Zelmer | ZMW3103X (MW3103) | User manual | Zelmer ZMW3103X (MW3103) User Manual

Zelmer ZMW3103X (MW3103) User Manual
MW3103
MW3103
KUCHENKA MIKROFALOWA
microwave oven
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KUCHENKA MIKROFALOWA 2–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
8–13
SK NÁVOD NA OBSLUHU
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА
38–43
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
14–19
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
32–37
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROVLNNÁ RÚRA
MИКPOВOЛНOВAЯ ПEЧЬ
MIКPOXВИЛЬOВA ПIЧ
44–49
EN USER MANUAL
20–25
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CUPTOR CU MICROUNDE 26–31
MICROWAVE OVEN
50–55
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii mikrofal .................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa......................................................................2
Instalacja..............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia...........................................................................................3
Zakłócenia radiowe...............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa..................................................................................4
Dane techniczne...................................................................................................................4
Wymogi norm.......................................................................................................................4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki...................................................................................4
Funkcje dodatkowe...............................................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń..............................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego.................................................................................4
Zanim wezwiesz serwis........................................................................................................5
Budowa kuchenki.................................................................................................................5
Panel sterowania..................................................................................................................5
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara..........................................................................................................5
Włączanie kuchenki........................................................................................................6
Gotowanie mikrofalowe..................................................................................................6
Grillowanie.....................................................................................................................6
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)...................................................................6
Szybkie rozpoczęcie gotowania.....................................................................................6
Rozmrażanie wg wagi....................................................................................................6
Rozmrażanie wg czasu..................................................................................................6
Opóźniony start..............................................................................................................6
Menu automatyczne (Auto Menu)..................................................................................7
Tabela menu automatycznego ................................................................................7
Gotowanie wieloetapowe ..............................................................................................7
Informacje dodatkowe....................................................................................................7
Ekologia – zadbajmy o środowisko .....................................................................................7
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Nie stosuj, podgrzewaj żrących substancji chemicznych
w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów
przemysłowych lub laboratoryjnych.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania wyłącznie żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań i podgrzewanie poduszek, pantofli, wilgotnych
tkanin itp. może prowadzić do zranienia lub zapłonu.
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku
jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone
lub uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone,
kuchenka nie może pracować do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
●● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno
ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
●● Mikrofalowe ogrzewanie napojów może spowodować
opóźnione wrzenie wybuchowe, dlatego też musisz uważać przy manipulowaniu pojemnikiem.
●● Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet
poparzenia skóry.
●● Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo
nie należy ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż
mogą eksplodować, nawet po zakończeniu ogrzewania.
●● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia
naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub
naprawczych, związanych ze zdejmowaniem pokrywy
dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
MW3103-001_v01
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
●● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
●● Drzwiczki i inne powierzchnie zewnętrzne mogą się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
●● Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy
urządzenia.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej się w komorze
kuchenki mikrofalowej! Pełni ona rolę ochronną przed
promieniowaniem.
●● Ostrzeżenie! Para wydostanie się podczas podnoszenia
pokrywek lub otwierania opakowań foliowych.
●● Używaj rękawic kuchennych jeśli wyjmujesz podgrzane
jedzenie.
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Urządzenie powinno być ustawione przy ścianie.
●● UWAGA: Nie montuj kuchenki nad płytami grzejnymi lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Grozi to uszkodzeniami i utratą gwarancji.
●● Nie umieszczaj urządzenia w szafce.
●● Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● podczas ogrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
z papieru, często sprawdzaj kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się
pojemnika,
●● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
●● w przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij
wtyczkę z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
●● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Zaleca się regularne czyszczenie kuchenki i usuwanie osadzającej się żywności.
●● Zaniedbanie w utrzymywaniu kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszania
się stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na trwałość kuchenki i w efekcie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
●● Nie wolno stosować oczyszczacza na parę wodną.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
●● Zabezpiecz talerz obrotowy przed przenoszeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia go.
●● Nigdy nie usuwaj listwy dystansowej znajdującej się z tyłu lub na bokach, zapewnia
ona minimalny odstęp od ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz podobnego zastosowania
w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego, nie do wykorzystywania do celów biznesu gastronomicznego.
●● Kuchenka mikrofalowa służy do użytku jako wolnostojąca.
MW3103-001_v01
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Używaj tylko tych naczyń, które są odpowiednie do używania w kuchenkach mikrofalowych.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Urządzenie ustaw tyłem do ściany. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij
odpowiedni przepływ powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp min. 30 cm, min. 10 cm za
kuchenką i min. 20 cm z obu stron kuchenki. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod
kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
●● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
●● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
●● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
●● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
●● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj, by
woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Czyść regularnie pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki. Dolną powierzchnię
oczyścić za pomocą łagodnego detergentu. Pierścień obrotowy myj w wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Podczas ponownego montowania pierścienia
obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby umieścić go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do
SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dane techniczne
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
Funkcje dodatkowe
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Stop/
Clear. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Stop/Clear. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest
materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Podczas grillowania odsłonięte obszary potrawy chroń przed przypaleniem osłaniając
je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo
folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Ręcznik jednorazowy
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Mikrofale
Grill
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Parametry techniczne urządzenia
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Mikrofale) 1000 W (Grill)
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal
700 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
wys. = 259; szer. = 440; gł. = 340
Test naczyń kuchennych:
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
wys. = 208; szer. = 306; gł. = 307
Pojemność kuchenki
20 litrów
Talerz obrotowy
Średnica = 255 mm
Masa netto
Około 12,5 kg
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować
je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Wymogi norm
Kuchenka mikrofalowa ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008
w spra­wie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej. Nie należy ograniczać ruchu
talerza.
Szklany talerz
Piasta (spód)
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia obrotowego.
Zespół
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnością
pierścienia
obrotowego
należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
Oś obrotowa
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
MW3103-001_v01
Zanim wezwiesz serwis
Panel sterowania
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
Budowa kuchenki
1
2
3
4
5
6
7
Ekran wyświetlacza:
Micro./Grill/Combi. (Mikrofale/Grill/Gotowanie kombinacyjne)
Weight/Time Defrost (Rozmrażanie wg wagi/Rozmrażanie wg czasu)
Clock/Pre-Set (Ustawianie zegara)
Stop/Clear (Zatrzymanie/Anulowanie)
Start/+30 s/Confirm (Start/+30 s/Potwierdzenie)
Pokrętło (Szybkie uruchomienie, Menu automatyczne):
–– zwiększanie wartości
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
–– zmniejszenie wartości
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Oś obrotowa
Zespół pierścienia obrotowego
Szklany talerz obrotowy
Okienko
Drzwiczki
Blokada bezpieczeństwa – odcina zasilanie w momencie otwarcia drzwiczek w trakcie
pracy kuchenki
8 Ruszt metalowy
9 Płytka mikowa
10 Grzałka grilla
10
4
9
7
1
6
Ustawianie zegara
5
3
2
7
8
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się napis
„
” i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
1 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set.
2 Aby ustawić godzinę, przekręć pokrętło. Można ustawić cyfry od 0 do 23 w kierunku
lub od 23 do 0 w kierunku
.
3 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set. Cyfry minut zaczną migać.
4 Aby ustawić minuty, przekręć pokrętło w kierunku
lub
. Można ustawić cyfry
od 0 do 59 (w kierunku
) lub od 59 do 0 (w kierunku
).
5 Naciśnij przycisk Clock/Pre-Set, aby zakończyć ustawianie czasu. Symbol „ ” na
wyświetlaczu zacznie migać.
Ustawienia utrzymują się tak długo jak kuchenka jest podłączona do
gniazda sieciowego (a dopływ prądu utrzymany).
Aby zmienić ustawienia zegara, powtórz kroki 1-5.
Naciśnięcie przycisku Stop/Clear podczas ustawiania zegara spowoduje,
że ustawienia automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
MW3103-001_v01
5
Włączanie kuchenki
Po podłączeniu urządzenia do odpowiedniego źródła zasilania i przed rozpoczęciem
programowania kuchenki mikrofalowej, najpierw umieść potrawę w jej komorze i zamknij
drzwiczki.
Gotowanie mikrofalowe
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
1 Naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi., aby wybrać wymaganą moc mikrofal.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”.
2 Aby wybrać inną moc mikrofal, np. P80, naciśnij Micro./Grill/Combi. lub przekręcaj
pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „
”.
3 Naciśnij Start/+30 s/Confirm aby potwierdzić moc mikrofal i przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas gotowania. Przekręcając odpowiednio pokrętłem,
można ustawić czas gotowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
4 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofal 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”.
2 Aby wybrać wymaganą moc mikrofal P80, naciśnij jeszcze raz przycisk Micro./Grill/
Combi. lub przekręcaj pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się
napis „
”.
3 Naciśnij Start/+30 s/Confirm aby potwierdzić moc mikrofal, na wyświetlaczu pojawi
się napis „
”.
4 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić na wyświetlaczu czas 20:00
(20 minut). Na wyświetlaczu pojawi się zadany czas.
5 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MOCY MIKROFAL
Wyświetlacz
P100
P80
P50
100%
80%
50%
Moc mikrofal Bardzo Wysoka Średnia
wysoka
Moc grilla
-
-
-
Uwaga:
Obok podano ilości sekund / minut, o jakie
można zmieniać ustawienie czasu przy
poszczególnych wartościach czasowych.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Niska
10%
Bardzo
niska
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minuty
co 5 sekund
1 – 5 minut
co 10 sekund
5 – 10 minut
co 30 sekund
10 – 30 minut
co 1 minutę
30 – 95 minut
co 5 minut
Grillowanie
1 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis „
”.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję grillowania G, naciskaj przycisk Micro./Grill/Combi. do
czasu pojawienia się na wyświetlaczu napisu „ ”, lub przekręcaj pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „ ”.
3 Naciśnij Start/+30 s/Confirm aby potwierdzić funkcję i przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas grillowania. Przekręcając odpowiednio pokrętłem, można
ustawić czas grillowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
4 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć grillowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program grillowania. Na wyświetlaczu widoczny
będzie pozostały czas grillowania.
Po upływie połowy zadanego czasu grillowania rozlegnie się podwójny
sygnał dźwiękowy (jest to normalne zjawisko w tym trybie pracy). W celu
uzyskania lepszego efektu grillowania, naciśnij przycisk Stop/Clear, aby
wstrzymać pracę kuchenki, po czym otwórz drzwiczki i obróć jedzenie
na drugą stronę. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk Start/+30 s/
Confirm aby wznowić pracę kuchenki.
5 W przypadku przedłużania czasu pracy za pomocą przycisku Start/+30 s/Confirm,
podwójny sygnał dźwiękowy rozlegnie się w połowie poprzednio ustawionego czasu, a nie
w połowie czasu zwiększonego np. o 30 sekund.
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
1 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
6
”.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję, naciskaj przycisk Micro./Grill/Combi. do czasu pojawienia się na wyświetlaczu napisu „
” lub „
”, lub przekręcaj pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „
” lub „
”.
„
” = 55% czasu – gotowanie mikrofalowe 45% czasu – grillowanie
„
” = 36% czasu – gotowanie mikrofalowe 64% czasu – grillowanie
3 Naciśnij Start/+30 s/Confirm aby potwierdzić funkcję i przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas gotowania. Przekręcając odpowiednio pokrętłem, można
ustawić czas gotowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
4 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i uruchomiony zostanie program. Na wyświetlaczu widoczny będzie pozostały
czas gotowania.
Szybkie rozpoczęcie gotowania
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk Start/+30 s/
Confirm, aby włączyć gotowanie na 30 sekund przy pełnej mocy, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30 s/Confirm przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund. Maksymalny
czas gotowania wynosi 95 minut.
2 Podczas gotowania mikrofalowego oraz rozmrażania wg czasu, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30 s/Confirm przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund.
3 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, przekręć pokrętło w kierunku
aby ustawić czas gotowania przy pełnej mocy, następnie naciśnij przycisk Start/+30 s/
Confirm, aby włączyć gotowanie.
Rozmrażanie wg wagi
1 Naciśnij przycisk Weight/Time Defrost jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się napis
”.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić ciężar żywności do rozmrożenia. Na wyświetlaczu pojawią się liczby w kolejności 100–200 ... 1900–2000 (kierunek
) lub liczby w odwrotnej kolejności (kierunek
).
3 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program rozmrażania. Na wyświetlaczu
widoczny będzie pozostały czas rozmrażania.
„
Rozmrażanie wg czasu
1 Naciśnij przycisk Weight/Time Defrost dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis
”.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas rozmrażania. Czas rozmrażania można ustawić od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut).
3 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Moc podczas rozmrażania wg czasu to P30, jest to wartość niezmienna.
„
Opóźniony start
Funkcja ta umożliwia uruchomienie kuchenki w późniejszym czasie, np. zegar pokazuje
11:10, planujesz rozpocząć gotowanie o 11:30.
1 Ustaw zegar (patrz rozdział Ustawianie zegara).
2 Ustaw program gotowania. Maksymalnie mogą być ustawione dwa etapy gotowania.
Rozmrażanie nie powinno być ustawiane w funkcji opóźnionego startu.
PRZYKŁAD: Chcesz ustawić gotowanie na 7 minut przy mocy 80%.
a) Naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi.
b) Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić moc mikrofal P80.
c) Naciśnij Start/+30 s/Confirm, aby potwierdzić moc.
d) Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.
Po wykonaniu powyższych czynności nie naciskaj przycisku Start/+30 s/Confirm, postępuj w następujący sposób:
3 Naciśnij Clock/Pre-Set. Cyfry godziny zaczną migać.
4 Aby ustawić godzinę o której ma zostać uruchomiony program, przekręć pokrętło
w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się „ ” (można ustawić cyfry od 0
do 23).
5 Naciśnij Clock/Pre-Set. Cyfry minut zaczną migać.
6 Aby ustawić minuty, przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu
pojawi się „
” (można ustawić cyfry od 0 do 59).
7 Naciśnij Start/+30 s/Confirm, aby potwierdzić ustawienia.
8 Po osiągnięciu ustawionego czasu, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy, ustawiony program gotowania zostanie uruchomiony.
Po zaprogramowaniu czasu włączenia kuchenki, na wyświetlaczu widoczna
będzie aktualna godzina. W celu sprawdzenia czasu nastawienia naciśnij
raz przycisk Clock/Pre-Set, czas nastawienia zostanie wyświetlony na
3 sekundy. Funkcję opóźnionego startu można anulować, wystarczy nacisnąć przycisk Stop/Clear.
Funkcja opóźnionego startu działa jedynie jeśli wcześniej został ustawiony
na wyświetlaczu czas, w przeciwnym razie funkcja ta nie będzie działać.
MW3103-001_v01
2 Przekręć pokrętło w kierunku
Menu automatyczne (Auto Menu)
Kuchenka mikrofalowa posiada menu automatyczne, które nie wymaga programowania
czasu trwania ani mocy mikrofal. Menu przygotowane jest dla kilku produktów: podgrzewanie, warzywa, ryba, mięso, makaron, ziemniaki, pizza, zupa.
Każdy program z menu automatycznego, posiada kilka opcji wagowych lub objętościowych
z którymi powiązany jest czas trwania programu.
1 Obróć pokrętło w
, aby wybrać menu automatyczne gotowania. Na wyświetlaczu
pojawi się napis „
”.
2 Obracaj pokrętło w
, na wyświetlaczu będą pojawiać się kolejności: „
”,
”, …, „
”.
3 Po wybraniu programu, zatwierdź go naciskając przycisk Start/+30 s/Confirm.
4 Obróć pokrętło, aby ustawić wagę porcji.
5 Naciśnij Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Na wyświetlaczu widoczny
będzie pozostały czas gotowania.
6 Po zakończeniu odliczania, rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy. Jeśli zegar
został wcześniej ustawiony, na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
„
PRZYKŁAD
Aby ustawić menu automatyczne na gotowanie 400 g ziemniaków, wykonaj następujące
czynności:
1 Obracaj pokrętło w
do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu „
”.
2 Naciśnij Start/+30 s/Confirm, aby potwierdzić program menu automatycznego.
3 Obróć pokrętło, aby ustawić na wyświetlaczu wagę 400 g.
4 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
PROGRAM
MASA,
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU
A-1 Podgrzewanie
A-2 Warzywa
A-3 Ryba
A-4 Mięso
A-5 Makaron
CZAS TRWANIA
PROGRAMU [s]
200 g
2:30
400 g
5:00
600 g
7:30
200 g
4:30
300 g
6:30
400 g
8:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
7:30
250 g
4:00
350 g
5:30
450 g
6:30
50 g (w 450 ml zimnej wody)
20:00
100 g (w 800 ml zimnej wody)
23:00
A-6 Ziemniaki
A-7 Pizza
A-8 Zupa
200 g
6:30
400 g
11:00
600 g
15:00
200 g
1:30
400 g
3:00
200 ml
2:30
400 ml
4:30
MOC
100%
lub
, aby ustawić czas rozmrażania 5:00.
3 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis „
”.
4 Aby wybrać moc mikrofal P80, naciśnij jeszcze raz przycisk Micro./Grill/Combi
lub przekręcaj pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis
„
”.
5 Naciśnij Start/+30 s/Confirm aby potwierdzić moc mikrofal.
6 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.
7 Naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy oznajmujący początek rozmrażania, na wyświetlaczu odliczany będzie czas rozmrażania. Drugi sygnał dźwiękowy informuje o rozpoczęciu gotowania. Zakończenie gotowania wieloetapowego sygnalizowane będzie pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym.
Informacje dodatkowe
1 Początkowe przekręcenie pokrętła, będzie sygnalizowane pojedynczym sygnałem
dźwiękowym.
2 Każdą uruchomioną operację można przerwać poprzez naciśnięcie przycisku Stop/
Clear. Aby kontynuować przerwaną pracę, naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm. Dwukrotne naciśnięcie przycisku Stop/Clear zakończy operację.
3 Podczas gotowania z wykorzystaniem funkcji Micro./Grill/Combi. naciśnij przycisk
Micro./Grill/Combi. Bieżąca moc mikrofali pojawi się na wyświetlaczu na 3 sekundy.
4 W trybie gotowania, naciskając przycisk Clock/Pre-Set, na wyświetlaczu pojawi się
aktualna godzina. Po 3 sekundach wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
5 Jeżeli podczas pracy kuchenki, zostały otworzone drzwiczki, po ich zamknięciu naciśnij przycisk Start/+30 s/Confirm, aby wznowić pracę kuchenki.
6 Jeżeli w ciągu jednej minuty po zakończeniu ustawiania, program nie zostanie zatwierdzony przyciskiem Start/+30 s/Confirm, ustawienia zostaną skasowane. Aktualny czas
pojawi się na wyświetlaczu.
7 Prawidłowe naciśnięcie przycisku będzie sygnalizowane pojedynczym sygnałem
dźwiękowym. Po nieprawidłowym naciśnięciu, nie będzie żadnego dźwięku.
8 Zakończenie programu sygnalizowane będzie pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
100%
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
80%
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
100%
80%
100%
100%
Importer: Zelmer Pro Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
80%
Wyniki gotowania przy pomocy menu automatycznego są uzależnione od takich czynników jak kształt i rozmiar produktu żywnościowego, preferencji dotyczących przygotowania określonych produktów oraz sposobu ułożenia produktu w kuchence. Jeżeli nie będą
Państwo w pełni zadowoleni z wyników gotowania, należy dostosować czas gotowania do
własnych potrzeb.
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 2 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego,
jeżeli rozmrażanie jest jednym z etapów gotowania, program rozmrażania zostanie włączony automatycznie jako pierwszy. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
Gotowanie automatyczne nie może być jednym z programów gotowania
wieloetapowego.
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić rozmrażanie na 5 minut a następnie gotować przez 7 minut przy mocy
mikrofal 80%. Wykonaj następujące czynności:
1 Dwa razy naciśnij przycisk Weight/Time Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis
„
”.
MW3103-001_v01
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................8
Důležité bezpečností pokyny................................................................................................8
Instalace...............................................................................................................................9
Pokyny k uzemnění..............................................................................................................9
Rádiové rušení.....................................................................................................................9
Čištění – údržba a obsluha...................................................................................................9
Technické údaje..................................................................................................................10
Požadavky norem...............................................................................................................10
Vaření s mikrovlnami – pokyny...........................................................................................10
Doplňující funkce................................................................................................................10
Pokyny týkajcí se nádobí....................................................................................................10
Montáž skleněného otočného talíře....................................................................................10
Než zavoláte servis............................................................................................................10
Konstrukce trouby...............................................................................................................11
Ovládací panel....................................................................................................................11
Nastavení funkcí mikrovlnné trouby:
Nastavení hodin...........................................................................................................11
Zapnutí trouby..............................................................................................................11
Vaření s mikrovlnami....................................................................................................12
Grilování.......................................................................................................................12
Kombinované vaření (mikrovlny + gril).........................................................................12
Rychlý start..................................................................................................................12
Rozmrazování váhové..................................................................................................12
Rozmrazování časové..................................................................................................12
Odložený start..............................................................................................................12
Automatické menu (Auto Menu)...................................................................................12
Tabulka automatického menu................................................................................13
Vaření ve více etapách.................................................................................................13
Doplňující informace.....................................................................................................13
Ekologicky vhodná likvidace...............................................................................................13
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená. Vystavujete se tak riziku přímého mikrovlnného záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat
bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
Důležité bezpečností pokyny
Během používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny. Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení se
působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením,
způsobem popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ani
neohřívejte ve spotřebiči žíravé chemické látky. Trouba
není určena pro průmyslové ani laboratorní účely.
●● Mikrovlnná trouba je určena pouze k ohřívání potravin
a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání polštářů,
bačkor, vlhkých látek apod. může způsobit tělesné zranění nebo požár.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním
kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, kdy je spotřebič
jinak viditelně poškozený.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je
nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu
odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou.
Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Jestliže jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte mikrovlnou troubu, dokud ji neopraví kvalifikovaný opravář.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to způsobit výbuch.
●● Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit přehřátí tekutiny
za bod varu a následné vykypění, proto dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci s nádobou.
●● V mikrovlnné troubě nesmažte. Vařící olej může zničit díly
mikrovlnné trouby, nebo nádobí, kterým se můžete opařit.
●● Neoloupaná a celá vejce uvařená natvrdo neohřívejte
v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat,
dokonce i po ukončení ohřevu.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou
důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu vysokých
teplot nahřát. K přenášení nádobí používejte úchyty
nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce, při kterých je nezbytné sejmout bezpečnostní kryt
chránící před působením mikrovlnného záření, jsou nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný technik.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny
o bezpečném používání přístroje a budou informovány
o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou
provádět děti pouze pod dohledem.
●● Spotřebič ukládejte i s napájecím kabelem mimo dosah
dětí mladších osmi let.
●● Pozor, horký povrch
8
.
MW3103-001_v01
●● Dvířka a jiné vnější plochy se mohou při provozu spotřebiče nahřát.
●● Dostupné plochy mohou být při používání spotřebiče horké.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře
mikrovlnné trouby! Plní ochrannou funkci před zářením.
●● Varování! Při nadzvednutí víka a otevírání fóliových
obalů uniká pára.
●● Při vyjímání ohřátého jídla používejte kuchyňské rukavice.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič poškodit
●● Mikrovlnnou troubu zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V,
vybavené ochranným kolíkem.
●● Spotřebič postavte u stěny.
●● POZOR: Neumísťujte mikrovlnnou troubu nad varnou deskou ani nad jinými spotřebiči vytvářejícími teplo. Spotřebič se může poškodit a nebudete mít nárok na uplatnění záruky.
●● Neumísťujte spotřebič do skříňky.
●● Nepoužívejte prázdnou troubu.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● při ohřevu potravin v nádobách z umělé hmoty nebo papíru pravidelně kontrolujte
mikrovlnnou troubu, protože může dojít k zapálení těchto nádob,
●● před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů,
●● v případě úniku kouře ze spotřebiče, vypněte mikrovlnnou troubu nebo vyjměte
zástrčku z elektrické zásuvky a nechte uzavřená dvířka za účelem zmenšení plamenů,
●● neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, kdy spotřebič nepoužíváte.
●● Kabel musí vést zdála od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Doporučujeme pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin z mikrovlnné trouby.
●● Nebudete-li čistit mikrovlnnou troubu pravidelně, může dojít k poškození povrchu,
co může nepříznivě ovlivnit její životnost a následně dojít k nebezpečným situacím.
●● Je zakázáno používat k čištění parní čistič.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit
spotřebič.
●● Před manipulací s mikrovlnnou troubou zajistěte otočný talíř, aby nedošlo k jeho
poškození.
●● Nikdy neodstraňujte distanční lištu, která se nachází zezadu a na stranách. Zajišťuje
minimální odstup od stěny pro cirkulaci vzduchu.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná trouba je určená výhradně k domácímu použití, nepoužívejte ji k obchodním účelům v gastronomii.
●● Tato mikrovlnná trouba je volně stojící spotřebič.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Používejte výhradně nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv přemětů a potravin jako
např. chleba, sušenky atd.
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z mikrovlnné trouby.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé, nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte odborný servis.
MW3103-001_v01
3 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
4 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad, nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
5 Spotřebič postavte zadní stěnou ke zdi. Za účelem správné funkce mikrovlnné trouby,
zajistěte řádný přívod vzduchu. Nad troubou ponechte odstup min. 30 cm, min. 10 cm za
troubou a 20 cm z obou stran trouby. Nezakrývejte, ani neucpávejte ventilační otvory spotřebiče. Neodstraňujte nohy spotřebiče.
6 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
7 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
8 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
9 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
Pokyny k uzemnění
Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky elektrické sítě vybavené ochranným kolíkem.
Zapojení do zásuvky bez kolíku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V připadě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a uzemněný.
2 Prodlužovačku položte zdála od horkých a ostrých povrchů tak, aby nemohla být
náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění, nebo návodů týkajících se
připojení do el. sítě, kontaktujte odborného elekrikáře nebo zaměstnance
servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Rádiové rušení
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
●● vyčistit dvířka a všechny kontaktní plochy trouby,
●● změňte rádiové nebo televizní nastavení příjímací antény,
●● přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač,
●● odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače,
●● připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu, nebo pod vlivem jejich působení
může povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a kontaktní části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
V případě čištění těsnění dvířek, záhybů a kontaktních ploch, je zakázáno
používat látky, které mohou poškodit těsnění, a tak způsobit únik mikrovln.
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba pracuje
ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí, nebo v myčce.
9
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového
roleru v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může
mít vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
Technické údaje
Technické parametry spotřebiče
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln
700 W
Frekvence
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
výš. = 259; šíř. = 440; hl. = 340
Rozměry vnitřku trouby (mm)
výš. = 208; šíř. = 306; hl. = 307
Kapacita trouby
20 litrů
Otočný talíř
Průměr = 255 mm
Čistá hmotnost
Cca 12,5 kg
* Výše uvedené údaje mohou být změněny, a proto je uživatel musí porovnat s informacemi uvedenými
na typovém štítku mikrovlnné trouby. Jakékoliv reklamace týkající se chyb těchto údajů nebou uznány.
Požadavky norem
Mikrovlnná trouba ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro požadavky týkající se ekoprojektu.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
1 Pečlivě vložte potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích
nádoby
2 Zkontrolujte dobu vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgery, by
se potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např.
karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na
okraj.
Doplňující funkce
DĚTSKÁ POJISTKA – zabezpečení před přístupem dětí
Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte a 3 vteřiny přidržte tlačítko Stop/Clear. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje zapnutí dětské bezpečnostní pojistky. Na displeji se zobrazí symbol
.
Vypnutí pojistky: Při zapnuté pojistce stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko Stop/Clear.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje vypnutí pojistky.
Kuchyňské nádobí
Mikrovlny
Gril
Kombinované
vaření
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Sklo žáruvzdorné
Sklo tepelně neodolné
Žáruvzdorné keramické nádoby
Plastové nádobí vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě
Papírová utěrka
Kovový tác
Kovový rošt
Hliníková fólie a fóliové nádoby
Test kuchyňského nádobí:
1 Do nádoby nalejte 1 sklenici studené vody (250 ml) a vložte ji dovnitř mikrovlnné
trouby.
2 Vařte na nejvyšším výkonu po dobu jedné minuty.
3 Po uplynutí nastaveného času opatrně zkontrolujte teplotu nádoby/náčiní. Jestliže
bude na dotyk teplé, nepoužívejte jej k vaření v mikrovlnné troubě.
Nevařte déle než jednu minutu.
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby na
skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový roler
Hřídel
Než zavoláte servis
Normální stav:
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
4 Jestliže je skleněný talíř při provozu hlučný, zkontrolujte čistotu trouby a jednotku
kruhového roleru. Čistěte shodně s pokyny uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
Pokud trouba nefunguje:
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka, nebo jestli se nezapnula automatická
pojistka. Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak, že
do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda jsou dvířka důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Pokyny týkajcí se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí, jež je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě, je materiál průhledný,
který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové náčini ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož
můžou obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rohách nádobí se rychleji připalují.
4 Během grilování odkryté plochy chraňte před připálením přikrytím úzkými pásky alobalu. Pamatujte však, že nesmí být alobalu příliš mnoho a dodržujte vzdálenost min. 3 cm
mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
10
MW3103-001_v01
Konstrukce trouby
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Hřídel
Kruhový roler
Skleněný otočný talíř
Průhledové okénko
Dvířka
Bezpečnostní pojistka – přeruší napájení ve chvíli otevření dvířek během práce mikrovlnné trouby
8 Kovový rošt
9 Slídová destička
10 Topné těleso grilu
10
4
9
6
Displej:
Micro./Grill/Combi. (Mikrovlny/Grill/Kombinovaný ohřev)
Weight/Time Defrost (Rozmrazování váhové/Rozmrazování časové)
Clock/Pre-Set (Natavení hodin)
Stop/Clear (Zastavení/ Anulování)
Start/+30 s/Confirm (Start/+30 s/Potvrzení)
Knoflík (Rychlý start, Automatické menu):
–– Zvýšení hodnoty
ve směru hodinových ručiček,
–– Snížení hodnoty
proti směru hodinových ručiček.
1
1
2
3
4
5
5
6
3
2
7
8
7
Nastavení hodin
Po připojení mikrovlnné trouby do el. sítě, se na displeji zobrazí nápis „
” a uslyšíte
jeden zvukový signál.
1 Stiskněte tlačítko Clock/Pre-Set.
2 Pro nastavení hodin, otočte knoflík. Lze nastavit číslice od 0 do 23 ve směru
nebo
od 23 do 0 ve směru
.
3 Stiskněte tlačítko Clock/Pre-Set. Číslice minut začnou blikat.
4 Pro nastavení minut, otočte knoflík ve směru
, nebo
. Lze nastavit číslice od 0
do 59 (ve směru
), nebo od 59 do 0 (ve směru
).
5 Stiskněte tlačítko Clock/Pre-Set, pro ukončení nastavení času. Symbol „ ” na displeji
začne blikat.
Nastavení bude aktuální tak dlouho, dokud bude mikrovlnná trouba připojena do elektrické sítě (a pokud nebude přerušen přívod el. proudu).
Za účelem nového nastavení hodin, opakujte kroky 1-5.
Stisknutím tlačítka Stop/Clear během nastavování hodin, se nastavení
automaticky vrátí do původního stavu.
Zapnutí trouby
Po připojení spotřebiče do příslušného napájecího zdroje a před zahájením programování
mikrovlnné trouby, nejdříve vložte do její komory jídlo a uzavřete dvířka.
MW3103-001_v01
11
Vaření s mikrovlnami
Rychlý start
K vaření s mikrovlnami nepoužívejte rošt! Před vařením s mikrovlnami vždy
vyjměte rošt z mikrovlnné trouby.
1 Stiskněte tlačítka Micro./Grill/Combi., pro volbu požadovaného výkonu mikrovln.
Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Pro volbu jiného výkonu mikrovln, např. P80, stiskněte Micro./Grill/Combi. nebo otáčejte knoflík ve směru
, nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln a otočte knoflík
ve směru
, nebo
, pro nastavení doby vaření. Otáčením knoflíku můžete nastavit
dobu vaření od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut).
4 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení vaření.
PŘÍKLAD
Pro nastavení vaření na 20 minut při výkonu mikrovln 80% proveďte následující činnosti:
1 Stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Pro volbu požadovaného výkonu mikrovln P80 stiskněte ještě jednou tlačítko Micro./
Grill/Combi., nebo otáčejte knoflík ve směru
, nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln, na displeji se
zobrazí nápis „
”.
4 Otočte knoflík ve směru
, nebo
pro nastavení doby vaření 20:00 (20 minut).
Na displeji se zobrazí nastavený čas.
5 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení vaření.
TABULKA VÝKONU MOCI MIKROVLN
Displej
Výkon
mikrovln
Výkon grilu
P100
P80
P50
100%
80%
50%
Velmi
vysoká Vysoká Střední
-
-
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízká
10%
Velmi
nízká
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
-
Pozor:
Vedle jsou uvedeny vteřiny/minuty, o jaké
lze změnit nastavení času při jednotlivých
časových hodnotách.
0 – 1 minuty
po 5 vteřin
1 – 5 minut
po 10 vteřin
5 – 10 minut
po 30 vteřin
10 – 30 minut
po 1 minutě
30 – 95 minut
po 5 minutách
Grilování
1 Stiskněte Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Pro volbu funkce grilování G opakovaně stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi., dokud
se na displeji nezobrazí nápis „ ”, nebo otáčejte knoflík ve směru
nebo
, dokud
se na displeji nezobrazí nápis „ ”.
3 Stiskněte Start/+30 s/Confirm pro potvrzení funkce a otočte knoflík ve směru
,
nebo
pro nastavení doby grilování. Otáčením knoflíku lze nastavit dobu grilování od
0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut).
4 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro záhájení grilování. Uslyšíte zvukový signál
a zapne se program grilování. Na displeji bude zobrazena doba grilování.
Po uplynutí poloviny zadaného času grilování uslyšíte dva zvukové signály
(je to běžný jev v tomto režimu práce). Pro lepší efekt grilování, stiskněte tlačítko Stop/Clear pro zastavení práce mikrovlnné trouby, poté otevřete dvířka
a otočte grilované potraviny na druhou stranu. Po uzavření dvířek stiskněte
tlačítko Start/+30 s/Confirm pro obnovení práce mikrovlnné trouby.
1 Jestliže je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm,
pro spuštění vaření na 30 vteřin na plný výkon trouby, každým dalším stisknutím tlačítka
Start/+30 s/Confirm, prodloužíte dobu práce o dalších 30 vteřin. Maximální doba vaření
činí 95 minut.
2 Během vaření mikrovlnami a rozmrazování, každé další stisknutí Start/+30 s/Confirm,
prodlouží dobu práce o dalších 30 vteřin.
3 Jestliže je trouba v pohotovostním režimu, otočte knoflík směrem
pro nastavení
doby vaření při plném výkonu, následně stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení vaření.
Rozmrazování váhové
1 Stiskněte tlačítko Weight/Time Defrost jednou. Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Otočte knoflík směrem
, nebo
, pro nastavení váhy potravin určených k rozmrazení. Na displeji se zobrazí symbol a číslice v pořadí 100–200 ... 1900–2000 (směr
) nebo číslice v opačném pořadí (směr
).
3 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení rozmrazování. Uslyšíte zvukový
signál a bude spuštěn program rozmrazování. Na displeji bude zobrazen čas, který zbývá
do ukončení rozmrazování.
Rozmrazování časové
1 Stiskněte dvakrát tlačítko Weight/Time Defrost Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Otočte knoflík směrem
, nebo
, pro nastavení doby rozmrazování. Dobu rozmrazování lze nastavit od 0:05 (5vteřin) do 95:00 (95 minut).
3 Stisknětě tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení rozmrazování. Výkon během
časového rozmrazování je P30, je to hodnota stálá.
Odložený start
Tato funkce umožňuje zapnout troubu v pozdější době, např. hodiny znázorňují čas 11:10
a vy plánujete záhájit vaření v 11:30.
1 Nastavte hodiny (viz kapitola Nastavení hodin).
2 Nastavte program vaření. Maximálně mohou být nastaveny dvě etapy vaření. Rozmrazování nenastavujte ve funkci odloženého startu.
PŘÍKLAD: Přejete si nastavit vaření na 7 minut při výkonu 80%.
a) Stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi.
b) Otočte knoflík ve směru
nebo
, pro nastavení výkonu mikrovln P80.
c) Stiskněte Start/+30 s/Confirm, pro potvrzení výkonu.
d) Otočte knoflík ve směru
nebo
, pro nastavení doby vaření na 7 minut.
Po vykonání výše uvedených činností nestiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm a postupujte následujícím způsobem:
3 Stiskněte Clock/Pre-Set. Číslice hodin začnou blikat.
4 Pro nastavení hodiny, ve kterou má být spuštěný program, otočte knoflík ve směru
nebo
, dokud se na displeji nezobrazí „ ” (lze nastavit číslice od 0 do 23).
5 Stiskněte Clock/Pre-Set. Číslice minut začnou blikat.
6 Pro nastavení minut, otočte knoflík ve směru
nebo
, dokud se na displeji
nezobrazí „
” (lze nastavit číslice od 0 do 23).
7 Stiskněte Start/+30 s/Confirm, pro potvrzení nastavení.
8 Po dosažení nastaveného času, uslyšíte dva zvukové signály a nastavený program
vaření se automaticky zapne.
Po naprogramování času, ve kterém má být zapnuta mikrovlnná trouba,
bude na displeji zobrazen aktuální čas. Za účelem zkontrolování nastaveného času stiskněte jednou tlačíko Clock/Pre-Set, nastavený čas se zobrazí
na 3 vteřiny. Funkci odloženého startu lze anulovat, stačí pouze stisknout
tlačítko Stop/Clear.
5 V případě prodloužení doby práce pomocí tlačítko Start/+30 s/Confirm, se ozvou dva
zvukové signály v polovině původně nastavené doby a ne v polovině prodloužené doby,
např. o 30 vteřin.
Funkce odloženého startu funguje pouze v případe, že byl na displeji předem nastavený čas. V opačném případě tato funkce nefunguje.
Kombinované vaření (mikrovlny + gril)
Jelikož se spotřebič nahřívá v režimu kombinovaného vaření na vysokou
teplotu, mohou děti používat mikrovlnnou troubu pouze pod dohledem
dospělé osoby.
1 Stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Pro zvolení požadovné funkce opakovaně stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi., okud
se na displeji nezobrazí nápis „
” nebo „
”, nebo otáčejte knoflík ve směru
nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis „
” nebo „
”.
„
” = 55% doby – vaření mikrovlnami 45% doby – grilování
„
” = 36% doby – vaření mikrovlnami 64% doby – grilování
3 Stiskněte Start/+30 s/Confirm pro potvrzení funkce a otočte knoflík ve směru
nebo
, pro nastavení doby vaření. Otáčením knoflíku lze nastavit dobu vaření od 0:05
(5 vteřin) do 95:00 (95 minut).
4 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál
a bude spuštěn program. Na displeji bude zobrazen čas, který zbývá do ukončení vaření.
12
Automatické menu (Auto Menu)
Mikrovlnná trouba má automatické menu, které nevyžaduje programování délky trvání
vaření a výkon mikrovln. Menu je připraveno pro několik produktů: ohřev, zelenina, ryba,
maso, těstoviny, brambory, pizza, polévka.
Každý program z automatického menu má několik váhových nebo objemových možností,
se kterými je propojena délka trvání programu.
1 Otočte knoflík směrem
, pro volbu menu automatického vaření Na displeji se zobrazí nápis „
”.
2 Otáčením knoflíku směrem
, se na displeji budou zobrazovat v pořadí: „
”,
”, …, „
”.
3 Po volbě programu ho potvrďte stisknutím tlačítka Start/+30 s/Confirm.
4 Otočte knoflík pro nastavení váhy porce.
5 Stiskněte Start/+30 s/Confirm, pro zahájení vaření. Na displeji bude zobrazen čas
zbývající do ukončení vaření.
„
MW3103-001_v01
6 Po ukončení odpočítávání, uslyšíte pět zvukových signálů. Jestliže hodiny byly dříve
nastaveny, na displeji se zobrazí aktuální čas.
PŘÍKLAD
Pro nastavení automatického menu na vaření 400 g brambor, proveďte následující činnosti:
1 Otáčejte knoflík směrem
dokud se na displeji nezobrazí nápis „
”.
2 Stiskněte Start/+30 s/Confirm, pro potvrzení programu automatického menu.
3 Otočte knoflík a nastavte na displeji váhu 400 g.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení vaření.
TABULKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
HMOTNOST, OBJEM
PRODUKTU
DÉLKA TRVÁNÍ
PROGRAMU [s]
200 g
2:30
A-1 Ohřev
400 g
5:00
600 g
7:30
200 g
4:30
300 g
6:30
400 g
8:30
A-2 Zelenina
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
7:30
250 g
4:00
350 g
5:30
450 g
6:30
50 g (ve 450 ml studené vody)
20:00
100 g (ve 800 ml studené vody)
23:00
A-3 Ryba
A-4 Maso
A-5 Těstoviny
A-6 Brambory
A-7 Pizza
A-8 Polévka
200 g
6:30
400 g
11:00
600 g
15:00
200 g
1:30
400 g
3:00
200 ml
2:30
400 ml
4:30
4 Podobně v režimu vaření, stiskněte tlačítko Clock/Pre-Set, na displeji se zobrazí aktuální čas. Po 3 vteřinách se ukazatele vrátí do původního stavu.
5 Jestliže byly během práce mikrovlnné trouby otevřená dvířka, stiskněte po jejich uzavření tlačítko Start/+30 s/Confirm, čím obnovíte práci trouby.
6 Jestliže během jedné minuty po ukončení nastavení nebude program potvrzen stisknutím tlačítka Start/+30 s/Confirm, nastavení budou vymazána. Na displeji se zobrazí
aktuální čas.
7 Správné stisknutí tlačítka, bude signalizované jedním zvukovým signálem. Po nesprvném stisknutí neuslyšíte žádný signál.
8 Ukončení programu bude signalizováno pěti zvukovými signály.
Ekologicky vhodná likvidace
VÝKON
80%
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
100%
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
100%
100%
80%
100%
100%
80%
Výsledky vaření pomocí automatického menu jsou závislé na takových faktorech jako
je tvar a velikost potravin, preferenci týkající se určených produktů a způsobu položení
produktu v mikrovlnné troubě. Jestliže nebudete zcela spokojeni s výsledky vaření, tehdy
přízpůsobte délku vaření k vlastním potřebám.
Vaření ve více etapách
Lze nastavit maximálně 2 etapy vaření. V případě vaření ve více etapách, je-li rozmrazování jednou z etap vaření, bude program rozmrazování automaticky zapnutý jako první. Po
ukončení jedné etapy, uslyšíte zvukový signál a bude spuštěná další etapa.
Automatické vaření nemůže být jedním z programů vaření etapami.
PŘÍKLAD
Chcete-li nastavit rozmrazování na 5 minut a následně vařit po dobu 7 minut při výkonu
mikrovln 80%, postupujte následovně:
1 Dvakrát stiskněte tlačítko Weight/Time Defrost. Na displeji se zobrazí nápis
„
”.
2 Otočte knoflík směrem
, nebo
pro nastavení doby rozmrazování 5:00.
3 Stiskněte Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis „
”.
4 Pro volbu výkonu mikrovln P80, stiskněte ještě jednou tlačítko Micro./Grill/Combi.,
nebo otáčejte knoflík směrem
, nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis
„
”.
5 Stiskněte Start/+30 s/Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln.
6 Otočte knoflík směrem
, nebo
pro nastavení doby vaření na 7 minut.
7 Stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm, pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál,
oznamující zahájení rozmrazování, na displeji bude odpočítávána doba rozmrazování.
Druhý zvukový signál informuje o zahájení vaření. Ukončení vaření etapami bude signalizováno pěti zvukovými signály.
Doplňující informace
1 Počáteční otočení knoflíku bude signalizováno jedním zvukovým signálem.
2 Každou zapnutou operaci lze přerušit stisknutím tlačítka Stop/Clear. Pro pokračování
přerušené operace stiskněte tlačítko Start/+30 s/Confirm. Dvojí stisknutí tlačítka Stop/
Clear ukončí operaci.
3 V případě vaření při využití funkce Micro./Grill/Combi., stiskněte tlačítko Micro./Grill/
Combi. Aktuální výkon mikrovln se zobrazí na displeji na 3 vteřiny.
MW3103-001_v01
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
13
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov odporúčame Vám používať výlučne originálne
doplnky k spotrebičom spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie, počas
neskoršieho používania spotrebiča.
Do nižšie vyznačeného miesta opíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré je uvedené na mikrovlnnej
rúre a uchovajte ho v prípade potreby v budúcnosti.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie...............................14
Dôležité bezpečnostné odporúčania..................................................................................14
Inštalácia............................................................................................................................15
Pokyny o uzemnení spotrebiča..........................................................................................15
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn.............................................................................................15
Čistenie – údržba a obsluha...............................................................................................15
Technické údaje..................................................................................................................16
Požiadavky noriem.............................................................................................................16
Mikrovlnné varenie – pokyny..............................................................................................16
Dodatočné funkcie..............................................................................................................16
Pokyny k použitiu varných nádob.......................................................................................16
Aplikácia skleneného otočného taniera..............................................................................16
Skôr ako zavoláte servis.....................................................................................................16
Časti mikrovlnnej rúry.........................................................................................................17
Ovládací panel....................................................................................................................17
Nastavenie funkcií mikrovlnnej rúry:
Nastavenie hodín.........................................................................................................17
Zapojenie mikrovlnnej rúry...........................................................................................17
Mikrovlnné varenie.......................................................................................................18
Grilovanie.....................................................................................................................18
Kombinované varenie (mikrovlny + gril).......................................................................18
Funkcia rýchleho varenia.............................................................................................18
Rozmrazovanie podľa váhy..........................................................................................18
Rozmrazovanie s nastavením času.............................................................................18
Oneskorený štart..........................................................................................................18
Automatické menu (Auto menu)...................................................................................18
Tabuľka automatického menu................................................................................19
Viacfázové varenie.......................................................................................................19
Ďalšie informácie..........................................................................................................19
Ekologicky vhodná likvidácia..............................................................................................19
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte ak má otvorené dvierka.
Jestvuje riziko bezprostredného kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade
neodstraňujte ani samostatne neupravujte bezpečnostné prvky spotrebiča.
2 Medzi prednou časťou mikrovlnnej rúry a dvierkami neumiestňujte žiadne predmety,
zabráňte usadzovaniu špiny alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktnej ploche.
3 Nepoužívajte spotrebič v prípade jeho poškodenia. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka
zatvárali správne a nemali žiadne z nasledujúcich poškodení:
●● poškodenie závesov a záklopiek (bez prasklín alebo ich uvoľnenia),
●● poškodenie tesnenia dvierok a kontaktnej plochy,
●● „deformácie”.
4 Všetky činnosti spojené s nastavením alebo opravou mikrovlnnej rúry môžu vykonávať
iba kvalifikovaní servisní pracovníci.
14
Dôležité bezpečnostné odporúčania
Počas používania elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné zásady.
Za účelom zníženia rizika oparenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia alebo vystavenia pôsobeniu mikrovlnnej energie dodržujte nasledujúce zásady:
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Prístroj používajte výlučne v súlade s jeho určením spôsobom opísaným v tomto návode. V prístroji nepoužívajte
ani nezohrievajte žerúce chemické látky. Mikrovlnná rúra
nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
●● Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie výlučne potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia a zohrievanie vankúšov, papúč, vlhkých tkanín atď. Vás môže
zraniť alebo popáliť.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú jeho prívodový kábel
alebo zástrčka poškodené, alebo v prípade jeho chybnej činnosti, po jeho náraze na podlahu alebo ak došlo
k jeho poškodeniu iným spôsobom.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● V prípade, že dvierka alebo ich tesnenie sú poškodené,
mikrovlnnú rúru nesmiete používať do doby ich opravy
kvalifikovaným pracovníkom.
●● Tekutiny a iné potravinové produkty nezohrievajte v uzavretých nádobách, ktoré by mohli explodovať.
●● Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému
a náhlemu vyvretiu tekutiny, buďte preto zvlášť opatrní
pri manipulácii s používanými nádobami.
●● V mikrovlnnej rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej
môže zničiť jednotlivé časti mikrovlnnej rúry alebo spôsobiť popáleniny kože.
●● V mikrovlnných rúrach nezohrievajte vajíčka v škrupine
a celé vajíčka uvarené natvrdo, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení zohrievania.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov s pokrmom pre deti
by ste mali premiešať alebo pretrepať a skontrolovať
teplotu pred samotným podávaním jedla tak, aby ste sa
vyhli popáleniu.
●● Kuchynské nádoby sa môžu zohriať, v dôsledku pôsobenia tepla zo zohriatych pokrmov. Na premiestňovanie
nádob používajte vhodné držiaky.
●● Vykonávanie akýchkoľvek servisných prác alebo opráv,
ktoré sú spojené s odobratím krytu prúdenia mikrovlnnej
energie, je nebezpečné a môže byť realizované iba kvalifikovanými osobami.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako
8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú
pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezMW3103-001_v01
pečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách.
Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Spotrebič skladujte spolu elektrickým prívodným káblom
mimo dosahu detí mladších než osem rokov.
●● Pozor, horúci povrch
.
●● Dvierka a ostatné vonkajšie časti mikrovlnnej rúry sa
môžu počas činnosti spotrebiča nahrievať.
●● Časti mikrovlnnej rúry, s ktorými môžete prísť do priameho kontaktu, môžu byť počas činnosti rúry horúce.
●● Neodstraňujte kryciu sľudovú dosku, ktorá je umiestnená
v komore mikrovlnnej rúry. Plní ochrannú funkciu pre
pôsobením žiarenia.
●● Upozornenie! Po nadvihnutí pokrievky alebo po otvorení
fóliových obalov, sa z nádoby uvoľní para.
●● Pri vyberaní zohriateho jedla používajte kuchynské rukavice.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Mikrovlnnú rúru zapojte do zásuvky zdroja so striedavým prúdom 230 V s bezpečnostným kolíkom.
●● Spotrebič by mal byť umiestnený pri stene.
●● POZOR: Neinštalujte mikrovlnnú rúry nad varnou doskou alebo nad inými zariadeniami, ktoré emitujú teplo. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky.
●● Spotrebič neinštalujte do kuchynských skriniek.
●● Neuvádzajte mikrovlnnú rúru do činnosti v prípade, že je prázdna.
●● Aby ste znížili riziko vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry:
●● mikrovlnnú rúru kontrolujte častejšie pri zohrievaní pokrmov v umelohmotných
nádobách alebo v nádobách z papiera, mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto nádob,
●● pred vložením papierových alebo plastových obalov do mikrovlnnej rúry, odstráňte
z nich všetky kovové svorky,
●● v prípade, ak spozorujete vychádzajúci dym zo spotrebiča, mikrovlnnú rúru
vypnite a vytiahnite jej zástrčku z elektrickej zásuvky – dvierka mikrovlnnej rúry
nechajte zatvorené, aby plamene vo vnútri mikrovlnnej rúry zhasli,
●● vo vnútri mikrovlnnej rúry nenechávajte papierové výrobky, nádoby a iné kuchynské predmety alebo potraviny, v prípade, že ju nepoužívate.
●● Prívodový kábel by mal viesť mimo rozohriateho povrchu a nesmie byť zavesený na
žiadnych častiach mikrovlnnej rúry.
●● Odporúčame mikrovlnnú rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z jej vnútra usadené
zvyšky jedál.
●● Zanedbávanie čistenia môže viesť k zhoršeniu kvality povrchu stien mikrovlnnej rúry,
zhoršeniu jej životnosti a v konečnom dôsledku aj k vzniku nebezpečných situácií.
●● Spotrebič nečisťte čistiacim zariadením na vodnú paru.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systém ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu, ktorá je umiestnená na vnútornej strane dvierok. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
●● Pred premiestňovaním mikrovlnnej rúry, zabezpečte otočný tanier, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
●● Nikdy neodstraňujte distančný pásik, ktorý je umiestnený v zadnej časti alebo po
bokoch mikrovlnnej rúry, zabezpečuje potrebný odstup od steny a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely v podobných zariadeniach,
ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných
priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná rúry je určená výlučne na použitie v domácnostiach, nie je určená na
komerčné účely v gastronomickom odvetví.
●● Mikrovlnná rúra je navrhnutá na použitie ako samostatne stojaci spotrebič.
MW3103-001_v01
●● Potraviny v šupke také, ako sú zemiaky, jablká alebo gaštany, pred varením narežte.
●● Zabráňte rozvareniu pripravovaného jedla.
●● Používajte výlučne tie nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uskladnenie akýchkoľvek predmetov napr. chleba,
zákuskov a pod.
Inštalácia
1 Skontrolujte, či ste vybrali celé balenie z vnútornej časti mikrovlnnej rúry.
2 Odoberte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a vonkajšieho plášťa mikrovlnnej rúry.
Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú známky poškodenia také, ako pokrivené alebo vylámané dvierka, poškodené tesnenie dvierok a dotykovej plochy, puknuté alebo uvoľnené závesy, priehlbiny na mikrovlnnej rúre alebo
v dvierkach.
V prípade, že na spotrebiči sú akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho
a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka.
3 Mikrovlnnú rúru položte na rovnú a stabilnú plochu, ktorá je schopná uniesť jej váhu
a váhu najťažších produktov určených na varenie v mikrovlnnej rúre.
4 Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vlhkosti a v jej dosahu neumiestňujte ľahko
horľavé predmety, ako aj nad alebo v blízkosti zariadení emitujúcich teplo.
5 Zadnú časť spotrebiča umiestnite smerom k stene. Ak chcete aby mikrovlnná rúra pracovala správne, zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu. Nad mikrovlnnou rúrou zabezpečte
odstup min. 30 cm, min. 10 cm za mikrovlnnou rúrou a min. 20 cm z obidvoch strán mikrovlnnej rúry. Nezakrývajte a neupchávajte ventilačné otvory spotrebiča. Neodoberajte nožičky.
6 Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak v nej nie je umiestnený sklenený tanier a otočný
prstenec, ktorý má byť umiestnený v správnej polohe.
7 Skontrolujte, či prívodový kábel nie je poškodený, či sa nenachádza pod mikrovlnnou
rúrou alebo neprechádza nad inými horúcimi alebo ostrými predmetmi a či voľne nevisí za
okrajom stola alebo pracovnej dosky.
8 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke zdroja napätia tak, aby v nevyhnutnom prípade bolo možné rýchle odpojenie zariadenia od zdroja napätia.
9 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte a neskladujte na voľnom priestranstve.
Pokyny o uzemnení spotrebiča
Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným
kolíkom. Pripojenie do zásuvky bez bezpečnostného kolíka môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
V prípade, že dôjde k skratu, uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Mikrovlnnú rúru odporúčame používať so samostatným elektrickým obvodom.
V prípade použitia predlžovacieho kábla:
1 Predlžovací kábel by mal byť trojžílový so zástrčkou a zásuvka by mala byť vybavená
uzemňovacím vodičom.
2 Predlžovací kábel umiestnite mimo horúcich a ostrých predmetov a tak, aby nemohol
byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
Chybné zapojenie kábla predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne uzemnenia alebo pokynov o pripojení k zdroju napätia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.
Výrobca ako aj predávajúci nepreberajú zodpovednosť za poškodenú
mikrovlnnú rúru alebo zranenia, ku ktorým dôjde nedodržaním pokynov
o zapojení spotrebiča k zdroju napätia.
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn
Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové prijímače, televízory
a podobné zariadenia.
Tento negatívny vplyv môžete odstrániť alebo obmedziť nasledujúcim spôsobom:
●● vyčisťte dvierka a dotykovú plochu mikrovlnnej rúry,
●● zmeňte nastavenia rádia alebo televíznej antény,
●● premiestnite mikrovlnnú rúru mimo dosahu prijímača,
●● posuňte mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača,
●● mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky zdroja napätia tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli napájané z rôznych zdrojov napätia.
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred začatím čistenia vypnite mikrovlnnú rúru a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky zdroja napätia.
2 Vnútro mikrovlnnej rúry je potrebné udržiavať čisté. V prípade znečistenia vnútorného
panelu mikrovlnnej rúry, odstráňte kúsky jedál alebo rozliate tekutiny pomocou navlhčenej utierky. V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte
čistiace prostriedky v spreji a iné agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu na povrchu
mikrovlnnej rúry a dvierok zanechať škvrny, šmuhy alebo zmeniť odtieň povrchu.
15
3 Vonkajšok mikrovlnnej rúry očisťte pomocou navlhčenej utierky.
Aby ste sa vyhli poškodeniu jednotlivých komponentov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnnej rúry dbajte na to, aby sa voda nedostala do jej vnútra cez ventilačné otvory.
4 Obidve strany dvierok, okienko, tesnenie dvierok a súčasti v ich blízkosti, utrite vlhkou
handričkou tak, aby ste odstránili všetky zvyšky jedál alebo rozliatu tekutinu.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými časticami.
V prípade čistenia tesnenia dvierok, priehlbín a priľnavých častí, nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli poškodiť tesnenie a spôsobiť únik mikrovĺn.
5 Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždiacimi čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly, výstražné znaky a pod.
6 Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Na čistenie použite vlhkú a mäkkú
utierku. Aby ste sa vyhli náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry, ovládací panel čisťte
s otvorenými dvierkami.
7 V prípade, že sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok, utrite ju pomocou mäkkej utierky.
Ku kondenzácii vodnej pary môže dôjsť v prípade, ak mikrovlnná rúra sa používa v priestoroch s vysokou vlhkosťou. V takomto prípade ide o normálny jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umyte ho v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie kuchynského riadu alebo v umývačke riadu.
9 Za účelom odstránenia nežiaduceho zvuku, otáčací prstenec a dno vnútra mikrovlnnej rúry čisťte pravidelne. Dolný povrch jednoducho očistíte pomocou jemného čistiaceho
prostriedku. Otáčací prstenec umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu alebo v umývačke riadu. Počas opätovného nasadenia otáčacieho prstenca do mikrovlnnej rúry dbajte na to, aby ste ho umiestnili na správnom mieste.
10 Aby ste mohli odstrániť nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry, varte po dobu 5 minút
približne 200 ml vody so citrónovou šťavou a kôrou z jedného citróna v miske určenej na
varenie v mikrovlnnej rúre.
Vnútro mikrovlnnej rúry dôkladne utrite pomocou suchej a mäkkej utierky.
11 V prípade, že je potrebné vymeniť žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
12 Mikrovlnnú rúru čisťte pravidelne a odstraňujte z nej zvyšky jedál.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu
povrchu mikrovlnnej rúry, čo môže mať následne nepriaznivý dopad na
životnosť spotrebiča a viesť k vzniku nebezpečenstva.
Technické údaje
Technické parametre spotrebiča
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Menovitý výkon mikrovlnnej rúry
700 W
Frekvencia
2450 MHz
Vonkajšie rozmery (mm)
výš. = 259; šír. = 440; hĺbka = 340
Rozmery varného priestoru (mm)
výš. = 208; šír. = 306; hĺbka = 307
Objem mikrovlnnej rúry
20 litrov
Otáčací tanier
Priemer = 255 mm
Čistá hmotnosť
Približne 12,5 kg
* Vyššie uvedené údaje môžu byť zmenené, v tejto súvislosti by ich mal zákazník porovnať s údajmi,
ktoré sa nachádzajú na typovom štítku, ktorý je umiestnený na mikrovlnnej rúre. Akékoľvek reklamácie,
ktoré sa vzťahujú na chyby v technických údajoch, nebudú akceptované.
Požiadavky noriem
Mikrovlnná rúra Zelmer spĺňa požiadavky platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008
o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín
z nádoby a zabezpečí rovnomerné varenie.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny, ako sú napríklad mäsové guľky.
Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné premiestniť nadol a tie, ktoré sú
umiestnené v strede na kraje nádoby.
16
Dodatočné funkcie
RODIČOVSKÝ ZÁMOK – ochrana spotrebiča pred jeho náhodným zapnutím deťmi
Zámok: Pri nastavenom pohotovostnom režime, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo Stop/Clear. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi aktiváciu bezpečnostnej detskej poistky a na displeji sa zobrazí symbol
.
Uvoľnenie poistky: Ak chcete odistiť detskú poistku stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
tlačidlo Stop/Clear. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi odistenie detskej poistky.
Pokyny k použitiu varných nádob
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a príbor, ktorý je na to určený. Najvhodnejším materiálom, z ktorého by mali byť nádoby vyrobené pre použitie v mikrovlnnej rúre, je číry materiál, ktorý umožňuje prechod energie cez nádobu priamo k pokrmom.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo nádoby s kovovou úpravou – mikrovlny cez kov nepreniknú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte balenie z recyklovaného papiera, ktorý
môže obsahovať kovové častice, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo aj požiar.
3 Odporúčame používať okrúhle/oválne nádoby namiesto štvorcových/obdĺžnikových,
v ktorých rohoch by sa potraviny mohli pripáliť.
4 Počas grilovania odkrytý povrch potravín chráňte pred prepálením použitím úzkych
pásikov alobalu. Nepoužívajte však príliš veľa alobalu a zachovajte odstup minimálne 3 cm
medzi alobalom a vnútornými stenami mikrovlnnej rúry.
Nasledujúci zoznam Vám pomôže vybrať správny kuchynský riad a príbory.
Kuchynský príbor
Mikrovlny
Gril
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Žiaruvzdorné sklo
Sklo tepelne odolné
Žiaruvzdorná keramika
Plastový riad vhodný pre použitie
v mikrovlnnej rúre
Jednorazový uterák
Kovový podnos
Kovový rošt
Alobal a hliníkové tácky
Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Test kuchynských nádob:
1 Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnnej rúry.
2 Varte s nastavenou maximálnou hodnotou po dobu jednej minúty.
3 Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade, že
nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
Aplikácia skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neumiestňujte v obrátenej polohe. Nie je potrebné usmerňovať pohyb
taniera.
Sklenený tanier
Otáčacia konzola
2 Počas varenia by sa v mikrovlnnej rúre mal vždy
nachádzať sklenený tanier a otáčací prstenec.
Sústava
3 Počas varenia pokrmov, nádoby s potravinami je
otáčacieho
potrebne vždy umiestniť na sklenený tanier.
prstenca
4 V prípade, že dôjde k prasknutiu alebo inému
Os otáčania
poškodeniu skleneného taniera, kontaktujte najbližšie
servisné stredisko.
Skôr ako zavoláte servis
Normálny stav:
1 Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové a televízne prijímače.
Tieto negatívne vplyvy sú podobné vplyvom, ktoré vytvárajú elektrické spotrebiče také, ako
mixér, ventilátor, vysávač a pod.
2 Pri varení s nastavením nízkeho výkonu mikrovĺn sa intenzita vnútorného osvetlenia
mikrovlnnej rúry môže znížiť.
3 Pri tepelnom spracovaní potravín, z pripravovaného pokrmu môže vychádzať vodná
para. Väčšina vodnej pary je odvádzaná cez ventilačné otvory. Avšak časť kondenzovanej
vodnej pary sa môže usádzať na chladných častiach mikrovlnnej rúry (napr. na dvierkach).
4 Ak je sklenený tanier počas prevádzky mikrovlnnej rúry vydáva zvuky, skontrolujte či
na dne mikrovlnnej rúry a pod otočným prstencom sa nenachádzajú nečistoty. Čistenie
mikrovlnnej rúry vykonávajte podľa inštrukcií v kapitole „ČISTENIE – KONZERVÁCIA
A OBSLUHA.
V prípade, že mikrovlnná rúra je nečinná:
1 Skontrolujte, či mikrovlnná rúra je pripojená k zásuvke zdroja napätia správne. V prípade, že nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a vložte ju späť na svoje
miesto.
MW3103-001_v01
2 Skontrolujte, či poistka elektrickej siete nie je prepálená alebo či nedošlo k odpojeniu
ističa elektrickej siete. V prípade, že vyššie uvedené bezpečnostné prvky pracujú správne,
skontrolujte zásuvku zdroja napätia tak, že k nej pripojíte iné zariadenie.
3 Skontrolujte, či ovládací panel je nastavený správne a či je nastavený správne časovač.
4 Skontrolujte, či dvierka sú zatvorené správne. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
V prípade, že mikrovlnná rúra sa neuvedie do chodu, aj napriek tomu, že
ste vykonali vyššie uvedené činnosti, kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opraviť samostatne.
Časti mikrovlnnej rúry
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Otáčaví stredový konektor
Otáčaví prstenec
Otáčaví sklenený tanier
Okienko
Dvierka
Bezpečnostná poistka – odpojí napájanie, v prípade otvorenia dvierok počas činnosti
mikrovlnnej rúry
8 Kovový rošt
9 Ochranný sľudový kryt
10 Výhrevná špirála grilu
10
4
9
1
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
Displej:
Micro./Grill/Combi. (Mikrovlnné varenie/Grilovanie/Kombinované varenie)
Weight/Time Defrost (Rozmrazovanie podľa váhy/Časové rozmrazovanie)
Clock/Pre-Set (Nastavenie hodín)
Stop/Clear (Zastaviť/Zrušiť)
Start/+30 s/Confirm (Štart/+30sek/Potvrdenie)
Otočný regulátor (Rýchly štart, Automatické menu):
–– zvýšenie hodnoty
v smere chodu hodinových ručičiek,
–– zníženie hodnoty
proti smeru chodu hodinových ručičiek.
1
2
3
4
5
6
6
7
5
3
2
7
8
Nastavenie hodín
Po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia, sa na displeji zobrazí nápis „
” a zaznie
krátky zvukový signál.
1 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set.
2 Hodiny nastavíte otočením otočného regulátora. Môžete nastaviť hodnoty od 0 do 23
v smere
alebo od 23 do 0 v smere
.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set. Hodnoty minút začnú blikať.
4 Minúty nastavíte otočením otočného regulátora v smere
alebo
. Môžete
nastaviť hodnoty od 0 do 59 (v smere
) alebo od 59 do 0 (v smere
).
5 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, pre ukončenie nastavenia času. Symbol „ ” na displeji
začne blikať.
Nastavený čas ostáva uložený v pamäti po dobu pripojenia mikrovlnnej
rúry k zdroju napätia (bez prerušenia toku energie).
Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, opakujte kroky 1-5.
Stlačením tlačidla Stop/Clear počas nastavovania času spôsobí, že nastavenia sa automaticky vráti do pôvodného stavu.
Zapojenie mikrovlnnej rúry
Po pripojení spotrebiča k správnemu zdroju napätia a pred samotným výberom niektorého
z programov mikrovlnnej rúry, najprv umiestnite do jej vnútra potraviny a zatvorte dvierka.
MW3103-001_v01
17
Mikrovlnné varenie
Pri mikrovlnnom varení nepoužívajte rošt. Pred mikrovlnným varením
z mikrovlnnej rúry rošt nezabudnite vybrať
1 Stlačte tlačidlo Micro/Grill/Combi. a nastavte požadovaný výkon mikrovlnnej rúry.
Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Ak chcete zvoliť iný výkon mikrovĺn, napr. P80, stlačte Micro/Grill/Combi. alebo otočte
otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis
„
”.
3 Stlačte Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte výkon mikrovĺn a otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu varenia. Otáčaním otočným regulátorom
nastavíte dobu varenia podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
4 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm a začnete variť.
PRÍKLAD
Ak chcete nastaviť varenie na 20 minút s výkonom mikrovĺn nastaveným na 80%, vykonajte nasledujúce úkony:
1 Stlačte tlačidlo Micro./Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Ak chcete nastaviť požadovaný výkon mikrovĺn P80, stlačte ešte raz tlačidlo Micro.
Grill/Combi. alebo otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na
displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Stlačte Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon mikrovĺn, na displeji sa
zobrazí nápis „
”.
4 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte na displeji čas
20:00 (20 minút) Na displeji sa zobrazí požadovaný čas varenia.
5 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm a začnete variť.
TABUĽKA MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Displej
Výkon
mikrovĺn
Výkon grilu
P100
P80
P50
100%
80%
50%
Veľmi
Vysoký Stredný
vysoký
-
-
-
Upozornenie:
Vo vedľajšej tabuľke sú uvedené počty
sekúnd / minút, ktorých násobkom sa
nastavuje doba varenia pre jednotlivé
časové hodnoty.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízky
10%
Veľmi
nízky
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minúta
každých 5 sekúnd
1 – 5 minút
každých 10 sekúnd
5 – 10 minút
každých 30 sekúnd
10 – 30 minút
každú 1 minútu
30 – 95 minút
každých 5 minút
Grilovanie
1 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Ak chcete zvoliť funkciu grilovanie G, stláčajte tlačidlo Micro.Grill/Combi. kým sa na
displeji nezobrazí nápis „ ” alebo otáčajte otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis na „ ”.
3 Stlačte Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte zvolenú funkciu a otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu grilovania. Otáčaním otočným regulátorom nastavíte dobu grilovania podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
4 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm a začnete grilovať. Zaznie zvukový signál a spustí
sa program grilovanie. Na displeji sa zobrazí zvyšný čas grilovania.
Po uplynutí polovice nastaveného času grilovania zaznie dvakrát za sebou
zvukový signál (ide o bežný jav pri nastavení tejto funkcie). Aby ste získali
lepší efekt grilovania, stlačte Stop/Clear, čím pozastavíte činnosť mikrovlnnej rúry, otvorte dvierka a otočte pripravovaný pokrm na druhú stranu.
Po zatvorení dvierok, stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm a obnovte činnosť
mikrovlnnej rúry.
5 V prípade predĺženia doby činnosti pomocou tlačidla Start/+30 s/Confirm, zvukový
signál zaznie dvakrát v polovici predtým nastaveného času a nie v polovici predĺženého
času, napr. o 30 sekúnd.
Kombinované varenie (mikrovlny + gril)
V prípade, že zariadenie používate pre kombinované varenie, mikrovlnnú
rúru môžu používať deti výlučne pod dohľadom dospelej osoby, pretože
zariadenie sa počas práce zohreje na vysoké teploty.
1 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Ak chcete zvoliť požadovanú funkciu, stláčajte tlačidlo Micro.Grill/Combi. pokiaľ sa
na displeji nezobrazí nápis „
” alebo „
”, alebo otáčajte otočným regulátorom
v smere
alebo
, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „
” alebo „
”.
18
„
” = 55% doby – mikrovlnné varenie 45% doby – grilovanie
„
” = 36% doby – mikrovlnné varenie 64% doby – grilovanie
3 Stlačte Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte zvolenú funkciu a otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu varenia. Otáčaním otočným regulátorom
nastavíte dobu varenia podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
4 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím začnete varenie. Zaznie zvukový signál
a spustí sa zvolený program. Na displeji sa zobrazí zvyšný čas varenia.
Funkcia rýchleho varenia
1 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo
Start/+30 s/Confirm, čím sa spustí varenie na 30 sekúnd pri plnom výkone. Každé ďalšie
stlačenie tlačidla Start/+30 s/Confirm predĺži dobu varenie o nasledovných 30 sekúnd.
Maximálna doba varenia je 95 minút.
2 Počas mikrovlnného varenia a rozmrazovania, každé ďalšie stlačenie tlačidla
Start/+30 s/Confirm predĺži dobu činnosti o nasledujúcich 30 sekúnd.
3 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, otočte otočný
regulátor v smere
čím nastavíte dobu varenia s maximálnym výkonom, následne
stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím uvediete spotrebič do činnosti.
Rozmrazovanie podľa váhy
1 Stlačte tlačidlo Weight./Time Defrost jeden krát. Na displeji sa zobrazí nápis
”.
2 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte hmotnosť produktu, ktorý chcete rozmraziť. Na displeji sa zobrazia hodnoty v radovom slede 100–200 ...
1900–2000 (v smere
) alebo čísla v opačnom poradí (v smere
).
3 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím aktivujete rozmrazovanie. Zaznie zvukový signál a spustí sa program rozmrazovania. Na displeji sa zobrazí zvyšný čas rozmrazovania.
„
Rozmrazovanie s nastavením času
1 Tlačidlo Weight/Time Defrost stlačte dvakrát. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu rozmrazovania. Dobu rozmrazovania môžete nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
3 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím aktivujete rozmrazovanie. Výkon pri časovom
rozmrazovaní je nastavený na P30, ide o pevne stanovenú hodnotu.
Oneskorený štart
Táto funkcia umožňuje spustiť mikrovlnnú rúru v nastavenom čase, napr. ak hodiny ukazujú čas 11:10 a my chceme začať variť o 11:30.
1 Nastavte hodiny (pozri Nastavenie hodín).
2 Nastavte program varenia. Najviac môžete nastaviť dve fázy varenia. Rozmrazovanie
by nemalo byť nastavované vo funkcii oneskoreného štartu.
PRÍKLAD: Chcete nastaviť varenie na 7 minút s výkonom 80%.
a) Stlačte tlačidlo Micro./Grill/Combi.
b) Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte výkon mikrovĺn P80.
c) Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon.
d) Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu varenia na
7 minút.
Po vykonaní vyššie uvedených nastavení, nestláčajte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, ale
postupujte nasledovne:
3 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set. Hodnoty hodín začnú blikať.
4 Ak chcete nastaviť hodinu spustenia zvoleného programu, otočte otočným regulátorom
v smere
alebo
, kým sa na displeji nezobrazí „ ” (môžete nastaviť číslice od 0
do 23).
5 Stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set. Hodnoty minút začnú blikať.
6 Ak chcete nastaviť minútu spustenia zvoleného programu, otočte otočným regulátorom
v smere
alebo
, kým sa na displeji nezobrazí „ ” (môžete nastaviť číslice od 0
do 59).
7 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte nastavenia.
8 Po dosiahnutí nastaveného času zaznie dvakrát zvukový signál a nastavený program
sa aktivuje.
Po nastavení doby zapnutia mikrovlnnej rúry sa na displeji zobrazí aktuálny
čas. Ak si želáte zistiť nastavený čas stlačte tlačidlo Clock/Pre-Set, nastavený čas sa zobrazí na displeji po dobu 3 sekúnd. Funkciu oneskoreného
štartu môžete zrušiť, stačí ak stlačíte tlačidlo Stop/Clear.
Funkcia oneskoreného štartu je aktívna iba ak ste vopred nastavili na displeji čas, v opačnom prípade táto funkcia sa nebude môcť použiť.
Automatické menu (Auto menu)
Mikrovlnná rúra je vybavená funkciou automatické menu, pri ktorej nemusíte nastavovať
dobu varenia, ani výkon mikrovĺn. Menu obsahuje predvolené nastavenia pre prípravu niekoľkých pokrmov: ohrievanie, zelenina, ryby, mäso, cestoviny, zemiaky, pizza, polievky.
Každý z programov automatického menu obsahuje niekoľko možností, ktorými nastavíte
váhu alebo objem, ktoré upravujú dobu trvania zvoleného programu.
MW3103-001_v01
1 Otočte otočným regulátorom v smere
, čím zvolíte menu automatického varenia.
Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Otočte otočným regulátorom v smere
, na displeji sa budú zobrazovať v poradí:
„
”, „
”, …, „
”.
3 Po zvolení programu ho potvrďte stlačením tlačidla Start/+30 s/Confirm.
4 Otočte otočným regulátorom pre nastavenie váhy porcie.
5 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím aktivujete varenie. Na displeji sa zobrazí
zvyšný čas varenia.
6 Po ukončení odrátavania zaznie päť kráť za sebou zvukový signál. V prípade, že ste
pred tým nastavili čas, na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
PRÍKLAD
Ak si želáte nastaviť automatické menu s výberom varenia 400 g zemiakov, vykonajte
nasledujúce činnosti:
1 Otočte otočný regulátor v smere
pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis „
”.
2 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte zvolený program automatického
menu.
3 Otočte otočný regulátor tak, aby ste na displeji nastavili váhu 400 g.
4 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím začnete varenie.
TABUĽKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
VÁHA, OBJEM PRODUKTU
DOBA TRVANIA
PROGRAMUI [s]
200 g
2:30
A-1 Ohrievanie
400 g
5:00
600 g
7:30
200 g
4:30
300 g
6:30
400 g
8:30
A-2 Zelenina
A-3 Ryby
A-4 Mäso
A-5 Cestoviny
A-6 Zemiaky
A-7 Pizza
A-8 Polievky
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
7:30
250 g
4:00
350 g
5:30
450 g
6:30
50 g (v 450 ml studenej vody)
20:00
100 g (v 800 ml studenej vody)
23:00
200 g
6:30
400 g
11:00
600 g
15:00
200 g
1:30
400 g
3:00
200 ml
2:30
400 ml
4:30
Výkon
100%
100%
80%
100%
80%
7 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím aktivujete varenie. Zaznie zvukový signál,
ktorý oznámi začiatok rozmrazovania, na displeji sa začne odpočítavanie nastaveného
času pre rozmrazovanie. Druhý zvukový signál informuje o začatí varenia. Ukončenie viacfázového varenia bude oznámené päťnásobným zaznením zvukového signálu.
Ďalšie informácie
1 Prvé otočenie otočného regulátora bude oznámené krátkym zvukovým signálom.
2 Každú aktivovanú funkciu môžete prerušiť stlačením tlačidla Stop/Clear. Pre opätovné
spustenie prerušenej činnosti stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm. Dvojnásobným stlačením tlačidla Stop/Clear činnosť ukončíte.
3 V prípade varenia s využitím funkcie Micro./Grill/Combi. stlačte tlačidlo Micro./Grill/
Combi. Nastavená hodnota výkonu mikrovĺn sa zobrazí na displeji po dobu 3 sekúnd.
4 Podobne v režime varenia, stlačením tlačidla Clock/Pre-Set, sa na displeji zobrazí
aktuálny čas. Po 3 sekundách zobrazenia hodnôt sa zobrazenie na displeji sa vráti do
pôvodného stavu.
5 V prípade, že počas činnosti mikrovlnnej rúry, ste otvorili dvierka, po ich zatvorení
stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, a činnosť mikrovlnnej rúry sa obnoví.
6 Ak v priebehu jednej minúty po ukončení nastavenia, zvolený program nepotvrdíte tlačidlom Start/+30 s/Confirm, nastavenia sa vymažú. Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
7 Správne stlačenie tlačidla bude oznámené krátkym zvukovým signálom. Pri nesprávnom stlačení tlačidla, spotrebič nevydá žiaden zvukový signál
8 Ukončenie programu bude oznámené päťnásobným zaznením zvukového signálu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
100%
100%
80%
Výsledok varenia, použitím automatického menu, závisí od takých faktorov, ako je tvar
a veľkosť tepelne spracovávanej suroviny, požadovaný spôsob prípravy pokrmu a spôsob
jeho uloženia v mikrovlnnej rúre. Ak nebudete spokojní s výsledkom varenia, prispôsobte
dobu varenia Vašim požiadavkám.
Viacfázové varenie
Môžete nastaviť maximálne 2 fázy varenia. Pri viacfázovom varení, v prípade, že rozmrazovanie je jednou z fáz varenia, program rozmrazovania sa zapne ako prvý automaticky.
Po ukončení prvej fázy zaznie zvukový signál a spustí sa nasledujúca fáza.
Automatické varenie nie je jedným z programov viacfázového varenia.
PRÍKLAD
Chcete nastaviť rozmrazovanie na 5 minút a následne variť po dobu 7 minút pri výkone
mikrovĺn 80%. Vykonajte nasledujúce činnosti:
1 Stlačte dvakrát tlačidlo Weight/Time Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
2 Otočte otočný regulátor v smere
alebo
, čím nastavíte dobu rozmrazovania
na 5:00.
3 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis „
”.
4 Ak si želáte nastaviť výkon mikrovĺn na P80, stlačte ešte raz tlačidlo Micro./Grill/
Combi. alebo otočte otočný regulátor v smere
alebo
, pokiaľ sa na displeji
nezobrazí nápis „
”.
5 Stlačte tlačidlo Start/+30 s/Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon mikrovĺn.
6 Otočte otočný regulátor v smere
alebo
, a nastavte dobu varenia na 7 minút.
MW3103-001_v01
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia
za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
19
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítsanak különös figyelmet
a biztonsági utasításokra. A kezelési utasítást, kérjük, úgy őrizzék meg, hogy a későbbi
használat közben is bele tudjanak nézni.
Egy biztos helyre írja fel a sütőn található SZÉRIASZÁMOT, és őrizze meg a későbbiekre.
SZÉRIASZÁM:
Tartalomjegyzék
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai .............................................20
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások........................................................................20
Telepítés.............................................................................................................................21
Földelésre vonatkozó utasítások........................................................................................21
Rádiózavarok......................................................................................................................21
Tisztítás – karbantartás és kezelés....................................................................................21
Műszaki adatok...................................................................................................................22
Szabvány előírások............................................................................................................22
Mikrohullámú melegítés – útmutatások..............................................................................22
További funkciók.................................................................................................................22
Az edényre vonatkozó útmutatások...................................................................................22
A forgó üvegtányér beszerelése.........................................................................................22
Mielőtt szervizhez fordul.....................................................................................................22
A sütő felépítése.................................................................................................................23
Vezérlő panel......................................................................................................................23
A mikrohullámú sütő funkcióinak beállítása:
Az óra beállítása..........................................................................................................23
A mikrohullámú sütő bekapcsolása..............................................................................23
Mikrohullámú melegítés ..............................................................................................24
Grillezés.......................................................................................................................24
Kombinált melegítés (mikrohullám + grill)....................................................................24
A melegítés gyors megkezdése...................................................................................24
Kiolvasztás súly alapján...............................................................................................24
Kiolvasztás idő alapján.................................................................................................24
Késleltetett start...........................................................................................................24
Automatikus menü (Auto menu)...................................................................................25
Az automatikus menü táblázata.............................................................................25
Több lépéses melegítés...............................................................................................25
További információk......................................................................................................25
Ökológia – Óvjuk a környezetet..........................................................................................25
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS HAZSNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai
1 Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
Ezzel a mikrohullám közvetlen hatásának teszi ki magát. Semmilyen esetben sem szabad
kikerülni, vagy önhatalmúlag módosítani a biztonsági rendszereket.
2 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő első része és az ajtó közé, és ne engedje meg,
hogy az érintkezési felületen kosz vagy tisztítószer maradék gyűljön össze.
3 Ne használjon sérült mikrohullámú sütőt. Nagyon fontos, hogy az ajtó jól záródjon,
a pántok és csapózárak, az ajtó tömítései, valamint:
●● a pántok és csapózárak (ne legyen repedés vagy kilazulás),
●● az ajtó tömítései és az érintkező felületek,
●● ne legyen „vetemedés”.
4 A mikrohullámú sütő beszabályozását vagy javítás kizárólag szerviz szakképzett személyzete végezheti.
20
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások
Az elektromos készülék kezelésekor tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. Égési
sérülések, áramütés, tűz, testi sérülések vagy a mikrohullámú energia hatása veszélyének
csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A készülék csak rendeltetésének megfelelően és az
alábbi használati utasításban foglaltak szerint használható. Ne melegítsen maró hatású kémiai anyagokat
a sütőben. A mikrohullámú sütő nem alkalmas laboratóriumi, vagy ipari célokra.
●● A mikrohullámú sütő csak ételek és italok melegítésére
használható. Étel vagy ruhák szárítása, párnák, papucsok
vagy nedves ruhák melegítése nem használható, mert
azok meggyulladhatnak vagy sérüléseket okozhatnak.
●● Soha ne használja a készüléket sérül hálózati kábellel
vagy dugasszal, sem akkor, ha hibásan működik, leesett,
vagy más módon megsérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy
végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt
jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén,
tanácsoljuk, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● Ha az ajtó, vagy annak tömítése sérült, a sütő nem üzemelhet mindaddig, amíg szakember meg nem javítja.
●● Folyadékot és más élelmiszert nem szabad légmentesen
lezárt edényben melegíteni, mivel felrobbanhat.
●● Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett,
robbanásszerű forrást eredményezhet, ezért figyelnie
kell az edény mozgatásakor.
●● Ne süssön élelmiszert a mikrohullámú sütőben. A forró
olaj tönkreteheti a sütőt vagy az edényt, sőt égési sérülést okozhat.
●● A héjban lévő tojást és egész kemény tojást nem szabad
mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhat,
akár még a melegítés befejezése után is.
●● A gyermekételeket tartalmazó üvegekben lévő élelmiszert fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell
a hőmérsékletét, mielőtt a gyereknek adja, hogy elkerülje
az égési sérülést.
●● Az edény a hővezetés következtében felmelegedhet
a melegített ételtől. Az edény hordozásához használjon
megfelelő fogót.
●● Minden, a mikrohullám ellen védő fedél levételével járó
karbantartási vagy javítási művelet veszélyes, azt szakképzett személyzetnek kell végeznie.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó
kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
MW3103-001_v01
●● A nyolc év alatti gyermekek tartózkodjanak az árammal
működő berendezések használatától.
●● Figyelem, forró felületek
.
●● A berendezés ajtói és külső felületei felmelegedhetnek
a készülék üzemelése közben.
●● A hozzáférhető felületek a berendezés üzemelésekor felforrósodhatnak.
●● Ne vegye ki a mikrohullámú sütő kamrájában található
védő lemezeket! Ezek a sugárzás ellen védenek.
●● Figyelmeztetés! A gőz kicsap a fedő felemelésekor vagy
a fólia csomagolás kinyitásakor.
●● A felmelegített étel kivételekor használjon konyhai kesztyűt.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével
járhat
●● A mikrohullámú sütőt kizárólag csak 230 V-os váltóáramú, védőföldeléssel ellátott
hálózatra csatlakoztassa.
●● A készüléket fal mellék kell állítani.
●● FIGYELEM: A mikrosütőt ne telepítse főzőlapok vagy más, hőt előállító berendezések fölé. Ez a készülék tönkremenetelével és a garancia elvesztésével fenyeget.
●● Ne tegye a készüléket szekrénybe.
●● Ne indítsa be a sütőt üresen.
●● A tűzveszély csökkentése érdekében a konyhában:
●● ha műanyagból vagy papírból készült edényben melegíti az étet, gyakran ellenőrizze a mikrosütőt, mivel az edény kigyulladhat,
●● mielőtt beteszi a műanyag vagy papírzacskót a mikrohullámú sütőbe, távolítson el
róla minden drótból készült kapcsot,
●● ha a készülék füstöl, kapcsolja ki vagy húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból, és
hagyja bezárva az ajtót, hogy a tűz elfojtódjon,
●● ne hagyjon papír terméket, edényt és evőeszközt vagy élelmiszert a sütő belsejében, ha nem használja a készüléket.
●● A hálózati kábelt a forró felületektől távol kell vezetni, és nem érhet a mikrohullámú
sütő semelyik részéhez.
●● Ajánlott a mikrosütőt rendszeresen takarítani, és eltávolítani róla a lerakódott ételt.
●● A mikrosütő takarításának elhanyagolása a felületek állapotának romlásához vezethet, és előnytelenül befolyásolhatja a sütő élettartamát, és ennek hatására veszélyes
helyzetekhez vezethet.
●● Nem szabad gőzzel tisztítani.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
●● Semmiképpen ne távolítsa el az ajtó belső oldalán lévő fóliát. Ez a készülék tönkremenetelét okozhatja.
●● Mielőtt a készüléket hordozza, biztosítsa a forgó tányért, hogy elkerülhető legyen
annak megsérülése.
●● Soha ne távolítsa el a készülék hátulján és oldalain található távtartó léceket, mivel
ezek biztosítják a levegő cirkulálásához szükséges távolságot a faltól.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült,
mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
●● A mikrosütő kizárólag otthoni használatra készült, nem pedig gasztronómiai felhasználásra.
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült.
●● A vastag héjú termékeket, mint pl. burgonya, egész sonka, alma és gesztenye, melegítés előtt szurkálja meg.
●● Ne főzze szét az élelmiszereket.
●● Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőhöz készültek.
●● Ne használja a mikrohullámú sütőt semminek, pl. kenyérnek, süteménynek stb.
a tárolására.
MW3103-001_v01
Telepítés
1 Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított a mikrohullámú sütő belsejéből.
2 Vegye le a védőfóliát a vezérlő panelről és a mikrohullámú sütő burkolatáról.
Ellenőrizze, hogy nincs-e nyoma valamilyen sérülésnek, például az ajtó
nem görbült vagy vetemedett meg, a tömítések, az érintkező felületek épek,
a pántok és az ajtó zárja nem töröttek vagy nincsenek kilazulva, nincs
a sütő belsejében vagy az ajtón horpadás.
Bármilyen sérülés esetén nem kezdje használni a készüléket, hanem lépjen
kapcsolatba a szerviz szakembereivel.
3 A mikrohullámú sütőt állítsa egy szintben levő, stabil felületre, amely elbírja a sütő saját
és a sütőben készíthető legnehezebb étel súlyát.
4 A mikrohullámú sütőt ne tegye ki nedvesség hatásának, és ne helyezze gyúlékony
anyagok közelébe, valamint hőt termelő berendezések alá vagy fölé.
5 Az berendezés hátuljával a fal felé kell állítani. Ahhoz, hogy a sütő jól működjön, biztosítson megfelelő légáramlást. A süt fölött hagyjon legalább 30 cm, mögötte 10 cm, a két
oldalánál pedig minimum 20 cm távolságot. Ne takarja le, vagy tömje el a készülék szellőző nyílásait. Ne vegye le a lábakat.
6 A sütőt ne használja az üveglap nélkül és a megfelelő helyzetben elhelyezett forgótányér-tartó nélkül.
7 Ellenőrizze, hogy a hálózat kábel nem sérült-e, nincs-e a sütő alatt, vagy valamilyen
forró, illetve éles felületen, valamint nem lóg túl az asztal vagy a munkalap szélén.
8 Biztosítsa, hogy könnyen hozzá lehessen férni a dugaszolóaljzathoz úgy, hogy váratlan esetekben könnyen le lehessen választani a készüléket az áramforrásról.
9 Ne használja, és ne tartsa a mikrohullámú sütőt szabad ég alatt.
Földelésre vonatkozó utasítások
A készülék dugaszát földeléssel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni. Földelés nélküli dugaszolóaljzatba történő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét.
Ajánlott a mikrohullámú sütőt külön áramkörre kötni.
Hosszabbító használata esetén:
1 A hosszabbítónak három eresnek kell lennie, olyan dugaszolóaljzattal és dugasszal,
ami lehetővé teszi a csatlakozást a földelésre.
2 A hosszabbítót helyezze távol forró és éles felületektől, úgy, hogy ne lehessen véletlenül meghúzni, vagy megbotlani benne.
Nem megfelelő csatlakozás esetén fennáll az áramütés veszélye.
A földelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén vagy az elektromos hálózatra történő csatlakozással kapcsolatos tanácsokért forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz vagy a szervizhez.
Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt a mikrohullámú sütőben keletkező
hibákért, illetve az emiatt bekövetkező testi sérülésekért.
Rádiózavarok
A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és hasonló
berendezések működését.
A zavarokat korlátozni lehet, vagy ki lehet küszöbölni a következő módon:
●● tisztítsa meg sütő ajtaját és az érintkező felületeket,
●● változtassa meg a rádió vagy televízió antenna helyzetét,
●● állítsa a vevőkészülékhez képest más helyre a mikrohullámú sütőt,
●● helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől a vevőkészüléket,
●● csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket egy másik elektromos dugaszolóaljzatba,
hogy a mikrohullámú sütő és a vevőkészülék az elektromos hálózat más áramkörén
legyen.
Tisztítás – karbantartás és kezelés
1 A mikrohullámú sütő tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki
a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
2 A mikrohullámú sütő belsejét tiszta állapotban kell tartani. A sütő belső falainak szen�nyeződése esetén egy nedves ruhával távolítsa el az ételdarabokat vagy kiömlött folyadékot. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray
formájában lévő tisztítószert, sem erős tisztítószereket, mivel azok foltossá, mattá tehetik
a mikrohullámú sütő és az ajtó felületét.
3 A mikrohullámú sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
A sütő belsejében található részegységek károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen
rá, hogy a víz ne csöpögjön be a szellőző nyílásokon a készülék belsejébe.
4 Az ajtó, az ablak mindkét oldalát, az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket
gyakran törölje át egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat vagy a kiömlött
folyadékot.
21
Ne használjon súroló anyagot tartalmazó tisztító szereket.
Az ajtók tömítéseinek, a mélyedések valamint az egymással érintkező
alkatrészek tisztításakor tilos olyan tisztítószert használni, ami károsíthatja
a tömítést, és ezzel a mikrohullám szivárgását okozhatja.
5 A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív tisztítószereket emulzió, tej, paszta
stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan
információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
6 Ne hagyja, hogy a vezérlő panelt nedvesség érje. Tisztításhoz használjon nedves,
puha rongyot. A mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolásának megelőzése érdekében
a vezérlő panelt úgy tisztítsa, hogy az ajtó nyitva van.
7 Ha a lecsapódó vízpára kezd leülni az ajtó belső vagy külső oldalára, törölje le egy
puha ronggyal.
Lecsapódás akkor keletkezhet, amikor a mikrohullámú sütő nagy nedvességtartalmú körülmények között üzemel. Ilyen esetben ez normális jelenség.
8 Időnként vegye ki, és mossa el az üvegtálcát. Meleg, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben mossa el.
9 Hogy megelőzze azt, hogy a készülék zajos legyen, rendszeresen tisztítsa a forgótányér-tartót és a sütő alját. Az alsó felületet egyszerűen valami enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A forgótányér-tartót meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el.
Mikor visszahelyezi a forgótányér-tartót a sütőbe, figyeljen arra, hogy jó helyre tegye be.
10 Hogy a sütőben lévő kellemetlen szagoktól megszabaduljon, egy mikrohullámú sütőben használható tálkába főzzön 5 percig 200 ml vizet egy citrom levével és héjával.
A sütő belsején alaposan törölje ki egy száraz, puha ronggyal.
11 Ha ki kell cserélni a belső égőt, ebben az ügyben forduljon SZERVIZHEZ.
12 Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az a felületek állapotának romlásához vezetnek, ami pedig a készülék élettartamára van negatív hatással,
és veszélyes helyzeteket okozhat.
Műszaki adatok
Műszaki paraméterek
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Mikrohullám)
1000 W (Grill)
A mikrohullám névleges kimeneti
teljesítménye
700 W
Frekvencia
2450 MHz
Külső méretek (mm)
mag. = 259; szél. = 440; mélys = 340
A mikrohullámú sütő külső méretei (mm) mag. = 208; szél. = 306; mélys = 307
A mikrohullámú sütő űrtartalma
20 liter
Forgó tányér
Átmérő = 255 mm
Nettó tömeg
Körülbelül 12,5 kg
* A fent megadott adatok változhatnak, ezért a felhasználónak a mikrohullámú sütő adattábláján megadott információk alapján kell ellenőriznie azokat. Ezekre az adatokra vonatkozóan semmilyen reklamációt sem tudunk elfogadni.
Szabvány előírások
A ZELMER mikrohullámú sütők teljesítik az érvényben levő szabványokat.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK
az ekoprojektre vonatkozó követelményekről
A berendezés eleget tesz a következő direktíváknak:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések
(LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
Mikrohullámú melegítés – útmutatások
1 Pontosan helyezze el az élelmiszereket. A legvastagabb részeket az edény széleihez
rakja.
2 Ellenőrizze a melegítési időt. A megadott legrövidebb idővel melegítsen, és ha szükséges, akkor hosszabbítsa meg a melegítést. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, sőt
meg is gyulladhatnak.
3 Az ételeket le kell fedni melegítés közben. A lefedés véd a „kifröccsenés ellen”, és biztosítja az egyenletes melegítést.
4 Melegítés közben a termékeket forgatni kell, hogy gyorsabb legyen az olyan termékek,
mint csirke vagy hamburger melegítésének folyamata. Nagy termékeket, mint pl. pecsenye, legalább egyszer meg kell fordítani.
5 A melegítés közepén meg kell változtatni az olyan ételek elhelyezését, mint pl. a gombócok. A fent lévő terméket alulra kell tenni, a középen levőt pedig a szélekre.
22
További funkciók
GYEREKZÁR – a készülék védelme, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül
elindítani
Blokkolás: Készenléti állapotban nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a Stop/
Clear gombot. A készülék egy hosszú hangjelzést ad, ami a gyerekzár bekapcsolását jelzi,
a kijelzőn pedig megjelenik a
jel.
Blokkolás feloldása: Bekapcsolt gyerekzárnál nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa
benyomva a Stop/Clear gombot. A készülék egy hosszú hangjelzéssel tudatja, hogy
a gyerekzár ki lett kapcsolva.
Az edényre vonatkozó útmutatások
A mikrohullámú sütőben kizárólag hozzá alkalmas edényeket és „evőeszközöket” használjon. Mikrohullámú sütőben való használatra ideális edény átlátszó anyagú, amely lehetővé
teszi az energia áthaladását az edényen, hogy felmelegítse az ételt.
1 Ne használjon fém eszközöket vagy fémet tartalmazó díszítésű edényt – a mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
2 Mielőtt főzni kezd a mikrohullámú sütőben, távolítsa el az újrafelhasznált papírból
készült csomagolást, mivel az fém részecskéket tartalmazhat, ami szikrázást és/vagy tüzet
okozhat.
3 Ajánlott kerek/ovális edényt használni négyszögletes/hosszúkás helyett, mivel az
edény sarkaiban lévő étel gyakrabban odaég.
4 Grillezés közben az étel kitakart részeit védje egy vékony alumínium fóliával az odaégéstől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ne használjon túl sok fóliát, és tartson min.
3 cm távolságot a fólia és a mikrohullámú sütő belső fala között.
Az alábbi lista megkönnyíti a megfelelő edény és evőeszköz kiválasztását.
Konyhai eszközök
Mikrohullám
Grill
Kombinált
melegítés
hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámia
Mikrohullámú sütőben használható,
műanyag edény.
Egyszer használatos törölköző
Fém tálca
Fém rost
Alumínium fólia és alumínium fólia doboz
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Konyhaedények tesztelése:
1 Az edénybe öntsön 1 pohár (250 ml) hideg vizet, és tegye be a mikrohullámú sütőbe.
2 Melegítse teljes teljesítménnyel egy percig.
3 A megadott idő letelte után óvatosan ellenőrizze az edény hőmérsékletét. Ha érintésre
forró, ne használja melegítésre mikrohullámú sütőben.
Ne melegítse tovább egy percnél.
A forgó üvegtányér beszerelése
1 Az üvegtányért ne tegye be fordított helyzetben. Nem
szabad a tányér mozgását akadályozni.
2 Melegítés közben a sütőben mindig benne kell lennie
az üvegtányérnak és a forgó gyűrűnek.
3 Ételmelegítés közben az ételt és az azt tartalmazó
edényt mindig az üvegtányérra kell helyezni.
4 Ha az üvegtányér megreped vagy eltörik, a legközelebbi szervizhez kell fordulni.
Forgó tányér
Agy (alj)
Forgótányértartó
Forgó tengely
Mielőtt szervizhez fordul
Normál állapot:
1 A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és
hasonló berendezések működését. Ez a zavarás a kisebb elektromos eszközök, mint
a mixer, ventilátor, porszívó stb. által okozott zavarokhoz hasonló.
2 Melegítés közben, kis mikrohullám teljesítménynél a sütő belső világítása kialudhat.
3 Melegítés közben az élelmiszerből vízpára lép ki. A pára nagy részét a szellőző nyílások elvezetik. Azonban a pára egy része lecsapódhat a sütő hideg részeire (pl. az ajtóra).
4 Ha az üvegtál zajos üzemelés közben, ellenőrizze, hogy tiszta-e a sütő alja és a forgótányér-tartó. A tisztítást a „TISZTÍTÁS – KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS” fejezetben
megadott módon végezze.
Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
1 Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő jól van bedugva az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába. Ha nem, húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, várjon 10 másodpercet, és dugja vissza.
2 Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a hálózati biztosíték, vagy nem kapcsolt-e ki az automata biztosíték. Ha a fenti védelem jól működik, ellenőrizze a hálózati dugaszolóaljzatot,
egy másik készüléket dugva bele.
MW3103-001_v01
3 Ellenőrizze, hogy a vezérlő panel jól van-e beprogramozva, vagy beállították-e az időkapcsolót.
4 Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva. Ellenkező esetben nem állít elő mikrohullámú energiát a sütő.
Ha a fentiek elvégzése után a sütő továbbra sem működik, szervizhez kell
fordulni. Nem szabad önállóan beállítani vagy javítani a sütőt.
A sütő felépítése
1
2
3
4
5
6
7
Vezérlő panel
Forgó tengely
Forgótányér-tartó
Forgó üvegtányér
Ablak
Ajtó
Biztonsági retesz – leválasztja a tápfeszültséget, ha a sütő üzemelése közben kinyitják az ajtót
8 Fém rost
9 Csillám lemez
10 Grillező fűtőbetét
10
4
9
1
Vezérlő panel
1
2
3
4
5
6
7
A kijelző képernyője:
Micro./Grill/Combi. (Mikrohullám/Grill/Kombinált melegítés)
Weight/Time Defrost (Kiolvasztás súly alapján/Kiolvasztás idő alapján)
Clock/Pre-Set (Óra beállítása)
Stop/Clear (Megállítás/Törlés)
Start/+30 s/Confirm (Start/+30 s/Megerősítés)
Forgatógomb (Gyorsindítás, Automatikus menü):
–– az
értékek növelése az óramutató járásának irányában,
–– az
értékek csökkentése az óramutató járásával ellentétes irányában.
1
2
3
4
5
6
6
5
7
3
2
7
8
Az óra beállítása
A mikrohullámú sütő csatlakoztatása után a tápfeszültségre, a kijelzőn megjelenik
a„
”, és a készülék egyszeri hangjelzést ad.
1 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot.
2 Az óra beállításához forgassa el a forgatógombot. 0 és 23 közötti számokat lehet beállítani
irányban, vagy 23 és 0 közöttieket
.
3 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot. A percek számai elkezdenek villogni.
4 A percek beállításához forgassa el a forgatógombot
vagy
irányban. 0 és 59
közötti számokat lehet beállítani
irányban, vagy 59 és 0 közöttieket
irányban.
5 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot. A kijelzőn a „ ”
a szimbólum elkezd villogni.
A beállítások mindaddig megmaradnak, amíg a mikrohullámú sütő a hálózati dugaszolóaljzatra van csatlakoztatva (és folyik az áram).
Az óra beállításának módosításához ismételje meg az 1-5 lépéseket.
Ha az óra beállítása közben megnyomja a Stop/Clear gombot, a beállítás
automatikusan visszatér az előző állapotba.
A mikrohullámú sütő bekapcsolása
A készüléknek a megfelelő erőforrásra csatlakoztatása után, és a mikrohullámú sütő programozásának megkezdése előtt, helyezze be az ételt a sütő kamrájába, és csukja be az ajtót.
MW3103-001_v01
23
Mikrohullámú melegítés
„
A mikrohullámú melegítéshez ne használjon rostot! A mikrohullámú melegítés előtt mindig vegye ki a rostot a sütő belsejéből.
1 A kívánt mikrohullám teljesítményszint kiválasztásához nyomja meg a Micro./Grill/
Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
2 Más mikrohullámú teljesítmény, pl. a P80 kiválasztásához, nyomja meg a Micro./Grill/
Combi. gombot, vagy forgassa el a forgatógombot
vagy
irányban, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „
” felirat.
3 A mikrohullámú teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm
gombot, és állítsa be a melegítési időt a forgatógomb
vagy
irányban történő forgatásával. A forgatógomb megfelelő elfordításával a melegítés idejét 0:05 (5 másodperc)
és 95:00 (95 perc) között lehet beállítani.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot.
PÉLDA
A melegítés 20 percre és 80% mikrohullám teljesítményre történő beállításához tegye
a következőt:
1 Nyomja meg a Micro./Grill/Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
2 A kívánt P80 mikrohullám teljesítmény kiválasztásához, nyomja meg a Micro./Grill/
Combi. gombot, vagy forgassa el a forgatógombot
vagy
irányban, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „
” felirat.
3 A mikrohullámú teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm
gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
4 A kijelzőn 20:00 (20 perc) beállításához forgassa el a gombot
vagy
irányban. A kijelzőn megjelenik a kívánt idő.
5 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot.
A MIKROHULLÁM TELJESÍTMÉNYEK TÁBLÁZATA
Kijelző
P100
100%
Mikrohullámú
Nagyon
teljesítmény
magas
Grill
teljesítmény
-
P80
P50
P30
P10
10%
80%
50%
30%
Nagyon
Magas Közepes Alacsony
alacsony
-
-
Figyelem:
Alább meg van adva a másodpercek / percek száma, amivel módosítani lehet az idő
beállítását az egyes időértékeknél.
-
-
G
C-1
C-2
0%
55%
36%
100% 45%
64%
0 – 1 perc
5 másodpercenként
1 – 5 perc
10 másodpercenként
5 – 10 perc
30 másodpercenként
10 – 30 perc
1 percenként
30 – 95 perc
5 percenként
Grillezés
1 Nyomja meg a Micro./Grill/Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
2 A G grillezés kívánt funkciójának kiválasztásához, nyomja a Micro./Grill/Combi. gombot, egészen addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „ ” felirat, vagy forgassa el a forgatógombot
vagy
irányban, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „ ” felirat.
3 A funkció megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot, és állítsa be
a grillezési időt a forgatógomb
vagy
irányban történő forgatásával. A forgatógombbal a grillezési időt 0:05 (5 másodperc) és 95:00 (95 perc) között lehet beállítani.
4 A grillezés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot. A készülék
hangjelzést ad, és megindul a grillezés program. Felhallatszik egy egyszeri hangjelzés,
a kijelzőn látható lesz a grillezés hátralévő ideje.
A beállított grillezési idő felének eltelte után a készülék kettős hangjelzést
ad (ez normális jelenség ebben az üzemmódban). Jobb grillezési eredmény
elérése érdekében nyomja meg a Stop/Clear gombot, hogy leállítsa a mikrohullámú sütőt, majd nyissa ki az ajtót, és fordítsa meg az ételt a másik
oldalára. A sütő újraindításához az ajtó becsukása után nyomja meg
a Start/+30 s/Confirm gombot.
5 Abban az esetben, ha a Start/+30 s/Confirm nyomógombbal meghosszabbítja az időt,
a hangjelzés az előzőleg beállított idő felében hangzik fel, nem pedig a 30 másodperccel
megnövelt idő felében.
Kombinált melegítés (mikrohullám + grill)
Ha a készüléket kombinált melegítési üzemben használja, a gyerekek
a mikrohullámú sütőt kizárólag felnőtt felügyeletével használhatják, mivel
a készülék felforrósodik.
1 Nyomja meg a Micro./Grill/Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
2 A kívánt funkció kiválasztásához, nyomja a Micro./Grill/Combi. gombot, egészen
addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „
” vagy „
” felirat, vagy forgassa
el a forgatógombot
vagy
irányban, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „
”
vagy a „
” felirat.
24
” = az idő 55%-ában – mikrohullámú melegítés, az idő 45%-ában – grillezés
„
” = az idő 36%-ában – mikrohullámú melegítés, az idő 64%-ában – grillezés
3 A funkció megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot, és állítsa be
a grillezési időt a forgatógomb
vagy
irányban történő forgatásával. A forgatógomb megfelelő elfordításával a melegítés idejét 0:05 (5 másodperc) és 95:00 (95 perc)
között lehet beállítani.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot. A készülék
hangjelzést ad, és beindul a program. Kijelzőn látható lesz a hátralévő melegítési idő.
A melegítés gyors megkezdése
1 Ha a sütő készenléti állapotban van, a 30 másodpercig tartó, teljes teljesítménnyel
történő melegítés bekapcsolásához nyomja meg a Start/+30 s/Confirm nyomógombot,
a Start/+30 s/Confirm nyomógomb minden egyes ismételt megnyomása újabb 30 másodperccel megnyújtja az időt. A maximális melegítési idő 95 perc.
2 A mikrohullámú melegítés vagy idő alapú kiolvasztás alatt a Start/+30 s/Confirm nyomógomb minden egyes ismételt megnyomása újabb 30 másodperccel megnyújtja az időt.
3 Ha a sütő készenléti állapotban van, forgassa el a gombot
irányban a teljes teljesítménnyel történő melegítés idejének beállításához, majd nyomja meg a Start/+30 s/
Confirm nyomógombot a melegítés beindításához.
Kiolvasztás súly alapján
1 Nyomja meg egyszer a Weight/Time Defrost gombot. A kijelzőn megjelenik
a„
” felirat.
2 A kiolvasztandó étel súlyának beállításához nyomja meg a
vagy a
gombot. A kijelzőn számok jelennek meg 100–200 ... 1900-2000 sorrendben (
irány) vagy
ellentétes sorrendben (
irány).
3 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot. A készülék
hangjelzést ad, és megindul a kiolvasztási program. Kijelzőn látható lesz a hátralévő kiolvasztási idő.
Kiolvasztás idő alapján
1 Nyomja meg kétszer a Weight/Time Defrost gombot. A kijelzőn megjelenik
a„
” felirat.
2 A kiolvasztandó étel súlyának beállításához forgassa el a gombot
irányban vagy
irányban. A kiolvasztási időt 0:05 (5 másodperc) és 95:00 (95 perc) között lehet beállítani.
3 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot. A teljesítmény az idő alapú kiolvasztásnál P30, ami egy állandó érték.
Késleltetett start
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a mikrohullámú sütőt egy későbbi időpontban indítsuk be,
pl. az óra 11:10-et mutat, mi pedig 11:30-kor szeretnénk elkezdeni a melegítést.
1 Állítsa be az órát (Lásd Az óra beállítása fejezetet).
2 Állítsa be a melegítési programot. Maximum két melegítési szakaszt lehet beállítani.
A kiolvasztást nem szabad késleltetett starttal beállítani.
PÉLDA: Be szeretne állítani egy 7 perces melegítést 80% mikrohullám teljesítménnyel.
a) Nyomja meg a Micro./Grill/Combi. gombot.
b) A P80 mikrohullámú teljesítmény beállításához forgassa el a gombot
vagy
irányban.
c) A mikrohullámú teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm
gombot.
d) A melegítési idő beállításához 7 percre forgassa el a gombot
vagy
irányban.
A fenti műveletek végrehajtása után nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot, és tegye
a következőket:
3 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot. Az óra számai elkezdenek villogni.
4 Az időpont, amikor a programnak el kell indulnia, beállításához forgassa a gombot
vagy
irányban, amíg a kijelzőn megjelenik a „ ” (a számokat 0 és 23 között lehet
állítani).
5 Nyomja meg a Clock/Pre-Set gombot. Az óra számai elkezdenek villogni.
6 A perc beállításához, forgassa a gombot
vagy
irányban, amíg a kijelzőn
megjelenik a „
” (a számokat 0 és 59 között lehet állítani).
7 A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot.
8 A beállított időpontban a készülék kettős hangjelzést ad, és beindul a beállított melegítési program.
A mikrohullámú sütő bekapcsolási idejének beprogramozása után a kijelzőn a pillanatnyi idő látható. Hogy ellenőrizni tudja a beállított időt, nyomja
meg egyszer a Clock/Pre-Set gombot, a beállított idő megjelenik 3 másodpercre. A késleltetett start funkciót törölni lehet, ehhez elég megnyomni
a Stop/Clear gombot.
A késleltetett start funkció csak akkor működik, ha előzőleg a kijelzőn beállították az aktuális időt, ellenkező esetben ez a funkció nem működik.
MW3103-001_v01
Automatikus menü (Auto menu)
A mikrohullámú sütő rendelkezik automatikus menüvel, aminél nem kell beprogramozni
sem a mikrohullám időtartamát, sem a teljesítményét. Néhány termékhez van menü:
felmelegítés, zöldség, hal, hús, főtt tészta, burgonya, pizza, leves.
Az automatikus menü mindegyik programjának van néhány súlyhoz vagy térfogathoz kapcsolódó opciója, amitől függ a program időtartama.
1 Az automatikus melegítés menü kiválasztásához forgassa a gombot
irányba.
A kijelzőn megjelenik az „
” felirat.
2 Forgassa a gombot
, irányban, a kijelzőn egymás után megjelennek a következők:
„
”,„
”, …, „
”.
3 A program kiválasztása után azt Start/+30 s/Confirm gomb megnyomásával erősítse
meg.
4 Az adag súlyának beállításához forgassa el a gombot.
5 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot. Kijelzőn látható lesz a hátralévő melegítési idő.
6 A melegítés befejezése után háromszoros hangjelzés hallatszik. Ha az óra előbb be
lett állítva, a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.
PÉLDA
400 g hal burgonya melegítéséhez az automatikus menüt az alábbiak szerint tudja beállítani:
1 Forgassa el a gombot
irányban, egészen addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
az „
” felirat.
2 Az automatikus menü programjának megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/
Confirm gombot.
3 A kijelző beállításához 400 g súlyra forgassa el a gombot.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot.
AZ AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZATA
PROGRAM
A TERMÉK TÖMEGE,
TÉRFOGATA
200 g
2:30
400 g
5:00
600 g
7:30
200 g
4:30
300 g
6:30
400 g
8:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
7:30
250 g
4:00
350 g
5:30
450 g
6:30
50 g (450 ml hideg vízben)
20:00
100 g (800 ml hideg vízben)
23:00
A-1 Felmelegítés
A-2 Zöldség
A-3 Hal
A-4 Hús
A-5 Főtt tészta
A PROGRAM
TELJESÍTMÉNY
IDŐTARTAMA [s]
A-6 Burgonya
A-7 Pizza
A-8 Leves
200 g
6:30
400 g
11:00
600 g
15:00
200 g
1:30
400 g
3:00
200 ml
2:30
400 ml
4:30
100%
100%
80%
2 A kiolvasztási idő beállításához 5:00 percre, forgassa el a gombot
irányban.
vagy
3 Nyomja meg a Micro./Grill/Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
4 A P80 mikrohullám teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a még egyszer Micro./
Grill/Combi. gombot, vagy forgassa el a forgatógombot
vagy
irányban, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „
” felirat.
5 A mikrohullámú teljesítmény megerősítéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm
gombot.
6 A melegítési idő beállításához 7 percre forgassa el a gombot
vagy
irányban.
7 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot. A kiolvasztás megkezdésekor készülék hangjelzést ad, a kijelzőn pedig megjelenik a kiolvasztás
ideje. A második hangjelzés a melegítés megkezdéséről tájékoztat. A több lépéses melegítés végén a készülék ötszöri hangjelzést ad.
További információk
1 A forgatógomb elforgatásának megkezdésekor a készülék egyszeri hangjelzést ad.
2 Minden beindított műveletet meg lehet szakítani a Stop/Clear gomb megnyomásával.
A megszakított munka folytatásához nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot. A Stop/
Clear kétszeri megnyomása befejezi a műveletet.
3 A Micro./Grill/Combi. funkcióval történő melegítéshez nyomja meg a Micro./Grill/
Combi. gombot. Az aktuális mikrohullám teljesítmény 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
4 Hasonlóan a melegítési üzemmódban, ha megnyomja a Clock/Pre-Set gombot,
a kijelzőn megjelenik az aktuális idő. 3 másodperc után a kijelzés visszatér az előző állapotba.
5 Ha a mikrohullámú sütő működése közben kinyitották az ajtót, a becsukása után,
a sütő működésének folytatásához nyomja meg a Start/+30 s/Confirm gombot.
6 Ha a beállítás után egy percen belül a programot nem erősítik meg a Start/+30 s/
Confirm nyomógombbal, a beállítás törlődik. Az aktuális idő megjelenik a kijelzőn.
7 A helyes gomb megnyomásakor a készülék egyszeri hangjelzést ad. Ha rossz gombot
nyom meg, semmilyen hangot sem ad.
8 A program végén a készülék ötszöri hangjelzést ad.
Ökológia – Óvjuk a környezetet
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
100%
80%
100%
100%
80%
Az automatikus menüvel történő melegítés eredménye olyan tényezőktől függ, mint az
élelmiszer alakja és mérete, bizonyos termékek elkészítésével kapcsolatos preferenciák,
valamint a termék sütőbe helyezésének módja. Ha nem teljesen elégedettek a főzés eredményével, annak időtartamát az egyéni igényekhez kell igazítani.
Több lépéses melegítés
Maximum 2 melegítési szakaszt lehet beállítani. Több lépéses melegítés esetén, ha a kiolvasztás a melegítés egyik lépése, a kiolvasztás program automatikusan bekapcsolódik
elsőként. Az egyik szakasz befejeződésekor a készülék hangjelzést ad, és elkezdődik
a következő szakasz.
Az automatikus melegítés nem lehet a több lépéses melegítés egyik programja.
PÉLDA
Be szeretne állítani egy 5 perces kiolvasztást, majd 7 percig főzni szeretne 80% mikrohullám teljesítménnyel. Tegye a következőket:
1 Nyomja meg kétszer a Weight/Time Defrost gombot. A kijelzőn megjelenik
a„
” felirat.
MW3103-001_v01
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
În locul marcat mai jos înscrieţi NUMĂRUL DE SERIE , care este amplasat pe cuptor şi
păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
Cuprins
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei microundelor ...................26
Recomandări importante cu privire la siguranţă.................................................................26
Instalaţia.............................................................................................................................27
Instrucţiuni cu privire la împământare.................................................................................27
Interferenţe radio................................................................................................................28
Curăţare – conservare şi deservire....................................................................................28
Date tehnice.......................................................................................................................28
Cerinţele normelor..............................................................................................................28
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii...............................................28
Funcţii suplimentare...........................................................................................................28
Indicaţii cu privire la vasele folosite....................................................................................28
Montajul platoului rotativ din sticlă . ...................................................................................29
Înainte de a lua legătura cu service-ul................................................................................29
Construcţia cuptorului.........................................................................................................29
Panoul de comandă............................................................................................................29
Setarea funcţiilor cuptorului cu microunde:
Setare timer (ceas).......................................................................................................29
Pornirea cuptorului.......................................................................................................30
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor .......................................................30
Grătarul........................................................................................................................30
Pregătirea combinată a mâncărurilor (microunde + grill) ............................................30
Începerea rapidă a fierberii...........................................................................................30
Decongelare în funcţie de greutate..............................................................................30
Decongelare în funcţie de timp.....................................................................................30
Start întârziat................................................................................................................30
Meniul automat (Auto Menu) . .....................................................................................31
Tabelul meniului automat.......................................................................................31
Fierberea pe mai multe etape......................................................................................31
Informaţii suplimentare.................................................................................................31
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător..........................................................................31
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI
CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU VIITOR
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei
microundelor
1 Nu folosiţi cuptorul atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru poate conduce a contactul direct cu radiaţiile microundelor. În nici un caz nu se
permite ocolirea sau modificarea pe proprie răspundere a mecanismelor de siguranţă.
2 Nu amplasaţi nici un fel de obiecte între partea frontală a cuptorului şi uşa acestuia şi
nici nu permiteţi să se strângă mizerie sau resturi de detergenţi de curăţare pe suprafeţele
de contact.
3 Nu folosiţi dispozitivul care este defect. Este foarte important ca uşa să fie perfect
închisă şi să nu prezinte nici un fel de defecte:
●● ale balamalelor şi zăvoarelor (lipsuri sau slăbiri),
●● a garniturilor uşii şi suprafeţelor de contact,
●● „denaturări”.
4 Lucrările legate de reglarea sau reparaţia cuptorului pot fi realizate numai de către
angajaţii calificaţi ai service-ului.
26
Recomandări importante cu privire la siguranţă
În timpul deservirii dispozitivului electric respectaţi regulile de securitate de bază. Pentru
a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, accidente sau a expunerii la energia
microundelor trebuie să respectaţi regulile:
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Utilizaţi aparatul doar în conformitate cu destinaţia acestuia, în modul descris în aceste instrucţiuni. Nu utilizaţi şi
nu încălziţi suprafeţe corozive în aparat. Cuptorul nu este
destinat pentru scopuri industriale sau de laborator.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru încălzirea de alimente şi băuturi. Uscarea hranei sau a hainelor
precum şi încălzirea de perne, pantofi, ţesături umede
etc. poate provoca răni sau duce la incendiu.
●● Niciodată nu folosiţi dispozitivul în cazul în care acesta are
cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, precum şi
în cazul unei funcţionări defectuoase sau în cazul în care
acesta a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice alt fel.
●● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru
a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile efectuate necorespunzător
pot provoca pericole serioase pentru utilizator. În cazul în
care veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să luaţi legătura cu punctul de service al companiei
ZELMER.
●● În cazul în care uşa sau elementele de etanşare a acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu poate funcţiona până
în momentul reparării acestora de către o persoană care
posedă calificările corespunzătoare.
●● Lichidele şi alte produse alimentare nu trebuie încălzite în
recipiente închise ermetic, deoarece acestea pot exploda.
●● Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate duce
la fierberea explozivă întârziată, de aceea trebuie să fiţi
precauţi atunci când manipulaţi recipientul.
●● Nu prăjiţi mâncăruri în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora piesele cuptorului, accesoriile acestuia sau chiar poate conduce la arsuri ale pielii.
●● Nu încălziţi ouă în coajă sau ouă fierte în cuptorul cu
microunde, deoarece pot exploda chiar şi după ce aţi terminat de încălzit.
●● Conţinutul biberoanelor şi a borcanelor cu mâncare pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat şi înainte de
a începe hrănirea copiilor trebuie verificată temperatura
pentru a evita arsurile.
●● Vasele de bucătărie pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la produsele alimentare încălzite.
Pentru manipularea vaselor folosiţi mânerele corespunzătoare.
●● Efectuarea oricăror activităţi de conservare sau de reparare care sunt strâns legate de înlăturarea oricărui capac
care oferă protecţie împotriva energiei microundelor este
periculoasă pentru fiecare persoană în afara persoanei
calificate.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice şi
mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă
MW3103-001_v01
şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care
pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină echipamentul
atunci când nu sunt supravegheaţi.
●● Depozitaţi aparatul cu cablul departe de locurile la care
au acces copiii cu vârsta de sub opt ani.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru uz casnic, nu pentru uz în gastro-
●● Atenţie, suprafaţă fierbinte
.
●● Uşiţa şi alte suprafeţe exterioare se pot încălzi atunci
când aparatul este în funcţiune.
●● Suprafeţele disponibile pot fi fierbinţi în timpul funcţionării
aparatului.
●● Nu scoateţi placa de mică care se găseşte în camera
cuptorului cu microunde! Aceasta joacă un rol protector
împotriva radiaţiilor.
●● Avertisment! Aburii pot ieşi atunci când ridicaţi capacele
sau deschideţi ambalajele de folie.
●● Folosiţi mănuşi pentru bucătărie atunci când scoateţi
mâncarea încălzită.
Instalaţia
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Cuptorul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice cu curent alternativ de
230 V, echipată în pin protector.
●● Aparatul trebuie amplasat lângă perete.
●● ATENŢIE: Nu montaţi cuptorul cu microunde pe maşinile de gătit sau pe alte aparate care generează căldură. Acest fapt poate cauza defecţiuni şi duce la pierderea
garanţiei.
●● Nu amplasaţi aparatul în dulap.
●● Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
●● Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
●● atunci când încălziţi alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, verificaţi des
cuptorul cu microunde datorită faptului că există pericolul de aprindere a recipientului,
●● înainte de introducerea în cuptor a pungilor de hârtie sau din plastic îndepărtaţi de
pe acestea toate elementele cu conţinut de metal,
●● în cazul în care iese fum din aparat, opriţi cuptorul cu microunde sau scoateţi
ştecherul din priză şi lăsaţi uşa închisă pentru a opri flăcările,
●● nu lăsaţi produse din hârtie, vase de bucătărie şi accesorii de bucătărie sau alimente în interiorul cuptorului atunci când acesta nu este folosit.
●● Cablul de alimentare trebuie să treacă departe de suprafeţele fierbinţi şi acesta nu
poate acoperi nici un element al cuptorului.
●● Se recomandă curăţatul în mod regulat al cuptorului cu microunde şi îndepărtarea
alimentelor care s-au prins.
●● Neglijenţa la mentenanţa cuptorului poate duce la deteriorarea stării suprafeţei, ceea
ce poate avea un impact negativ asupra duratei de viaţă a acesteia şi, în cele din
urmă. poate duce la apariţia unor situaţii periculoase.
●● Nu se recomandă folosirea dispozitivului de curăţare cu aburi.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
●● Sub nici o formă nu îndepărtaţi folia care se găseşte pe partea dinspre interiorul uşii.
Acest lucru poate conduce la defectarea dispozitivului.
●● Protejaţi farfuria rotativă înainte de a deplasa aparatul, pentru a nu o deteriora.
●● Nu scoateţi niciodată placa de distanţare din spate sau de pe lateral, deoarece
aceasta asigură distanţa minimă faţă de perete pentru a asigura circulaţia aerului.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la
utilizare
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
MW3103-001_v01
nomie.
●● Cuptorul cu microunde nu poate fi incorporat.
●● Produsele alimentare care au coaja groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii întregi,
merele şi castanele înainte de preparare trebuiesc înţepate pentru a nu cauza explozia acestora în cuptor.
●● Nu permiteţi ca mâncărurile să fie fierte prea mult timp.
●● Folosiţi doar vase care sunt adecvate pentru uzul în cuptoarele cu microunde.
●● Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru depozitarea obiectelor, cum ar fi: pâine, biscuiţi, etc.
1 Trebuie să vă asiguraţi că a fost scos întregul ambalaj din interiorul cuptorului.
2 Îndepărtaţi folia de protecţie de pe panoul de control şi de pe carcasa cuptorului cu
microunde.
Verificaţi dacă nu există semne de deteriorare, cum ar fi uşa îndoită sau
deformată, garnituri ale uşii sau suprafeţele de contact deteriorate, balamale şi zăvoare fisurate sau cu lipsuri, urme de lovituri în interiorul cuptorului sau pe uşă.
În cazul în care veţi observa deteriorări, nu folosiţi cuptorul şi luaţi imediat
legătura cu personalul calificat al service-ului.
3 Cuptorul cu microunde ar trebui să fie plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, corespunzătoare pentru greutatea sa cu cele mai grele alimente, care teoretic pot fi puse în cuptorul cu
microunde.
4 Cuptorul cu microunde nu poate fi supus la acţiunea umezelii şi nici nu poate fi amplasat în apropierea materialelor uşor inflamabile sau deasupra sau în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
5 Dispozitivul trebuie amplasat cu spatele la perete. Pentru ca, cuptorul cu microunde să
funcţioneze corect trebuie să asiguraţi un flux de aer corespunzător. Deasupra cuptorului
lăsaţi un spaţiu de min. 30 cm, min. 10 cm în spatele acesteia şi min. 20 cm pe ambele
laturi ale cuptorului. Nu acoperiţi şi nu blocaţi orificiile de ventilaţie ale dispozitivului. Nuźîndepărtaţi picioruşele.
6 Nu folosiţi cuptorul cu microunde fără platoul de sticlă şi setul inelului rotativ care trebuiesc să se găsească în poziţia corespunzătoare.
7 Asiguraţi-vă că, conductorul de alimentare cu curent electric nu este defect şi nu se
găseşte sub cuptorul cu microunde sau deasupra unei suprafeţe fierbinţi sau ascuţite sau
dacă nu atârnă în afara muchiei mesei sau a blatului.
8 Asiguraţi accesul uşor la priză astfel încât în caz de urgenţă să puteţi cât mai repede
să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric.
9 Nu folosiţi şi nu depozitaţi cuptorul în aer liber.
Instrucţiuni cu privire la împământare
Ştecherul dispozitivului trebuie racordat la priza echipată în pin protector. Conectarea la
priză fără pin creează risc de electrocutare.
În cazul în care are loc un scurt-circuit împământarea reduce riscul de electrocutare.
Este recomandată utilizarea cuptorului cu microunde într-un circuit electric separat.
În cazul în care este folosit prelungitorul:
1 Prelungitorul trebuie să aibă trei conductoare de cablu cu priză şi ştecher care permit
racordarea la împământare.
2 Prelungitorul trebuie amplasat departe de suprafeţele fierbinţi şi ascuţite astfel încât
acesta să nu fie accidental tras sau agăţat.
În cazul unei racordări incorecte există risc de electrocutare.
În cazul în care există întrebări cu privire la modul de împământare sau în
ceea ce priveşte instrucţiunile cu privire la racordarea la sursa de alimentare cu curent electric luaţi legătura cu un electrician calificat sau cu un
angajat al service-ului.
Atât producătorul cât şi vânzătorul nu sunt responsabili în ceea ce priveşte
deteriorarea cuptorului sau vătămarea corporală care rezultă din ne-respectarea instrucţiunilor cu privire la conectarea la sursa de energie electrică.
Interferenţe radio
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate cauza interferenţe în recepţia radio, de televiziune şi a aparatelor similare.
Interferenţele pot fi limitate şi eliminate în modul următor:
●● curăţaţi uşa şi suprafeţele de contact ale cuptorului,
●● modificaţi setările antenei de recepţie a radioului sau a televizorului,
●● schimbaţi locul de amplasare a cuptorului cu microunde faţă de aparatul de recepţie,
●● mutaţi cuptorul cu microunde departe de aparatul de recepţie,
●● conectaţi cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptor cu microunde şi aparatul de recepţie să fie alimentate de la alt circuit al reţelei de curent electric.
27
Curăţare – conservare şi deservire
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii
1 Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
2 Se recomandă menţinerea în curăţenie a interiorului cuptorului cu microunde. În cazul
în care pereţii din interiorul cuptorului sunt murdari îndepărtaţi resturile de mâncare sau
lichidul vărsat cu ajutorul unei cârpe umede. În cazul în care cuptorul este foarte murdar folosiţi un detergent delicat. Pentru curăţare nu folosiţi spray-uri şi nici un fel de alţi
detergenţi de curăţare puternici deoarece aceştia pot păta, pot lăsa urme sau pot cauza
mătuirea suprafeţei cuptorului şi a uşii.
3 Suprafaţa externă a cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unei cârpe umede.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din interiorul cuptorului, trebuie să fiţi atenţi ca
apa să nu picure prin orificiile de ventilaţie în interiorul acestuia.
4 Ambele părţi ale uşii, geamul, garniturile uşii părţile adiacente trebuiesc frecvent şterse
cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduuri de alimente sau scurgeri de lichide.
Nu folosiţi detergenţi care au în componenţa sa substanţe abrazive.
În cazul în care curăţaţi garniturile uşii, adânciturile şi părţile adiacente,
se interzice folosirea substanţelor care pot deteriora etanşările şi care pot
cauza scurgerea microundelor.
5 Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
6 Nu permiteţi udarea panoului de comandă. Pentru curăţare trebuie să folosiţi o cârpă
moale. Pentru prevenirea pornirii accidentale a cuptorului, panoul de comandă trebuie
curăţat atunci când uşa acestuia este deschisă.
7 Dacă aburul condensat începe să se depună pe partea internă sau externă a uşii
aceasta trebuie ştearsă cu ajutorul unei cârpe moi.
Condensul poate apărea atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de
umiditate ridicată. În cazul unei astfel de situaţii acest lucru este normal.
8 Din când în când scoateţi şi ştergeţi platoul de sticlă. Spălaţi-l cu apă caldă folosind
detergent pentru spălarea vaselor sau spălaţi-l în maşina de spălat vase.
9 Pentru a preveni zgomotul, inelul rotativ şi partea inferioară a cuptorului trebuiesc curăţate regulat. Suprafaţa inferioară din interiorul cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unui
detergent delicat. Inelul rotativ trebuie spălat cu detergent pentru vase sau în maşina de
spălat vase. În cazul montării inelului rotativ în interiorul cuptorului aveţi grijă ca acesta să
fie montat la locul corespunzător.
10 Pentru a elimina mirosul neplăcut din interiorul cuptorului, timp de 5 minute trebuie să
fierbeţi în cuptor circa 200 ml de apă cu adaos de suc de lămâie şi coajă de lămâie într-un
vas care este corespunzător ales pentru fierberea în cuptorul cu microunde.
Interiorul acestuia trebuie şters cu ajutorul unei cârpe uscate şi moi.
11 În cazul în care trebuie înlocuit becul din interiorul cuptorului luaţi legătura cu SERWIS-UL.
12 Curăţaţi cu regularitate cuptorul şi îndepărtaţi depunerile de alimente.
Ne-respectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza defectarea stării suprafeţei ceea ce la rândul său poate avea influenţă negativă asupra duratei de
funcţionare a dispozitivului şi poate conduce la situaţii periculoase.
Date tehnice
Parametrii tehnici ai dispozitivului
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Microunde)
1000 W (Grătar)
Puterea nominală de ieşire
a microundelor
700 W
Frecvenţa
2450 MHz
Dimensiuni externe (mm)
Înălţime = 259; lăţime = 440; adâncime = 340
Dimensiunile interne ale cuptorului (mm) Înălţime = 208; lăţime = 306; adâncime = 307
Capacitatea cuptorului
20 litrii
Platoul rotativ
Diametru = 255 mm
Masa netă
Circa 12,5 kg
* Datele sus menţionate pot fi modificate, de aceea, utilizatorul trebuie să le verifice cu informaţiile care
sunt trecute pe plăcuţa de fabricaţie a cuptorului. Orice fel de reclamaţii cu privire la aceste modificări
nu vor fi luate în vedere.
Cerinţele normelor
Cuptorul cu microunde ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
28
1 Aranjaţi cu grijă produsele alimentare. Produsele cele mai groase trebuiesc amplasate
pe marginea vasului.
2 Verificaţi timpul de fierbere. Fierbeţi folosind timpul cel mai scurt de fierbere iar în cazul
în care va fi necesar prelungiţi timpul de fierbere. Produsele arse pot conduce la producerea fumului sau pot să ia foc.
3 Produsele trebuiesc acoperite în timpul fierberii. Acoperirea acestora protejează împotriva “stropirii” şi asigură o fierbere egală.
4 În timpul fierberii produsele trebuiesc întoarse pentru a grăbi procesul de gătire a produselor de tip pui sau hamburgeri. Produsele mari, aşa cum ar fi friptura, trebuiesc întoarse
cel puţin o dată.
5 Pe la jumătatea timpului de gătit setat trebuie schimbată poziţia produselor alimentare
aşa cum ar fi de ex. chiftelele în sos. Produsele care se găsesc în partea de sus trebuiesc
mutate în partea de jos iar cele care se găsesc în mijlocul vasului trebuiesc mutate pe
marginea acestuia.
Funcţii suplimentare
BLOCADA PĂRINTEASCĂ – protejarea dispozitivului împotriva punerea
accidentală în funcţiune de către copii
Blocada: În regimul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
Stop/Clear. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza pornirea blocadei de
protecţie împotriva folosirii de către copii, iar pe ecran va apare simbolul
.
Oprirea blocadei: Atunci când blocada este pornită apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de
3 secunde butonul Stop/Clear. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza deconectarea blocadei.
Indicaţii cu privire la vasele folosite
În cuptorul cu microunde pot fi folosite vase şi “unelte” special prevăzute pentru aceasta.
Materialul ideal pentru vasele care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde este un material transparent care permite trecerea prin recipient a energiei care este
folosită pentru încălzirea produselor alimentare.
1 Nu se recomandă folosirea ustensilelor din metal şi nici a vaselor cu ornamente metalice – microundele nu pot trece prin metal.
2 Înainte de începerea procesului de pregătire a mâncărurilor în cuptorul cu microunde
eliminaţi ambalajele de hârtie derivate din reciclate, deoarece acestea pot conţine particule
metalice, care pot cauza scânteiere şi / sau incendii.
3 Este recomandat să utilizaţi vase rotunde / ovale, mai degrabă decât vasele pătrate /
longitudinale, deoarece produsele alimentare din colţurile unor astfel de vase sunt mai des
arse.
4 Atunci când produsele alimentare sunt preparate pe grătar protejaţi zonele expuse la
arsuri acoperindu-le cu benzi înguste de folie de aluminiu. Totuşi trebuie să ţineţi minte
să nu folosiţi prea multă folie şi să păstraţi o distanţă de min. 3 cm între folie şi pereţii din
interiorul cuptorului.
Lista prezentată în continuare vă va permite selectarea corectă a vaselor şi accesoriilor
de bucătărie.
Accesorii de bucătărie
Microunde
Grătarul
Pregătirea
combinată
a mâncărurilor
Sticlă termorezistentă
Sticlă care nu este rezistenţă la căldură
Produse ceramice termorezistente
Vase din plastic care sunt corespunzătoare pentru a fi folosite în cuptorul
cu microunde.
Prosoape de unică folosinţă
Tavă metalică
Grătar metalic
Folie din aluminiu şi vase din aluminiu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Da
Nu
Nu
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Test pentru vasele de bucătărie:
1 În recipient/vas turnaţi 1 pahar de apă rece (250 ml) şi introduceţi-l în cuptorul cu
microunde.
2 Fierbeţi apa la puterea maximă timp de 1 minut.
3 După scurgerea timpului setat, verificaţi temp. recipientului/vasului. Dacă acesta va fi
cald la atingere nu îl folosiţi pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
Nu gătiţi mai mult de un minut.
MW3103-001_v01
Montajul platoului rotativ din sticlă
Panoul de comandă
1 Platoul rotativ nu trebuie amplasat în poziţie inversă. Nu se recomandă limitarea circulaţiei libere a platoului.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor în cuptor întotFarfurie de sticlă
Butuc (partea de jos)
deauna în interiorul acestuia trebuie să fie montat
platoul rotativ şi ansamblul inelului rotativ.
3 În timpul pregătirii mâncărurilor recipientele cu proAnsamblul
duse alimentare trebuiesc întotdeauna amplasate pe
inelului rotativ
platoul de sticlă.
4 În cazul în care platoul de sticlă crapă sau este
Axul rotativ
deteriorat trebuie să luaţi imediat legătura cu cel mai
apropiat punct de service.
1 Ecranul display-ului:
2 Micro./Grill/Combi. (Microunde/Grătar/Pregătirea combinată a mâncărurilor)
3 Weight/Time Defrost (Decongelare în funcţie de greutate/Decongelare în funcţie
4
5
6
7
de timp)
Clock/Pre-Set (Setare ceas)
Stop/Clear (Oprire/Anulare)
Start/+30 s/Confirm (Start/+30 s/Confirmare)
Buton (Pornire rapidă, Meniu automat):
–– majorarea valorii
în sensul acelor de ceasornic,
–– micşorarea valorii
în sens opus acelor de ceasornic.
Înainte de a lua legătura cu service-ul
Starea normală:
1 În timpul funcţionării cuptorul cu microunde poate provoca interferenţe radio şi televiziune. Aceste interferenţe sunt similare cu interferenţele cauzate de o aparate electrice de
mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, ventilatorul, aspiratorul, etc.
2 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor în care este folosită puterea mică
a microundelor iluminarea interioară a cuptorului poate fi estompată.
3 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor din produsele alimentare ies aburi. Cea
mai mare parte a aburilor este evacuată prin orificiile de ventilaţie. Totuşi o parte a aburului
condensat se poate depune pe părţile reci ale cuptorului (de ex. pe uşa acestuia).
4 În cazul în care platoul de sticlă face zgomot în timpul funcţionării verificaţi şi curăţaţi
partea inferioară din interiorul cuptorului şi ansamblul inelului rotativ. Curăţaţi în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul „CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI DESERVIRE”.
Dacă cuptorul cu microunde nu funcţionează:
1 Verificaţi dacă, cuptorul este corect conectat la priza reţelei de alimentare cu curent
electric. Dacă nu, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou.
2 Verificaţi dacă siguranţa reţelei de alimentare nu este arsă sau dacă nu a fost pornită
siguranţa automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate funcţionează
corect, verificaţi priza reţelei, conectând la aceasta un alt dispozitiv.
3 Verificaţi dacă panoul de comandă este programat corespunzător şi dacă programatorul timpului a fost setat.
4 Verificaţi dacă uşa este închisă. În caz contrar energia microundelor nu va alimenta
cuptorul cu microunde.
1
2
3
4
5
6
7
În cazul în care după realizarea tuturor acestor activităţi cuptorul nu funcţionează trebuie să luaţi legătura cu service-ul. Nu se recomandă reglarea şi
nici realizarea reparaţiilor de către utilizator.
Construcţia cuptorului
1
2
3
4
5
6
7
Panoul de comandă
Ax rotativ
Ansamblul inelului rotativ
Platoul de sticlă rotativ
Geamul
Uşa
Blocada de siguranţă – deconectează alimentarea în momentul în care este deschisă
uşa în timpul funcţionării cuptorului
8 Grătar metalic
9 Placa de mică
10 Dispozitivul de încălzire a grătarului
10
4
9
6
Setările persistă atâta timp cât cuptorul este conectat la priza de alimentare
cu curent electric (alimentarea este menţinută).
5
3
2
Pentru a schimba setările ceasului trebuie repetaţi paşii 1-5.
7
8
MW3103-001_v01
1
Setare timer (ceas)
După ce cuptorul cu microunde a fost conectat la sursa de alimentare cu curent electric pe
display va apare mesajul „
” şi veţi auzi un semnal sonor.
1 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set.
2 Pentru a seta ora rotiţi butonul. Puteţi selecta cifrele de la 0 la 23 în direcţia
sau
de la 23 la 0 în direcţia
.
3 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set. Cifrele minutelor vor începe să licărească.
4 Pentru a seta minutele trebuie să rotiţi butonul în direcţia
sau
. Puteţi selecta
cifrele de la 0 la 59 în direcţia
) sau de la 59 la 0 în direcţia
).
5 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set, pentru a finaliza setarea orei. Simbolul „ ” de pe display va începe să licărească.
Apăsarea butonului Stop/Clear în timpul setării ceasului cauzează că setările revin automat la starea dinainte.
29
Pornirea cuptorului
Pregătirea combinată a mâncărurilor (microunde + grill)
După conectarea dispozitivului la sursa de alimentare cu curent electric corespunzătoare şi
înainte de începerea programării cuptorului cu microunde trebuie să amplasaţi alimentul în
interiorul acesteia şi apoi trebuie să închideţi uşa.
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor
Pentru pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor nu folosiţi grătarul! Înainte de a începe pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor
scoateţi grătarul din cuptor.
1 Apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi., pentru a seta puterea microundelor. Pe display
va apare mesajul „
”.
2 Pentru a selecta o altă putere a microundelor de ex P80, apăsaţi Micro./Grill/Combi.
sau rotiţi butonul în direcţia
sau
, până în momentul în care pe display va apare
mesajul „
”.
3 Apăsaţi Start/+30 s/Confirm pentru a confirma puterea microundelor şi rotiţi butonul
în direcţia
sau
, pentru a seta timpul de pregătire a mâncării. Prin rotirea corespunzătoare a butonului puteţi seta timpul de fierbere de la 00:05 (5 secunde) până la 95:00
(95 minute).
4 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de fierbere.
EXEMPLU
Pentru a seta fierberea pentru o perioadă de 20 de minute în cazul în care puterea microundelor este de 80%, executaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi. Pe display va apare mesajul „
”.
2 Pentru a selecta puterea dorită a microundelor P80, apăsaţi încă o dată butonul Micro./
Grill/Combi. sau rotiţi butonul în direcţia
sau
, până în momentul în care pe display va apare mesajul „
”.
3 Apăsaţi Start/+30 s/Confirm pentru a confirma puterea microundelor, pe display va
apare mesajul „
”.
4 Rotiţi butonul în direcţia
sau
, pentru a seta pe display timpul 20:00 (20 de
minute). Pe display va apare timpul selectat.
5 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de fierbere.
În cazul în care dispozitivul este folosit în tribul de pregătire combinată
a mâncărurilor, copii pot folosi cuptorul numai sub supravegherea unei
persoane adulte deoarece dispozitivul se încălzeşte până la temperaturi
ridicate.
1 Apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi.. Pe display va apare mesajul „
”.
2 Pentru setarea funcţia, apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi. până în momentul în care
pe display va apare mesajul „
” sau „
”, sau rotiţi butonul în direcţia
sau
, până în momentul în care pe display va apare mesajul „
” sau „
”.
„
„
” = 36% din timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor 64% din
timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul grătarului
3 Apăsaţi Start/+30 s/Confirm pentru a confirma funcţia selectată şi rotiţi butonul în
direcţia
sau
, pentru a seta timpul de pregătire a mâncării. Prin rotirea corespunzătoare a butonului puteţi seta timpul de pregătire a mâncării de la 00:05 (5 secunde) până
la 95:00 (95 minute).
4 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării. Veţi auzi un semnal sonor şi programul va fi pornit. Pe display va fi redat timpul care
a mai rămas până la sfârşitul procesului de pregătire a mâncării .
Începerea rapidă a fierberii
1 În cazul în care cuptorul se află în tribul de aşteptare apăsaţi butonul Start/+30 s/
Confirm, pentru a porni fierberea pe o perioadă de 30 de secunde la putere maximă,
fiecare apăsare a butonului Start/+30 s/Confirm va prelungi timpul de funcţionare cu încă
30 de secunde. Timpul maximal de fierbere este de 95 de minute.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul microundelor cât şi în timpul decongelării
în funcţie de timp, fiecare apăsare a butonului Start/+30 s/Confirm va prelungi timpul de
funcţionare cu încă 30 de secunde.
3 În cazul în care cuptorul se află în tribul de aşteptare, rotiţi butonul în direcţia
pentru a seta timpul de fierbere la puterea maximă, apoi apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm,
pentru a porni procesul de fierbere.
TABELUL PUTERILOR MICROUNDELOR
Decongelare în funcţie de greutate
P100
P80
P50
P30
P10
G
C-1
C-2
100%
Puterea micro- Foarte
undelor
înaltă
80%
Înaltă
50%
Medie
30%
Joasă
10%
Foarte
joasă
0%
55%
36%
-
-
-
-
100%
45%
64%
Displayul
Puterea
grătarului
-
Notă:
Alături a fost trecut numărul de secunde/
minute, cu care pot fi modificate setările
timpului în cazul anumitor valori ale timpului.
0 – 1 minut
din 5 în 5 secunde
1 – 5 minute
din 10 în 10 secunde
5 – 10 minute
din 30 în 30 secunde
10 – 30 minute
din minut în minut
30 – 95 minute
din 5 în 5 minute
Grătarul
1 Apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi.. Pe display va apare mesajul „
”.
2 Pentru setarea funcţiei grătarului G, apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi. până în
momentul în care pe display va apare mesajul „ ”, sau rotiţi butonul în direcţia
sau
, până în momentul în care pe display va apare mesajul „ ”.
3 Apăsaţi Start/+30 s/Confirm pentru a confirma puterea microundelor şi rotiţi butonul în
direcţia
sau
, pentru a seta timpul de pregătire a mâncării cu ajutorul grătarului.
Prin rotirea corespunzătoare a butonului puteţi seta timpul de pregătire a mâncării cu ajutorul grătarului de la 00:05 (5 secunde) până la 95:00 (95 minute).
4 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe pregătire a mâncării cu ajutorul
grătarului. Veţi auzi un semnal sonor şi va începe procesul de pregătire a mâncării cu
ajutorul grătarului. Pe display va fi redat timpul care a mai rămas până la sfârşitul pregătirii
mâncării cu ajutorul grătarului.
După ce se va scurge jumătate din timpul care a fost setat pentru pregătirea mâncării cu ajutorul grătarului veţi auzi un dublu semnal sonor (acest
lucru este normal în cazul selectării acestui trib de funcţionare). Pentru
a obţine un mai bun efect al pregătirii mâncării cu ajutorul grătarului apăsaţi butonul Stop/Clear, pentru a stopa funcţionarea cuptorului, apoi deschideţi uşa acestuia şi întoarceţi mâncare pe partea cealaltă. După ce aţi
închis uşa apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm pentru ca, cuptorul să poată
să re-înceapă funcţionarea.
5 În cazul în care durata de funcţionare a fost prelungită, cu ajutorul butonului
Start/+30 s/Confirm, veţi auzi un dublu semnal sonor cam pe la jumătatea timpului setat
anterior, nu la jumătatea timpului prelungit de ex. cu 30 de secunde.
30
” = 55% din timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor 45% din
timp – pregătirea mâncărurilor cu ajutorul grătarului
1 Apăsaţi butonul Weight/Time Defrost numai o singură dată. Pe display va apare
mesajul „
”.
2 Rotiţi butonul în direcţia
sau
, pentru a seta greutatea produsului alimentar
care va fi decongelat. Pe display vor apare cifre în ordinea de la 100–200 ... 1900–2000
(direcţia
) sau cifre în ordine inversă (direcţia
).
3 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de decongelare. Veţi
auzi un semnal sonor şi va începe procesul de decongelare. Pe display va fi redat timpul
care a mai rămas până la sfârşitul procesului de decongelare.
Decongelare în funcţie de timp
1 Apăsaţi butonul Weight/Time Defrost de două ori. Pe display va apare mesajul
”.
2 Rotiţi butonul în direcţia
sau
, pentru a selecta durata de decongelare Durata
de decongelare poate fi setată de la 00:05 (5 secunde) până la 95:00 (95 de minute).
3 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de decongelare. Puterea în timpul decongelării în funcţie de timp este P30, aceasta este o valoare constantă.
„
Start întârziat
Această funcţie permite punerea în funcţiune a cuptorului mai târziu, de ex. ceasul va arăta
11:10, doriţi să începeţi pregătirea mâncării la ora 11:30.
1 Setaţi ceasul (vezi capitolul Setări ceas).
2 Setaţi programul de fierbere Maximal pot fi setate două etape de fierbere. Nu se recomandă setarea decongelării în cazul funcţiei de pornire întârziată.
EXEMPLU: Doriţi să setaţi fierberea pentru o perioadă de timp de 7 minute la puterea
de 80%.
a) Apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi..
b) Rotiţi butonul în direcţia
sau
, pentru a seta puterea microundelor P80.
c) Apăsaţi Start/+30 s/Confirm, pentru a confirma puterea.
d) Rotiţi butonul în direcţia
sau
, pentru a seta timpul de fierbere de 7 minute.
După efectuarea activităţilor de mai sus nu apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, procedaţi
în modul următor:
3 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set. Cifrele orei vor începe să licărească.
4 Pentru a seta ora la care doriţi să înceapă programul, rotiţi butonul în direcţia
sau
, până în momentul în care pe display va apare „ ” (puteţi seta cifrele de la 0 la 23).
5 Apăsaţi butonul Clock/Pre-Set. Cifrele minutelor vor începe să licărească.
6 Pentru a seta minutele, rotiţi butonul în direcţia
sau
, până în momentul în
care pe display va apare „
” (puteţi selecta cifre de la 0 până la 59).
MW3103-001_v01
7 Apăsaţi Start/+30 s/Confirm, pentru a confirma setările.
8 După ce timpul setat a fost atins, veţi auzi un dublu semnal sonor, programul setat de
fierbere va fi pornit.
După ce aţi programat timpul de pornire a cuptorului, pe display va apare
ora actuală. Cu scopul de a verifica timpul setat apăsaţi o dată butonul
Clock/Pre-Set, timpul setat va fi redat pentru o perioadă de 3 secunde.
Funcţia de start întârziat poate fi anulat prin apăsarea butonului Stop/
Clear.
Funcţia de start întârziat funcţionează numai dacă anterior a fost setat pe
display timpul, în caz contrar această funcţie nu va funcţiona.
Meniul automat (Auto Menu)
Cuptorul cu microunde posedă un meniu automat care nu necesită programarea duratei şi
nici a puterii de funcţionare a microundelor Meniul este pregătit pentru mai multe produse
cum ar fi: încălzire, legume, peşte, carne, macaroane, cartofi, pizza, supă.
Fiecare program din meniul automat posedă câteva opţiuni cu privire la greutatea produsului de care este strâns legată durata programului respectiv.
1 Rotiţi butonul către
, pentru a selecta meniul automat de fierbere. Pe display va
apare mesajul „
”.
2 Rotiţi butonul către
, pe display vor apare în ordine: „
”, „
”, …,
”.
3 După selectarea programului confirmaţi-l prin apăsarea butonului Start/+30 s/Confirm.
4 Rotiţi butonul pentru a seta greutatea porţiei.
5 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de fierbere. Pe display
va fi redat timpul care a mai rămas până la sfârşitul procesului de pregătire a mâncării.
6 După ce timpul se va scurge semnalul sonor va putea fi auzit de cinci ori.. Dacă ceasul
a fost setat anterior pe display va apare ora actuală.
„
EXEMPLU
Pentru a seta meniul automat pentru fierberea a 400 g de cartofi, procedaţi în felul următor:
1 Rotiţi butonul spre
până în momentul în care pe display va apre mesajul „
”.
2 Apăsaţi Start/+30 s/Confirm, pentru a confirma programul meniului automat.
3 Rotiţi butonul pentru a seta pe display greutatea 400 g.
4 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de fierbere.
TABELUL MENIULUI AUTOMAT
PROGRAMUL
A-1 Încălzire
A-2 Legume
A-3 Peşte
A-4 Carne
A-5 Macaroane
A-6 Cartofi
A-7 Pizza
A-8 Supă
MASA, VOLUMUL
PRODUSULUI
DURATA
PROGRAMULUI [s]
200 g
2:30
400 g
5:00
600 g
7:30
200 g
4:30
300 g
6:30
400 g
8:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
7:30
250 g
4:00
350 g
5:30
450 g
6:30
50 g (în 450 ml apă rece)
20:00
100 g (în 800 ml apă rece)
23:00
200 g
6:30
400 g
11:00
600 g
15:00
200 g
1:30
400 g
3:00
200 ml
2:30
400 ml
4:30
PUTEREA
100%
100%
80%
Pot fi setate maximum 2 etape de fierbere. În cazul fierberii pe mai multe etape, dacă
decongelarea este unul dintre etapele de fierbere, programul de decongelare este pornit
automat ca fiind primul. După ce unul dintre programe ia sfârşit veţi auzi un semnal sonor
şi va începe cealaltă etapă.
Fierberea automată nu poate fi unul din programele fierberii pe mai multe
etape.
EXEMPLU
Doriţi să setaţi timpul de decongelare pentru 5 minute apoi doriţi ca produsul să fie fiert
timp de 7 minute la puterea microundelor de 80%. Efectuaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi de două ori butonul Weight/Time Defrost. Pe display va apare mesajul
„
”.
2 Rotiţi butonul în direcţia
sau
, pentru a selecta durata de decongelare 5:00.
3 Apăsaţi butonul Micro./Grill/Combi.. Pe display va apare mesajul „
”.
4 Pentru a selecta puterea microundelor P80, apăsaţi încă o dată butonul Micro./Grill/
Combi. sau rotiţi butonul în direcţia
sau
, până în momentul în care pe display va
apare mesajul „
”.
5 Apăsaţi Start/+30 s/Confirm pentru a confirma puterea microundelor.
6 Rotiţi butonul în direcţia
sau
, pentru a seta timpul de fierbere de 7 minute.
7 Apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a începe procesul de fierbere. Veţi auzi
un semnal sonor care vă va anunţa despre începerea decongelării iar pe display va fi
redată scurgerea timpului de decongelare. Cel de al doilea semnal sonor vă va informa
despre începerea fierberii. Sfârşitul procesului de fierbere pe mai multe etape va fi semnalizat cu ajutorul semnalului sonor care va fi auzit de cinci ori.
Informaţii suplimentare
1 Prima rotire a butonului va fi semnalizată de către un semnal sonor.
2 Fiecare operaţiune care a fost deja pornită poate fi oprită prin apăsarea butonului
Stop/Clear. Pentru a continua operaţiunea oprită apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm.
Prin apăsarea butonului Stop/Clear de două ori veţi opri operaţiunea.
3 În cazul fierberii cu folosirea funcţiei Micro./Grill/Combi. apăsaţi butonul Micro./Grill/
Combi.. Puterea actuală a microundelor va fi redată pe display timp de 3 secunde.
4 Asemănător, în tribul de fierbere, apăsând butonul Clock/Pre-Set, pe display va apare
ora actuală. După 3 secunde toate indicaţiile vor reveni la starea precedentă.
5 Dacă în timpul funcţionării cuptorului a fost deschisă uşa acestuia atunci, după închiderea acestora apăsaţi butonul Start/+30 s/Confirm, pentru a continua funcţionarea cuptorului.
6 Dacă în timp de 1 minut după ce au luat sfârşit setările programul nu va fi confirmat
prin apăsarea butonului Start/+30 s/Confirm, setările vor fi anulate. Timpul actual va fi
redat pe display.
7 Apăsarea corectă a butonului va fi semnalizată printr-un semnal sonor. În cazul în care
butonul nu este apăsat corect nu veţi auzi nici un semnal sonor.
8 Sfârşitul programului va fi semnalizat cu ajutorul semnalului sonor care va fi auzit de
cinci ori.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
100%
80%
100%
100%
80%
Rezultatele pregătirii mâncării cu ajutorul meniului automat sunt dependente de diferiţi
factori aşa cum ar fi, forma şi dimensiunea produsului alimentar, preferinţele cu privire la
pregătirea diferitelor produse alimentare sau chiar şi modul de aranjare a produselor în
cuptor. Dacă nu veţi fi în totalitate mulţumiţi de rezultatele pregătirii mâncării, atunci trebuie
să reglaţi timpul de pregătire a mâncării în funcţie de propriile nevoi.
MW3103-001_v01
Fierberea pe mai multe etape
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului
în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare
prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
31
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей
продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использование исключительно оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer. Оны были проектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание
следует посвятить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим
сохранить, чтобы Вы могли использовать ее также во время дальнейшего использования.
В указанном месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, который находится на печи
и сохраните информацию на будущее.
СЕРИЙНІЙ
НОМЕР:
Список содержания
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием энергии микроволн......32
Важные рекомендации, касающиеся безопасности .....................................................32
Подключение.....................................................................................................................33
Инструкции, качающиеся заземления............................................................................33
Радиопомехи.....................................................................................................................33
Чистка – хранение и обслуживание................................................................................34
Технические параметры...................................................................................................34
Требования норм..............................................................................................................34
Микроволновое приготовление – указания....................................................................34
Дополнительные функции...............................................................................................34
Указания, касающиеся посуды........................................................................................34
Монтаж стеклянного оборотного блюда.........................................................................35
Перед обращением в сервис...........................................................................................35
Строение печи..................................................................................................................35
Панель управления..........................................................................................................35
Установки функций микроволновой печи:
Установки часов.........................................................................................................35
Включение печи..........................................................................................................36
Микроволновое приготовление.................................................................................36
Гриль...........................................................................................................................36
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль).......................................36
Быстрое начало приготовления................................................................................36
Разморозка соответственно к весу...........................................................................36
Разморозка в соответствии с временем...................................................................36
Отложенный старт......................................................................................................36
Автоматическое меню (Auto Menu)...........................................................................37
Таблица автоматического меню ........................................................................37
Многоэтапное приготовление....................................................................................37
Дополнительная информация...................................................................................37
Экология – забота об окружающей среде......................................................................37
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕ
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием
энергии микроволн
1 Не используйте печь при открытых дверцах.
Это грозит непосредственным контактом с микроволновым излучением. Ни в коем
случае нельзя обходить или самостоятельно модифицировать механизмы защиты.
2 Не помещайте никаких предметов между передней частью печи и дверцами,
также не допускайте к накоплению грязи или остатков чистящих средств на поверхности стыка.
3 Не используйте поврежденный прибор. Важно, чтобы дверцы тщательно закрывались и не показывали никаких повреждений:
●● завесы и защелки (отсутствие трещин или послабление),
●● уплотнителей дверц, а также поверхностей стыка,
●● «спачения».
4 Работу, связанную с регуляцией или ремонтом печи, могут проводить только квалифицированные работники сервисного центра.
32
Важные рекомендации, касающиеся безопасности
В процессе обслуживания электрического прибора придерживайтесь основных
принципов безопасности. Чтобы уменьшить риск ожога, удара электрическим током,
пожара, повреждений или влияния энергии микроволн, придерживайтесь правил:
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
●● Употребляйте устройство исключительно по предназначению, согласно описанию в настоящей инструкции. Не используйте, не подогревайте в устройстве
едкие химические вещества. Печь не предназначена
для промышленных или лабораторных целей.
●● Микроволновая печь предназначена исключительно
для подогрева пищи и напитков. Сушение пищи или
одежды и подогрев подушек, туфель, влажных тканей и т.п. может привести к ранению или зажиганию.
●● Никогда не используйте прибор с поврежденным
кабелем питания или штепселем, как и в случае их
неправильной работы, падения или иного повреждения прибора.
●● Если несъемный провод питания будет поврежден,
его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным
лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. Неправильно выполненный ремонт
может привести к серьезной угрозе для пользователя. В случае возникновения неполадок просим Вас
обратиться в специализированный сервисный центр
ZELMER.
●● Если дверцы или их уплотнители повреждены, печь
не может работать до момента их ремонта квалифицированным лицом.
●● Жидкости и другие продукты питания нельзя разогревать в закрытых контейнерах, потому что они могут
взорватьсяi.
●● СВЧ-нагрев напитков может привести к задержке
взрывного вскипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
●● Не жарьте продукты питания в печи. Горячее масло
может уничтожить части печи или приборы, приводя
даже к ожогам кожи.
●● Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не следует
нагревать в микроволновых печах, так как они могут
взорваться, даже после завершения нагрева.
●● Содержимое бутылочек для кормления детей и баночек с питанием для детей следует размешать или
потрусить, а также проверить температуру перед
подачей к съеданию, чтобы избежать ожогов.
●● Кухонная посуда может нагреваться в результате
перехода тепла с подогретой пищи. Для переноса
посуды используйте соответствующие захваты.
●● Выполнение действий по сервису или ремонту, связанных со снятием крышки, которая дает защиту
перед действием перед энергией микроволн опасно
и должно выполняться квалифицированными лицами.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими
и умственными способностями, лицами без опыта
работы с прибором, если будет осуществляться конMW3103-001_v01
троль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается
детям играть с прибором. Не допускать проведения
чистки и консервации прибора детьми без присмотра
взрослых.
●● Храните устройство вместе с проводом в месте,
недоступном для детей до восьми лет.
●● Обратите внимание, горячая поверхность
.
●● Двери и другие внешние поверхности могут нагреваться во время работы устройства.
●● Открытые поверхности могут быть горячими во
время работы устройства.
●● Не вынимайте миковую плитку, которая находится
в камере микроволновой печи! Она выполняет защитную роль перед излучением.
●● Предупреждение! При открывании крышек или упаковок, закрытых пленкой, выходит пар.
●● При контакте с подогретой пищей следует использовать кухонные рукавицы.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●● Печь подключайте только к гнезду сети переменного тока 230 V, оборудованного защитным кольцом.
●● Устройство необходимо установить возле стены.
●● ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать печь над плитой или другими устройствами, выделяющими тепло. Это может привести к повреждению устройства
и потере гарантии.
●● Не устанавливать устройство в шкафу.
●● Не включайте пустую печь.
●● Чтобы уменьшить риск пожара внутри печи:
●● во время нагревания пищи в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо часто проверять печь из-за возможности воспламенения контейнера,
●● перед вложением бумажных или пластиковых пакетов в печь уберите из них
всяческие содержащие металл завязки,
●● в случае образования в устройстве дыма, его необходимо выключить или
отсоединить вилку от розетки, и не открывать дверь, чтобы не распространялся огонь,
●● не оставляйте бумажных продуктов, посуды и кухонных приборов или пищи
внутри печи, когда прибор не используется.
●● Кабель питания должен походить вдали от разогретых поверхностей и не
может прикрывать никаких элементов печи.
●● Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки пищи.
●● Если не поддерживать печь в чистоте, это может привести к ухудшению
состояния поверхности, что может негативно повлиять на долговечность печи
и в результате привести к опасной ситуации.
●● Нельзя использовать очиститель для водяного пара.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием часовых выключателей
или отдельной системы отдаленного управления.
●● Ни при каких условиях не убирайте фольгу, находящуюся на внутренней стороне дверец. Это может привести к повреждению прибора.
●● Зафиксировать вращающуюся тарелку перед перемещением устройства для
избежания его повреждения.
●● Запрещено снимать промежуточные планки сзади и по бокам. Они обеспечивают минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
УКАЗАНИЕ
Информация про продукт и указания,
касающиеся эксплуатации
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
●● Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования,
а не для использования в ресторанном бизнесе.
●● Микроволновая печь должна использоваться как отдельностоящая.
MW3103-001_v01
●● Продукты
питания, покрытые толстой кожицей, такие как картошка, целые
кабачки, яблоки и каштаны, перед приготовлением проколите.
●● Не доводите до разваривания пищи.
●● Использовать только посуду, пригодную для использования в микроволновых
печах.
●● Не используйте микроволновую печь для хранения каких-либо предметов,
напр. хлеба, печенья и т.п.
Подключение
1 Удостоверьтесь, все ли упаковки были вынуты изнутри печи.
2 Снимите защитную фольгу с панели управления и с корпуса микроволновой печи.
Проверьте, нет ли каких-то следов повреждения, таких как перекошенные или изогнутые дверцы, поврежденные уплотнители
дверец, а также поверхность стыка, треснутые или послабленные
завесы и заклепки дверец, вмятины внутри печи или в дверцах.
В случае повреждений не используйте прибор и контактируйте
с высококвалифицированным персоналом сервисного центра.
3 Микроволновую печь поставьте на ровной, стабильной поверхности, которая
выдержит ее вес и самые тяжелые продукты, предназначенные для приготовления
в микроволновой печи.
4 Не подвергайте микроволновую печь действию влажности и не ставьте поблизости горючих материалов, как и над или поблизости приборов, генерирующих тепло.
5 Тыльная поверхность печи должна быть повернута к стене. Чтобы печь работала
правильно, обеспечьте соответствующее прохождение воздуха. Над печью оставьте
отступ мин. 30 см, мин. 10 см за печью и мин. 20 см с обеих сторон. Не закрывайте
или затыкайте вентиляционные отверстия прибора. Не снимайте ножки.
6 Не используйте печь без стеклянного блюда и системы оборотного кольца, помещенных в правильной позиции.
7 Проверьте, не поврежден ли кабель питания, не проходит ли под печью или над
какой-нибудь горячей или острой поверхностью, а также не свисает ли за край стола
или столешницы.
8 Обеспечьте легкий доступ до гнезда так, чтобы в экстренных случаях возможно
было легкое отключение прибора от источника питания.
9 Не используйте и не храните печь на открытом воздухе.
Инструкции, качающиеся заземления
Штепсель прибора следует подключить к гнезду, оборудованному защитным кольцом. Подключение к гнезду без кольца приводить к возникновению риска удара электрическим током.
В случае замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током.
Рекомендуется использование печи в отдельном электрическом разъеме.
В случае использования удлинителя:
1 Удлинитель должен быть трехкабельным с гнездом и штепселем, которые позволяют присоединение к заземлению.
2 Удлинитель разместите вдали от горячих и острых поверхностей так, чтобы он не
мог быть случайно потянут или зацеплен.
В случае несоответствующего подключения существует риск
поражения током.
В случае каких-либо вопросов, касающихся заземления или инструкций относительно подключения к элекрическому питанию контактируйте с квалифицированным электриком или работником сервисного центра.
Как изготовитель, так и продавец не несут ответственности
за повреждение печи или увечья, которые возникли впоследствии
несоблюдения инструкций, касающихся подключения к электрическому питанию.
Радиопомехи
Работа микроволновой печи может привести к помехам приемников радио, телевиденья и похожего оборудования.
Помехи можно ограничить или убрать следующим образом:
●● почистите дверцы и стыковые поверхности печи,
●● измените установки радио или телевизионной радиоантенны,
●● переставьте печь соотносительно приемника,
●● удалите печь от приемника,
●● подключите микроволновую печь к другому электрическому гнезду так, чтобы
печь и приемник питались от разных разводок электросети.
33
Чистка – хранение и обслуживание
1 Перед началом чистки выключите печь и выньте штепсель кабеля питания из
гнезда электросети.
2 Внутренность печи следует удерживать в чистоте. В случае загрязнения внутренних стенок печи удалите куски пищи или разлитую жидкость влажной тряпочкой.
В случае сильного загрязнения используйте нежное чистящее средство. Не используйте чистящие средства в спрее и других сильных чистящих средств, потому что
они могут запятнать, покрыть полосками или заматировать поверхность печи и дверец.
3 Внешнюю поверхность печи чистите с помощью влажной тряпочки.
Чтобы избежать повреждения подсистем, находящихся внутри печи, следите, чтобы
вода не капала через вентиляционные отверстия вовнутрь.
4 Обе стороны дверец, оконца, уплотнители дверец и соседние части часто протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить всякие остатки пищи или разлитую жидкость.
Не используйте чистящие средства, содержащие разъедающие субстанции.
В случае чистки уплотнителей/дверец, углублений и прилегающих
частей, нельзя использовать субстанции, которые могут повредить уплотнения и привести прохождение микроволн.
5 Для мыться корпуса не используй агрессивные чистящие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, такие как: деления, обозначения, знаки предостережения и т.п.
6 Не допускайте к увлажнению панели управления. Для чистки используйте влажную, мягкую тряпочку. Чтобы избежать случайного включения печи, панель управления чистите только при открытых дверцах.
7 Если конденсат водяного пара начинает оседать на внутренней или внешней стороне дверец, вытрите ее с помощью мягкой тряпочки.
Конденсат может наступать, когда микроволновая печь действует в условиях высокой влажности. В такой ситуации это нормальное явление.
8 Регулярно вынимайте и мойте стеклянное блюдо. Мойте его в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды или в посудомоечной машине.
9 Чтобы избежать шума, оборотное кольцо и дно внутренности печи чистите регулярно. Нижнюю поверхность просто очистите с помощью нежного чистящего средства. Оборотное кольцо мойте в воде с добавлением средства для мытья посуды
или в посудомоечной машине. Во время повторного монтажа оборотного кольца
в печи обратите внимание, чтобы поместить его в соответствующем месте.
10 Чтобы удалить неприятный запах из печи, на протяжении 5 минут кипятите
в печи около 200 мл воды из соком и кожурой одного лимона в миске, приспособленной к подогреванию в микроволновой печке.
Внутри тщательно протрите с помощью сухой, мягкой тряпочки.
11 Если необходима замена внутренней лампочки, обратитесь по этому вопросу
в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи.
Несоблюдение выше изложенных указаний может привести
к повреждению состояния поверхности, что, в свою очередь,
может неблагоприятно повлиять на длительность эксплуатации
прибора и вести к опасным ситуациям.
Технические параметры
Технические параметры прибора
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Микроволны) 1000 W
(Гриль)
Выходная мощность микроволн
700 W
Частота
2450 MHz
Внешние измерения (мм)
выс. = 259; шир. = 440; гл. = 340
Внутренние измерения печи (мм)
выс. = 208; шир. = 306; гл. = 307
Вместительность плиты
20 литров
Оборотное блюдо
Диаметр = 255 мм
Масса нетто
Около 12,5 кг
* Выше изложенные параметры могут подвергаться изменениям, в связи с чем пользователь
должен верифицировать их с информацией на табло печи. Всякие рекламации, касающиеся
ошибок в этих параметрах, не будут рассмотрены.
Микроволновое приготовление – указания
1 Тщательно уложите продукты питания. Самые большие куски уложите по краям
блюда.
2 Проверьте время приготовления. Готовьте на протяжении самого короткого
указанного времени, и, если это будет необходимо, продолжайте приготовление.
Сильно обгорелые продукты могут создавать дым или загореться.
3 Продукты следует прикрыть во время приготовления. Прикрытие защищает
перед «выплескиванием» и обеспечивает равномерное приготовление.
4 Во время приготовления следует оборачивать продукты, чтобы ускорить процесс приготовления таких продуктов, как курица или гамбургеры. Большие продукты,
такие как вырезка, следует перевернуть как минимум один раз.
5 В середине приготовления следует изменить размещение продуктов питания,
таких как клецки. Продукты, размещенные посредине, следует перенести на край.
Дополнительные функции
РОДИТЕЛЬСКАЯ БЛОКИРОВКА – защита перед доступом детей
Блокировка: В состоянии ожидания, нажмите и удержите на протяжении 3 секунд
кнопку Stop/Clear. Прозвучит долгий звуковой сигнал, сигнализирующий о включении блокировки, защищающей перед доступом детей, а на экране появится символ
.
Освобождение блокировки: При включенной блокировке включите и удержите на
протяжении 3 секунд кнопку Stop/Clear. Прозвучит другой звуковой сигнал, сигнализирующий освобождение от блокировки.
Указания, касающиеся посуды
В микроволновой печи используйте посуду и приборы, приспособленные к этому.
Идеальным материалом для посуды, который подходит для использования в микроволновой печи, является прозрачный материал, позволяющий проникновению энергии через контейнер с целью разогрева пищи.
1 Не используйте металлических приборов или посуды либо посуды с металлической окаемкой – микроволны не проникают сквозь металл.
2 Перед приготовлением в микроволновой печи удалите упаковку из бумаги, полученной в процессе повторной обработки, потому что она может содержать металлические частицы, которые могут привести к искрению/пожару.
3 Рекомендуется использование круглой/овальной посуды вместо квадратных/прямоугольных, потому что пища на углах посуды чаще пригорает.
4 Во время использования гриля открытие поверхности блюда оберегайте перед
пригоранием, закрывая тонкими полосками алюминиевой фольги. Следует однако
помнить, чтобы не использовать слишком много фольги и сберечь расстояние мин.
3 см между фольгой и внутренними стенками печи.
Ниже представлена таблица, которая облегчит выбор соответствующей посуды
и приборов.
Кухонные приборы
Жаростойкое стекло
Стекло, не стойкое к теплу
Жаростойкие керамические изделия
Пластиковая посуда, предназначенная к использованию в микроволновой печи
Одноразовое полотенце
Металлическое блюдо
Металлический штырь
Алюминиевая фольга и алюминиевые контейнеры
Микроволны Гриль
Комбинированное
приготовление
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Тест кухонной посуды:
1 В контейнер/посуду налейте 1 стакан холодной воды (250 мл) и поместите его
в микроволновой печи.
2 Готовьте при максимальной мощности в течении 1 минуты.
3 После окончания заданного времени осторожно проверьте темп. контейнера/
посуды. Если он будет теплым на ощупь, не используйте его для приготовления
в микроволновой печи.
Не готовьте дольше, чем 1 минуту.
Требования норм
Микроволновая печь ZELMER выполняет требования действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА № 1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при определенных уровнях
напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Электромагнетическая совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком CE на информационном табло.
34
MW3103-001_v01
Монтаж стеклянного оборотного блюда
Панель управления
1 Не размещайте стеклянное блюдо в развороченной позиции. Не следует ограничивать движение блюда.
Стеклянное блюдо
Ступица (низ)
2 Во время приготовления в печи всегда должно
находится стеклянное блюдо, как и группа оборотного
кольца.
Группа
кольца
3 Во время приготовления пищу, контейнеры с пищей
оборотного
следует всегда помещать на стеклянном блюде.
4 В случае трещин или повреждений стеклянного
Ось вращения
блюда следует обратится в ближайший сервисный
центр.
1
2
3
4
5
6
7
Экран табло:
Micro./Grill/Combi. (Микроволны/Гриль/Комбинированное приготовление)
Weight/Time Defrost (Разморозка соответственно весу/Разморозка по времени)
Clock/Pre-Set (Установки часов)
Stop/Clear (Остановка/ Отмена)
Start/+30 s/Confirm (Старт/+30 с/Подтверждение)
Регулятор (Быстрое включение, Автоматическое меню):
–– увеличение значения
согласно движения указателей часов,
–– уменьшение значения
обратно к движению указателей часов.
Перед обращением в сервис
Нормальное состояние:
1 Работа микроволновой печки может вызвать помехи приемников радио и телевизионных. Эти помехи похожи на помехи, вызванные малыми электрическими устройствами, такими как миксер, вентилятор, пылесос и т.п.
2 Во время приготовления при низкой мощности микроволн внешнее осветление
печи может остаться притемненным.
3 Во время приготовления из пищи выходит водный пар. Большинство пара выходит через вентиляционные отверстия Однако часть конденсата водного пара может
оседать на холодных частях печи (напр., дверцах).
4 Если стеклянное блюдо шумит во время работы, проверьте чистоту дна печи
и группы оборотного кольца. Чистите в соответствии с информацией, поданной
в разделе «ЧИСТКА – ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
1
2
3
4
5
Если печь не работает:
1 Проверьте, правильно ли подключена печь к гнезду электросети. Если нет,
выньте штепсель из гнезда, обождите 10 секунд и вложите снова.
2 Проверьте, не сгорел ли предохранитель или не включился ли автоматический
предохранитель сети. Если выше упомянутые предохранители работают правильно,
проверьте гнездо электросети, подключая к нему другой прибор.
3 Проверьте, запрограммирована ли правильно панель управления, был ли установлен временной программатор.
4 Проверьте, тщательно ли были закрыты дверцы. В ином случае энергия микроволн не будет доставлена в печь.
6
7
Если после выполнения выше упомянутых действий печь и дальше
не работает, следует обратиться в сервисный центр. Не следует
самостоятельно регулировать или ремонтировать печь.
Строение печи
1
2
3
4
5
6
7
Панель управления
Ось вращения
Группа оборотного кольца
Стеклянное оборотное блюдо
Оконце
Дверцы
Блокировка безопасности – отключает питание в момент открытися дверец
в процессе работы печи
8 Металлическая решетка
9 Миковая плита
10 Нагреватель гриля
10
4
9
6
5
Установки удерживаются до того времени, пока печь подключена
к гнезду электросети (а прохождение тока стабильно).
3
2
Чтобы изменить установки часов, повторите шаги 1-5.
7
8
MW3103-001_v01
1
Установки часов
После подключения микроволновой печи к питанию на табло появится надпись
«
» и прозвучит одиночный звуковой сигнал.
1 Нажмите кнопку Clock/Pre-Set.
2 Чтобы установить время, перекрутите регулятор. Можно установить цифры от
0 до 23 в направлении
или от 23 до 0 в направлении
.
3 Нажмите кнопку Clock/Pre-Set. Цифры минут начнут мигать.
4 Чтобы установить минуты, перекрутите регулятор в направлении
или
.
Можно установить цифры от 0 до 59 (в направлении
) или от 59 до 0 (в направлении
).
5 Нажмите кнопку Clock/Pre-Set, чтобы закончить установки времени. Символ « »
на дисплее начнет мигать.
Нажимание кнопки Stop/Clear во время установки часов приведет
к тому, что автоматические установки вернутся к предыдущему
состоянию.
35
Включение печи
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль)
После подключения прибора к соответствующему источнику питания и перед началом программирования печи сперва поместите блюдо в камеру и закройте дверцы.
В случае использования прибора в режиме комбинированного приготовлении дети могут использовать печи исключительно под надзором взрослого лица, потому что прибор нагревается до высокой
температуры.
Микроволновое приготовление
Для микроволнового приготовления не используйте решетку! Перед
микроволновым приготовлением всегда выньте решетку изнутри
печи.
1 Нажмите кнопку Micro./Grill/Combi., чтобы выбрать нужную мощность микроволн. На табло появится надпись «
».
2 Чтобы выбрать другую мощность микроволн, напр. P80, нажмите Micro./Grill/
Combi.. Или крутите регулятор в направлении
или
, пока на табло не появится надпись «
».
3 Нажмите Start/+30 s/Confirm чтобы подсветить мощность микроволн и перекрутите регулятор в направлении
или
, чтобы установить время приготовления. Поворачивая соответственно регулятор, можно установить время приготовления от 0:05 (5 секунд) до 95:00 (95 минут).
4 Нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы начать приготовление.
ПРИМЕР
Чтобы установить приготовление на 20 минут при мощности микроволн 80%, выполните следующие действия:
1 Нажмите кнопку Micro./Grill/Combi.. На табло появится надпись «
».
2 Чтобы выбрать требуемую мощность микроволн P80, нажмите еще раз кнопку
Micro./Grill/Combi.. Или перекрутите регулятор в направлении
или
, до тер
пор, пока не появится надпись «
».
3 Нажмите Start/+30 s/Confirm чтобы подтвердить мощность микроволн, на табло
появится надпись «
».
4 ерекрутите регулятор
или
, чтобы установить на табло время 20:00
(20 минут). На табло появится заданное время.
5 Нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы начать приготовление.
P100
P80
P50
P30
100%
80%
50%
30%
Мощность Очень
микроволн высокая Высокая Средняя Низкая
Мощность
гриля
-
-
-
Внимание:
Со стороны представлено количества
секунд/минут, на которые можно изменять установки времени при отдельных
временных значениях.
P10
G
C-1
C-2
10%
Очень
низкая
0%
55%
36%
100% 45%
64%
-
-
0 – 1 минуты
каждые 5 секунд
1 – 5 минут
каждые 10 секунд
5 – 10 минут
каждые 30 секунд
10 – 30 минут
каждая 1 минута
30 – 95 минут
каждые 5 минут
Гриль
1 Нажмите Micro./Grill/Combi.. На табло появится надпись «
».
2 Чтобы выбрать требуемую функцию гриля G, нажмите кнопку Micro./Grill/Combi..
До времени появления на табло надписи « », или крутите регулятор в направлении
или
, пока на табло не появится надпись « ».
3 Нажмите Start/+30 s/Confirm чтобы подтвердить функцию и перекрутить регулятор в направлении
или
, чтобы установить время выполнения функции
гриля. Перекручивая регулятор, можно установить время гриля от 0:05 (5 секунд) до
95:00 (95 минут).
4 Нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы начать функцию гриля. Прозвучит
звуковой сигнал и запустится программа гриля. На табло будет видно остаточное
время гриля.
После окончания половинызаданного времени выполнения программы гриля прозвучит двойной звуковой сигнал (это нормальная
ситуация в работе). С целью получения лучшего результата гриля,
нажмите кнопку Stop/Clear, чтобы задержать работу печи, после
чего откройте дверцы и оберните пищу на другую сторону. После
закрытия дверец нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm чтобы продолжить работу печи.
5 А случае продолжения времени работы с помощью кнопки Start/+30 s/Confirm,
двойной сигнал прозвучит в половине установленного времени, а не в половине увеличенного времени, например, на 30 секунд.
36
«
» = 55% времени – микроволновое приготовление 45% времени – гриль
«
» = 36% времени – микроволновое приготовление 64% времени – гриль
3 Нажмите Start/+30 s/Confirm чтобы подтвердить функцию и поворачивайте регулятор в направлении
или
, чтобы установить время приготовления. Поворачивая соответствующим образом регулятор, можно установить время приготовления от 0:05 (5 секунд) до 95:00 (95 минут).
4 Нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы начать приготовление. Прозвучит
звуковой сигнал и будет запущена программа. На табло буден видно остаточное
время приготовления.
Быстрое начало приготовления
1 Если печь находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку Start/+30 s/Confirm,
чтобы включить приготовление на 30 секунд при полной мощности, каждое следующее нажимание кнопки Start/+30 s/Confirm увеличит время на следующие 30 секунд.
Максимальное время приготовления равно 95 минут.
2 Во время микроволнового приготовления и разморозки согласно времени, каждое следующее нажимание кнопки Start/+30 s/Confirm увеличит время работы на
следующие 30 секунд.
3 Если печь находится в режиме оживания, поверните регулятор в направлении
чтобы установить время приготовления при полной мощности, потом нажмите
кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы включить приготовление.
Разморозка соответственно к весу
ТАБЛИЦА МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН
Табло
1 Нажмите Micro./Grill/Combi.. На табло появится надпись «
».
2 Чтобы выбрать требуемую функцию, нажмите кнопку Micro./Grill/Combi. До времени появления на табло надписи «
» или «
», или поворачивайте регулятор в направлении
или
, пока на табло не появится надпись «
» или
«
».
1 Нажмите кнопку Weight/Time Defrost один раз. На табло появится надпись
«
».
2 Поверните регулятор в направлении
или
, чтобы установить вес ищи до
разморозки. На табло появятся цифры в порядке 100–200 ... 1900–2000 (направление
) или цифры в обратном порядке (направление
).
3 Нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы начать разморозку. Прозвучит звуковой сигнал и запустится программа разморозки. На табло будет видно остаточное
время разморозки.
Разморозка в соответствии с временем
1 Нажмите кнопку Weight/Time Defrost дважды. На табло появится надпись
«
».
2 Поверните регулятор в направлении
или
, чтобы установить время разморозки. Время разморозки можно установить от 0:05 (5 секунд) до 95:00 (95 минут).
3 Нажмите Start/+30 s/Confirm, чтобы начать разморозку. Мощность во время разморозки в соответствии с временем это P30, это неизменное значение.
Отложенный старт
Функция позволяет запуск печи в более позднем времени, например, часы показывают 11:10, Вы планирует начать приготовление 11:30.
1 Установите часы (см. раздел Установление часов).
2 Установите программу приготовления. Максимально могут быть установлены
два этапа приготовления. Разморозка не должна быть установлена в функции отложенного старта.
ПРИМЕР: Вы хотите установить приготовление на 7 минут при мощности 80%.
a) Нажмите кнопку Micro./Grill/Combi..
б) Поверните регулятор в направлении
или
, чтобы установить мощность
микроволн P80.
в) Нажмите Start/+30 s/Confirm, чтобы подтвердить мощность.
г) Поверните регулятор в направлении
или
, чтобы установить время приготовления на 7 минут.
После выполнения вышеуказанных функций не нажимайте кнопку Start/+30 s/
Confirm, поступайте следующим образом:
3 Нажмите Clock/Pre-Set. Цифры должны начать мигать.
4 Чтобы установить время, в которое должна быть запущена программа, поверните регулятор в направлении
или
, пока на табло не появится « »
(можно установить цифры от 0 до 23).
5 Нажмите Clock/Pre-Set. Цифры минут начнут мигать.
6 Чтобы установить минуты, поверните регулятор в направлении
или
,
пока на табло не появится «
» (можно установить цифры от 0 до 59).
MW3103-001_v01
7 Нажмите Start/+30 s/Confirm, чтобы подтвердить установки.
8 После прохождения установленного времени прозвучит двойной звуковой сигнал,
установленная программа будет запущена.
После установления программы времени включения печи на табло
будет видно актуальное время. С целью проверки времени установки нажмите один раз кнопку Clock/Pre-Set, время установки будет
высвечиваться на протяжении 3 секунд. Функцию отложенного
старта можно отменить, достаточно нажать кнопку Stop/Clear.
Функция отложенного старта действует единственно если заранее было установлено время, в ином случае функция не будет действовать.
Автоматическое меню (Auto Menu)
Микроволновая печь имеет автоматическое меню, которое не требует программирования времени работы или мощности микроволн. Меню приготовлено для нескольких продуктов: подогрев, oвощи, рыба, мясо, макароны, картошка, пицца, суп.
Каждая программа автоматического меню обладает несколькими вариантами по
весу или количеству, с которыми связано время работы.
1 Поверните регулятор в
, чтобы выбрать автоматическое меню приготовления. На табло появится надпись «
».
2 Поворачивай регулятор в
, на табло будуть появляться в последовательности: «
», «
», …, «
».
3 После выбора программы, подтвердите ее, нажимаю кнопку Start/+30 s/Confirm.
4 Поверните регулятор. чтобы установить вес порции.
5 Нажмите Start/+30 s/Confirm, чтобы начать приготовление. На табло будет
видно остаточное время приготовления.
6 После окончания отсчета прозвучит пятикратный звуковой сигнал. Если часы
были ранее установлены, на табло появится актуальное время.
ПРИМЕР
Чтобы установить автоматическое меню для приготовления 400 г картошки, выполните следующие действия:
1 Поверните регулятор в направлении
до момента появления на табло надписи «
».
2 Нажмите Start/+30 s/Confirm, чтобы подтвердить программу автоматического
меню.
3 Поверните регулятор, чтобы установить на табло вес 400 г.
4 Нажмите Start/+30 s/Confirm, чтобы начать приготовление.
ТАБЛИЦА АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕНЮ
ПРОГРАММА
A-1 Подогрев
A-2 Овощи
A-3 Рыба
A-4 Мясо
A-5 Макароны
A-6 Картошка
A-7 Пицца
A-8 Суп
МАССА, ОБЪЕМ ПРОДУКТА
ВРЕМЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ МОЩНОСТЬ
ПРОГРАММЫ [s]
200 г
2:30
400 г
5:00
600 г
7:30
200 г
4:30
300 г
6:30
400 г
8:30
250 г
4:00
350 г
5:00
450 г
7:30
250 г
4:00
350 г
5:30
450 г
6:30
50 г (в 450 мл холодной воды)
20:00
100 г (в 800 мл холодной воды)
23:00
200 г
6:30
400 г
11:00
600 г
15:00
200 г
1:30
400 г
3:00
200 мл
2:30
400 мл
4:30
100%
100%
Можно установить максимально 2 этапа приготовления. В случае многоэтапного
приготовления, если разморозка – один из этапов приготовления, программа разморозки будет включена автоматически в качестве первой. После окончания одного
этапа прозвучит звуковой сигнал и начнется следующий этап.
Автоматическое приготовление не может быть одним из этапов
многоэтапного приготовления.
ПРИМЕР
Вы хотите установить разморозку на 5 минут, а потом готовить в течении 7 минут при
мощности микроволн 80%. Выполните следующие действия:
1 Два раза нажмите кнопку Weight/Time Defrost. На табло появится надпись
«
».
2 Поверните регулятор в направлении
или
, чтобы установить время разморозки 5:00.
3 Нажмите Micro./Grill/Combi.. На табло появится надпись «
».
4 Чтобы выбрать мощность микроволн P80, нажмите еще раз кнопку Micro./Grill/
Combi. или поверните регулятор в направлении
или
, пока на табло не
появится надпись «
».
5 Нажмите Start/+30 s/Confirm, чтобы подтвердить мощность микроволн.
6 Поверните регулятор в направлении
или
, чтобы установить время приготовления на 7 минут.
7 Нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы начать приготовление. Прозвучит
звуковой сигнал, оповещающий начало разморозки, на табло будет вестись отсчет
времени разморозки. Торой звуковой сигнал информирует о начале приготовления.
Окончание многоэтапного приготовления сигнализируется пятикратным звуковым
сигналом.
Дополнительная информация
1 Начальный поворот регулятора будет сигнализирован ординарным звуковым
сигналом.
2 Каждую запущенную операцию можно прервать нажатием кнопки Stop/Clear.
Чтобы продолжить прерванную работу, нажмите кнопку Start/+30 s/Confirm. Двойное
нажатие кнопки Stop/Clear завершит операцию.
3 В случае приготовления с использованием функций Micro./Grill/Combi. нажмите
кнопку Micro./Grill/Combi.. Актуальная мощность микроволн появится на табло на
протяжении 3 секунд.
4 Так же в режиме приготовления, нажимая кнопку Clock/Pre-Set, на табло появится актуальное время. После 3 секунд значения вернутся к исходному состоянию.
5 если во время работы печи были открыты дверцы, после их закрытия нажмите
кнопку Start/+30 s/Confirm, чтобы продолжить работу печи.
6 Если в течении одной минуты после окончания установки программа не будет
подтверждена кнопкой Start/+30 s/Confirm, установки будут отменены. На табло
появится актуальное время.
7 Правильное нажимание кнопки будет сигнализироваться ординарным звуковым
сигналом. После неправильного нажимания не будет никакого звука.
8 Окончание программы будет сигнализироваться пятикратным звуковым сигналом.
Экология – забота об окружающей среде
80%
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий. Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки
(PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий
пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
100%
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
80%
100%
100%
80%
Результаты гриля при помощи автоматического меню зависят от таких критериев,
как форма и размер продукта питания, особенностей приготовления описанных
продуктов и размещение продукта в печи. Если Вы не будете полностью довольны
результатами приготовления, следует изменить время к собственным потребностям.
MW3103-001_v01
Многоэтапное приготовление
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент
без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим
и другим причинам.
37
BG
Уважаеми Клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма
Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате
само оригинални аксесоари на фирма Zelmer. Те са проектирани специално за този
продукт.
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Особено внимание
следва да се обърне на съветите за безопасност. Моля, запазете тази инструкция
за употреба, така че да можете да я използвате по време на по-нататъшното използване на уреда.
В означеното по долу място напишете СЕРИЙНИЯ НОМЕР, който се намира на печката и запазете тази информация за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
Съдържание
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на енергията
на микровълните .............................................................................................................38
Важни препоръки касаещи безопасността.....................................................................38
Инсталиране.....................................................................................................................39
Инструкции касаещи заземяването................................................................................39
Радио смущения...............................................................................................................40
Чистене и поддържане.....................................................................................................40
Технически данни.............................................................................................................40
Изисквания на нормите....................................................................................................40
Готвене с микровълни – указания...................................................................................40
Допълнителни функции....................................................................................................40
Указания касаещи съдовете за готвене..........................................................................40
Монтиране на стъклената въртяща се чиния.................................................................41
Преди да извикате сервизен работник...........................................................................41
Строеж на печката............................................................................................................41
Управляващ панел...........................................................................................................41
Настройки на функциите на микровълновата печка:
Настройки на часовника.............................................................................................41
Включване на печката................................................................................................42
Готвене с микровълни . .............................................................................................42
Грил.............................................................................................................................42
Комбинирано готвене (микровълни + грил)..............................................................42
Бързо започване на готвенето..................................................................................42
Размразяване според теглото...................................................................................42
Размразяване според времето.................................................................................42
Закъснял старт...........................................................................................................42
Автоматично меню (Auto Menu)................................................................................43
Табела на автоматичното меню.........................................................................43
Многоетапно готвене..................................................................................................43
Допълнителни информации......................................................................................43
Екология – грижа за околната среда...............................................................................43
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на
енергията на микровълните
1 Не се опивайте да използвате микровълновата печка с отворени врати на печката, понеже работата на печката с отворени врати може да доведе до вредно
въздействие на енергията на микровълните. Не се опитвайте насила да отваряте
вратата, когато действа предпазната блокада, не се опитвайте да модифицирате
блокадата.
2 Не поставяйте никакви предмети, които пречат за затварянето на вратата.
Не допущайте да се замърсява уплътнението на вратата, или да остават на него
остатъци от чистещите препарати.
3 Не включвайте печката ако е повредена. Особено внимание обърнете при затварянето на вратите – да са добре затворени, проверете дали не са повредени:
●● панти и ключалка (пукнатини, разхлабвания),
●● уплътнения на вратата,
●● „деформация”.
4 Всички ремонти или регулации на микровълновата печка поврете на съответно
квалифициран специалист на сервиза.
38
Важни препоръки касаещи безопасността
По време на използване на електрическите уреди, трябва да бъдат спазвани основните принципи на сигурност. За да намалите риска от изгаряне с ток, пожар, наранявания или излагане на действието на енергията на микровълните, трябва да:
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до наранявания
●● Ползвайте уреда изключително съгласно предназначението му, по начина, описан в настоящата
инструкция. Не употребявайте, не стопляйте в уреда
разяждащи химически вещества. Фурната не е предназначена за промишлени или лабораторни цели.
●● Микровълновата фурна е предназначена изключително за стопляне на храни и напитки. Сушене на
храни или дрехи и стопляне на възглавници, пантофи, влажни тъкани и др. може да доведе до нараняване или запалване.
●● Не използвайте уреда ако има повреден захранващ
кабел или щепсел, в случаи на неправилно действие,
повреда или изпускане на уреда.
●● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той
трябва да бъде подменен от производителя или от
служител на оторизиран сервиз или квалифицирано
лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Ремонтите на уреда могат да бъдат извършени само
от квалифициран персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозни опасности за
здравето и живота на потребителя. В случаи на
повреди, обърнете се към специализиран сервизен
пункт за ремонти на фирма ZELMER.
●● Ако вратите или тяхното уплътнение са повредени,
печката не може да бъде включвана докато не бъде
ремонтирана от квалифициран персонал.
●● Течности или други хранителни продукти не се погряват в затворени съдове, понеже могат те да избухнат.
●● Микровълново затопляне на напитки може да доведе
до забавено експлозивно кипене, така че трябва да
бъдете внимателни при боравене със съда.
●● Не пържете хранителни продукти в микровълновата
печка. Горещата мазнина може да повреди елементите на печката и съдовете, дори да доведе до изгаряния на кожата.
●● Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва
да се нагряват в микровълнови фурни, тъй като те
могат да се взривят, дори и след края на нагряването.
●● Съдържанието на бебешки бутилки и бурканчета
с бебешка храна трябва да бъде разбъркано преди
употреба и задължително проверете температурата
му преди да нахраните детето, за да избегнете изгаряния.
●● Съдовете в микровълновата печка могат да бъдат
горещи от температурата на ястията. За изваждане
на съдовете от печката използвайте специални
дръжки или ръкавици.
●● Извършването на каквито и да са действия свързани
с ремонта или модифицирането на печката, които
изискват свалянето на уплътненията предпазващи от
въздействието на енергията на микровълните, е особено опасно, и трябва да бъде извършено само от
лице със съответните квалификации.
MW3103-001_v01
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа
или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкций за използване на
оборудването по безопасен начин. Децата не трябва
да си играят с уреда. Не се разрешава извършване
на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Съхранявайте устройството заедно с кабела на
място, недостъпно за деца до осем голини.
●● Внимание, гореща повърхност
.
●● Врати и други външни повърхности могат да се нагорещят по време на работа.
●● Налични повърхности могат да се нагорещят по
време на работа.
●● Не изваждайте плочата от слюда намираща се
в камерата на микровълновата фурна! Тя играе
защитна роля срещу радиацията.
●● Внимание! При повдигане на капака или отворяне на
пластмасови опаковки излиза пара.
●● Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате
затоплената храна.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до имуществени
щети
●● Печката може да бъде включена само в контакт на захранващата мрежа с променлив ток 230 V, оборудван с щифт за заземяване.
●● Уредът трябва да бъде поставен при стената.
●● Забележка: Не инсталирайте микровълновата фурна над котлони или други
устройства, генериращи топлина. Това може да причини повреда и води до не
валидност на гаранцията.
●● Не поставяйте уреда в шкаф.
●● Не включвайте празната микровълнова печка.
●● За да намалите риска от пожар в камерата на печката:
●● при загряване на храна в съдове от пластмаса или хартия, често проверявайте печката, тъй като има вероятност от възпламеняване на съда,
●● Премахнете скобите затварящи хартиените съдове или пластмасовите
съдове преди да ги сложите в микровълновата печка,
●● в случай на излизане на дим от устройството, изключете печката, или извадете щепсела от захранващия контакт и оставете вратата затворена, за да
загаси пламъците,
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни
предмети. Когато микровълновата печка не е използвана, не поставяйте
в нея хартиени опаковки, прибори за готвене или хранителни продукти.
●● Захранващия кабел трябва да е далече от горещи повърхнини и не може да се
докосва до елементите на печката.
●● Препоръчваме редовно почистване на фурната и премахване на остатъците
от храна.
●● При липса на поддържане на фурната чиста състоянието на повърхността
може да се влоши, което може да засегне стабилността на фурната и в резултат да доведе до опасни ситуации.
●● Не се разрешава чистенето на уреда със съоръжение за чистене с водна пара.
●● Уреда не е предназначен за работа при използването на дистанционно управление или външни превключватели на времето (таймери).
●● В никакъв случай не премахвайте фолиото намиращо се на вътрешната страна
на вратата на печката. Това може да доведе до повреда на уреда.
●● Осигурете въртящата се чиния при преместването на микровълновата печка,
за да не се счупи.
●● Никога не сваляйте лентата на гърба или на страничната част на печката, тя
осигурява минимално разстояние от стената, за да осигури циркулация на въздуха.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания касаещи
неговото използване
●● Уредът е предназначен за домашна употреба и подобно приложение на места
като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
●● Микровълновата фурна е предназначена само за домашна употреба, а не за
използване за целите на хранителния бизнес.
●● Микровълновата фурна трябва да се използва като самостоятелен уред
(не е презназначена за вграждане).
●● Хранителни продукти с дебела кожа, такива като картофи, цели тиквички,
ябълки, кестени трябва най-напред да бъдат надупчени след което приготвяни
в печката.
●● Не допущайте храната да се развари.
●● Използвайте само тези съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети, например хляб, сладки и др.
Инсталиране
1 Проверете дали цялата опаковка е премахнато от вътрешността на печката.
2 Премахнете предпазващото фолио от управляващия панел и от корпуса на
микровълновата печка.
Проверете дали няма никакви повреди, такива като изкривени
врати, повредени уплътнения на вратата или на контактните елементи, спукани или разхлабени панти или, ключалка, вдлъбнатини
вътре в печката или във вратата на печката.
В случаи на каквито и да са повреди, не използвайте печката и се
свържете с квалифициран работник на сервиза.
3 Микровълновата печка трябва да бъде поставена на плоска, равна, стабилна
повърхност, съответстваща на нейното тегло заедно с хранителните продукти, които
теоретично ще бъдат приготвяни в нея.
4 Не поставяйте печката в место, където е много топло, влажно или близко до
лесно запалими материали.
5 Поставете уреда с гръб към стената. За правилната работа на печката трябва да
осигурите съответен поток на въздух. Над печката трябва да има мин. 30 см разстояние. Отзад на микровълновата печка трябва да оставите мин 10 см свободно място,
и от двете страни по 20 см. Не се разрешава блокирането нито покриването на вентилационните отвори в печката. Не премахвайте краката на микровълновата печка.
6 Не използвайте печката без въртящата се стъклена чиния и модула на въртящия
се пръстен, поставени на съответното място.
7 Проверете дали захранващия кабел не е повреден, дали не се намира под печката или над каквато и да е гореща повърхност и дали не виси над ръба на маса или
кухненски плот.
8 Осигурете лесен достъп до захранващия контакт, така че в случай на не авария
да можете лесно да изключите печката от контакта.
9 Не използвайте печката, нито я съхранявайте на открито.
Инструкции касаещи заземяването
Щепсела на уреда свържете с контакт съоръжен с щифт за заземяване. Неправилно
използване на щепсела и контакт без заземяване може да предизвика токов удар.
В случаи на късо съединения, заземяването намалява риска от токов удар.
Препоръчва се използването на отделен контакт, към който е свързана само микровълновата печка.
В случаи когато използвате разклонители и удължители:
1 Разклонителя и удължителя трябва да е трижилен с гнездо и щепсел даващи
възможност за свързване със заземяване.
2 Удължителя поставете далече от горещи и остри предмети и повърхнини, така,
че да не могат да бъдат случайно издърпани или закачени.
В случаи на неправилно свързване с електрическата мрежа има
опасност от токов удар.
В случаи, че имате въпроси касаещи заземяването или инсталирането на микровълновата печка, консултирайте се с квалифициран
електромонтьор или работник на сервиза.
Нито продавача нито производителя не носят отговорност за
повреди на микровълновата печка или наранявания на тялото като
резултат от неправилното свързване на уреда към електрическата мрежа.
MW3103-001_v01
39
Радио смущения
Изисквания на нормите
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения в работата на
радиото, телевизора или други подобни уреди.
В случаи на появяването се на смущения, можете да намалите тяхното действие или
да ги елиминирате чрез извършването на следните действия:
●● изчистете вратата и уплътняващите повърхности на микровълновата печка,
●● сменете настройките на антената на радиото или телевизора,
●● преместете микровълновата печка от гледна точка на приемника,
●● отдалечете микровълновата печка от приемника,
●● свържете микровълновата печка към друг контакт, така че печката и приемника
да са захранвани от два различни контакта.
Чистене и поддържане
1 Преди да започнете чистенето изключете печката и извадете щепсела от контакта.
2 Поддържайте вътрешността на печката чиста. Остатъци от храна или течности на
вътрешната част на камерата на печката изтрийте с влажна кърпа. В случаи на силни
замърсявания, за чистене можете да използвате деликатен чистещ препарат. Избягвайте използването на препарати в аерозол или други агресивни чистещи препарати,
понеже могат те да оставят петна или да направят матова повърхността на вратата.
3 Външните повърхности чистете с влажна кърпа. За да предотвратите повредите
на вътрешните елементи на печката не допускайте водата да проникне през отворите намиращи се в корпуса на печката.
4 Двете страни на вратата и стъклото, уплътнението на вратата и съседните елементи изтривайте често с влажна кърпа, за да избегнете изтичания или петна.
Не използвайте шкурка или препарати за чистене действащи като
шкурка.
В случаите на чистене на уплътненията на вратите, вдлъбнатини
или съседни елементи, забранява се използването на препарати
който могат да повредят уплътненията и да доведат до излизането на микровълните.
5 За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата на
емулсии, лосиони, кремове и т.н.Те могат да изтрият нанесените информации на корпуса
и да изтрият графичните символи, такива като знаци, предупредителни знаци и т.н.
6 Не позволявайте да се намокри панела за управление. Чистете с мека влажна
кърпа. По време на чистенето на панела за управление, оставете вратата на печката
отворена, за да предотвратите случайното включване на микровълновата печка.
7 Ако се събере много пара вътре или около вътрешната част на вратата на печката, изтрийте я с мека кърпа. Парата се появява когато печката работи в условия на
висока влажност на въздуха. Това е нормално явление.
8 От време на време изваждайте и изчиствайте стъклената чиния вътре в печката.
Можете да я измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната
машина.
9 Ролковия пръстен и дъното на печката чистете систематично, за да избегнете
прекомерния шум. Изтривайте от време на време повърхнината на дъното на микровълновата печка, използвайки деликатен препарат за миене на съдове. Ролковият
пръстен можете да измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина. След изваждането на пръстена от печката, проверете дали е добре
поставен отново в печката в правилна позиция.
10 За да ликвидирате неприятна миризма във вътрешността на печката, поставете
дълбок съд с около 200 мл вода и сок и кора от един лимон, след което варете разтвора в микровълновата печка през около 5 минути. Старателно изтрийте вътрешността на печката след което изсушете с мека кърпа.
11 В случаи на нужда на смяна на крушката в печката моля свържете за тази цел
със СЕРВИЗ.
12 Регулярно чистете печката и премахвайте остатъци от храни.
Не спазването на горе изредените указания може да доведе до
повреда на повърхността на печката, което действа неблагоприятно на дълготрайността на експлоатационния живот на уреда
и може да доведе до опасни ситуации.
Технически данни
Технически параметри на уреда
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Микровълни)
1000 W (Грил)
Номинална изходна мощност на
микровълнова фурна
700 W
Честота
2450 MHz
Външни размери (мм)
вис. = 259; шир. = 440; дълб. = 340
Вътрешни размери на печката (мм) вис. = 208; шир. = 306; дълб. = 307
Вместимост на печката
20 литри
Въртяща се чиния
Диаметър = 255 мм
Тегло нето
Около 12,5 кг
Микровълновата печка ZELMER е съобразена с приложимите стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС) NR 1275/2008 касаещ
изискванията за екопроектиране.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници
на напрежението (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC)– 2004/108/ЕC.
Продуктът е маркиран със знака CE върху табелката на производителя.
Готвене с микровълни – указания
1 Поставете внимателно хранителните продукти в камерата на микровълновата
печка. Най-дебелите парчета разположете по външната част на чинията.
2 Спазвайте препоръките касаещи времето на готвене. Гответе в най-краткото препоръчано време, а ако е нужно после издължете малко времето на готвене. Храна,
която е прекалено силно подгряна може да дими или дори да се запали.
3 Сложете капак на съда по време на готвене. Капака ще предпази от пръскане,
и подпомага равномерното готвене на ястието.
4 По време на подгряване можете да обърнете хранителните продукти, такива като
например: пиле или хамбургер така, че по-бързо да се подгреят. Големи порции, като
например месо – обърнете най-малко веднъж по време на готвене.
5 Разбъркайте добре ястията, такива като например кюфтета в сос, или други
подобни ястия, поне веднъж по средата на времето за готвене.
Допълнителни функции
ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА – предпазва печката от случайно включване от деца
Блокада: В състояние на готовност, натиснете и задръжте през 3 секунди бутона
Stop/Clear. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ включването на блокадата, предпазваща от деца, а на дисплея ще се появи символа
.
Изключване на блокадата: При включена блокада, натиснете и задръжте през
3 секунди бутона Stop/Clear. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ изключването на блокадата, предпазваща от деца.
Указания касаещи съдовете за готвене
В микровълновата печка използвайте само съдове и прибори подходящи за този вид
готвене. Идеалният материал за този вид съдове, подходящи за използване в микровълновата фурна е прозрачен материал, който позволява на проникването на енергията на микровълните през съда, за да се топлина храна.
1 Не използвайте метални съдове или съдове с метални шарки или декорации –
микровълните не могат да проникнат през метал.
2 Преди готвене в микровълновата фурна премахнете хартиени опаковки, от
рециклирана хартия, тъй като тя може да съдържа метални частици, които могат да
предизвикат искри и / или пожар.
3 Препоръчва се използването на кръгли / овални съдове за готвене, а не квадратни /надлъжни съдове, защото храната в ъглите на съда по-често изгаря.
4 Когато използвате грила, откритите части на храната можете да предпазите от
изгаряне като ги покриете с тесни ленти от алуминиево фолио. Но не използвайте
прекалено много фолио и обърнете внимание да има разстояние на мин. 3 см между
фолиото и вътрешните стени на фурната.
Списъкът по-долу ще ви помогне да изберете най-подходящите съдове и прибори.
Кухненски съдове
Микровълни
Грил
Комбинирано
готвене
Йенско стъкло
Стъкло не устойчиво на високи
температури
Керамични съдове
Пластмасови съдове, подходящи за
използване в микровълнова печка
Хартиени кърпи
Метален поднос
Метална скара
Алуминиево фолио и съдове
Да
Да
Да
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Тест за кухненските съдове:
1 Влейте в съда 1 чаша студена вода (250 мл) и го сложете в микровълновата печка.
2 Варете при максимална мощност 1 минута.
3 След изтичане на времето внимателно проверете температурата на съда. Ако
е горещ при докосване – не го използвайте за готвене в микровълновата печка.
Не варете водата по-дълго от една минута.
* Горе посочените данни могат да се променят, във връзка с това, моля проверете данните на
табелката намираща се на печката. Рекламации свързани с грешки в посочените данни няма да
бъдат взети под внимание.
40
MW3103-001_v01
Монтиране на стъклената въртяща се чиния
Управляващ панел
1 Не слагайте никога стъклената чиния обратно с дъното нагоре. Не ограничавайте
движението на чинията.
Стъклена чиния
Вал (отдолу)
2 По време на готвене в печката винаги трябва да
се намират модула на въртящия се пръстен и стъклената чиния.
Модул на
3 По време на готвене, храните или съдовете
въртящия се
пръстен
с храни винаги поставяйте на стъклената чиния.
4 В случай на спукване или счупване на стъклената
Въртяща се ос
чиния трябва да се свържете с най-близкия сервизен
пункт.
Преди да извикате сервизен работник
Нормално състояние:
1 Работата на микровълнова фурна може да предизвика смущения на радиото
и телевизията. Тези нарушения са подобни на тези смущения, причинени от малки
електрически уреди като миксер, вентилатор, прахосмукачка и т.н.
2 Когато готвите при ниско ниво на мощност на микровълновата фурна осветлението на вътрешността може да бъде затъмнено.
3 По време на приготвяне на храната от нея се отделят водни пари. По голяма част
от парата се извежда през вентилационните отвори. Въпреки това, част от парата
може да се кондензира върху студените части на фурната (напр. на вратата).
4 Ако стъклената чиния издава шум по време на работа, проверете дали е чист
модула на въртящия се пръстен. Изчистете го съгласно с инструкциите в раздела
„ЧИСТЕНЕ – ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ”.
Ако печката не работи:
1 Проверете дали печката е правилно свързана с контакта на захранващата мрежа.
Ако не, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете.
2 Проверете дали предпазителя на захранващата мрежа не е изгорял или не се
е изключил автоматично след претоварване. Ако предпазителите действат нормално, проверете захранващия контакт, включвайки в него друг електрически уред.
3 Проверете дали управляващия панел е съответно програмиран и дали програматора за времето е настроен.
4 Проверете дали врата на печката е добре затворена. В противен случай микровълновата печка няма да работи.
1
2
3
4
5
6
7
Екран на дисплея:
Micro./Grill/Combi. (Микровълни/Грил/Комбинирано готвене)
Weight/Time Defrost (Размразяване според теглото/Размразяване според времето)
Clock/Pre-Set (Настройки на часовника)
Stop/Clear (Спиране/Анулиране)
Start/+30 s/Confirm (Старт/+30 с/Потвърждаване)
Бутон (Бързо включване, Автоматично меню):
–– увеличаване на стойността
съгласно посоката на часовниковата стрелка,
–– намаляване на стойността
противоположно на посоката на часовниковата стрелка.
1
2
3
4
5
6
7
Ако след извършването на всички горе изредени действия, печката
все още не работи, свържете се с сервиз. Никога не ремонтирайте
и не регулирайте печката самостоятелно.
Строеж на печката
1
2
3
4
5
6
7
Управляващ панел
Въртяща се ос (вал)
Модул на въртящия се пръстен
Въртяща се стъклена чиния
Прозорец
Врати
Блокада за сигурност – изключва захранването в момента на отваряне на врата
по време на работа на печката
8 Метална скара
9 Слюдена плоча
10 Нагревател на грила
10
4
9
6
5
Настройките са валидни толкова дълго, докато печката е включена в захранващата мрежа (и има ток в мрежата).
3
2
За да промените настройките на часовника повторете действията от точка 1 до 5.
7
8
MW3103-001_v01
1
Настройки на часовника
След включването на микровълновата печка към захранващата мрежа, на дисплея
се появява надпис „
” и се появява единичен звуков сигнал.
1 Натиснете бутона Clock/Pre-Set.
2 За да настроите текущото време, завъртете бутона. Можете да настроите
цифрите от 0 до 23 по посока
или от 23 до 0 по посока
.
3 Натиснете бутона Clock/Pre-Set. Цифрите на минутите започват да мигат.
4 За да настроите минутите, завъртете бутона по посока
или
. Можете да
настоите цифрите от 0 до 59 (по посока
) или от 59 до 0 (по посока
).
5 Натиснете бутона Clock/Pre-Set, за да завършите настройките на текущото
време. Символът „ ” върху дисплея ще започне да мига.
Натискането на бутона Stop/Clear по време на настройките на
часовника, ще предизвика автоматично връщане на предишните
настройки.
41
Включване на печката
Комбинирано готвене (микровълни + грил)
След свързване на устройството към подходящ източник на енергия, и преди да
започнете програмирането на микровълновата фурна, най-напред сложете ястието
в камерата и затворете вратата.
Готвене с микровълни
За готвене с микровълните не използвайте скарата! Преди да
започнете готвенето с микровълни, извадете скарата от вътрешността на печката.
1 Натиснете бутона Micro./Grill/Combi., за да изберете желаното ниво на мощност
на микровълните. На дисплея ще се появи надпис „
”.
2 За да изберете друго ниво на мощност на микровълните, например. P80, натиснете Micro./Grill/Combi.. Или завъртете бутона по посока
или
, докато на
дисплея не се появи надпис „
”.
3 Натиснете Start/+30 s/Confirm за да потвърдите избраното от Вас ниво на мощност на микровълните и завъртете бутона по посока
или
, за да настройте
времето на готвене. Завъртвайки съответно бутона можете да настроите времето за
готвене от 0:05 (5 секунди) до 95:00 (95 минути).
4 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да стартирате готвенето.
ПРИМЕР
За да настроите готвене на 20 минути при мощност на микровълните 80%, постъпвайте като следва:
1 Натиснете бутона Micro./Grill/Combi.. На дисплея се появява надпис „
”.
2 За да изберете желаната мощност на микровълните P80, натиснете още веднъж
бутона Micro./Grill/Combi.. Или завъртете бутона в посока
или в посока
,
докато на дисплея не се появи надпис „
”.
3 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm за да потвърдите мощността на микровълните избрана от Вас, на дисплея се появява надпис „
”.
4 Завъртете бутона в посока
или в посока
, за да настройте на дисплея
времето 20:00 (20 минути). На дисплея се появява желаното време.
5 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да потвърдите и стартирате готвенето.
ТАБЕЛА С МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ
Дисплей
P100
P80
P50
P30
Мощност на 100%
80%
50%
30%
микровъл- Много Висока Средна Ниска
висока
ните
Мощност на
Грила
-
-
-
Внимание:
Тук са показани през колко минути/
секунди се сменя времето при настройка
на конкретните стойности на времето.
-
1 Натиснете бутона Micro./Grill/Combi.. На дисплея се появява надпис „
”.
2 За да изберете желаната функция, натиснете бутона Micro./Grill/Combi. докато
се появи на дисплея надпис „
” или „
”, или завъртете бутона в посока
или в посока
, докато на дисплея не се появи надпис „
” или „
”.
„
” = 55% време – готвене на микровълни 45% време – грил
„
” = 36% време – готвене на микровълни 64% време – грил
3 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm за да потвърдите функцията и завъртете
бутона в посока
или
, за да настроите времето за готвене. Въртейки съответно бутона можете да настроите времето на готвене от 0:05 (5 секунди) до 95:00
(95 минути).
4 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да стартирате готвенето. Ще се появи
звуков сигнал и ще се включи програмата за готвене. На дисплея ще се появи времето за готвене.
Бързо започване на готвенето
1 Ако печката се намира в състояние на готовност, натиснете бутона Start/+30 s/
Confirm, за да включите готвенето на 30 секунди при пълна мощност на микровълните, всяко следващо натискане на бутона Start/+30 s/Confirm ще увеличи времето на
работа със следващи 30 секунди. Максималното време на готвене е 95 минути.
2 По време на готвенето с микровълни или размразяването според времето, всяко
следващо натискане на бутона Start/+30 s/Confirm удължава времето на готвене със
следващи 30 секунди.
3 Ако печката се намира в състояние на готовност, завъртете бутона в посока
за да настройте времето на готвене при пълна мощност, след това натиснете бутона
Start/+30 s/Confirm, за да стартирате готвенето.
Размразяване според теглото
1 Натиснете бутона Weight/Time Defrost един път. На дисплея се появява надпис
”.
2 Завъртете бутона в посока
или
, за да настроите теглото на храната
за размразяване. На дисплея се появяват цифри по ред от 100–200 ... 1900–2000
(посока
) или цифри в обратен ред (посока
).
3 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да започнете размразяването. Ще се
появи звуков сигнал, и програмата за размразяването ще бъде стартирана. На дисплея се появява времето на размразяване.
„
P10
G
C-1
C-2
10%
Много
ниска
0%
55%
36%
-
100%
45%
64%
0 – 1 минути
през 5 секунди
1 – 5 минути
през 10 секунди
5 – 10 минути
през 30 секунди
10 – 30 минути
през 1 минута
30 – 95 минути
през 5 минути
Грил
1 Натиснете бутона Micro./Grill/Combi.. На дисплея се появява надпис „
”.
2 За да изберете функцията грил G, натискайте бутона Micro./Grill/Combi.. Докато
на дисплея не се появи надпис „ ”, Или завъртете бутона в посока
или в посок
, докато на дисплея не се появи надпис „ ”.
3 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm за да потвърдите функцията и завъртете
бутона в посока
или в посока
, за да настроите времето на грила. Въртейки
съответно бутона можете да настроите времето на грила от 0:05 (5 секунди) до 95:00
(95 минути).
4 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да потвърдите и стартирате грила.
Ще се появи звуков сигнал и програмата на грила ще стартира. На дисплея се появява времето на работа на грила.
След изтичане на половината от настроеното време за грил ще
се появи двоен звуков сигнал (това е нормално явление в този
режим на работа). За да получите по-добър ефект от грила, натиснете бутона Stop/Clear, за да спрете работата на печката, след
което отворете вратата и обърнете храната/ястието на другата страна. След като затворите вратата натиснете бутона
Start/+30 s/Confirm за да подновите работата на печката.
5 В случаите когато сте удължили времето на грила с помощта на бутона
Start/+30 s/Confirm, двойният звуков сигнал ще се появи по средата на първоначално зададеното време, а не в средата на удълженото време, например с 30
секунди.
42
В случаите когато се използва уреда за работа в режим на комбинирано готвене, децата могат да използват уреда само под надзора на
възрастен, понеже уреда се нагрява до много висока температура.
Размразяване според времето
1 Натиснете бутона Weight/Time Defrost два пъти. На дисплея се появява надпис
”.
2 Завъртете бутона в посока
или
, за да настроите времето на размразяване. Времето на размразяване можете да настроите от 0:05 (5 секунди) до 95:00
(95 минути).
3 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да стартирате размразяването. Мощността по време на размразяването според времето е P30, и това е непроменлива
стойност.
„
Закъснял старт
Тази функция позволява на включване на печката със закъснение, например часовника показва 11:10, искаме да започнем готвенето в 11:30.
1 Настроите часовника (вижте раздела Настройка на часовника).
2 Настройте програмата за готвене. Максимално можете да настроите два етапа
на готвене. Размразяването не може да се настройва с функцията закъснял старт.
ПРИМЕР: Ако искате да настроите времето на готвене на 7 минути при мощност 80%.
a) Натиснете бутона Micro./Grill/Combi..
б) Завъртете бутона в посока
или в посока
, за да настроите мощността на
микровълните P80.
в) Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да потвърдите мощността.
г) Завъртете бутона в посока
или в посока
, за да настроите времето на
готвене на 7 минути.
След това не натискайте бутона Start/+30 s/Confirm, извършете следните действия:
3 Натиснете бутона Clock/Pre-Set. Цифрите на часа започват да мигат.
4 За да настроите часа в които искате да се включи печката, завъртете бутона
в посока
или в посока
, докато на дисплея не се появи „ ” (можете да
настройвате цифрите от 0 до 23).
5 Натиснете бутона Clock/Pre-Set. Цифрите на минутите започват да мигат.
6 За да настроите минутите, завъртете бутона в посока
или в посока
,
докато на дисплея не се появи „
” (можете да настройвате цифрите от 0 до 59).
MW3103-001_v01
7 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да потвърдите настройките.
8 След достигането на настроеното време се появява двоен звуков сигнал, настроената програма за готвене се включа.
След програмирането на времето на включването на печката, на
дисплея ще се появи текущото време. За да проверите настройките натиснете веднъж бутна Clock/Pre-Set, настроеното време на
включване на печката ще се появи на дисплея за 3 секунди. Функцията за закъснял старт можете да анулирате, натиснете за тази
цел бутона Stop/Clear.
Функцията за закъснял старт действа само ако по-рано сте настроили на дисплея текущото време, в противен случаи тази функция
няма да действа.
Автоматично меню (Auto Menu)
Микровълновата печка има автоматично меню, при което не трябва да въвеждате
времето на готвене и нивото на мощност. Менюто е приготвено за няколко продукти:
подгряване, зеленчуци, риба, месо, макарон, картофи, pizza, супа.
Всяка програма от автоматичното меню има няколко възможни стойности на теглото
или обема на продукта, от които зависи времетраенето на програмата.
1 Завъртете бутона в
, за да изберете менюто автоматично готвене. На дисплея се появява надпис „
”.
2 Завъртете бутона в
, на дисплея ще се появяват по ред: „
”, „
”,
…, „
”.
3 След избора на програмата, потвърдете избора си натискайки бутона Start/+30 s/
Confirm.
4 Завъртете бутона, за да настроите теглото на порцията.
5 Натиснете Start/+30 s/Confirm, да за стартирате готвенето. На дисплея се появява останалото време на готвене.
6 След изтичането на времето ще се появи пет пъти звуков сигнал. Ако часовника
е настроен, на дисплея ще се появи текущото време.
ПРИМЕР
За да настроите автоматичното меню на готвене 400 грама картофи, извършете
следните действия:
1 Завъртете бутона в
до момента когато се появи на дисплея надпис „
”.
2 Натиснете Start/+30 s/Confirm, за да потвърдите избраната програма на автоматичното меню.
3 Завъртете бутона, за да настроите на дисплея теглото 400 грама.
4 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да стартирате готвенето.
ТАБЕЛА НА АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ
ПРОГРАМА
A-1 Подгряване
A-2 Зеленчуци
A-3 Риба
A-4 Месо
A-5 Макарон
A-6 Картофи
A-7 Pizza
A-8 Супа
ТЕГЛО,
ОБЕМ НА ПРОДУКТА
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА
МОЩНОСТ
ПРОГРАМАТА [s]
200 g
2:30
400 g
5:00
600 g
7:30
200 g
4:30
300 g
6:30
400 g
8:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
7:30
250 g
4:00
350 g
5:30
450 g
6:30
50 g (в 450 ml студена вода)
20:00
100 g (в 800 ml студена вода)
23:00
200 g
6:30
400 g
11:00
600 g
15:00
200 g
1:30
400 g
3:00
200 ml
2:30
400 ml
4:30
100%
100%
80%
100%
Можете да настроите максимално два етапа на готвене. В случаите на многоетапно
готвене, ако размразяването е един от етапите на готвенето, програмата за размразяването ще бъде включена автоматично, като първа. След завършването на един
етап ще се появи звуков сигнал и ще се стартира следващия етап.
Автоматичното готвене не може да е един от етапите в многоетапното готвене.
ПРИМЕР
Искате да настроите размразяване на 5 минути, след което да настроите готвене
през 7 минути с ниво на мощност на микровълните 80%. Извършете следните действия:
1 Натиснете два пъти бутона Weight/Time Defrost. На дисплея се появява надпис
„
”.
2 Завъртете бутна в посока
или
, за да настроите времето на размразяване на 5:00.
3 Натиснете Micro./Grill/Combi.. На дисплея ще се появи надпис „
”.
4 За да изберете мощността на микровълните P80, натиснете още веднъж бутона
Micro./Grill/Combi. или завъртете бутна в посока
или
, докато на дисплея
не се появи надпис „
”.
5 Натиснете Start/+30 s/Confirm за да потвърдите мощността на микровълните.
6 Завъртете бутна в посока
или
, за да настроите времето на готвене на
7 минути.
7 Натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да стартирате готвенето. Ще се появи
звуков сигнал, сигнализиращ началото на размразяването, на дисплея ще се появи
изтичащото време на размразяването. Втори звуков сигнал сигнализира започването
на готвенето. Краят на многоетапното готвене е сигнализиран със звуков сигнал, повтарящ се 5 пъти.
Допълнителни информации
1 Първоначалното завъртане на бутона ще бъде сигнализирано с единичен звуков
сигнал.
2 Всяка действаща операция можете да прекратите с натискане на бутона Stop/
Clear. За да продължите прекъсната работа натиснете бутона Start/+30 s/Confirm.
Двукратно натискане на бутона Stop/Clear ще завърши операцията.
3 В случаите на готвене с използването на функцията Micro./Grill/Combi. натискането на бутона Micro./Grill/Combi.. Ще доведе до появяването се на дисплея текущото ниво на мощност на микровълните през 3 секунди.
4 По същия начин в режим на готвене, натискайки бутона Clock/Pre-Set, на дисплея се появява текущото време. След 3 секунди се връща до предишното състояние.
5 Ако по време на работа на печката, вратите бъдат отворени, след тяхното затваряне натиснете бутона Start/+30 s/Confirm, за да се поднови работата на печката.
6 Ако в продължение на една минута след завършването на настройките, програмата не бъде потвърдена с бутона Start/+30 s/Confirm, настройките ще бъдат ликвидирани. На дисплея ще се появи текущото време.
7 Правилно натиснат бутон ще бъде сигнализирано с единичен звуков сигнал.
След неправилно натискане на бутона, няма звуков сигнал.
8 Завършването на програмата за готвене ще бъде сигнализирано със звуков сигнал, появяващ се 5 пъти.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй
като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
80%
100%
100%
80%
Резултатите от готвенето с автоматично менюто зависят от такива фактори, като
формата и размера на храната, преференции за определено приготвяне на храната
и как продукта е разположен във фурната. Ако не сте напълно доволни от резултатите от готвенето, времето за готвене трябва да се коригира, за да отговарят на
вашите нужди.
MW3103-001_v01
Многоетапно готвене
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му
употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
43
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо із вибором нашого приладу запрошуємо до спільноти користувачів продуктів
Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів рекомендуємо використання виключно
оригінальних аксесуарів фірми Zelmer. Вони були проектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід приділити вказівкам із безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
У вказаному місці запишіть СЕРІЙНИЙ НОМЕР, який знаходиться на печі та збережіть інформацію на майбутнє.
СЕРІЙНИЙ
НОМЕР:
Список змісту
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль...............................44
Важливі рекомендації щодо безпеки .............................................................................44
Підключення......................................................................................................................45
Інструкції, що стосуються заземлення............................................................................45
Радіоперешкоди................................................................................................................45
Чистка – зберігання та обслуговування..........................................................................46
Технічні параметри...........................................................................................................46
Вимоги норм......................................................................................................................46
Мікрохвильове приготування – вказівки..........................................................................46
Додаткові функції..............................................................................................................46
Вказівки щодо посуду.......................................................................................................46
Монтаж скляної оборотної таці........................................................................................46
Перед зверненням в сервіс..............................................................................................47
Будова печі........................................................................................................................47
Панель управління...........................................................................................................47
Установки функцій мікрохвильової печі:
Установки годинника..................................................................................................47
Включення печі...........................................................................................................48
Мікрохвильове приготування.....................................................................................48
Гриль...........................................................................................................................48
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль)......................................................48
Швидкий початок приготування.................................................................................48
Розморожування відповідно до ваги.........................................................................48
Розморожування по часу...........................................................................................48
Відкладений старт......................................................................................................48
Автоматичне меню (Auto Menu)................................................................................49
Таблиця автоматичного меню . ..........................................................................49
Багатоетапне приготування.......................................................................................49
Додаткова інформація................................................................................................49
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище...........................................................49
Транспортування і зберігання..........................................................................................49
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБІТНЄ
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль
1 Не використовуйте піч при відкритих дверцятах.
Це загрожує безпосереднім контактом з мікрохвильовим випромінюванням. Ні в якому
разі не можна обходити або самостійно модифікувати механізми захисту.
2 Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами,
також не допускайте до накопичення бруду або залишків засобів для чищення на
поверхні стику.
3 Не використовуйте пошкоджений прилад. Важливо, щоб дверцята ретельно
закривалися і не вказували на жодні пошкодження:
●● завіси та фіксатори (відсутність тріщин або послаблення),
●● ущільнювачів дверцят, а також поверхонь стику,
●● «спачення».
4 Роботу, пов’язану з регуляцією або ремонтом печі, можуть проводити лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
44
Важливі рекомендації щодо безпеки
У процесі обслуговування електричного приладу притримуйтесь основних принципів
безпеки. Щоб зменшити ризик опіку, удару електричним струмом, пожежі, пошкоджень або впливу енергії мікрохвиль, притримуйтесь правил:
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
●● Використовуйте пристрій тільки згідно з його призначенням, способом, який вказаний у цій інструкції.
Забороняється використовувати пристрій для підігрівання їдких хімічних речовин. Пічка не призначена
для промислових або лабораторних цілей.
●● Мікрохвильова пічка призначена для підігрівання
виключно продуктів харчування та напоїв. Сушіння
продуктів або одягу, а також підігрівання подушок,
туфель, вологих тканин та ін. може призвести до
тілесних ушкоджень або займання.
●● Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим
кабелем живлення або вилкою, як і у випадку їх
неправильної роботи, падіння або іншого пошкодження приладу.
●● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено,
його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою
уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати лише вишколений персонал. Неправильно виконаний ремонт може
призвести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виникнення неполадок просимо Вас звернутися в спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, піч не
може працювати до моменту їх ремонту кваліфікованою особою.
●● Рідини та інші продукти харчування не можна розігрівати в закритих контейнерах, тому що вони можуть
вибухнути.
●● НВЧ-нагрівання напоїв може призвести до затримки
вибухового закипання, тому потрібно дотримуватися
обережності під час використання контейнера.
●● Не смажте продукти харчування в печі. Гаряча олія
може знищити частини печі або прилади, призводячи
навіть до опіків шкіри.
●● Яйця у шкаралупі та зварені круто не слід нагрівати
в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення нагрівання.
●● Вміст пляшечок для годування дітей та баночок з харчуванням для дітей слід розмішати або струснути,
а також перевірити температуру перед подачею до
з’їдання, щоб уникнути опіків.
●● Кухонний посуд може нагріватися в результаті переходу тепла з підігрітої їжі. Для переносу посуду використовуйте відповідні захвати.
●● Виконання дій по сервісу або ремонту, пов’язаних із
зняттям кришки, яка дає захист перед дією енергії
мікрохвиль, небезпечне і повинне виконуватись кваліфікованими особами.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись контрMW3103-001_v01
оль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
чищення та консервації приладу дітьми без нагляду
дорослих.
●● Зберігайте пристрій разом з кабелем живлення
у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
●● Продукти харчування, вкриті товстою шкіркою, такі як картопля, цілі кабачки,
●● Зверніть увагу, гаряча поверхня
.
●● Двері й інші зовнішні поверхні можуть нагріватися під
час роботи пристрою.
●● Відкриті поверхні можуть бути гарячими під час
роботи пристрою.
●● Не виймайте мікову плитку, яка знаходиться в камері
мікрохвильової печі! Вона виконує захисну роль
перед випромінюванням.
●● Попередження! При відкриванні кришок або упаковок,
закритих плівкою, виходить пара.
●● При контакті з підігрітою їжею слід використовувати
кухонні рукавиці.
1 Переконайтесь, чи всі упаковки були вийняті зсередини печі.
2 Зніміть захисну фольгу з панелі управління і з корпусу мікрохвильової печі.
УВАГА!
Недотримання загрожує псуванням майна
●● Піч підключайте виключно до гнізда мережі змінного струму 230 V, оснащеного
захисним кільцем.
●● Пристрій необхідно встановити біля стіни.
●● УВАГА: Заборонено встановлювати піч над плитою або іншими пристроями,
що виділяють тепло. Це може призвести до пошкодження пристрою та втрати
гарантії.
●● Не встановлювати пристрій у шафі.
●● Не включайте пусту піч.
●● Щоб зменшити ризик пожежі всередині печі:
●● під час нагрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах необхідно
часто перевіряти піч, оскільки контейнер може зайнятися,
●● перед вкладанням паперових або пластикових пакетів в піч вийміть із них
всілякі зав’язки, що містять метал,
●● у разі виходу з пристрою диму, його необхідно вимкнути або вийняти вилку
з розетки і не відкривати двері, щоб не поширювався вогонь,
●● не залишайте паперових продуктів, посуду та кухонних приборів або їжі всередині печі, коли прилад не використовується.
●● Кабель живлення повинен проходити вдалині від розігрітих поверхонь і не може
прикривати жодних елементів печі.
●● Рекомендується регулярно чистити піч і видаляти залишки їжі.
●● Якщо не підтримувати у печі чистоту, це може призвести до погіршення стану
поверхні, що негативно впливатиме на довговічність печі і в результаті призведе до небезпечної ситуації.
●● Не можна використовувати очисник для водяного пару.
●● Прилад не призначений для роботи з використанням часових вимикачів або
окремої системи віддаленого управління.
●● За жодних умов не забирайте фольгу, що знаходиться на внутрішній стороні
дверцят. Це може призвести до пошкодження приладу.
●● Потрібно зафіксувати обертальну тарілку перед переміщенням пристрою для
уникнення його пошкодження.
●● Заборонено знімати проміжні планки ззаду і з боків. Вони забезпечують мінімальну відстань від стіни для циркуляції повітря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки щодо
експлуатації
●● Пристрій
призначений для побутового використання і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
●● Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього використання, а не для
використання в ресторанному бізнесі.
●● Мікрохвильова піч повинна стояти автономно.
MW3103-001_v01
яблука і каштани, перед приготуванням проколіть.
●● Не доводьте до розварювання їжі.
●● Можна застосовувати лише посуд, придатний для використання у мікрохвильових печах.
●● Не використовуйте мікрохвильову піч для зберігання яких-небудь предметів,
напр. хліба, печива і т.п.
Підключення
Перевірте, чи немає якихось слідів пошкодження, таких як перекошені або вигнуті дверцята, пошкоджені ущільнювачі дверцят,
а також поверхня стику, тріснуті або послаблені завіси і захвати
дверцят, вм’ятини всередині печі або в дверцятах.
У випадку пошкоджень не використовуйте прилад і зверніться до
висококваліфікованого персоналу сервісного центру.
3 Мікрохвильову піч розмістіть на рівній, стабільній поверхні, яка витримає її вагу
і найбільш важкі продукти, призначені для приготування у мікрохвильовій печі.
4 Не піддавайте мікрохвильову піч впливові вологи і не ставте поблизу займистих
матеріалів, як і над або поблизу приладів, що генерують тепло.
5 Тильна поверхня печі має бути повернена до стіни. Щоб піч працювала правильно, забезпечте відповідний доступ повітря. Над піччю залиште відступ мін.
30 см, мін. 10 см за піччю та мін. 20 см з однієї сторони, друга сторона повинна бути
відкрита. Не закривайте або закладайте вентиляційні отвори приладу. Не знімайте
ніжки.
6 Не використовуйте піч без скляної таці та системи оборотного кільця, розміщених
в правильній позиції.
7 Перевірте, чи не пошкоджений кабель живлення, чи не проходить під піччю або
над якою-небудь гарячою або гострою поверхнею, а також чи не звисає за край столу
або стільниці.
8 Забезпечте легкий доступ до гнізда так, щоб в екстрених випадках було можливо
легке відключення приладу від джерела живлення.
9 Не використовуйте і не зберігайте піч на відкритому повітрі.
Інструкції, що стосуються заземлення
Вилку приладу слід підключити до гнізда, оснащеного захисним кільцем. Підключення
до гнізда без кільця приводить до виникнення ризику удару електричним струмом.
У випадку замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.
Рекомендується використання печі в окремому електричному роз’ємі.
У випадку використання продовжувача:
1 Продовжувач повинен бути трикабельним із гніздом та вилкою, що дозволяють
приєднання до заземлення.
2 Продовжувач розмістіть вдалині від гарячих та гострих поверхонь так, щоб він не
міг бути випадково потягнутий або зачеплений.
У випадку невідповідного підключення існує ризик ураження струмом.
У випадку виникнення будь-яких питань, що стосуються заземлення
або інструкцій стосовно підключення до елекричного живлення проконсультуйтеся із кваліфікованим електриком або працівником сервісного центру.
Як виробник, так і продавець не несуть відповідальності за пошкодження печі або травми, які виникли внаслідок недотримання інструкцій, що стосуються підключення до електричного живлення.
Радіоперешкоди
Робота мікрохвильової печі може привести до перешкод приймачів радіо, телебачення та подібного обладнання.
Перешкоди можна обмежити або ліквідувати наступним чином:
●● почистіть дверцята і стикові поверхні печі,
●● змініть установки радіо або телевізійної радіоантени,
●● переставте піч відносно приймача,
●● віддаліть піч від приймача,
●● підключіть мікрохвильову піч до іншого електричного гнізда таким чином, щоб піч і
приймач живились від різних розводок електромережі.
45
Чистка – зберігання та обслуговування
1 Перед початком чистки виключіть піч та вийміть вилку кабелю живлення із гнізда
електромережі.
2 Внутрішню частину печі слід утримувати в чистоті. У випадку забруднення внутрішніх стінок печі видаліть шматки їжі або розлиту рідину вологою ганчіркою.
У випадку сильного забруднення використовуйте ніжний засіб для чистки. Не використовуйте засоби для чистки в спреї та інших сильних засобів для чистки, тому що
вони можуть заплямити, вкрити полосами або заматувати поверхню печі і дверцят.
3 Зовнішню поверхню печі чистіть з допомогою вологої ганчірки.
Щоб уникнути пошкодження підсистем, що знаходяться всередині печі, слідкуйте,
щоб вода не капала через вентиляційні отвори всередину.
4 Обидві сторони дверцят, віконця, ущільнювачі дверцят та сусідні частини часто
протирайте вологою ганчіркою, щоб идалити усілякі залишки їжі або розлиту рідину.
Не використовуйте засоби для читски, що містять роз’їдаючі субстанції.
У випадку чистки ущільнювачів/дверцят, заглиблень та сусідніх частин, не можна використовувати субстанції що можуть пошкодити
ущільнення та привести до проходження мікрохвиль.
5 Для миття корпусу не використовуйте агресивні засоби для чистки у вигляді
емульсій, молочка, паст и т.п. Вони можуть видалити нанесені інформаційні графічні
символи, такі як: поділки, позначення, знаки попередження и т.п.
6 Не допускайте до зволоження панелі управління. Для чистки використовуйте
вологу, м’яку ганчірку. Щоб уникнути випадкового включення печі, панель управління
чистіть лише при відкритих дверцятах.
7 Якщо конденсат водяної пари починає осідати на внутрішній або зовнішній стороні дверець, витріть її з допомогою м’якої ганчірки.
Конденсат може виступати, коли мікрохвильова піч діє в умовах високої вологи.
В такій ситуації це нормальне явище.
8 Регулярно виймайте і мийте скляну тацю. Мийте її в теплій воді із додаванням
засобу для миття посуду або в посудомийній машині.
9 Щоб уникнути шуму, оборотне кільце і дно внутрішньої частини печі чистіть регулярно. Нижню поверхню просто очистіть з допомогою ніжного засобу для чистки.
Оборотне кільце мийте у воді із додаванням засобу для миття посуду або в посудомийній машині. Під час повторного монтажу оборотного кільця в печі зверніть увагу,
щоб помістити його у відповідному місці.
10 Щоб видалити неприємний запах із печі, протягом 5 хвилин кип’ятіть в печі біля
200 мл води із соком та шкіркою одного лимона в мисці, пристосованій до підігрівання
в мікрохвильовій пічці.
Всередині ретельно протріть з допомогою сухої, м’якої ганчірки.
11 Якщо необхідна заміна внутрішньої лампочки, зверніться по цьому питанню
в СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистіть піч та видаляйте залишки.
Недотримання вищенаведений вказівок може привести до пошкодження стану поверхні, що, в свою чергу, може несприятливо вплинути на тривалість експлуатації приладу і призвести до небезпечних ситуацій.
Технічні параметри
Технічні параметри приладу
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Мікрохвилі) 1000 W (Гриль)
Вихідна потужність мікрохвиль
700 W
Частота
2450 MHz
Зовнішні виміри (мм)
вис. = 259; шир. = 440; гл. = 340
Внутрішні виміри печі (мм)
вис. = 208; шир. = 306; гл. = 307
Вмістимість плити
20 літрів
Оборотна таця
Діаметр = 255 мм
Маса нетто
Біля 12,5 кг
* Вище наведені параметри можуть підлягати змінам, у зв’язку з чим користувач повинен верифікувати їх з інформацією на табло печі. Всілякі рекламації, що стосуються помилок в цих параметрах, не будуть розглядатися.
Вимоги норм
Мікрохвильова піч ZELMER виконує вимоги діючих норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо вимог,
які стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено знаком CE на інформаційному табло.
46
Мікрохвильове приготування – вказівки
1 Ретельно вкладіть продукти харчування. Найбільші шматки вкладіть по краях таці.
2 Перевірте час приготування. Готуйте протягом найкоротшого вказаного часу,
і, якщо це буде необхідно, продовжуйте приготування. Сильно обгорілі продукти
можуть створювати дим або загорітися.
3 Продукти слід прикрити під час приготування. Прикриття захищає перед «виплескуванням» та забезпечує рівномірне приготування.
4 Під час приготування слід обертати продукти, щоб прискорити процес приготування таких продуктів, як курка або гамбургери. Великі продукти, такі як вирізка, слід
перевернути як мінімум один раз.
5 В середині приготування слід змінити розміщення продуктів харчування, таких як
кльоцки. Продукти, розміщені посередині, слід перенести на край.
Додаткові функції
БАТЬКІВСЬКЕ БЛОКУВАННЯ – захист перед доступом дітей
Блокування: У стані очікування, натисніть та утримайте протягом 3 секунд кнопку
Stop/Clear. Прозвучить довгий звуковий сигнал, що повідомляє про включення блокування, що захищає перед доступом дітей, а на екрані з’явиться символ
.
Вивільнення блокування: При включеному блокуванні включіть та утримайте протягом 3 секунд кнопку Stop/Clear. Прозвучить другий звуковий сигнал, що сигналізує
про вивільнення від блокування.
Вказівки щодо посуду
В мікрохвильовій печі використовуйте посуд и прибори, пристосовані до цього. Ідеальним матеріалом для посуду, який підходить для використання в мікрохвильовій
печі, є прозорий матеріал, що дозволяє проникнення енергії через контейнер з метою
розігріву їжі.
1 Не використовуйте металеві прибори або посуд з металевою окайомкою – мікрохвилі не проникають крізь метал.
2 Перед приготуванням в мікрохвильовій печі видаліть упаковку із паперу, отриманого в процесі повторної обробки, тому що вона може містити металеві частини, які
можуть привести до полям’я/пожежі.
3 Рекомендується використання круглого/овального посуду замість квадратних/
прямокутних, потому що їжа на кутах посуду частіше пригоряє.
4 Під час використання грилю відкриті поверхні таці оберігайте перед пригорянням,
закриваючи тонкими пасками алюмінієвої фольги. Слід однак пам’ятати, щоб не використовувати занадто багато фольги та зберегти відстань мін. 3 см між фольгою та
внутрішніми стінками печі.
Нижче представлена таблиця, яка полегшить вибір відповідного посуду і приборів.
Кухонні прибори
Мікрохвилі
Гриль
Комбіноване
приготування
Жаростійке скло
Скло, не стійкі к теплу
Жаростійкі керамічні вироби
Пластиковий посуд, призначений для
використання в мікрохвильовій печі
Одноразовий рушник
Металева таця
Металева решітка
Алюмінієва фольга та алюмінієві
контейнери
Так
Ні
Так
Так
Ні
Так
Так
Ні
Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Тест кухонного посуду:
1 В контейнер/посуд налийте 1 склянку холодної води (250 мл) і помістіть його
в мікрохвильовій печі.
2 Готуйте при максимальній потужності протягом 1 хвилини.
3 Після закінчення заданого часу обережно перевірте темп. контейнера/посуду.
Якщо він буде теплим на дотик, не використовуйте його для приготування в мікрохвильовій печі.
Не готуйте довше, ніж 1 хвилину.
Монтаж скляної оборотної таці
1 Не розміщуйте скляну тацю в розвернутій позиції.
Не слід обмежувати рух таці.
2 Під час приготування в печі завжди повинна знаходитися скляна таця, як і група оборотного кільця.
3 Під час приготування їжі, контейнери з їжею слід
завжди розміщувати на скляній таці.
4 У випадку тріщин або пошкоджень скляної таці
слід звернутися в найближчий сервісний центр.
Скляна таця
Ступиця (низ)
Група кільця
оборотного
Вісь обертання
MW3103-001_v01
Перед зверненням в сервіс
Панель управління
Нормальний стан:
1 Робота мікрохвильової печі може викликати поміхи приймачів радіо та телевізійних. Ці поміхи подібні на перешкоди, викликані малими електричними приладами,
такими як міксер, вентилятор, порохотяг тощо.
2 Під час приготування при низькій потужності мікрохвиль зовнішнє освітлення печі
може залишатися притемненим.
3 Під час приготування із їжі виходить водяна пара. Більшість пари виходить через
вентиляційні отвори. Однак частина конденсату водяної пари може осідати на холодних частинах печі (напр., дверцятах).
4 Якщо скляна таця шумить під час роботи, перевірте чистоту дна печі і групи оборотного кільця. Чистіть у відповідності з інформацією, поданою в розділі «ЧИСТКА
- ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ».
Якщо піч не працює:
1 Перевірте, чи правильно підключена піч к гнізда електромережі. Якщо ні, вийміть
вилку із гнізда, зачекайте 10 секунд і вкладіть знову.
2 Перевірте, чи не згорів запобіжник або чи не включився автоматичний запобіжник
мережі. Якщо запобіжники працюють правильно, перевірте гніздо електромережі, підключаючи до нього інший прилад.
3 Перевірте, чи правильно запрограмована панель управління, чи був встановлений часовий програматор.
4 Перевірте, чи ретельно були закриті дверцята. В іншому випадку енергія мікрохвиль не буде доставлена в піч.
Якщо після виконання вище наведених дій піч і далі не працює, слід
звернутися в сервісний центр. Не слід самостійно регулювати або
ремонтувати піч.
Будова печі
1
2
3
4
5
6
7
Панель управління
Вісь обертання
Група оборотного кільця
Скляна оборотна таця
Віконце
Дверцята
Блокування безпеки – відключає живлення в момент відкривання дверцят в процесі роботи печі
8 Металева решітка
9 Мікова плита
10 Нагрівач грилю
10
4
9
1 Екран табло:
2 Micro./Grill/Combi. (Мікрохвилі/Гриль/Комбіноване приготування)
3 Weight/Time Defrost (Розморожування відповідно до ваги/Розморожування за
4
5
6
7
часом)
Clock/Pre-Set (Установки годинника)
Stop/Clear (Зупинка/ Відміна)
Start/+30 s/Confirm (Старт/+30 с/Підтвердження)
Регулятор (Швидке включення, Автоматичне меню):
–– збільшення значення
згідно руху вказівників годинника,
–– зменшення значення
протилежно рухові вказівників годинника.
1
2
3
4
5
6
7
1
6
5
Установки годинника
3
2
7
8
Після підключення мікрохвильової печі до живлення на табло з’явиться напис
«
» і пролунає одиночний звуковий сигнал.
1 Натисніть кнопку Clock/Pre-Set.
2 Щоб установити час, перекрутіть регулятор. Можна установити цифри від 0 до 23
в напрямку
або від 23 до 0 в напрямку
.
3 Натисніть кнопку Clock/Pre-Set. Цифри хвилин почнуть мигати.
4 Щоб установити хвилини, перекрутіть регулятор в напрямку
або
. Можна
установити цифри від 0 до 59 (в напрямку
) або від 59 до 0 (в напрямку
).
5 Натисніть кнопку Clock/Pre-Set, щоб завершити установки часу. Символ « » на
дисплеї почне блимати.
Установки утримуються до того часу, поки піч підключена до гнізда
електромережі (а проходження струму стабільне).
Щоб змінити установки годинника, повторіть кроки 1-5.
Натискання кнопки Stop/Clear під час установки годинника приведе
до того, що автоматичні установки повернуться до попереднього
стану.
MW3103-001_v01
47
Включення печі
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль)
Після підключення приладу до відповідного джерела живлення і перед початком програмування печі спочатку поставте тацю в камеру і закрийте дверцята.
У випадку використання приладу в режимі комбінованого приготування діти можуть використовувати піч виключно під наглядом
дорослої особи, тому що прилад нагрівається до високої температури.
Мікрохвильове приготування
Для мікрохвильового приготування не використовуйте решітку!
Перед мікрохвильовим приготуванням завжди виймайте решітку
зсередини печі.
1 Натисніть кнопку Micro./Grill/Combi., щоб вибрати потрібну потужність мікрохвиль. На табло з’явиться надпис «
».
2 Щоб вибрати іншу потужність мікрохвиль, напр. P80, натисніть Micro./Grill/Combi.
або крутіть регулятор в напрямку
або
, поки на табло не з’явиться напис
«
».
3 Натисніть Start/+30 s/Confirm щоб підсвітити потужність мікрохвиль і перекрутіть
регулятор в напрямку
або
, щоб встановити час приготування. Повертаючи відповідно регулятор, можна встановити час приготування від 0:05 (5 секунд) до
95:00 (95 хвилин).
4 Натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm, щоб почати приготування.
ПРИКЛАД
Щоб встановити приготування на 20 хвилин при потужності мікрохвиль 80%, виконайте наступні дії:
1 Натисніть кнопку Micro./Grill/Combi.. На табло з’явиться напис «
».
2 Щоб вибрати потрібну потужність мікрохвиль P80, натисніть ще раз кнопку Micro./
Grill/Combi.. або перекрутіть регулятор в напрямку
або
, до тих пор, поки не
з’явиться напис «
».
3 Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб підтвердити потужність мікрохвиль, на табло
з’явиться напис «
».
4 Перекрутіть регулятор
або
, щоб встановити на табло час 20:00 (20 хвилин). На табло з’явиться заданий час.
5 Натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm, щоб почати приготування.
ТАБЛИЦЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ
Табло
Потужність
мікрохвиль
Потужність
гриля
P100
P80
P50
P30
P10
100%
10%
80%
50%
30%
Дуже
Дуже
Висока Середня Низька
висока
низька
-
-
-
Увага:
Збоку представлено кількості секунд/
хвилин, на які можна змінювати установки часу при окремих часових значеннях.
-
-
G
C-1
C-2
0%
55%
36%
100%
45%
64%
«
» = 55% часу – мікрохвильове приготування 45% часу – гриль
«
» = 36% часу – мікрохвильове приготування 64% часу – гриль
3 Натисніть Start/+30 s/Confirm щоб підтвердити функцію і повертайте регулятор
в напрямку
або
, щоб встановити час приготування. Повертаючи відповідним чином регулятор, можна встановити час приготування від 0:05 (5 секунд) до
95:00 (95 хвилин).
4 Натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm, щоб почати приготування. Пролунає звуковий сигнал і буде запущена програма. На табло буде видно остаточний час приготування.
Швидкий початок приготування
1 Якщо піч находиться в режимі очікування, натисніть на кнопку Start/+30 s/
Confirm, щоб включити приготування на 30 секунд при повній потужності, кожне
наступне натискання кнопки Start/+30 s/Confirm збільшить час на наступні 30 секунд.
Максимальний час приготування становить 95 хвилин.
2 Під час мікрохвильового приготування і розморожування по часу, кожне наступне
натискання кнопки Start/+30 s/Confirm збільшить час роботи на наступні 30 секунд.
3 Якщо піч знаходиться в режимі очікування, поверніть регулятор в напрямку
щоб установити час приготування при повній потужності, потім натисніть кнопку
Start/+30 s/Confirm, щоб включити приготування.
Розморожування відповідно до ваги
1 Натисніть кнопку Weight/Time Defrost один раз. На табло з’явиться напис «
».
2 Поверніть регулятор в напрямку
або
, щоб установити вагу їжі до розморожування. На табло з’являться цифри в порядку 100–200 ... 1900–2000 (напрям
) або цифри у зворотньому порядку (напрям
).
3 Натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm, щоб почати розморожування. Пролунає
звуковий сигнал і запуститься програма розморожування. На табло буде видно
залишковий час розморожування.
Розморожування по часу
0 – 1 хвилини
кожні 5 секунд
1 – 5 хвилин
кожні 10 секунд
5 – 10 хвилин
кожні 30 секунд
10 – 30 хвилин
кожна 1 хвилина
30 – 95 хвилин
кожні 5 хвилин
1 Натисніть кнопку Weight/Time Defrost двічі. На табло з’явиться напис «
».
2 Поверніть регулятор в напрямку
або
, щоб установити час розморожування. Час розморожування можна установить від 0:05 (5 секунд) до 95:00 (95 хвилин).
3 Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб почати розморожування. Потужність під час
розморожування по часу це P30, це незмінна величина.
Відкладений старт
Гриль
1 Натисніть Micro./Grill/Combi.. На табло з’явиться напис «
».
2 Щоб вибрати потрібну функцію грилю G, натисніть кнопку Micro./Grill/Combi..
До часу появи на табло напису « », або крутіть регулятор в напрямку
або
,
поки на табло не з’явиться напис « ».
3 Натисніть Start/+30 s/Confirm щоб підтвердити функцію і перекрутити регулятор
в напрямку
або
, щоб встановити час виконання функції грилю. Перекручуючи регулятор, можна встановити час грилю від 0:05 (5 секунд) до 95:00 (95 хвилин).
4 Натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm, щоб розпочати функцію грилю. Пролунає
звуковий сигнал і запуститься програма грилю. На табло буде видно остаточний час
грилю.
Після завершення половини заданого часу виконання програми
грилю пролунає подвійний звуковий сигнал (це нормальна ситуація
в роботе). З метою отримання найкращого результату грилю,
натисніть кнопку Stop/Clear, щоб затримати роботу печі, після
чого відкрийте дверцята та оберніть їжу на іншу сторону. Після
закриття дверцят натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm щоб продовжити роботу печі.
5 У випадку продовження часу роботи з допомогою кнопки Start/+30 s/Confirm,
подвійний сигнал прозвучить в половині встановленого часу, а не в половині збільшеного часу, наприклад, на 30 секунд.
48
1 Натисніть Micro./Grill/Combi.. На табло з’явиться напис «
».
2 Щоб вибрати потрібну функцію, натисніть кнопку Micro./Grill/Combi.. До часу
появи на табло напису «
» або «
», або повертайте регулятор в напрямку
або
, поки на табло не з’явиться напис «
» або «
».
Функція уможливлює запуск печі в більш пізній час, наприклад, годинник показує
11:10, Ви плануєте розпочати приготування о 11:30.
1 Установіть годинник (см. розділ Установка годинника).
2 Установіть програму приготування. Максимально можуть бути встановлені два
етапи приготування. Розморожування не повинна бути установлена в функції відкладеного старту.
ПРИКЛАД: Ви хочете встановити приготування на 7 хвилин при потужності 80%.
a) Натисніть кнопку Micro./Grill/Combi..
б) Поверніть регулятор в напрямку
або
, щоб установити потужність мікрохвиль P80.
в) Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб підтвердити потужність.
г) Поверніть регулятор в напрямку
або
, щоб установити час приготування
на 7 хвилин.
Після виконання наступних дій не натискайте кнопку Start/+30 s/Confirm, дійте
наступним чином:
3 Натисніть Clock/Pre-Set. Цифри повинні почати мигати.
4 Щоб установити час, в який повинна бути запущена програма, поверніть регулятор
в напрямку
або
, поки на табло не з’явиться « » (можна установити цифри
від 0 до 23).
5 Натисніть Clock/Pre-Set. Цифри хвилин почнуть мигати.
6 Щоб установити хвилини, поверніть регулятор в напрямку
иабо
, поки
на табло не з’явиться «
» (можна установити цифри від 0 до 59).
7 Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб підтвердити установки.
MW3103-001_v01
8 Після проходження установленого часу пролунає подвійний звуковий сигнал,
установлена програма буде запущена.
Після установки програми часу включення печі на табло буде видно
актуальний чася. З метою перевірки часу установки натисніть
один раз кнопку Clock/Pre-Set, час установки буде висвічуватися
протягом 3 секунд. Функцію відкладеного старту можна відмінити,
достатньо натиснути кнопку Stop/Clear.
Функція відкладеного старту діє якщо заздалегідь було установлено час, в іншому випадку функція не буде діяти.
Автоматичне меню (Auto Menu)
Мікрохвильова піч має автоматичне меню, яке не вимагає програмування часу роботи
або потужності мікрохвиль. Меню приготовано для декількох продуктів: підігрів, овочі,
риба, м’ясо, макарони, картопля, піца, суп.
Кожна програма автоматичного меню наділена декількома варіантами по вазі або
кількості, з якими пов’язаний час роботи.
1 Поверніть регулятор в
, щоб вибрати автоматичне меню приготування.
На табло з’явиться напис «
».
2 Повертай регулятор в
, на табло будуть з’являться в послідовності: «
»,
«
», …, «
».
3 Після вибору програми, підтвердіть її, натискаючи кнопку Start/+30 s/Confirm.
4 Поверніть регулятор, щоб встановити вагу порції.
5 Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб почати приготування. На табло буде видно
залишковий час приготування.
6 Після завершення відліку прозвучить п’ятикратний звуковий сигнал. Якщо годинник був раніше установлений, на табло з’явиться актуальний час.
ПРИКЛАД
Щоб установити автоматичне меню для приготування 400 г картоплі, виконайте
наступні дії:
1 Поверніть регулятор в напрямку
до моменту появи на табло напису «
».
2 Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб підтвердити програму автоматичного меню.
3 Поверніть регулятор, щоб установити на табло вагу 400 г.
4 Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб почати приготування.
ТАБЛИЦЯ АВТОМАТИЧНОГО МЕНЮ
ПРОГРАМА
A-1 Підігрів
A-2 Овочі
A-3 Риба
A-4 М’ясо
A-5 Макарони
A-6 Картопля
A-7 Піца
A-8 Суп
МАСА, ОБ’ЄМ ПРОДУКТУ
ЧАС ВИКОНАННЯ
ПОТУЖНІСТЬ
ПРОГРАМИ [s]
200 г
2:30
400 г
5:00
600 г
7:30
200 г
4:30
300 г
6:30
400 г
8:30
250 г
4:00
350 г
5:00
450 г
7:30
250 г
4:00
350 г
5:30
450 г
6:30
50 г (в 450 мл холодної води)
20:00
100 г (в 800 мл холодної води)
23:00
200 г
6:30
400 г
11:00
600 г
15:00
200 г
1:30
400 г
3:00
200 мл
2:30
400 мл
4:30
100%
100%
80%
Автоматичне приготування не може бути одним із етапів багатоетапного приготування.
ПРИКЛАД
Ви хочете установити розморожування на 5 хвилин, а потім готувати протягом 7 хвилин при потужності мікрохвиль 80%. Виконайте наступні дії:
1 Два рази натисніть кнопку Weight/Time Defrost. На табло з’явиться напис
«
».
2 Поверніть регулятор в напрямку
або
, щоб установити час розморожування 5:00.
3 Натисніть Micro./Grill/Combi.. На табло з’явиться напис «
».
4 Щоб вибрати потужність мікрохвиль P80, натисніть ще раз кнопку Micro./Grill/
Combi. або поверніть регулятор в напрямку
або
, поки на табло не з’явиться
напис «
».
5 Натисніть Start/+30 s/Confirm, щоб підтвердити потужність мікрохвиль.
6 Поверніть регулятор в напрямку
або
, щоб установити час приготування
на 7 хвилин.
7 Натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm, щоб почати приготування. Пролунає звуковий сигнал, що інформує про початок розморожування, на табло буде проводитись
відлік часу розморожування. Другий звуковий сигнал інформує про початок приготування. Завершення багатоетапного приготування сигналізується п’ятикратним звуковим сигналом.
Додаткова інформація
1 Початковий поворот регулятора буде сигналізований ординарним звуковим сигналом.
2 Кожну запущену операцію можна перервати натисканням кнопки Stop/Clear. Щоб
продовжити перервану роботу, натисніть кнопку Start/+30 s/Confirm. Подвійне натискання кнопки Stop/Clear завершить операцію.
3 У випадку приготування з використанням функцій Micro./Grill/Combi. натисніть
кнопку Micro./Grill/Combi.. Актуальна потужність мікрохвиль з’явиться на табло протягом 3 секунд.
4 Також в режимі приготування, натискаючи кнопку Clock/Pre-Set, на табло
з’явиться актуальний час. Після 3 секунд значення повернуться к вихідного стану.
5 Якщо під час роботи печі були відкриті дверцята, після їх закриття натисніть
кнопку Start/+30 s/Confirm, щоб продовжити роботу печі.
6 Якщо протягом однієї хвилини після завершення установки програма не буде
підтверджена кнопкою Start/+30 s/Confirm, установки будуть відмінені. На табло
з’явиться актуальний час.
7 Правильне натискання кнопки буде сигналізуватися ординарним звуковим сигналом. Після неправильного натискання не буде ніякого звуку.
8 Завершення програми буде сигналізуватися п’ятикратним звуковим сигналом.
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища.
Це не важко, ні надто дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому
що небезпечні компоненти, що містяться в пристрої можуть створювати
небезпеку для середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
100%
80%
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
100%
100%
80%
Результати грилю за допомогою автоматичного меню залежать від таких критеріїв, як
форма і розмір продукту харсування, особливості приготування описаних продуктів
і розмміщення продукту в печі. Якщо Ви не будете повністю задоволені результатами
приготування, слід змінити час до власних потреб.
●● Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Багатоетапне приготування
Можна установити максимально 2 етапи приготування. У випадку багатоетапного
приготування, якщо розморожування – один із етапів приготування, програма розморожування буде включена автоматично в якості першої. Після завершення одного
етапу прозвучить звуковий сигнал і почнеться наступний етап.
MW3103-001_v01
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
49
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy...........................................50
Important safety instructions...............................................................................................50
Installation..........................................................................................................................51
Grounding instructions........................................................................................................51
Radio interference..............................................................................................................51
Cleaning, maintenance and operation................................................................................51
Technical data.....................................................................................................................52
Norm requirements.............................................................................................................52
Microwave cooking – tips...................................................................................................52
Additional functions............................................................................................................52
Kitchen utensils – tips.........................................................................................................52
Turntable installation..........................................................................................................52
Before calling the service centre........................................................................................52
Microwave oven features....................................................................................................53
Control panel......................................................................................................................53
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock...........................................................................................................53
Starting the microwave oven........................................................................................53
Microwave cooking.......................................................................................................54
Grilling..........................................................................................................................54
Combination cooking (microwave + grill).....................................................................54
Quick start....................................................................................................................54
Defrosting by weight.....................................................................................................54
Defrosting by time........................................................................................................54
Delayed start................................................................................................................54
Automatic menu (Auto Menu).......................................................................................54
Automatic menu table............................................................................................55
Multi-stage cooking......................................................................................................55
Additional information...................................................................................................55
Ecology – Environmental protection...................................................................................55
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Use this appliance only for its intended use as described
in this manual. Do not use or heat corrosive chemicals
in the device. Oven is not designed for industrial or
laboratory use.
●● The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged
power cord or plug, or if it is not working properly or if it
has been dropped or otherwise damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance may only be repaired by qualified service
personnel. Improper repair may result in a serious
hazard to the user. In case of defects we suggest that
you contact a ZELMER specialist service centre.
●● WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
●● WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
●● Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the
oven parts or accessories and even cause skin burns.
●● Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
●● The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat
transmission from the heated food. Use appropriate
handles.
●● WARNING: It is hazardous for anyone other than
a competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
●● This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
●● Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
●● Caution, hot surface
50
.
MW3103-001_v01
●● The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
●● The accessible surface may be hot during operation.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven
cavity! It protects against radiation.
●● Caution! Steam will escape, when opening lids or
wrapping foil.
●● Use gloves if you remove any heated food.
WARNING!
Risk of property damage
●● Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
●● The appliance shall be placed against a wall.
●● WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing
appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
●● The appliance must not be placed in a cabinet.
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition,
●● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
●● if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames,
●● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
●● The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
●● Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
●● It is forbidden to use a steam cleaner to clean the appliance.
●● This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
●● Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
●● Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures
a minimum distance from the wall for air circulation.
HINT
Tips and information about the product and its use
●● This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
●● staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
●● farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential environments;
●● bed and breakfast type environments.
●● The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
●● The microwave oven is only used in freestanding.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
MW3103-001_v01
4 Do not expose the microwave oven to high temperatures and humidity. Do not place the
microwave oven near flammable materials as well as close to heat-generating appliances.
5 The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Ensure the adequate air flow
in order to allow the proper operation of the microwave oven. Leave the space of min. 30 cm
above the oven, min. 10 cm behind the oven and min. 20 cm at both sides. Do not cover or
otherwise obstruct the ventilation openings of the appliance. Do not remove the legs.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use and store the microwave oven outdoors.
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains
connection instructions contact a qualified electrician or service centre
employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
●● clean the door and sealing surfaces of the oven,
●● reorient your radio or TV receiving antenna,
●● move the microwave oven away from the receiver,
●● place the microwave oven as far as possible from the receiver,
●● plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain or
tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
51
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven. Clean the
bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with an addition of
dishwashing liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring make sure to
position it properly.
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a service centre.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
Technical data
Technical parameters of the
appliance
230 V~ 50 Hz, 1050 W (Microwaves)
1000 W (Grill)
Rated microwave output power
700 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
H = 259; W = 440; D = 340
Dimensions of oven interior (mm)
H = 208; W = 306; D = 307
Oven capacity
20 litres
Turntable
Diameter = 255 mm
Net weight
Approx.12.5 kg
* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information
given in the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not
be considered.
Norm requirements
ZELMER microwave ovens comply with the requirements of applicable standards.
This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the rating plate.
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out” and
ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such foods
as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Additional functions
CHILD LOCK – preventing children from accidentally activating the
microwave oven
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the Stop/Clear button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set and the
symbol
will appear on the display.
Releasing the child lock: Press and hold the Stop/Clear button for 3 seconds. You will
hear a long beep indicating that the child lock has been released.
Utensils
Microwaves
Grill
Combination
cooking
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramics
Microwave-safe plastic dishes
Paper towel
Metal tray
Metal grid
Aluminium foil and foil containers
Utensil test:
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave
oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
Do not exceed 1-minute cooking time.
Turntable installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass tray movement should not be
restricted.
Glass tray
Hub (underside)
2 During cooking, both the glass tray and turntable
ring assembly must always be present in the microwave
oven.
Turntable ring
assembly
3 During cooking, all food and food containers should
always be placed on the glass tray.
Turntable shaft
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
your nearest service centre.
Before calling the service centre
Normal situation:
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
If the microwave oven does not work:
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked by the safety interlock system.
If not, the microwave energy will not be supplied to the oven.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 When grilling protect the exposed areas from getting burned by covering them with
narrow strips of aluminium foil, maintaining the distance of minimum 3 cm between the foil
and the oven internal walls.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
52
MW3103-001_v01
Microwave oven features
Control panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
Control panel
Turntable shaft
Turntable shaft assembly
Glass tray
Window
Door
Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during oven operation
Grill rack
Mica cover
Grill heater
10
4
9
1
Display
Micro./Grill/Combi. (Microwave/ Grill/ Combination cooking)
Weight/Time Defrost (Defrosting by weight/ Defrosting by time)
Clock/Pre-Set (Clock setting)
Stop/Clear (Stop/ Cancel)
Start/+30 s/Confirm (Start/+30 s/Confirm)
Knob (Quick start, Auto menu):
–– value increase
in the clockwise direction,
–– value decrease
in the anticlockwise direction.
1
6
5
3
2
3
4
5
2
6
7
8
7
Setting the clock
After connecting the microwave oven to the mains the display will show “
” and a
single sound will be heard.
1 Press the Clock/Pre-Set button.
2 In order to set the hour, turn the knob. The digits can be set from 0 to 23 in the
direction or from 23 to 0 in the
direction.
3 Press the Clock/Pre-Set button. The minute digits will start flashing.
4 In order to set the minutes, turn the knob in the
or
direction. The digits can
be set from 0 to 59 (in the
) direction) or from 59 to 0 (in the
) direction).
5 Press the Clock/Pre-Set button to finish setting the time. The “ ” symbol flashes on the
display.
The setting will last as long as the microwave oven is connected to the
mains (and the electricity supply is maintained).
In order to change the clock setting, repeat the steps 1-5.
If you press the Stop/Clear button while setting the time, the previous
setting will be automatically restored.
Starting the microwave oven
Having connected the appliance to an appropriate mains socket, place the food inside the
oven chamber and lock the door before you start programming the microwave oven.
MW3103-001_v01
53
Microwave cooking
Do not use the grill rack for microwave cooking! Always remove the grill
rack from the inside of the oven before microwave cooking.
1 Press the Micro./Grill/Combi.. button to select the required microwave power level.
The display will show “
”.
2 In order to select a different power level, e.g. P80, press the Micro./Grill/Combi..
button or turn the knob in the
or
, direction until the display shows “
”.
3 Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the selected power level and turn the
knob in the
or
direction to set the cooking time. By turning the knob you can set
the cooking time from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
4 Press the Start/+30 s/Confirm button to start the cooking.
EXAMPLE
In order to set the cooking time for 20 minutes at the 80% microwave power, perform the
following steps:
1 Press the Micro./Grill/Combi.. button. The display will show “
”.
2 In order to select the required power level P80, press the Micro./Grill/Combi.. button
again or turn the knob in the
or
direction until the display shows “
”.
3 Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the selected power level, the display
will show “
”.
4 Turn the knob in the
or
direction to set the required cooking time 20:00
(20 minutes). The required time will appear on the display.
5 Press the Start/+30 s/Confirm button to start the cooking.
MICROWAVE POWER TABLE
Display
P100
P80
P50
P30
P10
G
C-1
C-2
Microwave
power
100%
Very
high
80%
High
50%
Medium
30%
Low
10%
Very low
0%
55%
36%
Grill power
-
-
-
-
-
100%
45%
64%
Note:
The table on the right shows how time
settings can be changed for different time
values.
0 – 1 minute
every 5 seconds
1 – 5 minutes
every 10 seconds
5 – 10 minutes
every 30 seconds
10 – 30 minutes
every 1 minute
30 – 95 minutes
every 5 minutes
Grilling
1 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show “
”.
2 In order to select the required grill function G, press the Micro./Grill/Combi. button or
turn the knob in the
or
direction until the display shows “ ”.
3 Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the function and turn the knob in the
or
direction to set the grilling time. By turning the knob you can set the grilling
time from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
4 Press the Start/+30 s/Confirm button to start the grilling. A sound signal will be heard
and the grilling programme will start. The remaining grilling time will be visible on the
display.
Halfway through the set grilling time a double sound signal will be heard
(it is normal in this mode of operation). In order to obtain a better grilling
effect, press the Stop/Clear button to stop the oven operation and then
open the door and turn the food over. After closing the door, press the
Start/+30Sec/Confirm button to resume the oven operation.
5 In the case of extending the time of oven operation by means of the Start/+30 s/
Confirm button, a double sound signal will be heard halfway through the previously set
time rather than halfway through the time extended, for example, by 30 seconds.
Combination cooking (microwave + grill)
When the appliance is operated in the combination cooking mode, children
may only use the oven under adult supervision, because the appliance is
heated to very high temperature.
1 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show “
”.
2 In order to select the required function, press the Micro./Grill/Combi. button until the
display shows “
” or “
”, or turn the knob in the
or
direction until the
display shows “
” or “
”.
“
” = 55% of the time – microwave cooking 45% of the time – grilling
“
” = 36% of the time – microwave cooking 64% of the time – grilling
3 Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the function and turn the knob in the
or
direction to set the cooking time. By turning the knob you can set the cooking
time from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
54
4 Press the Start/+30 s/Confirm button to start the cooking. A sound signal will be heard
and the grilling programme will start. The remaining cooking time will be visible on the
display.
Quick start
1 When the microwave oven is in the standby mode, press the Start/+30 s/Confirm
button to start cooking for 30 seconds at the full power. Each time you press the
Start/+30 s/Confirm button the cooking time will be extended by another 30 seconds. The
maximum cooking time is 95 minutes.
2 During microwave cooking or defrosting by time, each time you press the Start/+30 s/
Confirm button the cooking time will be extended by another 30 seconds.
3 When the microwave oven is in the standby mode, turn the knob in the
direction
to set the cooking time at the full power, then press the Start/+30 s/Confirm button to start
the cooking.
Defrosting by weight
1 Press the Weight/Time Defrost button once. The display will show “
”.
2 Turn the knob in the
or
direction to set the weight of the food to be
defrosted. The display will show the numbers in the order from 100–200 ... 1900–2000
) direction) or in the reverse order (
direction).
3 Press the Start/+30 s/Confirm button to start defrosting. A sound signal will be heard
and the defrosting programme will start. The remaining defrosting time will be visible on the
display.
Defrosting by time
1 Press the Weight/Time Defrost button twice. The display will show “
”.
2 Turn the knob in the
or
direction to set the defrosting time. The defrosting
time can be set from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes).
3 Press the Start/+30 s/Confirm button to start defrosting. The power during the
defrosting by time is set to P30 and this value cannot be changed.
Delayed start
This function makes it possible to start the oven at a later time, for example, the clock
shows 11:10, you want to start cooking at 11:30.
1 Set the clock (see the „Setting the clock” section).
2 Set the cooking programme. Two cooking stages can be set as a maximum.
The defrosting should not be set in the delayed start function.
EXAMPLE: You want to set the cooking for 7 minutes at the 80% power level.
a) Press the Micro./Grill/Combi. button.
b) Turn the knob in the
or
direction to set the microwave power level P80.
c) Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the power level.
d) Turn the knob in the
or
direction to set the cooking time to 7 minutes.
After completing the above steps do not press the Start/+30 s/Confirm button, proceed
as follows:
3 Press the Clock/Pre-Set button. The hour digits will start flashing.
4 In order to set the programme starting hour, turn the knob in the
or
direction
until the display shows “ ” (it is possible to set the digits from 0 to 23).
5 Press the Clock/Pre-Set button, The minute digits will start flashing.
6 In order to set the minutes, turn the knob in the
or
direction until the display
shows “
” (it is possible to set the digits from 0 to 59).
7 Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the settings.
8 After reaching the set time, a double sound signal will be heard, the set cooking
programme will start.
After the delayed start has been programmed, the current time will be
visible on the display. In order to check the time setting, press the Clock/
Pre-Set button once – the set time will be displayed for 3 seconds. The
delayed start function can be cancelled by simply pressing the Stop/Clear
button.
The delayed start function is only active if the current time has been
previously set on the display, otherwise the function will be inactive.
Automatic menu (Auto Menu)
The microwave oven has the automatic menu function, which does not require the cooking
time or microwave power programming. The menu has been prepared for the following
products: reheating, vegetables, fish, meat, pasta, potatoes, pizza, soup.
Each of the automatic menu programmes has several weight or volume options, for which
duration times have been preset accordingly.
1 Turn the knob in the
direction to select the automatic cooking menu. The display
will show „
”.
2 Turn the knob in the
…, “
”.
direction, the display will show “
”, “
”,
MW3103-001_v01
3 After selecting the programme, confirm it by pressing the Start/+30 s/Confirm button.
4 Turn the knob in order to set the weight of the food.
5 Press the Start/+30 s/Confirm button to start the cooking. The remaining cooking time
will be visible on the display.
6 When the countdown is finished, a five-time sound signal will be heard. If the clock has
been previously set, the display will show the current time.
EXAMPLE
In order to set the automatic menu for cooking 400 grams of potatoes, complete the
following steps:
1 Turn the knob in the
direction until the display shows “
”.
2 Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the automatic menu programme.
3 Turn the knob in order to set the 400 g weight on the display.
4 Press the Start/+30 s/Confirm, button to start the cooking.
AUTOMATIC MENU TABLE
PROGRAMME
A-1 Reheating
A-2 Vegetables
A-3 Fish
A-4 Meat
A-5 Pasta
A-6 Potatoes
A-7 Pizza
A-8 Soup
PRODUCT WEIGHT, VOLUME
TIME [s]
200 g
2:30
400 g
5:00
600 g
7:30
200 g
4:30
300 g
6:30
400 g
8:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
7:30
250 g
4:00
350 g
5:30
450 g
6:30
50 g (in 450 ml of cold water)
20:00
100 g (in 800 ml of cold water)
23:00
200 g
6:30
400 g
11:00
600 g
15:00
200 g
1:30
400 g
3:00
200 ml
2:30
400 ml
4:30
POWER
100%
Additional information
1 The initial turning of the knob will be signalled by a single sound.
2 Each started programme can be stopped by pressing the Stop/Clear button. Press
the Start/+30 s/Confirm button to resume the stopped programme. By pressing the Stop/
Clear button twice you will end the programme.
3 In the case of cooking with the use of Micro./Grill/Combi. function, press the Micro./
Grill/Combi. button. The current microwave power level will appear on the display for
3 seconds.
4 When in the cooking mode, after pressing the Clock/Pre-Set button the display will
show the current time. After 3 seconds the indications will return to the previous state.
5 If during the operation of the oven the door has been opened, then after its closing
press the Start/+30 s/Confirm button in order to resume the oven operation.
6 If within one minute after the end of setting, the programme will not be confirmed by
means of the Start/+30 s/Confirm button, the settings will be cancelled. The current time
will appear on the display.
7 The correct pressing of a button will be signalled by a single sound. In case of incorrect
pressing, no sound will be heard.
8 The end of programme will be signalled by a five-time sound.
Ecology – Environmental protection
100%
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the
components of the appliance may pose a threat to the environment.
80%
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
100%
80%
100%
100%
80%
The results of automatic cooking depend on the shape and size of foodstuffs, your cooking
preferences as regards particular products and the arrangement of products inside the
oven. Should you feel that the cooking results could have been better, you may need to
adapt the cooking time to your own needs.
Multi-stage cooking
You can set up to 2 cooking stages. In the case of multi-stage cooking, if defrosting is one
of the cooking stages, the defrosting program will be automatically started as the first one.
When one stage is finished, a sound signal will be heard and the next stage will start.
Automatic cooking cannot be one of the multi-stage cooking programmes.
EXAMPLE
You want to set defrosting for 5 minutes and then to cook for 7 minutes at the 80%
microwave power. Complete the following steps:
1 Press the Weight/Time Defrost button twice. The display will show “
”.
2 Turn the knob in the
or
direction, in order to set the defrosting time 5:00.
3 Press the Micro./Grill/Combi. button The display will show “
”.
4 In order to select the microwave power level P80, press the Micro./Grill/Combi. button
again or turn the knob in the
or
direction until the display shows “
”.
5 Press the Start/+30 s/Confirm button to confirm the microwave power level.
6 Turn the knob in the
or
direction, in order to set the cooking time to 7 minutes.
7 Press the Start/+30 s/Confirm, button to start the cooking. A sound signal will be
heard to indicate the start of the defrosting, the remaining defrosting time will be shown on
the display. The second sound signal will inform you about the start of the cooking. The end
of the multi-stage cooking will be signalled by a five-time sound.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying
in advance.
MW3103-001_v01
55
PL
1
2
3
4
1. 5 poziomów mocy mikrofali – elastyczne dopasowanie do wielkości
i rodzaju podgrzewanej potrawy 2. 8 automatycznych programów
gotowania – kuchenka mikrofalowa sama zaprogramuje czas i moc
3. Blokada rodzicielska – uniemożliwia włączenie urządzenia przez
dzieci 4. Funkcja rozmrażania – przyrządzanie świeżych posiłków
w krótkim czasie
CZ 1. 5 úrovní výkonu mikrovlnné trouby – přizpůsobení hmotnosti a druhu
ohřívaného pokrmu 2. 8 automatických programů vaření – mikrovlnná
trouba sama naprogramuje čas a výkon 3. Dětský zámek – znemožňuje
zapnutí spotřebiče dětmi 4. Funkce rozmrazování – příprava čerstvých
jídel v krátké době
SK 1. 5 úrovní výkonu mikrovlnnej rúry – pružné prispôsobenie veľkosti
a druhu ohrievaného pokrmu 2. 8 automatických programov varenia
– mikrovlnná rúra sama naprogramuje čas a výkon 3. Rodičovský
zámok – znemožňuje zapnutie spotrebiča deťmi 4. Funkcia
rozmrazovania – príprava čerstvých jedál v krátkom čase
HU 1. A mikrohullámok 5 szintű teljesítmény fokozata – rugalmas
alkalmazkodás a melegített ételek méretéhez és típusához
2. 8 automatikus főzőprogram – a mikrohullámú sütő saját maga állítja
be az időt és a teljesítményt 3. Szülői blokád – megakadályozza
a készülék bekapcsolását a gyerekek által 4. Kiolvasztás funkció – friss
ételek elkészítése rövid idő alatt
RU 1. 5 уровней мощности микроволн – гибкая настройка согласно
размеру и виду подогреваемого блюда 2. 8 автоматических
программ приготовления – микроволновая печь сама программирует
время и мощность 3. Родительский замок – блокирует кнопки
включения от детей 4. Функция размораживания – приготовление
свежих блюд за короткое время
BG 1. 5 нива на мощност – гъвкаво настройване към количеството
и вида на затопляното ястие 2. 8 автоматични програми за готвене
– микровълновата печка сама ще прoграмира времето и мощността
3. Родителски контрол – предотвратява включване на уреда от деца
4. Функция за размразяване – приготвяне на пресни ястия за кратко
време
UA 1. 5 рівнів потужності мікрохвиль – гнучка настройка відповідно до
розміру та виду страви, що підігрівається 2. 8 автоматичних програм
приготування – мікрохвильова піч сама програмує час і потужність
3. Захист від дітей – блокує кнопки вімкнення від дітей 4. Функція
розморожування – приготування свіжих страв за короткий час
EN 1. 5 microwave power levels – flexible power adjustment for the portion
and type of food being cooked 2. 8 automatic cooking programmes –
your microwave oven will automatically set the time and power level
3. Child Safety Lock – prevents operation of the appliance by children
4. Defrost – prepare fresh food quickly
RO 1. 5 nivele ale puterii cuptorului cu microunde – adaptare flexibilă la
mărimea şi tipul mâncării încălzite 2. 8 programe automate de gătire
– cuptorul cu microunde îşi programează singur timpul şi puterea de
funcţionare 3. Protectie pentru copii – imposibila pornirea dispozitivului
de către copii 4. Funcţia de decongelare – pregătirea de mâncăruri
proaspete în scurt timp
MW3103-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising