ak je sklenený tanier počas prevádzky mikrovlnnej rúry vydáva zvuky, skontrolujte či
na dne mikrovlnnej rúry a pod otočným prstencom sa nenachádzajú nečistoty. Čistenie
mikrovlnnej rúry vykonávajte podľa inštrukcií v kapitole „ČISTENIE – KONZERVÁCIA
A OBSLUHA.
V prípade, že mikrovlnná rúra je nečinná:
RODIČOVSKÝ ZÁMOK – ochrana spotrebiča pred jeho náhodným zapnutím deťmi
ZÁMOK: Pri nastavenom pohotovostnom režime, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo Stop/Clear. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi aktiváciu bezpečnostnej detskej
poistky a na displeji sa zobrazí symbol
.
Ak po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia na ste nenastavili čas, po nastavení detskej poistky sa na displeji okrem tohto symbolu
znázorní aj
.
Uvoľnenie poistky: Ak chcete odistiť detskú poistku stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
tlačidlo Stop/Clear. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi odistenie detskej poistky,
1 Skontrolujte, či mikrovlnná rúra je pripojená k zásuvke zdroja napätia správne. V prípade, že nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a vložte ju späť na svoje
miesto.
2 Skontrolujte, či poistka elektrickej siete nie je prepálená alebo či nedošlo k odpojeniu
ističa elektrickej siete. V prípade, že vyššie uvedené bezpečnostné prvky pracujú správne,
skontrolujte zásuvku zdroja napätia tak, že k nej pripojíte iné zariadenie.
3 Skontrolujte, či ovládací panel je nastavený správne a či je nastavený správne časovač.
4 Skontrolujte, či dvierka sú zatvorené správne. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
V prípade, že mikrovlnná rúra sa neuvedie do chodu, aj napriek tomu, že
ste vykonali vyššie uvedené činnosti, kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opraviť samostatne.
Pokyny k použitiu varných nádob
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a príbor, ktorý je na to určený. Najvhodnejším materiálom, z ktorého by mali byť nádoby vyrobené pre použitie v mikrovlnnej rúre, je číry materiál, ktorý umožňuje prechod energie cez nádobu priamo k pokrmom.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo nádoby s kovovou úpravou – mikrovlny cez kov nepreniknú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte balenie z recyklovaného papiera, ktorý
môže obsahovať kovové častice, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo aj požiar.
3 Odporúčame používať okrúhle/oválne nádoby namiesto štvorcových/obdĺžnikových,
v ktorých rohoch by sa potraviny mohli pripáliť.
4 Počas grilovania odkrytý povrch potravín chráňte pred prepálením použitím úzkych
pásikov alobalu. Nepoužívajte však príliš veľa alobalu a zachovajte odstup minimálne 3 cm
medzi alobalom a vnútornými stenami mikrovlnnej rúry.
Nasledujúci zoznam Vám pomôže vybrať správny kuchynský riad a príbory.
Kuchynský príbor
Mikrovlny
Gril
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Žiaruvzdorné sklo
Sklo tepelne odolné
Žiaruvzdorná keramika
Plastový riad vhodný pre použitie
v mikrovlnnej rúre
Jednorazový uterák
Kovový podnos
Kovový rošt
Alobal a hliníkové tácky
Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Časti mikrovlnnej rúry
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Otáčaví stredový konektor
Otáčaví prstenec
Otáčaví sklenený tanier
Okienko
Dvierka
Bezpečnostná poistka – odpojí napájanie, v prípade otvorenia dvierok počas činnosti
mikrovlnnej rúry
8 Kovový rošt
9 Ochranný sľudový kryt
10 Výhrevná špirála grilu
10
4
9
1
6
Test kuchynských nádob:
1 Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnnej
rúry.
2 Varte s nastavenou maximálnou hodnotou po dobu jednej minúty.
3 Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade, že
nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
5
3
Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
2
7
Aplikácia skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neumiestňujte v obrátenej polohe.
Nie je potrebné usmerňovať pohyb taniera.
2 Počas varenia by sa v mikrovlnnej rúre mal vždy
nachádzať sklenený tanier a otáčací prstenec.
3 Počas varenia pokrmov, nádoby s potravinami je
potrebne vždy umiestniť na sklenený tanier.
4 V prípade, že dôjde k prasknutiu alebo inému
poškodeniu skleneného taniera, kontaktujte najbližšie
servisné stredisko.
16
8
Sklenený tanier
Otáčacia konzola
Sústava
otáčacieho
prstenca
Os otáčania
MW-005_v01
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nastavenie hodín
Displej: indikátor času + iné indikátory
Microwave (Mikrovlny)
Grill/Combi. (Grilovanie/Kombinované varenie)
Time Defrost (Časové rozmrazovanie)
Weight Defrost (Rozmrazovanie podľa váhy)
Stop/Clear (Zastaviť/Zrušiť)
Clock/Kitchen Timer (Nastavenie hodín/Časovač)
Tlačidlo pre zvýšenie hodnoty
Tlačidlo pre zníženie hodnoty
Start/+30Sec./Confirm (Štart/+30sek/Potvrdenie)
Po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia, sa na displeji zobrazí nápis „
” a zaznie
krátky zvukový signál.
1 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer. Číslice hodín začnú blikať, na displeji sa rozsvieti kontrolný indikátor hodín
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
, ktorým nastavíte hodiny. Môžete nastaviť číselné hodnoty od 0 do 23. Stlačte tlačidlo
, na displeji sa zobrazia číslice od 0 do 23. Stlačte
, na displeji sa zobrazia číslice od 23 do 0.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer. Hodnoty minút začnú blikať.
4 Stlačte tlačidlo
alebo
, ktorým nastavíte minúty. Môžete nastaviť číselné hodnoty od 0 do 59. Stlačte tlačidlo
, na displeji sa zobrazia číslice od 0 do 59. Stlačte
tlačidlo
, na displeji sa zobrazia číslice od 59 do 0.
5 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer, pre ukončenie nastavenia času. Kontrolný indikátor hodín zhasne. Zasvieti sa symbol „:” a na displeji sa zobrazí nastavený čas.
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Pizza)
Nastavený čas ostáva uložený v pamäti po dobu pripojenia mikrovlnnej
rúry k zdroju napätia (bez prerušenia toku energie).
2
3
Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, opakujte kroky 1-5.
4
5
Stlačením tlačidla Stop/Clear počas nastavovania času spôsobí, že nastavenia sa automaticky vráti do pôvodného stavu.
6
7
(Mäso)
Po pripojení spotrebiča k správnemu zdroju napätia a pred samotným výberom niektorého
z programov mikrovlnnej rúry, najprv umiestnite do jej vnútra potraviny a zatvorte dvierka.
(Zelenina)
(Cestoviny)
Mikrovlnné varenie
1
Pri mikrovlnnom varení nepoužívajte rošt. Pred mikrovlnným varením
z mikrovlnnej rúry nezabudnite vybrať rošt.
1 Stlačte tlačidlo Microwave a nastavte požadovaný výkon mikrovlnnej rúry. Na displeji
sa zobrazí nápis „
”. Zasvietia sa kontrolné indikátory
a
.
(Zemiaky)
2 Ak si želáte nastaviť výkon mikrovĺn na P80, stlačte tlačidlo Microwave alebo
,
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon mikrovĺn.
4 Stlačte tlačidlo
alebo
, ktorým nastavíte dobu varenia. Dobu varenia dobu
varenia nastavíte podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
5 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete varenie.
(Ryby)
(Nápoje)
(Popcorn)
Zapojenie mikrovlnnej rúry
9
8
10
PRÍKLAD
Ak chcete nastaviť varenie na 20 minút s výkonom mikrovĺn nastaveným na 80%, vykonajte nasledujúce úkony:
1 Stlačte tlačidlo Microwave. Na displeji sa zobrazí nápis „
” a symboly
a
.
2 Pre nastavenie výkonu mikrovĺn na P80, stlačte ešte raz tlačidlo alebo stláčajte tlačidlá
, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Stlačte Start/+30Sec./Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon mikrovĺn, na displeji sa
zobrazí nápis „
”.
4 Stlačte tlačidlo
alebo
, ktorými na displeji nastavíte dobu na 20:00 (20 minút).
Na displeji sa zobrazí požadovaný čas varenia.
5 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete varenie.
TABUĽKA MIKROVLNNÉHO VÝKONU
DISPLEJ: INDIKÁTORY – SIGNALIZÁCIA
Displej
Mikrovlny
Hodiny
Gril
Minútovník
Časové rozmrazovanie
Automatické varenie
Rozmrazovanie podľa váhy
Rodičovský zámok
Výkon mikrovĺn
Váha v gramoch
MW-005_v01
Výkon
mikrovĺn
Výkon grilu
P100
P80
P50
100%
50%
80%
Veľmi
Vysoký Stredný
vysoký
-
-
-
Upozornenie:
Vo vedľajšej tabuľke sú uvedené počty
sekúnd/minút, ktorých násobkom sa nastavuje doba varenia pre jednotlivé časové
hodnoty
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízky
10%
Veľmi
nízky
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minúta
každých 5 sekúnd
1 – 5 minút
každých 10 sekúnd
5 – 10 minút
každých 30 sekúnd
10 – 30 minút
každú 1 minútu
30 – 95 minút
každých 5 minút
17
Grilovanie
Grilovanie sa najviac hodí pri príprave tenkých kúskov mäsa, steakov, rebierok, kebabu,
klobások alebo kuracieho mäsa. Je rovnako vhodné pri príprave toastov a obaľovaných
jedál.
1 Stlačte Grill/Combi.. Na displeji sa zobrazí nápis „ ” a symbol
.
2 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím potvrdíte zvolenú funkciu.
3 Stlačte tlačidlo
alebo
, ktorým nastavíte dobu grilovania. Dobu grilovania
podľa potreby nastavíte od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
4 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete grilovať. Zaznie zvukový signál
a spustí sa program grilovanie. Súčasne sa na displeji zobrazí symbol
a zostávajúci
čas do konca grilovania.
Po uplynutí polovice nastaveného času grilovania zaznie dvakrát za sebou
zvukový signál (ide o bežný jav pri nastavení tejto funkcie). Aby ste získali
lepší efekt grilovania, stlačte Stop/Clear, čím pozastavíte činnosť mikrovlnnej rúry, otvorte dvierka a otočte pripravovaný pokrm na druhú stranu. Po
zatvorení dvierok, stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm a obnovte činnosť
mikrovlnnej rúry.
5 V prípade predĺženia doby činnosti pomocou tlačidla Start/+30Sec./Confirm, zvukový
signál zaznie dvakrát v polovici predom nastaveného času a nie v polovici predĺženého
času, napr. o 30 sekúnd.
Kombinované varenie (mikrovlny + gril)
1 Stlačte tlačidlo Grill/Combi.. Na displeji sa zobrazí nápis „ ”.
2 Ak chcete zvoliť požadovanú funkciu, stláčajte tlačidlo Grill/Combi., pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „
” alebo „
” spolu so symbolmi
a
, alebo stláčajte tlačidlá
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „
” alebo „
” spolu
so symbolmi
a
.
= 55% doby – mikrovlnné varenie 45% doby – grilovanie
= 36% doby – mikrovlnné varenie 64% doby – grilovanie
3 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím potvrdíte zvolenú funkciu.
4 Stlačte tlačidlo
alebo
, ktorým nastavíte dobu varenia. Dobu varenia dobu
varenia nastavíte podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
5 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete varenie. Zaznie zvukový signál
a spustí sa zvolený program. Súčasne sa na displeji zobrazia symboly
a
, spolu
so zvyšujúcim časom varenia.
V prípade, že zariadenie používate pre kombinované varenie, mikrovlnnú
rúru môžu používať deti výlučne pod dohľadom dospelej osoby, pretože
zariadenie sa počas práce zohreje na vysoké teploty.
Minútovník
1 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer dvaktrát. Na displeji sa zobrazí nápis „
”
a zasvieti sa kontrolný indikátor
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
, pomocou ktorých nastavíte požadovanú dobu pre
odrátavanie. Maximálna čas nastavenia minútovníka je 95 minút.
3 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, ktorým nastavenie potvrdíte.
4 Po uplynutí nastaveného času zaznie päťkrát za sebou zvukový signál
trolný indikátor zhasne, na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Minútovník je samostatný režim mikrovlnnej rúry, ktorý pracuje nezávisle
na hodinách.
Automatické menu (Auto menu)
1 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo
alebo
, pomocou ktorých zvolíte automatické menu. Menu môžete nastaviť podľa
pokynov v nižšie uvedenej tabuľke nasledovným spôsobom:
Stláčaním tlačidiel:
,
zvoľte: Pizza – Mäso – Zelenina– Cestoviny – Zemiaky –
Ryby – Nápoje – Popcorn, a na displeji sa zobrazí nápis „
”, ..., „
”.
2 Po zvolení automatického menu na displeji začne blikať symbol zvoleného automatického programu, napr. A-1
, spolu so symbolmi
,
. Zvolený program
menu potvrdíte stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm.
3 Stlačte tlačidlo
alebo
, pomocou ktorých nastavíte váhu pripravovaných potravín. Na displeji sa zobrazí symbol .
4 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete varenie. Zaznie zvukový signál
a spustí sa program varenia. Súčasne sa vypne symbol , a na displeji sa zobrazia symboly
,
spolu so zvyšujúcim časom varenia.
5 Po ukončení varenia, zaznie päťkrát za sebou zvukový signál. Na displeji sa zobrazí nápis
„
”. V prípade, že ste pred tým nastavili čas, na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
PRÍKLAD
Ak si želáte nastaviť automatické menu s výberom varenia 350 g ryby, vykonajte nasledujúce činnosti:
1 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo
alebo
, pomocou ktorých nastavíte automatické menu. Stláčaním tlačidiel
,
zvoľte „
” (Ryba).
2 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím potvrdíte zvolený program automatického
menu.
3 Stlačte tlačidlo
alebo
, pomocou ktorých nastavíte na displeji váhu 350 g.
4 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete varenie.
TABUĽKA AUTOMATICKÉHO MENU
Funkcia rýchleho varenia
1 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo
Start/+30Sec./Confirm, čím sa spustí varenie na 30 sekúnd pri plnom výkone. Každé
ďalšie stlačenie tlačidla Start/+30Sec./Confirm predĺži dobu varenie o nasledovných 30
sekúnd. Maximálna doba varenia je 95 minút.
2 Počas grilovania, mikrovlnného varenia a kombinovaného varenia ako aj pri časovom
rozmrazovaní, každé ďalšie stlačenie tlačidla Start/+30Sec./Confirm predĺži dobu činnosti
o nasledujúcich 30 sekúnd.
3 Počas trvania zvoleného programu z Auto Menu alebo počas rozmrazovania podľa
váhy, nie je možné predĺžiť dobu činnosti o ďalších 30 sekúnd.
Rozmrazovanie podľa váhy
1 Stlačte tlačidlo Weight Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis „
” a zasvietia sa
kontrolné indikátory
a
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
, pomocou ktorých nastavíte váhu potravín, ktoré chcete
rozmrazovať. Na displeji sa zobrazí symbol spolu s číslami v radovom slede 100–200 ...
1900–2000 v smere (
) alebo čísla v opačnom poradí v smere (
).
3 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete rozmrazovanie. Zaznie zvukový
signál a spustí sa program rozmrazovania. Súčasne na displeji začnú blikať symboly
,
a zvyšujúci čas rozmrazovania.
PROGRAM
A-1 Pizza
A-2 Mäso
A-3 Zelenina
A-4 Cestoviny
A-5 Zemiaky
A-6 Ryba
Časové rozmrazovanie
1 Stlačte tlačidlo Time Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis „
” a zasvietia sa
kontrolné indikátory
a
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
, pomocou ktorých nastavíte dobu rozmrazovania. Dobu
varenia podľa potreby nastavíte od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
3 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete rozmrazovanie. Zasvietia sa kontrolné indikátory
a
. Výkon pri časovom rozmrazovaní je nastavený na P30, ide
o pevne stanovenú hodnotu.
18
a kon-
A-7 Nápoje
A-8 Popcorn
VÁHA, OBJEM PRODUKTU
DOBA TRVANIA
PROGRAMUI [s]
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (v 450 ml studenej vody)
17:30
100 g (v 800 ml studenej vody)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 šálka (120 ml)
1:25
2 šálky (240 ml)
2:25
3 šálky (360 ml)
3:30
50 g
1:40
85 g
2:25
100 g
2:30
Výsledok varenia, použitím automatického menu, závisí od takých faktorov, ako je tvar
a veľkosť tepelne spracovávanej suroviny, požadovaný spôsob prípravy pokrmu a spôsob
jeho uloženia v mikrovlnnej rúre. Ak nebudete spokojní s výsledkom varenia, prispôsobte
dobu varenia Vašim požiadavkám.
MW-005_v01
Viacfázové varenie
Môžete nastaviť maximálne 2 fázy varenia. Pri viacfázovom varení, v prípade, že rozmrazovanie je jednou z fáz varenia, program rozmrazovania sa zapne ako prvý automaticky.
Po ukončení prvej fázy zaznie zvukový signál a spustí sa nasledujúca fáza.
Automatické varenie nie je jedným z programov viacfázového varenia.
PRÍKLAD
Chcete nastaviť rozmrazovanie na 5 minút a následne variť po dobu 7 minút pri výkone
mikrovĺn 80%. Vykonajte nasledujúce činnosti:
1 Stlačte tlačidlo Time Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Otočte otočný regulátor v smere
alebo
, pomocou ktorých nastavíte dobu rozmrazovania na 5:00.
3 Stlačte tlačidlo Microwave. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
4 Ak si želáte nastaviť výkon mikrovĺn na P80, stlačte ešte raz tlačidlo Microwave alebo
stláčajte tlačidlá
alebo
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „
”.
5 Stlačte Start/+30Sec./Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon mikrovĺn, na displeji sa
zobrazí nápis „
”.
6 Stlačte tlačidlo
alebo
a nastavte dobu varenia na 7 minút.
7 Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím začnete varenie. Zaznie zvukový signál,
ktorý oznámi začiatok rozmrazovania, na displeji sa začne odpočítavanie nastaveného
času pre rozmrazovanie. Druhý zvukový signál informuje o začatí varenia. Ukončenie viacfázového varenia bude oznámené päťnásobným zaznením zvukového signálu.
Ďalšie informácie
1 Každú aktivovanú funkciu môžete prerušiť stlačením tlačidla Stop/Clear. Pre opätovné
spustenie prerušenej činnosti stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm. Dvojnásobným stlačením tlačidla Stop/Clear činnosť ukončíte.
2 Počas grilovania, mikrovlnného varenia alebo kombinovaného varenia stlačte tlačidlo Microwave. Nastavený režim činnosti mikrovĺn bude zobrazený na displeji po dobu
3 sekúnd.
3 Podobne v režime varenia alebo rozmrazovania, stlačením tlačidla Clock/Kitchen
Timer, sa na displeji zobrazí aktuálny čas. Po 3 sekundách zobrazenia hodnôt sa zobrazenie na displeji sa vráti do pôvodného stavu.
4 V prípade, že počas činnosti mikrovlnnej rúry, ste otvorili dvierka, po ich zatvorení
stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, a činnosť mikrovlnnej rúry sa obnoví.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia
za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
MW-005_v01
19
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítsanak különös figyelmet
a biztonsági utasításokra. A kezelési utasítást, kérjük, úgy őrizzék meg, hogy a későbbi
használat közben is bele tudjanak nézni.
Egy biztos helyre írja fel a sütőn található SZÉRIASZÁMOT, és őrizze meg a későbbiekre.
SZÉRIASZÁM:
Tartalomjegyzék
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai .............................................20
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások........................................................................20
Telepítés.............................................................................................................................21
Földelésre vonatkozó utasítások........................................................................................21
Rádiózavarok......................................................................................................................21
Tisztítás – karbantartás és kezelés....................................................................................21
Műszaki adatok...................................................................................................................21
Szabvány előírások............................................................................................................21
Mikrohullámú melegítés – útmutatások..............................................................................22
További funkciók.................................................................................................................22
Az edényre vonatkozó útmutatások...................................................................................22
A forgó üvegtányér beszerelése.........................................................................................22
Mielőtt szervizhez fordul.....................................................................................................22
A sütő felépítése.................................................................................................................22
Vezérlő panel......................................................................................................................23
A mikrohullámú sütő funkcióinak beállítása:
Az óra beállítása..........................................................................................................23
A mikrohullámú sütő bekapcsolása..............................................................................23
Mikrohullámú melegítés...............................................................................................23
Grillezés.......................................................................................................................24
Kombinált melegítés (mikrohullám + grill)....................................................................24
A melegítés gyors megkezdése...................................................................................24
Kiolvasztás súly alapján...............................................................................................24
Kiolvasztás idő alapján.................................................................................................24
Visszaszámláló.............................................................................................................24
Automatikus menü (auto menu)...................................................................................24
Az automatikus menü táblázata . ..........................................................................24
Több lépéses melegítés...............................................................................................25
További információk......................................................................................................25
Ökológia – Óvjuk a környezetet..........................................................................................25
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS HAZSNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai
1 Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
Ezzel a mikrohullám közvetlen hatásának teszi ki magát. Semmilyen esetben sem szabad
kikerülni, vagy önhatalmúlag módosítani a biztonsági rendszereket.
2 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő első része és az ajtó közé, és ne engedje meg,
hogy az érintkezési felületen kosz vagy tisztítószer maradék gyűljön össze.
3 Ne használjon sérült mikrohullámú sütőt. Nagyon fontos, hogy az ajtó jól záródjon,
a pántok és csapózárak, az ajtó tömítései, valamint:
●● a pántok és csapózárak (ne legyen repedés vagy kilazulás),
●● az ajtó tömítései és az érintkező felületek,
●● ne legyen „vetemedés”.
4 A mikrohullámú sütő beszabályozását vagy javítás kizárólag szerviz szakképzett személyzete végezheti.
20
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások
Az elektromos készülék kezelésekor tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. Égési
sérülések, áramütés, tűz, testi sérülések vagy a mikrohullámú energia hatása veszélyének
csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
Veszély! / Figyelmeztetés!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A
készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen használati utasításban leírt
módon használja. Ne használjon semmilyen vegyi anyagot vagy gőzt a készülékben.
Ez a típusú mikrohullámú sütő elsősorban ételek melegítésére és szárítására való.
A sütő nem ipari vagy laboratóriumi célra készült.
●● Soha ne használja a készüléket sérül hálózati kábellel vagy dugasszal, sem akkor,
ha hibásan működik, leesett, vagy más módon megsérült.
●● Ha a nem kihúzható hálózati vezeték megsérül, azt, a veszélyhelyzet elkerülése
érdekében, a gyártónál vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltetni.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén,
tanácsoljuk, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● Ha az ajtó, vagy annak tömítése sérült, a sütő nem üzemelhet mindaddig, amíg
szakember meg nem javítja.
●● Folyadékot és más élelmiszert nem szabad légmentesen lezárt edényben melegíteni, mivel felrobbanhat.
●● Ha a mikrohullámú sütőben italokat melegít, a forró folyadék késleltetve forrhat, tehát
különösen óvatosan járjon el az edény kivételekor. Ne süssön élelmiszert a mikrohullámú sütőben. A forró olaj tönkreteheti a sütőt vagy az edényt, sőt égési sérülést
okozhat.
●● A mikrohullámú sütőben ne melegítsen tojást héjában vagy kemény tojást. A tojás
felrobbanhat, még a mikrohullámú sütőben történt melegítés után is.
●● Ha a sütő üzemel, ne érjen a felületéhez. Az forró lehet - égési sérülés
veszélye áll fent.
●● A gyermekételeket tartalmazó üvegekben lévő élelmiszert fel kell keverni vagy rázni,
és ellenőrizni kell a hőmérsékletét, mielőtt a gyereknek adja, hogy elkerülje az égési
sérülést.
●● Az edény a hővezetés következtében felmelegedhet a melegített ételtől. Az edény
hordozásához használjon megfelelő fogót.
●● Minden, a mikrohullám ellen védő fedél levételével járó karbantartási vagy javítási
művelet veszélyes, azt szakképzett személyzetnek kell végeznie.
●● Nyolc évnél idősebb gyerekek, pszichikai, érzékelési vagy mentális képességeikben
korlátozott személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és
tudással, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek előzetes ismertetése, és a biztonságra vonatkozó szabályokra történő kioktatás után
használhatják. Nem szabad megengedni, hogy gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelettel, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
●● Ne vegye ki a mikrohullámú sütő kamrájában található védő lemezeket! Ezek
a sugárzás ellen védenek.
Figyelem!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével járhat
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült, ne helyezze szekrénybe.
●● A mikrohullámú sütőt kizárólag csak 230 V-os váltóáramú, védőföldeléssel ellátott
hálózatra csatlakoztassa.
●● Ne indítsa be a sütőt üresen.
●● A tűzveszély csökkentése érdekében a konyhában:
●● ha műanyag vagy papír edényben melegíti az ételt, figyelje az üzemelő sütőt,
mert meggyulladhat,
●● mielőtt beteszi a műanyag vagy papírzacskót a mikrohullámú sütőbe, távolítson el
róla minden drótból készült kapcsot.
●● ha füst keletkezik, kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt, vagy húzza ki a dugaszt
a hálózati dugaszolóaljzatból, és hagyja zárva az ajtót, hogy elfojtsa a tüzet,
●● ne hagyjon papír terméket, edényt és evőeszközt vagy élelmiszert a sütő belsejében, ha nem használja a készüléket.
●● A készülék üzemelése közben a külső felületek hőmérséklete magas lehet. A hálózati kábelt a forró felületektől távol kell vezetni, és nem érhet a mikrohullámú sütő
semelyik részéhez.
●● Használat közben a készülék felforrósodik. Ügyelni kell arra, hogy ne érjen a sütő
belsejében lévő fűtőbetétekhez.
●● Nem szabad gőzzel tisztítani.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
●● Semmiképpen ne távolítsa el az ajtó belső oldalán lévő fóliát. Ez a készülék tönkremenetelét okozhatja.
MW-005_v01
Útmutatás
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
●● A mikrohullámú sütő kizárólag otthoni használatra készült.
●● A vastag héjú termékeket, mint pl. burgonya, egész sonka, alma és gesztenye, melegítés előtt szurkálja meg.
●● Ne főzze szét az élelmiszereket.
●● Mielőtt igénybe veszi, győződjön meg róla, hogy az edény mikrohullámú sütőben
használható.
●● Ne használja a mikrohullámú sütőt semminek, pl. kenyérnek, süteménynek stb.
a tárolására.
Telepítés
1 Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított a mikrohullámú sütő belsejéből.
2 Vegye le a védőfóliát a vezérlő panelről és a mikrohullámú sütő burkolatáról.
Ellenőrizze, hogy nincs-e nyoma valamilyen sérülésnek, például az ajtó
nem görbült vagy vetemedett meg, a tömítések, az érintkező felületek épek,
a pántok és az ajtó zárja nem töröttek vagy nincsenek kilazulva, nincs
a sütő belsejében vagy az ajtón horpadás.
Bármilyen sérülés esetén nem kezdje használni a készüléket, hanem lépjen
kapcsolatba a szerviz szakembereivel.
3 A mikrohullámú sütőt állítsa egy szintben levő, stabil felületre, amely elbírja a sütő saját
és a sütőben készíthető legnehezebb étel súlyát.
4 A mikrohullámú sütőt ne tegye ki nedvesség hatásának, és ne helyezze gyúlékony
anyagok közelébe, valamint hőt termelő berendezések alá vagy fölé.
5 Ahhoz, hogy a sütő jól működjön, biztosítson megfelelő légáramlást. A süt fölött hagyjon legalább 30 cm, mögötte 7,5 cm, az egyik oldalán minimum 7,5 távolságot, a másik
oldalának szabadon kell maradnia. Ne takarja le, vagy tömje el a készülék szellőző nyílásait. Ne vegye le a lábakat.
6 A sütőt ne használja az üveglap nélkül és a megfelelő helyzetben elhelyezett forgótányér-tartó nélkül.
7 Ellenőrizze, hogy a hálózat kábel nem sérült-e, nincs-e a sütő alatt, vagy valamilyen
forró, illetve éles felületen, valamint nem lóg túl az asztal vagy a munkalap szélén.
8 Biztosítsa, hogy könnyen hozzá lehessen férni a dugaszolóaljzathoz úgy, hogy váratlan esetekben könnyen le lehessen választani a készüléket az áramforrásról.
9 Ne használja, és ne tartsa a mikrohullámú sütőt szabad ég alatt.
Földelésre vonatkozó utasítások
A készülék dugaszát földeléssel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni. Földelés nélküli dugaszolóaljzatba történő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét.
Ajánlott a mikrohullámú sütőt külön áramkörre kötni.
Hosszabbító használata esetén:
1 A hosszabbítónak három eresnek kell lennie, olyan dugaszolóaljzattal és dugasszal,
ami lehetővé teszi a csatlakozást a földelésre.
2 A hosszabbítót helyezze távol forró és éles felületektől, úgy, hogy ne lehessen véletlenül meghúzni, vagy megbotlani benne.
Nem megfelelő csatlakozás esetén fennáll az áramütés veszélye.
A földelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén vagy az elektromos hálózatra történő csatlakozással kapcsolatos tanácsokért forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz vagy a szervizhez.
Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt a mikrohullámú sütőben keletkező
hibákért, illetve az emiatt bekövetkező testi sérülésekért.
Rádiózavarok
A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és hasonló
berendezések működését.
A zavarokat korlátozni lehet, vagy ki lehet küszöbölni a következő módon:
●● tisztítsa meg sütő ajtaját és az érintkező felületeket,
●● változtassa meg a rádió vagy televízió antenna helyzetét,
●● állítsa a vevőkészülékhez képest más helyre a mikrohullámú sütőt,
●● helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől a vevőkészüléket,
●● csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket egy másik elektromos dugaszolóaljzatba,
hogy a mikrohullámú sütő és a vevőkészülék az elektromos hálózat más áramkörén
legyen.
MW-005_v01
Tisztítás – karbantartás és kezelés
1 A mikrohullámú sütő tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki
a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
2 A mikrohullámú sütő belsejét tiszta állapotban kell tartani. A sütő belső falainak szen�nyeződése esetén egy nedves ruhával távolítsa el az ételdarabokat vagy kiömlött folyadékot. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray
formájában lévő tisztítószert, sem erős tisztítószereket, mivel azok foltossá, mattá tehetik
a mikrohullámú sütő és az ajtó felületét.
3 A mikrohullámú sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
A sütő belsejében található részegységek károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen
rá, hogy a víz ne csöpögjön be a szellőző nyílásokon a készülék belsejébe.
4 Az ajtó, az ablak mindkét oldalát, az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket
gyakran törölje át egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat vagy a kiömlött
folyadékot.
Ne használjon súroló anyagot tartalmazó tisztító szereket.
Az ajtók tömítéseinek, a mélyedések valamint az egymással érintkező
alkatrészek tisztításakor tilos olyan tisztítószert használni, ami károsíthatja
a tömítést, és ezzel a mikrohullám szivárgását okozhatja.
5 A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív tisztítószereket emulzió, tej, paszta
stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan
információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
6 Ne hagyja, hogy a vezérlő panelt nedvesség érje. Tisztításhoz használjon nedves,
puha rongyot. A mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolásának megelőzése érdekében
a vezérlő panelt úgy tisztítsa, hogy az ajtó nyitva van.
7 Ha a lecsapódó vízpára kezd leülni az ajtó belső vagy külső oldalára, törölje le egy
puha ronggyal.
Lecsapódás akkor keletkezhet, amikor a mikrohullámú sütő nagy nedvességtartalmú körülmények között üzemel. Ilyen esetben ez normális jelenség.
8 Időnként vegye ki, és mossa el az üvegtálcát. Meleg, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben mossa el.
9 Hogy megelőzze azt, hogy a készülék zajos legyen, rendszeresen tisztítsa a forgótányér-tartót és a sütő alját. Az alsó felületet egyszerűen valami enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A forgótányér-tartót meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el.
Mikor visszahelyezi a forgótányér-tartót a sütőbe, figyeljen arra, hogy jó helyre tegye be.
10 Hogy a sütőben lévő kellemetlen szagoktól megszabaduljon, egy mikrohullámú sütőben használható tálkába főzzön 5 percig 200 ml vizet egy citrom levével és héjával.
A sütő belsején alaposan törölje ki egy száraz, puha ronggyal.
11 Ha ki kell cserélni a belső égőt, ebben az ügyben forduljon SZERVIZHEZ.
12 Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az a felületek állapotának romlásához vezetnek, ami pedig a készülék élettartamára van negatív hatással, és
veszélyes helyzeteket okozhat.
Műszaki adatok
Műszaki paraméterek
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Mikrohullám) 1000 W
(Grill)
A mikrohullám névleges kimeneti
teljesítménye
800 W
Frekvencia
2450 MHz
Külső méretek (mm)
485 (D) x 410 (S) x 293 (W)
A mikrohullámú sütő külső méretei (mm) 314 (D) x 348 (S) x 221 (W)
A mikrohullámú sütő űrtartalma
23 liter
Forgó tányér
Átmérő = 270 mm
Nettó tömeg
Körülbelül 14,6 kg
* A fent megadott adatok változhatnak, ezért a felhasználónak a mikrohullámú sütő adattábláján megadott információk alapján kell ellenőriznie azokat. Ezekre az adatokra vonatkozóan semmilyen reklamációt sem tudunk elfogadni.
Szabvány előírások
A ZELMER mikrohullámú sütők teljesítik az érvényben levő szabványokat.
A berendezés eleget tesz a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
21
Mikrohullámú melegítés – útmutatások
Mielőtt szervizhez fordul
1 Pontosan helyezze el az élelmiszereket. A legvastagabb részeket az edény széleihez
rakja.
2 Ellenőrizze a melegítési időt. A megadott legrövidebb idővel melegítsen, és ha szükséges, akkor hosszabbítsa meg a melegítést. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, sőt
meg is gyulladhatnak.
3 Az ételeket le kell fedni melegítés közben. A lefedés véd a „kifröccsenés ellen”, és
biztosítja az egyenletes melegítést.
4 Melegítés közben a termékeket forgatni kell, hogy gyorsabb legyen az olyan termékek,
mint csirke vagy hamburger melegítésének folyamata. Nagy termékeket, mint pl. pecsenye, legalább egyszer meg kell fordítani.
5 A melegítés közepén meg kell változtatni az olyan ételek elhelyezését, mint pl. a gombócok. A fent lévő terméket alulra kell tenni, a középen levőt pedig a szélekre.
További funkciók
GYEREKZÁR – a készülék védelme, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül
elindítani
Blokkolás: Készenléti állapotban nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a Stop/
Clear gombot. A készülék egy hosszú hangjelzést ad, ami a gyerekzár bekapcsolását jelzi,
a kijelzőn pedig megjelenik a
jel.
Ha a mikrohullámú sütő tápfeszültségre csatlakoztatása után nem állítják be az időt
az órán, akkor a gyerekzár bekapcsolása után a kijelzőn a
jelen kívül megjelenik
a
jel is.
Blokkolás feloldása: Bekapcsolt gyerekzárnál nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa
benyomva a Stop/Clear gombot. A készülék egy hosszú hangjelzéssel tudatja, hogy a gyerekzár ki lett kapcsolva.
Az edényre vonatkozó útmutatások
A mikrohullámú sütőben kizárólag hozzá alkalmas edényeket és „evőeszközöket” használjon. Mikrohullámú sütőben való használatra ideális edény átlátszó anyagú, amely lehetővé
teszi az energia áthaladását az edényen, hogy felmelegítse az ételt.
1 Ne használjon fém eszközöket vagy fémet tartalmazó díszítésű edényt – a mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
2 Mielőtt főzni kezd a mikrohullámú sütőben, távolítsa el az újrafelhasznált papírból
készült csomagolást, mivel az fém részecskéket tartalmazhat, ami szikrázást és/vagy tüzet
okozhat.
3 Ajánlott kerek/ovális edényt használni négyszögletes/hosszúkás helyett, mivel az
edény sarkaiban lévő étel gyakrabban odaég.
4 Grillezés közben az étel kitakart részeit védje egy vékony alumínium fóliával az odaégéstől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ne használjon túl sok fóliát, és tartson min.
3 cm távolságot a fólia és a mikrohullámú sütő belső fala között.
Az alábbi lista megkönnyíti a megfelelő edény és evőeszköz kiválasztását.
Konyhai eszközök
Mikrohullám
Grill
Kombinált
melegítés
hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámia
Mikrohullámú sütőben használható,
műanyag edény.
Egyszer használatos törölköző
Fém tálca
Fém rost
Alumínium fólia és alumínium fólia doboz
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Normál állapot:
1 A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és
hasonló berendezések működését. Ez a zavarás a kisebb elektromos eszközök, mint
a mixer, ventilátor, porszívó stb. által okozott zavarokhoz hasonló.
2 Melegítés közben, kis mikrohullám teljesítménynél a sütő belső világítása kialudhat.
3 Melegítés közben az élelmiszerből vízpára lép ki. A pára nagy részét a szellőző nyílások elvezetik. Azonban a pára egy része lecsapódhat a sütő hideg részeire (pl. az ajtóra).
4 Ha az üvegtál zajos üzemelés közben, ellenőrizze, hogy tiszta-e a sütő alja és a forgótányér-tartó. A tisztítást a „TISZTÍTÁS – KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS” fejezetben
megadott módon végezze.
Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
1 Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő jól van bedugva az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába. Ha nem, húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, várjon 10 másodpercet, és dugja vissza.
2 Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a hálózati biztosíték, vagy nem kapcsolt-e ki az automata biztosíték. Ha a fenti védelem jól működik, ellenőrizze a hálózati dugaszolóaljzatot,
egy másik készüléket dugva bele.
3 Ellenőrizze, hogy a vezérlő panel jól van-e beprogramozva, vagy beállították-e az időkapcsolót.
4 Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva. Ellenkező esetben nem állít elő mikrohullámú energiát a sütő.
Ha a fentiek elvégzése után a sütő továbbra sem működik, szervizhez kell
fordulni. Nem szabad önállóan beállítani vagy javítani a sütőt.
A sütő felépítése
1
2
3
4
5
6
7
Vezérlő panel
Forgó tengely
Forgótányér-tartó
Forgó üvegtányér
Ablak
Ajtó
Biztonsági retesz – leválasztja a tápfeszültséget, ha a sütő üzemelése közben kinyitják az ajtót
8 Fém rost
9 Csillám lemez
10 Grillező fűtőbetét
10
9
1
6
5
Konyhaedények tesztelése:
1 Az edénybe öntsön 1 pohár (250 ml) hideg vizet, és tegye be a mikrohullámú sütőbe.
2 Melegítse teljes teljesítménnyel egy percig.
3 A megadott idő letelte után óvatosan ellenőrizze az edény hőmérsékletét. Ha érintésre
forró, ne használja melegítésre mikrohullámú sütőben.
4
3
2
7
8
Ne melegítse tovább egy percnél.
A forgó üvegtányér beszerelése
1 Az üvegtányért ne tegye be fordított helyzetben.
Nem szabad a tányér mozgását akadályozni.
2 Melegítés közben a sütőben mindig benne kell lennie az üvegtányérnak és a forgó gyűrűnek.
3 Ételmelegítés közben az ételt és az azt tartalmazó
edényt mindig az üvegtányérra kell helyezni.
4 Ha az üvegtányér megreped vagy eltörik, a legközelebbi szervizhez kell fordulni.
22
Forgó tányér
Agy (alj)
Forgótányértartó
Forgó tengely
MW-005_v01
Vezérlő panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Az óra beállítása
A kijelző képernyője: óra + jelzések
Microwave (Mikrohullámok)
Grill/Combi. (Grill/Kombinált melegítés)
Time Defrost (Kiolvasztás idő alapján)
Weight Defrost (Kiolvasztás súly alapján)
Stop/Clear (Megállítás/Törlés)
Clock/Kitchen Timer (Az óra beállítása/ Visszaszámláló)
Az értéket növelő gomb
Az értéket csökkentő gomb
Start/+30Sec./Confirm (Start/+30 s/Megerősítés)
AUTO MENU
(Automatikus menü)
(Pizza)
(Hús)
A mikrohullámú sütő csatlakoztatása után a tápfeszültségre, a kijelzőn megjelenik
a„
” és a készülék egyszeri hangjelzést ad.
1 Nyomja meg a Clock/Kitchen Timer gombot. Az óra számai elkezdenek villogni, és
a kijelzőn megjelenik az óra
kontroll lámpája.
2 Az óra beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A számokat 0-tól 23-ig
lehet beállítani. Nyomja meg a
-t, a kijelzőn megjelennek a számok 0-tól 23-ig. Nyomja
meg a
-t, a kijelzőn megjelennek a számok 23-tól 0-ig.
3 Nyomja meg a Clock/Kitchen Timer gombot. A percek számai elkezdenek villogni.
4 A perc beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A számokat 0-tól 59-ig
lehet beállítani. Nyomja meg a
-t, a kijelzőn megjelennek a számok 0-tól 59-ig. Nyomja
meg a
-t, a kijelzőn megjelennek a számok 59-től 0-ig.
5 Az idő beállításának befejezéséhez nyomja meg a Clock/Kitchen Timer gombot.
Az óra ellenőrzőlámpája kialszik. Kigyullad a „:” jel, és a kijelzőn megjelenik az idő.
2
3
4
5
6
7
A beállítások mindaddig megmaradnak, amíg a mikrohullámú sütő a hálózati dugaszolóaljzatra van csatlakoztatva (és folyik az áram).
Az óra beállításának módosításához ismételje meg az 1-5 lépéseket.
Ha az óra beállítása közben megnyomja a Stop/Clear gombot, a beállítás
automatikusan visszatér az előző állapotba.
A mikrohullámú sütő bekapcsolása
(Zöldség)
A készülék csatlakoztatása után a megfelelő erőforrásra, és a mikrohullámú sütő programozásának megkezdése előtt helyezze be az ételt a sütő kamrájába, és csukja be az
ajtót.
1
(Főtt tészta)
Mikrohullámú melegítés
A mikrohullámú melegítéshez ne használjon rostot! A mikrohullámú melegítés előtt mindig vegye ki a rostot a sütő belsejéből.
(Burgonya)
(Hal)
(Italok)
9
8
(Pattogatott kukorica)
10
A KIJELZŐ KÉPERNYŐJE KIJELZÉSEK – SZIGNÁL
Mikrohullám
Óra
Grill
Visszaszámláló
Kiolvasztás idő alapján
Kiolvasztás súly alapján
Mikrohullámú teljesítmény
MW-005_v01
Automatikus melegítés
Gyerekzár
Súly grammokban
1 A kívánt teljesítményszint kiválasztásához nyomja meg a Microwave. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat. Kigyullad a
és a
ellenőrző lámpa.
2 Más mikrohullámú teljesítmény, pl. a P80 kiválasztásához, nyomja meg a Microwave
vagy a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „
” felirat.
3 A mikrohullámú teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm
gombot.
4 A melegítési idő beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A melegítési
időt 0:05 (5 másodperc) és 95:00 (95 perc) között lehet beállítani.
5 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
PÉLDA
A melegítés 20 percre és 80% mikrohullám teljesítményre történő beállításához tegye
a következőt:
1 Nyomja meg a Microwave gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat, valamint
a
és a
jelek.
2 A kívánt P80 mikrohullám teljesítmény kiválasztásához, nyomja meg újra a
nyomógombot, vagy nyomja meg a nyomógombokat mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „
” felirat.
3 A mikrohullámú teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm
gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
4 A kijelzőn 20:00 (20 perc) beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A kijelzőn megjelenik a kívánt idő.
5 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
A MIKROHULLÁM TELJESÍTMÉNYEK TÁBLÁZATA
Kijelző
P100
100%
Mikrohullámú Nagyon
teljesítmény magas
Grill
teljesítmény
-
P80
G
C-1
C-2
10%
50%
30%
80%
0%
Magas Közepes Alacsony Nagyon
alacsony
55%
36%
100% 45%
64%
-
Figyelem:
Alább meg van adva a másodpercek/
percek száma, amivel módosítani
lehet az idő beállítását az egyes időértékeknél.
P50
-
P30
-
P10
-
0 – 1 perc
5 másodpercenként
1 – 5 perc
10 másodpercenként
5 – 10 perc
30 másodpercenként
10 – 30 perc
1 percenként
30 – 95 perc
5 percenként
23
Grillezés
A grillezés különösen jól használható vékony hússzeletek, sztékek, kotlettek, kebabok, kolbászok és csirkedarabok esetén. Jól használható pirítósok és panírozott ételek esetén is.
1 Nyomja meg a Grill/Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „ ” felirat, valamint
a
jel.
2 A funkció megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
3 A grillezési idő beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A grillezési időt
0:05 (5 másodperc) és 95:00 (95 perc) között lehet beállítani.
4 A grillezés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot. A készülék
hangjelzést ad, és megindul a grillezés program. Ugyanekkor a kijelzőn megjelenik a
jel, valamint a hátralévő grillezési idő.
A beállított grillezési idő felének eltelte után a készülék hangjelzést ad
(ez normális jelenség ebben az üzemmódban). Jobb grillezési eredmény
elérése érdekében nyomja meg a Stop/Clear gombot, hogy leállítsa a mikrohullámú sütőt, majd nyissa ki az ajtót, és fordítsa meg az ételt a másik
oldalára. A sütő újraindításához az ajtó becsukása után nyomja meg
a Start/+30Sec./Confirm gombot.
5 Abban az esetben, ha a Start/+30Sec./Confirm nyomógombbal meghosszabbítja az
időt, a hangjelzés az előzőleg beállított idő felében hangzik fel, nem pedig a 30 másodperccel megnövelt idő felében.
Kombinált melegítés (mikrohullám + grill)
1 Nyomja meg a Grill/Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „ ” felirat.
2 A kívánt funkció kiválasztásához, nyomja meg a Grill/Combi. gombot mindaddig, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „
” vagy a „
” felirat, valamint a
és a
,
vagy nyomja meg a
gombokat egészen addig, amíg meg nem jelenik a kijelzőn
a„
” vagy „
” felirat, valamint a
és
jelek.
= az idő 55%-ában – mikrohullámú melegítés, az idő 45%-ában – grillezés
= az idő 36%-ában – mikrohullámú melegítés, az idő 64%-ában – grillezés
3 A funkció megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
4 A melegítési idő beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A melegítési
időt 0:05 (5 másodperc) és 95:00 (95 perc) között lehet beállítani.
5 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot. A készülék hangjelzést ad, és megindul a grillezés program. Ugyanekkor a kijelzőn megjelenik
a
és a
jel, valamint a hátralévő grillezési idő.
Ha a készüléket kombinált üzemben használja, a gyerekek a mikrohullámú
sütőt kizárólag felnőtt felügyeletével használhatják, mivel a készülék felforrósodik.
Visszaszámláló
1 Nyomja meg kétszer a Clock/Kitchen Timer gombot. A kijelzőn megjelenik a „
felirat, és kigyullad az ellenőrző lámpa
.
2 A megfelelő visszaszámlálási időtartam beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A maximális melegítési idő 95 perc.
3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
4 A beállított idő elérésekor a készülék ötszöri hangjelzést ad
őrző lámpa, a kijelzőn pedig megjelenik a pillanatnyi (aktuális) idő.
Kiolvasztás súly alapján
1 Nyomja meg a Weight Defrost gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” és kigyullad
a
és a
ellenőrző lámpa.
2 A kiolvasztandó étel súlyának beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot.
A kijelzőn megjelenik a jel, valamint a számok, 100-200 ... 1900-2000 sorrendben (
)
vagy ellentétes sorrendben (
).
3 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot. A készülék hangjelzést ad, és megindul a kiolvasztási program. Ugyanekkor a kijelzőn elkezdenek
villogni a
,
jelek, valamint a kiolvasztásból hátralévő idő.
Automatikus menü (auto menu)
1 Ha a mikrohullámú sütő készenléti állapotban van, nyomja meg a
vagy a
gombot, hogy a menüből kiválassza az automatikus melegítést. A menüt az alábbi táblázat
szerint lehet kiválasztani, a következő módon:
Nyomja meg a
,
gombokat, válassza ki: Pizza – Hús – Zöldség – Főtt tészta –
Burgonya – Hal – Italok – Pattogatott kukorica, a kijelzőn megjelenik a „
”, ...,
„
”.
2 Az automatikus menü kiválasztása után a kijelzőn elkezd villogni az automatikus program jele, pl. A-1
, valamint a
,
jelek. Start/+30Sec./Confirm gomb
megnyomásával erősítse meg a kiválasztott program menüt.
3 A kiolvasztandó étel súlyának kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
A kijelzőn megjelenik a szimbólum.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot. A készülék hangjelzést ad, és megindul a melegítési program. Ugyanekkor kikapcsolódik a jel,
és a kijelzőn megjelenik a
és a
jel, valamint a hátralévő grillezési idő.
5 A melegítés befejezése után háromszoros hangjelzés hallatszik. A kijelzőn megjelenik
a„
” felirat. Ha az óra előbb be lett állítva, a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.
PÉLDA
350 g hal melegítéséhez az automatikus menüt az alábbiak szerint tudja beállítani:
1 Ha a mikrohullámú sütő készenléti állapotban van, nyomja meg a
vagy a
gombot, hogy a menüből kiválassza az automatikus melegítést. Nyomja meg a
,
gombokat, válassza ki az „
” (Hal) pozíciót.
2 Az automatikus menü programjának megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./
Confirm gombot.
3 A kijelző beállításához 350 g súlyra, nyomja meg a
vagy a
gombot.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
AZ AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZATA
PROGRAM
A-1 Pizza
A-2 Hús
A-3 Zöldség
A-4 Főtt tészta
A-5 Burgonya
A-6 Hal
Kiolvasztás idő alapján
1 Nyomja meg a Time Defrost. A kijelzőn megjelenik a „
” és kigyullad a
és
a
ellenőrző lámpa.
2 A kiolvasztási idő beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A kiolvasztási
időt 0:05 (5 másodperc) és 95:00 (95 perc) között lehet beállítani.
3 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot. Kigyullad a
és a
ellenőrző lámpa. A teljesítmény az idő alapú kiolvasztásnál P30, ami
egy állandó érték.
24
, és elalszik az ellen-
A visszaszámláló a mikrohullámú sütőnek egy külön, az órától független
üzemmódja.
A melegítés gyors megkezdése
1 Ha a sütő készenléti állapotban van a 30 másodpercre, teljes teljesítménnyel történő melegítés bekapcsolásához nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm nyomógombot,
a Start/+30Sec./Confirm gomb minden egyes ismételt megnyomása újabb 30 másodperccel meghosszabbítja az időt. A maximális melegítési idő 95 perc.
2 A mikrohullámú melegítés vagy idő alapú kiolvasztás alatt a Start/+30Sec./Confirm
gomb minden egyes ismételt megnyomása újabb 30 másodperccel meghosszabbítja az
időt.
3 Az Auto Menüből kiválasztott program vagy a súly alapú kiolvasztás tartama alatt az
idő újabb 30 másodperccel történő megnyújtása nem lehetségese (nem elérhető).
”
A-7 Italok
A-8 Pattogatott
kukorica
A TERMÉK TÖMEGE, TÉRFOGATA
A PROGRAM
IDŐTARTAMA [s]
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (450 ml hideg vízben)
17:30
100 g (800 ml hideg vízben)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 csésze (120 ml)
1:25
2 csésze (240 ml)
2:25
3 csésze (360 ml)
3:30
50 g
1:40
85 g
2:25
100 g
2:30
Az automatikus menüvel történő melegítés eredménye olyan tényezőktől függ, mint az
élelmiszer alakja és mérete, bizonyos termékek elkészítésével kapcsolatos preferenciák,
valamint a termék sütőbe helyezésének módja. Ha nem teljesen elégedettek a főzés eredményével, annak időtartamát az egyéni igényekhez kell igazítani.
MW-005_v01
Több lépéses melegítés
Maximum 2 melegítési szakaszt lehet beállítani. Több lépéses melegítés esetén, ha a kiolvasztás a melegítés egyik lépése, a kiolvasztás program automatikusan bekapcsolódik
elsőként. Az egyik szakasz befejeződésekor a készülék hangjelzést ad, és elkezdődik
a következő szakasz.
Az automatikus melegítés nem lehet a több lépéses melegítés egyik programja.
PÉLDA
Be szeretne állítani egy 5 perces kiolvasztást, majd 7 percig főzni szeretne 80% mikrohullám teljesítménnyel. Tegye a következőket:
1 Nyomja meg a Time Defrost gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
2 5:00 kiolvasztási idő beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot.
3 Nyomja meg a Microwave gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
4 P80 mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához, nyomja meg még egyszer
a Microwave gombot, vagy a
vagy a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a„
” felirat.
5 A mikrohullámú teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm
gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
6 A melegítési idő 7 percre történő beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot.
7 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot. A kiolvasztás megkezdésekor készülék hangjelzést ad, a kijelzőn pedig megjelenik a kiolvasztás
ideje. A második hangjelzés a melegítés megkezdéséről tájékoztat. A több lépéses melegítés végén a készülék ötszöri hangjelzést ad.
További információk
1 Minden beindított műveletet meg lehet szakítani a Stop/Clear gomb megnyomásával. A megszakított munka folytatásához nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
A Stop/Clear kétszeri megnyomása befejezi a műveletet.
2 Grillezés, mikrohullámú vagy kombinált melegítés közben nyomja meg a Microwave
gombot. Az aktuális mikrohullám üzemmód 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
3 Hasonlóan a melegítési vagy kiolvasztási üzemmódban. a Clock/Kitchen Timer gomb
megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az aktuális időpont. 3 másodperc után a kijelzés
visszatér az előző állapotba.
4 Ha a mikrohullámú sütő működése közben kinyitották az ajtót, a becsukása után,
a sütő működésének folytatásához nyomja meg a Start/+30Sec./Confirm gombot.
Ökológia – Óvjuk a környezetet
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
MW-005_v01
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
În locul marcat mai jos înscrieţi NUMĂRUL DE SERIE , care este amplasat pe cuptor şi
păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
Cuprins
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei microundelor....................26
Recomandări importante cu privire la siguranţă.................................................................26
Instalaţia.............................................................................................................................27
Instrucţiuni cu privire la împământare.................................................................................27
Interferenţe radio................................................................................................................27
Curăţare – conservare şi deservire....................................................................................27
Date tehnice.......................................................................................................................27
Cerinţele normelor..............................................................................................................27
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii...............................................28
Funcţii suplimentare...........................................................................................................28
Indicaţii cu privire la vasele folosite....................................................................................28
Montajul platoului rotativ din sticlă . ...................................................................................28
Înainte de a lua legătura cu service-ul................................................................................28
Construcţia cuptorului.........................................................................................................28
Panoul de comandă............................................................................................................29
Setarea funcţiilor cuptorului cu microunde:
Setare timer (ceas).......................................................................................................29
Pornirea cuptorului.......................................................................................................29
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor .......................................................29
Grătarul........................................................................................................................30
Pregătirea combinată a mâncărurilor (microunde + grătar).........................................30
Începerea rapidă a fierberii...........................................................................................30
Decongelare în funcţie de greutate..............................................................................30
Decongelare în funcţie de timp.....................................................................................30
Timer............................................................................................................................30
Meniul automat (auto menu)........................................................................................30
Tabelul meniului automat ......................................................................................30
Fierberea pe mai multe etape......................................................................................31
Informaţii suplimentare.................................................................................................31
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător..........................................................................31
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI
CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU VIITOR
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei
microundelor
1 Nu folosiţi cuptorul atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru poate conduce a contactul direct cu radiaţiile microundelor. În nici un caz nu se
permite ocolirea sau modificarea pe proprie răspundere a mecanismelor de siguranţă.
2 Nu amplasaţi nici un fel de obiecte între partea frontală a cuptorului şi uşa acestuia şi
nici nu permiteţi să se strângă mizerie sau resturi de detergenţi de curăţare pe suprafeţele
de contact.
3 Nu folosiţi dispozitivul care este defect. Este foarte important ca uşa să fie perfect
închisă şi să nu prezinte nici un fel de defecte:
●● ale balamalelor şi zăvoarelor (lipsuri sau slăbiri),
●● a garniturilor uşii şi suprafeţelor de contact,
●● „denaturări”.
4 Lucrările legate de reglarea sau reparaţia cuptorului pot fi realizate numai de către
angajaţii calificaţi ai service-ului.
26
Recomandări importante cu privire la siguranţă
În timpul deservirii dispozitivului electric respectaţi regulile de securitate de bază. Pentru
a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, accidente sau a expunerii la energia
microundelor trebuie să respectaţi regulile:
Pericol! / Avertizare!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Folosiţi dispozitivul numai în conformitate cu destinaţia acestuia în modul descris în
prezenta instrucţiune. Nu utilizaţi chimicale corodante sau vapori în dispozitiv. Acest
tip de cuptor este folosit în special pentru încălzirea, fierberea şi uscarea produselor
alimentare. Cuptorul nu este destinat pentru uz industrial sau de laborator.
●● Niciodată nu folosiţi dispozitivul în cazul în care acesta are cablul de alimentare sau
ştecherul deteriorat, precum şi în cazul unei funcţionări defectuoase sau în cazul în
care acesta a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice alt fel.
●● În cazul în care cablul de alimentare ne-decuplabil, este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit la producător sau într-un atelier de reparaţii de specialitate sau de către
o persoană calificată, cu scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile
efectuate necorespunzător pot provoca pericole serioase pentru utilizator. În cazul
în care veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să luaţi legătura cu
punctul de service al companiei ZELMER.
●● În cazul în care uşa sau elementele de etanşare a acesteia sunt deteriorate, cuptorul
nu poate funcţiona până în momentul reparării acestora de către o persoană care
posedă calificările corespunzătoare.
●● Lichidele şi alte produse alimentare nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic,
deoarece acestea pot exploda;
●● În cazul încălzirii băuturilor în cuptorul cu microunde, lichidul care fierbe poate fi vărsat
cu întârziere de aceea trebuie să fiţi foarte atenţi în momentul în care manipulaţi recipientul. Nu prăjiţi mâncăruri în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora
piesele cuptorului, accesoriile acestuia sau chiar poate conduce la arsuri ale pielii.
●● În cuptorul cu microunde nu se recomandă încălzirea ouălor în coajă sau a celor
fierte întregi. Acestea pot exploda chiar şi după încălzirea în cuptorul cu microunde.
●● Atunci când cuptorul este pornit nu atingeţi suprafeţele accesibile. Temperatura poate fi ridicată – pericol de arsuri.
●● Conţinutul biberoanelor şi a borcanelor cu mâncare pentru bebeluşi
trebuie amestecat sau agitat şi înainte de a începe hrănirea copiilor trebuie verificată temperatura pentru a evita arsurile.
●● Vasele de bucătărie pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la produsele
alimentare încălzite. Pentru manipularea vaselor folosiţi mânerele corespunzătoare.
●● Efectuarea oricăror activităţi de conservare sau de reparare care sunt strâns legate
de înlăturarea oricărui capac care oferă protecţie împotriva energiei microundelor
este periculoasă pentru fiecare persoană în afara persoanei calificate
●● Copii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu capacităţi psihice, senzoriale
sau mentale limitate cât şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante pot
utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă
a echipamentelor. Nu lăsaţi copii să se joace cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt ani, cu
condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
●● Nu scoateţi placa de mică care se găseşte în camera cuptorului cu microunde!
Aceasta joacă un rol protector împotriva radiaţiilor.
Atenţie!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
●● Cuptorul este destinată pentru a fi folosită ca dispozitiv de sine stătător, nu se recomandă amplasarea acesteia în dulap.
●● Cuptorul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice cu curent alternativ de
230 V, echipată în pin protector.
●● Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
●● Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
●● în timpul încălzirii produselor alimentare în recipientele din plastic sau hârtie
observaţi cu atenţie modul de funcţionare a cuptorului datorită posibilităţii de
aprindere a acestor recipiente,
●● înainte de introducerea în cuptor a pungilor de hârtie sau din plastic îndepărtaţi de
pe acestea toate elementele cu conţinut de metal,
●● în cazul în care veţi observa fum, opriţi cuptorul sau scoateţi ştecherul din priză şi
nu deschideţi uşa pentru a înăbuşi flăcările,
●● nu lăsaţi produse din hârtie, vase de bucătărie şi accesorii de bucătărie sau alimente în interiorul cuptorului atunci când acesta nu este folosit.
●● În timpul funcţionării dispozitivului temperatura suprafeţelor externe poate fi ridicată.
Cablul de alimentare trebuie să treacă departe de suprafeţele fierbinţi şi acesta nu
poate acoperi nici un element al cuptorului.
●● În timpul utilizării dispozitivul este fierbinte. Trebuie să fiţi foarte atenţi să nu atingeţi
elementele de încălzire ale cuptorului.
●● Nu se recomandă folosirea dispozitivului de curăţare cu aburi.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
●● Sub nici o formă nu îndepărtaţi folia care se găseşte pe partea dinspre interiorul uşii.
Acest lucru poate conduce la defectarea dispozitivului.
MW-005_v01
Indicaţie
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la utilizare
●● Acest cuptor cu microunde este proiectat numai pentru uz casnic.
●● Produsele alimentare care au coaja groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii întregi,
merele şi castanele înainte de preparare trebuiesc înţepate pentru a nu cauza explozia acestora în cuptor.
●● Nu permiteţi ca mâncărurile să fie fierte prea mult timp.
●● Înainte de folosire verificaţi dacă vasele sunt corespunzătoare pentru a fi folosite în
cuptorul cu microunde.
●● Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru depozitarea obiectelor, cum ar fi: pâine, biscuiţi, etc.
Instalaţia
1 Trebuie să vă asiguraţi că a fost scos întregul ambalaj din interiorul cuptorului.
2 Îndepărtaţi folia de protecţie de pe panoul de control şi de pe carcasa cuptorului cu
microunde.
Verificaţi dacă nu există semne de deteriorare, cum ar fi uşa îndoită sau
deformată, garnituri ale uşii sau suprafeţele de contact deteriorate, balamale şi zăvoare fisurate sau cu lipsuri, urme de lovituri în interiorul cuptorului sau pe uşă.
În cazul în care veţi observa deteriorări, nu folosiţi cuptorul şi luaţi imediat
legătura cu personalul calificat al service-ului.
3 Cuptorul cu microunde ar trebui să fie plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, corespunzătoare pentru greutatea sa cu cele mai grele alimente, care teoretic pot fi puse în cuptorul cu
microunde.
4 Cuptorul cu microunde nu poate fi supus la acţiunea umezelii şi nici nu poate fi amplasat în apropierea materialelor uşor inflamabile sau deasupra sau în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
5 Pentru ca cuptorul cu microunde să funcţioneze corect trebuie să asiguraţi un flux de
aer corespunzător. Deasupra cuptorului lăsaţi un spaţiu de min. 30 cm, min. 7,5 cm în spatele cuptorului şi min. 7,5 cm pe o latură a acestuia, cealaltă latură trebuie să fie pe deplin
expusă. Nu acoperiţi şi nu blocaţi orificiile de ventilaţie ale dispozitivului. Nu îndepărtaţi
picioruşele.
6 Nu folosiţi cuptorul cu microunde fără platoul de sticlă şi setul inelului rotativ care trebuiesc să se găsească în poziţia corespunzătoare.
7 Asiguraţi-vă că, conductorul de alimentare cu curent electric nu este defect şi nu se
găseşte sub cuptorul cu microunde sau deasupra unei suprafeţe fierbinţi sau ascuţite sau
dacă nu atârnă în afara muchiei mesei sau a blatului.
8 Asiguraţi accesul uşor la priză astfel încât în caz de urgenţă să puteţi cât mai repede
să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric.
9 Nu folosiţi şi nu depozitaţi cuptorul în aer liber.
Instrucţiuni cu privire la împământare
Ştecherul dispozitivului trebuie racordat la priza echipată în pin protector. Conectarea la
priză fără pin creează risc de electrocutare.
În cazul în care are loc un scurt-circuit împământarea reduce riscul de electrocutare.
Este recomandată utilizarea cuptorului cu microunde într-un circuit electric separat.
În cazul în care este folosit prelungitorul:
1 Prelungitorul trebuie să aibă trei conductoare de cablu cu priză şi ştecher care permit
racordarea la împământare.
2 Prelungitorul trebuie amplasat departe de suprafeţele fierbinţi şi ascuţite astfel încât
acesta să nu fie accidental tras sau agăţat.
În cazul unei racordări incorecte există risc de electrocutare.
În cazul în care există întrebări cu privire la modul de împământare sau în
ceea ce priveşte instrucţiunile cu privire la racordarea la sursa de alimentare cu curent electric luaţi legătura cu un electrician calificat sau cu un
angajat al service-ului.
Atât producătorul cât şi vânzătorul nu sunt responsabili în ceea ce priveşte
deteriorarea cuptorului sau vătămarea corporală care rezultă din ne-respectarea instrucţiunilor cu privire la conectarea la sursa de energie electrică.
Interferenţe radio
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate cauza interferenţe în recepţia radio, de televiziune şi a aparatelor similare.
Interferenţele pot fi limitate şi eliminate în modul următor:
●● curăţaţi uşa şi suprafeţele de contact ale cuptorului,
●● modificaţi setările antenei de recepţie a radioului sau a televizorului,
●● schimbaţi locul de amplasare a cuptorului cu microunde faţă de aparatul de recepţie,
●● mutaţi cuptorul cu microunde departe de aparatul de recepţie,
●● conectaţi cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptor cu microunde şi aparatul de recepţie să fie alimentate de la alt circuit al reţelei de curent electric.
MW-005_v01
Curăţare – conservare şi deservire
1 Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
2 Se recomandă menţinerea în curăţenie a interiorului cuptorului cu microunde. În cazul
în care pereţii din interiorul cuptorului sunt murdari îndepărtaţi resturile de mâncare sau
lichidul vărsat cu ajutorul unei cârpe umede. În cazul în care cuptorul este foarte murdar folosiţi un detergent delicat. Pentru curăţare nu folosiţi spray-uri şi nici un fel de alţi
detergenţi de curăţare puternici deoarece aceştia pot păta, pot lăsa urme sau pot cauza
mătuirea suprafeţei cuptorului şi a uşii.
3 Suprafaţa externă a cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unei cârpe umede.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din interiorul cuptorului, trebuie să fiţi atenţi ca
apa să nu picure prin orificiile de ventilaţie în interiorul acestuia.
4 Ambele părţi ale uşii, geamul, garniturile uşii părţile adiacente trebuiesc frecvent şterse
cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduuri de alimente sau scurgeri de lichide.
Nu folosiţi detergenţi care au în componenţa sa substanţe abrazive.
În cazul în care curăţaţi garniturile uşii, adânciturile şi părţile adiacente,
se interzice folosirea substanţelor care pot deteriora etanşările şi care pot
cauza scurgerea microundelor.
5 Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
6 Nu permiteţi udarea panoului de comandă. Pentru curăţare trebuie să folosiţi o cârpă
moale. Pentru prevenirea pornirii accidentale a cuptorului, panoul de comandă trebuie
curăţat atunci când uşa acestuia este deschisă.
7 Dacă aburul condensat începe să se depună pe partea internă sau externă a uşii
aceasta trebuie ştearsă cu ajutorul unei cârpe moi.
Condensul poate apărea atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de
umiditate ridicată. În cazul unei astfel de situaţii acest lucru este normal.
8 Din când în când scoateţi şi ştergeţi platoul de sticlă. Spălaţi-l cu apă caldă folosind
detergent pentru spălarea vaselor sau spălaţi-l în maşina de spălat vase.
9 Pentru a preveni zgomotul, inelul rotativ şi partea inferioară a cuptorului trebuiesc curăţate regulat. Suprafaţa inferioară din interiorul cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unui
detergent delicat. Inelul rotativ trebuie spălat cu detergent pentru vase sau în maşina de
spălat vase. În cazul montării inelului rotativ în interiorul cuptorului aveţi grijă ca acesta să
fie montat la locul corespunzător.
10 Pentru a elimina mirosul neplăcut din interiorul cuptorului, timp de 5 minute trebuie să
fierbeţi în cuptor circa 200 ml de apă cu adaos de suc de lămâie şi coajă de lămâie într-un
vas care este corespunzător ales pentru fierberea în cuptorul cu microunde.
Interiorul acestuia trebuie şters cu ajutorul unei cârpe uscate şi moi.
11 În cazul în care trebuie înlocuit becul din interiorul cuptorului luaţi legătura cu SERWIS-UL.
12 Curăţaţi cu regularitate cuptorul şi îndepărtaţi depunerile de alimente.
Ne-respectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza defectarea stării suprafeţei ceea ce la rândul său poate avea influenţă negativă asupra duratei de
funcţionare a dispozitivului şi poate conduce la situaţii periculoase.
Date tehnice
Parametrii tehnici ai dispozitivului
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Microunde)
1000 W (Grătar)
Puterea nominală de ieşire a microundelor 800 W
Frecvenţa
2450 MHz
Dimensiuni externe (mm)
485 (D) x 410 (S) x 293 (W)
Dimensiunile interne ale cuptorului (mm)
314 (D) x 348 (S) x 221 (W)
Capacitatea cuptorului
23 litrii
Platoul rotativ
Diametru = 270 mm
Masa netă
Circa 14,6 kg
* Datele sus menţionate pot fi modificate, de aceea, utilizatorul trebuie să le verifice cu informaţiile care
sunt trecute pe plăcuţa de fabricaţie a cuptorului. Orice fel de reclamaţii cu privire la aceste modificări
nu vor fi luate în vedere.
Cerinţele normelor
Cuptorul cu microunde ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
– Dispozitiv electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
27
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii
Montajul platoului rotativ din sticlă
1 Aranjaţi cu grijă produsele alimentare. Produsele cele mai groase trebuiesc amplasate
pe marginea vasului.
2 Verificaţi timpul de fierbere. Fierbeţi folosind timpul cel mai scurt de fierbere iar în cazul
în care va fi necesar prelungiţi timpul de fierbere. Produsele arse pot conduce la producerea fumului sau pot să ia foc.
3 Produsele trebuiesc acoperite în timpul fierberii. Acoperirea acestora protejează împotriva “stropirii” şi asigură o fierbere egală.
4 În timpul fierberii produsele trebuiesc întoarse pentru a grăbi procesul de gătire a produselor de tip pui sau hamburgeri. Produsele mari, aşa cum ar fi friptura, trebuiesc întoarse
cel puţin o dată.
5 Pe la jumătatea timpului de gătit setat trebuie schimbată poziţia produselor alimentare
aşa cum ar fi de ex. chiftelele în sos. Produsele care se găsesc în partea de sus trebuiesc
mutate în partea de jos iar cele care se găsesc în mijlocul vasului trebuiesc mutate pe
marginea acestuia.
Funcţii suplimentare
BLOCADA PĂRINTEASCĂ – protejarea dispozitivului împotriva punerea
accidentală în funcţiune de către copii
Blocada: În regimul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
Stop/Clear. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza pornirea blocadei de
protecţie împotriva folosirii de către copii, iar pe ecran va apare simbolul
.
Dacă în momentul conectării cuptorului cu microunde la sursa de alimentare cu curent
electric pe ceas nu a fost setată ora, atunci, după pornirea blocadei părinteşti pe display, în
afară de simbolul
va apare de asemenea şi
.
Oprirea blocadei: Atunci când blocada este pornită apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de
3 secunde butonul Stop/Clear. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza deconectarea blocadei.
Indicaţii cu privire la vasele folosite
În cuptorul cu microunde pot fi folosite vase şi “unelte” special prevăzute pentru aceasta.
Materialul ideal pentru vasele care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde este un material transparent care permite trecerea prin recipient a energiei care este
folosită pentru încălzirea produselor alimentare.
1 Nu se recomandă folosirea ustensilelor din metal şi nici a vaselor cu ornamente metalice – microundele nu pot trece prin metal.
2 Înainte de începerea procesului de pregătire a mâncărurilor în cuptorul cu microunde
eliminaţi ambalajele de hârtie derivate din reciclate, deoarece acestea pot conţine particule
metalice, care pot cauza scânteiere şi / sau incendii.
3 Este recomandat să utilizaţi vase rotunde / ovale, mai degrabă decât vasele pătrate /
longitudinale, deoarece produsele alimentare din colţurile unor astfel de vase sunt mai des
arse.
4 Atunci când produsele alimentare sunt preparate pe grătar protejaţi zonele expuse la
arsuri acoperindu-le cu benzi înguste de folie de aluminiu. Totuşi trebuie să ţineţi minte
să nu folosiţi prea multă folie şi să păstraţi o distanţă de min. 3 cm între folie şi pereţii din
interiorul cuptorului.
Lista prezentată în continuare vă va permite selectarea corectă a vaselor şi accesoriilor
de bucătărie.
Accesorii de bucătărie
Microunde
Grătarul
Pregătirea
combinată
a mâncărurilor
Sticlă termorezistentă
Sticlă care nu este rezistenţă la căldură
Produse ceramice termorezistente
Vase din plastic care sunt corespunzătoare pentru a fi folosite în cuptorul
cu microunde.
Prosoape de unică folosinţă
Tavă metalică
Grătar metalic
Folie din aluminiu şi vase din aluminiu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Test pentru vasele de bucătărie:
1 Platoul rotativ nu trebuie amplasat în poziţie inversă. Nu se recomandă limitarea circulaţiei libere a platoului.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor în cuptor întotFarfurie de sticlă
Butuc (partea de jos)
deauna în interiorul acestuia trebuie să fie montat
platoul rotativ şi ansamblul inelului rotativ.
3 În timpul pregătirii mâncărurilor recipientele cu proAnsamblul
inelului rotativ
duse alimentare trebuiesc întotdeauna amplasate pe
platoul de sticlă.
Axul rotativ
4 În cazul în care platoul de sticlă crapă sau este
deteriorat trebuie să luaţi imediat legătura cu cel mai
apropiat punct de service.
Înainte de a lua legătura cu service-ul
Starea normală:
1 În timpul funcţionării cuptorul cu microunde poate provoca interferenţe radio şi televiziune. Aceste interferenţe sunt similare cu interferenţele cauzate de o aparate electrice de
mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, ventilatorul, aspiratorul, etc.
2 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor în care este folosită puterea mică
a microundelor iluminarea interioară a cuptorului poate fi estompată.
3 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor din produsele alimentare ies aburi. Cea
mai mare parte a aburilor este evacuată prin orificiile de ventilaţie. Totuşi o parte a aburului
condensat se poate depune pe părţile reci ale cuptorului (de ex. pe uşa acestuia).
4 În cazul în care platoul de sticlă face zgomot în timpul funcţionării verificaţi şi curăţaţi
partea inferioară din interiorul cuptorului şi ansamblul inelului rotativ. Curăţaţi în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul „CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI DESERVIRE”.
Dacă cuptorul cu microunde nu funcţionează:
1 Verificaţi dacă, cuptorul este corect conectat la priza reţelei de alimentare cu curent
electric. Dacă nu, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou.
2 Verificaţi dacă siguranţa reţelei de alimentare nu este arsă sau dacă nu a fost pornită
siguranţa automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate funcţionează
corect, verificaţi priza reţelei, conectând la aceasta un alt dispozitiv.
3 Verificaţi dacă panoul de comandă este programat corespunzător şi dacă programatorul timpului a fost setat.
4 Verificaţi dacă uşa este închisă. În caz contrar energia microundelor nu va alimenta
cuptorul cu microunde.
În cazul în care după realizarea tuturor acestor activităţi cuptorul nu funcţionează trebuie să luaţi legătura cu service-ul. Nu se recomandă reglarea şi
nici realizarea reparaţiilor de către utilizator.
Construcţia cuptorului
1
2
3
4
5
6
7
Panoul de comandă
Ax rotativ
Ansamblul inelului rotativ
Platoul de sticlă rotativ
Geamul
Uşa
Blocada de siguranţă – deconectează alimentarea în momentul în care este deschisă
uşa în timpul funcţionării cuptorului
8 Grătar metalic
9 Placa de mică
10 Dispozitivul de încălzire a grătarului
10
4
9
1
6
1 În recipient/vas turnaţi 1 pahar de apă rece (250 ml) şi introduceţi-l în cuptorul cu
microunde.
2 Fierbeţi apa la puterea maximă timp de 1 minut.
3 După scurgerea timpului setat, verificaţi temp. recipientului/vasului. Dacă acesta va fi
cald la atingere nu îl folosiţi pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
Nu gătiţi mai mult de un minut.
5
3
2
7
8
28
MW-005_v01
Panoul de comandă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Setare timer (ceas)
Ecranul display-ului: ceas + indicatori
Microwave (Microunde)
Grill/Combi. (Grill/Pregătirea combinată a mâncărurilor)
Time Defrost (Decongelare în funcţie de timp)
Weight Defrost (Decongelare în funcţie de greutate)
Stop/Clear (Oprire/Anulare)
Clock/Kitchen Timer (Setări ceas/Timer)
Buton pentru mărirea valorii
Buton pentru micşorarea valorii
Start/+30Sec./Confirm (Start/+30 s/Confirmare)
După ce cuptorul cu microunde a fost conectat la sursa de alimentare cu curent electric pe
display va apare mesajul „
” şi veţi auzi un semnal sonor.
1 Apăsaţi butonul Clock/Kitchen Timer. Cifrele orei vor începe să licărească şi pe display va apare lampa de control a ceasului
.
2 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta ora. Puteţi seta cifre de la 0 până la 23.
Apăsaţi butonul
, pe display vor apare cifre de la 0 până la 23. Apăsaţi
pe display
vor apare cifre de la 0 până la 23.
3 Apăsaţi butonul Clock/Kitchen Timer. Cifrele minutelor vor începe să licărească.
4 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta minutele. Puteţi seta cifre de la 0 până
la 59. Apăsaţi butonul
, pe display vor apare cifre de la 0 până la 59. Apăsaţi butonul
, pe display vor apare cifre de la 59 până la 0.
5 Apăsaţi butonul Clock/Kitchen Timer, pentru a finaliza setarea orei. Lampa de control
a ceasului se va stinge. Se va aprinde simbolul „:” şi pe display va apare ora.
AUTO MENU
(Meniul automat)
Setările persistă atâta timp cât cuptorul este conectat la priza de alimentare
cu curent electric (alimentarea este menţinută).
(Pizza)
2
3
Pentru a schimba setările ceasului trebuie repetaţi paşii 1-5.
4
5
Apăsarea butonului Stop/Clear în timpul setării ceasului cauzează că setările revin automat la starea dinainte.
6
7
(Carne)
Înainte de racordarea dispozitivului la sursa de alimentare cu curent electric corespunzătoare şi înainte de începerea programării cuptorului cu microunde trebuie să amplasaţi
alimentul în interiorul acesteia şi apoi trebuie să închideţi uşa.
(Legume)
(Macaroane)
1
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor
Pentru pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor nu folosiţi grătarul! Înainte de a începe pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor
scoateţi grătarul din cuptor.
(Cartofi)
1 Apăsaţi butonul Microwave, pentru a selecta nivelul puterii de funcţionare. Pe display
va apare mesajul „
”. Se vor aprinde lămpile de control
şi
.
2 Pentru a selecta o altă putere a microundelor de ex P80, apăsaţi butonul Microwave
sau
până în momentul în care pe display va apare mesajul „
”.
3 Apăsaţi Start/+30Sec./Confirm pentru a confirma puterea microundelor.
4 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta timpul de fierbere. Timpul de fierbere
poate fi setat de la 00:05 (5 secunde) până la 95:00 (95 de minute).
5 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de fierbere.
(Peşte)
(Băuturi)
(Floricele de
porumb)
9
8
10
ECRANUL DISPLAY-ULUI: INDICATORI – SEMNALIZARE
Microunde
MW-005_v01
Pornirea cuptorului
Ceas
Grătar
Timer
Decongelare în funcţie
de timp
Pregătirea automată
a mâncărurilor
Decongelare în funcţie de
greutate
Blocada părintească
Puterea microundelor
Greutate în grame
EXEMPLU
Pentru a seta fierberea pentru o perioadă de 20 de minute în cazul în care puterea microundelor este de 80%, executaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi butonul Microwave. Pe display va apare mesajul „
” şi simbolurile
şi
.
2 Pentru a selecta puterea dorită a microundelor P80, apăsaţi încă o dată butonul
sau apăsaţi butoanele
până în momentul în care pe display va apare mesajul
„
”.
3 Apăsaţi Start/+30Sec./Confirm pentru a confirma puterea microundelor, pe display va
apare mesajul „
”.
4 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta pe display timpul 20:00 (20 de minute).
Pe display va apare timpul selectat.
5 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de fierbere.
TABELUL PUTERILOR MICROUNDELOR
P100
P80
P50
P30
P10
G
C-1
C-2
100%
Puterea
Foarte
microundelor înaltă
80%
Înaltă
50%
Medie
30%
Joasă
10%
Foarte
joasă
0%
55%
36%
-
-
-
-
100%
45%
64%
Displayul
Puterea
grătarului
-
Nota:
Alături a fost trecut numărul de
secunde/minute, cu care pot fi modificate setările timpului în cazul anumitor
valori ale timpului.
0 – 1 minute
din 5 în 5 secunde
1 – 5 minute
din 10 în 10 secunde
5 – 10 minute
din 30 în 30 secunde
10 – 30 minute
din minut în minut
30 – 95 minute
din 5 în 5 minute
29
Grătarul
Posibilitatea de pregătire a mâncărurilor pe grătar este foarte folositoare în cazul bucăţilor
subţiri de carne, friptură, chiftele, kebab, cârnăciori şi bucăţi de carne de pui. De asemenea, este foarte folositoare în cazul pâinii prăjite produselor cu pesmet.
1 Apăsaţi Grill/Combi.. Pe display va apare mesajul „ ” şi simbolul
.
2 Apăsaţi Start/+30Sec./Confirm pentru a confirma funcţia.
3 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta timpul de pregătire a mâncărurilor pe
grătar.. Timpul de pregătire a mâncărurilor pe grătar poate fi setat de la 00:05 (5 secunde)
până la 95:00 (95 de minute).
4 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe pregătire a mâncării cu ajutorul grătarului. Veţi auzi un semnal sonor şi va începe procesul de pregătire a mâncării cu
ajutorul grătarului În acelaşi timp pe display va fi redat simbolul
şi timpul care a mai
rămas până la sfârşitul pregătirii mâncării pe grătar.
După ce se va scurge jumătate din timpul care a fost setat pentru pregătirea
mâncării cu ajutorul grătarului veţi auzi un dublu semnal sonor (acest lucru
este normal în cazul selectării acestui trib de funcţionare). Pentru a obţine
un mai bun efect al pregătirii mâncării cu ajutorul grătarului apăsaţi butonul Stop/Clear, pentru a stopa funcţionarea cuptorului, apoi deschideţi uşa
acestuia şi întoarceţi mâncare pe partea cealaltă. După ce aţi închis uşa
apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm pentru ca, cuptorul să poată să reînceapă funcţionarea.
5 În cazul în care durata de funcţionare a fost prelungită, cu ajutorul butonului
Start/+30Sec./Confirm, veţi auzi un dublu semnal sonor cam pe la jumătatea timpului
setat anterior, nu la jumătatea timpului prelungit de ex. cu 30 de secunde.
Pregătirea combinată a mâncărurilor (microunde + grătar)
1 Apăsaţi Grill/Combi.. Pe display va apare mesajul „ ”.
2 Pentru setarea funcţiei dorite, apăsaţi butonul Grill/Combi. până în momentul în care
pe display va apare mesajul „
” sau „
” cât şi simbolurile
şi
, sau
apăsaţi butoanele
până în momentul în care pe display va apare mesajul „
”
sau „
” cât şi simbolurile
şi
.
= 55% din timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor 45% din
timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul grătarului
= 36% din timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor 64% din
timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul grătarului
3 Apăsaţi Start/+30Sec./Confirm pentru a confirma funcţia.
4 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta timpul de fierbere. Timpul de fierbere
poate fi setat de la 00:05 (5 secunde) până la 95:00 (95 de minute).
5 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de fierbere. Veţi auzi
un semnal sonor şi programul va fi pornit. În acelaşi timp pe display vor fi redate simbolurile
şi
, cât şi timpul care a mai rămas până la sfârşitul fierberii.
În cazul în care dispozitivul este folosit în tribul de pregătire combinată
a mâncărurilor, copii pot folosi cuptorul numai sub supravegherea unei
persoane adulte deoarece dispozitivul se încălzeşte până la temperaturi
ridicate.
Începerea rapidă a fierberii
1 În cazul în care cuptorul se află în tribul de aşteptare apăsaţi butonul Start/+30Sec./
Confirm, pentru a porni fierberea pe o perioadă de 30 de secunde la putere maximă, fiecare apăsare a butonului Start/+30Sec./Confirm va prelungi timpul de funcţionare cu încă
30 de secunde. Timpul maximal de fierbere este de 95 de minute.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul grătarului, microundelor şi a pregătirii combinate a mâncărurilor cât şi în timpul decongelării în funcţie de timp, fiecare apăsare a butonului Start/+30Sec./Confirm va prelungi timpul de funcţionare cu încă 30 de secunde.
3 Pe durata de funcţionare a programului selectat din Auto Meniu sau în timpul decongelării în funcţie de greutate prelungirea timpului cu încă 30 de secunde este imposibilă
(disponibil)
Decongelare în funcţie de greutate
1 Apăsaţi butonul Weight Defrost. Pe display va apare mesajul „
” şi se vor
aprinde lămpile de control
şi
.
2 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta greutatea produsului alimentar care va fi
decongelat. Pe display va apare simbolul şi cifre în ordinea de la 100–200 ... 1900–2000
(
) sau cifre în ordine inversă (
).
3 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de decongelare.
Veţi auzi un semnal sonor şi va începe procesul de decongelare. În acelaşi timp pe display
vor licări simbolurile
,
, şi timpul care a mai rămas până la sfârşitul decongelării.
Decongelare în funcţie de timp
1 Apăsaţi butonul Time Defrost. Pe display va apare mesajul „
” şi se vor
aprinde lămpile de control
şi
.
2 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta timpul de decongelare. Timpul de decongelare poate fi setat de la 00:05 (5 secunde) până la 95:00 (95 de minute).
3 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de decongelare.
Se vor aprinde lămpile de control
şi
. Puterea în timpul decongelării în funcţie de
timp este P30, aceasta este o valoare constantă.
Timer
1 Apăsaţi butonul Clock/Kitchen Timer de două ori. Pe display va apare mesajul
” şi se va aprinde lampa de control
.
2 Apăsaţi butonulk
sau
, pentru a seta timpul corespunzător al timer-ului. Timpul
maximal al timer-ului este de 95 de minute.
3 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a finaliza setările.
„
4 După ce a fost atins timpul setat semnalul sonor va putea fi auzit de cinci ori
lampa de control se va stinge, pe display va apare ora actuală.
Timerul reprezintă un trib separat de funcţionare care este independent de
funcţionarea ceasului.
Meniul automat (auto menu)
1 În cazul în care cuptorul se află în tribul de aşteptare apăsaţi butonul
sau
,
pentru a selecta meniul automat de fierbere. Meniul poate fi selectat în funcţie de tabelul
de mai jos în felul următor:
Apăsând butoanele
,
selectaţi: Pizza – Carne – Legume – Macaroane – Cartofi – Peşte – Băuturi – Floricele de porumb, pe display va apare mesajul „
”, ...,
„
”.
2 După selectarea meniului automat pe display va începe să licărească simbolul programului automat de ex. A-1
, cât şi simbolurile
,
. Programul selectat
poate fi confirmat prin apăsarea butonului Start/+30Sec./Confirm.
3 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a selecta greutatea produsului alimentare care
va fi fiert. Pe display va apare simbolul .
4 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării. Veţi auzi un semnal sonor şi va fi pornit programul de fierbere. În acelaşi timp va fi
oprit simbolul , pe display vor fi redate simbolurile
,
cât şi timpul care a mai
rămas până la sfârşitul procesului de pregătire a mâncării.
5 După ce timpul se va scurge semnalul sonor va putea fi auzit de cinci ori. Pe display
va apare mesajul „
”. Dacă ceasul a fost setat anterior pe display va apare ora
actuală.
EXEMPLU
Pentru a seta meniul automat pentru fierberea a 350 g de peşte, procedaţi în felul următor:
1 În cazul în care cuptorul se află în tribul de aşteptare apăsaţi butonul
sau
,
pentru a selecta meniul automat de fierbere. Apăsând butoanele
,
selectaţi „
”
(Peşte).
2 Apăsaţi Start/+30Sec./Confirm pentru a confirma programul meniului automat.
3 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta pe display greutatea de 350 g.
4 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de fierbere.
TABELUL MENIULUI AUTOMAT
PROGRAMUL
A-1 Pizza
A-2 Carne
A-3 Legume
A-4 Macaroane
A-5 Cartofi
A-6 Peşte
30
şi
MASA, VOLUMUL PRODUSULUI
DURATA
PROGRAMULUI [s]
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (în 450 ml apă rece)
17:30
100 g (în 800 ml apă rece)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
MW-005_v01
PROGRAMUL
MASA, VOLUMUL PRODUSULUI
DURATA
PROGRAMULUI [s]
1 ceaşcă (120 ml)
1:25
2 ceşti (240 ml)
2:25
3 ceşti (360 ml)
3:30
50 g
1:40
85 g
2:25
100 g
2:30
A-7 Băuturi
A-8 Floricele de
porumb
Rezultatele pregătirii mâncării cu ajutorul meniului automat sunt dependente de diferiţi factori aşa cum ar fi, forma şi dimensiunea produsului alimentar, preferinţele cu privire la pregătirea diferitelor produse alimentare sau chiar şi modul de aranjare a produselor în cuptor.
Dacă nu veţi fi în totalitate mulţumiţi de rezultatele pregătirii mâncării, atunci trebuie să
reglaţi timpul de pregătire a mâncării în funcţie de propriile nevoi.
Fierberea pe mai multe etape
Pot fi setate maximum 2 etape de fierbere. În cazul fierberii pe mai multe etape, dacă
decongelarea este unul dintre etapele de fierbere, programul de decongelare este pornit
automat ca fiind primul. După ce unul dintre programe ia sfârşit veţi auzi un semnal sonor
şi va începe cealaltă etapă.
Fierberea automată nu poate fi unul din programele fierberii pe mai multe
etape.
EXEMPLU
Doriţi să setaţi timpul de decongelare pentru 5 minute apoi doriţi ca produsul să fie fiert
timp de 7 minute la puterea microundelor de 80%. Efectuaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi butonul Time Defrost. Pe display va apare mesajul „
”.
2 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta timpul de decongelare 5:00.
3 Apăsaţi butonul Microwave. Pe display va apare mesajul „
”.
4 Pentru a selecta puterea microundelor P80, mai apăsaţi o dată butonul Microwave
sau apăsaţi butonul
sau
, până în momentul în care pe display va apare mesajul
„
”.
5 Apăsaţi Start/+30Sec./Confirm pentru a confirma puterea microundelor, pe display va
apare mesajul „
”.
6 Apăsaţi butonul
sau
, pentru a seta timpul de fierbere pe o durată de
7 minute.
7 Apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a începe procesul de fierbere. Veţi
auzi un semnal sonor care vă va anunţa despre începerea decongelării iar pe display va
fi redată scurgerea timpului de decongelare. Cel de al doilea semnal sonor vă va informa
despre începerea fierberii. Sfârşitul procesului de fierbere pe mai multe etape va fi semnalizat cu ajutorul semnalului sonor care va fi auzit de cinci ori.
Informaţii suplimentare
1 Fiecare operaţiune care a fost deja pornită poate fi oprită prin apăsarea butonului Stop/Clear. Pentru a continua operaţiunea oprită apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm.
Prin apăsarea butonului Stop/Clear de două ori veţi opri operaţiunea.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul grătarului, microundelor şi a pregătirii combinate a mâncărurilor apăsaţi butonul Microwave. Tribul actual de funcţionare a microundelor va fi redat pe display timp de 3 secunde.
3 Asemănător, în tribul de fierbere sau decongelare, după apăsarea butonului Clock/
Kitchen Timer, pe display va fi redată ora actuală. După 3 secunde toate indicaţiile vor
reveni la starea precedentă.
4 Dacă în timpul funcţionării cuptorului a fost deschisă uşa acestuia atunci, după închiderea acestora apăsaţi butonul Start/+30Sec./Confirm, pentru a continua funcţionarea
cuptorului.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului
în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare
prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
MW-005_v01
31
BG
Уважаеми Клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма
Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате
само оригинални аксесоари на фирма Zelmer. Те са проектирани специално за този
продукт.
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Особено внимание
следва да се обърне на съветите за безопасност. Моля, запазете тази инструкция
за употреба, така че да можете да я използвате по време на по-нататъшното използване на уреда.
В означеното по долу място напишете СЕРИЙНИЯ НОМЕР, който се намира на печката и запазете тази информация за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
Съдържание
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на енергията
на микровълните...............................................................................................................32
Важни препоръки касаещи безопасността.....................................................................32
Инсталиране.....................................................................................................................33
Инструкции касаещи заземяването................................................................................33
Радио смущения...............................................................................................................33
Чистене и поддържане.....................................................................................................33
Технически данни.............................................................................................................33
Изисквания на нормите....................................................................................................34
Готвене с микровълни – указания...................................................................................34
Допълнителни функции....................................................................................................34
Указания касаещи съдовете за готвене..........................................................................34
Монтиране на стъклената въртяща се чиния.................................................................34
Преди да извикате сервизен работник...........................................................................34
Строеж на печката............................................................................................................34
Управляващ панел...........................................................................................................35
Настройки на функциите на микровълновата печка:
Настройки на часовника.............................................................................................35
Включване на печката................................................................................................35
Готвене с микровълни . .............................................................................................35
Грил.............................................................................................................................36
Комбинирано готвене (микровълни + грил)..............................................................36
Бързо започване на готвенето..................................................................................36
Размразяване според теглото...................................................................................36
Размразяване според времето.................................................................................36
Таймер.........................................................................................................................36
Автоматично меню (auto menu).................................................................................36
Табела на автоматичното меню ........................................................................36
Многоетапно готвене..................................................................................................37
Допълнителни информации......................................................................................37
Екология – грижа за околната среда...............................................................................37
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на
енергията на микровълните
1 Не се опивайте да използвате микровълновата печка с отворени врати на печката, понеже работата на печката с отворени врати може да доведе до вредно
въздействие на енергията на микровълните. Не се опитвайте насила да отваряте
вратата, когато действа предпазната блокада, не се опитвайте да модифицирате
блокадата.
2 Не поставяйте никакви предмети, които пречат за затварянето на вратата Не
допущайте да се замърсява уплътнението на вратата, или да остават на него остатъци от чистещите препарати.
3 Не включвайте печката ако е повредена. Особено внимание обърнете при затварянето на вратите – да са добре затворени, проверете дали не са повредени:
●● панти и ключалка (пукнатини, разхлабвания),
●● уплътнения на вратата,
●● „деформация”.
4 Всички ремонти или регулации на микровълновата печка поврете на съответно
квалифициран специалист на сервиза.
32
Важни препоръки касаещи безопасността
По време на използване на електрическите уреди, трябва да бъдат спазвани основните принципи на сигурност. За да намалите риска от изгаряне с ток, пожар, наранявания или излагане на действието на енергията на микровълните, трябва да:
Опасност! / Предупреждение!
Неспазването води до наранявания
●● Използвайте
този уред само според неговото предназначение, описано
в инструкцията. Не използвайте корозиращи химикали (или изпущащи пара)
в уреда. Този вид печка служи за подгряване, готвене или сушене на хранителни продукти. Не е предназначена за производствено или лабораторно
използване.
●● Не използвайте уреда ако има повреден захранващ кабел или щепсел, в случаи на неправилно действие, повреда или изпускане на уреда.
●● Ако захранващия кабел е повреден, за да избегнете опасността, той трябва да
бъде сменен от производителя на уреда, представител на производителя или
на сервиза за ремонти или друго квалифицирано лице.
●● Ремонтите на уреда могат да бъдат извършени само от квалифициран персонал. Неправилно извършен ремонт може да доведе до сериозни опасности за
здравето и живота на потребителя. В случаи на повреди, обърнете се към специализиран сервизен пункт за ремонти на фирма ZELMER.
●● Ако вратите или тяхното уплътнение са повредени, печката не може да бъде
включвана докато не бъде ремонтирана от квалифициран персонал.
●● Течности или други хранителни продукти не се погряват в затворени съдове,
понеже могат те да избухнат.
●● Подгряването на напитки в микровълновата печка може да предизвика закъсняло завиране, затова запазете особено внимание при изваждането на съда.
Не пържете хранителни продукти в микровълновата печка. Горещата мазнина
може да повреди елементите на печката и съдовете, дори да доведе до изгаряния на кожата.
●● Яйца в черупките и цели варени яйца не могат да бъдат подгрявани в микровълновата печка, понеже могат да експлодират, дори със закъснение след подгряването им в микровълновата печка.
●● Когато печката работи, не докосвайте нейната повърхност и достъпни елементи. Тяхната температура може да е висока, има опасност от изгаряне.
●● Съдържанието на бебешки бутилки и бурканчета с бебешка храна трябва да
бъде разбъркано преди употреба и задължително проверете температурата му
преди да нахраните детето, за да избегнете изгаряния.
●● Съдовете в микровълновата печка могат да бъдат горещи от температурата на
ястията. За изваждане на съдовете от печката използвайте специални дръжки
или ръкавици.
●● Извършването на каквито и да са действия свързани с ремонта или модифицирането на печката, които изискват свалянето на уплътненията предпазващи от
въздействието на енергията на микровълните, е особено опасно, и трябва да
бъде извършено само от лице със съответните квалификации.
●● Деца над осем годишна възраст, лица с ограничени физически, сензорни или
умствени способности или лица нямащи опит или познания касаещи използването на уреда, не могат да използват уреда, освен ако това става под наблюдението или след инструкциите за използване на уреда и след като са обяснени всички опасности свързани използването на уреда, предадени от лица
отговарящи за тяхната безопасност. Обърнете внимание на децата да не си
играят с този уред. Позволява се чистенето и поддържането на уреда от деца
над осем годишна възраст, при условие, че това става под наблюдението на
възрастен.
●● Не изваждайте плочата от слюда намираща се в камерата на микровълновата
фурна! Тя играе защитна роля срещу радиацията.
Внимание!
Неспазването може да доведе до имуществени щети
●● Тази микровълнова печка е предназначена за употреба като отделно съоръжение – не се позволява вграждането и в кухненски шкаф.
●● Печката може да бъде включена само в контакт на захранващата мрежа с променлив ток 230 V, оборудван с щифт за заземяване.
●● Не включвайте празната микровълнова печка.
●● За да намалите риска от пожар в камерата на печката:
●● При подгряването на ястията в хартиени или пластмасови съдове трябва да
наблюдавате микровълновата печка поради опасност от запалване,
●● Премахнете скобите затварящи хартиените съдове или пластмасовите
съдове преди да ги сложите в микровълновата печка,
●● Ако забележите пушек, изключете печката или извадете щепсела от контакта и не отваряйте вратата на печката за да задушите пламъците,
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети. Когато микровълновата печка не е използвана, не поставяйте в нея
хартиени опаковки, прибори за готвене или хранителни продукти.
●● По време на работа на уреда температурата на външните елементи може да
е повишена. Захранващия кабел трябва да е далече от горещи повърхнини
и не може да се докосва до елементите на печката.
MW-005_v01
●● По време на работа на уреда той се нагрява. Не докосвайте нагревателните
елементи вътре в печката.
●● Не се разрешава чистенето на уреда със съоръжение за чистене с водна пара.
●● Уреда не е предназначен за работа при използването на дистанционно управление или външни превключватели на времето (таймери).
●● В никакъв случай не премахвайте фолиото намиращо се на вътрешната страна
на вратата на печката. Това може да доведе до повреда на уреда.
Указание
Информация за продукта и указания касаещи неговото използване
●● Микровълновата печка е предназначена само за домашна употреба.
●● Хранителни продукти с дебела кожа, такива като картофи, цели
тиквички,
ябълки, кестени трябва най-напред да бъдат надупчени след което приготвяни
в печката.
●● Не допущайте храната да се развари.
●● Преди да използвате нови кухненски съдове проверете дали са подходящи за
използване в микровълновата печка.
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети, например хляб, сладки и др.
Инсталиране
1 Проверете дали цялата опаковка е премахнато от вътрешността на печката.
2 Премахнете предпазващото фолио от управляващия панел и от корпуса на
микровълновата печка.
Проверете дали няма никакви повреди, такива като изкривени
врати, повредени уплътнения на вратата или на контактните елементи, спукани или разхлабени панти или, ключалка, вдлъбнатини
вътре в печката или във вратата на печката.
В случаи на каквито и да са повреди, не използвайте печката и се
свържете с квалифициран работник на сервиза.
3 Микровълновата печка трябва да бъде поставена на плоска, равна, стабилна
повърхност, съответстваща на нейното тегло заедно с хранителните продукти, които
теоретично ще бъдат приготвяни в нея.
4 Не поставяйте печката в место, където е много топло, влажно или близко до
лесно запалими материали.
5 За правилната работа на печката трябва да има съответен поток на въздух.
Над печката трябва да има мин. 30 см разстояние. Отзад, и от едната страна на
микровълновата пека трябва да оставите мин 7,5 см свободно място, другата страна
трябва да е открита. Не се разрешава блокирането нито покриването на вентилационните отвори в печката. Не премахвайте краката на микровълновата печка.
6 Не използвайте печката без въртящата се стъклена чиния и модула на въртящия
се пръстен, поставени на съответното място.
7 Проверете дали захранващия кабел не е повреден, дали не се намира под печката или над каквато и да е гореща повърхност и дали не виси над ръба на маса или
кухненски плот.
8 Осигурете лесен достъп до захранващия контакт, така че в случай на не авария
да можете лесно да изключите печката от контакта.
9 Не използвайте печката, нито я съхранявайте на открито.
Инструкции касаещи заземяването
Щепсела на уреда свържете с контакт съоръжен с щифт за заземяване. Неправилно
използване на щепсела и контакт без заземяване може да предизвика токов удар.
В случаи на късо съединения, заземяването намалява риска от токов удар.
Препоръчва се използването на отделен контакт, към който е свързана само микровълновата печка.
В случаи когато използвате разклонители и удължители:
1 Разклонителя и удължителя трябва да е трижилен с гнездо и щепсел даващи
възможност за свързване със заземяване.
2 Удължителя поставете далече от горещи и остри предмети и повърхнини, така,
че да не могат да бъдат случайно издърпани или закачени.
Радио смущения
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения в работата на
радиото, телевизора или други подобни уреди.
В случаи на появяването се на смущения, можете да намалите тяхното действие или
да ги елиминирате чрез извършването на следните действия:
●● изчистете вратата и уплътняващите повърхности на микровълновата печка,
●● сменете настройките на антената на радиото или телевизора,
●● преместете микровълновата печка от гледна точка на приемника,
●● отдалечете микровълновата печка от приемника,
●● свържете микровълновата печка към друг контакт, така че печката и приемника
да са захранвани от два различни контакта.
Чистене и поддържане
1 Преди да започнете чистенето изключете печката и извадете щепсела от контакта.
2 Поддържайте вътрешността на печката чиста. Остатъци от храна или течности на
вътрешната част на камерата на печката изтрийте с влажна кърпа. В случаи на силни
замърсявания, за чистене можете да използвате деликатен чистещ препарат. Избягвайте използването на препарати в аерозол или други агресивни чистещи препарати,
понеже могат те да оставят петна или да направят матова повърхността на вратата.
3 Външните повърхности чистете с влажна кърпа. За да предотвратите повредите
на вътрешните елементи на печката не допускайте водата да проникне през отворите намиращи се в корпуса на печката.
4 Двете страни на вратата и стъклото, уплътнението на вратата и съседните елементи изтривайте често с влажна кърпа, за да избегнете изтичания или петна.
Не използвайте шкурка или препарати за чистене действащи като
шкурка.
В случаите на чистене на уплътненията на вратите, вдлъбнатини
или съседни елементи, забранява се използването на препарати
който могат да повредят уплътненията и да доведат до излизането на микровълните.
5 За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата на
емулсии, лосиони, кремове и т.н.Те могат да изтрият нанесените информации на корпуса
и да изтрият графичните символи, такива като знаци, предупредителни знаци и т.н.
6 Не позволявайте да се намокри панела за управление. Чистете с мека влажна
кърпа. По време на чистенето на панела за управление, оставете вратата на печката
отворена, за да предотвратите случайното включване на микровълновата печка.
7 Ако се събере много пара вътре или около вътрешната част на вратата на печката, изтрийте я с мека кърпа. Парата се появява когато печката работи в условия на
висока влажност на въздуха. Това е нормално явление.
8 От време на време изваждайте и изчиствайте стъклената чиния вътре в печката.
Можете да я измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната
машина.
9 Ролковия пръстен и дъното на печката чистете систематично, за да избегнете
прекомерния шум. Изтривайте от време на време повърхнината на дъното на микровълновата печка, използвайки деликатен препарат за миене на съдове. Ролковият
пръстен можете да измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина. След изваждането на пръстена от печката, проверете дали е добре
поставен отново в печката в правилна позиция.
10 За да ликвидирате неприятна миризма във вътрешността на печката, поставете
дълбок съд с около 200 мл вода и сок и кора от един лимон, след което варете разтвора в микровълновата печка през около 5 минути. Старателно изтрийте вътрешността на печката след което изсушете с мека кърпа.
11 В случаи на нужда на смяна на крушката в печката моля свържете за тази цел
със СЕРВИЗ.
13 Регулярно чистете печката и премахвайте остатъци от храни.
Не спазването на горе изредените указания може да доведе до
повреда на състоянието на повърхността на печката, което
действа неблагоприятно на дълготрайността на експлоатационния живот на уреда и може да доведе до опасни ситуации.
Технически данни
Технически параметри на уреда
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Микровълни)
1000 W (Грил)
В случаи на неправилно свързване с електрическата мрежа има
опасност от токов удар.
Номинална изходна мощност на
микровълнова фурна
800 W
В случаи, че имате въпроси касаещи заземяването или инсталирането на микровълновата печка, консултирайте се с квалифициран
електромонтьор или работник на сервиза.
Честота
2450 MHz
Външни размери (мм)
485 (D) x 410 (S) x 293 (W)
Нито продавача нито производителя не носят отговорност за
повреди на микровълновата печка или наранявания на тялото като
резултат от неправилното свързване на уреда към електрическата
мрежа.
MW-005_v01
Вътрешни размери на печката (мм) 314 (D) x 348 (S) x 221 (W)
Вместимост на печката
23 литри
Въртяща се чиния
Диаметър = 270 mm
Тегло нето
Около 14,6 kg
* Горе посочените данни могат да се променят, във връзка с това, моля проверете данните на
табелката намираща се на печката. Рекламации свързани с грешки в посочените данни няма да
бъдат взети под внимание.
33
Изисквания на нормите
Монтиране на стъклената въртяща се чиния
Микровълновата печка ZELMER е съобразена с приложимите стандарти.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
–– За ниско напрежение (LVD) – 2006/95/ЕC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕC.
Продуктът е маркиран със знака CE върху табелката на производителя.
Готвене с микровълни – указания
1 Поставете внимателно хранителните продукти в камерата на микровълновата
печка. Най-дебелите парчета разположете по външната част на чинията.
2 Спазвайте препоръките касаещи времето на готвене. Гответе в най-краткото препоръчано време, а ако е нужно после издължете малко времето на готвене. Храна,
която е прекалено силно подгряна може да дими или дори да се запали.
3 Сложете капак на съда по време на готвене. Капака ще предпази от пръскане,
и подпомага равномерното готвене на ястието.
4 По време на подгряване можете да обърнете хранителните продукти, такива като
например: пиле или хамбургер така, че по-бързо да се подгреят. Големи порции, като
например месо – обърнете най-малко веднъж по време на готвене.
5 Разбъркайте добре ястията, такива като например кюфтета в сос, или други
подобни ястия, поне веднъж по средата на времето за готвене.
Допълнителни функции
ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА – предпазва печката от случайно включване от деца
Блокада: В състояние на готовност, натиснете и задръжте през 3 секунди бутона
Stop/Clear. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ включването на блокадата, предпазваща от деца, а на дисплея ще се появи символа
.
Ако след включването на микровълновата печка до захранващата мрежа не бъде
настроен часовника, тогава след включването на блокадата на дисплея освен символа
ще се появи също
.
Изключване на блокадата: При включена блокада, натиснете и задръжте през
3 секунди бутона Stop/Clear. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ
изключването на блокадата, предпазваща от деца.
Указания касаещи съдовете за готвене
В микровълновата печка използвайте само съдове и прибори подходящи за този вид
готвене. Идеалният материал за този вид съдове, подходящи за използване в микровълновата фурна е прозрачен материал, който позволява на проникването на енергията на микровълните през съда, за да се топлина храна.
1 Не използвайте метални съдове или съдове с метални шарки или декорации –
микровълните не могат да проникнат през метал.
2 Преди готвене в микровълновата фурна премахнете хартиени опаковки, от
рециклирана хартия, тъй като тя може да съдържа метални частици, които могат да
предизвикат искри и / или пожар.
3 Препоръчва се използването на кръгли / овални съдове за готвене, а не квадратни /надлъжни съдове, защото храната в ъглите на съда по-често изгаря.
4 Когато използвате грила, откритите части на храната можете да предпазите от
изгаряне като ги покриете с тесни ленти от алуминиево фолио. Но не използвайте
прекалено много фолио и обърнете внимание да има разстояние на мин. 3 см между
фолиото и вътрешните стени на фурната.
Списъкът по-долу ще ви помогне да изберете най-подходящите съдове и прибори.
Кухненски съдове
Микровълни
Грил
Комбинирано
готвене
Йенско стъкло
Стъкло не устойчиво на високи
температури
Керамични съдове
Пластмасови съдове, подходящи за
използване в микровълнова печка
Хартиени кърпи
Метален поднос
Метална скара
Алуминиево фолио и съдове
Да
Да
Да
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
1 Не слагайте никога стъклената чиния обратно с дъното нагоре. Не ограничавайте
движението на чинията.
Стъклена чиния
Вал (отдолу)
2 По време на готвене в печката винаги трябва да
се намират модула на въртящия се пръстен и стъклената чиния.
Модул на
3 По време на готвене, храните или съдовете
въртящия се
пръстен
с храни винаги поставяйте на стъклената чиния.
4 В случай на спукване или счупване на стъклеВъртяща се ос
ната чиния трябва да се свържете с най-близкия
сервизен пункт.
Преди да извикате сервизен работник
Нормално състояние:
1 Работата на микровълнова фурна може да предизвика смущения на радиото
и телевизията. Тези нарушения са подобни на тези смущения, причинени от малки
електрически уреди като миксер, вентилатор, прахосмукачка и т.н.
2 Когато готвите при ниско ниво на мощност на микровълновата фурна осветлението на вътрешността може да бъде затъмнено.
3 По време на приготвяне на храната от нея се отделят водни пари. По голяма част
от парата се извежда през вентилационните отвори. Въпреки това, част от парата
може да се кондензира върху студените части на фурната (напр. на вратата).
4 Ако стъклената чиния издава шум по време на работа, проверете дали е чист
модула на въртящия се пръстен. Изчистете го съгласно с инструкциите в раздела
„ЧИСТЕНЕ – ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ”.
Ако печката не работи:
1 Проверете дали печката е правилно свързана с контакта на захранващата мрежа.
Ако не, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете.
2 Проверете дали предпазителя на захранващата мрежа не е изгорял или не се
е изключил автоматично след претоварване. Ако предпазителите действат нормално, проверете захранващия контакт, включвайки в него друг електрически уред.
3 Проверете дали управляващия панел е съответно програмиран и дали програматора за времето е настроен.
4 Проверете дали врата на печката е добре затворена. В противен случай микровълновата печка няма да работи.
Ако след извършването на всички горе изредени действия, печката
все още не работи, свържете се с сервиз. Никога не ремонтирайте
и не регулирайте печката самостоятелно.
Строеж на печката
1
2
3
4
5
6
7
Управляващ панел
Въртяща се ос (вал)
Модул на въртящия се пръстен
Въртяща се стъклена чиния
Прозорец
Врати
Блокада за сигурност – изключва захранването в момента на отваряне на врата
по време на работа на печката
8 Метална скара
9 Слюдена плоча
10 Нагревател на грила
10
4
9
1
6
Тест за кухненските съдове:
1 Влейте в съда 1 чаша студена вода (250 мл) и го сложете в микровълновата печка.
2 Варете при максимална мощност 1 минута.
3 След изтичане на времето внимателно проверете температурата на съда. Ако
е горещ при докосване – не го използвайте за готвене в микровълновата печка.
5
3
Не варете водата по-дълго от една минута.
2
7
8
34
MW-005_v01
Управляващ панел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Настройки на часовника
Екран на дисплея: часовник + индикатор
Microwave (Микровълни)
Grill/Combi. (Grill/Комбинирано готвене)
Time Defrost (Размразяване според времето)
Weight Defrost (Размразяване според теглото)
Stop/Clear (Спиране/Анулиране)
Clock/Kitchen Timer (Настройки на часовника/Таймер)
Бутон за увеличаване на стойността
Бутон за намаляване на стойността
Start/+30Sec./Confirm (Старт/+30 s/Потвърждаване)
След включването на микровълновата печка към захранващата мрежа, на дисплея
се появява надпис „
” и се чува единичен звуков сигнал.
1 Натиснете бутона Clock/Kitchen Timer. Цифрите на часа ще започнат да мигат
и на дисплея ще се появи контролната лампичка на часовника
.
2 Натиснете бутона
или
, за да настройте часа. Можете да настройвате
цифрите от 0 до 23. Натиснете бутона
, на дисплея ще се появят цифри от 0 до
23. Натиснете
, на дисплея ще се появят цифри от 23 до 0.
3 Натиснете бутона Clock/Kitchen Timer. Цифрите на минутите ще започнат да мигат.
4 Натиснете бутона
или
, за да настройте минутите. Можете да настройвате цифрите от 0 до 59. Натиснете бутона
, на дисплея ще се появят цифри от
0 до 59. Натиснете
, на дисплея ще се появят цифри от 59 до 0.
5 Натиснете бутона Clock/Kitchen Timer, за да завършите настройте на часовника.
Контролната лампичка на часовника ще изгасне. Ще светне символа „:” и на дисплея
ще се появи времето.
AUTO MENU
(Автоматично меню)
(Пица)
Настройките са валидни докато печката е включена в захранващата мрежа (и има ток в мрежата).
2
3
4
5
6
7
(Месо)
(Зеленчуци)
(Макарон)
За да промените настройките на часовника повторете действията
от точка 1 до 5.
Натискането на бутона Stop/Clear по време на настройката на
часовника ще предизвика автоматично връщане на предишните
настройки.
Включване на печката
След свързването на уреда към съответната захранваща мрежа и преди да започнете програмирането на микровълновата печка най-напред поставете храната
в камерата и затворете вратата.
1
Готвене с микровълни
(Картофи)
Когато готвите с микровълните не използвайте скарата! Преди да
започнете да готвите с микровълни винаги изваждайте скарата от
вътрешността на печката.
(Риба)
(Напитки)
(Пуканки)
9
8
10
ЕКРАН НА ДИСПЛЕЯ: ИНДИКАТОРИ – СИГНАЛИЗАЦИЯ
Микровълни
Часовник
Грил
Таймер
Размразяване според
времето
Автоматично готвене
Размразяване според
теглото
Защита за деца
Мощност на
микровълните
MW-005_v01
Тегло в грамове
1 Натиснете бутона Microwave, за да изберете желаното ниво на мощност. На дисплея се появява надпис „
”. Светват контролните лампички
и
.
2 За да изберете друга мощност на микровълните, например: P80, натиснете
бутона Microwave или
, докато на дисплея не се появи надпис „
”.
3 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm за да потвърдите мощността на микровълните.
4 Натиснете бутона
или
, за да настроите времето на готвене. Можете да
настроите времето за готвене от 0:05 (5 секунди) до 95:00 (95 минути).
5 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да стартирате готвенето.
ПРИМЕР
За да настроите готвене през 20 минути при мощност на микровълните 80%, извършете следните действия:
1 Натиснете бутона Microwave. на дисплея ще се появи надпис „
” и символите
и
.
2 За да изберете желаната мощност на микровълните P80, натиснете още веднъж
бутона или натискайте бутона
докато не се появи на дисплея надпис
„
”.
3 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm за да потвърдите мощността на микровълните, на дисплея ще се появи надпис „
”.
4 Натиснете бутона
или
, за да настроите на дисплея времето 20:00
(20 минути). на дисплея ще се появи настроеното време.
5 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да стартирате готвенето.
ТАБЕЛА С МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ
Дисплей
P100
P80
P50
P30
100%
50%
30%
80%
Мощност на Много
микровълните висока Висока Средна Ниска
Мощност на
грила
-
-
-
Внимание:
Табелката съдържа през колко секунди/
минути можете да сменяте настройките
на времето в зависимост от конкретните
стойности на времето.
-
P10
G
C-1
C-2
10%
Много
ниска
0%
55%
36%
-
100%
45%
64%
0 – 1 минути
през 5 секунди
1 – 5 минути
през 10 секунди
5 – 10 минути
през 30 секунди
10 – 30 минути
през 1 минута
30 – 95 минути
през 5 минути
35
Грил
Таймер
Грила е особено удобен за използване при готвенето на резени месо, стекове, пържоли, колбаси и пилешки порции. Можете да го използвате също при приготвянето
на тости, горещи сандвичи или панирани ястия.
1 Натиснете Grill/Combi.. На дисплея ще се появи надпис „ ” и символа
.
2 Натиснете Start/+30Sec./Confirm за да потвърдите функцията.
3 Натиснете бутона
или
, за да настроите времето на грила. Можете да
настроите времето на грила от 0:05 (5 секунди) до 95:00 (95 минути).
4 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да стартирате грила. Ще се чуе звуков
сигнал и програмата на грила ще започне да действа. По това време на дисплея ще се
появи символа
както и останалото време на работа на програмата на грила.
След изтичане на половината от настроеното време за грил ще
се появи двоен звуков сигнал (това е нормално явление в този
режим на работа). За да получите по-добър ефект от грила, натиснете бутона Stop/Clear, за да спрете работата на печката, след
което отворете вратата и обърнете храната/ястието на другата страна. След като затворите вратата натиснете бутона
Start/+30Sec./Confirm за да подновите работата на печката.
5 В случаите когато сте удължили времето на грила с помощта на бутона
Start/+30Sec./Confirm, двойният звуков сигнал ще се появи по средата на първоначално зададеното време, а не в средата на удълженото време, например с 30 секунди.
Комбинирано готвене (микровълни + грил)
1 Натиснете бутона Grill/Combi.. На дисплея се появява надпис „ ”.
2 За да изберете желаната функция, натиснете бутона Grill/Combi. докато
се появи на дисплея надпис „
” или „
” и символите
и
, или
натискайте бутоните
докато се появи на дисплея надпис „
” или
„
” и символите
и
.
= 55% време – готвене с микровълни 45% време – грил
= 36% време – готвене с микровълни 64% време – грил
3 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm за да потвърдите функцията.
4 Натиснете бутона
или
, за да настроите времето за готвене. Можете да
настроите времето за готвене от 0:05 (5 секунди) до 95:00 (95 минути).
5 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да стартирате готвенето. Ще се чуе
звуков сигнал и програмата ще започне да действа. По това време на дисплея ще се
появят символите
и
както и останалото време на работа на програмата.
В случаите когато се използва уреда за работа в режим на комбинирано готвене, децата могат да използват уреда само под надзора на
възрастен, понеже уреда се нагрява до много висока температура.
Бързо започване на готвенето
1 Ако печката се намира в състояние на готовност, натиснете бутона Start/+30Sec./
Confirm, за да включите готвенето на 30 секунди при пълна мощност, всяко следващо натискане на бутона Start/+30Sec./Confirm ще удължи времето на работа със
следващи 30 секунди. Максималното време на готвене е 95 минути.
2 По време на работа на грила, готвенето с микровълни и комбинираното готвене
както и размразяването според времето, всяко натискане на бутона Start/+30Sec./
Confirm ще удължи времето за работа със следващи 30 секунди.
3 По време на работа на програмата избрана от Автоматично меню или размразяването според теглото удължаването на времето със следващи 30 секунди не е възможно.
Размразяване според теглото
1 Натиснете бутона Weight Defrost. На дисплея се появява надпис „
” и ще
светнат контролните лампички
и
.
2 Натиснете бутона
или
, за да настроите теглото на храната за размразяване. На дисплея ще се появи символ и числа по ред 100–200 ... 1900–2000 (
)
или числа в обратен ред (
).
3 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да започнете размразяването. Ще се
чуе звуков сигнал и програмата за размразяване ще започне да действа. По това
време на дисплея ще мигат символите
,
както и останалото време на
работа на програмата за размразяване.
Размразяване според времето
1 Натиснете бутона Time Defrost. На дисплея ще се появи надпис „
” и ще
светнат контролните лампички
и
.
2 Натиснете бутона
или
за да настройте времето на размразяване. Можете
да настроите времето за размразяване от 0:05 (5 секунди) до 95:00 (95 минути).
3 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да започнете размразяването. Ще
светнат контролни лампички
и
. Мощността по време на размразяване според времето е P30, и не може да бъде сменена.
36
1 Натиснете бутона Clock/Kitchen Timer два пъти. На дисплея ще се появи надпис
” и ще светне контролна лампа
.
2 Натиснете бутона
или
, за да настроите желаното време на таймера.
Максималното време на таймера е 95 минути.
3 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да завършите настройките.
4 След като изтече настроеното време ще се чуе 5- кратен звуков сигнал.
и ще изгасне контролната лампичка, на дисплея ще се появи текущото време.
„
Таймера работи в отделен режим на работа на печката, независим
от часовника.
Автоматично меню (auto menu)
1 Ако печката се намира в режим на готовност, натиснете бутона
или
, за да
изберете автоматично меню за готвене. Менюто можете да изберете по следния начин:
Натискайки бутоните
,
изберете: Пица – Месо – Зеленчуци – Макарон –
Картофи – Риба – Напитки – Пуканки, на дисплея ще се появяват надписи „
”,
..., „
”.
2 След като изберете автоматичното меню на дисплея ще започне да мига символа на програмата на автоматичното готвене, например A-1
, както и символите
,
. Избраната програма затвърдете с бутона Start/+30Sec./Confirm.
3 Натиснете бутона
или
, за да изберете теглото на храната предназначена за готвене. На дисплея ще се появи символ .
4 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да започнете готвенето. Ще се чуе звуков сигнал и програмата ще започне работа. По същото време ще се включи символа
, а на дисплея ще се появят символите
,
и останалото време на готвене.
5 След завършването на готвенето, ще се чуе 5-кратен звуков сигнал. На дисплея
ще се появи надпис „
”. Ако часовника е бил по-рано настроен ще се появи
текущото време.
ПРИМЕР
За да настроите автоматичното меню на готвене на 350 g риба, извършете следните
действия:
1 Ако печката се намира в режим на готовност, натиснете бутона
или
, за
да изберете автоматично меню за готвене. Натискайки бутоните
,
изберете
„
” (Риба).
2 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm за да потвърдите програмата на автоматичното меню.
3 Натиснете бутона
или
, за да настроите теглото на 350 g.
4 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да стартирате готвенето.
ТАБЕЛА НА АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ
ПРОГРАМА
A-1 (Пица)
A-2 Месо
A-3 Зеленчуци
A-4 Макарон
A-5 Картофи
A-6 Риба
A-7 Напитки
A-8 Пуканки
ТЕГЛО,
ОБЕМ НА ПРОДУКТА
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА
ПРОГРАМАТА [s]
200 g
400 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
50 g (в 450 ml студена вода)
100 g (в 800 ml студена вода)
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
1 чаша за кафе (120 ml)
2 чаши за кафе (240 ml)
3 чаши за кафе (360 ml)
50 g
85 g
100 g
2:30
4:10
4:10
5:10
6:30
3:30
4:20
5:10
17:30
20:00
4:40
8:40
10:10
3:50
4:50
6:20
1:25
2:25
3:30
1:40
2:25
2:30
Резултатите от готвенето с автоматично менюто зависят от такива фактори, като
формата и размера на храната, преференции за определено приготвяне на храната
и как продукта е разположен във фурната. Ако не сте напълно доволни от резултатите от готвенето, времето за готвене трябва да се коригира, за да отговарят на
вашите нужди.
MW-005_v01
Многоетапно готвене
Можете да настройте максимално 2 етапа на готвене. При многоетапното готвене,
ако размразяването е един от етапите на готвенето, програмата за размразяване
автоматично се включва като първа. След завършването на първия от етапите се
появява звуков сигнал и започва вторият етап.
Автоматичното готвене не може да бъде един от програмите
в многоетапното готвене.
ПРИМЕР
Ако искате да настроите размразяване на 5 минути след което готвене през 7 минути
при мощност на микровълните 80%. Извършете следните действия:
1 Натиснете бутона Time Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”.
2 Натиснете бутона
или
за да въведете времето на размразяване на 5:00.
3 Натиснете бутона Microwave. На дисплея ще се появи надпис „
”.
4 За да изберете мощността на микровълните на P80, натиснете още веднъж
бутона Microwave или натиснете бутоните
или
, докато на дисплея не се
появи надпис „
”.
5 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm за да потвърдите мощността на микровълни, на дисплея ще се появи надпис „
”.
6 Натиснете бутона
или
, за да настроите времето на готвене на 7 минути.
7 Натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да започнете готвенето. Ще се чуе
звуков сигнал, сигнализиращ започването на размразяването, на дисплея ще се
появи времето на размразяване. Втори звуков сигнал сигнализира започването на
готвенето. Завършването на многоетапното готвене е сигнализирано с 5-кратен звуков сигнал.
Допълнителни информации
1 Всяка действаща операция можете да прекратите с натискане на бутона Stop/
Clear. За да продължите прекъсната работа натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm.
Двукратно натискане на бутона Stop/Clear ще завърши операцията.
2 По време на използване на грила, готвене с микровълни или комбинирано
готвене след натискането на бутона Microwave. на дисплея ще се появи текущия
режим на работа на микровълновата печка за 3 секунди.
3 В режим на готвене или размразяване след натискане на бутона Clock/Kitchen
Timer, на дисплея се появява текущото време. След 3 секунди дисплея се връща до
предишното състояние.
4 Ако по време на работа на печката, вратите бъдат отворени, след тяхното затваряне натиснете бутона Start/+30Sec./Confirm, за да се поднови работата на печката.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй
като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му
употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
MW-005_v01
37
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy...........................................38
Important safety instructions...............................................................................................38
Installation..........................................................................................................................39
Grounding instructions........................................................................................................39
Radio interference..............................................................................................................39
Cleaning, maintenance and operation................................................................................39
Technical data.....................................................................................................................39
Compliance.........................................................................................................................39
Microwave cooking – tips...................................................................................................40
Additional functions............................................................................................................40
Kitchen utensils – tips.........................................................................................................40
Turntable installation..........................................................................................................40
Before calling the service centre........................................................................................40
Microwave oven features....................................................................................................40
Control panel......................................................................................................................41
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock...........................................................................................................41
Turning the microwave oven on...................................................................................41
Microwave cooking . ...................................................................................................41
Grilling..........................................................................................................................42
Combination cooking (microwave + grill).....................................................................42
Quick start....................................................................................................................42
Defrosting by weight.....................................................................................................42
Defrosting by time........................................................................................................42
Kitchen timer................................................................................................................42
Automatic menu (auto menu).......................................................................................42
Automatic menu table ...........................................................................................42
Multi-stage cooking......................................................................................................43
Additional information...................................................................................................43
Ecology – Environmental protection...................................................................................43
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
38
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Use the appliance for its intended purpose only as described in this user manual.
Do not use corrosive chemicals or vapours in the appliance. This type of microwave
oven is specifically designed for heating, cooking and drying food. It is not designed
for industrial or laboratory purposes.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged power cord or plug, or if it is
not working properly or if it has been dropped or otherwise damaged.
●● If the non-detachable power cord is damaged, it should be replaced by the
manufacturer or at a specialist service centre or by a qualified person in order to
avoid any hazards.
●● The appliance may only be repaired by qualified service personnel. Improper repair
may result in a serious hazard to the user. In case of defects we suggest that you
contact a ZELMER specialist service centre.
●● When the oven door or its sealing is damaged, the oven may not be operated until it
has been repaired by a qualified person.
●● Liquids and other foods must not be heated in tightly closed containers since this
may result in their explosion.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take
care when handling the container. Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage
the oven parts or accessories and even cause skin burns.
●● Do not heat eggs in the shell and whole hard-boiled eggs in the microwave oven as
they may explode – even after microwave heating has ended.
●● When the oven is turned on do not touch its accessible parts. Their
temperature may be high – risk of burns.
●● Stir and shake the content of feeding bottles and baby food jars. Check the
temperature before consumption in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat transmission from the heated food. Use
appropriate handles.
●● Microwave oven maintenance and repair work which involves removing the protective
cover against exposure to microwave energy is dangerous, therefore it must only be
performed by a qualified person.
●● Children above 8 years old, persons with impaired physical, sensory or mental
abilities, and those with lack of experience or knowledge may only use the appliance
under supervision or after they have been given instructions on possible hazards and
how to safely use the appliance. Prevent children from playing with the appliance.
Children above 8 years old may be allowed to clean the appliance and to perform
maintenance work under proper supervision only.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven cavity! It protects against
radiation.
Warning!
Risk of property damage
●● The microwave oven is designed to be used as a standalone unit and it should not
be placed in a cupboard.
●● Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● when heating food in a plastic or paper container, keep an eye on the microwave
oven due to the possibility of ignition,
●● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
●● if smoke is observed, switch off or unplug the appliance. Do not open the door in
order to stifle any flames,
●● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
●● When the appliance is operating the temperature of external surfaces may be high.
The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● During use, the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the microwave oven.
●● It is forbidden to use a steam cleaner to clean the appliance.
●● This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
MW-005_v01
Hint
Tips and information about the product and its use
●● The microwave oven is intended for household use only.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Check to make sure that the utensils are suitable for use in the microwave oven
before using them.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
4 Do not expose the microwave oven to high temperatures and humidity. Do not place the
microwave oven near flammable materials as well as close to heat-generating appliances.
5 Ensure the adequate air flow in order to allow the proper operation of the microwave
oven. Leave the space of min. 30 cm above the oven, min. 7.5 cm behind the oven and
min. 7.5 cm at one side, the other side must be uncovered. Do not obstruct the ventilation
openings of the appliance. Do not remove the legs.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use and store the microwave oven outdoors.
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains
connection instructions contact a qualified electrician or service centre
employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
●● clean the door and sealing surfaces of the oven,
●● reorient your radio or TV receiving antenna,
●● move the microwave oven away from the receiver,
●● place the microwave oven as far as possible from the receiver,
●● plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
MW-005_v01
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain or
tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of dishwashing liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a service centre.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
Technical data
Technical parameters of the
appliance
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Microwaves)
1000 W (Grill)
Rated microwave output power
800 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
485 (D) x 410 (S) x 293 (W)
Dimensions of oven interior (mm)
314 (D) x 348 (S) x 221 (W)
Oven capacity
23 litres
Turntable
Diameter = 270 mm
Net weight
Approx. 14,6 kg
* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information
given in the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not
be considered.
Compliance
ZELMER microwave ovens comply with the requirements of applicable standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the rating plate.
39
Microwave cooking – tips
Before calling the service centre
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out” and
ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least
once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Additional functions
CHILD LOCK – preventing children from accidentally activating the
microwave oven
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the Stop/Clear button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set and the
symbol
will appear on the display.
If the time has not been set when the microwave oven was connected to the electricity
supply, then after setting the child lock, apart from the
symbol the display will also
show
.
Releasing the child lock: Press and hold the Stop/Clear button for 3 seconds. You will hear
a long beep indicating that the child lock has been released.
Normal situation:
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
If the microwave oven does not work:
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked by the safety interlock system.
If not, the microwave energy will not be supplied to the oven.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 When grilling protect the exposed areas from getting burned by covering them with
narrow strips of aluminium foil, maintaining the distance of minimum 3 cm between the foil
and the oven internal walls.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
Utensils
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramics
Microwave-safe plastic dishes
Paper towel
Metal tray
Metal grid
Aluminium foil and foil containers
Microwaves
Grill
Combination
cooking
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
Microwave oven features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Control panel
Turntable shaft
Turntable shaft assembly
Glass tray
Window
Door
Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during oven operation
Grill rack
Mica cover
Grill heater
10
4
9
1
6
Utensil test:
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave
oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
5
3
2
7
Do not exceed 1-minute cooking time.
8
Turntable installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass
tray movement should not be restricted.
2 During cooking, both the glass tray and turntable
ring assembly must always be present in the microwave
oven.
3 During cooking, all food and food containers should
always be placed on the glass tray.
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
your nearest service centre.
40
Glass tray
Hub (underside)
Turntable ring
assembly
Turntable shaft
MW-005_v01
Control panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Setting the clock
Display: clock + indicators
Microwave (Microwave cooking)
Grill/Combi. (Grill/Combination cooking)
Time Defrost (Defrosting by time)
Weight Defrost (Defrosting by weight)
Stop/Clear
Clock/Kitchen Timer
Value increase button
Value decrease button
Start/+30Sec./Confirm
After connecting the microwave oven to the mains the display will show „
” and
a single sound will be heard.
1 Press the Clock/Kitchen Timer button. The hour digits will start flashing and the clock
indicator
will appear on the display.
2 Press the
or
button, to set the hour. You can select the digits from 0 to 23.
Press the
button, the digits from 0 to 23 will appear on the display. Press the
button, the digits from 23 to 0 will appear on the display.
3 Press the Clock/Kitchen Timer button. The minute digits will start flashing.
4 Press the
or
button, to set the minutes. You can select the digits from 0 to
59. Press the
button, the digits from 0 to 59 will appear on the display. Press the
button, the digits from 59 to 0 will appear on the display.
5 Press the Clock/Kitchen Timer button to finish setting the time. The clock indicator will
go out. The “:” symbol will light and the set time will appear on the display.
AUTO MENU
(Automatic menu)
The setting will last as long as the microwave oven is connected to the
mains (and the electricity supply is maintained).
2
3
In order to change the clock setting, repeat the steps 1-5.
4
5
If you press the Stop/Clear button while setting the time, the previous
setting will be automatically restored.
6
7
Turning the microwave oven on
After connecting the appliance to the proper electricity supply source and before starting to
programme the microwave oven, place the food in its cavity and close the door.
Microwave cooking
1
Do not use the grill rack for microwave cooking! Always remove the grill
rack from the inside of the oven before microwave cooking.
„
1 Press the Microwave button to select the required power level. The display will show
”. The indicators
and
will light.
2 To select the required power, e.g. P80, press the Microwave button or
, until
the display shows the „
” symbol.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the selected microwave power
level.
4 Press the
or
button to set the cooking time. The cooking time can be selected
from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking.
9
8
10
EXAMPLE
In order to set the cooking time for 20 minutes at the 80% microwave power level, complete
the following steps:
1 Press the Microwave button. The display will show „
” and the symbols
and
.
2 To select the required microwave power level P80, press the Microwave button again
or keep pressing the buttons
until the display will show „
”.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the selected microwave power, the
display will show „
”.
4 Press the
or
button to set the cooking time for 20:00 (20 minutes). The set
time will appear on the display.
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking.
MICROWAVE POWER TABLE
DISPLAY: WSKAŹNIKI – SIGNALLING
Microwaves
Grill
Kitchen timer
Defrosting by time
Automatic cooking
Defrosting by weight
Microwave power
MW-005_v01
Display
P100
P80
P50
P30
P10
G
C-1
C-2
Microwave
power
100%
Very
high
80%
High
50%
Medium
30%
Low
10%
Very low
0%
55%
36%
Grill power
-
-
-
-
-
100%
45%
64%
Clock
Child lock
Note:
The table on the right shows how time
settings can be changed for different time
values.
0 – 1 minute
every 5 seconds
1 – 5 minutes
every 10 seconds
5 – 10 minutes
every 30 seconds
10 – 30 minutes
every 1 minute
30 – 95 minutes
every 5 minutes
Weight in grams
41
Grilling
Kitchen timer
Grilling is especially suitable for thin slices of meat, steaks, cutlets, kebabs, sausages and
chicken portions. It is also suitable for toasts and breaded foods.
1 Press the Grill/Combi. button. The display will show the symbols „ ” and
.
2 Press the Start/+30Sec./Confirm to confirm the function.
3 Press the
or
button to set the grilling time. The grilling time can be set to any
value from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
4 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start grilling. A sound signal will be heard
and the grilling programme will start. The symbol
be visible on the display.
and the remaining grilling time will
Halfway through the set grilling time a double sound will be heard (it is
normal in this mode of operation). In order to obtain a better grilling effect,
press the Stop/Clear button to stop the oven operation, and then open the
door and turn the food over. After closing the door, press the Start/+30Sec./
Confirm button to resume the oven operation.
5 In case the time of oven operation has been extended by means of the Start/+30Sec./
Confirm button, a double sound signal will be heard halfway through the previously set
time rather than halfway through the time extended, for example, by 30 seconds.
Combination cooking (microwave + grill)
1 Press the Grill/Combi. button. The display will show the symbol „ ”.
2 In order to select the required function, keep pressing the Grill/Combi. button until the
display shows „
” or „
” and the symbols
buttons
until the display shows „
” or „
.
and
or keep pressing the
” and the symbols
and
= 55% of the time – microwave cooking 45% of the time – grilling
= 36% of the time – microwave cooking 64% of the time – grilling
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the function.
4 Press the button
or
to set the cooking time. The cooking time can be set to
any value from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking. A sound signal will be heard
and the programme will start. The symbols
and
as well as the remaining cooking
time will be visible on the display.
When the appliance is operated in the combination mode, children may
only use the oven under adult supervision, because the appliance is heated
to high temperature.
Quick start
1 When the microwave oven is in the standby mode, press the Start/+30Sec./Confirm
button to start the cooking for 30 seconds at the full power. Each time you press the
Start/+30Sec./Confirm button the cooking time will be extended by another 30 seconds.
The maximum cooking time is 95 minutes.
2 During the grilling, microwave and combination cooking and defrosting by time, each
time you press the Start/+30Sec./Confirm button the cooking time will be extended by
another 30 seconds.
3 During the programme selected from the Auto Menu and during the defrosting by
weight it is not possible to extend the time by another 30 seconds.
Defrosting by weight
1 Press the Weight Defrost button. The display will show the symbol „
” and the
indicators
and
will light.
2 Press the button
or
to set the weight of food to be defrosted. The display will
show the symbol and in turn the numbers from 100–200 ... 1900–2000 (
) or in the
reverse order (
).
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start defrosting. A sound signal will be
heard and the defrosting programme will start. The symbols
defrosting time will flash on the display.
,
4 After the set time elapses, a five-time sound will be heard and the
out, the current time will appear on the display.
Automatic menu (auto menu)
1 When the microwave oven is in the standby mode, press the button
or
to
select the automatic cooking menu. The desired menu item can be selected according to
the table below in the following manner:
By pressing the buttons
,
you can select: Pizza – Meat – Vegetables – Pasta –
Potatoes – Fish – Beverages – Popcorn, and the display will show „
”, ..., „
”.
2 After selecting the auto menu, the automatic programme symbol, e.g. A-1
,
will start flashing, as well as the symbols
,
. Confirm the selected programme by
pressing the Start/+30Sec./Confirm button.
3 Press the button
or
to select the weight of food to be cooked. The display will
show thel symbol.
4 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking. A sound signal will be heard
and the cooking programme will start. The symbol will go out and the display will show
the symbols
,
and the remaining cooking time.
5 At the end of cooking programme, a five-time sound signal will be heard. The display
will show „
display.
”. If the clock has been set earlier, the current time will appear on the
EXAMPLE
In order to set the automatic menu for cooking 350 grams of fish, complete the following
steps:
1 If the microwave oven is in the standby mode, press the button
or
to select
the automatic cooking menu. By pressing the buttons
,
select „
” (Fish).
2 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the selected automatic menu
programme.
3 Press the button
or
to set the weight 350 g.
4 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking.
AUTOMATIC MENU TABLE
PROGRAMME
A-1 Pizza
A-2 Meat
A-3 Vegetables
A-4 Pasta
A-5 Potatoes
A-6 Fish
” and the indicators
and
will light.
2 Press the button
or
to set the defrosting time. The defrosting time can be set
to any value from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start defrosting. The indicators
and
will light. The power during the defrosting by time is set to P30 and this value cannot
be changed.
indicator will go
The kitchen timer is a separate operating mode of the microwave oven,
independent from the clock.
and the remaining
Defrosting by time
1 Press the Time Defrost button. The display will show „
1 Press the Clock/Kitchen Timer button twice. The display will show „
” and the
indicator
will light.
2 Press the button
or
to set the desired time for the kitchen timer. The maximum
timer setting is 95 minutes.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm to confirm the setting.
A-7 Beverages
A-8 Popcorn
PRODUCT WEIGHT, VOLUME
TIME [s]
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (in 450 ml of cold water)
17:30
100 g (in 800 ml of cold water)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 cup (120 ml)
1:25
2 cups (240 ml)
2:25
3 cups (360 ml)
3:30
50 g
1:40
85 g
2:25
100 g
2:30
The results of automatic cooking depend on the shape and size of foodstuffs, your cooking
preferences as regards particular products and the arrangement of products inside the
oven. Should you feel that the cooking results could have been better, you may need to
adapt the cooking time to your own needs.
42
MW-005_v01
Multi-stage cooking
You can set up to 2 cooking stages. In the case of multi-stage cooking, if defrosting is one
of the cooking stages, the defrosting program will be automatically started as the first one.
When one stage is finished, a sound signal will be heard and the next stage will start.
Automatic cooking cannot be one of the multi-stage cooking programmes.
EXAMPLE
You want to set the defrosting for 5 minutes and then to cook during 7 minutes at 80%
microwave power. Complete the following steps:
1 Press the Time Defrost button. The display will show „
”.
2 Press the button
or
to set the defrosting time to 5:00.
3 Press the Microwave button. The display will show „
”.
4 In order to select the microwave power level P80, press the Microwave button again
or keep pressing the button
or
, until the display shows „
”.
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the microwave power, the display
will show „
”.
6 Press the button
or
to set the cooking time to 7 minutes.
7 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking. A sound signal will heard
to indicate the start of defrosting, the display will show the remaining defrosting time. The
second sound signal will indicate the start of cooking. The end of multi-stage cooking will
be indicated by a five-time sound signal.
Additional information
1 Each started programme can be stopped by pressing the Stop/Clear button. Press the
Start/+30Sec./Confirm button to resume the stopped programme. By pressing the Stop/
Clear button twice you will end the programme.
2 During grilling, microwave or combination cooking, press the Microwave button. The
current microwave mode of operation will appear on the display for 3 seconds.
3 When in the cooking or defrosting mode, after pressing the Clock/Kitchen Timer
button the display will show the current time. After 3 seconds the indications will return to
the previous state.
4 If during the operation of the oven the door has been opened, then after its closing
press the Start/+30Sec./Confirm button in order to resume the oven operation.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the
components of the appliance may pose a threat to the environment.
Do not dispose of with household waste!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying
in advance.
MW-005_v01
43
MW-005_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising