Zelmer ZHS33032 (33Z032) User Manual

Zelmer ZHS33032 (33Z032) User Manual
PL
23–27
Instrucţiuni de utilizare
ONDULATOR DE PĂR
ZELMER Tip 33Z032
RU
28–33
Инструкция по
эксплуатации
ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ
ВОЛОС
ZELMER Tип 33Z032
BG
34–38
CZ
8–12
Instrukcja użytkowania
Návod k použití
LOKÓWKA DO WŁOSÓW
ZELMER Typ 33Z032
KULMA NA VLASY
ZELMER Typ 33Z032
SK
RO
2–7
13–17
HU
18–22
Návod na obsluhu
Használati utasítás
KULMA NA VLASY
ZELMER Typ 33Z032
HAJSÜTŐVAS
ZELMER 33Z032 Típus
UA
39–44
EN
45–49
Инструкция за употреба
Інструкція з користування
Instructions for use
МАША ЗА КОСА
ZELMER Тип 33Z032
БІГУДІ ДЛЯ ВОЛОССЯ
ZELMER Тип 33Z032
CURLING IRON
ZELMER Type 33Z032
PL
Spis treści
Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa . ................................................................................................................................... 2
Dane techniczne . ........................................................................................................................................................................................ 4
Budowa lokówki . ......................................................................................................................................................................................... 5
Obsługa ....................................................................................................................................................................................................... 6
Czyszczenie ................................................................................................................................................................................................ 6
Przechowywanie.......................................................................................................................................................................................... 6
Naprawa....................................................................................................................................................................................................... 7
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ............................................................................................................................................................. 7
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji lokówki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem lokówki do włosów, proszę obowiązkowo
zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
–– Niebezpieczeństwo oparzenia! Unikaj kontaktu gorących powierzchni urządzenia z twarzą, szyją oraz innymi częściami ciała. Podczas użycia, trzymaj urządzenie za uchwyt.
–– Gdy lokówka jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru. Ryzyko pożaru.
–– Podczas pracy nie kładź lokówki na mokrej powierzchni lub ubraniu.
–– Nigdy nie zanurzaj lokówki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie odkładaj lokówki do dołu,
w taki sposób, że może ona wpaść do wody będąc wciąż włączona.
–– Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody lub być nią ochlapane.
–– Nie używaj podczas kąpieli.
–– Lokówka powinna być stosowana jedynie do układania włosów.
–– Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest suche.
–– Upewnij się, czy elementy wyposażenia są suche na zewnątrz i wewnątrz a następnie załóż je na lokówkę.
–– Należy utrzymywać wszelkie części urządzenia w czystości, wolne od kurzu, lakieru do włosów, żelu itp.
–– Podczas użycia nie kładź urządzenia na powierzchni nieodpornej na ciepło.
–– Nie używaj lakieru do włosów w pobliżu włączonego urządzenia.
2
GW33-032_v01
–– Jeżeli lokówka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem wyciągnij wtyczkę zasilania. Nie sięgaj po nią do wody. Nie wolno później używać lokówki.
–– Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub mentalnych oraz osoby
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym
objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci
powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
–– Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować
poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
–– Sprawdzaj regularnie przewód zasilania. Izolacja nie może być uszkodzona ani też popękana.
–– Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
–– Podczas pracy, lokówka staje się gorąca. Nie umieszczaj lokówki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
–– Przed odłożeniem lokówki, pozwól na jej ostygnięcie.
–– Nie używaj urządzenia wobec osób, które śpią.
–– Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za samą wtyczkę.
–– Nie wyciągaj wtyczki z sieci zasilania mokrymi rękami.
–– Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej lokówce. Zawsze należy odłączyć lokówkę od zasilania po jej użyciu lub w celu jej czyszczenia.
–– Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół lokówki (ryzyko przerwania przewodu).
–– Przewód zasilający nie może mieć styczności z nagrzanymi metalowymi częściami urządzenia.
–– Nigdy nie wolno niczym przykrywać lokówki, ponieważ może to powodować akumulację ciepła w jej wnętrzu.
–– Tam gdzie występują nasadki, mogą stać się gorące podczas i po użyciu. Przed ich dotykaniem, należy pozwolić na ich ostygnięcie.
–– Nie stosuj nie zalecanych nasadek.
–– Zawsze odłączaj lokówkę od sieci po zakończeniu używania.
–– Gdy urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy jest ono wyłączone.
–– Używaj lokówki jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
UWAGA: Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się
do specjalisty elektryka.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym zbiornikiem z wodą.
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj powyższych zasad w celu uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia prądem lub pożaru.
GW33-032_v01
3
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Niniejsza lokówka jest specjalnie przeznaczona do modelowania włosów. W celu uzyskania najlepszych wyników, należy dokładnie
przeczytać wszystkie wyjaśnienia.
––
––
––
––
––
Podczas używania wyrobu, zastosuj odpowiednie odstępy czasu w stosunku do budowy, długości i grubości włosów.
Z urządzenia należy korzystać na suchych włosach.
Z urządzenia nie wolno korzystać na perukach z syntetycznych włosów.
Przed rozpoczęciem modelowania włosów, należy uczesać włosy.
Unikaj zbytniego wysuszenia włosów z powodu nadmiernego ciepła, ponieważ w takiej sytuacji Twoje włosy tracą swoją naturalną
wilgotność, łamią się i stają się sztywne.
–– Wyposażenie nagrzewa się podczas jego używania, dlatego wyłączaj urządzenie podczas nakładania i zdejmowania wyposażenia.
Wskazówki dotyczące użytkowania
––
––
––
––
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, aby podkręcać włosy pozostawiając je błyszczącymi.
Włosy, które dopiero co zostały umyte i wysuszone mogą być układane w późniejszym czasie.
Podczas pierwszych kilku użyć niniejszego urządzenia zaleca się aby poćwiczyć stylizację na mniejszych partiach włosów.
Uzyskany efekt zależy od grubości i długości włosów oraz od czasu stylizacji. Na początek zaleca się podkręcać pasmo włosów przez
10-20 sekund.
–– Aby ułatwić stylizację, można przytrzymać zimną końcówkę drugą ręką.
–– Należy korzystać z różnych nasadek zgodnie z instrukcją poniżej. Jeżeli będzie to konieczne, można powtarzać kroki stylizacji do
uzyskania pożądanego efektu.
Należy odczekać aż włosy całkowicie ostygną przed ich szczotkowaniem lub rozczesaniem.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Lokówka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: II.
4
GW33-032_v01
Budowa lokówki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Suwak włącz/wyłącz ON/OFF.
Lampka kontrolna.
Pokrętło regulacji temperatury
Klips do włosów.
Podpórka bezpieczeństwa.
Zimna końcówka.
Przewód przyłączeniowy.
6
5
3 1 2 4
7
Obsługa
1. Przesuń suwak ON/OFF na ON. Zaświeci się czerwona lampka sygnalizująca, że urządzenie się nagrzewa.
2. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na jedno z ustawień temperatury (110°C – 200°C (230°F – 392°F) – odpowiednio do rodzaju
twoich włosów.
3. Po kilku minutach czerwona lampka zgaśnie, co wskazuje, iż urządzenie osiągnęło temperaturę odpowiednią do użycia.
4. Włosy powinny być suche lub prawie suche. Oddziel pasma, które mają być zakręcone i delikatnie je rozczesz, by nie były splątane.
Nawiń wło sy nakierowując je ręką na lokówkę, a następnie zakręcaj lokówkę w kierunku skóry głowy, dokładnie tak, jak w przypadku wałków. Przytrzymaj na miejscu 10-20 sekund, a następnie delikatnie rozwiń.
5. Przytrzymanie lokówki na miejscu przez 5-10 sekund utworzy delikatne fale. By uzyskać dodatkową sprężystość i objętość podnieś
kilka pasm i delikatnie prowadź szczotkę od skóry głowy do końcówek włosów.
6. Urządzenie nadaje się do włosów naturalnych, tlenionych lub farbowanych. Cienkim lub farbowanym włosom wystarczy jedynie
10-20 sekund nawinięcia na lokówkę, by osiągnąć dobry efekt, grube włosy mogą potrzebować trochę dłuższego czasu. W praktyce
wystarczy odrobinę poeksperymentować i nabrać doświadczenia, by uzyskać pożądany efekt na dowolnym rodzaju włosów.
7. Urządzenie to można stosować do peruk z włosów naturalnych. Jednakże nie można stosować go do peruk lub włosów sztucznych
ponieważ pod wpływem ciepła wydzielanego przez lokówkę mogą się stopić.
8. Uważaj by nie dotknąć rąk lub skóry głowy nagrzanymi płytkami. Powtarzaj proces na reszcie włosów na całej głowie, pozwalając im
ostygnąć przed rozczesywaniem.
9. Po użyciu przesuń suwak ON/OFF na OFF. Lampka LED zgaśnie wskazując, że urządzenie stygnie.
10. Po użyciu natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.
GW33-032_v01
5
Czyszczenie
1.
2.
3.
4.
Gdy lokówka całkowicie ostygnie przeczyść wilgotną miękką szmatką.
Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieci.
Nie używaj chemicznych środków czyszczących.
Obudowę zewnętrzną należy czyścić suchą szmatką, nie należy dopuścić by woda kapała do wewnątrz urządzenia lub używać innych płynów. Unikaj uszkodzenia produktu.
5. Nie czyść urządzenia rozpuszczoną benzyną lub alkoholem.
Przechowywanie
1. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania bezpośrednio po użyciu
2. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może spaść lub zostać ściągnięte do wanny lub umywalki.
3. Nie używaj urządzenia w pobliżu dzieci, przechowuj produkt poza ich zasięgiem.
Naprawa urządzenia
1. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozmontowywać lub modyfikować urządzenia. Możesz spowodować obrażenia w wyniku pożaru lub niestandardowego działania.
2. Jeśli przewód lub wtyczka jest uszkodzona natychmiast zaprzestań użytkowania. Zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowanego technika w celu naprawy urządzenia bądź wymiany. Naprawa wykonana przez niewykwalifikowany personel może prowadzić do skrajnych zagrożeń takich jak pożar lub niestandardowe działanie.
3. Przewód elektryczny musi się znajdować z dala od miejsc o wysokiej temperaturze oraz powierzchni grzewczych. Prosimy nie używać urządzenia, gdy przewód elektryczny lub inne elementy urządzenia są uszkodzone. Należy przesłać ten produkt do wykwalifikowanego technika w celu naprawy.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do Ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być
zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
6
GW33-032_v01
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
GW33-032_v01
7
CZ
Obsah
Pokyny a doporučení týkající se bezpečnosti ............................................................................................................................................. 8
Technické údaje . ....................................................................................................................................................................................... 10
Konstrukce ............................................................................................................................................................................................... 11
Použití ...................................................................................................................................................................................................... 11
Čištění ....................................................................................................................................................................................................... 11
Skladování.................................................................................................................................................................................................. 12
Oprava přístroje.......................................................................................................................................................................................... 12
Ekologicky vhodná likvidace . ................................................................................................................................................................... 12
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro
tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si
prosím uschovejte, abyste jej mohli používat i v průběhu pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před prvním použitím žehličky se prosím bezpodmínečně seznamte se všemi
pokyny návodu k obsluze a informace týkajícími se bezpečnosti.
–– Nebezpečí popálení! Vyvarujte se kontaktu horkých povrchů přístroje s obličejem, krkem a s jinými částmi těla. V průběhu použití
držte přístroj za držák.
–– Neponechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý. Riziko vzniku požáru.
–– Při práci nepokládejte přístroj na mokrou plochu nebo oblečení.
–– Nikdy neponořujte přístroj, napájecí šňůru nebo zástrčku do vody nebo do jiných tekutin. Nikdy neodkládejte přístroj tak, aby mohl,
ještě zapnutý, spadnout do vody.
–– Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, kde může spadnout do vody nebo být vodou postříkán.
–– Spotřebič nepoužívejte během koupání.
–– Přístroj může být používán pouze k péči o vlasy.
–– Před použitím se ujistěte, že je přístroj suchý.
–– Ujistěte se nejprve, zda příslušenství přístroje je zevnitř i uvnitř suché a teprve poté je na přístroj nasazujte.
–– Veškeré díly přístroje udržujte čisté, nezaprášené, nepotřísněné lakem na vlasy, gelem apod.
–– V průběhu používání nepokládejte přístroj na plochy, které nejsou odolné působení tepla.
–– Nepoužívejte lak na vlasy v blízkosti vypnutého přístroje.
8
GW33-032_v01
–– Spadne-li přístroj do vody, vytáhněte zástrčku ze sítě, než jej začnete z vody vytahovat. Nesahejte pro přístroj do vody. Poté již přístroj nelze používat.
–– Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají žádné zkušenosti a odborné
znalosti, mohou používat spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší
osmi let, za předpokladu, že budou pod přísným dohledem.
–– Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou
vážného ohrožení. V případě vzniku závad se obraťte na specializovaný servis.
–– Ověřujte pravidelně napájecí kabel. Izolace nesmí být poškozená nebo popraskaná.
–– Napájecí kabel veďte mimo dosah horkých ploch.
–– Přístroj se během používání zahřívá. Neumísťujte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů.
–– Před odložením přístroje vyčkejte, dokud nevychladne.
–– Nepoužívejte přístroj vůči spícím osobám.
–– Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí kabel, ale pouze za vlastní zástrčku.
–– Nevytahuj zástrčku z napájecí sítě mokrýma rukama.
–– Ohrožení existuje i tehdy, je-li přístroj vypnut. Přístroj po použití a před čištěním vždy odpojte od napájení.
–– Nenamotávejte napájecí kabel kolem přístroje (riziko přetržení kabelu).
–– Napájecí kabel se nesmí dotýkat ohřátých kovových dílů přístroje.
–– Přístroj nikdy ničím nezakrývejte, může docházet ke kumulaci tepla uvnitř přístroje.
–– Jsou-li používány nástavce, mějte na paměti, že mohou být v průběhu používání i po použití horké. Před manipulací s nimi vyčkejte,
dokud nevychladnou.
–– Nepoužívejte nedoporučované nástavce.
–– Po ukončení používání odpojte vždy přístroj z elektrické sítě.
–– Je-li přístroj používán v koupelně, vytáhněte z bezpečnostních důvodů (přítomnost vody) zástrčku ze síťové zásuvky ihned
po použití.
–– Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
UPOZORNĚNÍ: K zajištění dodatečné ochrany se doporučuje vybavit elektrický obvod v koupelně proudovým chráničem (RCD) s nominálním proudem nepřekračujícím 30 mA. V této věci se obraťte na specializovaného elektromontéra.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, nad vanou, bazénem nebo jinou nádrží s vodou.
VÝSTRAHA: Dodržujte výše uvedené pokyny pro zabránění riziku popálení, poranění elektrickým proudem nebo
vzniku požáru.
GW33-032_v01
9
Pokyny týkající se bezpečnosti
Tato přístrojová sada je speciálně určena pro modelaci vlasů. Pro dosažení co možná nejlepších výsledků si důkladně přečtěte veškerá
vysvětlení.
––
––
––
––
––
––
V průběhu používání výrobku, lze stanovit adekvátní časové intervaly v závislosti na druhu, délce a tloušťce vlasů.
Přístroj používejte na suché vlasy.
Přístroj nelze využívat na parukách ze syntetických vlasů.
Před modelací účesu si vlasy učešte.
Vyvarujte se přílišného vysušení vlasů nadměrným teplem; vlasy pak ztrácení svou přirozenou vlhkost, lámou se a jsou tuhé.
Vybavení se v průběhu používání nahřívá, vypínejte proto přístroj během nasazování a sundávání nástavců a vybavení.
Pokyny pro používání přístroje
––
––
––
––
Přístroj je navržen tak, aby vytvářel lesklé loky vlasů.
Vlasy, které byly právě umyty a vysušeny mohou být tvarovány později.
Pro začátek používání přístroje doporučujeme nacvičení vlasové stylizace na menších partiích vlasů.
Získaný efekt závisí na tloušťce a délce vlasů a době stylizace. Pro začátek doporučujeme kulmovat loknu vlasů po dobu 10-20
sekund.
–– Pro usnadnění stylizace, přidržujte studenou koncovku kulmy (9) druhou rukou.
–– Využívejte různé typy nástavců podle návodu k obsluze. Bude-li to nutné, opakujte jednotlivé kroky kulmování do doby dosažení požadovaného efektu.
Před kartáčováním a rozčesáváním vyčkejte, dokud vlasy zcela nevyschnou.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Kulma ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Druh proudové ochrany proti zasažení elektrickým proudem: II.
10
GW33-032_v01
Konstrukce
1. Posuvný přepínač zapnout/
vypnout ON/OFF.
2. Signalizační kontrolka.
3. Ovládání teploty
4. Pinetka na vlasy.
5. Bezpečnostní podpěrka.
6. Studená koncovka.
7. Napájecí kabel.
6
5
3 1 2 4
7
Použití
1. Stiskněte přepínač ON/OFF do polohy ON. Rozsvítí se červená kontrolka oznamující, že se zařízení ohřívá.
2. Otočte knoflíkem ovládání teploty (umístěným důmyslně uvnitř rukojeti, aby nedošlo k nechtěnému přestavení teploty) na jeden ze
stupňů nastavení teploty (110°C – 200°C (230°F – 392°F) podle druhu vašich vlasů.
3. Po několika minutách červená kontrolka zhasne, což znamená, že přístroj dosáhl příslušné teploty.
4. Vlasy by měly být suché nebo téměř suché. Oddělte pramínky, které se mají natáčet a jemně je rozčešte, aby nebyly spletené.
Natočte vlasy na kulmu, přičemž je rukou navádějte. Postupně otáčejte kulmou směrem k pokožce hlavy přesně jako u natáček.
Přidržte na místě 10-20 sekund a pak je jemně rozviňte.
5. Přidržením kulmy 5-10 sekund na místě se vytvoří jemné vlny. Chcete-li dosáhnout větší pružnosti a objemu, nadzvedněte několik
pramínků a jemně veďte kartáč od pokožky hlavy ke konečkům vlasů.
6. Přístroj je vhodný pro přirozené, odbarvené nebo obarvené vlasy. Tenkým nebo barveným vlasům stačí pouhých 10-20 sekund
natočení na kulmu, aby se dosáhlo dobrého výsledku, tlusté vlasy mohou potřebovat poněkud delší dobu. V praxi postačí trochu
experimentovat a získat zkušenosti, aby se dosáhlo požadovaného výsledku na libovolném druhu vlasů.
7. Přístroj lze používat na paruky z lidských vlasů. Nelze jej však používat na paruky či vlasy umělé, jelikož se mohou vlivem tepla
kulmy roztavit.
8. Dávejte pozor, abyste se rozehřátými destičkami nedotkli rukou nebo pokožky hlavy. Postup opakujte na ostatních vlasech na celé
hlavě a před rozčesáním je nechejte vystydnout.
9. Po použití přepněte přepínač ON/OFF do polohy OFF. Kontrolka LED zhasne, což znamená, že přístroj stydne.
10. Ihned po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.
Čistění
1. Až kulma úplně vystydne, otřete ji navlhčeným měkkým hadříkem.
2. Při čištění vždy ihned vytahujte zástrčku ze zásuvky.
GW33-032_v01
11
3. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
4. Vnější plášť otírejte suchým hadříkem, dbejte, aby voda nekapala do vnitřku přístroje. Nepoužívejte ani žádné jiné kapalné prostředky. Chraňte před poškozením.
5. Nečistěte přístroj ředidly, benzínem či alkoholem.
Skladování
1. Vždy ihned po použití odpojujte přístroj ze sítě.
2. Nenechávejte ani neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout nebo být nechtěně stažen do vany či umyvadla.
3. Nepoužívejte přístroj v blízkosti dětí, uchovávejte jej mimo jejich dosah.
Oprava přístroje
1. Nepokoušejte se přístroj vlastními silami opravovat, rozebírat nebo upravovat. Můžete způsobit zranění v důsledku požáru nebo
nesprávné činnosti.
2. Pokud je přívodní šňůra nebo zástrčka poškozena, přestaňte přístroj okamžitě používat. Zaneste přístroj do nejbližší autorizované
opravny nebo ke kvalifikovanému technikovi k opravě či výměně. Oprava provedená nekvalifikovanou osobou může vést k vysokému nebezpečí jako je požár či nestandardní fungování.
3. Elektrický přívod nesmí být v blízkosti horkých míst ani v blízkosti topných ploch. Nepoužívejte přístroj, jsou-li přívodní kabel či jiné
části zařízení poškozené. Zašlete výrobek kvalifikovanému technikovi k opravě.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE
s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou
provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím
nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
12
GW33-032_v01
SK
Obsah
Pokyny a odporúčania tykajúce sa bezpečnosti......................................................................................................................................... 13
Technické údaje.......................................................................................................................................................................................... 15
Konštrukcia kulmy...................................................................................................................................................................................... 16
Obsluha...................................................................................................................................................................................................... 16
Čistenie ..................................................................................................................................................................................................... 16
Uchovávanie............................................................................................................................................................................................... 17
Opravy spotrebiča...................................................................................................................................................................................... 17
Ekologicky vhodná likvidácia...................................................................................................................................................................... 17
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté
špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si
uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania kulmy.
Bezpečnostné pokyny
Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti. Pred prvým použitím kulmy na vlasy je potrebné sa podrobne zoznámiť so
všetkými pokynmi týkajúcimi sa používania a bezpečnostnými informáciami.
–– Riziko popálenia! Vyhýbajte sa kontaktu horúcich povrchov zariadenia s tvárou, šijou a inými časťami tela. Počas používania držte
zariadenie za rukoväť.
–– Ak je kulma zapnutá, nikdy ju nenechávajte bez dohľadu. Riziko vzniku požiaru.
–– Počas prevádzky sa kulma nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.
–– Nikdy neponárajte kulmu, napájací vodič alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny. Pri odkladaní kulmy sa pamätajte, že zapnutá
kulma nesmie spadnúť do vody.
–– Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, z ktorého môže spadnúť do vody, alebo tam, kde je riziko ostriekania vodou.
–– Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa.
–– Kulmu používajte iba na úpravu vlasov.
–– Pred použitím sa uistite, že je zariadenie suché.
–– Uistite sa, že príslušenstvo je z vonkajšej a vnútornej strany suché, a až potom ho naložte na kulmu.
–– Všetky časti zariadenia udržiavajte čisté, očisťujte ich od prachu, laku na vlasy, gélu a pod.
–– Počas používania neodkladajte zariadenie na povrchy, ktoré nie sú odolné voči pôsobeniu vysokých teplôt.
–– Nepoužívajte lak na vlasy v blízkosti zapnutého zariadenia.
GW33-032_v01
13
–– Ak kulma vpadne do vody, pred jej vybratím vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky. Nesiahajte po ňu do vody. Potom sa kulma nesmie používať.
–– Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako aj osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením
pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte
deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby.
–– Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
–– Pravidelne kontrolujte napájací kábel. Izolácia nesmie byť poškodená ani popraskaná.
–– Napájací kábel držte ďaleko od horúcich povrchov.
–– Kulma je počas prevádzky horúca. Neodkladajte kulmu v blízkosti horľavých materiálov.
–– Pred odložením kulmy ju nechajte vychladnúť.
–– Zariadenie sa nesmie používať na úpravu vlasov osôb, ktoré spia.
–– Nevyťahujte napájaciu zástrčku ťahaním za napájací vodič, vždy ťahajte za samotnú zástrčku.
–– Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky mokrými rukami.
–– Riziko je aj pri vypnutej kulme. Vždy po použití a pred čistením odpojte kulmu od napájania.
–– Napájací vodič neovíjajte o kulmu (riziko prerušenia vodiča).
–– Napájací kábel sa nesmie dotýkať rozohriatých kovových častí zariadenia.
–– Kulma sa nikdy nesmie prikrývať, pretože to môže zapríčiniť akumuláciu tepla v jej vnútri.
–– V prípade použitia rôznych nástavcov, tieto môžu byť horúce počas a po použití. Pred ich dotknutím ich nechajte vychladnúť.
–– Nástavce, ktoré sa neodporúčajú, sa nesmú používať.
–– Po použití kulmy ju vždy odpájajte od elektrickej siete.
–– Ak zariadenie používate v kúpeľni, po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pretože blízkosť vody je nebezpečná, aj vtedy,
keď je zariadenie vypnuté.
–– Používajte kulmu v súlade s jej určením, podľa tohto návodu na obsluhu.
POZOR: Pre dodatočnú ochranu nainštalujte v elektrickom obvode, ktorý napája kúpeľňu, prúdový chránič (RCD) s nominálnym vypínacím prúdom maximálne 30 mA. Obráťte sa na odborne spôsobilého elektrikára.
UPOZORNENIE: Toto zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody: nad vaňou, pri bazéne alebo inej vodnej nádrži.
UPOZORNENIE: Dodržiavajte hore uvedené pokyny pre zamedzenie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
14
GW33-032_v01
Bezpečnostné pokyny
Táto kulma s príslušenstvom je špeciálne určená na úpravu vlasov. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov si dôkladne prečítajte všetky vysvetlivky.
––
––
––
––
––
Počas používania zariadenia robte príslušné prestávky v závislosti od stavby, dĺžky a hrúbky vlasov.
Zariadenie používajte, ak máte suché vlasy.
Nepoužívajte zariadenie v prípade parochne zo syntetických vlasov.
Pred začatím úpravy vlasov ich učešte.
Vyhýbajte sa príliš silnému vysušeniu vlasov používajúc príliš vysokú teplotu - Vaše vlasy stratia prirodzenú vlhkosť, budú sa lomiť
a nebudú pružné.
–– Príslušenstvo sa počas používania zohrieva, preto počas nakladania a snímania príslušenstva je potrebné kulmu vypnúť.
Pokyny tykajúce sa prevádzky
––
––
––
––
Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby natáčané vlasy zachovali svoj lesk.
Vlasy, ktoré boli umyté a vysušené, môžete upravovať neskôr.
Počas niekoľkých prvých použití tohto zariadenia sa odporúča, aby ste si vyskúšali úpravu vlasov na menších oblastiach vlasov.
Dosiahnutý výsledok závisí od hrúbky a dĺžky vlasov a od času venovaného ich úprave. Na začiatok odporúčame natáčať pramienok
vlasov cca. 10–20 sekúnd.
–– Pre uľahčenie ich úpravy môžete pridržať chladnú špičku (9) druhou rukou.
–– Nástavce používajte podľa nižšie uvedeného návodu. Ak to bude potrebné, môžete zopakovať jednotlivé činnosti pre dosiahnutie
lepšieho výsledku.
Pred kefovaním alebo česaním vlasov počkajte, až kým úplne nevychladnú.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Kulma ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Druh ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II.
GW33-032_v01
15
Konštrukcia kulmy
1. Posuvný prepínač zapni/vypni
ON/OFF.
2. Kontrolka.
3. Otočný regulátor teploty.
4. Kliešte na vlasy.
5. Bezpečnostný odkladací stojanček.
6. Chladná špička.
6
7. Napájací kábel.
5
3 1 2 4
7
Obsluha
1. Stlačte tlačidlo ON/OFF do polohy ON. Rozsvieti sa červená kontrolka, ktorá ukazuje, že sa spotrebič rozohrieva.
2. Otočte prepínač nastavenia teploty (pohodlne umiestnený vo vnútri rukoväte, čo zamedzuje náhodnej zmene teploty) do jednej
z polôh: 110°C – 200°C (230°F – 392°F) – primerane podľa druhu vašich vlasov.
3. Po niekoľkých minútach červená kontrolka zhasne, čo signalizuje, že zariadenie dosiahlo požadovanú teplotu.
4. Vlasy musia byť suché alebo skoro suché. Oddeľte pramienky vlasov, ktoré chcete natočiť, a opatrne ich rozčešte, aby neboli zamotané. Natočte vlasy – jednou rukou ich priložte ku kulme, a potom otáčajte kulmu smerom k pokožke hlavy presne tak, ako v prípade
natáčok. Pridržte kulmu 10-20 sekúnd, a potom opatrne rozviňte vlasy.
5. Pridržaním kulmy na jednom mieste 5-10 sekúnd vytvoríte jemne vlny. Pre získanie dodatočnej pružnosti a zväčšenie objemu zdvihnite niekoľko pramienkov a opatrne veďte kefu od pokožky hlavy smerom ku koncovkám vlasov.
6. Vhodná pre prirodzené vlasy, odfarbené peroxidom alebo farbené. Pre tenké alebo farbené vlasy stačí iba 10-20 sekúnd natáčania
kulmou pre dosiahnutie dobrého výsledku, hrubé vlasy si môžu vyžadovať trochu viac času. V praxi stačí kulmu trošku vyskúšať
a získať skúsenosti pre dosiahnutie požadovaných výsledkov v prípade každého druhu vlasov.
7. Kulmu môžete používať na parochne z pravých vlasov. Nesmie sa však používať na parochne z umelých vlasov, pretože vplyvom
tepla z kulmy sa tieto môžu roztaviť.
8. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli rozohriatymi doštičkami rúk alebo pokožke na hlave. Postup zopakujte s pramienkami vlasov
na celej hlave, nechajte ich vychladnúť pred rozčesávaním.
9. Po použití tlačidlo ON/OFF stlačte do polohy OFF. LED kontrolka zhasne, čo ukazuje, že spotrebič chladne.
10. Po použití okamžite vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky.
Čistenie
1. Po úplnom vychladnutí kulmy ju očistite vlhkou mäkkou prachovkou.
2. V prípade čistenia vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
16
GW33-032_v01
3. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
4. Vonkajšie časti telesa čistite suchou prachovkou, voda nesmie preniknúť dovnútra spotrebiča, nesmú sa používať iné tekuté
prostriedky. Zamedzte poškodeniu výrobku.
5. Spotrebič sa nesmie čistiť rozriedeným benzínom alebo alkoholom.
Uchovávanie
1. Vždy ihneď po použití odpojte spotrebič od zdroja napájania.
2. Neodkladajte ani neuchovávajte spotrebič na mieste, z ktorého môže spadnúť alebo môže byť stiahnutý do vane alebo do umývadla.
3. Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti detí, uchovávajte ho mimo ich dosahu.
Opravy spotrebiča
1. Nepokúšajte sa samostatne opravovať, rozoberať alebo upravovať spotrebič. Môžete tým zapríčiniť vznik úrazu v dôsledku požiaru
alebo nesprávneho fungovania.
2. Ak sú vodič alebo zástrčka poškodené, ihneď prestaňte spotrebič používať. Odovzdajte spotrebič do najbližšieho autorizovaného
servisu alebo odborne spôsobilému servisnému technikovi za účelom opravy alebo výmeny. Opravy vykonané neoprávnenými zamestnancami môžu byť príčinou vzniku extrémnych nebezpečenstiev, ako sú požiar alebo nesprávne fungovanie.
3. Elektrický vodič sa musí nachádzať ďaleko od miest s vysokou teplotou a ohrievacích plôch. Prosíme, aby ste zariadenie nepoužívali, ak sú elektrický vodič alebo iné prvky zariadenia poškodené. Odošlite tento výrobok odborne spôsobilému servisnému technikovi na opravu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by
mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol.
s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo
zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW33-032_v01
17
HU
Tartalomjegyzék
Biztonsági és kezelési utasítások . ............................................................................................................................................................ 18
Műszaki adatok ......................................................................................................................................................................................... 20
A hajsütővas szerkezeti felépítése ............................................................................................................................................................ 21
A készülék kezelése .................................................................................................................................................................................. 21
Tisztítás ..................................................................................................................................................................................................... 22
Tárolás....................................................................................................................................................................................................... 22
A készülék javítása..................................................................................................................................................................................... 22
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ............................................................................................................................................. 22
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati
utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajsütővas későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A hajsütővas első használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg
a használati utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.
–– Égési sérülés veszélye! A készülék forró felületei ne kerüljenek az arc, a nyak, és más testrész közelébe. Használata alatt tartsa a készüléket a fogantyújánál fogva.
–– Ha a hajsütővas bekapcsolt állapotban van, ne hagyja felügyelet nélkül. Tűzveszély.
–– A működése közben a hajsütővasat ne tegye nedves felületre vagy ruhára.
–– A hajsütővasat, a hálózati kábelt vagy a csatlakozó dugót sohase merítse vízbe. Sohase tegye le a hajsütővasat olyan helyzetben,
hogy az még bekapcsolt állapotban a vízbe eshessen.
–– A készüléket ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy víz fröccsenhet rá.
–– Ne használja fürdés közben.
–– A hajsütővasat csak a hajformázásra használja.
–– Használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék száraz-e.
–– Ellenőrizze, hogy a készülék tartozékai kívülről-belülről szárazak-e, majd helyezze fel őket a hajsütővasra.
–– A készülék tartozékait tiszta állapotban tárolja, a port, a hajlakkot, valamint a hajzselét rögtön távolítsa el.
–– Használat közben ne tegye a készüléket a hőérzékeny felületre.
18
GW33-032_v01
–– Ne használjon hajlakkot a bekapcsolt készülék közelében.
–– Ha a hajsütővas a vízbe esik, mielőtt kivenné belőle, húzza ki a hálózati dugóját a konnektorból. Ne nyúljon érte a vízbe. Ezután a készüléket nem szabad használni.
–– Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc
év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
–– A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
–– A hálózati kábelt renszeresen ellenőrizze. A szigetelése nem lehet sérült vagy repedezett.
–– A hálózati kábelt tartsa távol a forró felületektől.
–– Működése közben a hajsütővas felforrósodhat. Ne tegye a hajsütővasat gyúlékony anyagok közelébe.
–– Mielőtt elteszi a hajsütővasat, várja meg, hogy kihűljön.
–– A készüléket ne használja alvó személyeken.
–– A hálózati dugót mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, ne pedig a kábelt húzva.
–– Ne húzza ki a hálózati dugót a konnektorból nedves kézzel fogva.
–– A kikapcsolt hajsütővas is veszélyes lehet. A használata után vagy a tisztítása előtt mindig ki kell kapcsolni a hálózati csatlakozó aljzatból.
–– A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajsütővas köré (a vezeték megtörhet).
–– A hálózati kábel ne kerüljön a készülék forró fémfelületei közelébe.
–– A hajsütővasat sohasem takarja le, mert a belsejében hőfelhalmozódás jöhet létre.
–– A tartozékok a használat közben és után is forrók lehetnek. Várja meg, míg kihűlnek.
–– Az általunk nem javasolt kiegészítő tartozékokat ne használja.
–– Használat után mindig kapcsolja ki a hajsütővasat a hálózati csatlakozó aljzatból.
–– Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használata után mindig húzza ki a dugót a konnektorból, mert a víz közelsége
veszélyt jelent, amikor a készülék ki van kapcsolva.
–– A hajsütővasat csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
FIGYELEM: A nagyobb biztonság érdekében a fürdőszoba áramellátását biztosító elektromos áramkörbe ajánlatos max. 30 mA-es érzékenységű áram-védőkapcsolót (RCD) beiktatni. Ebben a kérdésben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja a vízzel teli fürdőkád, medence vagy más víztartály felett.
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése végett tartsa be a fenti szabályokat.
GW33-032_v01
19
A biztonságos használatra vonatkozó tanácsok
A kombinált hajsütővas elsősorban a hajformázásra szolgál. A legjobb eredmény elérése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi információkat.
––
––
––
––
––
––
A készüléket rövid szakaszokban használja, a haja szerkezetének, hosszúságának, vastagságának megfelelően.
A kszüléket a száraz hajra használja.
A készüleket nem szabad használni a szintetikus parókára.
A hajat a formázása előtt át kell fésülni.
A haját ne szárítsa túl sokáig, mivel ebben az esetben a haja elveszíti természetes nedvességét, töredezni kezd és tartását veszti.
A tartozékok a használatuk során felmelegednek, ezért a készüléket a tartozékok felhelyezésekor vagy levételekor kapcsolja ki.
Kezelési utasítások
––
––
––
––
A készüléket úgy tervezték meg, hogy göndöríti a hajat, közben a haj fényes marad.
A kimosott és megszárított hajat később is lehet formázni.
A készülék első használata alkalmával ajánlatos, hogy a hajformázást egy kisebb hajtincsen probálja ki.
A hajformázás eredménye a haj vastagságától és hosszúságától, valamint a formázás idejétől függ. Első alkalommal a hajtincs 10–20
másodperces göndörítését javasoljuk.
–– A hajformázás könnyítésének céljából tartsa a készüléket a hőszigetelt végét (9) szabadon marad kezével.
–– A különböző tartozékokat az alábbi használati utasításban leírtaknak megfelelően használja. Amennyiben az szükséges, a hajformázást meg lehet ismételni, a kivánatos eredmény eléréséig.
A haj átfésülése előtt meg kell várni, míg kihűl.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajsütővas az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
Áramütés elleni védelmi fokozat: II.
20
GW33-032_v01
A hajsütővas szerkezeti felépítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ON/OFF be/ki tolókapcsoló.
Jelzőlámpa.
Hőfokszabályozó gomb.
A hajsütővas villája.
Biztonsági tartó.
Hőszigetelt vég.
Hálózati csatlakozó kábel.
6
5
3 1 2 4
7
A készülék kezelése
1. Nyomja meg az ON/OFF gomb ON részét. Felgyullad a piros lámpa, jelezve, hogy a készülék melegszik.
2. Tekerje el a hőfokszabályozó gombot (a fogantyú belsejében kényelmesen van elhelyezve, hogy elkerülhető legyen a véletlenszerű
hőfok-változtatás) az egyik hőmérséklet-fokozatra (110°C – 200°C (230°F – 392°F) – a haja típusának leginkább megfelelőre.
3. Néhány perc múlva a piros lámpa kialszik, ami arra utal, hogy a készülék elérte a használatához szükséges megfelelő hőmérsékletet.
4. A hajnak száraznak vagy majdnem száraznak kell lennie. Különítse el a göndörítésre szánt hajtincseket és gyengéd mozdulatokkal
fésülje ki őket, hogy ne legyenek bennük gubancok. Az ujjaival tegye fel a hajat a hajsütővasra, majd csavarja el a hajsütővasat
a fejbőr irányába, ugyanúgy, mint a hajcsavarók esetében. Tartsa egy helyben 10-20 másodpercig, majd könnyed mozdulatokkal
tekerje vissza.
5. A hajsütővas 5-10 másodpercen keresztül történő egy helyben tartása enyhén hullámos hajat eredményez. Ha a haj nagyobb rugalmasságát vagy terjedelmét kívánja elérni, emeljen fel néhány hajtincset és a kefét húzza a fejbőr felől a hajszálak végének az
irányába.
6. A készülék természetes színű, szőkített vagy festett hajhoz alkalmazható. A vékony szálú vagy festett haj esetében a megfelelő
eredmény elérése céljából elegendő azt 10-20 másodpercre felcsavarni a hajsütővasra, a vastag, dús haj ennél valamivel hosszabb
időt igényelhet. A gyakorlatban elég egy kicsit kísérletezni vele és megfelelő tapasztalatra lehet szert tenni, hogy az adott hajtípus
esetében a kívánt hatás elérhető legyen.
7. A készülék a természetes hajból készült parókákhoz is használható. A műhajból készült parókákhoz azonban nem alkalmazható,
mert a hajsütővas által kibocsátott hő hatására a paróka hajszálai szétolvadhatnak.
8. Ügyeljen arra, hogy a hajsütővas felforrósodott sütőlapjaihoz ne érjen kézzel vagy azok ne érintsék a fejbőrt. Ismételje meg ezt
a műveletet a haj többi részén is, a haj szétfésülése előtt megvárva, hogy az kihűljön.
9. A használat után nyomja meg az ON/OFF gomb OFF részét. A LED lámpa kialszik, azt jelezve, hogy a készülék hűl.
10. A használat után azonnal húzza ki a készülék csatlakozó dugóját a konnektorból.
GW33-032_v01
21
Tisztítás
1.
2.
3.
4.
Amikor a hajsütővas teljesen kihűl, törölje meg egy nedves, puha ruhával.
A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
Ne használjon vegyi tisztítószereket.
A készülék külső borítását száraz ruhával törölje le és ne engedje meg, hogy a készülék belsejébe víz csöppenjen, de ne használjon
más folyadékokat sem. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne sérüljön meg.
5. A készüléket ne tisztítsa hígított benzinnel vagy alkohollal.
Tárolás
1. A használat után közvetlenül a készülék hálózati csatlakozó dugóját húzza ki mindig a konnektorból.
2. A készüléket ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen, ahol leeshet, vagy a vezetékénél fogva a fürdőkádba vagy a mosogatóba húzható.
3. Ne használja a készüléket gyermekek közelében, és azt mindig gyerekektől elzárt helyen tárolja.
A készülék javítása
1. A készülék javításával, szétszerelésével vagy módosításával ne próbálkozzon. Az ilyen típusú beavatkozás személyi sérüléssel járó
tüzet vagy a készülék rendellenes működését okozhatja.
2. Ha a hálózati kábele vagy a csatlakozó dugója sérült, azonnal szakítsa félbe a készülék használatát. A készülék javítása vagy
cseréje céljából vigye azt el a legközelebbi hivatalos márkaszervízbe vagy forduljon egy szakképzett szerelőhöz. A szakképzetlen
személyek által elvégzett javítás súlyos veszéllyel járhat, mint pl. tűzveszély vagy a készülék rendellenes működése.
3. A készülék elektromos vezetékét tartsa magas hőmérsékletű helyektől és fűtő felületektől távol. Ne használja a készüléket, ha annak elektromos vezetéke vagy más részei sérültek. Javítás céljából juttassa el a terméket szakképzett szerelőhöz.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő
esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,
irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
22
GW33-032_v01
RO
Cuprins
Indicaţii şi recomandǎri privind siguranţa................................................................................................................................................... 23
Date tehnice .............................................................................................................................................................................................. 25
Structura ondulatorului de pǎr ................................................................................................................................................................... 26
Deservire.................................................................................................................................................................................................... 26
Curăţare..................................................................................................................................................................................................... 27
Păstrare...................................................................................................................................................................................................... 27
Repararea aparatului.................................................................................................................................................................................. 27
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător ................................................................................................................................................. 27
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au
fost proiectate special pentru acest produs.
Vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţǎ. O atenţie deosebitǎ se cuvine acordatǎ instrucţiunilor privind siguranţa. Vǎ
rugǎm sǎ pǎstraţi instrucţiunile de funcţionare pentru a le putea folosi şi mai târziu, în timpul utilizǎrii ulterioare a ondulatorului de pǎr.
Indicaţii privind siguranţa
Informaţiile urmǎtoare se referǎ la sǎnǎtatea şi siguranţa dumneavoastrǎ. Înainte de prima utilizare a ondulatorului de pǎr, vǎ rugǎm sǎ
luaţi neapǎrat la cunoştinţǎ toate instrucţiunile şi informaţiile referitoare la siguranţǎ.
–– Pericol de arsuri! Evitaţi sǎ atingeţi cu ondulatorul de pǎr faţa gâtul sau alte pǎrţi ale corpului. În timpul folosirii sale, ţineţi ondulatorul
de pǎr de mâner.
–– Nu lǎsaţi niciodatǎ ondulatorul de pǎr pornit, fǎrǎ supraveghere. Pericol de incendiu.
–– În timpul utilizǎrii ondulatorului de pǎr, nu-l aşezaţi pe o suprafaţǎ umedǎ sau pe haine.
–– Nu cufundaţi niciodatǎ ondulatorul de pǎr, cablul de alimentare sau ştecǎrul în apǎ sau în alt lichid. Nu aşezaţi niciodatǎ ondulatorul
de pǎr astfel încât sǎ poatǎ cǎdea în apǎ sau în alte lichide atunci când este pornit.
–– Nu aşezaţi şi nu pǎstraţi aparatul într-un loc în care poate cǎdea în apǎ sau poate fi stropit cu apǎ.
–– Nu folosiţi ondulatorul de pǎr în timp ce faceţi duş.
–– Ondulatorul de pǎr trebuie folosit numai pentru aranjarea pǎrului.
–– Înainte de utilizarea sa, asiguraţi-vǎ cǎ aparatul este uscat.
–– Asiguraţi-vǎ cǎ elementele accesoriilor sunt uscate, atât în interior, cât şi în exterior şi abia dupǎ aceea montaţi-le la ondulatorul de pǎr.
–– Trebuie sǎ pǎstraţi toate componentele aparatului curate, fǎrǎ praf, fǎrǎ depuneri de lac de pǎr, gel etc.
–– În timpul utilizǎrii sale, nu aşezaţi ondulatorul de pǎr pe suprafeţe nerezistente la temperaturi înalte.
–– Nu folosiţi lac de pǎr în apropierea aparatului pornit.
GW33-032_v01
23
–– Dacǎ ondulatorul de pǎr cade în apǎ, scoateţi ştecǎrul din prizǎ înainte de a-l lua din apǎ. Nu întindeţi mâna în apǎ sǎ-l scoateţi direct. Este interzisǎ utilizarea în continuare a ondulatorului de pǎr.
–– Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării
greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
–– Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de control de la distanţă.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de
servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în pericol viaţa
utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
–– Verificaţi în mod constant cablul de alimentare. Izolaţia nu trebuie sǎ fie deterioratǎ sau crǎpatǎ.
–– Nu apropiaţi cablul de alimentare de suprafeţe fierbinţi.
–– În timpul funcţionǎrii sale, ondulatorul de pǎr se înfierbântǎ. Nu aşezaţi ondulatorul de pǎr în apropierea materialelor uşor inflamabile.
–– Înainte de a aşeza ondulatorul de pǎr pe o suprafaţǎ, lǎsaţi-l sǎ se rǎceascǎ.
–– Nu folosiţi ondulatorul de pǎr asupra persoanelor care dorm.
–– Nu scoateţi ştecǎrul cablului de alimentare din priza electricǎ trǎgând de cablul de alimentare; apucaţi direct de ştecǎr.
–– Nu scoateţi ştecǎrul din priza electricǎ cu mâinile ude.
–– Existǎ pericole pentru utilizator şi atunci când ondulatorul de pǎr este închis. Trebuie sǎ deconectaţi ondulatorul de pǎr de la reţeaua
electricǎ dupǎ utilizarea sa sau atunci când doriţi sǎ-l curǎţaţi.
–– Nu înfǎşuraţi cablul de alimentare în jurul ondulatorului de pǎr (existǎ pericolul întreruperii alimentǎrii cu curent electric).
–– Cablul de alimentare nu trebuie sǎ vinǎ în contact cu pǎrţile metalice care se înfierbântǎ ale aparatului.
–– Este interzisǎ acoperirea în orice fel a ondulatorului de pǎr, pentru cǎ acest fapt poate conduce la acumularea de cǎldurǎ în interior.
–– Accesoriile folosite se pot înfierbânta în timpul utilizǎrii lor. Înainte de a le atinge, trebuie sǎ le lǎsaţi sǎ se rǎceascǎ.
–– Nu folosiţi accesorii neecomandate.
–– Întotdeauna deconectaţi ondulatorul de pǎr de la reţeaua electricǎ dupǎ încheierea utilizǎrii sale.
–– Atunci când ondulatorul de pǎr este folosit în baie, scoateţi întotdeauna ştecǎrul din priza reţelei electrice pentru cǎ apropierea apei reprezintǎ un pericol chiar şi atunci când aparatul este închis.
–– Folosiţi ondulatorul de pǎr numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum este ea descrisǎ în instrucţiunile de faţǎ.
ATENŢIE: Pentru a asigura o protecţie suplimentarǎ, este indicat sǎ se instaleze în circuitul electric de alimentare a bǎii un dispozitiv de curent
diferenţial (RCD) cu diferenţa nominalǎ de curent care sǎ nu depǎşeascǎ 30 mA. Pentru aceasta trebuie sǎ vǎ adresaţi unui specialist electrician.
AVERTISMENT: Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei, aproape de cadǎ, de un bazin sau de orice alt rezervor
cu apǎ.
AVERTISMENT: Respectaţi normele enumerate mai înainte, pentru a evita pericolul de arsuri, de electrocutare sau
de incendiu.
24
GW33-032_v01
Recomandǎri privind siguranţa
Acest ondulator de pǎr este destinat numai pentru aranjarea pǎrului. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, trebuie sǎ citiţi cu atenţie
toate explicaţiile.
––
––
––
––
––
În timpul utilizǎrii produsului, alegeţi durata adecvatǎ de utilizare, în funcţie de structura, de lungimea şi de grosimea pǎrului.
Aparatul se foloseşte numai pentru modelarea pǎrului uscat.
Nu este permisǎ folosirea aparatelor asupra perucilor de pǎr sintetic.
Înainte de a începe modelarea pǎrului, trebuie sǎ pieptǎnaţi bine pǎrul.
Evitaţi uscarea excesivǎ pǎrului la o temperaturǎ prea ridicatǎ, deoarece, în acet caz, pǎrul dumneavoastrǎ îşi pierde umiditatea
naturalǎ, se rupe şi devine rigid.
–– Accesoriile se încǎlzesc în timpul utilizǎrii lor, de aceea, închideţi aparatul în timpul montǎrii/ demontǎrii accesoriilor.
Indicaţii privind utilizarea ondulatorului de pǎr
––
––
––
––
Acest aparat a fost proiectat pentru a ondula pǎrul, pǎstrându-l strǎlucitoe.
Pǎrul care a fost de curând spǎlat şi uscat poate fi aranjat mai târziu.
În timpul primelor câteva utilizǎri ale acestui aparat, se recomandǎ exersarea stilizǎrii pe suviţe mici de pǎr.
Efectul obţinut depinde de grosimea şi de lungimea pǎrului, precum şi de timpul afectat stilizǎrii. La început, se recomandǎ ondularea
şuviţei de pǎr timp de 10-20 de secunde.
–– Pentru a facilita ondularea, puteţi ţine de capǎtul rece (9) cu cea de-a doua mânǎ.
–– Trebuie sǎ folosiţi accesorii diferite, în conformitate cu instrucţiunile ce urmeazǎ. Dacǎ este necesar, puteţi repeta paşii stilizǎrii, pânǎ
la obţinerea efectului dorit.
Trebuie sǎ pieptǎnaţi pǎrul, cu o perie sau un pieptene, pânǎ se rǎceşte complet.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Ondulatorul de pǎr ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasǎ tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.
Prosusul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Tipul de protecţie împotrica electrocutǎrii: II.
GW33-032_v01
25
Structura ondulatorului de pǎr
1. Glisor pornire/oprire ON/OFF.
2. Beculeţ de control.
3. Buton pentru reglarea
temperaturii.
4. Clips pentru pǎr.
5. Suport de protecţie.
6. Capǎt rece.
7. Cablu de alimentare.
6
5
3 1 2 4
7
Deservire
1. Aşezaţi glisorul ON/OFF în poziţia ON. Becul de control se va aprinde, ceea ce indică că aparatul se încălzeşte.
2. Aşezaţi glisorul pentru reglarea temperaturii (amplasat comod pe partea interioară a mânerului pentru a evita schimbarea întâmplătoare a temperaturii) la unul dintre nivele (110°C – 200°C (230°F – 392°F) – corespunzător cu tipul Dvs. de păr.
3. După câteva minute becul roşu se stinge, ceea ce indică că aparatul a ajuns la temperatura setată.
4. Părul trebuie să fie uscat sau aproape uscat. Separaţi şuviţele pe care doriţi să le ondulaţi şi pieptănaţi-le delicat ca să nu fie încâlcite. Înfăşuraţi şuviţele ajutându-vă cu mână şi răsuciţi ondulatorul în direcţia pielii capului, ca în cazul bigudiurilor. Ţineţi 10-20 de
secunde şi apoi desfăşuraţi delicat.
5. Ţinerea părului pe ondulator timp de 5-10 secunde dă valuri delicate. Pentru a obţine flexibilitate şi volum suplimentar, ridicaţi câteva
şuviţe şi manevraţi-le cu pieptenul de la pielea capului în direcţia terminaţiilor de păr.
6. Dispozitivul poate fi folosit numai pentru ondularea părului natural sau vopsit. Pentru părul subţire sau vopsit sunt de ajuns 10-20
de secunde pentru a obţine efectul de ondulare, părul mai gros cere mai mult timp. Trebuie să încercaţi de câteva ori ca să căpătaţi
experienţă şi să obţineţi efectul dorit.
7. Aparatul poate fi folosit pentru peruci confecţionate din păr natural. Nu poate fi folosit pentru peruci sau părul din fire sintetice fiindcă
căldura emisă de ondulator le poate topi.
8. Aveţi grijă să nu atingeţi cu plăcile încălzite mâinile sau pielea capului. Repetaţi procesul pe tot părul şi aşteptaţi până ce părul se va
răci înainte de a-l pieptăna.
9. După ce terminaţi folosirea aparatului, aşezaţi glisorul ON/OFF în poziţia OFF. Becul LED se va stinge, ceea ce înseamnă că aparatul se răceşte.
10. Scoateţi ştecherul din priză.
26
GW33-032_v01
Curăţare
1.
2.
3.
4.
Când ondulatorul se va răci, curăţaţi-l cu o cârpă umedă.
Înainte de curăţare, scoateţi întotdeauna ştecherul din priză.
Nu folosiţi detergenţi pentru curăţare.
Puteţi curăţa carcasa exterioară cu o cârpă uscată, evitaţi pătrunderea apei înăuntrul aparatului şi nu folosiţi alte lichide. Evitaţi deteriorarea produsului.
5. Nu curăţaţi aparatul cu benzină dizolvată sau alcool.
Păstrare
1. Dacă nu folosiţi ondulatorul scoateţi întotdeauna ştecherul din priză.
2. Nu puneţi şi nu păstraţi ondulatorul în locuri unde poate cădea sau poate fi tras în cadă sau în chiuvetă.
3. Nu folosiţi aparatul în preajma copiilor, nici nu-l lăsaţi la îndemâna lor.
Repararea aparatului
1. Nu încercaţi să reparaţi, demontaţi sau să modificaţi aparatul singuri. Vă puteţi provoca leziuni din cauza incendiului sau a funcţionării atipice.
2. Nu mai folosiţi aparatul dacă cablul de alimentare sau ştecherul este defect. Înlocuiţi piesele sau reparaţi aparatul numai la un punct
de servis autorizat sau la un tehnician calificat. Reparaţiile făcute de personalul necalificat pot duce la incendiu sau pot cauza funcţionarea atipică a aparatului.
3. Cablul de alimentare trebuie să fie departe de locuri cu temperatura înaltă sau de suprafeţe încălzite. Nu folosiţi aparatul dacă observaţi că cablul de alimentare sau alte elementele sunt deteriorate. În acest caz aparatul trebuie reparat de către un tehnician calificat.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici scump. În acest
scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale
necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi
directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW33-032_v01
27
RU
Содержание
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации ................................................................................................................... 28
Техническая характеристика ............................................................................................................................................................................ 31
Устройство щипцов для завивки волос . .......................................................................................................................................................... 31
Правила обслуживания ..................................................................................................................................................................................... 31
Очистка . ............................................................................................................................................................................................................. 32
Хранение............................................................................................................................................................................................................. 32
Ремонт прибора.................................................................................................................................................................................................. 32
Экология – Забота о окружающей среде ......................................................................................................................................................... 33
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила
техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
От настоящей информации зависит Ваше здоровье и безопасность. Перед первым включением щипцов для завивки волос просим
ознакомиться со всеми инструкциями по обслуживанию и правилами техники безопасности.
–– Будьте осторожны! Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора (лицо, шея и другие части тела). Во
время пользования прибором держите его за ручку.
–– Во избежание пожара никогда не оставляйте щипцы включенными в сеть.
–– Не кладите работающие щипцы на мокрую поверхность или на одежду.
–– Не погружайте щипцы, питающий сетевой провод или розетку в воду или другие жидкости. Не кладите включенные щипцы в такие
места, откуда они могут упасть или сброшены в воду.
–– Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть в воду или на него могут попасть водяные брызги.
–– Не используйте щипцы во время принятия ванны.
–– Используйте щипцы только в целях, предусмотренных инструкцией.
–– Перед использованием убедитесь, что прибор сухой.
–– Прежде чем прикрепить насадки, которыми укомплектован прибор, убедитесь, что они сухие и внутри, и снаружи.
–– Необходимо содержать все элементы прибора в чистоте, регулятно очищать от загрязнений, пыли, лака для волос, геля и т.п.
–– Во время работы щипцов насадки сильно нагреваются. Не кладите щипцы на поверхности, чувствительные к высоким температурам.
–– Не распыляйте лак для волос вблизи работающих щипцов.
28
GW33-032_v01
–– В случае, если щипцы упали в воду, не пытайтесь достать упавший в воду прибор. Немедленно выньте вилку из розетки. Дальнейшее использование щипцов запрещается.
–– Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых или после ознакомления с
указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети старше 8 лет могут производить очистку
пылесоса только под присмотром взрослых.
–– Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная
ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
–– Регулярно проверяйте питающий провод. Убедитесь, что изоляция провода не имеет видимых повреждений.
–– Следите за тем, чтобы питающий провод не соприкасался с горячей поверхностью.
–– Во время работы щипцы для завивки нагреваются. Не пользуйтесь щипцами в местах, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся газов (аэрозоли, кислород).
–– Перед тем как убрать щипцы на хранение дайте им полностью остыть.
–– Запрещается завивать волосы тем, кто спит.
–– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
–– Никогда не вытягивайте вилку из розетки мокрыми руками.
–– Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед очисткой, поскольку риск поражения электрическим током не исключен даже при выключенных щипцах.
–– Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг прибора (во избежание повреждения провода).
–– Следите за тем, чтобы питающий провод не соприкасался с горячими металлическими поверхностями прибора.
–– Никогда не накрывайте работающие щипцы, поскольку это может привести к аккумуляции тепла внутри них.
–– Во время работы щипцов насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим насадкам – дайте им остыть.
–– Используйте только те насадки, которыми укомплектован данный прибор.
–– Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети, если им не пользуетесь.
–– После использования щипцов в ванной комнате отключите их от сети, так как наличие воды представляет опасность поражения электрическим током даже, если щипцы выключены.
–– Щипцы для завивки волос предназначены исключительно для домашнего пользования. Используйте их только в целях, предусмотренных инструкцией.
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить дополнительное разностнотоковое устройство защиты (RCD) (> 30 мА) в цепи питания ванной комнаты. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.
GW33-032_v01
29
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь данным прибором рядом с ванной, бассейном, раковиной или другими источниками
воды.
ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов необходимо соблюдать
вышеупомянутые правила техники безопасности.
Дополнительные меры предосторожности
Данные щипцы для завивки волос предназначаются для моделирования прически. Для достижения оптимального результата внимательно прочитайте инструкцию.
–– В инструкции точно указано время использования каждой насадки. В ходе пользования прибором Вы можете в каждом конкретном
случае индивидуально определить, сколько времени требуется для укладки Ваших волос, соответственно особенностям их строения, толщине и длине.
–– Завивку щипцами делают на абсолютно сухие чистые волосы.
–– Никогда не используйте горячие щипцы для завивки при уходе за париками из синтенических волос.
–– Приступая к моделированию прически, волосы нужно тщательно расчесать.
–– Высушивание волос при чрезмерно высокой температуре может привести к их пересушиванию. Следует избегать пересушивания,
поскольку это приводит к потери естественной влаги и повреждению волос, ломкости и потери эластичности.
–– Во время работы щипцов насадки сильно нагреваются. Всегда отключайте щипцы от сети, если Вы ими не пользуетесь, а также
перед сменой насадок или очисткой.
Указания по обслуживанию
––
––
––
––
Настоящий прибор запроектирован таким образом, чтобы завитые волосы оставались блестящими.
Только что вымытые и высушенные волосы можно укладывать позже.
В первые несколько раз использования щипцов рекомендуется испробовать стилизацию сначала на небольших прядях.
Полученный эффект зависит от состояния, толщины и длины волос, а также от времени завивки. Вначале рекомендуется завивать
прядь волос в течение 10-20 секунд.
–– Для удобства вы можете другой рукой слегка поддерживать щипцы за ненагревающийся наконечник (9).
–– Различными насадками необходимо пользоваться в соответствии с описанием ниже. В случае необходимости можно повторять
процесс стилизации, пока не будет достигнут желаемый эффект.
Для фиксации завивки не расчесывайте волосы, пока они не остынут.
30
GW33-032_v01
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Щипцы для завивки волос ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Щипцы имеют II класс изоляции.
Устройство щипцов для завивки волос
1. Переключатель включить/
выключить ON/OFF.
2. Контрольный индикатор.
3. Pегулятор температуры.
4. Зажим для волос.
5. Термозащитная подставка.
6. Ненагревающийся наконечник.
7. Сетевой питающий провод.
6
5
3 1 2 4
7
Правила обслуживания
1. Нажмите на «ON» на переключателе ON/OFF. Загорится красный контрольный индикатор, сигнализирующий о том, что прибор
нагревается.
2. Переведите переключатель температуры нагрева (во избежание случайного переключения температуры удобно спрятанный
в ручку) в одно из положений (110°C – 200°C (230°F – 392°F) – в соответствии с типом Ваших волос.
3. Через несколько минут красный индикатор погаснет, указывая на то, что щипцы нагрелись до нужной температуры.
4. Волосы должны быть сухими или почти сухими. Oтделите пряди волос, которые Вы намерены завить, и тщательно расчешите,
чтобы влосы не были спутанными. Накрутите волосы на щипцы, a затем закручивайте щипцы в направлении кожи головы, как на
бигуди. Придержите в этом положении ок. 10-20 секунд, а затем осторожно размотайте.
5. Чтобы получить равномерные мягкие волны, нужно придержать щипцы ок. 5-10 секунд. Чтобы локоны получились упругими и пушистыми нужно аккуратно поднять несколько прядей волос и осторожно прочесать щеткой от корней до кончиков волос.
6. Прибор пригоден как для натуральных, так и осветленных или крашеных волос. Для тонких или крашеных волос достаточно накрутить волосы на щипцы на 10-20 секунд и Вы получите отличный результат, а для толстых волос может потребоваться несколько дольшее время. На практике, для достижения требуемого эффекта сначала рекомендуем испробовать различные стилизации
на всех типах волос и набраться опыта.
GW33-032_v01
31
7. Щипцы можно использовать для укладки париков из натуральных волос. Однако, никогда не используйте горячие щипцы для завивки при уходе за париками из синтенических волос, поскольку они могут расплавиться.
8. Следите за тем, чтобы нагретые пластины не прикасались к коже рук или головы. Аналогично завейте остальные волосы, чтобы
закончить прическу. Для фиксации завивки не расчесывайте волосы ни щеткой, ни расческой, пока они не остынут.
9. Закончив завивку, щипцы нужно выключить, нажимая на «OFF» на переключателе ON/OFF. Перестанет светиться контрольный
индикатор, указывая на то, что прибор остывает.
10. По окончании пользования прибором нужно немедленно вынуть вилку из розетки питающей сети.
Очистка
1.
2.
3.
4.
Когда щипцы полностью остынут, протрите крпус щипцов слегка влажной тряпочкой.
Всегда выключайте и отсоединяйте щипцы от сети, если ими не пользуетесь, а также перед очисткой.
Запрещается использовать для очистки химические чистящие средства.
Корпус щипцов можно протирать снаружи только сухой тряпочкой. Не погружайте щипцы в воду или другие жидкости. Не кладите
и не храните прибор там, где на него могут попасть водяные брызги. Избегайте повреждения прибора.
5. Запрещается иcпользовать для очистки такие чистящие средства, как бензин или алкоголесодержащие жидкости.
Хранение
1. Всегда отсоединяйте щипцы от сети, если ими не пользуетесь.
2. Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть в воду (ванну, раковину).
3. Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором. Храните щипцы вдали от детей.
Ремонт прибора
1. Во избежание получения ожогов и травм во время пожара или нестандартной работы прибора никогда не пытайтесь его самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать.
2. Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или вилка имеют видимые повреждения. Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для
пользователя.
3. Следите за тем, чтобы питающий провод не соприкасался с горячими металлическими поверхностями щипцов или других нагревательных приборов. Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или какие-либо другие элементы прибора имеют видимые повреждения. Чтобы избежать аварийных ситуаций, замену провода и ремонт прибора рекомендуем поручить
специалистам.
32
GW33-032_v01
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий. С этой
целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения
правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW33-032_v01
33
BG
Съдържание
Упътвания и препоръки за безопасност ................................................................................................................................................ 34
Технически данни..................................................................................................................................................................................... 36
Устройство на машата . ........................................................................................................................................................................... 37
Употреба.................................................................................................................................................................................................... 37
Почистване . ............................................................................................................................................................................................. 38
Съхранение............................................................................................................................................................................................... 38
Поправка на уреда.................................................................................................................................................................................... 38
Екология – Грижа за околната среда...................................................................................................................................................... 38
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са
проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля
запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на машата.
Препоръки за безопасност
Тази информация се отнася за Вашето здраве и безопасност. Преди първото използване на машата за коса е задължително да
се запознаете с всички упътвания за използване и информацията, отнасяща се за безопасността.
–– Опасност от изгаряне! Избягвайте контакта на горещите повърхности на уреда с лицето, шията и др. части на тялото. По време на използване дръжте уреда за дръжката.
–– Когато машата е включена, никога не я оставяйте без наблюдение. Опасност от пожар.
–– По време на работа не слагайте машата върху мокра повърхност или дреха.
–– В никакъв случай не потапяйте машата, захранващия й кабел или щепсел във вода или други течности. Никога не оставяйте
машата надолу така, че да има вероятност да падне във вода, докато е още включена.
–– Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от което може да падне във вода или да се изпръска с вода.
–– Не използвайте уреда по време на къпане.
–– Машата трябва да се използва само за фризиране на коса.
–– Преди използване се уверете, че уредът е сух.
–– Уверете се, че принадлежностите са сухи отвън и отвътре, а след това ги поставете на машата.
–– Поддържайте всички части на уреда чисти, без прах, лак за коса, гел и др.
–– По време на използване не слагайте уреда върху повърхност, която не е устойчива на топлина.
–– Не използвайте лак за коса близо до включения уред.
–– Ако машата падне във вода, преди да я извадите, изключете щепсела от захранването. Не бъркайте във водата, за да я извадите. След това не бива да използвате машата.
34
GW33-032_v01
–– Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени умствени, сетивни или физически способности и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно обяснение на възможните рискове и опасности и
инструкция за безопасна употреба на уреда. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца над осемгодишна възраст
могат да почистват или извършват действия по поддръжка на устройството само под надзор.
–– Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично
ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят
сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран
сервиз на.
–– Редовно проверявайте захранващия кабел. Изолацията му не бива да бъде повредена или напукана.
–– Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
–– По време на работа машата се нагрява. Не слагайте машата близо до леснозапалими материали.
–– Преди да приберете машата, оставете я да изстине.
–– Не използвайте уреда върху спящи хора.
–– Не изключвайте щепсела с дърпане за захранващия кабел, хванете самия щепсел.
–– Не изваждайте щепсела от захранващия контакт с мокри ръце.
–– Съществува опасност дори при изключена маша. Винаги изключвайте машата от захранването след използването й или когато искате да я почистите.
–– Не навивайте захранващия кабел около машата (има опасност от прекъсване на проводника).
–– Захранващият проводник не бива да се допира до нагрените метални части на уреда.
–– В никакъв случай не бива да покривате машата с нищо, тъй като това може да доведе до акумулиране на топлината във вътрешността й.
–– Приставките на уреда (ако има) могат да се нагорещят по време на използване и след него. Преди да ги докоснете, оставете
ги да изстинат.
–– Не използвайте приставки, които не се препоръчват.
–– Винаги изключвайте машата от електричеството след приключване на използването й.
–– Когато използвате уреда в банята, след използване извадете щепсела от контакта, тъй като водата представлява
опасност дори когато той е изключен.
–– Използвайте машата само съгласно предназначението й по начина, описан в тази инструкция.
ВНИМАНИЕ: За осигуряване на допълнителна защита се препоръчва инсталиране в електрическата верига, захранваща банята, на дефектнотокова защита (RCD) с номинален диференциален ток не повече от 30 mA. За тази цел е необходимо да се
обърнете към специалист-електротехник.
GW33-032_v01
35
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вода над ваната, басейн или друг воден резервоар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте горепосочените правила, за да избегнете опасността от изгаряне, токов удар
или пожар.
Препоръки за безопасност
Този комплект маша е специално предназначен за моделиране на косата. За постигане на най-добри резултати е необходимо
внимателно да прочетете всички упътвания.
–– По време на използване на уреда спазвайте подходящи интервали от време предвид структурата, дължината и дебелината
на косата.
–– Ползвайте уреда на суха коса.
–– Уредът не бива да се използва върху перуки от изкуствена коса.
–– Преди да започнете да моделирате косата, срешете я.
–– Избягвайте прекомерното изсушаване на косата предвид прекалено високата температура, тъй като в този случай Вашата
коса губи своята естествена влажност, става чуплива и твърда.
–– Принадлежностите се нагряват по време на използването им, затова изключвайте уреда при поставяне и сваляне на приставките.
Упътване за употреба
––
––
––
––
Този уред е проектиран така, че косата да се навие и същевременно да остане блестяща.
Косата, която е току-що измита и изсушена, може да се фризира по-късно.
По време на първите няколко използвания на този уред се препоръчва стилизацията да се изпробва на по-малки части от косата.
Полученият ефект зависи от дебелината и дължината на косата и времето на стилизиране. В началото се препоръчва кичурът коса да се навива в продължение на 10-20 секунди.
–– За улесняване на стилизацията студеният накрайник (9) може да се придържа с другата ръка.
–– Ползвайте различните приставки съгласно инструкцията, дадена по-долу. Ако това е необходимо, можете да повторите стилизацията до получаване на желания ефект.
Изчакайте косата да изсъхне изцяло, преди да я срешете с четка или гребен.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Машата ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Клас защита от токов удар: II.
36
GW33-032_v01
Устройство на машата
1. Плъзгащ бутон включване/
изключване ON/OFF.
2. Контролна лампа.
3. Регулатор на температурата.
4. Щипка за коса.
5. Подпорка за безопасност.
6. Студен накрайник.
7. Захранващ кабел.
6
5
3 1 2 4
7
Употреба
1. Натиснете превключвателя ON/OFF на ON. Ще светне червена лампа, което означава, че уредът се нагрява.
2. Завъртете регулатора на температурата (разположен за удобство от вътрешната страна на дръжката, за да се избегне случайната промяна на температурата) на една от настройките на температурата (110°C – 200°C (230°F – 392°F), подходяща за
Вашия тип коса.
3. След няколко минути червената лампа ще изгасне, което означава, че уредът се е нагрял до температура, подходяща за
използването му.
4. Косата трябва да бъде суха или почти суха. Отделете кичурите, които искате да навиете, и внимателно ги разрешете, за да не
бъдат заплетени. Навийте косата, като я насочите с ръка към машата, а след това завъртете машата по посока на кожата на
главата, по същия начин като при ролките за коса. Задръжте на място 10-20 секунди, а след това внимателно развъртете.
5. Задържането на машата на едно място в продължение на 5-10 секунди прави леки вълни. За постигане на допълнителна еластичност и обем вдигнете няколко кичура и внимателно прекарайте четката от кожата на главата към краищата на косата.
6. Уредът е подходящ за естествена, изрусена или боядисана коса. За тънките или боядисани коси са достатъчни само 10-20
секунди навиване на машата за постигане на добър ефект, за дебелата коса е необходимо повече време. На практика е
достатъчно известно време да се експериментира и да се придобие опит, за да се постигне желаният ефект при който и да
било вид коса.
7. Уредът може да се използва за перуки от естествена коса. Не може обаче да се използва за перуки от изкуствена коса, тъй
като от топлината на машата тя може да се стопи.
8. Внимавайте да не докоснете с нагрените плочи ръцете или кожата на главата си. Повторете процеса върху останалата коса
на цялата глава, като оставите косата да изстине, преди да я разрешете.
9. След използване натиснете превключвателя ON/OFF на OFF. LED лампата ще изгасне, което показва, че уредът изстива.
10. След използване веднага извадете щепсела от захранващия контакт.
GW33-032_v01
37
Почистване
1.
2.
3.
4.
Когато машата изцяло изстине, почистете я с влажна мека кърпа.
При почистване винаги незабавно изваждайте щепсела от контакта.
Не използвайте химически почистващи препарати.
Външният корпус трябва да се почиства със суха кърпа, не бива да се допуска водата да капе вътре в уреда или да се използват други течности. Внимавайте да не повредите уреда.
5. Не почиствайте уреда с разтвор на бензин или алкохол.
Съхранение
1. Винаги изключвайте уреда от източника на захранване веднага след използване.
2. Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от което може да падне или да бъде издърпан във ваната или мивката.
3. Не използвайте уреда близо до деца, съхранявайте го на място, до което те нямат достъп.
Поправка на уреда
1. Не се опитвайте сами да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда. Можете да предизвикате телесни повреди
в резултат от пожар или неправилна работа на уреда.
2. Ако проводникът или щепселът е повреден, веднага престанете да използвате уреда. Занесете уреда в най-близкия оторизиран сервиз или на квалифициран електротехник с цел поправка или смяна на уреда. Поправката, извършена от неквалифициран персонал, може да доведе до сериозни опасности като пожар и неправилна работа.
3. Електрическият проводник трябва да се намира далеч от места с висока температура и нагревателни повърхности. Моля
не използвайте уреда, когато електрическият проводник или други елементи на уреда са повредени. Занесете този уред на
квалифициран електротехник за поправка.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите
пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи,
които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните
разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
38
GW33-032_v01
UA
Зміст
Вказівки та рекомендації, що стосуються безпеки ................................................................................................................................ 39
Технічні дані.............................................................................................................................................................................................. 41
Складові частини бігудів ......................................................................................................................................................................... 42
Обслуговування ....................................................................................................................................................................................... 42
Очищення ................................................................................................................................................................................................. 42
Зберігання................................................................................................................................................................................................. 43
Ремонт пристрою...................................................................................................................................................................................... 43
Екологія – Дбаймо про навколишнє середовище ................................................................................................................................. 43
Транспортування і зберігання.................................................................................................................................................................. 44
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer.
Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію
з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Ця інформація важлива для здоров’я і безпеки користувача. Перед першим користуванням бігудями для волосся, обов’язково
ознайомтесь з усіма інструкціями з користування та інформацією щодо безпеки.
–– Небезпека опіку! Уникайте контакту гарячих поверхонь приладу з обличчям, шиєю та іншими частинами тіла. Під час користування, держіть прилад за ручку.
–– Якщо бігуді включені, не залишайте їх без нагляду. Ризик пожежі.
–– Під час користування не покладайте бігуді на мокру поверхню або одяг.
–– Не занурюйте бігуді, живильний кабель або вилку у воду, чи іншу рідину. Не відкладайте бігудів униз, якщо є ризик попадання
приладу у воду у його робочому режимі.
–– Не покладайте і не зберігайте пристрою у місці, звідки він може впасти в воду або бути забризканим водою.
–– Не користуйтесь приладом під час приймання ванни.
–– Бігуді використовувати тільки для укладки волосся.
–– Перед користуванням упевніться, що прилад сухий.
–– Упевніться, чи елементи оснащення є сухими ззовні та усередині, установіть їх на бігуді.
–– Потрібно зберігати усі частини приладу у чистоті, без пилу, лосьону, желе для волосся та ін.
–– Під час користування приладом не покладайте його на нетермостійку поверхню.
–– Не вживайте лосьон для волосся поблизу включеного приладу.
–– Якщо бігуді попадають в воду, перед їх вийманням витягніть вилку з розетки. Не сягайте за пристроєм у воду. Після того забороняється користуватися ним.
GW33-032_v01
39
–– Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями, а також особи, що не
мають відповідного досвіду та знань, можуть використовувати прилад виключно під наглядом або після попереднього пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом.
Дозволяється очистка приладу та виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років за умови відповідного нагляду.
–– Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного
управління.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може
привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
–– Регулярно перевіряти живильний кабель. Ізоляція не може мати пошкоджень і тріщин.
–– Живильний кабель зберігати далеко від гарячих поверхонь.
–– Під час праці бігуді нагріваються. Не покладайте бігуді поблизу легкозаймистих матеріалів.
–– Перед відкладенням бігудів, залишіть їх до охолодження.
–– Не застосовувати бігуді щодо осіб, які сплять.
–– Не виймайте вилку шляхом тягнення за кабель, тягніть тільки за вилку.
–– Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід мокрими руками.
–– Небезпека існує також при виключеному приладі. Завжди після користування або для очищування відключайте бігуді від мережі.
–– Забороняється змотувати кабель навколо пристрою (ризик прориву кабелю).
–– Живильний кабель не може мати контакту з нагрітими металевими частинами приладу.
–– Не закривайте бігуді чим-небудь, тому що це може привести до акумуляції тепла усередині пристрою.
–– У випадку насадок - вони можуть нагріватися під час роботи бігудів і після закінчення користування. Не доторкайтесь до насадок до моменту їхнього повного охолодження.
–– Не вживайте нерекомендовані насадки.
–– Завжди відключайте бігуді від мережі після закінчення користування.
–– Якщо користуєтесь приладом у ванній кімнаті, після користування вийміть вилку з розетки, тому що близькість води
несе небезпеку навіть якщо бігуді для волосся виключені.
–– Користуватися пристроєм тільки за його призначенням, вказаним у цій інструкції.
УВАГА: Для забезпечення додаткового захисту, рекомендується встановити у електричному контурі, що живить ванну кімнату,
пристрій з запобіжником RCD з номінальним нульовим струмом, що не перевищує 30 mA; З цього питання необхідно звернутися
до спеціаліста електрика.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не користуйтесь приладом поблизу води над ванною, басейном або іншим резервуаром.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних вище правил для попередження ризику опіків, ураження електричним струмом або пожежі.
40
GW33-032_v01
Вказівки з безпеки
Цей комплект бігудів спеціально призначений для моделювання волосся. Для досягнення найкращих результатів, потрібно старанно прочитати усі вказівки.
–– Під час користування продуктом, можна визначити відповідні проміжки часу у відношенні до структури, довжини та товщини
волосся.
–– Використовуйте бігуді для сухого волосся.
–– Не допускається користуватися приладом у випадку перук з синтетичного волосся.
–– Перед початком моделювання, потрібно зачесати волосся.
–– Уникайте надмірного висихання волосся внаслідок надмірного тепла, тому що волосся у такій ситуації втрачає натуральну
вологість, ламається і стає твердим.
–– Оснащення нагрівається під час його вживання, тому виключайте бігуді для встановлення і знімання насадок.
Вказівки щодо користування
––
––
––
––
Це обладнання було розроблено, щоб підкрутити волосся, залишаючи його блискучим.
Волосся після миття і сушки можуть укладатися дещо пізніше.
Під час першого користування цим приладом рекомендується попробувати укладати волосся на вибраній частині волосся.
Отриманий ефект залежить від товщини і довжини волосся, а також від укладки. На початок рекомендується підкручувати
пасмо волосся протягом 10-20 секунд.
–– Для полегшення укладки, можна підтримати холодну кінцівку волосся (9) другою рукою.
–– Користуватися різними насадками згідно з нижчевказаною інструкцією. За необхідністю, можна повторювати кроки стилізації
до отримання бажаного ефекту.
Потрібно зачекати до повного охолодження волосся перед їхнім щіткуванням або розчісуванням.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Бігуді ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Вид захисту від ураження електричним струмом: II.
GW33-032_v01
41
Складові частини бігудів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Золотник включіть/виключіть ON/OFF.
Контрольна лампочка.
Регулятор температури.
Кліпс для волосся.
Підпора безпеки.
Холодний наконечник.
Приєднувальний кабель.
6
Обслуговування
5
3 1 2 4
7
1. Натисніть перемикач ON/OFF на ON. Запалиться червона лампочка, що вказує на те, що пристрій нагрівається.
2. Поверніть регулятор температури (зручно розміщений усередині ручки, щоб попередити випадкову зміну зміну температури)
на одне з настроювань температури (110ºC - 200ºC (230ºF - 392ºF) відповідно до виду вашого волосся.
3. Через декілька хвилин червона лампочка згасне, що вказує на те, що пристроєм було досягнуто відповідної для використання температури.
4. Волосся повинно бути сухим або майже сухим. Відділити пасмо волосся, яке має бути скручено i делікатно його розчесати,
щоб не було сплутаним. Намотайте волосся, направляючи його рукою на фен - щітку, a потім обертайте фен – щітку у напрямку шкіри голови, точно так як у випадку валиків. Притримайте 10-20 секунд, a потім делікатно розмотайте.
5. Притримання фен - щітки 5-10 секунд утворює делікатні хвилі. Для надання додаткової пружності та об’єму піднесіть декілька пасм i делікатно спрямовуйте фен - щітку від шкіри голови у напрямку кінцівок волосся.
6. Пристрій придатний для натурального, знебарвленого або фарбованого волосся. Тонкому або фарбованому волоссю вистачить тільки 10-20 секунд обробки фен - щіткою, щоб отримати добрий ефект, товсте волосся вимагає дещо більше часу. На
практиці вистачить дещо поекспериментувати і набути досвіду, щоб отриматий бажаний ефект з будь-яким видом волосся.
7. Пристрій можна використовувати для перук з натурального волосся. Однак не можна його використовувати для перук або
штучного волосся, тому що під впливом тепла від фен – щітки воно може розплавитися.
8. Не допускайте доторкання руки чи шкіри голови до нагрітих пластинок. Повторюйте процес з рештою пасм волося по всій
голові, залишаючи його для охолодження перед розчісуванням.
9. Після закінчення користування натисніть перемикач ON/OFF на OFF. LED-лампочка згасне, вказуючи, що пристрій охолоджується.
10. Після використання негайно вийміть вилку з мережної розетки.
Очищення
1. Піля повного охолодження фен – щітки, очистіть її зволоженою м’якою ганчіркою.
2. Завжди негайно витягайте вилку з розетки для очищення пристрою.
42
GW33-032_v01
3. Не вживайте хімічні миючі засоби.
4. Зовнішній корпус слід очищувати сухою ганчіркою, не допускайте попадання води усередину пристрою або вживати інші засоби. Уникайте пошкодження продукту.
5. Не використовуйте для чищення пристрою бензин або спирт.
Зберігання
1. Безпосередньо після використання завжди відключайте пристрій від джерела живлення.
2. Не покладайте і не зберігайте пристрою у місці, звідки він може впасти або бути втягненим у ванну або раковину.
3. Не користуйтесь пристроєм поблизу місця, де перебувають діти, зберігайте продукт у місці недоступному для дітей.
Ремонт пристрою
1. Не пробуйте самостійно проводити ремонт, демонтаж або самостійно можифікувати пристрій. Можете привести до пошкодження тіла в результаті пожежі або невідповідного поводження з пристроєм.
2. Якщо кабель або вилка пошкоджені негайно перестаньте користуватися пристроєм. Здайте пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру або кваліфікованому електрику для його ремонту або заміни. Ремонт, що виконується некваліфікованим персоналом може привести до крайньої небезпеки, тобто пожежі або неправильної дії.
3. Електричний кабель повинен знаходитися далеко від місць з високою температурою та нагрівних поверхонь. Не користуйтесь пристроєм якщо кабель або інші елементи пошкоджені. Необхідно передати пристрій кваліфікованому техніку для проведення його ремонту.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер
для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
GW33-032_v01
43
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ
19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені на
упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні
видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень,
стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
44
GW33-032_v01
EN
Table of contents
Important safety instructions ..................................................................................................................................................................... 45
Technical parameters ................................................................................................................................................................................ 47
Product features ........................................................................................................................................................................................ 48
How to use ................................................................................................................................................................................................ 48
Cleaning .................................................................................................................................................................................................... 48
Storage....................................................................................................................................................................................................... 49
Repairing the unit....................................................................................................................................................................................... 49
Ecology – Environmental protection .......................................................................................................................................................... 49
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
Important safety instructions
The following information concerns your health and safety. Please read the instructions for use and important safety instructions completely before using the curling iron.
–– Burn risk! Keep heated surfaces away from the face, neck and other parts of the body. Hold the appliance by the handle during use.
–– Never leave a switched on appliance unattended. Fire risk!
–– Do not place the curling iron on wet surfaces or clothes during operation.
–– Do not immense the curling iron, cord or plug into water or other liquids. Never put away the curling iron downwards so that it can fall
into water while it is operating.
–– Do not place or store the appliance in a place where it can fall into water or be splashed with it.
–– Do not use while bathing.
–– The curling iron should only be used to style hair.
–– Make sure the appliance is dry before use.
–– Make sure the accessories are dry on the inside and outside and next attach them to the curling iron.
–– All parts of the appliance should be clean, free of dust, hair spray, gel etc.
–– Do not place the appliance on a non-heat resistant surface during use.
–– Do not use hairspray near a switched on appliance.
GW33-032_v01
45
–– If the curling iron falls into water, unplug the appliance before taking it out. Do not reach for the appliance into the water. The curling
iron cannot be used afterwards.
–– This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
–– The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at a proper service point or by
a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may cause a serious hazard to the user.
In case of defects please contact a qualified service center.
–– Check the cord regularly. The insulation cannot be damaged or broken.
–– Keep the cord away from heated surfaces.
–– During operation the curling iron becomes hot. Do not place it near flammable materials.
–– Allow the curling iron to cool before putting it away.
–– Do not use while sleeping.
–– Do not unplug by pulling on cord. To unplug grasp the plug.
–– Do not unplug with wet hands.
–– Risks exist even if the curling iron is switched off. Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after use and
before cleaning.
–– Never wrap the cord around the appliance (risk of breaking the cord).
–– The cord cannot come into contact with the heated metal parts of the appliance.
–– Do not cover the curling iron as it might cause heat to accumulate inside of the appliance.
–– Attachments may become hot during and after use. Allow them to cool before handling.
–– Do not use attachments that are not recommended.
–– Always unplug the curling iron from the electrical outlet after use.
–– If the curling iron is used in the bathroom, always unplug it from the electrical outlet after use, as it may pose a risk even
when the appliance is switched off.
–– Use the appliance only for its intended use as described in this manual.
NOTE: To ensure additional protection we advise you to install a residual current device (RCD) in the bathroom’s electrical circuit with
the rated amperage not exceeding 30 mA. In order to do so please contact a qualified electrician.
WARNING: Do not use this appliance near water, bathtub, pool or other water tank.
WARNING: Follow these safety instructions to avoid the risk of burns, electric shock or fire.
46
GW33-032_v01
Important safety instructions
This curling iron set is specially designed to style hair. For best results read all the instructions below.
––
––
––
––
––
––
While using the appliance, apply appropriate time intervals depending on the hair structure, its length and thickness.
Use the appliance on dry hair.
Do not use the appliance on synthetic hair wigs.
Brush hair before styling.
Avoid excessive hair drying due to extensive heat. Your hair may loose its natural moisture, break and become rough.
Attachments become hot during use. Switch off the appliance before attaching and detaching accessories.
Tips for use
––
––
––
––
This appliance was designed to curl hair leaving it shiny.
Hair that was just washed and dried may be styled at a later time.
While using the appliance for the first time, it is recommended to practice styling on smaller parts of hair.
The obtained result depends on the thickness and length of hair as well on the styling time. It is recommended to curl a hair strand for
10-20 seconds at the beginning.
–– You can hold the cold tip (9) with the other hand to facilitate styling.
–– Use different attachments according to the instructions below. If necessary, you can repeat the styling steps to achieve the desired
effect.
Wait until hair is completely cool before brushing or combing.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER curling iron meets the requirements of the applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
IEC protection class: II.
GW33-032_v01
47
Product features
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ON/OFF slide button.
Control lamp.
Temperature adjustment knob.
Hair clip.
Safety support.
Cold tip.
Cord.
6
5
3 1 2 4
7
How to use
1. Turn ON/OFF switch to ON. The red light goes on, indicating that the appliance is heating up.
2. Turn the Temperature Regulator Dial (conveniently located inside handle to avoid accidental temperature changes) to one of the
temperature settings – 110°C – 200°C according to your hair type.
3. After a few minutes, the red light will turn off indicating the appliance has reached the correct temperature for use.
4. Hair should be dry or very nearly dry. Separate the strands to be curled and gently brush it free of tangled. Wrap the hair around the
barrel using your hand as a guide and then wind the barrel towards the scalp exactly as you would when using a roller. Hold it in
place for 10-20 seconds and then gently unwind it.
5. Holding it in position for just 5-10 seconds will create gentle waves. To achieve extra bounce and body, lift several strands of hair
and gently run a brush through them from scalp to the hair ends.
6. This appliance is suitable for natural and bleached or color hair. Fine or bleached hair should need only 10-20 seconds wrapped
around the barrel to achieve good results, coarse hair may need a little longer. In practice a little experimentation and experience will
give the desired results whatever the hair type.
7. This appliance can be used on natural hair wigs. Do not however use it on artificial wigs or hairpieces as these may melt in the heat
generated by the barrel.
8. Be careful to avoid touching your hands or scalp with the hot plates. Repeat process all over head, allowing hair to cool before
combing through.
9. After use, push ON/OFF switch to OFF. The LED light goes off, indicating that the appliance is cooling down.
10. Unplug appliance immediately.
Cleaning
1. When the iron has completely cooled, clean it with a damp, soft cloth.
2. Always unplug appliance immediately when cleaning.
48
GW33-032_v01
3. Do not use chemical cleaners.
4. The outside cover can be cleaned by dry cloth, please do not let water drip into the unit or use other lotion. Avoid damage the product.
5. Do not clean the appliance with thinner gasoline or alcohol.
Storage
1. Always unplug appliance immediately after use.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use the machine near children, keep the product out of reach of the children.
Repairing the unit
1. Do not attempt to repair, disassemble or modify the unit by yourself. You may injure yourself as a result of fire, or abnormal operation.
2. If the cord or plug of the unit is damaged, discontinue use immediately. Bring the damaged unit to the nearest authorized service
center or qualified repair technician for repair or replacement. Repair done by unqualified personnel can lead to extreme hazards
such as fire as a result of abnormal operation.
3. The electric wire should be far away from high temperature place or heating surface. Please do not use this unit if the electric wire or
other components of the unit are damaged. You should send the product to professional technician to do the repairing.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container
for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW33-032_v01
49
GW33-032_v01
GW33-032_v01
GW33-032_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement