Zelmer ZMW3150B (29Z024) User Manual

Zelmer ZMW3150B (29Z024) User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Konwekcyjna kuchenka mikrofalowa 29Z024
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Konvekční mikrovlnná trouba 29Z024
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Konvekčná mikrovlnná rúra 29Z024
14–19
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
29Z024 Konvekciós mikrohullámú sütő
20–25
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Cuptor cu microunde cu convecţie 29Z024
26–31
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Микроволновая печь с конвекцией 29Z024
32–37
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Конвекционна микровълнова печка 29Z024
38–43
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Конвекційна мікрохвильова піч 29Z024
44–49
EN
USER MANUAL
Convection microwave oven 29Z024
50–55
2–7
8–13
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii mikrofal .................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa......................................................................2
Instalacja..............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia...........................................................................................3
Zakłócenia radiowe...............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa..................................................................................3
Dane techniczne...................................................................................................................4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki...................................................................................4
Funkcje dodatkowe...............................................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń..............................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego.................................................................................4
Zanim wezwiesz serwis........................................................................................................5
Budowa kuchenki mikrofalowej............................................................................................5
Panel sterowania..................................................................................................................5
Ustawianie funkcji kuchenki..................................................................................................6
Ustawianie zegara................................................................................................................6
Włączanie kuchenki..............................................................................................................6
Gotowanie mikrofalowe........................................................................................................6
Gillowanie.............................................................................................................................6
Gotowanie konwekcyjne.......................................................................................................6
Gotowanie kombinacyjne 1..................................................................................................6
Gotowanie kombinacyjne 2..................................................................................................6
Mikrofale + konwekcja..........................................................................................................6
Gotowanie ekspresowe........................................................................................................6
Automatyczne rozmrażanie..................................................................................................6
Programowanie opóźnienia włączenia kuchenki..................................................................7
Gotowanie wieloetapowe......................................................................................................7
Automatyczne gotowanie.....................................................................................................7
Tabela menu automatycznego.......................................................................................7
Przykładowe problemy podczas eksploatacji kuchenki mikrofalowej...................................7
Ekologia – zadbajmy o środowisko......................................................................................7
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Nie stosuj, podgrzewaj żrących substancji chemicznych
w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów
przemysłowych lub laboratoryjnych.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania wyłącznie żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań i podgrzewanie poduszek, pantofli, wilgotnych
tkanin itp. może prowadzić do zranienia lub zapłonu.
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku
jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone
lub uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone,
kuchenka nie może pracować do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
●● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
●● Mikrofalowe ogrzewanie napojów może spowodować
opóźnione wrzenie wybuchowe, dlatego też musisz uważać przy manipulowaniu pojemnikiem.
●● Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet
poparzenia skóry.
●● Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo
nie należy ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż
mogą eksplodować, nawet po zakończeniu ogrzewania.
●● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia
naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub
naprawczych, związanych ze zdejmowaniem pokrywy
dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowaGW29-030_v07
nia sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane
z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
●● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
●● Drzwiczki i inne powierzchnie zewnętrzne mogą się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
●● Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy
urządzenia.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze
kuchenki mikrofalowej! Pełni ona rolę ochronną przed
promieniowaniem.
●● Ostrzeżenie! Para wydostanie się podczas podnoszenia
pokrywek lub otwierania opakowań foliowych.
●● Używaj rękawic kuchennych jeśli wyjmujesz podgrzane
jedzenie.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenka przeznaczona jest do użytkowania jako wolnostojąca, nie należy umieszczać jej w szafce.
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Urządzenie powinno być ustawione przy ścianie.
●● UWAGA: Nie montuj kuchenki nad płytami grzejnymi lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Grozi to uszkodzeniami i utratą gwarancji.
●● Nie umieszczaj urządzenia w szafce.
●● Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● podczas ogrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
z papieru, często sprawdzaj kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się
pojemnika,
●● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
●● w przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij
wtyczkę z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
●● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Zaleca się regularne czyszczenie kuchenki i usuwanie osadzającej się żywności.
●● Zaniedbanie w utrzymywaniu kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszania
się stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na trwałość kuchenki i w efekcie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
●● Nie używaj oczyszczaczy parowych do czyszczenia kuchenki.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
●● Zabezpiecz talerz obrotowy przed przenoszeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia go.
●● Nigdy nie usuwaj listwy dystansowej znajdującej się z tyłu lub na bokach, zapewnia
ona minimalny odstęp od ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach
mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego, nie do wykorzystywania do celów biznesu gastronomicznego.
GW29-030_v07
●● Kuchenka mikrofalowa służy do użytku jako wolnostojąca.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Używaj tylko tych naczyń, które są odpowiednie do używania w kuchenkach mikrofalowych.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ powietrza. Nad
kuchenką zostaw odstęp min. 20 cm, min. 10 cm za kuchenką i min. 5 cm z obu stron
kuchenki. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj
nóżek.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod
kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
●● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
●● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
●● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
●● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
●● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
3
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj,
by woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Stop/Cancel. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku spięcia elektrycznego system wchodzi w tryb ochrony przed wadliwym działaniem. Wyświetlacz pokazuje E03 z 3 sygnałami co 5 sekund. Naciśnij wówczas Stop/
Cancel, kuchenka wróci do normy.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię po prostu oczyścić za pomocą łagodnego detergentu.
Pierścień obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
Podczas ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby
umieścić go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dane techniczne
Podczas gotowania konwekcyjnego, kiedy temperatura wnętrza osiąga ponad 230°C
wyświetlacz pokazuje E01 i 3 razy wydaje sygnał co 5 sekund. Naciśnij wówczas Stop/
Cancel, kuchenka wróci do normy.
CZUJNIK OCHRONY PRZED WADLIWYM DZIAŁANIEM
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CHŁODZENIA
Kuchenka posiada funkcję automatycznego chłodzenia. Jeżeli tryb przyrządzania potrawy
trwa dłużej niż 2 minuty, po zakończeniu pracy zostaje uruchomiony wentylator (pracujący
około 3 minuty) schładzając wnętrze kuchenki zwiększając tym jej żywotność.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym
materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest materiał
przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Podczas grillowania odsłonięte obszary potrawy chroń przed przypaleniem osłaniając
je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo
folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
5 Naczynie do pieczenia może być używane podczas grillowania, do pieczenia mięsa,
filetów, ciast, pizzy, ciasteczek i innych wypieków. W tym celu umieść naczynie do pieczenia na szklanym talerzu obrotowym. Żywność kładź na naczyniu bezpośrednio przed
piecze­niem. Aby uniknąć oparzenia naczynie wyjmij przy pomocy specjalnych szczypiec
lub ręka­wicy kucharskiej.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Ręcznik jednorazowy
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Naczynie do pieczenia
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Mikrofale Grill Konwekcja
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Zużycie energii
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrofale)
1000 W (Grill), 1950 W (Konwekcja)
Znamionowa moc wyjściowa
mikrofali
900 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
281 mm (W) x 483 mm (S) x 411 mm (D)
Test naczyń kuchennych:
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
220 mm (W) x 340 mm (S) x 344 mm (D)
Pojemność kuchenki
25 litrów
Masa netto
Około 15,4 kg
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien
zweryfikować je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki.
Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Stop/
Cancel. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej. Nie należy ograniczać ruchu talerza.
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia
obrotowego.
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Szklany talerz
Piasta (spód)
Zespół
pierścienia
obrotowego
Oś obrotowa
Zanim wezwiesz serwis
Funkcje dodatkowe
4
OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM
.
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
GW29-030_v07
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
Budowa kuchenki mikrofalowej
1
2
3
4
5
6
7
8
System bezpiecznego zamykania drzwiczek
Okno kuchenki
Wózek obrotowy
Panel sterowania
Płytka mikowa
Szklany talerz
7
Element grzewczy grilla
Naczynie do pieczenia
6
5
4
2
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
3
1
8
Panel sterowania
●● EKRAN MENU
–– Na ekranie wyświetlany jest: zegar, czas gotowania i wskaźniki funkcji oraz zasilanie.
●● Power Level (Poziom mocy)
–– Naciskaj wielokrotnie, aby wybrać poziom mocy gotowania mikrofalowego.
●● Time+, Time–– Naciśnij, aby ustawić zegar lub czas gotowania.
●● Weight Adj. (Ustawienie wagi)
–– Naciśnij, aby wybrać wagę potrawy.
●● Menu
–– Naciśnij, aby ustawić gotowanie popularnej potrawy.
1. Baked Potato – pieczone ziemniaki
2. Coffee – kawa
3. Popcorn
4. Reheat – podgrzewanie
5. Spaghetti
6. Pizza
7. Chicken – kurczak
8. Cake – ciasto
9. Jet Defrost – rozmrażanie
●● Grill/Combi.
–– Naciśnij, aby ustawić program grillująco-gotujący lub wybrać jedną z dwóch ustawień gotowania.
●● Convection
–– Naciśnij, aby wybrać gotowanie konwekcyjne.
●● Micro+Convection
–– Naciśnij, aby wybrać jedną z czterech kombinacji ustawień gotowania.
●● Clock/Preset
–– Naciśnij, aby ustawić zegar lub program startu opóźnienia.
●● Start/Quick Start (Start/Szybki start)
–– Naciśnij, aby rozpocząć program gotowania.
–– Wystarczy nacisnąć klika razy, aby ustwić czas gotowania i gotować od razu na
najwyższym poziomie zasilania.
●● Stop/Cancel (Zatrzymaj/Anuluj)
–– Służy do anulowania ustawienia i wyzerowania kuchenki przed ustawieniem programu gotowania.
–– Naciśnij raz, aby wstrzymać gotowanie na chwilę lub dwa razy, aby anulować cały
proces gotowania.
–– Przytrzymaj, aby ustawić blokadę rodzicielską.
GW29-030_v07
5
PODGRZEWANIE WSTĘPNE I GOTOWANIE Z KONWEKCJĄ
Ustawianie funkcji kuchenki
Po podłączeniu do zasilania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i włączony zostanie dynamiczny wyświetlacz.
Ustawianie zegara
Kiedy kuchenka jest podłączona do źródła zasilania, naciśnij raz przycisk Clock (Zegar).
PRZYKŁAD: Chcesz ustawić zegar kuchenki na godzinę 8:30.
1 Naciśnij jednokrotnie przycisk Clock/Preset.
2 Naciśnij przycisk Time+ lub Time- w celu ustawienia cyfry 8.
3 Naciśnij przycisk Clock/Preset.
4 Naciśnij przycisk Time+ lub Time- w celu ustawienia liczby 30.
5 Naciśnij przycisk Clock/Preset w celu potwierdzenia.
Zegar jest 24 godzinny. Można sprawdzić czas zegara w trakcie gotowania poprzez dotknięcie Clock/Preset. Czas zostanie wyśwetlony w ciągu
3 sekund.
Włączanie kuchenki
Po podłączeniu urządzenia do odpowiedniego źródła zasialania i przed rozpoczęciem programowania kuchenki mikrofalowej najpierw umieść potrawę w jej komorze
i zamknij drzwiczki.
Gotowanie mikrofalowe
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu i naczynia do pieczenia!
Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt, naczynie do pieczenia z wnętrza kuchenki.
Maksymalny czas możliwy do ustawienia to: 95 minut.
Wybierz moc zasilania naciskając przycisk Power Level (Poziom mocy).
Naciśnij przycisk Power Level
Moc gotowania
1 raz
2 razy
3 razy
4 razy
5 razy
6 razy
100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRZYKŁAD: Chcesz gotować przez 5 minut z 60% zasilaniem mikrofalowym.
1 Naciśnij przycisk Power Level wielokrotnie w celu wybrania mocy gotowania.
2 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
3 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
Możesz sprawdzić poziom zasilania podczas gotowania mikrofalowego
naciskając przycisk Power Level.
Gdy upłynie cały zadany czas, usłyszysz sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się napis End, naciśnij Stop/Cancel lub otwórz drzwiczki
kuchenki przed uruchomieniem następnej funkcji.
Gillowanie
Grillowanie jest szczególnie użyteczne w przypadku cienkich plastrów mięsa, steków,
kotletów, kebabów, kiełbasek i kawałków kurczaka. Jest również użyteczne w przypadku
tostów i dań panierownaych.
PRZYKŁAD: Uruchomienie funkcji grillowania przez 12 minut.
1 Naciśnij przycisk Grill/Combi.
2 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas grillowania.
3 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
Gotowanie konwekcyjne
Najdłuższy czas gotowania w tym trybie wynosi 95 minut. Podczas gotowania w trybie
konwekcji, gorące powietrze krąży we wnętrzu kuchenki aż do momentu, kiedy potrawa
stanie się chrupka. Kuchenka może być programowana na 10 różnych temperatur gotowania (110°C~200°C).
GOTOWANIE Z KONWEKCJĄ
PRZYKŁAD: Chcemy gotować w temperaturze 180°C przez 40 minut.
1 Naciśnij wielokrotnie przycisk Convection w celu wybrania temperatury.
2 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
3 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
6
Kuchenkę można zaprogramować w celu połączenia czynności podgrzewania wstępnego
i gotowania w trybie konwekcji.
PRZYKŁAD: Chcemy ustawić podgrzewanie wstępne na temp. 170°C i później gotować
przez 35 minut.
1 Naciśnij wielokrotnie przycisk Convection w celu wybrania temperatury.
2 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
3 Odliczanie zatrzymuje się w momencie, kiedy kuchenka osiąga zaprogramowaną temperaturę.
4 Otwórz drzwiczki i umieść opakowanie z jedzeniem na środku naczynia do pieczenia.
5 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
6 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
Możesz sprawdzić temperaturę podczas gotowania poprzez naciśnięcie
przycisku Convection.
Gotowanie kombinacyjne 1
30% czasu gotowanie mikrofalowe, 70% grillowanie. Używamy do ryb i ziemniaków.
PRZYKŁAD: Ustawienie kombinacji 1 z gotowaniem na 25 minut.
1 Naciśnij dwa razy przycisk Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się: Co – 1.
2 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
3 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
Gotowanie kombinacyjne 2
55% czasu gotowanie mikrofalowe, 45% grillowanie. Używamy do puddingów omletów,
pieczonych ziemniaków i drobiu.
PRZYKŁAD: Ustawienie kombinacji 2 z gotowaniem na 12 minut.
1 Naciśnij trzy razy przycisk Grill/Combi. Na wyświtlaczu pojawi się: Co – 2.
2 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
3 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
Mikrofale + konwekcja
Najdłuższy czas gotowania 95 minut. Kuchenka ma cztery ustawienia, które ułatwiają automatyczny wybór gotowania zarówno z konwekcją jak i mikrofalą.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Micro+Convection w celu zaprogramowania temperatury
konwekcji:
COMB1
COMB2
COMB3
COMB4
Temperatura (°C) 220
170
140
110
PRZYKŁAD: Chcemy upiec jedzenie w ciągu 24 minut w trybie COMB3.
1 Naciśnij wielokrotnie przycisk Micro+Convection w celu wybrania temperatury.
2 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
2 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
Możesz sprawdzić temperaturę podczas gotowania poprzez naciśnięcie przycisku
Micro+Convection.
Gotowanie ekspresowe
Kuchenka działa na najwyższym poziomie zasilania (100% moc wyjściowa) dla programu
ekspresowego gotowania.
Aby użyć tej opcji naciśnij przycisk Start/Quick Start. Kuchenka zostanie natychmiast uruchomiona i będzie pracować przez 30 sekund.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku Start/Quick Start podczas pracy kuchenki zwiększa
jej czas pracy o kolejne 30 sekund.
PRZYKŁAD: Ustawienie gotowania z użyciem opcji gotowania ekspresowego przez
2 minuty:
1 Naciśnij przycisk Stop/Cancel.
2 Naciśnij przycisk Start/Quick Start cztery razy. Kuchenka natychmiast rozpocznie
pracę w zadanym czasie 2 minut.
Automatyczne rozmrażanie
Najdłuższy czas rozmrażania to 95 minut. Wprowadź program Jet Defrost – rozmrażanie
poprzez wykonanie poniższych kroków:
1 Umieść potrawę do rozmrożenia w kuchence i zamknij drzwiczki.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk Menu, aż zostanie wyświetlone „9”.
3 Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas rozmrażania.
4 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
GW29-030_v07
W czasie rozmrażania, system zrobi przerwę i usłyszysz sygnał dźwiękowy,
który przypomni użytkownikowi, że należy przewrócić jedzenie a następnie
naciśnij przycisk Start/Quick Start aby wznowić program rozmrażania.
Programowanie opóźnienia włączenia kuchenki
5. Spaghetti
Funkcja ta umożliwia uruchomienie kuchenki w późniejszym czasie.
PRZYKŁAD: Zegar pokazuje 11:10 i chcemy rozpocząć gotowanie o 11:30.
1 Ustaw program gotowania.
2 Naciśnij przycisk Clock/Preset.
3 Naciśnij przyciski Timer+ Timer- w celu ustawienia godziny 11.
4 Naciśnij przycisk Clock/Preset.
5 Naciśnij przyciski Timer+ Timer- w celu ustawienia minut – 30.
6 Naciśnij przycisk Clock/Preset w celu potwierdzenia.
6. Pizza
7. Kurczak
Kiedy zaprogramowano czas włączenia kuchenki, ekran wyświetlacza
pokaże bieżącą godzinę, w celu sprawdzenia czasu nastawienia naciśnij
raz Clock/Preset i czas nastawienia zostanie wyświetlony na 3 sekundy,
można nacisnąć przycisk Stop/Cancel w celu anulowanie programu nastawienia gotowania w ciągu 3 sekund.
Gotowanie wieloetapowe
Kuchenka może być zaprogramowana na 3 automatyczne sekwencje gotowania. Przypuśćmy, że chcesz ustawić następujący program gotowania:
Gotowanie mikrofalowe
Gotowane konwekcyjne (bez funkcji nagrzania wstępnego)
1
2
3
4
5
PROGRAM
Naciśnij przycisk Power Level w celu ustawienia poziomu mocy.
Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
Naciśnij przycisk Convection w celu ustawienia temperatury.
Naciśnij przyciski Timer+ Timer-, aby wybrać czas gotowania.
Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
Funkcja rozmrażania może być ustawiana tylko w pierwszym etapie. Szybki
Start, Auto Menu i programy gotowania z właściwością nagrzewania wstępnego nie mogą być ustawione w programie gotowania wieloetapowego.
Automatyczne gotowanie
Używamy do potraw następującego trybu gotowania, który nie wymaga programowania
czasu trwania ani poziomu zasilania. Wystarczy zaznaczyć typ potrawy, którą chcesz ugotować oraz wagę danej potrawy.
Po upływie połowy czasu gotowania można obrócić żywność, aby uzyskać
równomierny efekt gotowania.
PRZYKŁAD: Gotowanie 400 g kurczaka.
1 Umieść kurczaka w kuchence i zamknij drzwiczki.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk Menu, aż zostanie wyświetlone „7”.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk Weight Adj. w celu wybrania żądanej wagi potrawy.
4 Naciśnij przycisk Start/Quick Start.
8. Ciasto
MASA,
OBJĘTOŚĆ
PRODUKTU
CZAS TRWANIA
PROGRAMU [s]
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
MOC
Mikrofale 100%
Mikrofale
+ konwekcja
(200°C)
Mikrofale
+ konwekcja
(170°C)
Konwekcja (130°C)
Wyniki automatycznego gotowania są uzależnione od takich czynników jak kształt i rozmiar
produktu żywnościowego, preferencji dotyczących przygotowania określonych produktów
oraz sposobu ułożenia produktu w kuchence. Jeżeli nie będą Państwo w pełni zadowoleni
z wyników gotowania, należy dostosować czas gotowania do własnych potrzeb.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji kuchenki mikrofalowej
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Na wyświetlaczu pojawił
się komunikat „E01”.
Zadziałała ochrona przed
przegrzaniem.
Zaczekaj aż kuchenka całkowicie ostygnie. Naciśnij
przycisk Stop/Cancel.
Z wyświetlacza zniknie
komunikat „E01”, kuchenka
wróci do stanu początkowego.
Na wyświetlaczu pojawił
się komunikat „E02”.
Termostat uległ uszkodzeniu.
Oddaj urządzenie do
punktu serwisowego.
Elektronika uległa uszkodzeniu.
Na wyświetlaczu pojawił
się komunikat „E03”.
Nastąpiła awaria sieci
elektrycznej – urządzenie
przeszło w tryb ochrony
przed wadliwym działaniem.
Naciśnij przycisk Stop/
Cancel. Z wyświetlacza
zniknie komunikat „E03”,
kuchenka wróci do stanu
początkowego.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż
znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
PROGRAM
1. Ziemniaki
2. Kawa
(200 ml/filiżanka)
3. Popcorn
4. Podgrzewanie
GW29-030_v07
MASA,
OBJĘTOŚĆ
PRODUKTU
CZAS TRWANIA
PROGRAMU [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
MOC
Mikrofale 100%
Mikrofale 100%
Mikrofale 100%
Mikrofale 100%
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................8
Důležité bezpečností pokyny................................................................................................8
Instalace...............................................................................................................................9
Pokyny k uzemnění..............................................................................................................9
Rádiové rušení.....................................................................................................................9
Čištění – údržba a obsluha...................................................................................................9
Technické údaje..................................................................................................................10
Vaření s mikrovlnami – pokyny...........................................................................................10
Doplňující funkce................................................................................................................10
Pokyny týkající se nádobí...................................................................................................10
Montáž skleněného otočného talíře....................................................................................10
Než zavoláte do servisu.....................................................................................................10
Konstrukce trouby............................................................................................................... 11
Ovládací panel.................................................................................................................... 11
Nastavení funkcí.................................................................................................................12
Nastavení hodin..................................................................................................................12
Zapínání mikrovlnné trouby................................................................................................12
Mikrovlnná příprava............................................................................................................12
Grilování.............................................................................................................................12
Konvekční způsob přípravy................................................................................................12
Kombinovaná příprava 1....................................................................................................12
Kombinovaná příprava 2....................................................................................................12
Mikrovlny + konvekce.........................................................................................................12
Expresní příprava...............................................................................................................12
Automatické rozmrazování.................................................................................................12
Nastavení odloženého startu mikrovlnné trouby................................................................12
Vícestupňová příprava........................................................................................................13
Automatická příprava ........................................................................................................13
Tabulka automatického menu.......................................................................................13
Příkladové problémy během provozu mikrovlnné trouby....................................................13
Ekologicky vhodná likvidace...............................................................................................13
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená. Vystavujete se tak riziku přímého mikrovlnného záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat
bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy,
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
Důležité bezpečností pokyny
Během používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny. Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení se
působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením,
způsobem popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ani
neohřívejte ve spotřebiči žíravé chemické látky. Trouba
není určena pro průmyslové ani laboratorní účely.
●● Mikrovlnná trouba je určena pouze k ohřívání potravin
a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání polštářů,
bačkor, vlhkých látek apod. může způsobit tělesné zranění nebo požár.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním
kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, kdy je spotřebič
jinak viditelně poškozený.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je
nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu
odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou.
Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Jestliže jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte mikrovlnou troubu, dokud ji neopraví kvalifikovaný opravář.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to způsobit výbuch.
●● Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit přehřátí tekutiny
za bod varu a následné vykypění, proto dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci s nádobou.
●● V mikrovlnné troubě nesmažte. Vařící olej může zničit díly
mikrovlnné trouby, nebo nádobí, kterým se můžete opařit.
●● Neoloupaná a celá vejce uvařená natvrdo neohřívejte
v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat,
dokonce i po ukončení ohřevu.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou
důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu vysokých
teplot nahřát. K přenášení nádobí používejte úchyty
nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce, při kterých je nezbytné sejmout bezpečnostní kryt
chránící před působením mikrovlnného záření, jsou nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný technik.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny
o bezpečném používání přístroje a budou informovány
o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou
provádět děti pouze pod dohledem.
●● Pozor, horký povrch
.
●● Dvířka a jiné vnější plochy se mohou při provozu spotřebiče nahřát.
8
GW29-030_v07
●● Dostupné plochy mohou být při používání spotřebiče horké.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře
mikrovlnné trouby! Plní ochrannou funkci před zářením.
●● Varování! Při nadzvednutí víka a otevírání fóliových
obalů uniká pára.
●● Při vyjímání ohřátého jídla používejte kuchyňské rukavice.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●● Mikrovlnná trouba není určená k vestavbě, není dovoleno ji umístit do skříňky.
●● Mikrovlnnou troubu zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V,
vybavené ochranným kolíkem.
●● Spotřebič postavte u stěny.
●● POZOR: Neumísťujte mikrovlnnou troubu nad varnou deskou ani nad jinými spotře-
biči vytvářejícími teplo. Spotřebič se může poškodit a nebudete mít nárok na uplatnění záruky.
●● Neumísťujte spotřebič do skříňky.
●● Nepoužívejte prázdnou troubu.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● při ohřevu potravin v nádobách z umělé hmoty nebo papíru pravidelně kontrolujte
mikrovlnnou troubu, protože může dojít k zapálení těchto nádob,
●● před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů,
●● v případě úniku kouře ze spotřebiče, vypněte mikrovlnnou troubu nebo vyjměte
zástrčku z elektrické zásuvky a nechte uzavřená dvířka za účelem zmenšení plamenů,
●● neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, kdy spotřebič nepoužíváte.
●● Kabel musí vést zdála od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Doporučujeme pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin z mikrovlnné trouby.
●● Nebudete-li čistit mikrovlnnou troubu pravidelně, může dojít k poškození povrchu,
co může nepříznivě ovlivnit její životnost a následně dojít k nebezpečným situacím.
●● K čištění mikrovlnné trouby nepoužívejte parní čističe.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit spotřebič.
●● Před manipulací s mikrovlnnou troubou zajistěte otočný talíř, aby nedošlo k jeho
poškození.
●● Nikdy neodstraňujte distanční lištu, která se nachází zezadu a na stranách. Zajišťuje
minimální odstup od stěny pro cirkulaci vzduchu.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných
místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná trouba je určená výhradně k domácímu použití, nepoužívejte ji k obchodním účelům v gastronomii.
●● Tato mikrovlnná trouba je volně stojící spotřebič.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Používejte výhradně nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv přemětů a potravin jako
např. chleba, sušenky atd.
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z ovládacího panelu a z mikrovlnné trouby.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé, nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
GW29-030_v07
V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte odborný servis.
3 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
4 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad, nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
5 Za účelem správné funkce mikrovlnné trouby, zajistěte řádný přívod vzduchu. Nad
troubou ponechte odstup min. 20 cm, min. 10 cm za troubou a 5 cm z obou stran trouby.
Nezakrývejte, ani neucpávejte ventilační otvory spotřebiče. Neodstraňujte nohy spotřebiče.
6 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
7 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
8 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
9 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
Pokyny k uzemnění
Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky elektrické sítě vybavené ochranným kolíkem.
Zapojení do zásuvky bez kolíku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V případě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a umožňující uzemnění.
2 Prodlužovačku položte zdála od horkých a ostrých povrchů tak, aby nemohla být
náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění, nebo návodů týkajících se
připojení do el. sítě, kontaktujte odborného elekrikáře nebo zaměstnance
servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy, vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Rádiové rušení
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
●● vyčistěte dvířka a všechny kontaktní plochy trouby,
●● změňte rádiové nebo televizní nastavení příjímací antény,
●● přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač,
●● odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače,
●● připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu, nebo pod vlivem jejich působení
může povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a kontaktní části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
V případě čištění těsnění dvířek, záhybů a kontaktních ploch, je zakázáno
používat látky, které mohou poškodit těsnění, a tak způsobit únik mikrovln.
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku.
Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba pracuje ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí, nebo v myčce.
9
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového
roleru v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může
mít vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
Technické údaje
Spotřeba energie
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrovlny),
1000 W (Gril), 1950 W (Konvekce)
Nominální výkon mikrovln
900 W
Frekvence
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
281 mm (W) x 483 mm (S) x 411 mm (D)
Vnitřní rozměry (mm)
220 mm (W) x 340 mm (S) x 344 mm (D)
Objem 25 litrů
Hmotnost
Přibližně 15,4 kg
* Výše uvedené údaje se mohou měnit. Uživatel by proto měl tyto údaje ověřit na výrobním
štítku přístroje. Jakékoliv reklamace týkající se chyb výše uvedených údajů nebudou brány
na zřetel.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
1 Pečlivě vložte do trouby potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích nádoby.
2 Zkontrolujte délku vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgery, by
se potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např. karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na okraj.
Doplňující funkce
DĚTSKÁ POJISTKA – zabezpečení před přístupem dětí
Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte a 3 vteřiny přidržte tlačítko Stop/Cancel.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje zapnutí dětské bezpečnostní pojistky.
Na displeji se zobrazí symbol
.
Vypnutí pojistky: Při zapnuté pojistce stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko Stop/Cancel.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje vypnutí pojistky.
OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ
Během konvekční přípravy, když teplota uvnitř trouby dosahuje více než 230°C, se na displeji objeví E01 a každých 5 sekund zazní 3 zvukové signály. Zmáčkněte Stop/Cancel,
mikrovlnná trouba se vrátí do normy.
OCHRANNÉ ČIDLO PROTI CHYBNÉ FUNKCI
V případě elektrického zkratu přejde systém do ochranného režimu proti chybné funkci.
Displej zobrazuje kód E03 se 3 zvukovými signály každých 5 sekund. Zmáčkněte Stop/
Cancel, mikrovlnná trouba se vrátí do normy.
FUNKCE AUTOMATICKÉHO CHLAZENÍ
Trouba má funkci automatického chlazení. Pokud příprava jídla trvá déle než 2 minuty, po
ukončení provozu se zapne ventilátor (pracuje asi 3 minuty), který ochlazuje vnitřek trouby
a prodlužuje tak její životnost.
Pokyny týkající se nádobí
5 Nádoby na pečení mohou být používané během grilování, k pečení masa, řízků, moučníků, pizzy, sušenek a jiného pečiva. Za tímto účelem položte nádobu na pečení na skleněný otočný talíř. Potraviny položte do nádoby přímo před pečením. Aby nedošlo k opaření, vyjměte nádobu pomocí speciálních úchytů nebo kuchyňskou rukavicí.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
Kuchyňské vybavení
Žáruvzdorné sklo
Sklo náchylné na působení tepla
Žáruvzdorná keramika
Plastové nádoby vhodné pro
použití v mikrovlnných troubách
Jednorázová papírová utěrka
Kovový podnos
Kovový rošt
Nádoba na pečení
Alobal a fóliové nádobí
Mikrovlny Grilování Konvekce
Kombinovaná
příprava
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Test kuchyňského nádobí:
1 Do nádoby, nalejte 1 sklenici studené vody (250 ml) a vložte toto náčiní nebo nádobu
do mikrovlnné trouby.
2 Vařte na nejvyšším výkonu po dobu 1 minuty.
3 Po uplynutí zadané doby opatrně zkontrolute teplotu nádoby/náčiní. Jestliže bude na
dotyk teplé, nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
Nevařte déle než jednu minutu.
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby
na skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový roler
Otočná hřídel
Než zavoláte do servisu
Normální:
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
4 Jestliže je skleněný talíř při práci trouby hlučný, zkontrolujte čistotu dna trouby a kruhového roleru. Čistěte shodně s informacemi uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
Pokud trouba nefunguje:
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka, nebo jestli se nezapnula automatická
pojistka. Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak, že
do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda dvířka jsou důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí, jež je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě, je materiál průhledný,
který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové nádobí ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož můžou
obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rohách nádobí se rychleji připalují.
4 Během grilování chraňte odkryté části potravin přikrytím úzkými pásky hliníkové fólie.
Pamatujte však na to, abyste nepoužili příliž velké množství fólie a dodržujte vzdálenost
min. 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami mikrovlnné trouby.
10
GW29-030_v07
Konstrukce trouby
1
2
3
4
5
6
7
8
Systém bezpečného zavírání dvířek
Okno kuchyňky
Otočný držák
Ovládací panel
Slídová deska
Skleněný talíř
Topné těleso grilování
Nádoba na pečení
7
6
5
4
2
3
1
8
Ovládací panel
●● DISPLEJ S FUNKCEMI
–– Na displeji se zobrazí: čas, doba přípravy a ukazatel funkce a napájení.
●● Power Level (Výkon)
–– Několikerým zmáčknutím zvolte požadovaný výkon mikrovlnné trouby.
●● Time+, Time–– Zmáčkněte pro nastavení hodin a doby přípravy.
●● Weight Adj. (Nastavení váhy)
–– Zmáčkněte, pro nastavení hmotnosti potravin.
●● Menu
–– Zmáčkněte pro nastavení přípravy nejčastějších potravin.
1. Baked Potato – pečené brambory
2. Coffee – káva
3. Popcorn
4. Reheat – ohřívání
5. Spaghetti – špagety
6. Pizza
7. Chicken – kuře
8. Cake – těsto
9. Jet Defrost – rozmrazování
●● Grill/Combi.
–– Zmáčkněte pro nastavení programu pro grilování-vaření nebo zvolte jedno ze dvou
nastavení pro vaření.
●● Convection
–– Zmáčkněte pro výběr konvekční přípravy.
●● Micro+Convection
–– Zmáčkněte pro výběr jedné ze čtyř kombinací nastavení přípravy.
●● Clock/Preset
–– Zmáčkněte pro nastavení hodin nebo programu odloženého startu.
●● Start/Quick Start (Start/Rychlý start)
–– Zmáčknutím uvedete mikrovlnnou troubu do provozu.
–– Postačí zmáčknout několikrát pro nastavení doby přípravy a použít ihned vyjvýkonnější provoz.
●● Stop/Cancel (Zastavit/Zrušit)
–– Slouží k rušení zvoleného nastavení a vynulování mikrovlnné trouby před nastavení programu přípravy potravin.
–– Zmáčkněte jednou, příprava se na chvíli přeruší nebo dvakrát pro zrušení celého
nastaveného procesu přípravy.
–– Pridržte a nastavte rodičovskou pojistku.
GW29-030_v07
11
Nastavení funkcí
Po připojení k napájení zazní zvukový signál a zapne se dynamický displej.
Nastavení hodin
Je-li mikrovlnná trouba připojena ke zdroji napájení, zmáčkněte jednou tlačítko Clock/
Preset (Hodiny).
PŘÍKLAD: Chcete nastavit hodiny mikrovlnné trouby na 8:30.
1 Zmáčkněte jednou tlačítko Clock/Preset.
2 Zmáčkněte tlačítko Time+ nebo Time- pro nastavení číslice 8.
3 Zmáčkněte tlačítko Clock/Preset.
4 Zmáčkněte tlačítko Time+ nebo Time- pro nastavení číslice 30.
5 Zmáčkněte tlačítko Clock/Preset pro potvrzení volby.
Hodiny jsou 24-hodinové. Zmáčknutím Clock/Preset můžete ověřit aktuální
čas v průběhu vaření. Čas bude zobrazen po dobu 3 sekund.
Zapínání mikrovlnné trouby
Před nastavením programu mikrovlnné trouby vložte nejdříve pokrm do komory
trouby a zavřete dvířka.
Mikrovlnná příprava
K vaření s mikrovlnami nepoužívejte rošt ani nádoby na pečení! Před vařením s mikrovlnami vždy vyjměte rošt a nádoby na pečení z mikrovlnné
trouby.
Maximální možná doba přípravy činí 95 minut.
Zvolte výkon zmáčknutím tlačítka Power Level (výkon).
Zmáčkněte opakovaně tlačítko Convection a zvolte požadovanou teplotu.
Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Odpočítávání se zastaví, dosáhne-li mikrovlnná trouba nastavenou teplotu.
Otevřete dvířka a umístěte obaly s jídlem ve středu pečicí nádoby. Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu přípravy.
Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Zmáčknutím tlačítka Convection můžete ověřit teplotu v průběhu přípravy.
Kombinovaná příprava 1
Tento režim představuje 30% doby mikrovlné přípravy a 70% grilování. Vhodný pro ryby
a brambory.
PŘÍKLAD: Nastavení kombinace 1 s přípravou po dobu 25 minut.
1 Zmáčkněte dvakrát tlačítko Grill/Combi. Na displeji se objeví: Co – 1.
2 Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu přípravy.
3 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Kombinovaná příprava 2
Tento režim představuje 55% doby mikrovlné přípravy a 45% grilování. Používejte v případě pudinků, omelet, pečených brambor a drůbeže.
PŘÍKLAD: Nastavení kombinace 2 s přípravou po dobu 12 minut.
1 Zmáčkněte třikrát tlačítko Grill/Combi. Na displeji se objeví: Co – 2.
2 Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu přípravy.
3 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Mikrovlny + konvekce
Zmáčkněte tlačítko Power Level
Výkon
1 raz
2 razy
3 razy
4 razy
5 razy
6 razy
100%
80%
60%
40%
20%
0%
PŘÍKLAD: Chcete-li zapnout mikrovlnnou troubu na dobu 5 minut s 60% mikrovlnným
výkonem.
1 Zmáčkněte tlačítko Power Level opakovaně pro výběr výkonu.
2 Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- pro výběr doby přípravy.
3 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Můžete ověřit úroveň napájení v průběhu přípravy zmáčknutím tlačítka
Power Level.
Po vypršení zadané doby uslyšíte zvukový signál a na displeji se objeví
nápis End, zmáčkněte Stop/Cancel nebo otevřte dvířka před nastavením
další funkce.
Grilování
Funkce grilování je vhodná zvláště k přípravě tenkých plátků masa, steaků, kotlet, klobás,
kebabů nebo kousků kuřete. Je vhodná rovněž v případě toustů a obalovaných pokrmů.
PŘÍKLAD: Zapnutí funkce grilování na dobu 12 minut.
1 Zmáčkněte tlačítko Grill/Combi.
2 Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- pro výběr doby grilování.
3 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Konvekční způsob přípravy
Nejdelší doba přípravy v tomto režimu činí 95 minut. Po dobu přípravy v konvekčním
režimu proudí horký vzduch vevnitř mikrovlnné trouby do doby, kdy se připravované potraviny stanou křupavé. Mikrovlnná trouba může být naprogramována na 10 různých teplot
přípravy (110°C–200°C).
PŘÍPRAVA POTRAVIN S KONVEKCÍ
PŘÍKLAD: Chcete použít teplotu 180°C po dobu 40 minut.
1 Zmáčkněte opakovaně tlačítko Convection a zvolte požadovanou teplotu.
2 Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu přípravy.
3 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
ÚVODNÍ OHŘÍVÁNÍ A PŘÍPRAVA S POUŽITÍM KONVEKCE
Mikrovlnnou troubu lze naprogramovat a spojit úvodní ohřívání a přípravu v režimu konvekce.
PŘÍKLAD: Chcete nastavit úvodní ohřátí na teplotu 170°C a následně vařit po dobu 35
minut.
12
1
2
3
4
5
6
Nejdelší doba přípravy 95 minut. Mikrovlnná trouba má čtyři nastavení, která usnadňují
automatický výběr přípravy s použitím konvekce a mikrovlnného záření:
Zmáčkněte několikrát tlačítko Micro+Convection pro nastavení teploty konvekce:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Teplota (°C) 220
170
140
110
PŘÍKLAD: Chcete upéct jídlo v průběhu 24 minut v režimu COMB3.
1 Zmáčkněte opakovaně tlačítko Micro+Convection a zvolte požadovanou teplotu.
2 Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu přípravy.
3 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Zmáčknutím tlačítka Micro+Convection můžete ověřit teplotu v průběhu přípravy.
Expresní příprava
Mikrovlnná trouba je zapnutá na nejvyšším výkonu (100% výkon) pro expresní program
přípravy.
Pro použití této funkce zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start. Mikrovlnná trouba je okamžitě zapnutá a bude v provozu po dobu 30 sekund.
Každé zmáčknutí tlačítka Start/Quick Start v průběhu provozu zvýší dobu provozu o dalších 30 sekund.
PŘÍKLAD: Nastavení přípravy s použitím funkce expresní přípravy po dobu 2 minut:
1 Zmáčkněte tlačítko Stop/Cancel.
2 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start čtyřikrát. Mikrovlnná trouba je ihned zapne na
zadanou dobu 2 minut.
Automatické rozmrazování
Nejdelší doba rozmrazování činí 95 minut. Zastavte program Jet Defrost – rozmrazování
provedením následujících úkonů:
1 Umístěte potraviny k rozmrazení v mikrovlnné troubě a uzavřete dvířka.
2 Zmáčkněte několikrát tlačítko Menu dokud se nezobrazí „9”.
3 Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu rozmrazování.
4 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
V průběhu rozmrazování systém udělá přestávku a zazní zvukový signál,
který připomene uživateli, že potravinu nutno otočit. Poté zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start pro obnovu spuštění programu rozmrazování.
Nastavení odloženého startu mikrovlnné trouby
Tato funkce umožňuje zapnout mikrovlnnou troubu později.
PŘÍKLAD: Hodny ukazují 11:10 a přípravu chceme zahájit v 11:30.
1 Nastavte příslušný program. 2 Zmáčkněte tlačítko Clock/Preset.
GW29-030_v07
3
4
5
6
Výsledky automatické přípravy závisí na takových faktorech jako je tvar a rozměry jednotlivých potravin., preferencí týkajících se připravy jednotlivých produktů a způsobu umístění
produktu v mikrovlnné troubě. Nebudete-li zcela spokojeni s výsledky přípravy potravin,
přizpůsobte dobu přípravy podle vlastního uvážení.
Zmáčkněte tlačítka Timer+ Timer- a nastavte hodiny na 11.
Zmáčkněte tlačítko Clock/Preset.
Zmáčkněte tlačítka Timer+ Timer- a nastavte minuty na 30.
Zmáčkněte tlačítko Clock/Preset pro potvrzení volby.
Po nastavení doby zapnutí mikrovlnné trouby se na displeji zobrazí aktuální čas. Pro ověření času nastavení zmáčkněte jednou Clock/Preset
a doba nastavení se zobrazí po dobu 3 sekund. Během těchto 3 sekund
můžete zmáčknout tlačítko Stop/Cancel a nastavení zrušit.
Příkladové problémy během provozu mikrovlnné trouby
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Na displeji se zobrazí
zpráva „E01“.
Aktivace ochrany proti
přehřátí.
Počkejte, až trouba zcela
vychladne. Stiskněte
tlačítko Stop/Cancel.
Z displeje zmizí zpráva
„E01“, trouba se vrátí do
původního stavu.
Na displeji se zobrazí
zpráva „E02“.
Poškozený termostat.
Zařízení odevzdejte do
servisu.
Na displeji se zobrazí
zpráva „E03“.
Porucha elektrické sítě
– zařízení se přepne
do režimu ochrany před
vadným provozem.
Vícestupňová příprava
Mikrovlnná trouba může být naprogramována na 3 automatické sekvence přípravy. Řekněme, že chcete nastavit následující program přípravy:
Mikrovlnná příprava
Konvekční příprava (bez funkce úvodního ohřívání)
1
2
3
4
5
Zmáčkněte tlačítko Power Level pro nastavení intenzity výkonu.
Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu přípravy.
Zmáčkněte tlačítko Convection a nastavte teplotu.
Zmáčkněte tlačítko Timer+ Timer- a zvolte dobu přípravy.
Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Poškozená elektronika.
Stiskněte tlačítko Stop/
Cancel. Z displeje zmizí
zpráva „E03“, trouba se
vrátí do původního stavu.
Ekologicky vhodná likvidace
Funkce rozmrazování může být nastavena pouze v první fázi. Rychlý Start,
Auto Menu a programy s úvodním ohřevem nemohou být v programu vícestupňové přípravy nastaveny.
Automatická příprava
Funkci používáme k přípravě potravin, které nevyžadují programování doby přípravy ani
úrovně výkonu. Postačí označit typ potraviny, kterou chcete připravit a její hmotnost.
Po vypršení poloviny doby přípravy lze potravinu otočit, aby byla prohřátá
rovnoměrně.
PŘÍKLAD: Příprava 400 g kuřete.
1 Vložte kuře do mikrovlnné trouby a zavřete dvířka.
2 Zmáčkněte několikrát tlačítko Menu dokud se nezobrazí „7”.
3 Zmáčkněte několikrát tlačítko Weight Adj. a nastavte hmotnost potraviny.
4 Zmáčkněte tlačítko Start/Quick Start.
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého
papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z
provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním
středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o.je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
TABULKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
1. Brambory
2. Káva
(200 ml/šálek)
3. Popcorn
4. Ohřívání
5. Špagety
6. Pizza
7. Kuře
8. Těsto
GW29-030_v07
HMOTNOST, OBJEM
PRODUKTU
DÉLKA TRVÁNÍ
PROGRAMU [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
VÝKON
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny
+ konvekce
(200°C)
Mikrovlny
+ konvekce
(170°C)
Konvekce (130°C)
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo
chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických
nebo jiných důvodů.
13
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie, počas
neskoršieho používania spotrebiča.
Do nižšie vyznačeného miesta opíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré je uvedené na mikrovlnnej
rúre a uchovajte ho v prípade potreby v budúcnosti.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie...............................14
Dôležité bezpečnostné odporúčania..................................................................................14
Inštalácia............................................................................................................................15
Pokyny o uzemnení spotrebiča..........................................................................................15
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn.............................................................................................15
Čistenie – údržba a obsluha...............................................................................................15
Technické údaje..................................................................................................................16
Mikrovlnné varenie – pokyny..............................................................................................16
Dodatočné funkcie..............................................................................................................16
Pokyny k použitiu varných nádob.......................................................................................16
Aplikácia skleneného otočného taniera..............................................................................16
Skôr ako zavoláte servis.....................................................................................................16
Časti mikrovlnnej rúry.........................................................................................................17
Ovládací panel....................................................................................................................17
Nastavenie funkcií mikrovlnnej rúry....................................................................................18
Nastavenie hodín................................................................................................................18
Zapínanie mikrovlnnej rúry.................................................................................................18
Varenie pomocou mikrovĺn.................................................................................................18
Grilovanie...........................................................................................................................18
Varenie konvekčným spôsobom.........................................................................................18
Kombinované varenie 1......................................................................................................18
Kombinované varenie 2......................................................................................................18
Mikrovlny + konvekcia........................................................................................................18
Expresné varenie................................................................................................................18
Automatické rozmrazovanie...............................................................................................18
Programovanie odloženého štartu rúry..............................................................................18
Viacetapové varenie...........................................................................................................19
Automatické varenie...........................................................................................................19
Tabuľka automatického menu......................................................................................19
Vzorové problémy počas prevádzky mikrovlnnej rúry........................................................19
Ekologicky vhodná likvidácia..............................................................................................19
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte ak má otvorené dvierka.
Jestvuje riziko bezprostredného kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade
neodstraňujte ani samostatne neupravujte bezpečnostné prvky spotrebiča.
2 Medzi prednou časťou mikrovlnnej rúry a dvierkami neumiestňujte žiadne predmety,
zabráňte usadzovaniu špiny alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktnej ploche.
3 Nepoužívajte spotrebič v prípade jeho poškodenia. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka
zatvárali správne a nemali žiadne z nasledujúcich poškodení:
●● poškodenie závesov a záklopiek (bez prasklín alebo ich uvoľnenia),
●● poškodenie tesnenia dvierok a kontaktnej plochy,
●● „deformácie”.
4 Všetky činnosti spojené s nastavením alebo opravou mikrovlnnej rúry môžu vykonávať
iba kvalifikovaní servisní pracovníci.
14
Dôležité bezpečnostné odporúčania
Počas používania elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné zásady.
Za účelom zníženia rizika oparenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia alebo vystavenia pôsobeniu mikrovlnnej energie dodržujte nasledujúce zásady:
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Prístroj používajte výlučne v súlade s jeho určením spôsobom opísaným v tomto návode. V prístroji nepoužívajte
ani nezohrievajte žerúce chemické látky. Mikrovlnná rúra
nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
●● Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie výlučne potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia a zohrievanie vankúšov, papúč, vlhkých tkanín atď. Vás môže
zraniť alebo popáliť.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú jeho prívodový kábel
alebo zástrčka poškodené, alebo v prípade jeho chybnej činnosti, po jeho náraze na podlahu alebo ak došlo
k jeho poškodeniu iným spôsobom.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● V prípade, že dvierka alebo ich tesnenie sú poškodené,
mikrovlnnú rúru nesmiete používať do doby ich opravy
kvalifikovaným pracovníkom.
●● Tekutiny a iné potravinové produkty nezohrievajte v uzavretých nádobách, ktoré by mohli explodovať.
●● Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému
a náhlemu vyvretiu tekutiny, buďte preto zvlášť opatrní
pri manipulácii s používanými nádobami.
●● V mikrovlnnej rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej
môže zničiť jednotlivé časti mikrovlnnej rúry alebo spôsobiť popáleniny kože.
●● V mikrovlnných rúrach nezohrievajte vajíčka v škrupine
a celé vajíčka uvarené natvrdo, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení zohrievania.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov s pokrmom pre deti
by ste mali premiešať alebo pretrepať a skontrolovať
teplotu pred samotným podávaním jedla tak, aby ste sa
vyhli popáleniu.
●● Kuchynské nádoby sa môžu zohriať, v dôsledku pôsobenia tepla zo zohriatych pokrmov. Na premiestňovanie
nádob používajte vhodné držiaky.
●● Vykonávanie akýchkoľvek servisných prác alebo opráv,
ktoré sú spojené s odobratím krytu prúdenia mikrovlnnej
energie, je nebezpečné a môže byť realizované iba kvalifikovanými osobami.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako
8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú
pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezGW29-030_v07
pečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách.
Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Pozor, horúci povrch
.
●● Dvierka a ostatné vonkajšie časti mikrovlnnej rúry sa
môžu počas činnosti spotrebiča nahrievať.
●● Časti mikrovlnnej rúry, s ktorými môžete prísť do priameho kontaktu, môžu byť počas činnosti rúry horúce.
●● Neodstraňujte kryciu sľudovú dosku, ktorá je umiestnená
v komore mikrovlnnej rúry. Plní ochrannú funkciu pre
pôsobením žiarenia.
●● Upozornenie! Po nadvihnutí pokrievky alebo po otvorení
fóliových obalov, sa z nádoby uvoľní para.
●● Pri vyberaní zohriateho jedla používajte kuchynské rukavice.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako samostatne stojaci spotrebič, nie je
určená na montáž do kuchynskej linky.
●● Mikrovlnnú rúru zapojte do zásuvky zdroja so striedavým prúdom 230 V s bezpečnostným kolíkom.
●● Spotrebič by mal byť umiestnený pri stene.
●● POZOR: Neinštalujte mikrovlnnú rúry nad varnou doskou alebo nad inými zariadeniami, ktoré emitujú teplo. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky.
●● Spotrebič neinštalujte do kuchynských skriniek.
●● Neuvádzajte mikrovlnnú rúru do činnosti v prípade, že je prázdna.
●● Aby ste znížili riziko vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry:
●● mikrovlnnú rúru kontrolujte častejšie pri zohrievaní pokrmov v umelohmotných
nádobách alebo v nádobách z papiera, mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto nádob,
●● pred vložením papierových alebo plastových obalov do mikrovlnnej rúry, odstráňte
z nich všetky kovové svorky,
●● v prípade, ak spozorujete vychádzajúci dym zo spotrebiča, mikrovlnnú rúru
vypnite a vytiahnite jej zástrčku z elektrickej zásuvky – dvierka mikrovlnnej rúry
nechajte zatvorené, aby plamene vo vnútri mikrovlnnej rúry zhasli,
●● vo vnútri mikrovlnnej rúry nenechávajte papierové výrobky, nádoby a iné kuchynské predmety alebo potraviny, v prípade, že ju nepoužívate.
●● Prívodový kábel by mal viesť mimo rozohriateho povrchu a nesmie byť zavesený na
žiadnych častiach mikrovlnnej rúry.
●● Odporúčame mikrovlnnú rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z jej vnútra usadené
zvyšky jedál.
●● Zanedbávanie čistenia môže viesť k zhoršeniu kvality povrchu stien mikrovlnnej rúry,
zhoršeniu jej životnosti a v konečnom dôsledku aj k vzniku nebezpečných situácií.
●● Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systém ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu, ktorá je umiestnená na vnútornej strane dvierok. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
●● Pred premiestňovaním mikrovlnnej rúry, zabezpečte otočný tanier, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
●● Nikdy neodstraňujte distančný pásik, ktorý je umiestnený v zadnej časti alebo po
bokoch mikrovlnnej rúry, zabezpečuje potrebný odstup od steny a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely
v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná rúry je určená výlučne na použitie v domácnostiach, nie je určená na
komerčné účely v gastronomickom odvetví.
●● Mikrovlnná rúra je navrhnutá na použitie ako samostatne stojaci spotrebič.
GW29-030_v07
●● Potraviny v šupke také, ako sú zemiaky, jablká alebo gaštany, pred varením narežte.
●● Zabráňte rozvareniu pripravovaného jedla.
●● Používajte výlučne tie nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uskladnenie akýchkoľvek predmetov napr. chleba,
zákuskov a pod.
Inštalácia
1 Skontrolujte, či ste vybrali celé balenie z vnútornej časti mikrovlnnej rúry.
2 Odoberte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu a vonkajšieho plášťa mikrovlnnej rúry.
Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú známky poškodenia také, ako pokrivené alebo vylámané dvierka, poškodené tesnenie dvierok a dotykovej plochy, puknuté alebo uvoľnené závesy, priehlbiny na mikrovlnnej rúre alebo
v dvierkach.
V prípade, že na spotrebiči sú akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho
a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka.
3 Mikrovlnnú rúru položte na rovnú a stabilnú plochu, ktorá je schopná uniesť jej váhu
a váhu najťažších produktov určených na varenie v mikrovlnnej rúre.
4 Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vlhkosti a v jej dosahu neumiestňujte ľahko
horľavé predmety, ako aj nad alebo v blízkosti zariadení emitujúcich teplo.
5 Ak chcete aby mikrovlnná rúra pracovala správne, zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu. Nad mikrovlnnou rúrou zabezpečte odstup min. 20 cm, min. 10 cm za mikrovlnnou
rúrou a min. 5 cm z obidvoch strán mikrovlnnej rúry. Nezakrývajte a neupchávajte ventilačné otvory spotrebiča. Neodoberajte nožičky.
6 Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak v nej nie je umiestnený sklenený tanier a otočný
prstenec, ktorý má byť umiestnený v správnej polohe.
7 Skontrolujte, či prívodový kábel nie je poškodený, či sa nenachádza pod mikrovlnnou
rúrou alebo neprechádza nad inými horúcimi alebo ostrými predmetmi a či voľne nevisí za
okrajom stola alebo pracovnej dosky.
8 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke zdroja napätia tak, aby v nevyhnutnom prípade bolo možné odpojenie zariadenia od zdroja napätia.
9 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte a neskladujte na voľnom priestranstve.
Pokyny o uzemnení spotrebiča
Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným
kolíkom. Pripojenie do zásuvky bez bezpečnostného kolíka môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
V prípade, že dôjde k skratu, uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Mikrovlnnú rúru odporúčame používať so samostatným elektrickým obvodom.
V prípade použitia predlžovacieho kábla:
1 Predlžovací kábel by mal byť trojžílový so zástrčkou a zásuvka by mala mať vybavená
uzemňovacím vodičom.
2 Predlžovací kábel umiestnite mimo horúcich a ostrých predmetov a tak, aby nemohol
byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
Chybné zapojenie kábla predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom uzemnenia alebo pokynov o pripojení k zdroju napätia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.
Výrobca ako aj predávajúci nepreberajú zodpovednosť za poškodenú mikrovlnnú rúru alebo zranenia, ku ktorým dôjde z dôvodu nedodržania pokynov o zapojení spotrebiča k zdroju napätia
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn
Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové prijímače, televízory
a podobné zariadenia.
Tento negatívny vplyv môžete odstrániť alebo obmedziť nasledujúcim spôsobom:
●● vyčisťte dvierka a dotykovú plochu dvierok mikrovlnnej rúry,
●● zmeňte nastavenia rádia alebo televíznej antény,
●● premiestnite mikrovlnnú rúru mimo dosahu prijímača,
●● posuňte mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača,
●● mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky zdroja napätia tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli napájané z rôznych zdrojov napätia.
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred začatím čistenia vypnite mikrovlnnú rúru a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky zdroja napätia.
2 Vnútro mikrovlnnej rúry je potrebné udržiavať čisté. V prípade znečistenia vnútorného
panelu mikrovlnnej rúry, odstráňte kúsky jedál alebo rozliate tekutiny pomocou navlhčenej utierky. V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte
čistiace prostriedky v spreji a iné agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu na povrchu
mikrovlnnej rúry a dvierok zanechať škvrny, šmuhy alebo zmeniť ich odtieň.
3 Vonkajšok mikrovlnnej rúry očisťte pomocou navlhčenej utierky.
Aby ste sa vyhli poškodeniu jednotlivých komponentov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mik-
15
rovlnnej rúry, dbajte na to, aby sa cez ventilačné otvory do jej vnútra nedostala voda.
4 Obidve strany dvierok, okienko, tesnenie dvierok a súčasti v ich blízkosti, utrite vlhkou
handričkou tak, aby ste odstránili všetky zvyšky jedál alebo rozliatu tekutinu.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými časticami.
V prípade čistenia tesnenia dvierok, priehlbín a priľnavých častí, nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli poškodiť tesnenie a spôsobiť tak únik
mikrovĺn.
5 Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly, výstražné znaky a pod.
6 Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Na čistenie použite vlhkú a mäkkú
utierku. Aby ste sa vyhli náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry, ovládací panel čisťte
s otvorenými dvierkami.
7 V prípade, že sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok, utrite ju pomocou mäkkej utierky.
Ku kondenzácii vodnej pary môže dôjsť v prípade, ak mikrovlnná rúra sa používa v priestoroch s vysokou vlhkosťou. V takomto prípade ide o normálny jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umyte ho v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie kuchynského riadu alebo v umývačke riadu.
9 Za účelom odstránenia nežiaduceho zvuku, otáčací prstenec a dno vnútra mikrovlnnej rúry čisťte pravidelne. Dolný povrch jednoducho očistíte pomocou jemného čistiaceho
prostriedku. Otáčací prstenec umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu alebo v umývačke riadu. Počas opätovného nasadenia otáčacieho prstenca do mikrovlnnej rúry dbajte nato, aby ste ho umiestnili na správnom mieste.
10 Aby ste mohli odstrániť nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry, varte po dobu 5 minút,
približne 200 ml vody s citrónovou šťavou a kôrou z jedného citróna, v miske určenej na
varenie v mikrovlnnej rúre.
Vnútro mikrovlnnej rúry dôkladne umyte pomocou suchej a mäkkej utierky.
11 V prípade, že je potrebné vymeniť žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
12 Mikrovlnnú rúru čisťte pravidelne a odstraňujte z nej zvyšky jedál.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu povrchu mikrovlnnej rúry, čo môže mať následne nepriaznivý dopad na životnosť spotrebiča a viesť k vzniku nebezpečenstva.
Technické údaje
Spotreba energie
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrovlny),
1000 W (Gril), 1950 W (Konvekcia)
Menovitý výstupný výkon mikrovĺn
900 W
Frekvencia
2450 MHz
Vonkajšie rozmery (mm)
281 mm (V) x 483 mm (Š) x 411 mm (D)
Rozmery vnútornej časti rúry (mm)
220 mm (V) x 340 mm (Š) x 344 mm (D)
Objem rúry
25 litrov
Hmotnosť bez obalu
Cca. 15,4 kg
* Hore uvedené údaje sa môžu zmeniť, užívateľ by si mal ich porovnať s informáciami uvedenými na výrobnom štítku rúry. Na žiadne reklamácie týkajúce sa chýb v týchto údajoch
sa neprihliadne.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín
z nádoby a zabezpečí rovnomerné uvarenie.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny ako sú napríklad mäsové guľky. Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné preložiť nadol a tie ktoré sú umiestnené v strede na kraje nádoby.
Dodatočné funkcie
RODIČOVSKÝ ZÁMOK – ochrana spotrebiča pred jeho náhodným zapnutím deťmi
Zámok: Pri nastavenom pohotovostnom režime, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo Stop/Cancel. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi aktiváciu bezpečnostnej detskej poistky a na displeji sa zobrazí symbol
.
Uvoľnenie poistky: Ak chcete odistiť detskú poistku, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
tlačidlo Stop/Cancel. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi odistenie detskej poistky.
16
OCHRANA PROTI PREHRIATIU
Počas varenia konvekčným spôsobom, ak teplota vo vnútri dosahuje viac ako 230°C, na
displeji sa zobrazí E01 a 3-krát každých 5 sekúnd počujete signál. V takom prípade stlačte
Stop/Cancel, rúra sa vráti k norme.
SNÍMAČ OCHRANY PROTI NESPRÁVNEMU FUNGOVANIU
V prípade elektrického skratu sa systém prepína do režimu ochrany proti nesprávnemu
fungovaniu. Na displeji sa zobrazuje E03 s 3 signálmi každých 5 sekúnd. V takom prípade
stlačte Stop/Cancel, rúra sa vráti k norme.
FUNKCIA AUTOMATICKÉHO CHLADENIA
Mikrovlnná rúra má funkciu automatického chladenia. Ak príprava jedla trvá dlhšie než
2 minúty, po ukončení práce sa zapne ventilátor. Ventilátor pracuje asi 3 minúty. Ochladí
vnútro mikrovlnnej rúry a zväčší tým jej životnosť.
Pokyny k použitiu varných nádob
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a príbor, ktorý je na to určený. Najvhodnejším materiálom, z ktorého by mali byť nádoby vyrobené pre použitie v mikrovlnnej rúre, je číry materiál, ktorý umožňuje prechod energie cez nádobu priamo k pokrmom.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo nádoby s kovovou úpravou – mikrovlny cez kov nepreniknú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte balenie z recyklovaného papiera, ktorý
môže obsahovať kovové častice, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo aj požiar.
3 Odporúčame používať okrúhle/oválne nádoby namiesto štvorcových/obdĺžnikových,
v ktorých rohoch by sa potraviny mohli pripáliť.
4 Počas grilovania, odkrytý povrch potravín chráňte pre prepálením, použitím úzkych
pásikov alobalu. Nepoužívajte však príliš veľa alobalu, a zachovajte odstup minimálne
3 cm medzi alobalom a vnútornými stenami mikrovlnnej rúry.
5 Nádoba na pečenie môže byť používaná pri grilovaní, k pečení mäsa, filé, koláčov,
pizze, zákuskov a iných pečených pokrmov. Pre tento účel položte nádobu na sklenený
otočný tanier. Potraviny uložte do nádoby tesne pred pečením. Aby ste sa vyhli popáleniu,
nádobu vyberte pomocou špeciálnych klieští alebo kuchárskej rukavice.
Nasledujúci zoznam Vám pomôže vybrať správny kuchynský riad a príbory.
Kuchynský riad a príbor
Mikrovlny
Žiaruvzdorné sklo
Sklo, ktoré nie je odolné voči teplu
Keramické žiaruvzdorné výrobky
Plastové nádoby vhodné pre
mikrovlnné rúry
Jednorázový uterák
Kovová tácka
Kovový rošt
Nádoba na pečenie
Alobal a nádobky z alobalu
Gril Konvekcia Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Test kuchynských nádob:
1 Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnnej rúry.
2 Varte s nastavenou maximálnou hodnotou po dobu jednej minúty.
3 Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade, že
nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
Aplikácia skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neumiestňujte v obrátenej polohe.
Nie je potrebné usmerňovať pohyb taniera.
2 Počas varenia by sa v mikrovlnnej rúre mal vždy
nachádzať sklenený tanier a otáčací prstenec.
3 Počas varenia pokrmov, nádoby s potravinami je
potrebne vždy umiestniť na sklenený tanier.
4 V prípade, že dôjde k prasknutiu alebo inému poškodeniu skleneného taniera, kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.
Sklenený tanier
Otáčací hriadeľ
Sústava
otáčacieho
prstenca
Os otáčania
Skôr ako zavoláte servis
Normálny stav:
1 Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové a televízne prijímače.
Tieto negatívne vplyvy sú podobné vplyvom, ktoré vytvárajú elektrické spotrebiče také, ako
mixér, ventilátor, vysávač a pod.
2 Pri varení s nastavením nízkeho výkonu mikrovĺn sa intenzita vnútorného osvetlenia
mikrovlnnej rúry môže znížiť.
3 Pri tepelnom spracovaní potravín, z pripravovaného pokrmu môže vychádzať vodná
para. Väčšina vodnej pary je odvádzaná cez ventilačné otvory. Avšak časť kondenzovanej
vodnej pary sa môže usádzať na chladných častiach mikrovlnnej rúry (napr. na dvierkach).
4 Ak sklenený tanier počas prevádzky mikrovlnnej rúry vydáva zvuky, skontrolujte či
na dne mikrovlnnej rúry a pod otočným prstencom sa nenachádzajú nečistoty. Čistenie
GW29-030_v07
mikrovlnnej rúry vykonávajte podľa inštrukcií v kapitole „ČISTENIE – KONZERVÁCIA
A OBSLUHA”.
V prípade, že mikrovlnná rúra je nečinná:
1 Skontrolujte, či mikrovlnná rúra je pripojená do zásuvky zdroja napätia správne. V prípade, že nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a vložte ju späť na svoje
miesto.
2 Skontrolujte, či poistka elektrickej siete nie je prepálená alebo či nedošlo k odpojeniu
ističa elektrickej siete. V prípade, že vyššie uvedené bezpečnostné prvky pracujú správne,
skontrolujte zásuvku zdroja napätia tak, že k nej pripojíte iné zariadenie.
3 Skontrolujte, či ovládací panel je nastavený správne a či je nastavený správne časovač.
4 Skontrolujte, či dvierka sú zatvorené správne. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
Časti mikrovlnnej rúry
1
2
3
4
5
6
7
8
Systém bezpečného zatvárania dvierok
Okno mikrovlnnej rúry
Otočný mechanizmus
Ovládací panel
Sľudová doštička
7
Sklený tanier
Ohrievacie teleso grilu
Nádoba na pečenie
V prípade, že mikrovlnná rúra sa neuvedie do chodu, aj napriek vykonaniu
vyššie uvedených činností, kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa
mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opraviť samostatne.
6
5
4
2
3
1
8
Ovládací panel
●● OBRAZOVKA MENU
–– Na displeji sa zobrazujú: hodiny, doba varenia a ukazovatele funkcií a napájania.
●● Power Level (Úroveň výkonu)
–– Stlačte viackrát s cieľom vybrať úroveň výkonu varenia pomocou mikrovĺn.
●● Time+, Time–– Stlačte pre nastavenie hodín alebo času varenia.
●● Weight Adj. (Nastavenie váhy)
–– Stlačte pre vybratie hmotnosti jedla.
●● Menu
–– Stlačte pre nastavenie varenia populárneho jedla.
1. Baked Potato – pečené zemiaky
2. Coffee – káva
3. Popcorn – pukance
4. Reheat – zohrievanie
5. Spaghetti – špagety
6. Pizza
7. Chicken – kurča
8. Cake – koláč
9. Jet Defrost – rozmrazovanie
●● Grill/Combi.
–– Stlačte pre nastavenie programu grilovanie-varenie alebo vyberte jedno z dvoch
nastavení varenia.
●● Convection
–– Stlačte s cieľom vybrať konvekčné varenie.
●● Micro+Convection
–– Stlačte s cieľom vybrať jednu zo štyroch kombinácií nastavení varenia.
●● Clock/Preset
–– Stlačte pre nastavenie hodín alebo programu odloženého štartu.
●● Start/Quick Start (Štart/Rýchly štart)
–– Stlačte s cieľom začať program varenia.
–– Stačí stlačiť niekoľkokrát s cieľom nastaviť dobu varenia a variť hneď na najvyššej
úrovni napájania.
●● Stop/Cancel (Zastaviť /zrušiť)
–– Slúži na zrušenie nastavení a na zrušenie všetkých nastavení rúry pred nastavením programu varenia.
–– Stlačte raz, aby ste prerušili varenie na chvíľu alebo dvakrát, aby ste zrušili celý
proces varenia.
–– Pridržte pre zapnutie detskej poistky.
GW29-030_v07
17
Nastavenie funkcií mikrovlnnej rúry
Po pripojení do napájania počujete zvukový signál a zapne sa dynamický displej.
Nastavenie hodín
Keď bude rúra pripojená do zdroja napájania, stlačte raz tlačidlo Clock/Preset (Hodiny).
PRÍKLAD: Chcete nastaviť hodiny rúry na 8:30.
1 Stlačte raz tlačidlo Clock/Preset.
2 Stlačte tlačidlo Time+ alebo Time- pre nastavenie čísla 8.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Preset.
4 Stlačte tlačidlo Time+ alebo Time- pre nastavenie čísla 30.
5 Stlačte tlačidlo Clock/Preset pre potvrdenie.
Hodiny sú 24-hodinové. Môžete overiť čas na hodinách počas varenia
dotknutím Clock/Preset. Čas sa zobrazí na 3 sekundy.
Zapínanie mikrovlnnej rúry
Po pripojení zariadenia k vhodnému zdroju napájania a pred začatím programovania
mikrovlnnej rúry najprv vložte do nej jedlo a zatvorte dvierka.
Varenie pomocou mikrovĺn
Pri mikrovlnnom varení nepoužívajte kovový rošt a nádobu na pečenie!
Pred mikrovlnným varením nikdy nezabudnite z mikrovlnnej rúry vybrať
nádobu na pečenie.
Maximálny čas, ktorý môžete nastaviť, je 95 minút.
Zvoľte výkon napájania stlačením tlačidla Power Level (Úroveň výkonu).
Stlačte tlačidlo Power Level
Výkon varenia
1-krát
2-krát
3-krát
4-krát
5-krát
6-krát
100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRÍKLAD: Chcete variť po dobu 5 minút s 60% výkonu mikrovĺn.
1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Power Level pre zvolenie výkonu varenia.
2 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
3 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Môžete zistiť úroveň napájania počas varenia pomocou mikrovĺn stlačením
tlačidla Power Level.
Keď uplynie celý nastavený čas, počujete zvukový signál a na displeji sa
zobrazí nápis End, stlačte Stop/Cancel alebo otvorte dvierka rúry pred
spustením ďalšej funkcie.
Grilovanie
Grilovanie je mimoriadne vhodné na prípravu tenkých plátkov mäsa, steakov, rezňov,
kebabov, klobás alebo kúskov kurčaťa. Je vhodné tiež na prípravu sendvičov a obaľovaných jedál.
PRÍKLAD: Spustenie funkcie grilovania po dobu 12 minút.
1 Stlačte tlačidlo Grill/Combi.
2 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času grilovania.
3 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Varenie konvekčným spôsobom
Najdlhší čas varenia v tomto režime je 95 minút. Počas varenia konvekčným spôsobom
prúdi horúci vzduch vo vnútri rúry, až kým jedlo nebude chrumkavé. Rúru je možné nastaviť na 10 rôznych teplôt varenia (110°C~200°C).
VARENIE S POUŽITÍM KONVEKCIE
PRÍKLAD: Chceme 40 minút variť v teplote 180°C.
1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Convection pre zvolenie teploty.
2 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
3 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
PREDBEŽNÉ ZOHRIEVANIE A VARENIE S POUŽITÍM KONVEKCIE
Rúru je možné naprogramovať na kombináciu predbežného ohrievania a varenia konvekčným spôsobom.
PRÍKLAD: Chceme nastaviť predbežné ohrievanie na teplotu 170°C a neskôr variť 35
minút.
1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Convection pre zvolenie teploty.
2 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
18
3
4
5
6
Odpočítavanie sa zastaví vo chvíli, keď rúra dosiahne nastavenú teplotu.
Otvorte dvierka a obal s jedlom položte v strede nádoby na pečenie.
Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Teplotu počas varenia môžete skontrolovať stlačením tlačidla Convection.
Kombinované varenie 1
30% času – varenie pomocou mikrovĺn, 70% grilovanie. Používa sa na prípravu rýb
a zemiakov.
PRÍKLAD: Nastavenie kombinovaného varenia 1 na 25 minút.
1 Dvakrát stlačte tlačidlo Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí: Co – 1.
2 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
3 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Kombinované varenie 2
55% času – varenie pomocou mikrovĺn, 45% grilovanie. Používajte na pudingy, omelety,
opekané zemiaky a hydinu.
PRÍKLAD: Nastavenie kombinovaného varenia 2 na 12 minút.
1 Trikrát stlačte tlačidlo Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí: Co – 2.
2 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
3 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Mikrovlny + konvekcia
Najdlhší čas varenia je 95 minút. Rúra má štyri nastavenia, ktoré uľahčujú automatický
výber varenia s použitím konvekcie a mikrovĺn:
Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Micro+Convection pre nastavenie teploty konvekcie:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Teplota (°C) 220
170
140
110
PRÍKLAD: Chceme piecť jedlo v priebehu 24 minút v režime COMB3.
1 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Micro+Convection pre zvolenie teploty.
2 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
3 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Teplotu počas varenia môžete skontrolovať stlačením tlačidla Micro+Convection.
Expresné varenie
Rúra funguje na najvyššej úrovni napájania (100% výstupného výkonu) v programe
expresného varenia.
Pre použitie tejto možnosti stlačte tlačidlo Start/Quick Start. Rúra sa spustí hneď a bude
fungovať po dobu 30 sekúnd.
Každé stlačenie tlačidla Start/Quick Start počas práce rúry predlžuje čas prevádzky o ďalších 30 sekúnd.
PRÍKLAD: Nastavenie expresného varenia po dobu 2 minút:
1 Stlačte tlačidlo Stop/Cancel.
2 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start štyrikrát. Rúra začne prácu hneď a bude pracovať po
dobu 2 minút.
Automatické rozmrazovanie
Najdlhší čas rozmrazovania je 95 minút. Zadajte program Jet Defrost – rozmrazovanie
nasledujúcim spôsobom:
1 Umiestnite jedlo, ktoré chcete rozmraziť, v rúre a zatvorte dvierka.
2 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Menu, až kým sa nezobrazí „9”.
3 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času rozmrazovania.
4 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Počas rozmrazovania preruší systém prácu a počujete zvukový signál,
ktorý Vám pripomenie, aby ste obrátili potraviny, následne stlačte tlačidlo
Start/Quick Start s cieľom opätovne spustiť program rozmrazovania.
Programovanie odloženého štartu rúry
Táto funkcia umožňuje neskoršie zapnutie rúry.
PRÍKLAD: Hodiny ukazujú 11:10 a varenie chceme začať o 11:30.
1 Nastavte program varenia.
2 Stlačte tlačidlo Clock/Preset.
3 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre nastavenie hodiny 11.
GW29-030_v07
Výsledky automatického varenia závisia od činiteľov ako: tvar a rozmer potraviny, osobné
preferencie pri príprave jedla a spôsob uloženia potravín v rúre. Ak nebudete úplne spokojní s výsledkom varenia, upravte čas varenia podľa vlastných potrieb.
4 Stlačte tlačidlo Clock/Preset.
5 Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre nastavenie minút – 30.
6 Stlačte tlačidlo Clock/Preset pre potvrdenie.
Po naprogramovaní hodiny zapnutia rúry, displej zobrazuje aktuálny čas,
pre zobrazenie naprogramovanej hodiny jedenkrát stlačte Clock/Preset
a nastavený čas sa zobrazí na 3 sekundy, v tom čase môžete stlačiť tlačidlo
Stop/Cancel pre zrušenie programu nastavenia varenia.
Vzorové problémy počas prevádzky mikrovlnnej rúry
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Na displeji sa zobrazí
správa „E01“.
Aktivácia ochrany proti
prehriatiu.
Počkajte, až rúra úplne
vychladne. Stlačte tlačidlo
Stop/Cancel. Z displeja
zmizne správa „E01“, rúra
sa vráti do pôvodného
stavu.
Na displeji sa zobrazí
správa „E02“.
Poškodený termostat.
Zariadenie odovzdajte do
servisu.
Na displeji sa zobrazí
správa „E03“.
Porucha elektrickej siete
– zariadenie sa prepne
do režimu ochrany pred
nesprávnou prevádzkou.
Viacetapové varenie
Rúru je možné nastaviť na 3 automatické cykly varenia. Dajme na to, že chcete nastaviť
nasledujúci program varenia:
Varenie pomocou mikrovĺn
Varenie s použitím konvekcie (bez funkcie predbežného ohrevu)
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo Power Level pre zvolenie úrovne výkonu.
Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
Stlačte tlačidlo Convection pre nastavenie teploty.
Stlačte tlačidlá Timer+ Timer- pre zvolenie času varenia.
Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Poškodená elektronika.
Stlačte tlačidlo Stop/
Cancel. Z displeja zmizne
správa „E03“, rúra sa vráti
do pôvodného stavu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Funkcia rozmrazovania sa môže nastaviť iba v prvej etape. Rýchly Štart,
Auto Menu a programy varenia s funkciou predbežného ohrevu sa v prípade viacetapového varenia nedajú nastaviť.
Automatické varenie
Používa sa na prípravu jedál podľa režimu varenia, ktorý si nevyžaduje programovanie
času varenia ani úrovne napájania. Stačí označiť druh potraviny, ktorú chcete uvariť,
a hmotnosť tejto potraviny.
Po uplynutí polovice času varenia je možné obrátiť potravinu pre rovnomerné uvarenie.
PRÍKLAD: Varenie 400 g kurčaťa.
1 Umiestnite kurča v rúre a zatvorte dvierka.
2 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Menu, až kým sa nezobrazí „7”.
3 Niekoľkokrát stlačte tlačidlo Weight Adj. pre nastavenie príslušnej hmotnosti jedla.
4 Stlačte tlačidlo Start/Quick Start.
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej
odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
TABUĽKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
1. Zemiaky
2. Káva
(200 ml/šálka)
3. Pukance
4. Zohrievanie
5. Špagety
6. Pizza
7. Kurča
8. Koláč
GW29-030_v07
VÁHA, OBJEM
PRODUKTU
DOBA TRVANIA
PROGRAMUI [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
VÝKON
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny 100%
Mikrovlny
+ konvekcia
(200°C)
Mikrovlny
+ konvekcia
(170°C)
Konvekcia (130°C)
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných,
dizajnových alebo iných dôvodov.
19
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítsanak különös figyelmet
a biztonsági utasításokra. A kezelési utasítást, kérjük, úgy őrizzék meg, hogy a későbbi
használat közben is bele tudjanak nézni.
Egy biztos helyre írja fel a sütőn található SZÉRIASZÁMOT, és őrizze meg a későbbiekre.
SZÉRIASZÁM:
Tartalomjegyzék
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai .............................................20
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások........................................................................20
Telepítés.............................................................................................................................21
Földelésre vonatkozó útmutatások.....................................................................................21
Rádió zavarok.....................................................................................................................21
Tisztítás – karbantartás és kezelés....................................................................................21
Műszaki adatok...................................................................................................................22
Mikrohullámú melegítés – útmutatások..............................................................................22
További funkciók.................................................................................................................22
Az edényre vonatkozó útmutatások...................................................................................22
A forgó üvegtányér beszerelése.........................................................................................22
Mielőtt szervizhez fordul.....................................................................................................22
A sütő felépítése.................................................................................................................23
Kezelőpanel........................................................................................................................23
A mikrohullámú sütő funkcióinak a beállítása.....................................................................24
Az óra beállítása.................................................................................................................24
A sütő bekapcsolása...........................................................................................................24
Mikrohullámú főzés.............................................................................................................24
Grill.....................................................................................................................................24
Konvekciós főzés................................................................................................................24
Kombinált üzemmód 1........................................................................................................24
Kombinált üzemmód 2........................................................................................................24
Mikrohullámok + konvekció................................................................................................24
Expressz főzés...................................................................................................................24
Automatikus felolvasztás....................................................................................................24
A mikrohullámú sütő késleltetett indításának a programozása...........................................25
Többszakaszos főzés.........................................................................................................25
Automata főzés...................................................................................................................25
Az automatikus menü táblázata...................................................................................25
A mikrohullámú sütő használatával kapcsolatos példaképpeni problémák........................25
Ökológia – Óvjuk a környezetet..........................................................................................25
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS HAZSNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai
1 Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
Ezzel a mikrohullám közvetlen hatásának teszi ki magát. Semmilyen esetben sem szabad
kikerülni, vagy önhatalmúlag módosítani a biztonsági rendszereket.
2 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő első része és az ajtó közé, és ne engedje meg,
hogy az érintkezési felületen kosz vagy tisztítószer maradék gyűljön össze.
3 Ne használjon sérült mikrohullámú sütőt. Nagyon fontos, hogy az ajtó jól záródjon ép
legyen, ne legyenek sérültek:
●● a pántok és csapózárak (ne legyen repedés vagy kilazulás),
●● az ajtó tömítései és az érintkező felületek,
●● ne legyen „vetemedés”.
4 A mikrohullámú sütő beszabályozását vagy javítás kizárólag szerviz szakképzett személyzete végezheti.
20
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások
Az elektromos készülék kezelésekor tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. Égési
sérülések, áramütés, tűz, testi sérülések vagy a mikrohullámú energia hatása veszélyének
csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A készülék csak rendeltetésének megfelelően és az
alábbi használati utasításban foglaltak szerint használható. Ne melegítsen maró hatású kémiai anyagokat
a sütőben. A mikrohullámú sütő nem alkalmas laboratóriumi, vagy ipari célokra.
●● A mikrohullámú sütő csak ételek és italok melegítésére
használható. Étel vagy ruhák szárítása, párnák, papucsok
vagy nedves ruhák melegítése nem használható, mert
azok meggyulladhatnak vagy sérüléseket okozhatnak.
●● Soha ne használja a készüléket sérül hálózati kábellel
vagy dugasszal, sem akkor, ha hibásan működik, leesett,
vagy más módon megsérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy
végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt
jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén,
tanácsoljuk, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● Ha az ajtó, vagy annak tömítése sérült, a sütő nem üzemelhet mindaddig, amíg szakember meg nem javítja.
●● Folyadékot és más élelmiszert nem szabad légmentesen
lezárt edényben melegíteni, mivel felrobbanhat.
●● Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett,
robbanásszerű forrást eredményezhet, ezért figyelnie
kell az edény mozgatásakor.
●● Ne süssön élelmiszert a mikrohullámú sütőben. A forró
olaj tönkreteheti a sütőt vagy az edényt, sőt égési sérülést okozhat.
●● A héjban lévő tojást és egész kemény tojást nem szabad
mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhat,
akár még a melegítés befejezése után is.
●● A gyermekételeket tartalmazó üvegekben lévő élelmiszert fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell
a hőmérsékletét, mielőtt a gyereknek adja, hogy elkerülje
az égési sérülést.
●● Az edény a hővezetés következtében felmelegedhet
a melegített ételtől. Az edény hordozásához használjon
megfelelő fogót.
●● Minden, a mikrohullám ellen védő fedél levételével járó
karbantartási vagy javítási művelet veszélyes, azt szakképzett személyzetnek kell végeznie.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó
kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
GW29-030_v07
●● Figyelem, forró felületek
.
●● A berendezés ajtói és külső felületei felmelegedhetnek
a készülék üzemelése közben.
●● A hozzáférhető felületek a berendezés üzemelésekor felforrósodhatnak.
●● Ne vegye ki a mikrohullámú sütő kamrájában található
védő lemezeket! Ezek a sugárzás ellen védenek.
●● Figyelmeztetés! A gőz kicsap a fedő felemelésekor vagy
a fólia csomagolás kinyitásakor.
●● A felmelegített étel kivételekor használjon konyhai kesztyűt.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével
járhat
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült, ne helyezze szekrénybe.
●● A mikrohullámú sütőt kizárólag csak 230 V-os váltóáramú, védőföldeléssel ellátott
hálózatra csatlakoztassa.
●● A készüléket fal mellék kell állítani.
●● FIGYELEM: A mikrosütőt ne telepítse főzőlapok vagy más, hőt előállító berendezések fölé. Ez a készülék tönkremenetelével és a garancia elvesztésével fenyeget.
●● Ne tegye a készüléket szekrénybe.
●● Ne indítsa be a sütőt üresen.
●● A tűzveszély csökkentése érdekében a konyhában:
●● ha műanyagból vagy papírból készült edényben melegíti az étet, gyakran ellenőrizze a mikrosütőt, mivel az edény kigyulladhat,
●● mielőtt beteszi a műanyag vagy papírzacskót a mikrohullámú sütőbe, távolítson el
róla minden drótból készült kapcsot,
●● ha a készülék füstöl, kapcsolja ki vagy húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból, és
hagyja bezárva az ajtót, hogy a tűz elfojtódjon,
●● ne hagyjon papír terméket, edényt és evőeszközt vagy élelmiszert a sütő belsejében, ha nem használja a készüléket.
●● A hálózati kábelt a forró felületektől távol kell vezetni, és nem érhet a mikrohullámú
sütő semelyik részéhez.
●● Ajánlott a mikrosütőt rendszeresen takarítani, és eltávolítani róla a lerakódott ételt.
●● A mikrosütő takarításának elhanyagolása a felületek állapotának romlásához vezethet, és előnytelenül befolyásolhatja a sütő élettartamát, és ennek hatására veszélyes
helyzetekhez vezethet.
●● Ne használjon gőzölős tisztítók a takarításhoz.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
●● Semmiképpen ne távolítsa el az ajtó belső oldalán lévő fóliát. Ez a készülék tönkremenetelét okozhatja.
●● Mielőtt a készüléket hordozza, biztosítsa a forgó tányért, hogy elkerülhető legyen
annak megsérülése.
●● Soha ne távolítsa el a készülék hátulján és oldalain található távtartó léceket, mivel
ezek biztosítják a levegő cirkulálásához szükséges távolságot a faltól.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő
felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb
munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által
történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
●● A mikrosütő kizárólag otthoni használatra készült, nem pedig gasztronómiai felhasználásra.
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült.
●● A vastag héjú termékeket, mint pl. burgonya, egész sonka, alma és gesztenye, melegítés előtt szurkálja meg.
●● Ne főzze szét az élelmiszereket.
●● Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőhöz készültek.
●● Ne használja a mikrohullámú sütőt semminek, pl. kenyérnek, süteménynek stb.
a tárolására.
GW29-030_v07
Telepítés
1 Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított a mikrohullámú sütő belsejéből.
2 Vegye le a védőfóliát a vezérlő panelről és a mikrohullámú sütő burkolatáról.
Ellenőrizze, hogy nincs -e nyoma valamilyen sérülésnek, például az ajtó
nem görbült vagy vetemedett meg, a tömítések, az érintkező felületek épek,
a pántok és az ajtó zárja nem töröttek vagy nincsenek kilazulva, nincs
a sütő belsejében vagy az ajtón horpadás.
Bármilyen sérülés esetén ne használja a készüléket, hanem lépjen kapcsolatba a szerviz szakembereivel.
3 A mikrohullámú sütőt állítsa egy szintben levő, stabil felületre, amely elbírja a sütő saját
és a sütőben készíthető legnehezebb étel súlyát.
4 A mikrohullámú sütőt ne tegye ki nedvesség hatásának, és ne helyezze gyúlékony
anyagok közelébe, valamint hőt termelő berendezések alá vagy fölé.
5 Ahhoz, hogy a sütő jól működjön, biztosítson megfelelő légáramlást. A süt fölött hagyjon legalább 20 cm, mögötte 10 cm, a két oldalánál pedig minimum 5 cm távolságot.
Ne takarja le, vagy tömje el a készülék szellőző nyílásait. Ne vegye le a lábakat.
6 A sütőt ne használja az üveglap nélkül és a megfelelő helyzetben elhelyezett forgótányér-tartó nélkül.
7 Ellenőrizze, hogy a hálózat kábel nem sérült -e, nincs -e a sütő alatt, vagy valamilyen
forró, illetve éles felületen, valamint nem lóg túl az asztal vagy a munkalap szélén.
8 Biztosítsa hogy könnyen hozzá lehessen férni a dugaszolóaljzathoz úgy, hogy váratlan
esetekben könnyen le lehessen választani a készüléket az áramforrásról.
9 Ne használja, és ne tartsa a mikrohullámú sütőt szabad ég alatt.
Földelésre vonatkozó útmutatások
A készülék dugaszát földeléssel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni. Földelés nélküli dugaszolóaljzatba történő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét.
Ajánlott a mikrohullámú sütőt külön áramkörre kötni.
Hosszabbító használata esetén:
1 A hosszabbítónak három eresnek kell lennie, olyan dugaszolóaljzattal és dugasszal,
ami lehetővé teszi a csatlakozást a földelésre.
2 A hosszabbítót helyezze távol forró és éles felületektől, úgy, hogy ne lehessen véletlenül meghúzni, vagy megbotlani benne.
Nem megfelelő csatlakozás esetén fennáll az áramütés veszélye.
A földelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén vagy az elektromos
hálózatra történő csatlakozással kapcsolatos tanácsokért forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a szervizhez.
Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt a mikrohullámú sütőben keletkező
hibákért, illetve az emiatt bekövetkező testi sérülésekért.
Rádió zavarok
A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és
hasonló berendezések működését.
A zavarokat korlátozni lehet, vagy ki lehet küszöbölni a következő módon:
●● tisztítsa meg sütő ajtaját és az érintkező felületeit,
●● változtassa meg a rádió vagy televízió antenna helyzetét,
●● állítsa a vevőkészülékhez képest más helyre a mikrohullámú sütőt,
●● helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől a vevőkészüléket,
●● csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket egy másik elektromos dugaszolóaljzatba,
hogy a mikrohullámú sütő és a vevőkészülék az elektromos hálózat más áramkörén
legyen.
Tisztítás – karbantartás és kezelés
1 A mikrohullámú sütő tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki
a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
2 A mikrohullámú sütő belsejét tiszta állapotban kell tartani. A sütő belső falainak szen�nyeződése esetén egy nedves ruhával távolítsa el az ételdarabokat vagy kiömlött folyadékot. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray
formájában lévő tisztítószert, sem erős tisztítószereket, mivel azok foltossá, mattá tehetik
a mikrohullámú sütő és az ajtó felületét.
3 A mikrohullámú sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
A sütő belsejében található részegységek károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen
rá, hogy a víz ne csöpögjön be a szellőző nyílásokon a készülék belsejébe.
4 Az ajtó, az ablak mindkét oldalát, az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket
gyakran törölje át egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat vagy a kiömlött
folyadékot.
Ne használjon súroló anyagot tartalmazó tisztító szereket.
21
Az ajtók tömítéseinek, a mélyedések valamint az egymással érintkező
alkatrészek tisztításakor tilos olyan tisztítószert használni, ami károsíthatja
a tömítést, és ezzel a mikrohullám szivárgását okozhatja.
5 A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív detergenseket emulzió, tej, paszta
stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan
információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
6 Ne hagyja, hogy a vezérlő panelt nedvesség érje. Tisztításhoz használjon nedves,
puha rongyot. A mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolásának megelőzése érdekében
a vezérlő panelt úgy tisztítsa, hogy az ajtó nyitva van.
7 Ha a lecsapódó vízpára kezd leülni az ajtó belső vagy külső oldalára, törölje le egy
puha ronggyal.
Lecsapódás akkor keletkezhet, amikor a mikrohullámú sütő nagy nedvességtartalmú körülmények között üzemel. Ilyen esetben ez normális jelenség.
8 Időnként vegye ki, és mossa el az üvegtálcát. Meleg, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben mossa el.
9 Hogy megelőzze azt, hogy a készülék zajos legyen, rendszeresen tisztítsa a forgótányér-tartót és a sütő alját. Az alsó felületet egyszerűen valami enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A forgótányér-tartót meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el.
Mikor visszahelyezi a forgó gyűrűt a sütőbe, figyeljen arra, hogy jó helyre tegye be.
10 Hogy a sütőben lévő kellemetlen szagoktól megszabaduljon, egy mikrohullámú sütőben használható tálkába főzzön 5 percig 200 ml vizet egy citrom levével és héjával.
A sütő belsején alaposan törölje ki egy száraz, puha ronggyal.
11 Ha ki kell cserélni a belső égőt, forduljon ebben az ügyben SZERVIZHEZ.
12 Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az a felületek állapotának romlásához vezetnek, ami pedig a készülék élettartamára van negatív hatással, és
veszélyes helyzeteket okozhat.
Műszaki adatok
Energiafelhasználás
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrohullám), 1000 W
(Grill), 1950 W (Konvekció)
A mikrohullámok névleges
kimenő teljesítménye
900 W
Frekvencia
2450 MHz
Külső méretek (mm)
281 mm (M) x 483 mm (H) x 411 mm (Sz)
A sütőtér méretei (mm)
220 mm (M) x 340 mm (H) x 344 mm (Sz)
A sütő űrtartalma
25 liter
Nettó tömeg
Kb.15,4 kg
* A fenti adatok megváltozhatnak, aminek következtében a felhasználónak ellenőriznie kell
a készülék névleges adattábláján feltüntetett információkat. Az ezen adatokban előforduló
esetleges hibákat érintő reklamációk nem fogadhatók el.
Mikrohullámú melegítés – útmutatások
1 Pontosan helyezze el az élelmiszereket. A legvastagabb részeket az edény széleihez rakja.
2 Ellenőrizze a melegítési időt. A megadott legrövidebb idővel főzzön, és ha szükséges,
akkor hosszabbítsa meg a melegítést. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, és meg
is gyulladhatnak.
3 Az ételeket le kell fedni melegítés közben. A lefedés véd a „kifröccsenés ellen”, és
biztosítja az egyenletes melegítést.
4 Melegítés közben a termékeket forgatni kell, hogy meggyorsuljon az olyan termékek,
mint csirke vagy hamburger melegítésének folyamata. Nagy termékeket, mint pl. pecsenye, legalább egyszer meg kell fordítani.
5 A melegítés közepén meg kell változtatni az olyan ételek elhelyezését, mint pl. a gombócok. A fent lévő terméket alulra kell tenni, a középen levőt pedig a szélekre.
További funkciók
GYEREKZÁR – a készülék védelme, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül
elindítani
Blokkolás: Készenléti állapotban nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a Stop/
Cancel gombot. A készülék egy hosszú hangjelzést ad, ami a gyerekzár bekapcsolását
jelzi, a kijelzőn pedig megjelenik a A kijelzőn felgyullad a SZÜLŐI ZÁR
jel.
Blokkolás feloldása: Bekapcsolt gyerekzárnál nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa
benyomva a Stop/Cancel gombot. A készülék egy hosszú hangjelzéssel tudatja, hogy
a gyerekzár ki lett kapcsolva.
TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM
hangjelzéssel. Nyomja meg ekkor a Stop/Cancel gombot, a készülék visszatér a normális
üzemmódra.
AUTOMATIKUS HŰTŐFUNKCIÓ
A mikrohullámú sütő automatikus hűtőfunkcióval rendelkezik. Ha az étel elkészítésének
ideje 2 percnél tovább tart, a munka befejezése után elindul a ventilátor (kb. 3 percig
működik) ezalatt lehűti a sütő belsejét, ezzel is meghosszabítva annak élettartamát.
Az edényre vonatkozó útmutatások
A mikrohullámú sütőben kizárólag hozzá alkalmas edényeket és „evőeszközöket” használjon. Mikrohullámú sütőben való használatra ideális edény átlátszó anyagú, amely lehetővé
teszi az energia áthaladását az edényen, hogy felmelegítse az ételt.
1 Ne használjon fém eszközöket vagy fémet tartalmazó díszítésű edényt – a mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
2 Mielőtt melegíteni kezd a mikrohullámú sütőben, távolítsa el az újrafelhasznált papírból
készült csomagolást, mivel az fém részecskéket tartalmazhat, ami szikrázást és/vagy tüzet
okozhat.
3 Ajánlott kerek/ovális edényt használni négyszögletes/hosszúkás helyett, mivel az
edény sarkaiban lévő étel gyakrabban odaég.
4 Grillezés közben az étel kitakart részeit védje egy vékony alumínium fóliával az odaégéstől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ne használjon túl sok fóliát, és tartson min.
3 cm távolságot a fólia és a mikrohullámú sütő belső fala között.
5 A sütéshez való edényeket grillezéshez lehet használni, húsok, filék, sütemények, pizzák és
egyéb, sütéssel készült ételek készítéséhez. Ehhez a sütéshez való edényeket a forgó üvegtányérra kell helyezni. Az élelmiszert közvetlenül a sütés előtt tegye a tányérra. Hogy ne égesse
meg magát az edénnyel, használjon speciális fogót vagy konyhai kesztyűt a kivételéhez.
Az alábbi lista megkönnyíti a megfelelő edény és evőeszköz kiválasztását.
Konyhai eszközök
Hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámia-eszközök
A mikrohullámú sütőben való használatra
alkalmas műanyag edények
Eldobható papírtörülköző
Fémtálca
Fémrács
Sütőedény
Alufólia és fóliából készült edények
MikroKombinált
Grill Konvekció
hullámok
üzemmód
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Konyhaedények tesztelése:
1 Az edénybe öntsön 1 pohár (250 ml) hideg vizet, és tegye be a mikrohullámú sütőbe.
2 Melegítse teljes teljesítménnyel egy percig.
3 A megadott idő letelte után óvatosan ellenőrizze az edény hőmérsékletét. Ha érintésre
forró, ne használja melegítésre mikrohullámú sütőben.
Ne melegítse tovább egy percnél.
A forgó üvegtányér beszerelése
1 Az üvegtányért ne tegye be fordított helyzetben.
Nem szabad a tányér mozgását akadályozni.
2 Melegítés közben a sütőben mindig benne kell lennie az üvegtányérnak és a forgótányér-tartónak.
3 Ételmelegítés közben az ételt és az azt tartalmazó
edényt mindig az üvegtányérra kell helyezni.
4 Ha az üvegtányér megreped vagy eltörik, a legközelebbi szervizhez kell fordulni.
Forgó üvegtányér
Agy (alj)
Forgótányér-tartó
Forgó tengely
Mielőtt szervizhez fordul
Normál állapot:
1 A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és
hasonló berendezések működését. Ez a zavarás a kisebb elektromos eszközök, mint
a mixer, ventilátor, porszívó stb. által okozott zavarokhoz hasonló.
2 Melegítés közben, kis mikrohullám teljesítménynél, a sütő belső világítása kialudhat.
3 Melegítés közben az élelmiszerből vízpára lép ki. A pára nagy részét a szellőző nyílások elvezetik. Azonban a pára egy része lecsapódhat a sütő hideg részeire (pl. az ajtóra).
4 Ha az üvegtányér üzemelés közben zajos, ellenőrizze, hogy a sütő alja és a forgótányér-tartó tiszta -e. A tisztítást a „TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS” fejezetben
megadott módon végezze.
A konvekciós főzés alatt, amikor a beltér hőmérséklete eléri a több mint 230°C-os értéket, a kijelzőn megjelenik az E01 felirat és a készülék 5 másodperces időközökkel 3-szor
hangjelzést ad. Nyomja meg ekkor a Stop/Cancel gombot, a készülék visszatér a normális
üzemmódra.
A RENDELLENES MŰKÖDÉS ELLENI VÉDELEM ÉRZÉKELŐJE
Elektromos rövidzárlat esetén a rendszer a rendellenes működés elleni védelem üzemmódjára tér át. A kijelzőn megjelenik az E03 felirat, 5 másodperces időközönkénti 3-szori
22
GW29-030_v07
Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
1 Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő jól van bedugva az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába. Ha nem, húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, várjon 10 másodpercet, és dugja vissza.
2 Ellenőrizze, hogy nincs -e kiégve a hálózati biztosíték, vagy nem kapcsolt-e ki az automata biztosíték. Ha a fenti védelem jól működik, ellenőrizze a hálózati dugaszolóaljzatot,
egy másik készüléket dugva bele.
3 Ellenőrizze, hogy a vezérlő panel jól van-e beprogramozva, vagy beállították-e az időkapcsolót.
4 Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva. Ellenkező esetben nem állít elő mikrohullámú energiát a sütő.
A sütő felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
Az ajtó biztonsági záró-rendszere
A sütőrész ajtaja
Forgórész
Kezelőpanel
Csillámlemez
Üvegtányér
A grill fűtőeleme
Sütőedény
7
6
5
Ha a fentiek elvégzése után a sütő továbbra sem működik, szervizhez kell
fordulni. Nem szabad önállóan beállítani vagy javítani a sütőt.
4
2
3
1
8
Kezelőpanel
●● MENU KÉPERNYŐ
–– A képernyőn az alábbiak jelennek meg: óra, főzési idő, a funkciók és az áramellátás kijelzése.
●● Power Level (Teljesítmény-szint)
–– A mikrohullámú főzés teljesítmény-szintjének a kiválasztása céljából nyomja meg
többször.
●● Time+, Time–– Nyomja meg a gombot az óra vagy a főzési idő beállításához.
●● Weight Adj. (A mérleg beállítása)
–– Nyomja meg a gombot az étel súlyának a kiválasztásához.
●● Menu
–– Nyomja meg a gombot a hagyományos étel főzési idejének a beállításához.
1. Baked Potato – sült burgonya
2. Coffee – kávé
3. Popcorn – pattogatott kukorica
4. Reheat – előmelegítés
5. Spaghetti – spagetti
6. Pizza
7. Chicken – csirke
8. Cake – sütemény
9. Jet Defrost – gyors felolvasztás
●● Grill/Combi.
–– Nyomja meg a gombot a grillező-főzési program beállításához vagy a két főzési
funkció közül az egyiknek a kiválasztásához.
●● Convection
–– Nyomja meg a gombot a konvekciós főzési módnak a kiválasztásához.
●● Micro+Convection
–– Nyomja meg a gombot a négy főzési kombináció egyikének a kiválasztásához.
●● Clock/Preset
–– Nyomja meg a gombot az óra vagy a késleltetett indítási program beállításához.
●● Start/Quick Start (Start/Gyors start)
–– Nyomja meg, hogy a főzési program beinduljon.
–– Elég néhányszor megnyomni, hogy a főzési időt beállítsa és egyből a legmagasabb teljesítményfokozaton főzzön.
●● Stop/Cancel (Leállítás/Törlés)
–– A készülék beállításának a törlésére és nullázására szolgál a főzési program beindítása előtt.
–– Nyomja meg egyszer, hogy egy pillanatra félbeszakítsa a főzést, vagy kétszer,
hogy az egész főzési folyamatot törölje.
–– Tartsa benyomva, hogy beállíthassa a szülői zárat.
GW29-030_v07
23
A mikrohullámú sütő funkcióinak a beállítása
A készülék hálózati csatlakoztatása után hangjelzés hallatszik és a dinamikus kijelző
működésbe lép.
Az óra beállítása
Ha a készülék a konnektorhoz van csatlakoztatva, nyomja meg egyszer a Clock/Preset
(Óra) gombot.
PÉLDA: A készülék óráját 8:30-ra kívánja beállítani.
1 Nyomja meg egyszer a Clock/Preset gombot.
2 Nyomja meg a Time+ vagy a Time- gombot a 8-as szám beállításához.
3 Nyomja meg a Clock/Preset gombot.
4 Nyomja meg a Time+ vagy a Time- gombot a 30-as szám beállításához.
5 Nyomja meg a Clock/Preset gombot.
Az óra 24-órás ciklusra van beállítva. A főzés alatt az óra kijelzését a Clock/
Preset gomb megérintésével lehet ellenőrizni. Az idő kijelzése 3 másodperc
alatt jelenik meg.
A sütő bekapcsolása
A készüléknek a megfelelő áramforráshoz történő csatlakoztatása után és a programozásának a megkezdése előtt tegye be az ételt a sütőrészbe, majd csukja be az
ajtót.
Mikrohullámú főzés
A mikrohullámú melegítéshez ne használjon rostot és sütéshez való edényt! A mikrohullámú melegítés előtt mindig vegye ki a rostot és a sütéshez
való edényt a sütő belsejéből.
A maximálisan beállítható idő: 95 perc.
Válassza ki a teljesítményfokozatot a Power Level (Teljesítmény-szint) gombot megnyomva.
Nyomja meg a Power Level gombot
Főzési teljesítmény
1-szer
2-szer
3-szor
4-szer
5-ször
6-szor
100%
80%
60%
40%
20%
0%
PÉLDA: A kívánt főzési idő 5 perc 60%-os mikrohullámú teljesítmény mellett.
1 Nyomja meg többször a Power Level gombot a főzési teljesítmény kiválasztásához.
2 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
3 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
A teljesítmény-szint ellenőrizhető a mikrohullámú főzés alatt a Power Level
gomb megnyomásával.
Ha eltelik a beállított idő, hangjelzés hallatszik, a kijelzőn pedig megjelenik
az End felirat, nyomja meg a Stop/Cancel gombot, vagy pedig a következő
funkció beindítása előtt nyissa ki a sütő ajtaját.
Grill
A grillezési funkciónak különösképpen a vékony húsdarabok, hússzeletek, fasírt, kebab,
virsli vagy csirkedarabok elkészítésénél lehet hasznát venni. A pirítósok és panírozott
ételek elkészítésére is használható.
PÉLDA: A 12 perces grillezési funkció beindítása.
1 Nyomja meg a Grill/Combi. nyomógombot.
2 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a grillezési idő kiválasztásához.
3 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
Konvekciós főzés
Ebben az üzemmódban a leghosszabb főzési idő 95 perc. A konvekciós főzési üzemmódban a forró levegő a mikrohullámú sütő belsejében kering, egészen addig, amíg az étel
ropogós lesz. A sütő 10 különböző főzési hőmérsékletre programozható (110°C~200°C).
FŐZÉS A KONVEKCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL
PÉLDA: 180°C-os hőmérsékleten 40 percen keresztül kívánunk főzni.
1 Nyomja meg többször a Convection gombot a hőmérséklet kiválasztásához.
2 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
3 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
ELŐMELEGÍTÉS ÉS FŐZÉS A KONVEKCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL
A mikrohullámú sütő a konvekció alkalmazásával történő előmelegítési és főzési együttes
üzemmódra programozható.
24
PÉLDA: Az előmelegítést 170°C fokos hőmérsékletre, majd a főzési időt 35 percre kívánjuk beállítani.
1 Nyomja meg többször a Convection gombot a hőmérséklet kiválasztásához.
2 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
3 A visszaszámlálás akkor áll le, amikor a készülék eléri a beprogramozott hőfokot.
4 Nyissa ki a sütő ajtaját és tegye be a sütőedény közepére a csomagolt ételt.
5 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
6 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
A főzés alatt a hőmérsékletet a Convection gomb megnyomásával ellenőrizheti.
Kombinált üzemmód 1
Az idő 30%-a mikrohullámú főzés, 70%-a grillezés. A halfélékhez és burgonyához alkalmazzuk.
PÉLDA: Az 1. kombinált üzemmód beállítása 25 perces főzésre.
1 Nyomja meg kétszer a Grill/Combi gombot. A kijelzőn megjelenik: Co – 1.
2 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
3 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
Kombinált üzemmód 2
Az idő 55%-a mikrohullámú főzés, 45%-a grillezés. Pudinghoz, omletthez, sültburgonyához és baromfihoz alkalmazzuk.
PÉLDA: A 2. kombinált üzemmód beállítása 12 perces főzésre.
1 Nyomja meg háromszor a Grill/Combi gombot.. A kijelzőn megjelenik: Co – 2.
2 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
3 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
Mikrohullámok + konvekció
A leghosszabb főzési idő 95 perc. A készülék négy fokozatú beállítással rendelkezik, amelyek megkönnyítik úgy a konvekciós, mint a mikrohullámú főzés automatikus kiválasztását:
Nyomja meg többször a Micro+Convection gombot a konvekció hőmérsékletének
a beprogramozásához:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Hőmérséklet (°C) 220
170
140
110
PÉLDA: Az ételt 24 perc alatt a COMB3 üzemmódban kívánjuk megsütni.
1 Nyomja meg többször a Micro+Convection gombot a hőmérséklet kiválasztásához.
2 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
3 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
A főzés alatt a hőmérsékletet a Micro+Convection gomb megnyomásával ellenőrizheti.
Expressz főzés
A készülék a legmagasabb teljesítményfokozaton (100%-os kimenő teljesítmény) az expressz főzési módban működik.
Ennek az opciónak az alkalmazása céljából nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
A mikrohullámú sütő azonnal működésbe lép és 30 másodpercen keresztül fog működni.
A Start/Quick Start nyomógomb minden egyes megnyomása a működési időt 30-30
másodperccel növeli.
PÉLDA: A főzési mód beállítása a 2 perces expressz főzési idő opciójának az alkalmazásával:
1 Nyomja meg a Stop/Cancel gombot.
2 Nyomja meg négyszer a Start/Quick Start nyomógombot. A készülék a beállított
2 perces időre egyből működésbe lép.
Automatikus felolvasztás
A leghosszabb felolvasztási idő 95 perc. A Jet Defrost gyors felolvasztási programot az
alábbi módon lehet beállítani:
1 Tegye be a felolvasztásra szánt ételt a sütőbe és csukja be a sütőajtót.
2 Nyomja meg többször a Menu gombot, míg a kijelzőn megjelenik a „9” felirat.
3 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a felolvasztás kiválasztásához.
4 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
A felolvasztás alatt a rendszer szünetet tart és hangjelzés hallható, amely
a felhasználót arról tájékoztatja, hogy az ételt meg kell fordítani, majd
nyomja meg a Start/Quick Start nyomógombot, hogy ismét beinduljon a felolvasztási program.
GW29-030_v07
A mikrohullámú sütő késleltetett indításának a programozása
Ez a funkció lehetővé teszi a készülék későbbi beindítását.
PÉLDA: Az óra jelzése 11:10, a főzést viszont csak 11:30-kor kívánjuk megkezdeni.
1 Állítsa be a főzési programot.
2 Nyomja meg a Clock/Preset gombot.
3 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a 11 óra beállításához.
4 Nyomja meg a Clock/Preset gombot.
5 Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a 30 perc beállításához.
6 Nyomja meg a Clock/Preset gombot a megerősítéshez.
Amikor a mikrohullámú sütő beindítási ideje be van programozava, a kijelzőn megjelenik az aktuális idő, a beállítás idejének az ellenőrzése céljából
nyomja meg egyszer a Clock/Preset gombot és a beállítási idő megjelenik
3 másodpercre, a Stop/Cancel gomb megnyomásával pedig a főzési program beállítása 3 másodperc alatt törölhető.
Többszakaszos főzés
Konvekciós főzés (az előmelegítési funkció nélkül)
Nyomja meg a Power Level gombot a teljesítmény-fokozat beállításához.
Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
Nyomja meg a Convection gombot a hőmérséklet beállításához.
Nyomja meg a Timer+ vagy Timer- gombot a főzési idő kiválasztásához.
Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
A felolvasztási funkció csak az első szakaszban állítható be. A Quick Start,
Auto Menu és az előmelegítéses főzési program a többszakaszos főzési
programban nem állítható be.
Az olyan ételek főzésére alkalmazzuk, amelyek nem igénylik a főzési idő és a teljesítmény-szint programozását. Elegendő megjelölni a főzésre szánt étel típusát és az adott
étel súlyát.
Ha eltelik a főzési idő fele, az ételt meg lehet fordítani, hogy a főzés egyenletes legyen.
PÉLDA: 400 g-os csirkehús főzése.
1 Tegye be a csirkét a sütőbe és csukja be a sütő ajtaját.
2 Nyomja meg többször a Menu gombot, míg a kijelzőn megjelenik a „7” felirat.
3 Nyomja meg többször a Weight Adj. gombot az étel kívánt súlyának a kiválasztásához.
4 Nyomja meg a Start/Quick Start gombot.
AZ AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZATA
1. Burgonya
2. Kávé
(200 ml/csésze)
3. Popcorn
4. Előmelegítés
5. Spagetti
GW29-030_v07
7. Csirke
8. Sütemény
A TERMÉK
TÖMEGE,
TÉRFOGATA
A PROGRAM
IDŐTARTAMA [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
A PROGRAM
IDŐTARTAMA [s]
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
TELJESÍTMÉNY
Mikrohullámok
+ konvekció
(200°C)
Mikrohullámok
+ konvekció
(170°C)
Konvekció (130°C)
Az automata főzési módban végzett ételkészítés hatékonysága olyan tényezőktől függ,
mint az élelmiszer formája és mérete, egyes termékeknek a megszokott elkészítési módja
valamint az ételnek az elhelyezkedése a sütőben. Ha nem lesznek teljesen megelégedve
a főzési eredménnyel, a főzési időt saját igényeik szerint állítsák be.
PROBLÉMA
OK
MEGOLDÁS
A kijelzőn megjelenik az
„E01” felirat.
A túlmelegedés elleni
védelmi rendszer bekapcsolt.
Várja meg, míg a sütő
teljesen kihűl. Nyomja meg
a Stop/Cancel gombot.
A kijelzőről eltűnik az „E01”
felirat, s a mikrohullámú
sütő visszatér eredeti
állapotába.
A kijelzőn megjelenik az
„E02” felirat.
A termosztát meghibásodott.
A készüléket szakszervizbe
kell szállítani.
Meghibásodott az elektronika.
A kijelzőn megjelenik az
„E03” felirat.
Automata főzés
PROGRAM
6. Pizza
A TERMÉK
TÖMEGE,
TÉRFOGATA
A mikrohullámú sütő használatával kapcsolatos példaképpeni
problémák
A készülék a főzés 3 automatikus szakaszára programozható.
Tegyük fel, hogy az alábbi főzési programot kívánja beállítani.
Mikrohullámú főzés
1
2
3
4
5
PROGRAM
Szünet lépett fel az
áramszolgáltatásban –
a készülék hibamegelőző
üzemmódba kapcsolt.
Nyomja meg a Stop/Cancel
gombot. A kijelzőről eltűnik
az „E03” felirat, s a mikrohullámú sütő visszatér
eredeti állapotába.
Ökológia – Óvjuk a környezetet
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló
helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
TELJESÍTMÉNY
Mikrohullámok
100%
Mikrohullámok
100%
Mikrohullámok
100%
Mikrohullámok
100%
Mikrohullámok
100%
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására,
annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
În locul marcat mai jos înscrieţi NUMĂRUL DE SERIE , care este amplasat pe cuptor şi
păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
Cuprins
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei microundelor ...................26
Recomandări importante cu privire la siguranţă.................................................................26
Instalaţia.............................................................................................................................27
Instrucţiuni cu privire la împământare.................................................................................27
Interferenţe radio................................................................................................................27
Curăţare –conservare şi deservire.....................................................................................28
Date tehnice.......................................................................................................................28
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii...............................................28
Funcţii suplimentare...........................................................................................................28
Indicaţii cu privire la vasele folosite....................................................................................28
Montajul platoului rotativ de sticlă.......................................................................................29
Înainte de a lua legătura cu service-ul................................................................................29
Construcţia cuptorului.........................................................................................................29
Panou de comandă............................................................................................................29
Reglarea funcţiei cuptorului cu microunde.........................................................................30
Reglarea ceasului...............................................................................................................30
Punerea în funcţiune a cuptorului cu microunde................................................................30
Gătirea cu microunde ........................................................................................................30
Grill.....................................................................................................................................30
Gătire cu convecţie.............................................................................................................30
Gătire combinată 1.............................................................................................................30
Gătire combinată 2.............................................................................................................30
Microunde + convecţie.......................................................................................................30
Gătire rapidă.......................................................................................................................30
Decongelare automată.......................................................................................................30
Setarea pornirii întârziate a cuptorului................................................................................31
Gătire în mai multe etape...................................................................................................31
Gătire automată..................................................................................................................31
Tabelul meniului automat.............................................................................................31
Exemple de probleme care se pot ivi în timpul exploatării cuptorului cu microunde..........31
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător...........................................................................31
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI
CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU VIITOR
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei
microundelor
1 Nu folosiţi cuptorul atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru poate conduce a contactul direct cu radiaţiile microundelor. În nici un caz nu se
permite ocolirea sau modificarea pe proprie răspundere a mecanismelor de siguranţă.
2 Nu amplasaţi nici un fel de obiecte între partea frontală a cuptorului şi uşa acestuia şi
nici nu permiteţi să se strângă mizerie sau resturi de detergenţi de curăţare pe suprafeţele
de contact.
3 Nu folosiţi dispozitivul care este defect. Este foarte important ca uşa să fie perfect
închisă şi să nu prezinte nici un fel de defecte:
●● ale balamalelor şi zăvoarelor (lipsuri sau slăbiri),
●● a garniturilor uşii şi suprafeţelor de contact,
●● „denaturări”.
4 Lucrările legate de reglarea sau reparaţia cuptorului pot fi realizate numai de către
angajaţii calificaţi ai service-ului.
26
Recomandări importante cu privire la siguranţă
În timpul deservirii dispozitivului electric respectaţi regulile de securitate de bază. Pentru
a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, accidente sau a expunerii la energia
microundelor trebuie să respectaţi regulile:
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Utilizaţi aparatul doar în conformitate cu destinaţia acestuia, în modul descris în aceste instrucţiuni. Nu utilizaţi şi
nu încălziţi suprafeţe corozive în aparat. Cuptorul nu este
destinat pentru scopuri industriale sau de laborator.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru încălzirea de alimente şi băuturi. Uscarea hranei sau a hainelor
precum şi încălzirea de perne, pantofi, ţesături umede
etc. poate provoca răni sau duce la incendiu.
●● Niciodată nu folosiţi dispozitivul în cazul în care acesta
are cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, precum
şi în cazul unei funcţionări defectuoase sau în cazul în
care acesta a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice
alt fel.
●● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru
a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile efectuate necorespunzător
pot provoca pericole serioase pentru utilizator. În cazul în
care veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să luaţi legătura cu punctul de service al companiei
ZELMER.
●● În cazul în care uşa sau elementele de etanşare a acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu poate funcţiona până
în momentul reparării acestora de către o persoană care
posedă calificările corespunzătoare.
●● Lichidele şi alte produse alimentare nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic, deoarece acestea pot
exploda.
●● Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate duce
la fierberea explozivă întârziată, de aceea trebuie să fiţi
precauţi atunci când manipulaţi recipientul.
●● Nu prăjiţi mâncăruri în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora piesele cuptorului, accesoriile acestuia sau chiar poate conduce la arsuri ale pielii.
●● Nu încălziţi ouă în coajă sau ouă fierte în cuptorul cu
microunde, deoarece pot exploda chiar şi după ce aţi terminat de încălzit.
●● Conţinutul biberoanelor şi a borcanelor cu mâncare pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat şi înainte de
a începe hrănirea copiilor trebuie verificată temperatura
pentru a evita arsurile.
●● Vasele de bucătărie pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la produsele alimentare încălzite.
Pentru manipularea vaselor folosiţi mânerele corespunzătoare.
●● Efectuarea oricăror activităţi de conservare sau de reparare care sunt strâns legate de înlăturarea oricărui capac
care oferă protecţie împotriva energiei microundelor este
periculoasă pentru fiecare persoană în afara persoanei
calificate.
GW29-030_v07
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice şi
mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă
şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care
pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină echipamentul
atunci când nu sunt supravegheaţi.
●● Atenţie, suprafaţă fierbinte
.
●● Uşiţa şi alte suprafeţe exterioare se pot încălzi atunci
când aparatul este în funcţiune.
●● Suprafeţele disponibile pot fi fierbinţi în timpul funcţionării
aparatului.
●● Nu scoateţi placa de mică care se găseşte în camera
cuptorului cu microunde! Aceasta joacă un rol protector
împotriva radiaţiilor.
●● Avertisment! Aburii pot ieşi atunci când ridicaţi capacele
sau deschideţi ambalajele de folie.
●● Folosiţi mănuşi pentru bucătărie atunci când scoateţi
mâncarea încălzită.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Cuptorul este destinată pentru a fi folosită ca dispozitiv de sine stătător, nu se recomandă amplasarea acesteia în dulap.
●● Cuptorul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice cu curent alternativ de
230 V, echipată în pin protector.
●● Aparatul trebuie amplasat lângă perete.
●● ATENŢIE: Nu montaţi cuptorul cu microunde pe maşinile de gătit sau pe alte aparate care
generează căldură. Acest fapt poate cauza defecţiuni şi duce la pierderea garanţiei.
●● Nu amplasaţi aparatul în dulap.
●● Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
●● Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
●● atunci când încălziţi alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, verificaţi des cuptorul cu microunde datorită faptului că există pericolul de aprindere a recipientului,
●● înainte de introducerea în cuptor a pungilor de hârtie sau din plastic îndepărtaţi de
pe acestea toate elementele cu conţinut de metal,
●● în cazul în care iese fum din aparat, opriţi cuptorul cu microunde sau scoateţi
ştecherul din priză şi lăsaţi uşa închisă pentru a opri flăcările,
●● nu lăsaţi produse din hârtie, vase de bucătărie şi accesorii de bucătărie sau alimente în interiorul cuptorului atunci când acesta nu este folosit.
●● Cablul de alimentare trebuie să treacă departe de suprafeţele fierbinţi şi acesta nu
poate acoperi nici un element al cuptorului.
●● Se recomandă curăţatul în mod regulat al cuptorului cu microunde şi îndepărtarea
alimentelor care s-au prins.
●● Neglijenţa la mentenanţa cuptorului poate duce la deteriorarea stării suprafeţei, ceea
ce poate avea un impact negativ asupra duratei de viaţă a acesteia şi, în cele din
urmă. poate duce la apariţia unor situaţii periculoase.
●● Nu folosiţi aparate de curăţat cu aburi pentru a curăţa cuptorul.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
●● Sub nici o formă nu îndepărtaţi folia care se găseşte pe partea dinspre interiorul uşii.
Acest lucru poate conduce la defectarea dispozitivului.
●● Protejaţi farfuria rotativă înainte de a deplasa aparatul, pentru a nu o deteriora.
●● Nu scoateţi niciodată placa de distanţare din spate sau de pe lateral, deoarece
aceasta asigură distanţa minimă faţă de perete pentru a asigura circulaţia aerului.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la
utilizare
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri
GW29-030_v07
şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru uz casnic, nu pentru uz în gastronomie.
●● Cuptorul cu microunde nu poate fi incorporat.
●● Produsele alimentare care au coaja groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii întregi,
merele şi castanele înainte de preparare trebuiesc înţepate pentru a nu cauza explozia acestora în cuptor.
●● Nu permiteţi ca mâncărurile să fie fierte prea mult timp.
●● Folosiţi doar vase care sunt adecvate pentru uzul în cuptoarele cu microunde.
●● Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru depozitarea obiectelor, cum ar fi: pâine, biscuiţi, etc.
Instalaţia
1 Trebuie să vă asiguraţi că a fost scos întregul ambalaj din interiorul cuptorului.
2 Îndepărtaţi folia de protecţie de pe panoul de control şi de pe carcasa cuptorului cu
microunde.
Verificaţi dacă nu există semne de deteriorare, cum ar fi uşa îndoită sau
deformată, garnituri ale uşii sau suprafeţele de contact deteriorate, balamale şi zăvoare fisurate sau cu lipsuri, urme de lovituri în interiorul cuptorului sau pe uşă.
În cazul în care veţi observa deteriorări, nu folosiţi cuptorul şi luaţi imediat
legătura cu personalul calificat al service-ului.
3 Cuptorul cu microunde ar trebui să fie plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, corespunzătoare pentru greutatea sa cu cele mai grele alimente, care teoretic pot fi puse în cuptorul cu
microunde.
4 Cuptorul cu microunde nu poate fi supus la acţiunea umezelii şi nici nu poate fi amplasat în apropierea materialelor uşor inflamabile sau deasupra sau în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
5 Pentru ca, cuptorul cu microunde să funcţioneze corect trebuie să asiguraţi un flux de
aer corespunzător. Deasupra cuptorului lăsaţi un spaţiu de min. 20 cm, min. 10 cm în spatele acesteia şi min. 5 cm pe ambele laturi ale cuptorului. Nu acoperiţi şi nu blocaţi orificiile
de ventilaţie ale dispozitivului. Nu îndepărtaţi picioruşele.
6 Nu folosiţi cuptorul cu microunde fără platoul de sticlă şi setul inelului rotativ care trebuiesc să se găsească în poziţia corespunzătoare.
7 Verificaţi dacă, conductorul de alimentare cu curent electric nu este defect şi nu se
găsesşte sub cuptorul cu microunde sau deasupra unei suprafeţe fierbinţi sau ascuţite sau
dacă nu atârnă în afara muchiei mesei sau a blatului.
8 Asiguraţi accesul uşor la priză astfel încât în caz de urgenţă să puteţi cât mai repede
să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric.
9 Nu folosiţi şi nu depozitaţi cuptorul în aer liber.
Instrucţiuni cu privire la împământare
Ştecherul dispozitivului trebuie racordat la priza echipată în pin protector. Conectarea la
priză fără pin creează risc de electrocutare.
În cazul în care are loc un scurt-circuit împământarea reduce riscul de electrocutare.
Este recomandată utilizarea cuptorului cu microunde într-un circuit electric separat.
În cazul în care este folosit prelungitorul:
1 Prelungitorul trebuie să aibă trei conductoare de cablu cu priză şi ştecher care permit
racordarea la împământare.
2 Prelungitorul trebuie amplasat departe de suprafeţele fierbinţi şi ascuţite astfel încât
acesta să nu fie accidental tras sau agăţat.
În cazul unei racordări incorecte există risc de electrocutare.
În cazul în care există întrebări cu privire la modul de împământare sau în
ceea ce priveşte instrucţiunile cu privire la racordarea la sursa de alimentare cu curent electric luaţi legătura cu un electrician calificat sau cu un
angajat al service-ului.
Atât producătorul cât şi vânzătorul nu sunt responsabili în ceea ce priveşte
deteriorarea cuptorului sau vătămarea corporală care rezultă din ne-respectarea instrucţiunilor cu privire la conectarea la sursa de energie electrică.
Interferenţe radio
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate cauza interferenţe în recepţia radio, de televiziune şi a aparatelor similare.
Interferenţele pot fi limitate şi eliminate în modul următor:
●● curăţaţi uşa şi suprafeţele de contact ale cuptorului,
●● modificaţi setările antenei de recepţie a radioului sau a televizorului,
●● schimbaţi locul de amplasare a cuptorului cu microunde faţă de aparatul de recepţie,
27
●● măriţi distanţa dintre cuptorul cu microunde şi aparatul de recepţie,
●● conectaţi cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptor cu microunde şi aparatul de recepţie să fie alimentate de la alt circuit al reţelei de curent electric.
Curăţare –conservare şi deservire
1 Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
2 Se recomandă menţinerea în curăţenie a interiorului cuptorului cu microunde. În cazul
în care pereţii din interiorul cuptorului sunt murdari îndepărtaţi resturile de mâncare sau
lichidul vărsat cu ajutorul unei cârpe umede. În cazul în care cuptorul este foarte murdar folosiţi un detergent delicat. Pentru curăţare nu folosiţi spray-uri şi nici un fel de alţi
detergenţi de curăţare puternici deoarece aceştia pot păta, pot lăsa urme sau pot cauza
mătuirea suprafeţei cuptorului şi a uşii.
3 Suprafaţa externă a cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unei cârpe umede.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din interiorul cuptorului, trebuie să fiţi atenţi ca
apa să nu picure prin orificiile de ventilaţie în interiorul acestuia.
4 Ambele părţi ale uşii, geamul, garniturile uşii părţile adiacente trebuiesc frecvent şterse
cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduuri de alimente sau scurgeri de lichide.
Nu folosiţi detergenţi care au în componenţa sa substanţe abrazive.
În cazul în care curăţaţi garniturile uşii, adânciturile şi părţile adiacente,
se interzice folosirea substanţelor care pot deteriora etanşările şi care pot
cauza scurgerea microundelor.
5 Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
6 Nu permiteţi udarea panoului de comandă. Pentru curăţare trebuie să folosiţi o cârpă
moale. Pentru prevenirea pornirii accidentale a cuptorului, panoul de comandă trebuie
curăţat atunci când uşa acestuia este deschisă.
7 Dacă aburul condensat începe să se depună pe partea internă sau externă a uşii
aceasta trebuie ştearsă cu ajutorul unei cârpe moi.
Condensul poate apărea atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de
umiditate ridicată. În cazul unei astfel de situaţii acest lucru este normal.
8 Din când în când scoateţi şi ştergeţi platoul de sticlă. Spălaţi-l cu apă caldă folosind
detergent pentru spălarea vaselor sau spălaţi-l în maşina de spălat vase.
9 Pentru a preveni zgomotul, inelul rotativ şi partea inferioară a cuptorului trebuiesc curăţate regulat. Suprafaţa inferioară din interiorul cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unui
detergent delicat. Inelul rotativ trebuie spălat cu detergent pentru vase sau în maşina de
spălat vase. În cazul montării inelului rotativ în interiorul cuptorului aveţi grijă ca acesta să
fie montat la locul corespunzător.
10 Pentru a elimina mirosul neplăcut din interiorul cuptorului, timp de 5 minute trebuie să
fierbeţi în cuptor circa 200 ml de apă cu adaos de suc de lămâie şi coajă de lămâie într-un
vas care este corespunzător ales pentru fierberea în cuptorul cu microunde.
Interiorul acestuia trebuie şters cu ajutorul unei cârpe uscate şi moi.
11 În cazul în care trebuie înlocuit becul din interiorul cuptorului luaţi legătura cu
SERWIS-UL.
12 Curăţaţi cu regularitate cuptorul şi îndepărtaţi depunerile de alimente.
Ne-respectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza defectarea stării suprafeţei ceea ce la rândul său poate avea influenţă negativă asupra duratei de
funcţionare a dispozitivului şi poate conduce la situaţii periculoase.
Date tehnice
Energia utilizată
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Microunde),
1000 W (Grill), 1950 W (Convecţie)
Puterea nominală de ieşire
microunde
900 W
Frecvenţa
2450 MHz
Dimensiuni exterioare ale cuptorului 281 mm (Înălţime) x 483 mm (Lung.) x 411 mm
cu microunde (mm)
(Lăţime)
Dimensiuni interioare ale cuptorului
cu microunde (mm)
220 mm (Înălţime) x 340 mm (Lung.) x 344 mm
(Lăţime)
Capacitatea cuptorului cu microunde 25 litri
Greutatea netto
Cca. 15,4 kg
* Datele enumerate mai sus pot suferi modificări; de aceea, utilizatorul va trebui să le
verifice pe eticheta cu specificaţii tehnice. Orice reclamaţie privitoare la erori prezente în
aceste date nu va fi luată în consideraţie.
28
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii
1 Aranjaţi cu grijă produsele alimentare. Produsele cele mai groase trebuiesc amplasate
pe marginea vasului.
2 Verificaţi timpul de fierbere. Fierbeţi folosind timpul cel mai scurt de fierbere iar în cazul
în care va fi necesar prelungiţi timpul de fierbere. Produsele arse pot conduce la producerea fumului sau pot să ia foc.
3 Produsele trebuiesc acoperite în timpul fierberii. Acoperirea acestora protejează împotriva “stropirii” şi asigură o fierbere egală.
4 În timpul fierberii produsele trebuiesc întoarse pentru a grăbi procesul de gătire a produselor de tip pui sau hamburgeri. Produsele mari, aşa cum ar fi friptura, trebuiesc întoarse
cel puţin o dată.
5 Pe la jumătatea timpului de gătit setat trebuie schimbată poziţia produselor alimentare
aşa cum ar fi de ex. chiftelele în sos. Produsele care se găsesc în partea de sus trebuiesc
mutate în partea de jos iar cele care se găsesc în mijlocul vasului trebuiesc mutate pe
marginea acestuia.
Funcţii suplimentare
BLOCADA PĂRINTEASCĂ – protejarea dispozitivului împotriva punerea
accidentală în funcţiune de către copii
Blocada: În regimul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
Stop/Cancel. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza pornirea blocadei de
protecţie împotriva folosirii de către copii, iar pe ecran va apare simbolul
.
Deconectarea blocadei: Atunci când blocada este pornită apăsaţi şi menţineţi apăsat timp
de 3 secunde butonul Stop/Cancel. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza
deconectarea blocadei.
PROTECŢIE CONTRA SUPRAÎNCĂLZIRII
În timpul gătirii cu convecţie, când temperatura în interiorul cuptorului trece de 230°C pe
ecran apare E01 şi se aud 3 semnale acustice la fiecare 5 secunde. Apăsaţi atunci Stop/
Cancel, cuptorul va reveni la stare normală.
SENZOR DE PROTECŢIE CONTRA FUNCŢIONĂRII GREŞITE
În cazul unui scurt circuit sistemul intră în modulul de protecţie contra funcţionării greşite.
Pe ecran apare E03 şi se aud 3 semnale acustice la fiecare 5 secunde. Apăsaţi atunci
Stop/Cancel, cuptorul va reveni la stare normală.
FUNCŢIA DE RĂCIRE AUTOMATĂ
Cuptorul este prevăzut cu funcţia de răcire automată. Dacă durata de pregătire a mâncării
este mai lungă de 2 minute, după terminarea programului setat se porneşte ventilatorul
(care este pus în funcţiune aproximativ 3 minute) pentru a răci interiorul cuptorului şi datorită acestui lucru prelungeşte durata de funcţionare a aparatului.
Indicaţii cu privire la vasele folosite
În cuptorul cu microunde pot fi folosite vase şi “unelte” special prevăzute pentru aceasta.
Materialul ideal pentru vasele care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde este un material transparent care permite trecerea prin recipient a energiei care este
folosită pentru încălzirea produselor alimentare.
1 Nu se recomandă folosirea ustensilelor din metal şi nici a vaselor cu ornamente metalice – microundele nu pot trece prin metal.
2 Înainte de începerea procesului de pregătire a mâncărurilor în cuptorul cu microunde
eliminaţi ambalajele de hârtie derivate din reciclate, deoarece acestea pot conţine particule
metalice, care pot cauza scânteiere şi / sau incendii.
3 Este recomandat să utilizaţi vase rotunde / ovale, mai degrabă decât vasele pătrate / longitudinale, deoarece produsele alimentare din colţurile unor astfel de vase sunt mai des arse.
4 Atunci când produsele alimentare sunt preparate pe grătar protejaţi zonele expuse la
arsuri acoperindu-le cu benzi înguste de folie de aluminiu. Totuşi trebuie să ţineţi minte
să nu folosiţi prea multă folie şi să păstraţi o distanţă de min. 3 cm între folie şi pereţii din
interiorul cuptorului.
5 Vasul pentru coacere poate fi folosit în timpul pregătirii mâncării la grătar, pentru coacerea cărnii, filetelor, prăjiturilor, pizzei, biscuiţilor şi a altor feluri de mâncare. În acest scop
amplasaţi vasul pe platoul rotativ de sticlă. Produsele alimentare puneţi-le în vas chiar
înainte de coacere. Pentru a evita opărirea, vasul trebuie scos cu ajutorul cleştilor speciali
sau cu ajutorul mânuşilor de bucătărie.
Lista prezentată în continuare vă va permite selectarea corectă a vaselor şi accesoriilor
de bucătărie.
Ustensile de bucătărie
Sticlă rezistentă la foc
Sticlă nerezistentă la temperaturi ridicate
Produse ceramice rezistente la foc
Ustensile din plastic indicate utilizării în
cuptorul cu microunde
Hârtie pentru copt
Placă metalică
Grătar
Vas pentru gătire
Folie de aluminiu şi recipiente din folie
Microunde Grill Convecţie
Gătire
combinată
Da
Nu
Da
Da
Nu
Da
Da
Nu
Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
GW29-030_v07
Test pentru vasele de bucătărie:
1 În recipient/vas turnaţi 1 pahar de apă rece (250 ml) şi introduceţi-l în cuptorul cu
microunde.
2 Fierbeţi apa la puterea maximă timp de 1 minut.
3 După scurgerea timpului setat, verificaţi temp. recipientului/vasului. Dacă acesta va fi
cald la atingere nu îl folosiţi pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
Panou de comandă
●● MENIU ECRAN
–– Pe ecran sunt afişate: ceasul, timpul de gătire, indicatorii funcţiilor şi al alimentării
cu energie electrică.
●● Power Level (Nivelul de putere)
–– Apăsaţi de mai multe ori, pentru a alege nivelul de putere al gătirii cu microunde.
●● Time+, Time–– Apăsaţi pentru a seta ceasul sau timpul de gătire.
Nu gătiţi mai mult de un minut.
●● Weight Adj. (Setarea cântarului)
–– Apăsaţi pentru a alege greutatea felului de mâncare.
Montajul platoului rotativ de sticlă
1 Platoul rotativ nu trebuie amplasat în poziţie inversă. Nu se recomandă limitarea circulaţiei libere a platoului.
Farfurie de sticlă
Butuc (partea de jos)
2 În timpul pregătirii mâncărurilor în cuptor întotdeauna în interiorul acestuia trebuie să fie montat platoul rotativ şi ansamblul inelului rotativ.
3 În timpul pregătirii mâncărurilor recipientele cu proAnsamblul
inelului rotativ
duse alimentare trebuiesc întotdeauna amplasate pe
platoul de sticlă.
Axul rotativ
4 În cazul în care platoul de sticlă crapă sau este
deteriorat trebuie să luaţi imediat legătura cu cel mai
apropiat punct de service.
Înainte de a lua legătura cu service-ul
Starea normală:
1 În timpul funcţionării cuptorul cu microunde poate provoca interferenţe radio şi televiziune. Aceste interferenţe sunt similare cu interferenţele cauzate de o aparate electrice de
mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, ventilatorul, aspiratorul, etc.
2 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor în care este folosită puterea mică
a microundelor iluminarea interioară a cuptorului poate fi estompată.
3 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor din produsele alimentare ies aburi. Cea
mai mare parte a aburilor este evacuată prin orificiile de ventilaţie. Totuşi o parte a aburului
condensat se poate depune pe părţile reci ale cuptorului (de ex. pe uşa acestuia).
4 În cazul în care platoul de sticlă face zgomot în timpul funcţionării verificaţi şi curăţaţi
partea inferioară din interiorul cuptorului şi ansamblul inelului rotativ. Curăţaţi în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul „CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI DESERVIRE”.
Dacă cuptorul cu microunde nu funcţionează:
1 Verificaţi dacă, cuptorul este corect conectat la priza reţelei de alimentare cu curent
electric. Dacă nu, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou.
2 Verificaţi dacă siguranţa reţelei de alimentare nu este arsă sau dacă nu a fost pornită
siguranţa automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate funcţionează
corect, verificaţi priza reţelei, conectând la aceasta un alt dispozitiv.
3 Verificaţi dacă panoul de comandă este programat corespunzător şi dacă programatorul timpului a fost setat.
4 Verificaţi dacă uşa este închisă. În caz contrar energia microundelor nu va alimenta
cuptorul cu microunde.
●● Menu
–– Apăsaţi pentru a seta pregătirea felului de mâncare preferat:
1. Baked Potato – cartofi copţi
2. Coffee – cafea
3. Popcorn
4. Reheat – încălzire
5. Spaghete
6. Pizza
7. Chicken – pui
8. Cake – prăjitură
9. Jet Defrost – decongelare
●● Grill/Combi.
–– Apăsaţi pentru a alege programul grătar-gătire sau pentru a alege una dintre cele
două setări posibile de gătire.
●● Convection
–– Apăsaţi pentru a alege gătirea cu convecţie.
●● Micro+Convection
–– Apăsaţi pentru a alege una dintre cele patru combinaţii de setări de gătire.
●● Clock/Preset
–– Apăsaţi pentru a seta ceasul sau programul de pornire întârziată.
●● Start/Quick Start (Start/Strat rapid)
–– Apăsaţi pentru a începe programul de gătire.
–– Este suficient să apăsaţi de câteva ori pentru a regla timpul de gătire şi pentru
a găti la puterea maximă.
●● Stop/Cancel (Oprire/Anulare)
–– Serveşte la anularea setărilor şi la readucerea la zero a cuptorului cu microunde,
înainte de reglarea programului de gătire.
–– Apăsaţi o dată, pentru a opri temporar gătirea sau de două ori pentru a anula întregul proces de gătire.
–– Menţineţi apăsat pentru a activa blocarea accesului copiilor.
În cazul în care după realizarea tuturor acestor activităţi cuptorul nu funcţionează trebuie să luaţi legătura cu service-ul. Nu se recomandă reglarea şi
nici realizarea reparaţiilor de către utilizator.
Construcţia cuptorului
1
2
3
4
5
6
7
Sistem de protecţie a închiderii uşiţei
Geamul cuptorului cu microunde
Dispozitiv rotativ
Panou de comandă
Placa de mică
Platou de sticlă
Element de încălzire
pentru grill
8 Vas pentru gătire
7
6
5
4
2
3
1
8
GW29-030_v07
29
ÎNCĂLZIREA PRELIMINARĂ ŞI GĂTIREA CU CONVECŢIE
Reglarea funcţiei cuptorului cu microunde
După conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electric, se aude un semnal sonor şi
se activează displau-ul dinamic.
Reglarea ceasului
Când cuptorul cu microunde este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică,
apăsaţi butonul Clock/Preset (Ceas).
EXEMPLU: Doriţi să reglaţi ceasul la ora 8:30.
1 Apăsaţi o dată butonul Clock/Preset.
2 Apăsaţi butonul Time+ sau Time- pentru a seta cifra 8.
3 Apăsaţi butonul Clock/Preset.
4 Apăsaţi butonul Time+ sau Time- pentru a seta 30.
5 Apăsaţi butonul Clock/Preset pentru confirmare.
Ceasul este în format de 24 ore. În timpul gătirii puteţi verifica ora apăsând
pe Clock/Preset. Timpul va fi afişat în 3 secunde.
Punerea în funcţiune a cuptorului cu microunde
După conectarea cuptorului cu microunde la sursa de alimentare cu energie electrică adecvată şi înainte de a începe programarea cuptorului cu microunde, mai întâi
aşezaţi alimentele în interiorul său şi închideţi uşiţa.
Gătirea cu microunde
Pentru pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor nu folosiţi grătarul
şi vasul pentru coacere! Întotdeauna, înainte de a începe pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor, scoateţi din interiorul cuptorului grătarul
şi vasul pentru coacere.
Timpul maxim de gătire care poate fi reglat: 95 minut.
Alegeţi puterea de alimentare apăsând butonul Power Level (Nivel de putere).
Apăsaţi butonul Power Level
Putere de gătire
1 dată
2 ori
3 ori
4 ori
5 ori
6 ori
100%
80%
60%
40%
20%
0%
EXEMPLU: Doriţi să gătiţi timp de 5 minute cu 60% putere microunde.
1 Apăsaţi butonul Power Level de mai multe ori pentru a seta puterea de gătire.
2 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer-, pentru a alege timpul de gătire.
3 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
Puteţi verifica nivelul de putere în timul gătirii cu microunde apăsând butonul Power Level.
Când a trecut timpul dorit, veţi auzi un semnal sonor şi pe display va
apărea afişat End, apăsaţi Stop/Cancel sau deschideţi uşiţa cuptorului cu
microunde, înainte de derularea următoarei funcţii.
Grill
Funcţia grill este în mod special utilă petru prepararea feliilor subţiri de carne, a steak-urilor,
a cotletelor, a kebab-urilor, a cârnaţilor sau a bucăţilor de pui. Este de asemenea utilă pentru
pregătirea toast-urilor şi a felurilor pane.
EXEMPLU: Folosirea funcţiei grill timp de 12 minut.
1 Apăsaţi butonul Grill/Combi.
2 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a alege timpul de gătire cu funcţia grătar.
3 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
Gătire cu convecţie
În cazul acestui mod de gătire, cel mai lung timp de gătire este de 95 de minute. În timpul
gătirii cu convecţie, aerul cald circulă înăuntrul cuptorului până când mâncarea devine crocantă. Cuptorul poate fi setat cu 10 temperaturi diferite de gătire (110°C~200°C).
GĂTIRE CU CONVECŢIE
EXEMPLU: Doriţi să gătiţi timp de 40 de minute la temperatura de 180°C.
1 Apăsaţi de mai multe ori butonul Convection pentru a alege temperatura.
2 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a alege timpul de gătire.
3 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
Cuptorul poate fi setat în aşa fel încât să îmbine încălzirea preliminară şi gătirea cu convecţie.
EXEMPLU: Doriţi să setaţi încălzirea preliminară pentru temperatura de 170°C şi apoi să
gătiţi timp de 35 de minute.
1 Apăsaţi de mai multe ori butonul Convection pentru a alege temperatura.
2 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
3 Numerotarea se opreşte când temperatura cuptorului atinge nivelul setat.
4 Deschideţi uşă şi puneţi ambalajul cu mâncare în mijlocul vasului de gătire.
5 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a seta timpul de gătire.
6 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
În timpul gătirii puteţi verifica temperatura apăsând butonul Convection.
Gătire combinată 1
30% din timp pentru gătirea cu microunde, 70% pentru grill. Se foloseşte pentru peşte şi
cartofi.
EXEMPLU: Setarea combinaţiei 1 cu gătire la 25 de minute.
1 Apăsaţi butonul Grill/Combi de două ori. Pe display va apărea afişat: Co – 1.
2 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a alege timpul de gătire.
3 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
Gătire combinată 2
55% din timp pentru gătirea cu microunde, 45% grill. Se foloseşte pentru pudding, omlete,
cartofi copţi şi pui.
EXEMPLU: Setarea combinaţiei 2 cu gătire la 12 minute.
1 Apăsaţi butonul Grill/Combi de trei ori. Pe display va apărea afişat Co– 2.
2 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a alege timpul de gătire.
3 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
Microunde + convecţie
Cel mai lung timp de gătire este de 95 de minute. Cuptorul are patru setări posibile care
facilitează alegerea automată a modului de gătire, cu convecţie sau cu microunde:
Apăsaţi butonul Micro+Convection de mai multe ori pentru a seta temperatura convecţiei:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Temperatură (°C) 220
170
140
110
EXEMPLU: Doriţi să pregătiţi mâncare în 24 de minute în modul COMB3.
1 Apăsaţi butonul Micro+Convection de mai multe ori pentru a alege temperatura.
2 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a alege timpul de gătire.
3 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
În timpul gătirii puteţi verifica temperatura apăsând butonul Micro+Convection.
Gătire rapidă
Cuptorul cu microunde funcţionează la cel mai înalt nivel de (100% din puterea de ieşire)
pentru programul de gătire rapidă.
Pentru a utiliza această opţiune, apăsaţi butonul Start/Quick Start. Cuptorul cu micround
eva fi imediat pus în funcţiune şi va funcţiona timp de 30 de secunde.
Fiecare apăsare a butonului Start/Quick Start în timpul funcţionării cuptorului cu microunde îi măreşte timpul de funcţionare cu încă 30 de secunde.
EXEMPLU: Setarea gătirii cu utilizarea opţiunii de gătire rapidă timp de 2 minute:
1 Apăsaţi butonul Stop/Cancel.
2 Apăsaţi butonul Start/Quick Start de patru ori. Cuptorul cu microunde va începe imediat funcţionarea în timpul programat, de 2 minute.
Decongelare automată
Cel mai lung timp de decongelare este de 95 de minute. Setaţi programul Jet Defrost
– decongelare urmând paşii următori:
1 Puneţi mâncarea congelată în cuptor şi închideţi uşă.
2 Apăsaţi butonul Menu de mai multe ori, până când apare „9”.
3 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a alege timpul de decongelare.
4 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
În timpul decongelării, sistemul face o pauză şi se aude un semnal sonor,
care-i aminteşte utilizatorului că trebuie să întoarcă mâncarea şi pe urmă
să apese butonul Start/Quick Start, pentru a reiniţia programul de decongelare.
30
GW29-030_v07
Setarea pornirii întârziate a cuptorului
PROGRAMUL
Această funcţie permite pornirea cuptorului cu întârziere.
EXEMPLU: Ceasul arată 11:10 şi doriţi să începeţi gătirea la 11:30.
1 Setaţi program de gătire.
2 Apăsaţi butonul Clock/Preset.
3 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a seta ora 11.
4 Apăsaţi butonul Clock/Preset.
5 Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a seta minutele - 30.
6 Apăsaţi butonul Clock/Preset pentru confirmare.
6. Pizza
7. Pui
După setarea timpul pornirii cuptorului, ecranul afişează ora actuală. Pentru a verifica timpul setat apăsaţi o dată butonul Clock/Preset – timpul setat
va apărea pentru 3 secunde. În acest timp puteţi să apăsaţi butonul Stop/
Cancel pentru a anula setarea programului.
Gătire în mai multe etape
Cuptorul are 3 secvenţe de gătire automată. De exemplu, doriţi să setaţi următorul program de gătire.
Gătire cu microunde
Gătire cu convecţie (fără funcţie de încălzire preliminară)
1
2
3
4
5
Apăsaţi butonul Power Level pentru a seta nivelul puterii.
Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a seta timpul de gătire.
Apăsaţi butonul Convection pentru a seta temperatura.
Apăsaţi butoanele Timer+ Timer- pentru a seta timpul de gătire.
Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
Funcţia de decongelare poate fi setată numai în etapa întâi. Startul rapid,
Auto Menu şi programele de gătire cu funcţia încălzirii preliminare nu pot fi
setate în cazul gătirii cu mai multe etape.
Gătire automată
Folosim acest regim de gătire pentru preparate care nu necesită programarea timpului de
gătire sau a puterii cuprorului cu microunde. Este suficient să indicaţi felul de mâncare pe
care doriţi să-l gătiţi şi greutatea acestuia.
După ce a trecut jumătate din timpul de gătire, puteţi întoarce felul de mâncare, pentru a obţine o gătire uniformă a sa.
EXEMPLU: Pregătirea a 400 g de pui.
1 Puneţi puiul în cuptor şi închideţi uşă.
2 Apăsaţi butonul Menu de mai multe ori, până ce apare „7”.
3 Apăsaţi butonul Weight Adj. de mai multe ori, pentru a alege greutatea potrivită
a mâncări.
4 Apăsaţi butonul Start/Quick Start.
8. Prăjitură
MASA, VOLUMUL
DURATA
PRODUSULUI
PROGRAMULUI [s]
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
PUTERE
Microunde
+ convecţie
(200°C)
Microunde
+ convecţie
(170°C)
Convecţie (130°C)
Rezultatele gătirii automate depind de unii factori precum forma şi dimensiunea produsului
alimentar, precum şi de modul de aşezare a produsului în cuptorul cu microunde. Dacă
nu sunteţi mulţumiţi pe deplin de rezultatele gătirii combinate, trebuie să reglaţi timpul de
gătire în funcţie de dorinţele dumneavoastră.
Exemple de probleme care se pot ivi în timpul exploatării cuptorului
cu microunde
PROBLEMA
CAUZA
SOLUŢIA
Pe display a apărut
mesajul „E01”.
A fost pornită protecţia
împotriva supraîncălzirii.
Aşteptaţi până în momentul
în care cuptorul cu microunde
se va răci. Apăsaţi butonul
Stop/Cancel. De pe display
va dispare mesajul „E01”,
cuptorul va reveni la starea
dinaintea supraîncălzirii.
Pe display a apărut
mesajul „E02”.
Termostatul este defect.
Trebuie să duceţi dispozitivul
la punctul de service.
Pe display a apărut
mesajul „E03”.
Avarie a reţelei electrice
– dispozitivul a trecut în
tribul de protecţie împotriva
funcţionării eronate.
Partea electronică a dispozitivului este defectă.
Apăsaţi butonul Stop/Cancel.
De pe display va dispare
mesajul „E03”, cuptorul va
reveni la starea dinaintea
supraîncălzirii.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător.
Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container
pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
TABELUL MENIULUI AUTOMAT
PROGRAMUL
MASA, VOLUMUL
DURATA
PRODUSULUI
PROGRAMULUI [s]
1 (230 g)
1. Cartofi
2. Cafea
(200 ml/ceaşcă)
3. Popcorn
4. Încălzire
5. Spaghete
GW29-030_v07
PUTERE
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
Microunde 100%
Microunde 100%
Microunde 100%
Microunde 100%
Microunde 100%
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă
– în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de
vânzare, de aspectul estetic ş.a.
31
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей
продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использование исключительно оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer. Оны были проектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание
следует посвятить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим
сохранить, чтобы Вы могли использовать ее также во время дальнейшего использования.
В указанном месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, который находится на печи
и сохраните информацию на будущее.
СЕРИЙНІЙ
НОМЕР:
Список содержания
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием энергии микроволн......32
Важные рекомендации, касающиеся безопасности .....................................................32
Подключение.....................................................................................................................33
Инструкции, касающиеся заземления............................................................................33
Радиопомехи.....................................................................................................................33
Чистка – хранение и обслуживание................................................................................33
Технические параметры...................................................................................................34
Микроволновое приготовление – указания....................................................................34
Дополнительные функции...............................................................................................34
Указания, касающиеся посуды........................................................................................34
Монтаж стеклянного оборотного блюда.........................................................................35
Перед обращением в сервисный центр..........................................................................35
Строение печи..................................................................................................................35
Панель управления..........................................................................................................35
Выбор режимов микроволновой печи.............................................................................36
Установка времени...........................................................................................................36
Включение микроволновой печи.....................................................................................36
Микроволновой режим.....................................................................................................36
Гриль..................................................................................................................................36
Конвекционное приготовление........................................................................................36
Комбинированное приготовление 1...............................................................................36
Комбинированное приготовление 2...............................................................................36
Mикроволны + kонвекция.................................................................................................36
Быстрое приготовление...................................................................................................36
Aвтоматическое размораживание...................................................................................37
Программирование приготовления на заданное время................................................37
Многоэтапное приготовление..........................................................................................37
Aвтоматическое приготовление......................................................................................37
Таблица автоматического меню...............................................................................37
Примеры проблем в работе микроволновой печи . ......................................................37
Экология – забота об окружающей среде......................................................................37
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕ
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием
энергии микроволн
1 Не используйте печь при открытых дверцах.
Это грозит непосредственным контактом с микроволновым излучением. Ни в коем
случае нельзя обходить или самостоятельно модифицировать механизмы защиты.
2 Не помещайте никаких предметов между передней частью печи и дверцами,
также не допускайте к накоплению грязи или остатков чистящих средств на поверхности стыка.
3 Не используйте поврежденный прибор. Важно, чтобы дверцы тщательно закрывались и не показывали никаких повреждений:
●● завесы и защелки (отсутствие трещин или послабление),
●● уплотнителей дверц, а также поверхностей стыка,
●● „спачения”.
4 Работу, связанную с регуляцией или ремонтом печи, могут проводить только квалифицированные работники сервисного центра.
32
Важные рекомендации, касающиеся безопасности
В процессе обслуживания электрического прибора придерживайтесь основных
принципов безопасности. Чтобы уменьшить риск ожога, удара электрическим током,
пожара, повреждений или влияния энергии микроволн, придерживайтесь правил:
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
●● Употребляйте устройство исключительно по предназначению, согласно описанию в настоящей инструкции. Не используйте, не подогревайте в устройстве
едкие химические вещества. Печь не предназначена
для промышленных или лабораторных целей.
●● Микроволновая печь предназначена исключительно
для подогрева пищи и напитков. Сушение пищи или
одежды и подогрев подушек, туфель, влажных тканей и т.п. может привести к ранению или зажиганию.
●● Никогда не используйте прибор с поврежденным
кабелем питания или штепселем, как и в случае их
неправильной работы, падения или иного повреждения прибора.
●● Если несъемный провод питания будет поврежден,
его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным
лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный
персонал. Неправильно выполненный ремонт может
привести к серьезной угрозе для пользователя. В случае возникновения неполадок просим Вас обратиться
в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Если дверцы или их уплотнители повреждены, печь
не может работать до момента их ремонта квалифицированным лицом.
●● Жидкости и другие продукты питания нельзя разогревать в закрытых контейнерах, потому что они могут
взорватьсяi.
●● СВЧ-нагрев напитков может привести к задержке
взрывного вскипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
●● Не жарьте продукты питания в печи. Горячее масло
может уничтожить части печи или приборы, приводя
даже к ожогам кожи.
●● Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не следует
нагревать в микроволновых печах, так как они могут
взорваться, даже после завершения нагрева.
●● Содержимое бутылочек для кормления детей и баночек с питанием для детей следует размешать или
потрусить, а также проверить температуру перед
подачей к съеданию, чтобы избежать ожогов.
●● Кухонная посуда может нагреваться в результате
перехода тепла с подогретой пищи. Для переноса
посуды используйте соответствующие захваты.
●● Выполнение действий по сервису или ремонту, связанных со снятием крышки, которая дает защиту
перед действием перед энергией микроволн опасно
и должно выполняться квалифицированными лицами.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими
и умственными способностями, лицами без опыта
работы с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается
GW29-030_v07
детям играть с прибором. Не допускать проведения
чистки и консервации прибора детьми без присмотра
взрослых.
●● Обратите внимание, горячая поверхность
.
●● Двери и другие внешние поверхности могут нагреваться во время работы устройства.
●● Открытые поверхности могут быть горячими во
время работы устройства.
●● Не вынимайте миковую плитку, которая находится
в камере микроволновой печи! Она выполняет защитную роль перед излучением.
●● Предупреждение! При открывании крышек или упаковок, закрытых пленкой, выходит пар.
●● При контакте с подогретой пищей следует использовать кухонные рукавицы.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●● Печь предназначена к использованию в качестве стоящей отдельно, не следует помещать ее в шкафчике.
●● Печь подключайте только к гнезду сети переменного тока 230 V, оборудованного защитным кольцом.
●● Устройство необходимо установить возле стены.
●● ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать печь над плитой или другими устрой-
ствами, выделяющими тепло. Это может привести к повреждению устройства
и потере гарантии.
●● Не устанавливать устройство в шкафу.
●● Не включайте пустую печь.
●● Чтобы уменьшить риск пожара внутри печи:
●● во время нагревания пищи в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо часто проверять печь из-за возможности воспламенения контейнера,
●● перед вложением бумажных или пластиковых пакетов в печь уберите из них
всяческие содержащие металл завязки,
●● в случае образования в устройстве дыма, его необходимо выключить или
отсоединить вилку от розетки, и не открывать дверь, чтобы не распространялся огонь,
●● не оставляйте бумажных продуктов, посуды и кухонных приборов или пищи
внутри печи, когда прибор не используется.
●● Кабель питания должен походить вдали от разогретых поверхностей и не
может прикрывать никаких элементов печи.
●● Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки пищи.
●● Если не поддерживать печь в чистоте, это может привести к ухудшению
состояния поверхности, что может негативно повлиять на долговечность печи
и в результате привести к опасной ситуации.
●● Не используйте паровые чистящие средства для чистки микроволновой печи.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием часовых выключателей
или отдельной системы отдаленного управления.
●● Ни при каких условиях не убирайте фольгу, находящуюся на внутренней стороне дверец. Это может привести к повреждению прибора.
●● Зафиксировать вращающуюся тарелку перед перемещением устройства для
избежания его повреждения.
●● Запрещено снимать промежуточные планки сзади и по бокам. Они обеспечивают минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
УКАЗАНИЕ
Информация про продукт и указания,
касающиеся эксплуатации
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой
рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
●● Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования,
а не для использования в ресторанном бизнесе.
●● Микроволновая печь должна использоваться как отдельностоящая.
●● Продукты питания, покрытые толстой кожицей, такие как картошка, целые
GW29-030_v07
кабачки, яблоки и каштаны, перед приготовлением проколите.
●● Не доводите до разваривания пищи.
●● Использовать только посуду, пригодную для использования в микроволновых
печах.
●● Не используйте микроволновую печь для хранения каких-либо предметов, напр.
хлеба, печенья и т.п.
Подключение
1 Удостоверьтесь, все ли упаковки были вынуты изнутри печи.
2 Снимите защитную фольгу с панели управления и с корпуса микроволновой печи.
Проверьте, нет ли каких-то следов повреждения, таких как перекошенные или изогнутые дверцы, поврежденные уплотнители
дверец, а также поверхность стыка, треснутые или ослабленные
завесы и заклепки дверец, вмятины внутри печи или в дверцах.
В случае любых повреждений не используйте прибор и обратитесь
к квалифицированным работникам сервисного центра.
3 Микроволновую печь поставьте на ровной, стабильной поверхности, которая
выдержит ее вес и самые тяжелые продукты, предназначенные для приготовления
в микроволновой печи.
4 Не подвергайте микроволновую печь действию влажности и не ставьте поблизости горючих материалов, как и над или поблизости приборов, генерирующих тепло.
5 Чтобы печь работала правильно, обеспечьте соответствующее прохождение воздуха. Над печью оставьте отступ мин. 20 см, мин. 10 см за печью и мин. 5 см с обеих
сторон. Не закрывайте или затыкайте вентиляционные отверстия прибора. Не снимайте ножки.
6 Не используйте печь без стеклянного блюда и системы оборотного кольца, помещенных в правильной позиции.
7 Проверьте, не поврежден ли кабель питания, не проходит ли под печью или над
какой-нибудь горячей или острой поверхностью, а также не свисает ли за край стола
или столешницы.
8 Обеспечьте легкий доступ до гнезда так, чтобы в экстренных случаях возможно
было легкое отключение прибора от источника питания.
9 Не используйте и не храните печь на открытом воздухе.
Инструкции, касающиеся заземления
Штепсель прибора следует подключить к гнезду, оборудованному защитным кольцом. Подключение к гнезду без кольца приводить к возникновению риска удара электрическим током.
В случае замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током.
Рекомендуется использование печи в отдельном электрическом разъеме.
В случае использования удлинителя:
1 Удлинитель должен быть трехкабельным с гнездом и штепселем, которые позволяют присоединить к заземлению.
2 Удлинитель разместите вдали от горячих и острых поверхностей так, чтобы он не
мог быть случайно потянут или зацеплен.
В случае несоответствующего подключения существует риск
поражения током.
В случае каких-либо вопросов, касающихся заземления или инструкций относительно подключения к элекрическому питанию контактируйте с квалифицированным электриком или работником сервисного центра.
Как изготовитель, так и продавец не несут ответственности
за повреждение печи или увечья, которые возникли впоследствии
несоблюдения инструкций, касающихся подключения к электрическому питанию.
Радиопомехи
Работа микроволновой печи может привести к помехам приемников радио, телевиденья и похожего оборудования.
Помехи можно ограничить или убрать следующим образом:
●● почистите дверцы и стыковые поверхности печи,
●● измените установки радио или телевизионной радиоантенны,
●● переставьте печь по отношению к приемнику,
●● удалите печь от приемника,
●● подключите микроволновую печь к другому электрическому гнезду так, чтобы
печь и приемник питались от разных разводок электросети.
Чистка – хранение и обслуживание
1 Перед началом чистки выключите печь и выньте штепсель кабеля питания из
гнезда электросети.
2 Внутренность печи следует удерживать в чистоте. В случае загрязнения внутренних стенок печи удалите куски пищи или разлитую жидкость влажной тряпочкой.
33
В случае сильного загрязнения используйте нежное чистящее средство. Не используйте чистящие средства в спрее и других сильных чистящих средств, потому что
они могут запятнать, покрыть полосками или заматировать поверхность печи и дверец.
3 Внешнюю поверхность печи чистите с помощью влажной тряпочки.
Чтобы избежать повреждения подсистем, находящихся внутри печи, следите, чтобы
вода не капала через вентиляционные отверстия вовнутрь.
4 Обе стороны дверец, оконца, уплотнители дверец и соседние части часто протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить всякие остатки пищи или разлитую жидкость.
Не используйте чистящие средства, содержащие разъедающие субстанции.
В случае чистки уплотнителей/дверец, углублений и прилегающих
частей, нельзя использовать субстанции, которые могут повредить уплотнения и привести прохождение микроволн.
5 Для мыться корпуса не используй агрессивные чистящие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, такие как: деления, обозначения, знаки предостережения и т.п.
6 Не допускайте к увлажнению панели управления. Для чистки используйте влажную, мягкую тряпочку. Чтобы избежать случайного включения печи, панель управления чистите только при открытых дверцах.
7 Если конденсат водяного пара начинает оседать на внутренней или внешней стороне дверец, вытрите ее с помощью мягкой тряпочки.
Конденсат может наступать, когда микроволновая печь действует в условиях высокой влажности. В такой ситуации это нормальное явление.
8 Регулярно вынимайте и мойте стеклянное блюдо. Мойте его в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды или в посудомоечной машине.
9 Чтобы избежать шума, оборотное кольцо и дно внутренности печи чистите регулярно. Нижнюю поверхность просто очистите с помощью нежного чистящего средства. Оборотное кольцо мойте в воде с добавлением средства для мытья посуды
или в посудомоечной машине. Во время повторного монтажа оборотного кольца
в печи обратите внимание, чтобы поместить его в соответствующем месте.
10 Чтобы удалить неприятный запах из печи, на протяжении 5 минут кипятите
в печи около 200 мл воды из соком и кожурой одного лимона в миске, приспособленной к подогреванию в микроволновой печке.
Внутри тщательно протрите с помощью сухой, мягкой тряпочки.
11 Если необходима замена внутренней лампочки, обратитесь по этому вопросу
в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи.
Несоблюдение выше изложенных указаний может привести
к повреждению состояния поверхности, что, в свою очередь,
может неблагоприятно повлиять на длительность эксплуатации
прибора и вести к опасным ситуациям.
Технические параметры
Потребляемая энергия
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Микроволны),
1000 W (Гриль), 1950 W (Ковекция)
Номинальная выходная
мощность (микроволны)
900 W
Частота
2450 MHz
Внешние габаритные
размеры (мм)
281 mm (В) x 483 mm (Д) x 411 mm (Ш)
Внутренние размеры (мм)
220 mm (В) x 340 mm (Д) x 344 mm (Ш)
Объем
25 литров
Вес нетто
Ок.15,4 кг
* Приведенные выше данные могут быть изменены, в связи с чем пользователь должен сравнить их с параметрами, указанными на заводском щитке микроволновой печи.
Какие-либо претензии в отношении ошибок в этих данных рассматриваться не будут.
Микроволновое приготовление – указания
1 Тщательно уложите продукты питания. Самые большие куски уложите по краям
блюда.
2 Проверьте время приготовления. Готовьте на протяжении самого короткого
указанного времени, и, если это будет необходимо, продолжайте приготовление.
Сильно обгорелые продукты могут создавать дым или загореться.
3 Продукты следует прикрыть во время приготовления. Прикрытие защищает
перед «выплескиванием» и обеспечивает равномерное приготовление.
4 Во время приготовления следует оборачивать продукты, чтобы ускорить процесс приготовления таких продуктов, как курица или гамбургеры. Большие продукты,
такие как вырезка, следует перевернуть как минимум один раз.
5 Посредине приготовления следует изменить размещение продуктов питания,
таких как клецки. Продукты, размещенные посредине, следует перенести на край.
34
Дополнительные функции
РОДИТЕЛЬСКАЯ БЛОКИРОВКА – защита перед доступом детей
Блокировка: В состоянии ожидания, нажмите и удержите на протяжении 3 секунд
кнопку Stop/Cancel. Прозвучит долгий звуковой сигнал, сигнализирующий о включении блокировки, защищающей перед доступом детей, а на экране появится символ
.
Освобождение блокировки: При включенной блокировке включите и удержите на
протяжении 3 секунд кнопку Stop/Cancel. Прозвучит другой звуковой сигнал, сигнализирующий освобождение от блокировки.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
В ходе конвекционного приготовления, когда температура внутри камеры достигает
более 230°C, на дисплее появляется E01 и раздается трехкратный звуковой сигнал
с интервалом в 5 секунд. В этом случае следует нажать на Stop/Cancel и микроволновая печь вернется в норму.
ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ
В случае короткого замыкания включается режим защиты от неправильной работы.
На дисплее появляется E03 и раздается трехкратный звуковой сигнал с интервалом
в 5 секунд. В этом случае следует нажать на Stop/Cancel и микроволновая печь вернется в норму.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Микроволновая печка имеет функцию автоматического охлаждения. Если режим
приготовления блюда длится более, чем 2 минуты, то после окончания работы включится вентилятор (работающий около 3 минут), охлаждая внутреннюю часть микроволновой печки и тем самым увеличивая срок её эксплуатации.
Указания, касающиеся посуды
В микроволновой печи используйте посуду и приборы, приспособленные к этому.
Идеальным материалом для посуды, который подходит для использования в микроволновой печи, является прозрачный материал, позволяющий проникновению энергии через контейнер с целью разогрева пищи.
1 Не используйте металлических приборов или посуды либо посуды с металлической окаемкой – микроволны не проникают сквозь металл.
2 Перед приготовлением в микроволновой печи удалите упаковку из бумаги, полученной в процессе повторной обработки, потому что она может содержать металлические частицы, которые могут привести к искрению/пожару.
3 Рекомендуется использование круглой/овальной посуды вместо квадратных/прямоугольных, потому что пища на углах посуды чаще пригорает.
4 Во время использования гриля открытие поверхности блюда оберегайте перед
пригоранием, закрывая тонкими полосками алюминиевой фольги. Следует, однако,
помнить, чтобы не использовать слишком много фольги и сберечь расстояние мин.
3 см между фольгой и внутренними стенками печи.
5 Посуда для выпекания может использоваться в ходе процесса гриля, для выпекания мяса, филе, тортов, пиццы, печенья и других видов выпечки. С этой целью
поместите посуду для выпекания на стеклянном оборотном подносе. Пищу кладите
на посуде непосредственно перед выпеканием. Чтобы избежать ожогов, выньте
посуду при помощи специальных щипцов или кухонной рукавицы.
Ниже представлена таблица, которая облегчит выбор соответствующей посуды
и приборов.
Кухонная посуда
Жаропрочная стеклянная
Обычная стеклянная
Жаропрочная керамическая
Пластиковая посуда, пригодная
для микроволновой печи
Кухонные бумажные полотенца
Металлические лотки
Металлическая решетка для гриля
Посуда для жарения
Алюминиевая фольга
и алюминиевые лотки.
Обычный
Гриль Ковек- Комбинирорежим
ванное примикроволноция
готовление
вой печи
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Тест кухонной посуды:
1 В контейнер/посуду налейте 1 стакан холодной воды (250 мл) и поместите его
в микроволновой печи.
2 Готовьте при максимальной мощности в течении 1 минуты.
3 После окончания заданного времени осторожно проверьте темп. контейнера/
посуды. Если он будет теплым на ощупь, не используйте его для приготовления
в микроволновой печи.
Не готовьте дольше, чем 1 минуту.
GW29-030_v07
Монтаж стеклянного оборотного блюда
1 Не помещайте стеклянное блюдо в развороченной позиции. Не следует ограничивать движение блюда.
Стеклянное блюдо
Ступица (низ)
2 Во время приготовления в печи всегда должно
находится стеклянное блюдо, как и группа оборотного
кольца.
Группа
3 Во время приготовления пищу, контейнеры с пищей
оборотного
кольца
следует всегда помещать на стеклянном блюде.
4 В случае трещин или повреждений стеклянного
Ось
блюда следует обратится в ближайший сервисный
вращения
центр.
Перед обращением в сервисный центр
Нормальное состояние:
1 Работа микроволновой печки может вызвать помехи приемников радио и телевизионных. Эти помехи похожи на помехи, вызванные малыми электрическими устройствами, такими как миксер, вентилятор, пылесос и т.п.
2 Во время приготовления при низкой мощности микроволн внешнее осветление
печи может остаться притемненным.
3 Во время приготовления из пищи выходит водный пар. Большинство пара выходит через вентиляционные отверстия Однако часть конденсата водного пара может
оседать на холодных частях печи (напр., дверцах).
4 Если стеклянное блюдо шумит во время работы, проверьте чистоту дна печи
и группы оборотного кольца. Чистите в соответствии с информацией, поданной
в разделе «ЧИСТКА – ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
3 Проверьте, запрограммирована ли правильно панель управления, был ли установлен временной программатор.
4 Проверьте, тщательно ли были закрыты дверцы. В ином случае энергия микроволн не будет доставлена в печь.
Если после выполнения выше упомянутых действий печь и дальше
не работает, следует обратиться в сервисный центр. Не следует
самостоятельно регулировать или ремонтировать печь.
Строение печи
1
2
3
4
5
6
7
Блокада дверцы
Окно печи
Роликовая подставка
Панель управления
Слюдяная пластина
Стеклянное блюдо
Нагревательный
элемент гриля
8 Посуда для жарения
7
6
5
4
2
Если печь не работает:
1 Проверьте, правильно ли подключена печь к гнезду электросети. Если нет,
выньте штепсель из гнезда, обождите 10 секунд и вложите снова.
2 Проверьте, не сгорел ли предохранитель или не включился ли автоматический
предохранитель сети. Если выше упомянутые предохранители работают правильно,
проверьте гнездо электросети, подключая к нему другой прибор.
3
1
8
Панель управления
●● ЭКРАН МЕНЮ
–– На экране высвечивается время, таймер, символы функций и индикатор
питания.
●● Power Level (Уровень мощности)
–– Нажмите несколько раз, чтобы выбрать мощность микроволнового режима.
●● Time+, Time–– Нажмите, чтобы выбрать таймер или время приготовления.
●● Weight Adj. (Выбор веса)
–– Нажмите, чтобы выбрать вес продукта.
●● Menu
–– Нажмите, чтобы выбрать программу приготовления популярного блюда.
1. Baked Potato – печеный картофель
2. Coffee – кофе
3. Popcorn – попкорн (воздушная кукуруза)
4. Reheat – разогрев
5. Spaghetti – спагетти
6. Pizza – пицца
7. Chicken – курица
8. Cake – выпечка
9. Jet Defrost – размораживание
●● Grill/Combi.
–– Нажмите, чтобы выбрать приготовление в режиме микроволны + гриль или
одну из двух программ.
●● Convection
–– Нажмите, чтобы выбрать режим конвекционного приготовления.
●● Micro+Convection
–– Нажмите, чтобы выбрать одну из четырех комбинаций приготовления.
●● Clock/Preset
–– Нажмите, чтобы запрограммировать таймер или программу отсрочки в приготовлении.
●● Start/Quick Start (Старт/Быстрый старт)
–– Нажмите, чтобы начать процесс приготовления.
–– Достаточно нажать несколько раз, чтобы ввести время приготовления и готовить сразу на максимальном уровне мощности.
●● Stop/Cancel (Стоп/Отмена)
–– Нажмите, чтобы отменить настройку и обнулить параметры печи перед выбором программы приготовления.
–– Нажмите один раз, чтобы на время прервать процесс приготовления, или два
раза, чтобы полностью отменить процесс приготовления.
–– Придержите, чтобы включить функцию блокады для защиты от детей.
GW29-030_v07
35
ПРИГОТОВЛЕНИЕ С КОНВЕКЦИЕЙ
Выбор режимов микроволновой печи
После подсоединения печи к питающей сети раздастся звуковой сигнал и включится
динамичный дисплей.
Установка времени
В то время, когда печь подсоединена к сети, нажмите один раз на кнопку CLOCK
(Часы).
ПРИМЕР: Если необходимо установить часы на время 8:30.
1 Нажмите один раз на кнопку Clock/Preset.
2 Переключите таймер кнопками Time+ или Time- так, чтобы на дисплее появилась
цифра 8.
3 Нажмите на кнопку Clock/Preset.
4 Переключите таймер кнопками Time+ или Time- так, чтобы установить на 30 минут.
5 Нажмите на кнопку Clock/Preset, чтобы подтвердить выбор.
24-часовой таймер. Чтобы проверить текущее время во время
приготовления, нужно нажать на кнопку Clock/Preset. На дисплее на
3 секунды появится текущее время.
Включение микроволновой печи
Подсоедините прибор к соответствующей питающей сети. Перед тем, как
начать программирование микроволновой печи, поместите продукты в печь
и закройте дверцу.
Микроволновой режим
Для микроволнового приготовления не используйте решетку
и посуду для выпекания! Перед микроволновым приготовлением
выньте решетку, посуду для выпекания изнутри плиты.
Maксимальное время приготовления: 95 минут.
Чтобы выбрать мощность микроволн, нажмите на кнопку Power Level (Уровень
мощности).
Нажмите на кнопку
Power Level
1 раз
2 раза
3 раза
4 раза
5 раз
6 раз
Moщность приготовления
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ПРИМЕР: Чтобы выбрать приготовление в течение 5 минут с мощностью микроволн
60%, необходимо выполнить следующее:
1 Нажмите несколько раз на кнопку Power Level, чтобы выбрать уровень мощности
микроволн.
2 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer- , установите нужное время приготовления.
3 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
Можно проверить уровень мощности в ходе приготовления
в микроволновом режиме, нажимая на кнопку Power Level.
По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал,
а на дисплее появится надпись End. Нажмите на Stop/Cancel или
просто откройте дверцу печи перед запуском следующего режима
печи.
Гриль
Функция гриля идеальна для приготовления тонких кусков мяса, стейков, котлет,
кебабов, колбасок или мяса птицы. Также на гриле можно приготовлять тосты, запеканки и панированные продукты.
ПРИМЕР: Приготовление на гриле в течение 12 минут.
1 Нажмите на кнопку Grill/Combi.
2 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer- , установите нужное время приготовления
на гриле.
3 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
Конвекционное приготовление
Максимальное время конвекционного приготовления составляет 95 минут. Конвекционное приготовление происходит из-за циркулирования нагретого воздуха вокруг
пищи, позволяя получить румяную корочку и сохранить сочность продуктов.
Микроволновая печь может быть запрограммирована на 10 различных температурных режимов (110°C~200°C).
36
ПРИМЕР: Приготовление в течение 40 минут при температуре 180°C.
1 Нажмите несколько раз на кнопку Convection, чтобы выбрать температуру приготовления.
2 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer-, установите нужное время приготовления.
3 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ С КОНВЕКЦИЕЙ
Микроволновую печь можно запрограммировать так, чтобы объединить предварительный подогрев с приготовлением в режиме конвекции.
ПРИМЕР: Предварительное приготовление при темп. 170°С и затем конвекционное
приготовление в течение 35 минут.
1 Нажмите несколько раз на кнопку Convection, чтобы выбрать температуру приготовления.
2 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
3 Oтсчет заканчивается в тот момент, когда в микроволновой печи будет достигнута запрограммированная температура.
4 Oткройте дверцу и поместите упаковку с едой в центре посуды для жарения.
5 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer-, установите нужное время приготовления.
6 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
Для проверки температуры во время приготовления нужно нажать
на кнопку Convection.
Комбинированное приготовление 1
30% времени – микроволновой режим, 70% времени – гриль. Используется для приготовления рыб, картофеля и запеканок.
ПРИМЕР: Приготовление в комбинированном режиме «1» в течение 25 минут.
1 Нажмите два раза на кнопку Grill/Combi. На дисплее появится: Co – 1.
2 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer- , установите нужное время приготовления
на гриле.
3 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
Комбинированное приготовление 2
55% времени – микроволновой режим, 45% времени – гриль. Используется для приготовления омлетов, печеного картофеля и мяса птицы.
ПРИМЕР: Приготовление в комбинированном режиме «2» в течение 12 минут.
1 Нажмите три раза на кнопку Grill/Combi. На дисплее появится: Co – 2.
2 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer- , установите нужное время приготовления
на гриле.
3 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
Mикроволны + kонвекция
Максимальное время приготовления составялет 95 минут. В памяти микроволновой
печи могут быть запрограммированы 4 автоматические программы, облегчающие
выбор режима приготовления как с конвекцией, так и в режиме микроволн:
Нажмите несколько раз на кнопку Micro+Convection, чтобы запрограммировать температуру конвекции:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Teмпература (°C) 220
170
140
110
ПРИМЕР: Приготовление в течение 24 минут в режиме COMB3.
1 Нажмите несколько раз на кнопку Micro+Convection, чтобы запрограммировать
температуру.
2 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer-, установите нужное время приготовления.
3 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
Для проверки температуры во время приготовления нужно нажать на кнопку
Micro+Convection.
Быстрое приготовление
Печь работает на полную мощность (100% выходной мощности) в режиме быстрого
приготовления.
Чтобы включить данную опцию, нажмите на кнопку Start/Quick Start. Печь немедленнов ключится и будет работать 30 секунд. При каждом нажатии на кнопку Start/Quick Start время приготовления будет увеличиваться на 30 секунд.
ПРИМЕР: Приготовление в режиме быстрого старта в течение 2 минут.
1 Нажмите на кнопку Stop/Cancel.
2 Нажмите четыре раза на кнопку Start/Quick Start. Печь немедленнов включится
и будет работать в течение заданного времени – 2 минуты.
GW29-030_v07
Aвтоматическое размораживание
Максимальное время приготовления составляет 95 минут. Введите программу
Jet Defrost – размораживание в следующей очередности:
1 Поместите продукты, предназначенные для размораживания, в печь и закройте
дверцу.
2 Нажмите несколько раз на кнопку Menu так, чтобы на дисплее появилась
цифра 9.
3 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer-, установите время размораживания.
4 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
В ходе размораживания система сделает перерыв и раздастся звуковой сигнал, который припомнит пользователю о том, что нужно
перевернуть продукт. Затем нажмите на кнопку Start/Quick Start,
чтобы возобновить процесс размораживания.
ПРОГРАММА
2. Kофе
(200 мл/чашка)
3. Попкорн
4. Разогрев
Программирование приготовления на заданное время
Данная функция позволяет установить точное время отсрочки в приготовлении.
ПРИМЕР: На часах 11:10, а Вы хотите начать приготовление в 11:30.
1 Необходимо выбрать программу приготовления.
2 Нажать на кнопку Clock/Preset.
3 Нажимая на кнопки Timer+ или Timer-, установить время 11 час.
4 Нажать на кнопку Clock/Preset.
5 Нажимая на кнопки Time+ или Time-, установить 30 минут.
6 Нажать на кнопку Clock/Preset, чтобы подтвердить выбор.
После того, как время включения микроволновой печи будет запрограммировано, на экране дисплея будет отображаться текущее
время. Для проверки установленного времени отсрочки нужно
нажать один раз на кнопку Clock/Preset и на дисплее на 3 секунды появится выбранное время отсрочки. Чтобы аннулировать программу
включения с отсрочкой, нужно в течение этих 3 секунд нажать на
кнопку Stop/Cancel.
Многоэтапное приготовление
В памяти микроволновой печи могут быть запрограммированы 3 автоматические
программы приготовления. Например, Вы хотите выбрать следующую программу
приготовления:
Микроволновой режим
Конвекционный режим (без функции предварительного подогрева)
1
2
3
4
5
Нажмите на кнопку Power Level, чтобы выбрать уровень мощности.
Нажимая на кнопки Timer+ или Timer-, установите нужное время приготовления.
Нажмите на кнопку Convection, чтобы выбрать температуру.
Нажимая на кнопки Timer+ или Timer-, установите нужное время приготовления.
Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
Режим размораживания можно выбрать только на первом этапе.
В режиме многоэтапного приготовления не работает Quick Start,
Auto Menu и программы с предварительным подогревом.
Aвтоматическое приготовление
При приготовлении продуктов в автоматическом режиме не требуется устанавливать
время и мощность печи. Достаточно лишь указать вид продукта, который Вы собираетесь готовить, и его вес.
Чтобы продукты были приготовлены равномерно, их нужно перевернуть в половине процесса приготовления.
ПРИМЕР: Приготовление курицы – 400 г.
1 Поместите курицу в печь и закройте дверцу.
2 Нажмите несколько раз на кнопку Menu так, чтобы на дисплее появилась
цифра 7.
3 Нажимая несколько раз на кнопку Weight Adj, введите необходимый вес блюда.
4 Нажмите на кнопку Start/Quick Start.
5. Спагетти
6. Пицца
7. Курица
8. Выпечка
МАССА, ОБЪЕМ
ПРОДУКТА
ВРЕМЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ [s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
МОЩНОСТЬ
Mикроволны 100%
Mикроволны 100%
Mикроволны 100%
Mикроволны 100%
Mикроволны
+ kонвекция
(200°C)
Mикроволны
+ kонвекция
(170°C)
Kонвекция (130°C)
Результат автоматического приготовления зависит от таких факторов, как форма
и размер продукта, Вашего вкуса, а также способа размещения продукта в камере
микроволновой печи. Если Вы не будете довольны результатом приготовления,
нужно подобрать время приготовления согласно Вашему вкусу.
Примеры проблем в работе микроволновой печи
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
На дисплее появится
сообщение „E01”.
Сработала защита от
перегрева.
Подождите, пока печь
полностью остынет. Нажмите
кнопку Stop/Cancel. С дисплея исчезнет сообщение
„E01”, печь вернется в первоначальное состояние.
На дисплее появится
сообщение „E02”.
Термостат был поврежден.
Отдайте прибор в сервисный
пункт.
Электроника была
повреждена.
На дисплее появилось сообщение
„E03”.
Произошла авария
электросети – устройство перешло в режим
защиты от неправильного
действия.
Нажмите кнопку Stop/Cancel.
С дисплея исчезнет сообщение „E03”, печь вернется
в первоначальное состояние.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный
для пластика. Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
ТАБЛИЦА АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕНЮ
ПРОГРАММА
1. Картофель
GW29-030_v07
МАССА, ОБЪЕМ
ПРОДУКТА
ВРЕМЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
МОЩНОСТЬ
Mикроволны 100%
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате
использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и
другим причинам.
37
BG
Уважаеми Клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма
Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате
само оригинални аксесоари на фирма Zelmer. Те са проектирани специално за този
продукт.
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Особено внимание
следва да се обърне на съветите за безопасност. Моля, запазете тази инструкция
за употреба, така че да можете да я използвате по време на по-нататъшното използване на уреда.
В означеното по долу място напишете СЕРИЙНИЯ НОМЕР, който се намира на печката и запазете тази информация за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
Съдържание
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на енергията
на микровълните...............................................................................................................38
Важни препоръки касаещи безопасността.....................................................................38
Инсталиране.....................................................................................................................39
Инструкции касаещи заземяването................................................................................39
Радио смущения...............................................................................................................39
Чистене – поддържане и обслужване.............................................................................40
Технически данни.............................................................................................................40
Готвене с микровълни – указания...................................................................................40
Допълнителни функции....................................................................................................40
Указания касаещи съдовете за готвене..........................................................................40
Монтиране на стъклената въртяща се чиния.................................................................41
Преди да извикате сервизен работник...........................................................................41
Строеж на печката............................................................................................................41
Контролен панел...............................................................................................................41
Настройка на функциите на печката...............................................................................42
Настройка на часовника...................................................................................................42
Включване на печката......................................................................................................42
Готвене с микровълни......................................................................................................42
Печене с грил....................................................................................................................42
Готвене чрез конвекция...................................................................................................42
Комбинирано готвене 1....................................................................................................42
Комбинирано готвене 2....................................................................................................42
Микровълни + конвекция..................................................................................................42
Експресно готвене............................................................................................................42
Автоматично размразяване.............................................................................................42
Програмиране на закъснението на включването на печката........................................43
Многоетапно готвене........................................................................................................43
Автоматично готвене........................................................................................................43
Табела на автоматичното меню................................................................................43
Примерни проблеми при експлоатацията на микровълнова печка..............................43
Екология – грижа за околната среда...............................................................................43
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на
енергията на микровълните
1 Не се опивайте да използвате микровълновата печка с отворени врати на печката, понеже работата на печката с отворени врати може да доведе до вредно
въздействие на енергията на микровълните. Не се опитвайте насила да отваряте
вратата, когато действа предпазната блокада, не се опитвайте да модифицирате
блокадата.
2 Не поставяйте никакви предмети, които пречат за затварянето на вратата Не
допущайте да се замърсява уплътнението на вратата, или да остават на него остатъци от чистещите препарати.
3 Не включвайте печката ако е повредена. Особено внимание обърнете при затварянето на вратите – да са добре затворени, проверете дали не са повредени:
●● панти и ключалка (пукнатини, разхлабвания),
●● уплътнения на вратата,
●● „деформация”.
4 Всички ремонти или регулации на микровълновата печка поврете на съответно
квалифициран специалист на сервиза.
38
Важни препоръки касаещи безопасността
По време на използване на електрическите уреди, трябва да бъдат спазвани основните принципи на сигурност. За да намалите риска от изгаряне с ток, пожар, наранявания или излагане на действието на енергията на микровълните, трябва да:
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до наранявания
●● Ползвайте уреда изключително съгласно предназначението му, по начина, описан в настоящата
инструкция. Не употребявайте, не стопляйте в уреда
разяждащи химически вещества. Фурната не е предназначена за промишлени или лабораторни цели.
●● Микровълновата фурна е предназначена изключително за стопляне на храни и напитки. Сушене на
храни или дрехи и стопляне на възглавници, пантофи, влажни тъкани и др. може да доведе до нараняване или запалване.
●● Не използвайте уреда ако има повреден захранващ
кабел или щепсел, в случаи на неправилно действие,
повреда или изпускане на уреда.
●● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той
трябва да бъде подменен от производителя или от
служител на оторизиран сервиз или квалифицирано
лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Ремонтите на уреда могат да бъдат извършени само
от квалифициран персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозни опасности за
здравето и живота на потребителя. В случаи на
повреди, обърнете се към специализиран сервизен
пункт за ремонти на фирма ZELMER.
●● Ако вратите или тяхното уплътнение са повредени,
печката не може да бъде включвана докато не бъде
ремонтирана от квалифициран персонал.
●● Течности или други хранителни продукти не се погряват в затворени съдове, понеже могат те да избухнат.
●● Микровълново затопляне на напитки може да доведе
до забавено експлозивно кипене, така че трябва да
бъдете внимателни при боравене със съда.
●● Не пържете хранителни продукти в микровълновата
печка. Горещата мазнина може да повреди елементите на печката и съдовете, дори да доведе до изгаряния на кожата.
●● Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва
да се нагряват в микровълнови фурни, тъй като те
могат да се взривят, дори и след края на нагряването.
●● Съдържанието на бебешки бутилки и бурканчета
с бебешка храна трябва да бъде разбъркано преди
употреба и задължително проверете температурата му
преди да нахраните детето, за да избегнете изгаряния.
●● Съдовете в микровълновата печка могат да бъдат
горещи от температурата на ястията. За изваждане
на съдовете от печката използвайте специални
дръжки или ръкавици.
●● Извършването на каквито и да са действия свързани
с ремонта или модифицирането на печката, които
изискват свалянето на уплътненията предпазващи от
въздействието на енергията на микровълните, е особено опасно, и трябва да бъде извършено само от
лице със съответните квалификации.
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа
GW29-030_v07
или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкций за използване на
оборудването по безопасен начин. Децата не трябва
да си играят с уреда. Не се разрешава извършване
на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Внимание, гореща повърхност
.
●● Врати и други външни повърхности могат да се нагорещят по време на работа.
●● Налични повърхности могат да се нагорещят по
време на работа.
●● Не изваждайте плочата от слюда намираща се
в камерата на микровълновата фурна! Тя играе
защитна роля срещу радиацията.
●● Внимание! При повдигане на капака или отворяне на
пластмасови опаковки излиза пара.
●● Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате
затоплената храна.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до имуществени
щети
●● Тази микровълнова печка е предназначена за употреба като отделно съоръжение – не се позволява вграждането и в кухненски шкаф.
●● Печката може да бъде включена само в контакт на захранващата мрежа с променлив ток 230 V, оборудван с щифт за заземяване.
●● Уредът трябва да бъде поставен при стената.
●● Забележка: Не инсталирайте микровълновата фурна над котлони или други
устройства, генериращи топлина. Това може да причини повреда и води до не
валидност на гаранцията.
●● Не поставяйте уреда в шкаф.
●● Не включвайте празната микровълнова печка.
●● За да намалите риска от пожар в камерата на печката:
●● при загряване на храна в съдове от пластмаса или хартия, често проверявайте печката, тъй като има вероятност от възпламеняване на съда,
●● Премахнете скобите затварящи хартиените съдове или пластмасовите
съдове преди да ги сложите в микровълновата печка,
●● в случай на излизане на дим от устройството, изключете печката, или извадете щепсела от захранващия контакт и оставете вратата затворена, за да
загаси пламъците,
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни
предмети. Когато микровълновата печка не е използвана, не поставяйте
в нея хартиени опаковки, прибори за готвене или хранителни продукти.
●● Захранващия кабел трябва да е далече от горещи повърхнини и не може да се
докосва до елементите на печката.
●● Препоръчваме редовно почистване на фурната и премахване на остатъците
от храна.
●● При липса на поддържане на фурната чиста състоянието на повърхността
може да се влоши, което може да засегне стабилността на фурната и в резултат да доведе до опасни ситуации.
●● Не използвайте пароструйка за почистване на печката.
●● Уреда не е предназначен за работа при използването на дистанционно управление или външни превключватели на времето (таймери).
●● В никакъв случай не премахвайте фолиото намиращо се на вътрешната страна
на вратата на печката. Това може да доведе до повреда на уреда.
●● Осигурете въртящата се чиния при преместването на микровълновата печка,
за да не се счупи.
●● Никога не сваляйте лентата на гърба или на страничната част на печката, тя осигурява минимално разстояние от стената, за да осигури циркулация на въздуха.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания касаещи
неговото използване
●● Уредът е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
GW29-030_v07
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
●● Микровълновата фурна е предназначена само за домашна употреба, а не за
използване за целите на хранителния бизнес.
фурна трябва да се използва като самостоятелен уред
(не е презназначена за вграждане).
●● Хранителни продукти с дебела кожа, такива като картофи, цели тиквички, ябълки,
кестени трябва най-напред да бъдат надупчени след което приготвяни в печката.
●● Не допущайте храната да се развари.
●● Използвайте само тези съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети, например хляб, сладки и др.
●● Микровълновата
Инсталиране
1 Проверете дали всички елементи на опаковката са отстранени от вътрешността
на печката.
2 Свалете предпазното фолио от управляващия панел и корпуса на микровълновата печка.
Проверете дали не са налице признаци на увреждане, като изметнати или изкривен врата, повреди по уплътненията на вратите
и контактната повърхност, счупени или разхлабени панти на вратите и заключващ механизъм, вдлъбнатини във фурната или на
вратата.
В случай на повреда не използвайте устройството и се свържете
с квалифициран сервизен персонал.
3 Микровълновата печка трябва да бъде поставена на плоска, равна, стабилна
повърхност, издържаща нейното тегло заедно с хранителните продукти, които теоретично ще бъдат приготвяни в нея.
4 Не поставяйте печката в место, където е много топло, влажно или близко до лесно
запалими материали, както и близко до или над съоръжения излъчващи топлина.
5 За правилната работа на печката трябва да осигурите съответен поток на въздух. Над печката трябва да има мин. 20 см разстояние. Отзад на микровълновата
печка трябва да оставите мин 10 см свободно място, и от двете страни по 5 см. Не се
разрешава блокирането нито покриването на вентилационните отвори в печката. Не
премахвайте краката на микровълновата печка.
6 Не използвайте печката без въртящата се стъклена чиния и модула на въртящия
се пръстен, поставени на съответното място.
7 Проверете дали захранващия кабел не е повреден, дали не се намира под печката или над каквато и да е гореща повърхност и дали не виси над ръба на маса или
кухненски плот.
8 Осигурете лесен достъп до захранващия контакт, така че в случай на авария да
можете лесно да изключите печката от контакта.
9 Не използвайте печката, нито я съхранявайте на открито.
Инструкции касаещи заземяването
Щепсела на уреда свържете с контакт съоръжен с щифт за заземяване. Неправилно
използване на щепсела и контакт без заземяване може да предизвика токов удар.
В случаи на късо съединения, заземяването намалява риска от токов удар.
Препоръчва се използването на отделен контакт, към който е свързана само микровълновата печка.
В случаи когато използвате разклонители и удължители:
1 Разклонителя и удължителя трябва да е трижилен с гнездо и щепсел даващи
възможност за свързване със заземяване.
2 Удължителя поставете далече от горещи и остри предмети и повърхнини, така,
че да не могат да бъдат случайно издърпани или закачени.
В случаи на неправилно свързване с електрическата мрежа има
опасност от токов удар.
В случаи, че имате въпроси касаещи заземяването или
инсталирането на микровълновата печка, консултирайте се
с квалифициран електромонтьор или работник на сервиза.
Нито продавача нито производителя не носят отговорност за
повреди на микровълновата печка или наранявания на тялото като
резултат от неправилното свързване на уреда към електрическата мрежа.
Радио смущения
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения в работата на
радиото, телевизора или други подобни уреди. В случаи на появяването се на смущения, можете да намалите тяхното действие или да ги елиминирате чрез извършването на следните действия:
●● изчистете вратата и уплътняващите повърхности на микровълновата печка,
●● сменете настройките на антената на радиото или телевизора,
39
●● преместете микровълновата печка от гледна точка на приемника,
●● отдалечете микровълновата печка от приемника,
●● свържете микровълновата печка към друг контакт, така че печката и приемника
да са захранвани от два различни контакта.
Чистене – поддържане и обслужване
1 Преди да започнете чистенето изключете печката и извадете щепсела от контакта.
2 Поддържайте вътрешността на печката чиста. Остатъци от храна или течности
на вътрешната част на камерата на печката изтрийте с влажна кърпа. В случаи на
силни замърсявания, за почистване можете да използвате деликатен чистещ препарат. Избягвайте използването на препарати в аерозол или други агресивни чистещи
препарати, понеже могат те да оставят петна или да направят матова повърхността
на вратата.
3 Външните повърхности чистете с влажна кърпа. За да предотвратите повредите
на вътрешните елементи на печката не допускайте водата да проникне през отворите намиращи се в корпуса на печката.
4 Двете страни на вратата и стъклото, уплътнението на вратата и съседните елементи изтривайте често с влажна кърпа, за да избегнете изтичания или петна.
Не използвайте шкурка или препарати за чистене действащи като
шкурка.
В случаите на чистене на уплътненията на вратите, вдлъбнатини
или съседни елементи, забранява се използването на препарати
който могат да повредят уплътненията и да доведат до излизането на микровълните.
5 За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата
на емулсии, лосиони, кремове и т.н.Те могат да изтрият нанесените информации
на корпуса и да изтрият графичните символи, такива като знаци, предупредителни
знаци и т.н.
6 Не позволявайте да се намокри панела за управление. Чистете с мека влажна
кърпа. По време на чистенето на панела за управление, оставете вратата на печката
отворена, за да предотвратите случайното включване на микровълновата печка.
7 Ако се събере много пара вътре или около вътрешната част на вратата на печката, изтрийте я с мека кърпа. Парата се появява когато печката работи в условия на
висока влажност на въздуха. Това е нормално явление.
8 От време на време изваждайте и изчиствайте стъклената чиния вътре в печката.
Можете да я измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната
машина.
9 Ролковия пръстен и дъното на печката чистете систематично, за да избегнете
прекомерния шум. Изтривайте от време на време повърхнината на дъното на микровълновата печка, използвайки деликатен препарат за миене на съдове. Ролковият
пръстен можете да измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина. След изваждането на пръстена от печката, проверете дали е добре
поставен отново в печката в правилна позиция.
10 За да ликвидирате неприятна миризма във вътрешността на печката, поставете
дълбок съд с около 200 мл вода и сок и кора от един лимон, след което варете разтвора в микровълновата печка през около 5 минути. Старателно изтрийте вътрешността на печката след което изсушете с мека кърпа.
11 В случаи на нужда на смяна на крушката в печката моля свържете за тази цел
със СЕРВИЗ.
12 Регулярно чистете печката и премахвайте остатъци от храни.
Не спазването на горе изредените указания може да доведе до
повреда на повърхността на печката, което действа неблагоприятно на дълготрайността на експлоатационния живот на уреда
и може да доведе до опасни ситуации.
Технически данни
Разход на енергия
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Микровълни),
1000 W (Грил), 1950 W (Конвекция)
Номинална изходна мощност на
микровълните
900 W
Честота
2450 MHz
Външни размери (мм)
281 mm (В) x 483 mm (Д) x 411 mm (Ш)
Размери на вътрешността на
печката (мм)
220 mm (В) x 340 mm (Д) x 344 mm (Ш)
Вместимост на печката
25 литра
Нетно тегло
Около 15,4 кг
* Горепосочените данни могат да се променят, затова потребителят трябва да ги
сравни с информацията, дадена на информационната табелка на печката. Каквито
и да било рекламации, отнасящи се за грешки в тези данни, няма да бъдат разглеждани.
Готвене с микровълни – указания
1 Поставете внимателно хранителните продукти в камерата на микровълновата
печка. Най-дебелите парчета разположете по външната част на чинията.
40
2 Спазвайте препоръките касаещи времето на готвене. Гответе в най-краткото препоръчано време, а ако е нужно после издължете малко времето на готвене. Храна,
която е прекалено силно подгряна може да дими или дори да се запали.
3 Сложете капак на съда по време на готвене. Капака ще предпази от пръскане,
и подпомага равномерното готвене на ястието.
4 По време на подгряване можете да обърнете хранителните продукти, такива като
например: пиле или хамбургер така, че по-бързо да се подгреят. Големи порции, като
например месо – обърнете най-малко веднъж по време на готвене.
5 Разбъркайте добре ястията, такива като например кюфтета в сос, или други
подобни ястия, поне веднъж по средата на времето за готвене. Храната намираща се
надолу пренесете нагоре, а тази която е от външната страна, пренесете на средата.
Допълнителни функции
ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА – предпазва печката от случайно включване от деца
Блокада: В състояние на готовност, натиснете и задръжте през 3 секунди бутона
Stop/Cancel. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ включването на блокадата, предпазваща от деца, а на дисплея ще се появи символа
.
Изключване на блокадата: При включена блокада, натиснете и задръжте през
3 секунди бутона Stop/Cancel. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ
изключването на блокадата, предпазваща от деца
ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ
По време на конвекционното готвене, когато температурата във фурната достига над
230°C, дисплеят показва E01 и 3 пъти излъчва сигнал през 5 секунди. Натиснете
Stop/Cancel за връщане в нормално положение.
ДАТЧИК ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛНА РАБОТА
В случай на късо съединение системата преминава в режим на защита от неправилна работа. Дисплеят показва Е03 с 3 сигнала на всеки 5 секунди. Натиснете Stop/
Cancel за връщане в нормално положение.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ОХЛАЖДАНЕ
Печката има функция за автоматично охлаждане. Ако режимът за приготвяне на
ястието трае повече от 2 минути, след приключване на работата се задвижва вентилатор (работи около 3 минути), който охлажда печката отвътре, като с това увеличава нейния срок за експлоатация.
Указания касаещи съдовете за готвене
В микровълновата печка използвайте само съдове и прибори подходящи за този вид
готвене. Идеалният материал за този вид съдове, подходящи за използване в микровълновата фурна е прозрачен материал, който позволява на проникването на енергията на микровълните през съда, за да се затопли храната.
1 Не използвайте метални съдове или съдове с метални шарки или декорации –
микровълните не могат да проникнат през метал.
2 Преди готвене в микровълновата фурна премахнете хартиени опаковки, от
рециклирана хартия, тъй като тя може да съдържа метални частици, които могат да
предизвикат искри и / или пожар.
3 Препоръчва се използването на кръгли / овални съдове за готвене, а не квадратни /надлъжни съдове, защото храната в ъглите на съда по-често изгаря.
4 Когато използвате грила, можете да предпазите от изгаряне откритите части на
храната като ги покриете с тесни ленти от алуминиево фолио. Не използвайте прекалено много фолио и обърнете внимание да има разстояние мин. 3 см между фолиото и вътрешните стени на фурната.
5 Тавата за печене може да се използва за грил, за печене на месо, филе от риба,
сладкиши, пица, бисквити и други сладкарски изделия. За да направите това, поставете тавичката върху стъклената въртяща се чиния. Поставете храната в тавата
непосредствено преди печене. За да се избегнат изгаряния, изваждайте тавата
с помощта на специални щипки или готварска ръкавица.
Списъкът по-долу ще ви помогне да изберете най-подходящите съдове и прибори.
Кухненски съдове и материали
Огнеупорно стъкло
Стъкло, неустойчиво на топлина
Огнеупорни керамични съдове
Пластмасови съдове за използване
в микровълнови печки
Кърпи за еднократна употреба
Метален поднос
Метална скара
Съдове за печене
Алуминиево фолио и съдове от фолио
Микровълни
Грил
Кон- Комбинирано
векция
готвене
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Тест за кухненските съдове:
1 Влейте в съда 1 чаша студена вода (250 мл) и го сложете в микровълновата печка.
2 Варете при максимална мощност 1 минута.
3 След изтичане на времето внимателно проверете температурата на съда. Ако
е горещ при докосване – не го използвайте за готвене в микровълновата печка.
Не варете водата по-дълго от една минута.
GW29-030_v07
Монтиране на стъклената въртяща се чиния
Стъклена чиния
1 Не слагайте никога стъклената чиния обратно
с дъното нагоре. Не ограничавайте движението на
чинията.
2 По време на готвене в печката винаги трябва да
се намират модула на въртящия се пръстен и стъклената чиния.
3 По време на готвене, храните или съдовете
с храни винаги поставяйте на стъклената чиния.
4 В случай на спукване или счупване на стъклената чиния трябва да се свържете с най-близкия сервизен пункт.
Контролен панел
Вал (отдолу)
Модул на
въртящия се
пръстен
Въртяща се ос
●● Power Level (Ниво на мощност)
–– Натиснете няколко пъти, за да изберете нивото на мощност на готвене
с микровълни.
●● Time+, Time–– Натиснете, за да настроите часовника или времето за готвене.
●● Weight Adj. (Настройка на теглото)
–– Натиснете, за да изберете теглото на храната.
Преди да извикате сервизен работник
Нормално състояние:
1 Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на радиото
и телевизията. Тези нарушения са подобни на тези смущения, причинени от малки
електрически уреди като миксер, вентилатор, прахосмукачка и т.н.
2 Когато готвите при ниско ниво на мощност на микровълновата фурна осветлението на вътрешността може да бъде затъмнено.
3 По време на приготвяне на храната от нея се отделят водни пари. По голяма част
от парата се извежда през вентилационните отвори. Въпреки това, част от парата
може да се кондензира върху студените части на фурната (напр. на вратата).
4 Ако стъклената чиния издава шум по време на работа, проверете дали е чист
модула на въртящия се пръстен. Изчистете го съгласно с инструкциите в раздела
„ЧИСТЕНЕ – ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ”.
Ако печката не работи:
1 Проверете дали печката е правилно свързана с контакта на захранващата мрежа.
Ако не, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете.
2 Проверете дали предпазителя на захранващата мрежа не е изгорял или не се
е изключил автоматично след претоварване. Ако предпазителите действат нормално, проверете захранващия контакт, включвайки в него друг електрически уред.
3 Проверете дали управляващия панел е съответно програмиран и дали програматора за времето е настроен.
4 Проверете дали вратата на печката е добре затворена. В противен случай
микровълновата печка няма да работи.
Ако след извършването на всички горе изредени действия, печката
все още не работи, свържете се с сервиз. Никога не ремонтирайте
и не регулирайте печката самостоятелно.
Строеж на печката
1
2
3
4
5
6
7
8
●● ЕКРАН НА МЕНЮТО
–– На екрана се появяват: часовникът, времето на готвене, символите на функциите и захранването.
●● Menu
–– Натиснете, за да настроите готвенето на често приготвяно ястие.
1. Baked Potato – печени картофи
2. Coffee – кафе
3. Popcorn – пуканки
4. Reheat – претопляне
5. Spaghetti - спагети
6. Pizza – пица
7. Chicken – пиле
8. Cake – сладкиш
9. Jet Defrost – размразяване
●● Grill/Combi.
–– Натиснете, за да настроите програма за печене и варене или да изберете
една от двете настройки за готвене.
●● Convection
–– Натиснете, за да изберете готвене с конвекция.
●● Micro+Convection
–– Натиснете, за да изберете една от четирите комбинации на настройките за
готвене.
●● Clock/Preset
–– Натиснете, за да настроите часовника или програмата за отложен старт.
●● Start/Quick Start (Старт/ Бърз старт)
–– Натиснете, за да започне програмата на готвенето.
–– Достатъчно е да натиснете няколко пъти, за да настроите времето на готвене
и да започнете готвенето направо от най-високото ниво на захранване.
●● Stop/Cancel (Стоп/ Отказ)
–– Служи за анулиране на настройките на печката преди настройка на програмата за готвене.
–– Натиснете веднъж, за да спрете готвенето за малко, или два пъти, за да анулирате целия процес на готвене.
–– Задръжте бутона, за да се задейства заключването за защита от деца.
Система за безопасно затваряне на вратата
Прозорче на печката
Въртящ се механизъм
Контролен панел
Слюда
Стъклена чиния
Нагревателен елемент на грила
Съдове за печене
7
6
5
4
2
3
1
8
GW29-030_v07
41
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГРЯВАНЕ И ГОТВЕНЕ С КОНВЕКЦИЯ
Настройка на функциите на печката
След включване към захранването ще чуете звуков сигнал и ще се включи динамичният дисплей.
Настройка на часовника
Когато печката е включена към източника на захранване, натиснете веднъж бутона
CLOCK (Часовник).
ПРИМЕР: Ако искате да настроите часовника на печката на 8:30 часа:
1 Натиснете веднъж бутона Clock/Preset.
2 Натиснете бутона Time+ или Time- с цел настройка на цифрата 8.
3 Натиснете бутона Clock/Preset.
4 Натиснете бутона Time+ или Time- с цел настройка на числото 30.
5 Натиснете бутона Clock/Preset, за да потвърдите.
Часовникът работи в 24-часова система. Можете да проверите времето на часовника по време на готвене с докосване на Clock/Preset.
Времето ще се изпише за 3 секунди.
Включване на печката
След включване на печката към подходящ източник на захранване и преди
да започнете програмирането на микровълновата печка, първо сложете в нея
ястието и затворете вратата.
Готвене с микровълни
При готвене с микровълните не използвайте скарата и тавата за
печене! Преди готвене с микровълните винаги изваждайте скарата
и тавата за печене от камерата на печката.
Максималното възможно за настройка време е: 95 минути.
Изберете мощността на захранване с натискане на бутона Power Level (Ниво на
мощност).
Натиснете бутона Power Level
Мощност на готвене
1 път
2 пъти
3 пъти
4 пъти
5 пъти
6 пъти
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ПРИМЕР: Искате да готвите в продължение на 5 минути на 60% захранване с микровълни.
1 Натискайте бутона Power Level многократно, за да изберете мощността на
готвене.
2 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
3 Натиснете бутона Start/Quick Start.
Можете да проверите нивото на захранване по време на готвене
с микровълни, като натиснете бутона Power Level.
Когато изтече цялото зададено време, ще чуете звуков сигнал, а на
дисплея ще се появи надпис End, натиснете Stop/Cancel или отворете вратата на печката, преди да включите следващата функция.
Печене с грил
Функцията за печене с грил е особено подходящо за приготвяне на тънки парчета
месо, стекове, котлети, кебапи, наденици и парчета пиле. Може да се използва и за
сандвичи и панирани ястия.
ПРИМЕР: Включването на функцията за печене с грил за 12 минути.
1 Натиснете бутона Grill/Combi.
2 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на печене.
3 Натиснете бутона Start/Quick Start.
Готвене чрез конвекция
Максималното време на готвене в този режим е 95 минути. По време на готвене
в режим конвекция горещият въздух циркулира във фурната, докато ястието не
стане хрупкаво. Печката може да се програмира за 10 различни температури на
готвене (110°C~200°C).
ГОТВЕНЕ С КОНВЕКЦИЯ
ПРИМЕР: Искаме да готвим при температура 180°C в продължение на 40 минути.
1 Натискайте многократно бутона Convection, за да изберете температурата.
2 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
3 Натиснете бутона Start/Quick Start.
42
Печката може да се програмира с цел съчетаване на предварителното подгряване
и готвенето в режим на конвекция.
ПРИМЕР: Искаме да настроим предварителното подгряване на температура 170°C
и след това да готвим в продължение на 35 минути.
1 Натискайте многократно бутона Convection, за да изберете температурата.
2 Натиснете бутона Start/Quick Start.
3 Отброяването спира в момента, когато печката достигне програмираната температура.
4 Отворете вратата и сложете опаковката с храната на средата на съда за печене.
5 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
6 Натиснете бутона Start/Quick Start.
Можете да проверите температурата по време на готвене с натискане на бутона Convection.
Комбинирано готвене 1
30% от времето - готвене с микровълни, 70% – печене с грил. Използва се за риба
и картофи.
ПРИМЕР: Настройка на комбинация 1 за готвене в продължение на 25 минути.
1 Натиснете два пъти бутона Grill/Combi. На дисплея ще се появи: Co – 1.
2 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
3 Натиснете бутона Start/Quick Start.
Комбинирано готвене 2
55% от времето - готвене с микровълни, 45% - печене с грил. Използва се за пудинги,
омлети, печени картофи и птици.
ПРИМЕР: Настройка на комбинация 2 за готвене в продължение на 12 минути.
1 Натиснете три пъти бутона Grill/Combi. На дисплея ще се появи: Co – 2.
2 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
3 Натиснете бутона Start/Quick Start.
Микровълни + конвекция
Максималното време на готвене е 95 минути. Печката има четири настройки, които
улесняват автоматичния избор на готвене както с конвекция, така и с микровълни:
Натискайте неколкократно бутона Micro+Convection, за да програмирате температурата на конвекция:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Температура (°C) 220
170
140
110
ПРИМЕР: Искаме да печем храната в продължение на 24 минути в режим COMB3.
1 Натискайте многократно бутона Micro+Convection, за да изберете температурата.
2 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
3 Натиснете бутона Start/Quick Start.
Можете да проверите температурата по време на готвене с натискане на бутона
Micro+Convection.
Експресно готвене
Печката работи на най-високо ниво на захранване (100% от изходната мощност) при
програмата за експресно готвене.
За да използвате тази опция, натиснете бутона Start/Quick Start. Печката ще се
включи веднага и ще работи в продължение на 30 секунди.
Всяко натискане на бутона Start/Quick Start по време на работата на печката увеличава времето на работа с 30 секунди.
ПРИМЕР: Настройката на готвене с помощта на опцията за еспресно готвене в продължение на 2 минути:
1 Натиснете бутона Stop/Cancel.
2 Натиснете бутона Start/Quick Start четири пъти. Печката ще започне работа веднага в зададеното време 2 минути.
Автоматично размразяване
Максималното време на размразяване е 95 минути. Въведете програмата Jet Defrost
– размразяване, като извършите следното:
1 Сложете ястията за размразяване в печката и затворете вратата.
2 Натиснете неколкократно бутона menu, докато не се изпише „9”.
3 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на размразяване.
4 Натиснете бутона Start/Quick Start.
GW29-030_v07
По време на размразяване системата прави прекъсване – ще чуете
звуков сигнал, който напомня на потребителя, че е необходимо да
обърне храната, а след това натиснете бутона Start/Quick Start, за
да възобновите програмата за размразяване.
ПРОГРАМА
Програмиране на закъснението на включването на печката
Тази функция дава възможност за задействане на печката по-късно.
ПРИМЕР: Часовникът показва 11:10 и искаме да започнем готвенето в 11:30.
1 Настройте програмата на готвенето.
2 Натиснете бутона Clock/Preset.
3 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да настроите часа на 11.
4 Натиснете бутона Clock/Preset.
5 Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да настроите минутите – 30.
6 Натиснете бутона Clock/Preset, за да потвърдите.
Когато времето на включване на печката е програмирано, екранът
на дисплея показва актуалния час, с цел проверка на времето на
настройка натиснете веднъж Clock/Preset и времето на настройка
ще се изпише за 3 секунди, можете да натиснете бутона Stop/
Cancel, за да анулирате програмата за настройка на готвенето
в продължение на 3 секунди.
Печката може да се програмира за 3 автоматични процеса на готвене. Да приемем,
че искаме да настроим следната програма за готвене.
Готвене с микровълни
Готвене чрез конвекция (без функция за предварително загряване)
Натиснете бутона Power Level, за да настроите нивото на мощност.
Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
Натиснете бутона Convection с цел настройка на температурата.
Натиснете бутоните Timer+ Timer-, за да изберете времето на готвене.
Натиснете бутона Start/Quick Start.
Функцията за размразяване може да се настрои само в първия етап.
Бърз старт, Авто меню и програмите за готвене с функцията за
предварително загряване не могат да се настроят в програмата за
многоетапно готвене.
Автоматично готвене
Използва се за храни с режим на готвене, който не изисква програмиране на времето
на готвене нито нивото на захранване. Достатъчно е да изберете типа ястие, което
искате да сготвите и теглото на даденото ястие.
След изтичане на половината време на готвене можете да обърнете продуктите, за да се изпекат равномерно.
ПРИМЕР: Готвене на 400 г пиле.
1 Сложете пилето в печката и затворете вратата.
2 Натиснете неколкократно бутона Menu, докато не се изпише „7”.
3 Натиснете няколко пъти бутона Weight Adj., за да изберете желаното тегло на
ястието.
4 Натиснете бутона Start/Quick Start.
ТАБЕЛА НА АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ
ПРОГРАМА
1. Картофи
2. Кафе
(200 мл/чаша)
3. Пуканки
5. Спагети
6. Пица
7. Пиле
Многоетапно готвене
1
2
3
4
5
4. Претопляне
ТЕГЛО,
ОБЕМ НА
ПРОДУКТА
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА
ПРОГРАМАТА [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
МОЩНОСТ
Микровълни 100%
8. Сладкиш
ТЕГЛО,
ОБЕМ НА
ПРОДУКТА
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА
ПРОГРАМАТА [s]
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
МОЩНОСТ
Микровълни 100%
Микровълни 100%
Микровълни
+ конвекция
(200°C)
Микровълни
+ конвекция
(170°C)
Конвекция (130°C)
Резултатите от автоматичното готвене зависят от фактори като: форма и размер на
хранителните продукти, предпочитания относно приготвянето на дадените продукти
и начин на подреждане на продуктите в печката. Ако не сте доволни от резултатите
на готвене, пригодете времето на готвене към Вашите нужди.
Примерни проблеми при експлоатацията на микровълнова печка
ПРОБЛЕМ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Върху дисплея се
показва съобщение
„E01”.
Задействана е защита
срещу прегряване.
Изчакайте до пълното
изстиване на печката.
Натиснете бутон Stop/
Cancel. Съобщението
„E01” ще изчезне от
дисплея, печката ще
се върне в начално
състояние.
Върху дисплея се
показва съобщение
„E02”.
Повреда на термостата.
Занесете уреда в сервиз.
Върху дисплея се
показва съобщение
„E03”.
Авария на електическата
мрежа – уредът е преминал в режим на защита
от неправилно действие.
Електрониката на уреда
е повредена.
Натиснете бутон Stop/
Cancel. Съобщението
„E03” ще изчезне от
дисплея, печката ще
се върне в начално
състояние.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната
среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете
картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Микровълни 100%
Микровълни 100%
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда
по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW29-030_v07
43
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо із вибором нашого приладу запрошуємо до спільноти користувачів продуктів
Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів рекомендуємо використання виключно
оригінальних аксесуарів фірми Zelmer. Вони були проектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід приділити вказівкам із безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
У вказаному місці запишіть СЕРІЙНИЙ НОМЕР, який знаходиться на печі та збережіть інформацію на майбутнє.
СЕРІЙНИЙ
НОМЕР:
Список змісту
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль...............................44
Важливі рекомендації щодо безпеки .............................................................................44
Підключення......................................................................................................................45
Інструкції щодо заземлення.............................................................................................45
Радіоперешкоди................................................................................................................45
Чистка – зберігання та обслуговування..........................................................................45
Технічні дані......................................................................................................................46
Мікрохвильове приготування – вказівки..........................................................................46
Додаткові функції..............................................................................................................46
Вказівки щодо посуду.......................................................................................................46
Монтаж скляної оборотної таці........................................................................................46
Перед зверненням в сервіс..............................................................................................47
Будова печі........................................................................................................................47
Панель управління...........................................................................................................47
Установлення функцій печі..............................................................................................48
Установлення годинника..................................................................................................48
Уключення печі.................................................................................................................48
Мікрохвильове готування.................................................................................................48
Грілювання........................................................................................................................48
Конвекційне готування......................................................................................................48
Комбіноване готування 1..................................................................................................48
Комбіноване готування 2..................................................................................................48
Мікрохвилі + конвекція......................................................................................................48
Експрес – готування.........................................................................................................48
Автоматичне розморожування........................................................................................48
Встановлення затримки включення печі.........................................................................49
Багатоетапне готування...................................................................................................49
Автоматичне готування....................................................................................................49
Таблиця автоматичного меню...................................................................................49
Приклади проблем з роботою мікрохвильової печі......................................................49
Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище...............................................49
Транспортування і зберігання..........................................................................................49
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБІТНЄ
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль
1 Не використовуйте піч при відкритих дверцятах.
Це загрожує безпосереднім контактом з мікрохвильовим випромінюванням. Ні в якому
разі не можна обходити або самостійно модифікувати механізми захисту.
2 Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами,
також не допускайте до накопичення бруду або залишків засобів для чищення на
поверхні стику.
3 Не використовуйте пошкоджений прилад. Важливо, щоб дверцята ретельно
закривалися і не вказували на жодні пошкодження:
●● завіси та фіксатори (відсутність тріщин або послаблення),
●● ущільнювачів дверцят, а також поверхонь стику,
●● „спачення”.
4 Роботу, пов’язану з регуляцією або ремонтом печі, можуть проводити лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
44
Важливі рекомендації щодо безпеки
У процесі обслуговування електричного приладу притримуйтесь основних принципів
безпеки. Щоб зменшити ризик опіку, удару електричним струмом, пожежі, пошкоджень або впливу енергії мікрохвиль, притримуйтесь правил:
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
●● Використовуйте пристрій тільки згідно з його призначенням, способом, який вказаний у цій інструкції.
Забороняється використовувати пристрій для підігрівання їдких хімічних речовин. Пічка не призначена
для промислових або лабораторних цілей.
●● Мікрохвильова пічка призначена для підігрівання
виключно продуктів харчування та напоїв. Сушіння
продуктів або одягу, а також підігрівання подушок,
туфель, вологих тканин та ін. може призвести до
тілесних ушкоджень або займання.
●● Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, як і у випадку їх неправильної роботи, падіння або іншого пошкодження приладу.
●● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено,
його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою
уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати лише вишколений персонал. Неправильно виконаний ремонт може
призвести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виникнення неполадок просимо Вас звернутися в спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, піч не
може працювати до моменту їх ремонту кваліфікованою особою.
●● Рідини та інші продукти харчування не можна розігрівати
в закритих контейнерах, тому що вони можуть вибухнути.
●● НВЧ-нагрівання напоїв може призвести до затримки
вибухового закипання, тому потрібно дотримуватися
обережності під час використання контейнера.
●● Не смажте продукти харчування в печі. Гаряча олія
може знищити частини печі або прилади, призводячи
навіть до опіків шкіри.
●● Яйця у шкаралупі та зварені круто не слід нагрівати
в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення нагрівання.
●● Вміст пляшечок для годування дітей та баночок з харчуванням для дітей слід розмішати або струснути,
а також перевірити температуру перед подачею до
з’їдання, щоб уникнути опіків.
●● Кухонний посуд може нагріватися в результаті переходу тепла з підігрітої їжі. Для переносу посуду використовуйте відповідні захвати.
●● Виконання дій по сервісу або ремонту, пов’язаних із
зняттям кришки, яка дає захист перед дією енергії
мікрохвиль, небезпечне і повинне виконуватись кваліфікованими особами.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці
з 8 років і особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи
з приладом, якщо буде здійснюватись контроль або
проведено інструктаж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям граGW29-030_v07
тися з приладом. Не допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без нагляду дорослих.
●● Зверніть увагу, гаряча поверхня
.
●● Двері й інші зовнішні поверхні можуть нагріватися під
час роботи пристрою.
●● Відкриті поверхні можуть бути гарячими під час
роботи пристрою.
●● Не виймайте мікову плитку, яка знаходиться в камері
мікрохвильової печі! Вона виконує захисну роль
перед випромінюванням.
●● Попередження! При відкриванні кришок або упаковок,
закритих плівкою, виходить пара.
●● При контакті з підігрітою їжею слід використовувати
кухонні рукавиці.
УВАГА!
Недотримання загрожує псуванням майна
●● Піч призначена до використання у якості окремостоячої, не слід розміщувати
її у шафці.
●● Піч підключайте виключно до гнізда мережі змінного струму 230 V, оснащеного
захисним кільцем.
●● Пристрій необхідно встановити біля стіни.
●● УВАГА: Заборонено встановлювати піч над плитою або іншими пристроями, що
виділяють тепло. Це може призвести до пошкодження пристрою та втрати гарантії.
●● Не встановлювати пристрій у шафі.
●● Не включайте пусту піч.
●● Щоб зменшити ризик пожежі всередині печі:
●● під час нагрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах необхідно
часто перевіряти піч, оскільки контейнер може зайнятися,
●● перед вкладанням паперових або пластикових пакетів в піч вийміть із них
всілякі зав’язки, що містять метал,
●● у разі виходу з пристрою диму, його необхідно вимкнути або вийняти вилку
з розетки і не відкривати двері, щоб не поширювався вогонь,
●● не залишайте паперових продуктів, посуду та кухонних приборів або їжі всередині печі, коли прилад не використовується.
●● Кабель живлення повинен проходити вдалині від розігрітих поверхонь і не може
прикривати жодних елементів печі.
●● Рекомендується регулярно чистити піч і видаляти залишки їжі.
●● Якщо не підтримувати у печі чистоту, це може призвести до погіршення стану
поверхні, що негативно впливатиме на довговічність печі і в результаті призведе до небезпечної ситуації.
●● Не використовуйте парові засоби для чищення мікрохвильової печі.
●● Прилад не призначений для роботи з використанням часових вимикачів або
окремої системи віддаленого управління.
●● За жодних умов не забирайте фольгу, що знаходиться на внутрішній стороні
дверцят. Це може призвести до пошкодження приладу.
●● Потрібно зафіксувати обертальну тарілку перед переміщенням пристрою для
уникнення його пошкодження.
●● Заборонено знімати проміжні планки ззаду і з боків. Вони забезпечують мінімальну відстань від стіни для циркуляції повітря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки щодо
експлуатації
●● Пристрій призначений для побутового використання і
аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому
робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
●● Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього використання, а не для
використання в ресторанному бізнесі.
●● Мікрохвильова піч повинна стояти автономно.
●● Продукти харчування, вкриті товстою шкіркою, такі як картопля, цілі кабачки,
яблука і каштани, перед приготуванням проколіть.
GW29-030_v07
●● Не доводьте до розварювання їжі.
●● Можна застосовувати лише посуд, придатний для використання у мікрохвильових
печах.
використовуйте мікрохвильову піч для зберігання яких-небудь предметів,
напр. хліба, печива і т.п.
●● Не
Підключення
1 Переконайтесь, чи всі упаковки були вийняті зсередини печі.
2 Зніміть захисну фольгу з панелі управління і з корпусу мікрохвильової печі.
Перевірте, чи немає якихось слідів пошкодження, таких як перекошені або вигнуті дверцята, пошкоджені ущільнювачі дверцят,
а також поверхня стику, тріснуті або послаблені завіси і захвати
дверцят, вм’ятини всередині печі або в дверцятах.
У випадку пошкоджень не використовуйте прилад і зверніться до
висококваліфікованого персоналу сервісного центру.
3 Мікрохвильову піч розмістіть на рівній, стабільній поверхні, яка витримає її вагу
і найбільш важкі продукти, призначені для приготування у мікрохвильовій печі.
4 Не піддавайте мікрохвильову піч впливові вологи і не ставте поблизу займистих
матеріалів, як і над або поблизу приладів, що генерують тепло.
5 Щоб піч працювала правильно, забезпечте відповідний доступ повітря. Над піччю
залиште відступ мін. 30 см, мін. 7,5 см за піччю та мін. 7,5 см з однієї сторони, друга
сторона повинна бути відкрита. Не закривайте або закладайте вентиляційні отвори
приладу. Не знімайте ніжки.
6 Не використовуйте піч без скляної таці та системи оборотного кільця, розміщених
в правильній позиції.
7 Перевірте, чи не пошкоджений кабель живлення, чи не проходить під піччю або
над якою-небудь гарячою або гострою поверхнею, а також чи не звисає за край столу
або стільниці.
8 Забезпечте легкий доступ до гнізда так, щоб в екстрених випадках було можливо
легке відключення приладу від джерела живлення.
9 Не використовуйте і не зберігайте піч на відкритому повітрі.
Інструкції щодо заземлення
Вилку приладу слід підключити до гнізда, оснащеного захисним кільцем. Підключення
до гнізда без кільця приводить до виникнення ризику удару електричним струмом.
У випадку замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.
Рекомендується використання печі в окремому електричному роз’ємі.
У випадку використання продовжувача:
1 Продовжувач повинен бути трикабельним із гніздом та вилкою, що дозволяють
приєднання до заземлення.
2 Продовжувач розмістіть вдалині від гарячих та гострих поверхонь так, щоб він не
міг бути випадково потягнутий або зачеплений.
У випадку невідповідного підключення існує ризик ураження струмом.
У випадку виникнення будь-яких питань, що стосуються заземлення або інструкцій стосовно підключення до елекричного живлення проконсультуйтеся із кваліфікованим електриком або працівником сервісного центру.
Як виробник, так і продавець не несуть відповідальності за пошкодження печі або травми, які виникли внаслідок недотримання інструкцій, що стосуються підключення до електричного живлення.
Радіоперешкоди
Робота мікрохвильової печі може привести до перешкод приймачів радіо, телебачення та подібного обладнання.
Перешкоди можна обмежити або ліквідувати наступним чином:
●● почистіть дверцята і стикові поверхні печі,
●● змініть установки радіо або телевізійної радіоантени,
●● переставте піч відносно приймача,
●● віддаліть піч від приймача,
●● підключіть мікрохвильову піч до іншого електричного гнізда таким чином, щоб піч
і приймач живились від різних розводок електромережі.
Чистка – зберігання та обслуговування
1 Перед початком чистки виключіть піч та вийміть вилку кабелю живлення із гнізда
електромережі.
2 Внутрішню частину печі слід утримувати в чистоті. У випадку забруднення внутрішніх стінок печі видаліть шматки їжі або розлиту рідину вологою ганчіркою.
У випадку сильного забруднення використовуйте ніжний засіб для чистки. Не використовуйте засоби для чистки в спреї та інших сильних засобів для чистки, тому що
вони можуть заплямити, вкрити полосами або заматувати поверхню печі і дверцят.
3 Зовнішню поверхню печі чистіть з допомогою вологої ганчірки.
Щоб уникнути пошкодження підсистем, що знаходяться всередині печі, слідкуйте,
щоб вода не капала через вентиляційні отвори всередину.
45
4 Обидві сторони дверцят, віконця, ущільнювачі дверцят та сусідні частини часто
протирайте вологою ганчіркою, щоб идалити усілякі залишки їжі або розлиту рідину.
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
Не використовуйте засоби для читски, що містять роз’їдаючі субстанції.
Під час конвекційного готування, якщо температура усередині досягає більше 230°C,
дисплей вказує E01 i 3 рази видає сигнал через кожні 5 секунд. Тоді натисніть Stop/
Cancel (Стоп/Анулювати), піч повертається у нормальний режим.
У випадку чистки ущільнювачів/дверцят, заглиблень та сусідніх частин, не можна використовувати субстанції що можуть пошкодити
ущільнення та привести до проходження мікрохвиль.
У випадку електричного замикання система входить у режим захисту від дефектної
дії. Дисплей вказує E03 із 3 сигналами через кожні 5 секунд. Тоді натисніть Stop/
Cancel (Стоп/Анулювати), піч повертається у нормальний режим.
5 Для миття корпусу не використовуйте агресивні засоби для чистки у вигляді
емульсій, молочка, паст и т.п. Вони можуть видалити нанесені інформаційні графічні
символи, такі як: поділки, позначення, знаки попередження и т.п.
6 Не допускайте до зволоження панелі управління. Для чистки використовуйте
вологу, м’яку ганчірку. Щоб уникнути випадкового включення печі, панель управління
чистіть лише при відкритих дверцятах.
7 Якщо конденсат водяної пари починає осідати на внутрішній або зовнішній стороні дверець, витріть її з допомогою м’якої ганчірки.
Конденсат може виступати, коли мікрохвильова піч діє в умовах високої вологи.
В такій ситуації це нормальне явище.
8 Регулярно виймайте і мийте скляну тацю. Мийте її в теплій воді із додаванням
засобу для миття посуду або в посудомийній машині.
9 Щоб уникнути шуму, оборотне кільце і дно внутрішньої частини печі чистіть регулярно. Нижню поверхню просто очистіть з допомогою ніжного засобу для чистки.
Оборотне кільце мийте у воді із додаванням засобу для миття посуду або в посудомийній машині. Під час повторного монтажу оборотного кільця в печі зверніть увагу,
щоб помістити його у відповідному місці.
10 Щоб видалити неприємний запах із печі, протягом 5 хвилин кип’ятіть в печі біля
200 мл води із соком та шкіркою одного лимона в мисці, пристосованій до підігрівання
в мікрохвильовій пічці.
Всередині ретельно протріть з допомогою сухої, м’якої ганчірки.
11 Якщо необхідна заміна внутрішньої лампочки, зверніться по цьому питанню
в СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистіть піч та видаляйте залишки.
Недотримання вищенаведений вказівок може привести до пошкодження стану поверхні, що, в свою чергу, може несприятливо вплинути на тривалість експлуатації приладу і призвести до небезпечних ситуацій.
ДАТЧИК ЗАХИСТУ ВІД ДЕФЕКТНОЇ ДІЇ
ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
Мікрохвильова піч має функцію автоматичного охолодження. Якщо режим приготування страви триває більше, ніж 2 хвилини, то після закінчення роботи увімкнеться
вентилятор (котрий працює близько 3 хвилин), охолоджуючи внутрішню частину
мікрохвильової пічки і тим самим збільшуючи строк її експлуатації.
Вказівки щодо посуду
В мікрохвильовій печі використовуйте посуд и прибори, пристосовані до цього. Ідеальним матеріалом для посуду, який підходить для використання в мікрохвильовій
печі, є прозорий матеріал, що дозволяє проникнення енергії через контейнер з метою
розігріву їжі.
1 Не використовуйте металеві прибори або посуд з металевою окайомкою – мікрохвилі не проникають крізь метал.
2 Перед приготуванням в мікрохвильовій печі видаліть упаковку із паперу, отриманого в процесі повторної обробки, тому що вона може містити металеві частини, які
можуть привести до полям’я/пожежі.
3 Рекомендується використання круглого/овального посуду замість квадратних/
прямокутних, потому що їжа на кутах посуду частіше пригоряє.
4 Під час використання грилю відкриті поверхні таці оберігайте перед пригорянням,
закриваючи тонкими пасками алюмінієвої фольги. Слід однак пам’ятати, щоб не використовувати занадто багато фольги та зберегти відстань мін. 3 см між фольгою та
внутрішніми стінками печі.
5 Посуд для випікання може використовуватися в ході процесу грилю, для випікання м’яса, філе, тортів, піци, печива та інших видів випічки. З цією метою поставте
посуд для випікання на скляному оборотному підносі. Їжу кладіть на посуд безпосередньо перед випіканням. Щоб уникнути опіків, вийміть посуд за допомогою спеціальних щипців або кухонної рукавиці.
Нижче представлена таблиця, яка полегшить вибір відповідного посуду і приборів.
Кухонні прибори
Технічні дані
Витрата енергії
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Мікрохвилі),
1000 W (Гріль), 1950 W (Конвекція)
Номінальна вихідна потужність
мікрохвиль
900 W
Частота
2450 MHz
Зовнішні розміри (мм)
281 mm (В) x 483 mm (Д) x 411 mm (Ш)
Розміри камери печі (мм)
220 mm (В) x 340 mm (Д) x 344 mm (Ш)
Ємність печі
25 літрів
Маса нетто
Близько 15,4 кг
* Вищевказані дані можуть змінитися, у зв’язку з чим користувач повинен перевірити
їх з інформацією, вказаною на щитку печі. Будь-які рекламації щодо помилок у цих
даних не приймаються.
Мікрохвильове приготування – вказівки
1 Ретельно вкладіть продукти харчування. Найбільші шматки вкладіть по краях таці.
2 Перевірте час приготування. Готуйте протягом найкоротшого вказаного часу,
і, якщо це буде необхідно, продовжуйте приготування. Сильно обгорілі продукти
можуть створювати дим або загорітися.
3 Продукти слід прикрити під час приготування. Прикриття захищає перед «виплескуванням» та забезпечує рівномірне приготування.
4 Під час приготування слід обертати продукти, щоб прискорити процес приготування таких продуктів, як курка або гамбургери. Великі продукти, такі як вирізка, слід
перевернути як мінімум один раз.
5 В середині приготування слід змінити розміщення продуктів харчування, таких як
кльоцки. Продукти, розміщені посередині, слід перенести на край.
Додаткові функції
БАТЬКІВСЬКЕ БЛОКУВАННЯ – захист перед доступом дітей
Блокування: У стані очікування, натисніть та утримайте протягом 3 секунд кнопку
Stop/Cancel. Прозвучить довгий звуковий сигнал, що повідомляє про включення бло-
Мікрохвилі Гріль
Жаростійке скло
Скло нестійке до тепла
Жаростійкі керамічні вироби
Пластикові посудини для
використання у мікрохвильовій печі
Одноразовий рушник
Металевий піднос
Металева решітка
Посуд для випічки
Алюмінієва плівка і плівковий посуд
Конвек- Комбіноване
ція
готування
так
ні
так
так
ні
так
так
ні
так
так
ні
так
так
так
ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
так
так
так
ні
ні
так
так
так
так
ні
ні
ні
ні
ні
ні
Тест кухонного посуду:
1 В контейнер/посуд налийте 1 склянку холодної води (250 мл) і помістіть його
в мікрохвильовій печі.
2 Готуйте при максимальній потужності протягом 1 хвилини.
3 Після закінчення заданого часу обережно перевірте темп. контейнера/посуду.
Якщо він буде теплим на дотик, не використовуйте його для приготування в мікрохвильовій печі.
Не готуйте довше, ніж 1 хвилину.
Монтаж скляної оборотної таці
1 Не розміщуйте скляну тацю в розвернутій позиції. Не слід обмежувати рух таці.
2 Під час приготування в печі завжди повинна знаходитися скляна таця, як і група оборотного кільця.
3 Під час приготування їжі, контейнери з їжею слід
завжди розміщувати на скляній таці.
4 У випадку тріщин або пошкоджень скляної таці
слід звернутися в найближчий сервісний центр.
Скляна таця
Ступиця (низ)
Група
оборотного
кільця
Вісь обертання
кування, що захищає перед доступом дітей, а на екрані з’явиться символ
.
Вивільнення блокування: При включеному блокуванні включіть та утримайте протягом 3 секунд кнопку Stop/Cancel. Прозвучить другий звуковий сигнал, що сигналізує про вивільнення від блокування.
46
GW29-030_v07
Перед зверненням в сервіс
Нормальний стан:
1 Робота мікрохвильової печі може викликати поміхи приймачів радіо та телевізійних. Ці поміхи подібні на перешкоди, викликані малими електричними приладами,
такими як міксер, вентилятор, порохотяг тощо.
2 Під час приготування при низькій потужності мікрохвиль зовнішнє освітлення печі
може залишатися притемненим.
3 Під час приготування із їжі виходить водяна пара. Більшість пари виходить через
вентиляційні отвори. Однак частина конденсату водяної пари може осідати на холодних частинах печі (напр., дверцятах).
4 Якщо скляна таця шумить під час роботи, перевірте чистоту дна печі і групи оборотного кільця. Чистіть у відповідності з інформацією, поданою в розділі «ЧИСТКА
- ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ».
Будова печі
1
2
3
4
5
6
7
8
Система безпечного закриття дверців
Вікно печі
Обертальний візок
Панель управління
Слюдяня плитка
Скляна таріль
Нагрівний елемент гріля
Посуд для випічки
7
6
5
Якщо піч не працює:
1 Перевірте, чи правильно підключена піч к гнізда електромережі. Якщо ні, вийміть
вилку із гнізда, зачекайте 10 секунд і вкладіть знову.
2 Перевірте, чи не згорів запобіжник або чи не включився автоматичний запобіжник
мережі. Якщо запобіжники працюють правильно, перевірте гніздо електромережі, підключаючи до нього інший прилад.
3 Перевірте, чи правильно запрограмована панель управління, чи був встановлений часовий програматор.
4 Перевірте, чи ретельно були закриті дверцята. В іншому випадку енергія мікрохвиль не буде доставлена в піч.
Якщо після виконання вище наведених дій піч і далі не працює, слід
звернутися в сервісний центр. Не слід самостійно регулювати або
ремонтувати піч.
4
2
3
1
8
Панель управління
●● ЕКРАН МЕНЮ
–– На екрані висвітлюється годинник, час готування і показники функції та живлення.
●● Power Level (Рівень потужності)
–– Натисніть багато раз, щоб вибрати рівень потужності мікрохвильового готування.
●● Time+, Time–– Натисніть, щоб установити годинник або час готування.
●● Weight Adj. (Установлення вагів)
–– Натисніть, щоб вибрати вагу страви.
●● Menu
–– Натисніть, щоб встановити готування популярної страви.
1. Baked Potato – жарена картопля
2. Coffee – кава
3. Попкорн
4. Reheat – підігрівання
5. Спагеті
6. Піцца
7. Chicken – ціле курча
8. Cake – тісто
9. Jet Defrost – розморожування
●● Grill/Combi.
–– Натисніть, щоб встановити програму грілювання/готування або вибрати одне
із двох настроювань готування.
●● Convection
–– Натисніть, щоб вибрати конвекційне готування.
●● Micro+Convection
–– Натисніть, щоб вибрати одну із чотирьох комбінацій настроювань готування
●● Clock/Preset
–– Натисніть, щоб установити годинник або програму старту затримки.
●● Start/Quick Start (Старт/Швидкий старт)
–– Натисніть, щоб запустити програму готування.
–– Вистачить натиснути декілька раз, щоб встановити готування і готувати відразу на найвищому рівні живлення.
●● Stop/Cancel (Припиніть/Анулюйте)
–– Служить для анулювання настроювання і занулення печі перед установленням програми готування.
–– Натисніть раз, щоб тимчасово припинити готування або два рази, щоб
повністю анулювати процес готування.
–– Притримайте, щоб встановити блокаду для захисту дітей.
GW29-030_v07
47
ПОПЕРЕДНЄ ПІДІГРІВАННЯ І ГОТУВАННЯ ІЗ КОНВЕКЦІЄЮ
Установлення функцій печі
Після підключення до живлення почуєте звуковий сигнал і запуститься динамічний
дисплей.
Установлення годинника
Якщо піч підключена до джерела живлення, натисніть один раз кнопку CLOCK
(Годинник).
ПРИКЛАД: Хочете встановити годинник печі на годину 8:30.
1 Натисніть однократно кнопку Clock/Preset.
2 Натисніть кнопку Time+ або Time- для встановлення цифри 8.
3 Натисніть кнопку Clock/Preset.
4 Натисніть кнопку Time+ або Time- для встановлення числа 30.
5 Натисніть кнопку Clock/Preset для підтвердження.
Годинник 24 - годинний. Можна перевірити час годинника під час
готування шляхом доторкання Clock/Preset. Час висвітлюється
протягом 3 секунд.
Уключення печі
Після підключення обладнання до відповідного джерела живлення і перед
початком встановлення мікрохвильової печі, зпочатку помістіть страву
у камеру печі i закрийте дверці.
Мікрохвильове готування
Для мікрохвильового приготування не використовуйте решітку
і посуд для випікання! Перед мікрохвильовим приготуванням
вийміть решітку, посуд для випікання зсередини плити.
Максимальний час можливий для встановлення: 95 хвилин.
Виберіть потужність живлення, натискаючи кнопку POWER LEVEL (Рівень потужності).
Натисніть кнопку
Power Level
Потужність готування
1 раз
2 раз
3 раз
4 раз
5 раз
6 раз
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ПРИКЛАД: Хочете готувати протягом 5 хвилин з 60% мікрохвильовим живленням.
1 Натисніть кнопку Power Level багаторазово для вибору потужності готування.
2 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
3 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Можете перевірити рівень живлення під час мікрохвильового готування, натискаючи кнопку Power Level.
Якщо пройде заданий час, почуєте звуковий сигнал, а на дисплеї появиться напис End, натисніть Stop/Cancel або відкрийте дверці печі
перед запуском наступної функції.
Грілювання
Грілювання є особливо корисним у випадку тонких шматків м’яса, стейків, котлет,
кебабів, ковбас та шматків курчати. Використовується також для приготування тостів
і панірованих страв.
ПРИКЛАД: Запуск функції грілювання протягом 12 хвилин.
1 Натисніть кнопку Grill/Combi..
2 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час грілювання.
3 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Конвекційне готування
Найдовший час готування у даному режимі складає 95 хвилин. Під час готування
у режимі конвекції, гаряче повітря циркулює усередині печі до моменту, коли страва
стане хрупкою. Піч може встановлюватися на 10 різних температурних значень готування (110°C~200°C).
ГОТУВАННЯ ІЗ КОНВЕКЦІЄЮ
ПРИКЛАД: Хочемо готувати при температурі 180°C протягом 40 хвилин.
1 Натисніть багатократно кнопку Convection для вибору температури.
2 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
3 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
48
Піч можна встановити для поєднання дії попереднього підігріву і готування у режимі
конвекції.
ПРИКЛАД: Хочемо встановити попереднє підігрівання на темп. 170°C i пізніше готувати протягом 35 хвилин.
1 Натисніть багатократно кнопку Convection для вибору температури.
2 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
3 Відраховування припиняється у момент, коли піч досягає встановленої температури.
4 Відкрийте дверці і помістіть упакування з їжею посередині посуду для випічки.
5 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
6 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Можете перевірити температуру під час готування шляхом натиснення кнопки Convection.
Комбіноване готування 1
30% часу мікрохвильове готування, 70% грілювання. Застосовуємо для риб та картоплі.
ПРИКЛАД: Установлення комбінації 1 з готуванням на 25 хвилин.
1 Натисніть два рази кнопку Grill/Combi. На дисплеї появиться: Co – 1.
2 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
3 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Комбіноване готування 2
55% часу мікрохвильове готування, 45% грілювання. Застосовуйте для пудингів,
омлетів, жареної картоплі i м’яса з домашньої птиці.
ПРИКЛАД: Установлення комбінації 2 з готуванням на 12 хвилин.
1 Натисніть три рази кнопку Grill/Combi. На дисплеї появиться: Co – 2.
2 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
3 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Мікрохвилі + конвекція
Найдовший час готування складає 95 хвилин. Піч має чотири настроювання, що
полегшують автоматичний вибір готування як з конвекцією, так і з мікрохвилею:
Натисніть декілька разів кнопку Micro+Convection для встановлення температури
конвекції:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Температура (°C) 220
170
140
110
ПРИКЛАД: Хочемо спекти їжу протягом 24 хвилин у режимі COMB3.
1 Натисніть багатократно кнопку Micro+Convection для вибору температури.
2 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
3 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Можете перевірити температуру під час готування шляхом натиснення кнопки
Micro+Convection.
Експрес – готування
Піч діє на найвищому рівні живлення (100% вихідна потужність) для програми експрес - готування.
Щоб вжити цю опцію натисніть кнопку Start/Quick Start. Піч буде негайно запущена
і буде працювати протягом 30 секунд.
Кожне натиснення кнопки Start/Quick Start під час праці печі збільшує її час праці на
наступне 30 секунд.
ПРИКЛАД: Установлення готування з використанням опції експрес – готування протягом 2 хвилин:
1 Натисніть кнопку Stop/Cancel.
2 Натисніть кнопку Start/Quick Start чотири рази. Піч негайно почне працювати
у заданому часі 2 хвилин.
Автоматичне розморожування
Найдовший час розморожування складає 95 хвилин. Уведіть програму Jet Defrost
– розморожування шляхом виконання нижчевказаних дій:
1 Помістіть страву у піч для розморожування і закрийте дверці.
2 Натисніть декілька разів кнопку Menu, до моменту висвітлювання „9”.
3 Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час розморожування.
4 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Під час розморожування, система зробить перерву і почуєте звуковий сигнал, що нагадує користувачеві про необхідність перевернути страву, потім натисніть кнопку Start/Quick Start для відновлення програми розморожування.
GW29-030_v07
Встановлення затримки включення печі
Ця функція надає можливість запустити піч у пізніший час.
ПРИКЛАД: Годинник вказує 11:10 i хочемо почати готування o 11:30.
1 Установіть програму готування.
2 Натисніть кнопку Clock/Preset.
3 Натисніть кнопки Time+ Time- для встановлення години 11.
4 Натисніть кнопку Clock/Preset.
5 Натисніть кнопки Time+ Time- для встановлення хвилин – 30.
6 Натисніть кнопку Clock/Preset для підтвердження.
Якщо встановлено час включення печі, екран дисплею вказує
поточну годину, для перевірки часу настроювання натисніть один
раз Clock/Preset i час настроювання висвітлюється на 3 секунди,
можна натиснути кнопку Stop/Cancel для анулювання програми
настроювання готування протягом 3 секунд.
Багатоетапне готування
Конвекційне готування (без функції попереднього нагріву)
Натисніть кнопку Power Level для встановлення рівня потужності.
Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
Натисніть кнопку Convection для встановлення температури.
Натисніть кнопки Timer+ Timer-, щоб вибрати час готування.
Натисніть кнопку Start/Quick Start.
Функція розморожування може встановлюватися тільки у першому
етапі. Швидкий Start, Auto Menu i програми готування із властивістю попереднього підігріву не можуть встановлюватися у програмі багатоетапного готування.
Автоматичне готування
Вживається для страв такого режиму готування, що не вимагає встановлювати час
чи рівень живлення. Вистачить вказати тип страви, яку хочете приготувати та вагу
страви.
Після закінчення половини часу готування можна перевернути
страву, щоб отримати рівномірний ефект готування.
ПРИКЛАД: Готування 400 г курчати.
1 Помістіть курча у піч і закрийте дверці.
2 Натисніть декілька разів кнопку Menu, до моменту висвітлювання „7”.
3 Натисніть декілька разів кнопку Weight Adj. Для вибору потрібної ваги страви.
4 Натисніть кнопку Start/Quick Start.
1. Картопля
2. Кава
(200 мл/чашка)
3. Попкорн
4. Підігрівання
5. Спагетті
GW29-030_v07
7. Курча
8. Тісто
ЧАС ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ [s]
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
ПОТУЖНІСТЬ
Мікрохвилі
+ конвекція
(200°C)
Мікрохвилі
+ конвекція
(170°C)
Конвекція (130°C)
Результати автоматичного готування залежать від таких факторів, як форма i розмір
харчового продукту, потреб, що стосуються приготування визначених продуктів та
способу розміщення продуктів у печі. Якщо будете неповністю задоволені результатами готування, потрібно пристосувати час готування до власних потреб.
МАСА, ОБ’ЄМ
ПРОДУКТУ
ЧАС ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
На дисплеї з’явилося
повідомлення „E01”.
Спрацював захист від
перегріву.
Зачекайте, поки піч
повністю охолоне.
Натисніть кнопку Stop/
Cancel. З дисплея зникне
повідомлення „E01”, піч
повернеться в первинний
стан.
На дисплеї з’явилося
повідомлення „E02”.
Термостат був пошкоджений.
Віддайте прилад в сервісний пункт.
Електроніка була пошкоджена.
На дисплеї з’явилося
повідомлення „E03”.
Сталася аварія електромережі – пристрій перейшов в режим захисту від
неправильної дії.
Натисніть кнопку Stop/
Cancel. З дисплея зникне
повідомлення „E03”,
піч повернеться в первинний стан.
Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи.
Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже
його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
ТАБЛИЦЯ АВТОМАТИЧНОГО МЕНЮ
ПРОГРАМА
6. Піцца
МАСА, ОБ’ЄМ
ПРОДУКТУ
Приклади проблем з роботою мікрохвильової печі
Піч може встановлюватися на 3 різні автоматичні етапи готування. Припустіть, що
хочете встановити таку програму готування.
Мікрохвильове готування
1
2
3
4
5
ПРОГРАМА
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відпоПОТУЖНІСТЬ
відно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
Мікрохвилі 100%
Мікрохвилі 100%
Мікрохвилі 100%
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Мікрохвилі 100%
Мікрохвилі 100%
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не
за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
49
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy...........................................50
Important safety instructions...............................................................................................50
Installation..........................................................................................................................51
Grounding instructions........................................................................................................51
Radio interference..............................................................................................................51
Cleaning, maintenance and operation................................................................................51
Technical data.....................................................................................................................52
Microwave cooking – tips...................................................................................................52
Additional functions............................................................................................................52
Kitchen utensils – tips.........................................................................................................52
Glass tray installation.........................................................................................................52
Before calling the service centre........................................................................................52
Microwave oven features....................................................................................................53
Control panel......................................................................................................................53
Setting the oven functions..................................................................................................54
Setting the clock.................................................................................................................54
Switching on the microwave oven......................................................................................54
Microwave cooking.............................................................................................................54
Grilling................................................................................................................................54
Convection cooking............................................................................................................54
Combination mode 1..........................................................................................................54
Combination mode 2..........................................................................................................54
Microwaves + convection...................................................................................................54
Express cooking.................................................................................................................54
Auto defrost........................................................................................................................54
Setting the delayed start.....................................................................................................54
Multi stage cooking.............................................................................................................55
Auto cook............................................................................................................................55
Automatic menu table..................................................................................................55
Typical problems when using the microwave oven............................................................55
Ecology – environmental protection...................................................................................55
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Use this appliance only for its intended use as described
in this manual. Do not use or heat corrosive chemicals
in the device. Oven is not designed for industrial or
laboratory use.
●● The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged
power cord or plug, or if it is not working properly or if it
has been dropped or otherwise damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance may only be repaired by qualified service
personnel. Improper repair may result in a serious
hazard to the user. In case of defects we suggest that
you contact a ZELMER specialist service centre.
●● WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
●● WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
●● Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the
oven parts or accessories and even cause skin burns.
●● Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
●● The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat
transmission from the heated food. Use appropriate
handles.
●● WARNING: It is hazardous for anyone other than
a competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
●● Caution, hot surface
.
●● The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
50
GW29-030_v07
●● The accessible surface may be hot during operation.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven
cavity! It protects against radiation.
●● Caution! Steam will escape, when opening lids or
wrapping foil.
●● Use gloves if you remove any heated food.
WARNING!
Risk of property damage
●● The microwave oven is designed to be used as a standalone unit and it should not
be placed in a cupboard.
●● Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
●● The appliance shall be placed against a wall.
●● WARNING: Do not install oven over a range
cooktop or other heat-producing
appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
●● The appliance must not be placed in a cabinet.
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition,
●● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
●● if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames,
●● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
●● The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
●● Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
●● Do not use steam cleaner to clean the mwo.
●● This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
●● Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
●● Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures
a minimum distance from the wall for air circulation.
HINT
Tips and information about the product and its use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
●● farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●● bed and breakfast type environments.
●● The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
●● The microwave oven is only used in freestanding.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
GW29-030_v07
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
4 Do not expose the microwave oven to humidity. Do not place the microwave oven near
flammable materials as well as above or close to heat-generating appliances.
5 Ensure the adequate air flow in order to allow the proper operation of the microwave
oven. Leave the space of min. 20 cm above the oven, min. 10 cm behind the oven and
min. 5 cm at both sides. Do not cover or otherwise obstruct the ventilation openings of the
appliance. Do not remove the legs.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly, both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use or store the microwave oven outdoors.
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains
connection instructions contact a qualified electrician or service centre
employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
●● Clean the door and sealing surfaces of the oven,
●● Reorient your radio or TV receiving antenna,
●● Move the microwave oven away from the receiver,
●● Place the microwave oven as far as possible from the receiver,
●● Plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain, streak
or tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
51
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of washing-up liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a SERVICE CENTRE.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
Technical data
Energy consumption
230-240 V~ 50 Hz, 1400 W (Microwaves),
1000 W (Grill), 1950 W (Convection)
Rated input power (microwaves)
900 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
281 mm (H) x 483 mm (W) x 411 mm (D)
Internal dimensions (mm)
220 mm (H) x 340 mm (W) x 344 mm (D)
Oven capacity
25 liters
Net weight
About 15,4 kg
* The above parameters are subject to change therefore the user should verify them with
the information on the rating label. Any customer complaints regarding errors in these
parameters shall not be considered.
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out”
and ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least
once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Additional functions
CHILD LOCK – preventing children from accidentally activating the
microwave oven
in the corners of the dish gets burned more often.
4 When grilling, protect the exposed areas from getting burned by covering them with
narrow strips of aluminium foil. Remember to avoid the excess of foil and maintain the
distance of minimum 3 cm between the foil and the oven internal walls.
5 The cooking dish may be used for grilling and roasting meat and fish, baking pastries,
cookies, pizza and other types of food. To begin cooking, place the cooking dish on the
turntable. Place the food in the dish immediately before cooking. To avoid burns, remove
the dish from the appliance using special tongs or oven mitt.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
Kitchen utensils
Microwaves
Grill
Convection
Combination
mode
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramic utensils
Microwave safe plastic dishes
Paper towel
Baking Plate
Metal gridiron
Glass tray
Aluminum foil and foil containers
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Utensil test:
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave
oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
Do not exceed 1-minute cooking time.
Glass tray installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass
tray movement should not be restricted.
2 During cooking, both the glass tray and turntable
ring assembly must always be present in the microwave
oven.
3 During cooking, all food and food containers should
always be placed on the glass tray.
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
your nearest service centre.
Glass tray
Hub (underside)
Turntable ring
assembly
Turntable shaft
Before calling the service centre
Normal situation:
During convection cooking when the oven temperature reaches over 230°C, the symbol
E01 will be shown on the display and you will hear 3 beeps every 5 seconds. Press the
Stop/Cancel button and the appliance will return to the normal state.
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
PROTECTIVE SENSOR AGAINST DEFECTIVE OPERATION
If the microwave oven does not work:
In the event of a short circuit, the system starts to operate in the protection mode against
defective operation. The symbol E03 will be shown on the display and you will hear three
beeps every 5 seconds. Press the Stop/Cancel button and the appliance will return to the
normal state.
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked. If not, the microwave energy will
not be supplied to the oven.
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the Stop/Cancel button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set, and the
symbol
will appear on the display.
Releasing the child lock: When the lock is activated, press and hold the Stop/Cancel
button for 3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been
released.
PROTECTION AGAINST OVERHEATING
AUTOMATIC COOLING FUNCTION
The oven is equipped with an automatic cooling function. If the cooking mode takes more
than 2 minutes, after the job is done, a fan is going to start working, and continue to work
for ca. 3 minutes, cooling the whole interior of the oven, thus enhancing its lifespan.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
52
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
GW29-030_v07
Microwave oven features
1
2
3
4
5
6
7
8
Door safety lock system
Window
Roller ring
Control panel
Mica plate
Glass tray
Grill heating element
Baking Plate
7
6
5
4
2
3
1
8
Control panel
●● MENU DISPLAY
–– The clock, cooking time, cooking power and operation symbols are shown on the
display.
●● Power Level
–– Press several times to select the level of microwave cooking power.
●● Time+, Time–– Press to set the clock or the cooking time.
●● Weight Adj.
–– Press to select the weight of the dish.
●● Menu
–– Press to set the cooking of a popular dish.
1. Baked Potato
2. Coffee
3. Popcorn
4. Reheat
5. Spaghetti
6. Pizza
7. Chicken
8. Cake
9. Jet Defrost
●● Grill/Combi.
–– Press to set the grilling-cooking mode or to select one of the two cooking settings.
●● Convection
–– Press to select convection cooking
●● Micro+Convection
–– Press to select one of the four combinations of cooking settings.
●● Clock/Preset
–– Press to set the clock or the delayed start program.
●● Start/Quick Start
–– Press to start the cooking program.
–– It’s enough to press the button several times to set the cooking time and cook on
the highest power level.
●● Stop/Cancel
–– Is used to cancel the settings and reset the oven before setting a cooking
program.
–– Press once to pause cooking or press twice to cancel the whole cooking process.
–– Press and hold to set the child lock.
GW29-030_v07
53
Setting the oven functions
After plugging the appliance you will hear a beep and the display will switch on.
Setting the clock
Press the CLOCK button once when the oven is plugged in.
EXAMPLE: In order to set the oven clock at 8:30.
1 Press the Clock/Preset button once.
2 Press the Time+ or Time- button until „8” is shown on the display.
3 Press the Clock/Preset button.
4 Press the Time+ or Time- button until 30 is shown on the display.
5 Press the Clock/Preset button to confirm.
The clock operates in the 24-hour mode. The time may be checked during
cooking by pressing the Cock/Preset button. The time will be displayed
within 3 seconds.
Switching on the microwave oven
After plugging in the appliance to an appropriate power source and before starting
to program the oven, place the food inside and close the door.
Microwave cooking
Never use gridiron or baking dish for microwave cooking! Always remove
gridiron and baking dish from the oven before cooking with microwaves.
The maximum cooking time is: 95 minutes.
Select the power by pressing the Power Level button.
Press the Power Level button
Cooking power
once
twice
3 times
4 times
5 times
6 times
100%
80%
60%
40%
20%
0%
EXAMPLE: In order to cook for 5 minutes at 60% microwave power.
1 Press the Power Level button several times to select the cooking power.
2 Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
3 Press the Start/Quick Start button.
To check the power level during cooking, press the Power Level button.
When the set time is up, you will hear a beep and the display will show the
message End, press the Stop/Cancel button or open the oven door before
setting the next function.
Grilling
Grilling is especially useful to roast thin slices of meat, steaks, chops, kebab, sausages or
chicken pieces. It is also useful to prepare toasts and dishes coated with breadcrumbs.
EXAMPLE: In order to set the grilling program for 12 minutes.
1 Press the Grill/Combi. button.
2 Press the Timer+ or Timer- button to select the grilling time.
3 Press the Start/Quick Start button.
Convection cooking
The maximum cooking time in this mode is 95 minutes. During cooking in the convection
mode, hot air circulates inside the oven until the dish becomes crisp. There are 10 different
temperature settings (110°C~200°C).
CONVECTION COOKING
EXAMPLE: To cook in the temperature of 180°C for 40 minutes:
1 Press the Convection button several times to select the temperature.
2 Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
3 Press the Start/Quick Start button.
PRE-HEATING AND CONVECTION COOKING
The oven may be programmed to combine the pre-heating with the convection cooking
mode.
EXAMPLE: To set the pre-heating mode to 170°C and then to cook for 35 minutes:
1 Press the Convection button several times to select the temperature.
2 Press the Start/Quick Start button.
3 The countdown stops when the oven reaches the programmed temperature.
54
4 Open the oven door and place the food product in the middle of the glass tray.
5 Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
6 Press the Start/Quick Start button.
Press the Convection button to check the temperature during the cooking
process.
Combination mode 1
30% of the time – microwave cooking 70% of the time – grilling. Used for fish and potatoes.
EXAMPLE: In order to set the combination mode 1 for 25 minutes:
1 Press the Grill/Combi. button twice. The display will show: Co – 1.
2 Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
3 Press the Start/Quick Start button.
Combination mode 2
55% of the time – microwave cooking 45% of the time – grilling. Used for puddings,
omelets, baked potatoes and poultry.
EXAMPLE: In order to set the combination mode 2 for 12 minutes:
1 Press the Grill/Combi. button three times. The display will show: Co – 2.
2 Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
3 Press the Start/Quick Start button.
Microwaves + convection
The maximum cooking time is 95 minutes. The oven has four settings which facilitate
the automatic selection of the cooking mode both with the use of convection and the
microwaves:
Press the Micro+Convection button several times to set the convection temperature:
COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 Temperature (°C) 220
170
140
110
EXAMPLE: To cook food for 24 minutes in the COMB3 mode:
1 Press the Micro+Convection button several times to select the temperature.
2 Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
3 Press the Start/Quick Start button.
Press the Micro+Convection button to check the temperature during the cooking
process.
Express cooking
During the express cooking program, the oven operates at the highest power level (100%
output power).
To use this function press the Start/Quick Start button. The oven will immediately start
operating and will operate for 30 seconds.
Each time you press the Start/Quick Start button while the oven is operating will prolong
its operation time by 30 seconds.
EXAMPLE: Setting the cooking time using the express cooking function for 2 minutes:
1 Press the Stop/Cancel button.
2 Press the Start/Quick Start button four times. The oven will immediately start
operating for 2 minutes.
Auto defrost
The maximum defrosting time is 95 minutes. Select the Jet Defrost mode by doing the
following:
1 Place the food product to be defrosted in the oven and close the door.
2 Press the Menu button several times until „9” is shown on the display.
3 Press the Timer+ or Timer- button to select the defrosting time.
4 Press the Start/Quick Start button.
During defrosting the system will make a pause. You will hear a beep
reminding the user to turn the food. Press the START/QUICK START button
to resume the defrosting program.
Setting the delayed start
This function enables to start the cooking process at a later time.
EXAMPLE: The clock shows 11:10 and you want to start the cooking process at 11:30.
1 Set the cooking program.
2 Press the Clock/Preset button.
3 Press the Time+ or Time- button to set the hour - 11.
4 Press the Clock/Preset button.
GW29-030_v07
5 Press the Time+ or Time- button to set the minutes - 30.
6 Press the Clock/Preset button to confirm.
Typical problems when using the microwave oven
When the delayed start mode is programmed, the current time will be
shown on the display. To check the start time press the Clock/Preset button
once, the start time will be displayed for 3 seconds. To cancel the delayed
start mode, press the Stop/Cancel button for 3 seconds.
PROBLEM
CAUSE
SOLUTION
The “E01” error message
appears on the display.
Overheating protection has
been activated.
Wait for the oven to cool
down completely. Press
the Stop/Cancel button.
The “E01” error message
disappears from the
display and the oven
resumes normal operation.
The “E02” error message
appears on the display.
The thermostat is damaged.
Take the appliance to
a service point.
The “E03” error message
appears on the display.
There has been a malfunction
of the electricity network and
the appliance has entered
a protective mode to avoid
damage.
Multi stage cooking
You can program 3 automatic cooking sequences. To set the following cooking program:
Microwave cooking
Convection cooking (without the pre-heating function)
1
2
3
4
5
Press the Power Level button to set the power level.
Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
Press the Convection button to select the temperature.
Press the Timer+ or Timer- button to select the cooking time.
Press the Start/Quick Start button.
The defrosting function may be set only in the first stage. Quick Start, Auto
Menu and cooking programs with the pre-heating function cannot be set in
the multi stage cooking program.
Auto cook
This cooking mode is used for dishes which do not require programming the cooking time
and the power level. It’s enough to choose the type of the dish and its weight.
In order to obtain even cooking results, turn the food in the middle of the cooking time.
EXAMPLE: Cooking 400 g of chicken.
1 Place the chicken in the oven and close the door.
2 Press the Menu button several times until „7” is shown on the display.
3 Press the Weight Adj. button several times to select the weight of the dish.
4 Press the Start/Quick Start button.
The electronics are damaged.
Press the Stop/Cancel
button. The “E03” error
message disappears from
the display and the oven
resumes normal operation.
Ecology – environmental protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper
container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic. When
worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of
the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for
natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
AUTOMATIC MENU TABLE
PROGRAMME
1. Potatoes
2. Coffee
(200 ml/cup)
3. Popcorn
4. Heating
5. Spaghetti
6. Pizza
7. Chicken
8. Cake
PRODUCT WEIGHT,
VOLUME
TIME [s]
1 (230 g)
4:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
99 g
3:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
100 g
22:00
200 g
27:00
300 g
32:00
150 g
15:00
300 g
16:00
450 g
17:00
800 g
30:00
1000 g
33:00
1200 g
36:00
1400 g
39:00
475 g
50:00
POWER
Microwaves 100%
Microwaves 100%
Microwaves 100%
Microwaves 100%
Microwaves 100%
Microwaves
+ convection
(200°C)
Microwaves
+ convection
(170°C)
Convection (130°C)
The results of automatic cooking depend on factors such as the shape and size of the food
product, cooking preferences and the way the food is arranged in the oven. If you are not
satisfied with the cooking results, adjust the cooking time to your own needs.
GW29-030_v07
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying
in advance.
55
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
GW29-030_v07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement