Zelmer ZMW2131X (29Z012) User Manual

Zelmer ZMW2131X (29Z012) User Manual
29Z012
29Z013
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Kuchenka mikrofalowa 29Z012; 29Z013
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Mikrovlnná trouba 29Z012; 29Z013
10–17
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Mikrovlnná rúra 29Z012; 29Z013
18–25
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
29Z012; 29Z013 Mikrohullámú sütő
26–33
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Cuptor cu microunde 29Z012; 29Z013
34–41
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Mикpoвoлнoвaя пeчь 29Z012; 29Z013
42–49
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Микровълнова печка 29Z012; 29Z013
50–57
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Miкpoxвильoвa пiч 29Z012; 29Z013
58–65
EN
USER MANUAL
Microwave oven 29Z012; 29Z013
66–73
instrukcja 29Z012 i 013.indb 1
2–9
2015-05-28 13:52:24
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii mikrofal .................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa......................................................................2
Instalacja .............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia ..........................................................................................3
Zakłócenia radiowe..............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa .................................................................................4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ..................................................................................4
Funkcje dodatkowe..............................................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń .............................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego ................................................................................4
Zanim wezwiesz serwis .......................................................................................................4
KUCHENKA MIKROFALOWA Typ 29Z012 .......................................................................5
Budowa kuchenki Typ 29Z012 ...........................................................................................5
Panel sterowania ................................................................................................................5
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara (Clock/Pre-Set) ..............................................................................5
Gotowanie mikrofalowe ................................................................................................5
Grilowanie ....................................................................................................................6
Gotowanie kombinacyjne (Mikrofale + Gril) ........................................................................6
Rozmrażanie wg wagi (Defrost By W.T.) ......................................................................6
Rozmrażanie czasowe (Defrost By Time) ....................................................................6
Szybkie rozpoczęcie gotowania (Start) ........................................................................6
Menu automatyczne (Auto Menu) ................................................................................6
Tabela menu automatycznego ...............................................................................6
Sprawdzanie funkcji .....................................................................................................6
Ustawianie programu o zadanej godzinie ....................................................................6
Gotowanie wieloetapowe .............................................................................................7
KUCHENKA MIKROFALOWA Typ 29Z013 .......................................................................7
Budowa kuchenki Typ 29Z013 ...........................................................................................7
Panel sterowania ................................................................................................................7
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara (Clock/Pre-Set) ..............................................................................7
Gotowanie mikrofalowe ................................................................................................7
Grilowanie ....................................................................................................................9
Gotowanie kombinacyjne (Mikrofale + Gril) .................................................................8
Szybkie rozpoczęcie gotowania (Quick Start/Start) .....................................................8
Ustawianie programu o zadanej godzinie ....................................................................8
Rozmrażanie wg wagi (Defrost By W.T.) ......................................................................8
Rozmrażanie czasowe (Defrost By Time) ....................................................................8
Sprawdzanie funkcji .....................................................................................................8
Menu automatyczne (Auto Menu) ................................................................................8
Tabela menu automatycznego ...............................................................................8
Gotowanie wieloetapowe .............................................................................................9
Ekologia – zadbajmy o środowisko ....................................................................................9
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
instrukcja 29Z012 i 013.indb 2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Nie stosuj, podgrzewaj żrących substancji chemicznych
w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów
przemysłowych lub laboratoryjnych.
● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania wyłącznie żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań i podgrzewanie poduszek, pantofli, wilgotnych
tkanin itp. może prowadzić do zranienia lub zapłonu.
● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku
jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone
lub uszkodzone w inny sposób.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone,
kuchenka nie może pracować do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno
ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
● Mikrofalowe ogrzewanie napojów może spowodować
opóźnione wrzenie wybuchowe, dlatego też musisz uważać przy manipulowaniu pojemnikiem.
● Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet
poparzenia skóry.
● Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo
nie należy ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż
mogą eksplodować, nawet po zakończeniu ogrzewania.
● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia
naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub
naprawczych, związanych ze zdejmowaniem pokrywy
dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
GW29-016_v05
2015-05-28 13:52:35
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
● Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
● Drzwiczki i inne powierzchnie zewnętrzne mogą się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
● Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy
urządzenia.
● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze
kuchenki mikrofalowej! Pełni ona rolę ochronną przed
promieniowaniem.
● Ostrzeżenie! Para wydostanie się podczas podnoszenia
pokrywek lub otwierania opakowań foliowych.
● Używaj rękawic kuchennych jeśli wyjmujesz podgrzane
jedzenie.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Kuchenka przeznaczona jest do użytkowania jako wolnostojąca, nie należy umieszczać jej w szafce.
Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
Urządzenie powinno być ustawione przy ścianie.
UWAGA: Nie montuj kuchenki nad płytami grzejnymi lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Grozi to uszkodzeniami i utratą gwarancji.
Nie umieszczaj urządzenia w szafce.
Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
● podczas ogrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
z papieru, często sprawdzaj kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się
pojemnika,
● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
● w przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij
wtyczkę z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
Zaleca się regularne czyszczenie kuchenki i usuwanie osadzającej się żywności.
Zaniedbanie w utrzymywaniu kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszania
się stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na trwałość kuchenki i w efekcie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Nie używaj oczyszczaczy parowych do czyszczenia kuchenki.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Zabezpiecz talerz obrotowy przed przenoszeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia go.
Nigdy nie usuwaj listwy dystansowej znajdującej się z tyłu lub na bokach, zapewnia
ona minimalny odstęp od ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz podobnego zastosowania
w miejscach takich jak:
● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
● w gospodarstwach rolnych;
● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 3
●
●
●
●
●
●
Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego, nie do wykorzystywania do celów biznesu gastronomicznego.
Kuchenka mikrofalowa służy do użytku jako wolnostojąca.
Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
Używaj tylko tych naczyń, które są odpowiednie do używania w kuchenkach mikrofalowych.
Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Urządzenie ustaw tyłem do ściany. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp min. 30 cm oraz 7,5 cm za i po jej
bokach. Jedna strona powinna pozostać otwarta.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod
kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
3
2015-05-28 13:52:35
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj, by
woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do czyszczenia szklanej powierzchni drzwiczek nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne, ponieważ mogą porysować
powierzchnię i w konsekwencji doprowadzić do powstania pęknięć.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię oczyścić za pomocą łagodnego detergentu. Pierścień
obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Podczas
ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby umieścić
go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
Funkcje dodatkowe
PRZEDŁUŻONE DZIAŁANIE WENTYLATORA
W przypadku gotowania przez 5 lub więcej minut, po zakończeniu gotowania kuchenka
mikrofalowa wyłączy się automatycznie, natomiast wentylator będzie działał przez dodatkowe 15 sekund.
Automatyczne wyłączanie oświetlenia wewnętrznego
Po otwarciu drzwiczek w kuchence zapala się oświetlenie wewnętrzne. Jeżeli drzwiczki
są otwarte przez dłużej niż 10 minut bez wykonywania żadnych czynności, oświetlenie
zostanie automatycznie wyłączone.
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie przed dostępem dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Cancel/
Stop. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Cancel/Stop. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest
materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Podczas grillowania odsłonięte obszary potrawy chroń przed przypaleniem osłaniając
je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo
folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Papier do pieczenia
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Mikrofale
Gril
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Test naczyń kuchennych:
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej.
Nie należy ograniczać ruchu talerza.
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia obrotowego.
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnością
należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego talerza
należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Szklany talerz
Piasta (spód)
Zespół
pierścienia
obrotowego
Oś
obrotowa
Zanim wezwiesz serwis
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4
instrukcja 29Z012 i 013.indb 4
GW29-016_v05
2015-05-28 13:52:36
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
KUCHENKA MIKROFALOWA Typ 29Z012
Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz
Pojemność: 23 l
Szklany talerz: Ø 270 mm
Napięcie znamionowe: 230-240 V~ 50 Hz
Pobór mocy: 1200-1250 W (Mikrofale); 950-1000 W (Grill)
Moc znamionowa mikrofal: 800 W
Wym. zewn. (mm) [wys. x szer. x gł.]: 292,5 x 485 x 410
Wym. komory (mm) [wys. x szer. x gł.]: 221 x 314 x 348
Waga netto: około 12,7 kg
Ekran wyswietlacza: wskaźniki – sygnalizacja
Mikrofale
Moc bardzo wysoka i wysoka
Rozmrażanie
Blokada rodzicielska
Waga w gramach
Gril
Moc bardzo niska i niska
Zegar
Automatyczne gotowanie
Pojemność w ml
BUDOWA KUCHENKI Typ 29Z012
1 Panel sterowania
2 Oś obrotowa
3 Zespół pierścienia obrotowego
4 Szklany talerz obrotowy
5 Okienko
6 Drzwiczki
7 Blokada bezpieczeństwa – odcina zasilanie w momencie
otwarcia drzwiczek w trakcie pracy kuchenki
8 Ruszt metalowy (stosuj wyłącznie dla funkcji grillowania,
zawsze umieszczaj na szklanym talerzu obrotowym)
1
4
6
5
3
2
7
PANEL STEROWANIA
1 Ekran wyświetlacza: zegar + wskaźniki
2 Defrost By Time (Rozmrażanie czasowe)
3 Clock/Pre-Set (Ustawianie zegara)
4 Defrost By W.T. (Rozmrażanie wg wagi)
5 Auto Menu (Automatyczne menu)
A-1: Auto Reheat (Automatyczne podgrzewanie)
A-2: Vegetable (Warzywa)
A-3: Fish (Ryba)
A-4: Meat (Mięso)
A-5: Pasta (Makaron)
A-6: Potato (Ziemniaki)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Zupa/Kawa)
6 Cancel/Stop (Anulowanie/Zatrzymanie)
7 Start (Start)
8 Microwave/Grill/Combi. (Mikrofale/Gril/Gotowanie
kombinacyjne)
9 Przyciski:
zwiększanie wartości
zmniejszenie wartości
Skokowo poprzez kilkakrotne naciśnięcie lub płynnie
poprzez przytrzymanie przycisku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
Ustawienie zegara (Clock/Pre-Set)
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania na wyświetlaczu pojawi się napis „0:00” i rozlegnie się pojedynczy sygnał
dźwiękowy.
1 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry godziny zaczną migać
i na wyświetlaczu pojawi się lampka kontrolna zegara
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić godzinę. Można
ustawić cyfry od 0 do 23. Naciśnij przycisk , na wyświetlaczu
pojawią się cyfry od 0 do 23. Naciśnij przycisk , na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 23 do 0.
3 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry minut zaczną migać.
4 Naciśnij przycisk
lub , aby ustawić minuty. Można ustawić cyfry od 0 do 59. Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 0 do 59.
5 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set, aby zakończyć ustawianie
czasu. Lampka kontrolna zegara zgaśnie. Zacznie migać „:” a na
wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 5
Gotowanie mikrofalowe
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk Microwave/Grill/Combi., aby wybrać wymagany poziom
mocy. Na wyświetlaczu pojawią się napisy P100, P80, P50, P30, P10 – patrz tabela.
Zaświeci się lampka kontrolna
oraz symbol gotowania w zależności od wybranej mocy
mikrofal
lub
.
2 Naciśnij przycisk lub , aby ustawić czas gotowania. Czas gotowania można ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać naciskając przycisk
lub zmniejszać czas gotowania
naciskając przycisk . Zmniejszanie zaczynaj od wartości 95:00. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofali 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij dwa razy przycisk Microwave/Grill/Combi.
Na wyświetlaczu pojawi się napis P80 oraz symbole
i
.
2 Aby ustawić czas gotowania, naciskaj przycisk
do
momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „20:00”.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program gotowania.
W tym samym czasie na wyświetlaczu migać będą symbole
i
oraz pozostały czas gotowania.
5
2015-05-28 13:52:36
Tabela mocy mikrofali
Menu automatyczne (Auto Menu)
Moc
Bardzo
wysoka
Wysoka
Średnia
Niska
Bardzo
niska
Wyświetlacz
P100
P80
P50
P30
P10
0 – 1 minuty
Uwaga:
Obok podano ilości sekund / minut,
o jakie można zmieniać ustawienie
czasu przy poszczególnych wartościach czasowych.
co 5 sekund
1 – 5 minut
co 10 sekund
5 – 10 minut
co 30 sekund
10 – 30 minut
co 1 minutę
30 – 95 minut
co 5 minut
Grilowanie
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk Microwave/Grill/ Combi., aby
wybrać wymagany poziom mocy. Na wyświetlaczu będą pojawiały
się następujące napisy: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2.
Naciskaj przycisk do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się
napis „G” oraz symbol
.
2 Naciśnij przycisk
lub , aby ustawić czas grilowania. Czas grilowania można
ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać naciskając przycisk . Czas grilowania można
zmniejszać od wartości 95:00 naciskając przycisk . Maksymalny czas grilowania wynosi
95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć grilowanie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy
i uruchomiony zostanie program grilowania. W tym samym czasie na wyświetlaczu migać
będzie symbol
oraz pozostały czas grilowania.
1 Naciśnij przycisk Auto Menu kilka razy, aby wybrać menu
gotowania. Na wyświetlaczu pojawią się lampki kontrolne
i
. Menu można wybrać wg poniższej tabeli w następujący
sposób:
Automatyczne podgrzewanie – Warzywa – Ryba – Mięso – Makaron – Ziemniaki –
Pizza – Zupa/Kawa, a na wyświetlaczu pojawi się napis A–1, ..., A–8.
2 Naciśnij przycisk
lub , aby wybrać wagę żywności do
gotowania. Na wyświetlaczu pojawią się następujące symbole
lub
.
Wagę lub pojemność można zwiększyć naciskając przycisk lub .
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program gotowania. W tym samym czasie wyłączone zostaną napisy
lub
, a na wyświetlaczu migać będą symbole
i
oraz pozostały czas gotowania.
Tabela menu automatycznego
Menu
A-1
Automatyczne
podgrzewanie
Ilość naciśnięć
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk Microwave/Grill/ Combi., aby wybrać wymagany poziom
mocy. Na wyświetlaczu będą pojawiały się następujące napisy: P100, P80, P50, P30, P10,
G, C-1, C-2.
Naciskaj przycisk do momentu, aż na wyświetlaczu ukaże się
i
.
napis C-1 lub C-2. Pojawi się symbol
C-1 = 55% czasu – gotowanie mikrofalowe
45% czasu – grilowanie
C-2 = 36% czasu – gotowanie mikrofalowe
64% czasu – grilowanie
2 Naciśnij przycisk
lub , aby ustawić czas gotowania. Czas gotowania można ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać naciskając przycisk . Czas gotowania można zmniejszać od wartości 95:00 naciskając przycisk . Maksymalny czas gotowania wynosi 95
minut.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy
i uruchomiony zostanie program gotowania. W tym samym czasie na wyświetlaczu migać
będą symbole
i
oraz pozostały czas gotowania.
Rozmrażanie wg wagi (Defrost By W.T.)
1 Naciśnij przycisk Defrost By W.T. Na wyświetlaczu pojawi się
napis dEF1 i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Naciśnij przycisk
lub , aby ustawić ciężar żywności do
rozmrożenia. Na wyświetlaczu pojawi się litera „g”. Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawią się liczby w kolejności 100 –
200 –300...1900 – 2000. Aby liczby pojawiły się w odwrotnej kolejności naciśnij przycisk .
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy
i uruchomiony zostanie program rozmrażania. W tym samym czasie na wyświetlaczu
migać będą symbole
i
oraz pozostały czas rozmrażania.
Rozmrażanie czasowe (Defrost By Time)
1 Naciśnij przycisk Defrost By Time. Na wyświetlaczu pojawi się napis dEF2 i zaświecą
się lampki kontrolne
i
.
2 Naciśnij przycisk
lub , aby ustawić czas rozmrażania.
Czas rozmrażania można ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać
naciskając przycisk lub zmniejszać od wartości 95:00, naciskając przycisk . Maksymalny czas rozmrażania wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć rozmrażanie. Zaświecą się lampki kontrolne
i
.
Szybkie rozpoczęcie gotowania (Start)
Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk Start, aby włączyć
gotowanie na 1 minutę przy pełnej mocy. Po każdym naciśnięciu przycisku czas gotowania
zostanie wydłużony jedną minutę. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
6
instrukcja 29Z012 i 013.indb 6
Wyświetlacz
200 g
1
400 g
600 g
200 g
A-2
Warzywa
2
300 g
400 g
Gotowanie kombinacyjne (Mikrofale + Gril)
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
Masa
250 g
A-3
Ryba
3
350 g
450 g
250 g
A-4
Mięso
4
350 g
450 g
A-5
Makaron
50 g
5
100 g
200 g
A-6
Ziemniaki
6
400 g
600 g
200 g
A-7
Pizza
7
A-8
Zupa
8
400 g
200 ml
400 ml
Sprawdzanie funkcji
W przypadku gotowania z wykorzystaniem funkcji Microwave/Grill/Combi., naciśnij
przycisk Microwave/Grill/Combi. Bieżąca moc mikrofali pojawi się na wyświetlaczu na
4 sekundy. Po 4 sekundach wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
Ustawianie programu o zadanej godzinie
1 Ustaw zegar (patrz pkt.: Ustawianie zegara.).
2 Wprowadź program gotowania (patrz pkt.: Gotowanie mikrofalowe).
Można ustawić maksymalnie trzy etapy. Program rozmrażanie
należy zawsze ustawiać jako pierwszy.
3 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry godziny zaczną migać
i na wyświetlaczu pojawi się lampka kontrolna zegara
.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić godzinę. Można
wybrać cyfry od 0 do 23.
5 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry minut zaczną migać.
6 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić minuty. Można
wybrać cyfry od 0 do 59.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:52:40
7 Naciśnij przycisk Start, aby zakończyć ustawianie. Lampka kontrolna zegara
zacznie migać. Jeżeli drzwi są zamknięte, po osiągnięciu ustawionego czasu rozlegnie
się dwukrotny sygnał dźwiękowy. Gotowanie uruchomi się automatycznie i zgaśnie lampka
kontrolna zegara
. Zaświecą się lampki kontrolne gotowania
i np.
.
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 3 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego,
jeżeli rozmrażanie jest jednym z etapów gotowania, program rozmrażania zostanie włączony automatycznie jako pierwszy. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić gotowanie na 10 minut przy mocy mikrofali 100% oraz 15 minut przy mocy
mikrofali 80%. Wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Microwave/Grill/Combi., aby wybrać 100% mocy mikrofal – P100.
3 Naciśnij przycisk
lub , aby ustawić czas gotowania na 10 minut.
4 Naciśnij dwukrotnie Microwave/Grill/Combi., aby ustawić moc mikrofali 80% – P80.
Na wyświetlaczu pojawi się napis P80 i symbole
i
.
5 Naciśnij przycisk
lub , aby ustawić czas gotowania na 15 minut.
6 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie.
Gotowanie automatyczne nie może być jednym z programów gotowania
wieloetapowego.
Po każdorazowym zakończeniu funkcji rozlegnie się sygnał dźwiękowy
oznajmiający koniec pracy.
KUCHENKA MIKROFALOWA T
Napięcie znamionowe: 230-240 V~ 50 Hz
Pobór mocy: 1200-1250 W (Mikrofale); 950-1000 W (Gril)
Moc znamionowa mikrofal: 800 W
Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz
Pojemność: 23 l
Szklany talerz: Ø 270 mm
29Z013
Wym. zewn. (mm) [wys. x szer. x gł.]: 292,5 x 485 x 390
Wym. komory (mm) [wys. x szer. x gł.]: 221 x 314 x 348
Waga netto: około 13,7 kg
Ekran wyswietlacza: wskaźniki – sygnalizacja
Mikrofale
Moc bardzo wysoka i wysoka
Rozmrażanie
Blokada rodzicielska
Waga w gramach
Gril
Moc bardzo niska i niska
Zegar
Automatyczne gotowanie
Pojemność w ml
PANEL STEROWANIA
1 Ekran wyświetlacza: zegar + wskaźniki
2 Defrost By Time (Rozmrażanie czasowe)
3 Clock/Pre-Set (Ustawianie zegara)
4 Defrost By W.T. (Rozmrażanie wg wagi)
5 Auto Menu (Automatyczne menu)
BUDOWA KUCHENKI Typ 29Z013
1 Panel sterowania
2 Oś obrotowa
3 Zespół pierścienia obrotowego
4 Szklany talerz obrotowy
5 Okienko
6 Drzwiczki
7 Blokada bezpieczeństwa – odcina zasilanie
w momencie otwarcia drzwiczek w trakcie pracy kuchenki
8 Ruszt metalowy (stosuj wyłącznie dla funkcji grillowania,
zawsze umieszczaj na szklanym talerzu obrotowym)
1
4
6
7
6
8
9
5
3
2
7
A-1: Auto Reheat (Automatyczne podgrzewanie)
A-2: Vegetable (Warzywa)
A-3: Fish (Ryba)
A-4: Meat (Mięso)
A-5: Pasta (Makaron)
A-6: Potato (Ziemniaki)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Zupa/Kawa)
Cancel/Stop (Anulowanie/Zatrzymanie)
Micro./Grill/Combi. (Mikrofale/Gril/Gotowanie
kombinacyjne)
Quick Start/Start (Szybki Start/Start)
Pokrętło:
– zwiększanie wartości w kierunku symbolu ,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
– zmniejszenie wartości w kierunku symbolu ,
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
Ustawienie zegara
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się napis „0:00” i rozlegnie się pojedynczy sygnał
dźwiękowy.
1 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry godziny zaczną migać
i na wyświetlaczu pojawi się lampka kontrolna zegara
.
2 Aby ustawić godzinę, przekręć pokrętło. Można ustawić cyfry
od 0 do 23 w kierunku
lub od 23 do 0 w kierunku . Na
wyświetlaczu pojawą się cyfry od 0 do 23 lub od 23 do 0.
3 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry minut zaczną migać.
4 Aby ustawić minuty, przekręć pokrętło w kierunku
lub .
Można ustawić cyfry od 0 do 59 (w kierunku ) lub od 59 do 0
(w kierunku ). Na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 0 do 59 lub
od 59 do 0.
5 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set, aby zakończyć ustawianie
czasu. Lampka kontrolna zegara zgaśnie. Zaświeci się symbol „:”
i na wyświetlaczu pojawi się czas.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 7
Gotowanie mikrofalowe
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
1 Naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi., aby wybrać wymaganą moc mikrofali. Na
wyświetlaczu pojawi się napis P100. Zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Aby wybrać wymaganą inną moc mikrofali, np. P80, przekręcaj pokrętło w kierunku
lub , aż na wyświetlaczu pojawi się napis P80 oraz symbol
.
3 Naciśnij Micro./Grill/Combi. i przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby ustawić czas
gotowania. Przekręcając odpowiednio pokrętłem czas gotowania można ustawić od 0:05
(5 sekund) i zwiększać w kierunku
lub zmniejszać w kierunku . Zmniejszanie zaczynaj od wartości 95:00. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
4 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofali 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi
się napis P100 i symbole
i
.
2 Aby wybrać wymaganą moc mikrofal P80, przekręcaj pokrętło
w kierunku
lub , aż na wyświetlaczu pojawi się napis P80
oraz symbole
i
.
7
2015-05-28 13:52:47
3 Naciśnij Micro./Grill/Combi. i przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby ustawić czas 20 min. Na wyświetlaczu pojawi się
zadany czas.
4 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć gotowanie.
Tabela mocy mikrofali
Moc
Bardzo
wysoka
Wysoka
Średnia
Niska
Bardzo
niska
Wyświetlacz
P100
P80
P50
P30
P10
Uwaga:
Obok podano ilości sekund / minut,
o jakie można zmieniać ustawienie
czasu przy poszczególnych wartościach czasowych.
0 – 1 minuty
co 5 sekund
1 – 5 minut
co 10 sekund
5 – 10 minut
co 30 sekund
10 – 30 minut
co 1 minutę
30 – 95 minut
co 5 minut
Grilowanie
1 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis
P100.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję grilowania G, przekręcaj
pokrętło w kierunku
lub , aż na wyświetlaczu pojawi się
napis G oraz symbol
.
3 Naciśnij Micro./Grill/Combi. i przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby ustawić
czas grilowania. Czas grilowania można ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać w kierunku
lub zmniejszać w kierunku . Zmniejszanie zaczynaj od wartości 95:00. Maksymalny czas grilowania wynosi 95 minut.
4 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć grilowanie. Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i uruchomiony zostanie program grilowania. W tym samym czasie na wyświetlaczu widoczny będzie symbol
oraz pozostały czas grilowania.
Po upływie połowy czasu grillowania, kuchenka zatrzyma się i rozlegnie się
dwukrotny sygnał dźwiękowy. Jest to normalne zjawisko. W takiej sytuacji
należy obrócić żywność. W przypadku niewykonania żadnych czynności
w ciągu 1 minuty, kuchenka zostanie ponownie uruchomiona i rozlegnie się
jednokrotny sygnał dźwiękowy.
6 Przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby ustawić minuty.
Można wybrać cyfry od 0 do 59 (kierunek ) lub od 59 do 0 (kierunek ).
7 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby zakończyć ustawianie. Lampka kontrolna
zegara
zacznie migać. Jeżeli drzwiczki są zamknięte, po osiągnięciu ustawionego
czasu rozlegnie się dwukrotny sygnał dźwiękowy, gotowanie uruchomi się automatycznie
. Zaświecą się lampki kontrolne gotowania
i zgaśnie lampka kontrolna zegara
i np.
.
Rozmrażanie wg wagi (Defrost By W.T.)
1 Naciśnij przycisk Defrost By W.T. Na wyświetlaczu pojawi się
napis dEF1 i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby ustawić ciężar
żywności do rozmrożenia. Na wyświetlaczu pojawi się litera g
oraz liczby w kolejności 100–200 ... 1900–2000 (kierunek ) lub
liczby w odwrotnej kolejności (kierunek ).
3 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program rozmrażania. W tym
samym czasie na wyświetlaczu migać będą symbole
i
oraz pozostały czas rozmrażania.
Rozmrażanie czasowe (Defrost By Time)
1 Naciśnij przycisk Defrost By Time. Na wyświetlaczu pojawi
się napis dEF2 i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić
czas rozmrażania. Czas rozmrażania można ustawić od 0:05
(5 sekund) i zwiększać w kierunku
lub zmniejszać czas rozmrażania przekręcając
pokrętło w kierunku . Zmniejszanie zaczynaj od wartości 95:00. Maksymalny czas rozmrażania wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć rozmrażanie. Zaświecą się lampki
kontrolne
i
.
Sprawdzanie funkcji
W przypadku gotowania z wykorzystaniem funkcji Micro./Grill/Combi. naciśnij przycisk
Micro./Grill/Combi. Bieżąca moc mikrofali pojawi się na wyświetlaczu na 4 sekundy.
Podobnie, naciskając przycisk Clock/Pre-Set, na wyświetlaczu pojawi się aktualna
godzina.
Po 4 sekundach wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
Gotowanie kombinacyjne (Mikrofale + Gril)
Menu automatyczne (Auto Menu)
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
1 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis P100.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję przekręcaj pokrętło w kierunku
lub
. Na wyświetlaczu będą pojawiały się następujące
napisy: P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2 oraz symbol
i
.
C-1 = 55% czasu – gotowanie mikrofalowe
45% czasu – grilowanie
C-2 = 30% czasu – gotowanie mikrofalowe
70% czasu – grilowanie
3 Po wybraniu odpowiedniej funkcji naciśnij Micro./Grill/Combi. i przekręć pokrętło
w kierunku
lub , aby ustawić czas gotowania.
Przekręcając odpowiednio pokrętłem, czas gotowania można ustawić od 0:05 (5 sekund)
i zwiększać w kierunku lub zmniejszać w kierunku . Zmniejszanie zaczynaj od wartości 95:00. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
4 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i uruchomiony zostanie program gotowania. W tym samym czasie na wyświetlaczu migać będą symbole
i
.
Szybkie rozpoczęcie gotowania (Quick Start/Start)
Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk Quick Start/Start,
aby włączyć gotowanie na 1 minutę przy pełnej mocy. Po każdym naciśnięciu przycisku
czas gotowania zostanie wydłużony o jedną minutę. Maksymalny czas gotowania wynosi
95 minut.
Ustawianie programu o zadanej godzinie
1 Ustaw zegar (Patrz pkt.: Ustawianie zegara.).
2 Wprowadź program gotowania (patrz pkt.: Gotowanie mikrofalowe.). Można ustawić
maksymalnie trzy etapy. Program rozmrażania należy zawsze ustawiać jako pierwszy.
3 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry godziny zaczną migać
i na wyświetlaczu pojawi się lampka kontrolna zegara
.
4 Przekręć pokrętło w kierunku lub , aby ustawić godzinę.
Można wybrać cyfry od 0 do 23 (kierunek ) lub 23 do 0 (kierunek ).
5 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry minut zaczną migać.
8
instrukcja 29Z012 i 013.indb 8
1 Naciśnij przycisk Auto Menu, aby wybrać menu gotowania. Na wyświetlaczu pojawią
się lampki kontrolne
i
. Menu można wybrać wg poniższej tabeli w następujący
sposób:
Przekręcając pokrętło wybierz: Automatyczne podgrzewanie
– Warzywa – Ryba – Mięso – Makaron – Ziemniaki – Pizza –
Zupa/Kawa, a na wyświetlaczu pojawi się napis A–1, ..., A–8.
2 Po wybraniu menu zatwierdź je naciskając przycisk Auto Menu.
3 Przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby wybrać wagę
żywności do gotowania. Na wyświetlaczu pojawią się następujące
napisy:
lub
. Wagę lub wartość można zwiększyć przekręcając pokrętło w kierunku
lub zmniejszyć w kierunku .
4 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i uruchomiony zostanie program gotowania. W tym samym czasie wyłączone
zostaną napisy
i
, a na wyświetlaczu widoczne będą symbole
i
. oraz
pozostały czas gotowania.
Tabela menu automatycznego
Menu
A-1
Automatyczne
podgrzewanie
Masa
Wyświetlacz
200 g
400 g
600 g
200 g
A-2
Warzywa
300 g
400 g
250 g
A-3
Ryba
350 g
450 g
GW29-016_v05
2015-05-28 13:52:52
Menu
Masa
Wyświetlacz
250 g
A-4
Mięso
350 g
450 g
A-5
Makaron
50 g
100 g
200 g
A-6
Ziemniaki
400 g
600 g
A-7
Pizza
A-8
Zupa
200 g
400 g
200 ml
400 ml
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 3 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego,
jeżeli rozmrażanie jest jednym z etapów gotowania, program rozmrażania zostanie włączony automatycznie jako pierwszy. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
Gotowanie automatyczne nie może być jednym z programów gotowania
wieloetapowego.
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić gotowanie na 10 minut przy mocy mikrofali 100% oraz 15 minut przy mocy
mikrofali 80%. Wykonaj następujące czynności:
1 Dwa razy naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi., aby wybrać 100% mocy mikrofal – P100.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby ustawić czas gotowania na 10 minut
i zatwierdź go naciskając Micro./Grill/ Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis P100
i symbole
i
.
3 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić moc mikrofali 80% – P80
i zatwierdź ją naciskając Micro./Grill/Combi.
4 Przekręć pokrętło w kierunku
lub , aby ustawić czas gotowania na 15 minut
i zatwierdź go naciskając Micro./Grill/ Combi.
5 Naciśnij przycisk Quick Start/Start, aby rozpocząć gotowanie.
Po każdorazowym zakończeniu funkcji rozlegnie się sygnał dźwiękowy
oznajmiający koniec pracy.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 9
9
2015-05-28 13:52:59
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie .............................10
Důležité bezpečností pokyny .............................................................................................10
Instalace ............................................................................................................................ 11
Pokyny k uzemnění ........................................................................................................... 11
Rádiové rušení .................................................................................................................. 11
Čištění – údržba a obsluha ................................................................................................ 11
Vaření s mikrovlnami – pokyny ..........................................................................................12
Doplňující funkce ...............................................................................................................12
Pokyny týkající se nádobí ..................................................................................................12
Montáž skleněného otočného talíře...................................................................................12
Než zavoláte do servisu ....................................................................................................12
MIKROVLNNÁ TROUBA Typ 29Z012 .............................................................................13
Popis mikrovlnné trouby Typ 29Z012 ...............................................................................13
Ovládací panel ..................................................................................................................13
Nastavení hodin (Clock/Pre-Set) ................................................................................13
Mikrovlnný ohřev ........................................................................................................13
Grilování .....................................................................................................................13
Kombinovaný ohřev ....................................................................................................13
Rozmrazování podle váhy (Defrost By W.T.) ..............................................................14
Rozmrazování podle času (Defrost By Time) .............................................................14
Okamžitý start (Start) .................................................................................................14
Automatické funkce (Auto Menu) ...............................................................................14
Tabulka automatických funkcí ..............................................................................14
Kontrola funkcí ...........................................................................................................14
Nastavení odloženého startu ......................................................................................14
Vícestupňové vaření ...................................................................................................14
MIKROVLNNÁ TROUBA Typ 29Z013 .............................................................................15
Popis mikrovlnné trouby Typ 29Z013 .........................................................................15
Ovládací panel ...........................................................................................................15
Nastavení hodin (Clock/Pre-Set) ................................................................................15
Mikrovlnný ohřev ........................................................................................................15
Grilování .....................................................................................................................15
Kombinovaný ohřev ....................................................................................................16
Rychlý start (Quick Start/Start) ...................................................................................16
Nastavení odloženého startu ......................................................................................16
Rozmrazování podle váhy (Defrost By W.T.) ..............................................................16
Rozmrazování podle času (Defrost By Time) .............................................................16
Kontrola funkcí ...........................................................................................................16
Automatické funkce (Auto Menu) ...............................................................................16
Tabulka automatických funkcí ..............................................................................16
Vícestupňové vaření ...................................................................................................17
Ekologicky vhodná likvidace .............................................................................................17
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená. Vystavujete se tak riziku přímého mikrovlnného záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat
bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
● těsnění dvířek a kontaktní plochy,
● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
10
instrukcja 29Z012 i 013.indb 10
Důležité bezpečností pokyny
Během používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny. Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení se
působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
● Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením,
způsobem popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ani
neohřívejte ve spotřebiči žíravé chemické látky. Trouba
není určena pro průmyslové ani laboratorní účely.
● Mikrovlnná trouba je určena pouze k ohřívání potravin
a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání polštářů,
bačkor, vlhkých látek apod. může způsobit tělesné zranění nebo požár.
● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním
kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, kdy je spotřebič
jinak viditelně poškozený.
● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená,
je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou.
Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
● Jestliže jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte mikrovlnou troubu, dokud ji neopraví kvalifikovaný opravář.
● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to způsobit výbuch.
● Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit přehřátí tekutiny
za bod varu a následné vykypění, proto dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci s nádobou.
● V mikrovlnné troubě nesmažte. Vařící olej může zničit díly
mikrovlnné trouby, nebo nádobí, kterým se můžete opařit.
● Neoloupaná a celá vejce uvařená natvrdo neohřívejte
v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat,
dokonce i po ukončení ohřevu.
● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou
důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu vysokých
teplot nahřát. K přenášení nádobí používejte úchyty
nebo kuchyňské rukavice.
● Práce, při kterých je nezbytné sejmout bezpečnostní
kryt chránící před působením mikrovlnného záření, jsou
nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný
technik.
● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny
o bezpečném používání přístroje a budou informovány
o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou
provádět děti pouze pod dohledem.
● Spotřebič ukládejte i s napájecím kabelem mimo dosah
dětí mladších osmi let.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:02
Instalace
● Pozor, horký povrch
.
● Dvířka a jiné vnější plochy se mohou při provozu spotřebiče nahřát.
● Dostupné plochy mohou být při používání spotřebiče horké.
● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře
mikrovlnné trouby! Plní ochrannou funkci před zářením.
● Varování! Při nadzvednutí víka a otevírání fóliových
obalů uniká pára.
● Při vyjímání ohřátého jídla používejte kuchyňské rukavice.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mikrovlnná trouba není určená k vestavbě, není dovoleno ji umístit do skříňky.
Mikrovlnnou troubu zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V,
vybavené ochranným kolíkem.
Spotřebič postavte u stěny.
POZOR: Neumísťujte mikrovlnnou troubu nad varnou deskou ani nad jinými spotřebiči vytvářejícími teplo. Spotřebič se může poškodit a nebudete mít nárok na uplatnění záruky.
Neumísťujte spotřebič do skříňky.
Nepoužívejte prázdnou troubu.
Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
● při ohřevu potravin v nádobách z umělé hmoty nebo papíru pravidelně kontrolujte
mikrovlnnou troubu, protože může dojít k zapálení těchto nádob,
● před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů,
● v případě úniku kouře ze spotřebiče, vypněte mikrovlnnou troubu nebo vyjměte
zástrčku z elektrické zásuvky a nechte uzavřená dvířka za účelem zmenšení plamenů,
● neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, kdy spotřebič nepoužíváte.
Kabel musí vést zdála od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
Doporučujeme pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin z mikrovlnné trouby.
Nebudete-li čistit mikrovlnnou troubu pravidelně, může dojít k poškození povrchu,
co může nepříznivě ovlivnit její životnost a následně dojít k nebezpečným situacím.
K čištění mikrovlnné trouby nepoužívejte parní čističe.
Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit
spotřebič.
Před manipulací s mikrovlnnou troubou zajistěte otočný talíř, aby nedošlo k jeho
poškození.
Nikdy neodstraňujte distanční lištu, která se nachází zezadu a na stranách. Zajišťuje
minimální odstup od stěny pro cirkulaci vzduchu.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●
●
●
●
●
●
●
Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným účelům v takových místnostech jako jsou:
● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných místech na pracovišti,
● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
● agroturistických hospodářstvích,
● penziony typu „bed and breakfast“.
Mikrovlnná trouba je určená výhradně k domácímu použití, nepoužívejte ji k obchodním účelům v gastronomii.
Tato mikrovlnná trouba je volně stojící spotřebič.
Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
Používejte výhradně nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv přemětů a potravin jako
např. chleba, sušenky atd.
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z ovládacího panelu a z mikrovlnné trouby.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé, nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte odborný servis.
3 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
4 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad, nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
5 Spotřebič postavte zadní stěnou ke zdi. Pro správný provoz mikrovlnné trouby zajistěte
aby nad mikrovlnnou troubou byl volný prostor min. 30 cm a po stranách a zezadu min.
7,5 cm. Jedná stana by měla zůstat otevřena.
6 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
7 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
8 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
9 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
Pokyny k uzemnění
Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky elektrické sítě vybavené ochranným kolíkem.
Zapojení do zásuvky bez kolíku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V případě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a umožňující uzemnění.
2 Prodlužovačku položte v dostatečné vzdálenosti od horkých a ostrých povrchů tak, aby
nemohla být náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění, nebo návodů týkajících se
připojení do el. sítě, kontaktujte odborného elekrikáře nebo zaměstnance
servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy, vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Rádiové rušení
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
● vyčistěte dvířka a všechny kontaktní plochy trouby,
● změňte rádiové nebo televizní nastavení příjímací antény,
● přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač,
● odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače,
● připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu, nebo pod vlivem jejich působení
může povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a kontaktní části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
V případě čištění těsnění dvířek, záhybů a kontaktních ploch, je zakázáno
používat látky, které mohou poškodit těsnění, a tak způsobit únik mikrovln.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 11
11
2015-05-28 13:53:02
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
Při čištění skleněného povrchu dvířek nepoužívejte čistící prostředky obsahující abrazivní látky, protože mohou poškrábat povrch a nakonec způsobit
vznik prasklin.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku.
Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba pracuje ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí, nebo v myčce.
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového
roleru v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může
mít vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
1 Pečlivě vložte do trouby potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích nádoby.
2 Zkontrolujte délku vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgery, by
se potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např.
karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na
okraj.
Doplňující funkce
Kuchyňské vybavení
Mikrovlny
Gril
Kombinované
vaření
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Varné sklo
Obyčejné sklo
Keramické varné nádoby
Plastové nádoby určené pro použití
v mikrovlnné troubě
Papírová kuchyňská utěrka
Kovový tácek
Kovový rošt
Alobal a tácky z hliníkové fólie
Test kuchyňského nádobí:
1 Do nádoby, nalejte 1 sklenici studené vody (250 ml) a vložte toto náčiní nebo nádobu
do mikrovlnné trouby.
2 Vařte na nejvyšším výkonu po dobu 1 minuty.
3 Po uplynutí zadané doby opatrně zkontrolute teplotu nádoby/náčiní. Jestliže bude na
dotyk teplé, nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
Nevařte déle než jednu minutu.
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby
na skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
Skleněný
odlitek
Prsten
otočného
talíře
Skleněný
otočný talíř
Pohon
Než zavoláte do servisu
Normální:
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
4 Jestliže je skleněný talíř při práci trouby hlučný, zkontrolujte čistotu dna trouby a kruhového roleru. Čistěte shodně s informacemi uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
PRODLOUŽENÝ CHOD VENTILÁTORU
Pokud trouba nefunguje:
V případech kdy mikrovlnná trouby byla v provozu déle než 5 minut, ventilátor zůstává
v chodu ještě 15 vteřin po vypnutí trouby.
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka, nebo jestli se nezapnula automatická
pojistka. Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak, že
do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda dvířka jsou důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
Po otevření dvířek se automaticky rozsvítí vnitřní osvětlení trouby, pokud budou dvířka
otevřená déle než 10 minut bez jakéhokoliv zásahu, osvětlení se automaticky vypne.
DĚTSKÝ ZÁMEK
Pro aktivaci dětského zámku zmáčkněte a přidržte tlačítko Cancel/Stop, ozve se zvukový
signál a na displeji se zobrazí symbol
.
Pro deaktivaci dětského zámku zmáčkněte a přidržte tlačítko Cancel/Stop po dobu cca
3 vteřin, ozve se zvukový signál a dětský zámek bude odblokován.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Pokyny týkající se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí, jež je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě, je materiál průhledný,
který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové nádobí ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož můžou
obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rozích nádobí se rychleji připalují.
4 Během grilování chraňte odkryté části potravin přikrytím úzkými pásky hliníkové fólie.
Pamatujte však na to, abyste nepoužili příliž velké množství fólie a dodržujte vzdálenost
min. 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami mikrovlnné trouby.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
12
instrukcja 29Z012 i 013.indb 12
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:03
MIKROVLNNÁ TROUBA Typ 29Z012
Jmenovité napětí: 230-240 V~ 50 Hz
Příkon: 1200-1250 W (Mikrovlny); 950-1000 W (Gril)
Jmenovitý výkon mikrovln: 800 W
Frekvence mikrovln: 2450 MHz
Objem: 23 litrů
Průměr otočného talíře: 270 mm
Vnější rozměry (mm) [w x š x h]: 292,5 x 485 x 410
Vnitřní rozměry (mm) [w x š x h]: 221 x 314 x 348
Hmotnost: 12,7 kg
Displej
Mikrovlny
Velmi vysoký a vysoký výkon
Rozmrazování
Dětský zámek
Hmotnost v gramech
Gril
Nízký a velmi malý výkon
Hodiny
Automatický program
Objem v ml.
POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY Typ 29Z012
1 Ovládací panel
2 Pohon otočného talíře
3 Prsten otočného talíře
4 Skleněný otočný talíř
5 Průzor
6 Dvířka
7 Bezpečnostní zámek - vypne troubu v okamžiku otevření
dvířek
8 Kovový rošt (používejte výhradně pro funkci grilování; vždy
stavte na skleněný otočný talíř)
1
4
6
5
3
2
OVLÁDACÍ PANEL
1 Displej: hodiny + symboly
2 Defrost By Time (Rozmrazování podle času)
3 Clock/Pre-Set (Nastavení hodin)
4 Defrost By W.T. (Rozmrazování podle hmotnosti)
5 Auto Menu (Automatické menu)
1
2
3
A-1: Auto Reheat (Automatický ohřev)
A-2: Vegetable (Zelenina)
A-3: Fish (Ryby)
A-4: Meat (Maso)
A-5: Pasta (Těstoviny)
A-6: Potato (Brambory)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Polévky)
6 Cancel/Stop (Vynulování/Stop)
7 Start (Start)
8 Microwave/Grill/Combi. (Mikrovlny/Gril/Kombinovaný
ohřev)
9 Tlačítka:
zvyšování hodnoty
snižování hodnoty
Lze mačkat nebo přidržet pro plynulé nastavení.
4
5
6
7
8
9
7
8
Nastavení hodin (Clock/Pre-Set)
Po připojení trouby k síti se na displeji zobrazí hodnota „0:00“
a zazní zvukový signál.
1 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, číslice hodin začnou blikat
a na displeji se zobrazí symbol hodin
.
2 Zmáčkněte tlačítko nebo , a nastavte hodiny. Lze nastavovat hodnotu od 0 do 23. Zmáčkněte tlačítko , na displeji se
zobrazí čísla od 0 do 23. Zmáčkněte tlačítko , na displeji se
zobrazí čísla od 23 do 0.
3 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, číslice minut začnou blikat.
4 Zmáčkněte tlačítko nebo , a nastavte minuty. Lze nastavovat hodnotu od 0 do 59. Zmáčkněte tlačítko
na displeji se
zobrazí čísla od 0 do 59.
5 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, nastavování je ukončeno.
Symbol hodin zhasne a začne blikat „:”, na displeji je nastavený
čas.
Mikrovlnný ohřev
Při mikrovlnném ohřevu je nutno vyjmout kovový rošt!
1 Několikrát zmáčkněte tlačítko Microwave/Grill/Combi. a zvolte požadovaný výkon.
Na displeji se zobrazí nápisy P100, P80, P30, P10 – viz. tabulka. Rozsvítí se symbol
a symbol ohřevu podle nastaveného výkonu mikrovln –
nebo
.
2 Zmáčkněte tlačítko
nebo
a nastavte požadovanou dobu ohřevu. Dobu ohřevu
lze nastavit od 0:05 a zvyšovat postupným mačkáním tlačítka , pro snížení doby ohřevu
zmáčkněte tlačítko . Maximální nastavitelná doba ohřevu je 95 minut.
3 Pro spouštění ohřevu zmáčkněte tlačítko Start.
PŘÍKLAD
Pro nastavení doby ohřevu na 20 minut při 80% výkonu mikrovln
postupujte takto:
1 Dvakrát zmáčkněte tlačítko Microwave/Grill/ Combi. Na displeji se zobrazí nápis P80 a symboly
a
.
2 Pro nastavení doby ohřevu mačkejte tlačítko
až do okamžiku, kdy se na displeji zobrazí čas „20:00”.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 13
3 Zmáčkněte tlačítko Start, ozve se zvukový signál a spustí se
ohřev. V tomto okamžiku na displeji budou blikat symboly
a
a zbývající čas ohřevu.
Tabulka výkonu mikrovln
Výkon
Velmi vysoký
Vysoký
Střední
Malý
Velmi malý
Displej
P100
P80
P50
P30
P10
0 – 1 minuta
Pozor:
V tabulce jsou uvedené časové skoky
v závislosti na časové hodnotě.
po 5 vteřinách
1 – 5 minut
po 10 vteřinách
5 – 10 minut
po 30 vteřinách
10 – 30 minut
po 1 minutě
30 – 95 minut
po 5 minutách
Grilování
1 Několikrát zmáčkněte tlačítko Microwave/Grill/Combi.
a zvolte požadovaný výkon. Na displeji se zobrazí nápisy P100,
P80, P30, P10, G, C-1, C-2. Mačkejte tlačítko až do okamžiku, kdy
se zobrazí nápis „G” a zároveň symbol
.
2 Zmáčkněte tlačítko nebo , a nastavte požadovanou dobu grilování. Dobu grilování
lze nastavit od 0:05 a zvyšovat postupným mačkáním tlačítka . Dobu grilování lze snižovat
od hodnoty 95:00 mačkáním tlačítka . Maximální nastavitelná doba grilování je 95 minut.
3 Zmáčkněte tlačítko Start, ozve se zvukový signál a spustí se grilování. V tomto okamžiku na displeji bude blikat symbol
a zbývající čas grilování.
Kombinovaný ohřev
V případě kombinovaného ohřevu se mikrovlnná trouba nahřívá na vysokou teplotu, dbejte proto aby nedošlo k popálení. Zvýšenou pozornost
věnujte dětem pohybujícím se v blízkosti trouby.
1 Několikrát zmáčkněte tlačítko Microwave/Grill/Combi.
a zvolte požadovaný výkon. Na displeji se zobrazí nápisy P100,
P80, P30, P10, G, C-1, C-2. Mačkejte tlačítko až do okamžiku, kdy
se zobrazí nápis C-1 nebo C-2. Zobrazí se symbol
a
.
13
2015-05-28 13:53:03
C-1 = 55% času – mikrovlnný ohřev
45% času – grilování
C-2 = 36% času – mikrovlnný ohřev
64% času – grilování
2 Zmáčkněte tlačítko
nebo
, a nastavte požadovanou dobu kombinovaného
ohřevu. Dobu kombinovaného ohřevu lze nastavit od 0:05 a zvyšovat postupným mačkáním tlačítka . Dobu kombinovaného ohřevu lze snižovat od hodnoty 95:00 mačkáním
tlačítka . Maximální nastavitelná doba kombinovaného ohřevu je 95 minut.
3 Zmáčkněte tlačítko Start, ozve se zvukový signál a spustí se kombinovaný ohřev.
V tomto okamžiku na displeji budou blikat symboly
a
a zbývající čas kombinovaného ohřevu.
a
a zbývající čas
1 Zmáčkněte tlačítko Defrost By Time. Na displeji se zobrazí
nápis dEF2 a symboly
a
.
2 Zmáčkněte tlačítko
nebo
, a nastavte požadovanou
dobu rozmrazování. Dobu rozmrazování lze nastavit od 0:05
a zvyšovat postupným mačkáním tlačítka . Dobu rozmrazování lze snižovat od hodnoty
95:00 mačkáním tlačítka . Maximální nastavitelná doba rozmrazování je 95 minut.
3 Zmáčkněte tlačítko Start, spustí se rozmrazování. V tomto okamžiku na displeji zobrazí symboly
a
.
Okamžitý start (Start)
Pokud je mikrovlnná trouba připravená k provozu, zmáčkněte tlačítko Start, spustí se ohřívání na dobu jedné minuty. Po každém zmáčknutí tlačítka Start se doba prodlouží o jednu
minutu. Maximální nastavitelná doba je 95 minut.
Automatické funkce (Auto Menu)
1 Několikrát zmáčkněte tlačítko Auto Menu a zvolte požadovanou funkci. Na displeji se zobrazí symboly
a
. Požadovanou funkci zvolte podle níže uvedené tabulky následujícím
způsobem:
Automatický ohřev – Zelenina – Ryby – Maso – Těstoviny – Brambory – Pizza –
Polévky, a na displeji se zobrazí nápis A–1, …, A–8.
2 Zmáčkněte tlačítko nebo , a nastavte hmotnost potravin
určených k ohřevu. Na displeji se objeví nápis
lub
.
nebo .
Hmotnost nebo objem lze nastavit opakovaným zmáčknutím tlačítka
3 Zmáčkněte tlačítko Start, ozve se zvukový signál a spustí se zvolena funkce. V tomto
okamžiku nápis
nebo
, na displeji zhasne a bude blikat symbol
a
a zbývající čas ohřevu.
Tabulka automatických funkcí
A-1
Automatický
ohřev
Počet zmáčknutí
Hmotnost
200 g
1
400 g
600 g
200 g
A-2
Zelenina
2
A-5
Těstoviny
5
Hmotnost
Displej
50 g
100 g
A-6
Brambory
6
400 g
600 g
200 g
A-7
Pizza
7
A-8
Polévky
8
400 g
200 ml
400 ml
Kontrola funkcí
Pokud připravujete potraviny s využitím funkce Microwave/Grill/Combi., zmáčkněte
tlačítko Microwave/Grill/Combi., na displeji se na 4 vteřiny zobrazí aktuálně nastavený
výkon mikrovln. Po 4 vteřinách se displej vrátí do původního zobrazení.
Rozmrazování podle času (Defrost By Time)
Menu
Počet zmáčknutí
200 g
Rozmrazování podle váhy (Defrost By W.T.)
1 Zmáčkněte tlačítko Defrost By W.T. Na displeji se zobrazí
nápis dEF1 a symboly
a
.
2 Zmáčkněte tlačítko
nebo
, pro nastavení hmotnost
potravin určených k rozmrazení. Na displeji se zobrazí písmeno
„g“. Zmáčkněte tlačítko . na displeji se zobrazí čísla: 100 – 200
– 300…1900 – 2000 nebo
a zobrazí se v opačném pořadí.
3 Zmáčkněte tlačítko Start, ozve se zvukový signál a spustí se
rozmrazování. V tomto okamžiku na displeji bude blikat symbol
rozmrazování.
Menu
Displej
Nastavení odloženého startu
1 Nastavte hodiny (viz. odst. Nastavení hodin).
2 Nastavte program ohřevu (viz. odst. Mikrovlnný ohřev). Lze
nastavit tří kroky, program rozmrazování je nutno nastavit jako první.
3 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, číslice hodin začnou blikat
a na displeji se zobrazí symbol hodin
.
4 Zmáčkněte tlačítko
nebo
, a nastavte požadovanou
hodinu. Lze nastavovat hodnotu od 0 do 23.
5 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, číslice minut začnou blikat.
6 Zmáčkněte tlačítko
nebo
, a nastavte požadované
minuty. Lze nastavovat hodnotu od 0 do 59.
7 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, nastavování je ukončeno. Symbol hodin
začne
blikat. Pokud jsou dvířka zavřena, po dosažení nastaveného času se dvakrát ozve zvukový signál, spustí se nastavený program a zhasne symbol hodin
. Zobrazí se symboly
ohřevu:
a např.
.
Vícestupňové vaření
Lze nastavit maximálně 3 stupně přípravy pokrmů. V případě, že jeden ze stupňů je
rozmrazování, bude tato funkce automaticky spuštěna jako první. Po ukončení jednoho
stupně se ozve zvukový signál a spustí se další stupeň.
Automatická funkce nemůže být zařazená do nastavení vícestupňového
vaření.
PŘÍKLAD
Pokud chcete nastavit ohřev na 10 minut při výkonu mikrovln na 100% a 15 minut při
výkonu mikrovln 80%, postupujte následovně:
1 Zmáčkněte tlačítko Microwave/Grill/Combi. a zvolte 100% výkonu mikrovln – P100.
2 Zmačkněte tlačítko
nebo , a nastavte čas ohřevu na 10 minut.
3 Dvakrát zmáčkněte tlačítko Microwave/Grill/Combi. a zvolte 80% výkonu mikrovln –
P80. Na displeji se zobrazí nápis P80 a symboly
a
.
4 Zmačkněte tlačítko
nebo , a nastavte čas ohřevu na 15 minut.
5 Zmáčkněte tlačítko Start, spustí se nastavený program.
Po ukončení kterékoliv funkce se vždy ozve zvukový signál.
300 g
400 g
250 g
A-3
Ryby
3
350 g
450 g
250 g
A-4
Maso
4
350 g
450 g
14
instrukcja 29Z012 i 013.indb 14
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:07
MIKROVLNNÁ TROUBA Typ 29Z013
Jmenovité napětí: 230-240 V~ 50 Hz
Příkon: 1200-1250 W (Mikrovlny); 950-1000 W (Gril)
Jmenovitý výkon mikrovln: 800 W
Frekvence mikrovln: 2450M Hz
Objem: 23 litrů
Průměr otočného talíře: 270 mm
Vnější rozměry (mm) [w x š x h]: 292,5 x 485 x 390
Vnitřní rozměry (mm) [w x š x h]: 221 x 314 x 348
Hmotnost: 13,7 kg
Displej
Mikrovlny
Velmi vysoký a vysoký výkon
Rozmrazování
Dětský zámek
Hmotnost v gramech
Gril
Nízký a velmi malý výkon
Hodiny
Automatický program
Objem v ml.
POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY Typ 29Z013
1 Ovládací panel
2 Pohon otočného talíře
3 Prsten otočného talíře
4 Skleněný otočný talíř
5 Průzor
6 Dvířka
7 Bezpečnostní zámek - vypnetroubu v okamžiku otevření dvířek
8 Kovový rošt (používejte výhradně pro funkci grilování; vždy
OVLÁDACÍ PANEL
1 Displej: hodiny + symboly
2 Defrost By Time (Rozmrazování podle času)
3 Clock/Pre-Set (Nastavení hodin)
4 Defrost By W.T. (Rozmrazování podle hmotnosti)
5 Auto Menu (Automatyczne menu)
stavte na skleněný otočný talíř)
1
4
6
7
8
9
6
5
3
2
A-1: Auto Reheat (Automatický ohřev)
A-2: Vegetable (Zelenina)
A-3: Fish (Ryby)
A-4: Meat (Maso)
A-5: Pasta (Těstoviny)
A-6: Potato (Brambory)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Polévky)
Cancel/Stop (Vynulování/Stop)
Micro./Grill/Combi. (Mikrovlny/Gril/ Kombinovaný ohřev)
Quick Start/Start (Rychlý Start /Start)
Knoflík:
– zvyšování hodnoty otáčením k symbolu , ve směru
pohybu hodinových ručiček,
– snižování hodnoty otáčením k symbolu , směru
pohybu hodinových ručiček.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Nastavení hodin (Clock/Pre-Set)
Po připojení trouby k síti se na displeji zobrazí hodnota „0:00“
a zazní zvukový signál.
1 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, číslice hodin začnou blikat
a na displeji se zobrazí symbol hodin
.
2 Otočte knoflík a nastavte hodiny. Lze nastavovat hodnotu od
0 do 23. Otočte knoflík k symbolu
na displeji se zobrazí čísla
od 0 do 23. Otočte knoflík k symbolu . na displeji se zobrazí
čísla od 23 do 0.
3 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, číslice minut začnou blikat.
4 Otočte knoflík a nastavte minuty. Lze nastavovat hodnotu od
0 do 59. Otočte knoflík k symbolu
na displeji se zobrazí čísla
od 0 do 59.
5 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set, nastavování je ukončeno.
Symbol hodin zhasne a začne blikat „:“, na displeji je nastavený
čas.
PŘÍKLAD
Pro nastavení doby ohřevu na 20 minut při 80% výkonu mikrovln
postupujte takto:
1 Zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí
nápis P100 a symboly
a
.
2 Pro zvolení výkonu mikrovln P80 otočte knoflík k symbolu
nebo , až se na displeji zobrazí nápis P80 a symboly
a
.
3 Zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi., otočte knoflík k symbolu
nebo , a nastavte čas 20 minut. Na displeji se zobrazí
zvolený čas.
4 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start pro spuštění ohřevu.
Tabulka výkonu mikrovln
Výkon
Velmi vysoký
Vysoký
Střední
Malý
Velmi malý
Displej
P100
P80
P50
P30
P10
Mikrovlnný ohřev
Při mikrovlnném ohřevu je nutno vyjmout kovový rošt!
1 Zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100. Rozsvítí se
symbol
a
.
2 Pro zvolení jiného výkonu mikrovln např. P80 otočte knoflík k symbolu
nebo ,
až se na displeji zobrazí nápis P80 a symbol
.
3 Zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi., otočte knoflík k symbolu
nebo
,
a nastavte požadovaný čas. Otáčením knoflíku lze nastavit čas v rozsahu od 0:05 do 95:00.
Maximální doba nastavení je 95 minut.
4 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start pro spuštění ohřevu.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 15
Pozor:
V tabulce jsou uvedené časové skoky
v závislosti na časové hodnotě.
0 – 1 minuta
po 5 vteřinách
1 – 5 minut
po 10 vteřinách
5 – 10 minut
po 30 vteřinách
10 – 30 minut
po 1 minutě
30 – 95 minut
po 5 minutách
Grilování
1 Zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí
nápis P100.
2 Pro zvolení funkce grilování G otočte knoflík k symbolu
nebo , až se na displeji zobrazí nápis G a symbol
.
3 Zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi., otočte knoflík k symbolu
nebo
,
a nastavte čas grilování. Otáčením knoflíku lze nastavit čas grilování v rozsahu od 0:05 do
95:00. Maximální doba nastavení je 95 minut.
15
2015-05-28 13:53:15
4 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start pro spuštění grilování. Ozve se zvukový signál
a spustí se grilování. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí symbol
a zbývající čas
grilování.
Po uplynutí poloviny nastavené doby grilování se mikrovlnná trouba vypne
a dvakrát zazní zvukový signál. Je to normální stav. V tomto okamžiku
otočte ohřívané potraviny. Pokud v průběhu jedné minuty neprovedete
žádný úkon, mikrovlnná trouba se opět spustí a zazní zvukový signál.
Kombinovaný ohřev
V případě kombinovaného ohřevu se mikrovlnná trouba nahřívá na vysokou teplotu, dbejte proto aby nedošlo k popálení. Zvýšenou pozornost
věnujte dětem pohybujícím se v blízkosti trouby.
1 Zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100.
2 Pro nastavení požadované funkce otočte knoflík k symbolu
nebo . Na displeji se zobrazí postupně symboly P80, P50, P30,
P10, G, C-1, C-2 a symbol
a
.
C-1 = 55% času – mikrovlnný ohřev
45% času – grilování
C-2 = 30% času – mikrovlnný ohřev
70% času – grilování
3 Jakmile zvolíte požadovanou funkci, zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi, otočte
knoflík k symbolu
nebo , a nastavte čas kombinovaného ohřevu.
Otáčením knoflíku lze nastavit čas kombinovaného ohřevu v rozsahu od 0:05 do 95:00.
Maximální doba nastavení je 95 minut.
4 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start pro spuštění kombinovaného ohřevu. Ozve se
zvukový signál a spustí se kombinovaný ohřev. V tomto okamžiku budou na displeji blikat
symboly
a
.
Kontrola funkcí
Pokud připravujete potraviny s využitím funkce Micro./Grill/Combi., zmáčkněte tlačítko
Micro./Grill/Combi. Na displeji se na 4 vteřiny zobrazí aktuálně nastavený výkon mikrovln.
Pokud zmáčknete tlačítko Clock/Pre-Set, na displeji se zobrazí aktuální čas. Po 4 vteřinách se displej vrátí do původního zobrazení.
Automatické funkce (Auto Menu)
1 Zmáčkněte tlačítko Auto Menu a zvolte požadovanou funkci. Na displeji se zobrazí
symboly
a
. Požadovanou funkci zvolte podle níže uvedené tabulky následujícím
způsobem:
Otáčením knoflíku zvolte: Automatický ohřev – Zelenina – Ryby
– Maso – Těstoviny – Brambory – Pizza – Polévky, na displeji
se zobrazí nápis A–1, …, A–8.
2 Jakmile zvolíte funkci, potvrďte svou volbu zmáčknutím tlačítka Auto Menu.
3 Otočte knoflík ve směru
nebo , a nastavte hmotnost
potravin určených k ohřevu. Na displeji se objeví nápis
nebo
. Hmotnost nebo objem lze nastavit otáčením knoflíku ve
směru
nebo .
4 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start, ozve se zvukový signál a spustí se zvolena
funkce. V tomto okamžiku nápisy
a
, na displeji zhasnou a bude blikat symboly
a
. a zbývající čas ohřevu.
Tabulka automatických funkcí
Funkce
A-1
Automatický
ohřev
Rychlý start (Quick Start/Start)
Pokud je mikrovlnná trouba připravená k provozu, zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start,
spustí se ohřívání na dobu jedné minuty. Po každém zmáčknutí tlačítka Quick Start/Start
se doba prodlouží o jednu minutu. Maximální nastavitelná doba je 95 minut.
Rozmrazování podle váhy (Defrost By W.T.)
1 Zmáčkněte tlačítko Defrost By W.T. Na displeji se zobrazí
nápis dEF1 a symboly
a
.
2 Otočte knoflík ve směru
nebo , a nastavte hmotnost
potravin určených k rozmrazení. Na displeji se zobrazí písmeno
„g“. Otočte knoflík ve směru , na displeji se zobrazí čísla: 100
– 200 – 300…1900 – 2000 nebo
a zobrazí se v opačném
pořadí.
3 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start, ozve se zvukový signál a spustí se rozmrazování. V tomto okamžiku na displeji bude blikat symbol
a
a zbývající čas rozmrazování.
Displej
200 g
400 g
600 g
200 g
A-2
Zelenina
Nastavení odloženého startu
1 Nastavte hodiny (viz. odst. Nastavení hodin).
2 Nastavte program ohřevu (viz. odst. Mikrovlnný ohřev). Lze
nastavit tří kroky, program rozmrazování je nutno nastavit jako
první.
3 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set. Číslice hodin začnou blikat
a na displeji se zobrazí symbol hodin
.
4 Otočte knoflík ve směru
bebo , a nastavte požadovanou hodinu. Lze nastavovat hodnotu od 0 do 23.
5 Zmáčkněte tlačítko Clock/Pre-Set. Číslice minut začnou blikat.
6 Otočte knoflík ve směru
nebo , a nastavte požadované
minuty. Lze nastavovat hodnotu od 0 do 59.
7 Zmáčkněte tlačítko QuickStart/Start, nastavování je ukončeno. Symbol hodin
začne blikat. Pokud jsou dvířka zavřena, po dosažení nastaveného času se dvakrát ozve
zvukový signál, spustí se nastavený program a zhasne symbol hodin
. Zobrazí se symboly ohřevu:
a např.
.
Hmotnost
300 g
400 g
250 g
A-3
Ryby
350 g
450 g
250 g
A-4
Maso
350 g
450 g
A-5
Těstoviny
50 g
100 g
200 g
A-6
Brambory
400 g
600 g
A-7
Pizza
A-8
Polévky
200 g
400 g
200 ml
400 ml
Rozmrazování podle času (Defrost By Time)
1 Zmáčkněte tlačítko Defrost By Time. Na displeji se zobrazí
nápis dEF2 a symboly
a
.
2 Otočte knoflík ve směru
nebo , pro nastavení požadované doby rozmrazování. Dobu rozmrazování lze nastavit od 0:05
a zvyšovat postupným mačkáním tlačítka . Dobu rozmrazování lze snižovat od hodnoty
95:00 mačkáním tlačítka . Maximální nastavitelná doba rozmrazování je 95 minut.
3 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start, spustí se rozmrazování. V tomto okamžiku na
displeji zobrazí symboly
a
.
16
instrukcja 29Z012 i 013.indb 16
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:19
Vícestupňové vaření
Lze nastavit maximálně 3 stupně přípravy pokrmů. V případě, že jeden ze stupňů je
rozmrazování, bude tato funkce automaticky spuštěna jako první. Po ukončení jednoho
stupně se ozve zvukový signál a spustí se další stupeň.
Automatická funkce nemůže být zařazená do nastavení vícestupňového
vaření.
PŘÍKLAD
Pokud chcete nastavit ohřev na 10 minut při výkonu mikrovln na 100% a 15 minut při
výkonu mikrovln 80%, postupujte následovně:
1 Dvakrát zmáčkněte tlačítko Micro./Grill/Combi. pro zvolení 100% výkonu mikrovln –
P100.
2 Otočte knoflík ve směru
nebo , a nastavte čas ohřevu na 10 minut a potvrďte
tuto hodnotu zmáčknutím tlačítka Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100
a symboly
a
.
3 Otočte knoflík ve směru
nebo , pro nastavení výkonu mikrovln na 80% - P80
a potvrďte tuto hodnotu zmáčknutím tlačítka Micro./Grill/Combi.
4 Otočte knoflík ve směru
nebo , a nastavte čas ohřevu na 15 minut a potvrďte
tuto hodnotu zmáčknutím tlačítka Micro./Grill/ Combi.
5 Zmáčkněte tlačítko Quick Start/Start, spustí se nastavený program.
Po ukončení kterékoliv funkce se vždy ozve zvukový signál.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo
chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických
nebo jiných důvodů.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 17
17
2015-05-28 13:53:26
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov odporúčame Vám používať výlučne originálne
doplnky k spotrebičom spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie, počas
neskoršieho používania spotrebiča.
Do nižšie vyznačeného miesta opíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré je uvedené na mikrovlnnej
rúre a uchovajte ho v prípade potreby v budúcnosti.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie ..............................18
Dôležité bezpečnostné odporúčania .................................................................................18
Inštalácia ...........................................................................................................................19
Pokyny o uzemnení spotrebiča .........................................................................................19
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn............................................................................................19
Čistenie – údržba a obsluha ..............................................................................................19
Mikrovlnné varenie – pokyny .............................................................................................20
Dodatočné funkcie .............................................................................................................20
Pokyny k použitiu varných nádob ......................................................................................20
Aplikácia skleneného otočného taniera .............................................................................20
Skôr ako zavoláte servis....................................................................................................20
MIKROVLNÁ RÚRA Typ 29Z012 ....................................................................................21
Stavba rúry Typ 29Z012 ...................................................................................................21
Riadiaci panel ...................................................................................................................21
Nastavenie funkcií mikrovlnej rúry:
Nastavenie hodín (Clock/Pre-Set) ...........................................................................21
Mikrovlné varenie ....................................................................................................21
Grilovanie ................................................................................................................21
Kombinované varenie (mikrovlny + gril) ..................................................................22
Rozmrazovanie podľa váhy (Defrost By W.T.) ........................................................22
Časové rozmrazovanie (Defrost By Time) ..............................................................22
Rýchle začatie varenia (Start) .................................................................................22
Automatické menu (Auto Menu) ..............................................................................22
Tabuľka automatického menu ........................................................................22
Overovanie funkcií ..................................................................................................22
Nastavovanie programu na zadanú hodinu ............................................................22
Viacetapové varenie ................................................................................................22
MIKROVLNÁ RÚRA Typ 29Z013 ....................................................................................23
Stavba rúry Typ 29Z013 ...................................................................................................23
Riadiaci panel ...................................................................................................................23
Nastavenie funkcií mikrovlnej rúry:
Nastavenie hodín (Clock/Pre-Set) ...........................................................................23
Mikrovlné varenie ....................................................................................................23
Grilovanie ................................................................................................................23
Kombinované varenie (mikrovlny + gril) ..................................................................24
Rýchly štart (Quick Start/Start) ................................................................................24
Nastavovanie programu na zadanú hodinu ............................................................24
Rozmrazovanie podľa váhy (Defrost By W.T.) ........................................................24
Časové rozmrazovanie (Defrost By Time) ..............................................................24
Overovanie funkcií ..................................................................................................24
Automatické menu (Auto Menu) ..............................................................................24
Tabuľka automatického menu ........................................................................24
Viacetapové varenie ................................................................................................24
Ekologicky vhodná likvidácia ............................................................................................25
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte ak má otvorené dvierka.
Jestvuje riziko bezprostredného kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade
neodstraňujte ani samostatne neupravujte bezpečnostné prvky spotrebiča.
2 Medzi prednou časťou mikrovlnnej rúry a dvierkami neumiestňujte žiadne predmety,
zabráňte usadzovaniu špiny alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktnej ploche.
3 Nepoužívajte spotrebič v prípade jeho poškodenia. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka
zatvárali správne a nemali žiadne z nasledujúcich poškodení:
● poškodenie závesov a záklopiek (bez prasklín alebo ich uvoľnenia),
● poškodenie tesnenia dvierok a kontaktnej plochy,
● „deformácie”.
4 Všetky činnosti spojené s nastavením alebo opravou mikrovlnnej rúry môžu vykonávať
iba kvalifikovaní servisní pracovníci.
18
instrukcja 29Z012 i 013.indb 18
Dôležité bezpečnostné odporúčania
Počas používania elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné zásady.
Za účelom zníženia rizika oparenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia alebo vystavenia pôsobeniu mikrovlnnej energie dodržujte nasledujúce zásady:
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
● Prístroj používajte výlučne v súlade s jeho určením spôsobom opísaným v tomto návode. V prístroji nepoužívajte
ani nezohrievajte žerúce chemické látky. Mikrovlnná rúra
nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
● Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie výlučne potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia a zohrievanie vankúšov, papúč, vlhkých tkanín atď. Vás môže
zraniť alebo popáliť.
● Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú jeho prívodový kábel
alebo zástrčka poškodené, alebo v prípade jeho chybnej činnosti, po jeho náraze na podlahu alebo ak došlo
k jeho poškodeniu iným spôsobom.
● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
● V prípade, že dvierka alebo ich tesnenie sú poškodené,
mikrovlnnú rúru nesmiete používať do doby ich opravy
kvalifikovaným pracovníkom.
● Tekutiny a iné potravinové produkty nezohrievajte v uzavretých nádobách, ktoré by mohli explodovať.
● Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému
a náhlemu vyvretiu tekutiny, buďte preto zvlášť opatrní
pri manipulácii s používanými nádobami.
● V mikrovlnnej rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej
môže zničiť jednotlivé časti mikrovlnnej rúry alebo spôsobiť popáleniny kože.
● V mikrovlnných rúrach nezohrievajte vajíčka v škrupine
a celé vajíčka uvarené natvrdo, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení zohrievania.
● Obsah dojčenských fliaš a pohárov s pokrmom pre deti
by ste mali premiešať alebo pretrepať a skontrolovať
teplotu pred samotným podávaním jedla tak, aby ste sa
vyhli popáleniu.
● Kuchynské nádoby sa môžu zohriať, v dôsledku pôsobenia tepla zo zohriatych pokrmov. Na premiestňovanie
nádob používajte vhodné držiaky.
● Vykonávanie akýchkoľvek servisných prác alebo opráv,
ktoré sú spojené s odobratím krytu prúdenia mikrovlnnej
energie, je nebezpečné a môže byť realizované iba kvalifikovanými osobami.
● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako
8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú
pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezGW29-016_v05
2015-05-28 13:53:27
pečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách.
Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
● Spotrebič skladujte spolu elektrickým prívodným káblom
mimo dosahu detí mladších než osem rokov.
●
●
●
●
●
● Pozor, horúci povrch
.
● Dvierka a ostatné vonkajšie časti mikrovlnnej rúry sa
môžu počas činnosti spotrebiča nahrievať.
● Časti mikrovlnnej rúry, s ktorými môžete prísť do priameho kontaktu, môžu byť počas činnosti rúry horúce.
● Neodstraňujte kryciu sľudovú dosku, ktorá je umiestnená
v komore mikrovlnnej rúry. Plní ochrannú funkciu pre
pôsobením žiarenia.
● Upozornenie! Po nadvihnutí pokrievky alebo po otvorení
fóliových obalov, sa z nádoby uvoľní para.
● Pri vyberaní zohriateho jedla používajte kuchynské rukavice.
Inštalácia
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako samostatne stojaci spotrebič, nie je
určená na montáž do kuchynskej linky.
Mikrovlnnú rúru zapojte do zásuvky zdroja so striedavým prúdom 230 V s bezpečnostným kolíkom.
Spotrebič by mal byť umiestnený pri stene.
POZOR: Neinštalujte mikrovlnnú rúry nad varnou doskou alebo nad inými zariadeniami, ktoré emitujú teplo. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky.
Spotrebič neinštalujte do kuchynských skriniek.
Neuvádzajte mikrovlnnú rúru do činnosti v prípade, že je prázdna.
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry:
● mikrovlnnú rúru kontrolujte častejšie pri zohrievaní pokrmov v umelohmotných
nádobách alebo v nádobách z papiera, mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto nádob,
● pred vložením papierových alebo plastových obalov do mikrovlnnej rúry, odstráňte
z nich všetky kovové svorky,
● v prípade, ak spozorujete vychádzajúci dym zo spotrebiča, mikrovlnnú rúru
vypnite a vytiahnite jej zástrčku z elektrickej zásuvky – dvierka mikrovlnnej rúry
nechajte zatvorené, aby plamene vo vnútri mikrovlnnej rúry zhasli,
● vo vnútri mikrovlnnej rúry nenechávajte papierové výrobky, nádoby a iné kuchynské predmety alebo potraviny, v prípade, že ju nepoužívate.
Prívodový kábel by mal viesť mimo rozohriateho povrchu a nesmie byť zavesený na
žiadnych častiach mikrovlnnej rúry.
Odporúčame mikrovlnnú rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z jej vnútra usadené
zvyšky jedál.
Zanedbávanie čistenia môže viesť k zhoršeniu kvality povrchu stien mikrovlnnej rúry,
zhoršeniu jej životnosti a v konečnom dôsledku aj k vzniku nebezpečných situácií.
Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systém ovládania.
V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu, ktorá je umiestnená na vnútornej strane dvierok. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
Pred premiestňovaním mikrovlnnej rúry, zabezpečte otočný tanier, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
Nikdy neodstraňujte distančný pásik, ktorý je umiestnený v zadnej časti alebo po
bokoch mikrovlnnej rúry, zabezpečuje potrebný odstup od steny a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●
●
Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely v podobných zariadeniach,
ako sú napríklad:
● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných
priestoroch,
● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,
● v agroturistických zariadeniach,
● v penziónoch „bed and breakfast“.
Mikrovlnná rúry je určená výlučne na použitie v domácnostiach, nie je určená na
komerčné účely v gastronomickom odvetví.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 19
Mikrovlnná rúra je navrhnutá na použitie ako samostatne stojaci spotrebič.
Potraviny v šupke také, ako sú zemiaky, jablká alebo gaštany, pred varením narežte.
Zabráňte rozvareniu pripravovaného jedla.
Používajte výlučne tie nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uskladnenie akýchkoľvek predmetov napr. chleba,
zákuskov a pod.
1 Skontrolujte, či ste vybrali celé balenie z vnútornej časti mikrovlnnej rúry.
2 Odoberte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu a vonkajšieho plášťa mikrovlnnej rúry.
Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú známky poškodenia také, ako pokrivené alebo vylámané dvierka, poškodené tesnenie dvierok a dotykovej plochy, puknuté alebo uvoľnené závesy, priehlbiny na mikrovlnnej rúre alebo
v dvierkach.
V prípade, že na spotrebiči sú akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho
a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka.
3 Mikrovlnnú rúru položte na rovnú a stabilnú plochu, ktorá je schopná uniesť jej váhu
a váhu najťažších produktov určených na varenie v mikrovlnnej rúre.
4 Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vlhkosti a v jej dosahu neumiestňujte ľahko
horľavé predmety, ako aj nad alebo v blízkosti zariadení emitujúcich teplo.
5 Zadnú časť spotrebiča umiestnite smerom k stene. Aby rúra fungovala správne, zabezpečte príslušný prietok vzduchu. Nad rúrou ponechajte odstup min. 30 cm, a 7,5 cm za
rúrou a po jej bokoch. Jedna strana má ostať otvorená.
6 Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak v nej nie je umiestnený sklenený tanier a otočný
prstenec, ktorý má byť umiestnený v správnej polohe.
7 Skontrolujte, či prívodový kábel nie je poškodený, či sa nenachádza pod mikrovlnnou
rúrou alebo neprechádza nad inými horúcimi alebo ostrými predmetmi a či voľne nevisí za
okrajom stola alebo pracovnej dosky.
8 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke zdroja napätia tak, aby v nevyhnutnom prípade bolo možné odpojenie zariadenia od zdroja napätia.
9 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte a neskladujte na voľnom priestranstve.
Pokyny o uzemnení spotrebiča
Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným
kolíkom. Pripojenie do zásuvky bez bezpečnostného kolíka môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
V prípade, že dôjde k skratu, uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Mikrovlnnú rúru odporúčame používať so samostatným elektrickým obvodom.
V prípade použitia predlžovacieho kábla:
1 Predlžovací kábel by mal byť trojžílový so zástrčkou a zásuvka by mala mať vybavená
uzemňovacím vodičom.
2 Predlžovací kábel umiestnite mimo horúcich a ostrých predmetov a tak, aby nemohol
byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
Chybné zapojenie kábla predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom uzemnenia alebo pokynov o pripojení k zdroju napätia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.
Výrobca ako aj predávajúci nepreberajú zodpovednosť za poškodenú mikrovlnnú rúru alebo zranenia, ku ktorým dôjde z dôvodu nedodržania pokynov o zapojení spotrebiča k zdroju napätia.
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn
Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové prijímače, televízory
a podobné zariadenia.
Tento negatívny vplyv môžete odstrániť alebo obmedziť nasledujúcim spôsobom:
● vyčisťte dvierka a dotykovú plochu dvierok mikrovlnnej rúry,
● zmeňte nastavenia rádia alebo televíznej antény,
● premiestnite mikrovlnnú rúru mimo dosahu prijímača,
● posuňte mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača,
● mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky zdroja napätia tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli napájané z rôznych zdrojov napätia.
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred začatím čistenia vypnite mikrovlnnú rúru a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky zdroja napätia.
2 Vnútro mikrovlnnej rúry je potrebné udržiavať čisté. V prípade znečistenia vnútorného
panelu mikrovlnnej rúry, odstráňte kúsky jedál alebo rozliate tekutiny pomocou navlhčenej utierky. V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte
čistiace prostriedky v spreji a iné agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu na povrchu
mikrovlnnej rúry a dvierok zanechať škvrny, šmuhy alebo zmeniť ich odtieň.
19
2015-05-28 13:53:28
3 Vonkajšok mikrovlnnej rúry očisťte pomocou navlhčenej utierky.
Aby ste sa vyhli poškodeniu jednotlivých komponentov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnnej rúry, dbajte na to, aby sa cez ventilačné otvory do jej vnútra nedostala voda.
4 Obidve strany dvierok, okienko, tesnenie dvierok a súčasti v ich blízkosti, utrite vlhkou
handričkou tak, aby ste odstránili všetky zvyšky jedál alebo rozliatu tekutinu.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými časticami.
V prípade čistenia tesnenia dvierok, priehlbín a priľnavých častí, nepoužívajte
prostriedky, ktoré by mohli poškodiť tesnenie a spôsobiť tak únik mikrovĺn.
5 Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly, výstražné znaky a pod.
Na čistenie skleného povrchu dvierok nepoužívajte čistiace prostriedky,
ktoré obsahujú stierateľné zložky. Tieto čistiace prostriedky môžu dorysovať povrch a spôsobiť pukliny.
6 Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Na čistenie použite vlhkú a mäkkú
utierku. Aby ste sa vyhli náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry, ovládací panel čisťte
s otvorenými dvierkami.
7 V prípade, že sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok, utrite ju pomocou mäkkej utierky.
Ku kondenzácii vodnej pary môže dôjsť v prípade, ak mikrovlnná rúra sa používa v priestoroch s vysokou vlhkosťou. V takomto prípade ide o normálny jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umyte ho v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie kuchynského riadu alebo v umývačke riadu.
9 Za účelom odstránenia nežiaduceho zvuku, otáčací prstenec a dno vnútra mikrovlnnej rúry čisťte pravidelne. Dolný povrch jednoducho očistíte pomocou jemného čistiaceho
prostriedku. Otáčací prstenec umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu alebo v umývačke riadu. Počas opätovného nasadenia otáčacieho prstenca do mikrovlnnej rúry dbajte nato, aby ste ho umiestnili na správnom mieste.
10 Aby ste mohli odstrániť nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry, varte po dobu 5 minút,
približne 200 ml vody s citrónovou šťavou a kôrou z jedného citróna, v miske určenej na
varenie v mikrovlnnej rúre.
Vnútro mikrovlnnej rúry dôkladne umyte pomocou suchej a mäkkej utierky.
11 V prípade, že je potrebné vymeniť žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
12 Mikrovlnnú rúru čisťte pravidelne a odstraňujte z nej zvyšky jedál.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu
povrchu mikrovlnnej rúry, čo môže mať následne nepriaznivý dopad na
životnosť spotrebiča a viesť k vzniku nebezpečenstva.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín
z nádoby a zabezpečí rovnomerné uvarenie.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny ako sú napríklad mäsové guľky.
Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné preložiť nadol a tie ktoré sú umiestnené v strede na kraje nádoby.
Dodatočné funkcie
1 Nepoužívajte kovový riad alebo nádoby s kovovou úpravou – mikrovlny cez kov nepreniknú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte balenie z recyklovaného papiera, ktorý
môže obsahovať kovové častice, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo aj požiar.
3 Odporúčame používať okrúhle/oválne nádoby namiesto štvorcových/obdĺžnikových,
v ktorých rohoch by sa potraviny mohli pripáliť.
4 Počas grilovania, odkrytý povrch potravín chráňte pre prepálením, použitím úzkych
pásikov alobalu. Nepoužívajte však príliš veľa alobalu, a zachovajte odstup minimálne
3 cm medzi alobalom a vnútornými stenami mikrovlnnej rúry.
Nasledujúci zoznam Vám pomôže vybrať správny kuchynský riad a príbory.
Kuchynské pomôcky
Žiaruvzdorné sklo
Sklo neodolné proti teplu
Žiaruvzdorné keramické výrobky
Riad z umelej hmoty vhodný na
použitie v mikrovlnej rúre
Jednorázový uterák
Kovová tácka
Kovový rošt
Hliníková fólia a obaly
Mikrovlny
Gril
Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Test kuchynských nádob:
1 Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnnej rúry.
2 Varte s nastavenou maximálnou hodnotou po dobu jednej minúty.
3 Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade, že
nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
Aplikácia skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neumiestňujte v obrátenej
polohe. Nie je potrebné usmerňovať pohyb taniera.
2 Počas varenia by sa v mikrovlnnej rúre mal vždy
nachádzať sklenený tanier a otáčací prstenec.
3 Počas varenia pokrmov, nádoby s potravinami je
potrebne vždy umiestniť na sklenený tanier.
4 V prípade, že dôjde k prasknutiu alebo inému
poškodeniu skleneného taniera, kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
Náboj spodok
Sklený
tanier
Systém
otočného
prsteňa
Otočná os
Skôr ako zavoláte servis
Normálny stav:
1 Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové a televízne prijímače.
Tieto negatívne vplyvy sú podobné vplyvom, ktoré vytvárajú elektrické spotrebiče také, ako
mixér, ventilátor, vysávač a pod.
2 Pri varení s nastavením nízkeho výkonu mikrovĺn sa intenzita vnútorného osvetlenia
mikrovlnnej rúry môže znížiť.
3 Pri tepelnom spracovaní potravín, z pripravovaného pokrmu môže vychádzať vodná
para. Väčšina vodnej pary je odvádzaná cez ventilačné otvory. Avšak časť kondenzovanej
vodnej pary sa môže usádzať na chladných častiach mikrovlnnej rúry (napr. na dvierkach).
4 Ak sklenený tanier počas prevádzky mikrovlnnej rúry vydáva zvuky, skontrolujte či
na dne mikrovlnnej rúry a pod otočným prstencom sa nenachádzajú nečistoty. Čistenie
mikrovlnnej rúry vykonávajte podľa inštrukcií v kapitole „ČISTENIE – KONZERVÁCIA
A OBSLUHA”.
PREDĹŽENÁ ČINNOSŤ VENTILÁTORA
V prípade, že mikrovlnná rúra je nečinná:
V prípade varenia 5 alebo viac minút po ukončení varenia sa mikrovlná rúra automaticky
vypne, ale ventilátor bude pracovať ešte ďalších 15 sekúnd.
1 Skontrolujte, či mikrovlnná rúra je pripojená do zásuvky zdroja napätia správne. V prípade,
že nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a vložte ju späť na svoje miesto.
2 Skontrolujte, či poistka elektrickej siete nie je prepálená alebo či nedošlo k odpojeniu
ističa elektrickej siete. V prípade, že vyššie uvedené bezpečnostné prvky pracujú správne,
skontrolujte zásuvku zdroja napätia tak, že k nej pripojíte iné zariadenie.
3 Skontrolujte, či ovládací panel je nastavený správne a či je nastavený správne časovač.
4 Skontrolujte, či dvierka sú zatvorené správne. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE VNÚTORNÉHO OSVETLENIA
Po otvorení dvierok v rúre sa zapína vnútorné osvetlenie. Pokiaľ sú dvierka otvorené viac
než 10 minút bez vykonávania nejakých úkonov, osvetlenie sa automaticky vypne.
RODIČOVSKÁ BLOKÁDA – ochrana proti prístupu detí
Blokáda: V stave pohotovosti stlačte a pridržte na 3 sekundy tlačidlo Cancel/Stop. Ozve
sa dlhý zvukový signál oznamujúci zapnutie blokády chrániacej proti prístupu detí a na
obrazovke sa objaví symbol
.
Vypnutie blokády: Pri zapnutej blokáde stlačte a na 3 sekundy pridržte tlačidlo Cancel/
Stop. Ozve sa dlhý zvukový signál oznamujúci vypnutie blokády.
V prípade, že mikrovlnná rúra sa neuvedie do chodu, aj napriek vykonaniu
vyššie uvedených činností, kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa
mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opraviť samostatne.
Pokyny k použitiu varných nádob
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a príbor, ktorý je na to určený. Najvhodnejším materiálom, z ktorého by mali byť nádoby vyrobené pre použitie v mikrovlnnej rúre, je číry materiál, ktorý umožňuje prechod energie cez nádobu priamo k pokrmom.
20
instrukcja 29Z012 i 013.indb 20
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:28
MIKROVLNÁ RÚRA Typ 29Z012
Menovité napätie: 230-240 V~ 50 Hz
Príkon: 1200-1250 W (Mikrovlny); 950-1000 W (Gril)
Menovitý výkon mikrovĺn: 800 W
Frekvencia mikrovĺn: 2450 MHz
Objem: 23 l
Sklený tanier: Ø 270 mm
Vonkajšie rozmery (mm) [výš. x šír. x hl.]: 292,5 x 485 x 410
Rozmery komory (mm) [výš. x šír. x hl.]: 221 x 314 x 348
Váha netto: asi 12,7 kg
Obrazovka: ukazovatele – signalizácia
Mikrovlny
Výkon veľmi vysoký a vysoký
Rozmrazovanie
Rodičovská blokáda
Váha v gramoch
Gril
Výkon veľmi nízky a nízky
Hodiny
Automatické varenie
Objem v ml
STAVBA RÚRY Typ 29Z012
1 Riadiaci panel
2 Otočná os
3 Systém otočného prsteňa
4 Sklený otočný tanier
5 Okienko
6 Dvierka
7 Bezpečnostná blokáda - vypína napájanie v momente
RIADIACI PANEL
1 Obrazovka: hodiny + ukazovatele
2 Defrost By Time (Časové rozmrazovanie)
3 Clock/Pre-Set (Nastavovanie hodín)
4 Defrost By W.T. (Rozmrazovanie podľa váhy)
5 Auto Menu (Automatické menu)
otvorenia dvierok počas činnosti rúry
8 Kovový rošt (používajte iba pri funkcii grilovanie;
nezabudnite ho umiestniť na slenenom otočnom tanieri)
1
4
6
5
3
2
1
A-1: Auto Reheat (Automatické ohrievanie)
A-2: Vegetable (Zelenina)
A-3: Fish (Ryba)
A-4: Meat (Mäso)
A-5: Pasta (Cestoviny)
A-6: Potato (Zemiaky)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Polievka/Káva)
6 Cancel/Stop (Anulovanie/Zastavenie)
7 Start (Štart)
8 Microwave/Grill/Combi. (Mikrovlny/Gril/
Kombinované varenie)
9 Tlačidlá:
zvýšenie hodnoty
zníženie hodnoty
Skokovo niekoľkonásobným stlačením, alebo plynule
pridržaním tlačidla.
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Nastavovanie hodín (Clock/Pre-Set)
Po pripojení rúry k napájaniu sa na ukazovateli objaví nápis „0:00“
a ozve sa jeden zvukový signál.
1 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice hodín začnú kmitať a na
ukazovateli sa objaví kontrolné svetlo hodín
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo , aaby ste nastavili hodinu. Nastaviť možno číslice od 0 do 23. Stlačte tlačidlo , na ukazovateli sa
objavia číslice od 0 do 23. Stlačte tlačidlo , na ukazovateli sa
objavia číslice od 23 do 0.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice minút začnú kmitať.
4 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili minúty. Nastaviť
možno číslice od 0-59. Stlačte tlačidlo
na ukazovateli sa objavia číslice od 0 do 59.
5 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, aby ste ukončili nastavovanie
času. Kontrolné svetlo hodín zhasne. Začne kmitať „:”a na ukazovateli sa objaví nastavený čas.
Mikrovlnné varenie
Na mikrovlné varenie nepoužívajte rošt! Pred mikrovlným varením rošt
z rúry vždy vyberte.
1 Stlačte niekoľkokrát tlačidlo Microwave/Grill/Combi., aby ste zvolili požadovanú hladinu výkonu. Na ukazovateli sa objavia nápisy P100, P80, P50, P30, P10 – pozrite tabuľku.
Rozsvieti sa kontrolné svetlo
ako aj symbol varenia podľa zvoleného výkonu mikrovĺn
–
alebo
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
aby ste nastavili čas varenia. Čas varenia možno nastaviť
od 0:05 a zvyšovať stláčajúc tlačidlo , na zníženie času varenia treba stlačiť tlačidlo .
Znižovanie začínajte od hodnoty 95:00. Maximálny čas varenia dosahuje 95 minút.
3 Pro spouštění ohřevu zmáčkněte tlačítko Start.
2 Pre nastavenie času varenia stlačte tlačidlo
do momentu,
keď sa na ukazovateli objaví nápis „20:00“.
3 Stlačte tlačidlo Štart, aby ste začali varenie, ozve sa zvukový
signál a spustí sa program varenia. V tom istom čase budú na
ukazovateli kmitať symboly
a
a zostávajúci čas varenia.
Tabuľka výkonu mikrovĺn
Výkon
Veľmi vysoký
Vysoký
Stredný
Nízky
Veľmi nízky
Ukazovateľ
P100
P80
P50
P30
P10
Poznámka:
Vedľa sú uvedené sekundy/
minúty, o ktoré možno meniť
nastavenie času pri jednotlivých
časových hodnotách.
0 – 1 minúta
každých 5 sekúnd
1 – 5 minút
každých 10 sekúnd
5 – 10 minút
každých 30 sekúnd
10 – 30 minút
každých 1 minútu
30 – 95 minút
každých 5 minút
Grilovanie
1 Stlačte niekoľkokrát tlačidlo Microwave/Grill/Combi., aby
ste zvolili požadovanú hladinu výkonu. Na ukazovateli sa budú
objavovať nápisy P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2. Tlačidlo
stláčajte do momentu, keď sa na ukazovateli objaví nápis „G“,
a symbol
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili čas grilovania. Čas grilovania možno
nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať stláčajúc tlačidlo . Čas grilovania možno znížiť
od hodnoty 95:00 stláčajúc tlačidlo . Maximálny čas grilovania je 95 minút.
3 Stlačte tlačidlo Start, aby ste začali grilovanie. Ozve sa zvukový signál a začne sa
program grilovania. V tom istom čase sa bude na ukazovateli kmitať symbol
a ostávajúci čas grilovania.
PRÍKLAD
Aby ste nastavili varenie na 20 minút pri výkone mikrovĺn 80%,
urobte tieto úkony:
1 Stlačte dvakrát tlačidlo Microwave/Grill/Combi., na ukazovateli sa objaví nápis P80, a symboly
a
.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 21
21
2015-05-28 13:53:29
Kombinované varenie (mikrovlny + gril)
Menu
Počet stlačení
Hmotnosť
250 g
V prípade použitia zariadenia v programe kombinovaného varenia, deti
môžu rúru používať výlučne pod dozorom dospelej osoby, pretože zariadenie sa ohrieva na vysokú teplotu.
A-3
Ryba
1 Stlačte niekoľkokrát tlačidlo Microwave/Grill/ Combi., aby
ste zvolili požadovanú hladinu výkonu. Na ukazovateli sa budú
objavovať tieto nápisy: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2.
Tlačidlo stláčajte do momentu, keď sa na ukazovateli objaví nápis
C-1 alebo C-2. Objaví sa symbol
a
.
C-1 = 55% času – mikrovlné varenie
45% času – grilovanie
C-2 = 36% času – mikrovlné varenie
64% času – grilovanie
2 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili čas varenia Čas varenia možno nastaviť
od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať stláčajúc tlačidlo .Čas varenia možno znížiť od hodnoty
95:00 stláčajúc tlačidlo . Maximálny čas varenia je 95 minút.
3 Stlačte tlačidlo Start, aby ste začali varenie, ozve sa zvukový signál a začne sa
program varenia. V tom istom čase sa budú na ukazovateli kmitať symboly
a
, ako
aj ostávajúci čas varenia.
3
250 g
A-4
Mäso
4
Časové rozmrazovanie (Defrost By Time)
1 Stlačte tlačidlo Defrost By Time. Na ukazovateli sa objaví
nápis dEF2 a rozsvietia sa kontrolné svetlá
a
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili čas rozmrazovania. Čas rozmrazovania možno nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) –
zvyšovať stláčajúc tlačidlo . Maximální nastavitelná doba rozmrazování je 95 minut.
3 Stlačte tlačidlo Start, aby sa začalo rozmrazovanie. Rozosvietia sa kontrolné svetlá
a
.
Rýchle začatie varenia (Start)
Pokiaľ sa rúra nachádza v pohotovostnom stave, stlačte tlačidlo Start, aby sa zaplo varenie na 1 minútu pri plnom výkone. Po každom stlačení tlačidla bude čas varenia predĺžený
o jednu minútu. Maximálny čas varenia je 95 minút.
Automatické menu (Auto Menu)
1 Stlačte tlačidlo Auto Menu niekoľkokrát, aby ste zvolili menu varenia. Na ukazovateli
sa objavia kontrolné svetlá
a
. Menu si možno zvoliť podľa tabuľky ďalej nasledujúcim spôsobom:
Automatické ohrievanie – Zelenina – Ryby – Mäso – Cestoviny – Zemiaky – Pizza – Polievka/Káva, a na ukazovateli sa
objaví nápis A–1, …, A–8.
2 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste zvolili váhu potraviny na
varenie. Na ukazovateli sa objavia tieto nápisy
alebo
.
Váhu alebo objem možno zvýšiť stláčajúc tlačidlo
alebo .
3 Stlačte tlačidlo Start, aby ste začali varenie, ozve sa zvukový signál a začne sa
program varenia. V tom istom čase budú vypnuté nápisy
alebo
, a na ukazovateli
budú kmitať symboly
a
ako aj zostávajúci čas varenia.
Tabuľka automatického menu
A-1
Automatické
ohrievanie
Hmotnosť
200 g
1
400 g
600 g
200 g
A-2
Zelenina
2
300 g
400 g
22
instrukcja 29Z012 i 013.indb 22
350 g
450 g
A-5
Cestoviny
50 g
5
100 g
200 g
A-6
Zemiaky
6
400 g
600 g
1 Stlačte tlačidlo Defrost By W.T. Na ukazovateli sa objaví
nápis dEF1 a rozsvietia sa kontrolné svetlá
a
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili váhu potraviny
na rozmrazovanie. Na ukazovateli sa objaví písmeno „g“. Stlačte
tlačidlo , na ukazovateli sa objavia čísla: 100 – 200 – 300 ...
1900 – 2000 alebo , aby sa objavili v opačnom poradí.
3 Stlačte tlačidlo Start, aby sa začalo rozmrazovanie. Ozve sa
zvukový signál a zaháji sa program rozmrazovania. V tom istom čase budú na ukazovateli
kmitať symboly
a
ako aj zostávajúci čas rozmrazovania.
Počet stlačení
350 g
450 g
Rozmrazovanie podľa váhy (Defrost By W.T.)
Menu
Ukazovateľ
200 g
A-7
Pizza
7
A-8
Polievka
8
400 g
200 ml
400 ml
Overovanie funkcií
V prípade varenia s použitím funkcie Microwave/Grill/Combi., stlačte tlačidlo Microwave/
Grill/Combi., aktuálny výkon mikrovĺn sa objaví na ukazovateli na 4 sekundy. Po 4 sekundách sa údaje vrátia do pôvodného stavu.
Nastavovanie programu na zadanú hodinu
1 Nastavte hodiny (pozrite bod: Nastavovanie hodín).
2 Otvorte program varenia (pozrite bod: Mikrovlné varenie).
Nastaviť možno maximálne tri etapy. Program rozmrazovania
treba vždy nastaviť ako prvý.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice hodín začnú kmitať a na
ukazovateli sa objaví kontrolné svetlo hodín
.
4 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili hodinu. Možno
si zvoliť číslice od 0 do 23.
5 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice hodín začnú kmitať.
6 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili minúty. Možno
si zvoliť od 0 do 59.
7 Stlačte tlačidlo Start, aby ste ukončili nastavovanie. Kontrolné svetlo hodín
začne
kmitať. Pokiaľ sú dvierka zatvorené, po dosiahnutí nastaveného času sa dvakrát ozve zvukový signál, varenie sa automaticky začne a kontrolné svetlo hodín
. zhasne. Rozsvietia sa kontrolné svetlá varenia
a napr.
.
Viacetapové varenie
Nastaviť možno maximálne 3 etapy varenia. V prípade viacetapového varenia, pokiaľ je
rozmrazovanie jednou z etáp varenia, program rozmrazovania bude automaticky zapojený
ako prvý. Po ukončení jednej etapy sa ozve zvukový signál a začne sa ďalšia etapa.
Automatické varenie nemôže byť jedným z programov viacetapového varenia.
PRÍKLAD
Ukazovateľ
Chcete nastaviť varenie na 10 minút pri výkone mikrovlny 100%, a 15 minút pri výkone
mikrovlny 80%. Urobte nasledujúce úkony:
1 Stlačte tlačidlo Microwave/Grill/Combi., aby ste zvolili 100% výkon mikrovĺn – P100.
2 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili čas varenia na 10 minút.
3 Stlačte dvakrát tlačidlo Microwave/Grill/Combi., aby ste nastavili výkon mikrovĺn 80% –
P80. Na ukazovateli sa objaví nápis P80 a symboly
a
.
4 Stlačte tlačidlo
alebo , aby ste nastavili čas varenia na 15 minút.
5 Stlačte tlačidlo Start, aby ste začali varenie.
Po každom ukončení funkcie sa ozve zvukový signál oznamujúci koniec
práce.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:33
MIKROVLNÁ RÚRA Typ 29Z013
Menovité napätie: 230-240 V~ 50 Hz
Príkon: 1200-1250 W (Mikrovlny); 950-1000 W (Gril)
Menovitý výkon mikrovĺn: 800 W
Frekvencia mikrovĺn: 2450 MHz
Objem: 23 l
Sklený tanier: Ø 270 mm
Vonkajšie rozmery (mm) [výš. x šír. x hl.]: 292,5 x 485 x 390
Rozmery komory (mm) [výš. x šír. x hl.]: 221 x 314 x 348
Váha netto: asi 13,7 kg
Obrazovka: ukazovatele – signalizácia
Mikrovlny
Výkon veľmi vysoký a vysoký
Rozmrazovanie
Rodičovská blokáda
Váha v gramoch
Gril
Výkon veľmi nízky a nízky
Hodiny
Automatické varenie
Objem v ml
STAVBA RÚRY 29Z013
1 Riadiaci panel
2 Otočná os
3 Systém otočného prsteňa
4 Sklený otočný tanier
5 Okienko
6 Dvierka
7 Bezpečnostná blokáda - vypína napájanie v momente
RIADIACI PANEL
1 Obrazovka: hodiny + ukazovatele
2 Defrost By Time (Časové rozmrazovanie)
3 Clock/Pre-Set (Nastavovanie hodín)
4 Defrost By W.T. (Rozmrazovanie podľa váhy)
5 Auto Menu (Automatické menu)
otvorenia dvierok počas činnosti rúry
8 Kovový rošt (používajte iba pri funkcii grilovanie;
nezabudnite ho umiestniť na slenenom otočnom tanieri)
1
4
6
7
6
8
9
5
3
2
7
1
2
3
A-1: Auto Reheat (Automatické ohrievanie)
A-2: Vegetable (Zelenina)
A-3: Fish (Ryba)
A-4: Meat (Mäso)
A-5: Pasta (Cestoviny)
A-6: Potato (Zemiaky)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Polievka/Káva)
Cancel/Stop (Anulovanie/Zastavenie)
Micro./Grill/Combi. (Mikrovlny Gril/Kombinované
varenie)
Quick Start/Start (Rýchly Štart/Štart)
Otočný gombík:
– zvýšenie hodnoty v smere symbolu , podľa smeru
hodinových ručičiek,
– zníženie hodnoty v smere symbolu , proti smeru
hodinových ručičiek.
4
5
6
7
8
9
8
Nastavenie hodín (Clock/Pre-Set)
Po pripojení mikrovlnej rúry k napájaniu sa na ukazovateli objaví
nápis „0:00“ a ozve sa jeden zvukový signál.
1 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice hodín začnú kmitať a na
ukazovateli sa objaví kontrolné svetlo hodín
.
2 Na nastavenie hodiny otočte gombíkom. Nastaviť možno číslice od 0 do 23 v smere
alebo od 23 do 0 v smere . Na ukazovateli sa objavia číslice od 0 do 23 alebo od 23 do 0.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice minút začnú kmitať.
4 Otočte gombíkom smerom
alebo
aby ste nastavili
minúty. Nastaviť možno číslice od 0–59 a od 59–0. Na ukazovateli
sa objavia číslice od 0 do 59 alebo od 59 do 0.
5 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, aby ste ukončili nastavovanie
času. Kontrolné svetlo hodín zhasne. Rozsvieti sa symbol „:“ a na
ukazovateli sa objaví čas.
Mikrovlnné varenie
Na mikrovlné varenie nepoužívajte rošt! Pred mikrovlným varením rošt
z rúry vždy vyberte.
1 Stlačte tlačidlo Micro./Grill/Combi., aby ste zvolili požadovaný výkon mikrovlny.
Na ukazovateli sa objaví nápis P100. Rozsvietia sa kontrolné svetlá
a
.
2 Aby ste zvolili vyžadovaný iný výkon mikrovln, napr. P80, otáčajte gombík smerom
alebo , až sa na ukazovateli objaví nápis P80 a symbol
.
3 Stlačte Micro./Grill/Combi., a otáčajte gombík smerom
alebo , aby ste nastavili čas varenia. Pretáčajúc príslušne gombík varenia možno nastaviť od 0:05 (5 sekúnd)
a zvyšovať smerom alebo znižovať smerom . Znižovanie začínajte od hodnoty 95:00.
Maximálny čas varenia dosahuje 95 minút.
4 Stlačte tlačidlo Quick Start/Štart, aby ste začali varenie.
PRÍKLAD
Aby ste nastavili varenie na 20 minút pri výkone mikrovĺn 80%,
urobte tieto úkony:
1 Stlačte dvakrát tlačidlo Micro./Grill/Combi. Na ukazovateli sa
objaví nápis P100 a symboly
a
.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 23
2 Pre nastavenie zvoleného výkonu mikrovĺn P80 otáčajte gombíkom smerom
alebo , až sa na ukazovateli objaví nápis
P80 a symboly
a
.
3 Stlačte tlačidlo Micro./Grill/Combi., a pretočte gombík smerom
alebo , aby ste nastavili čas 20 min. Na ukazovateli sa
objaví zvolený čas.
4 Stlačte tlačidlo Quick Start/Štart, aby ste začali varenie.
Tabuľka výkonu mikrovĺn
Výkon
Veľmi vysoký
Vysoký
Stredný
Nízky
Veľmi nízky
Ukazovateľ
P100
P80
P50
P30
P10
Poznámka:
Vedľa sú uvedené sekundy/
minúty, o ktoré možno meniť
nastavenie času pri jednotlivých
časových hodnotách.
0 – 1 minúta
každých 5 sekúnd
1 – 5 minút
každých 10 sekúnd
5 – 10 minút
každých 30 sekúnd
10 – 30 minút
každých 1 minútu
30 – 95 minút
každých 5 minút
Grilovanie
1 Stlačte Micro./Grill/Combi. Na ukazovateli sa objaví nápis P100.
2 Aby ste zvolili požadovanú funkciu grilovania G, pretáčajte
gombíkom smerom
alebo , až sa na ukazovateli objaví
nápis G a symbol
.
3 Stlačte Micro./Grill/Combi., a pretočte gombíkom smerom
alebo
, aby ste
nastavili čas grilovania. Čas grilovania možno nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať smerom
alebo znížiť smerom . Znižovanie začnite od hodnoty 95:00. Maximálny čas
grilovania je 95 minút.
4 Stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby ste začali grilovanie. Ozve sa zvukový signál
a začne sa program grilovania. V tom istom čase sa bude na ukazovateli kmitať symbol
a ostávajúci čas grilovania.
Po uplynutí polovice času grilovania sa mikrovlná rúra zastaví a ozve sa
dvakrát zvukový signál. Je to normálny jav. V takejto situácii je potrebné
pokrm otočiť. Ak sa v priebehu minúty nevykonajú žiadne činnosti, mikrovlná rúra sa opäť zapne a jedenkrát sa ozve zvukový signál.
23
2015-05-28 13:53:41
Kombinované varenie (mikrovlny + gril)
V prípade použitia zariadenia v programe kombinovaného varenia, deti
môžu rúru používať výlučne pod dozorom dospelej osoby, pretože zariadenie sa ohrieva na vysokú teplotu.
1 Stlačte Micro./Grill/Combi. Na ukazovateli sa objaví nápis P100.
2 Pre voľbu požadovanej funkcie pretáčajte gombíkom smerom
alebo . Na ukazovateli sa budú objavovať tieto nápisy: P80,
P50, P30, P10, G, C-1, C-2 a symbol
a
.
C-1 = 55% času – mikrovlné varenie
45% času – grilovanie
C-2 = 30% času – mikrovlné varenie
70% času – grilovanie
3 Po zvolení príslušnej funkcie stlačte tlačidlo Micro./Grill/Combi. a pretočte gombík
smerom alebo , aby ste nastavili čas varenia.Príslušne pretáčajúc gombíkom možno
čas varenia nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať smerom
alebo znižovať smerom
Znižovanie začnite od hodnoty 95:00. Maximálny čas varenia je 95 minút.
4 Stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby ste začali varenie, ozve sa zvukový signál
a začne sa program varenia. V tom istom čase budú na ukazovateli kmitať symboly
a
.
Automatické menu (Auto Menu)
1 Stlačte tlačidlo Auto Menu, aby ste zvolili menu varenia. Na ukazovateli sa objavia
kontrolné svetlá
a
. Menu si možno zvoliť podľa tabuľky ďalej nasledujúcim spôsobom:
Pretáčajúc gombík zvoľte: Automatické ohrievanie – Zelenina –
Ryby – Mäso – Cestoviny – Zemiaky – Pizza – Polievka/Káva,
a na ukazovateli sa objaví nápis A–1, ..., A–8.
2 Po zvolení menu potvrďte stláčajúc tlačidlo Auto Menu.
3 Pretočte gombík smerom
alebo , aby ste zvolili váhu
potraviny na varenie. Na ukazovateli sa objavia nápisy
alebo
. Váhu alebo hodnotu možno zvýšiť pretáčajúc gombíkom
alebo znížiť smerom .
smerom
4 Stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby sa varenie začalo, vtedy sa ozve zvukový signál
a zaháji sa program varenia. V tom istom čase budú vypnuté nápisy
a
, a na ukazovateli budú viditeľné symboly
a
a ako aj zostávajúci čas varenia.
Tabuľka automatického menu
Menu
Pokiaľ sa rúra nachádza v pohotovostnom stave, stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby sa
zaplo varenie na 1 minútu pri plnom výkone. Po každom stlačení tlačidla bude čas varenia
predĺžený o jednu minútu. Maximálny čas varenia je 95 minút.
200 g
A-2
Zelenina
1 Nastavte hodiny (pozrite bod: Nastavovanie hodín).
2 Otvorte program varenia (pozrite bod: Mikrovlné varenie).
Nastaviť možno maximálne tri etapy. Program rozmrazovania
treba vždy nastaviť ako prvý.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice hodín začnú kmitať a na
ukazovateli sa objaví kontrolné svetlo hodín
.
4 Pretočte gombík v smere
alebo . Možno si zvoliť číslice od 0 do 23 – smer
alebo 23 do 0 – smer .
5 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, číslice minút začnú kmitať.
6 Pretočte gombík v smere
alebo
, aby ste nastavili
minúty. Možno si zvoliť číslice od 0 do 59 – smer
alebo od 59
do 0 – smer .
7 Stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby ste ukončili nastavovanie. Kontrolné svetlo
hodín
začne kmitať. Pokiaľ sú dvierka zatvorené, po dosiahnutí nastaveného času sa
dvakrát ozve zvukový signál, varenie sa automaticky začne a kontrolné svetlo hodín
zhasne. Rozsvietia sa kontrolné svetlá varenia
a napr.
.
250 g
A-3
Ryba
250 g
A-4
Mäso
350 g
450 g
A-5
Cestoviny
50 g
100 g
200 g
A-6
Zemiaky
400 g
600 g
A-7
Pizza
A-8
Polievka
Časové rozmrazovanie (Defrost By Time)
instrukcja 29Z012 i 013.indb 24
350 g
450 g
1 Stlačte tlačidlo Defrost By W.T. Na ukazovateli sa objaví
nápis dEF1 a rozsvietia sa kontrolné svetlá
a
.
2 Pretočte gombík v smere
alebo , aby ste nastavili váhu
potraviny na rozmrazovanie. Na ukazovateli sa objaví písmeno g.
Na ukazovateli sa objavia nápisy 100–200 ... 1900–2000 (alebo
v opačnom poradí) – smer .
3 Stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby sa začalo rozmrazovanie. Ozve sa zvukový
signál a zaháji sa program rozmrazovania. V tom istom čase budú na ukazovateli kmitať
symboly
a
ako aj zostávajúci čas rozmrazovania.
24
300 g
400 g
Rozmrazovanie podľa váhy (Defrost By W.T.)
Overovanie funkcií
400 g
600 g
Nastavovanie programu na zadanú hodinu
V prípade varenia s využitím funkcie Micro./Grill/Combi., stlačte tlačidlo Micro./Grill/
Combi. Aktuálny výkon mikrovĺn sa na ukazovateli objaví na 4 sekundy.
Podobne stláčajúc tlačidlo Clock/Pre-Set sa na ukazovateli objaví aktuálny čas.
Po 4 sekundách sa informácie vrátia do pôvodneho stavu.
Ukazovateľ
200 g
A-1
Automatické ohrievanie
Rýchly štart (Quick Start/Start)
1 Stlačte tlačidlo Defrost By Time. Na ukazovateli sa objaví
nápis dEF2 a rozsvietia sa kontrolné svetlá
a
.
2 Pretočte gombík smerom
alebo
, aby ste nastavili
čas rozmrazovania. Čas rozmrazovania možno nastaviť od 0:05
(5 sekúnd) a zvyšovať smerom . Na zmenšenie času rozmrazovania treba gombík pretočiť smerom . Zmenšovanie začínajte od hodnoty 95:00. Maximálny čas rozmrazovania je 95 minút.
3 Stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby sa začalo rozmrazovanie. Rozosvietia sa kontrolné svetlá
a
.
Hmotnosť
200 g
400 g
200 ml
400 ml
Viacetapové varenie
Nastaviť možno maximálne 3 etapy varenia. V prípade viacetapového varenia, pokiaľ je
rozmrazovanie jednou z etáp varenia, program rozmrazovania bude automaticky zapojený
ako prvý. Po ukončení jednej etapy sa ozve zvukový signál a začne sa ďalšia etapa.
Automatické varenie nemôže byť jedným z programov viacetapového varenia.
PRÍKLAD:
Chcete nastaviť varenie na 10 minút pri výkone mikrovlny 100% + 15 minút pri výkone
mikrovlny 80%. Urobte nasledujúce úkony:
1 Dvakrát stlačte tlačidlo Micro./Grill/Combi., aby ste zvolili 100% výkon mikrovĺn –
P100.
2 Pretočte gombík smerom
alebo , aby ste nastavili čas varenia na 10 minút
a potvrďte stlačením Micro./Grill/Combi. Na ukazovateli sa objaví nápis P100 a symboly
a
.
3 Pretočte gombík smerom
alebo , aby ste nastavili výkon mikrovĺn 80% – P80
a potvrďte stlačením Micro./Grill/Combi.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:46
4 Pretočte gombík smerom
alebo , aby ste nastavili čas varenia na 15 minút
a potvrďte stlačením Micro./Grill/Combi.
5 Stlačte tlačidlo Quick Start/Start, aby ste začali varenie.
Po každom ukončení funkcie sa ozve zvukový signál oznamujúci koniec
práce.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných,
dizajnových alebo iných dôvodov.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 25
25
2015-05-28 13:53:54
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítsanak különös figyelmet
a biztonsági utasításokra. A kezelési utasítást, kérjük, úgy őrizzék meg, hogy a későbbi
használat közben is bele tudjanak nézni.
Egy biztos helyre írja fel a sütőn található SZÉRIASZÁMOT, és őrizze meg a későbbiekre.
SZÉRIASZÁM:
Tartalomjegyzék
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai .............................................26
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások .......................................................................26
Telepítés ............................................................................................................................27
Földelésre vonatkozó útmutatások ....................................................................................27
Rádió zavarok....................................................................................................................27
Tisztítás – karbantartás és kezelés ...................................................................................27
Mikrohullámú melegítés – útmutatások .............................................................................28
További funkciók ................................................................................................................28
Az edényre vonatkozó útmutatások ..................................................................................28
A forgó üvegtányér beszerelése ........................................................................................28
Mielőtt szervizhez fordul ....................................................................................................28
29Z012 típusú MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ........................................................................29
A sütő szerkezete .............................................................................................................29
Vezérlőtábla ......................................................................................................................29
A mikrohullámú sütő funkcióinak beállítása:
Óra beállítás (Clock/Pre-Set) ..................................................................................29
Mikrohullámú főzés .................................................................................................29
Grillezés ..................................................................................................................29
Kombinált főzés (mikrohullám + grill) ......................................................................30
Felengedés súly szerint (Defrost By W.T.) ..............................................................30
Időzített felengedés (Defrost By Time) ....................................................................30
Főzés gyors indítása (Start) ....................................................................................30
Automata menü (Auto Menu) ..................................................................................30
Automata menü táblázat ................................................................................30
Funkciók vizsgálata .................................................................................................30
Programbeállítás egy megadott órában ..................................................................30
Többfázisú főzés .....................................................................................................30
29Z013 típusú MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ .........................................................................31
A sütő szerkezete .............................................................................................................31
Vezérlőtábla .......................................................................................................................31
A mikrohullámú sütő funkcióinak beállítása:
Óra beállítás (Clock/Pre-Set) ..................................................................................31
Mikrohullámú főzés .................................................................................................31
Grillezés ..................................................................................................................31
Kombinált főzés (mikrohullám + grill) ......................................................................32
Főzés gyors indítása (Quick Start/Start) .................................................................32
Programbeállítás egy megadott órában ..................................................................32
Felengedés súly szerint (Defrost By W.T.) ..............................................................32
Időzített felengedés (Defrost By Time) ....................................................................32
Funkciók vizsgálata .................................................................................................32
Automata menü (Auto Menu) ..................................................................................32
Automata menü táblázat ................................................................................32
Többfázisú főzés .....................................................................................................32
Ökológia – Óvjuk a környezetet ........................................................................................33
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS HAZSNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai
1 Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
Ezzel a mikrohullám közvetlen hatásának teszi ki magát. Semmilyen esetben sem szabad
kikerülni, vagy önhatalmúlag módosítani a biztonsági rendszereket.
2 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő első része és az ajtó közé, és ne engedje meg,
hogy az érintkezési felületen kosz vagy tisztítószer maradék gyűljön össze.
3 Ne használjon sérült mikrohullámú sütőt. Nagyon fontos, hogy az ajtó jól záródjon ép
legyen, ne legyenek sérültek:
● a pántok és csapózárak (ne legyen repedés vagy kilazulás),
● az ajtó tömítései és az érintkező felületek,
● ne legyen „vetemedés”.
4 A mikrohullámú sütő beszabályozását vagy javítás kizárólag szerviz szakképzett személyzete végezheti.
26
instrukcja 29Z012 i 013.indb 26
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások
Az elektromos készülék kezelésekor tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. Égési
sérülések, áramütés, tűz, testi sérülések vagy a mikrohullámú energia hatása veszélyének
csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
● A készülék csak rendeltetésének megfelelően és az
alábbi használati utasításban foglaltak szerint használható. Ne melegítsen maró hatású kémiai anyagokat
a sütőben. A mikrohullámú sütő nem alkalmas laboratóriumi, vagy ipari célokra.
● A mikrohullámú sütő csak ételek és italok melegítésére
használható. Étel vagy ruhák szárítása, párnák, papucsok
vagy nedves ruhák melegítése nem használható, mert
azok meggyulladhatnak vagy sérüléseket okozhatnak.
● Soha ne használja a készüléket sérül hálózati kábellel
vagy dugasszal, sem akkor, ha hibásan működik, leesett,
vagy más módon megsérült.
● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy
végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt
jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén,
tanácsoljuk, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
● Ha az ajtó, vagy annak tömítése sérült, a sütő nem üzemelhet mindaddig, amíg szakember meg nem javítja.
● Folyadékot és más élelmiszert nem szabad légmentesen
lezárt edényben melegíteni, mivel felrobbanhat.
● Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett,
robbanásszerű forrást eredményezhet, ezért figyelnie
kell az edény mozgatásakor.
● Ne süssön élelmiszert a mikrohullámú sütőben. A forró
olaj tönkreteheti a sütőt vagy az edényt, sőt égési sérülést okozhat.
● A héjban lévő tojást és egész kemény tojást nem szabad
mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhat,
akár még a melegítés befejezése után is.
● A gyermekételeket tartalmazó üvegekben lévő élelmiszert fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell
a hőmérsékletét, mielőtt a gyereknek adja, hogy elkerülje
az égési sérülést.
● Az edény a hővezetés következtében felmelegedhet
a melegített ételtől. Az edény hordozásához használjon
megfelelő fogót.
● Minden, a mikrohullám ellen védő fedél levételével járó
karbantartási vagy javítási művelet veszélyes, azt szakképzett személyzetnek kell végeznie.
● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó
kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:54
● A nyolc év alatti gyermekek tartózkodjanak az árammal
működő berendezések használatától.
● Figyelem, forró felületek
.
● A berendezés ajtói és külső felületei felmelegedhetnek
a készülék üzemelése közben.
● A hozzáférhető felületek a berendezés üzemelésekor felforrósodhatnak.
● Ne vegye ki a mikrohullámú sütő kamrájában található
védő lemezeket! Ezek a sugárzás ellen védenek.
● Figyelmeztetés! A gőz kicsap a fedő felemelésekor vagy
a fólia csomagolás kinyitásakor.
● A felmelegített étel kivételekor használjon konyhai kesztyűt.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével
járhat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült, ne helyezze szekrénybe.
A mikrohullámú sütőt kizárólag csak 230 V-os váltóáramú, védőföldeléssel ellátott
hálózatra csatlakoztassa.
A készüléket fal mellék kell állítani.
FIGYELEM: A mikrosütőt ne telepítse főzőlapok vagy más, hőt előállító berendezések fölé. Ez a készülék tönkremenetelével és a garancia elvesztésével fenyeget.
Ne tegye a készüléket szekrénybe.
Ne indítsa be a sütőt üresen.
A tűzveszély csökkentése érdekében a konyhában:
● ha műanyagból vagy papírból készült edényben melegíti az étet, gyakran ellenőrizze a mikrosütőt, mivel az edény kigyulladhat,
● mielőtt beteszi a műanyag vagy papírzacskót a mikrohullámú sütőbe, távolítson el
róla minden drótból készült kapcsot,
● ha a készülék füstöl, kapcsolja ki vagy húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból,
és hagyja bezárva az ajtót, hogy a tűz elfojtódjon,
● ne hagyjon papír terméket, edényt és evőeszközt vagy élelmiszert a sütő belsejében, ha nem használja a készüléket.
A hálózati kábelt a forró felületektől távol kell vezetni, és nem érhet a mikrohullámú
sütő semelyik részéhez.
Ajánlott a mikrosütőt rendszeresen takarítani, és eltávolítani róla a lerakódott ételt.
A mikrosütő takarításának elhanyagolása a felületek állapotának romlásához vezethet, és előnytelenül befolyásolhatja a sütő élettartamát, és ennek hatására veszélyes
helyzetekhez vezethet.
Ne használjon gőzölős tisztítók a takarításhoz.
A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
Semmiképpen ne távolítsa el az ajtó belső oldalán lévő fóliát. Ez a készülék tönkremenetelét okozhatja.
Mielőtt a készüléket hordozza, biztosítsa a forgó tányért, hogy elkerülhető legyen
annak megsérülése.
Soha ne távolítsa el a készülék hátulján és oldalain található távtartó léceket, mivel
ezek biztosítják a levegő cirkulálásához szükséges távolságot a faltól.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●
●
●
●
●
●
●
A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült,
mint például:
● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb munkahelyeken,
● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által történő igénybevételre,
● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A mikrosütő kizárólag otthoni használatra készült, nem pedig gasztronómiai felhasználásra.
A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült.
A vastag héjú termékeket, mint pl. burgonya, egész sonka, alma és gesztenye, melegítés előtt szurkálja meg.
Ne főzze szét az élelmiszereket.
Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőhöz készültek.
Ne használja a mikrohullámú sütőt semminek, pl. kenyérnek, süteménynek stb.
a tárolására.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 27
Telepítés
1 Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított a mikrohullámú sütő belsejéből.
2 Vegye le a védőfóliát a vezérlő panelről és a mikrohullámú sütő burkolatáról.
Ellenőrizze, hogy nincs -e nyoma valamilyen sérülésnek, például az ajtó
nem görbült vagy vetemedett meg, a tömítések, az érintkező felületek épek,
a pántok és az ajtó zárja nem töröttek vagy nincsenek kilazulva, nincs
a sütő belsejében vagy az ajtón horpadás.
Bármilyen sérülés esetén ne használja a készüléket, hanem lépjen kapcsolatba a szerviz szakembereivel.
3 A mikrohullámú sütőt állítsa egy szintben levő, stabil felületre, amely elbírja a sütő saját
és a sütőben készíthető legnehezebb étel súlyát.
4 A mikrohullámú sütőt ne tegye ki nedvesség hatásának, és ne helyezze gyúlékony
anyagok közelébe, valamint hőt termelő berendezések alá vagy fölé.
5 Az berendezés hátuljával a fal felé kell állítani. A sütő rendeltetésszerű működése érdekében gondoskodjon a levegő megfelelő cirkulálásáról. Hagyjon felette legalább 30 cm-nyi,
mögötte és az oldalakon egyaránt 7,5 cm-nyi helyet. Az egyik oldalt hagyja szabadon.
6 A sütőt ne használja az üveglap nélkül és a megfelelő helyzetben elhelyezett forgótányér-tartó nélkül.
7 Ellenőrizze, hogy a hálózat kábel nem sérült -e, nincs -e a sütő alatt, vagy valamilyen
forró, illetve éles felületen, valamint nem lóg túl az asztal vagy a munkalap szélén.
8 Biztosítsa hogy könnyen hozzá lehessen férni a dugaszolóaljzathoz úgy, hogy váratlan
esetekben könnyen le lehessen választani a készüléket az áramforrásról.
9 Ne használja, és ne tartsa a mikrohullámú sütőt szabad ég alatt.
Földelésre vonatkozó útmutatások
A készülék dugaszát földeléssel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni. Földelés nélküli dugaszolóaljzatba történő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét.
Ajánlott a mikrohullámú sütőt külön áramkörre kötni.
Hosszabbító használata esetén:
1 A hosszabbítónak három eresnek kell lennie, olyan dugaszolóaljzattal és dugasszal,
ami lehetővé teszi a csatlakozást a földelésre.
2 A hosszabbítót helyezze távol forró és éles felületektől, úgy, hogy ne lehessen véletlenül meghúzni, vagy megbotlani benne.
Nem megfelelő csatlakozás esetén fennáll az áramütés veszélye.
A földelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén vagy az elektromos
hálózatra történő csatlakozással kapcsolatos tanácsokért forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a szervizhez.
Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt a mikrohullámú sütőben keletkező
hibákért, illetve az emiatt bekövetkező testi sérülésekért.
Rádió zavarok
A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és hasonló
berendezések működését.
A zavarokat korlátozni lehet, vagy ki lehet küszöbölni a következő módon:
● tisztítsa meg sütő ajtaját és az érintkező felületeit,
● változtassa meg a rádió vagy televízió antenna helyzetét,
● állítsa a vevőkészülékhez képest más helyre a mikrohullámú sütőt,
● helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől a vevőkészüléket,
● csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket egy másik elektromos dugaszolóaljzatba,
hogy a mikrohullámú sütő és a vevőkészülék az elektromos hálózat más áramkörén
legyen.
Tisztítás – karbantartás és kezelés
1 A mikrohullámú sütő tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki
a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
2 A mikrohullámú sütő belsejét tiszta állapotban kell tartani. A sütő belső falainak szenynyeződése esetén egy nedves ruhával távolítsa el az ételdarabokat vagy kiömlött folyadékot. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray
formájában lévő tisztítószert, sem erős tisztítószereket, mivel azok foltossá, mattá tehetik
a mikrohullámú sütő és az ajtó felületét.
3 A mikrohullámú sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
A sütő belsejében található részegységek károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen
rá, hogy a víz ne csöpögjön be a szellőző nyílásokon a készülék belsejébe.
4 Az ajtó, az ablak mindkét oldalát, az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket
gyakran törölje át egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat vagy a kiömlött
folyadékot.
27
2015-05-28 13:53:55
Ne használjon súroló anyagot tartalmazó tisztító szereket.
Az ajtók tömítéseinek, a mélyedések valamint az egymással érintkező
alkatrészek tisztításakor tilos olyan tisztítószert használni, ami károsíthatja
a tömítést, és ezzel a mikrohullám szivárgását okozhatja.
5 A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív detergenseket emulzió, tej, paszta
stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan
információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
Az ajtó üvegfelületének tisztításásra ne a használjon súroló hatású anyagot
tartalmazó vegyszereket, mert azok megsérthetik annak felületét és ezáltal
repedések kialakulásához vezethetnek.
6 Ne hagyja, hogy a vezérlő panelt nedvesség érje. Tisztításhoz használjon nedves,
puha rongyot. A mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolásának megelőzése érdekében
a vezérlő panelt úgy tisztítsa, hogy az ajtó nyitva van.
7 Ha a lecsapódó vízpára kezd leülni az ajtó belső vagy külső oldalára, törölje le egy
puha ronggyal.
Lecsapódás akkor keletkezhet, amikor a mikrohullámú sütő nagy nedvességtartalmú körülmények között üzemel. Ilyen esetben ez normális jelenség.
8 Időnként vegye ki, és mossa el az üvegtálcát. Meleg, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben mossa el.
9 Hogy megelőzze azt, hogy a készülék zajos legyen, rendszeresen tisztítsa a forgótányér-tartót és a sütő alját. Az alsó felületet egyszerűen valami enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A forgótányér-tartót meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el.
Mikor visszahelyezi a forgó gyűrűt a sütőbe, figyeljen arra, hogy jó helyre tegye be.
10 Hogy a sütőben lévő kellemetlen szagoktól megszabaduljon, egy mikrohullámú sütőben használható tálkába főzzön 5 percig 200 ml vizet egy citrom levével és héjával.
A sütő belsején alaposan törölje ki egy száraz, puha ronggyal.
11 Ha ki kell cserélni a belső égőt, forduljon ebben az ügyben SZERVIZHEZ.
12 Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az a felületek állapotának romlásához vezetnek, ami pedig a készülék élettartamára van negatív hatással,
és veszélyes helyzeteket okozhat.
3 Ajánlott kerek/ovális edényt használni négyszögletes/hosszúkás helyett, mivel az
edény sarkaiban lévő étel gyakrabban odaég.
4 Grillezés közben az étel kitakart részeit védje egy vékony alumínium fóliával az odaégéstől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ne használjon túl sok fóliát, és tartson min.
3 cm távolságot a fólia és a mikrohullámú sütő belső fala között.
Az alábbi lista megkönnyíti a megfelelő edény és evőeszköz kiválasztását.
Konyhai segédeszközök
Mikrohullámok
Grill
Kombinált
főzés
Hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámiatermékek
Műanyag, mikrohullámú sütőbe való edény
Egyszeri használatra való törülköző
Fémtálca
Fémrost
Alumíniumfólia és alumíniumcsomagolás
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Konyhaedények tesztelése:
1 Az edénybe öntsön 1 pohár (250 ml) hideg vizet, és tegye be a mikrohullámú sütőbe.
2 Melegítse teljes teljesítménnyel egy percig.
3 A megadott idő letelte után óvatosan ellenőrizze az edény hőmérsékletét. Ha érintésre
forró, ne használja melegítésre mikrohullámú sütőben.
Ne melegítse tovább egy percnél.
A forgó üvegtányér beszerelése
1 Az üvegtányért ne tegye be fordított helyzetben. Nem szabad a tányér mozgását akadályozni.
2 Melegítés közben a sütőben mindig benne kell
lennie az üvegtányérnak és a forgótányér-tartónak.
3 Ételmelegítés közben az ételt és az azt tartalmazó edényt mindig az üvegtányérra kell helyezni.
4 Ha az üvegtányér megreped vagy eltörik, a legközelebbi szervizhez kell fordulni.
Kerékagy (sütő alja)
Üvegtányér
Forgógyűrű
rendszer
Forgótengely
Mikrohullámú melegítés – útmutatások
1 Pontosan helyezze el az élelmiszereket. A legvastagabb részeket az edény széleihez
rakja.
2 Ellenőrizze a melegítési időt. A megadott legrövidebb idővel főzzön, és ha szükséges,
akkor hosszabbítsa meg a melegítést. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, és meg
is gyulladhatnak.
3 Az ételeket le kell fedni melegítés közben. A lefedés véd a „kifröccsenés ellen”, és biztosítja az egyenletes melegítést.
4 Melegítés közben a termékeket forgatni kell, hogy meggyorsuljon az olyan termékek,
mint csirke vagy hamburger melegítésének folyamata. Nagy termékeket, mint pl. pecsenye, legalább egyszer meg kell fordítani.
5 A melegítés közepén meg kell változtatni az olyan ételek elhelyezését, mint pl. a gombócok. A fent lévő terméket alulra kell tenni, a középen levőt pedig a szélekre.
További funkciók
A VENTILÁTOR MŰKÖDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA
Az 5 percig vagy annál tovább tartó főzési folyamat befejeződését követően a mikrohullámú sütő automatikusan kikapcsol, a ventilátor azonban további 15 másodpercig még
működni fog.
A BELSŐ VILÁGÍTÁS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA
Az ajtó kinyitását követően kigyullad a beltéri világítás. Amennyiben az ajtó 10 percnél tovább
van nyitva bármiféle művelet elvégzése nélkül, a világítás automatikusan kikapcsolódik.
SZÜLŐI ZÁR – gyermekek hozzáférése elleni védelem
Zár: Készenléti helyzetben nyomja meg és 3 másodpercig lenyomva a Cancel/Stop gombot. Hosszú hangjelzés csendül fel, amely a szülői zár bekapcsolódását jelzi, a képernyőn
megjelenik az ehhez tartozó jel
.
A zár kikapcsolása: Bekapcsolt zár esetén nyomja meg és hagyja 3 másodpercig
lenyomva a Cancel/Stop gombot. Hosszú hangjelzés csendül fel, amely a szülői zár kikapcsolódását jelzi.
Mielőtt szervizhez fordul
Normál állapot:
1 A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek,
és hasonló berendezések működését. Ez a zavarás a kisebb elektromos eszközök, mint
a mixer, ventilátor, porszívó stb. által okozott zavarokhoz hasonló.
2 Melegítés közben, kis mikrohullám teljesítménynél, a sütő belső világítása kialudhat.
3 Melegítés közben az élelmiszerből vízpára lép ki. A pára nagy részét a szellőző nyílások elvezetik. Azonban a pára egy része lecsapódhat a sütő hideg részeire (pl. az ajtóra).
4 Ha az üvegtányér üzemelés közben zajos, ellenőrizze, hogy a sütő alja és a forgótányér-tartó tiszta -e. A tisztítást a „TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS” fejezetben
megadott módon végezze.
Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
1 Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő jól van bedugva az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába. Ha nem, húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, várjon 10 másodpercet, és dugja vissza.
2 Ellenőrizze, hogy nincs -e kiégve a hálózati biztosíték, vagy nem kapcsolt-e ki az automata biztosíték. Ha a fenti védelem jól működik, ellenőrizze a hálózati dugaszolóaljzatot,
egy másik készüléket dugva bele.
3 Ellenőrizze, hogy a vezérlő panel jól van-e beprogramozva, vagy beállították-e az időkapcsolót.
4 Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva. Ellenkező esetben nem állít elő mikrohullámú energiát a sütő.
Ha a fentiek elvégzése után a sütő továbbra sem működik, szervizhez kell
fordulni. Nem szabad önállóan beállítani vagy javítani a sütőt.
Az edényre vonatkozó útmutatások
A mikrohullámú sütőben kizárólag hozzá alkalmas edényeket és „evőeszközöket” használjon. Mikrohullámú sütőben való használatra ideális edény átlátszó anyagú, amely lehetővé
teszi az energia áthaladását az edényen, hogy felmelegítse az ételt.
1 Ne használjon fém eszközöket vagy fémet tartalmazó díszítésű edényt – a mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
2 Mielőtt melegíteni kezd a mikrohullámú sütőben, távolítsa el az újrafelhasznált papírból
készült csomagolást, mivel az fém részecskéket tartalmazhat, ami szikrázást és/vagy tüzet
okozhat.
28
instrukcja 29Z012 i 013.indb 28
GW29-016_v05
2015-05-28 13:53:55
29Z012 típusú MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
Névleges feszültség: 230-240 V~ 50 Hz
A mikrohullámok frekvenciája: 2450 MHz
Bemenő teljesítmény: 1200-1250 W (Mikrohullámok); 950-1000 W (Grill) Térfogat: 23 l
Mikrohullámok névleges teljesítmény: 800 W
Üveg forgótányér: Ø 270 mm
Külső méretek (mm) [mag. x szél. x mély.]: 292,5 x 485 x 410
A kamra méretei (mm) [mag. x szél. x mély.]: 221 x 314 x 348
Nettó súly: 12,7 kg
Képernyő: kijelzők – szignalizáció
Mikrohullámok
Igen magas és magas teljesítmény
Felengedés
Szülői zár
Tömeg (g-ban)
Grill
Igen alacsony és alacsony teljesítmény
Óra
Automata főzés
Térfogat (ml-ben)
A SÜTŐ SZERKEZETE
1 Vezérlőtábla
2 Forgótengely
3 Forgógyűrű-rendszer
4 Üveg forgótányér
5 Ablak
6 Ajtó
7 Biztonsági leállítás - kikapcsolja az áramszolgáltatást,
VEZÉRLŐTÁBLA
1 Képernyő: óra + kijelzők
2 Defrost By Time (Időzített felengedés)
3 Clock/Pre-Set (Óra beállítás)
4 Defrost By W.T. (Felengedés súly szerint)
5 Auto Menu (Automata menü)
amint a működésben levő sütő ajtaja kinyílik
8 Fémrost (kizárólag grillezés funkcióhoz használja,
és mindig helyezze a forgó üvegtálra)
1
4
6
5
3
2
7
1
2
3
A-1: Auto Reheat (Automatikus melegítés)
A-2: Vegetable (Zöldség)
A-3: Fish (Hal)
A-4: Meat (Hús)
A-5: Pasta (Tészta)
A-6: Potato (Burgonya)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Leves/Kávé)
6 Cancel/Stop (Törlés/Leállítás)
7 Start (Indítás)
8 Microwave/Grill/Combi. (Mikrohullámok/Grill/
Kombinált főzés)
9 Nyomógombok:
érték növelése
érték csökkentése
Ugrásszerűen, a gomb ismételt megnyomásával, vagy
folyamatosan, a gomb lenyomásával.
4
5
6
7
8
9
8
Óra beállítás (Clock/Pre-Set)
A hálózatra való bekapcsolást követően a kijelzőn egy hangjelzés
kíséretében megjelenik a „0:00“ felirat.
1 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, az óra számértékei villogni kezdenek, és a mutatón megjelenik az óra jelzőlámpája
.
2 Nyomja meg a
vagy a , gombot, és állítsa be az órát.
A 0-tól 23-ig terjedő számok közül választhat. Nyomja meg a ,
gombot, a kijelzőn megjelennek a 0-tól 23-ig terjedő számok.
3 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, a percek számadatai
villogni kezdenek.
4 A
vagy a , gomb megnyomásával állítsa be a perceket.
A 0-tól 59-ig terjedő számok közül választhat. Nyomja meg a
gombot, a kijelzőn megjelennek a 0-tól 59-ig terjedő számok.
5 A Clock/Pre-Set gomb megnyomásával fejezze be az idő
beállítását. Az óra jelzőlámpája kialszik. Elkezd villogni a „:“,
a kijelzőn megjelenik a beállított idő.
Mikrohullámú főzés
Mikrohullámú főzéshez soha ne használjon rostot. Előtte mindig vegye ki
rostot a sütőből.
1 Nyomja meg néhányszor a Microwave/Grill/Combi. gombot, és válassza ki a kívánt
teljesítményszintet. A kijelzőn megjelennek a P100, P80, P50, P30, P10 feliratok – lásd
jelzőlámpa, valamint a mikrohullám-teljesítmény kiválasztott
a táblázatot. Kigyullad a
értéke szerint a főzés jele –
vagy a
.
2 A
vagy a
gomb megnyomásával állítsa be a főzés időtartamát. Ennek hosszát
0:05-től kezdve lehet beállítani, az időtartam meghosszabbítását a , gombbal, csökkentését a . gombbal kell beállítani. A csökkentést a 95:00 értéken kezdje. A maximális
főzési időtartam 95 perc.
3 Az (Start) gomb megnyomásával kezdje el a főzést.
PÉLDA
2 A főzés időtartamának beállításához hagyja a
gombot
megnyomva addig, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a „20:00“ felirat.
3 A főzés elindításához nyomja meg az Start gombot, felcsendül
a hangjelzés és beindul a főző program. A kijelzőn ugyanakkor
villogni kezdenek az
és a
jelek, valamint a főzés fennmaradó ideje.
Mikrohullámú teljesítmények táblázata
Teljesítmény
Igen magas
Magas
Közepes
Alacsony
Igen
alacsony
Kijelző
P100
P80
P50
P30
P10
Megjegyzés:
Az alábbi táblázatban azok a másodpercek / percek szerepelnek, amelyek
értékével meg lehet változtatni az idő
beállítását az egyes időpontok mellett.
0 – 1 perc
5 másodpercenként
1 – 5 perc
10 másodpercenként
5 – 10 perc
30 másodpercenként
10 – 30 perc
1 percenként
30 – 95 perc
5 percenként
Grillezés
1 Nyomja meg néhányszor a Microwave/Grill/Combi. gombot,
és válassza ki a kívánt teljesítményszintet. A kijelzőn megjelennek
a P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2 feliratok. Hagyja a gombot megnyomva addig, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a „G“
felivrat és a
jel.
2 A
vagy a , gomb megnyomásával állítsa be a grillezés időtartamát. Ez utóbbit
0:05 másodperctől kezdve lehet beállítani, majd az értéket a . gomb megnyomásával
lehet növelni. A grillezés időtartamát 95:00 értéktől kezdve lehet csökkenteni, a
gomb
megnyomásával. A grillezés maximális időtartama 95 perc.
3 Zmáčkněte tlačítko Start, ozve se zvukový signál a spustí se grilování. V tomto
okamžiku na displeji bude blikat symbol
a zbývající čas grilování.
Ahhoz, hogy a főzés időtartamát 80%-os mikrohullám-teljesítmény mellett 20 percre állítsa
be, a következő lépéseket kell megtenni:
1 Nyomja meg néhányszor a Microwave/Grill/Combi. gombot,
a kijelzőn megjelenik a P80, valamint a következő jelek:
és
a
.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 29
29
2015-05-28 13:53:56
Kombinált főzés (mikrohullám + grill)
Menü
A-3
Hal
1 Nyomja meg néhányszor a Microwave/Grill/Combi. gombot,
és válassza ki a kívánt teljesítményszintet. A kijelzőn a következő
feliratok jelennek meg: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2.
Hagyja a gombot lenyomva egészen addig, amíg a kijelzőn nem
jelenik meg a C-1 vagy C-2 felirat. Megjelenik a
és a
.
C-1 = 55% idő – mikrohullámú főzéss
45% idő – grillezés
C-2 = 36% idő – mikrohullámú főzés
64% idő – grillezés
2 A
vagy a , gomb megnyomásával állítsa be a főzés időtartamát. Ennek hosszát
0:05-től kezdve lehet beállítani, az időtartam meghosszabbítását a . gombbal, csökkentését a
gombbal kell beállítani. A csökkentést a 95:00 értéken kezdje. A maximális
főzési időtartam 95 perc.
3 A főzés elindításához nyomja meg az Start gombot, felcsendül a hangjelzés és beindul
a főző program. A kijelzőn ugyanakkor villogni kezdenek a
és a
jelek, valamint
a főzés fennmaradó ideje.
1 Nyomja meg a Defrost By Time gombot. A kijelzőn megjelenik a dEF2 és kigyulladnak a
és a
jelzőlámpák.
2 A
vagy a , gomb megnyomásával állítsa a felengedés
időpontját. Ez utóbbit 0:05 másodperctől kezdve lehet beállítani – az
időtartam növelését a gombbal kell beállítani. A felengedés maximális időtartama 95 perc.
3 Az Start gomb megnyomásával indítsa el a felengedést. Kigyulladnak a
és a
kijelző lámpák.
Főzés gyors indítása (Start)
Készenléti állapot esetén nyomja meg az Start gombot, hogy a főzés 1 percre, maximális
teljesítmény mellett kapcsolódjon be. A gomb minden további megnyomásával a főzés időtartama 1 perccel megnövekszik. A főzés maximális időtartama 95 perc.
Automata menü (Auto Menu)
1 Nyomja meg néhányszor az Auto menu gombot, s ennek során válassza ki a főzés
menüt. A kijelzőn kigyulladnak a
és a
. jelzőlámpák. A menüt a táblázat alapján
a továbbiakban következő módon válassza ki:
Automatikus melegítés – Zöldség – Hal – Hús – Tészta – Burgonya – Pizza – Leves/Kávé a kijelzőn megjelenik az A–1, …,
A–8 felirat.
2 A vagy a , gomb megnyomásával válassza ki a főzésre
szánt élelmiszer súlyát. A kijelzőn a
vagy a
feliratok jelennek meg. A tömeget vagy a térfogatot a
vagy a
gomb megnyomásával lehet növelni.
3 A főzés elindításához nyomja meg az Start gombot, felcsendül a hangjelzés és beindul
a főző program. Ugyanakkor ki lesznek kapcsolva a
és a
, jelek, és a kijelzőn kezdenek a
és a
jelek, valamint a főzés fennmaradó ideje.
A-1
Automatikus
melegítés
Megnyomások száma
Súly
200 g
1
400 g
600 g
200 g
A-2
Zöldség
2
300 g
400 g
30
instrukcja 29Z012 i 013.indb 30
3
350 g
250 g
A-4
Hús
4
350 g
450 g
A-5
Tészta
50 g
5
100 g
200 g
A-6
Burgonya
6
400 g
600 g
200 g
A-7
Pizza
7
A-8
Leves
8
400 g
200 ml
400 ml
Funkciók vizsgálata
A Microwave/Grill/Combi. funkció működtetése mellett végzett főzés esetén nyomja meg
a Microwave/Grill/Combi. gombot, a mikrohullámok aktuális teljesítménye 4 másodpercre
megjelenik a kijelzőn. 4 másodperc után az adatok visszatérnek az eredeti állapotba.
Programbeállítás egy megadott órában
1 Állítsa be az órát (ld. az Óra beállítás pontot).
2 Nyissa meg a főző programot (ld. a Mikrohullámú főzés
c. pontot). Legfeljebb 3 fázist lehet beállítani, ezen belül a felengedési programot mindig elsőként kell beiktatni.
3 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, az óra számértékei villogni kezdenek, és a kijelzőn megjelenik az óra jelzőlámpája
.
4 A
vagy a , gomb megnyomásával állítsa be az órát.
A 0-tól 23-ig terjedő számok közül választhat.
5 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, a percek számadatai
villogni kezdenek.
6 A
vagy a , gomb benyomásával állítsa be a perceket.
A 0-tól 59-ig terjedő számok közül választhat.
7 Az Start gomb megnyomásával fejezze be a beállítást. Az óra jelzőlámpája
villogni
kezd. Csukott ajtó mellett, a beállított idő elérését követően kétszer felcsendül a hangjelzés, a főzés automatikusan beindul, és az óra jelzőlámpája
. kialszik. Kigyulladnak
a főzés jelzőlámpái
és pld.
.
Tőbbfázisú főzés
Legfeljebb 3 fázis beállítására van lehetőség. Többfázisú főzés estén, amennyiben a felengedés a főzés egyik fázisát képezi, a felengedés automatikusan elsőként fog sorra kerülni.
Minden egyes szakasz befejeződését követően felcsendül a hangjelzés, és kezdetét veszi
a következő fázis.
Az automatikus főzés nem lehet a többfázisú főzés egyik programja.
PÉLDA:
Automata menü táblázat
Menü
Kijelző
450 g
Felengedés súly szerint (Defrost By W.T.)
Időzített felengedés (Defrost By Time)
Súly
250 g
Kombinált program esetén gyermekek a berendezést csupán felnőtt személy felügyelete alatt használhatják, mivel a berendezés igen erősen felmelegszik.
1 Nyomja meg a Defrost By W.T. gombot. A kijelzőn megjelenik
a dEF1 felirat, és kigyulladnak a
és a
jelzőlámpák.
2 A
vagy a , gomb megnyomásával állítsa be az élelmiszer súlyát felengedésre. A kijelzőn megjelenik a „g“ betű. Nyomja
meg a . gombot, a kijelzőn a következő számok jelennek meg:
100 – 200 – 300 ... 1900 – 2000 vagy
hogy fordított sorrendben jelenjenek meg.
3 Az Start gomb megnyomásával indítsa el a felengedést. A hangjelzés felcsendülése
után beindul a felengedés program. Ugyanakkor a kijelzőn villogni kezdenek a
és
a
jelek, valamint a felengedés fennmaradó ideje.
Megnyomások száma
Kijelző
Ahhoz, hogy 100%-os mikrohullámú teljesítmény mellett 10 perces főzést állítson be,
s ehhez ráadásként még + 15 percnyi főzést iktasson be 80 %-os teljesítmény mellett,
a következő lépéseket kell megtennie:
1 Nyomja meg a Microwave/Grill/Combi. gombot, és válassza ki a 100%-os mikrohullámú teljesítményt – a P100-at.
2 Nyomja meg a
vagy a , gombot, és állítsa be a főzés időtartamát 10 percre.
3 Kétszer nyomja meg a Microwave/Grill/Combi. gombot, és állítsa be a mikrohullámú
teljesítményt 80 %-ra, azaz P80-ra. A kijelzőn megjelenik a P80-as felirat, valamint a
és a
jelzések.
4 Nyomja meg a
vagy a , gombot, és állítsa be a főzés időtartamát 15 percre.
5 Az Start gomb megnyomásával indítsa el a főzést.
A program lefutását követően felcsendül a munkafolyamat végét bejelentő
hangjelzés.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:00
29Z013 típusú MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
Névleges feszültség: 230-240 V~ 50 Hz
Bemenő teljesítmény: 1200-1250 W (Mikrohullámok); 950-1000 W (Grill)
Mikrohullámok névleges teljesítmény: 800 W
A mikrohullámok frekvenciája: 2450 MHz
Térfogat: 23 l
Üveg forgótányér: Ø 270 mm
Külső méretek (mm) [mag. x szél. x mély.]: 292,5 x 485 x 390
A kamra méretei (mm) [mag. x szél. x mély.]: 221 x 314 x 348
Nettó súly: 13,7 kg
Képernyő: kijelzők – szignalizáció
Mikrohullámok
Igen magas és magas teljesítmény
Felengedés
Szülői zár
Tömeg (g-ban)
Grill
Igen alacsony és alacsony teljesítmény
Óra
Automata főzés
Térfogat (ml-ben)
A SÜTŐ SZERKEZETE
1 Vezérlőtábla
2 Forgótengely
3 Forgógyűrű-rendszer
4 Üveg forgótányér
5 Ablak
6 Ajtó
7 Biztonsági leállítás - kikapcsolja az áramszolgáltatást,
VEZÉRLŐTÁBLA
1 Képernyő: óra + kijelzők
2 Defrost By Time (Időzített felengedés)
3 Clock/Pre-Set (Óra beállítás)
4 Defrost By W.T. (Felengedés súly szerint)
5 Auto Menu (Automata menü)
aminta működésben levő sütő ajtaja kinyílik
8 Fémrost (kizárólag grillezés funkcióhoz használja, és
mindig helyezze a forgó üvegtálra)
1
4
6
7
8
9
6
5
3
2
A-1: Auto Reheat (Automatikus melegítés)
A-2: Vegetable (Zöldség)
A-3: Fish (Hal)
A-4: Meat (Hús)
A-5: Pasta (Tészta)
A-6: Potato (Burgonya)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Leves/Kávé)
Cancel/Stop (Törlés/Leállítás)
Micro./Grill/Combi. (Mikrohullámok/Grill/Kombinált főzés)
Quick Start/Start (Gyors indítás/Indítás)
Forgógomb:
– az érték megnövelése a , jel irányában, az óramutató
járásával megegyezően
– az érték csökkentése a , jel irányában, az óramutató
irányával ellentétesen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Óra beállítás (Clock/Pre-Set)
A hálózatra való bekapcsolást követően a kijelzőn egy hangjelzés
kíséretében megjelenik a „0:00“ felirat.
1 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, az óra számértékei villogni kezdenek, és a mutatón megjelenik az óra jelzőlámpája
.
2 Nyomja meg a
vagy a
gombot, és állítsa be az órát.
A irányban a 0-tól 23-ig terjedő számokat, a
irányban pedig
a 23-tól 0-ig terjedő számokat állíthatja be.
3 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, a percek számadatai
villogni kezdenek.
4 A gomb
vagy
irányban való elcsavarásával állítsa be
a perceket. A 0-tól 59-ig vagy az 59-től 0-ig terjedő számokat állíthatja be. A kijelzőn megjelennek az 0-től 59-ig, vagy az 59-től 0-ig
terjedő számok.
5 A Clock/Pre-Set gomb megnyomásával fejezze be az idő
beállítását. Az óra jelzőlámpája kialszik. Elkezd villogni a „:“,
a kijelzőn megjelenik a beállított idő.
PÉLDA
Ahhoz, hogy a főzés időtartamát 80%-os mikrohullám-teljesítmény mellett 20 percre állítsa
be, a következő lépéseket kell megtenni:
1 Nyomja meg kétszer a Micro./Grill/Combi. gombot, a kijelzőn megjelenik a P100 felirat, valamint a következő jelek:
és
a
.
2 A kiválasztott P80 mikrohullám teljesítmény beállításához
csavarja el a gombot
vagy , irányban, amíg a kijelzőn nem
jelenik meg a P80 felirat és a jelzések
és
.
3 Nyomja meg a Micro./Grill/Combi. gombot, és csavarja e
vagy , irányban, hogy a beállított időtartam 20 perc legyen.
A kijelzőn megjelenik a kiválasztott idő.
4 A QuickStart/Start gomb benyomásával indítsa el a főzést.
Mikrohullámú teljesítmények táblázata
Teljesítmény
Igen magas
Magas
Közepes
Alacsony
Igen
alacsony
Kijelző
P100
P80
P50
P30
P10
Mikrohullámú főzés
Mikrohullámú főzéshez soha ne használjon rostot. Előtte mindig vegye ki
rostot a sütőből.
1 Nyomja meg néhányszor a Micro./Grill/Combi. gombot, és válassza ki a kívánt teljesítményszintet. A kijelzőn megjelenik a P100 felirat. Kigyullad a
jelzőlámpa, és
.
2 Ahhoz, hogy más mikrohullámú teljesítményt vagy jelet választhasson,
.
3 Nyomja meg a Micro./Grill/Combi gombot, és forgassa el
vagy , irányban,
majd állítsa be a főzés időtartamát. Ennek hosszát 0:05-től kezdve lehet beállítani, és
rányban növelni, vagy
irányban csökkenteni. A csökkentést a 95:00 értéken kezdje.
A maximális főzési időtartam 95 perc.
4 A QuickStart/Start gomb megnyomásával kezdje el a főzést.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 31
0 – 1 perc
Megjegyzés:
Az alábbi táblázatban azok a másodpercek / percek szerepelnek, amelyek
értékével meg lehet változtatni az idő
beállítását az egyes időpontok mellett.
5 másodpercenként
1 – 5 perc
10 másodpercenként
5 – 10 perc
30 másodpercenként
10 – 30 perc
1 percenként
30 – 95 perc
5 percenként
Grillezés
1 Nyomja meg Micro./Grill/Combi. A kijelzőn megjelenik a P100-as felirat.
2 Állítsa be a kívánt G grillezést, forgassa el a gombot
vagy
, felé, míg a kijelzőn nem jelenik meg a G felirat és
a
jelképe.
3 Nyomja meg a Micro./Grill/Combi. gombot és csavarja el a gombot
vagy ,
irányban, és állítsa be a grillezés időtartamát. Ez utóbbit 0:05 másodperctől kezdve lehet
beállítani, és
irányba növelni, vagy
irányban csökkenteni. Kezdje a csökkentést
95:00 értéktől. A grillezés maximális időtartama 95 perc.
31
2015-05-28 13:54:11
4 Nyomja meg a Quick Start/Start gombot, hogy elkezdhesse a grillezést. Felcsendül
a hangjelzés és beindul a grillezés. A kijelzőn abban az időben a következő jelzés fog
villogni
a grillezés időtartamával.
Amikor a grillezés a félidejéhez ér, a mikrohullámú sütő leáll és kétszeres
hangjelzés szólal meg. Ez normális jelenség. Ebben az esetben az élelmiszert meg kell forgatni. Ha 1 percen keresztül semmiféle műveletre nem
kerül sor, a mikrohullámú sütő ismét működésbe lép és egyszeri hangjelzés hallható.
Kombinált főzés (mikrohullám + grill)
Kombinált program esetén gyermekek a berendezést csupán felnőtt személy felügyelete alatt használhatják, mivel a berendezés igen erősen felmelegszik.
1 Nyomja meg Micro./Grill/Combi. gombot. A kijelzőn a P100 felirat jelenik meg.
2 Válassza meg a kívánt funkciót a gomb elcsavarásával
vagy . irányban. A kijelzőn a következő feliratok jelennek meg:
P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2, a
jelzés
.
C-1 = 55% idő – mikrohullámú főzés
45% idő – grillezés
C-2 = 30% idő – mikrohullámú főzés
70% idő – grillezés
3 A kívánt funkció megválasztása után nyomja meg a Micro./Grill/Combi. és a gomb
vagy , irányban való elcsavarásával állítsa be a főzés időtartamát. Ennek hosszát 0:05től kezdve lehet beállítani, az időtartam meghosszabbítását a
gombbal, csökkentését
a
gombbal kell beállítani. A csökkentést a 95:00 értéken kezdje. A maximális főzési
időtartam 95 perc.
4 A QuickStart/Start gomb megnyomásával kezdje el a főzést, felcsendül a hangjelzés
és beindul a főző program. A kijelzőn abban az időben a következő jelzések fognak villogni:
és
.
Funkciók vizsgálata
A Micro./Grill/Combi. funkció működtetése mellett végzett főzés esetén nyomja meg
a Micro./Grill/Combi. gombot, a mikrohullámok aktuális teljesítménye 4 másodpercre
megjelenik a kijelzőn.
Hasonlóképpen a Clock/Pre-Set megnyomása után megjelenik az aktuális idő. 4 másodperc után az adatok visszatérnek az eredeti állapotba.
Automata menü (Auto Menu)
1 Nyomja meg az Auto Menu nyomógombot, a főzési menü kiválasztása céljából. A kijelzőn kigyulladnak a
és a
jelzőlámpák. A menüt a táblázat alapján a továbbiakban
következő módon válassza ki:
A gomb elcsavarása során a következő lehetőségek közül választhat: Automatikus melegítés – Zöldség – Hal – Hús – Tészta –
Burgonya – Pizza – Leves/Kávé, a kijelzőn megjelenik az A–1,
..., A–8 felirat.
2 A kiválasztott menüt erősítse meg az Auto Menu gombbal.
3 A gomb elcsavarásával válassza ki a főzésre szánt élelmiszer
vagy a
feliratok jelennek meg. A tömesúlyát. A kijelzőn a
get vagy az értéket a
vagy a
. gomb elcsavarásával lehet
növelni
irányban, és csökkenteni
irányban.
4 A főzés elindításához nyomja meg a QuickStart/Start gombot, ekkor felcsendül
a hangjelzés és beindul a főző program. Ugyanakkor ki lesznek kapcsolva a
és a
,
feliratok, a kijelzőn megjelennek a
jelek, valamint a főzés fennmaradó ideje
.
Automata menü táblázat
Menü
Tömeg
Kijelző
200 g
A-1
Automatikus
melegítés
400 g
600 g
Főzés gyors indítása (Quick Start/Start)
Készenléti állapot esetén nyomja meg a QuickStart/Start gombot, hogy a főzés 1 percre,
maximális teljesítmény mellett kapcsolódjon be. A gomb minden további megnyomásával
a főzés időtartama 1 perccel megnövekszik. A főzés maximális időtartama 95 perc.
200 g
A-2
Zöldség
Programbeállítás egy megadott órában
300 g
400 g
1 Állítsa be az órát (ld. az Óra beállítás pontot).
2 Nyissa meg a főző programot (ld. a Mikrohullámú főzés
c. pontot). Legfeljebb 3 fázist lehet beállítani, ezen belül a felengedési programot mindig elsőként kell beiktatni.
3 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, az óra számértékei villogni kezdenek, és a kijelzőn megjelenik az óra jelzőlámpája
.
4 Csavarja el a gombot
vagy
irányban, és állítsa be az órát. A 0-tól 23-ig terjedő
számok közül választhat
irányban, vagy a 23-tól 0-ig terjedő számok közül
irányban.
5 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot, a percek számadatai villogni kezdenek.
6 Csavarja el a gombot
vagy
, irányban, és állítsa be
a percet. A 0-tól 59-ig terjedő számok közül választhat
irányban, vagy a 59-tól 0-ig terjedő számok közül
irányban.
7 A QuickStart/Start gomb megnyomásával fejezze be a beállítást. Az óra jelzőlámpája
villogni kezd. Csukott ajtó mellett, a beállított idő elérését követően kétszer felcsendül
a hangjelzés, a főzés automatikusan beindul, és az óra jelzőlámpája
kialszik. Kigyulladnak a főzés jelzőlámpái
és pld
.
250 g
A-3
Hal
350 g
450 g
250 g
A-4
Hús
350 g
450 g
A-5
Tészta
50 g
100 g
200 g
A-6
Burgonya
Felengedés súly szerint (Defrost By W.T.)
1 Nyomja meg a Defrost By W.T gombot. A kijelzőn megjelenik
a dEF1 felirat, és kigyulladnak a
és a
.
2 A
vagy a
gomb elcsavarásával állítsa be az élelmiszer
súlyát felengedésre. A kijelzőn megjelenik a g betű. A kijelzőn
a következő számok jelennek meg: 100 – 200 – 300 ... 1900 – 2000
vagy (fordított sorrendben) – az
irány.
3 A QuickStart/Start gomb megnyomásával indítsa el a felengedést. A hangjelzés felcsendülése után beindul a felengedés program. Ugyanakkor
a kijelzőn villogni kezdenek a
és a
jelek, valamint a felengedés fennmaradó ideje.
400 g
600 g
A-7
Pizza
A-8
Leves
200 g
400 g
200 ml
400 ml
Időzített felengedés (Defrost By Time)
1 Nyomja meg a Defrost By Time gombot. A kijelzőn megjelenik a dEF2 és kigyulladnak a
és a
jelzőlámpák.
2 A
vagy a
gomb elcsavarásával állítsa a felengedés
időpontját. Ez utóbbit 0:05 másodperctől kezdve lehet beállítani
és növelni
irányban, csökkenti a gomb
irányú elforgatásával A csökkentést 95:00
percnél kezdje. A felengedés maximális időtartama 95 perc.
3 Az QuickStart/Start gomb megnyomásával indítsa el a felengedést. Kigyulladnak
a
és a
kijelző lámpák.
32
instrukcja 29Z012 i 013.indb 32
Tőbbfázisú főzés
Legfeljebb 3 fázis beállítására van lehetőség. Többfázisú főzés estén, amennyiben a felengedés a főzés egyik fázisát képezi, a felengedés automatikusan elsőként fog sorra kerülni.
Minden egyes szakasz befejeződését követően felcsendül a hangjelzés, és kezdetét veszi
a következő fázis.
Az automatikus főzés nem lehet a többfázisú főzés egyik programja.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:18
PÉLDA:
Ahhoz, hogy 100%-os mikrohullámú teljesítmény mellett 10 perces főzést állítson be,
s ehhez ráadásként még + 15 percnyi főzést iktasson be 80%-os teljesítmény mellett,
a következő lépéseket kell megtennie:
1 Nyomja meg kétszer a Micro./Grill/Combi gombot, és válassza ki a 100%-os mikrohullámú teljesítményt – a P100-at.
2 A gomb
vagy , irányba való elcsavarásával állítsa be a főzés időtartamát 10
percre, s ezt erősítse meg a Micro./Grill/Combi gomb megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a P100 felirat, valamint a
és a
jelek.
3 A gomb
vagy , irányba való elcsavarásával állítsa be a mikrohullámú teljesítményt 80 %-ra, azaz P80-ra, s ezt erősítse meg a Micro./Grill/Combi. gomb megnyomásával.
4 A gomb
vagy , irányba való elcsavarásával állítsa be a főzés időtartamát 15
percre, s ezt erősítse meg a Micro./Grill/Combi. gomb megnyomásával.
5 Az Quick Start/Start gomb megnyomásával indítsa el a főzést.
A program lefutását követően felcsendül a munkafolyamat végét bejelentő
hangjelzés.
Ökológia – Óvjuk a környezetet
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására,
annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 33
33
2015-05-28 13:54:26
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
În locul marcat mai jos înscrieţi NUMĂRUL DE SERIE , care este amplasat pe cuptor şi
păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
Cuprins
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei microundelor ..................34
Recomandări importante cu privire la siguranţă ................................................................34
Instalaţia ............................................................................................................................35
Instrucţiuni cu privire la împământare................................................................................35
Interferenţe radio ...............................................................................................................36
Curăţare –conservare şi deservire ....................................................................................36
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii..............................................36
Funcţii suplimentare ..........................................................................................................36
Indicaţii cu privire la vasele folosite ...................................................................................36
Montajul platoului rotativ de sticlă......................................................................................37
Înainte de a lua legătura cu service-ul ...............................................................................37
CUPTOR CU MICROUNDE Tip 29Z012...........................................................................37
Structura cuptorului ...........................................................................................................37
Panou de comandă ...........................................................................................................37
Reglarea funcţiilor cuptorului cu microunde:
Reglarea ceasului .......................................................................................................37
Gătirea cu microunde .................................................................................................38
Grill .............................................................................................................................38
Gătire combinată (microunde + grill) ..........................................................................38
Decongelare potrivit greutăţii ......................................................................................38
Decongelare în timp ...................................................................................................38
Pornire rapidă a gătirii .................................................................................................38
Meniu automat ............................................................................................................38
Tabel meniu automat .............................................................................................38
Verificarea funcţiei .......................................................................................................39
Reglarea programului la ora dorită ..............................................................................39
Gătirea în mai multe etape .........................................................................................39
CUPTOR CU MICROUNDE Tip 29Z013...........................................................................39
Structura cuptorului ...........................................................................................................39
Panou de comandă ...........................................................................................................39
Reglarea ceasului .......................................................................................................39
Gătire cu microunde ....................................................................................................40
Grill .............................................................................................................................40
Gătire combinată (microunde + grill) ..........................................................................40
Start (Quick Start/Start) ...............................................................................................40
Reglarea programului la ora dorită .............................................................................40
Decongelare potrivit greutăţii.......................................................................................40
Decongelare în timp ...................................................................................................40
Verificarea funcţiei .......................................................................................................40
Meniu automat ............................................................................................................40
Tabel meniu automat ............................................................................................40
Gătirea în mai multe etape .........................................................................................41
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător .........................................................................41
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI
CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU VIITOR
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei
microundelor
1 Nu folosiţi cuptorul atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru poate conduce a contactul direct cu radiaţiile microundelor. În nici un caz nu se
permite ocolirea sau modificarea pe proprie răspundere a mecanismelor de siguranţă.
2 Nu amplasaţi nici un fel de obiecte între partea frontală a cuptorului şi uşa acestuia şi
nici nu permiteţi să se strângă mizerie sau resturi de detergenţi de curăţare pe suprafeţele
de contact.
3 Nu folosiţi dispozitivul care este defect. Este foarte important ca uşa să fie perfect
închisă şi să nu prezinte nici un fel de defecte:
● ale balamalelor şi zăvoarelor (lipsuri sau slăbiri),
● a garniturilor uşii şi suprafeţelor de contact,
● „denaturări”.
4 Lucrările legate de reglarea sau reparaţia cuptorului pot fi realizate numai de către
angajaţii calificaţi ai service-ului.
34
instrukcja 29Z012 i 013.indb 34
Recomandări importante cu privire la siguranţă
În timpul deservirii dispozitivului electric respectaţi regulile de securitate de bază. Pentru
a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, accidente sau a expunerii la energia
microundelor trebuie să respectaţi regulile:
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
● Utilizaţi aparatul doar în conformitate cu destinaţia acestuia, în modul descris în aceste instrucţiuni. Nu utilizaţi şi
nu încălziţi suprafeţe corozive în aparat. Cuptorul nu este
destinat pentru scopuri industriale sau de laborator.
● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru încălzirea de alimente şi băuturi. Uscarea hranei sau a hainelor
precum şi încălzirea de perne, pantofi, ţesături umede
etc. poate provoca răni sau duce la incendiu.
● Niciodată nu folosiţi dispozitivul în cazul în care acesta
are cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, precum
şi în cazul unei funcţionări defectuoase sau în cazul în
care acesta a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice
alt fel.
● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru
a evita pericolul.
● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile efectuate necorespunzător
pot provoca pericole serioase pentru utilizator. În cazul în
care veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să luaţi legătura cu punctul de service al companiei
ZELMER.
● În cazul în care uşa sau elementele de etanşare a acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu poate funcţiona până
în momentul reparării acestora de către o persoană care
posedă calificările corespunzătoare.
● Lichidele şi alte produse alimentare nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic, deoarece acestea pot
exploda.
● Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate duce
la fierberea explozivă întârziată, de aceea trebuie să fiţi
precauţi atunci când manipulaţi recipientul.
● Nu prăjiţi mâncăruri în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora piesele cuptorului, accesoriile acestuia sau chiar poate conduce la arsuri ale pielii.
● Nu încălziţi ouă în coajă sau ouă fierte în cuptorul cu
microunde, deoarece pot exploda chiar şi după ce aţi terminat de încălzit.
● Conţinutul biberoanelor şi a borcanelor cu mâncare pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat şi înainte de
a începe hrănirea copiilor trebuie verificată temperatura
pentru a evita arsurile.
● Vasele de bucătărie pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la produsele alimentare încălzite.
Pentru manipularea vaselor folosiţi mânerele corespunzătoare.
● Efectuarea oricăror activităţi de conservare sau de reparare care sunt strâns legate de înlăturarea oricărui capac
care oferă protecţie împotriva energiei microundelor este
periculoasă pentru fiecare persoană în afara persoanei
calificate.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:27
● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice şi
mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă
şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care
pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină echipamentul
atunci când nu sunt supravegheaţi.
● Depozitaţi aparatul cu cablul departe de locurile la care
au acces copiii cu vârsta de sub opt ani.
● Atenţie, suprafaţă fierbinte
.
● Uşiţa şi alte suprafeţe exterioare se pot încălzi atunci
când aparatul este în funcţiune.
● Suprafeţele disponibile pot fi fierbinţi în timpul funcţionării
aparatului.
● Nu scoateţi placa de mică care se găseşte în camera
cuptorului cu microunde! Aceasta joacă un rol protector
împotriva radiaţiilor.
● Avertisment! Aburii pot ieşi atunci când ridicaţi capacele
sau deschideţi ambalajele de folie.
● Folosiţi mănuşi pentru bucătărie atunci când scoateţi
mâncarea încălzită.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cuptorul este destinată pentru a fi folosită ca dispozitiv de sine stătător, nu se recomandă amplasarea acesteia în dulap.
Cuptorul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice cu curent alternativ de
230 V, echipată în pin protector.
Aparatul trebuie amplasat lângă perete.
ATENŢIE: Nu montaţi cuptorul cu microunde pe maşinile de gătit sau pe alte aparate care generează căldură. Acest fapt poate cauza defecţiuni şi duce la pierderea
garanţiei.
Nu amplasaţi aparatul în dulap.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
● atunci când încălziţi alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, verificaţi des
cuptorul cu microunde datorită faptului că există pericolul de aprindere a recipientului,
● înainte de introducerea în cuptor a pungilor de hârtie sau din plastic îndepărtaţi de
pe acestea toate elementele cu conţinut de metal,
● în cazul în care iese fum din aparat, opriţi cuptorul cu microunde sau scoateţi
ştecherul din priză şi lăsaţi uşa închisă pentru a opri flăcările,
● nu lăsaţi produse din hârtie, vase de bucătărie şi accesorii de bucătărie sau alimente în interiorul cuptorului atunci când acesta nu este folosit.
Cablul de alimentare trebuie să treacă departe de suprafeţele fierbinţi şi acesta nu
poate acoperi nici un element al cuptorului.
Se recomandă curăţatul în mod regulat al cuptorului cu microunde şi îndepărtarea
alimentelor care s-au prins.
Neglijenţa la mentenanţa cuptorului poate duce la deteriorarea stării suprafeţei, ceea
ce poate avea un impact negativ asupra duratei de viaţă a acesteia şi, în cele din
urmă. poate duce la apariţia unor situaţii periculoase.
Nu folosiţi aparate de curăţat cu aburi pentru a curăţa cuptorul.
Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
Sub nici o formă nu îndepărtaţi folia care se găseşte pe partea dinspre interiorul uşii.
Acest lucru poate conduce la defectarea dispozitivului.
Protejaţi farfuria rotativă înainte de a deplasa aparatul, pentru a nu o deteriora.
Nu scoateţi niciodată placa de distanţare din spate sau de pe lateral, deoarece
aceasta asigură distanţa minimă faţă de perete pentru a asigura circulaţia aerului.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 35
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la
utilizare
●
●
●
●
●
●
●
Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în locuri de genul:
● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
● gospodării agroturistice,
● pensionate tip „bed and breakfast”.
Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru uz casnic, nu pentru uz în gastronomie.
Cuptorul cu microunde nu poate fi incorporat.
Produsele alimentare care au coaja groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii întregi,
merele şi castanele înainte de preparare trebuiesc înţepate pentru a nu cauza explozia acestora în cuptor.
Nu permiteţi ca mâncărurile să fie fierte prea mult timp.
Folosiţi doar vase care sunt adecvate pentru uzul în cuptoarele cu microunde.
Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru depozitarea obiectelor, cum ar fi: pâine, biscuiţi, etc.
Instalaţia
1 Trebuie să vă asiguraţi că a fost scos întregul ambalaj din interiorul cuptorului.
2 Îndepărtaţi folia de protecţie de pe panoul de control şi de pe carcasa cuptorului cu
microunde.
Verificaţi dacă nu există semne de deteriorare, cum ar fi uşa îndoită sau
deformată, garnituri ale uşii sau suprafeţele de contact deteriorate, balamale şi zăvoare fisurate sau cu lipsuri, urme de lovituri în interiorul cuptorului sau pe uşă.
În cazul în care veţi observa deteriorări, nu folosiţi cuptorul şi luaţi imediat
legătura cu personalul calificat al service-ului.
3 Cuptorul cu microunde ar trebui să fie plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, corespunzătoare pentru greutatea sa cu cele mai grele alimente, care teoretic pot fi puse în cuptorul cu
microunde.
4 Cuptorul cu microunde nu poate fi supus la acţiunea umezelii şi nici nu poate fi amplasat în apropierea materialelor uşor inflamabile sau deasupra sau în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
5 Dispozitivul trebuie amplasat cu spatele la perete. Pentru o funcţionare corespunzătoare a cuptorului cu microunde, asiguraţi o circulaţie corespunzătoare a aerului. Lăsaţi
deasupra cuptorului cu microunde un spaţiu de 30 cm. Între cuptor şi pereţi, pe toate laturile, lăsaţi o distanţă de 7,5 cm. O parte trebuie să fie liberă. Nu scoateţi picioruşele aparatului.
6 Nu folosiţi cuptorul cu microunde fără platoul de sticlă şi setul inelului rotativ care trebuiesc să se găsească în poziţia corespunzătoare.
7 Verificaţi dacă, conductorul de alimentare cu curent electric nu este defect şi nu se
găsesşte sub cuptorul cu microunde sau deasupra unei suprafeţe fierbinţi sau ascuţite sau
dacă nu atârnă în afara muchiei mesei sau a blatului.
8 Asiguraţi accesul uşor la priză astfel încât în caz de urgenţă să puteţi cât mai repede
să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric.
9 Nu folosiţi şi nu depozitaţi cuptorul în aer liber.
Instrucţiuni cu privire la împământare
Ştecherul dispozitivului trebuie racordat la priza echipată în pin protector. Conectarea la
priză fără pin creează risc de electrocutare.
În cazul în care are loc un scurt-circuit împământarea reduce riscul de electrocutare.
Este recomandată utilizarea cuptorului cu microunde într-un circuit electric separat.
În cazul în care este folosit prelungitorul:
1 Prelungitorul trebuie să aibă trei conductoare de cablu cu priză şi ştecher care permit
racordarea la împământare.
2 Prelungitorul trebuie amplasat departe de suprafeţele fierbinţi şi ascuţite astfel încât
acesta să nu fie accidental tras sau agăţat.
În cazul unei racordări incorecte există risc de electrocutare.
În cazul în care există întrebări cu privire la modul de împământare sau în
ceea ce priveşte instrucţiunile cu privire la racordarea la sursa de alimentare cu curent electric luaţi legătura cu un electrician calificat sau cu un
angajat al service-ului.
Atât producătorul cât şi vânzătorul nu sunt responsabili în ceea ce priveşte
deteriorarea cuptorului sau vătămarea corporală care rezultă din ne-respectarea instrucţiunilor cu privire la conectarea la sursa de energie electrică.
35
2015-05-28 13:54:28
Interferenţe radio
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate cauza interferenţe în recepţia radio, de televiziune şi a aparatelor similare.
Interferenţele pot fi limitate şi eliminate în modul următor:
● curăţaţi uşa şi suprafeţele de contact ale cuptorului,
● modificaţi setările antenei de recepţie a radioului sau a televizorului,
● schimbaţi locul de amplasare a cuptorului cu microunde faţă de aparatul de recepţie,
● măriţi distanţa dintre cuptorul cu microunde şi aparatul de recepţie,
● conectaţi cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptor cu microunde şi aparatul de recepţie să fie alimentate de la alt circuit al reţelei de curent electric.
Curăţare –conservare şi deservire
1 Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric..
2 Se recomandă menţinerea în curăţenie a interiorului cuptorului cu microunde. În cazul
în care pereţii din interiorul cuptorului sunt murdari îndepărtaţi resturile de mâncare sau
lichidul vărsat cu ajutorul unei cârpe umede. În cazul în care cuptorul este foarte murdar folosiţi un detergent delicat. Pentru curăţare nu folosiţi spray-uri şi nici un fel de alţi
detergenţi de curăţare puternici deoarece aceştia pot păta, pot lăsa urme sau pot cauza
mătuirea suprafeţei cuptorului şi a uşii.
3 Suprafaţa externă a cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unei cârpe umede.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din interiorul cuptorului, trebuie să fiţi atenţi ca
apa să nu picure prin orificiile de ventilaţie în interiorul acestuia.
4 Ambele părţi ale uşii, geamul, garniturile uşii părţile adiacente trebuiesc frecvent şterse
cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduuri de alimente sau scurgeri de lichide.
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii
1 Aranjaţi cu grijă produsele alimentare. Produsele cele mai groase trebuiesc amplasate
pe marginea vasului.
2 Verificaţi timpul de fierbere. Fierbeţi folosind timpul cel mai scurt de fierbere iar în cazul
în care va fi necesar prelungiţi timpul de fierbere. Produsele arse pot conduce la producerea fumului sau pot să ia foc.
3 Produsele trebuiesc acoperite în timpul fierberii. Acoperirea acestora protejează împotriva “stropirii” şi asigură o fierbere egală.
4 În timpul fierberii produsele trebuiesc întoarse pentru a grăbi procesul de gătire a produselor de tip pui sau hamburgeri. Produsele mari, aşa cum ar fi friptura, trebuiesc întoarse
cel puţin o dată.
5 Pe la jumătatea timpului de gătit setat trebuie schimbată poziţia produselor alimentare
aşa cum ar fi de ex. chiftelele în sos. Produsele care se găsesc în partea de sus trebuiesc
mutate în partea de jos iar cele care se găsesc în mijlocul vasului trebuiesc mutate pe
marginea acestuia.
Funcţii suplimentare
FUNCŢIONAREA PRELUNGITĂ A VENTILATORULUI
În cazul funcţionării timp de cinci minute sau mai mult, după încheierea gătirii, cuptorul cu
microunde se deconectează în mod automat, iar ventilatorul va funcţiona încă 15 secunde
suplimentare.
OPRIREA AUTOMATĂ A LUMINII DIN INTERIOR
După deschiderea uşiţei, în cuptorul cu microunde se aprinde lumina interioară. Dacă uşiţa
rămâne deschisă mai mult de zece minute, fără efectuarea nici unei operaţiuni, lumina
interioară se opreşte în mod automat.
Nu folosiţi detergenţi care au în componenţa sa substanţe abrazive.
BLOCAREA ACCESULUI COPIILOR – SISTEM DE PROTECŢIE împotriva
accesului copiilor la aparat
În cazul în care curăţaţi garniturile uşii, adânciturile şi părţile adiacente,
se interzice folosirea substanţelor care pot deteriora etanşările şi care pot
cauza scurgerea microundelor.
Blocarea: Când cuptorul cu microunde este în stand by, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp
de trei secunde butonul Cancel/Stop. Se va auzi un semnal sonor, care semnalizează
instalarea sistemului de protecţie împotriva accesului copiilor, iar pe ecran apare afişat
simbolul
.
Anularea blocării: Pentru anularea blocării, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de trei
secunde butonul Cancel/Stop. Se aude un semnal sonor mai lung, care semnalizează
anularea blocării.
5 Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare care conţin substanţe abrazive pentru curăţarea suprafeţei de sticlă de pe uşi deoarece acestea pot zgâria suprafaţa şi
pot cauza crăpături.
6 Nu permiteţi udarea panoului de comandă. Pentru curăţare trebuie să folosiţi o cârpă
moale. Pentru prevenirea pornirii accidentale a cuptorului, panoul de comandă trebuie
curăţat atunci când uşa acestuia este deschisă.
7 Dacă aburul condensat începe să se depună pe partea internă sau externă a uşii
aceasta trebuie ştearsă cu ajutorul unei cârpe moi.
Condensul poate apărea atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de
umiditate ridicată. În cazul unei astfel de situaţii acest lucru este normal.
8 Din când în când scoateţi şi ştergeţi platoul de sticlă. Spălaţi-l cu apă caldă folosind
detergent pentru spălarea vaselor sau spălaţi-l în maşina de spălat vase.
9 Pentru a preveni zgomotul, inelul rotativ şi partea inferioară a cuptorului trebuiesc curăţate regulat. Suprafaţa inferioară din interiorul cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unui
detergent delicat. Inelul rotativ trebuie spălat cu detergent pentru vase sau în maşina de
spălat vase. În cazul montării inelului rotativ în interiorul cuptorului aveţi grijă ca acesta să
fie montat la locul corespunzător.
10 Pentru a elimina mirosul neplăcut din interiorul cuptorului, timp de 5 minute trebuie să
fierbeţi în cuptor circa 200 ml de apă cu adaos de suc de lămâie şi coajă de lămâie într-un
vas care este corespunzător ales pentru fierberea în cuptorul cu microunde.
Interiorul acestuia trebuie şters cu ajutorul unei cârpe uscate şi moi.
11 În cazul în care trebuie înlocuit becul din interiorul cuptorului luaţi legătura cu
SERWIS-UL.
12 Curăţaţi cu regularitate cuptorul şi îndepărtaţi depunerile de alimente.
Ne-respectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza defectarea stării suprafeţei ceea ce la rândul său poate avea influenţă negativă asupra duratei de
funcţionare a dispozitivului şi poate conduce la situaţii periculoase.
Indicaţii cu privire la vasele folosite
În cuptorul cu microunde pot fi folosite vase şi “unelte” special prevăzute pentru aceasta.
Materialul ideal pentru vasele care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde este un material transparent care permite trecerea prin recipient a energiei care este
folosită pentru încălzirea produselor alimentare.
1 Nu se recomandă folosirea ustensilelor din metal şi nici a vaselor cu ornamente metalice – microundele nu pot trece prin metal.
2 Înainte de începerea procesului de pregătire a mâncărurilor în cuptorul cu microunde
eliminaţi ambalajele de hârtie derivate din reciclate, deoarece acestea pot conţine particule
metalice, care pot cauza scânteiere şi / sau incendii.
3 Este recomandat să utilizaţi vase rotunde / ovale, mai degrabă decât vasele pătrate /
longitudinale, deoarece produsele alimentare din colţurile unor astfel de vase sunt mai des
arse.
4 Atunci când produsele alimentare sunt preparate pe grătar protejaţi zonele expuse la
arsuri acoperindu-le cu benzi înguste de folie de aluminiu. Totuşi trebuie să ţineţi minte
să nu folosiţi prea multă folie şi să păstraţi o distanţă de min. 3 cm între folie şi pereţii din
interiorul cuptorului.
Lista prezentată în continuare vă va permite selectarea corectă a vaselor şi accesoriilor
de bucătărie.
Ustensile de bucătărie
Microunde
Grill
Gătire
combinată
Sticlă rezistentă la temperaturi ridicate
Sticlă nerezistentă la temperaturi ridicate
Produse ceramice rezistente la
temperaturi ridicate
Ustensile din plastic indicate utilizării în
cuptorul cu microunde
Şerveţel de unică folosinţă
Placă metalică
Grătar
Folia de aluminiu şi recipiente din folie
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Test pentru vasele de bucătărie:
1 În recipient/vas turnaţi 1 pahar de apă rece (250 ml) şi introduceţi-l în cuptorul cu
microunde.
2 Fierbeţi apa la puterea maximă timp de 1 minut.
3 După scurgerea timpului setat, verificaţi temp. recipientului/vasului. Dacă acesta va fi
cald la atingere nu îl folosiţi pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
Nu gătiţi mai mult de un minut.
36
instrukcja 29Z012 i 013.indb 36
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:28
Montajul platoului rotativ de sticlă
1 Platoul rotativ nu trebuie amplasat în poziţie inversă. Nu se recomandă limitarea circulaţiei libere a platoului.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor în cuptor întotdeauna
Platou de sticlă
“Cerc” (dedesubt)
în interiorul acestuia trebuie să fie montat platoul rotativ şi
ansamblul inelului rotativ.
Ansamblu
3 În timpul pregătirii mâncărurilor recipientele cu proinel
rotativ
duse alimentare trebuiesc întotdeauna amplasate pe platoul de sticlă.
Ax
4 În cazul în care platoul de sticlă crapă sau este detede rotaţie
riorat trebuie să luaţi imediat legătura cu cel mai apropiat
punct de service.
Înainte de a lua legătura cu service-ul
Starea normală:
1 În timpul funcţionării cuptorul cu microunde poate provoca interferenţe radio şi televiziune. Aceste interferenţe sunt similare cu interferenţele cauzate de o aparate electrice de
mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, ventilatorul, aspiratorul, etc.
2 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor în care este folosită puterea mică
a microundelor iluminarea interioară a cuptorului poate fi estompată.
3 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor din produsele alimentare ies aburi. Cea
mai mare parte a aburilor este evacuată prin orificiile de ventilaţie. Totuşi o parte a aburului
condensat se poate depune pe părţile reci ale cuptorului (de ex. pe uşa acestuia).
4 În cazul în care platoul de sticlă face zgomot în timpul funcţionării verificaţi şi curăţaţi
partea inferioară din interiorul cuptorului şi ansamblul inelului rotativ. Curăţaţi în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul „CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI DESERVIRE”.
Dacă cuptorul cu microunde nu funcţionează:
1 Verificaţi dacă, cuptorul este corect conectat la priza reţelei de alimentare cu curent
electric. Dacă nu, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou.
2 Verificaţi dacă siguranţa reţelei de alimentare nu este arsă sau dacă nu a fost pornită
siguranţa automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate funcţionează
corect, verificaţi priza reţelei, conectând la aceasta un alt dispozitiv.
3 Verificaţi dacă panoul de comandă este programat corespunzător şi dacă programatorul timpului a fost setat.
4 Verificaţi dacă uşa este închisă. În caz contrar energia microundelor nu va alimenta
cuptorul cu microunde.
În cazul în care după realizarea tuturor acestor activităţi cuptorul nu funcţionează trebuie să luaţi legătura cu service-ul. Nu se recomandă reglarea şi
nici realizarea reparaţiilor de către utilizator.
CUPTOR CU MICROUNDE Tip 29Z012
Tensiunea nominală: 230-240 V~ 50 Hz
Frecvenţă microunde: 2450 MHz
Puterea de alimentare: 1200-1250 W–Microunde; 950-1000 W–Grill Capacitate: 23 l
Putere nom. microunde: 800 W
Platou de sticlă: Ø 270 mm
Dim. ext. (Înălţime x lăţime. x adâncime.): 292,5 mm x 485 mm x 410 mm
Dim. compartimentului. (Înălţime x lăţime. x adâncime.):
221 mm x 314 mm x 348 mm
Greutatea netto: about 12,7 kg
Display: indicatori – semnalizare
Microunde
Putere mare şi foarte mare
Decongelare
Blocarea accesului copiilor
Greutatea în grame
Grill
Putere mică şi foarte mică
Ceas
Gătirea automată
Capacitatea în ml
STRUCTURA CUPTORULUI
1 Panou de comandă
2 Ax de rotaţie
3 Ansamblul inelului rotativ
4 Platou de sticlă rotativ
5 Geamul cuptorului
6 Uşiţă
7 Sistem de blocare pentru siguranţă – sistem care întrerupe
alimentarea în momentul în care uşiţa este deschisă în
timpul funcţionării.
8 Grătar (de folosit numai pentru funcţia barbeque, acest
grătar trebuie amplasat pe farfuria rotativă de sticlă)
1
4
6
5
3
2
PANOU DE COMANDĂ
1 Display – ceas şi indicatori
2 Defrost By Time (Decongelare în timp)
3 Clock/Pre-Set (Reglarea ceasului)
4 Defrost By W.T. (Decongelare potrivit greutăţii)
5 Auto Menu (Meniu automat)
A-1: Auto Reheat (Încălzire automată)
A-2: Vegetable (Legume)
A-3: Fish (Peşte)
A-4: Meat (Carne)
A-5: Pasta (Macaroane)
A-6: Potato (Cartofi)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Supă/Cafea)
6 Cancel/Stop (Anulare/Oprire)
7 Start (Start)
8 Micro/Grill/Combi. (Microunde/ Grill/Gătire
combinată)
9 Butoane:
– Mărirea valorii
– Micşorarea valorii
Se apasă de câteva ori la rând butonul sau se menţine
apăsat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Reglarea ceasului
După conectarea cuptorului cu microunde la reţeaua electrică, pe
display apare afişajul „0:00” şi este emis un semnal sonor.
1 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele pentru oră începe să
clipească şi pe display va apărea indicatorul de control pentru
ceas
.
2 Apăsaţi butonul
sau butonul , pentru a regla ora. Puteţi
folosi cifre de la 0 la 23. Apăsaţi butonul , pe display apar cifre de
la 0 la 23. Apăsaţi butonul , tpe display apar cifre de la 23 la 0.
3 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele pentru minute vor
începe să clipească.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 37
4 Apăsaţi butonul
sau butonul , pentru a regla minutele.
Puteţi folosi cifre de la 0 la 59. Apăsaţi butonul , pe ecran vor fi
afişate cifre de la 0 la 59.
5 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, pentru a încheia reglarea timpului. Indicatorul de control pentru timp mai este afişat pe display.
Începe să clipească „:” şi pe ecran este afişat timpul stabilit.
37
2015-05-28 13:54:29
Gătirea cu microunde
Pentru gătirea cu microunde, nu folosiţi niciodată grătarul! Întotdeauna
scoateţi grătarul din cuptor înainte de gătirea cu microunde.
1 Apăsaţi de câteva ori butonul Microwave/Grill/Combi., pentru a alege nivelul de
putere necesar. Pe display vor fi afişate P100, P80, P50, P30, P10 – a se vedea. Se vor
aprinde lampa de control
şi simbolul pentru gătire, în funcţie de puterea microundelor
selectată –
sau
.
2 Apăsaţi butonul
sau butonul , pentru a regla timpul de gătire. Timpul de gătire
poate fi reglat de la 0:05 şi mărit prin apăsarea butonului ; pentru a micşora timpul de
gătire, trebuie să apăsaţi butonul . Micşorarea începe de la nivelul 95:00. Timpul maxim
de gătire se ridică la 95 de minute.
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe gătirea.
EXEMPLU:
Decongelare în timp
1 Apăsaţi butonul Defrost By Time. Pe display va apărea afişajul dEF2 şi se vor aprinde indicatorii de control
şi
.
2 Apăsaţi butonul
sau butonul
pentru a regla timpul de
decongelare. Timpul de decongelare poate fi reglat de la 0:05.
secunde – mărit prin apăsarea butonului
aşi micşorat de la valoarea de 95:00 prin
apăsarea butonului . Timpul maxim de decongelare se ridică la 95 de minute.
3 Apăsaţi butonul Start pentru a începe decongelarea. Se vor aprinde indicatorii de control
şi
.
Pornire rapidă a gătirii
Pentru a fixa timpul de gătire la 20 de minute, la puterea microunde de 80%, efectuaţi următoarele:
1 Apăsaţi de două ori butonul Microwave/Grill/ Combi., display-ul afişează P80 şi simbolurile:
şi
.
2 Pentru a regla timpul de gătire, apăsaţi butonul
până în
momentul în care apare afişat „20:00”.
3 Apăsaţi Start pentru a începe gătirea; se va auzi in semnal
sonor şi începe derularea programului de gătire. Concomitent,
pe display încep să clipească simbolurile
şi
şi timpul de
gătire stabilit.
Dacă cuptorul cu microunde este în regim stand by, apăsaţi butonul Start, pentru a porni
gătirea timp de un minut, la puterea maximă. Cu fiecare apăsare de buton, timpul de gătire
este prelungit cu un minut. Timpul maxim de gătire se ridică la 95 de minute.
Meniu automat
1 – 5 minute
La fiecare 10 sec.
1 Apăsaţi butonul Auto menu (Meniu automat) de câteva ori,
pentru a alege meniul gătire. Pe display vor apărea indicatorul de
control
şi
Meniul poate fi ales potrivit tabelului din continuare şi în modul următor:
Încălzirea automată – Legume – Peşte – Carne – Macaroane – Cartofi –Pizza – Supă/
Cafea şi a pe display vor fi afişate A-1, ..., A-8.
2 Apăsaţi butonul
sau butonul , pentru a alege greutatea
produsului ce urmează a fi preparat. Pe display apar afişate
sau
greutatea sau capacitatea; pot fi modificate apăsând sau .
3 Apăsaţi butonul Start pentru a începe gătirea, se aude un semnal sonor şi începe
derularea programului de gătire. Concomitent, dispar afişajele
sau
şi pe display
încep să clipească simbolurile
şi
şi durata rămasă din timpul de gătire.
5 – 10 minute
La fiecare 30 sec.
Tabel meniu automat
10 – 30 minute
La fiecare 1 minut
30 – 95 minute
La fiecare 5 minute
Tabel al nivelurilor de putere microunde
Putere
Foarte mare
Mare
Medie
Scăzută
Foarte scăzută
Display
P100
P80
P50
P30
P10
0 – 1 minute
Atenţie:
Alături de numărul dat de secunde
/ minute, la ce interval poate fi
modificată reglarea timpului, pentru valori determinate de timp.
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe decongelarea. Se va auzi un semnal sonor şi
va începe derularea programului de decongelare. Concomitent, pe display va începe să
clipească
şi
şi va fi afişat timpul de decongelare rămas.
La fiecare 5 secunde
Grill
1 Apăsaţi de câteva ori butonul Microwave/Grill/Combi., pentru a alege nivelul cerut al puterii. Pe ecran vor fi afişate următoarele: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2”.
.
Apăsaţi butonul până când pe display apar afişajul „G” şi simbolul
2 Apăsaţi butonul
sau , pentru a regla timpul pentru grill. Durata pentru grill poate
fi reglată începând de la 0:05 secunde şi mărită apăsând butonul . Durata pentru grill
poate fi micşorată de la valoarea de 95:00 prin apăsarea butonului . Timpul maxim de
gătire se ridică la 95 de minute.
3 Apăsaţi butonul Start pentru a începe prepararea grill-ului. Se va auzi un semnal sonor
şi va începe derularea programului pentru grill. Concomitent, pe display va începe să clipească simbolul
şi afişajul timpului stabilit pentru grill.
Meniu
A-1
Încălzire
automată
Cantitatea
1 Apăsaţi de câteva ori butonul Microwave/Grill /Combi. pentru a alege nivelul dorit al
puterii. Pe display vor apărea următoarele afişaje: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2.
Apăsaţi butonul până în momentul în care pe display vor apărea
şi
.
afişajele C-1 sau C-2. Vor fi afişate simbolurile
C-1 = 55% din timp – gătire cu microunde,
45% din timp – grill.
C-2 = 36% din timp – gătire cu microunde,
64% din timp – grill.
2 Apăsaţi butonul
sau
pentru a fixa timpul de gătire. Timpul de gătire poate fi
reglat de la 0:05 sec. Şi mărit prin apăsarea butonului . Timpul de gătire poate fi micşorat de la 95:00 apăsând butonul . Timpul maxim de gătire se ridică la 95 de minute.
3 Apăsaţi butonul Start pentru a începe gătirea, se va auzi un semnal sonor şi va începe
derularea programului de gătire. Concomitent, pe display vor începe să clipească
i
afişajul cu timpul de gătire rămas.
Display
200 g
1
400 g
600 g
200 g
A-2
legume
2
300 g
400 g
250 g
A-3
Peşte
3
Gătire combinată (microunde + grill)
În cazul reglării cuptorului cu microunde în regim gătire combinată, copiii
pot utiliza cuptorul numai sub supravegherea persoanelor adulte, deoarece
aparatul se înfierbântă.
Masa
350 g
450 g
250 g
A-4
Carne
4
350 g
450 g
A-5
Macaroane
50 g
5
100 g
200 g
A-6
Cartofi
6
400 g
600 g
200 g
A-7
Pizza
7
A-8
Supă
8
400 g
Decongelare potrivit greutăţii
1 Apăsaţi butonul Defrost By W.T. Pe display va fi afişat dEF1
şi se vor aprinde indicatorii de control
i
.
2 Apăsaţi butonul
sau , pentru a regla greutatea produsului de decongelat. Pe display va apărea litera „g”. Apăsaţi butonul
, pe display vor fi afişate numerele: 100 – 200 –300...1900 –
2000 sau , pentru a fi afişate în ordine descrescătoare.
38
instrukcja 29Z012 i 013.indb 38
200 ml
400 ml
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:32
Verificarea funcţiei
În cazul în care se găteşte folosind funcţia Microwave/Grill/Combi.,apăsaţi butonul
Microwave/Grill/Combi., puterea microunde utilizată în acel moment va fi afişată pe display timp de 4 secunde. După 4 secunde de afişaj se revine la starea anterioară.
Reglarea programului la ora dorită
1 Reglaţi ceasul (a se vedea pct. Reglarea ceasului).
2 Iniţiaţi programul de gătire (a se vedea pct.: Gătirea cu microunde).
Pot fi stabilite maximum trei etape. Programul de decongelare trebuie întotdeauna stabilit
primul.
3 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele pentru oră încep să clipească şi pe display este afişat indicatorul de control al ceasului
.
4 Apăsaţi butonul
sau
tpentru a regla ora. Puteţi alege
cifre de la 0 la 23.
5 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele pentru minute încep să
clipească.
6 Apăsaţi butonul
sau
pentru a regla minutele. Puteţi
alege cifre de la 0 la 59.
7 Apăsaţi butonul Start pentru a încheia reglarea. Indicatorul de control al ceasului
începe să clipească. Dacă uşiţa este închisă, după ce se ajunge la timpul stabilit, se aud
două semnale sonore, programul de gătire începe în mod automat şi se stinge indicatorul
de control al ceasului
Se aprinde indicatorul de control pentru gătire:
şi, de exemplu
.
Gătirea în mai multe etape
Puteţi regla cel mult trei etape de gătire. În cazul gătirii în mai multe etape, dacă decongelarea este una dintre etape, programul de decongelare va fi automat programat cel dintâi.
După încheierea unei etape, se aude un semnal sonor şi începe etapa următoare.
Gătirea automată nu poate fi unul dintre programele de gătire în mai multe
etape.
EXEMPLU: Vreţi să reglaţi gătirea în modul următor: 10 minute la puterea microunde
100% şi 15 minute la puterea microunde 80%.
1 Apăsaţi butonul Microwave/Grill /Combi., pentru a alege 100% putere microunde – P100.
2 Apăsaţi butonul sau pentru a regla timpul de gătire la 10 minute.
3 Apăsaţi de două ori Microwave/Grill /Combi. pentru a regla puterea microunde la
80% – P80. Pe display apare afişat P80 şi simbolul
i
.
4 Apăsaţi butonul
sau
pentru a regla timpul de gătire la 15 minut.
5 Apăsaţi butonul Start pentru a începe gătirea.
După fiecare încheiere a unei funcţii, cuptorul cu microunde emite un semnal sonor care semnalizează terminarea activităţii sale.
CUPTOR CU MICROUNDE Tip 29Z013
Tensiunea nominală: 230-240V~ 50 Hz
Frecvenţă microunde: 2450 MHz
Puterea de alimentare: 1200-1250 W–Microunde; 950-1000 W–Grill Capacitate: 23 l
Putere nom. microunde: 800 W
Platou de sticlă: Ø 270 mm
Dim. ext. (Înălţime x lăţime. x adâncime.): 292,5 mm x 485 mm x 390 mm
Dim. compartimentului. (Înălţime x lăţime. x adâncime.):
221 mm x 314 mm x 348 mm
Greutatea netto : about 13,7 kg
Display: indicatori – semnalizare
Microunde
Putere mare şi foarte mare
Decongelare
Blocarea accesului copiilor
Greutatea în grame
Grill
Putere mică şi foarte mică
Ceas
Gătirea automată
Capacitatea în ml
STRUCTURA CUPTORULUI
1 Panou de comandă
2 Ax de rotaţie
3 Ansamblul inelului rotativ
4 Platou de sticlă rotativ
5 Geamul cuptorului
6 Uşiţă
7 Sistem de blocare pentru siguranţă – sistem care întrerupe
PANOU DE COMANDĂ
1 Display – ceas şi indicatori
2 Defrost By Time (Decongelare în timp)
3 Clock/Pre-Set (Reglarea ceasului)
4 Defrost By W.T. (Decongelare potrivit greutăţii)
5 Auto Menu (Meniu automat)
alimentarea în momentul în care uşiţa este deschisă în
timpul funcţionării.
8 Grătar (de folosit numai pentru funcţia barbeque, acest
grătar trebuie amplasat pe farfuria rotativă de sticlă)
1
4
6
7
8
9
6
5
3
A-1: Auto Reheat (Încălzire automată)
A-2: Vegetable (Legume)
A-3: Fish (Peşte)
A-4: Meat (Carne)
A-5: Pasta (Macaroane)
A-6: Potato (Cartofi)
A-7: Pizza (Pizza)
A-8: Soup (Supă/Cafea)
Cancel/Stop (Anulare/Oprire)
Start (Start)
Micro/Grill/Combi. (Microunde/ Grill/Gătire combinată)
Butoane:
– Mărirea valorii , în sensul acelor de ceasornic
– Micşorarea valorii , în sens invers acelor de
ceasornic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
7
8
Reglarea ceasului
După conectarea cuptorului cu microunde la reţeaua electrică, pe
display apare afişajul „0:00” şi este emis un semnal sonor.
2 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele pentru oră începe să
clipească şi pe display va apărea indicatorul de control pentru
ceas
.
3 Apăsaţi butonul
sau butonul , pentru a regla ora. Puteţi
folosi cifre de la 0 la 23. Apăsaţi butonul , pe display apar cifre de
la 0 la 23. Apăsaţi butonul , pe display apar cifre de la 23 la 0.
4 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele pentru minute vor
începe să clipească.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 39
5 Apăsaţi butonul
sau butonul , pentru a regla minutele.
Puteţi folosi cifre de la 0 la 59. Apăsaţi butonul , pe ecran vor fi
afişate cifre de la 0 la 59.
6 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, pentru a încheia reglarea timpului. Indicatorul de control pentru timp mai este afişat pe display.
Începe să clipească „:” şi pe ecran este afişat timpul stabilit.
39
2015-05-28 13:54:40
Gătire cu microunde
Start (Quick Start/Start)
Pentru gătirea cu microunde, nu folosiţi niciodată grătarul! Întotdeauna
scoateţi grătarul din cuptor înainte de gătirea cu microunde.
1 Apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi. pentru a regla puterea dorită a microundelor.
Pe display apare afişajul „P100”. Se aprind indicatorii de control
şi
.
2 Pentru a alege o altă putere a microundelor, de ex. P80, rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau
până pe display apare afişajul P80 şi simbolul
.
3 Apăsaţi Micro./Grill/Combi. şi rotiţi potenţiometrul în direcţia sau pentru a regla
timpul de gătire. Rotind în mod corespunzător potenţiometrul pentru timpul de gătire, puteţi
să-l reglaţi începând cu 0:05 şi să-l măriţi rotind potenţiometrul în direcţia
sau să-l micşoraţi în direcţia . Micşorarea începe de la valoarea 95:00. Timpul maxim de gătire se
ridică la 95 minut.
4 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a începe gătirea.
EXEMPLU: Pentru a regla gătirea la 20 de minute la puterea microundelor de 80%, efectuaţi următoarele:
1 Apăsaţi butonul Micro./Grill/ Combi., pe display apar afişajul
P100 şi simbolul
şi
.
2 Pentru a alege puterea microundelor dorită, P80, rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau , până pe display apare afişajul P80
şi simbolurile
şi
.
3 Apăsaţi Micro./Grill/Combi. şi rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau , pentru a regla timpul la 20 de min. Pe display va apărea timpul stabilit.
4 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a începe gătirea.
Tabel al nivelurilor de putere microunde
Reglarea programului la ora dorită
1 Reglaţi ceasul. (A se vedea pct.: Reglarea ceasului).
2 Porniţi derularea programului de gătire (a se vedea pct.: Gătire cu microunde). Pot fi
reglate maximum trei etape. Întotdeauna, în reglare, programul de decongelare trebuie să
fie cel dintâi.
3 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele pentru oră încep să
clipească şi pe display apare afişat indicatorul de control pentru
ceas
.
4 Rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau direcţia
pentru
a regla ora. Puteţi alege cifre de la 0 la 23 – direcţia
sau de la
23 la 0 – direcţia .
5 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, cifrele care indică minutele încep să clipească.
6 Rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau
pentru a regla
minutele. Puteţi alege cifre de la 0 la 59 – direcţia , sau de la 59
la 0 – direcţia .
7 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a încheia reglarea. Indicatorul de control pentru ceas
începe să clipească. Dacă uşiţa este închisă, după ce s-a ajuns la timpul
stabilit, se aude un dublu semnal sonor, programul de gătire începe să se deruleze în
mod automat; dispare afişajul cu indicatorul de control pentru timp. Se aprind indicatoarele
pentru gătire:
şi, de ex.,
.
Decongelare potrivit greutăţii
Putere
Foarte înaltă
Înaltă
Medie
Joasă
Foarte joasă
Display
P100
P80
P50
P30
P10
Atenţie:
Alături de numărul dat de secunde
/ minute, la ce interval poate fi
modificată reglarea timpului, pentru valori determinate de timp.
Dacă cuptorul cu microunde este în regim stand by, apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a porni gătirea timp de un minut, la puterea maximă. Cu fiecare apăsare de buton, timpul de gătire este prelungit cu un minut. Timpul maxim de gătire se ridică la 95 de minute.
0 – 1 minute
La fiecare 5 secunde
1 – 5 minute
La fiecare 10 sec.
5 – 10 minute
La fiecare 30 sec.
10 – 30 minute
La fiecare 1 minut
30 – 95 minute
La fiecare 5 minute
1 Apăsaţi butonul Defrost By W.T. Pe display apare afişajul dEF1 şi se aprind indicatoarele de control
şi
.
2 Rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau
pentru a regla greutatea produsului de decongelat. Pe display apar afişat litera g şi
100-200...1900-2000 (sau în ordine inversă) – direcţia .
3 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a începe decongelarea. Se aude un semnal sonor şi începe derularea programului
de decongelare. Concomitent, pe display vor începe să clipească
simbolurile
şi
şi timpul de decongelare rămas.
Decongelare în timp
Grill
1 Apăsaţi Micro./Grill/Combi. Pe display va apărea afişajul P100.
2 Pentru a alege funcţia dorită, grill G., rotiţi potenţiometrul în direcţia sau , până ce pe display apar afişajul G şi simbolul
.
3 Apăsaţi Micro./Grill/Combi. Şi rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau
pentru a regla timpul pentru grill. Timpul pentru grill
poate fi reglat începând cu 0:05 şi mărit în direcţia
micşorat în direcţia . Micşorarea
începe de la valoarea de 95:00. Timpul maxim pentru grill se ridică la 95 de minute.
4 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a începe prepararea grill-ului. Se aude un
semnal sonor şi începe derularea programului. Concomitent, display-ul va afişa simbolul
şi timpul pentru grill rămas.
După jumătate din timpul de prăjire, cuptorul se opreşte şi se emite un
dublu semnal sonor. Acesta este un fenomen normal. În această situaţie,
trebuie să întoarceţi produsul de preparat. În cazul în care, în intervalul de
un minut, nu se efectuează nici o operaţiune, cuptorul se pune din nou în
funcţiune şi se va auzi un semnal sonor.
1 Apăsaţi butonul Defrost By Time. Pe display apare afişajul
dEF2 şi se aprind indicatoarele de control
şi
.
2 Rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau , pentru a regla timpul de decongelare. Timpul de decongelare poate fi reglat de la
0:05 şi mărit în direcţia ; pentru a micşora timpul de decongelare, rotiţi potenţiometrul în
direcţia . Timpul maxim pentru decongelare se ridică la 95 de minute.
3 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a începe decongelarea. Se aprind indicatorii
de control
şi
.
Verificarea funcţiei
În cazul în care se găteşte folosind funcţia Microwave/Grill/Combi.,apăsaţi butonul
Microwave/Grill/Combi., puterea microunde utilizată în acel moment va fi afişată pe display timp de 4 secunde.
La fel, apăsând butonul Clock/Pre-set, pe display apare ora exactă. După 4 secunde de
afişaj se revine la starea anterioară.
Meniu automat
Gătire combinată (microunde + grill)
În cazul reglării cuptorului cu microunde în regim gătire combinată, copiii
pot utiliza cuptorul numai sub supravegherea persoanelor adulte, deoarece
aparatul se înfierbântă.
1 Apăsaţi Micro./Grill/Combi. Pe display va apărea afişajul P100.
2 Pentru a alege funcţia dorită, rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau . Pe display apar următoarele afişaje: P80, P50, P30,
P10, G, C-1, C-2 şi simbolurile
,
.
C-1 = 55% din timp – gătire cu microunde,
45% din timp – grill
C-2 = 30% din timp – gătire cu microunde,
70% din timp – gril
3 După alegerea funcţiei adecvate, apăsaţi Micro./Grill/Combi. Şi rotiţi potenţiometrul în
direcţia
sau , pentru a regla timpul de gătire. Rotind în mod corespunzător potenţiometrul, puteţi regla timpul de gătire începând cu 0:05 şi mărind în direcţia
sau micşorând în direcţia . Începeţi micşorarea de la valoarea de 95:00. Timpul maxim de gătire
se ridică la 95 de minute.
4 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a începe gătirea, se va auzi un semnal sonor
şi va începe derularea programului de gătire. Concomitent, pe display vor începe să clipească simbolurile
,
.
40
instrukcja 29Z012 i 013.indb 40
1 Apăsaţi butonul Auto menu de câteva ori pentru a alege
meniul. Pe display se aprind indicatorii de control
şi
.
Meniul puteţi să-l stabiliţi în funcţie de tabelul din continuare, în
felul următor:
Rotind potenţiometrul, alegeţi: Încălzire automată – Legume –Peşte – Carne – Macaroane – Cartofii – Pizza – Supă/Cafea, şi pe display apar afişajele A-1, ..., A-8.
2 După alegerea meniului, confirmaţi-l apăsând butonul Auto menu.
3 Rotiţi butonul în direcţia
sau , pentru a alege greutatea
produsului ce urmează a fi gătit. Pe display vor apărea următoarele afişaje
sau
. Greutatea sau valoarea pot fi mărite
rotind potenţiometrul în direcţia
sau micşorate – în direcţia .
4 Apăsaţi butonul QuickStart/Start pentru a începe gătirea; se aude un semnal sonor şi
programul de gătire începe să se deruleze. În acelaşi timp, dispar afişajele
şi
, iar
pe display vor apărea simbolurile
şi
şi timpul de gătire rămas.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:43
Tabel meniu automat
Meniu
Masa
Display
200 g
A-1
Încălzire
automată
400 g
600 g
200 g
A-2
Legume
300 g
400 g
250 g
A-3
Peşte
350 g
450 g
250 g
A-4
Carne
350 g
450 g
A-5
Macaroane
50 g
100 g
200 g
A-6
Cartofi
400 g
600 g
A-7
Pizza
A-8
Supă
200 g
400 g
200 ml
400 ml
Gătirea în mai multe etape
Puteţi regla cel mult trei etape de gătire. În cazul gătirii în mai multe etape, dacă decongelarea este una dintre etape, programul de decongelare va fi automat programat cel dintâi.
După încheierea unei etape, se aude un semnal sonor şi începe etapa următoare.
Gătirea automată nu poate fi unul dintre programele de gătire în mai multe
etape.
EXEMPLU: Vreţi să reglaţi gătirea în modul următor: 10 minute la putere microunde 100%
şi 15 minute la putere microunde 80%.
1 Apăsaţi de două ori butonul Microwave/Grill /Combi., pentru a alege 100% putere
microunde – P100.
2 Rotiţi potenţiometrul în direcţia sau , pentru a regla timpul de gătire la 10 minute
şi confirmaţi-l apăsând Micro./Grill /Combi. Pe display vor apărea afişajul „P100” şi simbolurile
şi
.
3 Apăsaţi de două ori Microwave/Grill /Combi. pentru a regla puterea microunde la
80% – P80. Pe display apare afişat P80 şi simbolul button
şi
.
4 Rotiţi potenţiometrul în direcţia
sau
pentru a regla puterea microunde la 80% şi
confirmaţi apăsând Micro./Grill /Combi - P80.
5 Apăsaţi butonul QuickStart/ Start pentru a începe gătirea.
După fiecare încheiere a unei funcţii, cuptorul cu microunde emite un semnal sonor care semnalizează terminarea activităţii sale.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 41
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă
– în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de
vânzare, de aspectul estetic ş.a.
41
2015-05-28 13:54:51
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей
продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использование исключительно оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer. Оны были проектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание
следует посвятить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим
сохранить, чтобы Вы могли использовать ее также во время дальнейшего использования.
В указанном месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, который находится на печи
и сохраните информацию на будущее.
СЕРИЙНІЙ
НОМЕР:
Список содержания
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием энергии микроволн .....42
Важные рекомендации, касающиеся безопасности ....................................................42
Подключение....................................................................................................................43
Инструкции, касающиеся заземления ...........................................................................43
Радиопомехи ....................................................................................................................43
Чистка – хранение и обслуживание ...............................................................................44
Микроволновое приготовление – указания ...................................................................44
Дополнительные функции ..............................................................................................44
Указания, касающиеся посуды .......................................................................................44
Монтаж стеклянного оборотного блюда ........................................................................44
Перед обращением в сервисный центр.........................................................................45
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ Tип 29Z012.........................................................................45
Устройство микроволновой печи Tип 29Z012 ..............................................................45
Панель управления .........................................................................................................45
Установка времени ....................................................................................................45
Микроволновой режим ..............................................................................................45
Гриль ..........................................................................................................................46
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль) ......................................46
Размораживание по весу продукта ..........................................................................46
Размораживание по времени ...................................................................................46
Быстрый старт ...........................................................................................................46
Автоменю ...................................................................................................................46
Taблица автоменю ..............................................................................................46
Функция запроса ........................................................................................................46
Программирование процесса приготовления на заданное время ........................47
Многоэтапное приготовление ...................................................................................47
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ Tип 29Z013.........................................................................47
Устройство микроволновой печи Tип 29Z013 ...............................................................47
Панель управления .........................................................................................................47
Установка времени ....................................................................................................47
Микроволновой режим ..............................................................................................48
Гриль ..........................................................................................................................48
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль) ......................................48
Старт (быстрый старт) ..............................................................................................48
Программирование процесса приготовления на заданное время ........................48
Размораживание по весу продукта ..........................................................................48
Размораживание по времени ...................................................................................48
Функция запроса ........................................................................................................48
Автоменю ...................................................................................................................48
Taблица автоменю ..............................................................................................49
Многоэтапное приготовление ...................................................................................49
Экология – забота об окружающей среде .....................................................................49
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕ
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием
энергии микроволн
1 Не используйте печь при открытых дверцах.
Это грозит непосредственным контактом с микроволновым излучением. Ни в коем
случае нельзя обходить или самостоятельно модифицировать механизмы защиты.
2 Не помещайте никаких предметов между передней частью печи и дверцами, также
не допускайте к накоплению грязи или остатков чистящих средств на поверхности стыка.
3 Не используйте поврежденный прибор. Важно, чтобы дверцы тщательно закрывались и не показывали никаких повреждений:
● завесы и защелки (отсутствие трещин или послабление),
● уплотнителей дверц, а также поверхностей стыка,
● „спачения”.
4 Работу, связанную с регуляцией или ремонтом печи, могут проводить только квалифицированные работники сервисного центра.
42
instrukcja 29Z012 i 013.indb 42
Важные рекомендации, касающиеся безопасности
В процессе обслуживания электрического прибора придерживайтесь основных
принципов безопасности. Чтобы уменьшить риск ожога, удара электрическим током,
пожара, повреждений или влияния энергии микроволн, придерживайтесь правил:
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
● Употребляйте устройство исключительно по предназначению, согласно описанию в настоящей инструкции. Не используйте, не подогревайте в устройстве
едкие химические вещества. Печь не предназначена
для промышленных или лабораторных целей.
● Микроволновая печь предназначена исключительно
для подогрева пищи и напитков. Сушение пищи или
одежды и подогрев подушек, туфель, влажных тканей и т.п. может привести к ранению или зажиганию.
● Никогда не используйте прибор с поврежденным
кабелем питания или штепселем, как и в случае их
неправильной работы, падения или иного повреждения прибора.
● Если несъемный провод питания будет поврежден,
его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным
лицом, чтобы избежать возможных угроз.
● Ремонт прибора может выполнять только обученный
персонал. Неправильно выполненный ремонт может
привести к серьезной угрозе для пользователя. В случае возникновения неполадок просим Вас обратиться
в специализированный сервисный центр ZELMER.
● Если дверцы или их уплотнители повреждены, печь
не может работать до момента их ремонта квалифицированным лицом.
● Жидкости и другие продукты питания нельзя разогревать в закрытых контейнерах, потому что они могут
взорватьсяi.
● СВЧ-нагрев напитков может привести к задержке
взрывного вскипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
● Не жарьте продукты питания в печи. Горячее масло
может уничтожить части печи или приборы, приводя
даже к ожогам кожи.
● Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не следует
нагревать в микроволновых печах, так как они могут
взорваться, даже после завершения нагрева.
● Содержимое бутылочек для кормления детей и баночек с питанием для детей следует размешать или
потрусить, а также проверить температуру перед
подачей к съеданию, чтобы избежать ожогов.
● Кухонная посуда может нагреваться в результате
перехода тепла с подогретой пищи. Для переноса
посуды используйте соответствующие захваты.
● Выполнение действий по сервису или ремонту, связанных со снятием крышки, которая дает защиту
перед действием перед энергией микроволн опасно
и должно выполняться квалифицированными лицами.
● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими
и умственными способностями, лицами без опыта
работы с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации приGW29-016_v05
2015-05-28 13:54:54
●
●
●
●
●
●
●
бора и связанными с этим угрозами. Запрещается
детям играть с прибором. Не допускать проведения
чистки и консервации прибора детьми без присмотра
взрослых.
Храните устройство вместе с проводом в месте,
недоступном для детей до восьми лет.
Обратите внимание, горячая поверхность
.
Двери и другие внешние поверхности могут нагреваться во время работы устройства.
Открытые поверхности могут быть горячими во
время работы устройства.
Не вынимайте миковую плитку, которая находится
в камере микроволновой печи! Она выполняет защитную роль перед излучением.
Предупреждение! При открывании крышек или упаковок, закрытых пленкой, выходит пар.
При контакте с подогретой пищей следует использовать кухонные рукавицы.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Печь предназначена к использованию в качестве стоящей отдельно, не следует помещать ее в шкафчике.
Печь подключайте только к гнезду сети переменного тока 230 V, оборудованного защитным кольцом.
Устройство необходимо установить возле стены.
ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать печь над плитой или другими устройствами, выделяющими тепло. Это может привести к повреждению устройства
и потере гарантии.
Не устанавливать устройство в шкафу.
Не включайте пустую печь.
Чтобы уменьшить риск пожара внутри печи:
● во время нагревания пищи в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо часто проверять печь из-за возможности воспламенения контейнера,
● перед вложением бумажных или пластиковых пакетов в печь уберите из них
всяческие содержащие металл завязки,
● в случае образования в устройстве дыма, его необходимо выключить или
отсоединить вилку от розетки, и не открывать дверь, чтобы не распространялся огонь,
● не оставляйте бумажных продуктов, посуды и кухонных приборов или пищи
внутри печи, когда прибор не используется.
Кабель питания должен походить вдали от разогретых поверхностей и не
может прикрывать никаких элементов печи.
Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки пищи.
Если не поддерживать печь в чистоте, это может привести к ухудшению
состояния поверхности, что может негативно повлиять на долговечность печи
и в результате привести к опасной ситуации.
Не используйте паровые чистящие средства для чистки микроволновой печи.
Прибор не предназначен для работы с использованием часовых выключателей
или отдельной системы отдаленного управления.
Ни при каких условиях не убирайте фольгу, находящуюся на внутренней стороне дверец. Это может привести к повреждению прибора.
Зафиксировать вращающуюся тарелку перед перемещением устройства для
избежания его повреждения.
Запрещено снимать промежуточные планки сзади и по бокам. Они обеспечивают минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
●
●
●
●
●
Микроволновая печь должна использоваться как отдельностоящая.
Продукты питания, покрытые толстой кожицей, такие как картошка, целые
кабачки, яблоки и каштаны, перед приготовлением проколите.
Не доводите до разваривания пищи.
Использовать только посуду, пригодную для использования в микроволновых
печах.
Не используйте микроволновую печь для хранения каких-либо предметов,
напр. хлеба, печенья и т.п.
Подключение
1 Удостоверьтесь, все ли упаковки были вынуты изнутри печи.
2 Снимите защитную фольгу с панели управления и с корпуса микроволновой печи.
Проверьте, нет ли каких-то следов повреждения, таких как перекошенные или изогнутые дверцы, поврежденные уплотнители
дверец, а также поверхность стыка, треснутые или ослабленные
завесы и заклепки дверец, вмятины внутри печи или в дверцах.
В случае любых повреждений не используйте прибор и обратитесь
к квалифицированным работникам сервисного центра.
3 Микроволновую печь поставьте на ровной, стабильной поверхности, которая
выдержит ее вес и самые тяжелые продукты, предназначенные для приготовления
в микроволновой печи.
4 Не подвергайте микроволновую печь действию влажности и не ставьте поблизости горючих материалов, как и над или поблизости приборов, генерирующих тепло.
5 Тыльная поверхность печи должна быть повернута к стене. Обеспечьте доступ
воздуха для вентиляции. Свободное расстояние над печью должно составлять не
менее 30 cм. С задней стороны печи – не менее 7,5 см, и не менее 7,5 cм с правой
и левой стороны микроволновой печи. Одна сторона должна быть открытой.
6 Не используйте печь без стеклянного блюда и системы оборотного кольца, помещенных в правильной позиции.
7 Проверьте, не поврежден ли кабель питания, не проходит ли под печью или над
какой-нибудь горячей или острой поверхностью, а также не свисает ли за край стола
или столешницы.
8 Обеспечьте легкий доступ до гнезда так, чтобы в экстренных случаях возможно
было легкое отключение прибора от источника питания.
9 Не используйте и не храните печь на открытом воздухе.
Инструкции, касающиеся заземления
Штепсель прибора следует подключить к гнезду, оборудованному защитным кольцом. Подключение к гнезду без кольца приводить к возникновению риска удара электрическим током.
В случае замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током.
Рекомендуется использование печи в отдельном электрическом разъеме.
В случае использования удлинителя:
1 Удлинитель должен быть трехкабельным с гнездом и штепселем, которые позволяют присоединить к заземлению.
2 Удлинитель разместите вдали от горячих и острых поверхностей так, чтобы он не
мог быть случайно потянут или зацеплен.
В случае несоответствующего подключения существует риск
поражения током.
В случае каких-либо вопросов, касающихся заземления или инструкций относительно подключения к элекрическому питанию контактируйте с квалифицированным электриком или работником сервисного центра.
Как изготовитель, так и продавец не несут ответственности
за повреждение печи или увечья, которые возникли впоследствии
несоблюдения инструкций, касающихся подключения к электрическому питанию.
Радиопомехи
УКАЗАНИЕ
Информация про продукт и указания,
касающиеся эксплуатации
●
●
Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых объектах,
● агротуристических хозяйствах,
● пансионатах типа «bed and breakfast».
Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования,
а не для использования в ресторанном бизнесе.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 43
Работа микроволновой печи может привести к помехам приемников радио, телевиденья и похожего оборудования.
Помехи можно ограничить или убрать следующим образом:
● почистите дверцы и стыковые поверхности печи,
● измените установки радио или телевизионной радиоантенны,
● переставьте печь по отношению к приемнику,
● удалите печь от приемника,
● подключите микроволновую печь к другому электрическому гнезду так, чтобы
печь и приемник питались от разных разводок электросети.
43
2015-05-28 13:54:54
Чистка – хранение и обслуживание
1 Перед началом чистки выключите печь и выньте штепсель кабеля питания из
гнезда электросети.
2 Внутренность печи следует удерживать в чистоте. В случае загрязнения внутренних стенок печи удалите куски пищи или разлитую жидкость влажной тряпочкой.
В случае сильного загрязнения используйте нежное чистящее средство. Не используйте чистящие средства в спрее и других сильных чистящих средств, потому что они
могут запятнать, покрыть полосками или заматировать поверхность печи и дверец.
3 Внешнюю поверхность печи чистите с помощью влажной тряпочки.
Чтобы избежать повреждения подсистем, находящихся внутри печи, следите, чтобы
вода не капала через вентиляционные отверстия вовнутрь.
4 Обе стороны дверец, оконца, уплотнители дверец и соседние части часто протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить всякие остатки пищи или разлитую жидкость.
Не используйте чистящие средства, содержащие разъедающие субстанции.
В случае чистки уплотнителей/дверец, углублений и прилегающих
частей, нельзя использовать субстанции, которые могут повредить уплотнения и привести прохождение микроволн.
5 Для мыться корпуса не используй агрессивные чистящие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, такие как: деления, обозначения, знаки предостережения и т.п.
Для очистки стеклянной поверхности дверцы не употребляйте
моющие средства, содержащие абразивные вещества, так как они
могут исцарапать поверхность и в результате привести к возникновению трещин.
6 Не допускайте к увлажнению панели управления. Для чистки используйте влажную, мягкую тряпочку. Чтобы избежать случайного включения печи, панель управления чистите только при открытых дверцах.
7 Если конденсат водяного пара начинает оседать на внутренней или внешней стороне дверец, вытрите ее с помощью мягкой тряпочки.
Конденсат может наступать, когда микроволновая печь действует в условиях высокой влажности. В такой ситуации это нормальное явление.
8 Регулярно вынимайте и мойте стеклянное блюдо. Мойте его в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды или в посудомоечной машине.
9 Чтобы избежать шума, оборотное кольцо и дно внутренности печи чистите регулярно. Нижнюю поверхность просто очистите с помощью нежного чистящего средства. Оборотное кольцо мойте в воде с добавлением средства для мытья посуды
или в посудомоечной машине. Во время повторного монтажа оборотного кольца
в печи обратите внимание, чтобы поместить его в соответствующем месте.
10 Чтобы удалить неприятный запах из печи, на протяжении 5 минут кипятите
в печи около 200 мл воды из соком и кожурой одного лимона в миске, приспособленной к подогреванию в микроволновой печке.
Внутри тщательно протрите с помощью сухой, мягкой тряпочки.
11 Если необходима замена внутренней лампочки, обратитесь по этому вопросу
в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи.
Несоблюдение выше изложенных указаний может привести
к повреждению состояния поверхности, что, в свою очередь,
может неблагоприятно повлиять на длительность эксплуатации
прибора и вести к опасным ситуациям.
Микроволновое приготовление – указания
1 Тщательно уложите продукты питания. Самые большие куски уложите по краям
блюда.
2 Проверьте время приготовления. Готовьте на протяжении самого короткого
указанного времени, и, если это будет необходимо, продолжайте приготовление.
Сильно обгорелые продукты могут создавать дым или загореться.
3 Продукты следует прикрыть во время приготовления. Прикрытие защищает
перед «выплескиванием» и обеспечивает равномерное приготовление.
4 Во время приготовления следует оборачивать продукты, чтобы ускорить процесс приготовления таких продуктов, как курица или гамбургеры. Большие продукты,
такие как вырезка, следует перевернуть как минимум один раз.
5 Посредине приготовления следует изменить размещение продуктов питания,
таких как клецки. Продукты, размещенные посредине, следует перенести на край.
AВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
При открытии дверцы микроволновой печи включается внутреннее совещение
камеры печи. Если дверца остается открытой более 10 минут, освещение автоматически выключается.
БЛОКАДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕТЕЙ – позволяет предотвратить вмешательство детей в работу печи.
Блокада: В режиме ожидания нажмите и придержите 3 секунды кнопку Отмена/
Стоп. Раздастся длинный звуковой сигнал, сигнализирующий включение блокады
для защиты от детей, а на дисплее появится символ
.
Снятие блокады: При включенной блокаде нажмите и придержите 3 секунды кнопку
Отмена/Стоп. Раздастся длинный звуковой сигнал, сигнализирующий снятие блокады.
Указания, касающиеся посуды
В микроволновой печи используйте посуду и приборы, приспособленные к этому.
Идеальным материалом для посуды, который подходит для использования в микроволновой печи, является прозрачный материал, позволяющий проникновению энергии через контейнер с целью разогрева пищи.
1 Не используйте металлических приборов или посуды либо посуды с металлической окаемкой – микроволны не проникают сквозь металл.
2 Перед приготовлением в микроволновой печи удалите упаковку из бумаги, полученной в процессе повторной обработки, потому что она может содержать металлические частицы, которые могут привести к искрению/пожару.
3 Рекомендуется использование круглой/овальной посуды вместо квадратных/прямоугольных, потому что пища на углах посуды чаще пригорает.
4 Во время использования гриля открытие поверхности блюда оберегайте перед
пригоранием, закрывая тонкими полосками алюминиевой фольги. Следует, однако,
помнить, чтобы не использовать слишком много фольги и сберечь расстояние мин.
3 см между фольгой и внутренними стенками печи.
Ниже представлена таблица, которая облегчит выбор соответствующей посуды
и приборов.
Кухонная посуда
Жаропрочная стеклянная
Обычная стеклянная
Жаропрочная керамическая
Пластиковая посуда, пригодная
для микроволновой печи
Кухонные бумажные полотенца
Металлические лотки
Решетка для гриля
Алюминиевая фольга
и алюминиевые лотки
Обычный
режим микроволновой печи
Гриль
Комбинированное
приготовление
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Тест кухонной посуды:
1 В контейнер/посуду налейте 1 стакан холодной воды (250 мл) и поместите его
в микроволновой печи.
2 Готовьте при максимальной мощности в течении 1 минуты.
3 После окончания заданного времени осторожно проверьте темп. контейнера/
посуды. Если он будет теплым на ощупь, не используйте его для приготовления
в микроволновой печи.
Не готовьте дольше, чем 1 минуту.
Монтаж стеклянного оборотного блюда
1 Не помещайте стеклянное блюдо в развороченной позиции. Не следует ограничивать движение
блюда.
2 Во время приготовления в печи всегда должно
находится стеклянное блюдо, как и группа оборотного кольца.
3 Во время приготовления пищу, контейнеры с пищей
следует всегда помещать на стеклянном блюде.
4 В случае трещин или повреждений стеклянного
блюда следует обратится в ближайший сервисный
центр.
Стеклянное блюдо
Втулка (нижняя)
Роликовая
подставка
Ось
вращения
Дополнительные функции
ПРОДЛЕННАЯ РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА
Если процесс приготовления в микроволновой печи длится 5 и более минут, после
отключения печи излучение микроволновой энергии прекращается, однако вентилятор продолжает работать еще около 15 секунд.
44
instrukcja 29Z012 i 013.indb 44
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:55
Если печь не работает:
Перед обращением в сервисный центр
Нормальное состояние:
1 Работа микроволновой печки может вызвать помехи приемников радио и телевизионных. Эти помехи похожи на помехи, вызванные малыми электрическими устройствами, такими как миксер, вентилятор, пылесос и т.п.
2 Во время приготовления при низкой мощности микроволн внешнее осветление
печи может остаться притемненным.
3 Во время приготовления из пищи выходит водный пар. Большинство пара выходит через вентиляционные отверстия Однако часть конденсата водного пара может
оседать на холодных частях печи (напр., дверцах).
4 Если стеклянное блюдо шумит во время работы, проверьте чистоту дна печи
и группы оборотного кольца. Чистите в соответствии с информацией, поданной
в разделе «ЧИСТКА – ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
1 Проверьте, правильно ли подключена печь к гнезду электросети. Если нет,
выньте штепсель из гнезда, обождите 10 секунд и вложите снова.
2 Проверьте, не сгорел ли предохранитель или не включился ли автоматический
предохранитель сети. Если выше упомянутые предохранители работают правильно,
проверьте гнездо электросети, подключая к нему другой прибор.
3 Проверьте, запрограммирована ли правильно панель управления, был ли установлен временной программатор.
4 Проверьте, тщательно ли были закрыты дверцы. В ином случае энергия микроволн не будет доставлена в печь.
Если после выполнения выше упомянутых действий печь и дальше
не работает, следует обратиться в сервисный центр. Не следует
самостоятельно регулировать или ремонтировать печь.
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ Tип 29Z012
Номинальное напряжение: 230-240 V~ 50 Hz
Потребляемая энергия: 1200-1250 W
(Микроволны); 950-1000 W (Гриль)
Номинальная мощность микроволн: 800 W
Частота: 2450 MHz
Объем: 23 л
Диаметр поворотного стола: Ø 270 мм
Внешние габаритные размеры (выс. x шир. x гл.): 292,5 мм x 485 мм x 410 мм
Внутренние размеры (выс. x шир. x гл.): 221 мм x 314 мм x 348 мм
Вес нетто: ок. 12,7 кг
Экран дисплея: символы – сигнализация
Mикроволны
Мо щность очень высокая и высокая
Размораживание
Блокада для защиты от детей
Вес в граммах
Грил
Moщность очень низкая и низкая
Часы
Автоматическое приготовление
Объем в мл.
УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ Тип 29Z012
1 Панель управления
2 Oсь вращения
3 Роликовая подставка
4 Стеклянное блюдо
5 Oкно печи
6 Дверца
7 Блокада дверцы – oтключает питание в момент открытия
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1 Экран дисплея: текущее время + символы
2 Defrost By Time (Размораживание по времени)
3 Clock/Pre-Set (Установка времени)
4 Defrost By W.T. (Размораживание по весу)
5 Auto Menu (Aвтоменю)
дверцы микроволновой печи в ходе ее работы
8 Решетка для гриля (использовать исключительно для
функции гриль; всегда помещать на стеклянной
вращательной)
1
4
6
7
8
6
9
5
3
2
A-1: Auto Reheat (Aвтоматический разогрев)
A-2: Vegetable (Овощи)
A-3: Fish (Рыба)
A-4: Meat (Mясо)
A-5: Pasta (Maкароны)
A-6: Potato (Картофель)
A-7: Pizza (Пицца)
A-8: Soup (Супы/Kофе)
Cancel/Stop (Отмена/Стоп)
Start (Старт)
Microwave/Grill/Combi. (Mикроволны/ Гриль/
Комбинированное приготовление)
Кнопки:
– увеличение величины
– уменьшение величины
скачкообразно, несколько раз нажимая на
кнопку, или плавно, придерживая кнопку.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Установка времени
При подключении микроволновой печи к питающей сети на
дисплее появится надпись «0: 00» и раздастся один звуковой
сигнал.
1 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set. Начнут пульсировать
цифры часа и на дисплее появится индикатор времени
.
2 Нажмите на кнопку
или , чтобы выбрать час. Можно
выбрать цифры от 0 до 23. При нажатии на кнопку
на
дисплее высвечиваются цифры от 0 до 23. При нажатии на
кнопку
на дисплее высвечиваются цифры от 23 до 0.
3 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set. Начнут пульсировать
цифры минут.
4 Нажмите на кнопку
или , чтобы выбрать минуты.
Можно выбрать цифры от 0 до 59. При нажатии на кнопку
на дисплее высвечиваются цифры от 0 до 59.
5 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set, чтобы подтвердить
выбранные параметры. Индикатор времени погаснет. Начнет
пульсировать «:», a на дисплее отобразится выбранное Вами
время.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 45
Микроволновой режим
Не используйте решетку для гриля в микроволновом режиме! В случае приготовления в микроволновом режиме обязательно вынимайте решетку из печи.
1 Нажмите несколько раз на кнопку Microwave/Grill/Combi, чтобы выбрать необходимый уровень мощности. На дисплее появятся надписи P100, P80, P50, P30, P10 –
см. таблицу. Загорится контрольный индикатор
и символ режима приготовления,
в зависимости от выбранной мощности микроволн –
или
.
2 Нажмите на кнопку или , чтобы выбрать время приготовления. Можно установить время приготовления на 0: 05 и увеличивать, нажимая на кнопку . Чтобы
уменьшить время приготовления, нужно нажать на кнопку . Обратный отсчет времени начинается с 95:00. Maксимальное время приготовления составляет 95 минут.
3 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать приготовление.
ПРИМЕР:
Чтобы выбрать приготовление в течение 20 минут с мощностью микроволн 80%,
необходимо выполнить следующее:
45
2015-05-28 13:54:56
1 Два раза нажмите на кнопку Microwave/Grill/Combi.
На дисплее появится надпись P80 и символы:
и
.
2 Чтобы ввести время приготовления, нажимайте на кнопку
до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «20: 00».
3 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать приготовление.
Раздастся звуковой сигнал и начнется программа приготовления. В это время на дисплее будут пульсировать символы
и
, а также оставшееся время приготовления.
на 0: 05 и увеличивать или уменьшать, нажимая на кнопки
или . Обратный
отсчет времени начинается с 95: 00. Maксимальное время размораживания составляет 95 минут.
3 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать размораживание. Загорятся контрольные
индикаторы
и
.
Быстрый старт
Если микроволновая печь находится в режиме ожидания, нажмите несколько раз
на кнопку Start, чтобы включить приготовление на 1 минуту с полной мощностью.
Каждое нажатие увеличивает время приготовление на одну минуту. Максимальное
время приготовления составляет 95 минут.
Taблица мощности микроволн
Moщность
Очень
высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая
Дисплей
P100
P80
P50
P30
P10
Внимание:
В данной таблице представлены
параметры установки времени
для определенной продолжительности приготовления
0 – 1 мин.
: 5 сек.
1 – 5 мин.
: 10 сек.
5 – 10 мин.
: 30 сек.
10 – 30 мин.
: 1 мин.
30 – 95 мин.
: 5 мин.
Гриль
1 Нажмите несколько раз на кнопку Microwave/Grill/Combi.,
чтобы выбрать необходимый уровень мощности. На дисплее
появятся следующие надписи: P100, P80, P50, P30, P10, G,
C-1, C-2.
Нажимайте на кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «G» и символ
.
2 Нажмите на кнопку или , чтобы выбрать время приготовления. Можно установить время приготовления на 0: 05 и увеличивать, нажимая на кнопку . Чтобы
уменьшить время приготовления, нужно нажать на кнопку . Обратный отсчет времени начинается с 95: 00. Maксимальное время приготовления составляет 95 минут.
3 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать приготовление на гриле. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа приготовления на гриле. В это время на дисплее
будет пульсировать символ
и оставшееся время.
Автоменю
1 Нажмите несколько раз на кнопку Auto menu (Автоменю),
чтобы выбрать меню приготовления. На дисплее появятся
индикаторы
и
. Меню можно выбрать в соответствии
с нижеприведенной таблицей следующим образом: вращая
регулятор, можете выбрать:
Aвтоматический разогрев – Овощи – Рыба – Мясо – Макароны – Картофель –
Пицца – Супы/Кофе, a на дисплее появится надпись A-1,..., A-8.
2 Нажмите на кнопку
или , чтобы выбрать вес приготовляемого продукта. На дисплее появятся следующие
надписи
или
. Вес или объем можно увеличить или
уменьшить, нажимая на кнопки
или .
3 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать приготовление. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа приготовления. В это время исчезнут надписи
или
, a на дисплее будут пульсировать символы
и
, а также оставшееся
время.
Taблица автоменю
Меню
A-1
Aвтоматический
разогрев
Нажать
Вес
Дисплей
200 г
1 раз
400 г
600 г
200 г
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль)
В комбинированном режиме принадлежности печи и поверхность
печи сильно нагреваются. В этом режиме дети могут пользоваться печью только под надзором взрослых.
1 Нажмите несколько раз на кнопку Microwave/Grill/Combi., чтобы выбрать необходимый уровень мощности микроволн. На дисплее будут появляться следующие
надписи: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2.
Нажимайте на кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится
и
.
надпись C-1 или C-2. Появится символ
C-1 = 55% времени – микроволновой режим,
45% времени – гриль.
C-2 = 36% времени – микроволновой режим,
64% времени – гриль.
2 Нажмите на кнопку
или , чтобы выбрать время приготовления. Время приготовления можно установить на 0: 05 секунд и увеличивать, нажимая на кнопку ,
или уменьшать, нажимая на кнопку . Обратный отсчет времени начинается с 95:
00. Maксимальное время приготовления составляет 95 минут.
3 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать приготовление. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа комбинированного приготовления. В это время на дисплее будут пульсировать символы
и
, а также оставшееся время.
Размораживание по весу продукта
1 Нажмите на кнопку Defrost By W.T. На дисплее появится
надпись dEF1 и загорятся контрольные индикаторы
и
.
2 Нажмите на кнопку
или , чтобы установить вес размораживаемого продукта. На дисплее появится буква «g».
Нажмите на кнопку
– на дисплее появятся цифры: 100 –
200 –300...1900 – 2000, или на , чтобы появились цифры
в обратном порядке.
3 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать размораживание. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа размораживания. В это время на дисплее будут пульсировать символы
и
, а такжке оставшееся время размораживания.
Размораживание по времени
1 Нажмите на кнопку Defrost By Time. На дисплее появится
надпись dEF2 и загорятся контрольные индикаторы
и
.
2 Нажмите на кнопку
или , чтобы установить время
размораживания. Время размораживания можно установить
46
instrukcja 29Z012 i 013.indb 46
A-2
Овощи
2 раза
300 г
400 г
250 г
A-3
Рыба
3 раза
350 г
450 г
250 г
A-4
Мясо
4 раза
350 г
450 г
A-5
Maкароны
50 г
5 раз
100 г
200 г
A-6
Картофель
6 раз
400 г
600 г
200 г
A-7
Пицца
7 раз
A-8
Супы
8 раз
400 г
200 мл
400 мл
Функция запроса
В ходе приготовления в режиме Microwave/Grill/Combi., нажмите на кнопку
Microwave/Grill/Combi. Индикация текущей мощности отобразится на дисплее
в течение 4 секунд. Спустя 4 секунды параметры вернутся в прежнее состояние.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:54:58
Программирование процесса приготовления на заданное время
1 Установите текущее время (см. разд. «Установка времени»)
2 Введите программу приготовления (см. разд. «Микроволновой режим»).
Можно ввести максимально три этапа. Размораживание продукта всегда должно
быть установлено, как первый этап.
3 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set. Начнут пульсировать
цифры часа и на дисплее появится индикатор текущего времени
.
4 Нажмите на кнопку
или , чтобы ввести час. Можно
выбрать цифры от 0 до 23..
5 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set. Начнут пульсировать
цифры минут.
6 Нажмите на кнопку
или
, чтобы ввести минуты.
Можно выбрать цифры от 0 до 59.
7 Нажмите на кнопку Start, чтобы подтвердить выбранные параметры. Начнет
пульсировать индикатор времени
. Если дверца печи закрыта, в момент достижения введенного времени раздастся звуковой сигнал, автоматически включится
программа приготовления и погаснет контрольный индикатор текущего времени
.
Загорятся индикаторы режима приготовления:
и, напр.,
.
Многоэтапное приготовление
Можно запрограммировать микроволновую печь на последовательное приготовление максимум в три этапа. Если при многоэтапном приготовлении один из этапов
– размораживание, он автоматически будет установлен как первый этап приготовления. Окончание каждого этапа сигнализируется звуковым сигналом, затем начинается следующий этап.
Автоменю не может быть утановлено как одна из программ многоэтапного приготовления.
ПРИМЕР: Чтобы выбрать приготовление в течение 10 минут с мощностью микроволн 100% и 15 минут с мощностью микроволн 80%, необходимо выполнить следующее:
1 Нажмите на кнопку Microwave/Grill/Combi., чтобы установить 100% мощности
микроволн – P100.
2 Нажмите на кнопку или , чтобы установить время приготовление на 10 минут.
3 Нажмите два раза на кнопку Microwave/Grill/Combi., чтобы установить 80% мощности микроволн – P80. На дисплее появится надпись P80 и символы
и
.
4 Нажмите на кнопку
или , чтобы установить время приготовления на 15
минут.
5 Нажмите на кнопку Start, чтобы начать приготовление.
Окончание каждого этапа приготовления сигнализируется звуковым сигналом.
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ Tип 29Z013
Внешние габаритные размеры (выс. x шир. x гл.): 292,5 мм x 485 мм x 390 мм
Частота: 2450 MHz
Номинальное напряжение: 230-240 V~ 50 Hz
Внутренние размеры (выс. x шир. x гл.): 221 мм x 314 мм x 348 мм
Потребляемая энергия: 1200-1250 W (Микровълни); Объем: 23 л
950-1000 W (Грил)
Диаметр поворотного стола: Ø 270 мм Вес нетто: oк.13,7 кг
Номинальная мощность микроволн: 800 W
Экран дисплея: символы – сигнализация
Mикроволны
Мо щность очень высокая и высокая
Размораживание
Блокада для защиты от детей
Вес в граммах
Грил
Moщность очень низкая и низкая
Часы
Автоматическое приготовление
Объем в мл.
УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ Тип 29Z013
1 Панель управления
2 Oсь вращения
3 Роликовая подставка
4 Стеклянное блюдо
5 Oкно печи
6 Дверца
7 Блокада дверцы – oтключает питание в момент открытия
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1 Экран дисплея: текущее время + символы
2 Defrost By Time (Размораживание по времени)
3 Clock/Pre-Set (Установка времени)
4 Defrost By W.T. (Размораживание по весу)
5 Auto Menu (Aвтоменю)
дверцы микроволновой печи в ходе ее работы
8 Решетка для гриля (использовать исключительно
для функции гриль; всегда помещать на стеклянной
вращательной)
1
4
6
7
6
8
9
5
3
2
A-1: Auto Reheat (Автоматический разогрев)
A-2: Vegetable (Овощи)
A-3: Fish (Рыба)
A-4: Meat (Mясо)
A-5: Pasta (Maкароны)
A-6: Potato (Картофель)
A-7: Pizza (Пицца)
A-8: Soup (Супы/Kофе)
Cancel/Stop (Отмена/Стоп)
Micro./Grill/Combi. (Mикроволны/Гриль/
Комбинированное приготовление)
QuickStart/Start (Быстрый старт/старт)
Регулятор:
– увеличение параметра, вращая по часовой стрелке
в направлении символа ,
– уменьшение параметра, вращая по часовой стрелке
в направлении параметра ,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Установка времени
При подключении микроволновой печи к питающей сети на дисплее появится надпись «0: 00» и раздастся один звуковой сигнал.
1 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set, Начнут пульсировать
цифры часа и на дисплее появится индикатор времени
.
2 Установите час, вращая регулятор. Можно выбрать
цифры от 0 до 23. При вращении регулятора в направлении
на дисплее высвечиваются цифры от 0 до 23. При вращении регулятора в направлении
на дисплее высвечиваются
цифры от 23 до 0.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 47
3 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set. Начнут пульсировать
цифры минут.
4 Вращайте регулятор в направлении
или
, чтобы
выбрать минуты. Можно выбрать цифры от 0 до 59 и от 59
до 0. На дисплее появятся цифры от 0 до 59 или от 59 до 0.
5 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set, чтобы подтвердить
выбранные параметры. Индикатор времени погаснет. Начнет
пульсировать «:», a на дисплее отобразится выбранное Вами
время.
47
2015-05-28 13:55:04
Микроволновой режим
Не используйте решетку для гриля в микроволновом режиме! В случае приготовления в микроволновом режиме обязательно вынимайте решетку из печи.
1 Нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi., чтобы выбрать необходимый уровень
мощности микроволн. На дисплее появится надпись «P100». Загорятся контрольные
индикаторы
и
.
2 Чтобы выбрать какую-либо другую мощность, например P80, вращайте регулятор в направлении
или , пока на дисплее не появится надпись P80 и сомвол
.
Нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi. и, вращая в направлении
или , установите время приготовления. Можно установить время приготовления на 0: 05 и увеличивать, вращая в направлении , или уменьшить в направлении . Обратный
отсчет времени начинается с 95: 00. Mаксимальное время приготовления составляет
95 минут.
3 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать приготовление.
ПРИМЕР:
Чтобы выбрать приготовление в течение 20 минут с мощностью микроволн 80%, следует выполнить следующее:
1 Нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi. На дисплее появится надпись P100 и символы
и
.
2 Чтобы выбрать необходимую Вам мощность микроволн
P80, вращайте регулятор в направлении
или , пока на
дисплее не появится надпись P80 и символы
и
.
3 Нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi. и переведите регулятор на 20 мин, вращая в направлении
или .
4 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать приготовление.
Taблица мощности микроволн
Moщность
Очень
высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая
Дисплей
P100
P80
P50
P30
P10
Внимание:
В данной таблице представлены
параметры установки времени
для определенной продолжительности приготовления
0 – 1 мин.
: 5 сек.
1 – 5 мин.
: 10 сек.
5 – 10 мин.
: 30 сек.
10 – 30 мин.
: 1 мин.
30 – 95 мин.
: 5 мин.
Гриль
1 Нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi. На дисплее появится надпись P100.
2 Чтобы выбрать режим приготовления на гриле G, вращайте регулятор в направлении
или , пока на дисплее
не появится буква G и символ
.
3 Нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi и, вращая регулятор в направлении
или , установите время приготовления. Время приготовления на гриле можно установить на 0:05 и увеличивать, вращая регулятор в направлении
или уменьшать
в направлении . Обратный отсчет времени начинается с 95:00. Maксимальное
время приготовления составляет 95 минут.
4 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать приготовление на гриле. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа приготовления на гриле. В это время
на дисплее будет пульсировать символ
и оставшееся время гриля.
После истечения половины времени грилля печь остановится и раздадутся два звуковых сигнала. Это нормальное явление. В такой
ситуации следует повернуть продукты. Если в течение 1 минуты
не будут выполнены никакие действия, печь включится повторно
и раздадется один звуковой сигнал.
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль)
В комбинированном режиме принадлежности печи и поверхность
печи сильно нагреваются. В этом режиме дети могут пользоваться печью только под надзором взрослых.
1 Нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi. На дисплее появится надпись P100.
2 Чтобы выбрать необходимый режим, вращайте регулятор
в направлении
или . На дисплее появятся следующие
надписи: P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2 и символы
и
.
C-1 = 55% времени – микроволновой режим,
45% времени – гриль.
C-2 = 30% времени – микроволновой режим,
70% времени – гриль.
48
instrukcja 29Z012 i 013.indb 48
3 Выбрав необходимый Вам режим, нажмите на кнопку Micro./Grill/Combi. и вращайте регулятор в направлении
или , чтобы установить время приготовления.
Время приготовления можно установить на 0: 05 и увеличить или уменьшить, вращая в направлении или . Обратный отсчет времени начинается с 95:00. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.
4 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать приготовление. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа приготовления. В это время на дисплее будут
пульсировать символы
и
.
Старт (быстрый старт)
Если микроволновая печь находится в режиме ожидания, нажмите несколько раз на
кнопку QuickStart/Start, чтобы включить приготовление на 1 минуту с полной мощностью. Каждое нажатие увеличивает время приготовление на одну минуту. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.
Программирование процесса приготовления на заданное время
1 Установите текущее время (см. разд. «Установка времени»).
2 Введите программу приготовления (см. разд. «Микроволновой режим»). Можно
ввести максимально три этапа. Размораживание продукта всегда должно быть установлено, как первый этап.
3 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set. Начнут пульсировать
цифры часа и на дисплее появится индикатор текущего времени
.
4 Вращайте регулятор в направлении или , чтобы ввести час. Можно выбрать цифры от 0 до 23 – вращая в направлении , или от 23 до 0 – вращая в направлении .
5 Нажмите на кнопку Clock/Pre-Set. Начнут пульсировать
цифры минут.
6 Вращайте регулятор в направлении
или
, чтобы
ввести минуты. Можно выбрать цифры от 0 до 59 – вращая
в направлении , или от 59 до 0 – вращая в направлении .
7 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы подтвердить выбранные параметры.
Начнет пульсировать индикатор текущего времени
. Если дверца печи закрыта,
в момент достижения введенного времени раздастся звуковой сигнал, автоматически включится программа приготовления и погаснет контрольный индикатор текущего времени
. Загорятся индикаторы режима приготовления:
и, напр.,
.
Размораживание по весу продукта
1 Нажмите на кнопку Defrost By W.T. На дисплее появится
надпись dEF1 и загорятся контрольные индикаторы
и
.
2 Вращайте регулятор в направлении
или
, чтобы
установить вес размораживаемого продукта. На дисплее
появится буква «g». На дисплее появятся надписи 100200...1900-2000 (или в обратном порядке) – направление .
3 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать размораживание. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа размораживания. В это
время на дисплее будут пульсировать символы
и
, а также оставшееся время.
Размораживание по времени
1 Нажмите на кнопку Defrost By Time. На дисплее появится надпись dEF2 и загорятся контрольные индикаторы
и
.
2 Вращайте регулятор в направлении
или
, чтобы
установить время размораживания. Время размораживания
можно установить на 0: 05 и увеличивать или уменьшать, вращая регулятор в направлении или . Обратный отсчет времени начинается с 95:
00. Maксимальное время размораживания составляет 95 минут.
3 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать размораживание. Загорятся
контрольные индикаторы
и
.
Функция запроса
В случае приготовления в режиме Microwave/Grill/Combi., нажмите на кнопку
Micro.Grill/Combi. Индикация текущей мощности отобразится на дисплее в течение
4 секунд.
Также, при нажатии на кнопку Clock/Pre-set на дисплее отобразится индикация текущего времени.
Спустя 4 секунды параметры вернутся в прежнее состояние.
Автоменю
1 Нажмите несколько раз на кнопку Auto menu, чтобы
выбрать меню приготовления. На дисплее появятся индикаторы
и
. Меню можно выбрать в соответствии с нижеприведенной таблицей следующим образом: Вращая регулятор, можете выбрать:
Aвтоматическое приготовление – Овощи – Рыба – Mясо – Maкароны – Картофель – Пицца – Супы/Kофе, a на дисплее появится надпись A-1,..., A-8.
2 Выбрав меню, подтвердите его, нажимая на кнопку Auto menu.
3 Вращайте регулятор в направлении
или , чтобы выбрать вес приготовляеGW29-016_v05
2015-05-28 13:55:06
мого продукта. На дисплее появятся следующие надписи
или
. Вес или объем можно увеличить или уменьшить,
вращая регулятор в направлении
или .
4 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать приготовление. Раздастся звуковой сигнал и начнется программа приготовления. В это время исчезнут надписи
и
, a на дисплее появятся символы
и
, а также оставшееся время
приготовления.
Taблица автоменю
Меню
A-1
Aвтоматический
разогрев
Вес
Дисплей
200 г
Экология – забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий.
Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий
пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
400 г
600 г
200 г
A-2
Овощи
300 г
400 г
250 г
A-3
Рыба
350 г
450 г
250 г
A-4
Мясо
350 г
450 г
A-5
Maкароны
50 г
100 г
200 г
A-6
Картофель
400 г
600 г
200 г
A-7
Пицца
400 г
600 г
A-8
Супы
200 мл
400 мл
Многоэтапное приготовление
Можно запрограммировать микроволновую печь на последовательное приготовление максимум в три этапа.. Если при многоэтапном приготовлении один из этапов
– размораживание, он автоматически будет установлен как первый этап приготовления. Окончание каждого этапа сигнализируется звуковым сигналом, затем начинается следующий этап.
Автоменю не может быть утановлено как одна из программ многоэтапного приготовления.
ПРИМЕР:
Чтобы выбрать приготовление в течение 10 минут с мощностью микроволн 100%
и 15 минут с мощностью микроволн 80%, необходимо выполнить следующее:
1 Нажмите два раза на кнопку Micro./Grill/Combi., чтобы установить 100% мощности микроволн – P100.
2 Вращайте регулятор в направлении
или , чтобы установить время приготовления на 10 минут, и подтвердите его, нажимая на кнопку Micro./Grill/Combi.
На дисплее появится надпись «P100» и символы
и
.
3 Вращайте регулятор в направлении
или , чтобы установить 80% мощности
микроволн – P80 и подтвердите, нажимая на кнопку Micro./Grill/Combi.
4 Вращайте регулятор в направлении
или , чтобы установить время приготовления на 15 минут, и подтвердите, нажимая на кнопку Micro./Grill/Combi.
5 Нажмите на кнопку QuickStart/Start, чтобы начать приготовление.
Окончание каждого этапа приготовления сигнализируется звуковым сигналом.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 49
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате
использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим
и другим причинам.
49
2015-05-28 13:55:13
BG
Уважаеми Клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма
Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате
само оригинални аксесоари на фирма Zelmer. Те са проектирани специално за този
продукт.
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Особено внимание
следва да се обърне на съветите за безопасност. Моля, запазете тази инструкция
за употреба, така че да можете да я използвате по време на по-нататъшното използване на уреда.
В означеното по долу място напишете СЕРИЙНИЯ НОМЕР, който се намира на печката и запазете тази информация за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
Съдържание
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на енергията на
микровълните ..................................................................................................................50
Важни препоръки касаещи безопасността ....................................................................50
Инсталиране ....................................................................................................................51
Инструкции касаещи заземяването ...............................................................................51
Радио смущения ..............................................................................................................52
Чистене – поддържане и обслужване ............................................................................53
Готвене с микровълни – указания ..................................................................................52
Допълнителни функции ...................................................................................................52
Указания касаещи съдовете за готвене.........................................................................52
Монтиране на стъклената въртяща се чиния................................................................53
Преди да извикате сервизен работник ..........................................................................53
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА Тип 29Z012.........................................................................53
Устройство на печката Тип 29Z012 ................................................................................53
Контролен панел ..............................................................................................................53
Настройка на часовника............................................................................................53
Готвене с микровълни ...............................................................................................53
Грил ............................................................................................................................54
Комбинирано готвене (микровълни + грил).............................................................54
Размразяване според теглото ..................................................................................54
Размразяване според времето ................................................................................54
Бързо започване на готвенето .................................................................................54
Автоматично меню ....................................................................................................54
Таблица на автоматичното меню ......................................................................54
Проверка на функциите ............................................................................................54
Настройка на програмата на зададен час ...............................................................55
Многоетапно готвене.................................................................................................55
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА Тип 29Z013.........................................................................55
Устройство на печката Тип 29Z013 ................................................................................55
Контролен панел ..............................................................................................................55
Настройка на часовника............................................................................................55
Готвене с микровълни ...............................................................................................56
Грил ............................................................................................................................56
Комбинирано готвене (микровълни + грил).............................................................56
Старт (Бърз старт) .....................................................................................................56
Настройка на програмата на зададен час ...............................................................56
Размразяване според теглото ..................................................................................56
Размразяване според времето ................................................................................56
Проверка на функциите ............................................................................................56
Автоматично меню ....................................................................................................56
Таблица на автоматичното меню ......................................................................56
Многоетапно готвене.................................................................................................57
Екология – грижа за околната среда..............................................................................57
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на
енергията на микровълните
1 Не се опивайте да използвате микровълновата печка с отворени врати на печката, понеже работата на печката с отворени врати може да доведе до вредно
въздействие на енергията на микровълните. Не се опитвайте насила да отваряте
вратата, когато действа предпазната блокада, не се опитвайте да модифицирате
блокадата.
2 Не поставяйте никакви предмети, които пречат за затварянето на вратата.
Не допущайте да се замърсява уплътнението на вратата, или да остават на него
остатъци от чистещите препарати.
3 Не включвайте печката ако е повредена. Особено внимание обърнете при затварянето на вратите – да са добре затворени, проверете дали не са повредени:
● панти и ключалка (пукнатини, разхлабвания),
● уплътнения на вратата,
● „деформация”.
4 Всички ремонти или регулации на микровълновата печка поврете на съответно
квалифициран специалист на сервиза.
50
instrukcja 29Z012 i 013.indb 50
Важни препоръки касаещи безопасността
По време на използване на електрическите уреди, трябва да бъдат спазвани основните принципи на сигурност. За да намалите риска от изгаряне с ток, пожар, наранявания или излагане на действието на енергията на микровълните, трябва да:
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до наранявания
● Ползвайте уреда изключително съгласно предназначението му, по начина, описан в настоящата
инструкция. Не употребявайте, не стопляйте в уреда
разяждащи химически вещества. Фурната не е предназначена за промишлени или лабораторни цели.
● Микровълновата фурна е предназначена изключително за стопляне на храни и напитки. Сушене на
храни или дрехи и стопляне на възглавници, пантофи, влажни тъкани и др. може да доведе до нараняване или запалване.
● Не използвайте уреда ако има повреден захранващ
кабел или щепсел, в случаи на неправилно действие,
повреда или изпускане на уреда.
● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той
трябва да бъде подменен от производителя или от
служител на оторизиран сервиз или квалифицирано
лице, за да се избегне всяка опасност.
● Ремонтите на уреда могат да бъдат извършени само
от квалифициран персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозни опасности за
здравето и живота на потребителя. В случаи на
повреди, обърнете се към специализиран сервизен
пункт за ремонти на фирма ZELMER.
● Ако вратите или тяхното уплътнение са повредени,
печката не може да бъде включвана докато не бъде
ремонтирана от квалифициран персонал.
● Течности или други хранителни продукти не се погряват в затворени съдове, понеже могат те да избухнат.
● Микровълново затопляне на напитки може да доведе
до забавено експлозивно кипене, така че трябва да
бъдете внимателни при боравене със съда.
● Не пържете хранителни продукти в микровълновата
печка. Горещата мазнина може да повреди елементите на печката и съдовете, дори да доведе до изгаряния на кожата.
● Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва
да се нагряват в микровълнови фурни, тъй като те
могат да се взривят, дори и след края на нагряването.
● Съдържанието на бебешки бутилки и бурканчета
с бебешка храна трябва да бъде разбъркано преди
употреба и задължително проверете температурата
му преди да нахраните детето, за да избегнете изгаряния.
● Съдовете в микровълновата печка могат да бъдат
горещи от температурата на ястията. За изваждане
на съдовете от печката използвайте специални
дръжки или ръкавици.
● Извършването на каквито и да са действия свързани
с ремонта или модифицирането на печката, които
изискват свалянето на уплътненията предпазващи от
въздействието на енергията на микровълните, е особено опасно, и трябва да бъде извършено само от
лице със съответните квалификации.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:55:17
● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа
или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкций за използване на
оборудването по безопасен начин. Децата не трябва
да си играят с уреда. Не се разрешава извършване
на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
● Съхранявайте устройството заедно с кабела на
място, недостъпно за деца до осем голини.
● Внимание, гореща повърхност
.
● Врати и други външни повърхности могат да се нагорещят по време на работа.
● Налични повърхности могат да се нагорещят по
време на работа.
● Не изваждайте плочата от слюда намираща се
в камерата на микровълновата фурна! Тя играе
защитна роля срещу радиацията.
● Внимание! При повдигане на капака или отворяне на
пластмасови опаковки излиза пара.
● Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате
затоплената храна.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до имуществени
щети
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Тази микровълнова печка е предназначена за употреба като отделно съоръжение – не се позволява вграждането и в кухненски шкаф.
Печката може да бъде включена само в контакт на захранващата мрежа с променлив ток 230 V, оборудван с щифт за заземяване.
Уредът трябва да бъде поставен при стената.
Забележка: Не инсталирайте микровълновата фурна над котлони или други
устройства, генериращи топлина. Това може да причини повреда и води до не
валидност на гаранцията.
Не поставяйте уреда в шкаф.
Не включвайте празната микровълнова печка.
За да намалите риска от пожар в камерата на печката:
● при загряване на храна в съдове от пластмаса или хартия, често проверявайте печката, тъй като има вероятност от възпламеняване на съда,
● Премахнете скобите затварящи хартиените съдове или пластмасовите
съдове преди да ги сложите в микровълновата печка,
● в случай на излизане на дим от устройството, изключете печката, или извадете щепсела от захранващия контакт и оставете вратата затворена, за да
загаси пламъците,
● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни
предмети. Когато микровълновата печка не е използвана, не поставяйте
в нея хартиени опаковки, прибори за готвене или хранителни продукти.
Захранващия кабел трябва да е далече от горещи повърхнини и не може да се
докосва до елементите на печката.
Препоръчваме редовно почистване на фурната и премахване на остатъците
от храна.
При липса на поддържане на фурната чиста състоянието на повърхността
може да се влоши, което може да засегне стабилността на фурната и в резултат да доведе до опасни ситуации.
Не използвайте пароструйка за почистване на печката.
Уреда не е предназначен за работа при използването на дистанционно управление или външни превключватели на времето (таймери).
В никакъв случай не премахвайте фолиото намиращо се на вътрешната страна
на вратата на печката. Това може да доведе до повреда на уреда.
Осигурете въртящата се чиния при преместването на микровълновата печка,
за да не се счупи.
Никога не сваляйте лентата на гърба или на страничната част на печката, тя
осигурява минимално разстояние от стената, за да осигури циркулация на въздуха.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания касаещи
неговото използване
●
●
●
●
●
●
●
Уредът е предназначен за домашна употреба и подобно приложение на места
като:
● в кухни за персонал в магазини, офиси и други работни среди,
● от гости на хотели, мотели и други жилищни обекти,
● агро-туристически стопанства,
● пансион тип „bed and breakfast“.
Микровълновата фурна е предназначена само за домашна употреба, а не за
използване за целите на хранителния бизнес.
Микровълновата фурна трябва да се използва като самостоятелен уред
(не е презназначена за вграждане).
Хранителни продукти с дебела кожа, такива като картофи, цели тиквички,
ябълки, кестени трябва най-напред да бъдат надупчени след което приготвяни
в печката.
Не допущайте храната да се развари.
Използвайте само тези съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети, например хляб, сладки и др.
Инсталиране
1 Проверете дали всички елементи на опаковката са отстранени от вътрешността
на печката.
2 Свалете предпазното фолио от управляващия панел и корпуса на микровълновата печка.
Проверете дали не са налице признаци на увреждане, като изметнати или изкривен врата, повреди по уплътненията на вратите
и контактната повърхност, счупени или разхлабени панти на вратите и заключващ механизъм, вдлъбнатини във фурната или на
вратата.
В случай на повреда не използвайте устройството и се свържете
с квалифициран сервизен персонал.
3 Микровълновата печка трябва да бъде поставена на плоска, равна, стабилна
повърхност, издържаща нейното тегло заедно с хранителните продукти, които теоретично ще бъдат приготвяни в нея.
4 Не поставяйте печката в место, където е много топло, влажно или близко до лесно
запалими материали, както и близко до или над съоръжения излъчващи топлина.
5 Поставете уреда с гръб към стената. За да работи печката правилно, осигурете
свободно движение на въздуха. Над печката оставете разстояние поне 30 см и 7,5 см
зад нея и отстрани. От едната й страна трябва да няма нищо.
6 Не използвайте печката без въртящата се стъклена чиния и модула на въртящия
се пръстен, поставени на съответното място.
7 Проверете дали захранващия кабел не е повреден, дали не се намира под печката или над каквато и да е гореща повърхност и дали не виси над ръба на маса или
кухненски плот.
8 Осигурете лесен достъп до захранващия контакт, така че в случай на авария да
можете лесно да изключите печката от контакта.
9 Не използвайте печката, нито я съхранявайте на открито.
Инструкции касаещи заземяването
Щепсела на уреда свържете с контакт съоръжен с щифт за заземяване. Неправилно
използване на щепсела и контакт без заземяване може да предизвика токов удар.
В случаи на късо съединения, заземяването намалява риска от токов удар.
Препоръчва се използването на отделен контакт, към който е свързана само микровълновата печка.
В случаи когато използвате разклонители и удължители:
1 Разклонителя и удължителя трябва да е трижилен с гнездо и щепсел даващи
възможност за свързване със заземяване.
2 Удължителя поставете далече от горещи и остри предмети и повърхнини, така,
че да не могат да бъдат случайно издърпани или закачени.
В случаи на неправилно свързване с електрическата мрежа има
опасност от токов удар.
В случаи, че имате въпроси касаещи заземяването или инсталирането на микровълновата печка, консултирайте се с квалифициран
електромонтьор или работник на сервиза.
Нито продавача нито производителя не носят отговорност за
повреди на микровълновата печка или наранявания на тялото като
резултат от неправилното свързване на уреда към електрическата мрежа.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 51
51
2015-05-28 13:55:17
Радио смущения
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения в работата на
радиото, телевизора или други подобни уреди. В случаи на появяването се на смущения, можете да намалите тяхното действие или да ги елиминирате чрез извършването на следните действия:
● изчистете вратата и уплътняващите повърхности на микровълновата печка,
● сменете настройките на антената на радиото или телевизора,
● преместете микровълновата печка от гледна точка на приемника,
● отдалечете микровълновата печка от приемника,
● свържете микровълновата печка към друг контакт, така че печката и приемника
да са захранвани от два различни контакта.
Чистене – поддържане и обслужване
1 Преди да започнете чистенето изключете печката и извадете щепсела от контакта.
2 Поддържайте вътрешността на печката чиста. Остатъци от храна или течности
на вътрешната част на камерата на печката изтрийте с влажна кърпа. В случаи на
силни замърсявания, за почистване можете да използвате деликатен чистещ препарат. Избягвайте използването на препарати в аерозол или други агресивни чистещи
препарати, понеже могат те да оставят петна или да направят матова повърхността
на вратата.
3 Външните повърхности чистете с влажна кърпа. За да предотвратите повредите
на вътрешните елементи на печката не допускайте водата да проникне през отворите намиращи се в корпуса на печката.
4 Двете страни на вратата и стъклото, уплътнението на вратата и съседните елементи изтривайте често с влажна кърпа, за да избегнете изтичания или петна.
Не използвайте шкурка или препарати за чистене действащи като
шкурка.
В случаите на чистене на уплътненията на вратите, вдлъбнатини
или съседни елементи, забранява се използването на препарати
който могат да повредят уплътненията и да доведат до излизането на микровълните.
5 За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата
на емулсии, лосиони, кремове и т.н.Те могат да изтрият нанесените информации
на корпуса и да изтрият графичните символи, такива като знаци, предупредителни
знаци и т.н.
За почистване на стъклена повърхност на вратичката не употребявайте миещи средства, съдържащи абразивни вещества, тъй
като те могат да надраскат повърхността и в резултат да доведат до възникване на пукнатини.
6 Не позволявайте да се намокри панела за управление. Чистете с мека влажна
кърпа. По време на чистенето на панела за управление, оставете вратата на печката
отворена, за да предотвратите случайното включване на микровълновата печка.
7 Ако се събере много пара вътре или около вътрешната част на вратата на печката, изтрийте я с мека кърпа. Парата се появява когато печката работи в условия на
висока влажност на въздуха. Това е нормално явление.
8 От време на време изваждайте и изчиствайте стъклената чиния вътре в печката.
Можете да я измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина.
9 Ролковия пръстен и дъното на печката чистете систематично, за да избегнете
прекомерния шум. Изтривайте от време на време повърхнината на дъното на микровълновата печка, използвайки деликатен препарат за миене на съдове. Ролковият
пръстен можете да измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина. След изваждането на пръстена от печката, проверете дали е добре
поставен отново в печката в правилна позиция.
10 За да ликвидирате неприятна миризма във вътрешността на печката, поставете
дълбок съд с около 200 мл вода и сок и кора от един лимон, след което варете разтвора в микровълновата печка през около 5 минути. Старателно изтрийте вътрешността на печката след което изсушете с мека кърпа.
11 В случаи на нужда на смяна на крушката в печката моля свържете за тази цел
със СЕРВИЗ.
12 Регулярно чистете печката и премахвайте остатъци от храни.
Не спазването на горе изредените указания може да доведе до
повреда на повърхността на печката, което действа неблагоприятно на дълготрайността на експлоатационния живот на уреда
и може да доведе до опасни ситуации.
например: пиле или хамбургер така, че по-бързо да се подгреят. Големи порции, като
например месо – обърнете най-малко веднъж по време на готвене.
5 Разбъркайте добре ястията, такива като например кюфтета в сос, или други
подобни ястия, поне веднъж по средата на времето за готвене. Храната намираща
се надолу пренесете нагоре, а тази която е от външната страна, пренесете на средата.
Допълнителни функции
УДЪЛЖЕНА РАБОТА НА ВЕНТИЛАТОРА
В случай че готвите 5 или повече минути, след приключване на готвенето микровълновата печка ще се изключи автоматично, а вентилаторът ще работи допълнително
15 секунди.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
След отваряне на вратичката в печката светва вътрешното осветление. Ако вратичката е отворена повече от 10 минути, без да се извършват никакви действия, осветлението автоматично ще се изключи.
ПРЕДПАЗНО ЗАКЛЮЧВАНЕ за защита от деца
Заключване за защита: В режим на очакване натиснете и задръжте 3 секунди
бутона Cancel/Stop. Ще се чуе дълъг звуков сигнал, сигнализиращ задействането на
заключването за защита от деца, а на екрана ще се появи символ
.
Премахване на заключването: при задействано заключване натиснете и задръжте
3 секунди бутона Cancel/Stop. Ще се чуе дълъг звуков сигнал, който сигнализира
премахването на заключването.
Указания касаещи съдовете за готвене
В микровълновата печка използвайте само съдове и прибори подходящи за този вид
готвене. Идеалният материал за този вид съдове, подходящи за използване в микровълновата фурна е прозрачен материал, който позволява на проникването на енергията на микровълните през съда, за да се затопли храната.
1 Не използвайте метални съдове или съдове с метални шарки или декорации –
микровълните не могат да проникнат през метал.
2 Преди готвене в микровълновата фурна премахнете хартиени опаковки, от
рециклирана хартия, тъй каwто тя може да съдържа метални частици, които могат да
предизвикат искри и / или пожар.
3 Препоръчва се използването на кръгли / овални съдове за готвене, а не квадратни /надлъжни съдове, защото храната в ъглите на съда по-често изгаря.
4 Когато използвате грила, можете да предпазите от изгаряне откритите части на
храната като ги покриете с тесни ленти от алуминиево фолио. Не използвайте прекалено много фолио и обърнете внимание да има разстояние мин. 3 см между фолиото и вътрешните стени на фурната
Списъкът по-долу ще ви помогне да изберете най-подходящите съдове и прибори.
Кухненски съдове и материали
Микровълни
Грил
Комбинирано
готвене
Огнеупорно стъкло
Стъкло, неустойчиво на топлина
Огнеупорни керамични съдове
Пластмасови съдове за използване
в микровълнови печки
Кърпи за еднократна употреба
Метален поднос
Метална скара
Алуминиево фолио и съдове от фолио
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Тест за кухненските съдове:
1 Влейте в съда 1 чаша студена вода (250 мл) и го сложете в микровълновата
печка.
2 Варете при максимална мощност 1 минута.
3 След изтичане на времето внимателно проверете температурата на съда. Ако
е горещ при докосване – не го използвайте за готвене в микровълновата печка.
Не варете водата по-дълго от една минута.
Готвене с микровълни – указания
1 Поставете внимателно хранителните продукти в камерата на микровълновата
печка. Най-дебелите парчета разположете по външната част на чинията.
2 Спазвайте препоръките касаещи времето на готвене. Гответе в най-краткото препоръчано време, а ако е нужно после издължете малко времето на готвене. Храна,
която е прекалено силно подгряна може да дими или дори да се запали.
3 Сложете капак на съда по време на готвене. Капака ще предпази от пръскане,
и подпомага равномерното готвене на ястието.
4 По време на подгряване можете да обърнете хранителните продукти, такива като
52
instrukcja 29Z012 i 013.indb 52
GW29-016_v05
2015-05-28 13:55:18
Монтиране на стъклената въртяща се чиния
1 Не слагайте никога стъклената чиния обратно с дъното нагоре. Не ограничавайте
движението на чинията.
Задвижващ вал
Стъклена чиния
2 По време на готвене в печката винаги трябва да
(долна част)
се намират модула на въртящия се пръстен и стъклената чиния.
Модул на
3 По време на готвене, храните или съдовете
въртящия
се пръстен
с храни винаги поставяйте на стъклената чиния.
4 В случай на спукване или счупване на стъклената
Въртяща
чиния трябва да се свържете с най-близкия сервизен
ос
пункт.
Преди да извикате сервизен работник
Нормално състояние:
1 Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на радиото
и телевизията. Тези нарушения са подобни на тези смущения, причинени от малки
електрически уреди като миксер, вентилатор, прахосмукачка и т.н.
2 Когато готвите при ниско ниво на мощност на микровълновата фурна осветлението на вътрешността може да бъде затъмнено.
3 По време на приготвяне на храната от нея се отделят водни пари. По голяма част
от парата се извежда през вентилационните отвори. Въпреки това, част от парата
може да се кондензира върху студените части на фурната (напр. на вратата).
4 Ако стъклената чиния издава шум по време на работа, проверете дали е чист
модула на въртящия се пръстен. Изчистете го съгласно с инструкциите в раздела
„ЧИСТЕНЕ – ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ”.
Ако печката не работи:
1 Проверете дали печката е правилно свързана с контакта на захранващата мрежа.
Ако не, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете.
2 Проверете дали предпазителя на захранващата мрежа не е изгорял или не се
е изключил автоматично след претоварване. Ако предпазителите действат нормално, проверете захранващия контакт, включвайки в него друг електрически уред.
3 Проверете дали управляващия панел е съответно програмиран и дали програматора за времето е настроен.
4 Проверете дали вратата на печката е добре затворена. В противен случай
микровълновата печка няма да работи.
Ако след извършването на всички горе изредени действия, печката
все още не работи, свържете се с сервиз. Никога не ремонтирайте
и не регулирайте печката самостоятелно.
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА Тип 29Z012
Номинално напрежение: 230-240 V~ 50 Hz
Честота на микровълните: 2450 MHz Външни размери (вис. х шир. х дълб.): 292,5 мм x 485 мм x 410 мм
Входна мощност: 1200-1250 W (Микровълни); 950-1000 W (Грил) Вместимост: 23 л
Размери на фурната (вис. х шир. х дълб.): 221 мм x 314 мм x 348 мм
Номинална мощност на микровълните: 800 W
Стъклена чиния: Ø 270 мм
Нетно тегло: около: 12,7 кг
Екран на дисплея: индикатори – сигнализация
Микровълни
Много висока и висока мощност
Размразяване
Заключване за защита от деца
Тегло в грамове
Грил
Много ниска и ниска мощност
Часовник
Автоматично готвене
Вместимост в мл
УСТРОЙСТВО НА ПЕЧКАТА Тип 29Z012
1 Контролен панел
2 Задвижващ вал
3 Модул на въртящия пръстен
4 Въртяща се стъклена чиния
5 Прозорче
6 Врата
7 Заключване за защита – прекъсва захранването в момента
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1 Екран на дисплея: часовник + индикатори
2 Defrost By Time (Размразяване според времето)
3 Clock/Pre-Set (Настройка на часовника)
4 Defrost By W.T. (Размразяване според теглото)
5 Auto Menu (Автоматично меню)
на отваряне на вратата по време на работа на печката.
8 Метална скара (използвайте само при функцията печене
на грил, винаги поставяйте на стъклената въртяща се
чиния)
1
4
6
6
7
8
9
5
3
2
7
A-1: Auto Reheat (Автоматично подгряване)
A-2: Vegetable (Зеленчуци)
A-3: Fish (Риба)
A-4: Meat (Месо)
A-5: Pasta (Макарони)
A-6: Potato (Картофи)
A-7: Pizza (Пица)
A-8: Soup (Супа/ Кафе)
Cancel/Stop (Отказ/ Стоп)
Start (Старт)
Microwave/Grill/Combi. (Микровълни/ Грил/
Комбинирано готвене)
Бутони:
– увеличаване на стойността
– намаляване на стойността
Рязко с неколкократно натискане или плавно
със задържане на бутона.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
Настройка на часовника
След включване на микровълновата печка към захранването на дисплея се появява
надпис “0:00” и се чува единичен звуков сигнал.
1 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на часа ще
започне да премигва и на дисплея ще се появи контролната
лампа на часовника
.
2 Натиснете бутона
или
, за да настроите часа.
Можете да настроите цифра от 0 до 23. Натиснете бутона ,
на дисплея ще се появят цифри от 0 до 23. Натиснете бутона
, на дисплея ще се появят цифри от 23 до 0.
3 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на минутите ще
започне да премигва.
4 Натиснете бутона
или , за да настроите минутите.
Можете да настроите цифра от 0 до 59. Натиснете бутона ,
на дисплея ще се появят цифри от 0 до 59.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 53
5 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, за да приключите
настройката на времето. Контролната лампа на часовника
ще изгасне. Ще започне да премигва „:”, а на дисплея ще се
появи настроеното време.
Готвене с микровълни
За готвене с микровълни не използвайте скара! Преди готвене
с микровълни винаги изваждайте скарата от фурната на печката.
1 Натиснете няколко пъти бутона Microwave/Grill/Combi., за да изберете желаното
ниво на мощност. На дисплея ще се появят надписи P100, P80, P50, P30, P10 – виж
таблицата. Ще светне контролната лампа
и символът на готвене в зависимост
от избраната мощност на микровълните –
или
.
2 Натиснете бутона
или , за да настроите времето на готвене. Времето на
готвене може да се настрои от 0:05 и да се увеличава с натискане на бутона , за
да се намали времето на готвене е необходимо да се натисне бутонът . Намаляването започвайте от стойността 95:00. Максималното време на готвене е 95 минути.
53
2015-05-28 13:55:18
3 Натиснете бутона Start, за да започнете готвенето.
Размразяване според времето
Пример:
За да настроите готвенето на 20 минути при мощност на микровълните 80%, направете следното:
1 Натиснете два пъти бутона Microwave/Grill/Combi.,
на дисплея ще се появи надпис P80 и символите:
и
.
2 За да настроите времето на готвене, натиснете бутона
докато на дисплея не се появи надпис „20:00”.
3 Натиснете бутона Start, за да започнете готвенето, ще
чуете звуков сигнал и ще се включи програмата за готвене.
В същото време на дисплея ще премигват символите
и
и останалото време на готвене.
Таблица на мощността на микровълните
Мощност
Много
висока
Висока
Средна
Ниска
Много ниска
Дисплей
P100
P80
P50
P30
P10
0 – 1 минута
всеки 5 секунди
1 – 5 минута
всеки 10 секунди
Внимание:
Отстрани е даден броят на секун- 5 – 10 минути
дите/ минутите, с които може да се 10 – 30 минути
промени настройката на времето при
30 – 95 минути
отделните времеви стойности.
всеки 30 секунди
всяка 1 минута
всеки 5 минути
Грил
1 Натиснете няколко пъти бутона Microwave/Grill/Combi., за
да изберете желаното ниво на мощност. На дисплея ще се появят следните надписи: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2”.
.
Натискайте бутона, докато на дисплея не се появи надпис „G” и символ
2 Натиснете бутона
или , за да настроите времето на готвене с грил. Времето на готвене с грил може да се настрои от 0:05 секунди и да се увеличава с натискане на бутона . Времето на готвене с грил може да се намалява от стойността
95:00 с натискане на бутона . Максималното време за печене с грил е 95 минути.
3 Натиснете бутона Start, за да започнете печенето с грил. Ще чуете звуков сигнал
и ще се включи програмата за готвене с грил. В същото време на дисплея ще премигва символът
и останалото време на готвене с грил.
Комбинирано готвене (микровълни + грил)
1 Натиснете бутона Defrost By Time. На дисплея ще се появи
надпис dEF2 и ще светнат контролните лампи
и
.
2 Натиснете бутона
или , за да настроите времето на
размразяване. Времето на размразяване може да се настрои
от 0:05 секунди – увеличава се с натискане на бутона
и се намалява от стойността
95:00 с натискане на бутона . Максималното време за размразяване е 95 минути.
3 Натиснете бутона Start, за да започнете размразяването. Ще светнат контролните лампи
и
.
Бързо започване на готвенето
Ако печката е в режим на очакване, натиснете бутона Start, за да включите готвенето
за 1 минута на пълна мощност. След всяко натискане на бутона времето на готвене
ще се удължи с една минута. Максималното време на готвене е 95 минути.
Автоматично меню
1 Натиснете бутона Auto menu (Автоматично меню) няколко
пъти, за да изберете менюто на готвене. На дисплея ще се
появят контролните лампи
и
. Менюто може да се
избере съгласно таблицата по-долу по следния начин:
Автоматично подгряване – Зеленчуци – Риба – Месо – Макарони – Картофи –
Пица – Супа/ Кафе, а на дисплея ще се появи надпис A-1, ..., A-8.
2 Натиснете бутона
или , за да настроите теглото на
храната, предназначена за готвене. На дисплея ще се появят
следните надписи
или
. Теглото или вместимостта
може да се увеличава с натискане на бутона
или .
3 Натиснете бутона Start, за да започнете готвенето, ще чуете звуков сигнал и ще
се включи програмата за готвене. В същото време ще се изключат надписите
или
, а на дисплея ще премигват символите
и
и останалото време на готвене.
Таблица на автоматичното меню
Меню
Брой натискания
A-1
Автоматично
подгряване
Размразяване според теглото
1 Натиснете бутона Defrost By W.T. На дисплея ще се появи
надпис dEF1 и ще светнат контролните лампи
и
.
2 Натиснете бутона
или , за да настроите теглото на
храната, която искате да размразите. На дисплея ще се появи
буквата „g”. Натиснете бутона
, на дисплея ще се появят
цифрите: 100 – 200 –300...1900 – 2000 или , за да се появят
по обратния ред.
3 Натиснете бутона Start, за да започнете размразяването. Ще чуете звуков сигнал
и ще се включи програмата за размразяване. В същото време на дисплея ще премигват символите
и
и останалото време на размразяване.
Дисплей
200 g
1
400 g
600 g
200 g
A-2
Зеленчуци
2
В случай че уредът е включен на режим за комбинирано готвене,
децата могат да използват печката само под наблюдение на възрастен човек, тъй като уредът се нагрява до висока температура.
1 Натиснете няколко пъти бутона Microwave/Grill/Combi., за да изберете желаното
ниво на мощност. На дисплея ще се появят следните надписи: P100, P80, P50, P30,
P10, G, C-1, C-2.
Натискайте бутона, докато на дисплея не се появи надпис C-1
или C-2. Ще се появи символ
и
.
C-1 = 55% от времето – готвене с микровълни,
45% от времето – печене с грил.
C-2 = 36% от времето – готвене с микровълни,
64% от времето – печене с грил.
2 Натиснете бутона
или , за да настроите времето на готвене. Времето на
готвене може да се настрои от 0:05 секунди и да се увеличава с натискане на бутона
. Времето на готвене може да се намалява от стойността 95:00 с натискане на
бутона . Максималното време на готвене е 95 минути.
3 Натиснете бутона Start, за да започнете готвенето, ще чуете звуков сигнал и ще
се включи програмата за готвене. В същото време на дисплея ще премигват символите
и
и останалото време на готвене.
Маса
300 g
400 g
250 g
A-3
Риба
3
350 g
450 g
250 g
A-4
Месо
4
350 g
450 g
A-5
Макарони
50 g
5
100 g
200 g
A-6
Картофи
6
400 g
600 g
200 g
A-7
Пица
7
A-8
Супа
8
400 g
200 ml
400 ml
Проверка на функциите
При готвене с помощта на функцията Microwave/Grill/Combi., натиснете бутона
Microwave/Grill/Combi., актуалната мощност на микровълните ще се изпише на дисплея за 4 секунди. След 4 секунди ще се върне предишното състояние.
54
instrukcja 29Z012 i 013.indb 54
GW29-016_v05
2015-05-28 13:55:22
Многоетапно готвене
Настройка на програмата на зададен час
1 Настройте часовника (виж точка: Настройка на часовника).
2 Въведете програмата за готвене (виж точка: Готвене с микровълни).Можете
да настроите максимум 3 етапа. Програмата за размразяване трябва винаги да се
настройва като първи етап.
3 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на часа ще
започне да премигва и на дисплея ще се появи контролната
лампа на часовника
.
4 Натиснете бутона
или
, за да настроите часа.
Можете да изберете стойност от 0 до 23.
5 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на минутите ще
започне да премигва.
6 Натиснете бутона
или , за да настроите минутите.
Можете да изберете стойност от 0 до 59.
7 Натиснете бутона Start, за да приключите настройката. Контролната лампа на
часовника
ще започне да премигва. Ако вратата е затворена, след достигане на
настроеното време ще чуете двукратен звуков сигнал, готвенето ще се включи автоматично и ще изгасне контролната лампа на часовника
. Ще светнат контролните
лампи на готвенето:
и напр.
.
Можете да настроите максимум 3 етапа на готвене. При многоетапното готвене, ако
размразяването е един от етапите на готвене, програмата за размразяване автоматично ще се включи първа. След приключване на дадения етап се чува звуков сигнал
и започва следващият етап.
Автоматичното готвене не може да бъде една от програмите на
многоетапното готвене.
ПРИМЕР: Ако искате да настроите готвенето на 10 минути на мощност на микровълните
100% микровълни и 15 минути на мощност на микровълните 80%, направете следното:
1 Натиснете бутона Microwave/Grill /Combi., за да изберете 100% мощност на
микровълните – P100.
2 Натиснете бутона
или , за да настроите времето на готвене на 10 минути.
3 Натиснете два пъти Microwave/Grill /Combi. за да настроите мощността на микровълните на 80% – P80. На дисплея ще се появи надпис P80 и символите
и
.
4 Натиснете бутона
или , за да настроите времето на готвене на 15 минути.
5 Натиснете бутона Start, , за да започнете готвенето.
След всяко приключване на функцията се чува звуков сигнал, който
означава край на работата.
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА Тип 29Z013
Честота на микровълните: 2450 MHz
Номинално напрежение: 230-240 V~ 50 Hz
Входна мощност: 1200-1250 W (Микровълни); 950-1000 W (Грил) Вместимост: 23 л
Стъклена чиния: Ø 270 мм
Номинална мощност на микровълните: 800 W
Външни размери (вис. х шир. х дълб.): 292,5 мм x 485 мм x 390 мм
Размери на фурната (вис. х шир. х дълб.): 221 мм x 314 мм x 348 мм
Нетно тегло: około 13,7 кг
Екран на дисплея: индикатори – сигнализация
Микровълни
Много висока и висока мощност
Размразяване
Заключване за защита от деца
Тегло в грамове
Грил
Много ниска и ниска мощност
Часовник
Автоматично готвене
Вместимост в мл
УСТРОЙСТВО НА ПЕЧКАТА Тип 29Z013
1 Контролен панел
2 Задвижващ вал
3 Модул на въртящия пръстен
4 Въртяща се стъклена чиния
5 Прозорче
6 Врата
7 Заключване за защита – прекъсва захранването в момента
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1 Екран на дисплея: часовник + индикатори
2 Defrost By Time (Размразяване според времето)
3 Clock/Pre-Set (Настройка на часовника)
4 Defrost By W.T. (Размразяване според теглото)
5 Auto Menu (Автоматично меню)
на отваряне на вратата по време на работа на печката.
8 Метална скара (използвайте само при функцията печене
на грил, винаги поставяйте на стъклената въртяща се
чиния)
1
4
6
7
8
6
9
5
3
2
A-1: Auto Reheat (Автоматично подгряване)
A-2: Vegetable (Зеленчуци)
A-3: Fish (Риба)
A-4: Meat (Месо)
A-5: Pasta (Макарони)
A-6: Potato (Картофи)
A-7: Pizza (Пица)
A-8: Soup (Супа/ Кафе)
Cancel/Stop (Отказ/ Стоп)
Start (Старт)
Microwave/Grill/Combi. (Микровълни/ Грил/
Комбинирано готвене)
Бутони:
– увеличаване на стойността ,
– намаляване на стойността ,
Рязко с неколкократно натискане или плавно със
задържане на бутона.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Настройка на часовника
След включване на микровълновата печка към захранването на дисплея се появява
надпис „0:00” и се чува единичен звуков сигнал.
1 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на часа ще
започне да премигва и на дисплея ще се появи контролната
.
лампа на часовника
2 Завъртете регулатора, за да настроите часа. Можете да
или от 23 до 0 по
настроите стойност от 0 до 23 по посока
посока . На дисплея ще се появи стойност от 0 до 23 или от
23 до 0.
3 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на минутите ще
започне да премигва.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 55
4 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите минутите, можете да настроите стойност от 0–59 и от 59–0.
На дисплея ще се появи стойност от 0 до 59 или от 59 до 0.
5 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, за да приключите
настройката на времето. Контролната лампа на часовника
ще изгасне. Ще светне символът „:” и на дисплея ще се появи
времето.
55
2015-05-28 13:55:29
Готвене с микровълни
За готвене с микровълни не използвайте скара! Преди готвене
с микровълни винаги изваждайте скарата от фурната на печката.
1 Натиснете бутона Micro./Grill/Combi., за да изберете необходимата мощност
на микровълните. На дисплея ще се появи надпис „P100”. Ще светнат контролните
лампи
и
.
2 За да изберете друга мощност на микровълните, напр. P80, завъртете регулаили , докато на дисплея не се появи надпис P80 и символ
.
тора по посока
3 Натиснете Micro./Grill/Combi. и завъртете регулатора по посока
или , за
да настроите времето на готвене. Със съответно завъртане на регулатора можете
да настроите времето на готвене от 0:05 и да го увеличавате по посока
или намалявате по посока . Намаляването започвайте от стойността 95:00. Максималното
време на готвене е 95 минути.
4 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете готвенето.
ПРИМЕР:
За да настроите готвенето на 20 минути при мощност на микровълните 80%, направете следното:
1 Натиснете бутона Micro./Grill/Combi., на дисплея ще се
и
.
появи надпис P100 и символите
2 За да изберете необходимата мощност на микровълните
P80, завъртете регулатора по посока
или , докато на
дисплея не се появи надпис P80 и символите
и
.
3 Натиснете Micro./Grill/Combi. и завъртете регулатора по
посока
или , за да настроите времето 20 мин. На дисплея ще се появи зададеното време.
4 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете готвенето.
Таблица на мощността на микровълните
Мощност
Дисплей
Много
висока
P100
Внимание:
Отстрани е даден броят на
секундите/ минутите, с които
може да се промени настройката на времето при отделните времеви стойности.
Висока
Средна
Ниска
Много ниска
P80
P50
P30
P10
0 - 1 минута
всеки 5 секунди
1 – 5 минути
всеки 10 секунди
5 – 10 минути
всеки 30 секунди
10 – 30 минути
всяка 1 минута
30 – 95 минути
всеки 5 минути
Грил
1 Натиснете Micro./Grill/Combi. На дисплея ще се появи
надпис P100.
2 За да изберете функцията печене с грил G, завъртете
регулатора по посока
или , докато на дисплея не се
появи надпис G и символ
.
3 Натиснете Micro./Grill/Combi. и завъртете регулатора по посока или , за да
настроите времето на готвене. Времето на печене с грил може да се настрои от 0:05
и да се увеличава по посока
или да се намалява по посока . Намаляването
започвайте от стойността 95:00. Максималното време на печене с грил е 95 минути.
4 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете печенето с грил. Ще чуете
звуков сигнал и ще се включи програмата за готвене с грил. В същото време на дисплея ще се изпише символът
и останалото време на готвене с грил.
След изтичане на половината време на печене с грил, печката спира
и издава двукратен звуков сигнал. Това е нормално явление. В такъв
случай е необходимо да обърнете храната. Ако не извършите
никакви действия в продължение на 1 минута, печката ще се включи
отново и ще се чуе еднократен звуков сигнал.
Комбинирано готвене (микровълни + грил)
В случай че уредът е включен на режим за комбинирано готвене,
децата могат да използват печката само под наблюдение на възрастен човек, тъй като уредът се нагрява до висока температура.
1 Натиснете Micro./Grill/Combi. На дисплея ще се появи надпис P100.
2 За да изберете желаната функция, завъртете регулатора по
посока
или . На дисплея ще се появят следните надписи:
P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2 и символът
и
.
C-1 = 55% от времето - готвене с микровълни,
45% от времето - печене с грил.
C-2 = 30% от времето - готвене с микровълни,
70% от времето - печене с грил.
3 След избиране на съответната функция натиснете Micro./Grill/Combi. и завърили , за да настроите времето на готвене. Със съоттете регулатора по посока
56
instrukcja 29Z012 i 013.indb 56
ветно завъртане на регулатора времето на готвене може да се настрои от 0:05 и да
се увеличава по посока
или да се намалява по посока . Започнете намаляването от стойността 95:00. Максималното време на готвене е 95 минути.
4 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете готвенето, ще чуете звуков
сигнал и ще се включи програмата за готвене. В същото време на дисплея ще преи
.
мигват символите:
Старт (Бърз старт)
Ако печката е в режим на очакване, натиснете бутона QuickStart/Start, за да включите
готвенето за 1 минута на пълна мощност. След всяко натискане на бутона времето на
готвене ще се удължи с една минута. Максималното време на готвене е 95 минути.
Настройка на програмата на зададен час
1 Настройте часовника (виж точка Настройка на часовника).
2 Въведете програмата за готвене (виж точка: Готвене с микровълни). Можете
да настроите максимум 3 етапа. Програмата за размразяване трябва винаги да се
настройва като първи етап.
3 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на часа ще
започне да премигва и на дисплея ще се появи контролната
лампа на часовника
.
4 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите часа. Можете да изберете стойност от 0 до 23 по посока
или от 23 до 0 по посока .
5 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, цифрата на минутите ще
започне да премигва.
6 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите минутите. Можете да изберете стойност от 0 до 59 по
или от 59 до 0 по посока .
посока
7 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да приключите настройката. Контролната
лампа на часовника
ще започне да премигва. Ако вратата е затворена, след
достигане на настроеното време ще чуете двукратен звуков сигнал, готвенето ще се
включи автоматично и ще изгасне контролната лампа на часовника
. Ще светнат
контролните лампи на готвенето:
и напр.
.
Размразяване според теглото
1 Натиснете бутона Defrost By W.T. На дисплея ще се появи
надпис dEF1 и ще светнат контролните лампи
и
.
2 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите теглото на храната, предназначена за размразяване. На
дисплея ще се появи буквата g. На дисплея ще се появят надписи 100-200...1900-2000 (или по обратен ред) – посока .
3 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете размразяването. Ще чуете звуков сигнал и ще се включи програмата за размразяване.
В същото време на дисплея ще премигват символите
и
и останалото време
на размразяване.
Размразяване според времето
1 Натиснете бутона Defrost By Time. На дисплея ще се
появи надпис dEF2 и ще светнат контролните лампи
i
.
2 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите времето на размразяване. Времето на размразяване
може да се настрои от 0:05 и да се увеличава по посока , за намаляване на времето на размразяване регулаторът се завърта по посока . Намаляването започвайте от стойността 95:00. Максималното време на размразяване е 95 минути.
3 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете размразяването. Ще светнат
контролните лампи
i
.
Проверка на функциите
При готвене с помощта на функцията Microwave/Grill/Combi., натиснете бутона
Micro.Grill/Combi., актуалната мощност на микровълните ще се изпише на дисплея
за 4 секунди.
При натискане на бутона Clock/Pre-set на дисплея ще се появи актуалният час.
След 4 секунди ще се върне предишното състояние.
Автоматично меню
1 Натиснете бутона Auto menu няколко пъти, за да изберете
менюто на готвене. На дисплея ще се появят контролните
лампи
и . Менюто може да се избере съгласно таблицата по-долу по следния начин:
Със завъртане на регулатора изберете: Автоматично подгряване – Зеленчуци –
Риба – Месо – Макарони – Картофи – Пица – Супа/ Кафе, а на дисплея ще се
появи надпис A-1, ..., A-8.
2 След избиране на менюто го потвърдете с натискане на бутона Auto menu.
3 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите теглото на храната, предназначена за готвене. На дисплея ще се появят следните надписи
или
. Теглото
или вместимостта могат да се увеличат със завъртане на
регулатора по посока
или да се намалят по посока .
GW29-016_v05
2015-05-28 13:55:33
4 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете готвенето, ще чуете звуков
сигнал и ще се включи програмата за готвене. В същото време ще се изключат надписите
или
, а на дисплея ще премигват символите
и
и останалото
време на готвене.
200 g
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй
като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
400 g
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Таблица на автоматичното меню
Меню
A-1
Автоматично
подгряване
Екология – грижа за околната среда
Маса
Дисплей
600 g
200 g
A-2
Зеленчуци
300 g
400 g
250 g
A-3
Риба
350 g
450 g
250 g
A-4
Месо
350 g
450 g
A-5
Макарони
50 g
100 g
200 g
A-6
Картофи
400 g
600 g
A-7
Пица
A-8
Супа
200 g
400 g
200 ml
400 ml
Многоетапно готвене
Можете да настроите максимум 3 етапа на готвене. При многоетапното готвене, ако
размразяването е един от етапите на готвене, програмата за размразяване автоматично ще се включи първа. След приключване на дадения етап се чува звуков сигнал
и започва следващият етап.
Автоматичното готвене не може да бъде една от програмите на
многоетапното готвене.
ПРИМЕР:
Ако искате да настроите готвенето на 10 минути при 100% мощност на микровълните
+ 15 минути при 80% мощност на микровълните, направете следното:
1 Натиснете два пъти бутона Micro./Grill /Combi., за да изберете 100% мощност на
микровълните – P100.
2 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите времето на готвене
на 10 минути и го потвърдете с натискане Micro./Grill /Combi. На дисплея ще се
появи надпис „P100” и символите
и
.
3 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите мощност на микровълните 80% – P80 и я потвърдете с натискане на Micro./Grill /Combi.
4 Завъртете регулатора по посока
или , за да настроите времето на готвене
на 15 минути и го потвърдете с натискане Micro./Grill /Combi.
5 Натиснете бутона QuickStart/Start, за да започнете готвенето.
След всяко приключване на функцията се чува звуков сигнал, който
означава край на работата.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда
по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 57
57
2015-05-28 13:55:40
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо із вибором нашого приладу запрошуємо до спільноти користувачів продуктів
Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів рекомендуємо використання виключно
оригінальних аксесуарів фірми Zelmer. Вони були проектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід приділити вказівкам із безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
У вказаному місці запишіть СЕРІЙНИЙ НОМЕР, який знаходиться на печі та збережіть інформацію на майбутнє.
СЕРІЙНИЙ
НОМЕР:
Список змісту
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль ..............................58
Важливі рекомендації щодо безпеки .............................................................................58
Підключення .....................................................................................................................59
Інструкції щодо заземлення ............................................................................................59
Радіоперешкоди ...............................................................................................................59
Чистка – зберігання та обслуговування .........................................................................60
Мікрохвильове приготування – вказівки.........................................................................60
Додаткові функції .............................................................................................................60
Вказівки щодо посуду ......................................................................................................60
Монтаж скляної оборотної таці .......................................................................................60
Перед зверненням в сервіс .............................................................................................60
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ – Модель 29Z012 ...................................................................61
Конструкція печі моделі 29Z012 .....................................................................................61
Панель управління ..........................................................................................................61
Налаштування функцій мікрохвильової печі:
Налаштування годинника (Clock/Pre-Set) ...............................................................61
Готування у мікрохвильовому режимі .....................................................................61
Гриль .........................................................................................................................62
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль) ....................................................62
Розморожування за вагою (Defrost By W.T.) ...........................................................62
Розморожування за часом (Defrost By Time) ..........................................................62
Швидкий початок приготування (Start) ....................................................................62
Автоматичне меню (Auto Menu) ..............................................................................62
Таблиця автоматичного меню ...........................................................................62
Перевірка функцій ....................................................................................................62
Налаштування програми на заданий час ...............................................................62
Багатоетапне приготування .....................................................................................63
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ – Модель 29Z013 ...................................................................63
Конструкція печі моделі 29Z013 .....................................................................................63
Панель управління ..........................................................................................................63
Налаштування функцій мікрохвильової печі:
Налаштування годинника .........................................................................................63
Готування у мікрохвильовому режимі .....................................................................63
Гриль .........................................................................................................................64
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль) ....................................................64
Швидкий початок готування (Quick Start/Start) .......................................................64
Налаштування програми на заданий час ................................................................64
Розморожування за вагою (Defrost By W.T.) ...........................................................64
Розморожування за часом (Defrost By Time) ..........................................................64
Перевірка функцій .....................................................................................................64
Автоматичне меню (Auto Menu) ..............................................................................64
Таблиця автоматичного меню ............................................................................64
Багатоетапне приготування ......................................................................................65
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище .........................................................65
Транспортування і зберігання .........................................................................................65
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБІТНЄ
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль
1 Не використовуйте піч при відкритих дверцятах.
Це загрожує безпосереднім контактом з мікрохвильовим випромінюванням. Ні в якому
разі не можна обходити або самостійно модифікувати механізми захисту.
2 Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами,
також не допускайте до накопичення бруду або залишків засобів для чищення на
поверхні стику.
3 Не використовуйте пошкоджений прилад. Важливо, щоб дверцята ретельно
закривалися і не вказували на жодні пошкодження:
● завіси та фіксатори (відсутність тріщин або послаблення),
● ущільнювачів дверцят, а також поверхонь стику,
● „спачення”.
4 Роботу, пов’язану з регуляцією або ремонтом печі, можуть проводити лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
58
instrukcja 29Z012 i 013.indb 58
Важливі рекомендації щодо безпеки
У процесі обслуговування електричного приладу притримуйтесь основних принципів
безпеки. Щоб зменшити ризик опіку, удару електричним струмом, пожежі, пошкоджень або впливу енергії мікрохвиль, притримуйтесь правил:
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
● Використовуйте пристрій тільки згідно з його призначенням, способом, який вказаний у цій інструкції.
Забороняється використовувати пристрій для підігрівання їдких хімічних речовин. Пічка не призначена
для промислових або лабораторних цілей.
● Мікрохвильова пічка призначена для підігрівання
виключно продуктів харчування та напоїв. Сушіння
продуктів або одягу, а також підігрівання подушок,
туфель, вологих тканин та ін. може призвести до
тілесних ушкоджень або займання.
● Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим
кабелем живлення або вилкою, як і у випадку їх
неправильної роботи, падіння або іншого пошкодження приладу.
● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено,
його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою
уникнення загрози.
● Ремонт приладу може виконувати лише вишколений персонал. Неправильно виконаний ремонт може
призвести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виникнення неполадок просимо Вас звернутися в спеціалізований сервісний центр ZELMER.
● Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, піч не
може працювати до моменту їх ремонту кваліфікованою особою.
● Рідини та інші продукти харчування не можна розігрівати в закритих контейнерах, тому що вони можуть
вибухнути.
● НВЧ-нагрівання напоїв може призвести до затримки
вибухового закипання, тому потрібно дотримуватися
обережності під час використання контейнера.
● Не смажте продукти харчування в печі. Гаряча олія
може знищити частини печі або прилади, призводячи
навіть до опіків шкіри.
● Яйця у шкаралупі та зварені круто не слід нагрівати
в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення нагрівання.
● Вміст пляшечок для годування дітей та баночок з харчуванням для дітей слід розмішати або струснути,
а також перевірити температуру перед подачею до
з’їдання, щоб уникнути опіків.
● Кухонний посуд може нагріватися в результаті переходу тепла з підігрітої їжі. Для переносу посуду використовуйте відповідні захвати.
● Виконання дій по сервісу або ремонту, пов’язаних із
зняттям кришки, яка дає захист перед дією енергії
мікрохвиль, небезпечне і повинне виконуватись кваліфікованими особами.
● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись контрGW29-016_v05
2015-05-28 13:55:44
оль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
чищення та консервації приладу дітьми без нагляду
дорослих.
● Зберігайте пристрій разом з кабелем живлення
у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
● Зверніть увагу, гаряча поверхня
.
● Двері й інші зовнішні поверхні можуть нагріватися під
час роботи пристрою.
● Відкриті поверхні можуть бути гарячими під час
роботи пристрою.
● Не виймайте мікову плитку, яка знаходиться в камері
мікрохвильової печі! Вона виконує захисну роль
перед випромінюванням.
● Попередження! При відкриванні кришок або упаковок,
закритих плівкою, виходить пара.
● При контакті з підігрітою їжею слід використовувати
кухонні рукавиці.
УВАГА!
Недотримання загрожує псуванням майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Піч призначена до використання у якості окремостоячої, не слід розміщувати
її у шафці.
Піч підключайте виключно до гнізда мережі змінного струму 230 V, оснащеного
захисним кільцем.
Пристрій необхідно встановити біля стіни.
УВАГА: Заборонено встановлювати піч над плитою або іншими пристроями,
що виділяють тепло. Це може призвести до пошкодження пристрою та втрати
гарантії.
Не встановлювати пристрій у шафі.
Не включайте пусту піч.
Щоб зменшити ризик пожежі всередині печі:
● під час нагрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах необхідно
часто перевіряти піч, оскільки контейнер може зайнятися,
● перед вкладанням паперових або пластикових пакетів в піч вийміть із них
всілякі зав’язки, що містять метал,
● у разі виходу з пристрою диму, його необхідно вимкнути або вийняти вилку
з розетки і не відкривати двері, щоб не поширювався вогонь,
● не залишайте паперових продуктів, посуду та кухонних приборів або їжі всередині печі, коли прилад не використовується.
Кабель живлення повинен проходити вдалині від розігрітих поверхонь і не може
прикривати жодних елементів печі.
Рекомендується регулярно чистити піч і видаляти залишки їжі.
Якщо не підтримувати у печі чистоту, це може призвести до погіршення стану
поверхні, що негативно впливатиме на довговічність печі і в результаті призведе до небезпечної ситуації.
Не використовуйте парові засоби для чищення мікрохвильової печі.
Прилад не призначений для роботи з використанням часових вимикачів або
окремої системи віддаленого управління.
За жодних умов не забирайте фольгу, що знаходиться на внутрішній стороні
дверцят. Це може призвести до пошкодження приладу.
Потрібно зафіксувати обертальну тарілку перед переміщенням пристрою для
уникнення його пошкодження.
Заборонено знімати проміжні планки ззаду і з боків. Вони забезпечують мінімальну відстань від стіни для циркуляції повітря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки щодо
експлуатації
●
Пристрій призначений для побутового використання і аналогічного застосування в таких місцях, як:
● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому робочому середовищі,
● гості в готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
● агротуристичні господарства,
● пансіонати типу «bed and breakfast».
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 59
●
●
●
●
●
●
Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього використання, а не для
використання в ресторанному бізнесі.
Мікрохвильова піч повинна стояти автономно.
Продукти харчування, вкриті товстою шкіркою, такі як картопля, цілі кабачки,
яблука і каштани, перед приготуванням проколіть.
Не доводьте до розварювання їжі.
Можна застосовувати лише посуд, придатний для використання у мікрохвильових печах.
Не використовуйте мікрохвильову піч для зберігання яких-небудь предметів,
напр. хліба, печива і т.п.
Підключення
1 Переконайтесь, чи всі упаковки були вийняті зсередини печі.
2 Зніміть захисну фольгу з панелі управління і з корпусу мікрохвильової печі.
Перевірте, чи немає якихось слідів пошкодження, таких як перекошені або вигнуті дверцята, пошкоджені ущільнювачі дверцят,
а також поверхня стику, тріснуті або послаблені завіси і захвати
дверцят, вм’ятини всередині печі або в дверцятах.
У випадку пошкоджень не використовуйте прилад і зверніться до
висококваліфікованого персоналу сервісного центру.
3 Мікрохвильову піч розмістіть на рівній, стабільній поверхні, яка витримає її вагу
і найбільш важкі продукти, призначені для приготування у мікрохвильовій печі.
4 Не піддавайте мікрохвильову піч впливові вологи і не ставте поблизу займистих
матеріалів, як і над або поблизу приладів, що генерують тепло.
5 Тильна поверхня печі має бути повернена до стіни. Щоб пічка працювала правильно, слід забезпечити відповідний рух повітря. Над пічкою треба залишити вільний простір не менше 30 см, і по 7,5 см за пічкою та по боках від неї. Одна сторона
має залишитися повністю відкритою.
6 Не використовуйте піч без скляної таці та системи оборотного кільця, розміщених
в правильній позиції.
7 Перевірте, чи не пошкоджений кабель живлення, чи не проходить під піччю або
над якою-небудь гарячою або гострою поверхнею, а також чи не звисає за край столу
або стільниці.
8 Забезпечте легкий доступ до гнізда так, щоб в екстрених випадках було можливо
легке відключення приладу від джерела живлення.
9 Не використовуйте і не зберігайте піч на відкритому повітрі.
Інструкції щодо заземлення
Вилку приладу слід підключити до гнізда, оснащеного захисним кільцем. Підключення
до гнізда без кільця приводить до виникнення ризику удару електричним струмом.
У випадку замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.
Рекомендується використання печі в окремому електричному роз’ємі.
У випадку використання продовжувача:
1 Продовжувач повинен бути трикабельним із гніздом та вилкою, що дозволяють
приєднання до заземлення.
2 Продовжувач розмістіть вдалині від гарячих та гострих поверхонь так, щоб він не
міг бути випадково потягнутий або зачеплений.
У випадку невідповідного підключення існує ризик ураження струмом.
У випадку виникнення будь-яких питань, що стосуються заземлення або інструкцій стосовно підключення до елекричного живлення проконсультуйтеся із кваліфікованим електриком або працівником сервісного центру.
Як виробник, так і продавець не несуть відповідальності за пошкодження печі або травми, які виникли внаслідок недотримання
інструкцій, що стосуються підключення до електричного живлення.
Радіоперешкоди
Робота мікрохвильової печі може привести до перешкод приймачів радіо, телебачення та подібного обладнання.
Перешкоди можна обмежити або ліквідувати наступним чином:
● почистіть дверцята і стикові поверхні печі,
● змініть установки радіо або телевізійної радіоантени,
● переставте піч відносно приймача,
● віддаліть піч від приймача,
● підключіть мікрохвильову піч до іншого електричного гнізда таким чином, щоб піч
і приймач живились від різних розводок електромережі.
59
2015-05-28 13:55:44
Чистка – зберігання та обслуговування
1 Перед початком чистки виключіть піч та вийміть вилку кабелю живлення із гнізда
електромережі.
2 Внутрішню частину печі слід утримувати в чистоті. У випадку забруднення внутрішніх стінок печі видаліть шматки їжі або розлиту рідину вологою ганчіркою.
У випадку сильного забруднення використовуйте ніжний засіб для чистки. Не використовуйте засоби для чистки в спреї та інших сильних засобів для чистки, тому що
вони можуть заплямити, вкрити полосами або заматувати поверхню печі і дверцят.
3 Зовнішню поверхню печі чистіть з допомогою вологої ганчірки.
Щоб уникнути пошкодження підсистем, що знаходяться всередині печі, слідкуйте,
щоб вода не капала через вентиляційні отвори всередину.
4 Обидві сторони дверцят, віконця, ущільнювачі дверцят та сусідні частини часто
протирайте вологою ганчіркою, щоб идалити усілякі залишки їжі або розлиту рідину.
Не використовуйте засоби для читски, що містять роз’їдаючі субстанції.
У випадку чистки ущільнювачів/дверцят, заглиблень та сусідніх
частин, не можна використовувати субстанції що можуть пошкодити ущільнення та привести до проходження мікрохвиль.
5 Для миття корпусу не використовуйте агресивні засоби для чистки у вигляді
емульсій, молочка, паст и т.п. Вони можуть видалити нанесені інформаційні графічні
символи, такі як: поділки, позначення, знаки попередження и т.п.
Для чищення скляної поверхні дверцят не використовуйте засоби
для чищення, котрі містять абразивні речовини, оскільки вони
можуть подряпати поверхню і призвести до виникнення тріщин.
6 Не допускайте до зволоження панелі управління. Для чистки використовуйте
вологу, м’яку ганчірку. Щоб уникнути випадкового включення печі, панель управління
чистіть лише при відкритих дверцятах.
7 Якщо конденсат водяної пари починає осідати на внутрішній або зовнішній стороні дверець, витріть її з допомогою м’якої ганчірки.
Конденсат може виступати, коли мікрохвильова піч діє в умовах високої вологи.
В такій ситуації це нормальне явище.
8 Регулярно виймайте і мийте скляну тацю. Мийте її в теплій воді із додаванням
засобу для миття посуду або в посудомийній машині.
9 Щоб уникнути шуму, оборотне кільце і дно внутрішньої частини печі чистіть регулярно. Нижню поверхню просто очистіть з допомогою ніжного засобу для чистки.
Оборотне кільце мийте у воді із додаванням засобу для миття посуду або в посудомийній машині. Під час повторного монтажу оборотного кільця в печі зверніть увагу,
щоб помістити його у відповідному місці.
10 Щоб видалити неприємний запах із печі, протягом 5 хвилин кип’ятіть в печі біля
200 мл води із соком та шкіркою одного лимона в мисці, пристосованій до підігрівання
в мікрохвильовій пічці.
Всередині ретельно протріть з допомогою сухої, м’якої ганчірки.
11 Якщо необхідна заміна внутрішньої лампочки, зверніться по цьому питанню
в СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистіть піч та видаляйте залишки.
Недотримання вищенаведений вказівок може привести до пошкодження стану поверхні, що, в свою чергу, може несприятливо вплинути на тривалість експлуатації приладу і призвести до небезпечних ситуацій.
Мікрохвильове приготування – вказівки
1 Ретельно вкладіть продукти харчування. Найбільші шматки вкладіть по краях
таці.
2 Перевірте час приготування. Готуйте протягом найкоротшого вказаного часу,
і, якщо це буде необхідно, продовжуйте приготування. Сильно обгорілі продукти
можуть створювати дим або загорітися.
3 Продукти слід прикрити під час приготування. Прикриття захищає перед «виплескуванням» та забезпечує рівномірне приготування.
4 Під час приготування слід обертати продукти, щоб прискорити процес приготування таких продуктів, як курка або гамбургери. Великі продукти, такі як вирізка, слід
перевернути як мінімум один раз.
5 В середині приготування слід змінити розміщення продуктів харчування, таких як
кльоцки. Продукти, розміщені посередині, слід перенести на край.
Додаткові функції
ПОДОВЖЕНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Якщо страва готуватиметься довше 5 хвилин, після завершення приготування пічка
вимкнеться автоматично, а вентилятор працюватиме додаткові 15 секунд.
БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ – захист від дітей
Блокування: У стані очікування натисніть і протягом 3 секунд тримайте кнопку
Cancel/Stop. Має прозвучати довгий звуковий сигнал, який повідомляє про активізацію блокування від дітей, а на екрані має з’явитися позначка
.
Розблокування: У стані блокування натисніть і протягом 3 секунд тримайте кнопку
Cancel/Stop. Має прозвучати довгий звуковий сигнал, який повідомляє про розблокування.
Вказівки щодо посуду
В мікрохвильовій печі використовуйте посуд и прибори, пристосовані до цього. Ідеальним матеріалом для посуду, який підходить для використання в мікрохвильовій
печі, є прозорий матеріал, що дозволяє проникнення енергії через контейнер з метою
розігріву їжі.
1 Не використовуйте металеві прибори або посуд з металевою окайомкою – мікрохвилі не проникають крізь метал.
2 Перед приготуванням в мікрохвильовій печі видаліть упаковку із паперу, отриманого в процесі повторної обробки, тому що вона може містити металеві частини, які
можуть привести до полям’я/пожежі.
3 Рекомендується використання круглого/овального посуду замість квадратних/
прямокутних, потому що їжа на кутах посуду частіше пригоряє.
4 Під час використання грилю відкриті поверхні таці оберігайте перед пригорянням,
закриваючи тонкими пасками алюмінієвої фольги. Слід однак пам’ятати, щоб не використовувати занадто багато фольги та зберегти відстань мін. 3 см між фольгою та
внутрішніми стінками печі.
Нижче представлена таблиця, яка полегшить вибір відповідного посуду і приборів.
Кухонне знаряддя
Мікрохвилі
Гриль
Термостійке скло
Нетермостійке скло
Термостійкі керамічні вироби
Пластмасовий посуд, придатний для
використання у мікрохвильових пічках
Одноразовий рушник
Металевий піднос
Металева решітка
Алюмінієва фольга і посуд з фольги
Так
Ні
Так
Так
Ні
Так
Комбіноване
приготування
Так
Ні
Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Тест кухонного посуду:
1 В контейнер/посуд налийте 1 склянку холодної води (250 мл) і помістіть його
в мікрохвильовій печі.
2 Готуйте при максимальній потужності протягом 1 хвилини.
3 Після закінчення заданого часу обережно перевірте темп. контейнера/посуду.
Якщо він буде теплим на дотик, не використовуйте його для приготування в мікрохвильовій печі.
Не готуйте довше, ніж 1 хвилину.
Монтаж скляної оборотної таці
1 Не розміщуйте скляну тацю в розвернутій позиції.
Не слід обмежувати рух таці.
2 Під час приготування в печі завжди повинна знаходитися скляна таця, як і група оборотного кільця.
3 Під час приготування їжі, контейнери з їжею слід
завжди розміщувати на скляній таці.
4 У випадку тріщин або пошкоджень скляної таці слід
звернутися в найближчий сервісний центр.
Скляна тарілка
Ніз
Вузол
обертального
кільця
Вісь
обертання
Перед зверненням в сервіс
Нормальний стан:
1 Робота мікрохвильової печі може викликати поміхи приймачів радіо та телевізійних. Ці поміхи подібні на перешкоди, викликані малими електричними приладами,
такими як міксер, вентилятор, порохотяг тощо.
2 Під час приготування при низькій потужності мікрохвиль зовнішнє освітлення печі
може залишатися притемненим.
3 Під час приготування із їжі виходить водяна пара. Більшість пари виходить через
вентиляційні отвори. Однак частина конденсату водяної пари може осідати на холодних частинах печі (напр., дверцятах).
4 Якщо скляна таця шумить під час роботи, перевірте чистоту дна печі і групи оборотного кільця. Чистіть у відповідності з інформацією, поданою в розділі «ЧИСТКА
- ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ».
АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
Після відкриття дверцят у пічці вмикається внутрішнє освітлення. Якщо дверцята відкриті довше 10 хвилин без виконання жодних дій, освітлення автоматично вимикається.
60
instrukcja 29Z012 i 013.indb 60
GW29-016_v05
2015-05-28 13:55:45
Якщо піч не працює:
1 Перевірте, чи правильно підключена піч к гнізда електромережі. Якщо ні, вийміть
вилку із гнізда, зачекайте 10 секунд і вкладіть знову.
2 Перевірте, чи не згорів запобіжник або чи не включився автоматичний запобіжник
мережі. Якщо запобіжники працюють правильно, перевірте гніздо електромережі, підключаючи до нього інший прилад.
3 Перевірте, чи правильно запрограмована панель управління, чи був встановлений часовий програматор.
4 Перевірте, чи ретельно були закриті дверцята. В іншому випадку енергія мікрохвиль не буде доставлена в піч.
Якщо після виконання вище наведених дій піч і далі не працює, слід
звернутися в сервісний центр. Не слід самостійно регулювати або
ремонтувати піч.
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ – Модель 29Z012
Номінальна напруга: 230-240 В~ 50 Гц
Розхід потужності: 1200-1250 Вт (Мікрохв); 950-1000 Вт (Гриль)
Номінальна потужність мікрохвиль: 800 Вт
Зовн. розм. (мм) [В x Ш x Д]: 292,5 x 485 x 410
Розм.камери (мм) [В x Ш x Д]: 221 x 314 x 348
Вага нетто: прибл. 12,7 кг
Частота мікрохвиль: 2450 МГц
Об’єм: 23 л
Скляна тарілка: Ø 270 мм
Екран: показники – сигнали
Мікрохвилі
Дуже висока і висока потужність
Розморожування
Блокування від дітей
Вага у грамах
Гриль
Дуже низька і низька потужність
Годинник
Автоматичне приготування
Об’єм у мл
КОНСТРУКЦІЯ ПЕЧІ Моделі 29Z012
1 Панель управління
2 Вісь обертання
3 Вузол обертального кільця
4 Скляна обертальна тарілка
5 Віконце
6 Дверцята
7 Запобіжне блокування - припинає живлення у разі
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
1 Екран: годинники + показники
2 Defrost By Time (Розморожування за часом)
3 Clock/Pre-Set (Налаштування годинника)
4 Defrost By W.T. (Розморожування за вагою)
5 Auto Menu (Автоматичне меню)
відкриття дверцят під час работи пічки
8 Металева решітка (використати виключно для функції
гриль; завжди поміщати на скляній обертальній тарілці)
1
4
6
5
3
2
7
A-1: Auto Reheat (Автоматичний підігрів)
A-2: Vegetable (Овочі)
A-3: Fish (Риба)
A-4: Meat (М’ясо)
A-5: Pasta (Макарони)
A-6: Potato (Картопля)
A-7: Pizza (Піцца)
A-8: Soup (Суп/Кава)
6 Cancel/Stop (Відміна/Зупинка)
7 Start (Пуск)
8 Microwave/Grill/Combi. (Мікохвилі/Гриль/
Комбіноване приготування)
9 Кнопки:
збільшення значення,
зменшення значення.
На одиницю шляхом одного натискання, або
поступово шляхом тримання кнопки.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
Налаштування годинника (Clock/Pre-Set)
Після підключення мікрохвильової печі до електромережі на
екрані з’являється напис „0:00” і звучить звуковий сигнал.
1 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Цифри години почнуть
мигати і на екрані з’явиться контрольна лампочка годинника
.
2 Натиснути кнопку
або
, щоб виставити годину.
Можна виставити цифри від 0 до 23. Натиснути кнопку , на
екрані з’являться цифри від 0 до 23. Натиснути кнопку , на
екрані з’являться цифри від 23 до 0.
3 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Почнуть мигати цифри
хвилин.
4 Натиснути кнопку
або
, щоб виставити хвилини.
Можна виставити цифри від 0 до 59. Натиснути кнопку . На
екрані з’являться цифри від 0 до 59.
5 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set, щоб завершити налаштування часу. Контрольна лампочка годинника вимикається.
Починає мигати „:”, а на екрані з’являється виставлена
година.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 61
Готування у мікрохвильовому режимі
Для готування у мікрохвильовому режимі забороняється застосовувати решітку! Перед готуванням у мікрохвильовому режимі решітку
слід обов’язково витягнути з камери печі.
1 Декілька разів натиснути кнопку Microwave/Grill/Combi, щоб вибрати необхідний
рівень потужності. На екрані з’являються написи P100, P80, P50, P30, P10 – див.
таблицю. Загоряється контрольна лампочка
та позначка приготування в залежності від обраної потужності мікрохвиль
або
.
2 Натиснути кнопку
або , щоб виставити час готування. Час готування можна
виставити від 0:05 (5 секунд), збільшуючи його за допомогою кнопки
або зменшуючи кнопкою . Зменшення починається від значення 95:00. Максимальний час
готування становить 95 хвилин.
3 Натиснути кнопку Start, щоб почати готування.
ПРИКЛАД
Щоб встановити готування на 20 хвилин при потужності мікрохвиль 80%, слід зробити таке:
1 Двічі натиснути кнопку Microwave/Grill/ Combi. На екрані
з’являється напис P80 та позначки
i
.
2 Щоб виставити час готування натискати кнопку
поки на
екрані не з’явиться напис „20:00”.
3 Натиснути кнопку Start, щоб почати готування. Звучить
звуковий сигнал і починається виконання програми приготування. Водночас на екрані мигають позначки
i
а також
час готування, що залишився.
61
2015-05-28 13:55:46
Таблиця потужності мікрохвиль
Автоматичне меню (Auto Menu)
Потужність
Дуже висока
Висока
Середня
Низька
Дуже низька
Екран
P100
P80
P50
P30
P10
Примітка:
Збоку подаються секунди/ хвилини,
на які можна змінювати час при різних налаштуваннях.
0 – 1 хвилини
кожні 5 сек.
1 – 5 хвилин
кожні 10 сек.
5 – 10 хвилин
кожні 30 сек.
10 – 30 хвилин
кожну 1 хв.
30 – 95 хвилин
кожні 5 хв.
Гриль
1 Декілька разів натиснути кнопку Microwave/Grill/ Combi, щоб вибрати потрібний рівень потужності. На екрані з’являються написи: P100, P80, P50, P30, P10, G,
C-1, C-2.
Натискати кнопку доки на екрані з’явиться напис „G” та позна.
чка
2 Натиснути кнопку
або , щоб виставити час готування. Час готування можна
виставити від 0:05 (5 секунд), збільшуючи його за допомогою кнопки . або зменшуючи кнопкою . починаючи з 95:00. Максимальний час готування становить 95
хвилин.
3 Натиснути кнопку Start, щоб почати готування у режимі грилю. Звучить звуковий
сигнал і починається виконання програми гриль. Водночас на екрані мигає позначка
та час готування, що залишився.
1 Декілька разів натиснути кнопку Auto Menu, щоб вибрати
меню приготування. На екрані загоряються контрольні лампочки
i
. Меню можна вибрати з таблиці у такий спосіб:
Автоматичний підігрів – Овочі – Риба – М’ясо – Макарони –
Картопля – Піцца – Суп/Кава, а на екрані з’являються написи A–1, ..., A–8.
2 Натиснути кнопку або , щоб вибрати вагу продуктів для готування. На екрані
з’являються позначки
або
.
Вагу та об’єм можна збільшувати за допомогою кнопки
або .
3 Натиснути кнопку Start, щоб почати готування. Звучить звуковий сигнал і починається виконання програми готування. Водночас з екрану зникають написи
або
, і починають мигати позначки
i
а також час, що залишився.
Таблиця автоматичного меню
Меню
A-1
Автоматичний
підігрів
Кількість натискань
1 Декілька разів натиснути кнопку Microwave/Grill/
Combi, щоб вибрати потрібний рівень потужності. На екрані
з’являються написи: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2.
Натискати кнопку доки на екрані з’явиться напис C-1 або C-2,
а також позначка
i
.
C-1 = 55% часу – готування у мікрохвилях
45% часу – гриль
C-2 = 36% часу – готування у мікрохвилях
64% часу – гриль
2 Натиснути кнопку
або , щоб виставити час готування. Час готування можна
виставити від 0:05 (5 секунд), збільшуючи його за допомогою кнопки . або зменшуючи кнопкою . починаючи з 95:00. Максимальний час готування становить 95
хвилин.
3 Натиснути кнопку Start, щоб почати комбіноване готування. Звучить звуковий сигнал і починається виконання програми комбінованого готування. Водночас на екрані
мигають позначки
i
а також час, що залишився.
Розморожування за вагою (Defrost By W.T.)
1 Натиснути кнопку Defrost By W.T. На екрані з’являється
напис dEF1 i загоряються контрольні лампочки
i
.
2 Натиснути кнопку
або , щоб виставити вагу продуктів для розморожування. На екрані з’являється літера „g”.
Натиснути кнопку . На екрані по черзі з’являються цифри
100 – 200 –300...1900 – 2000. Щоб цифри йшли у зворотній
послідовності, треба натискати .
3 Натиснути кнопку Start, щоб почати розморожування. Звучить звуковий сигнал
і починається виконання програми розморожування. Водночас на екрані мигають
позначки
i
, а також час, що залишився.
Розморожування за часом (Defrost By Time)
1 Натиснути кнопку Defrost By Time. На екрані з’являється
напис dEF2 і загоряються контрольні лампочки
i
.
2 Натиснути кнопку
або , щоб виставити час розморожування. Час розморожування можна виставити від 0:05
(5 секунд), збільшуючи його за допомогою кнопки або зменшуючи кнопкою . починаючи з 95:00. Максимальний час розморожування становить 95 хвилин.
3 Натиснути кнопку Start, щоб почати розморожування. Загоряються контрольні
i
.
лампочки
Швидкий початок приготування (Start)
Якщо пічка знаходиться у стані очікування, натисніть кнопку Start, щоб увімкнути
готування протягом 1 хвилини на повній потужності. Щоразу після натискання кнопки
час приготування продовжується ще на одну хвилину. Максимальний час готування
становить 95 хвилин.
62
instrukcja 29Z012 i 013.indb 62
Екран
200 г
1
400 г
600 г
200 г
A-2
Овочі
2
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль)
У випадку використання пристрою у режимі комбінованого готування діти можуть користуватися пічкою виключно під наглядом
дорослого, адже пристрій нагрівається до дуже високої температури.
Вага
300 г
400 г
250 г
A-3
Риба
3
350 г
450 г
250 г
A-4
М’ясо
4
350 г
450 г
A-5
Макарони
50 г
5
100 г
200 г
A-6
Картопля
6
400 г
600 г
200 г
A-7
Піцца
7
A-8
Суп
8
400 г
200 мл
400 мл
Перевірка функцій
У випадку готування з застосуванням функції Microwave/Grill/Combi, натисніть
Microwave/Grill/Combi. На екрані на 4 секунди з’явиться поточна потужність. Через
4 секунди покази екрана повернуться у вихідне положення.
Налаштування програми на заданий час
1 Налаштувати годинник (див. пункт Налаштування годинника).
2 Ввести програму готування (див. пункт Готування у мікрохвильовому режимі).
Можна виставити максимум три етапи. Програма розморожування завжди має бути
першою.
3 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Починають мигати години,
на екрані з’являється контрольна лампочка годинника
.
4 Натиснути кнопку
або
, щоб виставити годину.
Можна вибрати цифри від 0 до 23.
5 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Починають мигати хвилини.
6 Натиснути кнопку
або
, щоб виставити хвилини.
Можна вибрати цифри від 0 до 59.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:55:49
7 Натиснути кнопку Start, щоб завершити налаштування. Почне мигати контрольна
лампочка годинника
Якщо дверцята закриті, після досягнення заданого часу звучить подвійний звуковий сигнал, автоматично починається готування вимикається
контрольна лампочка годинника
. Загоряються контрольні лампочки готування
і, напр.
.
Багатоетапне приготування
Можна задати не більше 3 етапів готування. У випадку багатоетапного приготування,
одним з етапів якого є розморожування, програма розморожування автоматично вмикається першою. Після завершення першого етапу звучить звуковий сигнал і починається наступний етап.
ПРИКЛАД
Необхідно задати готування на 10 хвилин при потужності мікрохвиль 100% та 15 хвилин при потужності мікрохвиль 80%. Для цього слід:
1 Натиснути кнопку Microwave/Grill/Combi, щоб виставити 100% потужність мікрохвиль – P100.
2 Натиснути кнопку
або , щоб виставити час готування 10 хвилин.
3 Двічі натиснути Microwave/Grill/Combi., щоб виставити потужність мікрохвиль
80% – P80. На екрані з’являється напис P80 та позначки
i
.
4 Натиснути кнопку
або , щоб виставити час готування 15 хвилин.
5 Натиснути кнопку Start, щоб почати готування.
Етапом багатоетапного приготування не може бути автоматичне
готування.
Після виконання усіх функцій звучить звуковий сигнал, який повідомляє про завершення роботи.
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ – Модель 29Z013
Номінальна напруга:230-240 В~ 50 Гц
Розхід потужності: 1200-1250 Вт (Мікрохвилі); 950-1000 Вт (Гриль)
Номінальна потужність мікрохвиль: 800 Вт
Частота мікрохвиль: 2450 МГц
Об’єм: 23 л
Скляна тарілка: Ø 270 мм
Зовн. розм. (мм) [В x Ш x Д]: 292,5 x 485 x 390
Розм. камери (мм) [В x Ш x Д]: 221 x 314 x 348
Вага нетто: прибл. 13,7 кг
Екран: показники – сигнали
Мікрохвилі
Дуже висока і висока потужність
Розморожування
Блокування від дітей
Вага у грамах
Гриль
Дуже низька і низька потужність
Годинник
Автоматичне приготування
Об’єм у мл
КОНСТРУКЦІЯ ПЕЧІ Моделі 29Z013
1 Панель управління
2 Вісь обертання
3 Вузол обертального кільця
4 Скляна обертальна тарілка
5 Віконце
6 Дверцята
7 Запобіжне блокування - припинає живлення у разі
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
1 Екран: годинник + показники
2 Defrost By Time (Розморожування за часом)
3 Clock/Pre-Set (Налаштування годинника)
4 Defrost By W.T. (Розморожування за вагою)
5 Auto Menu (Автоматичне меню)
відкриття дверцят під час работи пічки
8 Металева решітка (використати виключно для функції
гриль; завжди поміщати на скляній обертальній тарілці)
1
4
6
7
6
8
9
5
3
2
A-1: Auto Reheat (Автоматичний підігрів)
A-2: Vegetable (Овочі)
A-3: Fish (Риба)
A-4: Meat (М’ясо)
A-5: Pasta (Макарони)
A-6: Potato (Картопля)
A-7: Pizza (Піцца)
A-8: Soup (Суп/Кава)
Cancel/Stop (Відміна/Зупинка)
Micro./Grill/Combi. (Мікрохвилі/Гриль/Комбіноване
приготування)
Quick Start/Start (Швидкий пуск/Пуск)
Ручка:
– збільшення значення у напрямку ,
за годинниковою стрілкою,
– зменшення значення у напрямку ,
проти годинникової стрілки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Налаштування годинника
Після підключення мікрохвильової печі до електромережі на
екрані з’являється напис „0:00” і звучить звуковий сигнал.
1 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Цифри години почнуть
мигати і на екрані з’явиться контрольна лампочка годинника
.
2 Щоб виставити час, покрутіть ручку. Можна вибрати
цифри від 0 до 23 у напрямку або від 23 до 0 у напрямку
. На екрані з΄являються цифри від 0 до 23 або від 23 до 0.
3 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Починають мигати цифри
хвилин.
4 Щоб виставити хвилини, покрутіть ручку у напрямку або
. Можна виставити цифри від 0 до 59 (у напрямку ) або
від 59 до 0 (у напрямку ). На екрані з’являються цифри від
0 до 59 або від 59 до 0.
1 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set, щоб завершити налаштування часу. Контрольна лампочка годинника вимикається.
Загоряється позначка „:” і на екрані з΄являється час.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 63
Готування у мікрохвильовому режимі
Для готування у мікрохвильовому режимі забороняється застосовувати решітку! Перед готуванням у мікрохвильовому режимі решітку
слід обов’язково витягнути з камери печі.
1 Натиснути кнопку Micro./Grill/Combi., щоб вибрати необхідний рівень потужності
мікрохвиль. На екрані з’являється напис P100. Загоряються контрольні лампочки
i
.
2 Щоб виставити інший рівень потужності мікрохвиль, напр. P80, слід крутити ручку
у напрямку
або , доки на екрані не з΄явиться напис P80 та позначка
.
3 Натиснути Micro./Grill/Combi. і покрутити ручку у напрямку або , щоб виставити
час готування. Відповідно повертаючи ручку, можна виставити час від 0:05 (5 секунд),
збільшуючи його у напрямку
або зменшуючи у напрямку . Зменшення починається зі значення 95:00 Максимальний час готування становить 95 хвилин.
4 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати готування.
ПРИКЛАД
Щоб встановити готування на 20 хвилин при потужності мікрохвиль 80%, слід зробити
таке:
63
2015-05-28 13:55:57
1 Натиснути кнопку Micro./Grill/Combi. На екрані
з΄являється напис P100 та позначки
i
.
2 Щоб виставити рівень потужності мікрохвиль P80, повертати ручку у напрямку
або , доки на екрані не з’явиться
напис P80 та позначки
i
.
3 Натиснути Micro./Grill/Combi. і покрутити ручку у напрямку
або , щоб виставити час 20 хв. На екрані з΄являється
заданий час.
4 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати готування.
Таблиця потужності мікрохвиль
Потужність
Дуже
висока
Висока
Середня
Низька
Дуже
низька
Екран
P100
P80
P50
P30
P10
3 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Починають мигати години,
на екрані з’являється контрольна лампочка годинника
.
4 Повернути ручку у напрямку
або , щоб виставити
години. Можна вибрати цифри від 0 до 23 (напрямок ) або
від 23 до 0 (напрямок ).
5 Натиснути кнопку Clock/Pre-Set. Починають мигати хвилини.
6 Повернути ручку у напрямку
або , щоб виставити
хвилини. Можна вибрати цифри від 0 до 59 (напрямок ) або
від 59 до 0 (напрямок ).
7 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб завершити налаштування. Починає
мигати контрольна лампочка годинника
Якщо дверцята закриті, після досягнення
заданого часу звучить подвійний звуковий сигнал, автоматично починається готування і вимикається контрольна лампочка годинника
. Загоряються контрольні
лампочки готування
і, напр.
.
Розморожування за вагою (Defrost By W.T.)
Примітка:
Збоку подаються секунди/ хвилини,
на які можна змінювати час при різних налаштуваннях.
0 – 1 хвилини
кожні 5 сек.
1 – 5 хвилин
кожні 10 сек.
5 – 10 хвилин
кожні 30 сек.
10 – 30 хвилин
кожну 1 хв.
30 – 95 хвилин
кожні 5 хв.
Гриль
1 Натиснути Micro./Grill/Combi. На екрані з’являється напис
P100.
2 Щоб встановити функцію „гриль” G, повертати ручку
у напрямку
або , доки на екрані не з’явиться напис G та
позначка
.
3 Натиснути Micro./Grill/Combi. і покрутити ручку у напрямку
або
, aщоб
виставити час готування. Можна виставити час від 0:05 (5 секунд), збільшуючи його
або зменшуючи у напрямку . Зменшення починається зі значення
у напрямку
95:00 Максимальний час готування становить 95 хвилин.
4 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати готування у режимі „гриль”. Звучить звуковий сигнал і починається виконання програми гриль. Водночас на екрані
відображається позначка
та час готування, що залишився.
Посередині процесу готування у режимі „гриль” пічка зупиняється
і звучить подвійний звуковий сигнал. Це нормальне явище. Продукти
слід перевернути. Якщо протягом 1 хвилини нічого не робити, то
пічка автоматично увімкнеться знову і прозвучить звуковий сигнал.
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль)
У випадку використання пристрою у режимі комбінованого готування діти можуть користуватися пічкою виключно під наглядом
дорослого, адже пристрій нагрівається до дуже високої температури.
1 Натиснути Micro./Grill/Combi. На екрані з’являється напис P100.
2 Щоб встановити потрібну функцію, повертати ручку
у напрямку
або . На екрані з’являються написи: P80,
P50, P30, P10, G, C-1, C-2 та позначки
i
.
C-1 = 55% часу – готування у мікрохвилях
45% часу – гриль
C-2 = 30% часу – готування у мікрохвилях
70% часу – гриль
3 Після встановлення потрібної функції натиснути Micro./Grill/Combi. і покрутити
ручку у напрямку
або , щоб виставити час готування.
Відповідно повертаючи ручку, можна виставити час від 0:05 (5 секунд), збільшуючи
його у напрямку
або зменшуючи у напрямку . Зменшення починається зі значення 95:00 Максимальний час готування становить 95 хвилин.
4 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати готування. Звучить звуковий сигнал і починається виконання програми готування. Водночас на екрані мигають позначки
i
.
1 Натиснути кнопку Defrost By W.T. На екрані з’являється
напис dEF1 і загоряються контрольні лампочки
i
.
2 Повернути ручку у напрямку
або , щоб виставити
вагу продуктів для розморожування. На екрані з’являється
літера g і по черзі цифри 100–200 ... 1900–2000 (напрямок )
або цифри у зворотній послідовності (напрямок ).
3 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати розморожування. Звучить звуковий сигнал і починається виконання програми розморожування. Водночас на екрані мигають позначки
i
та час розморожування, що
залишився.
Розморожування за часом (Defrost By Time)
1 Натиснути кнопку Defrost By Time. На екрані з’являється
напис dEF2 і загоряються контрольні лампочки
i
.
2 Покрутити ручку у напрямку або , щоб виставити час
розморожування. Можна виставити час від 0:05 (5 секунд),
збільшуючи його у напрямку
або зменшуючи у напрямку . Зменшення починається зі значення 95:00 Максимальний час розморожування становить 95 хвилин.
3 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати розморожування. Загоряються
контрольні лампочки
i
.
Перевірка функцій
У випадку готування з застосуванням функції Micro./Grill/Combi, натисніть кнопку
Micro./Grill/Combi. На екрані на 4 секунди з’явиться поточна потужність. Аналогічно,
натискаючи кнопку Clock/Pre-Set на екрані можна побачити поточний час. Через
4 секунди покази екрана повернуться у вихідне положення.
Автоматичне меню (Auto Menu)
1 Раз натиснути кнопку Auto Menu, щоб вибрати меню приготування. На екрані загоряються контрольні лампочки
i
. Меню можна вибрати з таблиці, повертаючи ручку:
Автоматичний підігрів – Овочі – Риба – М’ясо – Макарони
– Картопля – Піцца – Суп/Кава, а на екрані з’являються написи A–1, ..., A–8.
2 Підтвердити вибір меню натисканням кнопки Auto Menu.
3 Повернути ручку у напрямку
або , щоб вибрати вагу
продуктів для готування. На екрані з’являються написи
або
. Вагу та об’єм можна збільшувати, повертаючи ручку
або зменшувати у напрямку .
у напрямку
4 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати готування. Звучить звуковий сигнал і починається виконання програми готування. Водночас з екрану зникають написи
i
, а відображаються позначки
i
. та час готування, що залишився.
Таблиця автоматичного меню
Меню
64
instrukcja 29Z012 i 013.indb 64
400 г
600 г
200 г
A-2
Овочі
300 г
400 г
250 г
Налаштування програми на заданий час
1 Налаштувати годинник (див. пункт Налаштування годинника).
2 Ввести програму готування (див. пункт Готування у мікрохвильовому режимі).
Можна виставити максимум три етапи. Програма розморожування завжди має бути
першою.
Екран
200 г
A-1
Автоматичний підігрів
Швидкий початок готування (Quick Start/Start)
Якщо пічка знаходиться у стані очікування, натисніть кнопку Quick Start/Start, щоб
увімкнути готування протягом 1 хвилини на повній потужності. Щоразу після натискання кнопки час приготування продовжується ще на одну хвилину. Максимальний
час готування становить 95 хвилин.
Вага
A-3
Риба
350 г
450 г
GW29-016_v05
2015-05-28 13:56:01
Меню
Вага
Екран
250 г
A-4
М’ясо
350 г
450 г
A-5
Макарони
50 г
100 г
200 г
A-6
Картопля
400 г
600 г
A-7
Піцца
A-8
Суп
200 г
400 г
200 мл
400 мл
Багатоетапне приготування
Можна задати не більше 3 етапів готування. У випадку багатоетапного приготування,
одним з етапів якого є розморожування, програма розморожування автоматично вмикається першою. Після завершення першого етапу звучить звуковий сигнал і починається наступний етап.
Етапом багатоетапного приготування не може бути автоматичне
готування.
ПРИКЛАД
Необхідно задати готування на 10 хвилин при потужності мікрохвиль 100% та 15 хвилин при потужності мікрохвиль 80%. Для цього слід:
1 Двічі натиснути кнопку Micro./Grill/Combi., щоб виставити 100% потужності мікрохвиль – P100.
2 Покрутити ручку у напрямку
або , щоб виставити час готування 10 хвилин.
Підтвердити час натисканням кнопки Micro./Grill/ Combi. На екрані з’являється напис
P100 і позначки
i
.
3 Покрутити ручку у напрямку
або , щоб виставити 80% потужності мікрохвиль – P80 i підтвердити потужність натисканням Micro./Grill/Combi.
4 Покрутити ручку у напрямку
або , щоб виставити час готування 15 хвилин.
Підтвердити час натисканням кнопки Micro./Grill/Combi.
5 Натиснути кнопку Quick Start/Start, щоб почати готування.
Після виконання усіх функцій звучить звуковий сигнал, який повідомляє про завершення роботи.
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища.
Це не важко, ні надто дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому
що небезпечні компоненти, що містяться в пристрої можуть створювати
небезпеку для середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися в опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 65
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не
за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього
повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку
з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
65
2015-05-28 13:56:09
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy ..........................................66
Important safety instructions..............................................................................................66
Installation .........................................................................................................................67
Grounding instructions.......................................................................................................67
Radio interference .............................................................................................................67
Cleaning, maintenance and operation ...............................................................................67
Microwave cooking – tips ..................................................................................................68
Additional functions ...........................................................................................................68
Kitchen utensils – tips ........................................................................................................68
Glass tray installation ........................................................................................................68
Before calling the service centre .......................................................................................68
MICROWAVE OVEN Type 29Z012 ...................................................................................69
Microwave oven features...................................................................................................69
Control panel .....................................................................................................................69
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock .........................................................................................................69
Microwave cooking ......................................................................................................69
Grill .............................................................................................................................69
Combination mode (microwaves + grill) .....................................................................69
Defrosting by weight ....................................................................................................70
Defrosting by time ......................................................................................................70
Quick start ...................................................................................................................70
Automatic menu .........................................................................................................70
Automatic menu table ..........................................................................................70
Checking the mode .....................................................................................................70
Setting the program at a given time ............................................................................70
Multi stage cooking .....................................................................................................70
MICROWAVE OVEN Type 29Z013 ...................................................................................71
Microwave oven features ..................................................................................................71
Control panel .....................................................................................................................71
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock .........................................................................................................71
Microwave cooking .....................................................................................................71
Grill .............................................................................................................................71
Combination mode (microwaves + grill) .....................................................................72
Start (Quick start) .......................................................................................................72
Setting the program at a given time ...........................................................................72
Defrosting by weight ...................................................................................................72
Defrosting by time ......................................................................................................72
Checking the mode .....................................................................................................72
Automatic menu .........................................................................................................72
Automatic menu table ..........................................................................................72
Multi stage cooking .....................................................................................................72
Ecology – Environmental protection ..................................................................................73
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
● hinges and latches (no cracks or loosening),
● door seals and sealing surfaces, or
● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
66
instrukcja 29Z012 i 013.indb 66
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
● Use this appliance only for its intended use as described
in this manual. Do not use or heat corrosive chemicals
in the device. Oven is not designed for industrial or
laboratory use.
● The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
● Never operate the microwave oven if it has a damaged
power cord or plug, or if it is not working properly or if it
has been dropped or otherwise damaged.
● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
● The appliance may only be repaired by qualified service
personnel. Improper repair may result in a serious
hazard to the user. In case of defects we suggest that
you contact a ZELMER specialist service centre.
● WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
● WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
● Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
● Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the
oven parts or accessories and even cause skin burns.
● Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
● The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
● Kitchen utensils may become hot due to heat
transmission from the heated food. Use appropriate
handles.
● WARNING: It is hazardous for anyone other than
a competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
● Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
● Caution, hot surface
.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:56:12
● The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
● The accessible surface may be hot during operation.
● Do not remove the mica cover inside the microwave oven
cavity! It protects against radiation.
● Caution! Steam will escape, when opening lids or
wrapping foil.
● Use gloves if you remove any heated food.
WARNING!
Risk of property damage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
The microwave oven is designed to be used as a standalone unit and it should not
be placed in a cupboard.
Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
The appliance shall be placed against a wall.
WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing
appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
The appliance must not be placed in a cabinet.
Do not operate the microwave oven when it is empty.
In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
● when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition,
● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
● if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames,
● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
Do not use steam cleaner to clean the mwo.
This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures
a minimum distance from the wall for air circulation.
HINT
Tips and information about the product and its use
●
●
●
●
●
●
●
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
● staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
● farm houses;
● by clients in hotels, motels and other residential environments;
● bed and breakfast type environments.
The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
The microwave oven is only used in freestanding.
Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
Do not overcook food.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 67
4 Do not expose the microwave oven to humidity. Do not place the microwave oven near
flammable materials as well as above or close to heat-generating appliances.
5 The rear surface of appliance shall be placed against a wall. For the oven to work
properly provide an appropriate airflow. Leave a clearance of 30 cm above the oven.
A clearance of 7.5 cm is required at the sides. One side must be open.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly, both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use or store the microwave oven outdoors.
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains
connection instructions contact a qualified electrician or service centre
employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
● Clean the door and sealing surfaces of the oven,
● Reorient your radio or TV receiving antenna,
● Move the microwave oven away from the receiver,
● Place the microwave oven as far as possible from the receiver,
● Plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain, streak
or tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
To clean the glass surface of the door do not use cleaners that contain
abrasives, as they can scratch the surface and, consequently, lead to the
formation of cracks.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
67
2015-05-28 13:56:12
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of washing-up liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a SERVICE CENTRE.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
Glass tray installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass tray
movement should not be restricted.
2 During cooking, both the glass tray and turntable ring
assembly must always be present in the microwave oven.
3 During cooking, all food and food containers should
always be placed on the glass tray.
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
your nearest service centre.
Glass tray
Hub (underside)
Turntable
ring
assembly
Turntable
shaft
Before calling the service centre
Normal situation:
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out”
and ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Additional functions
EXTENDED FAN OPERATION
In case of cooking for 5 or more minutes, the microwave oven will automatically switch
off after the end of the cooking time, however, the fan will keep on operating for another
15 seconds.
INSIDE LIGHT AUTOMATIC SWITCH OFF
The inside light switches on after opening the door. If the door is open longer than
10 minutes without performing any actions, the light will be automatically switched off.
CHILD LOCK – security against child access
Child lock: In the standby mode press and hold the Cancel/Stop button for 3 seconds.
You will hear a long beep indicating that the child lock has been set. The
symbol will
appear on the display.
To unblock the oven: Press and hold the Cancel/Stop button for 3 seconds. You will hear
a long beep indicating that the microwave oven has been unblocked.
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
If the microwave oven does not work:
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked. If not, the microwave energy will
not be supplied to the oven.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 When grilling, protect the exposed areas from getting burned by covering them with
narrow strips of aluminium foil. Remember to avoid the excess of foil and maintain the
distance of minimum 3 cm between the foil and the oven internal walls.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
Kitchen utensils
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramic utensils
Microwave safe plastic dishes
Parchment paper
Metal tray
Metal gridiron
Aluminum foil and foil containers
Microwaves
Grill
Combination
mode
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
Utensil test:
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave
oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
Do not exceed 1-minute cooking time.
68
instrukcja 29Z012 i 013.indb 68
GW29-016_v05
2015-05-28 13:56:13
MICROWAVE OVEN Type 29Z012
Rated voltage: 230-240 V~ 50 Hz
Microwave frequency: 2450 MHz
Energy consumption: 1200-1250 W (Microwaves); 950-1000 W (Grill) Capacity: 23 l
Rated output power (microwaves): 800 W
Turntable: Ø 270 mm
External dimensions. (H x W xD.) 292.5 mm x 485 mm x 410 mm
Internal dimensions. (H x W x D.) 221 mm x 314 mm x 348 mm
Net weight : about 12.7 kg
Display: indicators – signalling
Microwaves
Very high and high power
Defrosting
Child lock
Weight in grams
Grill
Very low and low power
Clock
Automatic cooking
Capacity in ml
MICROVAVE OVEN FEATURES
1 Control panel
2 Turntable shaft
3 Turntable ring assembly
4 Glass tray
5 Window
6 Door
7 Safety block – cuts off power if door is opened during operation
8 Metal gridiron (only be used In grill function and placed on the
glass tray)
1
4
6
5
3
2
7
CONTROL PANEL
1 Display:clock + indicators
2 Defrost By Time
3 Clock/Pre-Set
4 Defrost By W.T. (Defrost by weight)
5 Auto Menu
1
2
3
A-1: Auto Reheat
A-2: Vegetable
A-3: Fish
A-4: Meat
A-5: Pasta
A-6: Potato
A-7: Pizza
A-8: Soup
6 Cancel/Stop
7 Start
8 Microwave/Grill/Combi.
9 Buttons:
– value increase
– value increase
By leaps by pressing the button several times
or fluently by holding the button.
4
5
6
7
8
9
8
Setting the clock
After plugging the microwave oven you will see “0:00” on the
display and you will hear a single beep.
1 Press the Clock/Pre-Set button, the hour indicator will start
flashing and the clock control lamp
will light on the display.
2 Press the
or , button to set the hour. You can set the
digits from 0 to 23. Press , the display will show digits from 0 to
23. Press , the display will show digits from 23 to 0.
3 Press the Clock/Pre-Set button, the minute indicator will
begin to flash.
4 Press the
or , to set the minutes. You can set the digits
from 0 to 59. Press , the display will show digits from 0 to 59.
5 Press the Clock/Pre-Set button to finish setting the time.
The clock control lamp will light out. “:” will start flashing and the
display will show the set time.
3 Press Start to start cooking. You will hear a beep and the
cooking program will start to operate. The symbols
and
and the remaining cooking time will flash on the display.
Microwave power table
Power
Very high
High
Medium
Low
Very low
Display
P100
P80
P50
P30
P10
Notice:
The number of seconds/ minutes
by which the time setting can be
changed with the given time value is
indicated in the table on the right.
0 – 1 minute
every 5 seconds
1 – 5 minutes
every 10 seconds
5 – 10 minutes
every 30 seconds
10 – 30 minutes
every minute
30 – 95 minutes
every 5 minutes
Grill
Microwave cooking
When the appliance is operated in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision due to the high temperatures
generated.
1 Press the Microwave/Grill/Combi. several times to select the required power level.
The display will show P100, P80, P50, P30, P10 – see table. The
control lamp and the
cooking symbol depending on the selected microwave power –
, or
will light.
2 Press or to set the cooking time. The cooking time can be set from 0:05 and can
be increased by pressing , to decrease the cooking time press . Decreasing starts
from 95:00. The maximum cooking time is 95 minutes.
3 Press Start to start cooking.
EXAMPLE: In order to set the cooking time for 20 minutes at 80%
microwave power:
1 Press the Microwave/Grill/ Combi. button twice, the display
will show P80 and the symbols:
and
.
2 To set the cooking time keep pressing
until the display
shows „20:00”.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 69
1 Press the Microwave/Grill/Combi. Button several times to
select the required power level. The following will show on the
display: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2”.
.
Keep pressing the button until the display will show “G” and the
2 Press
or
to set the grill time. The grilling time can be set from 0:05 seconds,
it can be increased by pressing . The grilling time can be decreased from 95:00 by
pressing . The maximum grilling time is 95 minutes.
3 Press Start to start grilling. You will hear a beep and the grill program will start to
operate. The symbol
and the remaining grilling time will flash on the display.
Combination mode (microwaves + grill)
When the appliance is operated in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision due to the high temperatures
generated.
1 Press the Microwave/Grill /Combi. Button several times to select the required power
level. The display will show the following: P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1, C-2.
69
2015-05-28 13:56:13
Keep pressing until the display will show C-1, or C-2. The symbols
and
will appear.
C-1 = 55% of the time – microwave cooking,
45% of the time – grilling
C-2 = 36% of the time – microwave cooking,
64% of the time – grilling
2 Press
or , to set the cooking time. The cooking time can be set from 0:05
seconds, it can be increased by pressing . The cooking time can be decreased from
95:00 by pressing . The maximum cooking time is 95 minutes.
2 Press Start to start cooking. You will hear a beep and the cooking program will start
to operate. The symbols
and
and the remaining cooking time will flash on the
display.
Defrosting by weight
1 Press the Defrost By W.T. button. The display will show dEF1
and the control lamps
and
will light.
2 Press
or
, to set the weight of the food to be defrosted.
The display will show the letter “g”. Press , the display will
show the numbers: 100 – 200 –300...1900 – 2000 or press,
to
display them in reverse order.
3 Press Start to start defrosting. You will hear a beep and the
defrosting program will start to operate. The symbols
and
defrosting time will flash on the display.
and the remaining
1 Press the Defrost By Time button. The display will show
dEF2 and the
and
control lamps will light.
2 Press
or
to set the defrosting time. The defrosting time
can be set from 0:05. seconds. It can be increased by pressing
and decreased from 95:00 by pressing . The maximum defrosting time is 95 minutes.
3 Press Start to start defrosting. The control lamps
and
will light.
Quick start
If the oven is in the stand-by mode, press Start to start cooking for 1 minute at full
power. Each time you press the button the cooking time will be prolonged for one minute.
The maximum cooking time is 95 minutes.
Automatic menu
1 Press Auto menu several times to select the cooking menu.
The
and
control lamps will appear on the display. The
menu can be selected according to the table below in the following
way:
Auto reheat – Vegetables – Fish – Meat – Pasta – Potato –Pizza – Soup/Coffee, the
display will show A-1, ..., A-8.
2 Press
or
to select the weight of the food to be cooked.
The display will show
or
.
The weight or capacity can be increased by pressing or .
3 Press Start to start cooking. You will hear a beep and the cooking program will start to
operate.
, or
will light and the symbols
and
together with the remaining
cooking time will flash.
Automatic menu table
A-1
Automatic
reheat
Number of pressings
Weight
200 g
1
400 g
600 g
Number of pressings
A-5
Pasta
5
Weight
Display
50 g
100 g
200 g
A-6
Potato
6
400 g
600 g
200 g
A-7
Pizza
7
A-8
Soup
8
400 g
200 ml
400 ml
Checking the mode
Defrosting by time
Menu
Menu
Display
While cooking using the Microwave/Grill/Combi. mode, press the Microwave/Grill/
Combi. button, the current microwave power will appear on the display for 4 seconds. After
4 seconds the indicators will return to the previous state.
Setting the program at a given time
1 Set the clock (see Setting the clock.)
2 Enter a cooking program (see: Microwave cooking).
You can set up to 3 stages. The defrosting program should always be set as the first one.
3 Press the Clock/Pre-Set button, the digits of the hour will start
to flash and the clock control lamp
will appear on the display.
4 Press
or
to set the hour. You can select digits from
0 to 23.
5 Press the Clock/Pre-Set button, the digits will start to flash.
6 Press
or
to set the minutes. You can select digits from
0 to 59.
7 Press Start to finish setting. The clock control lamp
will
start to flash. If the door is closed, after the set time is reached,
you will hear two beeps, the cooking will start automatically, the
clock control lamp
will light out and the cooking control lamps
will light:
and e.g.
.
Multi stage cooking
You can set up to 3 cooking stages. In case of multi stage cooking, if defrosting is one of
the cooking stages, the defrosting program will be automatically turned on as the first one.
After a stage is finished, you will hear a beep and the next stage will start.
Automatic cooking cannot be one of the programs of multi stage cooking.
EXAMPLE: To set the cooking for 10 minutes at 100% microwave power and for 15
minutes at 80% microwave power do the following:
1 Press the Microwave/Grill /Combi. button to select 100% microwave power – P100.
2 Press
or
to set the cooking time for 10 minutes.
3 Press the Microwave/Grill /Combi. button twice to set the microwave power at 80% –
P80. The display will show P80 and the symbols
and
.
4 Press
or
to set the cooking time for 12 minutes.
5 Press Start to start cooking.
Each time a mode ends you will hear a beep which indicates the end of
operation.
200 g
A-2
Vegetables
2
300 g
400 g
250 g
A-3
Fish
3
350 g
450 g
250 g
A-4
Meat
4
350 g
450 g
70
instrukcja 29Z012 i 013.indb 70
GW29-016_v05
2015-05-28 13:56:17
MICROWAVE OVEN Type 29Z013
Rated voltage: 230-240 V~ 50 Hz
Microwave frequency: 2450 MHz
Energy consumption: 1200-1250 W (Microwaves); 950-1000 W (Grill) Capacity: 23 l
Rated output power (microwaves): 800 W
Turntable: Ø 270 mm
External dimensions. (H x W xD.) 292,5 mm x 485 mm x 390 mm
Internal dimensions. (H x W x D.) 221 mm x 314 mm x 348 mm
Net weight : about 13.7 kg
Display: indicators – signalling
Microwaves
Very high and high power
Defrosting
Child lock
Weight in grams
Grill
Very low and low power
Clock
Automatic cooking
Capacity in ml
MICROWAVE OVEN FEATURES
1 Control panel
2 Turntable shaft
3 Turntable ring assembly
4 Glass tray
5 Window
6 Door
7 Safety block – cuts off power if door is opened during operation
8 Metal gridiron (only be used In grill function and placed on the
CONTROL PANEL
1 Display: clock + indicators
2 Defrost By Time
3 Clock/Pre-Set
4 Defrost By W.T. (Defrost by weight)
5 Auto Menu
glass tray)
1
4
6
7
8
9
6
5
3
A-1: Auto Reheat
A-2: Vegetable
A-3: Fish
A-4: Meat
A-5: Pasta
A-6: Potato
A-7: Pizza
A-8: Soup
Cancel/Stop
Micro./Grill/Combi.
Quick Start/Start
Knob:
– value increase towards the symbol
– value decrease towards the symbol
1
2
3
4
5
6
7
8
, clockwise
, clockwise
9
2
7
8
Setting the clock
After plugging the microwave oven you will see “0:00” on the
display and you will hear a single beep.
1 Press the Clock/Pre-Set button, the hour digits will start to
flash and the clock control lamp
will light on the display.
2 Turn the knob to set the hour. You can set the digits from 0 to
23 by turning the knob towards
or from 23 to 0 by turning the
knob towards . The display will show digits from 0 to 23 or from
23 to 0.
3 Press the Clock/Pre-Set button, the minute digits will begin to
flash.
4 Turn the knob towards
or , to set the minutes. You can
set the digits from 0-59 and from 59-0. The display will show digits
from 0 to 59 or from 59 to 0.
5 Press the Clock/Pre-Set button to finish setting the time. The
clock control lamp will light out. The “:” symbol will light and the
time will appear on the display.
Microwave cooking
Do not use the gridiron for microwave cooking! Always take out the
gridiron from the inside of the oven before microwave cooking.
1 Press the Micro./Grill/Combi. Button to select the required microwave power. “P100”
will appear on the display. The
and
control lamps will light.
2 To select other required microwave power e.g. P80 keep turning the knob towards
or
until the display will show P80 and the
symbol.
3 Press the Micro./Grill/Combi. button and turn the knob towards
or , to set the
cooking time. The cooking time can be set from 0:05 and increased by turning the knob
towards
or decreased by turning it towards . Start to decrease the cooking time from
the value 95:00. The maximum cooking time is 95 minutes.
4 Press the QuickStart/Start button to start cooking.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 71
EXAMPLE: In order to set the cooking time for 20 minutes at 80% microwave power do
the following:
1 Press the Micro./Grill/ Combi. button. The display will show
P100 and the symbols
and
.
5 In order to set the required microwave power P80 keep turning
the knob towards
or , until the display shows P80 and the
symbols
and
.
6 Press the Micro./Grill/Combi. button and turn the knob
towards
or , to set the time for 20 min. The set time will
appear on the display.
7 Press the QuickStart/Start button to start cooking.
Microwave power table
Power
Very high
High
Medium
Low
Very low
Display
P100
P80
P50
P30
P10
Notice:
The number of seconds/ minutes
by which the time setting can be
changed with the given time value is
indicated in the table on the right.
0 – 1 minute
every 5 seconds
1 – 5 minutes
every 10 seconds
5 – 10 minutes
every 30 seconds
10 – 30 minutes
every minute
30 – 95 minutes
every 5 minutes
Grill
1 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show
P100.
2 In order to select the required grill mode G, keep turning
the knob towards
or
until the display will show G and the
symbol
.
3 Press the Micro./Grill/Combi. button and turn the knob towards
or
to set
the grilling time. The grilling time can be set from 0:05. It can be increased towards
, or decreased towards . The grilling time can be decreased from the value 95:00.
The maximum grilling time is 95 minutes.
71
2015-05-28 13:56:25
4 Press the QuickStart/Start to start grilling. You will hear a beep and the grilling
program will start to operate. The display will show the symbol
and the remaining
grilling time.
When the half of grilling time is over, the cooker shall stop and you shall
hear double sound signal. It is normal. When it happends, please turn the
food. In case you do not perform any activity within 1 minute, the cooker
shall be switched on again and you will hear one sound signal.
Combination mode (microwaves + grill)
When the appliance is operated in the combination mode, children should
only use the oven under adult supervision due to the high temperatures
generated.
1 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show P100.
2 To select the required mode turn the knob towards
or .
The display will show the following: P80, P50, P30, P10, G, C-1,
C-2 and the symbols
and
.
C-1 = 55% of the time – microwave cooking
45% of the time – grilling
C-2 = 30% of the time – microwave cooking
70% of the time – grilling
3 After selecting the appropriate mode press the Micro./Grill/Combi. button and turn the
knob towards or , to set the cooking time. The cooking time can be set from 0:05 and
increased by turning the knob towards
or decreased by turning it towards . Start to
decrease the cooking time from the value 95:00. The maximum cooking time is 95 minutes.
4 Press the QuickStart/Start button to start cooking. You will hear a beep and the
cooking program will start to operate. The symbols
and
will flash on the display.
Automatic menu
1 Press Auto menu several times to select the cooking menu. The
control lamps
and
will appear on the display. The menu can
be selected according to the table below in the following way:
Turn the knob to select: Automatic reheat – Vegetables – Fish – Meat – Pasta – Potato
– Pizza – Soup/Coffee, the display will show A-1, ..., A-8.
2 After selecting the menu confirm by pressing the Auto menu
button.
3 Turn the knob towards
or
to select the weight of the food to be cooked. The
display will show
or
. The weight or value can be increased by turning the knob
towards
or decreased by turning it towards .
4 Press the QuickStart/Start button to start cooking. You will hear a beep and the
cooking program will start to operate.
and
will light and the display will show the
symbols
and
and the remaining cooking time.
Automatic menu table
Menu
A-1
Automatic
reheat
A-3
Fish
72
instrukcja 29Z012 i 013.indb 72
300 g
350 g
250 g
A-4
Meat
350 g
450 g
A-5
Pasta
50 g
100 g
200 g
A-6
Potato
400 g
600 g
A-7
Pizza
Defrosting by weight
Checking the mode
600 g
450 g
1 Set the clock (see Setting the clock.)
2 Enter a cooking program (see: Microwave cooking). You can set up to 3 stages.
The defrosting program should always be set as the first one.
3 Press the Clock/Pre-Set button, the digits of the hour will start
to flash and the display will show the clock control lamp
.
4 Turn the knob towards
or
to set the time. You can
select digits from 0-23 – direction
or 23-0 – direction .
5 Press the Clock/Pre-Set button, the digits of the minutes will
start to flash.
6 Turn the knob
or
to set the minutes. You can select
digits from 0 to 59 – direction
or from 59 to 0 – direction .
7 Press the QuickStart/Start button to finish setting the time.
The clock control lamp
will start to flash. If the door is closed, after the set time is
reached, you will hear two beeps, the cooking will start automatically, the clock control
lamp
will light out and the cooking control lamps will light:
and e.g.
.
While cooking using the Microwave/Grill/Combi. mode, press the Microwave/Grill/
Combi. button, the current microwave power will appear on the display for 4 seconds.
Press the Clock/Pre-set button to display the current time. After 4 seconds the indicators
will return to the previous state.
400 g
250 g
Setting the program at a given time
1 Press the Defrost By Time button. The display will show
dEF2 and the control lamps
and
will light.
2 Turn the knob towards
or
to set the defrosting time.
The defrosting time can be set from 0:05. It can be increased
by turning the knob towards
and decreased by turning the knob towards . Start to
decrease the time from the value 95:00. The maximum defrosting time is 95 minutes.
3 Press the QuickStart/Start button to start defrosting. The control lamps
and
will light.
200 g
400 g
If the oven is in the stand-by mode, press QuickStart/Start, to start cooking for 1 minute
at full power. Each time you press the button the cooking time will be prolonged for one
minute. The maximum cooking time is 95 minutes.
Defrosting by time
Display
200 g
A-2
Vegetables
Start (Quick start)
1 Press the Defrost By W.T. button. The display will show dEF1 and the control lamps
and
will light.
2 Turn the knob towards
or
to set the weight of the food
to be defrosted. The display will show the letter g. The display will
show 100-200...1900-2000 (or in reverse order) – direction .
3 Press the QuickStart/Start to start defrosting. You will hear
a beep and the defrosting program will start to operate. The
symbols
and
and the remaining defrosting time will flash
on the display.
Weight
A-8
Soup
200 g
400 g
200 ml
400 ml
Multi stage cooking
You can set up to 3 cooking stages. In case of multi stage cooking, if defrosting is one of
the cooking stages, the defrosting program will be automatically switched on as the first
one. After a stage is finished, you will hear a beep and the next stage will start.
Automatic cooking cannot be one of the programs of multi stage cooking.
EXAMPLE: To set the cooking for 10 minutes at 100% microwave power and for 15
minutes at 80% microwave power do the following:
1 Press the Micro./Grill /Combi. twice to select 100% microwave power – P100.
2 Turn the knob towards
or
to set the cooking time for 10 minutes and confirm by
pressing the Micro./Grill /Combi. button. The display will show “P100” and the symbols
and
.
3 Turn the knob towards
or
to set 80% microwave power – P80 and confirm by
pressing the Micro./Grill /Combi. button.
4 Turn the knob towards
or
to set the cooking time for 15 minutes and confirm by
pressing the Micro./Grill /Combi. button.
5 Press the QuickStart/Start button to start cooking.
Each time a mode ends you will hear a beep which indicates the end of
operation.
GW29-016_v05
2015-05-28 13:56:29
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the
components of the appliance may pose a threat to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying
in advance.
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 73
73
2015-05-28 13:56:38
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 74
2015-05-28 13:56:38
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 75
2015-05-28 13:56:38
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
GW29-016_v05
instrukcja 29Z012 i 013.indb 76
2015-05-28 13:56:38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement