Zelmer | ZKM 2011EN | User manual | Zelmer ZKM 2011EN User Manual

Zelmer ZKM 2011EN User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem ZKM2011EN
2–8
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem ZKM2011EN
9-15
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom ZKM2011EN
EN USER MANUAL
Built in microwave oven with grill ZKM2011EN
16-22
23-29
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal ....................................................................................................................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................2
Instalacja .............................................................................................................................3
Zabudowa w ściance meblowej............................................................................................3
Instalacja kuchenki...............................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia . ........................................................................................4
Zakłócenia radiowe .............................................................................................................4
Czyszczenie – konserwacja i obsługa . ...............................................................................4
Dane techniczne...................................................................................................................5
Wymogi norm.......................................................................................................................5
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ..................................................................................5
Funkcje ochronne . ..............................................................................................................5
Wskazówki dotyczące naczyń . ...........................................................................................5
Zanim wezwiesz SERWIS ...................................................................................................5
Montaż szklanego talerza obrotowego . ..............................................................................5
Budowa kuchenki ................................................................................................................5
Panel sterowania . ...............................................................................................................6
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara . .......................................................................................................6
Gotowanie mikrofalowe . ...............................................................................................6
Grillowanie ....................................................................................................................7
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill) ..................................................................7
Szybkie rozpoczęcie gotowania ....................................................................................7
Rozmrażanie wg wagi ...................................................................................................7
Rozmrażanie czasowe ..................................................................................................7
Minutnik . .......................................................................................................................7
Menu automatyczne (auto menu) .................................................................................7
Tabela menu automatycznego ................................................................................7
Gotowanie wieloetapowe ..............................................................................................8
Sprawdzanie funkcji.......................................................................................................8
Ekologia – Zadbajmy o środowisko . ...................................................................................8
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany
w niniejszej instrukcji. Nie korzystaj ze żrących substancji chemicznych lub oparów
w urządzeniu. Ten typ kuchenki służy w szczególności do podgrzewania, gotowania
i suszenia żywności. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych lub
laboratoryjnych.
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką,
jak również w przypadku jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone lub
uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Płynu lub innych produktów żywnościowych nie podgrzewaj w szczelnie zamkniętych
pojemnikach. Może to spowodować ich eksplozję.
●● Przy podgrzewaniu napojów w kuchence mikrofalowej gotujący płyn może zostać
wyrzucony z opóźnieniem, zachowaj więc szczególną ostrożność podczas przenoszenia pojemnika. Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet poparzenia skóry.
●● W kuchence nie podgrzewaj jajek w skorupkach lub ugotowanych na twardo całych
jajek. Mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
●● Gdy kuchenka jest włączona nie dotykaj dostępnych powierzchni.
Temperatura ich może być wysoka – grozi poparzeniem.
●● Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt zamieszaj i wstrząśnij.
Przed podaniem sprawdź temperaturę w celu uniknięcia poparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Prace związane z konserwacją lub naprawą kuchenki, które obejmują zdjęcie osłony
zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofal są niebezpieczne, w związku
z czym powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
●● Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub
po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się
urządzeniem. Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności
konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze kuchenki mikrofalowej! Pełni ona
rolę ochronną przed promieniowaniem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Nie korzystaj z pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym pojemniku
obserwuj pracę kuchenki z uwagi na możliwość powstania zapłonu.
●● Przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła.
●● W przypadku zauważenia dymu wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania.
Nie otwieraj drzwiczek w celu stłumienia płomieni.
●● Nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Podczas pracy urządzenia temperatura zewnętrznych powierzchni może być wysoka.
Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Podczas używania urządzenie staje się gorące. Należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki.
●● Nie wolno stosować oczyszczacza na parę wodną.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
MO-002_v04
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą takie, jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Przed zastosowaniem sprawdź, czy urządzenia nadają się do użycia w kuchence
mikrofalowej.
●● Test naczyń kuchennych:
●● Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go
w kuchence mikrofalowej.
●● Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
●● Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
●● Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Instalacja kuchenki
1 Części wchodzące w skład zestawu:
a) Wkręty A
d) Szablon
Nie usuwaj jasnobrązowej powłoki mikowej zabezpieczającej magnetron.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia takich, jak skrzywione
lub spaczone drzwi, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia
styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia
wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
3 W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj
się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
4 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
5 Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest wyłącznie do zabudowy. Kuchenki nie należy
stawiać na blacie lub zamykać w szafce.
6 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
7 Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
8 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
9 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod kuchenką
lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu
czy blatu.
10 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
11 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
b) Wkręt B
c) Wspornik
e) Zaślepka
f) Kuchenka mikrofalowa
2 Przygotowanie szafki przed montażem kuchenki mikrofalowej.
a) Przeczytaj dokładnie instrukcję znajdującą się na dołączonym szablonie
Zabudowa w ściance meblowej
1 Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki za urządzeniem.
2 Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
3 Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych i miejsc wlotu powietrza.
Kabel zasilający nie może być wygięty lub przytrzaśnięty.
b) Umieść szablon na spodzie szafki w sposób pokazany na rysunku.
MO-002_v04
3
c) Zaznacz na spodzie szafki miejsce w którym będzie wkręcony wspornik.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Urządzenie należy uziemić. Kuchenka jest wyposażona w przewód przyłączeniowy
z wtyczką uziemiającą.
Przewód podłącz do właściwie zainstalowanego i uziemionego ściennego gniazda zasilania.
W przypadku zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Kuchenka powinna być używana w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz musi być trójżyłowy i uziemiony.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
d) Usuń szablon i przykręć wspornik w zaznaczonym miejscu za pomocą wkrętów A
�������������������������������������������������������������������
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Wkręt A
Zakłócenia radiowe
Wspornik
3 Instalowanie kuchenki w szafce
a) Wsuń kuchenkę mikrofalową do szafki. Upewnij się, że tył kuchenki mikrofalowej,
zablokowany jest na wsporniku.
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
1 Wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki.
2 Zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej.
3 Przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika.
4 Odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika.
5 Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj, by
woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
Wspornik
Uważaj, aby nie załamać lub przyciąć przewodu przyłączeniowego.
b) Otwórz drzwiczki. W celu zamocowania w szafce na stałe kuchenki mikrofalowej,
wkręć wkręt B w otwór instalacyjny.
Wkręt B
Otwór instalacyjny
c) Zaślepkę umieść w otworze instalacyjnym.
4
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne
takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię po prostu oczyścić za pomocą łagodnego detergentu.
Pierścień obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
Podczas ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby
umieścić go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do
SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia stanu
powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
MO-002_v04
Dane techniczne
Zanim wezwiesz serwis
Zużycie energii
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Mikrofale) 1000 W (Grill)
Stan normalny:
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal
800 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
594 (D) x 345 (S) x 388 (W)
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
295 (D) x 316 (S) x 218 (W)
Pojemność kuchenki
20 litrów
Talerz obrotowy
Średnica = 245 mm
Masa netto
Około 15,4 kg
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować
je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Wymogi norm
Kuchenka mikrofalowa ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Gotowanie mikrofalowe – wskazowki
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty takie, jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych takich, jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
Funkcje ochronne
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie przed dostępem dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Stop/
Clear. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Jeżeli po podpięciu kuchenki mikrofalowej do zasilania, nie został ustawiony na zegarze
czas, wówczas po włączeniu blokady rodzicielskiej na wyświetlaczu oprócz symbolu
pojawi się również
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk Stop/Clear. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest
materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami - mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Odsłonięte obszary chroń przed przypaleniem osłaniając je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo folii i zachować odległość
min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Ręcznik jednorazowy
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
MO-002_v04
Mikrofale
Grill
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Jeżeli kuchenka nie działa:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest odpowiednio podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte poprzez blokady drzwiczek.
W przeciwnym razie energia mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
5 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie należy stawiać w pozycji odwróconej. Nie należy ograniczać
ruchu talerza.
Szklany talerz
Piasta (spód)
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia
obrotowego.
Zespół
pierścienia
3 Podczas gotowania żywność i pojemniki z żywnoobrotowego
ścią należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
Oś obrotowa
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Budowa kuchenki
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Oś obrotowa
Zespół pierścienia obrotowego
Szklany talerz obrotowy
Okienko
Drzwiczki
Blokada bezpieczeństwa – odcina zasilanie w momencie otwarcia drzwiczek w trakcie
pracy kuchenki
8 Ruszt metalowy
9 Płytka mikowa
4
9
1
6
5
3
2
7
8
5
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
7
Ustawianie zegara
Ekran wyświetlacza: zegar + wskaźniki
Micro./Grill/Combi. (Mikrofale/Grill/Gotowanie kombinacyjne)
Weight/Time Defrost (Rozmrażanie wg wagi/Rozmrażanie czasowe)
Stop/Clear (Zatrzymanie/ Anulowanie)
Clock/Kitchen Timer (Ustawianie zegara)
Start/+30SEC./Confirm (Start/+30sek/Potwierdzenie)
Pokrętło:
–– zwiększanie wartości
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
–– zmniejszenie wartości
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się napis
„0:00” i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
1 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer. Cyfry godziny zaczną migać i na wyświetlaczu
pojawi się lampka kontrolna zegara
.
2 Aby ustawić godzinę, przekręć pokrętło. Można ustawić cyfry od 0 do 23 w kierunku
lub od 23 do 0 w kierunku
.
3 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer. Cyfry minut zaczną migać.
4 Aby ustawić minuty, przekręć pokrętło w kierunku
lub
. Można ustawić cyfry
od 0 do 59 (w kierunku
) lub od 59 do 0 (w kierunku
).
Na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 0 do 59 lub od 59 do 0.
5 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer, aby zakończyć ustawianie czasu. Lampka
kontrolna zegara zgaśnie. Zaświeci się symbol „:” i na wyświetlaczu pojawi się czas.
Ustawienia utrzymują się tak długo jak kuchenka jest podłączona do prądu (a dopływ prądu
utrzymany).
Aby zmienić ustawienia zegara, powtórz kroki 1-5.
Naciśnięcie przycisku Stop/Clear podczas ustawiania zegara spowoduje, że ustawienia
automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
AUTO MENU
(Automatyczne menu)
(Pizza)
1
Gotowanie mikrofalowe
(Mięso)
(Warzywa)
(Makaron)
(Ziemniaki)
2
3
4
5
6
1 Naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi., aby wybrać wymaganą moc mikrofali. Na
wyświetlaczu pojawi się napis P100. Zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Aby wybrać inną moc mikrofali, np. P80, naciśnij Micro./Grill/Combi. lub przekręcaj
pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis P80.
3 Naciśnij Start/+30SEC./Confirm aby potwierdzić moc mikrofali i przekręć pokrętło
w kierunku
lub
, aby ustawić czas gotowania. Przekręcając odpowiednio pokrętłem, można ustawić czas gotowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut). Przekręcając
pokrętło w kierunku
wydłuży się czas gotowania, przekręcając w kierunku
skróci
się czas gotowania. Zmniejszanie wartości zaczynaj od 95:00. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
4 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
7
(Ryby)
(Napoje)
(Popcorn)
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofali 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis P100 i symbole
i
.
2 Aby wybrać wymaganą moc mikrofal P80, naciśnij jeszcze raz przycisk Micro./Grill/
Combi. lub przekręcaj pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się
napis P80.
3 Naciśnij Start/+30SEC./Confirm aby potwierdzić moc mikrofali, na wyświetlaczu
pojawi się napis P80.
4 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić na wyświetlaczu czas 20:00
(20 minut). Na wyświetlaczu pojawi się zadany czas.
5 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MOCY MIKROFALI
EKRAN WYŚWIETLACZA: WSKAŹNIKI – SYGNALIZACJA
Mikrofale
Grill
Zegar
Minutnik
Wyświetlacz
Rozmrażanie wg wagi
Moc mikrofali
P80
P50
100%
50%
80%
Moc mikrofal Bardzo Wysoka
Średnia
wysoka
Moc grilla
Rozmrażanie czasowe
P100
-
-
-
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Niska
10%
Bardzo
niska
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
Automatyczne gotowanie
Blokada rodzicielska
Waga w gramach
Uwaga:
Obok podano ilości sekund / minut, o jakie
można zmieniać ustawienie czasu przy
poszczególnych wartościach czasowych.
0 – 1 minuty
co 5 sekund
1 – 5 minut
co 10 sekund
5 – 10 minut
co 30 sekund
10 – 30 minut
co 1 minutę
30 – 95 minut
co 5 minut
���������������������������������������������������������������������
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
6
MO-002_v04
Grillowanie
Minutnik
1 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis P100 oraz symbole
i
.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję grillowania G, naciskaj przycisk Micro./Grill/Combi. do
czasu pojawienia się na wyświetlaczu napisu G oraz symbolu
, lub przekręcaj pokrętło
w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis G oraz symbol
.
3 Naciśnij Start/+30SEC./Confirm aby potwierdzić funkcję i przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas grillowania. Przekręcając odpowiednio pokrętłem, można
ustawić czas grillowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut). Przekręcając pokrętło
w kierunku
wydłuży się czas grillowania, przekręcając w kierunku
skróci się
czas grillowania. Zmniejszanie wartości zaczynaj od 95:00. Maksymalny czas grillowania
wynosi 95 minut.
4 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć grillowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program grillowania. W tym samym czasie na
wyświetlaczu widoczny będzie symbol
oraz pozostały czas grillowania.
Po upływie połowy zadanego czasu grillowania rozlegnie się podwójny sygnał
dźwiękowy (jest to normalne zjawisko w tym trybie pracy). Aby uzyskać lepszy efekt grillowania, obrócić jedzenie na drugą stronę i zamknąć drzwiczki.
Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby wznowić pracę kuchenki.
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)
1 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis P100 oraz symbole
i
.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję, naciskaj przycisk Micro./Grill/Combi. do czasu pojawienia się na wyświetlaczu napisu C-1 lub C-2 oraz symboli
i
, lub przekręcaj
pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis C-1 lub C-2 oraz
symbole
i
.
C-1 = 55% czasu – gotowanie mikrofalowe 45% czasu – grillowanie
C-2 = 36% czasu – gotowanie mikrofalowe 64% czasu – grillowanie
3 Naciśnij Start/+30SEC./Confirm aby potwierdzić funkcję i przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas gotowania. Przekręcając odpowiednio pokrętłem, można
ustawić czas gotowania od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut). Przekręcając pokrętło
w kierunku
wydłuży się czas gotowania, przekręcając w kierunku
skróci się czas
gotowania. Zmniejszanie wartości zaczynaj od 95:00. Maksymalny czas gotowania wynosi
95 minut.
4 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program.
W tym samym czasie na wyświetlaczu widoczne będą symbole
czas gotowania.
,
oraz pozostały
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
Szybkie rozpoczęcie gotowania
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk Start/+30SEC./
Confirm, aby włączyć gotowanie na 30 sekund przy pełnej mocy, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30SEC./Confirm przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
2 Podczas gotowania mikrofalowego oraz rozmrażania, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30SEC./Confirm przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund.
3 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, przekręć pokrętło w kierunku
aby ustawić czas gotowania przy pełnej mocy, następnie naciśnij przycisk Start/+30SEC./
Confirm, aby włączyć gotowanie.
Rozmrażanie wg wagi
1 Naciśnij przycisk Weight/Time Defrost jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się napis
dEF1 i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić ciężar żywności do rozmrożenia. Na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz liczby w kolejności 100–200 ... 1900–2000
(kierunek
) lub liczby w odwrotnej kolejności (kierunek
).
3 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program rozmrażania. W tym samym czasie na
wyświetlaczu migać będą symbole
,
oraz pozostały czas rozmrażania.
Rozmrażanie czasowe
1 Naciśnij przycisk Weight/Time Defrost dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis
dEF2 i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas rozmrażania. Czas rozmrażania można ustawić od 0:05 (5 sekund) do 95:00 (95 minut). Przekręcając pokrętło
w kierunku
wydłuży się czas rozmrażania, przekręcając w kierunku
skróci się
czas rozmrażania. Maksymalny czas rozmrażania wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Zaświecą się
lampki kontrolne
i
. Moc podczas rozmrażania czasowego to P30, jest to wartość
niezmienna.
MO-002_v04
1 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis
00:00 i zaświeci się lampka kontrolna
.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić odpowiedni czas minutnika.
Maksymalny czas minutnika wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby zakończyć ustawianie. Na wyświetlaczu
rozpocznie się odliczanie, lampka kontrolna
zacznie migać.
4 Jeżeli drzwiczki są zamknięte, po osiągnięciu ustawionego czasu rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy i lampka kontrolna
zgaśnie. Jeżeli zegar został wcześniej
ustawiony (24-godzinny tryb wyświetlania), na wyświetlaczu pojawi się bieżący (aktualny)
czas.
Minutnik jest to osobny tryb pracy kuchenki, niezależny od zegara.
Menu automatyczne (auto menu)
1 Przekręć pokrętło w kierunku
, aby wybrać menu automatyczne gotowania. Na
wyświetlaczu pojawią się lampki kontrolne
i
. Menu można wybrać wg poniższej
tabeli w następujący sposób:
Przekręcając pokrętło wybierz: Pizza – Mięso – Warzywa – Makaron – Ziemniaki – Ryba
– Napoje – Popcorn, a na wyświetlaczu pojawi się napis A–1, ..., A–8.
2 Po wybraniu menu zatwierdź je naciskając przycisk Start/+30SEC./Confirm.
3 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby wybrać wagę żywności do gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Wagę można zwiększyć przekręcając pokrętło
w kierunku
lub zmniejszyć w kierunku
.
4 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program gotowania. W tym samym czasie
wyłączony zostanie symbol , a na wyświetlaczu widoczne będą symbole
, oraz
pozostały czas gotowania.
PRZYKŁAD
Aby ustawić menu automatyczne na gotowanie 350 g ryby, wykonaj następujące czynności:
1 Przekręć pokrętło w kierunku
, aby wybrać menu automatyczne gotowania. Na
wyświetlaczu pojawi się napis A-1 i symbole
i
. Przekręcając pokrętło wybierz
A-6 (Ryba).
2 Naciśnij Start/+30SEC./Confirm aby potwierdzić program menu automatycznego.
3 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić na wyświetlaczu wagę
350 g.
4 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
Menu
A-1 Pizza
A-2 Mięso
A-3 Warzywa
A-4 Makaron
A-5 Ziemniaki
A-6 Ryba
A-7 Napoje
A-8 Popcorn
Masa
Wyświetlacz
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (w 450 ml zimnej wody)
17:30
100 g (w 800 ml zimnej wody)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 filiżanka (120 ml)
1:10
2 filiżanki (240 ml)
2:10
3 filiżanki (360 ml)
3:20
50 g
1:35
100 g
2:20
7
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 2 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego,
jeżeli rozmrażanie jest jednym z etapów gotowania, program rozmrażania zostanie włączony automatycznie jako pierwszy. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
Gotowanie automatyczne nie może być jednym z programów gotowania
wieloetapowego.
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić rozmrażanie na 5 minut a następnie gotować przez 7 minut przy mocy
mikrofali 80%. Wykonaj następujące czynności:
1 Dwa razy naciśnij przycisk Weight/Time Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis
dEF2 oraz symbole
i
.
2 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas rozmrażania 5:00.
3 Naciśnij Micro./Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis P100 oraz symbole
i
.
4 Aby wybrać moc mikrofali P80, naciśnij jeszcze raz przycisk Micro./Grill/Combi lub
przekręcaj pokrętło w kierunku
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis P80.
5 Naciśnij Start/+30SEC./Confirm aby potwierdzić moc mikrofali.
6 Przekręć pokrętło w kierunku
lub
, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.
7 Naciśnij przycisk Start/+30SEC./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy oznajmujący początek rozmrażania, na wyświetlaczu odliczany będzie
czas rozmrażania. Drugi sygnał dźwiękowy informuje o rozpoczęciu gotowania. Zakończenie gotowania wieloetapowego sygnalizowane będzie pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym.
Sprawdzanie funkcji
W przypadku gotowania z wykorzystaniem funkcji Micro./Grill/Combi naciśnij przycisk
Micro./Grill/Combi. Bieżąca moc mikrofali pojawi się na wyświetlaczu na 3 sekundy.
Podobnie w trybie gotowania, naciskając przycisk Clock/Kitchen Timer, na wyświetlaczu
pojawi się aktualna godzina. Po 3 sekundach wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
●● Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
●● Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia opakowania lub urządzenia.
Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
kartonowe jest produkowane z papieru z recyklingu powinno zostać
oddane do miejsca zbiórki makulatury do recyklingu.
●● Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty, pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
●● W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem
śmieci.
●● Opakowanie
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. - Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
8
MO-002_v04
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................9
Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................................................9
Instalace ............................................................................................................................10
Vestavba do kuchyňské linky..............................................................................................10
Instalace trouby..................................................................................................................10
Pokyny k uzemnění............................................................................................................11
Rádiové rušení ..................................................................................................................11
Čištění – údržba a obsluha.................................................................................................11
Technické údaje..................................................................................................................12
Požadavky norem...............................................................................................................12
Vaření s mikrovlnami – pokyny . ........................................................................................12
Ochranné funkce ...............................................................................................................12
Pokyny týkající se nádobí...................................................................................................12
Než zavoláte do SERVISU.................................................................................................12
Montáž skleněného otočného talíře....................................................................................12
Konstrukce trouby...............................................................................................................12
Ovládací panel....................................................................................................................13
Nastavení funkcí mikrovlnné trouby:
Nastavení hodin ..........................................................................................................13
Vaření s mikrovlnami ...................................................................................................13
Grilování . ....................................................................................................................14
Kombinované vaření (mikrovlny + gril) . ......................................................................14
Rychlý start..................................................................................................................14
Rozmrazování váhové..................................................................................................14
Rozmrazování časové . ...............................................................................................14
Minutka . ......................................................................................................................14
Automatické menu (auto menu) ..................................................................................14
Tabulka automatického menu ...............................................................................14
Vaření ve více etapách . ..............................................................................................15
Kontrola funkcí.............................................................................................................15
Ekologicky vhodná likvidace...............................................................................................15
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE
POUŽÍVÁNÍ A UCHOVEJTE JE DO BUDOUCNA
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou otevřená. Vystavujete se riziku přímého mikrovlnného
záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy,
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
MO-002_v04
Důležité bezpečností pokyny
Běheme používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny.
Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení
se působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
Nebezpečí! / Varování!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze shodně s jeho určením a způsobem popsaným v tomto
návodu k použití. Neupoužívejte žádné chemické žíraviny ani výpary ve spotřebiči.
Tento typ mikrovlnné trouby slouží především k ohřevu, vaření a sušení potravin.
Trouba není určená k průmyslovým ani laboratorním účelům.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou, ani
v případě, kdy je spotřebič jinak poškozený.
●● Jesliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho vyměnit u výrobce nebo ve
specializovaném servisu proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí
úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to
způsobit jejich výbuch.
●● Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě, může vařící tekutina s opožděním vykypět. Dbejte tudíž zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou. V mikrovlnné troubě
nesmažte. Vařící olej může zničit díly mikrovlnné trouby nebo nádobí, kterým se
můžete opařit.
●● V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce ve skořápkách nebo natvrdo uvařená celá
vejce. Mohou vybuchnout dokonce po ukončení ohřívání v mikrovlnné
troubě.
●● Když je trouba v provozu nedotýkejte se dostupných ploch.
●● Jejich teplota může být přílíš vysoká a můžete se opařit.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy zkontrolujte teplotu výživy, aby nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu teplot, z ohřátých potravin nahřát.
K přenášení nádobí používejte vhodné úchyty nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce spojené s údržbou, nebo opravou spotřebiče, při kterých je nezbytné sejmutí
bezpečnostního krytu chránícího před působením mikrovlnného záření, jsou nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný technik.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním postížením
a osoby, jež nemají žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat spotřebič
pouze pod dohledem, nebo po předchozím poučení o možném riziku a seznámení
s bezpečeným používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za
předpokladu, že budou pod přísným dohledem.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře mikrovlnné trouby! Plní
ochrannou funkci před zářením.
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete přístroj poškodit
●● Spotřebič zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V, vybavené
ochranným kolíkem.
●● Nezapínejte prázdný spotřebič.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● Při ohřívání potravin v plastovém nebo papírovém náčiní, sledujte práci trouby
kvůli možnosti vzniku vznícení.
●● Před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů.
●● V případě, že si povšimnete kouře, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky.
Neotvírejte dvířka za účelem likvidace ohně.
●● Neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, když spotřebič nepoužíváte.
●● Během práce trouby může být teplota vnitřních ploch vysoká. Kabel musí vést zdála
od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Během používání je spotřebič horký. Dbejte tudíž na to, abyste se nedotkli topných
těles uvnitř mikrovlnné trouby.
●● Je zakázáno používat k čištění parní čistič.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit
spotřebič.
9
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Mikrovlnná trouba je určená pouze k domácímu použití.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Před použitím zkontrolujte, jestli je nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě.
●● Test kuchyňského nádobí:
●● Do nádoby nalijte 1 sklenku studené vody (250 ml) a umístěte jej v mikrovlnné
troubě.
●● Vařte s maximálním výkonem po dobu jedné minuty.
●● Po uplynutí zadané doby opatrně zkontrolujte teplotu nádoby. Pokud bude teplá v doteku, nepoužívejte ji k vaření v mikrovlnné troubě.
●● Nevařte déle než po dobu jedné minuty.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv předmětů a potravin
jako např. chleba, sušenky atd.
Instalace trouby
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z mikrovlnné trouby.
1 Díly, jež jsou součástí soupravy:
a) Šrouby A
d) Šablona
Neodstraňujte světle hnědý slídový potah zabezpečující magnetron.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
3 V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte
se s odbornými techniky servisu.
4 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
5 Tato mikrovlnná trouba je určena výhradně k vestavbě. Troubu nestavte na pracovní
desku linky a nezavírejte ji ve skříňce.
6 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
7 Nezakrývejte ani neucpávejte ventilační otvory a neodstraňujte nohy spotřebiče.
8 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
9 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
10 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
11 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
b) Šroub B
c) Podpěrka
e) Záslepka
f) Mikrovlnná trouba
2 Příprava skříňky před montáží mikrovlnné trouby.
a) Přečtěte si důkladně návod, jež se nachází v přiložené šabloně.
Vestavba do kuchyňské linky
1 Skříňka určená k vestavbě nesmí mít zadní stěnu za spotřebičem.
2 Minimální výška instalace činí 85 cm.
3 Nezakrývejte ventilační otvory a místa přívodu vzduchu.
Přívodní kabel nesmí být ohnutý ani přiskřípnutý.
b) Umístěte šablonu na spodní části škříňky způsobem představeným na obrázku.
10
MO-002_v04
c) Zaznačte na spodní části škříňky body, na které bude přišroubovaná podpěrka.
Pokyny k uzemnění
Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Trouba je vybavena přívodním kabelem a zemnícím kolíkem.
Přívodní kabel připojte do správně instalované a uzemněné zásuvky elektrické sítě.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V připadě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a uzemněný.
2 Prodlužovačku položte dále od horkých a ostrých povrchů tak, aby nemohla být
náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
d) Odstraňte plonu a přišroubujte podpěrku na zaznačených bodech šrouby A
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění nebo návodů týkajících se
připojení do el. sítě, kontaktujte odborného technika nebo zaměstnance
servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Šroub A
Rádiové rušení
Podpěrka
3 Instalace trouby ve skříňce
a) Vsuňte mikrovlnnou troubu do skříňky. Ujistěte se, že je zadní část mikrovlnné
trouby jištěná podpěrkou.
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
1 Vyčistit dvířka a všechny kontaktní plochy trouby.
2 Změnťe rádiové nebo televizní nastavení příjmací antény.
3 Přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač.
4 Odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače.
5 Připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní
čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu nebo pod vlivem jejich působení může
povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a přiléhající části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
Podpěrka
Dejte pozor, abyste nezlomili nebo nenařízli přívodní kabel.
b) Otevřete dvířka. Za účelem trvalého připevnění mikrovlnné trouby do skříňky, přišroubujte šroub B do instalačního otvoru.
Šroub B
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba praceje
ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí nebo v myčce.
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového roleru
v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidělně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může mít vliv na životnost a vést k nebezpečným situacím.
Instalační otvor
c) Záslepku vložte do instalačního otvoru..
MO-002_v04
11
Technické údaje
Než zavoláte do servisu
Spotřeba energie
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Normální stav:
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln
800 W
Frekvence
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
594 (D) x 345 (S) x 388 (W)
Rozměry vnitřku trouby (mm)
295 (D) x 316 (S) x 218 (W)
Kapacita trouby
20 litrů
Otočný talíř
Průměr = 245 mm
Čistá hmotnost
Cca 15,4 kg
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
* Výše uvedené údaje mohou být změněny, a proto je uživatel musí porovnat s informacemi uvedenými
na typovém štítku mikrovlnné trouby. Jakékoliv reklamace týkající se chyb těchto údajů nebou uznány.
Požadavky norem
Mikrovlnná trouba ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
1 Pečlivě vložte potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích
nádoby.
2 Zkontrolujte dobu vaření. Vařte nejkratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím”
a zajistí rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgry, by se
potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit
minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např.
karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na
okraj.
Ochranné funkce
DĚTSKÁ POJISTKA – zabezpečení před přístupem dětí
Pojistka: V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko Stop/Clear. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje zapnutí dětské bezpečnostní pojistky. Na displeji se zobrazí symbol
.
Jestliže jste po připojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě nenastavili hodiny, na displeji
se po zapnutí dětské pojistky rozsvítí kromě symbolu
, také
.
Vypnutí pojistky: Při zapnuté pojistce stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko Stop/Clear.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje vypnutí pojistky.
Pokyny týkajcí se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí pro použití v mikrovlnné troubě je materiál průhledný, který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové náčiní ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož
můžou obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rohách nádobí se rychleji připalují.
4 Odkryté plochy chraňte před připálením přikrytím úzkými pásky alobalu. Pamatujte
však, že nesmí být alobalu příliš mnoho a dodržujte vzdálenost min. 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
Kuchyňské nádobí
Sklo žáruvzdorné
Sklo tepelně neodolné
Žáruvzdorné keramické nádoby
Plastové nádobí vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě
Papírová utěrka
Kovový tác
Kovový rošt
Hliníková fólie a fóliové nádoby
12
Mikrovlny
Gril
Kombinované
vaření
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Pokud trouba nefunguje:
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka nebo jestli se nezapnula automatická pojistka.
Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak, že do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda dvířka jsou důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
5 Jestliže je skleněný talíř při práci trouby hlučný, zkontrolujte čistotu dna trouby a kruhového roleru. Čistěte shodně s informacemi uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby
na skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový
roler
Otočná hřídel
Konstrukce trouby
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Hřídel
Kruhový roler
Skleněný otočný talíř
Průhledové okénko
Dvířka
Bezpečnostní pojistka – přeruší napájení ve chvíli otevření dvířek během práce mikrovlnné trouby
8 Kovový rošt
9 Slídová destička
4
9
1
6
5
3
2
7
8
MO-002_v04
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
Nastavení hodin
Po připojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě se na displeji zobrazí nápis „0:00” a uslyšíte jeden zvukový signál.
1 Pro nastavení hodin, stiskněte Clock/Kitchen Timer. Číslice hodin začnou blikat a na
displeji se zobrazí kontrolka hodin
.
2 Za účelem nastavení hodiny otočte knoflík. Lze nastavit číslice od 0 do 23 ve směru
nebo od 23 do 0 ve směru
.
3 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer. Číslice minut začnou blikat.
4 Za účelem nastavení minut otočte knoflík směrem
, nebo
. Lze nastavit číslice od 0 do 59 (ve směru
), nebo od 59 do 0 (ve směru
).
Na displeji se zobrazí číslice od 0 do 59, nebo od 59 do 0.
5 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer pro ukončení nastavování hodin. Kontrolka
hodin zhasane. Rozsvítí se symbol „:” a na displeji se zobrazí nastavený čas.
Nastavení bude aktuální tak dlouho, dokud bude mikrovlnná trouba připojená do elektrické
sítě (a pokud nebude přerušen přívod el. proudu).
Za účelem nového nastavení hodin, opakujte kroky 1-5.
Stisknutím tlačítka Stop/Clear během nastavování hodin, se nastavení automaticky vrátí
do původního stavu.
Displej: hodiny + ukazatele
Micro./Grill/Combi. (Mikrovlny/Gril/Kombinovaný ohřev)
Weight/Time Defrost (Rozmrazování váhové/Rozmrazování časové)
Stop/Clear (Zastavení/Anulování)
Clock/Kitchen Timer (Nastavení hodin)
Start/+30SEC./Confirm (Start/+30vteřin/Potvrzení)
Knoflík:
–– zvýšení hodnoty
ve směru hodinových ručiček,
–– snížení hodnoty
proti směru hodinových ručiček.
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Pizza)
1
Vaření s mikrovlnami
(Maso)
(Zelenina)
(Těstoviny)
(Brambory)
2
3
4
5
6
1 Stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi. pro volbu požadovaného výkonu mikrovln. Na
displeji se zobrazí nápis P100. Rozsvítí se kontrolky
a
.
2 Pro volbu jiného výkonu mikrovln, např. P80, stiskněte Micro./Grill/Combi., nebo otáčejte knoflík ve směru
lub
, dokud se na displeji nezobrazí nápis P80.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln a otočte knoflík ve směru
, nebo
pro nastavení doby vaření. Otáčením knoflíku můžete nastavit dobu vaření od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut).Otočením knoflíku ve směru
,
prodloužíte dobu vaření, otočením druhým směrem
, dobu vaření zkrátíte. Snížení
hodnoty začínejte od 95:00. Maximální doba vaření je 95 minut.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zahájení vaření.
PŘÍKLAD
7
(Ryby)
(Nápoje)
(Popcorn)
Pro nastavení vaření na 20 minut při výkonu mikrovln 80% proveďte následující činnosti:
1 Stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100 a symboly
a
.
2 Pro volbu požadovaného výkonu mikrovln P80 stiskněte ještě jednou tlačítko Micro./
Grill/Combi., nebo otáčejte knoflík ve směru
, nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis P80.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln, na displeji se
zobrazí nápis P80.
4 Otočte knoflík ve směru
, nebo
pro nastavení doby vaření 20:00 (20 minut).
Na displeji se zobrazí nastavená doba vaření.
5 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro zahájení vaření.
TABULKA VÝKONU MIKROVLN
Displej
DISPLEJ: UKAZATELE – SIGNALIZACE
Mikrovlny
Hodiny
Výkon
mikrovln
Grill
Minutka
Výkon grilu
Rozmrazování časové
Automatické vaření
Rozmrazování váhové
Výkon mikrovln
MO-002_v04
Dětská pojistka
Váha v gramech
P100
P80
P50
50%
100%
80%
Velmi
Střední
Vysoká
vysoká
-
-
-
Pozor:
V pravém sloupci jsou uvedeny vteřiny/
minuty, o jaké lze změnit nastavení času
při jednotlivých časových hodnotách.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízká
10%
Velmi
nízká
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minuty
po 5 vteřinách
1 – 5 minut
po 10 vteřinách
5 – 10 minut
po 30 vteřinách
10 – 30 minut
po 1 minutě
30 – 95 minut
po 5 minutách
K vaření s mikrovlnami nepoužívejte rošt. Před vařením s mikrovlnami vždy
vyjměte rošt z mikrovlnné trouby.
13
Grilování
1 Stiskněte Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100 a symboly
a
.
2 Pro volbu funkce grilování G opakovaně stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi., dokud
se na displeji nezobrazí nápis G a symbol
, nebo otáčejte knoflík směrem
nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis G a symbol
.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm za účelem potvrzení funkce a otočením
knoflíku směrem
, nebo
, nastavte dobu grilování. Otáčením knoflíku lze nastavit
dobu grilování od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut). Otočením knoflíku směrem
prodloužíte dobu grilování, otočením knoflíku opačným směrem
dobu grilování zkrátíte.
Snižování hodnoty začínejte od 95:00. Maximální doba grilování je 95 minut.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro záhájení grilování. Uslyšíte zvukový
signal a zapne se program grilování. Zároveň se na displeji zobrazí symbol
a čas
zbývající do ukončení grilování.
Po uplynutí poloviny zadaného času grilování uslyšíte dva zvukové signály (je to běžný jev v tomto režimu práce). Pro lepší efekt grilování otočte
grilované potraviny na druhou stranu a zavřete dvířka.Stiskněte tlačítko
Start/+30SEC./Confirm, pro pokračování předem zadaného programu.
Kombinované vaření (mikrovlny + gril)
1 Stiskněte tlačítko Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100 a symbly
a
.
2 Pro zvolení funkce požadovné funkce opakovaně stiskněte tlačítko Micro./Grill/
Combi., dokud se na displeji nezobrazí nápis C-1 nebo C-2 a symboly
a
, nebo
otáčejte knoflík ve směru
, nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis C-1, nebo
C-2 a symboly
a
.
C-1 = 55% doby – vaření mikrovlnami 45% doby – grilování
C-2 = 36% doby – vaření mikrovlnami 64% doby – grilování
3 Stiskněte Start/+30SEC./Confirm pro potvrzení funkce a otočte knoflík ve směru
, nebo
pro nastavení doby vaření. Otáčením knoflíku lze nastavit dobu vaření
od 0:05 (5 vteřin) do 95:00 (95 minut). Otočením knoflíku směrem
se prodlouží doba
vaření, otočením knoflíku opačným směrem
, dobu vaření zkrátíte. Snižování hodnoty
začínejte od 95:00. Maximální doba grilování je 95 minut.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál a bude spuštěn program.
Zároveň se na displeji rozsvítí symboly
a
, a čas zbývající do ukončení vaření.
Jelikož se spotřebič nahřívá v režimu kombinovaného vaření na vysokou
teplotu, mohou děti používat mikrovlnnou troubu pouze pod dohledem
dospělé osoby.
Minutka
1 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer dvakrát. Na displeji se zobrazí nápis 0:00
a rozsvítí se kontrolka
.
2 Otočte knoflík směrem
, nebo
pro nastavení času minutky. Maximální čas
minutky je 95 minut.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro ukončení nastavení. Na displeji bude
zahájeno odpočítávání, kontrolka
začne blikat.
4 Jestliže jsou dvířka zavřená, po dosažení nastaveného času, uslyšíte pět zvukových
signálů a kontrolka
zhasne. Jestliže hodiny byly dříve nastaveny (24 hodinový režim),
na displeji se zobrazí aktuální čas.
Minutka je samostatný režim práce mikrovlnné trouby, nezávislý na hodinách.
Automatické menu (auto menu)
1 Otočte knoflík směrem
, pro zvolení menu automatického vaření. Na displeji se
zobrazí kontrolky
a
. Menu lze zvolit dle níže znázorněné tabulce následujícím
způsobem:
Otočením knoflíku zvolte: Pizza – Maso – Zelenina – Těstoviny – Brambory – Ryba –
Nápoje – Popcorn a na displeji se zobrazí nápis A–1, ..., A–8.
2 Po volbě menu jej potvrďte stisknutím tlačítka Start/+30SEC./Confirm.
3 Otočte knoflík směrem
, nebo
pro nastavení váhy potraviny určené k vaření.
Na displeji se zobrazí symbol . Váhu lze zvýšit otočením knoflíku směrem
, nebo
snížit otočením směrem
.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál a spustí se program vaření. Zhasne symbol a na displeji budou zobrazeny symboly
,
a čas zbývající do ukončení vaření.
PŘÍKLAD
Pro nastavení automatického menu na vaření 350 g ryby, proveďte následující činnosti:
1 Otáčejte knoflík směrem
, pro volbu atomatického vaření. Na displeji se zobrazí
nápis A-1 a symboly
a
. Otáčením knoflíku zvolte A-6 (Ryba)
2 Stiskněte Start/+30SEC./Confirm pro potvrzení programu automatického menu.
3 Otočte knoflík směrem
, nebo
, pro nastavení na displeji váhy 350 g.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro zahájení vaření.
TABULKA AUTOMATICKÉHO MENU
Menu
A-1 Pizza
Rychlý start
1 Jestliže je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm,
pro spuštění vaření na 30 vteřin na plný výkon trouby, každým dalším stisknutím tlačítka
Start/+30SEC./Confirm, prodloužíte dobu práce o dalších 30 vteřin. Maximální doba
vaření činí 95 minut.
2 Během vaření mikrovlnami a rozmrazování, každé další stisknutí Start/+30SEC./
Confirm, prodlouží dobu práce o dalších 30 vteřin.
3 Jestliže je trouba v pohotovostním režimu, otočte knoflík směrem
pro nastavení
doby vaření při plném výkonu, následně stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro
zahájení vaření.
A-2 Maso
A-3 Zelenina
A-4 Těstoviny
Rozmrazování váhové
1 Stiskněte tlačítko Weight/Time Defrost jednou. Na displeji se zobrazí nápis dEF1
a rozsvítí se kontrolky
i
.
2 Otočte knoflík směrem
, nebo
, pro nastavení váhy potravin určených k rozmrazení. Na displeji se zobrazí symbol a číslice v pořadí 100–200 ... 1900–2000 (směr
) nebo číslice v opačném pořadí (směr
).
3 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro zahájení rozmrazování. Uslyšíte zvukový signál a zapne se program rozmrazování. Zároveň na displeji začnou blikat symboly
,
a čas zbývající do ukončení rozmrazování.
Rozmrazování časové
1 Stiskněte tlačítko Weight/Time Defrost dvakrát. Na displeji se zobrazí nápis dEF2
a rozsvítí se kontrolky
a
.
2 Otočte knoflík směrem
, nebo
, pro nastavení doby rozmrazování. Dobru rozmrazování lze nastavit od 0:05 (5vteřin) do 95:00 (95 minut). Otočením knoflíku směrem
, prodloužíte dobu rozmrazování, otočením knoflíku opačným směrem
, dobu
rozmrazování zkrátíte. Maximální doba rozmrazování je 95 minut.
3 Stisknětě tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro zahájení rozmrazování. Rozsvítí se
kontrolky
a
. Výkon během časového rozmrazování je P30, je to hodnota stálá.
14
A-5 Brambory
A-6 Ryba
A-7 Těstoviny
A-8 Popcorn
Hmotnost
Čas
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (ve 450 ml studené vody)
17:30
100 g (v 800 ml student vody)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 šálej (120 ml)
1:10
2 šálky (240 ml)
2:10
3 šálky (360 ml)
3:20
50 g
1:35
100 g
2:20
MO-002_v04
Vaření ve více etapách
Lze nastavit maximálně dvě etapy vaření. V případě vaření ve více etapách, je-li rozmrazování jednou z etap vaření, bude program rozmrazování automaticky zapnutý jako první. Po
ukončení jedné etapy, uslyšíte zvukový signál a bude spuštěná další etapa.
Automatické vaření nemůže být jedním z programů vaření ve více etapách.
PŘÍKLAD
Chcete-li nastavit rozmrazování na 5 minut a následně vařit po dobu 7 minut při výkonu
mikrovln 80%, postupujte následovně:
1 Dvakrát stiskněte tlačítko Weight/Time Defrost. Na displeji se zobrazí nápis dEF2
a symboly
a
.
2 Otočte knoflík směrem
, nebo
pro nastavení doby rozmrazování 5:00.
3 Stiskněte Micro./Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100 a symboly
a
.
4 Pro volbu výkonu mikrovln P80, stiskněte ještě jednou tlačítko Micro./Grill/Combi,
nebo otáčejte knoflík směrem
, nebo
, dokud se na displeji nezobrazí nápis P80.
5 Stiskněte Start/+30SEC./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln.
6 Otočte knoflík směrem
, nebo
pro nastavení doby vaření na 7 minut.
7 Stiskněte tlačítko Start/+30SEC./Confirm, pro zahájení vaření. Uslyšíte zvukový signál, oznamující zahájení rozmrazování, na displeji bude odpočítávána doba rozmrazování.
Druhý zvukový signál informuje o zahájení vaření. Ukončení vaření etapami bude signalizováno pěti zvukovými signály.
Kontrola funkcí
V případě vaření pri využití funkce Micro./Grill/Combi, stiskněte tlačítko Micro./Grill/
Combi. Aktuální výkon mikrovln se zobrazí na displeji na 3 vteřiny.
Podobně v režimu vaření, stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer, na displeji se zobrazí
aktuální čas. Po 3 vteřinách se ukazatele vrátí do původního stavu.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
●● Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
●● Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel
a zničte zařízení uzávěru dvířek.
●● Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je třeba jej odevzdat do sběrny
k opětovné recyklaci.
likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a zdraví lidí, které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
●● Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
úřad nebo firmu, která se zabývá vývozem odpadu.
●● Správnou
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
MO-002_v04
15
SK
Vážený Klient!
Gratulujeme Vám k zakúpeniu nášho spotrebiča a vítame medzi užívateľmi výrobkov
Zelmer.
Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame používať len originálne príslušenstvo
značky Zelmer. Bolo navrhnuté špeciálne pre tento spotrebič.
Pozorne si prosím prečítajte tento návod na obsluhu. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si prosím odložte, aby ste ho mohli použiť aj
v budúcnosti.
V nižšie uvedenom mieste zapíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré sa nachádza na rúre a túto
informáciu si uchovajte do budúcnosti.
NUMER
SERYJNY:
Obsah
Bezpečnostné pokyny k ochrane pred pôsobením mikrovlnnej energie............................16
Dôležité bezpečnostné pokyny . ........................................................................................16
Montáž . .............................................................................................................................17
Vstavanie do nábytkovej steny . ........................................................................................17
Montáž rúry .......................................................................................................................17
Pokyny k uzemneniu .........................................................................................................18
Rádiové rušenie ................................................................................................................18
Čistenie – údržba a obsluha . ............................................................................................18
Technické údaje..................................................................................................................19
Požiadavky noriem ............................................................................................................19
Mikrovlnné varenie – pokyny . ...........................................................................................19
Ochranné funkcie ..............................................................................................................19
Pokyny pre riad .................................................................................................................19
Než sa obrátite na SERVIS ...............................................................................................19
Montáž otočného skleneného taniera ...............................................................................19
Konštrukcia rúry ................................................................................................................19
Ovládací panel ..................................................................................................................20
Nastavenia funkcií mikrovlnnej rúry:
Nastavenie hodín ........................................................................................................20
Mikrovlnné varenie ......................................................................................................20
Grilovanie ....................................................................................................................21
Kombinované varenie (mikrovlny + gril) ......................................................................21
Rýchle začatie varenia ................................................................................................21
Rozmrazovanie podľa hmotnosti . ...............................................................................21
Časové rozmrazovanie ...............................................................................................21
Minútovník....................................................................................................................21
Automatické menu (auto menu) ..................................................................................21
Tabuľka automatického menu ...............................................................................21
Viacstupňové varenie ..................................................................................................22
Kontrola funkcií ...........................................................................................................22
Ekologicky vhodná likvidácia . ...........................................................................................22
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
A ODLOŽTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE
Bezpečnostné pokyny k ochrane pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Nepoužívajte rúru s otvorenými dvierkami.
Môžete prísť do priameho kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade neobchádzajte ani samostatne neupravujte bezpečnostné mechanizmy.
2 Nepokladajte žiadne predmety medzi prednú časť rúry a dvierka a zabráňte hromadeniu nečistôt alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktných plochách.
3 Spotrebič nepoužívajte ak je poškodený. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka zatvárali
dôkladne a nevykazovali žiadne poškodenia:
●● závesov a zámkov (či nie sú prasknuté alebo voľné),
●● tesnení dvierok a kontaktných plôch,
●● „deformácie”.
4 Práce súvisiace s nastavovaním alebo opravou rúry môže vykonávať len kvalifikovaný
servisný personál.
16
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pri manipulácii s elektrickým spotrebičom dodržiavajte základné bezpečnostné pokyny.
Pre zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zranení alebo vystaveniu pôsobenia mikrovlnnej energie dodržiavajte pokyny:
Nebezpečenstvo! Upozornenie!
Nedodržiavanie pokynov môže spôsobiť úraz
●● Spotrebič
používajte len v súlade s účelom jeho použitia spôsobom uvedeným
v tomto návode. Nepoužívajte žieravé chemikálie alebo pary v spotrebiči. Tento typ
rúry sa používa predovšetkým na zohrievanie, varenie a sušenie potravín. Rúra nie
je určená pre priemyselné alebo laboratórne použitie.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou, ak
pracuje nesprávne alebo ak spadol alebo sa poškodil iným spôsobom.
●● Ak dôjde k poškodeniu neodpojiteľného sieťového kábla, musí byť vymenený výrobcom alebo špecializovaným opravárenským podnikom prípadne kvalifikovanou osobou kvôli predchádzaniu riziku.
●● Spotrebič môže opravovať len zaškolený personál. Nesprávne vykonaná oprava
môže vážne ohroziť užívateľa. V prípade poruchy sa odporúča oprava spotrebiča
v špecializovanom servise ZELMER.
●● Tekuté alebo iné potraviny nezohrievajte v tesne uzavretých nádobách. Môže to spôsobiť ich explóziu.
●● Pri zohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre môže vriaca tekutina vyprsknúť s omeškaním, pri prenášaní nádoby buďte preto mimoriadne opatrní. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na vyprážanie jedál. Horúci olej môže poškodiť časti rúry alebo riad, ba
dokonca spôsobiť popáleniny pokožky.
●● V rúre nezohrievajte vajcia v škrupine alebo celé vajcia uvarené natvrdo. Môžu
explodovať aj po ukončení zohrievania v mikrovlnnej rúre.
●● Nedotýkajte sa povrchu zapnutej rúry. Jeho teplota môže byť vysoká –
riziko popálenín.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov pre deti premiešajte a pretrepte. Pred podávaním
skontrolujte teplotu, aby sa zabránilo popáleninám.
●● Kuchynský riad sa môže pod vplyvom pôsobenia tepla zohrievaných potravín nahriať.
Na prenášanie riadu používajte vhodné rukoväte.
●● Práce súvisiace s údržbou alebo opravou rúry, ktoré zahŕňajú zloženie ochranného
krytu proti účinkom mikrovlnnej energie sú nebezpečné, preto by mali byť vykonávané výlučne kvalifikovanou osobou.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte deťom, aby
sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku
viac ako osem rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Nevyberajte odrazovú vložku z komory mikrovlnnej rúry! Plní ochrannú funkciu proti
žiareniu.
Poznámka!
Nedodržiavanie pokynov môže mať za následok poškodenie majetku
●● Rúru pripájajte len do elektrickej zásuvky so striedavým prúdom 230 V s ochranným
kolíkom.
●● Nepoužívajte prázdnu rúru.
●● Ako znížiť riziko vzniku požiaru vo vnútri rúry:
●● Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových obaloch pozorujte prevádzku rúry vzhľadom na možnosť vznietenia.
●● Pred vložením papierových alebo plastových vreciek do rúry z nich odstráňte
všetky drôtené viazacie prvky.
●● Ak spozorujete dym, spotrebič vypnite a odpojte ho od napájania. Za účelom
potlačenia ohňa neotvárajte dvierka.
●● Nenechávajte papierové výrobky, príbory a kuchynské riady alebo jedlo v rúre,
keď ju nepoužívate.
●● Počas prevádzky spotrebiča môže byť teplota na jeho vonkajšom povrchu vysoká.
Sieťový kábel musí byť vedený v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov
a nemôže pokrývať žiadne prvky rúry.
●● Počas používania sa spotrebič zohrieva. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali výhrevných telies vo vnútri rúry.
●● Nepoužívajte parný čistič.
●● Spotrebič nie je určený na prevádzku s použitím externých časových vypínačov
alebo osobitného systému diaľkového ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu na vnútornej strane dvierok. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu spotrebiča.
MO-002_v04
Pokyn:
Informácie o výrobku a pokyny na jeho používanie
●● Mikrovlnná rúra je určená len na domáce použitie.
●● Potraviny s hrubou šupkou ako zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany pred varením
prepichnite.
●● Nedovoľte, aby sa jedlo rozvarilo.
●● Pred použitím skontrolujte, či je vybavenie vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
●● Test kuchynských nádob:
●● Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnej
rúry.
●● Varte pri nastavení maximálnej hodnoty po dobu jednej minúty.
●● Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade,
že nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnej rúre.
●● Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uchovávanie akýchkoľvek predmetov ako chlieb,
zákusky a podobne.
Montáž rúry
Montáž
1 Uistite sa, či boli z rúry odstránené všetky obaly.
2 Odstráňte ochrannú fóliu z plášťa mikrovlnnej rúry.
1 K spotrebiču sú dodávané nasledovné diely:
a) Skrutky A
d) Šablóna
Neodstraňujte svetlohnedú sľudovú vrstvu chrániacu magnetrón.
Skontrolujte, či spotrebič nemá žiadne známky poškodenia ako ohnuté
alebo zdeformované dvierka, poškodené tesnenie dvierok a kontaktnej plochy, prasknuté alebo uvoľnené závesy a zámky dvierok, preliačiny v rúre
alebo na dvierkach.
3 V prípade akéhokoľvek poškodenia spotrebič nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaných pracovníkov servisu.
4 Mikrovlnnú rúru postavte na rovný, pevný povrch, ktorý unesie jej váhu a váhu najťažších produktov, ktoré budú v mikrovlnnej rúre varené.
5 Mikrovlnná rúra je určená len na používanie ako vstavaný spotrebič. Mikrovlnné rúry
neumiestňujte na kuchynskej doske ani nezatvárajte v skrinke.
6 Mikrovlnnú rúru nevystavuje pôsobeniu vlhkosti ani nepokladajte v blízkosti horľavých
materiálov, rovnako ako nad alebo v blízkosti spotrebičov vytvárajúcich teplo.
7 Nezakrývajte ani neupchávajte vetracie otvory spotrebiča. Neodstraňujte nôžky.
8 Rúru nepoužívajte bez otočného skleneného taniera a krúžku umiestnených vo vhodnej polohe.
9 Uistite sa, či sieťový kábel nie je poškodený, nie je uložený pod rúrou alebo na akomkoľvek horúcom alebo ostrom povrchu a či neprevísa cez okraj stola alebo kuchynskej
dosky.
10 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke tak, aby bolo v prípade núdze možné spotrebič ľahko odpojiť od zdroja napájania.
11 Spotrebič nepoužívajte a neuchovávajte mimo zastrešenej miestnosti.
b) Skrutka B
c) Konzola
e) Kryt
f) Mikrovlnná rúra
2 Príprava skrinky pred montážou mikrovlnnej rúry.
a) Pozorne si prečítajte návod umiestnený na priloženej šablóne.
Vstavanie do nábytkovej steny
1 Skrinka určená na vstavanie spotrebiča nesmie mať zadnú stenu za spotrebičom.
2 Minimálna montážna výška je 85 cm.
3 Nezakrývajte vetracie otvory ani miesta prívodu vzduchu.
Sieťový kábel nesmie byť ohnutý ani privretý.
b) Šablónu umiestnite na spodnej časti skrinky, ako je znázornené na obrázku.
MO-002_v04
17
c) V spodnej časti skrinky označte miesto, na ktorom bude upevnené konzola.
Pokyny k uzemneniu
Spotrebič uzemnite. Rúra je vybavená sieťovým káblom s uzemňovacou zástrčkou.
Kábel pripojte do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
V prípade skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Rúra musí byť používaná v samostatnom elektrickom okruhu.
Ak používate predlžovaciu šnúru:
1 Predlžovacia šnúra musí byť trojžilová a uzemnená.
2 Predlžovaciu šnúru uložte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov a ostrých
hrán tak, aby sa ňou nedalo omylom potiahnuť alebo o ňu zachytiť.
V prípade nesprávneho pripojenia existuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
d) Odstráňte šablónu a na označenom mieste skrutkami A upevnite konzolu.
V prípade akýchkoľvek otázok o uzemnení alebo pokynov k pripojeniu do
elektrickej energie kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného
technika.
Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za poškodenie rúry alebo poranenia v dôsledku nedodržania pokynov pre pripojenie k elektrickému napájaniu.
Skrutka A
Rádiové rušenie
Konzola
3 Montáž rúry v skrinke
a) Vložte mikrovlnnú rúru do skrinky. Skontrolujte, či je zadná časť mikrovlnnej rúry
pevne zaistená na konzole.
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiových, televíznych prijímačov
a podobných spotrebičov.
Rušenie môže byť obmedzené alebo vylúčené nasledovne:
1 Vyčistite dvierka a kontaktné plochy rúry.
2 Zmeňte nastavenia rozhlasovej alebo televíznej antény.
3 Zmeňte umiestnenie mikrovlnnej rúry vzhľadom k prijímaču.
4 Odsuňte mikrovlnnú rúru od prijímača.
5 Zapojte mikrovlnnú rúru do inej elektrickej zásuvky tak, aby boli rúra a prijímač napájané z rôznych elektrických obvodov.
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred čistením rúru vypnite a zástrčku sieťového kábla vytiahnite z elektrickej zásuvky.
2 Vnútrajšok rúry musí byť udržiavaný v čistote. V prípade znečistenia vnútorných
stien rúry odstráňte kúsky jedla alebo rozliatu tekutinu vlhkou handričkou. V prípade silného znečistenia použite jemný saponát. Nepoužívajte čistiace spreje a iné silné čistiace
prostriedky, ktoré môžu spôsobiť škvrny, šmuhy alebo zmatniť povrch rúry a dvierok.
3 Vonkajší povrch rúry čistite vlhkou handričkou.
Aby nedošlo k poškodeniu súčastí vnútri mikrovlnnej rúry dávajte pozor, aby voda nekvapkala cez vetracie otvory do vnútra.
4 Obe strany dvierok, okienka, tesnenie dvierok a priľahlé časti často utierajte vlhkou
handričkou a odstráňte všetky zvyšky potravín alebo rozliatej tekutiny.
Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne látky.
Konzola
Dávajte pozor, aby ste nezalomili alebo neprerezali sieťový kábel.
b) Otvorte dvierka Aby bolo možné v skrinke trvalo upevniť mikrovlnnú rúru, zasuňte
skrutku B do montážneho otvoru.
Skrutka B
5 Na umývanie plášťa nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky vo forme emulzie,
krému, pasty a podobne. Tieto by mohli okrem iných odstrániť grafické symboly ako:
mierky, symboly, výstražné označenia a podobne.
6 Zabráňte navlhčeniu ovládacieho panela. Na čistenie používajte navlhčenú mäkkú
utierku. Aby nedošlo k náhodnému zapnutiu rúry, ovládací panel čistite s otvorenými dvierkami.
7 Ak sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane
dvierok, utrite ju mäkkou handričkou.
Kondenzácia môže nastať, ak je mikrovlnná rúra používaná v podmienkach vysokej vlhkosti. V takejto situácii je to bežný jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umývajte ho v teplej vode s tekutým
prostriedkom na umývanie riadu alebo v umývačke riadu.
9 Hluku zabránite pravidelným čistením otočného krúžku a dna vnútra rúry. Spodnú plochu jednoducho čistite jemným saponátom. Otočný krúžok umývajte vo vode s tekutým
prostriedkom na umývanie riadu alebo v umývačke riadu. Pri vkladaní otočného krúžku
späť do mikrovlnnej rúry ho opatrne umiestnite na správne miesto.
10 Ak sa chcete zbaviť nepríjemného zápachu z rúry, 5 minút v rúre nechajte variť cca
200 ml vody so šťavou a kôrou z jedného citróna v miske prispôsobenej na zohrievanie
v mikrovlnnej rúre.
Vnútro dôkladne utrite suchou a mäkkou handričkou.
11 Ak je nutné vymeniť vnútornú žiarovku, obráťte sa v tejto veci na SERVIS.
12 Pravidelne čistite rúru a odstraňujte z nej usadeniny z jedla.
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý
vplyv na životnosť a viesť k vzniku nebezpečných situácií.
Montážny otvor
c) Kryt umiestnite do príslušného otvoru.
18
MO-002_v04
Technické údaje
Než sa obrátite na servis
Spotreba energie
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Bežný stav:
Menovitý výstupný výkon mikrovĺn
800 W
Frekvencia
2450 MHz
Vonkajšie rozmery (mm)
594 (D) x 345 (S) x 388 (W)
Rozmery vnútra rúry (mm)
295 (D) x 316 (S) x 218 (W)
Objem rúry
20 litrov
Otočný tanier
Priemer = 245 mm
Hmotnosť
cca 15,4 kg
1 Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiových a televíznych prijímačov. Toto rušenie je podobné rušeniu spôsobenému malými elektrickými zariadeniami ako
mixér, ventilátor, vysávač a podobne.
2 Počas varenia pri nízkom výkone mikrovĺn môže byť osvetlenie vnútra mikrovlnnej rúry
slabšie.
3 Počas varenia z jedla uniká vodná para. Väčšina pary je odvádzaná vetracími otvormi.
Časť kondenzovanej pary sa však môže usadzovať na chladných častiach rúry (napríklad
na dvierkach).
* Vyššie uvedené hodnoty sa môžu meniť, preto by si ich mal užívateľ overiť s informáciami uvedenými
na popisnom štítku rúry. Žiadne reklamácie týkajúce sa chýb týchto údajov nebudú zohľadnené.
Požiadavky noriem
Mikrovlnná rúra ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem.
Spotrebič sa zhoduje s požiadavkami smernice:
–– Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok označený na popisnom štítku symbolom CE.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Dbajte na starostlivé uloženie potravín. Najhrubšie kúsky poukladajte na krajoch
nádoby.
2 Skontrolujte nastavenie doby varenia. Varte pri nastavení najkratšej odporúčanej doby
varenia a v prípade, že to bude potrebné, dobu varenia predĺžte. Potraviny, ktoré sú veľmi
pripálené môžu začať dymiť alebo sa vznietiť.
3 Potraviny počas varenia prikryte pokrievkou. Prikrytie zabráni úniku varených potravín z nádoby a zabezpečí rovnomerné varenie. V opačnom prípade do mikrovlnnej rúry
nebudú emitované mikrovlny.
4 Počas varenia je potrebné varené potraviny otáčať, aby sa proces varenia pokrmov
ako je kurča, či hamburgery urýchlil. Väčšie potraviny, ako je napríklad pečeň, je potrebné
otočiť minimálne jedenkrát.
5 V polovici varenia je potrebné preložiť varené suroviny ako sú napríklad mäsové guľky
Potraviny, ktoré sú usporiadané na vrchu je potrebné preložiť nadol a tie ktoré sú umiestnené v strede na kraje nádoby.
Ochranné funkcie
Pokyny pre riad
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a riad k tomu prispôsobené. Ideálny materiál na riad
vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre je priehľadný materiál, ktorý umožňuje prenikanie
energie cez nádobu počas zohrievania potravín.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo riad s kovovými dekoráciami – mikrovlny cez kov
neprenikajú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte obal z recyklovaného papiera, ktorý môže
obsahovať kovové častice, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo požiar.
3 Miesto štvorcového/obdĺžnikového riadu sa odporúča používanie okrúhleho/oválneho
riadu, pretože jedlo v rohoch sa častejšie pripaľuje.
4 Odkryté miesta chráňte proti pripáleniu zakrytím úzkymi prúžkami hliníkovej fólie.
Nepoužívajte však príliš veľa fólie a vzdialenosť medzi fóliou a vnútornými stenami rúry
musí byť najmenej 3 cm.
Nasledujúci zoznam uľahčí výber vhodného riadu a nádob.
Žiaruvzdorné sklo
Sklo citlivé na teplo
Žiaruvzdorný keramický riad
Plastový riad vhodný na použitie
v mikrovlnnej rúre
Jednorazová utierka
Kovová tácka
Kovový rošt
Hliníková fólia a fóliové nádoby
MO-002_v04
1 Skontrolujte, či je rúra správne zapojená do elektrickej zásuvky. Ak nie, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a zasuňte je späť.
2 Skontrolujte, či poistka nie je spálená alebo sa nevypol automatický istič. Ak tieto
ochranné zabezpečenia fungujú správne, skontrolujte elektrickú zásuvku pripojením iného
spotrebiča.
3 Skontrolujte, či je ovládací panel správne naprogramovaný a či bol nastavený časový
programátor.
4 Skontrolujte, či sú dvierka riadne uzavreté a zaistené. V opačnom prípade mikrovlnná
energia nebude dodávaná do rúry.
5 Ak je sklenený tanier počas prevádzky hlučný, skontrolujte čistotu dna mikrovlnnej rúry
a mechanizmus otočného krúžku. Čistite podľa pokynov uvedených v kapitole „ČISTENIE
- ÚDRŽBA A OBSLUHA“.
Ak po vykonaní vyššie uvedených krokov rúra stále nefunguje, obráťte sa
na servis. Nepokúšajte sa samostatne nastavovať alebo opravovať rúru.
Montáž skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neukladajte do rúry v obrátenej
polohe. Neobmedzujte pohyb taniera.
2 Pri varení sa v mikrovlnnej rúre musí vždy nachádzať sklenený tanier a mechanizmus otočného krúžku.
3 Pri varení potraviny a nádoby s potravinami vždy
umiestňujte na sklenenom tanieri.
4 V prípade prasknutia alebo poškodenia skleneného
taniera sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.
Sklenený tanier
Náboj (spodok)
Mechanizmus
otočného
krúžku
Otočná os
Konštrukcia rúry
DETSKÁ POISTKA - ochrana detí pred manipuláciou so spotrebičom
Zámok: Pri nastavenom pohotovostnom režime, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo Stop/Clear. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi zapnutie detskej poistky, ktorá
chráni deti pred stykom so spotrebičom a na displeji sa zobrazí symbol
.
Ak po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia ste nenastavili čas, po nastavení detskej
poistky sa na displeji okrem symbolu
znázorní aj
.
Uvoľnenie poistky: Ak chcete odistiť detskú poistku stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
tlačidlo Stop/Clear. Zaznie dlhý zvukový signál, ktorý oznámi odistenie detskej poistky.
Kuchynský riad
Ak rúra nefunguje:
Mikrovlny
Gril
Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládací panel
Otočná os
Mechanizmus otočného krúžku
Sklenený otočný tanier
Okienko
Dvierka
Bezpečnostná poistka – odpojí napájanie pri otvorení dvierok počas prevádzky rúry
Kovový rošt
Odrazová vložka
4
9
1
6
5
3
2
7
8
19
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
Nastavenie hodín
Po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia sa na displeji zobrazí nápis „0:00” a zaznie
krátky zvukový signál.
1 Stlačte tlačidlo Clock/KitchenTimer. Číslice hodín začnú blikať, na displeji sa rozsvieti
kontrolný indikátor hodín
.
2 Hodiny nastavíte otočením otočného regulátora. Môžete nastaviť hodnoty od 0 do 23
v smere
alebo od 23 do 0 v smere
.
3 Stlačte tlačidlo Clock/KitchenTimer. Číslice minút začnú blikať.
4 Minúty nastavíte otočením otočného regulátora v smere
alebo
. Môžete
nastaviť hodnoty od 0 do 59 (v smere
) alebo od 59 do 0 (v smere
).
Na displeji sa zobrazia číslice od 0 do 59 alebo od 59 do 0.
5 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer, čím ukončíte nastavenie hodín. Kontrolný
indikátor a prstenec otočného regulátora zhasnú. Zobrazí sa symbol „:” a na displeji sa
zobrazí čas.
Nastavený čas sa uloží do pamäte po dobu pripojenia mikrovlnnej rúry k zdroju napätia
(bez prerušenia toku energie).
Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, opakujte kroky 1-5.
Stlačením tlačidla Stop/Clear počas nastavovania času spôsobí, že nastavenia sa automaticky vráti do pôvodného stavu.
Displej: indikátor času + iné indikátory
Micro./Grill/Combi. (Mikrovlnné varenie/Grilovanie/Kombinované varenie)
Weight/Time Defrost (Rozmrazovanie podľa váhy/Časové rozmrazovanie)
Stop/Clear (Zastaviť / Zrušiť)
Clock/Kitchen Timer (Nastavenie hodín / Časovač)
Start/+30SEC./Confirm (Štart/+30sek/Potvdenie)
Regulátor:
–– zvýšenie hodnoty
v smere hodinových ručičiek,
–– zmenšenie hodnoty
proti smeru hodinových ručičiek.
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Pizza)
1
(Mäso)
(Zelenina)
(Cestoviny)
(Zemiaky)
Mikrovlnné varenie
2
3
4
5
1 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. a nastavte požadovaný výkon mikrovlnnej rúry. Na
displeji sa zobrazí nápis P100. Zasvietia sa kontrolné indikátory
a
.
2 Ak chcete zvoliť iný výkon mikrovĺn, napr. P80, stlačte Micro.Grill/Combi. alebo otočte
otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis P80.
3 Stlačte Start/+30SEC./Confirm, čím potvrdíte výkon mikrovĺn a otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu varenia. Otáčaním otočným regulátorom nastavíte dobu varenia podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
Otáčaním otočným regulátorom v smere
sa doba varenia predĺži, otáčaním v smere
sa doba varenia skráti. Nastavené hodnoty začnite znižovať od 95:00. Maximálna
doba varenia je 95 minút.
4 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete variť.
7
PRÍKLAD
6
(Ryba)
Ak chcete nastaviť varenie na 20 minút s výkonom mikrovĺn nastaveným na 80%, vykonajte nasledujúce úkony:
1 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100 a symboly
a
.
2 Ak chcete nastaviť požadovaný výkon mikrovĺn P80, stlačte ešte raz tlačidlo Micro.
Grill/Combi. alebo otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na
displeji nezobrazí nápis P80.
3 Stlačte Start/+30SEC./Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon mikrovĺn, na displeji sa
zobrazí nápis P80.
4 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte na displeji čas
20:00 (20 minút). Na displeji sa zobrazí požadovaný čas varenia.
5 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete variť.
(Nápoje)
(Popcorn)
DISPLEJ: INDIKÁTORY – SIGNALIZÁCIA
TABUĽKA MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Mikrovlny
Čas
Gril
Minútovník
Časové rozmrazovanie
Automatické varenie
Rozmrazovanie podľa váhy
Detská poistka
Výkon mikrovĺn
Váha v gramoch
Displej
Výkon
mikrovĺn
Výkon grilu
P100
P80
P50
100%
80%
50%
Veľmi
Vysoký Stredný
vysoký
-
-
-
Upozornenie:
Vo vedľajšej tabuľke sú uvedené počty
sekúnd/minút, ktorých násobkom sa nastavuje doba varenia pre jednotlivé časové
hodnoty.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízky
10%
Veľmi
nízky
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minúta
každých 5 sekúnd
1 – 5 minút
každých 10 sekúnd
5 – 10 minút
každých 30 sekúnd
10 – 30 minút
každú 1 minútu
30 – 95 minút
každých 5 minút
Na varenie v mikrovlnnej rúre nepoužívajte rošt! Pred mikrovlnným varením
vždy vyberte rošt.
20
MO-002_v04
Grilovanie
Minútovník
1 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100 a symboly
a
.
2 Ak chcete nastaviť požadovanú funkciu grilovanie G, stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi.
kým sa na displeji nezobrazí nápis G spolu so symbolom
, alebo otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis G a symbol
.
3 Stlačte Start/+30SEC./Confirm, čím potvrdíte zvolenú funkciu a otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu grilovania. Otáčaním otočným regulátorom nastavíte dobu grilovania podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
Otáčaním otočným regulátorom v smere
sa doba grilovania predĺži, otáčaním v smere
sa doba grilovania skráti. Nastavené hodnoty začnite znižovať od 95:00. Maximálna
doba grilovania je 95 minút.
4 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete grilovať. Zaznie zvukový signál
a spustí sa program grilovanie. Súčasne sa na displeji zobrazí symbol
spolu so zvyšným časom grilovania.
Po uplynutí polovice nastaveného času grilovania zaznie dvakrát za sebou
zvukový signál (ide o bežný jav pri nastavení tejto funkcie). Ak si želáte získať lepší výsledok grilovania, otočte grilované potraviny na opačnú stranu
a zatvorte dvierka. Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím obnovíte činnosť spotrebiča.
Kombinované varenie (mikrovlny + gril)
1 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100 a symboly
a
.
2 Ak chcete zvoliť požadovanú funkciu, stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. pokiaľ sa na
displeji nezobrazí nápis C-1 alebo C-2 spolu so symbolmi
a
, alebo otáčajte otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nápis C-1 alebo
C-2 spolu so symbolmi
a
.
C-1 = 55% doby – mikrovlnné varenie 45% doby – grilovanie
C-2 = 36% doby – mikrovlnné varenie 64% doby – grilovanie
3 Stlačte Start/+30SEC./Confirm, čím potvrdíte zvolenú funkciu a otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu varenia. Otáčaním otočným regulátorom nastavíte dobu varenia podľa potreby od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
Otáčaním otočným regulátorom v smere
sa doba varenia predĺži, otáčaním v smere
sa doba varenia skráti. Nastavené hodnoty začnite znižovať od 95:00. Maximálna
doba varenia je 95 minút.
4 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete variť. Zaznie zvukový signál
a spustí sa zvolený program.
Súčasne sa na displeji zobrazia symboly
,
spolu so zvyšujúcim časom varenia.
V prípade, že zariadenie používate pre kombinované varenie, mikrovlnnú
rúru môžu používať deti výlučne pod dohľadom dospelej osoby, pretože
zariadenie sa počas práce zohreje na vysoké teploty.
Rýchle začatie varenia
1 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo
Start/+30SEC./Confirm, čím sa spustí varenie na 30 sekúnd pri plnom výkone. Každé
ďalšie stlačenie tlačidla Start/+30SEC./Confirm predĺži dobu varenie o nasledovných 30
sekúnd. Maximálna doba varenia je 95 minút.
2 Počas mikrovlnného varenia a rozmrazovania, každé ďalšie stlačenie tlačidla
Start/+30SEC./Confirm predĺži dobu činnosti o nasledujúcich 30 sekúnd.
3 V prípade, že mikrovlnná rúra je nastavená v pohotovostnom režime, otočte otočný
regulátor v smere
, čím nastavíte dobu varenia s maximálnym výkonom, následne
stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím uvediete spotrebič do činnosti.
Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1 Stlačte tlačidlo Weight/Time Defrost jeden krát. Na displeji sa zobrazí nápis dEF1,
zasvietia sa kontrolné indikátory
a
.
2 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte hmotnosť produktu, ktorý chcete rozmraziť. Na displeji sa zobrazí symbol spolu s číslami v radovom
slede 100–200 ... 1900– 2000 (v smere
) alebo čísla v opačnom poradí (v smere
).
3 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete rozmrazovať. Zaznie zvukový
signál a spustí sa program rozmrazovania. Súčasne na displeji začnú blikať symboly
,
spolu so zvyšným časom rozmrazovania.
Časové rozmrazovanie
1 Stlačte tlačidlo Weight/Time Defrost dvakrát. Na displeji sa zobrazí nápis dEF2,
zasvietia sa kontrolné indikátory
a
.
2 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu rozmrazovania. Dobu rozmrazovania môžete nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) do 95:00 (95 minút).
Otáčaním otočným regulátorom v smere
sa doba rozmrazovania predĺži, otáčaním
v smere
sa doba rozmrazovania skráti. Maximálna doba rozmrazovania je 95 minút.
3 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete rozmrazovať. Zasvietia sa kontrolné indikátory
a
. Výkon pri časovom rozmrazovaní je nastavený na P30, ide
o pevne stanovenú hodnotu.
MO-002_v04
1 Stlačte tlačidlo Clock/Kichen Timer dvakrát. Na displeji sa zobrazí nápis 00:00 zasvieti
sa kontrolný indikátor
.
2 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte čas na minútovníku. Maximálna čas nastavenia minútovníka je 95 minút.
3 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím nastavenie potvrdíte. Na displeji sa
spustí odpočítavanie, kontrolný indikátor
začne blikať, prstenec otočného regulátora
zhasne.
4 V prípade, že dvierka sú zatvorené, po ukončení odčítavania zaznie päťkrát za sebou
zvukový signál a kontrolný indikátor
zhasne. V prípade, že ste predtým nastavili
hodiny (24-hodinový cyklus na displeji), na displeji sa zobrazí momentálny (aktuálny) čas.
Minútovník je samostatný režim mikrovlnnej rúry, ktorý pracuje nezávisle
na hodinách.
Automatické menu (auto menu)
1 Otočte otočným regulátorom v smere
, čím zvolíte menu automatického varenia.
Na displeji sa zobrazia kontrolné indikátory
a
. Menu môžete nastaviť podľa pokynov v nižšie uvedenej tabuľke nasledovným spôsobom:
Otáčajúc otočným regulátorom si zvolíte: Pizza – Mäso – Zelenina – Cestoviny –
Zemiaky – Ryba – Nápoje – Popcorn, a na displeji sa zobrazí nápis A–1, ..., A–8.
2 Zvolené menu potvrďte stlačením tlačidla Start/+30SEC./Confirm.
3 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte hmotnosť produktu, ktorý chcete variť. Na displeji sa zobrazí symbol . Váhu môžete zväčšiť otočením
otočného regulátora v smere
alebo znížiť v smere
.
4 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete variť. Zaznie zvukový signál
a spustí sa program varenia. Súčasne sa vypne symbol , a na displeji sa zobrazia symboly
,
, spolu so zvyšným časom varenia.
PRÍKLAD
Ak si želáte nastaviť automatické menu s výberom varenia 350 g ryby, vykonajte nasledujúce činnosti:
1 Otočte otočným regulátorom v smere
, čím zvolíte menu automatického varenia.
Na displeji sa zobrazí nápis A-1 spolu so symbolmi
a
, prstenec otočného regulátora začne blikať. Otáčajúc otočným regulátorom nastavte hodnotu A-6 (Ryba).
2 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím potvrdíte zvolený program automatického
menu.
3 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím na displeji nastavíte váhu
350 g.
4 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete variť.
TABUĽKA AUTOMATICKÉHO MENU
Menu
A-1 Pizza
A-2 Mäso
A-3 Zelenina
A-4 Cestoviny
A-5 Zemiaky
A-6 Ryba
A-7 Nápoje
A-8 Popcorn
Váha
Displej
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (v 450 ml studenej vody)
17:30
100 g (v 800 ml studenej vody)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 pohár (120 ml)
1:10
2 poháre (240 ml)
2:10
3 poháre (360 ml)
3:20
50 g
1:35
100 g
2:20
21
Viacfázové varenie
Môžete nastaviť maximálne 2 fázy varenia. Pri viacfázovom varení, v prípade, že rozmrazovanie je jednou z fáz varenia, program rozmrazovania sa zapne ako prvý automaticky.
Po ukončení prvej fázy zaznie zvukový signál a spustí sa nasledujúca fáza.
Automatické varenie nie je jedným z programov viacfázového varenia.
PRÍKLAD
Chcete nastaviť rozmrazovanie na 5 minút a následne variť po dobu 7 minút pri výkone
mikrovĺn 80%. Vykonajte nasledujúce činnosti:
1 Stlačte dvakrát tlačidlo Weight/Time Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis dEF2
a symboly
a
.
2 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu rozmrazovania na 5:00.
3 Stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100 spolu so symbolmi
a
.
4 Ak chcete nastaviť požadovaný výkon mikrovĺn P80, stlačte ešte raz tlačidlo Micro.
Grill/Combi. alebo otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, pokiaľ sa na
displeji nezobrazí nápis P80.
5 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím potvrdíte nastavený výkon mikrovĺn.
6 Otočte otočným regulátorom v smere
alebo
, čím nastavíte dobu varenia na
7 minút.
7 Stlačte tlačidlo Start/+30SEC./Confirm, čím začnete variť. Zaznie zvukový signál,
ktorý oznámi začiatok rozmrazovania, na displeji sa začne odpočítavanie nastaveného
času pre rozmrazovanie. Druhý zvukový signál informuje o začatí varenia. Ukončenie viacfázového varenia bude oznámené päťnásobným zaznením zvukového signálu.
Kontrola funkcií
V prípade varenia v režime Micro.Grill/Combi. stlačte tlačidlo Micro.Grill/Combi. Nastavený režim činnosti mikrovĺn bude zobrazený na displeji po dobu 3 sekúnd.
Podobne v režime varenia, stlačením tlačidla Clock/Kitchen Timer, sa na displeji zobrazí
aktuálny čas. Po 3 sekundách zobrazenia hodnôt sa zobrazenie na displeji sa vráti do
pôvodného stavu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
●● Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
●● Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde
odstránia obal alebo zariadenia.
Odstrihnite elektrický prípojný kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
●● Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru. Musíte ho odovzdať na miesto
zberu starého papiera.
●● Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto výrobku.
●● Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom
smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia
za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
22
MO-002_v04
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy .........................23
Important safety instructions .............................................................................................23
Installation .........................................................................................................................24
Built-in wall unit .................................................................................................................24
Installing the microwave oven............................................................................................24
Grounding instructions ......................................................................................................25
Radio interference .............................................................................................................25
Cleaning, maintenance and operation . .............................................................................25
Technical data ...................................................................................................................26
Compliance .......................................................................................................................26
Microwave cooking – tips ..................................................................................................26
Protective functions ...........................................................................................................26
Kitchen utensils – tips . ......................................................................................................26
Before calling the service centre .......................................................................................26
Turntable installation..........................................................................................................26
Microwave oven features ..................................................................................................26
Control panel .....................................................................................................................27
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock . ........................................................................................................27
Microwave cooking.......................................................................................................27
Grilling .........................................................................................................................28
Combination cooking (microwaves + grill) ..................................................................28
Quick start ...................................................................................................................28
Defrosting by weight . ..................................................................................................28
Defrosting by time .......................................................................................................28
Kitchen timer ...............................................................................................................28
Automatic menu (auto menu) . ....................................................................................28
Automatic menu table ...........................................................................................28
Multi-stage cooking .....................................................................................................29
Checking the mode .....................................................................................................29
Ecology – Protect the environment ...................................................................................29
IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY
– READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave
energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● „warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
MO-002_v04
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to excessive microwave energy,
observe the following rules:
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Use the appliance for its intended purpose only as described in this user manual.
Do not use corrosive chemicals or vapours in the appliance. This type of microwave
oven is specifically designed for heating, cooking and drying food. It is not designed
for industrial or laboratory purposes.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, or if it is not
working properly or if it has been dropped or otherwise damaged.
●● If the non-detachable power cord is damaged, it should be replaced by the
manufacturer or at a specialist service centre or by a qualified person in order to
avoid any hazards.
●● The appliance may only be repaired by qualified service personnel. Improper repair
may result in a serious hazard to the user. In case of defects we suggest contacting
a ZELMER specialist service centre.
●● Liquids and other foods must not be heated in tightly closed containers. This may
result in their explosion.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take
care when handling the container. Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage
the oven parts or accessories and even cause skin burns.
●● Do not heat eggs in the shell and whole hard-boiled eggs in the microwave oven as
they may explode – even after microwave heating has ended.
●● When the oven is turned on do not touch its accessible parts.
Their temperature may be high – risk of burns.
●● Stir and shake the content of feeding bottles and baby food jars. Check the
temperature before consumption in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat transmission from the heated food. Use
appropriate handles.
●● Microwave oven maintenance and repair work which involves removing the protective
cover against exposure to microwave energy is dangerous, therefore it must only be
performed by a qualified person.
●● This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
unless they are aged from 8 years and above and supervised.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven cavity! It protects against
radiation.
Warning!
Risk of property damage
●● Connect the microwave oven only to the 230 V alternating current mains socket
equipped with an earthed contact.
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the microwave
oven due to the possibility of ignition.
●● Remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven.
●● If smoke is observed, switch off and unplug the appliance. Do not open the door in
order to stifle any flames.
●● Do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not used.
●● The temperature of external surfaces may be high when the appliance is operating.
The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● During use, the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the microwave oven.
●● It is forbidden to use a steam cleaner to clean the appliance.
●● The appliance is not intended for operation with the use of remote time-lag switches
or a separate remote control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. It may
cause damage to the appliance.
23
Hint
Tips and information about the product and its use
●● The microwave oven is intended for household use only.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Before using them check to make sure that the utensils are suitable for use in the
microwave oven.
●● Dish test:
●● Pour 1 glass (250 ml) of cold water into a container/dish and place it in the
microwave.
●● Heat for one minute at maximum power.
●● When finished, carefully check the temperature of the container/dish. If it is warm,
do not use it for cooking in the microwave.
●● Do not heat for more than one minute.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, e.g., bread, cakes, etc.
Installing the microwave oven
Installation
1 Make sure all packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the housing of the microwave oven.
1 The microwave oven set includes the following:
a) Screws A
d) Template
Do not remove the light brown Mica cover which protects the magnetron.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
3 In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified service
personnel.
4 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
5 The microwave oven is designed for built-in installation only. The microwave oven must
not be placed on the countertop or confined in the cupboard.
6 Do not expose the microwave oven to high temperatures and humidity. Do not place the
microwave oven near flammable materials as well as close to heat-generating appliances.
7 Do not obstruct the ventilation openings of the appliance. Do not remove the legs.
8 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly properly installed.
9 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
10 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
11 Do not use and store the microwave oven outdoors.
b) Screw B
c) Bracket
e) End cap
f) Microwave oven
2 Preparing the cabinet for microwave oven installation.
a) Carefully read the instructions given on the attached template.
Built-in wall unit
1 The built-in cabinet must not have a rear wall behind the appliance.
2 The minimum installation height is 85 cm.
3 Do not cover the ventilation openings and air intake points.
The power cord must not be bent or squashed.
b) Place the template on the bottom of the cabinet as shown in the drawing.
24
MO-002_v04
c) On the bottom of the cabinet make marks to be used for fixing the bracket.
Grounding instructions
The appliance must be grounded. The microwave oven is equipped with a power cord with
grounding plug.
Connect the power cord to a properly installed earthed socket.
In the case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
The oven should be used in a separate electric circuit.
If an extension cord is used:
1 The extension cord must be three conductor and earthed type.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
d) Remove the template and fix the bracket with the use of screws A.
In case of any doubts concerning the grounding or electric mains
connection contact a qualified electrician or service centre employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Screw A
Radio interference
Bracket
3 Installing the microwave oven in the cabinet.
a) Slide the microwave oven into the cabinet. Make sure that the rear of the microwave
oven is locked on the bracket.
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
1 Clean the door and sealing surfaces of the oven.
2 Reorient your radio or TV receiving antenna.
3 Move the microwave oven away from the receiver.
4 Place the microwave oven as far as possible from the receiver.
5 Plug the microwave oven to a different outlet so that the microwave oven and the
receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Switch off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain, tarnish
or leave streaks on the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the door and window, door seals and neighbouring parts
with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
Bracket
Be careful not to bend or squeeze the power cord.
b) Open the door. In order to fix the microwave oven to the cabinet insert screw B into
the installation hole.
Screw B
5 Do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream cleaners, polishes, etc. to
clean the housing. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven open the door before cleaning the control panel.
7 If condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door, wipe it
with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of dishwashing liquid or in a dishwasher.
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of dishwashing liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of odours inside the microwave oven boil about 200 ml of water with
lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Thoroughly wipe the inside of the microwave oven with a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a service centre.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the surface which may
affect the service life of the appliance and lead to a dangerous situation.
Installation hole
c) Place the end cap in the installation hole.
MO-002_v04
25
Technical data
Before calling the service centre
Rated input power
230 V~ 50 Hz, 1250 W (Microwaves) 1000 W (Grill)
Normal situation:
Rated output power (Microwaves)
800 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
594 (D) x 345 (S) x 388 (W)
Oven interior dimensions (mm)
295 (D) x 316 (S) x 218 (W)
Oven capacity
20 litres
Turntable
Diameter = 245 mm
Net weight
approx. 15,4 kg
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information
given in the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not
be considered.
Compliance
ZELMER microwave ovens meet the requirements of the applicable standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the rating plate.
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest indicated time and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out”
and ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least
once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Protective functions
CHILD LOCK – protection against children’s access
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the Stop/Clear button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set and the
symbol symbol
will appear on the display.
If after connecting the microwave to the mains the clock has not been set, the display will
show
(apart from the symbol
) after the child lock is activated.
Releasing the child lock: Press and hold the Stop/Clear button for 3 seconds. You will
hear a long beep indicating that the child lock has been released.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 Protect the exposed areas from getting burned by covering them with narrow strips of
aluminium foil, maintaining the distance of minimum 3 cm between the foil and the oven
internal walls.
The list below shall make the choice of the right dishes and utensils easier.
Utensils
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramics
Microwave-safe plastic dishes
Paper towel
Metal tray
Metal grid
Aluminium foil and foil containers
26
Microwaves
Grill
Combination
cooking
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
If the microwave oven does not work:
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the time set.
4 Check to make sure that the door is properly locked by the safety interlock system.
If not, the microwave energy will not be supplied to the oven.
5 If the glass tray is noisy during operation check to make sure that the bottom of the
oven and the turntable ring assembly are clean. Clean by following the information given in
the section “CLEANING, MAINTANENCE AND OPERATION”.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Turntable installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass
tray movement should not be restricted.
2 Both glass tray and turntable ring assembly must
always be used during cooking.
3 All food and food containers should always be
placed on the glass tray.
4 If the glass tray is broken or damaged contact your
nearest service centre.
Glass tray
Hub (underside)
Turntable
ring
assembly
Turntable
shaft
Microwave oven features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Control panel
Turntable shaft
Turntable ring assembly
Glass tray
Window
Door
Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during operation
Grill rack
Mica cover
4
9
1
6
5
3
2
7
8
MO-002_v04
Control panel
1
2
3
4
5
6
7
Setting the clock
After connecting the microwave oven to the mains the display will show “0:00” and the
buzzer will make a single sound.
1 Press the Clock/Kitchen Timer button. The hour digits will start flashing and the clock
indicator
will appear on the display.
2 Turn the knob to set the hour. You can set the digits from 0 to 23 by turning the knob in
the
direction or from 23 to 0 by turning the knob in the
direction.
3 Press the Clock/Kitchen Timer button. The minute digits will start flashing.
4 Turn the knob in the
or
direction to set the minutes. You can set the digits
from 0 to 59 (the
) direction).
The digits from 0 to 59 or from 59 to 0 will appear on the display.
5 Press the Clock/Kitchen Timer button to finish setting the time. The clock indicator
and the ring around the knob will go out. The “:” symbol will light and the set time will
appear on the screen.
The setting will last as long as the microwave oven is connected to the mains (and the
electricity supply is maintained).
In order to change the clock setting, repeat the steps 1-5.
If you press the Stop/Clear button while setting the time, the previous setting will be
automatically restored.
Display: clock + indicators
Micro./Grill/Combi.
Weight/Time Defrost
Stop/Clear
Clock/Kitchen Timer
Start/+30SEC./Confirm
Value adjustment knob:
–– Value increase
–– Value decrease
AUTO MENU
(Pizza)
1
(Meat)
(Vegetables)
(Pasta)
(Potatoes)
Microwave cooking
2
3
4
5
6
7
(Fish)
(Drinks)
(Popcorn)
1 Press the Micro./Grill/Combi. button to select the required power level. The display
will show P100. The indicators
,
will light.
2 To select the required power, e.g. P80, press the Micro./Grill/Combi. or turn the knob
in the
or
direction, until the display shows P80.
3 Press the Start/+30SEC./Confirm button to confirm the selected microwave power
and turn the knob in the
or
direction to set the cooking time. The cooking time
ranges from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes) and it can be increased by turning the
knob in the
direction or decreased by turning it in the
direction. You can start
decreasing the value from 95:00. The maximum cooking time is 95 minutes.
4 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start cooking.
EXAMPLE
In order to set the cooking time for 20 minutes at 80% microwave power, complete the
following steps:
1 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show P100 and the symbols
,
.
2 To select the required microwave power P80, press the Micro./Grill/Combi. button
again or keep turning the knob in the
or
direction until the display will show
P80.
3 Press the Start/+30SEC./Confirm button to confirm the selected microwave power,
the display will show P80.
4 Turn the knob in the
or
direction to set the cooking time for 20:00
(20 minutes). The set time will appear on the display.
5 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start cooking.
MICROWAVE POWER TABLE
DISPLAY: INDICATORS – SIGNALLING
Microwaves
Grill
Defrosting by time
Defrosting by weight
Microwave power
Clock
Kitchen timer
Display
P100
P80
P50
P30
P10
G
C-1
C-2
Microwave
power
100%
Very
high
80%
High
50%
Medium
30%
Low
10%
Very low
0%
55%
36%
Grill power
-
-
-
-
-
100%
45%
64%
Automatic cooking
Child lock
Weight in grams
Note:
The table on the right shows how time
settings can be changed for different time
values.
0 – 1 minute
every 5 seconds
1 – 5 minutes
every 10 seconds
5 – 10 minutes
every 30 seconds
10 – 30 minutes
every 1 minute
30 – 95 minutes
every 5 minutes
Do not use the grill rack for microwave cooking! Always take out the grill
rack from the inside of the oven before microwave cooking.
MO-002_v04
27
Grilling
1 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show P100 and the symbols
,
.
2 In order to select the required grill function G, keep pressing the Micro./Grill/Combi.
button until the display shows G and the symbol
, or keep turning the knob in the
or
direction until the display shows G and the symbol
.
3 Press the Start/+30SEC./Confirm to confirm the function and turn the knob in the
or
direction to set the grilling time. The grilling time ranges from 0:05 (5 seconds)
to 95:00 (95 minutes) and it can be increased by turning the knob in the
direction
or decreased by turning it in the
direction. You can start decreasing the value from
95:00. The maximum grilling time is 95 minutes.
4 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start grilling. The buzzer will sound and
the grilling programme will start. The symbol
and the remaining grilling time will be
visible on the display.
Halfway through the set grilling time the buzzer will make a double sound
(it is normal in this mode of operation). In order to obtain a better grilling
effect, turn the food over and close the door. Press the Start/+30SEC./
Confirm button to resume the grilling.
Combination cooking (microwave + grill)
1 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show P100 and the symbols
,
.
2 In order to select the required function, keep pressing the Micro./Grill/Combi. button
until the display shows C-1 or C-2 and the symbols
,
, or keep turning the
knob in the
or
direction until the display shows C-1 or C-2 and the symbols
and
.
C-1 = 55% of the time – microwave cooking 45% of the time – grilling
C-2 = 36% of the time – microwave cooking 64% of the time – grilling
3 Press the Start/+30SEC./Confirm button to confirm the function and turn the knob
in the
or
direction to set the cooking time. The cooking time ranges from 0:05
(5 seconds) to 95:00 (95 minutes) and it can be increased by turning the knob in the
direction or decreased by turning it in the
direction. You can start decreasing the
value from 95:00. The maximum cooking time is 95 minutes.
4 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start cooking. The buzzer will sound and
the cooking programme will start.
The symbol
,
and the remaining cooking time will be visible on the display.
When the appliance is operated in the combination mode, children may
only use the oven under adult supervision, because the appliance is heated
to high temperature.
Quick start
1 When the microwave oven is in the standby mode, press the Start/+30SEC./
Confirm button to start the cooking for 30 seconds at full power. Each time you press the
Start/+30SEC./Confirm button the cooking time will be extended by another 30 seconds.
The maximum cooking time is 95 minutes.
2 During the microwave cooking or defrosting, each time you press the Start/+30SEC./
Confirm button the cooking time will be extended by another 30 seconds.
3 When the microwave oven is in the standby mode, turn the knob in the
direction
to set the time of cooking at full power. Press the Start/+30SEC./Confirm button to start
cooking.
Defrosting by weight
1 Press the Weight/Time Defrost button once. The display will show dEF1 and the
indicators
,
will light.
2 Turn the knob in the
or
direction to set the weight of food to be defrosted.
The display will show the symbol and the numbers from 100–200 ... 1900–2000 (the
direction) or in the reverse order (the
direction).
3 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start defrosting. The buzzer will sound and
the defrosting programme will start. The symbols
,
and the remaining defrosting
time will flash on the display.
Defrosting by time
1 Press the Weight/Time Defrost button twice. The display will show dEF2 and the
indicators
,
will light.
2 Turn the knob in the
or
direction to set the defrosting time. The defrosting
time ranges from 0:05 (5 seconds) to 95:00 (95 minutes) and it can be increased by
turning the knob in the
direction or decreased by turning it in the
direction. The
maximum defrosting time is 95 minutes.
Kitchen timer
1 Press the Clock/Kitchen Timer button twice. The display will show 00:00 and the
indicator
will light.
2 Turn the knob in the
or
direction to set the required time for the kitchen
timer. The maximum kitchen timer setting is 95 minutes.
3 Press the Start/+30SEC./Confirm to confirm the setting. The display will show the
countdown, the indicator
will start flashing.
4 If the door is closed, then after the set time elapses, the buzzer will sound five times
and the
indicator will go out. If the clock has been set earlier (24-hour displaying
mode), the current time will appear on the display
The kitchen timer is a separate operating mode of the microwave oven,
independent from the clock.
Automatic menu (auto menu)
1 Turn the knob in the
direction to select the automatic cooking menu. Indicators
,
. will appear on the display. The required menu can be selected according to the
table below in the following manner:
By turning the knob, select: Pizza – Meat – Vegetables – Pasta – Potatoes – Fish
–Drinks – Popcorn, and the display will show A–1, ..., A–8.
2 After selecting the menu, confirm it by pressing the Start/+30SEC./Confirm button.
3 Turn the knob in the
or
direction to select the weight of food to be cooked.
The display will show the symbol. The weight can be increased by turning the knob in the
direction or decreased by turning it in the
direction.
4 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start cooking. The buzzer will sound and
the cooking programme will start. The symbol will go out and the display will show the
symbols
,
and the remaining cooking time.
EXAMPLE
In order to set the automatic menu for cooking 350 grams of fish, complete the following
steps:
1 Turn the knob in the
direction to select the automatic cooking menu. The display
will show A-1 and the symbols
,
. By turning the knob, select A-6 (Fish).
2 Press the Start/+30SEC./Confirm button to confirm the automatic menu programme.
3 Turn the knob in the
or
direction to set the weight 350 g.
4 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start cooking.
AUTOMATIC MENU TABLE
Menu
A-1 Pizza
A-2 Meat
A-3 Vegetables
A-4 Pasta
A-5 Potatoes
A-6 Fish
A-7 Drinks
A-8 Popcorn
Weight
Time
200 g
2:30
400 g
4:10
250 g
4:10
350 g
5:10
450 g
6:30
200 g
3:30
300 g
4:20
400 g
5:10
50 g (in 450 ml of cold water)
17:30
100 g (in 800 ml of cold water)
20:00
200 g
4:40
400 g
8:40
600 g
10:10
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
1 cup (120 ml)
1:10
2 cups (240 ml)
2:10
3 cups (360 ml)
3:20
50 g
1:35
100 g
2:20
3 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start defrosting. The indicators
,
will light. The power during the defrosting by time is set to P30 and this value cannot be
changed.
28
MO-002_v04
Multi-stage cooking
You can set up to 3 cooking stages. In the case of multi-stage cooking, if defrosting is one
of the cooking stages, the defrosting program will be automatically started as the first one.
When one stage is finished, the buzzer will make a sound and the next stage will start.
Automatic cooking cannot be one of the multi-stage cooking programmes.
EXAMPLE
You want to set the defrosting for 5 minutes and then cook for 7 minutes at 80% microwave
power. Complete the following steps:
1 Press the Weight/Time Defrost button twice. The display will show dEF2 and the
symbols
,
.
2 Turn the knob in the
or
direction to set the defrosting time to 5:00.
3 Press the Micro./Grill/Combi. button. The display will show P100 and the symbols
i
.
4 In order to select the microwave power P80, press the Micro./Grill/Combi. button
again or keep turning the knob in the
or
direction until the display shows P80.
5 Press the Start/+30SEC./Confirm button to confirm the microwave power.
6 Turn the knob in the
or
direction to set the cooking time to 7 minutes.
7 Press the Start/+30SEC./Confirm button to start cooking. The buzzer will sound to
indicate the start of defrosting, the display will show the remaining defrosting time. The
second sound will indicate the start of cooking. The end of multi-stage cooking will be
indicated by the buzzer sounding five times.
Checking the mode
In the case of cooking with the use of Micro.Grill/Combi. function, press the Micro.Grill/
Combi. button. The current operating mode of microwave oven will appear on the display
for 3 seconds.
Similar to the cooking mode, when pressing the Clock/Kitchen Timer button the display
will show the current time. After 3 seconds the indications will return to the previous state.
Ecology – Protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is neither difficult
nor too expensive. To this end:
Have the carton packaging recycled at the recycling centre, put the plastic
bags into the plastic (PE) waste container. When worn out, bring the appliance
to the appropriate waste collection centre as some of its components can be
hazardous to the environment.
Do not dispose of together with household wastes!!!
●● Packaging materials may be hazardous for children!
●● Please visit a recycling point to dispose of the packaging or the device. The power
cable should be cut off and the door lock destroyed.
●● The cardboard box is produced from recycled paper and should be handed over for
recycling.
●● By making sure the product was properly removed, you help to prevent any negative
effects that may be hazardous the environment
●● or human health caused by improper waste management of the product.
●● For further information on recycling of our product, please contact your local government
or waste disposal company.
The importer/manufacturer does not accept liability for any damages resulting from unintended use or
improper operation of the appliance.
The importer/manufacturer reserves the right to modify the product at any time, without prior notice, in
order to adjust it to legal regulations, standards and directives or due to structural, commercial, aesthetic
and other reasons.
MO-002_v04
29
MO-002_v04
MO-002_v04
MO-002_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising