Zelmer ZMW3133B (MW4163LS) User Manual

Zelmer ZMW3133B (MW4163LS) User Manual
ZMW3133B
MW3133/MW4163LS
KUCHENKA MIKROFALOWA
микpoвoлнoвaя пeчь
/ microwave oven
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KUCHENKA MIKROFALOWA 2–8
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
9–15
SK NÁVOD NA OBSLUHU
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА
44–50
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
16–22
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
37–43
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROVLNNÁ RÚRA
MИКPOВOЛНOВAЯ ПEЧЬ
MIКPOXВИЛЬOВA ПIЧ
51–57
EN USER MANUAL
23–29
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CUPTOR CU MICROUNDE 30–36
MICROWAVE OVEN
58–63
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal ....................................................................................................................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................2
Instalacja .............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia . ........................................................................................3
Zakłócenia radiowe .............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa . ...............................................................................4
Dane techniczne...................................................................................................................4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ..................................................................................4
Funkcje dodatkowe .............................................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń . ...........................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego . ..............................................................................4
Zanim wezwiesz serwis . .....................................................................................................4
Budowa kuchenki ................................................................................................................5
Panel sterowania . ...............................................................................................................5
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara . .......................................................................................................6
Włączanie kuchenki........................................................................................................6
Gotowanie mikrofalowe . ...............................................................................................6
Grillowanie ....................................................................................................................6
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill) ..................................................................6
Szybkie rozpoczęcie gotowania ....................................................................................6
Rozmrażanie wg wagi ...................................................................................................6
Opóźniony start .............................................................................................................6
Minutnik . .......................................................................................................................7
Menu automatyczne (auto menu) .................................................................................7
Tabela menu automatycznego ................................................................................7
Gotowanie wieloetapowe ..............................................................................................7
Informacje dodatkowe....................................................................................................8
Ekologia – Zadbajmy o środowisko . ...................................................................................8
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Nie stosuj, podgrzewaj żrących substancji chemicznych
w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów
przemysłowych lub laboratoryjnych.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania wyłącznie żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań i podgrzewanie poduszek, pantofli, wilgotnych
tkanin itp. może prowadzić do zranienia lub zapłonu.
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku
jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone
lub uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone,
kuchenka nie może pracować do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
●● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
●● Mikrofalowe ogrzewanie napojów może spowodować
opóźnione wrzenie wybuchowe, dlatego też musisz uważać przy manipulowaniu pojemnikiem.
●● Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet
poparzenia skóry.
●● Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo
nie należy ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż
mogą eksplodować, nawet po zakończeniu ogrzewania.
●● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia
naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub
naprawczych, związanych ze zdejmowaniem pokrywy
dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
MW3133-001_v01
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
●● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
●● Drzwiczki i inne powierzchnie zewnętrzne mogą się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
●● Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy
urządzenia.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze
kuchenki mikrofalowej! Pełni ona rolę ochronną przed
promieniowaniem.
●● Ostrzeżenie! Para wydostanie się podczas podnoszenia
pokrywek lub otwierania opakowań foliowych.
●● Używaj rękawic kuchennych jeśli wyjmujesz podgrzane
jedzenie.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenka przeznaczona jest do użytkowania jako wolnostojąca, nie należy umieszczać jej w szafce.
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Urządzenie powinno być ustawione przy ścianie.
●● UWAGA: Nie montuj kuchenki nad płytami grzejnymi lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Grozi to uszkodzeniami i utratą gwarancji.
●● Nie umieszczaj urządzenia w szafce.
●● Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● podczas ogrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
z papieru, często sprawdzaj kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się
pojemnika,
●● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
●● w przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij
wtyczkę z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
●● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Zaleca się regularne czyszczenie kuchenki i usuwanie osadzającej się żywności.
●● Zaniedbanie w utrzymywaniu kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszania
się stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na trwałość kuchenki i w efekcie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
●● Nie używaj oczyszczaczy parowych do czyszczenia kuchenki.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
●● Zabezpiecz talerz obrotowy przed przenoszeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia go.
●● Nigdy nie usuwaj listwy dystansowej znajdującej się z tyłu lub na bokach, zapewnia
ona minimalny odstęp od ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●●w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach
pracy;
●●w gospodarstwach rolnych;
MW3133-001_v01
●●w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
●●w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego, nie do wykorzystywania do celów biznesu gastronomicznego.
●● Kuchenka mikrofalowa służy do użytku jako wolnostojąca.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Używaj tylko tych naczyń, które są odpowiednie do używania w kuchenkach mikrofalowych.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Urządzenie ustaw tyłem do ściany. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp min. 30 cm i min. 20 cm z obu
stron kuchenki. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj
nóżek.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod
kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
●● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
●● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
●● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
●● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
●● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj,
by woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do czyszczenia szklanej powierzchni drzwiczek nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne, ponieważ mogą porysować
powierzchnię i w konsekwencji doprowadzić do powstania pęknięć.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię oczyścić za pomocą łagodnego detergentu. Pierścień
obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Podczas
ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby umieścić
go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dane techniczne
Parametry techniczne urządzenia
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrofale), 1000 W (Grill)
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal 900 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
483 (D) x 399 (S) x 281 (W)
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
340 (D) x 320 (S) x 220 (W)
Pojemność kuchenki
23 litry
Talerz obrotowy
Średnica = 270 mm
Masa netto
Około 14,1 kg
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować
je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
4
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
Funkcje dodatkowe
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Pause/
Cancel. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Pause/Cancel. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII
W trybie oczekiwania lub po zakończeniu programu gotowania, nie podjęcie działań przez
4 minuty, spowoduje, że kuchenka przejdzie w tryb oszczędzania energii. Po naciśnięciu dowolnego przycisku lub po otworzeniu drzwiczek, kuchenka powróci do normalnego trybu pracy.
Wskazówki dotyczące naczyń
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Papier do pieczenia
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Mikrofale
Grill
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Test naczyń kuchennych:
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej.
Nie należy ograniczać ruchu talerza.
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia
obrotowego.
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Szklany talerz
Piasta (spód)
Zespół
pierścienia
obrotowego
Oś obrotowa
Zanim wezwiesz serwis
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
MW3133-001_v01
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
AUTO MENU
(Automatyczne menu)
(Zupa)
1
Budowa kuchenki
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Oś obrotowa
Zespół pierścienia obrotowego
Szklany talerz obrotowy
Okienko
Drzwiczki
Blokada bezpieczeństwa – zatrzymuje urządzenie w momencie otwarcia drzwiczek
w trakcie pracy kuchenki
8 Ruszt metalowy (stosuj wyłącznie dla funkcji grillowania, zawsze umieszczaj na szklanym talerzu obrotowym)
9 Płytka mikowa
10 Grzałka grilla
10
4
(Pizza)
(Popcorn)
(Automatyczne
podgrzewanie)
11
(Świeże
warzywa)
12
9
(Grillowany
kurczak)
6
(Grillowana
wołowina/
baranina)
5
1
2 3
8
2
(Ziemniaki)
7
3
4
12
8
5
13
9
6
10
(Grillowana
wieprzowina)
EKRAN WYŚWIETLACZA: WSKAŹNIKI – SYGNALIZACJA
7
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ekran wyświetlacza: zegar + wskaźniki
Przyciski ustawiania zegara i czasu
Grill
Preset (Opóźniony start)
Timer (Minutnik)
Clock (Ustawianie zegara)
Micro. (Mikrofale)
Weight Defrost (Rozmrażanie wg wagi)
Weight Adjust (Ustawianie wagi lub ilości porcji po wybraniu menu automatycznego)
Pause/Cancel (Zatrzymanie/ Anulowanie)
Combi. (Gotowanie kombinacyjne)
Przyciski wyboru menu automatycznego
Start (Uruchomienie programu)
MW3133-001_v01
Pierwszy etap gotowania
wieloetapowego
Mikrofale
Drugi etap gotowania
wieloetapowego
Grill
Trzeci etap gotowania
wieloetapowego
Minutnik
Zegar
Opóźniony start
Blokada rodzicielska
Waga w gramach
Rozmrażanie wg wagi
5
Ustawianie zegara
Grillowanie
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się napis
„
” oraz symbol
, rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
1 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Clock, aby ustawić godzinę.
Na wyświetlaczu pojawi się „
”. Ponowne naciśnięcie przycisku Clock przełączy
zegar na 12-godzinny format czasu, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
2 Aby ustawić godzinę w 24-godzinnym formacie czasu, podczas gdy na wyświetlaczu
widoczny będzie napis „
”, za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu
wprowadź aktualny czas. Na przykład, aby ustawić godzinę 12:10 naciśnij „10 Min, 2 razy
1 Min, 10 Sec”.
3 Naciśnij przycisk Clock, Aby zakończyć ustawianie czasu. Zacznie migać symbol „:”,
na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas oraz symbol
Grillowanie jest szczególnie użyteczne w przypadku cienkich plastrów mięsa, steków,
kotletów, kebabów, kiełbasek i kawałków kurczaka. Jest również użyteczne w przypadku
tostów i dań panierowanych.
1 Naciśnij przycisk Grill. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” oraz symbole
,
.
2 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas grillowania. Maksymalny czas grillowania wynosi 99 minut i 59 sekund.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć grillowanie.
W celu uzyskania lepszego efektu grillowania, mniej więcej po upływie
połowy zadanego czasu, naciśnij przycisk Pause/Cancel, aby wstrzymać pracę kuchenki, po czym otwórz drzwiczki i obróć jedzenie na drugą
stronę. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk Start aby wznowić pracę
kuchenki.
.
Ustawienia utrzymują się tak długo jak kuchenka jest podłączona do
gniazda sieciowego (a dopływ prądu utrzymany).
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)
Aby zmienić ustawienia zegara, powtórz kroki 1-3.
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
Naciśnięcie przycisku Pause/Cancel podczas ustawiania zegara spowoduje, że ustawienia automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
GOTOWANIE KOMBINACYJNE 1
Włączanie kuchenki
Gotowanie kombinacyjne 1 jest szczególnie użyteczne w przypadku ryb i ziemniaków.
Po podłączeniu urządzenia do odpowiedniego źródła zasilania i przed rozpoczęciem
programowania kuchenki mikrofalowej, najpierw umieść potrawę w jej komorze i zamknij
drzwiczki.
Gotowanie mikrofalowe
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
1 Naciśnij przycisk Micro., aby wybrać wymagany poziom mocy. Na wyświetlaczu pojawi
się napis „
”, zaświecą się symbole
i
.
2 Aby wybrać inną moc mikrofal, np. 60%, naciskaj przycisk Micro., do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu „
”.
3 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas gotowania mikrofalowego. Maksymalny czas gotowania wynosi 99 minut i 59 sekund.
4 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofal 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Micro., aby wybrać wymagany poziom mocy. Na wyświetlaczu pojawi
się napis „
”, zaświecą się symbole
,
.
2 Aby wybrać moc mikrofal 80%, naciśnij przycisk Micro. jeden raz, na wyświetlaczu
pojawi się napis „
”.
3 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas gotowania mikrofalowego, naciśnij dwa razy przycisk „10 Min” (20 minut).
4 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie.
Naciśnięcie przycisku Pause/Cancel podczas ustawiania czasu lub mocy
gotowania mikrofalowego lub nie podjęcie działań przez 20 sekund, spowoduje, że ustawienia automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
Po wybraniu poziomu 0% mocy, kuchenka mikrofalowa działa bez mikrofal,
z włączonym wentylatorem. Poziom 0% mocy, może zostać wykorzystany
w celu pozbycia się nieprzyjemnych zapachów z komory mikrofalówki.
TABELA MOCY MIKROFAL
Wyświetlacz
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Moc mikrofal
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 Naciśnij przycisk Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
,
,
” oraz symbole
.
= 30% czasu – gotowanie mikrofalowe, 70% czasu – grillowanie
2 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas gotowania kombinacyjnego. Maksymalny czas gotowania wynosi 99 minut i 59 sekund.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie.
GOTOWANIE KOMBINACYJNE 2
Gotowanie kombinacyjne 2 jest szczególnie użyteczne w przypadku puddingów, omletów,
pieczonych ziemniaków i drobiu.
1 Naciśnij przycisk Combi. dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
symbole
,
,
” oraz
.
= 55% czasu – gotowanie mikrofalowe, 45% czasu – grillowanie
2 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas gotowania kombinacyjnego. Maksymalny czas gotowania wynosi 99 minut i 59 sekund.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie.
Szybkie rozpoczęcie gotowania
Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, wystarczy za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzić czas gotowania i następnie nacisnąć przycisk Start, aby włączyć gotowanie na ustawiony czas przy pełnej mocy mikrofal. Maksymalny czas gotowania wynosi
99 minut i 59 sekund.
Rozmrażanie wg wagi
Kuchenka mikrofalowa posiada funkcję rozmrażania wg wagi. Czas i moc działania mikrofal dobierany jest automatycznie wg wagi produktu.
1 Naciśnij przycisk Weight Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” oraz
symbole
,
,
.
2 Naciśnij przycisk Weight Adjust, aby ustawić wagę rozmrażanego produktu. Waga
musi zawierać się w przedziale od 100 g do 1800 g.
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć rozmrażanie.
W czasie rozmrażania kuchenka zrobi przerwę w pracy, usłyszysz sygnał
dźwiękowy, którego zadaniem jest przypomnienie użytkownikowi, że w celu
uzyskania lepszego efektu rozmrażania, należy obrócić jedzenie na drugą
stronę. Naciśnij przycisk Start, aby wznowić program rozmrażania.
Opóźniony start
Funkcja ta umożliwia uruchomienie kuchenki w późniejszym czasie, np. zegar pokazuje
11:10, planujesz rozpocząć gotowanie o 11:30.
1 Ustaw zegar (patrz rozdział Ustawianie zegara).
2 Ustaw program gotowania. Maksymalnie mogą być ustawione trzy etapy gotowania.
Rozmrażanie nie może być ustawione w funkcji opóźnionego startu.
PRZYKŁAD: Chcesz ustawić gotowanie na 7 minut przy mocy 80%.
a) Naciśnij przycisk Micro. dwa razy, na wyświetlaczu pojawi się napis „
”,
zaświecą się symbole
,
.
b) Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas gotowania mikrofalowego, naciśnij siedem razy przycisk „1 Min” (7 minut).
6
MW3133-001_v01
Po wykonaniu powyższych czynności nie naciskaj przycisku Start, postępuj w następujący
sposób:
3 Naciśnij przycisk Preset. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”, zaświeci się symbol
.
4 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu ustaw godzinę o której ma zostać
uruchomiony program, naciśnij „10 Min, 1 Min, 3 razy 10 Sec”.
5 Naciśnij przycisk Start, aby potwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu widoczna będzie
PROGRAM
MASA, OBJĘTOŚĆ
PRODUKTU
CZAS TRWANIA PROGRAMU
[s]
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
5:00
500 g
6:00
600 g
7:00
5. Automatyczne
podgrzewanie
godzina o której uruchomiony zostanie program a także migający symbol
.
6 Po osiągnięciu ustawionego czasu, rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, ustawiony program gotowania zostanie uruchomiony.
Po zaprogramowaniu czasu włączenia kuchenki, na wyświetlaczu widoczna
będzie godzina o której uruchomiony zostanie program. W celu sprawdzenia aktualnego czasu naciśnij przycisk Clock, aktualny czas zostanie
wyświetlony na 3 sekundy. Funkcję opóźnionego startu można anulować,
wystarczy nacisnąć przycisk Pause/Cancel.
6. Świeże warzywa
Funkcja opóźnionego startu działa jedynie jeśli wcześniej został ustawiony
na wyświetlaczu czas, w przeciwnym razie funkcja ta nie będzie działać.
Minutnik
7. Grillowany kurczak
1 Naciśnij przycisk Timer. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” oraz symbol
.
2 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu ustaw czas minutnika. Maksymalny
czas, jaki można ustawić na minutniku to 99 minut i 59 sekund.
3 Naciśnij przycisk Start, aby zakończyć ustawianie.
4 Po osiągnięciu ustawionego czasu rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy.
Po ustawieniu czasu minutnika, na wyświetlaczu widoczna będzie aktualna
godzina. W celu sprawdzenia czasu minutnika naciśnij przycisk Timer,
czas minutnika zostanie wyświetlony na 3 sekundy, naciśnięcie przycisku
Pause/Cancel, anuluje nastawienia minutnika.
Minutnik jest to osobny tryb pracy kuchenki, niezależny od zegara.
Menu automatyczne (auto menu)
Kuchenka mikrofalowa posiada menu automatyczne, które nie wymaga programowania
czasu trwania ani mocy mikrofal. Menu przygotowane jest dla kilku produktów: zupa, pizza,
popcorn, ziemniaki, automatyczne podgrzewanie, świeże warzywa, grillowany kurczak,
grillowana wołowina/baranina, grillowana wieprzowina.
Każdy program z menu automatycznego, posiada kilka opcji wagowych lub objętościowych
z którymi powiązany jest czas trwania programu.
Po upływie połowy czasu gotowania, można obrócić żywność, aby uzyskać równomierny
efekt gotowania.
PRZYKŁAD
Aby ustawić menu automatyczne na gotowanie 400 g świeżych warzyw, wykonaj następujące czynności:
1 Za pomocą przycisków wyboru menu automatycznego (Menu +; Menu –) wybierz
odpowiedni program, w tym przypadku
.
2 Naciskaj przycisk Weight Adjust do momentu pojawienia się na wyświetlaczu
„
” (w tym przypadku wystarczy trzykrotne naciśnięcie przycisku).
3 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
PROGRAM
1. Zupa
2. Pizza
3. Popcorn
4. Ziemniaki
MW3133-001_v01
MASA, OBJĘTOŚĆ
PRODUKTU
CZAS TRWANIA PROGRAMU
[s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
150 g
0:50
300 g
1:20
450 g
1:50
100 g
3:30
1 (230 g)
6:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
8. Grillowana
wołowina/baranina
9. Grillowana
wieprzowina
800 g
33:00
1000 g
36:00
1200 g
39:00
1400 g
42:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
W czasie grillowania (program 7, 8, 9) kuchenka zrobi przerwę w pracy,
usłyszysz sygnał dźwiękowy, którego zadaniem jest przypomnienie użytkownikowi, że w celu uzyskania lepszego efektu grillowania, należy obrócić
jedzenie na drugą stronę. Naciśnij przycisk Start, aby wznowić program.
Wyniki gotowania przy pomocy menu automatycznego są uzależnione od takich czynników jak kształt i rozmiar produktu żywnościowego, preferencji dotyczących przygotowania określonych produktów oraz sposobu ułożenia produktu w kuchence. Jeżeli nie będą
Państwo w pełni zadowoleni z wyników gotowania, należy dostosować czas gotowania do
własnych potrzeb.
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 3 etapy gotowania. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
Rozmrażanie i gotowanie automatyczne nie mogą być jednym z programów
gotowania wieloetapowego.
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić gotowanie mikrofalowe na 5 minut przy mocy mikrofal 80%, a następnie
grillować przez 7 minut. Wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Micro. dwa razy, na wyświetlaczu pojawi się napis „
”,
zaświecą się symbole
,
.
2 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas gotowania mikrofalowego, naciśnij pięć razy przycisk „1 Min” (5 minut).
Po wykonaniu powyższych czynności nie naciskaj przycisku Start, ustaw drugi etap gotowania.
3 Naciśnij przycisk Grill. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” oraz symbole
,
.
4 Za pomocą przycisków ustawiania zegara i czasu wprowadź czas grillowania, naciśnij
siedem razy przycisk „1 Min” (7 minut).
5 Naciśnij przycisk Start, aby uruchomić gotowanie wieloetapowe.
7
Informacje dodatkowe
●● Każdą uruchomioną operację można przerwać poprzez naciśnięcie przycisku Pause/
Cancel. Aby kontynuować przerwaną pracę, naciśnij przycisk Start. Dwukrotne naciśnięcie przycisku Pause/Cancel zakończy operację.
●● Podczas gotowania mikrofalowego lub kombinacyjnego naciśnij przycisk Micro.. Bieżący tryb pracy mikrofali pojawi się na wyświetlaczu na 3 sekundy.
●● W trybie gotowania, grillowania, rozmrażania lub automatycznego menu, po naciśnięciu przycisku Clock, na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina. Po 3 sekundach
wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
●● Zakończenie pracy kuchenki sygnalizowane będzie kilkakrotnym sygnałem dźwiękowym, na wyświetlaczu pojawi się napis „
”. Do momentu wyciągnięcia
z kuchenki potrawy lub naciśnięcia dowolnego przycisku, powtarzający się co dwie
minuty sygnał dźwiękowy będzie przypominał o zakończeniu pracy.
●● Jeżeli podczas pracy kuchenki, zostały otworzone drzwiczki, po ich zamknięciu naciśnij przycisk Start, aby wznowić pracę kuchenki.
●● Prawidłowe naciśnięcie przycisku będzie sygnalizowane pojedynczym sygnałem
dźwiękowym. Po naciśnięciu nieprawidłowego przycisku rozlegnie się podwójny sygnał
dźwiękowy.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
8
MW3133-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................9
Důležité bezpečností pokyny................................................................................................9
Instalace.............................................................................................................................10
Pokyny k uzemnění............................................................................................................10
Rádiové rušení...................................................................................................................10
Čištění – údržba a obsluha.................................................................................................10
Technické údaje..................................................................................................................11
Vaření s mikrovlnami – pokyny...........................................................................................11
Doplňující funkce................................................................................................................11
Pokyny týkající se nádobí...................................................................................................11
Montáž skleněného otočného talíře....................................................................................11
Než zavoláte do servisu.....................................................................................................11
Konstrukce trouby...............................................................................................................12
Ovládací panel....................................................................................................................12
Nastavení funkcí mikrovlnné trouby:
Nastavení hodin...........................................................................................................13
Zapnutí trouby..............................................................................................................13
Vaření s mikrovlnami....................................................................................................13
Grilování.......................................................................................................................13
Kombinovaný ohřev (mikrovlny + gril) .........................................................................13
Rychlý start..................................................................................................................13
Rozmrazování váhové..................................................................................................13
Odložený start..............................................................................................................13
Časovač.......................................................................................................................14
Automatické menu (auto menu)...................................................................................14
Tabulka automatického menu ...............................................................................14
Vaření ve více etapách.................................................................................................14
Doplňující informace.....................................................................................................14
Ekologicky vhodná likvidace...............................................................................................15
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená. Vystavujete se tak riziku přímého mikrovlnného záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat
bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy,
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
Důležité bezpečností pokyny
Během používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny. Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení se
působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením,
způsobem popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ani
neohřívejte ve spotřebiči žíravé chemické látky. Trouba
není určena pro průmyslové ani laboratorní účely.
●● Mikrovlnná trouba je určena pouze k ohřívání potravin
a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání polštářů,
bačkor, vlhkých látek apod. může způsobit tělesné zranění nebo požár.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním
kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, kdy je spotřebič
jinak viditelně poškozený.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená, je
nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu
odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou.
Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Jestliže jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte mikrovlnou troubu, dokud ji neopraví kvalifikovaný opravář.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to způsobit výbuch.
●● Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit přehřátí tekutiny
za bod varu a následné vykypění, proto dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci s nádobou.
●● V mikrovlnné troubě nesmažte. Vařící olej může zničit díly
mikrovlnné trouby, nebo nádobí, kterým se můžete opařit.
●● Neoloupaná a celá vejce uvařená natvrdo neohřívejte
v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat,
dokonce i po ukončení ohřevu.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou
důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu vysokých
teplot nahřát. K přenášení nádobí používejte úchyty
nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce, při kterých je nezbytné sejmout bezpečnostní kryt
chránící před působením mikrovlnného záření, jsou nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný technik.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny
o bezpečném používání přístroje a budou informovány
o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou
provádět děti pouze pod dohledem.
●● Spotřebič ukládejte i s napájecím kabelem mimo dosah
dětí mladších osmi let.
●● Pozor, horký povrch
MW3133-001_v01
.
9
●● Dvířka a jiné vnější plochy se mohou při provozu spotřebiče nahřát.
●● Dostupné plochy mohou být při používání spotřebiče horké.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře
mikrovlnné trouby! Plní ochrannou funkci před zářením.
●● Varování! Při nadzvednutí víka a otevírání fóliových
obalů uniká pára.
●● Při vyjímání ohřátého jídla používejte kuchyňské rukavice.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič poškodit
●● Mikrovlnná trouba není určená k vestavbě, není dovoleno ji umístit do skříňky.
●● Mikrovlnnou troubu zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V,
vybavené ochranným kolíkem.
●● Spotřebič postavte u stěny.
●● POZOR: Neumísťujte mikrovlnnou troubu nad varnou deskou ani nad jinými spotřebiči vytvářejícími teplo. Spotřebič se může poškodit a nebudete mít nárok na uplatnění záruky.
●● Neumísťujte spotřebič do skříňky.
●● Nepoužívejte prázdnou troubu.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● při ohřevu potravin v nádobách z umělé hmoty nebo papíru pravidelně kontrolujte
mikrovlnnou troubu, protože může dojít k zapálení těchto nádob,
●● před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů,
●● v případě úniku kouře ze spotřebiče, vypněte mikrovlnnou troubu nebo vyjměte
zástrčku z elektrické zásuvky a nechte uzavřená dvířka za účelem zmenšení plamenů,
●● neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, kdy spotřebič nepoužíváte.
●● Kabel musí vést zdála od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Doporučujeme pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin z mikrovlnné trouby.
●● Nebudete-li čistit mikrovlnnou troubu pravidelně, může dojít k poškození povrchu,
co může nepříznivě ovlivnit její životnost a následně dojít k nebezpečným situacím.
●● K čištění mikrovlnné trouby nepoužívejte parní čističe.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit
spotřebič.
●● Před manipulací s mikrovlnnou troubou zajistěte otočný talíř, aby nedošlo k jeho
poškození.
●● Nikdy neodstraňujte distanční lištu, která se nachází zezadu a na stranách. Zajišťuje
minimální odstup od stěny pro cirkulaci vzduchu.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●●kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných
místech na pracovišti,
●●pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●●agroturistických hospodářstvích,
●●penziony typu „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná trouba je určená výhradně k domácímu použití, nepoužívejte ji k obchodním účelům v gastronomii.
●● Tato mikrovlnná trouba je volně stojící spotřebič.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Používejte výhradně nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv přemětů a potravin jako
např. chleba, sušenky atd.
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z ovládacího panelu a z mikrovlnné trouby.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé, nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte odborný servis.
3 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
4 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad, nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
5 Spotřebič postavte zadní stěnou ke zdi. Za účelem správné funkce mikrovlnné trouby,
zajistěte řádný přívod vzduchu. Nad troubou ponechte odstup min. 30 cm, a 20 cm z obou
stran trouby. Nezakrývejte, ani neucpávejte ventilační otvory spotřebiče. Neodstraňujte
nohy spotřebiče.
6 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
7 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
8 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
9 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
Pokyny k uzemnění
Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky elektrické sítě vybavené ochranným kolíkem.
Zapojení do zásuvky bez kolíku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V případě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a umožňující uzemnění.
2 Prodlužovačku položte v dostatečné vzdálenosti od horkých a ostrých povrchů tak, aby
nemohla být náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění, nebo návodů týkajících se
připojení do el. sítě, kontaktujte odborného elekrikáře nebo zaměstnance
servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy, vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Rádiové rušení
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
●● vyčistěte dvířka a všechny kontaktní plochy trouby,
●● změňte rádiové nebo televizní nastavení příjímací antény,
●● přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač,
●● odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače,
●● připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu, nebo pod vlivem jejich působení
může povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a kontaktní části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
V případě čištění těsnění dvířek, záhybů a kontaktních ploch, je zakázáno
používat látky, které mohou poškodit těsnění, a tak způsobit únik mikrovln.
10
MW3133-001_v01
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
Při čištění skleněného povrchu dvířek nepoužívejte čistící prostředky obsahující abrazivní látky, protože mohou poškrábat povrch a nakonec způsobit
vznik prasklin.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku.
Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba pracuje ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí, nebo v myčce.
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového
roleru v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může
mít vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
2 Před vařením v mikrovlnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož můžou
obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rozích nádobí se rychleji připalují.
4 Během grilování chraňte odkryté části potravin přikrytím úzkými pásky hliníkové fólie.
Pamatujte však na to, abyste nepoužili příliž velké množství fólie a dodržujte vzdálenost
min. 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami mikrovlnné trouby.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
Kuchyňské nádobí
Mikrovlny
Gril
Kombinované
vaření
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Žáruvzdorné sklo
Sklo náchylné na působení tepla
Žáruvzdorná keramika
Plastové nádoby vhodné pro použití
v mikrovlnných troubách
Papír na pečení
Kovový podnos
Kovový rošt
Alobal a fóliové nádobí
Test kuchyňského nádobí:
1 Do nádoby, nalejte 1 sklenici studené vody (250 ml) a vložte toto náčiní nebo nádobu
do mikrovlnné trouby.
2 Vařte na nejvyšším výkonu po dobu 1 minuty.
3 Po uplynutí zadané doby opatrně zkontrolute teplotu nádoby/náčiní. Jestliže bude na
dotyk teplé, nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
Nevařte déle než jednu minutu.
Technické údaje
Technické parametry spotřebiče
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrovlny), 1000 W (Grill)
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln
900 W
Frekvence
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
483 (D) x 399 (S) x 281 (W)
Rozměry vnitřku trouby (mm)
340 (D) x 320 (S) x 220 (W)
Kapacita trouby
23 litrů
Otočný talíř
Průměr = 270 mm
Čistá hmotnost
Cca 14,1 kg
* Výše uvedené údaje mohou být změněny, a proto je uživatel musí porovnat s informacemi uvedenými
na typovém štítku mikrovlnné trouby. Jakékoliv reklamace týkající se chyb těchto údajů nebou uznány.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
1 Pečlivě vložte do trouby potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích nádoby.
2 Zkontrolujte délku vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgery, by
se potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např. karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na okraj.
Doplňující funkce
DĚTSKÁ POJISTKA – zabezpečení před přístupem dětí
Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte a 3 vteřiny přidržte tlačítko Pause/Cancel.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje zapnutí dětské bezpečnostní pojistky.
Na displeji se zobrazí symbol
.
Vypnutí pojistky: Při zapnuté pojistce stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko Pause/Cancel.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje vypnutí pojistky.
REŽIM ÚSPORY ENERGIE
V pohotovostním režimu, po ukončení programu vaření, nebo v případě, že nevykonáte
žádnou další činnost do 4 minut, se mikrovlnná trouba přepne na režim úspory energie.
Po stisknutí libovolného tlačítka, nebo po otevření dvířek, se trouba vrátí k normálnímu
pracovnímu režimu.
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby
na skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový roler
Otočná hřídel
Než zavoláte do servisu
Normální:
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
4 Jestliže je skleněný talíř při práci trouby hlučný, zkontrolujte čistotu dna trouby a kruhového roleru. Čistěte shodně s informacemi uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
Pokud trouba nefunguje:
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka, nebo jestli se nezapnula automatická
pojistka. Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak,
že do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda dvířka jsou důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Pokyny týkající se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí, jež je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě, je materiál průhledný,
který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové nádobí ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
MW3133-001_v01
11
Konstrukce trouby
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Hřídel
Kruhový roler
Skleněný otočný talíř
Průhledové okénko
Dvířka
Bezpečnostní pojistka – přeruší napájení ve chvíli otevření dvířek během práce mikrovlnné trouby
8 Kovový rošt (používejte výhradně pro funkci grilování; vždy stavte na skleněný otočný
talíř)
9 Slídová destička
10 Topné těleso grilu
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Polévka)
1
(Pizza)
(Popcorn)
2
(Brambory)
10
4
11
9
(Automatický
ohřev)
6
5
1
8
7
7
(Čerstvá
zelenina)
4
12
8
(Grilované kuře)
5
13
9
6
10
(Grilované
hovězí/skopové)
2 3
3
12
(Grilované
vepřové)
DISPLEJ: UKAZATELE – SIGNALIZACE
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Displej: hodiny + ukazatele
Tlačítka pro nastavení hodin a času
Grill
Preset (Odložený start)
Timer (Časovač)
Clock (Nastavení hodin)
Micro. (Mikrovlny)
Weight Defrost (Rozmrazování váhové)
Weight Adjust (Nastavení váhy nebo velikost porce po volbě automatického menu)
Pause/Cancel (Zastavení/Anulování)
Combi. (Kombinovaný ohřev)
Tlačítka volby automatického menu
Start (Zapnutí programu)
První etapa vaření ve
více etapách
Druhá etapa vaření ve
více etapách
Třetí etapa vaření ve více
etapách
Hodiny
Dětská pojistka
Rozmrazování váhové
Mikrovlny
Gril
Časovač
Odložený start
Gramáž
12
MW3133-001_v01
Nastavení hodin
Po připojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě se na displeji zobrazí nápis „
Za účelem získání lepšího efektu grilování, stiskněte přibližně v polovině
zadaného času, tlačítko Pause/Cancel, za účelem přerušení práce mikrovlnné trouby. Poté otevřete dvířka a otočte jídlo na druhou stranu. Po uzavření dvířek stikněte tlačíko Start, čím obnovíte práci trouby.
”
a symbol
. Uslyšíte jeden zvukový signál.
1 Stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko Clock pro nastavení hodin. Na displeji se zobrazí
„
”. Opětovné stisknutí tlačítka Clock přepne hodiny na 12-ti hodinový časový formát a na displeji se zobrazí „
”.
2 Pro nastavení 24 – hodinového časového formátu, ve chvíli kdy se na displeji zobrazí
nápis „
”, zadejte pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času aktuální čas. Např.
pro nastavení hodiny 12:10 stiskněte „10 Min, dvakrát 1 Min, 10 Sec”.
3 Stiskněte tlačítko Clock za účelem ukončení nastavení času. Začne blikat symbol „:”,
KOMBINOVANÝ OHŘEV 1
na displeji se zobrazí nastavený čas a symbol
Kombinovaný ohřev 1 je zvláště užitečné v případě ryb a brambor.
.
Nastavení bude aktuální tak dlouho, dokud bude mikrovlnná trouba připojena do elektrické sítě (a nebude výpadek proudu).
Za účelem nového nastavení hodin, opakujte kroky 1-3.
Stisknutí tlačítka Pause/Cancel během nastavování hodin způsobí, že se
nastavení automaticky vrátí do původního stavu.
Jelikož se spotřebič nahřívá v režimu kombinovaného vaření na vysokou
teplotu, mohou děti používat mikrovlnnou troubu pouze pod dohledem
dospělé osoby.
1 Stiskněte tlačítko Combi. Na displeji se zobrazí nápis „
,
” a symboly
,
.
= 30% doby – vaření mikrovlnami, 70% doby – grilování
2 Pomocí tlačítek nastavení hodin a času zadejte délku kombinovaného ohřevu. Maximální délka vaření je 99 minut a 59 vteřin.
3 Stiskněte tlačítko Start, pro zahájení vaření.
KOMBINOVANÝ OHŘEV 2
Kombinovaný ohřev 2 je zvláště užitečné v případě ohřívání pudingu, omelet, pečených
brambor a drůbeže.
Zapnutí trouby
Po připojení spotřebiče do příslušného napájecího zdroje a před zahájením programování
mikrovlnné trouby, nejdříve vložte do její komory jídlo a uzavřete dvířka.
Vaření s mikrovlnami
K vaření s mikrovlnami nepoužívejte rošt! Před vařením s mikrovlnami vždy
vyjměte rošt z mikrovlnné trouby.
1 Stiskněte tlačítko Micro. pro volbu požadavaného stupně výkonu. Na displeji se zobrazí nápis „
” a rozsvítí se symboly
a
.
2 Pro volbu jiného výkonu mikrovln, např. 60%, opakovaně stiskněte Micro., dokud se
na displeji nezobrazí nápis „
”.
3 Pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času zadejte dobu vaření s mikrovlnami. Maximální doba vaření je 99 minut a 59 vteřin.
4 Stiskněte tlačítko Start pro zahájení vaření.
PŘÍKLAD
Pro nastavení vaření na 20 minut pomocí výkonu mikrovln 80%, proveďte následující činnosti:
1 Stiskněte tlačítko Micro. pro volbu požadovaného stupně výkonu. Na displeji se zobrazí nápis „
” a rozsvítí se symboly
,
.
2 Pro volbu výkonu mikrovln 80%, stiskněte jednou tlačítko Micro.. Na displeji se zobrazí
nápis „
”.
3 Pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času zadejte délku vaření, stiskněte dvakrát
tlačítko „10 Min” (20 minut).
4 Stiskněte tlačítko Start pro zahájení vaření.
Stisknutí tlačítka Pause/Cancel během nastavování času, nastavování
výkonu vaření mikrovlnami, nebo v případě nevykonání žádné operace po
dobu 20 vteřin způsobí, že se nastavení automaticky vrátí do původního
stavu.
V případě volby stupně výkonu 0% , bude mikrovlnná toruba pracovat bez
mikrovln se zapnutým ventilátorem. Stupeň výkonu 0% můžete využít za
účelem odstranění nepřijemného zápachu z vnitřní komory mikrovlnné
trouby.
TABULKA VÝKONU MIKROVLN
Displej
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Výkon mikrovln
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grilování
Grilování je zvláště užitečné v případě tenkých plátků masa, steaků, karbanátků, klobásek,
kousků kuřete. Je také užitečné v případě topinek a obalovaných jídel.
1 Stiskněte tlačítko Grill Na displeji se zobrazí nápis „
” a symboly
,
.
2 Pomocí tlačítek nastavení hodin a času, zadejte délku girlování. Maximální délka grilování je 99 minut a 59 vteřin.
3 Stiskněte tlačítko Start pro zahájení grilování.
MW3133-001_v01
Kombinovaný ohřev (mikrovlny + gril)
1 Stiskněte dvakrát tlačítko Combi.. Na displeji se zobrazí nápis „
,
,
” a symboly
.
= 55% doby – vaření mikrovlnami, 45% doby – grilování
2 Pomocí tlačítek nastavení hodin a času zadejte délku kombinovaného ohřevu. Maximální délka vaření je 99 minut a 59 vteřin.
3 Stiskněte tlačítko Start, pro zahájení vaření.
Rychlý start
Jestliže je trouba v pohotovostním režimu, stačí pomocí numerické klávesnice zadat délku
vaření a následně stisknout tlačtko Start pro zahájení vaření na nastavenou délku při plné
moci mikrovln. Maximální délka vaření je 99 minut a 59 vteřin.
Rozmrazování váhové
Mikrovlnná trouba má funkci váhového rozmrazování. Délka a výkon působení mikrovln je
automaticky přizpůsobeno váze produktu.
1 Stiskněte tlačítko Weight Defrost. Na displeji se zobrazí nápis „
” a symboly
,
,
.
2 Stiskněte tlačítko Weight Adjust, pro nastavení váhy rozmrazovaného produktu Váha
se musí nacházet v rozmezí od 100 g do 1800 g.
3 Stiskněte tlačítko Start, pro zahájení rozmrazování.
Během rozmrazování trouba přeruší práci a uslyšíte zvukový signál, jehož
úkolem je připomenout uživateli, že za účelem lepšího ofektu rozmrazení je
potřeba otočit jídlo na druhou stranu. Stiksněte tlačítko Start pro obnovení
programu rozmrazování.
Odložený start
Tato funkce umožňuje zapnout troubu v pozdější době, např. hodiny znázorňují čas 11:10
a vy plánujete záhájit vaření v 11:30.
1 Nastavte hodiny (viz. kapitola Nastavení hodin).
2 Nastavte program vaření. Maximálně mohou být nastaveny dvě etapy vaření. Rozmrazování nemůže být nastaveno ve funkci odloženého startu.
PŘÍKLAD: Přejete si nastavit vaření na 7 minut při výkonu 80%.
a) Stiskněte dvakrát tlačítko Micro., na displeji se zobrazí nápis „
”, rozsvítí se
symboly
,
.
b) Pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času zadejte délku vaření s mikrovlnami, stiskněte sedmkrát tlačítko „1 Min” (7 minut).
Po provedení výše uvedených činností, bez stisknutí tlačítka Start, postupujte následujícím způsobem:
3 Stiskněte tlačítko Preset. Na displeji se zobrazí nápis „
” a rozsvítí se symbol
.
4 Pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času nastavte hodinu, ve kterou se má zapnout
program, stiskněte „10 Min, 1 Min, třikrát 10 Sec”.
5 Stiskněte tlačítko Start, pro potvrzení nastavení. Na displeji bude znázorněná hodina,
ve kterou se zapne program a bude blikat symbol
.
6 Po dosažení nastaveného času, uslyšíte jeden zvukový signál a nastavený program se
zapne.
13
Po naprogramování času zapnutí trouby, bude na displeji znázorněna hodina,
ve které se program sám zapne. Za účelem kontroly aktuálního času, stiskněte tlačítko Clock, aktuální čas bude znázorněn na 3 vteřiny. Funkci odloženého startu lze anulovat, stačí stisknout tlačítko Pause/Cancel.
PROGRAM
Funkce odloženého startu funguje pouze v případě, že byly dříve nastaveny
hodiny, v opačném případě tato funkce nefunguje.
7. Grilované kuře
Časovač
1 Stiskněte tlačítko Timer. Na displeji se zobrazí nápis „
” a symbol
.
2 Pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času nastavte čas časovače. Maximální čas,
jaký lze na časovači nastavit je 99 minut i 59 vteřin.
3 Stiskněte tlačítko Start pro ukončení nastavení.
4 Po dosažení nastaveného času uslyšíte pět zvukových signálů.
Po nastavení času časovače, se na displeji zobrazí aktuální hodina. Za účelem kontroly času časovače, stiskněte tlačítko Timer, čas časovače se zobrazí
na 3 vteřiny, stisknutí tlačítka Pause/Cancel, anuluje nastavení časovače.
8. Grilované hovězí/
skopové
9. Grilované vepřové
Časovač je samostatný režim práce mikrovlnné trouby, který je nezávislý
na hodinách.
Automatické menu (auto menu)
Mikrovlnná trouba má automatické menu, které nevyžaduje programování délky trvání
vaření a výkon mikrovln. Menu je připraveno pro několik produktů: polévka, pizza, popcorn,
brambory, automatický ohřev, čerstvá zelenina, grilované kuře, grilované hovězí/skopové,
grilované vepřové.
Každý program z automatického menu má několik váhových nebo objemových možností,
se kterými je propojena délka trvání programu.
Po uplynutí poloviny doby vaření lze, za účelem dosažení rovnoměrného efektu vaření,
potraviny otočit.
HMOTNOST, OBJEM
PRODUKTU
DÉLKA TRVÁNÍ PROGRAMU
[s]
800 g
33:00
1000 g
36:00
1200 g
39:00
1400 g
42:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
V průběhu grilování (program 7, 8, 9) trouba přeruší práci, uslyšíte zvukový
signál, jehož úkolem je připomenout uživateli, že za účelem lepšího efektu
grilování, je nutné obrátit jídlo na druhou stranu. Stiskněte tlačítko Start
pro obnovení programu.
Výsledky vaření pomocí automatického menu jsou závislé na takových faktorech jako
je tvar a velikost potravin, preferenci týkající se určených produktů a způsobu položení
produktu v mikrovlnné troubě. Jestliže nebudete zcela spokojeni s výsledky vaření, tehdy
přízpůsobte délku vaření k vlastním potřebám.
Vaření ve více etapách
PŘÍKLAD
Pro nastavení automatického menu na vaření 400 g čerstvé zeleniny, proveďte následující
činnosti:
1 Pomocí tlačítek volby automatického menu (Menu +; Menu –) zvolte příslušný pro-
Lze nastavit maximálně 3 etapy vaření. Po ukončení jedné etapy uslyšíte zvukový signál
a spustí se další etapa.
gram, v tomto případě
PŘÍKLAD
Přejete si nastavit vaření mikrovlnami na 5 minut při výkonu mikrovln 80% a následně grilovat 7 minut. Proveďte následující činnosti:
1 Stiskněte dvakrát tlačítko Micro., na displeji se zobrazí nápis „
” a rozsvítí se
.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko Weight Adjust, dokud se na displeji nezobrazí „
(v tomto případě stačí stisknout tlačítko třikrát).
3 Stiskněte tlačítko Start pro zahájení vaření.
TABULKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
1. Polévka
2. Pizza
3. Popcorn
4. Brambory
5. Automatický ohřev
6. Čerstvá zelenina
14
HMOTNOST, OBJEM
PRODUKTU
DÉLKA TRVÁNÍ PROGRAMU
[s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
150 g
0:50
300 g
1:20
450 g
1:50
100 g
3:30
1 (230 g)
6:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
5:00
500 g
6:00
600 g
7:00
”
Rozmrazování a automatické vaření nemohou být jedním z programů vaření
ve více etapách.
symboly
,
.
2 Pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času vaření mikrovlnami, stiskněte pětkrát tlačítko „1 Min” (5 minut).
Po provedení výše uvedených činností, bez stisknutí tlačítka Start, nastavte druhou etapu
vaření.
3 Stiskněte tlačítko Grill. Na displeji se obrazí nápis „
” a symboly
,
.
4 Pomocí tlačítek pro nastavení hodin a času zadejte délku grilování, stiskněte sedmkrát
tlačítko „1 Min” (7 minut).
5 Stiskněte tlačítko Start pro spuštění programu vaření ve více etapách.
Doplňující informace
●● Každou zapnutou operaci lze přerušit stisknutím tlačítka Pause/Cancel. Pro pokračování přerušené operace stiskněte tlačítko Start. Dvojí stisknutí tlačítka Pause/Cancel
ukončí operaci.
●● Během vaření mikrovlnami nebo kombinovaného ohřevu, stiskněte tlačítko Micro..
Aktuální režim práce mikrovln se zobrazí na displeji na 3 vteřiny.
●● V režimu vaření, grilování, rozmrazování a automatického menu, se po stisknutí tlačítka Clock zobrazí na displeji aktuální hodina. Po 3 vteřinách se ukazatele vrátí do
původního stavu.
●● Ukončení práce mikrovlnné trouby bude signalizováno zvukovým singnálem a na
displeji se zobrazí nápis „
”. Dokud nevyjmete připravené jídlo z trouby, nebo
nestisknete libovolné tlačítko, bude každé dvě minuty zvukový signál připomínat ukončení práce.
●● Jestliže během práce trouby byla otevřená dvířka, stiskněte po jejich uzavření tlačítko
Start, za účelem obnovení práce mikrovlnné trouby.
●● Správné stisknutí tlačítka bude signalizováno jedním zvukovým signálem. Jestliže
stisknete tlačítko nesprávně, zvukový signál se neozve.
MW3133-001_v01
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo
chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických
nebo jiných důvodů.
MW3133-001_v01
15
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie, počas
neskoršieho používania spotrebiča.
Do nižšie vyznačeného miesta opíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré je uvedené na mikrovlnnej
rúre a uchovajte ho v prípade potreby v budúcnosti.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie...............................16
Dôležité bezpečnostné odporúčania..................................................................................16
Inštalácia............................................................................................................................17
Pokyny o uzemnení spotrebiča..........................................................................................17
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn.............................................................................................17
Čistenie – údržba a obsluha...............................................................................................18
Technické údaje..................................................................................................................18
Mikrovlnné varenie – pokyny..............................................................................................18
Dodatočné funkcie..............................................................................................................18
Pokyny k použitiu varných nádob.......................................................................................18
Aplikácia skleneného otočného taniera..............................................................................18
Skôr ako zavoláte servis.....................................................................................................18
Časti mikrovlnnej rúry . ......................................................................................................19
Ovládací panel ..................................................................................................................19
Nastavenie funkcií mikrovlnnej rúry:
Nastavenie hodín.........................................................................................................20
Zapojenie mikrovlnnej rúry...........................................................................................20
Mikrovlnné varenie.......................................................................................................20
Grilovanie.....................................................................................................................20
Kombinované varenie (mikrovlny + gril).......................................................................20
Funkcia rýchleho varenia.............................................................................................20
Rozmrazovanie podľa váhy..........................................................................................20
Oneskorený štart..........................................................................................................20
Minútovník....................................................................................................................21
Automatické menu (Auto menu)...................................................................................21
Tabuľka automatického menu ...............................................................................21
Viacfázové varenie.......................................................................................................21
Ďalšie informácie..........................................................................................................21
Ekologicky vhodná likvidácia..............................................................................................22
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte ak má otvorené dvierka.
Jestvuje riziko bezprostredného kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade
neodstraňujte ani samostatne neupravujte bezpečnostné prvky spotrebiča.
2 Medzi prednou časťou mikrovlnnej rúry a dvierkami neumiestňujte žiadne predmety,
zabráňte usadzovaniu špiny alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktnej ploche.
3 Nepoužívajte spotrebič v prípade jeho poškodenia. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka
zatvárali správne a nemali žiadne z nasledujúcich poškodení:
●● poškodenie závesov a záklopiek (bez prasklín alebo ich uvoľnenia),
●● poškodenie tesnenia dvierok a kontaktnej plochy,
●● „deformácie”.
4 Všetky činnosti spojené s nastavením alebo opravou mikrovlnnej rúry môžu vykonávať
iba kvalifikovaní servisní pracovníci.
16
Dôležité bezpečnostné odporúčania
Počas používania elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné zásady.
Za účelom zníženia rizika oparenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia alebo vystavenia pôsobeniu mikrovlnnej energie dodržujte nasledujúce zásady:
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Prístroj používajte výlučne v súlade s jeho určením spôsobom opísaným v tomto návode. V prístroji nepoužívajte
ani nezohrievajte žerúce chemické látky. Mikrovlnná rúra
nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
●● Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie výlučne potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia a zohrievanie vankúšov, papúč, vlhkých tkanín atď. Vás môže
zraniť alebo popáliť.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú jeho prívodový kábel
alebo zástrčka poškodené, alebo v prípade jeho chybnej činnosti, po jeho náraze na podlahu alebo ak došlo
k jeho poškodeniu iným spôsobom.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● V prípade, že dvierka alebo ich tesnenie sú poškodené,
mikrovlnnú rúru nesmiete používať do doby ich opravy
kvalifikovaným pracovníkom.
●● Tekutiny a iné potravinové produkty nezohrievajte v uzavretých nádobách, ktoré by mohli explodovať.
●● Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému
a náhlemu vyvretiu tekutiny, buďte preto zvlášť opatrní
pri manipulácii s používanými nádobami.
●● V mikrovlnnej rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej
môže zničiť jednotlivé časti mikrovlnnej rúry alebo spôsobiť popáleniny kože.
●● V mikrovlnných rúrach nezohrievajte vajíčka v škrupine
a celé vajíčka uvarené natvrdo, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení zohrievania.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov s pokrmom pre deti
by ste mali premiešať alebo pretrepať a skontrolovať
teplotu pred samotným podávaním jedla tak, aby ste sa
vyhli popáleniu.
●● Kuchynské nádoby sa môžu zohriať, v dôsledku pôsobenia tepla zo zohriatych pokrmov. Na premiestňovanie
nádob používajte vhodné držiaky.
●● Vykonávanie akýchkoľvek servisných prác alebo opráv,
ktoré sú spojené s odobratím krytu prúdenia mikrovlnnej
energie, je nebezpečné a môže byť realizované iba kvalifikovanými osobami.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako
8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú
pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezMW3133-001_v01
pečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách.
Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Spotrebič skladujte spolu elektrickým prívodným káblom
mimo dosahu detí mladších než osem rokov.
●● Pozor, horúci povrch
.
●● Dvierka a ostatné vonkajšie časti mikrovlnnej rúry sa
môžu počas činnosti spotrebiča nahrievať.
●● Časti mikrovlnnej rúry, s ktorými môžete prísť do priameho kontaktu, môžu byť počas činnosti rúry horúce.
●● Neodstraňujte kryciu sľudovú dosku, ktorá je umiestnená
v komore mikrovlnnej rúry. Plní ochrannú funkciu pre
pôsobením žiarenia.
●● Upozornenie! Po nadvihnutí pokrievky alebo po otvorení
fóliových obalov, sa z nádoby uvoľní para.
●● Pri vyberaní zohriateho jedla používajte kuchynské rukavice.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako samostatne stojaci spotrebič, nie je
určená na montáž do kuchynskej linky.
●● Mikrovlnnú rúru zapojte do zásuvky zdroja so striedavým prúdom 230 V s bezpečnostným kolíkom.
●● Spotrebič by mal byť umiestnený pri stene.
●● POZOR: Neinštalujte mikrovlnnú rúry nad varnou doskou alebo nad inými zariadeniami, ktoré emitujú teplo. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky.
●● Spotrebič neinštalujte do kuchynských skriniek.
●● Neuvádzajte mikrovlnnú rúru do činnosti v prípade, že je prázdna.
●● Aby ste znížili riziko vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry:
●● mikrovlnnú rúru kontrolujte častejšie pri zohrievaní pokrmov v umelohmotných
nádobách alebo v nádobách z papiera, mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto nádob,
●● pred vložením papierových alebo plastových obalov do mikrovlnnej rúry, odstráňte
z nich všetky kovové svorky,
●● v prípade, ak spozorujete vychádzajúci dym zo spotrebiča, mikrovlnnú rúru
vypnite a vytiahnite jej zástrčku z elektrickej zásuvky – dvierka mikrovlnnej rúry
nechajte zatvorené, aby plamene vo vnútri mikrovlnnej rúry zhasli,
●● vo vnútri mikrovlnnej rúry nenechávajte papierové výrobky, nádoby a iné kuchynské predmety alebo potraviny, v prípade, že ju nepoužívate.
●● Prívodový kábel by mal viesť mimo rozohriateho povrchu a nesmie byť zavesený na
žiadnych častiach mikrovlnnej rúry.
●● Odporúčame mikrovlnnú rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z jej vnútra usadené
zvyšky jedál.
●● Zanedbávanie čistenia môže viesť k zhoršeniu kvality povrchu stien mikrovlnnej rúry,
zhoršeniu jej životnosti a v konečnom dôsledku aj k vzniku nebezpečných situácií.
●● Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systém ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu, ktorá je umiestnená na vnútornej strane dvierok. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
●● Pred premiestňovaním mikrovlnnej rúry, zabezpečte otočný tanier, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
●● Nikdy neodstraňujte distančný pásik, ktorý je umiestnený v zadnej časti alebo po
bokoch mikrovlnnej rúry, zabezpečuje potrebný odstup od steny a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely
v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●●kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●●pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
MW3133-001_v01
●●v agroturistických zariadeniach,
●●v penziónoch „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná rúry je určená výlučne na použitie v domácnostiach, nie je určená na
komerčné účely v gastronomickom odvetví.
●● Mikrovlnná rúra je navrhnutá na použitie ako samostatne stojaci spotrebič.
●● Potraviny v šupke také, ako sú zemiaky, jablká alebo gaštany, pred varením narežte.
●● Zabráňte rozvareniu pripravovaného jedla.
●● Používajte výlučne tie nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uskladnenie akýchkoľvek predmetov napr. chleba,
zákuskov a pod.
Inštalácia
1 Skontrolujte, či ste vybrali celé balenie z vnútornej časti mikrovlnnej rúry.
2 Odoberte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu a vonkajšieho plášťa mikrovlnnej rúry.
Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú známky poškodenia také, ako pokrivené alebo vylámané dvierka, poškodené tesnenie dvierok a dotykovej plochy, puknuté alebo uvoľnené závesy, priehlbiny na mikrovlnnej rúre alebo
v dvierkach.
V prípade, že na spotrebiči sú akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho
a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka.
3 Mikrovlnnú rúru položte na rovnú a stabilnú plochu, ktorá je schopná uniesť jej váhu
a váhu najťažších produktov určených na varenie v mikrovlnnej rúre.
4 Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vlhkosti a v jej dosahu neumiestňujte ľahko
horľavé predmety, ako aj nad alebo v blízkosti zariadení emitujúcich teplo.
5 Zadnú časť spotrebiča umiestnite smerom k stene. Ak chcete aby mikrovlnná rúra pracovala správne, zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu. Nad mikrovlnnou rúrou zabezpečte
odstup min. 30 cm, a min. 20 cm z obidvoch strán mikrovlnnej rúry. Nezakrývajte a neupchávajte ventilačné otvory spotrebiča. Neodoberajte nožičky.
6 Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak v nej nie je umiestnený sklenený tanier a otočný
prstenec, ktorý má byť umiestnený v správnej polohe.
7 Skontrolujte, či prívodový kábel nie je poškodený, či sa nenachádza pod mikrovlnnou
rúrou alebo neprechádza nad inými horúcimi alebo ostrými predmetmi a či voľne nevisí za
okrajom stola alebo pracovnej dosky.
8 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke zdroja napätia tak, aby v nevyhnutnom prípade bolo možné odpojenie zariadenia od zdroja napätia.
9 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte a neskladujte na voľnom priestranstve.
Pokyny o uzemnení spotrebiča
Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným
kolíkom. Pripojenie do zásuvky bez bezpečnostného kolíka môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
V prípade, že dôjde k skratu, uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Mikrovlnnú rúru odporúčame používať so samostatným elektrickým obvodom.
V prípade použitia predlžovacieho kábla:
1 Predlžovací kábel by mal byť trojžílový so zástrčkou a zásuvka by mala mať vybavená
uzemňovacím vodičom.
2 Predlžovací kábel umiestnite mimo horúcich a ostrých predmetov a tak, aby nemohol
byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
Chybné zapojenie kábla predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom uzemnenia alebo pokynov o pripojení k zdroju napätia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.
Výrobca ako aj predávajúci nepreberajú zodpovednosť za poškodenú mikrovlnnú rúru alebo zranenia, ku ktorým dôjde z dôvodu nedodržania pokynov o zapojení spotrebiča k zdroju napätia
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn
Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové prijímače, televízory
a podobné zariadenia.
Tento negatívny vplyv môžete odstrániť alebo obmedziť nasledujúcim spôsobom:
●● vyčisťte dvierka a dotykovú plochu dvierok mikrovlnnej rúry,
●● zmeňte nastavenia rádia alebo televíznej antény,
●● premiestnite mikrovlnnú rúru mimo dosahu prijímača,
●● posuňte mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača,
●● mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky zdroja napätia tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli napájané z rôznych zdrojov napätia.
17
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred začatím čistenia vypnite mikrovlnnú rúru a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky zdroja napätia.
2 Vnútro mikrovlnnej rúry je potrebné udržiavať čisté. V prípade znečistenia vnútorného
panelu mikrovlnnej rúry, odstráňte kúsky jedál alebo rozliate tekutiny pomocou navlhčenej utierky. V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte
čistiace prostriedky v spreji a iné agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu na povrchu
mikrovlnnej rúry a dvierok zanechať škvrny, šmuhy alebo zmeniť ich odtieň.
3 Vonkajšok mikrovlnnej rúry očisťte pomocou navlhčenej utierky.
Aby ste sa vyhli poškodeniu jednotlivých komponentov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnnej rúry, dbajte na to, aby sa cez ventilačné otvory do jej vnútra nedostala voda.
4 Obidve strany dvierok, okienko, tesnenie dvierok a súčasti v ich blízkosti, utrite vlhkou
handričkou tak, aby ste odstránili všetky zvyšky jedál alebo rozliatu tekutinu.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými časticami.
V prípade čistenia tesnenia dvierok, priehlbín a priľnavých častí, nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli poškodiť tesnenie a spôsobiť tak únik
mikrovĺn.
5 Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly, výstražné znaky a pod.
Na čistenie skleného povrchu dvierok nepoužívajte čistiace prostriedky,
ktoré obsahujú stierateľné zložky. Tieto čistiace prostriedky môžu dorysovať povrch a spôsobiť pukliny.
6 Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Na čistenie použite vlhkú a mäkkú
utierku. Aby ste sa vyhli náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry, ovládací panel čisťte
s otvorenými dvierkami.
7 V prípade, že sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok, utrite ju pomocou mäkkej utierky.
Ku kondenzácii vodnej pary môže dôjsť v prípade, ak mikrovlnná rúra sa používa v priestoroch s vysokou vlhkosťou. V takomto prípade ide o normálny jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umyte ho v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie kuchynského riadu alebo v umývačke riadu.
9 Za účelom odstránenia nežiaduceho zvuku, otáčací prstenec a dno vnútra mikrovlnnej rúry čisťte pravidelne. Dolný povrch jednoducho očistíte pomocou jemného čistiaceho
prostriedku. Otáčací prstenec umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu alebo v umývačke riadu. Počas opätovného nasadenia otáčacieho prstenca do mikrovlnnej rúry dbajte nato, aby ste ho umiestnili na správnom mieste.
10 Aby ste mohli odstrániť nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry, varte po dobu 5 minút,
približne 200 ml vody s citrónovou šťavou a kôrou z jedného citróna, v miske určenej na
varenie v mikrovlnnej rúre.
Vnútro mikrovlnnej rúry dôkladne umyte pomocou suchej a mäkkej utierky.
11 V prípade, že je potrebné vymeniť žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
12 Mikrovlnnú rúru čisťte pravidelne a odstraňujte z nej zvyšky jedál.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu
povrchu mikrovlnnej rúry, čo môže mať následne nepriaznivý dopad na
životnosť spotrebiča a viesť k vzniku nebezpečenstva.
Technické údaje
Dodatočné funkcie
RODIČOVSKÝ ZÁMOK – ochrana spotrebiča pred jeho náhodným zapnutím deťmi
Zámok: Pri nastavenom pohotovostnom režime, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo Pause/Cancel. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi aktiváciu bezpečnostnej
detskej poistky a na displeji sa zobrazí symbol
.
Uvoľnenie poistky: Ak chcete odistiť detskú poistku, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
tlačidlo Pause/Cancel. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi odistenie detskej poistky.
REŽIM ÚSPORY ENERGIE
V pohotovostnom režime alebo po ukončení programu varenie, v prípade, že v priebehu
nasledujúcich 4 minút nezadáte žiadny príkaz, mikrovlnná rúra sa nastaví do úsporného
režimu. Po stlačení ľubovoľného tlačidla alebo po otvorení dvierok, mikrovlnná rúra sa vráti
do pohotovostného režimu.
Pokyny k použitiu varných nádob
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a príbor, ktorý je na to určený. Najvhodnejším materiálom, z ktorého by mali byť nádoby vyrobené pre použitie v mikrovlnnej rúre, je číry materiál, ktorý umožňuje prechod energie cez nádobu priamo k pokrmom.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo nádoby s kovovou úpravou – mikrovlny cez kov nepreniknú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte balenie z recyklovaného papiera, ktorý
môže obsahovať kovové častice, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo aj požiar.
3 Odporúčame používať okrúhle/oválne nádoby namiesto štvorcových/obdĺžnikových,
v ktorých rohoch by sa potraviny mohli pripáliť.
4 Počas grilovania, odkrytý povrch potravín chráňte pre prepálením, použitím úzkych
pásikov alobalu. Nepoužívajte však príliš veľa alobalu, a zachovajte odstup minimálne
3 cm medzi alobalom a vnútornými stenami mikrovlnnej rúry.
Nasledujúci zoznam Vám pomôže vybrať správny kuchynský riad a príbory.
Kuchynský príbor
Mikrovlny
Gril
Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Žiaruvzdorné sklo
Sklo, ktoré nie je odolné voči teplu
Keramické žiaruvzdorné výrobky
Plastové nádoby vhodné pre
mikrovlnné rúry
Papier na pečenie
Kovová tácka
Kovový rošt
Alobal a nádobky z alobalu
Test kuchynských nádob:
1 Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnnej rúry.
2 Varte s nastavenou maximálnou hodnotou po dobu jednej minúty.
3 Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade,
že nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
Technické parametre spotrebiča
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Menovitý výkon mikrovlnnej rúry
900 W
Frekvencia
2450 MHz
Vonkajšie rozmery (mm)
483 (D) x 399 (Š) x 281 (V)
Rozmery varného priestoru (mm)
340 (D) x 320 (Š) x 220 (V)
Objem mikrovlnnej rúry
23 litrov
Otáčací tanier
Priemer = 270 mm
Čistá hmotnosť
Približne 14,1 kg
* Vyššie uvedené údaje môžu byť zmenené, v tejto súvislosti by ich mal zákazník porovnať s údajmi,
ktoré sa nachádzajú na typovom štítku, ktorý je umiestnený na mikrovlnnej rúre. Akékoľvek reklamácie,
ktoré sa vzťahujú na chyby v technických údajoch, nebudú akceptované.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín
z nádoby a zabezpečí rovnomerné uvarenie.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
18
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny ako sú napríklad mäsové guľky.
Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné preložiť nadol a tie ktoré sú umiestnené v strede na kraje nádoby.
Aplikácia skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neumiestňujte v obrátenej polohe.
Nie je potrebné usmerňovať pohyb taniera.
2 Počas varenia by sa v mikrovlnnej rúre mal vždy
nachádzať sklenený tanier a otáčací prstenec.
3 Počas varenia pokrmov, nádoby s potravinami je
potrebne vždy umiestniť na sklenený tanier.
4 V prípade, že dôjde k prasknutiu alebo inému poškodeniu skleneného taniera, kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.
Sklenený tanier
Otáčací hriadeľ
Sústava
otáčacieho
prstenca
Os otáčania
Skôr ako zavoláte servis
Normálny stav:
1 Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové a televízne prijímače.
Tieto negatívne vplyvy sú podobné vplyvom, ktoré vytvárajú elektrické spotrebiče také, ako
mixér, ventilátor, vysávač a pod.
2 Pri varení s nastavením nízkeho výkonu mikrovĺn sa intenzita vnútorného osvetlenia
mikrovlnnej rúry môže znížiť.
3 Pri tepelnom spracovaní potravín, z pripravovaného pokrmu môže vychádzať vodná
para. Väčšina vodnej pary je odvádzaná cez ventilačné otvory. Avšak časť kondenzovanej
vodnej pary sa môže usádzať na chladných častiach mikrovlnnej rúry (napr. na dvierkach).
MW3133-001_v01
4 Ak sklenený tanier počas prevádzky mikrovlnnej rúry vydáva zvuky, skontrolujte či
na dne mikrovlnnej rúry a pod otočným prstencom sa nenachádzajú nečistoty. Čistenie
mikrovlnnej rúry vykonávajte podľa inštrukcií v kapitole „ČISTENIE – KONZERVÁCIA
A OBSLUHA”.
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Polievka)
V prípade, že mikrovlnná rúra je nečinná:
1 Skontrolujte, či mikrovlnná rúra je pripojená do zásuvky zdroja napätia správne. V prípade, že nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a vložte ju späť na svoje
miesto.
2 Skontrolujte, či poistka elektrickej siete nie je prepálená alebo či nedošlo k odpojeniu
ističa elektrickej siete. V prípade, že vyššie uvedené bezpečnostné prvky pracujú správne,
skontrolujte zásuvku zdroja napätia tak, že k nej pripojíte iné zariadenie.
3 Skontrolujte, či ovládací panel je nastavený správne a či je nastavený správne časovač.
4 Skontrolujte, či dvierka sú zatvorené správne. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
V prípade, že mikrovlnná rúra sa neuvedie do chodu, aj napriek vykonaniu
vyššie uvedených činností, kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa
mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opraviť samostatne.
1
(Pizza)
(Popcorn)
(Automatické
zohrievanie)
Časti mikrovlnnej rúry
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Otáčaví stredový konektor
Otáčaví prstenec
Otáčaví sklenený tanier
Okienko
Dvierka
Bezpečnostná poistka – preruší činnosť spotrebiča, v prípade otvorenia dvierok počas
činnosti mikrovlnnej rúry
8 Kovový rošt (používajte iba pri funkcii grilovanie; nezabudnite ho umiestniť na slenenom otočnom tanieri)
9 Ochranný sľudový kryt
10 Výhrevná špirála grilu
10
4
9
2
(Zemiaky)
(Čerstvá
zelenina)
(Grilované kurča)
(Grilované
hovädzie/baranie
mäso)
11
3
7
12
4
12
8
5
13
9
6
10
(Grilované
bravčové mäso)
DISPLEJ: INDIKÁTORY – SIGNALIZÁCIA
Prvá fáza viacfázového
varenia
6
Druhá fáza viacfázového
varenia
5
1
2 3
Tretia fáza viacfázového
varenia
Hodiny
8
7
Rodičovský zámok
Rozmrazovanie podľa
váhy
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Displej: indikátor času + iné indikátory
Tlačidlá pre nastavenie hodín a časovača
Grill
Preset (Oneskorený štart)
Timer (Minútovník)
Clock (Nastavenie hodín)
Micro. (Mikrovlny)
Weight Defrost (Rozmrazovanie podľa váhy)
Weight Adjust (Nastavenie váhy alebo počtu porcií po zvolení automatického menu)
Pause/Cancel (Zastaviť / Zrušiť)
Combi. (Kombinované varenie)
Tlačidlá voľby automatického menu
Start (Spustenie programu)
MW3133-001_v01
Mikrovlny
Gril
Minútovník
Oneskorený štart
Váha v gramoch
19
Aby ste získali lepší efekt grilovania, pred tým ako uplynie polovica zadanej doby, stlačte Pause/Cancel, čím pozastavíte činnosť mikrovlnnej rúry,
otvorte dvierka a otočte pripravovaný pokrm na druhú stranu. Po zatvorení
dvierok, stlačte tlačidlo Start a obnovte činnosť mikrovlnnej rúry.
Nastavenie hodín
Po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia, sa na displeji zobrazí nápis „
” spolu
so symbolom
, a zaznie krátky zvukový signál.
1 Stlačte a pridržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo Clock, pomocou ktorého nastavíte aktuálny čas. Na displeji sa zobrazí „
”. Opätovné stlačenie tlačidla Clock prepne
hodiny do 12-hodinového formátu, na displeji za zobrazí „
”.
2 Pre nastavenie hodín v 24-hodinovom formáte, počas toho, ako je na displeji zobrazený nápis „
”, pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte aktuálny čas.
Napríklad, ak chcete nastaviť čas 12:10, stlačte postupne „10 Min, 2 krát 1 Min, 10 Sec”.
3 Stlačte tlačidlo Clock, pre ukončenie nastavenia času. Začne blikať symbol „:” a na
KOMBINOVANÉ VARENIE 1
displeji sa zobrazí nastavený čas spolu so symbolom
Kombinované varenie 1 sa hodí najmä pri príprave rýb a zemiakov.
.
Nastavený čas ostáva uložený v pamäti po dobu pripojenia mikrovlnnej
rúry k zdroju napätia (bez prerušenia toku energie).
Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, opakujte kroky 1-3.
Stlačením tlačidla Pause/Cancel počas nastavovania času spôsobí,
že nastavenia sa automaticky vráti do pôvodného stavu.
V prípade, že zariadenie používate pre kombinované varenie, mikrovlnnú
rúru môžu používať deti výlučne pod dohľadom dospelej osoby, pretože
zariadenie sa počas práce zohreje na vysoké teploty.
1 Stlačte tlačidlo Combi. Na displeji sa zobrazí nápis „
,
,
” spolu so symbolmi
.
= 30% doby – mikrovlnné varenie, 70% doby – grilovanie
2 Pomocou tlačidiel pre nastavenie času, nastavte požadovanú dobu kombinovaného
varenia. Maximálna doba varenia je 99 minút a 59 sekúnd.
3 Stlačte tlačidlo Start a aktivujte varenie.
KOMBINOVANÉ VARENIE 2
Kombinované varenie 2 sa hodí najmä pri príprave pudingov, omelety, zapekaných zemiakov a hydiny.
Zapojenie mikrovlnnej rúry
Po pripojení spotrebiča k správnemu zdroju napätia a pred samotným výberom niektorého
z programov mikrovlnnej rúry, najprv umiestnite do jej vnútra potraviny a zatvorte dvierka.
Mikrovlnné varenie
Pri mikrovlnnom varení nepoužívajte rošt. Pred mikrovlnným varením
z mikrovlnnej rúry rošt nezabudnite vybrať.
1 Stlačte tlačidlo Micro. a nastavte požadovaný výkon mikrovlnnej rúry. Na displeji sa
zobrazí nápis „
”, a zasvietia sa kontrolné indikátory
a
.
2 Pre zmenu výkonu mikrovĺn, napr. 60%, stláčajte tlačidlo Micro., pokiaľ sa na displeji
nezobrazí nápis „
”.
3 Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte požadovanú dobu mikrovlnného
varenia. Maximálna doba varenia je 99 minút a 59 sekúnd.
4 Stlačte tlačidlo Start a aktivujte varenie.
PRÍKLAD
Ak chcete nastaviť varenie na 20 minút s výkonom mikrovĺn nastaveným na 80%, vykonajte nasledujúce úkony:
1 Stlačte tlačidlo Micro. a nastavte požadovaný výkon mikrovlnnej rúry. Na displeji sa
zobrazí nápis „
”, zasvietia sa symboly
,
.
2 Pre nastavenie výkonu mikrovĺn na 80%, stlačte tlačidlo Micro. jedenkrát, na displeji
sa zobrazí nápis „
”.
3 Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte požadovanú dobu mikrovlnného
varenia, stlačte dvakrát tlačidlo „10 Min” (20 minút).
4 Stlačte tlačidlo Start a aktivujte varenie.
Stlačenie tlačidla Pause/Cancel počas nastavenia doby alebo výkonu mikrovlnného varenia alebo prípade, že nestlačíte žiadne tlačidlo v priebehu 20
sekúnd, nastavenia sa automaticky vrátia do predošlého stavu.
Po nastavení výkonu na hodnotu 0%, mikrovlnná rúra bude pracovať bez
emitovania mikrovĺn so zapnutým ventilátorom. Výkon 0% môže byť využitý za účelom odstránenia nepríjemného zápachu vo vnútri mikrovlnnej
rúry.
TABUĽKA MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Displej
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Výkon mikrovĺn
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grilovanie
Grilovanie sa najviac hodí pri príprave tenkých kúskov mäsa, steakov, rebierok, kebabu,
klobások alebo kuracieho mäsa. Je rovnako vhodné pri príprave toastov a obaľovaných
jedál.
1 Stlačte tlačidlo Grill. Na displeji sa zobrazí nápis „
” spolu so symbolmi
,
.
2 Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte požadovanú dobu grilovania. Maximálna doba grilovania je 99 minút a 59 sekúnd.
3 Stlačte tlačidlo Start, čím začnete grilovať.
20
Kombinované varenie (mikrovlny + gril)
1 Stlačte tlačidlo Combi. dvakrát. Na displeji sa zobrazí nápis „
bolmi
,
,
” spolu so sym-
.
= 55% doby – mikrovlnné varenie, 45% doby – grilovanie
2 Pomocou tlačidiel pre nastavenie času, nastavte požadovanú dobu kombinovaného
varenia. Maximálna doba varenia je 99 minút a 59 sekúnd.
3 Stlačte tlačidlo Start a aktivujte varenie.
Funkcia rýchleho varenia
V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stačí ak pomocou
numerickej klávesnice nastavíte dobu varenia a následne stlačíte tlačidlo Start, ktorým sa
aktivuje varenia po dobu nastaveného času pri maximálnom výkone mikrovĺn. Maximálna
doba varenia je 99 minút a 59 sekúnd.
Rozmrazovanie podľa váhy
Mikrovlnná rúra je vybavená funkciou pre rozmrazovanie podľa váhy. Výkon a doba činnosti mikrovlnnej rúry budú nastavené automaticky podľa váhy.
1 Stlačte tlačidlo Weight Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis „
” spolu so symbolmi
,
,
.
2 Stlačte tlačidlo Weight Adjust a nastavte váhu produktu, ktorý chcete rozmraziť.
Zadaná váha musí byť v rozpätí hodnôt od 100 g do 1800 g.
3 Stlačte tlačidlo Start a aktivujte rozmrazovanie.
Počas rozmrazovania, mikrovlnná rúra preruší svoju činnosť, pričom
zaznie zvukový signál, ktorý Vás má informovať o potrebe prevrátenia rozmrazovaného produktu na druhú stranu, čím sa dosiahne lepší efekt rozmrazovania. Stlačte tlačidlo Start a obnovte program rozmrazovania.
Oneskorený štart
Táto funkcia umožňuje spustiť mikrovlnnú rúru v nastavenom čase, napr. ak hodiny ukazujú čas 11:10 a my chceme začať variť o 11:30.
1 Nastavte hodiny (pozri Nastavenie hodín).
2 Nastavte program varenia. Najviac môžete nastaviť tri fázy varenia. Rozmrazovanie by
nemalo byť nastavované vo funkcii oneskoreného štartu.
PRÍKLAD: Chcete nastaviť varenie na 7 minút s výkonom 80%.
a) Stlačte tlačidlo Micro. dvakrát, na displeji sa zobrazí nápis „
”, zasvietia sa
symboly
,
.
b) Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte požadovanú dobu mikrovlnného
varenia, stlačte sedemkrát tlačidlo „1 Min” (7 minút).
Po vykonaní vyššie uvedených nastavení, nestláčajte tlačidlo Start, ale postupujte nasledovne:
3 Stlačte tlačidlo Preset. Na displeji sa zobrazí nápis „
”, zasvietia sa symboly
.
4 Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte čas, kedy zvolený program má byť
aktivovaný, tlačte „10 Min, 1 Min, 3 krát 10 Sec”.
5 Stlačte tlačidlo Start, ktorým potvrdíte zadané nastavenia. Na displeji sa zobrazí čas,
kedy sa aktivuje program a symbol
začne blikať.
6 Po dosiahnutí nastaveného času zaznie krátky zvukový signál a nastavený program sa
aktivuje.
MW3133-001_v01
Po nastavení doby aktivácie mikrovlnnej rúry sa na displeji zobrazí čas,
kedy sa zvolený program aktivuje . Ak si želáte zistiť aktuálny čas, stlačte
tlačidlo Clock, aktuálny čas sa zobrazí na displeji po dobu 3 sekúnd. Funkciu oneskoreného štartu môžete zrušiť, stlačením tlačidla Pause/Cancel.
PROGRAM
Funkcia oneskoreného štartu je aktívna iba ak ste vopred nastavili na displeji aktuálny čas, v opačnom prípade táto funkcia sa nebude môcť použiť.
6. Čerstvá zelenina
Minútovník
1 Stlačte tlačidlo Timer. Na displeji sa zobrazí nápis „
” spolu so symbolom
.
2 Pomocou tlačidiel pre nastavenie času, nastavte požadovaný čas na minútovníku.
Maximálny čas, ktorý môžete nastaviť na minútovníku je 99 minút a 59 sekúnd.
3 Stlačte tlačidlo Start, pre uloženie nastavení minútovníka.
4 Po uplynutí nastaveného času, zaznie päťkrát za sebou zvukový signál.
Po nastavení doby na minútovníku, sa na dispeji zobrazí aktuálny čas. Pre
overenie nastavenej doby na minútovníku, stlačte tlačidlo Timer, nastavený
čas na minútovníku sa zobrazí po dobu 3 sekúnd. Stlačením tlačidla Pause/
Cancel, nastavenú hodnotu vymažete.
7. Grilované kurča
8. Grilované hovädzie/
baranie mäso
Minútovník je samostatný režim mikrovlnnej rúry, ktorý pracuje nezávisle
na hodinách.
9. Grilované bravčové
mäso
Automatické menu (Auto menu)
Mikrovlnná rúra je vybavená funkciou automatické menu, pri ktorej nemusíte nastavovať
dobu varenia, ani výkon mikrovĺn. Menu obsahuje predvolené nastavenia pre prípravu
niekoľkých pokrmov: polievka, pizza, popcorn, zemiaky, automatické zohrievanie, čerstvá
zelenina, grilované kurča, grilované hovädzie/baranie mäso, grilované bravčové mäso.
Každý z programov automatického menu obsahuje niekoľko možností, ktorými nastavíte
váhu alebo objem, ktoré upravujú dobu trvania zvoleného programu.
Po uplynutí polovice doby varenia, môžete pripravovaný pokrm obrátiť, čím dosiahnete
jeho rovnomerné tepelné spracovanie.
PRÍKLAD
Ak si želáte nastaviť automatické menu s výberom varenia 400 g čerstvej zeleniny, vykonajte nasledujúce činnosti:
1 Pomocou tlačidiel pre voľbu automatického menu (Menu +; Menu –) vyberte príslušný
program, v tomto prípade
.
2 Stláčajte tlačidlo Weight Adjust do chvíle, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „
(v tomto prípade postačí stlačiť tlačidlo trikrát).
3 Stlačte tlačidlo Start a aktivujte varenie.
”
TABUĽKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
1. Polievka
2. Pizza
3. Popcorn
4. Zemiaky
5. Automatické
zohrievanie
MW3133-001_v01
VÁHA, OBJEM PRODUKTU
DOBA TRVANIA PROGRAMUI
[s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
150 g
0:50
300 g
1:20
450 g
1:50
100 g
3:30
1 (230 g)
6:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
VÁHA, OBJEM PRODUKTU
DOBA TRVANIA PROGRAMUI
[s]
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
5:00
500 g
6:00
600 g
7:00
800 g
33:00
1000 g
36:00
1200 g
39:00
1400 g
42:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
Pri grilovaní (program 7, 8, 9), mikrovlnná rúra preruší svoju činnosť, pričom zaznie zvukový signál, ktorý Vás má informovať o potrebe prevrátiť
grilovaný produkt na druhú stranu, čím sa dosiahne lepší efekt grilovania.
Stlačte tlačidlo Start a obnovte program.
Výsledok varenia, použitím automatického menu, závisí od takých faktorov, ako je tvar
a veľkosť tepelne spracovávanej suroviny, požadovaný spôsob prípravy pokrmu a spôsob
jeho uloženia v mikrovlnnej rúre. Ak nebudete spokojní s výsledkom varenia, prispôsobte
dobu varenia Vašim požiadavkám.
Viacfázové varenie
Môžete nastaviť maximálne 3 fázy varenia. Po ukončení prvej fázy zaznie zvukový signál
a spustí sa nasledujúca fáza.
Rozmrazovanie a automatické varenie nie je možné zvoliť ako jeden
z programov kombinovaného varenia.
PRÍKLAD
Mikrovlnné varenie chcete nastaviť na 5 minút s výkonom mikrovĺn 80%, a následne grilovanie po dobu 7 minút. Vykonajte nasledujúce činnosti:
1 Stlačte tlačidlo Micro. dvakrát, na displeji sa zobrazí nápis „
”, zasvietia sa
symboly
,
.
2 Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte požadovanú dobu mikrovlnného
varenia, stlačte päťkrát tlačidlo „1 Min” (5 minút).
Po vykonaní vyššie uvedených nastavení, nestláčajte tlačidlo Start, nastavte druhú fázu:
3 Stlačte tlačidlo Grill. Na displeji sa zobrazí nápis „
” spolu so symbolmi
,
.
4 Pomocou tlačidiel pre nastavenie hodín, nastavte požadovanú dobu pre grilovanie,
stlačte sedemkrát tlačidlo „1 Min” (7 minút).
5 Stlačte tlačidlo Start, ktorým aktivujete viacfázové varenie.
Ďalšie informácie
●● Každú aktivovanú funkciu môžete prerušiť stlačením tlačidla Pause/Cancel. Pre opätovné spustenie prerušenej činnosti stlačte tlačidlo Start. Dvojnásobným stlačením
tlačidla Pause/Cancel činnosť ukončíte.
●● Počas mikrovlnného alebo kombinovaného varenia stlačte tlačidlo Micro.. Nastavený
režim činnosti mikrovĺn bude zobrazený na displeji po dobu 3 sekúnd.
●● V režime varenia, grilovania, rozmrazovania alebo automatického menu, po stlačení
tlačidla Clock, na sa na displeji zobrazí aktuálny čas. Po 3 sekundách zobrazenia hodnôt sa zobrazenie na displeji sa vráti do pôvodného stavu.
●● Ukončenie činnosti mikrovlnnej rúry bude oznámené niekoľkonásobným zaznením
zvukového signálu, na displeji sa zobrazí nápis „
”. Kým z mikrovlnnej rúry nevytiahnete pripravovaný pokrm alebo nestačíte ľubovoľné tlačidlo, ukončenie činnosti
mikrovlnnej rúry Vám bude oznamované zvukovým signálom, ktorý sa bude opakovať
každé dve minúty.
●● V prípade, že počas činnosti mikrovlnnej rúry, ste otvorili dvierka, po ich zatvorení
stlačte tlačidlo Start a činnosť mikrovlnnej rúry sa obnoví.
●● Správne stlačenie tlačidla bude oznámené krátkym zvukovým signálom. Po stlačení
nesprávneho tlačidla, zaznie zvukový signál dvakrát.
21
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných,
dizajnových alebo iných dôvodov.
22
MW3133-001_v01
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítsanak különös figyelmet
a biztonsági utasításokra. A kezelési utasítást, kérjük, úgy őrizzék meg, hogy a későbbi
használat közben is bele tudjanak nézni.
Egy biztos helyre írja fel a sütőn található SZÉRIASZÁMOT, és őrizze meg a későbbiekre.
SZÉRIASZÁM:
Tartalomjegyzék
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai .............................................23
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások........................................................................23
Telepítés.............................................................................................................................24
Földelésre vonatkozó útmutatások.....................................................................................24
Rádió zavarok.....................................................................................................................24
Tisztítás – karbantartás és kezelés....................................................................................24
Műszaki adatok...................................................................................................................25
Mikrohullámú melegítés – útmutatások..............................................................................25
További funkciók.................................................................................................................25
Az edényre vonatkozó útmutatások...................................................................................25
A forgó üvegtányér beszerelése.........................................................................................25
Mielőtt szervizhez fordul.....................................................................................................25
A sütő felépítése.................................................................................................................26
Vezérlő panel......................................................................................................................26
A mikrohullámú sütő funkcióinak beállítása:
Az óra beállítása..........................................................................................................27
A mikrohullámú sütő bekapcsolása..............................................................................27
Mikrohullámú melegítés ..............................................................................................27
Grillezés.......................................................................................................................27
Kombinált melegítés (mikrohullám + grill) ...................................................................27
A melegítés gyors megkezdése...................................................................................27
Kiolvasztás súly alapján...............................................................................................27
Késleltetett start...........................................................................................................27
Visszaszámláló.............................................................................................................28
Automatikus menü (auto menu)...................................................................................28
Az automatikus menü táblázata . ..........................................................................28
Több lépéses melegítés...............................................................................................28
További információk......................................................................................................28
Ökológia – Óvjuk a környezetet..........................................................................................29
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS HAZSNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai
1 Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
Ezzel a mikrohullám közvetlen hatásának teszi ki magát. Semmilyen esetben sem szabad
kikerülni, vagy önhatalmúlag módosítani a biztonsági rendszereket.
2 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő első része és az ajtó közé, és ne engedje meg,
hogy az érintkezési felületen kosz vagy tisztítószer maradék gyűljön össze.
3 Ne használjon sérült mikrohullámú sütőt. Nagyon fontos, hogy az ajtó jól záródjon ép
legyen, ne legyenek sérültek:
●● a pántok és csapózárak (ne legyen repedés vagy kilazulás),
●● az ajtó tömítései és az érintkező felületek,
●● ne legyen „vetemedés”.
4 A mikrohullámú sütő beszabályozását vagy javítás kizárólag szerviz szakképzett személyzete végezheti.
MW3133-001_v01
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások
Az elektromos készülék kezelésekor tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. Égési
sérülések, áramütés, tűz, testi sérülések vagy a mikrohullámú energia hatása veszélyének
csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A készülék csak rendeltetésének megfelelően és az
alábbi használati utasításban foglaltak szerint használható. Ne melegítsen maró hatású kémiai anyagokat
a sütőben. A mikrohullámú sütő nem alkalmas laboratóriumi, vagy ipari célokra.
●● A mikrohullámú sütő csak ételek és italok melegítésére
használható. Étel vagy ruhák szárítása, párnák, papucsok
vagy nedves ruhák melegítése nem használható, mert
azok meggyulladhatnak vagy sérüléseket okozhatnak.
●● Soha ne használja a készüléket sérül hálózati kábellel
vagy dugasszal, sem akkor, ha hibásan működik, leesett,
vagy más módon megsérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy
végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt
jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén,
tanácsoljuk, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● Ha az ajtó, vagy annak tömítése sérült, a sütő nem üzemelhet mindaddig, amíg szakember meg nem javítja.
●● Folyadékot és más élelmiszert nem szabad légmentesen
lezárt edényben melegíteni, mivel felrobbanhat.
●● Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett,
robbanásszerű forrást eredményezhet, ezért figyelnie
kell az edény mozgatásakor.
●● Ne süssön élelmiszert a mikrohullámú sütőben. A forró
olaj tönkreteheti a sütőt vagy az edényt, sőt égési sérülést okozhat.
●● A héjban lévő tojást és egész kemény tojást nem szabad
mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhat,
akár még a melegítés befejezése után is.
●● A gyermekételeket tartalmazó üvegekben lévő élelmiszert fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell
a hőmérsékletét, mielőtt a gyereknek adja, hogy elkerülje
az égési sérülést.
●● Az edény a hővezetés következtében felmelegedhet
a melegített ételtől. Az edény hordozásához használjon
megfelelő fogót.
●● Minden, a mikrohullám ellen védő fedél levételével járó
karbantartási vagy javítási művelet veszélyes, azt szakképzett személyzetnek kell végeznie.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó
kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
23
●● A nyolc év alatti gyermekek tartózkodjanak az árammal
működő berendezések használatától.
●● Figyelem, forró felületek
.
●● A berendezés ajtói és külső felületei felmelegedhetnek
a készülék üzemelése közben.
●● A hozzáférhető felületek a berendezés üzemelésekor felforrósodhatnak.
●● Ne vegye ki a mikrohullámú sütő kamrájában található
védő lemezeket! Ezek a sugárzás ellen védenek.
●● Figyelmeztetés! A gőz kicsap a fedő felemelésekor vagy
a fólia csomagolás kinyitásakor.
●● A felmelegített étel kivételekor használjon konyhai kesztyűt.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével
járhat
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült, ne helyezze szekrénybe.
●● A mikrohullámú sütőt kizárólag csak 230 V-os váltóáramú, védőföldeléssel ellátott
hálózatra csatlakoztassa.
●● A készüléket fal mellék kell állítani.
●● FIGYELEM: A mikrosütőt ne telepítse főzőlapok vagy más, hőt előállító berendezések fölé. Ez a készülék tönkremenetelével és a garancia elvesztésével fenyeget.
●● Ne tegye a készüléket szekrénybe.
●● Ne indítsa be a sütőt üresen.
●● A tűzveszély csökkentése érdekében a konyhában:
●● ha műanyagból vagy papírból készült edényben melegíti az étet, gyakran ellenőrizze a mikrosütőt, mivel az edény kigyulladhat,
●● mielőtt beteszi a műanyag vagy papírzacskót a mikrohullámú sütőbe, távolítson el
róla minden drótból készült kapcsot,
●● ha a készülék füstöl, kapcsolja ki vagy húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból, és
hagyja bezárva az ajtót, hogy a tűz elfojtódjon,
●● ne hagyjon papír terméket, edényt és evőeszközt vagy élelmiszert a sütő belsejében, ha nem használja a készüléket.
●● A hálózati kábelt a forró felületektől távol kell vezetni, és nem érhet a mikrohullámú
sütő semelyik részéhez.
●● Ajánlott a mikrosütőt rendszeresen takarítani, és eltávolítani róla a lerakódott ételt.
●● A mikrosütő takarításának elhanyagolása a felületek állapotának romlásához vezethet, és előnytelenül befolyásolhatja a sütő élettartamát, és ennek hatására veszélyes
helyzetekhez vezethet.
●● Ne használjon gőzölős tisztítók a takarításhoz.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
●● Semmiképpen ne távolítsa el az ajtó belső oldalán lévő fóliát. Ez a készülék tönkremenetelét okozhatja.
●● Mielőtt a készüléket hordozza, biztosítsa a forgó tányért, hogy elkerülhető legyen
annak megsérülése.
●● Soha ne távolítsa el a készülék hátulján és oldalain található távtartó léceket, mivel
ezek biztosítják a levegő cirkulálásához szükséges távolságot a faltól.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő
felhasználásra készült, mint például:
●●személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb
munkahelyeken,
●●hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által
történő igénybevételre,
●●falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●●„bed and breakfast” típusú panziókban.
●● A mikrosütő kizárólag otthoni használatra készült, nem pedig gasztronómiai felhasználásra.
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült.
●● A vastag héjú termékeket, mint pl. burgonya, egész sonka, alma és gesztenye, melegítés előtt szurkálja meg.
●● Ne főzze szét az élelmiszereket.
●● Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőhöz készültek.
●● Ne használja a mikrohullámú sütőt semminek, pl. kenyérnek, süteménynek stb.
a tárolására.
24
Telepítés
1 Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított a mikrohullámú sütő belsejéből.
2 Vegye le a védőfóliát a vezérlő panelről és a mikrohullámú sütő burkolatáról.
Ellenőrizze, hogy nincs -e nyoma valamilyen sérülésnek, például az ajtó
nem görbült vagy vetemedett meg, a tömítések, az érintkező felületek épek,
a pántok és az ajtó zárja nem töröttek vagy nincsenek kilazulva, nincs
a sütő belsejében vagy az ajtón horpadás.
Bármilyen sérülés esetén ne használja a készüléket, hanem lépjen kapcsolatba a szerviz szakembereivel.
3 A mikrohullámú sütőt állítsa egy szintben levő, stabil felületre, amely elbírja a sütő saját
és a sütőben készíthető legnehezebb étel súlyát.
4 A mikrohullámú sütőt ne tegye ki nedvesség hatásának, és ne helyezze gyúlékony
anyagok közelébe, valamint hőt termelő berendezések alá vagy fölé.
5 Az berendezés hátuljával a fal felé kell állítani. Ahhoz, hogy a sütő jól működjön, biztosítson megfelelő légáramlást. A süt fölött hagyjon legalább 30 cm, a két oldalánál pedig
minimum 20 cm távolságot. Ne takarja le, vagy tömje el a készülék szellőző nyílásait. Ne
vegye le a lábakat.
6 A sütőt ne használja az üveglap nélkül és a megfelelő helyzetben elhelyezett forgótányér-tartó nélkül.
7 Ellenőrizze, hogy a hálózat kábel nem sérült -e, nincs -e a sütő alatt, vagy valamilyen
forró, illetve éles felületen, valamint nem lóg túl az asztal vagy a munkalap szélén.
8 Biztosítsa hogy könnyen hozzá lehessen férni a dugaszolóaljzathoz úgy, hogy váratlan
esetekben könnyen le lehessen választani a készüléket az áramforrásról.
9 Ne használja, és ne tartsa a mikrohullámú sütőt szabad ég alatt.
Földelésre vonatkozó útmutatások
A készülék dugaszát földeléssel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni. Földelés nélküli dugaszolóaljzatba történő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét.
Ajánlott a mikrohullámú sütőt külön áramkörre kötni.
Hosszabbító használata esetén:
1 A hosszabbítónak három eresnek kell lennie, olyan dugaszolóaljzattal és dugasszal,
ami lehetővé teszi a csatlakozást a földelésre.
2 A hosszabbítót helyezze távol forró és éles felületektől, úgy, hogy ne lehessen véletlenül meghúzni, vagy megbotlani benne.
Nem megfelelő csatlakozás esetén fennáll az áramütés veszélye.
A földelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén vagy az elektromos
hálózatra történő csatlakozással kapcsolatos tanácsokért forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a szervizhez.
Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt a mikrohullámú sütőben keletkező
hibákért, illetve az emiatt bekövetkező testi sérülésekért.
Rádió zavarok
A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és
hasonló berendezések működését.
A zavarokat korlátozni lehet, vagy ki lehet küszöbölni a következő módon:
●● tisztítsa meg sütő ajtaját és az érintkező felületeit,
●● változtassa meg a rádió vagy televízió antenna helyzetét,
●● állítsa a vevőkészülékhez képest más helyre a mikrohullámú sütőt,
●● helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől a vevőkészüléket,
●● csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket egy másik elektromos dugaszolóaljzatba,
hogy a mikrohullámú sütő és a vevőkészülék az elektromos hálózat más áramkörén
legyen.
Tisztítás – karbantartás és kezelés
1 A mikrohullámú sütő tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki
a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
2 A mikrohullámú sütő belsejét tiszta állapotban kell tartani. A sütő belső falainak szen�nyeződése esetén egy nedves ruhával távolítsa el az ételdarabokat vagy kiömlött folyadékot. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray
formájában lévő tisztítószert, sem erős tisztítószereket, mivel azok foltossá, mattá tehetik
a mikrohullámú sütő és az ajtó felületét.
3 A mikrohullámú sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
A sütő belsejében található részegységek károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen
rá, hogy a víz ne csöpögjön be a szellőző nyílásokon a készülék belsejébe.
4 Az ajtó, az ablak mindkét oldalát, az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket
gyakran törölje át egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat vagy a kiömlött
folyadékot.
MW3133-001_v01
Ne használjon súroló anyagot tartalmazó tisztító szereket.
Az ajtók tömítéseinek, a mélyedések valamint az egymással érintkező
alkatrészek tisztításakor tilos olyan tisztítószert használni, ami károsíthatja
a tömítést, és ezzel a mikrohullám szivárgását okozhatja.
5 A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív detergenseket emulzió, tej, paszta
stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan
információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
Az ajtó üvegfelületének tisztításásra ne a használjon súroló hatású anyagot tartalmazó vegyszereket, mert azok megsérthetik annak felületét és
ezáltal repedések kialakulásához vezethetnek.
6 Ne hagyja, hogy a vezérlő panelt nedvesség érje. Tisztításhoz használjon nedves,
puha rongyot. A mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolásának megelőzése érdekében
a vezérlő panelt úgy tisztítsa, hogy az ajtó nyitva van.
7 Ha a lecsapódó vízpára kezd leülni az ajtó belső vagy külső oldalára, törölje le egy
puha ronggyal.
Lecsapódás akkor keletkezhet, amikor a mikrohullámú sütő nagy nedvességtartalmú körülmények között üzemel. Ilyen esetben ez normális jelenség.
8 Időnként vegye ki, és mossa el az üvegtálcát. Meleg, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben mossa el.
9 Hogy megelőzze azt, hogy a készülék zajos legyen, rendszeresen tisztítsa a forgótányér-tartót és a sütő alját. Az alsó felületet egyszerűen valami enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A forgótányér-tartót meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el.
Mikor visszahelyezi a forgó gyűrűt a sütőbe, figyeljen arra, hogy jó helyre tegye be.
10 Hogy a sütőben lévő kellemetlen szagoktól megszabaduljon, egy mikrohullámú sütőben használható tálkába főzzön 5 percig 200 ml vizet egy citrom levével és héjával.
A sütő belsején alaposan törölje ki egy száraz, puha ronggyal.
11 Ha ki kell cserélni a belső égőt, forduljon ebben az ügyben SZERVIZHEZ.
12 Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az a felületek állapotának romlásához vezetnek, ami pedig a készülék élettartamára van negatív hatással, és
veszélyes helyzeteket okozhat.
Műszaki adatok
A készülék műszaki paraméterei
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Mikrohullám)
1000 W (Grill)
A mikrohullám névleges kimeneti
teljesítménye
900 W
Frekvencia
2450 MHz
Külső méretek (mm)
483 (H) x 399 (Sz) x 281 (M)
A mikrohullámú sütő belsejének
méretei (mm)
340 (H) x 320 (Sz) x 220 (M)
A mikrohullámú sütő űrtartalma
23 liter
Forgó tányér
Átmérő = 270mm
Nettó tömeg
Körülbelül 14,1 kg
* A fent megadott adatok változhatnak, ezért a felhasználónak a mikrohullámú sütő adattábláján megadott információk alapján kell ellenőriznie azokat. Ezekre az adatokra vonatkozóan semmilyen reklamációt sem tudunk elfogadni.
Mikrohullámú melegítés – útmutatások
1 Pontosan helyezze el az élelmiszereket. A legvastagabb részeket az edény széleihez rakja.
2 Ellenőrizze a melegítési időt. A megadott legrövidebb idővel főzzön, és ha szükséges,
akkor hosszabbítsa meg a melegítést. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, és meg
is gyulladhatnak.
3 Az ételeket le kell fedni melegítés közben. A lefedés véd a „kifröccsenés ellen”, és
biztosítja az egyenletes melegítést.
4 Melegítés közben a termékeket forgatni kell, hogy meggyorsuljon az olyan termékek,
mint csirke vagy hamburger melegítésének folyamata. Nagy termékeket, mint pl. pecsenye, legalább egyszer meg kell fordítani.
5 A melegítés közepén meg kell változtatni az olyan ételek elhelyezését, mint pl. a gombócok. A fent lévő terméket alulra kell tenni, a középen levőt pedig a szélekre.
További funkciók
GYEREKZÁR – a készülék védelme, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül
elindítani
Blokkolás: Készenléti állapotban nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva
a Pause/Cancel gombot. A készülék egy hosszú hangjelzést ad, ami a gyerekzár bekapcsolását jelzi, a kijelzőn pedig megjelenik a
jel.
Blokkolás feloldása: Bekapcsolt gyerekzárnál nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa
benyomva a Pause/Cancel gombot. A készülék egy hosszú hangjelzéssel tudatja, hogy
a gyerekzár ki lett kapcsolva.
MW3133-001_v01
ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD
Készenléti módban vagy a melegítési program befejezése után, ha 4 percig nem tesz semmit, a sütő átmegy energiatakarékos üzemmódba. Ha megnyomja bármelyik gombot, vagy
kinyitja az ajtót, a sütő visszatér a normális üzemmódhoz.
Az edényre vonatkozó útmutatások
A mikrohullámú sütőben kizárólag hozzá alkalmas edényeket és „evőeszközöket” használjon. Mikrohullámú sütőben való használatra ideális edény átlátszó anyagú, amely lehetővé
teszi az energia áthaladását az edényen, hogy felmelegítse az ételt.
1 Ne használjon fém eszközöket vagy fémet tartalmazó díszítésű edényt – a mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
2 Mielőtt melegíteni kezd a mikrohullámú sütőben, távolítsa el az újrafelhasznált papírból készült
csomagolást, mivel az fém részecskéket tartalmazhat, ami szikrázást és/vagy tüzet okozhat.
3 Ajánlott kerek/ovális edényt használni négyszögletes/hosszúkás helyett, mivel az
edény sarkaiban lévő étel gyakrabban odaég.
4 Grillezés közben az étel kitakart részeit védje egy vékony alumínium fóliával az odaégéstől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ne használjon túl sok fóliát, és tartson min.
3 cm távolságot a fólia és a mikrohullámú sütő belső fala között.
Az alábbi lista megkönnyíti a megfelelő edény és evőeszköz kiválasztását.
Konyhai eszközök
Mikrohullám
Grill
Kombinált
melegítés
Hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámia-eszközök
A mikrohullámú sütőben való
használatra alkalmas műanyag edények
Sütőpapír
Fémtálca
Fémrács
Alufólia és fóliából készült edények
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Konyhaedények tesztelése:
1 Az edénybe öntsön 1 pohár (250 ml) hideg vizet, és tegye be a mikrohullámú sütőbe.
2 Melegítse teljes teljesítménnyel egy percig.
3 A megadott idő letelte után óvatosan ellenőrizze az edény hőmérsékletét. Ha érintésre
forró, ne használja melegítésre mikrohullámú sütőben.
Ne melegítse tovább egy percnél.
A forgó üvegtányér beszerelése
1 Az üvegtányért ne tegye be fordított helyzetben.
Nem szabad a tányér mozgását akadályozni.
2 Melegítés közben a sütőben mindig benne kell lennie az üvegtányérnak és a forgótányér-tartónak.
3 Ételmelegítés közben az ételt és az azt tartalmazó
edényt mindig az üvegtányérra kell helyezni.
4 Ha az üvegtányér megreped vagy eltörik, a legközelebbi szervizhez kell fordulni.
Forgó üvegtányér
Agy (alj)
Forgótányér-tartó
Forgó tengely
Mielőtt szervizhez fordul
Normál állapot:
1 A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és
hasonló berendezések működését. Ez a zavarás a kisebb elektromos eszközök, mint
a mixer, ventilátor, porszívó stb. által okozott zavarokhoz hasonló.
2 Melegítés közben, kis mikrohullám teljesítménynél, a sütő belső világítása kialudhat.
3 Melegítés közben az élelmiszerből vízpára lép ki. A pára nagy részét a szellőző nyílások elvezetik. Azonban a pára egy része lecsapódhat a sütő hideg részeire (pl. az ajtóra).
4 Ha az üvegtányér üzemelés közben zajos, ellenőrizze, hogy a sütő alja és a forgótányér-tartó tiszta -e. A tisztítást a „TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS” fejezetben
megadott módon végezze.
Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
1 Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő jól van bedugva az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába. Ha nem, húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, várjon 10 másodpercet, és dugja vissza.
2 Ellenőrizze, hogy nincs -e kiégve a hálózati biztosíték, vagy nem kapcsolt-e ki az automata biztosíték. Ha a fenti védelem jól működik, ellenőrizze a hálózati dugaszolóaljzatot,
egy másik készüléket dugva bele.
3 Ellenőrizze, hogy a vezérlő panel jól van-e beprogramozva, vagy beállították-e az időkapcsolót.
4 Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva. Ellenkező esetben nem állít elő mikrohullámú energiát a sütő.
Ha a fentiek elvégzése után a sütő továbbra sem működik, szervizhez kell
fordulni. Nem szabad önállóan beállítani vagy javítani a sütőt.
25
A sütő felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
Vezérlő panel
Forgó tengely
Forgótányér-tartó
Forgó üvegtányér
Ablak
Ajtó
Biztonsági retesz – leállítja a készüléket, ha a sütő üzemelése közben kinyitják az ajtót
Fém rost (kizárólag grillezés funkcióhoz használja, és mindig helyezze a forgó üvegtálra)
9 Csillám lemez
10 Grillező fűtőbetét
AUTO MENU
(Automatikus menü)
(Leves)
1
(Pizza)
(Pattogatott
kukorica)
2
(Burgonya)
10
4
(Automatikus
melegítés)
9
11
3
7
12
(Friss zöldség)
6
(Grillezett csirke)
5
1
2 3
8
(Marhahús/
bárányhús
grillezése)
4
12
8
5
13
9
6
10
(Sertéshús
grillezése)
7
A KIJELZŐ KÉPERNYŐJE KIJELZÉSEK – SZIGNÁL
Több lépéses melegítés
első szakasza
Vezérlő panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A kijelző képernyője: óra + jelzések
Az órát és az időt beállító nyomógombok
Grill
Preset (Késleltetett start)
Timer (Visszaszámláló)
Clock (Az óra beállítása)
Micro. (Mikrohullám)
Weight Defrost (Kiolvasztás súly alapján)
Weight Adjust (A súly vagy az adagmennyiség beállítása az automatikus menü kiválasztása után)
Pause/Cancel (Megállítás/ Törlés)
Combi. (Kombinált melegítés)
Az automatikus menüt kiválasztó gomb
Start (A program beindítása)
Több lépéses melegítés
második szakasza
Több lépéses melegítés
harmadik szakasza
Óra
Gyerekzár
Kiolvasztás súly alapján
Mikrohullám
Grill
Visszaszámláló
Késleltetett start
Súly grammokban
26
MW3133-001_v01
Az óra beállítása
Jobb grillezési eredmény elérése érdekében, a megadott idő kb. felének
eltelte után, nyomja meg a Pause/Cancel gombot, hogy leállítsa a mikrohullámú sütőt, majd nyissa ki az ajtót, és fordítsa meg az ételt a másik
oldalára. A sütő újraindításához az ajtó becsukása után nyomja meg a Start
gombot.
A mikrohullámú sütő csatlakoztatása után a tápfeszültségre, a kijelzőn megjelenik
a„
”, valamint a
szimbólum, és a készülék egyszeri hangjelzést ad.
1 Az óra beállításához nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a Clock gombot.
A kijelzőn megjelenik a „
” szimbólum. A Clock ismételt megnyomása átkapcsolja
az órát 12 órás formátumra, a kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
2 Az óra 24 órás formátumra történő átállításához, ha a kijelzőn a „
” felirat látható, az órabeállító gombokkal állítsa be az aktuális időt. Például az óra 12:10-re történő
beállításához nyomja meg a „10 Min, kétszer az 1 Min, majd a 10 Sec” gombokat.
3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Clock gombot. Elkezd villogni a „:” jel, és
a kijelzőn megjelenik a beállított idő, valamint a
jel.
A beállítások mindaddig megmaradnak, amíg a mikrohullámú sütő a hálózati dugaszolóaljzatra van csatlakoztatva (és folyik az áram).
Ha a készüléket kombinált melegítési üzemben használja, a gyerekek
a mikrohullámú sütőt kizárólag felnőtt felügyeletével használhatják, mivel
a készülék felforrósodik.
KOMBINÁLT MELEGÍTÉS 1
A kombinált melegítés 1 különösen hasznos halakhoz és burgonyához.
1 Nyomja meg a Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „
a
Az óra beállításának módosításához ismételje meg az 1-3 lépéseket.
Ha az óra beállítása közben megnyomja a Pause/Cancel gombot, a beállítás
automatikusan visszatér az előző állapotba.
,
,
” felirat, valamint
jelek.
= az idő 30%-ában – mikrohullámú melegítés, az idő 70%-ában – grillezés
2 Az óra és időbeállító gombok segítségével írja be a kombinált melegítés időtartamát.
A maximális melegítési idő 99 perc és 59 másodperc lehet.
3 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
KOMBINÁLT MELEGÍTÉS 2
A mikrohullámú sütő bekapcsolása
A készüléknek a megfelelő erőforrásra csatlakoztatása után, és a mikrohullámú sütő programozásának megkezdése előtt, helyezze be az ételt a sütő kamrájába, és csukja be az
ajtót.
Mikrohullámú melegítés
A mikrohullámú melegítéshez ne használjon rostot!A mikrohullámú melegítés előtt mindig vegye ki a rostot a sütő belsejéből.
1 A kívánt teljesítményszint kiválasztásához nyomja meg a Micro. gombot. A kijelzőn
megjelenik a „
”, felirat, és kigyullad a
és a
jel.
2 Más, pl. 60%-os mikrohullám teljesítmény kiválasztásához, nyomja meg a Micro. gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „
” felirat.
3 Az óra és időbeállító gombok segítségével írja be a mikrohullámú melegítés időtartamát. A maximális melegítési idő 99 perc és 59 másodperc lehet.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
PÉLDA
A melegítés 20 percre és 80% mikrohullám teljesítményre történő beállításához tegye
a következőt:
1 A kívánt teljesítményszint kiválasztásához nyomja meg a Micro. gombot. A kijelzőn
megjelenik a „
” felirat, és kigyullad a
és a
jel.
2 A 80% mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához, nyomja meg egyszer a Micro. gombot, vagy a kijelzőn megjelenik a „
” felirat.
3 Az óra és időbeállító gombok segítségével írja be a mikrohullámú melegítés időtartamát, nyomja meg kétszer a „10 Min” (20 perc) gombot.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
Ha az idő vagy a mikrohullámú teljesítmény beállítása közben megnyomja
a Pause/Cancel gombot, vagy 20 percig nem tesz semmit, a beállítás automatikusan visszatér az előző állapotba.
A 0% teljesítményszint kiválasztása után a mikrohullámú sütő mikrohullám
nélkül működik, bekapcsolt ventillátorral. A 0% teljesítményt a mikrohullámú kamrából a kellemetlen szagok eltávolításához lehet használni.
A MIKROHULLÁM TELJESÍTMÉNYEK TÁBLÁZATA
Kijelző
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Mikrohullámú
teljesítmény
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grillezés
A grillezés különösen jól használható vékony hússzeletek, sztékek, kotlettek, kebabok, kolbászok és csirkedarabok esetén. Jól használható pirítósok és panírozott ételek esetén is.
1 Nyomja meg a Grill gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat, valamint
a
,
jelek.
2 Az óra és időbeállító gombok segítségével írja be a grillezés időtartamát. A maximális
grillezési idő 99 perc és 59 másodperc lehet.
3 A grillezés megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
MW3133-001_v01
Kombinált melegítés (mikrohullám + grill)
A kombinált melegítés 2 különösen hasznos puding, omlett, sült burgonya és szárnyasok
készítéséhez.
1 Nyomja meg kétszer a Combi. gombot. A kijelzőn megjelenik a „
valamint a
,
,
” felirat,
jelek.
= az idő 55%-ában – mikrohullámú melegítés, az idő 45%-ában – grillezés
2 Az óra és időbeállító gombok segítségével írja be a kombinált melegítés időtartamát.
A maximális melegítési idő 99 perc és 59 másodperc lehet.
3 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
A melegítés gyors megkezdése
Ha a sütő készenléti állapotban van, a melegítés teljes mikrohullám teljesítménnyel történő
bekapcsolásához elég a numerikus billentyűzettel beírni a melegítés időtartamát, majd
megnyomni a Start gombot. A maximális melegítési idő 99 perc és 59 másodperc lehet.
Kiolvasztás súly alapján
A mikrohullámú sütő rendelkezik kiolvasztás súly alapján funkcióval. A mikrohullámú teljesítményt és a működési időt a készülék automatikusan választja meg a termék súlyának
megfelelően.
1 Nyomja meg a Weight Defrost gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat, valamint a
,
,
jelek.
2 A kiolvasztandó termék súlyának beállításához nyomja meg a Weight Adiust gombot.
A megadott súlynak 100 g és 1800 g között kell lennie.
3 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
Kiolvasztáskor a mikrohullámú sütő szünetet tart munka közben, a készülék hangjelzést ad, aminek az a feladata, hogy figyelmeztesse a használót,
hogy a jobb hatásfokú kiolvasztás érdekében meg kell fordítani az ételt
a másik oldalára. A kiolvasztási program újraindításához nyomja meg
a Start gombot.
Késleltetett start
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a mikrohullámú sütőt egy későbbi időpontban indítsuk be,
pl. az óra 11:10-et mutat, mi pedig 11:30-kor szeretnénk elkezdeni a melegítést.
1 Állítsa be az órát (lásd Az óra beállítása fejezetet).
2 Állítsa be a melegítési programot. Maximum két melegítési szakaszt lehet beállítani.
A kiolvasztást nem szabad késleltetett starttal beállítani.
PÉLDA: Be szeretne állítani egy 7 perces melegítést 80% mikrohullám teljesítménnyel.
a) Nyomja meg a Micro. gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” felirat, és kigyullad
a
és a
jel.
b) Az óra és időbeállító gombok segítségével írja be a mikrohullámú melegítés időtartamát, nyomja meg hétszer az „1 Min” gombot (7 perc).
A fenti műveletek végrehajtása után ne nyomja meg a Start gombot, hanem tegye a következőket:
3 Nyomja meg a Preset gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat, és kigyullad
a
jel.
4 Az óra- és időbeállító gombokkal állítsa be azt az időpontot, amikor a programnak be
kell indulnia, nyomja meg a „10 Min, 1 Min, háromszor az 10 Sec”.
5 A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a Start gombot. A kijelzőn az az időpont látható, amikor a program be fog indulni, valamint a villogó
jel.
27
6 A beállított időpontban a készülék hangjelzést ad, és beindul a beállított melegítési
program.
A bekapcsolás időpontjának beállítása után a kijelzőn az az időpont látható,
amikor a program be fog indulni. Az aktuális idő ellenőrzéséhez nyomja
meg a Clock gombot, az aktuális idő megjelenik 3 másodpercre. A késleltetett start funkciót törölni lehet, ehhez elég megnyomni a Pause/Cancel
gombot.
PROGRAM
A TERMÉK TÖMEGE,
TÉRFOGATA
A PROGRAM IDŐTARTAMA
[s]
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
5:00
500 g
6:00
600 g
7:00
6. Friss zöldség
A késleltetett start funkció csak akkor működik, ha előzőleg a kijelzőn beállították az aktuális időt, ellenkező esetben ez a funkció nem működik.
800 g
33:00
1000 g
36:00
1200 g
39:00
” felirat, valamint
1400 g
42:00
a
jel.
2 Az óra és időbeállító gombok segítségével állítsa be a visszaszámlálás időtartamát.
A maximális idő, amit a visszaszámlálón be lehet állítani, 99 perc és 59 másodperc lehet.
3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Start gombot.
4 A beállított idő elérésekor a készülék ötszöri hangjelzést ad.
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
Visszaszámláló
7. Grillcsirke
1 Nyomja meg a Timer gombot. A kijelzőn megjelenik a „
A visszaszámlálási idő beprogramozása után a kijelzőn a pillanatnyi időpont látható. A visszaszámláló idejének ellenőrzéséhez nyomja meg
a Timer gombot, a visszaszámláló ideje 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn, a Pause/Cancel nyomógomb megnyomása pedig törli a visszaszámláló beállítását.
8. Grillezett marhahús/
bárányhús
9. Grillezett sertéshús
A visszaszámláló a mikrohullámú sütőnek egy külön, az órától független
üzemmódja.
Automatikus menü (auto menu)
A mikrohullámú sütő rendelkezik automatikus menüvel, aminél nem kell beprogramozni sem
a mikrohullám időtartamát, sem a teljesítményét. Néhány termékhez van menü: leveshez,
pizzához, pattogatott kukoricához, burgonyához, automatikus felmelegítéshez, friss zöldséghez, grillezett csirkéhez, grillezett marhahúshoz/bárányhúshoz, grillezett sertéshúshoz.
Az automatikus menü mindegyik programjának van néhány súlyhoz vagy térfogathoz kapcsolódó opciója, amitől függ a program időtartama.
A melegítési idő felének eltelte után meg lehet fordítani az élelmiszert, hogy egyenletesen
melegedjen.
PÉLDA
400 g zöldség automatikus melegítéséhez az automatikus menüt az alábbiak szerint tudja
beállítani:
1 Az automatikus menü kiválasztó gombjaival (Menu +; Menu –) válassza ki a megfelelő
programot, jelen esetben a
-t.
2 Nyomja meg a Weight Adjust gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a„
” (jelen esetben elég háromszor megnyomni a gombot).
3 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot.
AZ AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZATA
PROGRAM
1. Leves
2. Pizza
3. Pattogatott kukorica
4. Burgonya
5. Automatikus
melegítés
28
A TERMÉK TÖMEGE,
TÉRFOGATA
A PROGRAM IDŐTARTAMA
[s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
150 g
0:50
300 g
1:20
450 g
1:50
100 g
3:30
1 (230 g)
6:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
Grillezéskor (7., 8., 9. program) a mikrohullámú sütő szünetet tart munka
közben, a készülék hangjelzést ad, aminek az a feladata, hogy figyelmeztesse a használót, hogy a jobb hatásfokú kiolvasztás érdekében meg kell
fordítani az ételt a másik oldalára. A kiolvasztási program újraindításához
nyomja meg a Start gombot.
Az automatikus menüvel történő melegítés eredménye olyan tényezőktől függ, mint az
élelmiszer alakja és mérete, bizonyos termékek elkészítésével kapcsolatos preferenciák,
valamint a termék sütőbe helyezésének módja. Ha nem teljesen elégedettek a főzés eredményével, annak időtartamát az egyéni igényekhez kell igazítani.
Több lépéses melegítés
Maximum 3 melegítési szakaszt lehet beállítani. Az egyik szakasz befejeződésekor
a készülék hangjelzést ad, és elkezdődik a következő szakasz.
Az kiolvasztás és az automatikus melegítés nem lehet a több lépéses melegítés egyik programja.
PÉLDA
Be szeretne állítani egy 5 perces kiolvasztást 80% mikrohullám teljesítménnyel, majd
7 percig tartó főzést. Tegye a következőket:
1 Nyomja meg kétszer a Micro. gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” felirat, és
kigyullad
és a
jel.
2 Az óra és időbeállító gombok segítségével vigye be a mikrohullámú melegítés időtartamát, nyomja meg ötször az „1 Min” gombot (5 perc).
A fenti műveletek végrehajtása után ne nyomja meg a Start gombot, hanem állítsa be
a melegítés második szakaszát.
3 Nyomja meg a Grill gombot. A kijelzőn megjelenik a „
” felirat, valamint
a
,
jelek.
4 Az óra és időbeállító gombok segítségével írja be a mikrohullámú melegítés időtartamát, nyomja meg hétszer az „1 Min” gombot (7 perc).
5 A több lépéses melegítés beindításához nyomja meg a Start gombot.
További információk
●● Minden beindított műveletet meg lehet szakítani a Pause/Cancel gomb megnyomásá-
val. A megszakított munka folytatásához nyomja meg a Start gombot. A Pause/Cancel
kétszeri megnyomása befejezi a műveletet.
●● Grillezés, mikrohullámú vagy kombinált melegítés közben nyomja meg a Micro. gombot. Az aktuális mikrohullám üzemmód 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
●● A melegítési, grillezési, kiolvasztási vagy az automatikus menü üzemmódban. a Clock
gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az aktuális idő. 3 másodperc után a kijelzés visszatér az előző állapotba.
●● A mikrohullámú sütő működésének végét többszöri hanggal jelzi, a kijelzőn pedig megjelenik a „
” felirat. Mindaddig,a míg ki nem veszi az étel, vagy meg nem nyom
egy tetszőleges gombot, a kétpercenként ismétlődő hangjelzés figyelmeztet arra, hogy
befejezte a működését.
●● Ha a mikrohullámú sütő működése közben kinyitották az ajtót, a becsukása után,
a sütő működésének folytatásához nyomja meg a Start gombot.
●● A helyes gomb megnyomásakor a készülék egyszeri hangjelzést ad. Ha nem jó gombot nyom meg, dupla hangjelzést hallatszik.
MW3133-001_v01
Ökológia – Óvjuk a környezetet
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására,
annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
MW3133-001_v01
29
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
În locul marcat mai jos înscrieţi NUMĂRUL DE SERIE , care este amplasat pe cuptor şi
păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
Cuprins
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei microundelor....................30
Recomandări importante cu privire la siguranţă.................................................................30
Instalaţia.............................................................................................................................31
Instrucţiuni cu privire la împământare.................................................................................31
Interferenţe radio................................................................................................................31
Curăţare –conservare şi deservire.....................................................................................32
Date tehnice.......................................................................................................................32
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii...............................................32
Funcţii suplimentare...........................................................................................................32
Indicaţii cu privire la vasele folosite....................................................................................32
Montajul platoului rotativ de sticlă.......................................................................................32
Înainte de a lua legătura cu service-ul................................................................................33
Construcţia cuptorului.........................................................................................................33
Panoul de comandă............................................................................................................33
Setarea funcţiilor cuptorului cu microunde:
Setare timer (ceas).......................................................................................................34
Pornirea cuptorului.......................................................................................................34
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor .......................................................34
Grătarul........................................................................................................................34
Pregătirea combinată a mâncărurilor (microunde + grătar).........................................34
Începerea rapidă a fierberii...........................................................................................34
Decongelare în funcţie de greutate..............................................................................34
Start întârziat................................................................................................................34
Timer............................................................................................................................35
Meniul automat (auto menu)........................................................................................35
Tabelul meniului automat ......................................................................................35
Fierberea pe mai multe etape......................................................................................35
Informaţii suplimentare.................................................................................................35
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător..........................................................................36
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI
CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU VIITOR
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei
microundelor
1 Nu folosiţi cuptorul atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru poate conduce a contactul direct cu radiaţiile microundelor. În nici un caz nu se
permite ocolirea sau modificarea pe proprie răspundere a mecanismelor de siguranţă.
2 Nu amplasaţi nici un fel de obiecte între partea frontală a cuptorului şi uşa acestuia şi
nici nu permiteţi să se strângă mizerie sau resturi de detergenţi de curăţare pe suprafeţele
de contact.
3 Nu folosiţi dispozitivul care este defect. Este foarte important ca uşa să fie perfect
închisă şi să nu prezinte nici un fel de defecte:
●● ale balamalelor şi zăvoarelor (lipsuri sau slăbiri),
●● a garniturilor uşii şi suprafeţelor de contact,
●● „denaturări”.
4 Lucrările legate de reglarea sau reparaţia cuptorului pot fi realizate numai de către
angajaţii calificaţi ai service-ului.
30
Recomandări importante cu privire la siguranţă
În timpul deservirii dispozitivului electric respectaţi regulile de securitate de bază. Pentru
a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, accidente sau a expunerii la energia
microundelor trebuie să respectaţi regulile:
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Utilizaţi aparatul doar în conformitate cu destinaţia acestuia, în modul descris în aceste instrucţiuni. Nu utilizaţi şi
nu încălziţi suprafeţe corozive în aparat. Cuptorul nu este
destinat pentru scopuri industriale sau de laborator.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru încălzirea de alimente şi băuturi. Uscarea hranei sau a hainelor
precum şi încălzirea de perne, pantofi, ţesături umede
etc. poate provoca răni sau duce la incendiu.
●● Niciodată nu folosiţi dispozitivul în cazul în care acesta are
cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, precum şi
în cazul unei funcţionări defectuoase sau în cazul în care
acesta a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice alt fel.
●● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru
a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot
provoca pericole serioase pentru utilizator. În cazul în care
veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să
luaţi legătura cu punctul de service al companiei ZELMER.
●● În cazul în care uşa sau elementele de etanşare a acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu poate funcţiona până
în momentul reparării acestora de către o persoană care
posedă calificările corespunzătoare.
●● Lichidele şi alte produse alimentare nu trebuie încălzite în
recipiente închise ermetic, deoarece acestea pot exploda.
●● Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate duce
la fierberea explozivă întârziată, de aceea trebuie să fiţi
precauţi atunci când manipulaţi recipientul.
●● Nu prăjiţi mâncăruri în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora piesele cuptorului, accesoriile acestuia sau chiar poate conduce la arsuri ale pielii.
●● Nu încălziţi ouă în coajă sau ouă fierte în cuptorul cu
microunde, deoarece pot exploda chiar şi după ce aţi terminat de încălzit.
●● Conţinutul biberoanelor şi a borcanelor cu mâncare pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat şi înainte de
a începe hrănirea copiilor trebuie verificată temperatura
pentru a evita arsurile.
●● Vasele de bucătărie pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la produsele alimentare încălzite. Pentru
manipularea vaselor folosiţi mânerele corespunzătoare.
●● Efectuarea oricăror activităţi de conservare sau de reparare
care sunt strâns legate de înlăturarea oricărui capac care
oferă protecţie împotriva energiei microundelor este periculoasă pentru fiecare persoană în afara persoanei calificate.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice şi
mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă
şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care
MW3133-001_v01
pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină echipamentul
atunci când nu sunt supravegheaţi.
●● Depozitaţi aparatul cu cablul departe de locurile la care
au acces copiii cu vârsta de sub opt ani.
●● Atenţie, suprafaţă fierbinte
.
●● Uşiţa şi alte suprafeţe exterioare se pot încălzi atunci
când aparatul este în funcţiune.
●● Suprafeţele disponibile pot fi fierbinţi în timpul funcţionării
aparatului.
●● Nu scoateţi placa de mică care se găseşte în camera
cuptorului cu microunde! Aceasta joacă un rol protector
împotriva radiaţiilor.
●● Avertisment! Aburii pot ieşi atunci când ridicaţi capacele
sau deschideţi ambalajele de folie.
●● Folosiţi mănuşi pentru bucătărie atunci când scoateţi
mâncarea încălzită.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
●● Cuptorul este destinată pentru a fi folosită ca dispozitiv de sine stătător, nu se recomandă amplasarea acesteia în dulap.
●● Cuptorul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice cu curent alternativ de
230 V, echipată în pin protector.
●● Aparatul trebuie amplasat lângă perete.
●● ATENŢIE: Nu montaţi cuptorul cu microunde pe maşinile de gătit sau pe alte aparate care generează căldură. Acest fapt poate cauza defecţiuni şi duce la pierderea
garanţiei.
●● Nu amplasaţi aparatul în dulap.
●● Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
●● Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
●● atunci când încălziţi alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, verificaţi des cuptorul cu microunde datorită faptului că există pericolul de aprindere a recipientului,
●● înainte de introducerea în cuptor a pungilor de hârtie sau din plastic îndepărtaţi de
pe acestea toate elementele cu conţinut de metal,
●● în cazul în care iese fum din aparat, opriţi cuptorul cu microunde sau scoateţi
ştecherul din priză şi lăsaţi uşa închisă pentru a opri flăcările,
●● nu lăsaţi produse din hârtie, vase de bucătărie şi accesorii de bucătărie sau alimente în interiorul cuptorului atunci când acesta nu este folosit.
●● Cablul de alimentare trebuie să treacă departe de suprafeţele fierbinţi şi acesta nu
poate acoperi nici un element al cuptorului.
●● Se recomandă curăţatul în mod regulat al cuptorului cu microunde şi îndepărtarea
alimentelor care s-au prins.
●● Neglijenţa la mentenanţa cuptorului poate duce la deteriorarea stării suprafeţei, ceea
ce poate avea un impact negativ asupra duratei de viaţă a acesteia şi, în cele din
urmă. poate duce la apariţia unor situaţii periculoase.
●● Nu folosiţi aparate de curăţat cu aburi pentru a curăţa cuptorul.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
●● Sub nici o formă nu îndepărtaţi folia care se găseşte pe partea dinspre interiorul uşii.
Acest lucru poate conduce la defectarea dispozitivului.
●● Protejaţi farfuria rotativă înainte de a deplasa aparatul, pentru a nu o deteriora.
●● Nu scoateţi niciodată placa de distanţare din spate sau de pe lateral, deoarece
aceasta asigură distanţa minimă faţă de perete pentru a asigura circulaţia aerului.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la
utilizare
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●●bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi
alte medii de lucru,
●●oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●●gospodării agroturistice,
●●pensionate tip „bed and breakfast”.
MW3133-001_v01
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru uz casnic, nu pentru uz în gastronomie.
●● Cuptorul cu microunde nu poate fi incorporat.
●● Produsele alimentare care au coaja groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii întregi,
merele şi castanele înainte de preparare trebuiesc înţepate pentru a nu cauza explozia acestora în cuptor.
●● Nu permiteţi ca mâncărurile să fie fierte prea mult timp.
●● Folosiţi doar vase care sunt adecvate pentru uzul în cuptoarele cu microunde.
●● Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru depozitarea obiectelor, cum ar fi: pâine, biscuiţi, etc.
Instalaţia
1 Trebuie să vă asiguraţi că a fost scos întregul ambalaj din interiorul cuptorului.
2 Îndepărtaţi folia de protecţie de pe panoul de control şi de pe carcasa cuptorului cu
microunde.
Verificaţi dacă nu există semne de deteriorare, cum ar fi uşa îndoită sau
deformată, garnituri ale uşii sau suprafeţele de contact deteriorate, balamale şi zăvoare fisurate sau cu lipsuri, urme de lovituri în interiorul cuptorului sau pe uşă.
În cazul în care veţi observa deteriorări, nu folosiţi cuptorul şi luaţi imediat
legătura cu personalul calificat al service-ului.
3 Cuptorul cu microunde ar trebui să fie plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, corespunzătoare pentru greutatea sa cu cele mai grele alimente, care teoretic pot fi puse în cuptorul cu
microunde.
4 Cuptorul cu microunde nu poate fi supus la acţiunea umezelii şi nici nu poate fi amplasat în apropierea materialelor uşor inflamabile sau deasupra sau în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
5 Dispozitivul trebuie amplasat cu spatele la perete. Pentru ca, cuptorul cu microunde să
funcţioneze corect trebuie să asiguraţi un flux de aer corespunzător. Deasupra cuptorului
lăsaţi un spaţiu de min. 30 cm, min. 20 cm pe ambele laturi ale cuptorului. Nu acoperiţi şi
nu blocaţi orificiile de ventilaţie ale dispozitivului. Nuźîndepărtaţi picioruşele.
6 Nu folosiţi cuptorul cu microunde fără platoul de sticlă şi setul inelului rotativ care trebuiesc să se găsească în poziţia corespunzătoare.
7 Verificaţi dacă, conductorul de alimentare cu curent electric nu este defect şi nu se
găsesşte sub cuptorul cu microunde sau deasupra unei suprafeţe fierbinţi sau ascuţite sau
dacă nu atârnă în afara muchiei mesei sau a blatului.
8 Asiguraţi accesul uşor la priză astfel încât în caz de urgenţă să puteţi cât mai repede
să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric.
9 Nu folosiţi şi nu depozitaţi cuptorul în aer liber.
Instrucţiuni cu privire la împământare
Ştecherul dispozitivului trebuie racordat la priza echipată în pin protector. Conectarea la
priză fără pin creează risc de electrocutare.
În cazul în care are loc un scurt-circuit împământarea reduce riscul de electrocutare.
Este recomandată utilizarea cuptorului cu microunde într-un circuit electric separat.
În cazul în care este folosit prelungitorul:
1 Prelungitorul trebuie să aibă trei conductoare de cablu cu priză şi ştecher care permit
racordarea la împământare.
2 Prelungitorul trebuie amplasat departe de suprafeţele fierbinţi şi ascuţite astfel încât
acesta să nu fie accidental tras sau agăţat.
În cazul unei racordări incorecte există risc de electrocutare.
În cazul în care există întrebări cu privire la modul de împământare sau în
ceea ce priveşte instrucţiunile cu privire la racordarea la sursa de alimentare cu curent electric luaţi legătura cu un electrician calificat sau cu un
angajat al service-ului.
Atât producătorul cât şi vânzătorul nu sunt responsabili în ceea ce priveşte
deteriorarea cuptorului sau vătămarea corporală care rezultă din ne-respectarea instrucţiunilor cu privire la conectarea la sursa de energie electrică.
Interferenţe radio
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate cauza interferenţe în recepţia radio, de televiziune şi a aparatelor similare.
Interferenţele pot fi limitate şi eliminate în modul următor:
●● curăţaţi uşa şi suprafeţele de contact ale cuptorului,
●● modificaţi setările antenei de recepţie a radioului sau a televizorului,
●● schimbaţi locul de amplasare a cuptorului cu microunde faţă de aparatul de recepţie,
●● măriţi distanţa dintre cuptorul cu microunde şi aparatul de recepţie,
●● conectaţi cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptor cu microunde şi aparatul de recepţie să fie alimentate de la alt circuit al reţelei de curent electric.
31
Curăţare –conservare şi deservire
1 Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric..
2 Se recomandă menţinerea în curăţenie a interiorului cuptorului cu microunde. În cazul
în care pereţii din interiorul cuptorului sunt murdari îndepărtaţi resturile de mâncare sau
lichidul vărsat cu ajutorul unei cârpe umede. În cazul în care cuptorul este foarte murdar folosiţi un detergent delicat. Pentru curăţare nu folosiţi spray-uri şi nici un fel de alţi
detergenţi de curăţare puternici deoarece aceştia pot păta, pot lăsa urme sau pot cauza
mătuirea suprafeţei cuptorului şi a uşii.
3 Suprafaţa externă a cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unei cârpe umede.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din interiorul cuptorului, trebuie să fiţi atenţi ca
apa să nu picure prin orificiile de ventilaţie în interiorul acestuia.
4 Ambele părţi ale uşii, geamul, garniturile uşii părţile adiacente trebuiesc frecvent şterse
cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduuri de alimente sau scurgeri de lichide.
Nu folosiţi detergenţi care au în componenţa sa substanţe abrazive.
În cazul în care curăţaţi garniturile uşii, adânciturile şi părţile adiacente,
se interzice folosirea substanţelor care pot deteriora etanşările şi care pot
cauza scurgerea microundelor.
5 Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare care conţin substanţe abrazive pentru curăţarea suprafeţei de sticlă de pe uşi deoarece acestea pot zgâria suprafaţa şi
pot cauza crăpături.
6 Nu permiteţi udarea panoului de comandă. Pentru curăţare trebuie să folosiţi o cârpă
moale. Pentru prevenirea pornirii accidentale a cuptorului, panoul de comandă trebuie
curăţat atunci când uşa acestuia este deschisă.
7 Dacă aburul condensat începe să se depună pe partea internă sau externă a uşii
aceasta trebuie ştearsă cu ajutorul unei cârpe moi.
Condensul poate apărea atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de
umiditate ridicată. În cazul unei astfel de situaţii acest lucru este normal.
8 Din când în când scoateţi şi ştergeţi platoul de sticlă. Spălaţi-l cu apă caldă folosind
detergent pentru spălarea vaselor sau spălaţi-l în maşina de spălat vase.
9 Pentru a preveni zgomotul, inelul rotativ şi partea inferioară a cuptorului trebuiesc curăţate regulat. Suprafaţa inferioară din interiorul cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unui
detergent delicat. Inelul rotativ trebuie spălat cu detergent pentru vase sau în maşina de
spălat vase. În cazul montării inelului rotativ în interiorul cuptorului aveţi grijă ca acesta să
fie montat la locul corespunzător.
10 Pentru a elimina mirosul neplăcut din interiorul cuptorului, timp de 5 minute trebuie să
fierbeţi în cuptor circa 200 ml de apă cu adaos de suc de lămâie şi coajă de lămâie într-un
vas care este corespunzător ales pentru fierberea în cuptorul cu microunde.
Interiorul acestuia trebuie şters cu ajutorul unei cârpe uscate şi moi.
11 În cazul în care trebuie înlocuit becul din interiorul cuptorului luaţi legătura cu SERWIS-UL.
12 Curăţaţi cu regularitate cuptorul şi îndepărtaţi depunerile de alimente.
Ne-respectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza defectarea stării suprafeţei ceea ce la rândul său poate avea influenţă negativă asupra duratei de
funcţionare a dispozitivului şi poate conduce la situaţii periculoase.
Date tehnice
Parametrii tehnici ai dispozitivului
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Microunde),
1000 W (Grătar)
Puterea nominală de ieşire a microundelor 900 W
Frecvenţa
2450 MHz
Dimensiuni externe (mm)
483 (D) x 399 (S) x 281 (W)
Dimensiunile interne ale cuptorului (mm)
340 (D) x 320 (S) x 220 (W)
Capacitatea cuptorului
23 litri
Platoul rotativ
Diametrul = 270 mm
Masa netă
Circa 14,1 kg
* Datele sus menţionate pot fi modificate, de aceea, utilizatorul trebuie să le verifice cu informaţiile care
sunt trecute pe plăcuţa de fabricaţie a cuptorului. Orice fel de reclamaţii cu privire la aceste modificări
nu vor fi luate în vedere.
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii
1 Aranjaţi cu grijă produsele alimentare. Produsele cele mai groase trebuiesc amplasate
pe marginea vasului.
2 Verificaţi timpul de fierbere. Fierbeţi folosind timpul cel mai scurt de fierbere iar în cazul
în care va fi necesar prelungiţi timpul de fierbere. Produsele arse pot conduce la producerea fumului sau pot să ia foc.
3 Produsele trebuiesc acoperite în timpul fierberii. Acoperirea acestora protejează împotriva “stropirii” şi asigură o fierbere egală.
4 În timpul fierberii produsele trebuiesc întoarse pentru a grăbi procesul de gătire a pro-
32
duselor de tip pui sau hamburgeri. Produsele mari, aşa cum ar fi friptura, trebuiesc întoarse
cel puţin o dată.
5 Pe la jumătatea timpului de gătit setat trebuie schimbată poziţia produselor alimentare
aşa cum ar fi de ex. chiftelele în sos. Produsele care se găsesc în partea de sus trebuiesc
mutate în partea de jos iar cele care se găsesc în mijlocul vasului trebuiesc mutate pe
marginea acestuia.
Funcţii suplimentare
SIGURANTA PENTRU COPII – protejarea dispozitivului împotriva punerea
accidentală în funcţiune de către copii
Blocada: În regimul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
Pause/Cancel. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza pornirea blocadei de
protecţie împotriva folosirii de către copii, iar pe ecran va apare simbolul
.
Deconectarea blocadei: Atunci când blocada este pornită apăsaţi şi menţineţi apăsat timp
de 3 secunde butonul Pause/Cancel. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza
deconectarea blocadei.
MODUL DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
În modul de repaus sau după ce aluat sfârşit programul de fierbere, dacă nu veţi realiza nici
un fel de activitate timp de 4 secunde cuptorul va trece în modul de economisire a energiei.
În cazul în care veţi apăsa unul dintre butoane, la alegere, sau veţi deschide uşa, cuptorul
va reveni la modul normal de funcţionare.
Indicaţii cu privire la vasele folosite
În cuptorul cu microunde pot fi folosite vase şi “unelte” special prevăzute pentru aceasta.
Materialul ideal pentru vasele care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde este un material transparent care permite trecerea prin recipient a energiei care este
folosită pentru încălzirea produselor alimentare.
1 Nu se recomandă folosirea ustensilelor din metal şi nici a vaselor cu ornamente metalice – microundele nu pot trece prin metal.
2 Înainte de începerea procesului de pregătire a mâncărurilor în cuptorul cu microunde
eliminaţi ambalajele de hârtie derivate din reciclate, deoarece acestea pot conţine particule
metalice, care pot cauza scânteiere şi / sau incendii.
3 Este recomandat să utilizaţi vase rotunde / ovale, mai degrabă decât vasele pătrate /
longitudinale, deoarece produsele alimentare din colţurile unor astfel de vase sunt mai des
arse.
4 Atunci când produsele alimentare sunt preparate pe grătar protejaţi zonele expuse la
arsuri acoperindu-le cu benzi înguste de folie de aluminiu. Totuşi trebuie să ţineţi minte
să nu folosiţi prea multă folie şi să păstraţi o distanţă de min. 3 cm între folie şi pereţii din
interiorul cuptorului.
Lista prezentată în continuare vă va permite selectarea corectă a vaselor şi accesoriilor
de bucătărie.
Accesorii de bucătărie
Sticlă rezistentă la foc
Sticlă nerezistentă la temperaturi ridicate
Produse ceramice rezistente la foc
Ustensile din plastic indicate utilizării în
cuptorul cu microunde
Hârtie pentru copt
Placă metalică
Grătar
Folia de aluminiu şi recipiente din folie
Microunde
Grătarul
Pregătirea combinată a mâncărurilor
Da
Nu
Da
Da
Nu
Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Test pentru vasele de bucătărie:
1 În recipient/vas turnaţi 1 pahar de apă rece (250 ml) şi introduceţi-l în cuptorul cu
microunde.
2 Fierbeţi apa la puterea maximă timp de 1 minut.
3 După scurgerea timpului setat, verificaţi temp. recipientului/vasului. Dacă acesta va fi
cald la atingere nu îl folosiţi pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
Nu gătiţi mai mult de un minut.
Montajul platoului rotativ de sticlă
1 Platoul rotativ nu trebuie amplasat în poziţie
Farfurie de sticlă
Butuc (partea de jos)
inversă. Nu se recomandă limitarea circulaţiei libere a
platoului.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor în cuptor întotAnsamblul
inelului rotativ
deauna în interiorul acestuia trebuie să fie montat platoul rotativ şi ansamblul inelului rotativ.
Axul rotativ
3 În timpul pregătirii mâncărurilor recipientele cu produse alimentare trebuiesc întotdeauna amplasate pe
platoul de sticlă.
4 În cazul în care platoul de sticlă crapă sau este deteriorat trebuie să luaţi imediat legătura cu cel mai apropiat punct de service.
MW3133-001_v01
Înainte de a lua legătura cu service-ul
Panoul de comandă
Starea normală:
1 În timpul funcţionării cuptorul cu microunde poate provoca interferenţe radio şi televiziune. Aceste interferenţe sunt similare cu interferenţele cauzate de o aparate electrice de
mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, ventilatorul, aspiratorul, etc.
2 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor în care este folosită puterea mică
a microundelor iluminarea interioară a cuptorului poate fi estompată.
3 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor din produsele alimentare ies aburi. Cea
mai mare parte a aburilor este evacuată prin orificiile de ventilaţie. Totuşi o parte a aburului
condensat se poate depune pe părţile reci ale cuptorului (de ex. pe uşa acestuia).
4 În cazul în care platoul de sticlă face zgomot în timpul funcţionării verificaţi şi curăţaţi
partea inferioară din interiorul cuptorului şi ansamblul inelului rotativ. Curăţaţi în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul „CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI DESERVIRE”.
Dacă cuptorul cu microunde nu funcţionează:
1 Verificaţi dacă, cuptorul este corect conectat la priza reţelei de alimentare cu curent
electric. Dacă nu, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou.
2 Verificaţi dacă siguranţa reţelei de alimentare nu este arsă sau dacă nu a fost pornită
siguranţa automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate funcţionează
corect, verificaţi priza reţelei, conectând la aceasta un alt dispozitiv.
3 Verificaţi dacă panoul de comandă este programat corespunzător şi dacă programatorul timpului a fost setat.
4 Verificaţi dacă uşa este închisă. În caz contrar energia microundelor nu va alimenta
cuptorul cu microunde.
În cazul în care după realizarea tuturor acestor activităţi cuptorul nu funcţionează trebuie să luaţi legătura cu service-ul. Nu se recomandă reglarea şi
nici realizarea reparaţiilor de către utilizator.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ecranul display-ului: ceas + indicatori
Butoanele de setare a ceasului şi timpului
Grill (Grătar)
Preset (Start întârziat)
Timer (Timer)
Clock (Setare timer (ceas))
Micro. (Microunde)
Weight Defrost (Decongelare în funcţie de greutate)
Weight Adjust (Setarea greutăţii sau a numărului de porţii după selectarea meniului
automat)
Pause/Cancel (Oprire/Anulare)
Combi. (Pregătirea combinată a mâncărurilor)
Butoane pentru selectarea meniului automat
Start (Pornirea programului)
AUTO MENU
(Meniul Automat)
(Supă)
1
(Pizza)
Construcţia cuptorului
1
2
3
4
5
6
7
Panoul de comandă
Ax rotativ
Ansamblul inelului rotativ
Platoul de sticlă rotativ
Geamul
Uşa
Blocada de siguranţă – deconectează alimentarea în momentul în care este deschisă
uşa în timpul funcţionării cuptorului
8 Grătar metalic (de folosit numai pentru funcţia barbeque, acest grătar trebuie amplasat
pe farfuria rotativă de sticlă)
9 Placa de mică
10 Dispozitivul de încălzire a grătarului
10
4
(Floricele de
porumb)
2
(Cartofi)
11
(Încălzire
automată)
7
3
12
(Legume
proaspete)
4
12
8
(Pui la grătar)
5
13
9
(Carne de vită/de
miel la grătar)
6
10
9
6
(Carne de porc la
grătar)
5
1
2 3
7
8
ECRANUL DISPLAY-ULUI: INDICATORI – SEMNALIZARE
Prima etapă a pregătirii
mâncării pe mai multe
etape
Microunde
Cea de a doua etapă
a pregătirii mâncării pe
mai multe etape
Grătarul
Cea de a treia etapă
a pregătirii mâncării pe
mai multe etape
Timer
Ceas
Start întârziat
Blocada părintească
Greutate în grame
Decongelare în funcţie de
greutate
MW3133-001_v01
33
Setare timer (ceas)
După ce cuptorul cu microunde a fost conectat la sursa de alimentare cu curent electric
pe display va apare mesajul „
” cât şi simbolul
, şi veţi auzi un semnal sonor.
1 Apăsaţi pentru o perioadă de 3 secunde butonul Clock, pentru a fixa ora corespunzătoare. Pe display va apare simbolul „
”. Apăsarea repetată a butonului Clock va
comuta ceasul pe formatul de 12 ore, pe display va apare „
”.
2 Pentru a seta ora în formatul de 24 de ore, atunci când pe display va fi vizibil mesajul
„
”, cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului introduceţi ora actuală. De exemplu, pentru a seta ora 12:10 apăsaţi „10 Min, de 2 ori 1 Min, 10 Sec”.
3 Apăsaţi butonul Clock, Pentru a finaliza setarea orei. Veţi observa că începe să licărească simbolul „:”, pe display va apare ora setată cât şi simbolul
.
2 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
a mâncării cu ajutorul grătarului Timpul maximal de pregătire a mâncării cu ajutorul grătarului este de 99 minute şi 59 secunde.
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării cu ajutorul
grătarului.
Pentru a obţine un mai bun efect al pregătirii mâncării cu ajutorul grătarului apăsaţi butonul Pause/Cancel, pentru a stopa funcţionarea cuptorului,
apoi deschideţi uşa acestuia şi întoarceţi mâncare pe partea cealaltă. După
ce aţi închis uşa apăsaţi butonul Start pentru ca, cuptorul să poată să re/
înceapă funcţionarea.
Pregătirea combinată a mâncărurilor (microunde + grătar)
În cazul în care dispozitivul este folosit în modul de pregătire combinată
a mâncărurilor, copii pot folosi cuptorul numai sub supravegherea unei
persoane adulte deoarece dispozitivul se încălzeşte până la temperaturi
ridicate.
Setările persistă atâta timp cât cuptorul este conectat la priza de alimentare
cu curent electric (alimentarea este menţinută).
Pentru a schimba setările ceasului trebuie repetaţi paşii 1-3.
PREGĂTIREA COMBINATĂ A MÂNCĂRURILOR 1
Apăsarea butonului Pause/Cancel în timpul setării ceasului cauzează că
setările revin automat la starea dinainte.
,
Pornirea cuptorului
După conectarea dispozitivului la sursa de alimentare cu curent electric corespunzătoare şi
înainte de începerea programării cuptorului cu microunde trebuie să amplasaţi alimentul în
interiorul acesteia şi apoi trebuie să închideţi uşa.
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor
Pentru pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor nu folosiţi grătarul! Înainte de a începe pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor
scoateţi grătarul din cuptor.
1 Apăsaţi butonul Micro., pentru a selecta nivelul puterii de funcţionare. Pe display va
apare mesajul „
”, se vor aprinde simbolurile
şi
.
2 Pentru a selecta o altă putere a microundelor de ex 60%, apăsaţi butonul Micro., până
în momentul în care pe display va apare mesajul „
”.
3 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
a mâncării cu ajutorul microundelor Timpul maximal de pregătire a mâncării este de 99
minute şi 59 secunde.
4 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării.
EXEMPLU
Pentru a seta fierberea pentru o perioadă de 20 de minute în cazul în care puterea microundelor este de 80%, executaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi butonul Micro., pentru a selecta nivelul puterii de funcţionare. Pe display va
apare mesajul „
”, se vor aprinde simbolurile
,
.
2 Pentru a selecta puterea microundelor de 80%, apăsaţi butonul Micro. o dată, pe display va apare mesajul „
”.
3 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
a mâncării cu ajutorul microundelor, apăsaţi de 2 ori butonul „10 Min” (20 minute).
4 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării.
Apăsarea butonului Pause/Cancel în timpul setării timpului sau a puterii de
funcţionare pentru pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor sau
dacă nu veţi realiza nici o activitate timp de 1 minut, cauzează că, setările
revin automat la starea dinainte.
După selectarea nivelului 0% putere de funcţionare, cuptorul cu microunde
va funcţiona fără microunde cu ventilatorul pornit. Nivelul 0% putere de
funcţionare poate fi folosit pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute din
interiorul cuptorului cu microunde.
TABELUL PUTERILOR MICROUNDELOR
.
= 30% din timp – pregătirea mâncării cu ajutorul microundelor, 70% din timp –
pregătirea mâncărurilor cu ajutorul grătarului.
2 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
combinată a mâncării Timpul maximal de pregătire a mâncării este de 99 minute şi 59
secunde.
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării.
PREGĂTIREA COMBINATĂ A MÂNCĂRURILOR 2
Pregătirea combinată a mâncărurilor 2 este foarte folositoare în cazul pregătirii budincilor,
omletelor, cartofilor copţi şi a cărnii de pasăre.
1 Apăsaţi butonul Combi. de două ori. Pe display va apare mesajul „
lurile
,
,
” şi simbo-
.
= 55% din timp – pregătirea mâncării cu ajutorul microundelor, 45% din timp –
pregătirea mâncărurilor cu ajutorul grătarului.
2 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
combinată a mâncării Timpul maximal de pregătire a mâncării este de 99 minute şi 59
secunde.
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării.
Începerea rapidă a fierberii
Dacă, cuptorul se găseşte în modul de repaus, este de ajuns că, cu ajutorul tastaturii
numerice veţi introduce timpul de fierbere şi apoi veţi apăsa butonul Start, pentru a porni
pregătirea mâncării pe durata de timp setată la puterea maximală a microundelor. Timpul
maximal de pregătire a mâncării este de 99 minute şi 59 secunde.
Decongelare în funcţie de greutate
Cuptorul cu microunde posedă funcţia de decongelare în funcţie de greutate. Timpul şi
puterea de funcţionare a microundelor este selectată automat în funcţie de greutate.
1 Apăsaţi butonul Weight Defrost. Pe display va apare mesajul „
” şi simbolurile
,
,
.
2 Apăsaţi butonul Weight Adjust, pentru a seta greutatea produsului care va fi decongelat Greutatea trebuie să se afle în intervalul de la 100 g până la 1800 g.
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe procesul de decongelare.
În timpul decongelării cuptorul se va opri din funcţionare, veţi auzi un semnal sonor, care are ca scop amintirea beneficiarului, că pentru a obţine un
mai bun efect de decongelare produsul trebuie întors pe cealaltă parte.
Apăsaţi butonul Start pentru a reîncepe decongelarea.
Start întârziat
Displayul
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Puterea
microundelor
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grătarul
Posibilitatea de pregătire a mâncărurilor pe grătar este foarte folositoare în cazul bucăţilor
subţiri de carne, friptură, chiftele, kebab, cârnăciori şi bucăţi de carne de pui. De asemenea, este foarte folositoare în cazul pâinii prăjite produselor cu pesmet.
1 Apăsaţi butonul Grill. Pe display va apare mesajul „
” şi simbolurile
,
.
34
Pregătirea combinată a mâncărurilor 1 este foarte folositoare în cazul peştelui şi a cartofilor.
1 Apăsaţi butonul Combi. Pe display va apare mesajul „
” şi simbolurile
,
Această funcţie permite punerea în funcţiune a cuptorului mai târziu, de ex. ceasul va arăta
11:10, doriţi să începeţi pregătirea mâncării la ora 11:30.
1 Setaţi ceasul (vezi capitolul Setări ceas).
2 Setaţi programul de fierbere Maximal pot fi setate trei etape de fierbere. Nu se recomandă setarea decongelării în cazul funcţiei de pornire întârziată.
EXEMPLU: Doriţi să setaţi fierberea pentru o perioadă de timp de 7 minute la puterea
de 80%.
a) Apăsaţi butonul Micro. de două ori pe display va apare mesajul „
”, se vor
aprinde simbolurile
,
.
MW3133-001_v01
b) Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
a mâncării cu ajutorul microundelor, apăsaţi de şapte ori butonul „1 Min” (7 minute).
După efectuarea activităţilor de mai sus nu apăsaţi butonul Start, procedaţi în felul următor:
3 păsaţi butonul Preset. Pe display va apre mesajul „
”, se va aprinde simbolul
.
4 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului setaţi ora la care va fi pornit
programul, apăsaţi „10 Min, 1 Min, de 3 ori 10 Sec”.
5 Apăsaţi butonul Start, pentru a confirma setările Pe display va apare ora la care va
PROGRAMUL
5. Încălzire automată
porni programul cât şi simbolul
care licăreşte.
6 După ce timpul setat a fost atins, veţi auzi un semnal sonor, programul setat de fierbere va fi pornit.
După programarea timpului de pornire a cuptorului, pe display va fi vizibilă ora la care va fi pornit programul. Cu scopul de a verifica ora actuală
apăsaţi o dată butonul Clock, ora actuală va fi redată pentru o perioadă de
3 secunde. Funcţia de start întârziat poate fi anulat prin apăsarea butonului
Pause/Cancel.
Funcţia de start întârziat funcţionează numai dacă anterior a fost setat pe
display timpul, în caz contrar această funcţie nu va funcţiona.
6. Legume proaspete
7. Pui la grătar
Timer
1 Apăsaţi butonul Timer. Pe display va apare mesajul „
” şi simbolul
.
2 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul timer-ului
Timpul maximal care poate fi setat pe timer este de 99 minute şi 59 secunde.
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a finaliza setările.
4 După ce a fost atins timpul setat semnalul sonor va putea fi auzit de cinci ori.
După ce aţi setat timpul timer-ului, pe display va apare ora actuală. Dacă
doriţi să verificaţi timpul setat pentru timer, apăsaţi butonul Timer, timpul
setat pentru timer va fi redat pentru o perioadă de 3 secunde, apăsarea
butonului Pause/Cancel, va anula setările timer-ului.
8. Carne de vită/de
miel la grătar
9. Carne de proc la
grătar
Timer-ul reprezintă un trib separat de funcţionare care este independent de
funcţionarea ceasului.
Meniul automat (auto menu)
Cuptorul cu microunde posedă un meniu automat care nu necesită programarea duratei şi
nici a puterii de funcţionare a microundelor Meniul este pregătit pentru mai multe produse
cum ar fi: supa, pizza, floricele de porumb, cartofi, încălzire automată, legume proaspete,
pui la grătar, carne de vită/de miel la grătar, carne de porc la grătar.
Fiecare program din meniul automat posedă câteva opţiuni cu privire la greutatea produsului de care este strâns legată durata programului respectiv.
După ce se va scurge jumătate din timpul care a fost setat pentru pregătirea mâncării,
puteţi întoarce produsul pe partea cealaltă, pentru obţinerea unui efect egal în timpul procesului de pregătire a mâncării.
EXEMPLU
Pentru a seta meniul automat pentru fierberea a 400 g de legume proaspete, procedaţi în
felul următor:
1 Cu ajutorul butoanelor de selectare a meniului automat (Menu +; Menu –) selectaţi
programul corespunzător, în acest caz
.
2 Apăsaţi butonul Weight Adjust până în momentul în care pe display va apare mesajul
„
” (în acest caz ajunge dacă apăsaţi butonul de trei ori).
3 Apăsaţi butonul Start, pentru a începe procesul de pregătire a mâncării.
TABELUL MENIULUI AUTOMAT
PROGRAMUL
1. Supă
2. Pizza
MASA, VOLUMUL
PRODUSULUI
DURATA PROGRAMULUI
[s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
150 g
0:50
300 g
1:20
450 g
1:50
100 g
3:30
1 (230 g)
6:00
3. Floricele de porumb
4. Cartofi
MW3133-001_v01
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
MASA, VOLUMUL
PRODUSULUI
DURATA PROGRAMULUI
[s]
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
5:00
500 g
6:00
600 g
7:00
800 g
33:00
1000 g
36:00
1200 g
39:00
1400 g
42:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
În timpul pregătirii mâncării cu ajutorul grătarului (programele 7, 8, 9) cuptorul se va opri din funcţionare veţi auzi un semnal sonor, care are ca scop
amintirea beneficiarului, că pentru a obţine un mai bun efect de pregătire
a mâncării cu ajutorul grătarului, produsul trebuie întors pe cealaltă parte.
Apăsaţi butonul Start pentru a re-porni programul.
Rezultatele pregătirii mâncării cu ajutorul meniului automat sunt dependente de diferiţi factori aşa cum ar fi, forma şi dimensiunea produsului alimentar, preferinţele cu privire la pregătirea diferitelor produse alimentare sau chiar şi modul de aranjare a produselor în cuptor.
Dacă nu veţi fi în totalitate mulţumiţi de rezultatele pregătirii mâncării, atunci trebuie să
reglaţi timpul de pregătire a mâncării în funcţie de propriile nevoi.
Fierberea pe mai multe etape
Pot fi setate maximum 3 etape de fierbere. După ce unul dintre programe ia sfârşit veţi auzi
un semnal sonor şi va începe cealaltă etapă.
Decongelarea şi fierberea automată nu pot fi unul din programele pregătirii
mâncării pe mai multe etape.
EXEMPLU
Doriţi să setaţi pregătirea mâncării cu ajutorul microundelor pentru 5 minute la puterea de
funcţionare a microundelor de 80%, şi apoi doriţi să pregătiţi aceeaşi mâncare cu ajutorul
grătarului timp de 7 minute. Efectuaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi butonul Micro. de două ori pe display va apare mesajul „
”, se vor
aprinde simbolurile
,
.
2 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
a mâncării cu ajutorul microundelor, apăsaţi de cinci ori butonul „1 Min” (5 minute).
După efectuarea activităţilor de mai sus nu apăsaţi butonul Start, setaţi cea de a doua
etapă de pregătire a mâncării.
3 Apăsaţi butonul Grill. Pe display va apare mesajul „
” şi simbolurile
,
.
4 Cu ajutorul butoanelor de setare a ceasului şi a timpului introduceţi timpul de pregătire
a mâncării cu ajutorul grătarului, apăsaţi de şapte ori butonul „1 Min” (7 minute).
5 Apăsaţi butonul Start, pentru a porni pregătirea mâncării pe mai multe etape.
Informaţii suplimentare
●● Fiecare operaţiune care a fost deja pornită poate fi oprită prin apăsarea butonului
Pause/Cancel. Pentru a continua operaţiunea oprită apăsaţi butonul Start. Prin apăsarea butonului Pause/Cancel de două ori veţi opri operaţiunea.
●● În timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul microundelor şi a pregătirii combinate
a mâncărurilor apăsaţi butonul Micro.. Modul actual de funcţionare a microundelor va fi
redat pe display timp de 3 secunde.
35
●● În modul de pregătire a mâncării cu ajutorul microundelor, grătarului, de decongelare
sau de folosire a meniului automat, după apăsarea butonului Clock, pe display va fi
redată ora actuală. După 3 secunde toate indicaţiile vor reveni la starea precedentă.
●● Sfârşitul funcţionării cuptorului va fi semnalizat de către semnalul sonor care va fi auzit
de câteva ori iar pe display va apare mesajul „
”. Până în momentul scoaterii din
cuptor a mâncării sau până în momentul apăsării oricărui buton la alegere, semnalul
care va fi auzit din două în două minute de va aduce aminte că, funcţionarea cuptorului
a luat sfârşit.
●● Dacă în timpul funcţionării cuptorului a fost deschisă uşa acestuia atunci, după închiderea acestora apăsaţi butonul Start, pentru a continua funcţionarea cuptorului.
●● Apăsarea corectă a butonului va fi semnalizată printr-un semnal sonor. În cazul în care
aţi apăsat un buton necorespunzător veţi auzi un dublu semnal sonor.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă
– în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de
vânzare, de aspectul estetic ş.a.
36
MW3133-001_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей
продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использование исключительно оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer. Оны были проектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание
следует посвятить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим
сохранить, чтобы Вы могли использовать ее также во время дальнейшего использования.
В указанном месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, который находится на печи
и сохраните информацию на будущее.
СЕРИЙНІЙ
НОМЕР:
Список содержания
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием энергии микроволн . ...37
Важные рекомендации, касающиеся безопасности .....................................................37
Подключение.....................................................................................................................38
Инструкции, касающиеся заземления............................................................................38
Радиопомехи.....................................................................................................................38
Чистка – хранение и обслуживание................................................................................39
Технические параметры...................................................................................................39
Микроволновое приготовление – указания....................................................................39
Дополнительные функции...............................................................................................39
Указания, касающиеся посуды........................................................................................39
Монтаж стеклянного оборотного блюда.........................................................................39
Перед обращением в сервисный центр..........................................................................40
Строение печи..................................................................................................................40
Панель управления..........................................................................................................40
Установки функций микроволновой печи:
Установки часов.........................................................................................................41
Включение печи..........................................................................................................41
Микроволновое приготовление.................................................................................41
Гриль...........................................................................................................................41
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль).......................................41
Быстрое начало приготовления................................................................................41
Размораживание по весу...........................................................................................41
Отложенный старт......................................................................................................41
Таймер.........................................................................................................................42
Автоматическое меню (auto menu)...........................................................................42
Таблица автоматического меню ........................................................................42
Многоэтапное приготовление....................................................................................42
Дополнительная информация...................................................................................42
Экология – забота об окружающей среде......................................................................43
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕ
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием
энергии микроволн
1 Не используйте печь при открытых дверцах.
Это грозит непосредственным контактом с микроволновым излучением. Ни в коем
случае нельзя обходить или самостоятельно модифицировать механизмы защиты.
2 Не помещайте никаких предметов между передней частью печи и дверцами,
также не допускайте к накоплению грязи или остатков чистящих средств на поверхности стыка.
3 Не используйте поврежденный прибор. Важно, чтобы дверцы тщательно закрывались и не показывали никаких повреждений:
●● завесы и защелки (отсутствие трещин или послабление),
●● уплотнителей дверц, а также поверхностей стыка,
●● «спачения».
4 Работу, связанную с регуляцией или ремонтом печи, могут проводить только квалифицированные работники сервисного центра.
MW3133-001_v01
Важные рекомендации, касающиеся безопасности
В процессе обслуживания электрического прибора придерживайтесь основных
принципов безопасности. Чтобы уменьшить риск ожога, удара электрическим током,
пожара, повреждений или влияния энергии микроволн, придерживайтесь правил:
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
●● Употребляйте устройство исключительно по предназначению, согласно описанию в настоящей инструкции. Не используйте, не подогревайте в устройстве
едкие химические вещества. Печь не предназначена
для промышленных или лабораторных целей.
●● Микроволновая печь предназначена исключительно
для подогрева пищи и напитков. Сушение пищи или
одежды и подогрев подушек, туфель, влажных тканей и т.п. может привести к ранению или зажиганию.
●● Никогда не используйте прибор с поврежденным
кабелем питания или штепселем, как и в случае их
неправильной работы, падения или иного повреждения прибора.
●● Если несъемный провод питания будет поврежден,
его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным
лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный
персонал. Неправильно выполненный ремонт может
привести к серьезной угрозе для пользователя. В случае возникновения неполадок просим Вас обратиться
в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Если дверцы или их уплотнители повреждены, печь
не может работать до момента их ремонта квалифицированным лицом.
●● Жидкости и другие продукты питания нельзя разогревать в закрытых контейнерах, потому что они могут
взорватьсяi.
●● СВЧ-нагрев напитков может привести к задержке
взрывного вскипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
●● Не жарьте продукты питания в печи. Горячее масло
может уничтожить части печи или приборы, приводя
даже к ожогам кожи.
●● Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не следует
нагревать в микроволновых печах, так как они могут
взорваться, даже после завершения нагрева.
●● Содержимое бутылочек для кормления детей и баночек с питанием для детей следует размешать или
потрусить, а также проверить температуру перед
подачей к съеданию, чтобы избежать ожогов.
●● Кухонная посуда может нагреваться в результате
перехода тепла с подогретой пищи. Для переноса
посуды используйте соответствующие захваты.
●● Выполнение действий по сервису или ремонту, связанных со снятием крышки, которая дает защиту
перед действием перед энергией микроволн опасно
и должно выполняться квалифицированными лицами.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими
и умственными способностями, лицами без опыта
работы с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации при37
бора и связанными с этим угрозами. Запрещается
детям играть с прибором. Не допускать проведения
чистки и консервации прибора детьми без присмотра
взрослых.
●● Храните устройство вместе с проводом в месте,
недоступном для детей до восьми лет.
●● Обратите внимание, горячая поверхность
.
●● Двери и другие внешние поверхности могут нагреваться во время работы устройства.
●● Открытые поверхности могут быть горячими во
время работы устройства.
●● Не вынимайте миковую плитку, которая находится
в камере микроволновой печи! Она выполняет защитную роль перед излучением.
●● Предупреждение! При открывании крышек или упаковок, закрытых пленкой, выходит пар.
●● При контакте с подогретой пищей следует использовать кухонные рукавицы.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●● Печь предназначена к использованию в качестве стоящей отдельно, не следует помещать ее в шкафчике.
●● Печь подключайте только к гнезду сети переменного тока 230 V, оборудованного защитным кольцом.
●● Устройство необходимо установить возле стены.
●● ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать печь над плитой или другими устройствами, выделяющими тепло. Это может привести к повреждению устройства
и потере гарантии.
●● Не устанавливать устройство в шкафу.
●● Не включайте пустую печь.
●● Чтобы уменьшить риск пожара внутри печи:
●● во время нагревания пищи в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо часто проверять печь из-за возможности воспламенения контейнера,
●● перед вложением бумажных или пластиковых пакетов в печь уберите из них
всяческие содержащие металл завязки,
●● в случае образования в устройстве дыма, его необходимо выключить или отсоединить вилку от розетки, и не открывать дверь, чтобы не распространялся огонь,
●● не оставляйте бумажных продуктов, посуды и кухонных приборов или пищи
внутри печи, когда прибор не используется.
●● Кабель питания должен походить вдали от разогретых поверхностей и не
может прикрывать никаких элементов печи.
●● Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки пищи.
●● Если не поддерживать печь в чистоте, это может привести к ухудшению
состояния поверхности, что может негативно повлиять на долговечность печи
и в результате привести к опасной ситуации.
●● Не используйте паровые чистящие средства для чистки микроволновой печи.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием часовых выключателей
или отдельной системы отдаленного управления.
●● Ни при каких условиях не убирайте фольгу, находящуюся на внутренней стороне дверец. Это может привести к повреждению прибора.
●● Зафиксировать вращающуюся тарелку перед перемещением устройства для
избежания его повреждения.
●● Запрещено снимать промежуточные планки сзади и по бокам. Они обеспечивают минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
УКАЗАНИЕ
Информация про продукт и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
●●кухни для персонала в магазинах, офисах и другой
рабочей среде,
●●гостями в гостиницах, мотелях и других жилых объектах,
●●агротуристических хозяйствах,
●●пансионатах типа «bed and breakfast».
38
●● Микроволновая
печь предназначена только для домашнего использования,
а не для использования в ресторанном бизнесе.
●● Микроволновая печь должна использоваться как отдельностоящая.
●● Продукты питания, покрытые толстой кожицей, такие как картошка, целые
кабачки, яблоки и каштаны, перед приготовлением проколите.
●● Не доводите до разваривания пищи.
●● Использовать только посуду, пригодную для использования в микроволновых
печах.
●● Не используйте микроволновую печь для хранения каких-либо предметов,
напр. хлеба, печенья и т.п.
Подключение
1 Удостоверьтесь, все ли упаковки были вынуты изнутри печи.
2 Снимите защитную фольгу с панели управления и с корпуса микроволновой
печи.
Проверьте, нет ли каких-то следов повреждения, таких как перекошенные или изогнутые дверцы, поврежденные уплотнители
дверец, а также поверхность стыка, треснутые или ослабленные
завесы и заклепки дверец, вмятины внутри печи или в дверцах.
В случае любых повреждений не используйте прибор и обратитесь
к квалифицированным работникам сервисного центра.
3 Микроволновую печь поставьте на ровной, стабильной поверхности, которая
выдержит ее вес и самые тяжелые продукты, предназначенные для приготовления
в микроволновой печи.
4 Не подвергайте микроволновую печь действию влажности и не ставьте поблизости горючих материалов, как и над или поблизости приборов, генерирующих тепло.
5 Тыльная поверхность печи должна быть повернута к стене. Чтобы печь работала
правильно, обеспечьте соответствующее прохождение воздуха. Над печью оставьте
отступ мин. 30 см, мин. 20 см с обеих сторон. Не закрывайте или затыкайте вентиляционные отверстия прибора. Не снимайте ножки.
6 Не используйте печь без стеклянного блюда и системы оборотного кольца, помещенных в правильной позиции.
7 Проверьте, не поврежден ли кабель питания, не проходит ли под печью или над
какой-нибудь горячей или острой поверхностью, а также не свисает ли за край стола
или столешницы.
8 Обеспечьте легкий доступ до гнезда так, чтобы в экстренных случаях возможно
было легкое отключение прибора от источника питания.
9 Не используйте и не храните печь на открытом воздухе.
Инструкции, касающиеся заземления
Штепсель прибора следует подключить к гнезду, оборудованному защитным кольцом. Подключение к гнезду без кольца приводить к возникновению риска удара электрическим током.
В случае замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током.
Рекомендуется использование печи в отдельном электрическом разъеме.
В случае использования удлинителя:
1 Удлинитель должен быть трехкабельным с гнездом и штепселем, которые позволяют присоединить к заземлению.
2 Удлинитель разместите вдали от горячих и острых поверхностей так, чтобы он не
мог быть случайно потянут или зацеплен.
В случае несоответствующего подключения существует риск
поражения током.
В случае каких-либо вопросов, касающихся заземления или инструкций относительно подключения к элекрическому питанию контактируйте с квалифицированным электриком или работником сервисного центра.
Как изготовитель, так и продавец не несут ответственности
за повреждение печи или увечья, которые возникли впоследствии
несоблюдения инструкций, касающихся подключения к электрическому питанию.
Радиопомехи
Работа микроволновой печи может привести к помехам приемников радио, телевиденья и похожего оборудования.
Помехи можно ограничить или убрать следующим образом:
●● почистите дверцы и стыковые поверхности печи,
●● измените установки радио или телевизионной радиоантенны,
●● переставьте печь по отношению к приемнику,
●● удалите печь от приемника,
●● подключите микроволновую печь к другому электрическому гнезду так, чтобы
печь и приемник питались от разных разводок электросети.
MW3133-001_v01
Чистка – хранение и обслуживание
1 Перед началом чистки выключите печь и выньте штепсель кабеля питания из
гнезда электросети.
2 Внутренность печи следует удерживать в чистоте. В случае загрязнения внутренних стенок печи удалите куски пищи или разлитую жидкость влажной тряпочкой.
В случае сильного загрязнения используйте нежное чистящее средство. Не используйте чистящие средства в спрее и других сильных чистящих средств, потому что они
могут запятнать, покрыть полосками или заматировать поверхность печи и дверец.
3 Внешнюю поверхность печи чистите с помощью влажной тряпочки.
Чтобы избежать повреждения подсистем, находящихся внутри печи, следите, чтобы
вода не капала через вентиляционные отверстия вовнутрь.
4 Обе стороны дверец, оконца, уплотнители дверец и соседние части часто протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить всякие остатки пищи или разлитую жидкость.
Не используйте чистящие средства, содержащие разъедающие субстанции.
В случае чистки уплотнителей/дверец, углублений и прилегающих
частей, нельзя использовать субстанции, которые могут повредить уплотнения и привести прохождение микроволн.
5 Для мыться корпуса не используй агрессивные чистящие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, такие как: деления, обозначения, знаки предостережения и т.п.
Для очистки стеклянной поверхности дверцы не употребляйте
моющие средства, содержащие абразивные вещества, так как они
могут исцарапать поверхность и в результате привести к возникновению трещин.
6 Не допускайте к увлажнению панели управления. Для чистки используйте влажную, мягкую тряпочку. Чтобы избежать случайного включения печи, панель управления чистите только при открытых дверцах.
7 Если конденсат водяного пара начинает оседать на внутренней или внешней стороне дверец, вытрите ее с помощью мягкой тряпочки.
Конденсат может наступать, когда микроволновая печь действует в условиях высокой влажности. В такой ситуации это нормальное явление.
8 Регулярно вынимайте и мойте стеклянное блюдо. Мойте его в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды или в посудомоечной машине.
9 Чтобы избежать шума, оборотное кольцо и дно внутренности печи чистите регулярно. Нижнюю поверхность просто очистите с помощью нежного чистящего средства. Оборотное кольцо мойте в воде с добавлением средства для мытья посуды
или в посудомоечной машине. Во время повторного монтажа оборотного кольца
в печи обратите внимание, чтобы поместить его в соответствующем месте.
10 Чтобы удалить неприятный запах из печи, на протяжении 5 минут кипятите
в печи около 200 мл воды из соком и кожурой одного лимона в миске, приспособленной к подогреванию в микроволновой печке.
Внутри тщательно протрите с помощью сухой, мягкой тряпочки.
11 Если необходима замена внутренней лампочки, обратитесь по этому вопросу
в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи.
Несоблюдение выше изложенных указаний может привести
к повреждению состояния поверхности, что, в свою очередь,
может неблагоприятно повлиять на длительность эксплуатации
прибора и вести к опасным ситуациям.
Технические параметры
Дополнительные функции
РОДИТЕЛЬСКАЯ БЛОКИРОВКА – защита перед доступом детей
Блокировка: В состоянии ожидания, нажмите и удержите на протяжении 3 секунд
кнопку Stop/Cancel. Прозвучит долгий звуковой сигнал, сигнализирующий о включении блокировки, защищающей перед доступом детей, а на экране появится символ
.
Освобождение блокировки: При включенной блокировке включите и удержите на
протяжении 3 секунд кнопку Stop/Cancel. Прозвучит другой звуковой сигнал, сигнализирующий освобождение от блокировки.
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
В режиме ожидания или после окончания программы приготовления, бездействие
в течении 4 минут приведет к тому, что печь перейдет в режим экономии энергии.
После нажатия любой кнопки или после открывания дверец печь вернется в нормальный режим работы.
Указания, касающиеся посуды
В микроволновой печи используйте посуду и приборы, приспособленные к этому.
Идеальным материалом для посуды, который подходит для использования в микроволновой печи, является прозрачный материал, позволяющий проникновению энергии через контейнер с целью разогрева пищи.
1 Не используйте металлических приборов или посуды либо посуды с металлической окаемкой – микроволны не проникают сквозь металл.
2 Перед приготовлением в микроволновой печи удалите упаковку из бумаги, полученной в процессе повторной обработки, потому что она может содержать металлические частицы, которые могут привести к искрению/пожару.
3 Рекомендуется использование круглой/овальной посуды вместо квадратных/прямоугольных, потому что пища на углах посуды чаще пригорает.
4 Во время использования гриля открытие поверхности блюда оберегайте перед
пригоранием, закрывая тонкими полосками алюминиевой фольги. Следует, однако,
помнить, чтобы не использовать слишком много фольги и сберечь расстояние мин.
3 см между фольгой и внутренними стенками печи.
Ниже представлена таблица, которая облегчит выбор соответствующей посуды
и приборов.
Кухонные приборы
Жаропрочная стеклянная
Обычная стеклянная
Жаропрочная керамическая
Пластиковая посуда, пригодная для
микроволновой печи
Кухонная бумага
Металлические лотки
Решетка для гриля
Алюминиевая фольга и алюминиевые лотки
Микроволны Гриль
Комбинированное
приготовление
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Тест кухонной посуды:
Технические параметры прибора
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Микроволны),
1000 W (Гриль)
Выходная мощность микроволн
900 W
Частота
2450 MHz
Внешние измерения (мм)
483 (Д) x 399 (Ш) x 281 (В)
Внутренние измерения печи (мм)
340 (Д) x 320 (Ш) x 220 (В)
Вместительность плиты
23 литра
Оборотное блюдо
Диаметр = 270 мм
Масса нетто
Около 14,1 кг
* Выше изложенные параметры могут подвергаться изменениям, в связи с чем пользователь
должен верифицировать их с информацией на табло печи. Всякие рекламации, касающиеся
ошибок в этих параметрах, не будут рассмотрены.
Микроволновое приготовление – указания
1 Тщательно уложите продукты питания. Самые большие куски уложите по краям
блюда.
2 Проверьте время приготовления. Готовьте на протяжении самого короткого
указанного времени, и, если это будет необходимо, продолжайте приготовление.
Сильно обгорелые продукты могут создавать дым или загореться.
3 Продукты следует прикрыть во время приготовления. Прикрытие защищает
перед «выплескиванием» и обеспечивает равномерное приготовление.
MW3133-001_v01
4 Во время приготовления следует оборачивать продукты, чтобы ускорить процесс приготовления таких продуктов, как курица или гамбургеры. Большие продукты,
такие как вырезка, следует перевернуть как минимум один раз.
5 Посредине приготовления следует изменить размещение продуктов питания,
таких как клецки. Продукты, размещенные посредине, следует перенести на край.
1 В контейнер/посуду налейте 1 стакан холодной воды (250 мл) и поместите его
в микроволновой печи.
2 Готовьте при максимальной мощности в течении 1 минуты.
3 После окончания заданного времени осторожно проверьте темп. контейнера/
посуды. Если он будет теплым на ощупь, не используйте его для приготовления
в микроволновой печи.
Не готовьте дольше, чем 1 минуту.
Монтаж стеклянного оборотного блюда
1 Не помещайте стеклянное блюдо в развороченСтеклянное блюдо
Ступица (низ)
ной позиции. Не следует ограничивать движение
блюда.
Группа
2 Во время приготовления в печи всегда должно
оборотного
находится стеклянное блюдо, как и группа обороткольца
ного кольца.
3 Во время приготовления пищу, контейнеры
Ось
вращения
с пищей следует всегда помещать на стеклянном
блюде.
4 В случае трещин или повреждений стеклянного блюда следует обратится в ближайший сервисный центр.
39
Перед обращением в сервисный центр
Панель управления
Нормальное состояние:
1 Работа микроволновой печки может вызвать помехи приемников радио и телевизионных. Эти помехи похожи на помехи, вызванные малыми электрическими устройствами, такими как миксер, вентилятор, пылесос и т.п.
2 Во время приготовления при низкой мощности микроволн внешнее осветление
печи может остаться притемненным.
3 Во время приготовления из пищи выходит водный пар. Большинство пара выходит через вентиляционные отверстия Однако часть конденсата водного пара может
оседать на холодных частях печи (напр., дверцах).
4 Если стеклянное блюдо шумит во время работы, проверьте чистоту дна печи
и группы оборотного кольца. Чистите в соответствии с информацией, поданной
в разделе «ЧИСТКА – ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
Если печь не работает:
1 Проверьте, правильно ли подключена печь к гнезду электросети. Если нет,
выньте штепсель из гнезда, обождите 10 секунд и вложите снова.
2 Проверьте, не сгорел ли предохранитель или не включился ли автоматический
предохранитель сети. Если выше упомянутые предохранители работают правильно,
проверьте гнездо электросети, подключая к нему другой прибор.
3 Проверьте, запрограммирована ли правильно панель управления, был ли установлен временной программатор.
4 Проверьте, тщательно ли были закрыты дверцы. В ином случае энергия микроволн не будет доставлена в печь.
Если после выполнения выше упомянутых действий печь и дальше
не работает, следует обратиться в сервисный центр. Не следует
самостоятельно регулировать или ремонтировать печь.
Строение печи
1
2
3
4
5
6
7
Панель управления
Ось вращения
Группа оборотного кольца
Стеклянное оборотное блюдо
Оконце
Дверцы
Блокировка безопасности – отключает питание в момент открытия дверец в процессе работы печи
8 Металлическая решетка (использовать исключительно для функции гриль;
всегда помещать на стеклянной вращательной)
9 Миковая плита
10 Нагреватель гриля
10
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Экран табло: часы + указатели
Кнопки установки часов и времени
Grill (Гриль)
Preset (Отложенный старт)
Timer (Таймер)
Clock (Установка часов)
Micro. (Микроволны)
Weight Defrost (Размораживание по весу)
Weight Adjust (Установление веса порции или количества порций после выбора
автоматического меню)
Pause/Cancel (Пауза/ Отказ)
Combi. (Комбинированное приготовление)
Кнопка выбора автоматического меню
Start (Запуск программы)
AUTO MENU
(Автоматическое меню)
(Суп)
1
(Пицца)
(Попкорн)
2
(Картошка)
(Автоматическое
разогревание)
11
7
3
12
(Свежие овощи)
4
12
8
(Курица гриль)
5
13
9
(Говядина/
баранина гриль)
6
10
(Свинина гриль)
6
ЭКРАН ТАБЛО: УКАЗАТЕЛИ – СИГНАЛИЗАЦИЯ
5
1
2 3
7
8
Первый этап
многоэтапного
приготовления
Микроволны
Второй этап
многоэтапного
приготовления
Гриль
Третий этап
многоэтапного
приготовления
Таймер
Часы
Отложенный старт
Родительская
блокировка
Вес в граммах
Размораживание по
весу
40
MW3133-001_v01
3 Нажмите Start, чтобы запустить программу гриля.
Установки часов
С целью получения лучшего результата гриля, нажмите кнопку
Pause/Cancel, чтобы задержать работу печи, после чего откройте
дверцы и оберните пищу на другую сторону. После закрытия дверец нажмите кнопку Start, чтобы продолжить работу печи.
После подключения микроволновой печи к питанию на табло появится надпись
„
” и символ
, прозвучит ординарный звуковой сигнал.
1 Нажмите и удержите в течении 3 секунд кнопку Clock, чтобы установить часы. На
табло появится „
”. Повторное нажимание кнопки Clock переключит часы на
12-часовой формат времени, на табло появится „
”.
2 Чтобы установить время 24-часовом формате времени, в момент когда на табло
будет видно надпись „
”, с помощью кнопок установки часов и времени
введите актуальное время. Например, чтобы установить время на 12:10 нажмите
„10 Min, 2 раза 1 Min, 10 Sek”.
3 Нажмите кнопку Clock, чтобы закончить установку времени. Символ „:” начнет
мигать, на дисплее появится установленное время и символ
.
Комбинированное приготовление (микроволны + гриль)
В случае использования прибора в режиме комбинированного приготовлении дети могут использовать печи исключительно под надзором взрослого лица, потому что прибор нагревается до высокой
температуры.
КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 1
Установки удерживаются на время подключения печи к гнезду сети
(а доступ тока стабилен).
Чтобы изменить установки часов, повторите шаги 1-3.
Комбинированное приготовление 1 особенно полезно в случае рыб и картошки.
1 Нажмите кнопку Combi. На табло появится надпись „
,
Нажимание кнопки Pause/Cancel во время установки часов приведет
к тому, что установки автоматически вернутся в прежнее состояние.
” и символы
,
.
= 30% времени – микроволновое приготовление, 70% времени – гриль
2 С помощью кнопок установки часов и времени введите время комбинированного
приготовления. Максимальное время приготовления равно 99 минут и 59 секунд.
3 Нажмите Start, чтобы начать приготовление.
КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 2
Включение печи
После подключения прибора к соответствующему источнику питания и перед началом программирования печи сперва поместите блюдо в камеру и закройте дверцы.
Микроволновое приготовление
Комбинированное приготовление 2 особенно полезно в случае пудингов, омлетов,
запеченных картошек и птицы.
1 Нажмите кнопку Combi. дважды. На табло появится надпись „
волы
Для микроволнового приготовления не используйте решетку! Перед
микроволновым приготовлением всегда выньте решетку изнутри
печи.
1 Нажмите кнопку Micro., чтобы выбрать требуемый уровень мощности. На табло
,
,
” и сим-
.
= 55% времени – микроволновое приготовление, 45% времени – гриль
2 С помощью кнопок установки часов и времени введите время комбинированного
приготовления. Максимальное время приготовления равно 99 минут и 59 секунд.
3 Нажмите кнопку Start, чтобы начать приготовление.
Быстрое начало приготовления
появится надпись „
”, засветятся символы
и
.
2 Чтобы выбрать другую мощность микроволн, напр. 60%, нажмите кнопку Micro.,
до момента появления на табло надписи „
”.
3 С помощью кнопок установки часов введите время микроволнового приготовления. Максимальное время приготовления равно 99 минут и 59 секунд.
4 Нажмите кнопку Start, чтобы начать приготовление.
Если печь находится в режиме ожидания, достаточно с помощью номерной клавиатуры ввести время приготовления и потом нажать кнопку Start, чтобы включить приготовление на установленное время при полной мощности микроволн. Максимальное время приготовления равно 99 минут и 59 секунд.
ПРИМЕР
Чтобы установить приготовление на 20 минут при мощности микроволн 80%, выполните следующие действия:
1 Нажмите кнопку Micro., чтобы выбрать требуемый уровень мощности. На табло
Микроволновая печь обладает функцией размораживание по весу. Время и мощность действия микроволн выбираются автоматически по весу продукта.
1 Нажмите кнопку Weight Defrost. На табло появится надпись „
” и символы
появится надпись „
”, засветятся символы
,
.
2 Чтобы выбрать мощность микроволн 80%, нажмите кнопку Micro. один раз, на
табло появится надпись „
”.
3 С помощью кнопок установки часов и времени введите время микроволнового
приготовления, нажмите дважды кнопку „10 Мin” (20 минут).
4 Нажмите кнопку Start, чтобы начать приготовление.
Нажатие кнопки Pause/Cancel во время установки времени или мощности микроволнового приготовления или бездействие в течении
20 секунд приведет к тому, что установки автоматически вернутся к предыдущему состоянию.
После выбора 0% мощности, микроволновая печь действует без
микроволн с выключенным вентилятором. Уровень 0% мощности
может быть использован с целью уничтожения неприятных запахов из камеры микроволновки.
ТАБЛИЦА МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН
Табло
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Мощность
микроволн
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Размораживание по весу
,
,
.
2 Нажмите кнопку Weight Adjust, чтобы установить вес размораживаемого продукта. Вес должен удерживаться в диапазоне от 100 г до 1800 г.
3 Нажмите кнопку Start, чтобы начать размораживание.
Во время размораживания печь сделает перерыв в работе, Вы услышите звуковой сигнал, задание которого – напоминание пользователю, что с целью получения лучшего эффекта размораживания
следует обернуть пищу на другую сторону. Нажмите кнопку Start,
чтобы продолжить программу размораживания.
Отложенный старт
Функция позволяет запуск печи в более позднем времени, например, часы показывают 11:10, Вы планирует начать приготовление 11:30.
1 Установите часы (смотрите раздел Установка часов).
2 Установите программу приготовления. Максимально могут быть установлены три
этапа приготовления. Размораживание не может быть установлено в функции отложенного старта.
ПРИМЕР: Вы хотите установить приготовление на 7 минут при мощности 80%.
a) Нажмите кнопку Micro. Два раза, на табло появится надпись „
”, засве-
Гриль особо рекомендуется в ситуации тонких ломтиков мяса, стейков, котлет, кебабов, колбасок и кусков курицы. Также полезен в ситуации тостов и панированных блюд.
тятся символы
,
.
б) С помощью кнопок установки часов и времени введите время микроволнового
приготовления, нажмите семь раз кнопку „1 Min” (7 минут).
После выполнения вышеуказанных действий не нажимайте кнопку Start, поступайте
таким образом:
3 Нажмите кнопку Preset. На табло появится надпись „
”, засветится сим-
1 Нажмите кнопку Grill. На табло появится надпись „
” и символы
,
.
2 С помощью кнопок установки часов и времени введите время приготовления
гриля. Максимальное время равно 99 минут и 59 секунд.
вол
.
4 С помощью кнопок установки часов и времени установите время, когда должна
запустится программа, нажмите „10 Min, 1 Min, 3 раза 10 Sec”.
Гриль
MW3133-001_v01
41
5 Нажмите кнопку Start, чтобы подтвердить установки. На табло будет видно
время, когда запустится программа, а также мигающий символ
.
6 После достижения установленного времени прозвучит ординарный звуковой сигнал, установленная программа приготовления будет запущена.
ПРОГРАММА
5. Автоматическое
подогревание
После программирования времени включения печи на табло будет
видно время, когда будет запущена программа. С целью проверки
актуального времени нажмите кнопку Clock, актуальное время
будет высвечиваться в течении 3 секунд. Функцию отложенного
старта можно отменить, достаточно нажать кнопку Pause/Cancel.
Функция отложенного старта действует только если ранее было
установлено на табло время, в ином случае эта функция не будет
действовать.
6. Свежие овощи
Таймер
1 Нажмите кнопку Timer. На табло появится надпись „
” и символ
.
2 С помощью кнопок установки часов установите время таймера. Максимальное
время, которое можно установить на таймере это 99 минут и 59 секунд.
3 Нажмите кнопку Start, чтобы закончить установку.
4 После достижения установленного времени прозвучит пятикратный звуковой сигнал.
После установки времени таймера будет видно актуальное время.
С целью проверки времени таймера нажмите кнопку Timer, время
таймера высветится в течении 3 секунд, нажатие кнопки Pause/
Cancel отменит установки таймера.
7. Курица гриль
8. Говядина/
баранина гриль
Таймер это отдельный режим работы печи, независимый от часов.
Автоматическое меню (auto menu)
Микроволновая печь имеет автоматическое меню, которое не требует программирования времени работы или мощности микроволн. Меню приготовлено для нескольких продуктов: суп, пицца, попкорн, картошка, автоматическое подогревание, свежие
овощи, курица гриль, говядина/баранина гриль, свинина гриль.
Каждая программа автоматического меню обладает несколькими вариантами по
весу или количеству, с которыми связано время работы.
После достижения половины времени приготовления можно повернуть пищу, чтобы
получить равномерный эффект приготовления.
ПРИМЕР
Чтобы установить автоматическое меню на приготовление 400 г свежих овощей,
выполните следующие действия:
1 С помощью кнопок выбора автоматического меню (Menu +; Menu –) выберите
соответствующую программу, в этом случае
.
2 Нажимайте кнопку Weight Adjust до момента появления на табло „
(в этом случае достаточно трехразовое нажимание кнопки).
3 Нажмите кнопку Start, чтобы начать приготовление.
ТАБЛИЦА АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕНЮ
ПРОГРАММА
1. Суп
2. Пицца
3. Попкорн
4. Картошка
МАССА, ОБЪЕМ ПРОДУКТА
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ [s]
1 (200 мл)
1:30
2 (400 мл)
2:40
3 (600 мл)
3:50
150 г
0:50
300 г
1:20
450 г
1:50
100 г
3:30
1 (230 г)
6:00
2 (460 г)
8:00
3 (690 г)
12:00
”
9. Свинина гриль
МАССА, ОБЪЕМ ПРОДУКТА
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ [s]
200 г
1:30
300 г
2:00
400 г
2:30
500 г
3:00
600 г
3:30
700 г
4:00
800 г
4:30
200 г
3:00
300 г
4:00
400 г
5:00
500 г
6:00
600 г
7:00
800 г
33:00
1000 г
36:00
1200 г
39:00
1400 г
42:00
200 г
12:00
300 г
15:00
400 г
18:00
500 г
21:00
600 г
24:00
200 г
12:00
300 г
15:00
400 г
18:00
500 г
21:00
600 г
24:00
Во время выполнения программы гриль (программы 7, 8, 9) печь сделает перерыв в работе, прозвучит звуковой сигнал, задание которого – напоминание пользователю о том, что в целях получения
лучшего эффекта гриля следует повернуть пищу на другую сторону. Нажмите кнопку Start, чтобы запустить программу дальше.
Результаты гриля при помощи автоматического меню зависят от таких критериев, как
форма и размер продукта питания, особенностей приготовления описанных продуктов и размещение продукта в печи. Если Вы не будете полностью довольны результатами приготовления, следует изменить время к собственным потребностям.
Многоэтапное приготовление
Можно установить максимально 3 этапа приготовления. После окончания одного
этапа прозвучит звуковой сигнал и начнется следующий этап.
Размораживание и приготовление не могут быть одной из программ многоэтапного приготовления.
ПРИМЕР
Вы хотите установить микроволновое приготовление на 5 минут при мощности
микроволн 80%, а потом использовать гриль в течении 7 минут. Выполните следующие действия:
1 Нажмите кнопку Micro. дважды, на табло появится надпись „
”, засветятся символы
,
.
2 С помощью кнопок установки часов ив времени введите время микроволнового
приготовления, нажмите пять раз кнопку „1 Min” (5 минут).
После выполнения вышеуказанных действий не нажимайте кнопку Start, установите
второй этап приготовления.
3 Нажмите кнопку Grill. На табло появится надпись „
” и символы
,
.
4 С помощью кнопок установки часов и времени введите время программы гриля,
нажмите семь раз кнопку „1 Min” (7 минут).
5 Нажмите кнопку Start, чтобы запустить многоэтапное приготовление.
Дополнительная информация
●● Каждую запущенную операцию можно прервать нажатием кнопки Pause/Cancel.
Чтобы продолжить прерванную работу, нажмите кнопку Start. Двойное нажатие
кнопки Pause/Cancel завершит операцию.
●● Во время микроволнового ил комбинированного приготовления нажмите кнопку
Micro.. Актуальный режим работы микроволн появится на табло на 3 секунды.
42
MW3133-001_v01
●● В
режиме приготовления, гриля, размораживания или автоматического меню
после нажатия кнопки Clock, на табло появится актуальное время. После
3 секунд данные вернутся к прежнему состоянию.
●● Завершение работы печи будет сигнализироваться несколькими звуковыми сигналами, на табло появится надпись „
”. До момента вытягивания из печи
блюда или нажатия любой кнопки, звуковой сигнал, который будет повторяться
каждые 2 минуты, будет напоминать об окончании работы.
●● Если во время работы печи были открыты дверцы, после их закрытия нажмите
кнопку Start, чтобы обновить работу печи.
●● Правильное нажатие кнопки будет сигнализироваться ординарным звуковым сигналом. После нажатия неправильной кнопки прозвучит двойной звуковой сигнал.
Экология – забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий. Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки
(PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий
пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате
использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и
другим причинам.
MW3133-001_v01
43
BG
Уважаеми Клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма
Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате
само оригинални аксесоари на фирма Zelmer. Те са проектирани специално за този
продукт.
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Особено внимание
следва да се обърне на съветите за безопасност. Моля, запазете тази инструкция
за употреба, така че да можете да я използвате по време на по-нататъшното използване на уреда.
В означеното по долу място напишете СЕРИЙНИЯ НОМЕР, който се намира на печката и запазете тази информация за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
Съдържание
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на енергията
на микровълните .............................................................................................................44
Важни препоръки касаещи безопасността.....................................................................44
Инсталиране.....................................................................................................................45
Инструкции касаещи заземяването................................................................................45
Радио смущения...............................................................................................................46
Чистене – поддържане и обслужване.............................................................................46
Технически данни.............................................................................................................46
Готвене с микровълни – указания...................................................................................46
Допълнителни функции....................................................................................................46
Указания касаещи съдовете за готвене..........................................................................46
Монтиране на стъклената въртяща се чиния.................................................................46
Преди да извикате сервизен работник...........................................................................47
Строеж на печката............................................................................................................47
Управляващ панел...........................................................................................................47
Настройки на функциите на микровълновата печка:
Настройка на часовника.............................................................................................48
Включване на печката................................................................................................48
Готвене с микровълни . .............................................................................................48
Грил.............................................................................................................................48
Комбинирано готвене (микровълни + грил)..............................................................48
Бързо започване на готвенето..................................................................................48
Размразяване според теглото . ................................................................................48
Закъснял старт...........................................................................................................48
Таймер.........................................................................................................................49
Автоматично меню (auto menu).................................................................................49
Табела на автоматичното меню ........................................................................49
Многоетапно готвене..................................................................................................49
Допълнителни информации......................................................................................50
Екология – грижа за околната среда...............................................................................50
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на
енергията на микровълните
1 Не се опивайте да използвате микровълновата печка с отворени врати на печката, понеже работата на печката с отворени врати може да доведе до вредно
въздействие на енергията на микровълните. Не се опитвайте насила да отваряте
вратата, когато действа предпазната блокада, не се опитвайте да модифицирате
блокадата.
2 Не поставяйте никакви предмети, които пречат за затварянето на вратата.
Не допущайте да се замърсява уплътнението на вратата, или да остават на него
остатъци от чистещите препарати.
3 Не включвайте печката ако е повредена. Особено внимание обърнете при затварянето на вратите – да са добре затворени, проверете дали не са повредени:
●● панти и ключалка (пукнатини, разхлабвания),
●● уплътнения на вратата,
●● „деформация”.
4 Всички ремонти или регулации на микровълновата печка поврете на съответно
квалифициран специалист на сервиза.
44
Важни препоръки касаещи безопасността
По време на използване на електрическите уреди, трябва да бъдат спазвани основните принципи на сигурност. За да намалите риска от изгаряне с ток, пожар, наранявания или излагане на действието на енергията на микровълните, трябва да:
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до наранявания
●● Ползвайте уреда изключително съгласно предназначението му, по начина, описан в настоящата
инструкция. Не употребявайте, не стопляйте в уреда
разяждащи химически вещества. Фурната не е предназначена за промишлени или лабораторни цели.
●● Микровълновата фурна е предназначена изключително за стопляне на храни и напитки. Сушене на
храни или дрехи и стопляне на възглавници, пантофи, влажни тъкани и др. може да доведе до нараняване или запалване.
●● Не използвайте уреда ако има повреден захранващ
кабел или щепсел, в случаи на неправилно действие,
повреда или изпускане на уреда.
●● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той
трябва да бъде подменен от производителя или от
служител на оторизиран сервиз или квалифицирано
лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Ремонтите на уреда могат да бъдат извършени само
от квалифициран персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозни опасности за
здравето и живота на потребителя. В случаи на
повреди, обърнете се към специализиран сервизен
пункт за ремонти на фирма ZELMER.
●● Ако вратите или тяхното уплътнение са повредени,
печката не може да бъде включвана докато не бъде
ремонтирана от квалифициран персонал.
●● Течности или други хранителни продукти не се погряват в затворени съдове, понеже могат те да избухнат.
●● Микровълново затопляне на напитки може да доведе
до забавено експлозивно кипене, така че трябва да
бъдете внимателни при боравене със съда.
●● Не пържете хранителни продукти в микровълновата
печка. Горещата мазнина може да повреди елементите на печката и съдовете, дори да доведе до изгаряния на кожата.
●● Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва
да се нагряват в микровълнови фурни, тъй като те
могат да се взривят, дори и след края на нагряването.
●● Съдържанието на бебешки бутилки и бурканчета
с бебешка храна трябва да бъде разбъркано преди
употреба и задължително проверете температурата му
преди да нахраните детето, за да избегнете изгаряния.
●● Съдовете в микровълновата печка могат да бъдат
горещи от температурата на ястията. За изваждане
на съдовете от печката използвайте специални
дръжки или ръкавици.
●● Извършването на каквито и да са действия свързани
с ремонта или модифицирането на печката, които
изискват свалянето на уплътненията предпазващи от
въздействието на енергията на микровълните, е особено опасно, и трябва да бъде извършено само от
лице със съответните квалификации.
MW3133-001_v01
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа
или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкций за използване на
оборудването по безопасен начин. Децата не трябва
да си играят с уреда. Не се разрешава извършване
на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Съхранявайте устройството заедно с кабела на
място, недостъпно за деца до осем голини.
●● Внимание, гореща повърхност
.
●● Врати и други външни повърхности могат да се нагорещят по време на работа.
●● Налични повърхности могат да се нагорещят по
време на работа.
●● Не изваждайте плочата от слюда намираща се
в камерата на микровълновата фурна! Тя играе
защитна роля срещу радиацията.
●● Внимание! При повдигане на капака или отворяне на
пластмасови опаковки излиза пара.
●● Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате
затоплената храна.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до имуществени
щети
●● Тази микровълнова печка е предназначена за употреба като отделно съоръже-
ние – не се позволява вграждането и в кухненски шкаф.
●● Печката може да бъде включена само в контакт на захранващата мрежа с променлив ток 230 V, оборудван с щифт за заземяване.
●● Уредът трябва да бъде поставен при стената.
●● Забележка: Не инсталирайте микровълновата фурна над котлони или други
устройства, генериращи топлина. Това може да причини повреда и води до не
валидност на гаранцията.
●● Не поставяйте уреда в шкаф.
●● Не включвайте празната микровълнова печка.
●● За да намалите риска от пожар в камерата на печката:
●● при загряване на храна в съдове от пластмаса или хартия, често проверявайте печката, тъй като има вероятност от възпламеняване на съда,
●● Премахнете скобите затварящи хартиените съдове или пластмасовите
съдове преди да ги сложите в микровълновата печка,
●● в случай на излизане на дим от устройството, изключете печката, или извадете щепсела от захранващия контакт и оставете вратата затворена, за да
загаси пламъците,
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни
предмети. Когато микровълновата печка не е използвана, не поставяйте
в нея хартиени опаковки, прибори за готвене или хранителни продукти.
●● Захранващия кабел трябва да е далече от горещи повърхнини и не може да се
докосва до елементите на печката.
●● Препоръчваме редовно почистване на фурната и премахване на остатъците
от храна.
●● При липса на поддържане на фурната чиста състоянието на повърхността
може да се влоши, което може да засегне стабилността на фурната и в резултат да доведе до опасни ситуации.
●● Не използвайте пароструйка за почистване на печката.
●● Уреда не е предназначен за работа при използването на дистанционно управление или външни превключватели на времето (таймери).
●● В никакъв случай не премахвайте фолиото намиращо се на вътрешната страна
на вратата на печката. Това може да доведе до повреда на уреда.
●● Осигурете въртящата се чиния при преместването на микровълновата печка,
за да не се счупи.
●● Никога не сваляйте лентата на гърба или на страничната част на печката, тя
осигурява минимално разстояние от стената, за да осигури циркулация на въздуха.
MW3133-001_v01
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания касаещи
неговото използване
●● Уредът е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●●в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●●от гости на хотели, мотели и други жилищни обекти,
●●агро-туристически стопанства,
●●пансион тип „bed and breakfast“.
●● Микровълновата фурна е предназначена само за домашна употреба, а не за
използване за целите на хранителния бизнес.
фурна трябва да се използва като самостоятелен уред
(не е презназначена за вграждане).
●● Хранителни продукти с дебела кожа, такива като картофи, цели тиквички, ябълки,
кестени трябва най-напред да бъдат надупчени след което приготвяни в печката.
●● Не допущайте храната да се развари.
●● Използвайте само тези съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети, например хляб, сладки и др.
●● Микровълновата
Инсталиране
1 Проверете дали всички елементи на опаковката са отстранени от вътрешността
на печката.
2 Свалете предпазното фолио от управляващия панел и корпуса на микровълновата печка.
Проверете дали не са налице признаци на увреждане, като изметнати
или изкривен врата, повреди по уплътненията на вратите и контактната повърхност, счупени или разхлабени панти на вратите
и заключващ механизъм, вдлъбнатини във фурната или на вратата.
В случай на повреда не използвайте устройството и се свържете
с квалифициран сервизен персонал.
3 Микровълновата печка трябва да бъде поставена на плоска, равна, стабилна
повърхност, издържаща нейното тегло заедно с хранителните продукти, които теоретично ще бъдат приготвяни в нея.
4 Не поставяйте печката в место, където е много топло, влажно или близко до лесно
запалими материали, както и близко до или над съоръжения излъчващи топлина.
5 Поставете уреда с гръб към стената. За правилната работа на печката трябва
да осигурите съответен поток на въздух. Над печката трябва да има мин. 30 см разстояние, и от двете страни по 20 см. Не се разрешава блокирането нито покриването
на вентилационните отвори в печката. Не премахвайте краката на микровълновата
печка.
6 Не използвайте печката без въртящата се стъклена чиния и модула на въртящия
се пръстен, поставени на съответното място.
7 Проверете дали захранващия кабел не е повреден, дали не се намира под печката или
над каквато и да е гореща повърхност и дали не виси над ръба на маса или кухненски плот.
8 Осигурете лесен достъп до захранващия контакт, така че в случай на авария да
можете лесно да изключите печката от контакта.
9 Не използвайте печката, нито я съхранявайте на открито.
Инструкции касаещи заземяването
Щепсела на уреда свържете с контакт съоръжен с щифт за заземяване. Неправилно
използване на щепсела и контакт без заземяване може да предизвика токов удар.
В случаи на късо съединения, заземяването намалява риска от токов удар.
Препоръчва се използването на отделен контакт, към който е свързана само микровълновата печка.
В случаи когато използвате разклонители и удължители:
1 Разклонителя и удължителя трябва да е трижилен с гнездо и щепсел даващи
възможност за свързване със заземяване.
2 Удължителя поставете далече от горещи и остри предмети и повърхнини, така,
че да не могат да бъдат случайно издърпани или закачени.
В случаи на неправилно свързване с електрическата мрежа има
опасност от токов удар.
В случаи, че имате въпроси касаещи заземяването или инсталирането на микровълновата печка, консултирайте се с квалифициран
електромонтьор или работник на сервиза.
Нито продавача нито производителя не носят отговорност за
повреди на микровълновата печка или наранявания на тялото като
резултат от неправилното свързване на уреда към електрическата мрежа.
45
Радио смущения
Готвене с микровълни – указания
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения в работата на
радиото, телевизора или други подобни уреди. В случаи на появяването се на смущения, можете да намалите тяхното действие или да ги елиминирате чрез извършването на следните действия:
●● изчистете вратата и уплътняващите повърхности на микровълновата печка,
●● сменете настройките на антената на радиото или телевизора,
●● преместете микровълновата печка от гледна точка на приемника,
●● отдалечете микровълновата печка от приемника,
●● свържете микровълновата печка към друг контакт, така че печката и приемника
да са захранвани от два различни контакта.
Чистене – поддържане и обслужване
1 Преди да започнете чистенето изключете печката и извадете щепсела от контакта.
2 Поддържайте вътрешността на печката чиста. Остатъци от храна или течности на
вътрешната част на камерата на печката изтрийте с влажна кърпа. В случаи на силни
замърсявания, за почистване можете да използвате деликатен чистещ препарат. Избягвайте използването на препарати в аерозол или други агресивни чистещи препарати,
понеже могат те да оставят петна или да направят матова повърхността на вратата.
3 Външните повърхности чистете с влажна кърпа. За да предотвратите повредите
на вътрешните елементи на печката не допускайте водата да проникне през отворите намиращи се в корпуса на печката.
4 Двете страни на вратата и стъклото, уплътнението на вратата и съседните елементи изтривайте често с влажна кърпа, за да избегнете изтичания или петна.
Не използвайте шкурка или препарати за чистене действащи като
шкурка.
В случаите на чистене на уплътненията на вратите, вдлъбнатини
или съседни елементи, забранява се използването на препарати
който могат да повредят уплътненията и да доведат до излизането на микровълните.
5 За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата на
емулсии, лосиони, кремове и т.н.Те могат да изтрият нанесените информации на корпуса
и да изтрият графичните символи, такива като знаци, предупредителни знаци и т.н.
За почистване на стъклена повърхност на вратичката не употребявайте миещи средства, съдържащи абразивни вещества, тъй
като те могат да надраскат повърхността и в резултат да доведат до възникване на пукнатини.
6 Не позволявайте да се намокри панела за управление. Чистете с мека влажна
кърпа. По време на чистенето на панела за управление, оставете вратата на печката
отворена, за да предотвратите случайното включване на микровълновата печка.
7 Ако се събере много пара вътре или около вътрешната част на вратата на печката, изтрийте я с мека кърпа. Парата се появява когато печката работи в условия на
висока влажност на въздуха. Това е нормално явление.
8 От време на време изваждайте и изчиствайте стъклената чиния вътре в печката.
Можете да я измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина.
9 Ролковия пръстен и дъното на печката чистете систематично, за да избегнете
прекомерния шум. Изтривайте от време на време повърхнината на дъното на микровълновата печка, използвайки деликатен препарат за миене на съдове. Ролковият
пръстен можете да измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина. След изваждането на пръстена от печката, проверете дали е добре
поставен отново в печката в правилна позиция.
10 За да ликвидирате неприятна миризма във вътрешността на печката, поставете
дълбок съд с около 200 мл вода и сок и кора от един лимон, след което варете разтвора в микровълновата печка през около 5 минути. Старателно изтрийте вътрешността на печката след което изсушете с мека кърпа.
11 В случаи на нужда на смяна на крушката в печката моля свържете за тази цел
със СЕРВИЗ.
12 Регулярно чистете печката и премахвайте остатъци от храни.
Не спазването на горе изредените указания може да доведе до
повреда на повърхността на печката, което действа неблагоприятно на дълготрайността на експлоатационния живот на уреда
и може да доведе до опасни ситуации.
Технически данни
Технически параметри на уреда
Номинална изходна мощност на
микровълнова фурна
Честота
Външни размери (мм)
Вътрешни размери на печката (мм)
Вместимост на печката
Въртяща се чиния
Тегло нето
Допълнителни функции
ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА – предпазва печката от случайно включване от деца
Блокада: В състояние на готовност, натиснете и задръжте през 3 секунди бутона
Pause/Cancel. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ включването на блокадата, предпазваща от деца, а на дисплея ще се появи символа
.
Изключване на блокадата: При включена блокада, натиснете и задръжте през
3 секунди бутона Pause/Cancel. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ
изключването на блокадата, предпазваща от деца
РЕЖИМ НА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
В режим на готовност или след програма за готвене, ако не се предприемат действия
през 4 минути, печката преминава в режим на пестене на енергия. Когато натиснете някой
бутон или при отварите вратата, микровълнова печка се връща към нормална работа.
Указания касаещи съдовете за готвене
В микровълновата печка използвайте само съдове и прибори подходящи за този вид
готвене. Идеалният материал за този вид съдове, подходящи за използване в микровълновата фурна е прозрачен материал, който позволява на проникването на енергията на микровълните през съда, за да се затопли храната.
1 Не използвайте метални съдове или съдове с метални шарки или декорации –
микровълните не могат да проникнат през метал.
2 Преди готвене в микровълновата фурна премахнете хартиени опаковки, от
рециклирана хартия, тъй като тя може да съдържа метални частици, които могат да
предизвикат искри и / или пожар.
3 Препоръчва се използването на кръгли / овални съдове за готвене, а не квадратни /надлъжни съдове, защото храната в ъглите на съда по-често изгаря.
4 Когато използвате грила, можете да предпазите от изгаряне откритите части на
храната като ги покриете с тесни ленти от алуминиево фолио. Не използвайте прекалено много фолио и обърнете внимание да има разстояние мин. 3 см между фолиото и вътрешните стени на фурната
Списъкът по-долу ще ви помогне да изберете най-подходящите съдове и прибори.
Кухненски съдове
Микровълни
Грил
Комбинирано
готвене
Огнеупорно стъкло
Стъкло, неустойчиво на топлина
Огнеупорни керамични съдове
Пластмасови съдове за използване
в микровълнови печки
Хартия за печене
Метален поднос
Метална скара
Алуминиево фолио и съдове от фолио
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Да
Не
Тест за кухненските съдове:
1 Влейте в съда 1 чаша студена вода (250 мл) и го сложете в микровълновата печка.
2 Варете при максимална мощност 1 минута.
3 След изтичане на времето внимателно проверете температурата на съда. Ако
е горещ при докосване – не го използвайте за готвене в микровълновата печка.
Не варете водата по-дълго от една минута.
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Микровълни), 1000 W (Грил)
900 W
2450 MHz
483 (Д) x 399 (Ш) x 281 (В)
340 (Д) x 320 (Ш) x 220 (В)
23 литри
Диаметър = 270 mm
Около 14,1 kg
* Горе посочените данни могат да се променят, във връзка с това, моля проверете данните на
табелката намираща се на печката. Рекламации свързани с грешки в посочените данни няма да
бъдат взети под внимание.
46
1 Поставете внимателно хранителните продукти в камерата на микровълновата
печка. Най-дебелите парчета разположете по външната част на чинията.
2 Спазвайте препоръките касаещи времето на готвене. Гответе в най-краткото препоръчано време, а ако е нужно после издължете малко времето на готвене. Храна,
която е прекалено силно подгряна може да дими или дори да се запали.
3 Сложете капак на съда по време на готвене. Капака ще предпази от пръскане,
и подпомага равномерното готвене на ястието.
4 По време на подгряване можете да обърнете хранителните продукти, такива като
например: пиле или хамбургер така, че по-бързо да се подгреят. Големи порции, като
например месо – обърнете най-малко веднъж по време на готвене.
5 Разбъркайте добре ястията, такива като например кюфтета в сос, или други
подобни ястия, поне веднъж по средата на времето за готвене. Храната намираща се
надолу пренесете нагоре, а тази която е от външната страна, пренесете на средата.
Монтиране на стъклената въртяща се чиния
Стъклена чиния
1 Не слагайте никога стъклената чиния обратно
с дъното нагоре. Не ограничавайте движението на
чинията.
2 По време на готвене в печката винаги трябва да
се намират модула на въртящия се пръстен и стъклената чиния.
3 По време на готвене, храните или съдовете
с храни винаги поставяйте на стъклената чиния.
4 В случай на спукване или счупване на стъклената чиния трябва да се свържете с най-близкия сервизен пункт.
Вал (отдолу)
Модул на
въртящия се
пръстен
Въртяща се ос
MW3133-001_v01
Управляващ панел
Преди да извикате сервизен работник
Нормално състояние:
1 Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на радиото
и телевизията. Тези нарушения са подобни на тези смущения, причинени от малки
електрически уреди като миксер, вентилатор, прахосмукачка и т.н.
2 Когато готвите при ниско ниво на мощност на микровълновата фурна осветлението на вътрешността може да бъде затъмнено.
3 По време на приготвяне на храната от нея се отделят водни пари. По голяма част
от парата се извежда през вентилационните отвори. Въпреки това, част от парата
може да се кондензира върху студените части на фурната (напр. на вратата).
4 Ако стъклената чиния издава шум по време на работа, проверете дали е чист
модула на въртящия се пръстен. Изчистете го съгласно с инструкциите в раздела
„ЧИСТЕНЕ – ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ”.
Ако печката не работи:
1 Проверете дали печката е правилно свързана с контакта на захранващата мрежа.
Ако не, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете.
2 Проверете дали предпазителя на захранващата мрежа не е изгорял или не се
е изключил автоматично след претоварване. Ако предпазителите действат нормално, проверете захранващия контакт, включвайки в него друг електрически уред.
3 Проверете дали управляващия панел е съответно програмиран и дали програматора за времето е настроен.
4 Проверете дали вратата на печката е добре затворена. В противен случай
микровълновата печка няма да работи.
Ако след извършването на всички горе изредени действия, печката
все още не работи, свържете се с сервиз. Никога не ремонтирайте
и не регулирайте печката самостоятелно.
Строеж на печката
1
2
3
4
5
6
7
Управляващ панел
Въртяща се ос (вал)
Модул на въртящия се пръстен
Въртяща се стъклена чиния
Прозорец
Врати
Блокада за сигурност – изключва захранването в момента на отваряне на вратата по време на работа на печката
8 Метална скара (използвайте само при функцията печене на грил, винаги поставяйте на стъклената въртяща се чиния)
9 Слюдена плоча
10 Нагревател на грила
10
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Екран на дисплея: часовник + индикатори
Бутони за настройката на часовника и времето
Grill (Грил)
Preset (Закъснял Старт)
Timer (Таймер)
Clock (Настройка на часовника)
Micro. (Микровълни)
Weight Defrost (Размразяване според теглото)
Weight Adjust (Настройка на теглото или количеството порции след избирането
на автоматичното меню)
Pause/Cancel (Спиране/Анулиране)
Combi. (Комбинирано готвене)
Бутон за избор на автоматично меню
Start (Стартиране на програмата)
AUTO MENU
(Автоматично меню)
(Супа)
1
(Пица)
(Пуканки)
2
(Картофи)
(Автоматично
подгряване)
11
7
3
12
(Пресни
зеленчуци)
4
12
8
(Пиле на грил)
5
13
9
(Телешко/овче
на грил)
6
10
(Свинско на
грил)
6
ЕКРАН НА ДИСПЛЕЯ: ИНДИКАТОРИ – СИГНАЛИЗАЦИЯ
5
1
2 3
7
8
Първи етап на
многоетапното готвене
Микровълни
Втори етап на
многоетапното готвене
Грил
Трети етап на
многоетапното готвене
Таймер
Часовник
Закъснял старт
Родителска блокада
(Защита за деца)
Тегло в грамове
Размразяване според
теглото
MW3133-001_v01
47
Грил
Настройка на часовника
След включването на микровълновата печка към захранващата мрежа, на дисплея
се появява надпис „
” и символа
, чува се единичен звуков сигнал.
1 Натиснете и задръжте през 3 секунди бутона Clock, за да настроите часа. На
дисплея ще се появи „
”. Още едно натискане на бутона Clock ще превключи
часовника на 12-часова форма на времето, на дисплея се появява „
”.
2 За да настроите часа в 24-часова форма на времето, когато на дисплея се появи
надписа „
”, с помощта на бутоните за настройки на часовника и времето
въведете текущото време. Например, за да въведете час 12:10 натиснете „10 Мin,
2 пъти 1 Мin, 10 Sec”.
3 Натиснете бутона Clock, За да завършите настройките на времето. Ще започне
да мига символ „:”, на дисплея ще се появи настроеното време и символа
Грила е особено удобен за използване при готвенето на резени месо, стекове, пържоли, колбаси и пилешки порции. Можете да го използвате също при приготвянето
на тости, горещи сандвичи или панирани ястия.
1 Натиснете бутона Grill. На дисплея ще се появи надпис „
”, ще светнат символите
,
.
2 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето
за готвене с грила. Максималното време на готвене е 99 минути и 59 секунди.
3 Натиснете бутона Start, за да стартирате работата на грила.
За да получите по-добър ефект от грила, след изтичане на половината от настроеното време за грил, натиснете бутона Pause/
Cancel, за да спрете работата на печката, след което отворете
вратата и обърнете храната/ястието на другата страна. След
като затворите вратата натиснете бутона Start за да подновите
работата на печката.
.
Настройките са валидни докато печката е включена в захранващата мрежа (и има ток в мрежата).
За да промените настройките на часовника повторете действията
от точка 1 до 3.
Комбинирано готвене (микровълни + грил)
В случаите когато се използва уреда за работа в режим на комбинирано готвене, децата могат да използват уреда само под надзора
на възрастен, понеже уреда се нагрява до много висока температура.
Натискането на бутона Pause/Cancel по време на настройката на
часовника ще предизвика автоматично връщане на предишните
настройки
КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ 1
Включване на печката
След свързване на устройството към подходящ източник на енергия, и преди да
започнете програмирането на микровълновата фурна, най-напред сложете ястието
в камерата и затворете вратата.
Готвене с микровълни
За готвене с микровълните не използвайте скарата! Преди да
започнете готвенето с микровълни, извадете скарата от вътрешността на печката.
1 Натиснете бутона Micro., за да изберете желаното ниво на мощност на микровълните. На дисплея ще се появи надпис „
”, ще светнат символите
и
.
2 За да изберете друго ниво на мощността на микровълните, например 60%, натиснете бутона Micro., до момента на появяването се на дисплея надписа „
”.
3 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето на готвене с микровълните. Максималното време на готвене е 99 минути и 59
секунди.
4 Натиснете бутона Start, за да започнете готвенето.
ПРИМЕР
За да настроите готвенето на 20 минути при мощност на микровълните 80%, извършете следните действия:
1 Натиснете бутона Micro., за да изберете желаното ниво на мощност. На дисплея
ще се появи надпис „
”, ще светнат символите
,
.
2 За да изберете мощност на микровълните 80%, натиснете бутона Micro. Един
път, на дисплея ще се появи надпис „
”.
3 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето
за готвене, натиснете два пъти бутона „10 Min” (20 минути).
4 Натиснете бутона Start, за да започнете готвенето.
Натискането на бутона Pause/Cancel по време на настройката
на времето или мощността на готвенето с микровълни, или не
извършването на никакви действия през 20 секунди, води до автоматично преминаване към предишните настройки.
След избирането на ниво 0% мощност, микровълновата печка
работи без микровълни, с включен вентилатор. Нивото 0% мощност можете да използвате когато искате да ликвидирате неприятни миризми в камерата на микровълновата печка.
ТАБЕЛА С МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ
Дисплей
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Мощност на
микровълните
100%
80%
60%
40%
20%
0%
48
Комбинираното готвене 1 е особено полезно при готвене на риби и картофи.
1 Натиснете бутона Combi. На дисплея ще се появи надпис „
лите
,
,
” и симво-
.
= 30% време – готвене с микровълни, 70% време – грил
2 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето
за комбинирано готвене. Максималното време на готвене е 99 минути и 59 секунди.
3 Натиснете бутона Start, за да стартирате готвенето.
КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ 2
Комбинираното готвене 2 е особено полезно при готвене на пудинги, омлети, печени
картофи и пилета.
1 Натиснете бутона Combi. два пъти. На дисплея ще се появи надпис „
и символите
,
,
”
.
= 55% време – готвене с микровълни, 45% време – грил
2 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето
за комбинирано готвене. Максималното време на готвене е 99 минути и 59 секунди.
3 Натиснете бутона Start, за да стартирате готвенето.
Бързо започване на готвенето
Ако печката се намира в състояние на готовност, с помощта на цифровата клавиатура въведете времето на готвене след което натиснете бутона Start, за да включите
готвене на желаното време при пълна мощност на микровълните. Максималното
време на готвене е 99 минути и 59 секунди.
Размразяване според теглото
Микровълновата печка има функцията размразяване според теглото. Времето
и мощността на микровълните се задава автоматично в зависимост от теглото на
продукта.
1 атиснете бутона Weight Defrost. На дисплея ще се появи надпис „
” и символите
,
,
.
2 Натиснете бутона Weight Adjust, за да въведете теглото на размразяваната
храна. Теглото трябва да се намира в границите на 100 g до 1800 g.
3 Натиснете бутона Start, за да стартирате размразяването.
По време на размразяването печката прави пауза в работата си,
ще чуете звуков сигнал, който сигнализира, че за по добри ефекти
на размразяването трябва да обърне размразяваната храна на другата страна. Натиснете бутона Start, за да подновите работата на
програмата за размразяване.
Закъснял старт
Тази функция позволява на включване на печката със закъснение, например часовника показва 11:10, искаме да започнем готвенето в 11:30.
1 Настроите часовника (вижте раздела Настройка на часовника).
2 Настройте програмата за готвене. Максимално можете да настроите три етапа на
готвене. Размразяването не може да се настройва с функцията закъснял старт.
MW3133-001_v01
ПРИМЕР: Ако искате да настроите времето на готвене на 7 минути при мощност 80%.
a) Натиснете бутона Micro. два пъти, на дисплея ще се появи надпис „
”,
ще светнат символите
,
.
б) С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето
за готвене, натиснете седем пъти бутона „1 Min” (7 минути).
След това не натискайте бутона Start, извършете следните действия:
3 Натиснете бутона Preset. На дисплея ще се появи надпис „
”, ще светне
символа
.
4 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето въведете часа
в който искате да се включи програмата, натиснете „10 Min, 1 Min, 3 пъти 10 Sec”.
5 Натиснете бутона Start, за да потвърдите настройките. На дисплея ще се появи
часа, в който ще бъде стартирана програмата, и мигащ символ
.
6 След достигането на настроеното време се появява единичен звуков сигнал,
настроената програма за готвене се включва.
След програмирането на времето на включването на печката, на
дисплея ще се появи часа на стартиране на програмата. За да проверите текущото време натиснете бутона Clock, текущото време
ще се появи на дисплея през 3 секунди. Функцията за закъснял старт
можете да анулирате, натиснете за тази цел бутона Pause/Cancel.
ПРОГРАМА
3. Пуканки
4. Картофи
5. Автоматично
подгряване
6. Пресни зеленчуци
Функцията за закъснял старт действа само ако по-рано сте
настроили на дисплея текущото време, в противен случаи тази
функция няма да действа.
Таймер
7. Печено пиле
1 Натиснете бутона Timer. На дисплея ще се появи надпис „
”, и символа
.
2 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето въведете времето
на таймера. Максималното време, което може да бъде настроено на таймера е 99
минути и 59 секунди.
3 Натиснете бутона Start, за да завършите настройките.
4 След достигането на програмираното време, ще чуете пет кратен звуков сигнал.
След програмирането на времето на таймера, на дисплея ще се
появи текущото време. За да проверите настройките на таймера
натиснете бутона Timer, времето на таймера ще се появи на дисплея през 3 секунди, натискането на бутона Pause/Cancel, анулира
настройките на таймера.
8. Печено говеждо/
овче месо
9. Печено свинско
месо
Таймера работи в отделен режимна работа на печката, независим
от часовника.
Автоматично меню (auto menu)
Микровълновата печка има автоматично меню, при което не трябва да въвеждате
времето на готвене и нивото на мощност. Менюто е приготвено за няколко продукти: супа, pizza (пица), popcorn (пуканки), картофи, автоматично подгряване, пресни
зеленчуци, печено пиле, печено говеждо/овче, печено свинско.
Всяка програма от автоматичното меню има няколко възможни стойности на теглото
или обема на продукта, от които зависи времетраенето на програмата.
След изтичането на половината от времето на готвене, можете да обърнете храната,
за да получите най-добър ефект от готвенето.
ПРИМЕР
За да настроите автоматичното меню на готвене на 400 пресни зеленчуци, извършете следните действия:
1 Използвайки бутоните за избор на автоматично меню (Menu +; Menu –) изберете
желаната програма, в този случай
.
2 Натиснете бутона Weight Adjust до момента на появяването се на дисплея
„
” (в този случай натиснете бутона 3 пъти).
3 Натиснете бутона Start, за да стартирате готвенето.
ТАБЕЛА НА АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ
ПРОГРАМА
1. Супа
2. Пица
MW3133-001_v01
ТЕГЛО,
ОБЕМ НА ПРОДУКТА
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА
ПРОГРАМАТА [s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
150 g
0:50
300 g
1:20
450 g
1:50
ТЕГЛО,
ОБЕМ НА ПРОДУКТА
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА
ПРОГРАМАТА [s]
100 g
3:30
1 (230 g)
6:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
5:00
500 g
6:00
600 g
7:00
800 g
33:00
1000 g
36:00
1200 g
39:00
1400 g
42:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
По време на работа на грила (програми 7, 8, 9) печката ще направи
пауза в работата си, ще се чуе звуков сигнал, който сигнализира, че
за да се получат най-добри ефекти от работата на грила, трябва
да обърнете храната на другата страна. Натиснете бутона Start,
за да подновите работата на програмата.
Резултатите от готвенето с автоматично менюто зависят от такива фактори, като
формата и размера на храната, преференции за определено приготвяне на храната
и как продукта е разположен във фурната. Ако не сте напълно доволни от резултатите от готвенето, времето за готвене трябва да се коригира, за да отговарят на
вашите нужди.
Многоетапно готвене
Можете да настройте максимално 3 етапа на готвене. След завършването на един
етап ще се появи звуков сигнал и ще се стартира следващия етап.
Размразяването и автоматичното готвене не могат да бъдат
един от етапите в многоетапното готвене.
ПРИМЕР
Ако искате да настройте готвене през 5 минути при мощност на микровълните 80%,
след това да настройте грила да работи през 7 минути, извършете следните действия:
1 Натиснете бутона Micro. Два пъти, на дисплея ще се появи надпис „
”,
ще светнат символите
,
.
2 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето
за готвене, натиснете пет пъти бутона „1 Min” (5 минути).
След това не натискайте бутона Start, въведете настройките на втория етап на готвене.
3 Натиснете бутона Grill. на дисплея ще се появи надпис „
”, и символите
,
.
4 С помощта на бутоните за настройка на часовника и времето, въведете времето
за готвене, натиснете седем пъти бутона „1 Min” (7 минути).
5 Натиснете бутона Start, за да стартирате многоетапното готвене.
49
Допълнителни информации
●● Всяка действаща операция можете да прекратите с натискане на бутона Pause/
Cancel. За да продължите прекъсната работа натиснете бутона Start. Двукратно
натискане на бутона Pause/Cancel ще завърши операцията.
●● По време на готвене с микровълни или комбинирано готвене натиснете бутона
Micro.. На дисплея ще се появи през 3 секунди текущия режим на работа на печката.
●● В режим на готвене, работа на грила, размразяване или автоматично готвене,
след натискането на бутона Clock, на дисплея ще се появи текущото време.
След 3 секунди дисплея се връща към предишните настройки.
●● Завършването на програмата за готвене ще бъде сигнализирано с няколко кратен звуков сигнал, на дисплея ще се появи надпис „
”. До момента на
изваждането на храната от печката или натискането на произволен бутон, през
всеки 2 минути ще се чува звуков сигнал, припомнящ за завършването на работата на печката.
●● Ако по време на работа на печката, вратите бъдат отворени, след тяхното затваряне натиснете бутона Start, за да се поднови работата на печката.
●● Правилно натиснат бутон ще бъде сигнализирано с единичен звуков сигнал.
След неправилно натискане на бутона, няма звуков сигнал.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй
като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда
по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
50
MW3133-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо із вибором нашого приладу запрошуємо до спільноти користувачів продуктів
Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів рекомендуємо використання виключно
оригінальних аксесуарів фірми Zelmer. Вони були проектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід приділити вказівкам із безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
У вказаному місці запишіть СЕРІЙНИЙ НОМЕР, який знаходиться на печі та збережіть інформацію на майбутнє.
СЕРІЙНИЙ
НОМЕР:
Список змісту
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль...............................51
Важливі рекомендації щодо безпеки .............................................................................51
Підключення......................................................................................................................52
Інструкції щодо заземлення.............................................................................................52
Радіоперешкоди................................................................................................................52
Чистка – зберігання та обслуговування..........................................................................53
Технические параметры...................................................................................................53
Мікрохвильове приготування – вказівки..........................................................................53
Додаткові функції..............................................................................................................53
Вказівки щодо посуду.......................................................................................................53
Монтаж скляної оборотної таці........................................................................................53
Перед зверненням в сервіс..............................................................................................53
Будова печі........................................................................................................................54
Панель управління...........................................................................................................54
Установки функцій мікрохвильової печі:
Установки годинника..................................................................................................55
Включення печі...........................................................................................................55
Мікрохвильове приготування.....................................................................................55
Гриль...........................................................................................................................55
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль)......................................................55
Швидкий початок приготування.................................................................................55
Розморожування за вагою.........................................................................................55
Відкладений старт......................................................................................................55
Таймер.........................................................................................................................56
Автоматичне меню (auto menu).................................................................................56
Таблиця автоматичного меню . ..........................................................................56
Багатоетапне приготування.......................................................................................56
Додаткова інформація................................................................................................56
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище...........................................................57
Транспортування і зберігання..........................................................................................57
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБІТНЄ
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль
1 Не використовуйте піч при відкритих дверцятах.
Це загрожує безпосереднім контактом з мікрохвильовим випромінюванням. Ні в якому
разі не можна обходити або самостійно модифікувати механізми захисту.
2 Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами,
також не допускайте до накопичення бруду або залишків засобів для чищення на
поверхні стику.
3 Не використовуйте пошкоджений прилад. Важливо, щоб дверцята ретельно
закривалися і не вказували на жодні пошкодження:
●● завіси та фіксатори (відсутність тріщин або послаблення),
●● ущільнювачів дверцят, а також поверхонь стику,
●● „спачення”.
4 Роботу, пов’язану з регуляцією або ремонтом печі, можуть проводити лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
MW3133-001_v01
Важливі рекомендації щодо безпеки
У процесі обслуговування електричного приладу притримуйтесь основних принципів
безпеки. Щоб зменшити ризик опіку, удару електричним струмом, пожежі, пошкоджень або впливу енергії мікрохвиль, притримуйтесь правил:
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
●● Використовуйте пристрій тільки згідно з його призначенням, способом, який вказаний у цій інструкції.
Забороняється використовувати пристрій для підігрівання їдких хімічних речовин. Пічка не призначена
для промислових або лабораторних цілей.
●● Мікрохвильова пічка призначена для підігрівання
виключно продуктів харчування та напоїв. Сушіння
продуктів або одягу, а також підігрівання подушок,
туфель, вологих тканин та ін. може призвести до
тілесних ушкоджень або займання.
●● Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим
кабелем живлення або вилкою, як і у випадку їх
неправильної роботи, падіння або іншого пошкодження приладу.
●● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено,
його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою
уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати лише вишколений персонал. Неправильно виконаний ремонт може
призвести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виникнення неполадок просимо Вас звернутися в спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, піч не
може працювати до моменту їх ремонту кваліфікованою особою.
●● Рідини та інші продукти харчування не можна розігрівати в закритих контейнерах, тому що вони можуть
вибухнути.
●● НВЧ-нагрівання напоїв може призвести до затримки
вибухового закипання, тому потрібно дотримуватися
обережності під час використання контейнера.
●● Не смажте продукти харчування в печі. Гаряча олія
може знищити частини печі або прилади, призводячи
навіть до опіків шкіри.
●● Яйця у шкаралупі та зварені круто не слід нагрівати
в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення нагрівання.
●● Вміст пляшечок для годування дітей та баночок з харчуванням для дітей слід розмішати або струснути,
а також перевірити температуру перед подачею до
з’їдання, щоб уникнути опіків.
●● Кухонний посуд може нагріватися в результаті переходу тепла з підігрітої їжі. Для переносу посуду використовуйте відповідні захвати.
●● Виконання дій по сервісу або ремонту, пов’язаних із
зняттям кришки, яка дає захист перед дією енергії
мікрохвиль, небезпечне і повинне виконуватись кваліфікованими особами.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці
з 8 років і особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи
з приладом, якщо буде здійснюватись контроль або
51
проведено інструктаж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без нагляду дорослих.
●● Зберігайте пристрій разом з кабелем живлення
у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
●● Зверніть увагу, гаряча поверхня
.
●● Двері й інші зовнішні поверхні можуть нагріватися під
час роботи пристрою.
●● Відкриті поверхні можуть бути гарячими під час
роботи пристрою.
●● Не виймайте мікову плитку, яка знаходиться в камері
мікрохвильової печі! Вона виконує захисну роль
перед випромінюванням.
●● Попередження! При відкриванні кришок або упаковок,
закритих плівкою, виходить пара.
●● При контакті з підігрітою їжею слід використовувати
кухонні рукавиці.
УВАГА!
Недотримання загрожує псуванням майна
●● Піч призначена до використання у якості окремостоячої, не слід розміщувати
її у шафці.
●● Піч підключайте виключно до гнізда мережі змінного струму 230 V, оснащеного
захисним кільцем.
●● Пристрій необхідно встановити біля стіни.
●● УВАГА: Заборонено встановлювати піч над плитою або іншими пристроями, що
виділяють тепло. Це може призвести до пошкодження пристрою та втрати гарантії.
●● Не встановлювати пристрій у шафі.
●● Не включайте пусту піч.
●● Щоб зменшити ризик пожежі всередині печі:
●● під час нагрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах необхідно
часто перевіряти піч, оскільки контейнер може зайнятися,
●● перед вкладанням паперових або пластикових пакетів в піч вийміть із них
всілякі зав’язки, що містять метал,
●● у разі виходу з пристрою диму, його необхідно вимкнути або вийняти вилку
з розетки і не відкривати двері, щоб не поширювався вогонь,
●● не залишайте паперових продуктів, посуду та кухонних приборів або їжі всередині печі, коли прилад не використовується.
●● Кабель живлення повинен проходити вдалині від розігрітих поверхонь і не може
прикривати жодних елементів печі.
●● Рекомендується регулярно чистити піч і видаляти залишки їжі.
●● Якщо не підтримувати у печі чистоту, це може призвести до погіршення стану
поверхні, що негативно впливатиме на довговічність печі і в результаті призведе до небезпечної ситуації.
●● Не використовуйте парові засоби для чищення мікрохвильової печі.
●● Прилад не призначений для роботи з використанням часових вимикачів або
окремої системи віддаленого управління.
●● За жодних умов не забирайте фольгу, що знаходиться на внутрішній стороні
дверцят. Це може призвести до пошкодження приладу.
●● Потрібно зафіксувати обертальну тарілку перед переміщенням пристрою для
уникнення його пошкодження.
●● Заборонено знімати проміжні планки ззаду і з боків. Вони забезпечують мінімальну відстань від стіни для циркуляції повітря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки щодо
експлуатації
●● Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●●кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому
робочому середовищі,
●●гості в готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
●●агротуристичні господарства,
●●пансіонати типу «bed and breakfast».
52
●● Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього використання, а не для
використання в ресторанному бізнесі.
●● Мікрохвильова піч повинна стояти автономно.
●● Продукти харчування, вкриті товстою шкіркою, такі як картопля, цілі кабачки,
яблука і каштани, перед приготуванням проколіть.
●● Не доводьте до розварювання їжі.
●● Можна застосовувати лише посуд, придатний для використання у мікрохвильових печах.
●● Не використовуйте мікрохвильову піч для зберігання яких-небудь предметів,
напр. хліба, печива і т.п.
Підключення
1 Переконайтесь, чи всі упаковки були вийняті зсередини печі.
2 Зніміть захисну фольгу з панелі управління і з корпусу мікрохвильової печі.
Перевірте, чи немає якихось слідів пошкодження, таких як перекошені або вигнуті дверцята, пошкоджені ущільнювачі дверцят,
а також поверхня стику, тріснуті або послаблені завіси і захвати
дверцят, вм’ятини всередині печі або в дверцятах.
У випадку пошкоджень не використовуйте прилад і зверніться до
висококваліфікованого персоналу сервісного центру.
3 Мікрохвильову піч розмістіть на рівній, стабільній поверхні, яка витримає її вагу
і найбільш важкі продукти, призначені для приготування у мікрохвильовій печі.
4 Не піддавайте мікрохвильову піч впливові вологи і не ставте поблизу займистих
матеріалів, як і над або поблизу приладів, що генерують тепло.
5 Тильна поверхня печі має бути повернена до стіни. Щоб піч працювала правильно, забезпечте відповідний доступ повітря. Над піччю залиште відступ мін. 30 см,
мін. 20 см з однієї сторони, друга сторона повинна бути відкрита. Не закривайте або
закладайте вентиляційні отвори приладу. Не знімайте ніжки.
6 Не використовуйте піч без скляної таці та системи оборотного кільця, розміщених
в правильній позиції.
7 Перевірте, чи не пошкоджений кабель живлення, чи не проходить під піччю або
над якою-небудь гарячою або гострою поверхнею, а також чи не звисає за край столу
або стільниці.
8 Забезпечте легкий доступ до гнізда так, щоб в екстрених випадках було можливо
легке відключення приладу від джерела живлення.
9 Не використовуйте і не зберігайте піч на відкритому повітрі.
Інструкції щодо заземлення
Вилку приладу слід підключити до гнізда, оснащеного захисним кільцем. Підключення
до гнізда без кільця приводить до виникнення ризику удару електричним струмом.
У випадку замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.
Рекомендується використання печі в окремому електричному роз’ємі.
У випадку використання продовжувача:
1 Продовжувач повинен бути трикабельним із гніздом та вилкою, що дозволяють
приєднання до заземлення.
2 Продовжувач розмістіть вдалині від гарячих та гострих поверхонь так, щоб він не
міг бути випадково потягнутий або зачеплений.
У випадку невідповідного підключення існує ризик ураження струмом.
У випадку виникнення будь-яких питань, що стосуються заземлення або інструкцій стосовно підключення до елекричного живлення проконсультуйтеся із кваліфікованим електриком або працівником сервісного центру.
Як виробник, так і продавець не несуть відповідальності за пошкодження печі або травми, які виникли внаслідок недотримання
інструкцій, що стосуються підключення до електричного живлення.
Радіоперешкоди
Робота мікрохвильової печі може привести до перешкод приймачів радіо, телебачення та подібного обладнання.
Перешкоди можна обмежити або ліквідувати наступним чином:
●● почистіть дверцята і стикові поверхні печі,
●● змініть установки радіо або телевізійної радіоантени,
●● переставте піч відносно приймача,
●● віддаліть піч від приймача,
●● підключіть мікрохвильову піч до іншого електричного гнізда таким чином, щоб піч
і приймач живились від різних розводок електромережі.
MW3133-001_v01
Чистка – зберігання та обслуговування
1 Перед початком чистки виключіть піч та вийміть вилку кабелю живлення із гнізда
електромережі.
2 Внутрішню частину печі слід утримувати в чистоті. У випадку забруднення внутрішніх стінок печі видаліть шматки їжі або розлиту рідину вологою ганчіркою.
У випадку сильного забруднення використовуйте ніжний засіб для чистки. Не використовуйте засоби для чистки в спреї та інших сильних засобів для чистки, тому що
вони можуть заплямити, вкрити полосами або заматувати поверхню печі і дверцят.
3 Зовнішню поверхню печі чистіть з допомогою вологої ганчірки.
Щоб уникнути пошкодження підсистем, що знаходяться всередині печі, слідкуйте,
щоб вода не капала через вентиляційні отвори всередину.
4 Обидві сторони дверцят, віконця, ущільнювачі дверцят та сусідні частини часто
протирайте вологою ганчіркою, щоб идалити усілякі залишки їжі або розлиту рідину.
Не використовуйте засоби для читски, що містять роз’їдаючі субстанції.
У випадку чистки ущільнювачів/дверцят, заглиблень та сусідніх
частин, не можна використовувати субстанції що можуть пошкодити ущільнення та привести до проходження мікрохвиль.
5 Для миття корпусу не використовуйте агресивні засоби для чистки у вигляді
емульсій, молочка, паст и т.п. Вони можуть видалити нанесені інформаційні графічні
символи, такі як: поділки, позначення, знаки попередження и т.п.
Для чищення скляної поверхні дверцят не використовуйте засоби
для чищення, котрі містять абразивні речовини, оскільки вони
можуть подряпати поверхню і призвести до виникнення тріщин.
6 Не допускайте до зволоження панелі управління. Для чистки використовуйте
вологу, м’яку ганчірку. Щоб уникнути випадкового включення печі, панель управління
чистіть лише при відкритих дверцятах.
7 Якщо конденсат водяної пари починає осідати на внутрішній або зовнішній стороні дверець, витріть її з допомогою м’якої ганчірки.
Конденсат може виступати, коли мікрохвильова піч діє в умовах високої вологи.
В такій ситуації це нормальне явище.
8 Регулярно виймайте і мийте скляну тацю. Мийте її в теплій воді із додаванням
засобу для миття посуду або в посудомийній машині.
9 Щоб уникнути шуму, оборотне кільце і дно внутрішньої частини печі чистіть регулярно. Нижню поверхню просто очистіть з допомогою ніжного засобу для чистки.
Оборотне кільце мийте у воді із додаванням засобу для миття посуду або в посудомийній машині. Під час повторного монтажу оборотного кільця в печі зверніть увагу,
щоб помістити його у відповідному місці.
10 Щоб видалити неприємний запах із печі, протягом 5 хвилин кип’ятіть в печі біля
200 мл води із соком та шкіркою одного лимона в мисці, пристосованій до підігрівання
в мікрохвильовій пічці.
Всередині ретельно протріть з допомогою сухої, м’якої ганчірки.
11 Якщо необхідна заміна внутрішньої лампочки, зверніться по цьому питанню
в СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистіть піч та видаляйте залишки.
Недотримання вищенаведений вказівок може привести до пошкодження стану поверхні, що, в свою чергу, може несприятливо вплинути на тривалість експлуатації приладу і призвести до небезпечних ситуацій.
Технические параметры
Технічні параметри приладу
230 V~ 50 Hz, 1400 W (Мікрохвилі), 1000 W (Гриль)
Вихідна потужність мікрохвиль
900 W
Частота
2450 MHz
Зовнішні виміри (мм)
483 (Д) x 399 (Ш) x 281 (В)
Внутрішні виміри печі (мм)
340 (Д) x 320 (Ш) x 220 (В)
Вмістимість плити
23 литри
Оборотна таця
Діаметр = 270 мм
Маса нетто
Біля 14,1 кг
* Вище наведені параметри можуть підлягати змінам, у зв’язку з чим користувач повинен верифікувати їх з інформацією на табло печі. Всілякі рекламації, що стосуються помилок в цих параметрах, не будуть розглядатися.
Мікрохвильове приготування – вказівки
1 Ретельно вкладіть продукти харчування. Найбільші шматки вкладіть по краях таці.
2 Перевірте час приготування. Готуйте протягом найкоротшого вказаного часу,
і, якщо це буде необхідно, продовжуйте приготування. Сильно обгорілі продукти
можуть створювати дим або загорітися.
3 Продукти слід прикрити під час приготування. Прикриття захищає перед «виплескуванням» та забезпечує рівномірне приготування.
4 Під час приготування слід обертати продукти, щоб прискорити процес приготування таких продуктів, як курка або гамбургери. Великі продукти, такі як вирізка, слід
перевернути як мінімум один раз.
MW3133-001_v01
5 В середині приготування слід змінити розміщення продуктів харчування, таких як
кльоцки. Продукти, розміщені посередині, слід перенести на край.
Додаткові функції
БАТЬКІВСЬКЕ БЛОКУВАННЯ – захист перед доступом дітей
Блокування: У стані очікування, натисніть та утримайте протягом 3 секунд кнопку
Stop/Cancel. Прозвучить довгий звуковий сигнал, що повідомляє про включення блокування, що захищає перед доступом дітей, а на екрані з’явиться символ
.
Вивільнення блокування: При включеному блокуванні включіть та утримайте протягом 3 секунд кнопку Stop/Cancel. Прозвучить другий звуковий сигнал, що сигналізує про вивільнення від блокування.
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
В режимі очікування або після завершення програми приготування, відсутність дій
протягом 4 хвилин приведе до того, що піч перейде в режим економії енергії. Після
натиснення будь-якої кнопки або після відкривання дверцят піч повернеться в нормальний режим роботи.
Вказівки щодо посуду
В мікрохвильовій печі використовуйте посуд и прибори, пристосовані до цього. Ідеальним
матеріалом для посуду, який підходить для використання в мікрохвильовій печі, є прозорий матеріал, що дозволяє проникнення енергії через контейнер з метою розігріву їжі.
1 Не використовуйте металеві прибори або посуд з металевою окайомкою – мікрохвилі не проникають крізь метал.
2 Перед приготуванням в мікрохвильовій печі видаліть упаковку із паперу, отриманого в процесі повторної обробки, тому що вона може містити металеві частини, які
можуть привести до полям’я/пожежі.
3 Рекомендується використання круглого/овального посуду замість квадратних/
прямокутних, потому що їжа на кутах посуду частіше пригоряє.
4 Під час використання грилю відкриті поверхні таці оберігайте перед пригорянням,
закриваючи тонкими пасками алюмінієвої фольги. Слід однак пам’ятати, щоб не використовувати занадто багато фольги та зберегти відстань мін. 3 см між фольгою та
внутрішніми стінками печі.
Нижче представлена таблиця, яка полегшить вибір відповідного посуду і приборів.
Кухонні прибори
Мікрохвилі
Гриль
Комбіноване
приготування
так
ні
так
так
ні
так
так
ні
так
так
так
ні
ні
ні
ні
ні
так
так
так
ні
ні
ні
так
ні
Жаростійке скло
Скло нестійке до тепла
Жаростійкі керамічні вироби
Пластикові посудини для
використання у мікрохвильовій печі
Папір для випічки
Металевий піднос
Металева решітка
Алюмінієва плівка і плівковий посуд
Тест кухонного посуду:
1 В контейнер/посуд налийте 1 склянку холодної води (250 мл) і помістіть його
в мікрохвильовій печі.
2 Готуйте при максимальній потужності протягом 1 хвилини.
3 Після закінчення заданого часу обережно перевірте темп. контейнера/посуду.
Якщо він буде теплим на дотик, не використовуйте його для приготування в мікрохвильовій печі.
Не готуйте довше, ніж 1 хвилину.
Монтаж скляної оборотної таці
1 Не розміщуйте скляну тацю в розвернутій позиції. Не слід обмежувати рух таці.
2 Під час приготування в печі завжди повинна знаходитися скляна таця, як і група оборотного кільця.
3 Під час приготування їжі, контейнери з їжею слід
завжди розміщувати на скляній таці.
4 У випадку тріщин або пошкоджень скляної таці
слід звернутися в найближчий сервісний центр.
Скляна таця
Ступиця (низ)
Група
оборотного
кільця
Вісь обертання
Перед зверненням в сервіс
Нормальний стан:
1 Робота мікрохвильової печі може викликати поміхи приймачів радіо та телевізійних. Ці поміхи подібні на перешкоди, викликані малими електричними приладами,
такими як міксер, вентилятор, порохотяг тощо.
2 Під час приготування при низькій потужності мікрохвиль зовнішнє освітлення печі
може залишатися притемненим.
3 Під час приготування із їжі виходить водяна пара. Більшість пари виходить через
вентиляційні отвори. Однак частина конденсату водяної пари може осідати на холодних частинах печі (напр., дверцятах).
53
4 Якщо скляна таця шумить під час роботи, перевірте чистоту дна печі і групи оборотного кільця. Чистіть у відповідності з інформацією, поданою в розділі «ЧИСТКА
- ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ».
Якщо піч не працює:
1 Перевірте, чи правильно підключена піч к гнізда електромережі. Якщо ні, вийміть
вилку із гнізда, зачекайте 10 секунд і вкладіть знову.
2 Перевірте, чи не згорів запобіжник або чи не включився автоматичний запобіжник
мережі. Якщо запобіжники працюють правильно, перевірте гніздо електромережі, підключаючи до нього інший прилад.
3 Перевірте, чи правильно запрограмована панель управління, чи був встановлений часовий програматор.
4 Перевірте, чи ретельно були закриті дверцята. В іншому випадку енергія мікрохвиль не буде доставлена в піч.
Якщо після виконання вище наведених дій піч і далі не працює, слід
звернутися в сервісний центр. Не слід самостійно регулювати або
ремонтувати піч.
Будова печі
1
2
3
4
5
6
7
Панель управління
Вісь обертання
Група оборотного кільця
Скляна оборотна таця
Віконце
Дверцята
Блокування безпеки – відключає живлення в момент відкривання дверцят
в процесі роботи печі
8 Металева решітка (використати виключно для функції гриль; завжди поміщати на
скляній обертальній тарілці)
9 Мікова плита
10 Нагрівач грилю
10
4
AUTO MENU
(Автоматичне меню)
(Суп)
1
(Піца)
(Попкорн)
2
(Картопля)
(Автоматичне
розігрівання)
(Свіжі овочі)
(Курка гриль)
(Говядина/
баранина гриль)
11
3
7
12
4
12
8
5
13
9
6
10
(Свинина гриль)
9
ЕКРАН ТАБЛО: ВКАЗІВНИКИ – СИГНАЛІЗАЦІЯ
6
Перший етап
багатоетапного
приготування
5
1
2 3
Другий етап
багатоетапного
приготування
Третій етап
багатоетапного
приготування
8
Годинник
7
Батьківське блокування
Панель управління
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
54
Екран табло: годинник + вказівники
Кнопки установки годинника та часу
Grill (Гриль)
Preset (Відкладений старт)
Timer (Таймер)
Clock (Установка годинника)
Micro. (Мікрохвилі)
Weight Defrost (Розморожування за вагою)
Weight Adjust (Встановлення ваги порції або кількості порцій після вибору автоматичного меню)
Pause/Cancel (Пауза/ Відмова)
Combi. (Комбиноване приготування)
Кнопка вибору автоматичного меню
Start (Запуск програми)
Розморожування за
вагою
Мікрохвилі
Гриль
Таймер
Відкладений старт
Вага в грамах
MW3133-001_v01
3 Натисніть Start, щоб запустити програму грилю.
Установки годинника
З метою отримання кращого результату грилю, натисніть кнопку
Pause/Cancel, щоб затримати роботу печі, після чого відкрийте
дверцята та оберніть їжу на іншу сторону. Після закриття дверцят натисніть кнопку Start, щоб продовжити роботу печі.
Після підключення мікрохвильової печі до живлення на табло з’явиться напис
„
” і символ
, пролунає ординарный звуковий сигнал.
1 Натисніть та утримайте протягом 3 секунд кнопку Clock, щоб встановити годинник. На табло з’явиться „
”. Повторне натискання кнопки Clock переключить
годинник на 12-годинний формат часу, на табло з’явиться „
”.
2 Щоб встановити час у 24-годинному форматі часу, в момент, колиа на табло буде
видно напис „
”, за допомогою кнопок установки годинника і часу введіть
актуальний час. Наприклад, щоб встановити час на 12:10 натисніть „10 Min, 2 рази
1 Min, 10 Sek”.
3 Натисніть кнопку Clock, Щоб завершити установки часу. Почне мигати символ „:”,
на табло з’явиться встановлений час і символ
У випадку використання приладу в режимі комбінованого приготування діти можуть використовувати піч виключно під наглядом
дорослої особи, тому что прилад нагрівається до високої температури.
КОМБІНОВАНЕ ПРИГОТУВАННЯ 1
.
Установки утримуются на час підключення печі до гнізда мережі
(а доступ струму стабільний).
Комбіноване приготування 1 особливо корисне у випадку риб і картоплі.
1 Натисніть кнопку Combi. На табло з’явиться напис „
,
Щоб змінити установки годинника, повторіть кроки 1-3.
Натискання кнопки Pause/Cancel під час установки годинника приведе до того, що установки автоматично повернуться до попереднього стану.
Включення печі
Після підключення приладу до відповідного джерела живлення і перед початком програмування печі спочатку поставте тацю в камеру і закрийте дверцята.
Для мікрохвильового приготування не використовуйте решітку!
Перед мікрохвильовим приготуванням завжди виймайте решітку
зсередини печі.
1 Натисніть кнопку Micro., щоб вибрати необхідний рівень потужності. На табло
з’явиться напис „
”, засвітяться символи
i
.
2 Щоб вибрати іншу потужність мікрохвиль, напр. 60%, натисніть кнопку Micro., до
моменту появи на табло напису „
”.
3 За допомогою кнопок установки годинника введіть час мікрохвильового приготування. Максимальний час приготування становить 99 хвилин і 59 секунд.
4 Натисніть кнопку Start, щоб розпочати приготування.
ПРИКЛАД
Щоб встановити приготування на 20 хвилин при потужності мікрохвиль 80%, виконайте наступні дії:
1 Натисніть кнопку Micro., щоб вибрати необхідний рівень потужності. На табло
з’явиться напис „
”, засвітяться символи
,
.
2 Щоб вибрати потужність мкрохвиль 80%, натисніть кнопку Micro. один раз, на
табло з’явиться напис „
”.
3 За допомогою кнопок установки годинника і часу введіть час мікрохвильового
приготування, натисніть двічі кнопку „10 Min” (20 хвилин).
4 Натисніть кнопку Start, щоб розпочати приготування.
Натискання кнопки Pause/Cancel під час установки часу або потужності мікрохвильового приготоування або відсутність дій протягом 20 секунд приведе до того, що установки автоматично повернуться до попереднього стану.
Після вибору 0% потужності, мікрохвильова піч діє без мікрохвиль
з виключеним вентилятором. Рівень 0% потужності може бути
використаний з метою видалення неприємних запахвв вз камери
мікрохвильовки.
ТАБЛИЦЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ
Табло
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Потужність
мікрохвиль
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Гриль
Гриль особливо рекомендується в ситуации тонких пластів м’яса, стейків, котлет, кебабів, ковбасок та шматків курки. Також помічний в ситуації тостів і панірованих страв.
1 Натисніть кнопку Grill. На табло з’явиться напис „
” і символи
,
.
2 За допомогою кнопок установки годинника і часу введіть час приготування грилю.
Максимальний час становить 99 хвилин і 59 секунд.
” і символи
,
.
= 30% часу – мікрохвильове приготування, 70% часу – гриль
2 За допомогою кнопок установки годинника і часу введіть час комбінованого приготування. Максимальний час приготування становить 99 хвилин і 59 секунд.
3 Натисніть Start, щоб розпочати приготування.
КОМБІНОВАНЕ ПРИГОТУВАННЯ 2
Комбіноване приготування 2 особливо корисне у випадку пудингів, омлетів, запеченої
картоплі та птиці.
1 Натисніть кнопку Combi. двічі. На табло з’явиться напис „
,
Мікрохвильове приготування
MW3133-001_v01
Комбіноване приготування (мікрохвилі + гриль)
,
” і символи
.
= 55% часу – мікрохвильове приготування, 45% часу – гриль
2 За допомогою кнопок установки годинника і часу введіть час комбінованого приготування. Максимальний час приготування становить 99 хвилин і 59 секунд.
3 Натисніть кнопку Start, щоб почати приготування.
Швидкий початок приготування
Якщо піч знаходиться в режимі очікування, достатньо за допомогою номерної клавіатури ввести час приготування і потім натиснути кнопку Start, щоб включити приготування на встановлений час при повній потужності мікрохвиль. Максимальний час
приготування становить 99 хвилин і 59 секунд.
Розморожування за вагою
Мікрохвильова піч наділена функцією розморожування за вагою. Час і потужність дії
мікрохвиль обираються автоматично за вагою продукту.
1 Натисніть кнопку Weight Defrost. На табло з’явиться напис „
” символи
,
,
.
2 NНатисніть кнопку Weight Adjust, щоб встановити вагу продукту, що розморожується. Вага повинна міститися в діапазоні від 100 г до 1800 г.
3 Натисніть кнопку Start, щоб розпочати розморожування.
Під час розморожування піч зробить перерву в роботі, Ви почуєте
звуковий сигнал, завдання якого – нагадування пористувачеві про
те, що з метою отримання кращого ефекту розморожування слід
обернути їжу на іншу сторону. Натисніть кнопку Start, щоб продовжити програму розморожування.
Відкладений старт
Функція уможливлює запуск печі в більш пізній час, наприклад, годинник показує
11:10, Ви плануєте розпочати приготування о 11:30.
1 Установіть годинник (див. розділ Установка годинника).
2 Установіть програму приготування. Максимально можуть бути установлені три
етапи приготування. Розморожування не може бути установлено в функціїї відкладеного старту.
ПРИКЛАД: Ви хочете встановити приготування на 7 хвилин при потужності 80%.
a) Натисніть кнопку Micro. двічі, на табло з’явиться напис „
”, засвітяться
символи
,
.
б) За допомогою кнопок установки годинника та часу введіть час мікрохвильового
приготування, натисніть сім раівз кнопку „1 Min” (7 хвилин).
Після виконання вищезазначениз дій не натискайте кнопку Start, дійте таким чином:
3 Натисніть кнопку Preset. На табло з’явиться напис „
”, засвітиться символ
.
4 За допомогою кнопок установки годинника і часу установіть час, коли повинна
запуститися програма, натисніть „10 Min, 1 Min, 3 рази 10 Sek”.
5 Нтисніть кнопку Start, щоб подтвердити установки. На табло буде видно час, коли
запуститься програма, а також мигаючий символ
.
55
6 Після досягнення установленого часу пролунає ординарный звуковий сигнал,
установлена програма приготування буде запущена.
Після програмування часу включення печі на табло буде видно час,
коли буде запущена програма. З метою перевірки актуального часу
натисніть кнопку Clock, актуальний час буде висвічуватися протягом 3 секунд. Функцію відкладеного старту можна відмінити,
достатньо натиснути кнопку Pause/Cancel.
ПРОГРАМА
МАСА, ОБ’ЄМ ПРОДУКТУ
ЧАС ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ [s]
6. Свіжі овочі
Функція відкладеного старту діє тільки якщо раніше було встановлено на табло час, в в іншому випадку ця функція не буде діяти.
Таймер
7. Курка гриль
1 Натисніть кнопку Timer. На табло з’явиться напис „
” і символ
.
2 За допомогою кнопок установки годинника встановіть час таймера. Максимальний час, який можна встановити на таймері це 99 хвилин і 59 секунд.
3 Натисніть кнопку Start, щоб завешити установку.
4 Після досягнення установленого часу прозвучить пятикратний звуковий сигнал.
повідну програму, в цьому випадку
.
2 Натискайте кнопку Weight Adjust до моменту появи на табло „
випадку достатньо триразове натискання кнопки).
3 Натисніть кнопку Start, щоб розпочати приготування.
” (в цьому
1. Суп
2. Піца
3. Попкорн
4. Картопля
5. Автоматичне
підігрівання
56
5:00
500 г
6:00
600 г
7:00
36:00
1200 г
39:00
1400 г
42:00
200 г
12:00
300 г
15:00
400 г
18:00
500 г
21:00
600 г
24:00
200 г
12:00
300 г
15:00
400 г
18:00
500 г
21:00
600 г
24:00
8. Говядина/
баранина гриль
Під час виконання програми гриль (програми 7, 8, 9) піч зробить
перерву в роботі, пролунає звуковий сигнал, завдання якого – нагадування користувачеві про те, що з метою отримання кращого
ефекту грилю слід повернути їжу на іншу сторону. Нтисніть кнопку
Start, щоб запустити програму далі.
Результати грилю за допомогою автоматичного меню залежать від таких критеріїв, як
форма і розмір продукту харсування, особливості приготування описаних продуктів
і розмміщення продукту в печі. Якщо Ви не будете повністю задоволені результатами
приготування, слід змінити час до власних потреб.
Багатоетапне приготування
Можна встановити максимально 3 етапи приготування. Після завершення одного
етапу пролунає звуковий сигнал і почнеться наступний етап.
Розморожування і приготування не можуть бути однією із програм
багатоетапного приготування.
ПРИКЛАД
Ви хочете встановити мікрохвильове приготування на 5 хвилин при потужності мікрохвиль 80%, а потім використовувати гриль протягом 7 хвилин. Виконайте наступні дії:
1 Натисніть кнопку Micro. двічі, на табло з’явиться напис „
”, засвітяться
ТАБЛИЦЯ АВТОМАТИЧНОГО МЕНЮ
ПРОГРАМА
400 г
33:00
Таймер це окремий режим роботи печі, незалежний від годинника.
ПРИКЛАД
Щоб встановити автоматичне меню на приготування 400 г свіжих овочів, виконайте
наступні дії:
1 За допомогою кнопок вибору автоматичного меню (Menu +; Menu –) виберіть від-
4:00
800 г
9. Свинина гриль
Мікрохвильова піч має автоматичне меню, яке не вимагає програмування часу
роботи або потужності мікрохвиль. Меню приготовано для декількох продуктів: суп,
піца, попкорн, картопля, автоматичне підігрівання, свіжі овочі, курка гриль, говядина/
баранина гриль, свинина гриль.
Кожна програма автоматичного меню наділена декількома варіантами по вазі або
кількості, з якими пов’язаний час роботи.
Після досягнення половини часу приготування можна повернути їжу, щоб отримати
рівномірний эфект приготування.
3:00
1000 г
Після установки часу таймера буде видно актуальний час. З метою
перевірки часу таймера натисніть кнопку Timer, час таймера висвітиться протягом 3 секунд, натискання кнопки Pause/Cancel відмінить установки таймера.
Автоматичне меню (auto menu)
200 г
300 г
МАСА, ОБ’ЄМ ПРОДУКТУ
ЧАС ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ [s]
1 (200 мл)
1:30
2 (400 мл)
2:40
3 (600 мл)
3:50
150 г
0:50
300 г
1:20
450 г
1:50
100 г
3:30
1 (230 г)
6:00
2 (460 г)
8:00
3 (690 г)
12:00
200 г
1:30
300 г
2:00
400 г
2:30
500 г
3:00
600 г
3:30
700 г
4:00
800 г
4:30
символи
,
.
2 За допомогою кнопок установки годинника і часу введіть час мікрохвильового
приготування, натисніть п’ять разів кнопку „1 Min” (5 хвилин).
Після виконання вищенаведених дій не натискайте кнопку Start, встановіть другий
етап приготування.
3 Натисніть кнопку Grill. На табло з’явиться напис „
” і символи
,
.
4 За допомогою кнопок установки годинника і часу введіть час програми грилю,
натисніть сім разів кнопку „1 Min” (7 хвилин).
5 Нажмите кнопку Start, чтобы запустить многоэтапное приготовление.
Додаткова інформація
●● Кожну запущену операцію можна перервати натисканням кнопки Pause/Cancel.
Щоб продовжити перервану роботу, натисніть кнопку Start. Подвійне натискання
кнопки Pause/Cancel завершить операцію.
●● Під час мікрохвильового або комбінованого приготування натисніть кнопку Micro..
Актуальний режим роботи мікрохвтль з’явиться на табло на 3 секунди.
●● В режимі приготування, грилю, розморожування або автоматичного меню після
натискання кнопки Clock, на табло з’явиться актуальний час. Після 3 секунд дані
повернуться до попереднього стану.
●● Завершення роботи печі буде сигналізуватися декількома звуковими сигналами,
на табло з’явиться напис „
”. До моменту витягання із печі страви або
натискання будь-якої кнопки, звуковий сигнал, який буде повторюватися кожні
2 хвилини, буде нагадувати про завершення роботи.
●● Якщо під час роботи печі були відкриті дверцята, після їх закриття натисніть
кнопку Start, щоб відновити роботу печі.
●● Правильне натискання кнопки буде сигналізуватися ординарним звуковим сигналом. Після натискання неправильної кнопки пролунає подвійний звуковий сигнал.
MW3133-001_v01
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища.
Це не важко, ні надто дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру. Поліетиленові мішки (PE)
викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому
що небезпечні компоненти, що містяться в пристрої можуть створювати
небезпеку для середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не
за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього
повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з
конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
MW3133-001_v01
57
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy...........................................58
Important safety instructions...............................................................................................58
Installation..........................................................................................................................59
Grounding instructions........................................................................................................59
Radio interference..............................................................................................................59
Cleaning, maintenance and operation................................................................................59
Technical data.....................................................................................................................60
Microwave cooking – tips...................................................................................................60
Additional functions............................................................................................................60
Kitchen utensils – tips.........................................................................................................60
Glass tray installation.........................................................................................................60
Before calling the service centre........................................................................................60
Microwave oven features....................................................................................................60
Control panel......................................................................................................................61
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock...........................................................................................................61
Starting the microwave oven........................................................................................61
Microwave cooking . ....................................................................................................61
Grilling..........................................................................................................................61
Combination cooking (microwaves + grill) ..................................................................62
Quick start....................................................................................................................62
Defrosting by weight.....................................................................................................62
Delayed start................................................................................................................62
Timer............................................................................................................................62
Automatic menu (auto menu).......................................................................................62
Automatic menu table ...........................................................................................62
Multi-stage cooking......................................................................................................63
Additional information...................................................................................................63
Ecology – Environmental protection...................................................................................63
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Use this appliance only for its intended use as described in this
manual. Do not use or heat corrosive chemicals in the device.
Oven is not designed for industrial or laboratory use.
58
●● The microwave oven is intended for heating food and beverages.
Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers,
sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury,
ignition or fire.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged power
cord or plug, or if it is not working properly or if it has been
dropped or otherwise damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
●● The appliance may only be repaired by qualified service
personnel. Improper repair may result in a serious hazard to the
user. In case of defects we suggest that you contact a ZELMER
specialist service centre.
●● WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
●● WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
●● Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the oven parts
or accessories and even cause skin burns.
●● Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
●● The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred
or shaken and the temperature checked before consumption,
in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat transmission from
the heated food. Use appropriate handles.
●● WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that involves
the removal of a cover which gives protection against exposure
to microwave energy.
●● This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
●● Keep the appliance and its cord out of reach of children less than
8 years.
●● Caution, hot surface
.
●● The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
●● The accessible surface may be hot during operation.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven cavity!
It protects against radiation.
●● Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
●● Use gloves if you remove any heated food.
WARNING!
Risk of property damage
●● The microwave oven is designed to be used as a standalone unit and it should not
be placed in a cupboard.
●● Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
●● The appliance shall be placed against a wall.
●● WARNING: Do not install oven over a range
cooktop or other heat-producing
appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
●● The appliance must not be placed in a cabinet.
MW3133-001_v01
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition,
●● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
●● if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames,
●● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
●● The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
●● Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
●● Do not use steam cleaner to clean the mwo.
●● This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
●● Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
●● Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures
a minimum distance from the wall for air circulation.
HINT
Tips and information about the product and its use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●●staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
●●farm houses;
●●by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●●bed and breakfast type environments.
●● The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
●● The microwave oven is only used in freestanding.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
4 Do not expose the microwave oven to humidity. Do not place the microwave oven near
flammable materials as well as above or close to heat-generating appliances.
5 The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Ensure the adequate air flow
in order to allow the proper operation of the microwave oven. Leave the space of min. 30 cm
above the oven, min. 20 cm at both sides. Do not cover or otherwise obstruct the ventilation
openings of the appliance. Do not remove the legs.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly, both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use or store the microwave oven outdoors.
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains
connection instructions contact a qualified electrician or service centre
employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
●● Clean the door and sealing surfaces of the oven,
●● Reorient your radio or TV receiving antenna,
●● Move the microwave oven away from the receiver,
●● Place the microwave oven as far as possible from the receiver,
●● Plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain, streak
or tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
To clean the glass surface of the door do not use cleaners that contain
abrasives, as they can scratch the surface and, consequently, lead to the
formation of cracks.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of washing-up liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a SERVICE CENTRE.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
MW3133-001_v01
59
Technical data
Glass tray installation
Technical parameters of the appliance 230 V~ 50 Hz, 1400 W (Microwaves), 1000 W (Grill)
Rated microwave output power
900 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
483 (W) x 399 (D) x 281 (H)
Dimensions of oven interior (mm)
340 (W) x 320 (D) x 220 (H)
Oven capacity
23 litres
Turntable
Diameter = 270 mm
Net weight
approx. 14.1 kg
* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information given in
the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not be considered..
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out”
and ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such foods
as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Additional functions
CHILD LOCK – preventing children from accidentally activating the
microwave oven
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the Pause/Cancel button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set, and the
symbol
will appear on the display.
Releasing the child lock: When the lock is activated, press and hold the Pause/Cancel
button for 3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been released.
1 Never place the glass tray upside down. The glass
tray movement should not be restricted.
2 During cooking, both the glass tray and turntable
ring assembly must always be present in the microwave
oven.
3 During cooking, all food and food containers should
always be placed on the glass tray.
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
your nearest service centre.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 When grilling, protect the exposed areas from getting burned by covering them with
narrow strips of aluminium foil. Remember to avoid the excess of foil and maintain the
distance of minimum 3 cm between the foil and the oven internal walls.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
Utensils
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramic utensils
Microwave safe plastic dishes
Parchment paper
Metal tray
Metal gridiron
Aluminum foil and foil containers
Microwaves
Grill
Combination
cooking
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
No
Utensil test:
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
Hub (underside)
Turntable ring
assembly
Turntable shaft
Before calling the service centre
Normal situation:
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
If the microwave oven does not work:
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked. If not, the microwave energy will
not be supplied to the oven.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
ENERGY SAVING MODE
In the standby mode or after cooking programme completion, if no action is taken for
4 minutes, the microwave oven will go into the energy saving mode. If any button is pressed
or the door is opened, the microwave oven will return to the normal operation mode.
Glass tray
Microwave oven features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Control panel
Turntable shaft
Turntable ring assembly
Glass tray
Window
Door
Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during oven operation
Metal grid (only be used In grill function and placed on the glass tray)
Mica cover
Grill heater
10
4
9
6
5
1
2 3
8
7
Do not exceed 1-minute cooking time.
60
MW3133-001_v01
Control panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Setting the clock
Display: clock + indicators
Clock and timer setting buttons
Grill
Preset (Delayed start)
Timer
Clock (Clock setting)
Micro. (Microwaves)
Weight Defrost (Defrosting by weight)
Weight Adjust (Weight and the number of portions can be adjusted when the
automatic menu is selected)
Pause/Cancel
Combi. (Combination cooking)
Automatic menu selection buttons
Start (Programme start)
AUTO MENU
(Automatic menu)
(Pizza)
2
11
7
12
4
12
8
5
13
9
6
10
(Grilled pork
chop)
The setting will last as long as the microwave oven is connected to the
mains (and the electricity supply is maintained).
In order to change the clock setting, repeat the steps 1-3.
Having connected the appliance to an appropriate mains socket, place the food inside the
oven chamber and lock the door before you start programming the microwave oven.
show the inscription „
”, and the symbols
and
.
2 In order to select a different microwave power level, e.g. 60%, press the Micro. button
until the display shows „
”.
3 Set the microwave cooking time by means of the clock and timer setting buttons. The
maximum cooking time is 99 minutes and 59 seconds.
4 Press the Start button to start the cooking.
EXAMPLE
In order to set the cooking time for 20 minutes at the 80% microwave power, perform the
following steps:
1 Press the Micro. button to select the required power level. The display will show the
inscription „
”, and the symbols
,
.
2 In order to select the microwave power level of 80%, press the Micro. button once. The
display will show „
”.
3 Use the clock and timer setting buttons to set the microwave cooking time, press the
“10 Min” button twice (20 minutes).
4 Press the Start button to start the cooking.
If you press the Pause/Cancel button when setting time or microwave power
or fail to take any actions within 20 seconds, the oven will automatically
return to the previous setting.
If you select the 0% power level, the microwave oven will not produce the
microwaves, and only the fan will be on. The 0% power level can be used to
remove unpleasant odours from the inside of the microwave oven.
DISPLAY: INDICATORS – SIGNALLING
First stage of multi-stage
cooking
Microwaves
Second stage of
multi-stage cooking
Grill
Third stage of multi-stage
cooking
Timer
Clock
Delayed start
Child lock
Weight [g]
MW3133-001_v01
.
1 Press the Micro. button to select the required microwave power level. The display will
3
Defrosting by weight
display will show the set time and the symbol
Do not use the grill rack for microwave cooking! Always remove the grill
rack from the inside of the oven before microwave cooking.
(Potatoes)
(Grilled beef/
mutton)
2 In order to set the hour using the 24-hour format when the display shows „
”,
set the current time by means of clock and timer setting buttons. For example, to set the
clock at 12:10, press “10 Min, then press 1 Min twice, and then 10 Sec”.
3 Press the Clock button to finish setting the time. The symbol „:” will flash, and the
Microwave cooking
(Popcorn)
(Grilled chicken)
” and the symbol
. A single sound will be heard.
1 Press and hold the Clock button for 3 seconds to set the hour. The display will show
„
”. If you want to change the time format to the 12-hour format, press the Clock
button again. The display will show „
”.
Starting the microwave oven
1
(Fresh
vegetables)
„
If you press the Pause/Cancel button while setting the clock, the previous
setting will be automatically restored.
(Soup)
(Auto reheat)
After connecting the microwave oven to the mains the display will show the inscription
MICROWAVE POWER TABLE
Display
P-Hi
P-80
P-60
P-40
P-20
P-00
Microwave power
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grilling
The grilling function is particularly useful in case of thin slices of meat, steaks, cutlets,
kebabs, sausages and chopped chicken. It is also useful in case of toasts and dishes
coated with breadcrumbs.
1 Press the Grill button. The display will show the inscription „
” and the symbols
,
.
2 Use the clock and timer setting buttons to set the grilling time. The maximum grilling
time is 99 minutes and 59 seconds.
3 Press the Start button to start the grilling.
61
In order to obtain the best results of grilling, press the Pause/Cancel button
halfway through the grilling time to stop the microwave oven operation,
and then open the door and turn the food over. After closing the door, press
the Start button to resume the oven operation.
After the delayed time has been programmed, the programme starting hour
will be visible on the display. To check the current time press the Clock
button – the current time will be displayed for 3 seconds. The delayed start
function can be cancelled by simply pressing the Pause/Cancel button.
The delayed start is only active if the time has been previously set,
otherwise the function will be inactive.
Combination cooking (microwaves + grill)
When the appliance is operated in the combination cooking mode, children
may only use the oven under adult supervision, because the appliance is
heated to very high temperature.
COMBINATION COOKING 1
Combination cooking 1 is particularly useful when cooking fish and potatoes.
1 Press the Combi. button. The display will show the inscription „
symbols
,
,
” and the
.
= 30% of the time – microwave cooking, 70% – grilling
2 Use the clock and timer setting buttons to set the combination cooking time.
The maximum cooking time is 99 minutes and 59 seconds.
3 Press the Start button to start the cooking.
COMBINATION COOKING 2
Combination cooking 2 is particularly useful when cooking puddings, omelettes, baked
potatoes and poultry.
1 Press the Combi. button twice. The display will show the inscription „
the symbols
,
,
” and
.
= 55% of the time – microwave cooking, 45% – grilling.
2 Use the clock and timer setting buttons to set the combination cooking time.
The maximum cooking time is 99 minutes and 59 seconds.
3 Press the Start button to start the cooking.
Quick start
If the microwave oven is in the standby mode, use the numeric keypad to set the cooking
time, and then press the Start button to start cooking at the full power. The maximum
cooking time is 99 minutes and 59 seconds.
Defrosting by weight
One of the functions of the microwave oven is defrosting by weight. Microwave power and
time are set automatically according to the product weight.
1 Press the Weight Defrost button. The display will show the inscription „
” and
the symbols
,
,
.
2 Press the Weight Adjust button to set the weight of the product to be defrosted.
The weight must fall within the range from 100 g to 1800 g.
3 Press the Start button to start defrosting.
The microwave oven will stop operating when the defrosting programme is
underway. You will hear a sound signal that will remind you that you should
turn the food over to get the best results of defrosting. Press the Start
button to continue the defrosting programme.
Timer
1 Press the Timer button. The display will show the inscription „
symbol
.
2 Use the clock and timer setting buttons to set the timer. The maximum time that can be
set is 99 minutes and 59 seconds.
3 Press the Start button to complete the setting.
4 After reaching the set time, a sound signal will be heard five times.
After setting the timer, the current time will be visible on the display. In
order to check the time setting, press the Timer button – the time setting
will be displayed for 3 seconds. You can cancel the timer settings by
pressing the Pause/Cancel button.
The timer is a separate mode, which operates independently from the clock.
Automatic menu (auto menu)
The microwave oven has the automatic menu function, which does not require the cooking
time or microwave power programming. The menu has been prepared for the following
products: soup, pizza, popcorn, potatoes, auto reheat, fresh vegetables, grilled chicken,
grilled beef/mutton, grilled pork chop.
Each of the automatic menu programmes has several weight or volume options, for which
duration times have been preset accordingly.
Halfway through the cooking time, you can turn the food over in order for the food to be
cooked evenly.
EXAMPLE
In order to set the automatic menu for cooking 400 g of fresh vegetables, complete the
following steps:
1 Use the automatic menu selection buttons (Menu +; Menu –) to select the required
programme; in this case it will be
EXAMPLE: You want to set the cooking for 7 minutes at the 80% power level.
a) Press the Micro. button twice. The display will show the inscription „
”, and
the symbols
,
.
b) Use the clock and timer setting buttons to set the microwave cooking time, press the
„1 Min” button seven times (7 minutes).
After completing the above steps do not press the Start button, but proceed as follows:
3 Press the Preset button. The display will show the inscription „
”, and the
symbol
.
4 Use the clock and timer setting buttons to set the programme starting hour, press
„10 Min”, “1 Min” and then, three times, “10 Sec” .
5 Press the Start button to confirm the settings. The display will show the programme
starting hour and the flashing symbol
.
6 After reaching the set time, a single sound signal will be heard, the set cooking
programme will start.
62
.
2 Press the Weight Adjust button until the display shows „
enough to press the button thrice).
3 Press the Start button to start the cooking.
” (in this case it is
AUTOMATIC MENU TABLE
PROGRAMME
1. Soup
Delayed start
This function makes it possible to start the oven at a later time, for example, the clock
shows 11:10, you want to start cooking at 11:30.
1 Set the clock (see the „Setting the clock” section).
2 Set the cooking programme. Three cooking stages can be set as a maximum.
The defrosting should not be set in the delayed start function.
” and the
2. Pizza
3. Popcorn
4. Potatoes
5. Auto reheat
PRODUCT WEIGHT, VOLUME
TIME [s]
1 (200 ml)
1:30
2 (400 ml)
2:40
3 (600 ml)
3:50
150 g
0:50
300 g
1:20
450 g
1:50
100 g
3:30
1 (230 g)
6:00
2 (460 g)
8:00
3 (690 g)
12:00
200 g
1:30
300 g
2:00
400 g
2:30
500 g
3:00
600 g
3:30
700 g
4:00
800 g
4:30
MW3133-001_v01
PROGRAMME
PRODUCT WEIGHT, VOLUME
TIME [s]
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
5:00
500 g
6:00
6. Fresh vegetables
7. Grilled chicken
8. Grilled beef/mutton
9. Grilled pork chop
600 g
7:00
800 g
33:00
1000 g
36:00
1200 g
39:00
1400 g
42:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
200 g
12:00
300 g
15:00
400 g
18:00
500 g
21:00
600 g
24:00
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the
components of the appliance may pose a threat to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The microwave oven will stop operating when the grilling programme is
underway (programme 7, 8, 9). A signal sound will be emitted to remind
you that you should turn the food over to obtain the best results of grilling.
Press the Start button to continue the programme
The results of automatic cooking depend on the shape and size of foodstuffs, your cooking
preferences as regards particular products and the arrangement of products inside the
oven. Should you feel that the cooking results could have been better, you may need to
adapt the cooking time to your own needs.
Multi-stage cooking
You can set up to 3 cooking stages. When one stage is finished, a sound signal will be
heard and the next stage will start.
Defrosting and automatic cooking cannot be one of the multi-stage cooking
programmes.
EXAMPLE
You want to set the microwave cooking for 5 minutes at the 80% microwave power, and
then grill for 7 minutes. Complete the following steps:
1 Press the Micro. button twice, the display will show the inscription „
”, and the
symbols
,
.
2 Use the clock and timer setting buttons to set the microwave cooking time, press the
„1 Min” button five times (5 minutes).
Do not press the Start button after completing the abovementioned steps, but set the
second stage of cooking.
3 Press the Grill button. The display will show the inscription „
” and the symbols
,
.
4 Use the clock and timer setting buttons to set the grilling time, press the „1 Min” button
seven times (7 minutes).
5 Press the Start button to start the multi-stage cooking.
Additional information
●● Each started programme can be stopped by pressing the Pause/Cancel button. Press
the Start button to resume the stopped programme. By pressing the Pause/Cancel
button twice you will end the programme.
●● When cooking with the use of microwave or combination cooking function, press
the Micro. button. The current microwave power level will appear on the display for
3 seconds.
●● When in the cooking, grilling, defrosting or automatic menu mode, after pressing the
Clock button the display will show the current time. After 3 seconds the indications will
return to the previous state.
●● When the oven finishes its operation, you will hear a sound signal repeated several
times, and the display will show „
”. The sound signal will be emitted every two
minutes to remind you that the oven has finished operation, until you remove the food
from the oven or press any button.
●● If the door has been opened during the operation of the oven, press the Start button
after its closing to resume the oven operation.
●● The correct pressing of a button will be signalled by a single sound. In case of incorrect
pressing you will hear a double signal sound.
MW3133-001_v01
Manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper
handling.
Manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations,
norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
63
1
2
1400 W
3
PL
1. Moc mikrofal 1400 W 2. Blokada rodzicielska – zabezpieczenie
urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci
3. Gotowanie wieloetapowe – możliwość zaprogramowania do trzech
następujących po sobie rodzajów gotowania 4. Tryb oszczędzania
energii
4
RU 1. Мощность микроволн 1400 Вт 2. Родительский замок –
устройство защиты от случайного нажатия детьми клавиш
3. Многоэтапное приготовление – возможность программирования
до трех последовательных видов приготовления 4. Режим экономии
энергии
CZ 1. Mikrovlnný výkon 1400 W 2. Rodičovská pojistka – bezpečnostní
pojistka proti náhodnému zapnutí např. dětmi 3. Víceetapové vaření –
možnost naprogramování pěti po sobě jdoucích etap vaření 4. Funkce
úspory energie
BG 1. Мощност на микровълните 1400 W 2. Родителски контрол –
защита на уреда срещу случайно включване от деца
3. Многоетапно готвене – възможност за програмиране до три
поредни начина на готвене 4. Икономичен режим
SK 1. Výkon mikrovĺn 1400 W 2. Detská poistka – zabezpečenie proti
náhodnému spusteniu deťmi 3. Viackrokové varenie – možnosť
naprogramovať až tri po sebe idúce spôsoby varenia 4. Energoúsporný
režim
UA 1. Потужність мікрохвиль 1400 Вт 2. Батьківський замок – для
запобігання випадкового включення дітьми 3. Багатоетапне
приготування – можливість програмування до трьох послідовних
видів приготування 4. Режим економії енергії
HU 1.A mikrohullámok teljesítménye 1400 W 2. Szülői ellenőrzés –
a készülék gyerekek által történő véletlenszerű beindításának
ellehetetlenítése 3. Többlépcsős főzés – be lehet programozni
maximálisan három, egymást követő főzési programot
4. Energiatakarékos mód
EN 1. 1400 W microwave power 2. Child lock – protect the appliance
against inadvertent operation by children 3. Multistage cooking – you
can program up to three successive cooking methods 4. Power Saving
Mode
RO 1. Puterea microundelor 1400 W 2. Blocada părintească – protejarea
dispozitivului împotriva punerii în funcţiune accidentale de către copii
3. Gătirea pe mai multe etape – posibilitatea de programare a trei tipuri
de gătire care urmează unul după celălalt 4. Modul de economisire
a energiei
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
MW3133-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement