Zelmer | ZMW1000W (29Z023) | User manual | Zelmer ZMW1000W (29Z023) User Manual

Zelmer ZMW1000W (29Z023) User Manual
ZMW1000W
ZMW1000
KUCHENKA MIKROFALOWA
микpoвoлнoвaя пeчь
/ microwave oven
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KUCHENKA MIKROFALOWA 2–5
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
6–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА
26–29
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
10–13
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
22–25
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROVLNNÁ RÚRA
MИКPOВOЛНOВAЯ ПEЧЬ
MIКPOXВИЛЬOВA ПIЧ
30–33
EN USER MANUAL
14–17
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CUPTOR CU MICROUNDE 18–21
MICROWAVE OVEN
34–37
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem energii mikrofal .................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa......................................................................2
Instalacja..............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia...........................................................................................3
Zakłócenia radiowe...............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa..................................................................................3
Dane techniczne...................................................................................................................4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki...................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń..............................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego.................................................................................4
Zanim wezwiesz serwis........................................................................................................4
Budowa kuchenki.................................................................................................................4
Panel sterowania..................................................................................................................5
Włączanie kuchenki..............................................................................................................5
Gotowanie mikrofalowe........................................................................................................5
Rozmrażanie (Defrost).........................................................................................................5
Zakończenie pracy kuchenki................................................................................................5
Ekologia – zadbajmy o środowisko......................................................................................5
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Nie stosuj, podgrzewaj żrących substancji chemicznych
w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów
przemysłowych lub laboratoryjnych.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania wyłącznie żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań i podgrzewanie poduszek, pantofli, wilgotnych
tkanin itp. może prowadzić do zranienia lub zapłonu.
2
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku
jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone
lub uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone,
kuchenka nie może pracować do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
●● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
●● Mikrofalowe ogrzewanie napojów może spowodować
opóźnione wrzenie wybuchowe, dlatego też musisz uważać przy manipulowaniu pojemnikiem.
●● Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet
poparzenia skóry.
●● Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo
nie należy ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż
mogą eksplodować, nawet po zakończeniu ogrzewania.
●● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia
naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub
naprawczych, związanych ze zdejmowaniem pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne
i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
●● Drzwiczki i inne powierzchnie zewnętrzne mogą się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
●● Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy
urządzenia.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze kuchenki
mikrofalowej! Pełni ona rolę ochronną przed promieniowaniem.
●● Ostrzeżenie! Para wydostanie się podczas podnoszenia
pokrywek lub otwierania opakowań foliowych.
●● Używaj rękawic kuchennych jeśli wyjmujesz podgrzane
jedzenie.
ZMW1000-001_v03
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenka przeznaczona jest do użytkowania jako wolnostojąca, nie należy umieszczać jej w szafce.
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Urządzenie powinno być ustawione przy ścianie.
●● UWAGA: Nie montuj kuchenki nad płytami grzejnymi lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Grozi to uszkodzeniami i utratą gwarancji.
●● Nie umieszczaj urządzenia w szafce.
●● Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● podczas ogrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub z papieru,
często sprawdzaj kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się pojemnika,
●● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
●● w przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij
wtyczkę z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
●● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Zaleca się regularne czyszczenie kuchenki i usuwanie osadzającej się żywności.
●● Zaniedbanie w utrzymywaniu kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszania
się stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na trwałość kuchenki i w efekcie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
●● Nie używaj oczyszczaczy parowych do czyszczenia kuchenki.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
●● Zabezpiecz talerz obrotowy przed przenoszeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia go.
●● Nigdy nie usuwaj listwy dystansowej znajdującej się z tyłu lub na bokach, zapewnia
ona minimalny odstęp od ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
●● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych
położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●●w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach
pracy;
●●w gospodarstwach rolnych;
●●w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
●●w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego, nie do wykorzystywania do celów biznesu gastronomicznego.
●● Kuchenka mikrofalowa służy do użytku jako wolnostojąca.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Używaj tylko tych naczyń, które są odpowiednie do używania w kuchenkach mikrofalowych.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej wagę
oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
ZMW1000-001_v03
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Urządzenie ustaw tyłem do ściany. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij
odpowiedni przepływ powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp 20 cm. Między kuchenką,
a bocznymi przylegającymi ścianami 5 cm, natomiast z tyłu kuchenki 10 cm. Z jednej
strony musi być wolna przestrzeń. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod
kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
●● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
●● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
●● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
●● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
●● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj,
by woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do czyszczenia szklanej powierzchni drzwiczek nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne, ponieważ mogą porysować
powierzchnię i w konsekwencji doprowadzić do powstania pęknięć.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
3
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię oczyścić za pomocą łagodnego detergentu. Pierścień
obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Podczas
ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby umieścić
go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do
SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dane techniczne
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej. Nie należy ograniczać ruchu
talerza.
Szklany talerz
Piasta (spód)
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia obrotowego.
Zespół
pierścienia
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnością
obrotowego
należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
Oś obrotowa
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Zanim wezwiesz serwis
Parametry techniczne urządzenia
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Mikrofale)
Znamionowa moc wyjściowa mikrofali
700 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
wys. = 262; szer. = 452; gł. = 352
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
wys. = 198; szer. = 315; gł. = 297
Pojemność kuchenki
20 litrów
Talerz obrotowy
Średnica = 245 mm
Masa netto
Około 10,8 kg
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien
zweryfikować je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki.
Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym
materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest materiał
przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Podczas grillowania odsłonięte obszary potrawy chroń przed przypaleniem osłaniając
je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo
folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do stosowania w kuchence
mikrofalowej
Papier do pieczenia
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
4
Test naczyń kuchennych:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
Budowa kuchenki
1 Blokada bezpieczeństwa – zatrzymuje urządzenie w momencie otwarcia drzwiczek
2
3
4
5
6
w trakcie pracy kuchenki
Okienko
Oś obrotowa
Panel sterowania
Płytka mikowa
Szklany talerz obrotowy
6
5
Mikrofale
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
2
4
3
1
ZMW1000-001_v03
Panel sterowania
Bezpośrednio po ustawieniu czasu, kuchenka rozpoczyna pracę.
I Pokrętło ●○ POWER
1
2
3
4
5
6
II
Służy do ustawiania programu mikrofalowego wraz z poziomem mocy (6 programów).
○○○○ (Niski poziom mocy – 17%)
(Rozmrażanie – 40%)
●○○○ (Średnio niski poziom mocy – 48%)
●●○○ (Średni poziom mocy – 66%)
●●●○ (Średnio wysoki poziom mocy – 85%)
●●●● (Wysoki poziom mocy – 100%)
Pokrętło
TIME
Służy do ustawiania czasu działania wybranego programu. Maksymalny czas dla
jednego cyklu pracy wynosi 30 minut.
Rozmrażanie (Defrost)
Funkcja ta umożliwia rozmrażanie żywności uprzednio zamrożonej.
Aby wybrać funkcję rozmrażanie, przekręć pokrętło ●○ POWER I ustawiając je w pozycji
(2).
Następnie przekręć pokrętło
TIME II zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby
ustawić żądany czas pracy lub odpowiednią wagę potrawy.
Maksymalny czas rozmrażania dla jednego cyklu pracy wynosi 30 minut.
Bezpośrednio po ustawieniu czasu, kuchenka rozpoczyna pracę.
Zakończenie pracy kuchenki
3
4
2
5
1
6
Po każdorazowym zakończeniu funkcji rozlegnie się sygnał dźwiękowy, oznajmujący
koniec pracy.
Aby zatrzymać kuchenkę w trakcie pracy otwórz drzwiczki pociągając klamkę.
Ponowne ich zamknięcie automatycznie uruchomi pracę kuchenki wg wcześniej
wybranych ustawień.
Jeżeli potrawa została wyjęta z kuchenki zanim minął ustawiony czas programu,
BEZWZGLĘDNIE COFNIJ POKRĘTŁO DO POZYCJI ZEROWEJ.
Włączanie kuchenki bez potrawy we wnętrzu jej komory grozi uszkodzeniem urządzenia.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
I
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani
trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
II
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Włączanie kuchenki
Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
Przed rozpoczęciem programowania kuchenki mikrofalowej najpierw
umieść potrawę w jej komorze i zamknij drzwiczki.
Gotowanie mikrofalowe
Funkcja ta może odbywać się na 6 poziomach, które dobiera się zgodnie z wybraną potrawą.
Aby wybrać odpowiedni poziom mocy gotowania (tabela poniżej), przekręć pokrętło
POWER I zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ustawiając na wybranym wcześniej
symbolu.
Opis
Moc gotowania (poziom)
○○○○
17%
40%
●○○○
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
Następnie przekręć pokrętło
ustawić żądany czas pracy.
TIME II zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby
Maksymalny czas gotowania dla jednego cyklu pracy wynosi 30 minut.
ZMW1000-001_v03
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................6
Důležité bezpečností pokyny................................................................................................6
Instalace...............................................................................................................................7
Pokyny k uzemnění..............................................................................................................7
Rádiové rušení.....................................................................................................................7
Čištění – údržba a obsluha...................................................................................................7
Technické údaje....................................................................................................................8
Vaření s mikrovlnami – pokyny.............................................................................................8
Pokyny týkající se nádobí.....................................................................................................8
Montáž skleněného otočného talíře......................................................................................8
Než zavoláte do servisu.......................................................................................................8
Konstrukce mikrovlnné trouby..............................................................................................8
Ovládací panel......................................................................................................................9
Zapínání mikrovlnné trouby..................................................................................................9
Mikrovlnné vaření.................................................................................................................9
Rozmrazování (Defrost).......................................................................................................9
Vypínání mikrovlnné trouby..................................................................................................9
Ekologicky vhodná likvidace.................................................................................................9
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená. Vystavujete se tak riziku přímého mikrovlnného záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat
bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy,
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
Důležité bezpečností pokyny
Během používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny.
Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení
se působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením,
způsobem popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ani
neohřívejte ve spotřebiči žíravé chemické látky. Trouba
není určena pro průmyslové ani laboratorní účely.
●● Mikrovlnná trouba je určena pouze k ohřívání potravin
a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání polštářů,
bačkor, vlhkých látek apod. může způsobit tělesné zranění nebo požár.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním
kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, kdy je spotřebič
jinak viditelně poškozený.
6
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní šňůra poškozená,
je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou.
Vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Jestliže jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte mikrovlnou troubu, dokud ji neopraví kvalifikovaný opravář.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to způsobit výbuch.
●● Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit přehřátí tekutiny
za bod varu a následné vykypění, proto dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci s nádobou.
●● V mikrovlnné troubě nesmažte. Vařící olej může zničit díly
mikrovlnné trouby, nebo nádobí, kterým se můžete opařit.
●● Neoloupaná a celá vejce uvařená natvrdo neohřívejte
v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat,
dokonce i po ukončení ohřevu.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou
důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu vysokých
teplot nahřát. K přenášení nádobí používejte úchyty
nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce, při kterých je nezbytné sejmout bezpečnostní
kryt chránící před působením mikrovlnného záření, jsou
nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný
technik.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny
o bezpečném používání přístroje a budou informovány
o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou
provádět děti pouze pod dohledem.
●● Spotřebič ukládejte i s napájecím kabelem mimo dosah
dětí mladších osmi let.
●● Dvířka a jiné vnější plochy se mohou při provozu spotřebiče nahřát.
●● Dostupné plochy mohou být při používání spotřebiče horké.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře
mikrovlnné trouby! Plní ochrannou funkci před zářením.
●● Varování! Při nadzvednutí víka a otevírání fóliových
obalů uniká pára.
●● Při vyjímání ohřátého jídla používejte kuchyňské rukavice.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič poškodit
●● Mikrovlnná trouba není určená k vestavbě, není dovoleno ji umístit do skříňky.
●● Mikrovlnnou troubu zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V,
vybavené ochranným kolíkem.
●● Spotřebič postavte u stěny.
●● POZOR: Neumísťujte mikrovlnnou troubu nad varnou deskou ani nad jinými spotřebiči vytvářejícími teplo. Spotřebič se může poškodit a nebudete mít nárok na uplatnění záruky.
●● Neumísťujte spotřebič do skříňky.
ZMW1000-001_v03
●● Nepoužívejte prázdnou troubu.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● při ohřevu potravin v nádobách z umělé hmoty nebo papíru pravidelně kontrolujte
mikrovlnnou troubu, protože může dojít k zapálení těchto nádob,
●● před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů,
●● v případě úniku kouře ze spotřebiče, vypněte mikrovlnnou troubu nebo vyjměte
zástrčku z elektrické zásuvky a nechte uzavřená dvířka za účelem zmenšení plamenů,
●● neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, kdy spotřebič nepoužíváte.
●● Kabel musí vést zdála od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Doporučujeme pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin z mikrovlnné trouby.
●● Nebudete-li čistit mikrovlnnou troubu pravidelně, může dojít k poškození povrchu,
co může nepříznivě ovlivnit její životnost a následně dojít k nebezpečným situacím.
●● K čištění mikrovlnné trouby nepoužívejte parní čističe.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit
spotřebič.
●● Před manipulací s mikrovlnnou troubou zajistěte otočný talíř, aby nedošlo k jeho
poškození.
●● Nikdy neodstraňujte distanční lištu, která se nachází zezadu a na stranách. Zajišťuje
minimální odstup od stěny pro cirkulaci vzduchu.
●● Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně
2000 m nad hladinou moře.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●●kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných
místech na pracovišti,
●●pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●●agroturistických hospodářstvích,
●●penziony typu „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná trouba je určená výhradně k domácímu použití, nepoužívejte ji k obchodním účelům v gastronomii.
●● Tato mikrovlnná trouba je volně stojící spotřebič.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Používejte výhradně nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv přemětů a potravin jako
např. chleba, sušenky atd.
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z ovládacího panelu a z mikrovlnné trouby.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé, nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte odborný servis.
3 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
4 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad, nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
5 Spotřebič postavte zadní stěnou ke zdi. Pro správnou funkci přístroje zajistěte potřebné
proudění vzduchu. Nad mikrovlnnou troubou ponechte odstup 20 cm. Mezi mikrovlnnou
troubou a bočními stěnami 5 cm, naproti tomu v zadní části 10 cm. Z jedné strany musí být
volný prostor. Nezakrývejte a nezacpávejte ventilační otvory přístroje. Neodnímejte nožky.
6 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
7 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
8 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
9 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
ZMW1000-001_v03
Pokyny k uzemnění
Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky elektrické sítě vybavené ochranným kolíkem.
Zapojení do zásuvky bez kolíku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V případě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a umožňující uzemnění.
2 Prodlužovačku položte v dostatečné vzdálenosti od horkých a ostrých povrchů tak, aby
nemohla být náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění, nebo návodů týkajících se připojení
do el. sítě, kontaktujte odborného elekrikáře nebo zaměstnance servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy, vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Rádiové rušení
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
●● vyčistěte dvířka a všechny kontaktní plochy trouby,
●● změňte rádiové nebo televizní nastavení příjímací antény,
●● přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač,
●● odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače,
●● připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu, nebo pod vlivem jejich působení
může povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a kontaktní části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
V případě čištění těsnění dvířek, záhybů a kontaktních ploch, je zakázáno
používat látky, které mohou poškodit těsnění, a tak způsobit únik mikrovln.
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
Při čištění skleněného povrchu dvířek nepoužívejte čistící prostředky obsahující abrazivní látky, protože mohou poškrábat povrch a nakonec způsobit
vznik prasklin.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku.
Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba pracuje ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí, nebo v myčce.
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového
roleru v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může
mít vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
7
Technické údaje
Než zavoláte do servisu
Technické parametry spotřebiče
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Mikrovlny)
Nominální výkon mikrovln
700 W
Kmitočet
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
výš. = 262; šíř. = 452; hl. = 352
Vnitřní rozměry trouby (mm)
výš. = 198; šíř. = 315; hl. = 297
Objem
20 litrů
Otočný talíř
Průměr = 245 mm
Hmotnost
Přibl. 10,8 kg
Normální:
* Výše uvedené údaje se mohou měnit. Uživatel by proto měl tyto údaje ověřit na výrobním
štítku přístroje. Jakékoliv reklamace týkající se chyb výše uvedených údajů nebudou brány
na zřetel.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
1 Pečlivě vložte do trouby potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích nádoby.
2 Zkontrolujte délku vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgery, by
se potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např.
karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na
okraj.
Pokyny týkající se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí, jež je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě, je materiál průhledný,
který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové nádobí ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož můžou
obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rozích nádobí se rychleji připalují.
4 Během grilování chraňte odkryté části potravin přikrytím úzkými pásky hliníkové fólie.
Pamatujte však na to, abyste nepoužili příliž velké množství fólie a dodržujte vzdálenost
min. 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami mikrovlnné trouby.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
Kuchyňské vybavení
Mikrovlny
Žáruvzdorné sklo
Sklo náchylné na působení tepla
Žáruvzdorná keramika
Plastové nádoby vhodné pro použití v mikrovlnných troubách
Papír na pečení
Kovový podnos
Kovový podnos
Alobal a fóliové nádobí
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
4 Jestliže je skleněný talíř při práci trouby hlučný, zkontrolujte čistotu dna trouby a kruhového roleru. Čistěte shodně s informacemi uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
Pokud trouba nefunguje:
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka, nebo jestli se nezapnula automatická
pojistka. Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak,
že do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda dvířka jsou důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Konstrukce mikrovlnné trouby
1 Bezpečnostní pojistka – přeruší napájení ve chvíli otevření dvířek během práce mikro2
3
4
5
6
vlnné trouby
Průhledové okénko
Otočná osa
Ovládací panel
Slídová deska
Skleněný otočný talíř
6
5
2
4
3
1
Test kuchyňského nádobí:
1 Do nádoby, nalejte 1 sklenici studené vody (250 ml) a vložte toto náčiní nebo nádobu
do mikrovlnné trouby.
2 Vařte na nejvyšším výkonu po dobu 1 minuty.
3 Po uplynutí zadané doby opatrně zkontrolute teplotu nádoby/náčiní. Jestliže bude na
dotyk teplé, nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
Nevařte déle než jednu minutu.
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby na
skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
8
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový roler
Otočná hřídel
ZMW1000-001_v03
Ovládací panel
Maximální doba jednoho cyklu činí 30 minut.
I Ovládací kolečko ●○ POWER
Určené k nastavování mikrovlnného programu s úrovní výkonu (6 programů).
1 ○○○○ (Nízký výkon – 17%)
2
3
4
5
6
II
(Rozmrazování – 40%)
●○○○ (Středně nízký výkon – 48%)
●●○○ (Středni výkon– 66%)
●●●○ (Středně vysoký výkon – 85%)
●●●● (Vysoký výkon – 100%)
Ovládací kolečko
TIME
Je určeno k nastavení délky trvání vybraného programu. Maximální doba jednoho
cyklu činí 30 minut.
Trouba začne pracovat ihned po nastavení času.
Rozmrazování (Defrost)
Tato funkce je určena k rozmrazování zmražených potravin.
Pro zvolení funkce rozmrazování otočte ovládacím kolečkem ●○ POWER I do polohy
(2).
Poté otočte kolečko
TIME II ve směru hodinových ručiček a nastavte požadovanou
délku funkce nebo hmotnost potravin.
Maximální doba rozmrazování během jednoho cyklu činí 30 minut.
Trouba začne pracovat ihned po nastavení času.
Vypínání mikrovlnné trouby
3
4
2
5
1
6
Po každém ukončení funkce zazní zvukový signál oznamující ukončení provozu mikrovlnné trouby.
Činnost mikrovlnné trouby v průběhu činnosti ukončíte otevřením dvířek. Po opětovném zavření dveří mikrovlnná trouba pokračuje automaticky v provozu dle zvoleného nastavení.
Vyjmete-li pokrm z mikrovlnné trouby před vypršením nastavené doby programu,
VRAŤTE OVLÁDACÍ KOLEČKO ZPĚT DO NULOVÉ POLOHY.
Zapínání mikrovlnné trouby bez pokrmů může způsobit poškození zařízení.
Ekologicky vhodná likvidace
I
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
II
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Zapínání mikrovlnné trouby
Připojte přístroj k příslušnému napájecímu zdroji.
Před nastavením programu mikrovlnné trouby vložte nejdříve pokrm do
komory trouby a zavřete dvířka.
Mikrovlnné vaření
Tato funkce může pracovat na 6 úrovních, přizpůsobovaných podle připravovaného
pokrmu.
Pro nastavení požadované úrovně vaření (viz tabulka níže), otočte ovládacím kolečkem
POWER I ve směru hodinových ručiček na zvolený symbol.
Popis
Výkon vaření (úroveň)
○○○○
17%
40%
●○○○
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
Poté otočte kolečko
délku funkce.
ZMW1000-001_v03
TIME II ve směru hodinových ručiček a nastavte požadovanou
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo
chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických
nebo jiných důvodů.
9
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie, počas
neskoršieho používania spotrebiča.
Do nižšie vyznačeného miesta opíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré je uvedené na mikrovlnnej
rúre a uchovajte ho v prípade potreby v budúcnosti.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie...............................10
Dôležité bezpečnostné odporúčania..................................................................................10
Inštalácia............................................................................................................................ 11
Pokyny o uzemnení spotrebiča.......................................................................................... 11
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn............................................................................................. 11
Čistenie – údržba a obsluha............................................................................................... 11
Technické údaje..................................................................................................................12
Mikrovlnné varenie – pokyny..............................................................................................12
Pokyny k použitiu varných nádob.......................................................................................12
Aplikácia skleneného otočného taniera..............................................................................12
Skôr ako zavoláte servis.....................................................................................................12
Konštrukcia mikrovlnnej rúry..............................................................................................12
Ovládací panel....................................................................................................................13
Zapínanie mikrovlnnej rúry.................................................................................................13
Varenie pomocou mikrovĺn.................................................................................................13
Rozmrazovanie (Defrost)....................................................................................................13
Ukončenie práce mikrovlnnej rúry......................................................................................13
Ekologicky vhodná likvidácia..............................................................................................13
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte ak má otvorené dvierka.
Jestvuje riziko bezprostredného kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade
neodstraňujte ani samostatne neupravujte bezpečnostné prvky spotrebiča.
2 Medzi prednou časťou mikrovlnnej rúry a dvierkami neumiestňujte žiadne predmety,
zabráňte usadzovaniu špiny alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktnej ploche.
3 Nepoužívajte spotrebič v prípade jeho poškodenia. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka
zatvárali správne a nemali žiadne z nasledujúcich poškodení:
●● poškodenie závesov a záklopiek (bez prasklín alebo ich uvoľnenia),
●● poškodenie tesnenia dvierok a kontaktnej plochy,
●● „deformácie”.
4 Všetky činnosti spojené s nastavením alebo opravou mikrovlnnej rúry môžu vykonávať
iba kvalifikovaní servisní pracovníci.
Dôležité bezpečnostné odporúčania
Počas používania elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné zásady.
Za účelom zníženia rizika oparenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia alebo vystavenia pôsobeniu mikrovlnnej energie dodržujte nasledujúce zásady:
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Prístroj používajte výlučne v súlade s jeho určením spôsobom opísaným v tomto návode. V prístroji nepoužívajte
ani nezohrievajte žerúce chemické látky. Mikrovlnná rúra
nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
●● Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie výlučne potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia a zohrievanie vankúšov, papúč, vlhkých tkanín atď. Vás môže
zraniť alebo popáliť.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú jeho prívodový kábel
alebo zástrčka poškodené, alebo v prípade jeho chyb10
nej činnosti, po jeho náraze na podlahu alebo ak došlo
k jeho poškodeniu iným spôsobom.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu neoddeliteľného napäťového kábla, je potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● V prípade, že dvierka alebo ich tesnenie sú poškodené,
mikrovlnnú rúru nesmiete používať do doby ich opravy
kvalifikovaným pracovníkom.
●● Tekutiny a iné potravinové produkty nezohrievajte v uzavretých nádobách, ktoré by mohli explodovať.
●● Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému
a náhlemu vyvretiu tekutiny, buďte preto zvlášť opatrní
pri manipulácii s používanými nádobami.
●● V mikrovlnnej rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej
môže zničiť jednotlivé časti mikrovlnnej rúry alebo spôsobiť popáleniny kože.
●● V mikrovlnných rúrach nezohrievajte vajíčka v škrupine
a celé vajíčka uvarené natvrdo, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení zohrievania.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov s pokrmom pre deti
by ste mali premiešať alebo pretrepať a skontrolovať
teplotu pred samotným podávaním jedla tak, aby ste sa
vyhli popáleniu.
●● Kuchynské nádoby sa môžu zohriať, v dôsledku pôsobenia tepla zo zohriatych pokrmov. Na premiestňovanie
nádob používajte vhodné držiaky.
●● Vykonávanie akýchkoľvek servisných prác alebo opráv,
ktoré sú spojené s odobratím krytu prúdenia mikrovlnnej
energie, je nebezpečné a môže byť realizované iba kvalifikovanými osobami.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako
8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú
pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách.
Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Spotrebič skladujte spolu elektrickým prívodným káblom
mimo dosahu detí mladších než osem rokov.
●● Dvierka a ostatné vonkajšie časti mikrovlnnej rúry sa
môžu počas činnosti spotrebiča nahrievať.
●● Časti mikrovlnnej rúry, s ktorými môžete prísť do priameho kontaktu, môžu byť počas činnosti rúry horúce.
●● Neodstraňujte kryciu sľudovú dosku, ktorá je umiestnená
v komore mikrovlnnej rúry. Plní ochrannú funkciu pre
pôsobením žiarenia.
●● Upozornenie! Po nadvihnutí pokrievky alebo po otvorení
fóliových obalov, sa z nádoby uvoľní para.
●● Pri vyberaní zohriateho jedla používajte kuchynské rukavice.
ZMW1000-001_v03
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako samostatne stojaci spotrebič, nie je
určená na montáž do kuchynskej linky.
●● Mikrovlnnú rúru zapojte do zásuvky zdroja so striedavým prúdom 230 V s bezpečnostným kolíkom.
●● Spotrebič by mal byť umiestnený pri stene.
●● POZOR: Neinštalujte mikrovlnnú rúry nad varnou doskou alebo nad inými zariadeniami, ktoré emitujú teplo. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky.
●● Spotrebič neinštalujte do kuchynských skriniek.
●● Neuvádzajte mikrovlnnú rúru do činnosti v prípade, že je prázdna.
●● Aby ste znížili riziko vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry:
●● mikrovlnnú rúru kontrolujte častejšie pri zohrievaní pokrmov v umelohmotných
nádobách alebo v nádobách z papiera, mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto nádob,
●● pred vložením papierových alebo plastových obalov do mikrovlnnej rúry, odstráňte
z nich všetky kovové svorky,
●● v prípade, ak spozorujete vychádzajúci dym zo spotrebiča, mikrovlnnú rúru
vypnite a vytiahnite jej zástrčku z elektrickej zásuvky – dvierka mikrovlnnej rúry
nechajte zatvorené, aby plamene vo vnútri mikrovlnnej rúry zhasli,
●● vo vnútri mikrovlnnej rúry nenechávajte papierové výrobky, nádoby a iné kuchynské predmety alebo potraviny, v prípade, že ju nepoužívate.
●● Prívodový kábel by mal viesť mimo rozohriateho povrchu a nesmie byť zavesený na
žiadnych častiach mikrovlnnej rúry.
●● Odporúčame mikrovlnnú rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z jej vnútra usadené
zvyšky jedál.
●● Zanedbávanie čistenia môže viesť k zhoršeniu kvality povrchu stien mikrovlnnej rúry,
zhoršeniu jej životnosti a v konečnom dôsledku aj k vzniku nebezpečných situácií.
●● Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systém ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu, ktorá je umiestnená na vnútornej strane dvierok. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
●● Pred premiestňovaním mikrovlnnej rúry, zabezpečte otočný tanier, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
●● Nikdy neodstraňujte distančný pásik, ktorý je umiestnený v zadnej časti alebo po
bokoch mikrovlnnej rúry, zabezpečuje potrebný odstup od steny a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu.
●● Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov nad morom.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely
v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●●kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●●pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●●v agroturistických zariadeniach,
●●v penziónoch „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná rúry je určená výlučne na použitie v domácnostiach, nie je určená na
komerčné účely v gastronomickom odvetví.
●● Mikrovlnná rúra je navrhnutá na použitie ako samostatne stojaci spotrebič.
●● Potraviny v šupke také, ako sú zemiaky, jablká alebo gaštany, pred varením narežte.
●● Zabráňte rozvareniu pripravovaného jedla.
●● Používajte výlučne tie nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uskladnenie akýchkoľvek predmetov napr. chleba,
zákuskov a pod.
Inštalácia
1 Skontrolujte, či ste vybrali celé balenie z vnútornej časti mikrovlnnej rúry.
2 Odoberte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu a vonkajšieho plášťa mikrovlnnej rúry.
Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú známky poškodenia také, ako pokrivené alebo vylámané dvierka, poškodené tesnenie dvierok a dotykovej plochy, puknuté alebo uvoľnené závesy, priehlbiny na mikrovlnnej rúre alebo
v dvierkach.
V prípade, že na spotrebiči sú akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho
a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka.
3 Mikrovlnnú rúru položte na rovnú a stabilnú plochu, ktorá je schopná uniesť jej váhu
a váhu najťažších produktov určených na varenie v mikrovlnnej rúre.
ZMW1000-001_v03
4 Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vlhkosti a v jej dosahu neumiestňujte ľahko
horľavé predmety, ako aj nad alebo v blízkosti zariadení emitujúcich teplo.
5 Zadnú časť spotrebiča umiestnite smerom k stene. Pre správne fungovanie rúry je
potrebné zaistiť náležité prúdenie vzduchu. Nad rúrou nechajte priestor 20 cm. Medzi rúrou
a bočnými stenami nechajte 5 cm, a za rúrou – 10 cm. Na jednej stane nechajte voľný
priestor. Neprikrývajte a nezapchávajte vetracie otvory zariadenia. Nedemontujte nožičky.
6 Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak v nej nie je umiestnený sklenený tanier a otočný
prstenec, ktorý má byť umiestnený v správnej polohe.
7 Skontrolujte, či prívodový kábel nie je poškodený, či sa nenachádza pod mikrovlnnou
rúrou alebo neprechádza nad inými horúcimi alebo ostrými predmetmi a či voľne nevisí za
okrajom stola alebo pracovnej dosky.
8 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke zdroja napätia tak, aby v nevyhnutnom prípade bolo možné odpojenie zariadenia od zdroja napätia.
9 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte a neskladujte na voľnom priestranstve.
Pokyny o uzemnení spotrebiča
Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným
kolíkom. Pripojenie do zásuvky bez bezpečnostného kolíka môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
V prípade, že dôjde k skratu, uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Mikrovlnnú rúru odporúčame používať so samostatným elektrickým obvodom.
V prípade použitia predlžovacieho kábla:
1 Predlžovací kábel by mal byť trojžílový so zástrčkou a zásuvka by mala mať vybavená
uzemňovacím vodičom.
2 Predlžovací kábel umiestnite mimo horúcich a ostrých predmetov a tak, aby nemohol
byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
Chybné zapojenie kábla predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom uzemnenia alebo pokynov o pripojení k zdroju napätia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.
Výrobca ako aj predávajúci nepreberajú zodpovednosť za poškodenú mikrovlnnú rúru alebo zranenia, ku ktorým dôjde z dôvodu nedodržania pokynov o zapojení spotrebiča k zdroju napätia.
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn
Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové prijímače, televízory
a podobné zariadenia.
Tento negatívny vplyv môžete odstrániť alebo obmedziť nasledujúcim spôsobom:
●● vyčisťte dvierka a dotykovú plochu dvierok mikrovlnnej rúry,
●● zmeňte nastavenia rádia alebo televíznej antény,
●● premiestnite mikrovlnnú rúru mimo dosahu prijímača,
●● posuňte mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača,
●● mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky zdroja napätia tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli napájané z rôznych zdrojov napätia.
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred začatím čistenia vypnite mikrovlnnú rúru a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky zdroja napätia.
2 Vnútro mikrovlnnej rúry je potrebné udržiavať čisté. V prípade znečistenia vnútorného
panelu mikrovlnnej rúry, odstráňte kúsky jedál alebo rozliate tekutiny pomocou navlhčenej utierky. V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte
čistiace prostriedky v spreji a iné agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu na povrchu
mikrovlnnej rúry a dvierok zanechať škvrny, šmuhy alebo zmeniť ich odtieň.
3 Vonkajšok mikrovlnnej rúry očisťte pomocou navlhčenej utierky.
Aby ste sa vyhli poškodeniu jednotlivých komponentov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnnej rúry, dbajte na to, aby sa cez ventilačné otvory do jej vnútra nedostala voda.
4 Obidve strany dvierok, okienko, tesnenie dvierok a súčasti v ich blízkosti, utrite vlhkou
handričkou tak, aby ste odstránili všetky zvyšky jedál alebo rozliatu tekutinu.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými časticami.
V prípade čistenia tesnenia dvierok, priehlbín a priľnavých častí, nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli poškodiť tesnenie a spôsobiť tak únik
mikrovĺn.
5 Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly, výstražné znaky a pod.
Na čistenie skleného povrchu dvierok nepoužívajte čistiace prostriedky,
ktoré obsahujú stierateľné zložky. Tieto čistiace prostriedky môžu dorysovať povrch a spôsobiť pukliny.
6 Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Na čistenie použite vlhkú a mäkkú
utierku. Aby ste sa vyhli náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry, ovládací panel čisťte
s otvorenými dvierkami.
11
7 V prípade, že sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok, utrite ju pomocou mäkkej utierky.
Ku kondenzácii vodnej pary môže dôjsť v prípade, ak mikrovlnná rúra sa používa v priestoroch s vysokou vlhkosťou. V takomto prípade ide o normálny jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umyte ho v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie kuchynského riadu alebo v umývačke riadu.
9 Za účelom odstránenia nežiaduceho zvuku, otáčací prstenec a dno vnútra mikrovlnnej rúry čisťte pravidelne. Dolný povrch jednoducho očistíte pomocou jemného čistiaceho
prostriedku. Otáčací prstenec umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu alebo v umývačke riadu. Počas opätovného nasadenia otáčacieho prstenca do mikrovlnnej rúry dbajte nato, aby ste ho umiestnili na správnom mieste.
10 Aby ste mohli odstrániť nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry, varte po dobu 5 minút,
približne 200 ml vody s citrónovou šťavou a kôrou z jedného citróna, v miske určenej na
varenie v mikrovlnnej rúre.
Vnútro mikrovlnnej rúry dôkladne umyte pomocou suchej a mäkkej utierky.
11 V prípade, že je potrebné vymeniť žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
12 Mikrovlnnú rúru čisťte pravidelne a odstraňujte z nej zvyšky jedál.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu
povrchu mikrovlnnej rúry, čo môže mať následne nepriaznivý dopad na
životnosť spotrebiča a viesť k vzniku nebezpečenstva.
Technické údaje
Technické parametre spotrebiča
Menovitý výstupný výkon mikrovĺn
Frekvencia
Vonkajšie rozmery (mm)
Rozmery vnútornej časti rúry (mm)
Objem rúry
Otočný tanier
Hmotnosť bez obalu
1 Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnnej rúry.
2 Varte s nastavenou maximálnou hodnotou po dobu jednej minúty.
3 Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade,
že nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
Aplikácia skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neumiestňujte v obrátenej polohe. Nie je potrebné usmerňovať pohyb
taniera.
Sklenený tanier
Otáčací hriadeľ
2 Počas varenia by sa v mikrovlnnej rúre mal vždy
nachádzať sklenený tanier a otáčací prstenec.
Sústava
3 Počas varenia pokrmov, nádoby s potravinami je
otáčacieho
potrebne vždy umiestniť na sklenený tanier.
prstenca
4 V prípade, že dôjde k prasknutiu alebo inému poškodeniu skleneného taniera, kontaktujte najbližšie servisné
Os otáčania
stredisko.
Skôr ako zavoláte servis
Normálny stav:
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Mikrovlny)
700 W
2450 MHz
výš. = 262; šír. = 452; hĺbka = 352
výš. = 198; šír. = 315; hĺbka = 297
20 litrov
Priemer = 245 mm
Cca. 10,8 kg
* Hore uvedené údaje sa môžu zmeniť, užívateľ ich musí porovnať s informáciami uvedenými na výrobnom štítku rúry. Na žiadne reklamácie týkajúce sa chýb v týchto údajoch sa
neprihliadne.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch
nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín
z nádoby a zabezpečí rovnomerné uvarenie.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny ako sú napríklad mäsové guľky.
Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné preložiť nadol a tie ktoré sú umiestnené v strede na kraje nádoby.
Pokyny k použitiu varných nádob
Kuchynský riad a príbory
1 Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové a televízne prijímače.
Tieto negatívne vplyvy sú podobné vplyvom, ktoré vytvárajú elektrické spotrebiče také, ako
mixér, ventilátor, vysávač a pod.
2 Pri varení s nastavením nízkeho výkonu mikrovĺn sa intenzita vnútorného osvetlenia
mikrovlnnej rúry môže znížiť.
3 Pri tepelnom spracovaní potravín, z pripravovaného pokrmu môže vychádzať vodná
para. Väčšina vodnej pary je odvádzaná cez ventilačné otvory. Avšak časť kondenzovanej
vodnej pary sa môže usádzať na chladných častiach mikrovlnnej rúry (napr. na dvierkach).
4 Ak sklenený tanier počas prevádzky mikrovlnnej rúry vydáva zvuky, skontrolujte či
na dne mikrovlnnej rúry a pod otočným prstencom sa nenachádzajú nečistoty. Čistenie
mikrovlnnej rúry vykonávajte podľa inštrukcií v kapitole „ČISTENIE – KONZERVÁCIA
A OBSLUHA”.
V prípade, že mikrovlnná rúra je nečinná:
1 Skontrolujte, či mikrovlnná rúra je pripojená do zásuvky zdroja napätia správne. V prípade, že nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a vložte ju späť na svoje
miesto.
2 Skontrolujte, či poistka elektrickej siete nie je prepálená alebo či nedošlo k odpojeniu
ističa elektrickej siete. V prípade, že vyššie uvedené bezpečnostné prvky pracujú správne,
skontrolujte zásuvku zdroja napätia tak, že k nej pripojíte iné zariadenie.
3 Skontrolujte, či ovládací panel je nastavený správne a či je nastavený správne časovač.
4 Skontrolujte, či dvierka sú zatvorené správne. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
V prípade, že mikrovlnná rúra sa neuvedie do chodu, aj napriek vykonaniu
vyššie uvedených činností, kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa
mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opraviť samostatne.
Konštrukcia mikrovlnnej rúry
1 Bezpečnostná poistka – preruší činnosť spotrebiča, v prípade otvorenia dvierok počas
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a príbor, ktorý je na to určený. Najvhodnejším materiálom, z ktorého by mali byť nádoby vyrobené pre použitie v mikrovlnnej rúre, je číry materiál, ktorý umožňuje prechod energie cez nádobu priamo k pokrmom.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo nádoby s kovovou úpravou – mikrovlny cez kov nepreniknú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte balenie z recyklovaného papiera, ktorý
môže obsahovať kovové častice, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo aj požiar.
3 Odporúčame používať okrúhle/oválne nádoby namiesto štvorcových/obdĺžnikových,
v ktorých rohoch by sa potraviny mohli pripáliť.
4 Počas grilovania, odkrytý povrch potravín chráňte pre prepálením, použitím úzkych
pásikov alobalu. Nepoužívajte však príliš veľa alobalu, a zachovajte odstup minimálne
3 cm medzi alobalom a vnútornými stenami mikrovlnnej rúry.
Nasledujúci zoznam Vám pomôže vybrať správny kuchynský riad a príbory.
Žiaruvzdorné sklo
Sklo, ktoré nie je odolné voči teplu
Žiaruvzdorné keramické výrobky
Plastové nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry
Papier na pečenie
Kovová tácka
Kovový rošt
Alobal a nádobky z alobalu
Test kuchynských nádob:
2
3
4
5
6
činnosti mikrovlnnej rúry
Okienko
Otočná os
Ovládací panel
Sľudová doštička
Otáčaví sklenený tanier
6
5
Mikrovlny
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
2
4
3
1
12
ZMW1000-001_v03
Ovládací panel
Maximálny čas pre jeden cyklus je 30 minút.
I Otočný regulátor ●○ POWER
Používa sa na nastavenie mikrovlnného programu spolu s úrovňou výkonu (6 programov).
1 ○○○○ (Nízky výkon – 17%)
2
3
4
5
6
II
(Rozmrazovanie – 40%)
●○○○ (Stredne nízky výkon – 48%)
●●○○ (Stredný výkon – 66%)
●●●○ (Stredne vysoký výkon – 85%)
●●●● (Vysoký výkon – 100%)
Otočný regulátor
TIME
Používa sa na nastavenie doby fungovania zvoleného programu. Maximálny čas pre
jeden cyklus je 30 minút.
Mikrovlnná rúra sa zapne hneď po nastavení času práce.
Rozmrazovanie (Defrost)
Táto funkcia umožňuje rozmraziť zmrazené potraviny.
Pre nastavenie funkcie rozmrazovania, otočte regulátor ●○ POWER I do polohy
(2).
Potom otočte prepínač
TIME II v smere hodinových ručičiek a nastavte požadovaný
čas práce alebo hmotnosť jedla.
Maximálny čas rozmrazovania pre jeden cyklus je 30 minút.
Mikrovlnná rúra sa zapne hneď po nastavení času práce.
Ukončenie práce mikrovlnnej rúry
3
4
2
5
1
6
Po každom ukončení funkcie sa zapne zvukový signál, ktorý oznamuje koniec
práce.
Pre pozastavenie prevádzky mikrovlnnej rúry otvorte dvierka ťahaním za držadlo.
Ich opätovné zatvorenie automaticky zapne mikrovlnnú rúru podľa predchádzajúcich nastavení.
Ak ste vybrali jedlo z mikrovlnnej rúry pred uplynutím nastaveného času programu,
VŽDY OTOČTE REGULÁTOR DO POLOHY NULA.
Zapnutie prázdnej mikrovlnnej rúry sa spája s nebezpečenstvom poškodenia zariadenia.
Ekologicky vhodná likvidácia
I
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
II
Zapínanie mikrovlnnej rúry
Pripojte zariadenie do vhodného zdroja napájania.
Pred začatím programovania mikrovlnnej rúry najprv umiestnite pripravované jedlo v jej komore a zatvorte dvierka.
Varenie pomocou mikrovĺn
Táto funkcia má 6 úrovní výkonu, ktoré je potrebné nastaviť v závislosti od pripravovaného
jedla.
Pre nastavenie požadovanej úrovne výkonu (pozri nižšie uvedenú tabuľku), otočte regulátor POWER I v smere hodinových ručičiek, aby ste vybrali vhodný symbol.
Popis
Výkon varenia (úroveň)
○○○○
17%
40%
●○○○
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
Potom otočte prepínač
čas práce.
ZMW1000-001_v03
TIME II v smere hodinových ručičiek a nastavte požadovaný
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných,
dizajnových alebo iných dôvodov.
13
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítsanak különös figyelmet
a biztonsági utasításokra. A kezelési utasítást, kérjük, úgy őrizzék meg, hogy a későbbi
használat közben is bele tudjanak nézni.
Egy biztos helyre írja fel a sütőn található SZÉRIASZÁMOT, és őrizze meg a későbbiekre.
SZÉRIASZÁM:
Tartalomjegyzék
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai .............................................14
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások........................................................................14
Telepítés.............................................................................................................................15
Földelésre vonatkozó útmutatások.....................................................................................15
Rádió zavarok.....................................................................................................................15
Tisztítás – karbantartás és kezelés....................................................................................15
Műszaki adatok...................................................................................................................16
Mikrohullámú melegítés – útmutatások..............................................................................16
Az edényre vonatkozó útmutatások...................................................................................16
A forgó üvegtányér beszerelése.........................................................................................16
Mielőtt szervizhez fordul.....................................................................................................16
A mikrohullámú sütő szerkezeti felépítése.........................................................................16
Kezelőpanel........................................................................................................................17
A sütő bekapcsolása...........................................................................................................17
Mikrohullámú főzés.............................................................................................................17
Felolvasztás (Defrost).........................................................................................................17
A sütő üzemeltetésének a befejezése................................................................................17
Ökológia – Óvjuk a környezetet..........................................................................................17
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS HAZSNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai
1 Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
Ezzel a mikrohullám közvetlen hatásának teszi ki magát. Semmilyen esetben sem szabad
kikerülni, vagy önhatalmúlag módosítani a biztonsági rendszereket.
2 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő első része és az ajtó közé, és ne engedje meg,
hogy az érintkezési felületen kosz vagy tisztítószer maradék gyűljön össze.
3 Ne használjon sérült mikrohullámú sütőt. Nagyon fontos, hogy az ajtó jól záródjon ép
legyen, ne legyenek sérültek:
●● a pántok és csapózárak (ne legyen repedés vagy kilazulás),
●● az ajtó tömítései és az érintkező felületek,
●● ne legyen „vetemedés”.
4 A mikrohullámú sütő beszabályozását vagy javítás kizárólag szerviz szakképzett személyzete végezheti.
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások
Az elektromos készülék kezelésekor tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. Égési
sérülések, áramütés, tűz, testi sérülések vagy a mikrohullámú energia hatása veszélyének
csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A készülék csak rendeltetésének megfelelően és az
alábbi használati utasításban foglaltak szerint használható. Ne melegítsen maró hatású kémiai anyagokat
a sütőben. A mikrohullámú sütő nem alkalmas laboratóriumi, vagy ipari célokra.
●● A mikrohullámú sütő csak ételek és italok melegítésére
használható. Étel vagy ruhák szárítása, párnák, papucsok
vagy nedves ruhák melegítése nem használható, mert
azok meggyulladhatnak vagy sérüléseket okozhatnak.
●● Soha ne használja a készüléket sérül hálózati kábellel
vagy dugasszal, sem akkor, ha hibásan működik, leesett,
vagy más módon megsérült.
14
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell
cseréltetni újra.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy
végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt
jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén,
tanácsoljuk, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● Ha az ajtó, vagy annak tömítése sérült, a sütő nem üzemelhet mindaddig, amíg szakember meg nem javítja.
●● Folyadékot és más élelmiszert nem szabad légmentesen
lezárt edényben melegíteni, mivel felrobbanhat.
●● Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett,
robbanásszerű forrást eredményezhet, ezért figyelnie
kell az edény mozgatásakor.
●● Ne süssön élelmiszert a mikrohullámú sütőben. A forró
olaj tönkreteheti a sütőt vagy az edényt, sőt égési sérülést okozhat.
●● A héjban lévő tojást és egész kemény tojást nem szabad
mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhat,
akár még a melegítés befejezése után is.
●● A gyermekételeket tartalmazó üvegekben lévő élelmiszert fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell
a hőmérsékletét, mielőtt a gyereknek adja, hogy elkerülje
az égési sérülést.
●● Az edény a hővezetés következtében felmelegedhet
a melegített ételtől. Az edény hordozásához használjon
megfelelő fogót.
●● Minden, a mikrohullám ellen védő fedél levételével járó
karbantartási vagy javítási művelet veszélyes, azt szakképzett személyzetnek kell végeznie.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó
kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
●● A nyolc év alatti gyermekek tartózkodjanak az árammal
működő berendezések használatától.
●● A berendezés ajtói és külső felületei felmelegedhetnek
a készülék üzemelése közben.
●● A hozzáférhető felületek a berendezés üzemelésekor felforrósodhatnak.
●● Ne vegye ki a mikrohullámú sütő kamrájában található
védő lemezeket! Ezek a sugárzás ellen védenek.
●● Figyelmeztetés! A gőz kicsap a fedő felemelésekor vagy
a fólia csomagolás kinyitásakor.
●● A felmelegített étel kivételekor használjon konyhai kesztyűt.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével
járhat
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült, ne helyezze szekrénybe.
●● A mikrohullámú sütőt kizárólag csak 230 V-os váltóáramú, védőföldeléssel ellátott
hálózatra csatlakoztassa.
●● A készüléket fal mellék kell állítani.
ZMW1000-001_v03
●● FIGYELEM: A mikrosütőt ne telepítse főzőlapok vagy más, hőt előállító berendezések fölé. Ez a készülék tönkremenetelével és a garancia elvesztésével fenyeget.
●● Ne tegye a készüléket szekrénybe.
●● Ne indítsa be a sütőt üresen.
●● A tűzveszély csökkentése érdekében a konyhában:
●● ha műanyagból vagy papírból készült edényben melegíti az étet, gyakran ellenőrizze a mikrosütőt, mivel az edény kigyulladhat,
●● mielőtt beteszi a műanyag vagy papírzacskót a mikrohullámú sütőbe, távolítson el
róla minden drótból készült kapcsot,
●● ha a készülék füstöl, kapcsolja ki vagy húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból, és
hagyja bezárva az ajtót, hogy a tűz elfojtódjon,
●● ne hagyjon papír terméket, edényt és evőeszközt vagy élelmiszert a sütő belsejében, ha nem használja a készüléket.
●● A hálózati kábelt a forró felületektől távol kell vezetni, és nem érhet a mikrohullámú
sütő semelyik részéhez.
●● Ajánlott a mikrosütőt rendszeresen takarítani, és eltávolítani róla a lerakódott ételt.
●● A mikrosütő takarításának elhanyagolása a felületek állapotának romlásához vezethet, és előnytelenül befolyásolhatja a sütő élettartamát, és ennek hatására veszélyes
helyzetekhez vezethet.
●● Ne használjon gőzölős tisztítók a takarításhoz.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
●● Semmiképpen ne távolítsa el az ajtó belső oldalán lévő fóliát. Ez a készülék tönkremenetelét okozhatja.
●● Mielőtt a készüléket hordozza, biztosítsa a forgó tányért, hogy elkerülhető legyen
annak megsérülése.
●● Soha ne távolítsa el a készülék hátulján és oldalain található távtartó léceket, mivel
ezek biztosítják a levegő cirkulálásához szükséges távolságot a faltól.
●● A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas maximálisan 2000 méteres
tengerszint feletti magasságban.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó
információk
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő
felhasználásra készült, mint például:
●●személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb
munkahelyeken,
●●hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által
történő igénybevételre,
●●falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●●„bed and breakfast” típusú panziókban.
●● A mikrosütő kizárólag otthoni használatra készült, nem pedig gasztronómiai felhasználásra.
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült.
●● A vastag héjú termékeket, mint pl. burgonya, egész sonka, alma és gesztenye, melegítés előtt szurkálja meg.
●● Ne főzze szét az élelmiszereket.
●● Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőhöz készültek.
●● Ne használja a mikrohullámú sütőt semminek, pl. kenyérnek, süteménynek stb.
a tárolására.
Telepítés
1 Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított a mikrohullámú sütő belsejéből.
2 Vegye le a védőfóliát a vezérlő panelről és a mikrohullámú sütő burkolatáról.
Ellenőrizze, hogy nincs -e nyoma valamilyen sérülésnek, például az ajtó
nem görbült vagy vetemedett meg, a tömítések, az érintkező felületek épek,
a pántok és az ajtó zárja nem töröttek vagy nincsenek kilazulva, nincs
a sütő belsejében vagy az ajtón horpadás.
Bármilyen sérülés esetén ne használja a készüléket, hanem lépjen kapcsolatba a szerviz szakembereivel.
3 A mikrohullámú sütőt állítsa egy szintben levő, stabil felületre, amely elbírja a sütő saját
és a sütőben készíthető legnehezebb étel súlyát.
4 A mikrohullámú sütőt ne tegye ki nedvesség hatásának, és ne helyezze gyúlékony
anyagok közelébe, valamint hőt termelő berendezések alá vagy fölé.
5 Az berendezés hátuljával a fal felé kell állítani. A sütő helyes működésének a biztosítása céljából ügyeljen a készülék megfelelő szellőzésének a biztosítására. A sütő felett
hagyjon legalább 20 cm-es távolságot. A mikrohullámú sütő és a mellette lévő falak között
5 cm, a sütő mögött pedig 10 cm. Az egyik oldalról szabad teret kell biztosítani. A szellőző
nyílásokat ne fedje le és ne dugja be őket. Ne szerelje le a készülék lábait.
6 A sütőt ne használja az üveglap nélkül és a megfelelő helyzetben elhelyezett forgótányér-tartó nélkül.
7 Ellenőrizze, hogy a hálózat kábel nem sérült -e, nincs -e a sütő alatt, vagy valamilyen
forró, illetve éles felületen, valamint nem lóg túl az asztal vagy a munkalap szélén.
ZMW1000-001_v03
8 Biztosítsa hogy könnyen hozzá lehessen férni a dugaszolóaljzathoz úgy, hogy váratlan
esetekben könnyen le lehessen választani a készüléket az áramforrásról.
9 Ne használja, és ne tartsa a mikrohullámú sütőt szabad ég alatt.
Földelésre vonatkozó útmutatások
A készülék dugaszát földeléssel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni. Földelés nélküli dugaszolóaljzatba történő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét.
Ajánlott a mikrohullámú sütőt külön áramkörre kötni.
Hosszabbító használata esetén:
1 A hosszabbítónak három eresnek kell lennie, olyan dugaszolóaljzattal és dugasszal,
ami lehetővé teszi a csatlakozást a földelésre.
2 A hosszabbítót helyezze távol forró és éles felületektől, úgy, hogy ne lehessen véletlenül meghúzni, vagy megbotlani benne.
Nem megfelelő csatlakozás esetén fennáll az áramütés veszélye.
A földelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén vagy az elektromos
hálózatra történő csatlakozással kapcsolatos tanácsokért forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a szervizhez.
Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt a mikrohullámú sütőben keletkező
hibákért, illetve az emiatt bekövetkező testi sérülésekért.
Rádió zavarok
A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és hasonló
berendezések működését.
A zavarokat korlátozni lehet, vagy ki lehet küszöbölni a következő módon:
●● tisztítsa meg sütő ajtaját és az érintkező felületeit,
●● változtassa meg a rádió vagy televízió antenna helyzetét,
●● állítsa a vevőkészülékhez képest más helyre a mikrohullámú sütőt,
●● helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől a vevőkészüléket,
●● csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket egy másik elektromos dugaszolóaljzatba, hogy
a mikrohullámú sütő és a vevőkészülék az elektromos hálózat más áramkörén legyen.
Tisztítás – karbantartás és kezelés
1 A mikrohullámú sütő tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki
a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
2 A mikrohullámú sütő belsejét tiszta állapotban kell tartani. A sütő belső falainak szen�nyeződése esetén egy nedves ruhával távolítsa el az ételdarabokat vagy kiömlött folyadékot. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray
formájában lévő tisztítószert, sem erős tisztítószereket, mivel azok foltossá, mattá tehetik
a mikrohullámú sütő és az ajtó felületét.
3 A mikrohullámú sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
A sütő belsejében található részegységek károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen
rá, hogy a víz ne csöpögjön be a szellőző nyílásokon a készülék belsejébe.
4 Az ajtó, az ablak mindkét oldalát, az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket
gyakran törölje át egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat vagy a kiömlött
folyadékot.
Ne használjon súroló anyagot tartalmazó tisztító szereket.
Az ajtók tömítéseinek, a mélyedések valamint az egymással érintkező
alkatrészek tisztításakor tilos olyan tisztítószert használni, ami károsíthatja
a tömítést, és ezzel a mikrohullám szivárgását okozhatja.
5 A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív detergenseket emulzió, tej, paszta
stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan
információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
Az ajtó üvegfelületének tisztításásra ne a használjon súroló hatású anyagot tartalmazó vegyszereket, mert azok megsérthetik annak felületét és
ezáltal repedések kialakulásához vezethetnek.
6 Ne hagyja, hogy a vezérlő panelt nedvesség érje. Tisztításhoz használjon nedves,
puha rongyot. A mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolásának megelőzése érdekében
a vezérlő panelt úgy tisztítsa, hogy az ajtó nyitva van.
7 Ha a lecsapódó vízpára kezd leülni az ajtó belső vagy külső oldalára, törölje le egy
puha ronggyal.
Lecsapódás akkor keletkezhet, amikor a mikrohullámú sütő nagy nedvességtartalmú körülmények között üzemel. Ilyen esetben ez normális jelenség.
8 Időnként vegye ki, és mossa el az üvegtálcát. Meleg, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben mossa el.
9 Hogy megelőzze azt, hogy a készülék zajos legyen, rendszeresen tisztítsa a forgótányér-tartót és a sütő alját. Az alsó felületet egyszerűen valami enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A forgótányér-tartót meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el.
Mikor visszahelyezi a forgó gyűrűt a sütőbe, figyeljen arra, hogy jó helyre tegye be.
15
10 Hogy a sütőben lévő kellemetlen szagoktól megszabaduljon, egy mikrohullámú sütőben használható tálkába főzzön 5 percig 200 ml vizet egy citrom levével és héjával.
A sütő belsején alaposan törölje ki egy száraz, puha ronggyal.
11 Ha ki kell cserélni a belső égőt, forduljon ebben az ügyben SZERVIZHEZ.
12 Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az a felületek állapotának romlásához vezetnek, ami pedig a készülék élettartamára van negatív hatással,
és veszélyes helyzeteket okozhat.
Műszaki adatok
A forgó üvegtányér beszerelése
1 Az üvegtányért ne tegye be fordított helyzetben.
Nem szabad a tányér mozgását akadályozni.
2 Melegítés közben a sütőben mindig benne kell lennie az üvegtányérnak és a forgótányér-tartónak.
3 Ételmelegítés közben az ételt és az azt tartalmazó
edényt mindig az üvegtányérra kell helyezni.
4 Ha az üvegtányér megreped vagy eltörik, a legközelebbi szervizhez kell fordulni.
Forgó üvegtányér
Agy (alj)
Forgótányér-tartó
Forgó tengely
Mielőtt szervizhez fordul
A készülék műszaki paraméterei
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Mikrofale)
A mikrohullámok névleges kimenő teljesítménye
700 W
Frekvencia
2450 MHz
Külső méretek (mm)
mag. = 262; szél. = 452; mélys. = 352
A sütőtér méretei (mm)
mag. = 198; szél. = 315; mélys. = 297
A sütő űrtartalma
20 liter
Forgótányér
Átmérő = 245 mm
Nettó tömeg
Kb. 10,8 kg
* A fenti adatok megváltozhatnak, aminek következtében a felhasználónak ellenőriznie kell
a készülék névleges adattábláján feltüntetett információkat. Az ezen adatokban előforduló
esetleges hibákat érintő reklamációk nem fogadhatók el.
Mikrohullámú melegítés – útmutatások
1 Pontosan helyezze el az élelmiszereket. A legvastagabb részeket az edény széleihez
rakja.
2 Ellenőrizze a melegítési időt. A megadott legrövidebb idővel főzzön, és ha szükséges,
akkor hosszabbítsa meg a melegítést. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, és meg
is gyulladhatnak.
3 Az ételeket le kell fedni melegítés közben. A lefedés véd a „kifröccsenés ellen”, és biztosítja az egyenletes melegítést.
4 Melegítés közben a termékeket forgatni kell, hogy meggyorsuljon az olyan termékek,
mint csirke vagy hamburger melegítésének folyamata. Nagy termékeket, mint pl. pecsenye, legalább egyszer meg kell fordítani.
5 A melegítés közepén meg kell változtatni az olyan ételek elhelyezését, mint pl. a gombócok. A fent lévő terméket alulra kell tenni, a középen levőt pedig a szélekre.
Az edényre vonatkozó útmutatások
A mikrohullámú sütőben kizárólag hozzá alkalmas edényeket és „evőeszközöket” használjon. Mikrohullámú sütőben való használatra ideális edény átlátszó anyagú, amely lehetővé
teszi az energia áthaladását az edényen, hogy felmelegítse az ételt.
1 Ne használjon fém eszközöket vagy fémet tartalmazó díszítésű edényt – a mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
2 Mielőtt melegíteni kezd a mikrohullámú sütőben, távolítsa el az újrafelhasznált papírból
készült csomagolást, mivel az fém részecskéket tartalmazhat, ami szikrázást és/vagy tüzet
okozhat.
3 Ajánlott kerek/ovális edényt használni négyszögletes/hosszúkás helyett, mivel az
edény sarkaiban lévő étel gyakrabban odaég.
4 Grillezés közben az étel kitakart részeit védje egy vékony alumínium fóliával az odaégéstől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ne használjon túl sok fóliát, és tartson min.
3 cm távolságot a fólia és a mikrohullámú sütő belső fala között.
Az alábbi lista megkönnyíti a megfelelő edény és evőeszköz kiválasztását.
Konyhai eszközök
Mikrohullámok
Hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámia-eszközök
A mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas műanyag edények
Sütőpapír
Fémtálca
Fémrács
Alufólia és fóliából készült edények
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Normál állapot:
1 A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek,
és hasonló berendezések működését. Ez a zavarás a kisebb elektromos eszközök, mint
a mixer, ventilátor, porszívó stb. által okozott zavarokhoz hasonló.
2 Melegítés közben, kis mikrohullám teljesítménynél, a sütő belső világítása kialudhat.
3 Melegítés közben az élelmiszerből vízpára lép ki. A pára nagy részét a szellőző nyílások elvezetik. Azonban a pára egy része lecsapódhat a sütő hideg részeire (pl. az ajtóra).
4 Ha az üvegtányér üzemelés közben zajos, ellenőrizze, hogy a sütő alja és a forgótányér-tartó tiszta -e. A tisztítást a „TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS” fejezetben
megadott módon végezze.
Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
1 Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő jól van bedugva az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába. Ha nem, húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, várjon 10 másodpercet, és dugja vissza.
2 Ellenőrizze, hogy nincs -e kiégve a hálózati biztosíték, vagy nem kapcsolt-e ki az automata biztosíték. Ha a fenti védelem jól működik, ellenőrizze a hálózati dugaszolóaljzatot,
egy másik készüléket dugva bele.
3 Ellenőrizze, hogy a vezérlő panel jól van-e beprogramozva, vagy beállították-e az időkapcsolót.
4 Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva. Ellenkező esetben nem állít elő mikrohullámú energiát a sütő.
Ha a fentiek elvégzése után a sütő továbbra sem működik, szervizhez kell
fordulni. Nem szabad önállóan beállítani vagy javítani a sütőt.
A mikrohullámú sütő szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
Biztonsági retesz – leállítja a készüléket, ha a sütő üzemelése közben kinyitják az ajtót
Ablak
Forgótengely
Kezelőpanel
Csillámlemez
Forgó üvegtányér
6
5
2
4
3
1
Konyhaedények tesztelése:
1 Az edénybe öntsön 1 pohár (250 ml) hideg vizet, és tegye be a mikrohullámú sütőbe.
2 Melegítse teljes teljesítménnyel egy percig.
3 A megadott idő letelte után óvatosan ellenőrizze az edény hőmérsékletét. Ha érintésre
forró, ne használja melegítésre mikrohullámú sütőben.
Ne melegítse tovább egy percnél.
16
ZMW1000-001_v03
Kezelőpanel
I ●○ POWER beállító gomb
1
2
3
4
5
6
II
Egy főzési ciklus maximális üzemideje 30 perc.
A mikrohullámú program és teljesítmény szint beállítására szolgál (6 program).
○○○○ (Alacsony teljesítmény szint – 17%)
(Felolvasztás – 40%)
●○○○ (Közepesen alacsony teljesítmény szint – 48%)
●●○○ (Közepes teljesítmény szint – 66%)
●●●○ (Közepesen magas teljesítmény szint – 85%)
●●●● (Magas teljesítmény szint – 100%)
TIME beállító gomb
A kiválasztott program üzemidejének a kiválasztására szolgál. Egy ciklus maximális
üzemelési ideje 30 perc.
Az idő beállítása után közvetlenül a készülék működésbe lép.
Felolvasztás (Defrost)
Ez a funkció lehetővé teszi a korábban lefagyasztott élelmiszer felolvasztását.
A felolvasztás funkciójának a kiválasztása céljából, fordítsa el a ●○ POWER I gombot
a
(2) pozícióba állítva.
Ezután, a kívánt üzemidő beállítása céljából, fordítsa el a
TIME II gombot az óramutató járásával megegyező irányban.
Egy felolvasztási ciklus maximális üzemideje 30 perc.
Az idő beállítása után közvetlenül a készülék működésbe lép.
A sütő üzemeltetésének a befejezése
3
4
2
5
1
6
I
Minden egyes funkció működésének a befejeztével hangjelzés hallható, ami az
üzemmód végét jelzi.
Ha a sütőt a működése közben kívánja leállítani, nyissa ki az ajtót a kilincsét meghúzva. Az újbóli bezárása a sütőt a korábbi beállításnak megfelelően automatikusan
működésbe hozza.
Ha az ételt a sütőből kivette, mielőtt a program beállított ideje lejárt volna, A GOMBOT FELTÉTLENÜL ÁLLÍTSA VISSZA A NULLA POZÍCIÓBA.
A mikrohullámú sütő üres, terhelés nélküli bekapcsolása a készülék sérülését okozhatja.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és elektronikus használt
készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE)
európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja
a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész
EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
II
A sütő bekapcsolása
A készüléket csatlakoztassa a megfelelő hálózati áramforráshoz.
A készülék pragramozásának a megkezdése előtt előbb tegye be az ételt,
majd csukja be az ajtót.
Mikrohullámú főzés
Ez a funkció 6 szinten működhet, amelyeket a kiválasztott ételnek megfelelően lehet beállítani.
A megfelelő főzési teljesítmény kiválasztása céljából (ld. az alábbi táblázatot), fordítsa el
a POWER I gombot az óramutató járásával megegyező irányban, a korábban kiválasztott jelre beállítva.
Leírás
Főzési teljesítmény (szint)
○○○○
17%
40%
●○○○
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
Ezután, a kívánt üzemidő beállítása céljából, fordítsa el a
tató járásával megeyező irányban.
ZMW1000-001_v03
TIME II gombot az óramu-
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására,
annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
17
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
În locul marcat mai jos înscrieţi NUMĂRUL DE SERIE , care este amplasat pe cuptor şi
păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
Cuprins
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei microundelor ...................18
Recomandări importante cu privire la siguranţă.................................................................18
Instalaţia.............................................................................................................................19
Instrucţiuni cu privire la împământare.................................................................................19
Interferenţe radio................................................................................................................19
Curăţare –conservare şi deservire.....................................................................................19
Date tehnice.......................................................................................................................20
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii...............................................20
Indicaţii cu privire la vasele folosite....................................................................................20
Montajul platoului rotativ de sticlă.......................................................................................20
Înainte de a lua legătura cu service-ul................................................................................20
Structura cuptorului cu microunde......................................................................................21
Panou de comandă............................................................................................................21
Punerea în funcţiune a cuptorului cu microunde................................................................21
Gătirea cu microunde.........................................................................................................21
Decongelare (Defrost)........................................................................................................21
Încheierea utilizării cuptorului cu microunde.......................................................................21
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător..........................................................................21
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI
CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU VIITOR
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei
microundelor
1 Nu folosiţi cuptorul atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru poate conduce a contactul direct cu radiaţiile microundelor. În nici un caz nu
se permite ocolirea sau modificarea pe proprie răspundere a mecanismelor de siguranţă.
2 Nu amplasaţi nici un fel de obiecte între partea frontală a cuptorului şi uşa acestuia şi
nici nu permiteţi să se strângă mizerie sau resturi de detergenţi de curăţare pe suprafeţele
de contact.
3 Nu folosiţi dispozitivul care este defect. Este foarte important ca uşa să fie perfect
închisă şi să nu prezinte nici un fel de defecte:
●● ale balamalelor şi zăvoarelor (lipsuri sau slăbiri),
●● a garniturilor uşii şi suprafeţelor de contact,
●● „denaturări”.
4 Lucrările legate de reglarea sau reparaţia cuptorului pot fi realizate numai de către
angajaţii calificaţi ai service-ului.
Recomandări importante cu privire la siguranţă
În timpul deservirii dispozitivului electric respectaţi regulile de securitate de bază. Pentru
a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, accidente sau a expunerii la energia
microundelor trebuie să respectaţi regulile:
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Utilizaţi aparatul doar în conformitate cu destinaţia acestuia, în modul descris în aceste instrucţiuni. Nu utilizaţi şi
nu încălziţi suprafeţe corozive în aparat. Cuptorul nu este
destinat pentru scopuri industriale sau de laborator.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru încălzirea de alimente şi băuturi. Uscarea hranei sau a hainelor
precum şi încălzirea de perne, pantofi, ţesături umede
etc. poate provoca răni sau duce la incendiu.
●● Niciodată nu folosiţi dispozitivul în cazul în care acesta are
cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, precum şi
18
în cazul unei funcţionări defectuoase sau în cazul în care
acesta a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice alt fel.
●● În cazul în care cablul de alimentare nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană calificată pentru
a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile efectuate necorespunzător pot
provoca pericole serioase pentru utilizator. În cazul în care
veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să
luaţi legătura cu punctul de service al companiei ZELMER.
●● În cazul în care uşa sau elementele de etanşare a acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu poate funcţiona până
în momentul reparării acestora de către o persoană care
posedă calificările corespunzătoare.
●● Lichidele şi alte produse alimentare nu trebuie încălzite în
recipiente închise ermetic, deoarece acestea pot exploda.
●● Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate duce
la fierberea explozivă întârziată, de aceea trebuie să fiţi
precauţi atunci când manipulaţi recipientul.
●● Nu prăjiţi mâncăruri în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora piesele cuptorului, accesoriile acestuia sau chiar poate conduce la arsuri ale pielii.
●● Nu încălziţi ouă în coajă sau ouă fierte în cuptorul cu
microunde, deoarece pot exploda chiar şi după ce aţi terminat de încălzit.
●● Conţinutul biberoanelor şi a borcanelor cu mâncare pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat şi înainte de
a începe hrănirea copiilor trebuie verificată temperatura
pentru a evita arsurile.
●● Vasele de bucătărie pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la produsele alimentare încălzite. Pentru
manipularea vaselor folosiţi mânerele corespunzătoare.
●● Efectuarea oricăror activităţi de conservare sau de reparare care sunt strâns legate de înlăturarea oricărui capac
care oferă protecţie împotriva energiei microundelor este
periculoasă pentru fiecare persoană în afara persoanei
calificate.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice şi
mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă
şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care
pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină echipamentul
atunci când nu sunt supravegheaţi.
●● Depozitaţi aparatul cu cablul departe de locurile la care
au acces copiii cu vârsta de sub opt ani.
●● Uşiţa şi alte suprafeţe exterioare se pot încălzi atunci
când aparatul este în funcţiune.
●● Suprafeţele disponibile pot fi fierbinţi în timpul funcţionării
aparatului.
●● Nu scoateţi placa de mică care se găseşte în camera
cuptorului cu microunde! Aceasta joacă un rol protector
împotriva radiaţiilor.
●● Avertisment! Aburii pot ieşi atunci când ridicaţi capacele
sau deschideţi ambalajele de folie.
●● Folosiţi mănuşi pentru bucătărie atunci când scoateţi
mâncarea încălzită.
ZMW1000-001_v03
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
●● Cuptorul este destinată pentru a fi folosită ca dispozitiv de sine stătător, nu se recomandă amplasarea acesteia în dulap.
●● Cuptorul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice cu curent alternativ de
230 V, echipată în pin protector.
●● Aparatul trebuie amplasat lângă perete.
●● ATENŢIE: Nu montaţi cuptorul cu microunde pe maşinile de gătit sau pe alte aparate
care generează căldură. Acest fapt poate cauza defecţiuni şi duce la pierderea garanţiei.
●● Nu amplasaţi aparatul în dulap.
●● Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
●● Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
●● atunci când încălziţi alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, verificaţi des cuptorul cu microunde datorită faptului că există pericolul de aprindere a recipientului,
●● înainte de introducerea în cuptor a pungilor de hârtie sau din plastic îndepărtaţi de
pe acestea toate elementele cu conţinut de metal,
●● în cazul în care iese fum din aparat, opriţi cuptorul cu microunde sau scoateţi
ştecherul din priză şi lăsaţi uşa închisă pentru a opri flăcările,
●● nu lăsaţi produse din hârtie, vase de bucătărie şi accesorii de bucătărie sau alimente în interiorul cuptorului atunci când acesta nu este folosit.
●● Cablul de alimentare trebuie să treacă departe de suprafeţele fierbinţi şi acesta nu
poate acoperi nici un element al cuptorului.
●● Se recomandă curăţatul în mod regulat al cuptorului cu microunde şi îndepărtarea
alimentelor care s-au prins.
●● Neglijenţa la mentenanţa cuptorului poate duce la deteriorarea stării suprafeţei, ceea
ce poate avea un impact negativ asupra duratei de viaţă a acesteia şi, în cele din
urmă. poate duce la apariţia unor situaţii periculoase.
●● Nu folosiţi aparate de curăţat cu aburi pentru a curăţa cuptorul.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
●● Sub nici o formă nu îndepărtaţi folia care se găseşte pe partea dinspre interiorul uşii.
Acest lucru poate conduce la defectarea dispozitivului.
●● Protejaţi farfuria rotativă înainte de a deplasa aparatul, pentru a nu o deteriora.
●● Nu scoateţi niciodată placa de distanţare din spate sau de pe lateral, deoarece
aceasta asigură distanţa minimă faţă de perete pentru a asigura circulaţia aerului.
●● Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării situate la altitudinea maximă de
2000 m peste nivelul mării.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la utilizare
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●●bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi
alte medii de lucru,
●●oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●●gospodării agroturistice,
●●pensionate tip „bed and breakfast”.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru uz casnic, nu pentru uz în gastronomie.
●● Cuptorul cu microunde nu poate fi incorporat.
●● Produsele alimentare care au coaja groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii întregi,
merele şi castanele înainte de preparare trebuiesc înţepate pentru a nu cauza explozia acestora în cuptor.
●● Nu permiteţi ca mâncărurile să fie fierte prea mult timp.
●● Folosiţi doar vase care sunt adecvate pentru uzul în cuptoarele cu microunde.
●● Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru depozitarea obiectelor, cum ar fi: pâine, biscuiţi, etc.
Instalaţia
1 Trebuie să vă asiguraţi că a fost scos întregul ambalaj din interiorul cuptorului.
2 Îndepărtaţi folia de protecţie de pe panoul de control şi de pe carcasa cuptorului cu microunde.
Verificaţi dacă nu există semne de deteriorare, cum ar fi uşa îndoită sau
deformată, garnituri ale uşii sau suprafeţele de contact deteriorate, balamale şi zăvoare fisurate sau cu lipsuri, urme de lovituri în interiorul cuptorului sau pe uşă.
În cazul în care veţi observa deteriorări, nu folosiţi cuptorul şi luaţi imediat
legătura cu personalul calificat al service-ului.
3 Cuptorul cu microunde ar trebui să fie plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, corespunzătoare
pentru greutatea sa cu cele mai grele alimente, care teoretic pot fi puse în cuptorul cu microunde.
4 Cuptorul cu microunde nu poate fi supus la acţiunea umezelii şi nici nu poate fi amplasat în apropierea materialelor uşor inflamabile sau deasupra sau în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
ZMW1000-001_v03
5 Dispozitivul trebuie amplasat cu spatele la perete. Pentru o funcţionare corespunzătoare a cuptorului cu microunde, asiguraţi o circulaţie corespunzătoare a aerului. Lăsaţi
deasura cuptorului cu microunde un spaţiu de 20 cm. Între cuptorul cu microunde şi pereţii
adiacenţi laterali se păstraza o distanţă de 5 cm, iar până la partea din spate a cuptorului
cu microunde – 10 cm O parte trebuie să fie liberă. Nu scoateţi picioruşele aparatului..
6 Nu folosiţi cuptorul cu microunde fără platoul de sticlă şi setul inelului rotativ care trebuiesc să se găsească în poziţia corespunzătoare.
7 Verificaţi dacă, conductorul de alimentare cu curent electric nu este defect şi nu se
găsesşte sub cuptorul cu microunde sau deasupra unei suprafeţe fierbinţi sau ascuţite sau
dacă nu atârnă în afara muchiei mesei sau a blatului.
8 Asiguraţi accesul uşor la priză astfel încât în caz de urgenţă să puteţi cât mai repede
să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric.
9 Nu folosiţi şi nu depozitaţi cuptorul în aer liber.
Instrucţiuni cu privire la împământare
Ştecherul dispozitivului trebuie racordat la priza echipată în pin protector. Conectarea la
priză fără pin creează risc de electrocutare.
În cazul în care are loc un scurt-circuit împământarea reduce riscul de electrocutare.
Este recomandată utilizarea cuptorului cu microunde într-un circuit electric separat.
În cazul în care este folosit prelungitorul:
1 Prelungitorul trebuie să aibă trei conductoare de cablu cu priză şi ştecher care permit
racordarea la împământare.
2 Prelungitorul trebuie amplasat departe de suprafeţele fierbinţi şi ascuţite astfel încât
acesta să nu fie accidental tras sau agăţat.
În cazul unei racordări incorecte există risc de electrocutare.
În cazul în care există întrebări cu privire la modul de împământare sau în
ceea ce priveşte instrucţiunile cu privire la racordarea la sursa de alimentare cu curent electric luaţi legătura cu un electrician calificat sau cu un
angajat al service-ului.
Atât producătorul cât şi vânzătorul nu sunt responsabili în ceea ce priveşte
deteriorarea cuptorului sau vătămarea corporală care rezultă din ne-respectarea instrucţiunilor cu privire la conectarea la sursa de energie electrică.
Interferenţe radio
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate cauza interferenţe în recepţia radio, de televiziune şi a aparatelor similare.
Interferenţele pot fi limitate şi eliminate în modul următor:
●● curăţaţi uşa şi suprafeţele de contact ale cuptorului,
●● modificaţi setările antenei de recepţie a radioului sau a televizorului,
●● schimbaţi locul de amplasare a cuptorului cu microunde faţă de aparatul de recepţie,
●● măriţi distanţa dintre cuptorul cu microunde şi aparatul de recepţie,
●● conectaţi cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptor cu microunde şi aparatul de recepţie să fie alimentate de la alt circuit al reţelei de curent electric.
Curăţare –conservare şi deservire
1 Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric..
2 Se recomandă menţinerea în curăţenie a interiorului cuptorului cu microunde. În cazul
în care pereţii din interiorul cuptorului sunt murdari îndepărtaţi resturile de mâncare sau
lichidul vărsat cu ajutorul unei cârpe umede. În cazul în care cuptorul este foarte murdar folosiţi un detergent delicat. Pentru curăţare nu folosiţi spray-uri şi nici un fel de alţi
detergenţi de curăţare puternici deoarece aceştia pot păta, pot lăsa urme sau pot cauza
mătuirea suprafeţei cuptorului şi a uşii.
3 Suprafaţa externă a cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unei cârpe umede.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din interiorul cuptorului, trebuie să fiţi atenţi ca
apa să nu picure prin orificiile de ventilaţie în interiorul acestuia.
4 Ambele părţi ale uşii, geamul, garniturile uşii părţile adiacente trebuiesc frecvent şterse
cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduuri de alimente sau scurgeri de lichide.
Nu folosiţi detergenţi care au în componenţa sa substanţe abrazive.
În cazul în care curăţaţi garniturile uşii, adânciturile şi părţile adiacente,
se interzice folosirea substanţelor care pot deteriora etanşările şi care pot
cauza scurgerea microundelor.
5 Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare care conţin substanţe abrazive pentru curăţarea suprafeţei de sticlă de pe uşi deoarece acestea pot zgâria suprafaţa şi
pot cauza crăpături.
19
6 Nu permiteţi udarea panoului de comandă. Pentru curăţare trebuie să folosiţi o cârpă
moale. Pentru prevenirea pornirii accidentale a cuptorului, panoul de comandă trebuie
curăţat atunci când uşa acestuia este deschisă.
7 Dacă aburul condensat începe să se depună pe partea internă sau externă a uşii
aceasta trebuie ştearsă cu ajutorul unei cârpe moi.
Condensul poate apărea atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de
umiditate ridicată. În cazul unei astfel de situaţii acest lucru este normal.
8 Din când în când scoateţi şi ştergeţi platoul de sticlă. Spălaţi-l cu apă caldă folosind
detergent pentru spălarea vaselor sau spălaţi-l în maşina de spălat vase.
9 Pentru a preveni zgomotul, inelul rotativ şi partea inferioară a cuptorului trebuiesc curăţate regulat. Suprafaţa inferioară din interiorul cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unui
detergent delicat. Inelul rotativ trebuie spălat cu detergent pentru vase sau în maşina de
spălat vase. În cazul montării inelului rotativ în interiorul cuptorului aveţi grijă ca acesta să
fie montat la locul corespunzător.
10 Pentru a elimina mirosul neplăcut din interiorul cuptorului, timp de 5 minute trebuie să
fierbeţi în cuptor circa 200 ml de apă cu adaos de suc de lămâie şi coajă de lămâie într-un
vas care este corespunzător ales pentru fierberea în cuptorul cu microunde.
Interiorul acestuia trebuie şters cu ajutorul unei cârpe uscate şi moi.
11 În cazul în care trebuie înlocuit becul din interiorul cuptorului luaţi legătura cu SERWIS-UL.
12 Curăţaţi cu regularitate cuptorul şi îndepărtaţi depunerile de alimente.
Ne-respectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza defectarea stării suprafeţei ceea ce la rândul său poate avea influenţă negativă asupra duratei de
funcţionare a dispozitivului şi poate conduce la situaţii periculoase.
Date tehnice
Parametrii tehnici ai dispozitivului
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Microunde)
Puterea nominală de ieşire microunde
700 V
Frecvenţa
2450 MHz
Dimensiuni exterioare ale cuptorului
cu microunde (mm)
Înălţime = 262; lăţime = 452; adâncime = 352
Dimensiuni interioare ale cuptorului
cu microunde (mm)
Înălţime = 198; lăţime = 315; adâncime = 297
Capacitatea cuptorului cu microunde
20 litri
Platou rotativ
diametru = 245 mm
Masa netto
Cca. 10,8 kg
* Datele enumerate mai sus pot suferi modificări; de aceea, utilizatorul va trebui să le
verifice pe eticheta cu specificaţii tehnice. Orice reclamaţie privitoare la erori prezente în
aceste date nu va fi luată în consideraţie.
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii
1 Aranjaţi cu grijă produsele alimentare. Produsele cele mai groase trebuiesc amplasate
pe marginea vasului.
2 Verificaţi timpul de fierbere. Fierbeţi folosind timpul cel mai scurt de fierbere iar în cazul
în care va fi necesar prelungiţi timpul de fierbere. Produsele arse pot conduce la producerea fumului sau pot să ia foc.
3 Produsele trebuiesc acoperite în timpul fierberii. Acoperirea acestora protejează împotriva “stropirii” şi asigură o fierbere egală.
4 În timpul fierberii produsele trebuiesc întoarse pentru a grăbi procesul de gătire a produselor de tip pui sau hamburgeri. Produsele mari, aşa cum ar fi friptura, trebuiesc întoarse
cel puţin o dată.
5 Pe la jumătatea timpului de gătit setat trebuie schimbată poziţia produselor alimentare
aşa cum ar fi de ex. chiftelele în sos. Produsele care se găsesc în partea de sus trebuiesc
mutate în partea de jos iar cele care se găsesc în mijlocul vasului trebuiesc mutate pe
marginea acestuia.
Indicaţii cu privire la vasele folosite
În cuptorul cu microunde pot fi folosite vase şi “unelte” special prevăzute pentru aceasta.
Materialul ideal pentru vasele care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde este un material transparent care permite trecerea prin recipient a energiei care este
folosită pentru încălzirea produselor alimentare.
1 Nu se recomandă folosirea ustensilelor din metal şi nici a vaselor cu ornamente metalice – microundele nu pot trece prin metal.
2 Înainte de începerea procesului de pregătire a mâncărurilor în cuptorul cu microunde
eliminaţi ambalajele de hârtie derivate din reciclate, deoarece acestea pot conţine particule
metalice, care pot cauza scânteiere şi / sau incendii.
3 Este recomandat să utilizaţi vase rotunde / ovale, mai degrabă decât vasele pătrate /
longitudinale, deoarece produsele alimentare din colţurile unor astfel de vase sunt mai des
arse.
4 Atunci când produsele alimentare sunt preparate pe grătar protejaţi zonele expuse la
arsuri acoperindu-le cu benzi înguste de folie de aluminiu. Totuşi trebuie să ţineţi minte
să nu folosiţi prea multă folie şi să păstraţi o distanţă de min. 3 cm între folie şi pereţii din
interiorul cuptorului.
Lista prezentată în continuare vă va permite selectarea corectă a vaselor şi accesoriilor
de bucătărie.
20
Ustensile de bucătărie
Sticlă rezistentă la foc
Sticlă nerezistentă la temperaturi ridicate
Produse ceramice rezistente la foc
Ustensile din plastic indicate utilizării în cuptorul cu microunde
Hârtie pentru copt
Placă metalică
Grătar
Folia de aluminiu şi recipiente din folie
Microunde
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Test pentru vasele de bucătărie:
1 În recipient/vas turnaţi 1 pahar de apă rece (250 ml) şi introduceţi-l în cuptorul cu
microunde.
2 Fierbeţi apa la puterea maximă timp de 1 minut.
3 După scurgerea timpului setat, verificaţi temp. recipientului/vasului. Dacă acesta va fi
cald la atingere nu îl folosiţi pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
Nu gătiţi mai mult de un minut.
Montajul platoului rotativ de sticlă
1 Platoul rotativ nu trebuie amplasat în poziţie inversă. Nu se recomandă limitarea circulaţiei libere a platoului.
Farfurie de sticlă
Butuc (partea de jos)
2 În timpul pregătirii mâncărurilor în cuptor întotdeauna în interiorul acestuia trebuie să fie montat platoul rotativ şi ansamblul inelului rotativ.
Ansamblul
3 În timpul pregătirii mâncărurilor recipientele cu proinelului rotativ
duse alimentare trebuiesc întotdeauna amplasate pe
platoul de sticlă.
Axul rotativ
4 În cazul în care platoul de sticlă crapă sau este
deteriorat trebuie să luaţi imediat legătura cu cel mai
apropiat punct de service.
Înainte de a lua legătura cu service-ul
Starea normală:
1 În timpul funcţionării cuptorul cu microunde poate provoca interferenţe radio şi televiziune. Aceste interferenţe sunt similare cu interferenţele cauzate de o aparate electrice de
mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, ventilatorul, aspiratorul, etc.
2 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor în care este folosită puterea mică
a microundelor iluminarea interioară a cuptorului poate fi estompată.
3 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor din produsele alimentare ies aburi. Cea
mai mare parte a aburilor este evacuată prin orificiile de ventilaţie. Totuşi o parte a aburului
condensat se poate depune pe părţile reci ale cuptorului (de ex. pe uşa acestuia).
4 În cazul în care platoul de sticlă face zgomot în timpul funcţionării verificaţi şi curăţaţi
partea inferioară din interiorul cuptorului şi ansamblul inelului rotativ. Curăţaţi în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul „CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI DESERVIRE”.
Dacă cuptorul cu microunde nu funcţionează:
1 Verificaţi dacă, cuptorul este corect conectat la priza reţelei de alimentare cu curent
electric. Dacă nu, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou.
2 Verificaţi dacă siguranţa reţelei de alimentare nu este arsă sau dacă nu a fost pornită
siguranţa automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate funcţionează
corect, verificaţi priza reţelei, conectând la aceasta un alt dispozitiv.
3 Verificaţi dacă panoul de comandă este programat corespunzător şi dacă programatorul timpului a fost setat.
4 Verificaţi dacă uşa este închisă. În caz contrar energia microundelor nu va alimenta
cuptorul cu microunde.
În cazul în care după realizarea tuturor acestor activităţi cuptorul nu funcţionează trebuie să luaţi legătura cu service-ul. Nu se recomandă reglarea şi
nici realizarea reparaţiilor de către utilizator.
ZMW1000-001_v03
Structura cuptorului cu microunde
Punerea în funcţiune a cuptorului cu microunde
1 Blocada de siguranţă – deconectează alimentarea în momentul în care este deschisă
2
3
4
5
6
uşa în timpul funcţionării cuptorului
Geamul
Ax de rotaţie
Panou de comandă
Placa de mică
Platoul de sticlă rotativ
Conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu energie electrică adecvată.
Înainte de a începe programarea cuptorului cu microunde, mai întâi aşezaţi
alimentele în interiorul său şi închideţi uşiţa.
Gătirea cu microunde
6
5
Această funcţie poate fi executată la 6 nivele, care vor fi selectate în funcţie de felul ce
urmează a fi preparat.
Pentru a alege nivelul adecvat al puterii de gătire (tabelul următor), rotiţi butonul
POWER I în sensul acelor de ceasornic, reglându-l la simbolul ales mai devreme.
Descriere
Putere de gătire (nivel)
○○○○
17%
40%
2
4
3
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
Pe urmă rotiţi butonul
dorit de utilizare.
1
TIME II în sensul acelor de ceasornic, pentru a regla timpul
Timpul maxim de gătire pentru un singur ciclu de utilizare se ridică la 30 de
minute.
Panou de comandă
I Buton ●○ POWER
Serveşte la reglarea programului cuptorului cu microunde împreună cu nivelul de
putere (6 programe).
1 ○○○○ (Nivel scăzut de putere – 17%)
2
3
4
5
6
II
●○○○
(Decongelare – 40%)
●○○○ (Nivel mediu scăzut al puterii – 48%)
●●○○ (Nivel de putere – 66%)
●●●○ (Nivel mediu înalt de putere – 85%)
●●●● (Nivel înalt de putere – 100%)
Buton
TIME
Serveşte la reglarea timpului de funcţionare al programului ales. Timpul maxim pentru un singur ciclu de lucru se ridică la 30 de minute.
Imediat după reglarea timpului, cuptorul cu microunde începe să funcţioneze.
Decongelare (Defrost)
Funcţia aceasta face posibilă decongelarea produselor alimentare congelate în prealabil.
Pentru a alege funcţia decongelare, rotiţi butonul ●○ POWER I , fixându-l în poziţia
(2).
Pe urmă rotiţi butonul
TIME II în sensul acelor de ceasornic, pentru a regla timpul
dorit sau greutatea adecvată a produsului.
Timpul maxim de decongelare pentru un singur ciclu de utilizare se ridică
la 30 de minute.
Imediat după reglarea timpului, cuptorul cu microunde începe să funcţioneze.
Încheierea utilizării cuptorului cu microunde
3
4
2
5
1
6
După fiecare încheiere a funcţiei, cuptorul emite un semnal sonor, care anunţă
încheierea funcţionării.
Pentru a opri cuptorul cu microunde în timpul funcţionării sale, deschideţi uşiţa trăgând de mâner. După reînchiderea sa, cuptorul începe să funcţioneze din nou, potrivit reglajelor stabilite mai devreme.
Dacă aţi scos preparatul din cuptorul cu microunde, IMEDIAT ROTIŢI BUTONUL ÎN
POZIŢIA ZERO.
Punerea în funcţiune a cuptorului fără produse de preparat în interiorul său
poate conduce la deteriorarea aparatului.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
I
II
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţio la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă
– în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de
vânzare, de aspectul estetic ş.a.
ZMW1000-001_v03
21
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей
продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использование исключительно оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer. Оны были проектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание следует посвятить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим сохранить, чтобы Вы могли использовать ее также во время дальнейшего использования.
В указанном месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, который находится на печи
и сохраните информацию на будущее.
СЕРИЙНІЙ
НОМЕР:
Список содержания
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием энергии микроволн......22
Важные рекомендации, касающиеся безопасности .....................................................22
Подключение.....................................................................................................................23
Инструкции, касающиеся заземления............................................................................23
Радиопомехи.....................................................................................................................23
Чистка – хранение и обслуживание................................................................................23
Технические параметры...................................................................................................24
Микроволновое приготовление – указания....................................................................24
Указания, касающиеся посуды........................................................................................24
Монтаж стеклянного оборотного блюда.........................................................................24
Перед обращением в сервисный центр..........................................................................24
Устройство микроволновой печи.....................................................................................25
Панель управления..........................................................................................................25
Включение микроволновой печи.....................................................................................25
Микроволновой режим.....................................................................................................25
Размораживание (Defrost)................................................................................................25
Окончание работы микроволновой печи........................................................................25
Экология – забота об окружающей среде......................................................................25
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕ
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием
энергии микроволн
1 Не используйте печь при открытых дверцах.
Это грозит непосредственным контактом с микроволновым излучением. Ни в коем
случае нельзя обходить или самостоятельно модифицировать механизмы защиты.
2 Не помещайте никаких предметов между передней частью печи и дверцами,
также не допускайте к накоплению грязи или остатков чистящих средств на поверхности стыка.
3 Не используйте поврежденный прибор. Важно, чтобы дверцы тщательно закрывались и не показывали никаких повреждений:
●● завесы и защелки (отсутствие трещин или послабление),
●● уплотнителей дверц, а также поверхностей стыка,
●● «спачения».
4 Работу, связанную с регуляцией или ремонтом печи, могут проводить только квалифицированные работники сервисного центра.
Важные рекомендации, касающиеся безопасности
В процессе обслуживания электрического прибора придерживайтесь основных
принципов безопасности. Чтобы уменьшить риск ожога, удара электрическим током,
пожара, повреждений или влияния энергии микроволн, придерживайтесь правил:
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
●● Употребляйте устройство исключительно по предназначению, согласно описанию в настоящей инструкции. Не используйте, не подогревайте в устройстве
едкие химические вещества. Печь не предназначена
для промышленных или лабораторных целей.
●● Микроволновая печь предназначена исключительно
для подогрева пищи и напитков. Сушение пищи или
одежды и подогрев подушек, туфель, влажных тканей и т.п. может привести к ранению или зажиганию.
22
●● Никогда не используйте прибор с поврежденным
кабелем питания или штепселем, как и в случае их
неправильной работы, падения или иного повреждения прибора.
●● Если несъемный провод питания будет поврежден,
его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным
лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный
персонал. Неправильно выполненный ремонт может
привести к серьезной угрозе для пользователя. В случае возникновения неполадок просим Вас обратиться
в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Если дверцы или их уплотнители повреждены, печь
не может работать до момента их ремонта квалифицированным лицом.
●● Жидкости и другие продукты питания нельзя разогревать в закрытых контейнерах, потому что они могут
взорватьсяi.
●● СВЧ-нагрев напитков может привести к задержке
взрывного вскипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
●● Не жарьте продукты питания в печи. Горячее масло
может уничтожить части печи или приборы, приводя
даже к ожогам кожи.
●● Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не следует
нагревать в микроволновых печах, так как они могут
взорваться, даже после завершения нагрева.
●● Содержимое бутылочек для кормления детей и баночек с питанием для детей следует размешать или
потрусить, а также проверить температуру перед
подачей к съеданию, чтобы избежать ожогов.
●● Кухонная посуда может нагреваться в результате
перехода тепла с подогретой пищи. Для переноса
посуды используйте соответствующие захваты.
●● Выполнение действий по сервису или ремонту, связанных со снятием крышки, которая дает защиту
перед действием перед энергией микроволн опасно
и должно выполняться квалифицированными лицами.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими
и умственными способностями, лицами без опыта
работы с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается
детям играть с прибором. Не допускать проведения
чистки и консервации прибора детьми без присмотра
взрослых.
●● Храните устройство вместе с проводом в месте,
недоступном для детей до восьми лет.
●● Двери и другие внешние поверхности могут нагреваться во время работы устройства.
●● Открытые поверхности могут быть горячими во
время работы устройства.
●● Не вынимайте миковую плитку, которая находится
в камере микроволновой печи! Она выполняет защитную роль перед излучением.
●● Предупреждение! При открывании крышек или упаковок, закрытых пленкой, выходит пар.
●● При контакте с подогретой пищей следует использовать кухонные рукавицы.
ZMW1000-001_v03
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●● Печь предназначена к использованию в качестве стоящей отдельно, не следует помещать ее в шкафчике.
●● Печь подключайте только к гнезду сети переменного тока 230 V, оборудованного защитным кольцом.
●● Устройство необходимо установить возле стены.
●● ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать печь над плитой или другими устройствами, выделяющими тепло. Это может привести к повреждению устройства
и потере гарантии.
●● Не устанавливать устройство в шкафу.
●● Не включайте пустую печь.
●● Чтобы уменьшить риск пожара внутри печи:
●● во время нагревания пищи в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо часто проверять печь из-за возможности воспламенения контейнера,
●● перед вложением бумажных или пластиковых пакетов в печь уберите из них
всяческие содержащие металл завязки,
●● в случае образования в устройстве дыма, его необходимо выключить или
отсоединить вилку от розетки, и не открывать дверь, чтобы не распространялся огонь,
●● не оставляйте бумажных продуктов, посуды и кухонных приборов или пищи
внутри печи, когда прибор не используется.
●● Кабель питания должен походить вдали от разогретых поверхностей и не
может прикрывать никаких элементов печи.
●● Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки пищи.
●● Если не поддерживать печь в чистоте, это может привести к ухудшению
состояния поверхности, что может негативно повлиять на долговечность печи
и в результате привести к опасной ситуации.
●● Не используйте паровые чистящие средства для чистки микроволновой печи.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием часовых выключателей
или отдельной системы отдаленного управления.
●● Ни при каких условиях не убирайте фольгу, находящуюся на внутренней стороне дверец. Это может привести к повреждению прибора.
●● Зафиксировать вращающуюся тарелку перед перемещением устройства для
избежания его повреждения.
●● Запрещено снимать промежуточные планки сзади и по бокам. Они обеспечивают минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
●● Устройство предназначено исключительно для использования в домохозяйствах, расположенных на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
УКАЗАНИЕ
Информация про продукт и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
●●кухни для персонала в магазинах, офисах и другой
рабочей среде,
●●гостями в гостиницах, мотелях и других жилых объектах,
●●агротуристических хозяйствах,
●●пансионатах типа «bed and breakfast».
●● Микроволновая печь предназначена только для домашнего использования,
а не для использования в ресторанном бизнесе.
●● Микроволновая печь должна использоваться как отдельностоящая.
●● Продукты питания, покрытые толстой кожицей, такие как картошка, целые
кабачки, яблоки и каштаны, перед приготовлением проколите.
●● Не доводите до разваривания пищи.
●● Использовать только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах.
●● Не используйте микроволновую печь для хранения каких-либо предметов,
напр. хлеба, печенья и т.п.
Подключение
1 Удостоверьтесь, все ли упаковки были вынуты изнутри печи.
2 Снимите защитную фольгу с панели управления и с корпуса микроволновой печи.
Проверьте, нет ли каких-то следов повреждения, таких как перекошенные или изогнутые дверцы, поврежденные уплотнители
дверец, а также поверхность стыка, треснутые или ослабленные
завесы и заклепки дверец, вмятины внутри печи или в дверцах.
В случае любых повреждений не используйте прибор и обратитесь
к квалифицированным работникам сервисного центра.
ZMW1000-001_v03
3 Микроволновую печь поставьте на ровной, стабильной поверхности, которая
выдержит ее вес и самые тяжелые продукты, предназначенные для приготовления
в микроволновой печи.
4 Не подвергайте микроволновую печь действию влажности и не ставьте поблизости горючих материалов, как и над или поблизости приборов, генерирующих тепло.
5 Тыльная поверхность печи должна быть повернута к стене. Обеспечьте доступ
воздуха для вентиляции, а также не закрывайте и не блокируйте вентиляционные
отверстия печи. Свободное расстояние над печью должно составлять не менее
20 см. Свободное расстояние с правой и левой стороны микроволновой печи должно
составлять не менее 5 cм. С задней стороны печи – не менее 10 см. С одной стороны
должно быть свободное пространство. Не снимайте ножки печи.
6 Не используйте печь без стеклянного блюда и системы оборотного кольца, помещенных в правильной позиции.
7 Проверьте, не поврежден ли кабель питания, не проходит ли под печью или над
какой-нибудь горячей или острой поверхностью, а также не свисает ли за край стола
или столешницы.
8 Обеспечьте легкий доступ до гнезда так, чтобы в экстренных случаях возможно
было легкое отключение прибора от источника питания.
9 Не используйте и не храните печь на открытом воздухе.
Инструкции, касающиеся заземления
Штепсель прибора следует подключить к гнезду, оборудованному защитным кольцом. Подключение к гнезду без кольца приводить к возникновению риска удара электрическим током.
В случае замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током.
Рекомендуется использование печи в отдельном электрическом разъеме.
В случае использования удлинителя:
1 Удлинитель должен быть трехкабельным с гнездом и штепселем, которые позволяют присоединить к заземлению.
2 Удлинитель разместите вдали от горячих и острых поверхностей так, чтобы он не
мог быть случайно потянут или зацеплен.
В случае несоответствующего подключения существует риск
поражения током.
В случае каких-либо вопросов, касающихся заземления или инструкций относительно подключения к элекрическому питанию контактируйте с квалифицированным электриком или работником сервисного центра.
Как изготовитель, так и продавец не несут ответственности
за повреждение печи или увечья, которые возникли впоследствии
несоблюдения инструкций, касающихся подключения к электрическому питанию.
Радиопомехи
Работа микроволновой печи может привести к помехам приемников радио, телевиденья и похожего оборудования.
Помехи можно ограничить или убрать следующим образом:
●● почистите дверцы и стыковые поверхности печи,
●● измените установки радио или телевизионной радиоантенны,
●● переставьте печь по отношению к приемнику,
●● удалите печь от приемника,
●● подключите микроволновую печь к другому электрическому гнезду так, чтобы
печь и приемник питались от разных разводок электросети.
Чистка – хранение и обслуживание
1 Перед началом чистки выключите печь и выньте штепсель кабеля питания из
гнезда электросети.
2 Внутренность печи следует удерживать в чистоте. В случае загрязнения внутренних стенок печи удалите куски пищи или разлитую жидкость влажной тряпочкой.
В случае сильного загрязнения используйте нежное чистящее средство. Не используйте чистящие средства в спрее и других сильных чистящих средств, потому что они
могут запятнать, покрыть полосками или заматировать поверхность печи и дверец.
3 Внешнюю поверхность печи чистите с помощью влажной тряпочки.
Чтобы избежать повреждения подсистем, находящихся внутри печи, следите, чтобы
вода не капала через вентиляционные отверстия вовнутрь.
4 Обе стороны дверец, оконца, уплотнители дверец и соседние части часто протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить всякие остатки пищи или разлитую жидкость.
Не используйте чистящие средства, содержащие разъедающие субстанции.
В случае чистки уплотнителей/дверец, углублений и прилегающих
частей, нельзя использовать субстанции, которые могут повредить уплотнения и привести прохождение микроволн.
5 Для мыться корпуса не используй агрессивные чистящие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, такие как: деления, обозначения, знаки предостережения и т.п.
23
Для очистки стеклянной поверхности дверцы не употребляйте
моющие средства, содержащие абразивные вещества, так как они
могут исцарапать поверхность и в результате привести к возникновению трещин.
6 Не допускайте к увлажнению панели управления. Для чистки используйте влажную, мягкую тряпочку. Чтобы избежать случайного включения печи, панель управления чистите только при открытых дверцах.
7 Если конденсат водяного пара начинает оседать на внутренней или внешней стороне дверец, вытрите ее с помощью мягкой тряпочки.
Конденсат может наступать, когда микроволновая печь действует в условиях высокой влажности. В такой ситуации это нормальное явление.
8 Регулярно вынимайте и мойте стеклянное блюдо. Мойте его в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды или в посудомоечной машине.
9 Чтобы избежать шума, оборотное кольцо и дно внутренности печи чистите регулярно. Нижнюю поверхность просто очистите с помощью нежного чистящего средства. Оборотное кольцо мойте в воде с добавлением средства для мытья посуды
или в посудомоечной машине. Во время повторного монтажа оборотного кольца
в печи обратите внимание, чтобы поместить его в соответствующем месте.
10 Чтобы удалить неприятный запах из печи, на протяжении 5 минут кипятите
в печи около 200 мл воды из соком и кожурой одного лимона в миске, приспособленной к подогреванию в микроволновой печке.
Внутри тщательно протрите с помощью сухой, мягкой тряпочки.
11 Если необходима замена внутренней лампочки, обратитесь по этому вопросу
в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи.
Несоблюдение выше изложенных указаний может привести
к повреждению состояния поверхности, что, в свою очередь,
может неблагоприятно повлиять на длительность эксплуатации
прибора и вести к опасным ситуациям.
Технические параметры
Технические параметры прибора
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Микроволны)
Номинальная выходная мощность (микроволны) 700 W
Ниже представлена таблица, которая облегчит выбор соответствующей посуды
и приборов.
Кухонная посуда
Обычный режим
микроволновой печи
Жаропрочная стеклянная
Обычная стеклянная
Жаропрочная керамическая
Пластиковая посуда, пригодная для микроволновой печи
Кухонная бумага
Металлические лотки
Решетка для гриля
Алюминиевая фольга и алюминиевые лотки
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Тест кухонной посуды:
1 В контейнер/посуду налейте 1 стакан холодной воды (250 мл) и поместите его
в микроволновой печи.
2 Готовьте при максимальной мощности в течении 1 минуты.
3 После окончания заданного времени осторожно проверьте темп. контейнера/
посуды. Если он будет теплым на ощупь, не используйте его для приготовления
в микроволновой печи.
Не готовьте дольше, чем 1 минуту.
Монтаж стеклянного оборотного блюда
1 Не помещайте стеклянное блюдо в развороченной позиции. Не следует ограничивать движение блюда.
2 Во время приготовления в печи всегда должно
Стеклянное блюдо
Ступица (низ)
находится стеклянное блюдо, как и группа оборотного
кольца.
Группа
3 Во время приготовления пищу, контейнеры с пищей
оборотного
кольца
следует всегда помещать на стеклянном блюде.
4 В случае трещин или повреждений стеклянного
Ось
блюда следует обратится в ближайший сервисный
вращения
центр.
Частота
2450 MHz
Внешние габаритные размеры (мм)
выс. = 262; шир. = 452; гл. = 352
Внутренние размеры (мм)
выс. = 198; шир. = 315; гл. = 297
Объем
20 литров
Нормальное состояние:
Диаметр поворотного стола
диаметр = 245 мм
Вес нетто
ок. 10,8 кг
1 Работа микроволновой печки может вызвать помехи приемников радио и телевизионных. Эти помехи похожи на помехи, вызванные малыми электрическими устройствами, такими как миксер, вентилятор, пылесос и т.п.
2 Во время приготовления при низкой мощности микроволн внешнее осветление
печи может остаться притемненным.
3 Во время приготовления из пищи выходит водный пар. Большинство пара выходит через вентиляционные отверстия Однако часть конденсата водного пара может
оседать на холодных частях печи (напр., дверцах).
4 Если стеклянное блюдо шумит во время работы, проверьте чистоту дна печи
и группы оборотного кольца. Чистите в соответствии с информацией, поданной
в разделе «ЧИСТКА – ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
* Приведенные выше данные могут быть изменены, в связи с чем пользователь должен сравнить их с параметрами, указанными на заводском щитке микроволновой печи.
Какие-либо претензии в отношении ошибок в этих данных рассматриваться не будут.
Микроволновое приготовление – указания
1 Тщательно уложите продукты питания. Самые большие куски уложите по краям
блюда.
2 Проверьте время приготовления. Готовьте на протяжении самого короткого
указанного времени, и, если это будет необходимо, продолжайте приготовление.
Сильно обгорелые продукты могут создавать дым или загореться.
3 Продукты следует прикрыть во время приготовления. Прикрытие защищает
перед «выплескиванием» и обеспечивает равномерное приготовление.
4 Во время приготовления следует оборачивать продукты, чтобы ускорить процесс приготовления таких продуктов, как курица или гамбургеры. Большие продукты,
такие как вырезка, следует перевернуть как минимум один раз.
5 Посредине приготовления следует изменить размещение продуктов питания,
таких как клецки. Продукты, размещенные посредине, следует перенести на край.
Указания, касающиеся посуды
В микроволновой печи используйте посуду и приборы, приспособленные к этому.
Идеальным материалом для посуды, который подходит для использования в микроволновой печи, является прозрачный материал, позволяющий проникновению энергии через контейнер с целью разогрева пищи.
1 Не используйте металлических приборов или посуды либо посуды с металлической окаемкой – микроволны не проникают сквозь металл.
2 Перед приготовлением в микроволновой печи удалите упаковку из бумаги, полученной в процессе повторной обработки, потому что она может содержать металлические частицы, которые могут привести к искрению/пожару.
3 Рекомендуется использование круглой/овальной посуды вместо квадратных/прямоугольных, потому что пища на углах посуды чаще пригорает.
4 Во время использования гриля открытие поверхности блюда оберегайте перед
пригоранием, закрывая тонкими полосками алюминиевой фольги. Следует, однако,
помнить, чтобы не использовать слишком много фольги и сберечь расстояние мин.
3 см между фольгой и внутренними стенками печи.
24
Перед обращением в сервисный центр
Если печь не работает:
1 Проверьте, правильно ли подключена печь к гнезду электросети. Если нет,
выньте штепсель из гнезда, обождите 10 секунд и вложите снова.
2 Проверьте, не сгорел ли предохранитель или не включился ли автоматический
предохранитель сети. Если выше упомянутые предохранители работают правильно,
проверьте гнездо электросети, подключая к нему другой прибор.
3 Проверьте, запрограммирована ли правильно панель управления, был ли установлен временной программатор.
4 Проверьте, тщательно ли были закрыты дверцы. В ином случае энергия микроволн не будет доставлена в печь.
Если после выполнения выше упомянутых действий печь и дальше
не работает, следует обратиться в сервисный центр. Не следует
самостоятельно регулировать или ремонтировать печь.
ZMW1000-001_v03
Включение микроволновой печи
Устройство микроволновой печи
1 Блокировка безопасности – отключает питание в момент открытия дверец в про2
3
4
5
6
цессе работы печи
Оконце
Ось вращения
Панель управления
Слюдяная пластина
Стеклянное оборотное блюд
Подсоедините прибор к соответствующей питающей сети.
Перед тем, как начать программирование микроволновой печи,
поместите продукты в печь и закройте дверцу.
Микроволновой режим
6
Приготовление пищи в микроволновом режиме может осуществляться на 6 уровнях,
которые выбираются в соответствии с приготовляемым блюдом.
Для того, чтобы выбрать необходимый Вам уровень мощности микроволн (как показано в таблице ниже) нужно установить регулятор POWER I на соответствующий
символ (вращая в направлении по часовой стрелке).
5
Символ
○○○○
Мощность микроволн (уровень)
17%
40%
2
4
●○○○
●●○○
●●●○
●●●●
48%
66%
85%
100%
Затем установите на таймере
TIME II необходимое время приготовления (вращая в направлении по часовой стрелке).
3
Maксимальное время одного рабочего цикла составляет 30 минут.
1
Микроволновая печь начнет работать немедленно после установки
времени приготовления.
Панель управления
I Регулятор ●○ POWER
– Предназначен для выбора мощности микроволн и режима работы (6 программ).
1 ○○○○ (Низкий уровень мощности – 17%)
(Размораживание – 40%)
●○○○ (Средне-низкий уровень мощности – 58%)
●●○○ (Средний уровень мощности – 66%)
●●●○ (Средне-высокий уровень мощности – 85%)
●●●● (Высокий уровень мощности – 100%)
Таймер
TIME
– Предназначен для выбора времени приготовления в выбранном режиме.
Maксимальное время одного рабочего цикла составляет 30 минут.
2
3
4
5
6
II
Размораживание (Defrost)
Благодаря этой функции можно размораживать ранее замороженные пищевые продукты.
Для того, чтобы выбрать функцию размораживания установите регулятор
●○ POWER I в положение
(2).
Затем установите на таймере
TIME II необходимое время размораживания или
вес приготовляемых продуктов (вращая в направлении по часовой стрелке).
Maксимальное время одного цикла размораживания составляет
30 минут.
Микроволновая печь начнет работать немедленно после установки
времени приготовления.
Окончание работы микроволновой печи
3
4
2
5
1
6
Каждый раз после окончания процесса приготовления раздается звуковой сигнал, сигнализирующий окончание работы печи.
Если Вы хотите проверить продукты во время приготовления, просто откройте
дверцу. Для продолжения приготовления закройте дверцу. Печь продолжит
работу в ранее установленном режиме.
Если Вы прекратили приготовление раньше, чем предусматривает установленное время, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕВЕДИТЕ ТАЙМЕР В ПОЛОЖЕНИЕ «0».
Включение пустой микроволновой печи может привести к повреждению прибора.
Экология – забота об окружающей среде
I
II
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей
среды. Это не требует особенных усилий. Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки
(PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий
пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате
использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим
и другим причинам.
ZMW1000-001_v03
25
BG
Уважаеми Клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма
Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате
само оригинални аксесоари на фирма Zelmer. Те са проектирани специално за този
продукт.
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Особено внимание
следва да се обърне на съветите за безопасност. Моля, запазете тази инструкция
за употреба, така че да можете да я използвате по време на по-нататъшното използване на уреда.
В означеното по долу място напишете СЕРИЙНИЯ НОМЕР, който се намира на печката и запазете тази информация за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
Съдържание
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на енергията
на микровълните .............................................................................................................26
Важни препоръки касаещи безопасността.....................................................................26
Инсталиране.....................................................................................................................27
Инструкции касаещи заземяването................................................................................27
Радио смущения...............................................................................................................27
Чистене – поддържане и обслужване.............................................................................27
Технически данни.............................................................................................................28
Готвене с микровълни – указания...................................................................................28
Указания касаещи съдовете за готвене..........................................................................28
Монтиране на стъклената въртяща се чиния.................................................................28
Преди да извикате сервизен работник...........................................................................28
Устройство на печката.....................................................................................................29
Контролен панел...............................................................................................................29
Включване на печката......................................................................................................29
Готвене с микровълни......................................................................................................29
Размразяване (Defrost).....................................................................................................29
Приключване на работата на печката............................................................................29
Екология – грижа за околната среда...............................................................................29
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на
енергията на микровълните
1 Не се опивайте да използвате микровълновата печка с отворени врати на печката, понеже работата на печката с отворени врати може да доведе до вредно
въздействие на енергията на микровълните. Не се опитвайте насила да отваряте
вратата, когато действа предпазната блокада, не се опитвайте да модифицирате
блокадата.
2 Не поставяйте никакви предмети, които пречат за затварянето на вратата.
Не допущайте да се замърсява уплътнението на вратата, или да остават на него
остатъци от чистещите препарати.
3 Не включвайте печката ако е повредена. Особено внимание обърнете при затварянето на вратите – да са добре затворени, проверете дали не са повредени:
●● панти и ключалка (пукнатини, разхлабвания),
●● уплътнения на вратата,
●● „деформация”.
4 Всички ремонти или регулации на микровълновата печка поврете на съответно
квалифициран специалист на сервиза.
Важни препоръки касаещи безопасността
По време на използване на електрическите уреди, трябва да бъдат спазвани основните принципи на сигурност. За да намалите риска от изгаряне с ток, пожар, наранявания или излагане на действието на енергията на микровълните, трябва да:
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до наранявания
●● Ползвайте уреда изключително съгласно предназначението му, по начина, описан в настоящата
инструкция. Не употребявайте, не стопляйте в уреда
разяждащи химически вещества. Фурната не е предназначена за промишлени или лабораторни цели.
●● Микровълновата фурна е предназначена изключително за стопляне на храни и напитки. Сушене на
26
храни или дрехи и стопляне на възглавници, пантофи, влажни тъкани и др. може да доведе до нараняване или запалване.
●● Не използвайте уреда ако има повреден захранващ
кабел или щепсел, в случаи на неправилно действие,
повреда или изпускане на уреда.
●● Ако фиксираният захранващ кабел е повреден, той
трябва да бъде подменен от производителя или от
служител на оторизиран сервиз или квалифицирано
лице, за да се избегне всяка опасност.
●● Ремонтите на уреда могат да бъдат извършени само
от квалифициран персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозни опасности за
здравето и живота на потребителя. В случаи на
повреди, обърнете се към специализиран сервизен
пункт за ремонти на фирма ZELMER.
●● Ако вратите или тяхното уплътнение са повредени,
печката не може да бъде включвана докато не бъде
ремонтирана от квалифициран персонал.
●● Течности или други хранителни продукти не се погряват в затворени съдове, понеже могат те да избухнат.
●● Микровълново затопляне на напитки може да доведе
до забавено експлозивно кипене, така че трябва да
бъдете внимателни при боравене със съда.
●● Не пържете хранителни продукти в микровълновата
печка. Горещата мазнина може да повреди елементите на печката и съдовете, дори да доведе до изгаряния на кожата.
●● Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва
да се нагряват в микровълнови фурни, тъй като те
могат да се взривят, дори и след края на нагряването.
●● Съдържанието на бебешки бутилки и бурканчета
с бебешка храна трябва да бъде разбъркано преди
употреба и задължително проверете температурата му
преди да нахраните детето, за да избегнете изгаряния.
●● Съдовете в микровълновата печка могат да бъдат
горещи от температурата на ястията. За изваждане
на съдовете от печката използвайте специални
дръжки или ръкавици.
●● Извършването на каквито и да са действия свързани
с ремонта или модифицирането на печката, които
изискват свалянето на уплътненията предпазващи от
въздействието на енергията на микровълните, е особено опасно, и трябва да бъде извършено само от
лице със съответните квалификации.
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа
или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкций за използване на
оборудването по безопасен начин. Децата не трябва
да си играят с уреда. Не се разрешава извършване
на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Съхранявайте устройството заедно с кабела на
място, недостъпно за деца до осем голини.
●● Врати и други външни повърхности могат да се нагорещят по време на работа.
●● Налични повърхности могат да се нагорещят по
време на работа.
ZMW1000-001_v03
●● Не изваждайте плочата от слюда намираща се в камерата на микровълновата фурна! Тя играе защитна
роля срещу радиацията.
●● Внимание! При повдигане на капака или отворяне на
пластмасови опаковки излиза пара.
●● Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате
затоплената храна.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до имуществени
щети
●● Тази микровълнова печка е предназначена за употреба като отделно съоръжение – не се позволява вграждането и в кухненски шкаф.
●● Печката може да бъде включена само в контакт на захранващата мрежа с променлив ток 230 V, оборудван с щифт за заземяване.
●● Уредът трябва да бъде поставен при стената.
●● Забележка: Не инсталирайте микровълновата фурна над котлони или други
устройства, генериращи топлина. Това може да причини повреда и води до не
валидност на гаранцията.
●● Не поставяйте уреда в шкаф.
●● Не включвайте празната микровълнова печка.
●● За да намалите риска от пожар в камерата на печката:
●● при загряване на храна в съдове от пластмаса или хартия, често проверявайте печката, тъй като има вероятност от възпламеняване на съда,
●● Премахнете скобите затварящи хартиените съдове или пластмасовите
съдове преди да ги сложите в микровълновата печка,
●● в случай на излизане на дим от устройството, изключете печката, или извадете щепсела от захранващия контакт и оставете вратата затворена, за да
загаси пламъците,
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни
предмети. Когато микровълновата печка не е използвана, не поставяйте
в нея хартиени опаковки, прибори за готвене или хранителни продукти.
●● Захранващия кабел трябва да е далече от горещи повърхнини и не може да се
докосва до елементите на печката.
●● Препоръчваме редовно почистване на фурната и премахване на остатъците
от храна.
●● При липса на поддържане на фурната чиста състоянието на повърхността
може да се влоши, което може да засегне стабилността на фурната и в резултат да доведе до опасни ситуации.
●● Не използвайте пароструйка за почистване на печката.
●● Уреда не е предназначен за работа при използването на дистанционно управление или външни превключватели на времето (таймери).
●● В никакъв случай не премахвайте фолиото намиращо се на вътрешната страна
на вратата на печката. Това може да доведе до повреда на уреда.
●● Осигурете въртящата се чиния при преместването на микровълновата печка,
за да не се счупи.
●● Никога не сваляйте лентата на гърба или на страничната част на печката, тя осигурява минимално разстояние от стената, за да осигури циркулация на въздуха.
●● Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м надморска височина.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания касаещи
неговото използване
●● Уредът е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●●в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●●от гости на хотели, мотели и други жилищни обекти,
●●агро-туристически стопанства,
●●пансион тип „bed and breakfast“.
●● Микровълновата фурна е предназначена само за домашна употреба, а не за
използване за целите на хранителния бизнес.
фурна трябва да се използва като самостоятелен уред
(не е презназначена за вграждане).
●● Хранителни продукти с дебела кожа, такива като картофи, цели тиквички, ябълки,
кестени трябва най-напред да бъдат надупчени след което приготвяни в печката.
●● Не допущайте храната да се развари.
●● Използвайте само тези съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети, например хляб, сладки и др.
●● Микровълновата
ZMW1000-001_v03
Инсталиране
1 Проверете дали всички елементи на опаковката са отстранени от вътрешността
на печката.
2 Свалете предпазното фолио от управляващия панел и корпуса на микровълновата печка.
Проверете дали не са налице признаци на увреждане, като изметнати
или изкривен врата, повреди по уплътненията на вратите и контактната повърхност, счупени или разхлабени панти на вратите
и заключващ механизъм, вдлъбнатини във фурната или на вратата.
В случай на повреда не използвайте устройството и се свържете
с квалифициран сервизен персонал.
3 Микровълновата печка трябва да бъде поставена на плоска, равна, стабилна
повърхност, издържаща нейното тегло заедно с хранителните продукти, които теоретично ще бъдат приготвяни в нея.
4 Не поставяйте печката в место, където е много топло, влажно или близко до лесно
запалими материали, както и близко до или над съоръжения излъчващи топлина.
5 Поставете уреда с гръб към стената. За да работи печката правилно, осигурете
свободно движение на въздуха. Над печката оставете разстояние от 20 см, между
печката и страничните стени – 5 см, зад печката – 10 см. От едната страна трябва
да има свободно пространство. Не покривайте и не запушвайте вентилационните
отвори на уреда. Не сваляйте крачетата.
6 Не използвайте печката без въртящата се стъклена чиния и модула на въртящия
се пръстен, поставени на съответното място.
7 Проверете дали захранващия кабел не е повреден, дали не се намира под печката или над каквато и да е гореща повърхност и дали не виси над ръба на маса или
кухненски плот.
8 Осигурете лесен достъп до захранващия контакт, така че в случай на авария да
можете лесно да изключите печката от контакта.
9 Не използвайте печката, нито я съхранявайте на открито.
Инструкции касаещи заземяването
Щепсела на уреда свържете с контакт съоръжен с щифт за заземяване. Неправилно
използване на щепсела и контакт без заземяване може да предизвика токов удар.
В случаи на късо съединения, заземяването намалява риска от токов удар.
Препоръчва се използването на отделен контакт, към който е свързана само микровълновата печка.
В случаи когато използвате разклонители и удължители:
1 Разклонителя и удължителя трябва да е трижилен с гнездо и щепсел даващи
възможност за свързване със заземяване.
2 Удължителя поставете далече от горещи и остри предмети и повърхнини, така,
че да не могат да бъдат случайно издърпани или закачени.
В случаи на неправилно свързване с електрическата мрежа има
опасност от токов удар.
В случаи, че имате въпроси касаещи заземяването или инсталирането на микровълновата печка, консултирайте се с квалифициран
електромонтьор или работник на сервиза.
Нито продавача нито производителя не носят отговорност за
повреди на микровълновата печка или наранявания на тялото като
резултат от неправилното свързване на уреда към електрическата мрежа.
Радио смущения
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения в работата на
радиото, телевизора или други подобни уреди. В случаи на появяването се на смущения, можете да намалите тяхното действие или да ги елиминирате чрез извършването на следните действия:
●● изчистете вратата и уплътняващите повърхности на микровълновата печка,
●● сменете настройките на антената на радиото или телевизора,
●● преместете микровълновата печка от гледна точка на приемника,
●● отдалечете микровълновата печка от приемника,
●● свържете микровълновата печка към друг контакт, така че печката и приемника
да са захранвани от два различни контакта.
Чистене – поддържане и обслужване
1 Преди да започнете чистенето изключете печката и извадете щепсела от контакта.
2 Поддържайте вътрешността на печката чиста. Остатъци от храна или течности на
вътрешната част на камерата на печката изтрийте с влажна кърпа. В случаи на силни
замърсявания, за почистване можете да използвате деликатен чистещ препарат. Избягвайте използването на препарати в аерозол или други агресивни чистещи препарати,
понеже могат те да оставят петна или да направят матова повърхността на вратата.
3 Външните повърхности чистете с влажна кърпа. За да предотвратите повредите
на вътрешните елементи на печката не допускайте водата да проникне през отворите намиращи се в корпуса на печката.
27
4 Двете страни на вратата и стъклото, уплътнението на вратата и съседните елементи изтривайте често с влажна кърпа, за да избегнете изтичания или петна.
Не използвайте шкурка или препарати за чистене действащи като
шкурка.
В случаите на чистене на уплътненията на вратите, вдлъбнатини
или съседни елементи, забранява се използването на препарати
който могат да повредят уплътненията и да доведат до излизането на микровълните.
5 За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата
на емулсии, лосиони, кремове и т.н.Те могат да изтрият нанесените информации
на корпуса и да изтрият графичните символи, такива като знаци, предупредителни
знаци и т.н.
За почистване на стъклена повърхност на вратичката не употребявайте миещи средства, съдържащи абразивни вещества, тъй
като те могат да надраскат повърхността и в резултат да доведат до възникване на пукнатини.
6 Не позволявайте да се намокри панела за управление. Чистете с мека влажна
кърпа. По време на чистенето на панела за управление, оставете вратата на печката
отворена, за да предотвратите случайното включване на микровълновата печка.
7 Ако се събере много пара вътре или около вътрешната част на вратата на печката, изтрийте я с мека кърпа. Парата се появява когато печката работи в условия на
висока влажност на въздуха. Това е нормално явление.
8 От време на време изваждайте и изчиствайте стъклената чиния вътре в печката.
Можете да я измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната
машина.
9 Ролковия пръстен и дъното на печката чистете систематично, за да избегнете
прекомерния шум. Изтривайте от време на време повърхнината на дъното на микровълновата печка, използвайки деликатен препарат за миене на съдове. Ролковият
пръстен можете да измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина. След изваждането на пръстена от печката, проверете дали е добре
поставен отново в печката в правилна позиция.
10 За да ликвидирате неприятна миризма във вътрешността на печката, поставете
дълбок съд с около 200 мл вода и сок и кора от един лимон, след което варете разтвора в микровълновата печка през около 5 минути. Старателно изтрийте вътрешността на печката след което изсушете с мека кърпа.
11 В случаи на нужда на смяна на крушката в печката моля свържете за тази цел
със СЕРВИЗ.
12 Регулярно чистете печката и премахвайте остатъци от храни.
Не спазването на горе изредените указания може да доведе до
повреда на повърхността на печката, което действа неблагоприятно на дълготрайността на експлоатационния живот на уреда
и може да доведе до опасни ситуации.
Технически данни
Технически параметри на уреда
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Микровълни)
Номинална изходна мощност на микровълните 700 W
Честота
2450 MHz
Външни размери (мм)
вис. = 262; шир. = 452; дълб. = 352
Размери на вътрешността на печката (мм)
вис. = 198; шир. = 315; дълб. = 297
Вместимост на печката
20 литра
Въртяща се чиния
Диаметър = 245 мм
Нетно тегло
Около 10,8 кг
* Горепосочените данни могат да се променят, затова потребителят трябва да ги
сравни с информацията, дадена на информационната табелка на печката. Каквито
и да било рекламации, отнасящи се за грешки в тези данни, няма да бъдат разглеждани.
Готвене с микровълни – указания
1 Поставете внимателно хранителните продукти в камерата на микровълновата
печка. Най-дебелите парчета разположете по външната част на чинията.
2 Спазвайте препоръките касаещи времето на готвене. Гответе в най-краткото препоръчано време, а ако е нужно после издължете малко времето на готвене. Храна,
която е прекалено силно подгряна може да дими или дори да се запали.
3 Сложете капак на съда по време на готвене. Капака ще предпази от пръскане,
и подпомага равномерното готвене на ястието.
4 По време на подгряване можете да обърнете хранителните продукти, такива като
например: пиле или хамбургер така, че по-бързо да се подгреят. Големи порции, като
например месо – обърнете най-малко веднъж по време на готвене.
5 Разбъркайте добре ястията, такива като например кюфтета в сос, или други
подобни ястия, поне веднъж по средата на времето за готвене. Храната намираща
се надолу пренесете нагоре, а тази която е от външната страна, пренесете на средата.
28
Указания касаещи съдовете за готвене
В микровълновата печка използвайте само съдове и прибори подходящи за този вид
готвене. Идеалният материал за този вид съдове, подходящи за използване в микровълновата фурна е прозрачен материал, който позволява на проникването на енергията на микровълните през съда, за да се затопли храната.
1 Не използвайте метални съдове или съдове с метални шарки или декорации –
микровълните не могат да проникнат през метал.
2 Преди готвене в микровълновата фурна премахнете хартиени опаковки, от
рециклирана хартия, тъй като тя може да съдържа метални частици, които могат да
предизвикат искри и / или пожар.
3 Препоръчва се използването на кръгли / овални съдове за готвене, а не квадратни /надлъжни съдове, защото храната в ъглите на съда по-често изгаря.
4 Когато използвате грила, можете да предпазите от изгаряне откритите части на
храната като ги покриете с тесни ленти от алуминиево фолио. Не използвайте прекалено много фолио и обърнете внимание да има разстояние мин. 3 см между фолиото и вътрешните стени на фурната
Списъкът по-долу ще ви помогне да изберете най-подходящите съдове и прибори.
Кухненски съдове и материали
Огнеупорно стъкло
Стъкло, неустойчиво на топлина
Огнеупорни керамични съдове
Пластмасови съдове за използване в микровълнови печки
Хартия за печене
Метален поднос
Метална скара
Алуминиево фолио и съдове от фолио
Микровълни
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Тест за кухненските съдове:
1 Влейте в съда 1 чаша студена вода (250 мл) и го сложете в микровълновата печка.
2 Варете при максимална мощност 1 минута.
3 След изтичане на времето внимателно проверете температурата на съда. Ако
е горещ при докосване – не го използвайте за готвене в микровълновата печка.
Не варете водата по-дълго от една минута.
Монтиране на стъклената въртяща се чиния
1 Не слагайте никога стъклената чиния обратно с дъното нагоре. Не ограничавайте
движението на чинията.
Стъклена чиния
Вал (отдолу)
2 По време на готвене в печката винаги трябва да
се намират модула на въртящия се пръстен и стъклената чиния.
Модул на
въртящия се
3 По време на готвене, храните или съдовете
пръстен
с храни винаги поставяйте на стъклената чиния.
4 В случай на спукване или счупване на стъклената
Въртяща се ос
чиния трябва да се свържете с най-близкия сервизен
пункт.
Преди да извикате сервизен работник
Нормално състояние:
1 Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на радиото
и телевизията. Тези нарушения са подобни на тези смущения, причинени от малки
електрически уреди като миксер, вентилатор, прахосмукачка и т.н.
2 Когато готвите при ниско ниво на мощност на микровълновата фурна осветлението на вътрешността може да бъде затъмнено.
3 По време на приготвяне на храната от нея се отделят водни пари. По голяма част
от парата се извежда през вентилационните отвори. Въпреки това, част от парата
може да се кондензира върху студените части на фурната (напр. на вратата).
4 Ако стъклената чиния издава шум по време на работа, проверете дали е чист
модула на въртящия се пръстен. Изчистете го съгласно с инструкциите в раздела
„ЧИСТЕНЕ – ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ”.
Ако печката не работи:
1 Проверете дали печката е правилно свързана с контакта на захранващата мрежа.
Ако не, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете.
2 Проверете дали предпазителя на захранващата мрежа не е изгорял или не се
е изключил автоматично след претоварване. Ако предпазителите действат нормално, проверете захранващия контакт, включвайки в него друг електрически уред.
3 Проверете дали управляващия панел е съответно програмиран и дали програматора за времето е настроен.
4 Проверете дали вратата на печката е добре затворена. В противен случай
микровълновата печка няма да работи.
Ако след извършването на всички горе изредени действия, печката
все още не работи, свържете се с сервиз. Никога не ремонтирайте
и не регулирайте печката самостоятелно.
ZMW1000-001_v03
Устройство на печката
Включване на печката
1 Блокада за сигурност – изключва захранването в момента на отваряне на вра2
3
4
5
6
тата по време на работа на печката
Прозорец
Въртяща ос
Контролен панел
Слюда
Въртяща се стъклена чиния
Преди започване на програмирането на микровълновата печка
първо сложете храната във вътрешността й и затворете вратата.
6
Готвене с микровълни
5
Тази функция може да се използва на 6 степени, които се подбират в зависимост от
избраната рецепта.
За да изберете съответното ниво на мощност на готвене (виж таблицата по-долу),
завъртете регулатора POWER I по посока на часовниковата стрелка, като настроите на предварително избрания символ.
2
4
3
Описание
Мощност на готвене (ниво)
○○○○
17%
40%
●○○○
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
След това завъртете регулатора
TIME II по посока на часовниковата стрелка,
за да настроите желаното време на работа.
1
Максималното време на готвене за един цикъл на работа
е 30 минути.
Контролен панел
I Регулатор ●○ POWER
1
2
3
4
5
6
II
Включете уреда към подходящ източник на захранване.
Служи за настройка на програмата за микровълни заедно с нивото на мощност
(6 програми).
○○○○ (Ниско ниво на мощност – 17%)
(Размразяване– 40%)
●○○○ (Средно ниско ниво на мощност – 48%)
●●○○ (Средно ниво на мощност – 66%)
●●●○ (Средно високо ниво на мощност – 85%)
●●●● (Високо ниво на мощност – 100%)
Регулатор
TIME
Служи за настройка на времето на действие на избраната програма. Максималното време за един цикъл на работа е 30 минути.
Веднага след настройка на времето печката започва работа.
Размразяване (Defrost)
Тази функция дава възможност за размразяване на замразена преди това храна.
За да изберете функцията размразяване, завъртете регулатора ●○ POWER I на
положение
(2).
След това завъртете регулатора
TIME II по посока на часовниковата стрелка,
за да настроите желаното време на работа или съответното тегло на храната.
Максималното време на размразяване за един цикъл на работа
е 30 минути.
Веднага след настройка на времето печката започва работа.
Приключване на работата на печката
3
4
2
5
1
6
I
II
След всяко приключване на работата се чува звуков сигнал, който означава
края на работата.
За да спрете печката по време на работа, отворете вратата, като дръпнете за
дръжката. Повторното й затваряне автоматично включва печката съгласно
предварително избраните настройки.
Ако ястието е било извадено от печката преди да е изтекло настроеното време
на програмата, НЕПРЕМЕННО ЗАВЪРТЕТЕ РЕГУЛАТОРА ДО НУЛЕВО ПОЛОЖЕНИЕ.
При включване на печката без храна вътре в нея има опасност от
повреда на уреда.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда.
Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй
като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда
по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ZMW1000-001_v03
29
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо із вибором нашого приладу запрошуємо до спільноти користувачів продуктів
Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів рекомендуємо використання виключно
оригінальних аксесуарів фірми Zelmer. Вони були проектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід приділити вказівкам із безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
У вказаному місці запишіть СЕРІЙНИЙ НОМЕР, який знаходиться на печі та збережіть інформацію на майбутнє.
СЕРІЙНИЙ
НОМЕР:
Список змісту
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль...............................30
Важливі рекомендації щодо безпеки .............................................................................30
Підключення......................................................................................................................31
Інструкції щодо заземлення.............................................................................................31
Радіоперешкоди................................................................................................................31
Чистка – зберігання та обслуговування..........................................................................31
Технические параметры...................................................................................................32
Мікрохвильове приготування – вказівки..........................................................................32
Вказівки щодо посуду.......................................................................................................32
Монтаж скляної оборотної таці........................................................................................32
Перед зверненням в сервіс..............................................................................................32
Складові частини печі......................................................................................................32
Панель управління...........................................................................................................33
Уключення печі.................................................................................................................33
Мікрохвильове готування.................................................................................................33
Розморожування (Defrost)................................................................................................33
Закінчення праці печі........................................................................................................33
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище...........................................................33
Транспортування і зберігання..........................................................................................33
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБІТНЄ
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль
1 Не використовуйте піч при відкритих дверцятах.
Це загрожує безпосереднім контактом з мікрохвильовим випромінюванням. Ні в
якому разі не можна обходити або самостійно модифікувати механізми захисту.
2 Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами,
також не допускайте до накопичення бруду або залишків засобів для чищення на
поверхні стику.
3 Не використовуйте пошкоджений прилад. Важливо, щоб дверцята ретельно
закривалися і не вказували на жодні пошкодження:
●● завіси та фіксатори (відсутність тріщин або послаблення),
●● ущільнювачів дверцят, а також поверхонь стику,
●● „спачення”.
4 Роботу, пов’язану з регуляцією або ремонтом печі, можуть проводити лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
Важливі рекомендації щодо безпеки
У процесі обслуговування електричного приладу притримуйтесь основних принципів
безпеки. Щоб зменшити ризик опіку, удару електричним струмом, пожежі, пошкоджень або впливу енергії мікрохвиль, притримуйтесь правил:
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
●● Використовуйте пристрій тільки згідно з його призначенням, способом, який вказаний у цій інструкції.
Забороняється використовувати пристрій для підігрівання їдких хімічних речовин. Пічка не призначена
для промислових або лабораторних цілей.
●● Мікрохвильова пічка призначена для підігрівання
виключно продуктів харчування та напоїв. Сушіння
продуктів або одягу, а також підігрівання подушок,
туфель, вологих тканин та ін. може призвести до
тілесних ушкоджень або займання.
30
●● Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, як і у випадку їх неправильної роботи, падіння або іншого пошкодження приладу.
●● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено,
його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою
уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати лише вишколений персонал. Неправильно виконаний ремонт може
призвести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виникнення неполадок просимо Вас звернутися в спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, піч не
може працювати до моменту їх ремонту кваліфікованою особою.
●● Рідини та інші продукти харчування не можна розігрівати в закритих контейнерах, тому що вони можуть
вибухнути.
●● НВЧ-нагрівання напоїв може призвести до затримки
вибухового закипання, тому потрібно дотримуватися
обережності під час використання контейнера.
●● Не смажте продукти харчування в печі. Гаряча олія
може знищити частини печі або прилади, призводячи
навіть до опіків шкіри.
●● Яйця у шкаралупі та зварені круто не слід нагрівати
в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення нагрівання.
●● Вміст пляшечок для годування дітей та баночок з харчуванням для дітей слід розмішати або струснути,
а також перевірити температуру перед подачею до
з’їдання, щоб уникнути опіків.
●● Кухонний посуд може нагріватися в результаті переходу тепла з підігрітої їжі. Для переносу посуду використовуйте відповідні захвати.
●● Виконання дій по сервісу або ремонту, пов’язаних із
зняттям кришки, яка дає захист перед дією енергії
мікрохвиль, небезпечне і повинне виконуватись кваліфікованими особами.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці
з 8 років і особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи
з приладом, якщо буде здійснюватись контроль або
проведено інструктаж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без нагляду дорослих.
●● Зберігайте пристрій разом з кабелем живлення
у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
●● Двері й інші зовнішні поверхні можуть нагріватися під
час роботи пристрою.
●● Відкриті поверхні можуть бути гарячими під час
роботи пристрою.
●● Не виймайте мікову плитку, яка знаходиться в камері
мікрохвильової печі! Вона виконує захисну роль
перед випромінюванням.
●● Попередження! При відкриванні кришок або упаковок,
закритих плівкою, виходить пара.
●● При контакті з підігрітою їжею слід використовувати
кухонні рукавиці.
ZMW1000-001_v03
УВАГА!
Недотримання загрожує псуванням майна
●● Піч призначена до використання у якості окремостоячої, не слід розміщувати
її у шафці.
●● Піч підключайте виключно до гнізда мережі змінного струму 230 V, оснащеного
захисним кільцем.
●● Пристрій необхідно встановити біля стіни.
●● УВАГА: Заборонено встановлювати піч над плитою або іншими пристроями, що
виділяють тепло. Це може призвести до пошкодження пристрою та втрати гарантії.
●● Не встановлювати пристрій у шафі.
●● Не включайте пусту піч.
●● Щоб зменшити ризик пожежі всередині печі:
●● під час нагрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах необхідно
часто перевіряти піч, оскільки контейнер може зайнятися,
●● перед вкладанням паперових або пластикових пакетів в піч вийміть із них
всілякі зав’язки, що містять метал,
●● у разі виходу з пристрою диму, його необхідно вимкнути або вийняти вилку
з розетки і не відкривати двері, щоб не поширювався вогонь,
●● не залишайте паперових продуктів, посуду та кухонних приборів або їжі всередині печі, коли прилад не використовується.
●● Кабель живлення повинен проходити вдалині від розігрітих поверхонь і не може
прикривати жодних елементів печі.
●● Рекомендується регулярно чистити піч і видаляти залишки їжі.
●● Якщо не підтримувати у печі чистоту, це може призвести до погіршення стану
поверхні, що негативно впливатиме на довговічність печі і в результаті призведе до небезпечної ситуації.
●● Не використовуйте парові засоби для чищення мікрохвильової печі.
●● Прилад не призначений для роботи з використанням часових вимикачів або
окремої системи віддаленого управління.
●● За жодних умов не забирайте фольгу, що знаходиться на внутрішній стороні
дверцят. Це може призвести до пошкодження приладу.
●● Потрібно зафіксувати обертальну тарілку перед переміщенням пристрою для
уникнення його пошкодження.
●● Заборонено знімати проміжні планки ззаду і з боків. Вони забезпечують мінімальну відстань від стіни для циркуляції повітря.
●● Пристрій призначено виключно для використання у домогосподарствах, розташованих на висоті, не більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки щодо експлуатації
●● Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●●кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому
робочому середовищі,
●●гості в готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
●●агротуристичні господарства,
●●пансіонати типу «bed and breakfast».
●● Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього використання, а не для
використання в ресторанному бізнесі.
●● Мікрохвильова піч повинна стояти автономно.
●● Продукти харчування, вкриті товстою шкіркою, такі як картопля, цілі кабачки,
яблука і каштани, перед приготуванням проколіть.
●● Не доводьте до розварювання їжі.
●● Можна застосовувати лише посуд, придатний для використання у мікрохвильових печах.
●● Не використовуйте мікрохвильову піч для зберігання яких-небудь предметів,
напр. хліба, печива і т.п.
Підключення
1 Переконайтесь, чи всі упаковки були вийняті зсередини печі.
2 Зніміть захисну фольгу з панелі управління і з корпусу мікрохвильової печі.
Перевірте, чи немає якихось слідів пошкодження, таких як перекошені або вигнуті дверцята, пошкоджені ущільнювачі дверцят,
а також поверхня стику, тріснуті або послаблені завіси і захвати
дверцят, вм’ятини всередині печі або в дверцятах.
У випадку пошкоджень не використовуйте прилад і зверніться до
висококваліфікованого персоналу сервісного центру.
3 Мікрохвильову піч розмістіть на рівній, стабільній поверхні, яка витримає її вагу
і найбільш важкі продукти, призначені для приготування у мікрохвильовій печі.
4 Не піддавайте мікрохвильову піч впливові вологи і не ставте поблизу займистих
матеріалів, як і над або поблизу приладів, що генерують тепло.
ZMW1000-001_v03
5 Тильна поверхня печі має бути повернена до стіни. Для правильної роботи печі,
забезпечіть відповідний прохід повітря. Над піччю залишіть відстань 20 см. Між піччю та
бічними прилягаючими стінками 5 см, натомість із-заду печі 10 см. З одного боку забезпечити вільний простір. Не закривайте вентиляційні отвори обладнання. Не знімайте ножки.
6 Не використовуйте піч без скляної таці та системи оборотного кільця, розміщених
в правильній позиції.
7 Перевірте, чи не пошкоджений кабель живлення, чи не проходить під піччю або
над якою-небудь гарячою або гострою поверхнею, а також чи не звисає за край столу
або стільниці.
8 Забезпечте легкий доступ до гнізда так, щоб в екстрених випадках було можливо
легке відключення приладу від джерела живлення.
9 Не використовуйте і не зберігайте піч на відкритому повітрі.
Інструкції щодо заземлення
Вилку приладу слід підключити до гнізда, оснащеного захисним кільцем. Підключення
до гнізда без кільця приводить до виникнення ризику удару електричним струмом.
У випадку замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.
Рекомендується використання печі в окремому електричному роз’ємі.
У випадку використання продовжувача:
1 Продовжувач повинен бути трикабельним із гніздом та вилкою, що дозволяють
приєднання до заземлення.
2 Продовжувач розмістіть вдалині від гарячих та гострих поверхонь так, щоб він не
міг бути випадково потягнутий або зачеплений.
У випадку невідповідного підключення існує ризик ураження струмом.
У випадку виникнення будь-яких питань, що стосуються заземлення або інструкцій стосовно підключення до елекричного живлення проконсультуйтеся із кваліфікованим електриком або працівником сервісного центру.
Як виробник, так і продавець не несуть відповідальності за пошкодження печі або травми, які виникли внаслідок недотримання
інструкцій, що стосуються підключення до електричного живлення.
Радіоперешкоди
Робота мікрохвильової печі може привести до перешкод приймачів радіо, телебачення та подібного обладнання.
Перешкоди можна обмежити або ліквідувати наступним чином:
●● почистіть дверцята і стикові поверхні печі,
●● змініть установки радіо або телевізійної радіоантени,
●● переставте піч відносно приймача,
●● віддаліть піч від приймача,
●● підключіть мікрохвильову піч до іншого електричного гнізда таким чином, щоб піч
і приймач живились від різних розводок електромережі.
Чистка – зберігання та обслуговування
1 Перед початком чистки виключіть піч та вийміть вилку кабелю живлення із гнізда
електромережі.
2 Внутрішню частину печі слід утримувати в чистоті. У випадку забруднення внутрішніх стінок печі видаліть шматки їжі або розлиту рідину вологою ганчіркою.
У випадку сильного забруднення використовуйте ніжний засіб для чистки. Не використовуйте засоби для чистки в спреї та інших сильних засобів для чистки, тому що
вони можуть заплямити, вкрити полосами або заматувати поверхню печі і дверцят.
3 Зовнішню поверхню печі чистіть з допомогою вологої ганчірки.
Щоб уникнути пошкодження підсистем, що знаходяться всередині печі, слідкуйте,
щоб вода не капала через вентиляційні отвори всередину.
4 Обидві сторони дверцят, віконця, ущільнювачі дверцят та сусідні частини часто
протирайте вологою ганчіркою, щоб идалити усілякі залишки їжі або розлиту рідину.
Не використовуйте засоби для читски, що містять роз’їдаючі субстанції.
У випадку чистки ущільнювачів/дверцят, заглиблень та сусідніх
частин, не можна використовувати субстанції що можуть пошкодити ущільнення та привести до проходження мікрохвиль.
5 Для миття корпусу не використовуйте агресивні засоби для чистки у вигляді
емульсій, молочка, паст и т.п. Вони можуть видалити нанесені інформаційні графічні
символи, такі як: поділки, позначення, знаки попередження и т.п.
Для чищення скляної поверхні дверцят не використовуйте засоби
для чищення, котрі містять абразивні речовини, оскільки вони
можуть подряпати поверхню і призвести до виникнення тріщин.
6 Не допускайте до зволоження панелі управління. Для чистки використовуйте
вологу, м’яку ганчірку. Щоб уникнути випадкового включення печі, панель управління
чистіть лише при відкритих дверцятах.
7 Якщо конденсат водяної пари починає осідати на внутрішній або зовнішній стороні дверець, витріть її з допомогою м’якої ганчірки.
31
Конденсат може виступати, коли мікрохвильова піч діє в умовах високої вологи.
В такій ситуації це нормальне явище.
8 Регулярно виймайте і мийте скляну тацю. Мийте її в теплій воді із додаванням
засобу для миття посуду або в посудомийній машині.
9 Щоб уникнути шуму, оборотне кільце і дно внутрішньої частини печі чистіть регулярно. Нижню поверхню просто очистіть з допомогою ніжного засобу для чистки.
Оборотне кільце мийте у воді із додаванням засобу для миття посуду або в посудомийній машині. Під час повторного монтажу оборотного кільця в печі зверніть увагу,
щоб помістити його у відповідному місці.
10 Щоб видалити неприємний запах із печі, протягом 5 хвилин кип’ятіть в печі біля
200 мл води із соком та шкіркою одного лимона в мисці, пристосованій до підігрівання
в мікрохвильовій пічці.
Всередині ретельно протріть з допомогою сухої, м’якої ганчірки.
11 Якщо необхідна заміна внутрішньої лампочки, зверніться по цьому питанню
в СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистіть піч та видаляйте залишки.
Недотримання вищенаведений вказівок може привести до пошкодження стану поверхні, що, в свою чергу, може несприятливо вплинути на тривалість експлуатації приладу і призвести до небезпечних ситуацій.
Технические параметры
Технічні параметри приладу
Номінальна вихідна потужність мікрохвиль
Частота
Зовнішні розміри (мм)
Розміри камери печі (мм)
Ємність печі
Обертальна тарілка
Маса нетто
Тест кухонного посуду:
1 В контейнер/посуд налийте 1 склянку холодної води (250 мл) і помістіть його
в мікрохвильовій печі.
2 Готуйте при максимальній потужності протягом 1 хвилини.
3 Після закінчення заданого часу обережно перевірте темп. контейнера/посуду.
Якщо він буде теплим на дотик, не використовуйте його для приготування в мікрохвильовій печі.
Не готуйте довше, ніж 1 хвилину.
Монтаж скляної оборотної таці
1 Не розміщуйте скляну тацю в розвернутій позиції.
Не слід обмежувати рух таці.
2 Під час приготування в печі завжди повинна знаходитися скляна таця, як і група оборотного кільця.
3 Під час приготування їжі, контейнери з їжею слід
завжди розміщувати на скляній таці.
4 У випадку тріщин або пошкоджень скляної таці слід
звернутися в найближчий сервісний центр.
Скляна таця
Ступиця (низ)
Група
оборотного
кільця
Вісь обертання
Перед зверненням в сервіс
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Мікрохвилі)
700 W
2450 MHz
вис. = 262; шир. = 452; гл. = 352
вис. = 198; шир. = 315; гл. = 297
20 літрів
Діаметр = 245 мм
Близько 10,8 кг
* Вищевказані дані можуть змінитися, у зв’язку з чим користувач повинен перевірити
їх з інформацією, вказаною на щитку печі. Будь-які рекламації щодо помилок у цих
даних не приймаються.
1 Ретельно вкладіть продукти харчування. Найбільші шматки вкладіть по краях таці.
2 Перевірте час приготування. Готуйте протягом найкоротшого вказаного часу,
і, якщо це буде необхідно, продовжуйте приготування. Сильно обгорілі продукти
можуть створювати дим або загорітися.
3 Продукти слід прикрити під час приготування. Прикриття захищає перед «виплескуванням» та забезпечує рівномірне приготування.
4 Під час приготування слід обертати продукти, щоб прискорити процес приготування таких продуктів, як курка або гамбургери. Великі продукти, такі як вирізка, слід
перевернути як мінімум один раз.
5 В середині приготування слід змінити розміщення продуктів харчування, таких як
кльоцки. Продукти, розміщені посередині, слід перенести на край.
Вказівки щодо посуду
В мікрохвильовій печі використовуйте посуд и прибори, пристосовані до цього. Ідеальним
матеріалом для посуду, який підходить для використання в мікрохвильовій печі, є прозорий матеріал, що дозволяє проникнення енергії через контейнер з метою розігріву їжі.
1 Не використовуйте металеві прибори або посуд з металевою окайомкою – мікрохвилі не проникають крізь метал.
2 Перед приготуванням в мікрохвильовій печі видаліть упаковку із паперу, отриманого в процесі повторної обробки, тому що вона може містити металеві частини, які
можуть привести до полям’я/пожежі.
3 Рекомендується використання круглого/овального посуду замість квадратних/
прямокутних, потому що їжа на кутах посуду частіше пригоряє.
4 Під час використання грилю відкриті поверхні таці оберігайте перед пригорянням,
закриваючи тонкими пасками алюмінієвої фольги. Слід однак пам’ятати, щоб не використовувати занадто багато фольги та зберегти відстань мін. 3 см між фольгою та
внутрішніми стінками печі.
Нижче представлена таблиця, яка полегшить вибір відповідного посуду і приборів.
Жаростійке скло
Скло нестійке до тепла
Жаростійкі керамічні вироби
Пластикові посудини для використання у мікрохвильовій печі
Папір для випічки
Металевий піднос
Металева решітка
Алюмінієва плівка і плівковий посуд
1 Робота мікрохвильової печі може викликати поміхи приймачів радіо та телевізійних. Ці поміхи подібні на перешкоди, викликані малими електричними приладами,
такими як міксер, вентилятор, порохотяг тощо.
2 Під час приготування при низькій потужності мікрохвиль зовнішнє освітлення печі
може залишатися притемненим.
3 Під час приготування із їжі виходить водяна пара. Більшість пари виходить через
вентиляційні отвори. Однак частина конденсату водяної пари може осідати на холодних частинах печі (напр., дверцятах).
4 Якщо скляна таця шумить під час роботи, перевірте чистоту дна печі і групи оборотного кільця. Чистіть у відповідності з інформацією, поданою в розділі «ЧИСТКА
- ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ».
Якщо піч не працює:
Мікрохвильове приготування – вказівки
Кухонні прибори
Нормальний стан:
1 Перевірте, чи правильно підключена піч к гнізда електромережі. Якщо ні, вийміть
вилку із гнізда, зачекайте 10 секунд і вкладіть знову.
2 Перевірте, чи не згорів запобіжник або чи не включився автоматичний запобіжник
мережі. Якщо запобіжники працюють правильно, перевірте гніздо електромережі, підключаючи до нього інший прилад.
3 Перевірте, чи правильно запрограмована панель управління, чи був встановлений часовий програматор.
4 Перевірте, чи ретельно були закриті дверцята. В іншому випадку енергія мікрохвиль не буде доставлена в піч.
Якщо після виконання вище наведених дій піч і далі не працює, слід
звернутися в сервісний центр. Не слід самостійно регулювати або
ремонтувати піч.
Складові частини печі
1 Блокування безпеки – відключає живлення в момент відкривання дверцят в про2
3
4
5
6
цесі роботи печі
Віконце
Обертальна вісь
Панель управління
Слюдяня плитка
Скляна оборотна таця
6
5
Мікрохвилі
так
ні
так
так
так
ні
ні
ні
2
4
3
1
32
ZMW1000-001_v03
Панель управління
Максимальний час готування для одного робочого циклу складає
30 хвилин.
I Регулятор ●○ POWER
1
2
3
4
5
6
II
Служить для встановлення мікрохвильової програми разом з рівнем потужності
(6 програм).
○○○○ (Низький рівень потужності – 17%)
(Розморожування – 40%)
●○○○ (Середньо низький рівень потужності – 48%)
●●○○ (Середній рівень потужності – 66%)
●●●○ (Середньо високий рівень потужності – 85%)
●●●● (Високий рівень потужності – 100%)
Регулятор
TIME
Служить для встановлення часу дії вибраної програми. Максимальний час для
одного робочого циклу складає 30 хвилин.
Безпосередньо після встановлення часу, піч починає роботу.
Розморожування (Defrost)
Ця функція надає можливість розморожувати попередньо заморожені харчові продукти.
Щоб вибрати функцію розморожування, поверніть регулятор ●○ POWER I встановлюючи його у положенні
(2).
Далі поверніть регулятор
TIME II згідно з рухом годинникових стрілок, щоб
встановити потрібний робочий час або відповідну вагу страви.
Максимальний час розморожування для одного робочого циклу складає 30 хвилин.
Безпосередньо після встановлення часу, піч починає роботу.
Закінчення праці печі
3
4
2
5
1
6
I
Після закінчення функції почуєте звуковий сигнал, що вказує на кінець праці.
Для припинення роботи печі протягом робочого режиму, відкрийте дверці тягнучи за клямку. Повторне закриття дверців автоматично запустить роботу печі
відповідно до попередніх настроювань.
Якщо страва була вийнята з печі до закінчення встановленого часу програми,
АБСОЛЮТНО ПОВЕРНІТЬ РЕГУЛЯТОРОМ НАЗАД У НУЛЬОВЕ ПОЛОЖЕННЯ.
Уключення печі без страви усередині камери несе ризик пошкодження обладнання.
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного
середовища. Це не важко, ні надто дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру. Поліетиленові мішки (PE)
викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому
що небезпечні компоненти, що містяться в пристрої можуть створювати
небезпеку для середовища.
II
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
Уключення печі
Підключіть обладнання до відповідного джерала живлення.
Перед початком встановлення мікрохвильової печі, зпочатку помістіть страву у камері і закрийте дверці.
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Мікрохвильове готування
Ця функція може виконуватися на 6 рівнях, що підбираються згідно з вибраною стравою.
Щоб вибрати відповідний рівень потужності готування (таблиця нижче), поверніть
регулятор POWER I згідно з рухом годинникових стрілок, встановлюючи на попередньо вибраному символі.
Опис
Потужність готування (рівень)
○○○○
17%
40%
●○○○
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
Далі поверніть регулятор
TIME II згідно з рухом годинникових стрілок, щоб
встановити потрібний робочий час.
ZMW1000-001_v03
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не
за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього
повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку
з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
33
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy...........................................34
Important safety instructions...............................................................................................34
Installation..........................................................................................................................35
Grounding instructions........................................................................................................35
Radio interference..............................................................................................................35
Cleaning, maintenance and operation................................................................................35
Technical data.....................................................................................................................36
Microwave cooking – tips...................................................................................................36
Kitchen utensils – tips.........................................................................................................36
Glass tray installation.........................................................................................................36
Before calling the service centre........................................................................................36
Microwave oven features....................................................................................................36
Control panel......................................................................................................................37
Switching on the oven........................................................................................................37
Microwave cooking.............................................................................................................37
Defrosting...........................................................................................................................37
After operating....................................................................................................................37
Ecology – Environmental protection...................................................................................37
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Use this appliance only for its intended use as described
in this manual. Do not use or heat corrosive chemicals
in the device. Oven is not designed for industrial or
laboratory use.
●● The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged
power cord or plug, or if it is not working properly or if it
has been dropped or otherwise damaged.
34
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance may only be repaired by qualified service
personnel. Improper repair may result in a serious
hazard to the user. In case of defects we suggest that
you contact a ZELMER specialist service centre.
●● WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
●● WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
●● Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the
oven parts or accessories and even cause skin burns.
●● Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
●● The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat
transmission from the heated food. Use appropriate
handles.
●● WARNING: It is hazardous for anyone other than
a competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
●● Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
●● The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
●● The accessible surface may be hot during operation.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven
cavity! It protects against radiation.
●● Caution! Steam will escape, when opening lids or
wrapping foil.
●● Use gloves if you remove any heated food.
WARNING!
Risk of property damage
●● The microwave oven is designed to be used as a standalone unit and it should not
be placed in a cupboard.
●● Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
●● The appliance shall be placed against a wall.
●● WARNING: Do not install oven over a range
cooktop or other heat-producing
appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
●● The appliance must not be placed in a cabinet.
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
ZMW1000-001_v03
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition,
●● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
●● if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames,
●● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
●● The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
●● Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
●● Do not use steam cleaner to clean the mwo.
●● This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
●● Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
●● Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures
a minimum distance from the wall for air circulation.
●● The appliance is designed for use only in households located up to 2000 m above
sea level.
HINT
Tips and information about the product and its use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●●staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
●●farm houses;
●●by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●●bed and breakfast type environments.
●● The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
●● The microwave oven is only used in freestanding.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
4 Do not expose the microwave oven to humidity. Do not place the microwave oven near
flammable materials as well as above or close to heat-generating appliances.
5 The rear surface of appliance shall be placed against a wall. For the oven to work
properly provide an appropriate airflow. Leave a clearance of 20 cm above the oven. Leave
a clearance of 5 cm between the oven and the side walls and a clearance of 10 cm at the
back of the oven. One side must be open. Do not cover or block the ventilation openings.
Do not remove the legs.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly, both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use or store the microwave oven outdoors.
ZMW1000-001_v03
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains connection
instructions contact a qualified electrician or service centre employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
●● Clean the door and sealing surfaces of the oven,
●● Reorient your radio or TV receiving antenna,
●● Move the microwave oven away from the receiver,
●● Place the microwave oven as far as possible from the receiver,
●● Plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain, streak
or tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
To clean the glass surface of the door do not use cleaners that contain
abrasives, as they can scratch the surface and, consequently, lead to the
formation of cracks.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of washing-up liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a SERVICE CENTRE.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
35
Technical data
Before calling the service centre
Technical parameters of the appliance
230 V~ 50 Hz, 1200 W (Microwaves)
Normal situation:
Rated output power (microwaves)
700 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
H = 262; W = 452; D = 352
Internal dimensions (mm)
H = 198, W = 315; D = 297
Oven capacity
20 liters
Turntable
Diameter = 245 mm
Net weight
About 10.8 kg
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
* The above parameters are subject to change therefore the user should verify them with
the information on the rating label. Any customer complaints regarding errors in these
parameters shall not be considered.
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out”
and ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least
once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 When grilling, protect the exposed areas from getting burned by covering them with
narrow strips of aluminium foil. Remember to avoid the excess of foil and maintain the
distance of minimum 3 cm between the foil and the oven internal walls.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramic utensils
Microwave safe plastic dishes
Parchment paper
Metal tray
Metal gridiron
Aluminum foil and foil containers
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked. If not, the microwave energy will
not be supplied to the oven.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Microwave oven features
Kitchen utensils – tips
Kitchen utensils
If the microwave oven does not work:
1
2
3
4
5
6
Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during oven operation
Window
Turntable shaft
Control panel
Mica plate
Glass tray
6
5
Microwaves
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Utensil test:
2
4
3
1
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave
oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
Do not exceed 1-minute cooking time.
Glass tray installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass tray movement should not be
restricted.
Glass tray
Hub (underside)
2 During cooking, both the glass tray and turntable
ring assembly must always be present in the microwave
oven.
Turntable ring
3 During cooking, all food and food containers should
assembly
always be placed on the glass tray.
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
Turntable shaft
your nearest service centre.
36
ZMW1000-001_v03
Control panel
The oven starts to operate immediately after setting the time.
I ●○ POWER knob
1
2
3
4
5
6
II
Is used to set the microwave program together with the power level (6 programs).
○○○○ (Low power – 17%)
(Defrostingr – 40%)
●○○○ (Medium-low power level – 48%)
●●○○ (Medium power – 66%)
●●●○ (Medium high power – 85%)
●●●● (High power – 100%)
TIME knob
Is used to set the time for a given program. The maximum time of one operating
cycle is 30 minutes.
Defrosting
This function allows defrosting frozen food.
To select defrosting turn the ●○ POWER I knob setting it in position
(2). Next turn
the
TIME II knob clockwise to set the desired time or the appropriate weight.
The maximum defrosting time for one operating cycle is 30 minutes.
The oven starts to operate immediately after setting the time.
After operating
3
4
2
5
1
6
I
II
Each time when a given function ends, you will hear a beep, indicating that the oven
finished operating.
To stop the oven during operation, open the door by pulling the handle. Closing
the door once again will automatically start the oven according to the previously
selected settings.
If the food is taken out from the oven before the set program time elapses ALWAYS
TURN THE KNOB TO ZERO POSITION.
Operating the microwave oven without food inside may damage the
appliance.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the
components of the appliance may pose a threat to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
Switching on the oven
Plug the appliance into an appropriate outlet.
Place the food in the microwave oven and close the door before
programming.
Microwave cooking
There are 6 levels of microwave cooking which are to be selected according to a given
dish.
In order to choose the right cooking power (see table below), turn the POWER I knob
clockwise and set it on the selected symbol.
Description
Cooking power (level)
○○○○
17%
40%
●○○○
48%
●●○○
66%
●●●○
85%
●●●●
100%
Next, turn the
TIME II knob clockwise to set the desired time.
The maximum microwave cooking time of one operating cycle is
30 minutes.
ZMW1000-001_v03
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying
in advance.
37
ZMW1000-001_v03
ZMW1000-001_v03
PL
1
2
3
4
1. Minutnik 30 min, precyzyjne określenie czasu podgrzewania
2. Funkcja rozmrażania umożliwia szybkie przygotowanie posiłków
3. 6 poziomów mocy mikrofali 4. Łatwe w czyszczeniu emaliowane
wnętrze
CZ 1. Minutník 30 min, precizní určení času ohřevu 2. Funkce
rozmrazování umožňuje rychlou přípravu pokrmů 3. 6 úrovní výkonu
mikrovlnky 4. Smaltovaný, snadno čistitelný vnitřek
SK 1. Časovač s rozsahom 30 min., precízne určenie času ohrevu
2. Funkcia rozmrazovania umožňuje rýchlu prípravu pokrmov
3. 6 úrovní výkonu mikrovlnky 4. Smaltovaný ľahko čistiteľný vnútorný
povrch
HU 1. 30 perces időzítő, a melegítőidő precíz beállítása 2. A leolvasztás
funkció lehetővé teszi az ételek gyors elkészítését 3. A mikrohullámok
6 szintű teljesítmény fokozata 4. Könnyen tisztítható zománc belső
RO 1. Timer 30 min, determinarea cu precizie a timpului de încălzire
2. Funcţia de decongelare face posibilă pregătirea rapidă a mâncărurilor
3. 6 nivele ale puterii cuptorului cu microunde 4. Interior din email care
poate fi curăţat cu uşurinţă
RU 1. Таймер 30 минут, точное определение времени подогрева
2. Функция размораживания позволяет быстро приготовить блюдо
3. 6 уровней мощности микроволновой печи 4. Легко чистится
эмалированное покрытие внутри
BG 1. Таймер 30 минути, прецизно определяне на времето за затопляне
2. Функцията за размразяване позволява бързо приготвяне на
ястията 3
. 6 нива на мощност 4. Лесна за почистване, емайлирана
вътрешна повърхност
UA 1. Таймер 30 хв., точне визначення часу підігріву 2. Функція
розморожування дозволяє швидко приготувати страву 3. 6 рівнів
потужності мікрохвильової печі 4. Легко чиститься емальоване
покриття всередині
EN 1. 30 min timer and precise setting of the cooking time 2. Defrost
function allows you to quickly prepare meals 3. 6 microwave power
levels 4. Easy to clean enamel interior
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
ZMW1000-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising