Zelmer ZMM3854W User Manual

Zelmer ZMM3854W User Manual
ZMM38...
ZMM3800 series
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MASZYNKA DO MIELENIA
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
6–10
EN USER MANUAL
MEAT MINCER
25–29
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
11–14
МЯСОРУБКА
30–34
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FLEISCHWOLF
МАШИНКА ЗА МЕЛЕНЕ
15–19
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
DISPOZITV PENTRU TOCAT 20–24
М’ЯСОРУБКА
35–39
ZMM38...
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
Pyszne placki ziemniaczane
– prosto i szybko każdego dnia.
Delicious potato pancakes
– fast and easy each day.
www.zelmer.com
A
10
11
8
7a
I
9
1b
2
6
5
4
3
1a
B
1
2
3
7b
II
1
C
1
2
D
3
9
6
1
5
4
2
3
2
3
„click”
4
5
6a
1
2
3
E
6b
F
6
10
11
3
1
2
2
3
„click”
4
5
G
6a
6
5
3
1
1
4
2
H
„click”
1
2
3
6b
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Maszynka do mielenia produktów spożywczych służy do
użytku w gospodarstwie domowym. Jest urządzeniem wieloczynnościowym, przy pomocy którego można zemleć
szybko i bez zbytniego wysiłku: mięso, ser, jarzyny mak
a także wytwarzać kiełbasy i wędliny. Przy zastosowaniu
dodatkowego wyposażenia maszynki – szatkownicy można
rozdrabniać warzywa na: surówki, sałatki i przetwory.
●
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania maszynki
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
●
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
●
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
6
●
●
●
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z maszynką w obecności dzieci.
Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Urządzenie musi być używane tylko
z misą zasypową.
Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
WSKAZÓWKA
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C. Możesz uszkodzić maszynkę.
●● Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie
innych przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki
i napędu.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Dokładnie montuj zespół mielący, gdyż źle skręcony
zespół mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia, jak również może być przyczyną stępienia nożyka
i sitka. Stępiony nożyk i sitko wymień na nowe.
●● Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie.
●● Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Przed użyciem umyć wszystkie akcesoria w wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Starannie opłukać
i osuszyć.
●● Sitka i nożyk dwustronny powinny pozostać natłuszczone. Nasmarować je olejem jadalnym.
●● Nie uruchamiać pustego urządzenia, jeśli sitka nie
zostały natłuszczone.
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij
z gniazdka sieci.
●● Gdy maszynka nie daje się uruchomić – oddaj ją do
serwisu.
●● Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości,
ścięgien, chrząstek i żył.
●● Przed mieleniem większe produkty potnij na kawałki.
●● Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi
być wcześniej sparzony i namoczony – do kilkunastu
godzin.
●● Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
10 minut.
Czas przerwy przed ponownym użyciem
30 minut.
Hałas urządzenia (LWA)
80 dB/A.
MBP – Moc zablokowania silnika
1300 W
TYPY MASZYNEK ZELMER
Poniżej prezentowany jest asortyment wyposażenia maszynek do mielenia, których dotyczy niniejsza instrukcja.
VIB
ZMM3851*
ZMM3853*
ZMM3854*
* wersja kolorystyczna,
Nożyk
Sitko
2,7
4
8
Nasadka
masarska
●
○
●
●
○
●
○
●
●
○
●
○
●
●
●
● – podstawowe wyposażenie, ○ – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach
Szatkownica
○
●/dostępne 2 bębny
●/dostępne 2 bębny
7
Opis urządzenia
A
Maszynka do mielenia produktów spożywczych składa się z:
1 Napędu maszynki – każdy napęd maszynki przystosowany jest do montażu każdego zespołu mielącego i szatkownicy produkcji ZELMER. W tylnej obudowie napędu
znajdują się otwory wentylacyjne.
1a Wyłącznik
1b Przycisk blokady
Zespołu mielącego, w którego skład wchodzi:
2 Komora mielenia
3 Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
4 Nożyk dwustronny
5 Sitko z otworami 4 mm
6 Nakrętka
7a Miska
7b I Adapter
II Misa szatkownicy
(maszynka może być wyposażona w jeden zestaw mis
7a lub 7b )
8 Popychacz
Wyposażenia, w którego skład wchodzi:
9 Sitko z otworami 8 mm
10 Nasadka masarska
11 Wkładka dystansowa
Mechaniczne zabezpieczenie silnika
B
1 Ślimak
2 Sprzęgło
3 Wkręt M5x20
Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie, które
chroni silnik przed zniszczeniem – zęby sprzęgła napędowego ślimaka wyłamują się, gdy maszynka jest przeciążona
(np. gdy do środka dostały się kości).
Zniszczone sprzęgło wymień na nowe:
●● w ślimaku ze zniszczonym sprzęgłem odkręć wkręt (3),
●● usuń uszkodzone sprzęgło (2),
●● załóż nowe sprzęgło (3) i dokręć je wkrętem (2).
Przygotowanie maszynki do pracy
i jej uruchomienie
C
1 Napęd (1) postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
w obudowie.
●● Przed pierwszym użyciem maszynki umyj elementy
wyposażenia.
●● Zmontuj odpowiednie wyposażenie i dołącz do napędu.
2 Włóż przewód przyłączeniowy do gniazdka sieciowego.
3 Przyciskiem wyłącznika (1a) uruchom maszynkę.
8
Praca z zespołem mielącym
D
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) nożyk (4).
3 Sitko (np. 5) tak, aby występ komory wszedł w rowek na
obwodzie sitka.
4 Dokręć wszystkie elementy zespołu mielącego – mocno
do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady. Oznacza to,
że komora została właściwie zamontowana.
6a Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
6b Włóż adapter I do misy II . Nałóż misę wraz z adapterem (7b) na komorę mielenia (2).
Praca z nasadką masarską
F
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) wkładkę dystansową (11).
3 Nasadkę masarską (10).
4 Dokręć wszystkie elementy nakrętką (6) – mocno do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6a Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
6b Włóż adapter I do misy II . Nałóż misę wraz z adapterem (7b) na komorę mielenia (2).
Przed nałożeniem kiełbaśnicy (osłonki z jelita) namocz ją
w ciepłej wodzie przez ok. 10 min.
●● Na nasadkę masarską nałóż mokrą kiełbaśnicę.
Zwróć uwagę, aby nie zatkać otworów odpowietrzających w nasadce.
Masa mięsna wypełniająca jelito nie może być
„zbyt rzadka”. Duża zawartość płynów może
spowodować ich wyciek i przedostawanie się
do wnętrza maszynki.
Szatkownica
1
2
3
4
5
6
G
Tarka do drobnych wiórek
Tarka do przecierania
Zatrzask
Komora
Miska zasypowa
Popychacz
W przypadku korzystania z szatkownicy zdejmij adapter.
Szatkownica ma dwie tarki. Pierwsza służy do rozdrabniania
na drobne wiórki (sera żółtego, marchwi, selerów, gotowa-
nych buraków, itp.). Druga służy do przecierania (ziemniaków, buraków, owoców, itp.).
Praca z szatkownicą
H
1 Odchyl zatrzask (3) i włóż jedną z tarek sprzęgłem do
środka komory.
2 Zatrzaśnij zatrzask (3).
3 Połącz komorę szatkownicy (4) tak, jak komorę mielenia
maszynki.
●● Produkty duże pokrój wcześniej na kawałki, które bez
trudu włożysz do komory.
●● Nie rozdrabniaj miękkich owoców zawierających twarde
pestki.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
●● Usuń drewnianą łyżką resztki produktów pozostałe
wewnątrz tarki lub w komorze.
●● Wyłącz
E
maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
1a Wyjmij popychacz (8) i zdejmij miskę z komory mielenia
(2) lub komory szatkownicy.
1b Wyjmij popychacz (8) i zdejmij misę szatkownicy wraz
z adapterem (7b) z komory mielenia (2) lub misę szatkownicy z komory szatkownicy.
2 Naciśnij przyciski blokady (1b), zespół, mielący lub
komorę szatkownicy obróć w prawo i zdejmij ją.
3 Rozłóż elementy zespołu mielącego, komory z nasadką
masarską lub szatkownicę.
Czyszczenie i konserwacja
●● Napęd przetrzyj wilgotną szmatka zwilżoną płynem do
mycia naczyń.
●● Części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
●● Dokładnie wysusz umyte części.
●● Suche części komory mielenia lub szatkownicy zmontuj
w całość.
●● Przed użyciem umyć wszystkie akcesoria w wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Starannie opłukać
i osuszyć.
●● Sitka i nożyk dwustronny powinny pozostać natłuszczone. Nasmarować je olejem jadalnym.
●● Części
W celu zachowania jak największych wartości odżywczych
potraw z warzyw i owoców, zapoznaj się ze sposobami ich
sporządzania. Warzyw i owoców nie przetrzymuj w wodzie
i rozdrabniaj bezpośrednio przed spożyciem.
Kotlety wieprzowe mielone
50 dag wieprzowiny, 6 dag czerstwej bułki, 5 dag cebuli,
2 dag tłuszczu, 1 jajo, 4 dag tartej bułki, tłuszcz do smażenia,
sól i pieprz.
Bułkę namoczyć w wodzie i osączyć.
Cebulę pakrajać w krążki, usmażyć na jasnozłoty kolor.
Mięso opłukać, pokrajać na kawałki.
Bułkę, cebulę, mięso zemleć 2 razy w maszynce z sitkiem
o średnicy oczek 4 mm. Dadać jajo, sól, pieprz i starannie
wyrobić na jednolitą masę. Uformować 8 owalnych kotletów
o grubości 1,5 cm, które otaczać w bułce tartej. Smażyć na
rozgrzanym tłuszczu.
Pasztet z mięsa mieszanego
Ostrza tarek nie wymagają regeneracji.
Po zakończeniu pracy
Potrawy z mięsa, warzyw i owoców
50 dag wieprzowiny, 50 dag cielęciny, 40 dag słoniny, 50 dag
wątroby wieprzowej, 30 dag cebuli, 20 dag bułki pszennej,
4 jaja, sól i pieprz, gałka muszkatołowa.
Mięso udusić ze słoniną i cebulą.
Wątrobę opłukać, obrać z błon, pokroić w kostkę. Gdy mięso
jest miękkie, dodać wątrobę, bułkę i krótko razem poddusić,
ostudzić i zemleć dwukrotnie w maszynce z sitkiem o średnicy oczek 4 mm.
Do przygotowanej masy dodać jaja, sól, pieprz, gałkę muszkatołową i starannie wyrobić.
Foremkę wysmarować smalcem, przełożyć masę pasztetową i piec około 40 minut.
Kiełbasa domowa
Mięso wieprzowe średnio tłuste 4,5 kg, słonina 0,5 kg, wywar
z kości – 1 szklanka, sól 6-7 łyżeczek, saletra 1 płaska
łyżeczka, pieprz 1 łyżeczka (pieprz mielony), ziele angielskie
12-15 ziarenek (zemleć), czosnek 5-6 ząbków (posiekać),
kiełbaśnica 7 m.
Mięso zemleć w maszynce z sitkiem o średnicy otworów
8 mm. Sól wymieszać z saletrą i przyprawami, dodać do
mięsa, wymieszać i wyrobić jak ciasto, dodając stopniowo
wywar. Odstawić w chłodne miejsce na 24 godz. Na komorę
mielenia maszynki założyć nasadkę masarską. Napełnić
kiełbaśnicę o długości około 1m, formując odcinki 30-40 cm.
Należy zwrócić uwagę, aby całkowicie nie zatkać otworów
odpowietrzających nasadki.
Osuszyć kiełbasę przez 6 godz. Wędzić dymem ciepłym 14
godzin lub gorącym 2,5 godziny.
Surówka z selera
40 dag selera, 20 dag jabłek, 2 łyżki oleju lub śmietany, sok
z cytryny, sól, cukier.
Seler zetrzeć na drobne wiórki. Doprawić do smaku śmietaną lub olejem. Dodać cukier, sok z cytryny i sól.
9
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
10
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this user manual for
future reference.
Appliance features
The meat mincer is to be used within the household. It is
a multifunctional appliance, which can be used for quick
and effortless mincing of: meat, cheese, vegetables, poppy,
as well as for manufacturing sausages and meat products.
When an additional appliance of the meat mincer is used –
that is the shredder, it is possible to slice vegetables into:
salads, fresh vegetable salads and preserves.
Safety precautions and instructions for
proper use of the appliance
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
Make sure that you understand the instructions given
below.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not operate the appliance when
the power cord is damaged or the
housing shows visible damage.
●● If the non-detachable power cord
is damaged, it should be replaced
by the manufacturer or at specialist
service centre or by a qualified
person in order to avoid any hazards.
●● The appliance may only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user.
In case of defects contact ZELMER
specialist service centre.
●● Take special care when operating
the appliance in the presence of
children.
●● Turn off and unplug the appliance
before replacing accessories or
approaching its movable parts.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● This product is not intended for use
by children. Keep the appliance
and the power cable out of reach of
children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● The appliance must only be used
with the feeder tray.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not pull the plug out from the network supply socket
by pulling the cord.
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Do not expose the meat mincer or its equipment to the
temperature over 60°C. By doing that you can damage
the meat mincer.
●● In order to push use the pusher. Using other staffs may
result in damaging the meat mincer and its drive.
●● Do not overload the appliance with excessive amount
of the product, or by pushing the product too hard (with
the use of the pusher).
●● Assemble the mincing set accurately, as the improperly
screwed mincing set can result in poor mincing quality,
as well as it can cause blunting of the cutter knife and
11
the screen. Blunt cutter knife and blunt screen should
be replaced with a new one.
●● When the meat mincer is operating, do not cover the
ventilation holes in the casing.
●● Never immerse the drive unit of the meat mincer in
water. Never wash it under the running water.
●● Do not wash the equipment assembled within the drive
unit.
●● Do not use aggressive detergents in the form of
emulsion, milk, paste, etc. in order to wash the casing.
Among others, they can remove the informative
graphic symbols placed on the meat mincer, such as:
scales, marks, warning signs, etc.
●● Wash all accessories in warm water and washing up
liquid. Rinse and dry carefully.
●● The screens and double-side cutter must be kept
lubricated. Apply a little culinary oil to them before using.
●● Do not run the appliance empty if the screen has not
been oiled.
HINT
Information on the product and
hints on its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● When the work is finished, pull the power cord out from
the network supply socket.
●● When the machine does not start – contact the service
point and leave the machine for servicing.
●● Separate the meat, which is to be minced, from bones,
tendons, cartilages and veins.
●● Before mincing, cut bigger parts into smaller elements.
●● Do not mince dry poppy. Before mincing, the poppy
needs to be washed with hot water and soaked in
water – up to several hours (a dozen or so).
●● Use a soft brush in order to wash the metal parts.
●● Do not wash the metal parts in the dishwasher.
Aggressive cleaning agents used in these appliances
can cause darkening of the above-mentioned parts.
Wash them manually, with the means of traditional
dishwashing liquids.
Technical data
Technical parameters are given on the product’s data plate.
Allowed time of continuous work
of the meat mincer
10 minutes.
Required break before following use
of the meat mincer
30 minutes.
Noise of the meat mincer (LWA)
80 dB/A.
MBP – Motor Blocked Power
1300 W
A
Description
The meat mincer consists of:
1 Drive unit – each drive of the machine is adjusted to the
assembly of each of the mincing set and the shredder
produced by ZELMER. There are some ventilation inlets
in rear casing of the drives.
1a Switch
1b Lock button
Mincing set, which consists of:
2 Mincing chamber
3 Feed screw with assembled coupling
4 Double-side cutter
5 Screen with 4mm holes
6 ring collar
7a Food tray
7b I Adaptor
II Shredder bowl
(the mincer may be equipped with one set of bowls 7a
or 7b )
8 Pusher
Equipment, which includes:
9 Screen with 8 mm holes
10 Sausage stuffer
11 Separator
TYPES OF ZELMER MEAT MINCERS
Below, you can see an assortment of equipment anticipated for the meat mincers, which the user manual refers to.
VIB
Cutter knife
ZMM3851*
●
●
●
ZMM3853*
ZMM3854*
* appliance colour,
12
Screen
2,7
4
8
Sausage
stuffer
Shredder
○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
○
●
○
●/Two cutting drums available
●/Two cutting drums available
● – basic accessories, ○ – additional equipment, which can be bought in shops, household appliances stores
Mechanical safety device for the motor
B
1 Scroll
2 Clutch
3 Screw M5x20
The meat mincer is equipped with mechanical protection,
which secures the motor against any damage – teeth of
the coupling break, when the meat mincer is overloaded
(f. ex. when bones have entered into the mincing chamber).
The broken coupling should be replaced with a new one:
●● unscrew the coupling from the feed screw (3),
●● remove the broken coupling (2),
●● put on the new coupling (2) and screw it (3).
Preparing the meat mincer to work
and the actuation of the appliance
C
1 Place the drive (1) unit close to the power network
socket, on a firm surface so as not to cover the ventilation
holes within the casing.
●● Before the first use of the meat mincer, wash the
equipment elements.
●● Assemble the appropriate equipment and join it with the
drive unit.
2 Put the power cord into the supply network socket.
3 Turn the meat mincer on with the main switch (1a).
Operating the mincing set
D
Insert the following parts into the mincer body (2):
1 Insert the scroll (3) with the coupling facing inside.
2 Fit the knife (4) onto the pin of the scroll (3).
3 Place the screen (e.g. 5) over the knife so that the
protrusion in the mincer body will fit into the groove in the
circumference of the screen.
4 Tightly fit all the elements of the mincer unit.
5 Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and
turn it until you hear a click of the lock. It means that the body
has been properly installed.
6a Place the tray (7) on the mincer body (2).
6b Insert the adaptor I into the bowl II . Mount the bowl
and the adaptor (7b) on the mincing chamber (2).
Operating the sausage stuffer
F
Insert the following parts into the mincer body (2):
1 Insert the scroll (3) with the coupling facing inside.
2 Fit the insert (11) onto the pin of the scroll (3).
3 Fit the sausage stuffing tube (10).
4 Tightly fit all the elements with the threaded ring (6).
5 Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and
turn it until you hear a click of the lock.
6a Place the tray (7) on the mincer body (2).
6b Insert the adaptor I into the bowl II . Mount the bowl
and the adaptor (7b) on the mincing chamber (2).
Soak the casing for about 10 minutes before fitting.
●● Fit the wet casing on the sausage filler nozzle.
Make sure the not to block the ventilation
openings on the nozzle.
The meat cannot be „too thin”. A large liquid
content may cause its leakage to the inside of
the mincer.
Shredder
1
2
3
4
5
6
G
Fine grating disc
Pureeing disc
Locking tab
Body
Tray
Pusher
Remove the adaptor when using the shredder.
The accessory has two attachments. The first is a shredder
to shred cheese, carrot, celery, cooked beet roots, etc. into
small strips. The second is a grater for grating potatoes, beet
root, fruit, etc.
Operating the shredder
H
1 Recline the catch (3) and put one of the drums with the
clutch facing the middle of the chamber.
2 Snap the catch (3).
3 Assemble the chamber of the shredder (4) just as like
mincing chamber.
●● Cut large products into smaller elements, which you can
easily put into the mincing chamber.
●● Do not mash soft fruits containing stones.
●● When the work is finished pull the power cord out from
the network supply socket.
●● Remove the food remaining in the shredder chamber or
on the grater with a wooden spoon.
Blades of the drums do not require any
regeneration.
After the work has been finished
E
●● Turn the meat mincer off and pull the power cord out
from the network supply socket,
1a Remove the pusher (8) and remove the food tray off the
mincing chamber (2) or the shredder chamber.
1b Remove the pusher (8) and remove the shredder bowl
with an adaptor (7b) off the mincing chamber (2) or the
shredder bowl off the shredder chamber.
13
2 Press the safety lock (1b) and turn the mincing set or the
grating chamber into right and take it off.
3 Take apart all the elements of the mincing set, the
chamber with the sausage stuffer or the shredder.
Cleaning and maintenance
●● Clean the drive with a wet cloth, with an addition of
dishwashing liquid.
●● Wash the plastic parts in warm water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Wash the metal parts in hot water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Carefully dry the washed elements.
●● Assemble the dry parts of the mincing chamber or the
shredder.
●● Wash all accessories in warm water and washing up
liquid. Rinse and dry carefully.
●● The screens and double-side cutter must be kept
lubricated. Apply a little culinary oil to them before using.
Meat, vegetable and fruit dishes
In order to maintain the most of the nutrition value of the
vegetable and fruit dishes, familiarise yourself with the
methods of preparing them. Do not hold vegetables or fruits
in water and mash them just before serving and eating.
Mince the meat using the strainer with 8 mm holes. Mix
the salt with the saltpetre and spices, and add them to the
minced meat, and mix them, gradually adding the bone
stock. Put it in a cool place for 24 hours. Place the sausage
stuffer on the mincing chamber. Fill in the intestine, about
1 m long, forming segments, which are 30–40 cm long. Pay
special attention not to cover the venting holes within the
attachment.
Dry the sausage for about 6 hours. Smoke with warm smoke
for about 14 hours or hot smoke for about 2,5 hours.
Celery salad
40 dag of celery, 20 dag of apples, 2 spoons of oil or cream,
lemon juice, salt, pepper.
Slice the celery into small chips. Add cream or oil according
to one’s own taste. Add sugar, lemon juice and salt.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
Minced pork chops
50 dag of pork meat, 6 dag of stale bread, 5 dag of onion,
2 dag of fat, 1 egg, 4 dag of crumbs, oil for frying, salt and
pepper.
Soak the bread in water and drain.
Cut the onion in slices, fry until it reaches a golden colour.
Rinse the meat with water, cut into pieces.
Mince bread, onion and meat twice in the meat mincer, using
the screen with 4 mm holes. Add the egg, salt, pepper and
carefully mix into unified mass. Form 8 oval pork chops,
1,5 cm thick, which then cover with crumbs. Fry on hot oil.
Pâté made of mixed meat
50 dag of pork meat, 50 dag of veal, 40 dag of pork fat,
50 dag of liver, 30 dag of onion, 20 dag of wheat bun, 4 eggs,
salt and pepper, nutmeg.
Braise the meat with pork fat and onion. Clean the liver,
peel the membranes off, dice. When the meat is soft, add
the liver, bun and braise together for a short time. Let the
ingredients cool down and mince them twice in the meat
mincer, using the strainer with 4 mm holes. To the prepared
mass add eggs, salt, peppr, nutmeg and carefully mix.
Grease the form with lard, put the pâté into the form and
bake for abour 40 minutes.
Homemade sausage
Semi fat pork meat 4,5 kg, pork fat 0,5 kg, bone stock –
1 glass, salt 6-7 teaspoons, saltpetre 1 flat teaspoon, pepper
1 teaspoon (ground pepper), allspice 12-15 grains (grind),
garlic 5-6 cloves (mince), sausage intestine 7 m.
14
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
DE
Sehr geehrte Kunden!
Wir gratulieren Ihnen zur Wahl unseres Produktes und heißen Sie im Kreise der Benutzer von Zelmer Produkten willkommen.
Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollten Sie nur das Originalzubehör der Firma Zelmer verwenden. Das Zubehör
wurde speziell für dieses Produkt entwickelt.
Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam
durch. Achten Sie dabei insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auf,
damit Sie im Laufe des späteren Gebrauchs auf sie zurückgreifen können.
Geräteeigenschaften
Die Küchenmaschine zum Mahlen von Lebensmitteln dient
der Verwendung im Haushalt. Sie ist ein Multifunktionsgerät,
mit dem Sie schnell und ohne große Anstrengung Fleisch,
Käse oder Gemüse mahlen, aber auch Wurst und Fleischwaren herstellen können. Durch Verwendung des zusätzlichen Zubehörs der Hobel-Küchenmaschine kann Gemüse
für Rohkostsalate, Salate oder Eingemachtes zerkleinert
werden.
Hinweise für einen sicheren und richtigen
Gebrauch des Geräts
Lesen Sie vor dem Gebrauch der Maschine die
Gebrauchsanleitung vollständig durch.
Es muss sichergestellt sein, dass die nachfolgenden
Hinweise verstanden wurden.
GEFAHR! / WARNUNG!
Bei Nichtbeachtung der Hinweise
besteht Verletzungsgefahr
●● Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn das Netzkabel beschädigt
oder das Gehäuse sichtbar beschädigt sind.
●● Sollte das nicht abtrennbare Netzkabel beschädigt werden, muss es
vom Hersteller, einer spezialisierten
Reparaturwerkstatt oder von einer
qualifizierten Person ausgetauscht
werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
●● Die Reparaturen dürfen nur durch
geschultes Personal durchgeführt
werden. Nicht ordnungsgemäß
durchgeführte Reparaturen können eine ernsthafte Gefahr für den
Benutzer darstellen. Wenden Sie
sich bei Defekten an einem autorisierten ZELMER Kundendienst.
●● Seien Sie bei der Anwesenheit von
Kindern bei der Arbeit besonders
vorsichtig.
●● Vor dem Wechsel von Zubehörteilen
oder in der Nähe von beweglichen
Elementen das Gerät ausschalten
und vom Netz trennen.
●● Bevor Sie das Gerät ohne Aufsicht
lassen, zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen, muss es
von der Stromversorgung abgetrennt
werden.
●● Das Gerät darf nicht von Kindern
bedient werden. Bewahren Sie das
Gerät sowie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
●● Das Gerät darf von Personen mit
körperlichen, sensorischen oder
psychischen Einschränkungen, oder
von Personen ohne Erfahrung oder
Kenntnis des Geräts ausschließlich dann verwendet werden, wenn
dies unter Aufsicht geschieht oder
wenn zuvor die möglichen Gefahren
erklärt wurden und eine Unterweisung in der sicheren Benutzung des
Geräts erfolgt ist.
●● Es muss sichergestellt werden, dass
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
●● Das Gerät darf ausschließlich
zusammen mit der Vorratsschale
verwendet werden.
●● Das Gerät nur in Innenräumen bei
Raumtemperatur und bis zu 2000 m
über Meereshöhe verwenden.
15
ACHTUNG!
HINWEIS
Eine Nichtbeachtung der Hinweise
kann zu Sachschäden führen
●● Den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose
ziehen.
●● Das Gerät darf nur an eine (Wechselstrom-)Steckdose
mit einer Spannung angeschlossen werden, die der
auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.
●● Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör keinen Temperaturen über 60 °C aus. Dadurch kann die Maschine
beschädigt werden.
●● Verwenden Sie zum Stopfen ausschließlich den Stopfer. Bei Verwendung anderer Gegenstände können die
Maschine oder der Antrieb beschädigt werden.
●● Überlasten Sie das Gerät nicht durch eine zu große
Menge an zu verarbeitendem Produkt oder durch zu
starkes Drücken mit dem Stopfer.
●● Die Zerkleinerungseinheit muss richtig zusammengesetzt werden, da eine falsch zusammengesetzte
Zerkleinerungseinheit zu einer schlechten Zerkleinerungsqualität führt und zu einem Stumpfwerden
des Messerkopfs und der Lochscheiben führen kann.
Stumpfe Messerköpfe und Lochscheiben müssen
gegen neue ausgewechselt werden.
●● Während des Betriebs der Maschine dürfen die Belüftungsöffnungen im Gehäuse nicht verdeckt sein.
●● Der Antrieb der Maschine darf nicht in Wasser getaucht
und nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden.
●● Die Ausrüstung darf nicht gewaschen werden, wenn
diese am Antrieb befestigt ist.
●● Für die Reinigung des Gehäuses keine starken Reinigungsmittel in Form von Emulsionen, Reinigungsmilch,
Pasten u.ä. verwenden. Die angebrachten Informationssymbole, wie Maßstäbe, Zeichen, Warnzeichen
u.ä. könnten u.a. beschädigt werden.
●● Vor Gebrauch alle Teile im Wasser mit etwas Waschmittel reinigen. Sorgfältig abspülen und trocknen lassen.
●● Die Lochscheiben und die doppelseitige Messerscheibe sollten gefettet bleiben. Mit Speiseöl einfetten.
●● Das leere Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn die
Lochscheiben nicht leicht eingefettet wurden.
Angaben zum Produkt und
Gebrauchshinweise
●● Das
Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im
Haushalt und in ähnlichem Umfeld vorgesehen.
●● Nach Abschluss der Arbeit den Stecker aus der Steckdose ziehen.
●● Wenn sich die Maschine nicht einschalten lässt, geben
Sie sie bitte an einen Kundendienst.
●● Das zu zerkleinernde Fleisch muss frei von Knochen,
Sehnen, Knorpeln usw. sein.
●● Vor dem Zerkleinern müssen größere Stücke in kleinere Stücke geschnitten werden.
●● Es darf kein trockener Mohn zerkleinert werden. Vor
dem mahlen muss der Mohn abgebrüht und mehrere
Stunden eingeweicht werden.
●● Für die Reinigung der Metallteile eine weiche Bürste
verwenden.
●● Reinigen Sie die Metallteile nicht in der Spülmaschine.
Die in diesen Geräten verwendeten aggressiven Reinigungsmittel bewirken ein dunkel werden der oben
genannten Teile. Reinigen Sie diese Teile von Hand
mit herkömmlichen Geschirrspülmittel.
Technische Daten
Die technischen Daten sind auf dem Typenschild des Produkts angegeben.
Zulässige Dauerbetriebszeit
10 Minuten.
Dauer der Unterbrechung vor erneutem
Einschalten
30 Minuten.
Geräuschpegel des Geräts (LWA)
80 dB/A.
MBP – Kraft zur Motorblockade
1300 W
ZELMER MASCHINENTYPEN
Weiter unten ist das Ausstattungssortiment der Fleischwolf-Geräte dargestellt, für welche die vorliegende Anleitung gilt.
VIB
Messer
ZMM3851*
●
●
●
ZMM3853*
ZMM3854*
* Farbausführung, ● – Basiszubehör,
16
Sieb
2,7
4
8
Wurstaufsatz
○
●
●
○
●
●
○
●
●
○ – zusätzliches, im Laden erwerbbares Zubehör
○
○
●
Gemüsehobel
○
●/2 Trommeln im Set enthalten
●/2 Trommeln im Set enthalten
Gerätebeschreibung
A
Die Maschine zur Zerkleinerung von Lebensmitteln setzt sich
wie folgt zusammen:
1 Geräteantrieb – jeder Antrieb der Küchenmaschine ist an
die Montage aller Zerkleinerungseinheiten und Gemüsehobel der Firma ZELMER angepasst. Im hinteren
Antriebsgehäuse befinden sich die Lüftungsöffnungen.
1a Aus-Schalter
1b Entriegelungstaste
Die Zerkleinerungseinheit setzt sich wie folgt zusammen:
2 Zerkleinerungskammer
3 Förderschnecke mit montierter Kupplung
4 Doppelseitige Messerscheibe
5 Lochscheibe mit 4 mm Öffnungsdurchmesser
6 Befestigungsring
7a Schale
7b I Adapter
II Schale für den Gemüsehobel
(die Maschine kann mit dem Schalensatz 7a oder 7b
ausgestattet sein)
8 Stopfer
Zubehör, bestehend aus:
9 Lochscheibe mit 8 mm Öffnungsdurchmesser
10 Wurstaufsatz
11 Abstandhalter
Mechanischer Motorschutz
B
1 Förderschnecke
2 Kupplung
3 Schraube M5x20
Die Maschine verfügt über einen mechanischen Motorschutz, der den Motor vor Beschädigungen schützen soll.
Die Zähne der Antriebskupplung brechen bei einer Überlastung der Maschine (z. B. wenn beim Zerkleinern Knochen in
die Zerkleinerungskammer gelangt sind)
Die zerstörte Kupplung kann gegen eine neue ausgewechselt werden:
●● An der Förderschnecke mit der zerstörten Kupplung die
Schraube (3) herausschrauben,
●● Die zerstörte Kupplung (2) entfernen,
●● Eine neue Kupplung (3) aufsetzen und mit der Schraube
(2) befestigen.
Vorbereitung des Gerätes für den
Betrieb, und deren Inbetriebnahme
C
1 Stellen Sie den Antrieb (1) in der Nähe einer Steckdose
auf einem festen, stabilen Untergrund so auf, dass die Belüftungsöffnungen nicht verdeckt werden.
●● Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch der Maschine
die Elemente der Ausrüstung gründlich.
●● Setzen Sie die gewünschte Ausrüstung zusammen und
schließen Sie sie an den Antrieb an.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3 Die Küchenmaschine mithilfe des An-Schalters (1a) einschalten.
Bedienung der Zerkleinerungseinheit
D
In die Zerkleinerungskammer (2) nacheinander folgendes
einsetzen:
1 Schnecke (3) mit der Kupplung in die Mitte.
2 Auf den Vierkantstift (3) der Förderschnecke das Messer
(4) aufsetzen.
3 Die Lochscheibe (z. B. 5) so einsetzen, dass der Vorsprung in der Kammer in die Nut am Umfang der Lochscheibe greift.
4 Alle Elemente der Zerkleinerungseinheit ordentlich bis
ein deutlicher Widerstand zu spüren ist festziehen.
5 Die zusammengesetzte Zerkleinerungseinheit auf den
Antrieb (1) aufsetzen und soweit drehen, bis das „Klick“ der
Verriegelung zu hören ist. Dies bedeutet, dass die Zerkleinerungseinheit richtig befestigt ist.
6a Die Schale (7) auf die Zerkleinerungskammer (2) aufsetzen.
6b Den Adapter I in die Schale legen II . Befestigen Sie die
Schale mit dem Adapter (7b) auf der Zerkleinerungskammer (2).
Arbeiten mit dem Wurstaufsatz
F
In die Zerkleinerungskammer (2) nacheinander folgendes
einsetzen:
1 Schnecke (3) mit der Kupplung nach innen.
2 Auf den Vierkantstift der Förderschnecke (3) den
Abstandhalter (11) aufsetzen.
3 Wurstaufsatz (10).
4 Alle Elemente der Zerkleinerungseinheit mit dem Befestigungsring (6) ordentlich bis ein deutlicher Widerstand zu spüren ist festziehen.
5 Die zusammengesetzte Zerkleinerungseinheit auf den
Antrieb (1) aufsetzen und soweit drehen, bis das „Klick“ der
Verriegelung zu hören ist.
6a Die Schale (7) auf die Zerkleinerungskammer (2) aufsetzen.
6b Den Adapter I in die Schale legen II . Befestigen Sie
die Schale mit dem Adapter (7b) auf der Zerkleinerungskammer (2).
Vor dem Aufziehen des Darms muss dieser circa 10 Minuten
in warmem Wasser eingeweicht werden.
●● Ziehen Sie den nassen Darm auf den Wurstaufsatz.
Achten Sie darauf, die Belüftungsöffnungen im
Aufsatz nicht zu verschließen.
Die Fleischmasse, mit der der Darm gefüllt
wird, darf nicht zu „dünn“ sein. Ein zu hoher
Flüssigkeitsgehalt kann dazu führen, dass die
Flüssigkeit ins Innere der Maschine gelangt.
17
Gemüsehobel
1
2
3
4
5
6
G
Raspeltrommel fein
Reibetrommel
Verschluss
Kammer
Vorratsschale
Stopfer
befeuchtetem Tuch ab.
reinigen.
●● Metallteile in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel reinigen.
●● Die
Der Gemüsehobel verfügt über zwei Raspeltrommeln. Die
erste dient zum feinen Raspeln (Käse, Karotten, Sellerien,
gekochte rote Rüben, usw.). Die andere dient zum Reiben
(Kartoffeln, rote Rüben, Obst usw.).
H
1 Den Verschluss (3) öffnen und eine der Trommeln mit
der Kupplung zuerst in die Kammer einlegen.
2 Den Verschluss (3) schließen.
3 Die Kammer des Gemüsehobels (4) so anschließen, wie
die Zerkleinerungskammer.
●● Große Stücken vorher in Stücke schneiden, sodass sie
problemlos in die Kammer eingeführt werden können.
●● Zerkleinern Sie keine weichen Früchte mit harten Kernen.
●● Nach Beendigung der Arbeit die Maschine ausschalten
und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
●● Mit einem Holzlöffel die in der Trommel oder der Kammer zurückgebliebenen Reste entfernen.
Die Schneiden der Trommeln müssen nicht
geschärft werden.
Nach Beendigung der Arbeit
●● Wichen Sie den Antrieb mit einem mit Geschirrspülmittel
●● Kunststoffteile in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel
Wenn der Gemüsehobel verwendet wird, muss
der Adapter entfernt werden.
Arbeiten mit dem Gemüsehobel
Reinigung und Pflege
E
●● Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
1a Den Stopfer herausnehmen (8) ,und die Schale von der
Zerkleinerungskammer (2) oder der Hobelkammer abnehmen.
1b Den Stopfer herausnehmen (8) , und die Schale des
Gemüsehobels zusammen mit dem Adapter (7b) aus der
Zerkleinerungskammer, (2) oder die Schale des Gemüsehobels aus der Hobelkammer nehmen.
2 Den Einrastschalter drücken (1b), die Mahleinheit oder die
Gemüsehobelkammer nach rechts drehen und abnehmen.
3 Die Elemente der Zerkleinerungseinheit, der Kammer
mit dem Wurstaufsatz oder den Gemüsehobel auseinandernehmen.
gewaschenen Teile müssen gründlich getrocknet
werden.
●● Die trockenen Teile der Zerkleinerungskammer oder des
Gemüsehobels zusammensetzen.
●● Vor Gebrauch alle Teile im Wasser mit etwas Waschmittel reinigen. Sorgfältig abspülen und trocknen lassen.
●● Die Lochscheiben und die doppelseitige Messerscheibe
sollten gefettet bleiben. Mit Speiseöl einfetten.
Speisen aus Fleisch, Gemüse und Früchten
Machen Sie sich mit der Zubereitungsart von Speisen mit
Gemüse und Obst vertraut, um deren höchsten Nährwert zu
erhalten. Gemüse und Obst nicht im Wasser aufbewahren,
und direkt vor der Verwendung zerkleinern.
Schweinehackfleisch-Koteletten
500 g Schweinefleisch, 60 g trockenes Brötchen, 50 g Zwiebel, 20 g Öl, 1 Ei, 40 g Paniermehl, Öl zum Braten, Salz,
Pfeffer.
Das Brötchen im Wasser einweichen und abtropfen lassen.
Die Zwiebel in Ringe schneiden und goldbraun anbraten.
Das Fleisch abspülen und in Stückchen schneiden.
Das Brötchen, die Zwiebel und das Fleisch zweimal im
Küchengerät durch ein Sieb mit einem Öffnungsdurchmesser von 4 mm mahlen. Ei, Salz und Pfeffer hinzugeben, und
sorgfältig zu einer einheitlichen Masse kneten. 8 ovale,
1,5 cm dicke Koteletten formen, und im Paniermehl wälzen.
Im heißen Fett braten.
Pastete aus gemischtem Fleisch
500 g Schweinefleisch, 500 g Kalbsfleisch, 400 g Speck,
500 g Schweineleber, 300 g Zwiebel, 200 g Weizenbrötchen,
4 Eier, Salz und Pfeffer, Muskatnuss.
Das Fleisch mit dem Speck und den Zwiebeln andünsten.
Die Leber abspülen, von den Häuten befreien, in Stückchen
schneiden. Wenn das Fleisch weich ist, die Leber und das
Brötchen hinzugeben, und kurz garen, abkühlen lassen und
zweimal mit der Küchenmaschine durch das Sieb mit dem
Öffnungsdurchmesser von 4 mm mahlen.
Zur fertigen Masse Eier, Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzugeben und sorgfältig kneten.
Die Form mit Schmalz ausfetten, die Pastetenmasse hineingeben, und ca. 40 Minuten backen.
Hausgemachte Wurst
4,5 kg halbfettiges Schweinefleisch, 0,5 kg Speck, 1 Glas
Knochenbrühe,6-7 Teelöffel Salz, 1 flacher Teelöffel Salpeter,
1 Teelöffel Pfeffer (gemahlen), 12-15 Pimentkörner (mahlen),
5-6 Knoblauchzehen (zerhackt), 7 m Wursthaut.
18
Das Fleisch in der Küchenmaschine durch ein Sieb mit
einem Öffnungsdurchmesser von 8 mm mahlen. Das Salz
mit dem Salpeter und den Gewürzen mischen, zum Fleisch
hinzugeben, vermengen, nach und nach die Brühe hinzugeben, und wie einen Kuchen formen. Für 24 h an einen kühlen
Ort stellen. Den Wurstaufsatz auf die Zerkleinerungskammer
der Küchenmaschine aufstecken. Die ca. 1 m lange Wursthaut füllen, und dabei Stücke von 30-40 cm formen. Darauf
achten, dass die Lüftungsöffnungen des Aufsatzes nicht
komplett verstopfen.
Die Wurst 6 h trocknen lassen. Im warmen Rauch über 14 h,
oder im heißen 2,5 h räuchern.
Sellerie-Rohkostsalat
400 g Sellerie, 200 g Äpfel, 2 Löffel Öl oder Sahne, Zitronensaft, Salz, Zucker.
Den Sellerie raspeln. Mit Sahne oder Öl abschmecken. Zucker, Zitronensaft und Salz hinzufügen.
Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung um weltgerecht. Dieses Gerät ist ent sprechend der
europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektround Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine
EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte
vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler
informieren.
Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch einen
bestimmungswidrigen Gebrauch oder durch eine nicht sachgerechte
Bedienung des Gerätes entstanden sind.
Der Hersteller behält sich vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige
Ankündigung zwecks Anpassung an die geltenden Rechtsvorschriften, Normen und Richtlinien oder aus konstruktionsbedingten,
geschäftlichen, ästhetischen oder anderen Gründen vorzunehmen.
19
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Trăsături caracterisitce ale dispozitivului
Maşina de tocat produse alimentare este folosită în gospodăria casnică. Este o maşină multifuncţională, cu ajutorul căreia
puteţi toca repede şi fără efort: carne, brânză, legume, mac
şi de asemenea să pregătiţi salam şi mezeluri. Folosind unul
din elementele suplimentare ale maşinii – răzătoarea puteţi
tăia legume petru salate şi ghiveci.
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea
corespunzătoare a maşinii
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu porniţi dispozitivul dacă, conductorul de alimentare este deteriorat
sau carcasa este deteriorată în mod
vizibil.
●● În cazul în care cablul de alimentare ne-decuplabil, este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit la producător
sau într-un atelier de reparaţii specializat de către o persoană calificată,
cu scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de
către persoane special şcolarizate în
acest domeniu. Reparaţia care este
realizată incorect poate cauza un
pericol serios pentru utilizator.
20
●● În cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi legătura cu punctul de service specializat ZELMER.
●● Păstraţi o deosebită prudenţă atunci
când folosiţi dispozitivul în prezenţa
copiilor.
●● Înainte de a înlocui echipamentul
sau înainte de a vă apropia de piesele care sunt în mişcare în timpul
utilizării, dispozitivul trebuie oprit
şi, de asemenea, trebuie decuplat
de la sursa de alimentare cu curent
electric.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai
împreună cu recipientul de umplere
conductor.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
●● Nu scoate ştecărul din priză, trăgând de cablu.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu expuneţi maşina să funcţioneze la temperaturi mai
mari de 60°C. Poate duce la defectarea maşinii.
●● Pentru a împinge produsele foloseşte numai împingătorul. Folosirea altor elemente poate duce la defectarea maşinii şi a sistemului de propulsie.
●● Nu supraîncărca maşina cu o cantitate prea mare de
produse şi nu împingeţi prea tare (cu împingătorul).
●● Montează exact ansamblul de tocare, doarece dacă va
fi asamblat în mod greşit nu va toca bine şi poate duca
la tocirea cuţitului şi a sitei. Cuţitul şi sita tocite trebuie
schimbate cu unele noi.
●● În timpul întrebuinţării nu acoperi sistemul de ventilaţie
din carcasă.
●● Nu băga sistemul de propulsie în apă şi nu-l spăla sub
jetul de apă.
●● Nu spăla elementele maşinii când sunt montate pe sistemul de propulsie.
●● La spălarea carcasei, nu folosi detergenţi agresivi sub
formă de emulsii, paste etc. Prin folosirea lor se pot
şterge simbolurile grafice – de ex. liniuţele gradate,
însemnările, semnele de avertizare.
●● Înainte de utilizare spălaţi toate acesorile în apă cu
adăugând detergent pentru spălarea vaselor. A se
spăla şi a se usca.
●● Sitele şi cuţitul faţă-verso trebui să fie lubrifiate. Lubrifiaţi cu ulei comestibil.
●● A nu se porni apartul gol, dacă sitele nu au fost lubrifiate.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Acest
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză.
●● Dacă maşina nu vrea să pornească duceţi-o la service.
●● Carnea care va fi tocată trebuie curăţată de oase, tendoane, cartilaje şi vâne.
●● Înainte de tocare produsele mai mari trebuie tăiate.
●● Nu toca macul uscat. Înainte macul trebuie opărit şi
înmuiat – câteva ore.
●● Pentru spălarea părţilor metalice foloseşte o perie moale.
●● Nu spăla porţiunile de metal în maşina de spălat vase.
Detergenţii agresivi, provoacă închiderea la culoare
a acestor elemente. Spălarea lor trebuie efectuată
manual, prin folosirea mijloacelor tradiţionale de spălat
vase.
Informaţii tehnice
Parametri tehnici sunt evidenţiaţi pe tăbliţa caracteristică
a produsului.
Perioada de lucru neîntreruptă
10 minut.
Perioada de pauză înainte de următoarea folosire 30 minut.
Nivelul zgomotului (LWA)
80 dB/A.
MBP – Protecţie blocare motor
1300 W
TIPURILE DE MAŞINI DE TOCAT ZELMER
Mai jos este prezentat asortimentul de accesorii ale maşinilor de tocat despre care este acestă instrucţiune de folosire.
VIB
ZMM3851*
ZMM3853*
ZMM3854*
* versiunea coloristică,
Cuţitul
●
●
●
Sita
2,7
4
8
Ţeava pentru
cârnaţi
Răzătoarea
○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
○
●
○
●/disponibile 2 tambure
●/disponibile 2 tambure
● – accesorii de bază, ○ – accesorii suplimentare pe care le puteţi cumpăra în magazine
21
Descrierea dispozitivului
A
Maşina de tocat produsele alimentare se compune din:
1 Sistemul de propulsie – fiecare sistem de propulsie este
adaptat pentru montarea fiecărui ansamblu de tocare şi
răzuire al mărcii ZELMER. În spatele aparatului, în compartimentul unităţii de motor se găsesc orificiile de ventilare.
1a Întrerupător
1b Butonul blocadei
Ansamblul de tocare, care se compune din:
2 Dispozitivul pentru tocare
3 Melcul cu ambreiaj
4 Cuţit cu două tăişuri
5 Sita cu orificii 4 mm
6 Brăţara
7a Vasul
7b I Adaptor
II Vasul dispozitivului pentru tăiat felii
(maşina poate fi dotată cu un set de vase 7a sau 7b )
8 Împingătorul
Echipamentul, care se compune din:
9 Sita cu orificii de 8 mm
10 Ţeava pentru cârnaţi
11 Dispozitiv separator
Sistem mecanic de siguranţă
al motorului
B
1 Spirală
2 Cremalieră
3 Şurub M5x20
Maşina de tocat are o asigurare mecanică care fereşte motorul să nu se strice – ambreiajul melcului se rupe atunci când
maşina este prea încărcată (de ex. înăuntru se află o bucată
de os).
Ambreiajul stricat trebuie schimbat cu unul nou:
●● din melcul care are ambreiajul stricat deşurubează şurubul (3),
●● înlăturaţi ambreiajul (2) defect,
●● introdu ambreiajul (2) nou şi fixează-l cu şurubul (3).
Pregătirea maşinii de tocat pentru
întrebuinţare şi punerea ei în funcţiune
C
1 Pune sistemul (1) de propulsie în apropierea prizei pe
o suprafaţă tare astfel încât să nu acoperiţi sistemul de ventilaţie de sub carcasă.
●● Înainte de prima întrebuinţare spălaţi accesoriile maşinii.
●● Montează elementele necesare şi fixează-le în sistemul
de propulsie.
2 Introdu cablul electric în priză.
22
3 Apăsând butonul de pornire/oprire (1a) puneţi maşina în
funcţiune.
Întrebuinţarea elemetelor
pentru tocat
D
În camera de tocat (2) introduceţi pe rând:
1 Melcul (3) cu ambreiajul spre interior.
2 Pe axul melcului (3) cuţitul (4).
3 Sita (de ex. 5) astfel încât proeminenţa camerei să intre
în şanţul care se află pe circumferinţa sitei.
4 Înşurubaţi toate elementele ansamblului de tocat – tare
şi până la capăt.
5 Introduceţi ansamblul de tocat pe sistemul de propulsie
(1) şi rotiţi-l până în poziţia în care veţi auzi „click”-ul blocadei.Acest lucru înseamnă că a fost corespunzător montat
compartimentul.
6a Montaţi vasul (7) pe camera de tocat (2).
6b Introduceţi adaptorul I în vasul II . Aşezaţi vasul cu
adaptor (7b) pe compartimentul de tocare (2).
Întrebuinţarea ţevii pentru cârnaţi
F
În camera de tocat (2) introduceţi pe rând:
1 Melcul (3) cu ambreiajul spre interior.
2 Pe axul melcului (3) element de distanţare (11).
3 Accesoriu umplere cârnaţi (10).
4 Înşurubaţi toate elementele cu ajutorul piuliţei (6) – tare
şi până la maxim.
5 Montaţi ansamblul de tocat pe sistemul de propulsie (1)
şi rotiţi-l până în poziţia în care veţi auzi „click”-ul blocadei.
6a Montaţi vasul (7) pe camera de tocat (2).
6b Introduceţi adaptorul I în vasul II . Aşezaţi vasul cu
adaptor (7b) pe compartimentul de tocare (2).
Înainte de a fixa maţul pentru cârnaţi, ţineţi-l în apă caldă
cca. 10 minute.
●● Fixaţi pe accesoriul pentru umplerea cârnaţilor maţul
care a stat în apă.
Aveţi grijă să nu acoperiţi orificiile de aerisire
din accesoriu.
Tocătura care umple maţul nu trebuie să fie
„prea subţire”. Dacă este prea mult lichid,
acesta se poate scurge şi poate să ajungă în
interiorul maşinii de tocat.
Răzătoare
1
2
3
4
5
6
Cilindrul pentru bucăţi fine
Cilindrul pentru răzuire
Element de închidere
Compartiment
Vas de umplere
Dispozitiv de presare
G
În cazul în care folosiţi tocătorul daţi jos adaptorul.
Rozătoarea dispune de două accesori. Prima pentru tocarea
bucăţilor mici (caşcaval, morcov, ţelină, sfeclă fieartă, etc.).
A doua pentru raderea (cartofilor, sfeclei, fructelor, etc.).
Întrebuinţarea răzătoarei
H
1 Ridică inelul de blocaj (3) şi introdu una din răzătoare cu
ambreiajul spre interiorul dispozitivului pentru răzuit.
2 Trage în jos inelul pentru blocaj (3) până vei simţi că s-a
închis.
3 Fixează dispozitivul (4 pentru răzuit la fel cum ai fixat dispozitivul pentru tocat.
●● Produsele mai mari taie-le mai întâi în bucăţi mai mici
astfel încât să încapă în dispozitivul pentru răzuit.
●● Nu răzui fructele moi care au sâmburii tari.
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză.
●● Cu o lingua de lemn îndepărteză resturile care au rămas
în răzătoare sau în dispozitiv.
Tăişurile răzătoarelor nu necesită regenerare.
După terminare întrebuinţării
E
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză,
1a Scoate împingătorul (8) şi vasul de pe dispozitivului pentru răzuit sau tocat (2).
1b Scoateţi tachetul (8) şi daţi la o parte vasul dispozitivului
pentru tăiat felii împreună cu adaptorul (7b) de pe compartimentul de tocat (2) vasul dispozitivului pentru tăiat felii de pe
compartimentul dispozitivului pentru tăiat felii.
2 Apasă butonu de blocaj (1b), învârte în dreapta ansamblul de tocare sau dispozitivul de tocare şi scoate-l.
3 Desfă elementele ansamblului de tocare, dispozitivului
cu ţeava pentru cârnaţi sau răzătoarea.
Curăţarea şi conservarea
●● Sistemul de propulsie ştergeţi-l cu o cârpă umedă, înmuiată într-un detergent de spălat vase.
●● Porţiunile din materiale plastice spală-le cu apă călduţă
cu un adaos de detergent de spălat vase.
●● Porţiunile din metal spală-le în apă fierbinte cu adaos de
detergent de spălat vase.
●● Elementele spălate trebuie bine uscate.
●● Montează părţile uscate ale dispozitivului de tocat sau
răzuit.
●● Înainte de utilizare spălaţi toate acesorile în apă cu adăugând detergent pentru spălarea vaselor. A se spăla şi
a se usca.
●● Sitele şi cuţitul faţă-verso trebui să fie lubrifiate. Lubrifiaţi
cu ulei comestibil.
Mâncăruri din carne, legume şi fructe
Pentru a păstra calitatea nutritivă a mâncărurilor din legume
şi fructe trebuie să ştii cum să le pregăteşti. Fructele şi legumele nu pot fi ţinute prea mult în apă şi trebuie răzuite imediat înainte de a fi consumate.
Cotlete din carne de porc
50 dag carne de porc, 6 dag chiflă uscată, 5 dag ceapă,
2 dag grăsime, 1 ou, 4 dag pesmet, untură pentru prăjit, sare
şi piper.
Chifla înmuiaţi-o în apă apoi lăsaţi apa să se scurgă.
Tăiaţi ceapa şi prăjiţi-o până se rumeneşte. Carnea clătiţi-o
şi tăiaţi-o în bucăţi.
Tocaţi chifla, ceapa şi carnea de 2 ori folosind sita cu orificii 4 mm. Adăugaţi oul, sarea, piperul şi amestecaţi bine.
Pregătiţi 8 cotlete ovale de grosime 1,5 cm şi treceţi-le prin
pesmet. Prăjiţi pe untura încinsă.
Pateu din carne
50 dag carne de porc, 50 dag carne de vacă, 40 dag untură,
50 dag ficat de porc, 30 dag ceapă, 20 dag chiflă, 4 ouă,
sare şi piper, nucşoară.
Puneţi la foc mic carnea împreună cu untura şi ceapa.
Clătiţi ficatul, curătaţi-l şi tăiaţi-l în cuburi. Când carnea esta
deja moale, adăugaţi ficatul, chifla şi prăjiţi la foc mic, lăsaţi
apoi să se răcească şi tocaţi de două ori în maşina de tocat
folosind sita cu orificii 4 mm.
Adăugaţi ouăle, sarea, piperul, nucşoara şi amestecaţi bine.
Ungeţi tava cu untură, puneţi pateul şi prâjiţi la cuptor timp
de aprox. 40 minute.
Salam de casă
Carne de porc 4,5 kg, untură 0,5 kg, bulion – 1 pahar, sare
6-7 linguriţe, salpetru 1 linguriţă fără vârf, piper 1 linguriţă,
cuişoare englezeşti 12-15 boabe (tocate), 5-6 căţei de usturoi (tăiaţi în cuburi mici), pieliţă de intestin 7 m.
Tocaţi carnea în maşina de tocat folosind sita cu orificii
8 mm. Sarea amestecaţi-o cu salpetru şi condimente, adăugaţi la carne, amestecaţi bine adăugând treptat bulionul.
Puneţi la loc rece pentru 24 de ore. Pe dispozitivul pentru
tocat puneţi ţeava pentru cârnaţi.
Umpleţi pieliţa de intestin de lungime aprox. 1 m, formând
bucăţi de 30-40 cm. Fiţi atenţi să nu astupaţi orificiile de aerisire a ţevii pentru cârnaţi.
Uscaţi salamul timp de 6 ore. Afumaţi la fum cald timp de
14 ore sau la fum fierbinte timp de 2,5 ore.
Salată din ţelină
40 dag ţelină, 20 dag mere, 2 linguri ulei sai smâmtână, suc
de lămâie, sare, zahăr.
Răzuiţi ţelina folosind răzătoarea pentru fulgi mici. Adăugaţi
smântâna sau uleiul, zahărul, sucul de lîmâie şi sarea.
23
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
24
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Мелачката за хранителни продукти е предназначена за
използване само в домашни условия. Тя е многофункционно устройство, с помощта на което могат да се
мелят бързо и без излишно усилие: месо, сирене, зеленчуци, мак, както и да се правят колбаси. При използване
на резачка като допълнително оборудване могат да се
раздробяват зеленчуци за салати и за консервиране.
Съвети за безопасност и правилно
използване на уреда
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
Уверете се че сте разбрали добре съветите описани по-долу.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не използвайте това устройство,
ако захранващия кабел е повреден или на корпуса има някакви
видими повреди.
●● Ако захранващия кабел се
повреди, то трябва да бъде заменен от производителя или в специализиран сервиз, или ремонтиран от квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
●● Ремонтите на уреда могат да се
провеждат само от обучен персонал. Неправилно извършени
ремонти могат да доведат до
сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност,
обърнете се към специализиран
сервиз на Zelmer.
●● Бъдете особено внимателни при
работа с машинката в присъствието на деца.
●● Преди да сменяте оборудване или
да се приближите към движещи се
части на уреда, изключете уреда
и извадете щепсела от контакта.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Уредът трябва да се използва
само с купата за зареждане.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
25
ВНИМАНИЕ!
УКАЗАНИЕ
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Не изваждайте щепсела от гнездото с дърпане на
кабела.
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се на табелката на
уреда.
●● Не подлагайте мелачката и оборудването на температура над 60°C. Moжете да повредите мелачката.
●● За тласкане употребявайте само тласкача. Използване на други предмети създава опасност от
повреда на мелачката и задвижването.
●● Не претоварвайте устройството с излишно количество на продукта или с много силно тласкане
(с тласкача).
●● Точно монтирайте мелящия агрегат, тъй като
неправилно сглобеният мелящ агрегат е причина
за некачествено мелене, а също така може да се
причини за изтъпяване на ножчето и ситото. Притъпеното ножче и сито заменете с нови.
●● При работа на мелачка не прикривайте вентилационни отвори в устройството.
●● Не потапяйте задвижването на мелачката във вода
и не го мийте под течаща вода.
●● Не мийте обзавеждане, монтирано върху задвижването.
●● Не използвайте за миене на корпуса агресивни
детергенти във форма на емулсия, мляко, пасти
и т.п. Те могат м.пр. да изтрият нанесените информационни графически символи, като напр: скали,
означения, предупредителни знаци и т.п.
●● Преди използване всички аксесоари трябва да
се измият с вода и препарат за миене на съдове.
Трябва да бъдат старателно изплакнати и подсушени.
●● Решетките и ножа с две остриета трябва да останат
омаслени. Намажете ги с олио за хранителни цели.
●● Не включвайте празния уред, ако решетките не са
омаслени.
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
●● След приключване на работата извадете захранващия кабел от мрежовото гнездо.
●● Ако не можете да задвижите мелачката – преда-
дете я в сервиз.
предназначено за мелене, отделете от
кокали, сухожилия, хрущяли и жили.
●● Преди мелене нарежете по-големите продукти на
парчета.
●● Не мелете сух мак. Мак трябва преди мелене да се
попари и да накисва – до 15 часа.
●● За миене на металните части използвайте мека
четка.
●● Не мийте металните части в миялни машини. Агресивните миещи средства, които се използват в тези
устройства, са причина за потъмняване на горепосочените части. Мийте ги с ръце, с използване на
традиционните миещи средства за съдове.
●● Месо,
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни.
Допустимо време на непрекъсната работа
10 минути.
Време на пауза преди повторно използване 30 минути.
Шум на устройството (LWA)
80 dB/A.
MBP – Мощност блокираща двигателя
1300 W
ТИПОВЕ МЕЛАЧКИ ZELMER
По-долу е представен асортимент на обзавеждане на мелачките за, които се отнася настоящата инструкция.
VIB
ZMM3851*
ZMM3853*
ZMM3854*
* цветова версия,
26
Ножче
●
●
●
Сито
2,7
4
8
Месарски
накрайник
Резачка
○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
○
●
○
●/достъпни са 2 барабана
●/достъпни са 2 барабана
● – основни принадлежности, ○ – допълнително обзавеждане, което можете да докупите в магазини
Описание на устройството
A
Мелячка за хранителни стоки се състои от:
1 Задвижване на мелачката – всяко задвижване на
мелачката е приспособено за монтаж на всеки мелящ
агрегат и на резачка, произведена от ZELMER. В задния корпус на двигателя се намират вентилационни
отвори.
1a Изключвател
1b Бутон за блокада
Мелящ агрегат, който се състои от:
2 Камера за мелене
3 Червяк с монтиран съединител
4 Двустранно ножче
5 Сито с отвори 4 мм
6 Гайка
7a Тарелка
7b I Адаптер
II Тава за рендето
(машинката може да бъде снабдена в един от комплектите с тави 7a или 7b )
8 Тласкач
Обзавеждане, което се състои от:
9 Сито с отвори 8 мм
10 Месарски накрайник
11 Дистанционна вложка
Mexaничнa защитa нa мотора
B
1 Щнек
2 Съединител
3 Винт M5x20
Мелачката има механична защита, която предпазва двигателя от унищожаване – зъби на задвижващия съединител на червяка се чупят, когато мелачката е претоварена
(напр. когато вътре попаднаха кости).
Разваления съединител заменете с нов:
●● в червяка с развален съединител отвинтете винта (3),
●● извадете повредения съединител (2),
●● сложете нов съединител (2) и го завинтете с винта (3).
Приготвяне на мелачката за работа
и задвижване
Работа с мелящ агрегат
В камерата за мелене (2) сложете последователно:
1 Червяк (3) със съединител навътре.
2 На шнека червяка (3) нож (4).
3 Сито (например 5), така че елемента на камерата да
влезе в жлеба на обиколката на ситото.
4 Затегнете всички елементи на комплекта за мелене –
силно, до голямо съпротивление.
5 Поставете сглобения комплект за мелене на диска
(1) и завъртете на позицията, на която ще чуете “клик”
на блокадата. Това означава, че камерата е правилно
монтирана.
6a Поставете купата (7) при камерата за мелене (2).
6b Сложете адаптера I в отвора на тавата II . Сложете
тавата заедно с адаптера (7b) на камерата за мелене (2).
Работа с месарски накрайник
F
Към камерата за мелене (2) поставете по ред:
1 Червяк (3) със съединител към вътрешността.
2 На шнека (3) вмъкнете лагера (11).
3 Приставка за колбаси (10).
4 Затегнете всички елементи с гайката (6) – до силно
съпротивление.
5 Сложете така монтирания комплект за мелене на
задвижващата основа (1) и завъртете на позицията на
която ще чуете „клик” („click”) блокада.
6a Поставете купата (7) при камерата за смилане (2).
6b Сложете адаптера I в отвора на тавата II . Сложете
тавата заедно с адаптера (7b) на камерата за мелене (2).
Преди да поставите червото, накиснете го в топла вода
за около 10 мин.
●● Сложете мокрото черво на приставката за колбаси.
Обърнете внимание да не са запушени
отворите за излизане на въздуха в приставката.
Месната маса за пълнене в червото не
бива да бъде прекалено рядка. Прекалено
голямото съдържание на течност може
да доведе до изтичане и проникване във
вътрешността на машинката.
C
1 Поставете задвижването (1) близо до мрежовото
гнездо върху твърда основа така, че да не са прикрити
вентилационни отвори в корпуса.
●● Преди първа употреба на мелачката измийте елементи на обзавеждането.
●● Монтирайте съответно оборудване и прикачете към
задвижването.
2 Сложете захранващия кабел в контакта.
3 Задвижете мелачката с копчето на изключвателя (1a).
D
Резачка
1
2
3
4
5
6
G
Ренде за ситни стърготини
Ренде за пасиранe
Пpикpепващ меxaнизъм
Камера
Кyпa за подaвaне
Бутало
27
В случаите на използване на рендето свалете адаптера.
Рендето е оборудвано с две приставки. Първата е предназначена за рендосване на дребно (кашкавал, моркови,
целина, варено червено цвекло и др.). Втората приставка е предназначена за приготвяне на пюрета (от картофи, цвекло, плодове и др.).
Pабота с резачка
H
1 Отклонете езичето (3) и сложете едно от стъргалата
със съединителя навътре в камерата.
2 Заключете езичето (3).
3 Съединете камерата (4) за рязане също така, както
камерата за мелене.
●● Големи продукти нарежете предварително на парчета, които без затруднение ще сложите в камерата.
●● Не раздробявайте меки плодове, съдържащи твърди
костилки.
●● След приключване на работата изключете мелячката
и извадете захранващия кабел от контакта.
●● Отстранете с дървена лъжица остатъци от продуктa,
останали вътре в стъргалото или в камерата.
Острия на стъргалата не изискват регенерация.
След приключване на работата
E
●● Изключете мелачката и извадете захранващия кабел
от контакта.
1a Извадете тласкача (8) и свалете тарелката от камера
за мелене (2) или за рязане.
1b Выньте толкатель (8) и снимите чашу шинковки
вместе с адаптером (7b) с камеры измельчения (2), или
чашу шинковки с камеры шинковки.
2 Натиснете копчето на блокировката (1b), мелящия
агрегат или камерата за рязане обърнете надясно и свалете.
3 Разглобете елементи на мелящия агрегат, на камерата с месарския накрайник или на резачката.
Почистване и поддържане
●● Задвижването претрете с влажно парцалче, намокрено с миещо средство за съдове.
●● Пластмасови части мийте в топла вода с добавка на
миещо средство за съдове.
●● Метални части мийте в гореща вода с добавка на
миещо средство за съдове.
●● Старателно изсушете измитите части.
●● Монтирайте сухите части на камерата за мелене или
за рязане.
●● Преди използване всички аксесоари трябва да се
измият с вода и препарат за миене на съдове. Трябва
да бъдат старателно изплакнати и подсушени.
28
●● Решетките и ножа с две остриета трябва да останат
омаслени. Намажете ги с олио за хранителни цели.
Яденета от месо, зеленчуци и плодове
За да се запази по възможност най-голяма хранителна
стойност на ястията от зеленчуци и плодове, запознайте
се с начини на тяхното приготвяне. Не дръжте плодове
и зеленчуци прекалено дълго във вода и ги раздробявайте непосредствено преди консумация.
Свински кюфтета
500 г свинско месо, 60 г сухо виенско хлебче, 50 г лук,
20 г мазнина, 1 яйце, 40 г галета, мазнина за пържене,
сол и черен пипер.
Накиснете сухото хлебче във вода и оставете да оттече.
Нарежете лук на колелца, изпържете в светло-златен
цвят. Месото изплакнете, нарежете на парчета.
Хлебчето, лукът и месото смелете 2 пъти в мелячка
със сито с диаметър на отвори 4 мм. Добавете яйце,
сол, черен пипер и щателно размесете до гладка смес.
Направете 8 овални кюфтета с дебелина 1,5 см, панирайте ги в галета. Пържете в загрята мазнина.
Смесен пастет
500 г свинско месо, 500 г телешко месо, 400 г сланина,
500 г свински черен дроб, 300 г лук, 200 г пшенична
питка, 4 яйца, сол, черен пипер, мускатов орех.
Задушете месото със сланина и лук.
Черния дроб изплакнете, обелете от ципи, нарежете
на ситно. Когато месото е меко, добавете черния дроб,
питката и за кратко задушете заедно. Изстудете и смелете
два пъти в мелачката със сито с диаметър на отвори 4 мм.
В приготвената маса добавете яйца, сол, черен пипер,
мускатов орех и щателно размесете.
Намажете форма със свинска мас, сложете сместа за
пастет и печете около 40 минути.
Домашен колбас
Средно мазно свинско месо 4,5 кг, сланина 0,5 kg, бульон
– 1 чашка, сол 6-7 лъжички, селитра – 1 плоска лъжица,
черен пипер (млян) 1 лъжица, английски пипер (млян)
12-15 зърна, 5-6 парчета чесън (нарязан), 7 м черва.
Смелете месото в мелачката със сито с диаметър на
отвори 8 мм. Солта смесете със селитрата и подправките, добавете в месото и размесете като тесто, като
постепенно добавяте бульона. Поставете на хладно
място за 24 часа. Сложете месарския накрайник върху
камера за мелене в мелячката. Напълнете черво с дължина около 1 м, като оформите отсечки по 30-40 cm.
Обърнете внимание да не запушвате обезвъздушителните отвори в накрайника.
Сушете колбаса 6 ч. Пушете в топъл пушек 14 часа или
в горещ 2,5 часа.
Салата от кервиз
400 г кервиз, 200 г ябълки, 2 лъжици олио или сметана,
лимонов сок, сол, захар.
Настъргайте кервиза на дребни стърготини. Добавете сметана или олио на вкус. Добавете захар, лимонов сок и сол.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Производителят си запазва правото да модифицира продукта
по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми, директиви или по
конструкторски, търговски, естетически и други причини.
29
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании
Zelmer. Они разработаны специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать настоящее руководство
по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить Руководство, чтобы Вы могли пользоваться им
в ходе дальнейшей эксплуатации техники.
Характеристика оборудования
Мясорубка для перемалывания продуктов питания предназначена для использования в домашнем хозяйстве.
Является многофункциональным устройством, при
помощи которого можна быстро и без лишнего труда
перемолоть: мясо, сыр, овощи, мак, а также изготавливать колбасы и копчёности. При использовании дополнительного оборудования мясорубки – шинковки можна
размельчать овощи на: салат из свежих овощей, винегрет и консервирование.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации мясорубки
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
Следует убедиться, что Вы поняли нижеследующие указания.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не запускайте оборудование, если
кабель питания поврежден или
видны повреждения корпуса.
●● Если кабель питания будет
поврежден, его необходимо заменить у производителя или в специальном сервисном центре
либо квалифицированным лицом,
чтобы избежать опасности.
●● Ремонт оборудования может осуществлять только квалифицированный персонал. Неправильный
30
ремонт может вызвать серьезную
угрозу для пользователя. В случае
возникновения неполадок обратитесь в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время работы в присутствии
детей.
●● Перед заменой оборудования
или приближением к движущимся
деталям во время использования
необходимо выключить прибор
и отключить от питания.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается без
присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
●● Оборудование можно использовать только с миской (чашей) для
загрузки.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
СОВЕТЫ
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
●● Не вынимайте вилку из розетки электросети, дёр-
гая за провод.
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на информационном щитке прибора.
●● Не подвергайте мясорубку и оборудование действию температуры свыше 60°C. Можете повредить мясорубку.
●● Для проталкивания используйте только толкатель.
Использование других предметов грозит повреждением мясорубки и привода.
●● Не перегружайте устройство ни черезмерным количеством продукта, ни слишком сильным его проталкиванием (толкателем).
●● Тщательно устанавливайте узол перемалывания,
потому что плохо собранный узол перемалывания
влечёт за собой ненадлежащее качество перемалывания, а также может быть причиной затупления
ножа и сита. Затупленный нож и сито замените на
новые.
●● Во время работы мясорубки не заслоняйте вентиляционных отверстий в корпусе.
●● Не погружайте привод в воду и не мойте его под
проточной водой.
●● Не мойте оборудование, установленное на приводе.
●● Для мытья корпуса не используйте агрессивные
детергенты в виде эмульсий, молочка, пасты и др.
Они могут, среди прочего, удалить нанесённые
информационные графические символы, такие как:
шкала, обозначения, предупредительные знаки и др.
●● Перед использованием вымойте все аксессуары
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Тщательно промойте и просушите.
●● Ситечка и двусторонний нож должны оставаться
смазанными. Смажьте их пищевым маслом.
●● Не включайте устройство пустым, если ситечка не
были смазаны.
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
●● После окончания работы выньте присоединительный провод из розетки электросети.
●● Если мясорубку невозможно включить – отдайте её
в сервис.
предназначенное к перемалыванию, отделите от костей, сухожилий, хрящей и жил.
●● Перед перемалыванием большие продукты
порежьте на куски.
●● Не перемалывайте сухого мака. Перед перемалыванием мак должен быть предварительно запаренный и намоченный – в течение более десяти часов.
●● Для мытья металлических частей используйте мягкую щётку.
●● Не мойте металлические части в автоматических
мойках. Агрессивные чистящие средства, используемые в таких устройствах, вызывают потемнение вышеуказанных частей. Мойте из вручную
с использованием традиционных жидкостей для
мытья посуды.
●● Мясо,
Технические характеристики
Технические параметры указаны на щитке изделия.
Допустимое время беспрерывной работы
10 минут.
Время перерыва перед повторным
использованием
30 минут.
Шумность устройства (LWA)
80 dB/A.
MBP – Блокирующая мощность двигателя
1300 Вт
ТИПЫ МЯСОРУБОК ZELMER
Ниже представлен ассортимент оборудования мясорубок для перемалывания, к которым имеет отношение настоящая инструкция.
VIB
ZMM3851*
ZMM3853*
ZMM3854*
* вариант цвета,
Нож
●
●
●
Сито
2,7
4
8
Колбасная
насадка
Шинковка
○
○
○
●
●
●
●
●
●
○
○
●
○
●/в наличии 2 барабаны
●/в наличии 2 барабаны
● – основное оснащение, ○ – дополнительное оборудование, которое можна купить в магазинах
31
Описание устройства
A
Мясорубка для перемалывания продуктов питания
состоит из:
1 Привода мясорубки – каждый привод мясорубки
проспособлен к установке любого узла перемалывания и шинковки производства «ZELMER». В задней
части корпуса привода 687 имеются вентиляционные
отверстия.
1a Выключатель
1b Кнопка блокировки
Узла перемалывания, в состав которого входит:
2 Камера перемалывания
3 Подающий винт с установленной муфтой
4 Двусторонний ножик
5 Сито с отверстиями 4 мм
6 Гайка
7a Миски
7b I Адаптер
II Чаша шинковки
(мясорубка может быть оснащена одним комплектом
чаш 7a или 7b )
8 Толкателя
Оборудования, в состав которого входит:
9 Сито с отверстиями 8 мм
10 Колбасная насадка
11 Дистанционная вкладка
Mexaническая защита двигателя
B
1 Шнек
2 Редуктор
3 Бoлт M5x20
Мясорубка имеет механический предохранитель, который защищает мотор от разрушения, - зубцы приводной
муфты подающего винта выламываются в случае, если
мясорубка перегружена (например, если в середину
попали кости).
Сломанную муфту замените на новую:
●● в подающем винте со сломанной муфтой открутить
болт (3),
●● удалить сломанную муфту (2),
●● вложить новую муфту (2) и докрутить её болтом (3).
Подготовка мясорубки к работе
и её включение
C
1 Привод (1) поставьте поблизости от розетки электросети на твёрдой основе так, чтобы не заслонять вентиляционных отверстий в корпусе.
●● Перед первым использованием мясорубки вымойте
элементы оборудования.
32
●● Смонтируйте соответствующее оборудование и под-
ключите к приводу.
2 Вставьте присоединительный провод в розетку электросети.
3 Кнопкой выключателя (1a) включите мясорубку.
Работа с узлом перемалывания
D
В камеру перемалывания вставьте поочерёдно:
1 Подающий винт муфтой в середину.
2 На штифт подающего винта - нож, направленный
остриями к ситу.
3 Сито так, чтобы выступ камеры вошёл в паз на
окружности сита.
4 Докрутите все элементы узла перемалывания –
сильно до упора.
5 Установите смонтированный узел перемалывания
на привод и прокрутите в положение, при котором услышите треск блокады.
6a Установите миску на камеру перемалывания.
6b Вставьте адаптер I в чашу II . Закрепите чашу вместе с адаптером (7b) на камере измельчения (2).
Работа с колбасной насадкой
F
В камеру перемалывания (2) вставьте по очереди:
1 Шнек (3) редуктором вовнутрь.
2 На стрежень шнека (3) дистанционный вкладыш (11).
3 Насадку для приготовления колбас (10).
4 Докрутите все элементы гайкой (6) – крепко до
момента сопротивления.
5 Установите смонтированную систему перемалывания на привод (1) и поверните до момента «клика» блокировки.
6a Установите рабочую чашу (7) на камеру перемалывания (2).
6b Вставьте адаптер I в чашу II . Закрепите чашу вместе с адаптером (7b) на камере измельчения (2).
Если решите использовать натуральную оболочку для
колбас, дайте ей отмокнуть в теплой воде ок. 10 минут.
●● Натяните мокрую колбасную оболочку на насадку
для набивки колбас.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия в насадке не были закрыты.
Мясной фарш для наполнения натуральных колбасных оболочек не может быть
слишком жидким. В противном случае
может вытекать и попасть внутрь мясорубки.
Шинковка
1
2
3
4
5
6
G
Meлкaя теркa
Теркa для протирания
Деpжaтeль
Гoлoвка
Лoток для загpyзки продуктов
Толкaтeль
костью для мытья посуды.
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Металлические части мойте в горячей воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
В шинковке установлено две терки. Первая предназначена для размельчения на мелкие кусочки (твердого
сыра, моркови, сельдерея, вареной свеклы и т.п.). Вторая используется для перетирания (картофеля, свеклы,
овощей и т.п.).
H
1 Откройте защёлку (3) и вставьте одну из тёрок муфтой в середину камеры.
2 Закройте защёлку (3).
3 Соедините камеру шинковки (4) так же, как камеру
перемалывания мясорубки.
●● Большие продукты предварительно порежьте на
куски, которые без труда сможете вложить в камеру.
●● Не размельчайте мягких фруктов, которые содержат
твёрдые косточки.
●● После окончания работы выключите мясорубку
и выньте присоединительный провод из розетки
электросети.
●● Удалите деревянной ложкой остатки продуктов, которые накопились внутри тёрки или в камере.
Острия тёрок не требуют регенерации.
После окончания работы
●● Привод протрите влажной тряпкой, смоченной жид●● Части из пластмассы (пластика) мойте в тёплой воде
В случае использования шинковки, снимите адаптер.
Работа с шинковкой
Чистка и консервация
E
●● Выключите мясорубку и выньте присоединительный
провод из розетки электросети.
1a Выньте толкатель (8) и снимите миску с камеры
перемалывания (2) или камеры шинковки.
1b Выньте толкатель (8) и снимите чашу шинковки
вместе с адаптером (7b) с камеры измельчения (2), или
чашу шинковки с камеры шинковки.
2 Нажмите на кнопку блокады (1b), перемалывающий
узел или камеру шинковки проверните вправо и снимите её.
3 Разберите элементы перемалывающего узла,
камеры с колбасной насадкой или шинковки.
●● Тщательно высушите помытые части.
●● Сухие части камеры перемалывания или шинковки
смонтируйте в единое целое.
использованием вымойте все аксессуары
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Тщательно промойте и просушите.
●● Ситечка и двусторонний нож должны оставаться смазанными. Смажьте их пищевым маслом.
●● Перед
Блюда из мяса, овощей и фруктов
Для сохранения наибольшей питательной ценности
блюд из овощей и фруктов ознакомьтесь со способами
их приготовления. Овощи и фрукты не передерживайте
в воде и размельчивайте непосредственно перед употреблением.
Перемолотые свиные котлеты
50 декаграмм свинины, 6 декаграмм чёрствой булки,
5 декаграмм лука, 2 декаграмма жира, 1 яйцo, 4 декаграмма тёртой булки (панировочных сухарей), жир для
жарки, соль и перец.
Булку намочить в воде и отжать.
Лук порезать на кружки, поджарить до светлозолотистого
цвета. Мясо сполоснуть, порезать на куски.
Булку, лук, мясо перемолоть 2 раза в мясорубке з ситом
диаметром отверстий 4 мм. Добавить яйцо, соль, перец
и старательно замесить до получения однородной
массы. Сформировать 8 овальных котлет толщиной
1,5 см, которые обвалять в тёртой булке (панировочных
сухарях). Жарить на разогретом жире.
Паштет из смешанного мяса
50 декаграмм свинины, 50 декаграмм телятины,
40 декаграмм сала, 50 декаграмм свиной печени,
30 декаграмм лука, 20 декаграмм пшеничной булки,
4 яйца, соль и перец, мускатный орех.
Мясо протушить с салом и луком.
Печень сполоснуть, снять плёнку, порезать кубиками.
Когда мясо станет мягким, добавить печень, булку
и немного вместе протушить, охладить и дважды перемолоть в мясорубке с ситом диаметром отверстий 4 мм.
К приготовленной массе добавить яйца, соль, перец,
мускатный орех и старательно замесить.
Формочку смазать топлёным жиром (смальцем), переложить паштетную массу и запекать около 40 минут.
33
Домашняя колбаса
Свиное мясо средней жирности 4,5 кг, сало 0,5 кг,
отвар из костей – 1 стакан, соль 6 - 7 ложечек, селитра 1 плоская ложечка, перец 1 ложечка (перец молотый), гвоздичный (ямайский) перец 12 - 15 зёрен (смолоть), чеснок 5 - 6 зубчиков (посекти), колбасницы 7 м.
Мясо перемолоть в мясорубке c ситом диаметром
отверстий 8 мм. Соль перемешать с селитрой и приправами, добавить к мясу, перемешать и замесить как
тесто, поэтапно додавая отвар. Поставить в холодное
место на 24 часа. На камеру перемалывания мясорубки
установить колбасную насадку. Наполнить колбасницу
длиной около 1 м, формируя отрезки 30-40 см. Следует
обратить внимание, чтобы полностью не закрывать воздухоотводящих отверстий насадки. Высушить колбасу
в течение 6 часов. Коптить тёплым дымом 15 часов или
горячим 2,5 часа.
Салат из сельдерея
40 декаграмм сельдерея, 20 декаграмм яблок, 2 ложки
поодсолнечного масла или сметаны, лимонный сок,
соль, сахар.
Сельдерей и яблоки натереть на мелкую стружку. Приправить по вкусу сметаной или подсолнечным маслом.
Добавить сахар, лимонный сок и соль.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования устройства
не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
34
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
З метою отримання найкращих результатів рекомендуємо використовувати лише оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу слід звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею у майбутньому.
Характеристика приладу
М’ясорубка призначена для використання в домашньому
господарстві. Це багатофункційний пристрій, за допомогою якого можна швидко і без зайвого зусилля змолоти:
м’ясо, сир, овочі, мак, а також приготувати ковбаси і копченості. За допомогою додаткового оснащення – шатківниці можна подрібнити овочі для салатів та напівфабрикатів.
Вказівки з безпеки та відповідного
використання м’ясорубки
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
Слід пересвідчитися, що усі подані нижче вказівки
зрозумілі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не вмикайте прилад, якщо кабель
живлення пошкоджений або корпус видимо пошкоджений.
●● Якщо кабель живлення буде
пошкоджений, він повинен бути
замінений у виробника або в спеціалізованому сервісному центрі
чи кваліфікованим працівником
з метою уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може бути виконаний виключно кваліфікованим
персоналом. Неправильно виконаний ремонт може спричинити
серйозну загрозу для користувача.
У випадку появи несправностей
зверніться до спеціалізованого
сервісного центру ZELMER.
●● Дотримуйтесь особливої уваги під
час роботи з м’ясорубкою у присутності дітей.
●● Перед заміною обладнання або
наближенням до рухомих частин
під час використання слід виключити прилад та відключити від
живлення.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
●● Прилад повинен використовуватись лише із засипною чашою.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
35
УВАГА!
ВКАЗІВКА
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
●● Забороняється
витягати штепсель з електромережі, тягнучі за провід.
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Забороняється наражати м’ясорубку і оснащення
на вплив температури вище 60°С. Можна пошкодити м’ясорубку.
●● Для проштовхування можна використовувати тільки
провоштовхувач. Використання інших предметів
загрожує пошкодженням машинки і приводу.
●● Забороняється перевантажувати м’ясорубку надмірною кількістю продукту або занадто сильно його
проштовхувати (проштовхувачем).
●● Камеру для перемелювання слід правильно монтувати; неправильно змонтована камера впливає
на якість рубки, а також може бути причиною затуплення ножа і сита. Тупі ніж і сито слід замінити на
нові.
●● Під час роботи м’ясорубки забороняється заслоняти вентиляцій отвори в корпусі.
●● Забороняється занурювати привод м’ясорубки
у воду або мити його під проточною водою.
●● Забороняється мити оснащення, встановлене на
приводі.
●● Для чищення корпусу не рекомендується використовувати їдкі миючі засоби у вигляді емульсії,
молочка, паст і т.д., адже вони можуть пошкодити
також інформаційні графічні символи, такі як:
шкали, позначки, застережні знаки і т.д.
●● Перед використанням вимийте усі аксесуари у воді
з додаванням рідини для миття посуду. Старанно
промийте і висушіть.
●● Ситечка і двосторонній ножик повинні залишатися
змащеними. Змасьтіть їх харчовою олією.
●● Не вмикайте пристрій порожнім, якщо сита не були
змащені.
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання.
●● Після закінчення роботи витягнути провід живлення
з розетки електромережі.
●● Якщо машинка не включається її необхідно віддати
в сервісний центр.
●● Призначене для рубки м’ясо слід відділити від кісток, сухожилок, хрящів і жил.
●● Перед обробкою більші продукти слід порізати на
куски.
●● Забороняється молоти сухий мак. Перед обробкою
мак слід спочатку ошпарити і на декілька годин
замочити.
●● Для чищення металевих частин слід використовувати м’яку щіточку.
●● Забороняється мити камеру рубки, гвинт та гайки
в посудомийних машинках. Їдкі миючі засоби, які
використовуються в цих пристроях, призводять
до потемніння вище згаданих частин. Слід їх мити
вручну, використовуючи традиційні рідини для
миття посуду.
Технічні параметри
Технічні параметри наведені на номінальній панелі приводу.
Допустимий час безперервної роботи
10 хвилин.
Тривалість перерви перед повторним
використанням
30 хвилин.
Гучність приводу м’ясорубки (LWA)
80 дБ/А.
MBP – Блокуюча потужність двигуна
1300 Вт
МОДЕЛІ М’ЯСОРУБОК ZELMER
Нижче наведений асортимент оснащення м’ясорубок, котрих стосується дана інструкція.
VIB
Ножик
4
8
Насадка для
ковбас
Шатківниця
○
●
●
○
○
○
●
●
○
●/у наявності 2 барабани
ZMM3854*
○
●
●
●
●/у наявності 2 барабани
* варіант кольору, ● – основне оснащення, ○ – додаткове оснащення, можна купити в супермаркетах, магазинах електропобутової техніки
ZMM3851*
ZMM3853*
36
●
●
●
Сито
2,7
Опис пристрою
A
М’ясорубка складається з:
1 Приводу м’ясорубки – кожний привод пристосований
для монтажу кожного агрегату для рубки і шатківниці
виробництва «ZELMER». У задньому корпусі приводу
687, знаходяться вентиляційні отвори.
1a Вимикач
1b Кнопка блокування
Агрегату для рубки, до складу якого входить:
2 Камера рубки
3 Подаючій шнек із змонтованою муфтою
4 Двосторонній ніж
5 Сито з отворами 4 мм
6 Гайка
7a Чаша
7b I Адаптер
II Чаша шатківниці
(м’ясорубка може бути оснащена одним комплектом чаш 7a або 7b )
8 Проштовхувач
Оснащення до складу якого входить:
9 Сито з отворами 8 мм
10 Насадка для ковбас
11 Дистанційна вкладка
Mexaнічни
B
1 Шнек
2 Муфта
3 Гвинт M5x20
М’ясорубка має механічне забезпечення, яке захищає
двигун від знищення – зубці приводної муфти виламуються, коли м’ясорубка перевантажена (нп. коли всередину потрапили кістки).
Знищену муфту слід замінити на нову:
●● в винті зі знищеною муфтою викрутити шуруп (3),
●● зняти знищену муфту (2),
●● поставити нову муфту (2) і закрутити її шурупом (3).
Приготування м’ясорубки до роботи
і її запуск
C
1 Привод (1) поставити біля розетки, на тверду
поверхню таким чином, щоби не закривати вентиляційні
отвори в корпусі.
●● Перед використанням м’ясорубки вперше вимити
елементи оснащення.
●● Змонтувати відповідне оснащення і приєднати до
приводу.
2 Включити провід живлення в розетку електромережі.
3 Включити м’ясорубку кнопкою вимикача (1a).
Робота з м’ясорубкою
D
До камери для рубки вставити по-черзі:
1 Гвинт муфтою всередину.
2 На стержень гвинта ножик вістрями в напрямку до сита.
3 Сито таким чином, щоби виступ камери потрапив
в жолобок на ребрі сита.
4 Міцно, до упору, закрутити всі елементи камери для
перемелювання.
5 Установити камеру для перемелювання на приводі
і повернути в позицію, при котрій почуєте звук закривання блокади.
6a Встановити на камері для перемелювання чашу.
6b Вставте адаптер I в чашу II . Закріпіть чашу разом
з адаптером (7b) на камері подрібнення (2).
Робота з насадкою для ковбас
F
До камери для рубки (2) вкладіть почергово:
1 Шнек (3) муфтою досередини.
2 На стержень шнека (3) дистанційну прокладку (11).
3 Насадку для наповнення ковбас (10).
4 Докрутіть усі елементи гвинтом (6) – міцно до упору.
5 Вкладіть змонтовану камеру для перемелювання на
привід (1) і поверніть до позиції, при якій почуєте клацання блокування.
6a Вкладіть чашу (7) в камеру для перемелювання (2).
6b Вставте адаптер I в чашу II . Закріпіть чашу разом
з адаптером (7b) на камері подрібнення (2).
Перед накладанням натуральної ковбасної оболонки
намочіть її у теплій воді протягом бл. 10 хв.
●● На ковбасну насадку накладіть мокру ковбасну оболонку.
Зверніть увагу, щоб не закрити отворів
для видалення повітря у насадці.
М’ясна маса, що наповнює кишкову оболонку не може бути «надто рідкою». Великий вміст рідин може привести до їхнього
витікання і попадання усередину комбайну.
Шатківниця
1
2
3
4
5
6
G
Дрібна терка
Терка для натирання
Защіпка
Кaмера
Засипна чаша
Проштовхувач
У разі використання шатківниці, зніміть
адаптер.
37
В шатківниці встановлено дві терки. Перша призначена
для роздрібнення на дрібні шматочки (твердого сиру,
моркви, селери, вареного буряка і т.п.). Друга використовується для перетирання (картоплі, буряка, овочів і т.п.).
Робота з шинковкою
H
1 Відхилити затискач (3) і встановити одну з терок муфтою всередину камери.
2 Закрити затискач (3).
3 Поєднати камеру шатківниці (4) так само як камеру
для рубки.
●● Великі продукти слід спочатку порізати на менші
шматки, які можна легко покласти в камеру.
●● Не подрібнювати м’які фрукти, які мають тверді кісточки.
●● Після закінчення роботи виключити м’ясорубку
і витягнути провід живлення з розетки електромережі.
●● Дерев’яною ложкою слід усунути рештки продуктів,
що залишилися всередині терки або комори.
Вістря терок не потребують відновлення.
Після закінчення роботи
E
●● Виключити м’ясорубку і витягнути провід живлення
з розетки електромережі.
1a Вийняти проштовхувач (8) і зняти чашу з камери
перемелювання (2) або камери шатківниці.
1b Вийміть проштовхувач (8) і зніміть чашу шатківниці
разом з адаптером (7b) з камери подрібнення (2) або
чашу шатківниці з камери шатківниці.
2 Натиснути на кнопки блокади (1b), камеру для перемелювання або камеру шатківниці обернути вправо
і зняти її.
3 Розкласти елементи камери для перемелювання,
камери з насадкою для ковбас або шатківницю.
Чищення і консервація
●● Привод
протерти вологою ганчіркою, зволоженою
рідиною для миття посуду.
●● Частини з пластмаси мити в теплій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Металеві частини мити в гарячій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Старанно висушити вимиті частини.
●● Змонтувати сухі частини камери для перемелювання
або шатківниці.
●● Перед використанням вимийте усі аксесуари у воді з
додаванням рідини для миття посуду. Старанно промийте і висушіть.
●● Ситечка і двосторонній ножик повинні залишатися
змащеними. Змасьтіть їх харчовою олією.
38
Страви з м´яса, овочів і фруктів
Щоби зберегти якнайбільше корисних якостей у стравах
з овочів і фруктів, рекомендуємо ознайомитися зі способами їх приготування. Овочі і фрукти рекомендується
тримати у воді, подрібнювати їх слід безпосередньо
перед використанням.
Котлети з свинини
500 г свинини, 60 г черствої булки, 50 г цибулі, 20 г
жиру, 1 яйце, 40 г тертих сухарів, жир для змащування,
сіль і перець.
Булку намочити у воді, осушити.
Цибулю порізати кружками, підсмажити до золотистого
кольору. М’ясо помити, порізати на шматки.
Булку, цибулю, м’ясо змолоти двічі в м’ясорубці з ситом
з отворами 4мм. Додати яйце, сіль, перець і старанно
розмішати в однорідну масу. Сформувати 8 овальних
котлет товщиною 1,5см, обваляти їх в тертих сухарях.
Смажити на розігрітому жирі.
М’ясний паштет
500 г свинини, 500 г телятини, 400 г сала, 500 г свиної
печінки, 300 г цибулі, 200 г пшеничної булки, 4 яйця, сіль
і перець, мускатний горіх.
М’ясо тушити з салом і цибулею.
Печінку помити, зняти плівки, вирізати жили і жовчні
канали, порізати кубиками. Коли м’ясо стане м’яким,
додати печінку, булку і недовго тушити разом. Остудити
і двічі змолоти в м’ясорубці з ситом з отворами 4 мм.
До приготованої маси додати яйця, сіль, перець, мускатний горіх і старанно перемішати.
Форму змастити смальцем, викласти паштетну масу
і пекти приблизно 40 хвилин.
Домашня ковбаса
Свинина середньої жирності 4,5 кг, сало 0,5 кг, бульйон з кісток – 1 склянка, сіль 6-7 чайних ложок, селера
1 неповна ложка, перець (мелений) 1 чайна ложка, гвоздичний перець 12-15 зернят (змолоти), часник 5-6 зубців (посікти), ковбасна кишка 7 м.
М’ясо змолоти в м’ясорубці з ситом з отворами 8мм.
Сіль розмішати з селерою і приправами, додати до
м’яса, перемішати і вимішуючи як тісто, поступово додавати бульйон. Поставити в холодне місце на 24 години.
На камеру для рубки насадити ковбасну кишку. Наповнити ковбасну кишку на довжину біля 1м, формуючи відрізки 30-40см. Необхідно звернути увагу щоби на насадці
не закрити отвори для відведення повітря. Сушити ковбасу на протязі 6 годин. Коптити теплим димом 14 годин,
або гарячим 2,5 години.
Салат з селери
400 г селери, 200 г яблук, 2 ложки олії або сметани, сік
з цитрини, сіль, цукор.
Селеру протерти на дрібні стружки. Додати за смаком
сметану або олію. Додати цукор, сік з цитрини і сіль.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
39
PL
1
2
3
4
1. Szatkownica w komplecie z tarkami na cienkie wiórka i przecieranie
ziemniaków (ZMM3853W, ZMM3854W) 2. Nasadka masarska. Możliwość
mycia w zmywarce. Akcesorium dostępne w kompletacji ZMM3854W
3. W 1 minutę możliwość zmielenia 1,5 kg mięsa, dzięki nowej konstrukcji
metalowej śruby 4. Metalowa komora. Trwałość i niezawodność na lata
EN 1. Shredder attachment with set of cutting barrels for thin chips and grating
potatoes (ZMM3853W, ZMM3854W) 2. Sausage attachment. Dishwasher
safe. Attachment supplied as part of ZMM3854W set 3. Mincing 1.5 kg of
meat in 1 minute, thanks to the new design of the metal screw 4. Metal
chamber. Durability and reliability for years
DE 1. Gemüseschneider mit Aufsätzen zum feinen Raspeln und zum Reiben
von Kartoffeln (ZMM3853W, ZMM3854W) 2. Wurst-Aufsatz.
Geschirrspülgeeignet. Dieses Accessoire ist im Set von ZMM3854W
erhältlich 3. Zerkleinern von 1,5 kg Fleisch in 1 Minute durch eine neue
Konstruktion der Metallschnecke 4. Metallkammer. Beständigkeit und
Zuverlässigkeit für lange Jahre
RO 1. Răzătoarea în set cu lame pentru tăiere subțire și pentru răzuirea
cartofilor (ZMM3853W, ZMM3854W) 2. Accesoriu pentru umplut cârnați.
Posibilitate de spălare în maşina de spălat vase. Accesoriu disponibil în
completarea ZMM3854W 3. În un 1 minut posibilitatea de măcinare
a 1,5 kg de carne, datorită construcției noi a șrubului metalic 4. Camera
metalică. Durabilitate şi fiabilitate pe o lungă durată
BG 1. Приставка за рендосване с комплект от дискови рендета за тънки
стърготини и
рендосване на картофи (ZMM3853W, ZMM3854W) 2. Приставка
за пълнене на колбаси. Възможност за миене в съдомиялна машина.
Аксесоари, включени в състава на ZMM3854W 3. Благодарение на новата
конструкция на металния винт е възможно смилане на 1,5 кг месо за
1 минута 4. Метална камера. Дълготрайност и надеждност години наред
RU 1. Шинковка комплектуется терками для тонкой шинковки и теркой для
картофеля (ZMM3853W, ZMM3854W) 2. Насадка для набивки колбас.
Возможность мытья в посудомоечной машине. Принадлежность доступна
в комплектации ZMM3854W 3. За 1 минуту измельчает до 1,5 кг мяса
благодаря новой конструкции металлического шнека 4. Металлическая
камера. Прочность и надежность в течение многих лет
UA 1. Шатківниця комплектується терками для тонкого шаткування та теркою
для натирання картоплі (ZMM3853W, ZMM3854W) 2. Насадка для набивання
ковбас. Можливість миття у посудомийній машині. Приладдя доступне
у комплектації ZMM3854W 3. За 1 хвилину можна подрібнити 1,5 кг м’яса
завдяки новій конструкції металевого шнека 4. Металева камера. Міцність
і надійність протягом багатьох років
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement