Zelmer | ZMW1100W (MW2000S) | User manual | Zelmer ZMW1100W (MW2000S) User Manual

Zelmer ZMW1100W (MW2000S) User Manual
ZMW1100W
ZMW1100
KUCHENKA MIKROFALOWA
микpoвoлнoвaя пeчь
/ microwave oven
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KUCHENKA MIKROFALOWA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
MIKROVLNNÁ TROUBA
8–12
13–18
37–42
MIКPOXВИЛЬOВA ПIЧ
43–48
EN USER MANUAL
19–24
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CUPTOR CU MICROUNDE
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
31–36
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
MIKROVLNNÁ RÚRA
MИКPOВOЛНOВAЯ ПEЧЬ
25–30
MICROWAVE OVEN
49–53
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniemenergii mikrofal ..................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa......................................................................2
Instalacja..............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia...........................................................................................3
Zakłócenia radiowe...............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa..................................................................................4
Dane techniczne...................................................................................................................4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki...................................................................................4
Funkcje dodatkowe...............................................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń..............................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego.................................................................................4
Zanim wezwiesz serwis........................................................................................................4
Budowa kuchenki.................................................................................................................5
Panel sterowania..................................................................................................................5
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara................................................................................................................5
Gotowanie mikrofalowe........................................................................................................5
Szybkie rozpoczęcie gotowania...........................................................................................6
Rozmrażanie wg wagi..........................................................................................................6
Rozmrażanie wg czasu........................................................................................................6
Minutnik................................................................................................................................6
Menu automatyczne.............................................................................................................6
Tabela menu automatycznego ................................................................................6
Funkcja memory (pamięć) . ...........................................................................................6
Gotowanie wieloetapowe...............................................................................................6
Informacje dodatkowe....................................................................................................7
Ekologia – Zadbajmy o środowisko . ...................................................................................7
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Nie stosuj, podgrzewaj żrących substancji chemicznych
w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów
przemysłowych lub laboratoryjnych.
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania wyłącznie żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań i podgrzewanie poduszek, pantofli, wilgotnych
tkanin itp. może prowadzić do zranienia lub zapłonu.
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku
jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone
lub uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone,
kuchenka nie może pracować do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
●● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno
ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
●● Mikrofalowe ogrzewanie napojów może spowodować
opóźnione wrzenie wybuchowe, dlatego też musisz uważać przy manipulowaniu pojemnikiem.
●● Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet
poparzenia skóry.
●● Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo
nie należy ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż
mogą eksplodować, nawet po zakończeniu ogrzewania.
●● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia
naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub
naprawczych, związanych ze zdejmowaniem pokrywy
dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
MW1100-001_v02
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
●● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
●● Drzwiczki i inne powierzchnie zewnętrzne mogą się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
●● Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy
urządzenia.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze
kuchenki mikrofalowej! Pełni ona rolę ochronną przed
promieniowaniem.
●● Ostrzeżenie! Para wydostanie się podczas podnoszenia
pokrywek lub otwierania opakowań foliowych.
●● Używaj rękawic kuchennych jeśli wyjmujesz podgrzane
jedzenie.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Urządzenie powinno być ustawione przy ścianie.
●● UWAGA: Nie montuj kuchenki nad płytami grzejnymi lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Grozi to uszkodzeniami i utratą gwarancji.
●● Nie umieszczaj urządzenia w szafce.
●● Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● podczas ogrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
z papieru, często sprawdzaj kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się
pojemnika,
●● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
●● w przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij
wtyczkę z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
●● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Zaleca się regularne czyszczenie kuchenki i usuwanie osadzającej się żywności.
●● Zaniedbanie w utrzymywaniu kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszania
się stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na trwałość kuchenki i w efekcie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
●● Nie wolno stosować oczyszczacza na parę wodną.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
●● Zabezpiecz talerz obrotowy przed przenoszeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia go.
●● Nigdy nie usuwaj listwy dystansowej znajdującej się z tyłu lub na bokach, zapewnia
ona minimalny odstęp od ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
●● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych
położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach
mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
MW1100-001_v02
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego, nie do wykorzystywania do celów biznesu gastronomicznego.
●● Kuchenka mikrofalowa służy do użytku jako wolnostojąca.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Używaj tylko tych naczyń, które są odpowiednie do używania w kuchenkach mikrofalowych.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Urządzenie ustaw tyłem do ściany. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp min. 30 cm i min. 20 cm z obu
stron kuchenki. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj
nóżek.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod
kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
●● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
●● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
●● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
●● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
●● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
3
Czyszczenie - konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj, by
woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię po prostu oczyścić za pomocą łagodnego detergentu.
Pierścień obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
Podczas ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby
umieścić go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dane techniczne
Parametry techniczne urządzenia
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Mikrofale)
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal
800 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
wys. = 258; szer. = 440; gł. = 330
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
wys. = 208; szer. = 306; gł. = 307
Pojemność kuchenki
20 litrów
Talerz obrotowy
Średnica = 255 mm
Masa netto
Około 10,2 kg
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować
je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
4
Funkcje dodatkowe
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk STOP/Cancel.
Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk STOP/Cancel. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, sygnalizujący zwolnienie blokady.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest
materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Mikrofale
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do stosowania
w kuchence mikrofalowej
Ręcznik jednorazowy
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Test naczyń kuchennych:
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej. Nie należy ograniczać ruchu talerza.
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia
obrotowego.
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Szklany talerz
Piasta (spód)
Zespół
pierścienia
obrotowego
Oś obrotowa
Zanim wezwiesz serwis
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
MW1100-001_v02
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
Budowa kuchenki
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Oś obrotowa
Zespół pierścienia obrotowego
Szklany talerz obrotowy
Okienko
Drzwiczki
Blokada bezpieczeństwa – odcina zasilanie w momencie otwarcia drzwiczek w trakcie
pracy kuchenki
8 Płytka mikowa
1
3
2
4
5
6
8
9
10
4
8
7
1
11
6
Ustawianie zegara
5
3
2
7
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się „
”
i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
1 Naciśnij przycisk Clock. Pierwsza cyfra godziny zacznie migać.
2 Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź aktualny czas. Na przykład, aby ustawić
godzinę
naciśnij kolejno „1, 2, 1, 0”.
3 Naciśnij przycisk Clock, aby zakończyć ustawianie czasu. Zacznie migać symbol „:”
i na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas.
4 Aktualną godzinę można ustawić jedynie w 12-godzinnym formacie czasu (przedział
od 1:00 do 12:59). Ustawienie godziny będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu cyfry
z podanego zakresu.
Ustawienia utrzymują się tak długo jak kuchenka jest podłączona do
gniazda sieciowego (a dopływ prądu utrzymany).
Aby zmienić ustawienie zegara, powtórz kroki 1-4.
Naciśnięcie przycisku STOP/Cancel podczas ustawiania zegara spowoduje, że ustawienia automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
7
8
Ekran wyświetlacza
Time Cook (Przygotowanie produktu za pomocą mikrofal)
Time Defrost (Rozmrażanie wg czasu)
Weight Defrost (Rozmrażanie wg wagi)
Power (Sprawdzanie/ustawianie mocy na jakiej pracuje urządzenie)
Clock (Ustawianie zegara)
Kitchen Timer (Minutnik)
Przyciski Auto Menu
Popcorn
Potato – ziemniaki
Pizza
Frozen Vegetable – mrożone warzywa
Beverage – napoje
Dinner plate – żywność na płytkim talerzu
9 Klawiatura numeryczna z przyciskami szybkiego gotowania (EXPRESS COOK – przyciski 1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz przyciskiem Memory (przycisk 0).
10 STOP/Cancel (Zatrzymanie/ Anulowanie)
11 START/+30SEC. (Start/+30 s)
MW1100-001_v02
Gotowanie mikrofalowe
1 Naciśnij przycisk Time Cook, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
2 Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas gotowania mikrofalowego. Maksymalny czas gotowania wynosi 99 minut i 99 sekund.
3 Naciśnij przycisk Power, na wyświetlaczu pojawi się napis „
”. Domyślnie moc
jest ustawiona na 100%.
4 Naciśnij odpowiedni numer na klawiaturze numerycznej, aby ustawić poziom mocy.
5 Naciśnij przycisk START/+30SEC., aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
Aby ustawić gotowanie na 15 minut przy mocy mikrofal 50%, wykonaj następujące czynności.
1 Naciśnij przycisk Time Cook, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
2 Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas gotowania, naciśnij kolejno
„1, 5, 0, 0” (15 minut).
3 Naciśnij przycisk Power, następnie naciśnij przycisk „5” na klawiaturze numerycznej,
aby ustawić poziom mocy mikrofal na 50%.
4 Naciśnij przycisk START/+30SEC., aby rozpocząć gotowanie.
5
Naciśnięcie przycisku STOP/Cancel podczas ustawiania czasu lub mocy
gotowania mikrofalowego lub nie podjęcie działań przez 1 minutę, spowoduje, że ustawienia automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
Po wybraniu poziomu 0% mocy, kuchenka mikrofalowa działa bez mikrofal,
z włączonym wentylatorem. Poziom 0% mocy, może zostać wykorzystany
w celu pozbycia się nieprzyjemnych zapachów z komory mikrofalówki.
Podczas gotowania mikrofalowego, możliwe jest przestawienie poziomu
mocy mikrofal. Naciśnij przycisk Power, na wyświetlaczu na 3 sekundy
pojawi się aktualnie ustawiony poziom mocy, w tym czasie za pomocą
klawiatury numerycznej ustaw nowy poziom mocy. Od tego momentu
kuchenka mikrofalowa będzie kontynuować pracę z nowo wybranym poziomem mocy.
Wyświetlacz PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
PL0
0%;
Moc mikrofal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% włączony
wentylator
9
8
7
6
5
4
Kuchenka mikrofalowa posiada menu automatyczne, przygotowane dla kilku produktów:
popcorn, ziemniaki, pizza, mrożone warzywa, napoje, żywności na płytkim talerzu.
Każdy program z menu automatycznego, posiada kilka opcji wagowych lub objętościowych
z którymi powiązany jest czas trwania programu.
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
PROGRAM
Popcorn
Potato (ziemniaki)
TABELA MOCY MIKROFAL
Przycisk na
klawiaturze 1+0
numerycznej
Menu automatyczne
3
2
1
0
Szybkie rozpoczęcie gotowania
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk START/+30SEC.,
aby włączyć gotowanie na 30 sekund przy pełnej mocy, każde kolejne naciśnięcie przycisku START/+30SEC., przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 99 minut i 99 sekund.
2 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnięcie przycisków z zakresu
od 1 do 6 na klawiaturze numerycznej uruchomi kuchenkę przy pełnej mocy 100%,
w zależności od naciśniętego przycisku na czas 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. Naciśnięcie przycisku
START/+30SEC. przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund.
3 Podczas gotowania mikrofalowego oraz rozmrażania wg czasu, każde kolejne naciśnięcie przycisku START/+30SEC. przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund.
Rozmrażanie wg wagi
1 Naciśnij przycisk Weight Defrost, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
2 Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wagę rozmrażanego produktu w gramach. Moc i czas działania mikrofal dobierany jest automatycznie wg wagi. Podana waga
musi zawierać się w zakresie od 100 g do 2000 g.
3 Naciśnij przycisk START/+30SEC., aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu widoczny będzie pozostały czas rozmrażania.
Rozmrażanie wg czasu
1 Naciśnij przycisk Time Defrost, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
2 Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas rozmrażania. Podany czas musi
zawierać się w przedziale od 00:01 do 99:99.
3 Domyślnie moc rozmrażania czasowego ustawiona jest na 30%. Aby zmienić poziom
mocy, naciśnij przycisk Power (na wyświetlaczu pojawi się „
”), a następnie za
pomocą klawiatury numerycznej wybierz nowy poziom mocy.
4 Naciśnij przycisk START/+30SEC., aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu widoczny będzie pozostały czas rozmrażania.
Minutnik
1 Naciśnij przycisk Kitchen Timer, na wyświetlaczu zacznie migać „
”.
2 Za pomocą klawiatury numerycznej ustaw czas minutnika. Maksymalny czas, jaki
można ustawić na minutniku to 99 minut i 99 sekund.
3 Naciśnij przycisk START/+30SEC., aby potwierdzić ustawienia i rozpocząć odliczanie.
4 Niezależnie od tego, czy drzwiczki kuchenki są zamknięte, czy otwarte, po osiągnięciu
ustawionego czasu rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy. Jeżeli zegar został wcześniej ustawiony (12-godzinny tryb wyświetlania), na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
Minutnik jest to osobny tryb pracy kuchenki, niezależny od zegara.
Podczas odliczania, żaden inny program pracy kuchenki nie może zostać
ustawiony.
Każdą uruchomioną operację można przerwać poprzez naciśnięcie przycisku STOP/Cancel, dwukrotne naciśnięcie przycisku zakończy operację.
Aby kontynuować przerwną pracę, naciśnij przycisk START/+30SEC.
Pizza
Frozen Vegetable
(mrożone warzywa)
Beverage (napoje)
Dinner Plate (żywność
na płytkim talerzu)
MASA, OBJĘTOŚĆ
PRODUKTU
50 g
100 g
1 (230 g)
2 (460 g)
3 (690 g)
100 g
200 g
400 g
150 g
350 g
500 g
1 (120 ml)
2 (240 ml)
3 (360 ml)
250 g
350 g
500 g
CZAS TRWANIA
PROGRAMU [s]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
PRZYKŁAD
Aby ustawić menu automatyczne na rozmrażanie 350 g warzyw, wykonaj następujące czynności:
1 Naciskaj przycisk Frozen Vegetable do momentu pojawienia się na wyświetlaczu
„
” (w tym przypadku wystarczy dwukrotne naciśnięcie przycisku).
2 Naciśnij przycisk START/+30SEC., aby rozpocząć rozmrażanie. Zakończenie rozmrażania sygnalizowane będzie pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym. Jeżeli zegar został wcześniej ustawiony (12-godzinny tryb wyświetlania), na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
Funkcja memory (pamięć)
Kuchenka mikrofalowa ma wbudowaną funkcję memory, która zapamiętuje zaprogramowane wartości gotowania (moc i czas działania mikrofal).
1 Naciśnij przycisk 0/Memory, aby wybrać jedną z dostępnych pamięci (do dyspozycji są
3 pamięci). Na wyświetlaczu pojawi się „ ”, „ ” lub „ ”.
2 Jeżeli pamięć została już wcześniej ustawiona, naciśnij przycisk START/+30SEC., aby
z niej skorzystać. Jeżeli jednak pamięć nie była wcześniej ustawiona, kontynuuj proces
ustawiania. Jeden lub dwa etapy mogą zostać ustawione.
3 Po zakończeniu ustawiania, naciśnij przycisk START/+30SEC., aby zatwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się numer pamięci, do której przypisany został program.
Ponowne naciśnięcie przycisku START/+30SEC., uruchomi program.
PRZYKŁAD
Aby ustawić program gotowania na 3 minuty i 20 sekund przy mocy mikrofali 80% i przypisać go pod pamięć „2”, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij dwa razy przycisk 0/Memory, na wyświetlaczu pojawi się „ ”.
2 Naciśnij przycisk Time Cook, następnie za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź
czas gotowania, naciśnij kolejno „3, 2, 0”.
3 Naciśnij przycisk Power, następnie naciśnij przycisk „8” na klawiaturze numerycznej,
aby ustawić poziom mocy mikrofal na 80%, na wyświetlaczu zacznie migać „
”.
4 Naciśnij przycisk START/+30SEC. aby zatwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi
się numer pamięci, do której przypisany został program – „ ”. Ponowne naciśnięcie przycisku START/+30SEC., uruchomi program.
5 Aby uruchomić zapisany program, naciśnij dwukrotnie przycisk 0/Memory (do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu „ ”). Następnie naciśnij przycisk START/+30SEC., aby
uruchomić zapamiętany program.
Ustawienia utrzymują się tak długo, jak kuchenka jest podłączona do
gniazdka sieciowego (a dopływ prądu utrzymany).
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 2 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego,
jeżeli rozmrażanie jest jednym z etapów gotowania, program rozmrażania zostanie włączony automatycznie jako pierwszy. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
Gotowanie automatyczne nie może być jednym z programów gotowania
wieloetapowego.
6
MW1100-001_v02
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić rozmrażanie na 5 minut a następnie gotować przez 7 minut przy mocy
mikrofal 80%. Wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Time Cook, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
2 Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas gotowania, naciśnij kolejno
„5, 0, 0” (5 minut).
3 Naciśnij przycisk Power, następnie naciśnij przycisk „8” na klawiaturze numerycznej,
aby ustawić poziom mocy mikrofal na 80%.
4 Naciśnij przycisk Time Cook, za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź czas
gotowania, naciśnij kolejno „1, 0, 0, 0” (10 minut).
5 Naciśnij przycisk Power, następnie naciśnij przycisk „6” na klawiaturze numerycznej,
aby ustawić poziom mocy mikrofal na 60%.
6 Naciśnij przycisk START/+30SEC., aby rozpocząć gotowanie.
Informacje dodatkowe
1 Każdą uruchomioną operację można przerwać poprzez naciśnięcie przycisku
STOP/Cancel. Aby kontynuować przerwaną pracę, naciśnij przycisk START/+30SEC.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP/Cancel zakończy operację.
2 Podczas gotowania mikrofalowego, naciśnij przycisk Clock, na wyświetlaczu pojawi
się aktualna godzina. Po 3 sekundach wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
3 Naciśnięcie przycisku Power podczas gotowania mikrofalowego lub gotowania wieloetapowego, spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu bieżącej mocy mikrofali. Po
3 sekundach wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
4 Jeżeli podczas pracy kuchenki, zostały otworzone drzwiczki, po ich zamknięciu naciśnij przycisk START/+30SEC., aby wznowić pracę kuchenki.
5 Jeżeli w ciągu jednej minuty po zakończeniu ustawiania, program nie zostanie zatwierdzony przyciskiem START/+30SEC., ustawienia zostaną skasowane. Aktualny czas pojawi
się na wyświetlaczu.
6 Prawidłowe naciśnięcie przycisku będzie sygnalizowane pojedynczym sygnałem
dźwiękowym. Po nieprawidłowym naciśnięciu, nie będzie żadnego dźwięku.
7 Zakończenie programu sygnalizowane będzie pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
MW1100-001_v02
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................8
Důležité bezpečností pokyny................................................................................................8
Instalace...............................................................................................................................9
Pokyny k uzemnění..............................................................................................................9
Rádiové rušení.....................................................................................................................9
Čištění – údržba a obsluha...................................................................................................9
Technické údaje..................................................................................................................10
Vaření s mikrovlnami – pokyny...........................................................................................10
Doplňující funkce................................................................................................................10
Pokyny týkajcí se nádobí....................................................................................................10
Montáž skleněného otočného talíře....................................................................................10
Než zavoláte servis............................................................................................................10
Konstrukce trouby...............................................................................................................10
Ovládací panel....................................................................................................................11
Nastavení funkcí mikrovlnné trouby:
Nastavení hodin...........................................................................................................11
Vaření s mikrovlnami....................................................................................................11
Rychlý start..................................................................................................................11
Rozmrazování váhové..................................................................................................11
Rozmrazování časové..................................................................................................11
Časovač.......................................................................................................................12
Automatické menu.......................................................................................................12
Tabulka automatického menu................................................................................12
Funkce memory (paměť)..............................................................................................12
Vaření ve více etapách.................................................................................................12
Doplňující informace.....................................................................................................12
Ekologicky vhodná likvidace...............................................................................................12
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená. Vystavujete se tak riziku přímého mikrovlnného záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat
bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
Důležité bezpečností pokyny
Během používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny. Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení se
působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze v souladu s jeho určením,
způsobem popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ani
neohřívejte ve spotřebiči žíravé chemické látky. Trouba
není určena pro průmyslové ani laboratorní účely.
●● Mikrovlnná trouba je určena pouze k ohřívání potravin
a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání polštářů,
bačkor, vlhkých látek apod. může způsobit tělesné zranění nebo požár.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním
kabelem nebo zástrčkou, ani v případě, kdy je spotřebič
jinak viditelně poškozený.
●● Jestliže je neoddělitelný přívodní kabel poškozený, je
nutné ho vyměnit u výrobce, nebo ve specializovaném
servisu proškoleným personálem, vyvarujete se tak
nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Jestliže jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění, nepoužívejte mikrovlnou troubu, dokud ji neopraví kvalifikovaný opravář.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to způsobit výbuch.
●● Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit přehřátí tekutiny
za bod varu a následné vykypění, proto dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci s nádobou.
●● V mikrovlnné troubě nesmažte. Vařící olej může zničit díly
mikrovlnné trouby, nebo nádobí, kterým se můžete opařit.
●● Neoloupaná a celá vejce uvařená natvrdo neohřívejte
v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat,
dokonce i po ukončení ohřevu.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou
důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu vysokých
teplot nahřát. K přenášení nádobí používejte úchyty
nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce, při kterých je nezbytné sejmout bezpečnostní kryt
chránící před působením mikrovlnného záření, jsou nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný technik.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo budou poučeny
o bezpečném používání přístroje a budou informovány
o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou
provádět děti pouze pod dohledem.
●● Spotřebič ukládejte i s napájecím kabelem mimo dosah
dětí mladších osmi let.
●● Pozor, horký povrch
8
.
MW1100-001_v02
●● Dvířka a jiné vnější plochy se mohou při provozu spotřebiče nahřát.
●● Dostupné plochy mohou být při používání spotřebiče horké.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře
mikrovlnné trouby! Plní ochrannou funkci před zářením.
●● Varování! Při nadzvednutí víka a otevírání fóliových
obalů uniká pára.
●● Při vyjímání ohřátého jídla používejte kuchyňské rukavice.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič poškodit
●● Mikrovlnnou troubu zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V,
vybavené ochranným kolíkem.
●● Spotřebič postavte u stěny.
●● POZOR: Neumísťujte mikrovlnnou troubu nad varnou deskou ani nad jinými spotřebiči vytvářejícími teplo. Spotřebič se může poškodit a nebudete mít nárok na uplatnění záruky.
●● Neumísťujte spotřebič do skříňky.
●● Nepoužívejte prázdnou troubu.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● při ohřevu potravin v nádobách z umělé hmoty nebo papíru pravidelně kontrolujte
mikrovlnnou troubu, protože může dojít k zapálení těchto nádob,
●● před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů,
●● v případě úniku kouře ze spotřebiče, vypněte mikrovlnnou troubu nebo vyjměte
zástrčku z elektrické zásuvky a nechte uzavřená dvířka za účelem zmenšení plamenů,
●● neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, kdy spotřebič nepoužíváte.
●● Kabel musí vést zdála od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Doporučujeme pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin z mikrovlnné trouby.
●● Nebudete-li čistit mikrovlnnou troubu pravidelně, může dojít k poškození povrchu,
co může nepříznivě ovlivnit její životnost a následně dojít k nebezpečným situacím.
●● Je zakázáno používat k čištění parní čistič.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit spotřebič.
●● Před manipulací s mikrovlnnou troubou zajistěte otočný talíř, aby nedošlo k jeho poškození.
●● Nikdy neodstraňujte distanční lištu, která se nachází zezadu a na stranách. Zajišťuje
minimální odstup od stěny pro cirkulaci vzduchu.
●● Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně
2000 m nad hladinou moře.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a jiných
místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná trouba je určená výhradně k domácímu použití, nepoužívejte ji k obchodním účelům v gastronomii.
●● Tato mikrovlnná trouba je volně stojící spotřebič.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Používejte výhradně nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv přemětů a potravin jako
např. chleba, sušenky atd.
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z mikrovlnné trouby.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé, nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
MW1100-001_v02
V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte odborný servis.
3 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
4 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad, nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
5 Spotřebič postavte zadní stěnou ke zdi. Za účelem správné funkce mikrovlnné trouby,
zajistěte řádný přívod vzduchu. Nad troubou ponechte odstup min. 30 cm, a 20 cm z obou
stran trouby. Nezakrývejte, ani neucpávejte ventilační otvory spotřebiče. Neodstraňujte
nohy spotřebiče.
6 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné pozici.
7 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
8 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
9 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
Pokyny k uzemnění
Zástrčku spotřebiče zapojte do zásuvky elektrické sítě vybavené ochranným kolíkem.
Zapojení do zásuvky bez kolíku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V připadě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a uzemněný.
2 Prodlužovačku položte zdála od horkých a ostrých povrchů tak, aby nemohla být
náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění, nebo návodů týkajících se připojení
do el. sítě, kontaktujte odborného elekrikáře nebo zaměstnance servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Rádiové rušení
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
●● vyčistit dvířka a všechny kontaktní plochy trouby,
●● změňte rádiové nebo televizní nastavení příjímací antény,
●● přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač,
●● odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače,
●● připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu, nebo pod vlivem jejich působení
může povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a kontaktní části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
V případě čištění těsnění dvířek, záhybů a kontaktních ploch, je zakázáno
používat látky, které mohou poškodit těsnění, a tak způsobit únik mikrovln.
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba pracuje
ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí, nebo v myčce.
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového
roleru v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
9
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidelně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může
mít vliv na životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
Technické údaje
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby na
skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový roler
Hřídel
Než zavoláte servis
Technické parametry spotřebiče
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Mikrovlny)
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln
800 W
Normální stav:
Frekvence
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
výš. = 258; šíř. = 440; hl. = 330
Rozměry vnitřku trouby (mm)
výš. = 208; šíř. = 306; hl. = 307
Kapacita trouby
20 litrů
Otočný talíř
Průměr = 255 mm
Čistá hmotnost
Cca 10,2 kg
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
4 Jestliže je skleněný talíř při provozu hlučný, zkontrolujte čistotu trouby a jednotku
kruhového roleru. Čistěte shodně s pokyny uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
* Výše uvedené údaje mohou být změněny, a proto je uživatel musí porovnat s informacemi uvedenými
na typovém štítku mikrovlnné trouby. Jakékoliv reklamace týkající se chyb těchto údajů nebou uznány.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
Pokud trouba nefunguje:
1 Pečlivě vložte potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích nádoby.
2 Zkontrolujte dobu vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgery, by
se potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např. karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na okraj.
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka, nebo jestli se nezapnula automatická
pojistka. Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak, že
do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda jsou dvířka důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Doplňující funkce
Konstrukce trouby
DĚTSKÁ POJISTKA – zabezpečení před přístupem dětí
Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte a 3 vteřiny přidržte tlačítko STOP/Cancel.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje zapnutí dětské bezpečnostní pojistky. Na
displeji se zobrazí symbol
.
Vypnutí pojistky: Při zapnuté pojistce stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko STOP/Cancel.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje vypnutí pojistky.
Pokyny týkajcí se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí, jež je vhodný pro použití v mikrovlnné troubě, je materiál průhledný,
který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové náčini ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož
můžou obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rohách nádobí se rychleji připalují.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
Kuchyňské nádobí
Sklo žáruvzdorné
Sklo tepelně neodolné
Žáruvzdorné keramické nádoby
Plastové nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě
Papírová utěrka
Kovový tác
Kovový rošt
Hliníková fólie a fóliové nádoby
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Hřídel
Kruhový roler
Skleněný otočný talíř
Průhledové okénko
Dvířka
Bezpečnostní pojistka – přeruší napájení ve chvíli otevření dvířek během práce mikrovlnné trouby
8 Slídová destička
4
8
1
6
Mikrovlny
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
5
3
2
7
Test kuchyňského nádobí:
1 Do nádoby nalejte 1 sklenici studené vody (250 ml) a vložte ji dovnitř mikrovlnné trouby.
2 Vařte na nejvyšším výkonu po dobu jedné minuty.
3 Po uplynutí nastaveného času opatrně zkontrolujte teplotu nádoby/náčiní. Jestliže
bude na dotyk teplé, nepoužívejte jej k vaření v mikrovlnné troubě.
Nevařte déle než jednu minutu.
10
MW1100-001_v02
Ovládací panel
Vaření s mikrovlnami
1
2
3
4
5
6
7
8
Displej
Time Cook (Příprava produktu pomocí mikrovln)
Time Defrost (Rozmrazování časové)
Weight Defrost (Rozmrazování váhové)
Power (Kontrola/nastavení výkonu v jakém pracuje spotřebič)
Clock (Nastavení hodin)
Kitchen Timer (Časovač)
Tlačítka Auto Menu
Popcorn
Potato – brambory
Pizza
Frozen Vegetable – mražená zelenina
Beverage – nápoje
Dinner plate – jídlo na mělkém talíři
9 Numerická klávesnice s tlačítky rychlého vaření (EXPRESS COOK – tlačítka 1, 2, 3, 4,
5, 6) a tlačítkem Memory (tlačítko 0).
10 STOP/Cancel (Zastavení/Anulování)
11 START/+30SEC. (Start/+30 s)
1 Stiskněte tlačítko Time Cook, na displeji se zobrazí „
”.
2 Pomocí numerické klávesnice zadejte dobu vaření mikrovlnami. Maximální doba vaření
je 99 minut a 99 vteřin.
3 Stiskněte tlačítko Power, na displeji se zobrazí nápis „
“. Výchozí výkon je
nastaven na 100%.
4 Stiskněte příslušné číslo na numerické klávesnici pro nastavení stupně výkonu.
5 Stiskněte tlačítko START/+30SEC., pro zahájení vaření.
PŘÍKLAD
Pro nastavení vaření na 15 minut při výkonu mikrovln 50%, proveďte následující činnosti.
1 Stiskněte tlačítko Time Cook, na displeji se zobrazí „
”.
2 Pomocí numerické klávesnice zadejte dobu vaření a stiskněte popořadě „1, 5, 0, 0”
(15 minut).
3 Stiskněte tlačítko Power, následně stiskněte tlačítko „5” na numerické klávesnici pro
nastavení výkonu mikrovln na 50%.
4 Stiskněte tlačítko START/+30SEC., pro zahájení vaření.
Stisknutí tlačítka STOP/Cancel během nastavování doby vaření nebo
výkonu vaření mikrovlnami, nebo nevykonání žádné operace po dobu
1 minuty způsobí, že nastavení se automaticky vrátí do původního stavu.
1
Po zvolení stupně výkonu 0%, pracuje mikrovlnná trouba bez mikrovln se
zapnutým ventilátoremm. Stupeň 0% výkonu může být použitý za účelem
odstranění nepříjenmných zápachů z komory mikrovlnné trouby.
3
Během vaření s mikrovlnami je možné přestavit stupeň výkonu mikrovln.
Stiskněte tlačítko Power, na displeji se na 3 vteřiny znázorní aktuálně
nastavený stupeň výkonu. V tomto okamžiku pomocí numerické klávesnice
nastavte nový stupeň výkonu. Od tohoto okamžiku mikrovlnná trouba bude
pokračovat v práci s nově zvoleným stupněm výkonu.
2
4
5
6
TABULKA VÝKONU MIKROVLN
7
8
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
Displej
Výkon
mikrovln
0%;
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% zapnutý
ventilátor
Tlačítko na
numerické
klávesnici
9
PL0
1+0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rychlý start
10
1 Jestliže je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro
spuštění vaření na 30 vteřin na plný výkon trouby, každým dalším stisknutím tlačítka
START/+30SEC. prodloužíte dobu práce o dalších 30 vteřin. Maximální doba vaření 99
minut a 99 vteřin.
2 Jestliže se trouba nachází v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítek od 1 do 6 na
numerické klávesnici, zapnete troubu při plném výkonu 100%, v závislosti na stisknutém
tlačítku na čas 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6. Stisknutím tlačítka START/+30SEC. prodloužíte dobu
práce o dalších 30 vteřin.
3 Během vaření mikrovlnami a rozmrazování, každé další stisknutí START/+30SEC. prodlouží dobu práce o dalších 30 vteřin.
11
Rozmrazování váhové
Nastavení hodin
Po připojení mikrovlnné trouby do el. sítě, se na displeji zobrazí nápis „
jeden zvukový signál.
1 Stiskněte tlačítko Clock. První číslice hodiny začne blikat.
” a uslyšíte
2 Pomocí numerické klávesnice zadejte aktuální čas. Např. pro nastavení hodiny
stiskněte popořadě „1, 2, 1, 0”.
3 Stiskněte tlačítko Clock pro ukončení nastavení času. Začne blikat symbol „:” a na
displeji se zobrazí nastavený čas.
4 Aktuální čas lze nastavit pouze ve 12-ti hodinovém formátu (rozmezí od 1:00 do
12:59). Nastavení hodin je možné až po zadání číslice z uvedeného rozsahu.
Nastavení bude aktuální tak dlouho, dokud bude mikrovlnná trouba připojena do elektrické sítě (a pokud nebude přerušen přívod el. proudu).
Za účelem nového nastavení hodin, opakujte kroky 1-4.
1 Stiskněte tlačítko Weight Defrost, na displeji se zobrazí „
”.
2 Pomocí numerické klávesnice zadejte hmotnost rozmrazovaného produktu v gramech.
Výkon a doba práce se automaticky přizpůsobují váze produktu. Zadaná váha musí být
uvedená v rozsahu od 100 g do 2000 g.
3 Stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro zahájení rozmrazování. Uslyšíte jeden zvukový
signál a na displeji bude zobrazen čas, který zbývá do ukončení rozmrazování.
Rozmrazování časové
1 Stiskněte tlačítko Time Defrost, na displeji se zobrazí „
”.
2 Pomocí numerické klávesnice zadejte dobu rozmrazování. Zadaný čas musí být v rozsahu od 00:01 do 99:99.
3 Výchozí výkon časového rozmrazování je nastaven na 30%. Pro změnu stupně
výkonu, stiskněte tlačítko Power (na displeji se znázorní „
”), a následně pomocí
numerické klávesnice zvolte nový stupeň výkonu.
4 Stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro zahájení rozmrazování. Uslyšíte jeden zvukový
signál a na displeji bude znázorněn čas, který zbývá do ukončení rozmrazování.
Stisknutím tlačítka STOP/Cancel během nastavování hodin, se nastavení
automaticky vrátí do původního stavu.
MW1100-001_v02
11
Časovač
1 Stiskněte tlačítko Kitchen Timer, na displeji začne blikat „
”.
2 Pomocí numerické klávesnice nastavte časovač. Maximální čas, jaký lze nastavit na
časovači je 99 minut a 99 vteřin.
3 Stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro potvrzení nastavení a zahájení odpočítávání.
4 Nezávisle na tom, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřená nebo otevřená, po
dosažení nastaveného času uslyšíte pět zvukových signálů. Jestliže byly dříve nastaveny
hodiny (12-ti hodinový režim), na displeji se zobrazí aktuální čas.
Časovač je samostatný režim práce mikrovlnné trouby, je nezávislý na
hodinách.
Během odpočítávání nemůže být žádný jiný program práce trouby nastavený.
Každou zapnutou operaci lze přerušit stisknutím tlačítka STOP/Cancel,
dvojí stisknutí tlačítka ukončí operaci. Pro pokračování přerušené práce
stiskněte tlačítko START/+30SEC.
Automatické menu
Mikrovlnná trouba má automatické menu, připravené pro několik produktů: popcorn, brambory, pizza, mražená zelenina, nápoje, jídlo na mělkém talíři.
Každý program z automatického menu má několik váhových a objemových možností, se
kterými je propojena doba trvání programu.
TABULKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
Popcorn
Potato (brambory)
Pizza
Frozen Vegetable
(mražená zelenina)
Beverage (nápoje)
Dinner Plate (jídlo na
mělkém talíři)
HMOTNOST, OBJEM
PRODUKTU
50 g
100 g
1 (230 g)
2 (460 g)
3 (690 g)
100 g
200 g
400 g
150 g
350 g
500 g
1 (120 ml)
2 (240 ml)
3 (360 ml)
250 g
350 g
500 g
DOBA TRVÁNÍ
PROGRAMU [s]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
PŘÍKLAD
Pro nastavení automatického menu na rozmrazení 350 g zeleniny, proveďte následující
činnosti:
1 Opakovaně stiskněte Frozen Vegetable, dokud se na displeji nezobrazí „
”
(v tomto případě stačí stisknout tlačítko dvakrát).
2 Stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro zahájení rozmrazování. Ukončení rozmrazování
je signalizováno pěti zvukovými signály. Jestliže byly dříve nastaveny hodiny (12-ti hodinový
režim), na displeji se zobrazí aktuální čas.
Funkce memory (paměť)
Mikrovlnná trouba má vbudovanou funkci memory, která si pamatuje naprogramované
hodnoty vaření (výkon a dobu působení mikrovln).
1 Stiskněte tlačítko 0/Memory, pro volbu jedné z dostupných pamětí (k dispozici
3 paměti). Na displeji se zobrazí „ ”, „ ” nebo „ ”.
2 Jestliže pěměť byla už dříve nastavená, stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro její využití. Jestliže však pěměť nebyla dříve nastavená, pokračujte v procesu nastavení. Jedna
nebo dvě etapy mohou být nastaveny.
3 Po ukončení nastavení, stiskněte tlačítko START/+30SEC., pro potvrzení nastavení.
Na displeji se zobrazí číslo paměti, ke kterému byl přiřazen program. Opětovné stisknutí
tlačítka START/+30SEC. zapne program.
PŘÍKLAD
Pro nastavení programu vaření na 3 minuty a 20 vteřin, při výkonu mikrovln 80% a jeho
přiřazení k paměti „2”, proveďte následující činnosti:
1 Stiskněte dvakrát tlačítko 0/Memory, na displeji se zobrazí „ ”.
2 Stiskněte tlačítko Time Cook, následně pomocí numerické klávesnice zadejte dobu
vaření, dále stiskněte popořadě „3, 2, 0”.
12
3 Stiskněte tlačítko Power, následně stiskněte tlačítko „8” na numerické klávesnici, pro
nastavení supně výkonu mikrovln na 80%, na displeji začne blikat „
”.
4 Stistkněte tlačítko START/+30SEC. pro potvrzení nastavení. Na displeji se zobrazí číslo
paměti, ke které był přiřazen program – „ ”. Opětovné stisknutí tlačítka START/+30SEC.,
spustí program.
5 Pro spuštění zapsaného programu, stiskněte dvakrát tlačítko 0/Memory (dokud se na
displeji nezobrazí „ ”). Následně stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro spuštění uloženého programu.
Nastavení bude aktuální tak dlouho, dokud bude mikrovlnná trouba připojena do elektrické sítě (a pokud nebude přerušen přívod el. proudu).
Vaření ve více etapách
Lze nastavit maximálně 2 etapy vaření. V případě vaření ve více etapách, je-li rozmrazování jednou z etap vaření, bude program rozmrazování automaticky zapnutý jako první.
Po ukončení jedné etapy, uslyšíte zvukový signál a bude spuštěná další etapa.
Automatické vaření nemůže být jedním z programů vaření etapami.
PŘÍKLAD
Chcete-li nastavit rozmrazování na 5 minut a následně vařit po dobu 7 minut při výkonu
mikrovln 80%, postupujte následovně:
1 Stiskněte tlačítko Time Cook, na displeji se zobrazí „
”.
2 Pomocí numerické klávesnice zadejte dobu vaření, stiskněte popořadě „5, 0, 0”
(5 minut).
3 Stiskněte tlačítko Power, následně stiskněte tlačítko „8” na numerické klávesnici, pro
nastavení stupně výkonu miíkrovln na 80%.
4 Stiskněte tlačítko Time Cook a pomocí numerické klávesnice zadejte dobu vaření,
stiskněte popořadě „1, 0, 0, 0” (10 minut).
5 Stiskněte tlačítko Power, následně stiskněte tlačítko „6” na numerické klávesnici pro
nastavení stupně výkonu mikrovln na 60%.
6 Stiskněte tlačítko START/+30SEC. pro zahájení vaření.
Doplňující informace
1 Každou zapnutou operaci lze přerušit stisknutím tlačítka STOP/Cancel. Pro pokračování přerušené operace stiskněte tlačítko START/+30SEC.. Dvojí stisknutí tlačítka
STOP/ Cancel ukončí operaci.
2 Během vaření mikrovlnami, stiskněte tlačítko Clock, na displeji se zobrazí aktuální
čas. Po 3 vteřinách se znázorněná hodnota vrátí do původního stavu.
3 Stisknutí tlačítka Power během vaření s mikrovlnami nebo vaření ve více etapách,
způsobí, že se na displeji zobrazí aktuální výkon mikrovln. Po 3 vteřinách se znázorněná
hodnota vrátí do původního stavu.
4 Jestliže během práce trouby byla otevřená dvířka, stiskněte po jejich uzavření tlačítko
START/+30SEC., pro obnovení práce mikrovlnné trouby.
5 Jestliže v průběhu jedné minuty od ukončení nastavení nepotvrdíte program tlačítkem
START/+30SEC., nastavení budou anulována a na displeji se zobrazí aktuální čas.
6 Správné stisknutí tlačítka bude signalizováno jedním zvukovým signálem. Po nesprávném stisknutí tlačítka neuslyšíte zvukový signál.
7 Ukončení programu bude signalizováno pěti zvukovými signály.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo
chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických
nebo jiných důvodů.
MW1100-001_v02
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uschovajte pre jeho ďalšie použitie, počas
neskoršieho používania spotrebiča.
Do nižšie vyznačeného miesta opíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré je uvedené na mikrovlnnej
rúre a uchovajte ho v prípade potreby v budúcnosti.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie...............................13
Dôležité bezpečnostné odporúčania..................................................................................13
Inštalácia............................................................................................................................14
Pokyny o uzemnení spotrebiča..........................................................................................14
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn.............................................................................................14
Čistenie – údržba a obsluha...............................................................................................14
Technické údaje..................................................................................................................15
Mikrovlnné varenie – pokyny..............................................................................................15
Dodatočné funkcie..............................................................................................................15
Pokyny k použitiu varných nádob.......................................................................................15
Aplikácia skleneného otočného taniera..............................................................................15
Skôr ako zavoláte servis.....................................................................................................15
Časti mikrovlnnej rúry.........................................................................................................16
Ovládací panel....................................................................................................................16
Nastavenie funkcií mikrovlnnej rúry:
Nastavenie hodín.........................................................................................................16
Mikrovlnné varenie.......................................................................................................16
Funkcia rýchleho varenia.............................................................................................17
Rozmrazovanie podľa váhy..........................................................................................17
Rozmrazovanie s nastavením času.............................................................................17
Minútovník....................................................................................................................17
Automatické menu.......................................................................................................17
Tabuľka automatického menu................................................................................17
Funkcia memory (pamäť).............................................................................................17
Viacfázové varenie.......................................................................................................17
Ďalšie informácie..........................................................................................................18
Ekologicky vhodná likvidácia..............................................................................................18
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Zásady bezpečnosti a ochrana pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte ak má otvorené dvierka.
Jestvuje riziko bezprostredného kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade
neodstraňujte ani samostatne neupravujte bezpečnostné prvky spotrebiča.
2 Medzi prednou časťou mikrovlnnej rúry a dvierkami neumiestňujte žiadne predmety,
zabráňte usadzovaniu špiny alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktnej ploche.
3 Nepoužívajte spotrebič v prípade jeho poškodenia. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka
zatvárali správne a nemali žiadne z nasledujúcich poškodení:
●● poškodenie závesov a záklopiek (bez prasklín alebo ich uvoľnenia),
●● poškodenie tesnenia dvierok a kontaktnej plochy,
●● „deformácie”.
4 Všetky činnosti spojené s nastavením alebo opravou mikrovlnnej rúry môžu vykonávať
iba kvalifikovaní servisní pracovníci.
MW1100-001_v02
Dôležité bezpečnostné odporúčania
Počas používania elektrického spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné zásady.
Za účelom zníženia rizika oparenia, zasiahnutia elektrickým prúdom, vzniku požiaru, poranenia alebo vystavenia pôsobeniu mikrovlnnej energie dodržujte nasledujúce zásady:
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●● Prístroj používajte výlučne v súlade s jeho určením spôsobom opísaným v tomto návode. V prístroji nepoužívajte
ani nezohrievajte žerúce chemické látky. Mikrovlnná rúra
nie je určená na priemyselné alebo laboratórne účely.
●● Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie výlučne potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo oblečenia a zohrievanie vankúšov, papúč, vlhkých tkanín atď. Vás môže
zraniť alebo popáliť.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú jeho prívodový kábel
alebo zástrčka poškodené, alebo v prípade jeho chybnej činnosti, po jeho náraze na podlahu alebo ak došlo
k jeho poškodeniu iným spôsobom.
●● V prípade, že prívodový kábel je poškodený vymeňte ho
priamo u výrobcu, v špecializovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, čím sa vyhnete riziku
vzniku nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Chybne vykonaná oprava zariadenia môže predstavovať vážnu hrozbu pre používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● V prípade, že dvierka alebo ich tesnenie sú poškodené,
mikrovlnnú rúru nesmiete používať do doby ich opravy
kvalifikovaným pracovníkom.
●● Tekutiny a iné potravinové produkty nezohrievajte v uzavretých nádobách, ktoré by mohli explodovať.
●● Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému
a náhlemu vyvretiu tekutiny, buďte preto zvlášť opatrní
pri manipulácii s používanými nádobami.
●● V mikrovlnnej rúre nevyprážajte potraviny. Horúci olej
môže zničiť jednotlivé časti mikrovlnnej rúry alebo spôsobiť popáleniny kože.
●● V mikrovlnných rúrach nezohrievajte vajíčka v škrupine
a celé vajíčka uvarené natvrdo, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení zohrievania.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov s pokrmom pre deti
by ste mali premiešať alebo pretrepať a skontrolovať
teplotu pred samotným podávaním jedla tak, aby ste sa
vyhli popáleniu.
●● Kuchynské nádoby sa môžu zohriať, v dôsledku pôsobenia tepla zo zohriatych pokrmov. Na premiestňovanie
nádob používajte vhodné držiaky.
●● Vykonávanie akýchkoľvek servisných prác alebo opráv,
ktoré sú spojené s odobratím krytu prúdenia mikrovlnnej
energie, je nebezpečné a môže byť realizované iba kvalifikovanými osobami.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac ako
8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú
pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bez13
pečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách.
Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Spotrebič skladujte spolu elektrickým prívodným káblom
mimo dosahu detí mladších než osem rokov.
●● Mikrovlnná rúra je navrhnutá na použitie ako samostatne stojaci spotrebič.
●● Potraviny v šupke také, ako sú zemiaky, jablká alebo gaštany, pred varením narežte.
●● Zabráňte rozvareniu pripravovaného jedla.
●● Používajte výlučne tie nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uskladnenie akýchkoľvek predmetov napr. chleba,
●● Pozor, horúci povrch
.
●● Dvierka a ostatné vonkajšie časti mikrovlnnej rúry sa
môžu počas činnosti spotrebiča nahrievať.
●● Časti mikrovlnnej rúry, s ktorými môžete prísť do priameho kontaktu, môžu byť počas činnosti rúry horúce.
●● Neodstraňujte kryciu sľudovú dosku, ktorá je umiestnená
v komore mikrovlnnej rúry. Plní ochrannú funkciu pre
pôsobením žiarenia.
●● Upozornenie! Po nadvihnutí pokrievky alebo po otvorení
fóliových obalov, sa z nádoby uvoľní para.
●● Pri vyberaní zohriateho jedla používajte kuchynské rukavice.
Inštalácia
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Mikrovlnnú rúru zapojte do zásuvky zdroja so striedavým prúdom 230 V s bezpečnostným kolíkom.
●● Spotrebič by mal byť umiestnený pri stene.
●● POZOR: Neinštalujte mikrovlnnú rúry nad varnou doskou alebo nad inými zariadeniami, ktoré emitujú teplo. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky.
●● Spotrebič neinštalujte do kuchynských skriniek.
●● Neuvádzajte mikrovlnnú rúru do činnosti v prípade, že je prázdna.
●● Aby ste znížili riziko vzniku požiaru vo vnútri mikrovlnnej rúry:
●● mikrovlnnú rúru kontrolujte častejšie pri zohrievaní pokrmov v umelohmotných
nádobách alebo v nádobách z papiera, mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto nádob,
●● pred vložením papierových alebo plastových obalov do mikrovlnnej rúry, odstráňte
z nich všetky kovové svorky,
●● v prípade, ak spozorujete vychádzajúci dym zo spotrebiča, mikrovlnnú rúru
vypnite a vytiahnite jej zástrčku z elektrickej zásuvky – dvierka mikrovlnnej rúry
nechajte zatvorené, aby plamene vo vnútri mikrovlnnej rúry zhasli,
●● vo vnútri mikrovlnnej rúry nenechávajte papierové výrobky, nádoby a iné kuchynské predmety alebo potraviny, v prípade, že ju nepoužívate.
●● Prívodový kábel by mal viesť mimo rozohriateho povrchu a nesmie byť zavesený na
žiadnych častiach mikrovlnnej rúry.
●● Odporúčame mikrovlnnú rúru pravidelne čistiť a odstraňovať z jej vnútra usadené
zvyšky jedál.
●● Zanedbávanie čistenia môže viesť k zhoršeniu kvality povrchu stien mikrovlnnej rúry,
zhoršeniu jej životnosti a v konečnom dôsledku aj k vzniku nebezpečných situácií.
●● Spotrebič nečisťte čistiacim zariadením na vodnú paru.
●● Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným
diaľkovým systém ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu, ktorá je umiestnená na vnútornej strane dvierok. Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
●● Pred premiestňovaním mikrovlnnej rúry, zabezpečte otočný tanier, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
●● Nikdy neodstraňujte distančný pásik, ktorý je umiestnený v zadnej časti alebo po
bokoch mikrovlnnej rúry, zabezpečuje potrebný odstup od steny a nevyhnutnú cirkuláciu vzduchu.
●● Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov nad morom.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely
v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
●● Mikrovlnná rúry je určená výlučne na použitie v domácnostiach, nie je určená na
komerčné účely v gastronomickom odvetví.
14
zákuskov a pod.
1 Skontrolujte, či ste vybrali celé balenie z vnútornej časti mikrovlnnej rúry.
2 Odoberte ochrannú fóliu z ovládacieho panela a vonkajšieho plášťa mikrovlnnej rúry.
Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú známky poškodenia také, ako pokrivené alebo vylámané dvierka, poškodené tesnenie dvierok a dotykovej plochy, puknuté alebo uvoľnené závesy, priehlbiny na mikrovlnnej rúre alebo
v dvierkach.
V prípade, že na spotrebiči sú akékoľvek poškodenia, nepoužívajte ho
a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka.
3 Mikrovlnnú rúru položte na rovnú a stabilnú plochu, ktorá je schopná uniesť jej váhu
a váhu najťažších produktov určených na varenie v mikrovlnnej rúre.
4 Mikrovlnnú rúru nevystavujte pôsobeniu vlhkosti a v jej dosahu neumiestňujte ľahko
horľavé predmety, ako aj nad alebo v blízkosti zariadení emitujúcich teplo.
5 Zadnú časť spotrebiča umiestnite smerom k stene. Ak chcete aby mikrovlnná rúra pracovala správne, zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu. Nad mikrovlnnou rúrou zabezpečte
odstup min. 30 cm, a min. 20 cm z obidvoch strán mikrovlnnej rúry. Nezakrývajte a neupchávajte ventilačné otvory spotrebiča. Neodoberajte nožičky.
6 Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak v nej nie je umiestnený sklenený tanier a otočný
prstenec, ktorý má byť umiestnený v správnej polohe.
7 Skontrolujte, či prívodový kábel nie je poškodený, či sa nenachádza pod mikrovlnnou
rúrou alebo neprechádza nad inými horúcimi alebo ostrými predmetmi a či voľne nevisí za
okrajom stola alebo pracovnej dosky.
8 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke zdroja napätia tak, aby v nevyhnutnom prípade bolo možné rýchle odpojenie zariadenia od zdroja napätia.
9 Mikrovlnnú rúru nepoužívajte a neskladujte na voľnom priestranstve.
Pokyny o uzemnení spotrebiča
Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným
kolíkom. Pripojenie do zásuvky bez bezpečnostného kolíka môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
V prípade, že dôjde k skratu, uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
Mikrovlnnú rúru odporúčame používať so samostatným elektrickým obvodom.
V prípade použitia predlžovacieho kábla:
1 Predlžovací kábel by mal byť trojžílový so zástrčkou a zásuvka by mala byť vybavená
uzemňovacím vodičom.
2 Predlžovací kábel umiestnite mimo horúcich a ostrých predmetov a tak, aby nemohol
byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
Chybné zapojenie kábla predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne uzemnenia alebo pokynov o pripojení k zdroju napätia, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.
Výrobca ako aj predávajúci nepreberajú zodpovednosť za poškodenú
mikrovlnnú rúru alebo zranenia, ku ktorým dôjde nedodržaním pokynov
o zapojení spotrebiča k zdroju napätia.
Nežiaduci vplyv rádiových vĺn
Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové prijímače, televízory
a podobné zariadenia.
Tento negatívny vplyv môžete odstrániť alebo obmedziť nasledujúcim spôsobom:
●● vyčisťte dvierka a dotykovú plochu mikrovlnnej rúry,
●● zmeňte nastavenia rádia alebo televíznej antény,
●● premiestnite mikrovlnnú rúru mimo dosahu prijímača,
●● posuňte mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača,
●● mikrovlnnú rúru zapojte do inej zásuvky zdroja napätia tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli napájané z rôznych zdrojov napätia.
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred začatím čistenia vypnite mikrovlnnú rúru a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky zdroja napätia.
2 Vnútro mikrovlnnej rúry je potrebné udržiavať čisté. V prípade znečistenia vnútorného
panelu mikrovlnnej rúry, odstráňte kúsky jedál alebo rozliate tekutiny pomocou navlhčenej utierky. V prípade silného znečistenia použite jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte
čistiace prostriedky v spreji a iné agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu na povrchu
mikrovlnnej rúry a dvierok zanechať škvrny, šmuhy alebo zmeniť odtieň povrchu.
MW1100-001_v02
3 Vonkajšok mikrovlnnej rúry očisťte pomocou navlhčenej utierky.
Aby ste sa vyhli poškodeniu jednotlivých komponentov, ktoré sa nachádzajú vo vnútri mikrovlnnej rúry dbajte na to, aby sa voda nedostala do jej vnútra cez ventilačné otvory.
4 Obidve strany dvierok, okienko, tesnenie dvierok a súčasti v ich blízkosti, utrite vlhkou
handričkou tak, aby ste odstránili všetky zvyšky jedál alebo rozliatu tekutinu.
Nepoužívajte čistiace prostriedky s brusnými časticami.
V prípade čistenia tesnenia dvierok, priehlbín a priľnavých častí, nepoužívajte prostriedky, ktoré by mohli poškodiť tesnenie a spôsobiť únik mikrovĺn.
5 Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždiacimi čistiacimi prostriedkami v podobe
emulzií, tekutého piesku, pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly, výstražné znaky a pod.
6 Zabráňte vniknutiu vody do ovládacieho panelu. Na čistenie použite vlhkú a mäkkú
utierku. Aby ste sa vyhli náhodnému zapnutiu mikrovlnnej rúry, ovládací panel čisťte
s otvorenými dvierkami.
7 V prípade, že sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok, utrite ju pomocou mäkkej utierky.
Ku kondenzácii vodnej pary môže dôjsť v prípade, ak mikrovlnná rúra sa používa v priestoroch s vysokou vlhkosťou. V takomto prípade ide o normálny jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umyte ho v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie kuchynského riadu alebo v umývačke riadu.
9 Za účelom odstránenia nežiaduceho zvuku, otáčací prstenec a dno vnútra mikrovlnnej rúry čisťte pravidelne. Dolný povrch jednoducho očistíte pomocou jemného čistiaceho
prostriedku. Otáčací prstenec umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu alebo v umývačke riadu. Počas opätovného nasadenia otáčacieho prstenca do mikrovlnnej rúry dbajte na to, aby ste ho umiestnili na správnom mieste.
10 Aby ste mohli odstrániť nepríjemný zápach z mikrovlnnej rúry, varte po dobu 5 minút
približne 200 ml vody so citrónovou šťavou a kôrou z jedného citróna v miske určenej na
varenie v mikrovlnnej rúre.
Vnútro mikrovlnnej rúry dôkladne utrite pomocou suchej a mäkkej utierky.
11 V prípade, že je potrebné vymeniť žiarovku, obráťte sa na SERVIS.
12 Mikrovlnnú rúru čisťte pravidelne a odstraňujte z nej zvyšky jedál.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k poškodeniu
povrchu mikrovlnnej rúry, čo môže mať následne nepriaznivý dopad na
životnosť spotrebiča a viesť k vzniku nebezpečenstva.
Technické údaje
Technické parametre spotrebiča
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Mikrovlny)
Menovitý výkon mikrovlnnej rúry
800 W
Frekvencia
2450 MHz
Vonkajšie rozmery (mm)
výš. = 258; šír. = 440; hĺbka = 330
Rozmery varného priestoru (mm)
výš. = 208; šír. = 306; hĺbka = 307
Objem mikrovlnnej rúry
20 litrov
Otáčací tanier
Priemer = 255 mm
Čistá hmotnosť
Približne 10,2 kg
* Vyššie uvedené údaje môžu byť zmenené, v tejto súvislosti by ich mal zákazník porovnať s údajmi,
ktoré sa nachádzajú na typovom štítku, ktorý je umiestnený na mikrovlnnej rúre. Akékoľvek reklamácie,
ktoré sa vzťahujú na chyby v technických údajoch, nebudú akceptované.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín
z nádoby a zabezpečí rovnomerné varenie.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny, ako sú napríklad mäsové guľky.
Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné premiestniť nadol a tie, ktoré sú
umiestnené v strede na kraje nádoby.
Dodatočné funkcie
RODIČOVSKÝ ZÁMOK – ochrana spotrebiča pred jeho náhodným zapnutím deťmi
Zámok: Pri nastavenom pohotovostnom režime, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo STOP/Cancel. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi aktiváciu bezpečnostnej detskej poistky a na displeji sa zobrazí symbol
.
Uvoľnenie poistky: Ak chcete odistiť detskú poistku stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
tlačidlo STOP/Cancel. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi odistenie detskej poistky.
MW1100-001_v02
Pokyny k použitiu varných nádob
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a príbor, ktorý je na to určený. Najvhodnejším materiálom, z ktorého by mali byť nádoby vyrobené pre použitie v mikrovlnnej rúre, je číry materiál, ktorý umožňuje prechod energie cez nádobu priamo k pokrmom.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo nádoby s kovovou úpravou – mikrovlny cez kov nepreniknú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte balenie z recyklovaného papiera, ktorý
môže obsahovať kovové častice, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie alebo aj požiar.
3 Odporúčame používať okrúhle/oválne nádoby namiesto štvorcových/obdĺžnikových,
v ktorých rohoch by sa potraviny mohli pripáliť.
Nasledujúci zoznam Vám pomôže vybrať správny kuchynský riad a príbory.
Kuchynský príbor
Mikrovlny
Žiaruvzdorné sklo
Sklo tepelne odolné
Žiaruvzdorná keramika
Plastový riad vhodný pre použitie v mikrovlnnej rúre
Jednorazový uterák
Kovový podnos
Kovový rošt
Alobal a hliníkové tácky
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Test kuchynských nádob:
1 Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnnej rúry.
2 Varte s nastavenou maximálnou hodnotou po dobu jednej minúty.
3 Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade, že
nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
Aplikácia skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neumiestňujte v obrátenej polohe.
Nie je potrebné usmerňovať pohyb taniera.
2 Počas varenia by sa v mikrovlnnej rúre mal vždy
nachádzať sklenený tanier a otáčací prstenec.
3 Počas varenia pokrmov, nádoby s potravinami je
potrebne vždy umiestniť na sklenený tanier.
4 V prípade, že dôjde k prasknutiu alebo inému
poškodeniu skleneného taniera, kontaktujte najbližšie
servisné stredisko.
Sklenený tanier
Otáčacia konzola
Sústava
otáčacieho
prstenca
Os otáčania
Skôr ako zavoláte servis
Normálny stav:
1 Činnosť mikrovlnnej rúry môže mať negatívny vplyv na rádiové a televízne prijímače.
Tieto negatívne vplyvy sú podobné vplyvom, ktoré vytvárajú elektrické spotrebiče také, ako
mixér, ventilátor, vysávač a pod.
2 Pri varení s nastavením nízkeho výkonu mikrovĺn sa intenzita vnútorného osvetlenia
mikrovlnnej rúry môže znížiť.
3 Pri tepelnom spracovaní potravín, z pripravovaného pokrmu môže vychádzať vodná
para. Väčšina vodnej pary je odvádzaná cez ventilačné otvory. Avšak časť kondenzovanej
vodnej pary sa môže usádzať na chladných častiach mikrovlnnej rúry (napr. na dvierkach).
4 Ak je sklenený tanier počas prevádzky mikrovlnnej rúry vydáva zvuky, skontrolujte
či na dne mikrovlnnej rúry a pod otočným prstencom sa nenachádzajú nečistoty. Čistenie mikrovlnnej rúry vykonávajte podľa inštrukcií v kapitole „ČISTENIE – KONZERVÁCIA
A OBSLUHA.
V prípade, že mikrovlnná rúra je nečinná:
1 Skontrolujte, či mikrovlnná rúra je pripojená k zásuvke zdroja napätia správne. V prípade, že nie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a vložte ju späť na svoje
miesto.
2 Skontrolujte, či poistka elektrickej siete nie je prepálená alebo či nedošlo k odpojeniu
ističa elektrickej siete. V prípade, že vyššie uvedené bezpečnostné prvky pracujú správne,
skontrolujte zásuvku zdroja napätia tak, že k nej pripojíte iné zariadenie.
3 Skontrolujte, či ovládací panel je nastavený správne a či je nastavený správne časovač.
4 Skontrolujte, či dvierka sú zatvorené správne. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
V prípade, že mikrovlnná rúra sa neuvedie do chodu, aj napriek tomu, že
ste vykonali vyššie uvedené činnosti, kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opraviť samostatne.
15
Časti mikrovlnnej rúry
1
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Otáčaví stredový konektor
Otáčaví prstenec
Otáčaví sklenený tanier
Okienko
Dvierka
Bezpečnostná poistka – odpojí napájanie, v prípade otvorenia dvierok počas činnosti
mikrovlnnej rúry
8 Ochranný sľudový kryt
4
8
3
2
4
5
6
7
8
1
6
9
5
10
3
11
2
7
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
Displej
Time Cook (Príprava pokrmu pomocou mikrovĺn)
Time Defrost (Časové rozmrazovanie)
Weight Defrost (Rozmrazovanie podľa váhy)
Power (Overenie/Nastavenie výkonu činnosti zariadenia)
Clock (Nastavenie hodín)
Kitchen Timer (Časovač)
Tlačidlá Auto Menu
Popcorn
Potato – zemiaky
Pizza
Frozen Vegetable – mrazená zelenina
Beverage – nápoje
Dinner plate – jedlá na plytkom tanieri
9 Numerická klávesnica s tlačidlami rýchleho varenia (EXPRESS COOK – tlačidlá 1, 2,
3, 4, 5, 6) a tlačidlom Memory (tlačidlo 0).
10 STOP/Cancel (Zastaviť/Zrušiť)
11 START/+30SEC. (Start/+30 s)
Nastavenie hodín
Po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia, sa na displeji zobrazí nápis „
”
a zaznie krátky zvukový signál.
1 Stlačte tlačidlo Clock. Prvá číslica hodín začne blikať.
2 Pomocou numerickej klávesnice nastavte aktuálny čas. Napríklad, ak chcete nastaviť
čas
stlačte postupne „1, 2, 1, 0”.
3 Stlačte tlačidlo Clock, pre ukončenie nastavenia času. Začne blikať symbol „:” a na
displeji sa zobrazí nastavený čas.
4 Aktuálnu hodinu môžete nastaviť iba v 12 hodinovom cykle (v rozpätí od 1:00 do
12:59). Nastavenie hodín bude možné iba po zadaní číslic vo vyššie uvedenom rozsahu.
Nastavený čas ostáva uložený v pamäti po dobu pripojenia mikrovlnnej
rúry k zdroju napätia (bez prerušenia toku energie).
Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, opakujte kroky 1-4.
Stlačením tlačidla STOP/Cancel počas nastavovania času spôsobí,
že nastavenia sa automaticky vráti do pôvodného stavu.
Mikrovlnné varenie
1 Stlačte tlačidlo Time Cook, na displeji sa zobrazí „
”.
2 Pomocou numerickej klávesnice nastavte dobu mikrovlnného varenia. Maximálna doba
varenia je 99 minút a 99 sekúnd.
3 Stlačte tlačidlo Power, na displeji sa zobrazí nápis „
“. Predvolený výkon je
nastavený na 100%.
4 Stlačte príslušné číslo na numerickej klávesnici a nastavte požadovaný výkon.
5 Stlačte tlačidlo START/+30SEC. a aktivujte varenie.
PRÍKLAD
Ak chcete nastaviť varenie na 15 minút s výkonom mikrovĺn nastaveným na 50%, vykonajte nasledujúce úkony:
1 Stlačte tlačidlo Time Cook, na displeji sa zobrazí „
”.
2 Pomocou numerickej klávesnice zadajte požadovanú dobu varenia, stlačte postupne
číslice „1, 5, 0, 0” (15 minút).
3 Stlačte tlačidlo Power, následne na numerickej klávesnici stlačte tlačidlo „5”, čím zvolíte výkon mikrovĺn na 50%.
4 Stlačte tlačidlo START/+30SEC. a aktivujte varenie.
16
MW1100-001_v02
Stlačenie tlačidla STOP/Cancel počas nastavenia doby alebo výkonu mikrovlnného varenia alebo prípade, že nestlačíte žiadne tlačidlo v priebehu
1 minúty, nastavenia automaticky vrátia do predošlého stavu.
Po nastavení výkonu na hodnotu 0%, mikrovlnná rúra bude pracovať bez
emitovania mikrovĺn so zapnutým ventilátorom. Výkon 0% môže byť využitý za účelom odstránenia nepríjemného zápachu vo vnútri mikrovlnnej
rúry.
Počas mikrovlnného varenia, môžete zmeniť nastavenie výkonu mikrovĺn.
Stlačte tlačidlo Power, na displeji po dobu 3 sekúnd zobrazí aktuálna nastavená hodnota výkonu, súčasne pomocou numerickej klávesnice nastavte
novú hodnotu výkonu. Po zadaní novej hodnoty výkonu, mikrovlnná rúra
bude pokračovať v činnosti s novým nastavením výkonu.
Výkon
mikrovĺn
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
PL0
0%;
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% zapnutý
ventilátor
Tlačidlo na
numerickej
klávesnici
1+0
9
8
7
6
5
4
3
Mikrovlnná rúra je vybavená automatickým menu, pomocou ktorého budete môcť pripraviť niekoľko produktov: popcorn, zemiaky, pizza, mrazená zelenina, nápoje, pokrmy na plytkom tanieri.
Každý z programov automatického menu obsahuje niekoľko možností, ktorými nastavíte
váhu alebo objem, ktoré upravujú dobu trvania zvoleného programu.
TABUĽKA AUTOMATICKÉHO MENU
PROGRAM
Popcorn
Potato (zemiaki)
TABUĽKA MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Displej
Automatické menu
2
1
0
Funkcia rýchleho varenia
1 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo
START/+30SEC., čím aktivujete varenie na 30 sekúnd pri plnom výkone. Každé ďalšie
stlačenie tlačidla START/+30SEC. predĺži dobu varenia o nasledovných 30 sekúnd. Maximálna doba varenia je 99 minút a 99 sekúnd.
2 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stlačenie tlačidle v rozmedzí od 1 do 6 na numerickej klávesnici, uvedie mikrovlnnú rúru do činnosti
pri plnom výkone 100%, v závislosti od stlačeného tlačidla, po dobu 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6.
Stlačenie tlačidla START/+30SEC. predĺži dobu činnosti o ďalších 30 sekúnd.
3 Pri mikrovlnnom varení a časovom rozmrazovaní, každé ďalšie stlačenie tlačidla
START/+30SEC. predĺži dobu činnosti o ďalších 30 sekúnd.
Rozmrazovanie podľa váhy
1 Stlačte tlačidlo Weight Defrost, na displeji sa zobrazí „
”.
2 Pomocou numerickej klávesnice nastavte váhu rozmrazovaného produktu v gramoch.
Výkon a doba činnosti mikrovlnnej rúry budú nastavené automaticky podľa váhy. Zadaná
váha musí byť v rozpätí hodnôt od 100 g do 2000 g.
3 Stlačte tlačidlo START/+30SEC. a aktivujte rozmrazovanie. Zaznie krátky zvukový signál a na displeji sa zobrazí zvyšná doba rozmrazovania.
Rozmrazovanie s nastavením času
1 Stlačte tlačidlo Time Defrost, na displeji sa zobrazí „
”.
2 Pomocou numerickej klávesnice nastavte dobu rozmrazovania. Zadaná doba by sa
mala pohybovať v rozmedzí od 00:01 do 99:99.
3 Predvolený výkon pre časové rozmrazovanie je nastavený na 30%. Ak chcete zmeniť nastavenie výkonu, stlačte tlačidlo Power (na displeji sa zobrazí „
”), následne
pomocou numerickej klávesnice zvoľte novú hodnotu výkonu.
4 Stlačte tlačidlo START/+30SEC. a aktivujte rozmrazovanie. Zaznie krátky zvukový signál a na displeji sa zobrazí zvyšná doba rozmrazovania.
Minútovník
1 Stlačte tlačidlo Kitchen Timer, na displeji začne blikať „
”.
2 Pomocou numerickej klávesnice nastavte požadovaný čas odpočítavania. Maximálny
čas, ktorý môžete nastaviť na minútovníku je 99 minút a 99 sekúnd.
3 Stlačte tlačidlo START/+30SEC., čím potvrdíte nastavenia a aktivujete rozmrazovanie.
4 Nezávisle od toho, či dvierka mikrovlnnej rúry sú zatvorené, alebo otvorené, po dosiahnutí nastaveného času, zaznie päťkrát za sebou zvukový signál. V prípade, že ste predtým
nastavili hodiny (12-hodinový cyklus na displeji), na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Minútovník je samostatný režim mikrovlnnej rúry, ktorý pracuje nezávisle
na hodinách.
Počas odratávania času, nebudete môcť nastaviť žiaden z programov mikrovlnnej rúry.
Každú aktivovanú činnosť spotrebiča môžete prerušiť stlačením tlačidla
STOP/Cancel. Dvojnásobné stlačenie tlačidla činnosť ukončí. Pre opätovné
spustenie prerušenej činnosti stlačte tlačidlo START/+30SEC.
Pizza
Frozen Vegetable
(mrazená zelenina)
Beverage (nápoje)
Dinner Plate (pokrmy na
plytkom tanieri)
VÁHA,
OBJEM PRODUKTU
50 g
100 g
1 (230 g)
2 (460 g)
3 (690 g)
100 g
200 g
400 g
150 g
350 g
500 g
1 (120 ml)
2 (240 ml)
3 (360 ml)
250 g
350 g
500 g
DOBA TRVANIA
PROGRAMUI [s]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
PRÍKLAD
Ak si želáte nastaviť automatické menu pre rozmrazovanie 350 g zeleniny, vykonajte
nasledujúce činnosti:
1 Stlačte tlačidlo Frozen Vegetable do chvíle, kedy sa na displeji nezobrazí „
”
(v tomto prípade postačí stlačiť tlačidlo dvakrát).
2 Stlačte tlačidlo START/+30SEC. a aktivujte rozmrazovanie. Ukončenie rozmrazovania
bude oznámené päťnásobným zaznením zvukového signálu. V prípade, že ste predtým
nastavili hodiny (12-hodinový cyklus na displeji), na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Funkcia memory (pamäť)
Mikrovlnná rúra má v sebe nainštalovanú funkciu memory, ktorá si dokáže zapamätať
nastavené hodnoty pre varenie (výkon a dobu činnosti mikrovĺn).
1 Stlačte tlačidlo 0/Memory a zvoľte jednu z dostupných pamätí (k dispozícii sú
3 pamäte). Na displeji sa zobrazí „ ”, „ ” alebo „ ”.
2 V prípade, že pamäť obsahuje údaje o predošlom nastavení, stlačte tlačidlo
START/+30SEC., ktorým potvrdíte zvolenú pamäť. V prípade, že pamäť neobsahuje
žiadne údaje, pokračujte v nastavovaní požadovaných hodnôt. Môžete nastaviť jednu
alebo dve fázy.
3 Po nastavení hodnôt stlačte tlačidlo START/+30SEC., ktorým nastavenia potvrdíte. Na
displeji sa zobrazí číslo pamäte, do ktorej bol program uložený. Opätovné stlačenie tlačidla
START/+30SEC. aktivuje zvolený program.
PRÍKLAD
Pre nastavenie programu varenie na 3 minúty a 20 sekúnd s výkonom mikrovĺn 80% a pre
jeho uloženie do pamäte „2”, urobte nasledovné:
1 Stlačte dvakrát tlačidlo 0/Memory, na displeji sa zobrazí „ ”.
2 Stlačte tlačidlo Time Cook a potom pomocou numerickej klávesnice zadajte požadovanú dobu varenia, stlačte postupne číslice „3, 2, 0”.
3 Stlačte tlačidlo Power, následne na numerickej klávesnici stlačte tlačidlo „8”, čím zvolíte výkon mikrovĺn na 80%. Na displeji začne blikať „
”.
4 Stlačte tlačidlo START/+30SEC., ktorým potvrdíte zvolené nastavenia. Na displeji sa
zobrazí číslo pamäte, do ktorej bol program uložený – „ ”. Opätovné stlačenie tlačidla
START/+30SEC. aktivuje zvolený program.
5 Pre spustenie uloženého programu, stlačte dvakrát tlačidlo 0/Memory (pokiaľ sa na displeji
nezobrazí „ ”). Potom stlačte tlačidlo START/+30SEC., ktorým aktivujete uložený program.
Nastavenia zostanú uložené v pamäti po dobu pripojenia mikrovlnnej rúry
k zdroju napätia (bez prerušenia toku energie).
Viacfázové varenie
Môžete nastaviť maximálne 2 fázy varenia. Pri viacfázovom varení, v prípade, že rozmrazovanie je jednou z fáz varenia, program rozmrazovania sa zapne ako prvý automaticky.
Po ukončení prvej fázy zaznie zvukový signál a spustí sa nasledujúca fáza.
Automatické varenie nie je jedným z programov viacfázového varenia.
MW1100-001_v02
17
PRÍKLAD
Chcete nastaviť rozmrazovanie na 5 minút a následne variť po dobu 7 minút pri výkone
mikrovĺn 80%. Vykonante nasledujúce činnosti:
1 Stlačte tlačidlo Time Cook, na displeji sa zobrazí „
”.
2 Pomocou numerickej klávesnice nastavte dobu varenia, postupne zadajte „5, 0, 0”
(5 minút).
3 Stlačte tlačidlo Power, následne na numerickej klávesnici stlačte tlačidlo „8”, čím zvolíte výkon mikrovĺn na 80%.
4 Stlačte tlačidlo Time Cook a pomocou numerickej klávesnice zadajte požadovanú
dobu varenia, stlačte postupne číslice „1, 0, 0, 0” (10 minút).
5 Stlačte tlačidlo Power, následne na numerickej klávesnici stlačte tlačidlo „6”, čím zvolíte výkon mikrovĺn na 60%.
6 Stlačte tlačidlo START/+30SEC. a aktivujte varenie.
Ďalšie informácie
1 Každú aktivovanú funkciu môžete prerušiť stlačením tlačidla STOP/Cancel. Pre opätovné spustenie prerušenej činnosti stlačte tlačidlo START/+30SEC.. Dvojnásobným stlačením tlačidla STOP/Cancel činnosť ukončíte.
2 Počas mikrovlnného varenia, stlačením tlačidla Clock, sa na displeji zobrazí aktuálny
čas. Po 3 sekundách zobrazenia hodnôt sa zobrazenie na displeji sa vráti do pôvodného
stavu.
3 Stlačením tlačidla Power počas mikrovlnného varenia alebo viacfázového varenia, sa
na displeji zobrazí aktuálna hodnota výkonu mikrovĺn. Po 3 sekundách zobrazenia hodnôt
sa zobrazenie na displeji sa vráti do pôvodného stavu.
4 V prípade, že počas činnosti mikrovlnnej rúry, ste otvorili dvierka, po ich zatvorení
stlačte tlačidlo START/+30SEC., a činnosť mikrovlnnej rúry sa obnoví.
5 Ak v priebehu jednej minúty po ukončení nastavenia, zvolený program nepotvrdíte tlačidlom START/+30SEC., nastavenia sa vymažú. Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
6 Správne stlačenie tlačidla bude oznámené krátkym zvukovým signálom. Pri nesprávnom stlačení tlačidla, spotrebič nevydá žiaden zvukový signál.
7 Ukončenie programu bude oznámené päťnásobným zaznením zvukového signálu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných,
dizajnových alebo iných dôvodov.
18
MW1100-001_v02
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag a Zelmer cég eredeti
alkatrészeit használja. Ezeket kifejezetten ehhez a készülékhez tervezték.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi kezelési utasítást. Fordítsanak különös figyelmet
a biztonsági utasításokra. A kezelési utasítást, kérjük, úgy őrizzék meg, hogy a későbbi
használat közben is bele tudjanak nézni.
Egy biztos helyre írja fel a sütőn található SZÉRIASZÁMOT, és őrizze meg a későbbiekre.
SZÉRIASZÁM:
Tartalomjegyzék
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai .............................................19
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások........................................................................19
Telepítés.............................................................................................................................20
Földelésre vonatkozó utasítások........................................................................................20
Rádiózavarok......................................................................................................................20
Tisztítás – karbantartás és kezelés....................................................................................20
Műszaki adatok...................................................................................................................21
Mikrohullámú melegítés – útmutatások..............................................................................21
További funkciók.................................................................................................................21
Az edényre vonatkozó útmutatások...................................................................................21
A forgó üvegtányér beszerelése.........................................................................................21
Mielőtt szervizhez fordul.....................................................................................................21
A sütő felépítése.................................................................................................................22
Vezérlő panel......................................................................................................................22
A mikrohullámú sütő funkcióinak beállítása:
Az óra beállítása..........................................................................................................22
Mikrohullámú melegítés...............................................................................................22
A melegítés gyors megkezdése...................................................................................23
Kiolvasztás súly alapján...............................................................................................23
Kiolvasztás idő alapján.................................................................................................23
Visszaszámláló.............................................................................................................23
Automatikus menü.......................................................................................................23
Az automatikus menü táblázata.............................................................................23
Memory (memória) funkció...........................................................................................23
Több lépéses melegítés...............................................................................................23
További információk......................................................................................................24
Ökológia – Óvjuk a környezetet..........................................................................................24
A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS HAZSNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
A mikrohullámú energia hatása elleni védekezés szabályai
1 Ne használja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtókkal.
Ezzel a mikrohullám közvetlen hatásának teszi ki magát. Semmilyen esetben sem szabad
kikerülni, vagy önhatalmúlag módosítani a biztonsági rendszereket.
2 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő első része és az ajtó közé, és ne engedje meg,
hogy az érintkezési felületen kosz vagy tisztítószer maradék gyűljön össze.
3 Ne használjon sérült mikrohullámú sütőt. Nagyon fontos, hogy az ajtó jól záródjon,
a pántok és csapózárak, az ajtó tömítései, valamint:
●● a pántok és csapózárak (ne legyen repedés vagy kilazulás),
●● az ajtó tömítései és az érintkező felületek,
●● ne legyen „vetemedés”.
4 A mikrohullámú sütő beszabályozását vagy javítás kizárólag szerviz szakképzett személyzete végezheti.
MW1100-001_v02
A biztonságra vonatkozó, fontos ajánlások
Az elektromos készülék kezelésekor tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. Égési
sérülések, áramütés, tűz, testi sérülések vagy a mikrohullámú energia hatása veszélyének
csökkentése érdekében tartsa be a következőket:
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● A készülék csak rendeltetésének megfelelően és az
alábbi használati utasításban foglaltak szerint használható. Ne melegítsen maró hatású kémiai anyagokat
a sütőben. A mikrohullámú sütő nem alkalmas laboratóriumi, vagy ipari célokra.
●● A mikrohullámú sütő csak ételek és italok melegítésére
használható. Étel vagy ruhák szárítása, párnák, papucsok
vagy nedves ruhák melegítése nem használható, mert
azok meggyulladhatnak vagy sérüléseket okozhatnak.
●● Soha ne használja a készüléket sérül hálózati kábellel
vagy dugasszal, sem akkor, ha hibásan működik, leesett,
vagy más módon megsérült.
●● Ha a nem kihúzható hálózati vezeték megsérül, azt,
a veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál vagy
szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltetni.
●● A berendezés javítását kizárólag szakképzett személy
végezheti. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt
jelenthet a használó számára. Meghibásodás esetén,
tanácsoljuk, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● Ha az ajtó, vagy annak tömítése sérült, a sütő nem üzemelhet mindaddig, amíg szakember meg nem javítja.
●● Folyadékot és más élelmiszert nem szabad légmentesen
lezárt edényben melegíteni, mivel felrobbanhat.
●● Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett,
robbanásszerű forrást eredményezhet, ezért figyelnie
kell az edény mozgatásakor.
●● Ne süssön élelmiszert a mikrohullámú sütőben. A forró
olaj tönkreteheti a sütőt vagy az edényt, sőt égési sérülést okozhat.
●● A héjban lévő tojást és egész kemény tojást nem szabad
mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhat,
akár még a melegítés befejezése után is.
●● A gyermekételeket tartalmazó üvegekben lévő élelmiszert fel kell keverni vagy rázni, és ellenőrizni kell
a hőmérsékletét, mielőtt a gyereknek adja, hogy elkerülje
az égési sérülést.
●● Az edény a hővezetés következtében felmelegedhet
a melegített ételtől. Az edény hordozásához használjon
megfelelő fogót.
●● Minden, a mikrohullám ellen védő fedél levételével járó
karbantartási vagy javítási művelet veszélyes, azt szakképzett személyzetnek kell végeznie.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát nem ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó
kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel.
A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
●● A nyolc év alatti gyermekek tartózkodjanak az árammal
működő berendezések használatától.
19
Telepítés
●● Figyelem, forró felületek
.
●● A berendezés ajtói és külső felületei felmelegedhetnek
a készülék üzemelése közben.
●● A hozzáférhető felületek a berendezés üzemelésekor felforrósodhatnak.
●● Ne vegye ki a mikrohullámú sütő kamrájában található
védő lemezeket! Ezek a sugárzás ellen védenek.
●● Figyelmeztetés! A gőz kicsap a fedő felemelésekor vagy
a fólia csomagolás kinyitásakor.
●● A felmelegített étel kivételekor használjon konyhai kesztyűt.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével
járhat
●● A mikrohullámú sütőt kizárólag csak 230 V-os váltóáramú, védőföldeléssel ellátott
hálózatra csatlakoztassa.
●● A készüléket fal mellék kell állítani.
●● FIGYELEM: A mikrosütőt ne telepítse főzőlapok vagy más, hőt előállító berendezések fölé. Ez a készülék tönkremenetelével és a garancia elvesztésével fenyeget.
●● Ne tegye a készüléket szekrénybe.
●● Ne indítsa be a sütőt üresen.
●● A tűzveszély csökkentése érdekében a konyhában:
●● ha műanyagból vagy papírból készült edényben melegíti az étet, gyakran ellenőrizze a mikrosütőt, mivel az edény kigyulladhat,
●● mielőtt beteszi a műanyag vagy papírzacskót a mikrohullámú sütőbe, távolítson el
róla minden drótból készült kapcsot,
●● ha a készülék füstöl, kapcsolja ki vagy húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból, és
hagyja bezárva az ajtót, hogy a tűz elfojtódjon,
●● ne hagyjon papír terméket, edényt és evőeszközt vagy élelmiszert a sütő belsejében, ha nem használja a készüléket.
●● A hálózati kábelt a forró felületektől távol kell vezetni, és nem érhet a mikrohullámú
sütő semelyik részéhez.
●● Ajánlott a mikrosütőt rendszeresen takarítani, és eltávolítani róla a lerakódott ételt.
●● A mikrosütő takarításának elhanyagolása a felületek állapotának romlásához vezethet, és előnytelenül befolyásolhatja a sütő élettartamát, és ennek hatására veszélyes
helyzetekhez vezethet.
●● Nem szabad gőzzel tisztítani.
●● A készülék nem üzemelhet külső időkapcsolóval vagy távirányítóval.
●● Semmiképpen ne távolítsa el az ajtó belső oldalán lévő fóliát. Ez a készülék tönkremenetelét okozhatja.
●● Mielőtt a készüléket hordozza, biztosítsa a forgó tányért, hogy elkerülhető legyen
annak megsérülése.
●● Soha ne távolítsa el a készülék hátulján és oldalain található távtartó léceket, mivel
ezek biztosítják a levegő cirkulálásához szükséges távolságot a faltól.
●● A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas maximálisan 2000 méteres
tengerszint feletti magasságban.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő
felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb
munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által
történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
●● A mikrosütő kizárólag otthoni használatra készült, nem pedig gasztronómiai felhasználásra.
●● A mikrohullámú sütő szabadon álló használatra készült.
●● A vastag héjú termékeket, mint pl. burgonya, egész sonka, alma és gesztenye, melegítés előtt szurkálja meg.
●● Ne főzze szét az élelmiszereket.
●● Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőhöz készültek.
●● Ne használja a mikrohullámú sütőt semminek, pl. kenyérnek, süteménynek stb.
a tárolására.
20
1 Győződjön meg róla, hogy minden csomagolást eltávolított a mikrohullámú sütő belsejéből.
2 Vegye le a védőfóliát a vezérlő panelről és a mikrohullámú sütő burkolatáról.
Ellenőrizze, hogy nincs-e nyoma valamilyen sérülésnek, például az ajtó
nem görbült vagy vetemedett meg, a tömítések, az érintkező felületek épek,
a pántok és az ajtó zárja nem töröttek vagy nincsenek kilazulva, nincs
a sütő belsejében vagy az ajtón horpadás.
Bármilyen sérülés esetén nem kezdje használni a készüléket, hanem lépjen
kapcsolatba a szerviz szakembereivel.
3 A mikrohullámú sütőt állítsa egy szintben levő, stabil felületre, amely elbírja a sütő saját
és a sütőben készíthető legnehezebb étel súlyát.
4 A mikrohullámú sütőt ne tegye ki nedvesség hatásának, és ne helyezze gyúlékony
anyagok közelébe, valamint hőt termelő berendezések alá vagy fölé.
5 Az berendezés hátuljával a fal felé kell állítani. Ahhoz, hogy a sütő jól működjön, biztosítson megfelelő légáramlást. A süt fölött hagyjon legalább 30 cm, a két oldalánál pedig
minimum 20 cm távolságot. Ne takarja le, vagy tömje el a készülék szellőző nyílásait. Ne
vegye le a lábakat.
6 A sütőt ne használja az üveglap nélkül és a megfelelő helyzetben elhelyezett forgótányér-tartó nélkül.
7 Ellenőrizze, hogy a hálózat kábel nem sérült-e, nincs-e a sütő alatt, vagy valamilyen
forró, illetve éles felületen, valamint nem lóg túl az asztal vagy a munkalap szélén.
8 Biztosítsa, hogy könnyen hozzá lehessen férni a dugaszolóaljzathoz úgy, hogy váratlan esetekben könnyen le lehessen választani a készüléket az áramforrásról.
9 Ne használja, és ne tartsa a mikrohullámú sütőt szabad ég alatt.
Földelésre vonatkozó utasítások
A készülék dugaszát földeléssel ellátott hálózati dugaszolóaljzatba kell csatlakoztatni. Földelés nélküli dugaszolóaljzatba történő csatlakoztatása áramütés veszélyével járhat.
Zárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét.
Ajánlott a mikrohullámú sütőt külön áramkörre kötni.
Hosszabbító használata esetén:
1 A hosszabbítónak három eresnek kell lennie, olyan dugaszolóaljzattal és dugasszal,
ami lehetővé teszi a csatlakozást a földelésre.
2 A hosszabbítót helyezze távol forró és éles felületektől, úgy, hogy ne lehessen véletlenül meghúzni, vagy megbotlani benne.
Nem megfelelő csatlakozás esetén fennáll az áramütés veszélye.
A földelésre vonatkozó bármilyen kérdés esetén vagy az elektromos hálózatra történő csatlakozással kapcsolatos tanácsokért forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz vagy a szervizhez.
Sem a gyártó, sem az eladó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt a mikrohullámú sütőben keletkező
hibákért, illetve az emiatt bekövetkező testi sérülésekért.
Rádiózavarok
A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és hasonló
berendezések működését.
A zavarokat korlátozni lehet, vagy ki lehet küszöbölni a következő módon:
●● tisztítsa meg sütő ajtaját és az érintkező felületeket,
●● változtassa meg a rádió vagy televízió antenna helyzetét,
●● állítsa a vevőkészülékhez képest más helyre a mikrohullámú sütőt,
●● helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőtől a vevőkészüléket,
●● csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket egy másik elektromos dugaszolóaljzatba, hogy
a mikrohullámú sütő és a vevőkészülék az elektromos hálózat más áramkörén legyen.
Tisztítás – karbantartás és kezelés
1 A mikrohullámú sütő tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a sütőt és húzza ki
a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
2 A mikrohullámú sütő belsejét tiszta állapotban kell tartani. A sütő belső falainak szen�nyeződése esetén egy nedves ruhával távolítsa el az ételdarabokat vagy kiömlött folyadékot. Erős szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószert. Ne használjon spray
formájában lévő tisztítószert, sem erős tisztítószereket, mivel azok foltossá, mattá tehetik
a mikrohullámú sütő és az ajtó felületét.
3 A mikrohullámú sütő külső felületét nedves ruhával tisztítsa.
A sütő belsejében található részegységek károsodásának megelőzése érdekében ügyeljen
rá, hogy a víz ne csöpögjön be a szellőző nyílásokon a készülék belsejébe.
4 Az ajtó, az ablak mindkét oldalát, az ajtó tömítéseit és a szomszédos alkatrészeket
gyakran törölje át egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat vagy a kiömlött
folyadékot.
Ne használjon súroló anyagot tartalmazó tisztító szereket.
MW1100-001_v02
Az ajtók tömítéseinek, a mélyedések valamint az egymással érintkező
alkatrészek tisztításakor tilos olyan tisztítószert használni, ami károsíthatja
a tömítést, és ezzel a mikrohullám szivárgását okozhatja.
5 A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív tisztítószereket emulzió, tej,
paszta stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
6 Ne hagyja, hogy a vezérlő panelt nedvesség érje. Tisztításhoz használjon nedves,
puha rongyot. A mikrohullámú sütő véletlen bekapcsolásának megelőzése érdekében
a vezérlő panelt úgy tisztítsa, hogy az ajtó nyitva van.
7 Ha a lecsapódó vízpára kezd leülni az ajtó belső vagy külső oldalára, törölje le egy
puha ronggyal.
Lecsapódás akkor keletkezhet, amikor a mikrohullámú sütő nagy nedvességtartalmú körülmények között üzemel. Ilyen esetben ez normális jelenség.
8 Időnként vegye ki, és mossa el az üvegtálcát. Meleg, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben mossa el.
9 Hogy megelőzze azt, hogy a készülék zajos legyen, rendszeresen tisztítsa a forgótányér-tartót és a sütő alját. Az alsó felületet egyszerűen valami enyhe tisztítószerrel tisztítsa. A forgótányér-tartót meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben mossa el.
Mikor visszahelyezi a forgótányér-tartót a sütőbe, figyeljen arra, hogy jó helyre tegye be.
10 Hogy a sütőben lévő kellemetlen szagoktól megszabaduljon, egy mikrohullámú sütőben használható tálkába főzzön 5 percig 200 ml vizet egy citrom levével és héjával.
A sütő belsején alaposan törölje ki egy száraz, puha ronggyal.
11 Ha ki kell cserélni a belső égőt, ebben az ügyben forduljon SZERVIZHEZ.
12 Rendszeresen tisztítsa a sütőt, és távolítsa el az ételmaradékokat.
Ha nem tartja be a fenti utasításokat, az a felületek állapotának romlásához vezetnek, ami pedig a készülék élettartamára van negatív hatással, és
veszélyes helyzeteket okozhat.
Műszaki adatok
Műszaki paraméterek
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Mikrohullám)
A mikrohullám névleges kimeneti teljesítménye 800 W
3 Ajánlott kerek/ovális edényt használni négyszögletes/hosszúkás helyett, mivel az
edény sarkaiban lévő étel gyakrabban odaég.
Az alábbi lista megkönnyíti a megfelelő edény és evőeszköz kiválasztását.
Konyhai eszközök
Mikrohullám
hőálló üveg
Nem hőálló üveg
Hőálló kerámia
Mikrohullámú sütőben használható, műanyag edény.
Egyszer használatos törölköző
Fém tálca
Fém rost
Alumínium fólia és alumínium fólia doboz
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Konyhaedények tesztelése:
1 Az edénybe öntsön 1 pohár (250 ml) hideg vizet, és tegye be a mikrohullámú sütőbe.
2 Melegítse teljes teljesítménnyel egy percig.
3 A megadott idő letelte után óvatosan ellenőrizze az edény hőmérsékletét. Ha érintésre
forró, ne használja melegítésre mikrohullámú sütőben.
Ne melegítse tovább egy percnél.
A forgó üvegtányér beszerelése
1 Az üvegtányért ne tegye be fordított helyzetben.
Nem szabad a tányér mozgását akadályozni.
2 Melegítés közben a sütőben mindig benne kell lennie az üvegtányérnak és a forgótányér-tartónak.
3 Ételmelegítés közben az ételt és az azt tartalmazó
edényt mindig az üvegtányérra kell helyezni.
4 Ha az üvegtányér megreped vagy eltörik, a legközelebbi szervizhez kell fordulni.
Forgó tányér
Agy (alj)
Forgótányértartó
Forgó tengely
Frekvencia
2450 MHz
Külső méretek (mm)
mag. = 258; szél. = 440; mélys = 330
A mikrohullámú sütő külső méretei (mm)
mag. = 208; szél. = 306; mélys = 307
A mikrohullámú sütő űrtartalma
20 liter
Normál állapot:
Forgó tányér
Átmérő = 255 mm
Nettó tömeg
Körülbelül 10,2 kg
1 A mikrohullámú sütő üzem közben zavarhatja a rádió vagy televízió készülékek, és
hasonló berendezések működését. Ez a zavarás a kisebb elektromos eszközök, mint
a mixer, ventilátor, porszívó stb. által okozott zavarokhoz hasonló.
2 Melegítés közben, kis mikrohullám teljesítménynél a sütő belső világítása kialudhat.
3 Melegítés közben az élelmiszerből vízpára lép ki. A pára nagy részét a szellőző nyílások elvezetik. Azonban a pára egy része lecsapódhat a sütő hideg részeire (pl. az ajtóra).
4 Ha az üvegtál zajos üzemelés közben, ellenőrizze, hogy tiszta-e a sütő alja és a forgótányér-tartó. A tisztítást a „TISZTÍTÁS – KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS” fejezetben
megadott módon végezze.
* A fent megadott adatok változhatnak, ezért a felhasználónak a mikrohullámú sütő adattábláján megadott információk alapján kell ellenőriznie azokat. Ezekre az adatokra vonatkozóan semmilyen reklamációt sem tudunk elfogadni.
Mikrohullámú melegítés – útmutatások
1 Pontosan helyezze el az élelmiszereket. A legvastagabb részeket az edény széleihez rakja.
2 Ellenőrizze a melegítési időt. A megadott legrövidebb idővel melegítsen, és ha szükséges, akkor hosszabbítsa meg a melegítést. Az erősen odaégett termékek füstölhetnek, sőt
meg is gyulladhatnak.
3 Az ételeket le kell fedni melegítés közben. A lefedés véd a „kifröccsenés ellen”, és
biztosítja az egyenletes melegítést.
4 Melegítés közben a termékeket forgatni kell, hogy gyorsabb legyen az olyan termékek,
mint csirke vagy hamburger melegítésének folyamata. Nagy termékeket, mint pl. pecsenye, legalább egyszer meg kell fordítani.
5 A melegítés közepén meg kell változtatni az olyan ételek elhelyezését, mint pl. a gombócok. A fent lévő terméket alulra kell tenni, a középen levőt pedig a szélekre.
További funkciók
GYEREKZÁR – a készülék védelme, hogy a gyerekek ne tudják véletlenül
elindítani
Mielőtt szervizhez fordul
Ha a mikrohullámú sütő nem működik:
1 Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő jól van bedugva az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába. Ha nem, húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, várjon 10 másodpercet, és dugja vissza.
2 Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a hálózati biztosíték, vagy nem kapcsolt-e ki az automata biztosíték. Ha a fenti védelem jól működik, ellenőrizze a hálózati dugaszolóaljzatot,
egy másik készüléket dugva bele.
3 Ellenőrizze, hogy a vezérlő panel jól van-e beprogramozva, vagy beállították-e az időkapcsolót.
4 Ellenőrizze, hogy az ajtó jól be van-e csukva. Ellenkező esetben nem állít elő mikrohullámú energiát a sütő.
Ha a fentiek elvégzése után a sütő továbbra sem működik, szervizhez kell
fordulni. Nem szabad önállóan beállítani vagy javítani a sütőt.
Blokkolás: Készenléti állapotban nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva
a STOP/Cancel gombot. A készülék egy hosszú hangjelzést ad, ami a gyerekzár bekapcsolását jelzi, a kijelzőn pedig megjelenik a
jel.
Blokkolás feloldása: Bekapcsolt gyerekzárnál nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa
benyomva a STOP/Cancel gombot. A készülék egy hosszú hangjelzéssel tudatja, hogy
a gyerekzár ki lett kapcsolva.
Az edényre vonatkozó útmutatások
A mikrohullámú sütőben kizárólag hozzá alkalmas edényeket és „evőeszközöket” használjon. Mikrohullámú sütőben való használatra ideális edény átlátszó anyagú, amely lehetővé
teszi az energia áthaladását az edényen, hogy felmelegítse az ételt.
1 Ne használjon fém eszközöket vagy fémet tartalmazó díszítésű edényt – a mikrohullámok nem hatolnak át a fémen.
2 Mielőtt főzni kezd a mikrohullámú sütőben, távolítsa el az újrafelhasznált papírból
készült csomagolást, mivel az fém részecskéket tartalmazhat, ami szikrázást és/vagy tüzet
okozhat.
MW1100-001_v02
21
A sütő felépítése
1
1
2
3
4
5
6
7
Vezérlő panel
Forgó tengely
Forgótányér-tartó
Forgó üvegtányér
Ablak
Ajtó
Biztonsági retesz – leválasztja a tápfeszültséget, ha a sütő üzemelése közben kinyitják az ajtót
8 Csillám lemez
4
8
3
2
4
5
6
7
8
1
6
9
5
3
2
10
11
7
Az óra beállítása
Vezérlő panel
1
2
3
4
5
6
7
8
A kijelző képernyője
Time Cook (Ételek elkészítése mikrohullám segítségével)
Time Defrost (Kiolvasztás idő alapján)
Weight Defrost (Kiolvasztás súly alapján)
Power (A teljesítmény ellenőrzése/beállítása, amivel a berendezés üzemel)
Clock (Az óra beállítása)
Kitchen Timer (Visszaszámláló)
Auto Menu nyomógombok
Popcorn – pattogatott kukorica
Potato – burgonya
Pizza
Frozen Vegetable – fagyasztott zöldség
Beverage – italok
Dinner plate – lapos tányéron lévő étel
9 Numerikus billentyűzet gyorsmelegítési nyomógombokkal (EXPRESS COOK – nyomógombok 1, 2, 3, 4, 5, 6) valamint Memory nyomógombbal (0 nyomógomb).
10 STOP/Cancel (Megállítás/Törlés)
11 START/+30SEC. (Start/+30 s)
A mikrohullámú sütő tápfeszültségre csatlakoztatása után, a kijelzőn megjelenik a „
és egy egyszeri hangjelzés hallatszik.
1 Nyomja meg a Clock gombot. Az óra első számjegye elkezd villogni.
”
2 A numerikus billentyűzet segítségével írja be az aktuális időt. Például a
óra
beállításához nyomja meg sorban az „1, 2, 1, 0” gombokat.
3 A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Clock gombot. Elkezd villogni a „:” jel, és
a kijelzőn megjelenik a beállított idő.
4 Az aktuális időt kizárólag 12 órás formátumban lehet beállítani (1:00-tól 12:59-ig).
Az időt csak akkor lehet beállítani, ha a megadott tartományba eső számot üt be.
A beállítások mindaddig megmaradnak, amíg a mikrohullámú sütő a hálózati dugaszolóaljzatra van csatlakoztatva (és van áram).
Az óra beállításának módosításához ismételje meg az 1-4 lépéseket.
Ha beállítás közben megnyomja a STOP/Cancel gombot, a beállítás automatikusan visszatér az előző állapotba.
Mikrohullámú melegítés
1 Nyomja meg a Time Cook gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel.
2 A numerikus billentyűzet segítségével írja be a mikrohullámú melegítés idejét. A maximális melegítési idő 99 perc és 99 másodperc lehet.
3 Nyomja meg a Power gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” felirat. Az alapértelmezett teljesítmény 100%-ra van beállítva.
4 A teljesítmény beállításához nyomja meg a megfelelő számot a numerikus billentyűzeten.
5 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a START/+30SEC. gombot.
PÉLDA
A melegítés 15 percre és 50% mikrohullám teljesítményre történő beállításához tegye
a következőt.
1 Nyomja meg a Time Cook gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel.
2 A numerikus billentyűzet segítségével írja be a mikrohullámú melegítés idejét, nyomja
meg sorban az „1, 5, 0, 0” gombokat (15 perc).
3 A mikrohullám teljesítmény 50%-ra történő beállításához nyomja meg a Power gombot, majd az „5” számot a numerikus billentyűzeten.
4 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a START/+30SEC. gombot.
Ha az idő vagy a teljesítmény beállítása közben megnyomja a STOP/Cancel
gombot, vagy 1 percig nem tesz semmit, a beállítás automatikusan visszatér az előző állapotba.
22
MW1100-001_v02
A 0% teljesítményszint kiválasztása után a mikrohullámú sütő mikrohullám
nélkül, bekapcsolt ventilátorral működik. A 0% teljesítményt a kellemetlen
szagok eltávolításához lehet használni a mikrohullámú kamrából.
A mikrohullámú melegítés alatt át lehet állítani a mikrohullám teljesítményének szintjét. Nyomja meg a Power gombot, a kijelzőn megjelenik az
aktuálisan beállított teljesítményszint, ezalatt a numerikus billentyűzettel
állítsa be az új teljesítményszintet. Ettől kezdve a mikrohullámú sütő az
újonnan kiválasztott teljesítménnyel fog üzemelni.
Automatikus menü
A mikrohullámú sütőnek automatikus, néhány termékhez előre konfigurált menüje van: pattogatott kukoricához, burgonyához, pizzához, fagyasztott zöldségekhez, italokhoz, lapos
tányéron lévő ételekhez.
Az automatikus menü mindegyik programjának van néhány súlyhoz vagy térfogathoz kapcsolódó opciója, amitől függ a program időtartama.
AZ AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZATA
PROGRAM
A MIKROHULLÁM TELJESÍTMÉNYEK TÁBLÁZATA
Kijelző
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
PL0
0%;
Mikrohullámú 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% bekapcsolt
teljesítmény
ventilátor
Nyomógomb
a numerikus 1+0
billentyűzeten
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A melegítés gyors megkezdése
1 Ha a sütő készenléti állapotban van, a melegítés 30 másodpercre, teljes teljesítménnyel történő bekapcsolásához nyomja meg a START/+30SEC. nyomógombot,
a START/+30SEC. nyomógomb minden egyes ismételt megnyomása újabb 30 másodperccel megnyújtja az időt. A maximális melegítési idő 99 perc és 99 másodperc lehet.
2 Ha a mikrohullámú sütő készenléti állapotban van, az 1-6 gombok valamelyikének
megnyomása a numerikus billentyűzeten, beindítja a sütőt teljes, 100% teljesítménnyel,
a megnyomott gombtól függően 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 másodpercre. A START/+30SEC. nyomógomb minden egyes ismételt megnyomása újabb 30 másodperccel meghosszabbítja az időt.
3 A mikrohullámú melegítés vagy idő alapú kiolvasztás alatt a START/+30SEC. nyomógomb minden egyes ismételt megnyomása újabb 30 másodperccel meghosszabbítja az időt.
Kiolvasztás súly alapján
1 Nyomja meg a Weight Defrost gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel.
2 A numerikus billentyűzet segítségével írja be a kiolvasztandó termék súlyát grammban.
A mikrohullámú teljesítményt és a működési időt a készülék automatikusan választja meg
a súlynak megfelelően. A megadott súlynak 100g és 2000g között kell lennie.
3 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a START/+30SEC. gombot. A készülék
egyszeri hangjelzést ad, és a kijelzőn látható lesz a kiolvasztás hátralévő ideje.
Kiolvasztás idő alapján
1 Nyomja meg a Time Defrost gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel.
2 A numerikus billentyűzet segítségével írja be a kiolvasztás idejét. A megadott időnek
a 00:01 és 99:99 közötti tartományban kell lennie.
3 Az alapértelmezett időalapú kiolvasztási teljesítmény 30%-ra van beállítva. A teljesítményszint megváltoztatásához nyomja meg a Power gombot (a kijelzőn megjelenik
„
”), majd a numerikus billentyűzettel válassza ki az új teljesítményszintet.
4 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a START/+30SEC. gombot. A készülék
egyszeri hangjelzést ad, és a kijelzőn látható lesz a kiolvasztás hátralévő ideje.
Visszaszámláló
1 Nyomja meg a Kitchen Timer gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel.
2 A numerikus billentyűzet segítségével írja be a visszaszámlálás idejét. A maximális idő,
amit a visszaszámlálón be lehet állítani, 99 perc és 99 másodperc lehet.
3 A beállítás megerősítéséhez és a visszaszámlálás megkezdéséhez nyomja meg
a START/+30SEC. gombot.
4 Függetlenül attól, hogy a sütő ajtaja be van-e zárva, vagy nyitva van, a beállított idő
elérése után a készülék ötszöri hangjelzést ad. Ha az óra előbb be lett állítva (12 órás
kijelzési mód), a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.
A visszaszámláló a mikrohullámú sütőnek egy külön, az órától független
üzemmódja.
Visszaszámlálás közben a mikrohullámú sütőnek semmilyen más programját nem lehet beállítani.
Minden beindított műveletet meg lehet szakítani a STOP/Cancel gomb megnyomásával, a gomb kétszeri megnyomása törli a műveletet. A megszakított munka folytatásához nyomja meg a START/+30SEC. gombot.
Popcorn (pattogatott
kukorica)
Potato (burgonya)
Pizza
Frozen Vegetable
(fagyasztott zöldség)
Beverage (italok)
Dinner Plate (lapos
tányéron lévő étel)
A TERMÉK TÖMEGE,
TÉRFOGATA
50 g
100 g
1 (230 g)
2 (460 g)
3 (690 g)
100 g
200 g
400 g
150 g
350 g
500 g
1 (120 ml)
2 (240 ml)
3 (360 ml)
250 g
350 g
500 g
A PROGRAM
IDŐTARTAMA [s]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
PÉLDA
350 g zöldség automatikus kiolvasztásához az automatikus menüt az alábbiak szerint
tudja beállítani:
1 Nyomja meg a Frozen Vegetable gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a„
” (ebben az esetben elég kétszer megnyomni a gombot).
2 A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a START/+30SEC. gombot. A kiolvasztás
végén a készülék ötszöri hangjelzést ad. Ha az óra előbb be lett állítva (12 órás kijelzési
mód), a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.
Memory (memória) funkció
A mikrohullámú sütőbe memória funkció van beépítve, ami megjegyzi a beprogramozott
melegítési értékeket (a teljesítményt és a mikrohullám működési idejét).
1 Az elérhető memóriák egyikének kiválasztásához nyomja meg a 0/Memory, gombot
(3 memória áll rendelkezésre). A kijelzőn megjelenik a „ ”, „ ” vagy a „ ”.
2 Ha a memória már korábban be lett állítva, a használatához nyomja meg
a START/+30SEC. gombot. Azonban ha a memória nem volt még korábban beállítva, folytassa a beállítást. Egy vagy két lépést lehet beállítani.
3 A beállítás befejezése után, a beállítás megerősítéséhez nyomja meg a START/+30SEC.
gombot. A kijelzőn megjelenik a memória száma, amihez a program hozzá lett rendelve.
Ha újra megnyomja a START/+30SEC. gombot, a program beindul.
PÉLDA
80% mikrohullám teljesítménnyel 3 perc és 20 másodperces melegítés beállításához, és
elmentéséhez a „2”-es memóriába, tegye a következőket:
1 Nyomja meg kétszer a 0/Memory gombot, a kijelzőn megjelenik a „ ” jel.
2 Nyomja meg a Time Cook gombot, majd a numerikus billentyűzet segítségével írja be
a melegítés idejét, nyomja meg sorban az „3; 2; 0” gombokat.
3 A mikrohullámú teljesítmény 80%-ra történő beállításához nyomja meg a Power gombot,
majd az „8” számot a numerikus billentyűzeten, a kijelzőn el kezd villogni a „
”. jel.
4 A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a START/+30SEC. gombot. A kijelzőn
megjelenik a memória száma, amihez a program hozzá lett rendelve – „ ”. Ha újra megnyomja a START/+30SEC. gombot, a program beindul.
5 Az elmentett program beindításához nyomja meg kétszer a 0/Memory (addig, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „ ” jel). Majd az elmentett program beindításához nyomja
meg a START/+30SEC. gombot.
A beállítások mindaddig megmaradnak, amíg a mikrohullámú sütő a hálózati dugaszolóaljzatra van csatlakoztatva (és folyik az áram).
Több lépéses melegítés
Maximum 2 melegítési szakaszt lehet beállítani. Több lépéses melegítés esetén, ha a kiolvasztás a melegítés egyik lépése, a kiolvasztás program automatikusan bekapcsolódik
első lépésként. Az egyik szakasz befejeződésekor a készülék hangjelzést ad, és elkezdődik a következő szakasz.
Az automatikus melegítés nem lehet a több lépéses melegítés egyik programja.
MW1100-001_v02
23
PÉLDA
Ha be szeretne állítani egy 5 perces kiolvasztást, majd 7 percig főzni szeretne 80% mikrohullám teljesítménnyel, tegye a következőket:
1 Nyomja meg a Time Cook gombot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel.
2 A numerikus billentyűzet segítségével írja be a melegítés idejét, nyomja meg sorban az
„5, 0, 0” gombokat (5 perc).
3 A mikrohullám teljesítmény 80%-ra történő beállításához nyomja meg a Power gombot, majd az „8” számot a numerikus billentyűzeten.
4 Nyomja meg a Time Cook gombot, majd a numerikus billentyűzet segítségével írja be
a melegítés idejét, nyomja meg sorban az „1; 0; 0; 1” gombokat (10 perc).
5 A mikrohullám teljesítmény 60%-ra történő beállításához nyomja meg a Power gombot, majd az „6” számot a numerikus billentyűzeten.
6 A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a START/+30SEC. gombot.
További információk
1 Minden beindított műveletet meg lehet szakítani a STOP/Cancel gomb megnyomásával. A megszakított munka folytatásához nyomja meg a START/+30SEC. gombot. A STOP/
Cancel kétszeri megnyomása befejezi a műveletet.
2 A melegítés közben nyomja meg a Clock gombot, a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.
3 másodpercnyi kijelzés után visszatér az előző állapotba.
3 Ha mikrohullámú melegítés vagy több lépcsős melegítés közben megnyomja a Power
gombot, a kijelzőn megjelenik a mikrohullám aktuális teljesítménye. 3 másodpercnyi kijelzés után visszatér az előző állapotba.
4 Ha a mikrohullámú sütő működése közben kinyitották az ajtót, a becsukása után,
a sütő működésének folytatásához nyomja meg a START/+30SEC. gombot.
5 Ha a beállítás után egy percen belül a programot nem erősítik meg a START/+30SEC.
nyomógombbal, a beállítás törlődik. Az aktuális idő megjelenik a kijelzőn.
6 A helyes gomb megnyomásakor a készülék egyszeri hangjelzést ad. Ha rossz gombot
nyom meg, semmilyen hangjelzés nem hallatszik.
7 A program végén a készülék ötszöri hangjelzést ad.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és elektronikus használt
készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE)
európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja a
használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész
EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására,
annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
24
MW1100-001_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm bun găsit printre beneficiarii
produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile
originale ale companiei Zelmer. Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare. O atenţie deosebită trebuie
acordată indicaţiilor cu privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
În locul marcat mai jos înscrieţi NUMĂRUL DE SERIE , care este amplasat pe cuptor şi
păstraţi această informaţie pentru viitor.
NUMĂR
DE SERIE:
Cuprins
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei microundelor ...................25
Recomandări importante cu privire la siguranţă.................................................................25
Instalaţia.............................................................................................................................26
Instrucţiuni cu privire la împământare.................................................................................26
Interferenţe radio................................................................................................................26
Curăţare – conservare şi deservire....................................................................................27
Date tehnice.......................................................................................................................27
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor – indicaţii...............................................27
Funcţii suplimentare...........................................................................................................27
Indicaţii cu privire la vasele folosite....................................................................................27
Montajul platoului rotativ din sticlă . ...................................................................................27
Înainte de a lua legătura cu service-ul................................................................................27
Construcţia cuptorului.........................................................................................................28
Panoul de comandă............................................................................................................28
Setarea funcţiilor cuptorului cu microunde:
Setare timer (ceas).......................................................................................................28
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor........................................................28
Începerea rapidă a fierberii...........................................................................................29
Decongelare în funcţie de greutate..............................................................................29
Decongelare în funcţie de timp.....................................................................................29
Timer............................................................................................................................29
Meniul automat.............................................................................................................29
Tabelul meniului automat.......................................................................................29
Funcţia memory (memorare)........................................................................................29
Fierberea pe mai multe etape......................................................................................30
Informaţii suplimentare.................................................................................................30
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător..........................................................................30
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI
CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU VIITOR
Regulile de siguranţă cu privire la protecţia împotriva energiei
microundelor
1 Nu folosiţi cuptorul atunci când uşa este deschisă.
Acest lucru poate conduce a contactul direct cu radiaţiile microundelor. În nici un caz nu se
permite ocolirea sau modificarea pe proprie răspundere a mecanismelor de siguranţă.
2 Nu amplasaţi nici un fel de obiecte între partea frontală a cuptorului şi uşa acestuia şi
nici nu permiteţi să se strângă mizerie sau resturi de detergenţi de curăţare pe suprafeţele
de contact.
3 Nu folosiţi dispozitivul care este defect. Este foarte important ca uşa să fie perfect
închisă şi să nu prezinte nici un fel de defecte:
●● ale balamalelor şi zăvoarelor (lipsuri sau slăbiri),
●● a garniturilor uşii şi suprafeţelor de contact,
●● „denaturări”.
4 Lucrările legate de reglarea sau reparaţia cuptorului pot fi realizate numai de către
angajaţii calificaţi ai service-ului.
MW1100-001_v02
Recomandări importante cu privire la siguranţă
În timpul deservirii dispozitivului electric respectaţi regulile de securitate de bază. Pentru
a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu, accidente sau a expunerii la energia
microundelor trebuie să respectaţi regulile:
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Utilizaţi aparatul doar în conformitate cu destinaţia acestuia, în modul descris în aceste instrucţiuni. Nu utilizaţi şi
nu încălziţi suprafeţe corozive în aparat. Cuptorul nu este
destinat pentru scopuri industriale sau de laborator.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru încălzirea de alimente şi băuturi. Uscarea hranei sau a hainelor
precum şi încălzirea de perne, pantofi, ţesături umede
etc. poate provoca răni sau duce la incendiu.
●● Niciodată nu folosiţi dispozitivul în cazul în care acesta are
cablul de alimentare sau ştecherul deteriorat, precum şi
în cazul unei funcţionări defectuoase sau în cazul în care
acesta a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice alt fel.
●● În cazul în care cablul de alimentare ne-decuplabil, este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit la producător sau întrun atelier de reparaţii de specialitate sau de către o persoană calificată, cu scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personal calificat şcolarizat. Reparaţiile efectuate necorespunzător
pot provoca pericole serioase pentru utilizator. În cazul în
care veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să luaţi legătura cu punctul de service al companiei
ZELMER.
●● În cazul în care uşa sau elementele de etanşare a acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu poate funcţiona până
în momentul reparării acestora de către o persoană care
posedă calificările corespunzătoare.
●● Lichidele şi alte produse alimentare nu trebuie încălzite în
recipiente închise ermetic, deoarece acestea pot exploda.
●● Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate duce
la fierberea explozivă întârziată, de aceea trebuie să fiţi
precauţi atunci când manipulaţi recipientul.
●● Nu prăjiţi mâncăruri în cuptorul cu microunde. Uleiul fierbinte poate deteriora piesele cuptorului, accesoriile acestuia sau chiar poate conduce la arsuri ale pielii.
●● Nu încălziţi ouă în coajă sau ouă fierte în cuptorul cu
microunde, deoarece pot exploda chiar şi după ce aţi terminat de încălzit.
●● Conţinutul biberoanelor şi a borcanelor cu mâncare pentru bebeluşi trebuie amestecat sau agitat şi înainte de
a începe hrănirea copiilor trebuie verificată temperatura
pentru a evita arsurile.
●● Vasele de bucătărie pot deveni fierbinţi datorită transferului de căldură de la produsele alimentare încălzite.
Pentru manipularea vaselor folosiţi mânerele corespunzătoare.
●● Efectuarea oricăror activităţi de conservare sau de reparare care sunt strâns legate de înlăturarea oricărui capac
care oferă protecţie împotriva energiei microundelor este
periculoasă pentru fiecare persoană în afara persoanei
calificate.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice şi
mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă
25
şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care
pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină echipamentul
atunci când nu sunt supravegheaţi.
●● Depozitaţi aparatul cu cablul departe de locurile la care
au acces copiii cu vârsta de sub opt ani.
●● Atenţie, suprafaţă fierbinte
.
●● Uşiţa şi alte suprafeţe exterioare se pot încălzi atunci
când aparatul este în funcţiune.
●● Suprafeţele disponibile pot fi fierbinţi în timpul funcţionării
aparatului.
●● Nu scoateţi placa de mică care se găseşte în camera
cuptorului cu microunde! Aceasta joacă un rol protector
împotriva radiaţiilor.
●● Avertisment! Aburii pot ieşi atunci când ridicaţi capacele
sau deschideţi ambalajele de folie.
●● Folosiţi mănuşi pentru bucătărie atunci când scoateţi
mâncarea încălzită.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Cuptorul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice cu curent alternativ de
230 V, echipată în pin protector.
●● Aparatul trebuie amplasat lângă perete.
●● ATENŢIE: Nu montaţi cuptorul cu microunde pe maşinile de gătit sau pe alte aparate care
generează căldură. Acest fapt poate cauza defecţiuni şi duce la pierderea garanţiei.
●● Nu amplasaţi aparatul în dulap.
●● Nu puneţi în funcţiune cuptorul gol.
●● Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul cuptorului:
●● atunci când încălziţi alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, verificaţi des cuptorul cu microunde datorită faptului că există pericolul de aprindere a recipientului,
●● înainte de introducerea în cuptor a pungilor de hârtie sau din plastic îndepărtaţi de
pe acestea toate elementele cu conţinut de metal,
●● în cazul în care iese fum din aparat, opriţi cuptorul cu microunde sau scoateţi
ştecherul din priză şi lăsaţi uşa închisă pentru a opri flăcările,
●● nu lăsaţi produse din hârtie, vase de bucătărie şi accesorii de bucătărie sau alimente în interiorul cuptorului atunci când acesta nu este folosit.
●● Cablul de alimentare trebuie să treacă departe de suprafeţele fierbinţi şi acesta nu
poate acoperi nici un element al cuptorului.
●● Se recomandă curăţatul în mod regulat al cuptorului cu microunde şi îndepărtarea
alimentelor care s-au prins.
●● Neglijenţa la mentenanţa cuptorului poate duce la deteriorarea stării suprafeţei, ceea
ce poate avea un impact negativ asupra duratei de viaţă a acesteia şi, în cele din
urmă. poate duce la apariţia unor situaţii periculoase.
●● Nu se recomandă folosirea dispozitivului de curăţare cu aburi.
●● Echipamentul nu este proiectat să funcţioneze prin cuplare la întrerupătoare externe
de timp sau sisteme separate de control de la distanţă.
●● Sub nici o formă nu îndepărtaţi folia care se găseşte pe partea dinspre interiorul uşii.
Acest lucru poate conduce la defectarea dispozitivului.
●● Protejaţi farfuria rotativă înainte de a deplasa aparatul, pentru a nu o deteriora.
●● Nu scoateţi niciodată placa de distanţare din spate sau de pe lateral, deoarece
aceasta asigură distanţa minimă faţă de perete pentru a asigura circulaţia aerului.
●● Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării situate la altitudinea maximă de
2000 m peste nivelul mării.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la
utilizare
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri
şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
26
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
●● Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru uz casnic, nu pentru uz în gastronomie.
●● Cuptorul cu microunde nu poate fi incorporat.
●● Produsele alimentare care au coaja groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii întregi,
merele şi castanele înainte de preparare trebuiesc înţepate pentru a nu cauza explozia acestora în cuptor.
●● Nu permiteţi ca mâncărurile să fie fierte prea mult timp.
●● Folosiţi doar vase care sunt adecvate pentru uzul în cuptoarele cu microunde.
●● Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru depozitarea obiectelor, cum ar fi: pâine, biscuiţi, etc.
Instalaţia
1 Trebuie să vă asiguraţi că a fost scos întregul ambalaj din interiorul cuptorului.
2 Îndepărtaţi folia de protecţie de pe panoul de control şi de pe carcasa cuptorului cu
microunde.
Verificaţi dacă nu există semne de deteriorare, cum ar fi uşa îndoită sau
deformată, garnituri ale uşii sau suprafeţele de contact deteriorate, balamale şi zăvoare fisurate sau cu lipsuri, urme de lovituri în interiorul cuptorului sau pe uşă.
În cazul în care veţi observa deteriorări, nu folosiţi cuptorul şi luaţi imediat
legătura cu personalul calificat al service-ului.
3 Cuptorul cu microunde ar trebui să fie plasat pe o suprafaţă plană, stabilă, corespunzătoare
pentru greutatea sa cu cele mai grele alimente, care teoretic pot fi puse în cuptorul cu microunde.
4 Cuptorul cu microunde nu poate fi supus la acţiunea umezelii şi nici nu poate fi amplasat în apropierea materialelor uşor inflamabile sau deasupra sau în apropierea dispozitivelor care generează căldură.
5 Dispozitivul trebuie amplasat cu spatele la perete. Pentru ca, cuptorul cu microunde să
funcţioneze corect trebuie să asiguraţi un flux de aer corespunzător. Deasupra cuptorului
lăsaţi un spaţiu de min. 30 cm, min. 20 cm pe ambele laturi ale cuptorului. Nu acoperiţi şi
nu blocaţi orificiile de ventilaţie ale dispozitivului. Nuźîndepărtaţi picioruşele.
6 Nu folosiţi cuptorul cu microunde fără platoul de sticlă şi setul inelului rotativ care trebuiesc să se găsească în poziţia corespunzătoare.
7 Asiguraţi-vă că, conductorul de alimentare cu curent electric nu este defect şi nu se
găseşte sub cuptorul cu microunde sau deasupra unei suprafeţe fierbinţi sau ascuţite sau
dacă nu atârnă în afara muchiei mesei sau a blatului.
8 Asiguraţi accesul uşor la priză astfel încât în caz de urgenţă să puteţi cât mai repede
să deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric.
9 Nu folosiţi şi nu depozitaţi cuptorul în aer liber.
Instrucţiuni cu privire la împământare
Ştecherul dispozitivului trebuie racordat la priza echipată în pin protector. Conectarea la
priză fără pin creează risc de electrocutare.
În cazul în care are loc un scurt-circuit împământarea reduce riscul de electrocutare.
Este recomandată utilizarea cuptorului cu microunde într-un circuit electric separat.
În cazul în care este folosit prelungitorul:
1 Prelungitorul trebuie să aibă trei conductoare de cablu cu priză şi ştecher care permit
racordarea la împământare.
2 Prelungitorul trebuie amplasat departe de suprafeţele fierbinţi şi ascuţite astfel încât
acesta să nu fie accidental tras sau agăţat.
În cazul unei racordări incorecte există risc de electrocutare.
În cazul în care există întrebări cu privire la modul de împământare sau în
ceea ce priveşte instrucţiunile cu privire la racordarea la sursa de alimentare cu curent electric luaţi legătura cu un electrician calificat sau cu un
angajat al service-ului.
Atât producătorul cât şi vânzătorul nu sunt responsabili în ceea ce priveşte
deteriorarea cuptorului sau vătămarea corporală care rezultă din ne-respectarea instrucţiunilor cu privire la conectarea la sursa de energie electrică.
Interferenţe radio
Funcţionarea cuptorului cu microunde poate cauza interferenţe în recepţia radio, de televiziune şi a aparatelor similare.
Interferenţele pot fi limitate şi eliminate în modul următor:
●● curăţaţi uşa şi suprafeţele de contact ale cuptorului,
●● modificaţi setările antenei de recepţie a radioului sau a televizorului,
●● schimbaţi locul de amplasare a cuptorului cu microunde faţă de aparatul de recepţie,
●● mutaţi cuptorul cu microunde departe de aparatul de recepţie,
●● conectaţi cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptor cu microunde şi aparatul de recepţie să fie alimentate de la alt circuit al reţelei de curent electric.
MW1100-001_v02
Curăţare – conservare şi deservire
1 Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
2 Se recomandă menţinerea în curăţenie a interiorului cuptorului cu microunde. În cazul
în care pereţii din interiorul cuptorului sunt murdari îndepărtaţi resturile de mâncare sau
lichidul vărsat cu ajutorul unei cârpe umede. În cazul în care cuptorul este foarte murdar folosiţi un detergent delicat. Pentru curăţare nu folosiţi spray-uri şi nici un fel de alţi
detergenţi de curăţare puternici deoarece aceştia pot păta, pot lăsa urme sau pot cauza
mătuirea suprafeţei cuptorului şi a uşii.
3 Suprafaţa externă a cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unei cârpe umede.
Pentru a evita deteriorarea componentelor din interiorul cuptorului, trebuie să fiţi atenţi ca
apa să nu picure prin orificiile de ventilaţie în interiorul acestuia.
4 Ambele părţi ale uşii, geamul, garniturile uşii părţile adiacente trebuiesc frecvent şterse
cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduuri de alimente sau scurgeri de lichide.
Nu folosiţi detergenţi care au în componenţa sa substanţe abrazive.
În cazul în care curăţaţi garniturile uşii, adânciturile şi părţile adiacente,
se interzice folosirea substanţelor care pot deteriora etanşările şi care pot
cauza scurgerea microundelor.
5 Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni,
paste etc. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
6 Nu permiteţi udarea panoului de comandă. Pentru curăţare trebuie să folosiţi o cârpă
moale. Pentru prevenirea pornirii accidentale a cuptorului, panoul de comandă trebuie
curăţat atunci când uşa acestuia este deschisă.
7 Dacă aburul condensat începe să se depună pe partea internă sau externă a uşii
aceasta trebuie ştearsă cu ajutorul unei cârpe moi.
Condensul poate apărea atunci când cuptorul cu microunde funcţionează în condiţii de
umiditate ridicată. În cazul unei astfel de situaţii acest lucru este normal.
8 Din când în când scoateţi şi ştergeţi platoul de sticlă. Spălaţi-l cu apă caldă folosind
detergent pentru spălarea vaselor sau spălaţi-l în maşina de spălat vase.
9 Pentru a preveni zgomotul, inelul rotativ şi partea inferioară a cuptorului trebuiesc curăţate regulat. Suprafaţa inferioară din interiorul cuptorului trebuie curăţată cu ajutorul unui
detergent delicat. Inelul rotativ trebuie spălat cu detergent pentru vase sau în maşina de
spălat vase. În cazul montării inelului rotativ în interiorul cuptorului aveţi grijă ca acesta să
fie montat la locul corespunzător.
10 Pentru a elimina mirosul neplăcut din interiorul cuptorului, timp de 5 minute trebuie să
fierbeţi în cuptor circa 200 ml de apă cu adaos de suc de lămâie şi coajă de lămâie într-un
vas care este corespunzător ales pentru fierberea în cuptorul cu microunde.
Interiorul acestuia trebuie şters cu ajutorul unei cârpe uscate şi moi.
11 În cazul în care trebuie înlocuit becul din interiorul cuptorului luaţi legătura cu SERWIS-UL.
12 Curăţaţi cu regularitate cuptorul şi îndepărtaţi depunerile de alimente.
Ne-respectarea indicaţiilor de mai sus poate cauza defectarea stării suprafeţei ceea ce la rândul său poate avea influenţă negativă asupra duratei de
funcţionare a dispozitivului şi poate conduce la situaţii periculoase.
Date tehnice
Parametrii tehnici ai dispozitivului
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Microunde)
Puterea nominală de ieşire
a microundelor
800 W
Frecvenţa
2450 MHz
Dimensiuni externe (mm)
Înălţime = 258; lăţime = 440; adâncime = 330
Dimensiunile interne ale cuptorului (mm)
Înălţime = 208; lăţime = 306; adâncime = 307
Capacitatea cuptorului
20 litrii
Platoul rotativ
Diametru = 255 mm
Masa netă
Circa 10,2 kg
* Datele sus menţionate pot fi modificate, de aceea, utilizatorul trebuie să le verifice cu informaţiile care
sunt trecute pe plăcuţa de fabricaţie a cuptorului. Orice fel de reclamaţii cu privire la aceste modificări
nu vor fi luate în vedere.
Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor - indicaţii
1 Aranjaţi cu grijă produsele alimentare. Produsele cele mai groase trebuiesc amplasate
pe marginea vasului.
2 Verificaţi timpul de fierbere. Fierbeţi folosind timpul cel mai scurt de fierbere iar în cazul
în care va fi necesar prelungiţi timpul de fierbere. Produsele arse pot conduce la producerea fumului sau pot să ia foc.
3 Produsele trebuiesc acoperite în timpul fierberii. Acoperirea acestora protejează împotriva “stropirii” şi asigură o fierbere egală.
4 În timpul fierberii produsele trebuiesc întoarse pentru a grăbi procesul de gătire a produselor de tip pui sau hamburgeri. Produsele mari, aşa cum ar fi friptura, trebuiesc întoarse
cel puţin o dată.
MW1100-001_v02
5 Pe la jumătatea timpului de gătit setat trebuie schimbată poziţia produselor alimentare
aşa cum ar fi de ex. chiftelele în sos. Produsele care se găsesc în partea de sus trebuiesc
mutate în partea de jos iar cele care se găsesc în mijlocul vasului trebuiesc mutate pe
marginea acestuia.
Funcţii suplimentare
BLOCADA PĂRINTEASCĂ – protejarea dispozitivului împotriva punerea
accidentală în funcţiune de către copii
Blocada: În regimul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
STOP/Cancel. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza pornirea blocadei de
protecţie împotriva folosirii de către copii, iar pe ecran va apare simbolul
.
Oprirea blocadei: Atunci când blocada este pornită apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de
3 secunde butonul STOP/Cancel. Veţi auzi un prelung semnal sonor care va semnaliza
deconectarea blocadei.
Indicaţii cu privire la vasele folosite
În cuptorul cu microunde pot fi folosite vase şi “unelte” special prevăzute pentru aceasta.
Materialul ideal pentru vasele care sunt adecvate pentru utilizarea în cuptorul cu microunde este un material transparent care permite trecerea prin recipient a energiei care este
folosită pentru încălzirea produselor alimentare.
1 Nu se recomandă folosirea ustensilelor din metal şi nici a vaselor cu ornamente metalice – microundele nu pot trece prin metal.
2 Înainte de începerea procesului de pregătire a mâncărurilor în cuptorul cu microunde
eliminaţi ambalajele de hârtie derivate din reciclate, deoarece acestea pot conţine particule
metalice, care pot cauza scânteiere şi / sau incendii.
3 Este recomandat să utilizaţi vase rotunde / ovale, mai degrabă decât vasele pătrate /
longitudinale, deoarece produsele alimentare din colţurile unor astfel de vase sunt mai des
arse.
Lista prezentată în continuare vă va permite selectarea corectă a vaselor şi accesoriilor
de bucătărie.
Accesorii de bucătărie
Sticlă termorezistentă
Sticlă care nu este rezistenţă la căldură
Produse ceramice termorezistente
Vase din plastic care sunt corespunzătoare pentru a fi
folosite în cuptorul cu microunde.
Prosoape de unică folosinţă
Tavă metalică
Grătar metalic
Folie din aluminiu şi vase din aluminiu
Microunde
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Test pentru vasele de bucătărie:
1 În recipient/vas turnaţi 1 pahar de apă rece (250 ml) şi introduceţi-l în cuptorul cu
microunde.
2 Fierbeţi apa la puterea maximă timp de 1 minut.
3 După scurgerea timpului setat, verificaţi temp. recipientului/vasului. Dacă acesta va fi
cald la atingere nu îl folosiţi pentru gătitul în cuptorul cu microunde.
Nu gătiţi mai mult de un minut.
Montajul platoului rotativ din sticlă
Farfurie de sticlă
Butuc (partea de jos)
1 Platoul rotativ nu trebuie amplasat în poziţie inversă.
Nu se recomandă limitarea circulaţiei libere a platoului.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor în cuptor întotdeauna în interiorul acestuia trebuie să fie montat
Ansamblul
inelului rotativ
platoul rotativ şi ansamblul inelului rotativ.
3 În timpul pregătirii mâncărurilor recipientele cu proAxul rotativ
duse alimentare trebuiesc întotdeauna amplasate pe
platoul de sticlă.
4 În cazul în care platoul de sticlă crapă sau este
deteriorat trebuie să luaţi imediat legătura cu cel mai apropiat punct de service.
Înainte de a lua legătura cu service-ul
Starea normală:
1 În timpul funcţionării cuptorul cu microunde poate provoca interferenţe radio şi televiziune. Aceste interferenţe sunt similare cu interferenţele cauzate de o aparate electrice de
mici dimensiuni, cum ar fi mixerul, ventilatorul, aspiratorul, etc.
2 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor în care este folosită puterea mică
a microundelor iluminarea interioară a cuptorului poate fi estompată.
3 În timpul procesului de pregătire a mâncărurilor din produsele alimentare ies aburi. Cea
mai mare parte a aburilor este evacuată prin orificiile de ventilaţie. Totuşi o parte a aburului
condensat se poate depune pe părţile reci ale cuptorului (de ex. pe uşa acestuia).
27
4 În cazul în care platoul de sticlă face zgomot în timpul funcţionării verificaţi şi curăţaţi
partea inferioară din interiorul cuptorului şi ansamblul inelului rotativ. Curăţaţi în conformitate cu informaţiile cuprinse în capitolul „CURĂŢARE – CONSERVARE ŞI DESERVIRE”.
1
Dacă cuptorul cu microunde nu funcţionează:
1 Verificaţi dacă, cuptorul este corect conectat la priza reţelei de alimentare cu curent
electric. Dacă nu, scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi 10 secunde şi introduceţi-l din nou.
2 Verificaţi dacă siguranţa reţelei de alimentare nu este arsă sau dacă nu a fost pornită
siguranţa automată a reţelei. Dacă elementele de siguranţă sus menţionate funcţionează
corect, verificaţi priza reţelei, conectând la aceasta un alt dispozitiv.
3 Verificaţi dacă panoul de comandă este programat corespunzător şi dacă programatorul timpului a fost setat.
4 Verificaţi dacă uşa este închisă. În caz contrar energia microundelor nu va alimenta
cuptorul cu microunde.
3
2
4
5
6
7
8
În cazul în care după realizarea tuturor acestor activităţi cuptorul nu funcţionează trebuie să luaţi legătura cu service-ul. Nu se recomandă reglarea şi
nici realizarea reparaţiilor de către utilizator.
Construcţia cuptorului
9
1
2
3
4
5
6
7
Panoul de comandă
Ax rotativ
Ansamblul inelului rotativ
Platoul de sticlă rotativ
Geamul
Uşa
Blocada de siguranţă – deconectează alimentarea în momentul în care este deschisă
uşa în timpul funcţionării cuptorului
8 Placa de mică
4
8
1
6
5
3
2
7
10
11
Setare timer (ceas)
După ce cuptorul cu microunde a fost conectat la sursa de alimentare cu curent electric pe
display va apare mesajul „
” şi veţi auzi un semnal sonor.
1 Apăsaţi butonul Clock. Prima cifră a orei va începe să licărească.
2 Cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi ora actuală. De exemplu, pentru a seta ora
apăsaţi pe rând „1, 2, 1, 0”.
3 Apăsaţi butonul Clock, pentru a finaliza setarea orei. Va începe să licărească simbolul
„:” şi pe display va apare ora setată.
4 Ora actuală poate fi setată numai in formatul de 12 ore (intervalul de la 01:00 dpână la
12:59). Setarea orei va fi posibilă numai după ce a fost introdusă o cifră din acest interval.
Setările persistă atâta timp cât cuptorul este conectat la priza de alimentare
cu curent electric (alimentarea este menţinută).
Pentru a modifica setările ceasului repetaţi paşii 1-4.
Apăsarea butonului STOP/Cancel în timpul setării ceasului cauzează că
setările revin automat la starea dinainte.
Panoul de comandă
1
2
3
4
5
6
7
8
Ecranul display-ului
Time Cook (Pregătirea produsului cu ajutorul microundelor)
Time Defrost (Decongelare în funcţie de timp)
Weight Defrost (Decongelare în funcţie de greutate)
Power (Verificare/setarea puterii de funcţionare a dispozitivului)
Clock (Setare timer (ceas))
Kitchen Timer (Minute)
Butoane Auto Menu
Popcorn – Floricele de porumb
Potato – cartofi
Pizza
Frozen Vegetable – legume congelate
Beverage – băuturi
Dinner plate – alimente pe farfurie plată
9 Tastatură numerică cu butoane pentru fierbere rapidă (EXPRESS COOK – butoanele
1, 2, 3, 4, 5, 6) şi cu butonul Memory (butonul 0).
10 STOP/Cancel (Oprire/Anulare)
11 START/+30SEC. (Start/+30 s)
28
`Pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor
1 Apăsaţi butonul Time Cook, pe display va apare mesajul „
”.
2 Cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi timpul de pregătire a mâncărurilor cu ajutorul
microundelor. Timpul maximal de fierbere este de 99 minute şi 99 secunde.
3 Apăsaţi butonul Power, pe display va apare mesajul „
”. Puterea de încălzire
presupusă este setată pentru 100%.
4 Apăsaţi cifra corespunzătoare de pe tastatura numerică pentru a seta puterea de funcţionare.
5 Apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a începe procesul de fierbere.
EXEMPLU
Pentru a seta fierberea pentru o perioadă de 15 de minute în cazul în care puterea microundelor este de 50%, executaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi butonul Time Cook, pe display va apare mesajul „
”.
2 Cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi timpul de pregătire a mâncărurilor, apăsaţi pe
rând „1, 5, 0, 0” (15 minute).
3 Apăsaţi butonul Power, apoi apăsaţi butonul „5” de pe tastatura numerică pentru
a seta puterea de funcţionare de 50%.
4 Apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a începe procesul de fierbere.
Apăsarea butonului STOP/Cancel în timpul setării timpului sau a puterii de
funcţionare pentru pregătirea mâncărurilor cu ajutorul microundelor sau
dacă nu veţi realiza nici o activitate timp de 1 minut, cauzează că, setările
revin automat la starea dinainte.
MW1100-001_v02
După selectarea nivelului 0% putere de funcţionare, cuptorul cu microunde
va funcţiona fără microunde cu ventilatorul pornit. Nivelul 0% putere de
funcţionare poate fi folosit pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute din
interiorul cuptorului cu microunde.
În timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul microundelor este posibilă
modificarea nivelului puterii microundelor. Apăsaţi butonul Power, pe display va apare timp de 3 secunde nivelul puterii de funcţionare, în acest timp
cu ajutorul tastaturii numerice setaţi nivelul nou al puterii de funcţionare
a microundelor. Din acest moment cuptorul cu microunde va funcţiona la
puterea nou setată.
TABELUL PUTERILOR MICROUNDELOR
Displayul
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
PL0
0%;
Puterea
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ventilator
microundelor
pornit
Butonul de
pe tastatura
numerică
1+0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Începerea rapidă a fierberii
1 În cazul în care cuptorul se află în tribul de aşteptare apăsaţi butonul START/+30SEC.,
pentru a porni fierberea pe o perioadă de 30 de secunde la putere maximă, fiecare apăsare
a butonului START/+30SEC., va prelungi timpul de funcţionare cu încă 30 de secunde.
Timpul maximal de fierbere este de 99 minute şi 99 secunde.
2 În cazul în care cuptorul se află în tribul de aşteptare, apăsarea butoanelor în intervalul
de la 1 până la 6 pe tastatura numerică va pune în stare de funcţionare cuptorul la puterea
maximă de 100%, în funcţie de butonul apăsat, pentru o perioadă de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6. Apăsarea butonului START/+30SEC. va prelungi timpul de funcţionare cu încă 30 de secunde.
3 În timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul microundelor cât şi în timpul decongelării în
funcţie de timp, fiecare apăsare a butonului START/+30SEC. va prelungi timpul de funcţionare cu încă 30 de secunde.
Decongelare în funcţie de greutate
1 Apăsaţi butonul Weight Defrost, pe display va apare mesajul „
”.
2 Cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi greutatea în grame a produsului care va fi
decongelat Puterea şi durata de funcţionare a microundelor este selectată automat în funcţie
de greutate. Greutatea setată trebuie să se afle în intervalul de la 100 g până la 2000 g.
3 Apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a începe procesul de decongelare. Veţi auzi
un semnal sonor care vă va anunţa despre începerea decongelării iar pe display va fi
redată scurgerea timpului de decongelare.
Decongelare în funcţie de timp
1 Apăsaţi butonul Time Defrost, pe display va apare mesajul „
”.
2 Cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi timpul de decongelare. Timpul setat trebuie
să se afle în intervalul de la 00:01 până la 99:99.
3 Puterea de decongelare presupusă este setată pentru valoarea de 30%. Pentru
a modifica intervalul puterii de funcţionare trebuie apăsat butonul Power (pe display va
apare mesajul „
”), apoi cu ajutorul tastaturii numerice selectaţi noul interval al puterii
de funcţionare.
4 Apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a începe procesul de decongelare. Veţi auzi
un semnal sonor care vă va anunţa despre începerea decongelării iar pe display va fi
redată scurgerea timpului de decongelare.
Timer
1 Apăsaţi butonul Kitchen Timer, pe display va începe să licărească „
”.
2 Cu ajutorul tastaturii numerice setaţi parametrii timer-ului Timpul maximal care poate fi
setat pe timer este de 99 minute şi 99 secunde.
3 Apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a confirma setările şi pentru a începe scurgerea timpului setat.
4 Indiferent dacă uşa cuptorului este închisă sau deschisă, după ce a fost atins timpul setat
semnalul sonor va putea fi auzit de cinci ori. Dacă ceasul a fost setat anterior (tribul de redare
a orei în formatul de 12 ore), pe display va apare timpul actual.
Timerul reprezintă un trib separat de funcţionare care este independent de
funcţionarea ceasului.
În timpul scurgerii timpului setat nici un alt program de funcţionare a cuptorului nu poate fi setat.
Meniul automat
Cuptorul cu microunde posedă un meniu automat, care este special pregătit pentru câteva
produse: floricele de porumb, cartofi, pizza, legume congelate, băuturi, alimente pe farfurie
plată.
Fiecare program din meniul automat posedă câteva opţiuni cu privire la greutatea produsului de care este strâns legată durata programului respectiv.
TABELUL MENIULUI AUTOMAT
PROGRAMUL
Popcorn (floricele de
porumb)
Potato (cartofi)
Pizza
Frozen Vegetable
(legume congelate)
Beverage (băuturi)
Dinner Plate (alimente
pe farfurie plată)
MASA, VOLUMUL
PRODUSULUI
50 g
100 g
1 (230 g)
2 (460 g)
3 (690 g)
100 g
200 g
400 g
150 g
350 g
500 g
1 (120 ml)
2 (240 ml)
3 (360 ml)
250 g
350 g
500 g
DURATA PROGRAMULUI
[s]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
EXEMPLU
Pentru a seta meniul automat pentru decongelarea a 350 g de legume , procedaţi în felul
următor:
1 A păsaţi butonul Frozen Vegetable până în momentul în care pe display va apare
mesajul „
” (în acest caz trebuie numai să apăsaţi de două ori butonul).
2 Apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a începe procesul de decongelare. Sfârşitul
programului va fi semnalizat cu ajutorul semnalului sonor care va fi auzit de cinci ori. Dacă
ceasul a fost setat anterior (tribul de redare a orei în formatul de 12 ore), pe display va
apare timpul actual.
Funcţia memory (memorare)
Cuptorul cu microunde are incorporată funcţia memory, care memorează valorile state de
pregătire a mâncărurilor (puterea şi timpul de funcţionare a microundelor).
1 Apăsaţi butonul 0/Memory, pentru a selecta una dintre memoriile care sunt disponibile
(la dispoziţie aveţi 3 memorii). Pe display va apare mesajul „ ”, „ ” sau „ ”.
2 Dacă memoria a fost setată anterior apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a o putea
folosi. Dacă totuşi memoria nu a fost setată anterior, continuaţi procesul de setare a acesteia. Unul sau două etape pot fi setate.
3 După ce setarea aluat sfârşit, apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a confirma
setările. Pe display va apare numărul memoriei la care a fost înregistrat programul. Apăsarea repetată a butonului START/+30SEC., va porni programul.
EXEMPLU
Pentru a seta programul de fierbere pentru 3 minute şi 20 de secunde la puterea de funcţionare a microundelor de 80% şi pentru ca aceste setări să fie memorate sub numărul “2”,
procedaţi în felul următor:
1 Apăsaţi de două ori butonul 0/Memory, pe display va apare mesajul „ ”.
2 Apăsaţi butonul Time Cook, apoi cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi timpul de
fierbere, apăsaţi pe rând „3, 2, 0”.
3 Apăsaţi butonul Power, apoi apăsaţi butonul „8” pe tastatura numerică pentru a seta
puterea de funcţionare a microundelor pentru 80%, pe display va începe să licărească
„
”.
4 Apăsaţi butonul START/+30SEC. pentru a confirma setările. Pe display va apare
numărul memoriei la care a fost înregistrat programul – „ ” Apăsarea repetată a butonului
START/+30SEC., va porni programul.
5 Pentru a porni programul memorat, apăsaţi de două ori butonul 0/Memory (până în
momentul în care pe display va apare mesajul „ ”). Apoi apăsaţi butonul START/+30SEC.,
pentru a porni auto programul memorat.
Setările persistă atâta timp cât cuptorul este conectat la priza de alimentare
cu curent electric (alimentarea este menţinută).
Fiecare operaţiune care a fost deja pornită poate fi oprită prin apăsarea
butonului STOP/Cancel, apăsarea de două ori a butonului cauzează sfârşitul operaţiunii. Pentru a continua operaţiunea oprită apăsaţi butonul
START/+30SEC.
MW1100-001_v02
29
Fierberea pe mai multe etape
Pot fi setate maximum 2 etape de fierbere. În cazul fierberii pe mai multe etape, dacă
decongelarea este unul dintre etapele de fierbere, programul de decongelare este pornit
automat ca fiind primul. După ce unul dintre programe ia sfârşit veţi auzi un semnal sonor
şi va începe cealaltă etapă.
Fierberea automată nu poate fi unul din programele fierberii pe mai multe
etape.
EXEMPLU
Doriţi să setaţi timpul de decongelare pentru 5 minute apoi doriţi ca produsul să fie fiert
timp de 7 minute la puterea microundelor de 80%. Efectuaţi următoarele activităţi:
1 Apăsaţi butonul Time Cook, pe display va apare mesajul „
”.
2 Cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi timpul de pregătire a mâncărurilor, apăsaţi pe
rând „5, 0, 0, 0” (5 minute).
3 Apăsaţi butonul Power, apoi apăsaţi butonul „8” de pe tastatura numerică pentru a seta
puterea de funcţionare de 80%.
4 Apăsaţi butonul Time Cook, cu ajutorul tastaturii numerice introduceţi timpul de fierbere, apăsaţi pe rând „1, 0, 0, 0” (10 minute).
5 Apăsaţi butonul Power, apoi apăsaţi butonul „6” de pe tastatura numerică pentru a seta
puterea de funcţionare de 60%.
6 Apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a începe procesul de fierbere.
Informaţii suplimentare
1 Fiecare operaţiune care a fost deja pornită poate fi oprită prin apăsarea butonului
STOP/Cancel. Pentru a continua operaţiunea oprită apăsaţi butonul START/+30SEC.
Prin apăsarea butonului STOP/Cancel de două ori veţi opri operaţiunea.
2 În timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul microundelor apăsaţi butonul Clock, pe
display va fi redată ora actuală. După 3 secunde toate indicaţiile vor reveni la starea precedentă.
3 Apăsarea butonului Power în timpul pregătirii mâncărurilor cu ajutorul microundelor
sau în cazul fierberii pe mai multe etape, va cauza apariţia pe display a puterii actuale de
funcţionare a microundelor. După 3 secunde toate indicaţiile vor reveni la starea precedentă.
4 Dacă în timpul funcţionării cuptorului a fost deschisă uşa acestuia atunci, după închiderea acestora apăsaţi butonul START/+30SEC., pentru a continua funcţionarea cuptorului.
5 Dacă în timp de 1 minut după ce au luat sfârşit setările programul nu va fi confirmat
prin apăsarea butonului START/+30SEC., setările vor fi anulate. Timpul actual va fi redat
pe display.
6 Apăsarea corectă a butonului va fi semnalizată printr-un semnal sonor. În cazul în care
butonul nu este apăsat corect nu veţi auzi nici un semnal sonor.
7 Sfârşitul programului va fi semnalizat cu ajutorul semnalului sonor care va fi auzit de
cinci ori.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă
– în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de
vânzare, de aspectul estetic ş.a.
30
MW1100-001_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей
продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использование исключительно оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer. Оны были проектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание
следует посвятить указаниям по безопасности. Инструкцию по эксплуатации просим
сохранить, чтобы Вы могли использовать ее также во время дальнейшего использования.
В указанном месте запишите СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, который находится на печи
и сохраните информацию на будущее.
СЕРИЙНІЙ
НОМЕР:
Список содержания
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием энергии микроволн . ...31
Важные рекомендации, касающиеся безопасности......................................................31
Подключение.....................................................................................................................32
Инструкции, качающиеся заземления............................................................................32
Радиопомехи.....................................................................................................................32
Чистка – хранение и обслуживание................................................................................33
Технические параметры...................................................................................................33
Микроволновое приготовление – указания....................................................................33
Дополнительные функции...............................................................................................33
Указания, касающиеся посуды........................................................................................33
Монтаж стеклянного оборотного блюда.........................................................................33
Перед обращением в сервис...........................................................................................33
Устройство микроволновой печи.....................................................................................34
Панель управления..........................................................................................................34
Настройка функций микроволновой печи:
Настройка времени...........................................................................................................34
Приготовление пищи........................................................................................................34
Быстрый старт..................................................................................................................35
Размораживание по весу.................................................................................................35
Размораживание по времени..........................................................................................35
Таймер...............................................................................................................................35
Автоматическое меню......................................................................................................35
Таблица автоматического меню.........................................................................35
Функция memory (память)..........................................................................................35
Многоэтапное приготовление....................................................................................36
Дополнительная информация...................................................................................36
Экология – Забота об окружающей среде......................................................................36
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕ
Основы безопасности, касающиеся защиты перед действием
энергии микроволн
1 Не используйте печь при открытых дверцах.
Это грозит непосредственным контактом с микроволновым излучением. Ни в коем
случае нельзя обходить или самостоятельно модифицировать механизмы защиты.
2 Не помещайте никаких предметов между передней частью печи и дверцами,
также не допускайте к накоплению грязи или остатков чистящих средств на поверхности стыка.
3 Не используйте поврежденный прибор. Важно, чтобы дверцы тщательно закрывались и не показывали никаких повреждений:
●● завесы и защелки (отсутствие трещин или послабление),
●● уплотнителей дверц, а также поверхностей стыка,
●● «спачения».
4 Работу, связанную с регуляцией или ремонтом печи, могут проводить только квалифицированные работники сервисного центра.
MW1100-001_v02
Важные рекомендации, касающиеся безопасности
В процессе обслуживания электрического прибора придерживайтесь основных
принципов безопасности. Чтобы уменьшить риск ожога, удара электрическим током,
пожара, повреждений или влияния энергии микроволн, придерживайтесь правил:
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
●● Употребляйте устройство исключительно по предназначению, согласно описанию в настоящей инструкции. Не используйте, не подогревайте в устройстве
едкие химические вещества. Печь не предназначена
для промышленных или лабораторных целей.
●● Микроволновая печь предназначена исключительно
для подогрева пищи и напитков. Сушение пищи или
одежды и подогрев подушек, туфель, влажных тканей и т.п. может привести к ранению или зажиганию.
●● Никогда не используйте прибор с поврежденным
кабелем питания или штепселем, как и в случае их
неправильной работы, падения или иного повреждения прибора.
●● Если несъемный провод питания будет поврежден,
его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным
лицом, чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. Неправильно выполненный ремонт
может привести к серьезной угрозе для пользователя. В случае возникновения неполадок просим Вас
обратиться в специализированный сервисный центр
ZELMER.
●● Если дверцы или их уплотнители повреждены, печь
не может работать до момента их ремонта квалифицированным лицом.
●● Жидкости и другие продукты питания нельзя разогревать в закрытых контейнерах, потому что они могут
взорватьсяi.
●● СВЧ-нагрев напитков может привести к задержке
взрывного вскипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с контейнером.
●● Не жарьте продукты питания в печи. Горячее масло
может уничтожить части печи или приборы, приводя
даже к ожогам кожи.
●● Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую не следует
нагревать в микроволновых печах, так как они могут
взорваться, даже после завершения нагрева.
●● Содержимое бутылочек для кормления детей и баночек с питанием для детей следует размешать или
потрусить, а также проверить температуру перед
подачей к съеданию, чтобы избежать ожогов.
●● Кухонная посуда может нагреваться в результате
перехода тепла с подогретой пищи. Для переноса
посуды используйте соответствующие захваты.
●● Выполнение действий по сервису или ремонту, связанных со снятием крышки, которая дает защиту
перед действием перед энергией микроволн опасно
и должно выполняться квалифицированными лицами.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными физическими
и умственными способностями, лицами без опыта
работы с прибором, если будет осуществляться
31
контроль или проведен инструктаж по эксплуатации
прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается
детям играть с прибором. Не допускать проведения
чистки и консервации прибора детьми без присмотра
взрослых.
●● Храните устройство вместе с проводом в месте,
недоступном для детей до восьми лет.
●● Обратите внимание, горячая поверхность
.
●● Двери и другие внешние поверхности могут нагреваться во время работы устройства.
●● Открытые поверхности могут быть горячими во
время работы устройства.
●● Не вынимайте миковую плитку, которая находится
в камере микроволновой печи! Она выполняет защитную роль перед излучением.
●● Предупреждение! При открывании крышек или упаковок, закрытых пленкой, выходит пар.
●● При контакте с подогретой пищей следует использовать кухонные рукавицы.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей имущества
●● Печь подключайте только к гнезду сети переменного тока 230 V, оборудованного защитным кольцом.
●● Устройство необходимо установить возле стены.
●● ВНИМАНИЕ: Запрещено устанавливать печь над плитой или другими устройствами, выделяющими тепло. Это может привести к повреждению устройства
и потере гарантии.
●● Не устанавливать устройство в шкафу.
●● Не включайте пустую печь.
●● Чтобы уменьшить риск пожара внутри печи:
●● во время нагревания пищи в пластиковых или бумажных контейнерах необходимо часто проверять печь из-за возможности воспламенения контейнера,
●● перед вложением бумажных или пластиковых пакетов в печь уберите из них
всяческие содержащие металл завязки,
●● в случае образования в устройстве дыма, его необходимо выключить или отсоединить вилку от розетки, и не открывать дверь, чтобы не распространялся огонь,
●● не оставляйте бумажных продуктов, посуды и кухонных приборов или пищи
внутри печи, когда прибор не используется.
●● Кабель питания должен походить вдали от разогретых поверхностей и не
может прикрывать никаких элементов печи.
●● Рекомендуется регулярно чистить печь и удалять остатки пищи.
●● Если не поддерживать печь в чистоте, это может привести к ухудшению
состояния поверхности, что может негативно повлиять на долговечность печи
и в результате привести к опасной ситуации.
●● Нельзя использовать очиститель для водяного пара.
●● Прибор не предназначен для работы с использованием часовых выключателей
или отдельной системы отдаленного управления.
●● Ни при каких условиях не убирайте фольгу, находящуюся на внутренней стороне дверец. Это может привести к повреждению прибора.
●● Зафиксировать вращающуюся тарелку перед перемещением устройства для
избежания его повреждения.
●● Запрещено снимать промежуточные планки сзади и по бокам. Они обеспечивают минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.
●● Устройство предназначено исключительно для использования в домохозяйствах, расположенных на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
УКАЗАНИЕ
Информация про продукт и указания,
касающиеся эксплуатации
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах, как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой
рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
32
●● Микроволновая
печь предназначена только для домашнего использования,
а не для использования в ресторанном бизнесе.
●● Микроволновая печь должна использоваться как отдельностоящая.
●● Продукты питания, покрытые толстой кожицей, такие как картошка, целые
кабачки, яблоки и каштаны, перед приготовлением проколите.
●● Не доводите до разваривания пищи.
●● Использовать только посуду, пригодную для использования в микроволновых печах.
●● Не используйте микроволновую печь для хранения каких-либо предметов,
напр. хлеба, печенья и т.п.
Подключение
1 Удостоверьтесь, все ли упаковки были вынуты изнутри печи.
2 Снимите защитную фольгу с панели управления и с корпуса микроволновой печи.
Проверьте, нет ли каких-то следов повреждения, таких как перекошенные или изогнутые дверцы, поврежденные уплотнители
дверец, а также поверхность стыка, треснутые или послабленные
завесы и заклепки дверец, вмятины внутри печи или в дверцах.
В случае повреждений не используйте прибор и контактируйте
с высококвалифицированным персоналом сервисного центра.
3 Микроволновую печь поставьте на ровной, стабильной поверхности, которая
выдержит ее вес и самые тяжелые продукты, предназначенные для приготовления
в микроволновой печи.
4 Не подвергайте микроволновую печь действию влажности и не ставьте поблизости горючих материалов, как и над или поблизости приборов, генерирующих тепло.
5 Тыльная поверхность печи должна быть повернута к стене. Чтобы печь работала
правильно, обеспечьте соответствующее прохождение воздуха. Над печью оставьте
отступ мин. 30 см, мин. 20 см с обеих сторон. Не закрывайте или затыкайте вентиляционные отверстия прибора. Не снимайте ножки.
6 Не используйте печь без стеклянного блюда и системы оборотного кольца, помещенных в правильной позиции.
7 Проверьте, не поврежден ли кабель питания, не проходит ли под печью или над
какой-нибудь горячей или острой поверхностью, а также не свисает ли за край стола
или столешницы.
8 Обеспечьте легкий доступ до гнезда так, чтобы в экстренных случаях возможно
было легкое отключение прибора от источника питания.
9 Не используйте и не храните печь на открытом воздухе.
Инструкции, качающиеся заземления
Штепсель прибора следует подключить к гнезду, оборудованному защитным кольцом. Подключение к гнезду без кольца приводить к возникновению риска удара электрическим током.
В случае замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током.
Рекомендуется использование печи в отдельном электрическом разъеме.
В случае использования удлинителя:
1 Удлинитель должен быть трехкабельным с гнездом и штепселем, которые позволяют присоединение к заземлению.
2 Удлинитель разместите вдали от горячих и острых поверхностей так, чтобы он не
мог быть случайно потянут или зацеплен.
В случае несоответствующего подключения существует риск
поражения током.
В случае каких-либо вопросов, касающихся заземления или инструкций относительно подключения к элекрическому питанию контактируйте с квалифицированным электриком или работником сервисного центра.
Как изготовитель, так и продавец не несут ответственности
за повреждение печи или увечья, которые возникли впоследствии
несоблюдения инструкций, касающихся подключения к электрическому питанию.
Радиопомехи
Работа микроволновой печи может привести к помехам приемников радио, телевиденья и похожего оборудования.
Помехи можно ограничить или убрать следующим образом:
●● почистите дверцы и стыковые поверхности печи,
●● измените установки радио или телевизионной радиоантенны,
●● переставьте печь соотносительно приемника,
●● удалите печь от приемника,
●● подключите микроволновую печь к другому электрическому гнезду так, чтобы
печь и приемник питались от разных разводок электросети.
MW1100-001_v02
Чистка – хранение и обслуживание
1 Перед началом чистки выключите печь и выньте штепсель кабеля питания из
гнезда электросети.
2 Внутренность печи следует удерживать в чистоте. В случае загрязнения внутренних стенок печи удалите куски пищи или разлитую жидкость влажной тряпочкой.
В случае сильного загрязнения используйте нежное чистящее средство. Не используйте чистящие средства в спрее и других сильных чистящих средств, потому что они
могут запятнать, покрыть полосками или заматировать поверхность печи и дверец.
3 Внешнюю поверхность печи чистите с помощью влажной тряпочки.
Чтобы избежать повреждения подсистем, находящихся внутри печи, следите, чтобы
вода не капала через вентиляционные отверстия вовнутрь.
4 Обе стороны дверец, оконца, уплотнители дверец и соседние части часто протирайте влажной тряпочкой, чтобы удалить всякие остатки пищи или разлитую жидкость.
Не используйте чистящие средства, содержащие разъедающие субстанции.
В случае чистки уплотнителей/дверец, углублений и прилегающих
частей, нельзя использовать субстанции, которые могут повредить уплотнения и привести прохождение микроволн.
5 Для мыться корпуса не используй агрессивные чистящие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, такие как: деления, обозначения, знаки предостережения и т.п.
6 Не допускайте к увлажнению панели управления. Для чистки используйте влажную, мягкую тряпочку. Чтобы избежать случайного включения печи, панель управления чистите только при открытых дверцах.
7 Если конденсат водяного пара начинает оседать на внутренней или внешней стороне дверец, вытрите ее с помощью мягкой тряпочки.
Конденсат может наступать, когда микроволновая печь действует в условиях высокой влажности. В такой ситуации это нормальное явление.
8 Регулярно вынимайте и мойте стеклянное блюдо. Мойте его в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды или в посудомоечной машине.
9 Чтобы избежать шума, оборотное кольцо и дно внутренности печи чистите регулярно. Нижнюю поверхность просто очистите с помощью нежного чистящего средства. Оборотное кольцо мойте в воде с добавлением средства для мытья посуды
или в посудомоечной машине. Во время повторного монтажа оборотного кольца
в печи обратите внимание, чтобы поместить его в соответствующем месте.
10 Чтобы удалить неприятный запах из печи, на протяжении 5 минут кипятите
в печи около 200 мл воды из соком и кожурой одного лимона в миске, приспособленной к подогреванию в микроволновой печке.
Внутри тщательно протрите с помощью сухой, мягкой тряпочки.
11 Если необходима замена внутренней лампочки, обратитесь по этому вопросу
в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи.
Несоблюдение выше изложенных указаний может привести
к повреждению состояния поверхности, что, в свою очередь,
может неблагоприятно повлиять на длительность эксплуатации
прибора и вести к опасным ситуациям.
Технические параметры
Технические параметры прибора
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Микроволны)
Выходная мощность микроволн
800 W
Частота
2450 MHz
Внешние измерения (мм)
выс. = 258; шир. = 440; гл. = 330
Внутренние измерения печи (мм)
выс. = 208; шир. = 306; гл. = 307
Вместительность плиты
20 литров
Оборотное блюдо
Диаметр = 255 мм
Масса нетто
Около 10,2 кг
* Выше изложенные параметры могут подвергаться изменениям, в связи с чем пользователь
должен верифицировать их с информацией на табло печи. Всякие рекламации, касающиеся
ошибок в этих параметрах, не будут рассмотрены.
Микроволновое приготовление – указания
1 Тщательно уложите продукты питания. Самые большие куски уложите по краям блюда.
2 Проверьте время приготовления. Готовьте на протяжении самого короткого
указанного времени, и, если это будет необходимо, продолжайте приготовление.
Сильно обгорелые продукты могут создавать дым или загореться.
3 Продукты следует прикрыть во время приготовления. Прикрытие защищает
перед «выплескиванием» и обеспечивает равномерное приготовление.
4 Во время приготовления следует оборачивать продукты, чтобы ускорить процесс приготовления таких продуктов, как курица или гамбургеры. Большие продукты,
такие как вырезка, следует перевернуть как минимум один раз.
5 В середине приготовления следует изменить размещение продуктов питания,
таких как клецки. Продукты, размещенные посредине, следует перенести на край.
MW1100-001_v02
Дополнительные функции
РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК – устройство защиты от случайного нажатия детьми
клавиш
Блокировка: В состоянии ожидания, нажать и придержать 3 секунды кнопку
STOP/ Cancel. Раздастся долгий звуковой сигнал, обозначающий включение блокировки, защищающей от детей, а на экране загорится символ
.
Разблокирование: При включенной блокировке нажать и придержать 3 секунды
кнопку STOP/Cancel. Раздастся долгий звуковой сигнал, обозначающий выключение
блокировки.
Указания, касающиеся посуды
В микроволновой печи используйте посуду и приборы, приспособленные к этому.
Идеальным материалом для посуды, который подходит для использования в микроволновой печи, является прозрачный материал, позволяющий проникновению энергии через контейнер с целью разогрева пищи.
1 Не используйте металлических приборов или посуды либо посуды с металлической окаемкой – микроволны не проникают сквозь металл.
2 Перед приготовлением в микроволновой печи удалите упаковку из бумаги, полученной в процессе повторной обработки, потому что она может содержать металлические частицы, которые могут привести к искрению/пожару.
3 Рекомендуется использование круглой/овальной посуды вместо квадратных/прямоугольных, потому что пища на углах посуды чаще пригорает.
Ниже представлена таблица, которая облегчит выбор соответствующей посуды
и приборов.
Кухонные приборы
Микроволны
Жаростойкое стекло
Стекло, не стойкое к теплу
Жаростойкие керамические изделия
Пластиковая посуда, предназначенная к использованию в микроволновой печи
Одноразовое полотенце
Металлическое блюдо
Металлический штырь
Алюминиевая фольга и алюминиевые контейнеры
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Тест кухонной посуды:
1 В контейнер/посуду налейте 1 стакан холодной воды (250 мл) и поместите его
в микроволновой печи.
2 Готовьте при максимальной мощности в течении 1 минуты.
3 После окончания заданного времени осторожно проверьте темп. контейнера/
посуды. Если он будет теплым на ощупь, не используйте его для приготовления
в микроволновой печи.
Не готовьте дольше, чем 1 минуту.
Монтаж стеклянного оборотного блюда
1 Не размещайте стеклянное блюдо в развороСтеклянное блюдо
Ступица (низ)
ченной позиции. Не следует ограничивать движение
блюда.
Группа
2 Во время приготовления в печи всегда должно
кольца
оборотного
находится стеклянное блюдо, как и группа оборотного кольца.
Ось вращения
3 Во время приготовления пищу, контейнеры
с пищей следует всегда помещать на стеклянном
блюде.
4 В случае трещин или повреждений стеклянного блюда следует обратится в ближайший сервисный центр.
Перед обращением в сервис
Нормальное состояние:
1 Работа микроволновой печки может вызвать помехи приемников радио и телевизионных. Эти помехи похожи на помехи, вызванные малыми электрическими устройствами, такими как миксер, вентилятор, пылесос и т.п.
2 Во время приготовления при низкой мощности микроволн внешнее осветление
печи может остаться притемненным.
3 Во время приготовления из пищи выходит водный пар. Большинство пара выходит через вентиляционные отверстия Однако часть конденсата водного пара может
оседать на холодных частях печи (напр., дверцах).
4 Если стеклянное блюдо шумит во время работы, проверьте чистоту дна печи
и группы оборотного кольца. Чистите в соответствии с информацией, поданной
в разделе «ЧИСТКА – ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
33
Если печь не работает:
1 Проверьте, правильно ли подключена печь к гнезду электросети. Если нет,
выньте штепсель из гнезда, обождите 10 секунд и вложите снова.
2 Проверьте, не сгорел ли предохранитель или не включился ли автоматический
предохранитель сети. Если выше упомянутые предохранители работают правильно,
проверьте гнездо электросети, подключая к нему другой прибор.
3 Проверьте, запрограммирована ли правильно панель управления, был ли установлен временной программатор.
4 Проверьте, тщательно ли были закрыты дверцы. В ином случае энергия микроволн не будет доставлена в печь.
Если после выполнения выше упомянутых действий печь и дальше
не работает, следует обратиться в сервисный центр. Не следует
самостоятельно регулировать или ремонтировать печь.
1
3
2
4
5
6
7
8
Устройство микроволновой печи
1
2
3
4
5
6
7
Панель управления
Ось вращения
Роликовое кольцо
Стеклянный вращающий поднос
Окно
Дверца
Блокировка безопасности – отключает питание в момент открытия дверцы во
время работы микроволновой печи
8 Слюдяная пластинка
4
8
9
10
11
1
6
Настройка времени
5
3
2
7
Подключив к сети электропитания микроволновую печь, на дисплей выводится «
»
и раздается один звуковой сигнал.
1 Нажать кнопку Clock. Первая цифра часов начнет мигать.
2 С помощью цифровой клавиатуры ввести текущее время. Например, чтобы установить время
, последовательно нажать «1, 2, 1, 0».
3 Нажать кнопку Clock, для завершения настройки времени. Начнет мигать символ
«:» и на дисплее появится установленное время.
4 Текущее время можно установить только в 12-часовом формате времени (диапазон с 1:00 до 12:59). Настроить время можно только после введения цифры из
указанного диапазона.
Настройки сохраняются до тех пор, пока микроволновая печь включена в сетевую розетку (с постоянным электричеством).
Для изменения настроек времени повторить шаги 1-4.
Нажатие кнопки STOP/Cancel при установке времени автоматически вернет настройки в предыдущее состояние.
Панель управления
1
2
3
4
5
6
7
8
Экран дисплея
Time Cook (Приготовление блюд с помощью микроволн)
Time Defrost (Размораживание по времени)
Weight Defrost (Размораживание по весу)
Power (Проверка/установка мощности работы устройства)
Clock (Настройка времени)
Kitchen Timer (Таймер)
Кнопки Auto Menu (автоматического меню)
Попкорн
Potato – картофель
Пицца
Frozen Vegetable – мороженные овощи
Beverage – напитки
Dinnerplate – блюда на плоской тарелке
9 Цифровая клавиатура с кнопками быстрого приготовления (EXPRESS COOK –
кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6) и кнопкой Memory (кнопка 0).
10 STOP/Cancel (СТОП/ Сброс)
11 START/+30SEC. (Старт/+30 c)
34
Приготовление пищи
1 Нажать кнопку Time Cook, , на дисплее загорится «
».
2 С помощью цифровой клавиатуры ввести время микроволнового приготовления.
Максимальное время приготовления составляет 99 минут и 99 секунд.
3 Нажать кнопку Power, на дисплее появится текст «
». По умолчанию установлена мощность 100%.
4 Нажать соответствующий номер на цифровой клавиатуре, чтобы установить уровень мощности.
5 Нажать кнопку START/+30SEC., чтобы начать приготовление.
ПРИМЕР
Для того чтобы установить время приготовления на 15 минут при мощности микроволн 50% необходимо выполнить следующие действия.
1 Нажать кнопку Time Cook, на дисплее загорится «
».
2 С помощью цифровой клавиатуры ввести время приготовления, последовательно нажать на «1, 5, 0, 0» (15 минут).
3 Затем нажать кнопку Power, и кнопку «5» на цифровой клавиатуре для того,
чтобы установить уровень мощности микроволн 50%.
4 Нажать кнопку START/+30SEC., чтобы начать приготовление.
MW1100-001_v02
Нажимая кнопку STOP/Cancel во время настройки времени или мощности 1 микроволнового приготовления, либо бездействуя в течение 1 минуты, настройки автоматически возвращаются в предыдущее состояние.
Если уровень мощности установить на 0%, микроволновая печь
будет работать без микроволн, но с включенным вентилятором.
Уровень мощности 0% можно использовать для устранения неприятного запаха в микроволновой камере.
Во время микроволнового приготовления можно изменить уровень
микроволновой мощности. Нажать кнопку Power, на дисплее в течение 3 секунд будет высвечиваться актуальный уровень мощности,
в это время, используя цифровую клавиатуру, установить новый
уровень мощности. С данного момента микроволновая печь продолжит свою работу при новом выбранном уровне мощности.
ТАБЛИЦА МИКРОВОЛНОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
Дисплей
8
7
6
5
4
3
2
1
ПРОГРАММА
ВЕС, ОБЪЕМ ПРОДУКТА
Potato (картофель)
Пицца
0
Быстрый старт
1 Если печь находится в режиме ожидания и при этом нажать кнопку
START/+30SEC., запустится режим приготовления на 30 секунд при полной мощности, каждое следующее такое нажатие кнопки START/+30SEC., будет продлевать
время работы еще на 30 секунд. Максимальное время приготовления составляет
99 минут и 99 секунд.
2 Если печь находится в режиме ожидания и при этом нажать кнопку от 1 до 6 на
цифровой клавиатуре, запустится режим приготовления при полной мощности 100%
на время 1, 2, 3, 4, 5 или 6 минут, в зависимости от выбранной кнопки. Нажатие
кнопки START/+30SEC. будет продлевать время работы еще на 30 секунд.
3 Во время микроволнового приготовления и размораживания по времени каждое следующее нажатие кнопки START/+30SEC. будет продлевать время работы еще на 30 секунд.
Размораживание по весу
1 Нажать кнопку Weight Defrost, на дисплее загорится «
».
2 С помощью цифровой клавиатуры ввести вес размораживающего продукта
в граммах. Мощность и длительность работы микроволн устанавливается автоматически согласно указанному весу. Вес выбирается в диапазоне от 100 г до 2000 г.
3 Чтобы приступить к размораживанию нажать кнопку START/+30SEC. Раздастся
один звуковой сигнал, на дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания.
Размораживание по времени
1 Нажать кнопку Time Defrost, на дисплее загорится «
».
2 На цифровой клавиатуре ввести время размораживания. Диапазон времени размораживания от 00:01 до 99:99.
3 По умолчанию мощность размораживания по времени установлена на 30%. Для
изменения уровня мощности нажать кнопку Power (на дисплее загорится «
»),
затем с помощью цифровой клавиатуры выбрать желаемый уровень мощности.
4 Чтобы приступить к размораживанию нажать кнопку START/+30SEC. Раздастся
один звуковой сигнал, на дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания.
Таймер
1 Нажать кнопку Kitchen Timer, на дисплее начнет мигать «
».
2 На цифровой клавиатуре набрать время работы таймера. Максимальное время,
которое можно установить для таймера, 99 минут и 99 секунд.
3 Для подтверждения настройки и начала отсчета нажать кнопку START/+30SEC.
4 Независимо от того, открыта или закрыта дверца печи, после завершения установленного времени работы таймера раздастся пятикратный звуковой сигнал. Если
изначально было установлено время (12-часовой формат времени), на дисплее будет
отображаться текущее время.
Таймер это отдельный режим работы микроволновой печи, независимый от часов.
Во время отсчета другие программы микроволновой печи не устанавливаются.
MW1100-001_v02
ТАБЛИЦА АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕНЮ
PL0
0%; вклюМощность 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ченный
вентилямикроволн
тор
9
Автоматическое меню
Микроволновая печь имеет автоматическое меню, запрограммированное для
нескольких продуктов: попкорн, картофель, пицца, замороженные овощи, напитки,
блюда на плоской тарелке.
Каждая программа автоматического меню имеет несколько опций веса или объема,
которые связаны с длительностью приготовления.
Попкорн
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
Кнопка на
цифровой 1+0
клавиатуре
Работу любой операции можно приостановить путем нажатия
кнопки STOP/Cancel, двукратное нажатие этой кнопки полностью завершит работу. Для продолжения работы нажать кнопку
START/+30SEC.
Frozen Vegetable
(мороженные овощи)
Beverage (напитки)
Dinner Plate (блюда на
плоской тарелке)
50 г
100 г
1 (230 г)
2 (460 г)
3 (690 г)
100 г
200 г
400 г
150 г
350 г
500 г
1 (120 мл)
2 (240 мл)
3 (360 мл)
250 г
350 г
500 г
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММЫ [с]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
ПРИМЕР
Для того чтобы разморозить 350 г овощей, используя функцию автоматического меню,
необходимо сделать следующее:
1 Нажать один или несколько раз кнопку Frozen Vegetable (мороженные овощи), на
дисплее загорится «
» (в данном случае достаточно дважды нажать кнопку).
2 Чтобы приступить к размораживанию нажать кнопку START/+30SEC. Завершение
размораживания сопровождается пятикратным звуковым сигналом. Если изначально
было установлено время (12-часовой формат времени), на дисплее будет отображаться текущее время.
Функция memory (память)
Микроволновая печь имеет встроенную функцию memory (памяти), которая запоминает
запрограммированные значения приготовления (мощность и длительность работы).
1 Нажать кнопку 0/Memory, чтобы выбрать одну из доступных функций памяти
(опция – 3 памяти). На дисплее загорится « », « » или « ».
2 Если память уже была установлена, нажать кнопку START/+30SEC.,чтобы начать
работу. Если память еще не устанавливалась, необходимо продолжить процесс
настройки. Можно установить один или два этапа.
3 После завершения настройки памяти нажать кнопку START/+30SEC., для ее
подтверждения. На дисплее загорится номер памяти, для которой указано значение.
Повторное нажатие кнопки START/+30SEC., запустит работу программы.
ПРИМЕР
Для того чтобы установить программу приготовления на 3 минуты и 20 секунд при
мощности микроволн 80% и записать ее под номером «2», необходимо сделать следующее:
1 Дважды нажать кнопку 0/Memory, на дисплее загорится « ».
2 Нажать кнопку Time Cook, затем на цифровой клавиатуре набрать время приготовления, т.е. последовательно нажать «3, 2, 0».
3 Нажать кнопку Power, затем на цифровой клавиатуре нажать кнопку «8» таким
образом будет установлена мощность микроволн 80%, на дисплее начнет мигать
«
».
4 Нажать кнопку START/+30SEC. с целью подтвердить настройки. На дисплее загорится номер выбранной памяти – « ». Повторное нажатие кнопки START/+30SEC.,
запустит работу программы.
5 Чтобы включить записанную программу, дважды нажать кнопку 0/Memory (на
дисплее загорится « »). Чтобы начать работу запрограммированной функции
нажать кнопку START/+30SEC.
Настройки сохраняются до тех пор, пока микроволновая печь включена в сетевую розетку (с постоянным электричеством).
35
Многоэтапное приготовление
Максимально можно установить 2 этапа приготовления. В случае многоэтапного
приготовления, в который входит этап размораживания, функция размораживания
автоматически запускается первой. Завершение первого этапа сопровождается звуковым сигналом и затем начинается следующий этап.
Функция автоматического приготовления не может
включена в программу многоэтапного приготовления.
быть
ПРИМЕР
Необходимо установить размораживание на 5 минут, а время приготовления на
7 минут при мощности микроволн 80%. Выполнить следующие действия:
1 Нажать кнопку Time Cook, на дисплее загорится «
».
2 На цифровой клавиатуре набрать время приготовления, т.е. последовательно
нажать «5, 0, 0» (5 минут).
3 Затем нажать кнопку Power, и кнопку «8» на цифровой клавиатуре для того,
чтобы установить уровень мощности микроволн 80%.
4 Нажать кнопку Time Cook, на цифровой клавиатуре ввести время приготовления,
т.е. последовательно нажать «1, 0, 0, 0» (10 минут).
5 Затем нажать кнопку Power, и кнопку «6» на цифровой клавиатуре для того,
чтобы установить уровень мощности микроволн 60%.
6 Нажать кнопку START/+30SEC., чтобы начать приготовление.
Дополнительная информация
1 Работу любой операции можно приостановить путем нажатия кнопки
STOP/ Cancel. Для продолжения работы необходимо нажать кнопку START/+30SEC.
Двукратное нажатие кнопки STOP/Cancel полностью завершает работу печи.
2 Во время микроволнового приготовления можно нажать кнопку Clock, и на дисплее отобразится текущее время. Po 3 секунды снова будут отображаться значения
установленной функции.
3 Нажав кнопку Power во время микроволнового или многоэтапного приготовления, на дисплее отобразится текущая мощность микроволн. Через 3 секунды снова
будут отображаться значения установленной функции.
4 Если во время работы микроволновой печи открыть дверцу, то после ее закрытия можно нажать START/+30SEC., с целью продолжить работу печи.
5 Если после настройки программы не подтвердить ее в течение одной минуты
с помощью кнопки START/+30SEC., все параметры аннулируются. На дисплее загорится текущее время.
6 Правильное нажатие кнопки будет сопровождаться одним звуковым сигналом.
Неправильное нажатие кнопки не сопровождается звуковым сигналом.
7 Завершение программы сопровождается пятикратным звуковым сигналом.
Экология – забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей
среды. Это не требует особенных усилий. Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки
(PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий
пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате
использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим
и другим причинам.
36
MW1100-001_v02
BG
Уважаеми Клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма
Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате
само оригинални аксесоари на фирма Zelmer. Те са проектирани специално за този
продукт.
Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Особено внимание
следва да се обърне на съветите за безопасност. Моля, запазете тази инструкция
за употреба, така че да можете да я използвате по време на по-нататъшното използване на уреда.
В означеното по долу място напишете СЕРИЙНИЯ НОМЕР, който се намира на печката и запазете тази информация за в бъдеще.
СЕРИЕН
НОМЕР:
Съдържание
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на енергията
на микровълните...............................................................................................................37
Важни препоръки касаещи безопасността.....................................................................37
Инсталиране.....................................................................................................................38
Инструкции касаещи заземяването................................................................................38
Радио смущения...............................................................................................................39
Чистене и поддържане.....................................................................................................39
Технически данни.............................................................................................................39
Готвене с микровълни – указания...................................................................................39
Допълнителни функции....................................................................................................39
Указания касаещи съдовете за готвене..........................................................................39
Монтиране на стъклената въртяща се чиния.................................................................39
Преди да извикате сервизен работник...........................................................................39
Строеж на печката............................................................................................................40
Управляващ панел...........................................................................................................40
Настройки на функциите на микровълновата печка:
Настройка на часовника.............................................................................................40
Готвене с микровълни . .............................................................................................40
Бързо започване на готвенето..................................................................................41
Размразяване според теглото...................................................................................41
Размразяване според времето.................................................................................41
Таймер.........................................................................................................................41
Автоматично меню.....................................................................................................41
Табела на автоматичното меню ........................................................................41
Функция memory (памет)............................................................................................41
Многоетапно готвене..................................................................................................42
Допълнителни информации......................................................................................42
Екология – грижа за околната среда...............................................................................42
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ
Принципи за безопасност касаещи защитата пред действието на
енергията на микровълните
1 Не се опивайте да използвате микровълновата печка с отворени врати на печката, понеже работата на печката с отворени врати може да доведе до вредно
въздействие на енергията на микровълните. Не се опитвайте насила да отваряте
вратата, когато действа предпазната блокада, не се опитвайте да модифицирате
блокадата.
2 Не поставяйте никакви предмети, които пречат за затварянето на вратата Не
допущайте да се замърсява уплътнението на вратата, или да остават на него остатъци от чистещите препарати.
3 Не включвайте печката ако е повредена. Особено внимание обърнете при затварянето на вратите – да са добре затворени, проверете дали не са повредени:
●● панти и ключалка (пукнатини, разхлабвания),
●● уплътнения на вратата,
●● „деформация”.
4 Всички ремонти или регулации на микровълновата печка поврете на съответно
квалифициран специалист на сервиза.
MW1100-001_v02
Важни препоръки касаещи безопасността
По време на използване на електрическите уреди, трябва да бъдат спазвани основните принципи на сигурност. За да намалите риска от изгаряне с ток, пожар, наранявания или излагане на действието на енергията на микровълните, трябва да:
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до наранявания
●● Ползвайте уреда изключително съгласно предназначението му, по начина, описан в настоящата
инструкция. Не употребявайте, не стопляйте в уреда
разяждащи химически вещества. Фурната не е предназначена за промишлени или лабораторни цели.
●● Микровълновата фурна е предназначена изключително за стопляне на храни и напитки. Сушене на
храни или дрехи и стопляне на възглавници, пантофи, влажни тъкани и др. може да доведе до нараняване или запалване.
●● Не използвайте уреда ако има повреден захранващ
кабел или щепсел, в случаи на неправилно действие,
повреда или изпускане на уреда.
●● Ако захранващия кабел е повреден, за да избегнете
опасността, той трябва да бъде сменен от производителя на уреда, представител на производителя или на
сервиза за ремонти или друго квалифицирано лице.
●● Ремонтите на уреда могат да бъдат извършени само
от квалифициран персонал. Неправилно извършен
ремонт може да доведе до сериозни опасности за
здравето и живота на потребителя. В случаи на
повреди, обърнете се към специализиран сервизен
пункт за ремонти на фирма ZELMER.
●● Ако вратите или тяхното уплътнение са повредени,
печката не може да бъде включвана докато не бъде
ремонтирана от квалифициран персонал.
●● Течности или други хранителни продукти не се погряват в затворени съдове, понеже могат те да избухнат.
●● Микровълново затопляне на напитки може да доведе
до забавено експлозивно кипене, така че трябва да
бъдете внимателни при боравене със съда.
●● Не пържете хранителни продукти в микровълновата
печка. Горещата мазнина може да повреди елементите на печката и съдовете, дори да доведе до изгаряния на кожата.
●● Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва
да се нагряват в микровълнови фурни, тъй като те
могат да се взривят, дори и след края на нагряването.
●● Съдържанието на бебешки бутилки и бурканчета
с бебешка храна трябва да бъде разбъркано преди
употреба и задължително проверете температурата
му преди да нахраните детето, за да избегнете изгаряния.
●● Съдовете в микровълновата печка могат да бъдат
горещи от температурата на ястията. За изваждане
на съдовете от печката използвайте специални
дръжки или ръкавици.
●● Извършването на каквито и да са действия свързани
с ремонта или модифицирането на печката, които
изискват свалянето на уплътненията предпазващи от
въздействието на енергията на микровълните, е особено опасно, и трябва да бъде извършено само от
лице със съответните квалификации.
37
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа
или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкций за използване на
оборудването по безопасен начин. Децата не трябва
да си играят с уреда. Не се разрешава извършване
на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Съхранявайте устройството заедно с кабела на
място, недостъпно за деца до осем голини.
●● Внимание, гореща повърхност
.
●● Врати и други външни повърхности могат да се нагорещят по време на работа.
●● Налични повърхности могат да се нагорещят по
време на работа.
●● Не изваждайте плочата от слюда намираща се
в камерата на микровълновата фурна! Тя играе
защитна роля срещу радиацията.
●● Внимание! При повдигане на капака или отворяне на
пластмасови опаковки излиза пара.
●● Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате
затоплената храна.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до имуществени
щети
●● Печката може да бъде включена само в контакт на захранващата мрежа с променлив ток 230 V, оборудван с щифт за заземяване.
●● Уредът трябва да бъде поставен при стената.
●● Забележка: Не инсталирайте микровълновата фурна над котлони или други
устройства, генериращи топлина. Това може да причини повреда и води до не
валидност на гаранцията.
●● Не поставяйте уреда в шкаф.
●● Не включвайте празната микровълнова печка.
●● За да намалите риска от пожар в камерата на печката:
●● при загряване на храна в съдове от пластмаса или хартия, често проверявайте печката, тъй като има вероятност от възпламеняване на съда,
●● Премахнете скобите затварящи хартиените съдове или пластмасовите
съдове преди да ги сложите в микровълновата печка,
●● в случай на излизане на дим от устройството, изключете печката, или извадете щепсела от захранващия контакт и оставете вратата затворена, за да
загаси пламъците,
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни
предмети. Когато микровълновата печка не е използвана, не поставяйте
в нея хартиени опаковки, прибори за готвене или хранителни продукти.
●● Захранващия кабел трябва да е далече от горещи повърхнини и не може да се
докосва до елементите на печката.
●● Препоръчваме редовно почистване на фурната и премахване на остатъците
от храна.
●● При липса на поддържане на фурната чиста състоянието на повърхността
може да се влоши, което може да засегне стабилността на фурната и в резултат да доведе до опасни ситуации.
●● Не се разрешава чистенето на уреда със съоръжение за чистене с водна пара.
●● Уреда не е предназначен за работа при използването на дистанционно управление или външни превключватели на времето (таймери).
●● В никакъв случай не премахвайте фолиото намиращо се на вътрешната страна
на вратата на печката. Това може да доведе до повреда на уреда.
●● Осигурете въртящата се чиния при преместването на микровълновата печка,
за да не се счупи.
●● Никога не сваляйте лентата на гърба или на страничната част на печката, тя
осигурява минимално разстояние от стената, за да осигури циркулация на въздуха.
●● Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м надморска височина.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания касаещи
неговото използване
●● Уредът е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
●● Микровълновата фурна е предназначена само за домашна употреба, а не за
използване за целите на хранителния бизнес.
фурна трябва да се използва като самостоятелен уред
(не е презназначена за вграждане).
●● Хранителни продукти с дебела кожа, такива като картофи, цели тиквички, ябълки,
кестени трябва най-напред да бъдат надупчени след което приготвяни в печката.
●● Не допущайте храната да се развари.
●● Използвайте само тези съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
●● Не използвайте камерата на печката за да съхранявате в нея различни предмети, например хляб, сладки и др.
●● Микровълновата
Инсталиране
1 Проверете дали цялата опаковка е премахнато от вътрешността на печката.
2 Премахнете предпазващото фолио от управляващия панел и от корпуса на
микровълновата печка.
Проверете дали няма никакви повреди, такива като изкривени
врати, повредени уплътнения на вратата или на контактните елементи, спукани или разхлабени панти или, ключалка, вдлъбнатини
вътре в печката или във вратата на печката.
В случаи на каквито и да са повреди, не използвайте печката и се
свържете с квалифициран работник на сервиза.
3 Микровълновата печка трябва да бъде поставена на плоска, равна, стабилна
повърхност, съответстваща на нейното тегло заедно с хранителните продукти, които
теоретично ще бъдат приготвяни в нея.
4 Не поставяйте печката в место, където е много топло, влажно или близко до
лесно запалими материали.
5 Поставете уреда с гръб към стената. За правилната работа на печката трябва
да осигурите съответен поток на въздух. Над печката трябва да има мин. 30 см разстояние, и от двете страни по 20 см. Не се разрешава блокирането нито покриването
на вентилационните отвори в печката. Не премахвайте краката на микровълновата
печка.
6 Не използвайте печката без въртящата се стъклена чиния и модула на въртящия
се пръстен, поставени на съответното място.
7 Проверете дали захранващия кабел не е повреден, дали не се намира под печката или над каквато и да е гореща повърхност и дали не виси над ръба на маса или
кухненски плот.
8 Осигурете лесен достъп до захранващия контакт, така че в случай на не авария
да можете лесно да изключите печката от контакта.
9 Не използвайте печката, нито я съхранявайте на открито.
Инструкции касаещи заземяването
Щепсела на уреда свържете с контакт съоръжен с щифт за заземяване. Неправилно
използване на щепсела и контакт без заземяване може да предизвика токов удар.
В случаи на късо съединения, заземяването намалява риска от токов удар.
Препоръчва се използването на отделен контакт, към който е свързана само микровълновата печка.
В случаи когато използвате разклонители и удължители:
1 Разклонителя и удължителя трябва да е трижилен с гнездо и щепсел даващи
възможност за свързване със заземяване.
2 Удължителя поставете далече от горещи и остри предмети и повърхнини, така,
че да не могат да бъдат случайно издърпани или закачени.
В случаи на неправилно свързване с електрическата мрежа има
опасност от токов удар.
В случаи, че имате въпроси касаещи заземяването или инсталирането на микровълновата печка, консултирайте се с квалифициран
електромонтьор или работник на сервиза.
Нито продавача нито производителя не носят отговорност за повреди
на микровълновата печка или наранявания на тялото като резултат
от неправилното свързване на уреда към електрическата мрежа.
38
MW1100-001_v02
Радио смущения
Готвене с микровълни – указания
Работата на микровълновата печка може да доведе до смущения в работата на
радиото, телевизора или други подобни уреди.
В случаи на появяването се на смущения, можете да намалите тяхното действие или
да ги елиминирате чрез извършването на следните действия:
●● изчистете вратата и уплътняващите повърхности на микровълновата печка,
●● сменете настройките на антената на радиото или телевизора,
●● преместете микровълновата печка от гледна точка на приемника,
●● отдалечете микровълновата печка от приемника,
●● свържете микровълновата печка към друг контакт, така че печката и приемника
да са захранвани от два различни контакта.
Чистене и поддържане
1 Преди да започнете чистенето изключете печката и извадете щепсела от контакта.
2 Поддържайте вътрешността на печката чиста. Остатъци от храна или течности на
вътрешната част на камерата на печката изтрийте с влажна кърпа. В случаи на силни
замърсявания, за чистене можете да използвате деликатен чистещ препарат. Избягвайте използването на препарати в аерозол или други агресивни чистещи препарати,
понеже могат те да оставят петна или да направят матова повърхността на вратата.
3 Външните повърхности чистете с влажна кърпа. За да предотвратите повредите
на вътрешните елементи на печката не допускайте водата да проникне през отворите намиращи се в корпуса на печката.
4 Двете страни на вратата и стъклото, уплътнението на вратата и съседните елементи изтривайте често с влажна кърпа, за да избегнете изтичания или петна.
Не използвайте шкурка или препарати за чистене действащи като
шкурка.
В случаите на чистене на уплътненията на вратите, вдлъбнатини
или съседни елементи, забранява се използването на препарати
който могат да повредят уплътненията и да доведат до излизането на микровълните.
5 За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата на
емулсии, лосиони, кремове и т.н.Те могат да изтрият нанесените информации на корпуса
и да изтрият графичните символи, такива като знаци, предупредителни знаци и т.н.
6 Не позволявайте да се намокри панела за управление. Чистете с мека влажна
кърпа. По време на чистенето на панела за управление, оставете вратата на печката
отворена, за да предотвратите случайното включване на микровълновата печка.
7 Ако се събере много пара вътре или около вътрешната част на вратата на печката, изтрийте я с мека кърпа. Парата се появява когато печката работи в условия на
висока влажност на въздуха. Това е нормално явление.
8 От време на време изваждайте и изчиствайте стъклената чиния вътре в печката.
Можете да я измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната
машина.
9 Ролковия пръстен и дъното на печката чистете систематично, за да избегнете
прекомерния шум. Изтривайте от време на време повърхнината на дъното на микровълновата печка, използвайки деликатен препарат за миене на съдове. Ролковият
пръстен можете да измиете с топла вода и течност за миене на съдове или в миячната машина. След изваждането на пръстена от печката, проверете дали е добре
поставен отново в печката в правилна позиция.
10 За да ликвидирате неприятна миризма във вътрешността на печката, поставете
дълбок съд с около 200 мл вода и сок и кора от един лимон, след което варете разтвора в микровълновата печка през около 5 минути. Старателно изтрийте вътрешността на печката след което изсушете с мека кърпа.
11 В случаи на нужда на смяна на крушката в печката моля свържете за тази цел
със СЕРВИЗ.
12 Регулярно чистете печката и премахвайте остатъци от храни.
Не спазването на горе изредените указания може да доведе до
повреда на повърхността на печката, което действа неблагоприятно на дълготрайността на експлоатационния живот на уреда
и може да доведе до опасни ситуации.
Технически данни
Технически параметри на уреда
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Микровълни)
Номинална изходна мощност на
микровълнова фурна
800 W
Честота
2450 MHz
Външни размери (мм)
вис. = 258; шир. = 440; дълб. = 330
Вътрешни размери на печката (мм) вис. = 208; шир. = 306; дълб. = 307
Вместимост на печката
20 литри
Въртяща се чиния
Диаметър = 255 мм
Тегло нето
Около 10,2 кг
* Горе посочените данни могат да се променят, във връзка с това, моля проверете данните на
табелката намираща се на печката. Рекламации свързани с грешки в посочените данни няма да
бъдат взети под внимание.
MW1100-001_v02
1 Поставете внимателно хранителните продукти в камерата на микровълновата
печка. Най-дебелите парчета разположете по външната част на чинията.
2 Спазвайте препоръките касаещи времето на готвене. Гответе в най-краткото препоръчано време, а ако е нужно после издължете малко времето на готвене. Храна,
която е прекалено силно подгряна може да дими или дори да се запали.
3 Сложете капак на съда по време на готвене. Капака ще предпази от пръскане,
и подпомага равномерното готвене на ястието.
4 По време на подгряване можете да обърнете хранителните продукти, такива като
например: пиле или хамбургер така, че по-бързо да се подгреят. Големи порции, като
например месо – обърнете най-малко веднъж по време на готвене.
5 Разбъркайте добре ястията, такива като например кюфтета в сос, или други
подобни ястия, поне веднъж по средата на времето за готвене.
Допълнителни функции
ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА – предпазва печката от случайно включване от деца
Блокада: В състояние на готовност, натиснете и задръжте през 3 секунди бутона
STOP/Cancel. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ включването на блокадата, предпазваща от деца, а на дисплея ще се появи символа
.
Изключване на блокадата: При включена блокада, натиснете и задръжте през
3 секунди бутона STOP/Cancel. Ще се появи дълъг звуков сигнал, сигнализиращ
изключването на блокадата, предпазваща от деца.
Указания касаещи съдовете за готвене
В микровълновата печка използвайте само съдове и прибори подходящи за този вид
готвене. Идеалният материал за този вид съдове, подходящи за използване в микровълновата фурна е прозрачен материал, който позволява на проникването на енергията на микровълните през съда, за да се топлина храна.
1 Не използвайте метални съдове или съдове с метални шарки или декорации –
микровълните не могат да проникнат през метал.
2 Преди готвене в микровълновата фурна премахнете хартиени опаковки, от
рециклирана хартия, тъй като тя може да съдържа метални частици, които могат да
предизвикат искри и / или пожар.
3 Препоръчва се използването на кръгли / овални съдове за готвене, а не квадратни /надлъжни съдове, защото храната в ъглите на съда по-често изгаря.
Списъкът по-долу ще ви помогне да изберете най-подходящите съдове и прибори.
Кухненски съдове
Микровълни
Йенско стъкло
Стъкло не устойчиво на високи температури
Керамични съдове
Пластмасови съдове, подходящи за използване
в микровълнова печка
Хартиени кърпи
Метален поднос
Метална скара
Алуминиево фолио и съдове
Да
Не
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Тест за кухненските съдове:
1 Влейте в съда 1 чаша студена вода (250 мл) и го сложете в микровълновата печка.
2 Варете при максимална мощност 1 минута.
3 След изтичане на времето внимателно проверете температурата на съда. Ако
е горещ при докосване – не го използвайте за готвене в микровълновата печка.
Не варете водата по-дълго от една минута.
Монтиране на стъклената въртяща се чиния
Стъклена чиния
1 Не слагайте никога стъклената чиния обратно
с дъното нагоре. Не ограничавайте движението на
чинията.
2 По време на готвене в печката винаги трябва да
се намират модула на въртящия се пръстен и стъклената чиния.
3 По време на готвене, храните или съдовете
с храни винаги поставяйте на стъклената чиния.
4 В случай на спукване или счупване на стъклената чиния трябва да се свържете с най-близкия сервизен пункт.
Вал (отдолу)
Модул на
въртящия се
пръстен
Въртяща се ос
Преди да извикате сервизен работник
Нормално състояние:
1 Работата на микровълнова фурна може да предизвика смущения на радиото
и телевизията. Тези нарушения са подобни на тези смущения, причинени от малки
електрически уреди като миксер, вентилатор, прахосмукачка и т.н.
2 Когато готвите при ниско ниво на мощност на микровълновата фурна осветлението на вътрешността може да бъде затъмнено.
39
3 По време на приготвяне на храната от нея се отделят водни пари. По голяма част
от парата се извежда през вентилационните отвори. Въпреки това, част от парата
може да се кондензира върху студените части на фурната (напр. на вратата).
4 Ако стъклената чиния издава шум по време на работа, проверете дали е чист
модула на въртящия се пръстен. Изчистете го съгласно с инструкциите в раздела
„ЧИСТЕНЕ – ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ”.
Ако печката не работи:
1 Проверете дали печката е правилно свързана с контакта на захранващата мрежа.
Ако не, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете.
2 Проверете дали предпазителя на захранващата мрежа не е изгорял или не се
е изключил автоматично след претоварване. Ако предпазителите действат нормално, проверете захранващия контакт, включвайки в него друг електрически уред.
3 Проверете дали управляващия панел е съответно програмиран и дали програматора за времето е настроен.
4 Проверете дали врата на печката е добре затворена. В противен случай микровълновата печка няма да работи.
1
3
2
4
5
6
7
8
Ако след извършването на всички горе изредени действия, печката
все още не работи, свържете се с сервиз. Никога не ремонтирайте
и не регулирайте печката самостоятелно.
9
Строеж на печката
1
2
3
4
5
6
7
Управляващ панел
Въртяща се ос (вал)
Модул на въртящия се пръстен
Въртяща се стъклена чиния
Прозорец
Врати
Блокада за сигурност – изключва захранването в момента на отваряне на врата
по време на работа на печката
8 Слюдена плоча
10
11
Настройка на часовника
4
8
1
6
5
3
2
7
След включването на микровълновата печка към захранващата мрежа, на дисплея
се появява „
” и се чува единичен звуков сигнал.
1 Натиснете бутона Clock. Първата цифра на часа ще започне да мига.
2 Използвайки цифровата клавиатура въведете текущото време. Например, за да
настроите времето
натиснете съответно „1, 2, 1, 0”.
3 Натиснете бутона Clock, за да завършите настройките на времето. Ще започне
да мига символа „:” а на дисплея ще се появи настроеното време.
4 Текущото време можете да настроите само в 12-часова форма (в границите от
1:00 до 12:59). Настройката на времето е възможно само с въвеждането на цифрите
в тези граници.
Настройките са валидни докато печката е включена в захранващата мрежа (и има ток в мрежата).
За да промените настройките на часовника повторете действията от точка 1 до 4.
Натискането на бутона STOP/Cancel по време на настройката на
часовника ще предизвика автоматично връщане на предишните
настройки.
Управляващ панел
1
2
3
4
5
6
7
8
Екран на дисплея
Time Cook (Приготвяне на храна с помощта на микровълните)
Time Defrost (Размразяване според времето)
Weight Defrost (Размразяване според теглото)
Power (Проверка/настройка на мощността за работа на уреда)
Clock (Настройки на часовника)
Kitchen Timer (Таймер)
Бутони Auto Menu
Popcorn – пуканки
Potato – картофи
Pizza – пица
Frozen Vegetable – замразени зеленчуци
Beverage – напитки
Dinner plate – ястие на плоска чиния
9 Цифрова клавиатура с бутон за бързо готвене (EXPRESS COOK – бутони 1, 2, 3,
4, 5, 6) и бутона Memory (бутон 0).
10 STOP/Cancel (Спиране/ Анулиране)
11 START/+30SEC. (Старт/+30 с)
40
Готвене с микровълни
1 Натиснете бутона Time Cook, на дисплея се появява „
”.
2 Използвайки цифровата клавиатура въведете времето за готвене с микровълните. Максималното време на готвене е 99 минути и 99 секунди.
3 Натиснете бутона Power, на дисплея се появява надпис „
”. Подразбиращата се мощност е настроена на 100%.
4 Натиснете съответния номер на цифровата клавиатура за да настроите нивото
на мощността.
5 Натиснете бутона START/+30SEC., за да стартирате готвенето.
ПРИМЕР
За да настроите готвенето на 15 минути при мощност на микровълните 50%, извършете следните действия.
1 Натиснете бутона Time Cook, на дисплея се появява „
”.
2 Използвайки цифровата клавиатура въведете времето за готвене, натискайки
последователно „1, 5, 0, 0” (15 минути).
3 Натиснете бутона Power, след това натиснете бутона „5” на цифровата клавиатура, за да настроите нивото на мощността на микровълните 50%.
4 Натиснете бутона START/+30SEC., за да стартирате готвенето.
MW1100-001_v02
Натискането на бутона STOP/Cancel по време на настройката
на времето или мощността на готвене с микровълните, или ако
не въведете никакви стойности в продължение на 1 минута, ще
настъпи автоматичното анулиране на настройките и връщане към
предишните настройки.
Ако изберете ниво 0% на мощност, микровълновата печка ще
действа без микровълни, с включен вентилатор. Нивото на мощност 0% може да бъде използвано за ликвидиране на неприятните
миризми в камерата на микровълновата печка.
По време на готвене с микровълните има възможност за пренастройка на нивото на мощността на микровълните. Натиснете
бутона Power, на дисплея се появява за 3 секунди текущата настройка
на нивото на мощността, по това време, използвайки цифровата
клавиатура въведете новото ниво на мощност на микровълните.
От този момент микровълновата печка ще продължи работата си
с новата стойност на мощността.
ТАБЕЛА С МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ
Дисплей
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
PL0
0%;
Мощност на
микровъл- 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% включен
вентилатор
ните
Бутон на
8
7
6
5
4
3
2
1
0
цифровата 1+0 9
клавиатура
Бързо започване на готвенето
1 Ако печката се намира в състояние на готовност, натиснете бутона START/+30SEC.,
за да включите готвенето на 30 секунди при пълна мощност на микровълните, всяко
следващо натискане на бутона START/+30SEC., ще увеличи времето на работа със
следващи 30 секунди. Максималното време на готвене е 99 минути и 99 секунди.
2 Ако печката се намира в състояние на готовност, натискането на бутоните
от 1 до 6 на цифровата клавиатура, ще стартира печката с пълна мощност 100%,
в зависимост от натиснатия бутон за време 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Натискането на бутона
START/+30SEC. ще удължи времето на работа със следващи 30 секунди.
3 По време на готвенето с микровълните и размразяването на храните според времето, всяко натискане на бутона START/+30SEC. удължава времето на готвене със
следващи 30 секунди.
Размразяване според теглото
1 Натиснете бутона Weight Defrost, на дисплея се появява „
”.
2 Използвайки цифровата клавиатура въведете теглото на размразяваната храна
в грамове. Мощността и времето на действие на микровълните са автоматично избрани
според теглото. Въведеното тегло трябва да е в границите от 100 гр. до 2000 гр.
3 Натиснете бутона START/+30SEC., за да стартирате размразяването. Ще се появи
единичен звуков сигнал, на дисплея ще се появи останалото време на размразяване.
Размразяване според времето
1 Натиснете бутона Time Defrost, на дисплея се появява „
”.
2 Използвайки цифровата клавиатура въведете времето на размразяване. Стойностите на времето трябва да са в границите от 00:01 до 99:99.
3 По подразбиране мощността на размразяването е настройвана на 30%. За да
промените нивото на мощността, натиснете бутона Power (на дисплея се появява
„
”), след което използвайки цифровата клавиатура изберете новото ниво на
мощност.
4 Натиснете бутона START/+30SEC., за да стартирате размразяването. Ще се появи
единичен звукова сигнал, на дисплея ще се появи останалото време на размразяване.
Таймер
1 Натиснете бутона Kitchen Timer, на дисплея ще започне да мига „
”.
2 Използвайки цифровата клавиатура въведете времето на таймера. Максималното време което можете да настроите на таймера е 99 минути и 99 секунди.
3 Натиснете бутона START/+30SEC., за да потвърдите настройте и да стартирате
отброяването.
4 Независимо то това дали вратата на печка та е отворена или затворена, след
като изтече настроеното време ще се чуе 5-кратен звуков сигнал. Ако часовника
е бил по-рано настроен (12-часов режим), на дисплея се появява текущото време.
Таймера работи в отделен режим на работа на печката, независим
от часовника.
По време на работа на таймера нито една от другите функции на
печката не може да бъде включена.
MW1100-001_v02
Всяка действаща операция може да бъде прекратена чрез натискане на бутона STOP/Cancel, двукратно натискане на този бутон
анулира операцията. За да продължите прекъсната работа на печката натиснете бутона START/+30SEC.
Автоматично меню
Микровълновата печка има автоматично меню, приготвено за няколко продукти: popcorn
(пуканки), картофи, pizza (пица), замразени зеленчуци, напитки, храна на плоска чиния.
Всяка програма от автоматичното меню има няколко възможни стойности на теглото
или обема на продукта, от които зависи времетраенето на програмата.
ТАБЕЛА НА АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ
ПРОГРАМА
Popcorn (пуканки)
Potato (картофи)
Pizza
Frozen Vegetable
(замразени зеленчуци)
Beverage (напитки)
Dinner Plate (вечеря)
ТЕГЛО, ОБЕМ НА
ПРОДУКТА
50 g
100 g
1 (230 g)
2 (460 g)
3 (690 g)
100 g
200 g
400 g
150 g
350 g
500 g
1 (120 ml)
2 (240 ml)
3 (360 ml)
250 g
350 g
500 g
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА
ПРОГРАМАТА[s]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
ПРИМЕР
За да настроите автоматичното меню на размразяване на 350 g зеленчуци, извършете следните действия:
1 Натискайте бутона Frozen Vegetable до момента на появяването на дисплея
„
” (в този случай стига двукратно натискане на бутона).
2 Натиснете бутона START/+30SEC., за да започнете размразяването. Завършването на размразяването ще бъде сигнализирано с 5-кратен звуков сигнал. Ако часовника е бил по-рано настроен (12-часов режим), на дисплея се появява текущото време.
Функция memory (памет)
Микровълновата печка има вградена функция memory, която помни програмираните
стойности за готвене (мощност и време на работа на печката).
1 Натиснете бутона 0/Memory, за да изберете една от възможните записани програми (имате на разположение 3 възможности). На дисплея се появява „ ”, „ ” или „ ”.
2 Ако имате вече записани стойности в паметта, натиснете бутона START/+30SEC.,
за да ги използвате. Ако нямате записани стойности в паметта, продължете процеса
на настройка на паметта. Един или два етапа могат да бъдат настроени.
3 След завършването на настройките, натиснете бутона START/+30SEC., за да
потвърдите настройките. На дисплея ще се появи номера на паметта, към която
е записана програмата. Натискането отново на бутона START/+30SEC. стартира програмата.
ПРИМЕР
За да настроите програма за готвене на 3 минути и 20 секунди при мощност на микровълните 80% и да я запишете в паметта като номер „2”, извършете следните действия:
1 Натиснете два пъти бутона 0/Memory, на дисплея се появява „ ”.
2 Натиснете бутона Time Cook, след това, използвайки цифровата клавиатура
въведете времето на готвене, натискайки последователно „3, 2, 0”.
3 Натиснете бутона Power, след това натиснете бутона „8” на цифровата клавиатура, за да настроите нивото на мощността на микровълните на 80%, на дисплея ще
започне да мига „
”.
4 Натиснете бутона START/+30SEC. за на потвърдите настройките. На дисплея ще
се появи номера на паметта, към която е записана дадената програма – „ ”. Натискането отново на бутона START/+30SEC., ще стартира програмата.
5 За да стартирате записаната програма, натиснете двукратно бутона 0/Memory
(докато не се появи на дисплея „ ”). След това натиснете бутона START/+30SEC.,
за да стартирате записаната програма.
Настройките са валидни докато печката е включена в захранващата мрежа (и има ток в мрежата).
41
Многоетапно готвене
Можете да настроите максимално 2 етапа на готвене. При многоетапното готвене,
ако размразяването е един от етапите на готвенето, програмата за размразяване
автоматично се включва като първа. След завършването на първия от етапите се
появява звуков сигнал и започва вторият етап.
Автоматичното готвене не може да бъде един от програмите
в многоетапното готвене.
ПРИМЕР
Ако искате да настроите размразяване на 5 минути след което готвене през 7 минути
при мощност на микровълните 80%, извършете следните действия:
1 Натиснете бутона Time Cook, на дисплея се появява „
”.
2 Използвайки цифровата клавиатура въведете времето на размразяване, натискайки последователно „5, 0, 0” (5 минути).
3 Натиснете бутона Power, след това натиснете бутона „8” на цифровата клавиатура, за да настроите мощността на микровълните на 80%.
4 Натиснете бутона Time Cook, използвайки цифровата клавиатура въведете времето на готвене, натискайки последователно „1, 0, 0, 0” (10 минути).
5 Натиснете бутона Power, след това натиснете бутона „6” на цифровата клавиатура, за да настроите мощността на микровълните на 60%.
6 Натиснете бутона START/+30SEC., за да стартирате готвенето.
Допълнителни информации
1 Всяка действаща операция можете да прекратите с натискане на бутона STOP/
Cancel. За да продължите прекъсната работа натиснете бутона START/+30SEC.
Дву кратно натискане на бутона STOP/Cancel ще завърши операцията.
2 По време на готвенето с микровълни, натиснете бутона Clock, на дисплея се появява текущото време. След 3 секунди дисплея се връща до предишното състояние.
3 Натискането на бутона Power по време на готвене с микровълни или многоетапно
готвене, ще предизвика появяването се на дисплея текущата мощност на микровълните. След 3 секунди дисплея се връща до предишното състояние.
4 Ако по време на работа на печката, вратите бъдат отворени, след тяхното затваряне натиснете бутона START/+30SEC., за да се поднови работата на печката.
5 Ако в продължение на една минута след завършването на настройките, програмата не бъде потвърдена с бутона START/+30SEC., настройките ще бъдат ликвидирани. На дисплея ще се появи текущото време.
6 Правилно натиснат бутон ще бъде сигнализирано с единичен звуков сигнал.
След неправилно натискане на бутона, няма звуков сигнал.
7 Завършването на програмата за готвене ще бъде сигнализирано с петкратен звуков сигнал.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда.
Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй
като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда
по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
42
MW1100-001_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо із вибором нашого приладу запрошуємо до спільноти користувачів продуктів
Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів рекомендуємо використання виключно
оригінальних аксесуарів фірми Zelmer. Вони були проектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу увагу слід приділити вказівкам із безпеки. Інструкцію з експлуатації просимо зберегти, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
У вказаному місці запишіть СЕРІЙНИЙ НОМЕР, який знаходиться на печі та збережіть інформацію на майбутнє.
СЕРІЙНИЙ
НОМЕР:
Список змісту
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль...............................43
Важливі рекомендації щодо безпеки...............................................................................43
Підключення......................................................................................................................44
Інструкції, що стосуються заземлення............................................................................44
Радіоперешкоди................................................................................................................44
Чистка – зберігання та обслуговування..........................................................................45
Технічні параметри...........................................................................................................45
Мікрохвильове приготування – вказівки..........................................................................45
Додаткові функції..............................................................................................................45
Вказівки щодо посуду.......................................................................................................45
Монтаж скляної оборотної таці........................................................................................45
Перед зверненням в сервіс..............................................................................................45
Будова мікрохвильової печі.............................................................................................46
Панель управління...........................................................................................................46
Налаштування функцій мікрохвильової печі:
Налаштування годинника.................................................................................................46
Приготування їжі...............................................................................................................46
Швидкий старт...................................................................................................................47
Розморожування відповідно до ваги...............................................................................47
Розморожування відповідно до часу...............................................................................47
Таймер...............................................................................................................................47
Автоматичне меню...........................................................................................................47
Таблиця автоматичного меню . ..........................................................................47
Функція memory (пам’ять) .........................................................................................47
Багатоетапне приготування.......................................................................................48
Додаткова інформація................................................................................................48
Екологія – Турбота про навколишнє середовище . .......................................................48
Транспортування і зберігання..........................................................................................48
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБІТНЄ
Основи безпеки щодо захисту перед впливом енергії мікрохвиль
1 Не використовуйте піч при відкритих дверцятах.
Це загрожує безпосереднім контактом з мікрохвильовим випромінюванням.
Ні в якому разі не можна обходити або самостійно модифікувати механізми захисту.
2 Не розміщуйте жодних предметів між передньою частиною печі та дверцятами, також
не допускайте до накопичення бруду або залишків засобів для чищення на поверхні стику.
3 Не використовуйте пошкоджений прилад. Важливо, щоб дверцята ретельно
закривалися і не вказували на жодні пошкодження:
●● завіси та фіксатори (відсутність тріщин або послаблення),
●● ущільнювачів дверцят, а також поверхонь стику,
●● «спачення».
4 Роботу, пов’язану з регуляцією або ремонтом печі, можуть проводити лише кваліфіковані працівники сервісного центру.
MW1100-001_v02
Важливі рекомендації щодо безпеки
У процесі обслуговування електричного приладу притримуйтесь основних принципів
безпеки. Щоб зменшити ризик опіку, удару електричним струмом, пожежі, пошкоджень або впливу енергії мікрохвиль, притримуйтесь правил:
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
●● Використовуйте пристрій тільки згідно з його призначенням, способом, який вказаний у цій інструкції.
Забороняється використовувати пристрій для підігрівання їдких хімічних речовин. Пічка не призначена
для промислових або лабораторних цілей.
●● Мікрохвильова пічка призначена для підігрівання
виключно продуктів харчування та напоїв. Сушіння
продуктів або одягу, а також підігрівання подушок,
туфель, вологих тканин та ін. може призвести до
тілесних ушкоджень або займання.
●● Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим
кабелем живлення або вилкою, як і у випадку їх
неправильної роботи, падіння або іншого пошкодження приладу.
●● Якщо незйомний провід живлення буде пошкоджено,
його слід замінити у виробника або у працівника сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою
уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати лише вишколений персонал. Неправильно виконаний ремонт може
призвести до серйозної загрози для користувача.
У випадку виникнення неполадок просимо Вас звернутися в спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Якщо дверцята або їх ущільнювачі пошкоджені, піч не
може працювати до моменту їх ремонту кваліфікованою особою.
●● Рідини та інші продукти харчування не можна розігрівати
в закритих контейнерах, тому що вони можуть вибухнути.
●● НВЧ–нагрівання напоїв може призвести до затримки
вибухового закипання, тому потрібно дотримуватися
обережності під час використання контейнера.
●● Не смажте продукти харчування в печі. Гаряча олія
може знищити частини печі або прилади, призводячи
навіть до опіків шкіри.
●● Яйця у шкаралупі та зварені круто не слід нагрівати
в мікрохвильових печах, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення нагрівання.
●● Вміст пляшечок для годування дітей та баночок з харчуванням для дітей слід розмішати або струснути,
а також перевірити температуру перед подачею до
з’їдання, щоб уникнути опіків.
●● Кухонний посуд може нагріватися в результаті переходу тепла з підігрітої їжі. Для переносу посуду використовуйте відповідні захвати.
●● Виконання дій по сервісу або ремонту, пов’язаних із
зняттям кришки, яка дає захист перед дією енергії
мікрохвиль, небезпечне і повинне виконуватись кваліфікованими особами.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись контроль або проведено інструктаж із експлуатації при43
ладу та пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
чищення та консервації приладу дітьми без нагляду
дорослих.
●● Зберігайте пристрій разом з кабелем живлення
у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
●● Мікрохвильова піч повинна стояти автономно.
●● Продукти харчування, вкриті товстою шкіркою, такі як картопля, цілі кабачки,
●● Зверніть увагу, гаряча поверхня
.
●● Двері й інші зовнішні поверхні можуть нагріватися під
час роботи пристрою.
●● Відкриті поверхні можуть бути гарячими під час
роботи пристрою.
●● Не виймайте мікову плитку, яка знаходиться в камері
мікрохвильової печі! Вона виконує захисну роль
перед випромінюванням.
●● Попередження! При відкриванні кришок або упаковок,
закритих плівкою, виходить пара.
●● При контакті з підігрітою їжею слід використовувати
кухонні рукавиці.
Підключення
УВАГА!
Недотримання загрожує псуванням майна
●● Піч підключайте виключно до гнізда мережі змінного струму 230 V, оснащеного
захисним кільцем.
●● Пристрій необхідно встановити біля стіни.
●● УВАГА: Заборонено встановлювати піч над плитою або іншими пристроями, що
виділяють тепло. Це може призвести до пошкодження пристрою та втрати гарантії.
●● Не встановлювати пристрій у шафі.
●● Не включайте пусту піч.
●● Щоб зменшити ризик пожежі всередині печі:
●● під час нагрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах необхідно
часто перевіряти піч, оскільки контейнер може зайнятися,
●● перед вкладанням паперових або пластикових пакетів в піч вийміть із них
всілякі зав’язки, що містять метал,
●● у разі виходу з пристрою диму, його необхідно вимкнути або вийняти вилку
з розетки і не відкривати двері, щоб не поширювався вогонь,
●● не залишайте паперових продуктів, посуду та кухонних приборів або їжі всередині печі, коли прилад не використовується.
●● Кабель живлення повинен проходити вдалині від розігрітих поверхонь і не може
прикривати жодних елементів печі.
●● Рекомендується регулярно чистити піч і видаляти залишки їжі.
●● Якщо не підтримувати у печі чистоту, це може призвести до погіршення стану
поверхні, що негативно впливатиме на довговічність печі і в результаті призведе до небезпечної ситуації.
●● Не можна використовувати очисник для водяного пару.
●● Прилад не призначений для роботи з використанням часових вимикачів або
окремої системи віддаленого управління.
●● За жодних умов не забирайте фольгу, що знаходиться на внутрішній стороні
дверцят. Це може призвести до пошкодження приладу.
●● Потрібно зафіксувати обертальну тарілку перед переміщенням пристрою для
уникнення його пошкодження.
●● Заборонено знімати проміжні планки ззаду і з боків. Вони забезпечують мінімальну відстань від стіни для циркуляції повітря.
●● Пристрій призначено виключно для використання у домогосподарствах, розташованих на висоті, не більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки щодо
експлуатації
●● Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому
робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
●● Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього використання, а не для
яблука і каштани, перед приготуванням проколіть.
●● Не доводьте до розварювання їжі.
●● Можна застосовувати лише посуд, придатний для використання у мікрохвильових печах.
●● Не використовуйте мікрохвильову піч для зберігання яких-небудь предметів,
напр. хліба, печива і т.п.
1 Переконайтесь, чи всі упаковки були вийняті зсередини печі.
2 Зніміть захисну фольгу з панелі управління і з корпусу мікрохвильової печі.
Перевірте, чи немає якихось слідів пошкодження, таких як перекошені або вигнуті дверцята, пошкоджені ущільнювачі дверцят,
а також поверхня стику, тріснуті або послаблені завіси і захвати
дверцят, вм’ятини всередині печі або в дверцятах.
У випадку пошкоджень не використовуйте прилад і зверніться до
висококваліфікованого персоналу сервісного центру.
3 Мікрохвильову піч розмістіть на рівній, стабільній поверхні, яка витримає її вагу
і найбільш важкі продукти, призначені для приготування у мікрохвильовій печі.
4 Не піддавайте мікрохвильову піч впливові вологи і не ставте поблизу займистих
матеріалів, як і над або поблизу приладів, що генерують тепло.
5 Тильна поверхня печі має бути повернена до стіни. Щоб піч працювала правильно, забезпечте відповідний доступ повітря. Над піччю залиште відступ мін. 30 см,
мін. 20 см з однієї сторони, друга сторона повинна бути відкрита. Не закривайте або
закладайте вентиляційні отвори приладу. Не знімайте ніжки.
6 Не використовуйте піч без скляної таці та системи оборотного кільця, розміщених
в правильній позиції.
7 Перевірте, чи не пошкоджений кабель живлення, чи не проходить під піччю або
над якою-небудь гарячою або гострою поверхнею, а також чи не звисає за край столу
або стільниці.
8 Забезпечте легкий доступ до гнізда так, щоб в екстрених випадках було можливо
легке відключення приладу від джерела живлення.
9 Не використовуйте і не зберігайте піч на відкритому повітрі.
Інструкції, що стосуються заземлення
Вилку приладу слід підключити до гнізда, оснащеного захисним кільцем. Підключення
до гнізда без кільця приводить до виникнення ризику удару електричним струмом.
У випадку замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом.
Рекомендується використання печі в окремому електричному роз’ємі.
У випадку використання продовжувача:
1 Продовжувач повинен бути трикабельним із гніздом та вилкою, що дозволяють
приєднання до заземлення.
2 Продовжувач розмістіть вдалині від гарячих та гострих поверхонь так, щоб він не
міг бути випадково потягнутий або зачеплений.
У випадку невідповідного підключення існує ризик ураження струмом.
У випадку виникнення будь-яких питань, що стосуються заземлення
або інструкцій стосовно підключення до елекричного живлення проконсультуйтеся із кваліфікованим електриком або працівником сервісного центру.
Як виробник, так і продавець не несуть відповідальності за пошкодження печі або травми, які виникли внаслідок недотримання
інструкцій, що стосуються підключення до електричного живлення.
Радіоперешкоди
Робота мікрохвильової печі може привести до перешкод приймачів радіо, телебачення та подібного обладнання.
Перешкоди можна обмежити або ліквідувати наступним чином:
●● почистіть дверцята і стикові поверхні печі,
●● змініть установки радіо або телевізійної радіоантени,
●● переставте піч відносно приймача,
●● віддаліть піч від приймача,
●● підключіть мікрохвильову піч до іншого електричного гнізда таким чином, щоб піч
і приймач живились від різних розводок електромережі.
використання в ресторанному бізнесі.
44
MW1100-001_v02
Чистка – зберігання та обслуговування
1 Перед початком чистки виключіть піч та вийміть вилку кабелю живлення із гнізда
електромережі.
2 Внутрішню частину печі слід утримувати в чистоті. У випадку забруднення внутрішніх стінок печі видаліть шматки їжі або розлиту рідину вологою ганчіркою.
У випадку сильного забруднення використовуйте ніжний засіб для чистки. Не використовуйте засоби для чистки в спреї та інших сильних засобів для чистки, тому що
вони можуть заплямити, вкрити полосами або заматувати поверхню печі і дверцят.
3 Зовнішню поверхню печі чистіть з допомогою вологої ганчірки.
Щоб уникнути пошкодження підсистем, що знаходяться всередині печі, слідкуйте,
щоб вода не капала через вентиляційні отвори всередину.
4 Обидві сторони дверцят, віконця, ущільнювачі дверцят та сусідні частини часто
протирайте вологою ганчіркою, щоб идалити усілякі залишки їжі або розлиту рідину.
Не використовуйте засоби для читски, що містять роз’їдаючі субстанції.
У випадку чистки ущільнювачів/дверцят, заглиблень та сусідніх
частин, не можна використовувати субстанції що можуть пошкодити ущільнення та привести до проходження мікрохвиль.
5 Для миття корпусу не використовуйте агресивні засоби для чистки у вигляді
емульсій, молочка, паст и т.п. Вони можуть видалити нанесені інформаційні графічні
символи, такі як: поділки, позначення, знаки попередження и т.п.
6 Не допускайте до зволоження панелі управління. Для чистки використовуйте
вологу, м’яку ганчірку. Щоб уникнути випадкового включення печі, панель управління
чистіть лише при відкритих дверцятах.
7 Якщо конденсат водяної пари починає осідати на внутрішній або зовнішній стороні дверець, витріть її з допомогою м’якої ганчірки.
Конденсат може виступати, коли мікрохвильова піч діє в умовах високої вологи.
В такій ситуації це нормальне явище.
8 Регулярно виймайте і мийте скляну тацю. Мийте її в теплій воді із додаванням
засобу для миття посуду або в посудомийній машині.
9 Щоб уникнути шуму, оборотне кільце і дно внутрішньої частини печі чистіть регулярно. Нижню поверхню просто очистіть з допомогою ніжного засобу для чистки.
Оборотне кільце мийте у воді із додаванням засобу для миття посуду або в посудомийній машині. Під час повторного монтажу оборотного кільця в печі зверніть увагу,
щоб помістити його у відповідному місці.
10 Щоб видалити неприємний запах із печі, протягом 5 хвилин кип’ятіть в печі біля
200 мл води із соком та шкіркою одного лимона в мисці, пристосованій до підігрівання
в мікрохвильовій пічці.
Всередині ретельно протріть з допомогою сухої, м’якої ганчірки.
11 Якщо необхідна заміна внутрішньої лампочки, зверніться по цьому питанню
в СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.
12 Регулярно чистіть піч та видаляйте залишки.
Недотримання вищенаведений вказівок може привести до пошкодження стану поверхні, що, в свою чергу, може несприятливо вплинути на тривалість експлуатації приладу і призвести до небезпечних ситуацій.
Технічні параметри
Технічні параметри приладу
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Мікрохвилі)
Вихідна потужність мікрохвиль
800 W
Частота
2450 MHz
Зовнішні виміри (мм)
вис. = 258; шир. = 440; гл. = 330
Внутрішні виміри печі (мм)
вис. = 208; шир. = 306; гл. = 307
Вмістимість плити
20 літрів
Оборотна таця
Діаметр = 255 мм
Маса нетто
Біля 10,2 кг
* Вище наведені параметри можуть підлягати змінам, у зв’язку з чим користувач повинен верифікувати їх з інформацією на табло печі. Всілякі рекламації, що стосуються помилок в цих параметрах, не будуть розглядатися.
Мікрохвильове приготування – вказівки
1 Ретельно вкладіть продукти харчування. Найбільші шматки вкладіть по краях таці.
2 Перевірте час приготування. Готуйте протягом найкоротшого вказаного часу,
і, якщо це буде необхідно, продовжуйте приготування. Сильно обгорілі продукти
можуть створювати дим або загорітися.
3 Продукти слід прикрити під час приготування. Прикриття захищає перед «виплескуванням» та забезпечує рівномірне приготування.
4 Під час приготування слід обертати продукти, щоб прискорити процес приготування таких продуктів, як курка або гамбургери. Великі продукти, такі як вирізка, слід
перевернути як мінімум один раз.
5 В середині приготування слід змінити розміщення продуктів харчування, таких
як кльоцки. Продукти, розміщені посередині, слід перенести на край.
MW1100-001_v02
Додаткові функції
БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАМОК – пристрій захисту від випадкового натискання дітьми
клавіш
Блокування: У режимі очікування натиснути та притримати протягом 3 секунд кнопку
STOP/Cancel. Пролунає довгий звуковий сигнал, що означає увімкнення блокування,
яке захищає від дітей, а на екрані загориться символ
.
Вимкнення функції батьківський замок: При увімкненій функції батьківський замок
необхідно натиснути та притримати протягом 3 секунд кнопку STOP/Cancel. Пролунає довгий звуковий сигнал, що означає вимкнення блокування від дітей.
Вказівки щодо посуду
В мікрохвильовій печі використовуйте посуд и прибори, пристосовані до цього. Ідеальним матеріалом для посуду, який підходить для використання в мікрохвильовій
печі, є прозорий матеріал, що дозволяє проникнення енергії через контейнер з метою
розігріву їжі.
1 Не використовуйте металеві прибори або посуд з металевою окайомкою – мікрохвилі не проникають крізь метал.
2 Перед приготуванням в мікрохвильовій печі видаліть упаковку із паперу, отриманого в процесі повторної обробки, тому що вона може містити металеві частини, які
можуть привести до полям’я/пожежі.
3 Рекомендується використання круглого/овального посуду замість квадратних/
прямокутних, потому що їжа на кутах посуду частіше пригоряє.
Нижче представлена таблиця, яка полегшить вибір відповідного посуду і приборів.
Кухонні прибори
Мікрохвилі
Жаростійке скло
Скло, не стійкі к теплу
Жаростійкі керамічні вироби
Пластиковий посуд, призначений для використання в
мікрохвильовій печі
Одноразовий рушник
Металева таця
Металева решітка
Алюмінієва фольга та алюмінієві контейнери
Так
Ні
Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Тест кухонного посуду:
1 В контейнер/посуд налийте 1 склянку холодної води (250 мл) і помістіть його
в мікрохвильовій печі.
2 Готуйте при максимальній потужності протягом 1 хвилини.
3 Після закінчення заданого часу обережно перевірте темп. контейнера/посуду. Якщо
він буде теплим на дотик, не використовуйте його для приготування в мікрохвильовій печі.
Не готуйте довше, ніж 1 хвилину.
Монтаж скляної оборотної таці
1 Не розміщуйте скляну тацю в розвернутій позиції. Не слід обмежувати рух таці.
2 Під час приготування в печі завжди повинна знаходитися скляна таця, як і група оборотного кільця.
3 Під час приготування їжі, контейнери з їжею слід
завжди розміщувати на скляній таці.
4 У випадку тріщин або пошкоджень скляної таці
слід звернутися в найближчий сервісний центр.
Скляна таця
Ступиця (низ)
Група кільця
оборотного
Вісь обертання
Перед зверненням в сервіс
Нормальний стан:
1 Робота мікрохвильової печі може викликати поміхи приймачів радіо та телевізійних. Ці поміхи подібні на перешкоди, викликані малими електричними приладами,
такими як міксер, вентилятор, порохотяг тощо.
2 Під час приготування при низькій потужності мікрохвиль зовнішнє освітлення печі
може залишатися притемненим.
3 Під час приготування із їжі виходить водяна пара. Більшість пари виходить через
вентиляційні отвори. Однак частина конденсату водяної пари може осідати на холодних частинах печі (напр., дверцятах).
4 Якщо скляна таця шумить під час роботи, перевірте чистоту дна печі і групи оборотного кільця. Чистіть у відповідності з інформацією, поданою в розділі «ЧИСТКА
– ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ».
Якщо піч не працює:
1 Перевірте, чи правильно підключена піч к гнізда електромережі. Якщо ні, вийміть
вилку із гнізда, зачекайте 10 секунд і вкладіть знову.
2 Перевірте, чи не згорів запобіжник або чи не включився автоматичний запобіжник
мережі. Якщо запобіжники працюють правильно, перевірте гніздо електромережі, підключаючи до нього інший прилад.
45
3 Перевірте, чи правильно запрограмована панель управління, чи був встановлений часовий програматор.
4 Перевірте, чи ретельно були закриті дверцята. В іншому випадку енергія мікрохвиль не буде доставлена в піч.
Якщо після виконання вище наведених дій піч і далі не працює, слід
звернутися в сервісний центр. Не слід самостійно регулювати або
ремонтувати піч.
Будова мікрохвильової печі
1
2
3
4
5
6
7
Панель управління
Вісь обертання
Роликове кільце
Скляний обертаючий піднос
Вікно
Дверцята
Блокування безпеки – відключає живлення в момент відкриття дверцят під час
роботи мікрохвильової печі
8 Слюдяна пластинка
1
3
2
4
5
6
8
9
10
4
8
7
1
11
6
Налаштування годинника
5
3
2
7
Під’єднавши до мережі електроживлення мікрохвильову піч, на дисплей виводиться «
» і лунає один звуковий сигнал.
1 Натиснути кнопку Clock. Перша цифра годинника почне блимати.
2 За допомогою цифрової клавіатури ввести поточний час. Наприклад, щоб встановити час
необхідно послідовно натиснути «1, 2, 1, 0».
3 Натиснути кнопку Clock, для завершення налаштування годинника. Почне блимати символ «:» і на дисплеї з’явиться встановлений час.
4 Поточний час можна встановити тільки в 12-годинному форматі часу (діапазон
з 1:00 до 12:59). Налаштувати час можна тільки після введення цифри з зазначеного
діапазону.
Налаштування зберігаються до тих пір, поки мікрохвильова піч підключена до розетки електромережі (з постійним електропостачанням).
Для зміни налаштувань годинника повторити кроки 1-4.
Панель управління
1
2
3
4
5
6
7
8
Екран дисплею:
Time Cook (Приготування страв за допомогою мікрохвиль)
Time Defrost (Розморожування за часом)
Weight Defrost (Розморожування за вагою)
Power (Перевірка/налаштування потужності роботи пристрою)
Clock (Налаштування часу)
Kitchen Timer (Таймер)
Кнопки AutoMenu (автоматичного меню)
Попкорн
Potato – картопля
Піца
Frozen Vegetable – морожені овочі
Beverage – напої
Dinner plate – страви на мілкій тарілці
9 Цифрова клавіатура з кнопками швидкого приготування (EXPRESS COOK – кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6) і кнопкою Memory (кнопка 0).
10 STOP/Cancel (СТОП/Анулювати)
11 START/+30SEC. (Старт/+30 с)
46
Натискаючи кнопку STOP/Cancel під час налаштування годинника піч
автоматично повертається до попередніх налаштувань.
Приготування їжі
1 Натиснути кнопку Time Cook, на дисплеї загориться «
».
2 За допомогою цифрової клавіатури ввести час мікрохвильового приготування.
Максимальний час приготування становить 99 хвилин і 99 секунд.
3 Натиснути кнопку Power, на дисплеї з’явиться текст «
». За умовчанням
встановлена потужність 100%.
4 Натиснути відповідний номер на цифровій клавіатурі, щоб встановити рівень
потужності.
5 Натиснути кнопку START/+30SEC., щоб розпочати приготування.
ПРИКЛАД
Для того щоб встановити час приготування на 15 хвилин при потужності мікрохвиль
50% необхідно виконати наступні дії.
1 Натиснути кнопку Time Cook, на дисплеї загориться «
».
2 За допомогою цифрової клавіатури ввести час приготування, тобто послідовно
натиснути «1, 5, 0, 0» (15 хвилин).
3 Потім натиснути кнопку Power, і кнопку «5» на цифровій клавіатурі для того, щоб
встановити рівень потужності мікрохвиль 50%.
4 Натиснути кнопку START/+30SEC., щоб розпочати приготування.
MW1100-001_v02
При настисканні кнопки STOP/Cancel під час налаштування часу
або потужності мікрохвильового приготування, або не виконуючи
жодних дій протягом 1 хвилини, піч автоматично повертається до
попередніх налаштувань.
Якщо рівень потужності встановити на 0%, мікрохвильова піч буде
працювати без мікрохвиль, але з увімкненим вентилятором. Рівень
потужності 0% можна використовувати для усунення неприємного
запаху в мікрохвильовій камері.
Під час мікрохвильового приготування можна змінити рівень мікрохвильової потужності. Натиснути кнопку Power, на дисплеї протягом 3 секунд буде висвітлюватися актуальний рівень потужності,
в цей час, використовуючи цифрову клавіатуру, встановити новий
рівень потужності. З цього моменту мікрохвильова піч продовжить
свою роботу при новому обраному рівні потужності.
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
PL0
0%; увіПотужність 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% мкнений
вентилямікрохвиль
тор
Кнопка на
цифровій
клавіатурі
1+0
9
8
7
6
5
4
3
2
Автоматичне меню
Мікрохвильова піч має автоматичне меню, запрограмоване для декількох продуктів:
попкорн, картопля, піца, заморожені овочі, напої, страви на мілкій тарілці.
Кожна програма автоматичного меню має кілька опцій ваги або об’єму, які пов’язані
з тривалістю приготування.
ТАБЛИЦЯ АВТОМАТИЧНОГО МЕНЮ
ПРОГРАМА
ВАГА, ОБ’ЄМ ПРОДУКТУ
Попкорн
ТАБЛИЦЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ
Дисплей
Роботу будь-якої операції можна призупинити шляхом натискання
кнопки STOP/Cancel, дворазове натискання цієї кнопки повністю
завершить роботу. Для продовження роботи натиснути кнопку
START/+30SEC.
1
0
Potato (картопля)
Піца
Frozen Vegetable
(морожені овочі)
Швидкий старт
1 Якщо піч знаходиться в режимі очікування і при цьому натиснути кнопку
START/+30SEC., запуститься режим приготування на 30 секунд при повній потужності, кожне наступне таке натискання кнопки START/+30SEC., буде продовжувати
час роботи ще на 30 секунд. Максимальний час приготування становить 99 хвилин
і 99 секунд.
2 Якщо піч знаходиться в режимі очікування і при цьому натиснути кнопку від 1 до
6 на цифровій клавіатурі, запуститься режим приготування при повній потужності
100% на час 1, 2, 3, 4, 5 або 6 хвилин, залежно від обраної кнопки. Натискання кнопки
START/+30SEC. продовжуватиме тривалість роботи ще на 30 секунд.
3 Під час мікрохвильового приготування і розморожування за часом кожне наступне
натискання кнопки START/+30SEC. буде продовжувати тривалість роботи ще на
30 секунд.
Розморожування відповідно до ваги
1 Натиснути кнопку Weight Defrost, на дисплеї загориться «
».
2 За допомогою цифрової клавіатури ввести вагу замороженого продукту в грамах.
Потужність і тривалість роботи мікрохвиль встановлюється автоматично відповідно
до зазначеної ваги. Вага вибирається в діапазоні від 100 г до 2000 г.
3 Щоб приступити до розморожування натиснути кнопку START/+30SEC. Пролунає
один звуковий сигнал, на дисплеї буде відображатися час розморожування.
Розморожування відповідно до часу
1 Натиснути кнопку Time Defrost, на дисплеї загориться «
».
2 На цифровій клавіатурі ввести час розморожування. Діапазон часу розморожування від 00:01 до 99:99.
3 За замовчуванням потужність розморожування за часом встановлена на 30%.
Для зміни рівня потужності натиснути кнопку Power (на дисплеї загориться «
»),
потім за допомогою цифрової клавіатури вибрати бажаний рівень потужності.
4 Щоб приступити до розморожування натиснути кнопку START/+30SEC. Пролунає
один звуковий сигнал, на дисплеї буде відображатися час розморожування.
Таймер
1 Натиснути кнопку Kitchen Timer, на дисплеї почне блимати «
».
2 На цифровій клавіатурі набрати час роботи таймера. Максимальний час, який
можна встановити для таймера, 99 хвилин і 99 секунд.
3 Для підтвердження налаштувань і початку відліку натиснути кнопку
START/+30SEC.
4 Незалежно від того, відкриті чи закриті дверцята печі, після завершення встановленого часу роботи таймера пролунає п’ять разів звуковий сигнал. Якщо попередньо
налаштовувався годинник (12-годинний формат часу), на дисплеї буде відображатися
поточний час.
Таймер це окремий режим роботи мікрохвильової печі, незалежний
від годинника.
Під час відліку таймера інші програми мікрохвильової печі не встановлюються.
MW1100-001_v02
Beverage (напої)
Dinner Plate (страви на
мілкій тарілці)
50 г
100 г
1 (230 г)
2 (460 г)
3 (690 г)
100 г
200 г
400 г
150 г
350 г
500 г
1 (120 мл)
2 (240 мл)
3 (360 мл)
250 г
350 г
500 г
ЧАС РОБОТИ
ПРОГРАМИ [с]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
ПРИКЛАД
Для того щоб розморозити 350 г овочів, використовуючи функцію автоматичного меню,
необхідно зробити наступне:
1 Натиснути один або кілька разів кнопку Frozen Vegetable (морожені овочі) на дисплеї загориться «
» (в даному випадку достатньо двічі натиснути кнопку).
2 Щоб приступити до розморожування натиснути кнопку START/+30SEC. Завершення
розморожування супроводжується п’ятикратним звуковим сигналом. Якщо попередньо
налаштовувався годинник (12-годинний формат часу), на дисплеї буде відображатися
поточний час.
Функція memory (пам’ять)
Мікрохвильова піч має вбудовану функцію memory (пам’яті), яка запам’ятовує запрограмовані значення приготування (потужність і тривалість роботи).
1 Натиснути кнопку 0/Memory, щоб вибрати одну з доступних опцій пам’яті (опція –
3 пам’яті). На дисплеї загориться « », « » або « ».
2 Якщо пам’ять вже була встановлена, натиснути кнопку START/+30SEC., щоб розпочати роботу. Якщо пам’ять ще не встановлювалася, необхідно продовжити процес
налаштування. Можна встановити один або два етапи.
3 Після завершення налаштування пам’яті натиснути кнопку START/+30SEC., для
її підтвердження. На дисплеї загориться номер пам’яті, для якої вказано значення.
Повторне натискання кнопки START/+30SEC., запустить роботу програми.
ПРИКЛАД
Для того щоб встановити програму приготування на 3 хвилини і 20 секунд при потужності мікрохвиль 80% і записати її під номером «2», необхідно зробити наступне:
1 Двічі натиснути кнопку 0/Memory, на дисплеї загориться « ».
2 Натиснути кнопку Time Cook, потім на цифровій клавіатурі набрати час приготування, тобто послідовно натиснути «3, 2, 0».
3 Натиснути кнопку Power, потім на цифровій клавіатурі натиснути кнопку «8»
таким чином буде встановлена потужність мікрохвиль 80%, на дисплеї почне блимати «
».
4 Натиснути кнопку START/+30SEC. з метою підтвердження налаштування.
На дисплеї загориться номер обраної пам’яті – « ». Повторне натискання кнопки
START/+30SEC., запустить роботу програми.
5 Щоб включити записану програму, двічі натиснути кнопку 0/Memory (на дисплеї
загориться « »). Щоб почати роботу запрограмованої функції натиснути кнопку
START/+30SEC.
Налаштування зберігаються до тих пір , поки мікрохвильова піч підключена до розетки електромережі (з постійним електропостачанням).
47
Багатоетапне приготування
Максимально можна встановити 2 етапи приготування. У разі багатоетапного приготування, до якого входить етап розморожування, функція розморожування автоматично запускається першою. Завершення першого етапу супроводжується звуковим
сигналом і потім починається наступний етап.
Функція автоматичного приготування не може бути включена
в програму багатоетапного приготування.
ПРИКЛАД
Необхідно встановити розморожування на 5 хвилин, а час приготування на 7 хвилин
при потужності мікрохвиль 80%. Виконати наступні дії:
1 Натиснути кнопку Time Cook, на дисплеї загориться «
».
2 На цифровій клавіатурі набрати час приготування, тобто послідовно натиснути
«5, 0, 0» (5 хвилин).
3 Потім натиснути кнопку Power, і кнопку «8» на цифровій клавіатурі для того, щоб
встановити рівень потужності мікрохвиль 80%.
4 Натиснути кнопку Time Cook, на цифровій клавіатурі набрати час приготування,
тобто послідовно натиснути «1, 0, 0, 0» (10 хвилин).
5 Потім натиснути кнопку Power, і кнопку «6» на цифровій клавіатурі для того, щоб
встановити рівень потужності мікрохвиль 60%.
6 Натиснути кнопку START/+30SEC., щоб розпочати приготування.
Додаткова інформація
1 Роботу будь-якої операції можна призупинити шляхом натискання кнопки STOP/Cancel. Для продовження роботи натиснути кнопку START/+30SEC.
Дворазове натискання кнопки STOP/Cancel повністю завершує роботу печі.
2 Під час мікрохвильового приготування можна натиснути кнопку Clock, і на дисплеї з’явиться поточний час. Через 3 секунди знову будуть відображатися значення
встановленої функції.
3 Натиснувши кнопку Power під час мікрохвильового або багатоетапного приготування, на дисплеї з’явиться поточна потужність мікрохвиль. Через 3 секунди знову
будуть відображатися значення встановленої функції.
4 Якщо під час роботи мікрохвильової печі відкрити дверцята, то після їх закриття
можна натиснути START/+30SEC., з метою продовження роботи печі.
5 Якщо після налаштування програми не підтвердити її протягом однієї хвилини
за допомогою кнопки START/+30SEC., всі параметри анулюються. На дисплеї загориться поточний час.
6 Правильне натискання кнопки супроводжуватиметься одним звуковим сигналом.
Неправильне натискання кнопки не супроводжуватиметься звуковим сигналом.
7 Завершення програми супроводжується п’ятикратним звуковим сигналом.
Екологія – дбаймо про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного
середовища. Це не важко, ні надто дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому
що небезпечні компоненти, що містяться в пристрої можуть створювати
небезпеку для середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспортування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не
за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього
повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку
з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
48
MW1100-001_v02
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy...........................................49
Important safety instructions...............................................................................................49
Installation..........................................................................................................................50
Grounding instructions........................................................................................................50
Radio interference..............................................................................................................50
Cleaning, maintenance and operation................................................................................50
Technical data.....................................................................................................................51
Microwave cooking – tips...................................................................................................51
Additional functions............................................................................................................51
Kitchen utensils – tips.........................................................................................................51
Turntable installation..........................................................................................................51
Before calling the service centre........................................................................................51
Microwave oven features....................................................................................................51
Control panel......................................................................................................................52
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock.................................................................................................................52
Microwave cooking . ..........................................................................................................52
Quick start..........................................................................................................................52
Defrosting by weight...........................................................................................................52
Defrosting by time...............................................................................................................52
Kitchen timer.......................................................................................................................53
Auto menu..........................................................................................................................53
Auto menu table . ..................................................................................................53
Memory function...........................................................................................................53
Multi-stage cooking......................................................................................................53
Additional information...................................................................................................53
Ecology – Environmental protection...................................................................................53
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Use this appliance only for its intended use as described
in this manual. Do not use or heat corrosive chemicals
in the device. Oven is not designed for industrial or
laboratory use.
●● The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged
power cord or plug, or if it is not working properly or if it
has been dropped or otherwise damaged.
●● If the non-detachable power cord is damaged, it should
be replaced by the manufacturer or at a specialist service
centre or by a qualified person in order to avoid any
hazards.
●● The appliance may only be repaired by qualified service
personnel. Improper repair may result in a serious
hazard to the user. In case of defects we suggest that
you contact a ZELMER specialist service centre.
●● WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
●● WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
●● Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the
oven parts or accessories and even cause skin burns.
●● Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
●● The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat transmission
from the heated food. Use appropriate handles.
●● WARNING: It is hazardous for anyone other than
a competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
●● Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
●● Caution, hot surface
MW1100-001_v02
.
49
●● The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
●● The accessible surface may be hot during operation.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven
cavity! It protects against radiation.
●● Caution! Steam will escape, when opening lids or
wrapping foil.
●● Use gloves if you remove any heated food.
WARNING!
Risk of property damage
●● Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
●● The appliance shall be placed against a wall.
●● WARNING: Do not install oven over a range
cooktop or other heat-producing
appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
●● The appliance must not be placed in a cabinet.
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition,
●● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
●● if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames,
●● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
●● The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
●● Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
●● It is forbidden to use a steam cleaner to clean the appliance.
●● This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
●● Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
●● Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures
a minimum distance from the wall for air circulation.
●● The appliance is designed for use only in households located up to 2000 m above sea level.
HINT
Tips and information about the product and its use
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
●● farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●● bed and breakfast type environments.
●● The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
●● The microwave oven is only used in freestanding.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
50
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
4 Do not expose the microwave oven to high temperatures and humidity. Do not place the
microwave oven near flammable materials as well as close to heat-generating appliances.
5 The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Ensure the adequate air flow
in order to allow the proper operation of the microwave oven. Leave the space of min. 30 cm
above the oven, min. 20 cm at both sides. Do not cover or otherwise obstruct the ventilation
openings of the appliance. Do not remove the legs.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use and store the microwave oven outdoors.
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains
connection instructions contact a qualified electrician or service centre
employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
●● clean the door and sealing surfaces of the oven,
●● reorient your radio or TV receiving antenna,
●● move the microwave oven away from the receiver,
●● place the microwave oven as far as possible from the receiver,
●● plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain or
tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
MW1100-001_v02
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of dishwashing liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a service centre.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
Technical data
Technical parameters of the
appliance
230 V~ 50 Hz, 1270 W (Microwaves)
Rated microwave output power
800 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
H = 258; W = 440; D = 330
Dimensions of oven interior (mm)
H = 208; W = 306; D = 307
Oven capacity
20 litres
Turntable
Diameter = 255 mm
Net weight
Approx. 10.2 kg
Utensil test:
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
Do not exceed 1-minute cooking time.
Turntable installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass
tray movement should not be restricted.
2 During cooking, both the glass tray and turntable ring
assembly must always be present in the microwave oven.
3 During cooking, all food and food containers should
always be placed on the glass tray.
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
your nearest service centre.
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out” and
ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Turntable shaft
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
If the microwave oven does not work:
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked by the safety interlock system.
If not, the microwave energy will not be supplied to the oven.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Additional functions
CHILD LOCK – preventing children from accidentally activating the
microwave oven
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the STOP/Cancel button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set and the
symbol
will appear on the display.
Releasing the child lock: Press and hold the STOP/Cancel button for 3 seconds. You will
hear a long beep indicating that the child lock has been released.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
MW1100-001_v02
Turntable ring
assembly
Normal situation:
Microwave cooking – tips
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramics
Microwave-safe plastic dishes
Paper towel
Metal tray
Metal grid
Aluminium foil and foil containers
Hub (underside)
Before calling the service centre
* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information
given in the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not
be considered.
Utensils
Glass tray
Microwave oven features
1
2
3
4
5
6
7
8
Control panel
Turntable shaft
Turntable shaft assembly
Glass tray
Window
Door
Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during oven operation
Mica cover
4
8
1
6
Microwaves
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
5
3
2
7
51
Control panel
Microwave cooking
1
2
3
4
5
6
7
8
Display
Time Cook (Microwave cooking)
Time Defrost (Defrosting by time)
Weight Defrost (Defrosting by weight)
Power (Checking/setting microwave power)
Clock (Setting the clock)
Kitchen Timer (Timer)
Auto Menu buttons
Popcorn
Potato – potatoes
Pizza
Frozen Vegetable – frozen vegetables
Beverage – beverages
Dinner plate – food on plate
9 Numeric keypad with the express cooking buttons (EXPRESS COOK – buttons 1, 2, 3,
4, 5, 6) and Memory button (button 0).
10 STOP/Cancel
11 START/+30SEC.
1
3
2
4
5
6
1 Press the Time Cook button. The display will show “
”.
2 Enter the time of microwave cooking by means of the numeric keypad. The maximum
cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
3 Press the Power button, the display will show “
”. The default power setting is
100%.
4 Press the appropriate button on the numeric keypad to set the desired power level.
5 Press the START/+30SEC. button to start the cooking.
EXAMPLE
In order to set the cooking time for 15 minutes at the 50% microwave power level, perform
the following steps.
1 Press the Time Cook button, the display will show “
”.
2 By means of the numeric keypad, enter the cooking time, enter in turn “1, 5, 0, 0”
(15 minutes).
3 Press the Power button, then press the “5” button on the numeric keypad in order to
set the microwave power level to 50%.
4 Press the START/+30SEC. button to start cooking.
If the STOP/Cancel button is pressed while setting the cooking time or
microwave power level or no action is taken for 1 minute, the settings will
be automatically restored to the previous values.
After selecting the 0% power level, the microwave oven will operate without
microwaves, with the fan turned on. The 0% power level can be used for
removing unpleasant odours from the oven cavity.
During microwave cooking, you can change the set microwave power level.
Press the Power button, the current power level setting will appear on the
display for 3 seconds, during that time set the new power level by means of
the numeric keypad.
MICROWAVE POWER TABLE
7
Display
8
PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
PL0
Microwave 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%; fan
turned on
power
Button on
numeric
keypad
9
10
11
1+0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Quick start
1 When the microwave oven is in the standby mode, press the START/+30SEC. button
to start cooking for 30 seconds at the full power, each time you press the START/+30SEC.
button the cooking time will be extended by another 30 seconds. The maximum cooking
time is 99 minutes and 99 seconds.
2 When the microwave oven is in the standby mode and one of the buttons on the
numeric keypad from the range 1 to 6 is pressed, the oven will start to operate at the full
(100%) power level for 1, 2, 3, 4, 5 or 6 with respect to the button which has been pressed.
Press the START/+30SEC. button to extend the time by another 30 seconds.
3 During microwave cooking or defrosting by time, each time you press the
START/+30SEC. button the cooking time will be extended by another 30 seconds.
Defrosting by weight
Setting the clock
After connecting the microwave oven to the mains the display will show “
” and
a single sound will be heard.
1 Press the Clock button. The first hour digit will start flashing.
2 Enter the current time by means of the numeric keypad. For example, in order to enter
press in turn “1, 2, 1, 0”.
3 Press the Clock button to finish setting the time. The “:” symbol will start flashing and
the set time will appear on the display.
4 The current time can be set in the 12-hour format only (ranging from 1:00 to 12:59).
The time setting will be possible only after entering digits from the given range.
The setting will last as long as the microwave oven is connected to the
mains (and the electricity supply is maintained).
In order to change the clock setting, repeat the steps 1-4.
1 Press the Weight Defrost button, the display will show “
”.
2 By means of the numeric keypad, enter the weight of the food to be defrosted in grams.
The power level and the cooking time will be automatically set according to the weight. The
weight entered must be within the range from 100 g to 2000 g.
3 Press the START/+30SEC. button to start defrosting. A single sound signal will be
heard and the remaining defrosting time will be visible on the display.
Defrosting by time
1 Press the Time Defrost button, the display will show “
”.
2 By means of the numeric keypad, enter the defrosting time. The time entered must be
within the range from 00:01 to 99:99.
3 The default power level for defrosting by time is set to 30%. In order to change the
power level, press the Power button (the display will show “
”), and then select the
new power level by means of the numeric keypad.
4 Press the START/+30SEC. button to start defrosting. A single sound signal will be
heard and the remaining defrosting time will be visible on the display.
If you press the STOP/Cancel button while setting the time, the previous
setting will be automatically restored.
52
MW1100-001_v02
Kitchen timer
1 Press the Kitchen Timer button “
” will start flashing on the display.
2 By means of the numeric keypad, set the time for the timer. The maximum time which
can be set for the timer is 99 minutes and 99 seconds.
3 Set the START/+30SEC. button to confirm the setting and to start the countdown.
4 Irrespective of whether the door is closed or open, after the set time has elapsed,
a five-time sound signal will be heard. If the clock has been set earlier (12-hour display
mode), the current time will appear on the display.
The kitchen timer is a separate operating mode of the microwave oven,
independent from the clock.
During the countdown, no other oven programme can be set.
Each programme can be stopped by pressing the STOP/Cancel button,
by pressing the button twice you will end the programme. To resume the
stopped programme, press the START/+30SEC. button.
Auto menu
The microwave oven has the auto menu pre-set for cooking certain products: popcorn,
potatoes, pizza, frozen vegetables, beverages, food on plate.
Each auto menu programme has several weight or volume options with the appropriate
cooking time.
AUTO MENU TABLE
PROGRAMME
Popcorn
Potato (Potatoes)
Pizza
Frozen Vegetable
(frozen vegetables)
Beverage (beverages)
Dinner Plate (Food on
plate)
PRODUCT WEIGHT,
VOLUME
50 g
100 g
1 (230 g)
2 (460 g)
3 (690 g)
100 g
200 g
400 g
150 g
350 g
500 g
1 (120 ml)
2 (240 ml)
3 (360 ml)
250 g
350 g
500 g
COOKING TIME [s]
0:55
2:00
4:00
8:00
13:00
0:40
1:10
2:30
4:00
8:00
11:00
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
6:00
EXAMPLE
In order to set the auto menu for defrosting 350 grams of vegetables, complete the
following steps:
1 Press the Frozen Vegetable button until “
” appears on the display (in this case,
press the button twice).
2 Press the START/+30SEC. button to start defrosting. The end of the defrosting will be
signalled by a five-time sound. If the clock has been set earlier (12-hour display mode), the
current time will appear on the display.
Memory function
The microwave oven has a built-in memory function which saves the programmed cooking
values (power level and cooking time).
1 Press the 0/Memory button to select one of the available memory cells (3 memory
cells are available). The display will show “ ”, “ ” or “ ”.
2 If the memory cell has been set earlier, press the START/+30SEC. button to use it.
However, if the memory cell has not been set earlier, continue the setting process. One or
two cooking stages may be set.
3 After completing the setting process, press the START/+30SEC. button to confirm the
settings. The display will show the number of the memory cell in which the programme has
been saved. Press the START/+30SEC. button again to start the programme.
EXAMPLE
In order to set the programme for cooking for 3 minutes and 20 seconds at the 80%
microwave power level and to save it in memory cell “2”, complete the following steps:
1 Press the 0/Memory button twice, the display will show “ ”.
2 Press the Time Cook button and then enter the cooking time by means of the numeric
keypad – press in turn “3, 2, 0”.
MW1100-001_v02
3 Press the Power button, and then press the “8” button on the numeric keypad in order
to set the microwave power level to 80%, the symbo “
” will start flashing on the
display.
4 Press the START/+30SEC. button to confirm the settings. The display will show the
number of the memory cell in which the programme has been saved – “ ”. Press the
button START/+30SEC. again to start the programme.
5 In order to start the saved programme, press the 0/Memory button twice
(until “ ”) appears on the display). Then, press the START/+30SEC. button to start the
saved programme.
The settings will last as long as the microwave oven is connected to the
mains (and the electricity supply is maintained).
Multi-stage cooking
You can set up to 2 cooking stages. In the case of multi-stage cooking, if defrosting is one
of the cooking stages, the defrosting program will be automatically started as the first one.
When one stage is finished, a sound signal will be heard and the next stage will start.
Automatic cooking may not be one of the multi-stage cooking programmes.
EXAMPLE
You want to set defrosting for 5 minutes and then to cook for 7 minutes at the 80%
microwave power level. Complete the following steps:
1 Press the Time Cook button, the display will show “
”.
2 By means of the numeric keypad, enter the cooking time, press in turn “5, 0, 0”
(5 minutes).
3 Press the Power button, and then press the “8” button on the numeric keypad to set
the microwave power level to 80%.
4 Press the Time Cook button and, by means of the numeric keypad, enter the cooking
time, press in turn “1, 0, 0, 0” (10 minutes).
5 Press the Power button, and then press the “6” button on the numeric keypad to set
the microwave power level to 60%.
6 Press the START/+30SEC. button to start cooking.
Additional information
1 Each started programme can be stopped by pressing the STOP/Cancel button. Press
the START/+30SEC. button to resume the stopped programme. By pressing the STOP/Cancel
button twice you will end the programme.
2 When in the cooking mode, press the Clock button, the display will show the current
time. After 3 seconds the indications will return to the previous state.
3 After pressing the Power button during the microwave cooking or multi-stage cooking,
the display will show the current microwave power level. After 3 seconds the indications will
return to the previous state.
4 If during the operation of the oven the door has been opened, then after its closing
press the START/+30SEC. button in order to resume the oven operation.
5 If within one minute after the end of setting, the programme will not be confirmed by
means of the START/+30SEC. button, the settings will be cancelled. The current time will
appear on the display.
6 The correct pressing of the button will be signalled by a single sound. In case of
incorrect pressing, no sound will be heard.
7 The end of programme will be signalled by a five-time sound.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the
components of the appliance may pose a threat to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying
in advance.
53
MW1100-001_v02
MW1100-001_v02
1
2
1
6
5
auto
2
3
4
power
3
1
auto
4
2
3
4
PL
1. 10 poziomów mocy mikrofali – elastyczne dopasowanie do wielkości
i rodzaju podgrzewanej potrawy 2. 6 automatycznych programów
gotowania – kuchenka mikrofalowa sama zaprogramuje czas i moc dla
wybranego programu 3. Gotowanie wieloetapowe – podział gotowania
na etapy o różnych ustawieniach czasu i temperatury 4. Minutnik –
precyzyjne określenie czasu podgrzewania
RU 1. 10 уровней мощности микроволн – гибкая настройка согласно размеру
и виду подогреваемого блюда 2. 6 автоматических программ
приготовления – микроволновая печь сама устанавливает время
и мощность для выбранной программы 3. Многоэтапное приготовление
– поэтапное приготовление с разным настройками времени
и температуры 4. Таймер – точное определение времени подогрева
CZ 1. 10 úrovní výkonu mikrovlnné trouby – flexibilní přizpůsobení velikosti
a druhu ohřívaného pokrmu 2. 6 automatických programů vaření –
mikrovlnná trouba sama naprogramuje čas a výkon pro vybraný
program 3. Více etapové vaření – rozdělení vaření na etapy s různým
nastavením času a teploty 4. Minutník – přesné určení času ohřívání
BG 1. 10 нива на мощност – гъвкаво пригодяване към количеството
и вида на затопляното ястие 2. 6 автоматични програми за готвене
– микровълновата фурна сама ще прoграмира времето и мощността
3. Многоетапно готвене – разделяне на готвенето на етапи с различни
настройки на времето и температурата 4. Таймер – прецизно
определяне на времето за затопляне
SK 1. 10 stupňov výkonu mikrovlnnej rúry – automaticky sa prispôsobujú
podľa veľkosti a podľa druhu zohrievaného jedla 2. 6 automatických
programov varenia – mikrovlnná rúra sama naprogramuje správny čas
a výkon pre vybraný program 3. Viackrokové varenie – rozdelenie
varenia na etapy s rôznymi nastaveniami času a teploty 4. Časovač –
presne určí čas zohrievania
UA 1. 10 рівнів потужності мікрохвиль – гнучке налаштування відповідно
до розміру та виду страви, що підігрівається 2. 6 автоматичних
програм приготування – мікрохвильова піч самостійно налаштовує
час і потужність для обраної програми 3. Багатоетапне приготування
- поетапне приготування з різними налаштуваннями часу
і температури 4. Таймер – точне визначення часу підігрівання
HU 1.A mikrohullámok 10 szintű teljesítmény fokozata – rugalmas
alkalmazkodás a melegített étel méretéhez és típusához 2. 6
automatikus főzőprogram – a mikrohullámú sütő saját maga állítja be az
időt és a teljesítményt az adott programnál 3. Többlépcsős főzés –
a főzési folyamat felosztása különböző idő és hőmérséklet beállítású
szakaszokra 4. Időzítő – a melegítőidő precíz beállítása
EN 1. 10 microwave power levels – flexible power adjustment for the portion
and type of food being cooked 2. 6 automatic cooking programmes –
your microwave oven will automatically set the time and power level for
a given cooking programme 3. Multistage cooking – cook in many
stages with different time and temperature settings 4. Timer lets you
precisely set the cooking time
RO 1. 10 nivele ale puterii cuptorului cu microunde – adaptare flexibilă la
mărimea şi tipul mâncării încălzite 2. 6 programe automate de gătire –
cuptorul cu microunde îşi programează singur timpil şi puterea de
funcţionare 3. Gătire pe mai multe etape – împărţirea procesului de
gătire pe etape cu diferite setări ale timpul şi temperaturii 4. Timer –
determinarea cu precizie a timpului de încălzire
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
MW1100-001_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising